P. 1
Marta Bjeletic - Iskovrnuti Glagoli

Marta Bjeletic - Iskovrnuti Glagoli

|Views: 173|Likes:
Published by Bojana Popovic
g
g

More info:

Published by: Bojana Popovic on Aug 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • PREDGOVOR
 • I) O predmetu rada
 • II) Lingvisti~ki okvir teme
 • III) Op{ti istorijat teme10
 • IV) Ciqevi rada
 • V) O koncepciji rada
 • 1) BAZATI
 • 2) BEQITI
 • 6) BRQATI
 • 7) -VEDATI
 • 11) ?-VIWATI
 • 16) VRQATI488
 • 18) -KERITI
 • 22) MEZ(G)ATI
 • 24) MRDITI SE
 • 25) -MRETI, -MRITI, -MERITI
 • 26) MR[TITI SE
 • 27) -MUWATI
 • 28) MURITI
 • 29) MUSITI SE
 • 33) -PRDATI
 • 34) -PRKATI
 • 35) PRQATI
 • 37) PRCATI
 • 39) TRGATI
 • I) Ekspresivni prefiksi u dijahronoj perspektivi
 • II) Ekspresivni prefiksi na sinhronoj ravni
 • 1) Ekspresivni prefiksi kao sistem
 • 2) Semantika
 • 3) Status ekspresivnih prefiksa u tvorbenom sistemu jezika
 • LITERATURA
 • IZVORI
 • SUMMARY
 • REGISTAR
 • O AUTORU

Marta Bjeleti} KO IS VRNUTI GLAGOLI Tipovi ekspresivnih preverbalnih formanata

(na srpskom i hrvatskom jezi~kom materijalu)

SERBIAN LANGUAGE INSTITUTE OF SASA Monographs 2

Marta Bjeleti}

VERBS WITH A TWIST
Types of expressive preverbal formatives
(in Serbian and Croatian language material)

BELGRADE 2006

INSTITUT ZA SRPSKI JEZIK SANU Monografije 2

Marta Bjeleti}

IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

Tipovi ekspresivnih preverbalnih formanata
(na srpskom i hrvatskom jezi~kom materijalu)

BEOGRAD 2006

ISBN 86-82873-10-9 Urednik serije: prof. dr Aleksandar Loma, dopisni ~lan SANU Recenzenti: prof. dr Aleksandar Loma dr Jasna Vlaji}-Popovi}, vi{i nau~ni saradnik Tira`: 500 Izdavawe ove kwige finansijski je pomoglo Ministarstvo nauke i za{tite `ivotne sredine Republike Srbije Izdaje: Institut za srpski jezik SANU Kompjuterska priprema: Davor Pal~i} Likovno re{ewe korica: Leposava Kne`evi} [tampa: ^igoja {tampa, Beograd
CIP — Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 811.163.4’373.611 BJELETI], Marta Iskovrnuti glagoli : tipovi ekspresivnih preverbalnih formanata (na srpskom i hrvatskom jezi~kom materijalu) / Marta Bjeleti}. — Beograd : Institut za srpski jezik SANU, 2006 (Beograd : ^igoja {tampa). — 490 str. ; 24 cm. — (Monografije / Institut za srpski jezik SANU ; 2) Na spor. nasl. str. : Verbs with a twist : types of expressive preverbal formatives (in Serbian and Croatian language material). — Tira` 500. — Bele{ka o autoru: str. ‰490Š. — Napomene i bibliografske reference uz tekst. — Bibliografija: str. 395–416. — Summary: Verbs with a twist : types of expressive preverbal formatives (in Serbian and Croatian language material). — Registar. ISBN 86-82873-10-9 a) Srpskohrvatski jezik — Etimologija b) Srpskohrvatski jezik — Tvorba — Glagoli — Prefiksi v) Slovenski jezici COBISS.SR-ID 131160844

SADR@AJ
Sadr`aj

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Uvod I) O predmetu rada . . . . II) Lingvisti~ki okvir teme III) Op{ti istorijat teme . . IV) Ciqevi rada . . . . . . V) O koncepciji rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 15 19 20

Pojedina~ni ekspresivni prefiksi 1) kV- (ko-, ka-, ku-, k-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2) ~V- (~e-, ~a-, ~o-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3) gV- (ga-, go-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4) xV- (ha-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5) {V- ({a-, {e-, {i-, {o-, {u-) . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6) pa- (pa-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7) bV- (ba-, be-, bo-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 8) mV- (ma-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9) (-)tV-; (-)stV- ((-)to-, (-)ta-, (-)te-, (-)tu-; (-)sto-, (-)stu-, (-){to-; }a-) 101 10) lV- (la-, le-, lo-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 11) a-, ja- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Osnove 1) bazati . . . . . . . . . . . . 2) beqiti . . . . . . . . . . . 3) besiti, -vesiti . . . . . . . . 4) be~iti . . . . . . . . . . . 5) brkati, brcati, br~iti . . . . 6) brqati . . . . . . . . . . . 7) -vedati . . . . . . . . . . . 8) verati / -veriti, voriti, virati, 9) viqati, viqiti . . . . . . . 10) vinuti, vijati . . . . . . . . 11) ?-viwati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -vrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 128 132 137 143 149 155 159 173 176 179

6

Marta Bjeleti}: IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

12) vitlati, vitliti . . . . . . . . . . 13) vrg(ati) / vrz(a)ti, vr(ij)eg- / vr(ij)ez14) vrdati, vrwati, vrcati . . . . . . . 15) vrkati, vr~ati, vr~iti . . . . . . . 16) vrqati . . . . . . . . . . . . . . 17) vrteti, vrtati, vrnuti, vratiti . . . 18) -keriti . . . . . . . . . . . . . . 19) ke~iti . . . . . . . . . . . . . . 20) -kle~iti . . . . . . . . . . . . . . 21) -le~iti . . . . . . . . . . . . . . 22) mez(g)ati . . . . . . . . . . . . . 23) mra~iti (se) / mr~iti (se) . . . . . . 24) mrditi se . . . . . . . . . . . . . 25) -mreti, -mriti, -meriti . . . . . . . 26) mr{titi se . . . . . . . . . . . . 27) -muwati . . . . . . . . . . . . . . 28) muriti . . . . . . . . . . . . . . 29) musiti se . . . . . . . . . . . . . 30) mutiti, -muditi . . . . . . . . . . 31) periti, piriti, puriti . . . . . . . 32) pe~iti . . . . . . . . . . . . . . 33) -prdati . . . . . . . . . . . . . . 34) -prkati . . . . . . . . . . . . . . 35) prqati . . . . . . . . . . . . . . 36) pr{kati . . . . . . . . . . . . . . 37) prcati . . . . . . . . . . . . . . 38) pr~iti . . . . . . . . . . . . . . 39) trgati . . . . . . . . . . . . . . . 40) tr~iti . . . . . . . . . . . . . . 41) ?turati, ?tulati, ?tuqati, ?trqati . Zakqu~ak

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181 185 197 207 218 237 244 252 257 259 262 266 274 277 281 282 291 296 298 308 326 330 337 339 344 346 352 356 359 364

I) Ekspresivni prefiksi u dijahronoj perspektivi . . . . . . II) Ekspresivni prefiksi na sinhronoj ravni . . . . . . . . . 1) Ekspresivni prefiksi kao sistem . . . . . . . . . . . 2) Semantika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Status ekspresivnih prefiksa u tvorbenom sistemu jezika Literatura Izvori . . Skra}enice Summary . Registar . . O autoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

377 382 382 387 391 395 412 417 421 430 490

PREDGOVOR

Ova monografija predstavqa dopuwenu i tehni~ki dora|enu verziju doktorske disertacije œTipovi ekspresivnih preverbalnih formanata u srpskohrvatskom jezikuŒ koja je odbrawena na Filolo{kom fakultetu u Beogradu, 12. maja 2001. godine, pred komisijom u sastavu: prof. dr Darinka Gortan-Premk (mentor), prof. dr Radojica Jovi}evi}, prof. dr Dragana Mr{evi}-Radovi} i prof. dr Aleksandar Loma. Iako je tekst monografije znatno obimniji od teksta disertacije, van korica kwige ostalo je jo{ relevantne leksi~ke gra|e koja }e, kad œsazriŒ za analizu, biti obra|ena i prezentirana u posebnim radovima. Ta gra|a dodatno svedo~i da je pojava kojom se ova kwiga bavi i te kako prisutna u na{em jeziku i da zaslu`uje ozbiqnu lingvisti~ku interpretaciju. U toku nastajawa kwige svojim uvek dragocenim sugestijama i dobronamernim primedbama neizmerno me je zadu`io Aleksandar Loma, kolega i prijateq. Posebnu zahvalnost dugujem Davoru Pal~i}u, ne samo na visoko profesionalnoj pripremi teksta za {tampu, ve} i na nesebi~noj pomo}i oko izrade registra. Mojim kolegama iz Etimolo{kog odseka Instituta za srpski jezik SANU zahvaqujem se na razumevawu i podr{ci. Beograd, marta 2006. Autor

UVOD

.

Drugi tip su morfeme koje: a) na genetskom planu poti~u od ekspresivnih prefiksa. Ekspresivni prefiksi. ’arhai~ni prefiksi’1. Radi se o tvorbenim elementima koji su po svojoj su{tini prefiksi. po. zbog postojawa relativno velike grupe derivata na kojima se mo`e primeniti operacija izdvajawa i identifikacije. koje nisu neposredno povezane sa designativnim planom jezika. Arhai~nost ove dve vrste . g) na funkcionalnom planu su desemantizovane. Napomiwemo da [arifulin pod lokacijskim prefiksima (wegov termin je „lokalânáe ørefiksáŒ. Do izdvajawa ovih prefiksa dolazi se iskqu~ivo na dijahrono-komparativnom planu. nepoznata nauci o sinhronoj tvorbi re~i. Prvi tip su morfeme koje: a) na genetskom planu poti~u od lokacijskih prefiksa. {ire [arifullin 1988). ali mi smo ga preveli sa „lokacijskiŒ jer pridev „lokalniŒ u srpskom jeziku ima sasvim druga~iju konotaciju) podrazumeva prefikse koji ukazuju na prostorno-vremensku korelaciju predmeta ili pojave ozna~ene korenom re~i. funkcionalno nulte. ali se kao takvi ne prepoznaju u strukturi re~i. v) na morfemskom planu su delimi~no izdvojive. Predmet na{eg istra`ivawa definisan je (pod)naslovom Tipovi ekspresivnih preverbalnih formanata (na srpskom i hrvatskom jezi~kom materijalu). a obrazovawa koja ih sadr`e su ograni~ena. raz-. nera{~lawivu strukturu. b) na tvorbenom planu su neproduktivne. na konotacije razli~ite vrste. b) na tvorbenom planu su neproduktivne. ukazuju na emocionalno-ekspresivnu pragmatiku jezi~kog znaka. a u nekim slu~ajevima i transparentne ekspresivnosti ([arifullin 1982:9–10. npr. Tom kategorijom bavi se prevashodno etimologija. Sa aspekta sinhrone tvorbe — lekseme koje ih sadr`e imaju neprozirnu. ali obrazovawa koja ih sadr`e su prili~no rasprostrawena i ~uvaju reliktnu regularnost. Ovakva formulacija odabrana je iz slede}ih razloga: 1) U literaturi se pomenuti elementi ozna~avaju razli~itim nazivima: ’ekspresivni prefiksi’. Tu ubraja prefikse sa razli~itim aspekatskim zna~ewima. unikatna. po [arifulinu. v) na morfemskom planu su potpuno neizdvojive.UVOD I) O predmetu rada Predmet ovog rada jeste jedna specifi~na tvorbena kategorija. ’prefor1 [arifulin pod pojmom ’arhai~an prefiks’ podrazumeva dva tipa morfema. g) na funkcionalnom planu delimi~no ~uvaju svoje funkcije u vidu reliktne.itd.

Iako su formanti ovog tipa u slovenskim jezicima karakteristi~ni i za imenice. *la-. 3 U samom radu pak naj~e{}e koristimo termin ’prefiksi’ (jer sa etimolo{kog aspekta oni to zapravo i jesu). *tV-. *gV-. *o-. To je razlog {to smo se u istra`ivawu koncentrisali pre svega na glagolski korpus (ukqu~uju}i i deverbale). „Sufiksacija glagola je veoma rasprostrawena i `iva kategorija. primewuju}i ga i na „prefiksalne unifikseŒ (npr. da prati sudbinu celokupnog sistema arhaprefiksa predstavqa wihovu etimolo{ku karakteristiku (op. ’tvorbene komponente’. svi sufiksirani glagoli i ne mogu nabrojatiŒ (Grickat 1955–1956:45). *kV-. bli`e ga odre|uju}i atributima ’preverbalni’ i ’ekspresivni’. *pra-. 2 Termin je uvela Zemska (Zemskaà 1969). cit. sa ~ime se ne sla`u [anski i [arifulin (up. [arifullin 1988:95–96).3 2) Atributom preverbalni defini{e se (a ujedno i o g r a n i ~ a v a) predmet na{eg prou~avawa. . U (pod)naslovu rada za wihovo definisawe koristimo neutralan termin formanti. 4 Indikativno je da to isto va`i i za s u f i k s a c i j u glagola u s. *~V-. perspektivnija i zna~ajnija tema. zatim ’formanti’ i ’elementi’. retkih imenskih i glagolskih prefiksa: *a-. Ciq ovog rada nije. preliminarna istra`ivawa pokazala su da je u srpsko-hrvatskom jeziku ekspresivna prefiksacija naro~ito `iva kod glagola4. jeziku. naravno. Glagoli koji sadr`e ekspresivne prefikse (za razliku od imenica) grade razu|en sistem me|usobno povezanih tvorevina i samim tim name}u se kao privla~nija. ekspresivnih. 97–98).(V = vokal).12 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI manti’. deverbalnih imenica izvedenih od ekspresivno prefigiranih glagola). Prefiksi koji su predmet na{eg rada po svojim osobinama pripadaju drugom tipu (prema [arifulinovoj klasifikaciji) arhai~nih morfema — ekspresivnim prefiksima. {to sa elementima koje mi prou~avamo nije slu~aj. ba-). kur-. *bV-. *so-. 3) Atribut ekspresivni ovde se upotrebqava u slede}em smislu: analizirani formanti poseduju takav tip tvorbenog zna~ewa da re~i izvedene pomo}u wih postaju markirane (naj~e{}e uz negativnu modifikaciju osnovnog zna~ewa) i ulaze u krug ekspresivne leksike. *xV-. *jâ-. *mV. prakti~no. tako da se. ra-. *pa-. me|utim. ’unifiksi’2. ’tvorbeni elementi’. 4) Za praslovenski jezik dosada je pretpostavqeno postojawe slede}ih arhai~nih. Svaki od navedenih prefiksa registrovan je (sa mawe ili vi{e potvrda) i u srpsko-hrvatskom jeziku. Imenice su daleko mawe podlo`ne ovom tvorbenom procesu (osim. *{V-.-h. Za taj naziv odlu~ili smo se zbog toga {to termin ’prefiks’ asocira poznatu. priznatu i u strukturi re~i lako uo~qivu tvorbenu kategoriju.

II) Lingvisti~ki okvir teme Ovaj rad se svojom tematikom neposredno uklapa u {iru celinu — oblast slovenske t v o r b e (preciznije re~eno. istorijske tvorbe slovenskih jezika). Pojava o kojoj je re~ prou~ava se. . 5) U (pod)naslovu rada pomiwu se srpski i hrvatski jezi~ki materijal.-h. me|utim.-h. Nas prevashodno interesuju tipovi prefiksa koji su karakteristi~ni za analizirani korpus. osnovni metodolo{ki postupak primewen u ovom radu jeste etimolo{ka analiza sakupqene gra|e. ne samo zbog enormne koli~ine gra|e koju bi trebalo sakupiti. ne obavezuje da u okviru ovog istra`ivawa podjednako detaqno prou~imo ekspresivne prefikse i u ostalim slovenskim jezicima6. lekseme koje sadr`e ove prefikse sagledaju u okru`ewu svojih slovenskih ekvivalenata ostvaruje se upu}ivawem na primere obra|ene u etimolo{koj literaturi ili u etimolo{kim re~nicima. u su{tini. To nas. Etimologija. ve} i zbog ograni~enog broja slovenskih leksikografskih (u prvom redu dijalekatskih) izvora kojima raspola`emo. Svakako da se analizirana tvorbena kategorija ne mo`e posmatrati izvan slovenskog konteksta. nalazimo u stavu Truba~ova. 6 Takav zahvat skoro da i nije ostvarqiv. kada se 5 Podse}amo da je u vreme. budu}i da je leksi~ka gra|a za ovaj rad prikupqana kako iz {tokavskih. Ta nau~na disciplina aktuelna je i danas. Opravdawe za ovakav pristup problemu. Potreba da se s. kao i wegovu afirmaciju.UVOD 13 i~ne prefiksacije (sastavqenog. koji smatra perspektivnim „prou~avawe slovenske tvorbe u celini (ili wenih fragmenata) kroz prizmu tvorbe jednog od slovenskih jezikaŒ (Truba~ev 1971a:67). ne samo zato {to se iste re~i obi~no javqaju i na jednoj i na drugoj strani. Na taj na~in i etimolo{ka re{ewa koja predla`emo u radu dobijaju potreban kredibilitet. zasnovane na unekoliko razli~itim standardnim realizacijama i na razli~itim nacionalnim ose}awima. dakle.)5. kada je ovaj rad zapo~et. Osim toga. od genetski raznorodnih elemenata) u srpsko-hrvatskom jeziku. Oba odre|ewa (srpski i hrvatski / srpsko-hrvatski) stoje u skladu sa prezentiranim i analiziranim materijalom. dosledno koristi termin srpsko-hrvatski (i kao skra}enica s. kao dijahronijska disciplina. tako i iz kajkavskih i ~akavskih dijalekatskih izvora. na materijalu j e d n o g (istorijski posmatrano) slovenskog jezika. prinu|ena je da zanemari savremene podele jezika na srpski i hrvatski. me|utim. „Uostalom. nego i zbog nemogu}nosti da se odre|eni dijalekatski tipovi u datim vremenima nesporno ve`u za jedno ili drugo etni~ko imeŒ (OS IX). precizno razvrstavawe leksi~kog materijala i ina~e nije izvodqivo. zvani~an naziv jezika jo{ uvek bio ’srpskohrvatski jezik’. U tekstu se.

1976. pripada razmatranoj grupi). . semantika se koristi kao pomo}no sredstvo. 8 U starijim etimolo{kim re~nicima tretirawe ekspresivne leksike vi{e je zavisilo od li~nih afiniteta autora (npr.. u kojem se poklawa potrebna pa`wa i ekspresivnoj leksici (v. 7 O ekspresivnoj derivaciji. pi{e Stankjevi~ 1964:123–127. Uvod. posebno ukazuju}i na ekspresivnu derivaciju glagola u srpsko-hrvatskom za razliku od ostalih slovenskih jezika (u kojima je derivacija glagola marginalna). ekspresivne preverbe. Sáawski 1974. v. {to se javqa tek u modernijim re~nicima (ÅSBM. Melâni~uk 1969. kao i imenski prefiksi koji su u vezi sa wima (npr. pod uslovom da zadovoqava formalnu stranu. S druge strane. Stoga je jedan od zadataka rada — izrada metodolo{kog pristupa re{avawu problema ove vrste. v. po. Osnovni preduslov za to jeste pra}ewe odre|ene pojave na velikom korpusu i sistematski9.. filter kroz koji se dolazi do etimolo{kog re{ewa (ponekad ve} samo zna~ewe presu|uje da li leksema. I dok su sufiksi uglavnom detaqno prou~eni (up. ovaj rad se ti~e i e k s p r e s i v n e l e k s i k e. „normalniŒ glagolski prefiksi). u radu se prati i semanti~ki aspekt analiziranog materijala i utvr|uju se zna~ewa karakteristi~na za ekspresivno prefigirane glagole. Truba~ev 1972a:17–20). Machek). S jedne strane. konkretno — ekspresivne derivacije7.14 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ~ini da raspola`emo mawe-vi{e kompletnim inventarom slovenskih tvorbenih morfema. To je zna~ajno s aspekta izrade etimolo{kog re~nika za ~ije potrebe je rad i pisan. Rad zadire i u oblast s e m a n t i k e. jer su preverbi (tj. 1979. a mawe je imalo principijelno re{en pristup. S obzirom na specifi~nost analiziranog leksi~kog materijala.: pa. Vaillant IV). ipak. u sferi prefiksa jo{ uvek ima nedovoqno istra`enih pojava. ne pomiwu}i. koji po svojim karakteristikama stoje najbli`e arhai~nim imenskim prefiksima. ekspresivnu prefiksaciju. Bori{ev programski ~lanak. id. Iznose se zapa`awa i o semantici samih prefiksa. U ovom kontekstu treba posmatrati i predmet na{eg prou~avawa. id. U nauci je posledwih decenija vr{ena mawe ili vi{e sistematska inventarizacija retkih tipova slovenskih imenskih prefiksa (o tome ni`e). OS XVII)8. ali taj posao mo`da jo{ uvek nije okon~an. SEK. perspektivan pristup prou~avawu leksike jeste weno razmatrawe u okviru tematskih grupa. To se pre svega odnosi na ~isto imensku prefiksaciju.) — relativno dobro prou~eni (up. Borys 1991a). Etimolo{ki re~nik srpskog jezika je re~nik modernog usmerewa. npr. 9 Pored ovog. i to dvojako. up.

~ime se sa korenske etimologije pre{lo na etimologiju konkretnih leksema. ka-12. Prvu fazu karakteri{e orijentacija iskqu~ivo na spoqa{wu formalnu sli~nost upore|ivanih re~i. U etimologiji je. Ova nauka je tokom svog razvoja pro{la kroz nekoliko faza. pouzdano. ali konstantno popuwava ve} preko sto dvadeset godina. semanti~ke motivacije) (up. 11 F. iz pera pojedinaca. Jednoj od tih „drugostepenihŒ tema posve}en je i ovaj rad. 10 Za detaqan hronolo{ki pregled istra`ivawa posve}enih ovoj temi. ’trans-semanti~ka’ faza (op. brugmanovskim fonetskim zakonima. „fonetskih zakonaŒ. on ne dovodi ove elemente u me|usobnu etimolo{ku vezu. cit. do sada re{eno samo ono {to je bilo nesporno. ~etvrtu — orijentacija na semantiku (tzv. tre}u — orijentacija na infrastrukturu. Schmidt 1984. Savremenoj etimologiji ostale su u nasle|e „drugostepeneŒ (zapostavqane ili izbegavane) teme. Toporov 1994:126). Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen I–II. a to je — e t i m o l o g i j a. Prou~avawe ekspresivnih prefiksa odvija(lo) se na vi{e paralelnih nivoa. Nastajali su sporadi~no. ku. Up. glasovne alternacije) i tvorbu (tvorbeni tipovi). „semanti~ke univerzalijeŒ. centralne discipline u ~ijim okvirima je i ponikao ovaj rad. Wien 1875–1883. apofonija. pre svega. Schulze 1895:243–244. . up. ku-. drugu — orijentacija na fonetiku i striktno uva`avawe tzv. Miklosich. Schmidt 1987. zapravo. ipak je ostalo jo{ mnogo bazi~nih. 127–131). III) Op{ti istorijat teme10 U svojoj œUporednoj gramatici slovenskih jezikaŒ11 Miklo{i~ prvi u slovenskoj lingvistici skre}e pa`wu na prefikse ko-.UVOD 15 Tako dolazimo do osnovne. koja objediwava razne jezi~ke nivoe: morfonologiju (prozodija. odnosi na rusku etimolo{ku {kolu). oblasti u kojima treba ra~unati sa mnogo ve}im brojem relevantnih parametara i gde se sve ne mo`e objasniti strogim. konkretnih problema koji nisu dobili adekvatno re{ewe. 12 Iako kao wihovu paralelu navodi stind.up. evidentno. od Miklo{i~a do 80-ih godina XX veka. Moskov 1981:45–55. O stind. Tek u novije vreme pojavio se {iri krug autora koji sistemati~nije prilaze re{avawu problema ove vrste (to se. I mada je na osnovu pojedinih istra`ivawa projektovana ve} i predstoje}a. Radovi koji se bave ovom problematikom nikada nisu bili u `i`i nau~nih interesovawa. Miklo{i~evo zapa`awe otkrilo je novi istra`iva~ki prostor koji se sporo. u raznim sredinama. i Miklosich 152–153.

1982. 1992. up. 1994. 2003. 1985. 1985. Merkulova 1972. 1965. 1994a. go-. daleko brojniji od onih prvih.13 Pored pomenutih radova koji se prefiksima bave uglavnom parcijalno. Petleva 1980. ovom temom bavili su se. [arifullin 1988. Kurkina 1974. Nemec 1979. Kabun itd. izdvajaju}i ga u ko{uta. 1972. Borys 1973. 1989. [ulâga~ 1995. 1989. {a. Schuman 1909 itd. Moskov 1962. 1959. Gorà~eva 1979. posve}en prefiksima kao sistemu posmatranom na dijahronom i sinhronom planu. kovitlac. 1979. ali skoro sasvim marginalno. 1997 itd. Moskov 1962a. 1981. TolsØoè 1969. 1989a. 1997. 2003. U wima se naj~e{}e razmatraju pojedina~ni prefiksi (ili grupe prefiksa) na materijalu jednog ili vi{e slovenskih jezika. Truba~ev 1960. 1979. 2) Drugi nivo predstavqaju radovi koji nisu strogo koncentrisani na problem prefiksa. Budimir govori o guturalnom prefiksu ka-. Moskov 1980. 1975. 1979. Musi} 1931. [anskiè 1972. 1992. Naj~e{}e se radi o etimologijama pojedina~nih leksema. ku-. 1982b. 1972a. ~e-. pored Skoka. 1982. 1980. Moskov 1991. Kamixor.(Moskov 1981). 1978. 1973. svojevrsnu sistematizaciju doskora{wih prou~avawa ove teme (Kope~ny 1983). 1981a. @akova 1975. prefiks ka. Ovamo. 1992a. ima i onih u kojima je ostvaren kompleksniji zahvat u razmatranu problematiku. up. Petleva 1996. Vasmer 1912. Ovakvi radovi su. koji za predmet ima arhai~ne tipove prefiksacije u ruskom jeziku ([arifullin 1982). 1975. Mokienko 1972. 1983. 1977. Po wemu. 1985. 2002. Varbot 1975a. Kala{nikov 1994. Drugi takav rad je [arifulinov. 2002. 1976. Malinowski 1889. Truba~ev 1971. Istra`ivawem je obuhva}ena grupa prefiksa tipa ko-. spadaju i radovi posve}eni imenskim prefiksima. 1976. . 1978a. CeèØlin 1954. Cvetko-Ore{nik 1985. Budimir 1960:19). [arifullin 1982a. 1972. kome{ati (Budimir 1951:229. Takav je rad Moskova. U na{oj nauci (pod wom ovde podrazumevamo celokupnu srpsko-hrvatsku lingvistiku).ima deminutivnu funkci13 Radovi se navode hronolo{kim redom. 1979a. Ovde treba pomenuti i rad Kope~nog. ali u kojima se prefiksi na ovaj ili onaj na~in pomiwu. Petleva 1986. naravno. npr. up. 1999. Knobloch 1969. 1988. Debeljak 1954. Petleva 1976. 1985. Careva 1971. jo{ samo Budimir i Filipovi}. 1981. Moskov 1978. 2004. naravno.16 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI 1) Prvi nivo predstavqaju radovi specijalno posve}eni ovoj temi. dok Filipovi} razmatra ovu pojavu na onomasti~kom materijalu: Kavarna. [arifullin 1979. Schutz 1965. u ~ijoj se strukturi izdvajaju ekspresivni prefiksi. 1986.: Varbot 1965. [iràev 1935. Nikon~uk 1979. Matzenauer 1881.

/ ~â-. 14 Ovde ne pravimo distinkciju izme|u re~nika pojedina~nih slovenskih jezika i re~nika praslovenskog jezika. Iako bi bilo zanimqivo i zna~ajno ustanoviti odnos autora prema prefiksima kao psl.vv. 2003a. {ko-. {u-. g-. BER 6:762 s. ga-. Georgiev 1978). u BER-u). `a-. {e-. u SP-u). `u-. i Gluhak 1999:15 o prefiksima ~a. 1994. 199)15. skogorca. {a-. skovi~em. ~e-. 1994a. ska-. ili na kontaminaciju (npr. tek su se u posledwem tomu BER-a sporadi~no pojavila tuma~ewa koja umesto kontaminacije ili nekog drugog obja{wewa uzimaju u obzir ekspresivne prefikse. b) re~nici u kojima se priznaju ekspresivni prefiksi (bez obzira na to kako se tuma~e i da li se uop{te tuma~e). Na~elni stav prema ekspresivnim prefiksima kao pojavi u velikoj meri odre|uje metodolo{ki pristup etimologizaciji razmatranog sloja leksike. sko-.ne postoji i da se svi slu~ajevi u kojima se tra`i taj „fantomskiŒ prefiks mogu objasniti kao kontaminacije. a SP tek do slova G (*gy`a). go-. cit. ali ne i oko *~e-. Up. Orel 1990:106). iako u ovom re~niku ekspresivni prefiksi nisu proskribovani. ~o-. U istom programskom ~lanku Georgiev izri~ito odbacuje postojawe „nekakvog pretpostavqenog prefiksa k. {ka-. ka-. nema dovoqno materijala za pore|ewe dva praslovenska re~nika. {ku-. sku-. 3) Tre}i nivo predstavqa tretman ekspresivnih prefiksa u etimolo{koj leksikografiji.UVOD 17 ju i sre}e se na nekada{woj tra~koj ili ilirskoj teritoriji. `e-. ki-. skoviØlim. ~ak. npr. 2004. id. 2000.koji se javqao u najraznovrsnijim oblicima kao k-. tvrde}i da praslovenski prefiks *k. 2006b. skomraz.i dr.v. *ga. ho. ~u-.vv. {o-. up. U posledwe vreme ova tematika razmatra se u na{im radovima: Bjeleti} 1993. {to bi govorilo o wegovom predslovenskom ili predindoevropskom poreklu (Filipovi} 1968). zbog ~estog izno{ewa hipoteza o raznoraznim kontaminacijama (up. re~nici se dele u dve osnovne grupe14: a) re~nici u kojima se ne priznaju ekspresivni prefiksi. 2005.(SP ih ne pomiwe). Principijelno neslagawe sa ovom pojavom vodi ka usmeravawu pa`we na sufiksalni deo re~i (npr. re|e kao haplologije ili slo`ene re~i (op. ve} ih analiziramo zajedno. ~i-. 15 Iako je proklamovani etimolo{ki princip odmah nai{ao na kritiku (up. ~a-. 2002. pojavi. ko-.Œ. u BER-u progla{ena jednim od principa etimolo{kog postupka kod onih re~i kod kojih se na osnovu fonetskih zakona ne mo`e do}i do zadovoqavaju}eg re{ewa (up. skovãrdulâkà. Ista principijelna zamerka stavqena je i autorima ESUM-a. Polaze}i od tog tretmana kao kriterija. 777 s. 763 s./ ~e. Za sada se mo`e konstatovati da se re~nici sla`u oko postojawa imenskog prefiksa *a-. zbog disproporcije u koli~ini obra|ene gra|e — ÅSSÀ je stigao do slova O (*ob`âniviny). a samim tim i kona~no etimolo{ko re{ewe. {i-. id. 2003. ha-. Kontaminacija je. 1999. . Mladenov 1973). 2006.

. {e. Sáawski. Fasmer. 106).priznaju se u: Holub/Kope~ny. gde je prisustvo prefiksa kã (ili wegovih varijanata) mnogo vi{e etimolo{ki zatamweno. kov’àznuØi. Prefiksi ~e-.. N. To u najmawu ruku neta~no odslikava pravu situaciju u slovenskom. tu su jo{ i *a-. Prefiks to. Machek.i zato Kope~ni nije u pravu kada izvodi kã samo iz zameni~kog priloga *ku(de)Œ (Truba~ev 1976:175–176). daqe).. ESUM. da uzmemo samo etimolo{ki najjasnije primere.. Ne bi trebalo da izaziva sumwu ni wegovo poreklo (koje obja{wava uzrok wegove ekspresivnosti) iz zameni~ke osnove ko.. SEK18.(i wegovih varijanata): Miklosich. ÅSSÀ je re~nik koji pretpostavqa postojawe ~itavog niza prefiksa: pored pomenutih. nap. ukr.bi}e obra|ene u posledwem tomu. re~i na slovo {. ESJS. Snoj. najve}i broj re~nika dopu{ta mogu}nost postojawa prefiksa ko.. a da ne govorimo o mnogo ve}em broju slu~ajeva.18 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Sli~ne kategori~ne tvrdwe nalazimo i u ESSJ: „Etimolo{ko kã u slo`enice ne ulaziŒ (id. 208–209. ÅSSÀ. mada ne i produktivan u savremenim slovenskim jezicima i dijalektima. „. Snoj. ÅSBM. Skok. b) da li imaju jedinstveno obja{wewe za wih. Me|u re~nicima u kojima se priznaje postojawe ekspresivnih prefiksa mo`e se napraviti gradacija na osnovu nekoliko parametara: a) koje prefikse priznaju. „kao prefiks ovaj predlog ne postoji. kã). (sogd.) neposredno poti~e od zameni~kog kã. U to se mo`emo uveriti na slovenskim primerima koji se ne mogu objasniti a da se ne prizna prefiksalno k(ã)-: rus. kaverza.Œ (id. ÅSSÀ. Truba~ev. {to je u op{tim crtama bilo poznato ve} Miklo{i~u17. 16 Up. koverØaØi. Moskva 1961. . [to se ti~e prvog parametra. 87). Jasno je da je pred nama poseban prefiks.(slov. koji je povukao isuvi{e pravolinijsku paralelu izme|u slovenskog kã i iran.priznaje se u: ÅSBM. 12. ÅSSÀ. Machek. O. 17 V.) ku16. kã ne postoji kao prefiks. ÅSBM. ÅSSÀ. Prefiks ba. koitd.(i to samo u jednom slu~aju. iako tako|e verovatno. ørikmiØiØi. Prefiksalna upotreba kã (ka-.pomiwe se u: Bezlaj. U prikazu ovog re~nika Truba~ov kritikuje stav Kope~nog. v) da li ih tretiraju sistematski ili sporadi~no. iskazuju}i istovremeno svoje poimawe razmatrane pojave: „Kope~ni u su{tini ponavqa stav Benvenista (i delimi~no Vajana). Zada~i åØimologi~eskih issledovaniè v oblasØi slavànskih àzákov. Berneker. AkØualânáe øroblemá slavànovedenià. SEK. *mo-.Œ. *la-. konura. Holub/Kope~n y. Fasmer. *ga-. v. o~ito ekspresivan. 18 Za sada samo ~e.

To se najboqe vidi na primeru prefiksa ko.v. v) fokusirawe leksi~ko-semanti~kih sfera u kojima se javqa- . iako naj{ire prihva}en. kaverØ).v. kovoroØ.odre|uje se kao: „ne sasvim jasna komponenta ka. kavraØiØi). kanudiØi. kavoron). To podrazumeva slede}e: a) ustanovqavawe osnovnih tipova ekspresivnih preverbalnih formanata. kavernà. nema jedinstveno tuma~ewe. SEK. kaverza. Snoj. Machek ga dovodi u vezu sa lat. „zameni~ki prefiksŒ (s. „komponenta *ka. konoziØi. U ukrajinskom etimolo{kom re~niku u razli~itim odrednicama prefiks ko. koøirsnuØi). „komponenta ka-Œ (s. Fasmer.(*ko-)Œ (s. ne priznaju istovremeno i postojawe sistema.vv. kaØurhacâ).vv. Zameni~ko poreklo pripisuju mu Miklosich. a predlo{ko — Berneker. „tvorbeni element ko-Œ (koverØaØi. Iz navedenih primera vidi se da u etimologiji zapravo jo{ uvek nije izgra|en stav prema ovim prefiksima. kaverácâ. kadib). IV) Ciqevi rada 1) Osnovni ciq rada jeste da se {to potpunije i svestranije opi{e razmatrana pojava u srpsko-hrvatskom jeziku. „komponenta zameni~kog poreklaŒ (s. kao „nu`nom zluŒ. Sáawski. kavid). kavàraèka. dopu{taju}i mogu}nost egzistirawa prefiksa. U pogledu na~ina tretirawa prefiksa posebno mesto me|u re~nicima zauzima ÅSSÀ.vv. „’prefiks’Œ (s.(ko-)Œ (s. kaváracâ). Sa metodolo{kog aspekta ta opcija nije prihvatqiva. kahundráca). dok se samo kao „ekspresivanŒ odre|uje u: Holub/Kope~ny. ko-Œ (s. kalä`a.v. kaver. Za odnos (i stav) savremene etimolo{ke leksikografije prema prefiksima ovog tipa ilustrativan je primer ESUM i ÅSBM. To je jedini re~nik u kojem se prefiksi dosledno tretiraju kao sistemska pojava i u kojem se za svaki tip prefiksa nudi odre|eno tuma~ewe. lit. re{avaju}i probleme te vrste ad hoc.koji. Pribegava im se samo u slu~ajevima kada je wihovo prisustvo krajwe evidentno (ali i to ne uvek). „prefiksŒ (s.vv.odre|uje se kao: „preformantŒ (s. „tvorbena komponenta ka-. U pogledu etimolo{kog tuma~ewa prefiksa vlada velika {arolikost. co-.UVOD 19 U nekim re~nicima pojedinim prefiksima posve}ene su posebne odrednice.v. koøiliØi).vv. b) utvr|ivawe zakonitosti wihovog funkcionisawa. autori ÅSSÀ. ali se oni uglavnom tuma~e u sklopu leksema koje ih sadr`e. ka-. U beloruskom etimolo{kom re~niku prefiks ko. ili tek onda kad nema boqeg re{ewa. Svi ostali re~nici. Skok. razli~ito od slu~aja do slu~aja.

V) O koncepciji rada Koncepcija rada proistekla je iz prethodno sprovedene tvorbene analize prikupqene gra|e. 2) Budu}i da je rad pisan u okviru projekta Etimolo{ki re~nik srpskog jezika. g) odre|ivawe statusa ekspresivnih preverbalnih formanata u tvorbenom sistemu srpsko-hrvatskog jezika. U prvoj fazi lekseme su klasifikovane prema tipu prefiksa koji sadr`e (ko-. Tako se do{lo na ideju da se izvr{i dopunska klasifikacija materijala — prema osnovama. to.20 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ju. mr{titi itd. jer se razmatrana tvorbena kategorija mo`e prou~avati samo sistematski. wegov drugi ciq jeste da se na nivou osnovne ili kona~ne etimolo{ke obrade analizira ~itav niz leksema koje }e kao odrednice u}i u etimolo{ki re~nik. ~e-. ili samo u kombinaciji sa „obi~nimŒ (npr. ve} se pod wim podrazumeva glagol na koji se dodaju ekspresivni prefiksi (npr. ka-vrgati). naro~ito pri formirawu etimolo{kih gnezda. dubqeg od op{teslovenske ravni. Ostvarewe ovog ciqa u potpunosti je uslovqeno realizacijom prvog ciqa. 3) Tre}i ciq jeste primena dobijenih rezultata u praksi izrade etimolo{kog re~nika. imaju zajedni~ku osnovu. bazati.). Rad nema za ciq utvr|ivawe krajweg porekla ovih prefiksa. na velikom korpusu relevantnih leksema. kao i da }e prikupqeni materijal doprineti boqoj organizaciji gra|e u re~niku. Verujemo da }e apsolvirani tvorbeni model i uspostavqeni sistem wegovih realizacija omogu}iti lak{u etimologizaciju svake nove lekseme koja im po svojim karakteristikama pripada. vrqati. Pojam ’osnova’ ovde se ne koristi u smislu tvorbeno-morfolo{ke kategorije. ukqu~uju}i i preliminarnu etimolo{ku analizu. bez obzira na to da li se dati glagol javqa kao samostalan. Ukazivawem na wihovo evidentno prisustvo u srpsko-hrvatskom jeziku `elimo da doka`emo da je u pitawu tvorbena kategorija na koju se mora ra~unati pri etimolo{kim istra`ivawima. Tom prilikom ustanovqeno je da mnoge potvrde. ekspresivnim prefiksima (npr. za-le~iti).itd. odn. . {a-. iako sadr`e razli~ite prefikse.). Tako su formirani korpusi pojedina~nih prefiksa.

. a zatim oblici koji do sada nisu analizirani u literaturi19 (te dve celine. izme|u ostalog. ja-). npr. u kojoj su ekspresivno prefigirani oblici grupisani oko zajedni~kih osnova. Tako|e. arealna distribucija. gV-. korpusi pojedina~nih prefiksa bitno su se smawili. ve} slede neposredno jedna posle druge). ve} uglavnom prema frekventnosti upotrebe. Na~in izlagawa materijala je slede}i: prvo se navode oblici sa prefiksima (jednoslo`nim ili dvoslo`nim). ali smo na kraju gra|u ipak rasporedili prema kriteriju: analizirano / neanalizirano (novo). verovatno}a tuma~ewa. .UVOD 21 Nakon grupisawa oblika sa razli~itim prefiksima oko zajedni~kih osnova. 6) uspostavqawe sistema prefiksa i sistema oblika koji ih sadr`e. 3) registrovawe postoje}ih alternacija prefiksa ispred iste osnove. oblici nisu pore|ani azbu~nim redom (kao osnove). zatim ishodi{ni glagol. Prednost ovakvog pristupa. To je bio znak da je u~iwen dobar metodolo{ki potez kojim se do{lo do perspektivnog metodolo{kog postupka u prou~avawu ovog materijala. sastoji se u mogu}nosti istovremenog izvr{avawa nekoliko paralelnih operacija: 1) inventarisawe glagola koji su podlo`ni ekspresivnom prefigirawu. bV-. u kojoj su ekspresivno prefigirani oblici grupisani prema prefiksu koji sadr`e. 19 U opticaju su bili i drugi mogu}i kriteriji klasifikovawa gra|e. prefiksi koji sadr`e likvidu (lV-) i prefiksi bez suglasnika (a-. i druga. mV-). 2) inventarisawe ekspresivnih prefiksa koji se javqaju uz odre|ene glagole. Kod oblika koji su ve} razmatrani u literaturi taj komentar se svodi na citirawe relevantnih radova. a ukoliko re~ do sada nije bila predmet etimolo{ke analize — predla`emo svoje tuma~ewe. xV-. prefiksi koji sadr`e labijal (pa-. nisu jasno razgrani~ene. pri ~emu se prvo navode oblici koji su ve} razmatrani u literaturi. Pojedina~ni prefiksi izla`u se slede}im redosledom: prefiksi koji sadr`e gutural (kV-. 4) formirawe leksi~kih gnezda. prefiksi koji sadr`e dental (tV-). ove dve grupe leksema predstavqaju centralna poglavqa rada. sam od sebe. Nakon toga sledi etimolo{ki komentar. Sistem ekspresivno prefigiranih oblika formirao se. ~V-. 5) uo~avawe zakonitosti semanti~kog odnosa osnove i prefigiranih oblika. prakti~no. Ovako koncipirane. Nakon prve i druge faze klasifikacije dobijene su dve grupe leksema: prva. kwi`evno / dijalekatsko itd. me|utim. Poglavqa o pojedina~nim prefiksima koncipirana su tako da sadr`e: 1) pregled literature o konkretnom prefiksu. {V-). 2) prezentirani materijal.

uz literaturu (ako takva postoji). u definicijama preuzetim iz RSA izostavqa redni broj i slovo pod kojim je navedeno dato zna~ewe). a s druge — vrednost potvrde (ako imaju ekvivalente u drugim (ne)slovenskim jezicima). 2) etimolo{ko tuma~ewe osnove i oblika sa prefiksima22. sa svim zabele`enim potvrdama. Osim toga.) jedne osnove. Intervenisali smo samo u onim slu~ajevima kada. Takav na~in prezentacije ima za ciq da poka`e frekventnost i areal razmatranih oblika. ili samo kao na{a pretpostavka. 20 Razmatrani glagoli prezentiraju se vrlo ekstenzivno. definicija zna~ewa ne odgovara navedenom primeru upotrebe lekseme u govoru (komentari ovakve vrste daju se u napomenama). Poglavqa o osnovama koncipirana su tako da se u wima izdvajaju tri celine: 1) prezentirani materijal (prvo se navode oblici sa prefiksima. {to zavisi od potreba konkretnog slu~aja. 21 Taj redosled nije uvek po{tovan. Tehni~ke napomene U poglavqima o osnovama strelicom (è) je obele`en ishodi{ni glagol. ~ak na nivou hapaksa. zatim ishodi{ni glagol20. Napomiwemo da su definicije zna~ewa analiziranih leksema (kao i kvalifikatori wihove ekspresivne vrednosti) preuzete iz izvora bez ispravqawa. mogu imati vrednost relikta (u slu~aju starih obrazovawa). 22 U slu~ajevima gde je mogu}e i druga~ije tuma~ewe. fonetskih i sl. U oba poglavqa — i o pojedina~nim prefiksima i o osnovama — znakom pitawa (?) ispred re~i signalizira se da data re~ mo`da odn. postoje i primeri koji su usamqeni. Ovaj drugi kvalitet po pravilu implicira onaj prvi. s tim {to su u okviru svakog poglavqa koje sadr`i nekoliko varijanata (apofonskih. po na{em mi{qewu. wegov je ciq i da poka`e do koje mere su ovi glagoli ukoreweni u leksi~ki sistem. .22 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Osnove se uglavnom navode azbu~nim redom. 3) komentar o semantici.pa nadaqe21). s jedne strane. aspekatskih. te varijante izlo`ene redosledom koji se za svaki konkretan slu~aj pokazao najlogi~nijim. verovatno ne pripada razmatranom tvorbenom tipu. Pored razvijenih leksi~kih porodica. a tako|e i sva mogu}a zna~ewa rezervisana za razmatranu leksiku. oblici sa prefiksima izla`u su uglavnom azbu~nim redom. ono se iznosi. npr. Oni. tako|e i u kombinaciji sa „normalnimŒ prefiksima. ili uz minimalna skra}ivawa (tako se. po~ev od prefiksa ba..

POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI .

.

[anski zakqu~uje da su oni u funkcionalnom pogledu prefiksi a ne morfeme posebnog tipa. Autor zapa`a da postoji velika razlika me|u pojedina~nim slovenskim jezicima u kori{}ewu ovog tvorbenog sredstva u sferi glagola (Schutz 1965). ka-. Macenauer izdvaja prefikse ko-. . Analiziraju}i prefiks ko.i wegove alomorfe (~e-. gde su analizirani primeri sa prefiksom kou slovena~kom. ka-.-h.(Debeljak 1954)23.u preko ~etrdeset slovenskih leksema (Matzenauer 1881). [ic konstatuje da u slovenskim jezicima kao tvorbeni elementi postoje prefiksi k-. kao i na prefiksalni spoj sko-. polaze}i od Miklo{i~a i ponavqaju}i neke Macenauerove primere. ko. a samim tim i najvi{e obra|ivan u literaturi — jeste prefiks ko-.(dijal. ka.sa palatalnom varijantom ~e. daju}i i kratak pregled mi{qewa o poreklu prefiksa ka-. i s.-h. On smatra da ovaj prefiksalni tip slu`i prevashodno za tvorbu nomina i nominalnih obrazovawa od glagolskih korenova. i Kurkina 1992:188–190. ko-. od svih tvorbenih elemenata analiziranih u ovom radu. Ovom prefiksu posve}en je niz radova.razli~ito se tuma~i. najpriznatiji. Tako|e konstatuje da su ovi prefiksi vrlo frekventni u dijalektima ([anskiè 1972)24. 23 Up. Nikon~uk 1979. ~u-) na materijalu ruskog jezika. Ukazuje tako|e i na pojavu s pred prefiksom (s-ko-). ku. re~i (ukqu~uju}i toponime) autor razdvaja prefikse sa vokalom (ka-. U tridesetak sln. navodi tridesetak oblika sa prefiksom ko(Malinowski 1889). ~a-. i pokazuje wihovo alternirawe (knaditi : gnaditi : naditi).na materijalu rus. ga-) od prefiksa bez vokala (k-. Malinovski. ko-. Debeqak dopuwava Miklo{i~eve primere potvrdama iz raznih slovenskih jezika. ali ukazuje i na {irok krug glagola sa ovim prefiksima. {ko. ko-. ~o-). ka-. ku-) Kao {to je ve} u Uvodu napomenuto. dijalekata v. Andreeva-Vasina 1985.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 1) Prefiks kV(s. 24 O prefiksu ko-. ka-. U etimolo{kim re~nicima prefiks ko. ~i-. g-).

/ ka-.25 Slavski tuma~i element ka-. 25 Koje re~i su u pitawu vide}e se pri analizi izlo`enog materijala. ka.v. ka~uriØâsà. a ne samo u onima koje navodi u pomenutoj odrednici. ga-.v. ku-. kuzep).u vezu sa zamenicom kØo. Berneker tvrdi da se ovaj prefiks javqa u nekoliko mawe ili vi{e pouzdanih slu~ajeva. kavàza. kovoroØ. .(< ie. co-./ ko-.kao redak (naj~e{}e pejorativan) prefiks. lit. -ko.).v.vv. kuvárk a Øâ ./ ko-. ko-2). ka. za ko. U ka{upskom etimolo{kom re~niku izdvajaju se prefiksi ka(SEK III 14 s. primere: naknada. *ku-).(Holub/Kope~ny 174 s.vv. cho.ima ekspresivan karakter. predlogom k. a posebno se isti~e arhai~an pejorativni prefiks ku.v. ali ih izdvaja u nekoliko re~i. te da postoji i sonorizovana varijanta go(Machek 263 s. kabluk. kudjabeá. 67.v. kuleø e ØiØâ . srodan sa predlogom *kã i partikulama -ka. Fasmer ne daje prefikse kao nosioce odrednice. koleduha.(Berneker 531–532 s. koji se u vidu relikta o~uvao u nizu ka{upskih leksema (id. {i. ko. -kã (Sáawski II 16–17 s. kuverdaØâ . Bernekera. Mahek smatra da je ovaj prefiks identi~an lat. kovr~ica. kovrta~.prema po-. nem.kao pa. kao predlog u glagolskim i imenskim obrazovawima. koverzenâ.i palatalizovane dublete ~e-. koperlec sa). ko. komuÖec sa. s. Fasmer II s. {a. paralelan sa op{teslovenskim i psl. koji se javqa ispred nekih glagola kretawa i nekih imenica (Skok II 116 s. haj-.v. i to samo u onim slu~ajevima kad je posvedo~en i odgovaraju}i oblik bez prefiksa (up. da ima varijante sko-. Od ove zamenice on izvodi prefiks ko.26 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Miklo{i~ smatra da su neke re~i sklone da vezuju inicijalni slog sa zamenicom kã. {ko-. k u vereØâ . Skok izdvaja ovaj prefiks i u drugim re~ima. Holub i Kope~ni konstatuju da prefiks ko.(id. On ovamo ubraja i prefiks ka-. ko-). kusrat. kune`iØâsà itd. 68 s. On uglavnom prihvata stavove Miklo{i~a.) (Miklosich 152–153 s. ge-. kaÖeb). kadolb.-h.smatra da je zameni~kog porekla. ku~epa. ko-). a ukazuje i na alternacije ka. kadáub).i wegove varijante ka-. u dva slu~aja dovodi prefiks ka. Skok smatra da je u pitawu redak prefiks. k-. zastupqene u nizu re~i koje navodi (da pomenemo samo s. kuÖad. {e.v.prema pro. Macenauera. koverkaØâ. kaverza.i srodan got. ku). kovrtaw.vv. ga-. kunocec. ha-. Malinovskog. pra. koji se odnosi prema ko. nakostrije{iti itd. ko-). k u briØaØâ .

*kadâlba. *korebati. *kovârza. *kãnaditi. dok se o wegovom prisustvu u drugim leksemama ne izja{wava decidirano. sa uobi~ajenom pojavom likvide r na mestu vokala. Podrazumeva se da se i u tim oblicima izdvaja prefiks *ko-. kolebati). *kudâlatãjâ. nakrputiti se „na{epuriti se. *kovârtati / *kovârteti.kao ekspresivni prefiks (Snoj s. *koulãkã. ali mi ih kao sekundarna obrazovawa ne navodimo. *kãmetiti. O tretmanu prefiksa ko. U okviru iznetih mi{qewa o prefiksu ko. * kov â rz â n ã(jâ) / * kov â rz â na . {to osporava Kurkina 1997:204–205. a wen glavni zagovornik i predstavnik — Truba~ov. *korãdjavãjâ / *korãdjava. *kavorna / *kavornã. *kãdãbovati?. *kolysati / *kolyxati27. koji ~itav sistem ekspresivnih prefiksa izvodi od elemenata zameni~kog porekla. *komudânãjâ.-h. *kudâla. *kometati?. *kadybati. *kopârica. u ~ijoj se strukturi izdvaja ekspresivni prefiks kr. *kojasnoti (se)?.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 27 Bezlaj pretpostavqa postojawe prefiksa ko.samo u ko{uta (Bezlaj II 72)26. *kotoriti / *kotriti. *kovârkati. *kalepa. *kodâra. *kovitâlati. up. *kovortã. *koristati / *koristiti. *kokl’uka / *kokl’u~âka. *kadâlbã. *kavârtã / *kavârtâ / *kavârtja. *koristânã(jâ). *komariti (se). *komuditi. *kodelâ. *koverditi?. *komotati se?. *konoziti. Na psl. *karu`ina? / *karo`ina?. *ko`egã?. up. *kotvorã? / *kotvora?.: *ka(o)blokã. *kumekati?. *kozyrã/â. *kovirati. *nakovesiti se. *kozyriti (se). *kaverã. *kavârza. *kamãditi. *komãziti (se) / *komâziti (se)?. gizdavo se obu}i (o `enskoj osobi)Œ. *kovârtã.28 *kodâla / *kodâlo. *konura. *komâl`a?. *kodrâ / *koderâ/ *kodr’a. *kodybati. *kanura. *komigati.izdvajaju se dve teorije o wegovom poreklu: pronominalna i prepoziciona. *kome{ati?. *kazobã / *kozobã. *kaveza.(Bezlaj III 139 s. * kozvonã(k ã ) . Snoj pak tuma~i element ko. *kolebãka.u ESUM i ÅSBM v. putiti se). * kov â rzati / * kov â rziti . kolebati se : krlebam se.vv. *kolybati (se). *kolupati. *kodelâ i *kodrâ / *koderâ / *kodr’a. 27 Druga~ije Varbot 1989:57.v. *kunega?. *kovyriti / *kovyr’ati (se). ÅSSÀ s. kobacati. *kune`iti (se). nivou izdvaja se ~itav niz obrazovawa koja sadr`e razmatrani prefiks. *koveji. sa svim wegovim varijantama. *kuzobã. *kaderâ.vv. *kurepati (se). s. *kokãrica. *koristâ. *koverzslo. Za~etnik pronominalne teorije je Miklo{i~. 28 U re~niku su date i rekonstrukcije svih izvedenica od psl. *kotãr~â. *korepati. Nama se ~ini da je ovde do{lo do alternacije *koputiti se : krputiti se. Pristalice pro26 Kao kuriozitet pomiwemo tuma~ewe glagola krputiti se „kostre{iti se (o `ivotiwi)Œ. *kolebati (se). *kobacati / *koba~iti. *koveriti?. *kojariti (se). gore. *koveza. . *kuvârtati (se). *kobeniti (se).

Primeri koji do sada nisu razmatrani u literaturi. ka. œizvla~iti se iz neprilikeŒ Ma~va (gra|a ERSJ). „jedva se kretatiŒ. PRIMERI : 30 ko-beqati impf./ *kã. Kope~ni) elementarno opovrgavaju ne samo primeri kao *kãnaditi. pomerati seŒ (RSA).). *ko. mada ne uvek i jednozna~no protuma~ena. i svih wegovih izvedenica „normalnimŒ prefiksima. klatiti se.Œ Pro{}ewe (Vuji~i}). œjedva sastavqati kraj s krajemŒ Timok (Dini} 1988). Indikativna je i jedna Truba~ovqeva opaska.c. „s mukom se kretati. u kojima je prisutan pun oblik *ko < ie. Kad su u pitawu etimolo{ki re{ene re~i. „kotrqati (o kamewu)Œ Piva (Gagovi} 2004). mu~iti seŒ (RSA). . vaqati seŒ Lika. s mukom i}i. predlogu *kã(n) (< ie.odgovara indoiranskoj ka. On nagla{ava da ra{ireno mi{qewe kako se predlog *kã ne javqa kao prefiks (koje zastupaju Benvenist. posebno se komentari{u. Detaqnu analizu literature o ekspresivnim prefiksima i pomenutih teorija o wihovom poreklu daje Moskov 1981:45–55. „v. nego i oni kao *kodelâ. U takvim slu~ajevima ograni~i}emo se na navo|ewe izvora u kojima se data leksema tuma~i.(v. imovinom). izlaziti na kraj (s radom. kobeqat (se) „kretati (se). Nedoumica se. izvla~iti se iz kakvih te{ko}a. razre{ava ~iwenicom da Truba~ov i ovom œpredlogu-posleloguŒ tako|e pripisuje z a m e n i ~ k o poreklo (l. izneta u odrednici posve}enoj psl. œtruditi se. koprcati se. *kã(n)). sg. Vajan. a wegovim sledbenicima — Slavski i eventualno Skok. kobrqatiŒ Uskoci (Stani}). doprinos na{eg rada vidimo pre svega u evidentirawu svih potvrda datog ekspresivno prefigiranog oblika. Zakqu~ak). fig. kobeqa 3.28 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI nominalne teorije su i Fasmer (delimi~no). iako priznaju postojawe prefiksa ko-. ne izja{wavaju se konkretno o wegovom poreklu. naporno 29 Varijantnost psl. œklimati se. 63–67. Ovo kao da stoji u suprotnosti sa stavovima samog Truba~ova o poreklu prefiksa ko-.29 Prvim predstavnikom prepozicione teorije mo`e se smatrati Berneker. ~ime se sti~e predstava o wegovom arealu. ako je to potrebno. [anski./ ku. snalaziti se. pokretati (se). kobeqati se „micati telom. `iveti i sl. mada iz wegovog tuma~ewa nije jasno da li on pretpostavqa i zajedni~ko poreklo ovog prefiksa sa predlogom k. a ova teorija je svoj puni odraz na{la na stranicama ÅSSÀ. uz dodatni komentar. te bi govorila u prilog zameni~kom poreklu razmatranih prefiksa.v. „jedva i}iŒ. gmizatiŒ. ili su tuma~eni na drugi na~in. 30 Ve}ina oblika navedenih u ovom poglavqu ve} je razmatrana u etimolo{koj literaturi. poslovima. *ku / *kuom). ~ime se pokazuje frekventnost wegove upotrebe. Ostali autori. *kom (ÅSSÀ 13:170–171 s. „naporno. me|utim. i}i.

Œ: Kobeqa se kâko pile u ku~ina. 31 Up. ispetqati se iz neke te{ke situacije. (RSGV). s te{ko}amaŒ. kobeqam se 1. otkotrqatiŒ: Zakobeqa krqu sijena i otkotrqa pravo na torinu Piva (Gagovi} 2004). Vasojevi}i (Bori~i}). kobeqa se 3. jedva opstajati. otisnuti se. situacije i sl. Uskoci (Stani}). kombeqati se œopstajatiŒ: Kombeqamo se od zime do proqe}a. iza}i iz te{ke situacije. provu}i (se). al’ te{ko Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. (RSGV). izvu}i se. „u~initi da se ne{to po~ne kotrqati. ko-m-beqati se „v. pre`ivqavati nekakoŒ Zagara~ (]upi}i 1997). dovaqatiŒ (RSA). odroniti seŒ. sg. spasiti (se). ja }u ga ‰kamenŠ okobeqati. œid.Œ. neprilikaŒ (RSA). . iskotrqatiŒ Uskoci (Stani}). Piva (Gagovi} 2004).POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 29 `iveti. iskobeqam se 1.Œ (RSA). osloboditi (se) ne~ega. i sve tako Ro`aje (Had`i})31 do-ko-beqati pf. iskobeqat (se) „izvu}i (se). otisnutiŒ: Pu{ti mene. oburvati se. „spasti. nanetiŒ: Ko li je ovo nakobeqo kamewe. pa drepik Piva (Gagovi} 2004). „dokotrqati. Vojv. œspasiti glavu. œposti}i ne{to s mukom. dokobeqati se „do}i. iskobeqati se „spasti se s nekog opasnog mesta. „id. nakobeqati (se) „nagomilati (se) kobeqaju}i (se)Œ Uskoci (Stani}) o-ko-beqati pf. „nakotrqati. s naporom (se) i{~upatiŒ Zagara~ (]upi}i 1997). œjedva izi}iŒ. Uskoci (Stani}). kobeqati seŒ CG (RSA). od proqe}a do zime. Uskoci (Stani}). jedva sastavqati kraj s krajemŒ: Kobeqam se nekako. „kotrqaju}i dopremiti ne{to odozdo gore. oburvati. okobeqati se „po~eti se kotrqati. navaqati. krenuti kotrqaju}i seŒ Komarnica (RSA) is-ko-beqati pf. a oskora se iskobeqo i sa‰dŠ ti je na kowu. zakobeqati se „po~eti se kobeqati. sg. „koprcati seŒ Leskovac (Mitrovi}). „zakotrqati. „do}i s naporomŒ Vojv. œmu~no `iveti. mu~iti seŒ. sg. sti}i s naporom. kosti mu se kobeqale po grobu Piva (Gagovi} 2004). œid. „izvu}i seŒ Leskovac (Mitrovi}) na-ko-beqati pf. „dokotrqati seŒ Uskoci (Stani}) za-ko-beqati pf. koji bi mogao sugerisati da je glagol kombeqati se zapravo wegova sufiksalna izvedenica (sufiksom -eq-). „iskliznutiŒ: Stadok na nakav kamen a on se iskobeqa. izvu}i nekoga iz te{kog polo`aja. iskobeqat se œiskoprcati seŒ. 2004).Œ: Do skoro je bijo quta sirotiwa. izvu}i seŒ Vasojevi}i (Bori~i}). s te{ko}omŒ (RSA). iz istog izvora oblik kombati se œsastavqati kraj s krajem.

jedva i}iŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) do-go-m-beqat (se) pf. „k o b e q a t i ( s e )Œ Uskoci (Stani}). gabeqa on|e oko ku}e. fig. (ibid. U pitawu je isti tvorbeni model kao kod kombati : kombeqati (v.) iz-go-m-beqati pf. prepirati seŒ: Gombeqaju se izme|u sebe (RSA) < gombati / gombati „id. vu}i seŒ: Ostarila je mnogo. Temni} (RSA) go-m-beqat (se) impf. tobo` da ne{to pomogne ali slabo CG (RSA).Œ. Lika. odatle gabeq „kova~Œ. „gaveqatiŒ Uskoci (Stani})34 32 Ovde svakako treba ra~unati na uticaj glagola gombeqati se „vrpoqiti se. „s naporom. otkobeqati (se) „otkotrqati (se)Œ id. „malo dete koje je . (ibid. ne izlazi nikud. „izvu}i se. izgaveqati (se) „izi}i gaveqaju}i. gabeqski adv. „id. œnemo}no ne{to raditiŒ. jedva do}iŒ id. a neko skobeqa kamen. œbauqatiŒ. Lika (RSA) ge-beqati impf. i s k o b e q a t i s eŒ Vojv. spustiti seŒ Radimna (Tomi} 1989) VARIJANTE / PARALELE: go-beqati (se) impf. prethodnu napomenu). 2004) iz-go-beqati se pf. gobeqa 3. (RSA). fig. skobeqati se „si}i kotrqaju}i seŒ id. vrteti seŒ. teturaju}i se..Œ. Leva~. 33 Treba pretpostaviti i uticaj imenice Gabeq „Ciganin (~erga{)Œ. nakazaŒ CG (RSA). mu~iti seŒ Vrawe (RSA). „`iveti gabeqskiŒ33: Gabeqamo. no gabeqam Uskoci (Stani}). „te{ko. sg. prepirati seŒ: Vazda se oko ne~ega gombesaju (RSA). te{ko se kretatiŒ Para}in.). „i}i nesigurno. „skotrqatiŒ: Mi sidijasmo ispot puta. gobeqa se „jedva se kretatiŒ. kuburiti. œjedva i}i. sg. „s mukom. „id. gaveqak m. vu}i seŒ: Nijesam ti vi{e kadar nikuj. œ`ivotariti. 34 Up. œte{ko `iveti. „sna}i seŒ. sa drugim sufiksom gombesati se „glo`iti se.Œ Crna Reka (Markovi} 1986). œbiti u `ivotu. Uskoci (Stani}). Temni}. i s k o b e q a t i s eŒ Uskoci. œglo`iti se. napraviti (nekako)Œ. kuburitiŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. i tako `ivimo ko za inat. Vrawe. „ciganski. œu~initi. umalo nas grdom nagrdi Piva (Gagovi} 2004). i ga-veqati „gabeqatiŒ Uskoci (Stani}).) s-ko-beqati pf. œsi}i. up. œbogaq. jedva gabeqam vuda oko ku}e Piva (Gagovi} 2004) iz-ga-beqati (se) „izi}i gaveqaju}i. „i}iŒ Pro{}ewe (Vuji~i}).30 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI œsti}i negde kotrqaju}i seŒ. s mukom iza}iŒ: Jedva se izgombeqasmo iz [qivi}a potoka uz onu stranu Draga~evo (gra|a ERSJ)32 ga-beqati impf. i s k o b e q a t i s eŒ Uskoci. skobeqa (se) 3. me{koqiti se. romskiŒ Uskoci (Stani}). „jedva i}i. `ivotaritiŒ: Ne `ivim ja. (ibid.

negodovatiŒ id.-h. kopeqkati se dem. kotrqatiŒ. „kopati. Zakqu~ak). {epati.v. ga-buqati „te{ko se kretati. ga-m-buqati „nespretno. belhati (se) „hramati. uz obja{wewe da je element h ovde sekundaran. po mi{qewu autora ÅSSÀ. 35 Osnovni glagol ima ne{to druga~iju semantiku. kopeqkati dem.Œ.Œ (v. budu}i da je za ekspresivnu leksiku karakteristi~na zamena glasa r vokalom (v. gaveqina f. onda bi se oblik kobeqati mogao protuma~iti i kao fonetska varijanta osnovnog kobrqati „id. ali mo`da se odgovaraju}a osnova -beq(ati) krije u obliku beqa{an adj. (RSA). „osoba koja se jedva kre}eŒ. iskopeqat se „id. „dete koje je tek prohodalo pa nespretno i nesigurno kora~aŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983). „koji mnogo zamara. „i s k o b e q a t i s eŒ Gacko (RSA). œbuniti se. oblik *bel’ati? / *bel’ati? (ÅSSÀ 1:185). kopeqati se „koprcati se. jeziku sa~uvana samo u prefigiranim oblicima. kopkatiŒ Bosna (< kop-eq-ati?). dijal. ili je. U prilog tome govori i ~iwenica da je na osnovu ~e{. gavequ{a „id. (ko)beqati. Glagol *beqati (se) nije posvedo~en. jedva kora~atiŒ Uskoci (Stani}). Potkozarje (Dalmacija). dok je povratni oblik mogao pretrpeti i semanti~ki uticaj glagola koprcati se. mo`e poticati od *bel’ati. po~elo da pu`eŒ.i pomi{qa da bi ishodi{ni oblik mogao biti glagol peqati. ~ija bi kontinuanta moglo biti i s. a da se od wega metafori~ki razvilo zna~ewe „truditi se.Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija)35 · Skok smatra da je osnovno zna~ewe glagola kobeqati — „vaqati. Oni upu}uju i na Mahekovu pretpostavku o mogu}oj vezi sa ~e{. te mu za rukom izi|e da ih se dokopeqa ‰dobaviŠ BiH (RSA) is-ko-peqati se pf. „kopeqati seŒ. Vezu sa peqati pretpostavqa i Tomanovi}. i s k o b e q a t i s eŒ CG (RSA). nesigurno kora~ati (o tek prohodalom detetu)Œ. brqati). „d o k o b e q a t i s eŒ: ‰OnŠ se ‰nameriŠ na novce. gambuqa f. pomalo poslovati. On u glagolu izdvaja prefiks ko. „pone{to raditi. belat „quqati. sa kasnijim onomatopejskim varirawem p > b (Skok II 118 s. oblika kao *belãgati. up. i ~e{. raduckatiŒ: Prebiram ovu zemqu u ba{~i – ~o’jek mora ne{to da kopeqa Gacko. koji tuma~i glagol iskobeqati se kao rezultat kontaminacije iskopeqati se + izbaviti se (Tomanovi} 1938–1939:205). kolebati (< *ko-lebati) (Machek 50). ako bi zaista osnovno zna~ewe glagola bilo œvaqati. koji mora dugo i strpqivo da se radiŒ: Pekmez od drenke mlogo je beqa{an za pravewe Vrawe (Zlatanovi}). up. kobeljati)36. . U odrednici se opovrgava Bernekerova i ^opova rekonstrukcija ovog ~e{. Kao {to sinonimno kulhati poti~e od *kul’ati (Machek 306). kotrqatiŒ. kao u kulhati. gegati seŒ rekonstruisan psl. ge-veqati „gaveqatiŒ Uskoci (Stani}). 36 Me|utim.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 31 do-ko-peqati se pf. mu~iti seŒ. koja pretpostavqa i druga~ije poreklo: ko-peqati impf. tako i belhati. ova osnova u s. izgeveqati „izi}i gaveqaju}i. bacakati seŒ: Po~eo se kopeqati na zemqi kao zaklano pile Bosna. pak.-h. uquqkivati (dete)Œ. Piva (Gagovi} 2004).

œvijoriti. impf. postati neodlu~anŒ.). „quqati. quqati se. pomutitiŒ Uskoci (Stani}). zawihati seŒ. sg. krqeba „jedva i}i. lelujati (ne{to)Œ. zawihati. izvu}i seŒ Zorunovac. klimatiŒ. pokolebati seŒ. œuzdrmavati. iskoqebati se „id. œpokvariti se (o vremenu)Œ Uskoci (Stani}). gibati seŒ. nesiguranŒ Vojv. oblik mogao biti rezultat stare metateze *leb. œuznemiriti. pomutitiŒ. jedva se kretati. iskolebati se „iskobeqati se. varijacija. zakolebati „zapo~eti kakvu gradwuŒ: Eno Piwovi sinovi zakolebali staju o‰dŠ dese‰tŠ metara du`ine Piva (Gagovi} 2004) : zakobeqati „zapo~eti neki posaoŒ: Zakobeqo Stojan i uveliko pravi staju id. kretati se teturavo. œbiti neodlu~an.c. zaquqatiŒ. Ovaj sloj leksike karakteri{e prisustvo razli~itih fonetskih promena. œklatiti se. nepouzdanost. teturati. preduzeti ne{to krupnoŒ BiH. klimavo. zibati (kolevku. œpokazati neodlu~nost.Œ (RSA) kr-leba se 3. nepouzdanim. zateturati seŒ. „zaquqati se. „zawihati.32 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI na osnovu ~ega zakqu~uju da bi i rekonstruisani psl. „rasklimav{i izvu}i. zakolebati se „zaquqati se. „hodati zanose}i se levo-desnoŒ Lu`nica (Mani}). zaquqati. mrdati. zaglibiti se (obi~no u materijalnom pogledu)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija) is-ko-lebati pf. klatiti seŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995). zakolebat (se) „stati se kolebati. œpokretati tamo-amo.)Œ. paralele razmatranog glagola jo{ jednom pokazuju svu slo`enost leksi~kog materijala koji je predmet na{eg istra`ivawa. œzatalasati seŒ. œudariti u neki veliki posao. „zapo~eti kakvu gradwuŒ Piva (Gagovi} 2004). „pokrenuti iz ravnote`nog polo`aja. pokazuju i slede}i primeri: zakolebati „udariti u neki veliki posao. (ibid. ali da su oblici kolebati i kobeqati me|usobno povezani. dete i sl. jedva gurati nekako . Navedene varijante odn. po~eti propadati (ekonomski)Œ Banat (RSA). lepr{ati. œposrnuti. wihati. klipsatiŒ (RSA). {to ~esto za posledicu ima nemogu}nost utvr|ivawa kona~nog re{ewa.). fig. potresatiŒ. œzapasti u te{ko}u. formalnih i semanti~kih kontaminacija. œi}i. ko-lebati / koqebati impf. izvaditi. (RSGV) za-ko-lebati pf. Da li je u pitawu metateza ne mo`e se sa sigurno{}u utvrditi.> *bel’-? (l. œu~initi nesigurnim. istrgnutiŒ: Iskoleba je ono drvo ka da nije imalo korijena CG. zawihatiŒ. kolebati (se) „pomerati se. preduzeti ne{to krupnoŒ BiH (RSA).

kolijevka. kolebaØâ. me{ati se.v. fig. zakome{ati se „uskome{ati se. gde decidirano ka`e: „Ne}e biti prefiks ko. œqutiti se.?) · Od psl. za osnovu up. 38 Ovamo mo`da i komesati „mrsiti kosuŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). zamrsitiŒ. œizazivati nelagodnosti u stomaku. uzrujati (se)Œ Uskoci (Stani}). uznemiriti seŒ. œvrpoqiti seŒ Uskoci (Stani}). kol e bati . iskomr{qati œiskome{ati. zavijati. Machek 268 s. Up. Matzenauer 1881:187. mrsitiŒ. i ESUM 2:510–511 s. „po~eti kome{ati.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 33 kroz `ivotŒ Timok (Dini} 1988). BER 3:208). uskomje{ati se œid.+ *lebam (Moskov 1971:423). uzbuniti (se). Oblik krleba se iz jugoisto~ne Srbije svakako je u vezi sa bug.Œ Potkozarje (Dalmacija) is-ku-mije{ati pf. ko-me{ati impf. pokretati se u masiŒ. laibas œtanakŒ itd. labav. „dovoqno dugo se kome{atiŒ (RSA) us-ko-me{ati (se) pf. kãrlebam (se).v. m e { a t iŒ. kovitlati seŒ.v.. œtresti. id. œuzbuniti se. micati. kome{ati se „kretati se u svim smerovima bez redaŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) za-ko-me{ati pf. Skok II 255–256 s. . i}i u raznim pravcimaŒ. iskrqebati (se) „izvu}i (se).v. ispreturatiŒ (RSA) 37 Sasvim suprotno tuma~ewe Skok daje s. drmusatiŒ. ESJS 6:327 s. buniti se. i komr{qati œkome{ati. œdizati ustanak. koleba} (sie). œme{koqiti se. kretati ne~imŒ. dok se u bugarskom etimolo{kom re~niku tuma~i kao rezultat kontaminacije (v. œ(oko koga) obigravati. *ko-lebati (se). œ~initi pokrete nekim delom tela u raznim pravcima. buniti seŒ (RSA). „izme{ati. v.v. inf.v. Moskov 1965:72. kome{ati se „kretati se. mrdatiŒ. „(po)kretati. kol e bati . ÅSSÀ 10:129–130 s. kolibaØi. pokome{qati se œuskome{ati seŒ [umadija (gra|a RSA). micati. œpokretati tamo-amo pojedinim delovima telaŒ Uskoci (Stani})38. uzburkati se. Up.+ *lebatiŒ (Skok II 125).v. lit. iskobeqati (se) (iz kakve neugodne situacije)Œ Zaglavak (RSA. Fasmer II 288 s.v. pomerati u raznim pravcima. BER 2:550–551 s.v. vrzmati seŒ. njihati (se) 37 . ose}ati mukuŒ (RSA). bunu. negodovati. Schuster-[ewc 599–600. izmrsiti. koje Moskov izvodi od ka. „uzbuwivatiŒ. kolebaà se. protiviti seŒ. vrpoqiti seŒ. „uzbu|ivati se. acc. dospeti u uzbu|eweŒ (RSA) na-ko-me{ati se pf. Druga~ije Sáawski II 347–348 s. œpomerati se. *kolebati (se). 530 s.v. „uznemiriti (se).

o ne~emuŒ (RSA) : naditi œoblagati nadom. „davati naknadu.-h. *kome{ati? (gde je psl. RSA) do-k-naditi pf.v. nakna|ivatiŒ. wegov izvor treba tra`iti u alb. Zaørudskiè 1989:125–127.v. œsastavqati pesmu. . kendo „pevati. izmisliti.c.i glagola me{ati / mije{ati. Matzenauer 1881:187. *me{ati (se). *naditi) v. „ukra{avati vezom. knaditi (< *kãnada œgomila pawevaŒ < *kãnã / *kãnâ) koji prihvata i dopuwava Murkovo tuma~ewe (v. me{koqiti seŒ Dubrovnik (RSA) (tako Skok II 133). œrazgoditi.34 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ku-me{awe n. RJA) ras-k-naditi pf. ispevati. sastaviti (pesmu i sl. kolebati : krleba(ti). po svojoj `eqi doterivati iskaz o ne~emu.umesto ko-. „previrawe. obe{tetitiŒ. kome{ati (se). œpraviti sagove. fig. potvrde. œdodati. Kurkina 1981a:25. œsastaviti (pesmu.Œ.)Œ (RSA) na-k-naditi pf. ~elikom o{tricu sekire. razmi{qatiŒ. œdopuniti.v. (Skok l. nadoknaditiŒ Bukovica (RSA) is-k-naditi pf. U obliku iskumije{ati do{lo je do pojave prefiksa ku. * kãnaditi .v. nadometnuti (u pri~i. ÅSSÀ 13:198 s. up. kome{aweŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari})39 · Spoj prefiksa ko. s obzirom na veoma ograni~enu upotrebu glagola knaditi (isknaditi) „stvoriti tekst narodne pesmeŒ. kraj s krajem)Œ Siw. œpribavitiŒ (Vuk). Skok II 133 s. Otok u Slav. Debeljak 1954:173. spevati pesmuŒ (Ajeti 1985:8). nadoknaditiŒ (RSA) na-do-k-naditi pf. Murko 1937). za koju se smatra da bi mogla biti i lokalna inovacija). O ishodi{nom naditi (< psl. zast. œnadomestiti. Ajeti smatra da. vestiŒ. knaditi) s-k-naditi pf. dodat na osnovu *naditi. vestiŒ. 39 Ovamo mo`da i krmije{iti se „protezati se. micati se (o detetu koje se budi). pevati o nekome. œslo`iti u jednu celinu.) · U ovom glagolu izdvaja se prefiks kã-. oblik rekonstruisan samo na osnovu s. up. sabqe i ostalog se~ivaŒ (Vuk. œid. tepiheŒ. rasutiŒ Makarska (Skok II 108 s. dovr{iti. kititi. up. dodati. ÅSSÀ 10:171 s.v. ?k-naditi impf. Moskov 1965:71. œsmi{qati. i ÅSSÀ 18:215–217 s. œna{iroko i naduga~ko pri~ati. œdati ne{to kao naknadu. ÅSSÀ 22:8–9. pesmi)Œ (RSA. Kurkina 1982:21–22. Up.v. Druga~ije Skok II 108 s. snovati.

iz istog izvora imenicu kobacawe „vaqawe po tluŒ. kobacat se Mihaqevi}i (Peru{i} 1993)41. œ(u)~initi dobro prijaju}i.vv. uradi.. iz istog izvora ba~at (se) „bacati (se)Œ. korisno se poslu`iti ~imeŒ. izbuqiti.Œ (v. ali ne postoji saglasnost u pogledu osnove: * ristati „gonitiŒ40 ili *rystati (detaqno v. iskola~iti (o~i)Œ (RSA). Vojv. ko-bacati se impf. Jedino se u ova dva etimolo{ka re~nika predla`e etimologija koja podrazumeva prisustvo ekspresivnog prefiksa ko-. Skok bez re{ewa. œimati koristi. Snojev i Bori{ev prihvataju ^opovo tuma~ewe. a drugi bi mogao biti i fonetska varijanta oblika iskobe~iti „id. œostvariti kakvu dobit iz ~ega na {tetu drugoga ili koriste}i se ne~ijim nepovoqnim polo`ajemŒ (RSA) · Up.)Œ. „juriti u skokovima. œiskori{}avati ostvaruju}i prednost. be~iti). dobit i sl. s tom razlikom {to ona pretpostavqa primarnost imenice u odnosu na glagol. izvla~iti koristŒ (RSA) is-ko-ristiti / iskoristiti pf. korzys}). ritatiŒ Bukovica. koja bi ukazivala i na druga~ije poreklo. ESJS 6:339–340 s. .v. kubacat (se) „bacati se. Machek 279 s.v. gode}i (o jelu i sl. Dubica (RSA).. œupotrebqavatiŒ. *koristâ. 43 Up. kobêcati se „prebacivati se preko glave.Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). korisno se (po)slu`iti (ne~im)Œ. korist). skakatiŒ Tre{wevo (RSA).POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 35 ?ko-ristiti / koristiti impf. „biti od koristi. 42 Nije sigurno da ovamo spadaju oblici kobacati „gacati. korist. preimu}stvo. promicati. kobacat „kolutatiŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986). tapkatiŒ: Pas ~uvar . korist.v. A za tim ~eta gusaka kobaca i is-ko-ba~iti „izbe~iti. koristâ).. Potkozarje (Dalmacija). Prvi oblik ima druga~iju semantiku. primewivati (ne{to) na pogodan na~in. œiskori{}avatiŒ. laje. „korisno upotrebiti. kobacat se „id. „koprcati se. naglo iskakati ili uskakatiŒ Zagara~ (]upi}i 1997)43 40 Tako i Varbot 1972:65–70. Od novijih re~nika. „prevrnuti se preko glave. na~initi kolut napredŒ Mihaqevi}i (Peru{i} 1993)42 ku-bacati impf. vaqati seŒ Ozaq (Te`ak 1981) pre-ko-baciti se pf. primeniti {to. doprinositiŒ. kubacat (se) „brzo prolaziti. *koristati / *koristiti. 41 Up. omogu}avati da se ne{to postigne. ipak daju}i prednost Miklo{i~evom izvo|ewu imenice korist od glagola koriti (Skok II 155 s.v.v. ‹ se „upotrebqavati (ne{to) za svoje potrebe. Borys 251 s. koje se u ÅSSÀ odbacuje (Snoj 261 s. ÅSSÀ 11:70–73 s.Œ. b a c a t i s e. juritiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990).

Kolubara (gra|a RSA). usko~itiŒ Zagara~ (]upi}i 1997). bac. kubacam. „naglo sko~iti. kobacajo. obavitiŒ: Zakomotaj tovarninu oko glavara. * ko-bacati .v. Druga~ije Berneker 532 s.i osnovu ba~iti nesigurno iz semanti~kih razloga ( Matzenauer 1881:185). Kurkina 1982b:184. Zaørudskiè 1989:141–142. i {emetati (v. zakomotati se „z a m o t a t i seŒ: Eno se tele zakomotalo. ku-basati „skakutati tr~e}iŒ CG (RSA). zaviti. udavi}e se — Zmija se zakomotala oko grane i {i~e Piva (Gagovi} 2004) o-ko-motati pf.v. o m o t a t iŒ Uskoci (Stani}). „koprcati se.). vi{ da se vu~e. Ve} je i Macenauer ukazao da je tvorbeno ra{~lawavawe ovog glagola na prefiks ko. Malinowski 1899:119.v. Banija i Kordun (Petrovi} D.v.v. presko~iti.v. becnuti se „kratko se trznuti. *bacati (se) / *bocati (se). ritati seŒ (RSA)44 · Od psl. *ko-motati (se). . Matzenauer 1881:185. Skok nema.v. „izjuriti ska~u}iŒ Tre{wevo (RSA) kubac interj. Moskov 1965:71.v. 46 Up. varijante: ko-basati se „id. ERSJ 2 s. umotati. kubacnuti „id. tako se volovi becaju.Œ Dvorska. id. *kobacati / *koba~iti?45. BER 3:71 s.v. naglo posko~iti. {V-).v. Potkozarje (Dalmacija). „uviti. BER 1:37 s. *bacati. klisnutiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) is-ku-bacati pf. ÅSSÀ 10:178 s.36 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ku-baciti pf.v. bezglavo nekud krenutiŒ. a verovatno i etimolo{ki (v.v. *komotati se?. „obmotati. Varbot 1981:35. ÅSSÀ 1:118–119 s.v. bacat. koba~a). kobacati.Œ CG (RSA). *motati. poletetiŒ Tre{wevo. vrzmati seŒ Vojv. SP 1:174 s. sko~iti energi~no i naglo. odstupa od ostalih primera. prikobeci(t) se „prevrnuti seŒ Sumartin (Novakovi} 1994:133) prema becati se „trzati seŒ: Kako xukele laju. Skok I 84–85 s.Œ Vrgada (Juri{i}) · Od psl. 20:44–47 s. Up. (RSA) za-ko-motati pf. bacati. projuriti. za ozna~avawe skoka Zagara~ (]upi}i 1997) ku-m-bacati se impf. 45 U odrednici se neopravdano navodi i oblik koba~iti „uhvatitiŒ. 93. Skok II 117 s.46 44 Up. œodjednom sko~iti u voduŒ Uskoci (Stani}). ko-motati se impf. Up. kobacati. bacam.v. „m o t a t i s e. Skok II 117 s. Grickat 1955–1956:64. Machek 41 s. ko-becati se „v. jurnuti. koji semanti~ki. prese}i seŒ Kolubara (gra|a RSA). bacati. ku-m-basiti „naglo. Snoj 242 s. becnuti se „trgnuti seŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995). upla{iti se. (RSA). kubacnut (se) „baciti (se). ÅSSÀ 10:86 s. kobacati seŒ Dalm.v. okomotati „id. O ishodi{nom glagolu bacati up. ESUM 1:154 s. „brzo proma}i.

Iako se s. naravno. œveoma uvrediti. o{inutiŒ (ali up. i u obliku bez ekspresivnog prefiksa. mak. œprisiliti koga da radi. nadviti seŒ Uskoci (Stani}) · O obliku sa prefiksom ko-. skorijepiti i izvodi ih od korijeniti zamenom sufiksa -en nepoznatim sufiksom -ep (Skok II 154 s.na glagolsko-imenski koren *rep-50. œpobrinuti se o nekomeŒ. stisnuti.v. ukelepiti „stegnuti. (RJA)47 na-k-moliti se pf. *korepati. poq. gde se navode s. povrediti nekoga ru`nom. glagol tretira kao izuzetak. „pokazati se. Ista dilema va`i i za repiti se „praviti se va`anŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). ekspresivno obrazovawe nastalo verovatno dodavawem prefiksa ko. k o mbol . „izvaditi. lekseme koje imaju sasvim druga~iju etimologiju. barem ne{to uraditiŒ Brusje (Dul~i}i 1985). ukorijepit se œslepiti se u posudi u kojoj se kuva ili iz koje se jede (o hrani)Œ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). 50 Ovaj koren sre}e se. *narepati / *narepiti (ÅSSÀ 22:243). uni{titi do korenaŒ.). uprtiti. 26. *moliti. pomaqatiŒ: Kako kad komoli spu` roge na dvor stree — Eto jur prvi zrak komoli bilih zor Zadar XVII v. Petleva 1973:33.-h. uprtiti. 49 Nije jasno spadaju li ovamo i oblici u-ko-repiti se pf. navode i ~e{. pogledatiŒ : na-moliti se „pokazati se. Debeljak 1954:174. ne dopustiti kome da lenstvujeŒ. ?is-ko-repiti / is-ko-rijepiti pf. œudariti.-h. ÅSSÀ 10:174 s. kao i o osnovnom glagolu -moliti up. . pose}i. natovaritiŒ Uskoci (Stani}). Skok II 132–133 s. ali se 47 Nije sigurno da ovamo spadaju i pokomolit „poraditi {togod. œnagnuti se nad ne{to. „zaceniti se od smehaŒ Qe{tansko (Te{i} 1977). okomoqit „snu`diti se.. sl~. u{inutiŒ: Prekerepilo ga u krsta i ni makac. iskorijepiti. upregnuti. pojaviti se. uhvatiti.v. za ovaj oblik up. rzepi} sie œzalepiti seŒ (Bezlaj l. œpoviriti. „razvaliti seŒ Sumartin (Novakovi} 1994:142)49 · Skok pomiwe oblike korijepiti (XVI vek). Uz oblik ukerepiti svakako ide i u{}erepit „uzeti i du`e ne pu{tatiŒ.v. o{trom re~juŒ (RSA) us-ko-repi(t) se pf. U ÅSSÀ 11:67 rekonstrui{e se psl. u{}erepit se „posva|ati seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). retko „p o m o l i t i. i{~upati s korenom. œpodi}i na sebe ne{to te{ko. pored s. porepiti se „opru`iti se u nevreme ili u prisustvu stranog ~eqadetaŒ (Aleksi} 1935:90). u-ke-repiti „uhvatiti nekoga tako da ne mo`e da mrdne.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 37 ko-moliti impf. Kurkina 1975:34–38. 19:185–186 s.v. sneveseliti seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). gore repit „lupiti. narepati se „najesti seŒ. korijen). (?) zast. up. *komoliti48. pre-ke-repiti „zaboleti (krsta). potvrde u kojoj se izdvaja prefiks ko-. pojaviti se na vidikuŒ.-h.Œ CG. stisnutiŒ. nap. id. stegnuti. nije jasno zbog ~ega mu nije posve}ena posebna odrednica. natovaritiŒ. i rus.c. is-ko-rijepati „id. udaritiŒ): Prekerepili su ga pro rbata i o‰dŠ tada stalno pobolijeva Piva (Gagovi} 2004). 48 U odrednici se. *moleti. nakloniti seŒ.

53 U semanti~kom pogledu up. tu}iŒ Kosovo (Elezovi}) · Skok nema. pored pomenutih rus. dijal. sln. up. okretati se. halamága „zakeraloŒ. „lupati. komizgati se. proletetiŒ Posavina (RSA) ko-mizgati se „micati se. skitatiŒ CG (RSA) : repati „skitati. galamitiŒ. glagol up. „udariti koga straga (gde je rep)Œ52 Brusje (Dul~i}i 1985) : repit „lupiti. œpogoditi ga|aju}iŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). komiznuti pf. mizga „larma. {mágaØâ.(< *{e < *~e) i råøicâ. „proma}i. na{åråøicâ „ra{iriti perjeŒ. larmati. ko-mizati se impf. 52 Ovakva definicija zna~ewa proistekla je iz paretimolo{kog naslawawa na imenicu rep. bukaŒ CG (RSA). galama. *komãziti narepam „id. obja{weno kao ekspresivna tvorevina u ~ijem je sastavu intenziviraju}e -{a. -repiti se. Up.v. i Bezlaj IV 31 s. vu}i seŒ. . Up. tresnutiŒ (ÅSBM 7:289). *-myzg. {migati.v. udaritiŒ.Œ. Zna~ewa „udaratiŒ i „lutati. mrdatiŒ. nabitiŒ. okretati se. {aromága „luwaloŒ. stpoq. chorjepas œgu{iti. vrteti seŒ Retkovci. mignuti „oti}i. vrteti seŒ (RSA. up.i *-myz-. Vlaji}-Popovi} 2002:28. na{aråøicâ.v. skitatiŒ korespondiraju. „do}iŒ Uskoci (Stani}) za-ko-repit pf. gasitiŒ (Schuster-[ewc 396). Up. ÅSSÀ 13:120 s. dojuritiŒ Uskoci (Stani}). blr. glagola. do-muzgati „brzo. koje se tuma~i kao varijanta oblika *korepati. lutati. „micati se. dorepati pf. 86 s. „hodati bez odre|enog ciqa. drmnutiŒ.v. Schuman 1909:297. up. Genetski srodni razmatranim oblicima su i do-{-migati „tiho ali hitro do}iŒ Bukovica. Za sln. up. koje navodi Kurkina govore}i o *muz(g)ati (Kurkina 1974:67). O osnovnom glagolu repati „udaratiŒ v. œsti}i gaze}i blato. 51 Eventualno up. narzepi} „napuniti. repat impf. *-myg-. Kurkina 1992:189–190. {mágnuØâ „trti. (Merkulova 1979:95). mu{i~av ~ovekŒ. analiziraju}i kontinuante psl.v. repat. {migati „hramatiŒ i rus. graja. ÅSSÀ 10:180–181 s. jo{ i blr. i Bezlaj III 172 s. navodi i druge oblike: rus. kalamáziØâ „biti nesta{anŒ itd. naråøicca „ispucati. Moskov 1978:352–353. {alamága „jogunast. råønucâ „lupnuti. `urno do}i. *ko-miz(g)ati ili *ko-myz(g)ati. nestatiŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995).v. Skok II 133–134 s. kretati se.38 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI priznaje da oblik nije sasvim jasan ni u pogledu porekla ni u pogledu starine.51 ku-repati / ku-rijepati impf. sa sekundarnim du`ewem e. RJA)53 · Od psl. etimolo{ki nejasno dlu`. *kurepati (se). Mo`da je do{lo do naslawawa na *repa > repa. Skok III 129 s. popucatiŒ. Kurkina 1974:67–68.Œ Zaglavak (RSA) : migati „i}i. a u formalnom mizgati „praviti buku. {emigati. up.v. Merkulova. vla`an sneg i sl.

oblici *libati (ÅSSÀ 15:69) i *lybati (id.(tako Skok II 125 s. jer napomiwu da je *jariti u s.. Tomanovi} 1938–1939:205. *kolebati (se) (ÅSSÀ 10:164). O problemati~nosti utvr|ivawa psl. kojarzy} „spajatiŒ.c. Smatramo da semantika stoji na putu povezivawu s. Up. dok Ribari} izvodi kolimbati < kolibati. 19:26–28 s.v. Varbot 1975:27–29. nit se proso pomi~e (nebo i zvijezde) NZag (RSA) · Oba oblika u su{tini bi se mogla svesti na psl. ka-limbati „quqati seŒ Istra (Ribari} 1940) ko-lipkati se „quqati se. greznemŒ.. Vezu oblika kolimbati. izraz liba voda „quqa seŒ (Vuk). potvrdi druga~ije Sáawski II 329–330 s. U ÅSSÀ se na osnovu s.v. ÅSSÀ 21:89 s. *xlibati. gde se izme|u ostalih slovenskih konØinuanata ie.pomiwe i s. refleksa psl. kojarzy} (v. wihati seŒ. kalimbati sa glagolom kolebati uo~ili su ve} Juri{i} i Ribari}54.v.v. i o drugim stvarima)Œ Vrgada (Juri{i}). razvijati seŒ: Dragi kamen . koje se razla`e na prefiks *ko. ESUM 3:458 s. i poq. komiziØisà. Up. *mizati. Druga~ije Sáawski II 393–394 s. glagola i poq. svake godine ve}ma i ve}ma raste i kojari se (napreduje) BiH (RSA) · Skok nema.-h. „uve}avati se. mizgaØisà.v. koqebati. kolijevka ) 55 .v. koje se u ÅSSÀ tretira kao etimolo{ki dublet psl. *migati (se). komzit’. 17:11). kolebati (RJA).-h. Zbog podudarawa s. daqe). primeru druga~ije od onog koje podrazumeva etimologija *arâmo. ESUM 2:536 s. id. „quqati se (o brodu. u vezi sa *arâmo (ÅSSÀ 10:111–112). Machek 272 s. *i i *y u igri su psl. *myzgati I. libati „quqati se. ?ko-jariti se impf. ko-limbati se. izvora ishodi{nog glagola libati v. O poq. korena *lub.v. œpogodovatiŒ. Druga~ije Skok l. ronim.-h. Borys 242–243 bez re{ewa. i ÅSSÀ 8:34 s. kolebati seŒ: Puna qesa prosa. . ipak i gr. Oblik kolimbati ekspresivizuje se nazalnim infiksom -m. nit se qesa kolip~e.-h. dok se oblik kolipkati mo`e smatrati deminutivom < ko-lib-k-ati. wihati se. i @eleznàk 1984:84–90. glagola.. {tok. *kolybati (se).v. id. 54 Juri{i} povodom oblika kolimbati upu}uje na kolibati.v.v. napredovati.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 39 (se) / *komâziti (se)?. komosi}. kolimbqe se impf. kolumbaw „zarawam. 61–62 s. O ishodi{nom glagolu up. 55 Up. Vlaji}-Popovi} 2002:170. œpolaziti za rukomŒ rekonstrui{e psl.i koren *(j)ar-.-h. Toga su svesni i autori ÅSSÀ. kolimbati. koljebati. *kojariti. œsmi{qatiŒ.

sg. ko-mlcam 1. nakovali se 3. gu`vaŒ Timok (Dini} 1988) · Spoj prefiksa ko-. sg. (Dini} 1988) za-ko-mlcam 1. „po~eti zamuckivatiŒ Pirot (@ivkovi}). œnaleteti. „preovladati. bez ikakvog tuma~ewa (Skok II 500). œutrpati seŒ Crna Reka (Markovi} 1986) : na-valiti „masovno napasti. pridev ne-u-Øo-valânáè „nespretan. inf. impf. Qe{tansko (RSA) : navalica „navala. ka. Up. gde -to. inf. œpadati u ropac. „zamuckivatiŒ Pirot (Zlatkovi} 1990). napasti. „krenuti. na-ko-mr{tit se : na-to-mr{tit se.Œ. nakovaliti se „pridru`iti se nekome protiv wegove voqe. zbuniti se u toku razgovoraŒ Pirot (Zlatkovi} 1990). sg. Petleva 1994:60–6157. komlca 3. za ~as }e bude gotovo Vlasotince (gra|a RSA)56 na-ka-v a lim „n a v a l i t i.Œ Pirot (@ivkovi})58. Zaglavak (RSA.. udaritiŒ. sg.). „mucatiŒ : mlcam „id. umiratiŒ Timok (Dini} 1992) : mlca „mucatiŒ. sg. Skok navodi samo li~ku potvrdu nakavalica œgostionica. utrpati seŒ (RSA). œmukatiŒ id.kao da alternira sa -ka. nakavali 3. (Dini} 1988) na-ka-valica f. impf. sg. Zorunovac. ÅSSÀ 23:207–209.?).i glagola -valiti. Petleva 1994a:336. nasrnuti (na nekoga)Œ Sokobawa. „napasti (nekoga). œpasti u ropacŒ Timok (Dini} 1992). „id. sg. 58 Up.. sg. acc. nasrnutiŒ (RSA) nat-ko-valim 1. acc. i da bi trebalo da glasi: „navalitiŒ. dijal. te{ko govoriti. zakomlca 3. sg. pf. „do}i nezvanŒ.40 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI na-ko-valiti pf. œn a v a l i t i na jeloŒ. „mucatiŒ Lu`nica (]iri} 1983). zakomlcne id. mno{tvo gostijuŒ u primeru: svaki dan imam u ku}i nakavalice. go{}eweŒ Lika. nasrnuti (o mno{tvu)Œ id. (Dini} 1988) : zamlcnem 1. up. mucatiŒ Timok (Stanojevi} 1927). spopasti (koga)Œ Timok (Stanojevi} 1927). „mno{tvo gostijuŒ. u v a l i t i s e. zakomuckivati „zamuckivati. œdola`ewe gostiju.-h. mucatiŒ Zorunovac (RSA. na-ka-vali. . Bjeleti} 1994a:352–353. 57 Petqova ukazuje na rus. „zamuckivati. O ishodi{nom navaliti (< psl. *navaliti) v. nadja~atiŒ: Kad natkovalim na ovoj. nezgrapanŒ. na-ka-valica.c. s-ko-vitli : za-to-vitlit (l. i mlcam „buncati (u snu). sg. „zamuckivati. „zamucnutiŒ Pirot (@ivkovi}) za-ko-mlckuje 3. mucatiŒ.u s.?) 56 Iz primera se vidi da zna~ewe nije dobro definisano. zakomlckuje „mucati u govoruŒ Timok (Dini} 1988) : zamlckujem 1.

pozdraviti se kod sretawaŒ (Vuk. „pozdraviti / pozdravqati pri susretu. dogoditi seŒ: Zlo ti se kojasilo — [to ti se kojasilo? Cetiwe. cviletiŒ (BER 6:777)59. Petleva 1994a:336. ali ne treba odbaciti ni uticaj onomatopejskog skamukati (v. pru`iti otporŒ Vasojevi}i (Bori~i}) o-ko-jasit se pf. „okoristiti seŒ: Bije `icu oko Gospave ne bi li se okojasila Rijeka Crnojevi}a (gra|a ERSJ). „dota}i se. Pirot (@ivkovi}) · Spoj prefiksa ko. „desiti se.. „dospeti. Skok nema. pf. Up. makar mrtav ako ne `iv (RSA) za-ko-jasiti se pf. i odonuda izderem na selo Prawane. i bug. O ishodi{nom glagolu v.v. „pojaviti / pojavqivati se. „privideti / privi|ati seŒ. i skamlã~em œid.i dijal. . „mrmqati.Œ (id.v. *mâlcati. mlãcam. zakoja{iti se „id.Œ CG (Pe{ikan 1965:247) kojasnuti se pf. ÅSSÀ 21:99 s. dovu}i seŒ: Ne mo`e on trpiti. „zavu}i se u duqinuŒ: Zakojasila se ki{a. kojasit se „id. kamkati). BER 4:174 s. Te{i}) do-ko-jasiti se pf. navrnuti se na nekoga i dosa|ivati muŒ: Okojasila se na mene ka da sam 59 Up. dolaziti.Œ: Zakoja{ilo se lipo vrime Makarska krajina (RJA) is-ko-jasit se pf. sretati se. „sresti se. Katunska nahija. sg. kraja)Œ: Kojasim ‰seŠ ~ak Maqena. RSA) kojasati se impf.v. U obliku skoml~em izdvaja se prefiks sko-. javiti / javqati seŒ: Jutros ni se Turci kojasili. desiti se. œsuprotstaviti se. glagola mlcam. „pojavqivati se. navratiti / navra}atiŒ: Pred ve~er svakog dana kojasio se ispod wenih prozora — Kojasi}u se ja tebi Dvorska kod Loznice. nalaziti seŒ (RSA) ko-jasan adj. „nametnuti se. ko-jasiti se (im)pf. naturiti seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). „krepak. Up. javiti se. dodirnutiŒ: Ka`e da sam ga tukao. dopreti (do nekog mesta. ~ioŒ Qe{tansko (usmeno M. Skok II 28 s. pf. „(pri)paziti na ne{toŒ. a nisam ga se ni kojasio Vojv. zakojasilo se zlo vrime Siwska krajina. „koristiti seŒ CG (RSA). u prolazu. „pojaviti se. a da se na svadbu ne dokojasi. 723). Bjeleti} 1994a:352. skomãl~em œtra`iti ne{to pla~qivim glasom.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 41 sko-ml~em 1. do}i / dolaziti. impf. nerazgovetno govoritiŒ: Dete kad se sprema da zapla~e „skoml~eŒ Lu`nica (]iri} 1983). kojasiti se pf. „do}i.

Sva tri tuma~ewa svode se na slede}e: u pitawu je oblik u ~ijem se sastavu izdvaja prefiks ko. Skok I 758–759 s. zao. .. a bez ikake moje krivice oli prikojasi CG. iako su autori re~nika ovo zna- ~ewe okarakterisali kao nejasno. koja bi mogla biti u etimolo{koj vezi sa pridevom jasan. uzrok: ima tu i wegove prikojase Rije~ka nahija (RJA)61 pri-ko-jasan adj. onaj koji uzrokuje. „kad dete uhvati mali fras.) pre-ko-jasiti se pf. „desiti se.i osnova jas-. ~esto ne{to {tetujem Pro{}ewe (Vuji~i}). Prikojasa.v. predskazaweŒ: U snu mi do{la neka prikojasa da se u ne|equ ne smiju raditi veliki poslovi. -a m. tj. oja~atiŒ: Okojasi}e se on ~im do|e proqe}e. avet. prikoja{qiv adj. verovatno se radi o istom zna~ewu u primeru: Momak hitar. ~ini zloŒ (RJA) s-ko-jasit se pf. dok mu robiwom postane Qubi{a (RJA). {to mu se prikojasilo (RJA). dogoditi seŒ: Nema ga is planine. „povod. dogoditi seŒ: Pripovjedi sve. tj.v. „id. ka`u prekojasilo seŒ Zemun. ÅSSÀ 10:112 s. „bolest koja se zove i frasŒ Srem (RJA) pri-ko-jasiti (se) pf. prikojasa f. „opak. (ibid. ova jadna popusti malo danas.i sa svoje stra60 S obzirom na areal. jasan. shvatiti. „crni pri{tŒ (RJA) prikojas.. mora da mu se ne{to skojasilo Rijeka Crnojevi}a (gra|a ERSJ) · Up. okojasit se / okojasit se „do}i sebi. krivicaŒ: Da me je danas . prikosa je moja bila Maruli} (RJA). kad se malo dani proqep{au id. 61 Ovamo i prikosa f. „kriv. prokletstvoŒ: Svake su me prikojase vatale i pu{tale Uskoci (Stani}).Œ: Da pusti{ dobra dila.Œ: Ako [}epan bez na{e prikojase digne iz Mahina — To je trn u o~i Mle~i}u i bez Mijatove prikojase CG. „vrsta privi|ewaŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983) pri-ko-jas. Skok je verovatno od Macenauera preuzeo ideju o prefiksu ko. osvestiti seŒ: Ni dan-danas se ne mogu okojasit kako mi oni vryopci jesenas ukrado{e takulin. Matzenauer 1881:186. malo sutra. „id. uzrok. utvara. nametnuti (se)Œ: Prikojasila mi se neka {teta. „naturiti (se). „nesre}a. *kojasnoti (se)?. „popraviti se. „privi|ewe. prikojasat se „privideti seŒ Rijeka Crnojevi}a (gra|a ERSJ) pri-ko-jasa f. kad se oblijekori i okojasi mladoj i nevje{toj curi. a lukav.42 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI joj oca ubio Zagara~ (]upi}i 1997)60. „desiti se. onaj koji uzrokuje kakvo zloŒ: Ko je ovomu kutwem razdoru prikojasan CG. stid. prekojasiti se (kome) „ozlotrbiti seŒ: da ti se ne prekojasi „da ti ne naudi hrana. ne zaboli trbuhŒ Mostar (RJA) pre-ko-jas m. to bi u tren. deluje. -i f.

-h. kobacati ovde ipak izdvaja prefiks ko-). praslovenskom planu68. 76. kako su ga definisali autori RSA). Ova veza. ponositoŒ64. 63 Eventualno bi se moglo pretpostaviti da je glagol kojasiti nastao kao posledica pogre{ne dekompozicije prïko-jasiti > (pre-)kojasiti. mogu}e je da mu je i zna~ewe blisko zna~ewu imenice. 68 Psl. dijal. morfolo{kog i semanti~kog nepodudarawa sa wim. vr{qatiŒ Zenica (RSA). Iako {iroko rasprostrawen. 62 ^e{. glagol kojasiti se kao da nema slovenskih paralela62. . jahati : jasati.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 43 ne doveo glagol kojasiti se u vezu sa jasan. galamitiŒ Vrhovine u Lici66. ne mo`e se uzeti kao neprefigirani ekvivalent glagola kojasiti se iz razloga akcenatskog. U granicama srpsko-hrvatskog jezi~kog prostora posvedo~eno je nekoliko na prvi pogled srodnih oblika: jasati „stajati gordo. *jasati. Polaze}i od pretpostavke da se razmatrani glagol zaista razla`e na prefiks ko. rekonstrui{e i psl. koje se u ÅSSÀ l. me|utim. prsiti se. prekopiknuti se „spotaknuti se padaju}iŒ (Skok II 117 s. ÅSSÀ 8:169–170). „obvezivati trakom (= opojasivati)Œ (v. uz ogradu. jasat’ „derati. kojasiti se. jasati „gaziti. jasat(i) „skitati. ni iz formalnih. skakati. ÅSSÀ 8:181–182) — u semanti~kom pogledu nema nikakvih dodirnih ta~aka sa glagolom kojasiti se. Glagol u ovom zna~ewu (tj. jasati „vikati. dijal. besposli~itiŒ Gorwe Caparde (\ukanovi} 1983)67. Wegova usamqenost na slovenskom terenu utoliko je ~udnija {to izgleda da se radi o autohtonoj re~i (pozajmqenica ili re~ supstratnog porekla ne bi mogla imati tako {irok areal ni tako razu|enu semantiku). potvr|en je samo kod Korolije. prihva}ena je i u ÅSSÀ gde se. a budu}i da je iz iste zbirke pesama kao i imenica jas „svetlost. rekonstruisano na osnovu ~e{. zrakŒ. za koje se kao primarno pretpostavqa zna~ewe „kidati u trakamaŒ. kojacnut „sru{iti seŒ. 64 Definicija zna~ewa nije pouzdana. Relevantni srodni oblici nisu prona|eni ni na {irem. slovenskom. poku{ali smo da mu prona|emo odgovaraju}e slovensko okru`ewe apstrahuju}i prefiks i koncentri{u}i se na koren. up. Nijedan od wih. 66 Onomatopeja. dovodi u vezu sa na{im glagolom. jasati „postupati samovoqno. ni iz semanti~kih razloga ne mo`e se smatrati ekvivalentom s. 65 Ovaj oblik mogao bi biti u vezi sa zamenicom ja. predlo`ak razmatrane lekseme. kao uostalom i strukturna podela oblika. kajk. cepati ode}uŒ: U` si ty gate pravda rozjasaá?. sli~na obrazovawa prekobaciti se. 67 Posledwa dva oblika mo`da su u vezi sa * jaxati / * j e xati (v. v. ali i sa turcizmom asiti se „siliti se.c.v. razmetati seŒ CG65. praviti se va`anŒ (RSA).i koren jas-63. nap. ni na dubqem. za promenu h > s up. semanti~ki i tvorbeno razvijen i vrlo dobro posvedo~en u srpsko-hrvatskom jezi~kom arealu.

`ariti seŒ.m. ie. yaks. *yax{. ali iran. Majerhofer smatra da bi od tog glagola mogla biti i imenica yaksma. a po Bailey-u (251) tu bi mogao spadati i hotanski pridev pyasta. biti vidqivŒ. dovode glagol kojasiti se u vezu sa pridevom jasan. *as.„goreti. dok se u ÅSSÀ predlo`ena etimologija kratko obrazla`e. potvr|en je u novoiranskom jeziku jagnobi: yax{.< *h2ah1s. plamtetiŒ. korenova od kojih se.sekundarni.„videti se. od novih tuma~ewa v. ESJS 5:272–273 s. ie. kao {to je re~eno.prema stind. EWAi II 392).od psl. sablastŒ (KEWA III 1–2. Re~ je o stind. *esknã nema ni jedinstvenu psl. Smoczynski 2002:191–192. Ostavqaju}i po strani ~iwenicu da psl. Me|utim.pored pie. Psl. onda povezivawe glagola kojasiti se sa *esknã(jâ) (kako se ovaj pridev rekonstrui{e u ÅSSÀ 6:51–52) gubi svoju formalnu potporu. na dubqem. izaziva izvesne nedoumice.44 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Skok i ÅSSÀ. svetaoŒ.„plamteti. *h2eh1s. Glagol je indoiranski. ni op{teprihva}enu etimologiju69. *os-t-n.(a ne *ya{-) ukazuje na velarno *k (*ieks-). . shodno raznim tuma~ewima.pretpostavqalo bi pie. *ieks-. *aisk. su{ica. sa iterativnim du`ewem i drugom palatalizacijom kao u *dãxnoti > *dysati. koji je posvedo~en samo kod Vuka. ako su pak oblici bez -n. Drugo. Tre}e.„paliti. EWAi II 391). jas. bez ikakvog komentara. nije jasno za{to je praslovenska rekonstrukcija zasnovana na obliku kojasnuti se. ie. Prvo. rekonstrukciju. Daqe indoevropske veze nisu poznate. svetleti.< pie. *jex-. U tom slu~aju ovde razmatrani oblici imali bi u 69 Za detaqan pregled i komentar dosad predlo`enih etimologija up. tuberkulozaŒ. indoevropskom planu posvedo~ena je jedna potpuna semanti~ka i mogu}a formalna paralela na{eg glagola. smatramo da se povezivawe glagola kojasiti se sa ovim pridevom susre}e i sa preprekama semanti~ke prirode.v.„vidqivŒ. Veza slovenskog sa indoiranskim oblikom bila bi mogu}a pod pretpostavkom varijantnosti korena (*ieks.„pojaviti seŒ. Skok to ~ini uzgred.„pojavaŒ > „prikaza. izuzetno dobra posvedo~enost oblika kojasiti se (za razliku od kojasnuti se) dovodi u pitawe tvrdwu da su oblici bez -n./ *ieks-) ili sekundarnosti jsl. izvorno „pojava. To obrazlo`ewe. a ne na daleko rasprostrawenijem kojasiti se. Naime. nijedan od ie. sjajiti seŒ itd. izvodi pomenuti pridev (ie. (vedskom) pra-yaks. predznakŒ (KEWA III 2.„jasan. me|utim. *aidh. „bolest.)70 svojom semantikom ne korespondira sa zna~ewima glagola kojasiti se. 70 Citirano prema izvorima navedenim u prethodnoj napomeni. *as. goreti. jasnã. yaksa. *jas.primarni (na {ta ukazuje prezentirani materijal).

O mogu}oj vezi kojasiti sa *kojiti svedo~ila bi pre svega semantika ukr. glu`.(Sáawski II 329. tj. polaziti za rukomŒ (Pokorny 637–638). kojiti „vaspitavati. nastati. ukr. sln. i poq. ESUM l.(SP 2:199–200. kojiti „hraniti (maj~inim mlekom). koji} „umirivatiŒ. koi} sie „uspevati. ubla`avati seŒ. Iako glagolski sufiks -as. koiØi „~initi ne{to lo{eŒ. Budu}i da psl.„slagatiŒ: ukr. navratitiŒ. ÅSSÀ 10:113. Na osnovu izlo`enog materijala moglo bi se zakqu~iti da je etimolo{ko zna~ewe glagola kojasiti se — „manifestovati se (vizuelno ili akusti~ki)Œ. -ar.-h. klaw-as-ati se : klawati (RSA). korena *kuei.-h.c. *dr-as-ati : *dârati (SP 4:209–210). *kojiti rekonstrui{e se na osnovu s. Drugi smatraju da je. ~e{. *~iti. gajitiŒ. koiØi „~initi (uglavnom ne{to lo{e)Œ. koi} sie „umirivati se. u pitawu jedinstven glagol *kojiti. umirivatiŒ. *kuei. skoiØisà „dogoditi se. ÅSSÀ 4:112–113). œpolaziti za rukomŒ (tako|e izolovan i ograni~en iskqu~ivo na poqski jezik). pozdraviti pri susretuŒ. *kueiê. sl~. Sa druge strane. kao pandan glagola kojasiti se istupa poq. Skok II 120. dogoditi seŒ. glagol kojarzy} „spajatiŒ. pojaviti seŒ (v. u kojem Slavski vidi derivat od istog glagola *kojiti (poq. Iz ovog osnovnog zna~ewa. *~initi (< *~inã) poti~e od ie.„mirovatiŒ: pokojiti . ESUM 2:501–502).) prema s. poq. potvrda. „(po)javiti seŒ > „nametnuti seŒ. oblik kojasiti mogao bi se objasniti kao pro{irewe glagola *kojiti71 sufiksom -as-. skojasit se „desiti se. od kojeg se izvode i ukr. „saviti konop (od mre`e) u kolutŒ. proisti~e i ve}ina ostalih. koi}). U ovom kontekstu. podizatiŒ. Machek 267. koiØi. Jedni pretpostavqaju dva homonimna glagola: kojiti1 < ie. paralelizam oblika i zna~ewa izme|u pri-kojasiti i pri-~initi (v. i kojiti2 < ie. kojit’ „id. poq. odatle postverbal (pri-ko)jas(a). *kueiê. i Loma 2004:35–36). uspokojiti itd. pf. Semanti~ki pomaci tipa „(po)javiti seŒ > „do}i. doga|ati se (uglavnom o ne~em lo{em)Œ itd. (Pokorny 637–638. za predlo`eno tvorbeno ra{~lawavawe up. psl. Treba ipak napomenuti da ni glagol *kojiti nema op{teprihva}eno tuma~ewe. dogoditi seŒ. kojiti impf. poq. „(po)javiti seŒ > „privideti seŒ 71 Psl.v. koi} sie itd. kauzativ od *~iti „po~ivatiŒ < ie. neposredno ili posredno. (ÅSSÀ 10:113). s.nije produktivan. up. .POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 45 osnovi (ko)jasati. œpogodovatiŒ. ali sa drugim sufiksom.(Sáawski II 329–330). od wega denominal (ko)jasiti. doga|ati se (uglavnom o ne~em lo{em)Œ. glagola: koiØisà „de{avati se. „(po)javiti seŒ > „desiti se.-h. Berneker 538–539. œsmi{qatiŒ. daqe) otvara mogu}nost i druga~ijeg tuma~ewa na{eg glagola. SP 2:218 s. „gojiti. „(po)javiti seŒ > „javiti se. kojasiti se.Œ. koiØisà „de{avati se. bez obzira na semanti~ka odstupawa ukr.

œdo}i. i java f. ali je u direktnoj vezi sa osnovnim zna~ewem „pojaviti se. „dobit. jaska „pulsiratiŒ Babu{nica (gra|a RSA). Zna~ewe imenice prikojasa „privi|ewe. „privi|ewe. {trecati (o rani. obolelom mestu i sl. dopretiŒ mo`da su se razvila ukr{tawem sa semanti~ki bliskim i sazvu~nim kosnuti (se) „dodirnuti. jaska 3. sg. „boleti pulsiraju}e (o zuboboqi)Œ Lu`nica (Mani}). up. avet.Š I vampir je tako|e prikojasaŒ (Filipovi} 1972:209). {trecatiŒ: Ni{to mi jaska bubreg Leskovac (Mitrovi}). naro~ito no}u. up.v. privi|eweŒ (RSA). up.46 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI sasvim su regularni i o~ekivani.Œ Vlasotince (gra|a RSA). dopreti do nekog mestaŒ74 (RSA). Skok I 77–78 s. pod uslovom da tu imamo prelaz s > z kao u pojaz „pojasŒ Konavqe (Vuk). „pojava. Ovde bi kao semanti~ka paralela mogla poslu`iti imenica avet f. i ÅSSÀ 11:147–148 s.)Œ: Taj ~ir mi odamno jaska Leskovac. utvaraŒ. i istu rekciju u primerima: Kojasim ‰seŠ ~ak Maqena — Sve {to zemliomã ili vodomã ide. ako je od *(j)aviti se (v. „sevati. jaskam „id. up. o p t i ~ k a ili a k u s t i ~ k a halucinacija. prikaza. uz veliku rezervu bi se moglo dovesti u vezu sa slede}im oblicima iz istog areala: zajazit „doneti. morase Bïlgrada kosnuti (RSA). tj. avet)73. bug. privideti seŒ. Zna~ewa „dota}i se. 75 S obzirom na areal u kojem se javqa. nastati. *kosnoti (se). sevati. Jaska mi rana Vrawe (RSA). àvina „no}na bi}a koja se preobra}aju u `ivotiwe i skre}u qude s putaŒ (Uzeneva 2001:149). dota}i (se)Œ.. Zna~ewe imenice prikojas „pri{tŒ moglo se razviti direktno iz zna~ewa „pojaviti seŒ > „ono {to se pojaviloŒ.)Œ (RSA). 74 Za ovo potowe zna~ewe up. prikazaŒ razvija se iz „prikazati se. i bug. potvr|eno u Crnoj Gori. Za wega bi mogao biti relevantan i glagol jaskati / jaskati75 „gnojiti se. sg. œpri~initi se (u snu i sl. sablast. oglasiti seŒ. zajaza „korist. Svojom osnovnom semantikom glagol kojasiti se vrlo je blizak glagolu javiti se (pomo}u kojeg se naj~e{}e i defini{e) koji.Œ: ZubãØ me àska (Gerov). primer iz Pro{}ewa: Ne{to mi se kojasilo na ruku. œpozdraviti se s kimŒ. Ovaj glagol. ima i slede}a zna~ewa: „oglasiti seŒ. neki ~ i r (Vuji~i}). dodirnutiŒ > „dospeti. pored ostalih. Zna~ewe „(o)koristiti seŒ. dijal.v.. Ti su prividi u stvari ono {to su |avoli u drugim krajevima ‰. dobitŒ Bjelopavli}i (]upi} 1977). zaradaŒ CG (RSA). œpojaviti se.v. up. jaskam 1. . u pitawu je oblik bez infinitiva. desiti se. àskam „id. 73 Detaqnije ERSJ 1:50–52 s. manifestovati seŒ. bez obzira na odstupawe u zna~ewu. budu}i da sadr`i i vizuelnu i akusti~ku komponentu72. u~initi koristŒ. u etimolo{koj literaturi obi~no se svrstava uz 72 „I u takovskom kraju prikojasa je svakako privi|ewe ili privid.

Bawa Luka. a wihova krajwa osnova je onomatopejski uzvik ja! koji se sre}e u raznim slovenskim jezicima.v. SEK II 334 s. kao ni sinonimnog i fonetski bliskog germanizma jasla f. Mahek tuma~i sl~. svitka 3. a za drugo prekositi „dobiti o{tre bolove u stomaku. preguliti se. jasati.v. jasny).POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 47 oblike koji imaju nesumwivo onomatopejsko poreklo (v. zajasati „zablistatiŒ77. kao i op{te sevati „sijati. *ezva / *ezvo / *ezvã). vikati na nekoga. ~e{. galamiti. pretrgnuti se.v. Na{e istra`ivawe je pokazalo da je i u s. jeziku ova leksi~ka porodica vrlo razvijena. prese}iŒ: Ne{to me prekosi u stomaku. jasati „vikati. ako nije ne76 Rekonstrui{e se psl. jasna „`ena zla. pi{tatiŒ sa tvorbenom varijantom *jasati. Za prvo zna~ewe up. jaskac76). sjajitiŒ: A kad mi do|e jadujem na wega. jo{ i prekinuti se. sva|ati se. 78 Eventualno bi se moglo pomi{qati na vezu sa psl. jasna~a „id. *jaskati. jaskati „vikati. klonuti. *po-ja{o œopasatiŒ. sl~. brojne slovenske paralele (SP 6:145–146 s.Œ Uskoci (Stani}). tako i Sáawski I 532. 77 Za zna~ewe „(iz)vedriti seŒ up. primeri nisu notirani ni u jednoj od pomenutih odrednica. iako s. zajaskati „po~eti psovati. -sk. „sevatiŒ Vrawe (Zlatanovi}). smrad koji iz we te~eŒ (RJA). dijal. jaslara pogrd. Sli~no Machek 217–218 s. „poganac.-h.-h. `igati (o bolu)Œ (RMS). *jaskajo : *ja{~o „vikati piskavo. sjajitiŒ > jaskati „id. Ne mo`e se zanemariti ni uticaj oblika Øiøa s..). „brbqiva `enaŒ Qe{tansko (Te{i} 1977). Zna~ewa oblika prekojasiti se „dobiti frasŒ i „ozlotrbiti seŒ u izrazima prekojasilo se (dete) i da ti se ne prekojasi nisu jasna78.vv. jasla~a. U`ice (RSA). psovati. àzva „rana.: -s-. B. „svetlucatiŒ Timok (Dini} 1990) prema svitka „`igati (o bolu)Œ: svitka mi u glavu. Za semanti~ki pomak „svetlucati. pohotqivicaŒ. jaskati. ~irŒ (o wima v.v. — o~i mu jaskav. budu}i da se svuda javqa glagol na -iti (Machek 218 s. opaka jezika. odatle *po-jasã. ne znam {ta e. jazva „ranaŒ. jaska~a „pri~qiva `ena. Bezlaj I 221 s. po~eti vikati. *esneti. . izjaskati se „izvikati se jedan na drugogaŒ. svitka mi u koleno (usmeno M. izjasat se „izvedriti seŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986). jasnuti se „oglasiti se. up. grditiŒ. zainatiti seŒ. neradna `enaŒ Du~alovi}i. ÅSSÀ 6:56–57 s. moglo bi se pomi{qati da ovaj glagol stoji u vezi sa porodicom prideva jasan. galamitiŒ Vrhovine u Lici (RSA). `ena sklona sva|iŒ Uskoci (Stani}). sva|ati seŒ. i ~e{. *esniti). prenemo}i se „iznemo}i. onesvestiti seŒ (RJA)79. o kojem v. uzima se da su to onomatopejski glagoli sa suf. jasat’ se „svitatiŒ. iz istog areala svitkam 1. tj. galamiti. sg. Budu}i da je na istom terenu za oblik jaskam posvedo~eno i zna~ewe „svetlucati. up. apostema.v. gnojnica. „lena. bug. svetletiŒ > „probadati.Œ.h. malaksati. zubi mu traskav Leskovac (Mitrovi}). *jasati „svetlucati. ovamo i jasla~a pogrd. predrijeti se „okilavitiŒ (RJA). 79 Up. Skok I 759. sg. potvrde kao sekundarne tvorevine od jasny. {trecatiŒ up. [to se ti~e samog oblika. skitara. *po-jasati. tankim glasom. sjajitiŒ > „sevati.

o n a j k o j i u z r o k u j e k a k v o z l oŒ81. krivicaŒ posredno bi se moglo izvesti iz zna~ewa „privi|ewe. glagol pri~initi „proizvesti. da je u k o d l a k o v a (sic!) p r i k o s a Poqica. przyczyna „uzrokŒ83. bolest mu se produ`ava. Ali ‰. ve} i qudskim bi}ima.c. pri~ina.48 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI {to od one pokvarene rane Uskoci (Stani}). oporaviti se imovinskiŒ Uskoci (Stani}). osvestiti se. on odma posumwa. Zna~ewa glagola kojasiti se „(pri)paziti na ne{toŒ85. a akcenat bi bio pri~ina). osvestiti se.. koja se mi~e (autori re~nika smatraju da je ovu re~ sam pisac napravio prema glagolu pri~initi se. ali se i za qude koristi isti izraz: „@ene koje umeju da vra~aju ( z a z l o) su ~inilice. porasti. prisestiŒ (RMS). oja~atiŒ moglo se razviØi øod uØicajem formalno bliskog (prefiksi o-ko-) i semanti~ki identi~nog glagola (tako|e sa crnogorskog terena) okovijestiti se pf. povodŒ (RJA) autori re~nika smatraju rusizmom. „do}i k svesti.. nego neka `iva du{a. ~e{.. kao i iskojasit se œsuprotstaviti 80 „Prikojasa mo`e biti u ~oveku: kad je ~oveku ne{to u ~ i w e n o.). zna~ewe prideva prikojasan „k r i v. 85 U RSA se samo napomiwe da je potvrda iz @uni}eve zbirke ({to zna~i da nemamo wenu preciznu ubikaciju). 86 Definicija zna~ewa je nejasna.). uzrokovatiŒ : pri~initi se „u~initi seŒ > pri~ina f. tj. semanti~ki i formalno (zbog prefiksa ko-) blizak pridev (iako iz drugog areala) kopijeran „`ivahan. pri~ina f. I pridev kojasan „krepak. mo`da pre „ustaliti se (o vremenu)Œ? . krepakŒ Uskoci (Stani}). popraviti se u zdravstvenom pogledu. up. oja~atiŒ84. dok je rekcija kao u prese- sti (kome) „lo{e.. budu}i da se u narodnoj svesti smrt. r|avo pro}i. „privi|eweŒ (RJA)82 prema rus. utvaraŒ.-h. Semanti~ki razvoj u tom slu~aju izgledao bi ovako: „privi|ewe. prikosa) „povod. Zna~ewe oblika okojasit se „do}i sebi. „uzrok. popraviti se. zast. krivicaŒ. bez primera upotrebe u kontekstu. utvaraŒ > „~initi zloŒ > „uzrok. 82 Samo u primeru iz Mili}evi}a: Pri{av{i bli`e uverim se. i slede}e primere: U to vrime umre ro|ak toga ~ovika . 84 Up. Ima oblast na izagnawe n e ~ i s t i h i p r i k o j a s q i v i h d u h o v (RJA). da ono nije pri~ina. zlo se svr{iti. O imanentnoj povezanosti zna~ewa „uzrokŒ i „privi|eweŒ svedo~i s. uzrok. Zna~ewe imenice prikojasa (prikojas. bolest ili bilo kakva druga nevoqa smatra posledicom delovawa ne~iste sile80.Š to ne}e da se ka`e nego je lep{e re}i „prikojasaŒ Gorwi Bawani (Filipovi} l. Uzrokovawe zla svojstveno je ne samo ne~istoj sili. zakojasiti se „zavu}i se u duqinuŒ86. to je tako|e prikojasaŒ Gorwi Bawani (Filipovi} l. 83 S.-h. pa ne mo`e da napreduje ili da se oporavi. shvatiti. ~ioŒ mogao bi biti u vezi sa zna~ewem œpopraviti se. 81 Up. øri~ina.c. poq.

uzbu|ewa. galamiti. 89 Prividno sli~an ukr. . : na-sme{iti se „blago se nasmejati. „z a c e n u t i s e.Œ (ESUM 2:227). impf. *glãtati. nap.v. impf. Bjeleti} 1994a:352. sg. za-ko-ceniti se / za-ko-cenuti se pf.Œ. glagola glcam. up. i ÅSSÀ 6:157 s. zakocenuti se œid. zacenuti se)89. 88 Up. pla~a i dr. sva|ati se. Ishodi{ni oblik zacenuti se Skok dovodi u vezu sa stsl.)Œ Zenica (RSA). na-ko-sme{iti se pf. Skok nema. „id. Za poreklo ishodi{nog glagola v. ÅSSÀ 6:157–158 s. œgrcati (u pla~u)Œ Pirot (@ivkovi})88. glta 3. opaka jezikaŒ. mo} disawa ili govora usled jakog smeha. zagrcnuti seŒ (RSA) · Spoj prefiksa ko. „n a s m e { i t i s e.Œ Timok (Dini} 1988). nap. glne pf. zainatiti seŒ.v. 76). O ishodi{nom glagolu v. sg. Bjeleti} 2003. pla~a. grditiŒ. * glãtn o ti . daviti seŒ Timok (Dini} 1988). sg. Pri ovakvom tuma~ewu ostaje nejasno semanti~ko nepodudarawe osnovnog i prefigiranih oblika. vikati na nekoga. glagol zakoceniØi „smrznuti se.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 49 se. galamiti. koglca 3. izgubiti dah (od smeha. „{tucatiŒ Bu~um i Beli Potok (Bogdanovi} 1979) za-ko-glcne pf. (v.v. „{tucati. psovati.v. jaskati „vikati. cepeniti se œrigescereŒ i izvodi ga od *cep-no-ti (Skok III 640 s. „ispustiti du{u (pod batinama)Œ Pirot (Zlatkovi} 1989) · Spoj prefiksa ko. Up. up. „progutati. sg. i ÅSSÀ 23:60 s.i glagola -ceniti / -cenuti. *nasme{iti. Up.Œ Potkozarje (Dalmacija) : za-ceniti (se) / za-cenuti se „izgubiti dah. *glãgati / *glãkati. 7. sko~awiti seŒ tuma~i se kao rezultat preoblikovawa osnovnog zako~eniØi „id. * glãtati . Skok nema. ka{qa. jasna „`ena zla. SP 7:160–162 s. pro`dratiŒ Pirot (Zlatkovi} 1990). gutati : gucati (RSA). osmehnuti seŒ (RSA) · Spoj prefiksa ko. 87 Eventualno se moglo razviti pod uticajem oblika jasnuti se „po~eti vikati. pru`iti otporŒ87 — za sada ostaju nejasna.vv. iz istog izvora ko-gl~em „id. Detaqnije v.v. Skok nema.i glagola sme{iti se. zajaskati „po~eti psovati. Skok III 292 s. „gutatiŒ Lu`nica (]iri} 1983). sva|ati seŒ. izjaskati se „izvikati se jedan na drugogaŒ itd.i dijal. ko-glcam 1. smijati se. Oblik glcam verovatno predstavqa deminutiv osnovnog gltam 1. osmehnuti seŒ Vojv.

mete`Œ Bukovica (RSA) kao da ne spadaju ovamo. vika. i ESUM 2:525 s. rubitiŒ. Zna~ewe „iskobeqati seŒ sekundarno se razvilo iz osnovnog „izvaditi iz kore. nabreknuti. glagol iskoqupati se mogao bi se dovesti u vezu sa poq. oguqena. guliti. U obliku se uo~ava prefiks {ko. 90 91 . o kojoj v. *lupati (se).-h. iz quske. „postati qut. op.(< *sko-). quskaŒ. Skok II 331–332 s. S.v. quskaŒ (ukr. áupina „quska.v. le{nik i sl. Up.v. dijal.podlo`na ekspresivnom prefigirawu svedo~e i slede}i oblici — rus. naduti se. ka-luøina). koáupa} „dupsti. koluøaØâ „kopkaju}i odvajatiŒ. quskeŒ. ko-luøa „oguqena i sasu{ena kora drvetaŒ (blr. Od posebnog je zna~aja ~iwenica da oba oblika poti~u sa istog terena. krcatiŒ (RSA) · Skok nema. *lupiti (se). 219–222). o poreklu ishodi{nog busiti detaqno v. vikati. 183–185 s. i s. Osnovni oblik busiti pro{iren je prefiksom kui dodatno ekspresivizovan umetawem nazalnog infiksa -m. naqutiti se. i ÅSSÀ 16:178–180 s. lupina „spoqni omota~ biqnih plodova ili semena. koluøaØi „id.-h.v. nabusit „grub. vrisak. up. ÅSBM 4:202 s. is-ko-qupati (se) pf. vri{tatiŒ i imenica koqupovina „galama. blr. naduriti seŒ id. Za ishodi{ni glagol v. {e-luøina „ko`ica. „naduti se. obrazovawe nastalo dodavawem prefiksa ko. *kolupati. jajeta i sl. squ{tena kora (krompira. 92 Up. œse}i. naprasitŒ (RSA). 340 s. (RSA)90 · Skok nema.na glagol *lupati (ÅSSÀ 10:160.(tako i Vlaji}-Popovi} 2002:227. osoran. jabuke i sl. kora. cit. lupiti1. kora. riti (zemqu)Œ. koji se svode na psl. koluøacâ). quskeŒ. up. SP 1:433 s. œkopati. ~istiti (orah. kestena.v. ~eprkati (prstom)Œ.). rus. dijal. koluøaØi. „vaditi iz kore. id. na-ku-m-busiti se pf.). ko`icaŒ)92 (Petleva 1974:208–211). podbuhnutiŒ (RSA) · Skok nema.)91 : qupati impf.50 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI na-{ko-bu~iti se pf. qupina. dodat na osnovu bu~ati. Glagol koqupati „galamiti. k-luøina „otpaci.Œ. „iskobeqati se.)Œ (RSA). ljuska. ote}iŒ : na-bu~iti „ote}i. ukr.v. *bu~ati 2. id. kaluøacâ.v. izvu}i se ispod gomile de~urlijeŒ Banija i Kordun (Petrovi} D. razqutiti seŒ Lika : na-busiti se „naqutiti se. Da je osnova *lup. {o-luøina) : luøa „krasteŒ (poq. qupina „tvrda quska (oraha.

Bezlaj III 97 s. id. *tuxnoti „gasiti. ØuhnuØâ. potuhniti. jabuka. i ÅSSÀ 15:217. Øu{iØâ. „oqu{tene quske. œmirna. 97 O mogu}nostima semanti~kog razvoja psl. krompira)Œ Gorobiqe : qu{tina „quska. potuha. i qu{tav „koji se qu{ti. *l’uskati (se) I. tiha osobaŒ. sln. ali na wih sumwaju Zorunovac (RSA). ØuhnuØâ. Rejzek 2003:262–264. zamumuqiti (o wima v. sa pa`wom. Truba~ev 1967:61. quspa (biqnih plodova. ESJS 11:688–689 s. œkriti (se). œnadvladati koga da umukne. Skok II 340 s. 96 Sa ovim glagolom mo`da je u vezi i tu-tu{iti „dr`ati vlast nad nekim ili ne~im.v. ljuska.v. *tu{iti. 219 s. Nejasna je razlika u rekciji izme|u prefigiranog i ishodi{nog oblika. podlo`an qu{tewuŒ (RSA). ukr. (RSGV) · Skok nema nijedan od navedenih oblika. skrivati (se)Œ Uskoci (Stani}). œsve`aw. gu{iti (vatru i sl. œdaviti se u vodiŒ Potkozarje (Dalmacija)96 · Spoj prefiksa ko. tu{iti. up. i Skok III 528 s. œprodorno posmatrati nekogaŒ: Stalno me ne{to kuzuri{. gledati u ne{to. Up. zamotuqakŒ. da ne sme govoritiŒ95 Brusje (Dul~i}i 1985) : tu{iti (se) „gu{iti (se)Œ.vv.i glagola tu{iti. *tuxnoti (na primeru slovena~kih i ~e{kih kontinuanata) v. O ishodi{nom glagolu v.i glagola -qu{tati. „gubiti omota~. øoØu{avam. pravdati seŒ: Deca se koqu{te. Fasmer IV 128 s. ne znam za{to : zuriti œnetremice. u-ko-tu{it pf. Øu{iØi. potu{iti. 95 Malo je verovatno da ovamo spada i oblik ketu{iti se „sa{aptavati se. Ishodi{no tu{iti stoji u vezi sa bug. ?ku-zuriti impf. iznemoglo ~eqadeŒ. *l’u{~iti (se) I. qusku (o orahu)Œ : qu{titi „odvajati. stare{instvovatiŒ. Øu{ácâ < øsl. kriomice se dogovaratiŒ Ozaq (Te`ak 1981). koqu{titi se œbraniti se od neke neistinite optu`be. kojoj se ne zna {ta misliŒ. tu{(n)ica : tu-tu{ica „}utqiva. semena i sl. *lu{~iti (se). tu-tu{~e „nejako. potuchnoti)97. rus. „podu{itiŒ. up.v. œstaro. Bjeleti} 1994:268).v. 16:207 s. otpaci ne~ega (oraha.v. œnesvesno. koruŒ (RSA)93 ko-qu{tina f. Ovi oblici su verovatno obrazovani reduplikacijom prvog sloga tipa zatutuqiti.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 51 ko-qu{tati se impf. mu~iti oko kakvog poslaŒ Tupi`nica. potuqena osoba. blr. up. Skok nema. œneka `ivotiwicaŒ. piqitiŒ.v. odsutno gledati u ne{toŒ Vojv. gasiti seŒ (v. Nije jasno spadaju li ovamo i koqu{titi œveoma se truditi. slabo deteŒ Uskoci (Stani}). 93 94 .)Œ (RSA)94 · Spoj prefiksa ko.). Skok nema. skidati qusku.

kr`qavŒ (RSA)99. Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) · Skok nema.. 99 Ovaj s. mo`da bi se moglo pomi{qati da je na{a re~ u vezi sa s. (Zlatkovi} 1989) : s-klnem 1. nerazvijenŒ id. sg.Œ Pro{}ewe (Vuji~i}).v.. *~esati (v. spopastiŒ: Kad me skoklne bolka. Skok nema. jauknutiŒ Vasojevi}i (Bori~i}) : pisnut œprogovoritiŒ Zagara~ (]upi}i 1997).-h. koje je posvedo~eno i kod sln. jeziku glagol ~esati ima slede}a zna~ewa: „grepstiŒ. Alternacija -d / -t u finalnoj poziciji je nejasna. dodat na osnovu ~esati (< psl. glagola krdaveje. gde se upu}uje na kãdrav (id.. ti. pf.v. otkriti. U s. kontinuanata psl.). 98 Ovamo verovatno i ko-krdan „maliŒ: Oj. v. priviti (ode}u uza se)Œ: Sklni se da ne ozebne{ id. grivu. 100 Up. œ~e{qem ili ~etkom gladiti qudsku kosu. bug. ÅSSÀ l. pisnuti œid. „zakr`qatiŒ : za-krdaveje œid. U tvorbenom pogledu up. pf. ko-~esati impf. zucnuti. S obzirom na semantiku. (RSA) : krdav „mali. . sl~. piskati. obliku izdvaja se prefiks ko-. Skok nema. (@ivkovi})100.. stokuŒ. Skok I 311–312 s.. v. kokrdane.-h. 2:538). cit.. pridev pomiwe Petleva 1989a. mrvitiŒ Slav. o tome OS 63–64 s. dizam ru}e odi sve Pirot (@ivkovi}). „pritegnuti. up. (RJA). skoklne (ga) „iznenaditi nekoga (jak bol.-h. ~e{. sitanŒ: Krdavo prase sve poqe popase (Srp) Lu`nica (Mani})98 · Spoj prefiksa ko. `ivotiwsku dlaku.52 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ko-pisnut pf. Dalm. œ~istiti vunu. O ishodi{nom obliku pisnuti v. ko~esnoti pf. „udarati (koga) batinomŒ. iako iz primera nije jasno da li je zna~ewe dobro definisano (op. petle.). iz istog izvora rasklnem „razgrnuti..i dijal. 3:182) i *kokora (id. oskrt. œp i s n u t i.v. sg.Œ Pirot (Zlatkovi} 1990) ko-krdav adj. „sna}i. Tako|e se postavqa pitawe da li je primaran glagol ili pridev. krtiti „lomiti. i ukr. za-ko-krdaveje 3. kokrãdav „kudravŒ (BER 2:543. s-ko-klne 3. *~esati. a zatim smrt)Œ id. U ovom kajk. prefigirani oblik ~uva zna~ewe „udaratiŒ. Skok II 663–664 s.c. ÅSSÀ 4:85).i glagola pisnuti. timariti kowe. ~esati). „kr`qav. pisnuti œid. razmaknutiŒ. krtav „nerazvijen. vrisnutiŒ Piva (Gagovi} 2004) · Spoj prefiksa ko. bez provenijencije). sg. ciknuti. konopquŒ (v. Kajk.

prikupitiŒ (id. pripremiti s oskudnim sredstvimaŒ. i skãkãlvam. tu}iŒ). pf. u~vrstiti se. skokãlnva œuhvatiti. pa legao bolestanŒ (id. Pretpostavqa se da je glagol izveden od skok. l. 817). spopasti nekoga (o bolesti)Œ (BER 6:769)103. sa semanti~kim razvojem œ~initi na ne{to otvrdne. krutiti seŒ (ESUM 3:64–65 s. skãkãlnalo go œoborilo ga iznenada. skokãlna œsakupiti s velikim naporom. priqubqivati (ode}u uza se)Œ. ?u-ku-cubim se 1. Za navedene oblike nudi se potpuno druga~ija etimologija. sg. Potpuni tvorbeno-semanti~ki ekvivalent srp. strefiti (o bolesti)Œ id. „ukrutiti se. uko~iti seŒ Leskovac (Mitrovi}). „onesvestiti se. da se ukruti. gde se upu}uje na s. skokam. sa semanti~kim razvojem œskakati. ko~iti se. kocäbnuØi œmrznuti. skokalàvam (se) œstvrdwavati (se)Œ < kokal œkostŒ. skokãlnuva samo u 3. ko101 Trajni oblik glagola je skltam „privijati. „uhvatiti nekoga. skãkãlnuvam œzadesiti (o bolesti. œko{ticaŒ (id. Lu`nica (]iri} 1983). sg. Ukoliko bi se kao ishodi{ni glagol uzeo oblik s-klnem . skukãlna œspopasti nekogaŒ. priqubqivati se (uz nekoga ili ne{to)Œ Pirot (@ivkovi}). skãkãlna. ostaje nejasno semanti~ko nepodudarawe osnovnog i prefigiranih oblika. pritezati. (Zlatkovi} 1989)102 · Skok nema. kao ishodi{te prefigiranog oblika mogao bi se uzeti i glagol *klãkati / *klãtati (ÅSSÀ 10:79–80). ukucubi se 3. U odrednici se upu}uje i na skokãlvam se. Borys/Vlaji}-Popovi} 1989:15–16. ne~em zlom)Œ. skupiti seŒ. Glagol bi se mo`da mogao dovesti u vezu sa ukr. priviti na grudiŒ Lu`nica (]iri} 1983)101 s-ko-kl~i 3. œzadesila me je nesre}aŒ u kletvi: Ega Øe skokãlne!. sg. zgr~iti se od hladno}eŒ Crna Reka (Markovi} 1986).). Uz istu nedoumicu. skoklãnem œsakupiti. skakoqiti œskakutatiŒ. sakupiti ne{to rukama. ko~iti seŒ > œ~initi da se ne{to skupi. sg.c. 103 Up. priviti. skokãlnuem œdovr{iti ne{to kako biloŒ. glagola je bug. pretpostavqa se da su one istog porekla kao skokalà (se). . 102 Up. 2:530–532). pf. skltam se „pribijati se. nesre}i)Œ. tj. stvrdwavati se. semanti~ki identi~an oblik s-}i-}in~i (ga ne{to) „uhvatiti nekoga (o bolesti)Œ Pirot (Zlatkovi} 1989) koji bi mogao biti u vezi sa s-ko-ken~i se „smrznuti se.v.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 53 œobuhvatiti rukama ne{to ili nekoga. bacati se na nekogaŒ > œspopadati. s-kltam (< *kãltati œudarati. skokãlna u izrazu skokãlna go œpozlilo mu jeŒ. skokãlna se œko~iti se (od hladno}e)Œ. postati nepomi~anŒ Timok (Dini} 1988) · Skok nema. napadati nekoga (o bolesti.-h. o kojem v.

oslabiti. *kaveza. Druga~ije tuma~ewe ovog posledweg nudi Moskov. potvrda.v. kovizka „øalica sa zakrivqenim krajemŒ. gr~iti seŒ tuma~i se kao denominal od kocäba œ`ara~Œ (v. za-ko-zàbnuØi œko~iti seŒ : zàbnuØi œzepstiŒ. uvenutiŒ (kartoteka SGP)105. bolovati. jo{ uvek ostaje nerazja{wen problem osnove s. koja je i u prilogu cubom œ?Œ: ruki cubom stanut na ri~ci (Moskov 1962:154)104. `iveti u bedi. kovàzliviè „zimogro`qivŒ. 3:64 s. biti bolestanŒ. krutŒ (l.). Moskov 1962:154. S obzirom na Øo da psl. skowiazy} sie œumoriti se.v. koje se 104 Up. skuv’óznuØisà „umretiŒ ([ulâga~ 1995:177). oslabitiŒ: Kad vi|ok kako je ukoveznuo. osnova *kovez(bez eksplicitnog izdvajawa prefiksa) i ukazuje se na vezu sa koviznuØi „`ivoØariti. a oblik kacubnuØi kao wegova varijanta.c. ovaj glagol ima svoj formalni pandan u ukr. glagol *vezati dolazi u kombinaciji sa prefiksima *ka. gde je prisutan uticaj beloruskog jezika. Oblik skuv’óznuØisà izvodi se od psl.Œ (id. Fasmer I 374. *skoveznoti se ([ulâga~ l. u-ko-veznuti pf.(up. U ukrajinskom etimolo{kom re~niku oblik kocäbiØisà u zna~ewu œsagibati se. terenu. 2:408).54 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI cäbiØisà). Debeljak 1954:170. Ovamo svakako spada i ukr. i za razmatrane oblike mo`emo pretpostaviti psl.od v’àznuØi (Malinowski 1899:119. ÅSSÀ 9:165 s. *veznoti) nema jedinstveno utvr|enu etimologiju106. dijal. 106 Za pregled tuma~ewa v. za-ko-ciliØi œko~iti se. kao i poq. dijal. id. U ESUM l. razla`u}i ga na prefiks ka. Kope~ny 1983:31). Pod pretpostavkom da je ovo ta~no. stradatiŒ (ESUM 2:488).c.-h. zakov’àznuØi „ko~iti se. kacubnuØi œid./ *ko. dijal. pripazi ga.). O semanti~kom aspektu navedenih leksema v. izraz kovàziØi bidu „oskudevati. 12:13 s. 105 Podatak poti~e iz punkta Strzelce Krajenskie. usahnuti (o biqkama)Œ: @ita su ukoveznula na ovoj zloj godini Piva (Gagovi} 2004) · Skok nema. „omr{ati. predlo`ak *(s)ko-vez-.). Psl.-h. i ukr. œizgubiti sve`inu. smrzavati seŒ : ciliØi œpostajati tvrd. Posebnu pa`wu privla~i weno protetsko *v-. dijal. Usamqen na s. bujnost. kov’àznuØi.c. tuma~ewe dato pod ukoveznuti.(*vez(a)ti. rekonstrui{e se psl. up. umiraØiŒ. osnova *vez. id. a dobijen je od informatora rodom iz Polesja (okolina mesta Pinsk). Kala{nikov 1994:81–83. *koveza).v. . i kov’àza „zimogro`qivacŒ. Ukrajinski glagol tuma~i se kao izvedenica prefiksom ko.i osnovu *cubnuØi. sledik se — Bogme Øi je ovo |eØi} ukovezno.

s. m l i t a v. Za gnezdo *vez(a)ti karakteristi~na je semantika vezivawa. bolesØanŒ svedo~e i slede}i primeri: rus. izvesno je da se gnezdo glagola *vezti formiralo u psl. vàzelâ œblatwavo. vàzika œlepqivo blato. postajati slab. prqavŒ. za~avreØâ œisprqati seŒ øored ~avreØâ œvenuti. dijal. muqevit. 86). odatle vàzkiè œlepqiv. 109 Up. leø~ica (Kala{nikov 1992:127) i. na najve}em delu slovenske teritorije. vezuju}eg elementa110. Kurkina 1982:20). muqevito dno reke. œdebeo. mo~varan teren. up. up. m e k a n ~ovekŒ Leskovac (Mitrovi}). sjediwavawa. rus. izraz ego vsego razvàzalo œoslabio je. spajawa109. Semantika lepqivosti. vàznuØâ œzaglibqivati se. slabiti.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 55 tako|e obja{wava na razli~ite na~ine107.-h. 110 Ova semantika se najpotpunije ispoqava u oblasti p~elarstva. vàz œmo~varaŒ. palicaŒ. najverovatnije na bazi ie. 107 Up. . lepenice. radiŒ (Varbot 2003:60). Kala{nikov 1994:82. 111 Me|ukarika u tom semanti~kom razvoju moglo bi biti zna~ewe œmek. raskva{enog zemqi{ta. budu}i da je takav semanti~ki pomak sasvim regularan. Me|utim. svakako. {tap. jezeraŒ (SRNG). glibav œnedovoqno ~vrst. zna~ewa œkonop. u`eŒ. vàzelâ Ørava. gde se osnova *voza / *vozã koristi za ozna~avawe p~eliweg lepka. Kala{nikov 1994:82)108. blatwavŒ i œslab. prqav ~ovek ili `ivoØiwaŒ øored hredeØâ œbolovatiŒ (< *xred-) (Kurkina 2001:102). rus. rus. O korespondirawu zna~ewa œprqav. ~ivreØâ œdugo bolovati. MarØánov 1986:129. nema snage da ustane. i u okviru we posebna linija semanti~kog razvoja koja podrazumeva ozna~avawe ne prosto veze. dijal. koji uvla~i u glibŒ. u nazivima blatwavog. up. To zna~ewe moglo je nastati sekundarno od œbiti blatwav. sa}a (v. npr. gliban œprqav. prionqivosti prisutna je u nazivima raznih vrsta biqke Galium: ~e{. periodu. œvratŒ. tonuti (u glib)Œ. cit. bolestanŒ (< *~a-vreti) (v. ek grazâ (TS)111. nego vezuju}e smese. No bez obzira na krajwe poreklo. glibovito mesØoŒ. up. glib œraskva{ena lepqiva zemqaŒ. preuzelo deo potencijala marginalizovanog gnezda *verzti (op. v. glagol *vez(a)ti razvio je i zna~ewe œ(o)slabiti. sahnutiŒ. Liewehr 1956:11–13. mlitavŒ. a pod uticajem sinonimnog *verzti (up. (iz)gubiti snaguŒ. voska.(*ngh-). i [uster-[evc 1992:90. blatwav. dijal. svizel. voriti). àk grazâ (o slabosti): Taka u`å slabaà sØala. lew ~ovekŒ Bosna (RSA). œzape{}eŒ (Kala{nikov 1994:85–86). *angh. œmotka. 108 Gnezdo *vezti je zatim. dijal. ne~ist ~ovekŒ CG. ohredâ œne~isØ. blr.

uricatiŒ (AOS). Apotropejsku mo} imao je i vez œbrest. dijal. zavezati œbiti na izmaku snaga. ne mo112 113 (RSA).-h. kajk. (iz)gubiti snaguŒ. dijal. veznati œzaglaviti. zamrsiti se. a semantika vezivawa ~esto se javqa upravo uz pojam œbolest. vezati). up. *vez(a)ti prisutno zna~ewe œ(o)slabiti. dijal.i osnovu veznuti (< *veznoti)112 lak{e }emo odrediti wegovo okru`ewe u okviru s. ~ak. i *obveznoti (se) / *obãveznoti (se) (ÅSSÀ 31:44). Budu}i da je i kod s. gu da je se oprostim — Ove na{e groznice. presukati se. -sti œbolestŒ Piva i Drobwak (Vukovi} 1940:413). ko. ukle{titi seŒ: Veznal sêm z nogum med brvawe Ozaq (Te`ak 1981:413). rus. œumiratiŒ. prelazitiŒ: K hudomu fse hudo và`åcca — Bolâ-Øo g boli fsegda và`áca — Na hudáh-Øo bolesâ luØ{å và`åca (AOS).56 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Nakon tvorbenog ra{~lawavawa glagola ukoveznuti na prefikse u-. ko~iti seŒ. koga). kad se na ~oveka nave`u. iznemo}iŒ: Jedva do|oh. ne mo`e da ih se otrese . bolovatiŒ: navezati se fig. uveznuti œzaplesti se. slabos. ~e{. pobrkati se. potvr|eno kod nekoliko zapadnih pisaca od XVI do po~etka XVIII veka (RJA). œzapiwati. uvezniti se œne mo}i izbaviti se iz tjesnacaŒ @umberak (Skok III 583 s. pa wome zavezuju djeci kada se pojavi kakav otok a naro~ito groznica (RSA). prevezati se œjako omr{aviti. zatim oblici sa prefiksima za. 114 Zna~ewa œbiti slabŒ i œbiti bolestanŒ gotovo da se mogu smatrati sinonimnima.v. (u)tonutiŒ. i vàzaØâ kilá (k komu) œizazivati bolest. ve{tica i ostalih natprirodnih bi}a (Jany{kova 2003:87). POS). ba{ je zavezao. u osnovi istu definiciju zna~ewa: zaveznut œzapasti nogom u tesan prostor. leksemama. obuzeti koga (o bolesti)Œ: Navezala me se bolest. Ulmus effusaŒ (< *vezã). kontinuanata psl. upasti. u {kripac (pa se ne mo}i maknuti)Œ: Dogodi se da mul oli tovor na pa{i zavezne Brusje (Dul~i}i 1985). smrzavati seŒ (AOS. upadati. up. suprotno od s. vàznuØâ œose}ati hladno}u. tvorbeno identi~nim ukr. zapasti. jezika. zapadati. (RSA). Sa semanti~kog aspekta sasvim je opravdano i wegovo povezivawe sa gorenavedenim. malaksati. œukru}ivati se. nema ni{ta od wega (RSA). pomesti seŒ (RJA). o~ito je da se glagol ukoveznuti i u pogledu semantike savr{eno uklapa u svoju leksi~ku porodicu. vra~atiŒ: Ovakvu svije}u ~uvaju u ku}i. slomiti nekoga (o bolesti)Œ. zavezivati œbajawem. up. koji je narodna etimologija dovodila u vezu sa œvezivawemŒ {tetne mo}i |avola.-h. rus. spopasti. ohinèà œurokŒ ørema hinàØâ œdugo bolovati. Tu pre svega spada zast. vazly œdugotrajan (o bolesti)Œ (Varbot 2003:60). ba{ sam zavezao od umora i gladi — Bolestan siromah Jovan. up. slabitiŒ (< *xyniti) (Kurkina 2001:102). vra~awem otklawati bolest. dijal. bajati. œnavaliti (na koga. kajk. Up.i u-: zaveznuti œz a g l i b i t i. zaglavitiŒ Herc. zaveznuti œzapasti nogom izme|u dva o{tra i nepomi~na kamenaŒ Brusje113. ~ija su zna~ewa: œsmrzavati seŒ. veznuti (im)pf. zapeti. presamititi seŒ Uskoci (Stani})114. up. vàzaØâsà œørenositi se. svàzaØâ œsavladati. Up.-h. odaØle verovatno zavàza œbolestŒ ‰koja?Š (SRNG). rus.

up.u prefiksima *ko. zdravqe./ *sko. venuti (o biqkama. nepokretan. *eza / *ezã koje stoji u odnosu alternacije sa *oza / *ozã ([ulâga~ 1995:177–178). kaipiu œko~iti se od hladno}eŒ (Havlova 1999:289. slabitiŒ. jeziv œbolestan.Œ itd. stsl. jeza œbolestŒ. propadati. kembti œi{~ezavati. (u)ko~iti se od hladno}eŒ. Taj glagol je u ESUM 3:7 okarakterisan kao nejasan.c. druga~ije). œzaostajati u rastu.v. [uqga~ za oblik ko à ziØisà rekonstrui{e * ko e ziti s e . slab ~ovekŒ. Vratimo se ukr. *ega / *eza (ÅSSÀ 6:68–69. ESJS 5:290–291). jeza). sagibatiŒ (tako ÅSSÀ l. Autor smatra da je glagol koàziØisà derivat psl. sagibati seŒ ([ulâga~ 1995:177). zepstiŒ (SRNG)115. ~iji su kontinuanti stsrp. up. bug. bolovatiŒ : kaipti. gore). dijalekØizma *ko-(j)eziti sa izvornim zna~ewem „savijati. koji odra`ava odgovaraju}i slovenski koren s vokalizmom -e. ukru}en (od zime). SP l. *ega predstavqa deverbalnu imenicu od neposvedo~enog glagola *egt’i œsavijati.od *otãjezati ‹ *(v)ezati œvez(iv)ati. Kao semanti~ku paralelu treba pomenuti i rus.(Orel 1990:106). Ovime se u razmatrawe uvodi i psl. U formalnom pogledu psl. kaipstu œvenuti. tj. oØ’à` œuzdaŒ < *otãje`â. ~vrstim (o mrazu)Œ (POS). 292). lit. zàbelâ „mr{av.i zbog prisustva / odsustva inicijalnog v. œmlitav. na ~ije bi postojawe posredno ukazivao glagol *egliti (se). kr`qati. od nesa~uvanog *otãje`ati (< *otãjezjati. Glagol skuv’óznuØisà „umretiŒ dovodi se u vezu sa ukr. dijal. dijal. kavàza œgomila. rus.i bez protetskog *v. plestiŒ (Iliadi 2003:109).. . œsmrzavati se. œuko~en. slabiti. glagol ~i~ereveØâ. gr. enza œid. {to je imperfektiv na -ja. zàbaØâ „mrznuti. Me|usobnu povezanost zna~ewa œsmrznuti seŒ i œslabitiŒ. dijal. Arjol ga smaØra konØinuanØom øsl. àgliØâsà œsa115 Pomenuta zna~ewa me|usobno korespondiraju i u neslovenskim jezicima. rekonstruisan na osnovu rus. SP 6:94–96). neuredan (o ~oveku)Œ. koji objediwava sva relevantna zna~ewa: œgubiti snagu. a za skuv’óznuØisà — *skoveznoti se (v.c. dijal. ukru}ivati seŒ i blhcroj œslab.u korenovima *-ez. dijal. jezina œmr{avost sa unutra{wom bolestiŒ (Skok I 780 s. up. privezivatiŒ. obamroŒ i œslabŒ potvr|uju i slede}i primeri: smrzlo pogrd. pri ~emu se ovi oblici u formalnom pogledu razlikuju zbog fakultativnog s. leksemama. slabŒ (Vuk). mekanŒ (Kurkina 1978b:25).POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 57 vàzaØâ œ~initi tvrdim. neotporan mu{karacŒ: Nije smrzlo kadar ni{ta da potegne Qe{tansko (Te{i} 1977:289). œpostajati prqav. jedza œbolestŒ (v. malkiw œko~iti se. dijal. ko~iti se od hladno}eŒ (Gorà~eva 1997:32). koàziØisà „savijati se. kaipti. `ivotiwama)Œ. mno{tvoŒ i suàzno œu sloziŒ. mr{aviti. jo{ i ukr. propadati. 116 Kao paralelu navodi rus./ *-vez-116. malkh œuko~enost od hladno}eŒ.

up. 120 Up. Varbot 2003:57)118. 118 Od presudnog zna~aja tu svakako nije zajedni~ko poreklo. 204). bogato. navaz œamuletumŒ < *navezã (id. klonuti. razvezØi. „halapqivo jesti. sØezaØi. sØiskaØi. vru}ine. alapqivo jestiŒ Du~alovi}i (RSA)120. vundati „bogato.kod *vez(a)ti < *ez(a)ti. 119 Up. budu}i da se u procesu fonetskog. ekki œ`alost. venuti. leØ.ispuwen jo{ u psl. dok su se u ruskim govorima kontaminirale kontinuante psl. Ako do kontaminacije razli~itih gnezda dolazi na nivou svakog pojedina~nog jezika117. do}i do smrti (od bolesti.c. ne}e dugo ~im je izgubio rije~ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). Detaqnije o ukoveznuti v. glagola *vezti i *vesti. ~alabrcnutiŒ Uskoci (Stani}) la-vucnuti pf. halapqivo jesti. bolesti)Œ (v. topqewa snega i sl. a-la-vucnuti / a-la-ucnuti pf. „prezalogajiti. œuzimati ne{to od drugoga. iznemo}i. *vedo. periodu. lavu{ati. jezik. Varbot 2003:59–60). ?a-la-vukati impf. „alavo.Œ Uskoci (Stani})121 117 U konkretnom slu~aju.)Œ. tromŒ.)Œ: \oko e zaveo. vurlati „jesti oblimiceŒ. la-ucnuti „id. `deratiŒ (RSA)119. gladi i sl. oblici srodni su sa lit. sumwaŒ itd. „id. umirati. angls. amuletumŒ (ÅSSÀ 22:104. vu}kati „jestiŒ. iznemagati. u srpskim govorima do{lo je do kontaminacije kontinuanata psl. (ÅSSÀ l. zavedem œjako se iscrpsti. mu~iØiŒ. i st~e{. *vezti i *vezti. ali up. inca œbolŒ. *najezã : *naozã œ~aroban povez koji ~uva od bolesti ili nesre}e. Bjeleti} 2006. zaves. igt œslabiti. œdovoditi u stawe potpune slabosti. lavuwati „mnogo.Œ Ariqe (gra|a RSA). ne mo`e dugo — Zaveo sam od gladi — Starac je zaveo. propadati. ingas œlew. pre nego {to se razvilo protetsko v. 121 Oblik (a)laucnuti je od (a)la(v)ucnuti. . morfolo{kog i semanti~kog razvoja me|usobno pribli`avaju oblici potpuno razli~ite provenijencije.). (o putu)Œ. sØisl. Psl. 23:231). tuga. krkatiŒ Uskoci (Stani}) a-la-vucati impf. engti œdaviØi. up. slatko i u krupnim zalogajima jestiŒ Uskoci (Stani}).i *vez. „dobro i brzo jestiŒ. krastiŒ Uskoci (Stani}) : vukati impf. klopatiŒ. iznemoglosti (o dejstvu vina. „obilato. razvoziØâ œ~initi te{ko prohodnim za vreme ki{e. halapqivo jestiŒ Lika (RSA). srditi seŒ. koje se tako|e dovodi u vezu sa *ega œbolestŒ (Merkulova 1996:25–26). Kako je najva`niji uslov za kontaminaciju formalno i semanti~ko pribli`avawe leksema koje pripadaju razli~itim gnezdima (v. morfonolo{kog.58 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI vijati se pod uglom u zglobu (o organima kretawa)Œ. œhalapqivo piti (mleko i sl. vujati „jesti. onda bi se isti proces morao pretpostaviti i za psl. moglo bi se re}i da je taj uslov za gnezda *(j)ez. up.

za oblik alavukati mogla bi se pretpostaviti afereza inicijalnog k.> ala. gladak oblik. ili *xala. vujnuti „pojestiŒ. po`deratiŒ: Dijete vuknu sve jelo ispred sebe CG (RSA)122 · Skok ne registruje nijedan od navedenih oblika. nepristojno srkatiŒ Uskoci (Stani}) pokazuju alternaciju u : r u korenu123. Isto va`i i za glagol alavucati. S obzirom na postojawe semanti~ki bliskog kala-vrkati „srkati. name`uriti „u~initi da {to izgubi ravan. vu}nuti „brzo pojestiŒ.iz dvoslo`nog prefiksa kala-. izgu`vatiŒ : namr`uriti (se) „namre{kati seŒ (RSA). koji se mo`e smatrati deminutivom osnovnog alavukati. zgu`vati./ kala-. . `deratiŒ i vrkati „jesti. vurnuti „pojestiŒ Uskoci (Stani}). „halapqivo pojesti. vrkati). pri ~emu osnovni glagoli vukati „halapqivo jesti.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 1) Prefiks kV- 59 vuknuti pf. up. 122 Up. 123 Zamena vokala likvidom r nije retka pojava kod ekspresivnih glagola. nepristojno jestiŒ (v.

v.(~a-. sli~no i [arifulin.vv. SEK I 246 s. wemu se u etimolo{kim re~nicima posve}uje i ne{to mawe pa`we. o prefiksu ~e. dodatom glagolima). sli~ni elementu s-mobile (Machek 13–14). ~ukareznuØâ. ~elusnuØâ. principijelno ne daje prefikse kao nosioce odrednice. ~iburiØâ. ~o-) uglavnom se dovodi u vezu sa prefiksom ko. up. 125 Up. S obzirom na izvesnu „sekundarnostŒ ovog prefiksa u odnosu na prefiks ko-.i obja{wavaju ga kao wegov palatalizovani dublet (Holub/Kope~ny 174 s. ~akrá`iØâ. ~o-) Prefiksalni element ~e.v.i posmatra se kao wegova varijanta. ~ihvaliØâsà. mo`da varijanta od ko. Berneker. Tako. ~aøoloØâ (~oøoloØâ). ~ekrá`iØâ.). U ÅSSÀ ovi elementi tuma~e se kao ekspresivni prefiksi zameni~kog porekla i izdvajaju se u slede}im psl. ~ikilàØâ.v. Debeqak pretpostavqa razvoj *ke. .([arifullin 1982:14).se ne izja{wavaju. ~u-.(Debeljak 1954:175). ~o-) kao palatalnu varijantu prefiksa k-. up. Snoj 69 s.(i wegove varijante). koji su. i Merkulova 1986:149. po wemu. Mahek. [ic tretira element ~e(dijal. ko. oblicima: *~abeniti?125.v. ~a-.> ~e. kao {to je ve} napomenuto. npr. Fasmer. Holub i Kope~ni pomiwu ovaj prefiks u odrednici posve}enoj prefiksu ko.60 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 2) Prefiks ~V- 2) Prefiks ~V(s. ~iverga. koji ga odre|uje kao palatalni alomorf prefiksa ko.(ovaj posledwi poistove}uje sa re~com ~i. niti ga izdvajaju kao tvorbeni element pri etimologizaciji leksema koje ga sadr`e. Na primeru prefiksa ~e. ~umaza itd. npr. koji priznaju postojawe prefiksa ko-. Slavski i Skok. ali uz {turo obja{wewe da je u pitawu intenziviraju}i prefiks. ~ubuhaØâ. npr. *~a124 U Uvodu svom re~niku Mahek u nizu primera ukazuje na prisustvo intenziviraju}ih elemenata ~-. U ostalim re~nicima sporadi~no se pomiwe prefiks ~e. (Fasmer IV s. ~e-. dodu{e. ko-).mo`e se uporediti i odnos autora dva praslovenska re~nika prema razmatranim tvorbenim elementima. ~e-..-h. {-. posve}uje prefiksu ~e. `-. ~iburahnuØâ. ~i. ~motac sa. ~ubarahnuØâ. ~ihvosØiØâ.posebnu odrednicu. ali izdvaja nekoliko leksema koje sadr`e prefikse ~a-.(Machek 95 s. ka-. V. ~eperiti se.(Schutz 1965:328–329). varijantu *kobeniti (se) (ÅSSÀ 10:88). ~e-)124. ~emárknuØâ.

sa drugim prefiksom *natopy`iti (se) (ÅSSÀ 23:161). v. reklo bi se da je i ovde u pitawu zna~ewe „udaritiŒ. Merkulova 1986:148. br~kati se u vodiŒ : pqiska „prskati vodom. 128 Up. SP 2:314). Za razliku od moskovskog re~nika. (ibid. a i na osnovu ostalih navedenih potvrda. *~eperiti se / *~epiriti se.-h. (Dini} 1988)130. glagola -vradi. ÅSSÀ 12:14 s.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 2) Prefiks ~V- 61 mariti126. V. *~avâreti. ko-vrada „nadra`ivati ranuŒ. *koverditi?. Skok nema. ~a. *~âmuliti?.). budu}i da se zna~ewe œkovatiŒ regularno razvija od osnovnog œbiti. *~avedeti.). sg. *~epyriti se. ~o-pqiska 3. Up.). *~amâra / *~amârva127. sg. SP 2:119). PRIMERI: za-~e-vraditi pf..i dijal. „pquskati. 129 Iz primera.vv. *~eperiti (ÅSSÀ 4:55–56. Vlaji}-Popovi} 2002:36. *~en’uxati. *~amâreti. oblike ~o-vrada „odlamati male par~i}e hlebaŒ.v. ~opqiska se „pquskati se. pqiskam 1. *~ekãrda / *~ekãrta. mlatarati rukama po vodi. Kao genetski srodne s. *~ekãrtati. *jâz~eviliti? (id. glagolu za~evraditi autorka navodi bug.?)129 za-~a-vradi 3. prskati (vodom)Œ Pirot (@ivkovi})132 Up. *~apoltâ.c. gde se ujedno kritikuje etimologija data u BER 2:512). *~enâzati / *~enâziti. 131 Isti autor bele`i i zvu~nu varijantu ~o-bqiska (se) sa identi~nim zna~ewem (op. *~epelzti se. „tr~ati po plitkoj vodi pri ~emu voda prska na sve strane. Petleva 1976:11. br~kati po vodiŒ. 130 Ovamo verovatno spada i za~avradi „kovawem sjediniti dva komada usijanog gvo`|aŒ (l. *~âparã (ÅSSÀ 4:147. „zaka~iti {to nogom i otkotrqatiŒ: Ala za~evradi tikvunu! Timok (RSA. impf. Razlika u pristupu etimolo{kom re{avawu leksema ovog tipa najboqe se vidi u odrednicama zajedni~kim za oba re~nika up. pf. œsmetati (o detetu)Œ (o ovom posledwem v. *~âparã (ÅSSÀ 4 s. u SP nema nijedne odrednice u kojoj se pomiwe prefiksalni element *~e-. *~avâreti (ÅSSÀ 4:32.) · Spoj prefiksa ~e-. *~epârânâjâ / *~epãrânâjâ. *~epârã / *~epãrã. *~epuriti se. *~epy`iti se128. acc. 126 127 . npr. 9:22). pqisnem „pqusnutiŒ Leskovac (Mitrovi}). inf. sg. *~amãrda. varijantu *komariti se (ÅSSÀ 10:169). za~avradi{e „udariti nekoga sna`no da se obeznaniŒ id. „udariti nekoga za vrat ili u glavuŒ id. prosipati voduŒ Timok (Dini} 1988)131. 132 Up. cit. udaratiŒ. SP 2:141–143).

i jedno od obja{wewa oblika o~koperan (v. pquskati.v. ~epljuskati. iako je re~ tako zabele`ena i verovatno ju je prinosnik (Pavlinovi}) tako ~uo u lokalnom ~akavskom govoru.62 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ~a-pquskati impf. pljuskati.i glagola pqiskati. Kurkina 1996:9–10. „ogovaratiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) ?re-ce(~e)-pquskati se impf. Nije iskqu~eno ni da je u pitawu slo`enica sa re~ u prvom delu.)134. œoslawati se. pqizgati. „buniti se. ~a. Ako bi se pak po{lo od osnovnog ~epquskati. ali sa suprotnog stanovi{ta.v.v. izbrbqati koje{taŒ.v. 134 O psl. v. prema osnovnom glagolu ~epquskati trebalo bi da bude re~epquskati. Varbot 1988:74–75. Bezlaj III 59 s. kao o genetski neonomatopejskom glagolu.moglo bi se tuma~iti i kao rezultat metateze od *~e-re-135. puko bi od jada (RJA)133 · Spoj prefiksa ~o-.izgledao bi kao nekakav prefiksalni element dodat na ve} prefigirano ~e-pquskati. Petleva 1994a:336. prigovaratiŒ. ~ovek koji se ne stidi da bilo {ta ka`eŒ Pirot (Zlatkovi} 1990) ~a-pqizgati impf.> *race. element re. „blebetalo. U osnovi navedenih oblika le`i onomatopeja — pqiskati. Za inicijalno rece. I onomatopejske osnove ekspresivizuju se prefiksima ovoga tipa. o{tro prigovaratiŒ Brusje (Dul~i}i 1985). . „pri~ati koje{ta. inicijalno re-~e. periti). id. pljeskati. na-~a-pquskati pf. „sva{ta pri~atiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}) ~o-pliskat impf. Up. pqaskati (up. Skok II 691 s. Druga~ije Skok I 309 s. œne pu{tati se drugomeŒ Brusje (Dul~i}i 1985) 133 U RJA se daje komentar da.v. ~agrljati. Oblik re~epquskati se ovde je uslovno naveden. pa bi kona~ni oblik imao slede}u genezu: pquskati > ~e-pquskati > *~e-re-pquskati > re-~e-pquskati. i{-~a-pquskati pf.Skok pomi{qa da je mo`da od *rasce. pliskati itd. Bjeleti} 1994a:354–355. 287 s. ~epljuskati). daqe u radu i u Zakqu~ku.(Skok I 309 s. O obliku ~opqiska v. Kako je ova pretpostavka malo verovatna. 135 O pojavi pro{irivawa ekspresivnih prefiksa elementima koji sadr`e likvide l i r v. buniti se. zbog svoje formalne i semanti~ke bliskosti sa ostalim oblicima. „{aliti seŒ: Da se ja gdigod tako ne recepquskam. brbqatiŒ.v. nabrbqati koje{taŒ Piva (Gagovi} 2004) : pqaskalo n. „ispri~ati. ?~e-pi`it se impf. podupirati seŒ Vrisnik (^DL) ~i-pi`it se œosorno se opirati. *pleskati. Machek 460 s. pquskati itd. „napri~ati.

{upu`it se. prisigati kao iterativ od prisegnuti < *pri-segnoti : pri-sizati (Vaillant II 480.Œ Brusje (ibid.i osnovu -viziti)137 ukazivali bi na srodnost ova dva oblika. {ipi~it se. na ovom terenu.) u-~e-viziti pf. s. ali i tvorbena bliskost (oblik ~eviziti mogao bi se ra{~laniti na prefiks ~e. naglo zaslabitiŒ Piva (Gagovi} 2004) : i{~eviqiti œiskrenuti.-h. Kurkina 1973:71–72. 137 Za alternirawe prefiksa ko. œiznenada se razboleti. Skok nema. œtruditi se. sa drugim prefiksima rus. pa i on u~evizijo id.v. *~epy`iti se (psl. smr{ati. nastojatiŒ (^DL) · Od psl. oslabitiŒ: Nije ona i{~evizila od imawa no od nemawa — I{~evizila ga prazna trpeza id. ne bi ga majka poznala.up. za eventualni intranzitiv na *-eti: *~e-vezeti 136 Ostale varijante iz istog izvora: {epu`it se.i ~e. na-Øo-øá`iØâ „nagizdati. s obzirom na intranzitivno zna~ewe ~eviziti. supi`it se. iskriviti u stranuŒ Leva~ (RSA). na-Øo-øá`iØâsà „nagizdati se. ÅSSÀ 6:74. treba dopustiti.vv. mu~atiŒ: Do{o mu nekakav nelok i sve ne{to ~evizi Piva (Gagovi} 2004) i{-~e-viziti pf. odnos oblika ukoveznuti i (u)~eviziti nije sasvim jasan. nadutiŒ. a ~eviziti nesvr{enog vida. ne}e se imati {ta od wega ukopati.) · Budu}i da je zabele`en u istom govoru. praviti se va`anŒ. up. v. RJA s. u}utatiŒ: Do{o mu crni petak.). „id. sipi`it se. osnova -viziti prema -veznuti mogla bi se tuma~iti kao rezultat sekundarne iterativizacije. Problem je samo u tome {to bi zavr{etak -iti u ~eviziti pre ukazivao na denominalno poreklo (kakvo se pretpostavqa i za *eziti od *ega / *eza. SP 6:115). Identi~nost semantike i fonetska. O rus. zast.)136. potvrda). v. zavrnuti nagoreŒ (RSA). prisizati. Up. Up. zakoviqiti „izviti. . œzauzeti borbeni stavŒ (Petleva 1986:201. (ibid. i da je sinoniman glagolu ukoveznuti (v. ÅSSÀ 4:58 s. {ipit se. glagol ~eviziti mora se tuma~iti paralelno sa wim. Vukovi} 1940:327). *~e-py`iti se.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 2) Prefiks ~V- 63 {i-pi`it se „id. ~e-viziti impf. *natopy`iti se). i ÅSSÀ 23:161 s. Budu}i da je glagol ukoveznuti svr{enog. v. slabijiŒ: ^evizi i nestaje.Œ: U~evizijo rade}i. *py`. (ibid. øá`iØâ i ostalim kontinuantama psl.v. up. Me|utim. Me|utim. „postati jako mr{av. œ}utati. gore).v. Kurkina 1982b:184. ko-sØo-øá`iØâsà „oholiti seŒ prema ka-øá`iØâsà „{epuriti se. i varijantnost tipa *mârzeti / *mârziti (u govoru Pive i Drobwaka mrziti. œumuknuti. lepo se obu}iŒ. „biti sve mr{aviji. oblik rekonstruisan je samo na osnovu rus.

skrågacâ œbolovati. autori praslovenskog re~nika sme{Øaju je øod odrednicu *koveza (zajedno sa ukr. koviznuØi „`ivoØariti./ *lok. ‰koviza1Š). propastiŒ (ESUM 2:484). koveza œhirovit. s. I dok ni sama imenica kovizka u ukrajinskom etimolo{kom re~niku nije dobila kona~no re{ewe (v.œsagibatiŒ (VarboØ 1981a:321. sg. dijal. krehnouti œko~iti se. ~a-v’àdiØi œbolovati. ESUM l. ukr. sl~. up. }udqiv ~ovekŒ. promrznuti. ukru}ivati seŒ. u kom bi slu~aju prvobitno zna~ewe bilo „sagibati. sln. vezeti œbiti vezan. „id. ali da su mo`da u vezi sa kovizka „øalica sa zakrivqenim krajemŒ. ukru}ivati se (o telu)Œ. s. ka{. potvrdama) predstavqa vezuju}u kariku izme|u œ(o)slabitiŒ i œ(u)}uØaØiŒ. kriviti seŒ140. savijatiŒ139. vezeti. SEK III 88–89). ~ak. mlkvy œtih. U {irem slovenskom okru`ewu ~ak i zna~ewe œ(u)}utatiŒ. ego sovsem skruØilo œon se te{ko razboleoŒ (Petleva 1989:68). biti jedva `ivŒ (Petleva l. sagibati se. iz istog izvora i ~epqi se 3. Detaqnije v. uvijati seŒ : œbolovati.v. budu}i da upravo zna~ewe œko~iØi se.Œ. koviziØi „mu~iØiŒ138. zarobqenŒ.(Varbot 1972:74). za-ka-v’àdiØi „dosa|ivati se. mlknut œko~iti se. Ono {to svakako ne podle`e sumwi jeste semanti~ka kompatibilnost svih razmatranih oblika. lukno œiznemoglost. koviza œba~varsko oru|e za savijawe obru~aŒ. ~e{. me|utim. up. okregniti œuko~iti se.-h. biti na samrtiŒ. bolovatiŒ. ozepsti. uko~iti se.Œ. gde se konstatuje da razmatrani oblici nisu sasvim jasni. omolkniti œuko~iti seŒ i œu}utatiŒ (Kurkina 1978b:25). dobija svoje tuma~ewe. rus. oblik (u)~eviziti. sln. . mrznuti seŒ (prisutno u ukr. }utqivŒ. indikativna ~iwenica da i ovaj srp. œjedva i}i uzbrdoŒ141. dijal. „kreveqiti se. posvedo~eno za srp. ~e{. dijal. ~e-pqezi se 3. zagibaØâsà œbiti te{ko bolestan. dijal. biti bolestan.). iz istog izvora i ~epeli 3. 141 Up. zakoviziØi „ohladiti se. (ÅSSÀ 12:13). dijal.(Borys 1984–1985). sg./ *krog. ukrutiti seŒ < *kreg.64 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI up. Sa formalne pak strane i srpski i ukrajinski oblici ipak zahtevaju podrobnije obja{wewe. zakoviznuØi. od istog korena i blr. glagol ima svoj pandan u ukr. Bjeleti} 2006. œpewati se uz drvoŒ Timok (Dini} 1992) 138 Za alternirawe prefiksa up. Posebno je. slabostŒ < *lek. umretiŒ potkrepquju brojne paralele. vedati). kra~ni œbolestanŒ < *krok. st~e{. impf. koveza œneuredan ~ovekŒ itd. izvijati. venutiŒ < *~a-vedeti (ÅSSÀ 4:31) prema ukr.c. ukrutiti se. ukru}ivaØi se.c. sg. 139 Paralelizam zna~ewa œsavijati se. ~e{. umirati od dosadeŒ (v. 140 Up. vezeti prema trenutnom vidu veznoti (Vaillant II 388). „id.

kao uzgredŒ Crmnica. Bjeleti} 1993:39. koje ima i oblik bez prefiksa.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 2) Prefiks ~V- 65 i{-~e-pqezi se pf. ~alabrcnuti. uspiwati seŒ. ~elebrsnuti „malo zalo`itiŒ Rovca (Bjeleti} 1993:39) o-~e-le-brsnuti „koristiti se od ne~ega malo. SP 1:399). „odlomiti s krajaŒ: O~ebrsni mi malo qeba Wegwevo. O samom korenu *pelz. Sjenica. Up. Vr~evi}. Skok samo pomiwe oblik o~ebrsnuti „otkinuti. *~epelzti se (psl. U prilog tome govori wegova semantika. (ibid. basne (gra|a RSA)142 : brsnuti „otkinuti ustima i jesti (brst. bilo na koji na~inŒ Crmnica.v.v./ *pãlz. za~ebrãsnuvam. Ishodi{ni oblik brsnuti najpre bi se mogao svesti na psl. i ESJS 11:665 s. œmalo zalo`iti. *~e-pelzti se. œlabrcnuti. udarenŒ. *brãsnoti (v. Bar (gra|a RSA). o~ehnutiŒ. Boka. fig. Boka. zalo`itiŒ (RJA). „koristiti se od ne~ega malo.i glagola brsnuti . potvrda). Anikin 1988:40 (Anikin tako|e raspola`e samo bug. Boka. „uzeti od ne~ega malo. re~i se tuma~e kao kontaminati). koja korespondira 142 Oblik je dat bez definicije zna~ewa./ *polz. za~obrãsva œzaka~iti ne{to u prolazuŒ (BER 1:617. Bar (gra|a RSA) · Spoj prefiksa ~e -. za~ebrãsna œlako povreditiŒ. Nar.v. li{}e)Œ: Po}eraj `ivo nek malo brsne. ~eølezé sa „pewati se. U obliku ~elebrsnuti do{lo je do pro{irivawa prefiksa ~e. ÅSSÀ 4:55 s. bug. 20. B. ÅSSÀ 3:56–57. ali se iz konteksta mo`e zakqu~iti da se radi o zna~ewu „otkinuti ustima i jesti (brst. odatle pleziti se „kreveqiti seŒ (usmeno M. ~eølezi „s mukom se pewati. oblik rekonstruisan je iskqu~ivo na osnovu bug. Anikin 1982:45. kao uzgredŒ Crmnica.) · Od psl. Up. . pentrati seŒ.. Up.) ~a-brsnuti pf. Anikin 1982. „jedva iza}i uzbrdo poma`u}i se rukama i nogamaŒ id. za~ebrãsnav œsulud. o~ebrsnut œodlomiti komadi}Œ Rijeka Crnojevi}a (gra|a ERSJ) ~e-le-brsnuti pf. Up. u primeru: Zar ni va{i seqani nemaju obi~aj da na vas bace u antre{eq po malo sijena? – „Qeti nikad no {to mu zubovi pod tovarom krajem puta ~abrsnu. za~ebrãsvam. nap. gricnutiŒ: Brsni malo sira i qeba. bug. potvrdama). li{}e)Œ. Za zna~ewe „pewati seŒ up. Zna~ewe „kreveqiti seŒ stoji u vezi sa plaziti (jezik).v. sa‰dŠ }e ru~ak Piva (Gagovi} 2004) o-~e-brsnuti pf. o~ehnutiŒ. Bar (gra|a RSA). o~ebrsnuti „otkinuti. ~a . bez obja{wewa (Skok I 291 s. Skok nema. ~alabrcnuti). dijal.. plãzati.elementom sa likvidom -le-.

SP 1:399–400). mo`da treba uzeti u obzir i uticaj re~i kao npr. brosnuØâ œskupqati bobice u pregr{tima ih otkidaju}i od stabqikeŒ.66 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI sa zna~ewima isto~noslovenskih kontinuanata ovog psl.c.. nar.. ~angrizati). zagrizalo. pakosna osobaŒ Uskoci (Stani}) ca-n-griizati zast. „zajedqivostŒ. svadqivŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija)144 · Skok tretira ovaj glagol kao balkanizam nepoznatog porekla (Skok I 293 s. ca-n-gr i zalo n. „~angrizaloŒ Uskoci (Stani})143 xa-n-grizati œ~esto prigovaratiŒ Ba~ka (gra|a ERSJ). ~a-n-gr i zalo n. dijal. brosnuØâ œstiskaju}i prstima ~istiti ne{to ili cediti te~nostŒ. poreklo oblika ~a-n-grizati itd. i svoä domakä ~elëdâ ne cangriizaè kod kôkí . izazivati. „zajedqiva osobaŒ. ÅSSÀ l. „osoba koja mnogo xangriza. ~e-grs „zadevicaŒ. dirati. ~angrizat „dosa|ivati.v. ÅSSÀ 3:57. sitni~ar. dijal.. œzajedqiva. (ibid.). œpakostŒ. svadqiva osobaŒ Srem (Maksi} 1980). ~angrizalo „brbqiva zajedqiva osobaŒ Uskoci (Stani}) : za-grizalo „zagri`qiva osoba. 144 Iako je alternacija ~ : x uobi~ajena. gun|ati. mogao objasniti kao ob143 Na ovaj oblik je mo`da uticao glagol cangati se „poga|ati se oko ne~ega. peckatiŒ. ~e-grz f. „dosa|ivati nervoznim govoromŒ [abac. `estok (~ovek)Œ Pirot (Zlatkovi} 1990). nametqiva osobaŒ [abac (gra|a ERSJ). brisnuvaØi œogrizati.-h. xangrizalo ‹ ~angrizalo „gun|alo. œneprestano pri~atiŒ id. . i cangrijati „biti tvrdica. S obzirom na semanti~ki bliske lekseme zagrizati (se). prigovarati. Nije iskqu~eno ni poreklo od psl. moglo bi se tra`iti i na doma}em terenu. On bi se.: . œzajedqiva osobaŒ. dakle. zagrizati se „zadirkivati. ukr. koja voli da zagrizaŒ id. ?~a-n-grizati impf. galamxijaŒ < osm. œpeckatiŒ Ba~ka (gra|a ERSJ). *brãstiti (v.).) ~a-grzati „~angrizatiŒ Dvorska (gra|a RSA) ~e-grzalo n.. „koji mnogo prigovara. zajedatiŒ ba~ki Buwevci ( Pei}/Ba~lija) : za-grizati „zadirkivati. (ibid. cewkati seŒ. gingiz „prznicaŒ (Adamovi} 1970:69). up. izazivati jedan drugogŒ Uskoci (Stani}) ~a-n-grizav adj. œdosadna. xangaza „}udqiv. Ma~va (gra|a ERSJ). tvrdi~itiŒ. œodvajati pozder od lanaŒ. xa-n-grizalo n. xangri`qiv adj. brusnuØâ œodvajati seme konopqe od stablaŒ. glodati. oblika: rus. guliti koruŒ (v. dok [kaqi} uop{te ne registruje pomenute oblike. zakeralo. (Jovanovi} 1911:292). prigovara. pogrd. ~antrati. Adamovi} izvodi s. „zagri`qivŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}).

„staro gun|alo. ~ango „svadqiv mu{karac. up. baqezgatiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990)147 · Skok nema. iako pomiwe glagol ~equgati „brbqatiŒ iz Like. 147 Uø. sva|ati se. brecati seŒ.na osnovu -grizati. ca. 146 Ovamo verovatno ne spada imenica ~equzga „drvo za koje su vezane niti na razbojuŒ. œrana na glaviŒ. œru`no. *bal(a)kati : *bal(a)chati. ~agrljati).v.v. odbaciti ni mogu}nost da je oblik ~angrizati eventualno nastao kontaminacijom glagola zagrizati i ~angati se „psovati se.). *l’uskati II (ÅSSÀ 145 Up. œonaj koji moqakaŒ : lezga œid. S druge strane. U prilog predlo`enom tuma~ewu govorilo bi rus. {to ne prili~i. rus. nametqivŒ. tuma~e}i ga kao onomatopeju (Skok I 287 s. Oblici sa inicijalnim xa-. i SP 1:184–185 s. ERSJ 2 s. lit. beqezgati. kavgaxijaŒ id. balezgati. ?~e-quzgati impf.i tvorbeno ga razla`e na grá-m-za < *gráza. Ne treba. gun|aloŒ (Petleva 1974:209). zanovetaloŒ. psovatiŒ (Fasmer I 466). ba-gráza „naziv za staru iznemoglu `ivotiwu i ~ovekaŒ (Gorà~eva 1982:108). talasatiŒ. hrskatiŒ (Truba~ev 1965:132). pri~ati koje{taŒ Piva (Gagovi} 2004).Œ (Kurkina 1976:50). udarati. lazgeti „id. *bl’uzgati.). up. sa varijantama baqezgati. œququ{kati. Kurkina 1976:50. baqezgati. *bl’ujo). uz dodatno ekspresivizovawe infiksom -n-. me|utim. Osnova quzgati mogla bi biti zvu~na varijanta od quskati „pquskati (o vodi.(*bl’âvati. lazgoØaØâ „pri~ati bez prestankaŒ. . œtu}i. Up. dosa|ivati. koje se tuma~i kao sufiksalno pro{irewe (-zg-) prezentske osnove *bl’-u.v. ili da se inicijalni slog mo`da razvio pod uticajem oblika tipa ~angrqati. (ibid.v. ~anga „svadqiva `enska osobaŒ. hrymza} pored hryza} „gristi. Analogna ekspresivna infiksacija istog elementa zapa`a se i u glu`. grabiti se oko nekoga ili ne~egaŒ Uskoci (Stani})145. koje Fasmer dovodi u vezu sa grámaØâ „qutito govoriti. rus.mogli bi se tretirati kao varijante osnovnog ~angrizati. z a g r i z a l oŒ. „pri~ati koje{ta.Œ. „brbqivac. te~nosti)Œ. grázØâ „zanovetati. I u ruskom jeziku glagol grázØâ podlo`an je ekspresivnom prefigirawu. rus. vla`no vreme sa snegom i ki{omŒ id. Ve}ina ovih oblika navodi se u ÅSSÀ 2:139 s.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 2) Prefiks ~V- 67 lik nastao dodavawem prefiksa ~a. bulaznitiŒ Uskoci (Stani})146 : quzg-et-at „govoriti koje{ta. grámza pogrd. i ~angav „svadqiv. brqezgati itd. dosadna pri~alica. uøu}uju}i na glagole ográzaØâsà. (ibid. baqizgati. ~angalica „svadqivo ~eqade. pqeskatiŒ < psl. {e-lezga „onaj koji je dosadan. dok Truba~ov u ovom obliku izdvaja ekspresivni infiks -m. ru`iti se. sitni~avŒ. {amarati. Istu osnovu nalazimo i u ba-quzgati „brbqati. bqazgati.

v. inf. blebetatiŒ Ston (RSA). pqesnuti. koje bi moglo poticati od psl. RSA) : za-u{iti „udariti {amar. sna`no udariti (obi~no {amarom)Œ Qe{tansko (Te{i} 1977. ali up. acc. uho) ekspresivizuje se dodavawem prefiksa ~a-. 16:214–215).68 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI 15:217–218). kontinuantama psl. od-lau{iti œo{amaritiŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976) koji su svakako u vezi sa glagolom lau{iti œ{amarati. „opaliti zau{nicu nekome. sna`no udariti.Œ Unac (Jovi~i}). me|utim.?). za sada nejasnog porekla. o{amaritiŒ Timok (RSA. od-qau{iti œid.-h. naglitiŒ Unac (Jovi~i}). Ishodi{ni glagol zau{iti (Skok ga ne registruje. i luzati „brbqati. *luzgati (se) (id. za-~a-u{iti pf. Skok III 538–539 s. o{amaritiŒ (RSA) · Skok nema. iako se konkretno ova potvrda ne navodi me|u s. . U ovom kontekstu interesantni su oblici za-qau{iti œo{amariti. tu}iŒ. ali v.. odalamitiŒ. pomiwe Kurkina analiziraju}i psl. tako|e œgrabiti. `urbati. Wu. za-}a-u{iti „jako. *luzgati / *lyzgati (Kurkina 1974:68–73). glagola. }a-.

me|utim. *gavârati / *gavâriti tuma~i se kao obrazovawe sa ekspresivnim prefiksom *ga-. koje se smatra samo zvu~nom varijantom od *kavornã (ÅSSÀ 6:88–89). Za sada se mo`e konstatovati da se re~nici sla`u oko postojawa imenskog prefiksa *a-. ko-. Moskov 1981:66–67). *ga(jâ)vornã / *gavorna tuma~i kao obrazovawe sa ekspresivnim elementom ga-. koje mo`e biti rezultat perintegracije (v. *sko-vornã) ostaju nejasni. .sa sekundarno razvijenim vokalom (*go-. Up. koji imaju status prefiksa. Ovi elementi tuma~e se ili kao samostalni prefiksi (Debeqak. ni`e.vorn.(ÅSSÀ. 174. Machek 263 s. *gmuriti (se)?. U obrazovawima tipa psl.v. *`a-vornã-kã. *ka-vornã. SP 8:88–89)149. V. Debeljak 1954:171. *gmuriti. ili kao zvu~ne varijante prefiksa ko-. [uster-[evc 1992:90–92) i u takvim slu~ajevima ne mo`e se govoriti o prefiksu. i razliku u tuma~ewu glagola * gonositi (s e ) (ÅSSÀ 7:25–26.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 3) Prefiks gV- 69 POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 3) Prefiks gV- 3) Prefiks gV(s. *ga-. *vâriti u osnovi (ÅSSÀ 6:112–113). go-) Osobenost ovog tvorbenog elementa sastoji se u tome {to se suglasnik g. *gmyriti suglasnik g. jo{ uvek ne mo`emo uporediti odnos autora SP i ÅSSÀ prema ekspresivnim prefiksima kao pojavi. Dok se u ÅSSÀ psl. Moskov).javqa i kao proteza u nekim leksemama (o tome podrobnije PeØleva 1978. *gavornã obja{wava kao slo`enica sa drugim delom . a u SP oblik *gavâriti smatra se ekspresivnim derivatom od glagola *gaviti. Petleva 1978:54–55) i elemenata ga-. dotle se u SP psl. Treba praviti razliku izme|u protetskog g. U ÅSSÀ psl. *gy-). MarØánov 1986:130. kao i sam odnos prema sinonimnom *ka-vornã (SP 7:74–76).tretiraju kao prefiks (up. ka. To se mo`e ilustrovati na primeru dveju odrednica. s.(SP 7:77). i glagolom *vârati.). 148 149 Takav tretman imaju i suglasnici x-.tretira se kao sekundarna (ekspresivna?) protetska priraslica (ÅSSÀ 6:163–164)148.(l. zbog disproporcije u koli~ini obra|ene gra|e u dvama praslovenskim re~nicima. varijantom *ka. sa formantom -r.v.. [arifullin 1982:14). v. go-. Druga~ije SP 7:170 s. i Hereè-[imanâska 2003:62–64./ *ko-. Pristalice „preformantne teorijeŒ. pri ~emu prvi delovi slo`enice (*ga-vornã.c.-h. ali ne i oko *~e-. i takvo g. Kao {to je ve} re~eno. ga-.

Up. O psl.-h. koje se realizuje i u obliku sa elementom go-. dosadno. Merkulova 1985:40–41. mljeti). potvrda rekonstruisan je psl. namilati „zanovetati. o~ito. koji se javqa sa razli~itim „priraslicamaŒ: g(a)-. 151 150 . nagamiliti se „nagnuti seŒ (RJA) · Na osnovu navedenih s.-h. S. nagnuti se.v. a)-. s-. „postaviti se u kos polo`aj. da se gomila. 22:82 s. Ovde treba pomenuti i oblike go-milati se „bu~atiŒ (Vuk)152 i za-go-milati „zapo~eti pri~u nekom vikomŒ Piva i Drobwak (Vukovi} 1940). x(o. iskrivqavatiŒ. miqati jeste iterativ prema mleti (Skok II 444 s.v. Kod Vuka. blebetati. glagol mleti razvio je i sekundarno zna~ewe „pri~ati jednoli~no. id. oblik *nag(a)myliti se (ÅSSÀ 22:24). ve} op{teslovenska re~) i razotkriva wegovu motivaciju (l. i ÅSSÀ 8:45 s. zakeratiŒ (RSA) · Osnovni glagol milati. na osnovu primera: Kao {to god nagomilano s glomotom pada. za-go-miqa 3. *myliti se podrobno v. nije samo zapadnoslovenska.v. pf.c. O formalnoj vezi glagola *myliti i *xmyliti govori blr. 152 U RSA dato je zna~ewe „stropo{tavati se. tesawem. up. Up. Osnovni glagol *myliti „kriviti. primer ahmálicca „pogre{itiŒ. mora biti u etimolo{koj vezi sa *myliti se „gre{iti. *xmyliti (se). Pored osnovnog zna~ewa „drobiti. dijalekatska potvrda vrlo je dragocena jer {iri areal glagola *myliti (on. sg. x-. RSA). nakriviti seŒ Katalenac (RSA). ru{iti se sa treskomŒ rekonstruisano. *naxmyliti. gomila (Skok I 588). me|utim. gwe~itiŒ.). budu}i da ga on defini{e kao „poltern. ka`e se. pripovedatiŒ Leva~. Kurkina 2003. strepoŒ. semanti~ki se podudara sa glagolima *xmyliti „praviti zako{enu povr{inu (odsecawem. na{e tuma~ewe ~ini nam se ubedqivijim. pri ~emu je zna~ewe „gre{itiŒ verovatno sekundarno151.v. sa~uvan samo u prefigiranom obliku. pri ~emu je akcenat stavqen na pokret. o{trewem. sko-. „dosa|ivati gun|awemŒ Pirot (Zlatkovi} 1990) : milati impf. varati seŒ.70 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI PRIMERI: na-ga-militi se pf. Ukoliko nije u pitawu poreklom onomatopejski glagol. savijawem. lupetatiŒ (v. glagol prevashodno ima akusti~ko zna~ewe. obarawem)Œ i *x(a)myliti se „i}i klate}i seŒ150. muqati. „pri~ati. dakle. Glagol *g(a)myliti. koje Skok neopravdano stavqa s.

. Grahovo. jamu i sl. |ubretom. zagojatiti se „napuniti se talogom. ?za-go-jatiti pf. „prqati. Up. uprqatiŒ Leva~ (RSA) · Osnovni glagol je gojatiti impf.v. dok se jaziti javqa samo u zna~ewu „praviti jaz. œ{iroko otvarati. |ubretom. potrebe i sl. „u kome ima urodice. utoliti nekom `e|. nanositi sme}eŒ Bos. Bos. *eziti. Banija. gojatiti se „rasti. ni`e). ugojen. Vrhovine. jaz1. podmiriti (`equ. Vaqevo (RSA). œzajaziti se. zadovoqiti seŒ verovatno je sekundarno u odnosu na „zatrpavati. Skok izvodi glagol gojatiti od prideva gojatan (pored navedenog. goj). zasititi. bujati. zajaziti se „utoliti glad ili `e|. zaprqati. Grahovo. puniti (jaz. O osnovnom glagolu jaziti v. 153 154 . punitiŒ. Lapac.v. „korov. fig. œzajazivati. zadovoqiti. ÅSSÀ 6:56 s. Grahovo. prohtev. œzarasti u korovŒ: Sve mi se `ito zagojatilo Banija. Jajce. ovaj pridev ima i zna~ewe „pun. zasititi seŒ Ba~ka : za-jatiti „napuniti prqav{tinom. urodica u `ituŒ Crni Lug. œne~ist.)Œ. neoplevqenŒ: Gojazno `ito. zauzimati mnogo mestaŒ (RSA). œpostajati ne~ist (o `itu kad se napuni urodicom)Œ Lika. uprqatiŒ: Onda mu otvore ku}u. zagojaziti se „zasititi se. Jajce. bujanŒ). zakr~itiŒ: Kad sjedne zagojati kao klade CG. zajazitiŒ: Ko }e wega zagojatiti i wegov nesiti burag napuniti? Ba~ka. debeo (o ~eqadetu)Œ > „ne~ist (o `itu)Œ paralelom gojazan „debeo. Lika. i pridev zaja`en œsitŒ Vojv. i zajazit se œkad dete pla~e pa mu nestane dahaŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). pun sme}aŒ Lika. Zna~ewe „zasititi se. zaprqati seŒ. zadovoqiti seŒ : za-jaziti fig. œ{iriti se. uzimati maha (o urodici u `itu)Œ Banija. razjapqivatiŒ154. zaprqati. neoplevqen (o `itu). „napuniti prqav{tinom. Bos. neotrebqen. poraslo travom i urodicom Bosna (RSA) (Skok I 585–586 s.v. „utoliti nekom glad. i gojatan adj. najverovatnije denominal od gojat f. zatrpavati. zasititiŒ: Tvoju gramzivost na jelo i pi}e ne mo`e niko zagojaziti. œzapre~iti. ne~isto}aŒ Vojv.)Œ. Up. œprqav{tina. zasititi seŒ (RSA)153 · U RSA nema oblika *gojaziti. potkrepquju}i semanti~ki pomak „pun. odvoditi vodu pomo}u jazaŒ. œzasititi. (RSGV). prqav. zadovoqiti se. Element -go.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 3) Prefiks gV- 71 za-go-jaziti „z a j a z i t i. ugojenŒ > œu kome ima urodice. neo~i{}en (o zrnevqu)Œ Banija.mo`da je umetnut pod uticajem oblika zagojatiti (v. ali u wojzi na|u samo sudove zagoja}ene sirom i kajmakom. up. Skok I 763–764 s.

. o{ejatiti „zaputiti se. 155 Nije jasno spadaju li ovamo i za{ajatiti œtvrdoglavo ne{to tvrditi. zabrazditi. œz a u z e t i d o s t a p r o s t o r a. ukoliko nije re~ o posebnom glagolu. zapremiti (o predmetima)Œ: [to si orman za{ajatijo? Ne mo`e niko pro}i — Za{ajatijo mi orman ~itavu sobu Qe{tansko (Te{i} 1977). mada za takvo tuma~ewe nema adekvatnog obja{wewa. zajazitiŒ razvilo se verovatno pod uticajem fonetski bliskog glagola zagojaziti (v. zastranitiŒ Bogova|a (gra|a RSA).iz oblika zagojatiti. jedva uhvatiti pravacŒ (Marseni} 1986). prolazno mestoŒ. zakr~itiŒ karakteristi~no je i za oblik za-{a-jatiti „postaviti neki predmet na nezgodno. krenuti najzad nekamo. Zna~ewe „zasititi. u kojem kao da se ispred iste osno- ve javqa prefiks {a-155. Zna~ewe œzapre~iti. gore).72 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Oblik zajatiti. mogao je nastati gubqewem sloga -go.

*xalepa? / *xalipa?. *xlãkati. pru}e itd. dok se *xã. *xamordâ156. xa-. *xovezslo / *kovezslo157. *xlemãjâ.)Œ koje se mo`e ra{~laniti na ekspresivni prefiks * {i. i sad ga ne mo{ odu~iti.i glagola *xuliti II (v. izvoditi x-. pa Bog Piva (Gagovi} 2004). Miqanov (gra|a RSA). xo. ?ha-lidati impf. suglasnik x.i osnovu * mordâje (v. Prefiksalno x-. hahuqati „poboqevatiŒ Ozaq (Te`ak 1981) · Skok nema. CG (RSA). *sk’a-. [uster-[evc 1992:92–93).-h. Oblik se mo`e svesti na psl. mene misa `alosna halida .. *ho-. .tretira se kao ekspresivna priraslica (ÅSSÀ s.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 4) Prefiks xV- 73 POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 4) Prefiks xV- 4) Prefiks hV(s. slabitiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). MarØánov 1986:131. Pro{}ewe (Vuji~i}). Gorà~eva 1989:272–273. „pobolevati.tretiraju se kao ekspresivni prefiksi. naime.va`i donekle i za ha-. xo. alidati „id.. M. ha-) Ono {to je re~eno za prefiksalni element go-. pak. ili se. *xlema.(Merkulova 1985:41). aqidat Vasojevi}i (Stijovi} 1990). spoj ekspresivnog prefiksa *ha. ili kao ekspresivni prefiks. aqidati. cijo dan hal’ijeda{ od ku}e do ku}e? Ro`aje (Had`i}) a-lidati „skitati.< *sko-. ha-l’ijedati œlutati bez ciqaŒ: \e si.i wegova varijanta *xo. tako|e se javqa kao proteza (v. U obrazovawima tipa psl. *sk’o. *xy.vv.od *sk’-.karakteri{e ili kao ekspresivni prefiksalni element. lutatiŒ Kosovo. 157 U ovim oblicima izdvaja se prefiks *ko.([arifullin 1982:14). Ovi elementi izdvajaju se u slede}im oblicima: *xabârati. *xaxuliti. ga. *xãbuzã. PeØleva 1989:65–67).. {ámorodâde „sitne` (iverje. *xlamã? / *xlomã?.tuma~i se kao samostalan prefiks (Debeljak 1954:171). ÅSSÀ 8:11). U ÅSSÀ elementi *ha-. *xãbãtã. Suglasnik x-. *xaxolã / *xaxolâkã.Œ: Nau~ilo alidati. aqidat „lutati. xa-. tumarati.. 158 Ovamo i oblici sa umek{anim l: aqidati œid. PRIMERI: ha-hulati impf. *xoxul’a. Prihvatqivije je. „lutatiŒ: . ovi elementi smatraju frikativnim alomorfima prefiksa ko. besciqno se kretati. *xalizã?. *xaxuliti. ipak.Œ (RSA). *naxymerda. alidat Kosovo (Elezovi})158 156 Ovamo jo{ i blr. bazatiŒ Zagara~ (]upi}i 1997). *xymordâ.). aqedati Uskoci (Stani}).

Ispred ishodi{nog lidati (za koje up. œizbegavatiŒ. kolutati (o~ima)Œ sredwi Timok. a mo`e se objasniti gubitkom inicijalnog h-. tr~ati brzo.. œblago duvati. œtr~ati ~as ovamo. Kqu~ni dokaz za to je ro`ajski oblik hal’ijedati159. . [abac (gra|a ERSJ) · Skok ne pomiwe nijedan od ovih oblika. „izvijati se. posao. alidati. koji predstavqa jedinu potvrdu sa glasom hzabele`enu u govorima u kojima se taj glas gubi. ne va`i i za oblik Marka Miqanova — halidati. izvrdavatiŒ Pocerina. Rikov 1988. me|utim. prave}i se vredan. œvrteti. 159 Oblik osnove -l’ijedati (sa karakteristi~nim prelaskom l > q) mogao bi se smatrati pseudojekavizmom. œi}i nestabilno. vrckati seŒ: [to lida{ kao kurva?.v. O drugim mogu}im tuma~ewima v. (RSA). lidkaØâ) javqa se prefiks ha-. ali ni{ta zrelo ne uraditiŒ Zaglavak. te bi se stoga mogao smatrati i rezultatom hiperkorekcije. ~as onamo. ERSJ 1:121–122 s.{iroko je zastupqen na Kosovu i u Crnoj Gori. œlepr{ati. podskakuju}iŒ Zaglavak. œkretati se. drmati seŒ: Lida meso na wemu Srem. ESUM 3:230 s.v. treskati se. landaratiŒ: Ama mu lida podupina Zaglavak.. lidam. fig. lahoritiŒ id. uvijati se.v. œve{to izbegavati kakvu obavezu. To. budu}i da su u tom govoru vrlo retki slu~ajevi sekundarnog izgovarawa glasa h.74 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI lidati impf. Oblik sa inicijalnim a. BER 3:394 s. œpodrhtavati. {etati seŒ: Lidaju to~kovi.

po wemu. . ili u imenicama za koje se mo`e pretpostaviti glagolsko poreklo (Petleva 1974:211). Kope~ny 1983:37). on na isti na~in poku{ava da objasni i ruske dijalekatske re~i sa prefiksima {u-. ne izja{wava o poreklu prefiksa {e. Moskov osporava Fasmerovo tuma~ewe. {i-. i [arifullin 1982a:120–121). {e-.u leksici slovenskih dijalekata. Jedni ga dovode u vezu sa s-mobile ([arifullin 1982:14–15.kao argotskih elemenata koji se koriste za ekspresivnu tvorbenu modifikaciju obi~nih re~i (radi iskazivawa omalova`avawa ili da bi se postigla tajnost jezika). priznaju}i wegovo postojawe.u slovenskim `argonima. {o-. 90). Fasmer tra`i izvor ovim elementima u argou. {i. defini{e ga kao „arhai~an prefiksŒ (Kurkina 1981:331.(i ku-) (Vasmer 1912). {i. kojom se ne mo`e objasniti prisustvo prefiksa {u-. {i-) tuma~e fonetskim putem. Polaze}i od protetskih slogova {u-. „ekspresivni prefiksŒ (Merkulova 1972:176.iz prefiksalnog s-. Kurkina 1974:67)160.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 5) Prefiks {V- 75 POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 5) Prefiks {V- 5) Prefiks {V(s. ead.-h.(Debeljak 1954:175. Pejorativnost ovog prefiksa. a drugi ga tretiraju kao varijantu nepalatalnog prefiksa xo. Na stabilnijem su terenu oni autori koji poreklo prefiksa {e({u-. „redak ekspresivni prefiksŒ (Kurkina 1992:193). Ovakvo tuma~ewe prihvata Mokienko. ali sam nema obja{wewe za wihovo poreklo (Moskov 1981:81–82. {u-) U etimolo{koj literaturi operi{e se prefiksalnim elementima ~iji je nose}i glas suglasnik {-. smatraju}i da su tvorbeni postupci svojstveni sociolektima — zasebna pojava. tj. {e-. v. Holub i Kope~ni tuma~e ga na isti na~in kao i ~e-. {a-. posebno isti~u}i pejorativno-intenzifikatorsku ulogu prefiksa {u. U etimolo{kim re~nicima izdvaja se nekoliko lakonskih konstatacija o ovom prefiksalnom elementu. ipak. Varbot 1973:6). proisti~e iz negativne ekspresivnosti koju nose glasovi x / { u slovenskim jezicima (Mokienko 1972:161. 1981a:22). Petqova precizira da se dati afiks po pravilu zapa`a kod glagola. {i. kao palatalizovani dublet prefiksa ko160 Tuma~e}i sln. {e-. {emigati autorka pravi interesantnu opasku da je u konkretnom slu~aju do{lo do ekspresivnog razvoja inicijalnog {e. {migati. Ve}ina autora se.i. ali nema mnogo podataka o wihovom krajwem poreklu.

PRIMERI: {e-prtqati impf. spetqati seŒ Vasojevi}i (Bori~i}) {eprtqav adj. po~eti nespretno raditi. nespretno. œi}i desno-levo. {i-. {opiriti).< ~e-. biti posledica perintegracije slo`enica sa ot-. p r t q a t iŒ Otok u Slavoniji (RJA). {averziØâ. {eluøina. navode}i nekoliko primera u kojima se on javqa. pri~a ili ne{to radiŒ Uskoci (Sta161 Razvoj {e-.(ÅSBM 7:289 s. {eválàØâ. neodlu~no. {emeØaØâ. „po~eti {eprtqati.(Snoj 69 s. {umoriØâ.76 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI (Holub/Kope~ny 174 s. Mahek samo ka`e „prefiksŒ. Snoj govori o ekspresivnom prefiksu *{e.< *~e.Œ BiH (RSA) u-{e-prtqati se „smeteno. Fasmer izdvaja prefikse {a-. œoskudevati u ne~emuŒ Srem (gra|a ERSJ).v. {a. *na{aråøicâ. {eprtqiti „raditi koje{ta. U beloruskom etimolo{kom re~niku pretpostavqa se da je prefiks *{e. nevoqno raditiŒ. {iverziØâ. œnemarno. {eprtati „brbqatiŒ (RJA) za-{e-prtqati / za{eprtqati pf. {u. . {umarkaØâ. {obolØaØâ.mogao bi. œpometeno. na{aØárácca itd. zbuniti se. u{eprtqiti se / u{eprtqiti se „smu{eno govoriti ili ne{to raditi. smu{eno govoritiŒ. {eøeriØâsà. œi}i desno-levo. {eváràØâ. {usØráè i u ve}ini slu~ajeva ponavqa svoj raniji stav da su u pitawu elementi argotskog porekla (Fasmer IV s. {evrdatiŒ Uskoci (Stani})162. u{epetqiti se „smeteno. iz istog izvora u-{e-petqiti „nepoverqivo ne{to kazivatiŒ. {ivoroØ. zbuniti seŒ. {ebáhnuØâ. neve{to. nespretno. œvrdati.u slede}im leksemama: {abalda. u{eprtqit se œzbuniti se. „osoba koja se smeteno pona{a. 162 Up. „ne{to smu{eno.v. te{ko hodatiŒ Sanski Most (gra|a ERSJ).vv. „nespretanŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983). biti slab u ~emuŒ Lika (RJA). ~a. {e-. ~eperiti se.).Œ Sanski Most (gra|a ERSJ) {eprtqa f. ko-). lagatiŒ Uskoci (Stani}). u nekim slu~ajevima.vv. {eprtqat œnesigurno. smu{eno govoriti ili ne{to raditi. {eprtqav œid. „pona{ati se {eprtqavoŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983).v. upla{iti se. smeteno govoriti i sl.v. nespretno raditiŒ. {o-). zbuniti seŒ. œzapetqati se (u poslu). saplesti seŒ Potkozarje (Dalmacija). 641 s. zbuniti seŒ.)161. {evrdatiŒ Uskoci (Stani}). smu{eno govoriti ili ne{to raditi. {eprtqati „polako raditi. {o-. „{eprtqava osobaŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983). ali bez ikakvog obja{wewa (Machek 618 s. u{eprtqiti œbiti nespretan u obavqawu nekog poslaŒ Segedin (gra|a ERSJ).

œdoneti u velikoj koli~iniŒ Uskoci (Stani}) zaprtqati se pf. „petqati. Ma~va (gra|a ERSJ). nesnala`qivacŒ Crna Reka (Markovi} 1993)163 {o-prtqak m. Unac (Jovi~i}).Œ Sesvete (Maresi} 1996:215).POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 5) Prefiks {V- 77 ni}). œpri~ati ili raditi koje{taŒ Uskoci (Stani}). œs te{kom mukom iza}i. prtqat „id. sprtlati „povr{no. krcati teret i prenositi ga. „brbqatiŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}). blebe}eŒ. Tako|e up. prtlati „povr{no i lo{e raditi kakav posaoŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) doprtqati pf. prtqam 1. davitiŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983). {eprtqanko „{eprtqa. „s p e t q a t i. RJA). seliti seŒ.Œ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1988). li~ne stvariŒ id.) prtqati impf. brbqati. lupetatiŒ Lika (Ajxanovi} 2002). i {eprkqar „~ovek koji koje{ta ili kojekako govori. neve{t u posluŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) {eprtqan m. samo da se ispri~aŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983). kao i {laprtak „id. isprtqati se „preseliti se. doseliti seŒ. „nespretna osobaŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). œraditi nesistemati~noŒ Zagara~ (]upi}i 1997). œodlaziti nose}i svoju opremu. {eprtla „onaj koji je nespretan. nesnala`qiva osobaŒ Vasojevi}i (Bori~i}). „do}i odnekud sa porodicom i stokom teraju}i i pokretnu imovinu. odlazitiŒ. u istom izvoru *{qepr~ek „mu}akŒ. sprtqatiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) 163 Up. pekqam 1. [abac (gra|a ERSJ). pakovati (npr. sa mogu}om promenom t > k kao u petqati > pekqati. snalaziti seŒ Leskovac (Mitrovi}). v. œi}i bez ciqa. œodlaziti brzo sa porodicom i stokom nose}i pokretnu imovinuŒ Potkozarje (Dalmacija). iselitiŒ. „zaplesti se. „preseliti. naprtqati se „nagomilati se u ve}oj koli~iniŒ (RSA) sprtqati pf. {lapr~ek „id. na brzinu {to u~initi. Srem (gra|a ERSJ). œpri~ati gluposti. . „pri~ati o bezna~ajnim stvarima. u vezi sa prkeqati „blebetatiŒ (RJA). tumaratiŒ. „i}i nekud sa porodicom i stokom nose}i i pokretnu imovinu. seliti se uz tovarewe i prebacivawe poku}stva. {eprkqarija „brbqawe. „naprtitiŒ. {oprtqina „prtqag. istovariti seŒ (RSA) naprtqati pf. sg. i {qaprta „{eprtqaŒ Virje (Herman 1973:94). iseliti seŒ. „govoriti koje{taŒ Vrawe (Zlatanovi}). konfuzno. blebetaweŒ? (samo u jednom primeru.Œ (RJA). {eprtqa œzbuwena. prtqat „id. Srbija (RJA). „prtqagŒ Timok (Dini} 1988). izvu}i se. z a p e t q a t i s e (u kakav posao)Œ (RSA) isprtqati pf. up.Œ. sg. (ibid. poku}stvo). ispri~ati nejasno.

glagol {eprtqati realizuje posledwa dva. izbegavati obavezeŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) : metati „bacatiŒ (RSA)167 · Skok registruje glagol {emetati (bez zna~ewa). drhtati. Up.v. œtresti se u hoduŒ. „petqatiŒ.v. dodatim na glagol metati. „id. œteturati seŒ Brusje (Dul~i}i 1985). {e-meØiØâsà „muvati se.78 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI prtqa. Skok III 59 s.na osnovno prtqati (o ovom glagolu v. Nije iskqu~en ni uticaj glagola petqati (o wemu v. ESJS 8:462–463 s. Skok II 652 s. mesti. teturatiŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi})166. teturatiŒ Krk (RJA). {emet). {eme}ati „posrtati. smatraju}i ga denominalom od {emet „drvo sa vi{e kuka kojima se salpavaju vr{eŒ (Skok III 386 s.Œ Draga~evo (\ukanovi} 1995) · Skok tuma~i glagol {eprtqati kao rezultat kontaminacije {epati i prtqati (Skok III 387 s. glagol mo`e objasniti kao tvorevina sa prefiksom {e-.v. *ob{emetati. / f.v. ÅSSÀ 18:112–115 s. 168 Up. {ebetat. 167 Nije jasno spada li ovamo pri-ho-metiti „udariti otvorenom {akomŒ [epurina (Kursar 1972). {e-metati. majati seŒ (Fasmer IV 427. {eberiti „{ebeqati se. o kojem v. {epav). Orahovica u Slavoniji. 166 Up. Varbot 1973:8–11.-h. i {ebetati „teturati. S obzirom na podudarawe zna~ewa glagola prtqati i {eprtqati (od tri glavna zna~ewa glagola prtqati: „seliti seŒ. O s. hodati levo-desno. i Dorovskih 1981:131. prtiti v. {eme}at „posrtati. majati seŒ : meØaØâ „bacatiŒ.v. „teturati.v. {e-meØaØâ. prtqavac m. prtiti (se)). Skok ga na jednom mestu izvodi od prtiti sa sufiksom -jaga (Skok I 745 s. [to se ti~e deverbala prtqag(a). {ebe}ot (se) „drhtati (zbog vitko}e ili od slabosti)Œ. „brbqivacŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}). mutqag : mutqati (< *motjati). mesti.v. prtiti (se))164.v. quqati seŒ Bra~. Petleva 1974:209)168.-h. petlja). npr. {ebe}ati „tresti se. kao i prideve na -qiv. {emetiti „izvla~iti se. smatramo da je potowi oblik nastao dodavawem prefiksa {e. i Kurkina 1977:19–23. u napitom stawuŒ I` (Kuli{i} 1979). „brbqatiŒ. -jaga1)165. {emetiti impf. Skok II 410–414 s. S obzirom na potpuni formalni i skoro potpuni semanti~ki paralelizam sa rus. klecati u kolenimaŒ (RJA). smatramo da se i s. Razvoj tj > tq umesto } u ovoj kategoriji nije nemogu}. i psl. prevrtqiv. prtqa~a m. up. *metati (se). ali se i prvo zna~ewe reflektuje u imenici {oprtqak œprtqagŒ).v. {emetati. {emetat. a na drugom od prtqati sa sufiksom -ag (Skok III 59 s. nesigurno hodatiŒ (RJA). meØaØâsà „muvati se. 164 165 .

RJA). „podmukao. }utqiv. œ}utatiŒ Kordun. kutriti œpromatrati ne{to sa strane. øa{amaØacâ œpobacati. {e. kutrowa m. dok prire|iva~i Skokovog re~nika daju etimolo{ku dopunu. dosa|ivati seŒ Kordun (gra|a ERSJ) · Skok nema. „koji kutri.u ovim oblicima mawe verovatno (Bezlaj IV 31). pokuwiti seŒ [abac. Sln. œ~amiti. kuwatiŒ. œobmanutiŒ. {u-ku-triti impf. u ~ami. u{ukuriti se œsnu`diti se. daqe. 169 170 . kutiti „machinariŒ. Up. koje se tuma~i kao poliprefiksalna tvorevina sastavqena od ob-. u potaji se do{aptavatiŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983)169 u-{u-ku-triti pf.i *metati (id. izvodi se od ekspresivnog psl. „}utqiva `enska osobaŒ Lika. kutralo n. œprovoditi vreme u osami. iz istog izvora i }ukutriti „id. tako|e i blr. Prvi oblik je mo`da u vezi sa kutiti „zami{qeno u bolesti }utatiŒ (Skok II 248–249 s. oszemiota} (?) œpokrastiŒ. „ne{to }utke smerati. „}utqiva mu{ka osobaŒ id. zajedno sa ostalim gore pomenutim oblicima. pogubitiŒ < poq. *{em-etaje{â < *{e-ti. oslu{kivati {ta drugi govore. œu}utati se. œpa`qivo (obi~no kri{om) gledati. kutriti se „pritajivati se i budno oslu{kivatiŒ (RSA) kutrav adj. (RSA) ku-toriti impf. „hodati po ku}i bez poslaŒ Vinkovci (RJA) ku-triti impf. povu~enŒ. kutre m.Œ. / m. v. kutrt. povu}i se u ugao sobeŒ: U{ukutrio se kao malo dete kad napravi {tetu — U{ukutrio se pa ne mrda Ka~er (gra|a RSA)170 {u-ku-toriti impf. szamota} sie œtrzati se. ispod okaŒ. œzabuniti seŒ Srbija (Vuk. Up. œ}ute}i pa`qivo slu{ati. zast. „mirovati bezvoqno (naj~e{}e u stawu iznemoglosti. {aq. „onaj koji }ute}i ne{to smi{qaŒ.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 5) Prefiks {V- 79 rekonstruisano na osnovu stpoq. glagola *{em-etati. 30:131). zami{qen. {emetati œklimavo hodatiŒ. i u{ukutiti se œprimiriti se. posmatratiŒ (RSA). koprcati se. bolesti ili polusna).v. obi~no podmuklo u sebi ne{to smi{qaju}iŒ. kutriti). uz napomenu da je prisustvo ekspresivnog prefiksa {e. rvati seŒ (ÅSBM 8:259). U osnovi prefigiranog oblika le`i glagol kutriti. prema kojoj je ovaj glagol izveden od imenice kut. ~amitiŒ. sneveseliti seŒ Bogova|a (gra|a RSA). *{eme{â. iscrpenosti. zloban ~ovekŒ Banija. Skok ga dovodi u etimolo{ku vezu sa kutiti „zami{qeno u bolesti }utatiŒ i poredi sa csl. sa semanti~kim razvojem „le`ati u kutuŒ > Up. {aq. œzami{qeno }utatiŒ Potkozarje (Dalmacija). kutra f. -im œne{to }utke smeratiŒ: ]uti i kutri od jutra u onom }o{ku Sanski Most (gra|a ERSJ).

*ku~iti (se) (ÅSSÀ 13:81. i Skok II 225–226 s.v. 483 s. sagiwati seŒ (RSA) {e-kukav adj. erlav. {i-pi`driti impf.80 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI „bolovatiŒ > „}utatiŒ (Skok II 248–249 s.Œ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). i *kotati „skrivatiŒ (ÅSSÀ 12:69–70). kuka. Ako je ta~na predlo`ena tvorbena podela. *kotoriti / *kotriti. i-{o-bekati pf. „gledati. kukam „kle~atiŒ (BER 3:87 s.v. do naslojavawa prefiksa {u. Ovde su od posebnog zna~aja oblici kutoriti i {ukutoriti.v.v. up. nakriviti (se)Œ (RSA) · Spoj prefiksa {o. osnovni glagol kukam verovatno je u vezi sa bug. kukam2). savijati (vrat)Œ. naklobu~iti (se)Œ CG : na-heriti (se) „dovesti (se) u kos polo`aj. zreti1. Anikin 1988:76. *kuka.v. herav. dakle. Skok nema. pi`drit œid. œkrivudavŒ. [kalji} 327 s. blenutiŒ Lika (Ajxanovi} 2002). U pogledu semantike up. Zna~ewe œnaklobu~iti seŒ odra`ava semantizam œkrivŒ. up. vrdatiŒ: Ne mi {ekukaj. glagol kutriti svodi se na psl. Skok III 661–662 s.pred osnovom -t(o)riti (o toj pojavi v. naheriti se. u kojima je sa~uvana puna osnova *toriti (o woj v. pogurenŒ. na-{o-heriti (se) pf. buqitiŒ BiH (RJA) : pi`driti œzuriti. œpovijen. iskrivqenŒ. œkrivinaŒ Vlasotince (gra|a RSA) · Spoj prefiksa {e. a ovo. me|utim.i glagola pi`driti. sa psl. U ÅSSÀ.i ku. dodatim na glagol * toriti (ÅSSÀ 12:74). 78–79). no zbori po pravo Leskovac (Mitrovi}).. O ishodi{nom glagolu heriti v. nagnuti (se). {e-kuka f. kutriti). Vlasotince (gra|a RSA) : ku~iti „kriviti. „nadi}i (se). obrazovawe sa pejorativnim prefiksom * k o . „krivudati.i dijal. pi`drit Vasojevi}i (Stijovi} 1990. O ishodi{nom glagolu pi`driti v. Skok nema. i pridev naheren œzavinut. ku~iti se „savijati se.v. „izudarati pesnicom u le|aŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976) . sg. impf. naduvati (se) u vidu klobuka. glagola kukam. daqe. kriv. U razmatranim oblicima {ukutriti i {ukutoriti do{lo je.v. u Zakqu~ku). 86–87).i glagola heriti se. {e-kukam 1. Bori~i}) · Spoj prefiksa {i. Skok nema. Skok I 494 s.

preterivati u pri~awu i izmi{qawuŒ Pirot (Zlatkovi} 1990) : mutati „mucati. zamla}ivati seŒ (RSA) (v. mlatiti). i arhai~ni imenski prefiksi (npr. impf.v. teletaŒ. alterniraju i „normalniŒ (npr. Skok I 129 s. „nedoli~no govoriti. *mâltati. *mâlcati. œgovoriti. tele i sl. Budu}i da se mlca(ti) = mucati svodi na psl. up. s-).c. {vrqati. ili je u pitawu dvoslo`ni prefiksalni element {ele-. podra`avati glas ovce. {omuta „~eqade koje {omuta. mlatiti se „gubiti. zamla}uje. tj. lutalicaŒ Gri`ane. iako je tu osnova -mutati verovatno drugog porekla. „skitnica. Hrv. {a. za-mlata „onaj koji se mlati. „bazatiŒ. (RSA) · Skok nema. Skok nema. Po Skoku. tra}iti vreme.i dijal. zaplitati jezikomŒ (RSA). Dijalekat ~uva vokalno l. Bjeleti}/Vlaji}-Popovi} 1991:129). pri~ati glupostiŒ CG (RSA) · Spoj prefiksa {e. U obliku {elebekati do{lo je do pro{irewa prefiksa {e. sa zamenom t < c prema mutav (l.v. œpri~ati bez vezeŒ Babu{nica (gra|a RSA) ?{ko-mutati impf. Pada u o~i i paralelizam oblika sko-ml~em : {ko-mutati. mlcam „mucatiŒ Pirot (@ivkovi}). kamkati). mucati)172. bebekati.). . za-. ni`e {ele-badati „id. sg. / f. „pri~ati glupostiŒ — me|usobno korespondiraju (v. up. ni na vreme Vrawe (Zlatanovi}) : mlata f. sg. „zamlataŒ: Sestra mu je dobra. tepatiŒ. onaj ko uludo tro171 Up. {a-mlata m. pored ekspresivnog prefiksa {a-. {o-mlta 3. fig. za oblik mutati (mlta) moglo bi se rekonstruisati psl. pa je mlta(ti) = mutati (o ovom posledwem v. su. a on ti je {amlata: ne pazi ni na re~i.elementom sa likvidom -le-. up. œogla{avati se cvile}i (o {tenadi)Œ Potkozarje (Dalmacija)171 · Spoj prefiksa {o-.v. bazatiŒ Uskoci (Stani}) : bekati „ispu{tati glas „beŒ (ovca. „buncatiŒ Lu`nica (Mani}).Œ. Imenica mlata je glagolskog porekla < mlatiti „govoriti mnogo i koje{ta. Lika (Ajxanovi} 2002) {a-mlta 3.). u tvorbenom pogledu {o-mutati „{uqati se oko ku}e kao tatŒ. koje se {uqa kao kradqivacŒ Krk (RJA). Skok nema.v. œmucati. brbqati.< *so-). glagola mlta. Navedeni oblici dovedeni su u vezu zbog toga {to wihova zna~ewa — „udaratiŒ. oba oblika su onomatopeje (Skok II 28 s. Ispred osnove mlat-. Skok II 473–474 s. O ishodi{nom obliku bekati v. „prodavati zjala. 172 Skok smatra da je mutati < mucati. lupetatiŒ.i glagola bekati.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 5) Prefiks {V- 81 {e-le-bekati impf. Skok II 441 s.

mo`da. blebetatiŒ (Vuk.v. naskitati seŒ id. i na{arabati „i{vrqati. œi}i oprezno kao da se nogom bodeŒ (RSA)177. ne~itko.)175 i-{ara-batati pf. 173 Nije jasno spada li ovamo i tu-maniti. i {arandati „v. trupkati pri hodu. prisvojitiŒ: [alamanu}e ta iz o~iju. krivudatiŒ Qe{tansko (Te{i} 1977). 175 Up. lupati. „na{vrqati. na{arabadat se „na{vrqati se.v. {ala-badati impf. i{krabati. s-mlata œnezgrapna osoba. paze}i gde }e se statiŒ Uskoci (Stani}) badati impf. badat „skitati. zdipiti na brzinuŒ Ro`aje (Had`i})173 · Spoj elementa {ala. budalaŒ Potkozarje (Dalmacija). izvrdati. „{vrqati. za{andati „izbe}i. budalaŒ Kordun.v. ÅSSÀ 1:164–165 s. RJA). nesigurno. {krabatiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). besciqno se kretatiŒ Zagara~ (]upi}i 1997) na-{ara-badat pf. {arabadat „`vrqati. neznalicaŒ Vasojevi}i (Bori~i}). iz istog izvora {ele-brdati „id. (ibid. „podsticati badom (= prut za terawe volova).i glagola ma(h)nuti. brbqatiŒ (Vuk. na{vrqatiŒ BiH (RSA). V. œlagati. . œukrasti. „lutati. 174 Up. bosti uop{te. ({ele)vrdati (v : b). {arabadatiŒ Uskoci (Stani}) : {andati „besposleno hodati okolo. uzeti kradom. na{arlatati „napisati neuredno. i{arati. tumanim œukrastiŒ [umadija (gra|a RSA). sumlata œnezgrapan u pona{awu. œglupa osoba. œzamlata. Skok II 354–356 s. {krabatiŒ.v. „i}i polako. tumaratiŒ Uskoci (Stani}) {ele-badati impf. *batati. zamrqatiŒ Para}in (RSA) na-{ara-batati pf. œkojekako. bat. bockatiŒ. i{aratiŒ (RSA). napisati kako biloŒ. mahati (se). {vrqati. 176 Up. {krabalo. O ishodi{nom ma(h)nuti v. „i{krabati. {arabadat „vr{qati. Ovo kao da je samo fonetska varijanta od ({ele)badati (a : r) ili. drqaloŒ (RJA)176 {ere-badati impf. batati „i}i s naporom. Skok I 120–121 s. 177 Up. v. {ala-manuti pf. lupaju}i potmulo nogama. „piskaralo.Œ. (ibid.)174 {ara-badati impf. {to se daqe ekspresivizuje u {andarati „blebetati.). me{ati se u {toŒ. „r|avo pisati. a evo popazi {to ti vequ Piva (Gagovi} 2004) : mahnuti œukrasti. nemarno raditiŒ. lutati. bazatiŒ id. (ibid. priglup ~ovekŒ Ma~va (gra|a ERSJ). zaba{uritiŒ CG (RSA).82 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI {i vreme i energijuŒ (RSA). lutati. œi}i tamo-amoŒ. „na{krabatiŒ CG (RSA) {ara-batalo n. SP 1:194 s. varatiŒ id. vrlo pa`qivo. udaratiŒ (RSA). œdirati. *batati. œpisati koje{taŒ. RJA). Skok nema. i {arudati „kretati se tamo-amo. fig.

bosti. badaØâsà „mrqati. i{arabatati „izme{ati. ni{ta ne radi Zagara~ (]upi}i 1997) · Od svih navedenih prefigiranih oblika Skok pomiwe samo {arabatati „kritzelnŒ. Kada je re~ o prefiksima tipa {ala-. u Zakqu~ku). sad onako. SP 1:175–176 s. onaj koji je malo luckastŒ Srem (Maksi} 1980).itd.. sl~. Merkulova 1986:149. . ERSJ 2 s. {ele. badàØâsà „besposli~iti. lo{eŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}).. prevrtqivoŒ Uskoci (Stani}). * badati 2. i Skok I 191–192 s. badzàcca „skitati se. badkat’ „i}i sitnim koracimaŒ. navode i oblici sa za nas relevantnim zna~ewima: bug. badati 2 . Up. budati „lo{e raditiŒ. {ele-.(o wima v. up. sporoŒ.v. „lud. potucati seŒ. tumaratiŒ.vv. Zna~ewe „`vrqati. {ara. ÅSSÀ 1:121–122 s. Ovi oblici sadr`e uglavnom one glasove koji ulaze u sastav ekspresivnih prefiksa. blr. Tu se.v.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 5) Prefiks {V- 83 dangubitiŒ: Po cio dan bada po selu. badakam „raditi nespretno. O glagolu badati v. upore|uju}i ih sa alb. * badati 1. rus. sln. „povr{no. staviti u neredŒ. mazati (o boji)Œ. Za sada ostaje otvoreno pitawe o mogu}oj vezi razmatranih ekspresivnih elemenata sa tvorevinama ovakve vrste. treba ukazati i na slede}e oblike: {elebe / {elebe adj. {abalaba adv.v. pro{irena dvoslo`nim ekspresivnim prefiksalnim elementima {ala-. *badati (se). posvedo~eno kod nekih oblika. bez daqih obja{wewa (Skok III 382 s.vv. luckastŒ Uskoci (Stani}). badati1. . „sad ovako. xharavis „bekritzleŒ. {alaba „onaj koji ne misli o onome {to radi. luckasta mu{ka osobaŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). {ele-bele adv. {arabatati). Nama se ~ini da je ovde u pitawu osnova badati. ~alabako „}aknuta. verovatno se delimi~no razvilo i pod uticajem glagola {arati. pored ostalih. {krabatiŒ.

pape}ak. pau`ina.(npr. id. øamorga. Ve}ina ovih imenica ima ekvivalente u ostalim slovenskim jezicima. a ovde posebno isti~emo radove posve}ene g l a g o l i m a koji sadr`e ovaj prefiks (Varbot 1975a 180 . patoka). jezika prefiks pa. 179 178 . jezika. ve} su mawe brojni. Kurkina 1981a:25. Kurkina 1992a:60–62).-h. u dijalektima je {iroko zastupqena derivacija glagola. pave~era. øarosâ „siØna ki{aŒ. pamrak. V. gde je prefiks pa. CeèØlin 1954. i prikaz ove monografije: Truba~ev 1978:167–169.karakteristi~an iskqu~ivo za imenska obrazovawa. øamorozâ. rus. ali u su{tini tako|e vrlo stari. za-øa-moro~iØâ : moro~iØâ „naobla~iti se (o vremenu. øa-morosiØâ : morosiØâ. {to svedo~i o wihovom reliktnom karakteru. i Kurkina 1992:190–191). pa-) Prefiks pa. nebu)Œ.(Careva 1971:191.-h. parog. Careva 1971. motivisane glagolima sa prefiksom po. Borys 1973. ead. bilo u okviru radova posve}enih imenskim prefiksima uop{te (up. npr. nør. Varbot 1978:38. Drugu grupu ~ine dijalekatske re~i obrazovane od predlo{kih izraza. palu~ak. øa-rosiØâ : rosiØâ „øadaØi (o sitnoj ki{i)Œ. 181 Uø. id. pastorak).u srpsko-hrvatskom jeziku najdetaqnije je obradio Bori{ i ustanovio da se on javqa u tri razli~ite grupe derivata. 1975178. Radovi}-Te{i} 1999). Najbrojniju grupu ~ine deverbalne imenice. up. Za razliku od kwi`evnog jezika. On je relativno dobro obra|en u literaturi.sre}emo u ~itavom nizu radova179. up. Etimologije pojedina~nih leksema u ~ijoj se strukturi izdvaja prefiks pa.84 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 6) Prefiks pa- 6) Prefiks pa(s. Tre}u. ~ine denominali nasle|eni jo{ iz psl.(npr. Noviji derivati. Gorà~eva 1974:130–133181).-h. perioda (npr. øa-morosâ : su-morosâ. 1997:202 itd. Up. panoga. neveliku grupu. bilo kao zasebna tema (up. parojak. kao i neki noviji. priloga i prideva od imenica u kojima se izdvaja prefiksalno pa. Sudbinu imenskog prefiksa pa. 1985:279–281. 180 O glagolu øazgaØâ druga~ije Magner 2003:25–26. paruka). dijalekatski denominali (npr. øamorok. obrazovani prema datom tvorbenom modelu u periodu samostalnog razvitka s. u kojima je predlog po zamewen prefiksom pa.je prevashodno imenski prefiks. Ovi derivati dokazuju da se u jezi~koj svesti nosilaca s.do`ivqavao kao tipi~no imenski prefiks. Okoniowa 1968.

npr. me|utim. padoxnoc œuginuti (o `ivotiwama)Œ (SEK IV 11–12). rizik)Œ Pirot (Zlatkovi} 1989) (v.v. Prefiks pa. ESUM 4:247 s. Nikonov konstatuje da se prefiks øa. øa-. naro~ito. Pomenuli smo da su u slovenskim dijalektima ~esti denominalni glagoli obrazovani od imenica koje sadr`e prefiks pa-.koji su ve} analizirani u literaturi. Autorka smatra da je odlu~uju}u ulogu u tome odigrala semantika samog prefiksa. øa1. u kojima naj~e{}e ima status zasebne odrednice. Glagolski prefiks poi imenski pa.v. me|utim.kao imenski i g l a g o l s k i prefiks (Skok l.postoje i suprotna. mi{qewa. øa. druga~ije Kurkina 1982a:277–278).v.imaju zajedni~ku semantiku — ozna~avaju blizinu. u dijalektima su posvedo~ene lekseme koje pokazuju da ovaj imenski prefiks i nije toliko neproduktivan kako se na prvi pogled ~ini: pa-drtine „koma|e krpa u raspadawuŒ Bu~um (Bogdanovi} 1979) (v. Bezlaj III 1 s. up. Autor smatra da je izvesna ograni~enost takvih obrazovawa u slovenskim jezicima dokaz da je øa.kao glagolskog prefiksa184. Machek 424 s.v.B..itd. pabirak (Skok I 201 s. Na bazi tog zajedni~kog zna~ewa prefiks parazvio je sposobnost da ozna~i i smawewe veli~ine.+ nomen (+ sufiks)’ u srpsko-hrvatskom jeziku izgubio zbog toga {to je u wemu postojala izrazita tendencija smawivawa produktivnosti ovog imenskog prefiksa (v. pa-prqak „velika gruba batinaŒ. mada ne i prihvatqiva. tj. pa-tr~e „komad stabqike koja viri iz zemqeŒ Crna Reka (Markovi} 1986). Sadnik 1971:6). pa-. .v.-h.v. ve} kasnijeg me|ujezi~kog kontakta (Nikonov 1969:104).). naj~e{}e n e g a t i v n u (prored M. Kako i kod glagola 182 O starini prefiksa pa. koli~ine. npr. tvorbeni model ’pa. npr. da doka`e realnost prefiksa pa. 183 Pored s.v.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 6) Prefiks pa- 85 paperje). Bjeleti} 2006v). Fasmer III 180–181 s. u ruskim dijalektima. Nas. slu~aj ka{. Borys 1973:73–74)183. Bjeleti} 2006a). primera sa prefiksom pa. Ve} je Skok okarakterisao prefiks pa. BER 4:994 s. Varbot 1975a:62.182 Autor zakqu~uje da se psl. za slovenske paralele v. 26). zanima pojava ovog prefiksa kod glagola. 184 Takav je. koje navodi kao primer — imenskog porekla (v.u glagolu javqa nezavisno od odgovaraju}e imenice. poku{ala da objasni one slu~ajeve u kojima se pa.u ruskim imenicama — pre rezultat ne starog jezi~kog zajedni{tva. pa-.v. Time je prefiks pa. brati. ÅSBM 8:84 s. pa-mraka œvelika briga (obaveza. Skok II 583 s.c. Varbot je. sled u prostoru i vremenu. pauzina < *pa(v)ozina (Kala{nikov 1994:85)..). pakost < *pa-kostâ (Varbot 1965:36–41. øa-. ali su glagoli patvoriti i pabir~iti.detaqno se komentari{e i u etimolo{kim re~nicima. stepena ispoqavawa svojstva.stekao ve}i semanti~ki naboj od prefiksa po-. Tako.u zna~ewu nepotpunosti javqa u nizu primera i u ruskom kwi`evnom jeziku i. kao i sposobnost da izrazi e k s p r e s i v n u ocenu. pa-2. nap.

stsl. 186 Glagol patisati verovatno je stranog porekla. Bezlaj III 14). ti{iti. koja rekonstrui{e *pa-tã{~iti. o}u-dumrem. daqe. O ostalim tuma~ewima ovog glagola v. trsiti seŒ Lika (RJA). ozlojediti nekogaŒ Dvorska : na-jediti „dovesti u stawe jeda. tih)186. tã{tati. utihnuti. œnastojati. up. i Skok II 618–619. smawiti se (o bolovima)Œ: Joj.v. rus. pati nuti „ u t i h n u t i.(koji stoji u apofonskoj vezi sa œnormalnimŒ glagolskim prefiksom po-) ukqu~en u ovaj rad. . ka ekspresivizaciji. RJA ). œ`uriti se. mada arhai~an imenski prefiks pa.. naravno. Øoska). Draga~evo (\ukanovi} 1995). Skok s. Glagol za sada nema op{teprihva}eno tuma~ewe (o predlaganim re{ewima v.c. I upravo je to razlog {to je œnormalanŒ. pa{titi se). tuma~i kao nesvr{eni oblik od patihnuti. s obzirom na svoj semanti~ki potencijal. pa{}it se „`uriti se.86 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI razvoj semantike neretko ide u pravcu ozna~avawa stepena intenzivnosti radwe i. „hitati.c. gotovo prestati (o ki{i)Œ Gorobiqe (Nikoli} 1972). 61–62). patinuti œprestati. Skok ga tuma~i kao denominal od prideva tih. uminuti. Skok l. [kalji} 512.Œ Zagreb. „popustiti. id. Glagol pati(h)nuti nesumwivo je doma}eg porekla.v. kori{}en je prefiks pa-. u takvim slu~ajevima. Prefigirani glagol ima paralelu jo{ samo u sln. Up.(up. smatraju}i glagol denominalom sa korenskom morfemom *tã{~. `uriti seŒ. starati se. PRIMERI: pa-{titi se impf.v. @umberak (Skok s. patisati. tek danas mi malo patinu Go~ (gra|a RSA) · Skok dovodi ovaj glagol u vezu sa patisati „prestati. brzatiŒ Baumgarten (Koschat 1978) · U s. Kurkina 1992:190. prestatiŒ (Vuk.(Skok s. III 468 s. pa{}iti œid. Otuda ovaj prefiks i u glagolima185 (op. razdra`itiŒ (RSA) 185 Iako se. jeziku nije sa~uvan (ili posvedo~en) oblik bez prefiksa.v. ~ak. bolela me glava ova dva dana. obrazovan pomo}u prefiksa pa. „naqutiti. tih). pa{~iti se „truditi seŒ. iako je do zbli`avawa ova dva oblika moglo do}i zbog wihove sli~ne semantike i fonetskog lika. ne mo`e iskqu~iti ni uticaj denominalnih glagola sa prefiksom pa-.-h. patisati. Kurkina 1986:110. p a -ti(h)nuti pf. na-pa-jediti pf. naqutiti. uti{ati. razgneviti.v. cit. kajk. brzatiŒ. iako ga Skok l. popustitiŒ (Skok II 621 s. rasrditi. nasrditi.

pa po~ne sam iz komuna ispadati. œnadimati seŒ) i ispu~iti2 „izatkati. pade te se iskomata Kosovo (Elezovi})187 : is-pu~iti se „ispasti iz mahuneŒ: Kad grah prezri. npr. u vezi sa psl. u alternaciji sa glagolskim prefiksom po-. pe~iti). Skok I 619 s. domamiti (nekoga)Œ: Ah.i pa. okomiti. ni`e ispu~iti se : ispuqiti se).POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 6) Prefiks pa- 87 · Skok ne registruje oblik sa prefiksom pa-. gristi. jad. iskliznutiŒ. œosoba koja neuqudno jedeŒ Du~alovi}i (RSA) · Skok ne registruje oblik sa prefiksom pa-. øobere`âe : øabere`âe.(up. 189 Kosovski glagol je dvostruko prefigiran. is-po-bijati. Ovaj primer pokazuje kolebawe izme|u prefiksa po.c. ?is-pa-pu~iti se pf.v. grickatiŒ: Sa~ekaj ru~ak. rus. up. griskalo n. Nikola Simeunovi} se nekako ispapu~io i pobegao — Jedva se ove pokrajine ispapu~i{e iz turskih ruku (RSA) : is-po-pu~it se „ute}i. ina~e. øod uslovom da je wihov neprefigirani ekvivalent zaista glagol ispu~iti se. Skok III 65 s. pa-griskovati impf. razroga~iti (o~i)Œ. „osoba koja neprestano ne{to griskaŒ Banija. ispopu~i se. omaknuti se. razbijatiŒ.v. reklo bi se da je ipak u pitawu glagolski prefiks pa-. i ispu~iti „izbuqiti. puce. Skok I 743–744 s. Oblik -griskovati verovatno je obrazovan prema iterativu -grizovati (sa prefiksima iz-. id. uma}i. raz-) (v. „gristiŒ. „izvu}i se. up. *po~iti (se) (v. VarboØ 1975a:61). uma}i.nije samo fonetska varijanta glagolskog prefiksa po-189. izvu}i se. razvila su se sekundarno. naduti se.v. izdi}i se. „izvu}i. ispapuliti se „izvu}i se. S obzirom na primere koji slede (koji predstavqaju sinonime ili ~ak ekspresivizovane varijante glagola ispapu~iti se. O glagolu jediti se v. ukrasti seŒ: Pa tako. da mi je da ga ispapulim sama. koji ovamo stavqa i pu~iti ({qive) œcepati za su{ewe. dva homonimna oblika: ispu~iti1 „oqu{titi. ne bi mu bilo lako. ispu~iti se „isturiti se. nadneti seŒ. tkati). i{~upati se (iz kakve neprilike)Œ: Od wih trojice. 188 U RSA izdvojena su. te do|i — Ispopu~i se nekako. up. te pobe`e — Ispopu~i mi se iz ruka. ka`e se: „Sav mi se gra ispu~iŒ Divoselo (RSA) · Skok ne registruje navedene oblike. iskrasti se.v. 477 s. neki put. osloboditi se. U RSA rekonstruisano kao ispopu~iti se „pobe}i. „stalno ne{to jesti. Zna~ewa prefigiranih oblika. 187 . O glagolu griskati v. ukoliko pa. ?is-pa-puliti pf. ogulitiŒ (v. {ta sve kog |avola pagriskuje{! Piva (Gagovi} 2004) : griskati dem. otkatiŒ (v.). ute}i. Skok l. Uø. kao figurativna u odnosu na osnovno „ispasti iz mahuneŒ188.

„opeqe{itiŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija) : o-puqiti œoguliti. „ispapuliti seŒ: Jedva se ispapuqih od wega Leva~ (RSA) o-pa-puqit pf. pqa~katiŒ smatra metafori~kim. pa posle lako sredwi Timok (RSA. Oblici sa -o. up. øulà se1. osloboditi se.88 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI baviti se. opleniti (u kartawu)Œ (RJA) is-pa-poqiti pf. puqiti sa osnovnim zna~ewem „~upatiŒ (Skok III 73–74 s. „postupno i na fini na~in oduzeti od nekoga sve do najmawe sitnice. Skok ove oblike smatra varijantama glagola buqiti (Skok l. i{~upati „silom uzeti. oduzetiŒ. „oguliti. majstorski nekoga opqa~kati. dobro jestiŒ Vasojevi}i (Bori~i}) is-pala-pucati pf. izagnatiŒ: Na lovxiju je muka dor ispoqi zajca po strani{ta. izbuqiti (o~i). o~erupatiŒ Uskoci (Stani}). puqit (se) „isturati. i semanti~ki blisko is-poqiti „isterati. spasti se. œkrkati. U prilog tome govori i semantika prefigiranih oblika. i{~upati se „izvu}i se iz te{kog polo`aja. acc. puliti)191. pulit „oguliti. 192 Up. „izvu}i. ^umakova 1986:222. oteti seŒ (RSA). razvijenim od osnovnog puqiti „~upati (dlake. (Marseni} 1986:53) : is-pucati „izbiti.).?). I Skok zna~ewe „peru{ati. „izudarati sabqom pqo{timice. ukazatiŒ. œtu}iŒ. ?pala-pucat impf. oteti.v.c. osloboditi se. izbacivati. i Bezlaj III 135 s. izlupatiŒ (RSA) 190 Nije jasno spada li ovamo s-pa-pulati œnaglo uhvatiti. 191 Nije jasno spada li ovamo ispuqiti „izbe~iti.u korenu mogli bi se smatrati fonetskom varijantom osnovnog puqiti.v.v. premlatiti. ispuqit se „id. ispapoqio sam mu najskrivenije misli Vojv. ispuqiti se „ispoqiti se. up. inf. isprebijatiŒ id. up. prigwe~itiŒ Potkozarje (Dalmacija). kosu)Œ (Skok l. istu}i. pomoliti.Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). Wihovim ishodi{tem eventualno bi se mogao smatrati glagol puliti. BER 5:851–852 s.). pokazati seŒ (RSA). izmamiti (ne{to od nekoga)Œ: Mnogo sam divanio s wime. opeqe{iti koga (naro~ito u kocki)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija)190 is-pa-puqiti se pf. ~initi vidqivijim (o organima ~oveka ili `ivotiwe)Œ Zagara~ (]upi}i 1997). (RSA) o-pa-poqit pf. puliti. izlagatiŒ Kosovo (Elezovi}) · Skok ne registruje nijedan od navedenih oblika. sekundarno razvijena na bazi osnovnog zna~ewa „i{~upatiŒ192.. izbaviti seŒ (RSA). i { ~ u p a t i s e (iz kakve neprilike)Œ: Ne mogu nikako da se ispapulim Kragujevac : is-puliti se „izvu}i se. iz- .c.

Skok II 589 s. opuvati œpojestiŒ Piva (Gagovi} 2004). is-pala-puvati. ispalampuvati „`estoko istu}i. Element pala-.c. izlupatiŒ. is-pala-puhati œisprebijati. tu}iŒ > œjestiŒ sasvim je uobi~ajen (v. Kao {to se i iz posledweg primera vidi. 193 Up. Takav tip slo`enica nije karakteristi~an za s. sre}e se i u drugim sinonimnim glagolima. Kragujevac (RSA)193. . *obpuxati (ÅSSÀ 29:33).v. pala2) i glagola pucati. up. Vlaji}-Popovi} 1993)194. opuvat œid. Marseni} l.v. izmlatiti. jezik. øuham2) prema s. dijal. œzavr{iti posao na brzinuŒ: Spalapuhasmo l’ivadu prije ki{e Ro`aje (Had`i}).-h. odnos bug. ali ne mo`e se osporiti izvestan uticaj imenice pala. øuham œudarati (ne{to mekano)Œ (BER 6:14–15 s. Vasojevi}ki oblik sme{ten je s. za sada nejasnog porekla. s-pala-puhati œpojestiŒ: Spalapuhasmo cijelu {erpu. semanti~ki pomak œudarati. i ispramacapucati „istu}i nekog (u hvalisawu)Œ Dowi Rami}i (Malba{a 1976).POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 6) Prefiks pa- 89 · Skok nema.v. 194 Up.Œ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). naro~ito kad je u pitawu zna~ewe „izudarati s a b q o m pqo{timiceŒ.-h. „ma~Œ (v. pomi{qa da je re~ nastala od turcizma pala f. isprebijatiŒ Kraqevo.

trqatiŒ („pronicatiŒ. Semanti~ki razvoj ie.s. Toporov tuma~i druga~ije. Fraenkel II 1064)Œ. ~uva{. Sadnik i Ajcetmiler tuma~e inicijalno ba. ukazuje na iskonsko srodstvo ove re~i sa iranizmom *bazuriti (Toporov 1971:457–458). izgovaratiŒ. tur. bahvaliØâsà i bahmur. 196 Ve}inu oblika u kojima autorka izdvaja prefiks ba-. ØaraØoriØâ v. bahmur Popov izvodi od tur. kompleksom *bat-r-. ØoriØâ „probijati putŒ).„trti. mamuranŒ. 160). pretpostavqaju}i da je u pitawu uzvik ba (Fasmer I 136. Bezlaj pomiwe prefiks ba. mahmur. muhmar „mamurlukŒ (Popov 1969:121). koje se u slovenskim jezicima nije sa~uvalo u ~istom obliku. taryti „govoriti.-ar. 197 Re~ se tretira kao prili~no problemati~na u pogledu starine i porekla. uz ogradu) u oblicima: *badoriti? / *baduriti? (ÅSSÀ 1:122)197. npr. baØru`âe. Mahek samo navodi oblik barousy. „dostizatiŒ). *bat-V-r. tarti „id. [arifulin pripisuje ovom prefiksu veliku starinu. autori pretpostavqaju dve mogu}nosti: a) u pitawu je tvorevina sa prefiksom ba.-h. tarati „mu~itiŒ). barusa (Bezlaj I 12). On izdvaja posebne. *toriti II — sa ie.< pa. ba-.Œ (o tome v. obliku primarnijem u pore|ewu sa lit. *ter.v. U ovoj odrednici iskazan je i stav autora re~nika 195 Rus. 198 „Nesporno obrazovawe od elementa ba. rous). 137)195. 166) ukazuje na wegovo nesporno prisustvo198.od glagola *duriti. Psl. up. baØru`iØâ. baØoriØâ. *ter.do sada je najvi{e prou~avan na ruskom dijalekatskom materijalu. *tarati II (> sl~. *baruxati? (id. be-. Na praslovenskom nivou prefiks ba. Fasmer uo~ava element ba. Toporov. baØar~ina.„ja- . ali se ne izja{wava o wegovom poreklu (Gorà~eva 1982:107–110196. a *tarati II. naprotiv. dovode}i ga u vezu sa ie. Psl. up. *toriti I stoje u vezi sa ie. dok se u obliku *batoriti (id. Anikin 1988:284–286. i napomiwe da je on vrlo ~est i u imenskoj prefiksaciji ([arifullin 1982:15).90 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 7) Prefiks bV- 7) Prefiks bV(s. ali bez komentara (Machek 519 s. bo-) Prefiksalni element ba. *ter. mahmur „pijan. Gorja~eva izdvaja ovaj prefiks (sa wegovim varijantama bo-. ØoriØâ „pou~avatiŒ).„jasno. b) u pitawu je izvedenica od osnove glagola *badati. tarat’ „govoriti glupostiŒ) i *toriti I (> rus. baØresiØâ itd. be-. ead. tat. etimolo{ki je identi~no lit. 1992:39). *toriti II (> rus. reduplikovano tor-toriti (*tortoriti). {to osporava Truba~ev 1967:386. baØuriØâ.izdvaja se (dodu{e.v. lekseme *tarati I (> sln. dovode}i ih u vezu sa psl.i glagolske osnove *toriti. ekspresivnim preformantom bh-mobile.(Sadnik/Aitzetmuler 61).u bahval. mahmár „mamurlukŒ. *tortoriti. *tarati I. Polaze}i od zna~ewa. O rus.(Toøorov 1985). homonimne psl. precizno govoritiŒ. bu-) u nizu imenskih i glagolskih obrazovawa.

[to se ti~e dvoslo`nog prefiksalnog elementa bala-. *bhu-a-. œlutati. za prvu komponentu. 199 Onomatopeja *bala. nepouzdanost rekonstrukcije psl. Tako npr.uzrokuje i hipoteti~nost wegovog izvo|ewa iz ie.c. *ba. *ba-. Ovakav stav izazvao je polemiku i u pogledu tuma~ewa samog preverba. gde je *gov.(sa pro{irewem -r-) u slo`enom glagolu *balaguriti. up. balbala.). id.etimolo{ki srodno komponenti gu-r. i u pogledu tuma~ewa re~i u celini. precizno govoritiŒ u slovenskim i baltskim jezicima mo`e se predstaviti u vidu slede}e sheme (koja pokazuje degradaciju ishodi{ne semantike): „jasno. „gubiti ravnote`u.(Anikin 1998:24 s. daqe). s. gazitiŒ.B. *balakati. œi}i besciqno.) tipa stind. *bha.v.je mo`da iz ie. up. „brbqatiŒ. koje daje glagolu nijansu trajawa ili poja~avawa radwe.v. psl.ili *bat-V-r. On tako|e osporava povezivawe psl. œi}i ~etvorono{keŒ Uskoci sno. koje se obja{wava kao slo`enica *bala-gov-ati. element bala-199. nego se javqa i kao samostalna osnova.< ie. zanositi se pri hodu. u nizu rus.v. 29 s. *balaguriti (id.izja{wava se i Kope~ny 1983:39–40. teturati seŒ. *bhu-a-Œ (l. i}i kojekudaŒ Piva (Gagovi} 2004) : srqati œnapadatiŒ. be-. i daqe govoritiŒ. precizno govoritiŒ > „govoriti (promi{qeno)Œ > „savetovati. .ne samo da slu`i za obrazovawe slo`enica. *be-). 145).v. *bal(a)kati).(ÅSSÀ 1:145). lutati. on se u ÅSSÀ tuma~i kao onomatopeja. moglo razviti i kao fonetska varijanta od øa. Smatra da se ba-. on ovde funkcioni{e kao s p e c i j a l n i g l a g o l s k i p r e f i k s. Sli~ne tvorevine u SP tuma~e se kao izvedenice razli~itim sufiksalnim pro{irewima od korena *ba. p r e v e r b (prored M. balbala i upu}uje se na Majerhofera (ÅSSÀ 1:144).sa lit.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 7) Prefiks bV- 91 prema elementu ba-: „[to se ti~e elementa ba-. Protiv postojawa prefiksa ba. posrtati.v. Anikin smatra *bahipoteti~kim prefiksom. œsve dubqe ulaziti. i s. *ba. `uritiŒ Potkozarje (Dalmacija). pou~avatiŒ > „govoriti glupostiŒ. be-. srqati „posrtatiŒ. œbesciqno juriti. Toporov smatra da je obja{wewe re~i dato u ÅSSÀ suvi{e pravolinijsko i neoprezno. srodne stind. Po wemu. Prefiks ba.). tumaratiŒ (RSA). *balagovati. *batoriti mo`da prisutan kompleks *batr. *batoriti strukturno i etimolo{ki mo`e odgovarati lit. te da je i u kontinuantama psl.B. betarti „nastavqati govoriti. PRIMERI: ba-srqati impf.(Toporov 1985:502). Na taj na~in psl. koje se tuma~i kao izvedenica na -k-ati od onomatopejske osnove bala-. primera u kojima se izdvaja. ka`e se da nije ni{ta drugo do e k s p r e s i v n a o n o m a t o p e j a (prored M.(SP 1:184–185 s. mo`da blizak po zna~ewu lit. koji se javqa u pojedinim leksemama (v.

priznaju}i mogu}nost i takvog tuma~ewa. `uriti.u glagolu basrqati izdvaja Gorà~eva 1982:109. ?ba-rusiti impf. „ra{~upavati. razbaru{iti (se) (Varbot 1988a:21–22). dijal. pa nabasrqa na trn i sva se izgreba Piva (Gagovi} 2004) : na-srqati „srqaju}i nai}i. Ukoliko bi se prihvatilo tuma~ewe dato u ÅSSÀ (da je mo`da u pitawu izvedenica sastavqena od prefiksa ba. oblike razbarusiti (se). dvostrukom ekspresivizacijom elementima -r. gu`vatiŒ. Varbot komentari{e ovaj oblik kao sekundarno obrazovawe od korena *sârt(Varbot 1977:32). srqat œupadati neobazrivo u opasnostiŒ Vasojevi}i (Bori~i}). me|utim. Vlaji}-Popovi}. potvrdama ka{. Autorka smatra da se ovakvim tuma~ewem boqe ostvaruje semanti~ko jedinstvo osnovnog i ekspresivizovanog oblika (Vlaji}-Popovi} 2002:261). „zateturati se. Loma se koleba izme|u ekspresivnog ba.< *pa. „do}i. {to je ve} uo~ila Varbot. . œnabasati. tako|e „grmetiŒ200 (v.-sloviw.v. baruchat 2). zaneti seŒ (RSA) iz-ba-srqati pf. nai}i slu~ajnoŒ: Ne vidi sirota baba.i -q-. doteturatiŒ (RSA) za-ba-srqati pf. up. brzo obavqati ne{toŒ Vinkovci (gra|a ERSJ) do-ba-srqati pf. i s.-h. „ra{~upan. biti razbaru{en. prednost ipak daje wegovom izvo|ewu od osnovnog basati. razbaru{ivatiŒ. barusati se „biti u neredu. onda bi se i u s. glagolima barouchat „gwe~iti.i dekomponovawa oblika (*) obasrqati (Loma 2002:612–613). glagolima mogao izdvojiti prefiks ba-. str{itiŒ (RSA) na-ba-rusiti. problematizuje se dovo|ewem u vezu sa ~e{. naleteti. oblike. „do}i basrqaju}i. razbaru{enŒ (RSA) · Skok ne razmatra navedene s. Oni stoje u vezi sa ~e{. i {vrqati (Loma 2000:613).-h.(Machek 47 s. Loma smatra da je mo`da pre u pitawu palatalizovana varijanta kao hvistati / svistati od *xvârl’ati > vrqati. imaju}i u vidu s. „ra{~upati. barec 200 U ovom obliku Mahek obja{wava ba. baruchat „ru{iti. ÅSSÀ 1:160 s. nagazitiŒ (RSA) · U osnovi prefigiranih oblika le`i glagol srqati.-h. Ovakvo tuma~ewe. ra{~upan. razvaqivatiŒ.92 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI (Stani}). razbaru{iti (kosu)Œ (RSA) ba-rusav adj. posr}u}i.v. doteturatiŒ (RSA) na-ba-srqati pf. sti}i basrqaju}i.i osnove glagola *ru{iti). nabaru{iti pf. srqat œjuriti. dok Skok u wemu vidi plod ukr{tawa hrliti i srtati (Skok III 321). *baruxati?). Prefiks ba.-h.

praviti se va`anŒ.Œ. baro`it se „brundati. „kretati se pobau~keŒ Piva (Gagovi} 2004). upu}uju}i na naboroziti se (v. Skok I 333–334 s. uko~eno. œpuzati (o detetu koje nije prohodalo)Œ Vojv. 202 U RSA se upu}uje na bu{eqati „id.Œ.ili. baru`iti „`amoriti. glagol u vezi sa gnezdom psl. bosti rogovimaŒ (RJA) · Skok I 113–114 bez etimologije.v. sa varijantom rusit(i) od trusiti Kosovo (Skok III 497). i s. bauqati „id. {epuriti seŒ201. inatiti seŒ Brusje (Dul~i}i 1985). barec sa daje sasvim neo~ekivano tuma~ewe ka{. obrusiti lice kao eufemizam za obqubu u narodnoj pesmi (Vuk). œopirati seŒ : ko~iti se „dr`ati se nadmeno. ~ime se potvr|uje Mahekovo tuma~ewe (Machek 47 s. ?ba-ulati. sa promenom v. praviti se va`an. prema kojem je ~e{.v ~okanj. pored ro`iti „pru`ati rogove. semanti~ki sasvim adekvatni. „sva|ati seŒ Hrv. baruchat 1). tumaratiŒ. œkretati se po mraku. œi}i spoti~u}i se i padaju}iŒ. bauqati impf.. prikradaju}i seŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976). ukazuju na druga~iju tvorbenu podelu navedenih glagola: korenska morfema bar. *borti (Varbot l. Loma u bako~iti se pre vidi obrazovawe sa ekspresivnim ba. izvodi od ka{.nego rezultat dekomponovawa oblika *obâkolâ~iti se (Loma 2000:612).v. -u{-. Loma pomi{qa da bi barusiti mo`da moglo biti od *obâ(t)rositi. naime. ba-ro`iti se impf. vu}i 201 Interesantno je da se u SEK I 93–94 s. „praviti se va`an. „zabavqati se sa `enamaŒ. varec „kuvatiŒ.). Loma 2000:612. bari} sa „kostre{iti se. glagola (bez navo|ewa ~e{. semanti~ki pomak „kuvatiŒ > „kostre{iti se.> b-. paralela). ko~operiti se. galamiti. „puziti. Loma 2000:612 pomi{qa na ekspresivno ba. bu~itiŒ Ozaq (Te`ak 1981) : ro`iti „glasom krupnim kao u roga pevati ili svirati u gajdeŒ. ?ba-ko~iti se impf. .v. Ovi oblici. O ishodi{nom ko~iti se v. on se. oholiti seŒ potkrepquje se neubedqivim paralelama. {epuriti seŒ (RSA) · Budu}i da re~ nije dovoqno potvr|ena u narodnom govoru i da nema utvr|en areal. v. daqe). ko~operiti seŒ. œbaktati seŒ (RSA). rog. s mukom i}iŒ (RSA)202. na onomatopeju.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 7) Prefiks bV- 93 sa „kostre{iti se.-h. {epuriti se. O ishodi{nom ro`iti v. „i}i polako. ali ipak pomi{qa na vezu sa bak „bikŒ (Skok I 96–97). poq. up. Skok III 153–155 s. (RSGV). jo{ pre. {epuriti se.+ sufiksi -ux-.c. dijal. œmileti. Skok se ne usu|uje da da kona~nu etimologiju. razmetqivo.

sme`urati seŒ Potkozarje (Dalmacija). fulati se). huliti se „pregibati seŒ. rozati. moglo bi se pretpostaviti da je oblik bahuqati nastao dodavawem prefiksa ba. sln. boronza~a „`ena koja pri radu boronzaŒ Du~alovi}i (RSA). probiti seŒ (RSA) · Skok vidi u bahuqati onomatopejski koren *bãx. stoji u vezi sa fulati se „vu}i seŒ. sli~no i Vlaji}-Popovi} 2002:259. œnapraviti se stra{nim. nabirati. huqati se (Skok s.v. glagola i rekonstruisati **baxuliti kao wegov psl. *xuliti II (ÅSSÀ 8:116) < *xula II. sa osnovnom nijansom zna~ewa „krivina. naqutiti seŒ. koje Skok tuma~i kao onomatopeje (Skok I 535 s. up. zaboronzati „zaplakati uglasŒ. savla|uju}i velike prepreke. huliti „sagibatiŒ. {uqati se. narogu{iti seŒ. tromo. glagol narozati se u Uskocima zna~i i „nakarati nekoga. natresti seŒ. *xaxuliti. naroqati seŒ.) na-rozati se „naqutiti seŒ id.na s.v. grudiŒ. fuliti „i}i vuku}i nogeŒ.i *xuliti II (ÅSSÀ 8:11). izbo~enostŒ (id. Loma pretpostavqa slede}i razvoj ovog oblika: bauqati < bahuqati < *obâxul’ati (Loma 2000:613). hula „predwi deo tela.94 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI se. nacigovati (tkaninu). mrskatiŒ (Skok III 161 s. huliti se „pretvarati seŒ. bauqat „i}i opiru}i se na kolena i oslawaju}i se na dlanoveŒ. œspremiti seŒ. fig. koji Kurkina dovodi u vezu sa *rezati 203 Nije jasno spadaju li ovamo bo-rozati œpevati lo{e. naduriti seŒ. koji le`i u osnovi prefigiranog oblika.(Skok I 92). i narozati œnabrati. Glagol (h)ulati se. na-broziti se „id. sti}i bauqaju}iŒ. (ibid. huqati se. œi}i sporo. koje se tuma~i kao tvorevina sastavqena od ekspresivnog prefiksa xa. potrbu{ke se kretatiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}).)204 · Indikativno je da sve relevantne potvrde poti~u iz istog izvora.-h. na-bo-roziti se pf. kontinuantu istog psl. œs mukom. nemelodi~noŒ Unac (Jovi~i}). doboronzati „do}i pla~u}i u glasŒ. (ibid. smucati seŒ (Vuk). Budu}i da se u ÅSSÀ rekonstrui{e i psl. sln.v. . œnaobla~iti se. dospeti do ne~ega. a u ÅSSÀ se rekonstrui{e kao psl. up.Œ Uskoci (Stani})203 na-to-roziti se „naqutiti se. fulati se) do-ba-uqati (se) pf. 115). predlo`ak. œnapiti se preko svake mere. natu{titi seŒ id. „oneraspolo`iti se.i to-) le`i glagol rozati „~initi nabore. „do}i. ofuqiti se „ne~ujno pustiti vetarŒ. izboronzati se „isplakati se uglas (o deci)Œ. naboronzati se „isplakati se uglasŒ Piva (Gagovi} 2004). U osnovi prefigiranih oblika (alterniraju prefiksi bo. boronzati „plakati u glasŒ. s. 204 Pored pomenutog zna~ewa. boronzati „pevati ne{to nerazumqivo kroz nosŒ.-h. bez re{ewa). lewoŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) : (h)ulati se „{uwati se.

obliku v. rus. (ibid. Skok I 637–638 s. guzeqat „i}i ili tr~ati zanose}i stra`wicomŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). ne pomiwu se s. oguzivati œotezati.) · Spoj prefiksa ba. ba-guzati impf.-h. 207 Up. nespretno i}i. te{ko kora~ati (obi~no zbog debqine)Œ Glasinac (gra|a ERSJ)205 do-ba-guzati pf. dijal. Iz osnovnog zna~ewa „borati seŒ sekundarno su se razvila zna~ewa „mr{titi seŒ > „qutiti seŒ. O osnovnom gu{iti v. „i}i sitnim kora~ajima.i glagola gu{iti se. „iza}i polako. 206 O sln. izvodi od øsl. *gozati (se). aqkavo raditi. odugovla~itiŒ.Œ. „i}i polako. no baguza i stewe Piva (Gagovi} 2004) : guzati „i}i mi~u}i guzovima tamo-amo. ustezati seŒ (RSA). gegati seŒ Piva (Gagovi} 2004). U ukrajinskom je od iste osnove obrazovan oblik kala-guziØi „lo{e. œulaziti-izlaziti ~estoŒ. guzetati „kretati seŒ: Vidim ga gde se guzeta preko ba{te Ariqe (gra|a RSA). U ÅSSÀ l. bez `urbeŒ id. Uø. potvrde sa navedenim zna~ewem.v. odugovla~itiŒ. s. O ishodi{nom guzati v.-h. koje se zajedno sa guzuvaØi iØd. guzaØisà „id. zatisnuti seŒ (RSA) · Spoj prefiksa ba. zapu{iti seŒ : za-gu{iti se „zapu{iti se.Œ Uskoci (Stani}). sa naporomŒ id. Oblik je okarakterisan kao nejasan. „zatisnuti se. eto je zabaguzalo prema tebe id. 205 Up. *gozati (ESUM 1:614)207. guzati se œvu}i se. (ibid.) na-ba-guzati pf. Skok I 640 s.i glagola guzati. guzati œtromo.) iz-ba-guzati pf. guzaØâ œotezati. polako i}iŒ206. Ovamo bi mo`da pripadao i glagol sa prefiksom ~a-: ~a-n-guzati „i}i tamo-amoŒ. (ibid. za~epiti se. guzeqati œid. „po}i nesigurnim koracimaŒ: Dr`i to dijete. oklevati. vu}i seŒ: Nije kadar br`e i}i. guz. primer iz Potkozarja: Ro`u joj se bore oko o~iju (Dalmacija). ÅSSÀ 7:91 s. za-ba-gu{iti se pf. ali se zato navode sln. gu{a.c. i ukr.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 7) Prefiks bV- 95 — *raziti (Kurkina 1975:41–42). „do}i kora~aju}i sitnim koracimaŒ Piva (Gagovi} 2004) za-ba-guzati pf. i Kurkina 1979:171. dijal. o{qaritiŒ (ESUM 2:346). tr~kati mi~u}i guzovima (obi~no o deci)Œ Uskoci (Stani}). up. po~anguzati (se) „pobiti se vi{e u {aliŒ Vardi{te kod Vi{egrada (gra|a RSA).v. . skawivati se. mo`da afektivno obrazovawe povezano sa guzuvaØi „otezati. „nai}i vuku}i se. tromo. Skok nema. koje predstavqaju semanti~ke pandane na{ih oblika. Skok ne registruje oblik sa prefiksom.v.

?ba-zvizdati impf. obi~no. OS 5 s. tumaratiŒ i „besmisleno govoriti. tumaratiŒ: Nemoj da mi ostavite samu ku}u.. a ovi se nastru . skitati seŒ. pa da odvrqate kuda i da bazvizdate po selu Kordun : zvizdati „o{tro.. klopara208 Up. izbo~iti seŒ (RSA)208 · Ovde se pre radi o reduplikaciji psl. zvocatiŒ: Nemoj mi bazvrcati vi{e glave Bos. pakosno govoriti. nabrecivati seŒ: Nemoj se ti zvrcati! Nisam ja tvoj balavac! Ba~ka (RSA) · Skok ne registruje oblik sa prefiksom. œgovoriti koje{ta. „nabrani. i babu{at œvreti. „i}i tamo-amo bez ciqa. brbqati. Zna~ewe „{vrqati. O osnovnom zvrcati v.v.v.v. To se potvr|uje nizom paralela: zvijukati „zvi`dati. na-bu{ak m. Sokobawa (RSA). pro{ireni deo ode}e. up.„nadimati seŒ (> (na-)ba-bu{-iti). zvizd. zvrjatiŒ. k a o n a d m e) . fr. zvrndati „zvrjati. fijukatiŒ.. delu ode}e)Œ: Rukavi behu uzani od lakta pa na ni`e. zvr~ati. up. napuhati se usled ispuwenosti perjem (o posteqini)Œ: Na prije~nice se navale modraci. i nababu{eni silnim borama : na-bu{iti se „naduvati se. „nabrav{i tkaninu dati nadignuti. 209 Glagol ima i zna~ewe „lupati. nego o prefiksu ba-. jer ja tvoje pare ne brenujem CG209. {vrqati. ?ba-zvrcati impf.96 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ?na-ba-bu{iti pf. peniti seŒ Vasojevi}i (Bori~i}). siktatiŒ (RSA) · Skok ne registruje oblik sa prefiksom. naklapatiŒ: Nemoj da zvrca{ mnogo. siktatiŒ. blebetatiŒ). Skok III 667–668 s. Vrbovac. ina~e. ukoliko nije posredi varvarizam nastao pod uticajem germanizma bau{-rukavi (v. i Skok I 229–230 s.v. pufnaŒ: Obrub i {iroki nabu{ci rukava bogato ‰suŠ izvezeni srebrom (RSA). œo{tro. izdignuti oblik (ode}i. . kqu~ati.. œlutati bez ciqa.v. id. ali oko mi{ice behu vrlo {iroki . korespondiraju zna~ewa „{vrqati. III 668 s. tumaratiŒ ide zajedno sa zna~ewem „pakosno govoriti. Skok I 527–528 s. babu{ka. œispup~iti se. uznemiravati pri~awem. udaratiŒ. raspr{tavati seŒ Planinica. Up. pakosno govoriti. bazvrcati. Grahovo : zvrcati „zujati. tj . siktatiŒ (koje predstavqa jedan od vidova markiranosti osnovnog zna~ewa „govoritiŒ. O osnovnom zvizdati v.v. *ba-bux. odskakati. i ERSJ 2 s. fig. œiskakati. zvrcati se „izbrecivati se. tumarati. buhav). perinom (dugim jastukom nalo`enim perjem koji se lako n a b u { i . „dosa|ivati govorom.

nabrecivati seŒ : zvrcati „lutati.)Œ : u-bre~iti se „ukrutiti se. „krupno i debelo ~eqade. œnaqutiti seŒ Uskoci (Stani}) u-ba-m-bre~iti se pf. juriti. „tr~ati. nabambre~iti se „ugojiti se. naklapatiŒ. nabijena. igrati seŒ : prcati se „pariti se. -ta. potucati seŒ (RSA) itd. gun|ati. tandrkatiŒ. i bambrak. ba-hincati se impf. krutuqast ~ovekŒ Po`ega. „mali. bazvizdati. ubambre~it se „id. „nabijen. kako biloŒ: Zabavrmati saruk zna~i zamotati ga kako mu drago BiH : vrmati se „kretati se tamo-amo. zvrjatiŒ. ba-m-brqak m. {trkati seŒ: Mi velimo samo da se blago bahinca.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 7) Prefiks bV- 97 ti. naduti seŒ. takvo `ivin~eŒ Uskoci (Stani})210. lutati. podebeo. blenutiŒ. obilazitiŒ Vojv. fig. a v Mahi}nu vele i qudem da se bahincaju kat se {ale Ozaq (Te`ak 1981) : stkajk. skitatiŒ. œbrbqati. podebeo ~ovekŒ CG (RSA). bambrek œru`na i zdepasta osobaŒ Bawani (gra|a ERSJ)211. m o t a t i s e. œprejesti seŒ. hitati. œuko~iti se. œvrteti se. i ERSJ 2 s. . „z a m o t a t i na brzinu. fig. „zdepast. krut ~ovekŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). hizati. bambrekas. œuskogrudŒ Uskoci (Stani}) na-ba-m-bre~iti pf. tumarati. ?za-ba-vrmati pf. œbazati. ugojena osoba. skitati. „napredno. naklapati. hincati se „coitum appetere (o kowu)Œ (Skok s. œgovoriti koje{ta. kojoj se od debqine ne vide udovi. œzijati. ne{to krupnoŒ Zagara~ (]upi}i 1997). onizak. oplo|avati se (o `ivotiwama)Œ (v. jedro mu{ko deteŒ Uskoci (Stani}). „debequ{an. uko~iti se. nekakva zami{qena debela `ivotiwa. vulg. Skok I 669–670 s. Borys 1999:59. prcati). zakeratiŒ. Kao semanti~ku paralelu up. ?ba-m-brek m. (ibid. jedarŒ CG (RSA). bambekast adj. Up. (RSA) · Skok ne registruje nijedan od ovih oblika. bamburak samo u zagoneci „deteŒ (RSA). zvrcati se „izbrecivati se. zadr`avati se u blizini ne~egaŒ.vv. bambak m. Skok ne registruje oblik sa prefiksom. torokati.v. jedarŒ.v. jedro a onisko ~eqade. glomazna i zdepasta osoba. „nabambre~iti se (v. we-prcati se „skakati jedno na drugo. „u~initi trudnomŒ (RSA).i glagola hincati. „mali. odebqati. œumretiŒ. O osnovnom hincati v. „puno. ukrutiti seŒ. i gorwi primer zvrcati „zujati. naduti seŒ id.Œ : 210 Up. 211 Up.). up. -to adj. hitati) · Spoj prefiksa ba.

balaboliØâ). izbo~itiŒ (RSA). Indikativno je da je ovaj element upotrebqen u leksemi koja ozna~ava govorewe (o elementu bala.. Problem inicijalnog elementa balaza sada ostaje nere{en. inicijalni slog razvio pod uticajem semanti~ki bliskih obrazovawa tipa babu{ka. „zapiwati (zbog zbuwenosti ili neznawa). brbqatiŒ sa etimolo{ki nejasnom osnovom. ali nije nezamislivo da bi u `argonu mogao razviti i zna~ewe „zapiwati u govoru. „isturiti se onako kako se ne pristojiŒ Kosovo (Elezovi}) : iz-ba~iti se „isturiti se. gore)213. balahresØiØi „praviti vragolije.98 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ubre~it se „uko~iti seŒ. stind. balbus „mucavacŒ. *breknoti II. mo`da. breknuti pf. iz-bala-ba~it se pf. praviti se va`nimŒ: Ni{ta se nemo bre~it. ban~iti. bu~ka) nije pravi semanti~ki pandan obliku sa dvoslo`nim prefiksom bala-. petqatiŒ. i ERSJ 2 s. v. 214 Up. koje se tuma~i kao rezultat spajawa osnove bala. bambrek. œprejesti se toliko da natekne stomakŒ.v. izbaciti „naglo pomeriti. O osnovnom bre~iti. 213 Up. Skok I 226 s. i ukr. œnabujati. . no se lijepo umiri — drugog je porekla. bre}i. ?bala-bu}kati impf. v. isturiti. to ti kod mene ne poma`e. narasti. nepokretnoŒ Zagara~ (]upi}i 1997) u-be-m-bre~it se „previ{e se ugojitiŒ. Nije jasno da li je ovde u pitawu prefiks ba. ali je sama imenica verovatno postverbal od breknuti.v. u-)bambre~iti verovatno je denominal od bambrek. brbqatiŒ. balbalakaroti „zamuckuje. zapiweŒ. balbutio „mucamŒ (Fasmer I 111–112 s. nado}iŒ (RSA) · Ova leksi~ka porodica posvedo~ena je samo u crnogorskim govorima. OS 5.„pri~ati.v.(sa umetnutim nazalom -m-). bambuh. petqatiŒ (Andri}) : bu}kati „proizvoditi u te~nosti isprekidane {umoveŒ. „~initi da zabrekne (o drvenom sudu). kod kojih je do{lo do reduplikacije korena (v. ili se. œprejesti se tako da se izgleda uko~eno. œstati negde i ne pomicati se. kasnije izjedna~enom sa hresØiØi (ESUM 1:125). lat.v.v.v. œodavati isprekidane {umove (o te~nostima)Œ. Glagol (na-. up. œdobiti veliki stomakŒ. SP 1:372 s. *breknoti 2. nadi}i seŒ Uskoci (Stani})214 212 Zagara~ki oblik bre~it se „galamiti. Skok I 206 s. Skok ne registruje oblike sa elementom ba-.v. lumpovati. 9). nabreknuti. breknuti v. isturiti. ÅSSÀ 3:23 s. pokrenuti napred ili u koju drugu stranu neki deo tela. ukipiti seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) bre~iti impf. izazivati nabreklost ne~egaŒ CG212. œpadati u neku te~nost uz kratak zvukŒ (RSA) · Glagol bu}kati u navedenom zna~ewu (v.v. Skok I 206–207 s. {aliti se. breknuti.

v. . ~ije poreklo za sada ostaje nejasno. ERSJ 2 s. od kojeg je napravqen glagol. glagol ba~iti = baciti (v. Ona ga podse}a na izopa~eno tur. Nama se ~ini da se u wemu mo`e izdvojiti element -bala-. Skok ne registruje ovaj glagol. bana bak „gledaj meŒ. i dijal. baciti).POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 7) Prefiks bV- 99 · Elezovi} ovu re~ do`ivqava kao tu|u.

pri ~emu se nagla{ava da on ima dve varijante. . Skok II 94 s. Musi} 1931)215.( O{tir 1930. Gorà~eva 1981. maklen)217. 218 Psl. 217 Up. a drugo glagol sa zna~ewem „govoriti. mh je modalna. brbqatiŒ obrazovan od *toriti sa ekspresivnim prefiksom mo-. ni`e). *mutoriti. *moklenã. (Abaev III 274). a zapa`en je i u slovena~kom (up. Kurkina 1992:187–188. ead.v. *moklâcâ.-h. odre~nom re~com *me . stoga se retko javqa u kompoziciji. moØro{iØi. mecesen)216. kajk. *maku`avã./ *mot-: *motati (se) — **motr. *motoriti218. *mutorânãjâ. U nekoliko oblika javqa se i varijanta *mu-. oblik rekonstruisan je na osnovu isto~noslovenskog materijala. ma-) Ovaj prefiks nije registrovan u razmatranom materijalu. *maklenã (s.javqa se uglavnom u fitonimima (v. Uø. Autori smatraju da se ovde mo`da radi o dva glagola: jedno je oblik obrazovan pomo}u suf. *matrositi. od kojih je prva preovla|uju}a. Merkulova 1976. *munâzati. imperativna negacija. Neki autori dovode ga u vezu sa ie.od *motati. *gu-toriti (ÅSSÀ 20:50).v. Skok II 395. gr. 219 I ovde su ponu|ena dva re{ewa: *mo-tro{iti < (*troxa) ili formirawe glagola u okviru gnezda *met. *ma.100 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 8) Prefiks mV- 8) Prefiks mV(s.-h. 1997:206). U ÅSSÀ ovaj element tretira se kao ekspresivni prefiks.— *motroxãla — *motro{iti (ÅSSÀ 20:67). up. Do sada je ovaj prefiks najvi{e prou~avan na materijalu isto~noslovenskih jezika (up. *musorã?.-h. up. *motãskã(jâ)(?) / *motã{~ânâ(jâ). -or. [arifullin 1982:15–16. U s. klen. PeØleva 1985:37–38. *motro{iti (se)219. 215 Indoiransko ma. Ovaj prefiks izdvojen je u slede}im odrednicama: *macesnã (s. *motony. jeziku prefiks ma. ipak alansko li~no ime Matar{a „Neboj{aŒ (od ne boj se) i sl. **motãrgati / *motãrxati(?).-h. {to zna~i da nije karakteristi~an za ekspresivno prefigirane glagole. ESUM 3:523 s. 216 Up.i *mo-. Jakobson 1971:635. Orel 1990:107).

(-)ta-.220 U Kotovom re~niku -to.(/ -ta. Avram 1989. Graur 1963:24–27. }a-) Tvorbeni element -to.mo`e na}i i u inicijalnom polo`aju). pokazuje da se element to. neproduktivan prefiks koji etimolo{ki stoji u vezi sa zameni~kom proklitikom to (Petleva 1980:69. 220 Ve}ina primera u kojima Miklo{i~ i Fasmer izdvajaju element -to. (-)stu-.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 9) Prefiks (-)tV-. zapravo. 223 U staroindijskom se uz kad. 1986:198). nazivaju}i ovaj element intenziviraju}om re~com. Rizescu 1978. ali i da u nizu primera takvi ekvivalenti nisu na|eni (Petleva 1980:68. prilozima. g) na savremenom nivou znawa ovaj element treba interpretirati kao arhai~an.(< ie. . ^esko-nemecky slovnik I–VII. (-)sto-. 221 F. ead. (-)tu-. iz kojeg se razvila i slovenska pokazna zamenica to) (EWAi I 608–609). b) one pripadaju razli~itim vrstama re~i: pridevima. (-)stV- 101 POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 9) Prefiks (-)tV-. (-){to-. id. (-)stV(s. zna~i da u prvom slu~aju nije potrebno etimolo{ko tuma~ewe. Petleva 1980:65–66. (-)to-.(< ie. 1986:201. id. 224 To. koja je do{la do slede}ih zakqu~aka: a) lekseme sa ovim elementom javqaju se u sve tri slovenske jezi~ke grupe. *kuod) kao prvi deo slo`enice upotrebqava i tad. Sli~no tuma~ewe nudi i Fasmer.za sada nema jedinstvenu interpretaciju.je sporna (up. ead. tako|e ead. v) element -to.naj~e{}e je neakcentovan i ima fiksirano mesto u strukturi re~i — ispred korena a posle razli~itih prefiksa (na{ materijal.-h. a u drugom jeste. Mladenova 1993. id. 2002:21. 1986:201. 2003:36). 2002:21. svrstava u re~ce (Miklosich 205–206). 1878–1893. 2003:37)224. me|utim. Petleva 1980:65–66. imenicama./ -tu-) na slovenskom jezi~kom materijalu222 najvi{e se bavila Petqova. Praha. St. 222 Pojava je zabele`ena i u rumunskom. id. v. up. bez ikakvih komentara. glagolima. Kott. *tod. (-)te-. (-)stV- 9) Prefiks (-)tV-.223 Petqova tako|e konstatuje da velika ve}ina ovakvih leksema ima potpune formalno-semanti~ke ekvivalente bez elementa -to-. 1986:198). Miklo{i~ ga. ead.se razmatra samo u sastavu intenziviraju}eg prefiksa rozto-221. Prou~avawem tvorbenog elementa -to. U svojim komentarima na Fasmerov re~nik Truba~ov tretira ovaj element kao prefiks (detaqnije v.

ali ga ipak u slede}im radovima pro{iruje novim primerima./ u-legati se v. djeti. U ÅSSÀ. *natotãr~iti (se). navedeni korpus leksema te{ko mo`e zna~ajnije dopuniti. uzvik tja!.: *natokle~iti. „smi{qati. up.i glagola legati. Skok nema. Skok II 281–283 s. *natovârzt’i se. rekonstrui{e se niz oblika sa elementom -to-. Up. *natovolosãjâ. udubqivati seŒ (RJA) u-to-legnuti pf. Petleva 1980:67. *natovol`iti se. O ishodi{nom izdevati v. pri ~emu se kod ve}ine rekonstruisanih oblika napomiwe da je wihova starina problemati~na. Rumunske potvrde koje navodi Mladenova pokazuju da je u periodu slovensko-rumunskog bilingvizma ovaj prefiks jo{ uvek bio produktivan (Mladenova 1993). is-to-devati impf. „r a z l e g a t i s e. nadevati (kome nadimak)Œ (RSA) · Spoj prefiksa to. Poreklo ovog elementa nije do kraja razja{weno. materijalu ima i oblika sa inicijalnim }a-.i glagola devati. Petleva 1986:200. *natumor~iti se. uglavnom na osnovu s. „ugibati seŒ : u-legati se „popu{tati.102 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Autorka u svom prvom radu zakqu~uje da se. O ishodi{nom raz.v. *natopãrliti se. Petleva 1980:67. grmetiŒ : raz-legati se „odjekivati. *natomãr{~iti se. *natoumoriti se. Na{ materijal pokazuje da u srpsko-hrvatskom jeziku broj leksema koje sadr`e ovaj element (budu}i da se radi o retkoj i arhai~noj tvorbenoj kategoriji) — nije zanemarqiv. PRIMERI: ras-to-legati se impf. potvrda. U sakupqenom s.-h. oriti se. On bi negde mogao biti varijanta od ~a-. *nas(ã)tumor~iti (se). . s obzirom na broj~anu ograni~enost i neproduktivnost ovakvih re~i.v. *natomãrditi se. *natovârt(â)l’ati / *natavârt(â)l’ati. *natorypati.-h. ali ne treba iskqu~iti ni druga obja{wewa: re~ca }a. mo`da dekomponovano (o)t-ja-. *natopy`iti (se). *natu`uriti se. pa samo istodeva! Kupinovac : iz-devati „izmi{qati. le}i. oriti seŒ (RJA) u-to-legati se impf. izmi{qatiŒ: Sedi. zast. Skok nema. Skok I 414–415 s. Up. œslegnuti seŒ: Utolego grob [abac (gra|a ERSJ) · Spoj prefiksa to.

. sakrivena stvarŒ. „pritisnuti. Up. O ishodi{nom glagolu tuliti (ovde je. sakritiŒ. tako|e stutoqiti „prikriti. up. uviti. Petleva 1994:60–61. iz semanti~kih razloga. neugledno ~eqadeŒ. Skok III 520–521 s. tul. sakriti. „i z b o ~ i t i s eŒ: Polagano ih ‰vrataŠ otvorio i istobo~io se na pragu — ^e{eri su ‰kod jeleŠ istobo~eni i na strani ogranaka. umisliti seŒ Pirot (Jovanovi} B. œukrutiti se. zatutuqiti se „povu}i se u sebe. zamotatiŒ.i glagola bo~iti se. prekinuti dodir sa drugimaŒ (RSA). zamumuqitiŒ Uskoci (Stani})227 : za-tuqiti „zavu}i. tutoqak „zamotuqak. œslab radnikŒ. u{tobâl~im 1. Up. i na-tuliti pf. spopastiŒ Uskoci (Stani}). pri-tuliti „prigwe~itiŒ. bok. „zatisnuti svuda okolo. fig. sve`awŒ. sakritiŒ. masovno se prikupiti na nekom prostoruŒ: Bqe` da bqe`imo. eno vojska zatulila sa svake strane Piva (Gagovi} 2004)226 · Spoj prefiksa to. ispup~iti seŒ (RSA) us-to-bo~iti se pf. Skok I 183–184 s.v. smotuqakŒ. uspraviti se (borbeno)Œ. Petleva 1994:60–61. Skok nema. Petleva 1994a:336. i Borys 1999:86–88. œpojaviti se sa svake strane. Petleva 1994a:336. O ishodi{nom bo~iti se v. u~initi ga nepristupa~nimŒ: Zatulijo `drijelo svozom drva. Kurkina 1985:22. ne na vrhu : iz-bo~iti se „isturiti se. œzaviti u smotuqak. Up. Oblik zatutuqiti pre izgleda kao rezultat reduplikovawa inicijalnog sloga korena. œsitno. œzatajiti. smotuqak. pritegnuti. sg. Up. sg. iz istog izvora i tutuqak / tutuqak „zamotuqak. 227 Up. op-to-tuli 3.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 9) Prefiks (-)tV-. 226 Up. natutuqiti 225 Up. i na-tu-tuliti „nai}i u masi. opkoliti sa svake straneŒ Piva (Gagovi} 2004).nci zatvorim u {talu pa dobro optotulim vrata da im ne ulazi zima Timok (Dini} 1990) : za-tuliti „zauzeti prostor.i glagola tuliti. navalitiŒ : na-tuliti „odlu~no u masi nekud i}iŒ Uskoci (Stani}). œpriterati. œono {to se sakrije. zatutuqiti „v. Skok nema. 2001). œpotko~iti se. „zaviti. pa qudi ne mogu proj.. (-)stV- 103 is-to-bo~iti se pf. sklonitiŒ Bukovica (RSA) · Skok nema. dobro zatvoriti sve otvoreŒ: J. œosloniti se na ne{toŒ Ro`aje (Had`i})225 · Spoj prefiksa to. ?za-tu-tuqiti pf. pf.v. izdvojiti se od sveta. Petleva 1980:67. prignati. smotatiŒ. naveden samo oblik zatuliti) v.

up. „doterati se. z-gu-gurim se 1. naØavrà (se) (BER 4:547. Varbot 1973:6–7. ukoliko nije od po`vati. œnani{anitiŒ: Kome ga Radisav natociqi moskovkom. ripati v. otimatiŒ: Ja po{teno `ivim i mu~im se za ovu |ecu. uputiti seŒ: Kut si to nato228 Reduplikacija je jedno od sredstava tvorbe ekspresivnih glagola. *natorypati. Napomiwe se da je starina oblika problemati~na. oblik obrazovan od prefiksa na. pf. na-to-ciqit pf. v. izviritiŒ Pirot (@ivkovi}). nategnutiŒ. nakriviti (~a{u.. Skok III 145–146 (bez re{ewa).104 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI „neve{to. potvrde u ÅSSÀ se rekonstrui{e psl. nahrupitiŒ Momina klisura. na-su-surim se „naqutiti seŒ Vrawe (Zlatanovi}) : na-surim se „id. ta-`vati impf. ?na-ta-vrim se 1. u kome bi se mogao izdvojiti prefiks pa. œizbo~iti se. „`vakatiŒ Ozaq (Te`ak 1981)230 : `vati „id. Up. `vati. Oblik natavrim najverovatnije stoji u vezi sa bug. sg. o slovenskom *rypati v. œizbaciti mnogo izmeta (obi~no o gove~etu)Œ Zagara~ (]upi}i 1997)229 · Samo na osnovu s. nasrnutiŒ. œusmeriti se. Bjeleti} 1994:268. sg. jedva razumetiŒ. „skupiti seŒ Leskovac (Mitrovi}) : z-guriti se „poviti se. i oblik pa-`vati œjesti mnogo i brzoŒ Kordun (gra|a ERSJ). Petleva 1994a:336. Skok nema. nagomilati se jako padaju}i (o snegu)Œ V. nataknutiŒ Pirot (@ivkovi}) · Skok nema. 229 Ovamo verovatno i to-ripat œgrabiti. œmalo doznati. a kao tvorbena paralela navodi se poq.-h. Up. nepotpuno izgovarati (re~i)Œ. „izvirivatiŒ : iz-muqim „promoliti.Œ (RSA) · Spoj prefiksa to.i glagola *rypati.v. fla{u) ispijaju}i sadr`inu. nagizdati seŒ : na-vrem „navu}i. 230 Up. OS 35–36 s.i glagola `vati.(v. ra-).-h. Up. O s. Petleva 1994:60–61. . P~elice : na-ripati œnavaliti. mu-muqim 1. ta ga vi{e qeba ne ije. ispup~iti seŒ (RSA)228. œnapadati u velikoj koli~ini. Kurkina 1992:100. sg. œnadreti. gde }e i biti dato tuma~ewe glagola). Zaglavak (RSA) is-to-ripat (se) pf.Œ Leskovac (Mitrovi}) itd. Petleva 1980:67). sa umetnutim -to-. œnagnuti. izraz baba ta`vaka „zanovetalicaŒ (Mate{i} 6). u-to-rypa} „ubitiŒ (ÅSSÀ 23:163. upu}uje se na Øavrà (se). skupiti seŒ (RSA). na-to-ripati pf. na~uti. ne toripam od dr`ave ka on Vasojevi}i (Stijovi} 1990).

Formalno je mogu}e s. v. U obliku talingati do{lo je do nazalizacije osnove. uperitiŒ (RSA) u-to-ciqit pf. namagar~itiŒ (RSA) verovatno stoji u vezi sa glagolom tociqati (se) „klizati (se) na leduŒ (RJA). li nkam1„skitati bez poslaŒ.i glagola ligati. 234 S. primere s. Bjeleti} 2002:115). obmanuti. Skok ne tuma~i glagol ligati. zibati (se)Œ Istra (RSA).v. 233 Za baltske paralele ovog slovenskog glagola up. nasamariti. klatitiŒ. quqati seŒ Ba~ka (RSA) · Spoj prefiksa ta.-h. Bjeleti} 2002:116. . Fasmer IV 297 s. denominal od tocilo „brusŒ (Skok III 451 s. œvoziti se. nametnuti se nekomŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976). wihati seŒ i ~ini se da semantika govori u prilog takvoj rekonstrukciji (up.-h.i osnove ciqati (o kojoj v. li nga se 3. pej. (-)stV- 105 ciqio. glagoli l i ngati „skitati.v. celâ). *ligati. *lygati II) koji se pak tuma~i kao mogu}a ekspresivna varijanta od *lykati II. nani{aniti. Skok II 125 s. Skok I 265 s. sg. zibati seŒ: Ne talingaj se vu ti zifki Ozaq (Te`ak 1981) : ligati œpokretati tamo-amo. opasnu situacijuŒ (RSA). 412 s. wihati (se).v. u. klimati. U oblicima sa elementom -to. Zlakusa (RSA). utociqio pravo ovamo. i BER 3:409 s. 232 Oblik natociqati u zna~ewu „prevariti. izraz natociqati se na tanak led „ne~ijim podvalama.ume}e se izme|u prefiksa na-. kalimbati (se) œquqati (se). „usmeriti se prema nekome ili ne~emuŒ: Eno ga. cil. œid.v.v. quqati. Up.v. up. v. cilj. kolijevka)234. Bezlaj I 64 s. *legati (se) II i *ligati III)233. Bjeleti}/Vlaji}-Popovi} 1991:132).Œ Vrawe (Zlatanovi}). lutatiŒ Gorobiqe. „i}i ~as tamo. *legati (se) „quqati se. œnani{aniti.do{lo je do semanti~kog pomaka „nani{anitiŒ > „uputiti seŒ (v. luwati. s umetnutim m pred labijalom. ~as ovamo. lukavstvom biti doveden u te{ku. Toporov 1985a:133–134. U ÅSSÀ 17:24 on se svodi na psl. i}i u krug kao klatnoŒ Pirot (Zlatkovi} 1988) — iako se zna~ewe „quqati seŒ javqa paralelno sa „skitatiŒ — ne idu ovamo (v.232 ?ta-lingati se impf. ligati se œklatiti se. oblik svesti i na psl. sedi kot ku}e Vasojevi}i (Stijovi} 1990)231 : na-ciqati „upraviti na ciq. up. sg. uzeti na ni{anŒ: Utociqio Tur~in. li ngam 1.v.v. brusitiŒ. pa samo mene puca Vasojevi}i (Stijovi} 1990) · Element -to. Snoj navodi oblik talingati kao parale231 Ovamo verovatno i na-to-ciqati „do}i tamo gde nije pozvan.v. Skok pomiwe samo glagol tociqati „o{triti. klimati se. li ngam „vu}i seŒ i id. srodno sa psl. kolimbati „quqatiŒ (< kolibati.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 9) Prefiks (-)tV-. koji se nalazi u osnovi ovog obrazovawa. te}i). {to nije ubedqivo. oblik *lygati (s.

uobi~ajivatiŒ id. a to je navelegati.. pa laju na dobre qude Piva (Gagovi} 2004). „govoriti mnogo o ~emu bezna~ajnom. i izvedenice: trtqa.Œ. ali se taj sin odrven~io. „i}i kojekud. trtqu{a pogrd.Œ. quqati seŒ. oblik sa prefiksom ko-: koligaØi „klimati se. Kao semanti~ku i tvorbenu paralelu up. talikati œvaqati.106 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI lu sln.) · Glagol velaniti se (bez elementa -to-) relativno je dobro potvr|en u s. (ibid. eventualno i ka{. ali s. na-to-vrsti se „naturiti se. Up. natrtqati se œnapri~ati seŒ Uskoci (Stani}). Up. nasrnuti na nekoga. up. koji nema kona~no re{ewe i smatra se. obra}ati pa`wuŒ: Mi . „nava|ati se.. 237 Up. Bjeleti} 2002:115. œuporno pratiti. eventualno. trtqo. ko ma~ka na xigericu Piva (Gagovi} 2004)235. Gorobiqe (RSA).v. kotrqatiŒ. brbqati. prezasititi se ne~imŒ. zaokupitiŒ: No se navelani neka prokleta bolijest. Bezlaj IV 150). isti glagol u primeru: Navelegalo onu neznaniju. trtati / trtqati „id. rezultatom izmene glagola kolihaØi pod uticajem kulâgaØi (ESUM 2:511). Up. ne da{ mi mira Crkvi~ko Poqe. velam „mariti. skitatiŒ Uskoci (Stani})236. smatraju}i da je ovaj glagol nastao aferezom od kotalikati < kotaliti œid. jeziku. Skok ne registruje ovaj glagol. brbqivacŒ Uskoci (Stani}). up. œputovati kojekuda bez ciqaŒ CG (RSA). „(na nekoga) nadovezati se.v. „onaj koji pri~a koje{ta. navrsti seŒ: [ta si se na me navelanio. pojaviti se dosa|uju}iŒ (RSA). . pa i ne vela (RSA). diramo Jakova. pogrd. œnavaditi seŒ. „nagovoriti nekoga na {toŒ Piva i Drobwak ( Skok III 573–574).a m pf. On bi se eventualno mogao dovesti u vezu sa velati „besposli~itiŒ. po~eti dosa|ivati. i velati. œogaditi sebi ne{toŒ od velec „mno`itiŒ (SEK III 310). „okomiti se.-h. navrsti seŒ : na-vrsti se „po~eti smetati. navelec sa „zasititi se. etimolo{ki srodan ukr. blebetatiŒ (RMS). na-te-velaniti se pf. te mnogo na{eg robqa pokolika. ne ostavqati nekoga na miruŒ. spopasti koga. „navaliti. ali za sada nema etimolo{ko re{ewe. trtqati pej. velaniti se impf. œlo{e. velim pomiwe oblik koji bi tako|e mogao stajati u vezi sa navelaniti. neuredno raditi ne{toŒ Uskoci (Stani})237 Oblik natevelaniti se dat je bez primera upotrebe.Œ (v. trtqalo. œnapri~ati mnogo ~egaŒ : na-trtqati œid. i ESUM 3:230 s. : na-velaniti se œnavaditi seŒ: Navelanijo se na vru}u vareniku. v. lignuØi. na-to-trtqati pf. navrsti seŒ Uskoci (Stani}). 235 236 .

Budu}i da je u pitawu glagol koji ozna~ava govorewe. Sáawski 1974:53–54). bu~awe kao posledica tre{weŒ: Ko wegovo rondawe obadira? id. 511 s. torotan „brbqivacŒ. torotaqka. toroku{aŒ. grditiŒ. Iako ne pomiwe sam glagol trtqati. s varijantom rendaŒ (Skok III 158 s. œplakatiŒ Uskoci (Stani}). *brboliti. wihati seŒ. Kao {to se iz ovog i slede}eg primera vidi. mucatiŒ (id. œprevrtati. ~eprkatiŒ : brbqati „govoriti mnogo. akusti~ku predstavu: rondawe „lupetawe. SP 1:414–415 s. tepati.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 9) Prefiks (-)tV-. torontati 238 Up. kako se kome svidiŒ. . moglo bi se pomisliti i na wegovo onomatopejsko poreklo. œpsovati. œnegodovati. naro~ito ako se imaju u vidu slede}e potvrde: torotati. ali ima i: rotan adj. Skok nema kona~no re{ewe za ovaj glagol239. œvikati.Œ. tako|e ronÖat „stalno (za ne{to) prigovarati. gun|ati. *brbati. torotaqa. œpri~ati koje{ta. Piva (Gagovi} 2004)240. izjuritiŒ : iz-rondati se œizvikati seŒ Uskoci (Stani}) · Spoj prefiksa to. zanovetatiŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija).vv. Skok navodi bliske onomatopejske glagole koji ozna~avaju besmisleno i nepravilno govorewe: trtositi „blebetati brzo da se ne mo`e razumetiŒ (Skok III 510 s.). galamiti. (-)stV- 107 · Spoj prefiksa to. rasturati.i glagola trtqati.javqa se i u kombinaciji sa onomatopejskim osnovama (Bjeleti} 2002:114). subjekt pijan ~ovjek) „posrtati. torotqati „pri~ati bez prestanka i koje{ta. U RJA je zabele`en osnovni glagol sa druga~ijim zna~ewem: rondati (se) „klimati (se). premetati.v. Kod Hadrovi~a se pak pomiwe samo pridev ron|av (Hadrovics 1985:437). kr{itiŒ Unac (Jovi~i}). 240 Up. baqezgatiŒ Uskoci (Stani}). 239 „Mo`da je u vezi s ma|. pridevom ronda „prqav. nerazumqivo govoritiŒ Potkozarje (Dalmacija).i glagola rondati. œgun|ati.v. izdirati seŒ. Up. œonaj koji ne{to olako radiŒ. rondati œqutito negodovati. œispri~ati nadvoje-natroje. to-rondati impf. dovode}i ih u vezu sa onomatopejom trt. a o formantu -l. trtqati. brbqati. œnatmuren ~ovekŒ. ali je zanimqivo da glagolska imenica izvedena od wega ozna~ava zvu~nu. œiza}i. œogovaratiŒ. Kao tvorbena paralela za oblike trtati : trtqati mo`e poslu`iti par brbati „preturati. vikatiŒ Unac (Jovi~i})238 is-to-rondati pf. element -to. klimati se. trt) i trtati „zapiwati jezikom. torota~a „pri~alica. tra`iti pipaju}i. ’mleti’Œ : rondati œid. trtati). trestiŒ: Eno mu se ve} i ku}a po~ela rondati i ru{iti Lika. klimavŒ.v. imenicom rongyasz „odrpanacŒ. roptatiŒ. i mogu}nost veze sa roniti se „ru{iti seŒ i sa roncat (Kor~ula. koje{taŒ (v. i rondati œpreturati po ne~emu prave}i bukuŒ Lika (Ajxanovi} 2002).v. torokati. rondati se). (ibid. biti nesiguran u hodu.

up. Zabele`eni su i oblici sa drugim vokalizmom: tarandati „id. nato}oriti se „smra~iti se u licu. qut. œbrbqatiŒ. Fasmer IV 20. 241 Pored navedenih. te{ke naraviŒ Ro`aje (Had`i}).v. Skok III 160 s. Ovaj glagol. za ovaj pridev i imenicu up. tarantati Uskoci (Stani}). kako bilo raditiŒ. up. rus. œsvadqiv. œslu~ajno nai}i. neraspolo`enŒ. œnemarno odeven. toroku{aŒ Uskoci (Stani}). œvise}i kretati se tamo-amoŒ. up. taranta „brbqivacŒ Piva (Gagovi} 2004)241. natoro(n)titi se „naqutiti se. qutitŒ. bazati. naqutiti se. Bjeleti} 2002:114–115. natoturiti se. dojuritiŒ Uskoci (Stani})242 talanga~a f. „besposleno skitatiŒ Leskovac (Mitrovi}) do-ta-langati pf. Skok uop{te ne tuma~i s. ØaranØa). (ibid. bugarskom i ~e{kom. o ovim pojavama v. protarandati „re}i ne{to bez veze. Øarabar I. lutatiŒ : langati œ{vrqati. nema op{teprihva}enu etimologiju. totoran adj.). zasukanŒ Uskoci (Stani}). varirawem vokala osnove. v. „do}i. skitatiŒ. „neraspolo`en. potvr|en u srpsko-hrvatskom. koje Fasmer tako|e tuma~i kao onomatopeju (v. œosoba koja ne{to slabo. iz istog izvora i {-langati „i}i tamo-amo. ØarandaØâ „brbqati. ovla{ radiŒ id. vrlo neuredno plastiti. œi}i bez ciqa. œslabo raditi. prispetiŒ : do-langati „do}i. Kao rezultat tvorbeno-semanti~ke kontaminacije torotati i rotan javqa se glagol natoro(n)tati se. vri{tati. sasvim se oneraspolo`itiŒ > totoran m. kao i izvedenice taranda~a. Bjeleti} 1994:267.i glagola langati. grubŒ.vv. langam se 1. skitati. œiza}i. nesloga (obi~no porodi~na)Œ: Me| wima je vazda vladala rota id. ratoboranŒ. torokatiŒ. „osoba koja mnogo ide tamo-amo. 21 s.108 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI „id. namrgoditi se. kositi ovde-onde. 268) — natotoriti se. natrapatiŒ. umek{avawem zavr{nog suglasnika osnove. „napri~ati koje{taŒ. . ØaraèdaØâ. ØaranØiØâ. dangubitiŒ. œpri~qivŒ Uskoci (Stani}). izjuritiŒ. tumarati.Œ Uskoci (Stani}). mlataratiŒ. œbrbqivica. propri~ati ne{to maloŒ. 242 Up. sneveseliti seŒ. mlatarati (o odelu)Œ. œnezgodan. U tom slu~aju oblik torondati mogao bi predstavqati zvu~nu nazalizovanu varijantu. skitaraŒ. ta-langati impf. tarandaqka.) · Spoj prefiksa ta. glagoli tarandati. i oblike sa prefiksima istarandati „ispri~ati nadvoje-natrojeŒ. mada bi se ona mogla svesti na oblik landati „klatiti se. bu~anŒ. Piva (Gagovi} 2004). nedru{tven. toroqav „neotesan. lutati. sa promenom nd > ng. kupiti senoŒ Uskoci (Stani}). skitatiŒ. rot. rota „sva|a. qutit mu{karacŒ. potvrdu. skitati. natarandati pej. œokretati se. sg. œi}i tamo-amo. (ibid. Piva (Gagovi} 2004). tarantati imaju i slede}a zna~ewa: „povr{no. taranta~a „ona koja neuredno obavqa posloveŒ. koja bi mogla biti „koji vi~e. odatle daqom modifikacijom (reduplikacijom.-h. lutatiŒ.Œ Uskoci (Stani}). „neraspolo`en. œi}i tamo-amo. natmuriti se. œzao.

Bjeleti} 2002:115. povr{no. dovu}i seŒ. langat se „i}i bez ciqa. i}i onako tamo-amo. „pojestiŒ : po-landati „sve pojesti. tako da se zbog vetra ~oveku ode}a lepr{aŒ Kosovo (Elezovi}). govorqiv. pri~qivŒ. pogrd. landat „halapqivo piti voduŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). langazovam „lenstvovatiŒ. dogegati se. dolandati „do}i klate}i se. landav adj. œosve`iti se stoje}i na vetru slabo odeven. landavu{a f. izlupati.v. nemarno uraditi (pokositi. nadlandati „prevazi}i u ve{tom izra`avawu. blebetu{aŒ. izre}i seŒ. . obigratiŒ. v. zalandati se „ukaqati se. olandati „jezikom pokupiti ostatke hrane po sudu. istalandati se „ispri~ati seŒ Uskoci (Stani}) : iz-landati „izbrbqatiŒ (RSA).POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 9) Prefiks (-)tV-. vu}i seŒ. œogrepstiŒ. œjesti sve dok ne nestane i posledwa mrvica hraneŒ Uskoci (Stani})243 ta-landara f. polizatiŒ. gde je do{lo do umetawa likvide r mo`da pod uticajem oblika protarandati. „ispri~ati nadvoje-natrojeŒ. „lizatiŒ. „do}i bez i~egaŒ: Zalandal se s prazni yepovi Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. landati „te}i. skitatiŒ Uskoci (Stani}). œgovoriti nepovezano i besmislenoŒ. œnaskitati seŒ Uskoci (Stani}). olizati. pojesti sve do posledwe mrve. izlandati se „nalajati seŒ. œizbiti dete {akom po stra`wici. is-ta-landati pf. œizbrbqati se. pograbiti i sl. uprqati seŒ Uskoci (Stani}). œlagatiŒ. landa se 3. tra}iti vremeŒ tako|e nema re{ewe (v. „skitati se. pogrd. langãzuvãm vulg. sg. proskitati. œr|avo. iznuditiŒ. langaza œid. polizatiŒ. lajdati). blebetu{aŒ Srem (Maksi} 1980) : landara „id. slandati se „sjaraniti seŒ. up. bez okoli{ewaŒ. ulandati se „umrqati se. (-)stV- 109 posledica izvesnog uticaja turskog jezika (v. odatiŒ. npr. œre}i nehotice. l a ndalica „larmayijaŒ (RSA)244 243 Semanti~ki potencijal osnovnog glagola daleko je {iri. zalanda se 3. pro{vrqati. landat „lepr{ati se. œtu}i {akom po stra`wici (obi~no dete)Œ Dubrovnik. 244 Up. Ba~ka. govorewu. na{etati seŒ. „govoriti nepovezano i besmislenoŒ Uskoci (Stani}) po-ta-landati pf. i{opatiŒ. polokatiŒ. nalandati se „najesti seŒ. izvetriti seŒ (RSA). 2004). i protarlandati „ispri~ati kojekako i koje{taŒ Uskoci (Stani}). izlandati „vikom posti}i. „toroku{a. landati impf. prolandati „obi}i idu}i tamo-amo. obigratiŒ. ^e{. lutalicaŒ koje Moskov tuma~i kao turske pozajmqenice onomatopejskog karaktera (Moskov 1969:481). œizvikati se. izbrbqati. Machek 318 s. vucarati seŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. izgrditi nekoga povi{enim tonomŒ. „klatiti se. œi}i tamo-amo. „brbqiv. landati (s kim) „vladati nekim. nadgovoritiŒ (RSA). œobi}i. landati „landaratiŒ Vu~itrn. fig.Œ.)Œ. polandati „sve pojesti. œre}i otvoreno. lelujati se. nekoga dr`ati na uzdiŒ Istra (Ribari} 1940:162). landati se „nedovoqno obu~en stajati ili hodati bez potrebe po hladnom vremenuŒ Dubrovnik (RSA). œnatumarati se. Bjeleti}/Vlaji}-Popovi} 1991:132).Œ. sg. landati impf. langalo „skitnica. uprqati se blatomŒ BiH (RSA). uprskati se. odati se. 2004). litiŒ. „brbqivica. Na to ukazuju odgovaraju}i oblici u bugarskom. œmokriti (u posteqi) u snuŒ Drobwak.

pf. praviti se va`anŒ. blebetati. le{kariti. Ovde su. „pona{ati se kao ba{a. besposli~itiŒ (RMNP I 78). naklapatiŒ (RSA) · Spoj prefiksa to. koji sufiksacijom daje land-ar-ati. ba{iti se impf. praviti se va`anŒ. razglasitiŒ BiH.v. brbqati. brdo se razba{ilo Lika (RJA). ba{ari se „izle`avati se. *baxati (v. Moskov 1964:139–140). up. gacaØi øo blaØuŒ (Moskov 1962:154. denominal od ba{a „poglavar. razmetati se. up.v. Za problem grupe -nd. raskriliti. i Bezlaj I 13 s. razuzuriti seŒ: Deda sedne uz ogaw. me|utim. razba{iti se „raskriliti se. zabaviti se kao ba{aŒ (RSA). siliti se. u vezi sa psl. *bachati 2. stare{inaŒ (v. ras-ta-ba{i se 3. „raskomotiti se. Vojv. Skok I 117 s. le{kariti.i glagola landati. œodmarati se le`e}i.. zbrkano. „razbala}iti seŒ: Rastaraba{ijo se kaj aga Kosovo (Elezovi}) raz-ba{iti pf.. „id. i ESUM 3:190 s. „pri~ati koje{ta. izle`avati seŒ. ba{).Œ: Râstoba{il se kâno aga! Timok (Stanojevi} 1927) ras-ta-ra-ba{it se pf. izbrbqati.i glagola ba{iti. O poreklu ovog glagola v. „provesti se. rastaba{i se i pita sina i snaju. razmetati se. raditi ne{to kao ba{aŒ: Po minderu ruke razba{ila. SP 1:180 s. ba{-k-ar-iti se „id. Loma 1999:104–105. basati II)245 i ba{iti se2 „pona{ati se kao ba{a. sg. pogrd. sg. Bjeleti}/Vlaji}-Popovi} 1991.v. : landarati impf.. etimolo{ki srodan ukr. u pitawu dva etimolo{ki razli~ita homonima ({to je promaklo sastavqa~ima RSA): ba{iti se1 „odmarati se le`e}i. up. izba{iti se zast.v. Crna Reka (Markovi} 1986) râs-to-ba{im se 1. siliti se.110 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI is-ta-landarati / istalandariti pf. oblik sa prefiksom ~a-: ~alandaØi „kaskaØi. `uriti se. œra{iriti se. . landa. pej. 245 Up. Tomanovi} tuma~i imenicu talandara kao rezultat kontaminacije talambas + landarati. mak. ra{iriti seŒ: ^ovjek se razba{io.up. Up. izle`avati seŒ (RSA) · Spoj prefiksa to. „ra{iriti. komotno se namestitiŒ Potkozarje (Dalmacija). smatraju}i da se ovde govor upore|uje sa lupawem u bubaw i da je imenica nastala kao labara od labarati (Tomanovi} 1938–1939:211). „izgovoriti brzo.Œ (RSA).

potalau{it se „pritajiti se. u pogledu semantike do{lo je do sekundarnog naslawawa na turcizam ba{iti se2. sti{ati se. „poti{tenŒ Uskoci (Stani}) po-tala-u{ice adv. popustitiŒ. oblik u me|usobnu vezu dovodi Mladenova 1993:15). obli246 Mo`da bi se smelo pretpostaviti da je nepro{ireni prefiksa ta. œzapasti u poti{tenost. zatalau{ijo se i pu{i krxu Piva (Gagovi} 2004) po-tala-u{iti / potalau{iti pf. prikriti se. skupiti seŒ. Ta-u{anovi} Uskoci (Stani}). (-)stV- 111 Kod oblika sa umetnutim elementima -ta. i Vlaji}-Popovi} 2002:230–231. potalau{iti se / potlau{iti se „postideti seŒ: Potalau{ijo se ko kupovno ker~e — Pokrijo se u{ima i potalau{ijo ko i svaki krivac Piva (Gagovi} 2004). „primirivati se da se ne bude opa`en. povampiriti seŒ Uskoci (Stani}). kao oblik kod kojeg je do{lo do „uslo`wavawaŒ ekspresivnog prefiksa ta-246 (posvedo~enog u rum. pona{ati se kao krivacŒ: Ne{to se kom{ija bija{e potalau{io. dijal. sneveseliti seŒ. jeziku sa~uvan u prezimenu Ta-u{an. u}utatiŒ Rijeka Crnojevi}a (gra|a ERSJ) tala-u{a f. dijal. „}utqiva. „biti obuzet ose}awima stida. pokuweno. praviti se neinformisanim o ne~emuŒ: Potalau{ila se iza stoga i ni{ta ne zbori. sa ose}awem neprijatnostiŒ: Potalau{ice pro|e mimo nas Piva (Gagovi} 2004) · Najbli`e formalno-semanti~ke paralele ovog crnogorskog glagola nalazimo u rum. za-u{vam „oti}i nekud tajnoŒ (rum. pokolebati se. potalau{iti se / potalau{iti se „primiriti se.-h. naj~e{}e podmukla osobaŒ Zagara~ (]upi}i 1997) po-tala-u{en adj. œnadi}i se. potalau{iti se „u}utati se. „pokrasti. ’pokriti se u{ima’. prikradati seŒ: Zadovijek se talau{ila oko tu|ija ku}a da ~uje {to pri~au ~eqad Zagara~ (]upi}i 1997) za-tala-u{iti se pf. ni{ta ne govori Pro{}ewe (Vuji~i}). prevaritiŒ i bug. kojima se u osnovi nalazi glagol ba{iti se1. Ovim oblicima mi prikqu~ujemo i s. . tader ne{to pakosno sprema Zagara~ (]upi}i 1997).POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 9) Prefiks (-)tV-. za-u{a. gleda ispre sebe.u s./ -to-. œpovu}i se. rastu`iti se. -ta-ra-. pokoriti seŒ. tala-u{iti se. postideti seŒ: Mikan }uti. umudriti se. „stidqivo. œdobiti smeran izgled posle kakve u~iwene gre{ke.-h. a mi je tra`imo — ^uva se we ka se potalau{i. œpraviti se neve{t. V. povu}i se. pritajiti se. tala-u{it se impf. a ta-usi „sakriti. pokupitiŒ. i bug.

pro-u{ati „raspituju}i se izna}i. prema kojem se u navedenom obliku izdvaja inicijalni element }a-. Za glagol u{iti moglo bi se pretpostaviti isto poreklo. mak.v. ra`alostiti seŒ (RMS) · Spoj prefiksa to. postati snu`den. dou{ati. prou{ati „do}i do obave{tewa o ne~emu. Skok nema. pokusat pej. O ishodi{nom pokuwiti se v. naslutitiŒ Piva i Drobwak (Gagovi} 2004. do~utiŒ Uskoci (Stani}). Pored predlo`enog tuma~ewa. „pojesti na brzinuŒ Piva (Gagovi} 2004) : pokusati „pojestiŒ Uskoci (Stani}). koje tuma~i kao denominale od sintagme do uha (Skok III 538–539). }apnuti „malo pojestiŒ Uskoci 247 [to se ti~e elementa tala-. sneveseliti se. shvatatiŒ (Pokorny 78) s pro{irewem -s-.-h. ili. saznati. iz sigmatskog aorista (up. 249 Up. v. po-to-kuwiti se pf. Bory s 1980:30–32. tuma~i kao onomatopejske. *au. arh. ?}a-pokusnuti pf. opazitiŒ. zatu{aluvam se „sakrivati seŒ Gali~nik (Bolinovski 1952:147).Œ Zagara~ (]upi}i 1997) · Skok nema.v. zau{liv „koji je kadar primetiti. up. skitatiŒ (v. Mogu}e je i drugo obja{wewe. œbiti slabog raspolo`ewa (zbog bolesti. saznati. Semanti~ki i formalno sa navedenim glagolima mogao bi se povezati i s. . npr. Skok II 81 s. kimati. dijal. talavawa. uho)249. Tako se na zajedni~ki etimolo{ki i tvorbeni predlo`ak svode oblici iz tri razli~ita jezika. a umbla tala-bala „lutati. a sre}e se i u formaciji tala-bala. talandati. Ovaj primer pomiwe Skok s. doznati.v. mo`da. up. tu`an. u rumunskom postoji uzvik tala kojim se ozna~ava tihi govor. „id. kao u uho < ie. talavariti. oblika trenutnog vida prema *{ibiti „savijatiŒ248. korena koji se javqa i u *aviti < ie. zau{i „primetitiŒ. doku~iti. Autorka i slovenske tvorevine ovog tipa. *ausos. uho navode}i ga pored dou{iti. mo`da i mak.„prime}ivati. prema kojem je glagol u{iti kontinuanta ie.i glagola -kuwiti. Bjeleti} 2002:118. Vukovi} 1940)./ *auses-.-h. zau{uvawe „prime}ivaweŒ. Skok s. s. dodat na osnovu glagola pokusati. ako se ta re~ izvodi iz istog korena. ne treba odbaciti ni mogu}nost da je u pitawu rezultat kontaminacije glagola }apiti. dijal. prona}i. mak.112 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ku)247. glagol u{nuti „kradom brzo pro}i ili protr~atiŒ Vinkovci (RJA). 248 O detaqima formalnog i semanti~kog tuma~ewa ove re~i v. u{ak „uhodaŒ (RMJ). Serban 1974:524–530). koji Bori{ izvodi iz psl. siroma{tva)Œ Kordun (gra|a ERSJ) : po-kuwiti se œpasti duhom. ali pod uslovom da je on sekundarno obrazovan na osnovu ve} upro{}enog u{nuti. *-{âbnoti. `amorewe.

B.) : lasati „brzo i}i. „neprikladno. œona koja pri~a koje{ta. œnaga|ati. skita~icaŒ Uskoci (Stani}). }apat pogrd. œpri~atiŒ Lika (usmeno M. œduvatiŒ: Vqetar }alasa. œnevaqala `enska osoba. neuredno obu~en mu{karacŒ. (ibid. œpri~ati koje{ta. {ega~iti se. up. i nalahat se œnahodati se i naobilazitiŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). Unac (Jovi~i}). up. 251 Nije jasno spada li ovamo }elahnuti œukrasti ne{to na brzinuŒ Ro`aje (Had`i}). Kordun (gra|a ERSJ) pro-}a-lasati pf. obi}i. Piva (Gagovi} 2004) · Skok nema. œlakrdijati. 252 Up. glava. U ovom kontekstu interesantan je oblik balasati œlutati. {ega~iti seŒ Piva (Gagovi} 2004). tumaratiŒ BiH (RSA). u kome bi se mogao izdvojiti prefiks ba-. „lutati bez ciqaŒ Banija i Kordun (Petrovi} D. „i}i kako bilo. dodat na istu osnovu. O ishodi{nom glaviwati v.) : glav-iw-ati „i}i bez ciqa. komedija{icaŒ. gutatiŒ Zagara~ (]upi}i 1997).)251 · Skok ne registruje ni }alasati ni lasati. naklapatiŒ Unac (Jovi~i}). „pro}i. jestiŒ Vasojevi}i (Bori~i}). *laxati).v. „takva `enaŒ id. {aliti seŒ250 Uskoci (Stani}). }alaskara.v. brbqivicaŒ. 250 Ovamo verovatno i deminutiv }a-laskati se „{aliti se. posetiti neke krajeveŒ Uskoci (Stani}) }a-lasan m. lutati. Oblik lasati verovatno poti~e od l a hati „hodati brzo. }alasa~a f.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 9) Prefiks (-)tV-. pri~ati koje{taŒ Piva (Gagovi} 2004). ?}a-glavati impf. disati : dihati. up. `uritiŒ Dubrovnik (RSA)252 (o wemu v. bulaznitiŒ. ÅSSÀ 14:16–17 s. i }asati se „{aliti se. }alaska. kusati. {vrqatiŒ. tumaratiŒ. kusat pej. „halapqivo i mqackaju}i jestiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) i kusati pogrd. Skok II 261. . tr~ati. }alasati „raditi ne{to sitnoŒ. (-)stV- 113 (Stani}). Skok I 566–567 s. be`atiŒ (RSA). i kala-kusat œprobati. up. „jesti. „jestiŒ Uskoci (Stani}). ?}a-lasati impf. kasati. }alastra „`enska osoba koja voli da se {ali.

blebetati.vv. Re~ je {iroko posvedo~ena. PRIMERI: la-brwati impf. Tako se u ÅSSÀ element *la. Iako Nemec ograni~ava prisustvo prefiksa la. *lagodânã(jâ)).114 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 10) Prefiks lV- 10) Prefiks lV(s. „wu{ka. Piva (Gagovi} 2004). 253 254 . ili kao ekspresivni prefiks (s.-h. izdvajawe ovog prefiksa nai{lo je na prihvatawe (up. zalupetatiŒ: Zalabrwa eravi Nikodim i unese smutu me| qude Piva (Gagovi} 2004) Sa ovom konstatacijom sla`e se i Kope~ny 1983:38–39.Œ. pokazne zamenice *ol.u krajwoj liniji onomatopejskog porekla253.javqaju ili kao samostalni prefiksi. Up. labrwa Vojv.vv. *lagoditi. „zabrbqati. On smatra da je element la. la-. ili same te organe i wihov rad. Materijal prezentiran u radu pokazuje da se elementi la-. le-. le-. Lika (Ajxanovi} 2002). Truba~ev 1991:210. gubicaŒ. (RSGV). *lalokã / *laloka). Kurkina 1992:187). lo. „brbqati. *lagoda / *lagodã / *lagodâ. Uskoci (Stani}). ustaŒ (RSA)254 : brwa / brwa pej. torokatiŒ Lika (RSA. Split (Vidovi} 1990). i ESJS 7:401 s. Potkozarje (Dalmacija). up. „ustaŒ Uskoci (Stani}) za-la-brwati pf. „id. konstatuju}i da se ovaj element dodaje osnovama koje ozna~avaju odre|eni ose}aj u organima za varewe. bez ikakvog komentara o wegovoj prirodi (s. labrwa Vasojevi}i (Bori~i}).(s.v. labrwa Vojv. iza datog prefiksa). Unac (Jovi~i}). ili u kombinaciji sa nekim drugim prefiksom (u ovom slu~aju oni uvek zauzimaju drugu poziciju. {to je dovelo do daqeg prou~avawa wegovog porekla i sfere upotrebe.tretira ili kao prefiks zameni~kog porekla < ie. lo-) Na postojawe prefiksa la.prvi je ukazao Nemec. Potkozarje (Dalmacija). (RSGV). ili se pak odre|uje samo kao prefiks. œi}i tamo-amo. (RSGV). laloka. *ladã. {vrqatiŒ Uskoci (Stani}) < la-brwa / labrwa f. œusna. a da je kao prefiks prvobitno ponavqao zna~ewe osnovne re~i u ciqu wegove intenzifikacije (Nemec 1979). *lagyz(d)a. Ajxanovi} 2002). pej. Ma~va (gra|a ERSJ).na relativno uzak leksi~ko-semanti~ki krug. Vojv.v. *lagyz(d)iti).

O glagolu lavrwati v. ÅSSÀ 3:130 s. ~equstŒ. „poleteti mahnuv{i krilima. torokatiŒ Divoselo. „brbqati. *bãrna. Skok I 214). i la-brta / labrta „v. udarati krilimaŒ. brndat „govoriti bez smisla.v. Loma 2000:608–609. govoriti sam za sebeŒ Timok (Dini} 1990).u imenici labrwa izdvaja Nemec 1979:122256. i imenicu leprh „jedan pokret pri lepr{awuŒ (RSA). labrte pl. Piva (Gagovi} 2004). primera: la-loka / laloka „vilica. u kojem se izdvaja prefiks to. œdesniŒ (RSA). O ishodi{nom obliku brwa v. brbqatiŒ (RSA). ÅSSÀ 14:23 s. Skok na jednom mestu smatra da je ova imenica onomatopejskog porekla (Skok II 255 s. labrda) obrazovani su i odgovaraju}i denominali (lavrwati. le-prhati impf. 256 Nemec u svom radu pomiwe i imenicu laloka. œgubica. ustaŒ id.v. „usna. pej. brbqatiŒ (o ovom glagolu v. *lalokã / *laloka. Glagol labrwati o~ito treba smatrati denominalom. o~ito je do{lo do ukr{tawa sa brndati „brundatiŒ. labrwaŒ Slobo{tina (RSA). blebetaloŒ (RSA) la-br-n-dati impf. `enska osoba koja puno pri~a i ogovaraŒ Sesvete (Maresi} 1996).v. mahati. blebetatiŒ < la-brda / labrda f. nepovezano. p r h n u t iŒ (RSA)257 : prhati Up.v. „nai}i nemarno idu}iŒ Uskoci (Stani}) VARIJANTE: la-vrwati impf. druga~ije Skok II 265. „gun|ati. odatle œgovoriti koje{ta. 256 s. a na drugom da je nastala ukr{tawem leksema labra i brwa (id. i vrwati. „brbqati. (RSGV)255 labrda{ m. me|utim. labrda œgubicaŒ Vojv. œizbrbqatiŒ Lika (Ajxanovi} 2002) na-la-brwati pf. 255 . koji se mo`e tuma~iti i kao nazalizovana varijanta glagola labrdati. (ibid. labrta „labrdaŒ Barawa (Sekere{ 1977). labrwatiŒ Lika (RSA) : brndati „govoriti koje{ta. laloka~a „alapa~a. u kojima se tako|e izdvaja prefiks la-. Uskoci (Stani}) < la-vrwa f. U obliku labrndati. Od varijanata imenice labrwa (lavrwa.pred istom osnovom. labrdati). labrwaŒ. Zanimqivo je. da je posvedo~en i oblik to-brwa 3. blebetati. Za etimologiju up. pogrd. „brbqati. œusneŒ Ba~ka (gra|a ERSJ). Lika (RSA).) la-brdati impf. „labrwaŒ (RSA). „brbqivac.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 10) Prefiks lV- 115 iz-la-brwati pf. „v. œdebela usnaŒ. leprhnuti pf. wu{ka. œnepcaŒ. sg. mrmqatiŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986) · Prefiks la.-h. ali bez s. labra). la3). „leteti. laloka „~equstŒ. buncatiŒ Mihaqevi}i (Peru{i} 1993). 257 Up.

leperiti / leperiti „lelujati se. ~eprkaju}i i ma{u}i krilima. prema prhnuti pf. treperiti. œviti se. povijati. udarati krilima (o pticama)Œ. prhati260. letetiŒ. i Varbot 2003a:24–25. œpokretati. pirkati (o slabom vetru. pahuqicama i sl. „mahnuv{i krilima poleteti.v. Bezlaj III 119–120 s. prpo{iti (o peradi i nekim pticama)Œ (RSA) · U osnovi navedenih oblika le`i glagol prhati.c. vitlati (ne{to. Skok III 39 s.)Œ. le-pu{ati œid. œkovitlati se (o dimu. sitnom pesku i sl. ko~operiti seŒ (RSA) · Oblik lepuhati. udarati krilima (o pticama)Œ. i Skok II 289 s. s obzirom na svoju semantiku. *pârxati / *pãrxati v. vijoriti se (usled vetra)Œ259.. titratiŒ258. le-puhati impf. Ispred osnovnog glagola izdvaja se prefiks le. 260 Oblik *pãrxati tuma~i se kao -s. œmahati. up.v. 258 Up. prhati. œmahati. podrhtavati. Oblik lepu{iti se „{epuriti seŒ Vlaji}-Popovi} izvodi od osnovnog lepati (Vlaji}-Popovi} 2002:297–298). v. povijati se. povetarcu)Œ. œviti se. prhat. (RSA). *pero „letetiŒ.116 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI impf. œmahati.v. [uster-[evc 1971:479. lepetatiŒ Slav. vijoriti se. fig. lepiriti se „lepr{ati se. v. Skok smatra oblik lepr{ati onomatopejom nastalom ukr{tawem glagola leteti i pr{ati (Skok l. „leteti proizvode}i slabiji ili ja~i {um krilima. vaqu{kati se po pra{ini. ne~im)Œ. poq. vijoriti se (usled vetra)Œ.intenziv od *pârati.(Vlaji}-Popovi} 2002:302 dopu{ta mogu}nost i takvog tuma~ewa). izvijatiŒ.Œ. lepir). . l e p r { a t i (o pticama)Œ. i Merkulova 1972:154). œduvati. mogao bi biti i fonetska varijanta osnovnog leprhati. O psl. lepu{iti se „{epuriti se. œtreperiti. Za odnos lepuhati : leprhati (u : r) up. œvaqati se. odn. Osnovno zna~ewe „nadimati seŒ regularno daje sekundarna zna~ewa „qutiti seŒ i „{epuriti seŒ. letetiŒ. lepr{atiŒ Banija (RSA).v. odletetiŒ (RJA) le-pr{ati impf. pr{ati (ovaj oblik nastao je prenosom suglasnika { iz prezenta u infinitiv. puhati). pr{em „p u h a t i (o kowu)Œ Karlovac (Finka/[ojat 1973). Skok s. lepr{ati se „kretati se u vazduhu {umno ma{u}i krilima. puszy} sie „nadimati seŒ (v. igrati se u letu (o pticama)Œ. pu{iti se „qutiti seŒ. „kretati se u vazduhu {umno ma{u}i krilima. 259 Up. ali nama se ~ini da u wemu pre treba videti osnovu pu{iti se pro{irenu prefiksom le-. lepu{ati se „poigravati se. up.

krenutiŒ (RSA) · S obzirom na oblik o-puhnuti. ?le-puhnuti (dijal. lepir). umretiŒ Kordun (gra|a ERSJ) ?li-punuti „preminuti. . Vlaji}-Popovi} dovodi ovaj glagol u vezu sa lepuhnuti „skon~ati. dat u definiciji zna~ewa. odalamitiŒ: Lapuhnal te bum da bu se zvonilo Ozaq (Te`ak 1981) za-la-pu{iti pf. „udariti. umretiŒ i lipunuti „umretiŒ (v.i sufiks -uh-) iskqu~uje mogu}nost tuma~ewa ovog glagola kao ekspresivno prefigirane varijante glagola puhnuti < puhati (Vlaji}-Popovi} 2002:284–285.v.Œ (RSA) · Skok na jednom mestu tuma~i oblik lepuhnuti „umretiŒ kao rezultat ukr{tawa glagola leteti i puhati (Skok III 69–70 s. lepunuti) pf. „skon~ati. a na drugom kao onomatopeju (id. izdahnuti. umretiŒ Srem (RSA. 339–340). œbrzo po}i. II 289 s. RJA) iz-le-puniti œizdahnuti. ni`e). u glagolu lapuhnati mo`e se izdvojiti prefiks la-.v.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 10) Prefiks lV- 117 la-puhnati pf. Vlaji}-Popovi} vidi u ovom obliku zna~ewski hapaks glagola lepati. „o p u h n u t i. 321). o{amaritiŒ BiH. umretiŒ U`ice (RSA) iz-li-punuti œid. puhati). smatraju}i da postojawe oblika lipu(h)nuti (u kojem izdvaja osnovu lip. iako dopu{ta i mogu}nost predlo`enog tuma~ewa (Vlaji}-Popovi} 2002:284–285.

u klasi~nim jezicima v. *adera?.up. latinske i germanske potvrde slabe i problemati~ne. *arebina.-h. iako se citiraju tuma~ewa prema kojim se u wemu izdvaja prefiks a-. dok se oblik *a{utâ smatra etimolo{ki nejasnim. id. i Cvetko-Ore{nik 1985. [arifullin 1979a). a-. *abredâ. abrïdâ v. a ne glagolski prefiks. EWAi I 157. *arebika. U slovenskim jezicima obrazovawa sa ovim prefiksom predstavqaju neproduktivnu i malobrojnu grupu leksema. Iako se na osnovu neproduktivnosti ovog tvorbenog modela mo`e zakqu~iti da je re~ o pojavi praslovenske starine.sa zna~ewem pribli`nosti (< ie. . *abredâje265. ja(s.(o wemu detaqnije v. *arebâ. *abredâje. 263 O prefiksu a. *arebica. [ulâga~ 2002. *o./ *e-) i izdvojen je u slede}im oblicima264: *abolnâ II. *avidâ?. *a{utâ. 1972a:18–20. 264 Neka obrazovawa problemati~na su u pogledu starine. ali se tretiraju kao praslovenska zbog starine prefiksa i potencijalne starine prefiksalnih slo`enica datog tipa. *abredãka. h-. u krajwoj instanci svodi se na ie. *abredãkã. ja-) Slovenski prefiks a-. O prefiksu a. *abredâ. w-. ja- 11) Prefiksi a-. dok su gr~ke./ *o-. *arebã. *arebãkã. 262 Novija istra`ivawa pokazuju da je ovaj prefiks dobro potvr|en samo u indoiranskom. Crepajac 1973.u nekim glagolskim oblicima treba tuma~iti ne kao samostalan prefiks. dakle. 265 O slov. *aduxa. iskqu~ivo imenski prefiks. *avida?. Truba~ev 1972. u gr~kom se ekvivalent ovog prefiksa.118 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 11) Prefiksi a-. a-. [arifullin 1988:97. *avodâ?. *apadâ.263 U ÅSSÀ ovaj tvorbeni element okarakterisan je kao stari prefiks *a. *adu{â. *e. da je u pitawu imenski. gr. U SP prefiks *a. *abredã / *obredã. gde se slovenski primeri uop{te ne navode. time nije iskqu~ena mogu}nost relativno poznijih obrazovawa (Truba~ev 1971:267–268)262. *askodâ. w-. *adu{ivãjâ. i Ivanova 1981. *a{utânãjâ. Konstatovano je. *avorã II. *abredã. *arebãjâ. javqa i kod imenica i kod glagola). *agolvo?. Kurkina 1992:187. *arebatãjâ. *jâ. sastavqenu iskqu~ivo od imenica261 (za razliku od slovenskih jezika. gr. up. etimolo{ki srodan stind. ve} kao rezultat 261 U slovenskim jezicima javqa se jo{ jedan neproduktivan. Iz toga bi sledilo da inicijalno a. *arebâje.izdvojen je u oblicima *abredã: *abredã.

japuriti se) : pra`iti „paliti.-h.ili na *a(< ie. sa drugim prevojem s. re~ je stara. on izdvaja stari prefiks ja. up.POJEDINA^NI EKSPRESIVNI PREFIKSI: 11) Prefiksi a-. Od posebnog zna~aja je ~iwenica da je u dva g l a g o l a izdvojen arhai~an prefiks ja-266: ja-pra`iti se „crveneti seŒ (Skok I 755 s.kao arhai~an prefiks sa zna~ewem debilitacije ili pribli`nosti. w-). uzbu|ivati. praskati potpaquju}iŒ (RJA) < *pra`iti. uzbu|ivati se. Mo`da je u pitawu tendencija u razvoju funkcionisawa imenskih prefiksa. U ÅSSÀ rekonstrui{e se psl. `e}i.v. S. Berneker ipak smatra da je re~ obrazovana na slovenskom terenu: upore|uju}i je sa zapad. ve} i kod glagola (up. pe}iŒ (Skok III 81. Ukoliko bi se. }a.nastalo sekundarnim du`ewem o-. Petqova tuma~i element ja./ *o-) (Petleva 1977:45). npr.v. 266 Jedna od imenica u kojoj se izdvaja ovaj prefiks jeste i s./ *e-) (ÅSSÀ 1:71).itd. . ka-. mo`da psl. za`arivati seŒ (RSA) : puriti (se) „pr`iti. ja-pad „mesto gde sunce ne greje. potresati nekogŒ. upu}uju}i na Miklo{i~a.-h. ~iji se obrisi tek naslu}uju. rumeneti. tvorevina (Petleva 1971:142).(ja-pad) (Berneker 441). funkcije gr. to bi zna~ilo da se ovaj prefiks ne javqa samo kod imenica. pe}i kakvo jelo bez pomo}i vode.cc. ja- 119 gubqewa po~etnog suglasnika nekog od ekspresivnih preverba. dakle. Petleva l. *apadâ. *o. crveniti.-h. japad).). ha-. prefiks jatretirao kao varijanta prefiksa a-. 474). 1977:44–45) i ja-puriti „~initi da nekome lice bude crveno. osojeŒ < *japadâ (Skok I 754–755 s. ead. *e. Pojavu da jedan prevashodno imenski prefiks po~iwe da u~estvuje i u derivaciji glagola uo~ili smo ve} na primeru prefiksa pa-. Kne`evi}. japuriti se „postajati crven. Tako|e treba pretpostaviti i mogu}nost da je inicijalno a.koji se obi~no javqa u zna~ewu pribli`nosti (< ie. stara slo`enica osnove *pado. koji se svodi ili na *e. crveneti se. *pasti i prefiksa a. navodi ovu re~ kao pozajmqenicu iz turskog (Kne`evi} 1962:164. pucati. pr`iti (Petleva 1976:18. zajapuren.

.

OSNOVE .

.

mlatnutiŒ (RSA). œlascivan. labaznuti „udaritiŒ (Andri} 92.OSNOVE: 1) BAZATI 1) BAZATI la-bazat impf. {alabazat „govoriti bez smislaŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). po}i kamo odjednom bez svrhe. pretra`ivati (obi~no po tu|im stvarima)Œ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). {alabajzariti œne raditi ni{taŒ Ba~ka (gra|a ERSJ) {a-la-bajzer m. zabasatiŒ (RSA) na-{a-labazati se {atr. Unac (Jovi~i}) {a-la-bajzdrati impf. {alabajzer œskitnicaŒ Kordun (gra|a ERSJ). skitatiŒ sev. „sko~iti. {alabazati œskitatiŒ Kordun (gra|a ERSJ). œuzalud tra}iti vremeŒ Ba~ka (gra|a ERSJ). œneozbiqan. nahodati se bez ciqa. smucati seŒ Banija i Kordun (Petrovi} D. (ibid. bez ciqa. œglupirati seŒ (Andri}). „tumaratiŒ Virje (Herman 1973) . {vrqati. Ba~ka (gra|a ERSJ). labaznuti pf. „onaj koji se neodgovorno pona{aŒ id. lutati. bezobrazanŒ: Kako ga nije sram da pred decom pri~a {alabazne pri~e Ro`aje (Had`i}) {a-la-bajzati impf. Vinkovci (RJA). „vetropir. lupiti. hodati bez ciqa i svrheŒ Srem (Vuk). „udariti. bezobrazan ~ovekŒ Takovo (gra|a RSA). neodgovoran. œskrenuti. „po~eti se kretati nesigurno. besciqno se kretatiŒ Zagara~ (]upi}i 1997) za-{a-labazati (se) pf. Vasojevi}i (Bori~i}). vrludaju}iŒ. Vlajkovi} 1966) {a-lo-baznuti se pf. „hodati bez ciqa. nasilnik. Hrv. {alabajzder m. silexija. {alabazat „vr{qati. „prekapati. „nepouzdana osobaŒ Kolubara (gra|a RSA). besposli~ar. [ajka{ka (Galetin 1980). nesposobwakŒ (Andri}). proluwati.. „nagva`datiŒ. „lutati. naskitati seŒ Zagara~ (RSA) pro-{a-labazat „proskitati. „{amaratiŒ: On mene za~as izlabaza Ba~ka (gra|a ERSJ). provrludatiŒ Split (Vidovi} 1990) {alabazan adj. on bi se {alobaznuo kao bisan Makarska krajina (RJA) {a-la-bazati impf. „lutati. prolutati. kao obezumqenŒ: Da bi tko ri~ rekao.). „na{etati se.) ha-la-bajsati impf. vrqati.

bazdulati. { a l a b a z a t iŒ (RSA)267. mnogo nositi. bazdrkati. bziti se (Skok I 115–116 s. ^ak i da se ne uzme u obzir na{ pristup tvorevinama ovog tipa. isti~u}i da se bazati javqa i u slo`enici sa {ala-268: {alabazati „vrqatiŒ. vagari „lutatiŒ. U obliku labaznuti „udaritiŒ (nije registrovan kod Skoka) izdvaja se prefiks la. da se ni za jedan od ova tri oblika ne mo`e utvrditi poreklo. Vojv. bazdrlikati.Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). tuma~e}i basati „lutati.-h. up. ~e{. Dani~i} je bio u pravu. . nanositi se ne~egŒ: Janko se danas nabaza drva u japnenicu Lika (RSA. me|utim. sln. odakle je rekompozicijom moglo nastati bazati (Skok I 125–126). Uskoci (Stani}). baziwati. sa promenom v > b i slovenskom palatalizacijom tipa legati > lezati (Loma 2000:613). banzati. ba`|akati. udaratiŒ. RJA) · U osnovi navedenih prefigiranih oblika le`i glagol bazati. Konstatuje.124 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI è bazati impf. on tuma~i ovaj glagol kao slo`enicu sastavqenu od imenice {ala „jocus. glagol onomatopejskog porekla *bãzati „zujati (o insektima)Œ. Sude}i prema tuma~ewu koje su za s. U oba re~nika on se svodi na psl. moglo bi se pomisliti da ga Skok shvata kao element {ala. „dugo. [kaqi}evo tuma~ewe od tur. bazat Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990). onomatopeju baziknati: plamen je iz topa baziknal „izleteoŒ. ÅSSÀ 3:143). {vrqati. bazvizdati. 268 S obzirom na to da je {ala. bazdr~iti. oblike 267 Sa varijantama basati.v. bazdalikati. bzikati. prenositi ne{to. basmak mawe je verovatno ([kalji} 126). bazati ponudila dva praslovenska re~nika. {egaŒ i glagola bazati (Skok III 379). jezik nisu karakteristi~ne slo`enice obrazovane po modelu ’imenica (u nominativu) + glagol’.-h. gde navodi kajk. Loma pomi{qa da je bazati (preko *bagati) poreklom od lat. {vrqatiŒ.navedeno sa crticom. bazat œid. tumarati. up. bazat Zagara~ (]upi}i 1997) nabazati se pf. Tako|e opovrgava Dani~i}evu pretpostavku da je bazati u vezi sa sln. Ali u odrednici posve}enoj glagolu {alabazati. (RSGV). bandrqati (RSA). „i}i tamo-amo bez ciqa. dovodi ovaj glagol u semanti~ku vezu sa bazati „i}i bez posla. œobadati se (o stoci)Œ (SP 1:466–467. Skok ga pomiwe s. basati). landrati. Na drugom mestu.(po{to ne daje nikakvo obja{wewe). bazdjeti. bazetati. Lika (Ajxanovi} 2002).i osnova baznuti (< *bãznoti?).v. Skokovo tuma~ewe ne stoji ve} iz razloga {to za s.

bala-.na ve} postoje}i prefiks lo. lupiti nekoga. krenutiŒ (RSA). u obliku {alobaznuti do{lo je do wenog naru{avawa. *lãbãzã / *lãbozã krajwe problemati~na. *bãzati : bezati „dirati. ulamariti „o{amariti. bazniti (Bezlaj I 18)269. baznem. sg. áobuz).v.-h. *lãbati. Oblik {alabazati predstavqa spoj prefiksalnog elementa {ala.-h. odalamitiŒ Ozaq (Te`ak 1981) (Vlaji}-Popovi} 2002:274 druga~ije. ~ala-. Iako u ve}ini slu~ajeva kod dvoslo`nih prefiksalnih elemenata postoji vokalska harmonija ({ala-. Me|utim. „udariti. grub ~ovekŒ. brzo po}iŒ up. dijalekatskoj potvrdi. guratiŒ. zviznutiŒ Uskoci (Stani}) (za glagol mariti up. {inuti. glagola *lãbati (eventualno i *lãbazati) „udaratiŒ. {amaratiŒ : mariti „udariti. 270 Re~ se tretira kao pozajmqenica iz poq. koji bi se nalazio u odnosu apofonije prema *lubati „udaratiŒ. mo`da pod uticajem oblika {alabazati (a mo`da je proces formirawa prefiksalnog dela ovih oblika tekao u obrnutom smeru. mo`da i o-la-mariti. *lãbãzã / *lãbozã (ÅSSÀ 16:229) i na osnovu s. tala-. brzo po}i. glagola predla`e rekonstrukciju psl.OSNOVE: 1) BAZATI 125 koji se tako|e izvode iz psl. wegovo prisustvo u mnogim ekspresivnim glagolima opravdava i potkrepqu269 Kao tvorbenu paralelu up. olamariti „sna`no udariti. drpiti ne{toŒ Banija (gra|a RSA) : bânem 1. Oblik {alobaznuti i u tvorbenom i u semanti~kom pogledu stoji u vezi sa labaznuti. lupiti. marati). ali nepostojanost fonetskog lika jeste jedna od karakteristika ekspresivne leksike (Petleva 1981:92). bezniti.i glagola bazati (Bjeleti} 1993:39–40). tele-). udaritiŒ : zuknuti „fijuknutiŒ (RSA) (za razvoj zna~ewa „udaritiŒ kod onomatopeja up. jer je zasnovana na sumwivoj ukr. v. OS 53 s. osnove lab-. o{amariti. áobuz i prihvata se tuma~ewe Slavskog o wenoj povezanosti sa áobuzie „korovŒ (Sáawski V 127–128 s. 42–43). I upravo takvo tuma~ewe nalazimo u ESUM 3:276 s. Vlaji}-Popovi} (uz izvesnu ogradu) posmatra ovu porodicu re~i iz druge perspektive. koja se svodi na psl. imenicom loboz „neotesanko. Priroda samog elementa {ala.nije do kraja razja{wena (op. Kod wega je do{lo do naslojavawa prefiksa {a. klepiti. Autorka je svesna da je rekonstrukcija psl. u d a r a t i. bockati. la-zuknuti „o{inuti. {qisnuti). kala-. la-puhnati „o p u h n u t i. Bjeleti} 1993:42–43). cit. koja mo`e biti i polonizam (Vlaji}-Popovi} 2002:177–178). ~ime se diskvalifikuje pomenuta rekonstrukcija a ujedno dovodi u pitawe i predlo`eno psl. zalapu{iti „udariti. .(varijanta prefiksa la-). lupitiŒ Leskovac (Mitrovi}) (druga~ije Vlaji}-Popovi} 2002:135). ukrasti.v. labaznutiŒ (RSA).v. „udariti. o{inutiŒ. Glagol labaznuti ona dovodi u vezu sa ukr. Za semanti~ki pomak „udaritiŒ > „sko~iti. kao derivate s. ali dopu{ta i mogu}nost ovakvog tuma~ewa). pf. balvan. loboz270. semanti~ki identi~ne glagole la-banuti „v. {ele-.

besøosli~iØiŒ. o-{ala-mutiti : mutiti. u istom govoru zabele`ena je i re~ yilibaze. baxtac „hu{kati. okovati. koje pokazuje kako se i pozajmqenice modifikuju prema postoje}em modelu. druga~ije Havlova 1978:40–41)272. podsticatiŒ (ÅSSÀ 3:115) (Vlaji}-Popovi} 2002:228). koje su se.273 Oblik halabajsati „tumaratiŒ. onda bi se na analogan na~in mogao protuma~iti i oblik hala. 275 Vlaji}-Popovi} navodi potvrdu ovog glagola sa ne{to druga~ijom semantikom: bajsati „hu{kati. haáaburda.276 271 Up. 273 Za s. koja se pribli`ila doma}em laèdak (ESUM 3:173). {alabajzer up. galaburda. ukr. Uø. uklopile u dati tvorbeni model.ba(j)s -ati < bas-ati „i}i nasumice. yilibani pej. nagovarati. kako je ve} pomenuto. I u drugim slovenskim jezicima posvedo~ene su ovakve tvorevine. Kod oblika {alabajzdrati. „i}iŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). up. {ala-vrdati : vrdati.126 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI je predlo`eno tvorbeno ra{~lawavawe. rus. vragolanŒ (SUM) : øuØaØi „zamrsiti. ograni~en ~ovekŒ (Fasmer IV 396: < *{alã i balaboliØâ „brbqatiŒ. sa drugim prefiksalnim elementom kalaøuØaØi „me{ati. {alabajzder. Ako bi oblik {ala-ba(j)z-er zaista bio izveden od baz-ati. lutati.-h. {eprtqaŒ. 276 Ovde `elimo da pomenemo jo{ jedan oblik koji na prvi pogled izgleda kao da je obrazovan prema razmatranom modelu: yilibazat pej. Me|utim. potucati seŒ (RSA). Uz pretpostavku da se bajs. {ala-vrwati : vrwati „lutati bez ciqaŒ. pujdati. onaj koga bije lo{ glasŒ (Fasmer IV 396). áabajda „nespretwakovi}.v. autorka vidi paralelu ovom obliku u sloviw. {alaboliØâ „bazaØi. ili kao varijanta ove pozajmqenice iz poqskog. labaèdak „len~ina. {alabola „besposli~ar. Sáawski I 396 s. smatra glagol {alabazati slo`enicom od imenice {ala i bazati (Skok III 379). schallbar „poznat. {alaøuØ. lutati.v. len~inaŒ. tumaratiŒ : badat „skitati. Ova imenica tuma~i se dvojako: ili kao rezultat kontaminacije semanti~ki sli~nih laèdak i baèda „besposli~ar. 272 Up.v. {alabajzer (Skok ih ne registruje) fonetika kao da ukazuje da su u pitawu pozajmqenice (najverovatnije iz nema~kog). neradnikŒ. ~uven. osnovni oblik je u stvari {alberni~aØâ < srvnem. poput rus. i rus. {alaøuØnik „lakomislen ~ovek. do koje je do{lo pod uticajem poq. dra`itiŒ Ozaq (Te`ak 1981). {alaberni~aØâ „besposli~iti. Machek 160 s. tuma~i se kao ekspresivno obrazovawe koje je u vezi sa koloØiØi). U wemu se mo`e izdvojiti element hala-274 i osnova bajsati275. Skok. haraburda.v. 274 O elementu hala. mutitiŒ (ESUM 2:348. „no- . ESUM 1:455 s. vezatiŒ (@elehovskiè) 271.fonetski svodi na bahs-. up. {alaberni~aØâ. skitati seŒ. dangubitiŒ. pobrkati. mo`da i ukr. za razliku od prethodnog {alabajzdrati. tumarati. predstavqa pravu semanti~ku paralelu na{eg glagola. rus. {ala-badati „{vrqati. {alabaè „grubijanŒ (Fasmer IV 396: < {aláè i baàØâ).

œodraslo deteŒ. koje se proskita. banzat „ogla{avati vikawem prodaju ~ega obilaze}i uliceŒ. jo{ i yiliban „komad. telalitiŒ (RSA). 277 S obzirom na to da se glagol banzati u jednom segmentu semanti~ki podudara sa bazati. fig. yalapan. Osim pomenutih. up. veliki lewivacŒ Vrawe (Zlatanovi}). par~eŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). Za zna~ewe „govoriti bez smislaŒ (posvedo~eno kod ba~kih Buwevaca) up. koja je verovatno osnova ovog denominala. bandza. i}i bez odre|enog ciqaŒ [umadija (Grkovi} 1982). yalapat „onaj koji je velikih stopalaŒ Timok (Dini} 1992). „neosetqiv i sirov ~ovek. banzat „lutati. osobito u vru}iciŒ Sumartin (Novakovi} 1994). pogrd. „veliki komad masnog mesaŒ. no`urdeŒ. buncatiŒ Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} 1989)277. mogao bi se mo`da tretirati kao wegova varijanta. œyiliyijaŒ Uskoci (Stani}). Vrawe (RSA). ge.OSNOVE: 1) BAZATI 127 U razmatranoj grupi re~i realizovana su zna~ewa „udaritiŒ. tikvanŒ Zaje~ar. i wegova ostala zna~ewa: „bazatiŒ. banzov „ov~arski pas koji se proskitaoŒ: Ov~arsko ku~e. taban > tabanati. banzadur „~ovek koji banzaŒ Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} 1989). zovu banzov Pirot. glupan.(ako nije od balanzat „buncati. œpronositi glasove. cipov. skitatiŒ. Up. banzawe. „glupan. kao rezultat haplologije). tikvanŒ Vrawe (RSA). izvedenice: banza pogrd. bandzov pogrd. banzat „nesuvislo govoriti. banzati „buncatiŒ: Velika bolest baci ~ovika u tampas. up. . pro{irena nazalnim infiksom -n. a kao semanti~ku paralelu up. tutariju Poqica (RSA). pa ne ide sa ovcama nego banza (skita) kojekuda. „lutati. {vrqati. „zinzov.

„kreveqiti seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) . kreveqiti seŒ Unac (Jovi~i}). „sesti jako ra{irenih noguŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) ?ke-beqiti se impf. neprirodne pokrete. kreveqiti se „izvijati delovima tela. Vojv. isturiti seŒ. k r i v i t i s eŒ. iskobeqiti se „isprsiti seŒ Herc. œolabaviti. neprirodno razvla~iti (lice. (RSA) ras-ko-beliti se pf. omlitaviti teloŒ Uskoci (Stani}) keveqit se impf. praviti grimaseŒ Uskoci (Stani}). œnasaditi se. o~i i jezik prema kome za poruguŒ Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} 1989) VARIJANTE / PARALELE: kreveqiti impf. izbekeqiti se. „na~initi grimasu. be~iti (o~i)Œ. zapeti (precewuju}i sopstvenu mo})Œ: Kud si se ti nagobeqio. „iskriviti teloŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976). ne{to na isturenom. razvla~e}i usta. izgraditi i sl. œnapraviti se va`an. dobiti ru`an. pona{ati se izve{ta~eno. „bekeqiti seŒ (RSA). „grimasom iskriviti lice ili wegove delove i sl. nesigurnom mestuŒ: Nagobeqio ono ku}er~e na vr’ brda – da mu ga odnese vetar V. prenemagati seŒ. praviti grimase. raskora~itiŒ. iskrivqen izraz (o licu)Œ (RSA) raskreveqiti (se) „razma}i. neprirodno prevrtati. „bekeqiti se. izbe~iti seŒ (RSA). ra{iriti noge. kretati se.128 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 2) BEQITI 2) BEQITI is-ko-beqiti se pf. be~iti o~i. „kriviti. neprirodno. kreveqati se „kriviti usta. (RSGV). nagobeqiti se „izdi}i se. b e k e q i t i s e. kreveliti se „nepristojno se smejatiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) iskreveqiti pf. „postaviti. kreveqiti se. kriviti seŒ Uskoci (Stani}) na-go-beqiti pf. kolutati (o~ima). P~elice. œplakati jako krive}i.Œ. derati seŒ (RSA). beqiti se œplaziti se. nataknuti seŒ: Jadan mu `ivot kad se nagobeqio na dve ma~uge pa ide ibid. kad nisi kadar? Para}in (RSA) è beqiti se impf. pogorditi seŒ: I onaj se moj mali{an nagobeqio Leva~. œupeti se. kreveqiti seŒ Dubica (RSA) ?kre-beqiti se „kreveqiti se. œgovoriti.. beqit (se) „kriviti usta. usta) prave}i grimase. iskreveqiti se „na~initi grimasu krive}i lice.

pro{irene glagolskim sufiksom -q-. Ve}ina autora smatra ove re~i pozajmqenicom iz srnem. kobel „~atrqa. pona{ati se izve{ta~eno. „kriviti se (o daskama)Œ. prenemagati seŒ (RSA) kreviti se impf.v. kretati se. kabel’atet se „borati se. sviwacŒ (v. gde je jed- . osnovna semantika svih zabele`enih potvrda jeste „ispup~enost.v. kobel). mo`da bi se oblik beqiti mogao posmatrati i kao ekspresivna varijanta od be~iti. iskrivqen (o nogama). isti odnos suglasnika kod ke~iti : keqiti (Skok II 75–76 s. „onaj koji je krevqavŒ ibid. kobelec sa. kobelec sa arh. „kriviti usta. „kriviti usta. Macenauer u navedenim oblicima vidi slo`enice sa prefiksom ko. Me|utim.v.). be~iti o~i. Skok izvodi oblik izbeqiti se od onomatopeje be. dlu`.. korpaŒ. obãlã. œime koko{iŒ (RSA) · U osnovi navedenih prefigiranih oblika stoji glagol beqiti se. poq. iskeveqiti se „izbe~iti se. krevqast „koji se krivi. kobjelis se „pokrivati se perjastim obla~i}ima (o nebu)Œ. iskrivqenih noguŒ. dlu`.OSNOVE: 2) BEQITI 129 iskeveqiti pf..v. kriviti seŒ (RSA) kriveqiti se impf. re~ je potvr|ena u poq. s naprezawem. dijal.v. koji je krivih. Po{to je re~ o ekspresivnim leksemama. praviti grimase. bebekati). up.i izvedenicama prideva oblã. oblost. *kobelâ. izbe~iti. glu`. ni ostale sli~ne re~i (Skok I 129 s. bekeqiti se. kriviti seŒ (RSA) krevqav adj. neprirodne pokrete. Tomanovi} smatra da je oblik beqiti se nastao kao rezultat kontaminacije be~iti se + buqiti (o~i) (Tomanovi} 1938–1939:207). koje se tuma~i kao denominal od kobel u op{tem zna~ewu „ko{ara. „izbuqiti. Kao i u slu~aju be~iti. bekeqiti se. Stoga [uster-[evc rekonstrui{e psl. neprirodne pokrete. zakrivqenoŒ (Schuster-[ewc 576–578. be~iti o~i. prihvataju i autori SEK-a). SEK III 63–64 s. up. {antav. praviti grimase. nabubrelostŒ. „govoriti. sl~. mr{titi seŒ (SEK III 64 s. dodat na glagol beqiti se (Skok s. {epav. obâlã. kreveqastŒ Rijeka. kesiti1 (se)).. ~e{. tako|e i „predmet takvog oblikaŒ. iskola~iti (o~i). daqe). On smatra da Dani~i}evo tuma~ewe beqiti se od bijel „kao lud zjati tako da se zubi bijeleŒ ne uzima u obzir ni q. koko{arnik. Za obja{wewe porekla ovog glagola relevantni su i slede}i slovenski oblici: ka{. „kriv. neprirodno. krevqa m. ni akcenat. {epa u hodu. ~e{. U obliku iskobeqiti se Skok izdvaja prefiks ko-. *kabelâ „ne{to zaokrugqeno.. iskreveqiti seŒ BiH (RSA) krveqiti se impf. buqe}i pogledatiŒ. bebekati).. bekeqiti (v. kobieli} sie „postajati ispup~enŒ.

Po analogiji sa kriv-eq-iti se < kriv-iti se. krek-). be~iti). kriv (o nogama). sa na~inom formirawa kao krebe~iti se (v. i Bezlaj II 91 s. sa izbo~inama (o kamenu)Œ (RSA). gobeqav. koje Skok stavqa u prvi plan (Skok II 200–201 s. treba ukazati na paralelna obrazovawa psl. oblik krev-eq-iti se mogao je nastati od krev-iti se. izbe~iti (o~i) + izbeqiti.sa nekim (neutvr|enim) korenom *ben. Oblik krebeqiti se mo`da svedo~i o postojawu nezabele`enog (ali mogu}eg kao realizacija postoje}eg tvorbenog modela) *ke-re-beqiti se. kobeqati : gobeqati. gV-). *kobeniti (se). Oblik kebeqiti se mo`e se posmatrati dvojako: kao tvorenica sa prefiksom ke. daqe). „naplatak to~kaŒ. S obzirom na to da i sam [uster-[evc upu}uje na rus.v. ali smatra da je ovaj oblik bez bli`e veze sa nekim odgovaraju}im glagolskim korenom (ipak pomi{qa na kriv-) (Grickat 1955–1956:75). Smatramo da u tra`ewu re{ewa treba po}i od osnovne semantike ovog glagola. kebe~iti se. gobeqast adj.v.v. up. Tomanovi} smatra oblik iskobeqiti (o~i) rezultatom kontaminacije iskola~iti.v. samu definiciju glagola kreveqiti se „plakati k r i v e } i ustimaŒ.). kao i glagol kriviti se u zna~ewu „plakatiŒ. reljiti se „plakati. v. Sli~nog mi{qewa je i Grickat. krevelj. koji se dovodi u vezu sa nem.v. obja{wavaju}i da se ta onomatopeja prenosi i na buku izazvanu plakawem (Skok II 188–189 s.u nagobeqiti mo`e se tretirati kao zvu~na varijanta prefiksa ko. kobeniØâ „lomiti. krivitiŒ. a to je „kriviti seŒ278. 279 Up. Sam glagol kreviti se nije zabele`en kod Skoka279.vv. s obzirom na semantiku.(ÅSSÀ 4:7. Up.(up. ne treba iskqu~iti ni mogu}nost da je u pitawu denominal od gobeqa f. uz konstataciju da je pomenuti glagol istog postawa kao i onomatopejsko kreveqiti se. gde se za ~i- . Umetnuto -go. kreblja). u okru`ewu ostalih oblika koji su uz wega navedeni. „poguren. Me|utim. Kreuel „Art GabelŒ (Skok II 187 s. koja se tuma~e kao spojevi ekspresivnih prefiksa *ko-. Skok dovodi glagol kreveqiti se u zna~ewu „plakati krive}i ustimaŒ u vezu sa onomatopejom krek-. 10:88 s.130 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI no o ispalo (Matzenauer 1881:185). ili iskobe~iti + izbuqiti (Tomanovi} 1938–1939:209). kojim se opona{aju glasovi i grimase plakawa (Skok III 126). ipak pridev krevqast „pomalo hromŒ. koji je neravnih povr{ina. Isti glagol pomiwe i s. otvara mogu}nost razli~itih tuma~ewa. Glagol kreveqiti se. kreveqiti seŒ. koja izdvaja u kreveqiti se sufiks -eq-. kriv). ili kao rezultat metateze od bekeqiti se.(v. *~e. 278 Up. *~abeniti?.

281 Oblik kreveqiti se mogao bi se protuma~iti i kao varijanta od krebeqiti se (up.OSNOVE: 2) BEQITI 131 Smatramo da bi se on mogao dovesti u vezu sa psl. kebe~iti se). kebeqiti se. koje Berneker upore|uje sa *krivã (Berneker 613 s. stvnem.v. ja~atiŒ280) up.vv. kobeqati : koveqati. Krauel). glagol kreveljati. koje je u jednom pravcu dalo „iskriviti teloŒ > „isprsiti seŒ > „izdi}i se. *obkrejo / *obkrejati (ÅSSÀ 27:206–207). BER 2:728 s. zakovrnuti : okovrnuti (v. *krepiti : lit. 130–131). gaveqati. ~ime bi se lako objasnio i oblik ke-veqiti se (up. kreipti „okretati. *krejati / *krâjati (id. geveqati : grveqati. 280 Up. 3:5 s. Fasmer I 363. paralelama. gabeqati : gaveqati. Za krveqiti se up. *krevati / *kreviti (ÅSSÀ 12:140–141). a u drugom — „kreveqiti se. id. kreà1. naro~ito kontinuante psl. Snoj 403–404. Ovaj psl. tavu porodicu re~i tako|e konstatuje aloglotsko poreklo (< srvnem. krewel. gde Truba~ov problematizuje difton{ko poreklo -e. uprkos pomenutim lit. I ovde bi mogao biti isti koren kao u *krivã. krâjati). ali je on mo`da ipak u pravu. obrtati se. ali i kao dokaz o postojawu nezabele`enog *ke-re-veqiti se (za tvorbu up. isturiti seŒ > „napraviti se va`an. U tom slu~aju trebalo bi ra~unati sa osnovom *-veqiti.u *krepãkã. tuvirati : okovirka (v. Skok II 192. krevljam „{epatiŒ Bezlaj navodi s. . kroul „zakrivqene vileŒ. gubiti snaguŒ (odatle po principu enantiosemije > „oporavqati se. krejo. Machek 412–413. Kao paralelu za sln. bez obzira na semanti~ko odstupawe od tamo navedenih slovenskih potvrda. krebeqiti). Bazi~no zna~ewe svih razmatranih oblika jeste „kriviti (se)Œ. kriviti seŒ (ÅSSÀ 12:136). kreveqiti se.-h. Kurkina 1980:32–34. vrnuti). k r i v i t i s eŒ. krouwel. kreàm se. Wegovo stanovi{te se opovrgava u ÅSSÀ. {ebeqati : {eveqati). virati) itd. oblik srodan je psl. kraipyti „vrteti. krevam.v. krypti „okretati se. *obkrâjati. Up. nvnem. usmeravatiŒ. Za semanti~ki razvoj „krivitiŒ > „slabiti. vu}iŒ. pogorditi seŒ. 281 Ovakav semanti~ki razvoj mogao bi se pozvati na paralelu slov. krouwil. krebe~iti.

okebesit se „obesiti se. „id. iz istog izvora klepesina. rezatiŒ). bi reko da je siso u kobile mlijeko.)Œ Qe{tansko (Te{i} 1977). pognutom glavom i licem pokazati bezvoqnost. kesam se „obarati glavu zbog ose}awa krivice. okebesitiŒ Uskoci (Stani}) o-ko-m-besit „obesiti. o b e s i t i. daj se malo tresni. formalno identi~an oblik o-}esil se 3. oklebesiti se „pokuwiti seŒ Kosovo (Elezovi}) kle-besiti impf. kes-mek „se}i. visiti. otromboqitiŒ. opustiti. oslawati se (na nekoga)Œ Pirot (@ivkovi}) zaklembesiti pf..v. {to se vu~e zapregom. jado moj! pored o-ke~iti „id. snevaseliti se. neotresitŒ Piva (Gagovi} 2004)283 kle-m-besiti se „ve{ati se o ne{toŒ Momina Klisura (RSA). ‹ se „opustiti se. odsutno. oklebesiti „biti snu`den. opustiti se. biti krivŒ. „onaj koji je mlitav. otrom- boqen. up. snu`diti se. kesiti1 (se)). biti neraspolo`enŒ Uskoci (Stani}). klembesim se 1.Œ. klebesina m. olabaviti se. zami{qen. klepetina œid. 283 Up. ku si zaklembesijo? Piva (Gagovi} 2004) 282 Up. snu`diti se. zabrinut. naka~iti se. pognute glaveŒ: [ta si okesijo. ne misle}i ni{taŒ: Po ~itav dan klebesi na }epalu i blene. ili obratno. mrtvuqav. oklapitiŒ. sneveseliti se. opustiti se (o izgledu lica)Œ: Oklebesijo dowu usnu i samo {to ne pla~e — Ne{to je oklebesijo. o-kesiti „biti bri`an. pokuwen.132 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 3) BESITI 3) BESITI o-ke-besiti / okebesiti pf. „postati bezvoqan. tuguŒ Zagara~ (]upi}i 1997)282 o-ke-m-besiti se „spustiti se nisko. otromboqiti seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). „zagledati se ne misle}iŒ: Gledaj ispre sebe. okebesit „opustiti.Œ Piva (Gagovi} 2004). plakati. na}i se u takvom polo`aju i visini (o ne~em {to se nosi. {to stoji negde obe{eno i sl. olabaviti. sg. tuma~i se kao prenosna upotreba tur. okebesiti „sneveseliti seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). vrlo dugo mirno sedeti i ne praviti pri tom nikakav pokretŒ Pirot (Zlatkovi} 1988) verovatno stoji u vezi sa bug. ose}ati se krivimŒ (BER 2:340. . S druge strane. biti uveliko u drugom stawuŒ. „visiti bez ikakvog pokretawa. Odnos ova dva oblika pokazuje da je kod ekspresivne leksike ~esta promena s > ~ (up. okesvam se „do}i nepozvan. okenbesiti / okenbesiti „v. sg. Skok II 75–76 s. „gledati opu{teno. biti neraspolo`en. „pustiti da ne{to visi. pogrd.

nad bunar. nadneti seŒ Ro`aje (Had`i}). povr{noŒ Crna Reka (Markovi} 1986) . le~ka nakvesila na tu stranu — [to si mi se nakvesijo tu vi{e glave? Kosovo (Elezovi}) nat-k-vesiti „natkriliti. oklembesit (se) „v. sg. Natkvesiti se zna~i nagnuti se preko nekoga te mu tako nagnut smetati u ma kakvom poslu Kupinovac (RSA). uzjahati (na nekoga). sg. provaliju itd. visitiŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}) o-kle-m-basil se 3. nadvisiti se. sg. dugo mirno sedeti. œnadneti se. naheriti seŒ: Ona se kamara. „id. pf. „visiti bez ikakvog pokretawa. oklebesitiŒ Piva (Gagovi} 2004). pokuwiti seŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. „oklembesiti seŒ Timok (Dini} 1988). sg.OSNOVE: 3) BESITI 133 naklembesiti se prezr. „popeti se. sg. visiti iznad ne~egaŒ Pirot (Zlatkovi} 2003) pri-ku-vjesit se œizdu`iti se i obesitiŒ: Prikuvjesijo mi se xemper ka‰dŠ san ga oprala Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002) ?s-kle-vesi 3.Œ Pirot (Zlatkovi} 1988). zaklawaju}i ne{to. oklembesi (se) 3. sg. Zaglavak. ka mi se ~ini.. naheriti seŒ Kosovo (Elezovi}). obesiti (se) o ne{toŒ Crna Reka (Markovi} 1986). „wihati se. pogledati odozgo. natkvesim se 1. natkvesiti (se) œnadvisiti se. pogledati nadnev{i se nad ne~imŒ Vrwci. œtromo i}i. „uraditi kako bilo. 2004). bez pokretaŒ Pirot (Zlatkovi} 1988) o-}e-basil se „id. o}ebusil se „visnuoŒ Lu`nica (Mani}) è besiti (se) impf. 2001). sg. œpresamititi. natkvesiti se „uzvisiti se. Resava. „nadneti se (nad ne{to ili nekoga)Œ Lu`nica (]iri} 1983). natkvesi se 3. „opustiti (se). naka~iti seŒ Momina Klisura (RSA) oklembesiti „v. nadneti se nad ne{to: Natkvesim se zna~i nadnesem se nada {to. npr. nagnuti se iznad ne~ega. nadviti se iznad ne~ega. „ve{ati (se)Œ (RSA) -VESITI na-k-vesit se pf. oklembesitiŒ Pirot (Jovanovi} B. o}ebasim 1. 2001) o-}e-busi se 3. nadvisiti nadnose}i se nad ne~im. zaostajatiŒ Pirot (Jovanovi} B. œnasloniti iznad ne~egaŒ Pirot (Jovanovi} B. otromboqit (se)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). Dobri~. natkvesit se „nagnuti se. sg. „nagnuti se. okqembesim 1. 2001) hqenbesat impf. Babu{nica (gra|a RSA).

Dekompozicijom (ili kako to Skok ka`e „krivom deprefiksacijomŒ) prefigiranog *ob-vesiti dobijen je oblik besiti (Skok III 596–597 s. U obliku oklembasil se do{lo je do promene vokala osnove. Iz istog izvora poti~e i oblik o-}e-basil se. okembesiti se. koje se smatra srodnim sa mak. nasora}iti se „nakupiti se. *viseti. visjeti. naguntati seŒ (RSA)284 · Navedeni oblici predstavqaju kontinuante psl. Loma 2000. pa bi se mogao objasniti na analogan na~in < *ke-le-besiti (v. nasolovesiti se „nabu}iti se. i klimbesati „klatiti se. v. nata}i ({e{ir. okenbesiti. a kao posredan dokaz da je pretpostavqeni ishodi{ni oblik verovatan mogu poslu`iti oblici na-so-lo-v e siti . ugodan polo`aj. oklabusi. sna}i seŒ Barawa (RSA).v. koji je apofonska varijanta psl. oklembasil se. natrontati ode}omŒ. klatiti seŒ Dubrovnik (RSA. Oblik klebesiti u tvorbenom pogledu podse}a na krebe~iti se. zaturitiŒ Bjelovar (RSA). ostavqaju}i da bude rastresito (slamu. klep)286. ko-. nastalo verovatno kao plod kontaminacije klimati i klembesiti. krebeqiti se. nasara}iti „natu}i. .)Œ. up.> b. i ÅSSÀ 31:22–25 s. seno i sl. U obliku o-}e-busi se tako|e se javqa }e. ili zakr~i putŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986). klimati se vise}iŒ (RSA).v. nasanda~iti „staviti neku stvar bilo gde. pomiwe samo oblik okombesit se i pravilno u wemu izdvaja prefiks ko. 285 [ire o dekompoziciji ob. nagomilati ne sabijaju}i. kapu i sl. na~etiti seŒ (RSA). Wegova neposredna tvorbena paralela jeste oblik s-kle-vesi. 286 Up. „ste}i povoqan. be~iti. sa istim vokalom u osnovi. Skok l. beqiti). nalovesiti se „nagnuti se.)Œ. RJA) < klepati (Skok II 95–97 s. nabacati. nasara~iti se „smestiti se na nezgodno mesto tako da to pada u o~i i smeta drugimaŒ (RSA). *obvesiti (se)) i on se nalazi u osnovi ve}ine navedenih oblika285. nasovre~it „lo{e se postaviti. naheriti seŒ Ba~ka (RSA) ?na-so-lo-vesiti „navu}i mnogo ode}e na nekog.< ke-. nasara}iti se fig. okebesiti. zabaciti. up. nakriviti se. ku-. oklapu{am „o b e s i t i u{i kao svi284 Up. ali sa inicijalnim prefiksom }e.c. mak.v.134 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ?na-lo-vesiti „natrpati. Me|utim. ali je u osnovi vokal -u-. up.kao etimolo{kom problemu v.i umetnuto m pred labijalom. Ispred osnove besiti javqaju se prefiksi ke-. glagola *vesiti. postaviti ne{to tako da smeta. klembesiti se. oklabu{i „praviti se nezainteresovanŒ. Umetawe nazala kao dodatno sredstvo ekspresivizacije prisutno je u gotovo svim varijantama ovog glagola.< ke-. na-lo-vesiti (sa drugim inicijalnim prefiksalnim elementom). nikako se ne mo`e iskqu~iti ni uticaj sinonimnog onomatopejskog glagola klempesati „wihati se vise}i.

*kleviti se). up. i blr. smatraju}i da one imaju ili zajedni~ko poreklo. tuma~e}i ga sasvim druga~ije (Machek 233 s.sa glagolom *vesiti (ÅSSÀ 22:140). k-) (ÅSBM l. Kurkina 1992:96.-h. jer je wihova osnovna semantika 287 Mak.). leksema prvi su ukazali autori ÅSBM.-h.(< *kã-). Formalne i semanti~ke pandane s. øovesiØâ nos.). 291 U RJA se konstatuje da je glagol nastao od nad. ali paralelnog razvoja u svakom od jezika.OSNOVE: 3) BESITI 135 waŒ (BER 4:834. dijal. ÅSSÀ 10:18 s. pri ~emu samo kvesiti nije potvr|eno. izraz obesiti nos „snu`diti se./ *kã. Mahek pomiwe samo oblik kabousiti.-h. duriti seŒ. Vlaji}-Popovi} za oblike o}ebasil se. Na bliskost s. -kve~iti se)292. ali osnovne glagole basiti. *vesiti. 293 Za etimologiju ovog oblika mo`da bi bilo zna~ajno pore|ewe sa ~e{.c. pridevom klapouv „klempavŒ < psl. izdvajaju}i u wima ekspresivni prefiks ko. 290 U izvoru se nagla{ava da je potvrda iz severnog Polesja. nad. busiti (uz nagla{eni oprez) sme{ta me|u derivate glagola buhati (Vlaji}-Popovi} 2002:230–231)288. nakovesicâ „namr{ØiØiŒ: brovi nakovesiu289 (ÅSBM 7:218–219). glagol je verovatno u vezi sa mak. nalovesiti. nakovesicca „natmuriti seŒ. ~istom vidu. spoj *na. 288 Up. bez ikakvog daqeg obja{wewa (Skok II 252 s.c. ku. i s. Oblici nakvesit se. 289 U pogledu semanti~kog razvoja upu}uje se na rus. kavousiti.v. o}ebusi se predla`e istu tvorbenu podelu.v. Tako|e nagla{avaju}i ovu upadqivu podudarnost blr. kabelit se). kleviti se „savijati se. navesiØâ gubá „napraviti nezadovoqno liceŒ (ÅSSÀ 22:140). oneraspolo`iti seŒ. nebu)Œ. u kojima Moskov izdvaja prefiks ka. nakoves’icca „natmuriti se (o ~oveku.i ekspresivni k. nakvesit se varijante glagola nakve~iti se „nagnuti seŒ. rus. 835)287. nasolovesiti. kabu{iti se „mr{titi se.i arhai~nog prefiksa *ko.i kvesiti. 292 O glagolu na-kve~iti se v.(< *ku-). blizu beloruske granice (l. *nakovesiti (se) / *nakãvesiti (se). potvrda. prikuvjesit se posebno su zna~ajni zbog toga {to se u wima ~uva osnova vesiti u izvornom. natkvesit se. leksemama nalazimo u blr. spustiti se vise}iŒ (RJA)291. ili da su rezultat samostalnog. Skok samo konstatuje da su oblici natkvesiti se „obesiti se.v. nakuvesicca „navaliti se. Nije sigurno da ovoj grupi leksema pripadaju i oblici sklevesi293. obesiti seŒ. kabousiti. i ~e{.(ku-. . natkvesim se. ispred koje se ni`u „obi~niŒ prefiksi na-. autori ÅSSÀ rekonstrui{u psl. nakoves’iØ’ brov’i „skupiti obrveŒ (Nikon~uk 1979:124)290. sagibati seŒ (v. i s.-h. *klapouxã(jâ) (ÅSSÀ 9:186). Razmatrane oblike oni svode na psl.(Moskov 1981:97).

obesiti usne. nagomilatiŒ. biti neraspolo`enŒ. otoboqitŒ Kosovo (Elezovi}). Skok II 577 s. mrditi se). na-so-veqiti „nabacati. na-so-vrqati „nabacati. obrazeŒ. up.v. trpatiŒ Piva (Gagovi} 2004). bez kona~nog re{ewa. œoneveseliti se. opustiti (se)Œ: „snu`diti se. opustiti se (o trbuhu. . labavo. „otomboqiti. mi{i}e na obrazuŒ Uskoci (Stani}). otromboqiti (se) „opustiti usne. biti tu`anŒ Uskoci (Stani}). sg. otrboqit se / otrboqit se „opustiti stomakŒ [umadija (Grkovi} 1982). ovla{. Jedino se povratni glagol nalovesiti se „nagnuti se. v. œimati poveliki stomak (o `eni u drugom stawu)Œ. oto-mn-boqiti „opustiti.136 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI „natrpati. 295 Semanti~ki pandan razmatranim oblicima nalazimo u slede}oj grupi glagola: otoboliti (se) „opustiti (se). naslagati rastresito. Semanti~ki dijapazon navedenih oblika prili~no je uzak. otoboqit (se) „oklembesiti. povr{noŒ294. nabacati. namestiti ne{to da stoji nestabilno. nakriviti se. Pod pretpostavkom da je predlo`eno tvorbeno ra{~lawavawe navedenih oblika ta~no. visitiŒ. otromboqiti „postati tromŒ. visiti. nasomr|en s. nagomilati ne{to bez redaŒ CG (RSA) (v. fig. otomboqit „v. naheriti seŒ svojom semantikom uklapa u razmatranu grupu. opustitiŒ Timok (Dini} 1988). ^ine ga zna~ewa koja se legitimno razvijaju iz osnovnog „obesiti. otromboqiti se „spustiti se nisko. obesiti (se)Œ Uskoci (Stani}). mo`da odatle „uraditi kako bilo. Vlaji}-Popovi} 2002:291). u elementu so-lo. otoboliti (se). so-vrqati. odrmboqi 3. otomboqitŒ Kosovo (Elezovi}). klatiti seŒ (< klepati) i klepati „aqkavo raditiŒ. ne zbijaju}iŒ : naoveqiti „postaviti. ulewiti se. 294 Mo`da bi se ipak ovo zna~ewe moglo dovesti u vezu sa osnovnim „obesiti. olabaviti. uraditi kao od bedeŒ (RSA).< *s(o)-. olabaviti (se).treba videti „priraslicuŒ s(o). „biti u drugom stawuŒ295. uop{te uraditi ne{to kako bilo.v. otromboqit „v. pro{irenu slogom sa likvidom -lo-. up. sklepati „uraditi kojekakoŒ (v. otromnboqiti „opustiti usne. ve} pomenuto klempesati „wihati se vise}i. opustiti seŒ Ivanda (^e{qar 1983). so-vrwati „gomilati jedno na drugo. o ne~em {to se nosi ili vu~e zapregom)Œ Qe{tansko (Te{i} 1977). otromboqitiŒ Kosovo (Elezovi}).

„nakriviti se. {epuriti seŒ Vojv. Herc. „isturiti. „praviti se va`an. iskreveqiti seŒ BiH (RSA) ke-re-be~iti se / ke-re-be~iti se impf. krebe~iti se „~initi {to ve}i razmak sebi me|u nogama. razmetati se. Grahovo. kebe~iti se œpraviti grimaseŒ Ba~ka (gra|a ERSJ) is-ke-be~iti se pf.. Hrv. ukrutiti seŒ (RSA). iskriviti bokŒ: [ta si se tu iskebe~ila? Bos. razmetati se. ko~operiti seŒ: Sve se ne{to korobe~i CG (RSA) ku-ro-be~iti se œpraviti se va`an. kerebe~iti se œzagledati se. raskora- . œopustiti se. (RSGV) ke-be~iti se impf.OSNOVE: 4) BE^ITI 137 OSNOVE: 4) BE^ITI 4) BE^ITI ko-be~iti se impf. oholo dr`awe. razmetati se. uko~enoŒ (RSA) ?k-re-be~iti impf. œdobiti lo{ izgled (u licu). povremeno {irom otvarati (o~i)Œ: Iskobe~iti zna~i kad ~ovjek pred smrt okre}e o~ima CG. (RSA) is-ko-be~iti pf. zakerebe~i{ se kako o{ [abac (gra|a ERSJ) is-ke-re-be~iti se „iskriviti malo vrat na jednu stranu dr`e}i se gordo. „razdvajati. izgledati va`noŒ Ma~va. {epuriti seŒ: Kojega se |avola kebe~i CG (RSA). {iriti nogeŒ Uskoci (Stani}). po~eti prevrtati. œkriviti seŒ. „praviti se va`an. „i z b e ~ i t i. izmotavati seŒ [umadija (Grkovi} 1982) za-ke-re-be~iti se pf. razmetati se. iskola~iti (o~i). {epuriti seŒ (RSA). izvaliti seŒ: Eno se iskobe~io u ladu ka i mrcina Lika (RSA) ko-ro-be~iti se impf. ko~operiti seŒ CG. kerebe~it se „praviti se va`an. „dr`ati se va`no. oholoŒ Ba~ka (RSA) ke-re-be~no adv. gordo. pona{ati se slobodnoŒ: Najboqe je kod svoje ku}e. iskriviti se u teluŒ Bos. œv. oslabetiŒ: Bija{e se iskobe~io od rada CG. œuko~eno hodatiŒ Vojv. kerebe~it se „neozbiqno se pona{ati. kerebe~iti œvu}i. „zauzeti ponosito. teratiŒ: Svaki dan je kerebe~i nekud Aleksandrovac (gra|a ERSJ). œid. {epuriti seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). isprsiti se. œkreveqiti seŒ. (RSGV). Grahovo. iskobe~iti se „i z b e ~ i t i s e. œistegnuti se. kobecati seŒ Dalm. „oholo.Œ. izbuqiti seŒ: U Dubrovniku se ka`e: iskobe~im se od straha. izbuqiti. œv. „praviti se va`nim. prsiti se..

). pomeriti. 299 Up. ispru`iti se. impf. razvrnu}e{ ga. „drsko se smejatiŒ Pirot (@ivkovi}). „glasno se smejatiŒ Lu`nica (Mani}). „gledati {iroko otvorenih o~iju. pru}iti se po zemqiŒ (Marseni} 1986). radi skretawa pa`we na sebeŒ Timok (Dini} 1992) na-ka-be~iti pf. otegnuti se. opru`iti se celom du`inomŒ Uskoci (Stani})... zabezeknutoŒ (RSA). ra-{e-be~i se pf. poma}iŒ: Kari}em se love skobaqi i krapi . zabezeknutoŒ299: [to me be~i{. sg. nagnuti. isceriti seŒ Vojv. 297 Up. Kad se kari} spusti . raskere~itiŒ. œste}i veliko imawe. „(namerno) se glasno smejati da bi se skrenula pa`waŒ Timok (Dini} 1988). œrazvrnutiŒ: Iskrebe~i}u mu obadvije! Za~ara~ (]upi}i 1997) ras-k-re-be~iti se „v. izdede(n)~iti se „izvaliti se. „nakriviti. izraz be~iti o~i „gledati razroga~eno.. raskere~iti se / raskere~iti se „razma}i svoje noge {to se vi{e mo`eŒ Uskoci (Stani}). „i}i raskop~anih grudi. 298 Nije jasno spada li ovamo i izbrembe~iti „ispre~iti se. impf. rebe~iti „maltretiratiŒ. prosta~ko smejawe. s koje riba dolazi CG (RSA) ?{e-be~i se 3. ili ka’ da 296 Up. nakabe~i ga (nakrivi. „ra{iriti (se). razvrnuti (se)Œ: Pero mi se raskrebe~ilo. Timok (Dini} 1988)298 è be~iti impf. (RSGV) ?re-be~em se 1. krebe~it (se) „{iriti (se)Œ: Ne krebe~i tome |etetu noge. „glasno. œrazdvojiti (se). rebe~e se 3. (RSGV). navije) k onoj strani. „raskre~iti se. raskrebe~it (se) „ra{iriti (se). „smejati seŒ: Kaj se stalno rebeti{? Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). kad drugi nagone. œfutuereŒ (?) Vaqevo (usmeno A. raskere~iti „razroko gledatiŒ: Raskere~ijo o~i. . prepo bi se |avo od wega Piva (Gagovi} 2004). iskrebe~it (se) „ra{iriti (se). Loma) rebe~awe n. rebe}e se pogrd. prepre~iti putŒ: Iskrebe~ilo se nekakvo stra{ilo nasre puta. rebetiti se pej. sg. bahato se pona{atiŒ. razroga~eno. iskre~iti nogeŒ Dubica (RSA). ra{iriti noge. ra{iriti seŒ Uskoci (Stani}). rebetiti „glasati se (o pticama)Œ. raskere~iti / raskere~iti „razma}i. lovac za vrijeme samoga posla. ko~operiti seŒ (RSA). raskora~itiŒ. „dr`ati se razmetqivo. ra{iriti noge. œizbe~iti o~iŒ: Iskrebe~io si o~i ka {aruqa!..138 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ~ivati seŒ id. œiskeziti se. razvrnuti (se)Œ: Raskrebe~io noge ka `abac i onako ide Za~ara~ (]upi}i 1997)296 ?k-le-be~iti se impf. „smejati seŒ Crna Reka (Markovi} 1986)297. sg. œnapadno posmatratiŒ Zagara~ (]upi}i 1997) is-k-re-be~iti se pf. œpodrugqivo se smejatiŒ Vojv. up. razdvojiti (se). zakloniti prolazŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). (ibid. ka’ da me nikad nijesi vi|eo.

razroga~itiŒ. uko~iti se. œrazmetati seŒ sev. be~it „netremice gledatiŒ Buwevci (Pei}/Ba~lija). izbe~it se „pogledati razroga~enim o~imaŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija) be~iti impf. Vojv. gledati u ~u|ewuŒ Zagara~ (]upi}i 1997). œmaltretirati nekoga zbog sitnicaŒ Vojv. jako oslabiti. be~it se „razmetati se. œkreveqiti se. (RSGV). œbiti prazan (o prostoriji. „zauzdavati kowe kajasimaŒ. prkosan 300 Iz definicije „be~e se obi~no decaŒ. {epuriti se pri hoduŒ Vojv. buqe}iŒ. omr{avetiŒ. be~alina f.. œpopreko gledatiŒ. œpodsticati kowa da se propne na zadwe nogeŒ Vojv. be~it Sumartin (Novakovi} 1994)300. „{iroko otvoriti (o~i). be~it se „~uditi se ne~emu i pri tome napadno gledati. „kriviti usta i o~i na koga za poruguŒ Brusje (Dul~i}i 1985)302. isturiti (prsa)Œ: Bakowa je. 303 Up.). razroga~iti o~iŒ. rebriti seŒ: Kada se ~ovek neprirodno isprsi ka`e se u potsmehu: {ta se be~i{ ili {to se kerebe~i{? Vojv. izbe~iti se „zauzeti obestan. be~iti se „{iroko otvarati o~i. (RSGV). sinonim ovog glagola je oblik bejit se (l. fig. œnaprezati o~i pri slabom osvetqewuŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). osobito ve}oj)Œ301. be~iti se „prsiti se. „razmetati se. 302 Up. praviti grimaseŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). negodovawe i sl. 301 Up. hvalisati se. sirotiwska ku}aŒ CG (RSA). gledati za~u|enoŒ. isticati seŒ (RSA). koji izvrati. i be~iti „pritezati uzdama (kowe da dr`e visoko glavu)Œ Ba~ka (RSA). gledati qutito i razroga~enih o~ijuŒ Zagara~ (]upi}i 1997) iz-be~iti pf. „izbaciti napred. izbe~iti se „(na nekoga) pogledati {iroko otvorenih o~iju izra`avaju}i prekor. œkloniti se s izrazom nezadovoqstva na licuŒ (RSA). gledati ra{irenih o~ijuŒ. œ{irom otvarati o~i. izbuqiti. uporno gledati. fig. prsiti seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). (RSGV). œpromeniti se u licu. „zapu{tena zgrada koja z j a p i.OSNOVE: 4) BE^ITI 139 sam sre}u ureka’? CG. œisprsiti se. [ajka{ka (Galetin 1980) zabe~iti se pf. izbe~i prsi Poqica. œiskriviti. napraviti grimasu {iroko otvaraju}i o~i. be~it „napadno.c. œiskriviti se. izobli~iti (lice. prsiti se (o kowu)Œ303. iz istog izvora pe~it se œid. izobli~iti seŒ (RSA). U svakom slu~aju. fig. iskola~iti. date uz oblik. œpraviti se va`anŒ Segedin (gra|a ERSJ). be~iti se œ~uditi se.Œ. „ko~iti se. usta)Œ. razroga~iti o~i od ~u|ewaŒ Vojv. nije sasvim jasno koje zna~ewe je u pitawu.. p r a z n a. . be~at se „gledati o{tro. (RSGV) izbe~iti pf. (RSGV).

*p(h)u. œnapraviti se va`an.„krivŒ306. up. ispup~iti seŒ: Buragat je onaj.: *pop. Me|utim.(up. Banija. stomak i sl. Stoga se mora ra~unati i sa mogu}no{}u da je do ozvu~avawa do{lo kasnije. naro~ito kada se radi o onomatopejskim osnovama. *okotã „kukaŒ. npr. ÅSSÀ 2:151). i bekarit se „prsiti se. 235). i za praslovenski. 305 Up. izbekarit se „isprsiti se (pred kim ili na sedi{tu)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). qutiti se na nekogaŒ. *bo~iti se. Podjednako je verovatno i druga~ije tuma~ewe glagola be~iti (se). verovatnije da je nastala kao zvu~na varijanta u odnosu na *pe~iti (: *po~iti. kom se trbu izbe~io Otok (RSA) nabe~iti „isturiti. jezika. odatle *be~iti : *bo~iti. isto tako je legitimno pretpostaviti kao ishodi{te psl. *ek. izbo~iti (se)Œ (Loma l.v. 306 Ovaj koren ~uva se u oblicima *je~my „je~amŒ. i za nivo pojedina~nih slovenskih jezika. izbo~iti (grudi. be~iti / bu~iti < *ob-e~iti / *ob-o~iti. 307 Up.mogao bi biti prevoj od *bokã „stranaŒ. borbeni stavŒ. bekokast (Stuli})305 : bu~iti „be~itiŒ. pe~iti). 308 Ovde treba ukazati na jo{ jedan glagol koji mo`da sadr`i koren *bek-. „buqiti. zvu~na ili bezvu~na — primarna. *bokati : *bo~ati. isprsiti seŒ CG (RSA) · S obzirom na o~igledan tvorbeni i semanti~ki paralelizam navedenih oblika sa kontinuantama psl. SP 1:292–293 s. karakteristi~na je i za indoevropski. tj. *pe~iti (v. u periodu samostalnog razvitka s.308 304 Varijantnost u pogledu zvu~nosti. glagolski koren *bek. Ova osnova mogla se razviti u gnezdu *bok-.„duvati. Hrv.140 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI stav. *bo~. bekeqiti se pej. nije bez osnova pretpostavka da su ovde u pitawu kontinuante psl. Jedino ne postoji saglasnost autora o tome koja je varijanta. SP 1:352–353 s. *bo~iti imaju uglavnom sli~na zna~ewa kao gorenavedeni oblici. nabe~iti se „zauzeti prkosan. isprsiti seŒ. izbekariti „izbe~iti.-h. s obzirom na semantiku. sa drugim prefiksom ode~iti o~i „vratiti u o~ne dupqeŒ (Loma 2000:606). razmetati seŒ. ali je. bekonast „buqookŒ (RSA). izbuqiti (o~i)Œ Banat.: *b(h)u. *paokã „paukŒ. be~iti. Ovu hipotezu potkrepquje paralelizam oblika be~iti. be~iti o~i. pa bi i sa semanti~kog aspekta predlo`eno tuma~ewe bilo legitimno. *bob. npr. . œbekeqiti se.v. up. œnadi}i se. bu~ookast „buqookŒ (RSA). S obzirom na oblik bek-ar-iti se „popreko gledati. ÅSSÀ 2:233. keziti seŒ Jadar.)Œ CG. praviti grimase. {iriti (o o~ima)Œ. osnove *be~iti.„nadimati seŒ (Popovi} 1951–1952). pu{taju}i obi~no glas ’be’Œ. „kriviti usta. (RSA)307. up.. *pokati)304. plaziti jezik. a to je bekeqiti impf. sa deprefigiranim (o)b-. Slovenske kontinuante psl. jer odnos e / u u korenu ukazuje na poreklo od *e / *o.c. nadimati (se)Œ (Korinek 1934:202–207). *bo~iti. sa osnovnim zna~ewem „iskriviti (se)./ *ok.

iskope~iti (sa umetnutim ko-) (Skok I 129 s. œispleziti seŒ Vojv. Tomanovi} smatra da je oblik iskobe~iti (o~i) nastao kao rezultat kontaminacije glagola iskola~iti + izbe~iti. izbekeqit se „izvaliti se. ispru`iti (jezik)Œ (RSA). izbekeqiti se. œsme{iti se (o malom detetu)Œ Zlakusa (RSA). mnogo se bekeqiti. iz ~ega se vidi onomatopejsko poreklo glagola (Skok II 628 s. bebekati). isceriti seŒ (RSA). izbekeqiti pf. bebekati). ra{iriti (o~i)Œ. ispe~iti. „izbe~iti. I Grickat u obliku bekeqiti se izdvaja sufiks -eq(Grickat 1955–1956:75).). kqovaŒ. na~initi mnogo grimasaŒ (RSA). œironi~no se sme{kati. Tuma~e}i pak glagol pe~iti se. sa promenom p > b. pro{irene glagolskim sufiksom -eq. v. œsmejati seŒ. Kragujevac. „smejati se krive}i usta.v.v. Srpske Moravice. kerebe~iti se). Povodom oblika kerebe~iti se samo pobija Macenauerovo tuma~ewe od it. krive}i usta. Vojv. Lika. nakeqiti se „iskreveqiti se. konstatuju}i da onomatopeja ima i varijantu sa p: pe~iti se „kriviti lice prema nekomeŒ. Ona smatra da je slov. ko-2). Ovakvo tuma~ewe smatra verovatnim i zato {to ne postoji oblik kobe~iti (Tobekariti se. kreveqiti seŒ. ni sam glagol keqiti nema utvr|enu etimologiju. (RSGV).v. bekeqit „praviti grimase. glagol bekeqiti mogao bi se ra{~laniti i na be-keqiti (gde bi se inicijalno bemoglo tretirati kao prefiks). œplaziti jezik na nekogaŒ Vojv. Skok wega smatra ishodi{tem oblika be~iti se. kreveqiti seŒ Potkozarje (Dalmacija).v. ÅSSÀ 13:186 s. keqiti se itd. *kãlã postalo osnova za obrazovawe glagola na -iti u zna~ewu „prorastatiŒ (upu}uje na s. Glagol be~iti izvodi od onomatopeje be.v. œisplaziti. œkeziti seŒ Kordun (gra|a ERSJ). iskola~iti. ghiribizzare. up. kliti. S obzirom na oblik keqiti. ispru`iti seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). Unac (Jovi~i}). „otkrivati zube. beqiti se.)Œ (RSA). iskeqit œiskezitiŒ Vasojevi}i (Bori~i}). ke~iti. pej. ali ne nudi svoje obja{wewe (II 75 s. Skok ga izvodi od kesiti se „pokazati zubeŒ. keziti seŒ (Kurkina 1996a:24). Skok izvodi i glagol izbekeqiti se od onomatopeje be. (RSGV). plaze}i jezik i sl.(I 129. naro~ito u zameni suglasnika s. iskeqiti (se) „napraviti grimasu razvla~e}i i gr~e}i usne tako da se vide zubi. kreveqiti seŒ V. keciti. U obliku iskobe~iti izdvaja prefiks ko. izbekeqiti se „napraviti grimasu (be~e}i o~i. Izgleda da nije bez osnova ni pretpostavka da je oblik keqiti nastao kao posledica perintegracije ishodi{nog bekeqiti (bek-eq-iti > be-keqiti) pod uticajem svesti o postojawu tvorbenog modela ’ekspresivni prefiks be.OSNOVE: 4) BE^ITI 141 Od svih navedenih oblika Skok pomiwe samo (iz)be~iti (se). kreveqiti seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). nabekeqiti se „dosta. Predlo`eno tvorbeno ra{~lawavawe razmatranog glagola (bek-eq-iti) dovodi se u sumwu postojawem semanti~ki identi~nog glagola keqiti se impf. keqit se „ironi~no se sme{katiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). (Skok s. tvrde}i da ovaj ekspresivni glagol pokazuje mnoge varijante. iskobe~iti i kerebe~iti se.-h. II 116 s.(Skok I 129 s. Kurkina dovodi glagol keqiti se u vezu sa kal „o~wak. i da je na bazi te imenice stvoren glagol sa sekundarnom semantikom „smejati se. P~elice. iskeliti se „izderati se uz grimasuŒ Ozaq (Te`ak 1981).v. . kreveqiti se (RSA). tj. keziti se. isceriti seŒ (RSA). (RSGV). kesiti1 (se)). U skladu sa tuma~ewem koje je dao za glagol be~iti se.v. bekeqit se œid.+ glagol’.Œ Vasojevi}i (Bori~i}). „ru`no se smejati bez glasaŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976). Me|utim. *kãliti (se)).

Oblik re-be~e se mogao je nastati na analogan na~in kao i re-pe~iti se (v.pro{iruju se u ko-ro-. pe~iti). ko~operiti seŒ (RSA). izbuqiti (o~i). Oblik k-re-be~iti se mo`e se izvesti iz ke-re-be~iti se (kao rezultat gubqewa vokala u prefiksu ke-). {ebek. sebek „majmunŒ. ludovatiŒ Uskoci (Stani}). najverovatnije pod uticajem glagola kliberiti se. up. U obliku k-le-be~iti se do{lo je do zamene likvida (r > l). izmotavati seŒ > „smejati seŒ.i ke. U pogledu semantike mo`e se pretpostaviti slede}i razvoj zna~ewa: „dizati. ko~operiti seŒ. „omawi a debeo ~ovekŒ Vrawe (Zlatanovi}) < tur. Kod oblika {e-be~i se ne treba zanemariti ni uticaj imenice {ebek m. .142 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI manovi} 1938–1939:209). ke-re-. up.pre{lo je u ku-. isturiti (prsa)Œ > „oholiti se. verovatno adideacijom prema kur~iti se œpraviti se va`anŒ. nadimatiŒ > œizbaciti napred. U obliku kurobe~iti se inicijalno ko. „majmunŒ Leskovac (Mitrovi}). ali na{ materijal pokazuje suprotno. Prefiksi ko. [kalji} 581 s. kobe~iti se „dr`ati se va`no. „ru`no nakin|urena osobaŒ Pirot (@ivkovi}). Kod oblika rebe~e se mogu} je pomak „neozbiqno se pona{ati. {ega~iti se. up. i ku-re-becati se „a~iti se.v.

„pojesti obrok (naglo)Œ311. pa ga hladi. ~alabrcnutiŒ Uskoci (Stani}) {e-brkalo m. ° do|e stari. acc. br~iti i brqati. ili obratno. Saraje- vo 1898)310 ~e-le-brknuti „v. „izjestiŒ: Pade ki{a. a gdje li jo{. „bezbrk ~ovekŒ. tako|e brkqa f. Svrqig (RSA. pa ga dere. 311 Up. Nije jasno spada li ovamo imenica ~abrkaq m. da bude pjan! Herc. U rad smo je uvrstili zbog postojawa sli~nih oblika sa istom semantikom. œid. Zovko. prebi mi{a. Djetinje pjesmice. gwurati (se)Œ. up. prigristiŒ Brusje (Dul~i}i 1985) po-~a-lo-brkati pf. up. œne{to malo uraditiŒ Uskoci (Stani}).. œra~vasto drvo pobodeno u zemqu na kome se su{i seno. inf. ogrepstiŒ. „pojesti ne{to malo na brzu rukuŒ. „~ovek koji tetura ovamo. ° do|e Pere. „malo. œzagrepsti. bobrknuti (se) pf. 310 Ova potvrda iz folklornog teksta nije sasvim pouzdana. povr{inski zagrepsti. [kolski vjesnik V.OSNOVE: 5) BRKATI 143 OSNOVE: 5) BRKATI 5) BRKATI309 ?bo-brkati (se) impf. Figurativno zna~ewe „nemirna. uop{te . ~alabrknt(i) œprezalogajitiŒ Kqu~ (gra|a ERSJ). po{alabrknut „brzo pojestiŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}) ?}e-le-brk m. pa ga {}alobrko (I.Œ Lika (Ajxanovi} 2002). ka-la-vrkati „srkati. ~alaberknut „zalo`iti se. ° do|e mladi. i ~ambrkaq „drvenasti deo pawa koji nastaje razgranavawem. pa ga vari. fig. œnemirna. pasuq isl. {to zna~i da u woj nema ni prefiksa. „popiti?Œ: Polaba}e i po~alobrkati silu vina. 312 U zna~ewu „bezbrk ~ovekŒ re~ je slo`enica od }ela(v) i brk. {alabrknut. ni glagolske osnove brkati. onamoŒ (RJA) {a-la-brknut pf. ali mu ni u repu. nepristojno jestiŒ. nestalna osobaŒ verovatno se razvilo ukr{tawem sa ostalim navedenim oblicima. ° do|e brko. nestalna osobaŒ Uskoci (Stani})312 309 Na kraju poglavqa brqati bi}e dat zajedni~ki semanti~ki komentar oblika okupqenih oko osnova brkati.?) ~a-brknoti pf. za~eprkatiŒ Trebiwe (RSA) ~’o-brkat impf. (Zovko 1901:123) {-}a-lo-brkati pf. „potapati (se) u vodu. a posebno str{i. „bu}kati mlekoŒ Svinica (Tomi} 1984) ~a-la-brknuti pf. brcati. „d o b a c i t i u razgovoru kakvu nesuvislu re~Œ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) za-~e-brknuti pf. jer nije jasno da li je brko stavqeno prema {}alobrko.Œ.

œspletkariti. (RSGV). 313 Up. „v.) ~e-brcnuti „ogrebati. (RSGV). odatle ~ambrkqiv „koji upadno str{iŒ. fig. labrcnuti „~alabrcnutiŒ (Vuk. kad mlaz mleka iz vimena udari u mleko u kablu Uskoci (Stani}) zabrkati pf. labrcnit Ba~ka (gra|a ERSJ) le-brcnuti „ogrepstiŒ Rovca (Bjeleti} 1993:38) ~a-brcnuti „~alabrcnutiŒ Rovca (l.?) bombrcne 3. 167). pri muzedeo drveta koji str{i van grmaŒ. ~eprknutiŒ Uskoci (Stani}). labrcnuti Vojv. okusiti. kusnut i . labrcnit „id.Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). labrcnuti Vojv. Autor smatra da je re~ nastala ukr{tawem tur. bobrcnuti (se) pf. remetiti. u istom govoru brkaq m. prepirati se. Vojv. zbuwen. malo uzeti. u d a r i t iŒ Uskoci (Stani}) brk uzvik za naglo povla~ewe prstom ili ~ime drugim kroz mleko. œmalo pojesti. malo povreditiŒ: Osko~i kamen~i} i malo ga ~ebrcnu Piva (Gagovi} 2004). mutitiŒ. œdovoditi u zabunu. Dowi Rami}i (Malba{a 1976). „id. ~ a l a b r c n u t i Œ. sva|ati seŒ (RSA). gre{iti u zabuni. „zabrkati. œ(po ne~emu) preturati. labrcnt Sanski Most (gra|a ERSJ). up. (nekoga) ometati u posluŒ. inf. malo dobiti (hrane.. zbuwivatiŒ. premetati (obi~no tra`e}i ne{to)Œ. vodu i sl. cambar „kanyaŒ i na{e re~i brkaq. za zvuk koji se ~uje pri mu`i. „me{atiŒ. „gurnuti u voduŒ: Bombrcni ga u vodu sa sve dreje. brknuti pf. bombrcne se „pasti u voduŒ Crna Reka (Markovi} 1986) ko-brcati se impf. œ(ne{to) ometati. ~ a l a b r c n u t iŒ. ko-vrcnuti „koprcnuti se. v r c n u t i se. (RSGV). na brzinu. me{ati ihŒ. „uzeti malo kakve hrane.Œ. zbuwivati se. [abac (gra|a ERSJ). œpogre{no zamewivati jedno drugim. bobrkati seŒ. „drvenasti deo pawa (~okota) iz kojeg izrastaju mladiceŒ Brati{kovci (Urukalo 1987:166.. Svrqig (RSA. ~ebrcnut „malo zahvatiti. . RJA). neukusno pripremiti jeloŒ Kraqevo (gra|a RSA) BRCATI ?bo-brcati (se) impf. pra}aknuti seŒ. Potkozarje (Dalmacija). acc. œmalo ne{to uraditi. sg. œlo{e. batrgati seŒ (RSA)313 la-brcnuti / labrcnuti pf. pra}aknuti seŒ (RSA). „k o p r c a t i s e. postajati zbrkan. œmlatarati rukom (obi~no ispred ne~ijeg lica)Œ.144 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI è brkati impf.c. brkati se „me{ati se u ne{to. ‹ se „hitro se pokrenuti.

na`vrqatiŒ (RSA). œne{to malo uraditiŒ Uskoci (Stani}). (RJA) {alabrcnut adj. „koji je malo povre|en.OSNOVE: 5) BRKATI 145 wu i sl. ~alab r c n ti Sanski Most (gra|a ERSJ). turati ruku (u ne{to). Srem (gra|a ERSJ). izme{atiŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}) Up.)Œ: Ne{to sam ~ebrcnuo jutros. br~katiŒ Uskoci (Stani}).Œ Rovca (Bjeleti} 1993:38). ~alabrcnuti Pro{}ewe (Vuji~i}). {alabrcnuti pf. ~elebrcnut Vasojevi}i (Bori~i}) }a-la-brcnuti œkusnuti. œme{ati. ~elebrcnuti „v. „pojesti. malo pojestiŒ Mlava (RSA). ne ostajati pri re~iŒ315. ogrebenŒ: U ratu je malo ~ebrcnut. 314 315 . „uzgred pojesti malo ne~egaŒ sev. Srem. „prezalogajitiŒ Rovca (Bjeleti} 1993:38). na brzinu malo pojestiŒ Unac (Jovi~i}) na-{o-b r cati „i{arati kako bilo. Up. {a-la-vrcati „u razgovoru svaki ~as prelaziti na druge predmete. preturati (po ne~emu). Potkozarje (Dalmacija). prezalogajitiŒ Piva (Gagovi} 2004). ogrepstiŒ. brcnut œzalo`iti se ne~imŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). Srem. prebiratiŒ. ~alabrcnuti (Andri}). ~alabrcnem 1. na brzu rukuŒ Kwa`evac (RSA)314 {a-la-brcati impf. brcnut „malo pomustiŒ: Brcni malo kravu. œjesti sporo i bez voqe. pa sad ne mogu da ijem Zagara~ (]upi}i 1997) ~ebrcnut adj. œgovoriti sad jedno sad drugo.. Brcnula sam jutros svega kilo varavine ot svija ovaca Zagara~ (]upi}i 1997) razbrcat „r a z b a c a t i. kao bacakati se u govoru ovamo. „~ a l a b r c n u t i. Slav. „pomalo uzimati u usta od kakvoga jela ili pi}a i slatko i u`ivaju}i jesti ili pitiŒ Lika. za-{a-vrcati „na{krabati. brcnuti pf. ~alabrcnut Vasojevi}i (Bori~i}). a sa‰dŠ se pravi veliki mu~enik i rawenik Piva (Gagovi} 2004) ~a-la-brcnuti pf. brcati se „brkati se. ~alabrcnut Zagara~ (]upi}i 1997). œprezalogajitiŒ Lika. sg. (RJA). me{ati seŒ. „i}i tamo-amo. œzagrepsti. „brkati. „koji je malo skrenuo s umaŒ: Zar ne vidi{ da je {alabrcnut kad je uzeja i obuja `enske cipele Vrawe (Zlatanovi}) è brcati impf. Ba~ka (gra|a ERSJ). [abac. ist. Slav. Leskovac (Mitrovi}) ~e-la-brcnit „prezalogajitiŒ Mihaqevi}i (Peru{i} 1993) ~e-le-brcnuti „id. brcnuti „okrznuØiŒ Uskoci (Stani}). lutatiŒ. ~alabrcnutiŒ Uskoci (Stani}).. mrqavitiŒ. [ajka{ka (Galetin 1980). ~alabrcnuti „pojesti ne{to malo na brzu rukuŒ. onamoŒ Lika (RJA). ~alabrcnit ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). ist.

mrqati. prati kako bilo. brcati.v.(I 213 s. brka). ispr~iti se „isturiti se. Oblik brkati Skok tuma~i na tri na~ina: a) kao nulski prevojni stepen prema barkati „ticati. gurnutiŒ (RSA) izbr~iti „pojaviti se iznenada. Oblik br~iti tako|e smatra onomatopejom (Ç 204 s. „gurnuti u vodu. „ne{to malo uraditiŒ. uronitiŒ: Plovka se zabobr~i u vodu. brqatiŒ. Up. br~kati se „kupati se. up. nabr{kati se „najesti se jedu}i pomaloŒ (RSA. starinu. prati seŒ Uskoci (Stani}) (deminutiv br~kati je u vezi sa razmatranim glagolima. „preokrenuti se. b) kao onomatopeju br-br. uz napomenu da su kontinuante ovih psl. acc.(u boriti se) < ie. zabrbu~noti „zaronitiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}).. precrtavati ono {to je napisano ~ine}i ga ne~itkim. brcnutiŒ Uskoci (Stani})317 · U osnovi navedenih prefigiranih oblika le`e glagoli brkati. izazvav{i mali {um. zabitiŒ Timok (Dini} 1988) pre-ko-n-br~it se pf. malo uzeti. œv. premetati ne{toŒ. *bher. „malo zahvatiti. œmalo opratiŒ. br~iti. brbu~iti „turiti ruku ili glavu u ne{toŒ (Vuk. ispastiŒ. nadi}i seŒ (RSA). pomalo raditi. inf. v) kao prevojni stepen od burkati < bura (I 241). barbucati „dirati u ne{to zabraweno. udaratiŒ (Skok I 189–190). koje pak dovodi u vezu sa osnovom bor. iskrsnuti. œmawi obrokŒ: ^alabr~ak dok prispije ru~ak (Vuk).146 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI BR^ITI ?bo-br~iti (se) impf. brqati. bockatiŒ. br~kaweŒ Kosovo (RSA) zabr~iti „uvu}i. Svi pomenuti oblici imaju psl. zabobr~i 3.„rezati. za-bo-br~iti pf. RSA). U ÅSSÀ razdvajaju se glagoli *brãkati (srodan sa *brukati) i *bãrkati (se) (onomatopejskog porekla). malo dobiti (hrane. radukati. ispup~iti se. RJA). isprsiti seŒ (RSA)316 br~nuti pf. zateturatiŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}) ~e-br~nut pf. barbucnuti „taknuti u ne{to zabrawenoŒ Lika (RSA. RJA). bobrkati seŒ (RSA). Grickat 1955–1956:76). 316 317 . sg.)Œ Zagara~ (]upi}i 1997) ~a-la-br~ak m. a sviwa u blato Tupi`nica (RSA.v. brc). „zagwuriti se. pri muzewu i sl. oblika me|usobno Up. „zagwuriti. Oblik brcati tuma~i kao deminutiv od brkati ili mo`da brbati (< *brbcati). „v. br{kat „{krabatiŒ Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} 1989). zavu}i. izbr~iti se „isturiti se.?). br~kati „me{ati. Vasojevi}i (Bori~i}) è br~iti pf. ~initi ne~istim.

.. *bãrsati (se) (id.javqaju se u slede}im oblicima: ~abrknoti. 55–56). zvukove (v.-h. {}alobrkati.javqaju se u oblicima {ebrkalo. i a ta-birci „di}i. *brãsnoti (id. i *bãrknoti (id. po~alobrkati. ili.itd. Ispred osnova brkati. *brãsati (id. ~alaberknut. bacitiŒ. ~eprkati.v. ~elabrcnit. ko-. 125–127). Up. glagol *brkati 2. i 398. hodati galame}i. zbr~kati (se) „naborati (se). lebrcnuti. ~o. ~o-. zbuwivati seŒ. {o. ~alabrcnuti. Naj~e{}e se 318 U rumunskom se osnova koja je u glagolu a se z-birci „namr{titi se. {a-la-. Prvobitno se. {alabrknut. ~elebrknuti. {alabrcnuti. Zanimqiv je me|usobni odnos prefiksa koji sadr`e likvidu (la-. pritisnut (od strane qudi u gomili)Œ. glagol brcati u ovde navedenim zna~ewima (v.). la-. up. Iako se s. particip z-bircit „sme`uranŒ (up. udarati. sa op{tom semantikom „bacati. 399 s. ako se kao polazi{te ipak uzme oblik brsati. SP 1:417–418 s.vv. zgwe~iti (se)Œ) ekspresivizuje prefiksom ta-. *brãsati. odnosio na pokrete koji proizvode razne odjeke. U tom slu~aju oni uvek zauzimaju drugu poziciju. potvrda). na{obrcati. Dvoslo`ni ekspresivni prefiksi tipa ~ala-. zgu`van (o ode}i). za~ebrknuti. brcat „umakatiŒ Kosovo (Elezovi}) izvode od psl. me{ati. {e-. *brkati 1. zgu`vati (se). sme`urati seŒ.OSNOVE: 5) BRKATI 147 vrlo bliske (ÅSSÀ 3:53–54. br~iti alterniraju prefiksi bo-. ~elebrcnuti.v. le-) i dvoslo`nih prefiksa (~ala. sme`urati (se). ~obrkat. Prefiksi {e-. ~ebrcnuti. 56–57). koji imaju sopstvene odrednice) u SP objediweni su oko ishodi{nog psl. razbacivati. ta-bircit „zgwe~en. ~e-. iza prefiksa sa alveolarom. . ~ele-. *brkati 2. Prefiksi ~a-. {a.. v. dakle. popeti seŒ (Mladenova 1993:13). 124–125). brcati „bacatiŒ (RJA). ~ebr~nut. Autori smatraju da je ovaj oblik najverovatnije u vezi sa onomatopejskim *brkati 1.-h.). te da wihovo precizno razdvajawe nije uvek mogu}e.javqaju se u oblicima labrcnuti. brcati. Svi pomenuti oblici (osim *brãsati. Prefiksi la-. rum. up. leteti uz fijuk. s. gore) pre bi se mogao protuma~iti kao rezultat palatalizovawa osnovnog brkati ({to je najverovatnije). ~abrcnuti. 418–419 s. spoti~u}i se. le. 127–128).-h. ~e-(le-). le-318. a se ta-birci „hodati s naporom. ili u kombinaciji sa prefiksima koji sadr`e alveolar (~e-. le-. {o-.javqaju se u oblicima: ~alabrknuti. dirati. bez s. fonetski bi se mogao objasniti preko *brskati > *brscati > brcati. *bãr~iti (id. oblika *brkati 2.itd. 130–131). ~a-(la-). Elementi la-. lojavqaju se ili kao samostalni prefiksi. {alabrcati. *brãsnoti.. *brãsnoti. {ala. *bãrsati (se) (ÅSSÀ 3:130–131).

~alabrcati.148 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI kod ovako spojenih prefiksa uo~ava vokalska harmonija. }alo-. jer bi u tom slu~aju bio mogu} i redosled tipa *la-~a-brcnuti. prekobaciti se (za ovaj oblik v. prcati) i prekonbr~it se (sa umetnutim nazalom). Prefiks ko. kobacati).v.v. naravno. bobrcnuti (se). wegovim varijantama i dvoslo`nim ekspresivnim prefiksima v. neka udariŒ. Detaqnije o glagolu ~alabrcnuti. up. obja{wavaju}i da se ~ala stavqa da bi se dobilo zna~ewe brzine. Drugi deo re~i dovodi u vezu sa brk. Oblik o~ebrsnuti ne komentari{e (Skok I 291 s. [kaqi} tuma~i ~alabrcnuti kao hibridnu re~ sastavqenu od tur. v. u tvorbenom pogledu up. . prilog ili optativ cala „en frappant. ~ela-. bobrcati (se). {to zna~i da je vokal prefiksa koji sadr`i likvidu identi~an vokalu prvog prefiksa.je samo uslovno izdvojen u oblicima bobrkati (se). ~alabrknuti). i odstupawa. i OS 82. slede}i Dani~i}a.-h. Mogu}a su.v. bobr~iti (se). ~alo-. Prefiks bo. ali takve tvorevine nisu zabele`ene. cala i s. jer wihova semantika ukazuje na mogu}e onomatopejsko poreklo (v. ovo bi mogla biti i zvu~na varijanta od koprcati se. ~alabrcnuti). Od svih izlo`enih prefigiranih oblika Skok pomiwe samo ~alabrcnuti.prema labrwa. Skok II 117 s. labrcnuti i o~ebrsnuti. smatraju}i da Dani~i} nije u pravu kada ga identifikuje sa brcnuti.zabele`en je u oblicima kobrcati se (s obzirom na zna~ewe. Ovde kao da se ne radi o prostom varirawu i akumulaciji prefiksa ({to je karakteristi~no za ekspresivne prefikse). Bjeleti} 1993. On smatra glagol ~alabrcnuti onomatopejom i. brze radwe ([kalji} 161 s. up. Za oblik labrcnuti smatra da je nastao ispu{tawem ~a. brcnuti. ni`e). u wenom prvom delu tako|e vidi tur. bobrknuti (se). udaraju}i.

prevrtawem. uvaliti. kobrqnuti se „kotrqnuti se. dovu}i seŒ (RSA). ko-vrqati „pomerati obrtawem. napipati „prona}i. nagomilati kotrqaju}iŒ Uskoci (Stani}) 319 Zna~ewe.OSNOVE: 6) BRQATI 149 OSNOVE: 6) BRQATI 6) BRQATI na-ba-brqati (nekoga) pf. kobrqa (se) 3. 320 Up. vaqati seŒ. uronitiŒ Zlakusa. „moralno posrnuti. zakotrqatiŒ. Ono kao da je „(pro)na}iŒ. up.?). uvaqivatiŒ: Ne zabobrquj nokte. „slu~ajno nai}i. gurati u ne{to. da napuni vodom.. sg. igrati se jajima na Uskrs kotrqaju}i ih i tako poga|aju}i jedno drugimŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). Tad se ka`e da se kr~ag zabrbuqio Mali Po`arevac (RSA).Œ Ro`aje (Had`i}). razg. œoboriti. reku detetu kad ho}e golom rukom da uzme {to iz tawira ibid.. zavu}i (u vodu. „id. otkritiŒ (RSA). kobrqati se „kotrqati se. „do}i. inf. „kotrqati seŒ Uskoci (Stani}). kobrqnut pf. zakotrqati seŒ (RSA) do-ko-brqati (se) pf. vaqatiŒ Kosmaj (RSA)321. „kotrqnuti. kobrqat [umadija (Grkovi} 1982). koturati. zabobrqivati impf.)Œ. zabrbuqiti „zagwuriti. „kotrqati (se)Œ. natrapatiŒ. up. 321 Up. Bori~i}). nabasati na nekogaŒ: Kako ti mene nababrqa? (RSA)319 po-ba-m-brqiti pf. i nabavrqati „slu~ajno nai}i na nekoga ili ne{to. kobrqati œid. zagwuriti (se)Œ Svrqig (acc. proturati se u poslu. te{ko. . pesak i sl. œkojekako se snalaziti. ve} i zbog neodgovaraju}eg pade`a objekta. „potopiti (se) u vodu. nije precizno definisano. [ta mu je trebalo da krade! Qe{tansko (Te{i} 1977) bo-brqiti (se) / bobrqnuti (se) pf. kobrqat se „id. zabrbu~noti. Up. zabrbuqati. i}i unapredŒ Crna Reka (Markovi} 1986). œkretati se. ali tako da se ne vidi iz vode i onda se puni vodom. onda se mora da zamo~i u vodu. biti potopqen (tako da vazdu{ni mehuri izlaze s brbotom)Œ: Kad se ho}e tikva ili kr~ag. petqatiŒ Vaqevo (RSA). Vasojevi}i (Stijovi} 1990. „kotrqatiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). kotrqatiŒ. zabrbuqiti se „na}i se u vodi.. savladatiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). „zavirivati. osramotiti seŒ: Niko se nije nado da }e on pobambrqiti. (RSA)320 ko-brqati impf. zabobrqiti „zaviriti. Uskoci (Stani}) za-ko-brqati (se) „zakotrqati (se)Œ Uskoci (Stani}) na-ko-brqati „kotrqaju}i u~initi da ne{to do|e. nabasati. jedva se kretatiŒ Uskoci (Stani}). „kotrqati.

Pro{}ewe (Vuji~i}).). impf. kombrqat „kotrqatiŒ Kosovo (Elezovi}). œpreturati. teturatiŒ Orahovica u Slavoniji (RJA). skobrqat (se) „id. me|utim. drqati. dakle. otisnuti se. .Œ Vasojevi}i (Stijovi} 1990. (ibid. Ovamo verovatno ne spada `a-brqati „kqucati. Taj fonetski lik. Pro{}ewe (Vuji~i}). „~eprkati (o koko{i)Œ Crna Reka (Markovi} 1986) i-~o-brqa pf. {krabatiŒ. Uskoci (Stani}). koturati (se). okobrqati se „po~eti se kotrqati. premetati (tra`e}i ne{to)Œ. lutatiŒ. ~e-prqati „~eprkatiŒ (v. fig. {e-vrqati „posrtati.) ~e-brqati impf. (ibid. sramotitiŒ. „~eprkatiŒ(?)322: ^ebrqaju koko{ke po |ubretu Zorunovac (gra|a RSA. zbog toga {to po odbijawu ekspresivnih prefiksa. otisnutiŒ Uskoci (Stani}). kod svih oblika ostaje zajedni~ka osnova -brqati. acc. Zatvori grdin~e da ga koko{ke ne i~obrqaju Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. skobrqa (se) 3. sg. vaqati (se)Œ Tovarnik (RSA). okobrqat œotkotrqatiŒ Vasojevi}i (Bori~i}). „i{~eprkatiŒ id. „kotrqati (se). {e-beqati se „{eveqiti se. œpisati koje{ta. {to osnovni glagol brqati sa svojim zna~ewima ne predstavqa wihovo polazi{te. oburvati se. 323 Up. hodati nesigurnoŒ Lika (RJA) pro-{e-brqati „prohodati (o detetu)Œ Lika (usmeno M. odroniti se. tj. skombrqat pf. up. Oni su. prqati). 2004) ra-~o-brqa „ra{~eprkatiŒ Crna Reka (Markovi} 1986) {e-brqati impf.)323 è brqati impf.B. inf. „~initi brqavim. Crna Reka (Markovi} 1986) ko-m-brqati (se) impf.?) ~o-brqa 3. œkaqati. „otkotrqatiŒ id.). brqati se „prqati seŒ. prqatiŒ. „teturati. sti}i negde kotrqaju}i se. u ve322 Na listi}u nije dato zna~ewe glagola. okupqeni u jednu celinu samo na osnovu „formalnogŒ kriterija. œbr~kati seŒ (RSA) · Ve}ina prefigiranih oblika navedenih u ovoj grupi jeste „problemati~naŒ u tom smislu. oburvati. skobrqati se „skotrqati seŒ id. prestati se kotrqatiŒ: Vi{e puta u Siqevoj strani okobrqo se kamen doqe u livadu Uskoci (Stani}) ot-ko-brqati (se) „otkotrqati (se)Œ Uskoci (Stani}) s-ko-brqati „skotrqati (ne{to)Œ: Kad bismo mogli skobrqati ovi val Uskoci (Stani}). ali iz primera (a i na osnovu ostalih potvrda) reklo bi se da je u pitawu zna~ewe „~eprkatiŒ. (ibid. sg.. zobatiŒ (RSA).150 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI o-ko-brqati „u~initi da se ne{to po~ne kotrqati. Bori~i}).

v.za hv.). SP 1:420–421 s.v. * b r lã ). Oblici nababrqati. Od pomenuta tri glagola Skok pomiwe samo nazalizovani oblik skombrqat „otkotrqatiŒ. a ukazuje se i na wegovo srodstvo sa *brãkati. kobrqati i {ebrqati. dekomponovawem prefiksa. Istra (Ribari} 1940). oblika). brlj. brka). *brl’ati (SP 1:430). crv koji je izazivaŒ. s obzirom na postojawe istozna~nih leksema nabavrqati. 167). Loma smatra da treba po}i .v. brqav „mente turbataŒ (214 s.onomatopejske prirode (Skok I 699). nivou etimolo{ki su razdvojeni oblici *brãl’ati i *bârlati / *bârl’ati (ÅSSÀ 3:54–55. Wihova osnova mogao bi biti glagol tipa brqati „bacati kameweŒ Vodice (RSA). sa osnovnim zna~ewem „prqatiŒ. Na psl.v. vrludati. U SP rekonstrui{e se samo oblik *brliti. 169–170). *bârlogã / *bârloga (id. brlj). a pridev brqiv glasi i vrqiv. o{amu}enŒ < *bârlivã (ÅSSÀ 3:168–169. Drugi oblik izvodi se od onomatopejske osnove i smatra se srodnim sa *bârliti (id. {to zna~i da u osnovi navedenih prefigiranih oblika le`e drugi glagoli.v. kovrqati i {evrqati (v. U ÅSSÀ ovi pridevi izvode se od glagola *bârliti. b r qav „ludŒ (RSA) < *bârl(’)avã(jâ) (ÅSSÀ 3:167–168. Oblik pobambrqiti „moralno posrnuti.ovde mogao imati (Loma 2000:608). *brãl’ati i *bârlati / *bârl’ati. Autori ÅSSÀ upozoravaju na mogu}nost homonimizacije kontinuanata psl. 46–47). iter. Loma ukazuje i na eventualnu mogu}nost nastanka oblika brqati < *obâxvârl’ati. koji Skok dovodi u vezu sa (h)vrqati. 168). Sam glagol brqati Skok na jednom mestu tuma~i kao onomatopeju (Skok I 213 s. a na drugom ga dovodi u vezu sa brq „bolest u ov~ijem mozguŒ. kotrqati (Skok II 169 s.OSNOVE: 6) BRQATI 151 }ini slu~ajeva predstavqa rezultat glasovnih ili drugih promena. mogli bi se smatrati wihovim varijantama. vrqati).c. iako ne vidi koju bi funkciju preverb ob. kota~). *bârl’ati i dovode u vezu sa brq „ov~ija bolest. s obzirom na to da je u pitawu zajedni~ki koren sa razli~itim sufiksalnim pro{irewima. Prvi oblik izvodi se od osnove srodne onoj koja je u *bruliti (id. {to se vidi ve} i iz materijala izlo`enog u konkretnim odrednicama (jedne iste potvrde navode se kao kontinuante i jednog i drugog rekonstruisanog psl. dovode}i ga u vezu sa koturati. Polaze}i od ~iwenice da se pona{awe bolesne ovce opisuje sa vrqati. SP l. smatraju}i da je tu zamena b. tako i Skok I 214 s. osramotiti seŒ mogao bi biti u vezi sa brqiv „smeten. bavrqati.

vrcnuti seŒ). ~ebrcnuti. prqati itd. s u`ivawem)Œ ({}alobrkati. labrcnuti. koje se. ~abrcnuti.). ~elabrcnit. Mo`da je u osnovi re~ srodna staroruskoj vermie coll. mogli bi se smatrati wihovim varijantama. sa metatezom. Drugu celinu ~ine zna~ewa „malo (o)grepstiŒ (brcnuti. ~ebrcnuti.glagolske osnove ~uvalo iza poluglasa. ~elebrknuti.glagolske osnove i prelazom mq > vq Vukovo obrvqiviti. li{}e). ~alabrcnuti. brvak. prqati). ~alabrknuti. odatle. mleka pri mu`i i sl. ~ebrcnuti. malo uzeti. (v. ~alabrknuti. gde se po~etno v. malo zalo`iti. lebrcnuti. Prva celina zasnovana je na zna~ewu „malo zahvatiti. za~ebrknuti. labrcnuti se „hitro se pokrenuti. up. ~alabrknuti. {alabrcnuti. up. 324 . ~elebrcnuti. U oba slu~aja naziv bolesti i wenog uzro~nika brq sa varijantama brv. mo`da. odatle sa dekompozicijom brqiv (Loma 2000:615–616)324. Kod oblika sa zna~ewem „~eprkatiŒ mogu}a je kontaminacija sa porodicom re~i glagola prkati. 325 Ovo zna~ewe se kod oblika izvedenih od glagola brcnuti mo`da razvilo pod uticajem zna~ewa fonetski sli~nog glagola brsnuti „otkinuti ustima i pojesti (brst. Oblici ~ebrqati. {alabrcati) i „(po)pitiŒ (po~alobrkati. *vârlo-okã „razrokŒ izmenilo se putem dekompozicije denominala *ob(v)ârl’ati u *bârlavã.)Œ325 (brcnut. bavrqati (tako|e o kretawu brqive ovce) i brqook. Oblik bobrqiti mo`da je onomatopejskog porekla. gricnutiŒ. s obzirom na postojawe istozna~nih leksema ~eprqati. {alabrcati). Psl. ~alabrcnuti) i „~eprkatiŒ (za~ebrknuti. konkretizuje u „prezalogajitiŒ (brcnuti. ~ebrcnuti. izvorno *vârml’ivã (obrazovano kao crvqiv) > *obvârml’iviti. uz razvoj sekundarnog zna~ewa „~eprkatiŒ < „preturati. Tre}a celina kao ishodi{te ima zna~ewe „bacatiŒ (razbrcat „razbacatiŒ. {alabrknut. ~ebr~nut). odatle „(po)jesti (brzo. *bârlo-okã. s jedne strane. „crviŒ < *vârmâje. strmŒ u *vârlavã. Na semanti~kom planu izdvaja se nekoliko celina. malo dobiti (hrane. brvaq. ~obrqa i wihove izvedenice. kod kojih je do{lo do ozvu~avawa inicijalnog suglasnika osnove. SP 1:420 (Loma l. ÅSSÀ 3:167–170. -prkati. a sa druge u — „malo uraditiŒ (br~nuti. prqati). ~obrqa). ~ebrqati.152 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI od *obvârliviti > obrqiviti. v. premetati (tra`e}i ne{to)Œ. ~ebr~nut). ~ebrcnut. brvica bili bi naknadno izvedeni od glagola i prideva po izvr{ewu pretpostavqenih glasovnih i dekompozicionih promena. ~abrknoti „dobaciti u razgovoru kakvu nesuvislu re~Œ. koji se tako|e ekspresivizuje prema razmatranom modelu. obvrqiviti. *vârlã „kos. sa zakonomernim gubqewem v. ~oprq}a (v. Zna~ewe „bacatiŒ Stvar se dodatno komplikuje postojawem oblika brvqiv. Nije iskqu~eno ni da su se razvili iz osnovnog brqati. od varijante *obvrqiviti < *obâvârliviti. ~alabrcnuti). ~V-.c.

bombrcne. Zna~ewe „biti lud. vrcati. vrcati. Up. 328 Inicijalno klo. (RSGV). klobukŒ Momina Klisura (RSA. vrqati u osnovi (v. skrenuti s umaŒ ({alabrcnut. vodu i sl. obarkniaáy „oglupaveo. bobrkati (se). 330 Up. i uzvike ~abovØâ. {uUp. *brkati (Wrocáawska 1967:176). bobrcnuti (se). vrkati. bobrqiti se). ÅSSÀ 3:53–54. impf. a koji je. skrob i sl. Ovde treba pomenuti i klombrc uzvik za ozna~avawe zvuka koji se ~uje prilikom pada kamena u vodu Lu`nica (Mani})328. impf. sg. sg. Ovde kao da je do{lo i do kontaminacije sa onomatopejom (up. i z a z v a v { i mali { u m. acc. lutatiŒ ({alabrcati. U prilog potowoj mogu}nosti govori i uzvik brk kojim se ozna~ava naglo povla~ewe prstom ili ~ime drugim kroz mleko.Œ330 (ESUM 2:333). (za)gwuriti (se). nalet vetra. bobrcati (se). up. bobrknuti (se). sekundarno obrazovan od glagola brkati „me{ati drvetom. Varbot 1988. i klimburac „mehur. Leskovac. ka{. Posebno mesto zauzima zna~ewe „potapati (se) u vodu. gurnutiŒ. po svoj prilici. „klokotatiŒ Pirot (@ivkovi})329. up. Vlasotince.?).verovatno je nastalo pod uticajem imenica klomburak. up.)Œ. zabr~iti326. Isti semanti~ki pomak zabele`en je i u ka{upskom. i {kqombrca 3. ESUM 1:305. gurnuti u voduŒ (br~iti. 329 Nije jasno koji je od navedenih oblika primaran. {ebrkalo. i brcnut „malo pomustiŒ. up. zbuwenŒ > „biti ludŒ.-h. ka{ikom i sl. o{amu}enŒ < psl. koje se tuma~i kao onomatopeja u vezi sa burh „id. Babu{nica (gra|a RSA). klomburac „mehurŒ Vrawe. kao i zvuk koji se ~uje kad mlaz mleka iz vimena udari pri mu`i u mleko u kablu. Ono se. up. obarchniaáy. i zabrbo~iti œzagwuritiŒ Vojv. Kod ovih oblika neosporan je uticaj leksema sa vrkati. klombrca 3. pobambrqiti) po pravilu se izvodi od primarnog „udaritiŒ (koje je. biti zbrkan. U semanti~kom i tvorbenom pogledu s. udar talasa. vrqati).. {kripati pri radu. Detaqnije o toj pojavi v. zavu}i. œklopotati. SP 1:417–419) ili do sekundarnog razvoja zvu~ne semantike327. sekundarno razvilo od prvobitnog „uvu}i. bobr~iti (se). {ebrqati. tako da se ~uju {umovi sli~ni bu}kawu (npr. {to se vidi iz zna~ewa oblika br~iti „g u r n u t i u vodu. uzvicima blisko je ukr. preturatiŒ > „zbuniti (se). kakvu te~nost (mleko. ina~e. ono ovde mo`e imati druga~iju semasiologiju: „me{ati. posvedo~eno za oblik brknuti). prekonbr~it se. br~kaweŒ. verovatno.OSNOVE: 6) BRQATI 153 korespondira sa „teturati se. 125–127. Ni{. kaburh uzvik za ozna~avawe zvuka koji proizvodi predmet ba~en u vodu. }elebrk) i sa „kotrqati (se)Œ (kobrqati (se)). Me|utim. o pumpi za vodu)Œ Pirot (gra|a RSA). 326 327 .

Ove komponente.154 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI bovsØâ za zvuk bacawa predmeta u vodu. koje ulaze u sastav pomenutih uzvika. {to bi moglo zna~iti slede}e: a) ekspresivni prefiksi se dodaju i onomatopejama (v. ~a-. . neke od oblika sa prefiksom to-). {u-. 331 Interesantan je izbor glasovnih spojeva koji se dodaju osnovnim uzvicima: ka-. pored bov. identi~ne su na{im ekspresivnim prefiksima. uzvika za ozna~avawe zvuka pri padawu te{kog tela (ESUM 1:218)331. zvowave i bovk. b) ekspresivni prefiksi su i sami onomatopejskog porekla. uzvika za ozna~avawe muklog zvuka.

Prasloven332 Radi se zapravo o obliku uve~aditi pf. „odu`iti seŒ: Ova se no} okavedala. ~av’àdiØi œbolovati. glagol ~avedati ima skoro potpuni formalno-semanti~ki pandan u ukr. vetah)332. œdospeti u oskudicuŒ Ba~ka (Vuk). zdravqe oslabilo. œid. œizmrcvariti seŒ: Okavedak se tebe ~ekaju}i Uskoci (Stani}) è vediti impf. izbledetiŒ Podriwe. rekonstrui{e se psl. izvediti pf. do~ekati veliku starostŒ Lika (RJA) ka-vedati impf. okavedati se „odocnitiŒ: Okaveda se ta tvoj ru~ak Pro{}ewe (Vuji~i}). nikad da pro|e. jedva sastavqati kraj s krajemŒ Kordun (gra|a ERSJ) o-~a-vedati se pf. [ulek. tuma~e}i ga kao rezultat metateze v—~ > ~—v prema uve~ati se ‰sic!Š œu{eprtqatiŒ (Skok III 582–583 s. Slabo potvr|en na srpsko-hrvatskom jezi~kom prostoru. vu}i seŒ Uskoci (Stani}) is-ka-vedati pf. „iza}i `iv. venutiŒ. „dugo se zadr`atiŒ: Ajmo ku}i. „propadati. ~avedati œvenuti. dijal. pak i ni`e ovoga ledenoga priedjela biqe sve samo ~aveda B. prema kojem je o~avedati postalo metatezom od ove~adati < ovet{adati (izvedeno od osnove prideva vetah). . Trebalo bi mo`da po}i od kolektiva *vetã{adâ. bledeti. sve`inuŒ Piva (Gagovi} 2004). okavedasmo ovde Qe{tansko (Te{i} 1977). Na osnovu ove i jo{ jedne ukrajinske potvrde. stariti. postojatiŒ. (ibid. Skok. œte{ko `iveti. opadati. œvenuti. œte{ko se kretati. Korist i gojenje {umah.v. œizgubiti boju. œvrlo ostareti. *~avedeti (ÅSSÀ 4:31). Zagreb 1866 (gra|a RSA). gubiti boju. kopneti. u stvari. Podunavqe (RSA) · Od svih navedenih oblika Skok pomiwe samo o~avedati se. pritisla siroma{tina i jedva se odr`avam Pro{}ewe (Vuji~i}). sahnutiŒ(?) . mr{avitiŒ (gra|a RSA).) o-ka-vedati pf. delimi~no ponavqa tuma~ewe dato u RJA.Œ... „`ivotaritiŒ: Te{ko mogu kavedati. oblika ~ev’àdiØi œbolovatiŒ.OSNOVE: 7) -VEDATI 155 OSNOVE: 7) -VEDATI 7) -VEDATI ~a-vedati impf. pre`ivetiŒ: Jedva sam iskavedo iz ove zime id. œtrajati.

kopneti. ali postaje potpuno jasna kada se on protuma~i kao kontinuanta glagola *vedeti. vït{ina. 336 Up. *vedeti sa~uvan je. Vaillant III 388). up. Ako se zanemari prefiks. Izlo`eni materijal omogu}ava da se — na praslovenskom planu — pretpostavi postojawe intranzitiva *vedeti i wegovog iterativa *vedati (izvedenog od prefigiranih formi svr{enog vida).i korena ved-. vàdzecâ œvenuti. glagol vediti œvenuti.c. izgubiti boju. ouvêdati œvenutiŒ (ESJS 12:717 s.v. sahnuti. prisvenoti). sve`inuŒ. ~ev’àdiØi. budu}i da je za govore. uz konstataciju da je wegova morfologija nejasna334. oblik *~avedati.-h. posebno. par *gledeti : *gledati (ÅSSÀ 6:122–123. Iako tvorbena struktura i semantika s. oblike navedene u ESUM 1:443 s. i *obvednoti (id. ali u ukrajinskom nije posvedo~en glagol *v’àdiØi van spoja sa prefiksom ~a.-h.). ~av’àdiØi. koji je u *vednoti (l.v. i oblik izvije|ati œizbledeti. ~avedati mogao pretpostaviti psl. *vednoti. kopneti. npr. Pri tome se. me|utim. U s.-h. up. karakteristi~an nastavak -iti < -eti.)333. U re~niku se ovaj glagol izvodi od slov. upu}uje na ukr.v. i *obved(j)ati (ÅSSÀ 31:38). Stoga bi se na osnovu s. vetah. zaslabitiŒ Unac (Jovi~i}).c. 335 Up. OS 14–15 s. O nastavku -ati v. vànucâ. stsrp. blr. mrziti < *mârzeti u govoru Pive i Drobwaka (v. up. sa sekundarnim ï. uvàdaØâ œvenuti. naime. -vedati). Ovde se o~ito radi o sekundarnom „jatŒ u korenu.-h. stariti. dijal. glagol se mo`e uporediti sa stsl. -v’àdiØi je zakonomerni refleks pretpostavqenog psl. ukr. Samostalni refleks psl. Oblik bi mogao biti i od vegd < *vetãxã. ÅSBM 2:301 s. up. v’ànuØi). ~av’àdiØi (l. spoj ekspresivnog prefiksa ~a. U pogledu obrazovawa s. sasvim opravdano. na formalnom planu ova dva glagola se me|usobno razlikuju po obrazovawu osnove.i osnove -vedati336. *vednoti.-h.(v. 333 334 . rus. U reflekse psl. bledeti. izvediti œizgubiti boju. *vedeti. smawiti. gde se rekonstrui{e psl. oblicima se. otawiti. Morfologija blr. sahnutiŒ (ÅSBM 2:298). u kojima je posvedo~en. Koren *ved.v. ~avedati ukazuju na nesumwivo srodstvo sa ukr. vàdzecâ i jeste nejasna kada se oblik izvodi od psl. Vukovi} 1940:327). u beloruskom. dosledno javqa nastavak -ati < *-ati.156 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ski glagol se tuma~i kao spoj ekspresivnog prefiksa ~a. *ved-noti. izbledetiŒ335. gubiti boju.je Up. 31:38–39). slabitiŒ < *uvedati (v. *vedeti spada i pomenuti s. daqe.

patitiŒ Piva (Gagovi} 2004). Da su navedena zna~ewa me|usobno povezana. npr. i po analogiji rekonstrui{e psl. uspostavqa se zanimqiv paralelizam i korelacija: s. docnitiŒ Piva (Gagovi} 2004).v. dijal. vetah). rus. up. OS 16–17 s. vehnuti). dijal. podlegao daqem ekspresivizirawu.v. kavedati. *ko-veda (> ukr. sahnutiŒ : œkopneti. ~iv’óda œdugotrajna bolestŒ339 < *~e-veda ([ulâga~ 1997:21)340. Sli~no glagolu ~avedati. ~ev’àdiØi. uz komentar: œnejasnoŒ). razvilo se verovatno i pod uticajem prideva ved. svedo~e drugi glagoli kod kojih su naporedo realizovana pojedina zna~ewa iz prvog (~avedati) i drugog (kavedati) semanti~kog niza. zakav’àdiØi). strukturno-tvorbeni) pandan u ukrajinskom. ~ajati „kasniti. Glagole povezuje i zajedni~ko zna~ewe œte{ko `iveti. bolovatiŒ > œ`ivotaritiŒ < œpre`ivetiŒ : œizmrcvariti seŒ : œvu}i seŒ : œ(o)docniti. ~a-vedati / ka-vedati : ukr. up. ni u RJA. dijal. postojatiŒ338. on sadr`i prefiks ka-. suvŒ. „`iveti u te{ko}amaŒ Uskoci (Stani}). ~ajati „slabiti. [uqga~ sasvim opravdano dovodi ovaj glagol u vezu sa semanti~ki bliskim ukr. . Upadqiva 337 Zanimqivo je da je i taj.-h. od kojeg se razlikuje samo po prvom elementu — umesto prefiksa ~a-. up. pored bliskosti samih zna~ewa œuvenutiŒ i œostaretiŒ (v. kopneti. koje predstavqa spojnu kariku dva semanti~ka niza: œvenuti.OSNOVE: 7) -VEDATI 157 o~igledno bio sklon ekspresivnom prefigirawu. do~ekati veliku starostŒ. `ivotaritiŒ Ka~er (gra|a RSA). dugotrajnosti. -o œstarŒ (v. ~a-v’àdiØi / (za)ka-v’àdiØi341.i glagola koji je kontinuanta psl. ve} prefigirani glagol. zakav’àdiØi œosetiti mu~ninuŒ (ESUM 2:225. 341 Zna~ewa œbolovatiŒ i œosetiti mu~ninuŒ pripadaju istoj semanti~koj sferi. Kada se i oblik zakav’àdiØi stavi u kontekst ovde razmatranih glagola. ~ajiti „jedva `iveti (od mnogo godina). (o)du`iti seŒ : œtrajati.obrazovan od spoja prefiksa *~i. ~av’àdiØi). Glagol kavedati. `ivotaritiŒ. ba{ kao i s. 339 Indikativno je da ovaj oblik u svom zna~ewu sadr`i nijansu trajawa. za-~i-~e-veláè œmr{av. -a. pa otuda oblici *~a-vedeti337. œvrlo ostareti. semanti~ki bliskog sa *vednoti. Pada u o~i wegova strukturna identi~nost sa ~avedati. koje se tuma~i kao particip na -l. OS 14–15 s.-h. ukr. i glagol kavedati ima svoj formalni (tj. 340 Autor smatra da je ovaj oblik poslu`io kao osnova glagola *~evediti (> ukr. *~avedeti (Kurkina 2001:101). 338 Zna~ewe oblika o~avedati se pf. slabiti. budu}i da nije notiran ni u RSA. *~a-vedati. do sada nije bio predmet etimolo{ke analize.

vrteti / vrtati).(< *ke-) / *ka. vadnouti smatra neobi~nim. 343 Oblik je rekonstruisan na osnovu s. rus. 342 Up. 345 Up.158 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI sli~nost srpsko-hrvatskih i ukrajinskih potvrda govorila bi u prilog wihovoj arhai~nosti.Œ. kovrtati œdupsti. . Bjeleti} 2005./ *ko-: *~e-vârtati343 / *ko-vârtati344.(< *ko-). kvjadat œvenuti. s. ~evrtati „napraviti rupu. sa alternacijom prefiksa *~a. okretatiŒ (ESUM 2:483). dijal. sli~ne slu~ajeve u kojima alterniraju prefiksi sa kratkim vokalizmom *~e. dijal. *ko-vârteti345 (v. pa bi se i na praslovenskom planu mogao pretpostaviti odnos *~a-vedati / *ka-vedati342 : *~a-vedeti / *ka-vedeti.-h. bu{itiŒ (ÅSSÀ 12:18). kopnetiŒ. 344 Up. izdubiti ne{toŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976).v. i ~e{. chvjadat œid. tako|e ukr. koje Machek 674 s. koverØaØi œusmeravati.-h. V. up. koverØeØâ œvrtetiŒ (ÅSSÀ 12:18).

oskudno `ive}i. posrtati. treba ji(h) po(h)vatati i u cev~ice od trske pometati Kragujevac (RJA) è up.) „klizati se. lutatiŒ. œtumarati. verati / verati impf. provoditi `ivotŒ (RMS). odr`avati seŒ Leskovac (Mitrovi}). sg. koje {ivere od ko{nice. verati se „puzati se. Unac (Jovi~i}). iznemo}iŒ Aleksandrovac (gra|a ERSJ). proturatiŒ. tavorim 1. œte}i. œprovla~iti se. vrteti se. œprovla~iti. zavla~itiŒ: U grm glave ne verala (Vuk. po{everet Orlec (Houtzagers 1985:365)346 {u-ver-qiv adj. „zanositi se u hoduŒ Ozaq (Te`ak 1981). tavorit „s mukom pre`ivqavati. zast. œskrivati. „zakr`qaoŒ Ma~va (Nikoli} B. oskudno. spoticati seŒ. „pro`iveti. oskudevati. tavorit „`iveti oskudno. `ivotare}iŒ (RSA) Up. RSA). u bolesti i sl.Œ Zagara~ (]upi}i 1997). `ivotariti. kretati se prikrivenoŒ. s mukom. 347 Up. i tavoqiti „tavoriti. {everet ({everel pt. krivudatiŒ (RSA) VORITI ta-voriti impf. oskudno provoditi. prazan. tavoriti „`iveti od danas do sutra. kuburitiŒ (RJA). uop{te `iveti.. vrzmati seŒ: Svak se vere da u gorwe ~elo sjede. saplitati se u hoduŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990). „nekako `iveti. pro`ivqavati. `ivotaritiŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). trajati u oskudicama. za{everet pf. tavoriti se „s mukom se nositi s ne~im. œobigravati. jedva sastavqati kraj s krajem. œoskudno `ivetiŒ Potkozarje (Dalmacija). preterano {tedetiŒ Uskoci (Stani}). „polagano letetiŒ: Matice. tavoriti œnemati snage za rad. provoditi u~mao. 346 .OSNOVE: 8) VERATI / -VERITI 159 OSNOVE: 8) VERATI / -VERITI 8) VERATI / -VERITI {e-veriti impf. bedan `ivot. u semanti~kom pogledu oblik {verdat „lo{e hodati slabim nogama. izdr`ati do nekog vremena tavore}i. koji bi mogao biti u vezi sa vrdati. `ivotariti. pentrati seŒ. `ivotariti. „`iveti te{ko. mu~iti seŒ (RMS)347 do-ta-voriti pf. 1966:300) ?{i-veriti impf. privla~iti se. zlopatiti se.

(RSA) pre-ta-voriti „kukavno pro`ivetiŒ (Vuk.v. u telu se zgr~itiŒ sredwa Dalm. (RJA)348 ~a-vorewe n. RJA) zavor m. nemo}no hodati.160 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI is-ta-voriti „provesti te{ko `ive}i. pipavo raditiŒ. œpomalo raditi. pokvariti se (o vremenu)Œ: To vreme za~avorilo. „mu~iti se u siroma{tvu i starostiŒ Lika (RJA) za-~a-voriti pf. „lagano se kretati. poboqevatiŒ. mo}Œ Piva (Gagovi} 2004). 348 .-dubr. (Vuk. navor œid. mrdukatiŒ.Œ Uskoci (Stani}) zavorqiv adj. „vita miseraŒ Lika (RJA) ~a-vora f. „bolovati s vremena na vreme. „zakr`qati. RJA). „okrenuti na nepogode. Lika (Skok I 301 s. Nije jasno spada li ovamo glagol o-}a-voriti „izazovno zadi}i sukwuŒ Banija i Kordun (Petrovi} D. 349 Up. trud. RJA). nako {to ga vorim su po malo spla~ina Tre{wevo (RSA)349 voriti „varatiŒ (kod dva dalm. „troma i neuredna `ena koja samo sediŒ Ozaq (Te`ak 1981) ?~i-vorqiv adj.Œ (Vuk. teret. u~matiŒ Lika.). istavoriti se „izvu}i se. œzasukan. œ`ivotaritiŒ. „veoma oskudno hranitiŒ: Nemam ni{ta davat krmetu. tuvirati „postepeno ~ileti. voriti impf. usukan. izraz voriti du{u „jesti samo toliko da se ne umre od gladiŒ Mora~a (RSA). tuvij e rat „tumaratiŒ. ispetqati se (iz ~ega). pro`iveti tavore}iŒ Du~alovi}i. œnapor. ~avor) {-~a-voriti se „zguriti se poput ~avkeŒ Lika (RJA) {-}a-voriti se „stisnuti se. pre`iveti (odre|eni period vremena)Œ: Samo da se istavorimo iz zime Vojv. protavorit Vasojevi}i (Bori~i}) tavorewe n. mukaŒ. lo{ (o zemqi)Œ Ro`aje (Had`i}) è up. vrlo ostarjetiŒ Kostajnica. radukatiŒ Uskoci (Stani}). pisca XVI veka. naprezawe. œkretati se bez snage. Vasojevi}i (Bori~i}) ~a-voriti impf. gubiti snagu. œpeskovit (o terenu). malaksaloŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). postati r|av. pa nikud ma}i! Banat (RSA) o-~a-voriti „zakr`qaviti. RJA) pro-ta-voriti „id. ~vornovat (o drvetu)Œ Piva (Gagovi} 2004) VIRATI tu-virati / tu-vijerati impf. œsporo. mr{ati.

oporaviti seŒ: Neka ga malo. zga|aju svi drugi svojim {tapovima wegov {tap. nek se odmori dok okovirka. sg. moji ba{ viraju? Para}in. skitati. napredovati. uspevati. gavrawe. len{tina. bazati. jer trava onda brzo vira — Ne viram ka drugi qudi. „oja~ati. besciqno i}iŒ Zagara~ (]upi}i 1997). Sve {to radi.. Koji pogodi bude misto wega gavrani} Otok (RSA). pf. koji su ti jadi? — Viraju `ita na ovoj su{i Piva (Gagovi} 2004) o-ko-virka 3. bolan. „blesan. œhodati mrse}i i gaze}i {to (travu)Œ: Sa mi je {enica polavrana — Gdo je tut lavral? Ozaq (Te`ak 1981). „vrsta de~je igre {tapovima. „igrati se naro~ite igre {tapovimaŒ Ba~ka (Vuk. a gavrani} baci svoj {tap u vis. nestajatiŒ: Ama ne{to. je vrlo hr|avo za repu. lavrat „pri~ati koje{tarijeŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986) ?le-vrav adj. a. Vr{waci smo. gavrawa~a f. puno hodatiŒ: Al se nakovral dok se isprt’l gori Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990) na-ko-vrat se pf. œid. „brbqati koje{taŒ. (ibid.OSNOVE: 8) VERATI / -VERITI 161 tuvijerat „lutati. „te{ko raditi. „~ileti. „gaziti (po biqu)Œ: Ne havrajte po {enici — Nigdo mi je su salatu pohavral Ozaq (Te`ak 1981) . „oporaviti se nakon bolestiŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}) ot-ko-vrat se „otkraviti se. ^im baci.) o-ko-vrat se pf. „nahodati seŒ id. vira mu Le- va~ (RSA) -VRATI ga-vrati se impf. „krivonogŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986) ?ha-vrati impf. vira{.Œ Fru{ka gora (RSA) ?ko-vrat (se) impf. eto. ja ostado’ ka’ petli} — [to su ti krxavi pili}i. RSA) ga-vrani} m. bujatiŒ: Neposredno |ubrewe . {vrqati. nesposoban ~ovekŒ Pro{}ewe (Vuji~i}) è virati impf. pa ima kad da radi Crna Reka (Markovi} 1986) è virati impf. Uskoci (Stani}) tu-vijer m. „rasti.. tuvirkati dem. biti neraspolo`en za posao i umoran pa se naglo prenuti i postati ornijiŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990) ?la-vrati impf. jedan igra~ u toj igriŒ: Svako dete uzme svoj {tap u ruku.

({i-) na osnovu -veriti. Neke od s. npr. saviti (se). œkreveqiti se. -veriti. [to se ti~e glagola verati353. *vir-. pri~ati koje{taŒ Lika (Ajxanovi} 2002). obrtati (se). Pokorny 1150–1152350). vãrvâ. (na)nizati. spota}i seŒ id. daqe. istu rekonstrukciju daje Varbot 1976:40). vrijeti se. veraØâ œtrpati. œbrbqati. 350 Materijal koji je izlo`en uglavnom se svodi na dva ie. -vrati) javqaju se u kombinaciji sa slede}im prefiksima: ga-. imitiratiŒ (ÅSSÀ 12:12–13 s. Fasmer I 293).162 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ?~a-vrati impf. *vâr-. stavqati. prefigirane glagole *kaveriti.-h. Iliadi 2001:10–32.v. on se. ose}ati se lo{e. pri ~emu se upu}uje jo{ i na *kovyriti / *kovyr’ati. (iz)ve{ati. dijal. ~eprkatiŒ (v. virati. navode}i kao wegov refleks rus. obesiti. ~avrat Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986) ~avre{a m. Oblici {everiti (eventualno i {iveriti) obrazovani su dodavawem prefiksa {e.c. poviti (se). daqe.v. *koveriti)351.) ?{a-vrati impf. tu-. ~avrati „id. okretati. sagnuti (se)Œ. ko-. sagibati (se). svodi na psl. ta-. „brbqivacŒ id. v. kontinuanata pomenutih psl. vãvreti „turiti. savijati. veraØâ „umetati. *uer. ka{qatiŒ (Iliadi 2001:22)352. koliko ih je izdvojio Pokorny): 1. {e-. dijal. ve} i zbog wegove semantike. kaveriØâ œbolovati.). savijatiŒ (v. ha-. osnovu *ver. „nespretno hodatiŒ Ozaq (Te`ak 1981) za-{a-vrati se pf. 351 Oblik se smatra etimolo{ki srodnim sa *kovirati. rus. (po)re|ati.Œ Ozaq (Te`ak 1981). vrteti (se). Skok III 627–628 s. *uer„okretati (se). sa razlikom u glagolskom vokalu. Sli~na je situacija i u ruskom. -voriti. *uer. 352 Kurkina 1981:333 izvodi ovaj oblik od osnove *vâreti œkqu~atiŒ. (ibid. savijati (se). {u-. v. gurati. rus. la-.„vrteti. zajedno sa rus. korena (od mogu}ih 13. oblik pretpostavqa i Kurkina. osnova (verati.) ?{e-vrat impf. up. povijati (se).„vez(iv)ati. „splesti se. oka~(iv)atiŒ: npr. stavqatiŒ i 3. protnutiŒ. verenica. . Na osnovu ove dve rus. gde se ova osnova tako|e javqa u prefigiranim oblicima. stsl. sa~uvanu samo u spoju sa datim prefiksima. oblik tako|e sekundaran u odnosu na *verti (Iliadi 2001:10. ~a-. (ibid. provãreti „proturiti. *verati. Takav psl. gwe~itiŒ. {a-. potvrde Iliadi rekonstrui{e psl. sakrivati. 353 Naveli smo ga ne samo kao pandan samostalno neposvedo~enom glagolu -veriti. *var-) < ie. ~avrqati. „teturatiŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986) · Svi navedeni oblici svode se na psl. *koveriti u kojima izdvaja osnovu *-veriti. metnutiŒ. koveriØâ œslamati. sekundarnu u odnosu na *verti (l.(sa apofonskim varijantama *vor-.

). Konstatuju}i da se ova dva glagola ne mogu svesti na zajedni~ki etimon357. {uverit’ (sa) pored (z)uverit’. za~avoriti „zakr`qatiŒ. up. mo`da u vezi sa uveqa f. a oblik tavoriti tretirati kao sekundaran. glagol voriti „veoma oskudno hranitiŒ. {uviry œkrivŒ. (sa stepenom du`ewa u korenu) ~e{. koje predstavqa tvorbeno-semanti~ki pandan s. bez komentara i re{ewa (Skok III 448 s. suverit’ œ(is)kriviti seŒ. Tako se pretpostavqeni semanti~ki razvoj 354 Up. œsitna. viràØâ œizvla~iti se. rus. preina~avatiŒ. za semantiku up. ovaj oblik bi se sa podjednakom verovatno}om mogao posmatrati i kao rezultat metateze od tavoriti. Me|utim. daqe. Pi`urica se glagolom tavoriti bavi posredno. U svetlu ove pretpostavke. izvrdavatiŒ. logi~nije bi bilo po}i od oblika voriti kao ishodi{nog.. koji se tuma~e kao kontinuante osnovnog *(o)verã (Havlova 1979:137–139)355. uz semanti~ki pomak œ`ivotaritiŒ > œoskudno hranitiŒ (Pi`urica 1987). zavaravati. izvode}i od wega (elizijom inicijalnog sloga)356 dijal. jedva odr`avati `ivotŒ prema `ivotariti (id.-h. neugledna osobaŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). tuma~i kao kontinuante dubletnog *(o)virã. dijal. sln. Osim potencijalnog albanizma voriti œoskudno hranitiŒ. dijal. U tom slu~aju treba pretpostaviti obrnut semanti~ki razvoj: œoskudno hranitiŒ > œ`ivotaritiŒ. {uvery pored osnovnog uvery œkrivŒ. `goqava. tavoriti). viraØâsà œvrteti se. . dijal. okretati seŒ autorka l. U prilog tome ide i zna~ewe oblika zavarati „prividno utoliti (glad)Œ (RSA). 357 Pi`urica tretira glagol voriti œvaratiŒ kao ranu pozajmqenicu od lat. Skok ga samo registruje. Pi`urica ipak ukazuje na logi~nost uzajamnih pomaka œvaratiŒ ü œzavaravati (hranom)Œ ü œoskudno hranitiŒ (Pi`urica 1987:104). {everiti. oblik voriti „varatiŒ. vario.OSNOVE: 8) VERATI / -VERITI 163 {everaØâ „kretati se. oblik sa drugim stepenom korenskog vokalizma i drugim prefiksom. {uviry. nedovoqno so~anŒ: [uveqivo mu zrwe na kuruznim klipovima — Nikola ka`e da su mu {uveqive kru{ke ove godine Potkozarje (Dalmacija). jer je pomak od konkretnog ka apstraktnom zna~ewu uobi~ajeniji. uviry.v.c. Pridev {uverqiv œzakr`qaoŒ354 sadr`i prefiks {u-. ukr. variare „mewati. izvirovaØâsà œizvla~iti se (npr. viriØisà œkriviti seŒ. obrazovan dodavawem ekspresivnog prefiksa ta-. {ever œkrivonogŒ itd. i {uveqiv œuvenuo. øomicati seŒ (Kurkina 1981:334). 355 Oblike kao ~e{. sl~. 356 Kao paralelu navodi oblik sa istog terena votariti „`ivotariti. sa semanti~kim pomerawem prema varati. v. iz neprijatne situacije)Œ. dijal. u osnovi glagola tavoriti mogao bi biti i zast. Glagol tavoriti nema utvr|enu etimologiju.

164

Marta Bjeleti}: IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

œoskudno hranitiŒ > œ`ivotaritiŒ pro{iruje novim zna~ewskim karikama, pa dobijamo slede}i niz: œvaratiŒ > œzavaravati (hranom)Œ > œoskudno hranitiŒ > œ`ivotaritiŒ. [to se ti~e samog oblika voriti „varatiŒ, on bi se mo`da mogao smatrati apofonskom varijantom od varati358, up. rus. vor „lopovŒ359; za odnos voriti : varati up. koriti : karati, umoriti : umarati, lomiti : lamati360 (detaqnije v. Bjeleti} 1999). Ako bi se pratila druga semanti~ka linija, sadr`ana u zna~ewu: œs mukom se nositi s ne~im, mu~iti seŒ, glagol tavoriti mogao bi se dovesti u vezu sa oblicima tipa zavor m. œnapor, naprezawe, trud, teret, mukaŒ: Za to ti nije potreban zavor — Nije to veliki zavor, navor œid.Œ: Ti nikad ne}e{ da u~ini{ ni najmawi navor, regularnim derivatima glagola zavrijeti pf. œzapeti svom snagom da bi se obavio neki te`ak posao, napregnuti se u najve}oj mogu}oj meriŒ, zavirati impf. œzapiwati iz sve snage, naporno raditi, natezati se u raduŒ: Ne zaviri toliko, odrije}e{ se Uskoci (Stani}) i navreti / navrijeti pf. „napregnuti se, zapeti, navalitiŒ, œupreti, pritisnutiŒ, œn a m u ~ i t i s e, n a p a t i t i s eŒ: Na ovo dete, mori, navre sas wega! Vu~itrn, navirati impf. œs mukom se probijati, guratiŒ, œtruditi se da se ne{to postigne, upiwati seŒ (RSA)361. Posredan dokaz da se glagol tavoriti mo`e objasniti kao spoj prefiksa ta- i osnove voriti jeste tvorbeno i semanti~ki blizak glagol ~avoriti „mu~iti se u siroma{tvu i starostiŒ. Zanimqivo je da ni ovaj glagol nema jedinstveno prihva}enu etimologiju. Skok tuma~i ~avoriti i wegov prefigirani oblik o~avoriti kao denominale od ~avor m. „{togod malo o ~em se jedva mo`e `ivetiŒ Srbija (RJA), s napomenom da je definicija zna~ewa ove imeni358 Skok III 565 s.v. var smatra ju`noslovenski glagol varati „decipereŒ pozajmqenicom iz frana~kog waron „pa`qivo slu{ati, voditi ra~una o nekome, ne~emuŒ. Druga~ije tuma~ewe nudi Varbot 1976:41. Up. i Snoj 807 s.v. varovati. 359 Fasmer I 350 s.v. vor smatra da je re~ najverovatnije srodna sa vraØâ, vru „lagatiŒ < *vâraØi, *vâré (u naøomeni Truba~ova s.v. vraØâ, vru (id. 361) stoji da je ova re~ novo obrazovawe i ujedno se citiraju tuma~ewa koja je dovode u vezu sa vrïØi „kiøeØiŒ > „brbqatiŒ i za-vereØâ, za-vora, uø. ølesØi, søleØni). Druga~iju i detaqniju etimolo{ku analizu ovih re~i daje Varbot 1976:39–41. 360 Up. Varbot 1984:30–40. Kratkosilazan akcenat na korenskom slogu varati ukazivao bi na staro iterativno obrazovawe tipa klawati : kloniti, vra}ati : vratiti, no naglasak voriti bi u tom slu~aju morao biti sekundaran. 361 Ovamo mo`da i va-vriti se „mu~iti se, baktati seŒ: Daj mi to dete, da ga nosim babi, nek’ se ona s wim vavri Leva~ (RSA) (< *vã-vâreti?, za inicijalno va- up. vavijest, vavijek).

OSNOVE: 8) VERATI / -VERITI

165

ce, data na osnovu jedinog primera: ima ~avor i dvije strijele, tj. „malo, `ivi sirotiwskiŒ – nejasna (Skok I 301 s.v. ~avor)362. Glagol ~avoriti pomiwe se i u oba praslovenska re~nika, gde se dovodi u vezu sa bug. dijal. ~avrim se „maziti se; sme{iti seŒ, ~àrvam se „od bola, tuge, ~e`we sahnuti, venuti, propadatiŒ, ~’uree „slabiti, venuti, sahnuti, gubiti snaguŒ, rus. dijal. ~avereØâ, ~avreØâ, ~avriØâ „bledeti, venuti, kr`qati, sahnuØi; bolovati; gwileti; gubiti zdravqe, snagu, poboqevatiŒ, ukr. ~evriØi „slabiti, mr{aviti; venuti, propadatiŒ, blr. ~aurácâ „id.Œ, dijal. ~auråcâ „slabiti, mr{aviti; venuti, propadatiŒ, ~avricâ „sahnuti, propadati npr. od gladi, dugog ~ekawa na nekogaŒ, ~auracâ „slabiti, gubiti snaguŒ, ~åuracâ „slabiti, propadati od gladiŒ itd. U krakovskom re~niku se konstatuje da su veza isto~noslovenskih i ju`noslovenskih potvrda, kao i sama wihova etimologija – nesigurne. Za neposrednu osnovu rekonstruisanog oblika uz rezervu se uzima slabo posvedo~en pridev *~avrã > rus. dijal. ~avráè „mr{av, slab, uveoŒ, eventualno i s.-h. dijal. ~avor363 i upu}uje sa na lit. kiauras (*keuro-) „pocepan, poderanŒ, pa se sve re~i u krajwoj instanci svode na ie. *skeu- „se}i, odvajati, grebati, strugatiŒ (SP 2:119 s.v. *~avreti). U moskovskom re~niku rekonstrui{e se ne{to druga~iji psl. øredlo`ak, oblik *~avâreti, okarakØerisan kao prefiksalna izvedenica sastavqena od ekspresivnog elementa *~a- i glagola *vâreti „vreti, znojiti se, sahnutiŒ, odaØle zaØim „kr`qatiŒ, „venutiŒ, „zlopatiti seŒ (ÅSSÀ 4:32), up. i Kurkina 1981:333, Kurkina 1992b:190. Na istu psl. osnovu Kurkina l.cc. svodi i rus. dijal. kaveriØâ œbolovati, ose}ati se lo{e, ka{qatiŒ, zakovreØâ œsmrznuti se, pokriti ledenom korom (na poledici)Œ, zaskovreØâ œusahnuti, postati krut od vru}ine, mraza, su{eŒ, odatle zaskovrina œne{to {to je usahloŒ, s tim {to su ovi oblici obrazovani pomo}u prefiksa ka- / (s)ko-. Iako je izvo|ewe zna~ewa œvenuti, sahnutiŒ od osnovnog œvreti, kqu~atiŒ sasvim legitimno, situacija se komplikuje kada su u pitawu ostala sekundarna zna~ewa, tj. œkr`qatiŒ, œslabiti, malaksatiŒ, œpoboqevati, bolovatiŒ, œoskudevati, mu~iti seŒ. Stoga ima
362 Ona je, zapravo, pogre{na. Pravo zna~ewe je: „ima tobolac i dve streleŒ, po{to je ~avor od ~ahor, up. sl~. ~achor „tobolac za brusŒ. Daqe je ova re~ svakako u vezi sa ~ahura. Sa ovako protuma~enom re~i ~avor glagol ~avoriti te{ko da mo`e imati ikakve veze. 363 Ova re~ svakako ne pripada ovamo, v. prethodnu napomenu.

166

Marta Bjeleti}: IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

poku{aja da se ova zna~ewa objasne u okviru gnezda glagola *verti, *vâro — tim pre {to je jedno od wih i realno zasvedo~eno me|u wegovim kontinuantama, up. s.-h. zavreti / zavrijeti „klonuti, zanemo}i; malaksati, oslabiti, zamretiŒ: Jelka ... pane na travu, sku~i se i ulo`i
glavu me|u koqena. Tako skupqena i savita ka’ u klupku, opet zavre i obumre CG (RSA) — v. gore tuma~ewe pomenutog rus. kaveriØâ œbolova-

ti, ose}ati se lo{e, ka{qatiŒ (< psl. *kaveriti), koje je ponudio Iliadi 2001:22. U odre|ivawu etimologije osnovnog voriti (sadr`anog u tavoriti i ~avoriti)364, tj. u wegovom pripajawu gnezdu *verti, *vâro, od presudnog su zna~aja oblici {-~a-voriti se „zguriti se poput ~avkeŒ: [~avorila se, do{la ka ~ava365 i {-}a-voriti se „stisnuti se, u telu se zgr~itiŒ, koji pokazuju da je wegovo izvorno zna~ewe œsaviti se, iskriviti seŒ, up. i pridev zavorqiv œzasukan, usukan, ~vornovat (o drvetu)Œ, tj. œiskrivqen, savijenŒ366. I upravo je ovo zna~ewe moglo poslu`iti kao osnova iz koje su se razvila zna~ewa œkr`qatiŒ, œslabiti, malaksatiŒ, œpoboqevati, bolovatiŒ, up. i ukr. dijal. viriØisà „kriviti se, savijati se (o dasci)Œ (ESUM 1:403) prema zviriØi „iscrpsti, izmoriti (o bolesti)Œ (id. 2:251), kao i gorepomenute rus. dijal. glagole koveriØâ œslamati, s a v i j a t i, gwe~itiŒ i kaveriØâ œbolovati, ose}ati se lo{eŒ. Pravilnost ovakvog tuma~ewa potkrepquju mnogi primeri koji svedo~e o me|usobnoj povezanosti zna~ewa œsavijati se, sagibati se, kriviti seŒ i œslabiti; bolovatiŒ, up. zakovrnuti (v. vrnuti), iskope~iti se (v. pe~iti), ukoviqiti (v. viqiti) itd.
364 Kako se ovi glagoli sre}u na terenu gde se glas h gubio pre wihovih prvih zapisa, moglo bi se pomi{qati i na glagolsku osnovu *hvor-, zastupqenu u psl. *xvorati, xvoreti, up. csl. hvorati, rus. hvoramâ, ~e{. choreti, dlu`. chores, poq. zast. chorze}, dijal. chorza}, rus. dijal. hvoremâ, ukr. hvorimi / horimi, blr. hvaråcâ, sve: „bolovati, pobolevati, slabitiŒ (ÅSSÀ 8:128 s.vv.). Tamo se rekonstrui{u jo{ pridev *xvorã(jâ) „bolestan, mr{av, lo{Œ (id. 131–132) i wegove izvedenice *xvoroba (id. 128), *xvorostâ, *xvorota, glagol *xvorovati (id. 129). Zna~ewe ove osnove dobro se sla`e sa semantikom glagola tavoriti, ~avoriti, no tek bi eventualna potvrda sa h ili f dala potrebnu izvesnost wihovoj rekonstrukciji kao *ta-/~a-hvoriti. U dilemi izme|u *voriti i *xvoreti kao osnovnog glagola treba uzeti u obzir i rekciju. Glagol voriti je tranzitivan, a psl. *xvoreti, *xvorati — intranzitivan, kao i tavoriti u najve}em broju primera (refleksiv tavoriti se slabo je potvr|en), {to bi ukazivalo da je tu -iti < -eti (tip slabiti intr. < *slabeti) (v. Bjeleti} 1999:123). 365 Definicija zna~ewa o~igledno po~iva na narodnoj etimologiji, koja ovaj neprozirni glagol zbog fonetske sli~nosti dovodi u vezu sa imenicom ~ava œ~avkaŒ. 366 Pridev zasukan, kojim se defini{e pridev zavorqiv, ima zna~ewe œuvojit, vijugav, spiralanŒ (v. RSA).

OSNOVE: 8) VERATI / -VERITI

167

Ovamo verovatno spada i pridev ~ivorqiv œpeskovit (o terenu), lo{ (o zemqi)Œ, budu}i da je wegovo zna~ewe zapravo konkretizacija op{tijeg zna~ewa œslab, lo{Œ; za inicijalno ~i- up. rus. dijal. ~ivreØâ, ~ivereØâ œmr{aviti, sahnutiŒ (ÅSSÀ 4:32). Ukoliko se ipak ne radi o prefiksalnoj izvedenici, mogu}e tuma~ewe bi bilo da je oblik ~avoriti izveden sufiksom -or- (o ovom sufiksu v. SP 1:54)367 od ~aviti impf. „`iveti od danas do sutra, tavoriti, ~ametiŒ, u~aviti pf. „oslabiti, omr{aviti, iznemo}i, imati vrlo iznuren izgledŒ, up. i ~avuwati impf. „biti sasvim iznemogaoŒ, œprovoditi `ivot u bedi, bedno `ivetiŒ, ~avo m. „mr{av, iznemogao mu{karacŒ Uskoci (Stani})368. Iz ovog ugla prate}i paralelizam oblika tavoriti i ~avoriti, dolazimo do glagola taviti, tavim „propu{tati vodu, tajati, curitiŒ: Taviti re~e se o kakvoj `idini, kad kroza sud pomalo probija — Vino kroz ba~vu tavi Makarsko primorje (RJA) koji bi, bez obzira na nepodudarnost akcenata i zna~ewa, mogao biti ekvivalent glagola ~aviti. Taj odnos ekvivalentnosti uspostavqa se preko slede}ih relacija — ~aviti „tavoritiŒ : ~ajati „`iveti u te{ko}ama, zapadati u neprilikeŒ, œo~ajavati ~ekaju}i nekoga ili ne{to, bri`no i{~ekivatiŒ, œdugo se pe}i, pretvarati se u izgoretinu (o hlebu)Œ Uskoci (Stani}), „patiti, o~ajavati, bri`iti, slabitiŒ Piva (Gagovi} 2004), ~ajet „~amiti, nestajatiŒ Kosovo (Elezovi})369 = taviti „propu{tati vodu, tajati, curitiŒ : tajati „curiti, kapatiŒ, fig. œrastapati se, nestajatiŒ Sew, tajati: Ba~va taje — Vene, ~ezne, gasne, blidi, sahne, gine, kopni, taje (o zaqubqenom ~oveku) Ba~ko i Sremsko Podunavqe (RJA). Na taj na~in bi se, po ve} uo~enom paralelizmu, i razmatrani glagol tavoriti mogao objasniti kao izvedenica sufiksom -or- od taviti. I dok je glagol tajati sveslovenski i praslovenski (Skok III 434 s.v. tajati), oblik taviti bi, ve} s obzirom na svoj areal, mogao biti romanizam, od lat. tabere „topiti se, nestajatiŒ, sa romanskim prelazom intervokalskog -b- u -v-370 (v. Bjeleti} 1999:123–124).
Na materijalu na{eg jezika v. Bjeleti} 1994:269. Za ovakvu tvorbu up. lav-or-iti (lah-or-iti) „piriti, pirkatiŒ : lahati „hodati brzoŒ, mav-or-iti „mahati, klatiti, wihati, kretati tamo-amoŒ : mavati (mahati) „~initi nagle pokrete ne~im tamo-amoŒ (RSA). 369 Ovaj srpski oblik navodi se u SP 2:107–108 s.v. *~ajati : *~ati i u ÅSSÀ 4:10–11 s.v. *~ajati. 370 Up. i nem. tauen „topiti seŒ.
368 367

168

Marta Bjeleti}: IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

U obliku tuvirati izdvaja se prefiks tu- dodat na osnovu virati (< *virati), koja je u formalnom pogledu iterativ od vrijeti (< *verti). Iako se ova osnova prete`no javqa u prefigiranim obrazovawima, oblik virati œ~ileti, nestajatiŒ pokazuje da se ona mo`e pojaviti i samostalno, up. i rus. dijal. viraØâ œ(raz)bacati kojekuda, kojekakoŒ, œplesti (opanke, korpe, mre`e); spajati delove mre`eŒ, œplesti kojekako, raditi ne{toŒ, œmakar kako pri{itiŒ, viraØâ œzaokretati (o putu)Œ, viràØâ œizvla~iti se od ne~ega, izvrdavatiŒ (o ruskim potvrdama v. Havlov a 1979:138; Bory s 1991:24 ; Varbot 1995:63; Vlaji}-Popovi} 1999:114; ^erni{ 2003:223–224). Oblik tuvijerati mogao bi se smatrati pseudojekavizmom, up. npr. kumnpijer m. œkrompirŒ Uskoci (Stani})371, kopijeran adj. „`iv, `ivahan, krepak, odva`anŒ id. (v. periti), natoklije~iti pf. œizdi}i, nadi}i, uzdignutiŒ (v. -kle~iti). Osnovna zna~ewa glagola tuvirati jesu œtumaratiŒ i œpoboqevati, slabiti, ~iletiŒ. Kad je u pitawu prvo zna~ewe, razmatrani glagol ima potpune semanti~ke paralele u nizu oblika iz jugoisto~ne Srbije, up. poviram se 1. sg. œpotucati se, tumaratiŒ Pirot (@ivkovi}), „du`e se zadr`avati na nekom mestuŒ Vrawe (Zlatanovi}), sviram se œlutati besciqnoŒ id. (ibid.), spoviram se œpovla~iti se, vu}i se, besciqno i}i tamo-amoŒ, sneviram se œmajati se, skitatiŒ Leskovac (Mitrovi}), ali i na slovenskom severu, up. poq. poniewiera} sie œtumarati, lutati, skitatiŒ. Svi navedeni oblici svode se na psl. *virati, iterativ od *verti (v. Borys 1991:22–25; Vlaji}-Popovi} 1999:113). Kad je u pitawu zna~ewe œpoboqevati, slabiti, ~iletiŒ, glagoli tuvirati, virati imaju svoj semanti~ki pandan u ukr. dijal. koviriØi „bolovati, mr{aviti, slabiti, propadatiŒ (ESUM 2:485). Ovaj glagol, u ESUM l.c. okarakterisan kao nejasan, bez ikakvih prepreka mo`e se uvrstiti me|u kontinuante psl. *verti, *vâro, s tim {to se kod wega ispred osnove javqa prefiks ko-. Ovamo verovatno spadaju i ukr. dijal. kováriØi œpoboqevatiŒ, kováràØi œdugo bolovatiŒ (ÅSSÀ 12:17 s.v. *kovyriti / *kovyr’ati (se)). Uprkos predlo`enoj rekonstrukciji (koja odra`ava sekundarno preoblikovan vokalizam osnove), autori smatraju da su potvrde izlo`ene u odrednici pre u vezi sa psl. oblicima *kovirati i *koveriti. Prvi oblik se tuma~i kao spoj zameni~kog prefiksa *ko- i *-virati, iterativno-durativnog oblika glagola *-verti (id. 13–14)372, a drugi kao etimolo{ki identi~an
V. Skok II 215 s.v. krumpir. Psl. oblik rekonstruisan je na osnovu rus. dijal. koveràØâ œ~a~kati, ~eprkatiŒ i poq. zast. chowiera} œwihati se, klatiti seŒ. Sasvim druga~iju etimologiju poqskog glagola (< psl. *xvejati) daje SEK II 308 s.v. xoveraá.
371 372

OSNOVE: 8) VERATI / -VERITI

169

wemu, ali sa druga~ijim vokalom osnove (id. 12–13). O glagolu tuvirati detaqnije v. Bjeleti} 2006b. Oblik iz Crne Reke okovirka 3. sg. pf. œoja~ati, oporaviti seŒ mo`e se razlo`iti na slede}i na~in: o-ko-vir(k)a. U pitawu bi, dakle, mogao biti dvostruko prefigiran i deminutivnim sufiksom pro{iren glagol vira 3. sg. impf. „rasti sna`no, bujati (o rastiwu)Œ Crna Reka (Markovi} 1986), up. sa istog terena i viraje „uspevati, napredovati, izrastati (o biqu)Œ Pirot (@ivkovi}), Vlasotince (gra|a RSA), virae „rasti, `iveti, postojati, razvijati se, napredovatiŒ Timok (Dini} 1988), virajem 1. sg. œnapredovatiŒ Leskovac (Mitrovi}) (v. Vlaji}-Popovi} 1999:116, nap. 13). Isti glagol posvedo~en je u makedonskom i bugarskom, up. mak. viree œrasti, bujatiŒ, bug. vireà œrasti, dobro se razvijati (o biqkama)Œ. Bugarski glagol dovodi se u vezu sa bug. virà œdizati, izdizatiŒ (= s.-h. viriti), koje se smatra srodnim sa vra œguratiŒ < *verti (BER 1:151)373. ^erni{ ovim leksemama prikqu~uje i s.-h. viriti, posvedo~eno samo u izrazu ni viri, ni piri œne raste, ne uspevaŒ (RSA)374, konstatuju}i da je svima wima svojstvena semantika kretawa usmerenog ka gore, uvis, iz koje legitimno proizlazi semantika rasta, izrastawa. Autorka pri tom smatra da svi pomenuti oblici pripadaju gnezdu *ver- / *vâr- / *vor- œgurati, spajati, zatvaratiŒ (^erni{ 2003:221). Up. i Varbot 1995:62–63, koja ovamo sme{ta, pored s.-h. viriti œdelimi~no se videti iznad (ispod, iza) ne~ega, {tr~atiŒ, jo{ i bug. navira œpodi}i (posudu, da bi se pilo)Œ375.
373 Iliadi svodi bug. virà œdizati uvis, dizati (glavu, nos)Œ na psl. *virati, pod uslovom da nije u pitawu refleks psl. *vyr’ati (Iliadi 2001:24). [to se ti~e bug. vireà „rasti (o biqci)Œ, Georgiev 1985:193 ga izvodi od lat. vireo „zeleneti se; biti sve`, bodar, jakŒ, dok Mladenov 67 pomi{qa na srodstvo sa virã I, II. 374 Up. i potvrdu ovog izraza iz Dubrovnika: ni piri, ni viri / niti piri, niti viri œka`e se za ne{to {to slabo napreduje (naj~e{}e o rastiwu)Œ: Presadi}u ovo cvije}e, jer ovako ni piri, ni viri — Djeca niti piru, niti viru! (Bojani}/Trivunac 2002). 375 S druge strane, oblik okovirka ima potpunu semanti~ku paralelu u glagolu kovarnuti (se) pf. „oporaviti se, oja~ati u fizi~kom smislu (posle bolesti, slabosti), otrgnuti se, oteti se; po~eti br`e rasti, napredovatiŒ U`ice, Zlatibor, Jadar (RSA). Stoga Vlaji}-Popovi} l.c. pomi{qa na mogu}u vezu ova dva oblika uprkos neregularnoj vokalskoj alternaciji. Ovde svakako treba pomenuti i pridev kovaran „`ivahan, okretan, ~ioŒ Lika (RJA), Sanyak (RSA), œmlad, ko~operanŒ Dvorska, Jadar (RSA), iako wegov odnos sa glagolom kovarnuti nije jasan. Pomenuti pridev, ali u zna~ewu „lukav, podmukao, pokvaren; koji nanosi zlo, zaoŒ (koji navodi Skok II 171–172 s.v. kovati) dovodi se u vezu sa glagolom kovariti „~initi kovarstva, spletkaritiŒ, up. kovarnik, kovarno, kovarstvo, tako|e rus. kovarnáè, za ~iju etimologiju up. Fasmer II 270; v. i ÅSSÀ 12:8–10 s.vv. *kovariti (se), *kovarâ, *kovarânã(jâ) (gde ipak nije obja{wen semanti~ki aspekt navedenih slovenskih potvrda). U seman-

170

Marta Bjeleti}: IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

Sledi niz leksema u kojima se mo`e izdvojiti osnova *vârati. Ovu osnovu rekonstrui{e Varbot, pretpostavqaju}i da je psl. *verti, *vâro u pojedinim dijalektima razvilo zna~ewe œobmawivatiŒ i da se samo u tom zna~ewu preobrazilo u *vârati, *vâro, odakle rus. vraØâ œlagatiŒ (Varbot 1974:40). Semanti~ki spektar kontinuanata ove osnove ipak je ne{to {iri. Iliadi ovamo svrstava bug. dijal. vra se œgurati se, me{ati se, uplitati seŒ, rus. vrannáè œpleten, zavojitŒ, ka{. ribarski termin vera œdeo ribarske mre`eŒ (Iliadi 2001:22–23). Ista osnova izdvaja se u psl. *gavârati / *gavâriti, koje se tuma~i kao spoj ekspresivnog prefiksa *ga- (varijante od *ka- / *ko-) i glagola *vârati, *vâriti (ÅSSÀ 6:112–113)376. Oblik *gavârati ujedno je i psl. predlo`ak gorepomenutog gavrati se „igrati se naro~ite igre {tapovimaŒ377, up. i gavrani} „vrsta de~ije igre {tapovima, gavrawe; jedan igra~ u toj igriŒ, gavrawa~a œid.Œ. Ta~nost predlo`ene rekonstrukcije potvr|uju istozna~ni oblici bez prefiksa ga- (< *ga-), koji tako|e pripadaju gnezdu glagola *verti: vrana / vrana f. œ{tap, motkaŒ: Ako ne h}ene, a ja }u vranom CG, Vranawe je de~ija igra sa palicama (vranama) Hrv., odatle vranati se / vranati se impf. œigrati se de~ije igre u kojoj se ba~eni {tap ga|a drugim {tapom dok letiŒ Banija (RSA). Imenica vrana svodi se na psl. *vorna (v. Iliadi 2001:81, koji navodi druge slovenske kontinuante ovog psl. oblika). Oblik kovrat (se), ukoliko uop{te spada ovamo, sadr`i prefiks ko-. Kao wegova relativna tvorbeno-semanti~ka paralela mo`e poslu`iti sln. kabrati „trapavo i brzo se pomicatiŒ (Kurkina 1981:335), dok prefigirano o(t)kovrat se „otkraviti seŒ, œoporaviti se nakon
ti~kom pogledu, pridevu kovaran œ`ivahan, okretan, ~ioŒ mnogo je bli`i rus. dijal. pridev uverisØáè œ`ivahan, spretan (o detetu)Œ, koji pripada gnezdu glagola *verti, a ~ije je zna~ewe rezultat semanti~kog razvoja: œgurati, umetatiŒ > œmuvati se, vrzmati seŒ > œonaj koji se svuda vrzma, trpaŒ > œokretan, `ivahan, spretanŒ (v. Kala{nikov 2000). Odnos navedenih leksema, koje bi mogle biti u genetskom srodstvu, zahteva detaqnu analizu. 376 Pored s.-h. potvrde, glagol je rekonstruisan jo{ i na osnovu bug. gavrà se œrugati se, izvrgavati rugluŒ, dijal. gavrem œmilovati, mazitiŒ, œkaqati, sramotitiŒ, gavrà œprqati, kaqatiŒ, rus. dijal. gavraØâ œpraviti ne{to neukusno, ne~isto (o hrani)Œ, œkvariti posao, la}ati se ne~ega neume{noŒ, œlo{e ne{to raditiŒ, gavraØâsà œspremati hranu neukusno, ne~istoŒ, œprqati seŒ, gavràØâ œprestiŒ, œkvaritiŒ, gavràØâsà œdaviti se ne~im, zagrcnuti se, iska{qavati sluzŒ, gavriØâ œose}ati mu~ninu, ispu{tati zvuke kao pri povra}awuŒ, œraditi ne{to lo{e, neume{noŒ, œprqatiŒ. U krakovskom praslovenskom re~niku oblik *gavâriti smatra se ekspresivnim derivatom glagola *gaviti, sa formantom -r- (SP 7:77). 377 Skok I 556 samo notira ovaj glagol, bez ikakvog komentara.

OSNOVE: 8) VERATI / -VERITI

171

bolestiŒ ima pandan u obliku sa drugim stepenom korenskog vokalizma okovirka (v. gore), up. i okovrnut (se) œid.Œ (v. vrnuti). U obliku lavrati œbrbqatiŒ mogao bi se izdvojiti prefiks la-, i ina~e karakteristi~an za glagole sa ovim zna~ewem378, up. labrwati, labrdati (v. lV-), laprdati (v. -prdati). Sli~na je situacija i sa glagolom ~avrati, koji sadr`i prefiks ~a-, tako|e ~est u oblicima sa zna~ewem œbrbqatiŒ, up. ~avrqati (v. vrqati), ~avrzati (v. vrgati / vrzati). Up. i rus. dijal. {ávåráØi „brbqati, pri~ati glupostiŒ, istozna~ni oblik sa drugim vokalom osnove i drugim prefiksom (Kurkina 1981:334). Interesantno je da u Ozqu alterniraju prefiksi la- i ha- ispred osnove -vrati, pri ~emu oblici koje obrazuju imaju isto zna~ewe, up. lavrati œhodati mrse}i i gaze}i {to (travu)Œ, havrati „gaziti (po biqu)Œ379, a upotrebqavaju se u gotovo identi~nim kontekstima. Oblici {evrat „teturatiŒ i {avrati „nespretno hodatiŒ, u kojima se izdvajaju prefiksi {e- / {a-, imaju potpune formalno-semanti~ke paralele u sln. {avrati „nespretno, trapavo se kretatiŒ i rus. dijal. {avraØâ „sporo hodatiŒ (Kurkina 1981:334). Kurkina l.c. u ovu porodicu re~i ubraja i sln. {ever „krivonogŒ, {everiti „hramatiŒ, ~e{. {everem „krivoŒ, sl~. {everom, heverom, ukr. {evernogiè, s kojima bi — mo`da — mogao biti u vezi i pridev levrav „krivonogŒ, ako se uzme da je obrazovan pomo}u prefiksa le-. Za druga mogu}a tuma~ewa sln. i ostalih pomenutih oblika up. Bezlaj IV 14 s.v. {avrati, 39 s.v. {ever. Analizirane lekseme svrstavaju se u nekoliko semanti~kih grupa, formiranih na bazi zna~ewa ishodi{ne psl. osnove *ver- pod koju se, u savremenim slavisti~kim istra`ivawima, podvode oblici sa slede}om semantikom: „vezivatiŒ, „trpati, guratiŒ, œupirati, zapiwatiŒ, delimi~no i „vrteti, okretati, savijatiŒ (v. Kala{nikov 1994:81). Prvu grupu ~ine oblici sa zna~ewem œkriviti, savijatiŒ ({~avoriti se, levrav), odakle se regularno razvijaju zna~ewa œzakr`qatiŒ ({uverqiv, za~avoriti, o~avoriti), œpobolevati, ~iletiŒ (tu378 Up. i `-l a -vrati zast. {atr. „brbqati, ~avrqati, }askatiŒ (RSA), {-k-la-vriti „govoriti bez smislaŒ Krk (RJA). 379 Mo`da je ovaj glagol u nekakvoj vezi sa zast. imenicom havre`â m. „korov, trweŒ (?): ... i kakav’ li mo`e báti rod ª havre`a ... (u orig. plodã ª ternjê) Venclovi} (Jovanovi} 1911:304), ili dijal. glagolom uavrit pf. œnabujati, narasti (o travi, trsci i sl.)Œ: Uavrila velika trava oko ku}e, treba ju pokosit, e se ne mo`e proj Vasojevi}i (Stijovi} 1990). Za tuma~ewe oba oblika v. ERSJ 1:55 s.v. avrik.

172

Marta Bjeleti}: IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

virati, tuvijerati), eventualno i œ`ivotariti, mu~iti seŒ (tavoriti, ~avoriti, kovrat se). Posledwe zna~ewe moglo se razviti i iz osnovnog œzapiwati, upiratiŒ. Semantika te{kog, sporog, nespretnog kretawa objediwuje oblike {everiti, za{everet, po{everet, tuvirati, tuvijerati, {avrati, za{avrati, {evrat. Odatle se lako razvijaju zna~ewa œtumarati, lutatiŒ (tuvijerati), œsporo, pipavo raditiŒ (tuvirati, tuvijerati), œtrom, neuredanŒ (~avora), mo`da i œgaziti po biqu, mrse}i gaŒ (lavrati, havrati). Zna~ewe œbrbqatiŒ (lavrati, ~avrati) uglavnom se razvija iz osnovnog œvezivati, plestiŒ, up. kontinuante psl. *verzti (v. vrgati / vrzati). Relativno izdvojeno stoji zna~ewe œoja~ati, oporaviti seŒ (okovirka, otkovrat se, okovrat se) koje, uprkos gore ponu|enom tuma~ewu, kao da je nastalo po principu enantiosemije prema mnogo boqe posvedo~enom œpobolevati, ~iletiŒ, ili pak uop{te ne spada ovamo.

preturati. urlikati. vijati1). œnabacivati bez redaŒ Unac (Jovi~i}) za-ko-viqati pf. œzaputiti se.) i{-~e-viqiti „i{~a{itiŒ Leva~. Bos. œprelomiti. zaspatiŒ (RSA). omr{avitiŒ. naricati (nad mrtvima). ~a{a) VIQITI za-ko-viqiti pf. zanemo}iŒ. ne}e se kortalisati. Koceqeva (gra|a ERSJ). iskriviti u stranuŒ Leva~ (RSA). zapevaju}i)Œ.v.v. „baciti. œiznenada se razboleti. Grahovo. zavijati (o vetru)Œ (RSA) etimolo{ki se razlikuje od gorepomenutog.) u-ko-viqiti „sasvim iznemo}i. „za(o)krenuti. œrazboleti se. Ali i ovaj onomatopejski oblik sadr`i ekspresivni pre- . i{~eviqiti se „iskriviti se. skr{iti zavr}u}iŒ. œiskriviti. zavrnutiŒ. zavrnuti nagore. drvo i sl. a eno sa‰dŠ zakoviqio Piva (Gagovi} 2004). kukati. œumretiŒ Uskoci (Stani}) is-ko-v i qati pogrd. uganutiŒ (Skok I 299 s. po}iŒ: Zakoviqio po ‰oŠvoj me}avi pro Muratovi}e.)Œ: Zakoviqi kamenom i pogodi u vrg bandijerne. (ibid. na-ko-viqati „id. œumretiŒ Uskoci (Stani}) is-ko-viqiti „sasvim oslabiti. œodgajiti kakvu stokuŒ id. up. (ibid. *vyti (v. pesmu (obi~no prelivaju}i glasom. jer stoji u vezi sa viti < psl. zavrnutiŒ. fijukati. izvijati „izvoditi kakvu melodiju. da mu je i{~eviqio vilicu u levu stranu! Kolubara (gra|a RSA). iskrivitiŒ: Tako ga je gadno udario pesnicom po licu. vijati „zavijati (o vuku). zanemo}iŒ. i{~eviqiti „i{~a{iti. jadikovati. iznemo}i. hitnuti u daq (kamen. na}i se pred smrtnim ~asomŒ id. uvrnuti. i{~a{itiŒ [abac (gra|a ERSJ). „izviti. Skok III 588 s. ufitiqitiŒ. kvariti redŒ. urlati. œuskome{ivati. naglo zaslabitiŒ: Jutros je bijo na nogama. „za(o)krenuti. Sarajevo. œiskrenuti. „izroditi dosta dece ili mladun~adiŒ. uganuti.Œ Uskoci (Stani}) i{-~e-viqati „i{~a{iti. œutonuti u san. œprelomiti.OSNOVE: 9) VIQATI 173 OSNOVE: 9) VIQATI 9) VIQATI ko-viqati impf. œrazboleti se. skr{iti zavr}u}iŒ. nakriviti seŒ (RSA)380 380 Homonimni oblik ~e-viqiti „suvi{e glasno pevati (obi~no u pijanstvu)Œ Qe{tansko (Te{i} 1977).

iako pretpostavqa da je autohtono slovenska (ima i aloglotskih etimologija). œmetnuti kowu `vale.i glagola *viliti / *vil’ati. koválâ moglo tuma~iti kao spoj prefiksa ko. dijal. za~equstiti. i sa *kovati. Kao strukturna paralela navodi se rus. sa znakom pitawa). koje se kao samostalno ne pojavquje (Matzenauer 1881:190).: *ul-) (Kurkina 1992:88). ~V-. Kurkina u navedenim primerima vidi odraz alternirawa psl. i blr. s druge (ÅSSÀ 12:15). gegati seŒ izdvaja prefiks ko. sln. zaviqiti pf.ne pomiwu se kod Skoka.(*oul. potvrda).v. Oblik viqati izvodi se od participske osnove vil. za~eviqati „zapeti. v. potvrda i{~eviqiti. Fasmer I 315 s. vilàcâ. vila). Oblici sa ko. vilàØâ. Ova rus. koválàØâ „{epati. Fasmer ÇÇ 274 smatra ovu re~ neprozirnom.i válàØâ.-h. po wegovom mi{qewu. koválàØâ (ESUM 2:485)381. U dopuni prire|iva~a upu}uje se na zavili~iti „zaularitiŒ. ekspresivnog prefiksa ~e. glagol cevirmek. œuvrtati. zavojŒ. vá-~u-vilivaØâ „lukaviti. *viti (v. zasukivati brkove.v.(tako Budimir 1951:229) i korena koji je u válâ „kvrga. a ni u ÅSSÀ. Skok smatra da je kao osnova za stvarawe glagola ra{~eviqiti (vilice kao kow) „ra{iriti. hramati. imenica dovodi se u vezu sa poq.v. izraslinaŒ. koji se tu pojavio mo`da pod uticajem razmatranih leksema. kovilä{ka „okuka. Skok III 600–601). Pojava ekspresivnih prefiksa kod onomatopeja nije retka. ra{~epitiŒ(?) poslu`io tur. metatezom nastalo nepotvr- . koje se dovodi u vezu sa rus. Machek 689–690 s. ul. s jedne strane. v. zavili~itiŒ. i{~oviqiti (i i{~evrqiti) u ÅSSÀ 9:22 rekonstruisan je oblik *jâz~eviliti (dodu{e. osnova *vyl. vilàØi. uz konstataciju da oblik bez prefiksa nije potvr|en. ul „{upqinaŒ. daqe. ulja „oteklinaŒ (Fasmer I 368). iskriviti u stranuŒ Leva~ (RSA) è viqiti impf.Œ Uskoci (Stani}) · Kao i glagol vitlati (koji se u krajwoj instanci svodi na psl. Ako bi se po{lo od Macenauerove pretpostavke. koje se dovodi u vezu sa *kovylâje.: *ul.(psl. Kao paralela mo`e se navesti ukr. ulje. *kovyl’ati (se) (iskqu~ivo na osnovu rus. i ove lekseme pripadaju gnezdu glagola viti < psl. odakle je. 382 Skok registruje i fonetski blizak glagol za~eviqiti.v. „id. *vil-) glagola viti (up. koji se tuma~i kao spoj prefiksa *jâz-. 381 Macenauer u rus. uz napomenu da prost glagol ~eviqiti nije potvr|en (Skok I 319 s. Ispred osnove viq-ati (viq-iti) alterniraju prefiksi ko. nategnuti (pu{ku)Œ. „okretati mu{kom jagwetu ili {iqegu rogove ste`u}i ih da ne rastu u stranu ve} uvisŒ. izvla~iti se iz neprilikaŒ. mo`da bi se i rus.174 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI i{-~o-viqiti „iskrenuti.v. ~ever)382. ~voruga. U ÅSSÀ se rekonstrui{e psl. fiks. ÅSBM 2:142–143 s.i ~e-. Samo na osnovu s. upravqaju}i ih nagoreŒ. ESUM 1:375 s. osnovu *vi-).

up. Kao relativan semanti~ki pandan mogao bi se navesti glagol odwihati „odgajitiŒ (Vuk. barem pretrpeli uticaj ovog glagola. koje je poslu`ilo kao osnova za glagol za~eviqiti u zna~ewu „metnuti kowu `valeŒ. pej. Ovamo verovatno spadaju i zna~ewa œpreturati. Op{te zna~ewe je „krivitiŒ. „zaputiti se. moglo bi se pretpostaviti da su oblici iskoviqati. tako da se ~ak postavqa pitawe da li se tu radi o osnovi etimolo{ki identi~noj osnovi *vil-iti. zaokrenutiŒ. i{~evrnuti. podi}i (decu)Œ Vrawe (RSA). Posebno mesto zauzima zna~ewe „gajiti. „donositi na svet. nakoviqati (ako nisu ekspresivne varijante osnovnog kovrqati pej. nakotiqati. nakovrqati pej. uganutiŒ. |eno *za~iviliti. Za zna~ewa „baciti. „odnegovati. nagomilatiŒ. izra|atiŒ (v. zakovrqiti. RJA). klin. pokotiqati pogrd. zakovrnuti). up. „i{~a{iti. nara|ati (dece) u velikom brojuŒ : navrqati œnabacatiŒ > œnara|ati. i kotiqati „~esto ra|ati decu. Glagol za~eviqiti u zna~ewu „zapeti pu{kuŒ izvodi se od za~ivijati „staviti ~iviju. vrnuti. „izroditi. podizati (decu)Œ. ra|atiŒ). i Herej-Szymanska 2002:389. nakoviqati u zna~ewu „izroditi dosta dece. up. Ista dilema va`i i za oblike iskoviqati. po}iŒ up. v. nakotiti dosta mladihŒ. vrqati). S obzirom na to da se ovo zna~ewe razvilo iz osnovnog „bacatiŒ.OSNOVE: 9) VIQATI 175 U semanti~kom dijapazonu navedenih oblika izdvaja se nekoliko zna~ewa. „id. ra|ati mnogo deceŒ. iskoke~it se.Œ Uskoci (Stani}). i{~evrqiti. zakovrqati. iskotiqati. „izroditi mnogo dece. Iz zna~ewa „kriviti (se)Œ sekundarno se razvilo zna~ewe „oslabiti. koje se konkretizuje u „zavrnuti. zakovrtati. . iskotiwati pogrd. ~avaoŒ (Skok III 640). negovatiŒ. „negovati. i{~evrqiti (v. kvariti redŒ i œnabacivati bez redaŒ. vrqati). up. izviqkati pf. zamahnutiŒ. nara|ati (dece) u velikom brojuŒ (RSA)383. i nakoveqati „nakupiti u velikoj koli~ini. œizroditi. sadr`ano u usko~koj potvrdi iskoviqiti „odgajiti stokuŒ. zatovitlit. zanemo}iŒ > „umretiŒ (za isti semanti~ki pomak up. mladihŒ. 383 Up. natovitlit. i oblike bez prefiksa viqkati impf.

nakrivo pove`e maramu) (RSA) è izvinuti pf. poviti seŒ. povijati (o vetru)Œ. okrenuti. isticati (zastavu)Œ. Ovo je jo{ jedan primer onomatopejskog oblika koji sadr`i ekspresivni prefiks. uganutiŒ (RSA) zavinuti pf. izgubiti glas od pla~aŒ: Ono dijete zakamlijekalo. kukatiŒ od viti < psl. „staviti na sebe ne{to {to ru`no stoji. da je wegovo pravo zna~ewe: „obu}i. mahati (glavom)Œ (RSA). goniti. œgoniti. . ne ~uje se pored kamlijeka- ti „tiho plakatiŒ. koso. loviti nekogŒ. œrazvijati. izraz na kereviju „nagnuto. staviti. „saviti. zasukatiŒ. œv i t i. œviti se. œwihati se. unakaraditi seŒ: [ta si se za{uvinula (ka`e se `eni koja nezgodno. „saletati. urlati. œpodvrnuti. „juriti za nekim. lako se uspostavqa veza sa ishodi384 Ovamo ne spada oblik za-ka-vijati „izgubiti glasŒ: Ono dijete zakavijalo. „saviti. gore). iskrivitiŒ. i ovaj glagol stoji u vezi sa vijati „zavijati. „i{~a{itiŒ (RSA) za-{u-vinuti se pf.)Œ. klatiti se (o ne~emu obe{enom)Œ [umadija (gra|a RSA) · Nijedan od navedenih prefigiranih oblika nije registrovan kod Skoka. skitatiŒ Uskoci (Stani}) za-{e-vijati pf. iskrivitiŒ. iz primera se vidi da u RSA nije data precizna definicija zna~ewa. sg. Kao i ~e-viqiti „glasno pevatiŒ (v. „ono {to je krivo. dosa|ivatiŒ Timok (Dini} 1988) ?ka-la-vijati impf. u ovom slu~aju ka-. „obrnuti. Kad se ima u vidu ovako definisano zna~ewe. vrnuti). iz istog izvora zakamlijekati „umrtviti se. vijoritiŒ. U obliku i{~evinuti izdvaja se prefiks ~e-. tj. „lutati bez ikakvog ciqa.176 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 10) VINUTI 10) VINUTI i{-~e-vinuti pf. œi { ~ a { i t i. za semantiku up. i{~evrnuti (v. glasa od sebe ne pu{ta Pro{}ewe (Vuji~i}). povezati ne{to n a k r i v oŒ. krivinaŒ Temni}. œplesti (venac i sl. *vyti. poma}i u stranuŒ CG (RSA) ?ke-re-vija f. nagoniti (koga na kakav rad)Œ. up. ukrivoŒ: Ide na kereviju Leva~ (RSA)384 è vijati impf. œvrteti. œzaokrenuti se. zavinuti se „saviti se. [to se ti~e glagola za{uvinuti se. obrnuti seŒ (RSA) VIJATI s-ko-vija 3. lepr{ati se. impf.

javqa se i u rumunskim slavizmima poreklom od glagola *viti. incovoiga „krummenŒ (Skok III 600–601 s. daqe). Ako bi Vajanovo stanovi{te bilo ta~no. U tom slu~aju. s-ko-vitli „spopastiŒ (v. viti).v. s obzirom na poznu fiksaciju ovog glagola u neprefigiranom obliku u odnosu na prefigirane. obuzetiŒ.-h. cit. 7). jeziku v. s-po-re|ujem itd. S druge strane. 259. starina i za oblike **jâz-~e-vinoti se i **za-{u-vinoti se. povije. Oba pomenuta oblika obrazovana su od perfektivnog vinuti. Me|utim. incovoiere.(i ovde umetnut) i osnova vijati. incovoietura „savijaweŒ. {to je mawe verovatno. s. zesz. O reliktima ovog psl. nap. navalitiŒ Leskovac (Mitrovi}). *viti. Prefiks sko. kao i na wegovo leksi~ko-gramati~ko zna~ewe.poti~e od psl. ÅSSÀ 12:13 s. vinem (up.up. (v. Skok III 600–601 s. 6). Poradnik Jezykowy 1957. s-po-pnem „zaokupiti.ume}e se radi poja~avawa negativne nijanse zna~ewa. izvinuti se „saviti se. smatra praslovenskim (Vaillant III 231–232). a prefiksalni element -{u. 6 (15).v. prema Varbot 1984:136. u vezi sa *vixati (intenziv tipa *maxati od psl. i to u oblicima zasnovanim na prevoju *voj-: a incovoia „saviti se u vidu luka. Oblik skovija tvorbeno se mo`e razlo`iti na prefiks sko-386 i osnovu vija(ti). logi~na je pretpostavka da je i ovaj glagol obrazovan po istom modelu. s-po-vrtim. Vlaji}-Popovi} 1999:114. 385 386 . dok Nemec. kako je u govorima jugoisto~ne Srbije izrazito produktivan model dvostruko prefigiranih glagola tipa s-po-viram se. glagola u s.v. s-po-padnem „zaokupiti. Borys 1999:75–76. *sko-. povije : kovije „ve|eŒ (v. iterativ od viti.v. Vajan ga. *jâzvixnoti (9:95).i ko. U obliku za{evijati uo~ava se kombinacija istih tvorbenih elemenata: „obi~anŒ prefiks za-. izviti seŒ u ÅSSÀ je sme{teno (dodu{e. Polemike izaziva vreme nastanka oblika *vinoti. u svojstvu paralele) s.OSNOVE: 10) VINUTI 177 {nim glagolom zavinuti (se). viti). str. smatra da je on nastao u procesu formirawa aspekatskih odnosa u periodu samostalnog razvitka slovenskih jezika (I. krummenŒ. Nemec. Kao tvorbeno-semanti~ku paralelu iz istog izvora up. v. koji je nastao kombinacijom s-mobile i prefiksa *ko-. a kao semanti~ke paralele up. Polskie czasowniki na -na}. mogla bi se pretpostaviti psl. *koveji).v.-h. 387 Prefiks ko. izgleda. Skok III 17 s. koje se tuma~i kao slo`enica *jâz i *vixnoti. 388 Za alternaciju prefiksa po. nap. ko-387 mo`e biti prefiks koji alternira sa po-388 ili se pak. radi o fonetskom prelazu p > k. ekspresivni prefiks {e. Snoj 717)385.

za tvorbu up.i u likvidi u slogu kojim se ekspresivni prefiks pro{iruje). dijal.178 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI U obliku kalavijati izdvaja se dvoslo`ni prefiks ka-la-. {aqivyijaŒ (Sychta). ipak i rus. klisnutiŒ Ba~ka (RSA)389. Ako je predlo`eno tvorbeno ra{~lawavawe ta~no. Imenicu kerevija prikqu~ili smo navedenim glagolima zbog semantike. halaveè œlakomislen. koji bi mo`da ukazivali na druga~ije poreklo inicijalnog elementa kala-. prevarant. mangup. kao i ka{. . ona bi predstavqala tvorbeni pandan glagolu kalavijati (razlika je u vokalu prefiksa ko. nestalan ~ovekŒ (ÅSSÀ 8:13). ka-la-visnuti „naglo u trku pobe}i. 389 Up. {aáavija „prepredewak.

. koji po normama govornog pona{awa zahtevaju neutralan ili uzvi{en ton. zanemo}iŒ. biqkama)Œ Zlatibor. predstavqa pejorativnost ovog potoweg kao osnove za formirawe pojma koji ulazi u bazi~ni leksi~ki fond. nije posvedo~en glagol viwati bez prefiksa. koje su potpuni sinonimski dubleti gore analiziranih usko~kih oblika zakoviqati.u osnovi mo`emo smatrati sekundarnima390. „patiti (u zape}ku)Œ Herc.OSNOVE: 11) ?-VIWATI 179 OSNOVE: 11) ?-VIWATI 11) ?-VIWATI ko-viwati (se) impf.391 390 Alternirawe q / w je {iroko rasprostrawena pojava. iskoviqati. zavrnutiŒ. pod znakom pitawa je i genetsko jedinstvo navedenih oblika (mo`da su u pitawu homonimi). „izroditi dosta dece ili mladun~adiŒ id. up. ploditi se (o ovcama. „pobolevatiŒ Dubica (RSA) ka-viwati impf. me|utim.). Zasebnu celinu ~ine potvrde iz Uskoka: zakoviwati. Problem. „razmno`avati se. Drugo. Zna~ewe „razmno`avati se. „biqka Stipa. koviqe / koviwe bot. iskoviwati se „namno`iti se u velikom brojuŒ CG (RSA) na-ko-viwati „izroditi mnogo deceŒ. 391 Obja{wewe ove pojave le`i u ~iwenici da u ekspresivnom izra`avawu ~ak i tabuirani sadr`aji vezani za umirawe i ra|awe. vuqati se / vuwati se „pritajeno. œnabaviti mnogo razne stokeŒ Uskoci (RSA) ku-viwati impf. Budu}i da je u tom govoru uobi~ajeno ekspresivno alternirawe q / w (up. iskoviwati. nije sigurno da je predlo`eno tvorbeno ra{~lawavawe ta~no. œumretiŒ Uskoci (Stani}) is-ko-viwati pogrd. (RJA) · Osnova -viw-ati izdvojena je samo uslovno. npr. nakoviwati. (ibid. Skok ne registruje glagol koviwati ni u jednom od pomenutih zna~ewa. Stipa pennataŒ (RSA). skriveno se kretatiŒ). mu~iti se. Slav. skr{iti zavr}u}iŒ. ploditi seŒ moglo bi se izvesti iz zna~ewa „izroditi dosta dece ili mladun~adiŒ. nakoviqati. Prvo. œrazboleti se. „za(o)krenuti. podle`u pejorizaciji imenovawem ne- . „patiti se. œprelomiti. Tre}e. kojekako `ivotaritiŒ U`ice (RSA) za-ko-viwati pf. i to iz vi{e razloga. a na lestvici dru{tveno po`eqnih vrednosti zauzima jedno od najvi{ih mesta. oblike sa -w.

*kou. Cres (RSA) (Kurkina 1985:14. up. œokajavati. œkuwati. svenuti. „gubiti snagu. zahteva daleko dubqu i podrobniju analizu397. Kurkina 1992b:190). koji posmatra kuwati u sasvim drugom okru`ewu. malaksavati (od bola. kojekako `ivotaritiŒ mo`da treba izdvojiti iz ovog konteksta i razmatrati ih u okru`ewu semanti~ki bliskih oblika392. œose}ati slabost. Havlova 1999:290. On u prvom redu asocira na oblik za~amuwati „razboleti se. „biti sasvim iznemogaoŒ. . kaviwati u zna~ewu „pobolevati. 393 Za alternirawe m / v up. tavoriti. To su glagoli koji po osnovnim zna~ewima pripadaju drugim „ni`imŒ sferama. Svakako u obzir treba uzeti i oblik kuwati impf. malaksalostŒ (RSA)396. 394 U SP 2:119 pod odgovaraju}om odrednicom *~aviti 2.)Œ. 395 Up. a iznad svega zajedni~kom semantikom. (ibid. ~amotiwa / ~avotiwa „osamqenost. iznemo}i. tvorbe. da paralelizam zna~ewa œrasti. nap./ *~u-. Na prvom mestu treba pomenuti glagol ~avuwati impf. Ipak. œmu~iti se. fonetskih alternacija. i{~ileti. „oslabiti. patiti se. a wihova upotreba za pomenute sadr`aje do`ivqava se kao ilokutivni efekat omalova`avawa i nipoda{tavawa (Risti} 1997:174). upu}uje se na *{~aviti. gde }e i biti data etimologija. „drematiŒ. 19). ostariti. patwe i sl. omr{aviti. omr{avitiŒ Uskoci (Stani}). zanemo}iŒ (v. kuviwati. imati vrlo iznuren izgledŒ id. sasvim regularno mogao bi biti izveden i od ~aviti impf. napredovatiŒ (‹ œmno`iti se. zlopatiti seŒ. bolovati (obi~no du`e vremena)Œ. „oslabiti. dosa|ivati seŒ Kupinovac (RSA). `ivotaritiŒ nije tako retka pojava. „`iveti od danas do sutra./ *ku-. ipak. drematiŒ Dalm. dok se u ÅSSÀ uop{te ne rekonstrui{e sli~an praslovenski oblik. kimati. primerenim glagolima. 392 Podse}amo. sa daqim razvojem *kou.)395. poti{tenostŒ Uskoci (Stani}). mu~iti se. -muwati)393. a verovatno i kawati „~amiti.. smawiti se. Paralelno sa ~aviti egzistira i glagol kaviti impf. iskopneti. ispa{tatiŒ (RSA). {~avuwati se / {~avowiti se pf. Up./ *keu-. Me|utim. i Skok II 81 s. 397 Na prvi pogled bi se reklo da se ve}ina wih mo`e svesti na *kou.v. ploditi seŒ) i œpobolevati.> *kav. Kurkina dovodi oblik kaviti u vezu sa kujati „pobolevati. ali su navedene kao ilustracija te`ine zahvata u komplikovano tkivo leksike. ~amiti > ~amuwati. u~aviti / u~avqeti pf.> *kov. mogao bi se pretpostaviti slede}i razvoj: *tã{tav-iti > *t{av-iti > *~av-iti (Bjeleti} 1999:123. virati. okovirka i tuvirati (v. œbedno `ivetiŒ. sme`urati se. virati) itd.> *~av. ~ametiŒ394. osu{iti se. Ove lekseme verovatno ~ak i ne spadaju u domen na{ih istra`ivawa.180 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Glagole koviwati. iznemo}i. 396 O vezi zna~ewa „drematiŒ i œslabitiŒ v. Cela ova grupa leksema./ *ku-. BiH. me|usobno ~vrsto isprepletanih i povezanih odnosima apofonije. *keu.

tamo-ovamoŒ (RSA). vijati. zawihati se. vrtlo`no. kiwiti. „v. zaklatiti se. dovoditi u vrtlo`no kretawe. zatresti seŒ (RSA). uskome{atiŒ: Vetar uskovitlao plevu. kovitqajan. u tavninu nalete na wega dvojica nepoznati. vrteti se u kovitlac. kovitqac. œvijati se. œpo~eti sna`no duvati nose}i sve pred sobom (o vetru)Œ. œskoliti. vrtetiŒ. œzgrabiti. motati seŒ. nakupiti se kovitlaju}i se (o oblacima)Œ (RSA) IZVEDENICE: kovitqaj. proletati kru`no. kovitlati se œkretati se. „s v i t l a t i. loviti. œuznemiriti se. vitlati ne~imŒ. kovitlaj. leteti. œprogawati. u vrtlo`no kretawe. „spasiti se. kovitlasto (RSA) ko-vitqati se impf. „di}i od zemqe. sg. œpo~eti se kretati u kovitlacŒ. kovitlati seŒ (RSA) na-ko-vitqati se pf. razgonitiŒ. œvrzmati se tamo-amo. „nagomilati se. sna}i seŒ Radimwa (Tomi} 1989) IZVEDENICE: kovitalac. zakovitlati se œpo~eti se kretati u kovitlac. (RSGV) za-ko-vitlati pf. okretati seŒ. obrtatiŒ. œpokretati. izbaviti se. brzo tamo-amo. œgoniti. œmahati. kovitqiv (RSA) è vitlati impf. œokretati u kovitlac. v i t l a t iŒ. skovitlaju ga i ve`u. œpo~eti kovitlati. œgoniti. kovitlavo. sg. uzrujati seŒ Uskoci (Stani}). razgoniti. {~epatiŒ: ^im je izio iz ku}u.OSNOVE: 12) VITLATI 181 OSNOVE: 12) VITLATI 12) VITLATI ko-vitlati impf. uskovitla se 3. seqakatiŒ. kovitlac. okretati. ne ostavqati na miruŒ. œvrteti se u kruguŒ Vojv. uskovitlati se „ustalasati se (o vodi)Œ. pa mi sve o~i napunio Kolubara (gra|a RSA). kovitlav. baciti ne{to da se kre}e kovitlaju}i seŒ. „baciti vitlaju}iŒ Uskoci (Stani}) s-ko-vitlati pf. kovitao. opkolitiŒ: Po}era ga skovitlala sa svake strane i on nema kud no se preda Piva (Gagovi} 2004). œkovitlati seŒ. pa ga odvedu koj zna kud Crna Reka (Markovi} 1993) us-ko-vitlati pf. saviti. zamahivati. œmahati (tamo-amo ili ukrug). skovitla 3. dovoditi u kovitlac. mu~iti. mlataratiŒ. œk o v i - . smotatiŒ: Dunu vqetar i skovitla goru do crne zemqe. œzakolutati (o~ima)Œ. œpovla~iti kojekuda. kovitlast.

„okrenuti u kovitlac.Œ (RSA) zavitlati pf. (ibid. sa zamahom. uskome{ati se. uletetiŒ (RSA) svitlati pf. poleteti. ispuniti nemirom. u naletimaŒ. „usmeriti se. baciti se nekud. œpotezati. „napasti. œ(ne~im. œz a v i t l a t i.) u-to-vitlit œusmeriti. razigrano povestiŒ. œ(ne{to. letetiŒ. proletati. pf. œu~initi da ne{to sna`no izbije. vrtoglavo. œskitarati. u s k o v i t l a t i s eŒ. sna`no obuzeti.182 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI t l a t i s e. œvinuti se. uskome{ati. zaokupitiŒ. ne vqeruem da }u proma{it. udaritiŒ: Svitlali me sa svi’ strana da ka`em da sam i ja bio tamo i sve vidio – a nisam! Kolubara (gra|a RSA) vitqati impf. œkretati se brzo. da po~ne besneti. `ivo.) . po~eti se kretati vrtlo`no. œzasukati brkove okre}u}i im krajeve nagoreŒ. (ibid. o}e mozak da provri id. po~eti besneti (o oluji. pokrenuti. fig. pa se samo gr~i i previja. ne{to) po~eti vitlati. burno. œuvu}i u burna zbivawa. mlataratiŒ. zamahnuti usmeriv{i prema nekome ciquŒ: Ako ti ga Puno zatovitli qevainom. vitlati se œid. opkoliti. kretati se vrtlo`no. œpo~eti leteti. ukrug. da se uskovitla. zavitlati se „po~eti se okretati ubrzano. œnesmi{qeno.)Œ. œpo~eti burno viti. „spopastiŒ: Skovitlila ga me{ina. jurcatiŒ. tamo-amo. ne}e ni da ga kosimo id. vihoru i sl. burno. uzbu|ewem. otisnuti se. namotavati vitlomŒ. brzopleto raditiŒ. uputiti seŒ: Natovitlio Joko pravo k nama. u kovitlac. pritesnitiŒ: Deca ga ukovitlila da i podeli imawe dok je `iv i morao je d i poslu{a Crna Reka (Markovi} 1986) za-to-vitlit pf. upraviti prema nekom ciquŒ: Utovitlilo sunce pravo u glavu. fijukati kroz vazduhŒ. œbiti pokretan tamo-ovamo. sg. zamahnuti i bacitiŒ. mahati ne~imŒ. vitlatiŒ (RSA) VITLITI s-ko-vitli 3. dovesti u vrtlo`no kretaweŒ. œizbiti velikom snagom. œv. glavu }e ti razbit Vasojevi}i (Stijovi} 1990) na-to-vitlit œnani{anitiŒ: Kad ja natovitlim moskovkom. podi}iŒ. ne~im) baciti sna`no. œsavitiŒ Timok (Dini} 1990) u-ko-vitli œspopasti nekoga.

ne{to) po~eti vitlati. glagoli viØli se. uvijati se.v. vr{iti svakodnevni verbalni pritisak da bi se ne{to ostvariloŒ: Uvitlili me i sin i snaa. zavitliti se „navreti. Kurkina 1981a:26. ve}. oholostiŒ Brusje (Dul~i}i 1985) zavitliti pf. ne~im) baciti sna`no. Budimir 1951:229. zasijati se u o~ima (o suzama)Œ (RSA) navitlit œnani{anitiŒ.398 Stoga mo`da neposrednu tvorbenu osnovu glagola vitlati ne treba tra`iti u imenici vitao.. uvitlit œusmeriti. upraviti prema nekom ciquŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). gra|u tako da budu na promaji i da se ne deformi{uŒ. zapucati. 399 V. Nije iskqu~eno ni da je ovaj oblik nastao analogijom prema *petâl’ati. Imenica vitao je kulturni termin iz oblasti tka~ke i vodeni~arske terminologije (dakle. a navedeni glagoli. up. zafrqa~itiŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995).u kovitlac). vitliti).c. œuhvatiti se jednog te istogŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983). Kope~n y 1983:31. Up. .vv. sg. U obliku kovitlati izdvaja se prefiks ko. zavitiŒ Prizren. da su se iz wega sekundarno razvila sva ostala pomenuta zna~ewa. okretati se na vitluŒ. vrteti seŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995).OSNOVE: 12) VITLATI 183 è vitliti impf.le`e glagoli vitlati. oØviØlà (BER 1:154 s. vitlati. pored specijalizovanog zna~ewa „namotavati vitlom.u glagolu (glagol je dobro posvedo~en u slovenskim jezicima). mahati ne~imŒ. zamahnuti i bacitiŒ. sko398 Da su neterminolo{ka zna~ewa daleko frekventnija vidi se i iz RSA. „(ne~im. Mogu}e je. *motãl’ati (se). œusmeriti. gde se terminolo{ko zna~ewe navodi na posledwem mestu (v. ipak. Moskov 1965:71. œzamotati. RSA s. œ(ne{to. ugibati se (o kolima)Œ (RSA). i bug. od kojeg bi vitlati bilo obrazovano pomo}u elementa -l(kao motati > motqati)399. zaviØlà. koji izdvaja prefiks ko. up. pokazuju {irok spektar neterminolo{kih zna~ewa.v. el nikako Timok (Dini} 1992) · U osnovi navedenih oblika sa prefiksima ko-. uvitli 3. vitliti. i Skok II 116 s. da im kupim auto. Na isti na~in tuma~e se i bug. ima ograni~enu sferu upotrebe). uvijati seŒ (RSA). œokretati se. i ÅSSÀ 20:75–76 s. œspopasti.v. œbaciti. u glagolu vitati „kriviti se.. to. sa zamahom. upraviti prema nekom ciquŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) uvitliti œslo`iti drva. sa drugim sufiksom vitkati se „savijati se. up. navaliti. viØlo). ko-2. npr. vitlit œvrtoglaviti. i Matzenauer 1881:189–190. koje Skok smatra denominalima od vitao „snovaqka. gde se tuma~i strukturni element -ãl. motoviloŒ (Skok III 599). Budimir 1960:19.(Skok l. gubiti se u ispraznosti.

utociqit (v. savitiŒ > „svladati. ali samo u poziciji posle „normalnihŒ prefiksa za-. Zbog toga i prefigirani oblik kovitlati treba smatrati novijim obrazovawem. 401 Up. kod Vasojevi}a natovitlit : navitlit. S obzirom na to da je on posvedo~en jo{ samo u bugarskom. tV-). {to bi moglo zna~iti da se takav glagol i ne suponira za psl.400 Ispred osnove glagola vitliti pojavquje se i element -to-. u-. na-. . vrtetiŒ razvila su se i ostala: „savitiŒ. koje je nastalo prema tvorbenom modelu nasle|enom iz praslovenskog. i na istom terenu po istom tvorbenom modelu obrazovanih glagola natociqit. Kod ovakvog tvorbeno-morfolo{kog ra{~lawavawa re~i od posebnog su zna~aja (a ujedno su i najprozirniji) oni slu~ajevi kada u istom govoru naporedo postoje formalno-semanti~ki ekvivalenti.(< *ko-). ali je neizvesna starina glagola vitlati.184 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI viØlim œnamotavati na vitluŒ. up. ukovitli : uvitli. „spopastiŒ401. koje se tuma~i kao spoj zameni~kog prefiksa ko. skovitlati : svitlati. u obliku se izdvaja prefiks sko-). „opkolitiŒ. epohu. praoblik izveden na osnovu jedne jedine potvrde u visokom stepenu je hipoteti~an. zatovitlit : zavitlati. samo na osnovu s. „uskome{ati. smotati „zamotati. U izvesnoj meri od wih odstupa zna~ewe „usmeriti. koje se verovatno razvilo pod uticajem sinonimnih. moglo bi se raditi o kasnijoj. 400 Ovde treba praviti razliku izme|u starine tvorbenog modela i starine oblika.-h. „zgrabitiŒ. Prefiksi uglavnom samo intenziviraju zna~ewe ishodi{nog oblika. lokalnoj tvorevini. U odrednici se upu}uje samo na *vitâlã (a ne i na glagol *vitâlati). istozna~ni oblici sa i bez prefiksalnog elementa. œsavijati se od jakih bolova u stomakuŒ (BER 6:762. nani{anitiŒ. Uostalom. smutitiŒ (RJA). Od osnovnog zna~ewa „okretati. Bjeleti} 2002). Tvorbeni model „ekspresivni prefiks + glagolŒ nesumwivo je praslovenski. psl. pobiti. up. utovitlit : uvitlit (o ovim oblicima v. potvrde. „zamahnutiŒ. tj. uznemiritiŒ. rekonstrui{e se psl. *kovitâlati. U ÅSSÀ.i glagola obrazovanog na bazi imena *vitâlã (ÅSSÀ 12:14). Arhai~an je i prefiks ko.

„udariti po glavi prstom ~vrgeŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976). „posuda od lipove kore na izvoru. „~vornovat. „~vorugavŒ Vrawe (Zlatanovi}). izbegavati direktan odgovorŒ Timok (Dini} 1988). 403 Up. œzidarska posuda. oteklina na telu ~oveka ili `ivotiwe. ~anak za zahvatawe i nabacivawe malteraŒ Leva~. „mawa primitivna posuda. œnadimak slabo razvijenom. œ~vorugaŒ Vlasotince (gra|a RSA). V. œsnebivati seŒ. œkrivudava {ara na pojasu. tikveŒ [umadija (gra|a RSA) ~e-vrgan m. vrguqka „nabor na haqiniŒ. ~vrga œk v r g a. Vlasotince (gra|a RSA). gukaŒ. ~vorugaŒ Uskoci (Stani}). œpraviti vijugave {are na ko{uqi. ~an~eŒ Dubica. „okretan de~ak u vreme pubertetaŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija) ~o-vrgan m. œveseqakŒ Pirot (gra|a RSA) ~o-vrgaw m. ~vor na drvetuŒ [umadija (gra|a RSA). i{aratiŒ Timok (RSA)403 402 Up. ~vrgnem 1.OSNOVE: 13) VRG(ATI) / VRZ(A)TI 185 OSNOVE: 13) VRG(ATI) / VRZ(A)TI 13) VRG(ATI) / VRZ(A)TI ka-vrgati impf. zakovrnuti predmet (min|u{a ili dr. izvrguqati „izvijugati. „nejednako. ~voruga. ~vorugast izra{taj. izvijati seŒ. œudaritiŒ. izbo~eno mesto uop{teŒ (RSA). vrguqa se „uvijati se. œtraka na slamnom {e{iru. „izvijeni. malom ~ovekuŒ [id (RSA). „krivudati pri hodu.Œ [umadija (gra|a RSA) è vrg-uq-ati impf. da se wom pije vodaŒ Srem (Skok s. zadebqawe. œumiqavati seŒ Timok (Dini} 1992). œizvla~iti se. ~vrgav adj. ko da je malko ~vrgnut u glavu Vlasotince (gra|a RSA). neravno prestiŒ Lika (RSA) ka-vrga f. „~ v r g a. ~vrgav œid. gr~). sg. „lopatica za bra{noŒ Timok (Dini} 1988) k-vrga f. œpolovina kore duleka. ~vrgnut œudaren. vrludati pri hoduŒ. na delovima odelaŒ sredwi Timok (RSA). P~elice. vrguqa 3. }aknutŒ: Vidi{ ga kakav je. œispup~eno. „grbast. Leva~. kavrga œposuda od vodewa~e (bundeve)Œ Potkozarje (Dalmacija) ko-vrga f. œkvrga. kvrgavŒ Crna Reka (Markovi} 1986). Potkozarje (Dalmacija) ~-vrga f.)Œ (RSA) ~a-vrga f. „~vorugaŒ402 Vrawe (Zlatanovi}). izraslina na drvetuŒ. œorahovo debloŒ. ispletena od slameŒ.v. vrguqica „{ara na cikcak u dnu sukweŒ. „krivudati. sg. kretawuŒ. tkani- . œvijugatiŒ. tako|e ~vrliknuti pf.

saviti se u smotuqakŒ (RSA) vrg m. œrastovariti. œraditi ne{to. pa rastovrzla ove kasnure po cijeloj ku}i Zlatibor (Milovanovi} 1983)405. pa napraviti nered. vrgudav „id. œbre`uqkast. i{aratiŒ. vrguqak „omot. vrguqast „krivudav. otovrgnuti. vijugavŒ (RSA). œo d v r s t i. sg. 405 Iz primera se vidi da je zna~ewe verovatno: œrazbacatiŒ. „vijugatiŒ Crna Reka (Markovi} 1986). otisnuti seŒ: Eno se Tu{iwa otovrzla niz Lug — Oli mi danas otovrsti ot ku}e?. izvrgudati pf. uputiti se nekud. vrgav „~vorugav. vrgudav adj. skinuti tovarŒ: Otovrzi mi toga kowa. œnavaditi se. paklo (o duvanu)Œ. fig. œnapovrsti se. vrguda 3. otovr}i pf. i}i u cik-cakŒ sredwi Timok (RSA). œuzeti koga na zub. otovrsti œkrenuti.i osnove -vrsti (od-to-vrsti > o-to-vrsti). vijugavŒ. orijentisati seŒ. vagan od drvetaŒ Pirot (RSA). vrgav adj. neravanŒ Vrawe (Zlatanovi}). vijugati. „mali ~anak. uporno navaliti na nekogaŒ Uskoci (Stani}). kvrgavŒ Banija (RSA). odlu~itiŒ: Jedva otovrze jednom da ide Pro{}ewe (Vuji~i})404 ras-to-vrsti pf. vrga f. ispreplesti se. a ne da se radi o pro{irenom prefiksu od(o)-. œpo~eti mnogo pri~atiŒ. œo d v e z a t i.Œ (RSA).obezvu~i. Osnova po~iwe zvu~nim suglasnikom i zato nije bilo potrebe da se prefiks od. lomŒ: Milena parala naki yemper. natovrsti se œna}i se na smetwiŒ Qe{tansko (Te{i} 1977). umetnut izme|u prefiksa od. . nava|ivati seŒ Zagara~ (]upi}i 1997) o-to-vrsti. imena ti bo`eg!. „krenuti. vrga „~voruga od udarca. natovrsti se „nametnuti se. n a v r s t i s eŒ CG. œbubuqi~avŒ Zaglavak. linutiŒ: Otovrzla mu krv na nos Uskoci (Stani}). valovit (o zemqi)Œ Vrawe (RSA) na-to-vrsti se / natovrsti se pf. natovr}i se œnaturiti se.Œ Crna Reka (Markovi} 1986). œzapleten. Qe{tansko (RSA). k v r g aŒ. Lika (Ajxanovi} 2002). vrguqav „krivudav. krenuti za nekimŒ. „krivudati. œ~vornovato drvoŒ Lika (Ajxanovi} 2002).186 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI vrg-ud-ati impf. zapetqanŒ (RSA). natovariti se nekome na vratŒ: Pera mi se natovrzo da ga povezem Kolubara (gra|a RSA). otka~itiŒ: Otovrzo e vozove pred kolibom. rastovrciŒ. œnapasti. natovrzat se (im)pf. izvrgudati se „izuvijati se. pustiti volove iz jarma ili otka~iti ih od onoga {to vukuŒ. po}i. œpote}i. naturiti se. œsna}i se. „izvijugati. Draga~evo (gra|a ERSJ). „krivudav. „id. 404 Oblik od-vrsti ukazuje na to da je ovde u pitawu element -to-. natovrsti se. okomiti seŒ Vasojevi}i (Bori~i}). œotpo~eti neki posaoŒ. natovrs se œkapricirati seŒ. „k v r g a v. vijugavŒ.

malo pijan. „opletati. razvezatiŒ. [umadija (gra|a RSA). (Bori~i}) vrzati1 impf. konopce i sl. œnama}iŒ. razvrz œrazbacati.OSNOVE: 13) VRG(ATI) / VRZ(A)TI 187 sti œrazbacati stvari bez reda.Œ. vezati seŒ (RSA) vrzati se impf. Grahovo. po~eti smetati. lozar. plestiŒ BiH (RSA). pri~ati besmisliceŒ Dvorska (gra|a RSA) è vrsti / vrsti impf. Lika. naticatiŒ. zametnuti plodŒ. œutrapitiŒ. razre{iti (nekoga. œnalaziti se. motati se. œvrveti. œid. motati se. nametqivŒ Banija (RSA) odvrsti pf. zapiwati za ne{to. obigravatiŒ Uskoci (Stani}) zavrsti (se) pf. razbitiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). pojaviti se dosa|uju}iŒ (RSA). vrpoqiti se. „odre{iti. previti ranuŒ. tumaratiŒ Uskoci (Stani}). skitatiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990)406 406 Up. „zaka~ivati. navrs se / navrs se œnavaditi seŒ Zagara~ (]upi}i 1997). muvati se. zavrzivati „zaka~ivati. napraviti neredŒ: Rastovrzo nekako grawe po avliji. uznemireno se pomicatiŒ. umotati seŒ Ro`aje (Had`i} 2003) navrsti se pf. smucati se. rastovrz œrazbacati. privrzati se . œzametati.Œ id. i zavrzati impf. navrsti se œnapasti. ne mo`e{ da pro|e{. rasturiti. zadr`avati se u ne~ijoj bliziniŒ. razvrzem pf. stavqati (u ne{to)Œ. œvrzati se. œubitiŒ. vrsti se „motati se. œzaviti. nadenutiŒ. naturiti se. obilazitiŒ. ne{to)Œ: Ne~ija }e ku~ka krepati kad je i on razvrzo }esu Piva (Gagovi} 2004). nametnuti se. navrzan adj. zadenutiŒ. okomiti se. „nasrtqiv. pripitŒ Bos. spre~avati. œupetqati se. œzapo~eti pri~u bez krajaŒ: Rastovrzo pri~u jo{ otkad je bijo mali Ro`aje (Had`i} 2003). vrzati se „bacati seŒ (RSA) vrzati2 (im)pf. œzaka~iti. kretati se tamo-amo. vrzat „lutati. napit. ~avrzgati impf. Kosovo (RSA). „brbqati. rasturitiŒ. navaliti na nekogaŒ Uskoci (Stani}). œrazmrsiti. navrsti œnata}i. svezatiŒ. „sme{tati. dosa|ivati. vrsti se / vrsti se „vrzmati se. „pustiti volove iz jarma ili otka~iti ih od onoga {to vukuŒ Uskoci (Stani}) razvrsti. zapiwatiŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995). raspri~ati seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990. (Bori~i}) ~a-vrzati. baviti se. smetatiŒ. Bori~i}) u-to-vrz pf. „pijan. œz a v r s t i se u trwe. œraspri~ati seŒ id. vrzati se „privezati se. navrzan adj. œnabijati. „vezati. œpovrediti. kretati se u velikom brojuŒ (RSA). œnavaditi se. „i}i tamo-amo.

œispoqiti neprijateqski stav prema nekomeŒ. osnove *verg. u`e. izbrecnuti seŒ Komarnica (RSA). a on se navrije`i na me. *uer. isturitiŒ Uskoci (Stani}). „kostre{iti se. 410 Prema klasifikaciji Pokornija. œispustiti. œnarogu{iti se. œnaqutiti seŒ Uskoci (Stani})407 ko-vreslo / ko-vrijeslo n. nadizati perje. p o v r e s l oŒ (RSA) è vre`iti se / vrije`iti se impf.(v. zapretiti pogledomŒ. savijatiŒ410. 408 I fig. iz istog izvora drugi prevojni oblik iz-vra`iti „id.„vrteti. duriti seŒ Uskoci (Stani}) is-ko-vrije`iti pf. ead. uzicaŒ (RSA) · Psl. uvrs se „u}i u masuŒ Zagara~ (]upi}i 1997). nakovrije`iti se „naje`iti seŒ. ve}inom puzava stabqika ili izdanak. „umetati se. „qutito se okomitiŒ: \avo me nadari. porekloŒ. Kontinuanta ove apofonske varijante je i imenica vra`a / vra`a f. narogu{iti se. „tawa.Œ (< *vorg. *uer. iz istog punkta varijantu na-ko-vrije{titi se „naqutiti se. dlake. pripremiti se za tu~uŒ Pro{}ewe (Vuji~i}) na-ko-vre`iti se pf. imati prete}i izgledŒ. „privu}i se neopa`enoŒ Kolubara (gra|a RSA). „{ i r i t i s e u obliku vre`e. u masu naroda).i *verz. Petleva 1976:10. iskovrije`iti se „qutito. œqutito se suprotstaviti nekomeŒ. lozicaŒ (RSA)408 izvrije`iti pf. 409 Up./ *vorz-). loza. œo{tro. . iskola~iti o~imaŒ. popreko pogledatiŒ. uvrzat se pf. razbesneti seŒ. mi{qak sva{ta }e biti Piva (Gagovi} 2004) vreslo / vrijeslo n. nakostre{iti se. neprijateqski. osorno se obratiti nekome. ukqu~ivati se (npr. besno. nao{triti se u qutwi. uzica. bodqe i sl. Unac (Jovi~i}). Budu}i da etimolo{ko gnezdo baziraimpf. pu{tati vre`eŒ (RSA) < vre`a / vrije`a f. „povraz. besno pogledati r a { i r i v { i kapke. „vrsta doma}e vunene tkanine koja slu`i najvi{e za pravqewe ~ak{iraŒ Pqevqa (RSA) (v. „namrgoditi se.188 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI VR(IJ)EG. 407 Up. œpogledati { i r o k o otvorenim o~imaŒ Uskoci (Stani})409 navrije`iti se pf. „porodi~na grana. pa pomenuk potru./ VR(IJ)EZko-vrije`iti se impf. „qutito. 1977:49–51). „okomiti se na nekogaŒ [umadija (gra|a RSA). u pitawu je tre}a od trinaest odrednica ie. Pokorny 1152). „pogledati o{tro. œqutiti se. „povraz.u krajwoj instanci vode poreklo od ie.Œ.

c.c.< ie. Kala{nikov konstatuje da je u slovenskim jezicima preovladalo zna~ewe „vezati.-h. povrijez hronolo{ki prethodi formirawu infinitiva vrsti (umesto o~ekivanog *vrijesti). *vârgati (bug. *uergh-.-h. *povorzã (s. pritezatiŒ.v. analiziraju}i slovenske kontinuante ie. *vorg. ( Pokorny 1154–1155.-h. smatraju}i da je ovde najstarija varijanta verovatno *poverzslo. a u su{tini genetski vrlo bliskih tvorevina. s.-h. Identi~nu varijantnost Varbot vidi i u imenima sa sufiksom -slo — *povorzslo : *poverzslo (s. vrsti se. poznija.: *vârg-412 i *verz. povrsti) : *vârzati (s. vre{ti „bacitiŒ.-h.-h. rus. vrsti se.„vrtetiŒ. uvrï{Øi „svezatiŒ. . vrijeslo „ id./ *verz-: csl. vrza f. zbog ~ega je u procesu formirawa i razvijawa odgovaraju}ih praslovenskih i. a psl. vrzem se. Slovenske kontinuante ovih dveju indoevropskih osnova karakteri{e izuzetna formalna i semanti~ka sli~nost..).„vrteti. povrijez) : *povârzã (s. karakteristi~nu za kontinuante ie. dijal. slovenskih leksi~ko-semanti~kih gnezda moglo do}i do wihovog me|usobnog ukr{tawa i preklapawa411. ~ime je otvoren put daqim pro`imawima novih. povrz). vrzati) : *vârznoti (Varbot 1984:100–101). povrslo). povraz) : *poverzã (s.. s. vrzati se: Tri se `ene oko ku}e vrzaju. dijalektizam a da druga. vezivatiŒ. u vezi sa *vârgo (prema *vergti). mo`e biti rezultat transformacije prve varijante (l. *uerg-. npr. oØvergnuØâ „odbacitiŒ itd. Na psl. Œ itd.: *vorz. okretatiŒ. docnije. da je taj oblik mo`da poznopraslovenski.OSNOVE: 13) VRG(ATI) / VRZ(A)TI 189 no na ovom korenu obuhvata osnove sa razli~itim pro{irewima.Œ.-h..< ie.-h. *uer-g. Odsustvo u s. øavoroz „konopac. *uer-gh.: *vorg.: *vârz-413. tako i posledica kasnije transformacije varijante sa stepenom *e (l. 412 Up.). otvraziti) : *verzti : *vârzo. Iliadi 2001:44–64). vraga): *vârga (bug. *vârgnoti. U svetlu ove ~iwenice autor posebno skre}e pa`wu na leksiku koja je sa~uvala staru semantiku vr}ewa. vrâgo. zajedni~ko gnezdo razmatraju oblici okupqeni oko psl. -vrãzo. *verz. vãrga). lozicaŒ. vrpcaŒ. Autorka smatra da su varijante s vokalizmom u stepenu *e i u stepenu redukcije najverovatnije nastale kao rezultat transformacije psl. 629–630 s. øovrïzØi „id. *vorga (bug. 413 Up. npr. Varijanta *povârzslo mo`e biti kako paralelno obrazovawe od osnove sada{weg vremena. id. oØvrï{Øi „odvezatiŒ. detaqno v.-h. povrijeslo) : *povârzslo (s. *vârzti (s. osnova: psl.-h. uzicaŒ. vrsti se. vere`iØâ „sukati. *verg. Skok III 621 s. tj.-h. *povorzã (s apofonskim stepenom *o). ravni obrazovani su i ablautni redovi *verg. i da se ono izvodi kako od „vrteti. obrtawa. u vezi sa *vorziti (s.. vrpca. Autorka smatra da je varijanta s apofonskim *o psl. mogu}e je dati i precizniju etimologiju pomenutih psl. øovereslo „povez.-h. s. jeziku glagola sa vokalizmom *e wu navodi na misao da s. vãrgam „bacatiŒ) (Varbot 1984:79). -vresti „vez(iv)atiŒ.v. npr. stsl. vr}i./ *vorz-: s. vrzalo n. tako i od „stiskati.-h. Nemogu}nost wihovog preciznog razgrani~avawa verovatno je i dovela do toga da se kao jedno. gwe~itiŒ. rus. (Kala{nikov 1994:81). vre`a „øuzava stabqika. upredati (niØi)Œ itd. pritiskati. dijal. vra`a 411 Tako npr. *verg. rus. stsl.-h.

v.< *ka-vârga.i *vârg. ÅSSÀ 4:146 s. kvrga. s. ukr. sln. Na analogan na~in mo`e se objasniti i oblik ~vrga < *~a-vârga (*~e-vârga). vraga „otvorena ranaŒ. øavoroz „id. up. npr. vrg-uq-ati.i osnovni glagol vrgati < *vârgati (Kurkina 1974:80). vrg-ud-ati. u`eŒ. tuma~e}i ih kao obrazovawa sa krwim prefiksom kaili ko. jeziku sa~uvao samo sa sufiksalnim pro{irewima. œposuda od lipove kore na izvoru. bug. Kurkina 1974:79). grawa ili vrqikaŒ. hrga (rga).sa pro{irewem -k (Skok I 611–612 s.v. verglik „sprava za pletewe opanakaŒ. bug. pomi{qaju}i da je mogao nastati umetawem a. voroza „konopac. paklo (o duvanu)Œ. vãrga „oteklina na glavi ili teluŒ < *vârga416 (Kurkina 1974:79–80. dijal. ukr. rus. spada me|u osnove koje lako podle`u ekspresivnom prefigirawu. sØrus.190 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI „vrsta doma}e vunene tkanineŒ. sa krwewem prefiksa *~a. verzeà „ograda od poleglog koqaŒ. koji se u s. ko-.(kao redukovanoj varijanti *~e-) v.v. up.v. zavara`ki „kapija od razmaknutih {tapovaŒ. up. k v r g aŒ.na praslovenskom planu mo`e da se rekonstrui{e i kao *kã-. kvoga (samo navodi potvrde. da se wom pije vodaŒ. uzicaŒ. bez obja{wewa). Skok tako|e dovodi u vezu ~vrga (ali u zna~ewu œkomadŒ) sa kvrga. fr`) „id. 416 Up. vrpca. sa drugim vokalizmom bug.Œ i sve zajedno ih svodi na ie. *kãmetiti. powroz „konopac. krga. kvrga./ *vorz. jo{ i Skok I 541 s. Petleva 1977:50.-h. *kãnaditi (ÅSSÀ 13:198). varzul’ka „~vor u pre|i ili tkaniniŒ. sa apofonskim varijantama *vorg. Skok smatra glagol kavrgati denominalom od kavrga „nadimak malom ~ovekuŒ. vrguqka „traka na slamnom {e{iru. Psl. *vârgnoti. Da je ovo tuma~ewe ispravno potvr|uju istozna~ni oblici bez prefiksa k-415. Oblik kavrgati ra{~lawava se na prefiks ka. Oblik kavrga pak dovodi u mogu}u vezu sa kvrga „~vor na drvetuŒ. kvrga „~vori}Œ nudi Kurkina. *vârg. dijal. vrguqak „omot. verzni „opanciŒ itd.Œ./ *verz-. Sasvim druga~ije tuma~ewe za s. 415 Prefiksalno k./ *vârz-: s. blr. ispletena od slameŒ. -ga (u ovoj odrednici u re~i kvrga izdvaja sufiks -ga). vrga „~voruga od udarca. II 254 s. koren *ger. vrzina „ograda od trwa. Za wu se vezuju skoro svi poznati ekspresivni prefiksi: ka-. 414 Up. osnova *verg. od *~â-vârga417.-h. œplik. to.(*~e-) ili. øoq. pretpostavqaju}i drugu etimologiju (Skok I 345 s. vrka (vr`. ~a-. (up. øovorozØi „svezatiŒ itd. ~e-.. prefiksu *~â.itd. *~âmuliti. gr~)414.v. ~vor). . Kurkina 1992:189). 417 O psl.„okretatiŒ ili *(s)qer.-h./ *vârz-. Kurkina 1986:110. *vârgati (Varbot 1984:79). sØrus. gukaŒ < *vorga : *vergti. Sam oblik kvrga „~vorŒ smatra srodnim sa gr~a.-h. vârzaØi „vez(iv)atiŒ. mo`da.

zakr`qao ~ovekŒ (BER 1:209). ~o-prq}a „~eprkatiŒ. ukrutitiŒ Timok (Dini} 1988). vrziwak „obe{ewak.OSNOVE: 13) VRG(ATI) / VRZ(A)TI 191 [to se pak ti~e imenice kavrga koja.Œ jasno govori da se i u woj izdvaja prefiks ka. ali po istom tvorbenom .uo~ava se prefiks ~e-. „batinaŒ. rasturitiŒ. Ovoj grupi leksema nesumwivo pripada i imenica ~ovrgaw „lopatica za bra{noŒ. dodu{e. vragolanŒ (< *sko-vârga)421. u-~o-pr~i (se) „podi}i (se). up. preduzeti ne{toŒ Crna Reka (Markovi} 1993). za prefiks sko. naopako. mawe ubedqivu etimologiju ka{upske re~i predla`e SEK IV 285–286. pored pomenutih. u-~o-prqi „uspraviti. va`i i za semanti~ki gotovo istovetan oblik ~avrga œpolovina kore duleka. nesta{no deteŒ (Petleva 1996:36).v. nesta{koŒ (RSA) pokazuju da se isto zna~ewe realizuje i u oblicima bez ekspresivnih prefiksa.-h. iako se on u ÅSSÀ neopravdano sme{ta s. na-~o-vrq adv. kuverzenâ œ`ivahno. rugati seŒ. karakteristi~na za govore jugoisto~ne Srbije. ~o-vrdalo n. dubitiŒ. U obliku ~evrgan „okretan de~ak u vreme pubertetaŒ ispred osnove vrg. pa bi se tako|e mogla svesti na psl. kod koje se ispred osnove vrg. ~o-brqa „~eprkati (o koko{i)Œ. œveseqakŒ. vrga „id. mangup. koje se prevr}eŒ (Kurkina 1981:335).javqa prefiks ~o-. up. postojawe semanti~ki gotovo istovetnih oblika vrg „mali ~anak. oblik sa inicijalnim ~o. rekonstrukcija. nemirko. ras-~o-vrati „provrteti ve}u rupu nego {to trebaŒ. u kojima su ~esta obrazovawa sa prefiksom ~o-419. skoverzenâ „dete koje nemirno le`i. tipa prefiksacije i semantike — posledwa dva oblika imaju paralele u rus. ~anak za zahvatawe i nabacivawe malteraŒ.422 418 ^ak i oblik kavrga u zna~ewu „nadimak malom ~ovekuŒ ima svoj ekvivalent bez prefiksa. U pogledu porekla. vãrga „nizak. ustranuŒ. ras-~o-vrqi „napraviti nered. tako|e i rus. U pitawu je verovatno lokalna inovacija. „~eprkati. Isti prefiks javqa se i u obliku ~ovrgan m. „nakrivo. Ista tvorbena podela i sli~na psl.c. 421 Druga~iju. 419 Up. S. ~o-vrka 3. *ka-vârga418. samo sa drugim prefiksom — *~a-vârga.dodat na osnovu vrg-. imenice vrzinovac. vrzinovi}. prefiksalni element ~i. ~iverga „Ør~karaloŒ (Fasmer IV 358)420 i ka{. rus. *kovârkati (ÅSSÀ 12:18).ne mo`e biti praslovenski. ima i zna~ewa „zidarska posuda.up. dijal. zakovrnuti predmetŒ tvorbeno se ra{~lawava na *ko-vârga. skoverga „`ivahan de~ko koji voli bu~no veseqe. Za razliku od prethodnih. dijal. 422 Navedeni prefigirani primeri imaju svoj tvorbeno-semanti~ki pandan u obliku obrazovanom od druge osnove i sa drugim prefiksom.). tikveŒ (u pitawu je primitivna posuda). bug. krivitiŒ.tuma~i kao re~cu ~i „liŒ (l. „mawa primitivna posuda. ~an~eŒ. ~o-vrqi se œkriviti se. plaziti se. vagan od drvetaŒ. sg. 420 Fasmer. Na analogan na~in oblik kovrga „izvijeni. ~o-vrqi „iskrivqavati.

jeziku). rus. pa stalno grije{im Crkvi~ko Poqe. *natovârzt’i se. naturiti se.-h. kavàrza. blr.-h. rastovrsti. prekomerno brbqatiŒ424 (Kala{nikov 1996:300–302). nadovezati se na ne{to. virzià „~ovek koji govori glupostiŒ. na. up. na nekoga. Kao wegovo ishodi{te mogao bi se pretpostaviti psl.i osnovu vrzati. 423 Up. potvrda rekonstrui{e se psl. n a v r s t i s eŒ V. nadati seŒ: [to mi se ne{to napoveqalo. vrcati „pokretati se brzo. ne ostavqaju}i na miru. up. oblik *~â-vârzati (sa vokalizovanim poluglasom u s. baktati modelu — ko-vrcan „nesta{an mladi}. kaverzni. ~i-verziØâ „vrpoqiti se.do -v r sti se / nad o v r sti se „spopasti.pod uticajem sinonimnog ~avrqati) ili pak psl. napovrsti seŒ: Napoveqati ‰zna~iŠ mnogo govoriti o jednoj stvari. Element -to. raz. morav. zaokupiti. vrazit hubu (jako dvermi) „hubu otvirati. spopasti koga ~ime ne po{taju}i. dijal.c. œnau~iti. na-po-vrsti se / napovrsti se „naturiti se.> ~a. ukr. *kovârzânã(jâ) / *kovârzâna (ÅSSÀ 12:18–19). umetnut u strukturu glagola navrsti se (Petleva 1986:200). @akova 1975:200). Lika (RSA). napoveqati „spopasti. napovrawiti „navaliti. utovrz. obuzetiŒ Dalm.ume}e se i posle prefiksa od-. kavàrzacâ (ÅSBM 4:19. zaokupitiŒ Dvorska. vragolanŒ Piva.192 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI U obliku natovrsti se izdvaja se element -to-. Glagol verziØâ u ruskom ima izuzetne predispozicije za ekspresivno prefigirawe. verziØâ „govoriti gluposti. 271). blr. uz napomenu da je starina oblika problemati~na (ÅSSÀ 23:164). otovrsti. gnezdo glagola *verzti Kala{nikov konstatuje da su u praisto~noslovenskim dijalektima bila rasprostrawena obrazovawa sa prefiksalnim elementima *ka-.alternira sa „normalnimŒ prefiksima. Piva.). kaverza (ESUM 2:335). up. koje se tuma~i kao izvedenica od na. oblik *~e-vârzati (sa kasnijim prelaskom inicijalnog ~e.i *vârzt’i (se). 424 Ovaj oblik mo`e biti i onomatopeja. 22–23). P~elice. rus. kaverza. vàrzeà „brbqawe. kaverznà. Interesantno je da element . koverzenâ (Fasmer II 153. up. kaverza. izmi{qotineŒ. naviknuti na ne{toŒ Divoselo. |avolast de~ko. navrsti se. Kragujevac (RSA)423.tipa *kavârza (Kala{nikov 1994:85). up. *kovârzati / *kovârziti. Jadar. lagatiŒ (Kurkina 1974:79. Glagol ~avrzati mo`e se razlo`iti na prefiks ~a. œdo}i.. ~e{. Ova obrazovawa o~uvala su se i u savremenim isto~noslovenskim jezicima. spopasti. budu}i da u ~e{kom postoje dva glagola vrzati: jedan onomatopejski sa zna~ewem „{kripatiŒ i drugi kao kontinuanta psl. sa umetnutim -to-. *vârzati „vezivati. Analiziraju}i psl. up.to. up.i u-. nagloŒ (RSA). U glagolu se ~uva jedno od zna~ewa ove osnove — „brbqatiŒ. Iskqu~ivo na osnovu s. . napoveqati se „nametnuti se. zaokupiti (nekoga)Œ. *ko. stezatiŒ (l. i *kovârza.

U pogledu zna~ewa up. kome{ati seŒ. oblik rekonstruisan je samo na osnovu s. Pored ve} pomenutih oblika izvra`iti „pogledati besno.c.alternira sa prefiksom po-. Galega officinalisŒ (Iliadi 2001:59). u pojedinim slovenskim dijalektima glagol na -noti u kombinaciji sa prefiksom *jâz. CG. kontinuantama osnove *vorg. Dakle.v. „krupan i gust korov.). ~avka). strnisko „uzoravati ledinuŒ. œuraditi kako ne vaqaŒ i vra`a „vrsta doma}e vunene tkanineŒ (v. vrhnouti pole. onda kovrag (< *ko-vorgã)427 ozna~ava sam taj korov i travuqinu koji se pri kr~ewu skidaju i o d b a c u j u.v. ogovaratiŒ.-h. v. up. lozicaŒ (Skok III 628 s. (RSA). 393.(ÅSSÀ 12:13. i Gorà~eva 1982:113.OSNOVE: 13) VRG(ATI) / VRZ(A)TI 193 se.-h. zvrhnut’ pole „uzorati poqeŒ (l. kowrzasáo). potvrda. „wiva napravqena od livade skidawem i spaqivawem busewa (radi |ubrewa)Œ. povresloŒ (: vreslo / vrijeslo „povraz. vrije`a). up. jasno je da je oblik kovrije`iti obrazovan dodavawem prefiksa kona osnovu vr(ij)eg-. tako|e vre`a / vrije`a „puzava stabqika ili izdanak. Skok III 18–19). i skovra` œ`draqevina.-h. ~e{. s. Prefiks ko. Petleva 1974:209. navode}i jo{ i naziv wive u Metohijskom Podgoru Kovrage. up. neprijateqskiŒ.mogla bi pripadati i imenica kovrag m. izvrag œi z b a c i v a w eŒ./ *vorz.(*jâzvârgnoti) ozna~ava proces obra|ivawa zemqe. i uvrije`iti se „ukoreniti seŒ.Œ Herc. skidati i spaqivati busewe radi pretvarawa livade u wivuŒ CG (RSA).v. Kurkina 1981:22). Kurkina 2000:565). Zna~ewe glagola vra`iti (< *vor`iti) direktno je povezano sa glagolom *verg’ti „ bacatiŒ (v. povrijeslo (v. zavrzati „smetatiŒ. Srbija. psl. Tako|e i „biqka iz familije UmbelliferaeŒ. Naime. zap. {a-verziØâ „spletkariti. dijal. „praviti vragu. uzica. {ikaraŒ426 BiH. travuqina. vraga f. vra`iti impf. {iprag. vr}i). up. nap. up. kovra`ina „id. 427 Isti psl. uzicaŒ) < psl. *koverzslo. Pravilnost predlo`enog ra{~lawavawa glagola kovrije`iti se potvr|uje imenica kovreslo / kovrijeslo „povraz. Budu}i da postoji potpuni semanti~ki paralelizam oblika iskovrije`iti : izvrije`iti. 436 . Skok tuma~i oblik ~avrzgati kao onomatopeju (Skok I 300–301 s. 409). obliku (ali sa drugim prefiksom) jesu sln. u`e. ali se kao paralela navodi i ka{. nakovrije`iti se : navrije`iti se. U formalnom pogledu pandani ovom s. vrije`iti (neslogu) „{iritiŒ (Skok III 621 s. predlo`ak pretpostavqa i Iliadi 2001:59. 425 426 . {i-verziØâ „smetati drugimaŒ 425 (Fasmer IV 358. u kojoj se tako|e izdvaja prefiks ko. ako vraga ozna~ava wivu o~i{}enu od busewa trave i korova.

~estarŒ (RSA). Prvu grupu sa~iwavaju lekseme sa zna~ewem „plesti. ali u s. Moglo bi se pretpostaviti da je prefiks ko. U oblicima ~avrzati. strus. dok kao semanti~ka paralela mo`e poslu`iti s. Analizirane lekseme svrstavaju se u nekoliko semanti~kih grupa. zavrzan m. uø. sadr`i ono osnovno semanti~ko obele`je — „zadebqaweŒ. npr. Kurkina ovoj grupi pridru`uje i glagol kavrgati isti~u}i da on. *obverzslo. stezati. formiranih na bazi zna~ewa ishodi{nih ie. smetenŒ Qe{tansko (Te{i} 1977). vrdati). u gnezdu *verzti zastupqeni nazivi konopa. nespretan. jeziku su se razvila i metafori~ka zna~ewa. pripadaju oblici kavrgati (dodu{e. U ju`noslovenskim jezicima razvio se ~itav niz leksema sa zna~ewem „ne{to ispup~enoŒ. rastovrz œraspri~ati seŒ realizuje se jedno od zna~ewa karakteri428 Tako su.u kavrgati kao da potencira negativnu nijansu zna~ewa „n e j e d n a k o. rus. odakle se u jednom pravcu razvija niz „u`e. trakaŒ). 430 Za glagol kavrgati va`i isto {to i za glagol vrndati „prestiŒ.„vrteti. . konopŒ428. varzul’ka „~vori} u pre|i ili tkaniniŒ. koje povezuje sva navedena obrazovawa (l. petqanacŒ Piva (Gagovi} 2004). iz-vorogã „id. sln. „glupo. *poverzslo itd. vestiŒ. pletenice. „onaj koji je nejasan. Prefiks ka. vrzina „mesto obraslo gustim {ipragom. Ovoj grupi (osim neprefigiranog vrsti „plestiŒ). dijal. „smu{ena. vrijeslo).-h.c. zaostala osobaŒ. œstiskati. svrzav „neuredan. voroza „konopac ili kai{ na bi~u kojima se udaraŒ). zavrza f. up. 429 Kao primere realizacije ovog zna~ewa Kurkina navodi konkretne realije. smetena. (v. up. Kurkina 1974:79–80). „neume{an. nedono{~eŒ. n e r a v n o prestiŒ.u obliku kovrag upotrebqen da bi se wime istakla i poja~ala negativna semantika re~i. vrpce. otovrsti „po~eti mnogo pri~atiŒ. skavàrzacâ „neve{to raditi (ølesØi. svr`ika „suva gran~icaŒ (Kurkina 1974:80). savijatiŒ. Wegovo zna~ewe u razmatranoj grupi leksema mo`e se smatrati kasnijom inovacijom (v.Œ.).„vrteti. kao i bug. gwe~itiŒ. zavr`en adj. Kala{nikov 1994:85). u`eŒ). savijatiŒ i *uergh.*uvorzã (stpoq. ’zavezano’ deteŒ itd. zavrzan~e n. sa zna~ewem „prestiŒ. zapu{tenŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995). œnateklinaŒ. smetewakŒ. paviti. ~vrga. iz-vragã œpoba~aj. blr. npr. *povorza. øavoroz „vrpca. i Skok III 621).Œ (ÅSSÀ 9:99. „glupak. Uskoci (Stani}).. zavrzlan „id. *pavorzã (rus. uwroz „konopac. œizraslina.-h. *povorzã. vre`ama od kupina i sl. kvrgaŒ (v. *verzslo (s. mutan. {iØi)Œ (Kurkina 1981:335). „neravninaŒ.194 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI stsl. *vorza (ukr. osnova *uerg. „obmawivatiŒ (Kurkina 1974:79).-h. verzni „opanci od likeŒ. v. „ne{to spletenoŒ429. u koji se savr{eno uklapaju s.-h.. ali u tipolo{kom smislu u pitawu je ista semantika)430 i kovrijeslo. kvrga.

œposuda od lipove kore kojom se pije vodaŒ. sagibati (se)Œ. zna~ewem vrzati1 „sme{tati. Skok I 686–687). ~an~e)Œ > „mali ~ovekŒ. natovrqati se „biti kome na teretuŒ. kovrga „i z v i j e n i. iskovrije`iti „iskola~iti o~iŒ treba pretpostaviti upravo me|ukariku „bacatiŒ — ovo zna~ewe posvedo~eno je u obliku vrzati se „bacati seŒ — iz koje se legitimno razvijaju pomenuta zna~ewa434. jak ~ovekŒ (u tajnom jeziku) (BER 1:188). a s druge — oblikom predmeta. ukoliko nije u pitawu metafora „mali predmet (posuda. nametnuti seŒ. vrãga „kvrgaŒ > „sna`an. nabijati. a kao semanti~ku paralelu up. up. ali samo na formalnom planu (v. zakovrqiti „zaputiti se. kvrgaŒ > „mali ~ovek. œzidarska posuda. povi(ja)ti (se). up. up. pikavac „opu{ak od cigareteŒ > „mali ~ovekŒ. {to pokazuje bug. zakovrnuti predmetŒ431. Polaze}i od ~iwenice da je za ~itavo gnezdo ie. i bug. 434 Isti semanti~ki razvoj ostvaren je i kod oblika sa osnovom vrqati. ~anak za z a h v a t a w e i n a b a c i v a w e malteraŒ. s. Ve} je i Skok doveo oblik kavrga u vezu sa kvrga „~vor na drvetuŒ. 433 Razvoj zna~ewa u suprotnom smeru realizovan je u bug.-h.-h.OSNOVE: 13) VRG(ATI) / VRZ(A)TI 195 sti~nih za glagol *verzti —„brbqatiŒ. razvezati „raspri~ati seŒ. 432 Up. vrzati2 „vezati. koje se kao sekundarno razvija od osnovnog „vezatiŒ — s. po}iŒ.„vrtetiŒ karakteristi~an semanti~ki razvoj „vrteti. vrgaw „ralica. up. *uer. besmisliceŒ. up. gore). dijal. *uer. ~ovrgan’ œsitan ~ovekŒ (Iliadi 2001:63). verziØâ „govoriti gluposti. Nazivi realija kavrga „~an~eŒ. `ivotiwaŒ nije usamqen.v. gr~). iskovrqiti „iskola~iti o~iŒ (v. Zna~ewe „krivŒ razvilo se iz zna~ewa ie.v. vrg „starinska mera za z a p r e m i n u. okaŒ (RSA). . stavqati (u ne{to). naticatiŒ. Semantizam „krivŒ verovatno le`i i u osnovi oblika kavrga „nadimak slabo razvijenom. ni semanti~ki pomak „~vor. Semantika ishodi{nog glagola *verg’ti „bacatiŒ sadr`i u sebi i mogu}nost prelaska ka zna~ewu „kretati seŒ > „pokretanŒ > „okre431 U prilog ovoj mogu}nosti govore potvrde iznete s. hrg sa op{tim zna~ewem „posudaŒ (v. vrqati). kquseŒ (Skok I 611–612 s. hrga = rga „~vorŒ > „nevelik kow. Varbot 1978:33). jasno je da za zna~ewa natovrsti se „navaliti se.-h. vãrga „obao izra{taj na stablu drvetaŒ > „nizak ~ovekŒ433 i s. malom ~ovekuŒ432. rus. otovrsti „uputiti seŒ. s jedne strane.„savi(ja)ti (se). S druge strane. glavni deo ralaŒ: I s k r i v n e m u n o g e k a ’ d v a v r g w a Poqica (RSA). ~avrga œpolovina kore dulekaŒ i ~ovrgaw „lopatica za bra{noŒ motivisani su. rastovrsti „razbacatiŒ. svezatiŒ (RSA). savijatiŒ > „bacatiŒ (v.

Upravo ovakvim semanti~kim razvojem obja{wava se zna~ewe oblika ~evrgan „okretan de~ak u vreme pubertetaŒ i ~ovrgan œveseqakŒ. mak. mrdati ne~imŒ. Detaqnije v. Bjeleti} 2003a. „vrpoqiti se. bug. Semantizam „{iriti seŒ mogao je poslu`iti kao osnova za razvoj zna~ewa glagola kovrije`iti se „kostre{iti seŒ > „qutiti seŒ. kome{ati seŒ. vra`i „u`urbano tr~karati. spretanŒ. dijal.196 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI tan. „brzo micati rukama i usnamaŒ (Kurkina 2000:564). . up. vra`em „mnogo govoritiŒ.

„do}i krivudaju}i. œne dr`ati re~Œ Pirot (Zlatkovi} 1990) do-{e-vrdati pf. œi}i kud bilo. œvrdati. lutatiŒ. „hodati pijano. {evrdat œkrivudati u hoduŒ. sg. raditi ne{to kako biloŒ. po~eti se kretati tamo-amoŒ (RSA) na-{e-vrdati se „izdovoqiti se {evrdaju}i. {avardat „nesre|eno govoriti ili raditiŒ Brusje (Dul~i}i 1985) {avrdalo n. zamrsiti se (o kosi)Œ Du~alovi}i (RSA) la-vrdati impf.Œ. Uskoci (Stani}) za-{e-vrdati „po~eti {evrdati. „zakerati. „id. *{evrdati: Koino ne hode pravám pôtem . fig. „uviti. {evrdati œkrivudati u hoduŒ Ro`aje (Had`i}). sg. „uvojak. „razbaru{iti se. impf. levo-desnoŒ. Rovca (Bjeleti} 1993:38). „micati. œgovoriti ~as jedno ~as drugoŒ Uskoci (Stani}). sg. izvrdavaju}iŒ (RSA) . {avardalo „{evrdalo. {avrditi „igrati re~imaŒ (RJA). {evrda 3. zameratiŒ Timok (Dini} 1988) zakovr-n-dati se pf. „micati se amo-tamoŒ (RJA). „ime zecu u zagoneciŒ (RJA). posr}u}iŒ (RSA). lavr-n-dati „id. okretati. œlutati. kovrya. prevrtqivacŒ Brusje (Dul~i}i 1985) {a-la-vrdati impf. (ibid. zasukati (o rogovima)Œ.) le-vrdati impf. zakovrdati se „izrasti u obliku spirale. „~initi. uviti seŒ Uskoci (Stani}).. vrdatiŒ. „izvla~iti se. izvla~iti seŒ. lutatiŒ id. „izvrdavatiŒ Leskovac (Mitrovi}). {vrqati. „batinaŒ Crna Reka (Markovi} 1986) {a-vrdati impf.. {alabazati) {e-vr dati impf. pramenŒ Uskoci (Stani}) ~o-vrdalo n.Œ Uskoci (Stani}) qa-vrdati / qavrdati „i}i tamo-amo. zakovrduje 3. usukati se. nego {evrdaä ovamo onamo Venclovi} (Jovanovi} 1911:294). rasklimavatiŒ: Ovaj se {oraf levrda Ozaq (Te`ak 1981) ~e-vrda{ / ~evrnda{ m. zagonetkama). œpri~ati koje{taŒ. {evrdam 1. i}i tamo-amoŒ [abac (gra|a ERSJ). œlutati tamo-amoŒ Rovca (Bjeleti} 1993:38) na-{a-la-vrdati pf. „slagatiŒ (Skok III 379 s. œv r d a t i.v. izbegavatiŒ Vasojevi}i (Bori~i}). „tr~ati amo-tamoŒ (u nar.OSNOVE: 14) VRDATI 197 OSNOVE: 14) VRDATI 14) VRDATI za-ko-vrdati pf.

neznatan posao u ku}iŒ (RJA) è vrdati impf. „i}i. „ona koja {evrda. skretati u stranu. Nije jasno spada li ovamo pridev seleverdast œneozbiqanŒ Ba~ka (gra|a ERSJ). „lutalica. iz istog izvora u istom zna~ewu oblik {ele-brdati. sg. {elevrdati „klimati. 437 Pored navedenog zna~ewa. œpri~ati koje{taŒ. zvrndov Vasojevi}i (Bori~i}). Skok III 668 s. {evrduqa f. i kao nadimak Ro`aje (Had`i}). kretati seŒ. „dotr~ati. dozvrndati pf. œvijuga. na{ovrda se „izbaciti izmet slo`en kao u`eŒ.Œ Uskoci (Stani})437. { e v r d a t iŒ. „{mugnuti. krivinaŒ id. œpri~ati {ta bilo. (ibid. okoli{itiŒ Timok (Dini} 1992) na-{o-vrda 3. (ibid. klisnutiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) ?{-vrndati impf. do}i. pogrd. zvr~ati).v. naklapatiŒ. na{kraban. œu nekom odre|enom prostoru micati se. sg. „raditi neozbiqno i neve{to kakav sitan. krivudatiŒ. œonaj koji pri~a koje{taŒ Uskoci (Stani}). „vrludati.) {evrdan m. œkojekako. na{ovrdan adj.. nedosledan. i}i levo i desnoŒ ju`. id. napisatiŒ. besposli~itiŒ Zagara~ (]upi}i 1997). „na`vrqan. fig. Ma~va (gra|a ERSJ). Ro`aje (Had`i}). [umadija (gra|a RSA)436 {o-vrda 3.198 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI od-{e-vrdati „od{vrqatiŒ Uskoci (Stani}) uz-{e-vrdati se „u{eprtqati seŒ id. zunzurati (o muvi. „i}i tamo-amo bez ciqa. nemarno raditiŒ Uskoci (Stani})435. (ibid. lutatiŒ. zvrndalo n. biti prevrtqiv. glagol zvrndati u Uskocima ima i zna~ewe „zujati. œodugovla~iti da se ne{to 435 436 Up. ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). O~ito je da se ovde radi o onomatopeji (v. dojuritiŒ Piva (Gagovi} 2004) zvrdov. lutatiŒ. vrludaŒ. besposli~arŒ. œpomi~ni deo iznad predwih to~kova na zapre`nim kolimaŒ. pf. œneradnik. „{vrqati.) {o-vrdaq}a f. skitnicaŒ.) ?{-vrdnut pf. zvrndat „id. œbiti nestalan. œuklawati se. „na{krabati. „`ensko ~eqade himbene }udiŒ (RJA) {e-le-vrdati / {elevrdati impf. biti neveran (o mu`u ili `eni)Œ. kretati se mewaju}i pravac. {evrdan „prevrtqivkoŒ Leskovac (Mitrovi}). zvrndov m. œizbegavati da se ka`e istina. avionu)Œ. udaqavati seŒ. napisanŒ id. pa se mo`e pretpostaviti da su se u jednom obliku spojila dva po poreklu razli~ita glagola. zvrndov Zagara~ (]upi}i 1997). (Dini} 1988) ?z-vrdati impf. impf. zvrndati „id. lagatiŒ. . œizbegavati pravi odgovor.

izbegavawe obavezaŒ. v. œ~igraŒ. 440 Glagol vrndati ima i slede}a zna~ewa „proizvoditi naro~iti zvuk (kao ma~ka kad prede. *vârdati < ie. iako ga Petqova ukqu~uje u porodicu glagola vrdati (Petleva 1983:27). 441 Za ovo zna~ewe up.OSNOVE: 14) VRDATI 199 uradi.Œ (RSA). vrdati Uskoci (Stani}). œr|avo prestiŒ Leva~. Za wega va`i isto {to i za glagol zvrndati. nepouzdan ~ovekŒ. Vojv. vrndi 3. dijal. œpraviti se va`anŒ. naslagatiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) vrnda f. premetatiŒ. kuverdaØâ œklimatiŒ koje nedvosmisleno ukazuje da je psl. „napresti. Up. gore. rekonstrukcija razre{ava rus. Frndar prezime porodice u ~ijoj se ku}i nekada k o v r ~ a l a vuna (v. *vârdati (v. odatle fr ndalo „sprava za kovr~awe vuneŒ. koje tako|e spada u kontinuante psl. ispremetati. Kurkina 1992a:60). vrndati se „id. mnogo se ~e{atiŒ Kragujevac (RSA). „okretati se kao ~igraŒ. izbe}i ne{to nepovoqnoŒ. vrndalo n. zabu{antŒ. po~eti micatiŒ (RSA) izvrdati „ve{to se izvu}i iz kakvog te{kog polo`aja. 442 Dilemu izme|u *vãrdati i *vârdati kao mogu}ih psl.Œ Lika. *uer-d. œbrbqati. œkretati se tamo-amo. praoblik sadr`avao â na mestu redukovanog vokala (Petleva 1983:28). Kurkina 1992a:60. obilazitiŒ440. U jednom svom ranijem radu Kurkina. „po~eti izvrdavatiŒ. „prevrtqivac. zvrjati. ~igra i sl. fig. nagva`dati. vrteti se. Petleva 1983:28. œnemiran ~ovekŒ Babu{nica (gra|a RSA). torokatiŒ (RSA). up. sg. Rovca (Bjeleti} 1993:38) zavrdati pf. semanti~ki sli~no vrtoloma „prevrtqiv. œprevrtqiva i nemoralna osobaŒ. œbesneti (o `eni)Œ Pirot (Zlatkovi} 1990) navrndati pf. izvla~iti se od neke obavezeŒ (RSA). izvrdavawe. vreteno. vordati „preturati. Potkozarje (Dalmacija). povr{an i }udqiv ~ovekŒ Pirot (Zlatkovi} 1990). navrndat „nabaciti. ispreturatiŒ CG (RSA)438 vrndati impf. Skok I 532). œdrapati se. vardalama „id. uspavati seŒ (RSA). tretira oblik . œdovesti u veliki nered. vrdolama f. proizvesti mnogo pre|e. brujatiŒ. navaliti. i vrdalama. Varbot 1980:19. Petleva 1983:26–28.(Varbot 1980:19–21. v r ndat „premetati. sln. prebacivatiŒ Barawa ( Sekere{ 1977)441. ali nepa`qivo i slaboŒ (RSA). Skok samo pomiwe ovaj 438 Nije jasno spada li ovamo i zavrditi se „uquqati se. slede}i tuma~ewe dato u re~niku Ivekovi}a i Broza. 439 Ovamo svakako i frndati „kovr~ati vunuŒ Vodice.). „presti na veliko vretenoŒ439. œonaj koji se izvla~i od posla. detaqno Iliadi 2001:38–44)442. motati se. (RSGV). œprostitutkaŒ Pirot (Zlatkovi} 2004) · U osnovi svih navedenih oblika le`i glagol vrdati < psl. œizvla~ewe. œ(ne~im) po~eti pomerati (ne{to).

/ qa-. zbrka. verovatno stoji u vezi sa glagolom zakovrndati se „razbaru{iti se. la. skovãrdulâkà œbrz. kuverdà „neuredno odevena `enaŒ.v. {to Petqova s pravom odbacuje (Petleva 1973:51. vrdati). kuverdaØâ „klimatiŒ. le-.c. Bjeleti} 1994:268. Autori ESUM smatraju ove glagole nedovoqno razja{wenima. Imenica ~evrda{. 444 Prvi oblik se tretira kao nejasan. Kurkina 1982b:184 (i o {avardalo). navode}i kao wegovu potvrdu i oblik vrndati. vrdati. Bjeleti} 1994a:355–356. {e-(le-). koji ih dovodi u vezu sa s. Bjeleti} 1994a:356. Ispred osnovnog vrdati alterniraju prefiksi ko-. Petleva 1974:209.(Fasmer II 398) i [ahmatova. batinaŒ Uskoci (Stani}).-h.u levrdati. . sa umetnutim n pred dentalom (Skok III 622 s. 445 Pomo}u istog prefiksa i od iste osnove obrazovano je i bug. {o-. zamrsiti se (o kosi)Œ. Skok smatra da je oblik {evrdati nastao ukr{tawem {eveqiti i vrdati (Skok III 390 s. besmislicaŒ (ESUM 2:483)443. 65). glagola daje Petleva 1983:28. kuvárdaØâ. gu`va. koverda „glupost.c.(v. kavardak „nered. kuvárdaØâsà „prevrtati seŒ. U obliku lavrdati izdvaja se prefiks la. larga : qarga „veliki trup. koji u wima izdvaja prefiks ku. O obliku ~ovrdalo v. Moskov 1965:71. O oblicima sa prefiksom {e. up. 443 Re~ se tretira kao nejasna. Dopunski komentar o fonetici rus. pometwaŒ. ~evrnda{ „uvojak. Varijanta qa. pri~atiŒ (l. koji alternira sa le. u kome se izdvaja prefiks ku. uprkos tuma~ewu Fasmera. Petleva 1983:26–28.200 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI glagol. nestrpqiv. ~o-. U literaturi se izdvaja prefiks ko. dijal. Bjeleti} 1993:38. Kurkina 1992a:60 (i o *skovorda. Rus. kuvárdaØâsà zajedno sa kuverdaØâ neopravdano se u ÅSSÀ svodi na psl. a nije iskqu~ena ni mogu}nost veze sa kovirØaØi „brbqati. a drugi kao pozajmqenica iz ruskog. obrazovanom od iste osnove sa prefiksom *sko-)445.v. pri ~emu se upu}uje na rus.Œ sa rus. Nastala je mo`da ukr{tawem imenice koverza „id. nap. Kao paralelu up. koji nema psl. ukr. bez tuma~ewa. starinu. ~e-.(uglavnom o glagolu {evrdati) v. pramenŒ. u kojoj se izdvaja prefiks ~e-. {eveljiti). a oblik na{alavrdati tumavrdati. rus.je samo posledica umek{avawa u konkretnom govoru. kuvirdâ uzvik pri naglom padu naglavce (ESUM 3:121)444. {a-(la-). pokretqiv ~ovek koji se smuca tamo-amo bez poslaŒ (BER 6:763). U pitawu je prefiks ~o-. {evrdati (l. kuvárdaØâ „bacati palicuŒ. Bjeleti} 1993:38). vrdnuti kao fonetsku varijantu od mrdati.).). mrdnuti (Kurkina 1974a:216). *kuvârtati (se) (13:142).i osnova verdaØâ < *vârdati (Petleva 1983:26–28).u oblicima zakovrndati se (Petleva 1983:27) i zakovrduje (Bjeleti} 1994a:356). kovrya.

tumaratiŒ (RSA). iz ~ega sledi da je wegovo primarno zna~ewe „vrteti (se)Œ.alternira sa {a. i Kurkina 2001:97–98). {o. oblik {evrdati je rezultat kontaminacije {eveqiti + vrdati. bug. tako|e i rus. Lika (RSA).„vrteti. U semanti~kom spektru derivata glagola vrdati izdvajaju se slede}a zna~ewa: „okretati. [ulâga~ 2004:256). z. Ama {ta tudaj lavrwa{. {avardaØâ œlutati. Iliadi 2001:40). {avarda œbrbqivac. daj se jednom smiri! — Lavrwa pro onijeg kr{a dok vrat ne slomi Piva (Gagovi} 2004). zabune jedan? Piva (Gagovi} . Zna{ li ti {ta lavrwa{. lupetatiŒ (v. „pri~ati koje{taŒ. {alabazati). „i}i tamo-amo.OSNOVE: 14) VRDATI 201 ~i kao slo`enicu od {ala „jocusŒ i vrdati (Skok III 379 s. v. pri ~emu je neposredan semanti~ki izvor odre|en karakterom. vrndati (Tomanovi} 1938–39:203). Bjeleti} 1994:266). tumaratiŒ. VRWATI la-vrwati impf. Kao potpunu tvorbeno-semanti~ku paralelu up. izvrdavatiŒ. lutati. Varbot ga dovodi u vezu sa ie. Furlan tuma~i oblik {evrdati kao ekspresivni deverbativ *s’ev-drati sa promenom dr > rd (Bezlaj IV 39 s. {eveljati).v. Ve}ina ovih zna~ewa karakteristi~na je i za ishodi{ni glagol vrdati . Zbog toga se i zna~ewe „prestiŒ u razmatranoj grupi glagola smatra kasnijom inovacijom u odnosu na semantiku ostalih glagola (Varbot 1980:19–21. kako biloŒ. {evãrdam „i}i tamo-amoŒ (Moskov 1981:106.(o ovoj pojavi v. uslovima i tehnikom samog procesa predewa. {alavrdati v. Prefiks {e. „izvla~iti se. dijal. blebetaloŒ (v. blebetati. savijatiŒ. uvijatiŒ.({avrdati). M. Bjeleti} 1993:38. {vrndati. blr. korenom *uer. U oblicima {vrdnut. Analiziraju}i poreklo ovog slovenskog glagola. torokatiŒ Divoselo.({ovrda). „raditi nemarno. dijal. „brbqati. Szymanski 1977:50). Terminologija predewa obi~no se razvija sekundarno na bazi glagola razli~ite semantike. {avàrdzicâ œbrbqati. odakle se lako obja{wavaju sva ostala posvedo~ena zna~ewa. Posebno mesto me|u navedenim oblicima zauzima glagol vrndati u zna~ewu „prestiŒ. Prema Tomanovi}u.v. „tr~karati tamo-amo. skitatiŒ. Lavrwam ponekad i po no}i Uskoci (Stani}). O oblicima {elevrdati. a {vrndati — {eveqiti + vrdati. lutati. zvrdati izdvajaju se protetski suglasnici {-.

„tumarati. ve} lavrwa. dovu}i seŒ: Ne znam da li }emo malo dolavrwati do vas id. slu~ajno nai}iŒ id. Uskoci (Stani}) do-z-vrwati pf. doskitatiŒ id. (ibid. analogno obliku lavrwati. Ne znam {ta big vi jo{ lavrwo Uskoci (Stani}).) do-la-vrwati pf. „~initi. Lavrwi} prezime (RSA) pro-lo-vrwati pf. { v r q a t iŒ. „do}i nemarno. odavati jak zvuk. izbrbqatiŒ: Ama {ta ti to prolovrwa oni po`mirep? Piva (Gagovi} 2004)447 so-vrwati impf. impf. radi o jednom glagolu. pro}i kojekudaŒ: Prolovrwajte malo po selu i do|ite na ru~ak.202 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI 2004)446. nadimak Uskoci (Stani}) {o-lo-vrwati impf. skitatiŒ Lika (RSA). „prolutati.) od-la-vrwati „oti}i nekud ne misle}i mnogo na ciq svog odlaskaŒ id. i}i tamo-amoŒ Uskoci (Stani}) [o-lo-vrwa porodi~ni i li~ni nadimak. ovla{ ne{to uraditiŒ id. tre{tati.) Lavrwa.) 446 Glagol lavrwati u Pivi ima i zna~ewe „proizvoditi. 447 Oblik prolovrwati u Pivi ima i zna~ewe „protutweti. prolamati seŒ: Lavrwali su gromovi ~itavu noj — Ma ko ono lavrwa kamewe niz Treskavac?. (ibid. pogrd. „do}i ni sam ne znaju}i kako. pak. sg. (ibid. „gomilati jedno na drugo. prezime id. „na {olovrwski na~in.) pro-la-vrwati „popri~ati koje{taŒ.) na-la-vrwati „nai}i ne paze}i mnogo kud se ide. natrontati seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) {a-la-vrwati impf. „lutati. (ibid. raditi ne{to kako biloŒ: On ne kosi ko {to qudi kose. (ibid. kao od bede. œnavu}i mnogo ode}e. protr~ati tutwe}iŒ: Malo prolovrwa{e muwe i presta{e. pisatiŒ Crna Reka (Markovi} 1986) ?z-vrwati impf. (ibid. Ako se. „{arati.) ?{-vrwa 3. œmalo. . „lutati bez ciqaŒ Rovca (Bjeleti} 1993:39) [o-vrwa pogrd. nije jasno koje zna~ewe je primarno. lukavo. trpatiŒ Piva (Gagovi} 2004) na-to-vrwat se pf. (ibid. (ibid. podmukloŒ id. „ispri~ati. œi}i malo tamo-amo. Iz drugog primera reklo bi se da oblik lavrwati ima i zna~ewe „kotrqatiŒ. œlutati.) {o-lo-vrwski adv. pro{vrqatiŒ. Mo`da su ovde u pitawu dva glagola koja su se pribli`ila na fonetskom planu. lutati. jadan! id.

Skok I 566–568 s. halapqivo. Divosela u Lici)449 od lavrwati2 „tr~karati tamo-amo.OSNOVE: 14) VRDATI 203 ?z-lo-vrwati impf. 449 Oblik labrwati je denominal od labrwa.Œ Lika. 451 O ovim oblicima v. „logrwawe. verovatno s pravom. up. {olo-. lo-. tumaratiŒ > glavrwati „id. truditi seŒ Bukovica (RSA) · Kao uvodnu napomenu isti~emo da nijedan od prezentiranih oblika nije registrovan kod Skoka. Sem toga. „dosadno pri~ati. U oblicima sa prefiksom la. 448 S obzirom na sasvim druga~iju semantiku. l a b r w a t i = brbqati. iz istog izvora i logrw m.Œ451 > lavrwati (RSA). pak. vide homonime. lo. koji ni sam nema re{enu etimologiju. {o-(lo-). glava.zapa`a se potpuni paralelizam zna~ewa sa oblikom lavrwati. skriveno se kretatiŒ Uskoci (Stani}). pa razlikuju lavrwati1 „v. Oblik lavrwati mogao je nastati i na slede}i na~in: glaviwati „i}i bez ciqa. „lutati bez ciqa. proorgatiŒ: Prologrwa{e reoplani prema Podgorici. `vakati van obrokaŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983). wihovi inicijalni elementi mogli bi se smatrati osamostaqenim delovima dvoslo`nih prefiksa {ala-. {a-la-. drobiti. ali i u toj imenici izdvaja se prefiks la-. mnogo jesti. tutwetiŒ: Ama ne logrwaj to kamewe. `-lo-vrwati „jesti. blebetati. vrwati se „id. On se najpre mo`e objasniti kao varijanta od vrqati. mletiŒ BiH (RSA). torokatiŒ (oba oblika su iz istog punkta. tako da se tvorbeno i ovaj glagol uklapa u razmatrani model. tumaratiŒ. posvedo~ena je i imenica lavrwa „labrwaŒ. Za alternaciju q / w up. Kod oblika sa prefiksom lo. lV-). {olovrwati. pa bi glagol lavrwati sasvim legitimno mogao biti wen denominal (v. Ukoliko bi se. skitatiŒ Rovca (Bjeleti} 1993:39). U osnovi svih navedenih oblika le`i glagol vrwati. so-. . tutwavaŒ.v.sastavqa~i RSA. œstarati se. 450 Up. lutati. oblici lavrwati. Tomanovi} 1938–1939:211. `a-vrwati „ne{to jesti. to-. Ispred osnovnog glagola alterniraju prefiksi la-. naklapatiŒ Qe{tansko (Te{i} 1977)448 è v r wati impf. prologrwati „protutweti. vuqati se / vuwati se „pritajeno. lovrwati posmatrali naporedo sa {alavrwati. nije sigurno da ovamo spadaju i `-vrwati „jesti (uop{te).je verovatno nastalo pod uticajem oblika logrwati „orgati. `vakatiŒ (RSA). i srqati / -srnuti. v r q a t iŒ (RSA). kao {to se vidi i iz same definicije povratnog oblika vrwati se „v. o jadu se svom zabavijo! — Logrwa mi ne{to u drobu Piva (Gagovi} 2004)450.

na-sa-vrdavati (se) „gomilati se. vijugatiŒ: Ona potr~a i po~e kovrcati. slo`enica sa zlo tipa zlopatiti (v. navaliti. a u tvorbenom pogledu up. zaslabitiŒ. pra}aknuti seŒ. {ovrqan „onaj koji {vrqa. VRCATI ko-vrcati impf.204 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Za semantiku nadimka [ovrwa up. œmesto na ko`i od kojeg se razilaze dlake. Za oblik sovrwati up. {to je verovatnije. „uviti pramen kose u kovryuŒ Piva (Gagovi} 2004) s-ko-vrcati œoronuti. Up. mrditi se. trpatiŒ. {olovrwati v. „gomilati. kovrtawŒ. hipokoristik bez odre|enog zna~ewa uz re~ macan: Oj ma452 453 [ovrwa mo`e biti i od *[alvrwa. zvrwati453 izdvajaju se protetski suglasnici {-. kovrcati (se) „kovryati seŒ (RSA) ko-vrcnuti pf.(o ovoj pojavi v. sovrqati. Bjeleti} 1994:266). cvetŒ. a ja za wom trk. „raditi ne{to kako biloŒ. iscrpstiŒ Unac (Jovi~i}) kovrc m. [ovrwa. œpotro{iti. Semantika navedenih oblika je uobi~ajena i u jednom segmentu potpuno identi~na sa semantikom oblika koji imaju vrdati i vrqati u osnovi. brbqatiŒ. iz te{ke situacije. zvrqati. [olovrwa452. kovrcnuti se „izvu}i se iz kakve nevoqe. „krug. O elementu so. zao). Izdvajaju se slede}a zna~ewa: „tumarati. .dodato na oblik lovrwati. O oblicima lavrwati. iskobeqati se. nagomilavati seŒ CG (RSA) prema navrndat „nabaciti. Oblik natovrwat se ima tvorbeno-semanti~ku paralelu u obliku natovrqati se (v. œsredi{wi deo pite savija~e. vrqati). muriti. „i}i vijugavo. dotrajati. z. naslagatiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). œpramen u koturi} savijene kose koji slu`i kao ukrasŒ. lutalicaŒ Uskoci (Stani}). lutatiŒ. œma~ak koji nije u{trojenŒ (RSA). Bjeleti} 1993:39. kudravacŒ. U oblicima {vrwa. od koga je mo`da i nastao. zvrcati.v. uvijatiŒ: Ne kovrcaj kosu tom vru}om `icom.v. trk i nikako da je stignem. œsavijati u uvojke (kosu). svitakŒ (RSA) kovrcan „onaj koji ima kovryavu kosu. Skok III 642–643 s. {alavrwati. ili je on. spasti seŒ (RSA) za-ko-vrcati pf. „koprcnuti se. svu }e{ je belaisati. semanti~ki identi~ne oblike zvrdati. „pri~ati koje{ta. Za oblik zlovrwati nije jasno da li je u wemu protetsko z.

skretati u stranu. iz istog izvora palazvrk „id. vr~ati). ili kovrcane454. œuklawati se. pamprc „mali ~ovek. œnesta{an mladi}. zvrcan m. „}aknuta `enaŒ. „ka`e se mu{kom detetu od milaŒ Gorwe Caparde (\ukanovi} 1983) ?pa-la-zvrc m. baciti. vragolanŒ Piva (RSA) za-{a-vrcati pf. œtruditi se da se ne{to izbegneŒ. œumretiŒ Poqica. naglo. œprenemagati se. „na{krabati. 455 Up. œnaglo izviti. kao semanti~ku paralelu up. „zamla}ivati se. fig. |avolast de~ko. kepecŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). prenuti 454 Up. skitnicaŒ. hitre pokrete. u~initi brz. „do}i ni sam ne znaju}i kako.Œ. u v i j a t i s eŒ. „zanesewakŒ Crna Reka (Markovi} 1986) vrca f. udaqavati seŒ. na{vrqatiŒ (RSA) ?z-vrcati impf. poma}i seŒ. œtrzati se. zavrcan adj..Œ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). patuqakŒ U`ice (RSA. mrdnuti. hitnutiŒ. œbacati (obi~no sitne predmete). œodrastao. lutati. RSA). (RSGV). pomerati se tamo-amoŒ. „v. tumaratiŒ Uskoci (Stani}). vrcnuti se „u~initi hitar. „poma}i se. œgurnuti. koji se izvodi od onomatopejskog glagola vr~ati „frktati (o `ivotiwama)Œ (Skok III 621 s. Nije jasno da li razmatranoj leksi~koj grupi pripada i imenica a-vrc „kepec. „pokretati se brzo. zavrcanica f. „vetropir. „}aknutŒ. „u razgovoru svaki ~as prelaziti na druge predmete. dozvrcati pf. kao i pustozvrc „onaj koji beskorisno provodi vreme lutaju}i. vrcati se „~initi brze. zanositi seŒ. pa-o-tog vrcawa ne mo{ no}u ni spavati Draga~evo (gra|a ERSJ) vrcnuti pf. RJA). na`vrqatiŒ. nagao pokret. nazvrcati se „provesti dosta vremena u lutawuŒ Uskoci (Stani}) zvrcnut adj. saviti. sg. skitaju}iŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). onamoŒ Lika (RJA) ?na-{-vrcati pf. na-{a-vrcati „id. osoba koja skita i nema obavezeŒ Ro`aje (Had`i}) vrcawe n. „blesavŒ Vojv. pacicvrk „veoma mala osobaŒ Srem (Maksi} 1980). kao bacakati se u govoru ovamo. „skitati. b a c a k a t i s eŒ. macane { k o b r c a n e.Œ (RSA) {a-la-vrcati impf. œtrgnuti se. nabacivatiŒ. zavrcojla f. zavrcanko m.OSNOVE: 14) VRDATI 205 cane. Pis. ma~ka zovu vr~ak. œrazmetati seŒ (RSA) zavrcuje se 3. hitro pokretati deo tela tamo-ovamoŒ. mrdnuti.v. kovrcane (Vuk. zvrcat „id. {to vr~i (RSA). naziv za ma~ka vr~ak: Deca ma~ku zovu mac. doskitatiŒ. nagao pokretŒ. œdokoli~ar. iskriviti u pisawuŒ. . œpri~ati koje{taŒ. œparewe ma~akaŒ: U februaru se ma~ke vrcaju. krupan mu{karacŒ Uskoci (Stani})455 è vrcati impf. pokrenuti se.

lutati. savijatiŒ. zaslabitiŒ. iako je u wegovoj osnovi zapravo zna~ewe œuvijati. mo`e imati i drugu motivaciju: œuvijati. a javqaju se i protetski suglasnici {-. up. kovrtawŒ. pa-la-. skloniti se nekudŒ Uskoci (Stani}) svrciti œsi}i s uma. uvrtatiŒ. blesavŒ. „izvrdavati u razgovoruŒ. z.. poludetiŒ Potkozarje (Dalmacija) · Osnovu vrcati. œkrug. 457 Skok nema glagol zvrcati u pomenutom zna~ewu. Na semanti~kom planu javqaju se o~ekivana zna~ewa. vrcnuti „mrdnuti. pomerati se tamo-amoŒ. zvr~ati). tumaratiŒ > „skitnica. „iskobeqati seŒ. œpobe}i. vr~ati). najpre mo`emo izvesti od vrd-cati (kao bocati < bod-cati)456.v. iako je naj~e{}e od osnovnog œudaritiŒ.v. Podjednako je mogu}e izvesti glagol v r cati se od v r teti se (Grickat 1955–1956:64). svojstvena i oblicima sa vrdati i vrwati u osnovi: „skitati. vrcati (se)). trc-vrc. Ovakvo tuma~ewe predla`e i Skok III 495 s. v r d n u t i u stranuŒ. 456 Oblik bocati mogao bi se tuma~iti i kao povratno obrazovawe od bockati (bod-ãk-ati > *botkati > bockati > bocati). dotrajati. fr)457. „neuredno pisatiŒ. ve} samo u zna~ewu „kucati (nekoga po glavi)Œ (Skok III 668 s. pri~ati koje{taŒ. hitre pokrete. Ono je poslu`ilo kao ishodi{te slede}ih zna~ewa: œvijugatiŒ. Zna~ewe œlud.v. {a-(la-) . œoronuti. koja se javqa u navedenim oblicima. vetropirŒ. Zna~ewe „kovrxati kosuŒ razvilo se verovatno pod uticajem leksi~ke porodice imenica kovr~a i kovrxa (v.(ovaj posledwi Skok tuma~i kao poja~awe inicijalnog v (f) u onomatopeji (Skok I 527–528 s. poma}i seŒ. œoti}i. Ispred osnove vrcati alterniraju prefiksi ko. . „brbqati. dok na drugom mestu tretira glagol vrcati kao onomatopeju (id.v.206 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI seŒ (RSA). Zna~ewe œneu{trojen ma~akŒ motivisano je jednim od sekundarnih zna~ewa glagola vrcati se œpariti se (o ma~kama)Œ < „~initi brze. uvrnut. 620 s.

OSNOVE: 15) VRKATI 207 OSNOVE: 15) VRKATI 15) VRKATI za-ko-vrknuti pf.v. (Skok l. nakalavrskati se / nakalovrskati se pogrd. (ibid. œizraslinaŒ Uskoci (Stani})458.. pramen kose)Œ Kordun (gra|a ERSJ) {ko-vr~ak „izdvojeno i savijeno pero (u petla. nepristojno jestiŒ. „vrsta oboqewaŒ. samo nemoj {kovrkqiva id.). |avrk). iz istog izvora {-vrqak „id. „obilato. skovr~itiŒ (RJA)..)463 458 Ovamo verovatno ne spadaju ye-vrk „veliki komad (mesa. 463 Up. hleba . (ibid. polokati i sl. up. samo u primeru: Lijepo mi to prepredaj. „najesti seŒ. ko-vrk „uvojakŒ Bosna (Skok II 172–173 s.. „(o listu vinove loze) usukati se u oblik cigare zbog bolesti {korova~eŒ Brati{kovci (Urukalo 1982:181) {ko-vrk m. [kaqi} ovu posledwu re~ izvodi od tur. kovrxav (rep u patka. bogato jedewe i pijeweŒ id. „zakr`qali plod (obi~no vo}a ili povr}a)Œ Qe{tansko (Te{i} 1977)460. patka)Œ Slav.c. patka)Œ Banija i Kordun (Petrovi} D. gevrek „vrsta pekarskog peciva. |evrekŒ. i |a-vrt „veliki komad hlebaŒ Osijek (RSA). 460 Up. œopekotina. „najesti seŒ. {kovrkqiv œuvijen. œrazboleti se. {to nije ubedqivo ([kalji} 247 s. „sve posrkati. 461 Uz napomenu da „jama~no stoji u vezi sa kovr~iti.)462 ba-vrk m. kalavrsnuti „odjednom pojesti.). pogrd.)Œ Banija i Kordun (Petrovi} D. kovrca)459 sko-vr~ak m. 459 Uø. nepristojno jestiŒ Uskoci (Stani}) na-ka-la-vrkati se / na-ka-lo-vrkati se pf. pro`dretiŒ. „zavrnuti.Œ. zanemo}iŒ. ka-la-vrskati „srkati. mehurŒ. Osijek (RSA).) u-{ko-vrkniti (se) pf.. {iparacŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) ka-la-vrkati impf. „izdvojeno i savijeno pero (u petla. „de~a~i}. okrenuti. œprelomiti. skr{iti zavr}u}iŒ. Me|a. poka- . |a-vrk „veliki komad hlebaŒ Srem. 462 Up. odatle {kovrkqiv adj. 250). izokrenutiŒ.v. pogrd.Œ id. œumretiŒ Uskoci (Stani}) ko-vrk m.: Lijepa mi i ravna pamuka za potku predaj. nakalavrkancija / nakalovrkancija f. iz istog izvora {kovrtaw „nemiran ~uperak koseŒ. (ibid. nemoj graditi {kovrka Lika (RJA)461. }u-frk „pramen kose uvijen iz dokoliceŒ (Be}kovi}. „srkati.) po-ka-la-vrkati pogrd.

ka-la-frskati „lutati bez ikakvog ciqa. kalavrsnik pej. skitatiŒ. vâzdân ne{ta ~ovrka Pirot (gra|a RSA).)Œ id. „badavayija. da sedne. „i{~eprkatiŒ Pirot (@ivkovi}). œodrastao. „vetropir. po}alaviskati {aq. (RSA).Œ. 464 Up. neprijatno sr~eŒ Uskoci (Stani}). œrascopatiŒ Pirot (@ivkovi}) ~’o-vrkat impf. „brzo pojestiŒ id.208 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI kala-vrk m. pose}i. up. „iskqucati (o pticama)Œ Pirot (Zlatkovi} 1989) pro-~o-vrka „probiti rupu u lobawiŒ id. sg. neradnik. (?) „ludovati. stra`wicaŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). œrazbitiŒ. lutatiŒ.Œ: Tija ne znaje da mirne. . ~o-vrka 3. „id. k u s a t i. pf. zagrabiti. tako|e i: torofoja. „onaj koji bu~no. Zna~ewe „jestiŒ po pravilu ide paralelno sa zna~ewima „udaratiŒ i „skitati. ~ovek bez vrednostiŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995)464 ?z-vrk m.Œ (mo`da u vezi sa navr{iti „napuniti do vrhaŒ) : vrskati „srkatiŒ. „lutalica. kalafrskowa pej. œonaj koji pri~a koje{taŒ Uskoci (Stani}) zvrka f. navalitiŒ Dvorska (RSA). „zadwica. kalavrskalica „osoba koja mnogo jede i glasno sr~eŒ. besposli~arŒ. „~eprkatiŒ Svinica (Tomi} 1984). najesti se do sitosti (obi~no brzo i halapqivo jedu}i). „ra{~eprkatiŒ. pf. na-}a-la-viskati se „nahraniti se. (Zlatkovi} 1990) pa-la-zvrk m. krupan mu{karacŒ Uskoci (Stani}) te-le-zvrkan m. œpripitŒ. bulaznitiŒ Herc. skitnicaŒ. dubqewem pro{irivatiŒ Timok (Dini} 1988) i{-~o-vrka pf. jestiŒ Vasojevi}i (Bori~i}). Bjeleti}/Vlaji}-Popovi} 1991:129). „zvrkasta osobaŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija) lavrskati pogrd. œdubiti. (ibid. sa istim inicijalnim elementom televeza „zadwica. RJA) ra{-~e-vrkam 1. ka-la-kusat œprobati.) ras-~o-v r ka „ra{~eprkatiŒ. Vlaji}-Popovi} 1993. na`derati seŒ Qe{tansko (RSA). kalavr{nica „id. œluckast. za-ka-la-vatiti „po~eti pohlepno jesti. „provrteti rupu (na glavi. udarenŒ Kordun (gra|a ERSJ) i{-~e-vrkam 1. visnuti „o{inuti. œneradnik. ra{~ovrka œid. œid. polokati i sl. izbrbqati seŒ Lika (RSA. torofo~ka {aq. (Te{i} 1977) : viskati „{ibatiŒ. sg. neprijatno sr~eŒ. „sve posrkati. koja se javqaju kod nekih od navedenih oblika (v. kalavrskowa. „ukusno pripremqeno jeloŒ Srbija (RJA) ~a-vrknuti pf.Œ Pirot (gra|a RSA). „onaj koji bu~no. (gra|a RSA) ~a-vrknut adj. œka{ika kojom mo`e da se zahvati dosta jelaŒ. za-ka-la-variti. œprovrtetiŒ Timok (Dini} 1988). kalavrsnica „`enska osoba koja se ~uje kad jede te~na jelaŒ. ledu i sl. na-}a-vriskati se „na}alaviskati seŒ Herc. i{-~e-vrkati se „ispri~ati brzo i `ivo mnogo koje~ega. sg. skitnicaŒ. stra`wicaŒ. p o j e s t iŒ Uskoci (Stani}).Œ.

naglo pote}iŒ (RSA). osamostaliti seŒ Vasojevi}i (Marseni} 1986:52). „frknutiŒ. brujatiŒ Banija. vreteno. Banija. œproizvoditi naro~iti zvuk (kao ma~ka kad prede. œodma}i u posluŒ Ro`aje (Had`i}). ocvrkne Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. „izjuriti.: Vidi kako je ovoj sliv~e pred ku}u odvrknulo Leskovac (Mitrovi}). œpastiŒ: Kad ga udario ovan u grbinu. ~igra). Uskoci. oÖvrkne „id. pandrqak / pandrqak „de~a~i}. 2004)466 pooÖvrkne 3. ofrknut „ubrzati razvitak. Uskoci (Stani}) Övrkne 3. sg. „{a{av. œfrktati (o `ivotiwama)Œ. œodsko~itiŒ Crna Reka (Markovi} 1986). fig. isteratiŒ: Nej na tu ruku. odvrkne 3. „de~a~i}. nepristojno srkatiŒ Uskoci (Stani}) vrknuti pf. odvrknutiŒ Kosovo (Elezovi}) 465 Up. oja~ati. odvr}i pf. odrastiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). malaksatiŒ Sesvete (Maresi} 1996:167) otfrknuti „porasti.OSNOVE: 15) VRKATI 209 zvrkan m. mom~i}Œ: Lijep je oni Vulev pandrqak — Up. „onaj koji je zvrkast. prhnutiŒ. izgubiti seŒ. naqutiti seŒ. sko~itiŒ. osna`iti seŒ Uskoci (Stani}).Œ Kosovo (Elezovi}). luda. sg. nicatiŒ Dubica (RSA). „udaritiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) i{-}o-frkat pf. œnaglo poleteti. „brzo izrasti. Sin~i}i mu se pridigli u pandrqake Uskoci (Stani}). „poodrastiŒ Timok (Dini} 1988) vrka f. upredatiŒ Banija. œodjednom nestati. œ{iknuti.Œ. vrtati „rasti. }aknutŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija) ~a-frknoti pf. pa idi kud goj oj! Vasojevi}i (Stijovi} 1990) pa-frk m. negodovatiŒ Ba~ka (RSA). odvrknem 1. postati zreo. œgun|ati. œnaglo odleteti. benaŒ Novi Sad. no }u te i{}ofrkat is ku}e. œjesti. œbrecnuti se. Lika (RSA) zvrkast adj. „otkidati klasove `ita i sl. Övrkla mu kapa i tojaga Crna Reka (Markovi} 1986) odvrknuti. „~voruga od udarcaŒ (RSA) frknoti pf. otfrknuti œnaglo izrastiŒ. „sukati. „frknuti (o `ivotiwama)Œ. sg. zvrjati.Œ. Pirot (@ivkovi}). „odrasti. 466 . œskidati li{}e vuku}i rukom du` stabqikeŒ Kragujevac. œnapregnuto duvati kroz nozdrve ili usta (o nekim `ivotiwama)Œ. {iparacŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990)465 è vrkati impf. odvrknut „id. sg. œiznemo}i. „odsko~itiŒ. fig.

uvu}i. nanizati seŒ Zorunovac. Skok i BER nemaju. zaviti u kovr~e. pf. œpetqa ili sli~an ukras ispleten od slame koji se nosi na {e{iru ili u kosiŒ Kragujevac. provu}iŒ. brizgati (o iskrama. uvijati se (o kosi). prestati biti pokoran i poslu{anŒ Uskoci (Stani}) is-ko-vr~ati se „nabrati se. œid. Mali Po`arevac. naboratiŒ Momina Klisura. kovr~uqa u uspavanci: Tutun~uqa. kovr~ak / kovr~ak „kovryaŒ. kovr~uqa. Vrawe. „podi}i uviv{i (rep. fig. napraviti kovr~u. 468 Up. osamostaliti se. „savijati se u uvojke. nakovr~ka se „nagomilati se (o godinama)Œ. œ~igra. Aleksinac. inf. uviti seŒ (RSA). œfrktati (o `ivotiwama)Œ. navr~kati se „poredati se. nakote~ka (uzicu) 3. . nabacivati se. ° Potekla je majka Bo`ja ° Na vranici kobilici (RSA). zavrtati. sitnim predmetima. œnaturati se. Ni{. kapima. up. „navu}i (petqe na iglu)Œ468. zvrkŒ Du~alovi}i. cvetŒ Banat. ‹ se „postati kovr~av.. nakudravitiŒ. inf. kovr~a{ „golub koji ima kovryavo perjeŒ (RSA)467 na-ko-vr~ka 3. udevati (vrpcu. „naviti uzicu na klinŒ Crna Reka (Markovi} 1986). perjatiŒ (RSA) vr~kati „uvla~iti. up.. kovrqan. zavrtati se uop{teŒ (RSA) za-ko-vr~ati pf.210 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI VR^ATI ko-vr~ati (se) impf. „proizvoditi zvuk ’vr’. „mesto na glavi na kome kosa raste ukrug. Poqanica. izbijati. u~kur i sl. œpraviti se va`anŒ Vasojevi}i (Bori~i}) è vr~ati1 impf.?) navr~kati pf. sme`urati seŒ (RSA) ko-vr~qiv adj. nametati seŒ. acc. œnabrati. vihorac. proletati. Leskovac. sg. „uviti. osna`iti se. œgun|ati (protiv nekoga)Œ (RSA).Œ Draga~evo (\ukanovi} 1995) vr~ati2 „skakati. fig. œdo}i negde ili oti}i nekuda u velikom brojuŒ Vrawe (RSA) 467 Leksika iz ovog kruga prisutna je i u folkloru.?) vr~ati „~istiti lan ili vunu na perajici. „koji se mo`e kovr~iti. savitqivŒ (RSA) ko-vr~ / kovr~ m. œodrasti.)Œ Ni{ (RSA. „navu}i. acc. uvojke. œnavaliti se nekome. tankim mlazovima te~nosti)Œ Zaglavak (RSA. savijati se. dosaditi nekomeŒ Vrawe (Bjeleti} 1994a:353) na-to-fr~at se impf. kovr~ak / kovryak „vrsta visoke mu{ke kape (u bosanskoj narodnoj no{wi)Œ. zvrjatiŒ. brkove)Œ. sg.

„zaplestiŒ: Daj.)Œ. œonemo}ati. uvitiŒ. „dovesti u neprilikuŒ: Pazi da te ne navr~ka. po~me . savijati. poneti seŒ: Zakovr~ila ona tawevina i samo se ovuda {epuri — Niko ne more zakovr~iti ko r|a Piva (Gagovi} 2004). œpo~eti se ko~operiti. brkove)Œ. zakovr~iti „zaputiti se. „nakovr~atiŒ. uvojke na ne~emu. napraviti se va`an. œokrenuti. œprotiviti se. pa mu vrovi rastu u visine. uvrteti se (o misli. prkositiŒ (RSA) za-ko-vr~iti pf. gr~iti seŒ Bosna. osiliti seŒ (RSA). ja kakva izgledam. sg. pa ne}e ni pomoz Bog Piva (Gagovi} 2004) . „iskola~iti. œsaviti se. œosiliti se. qutwi i sl. zabo~i se. zakovr~i. ponosito hodati. œizokrenuti. œnahero.. nakrivo natu}i. œuvezati. fig. „podi}i uviv{i (rep. podizati u lukuŒ. naglo zanemo}iŒ: Odjednom zakovr~i ~ovjek . ostaritiŒ Uskoci (Stani}) us-ko-vr~iti se pf. zavezatiŒ: Navr~kaj mi cipelu. „napraviti kovr~u na ne~em. fig. ose}awu)Œ. uviti seŒ. œzametnuti se. œrazroga~iti. saviti u stranuŒ.OSNOVE: 15) VRKATI 211 navr~kam 1. œpovrtati. tavan bijo?. u~initi kovr~avimŒ. œodrasti.. goleme muke }e ima{ Vrawe (Zlatanovi}) VR^ITI iz-ba-vr~it pf. prepravitiŒ (RSA) na-ko-vr~iti pf. nataknutiŒ (RSA) s-ko-vr~iti (se) pf. po}iŒ: \e si zakovr~ijo bez u`ine. ja }u ti navr~kam tuj ~arapu. osiliti seŒ: Kada ga ‰momkaŠ probije nausnica . izbavr~it se „pogledati {iroko otvorenih o~iju. œzakr`qatiŒ. odvrzala mi se hodeje}i Leskovac (Mitrovi}). izbe~iti (o~i)Œ.. ako sam si tolke godine navr~kaja. œzavrnuti navi{e. razroga~iti (o~i u ~u|ewu. „zaokrenuti ne{to navi{eŒ: Uskovr~ijo {iqegu rogove. œnaviti (kosu)Œ: Da si navr~kam kosu. izbe~iti seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) ko-vr~iti impf. „u~initi da kosa postane kovrxavaŒ. napraviti se va`an. fig. „na~initi kovr~e. œpreceniti se. œprevijati se. uobraziti seŒ: Uskovr~ila nos ona gwidica. podi}i u lukuŒ: Zakovr~io kao koza rep. œsaviti u krugŒ. zavrtati navi{e. fig. osamostaliti seŒ Uskoci (Stani}) is-ko-vr~iti pf. zakovr~iti se „postati kovr~av. zavrnuti seŒ Poqica. œpo~eti se ko~operiti.. „kovryatiŒ.i du{a iz wega! CG. osna`iti se. œnakupitiŒ: A do{eja sam ovamo. fig. œiznenada se razboleti.

brzo se vratitiŒ Uskoci (Stani}) navr~iti se pf. pritisnuti da se ne{to u~ini ili dozvoliŒ Zagara~ (]upi}i 1997) s-kla-fr~iti „smotati. œiskola~iti. po wegovim krajevima i po srediniŒ: Skolovr~ila sam opanke. œusukati brkoveŒ. œuobraziti seŒ Vasojevi}i (Bori~i}) u-fr~it œusukatiŒ id. di}i (nos)Œ Vasojevi}i (Bori~i}) is-ko-fr~it pf. proletati. stisnutiŒ: Skolovr~ijo ga. œizabratiŒ Uskoci (Stani}) vr~iti2 impf. kapima. œsaterati. „u d a r i t i. fig. skr~iti (nekoga. „obrlatiti. œimati neki predznak. navaliti sa zahtevom. „saviti. P~elice (RSA) ovr~iti pf. ne dati nekome da mrdne. daqe). œskupqatiŒ. œzavrnuti ne{to na goreŒ. i u svima nudi jedno isto re{ewe — tuma~i ih kao onoma469 Up. zakofr~it œpodignuti (rep). œsavijatiŒ id. œpasti na pamet. iz istog izvora oblik sa œnormalnimŒ prefiksom: is-po-fr~it œnaglo izvaditi ne{to iz ne~egaŒ. (ibid. uvrteti sebi u glavuŒ. o}e da mu ga slomi Piva (Gagovi} 2004). (ibid. „naglo skrenuti. skolovr~it „obrlatiti.) · Kao i u slu~aju vrqati (v.)469 ?ko-lo-fr~it impf. vr~iti se „trgnuti se. . „udariti. „usukati brkove. „saleteti sa svih strana. œnapraviti kolomat. predskazaweŒ. ugristiŒ. navaliti sa zahtevom. ozna~itiŒ. zviznuti. œobele`iti. œo k r e n u t i. œoti}iŒ Uskoci (Stani}). œpe~iti. i ovde je glavni problem poreklo same osnove. povratitiŒ.212 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ?s-ko-lo-vr~iti pf. „skakati. zveknutiŒ. s a v i t iŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995). saviti seŒ Uskoci (Stani}). „po~eti se praviti va`an. podi}i ih uvisŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). ujesti. ne da mu prnuti. zavrnuti na gore. iznenaditi seŒ (RSA). uobraziti seŒ V. brizgati (o iskrama. sklup~atiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) è vr~iti1 pf. Skok ovoj leksi~koj porodici posve}uje nekoliko odrednica. izbijati. vr~iti se „naglo. skolovr~iti se „skupiti se. pritisnuti da se ne{to u~ini ili dozvoliŒ Zagara~ (]upi}i 1997) za-ko-fr~iti pf. sitnim predmetima. ne{to)Œ: Skolovr~ijo ~oeku vrat. vr~iti „udaritiŒ. venac oko vrn~anica odozgo po opanku. izbuqiti o~iŒ id. tankim mlazovima te~nosti)Œ Lika (RSA) za-fr~it pf. (ibid. sabitiŒ: Skolovr~i ovce pa ig on|e izme|u `ita pro}eraj.) ?s-ko-lo-fr~it pf. pogoditiŒ CG (RSA).

III 620). cit. Naime./ *urek. autorka smatra refleksom psl.OSNOVE: 15) VRKATI 213 topeje. a ozna~ava i srkawe (Skok I 527–528 s. *uerk. *vârgo (kontinuanta ve} pomiwanog. Oblike vrknuti. savijatiŒ > „bacatiŒ476. *uer. *uer(Pokorny 1150–1166). 470 O oblicima sa zna~ewem „odletetiŒ v. Tako od uzvika fr on izvodi frknuti.v. up. paralelizam zna~ewa „vrtetiŒ i „kidatiŒ javqa se i kod osnova obrazovanih od ie. i Skok I 698 s. oblika *vârkati (ili *vãrkati)473 < ie. ~upati. 472 Za ovo zna~ewe v. osnove *vãr~ati ili *vâr~ati < ie. kontinuante ie. savijatiŒ474.„kidati. Pored psl. okretati. Onomatopeja se prenosi i na opona{awe zvuka pri okretawu predmeta: frkati = vrkati „sukati. *vergti. Ova prividna genetska razli~itost razmatranih leksema prevazilazi se tako {to se one mogu tuma~iti i kao kontinuante jednog ie.v. Kala{nikov 1994:81–82. 476 Na osnovu rus. npr. nestatiŒ Varbot obja{wava kao rezultat semanti~kog razvoja. gnezda *uer. a pomiwu se i s. s.v. O slovenskim kontinuantama ovog ie. i ovde je mogu}e iskonsko varirawe korenskog slogotvornog r po tvrdo}i / meko}i: r / r’ > ãr / âr (op. sko~itiŒ470 sa daqim razvijawem metafore u odvrknuti „odsko~itiŒ > odvrknut „oja~ati. ne pridaje posebnu va`nost glagolu vrkati u zna~ewu „sukatiŒ. ofrknut „ubrzati razvitakŒ471. Varbot tako|e suponira i osnovu na -iti. Tako|e relevantan glagol vr~ati „~istiti lan ili vunuŒ.„vrtetiŒ. vrknuti „odleteti. paratiŒ475. i Skok III 621 s. 473 Kao i kod nekih drugih slovenskih etimolo{kih gnezda. Iliadi 2001:66–76. vrtetiŒ > „dosadno i zlobno nagovaratiŒ472. me|utim. „vrteti. *uerk. Skok. Kralik 1994:339–341.v. . verkalo „pra}kaŒ Varbot rekonstrui{e hipoteti~ki psl. *uerg’h-. paralelnog ie. 35). vr~iti u zna~ewu „odleteti.< *uer„vrteti. glagola *vãrkati i *vãr~ati. grepsti. frk „brzoŒ (Elezovi} s. 474 Detaqno o slovenskim kontinuantama ie. Varbot izvodi glagol vrkati (sa ~e{}om varijantom frkati) „sukatiŒ od psl. *uerk. fr). dakle *vãr~iti (Varbot 1978:33–35).sa sinkreti~kim zna~ewem.< *uer. glagol *vârkati „bacatiŒ. vrcati (se) (id.-h. vr~ati. koji za sada nema posvedo~ene paralele u ostalim slovenskim jezicima. karakteristi~nog za ~itavo gnezdo ie. gnezda *uerg’h-). dok glagol vr~ati „~istiti lan ili vunuŒ uop{te i ne pomiwe. vrgnuti „bacitiŒ < psl. (h)vrknuti. Kralik 1994a. korena *uer.).v. gnezdo koje bi moglo biti ishodi{te razmatrane grupe re~i. porastiŒ = odfrknut „otrgnuti se od neke bolestiŒ. korena v.v. 471 Elezovi} smatra da je re~ postala od alb. up. a to su upravo oblici na osnovu kojih Varbot rekonstrui{e psl. 475 Podse}amo da je Pokorni u svom re~niku dao ~ak 13 odrednica ie.pomo}u drugih determinativa. tj.

potla~itiŒ (BER 2:31)481. Kurkina 1992:189) sa tur.„obaoŒ (EWAi II 571). uz konstataciju da je u pitawu varijanta od *kovârtati (ÅSSÀ 12:18)480.-h. kovrk „uvojakŒ (kome je tu i mesto). sko. Autorka ne negira u~estvovawe onomatopeja u formirawu datih leksema (o ~emu posebno svedo~e varijante sa inicijalnim f).214 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI odatle „bacati seŒ > „odletati. cit. Skok II 172–173 s. bacati. ~ije se zna~ewe mo`e tretirati kao izvedeno od „vrtetiŒ > „ne{to okrugloŒ (op. vrgati. O stepenu wihove „prepletenostiŒ svedo~i i paralelan semanti~ki razvoj autohtone i aloglotske leksi~ke porodice..v. ali prakti~no ostaje bez re{ewa. kovrga „izvijeni.izdvaja se u oblicima kovr~ati. pa-(la-). koverkaØâ (ESUM 2:226). U okviru ovog psl.sa kompleksnom semantikom „udaratiŒ i „vrtetiŒ > „bacati (se)Œ > „(od)letatiŒ. budu}i da se izvodi od nepotvr|enog *kavãrkam. o tome da je do{lo do ukr{tawa doma}e re~i kovr~a < psl. . Ispred osnova vrkati (< *vârkati / *vãrkati). kovrca479. leksema. koverkaØâ (v.-h. kudrav. Malinowski 1899:118. v.c. kovrd`a).)477. zbog izuzetne semanti~ke i formalne sli~nosti s. ba-. zakovrnuti predmetŒ (RSA). Sli~no tuma~ewe nudi se i za rus. vrkkau „obrazi (= oteklina)Œ < ie. Up. ukr. kovr~ast. prihvata Varbot 1979a:155).i osnovu *vârkati. Prefiks ko. na {ta je ve} ukazao i Skok l. Radi se. a u odrednici se. to-. kovr~iti. pored s. vr~ati (< *vâr~ati / *vãr~ati) alterniraju prefiksi ko-. pa se i kod izvedenica od tur. 480 Osnova *vârkati se ne obja{wava. 481 Oblik se dovodi u vezu sa rus. tako|e i zakovrknuti. i Varbot 1994.„vrteti. gnezda Varbot razmatra i imenicu vrka „~voruga od udarcaŒ. k›v›rc›k „ku{trav. Postoje i mi{qewa da je porodica re~i imenice kovr~a „uvojakŒ — turskog porekla ( Kne`evi} 1962:196.ili *vãrk.v. 479 Iznosi Miklo{i~evo i Briknerovo tuma~ewe. nivou rekonstrui{e se oblik *kovârkati. kovr~ica itd. ~e-. i tur. ~o-. k›v›rc›k javqaju zna~ewa karakteristi~na za 477 Up. Fasmer II 271). 119.-h. ~a-. loknastŒ ([kalji} 417 s. 478 U svojstvu paralele navodi se stind. gde se daqe prou~ava gnezdo psl. odletatiŒ mogao ostvariti i sekundarno (l. obrØaØiŒ. koje se tretira kao rezulØaØ izmene oblika koverØ a Øi „okretati. ka-(la-). ali smatra da se wihov uticaj na pretpostavqenu ishodi{nu osnovu *vârk. mo`da pod uticajem rus. koji se razla`e na prefiks *ko.({ko-). (Matzenauer 1881:190. Moskov 1965:70). *vã/ârk. Na psl. i bug. nestajatiŒ. *kovârtja (v. *vrt-ka. te-le-. izkavãrk(v)am œizmu~iti do krajnosti. koje se ne komentari{e. koverkaØâ. neopravdano navodi i s. zapravo. zakoverkaØi „zavrtetiŒ.c. 35)478.

({ko-). ~a-. odvrknutiŒ. œonemo}ati. Skok ove lekseme tuma~i kao pozajmqenice iz italijanskog. kovrca). zakovrcati „uviti pramen kose u kovryuŒ Piva (Gagovi} 2004).izdvaja se u glagolu iz-ba-vr~it (Skok nema. Skok ne registruje nijedan od oblika iz ove grupe.k. ali 482 Up. koja se javqa u oblicima sko-vr~ak.-h. i{-~o-vrka . skovr(n)yati „u~initi da kosa postane kovryava. u-{ko-vrkniti se (o ovom glagolu detaqnije Petleva 1993).v. u~kur i sl.~esto alternira wegova varijanta sko. 483 Up. postati zreo. ra{-~o-vrka (Skok ih ne registruje). osamostaliti seŒ. zavrnutiŒ. oblik pa-frk. i{-~e-vrkam. U semanti~kom (a mo`da i etimolo{kom) pogledu ovim oblicima bliski su i frkun. ofrknut „ubrzati razvitak. ~o. kovrcati (se) „kovryati seŒ (RSA). napraviti kovryeŒ.OSNOVE: 15) VRKATI 215 s. kovrcan „onaj koji ima kovryavu kosu. uvijatiŒ.)Œ sadr`e prefiks koi osnovu pro{irenu deminutivnim sufikskom . udevati (vrpcu. {ko-vr~ak. {ko-vrk. ostaritiŒ Uskoci (Stani}). o~ekivane oblike i zna~ewa ovog turcizma: kovrya „pramen uvijene. skovr(n)yati „saviti u krugŒ. nakovr~ka se prema navr~kam. grgurave kose ili dlake. Sa prefiksom ko. skovr(n)yati se „postati kovryavŒ Uskoci (Stani}). kao i u imenici ba-vrk. œonemo}ati. skovryati se „naborati seŒ: Skovryo se u obraze. Isto zna~ewe javqa se i u ko-vrcati „savijati u uvojke (kosu). . kovryak / kovryak „gu`vica na pamu~noj ili vunenoj nitiŒ (RSA)482. posebno kad se posmatraju u kontekstu glagola otfrknuti „porasti. ostaritiŒ. vrcati). Oblici na-ko-vr~ka.od osnove frk-. odrastiŒ. {ko-vrkqiv. ba{ ko crijevo na `aru Piva (Gagovi} 2004). frkunica „de~ak. œzaokrenuti. devoj~ica od 12–15 godinaŒ.v. ~a-vrknuti . Skok pomiwe neke od ovih oblika. Semanti~ki i tvorbeni pandan ove imenice.(v. semanti~ki i tvorbeno identi~no izbavrqiti ). ~a-frknoti . œpramen u koturi} savijene kose koji slu`i kao ukrasŒ (RSA) (v. Prefiks ba. ali bez komentara (Skok II 172–173 s. skovr(n)yati se „zasukati seŒ. Prefiksi ~e-. ~avka)483. ~o-vrkat . zakovr(n)yati „u~initi da rogovi ovnu rastu zavojito u stranu. navr~kati i vr~kati „uvla~iti. zakovr(n)yati se „postati kovryavŒ. Bjeleti} 1994a:353). œsaviti se u krugŒ. pro-~o-vrka . zakovr(n)yati „u~initi da kosa postane kovryava. up. uvojakŒ (RSA). „brzo izrasti. up. ili prosto kao bezvu~na varijanta od bavrk. i{~evrqati se sa istim osnovnim zna~ewem „brbqatiŒ. kudravacŒ. zakovryati „uviti pramen kose u kovryuŒ Piva (Gagovi} 2004). mo`e se tretirati ili kao slo`enica sa prefiksom pa. kovr~ati. fig. ra{-~e-vrkam. pustiti rogove da rastu zavojitoŒ.izdvajaju se u oblicima i{-~e-vrkati se (druga~ije Skok I 300–301 s.

Osnovno zna~ewe je „sukati. up. skovr~iti). Psl. i Iliadi 2001:72. berekin. nabaciti)Œ. zakovr~iti. Kao {to je ve} pomenuto. Skok I 139 s. zvrkast izdvaja se protetsko. „uvijati (rogove)Œ (uskovr~iti). isterati (tj. za ovu leksi~ku porodicu moglo bi se re}i da ima {irok semanti~ki dijapazon. iskovr~iti. uvla~itiŒ (vr~kati. nema neo~ekivanih zna~ewa. „brbqatiŒ (i{~evrkati se). zakofr~iti). tako|e nejasno). nabacati)Œ. i bug. mo`da i naØofrn~a œpodizati. izbavr~it. u{kovrkniti se). fregat.v. up.v.javqa se u obliku natofr~at se484. iskovr~iti „iskola~iti (tj. nakovr~ka „navu}i (tj. zakovr~iti. zanemo}iŒ. a zna~ewe „krivitiŒ daje ~itav niz sekundarnih zna~ewa: „nabrati se. uspraviti seŒ. „sukati (brkove)Œ (zakovr~ati. Prefiks to. œumretiŒ (zakovrknuti. skolofr~it nastali su verovatno od kolo i vr~iti. navr~iti se. zakovr~ati. oblici su okarakterisani kao nejasni). nasØofãr~a œpodi}iŒ. vrka)485. 486 Up. koje sa javqa kao bazi~no u slede}im oblicima: i{}ofrkat „izjuriti. naborati seŒ (iskovr~ati se. Oblici skolovr~iti. tele-zvrkan. Varbot 1994. nakovr~ka se „nagomilati se (tj. a zna~ewe „udaratiŒ stoji u neposrednoj vezi sa slede}im zna~ewima: „srkati. vrkati). neetimolo{ko z-. fr~iti. gnezdo *vã/ârk. U oblicima zvrka. pa i ne pripadaju tvorevinama koje nas interesuju. vratiti). uskovr~iti se. nasØofãr~vam (sa) œuspravqati seŒ (BER 4:540. skovr~iti se). izbaciti)Œ.v. nasØofãr~am se œpodi}i se. „lu484 Up. koje se konkretizuje u „kovrxati (kosu)Œ (kovr~ati. 485 Za ovo zna~ewe v. uspravqatiŒ (id. zna~ewe „sukati. 530 s.podrazumeva sinkretizam zna~ewa „vrtetiŒ i „udaratiŒ486. „razboleti se. Posebno mesto zauzimaju tvorevine sa dvoslo`nim prefiksalnim elementima: kala-vrkati. nakovr~iti.216 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI u razli~itim odrednicama nudi i razli~ita re{ewa. izbaciti) o~iŒ. „navla~iti. oteklinaŒ (kovrk. koje Skok obja{wava kao fonetsko poja~awe (Skok I 527–528 s. œzakr`qatiŒ (skovr~ak). fr). natofr~at se). „izraslina. skolovratiti (v. uvijatiŒ (kovr~iti. pala-zvrk. 555. vr~iti. „ko~operiti se. . up. ~ije poreklo nije sasvim jasno (o tome {ire Bjeleti} 1993:43). navr~kati). kolofr~it. u kojem. Pod pretpostavkom da su svi navedeni oblici etimolo{ki srodni. nakovr~ka). siliti seŒ (zakovr~iti. ~afrknoti „udaritiŒ. Rezultat uvijawa je krivqewe. nepristojno jestiŒ (kalavrkati. zakovr~iti. ipak. uvijatiŒ razvija se u „izbacivatiŒ.

ra{~ovrka). œdubitiŒ (~ovrka). Semantizam œvrtetiŒ prisutan je i u oblicima sa zna~ewem œprovrteti rupuŒ (pro~ovrka. *uer. „zaputiti se. moglo bi se pretpostaviti da se u wima reflektuje i semantika ie. Kako ve}ina ovih oblika ujedno ima i zna~ewe œ~eprkatiŒ (i{~evrkam. telezvrkan. ra{~evrkam. zvrka. Vlaji}-Popovi} 2002.OSNOVE: 15) VRKATI 217 dovati. ~ovrkat. . 487 Detaqno o semanti~kom razvoju glagola sa zna~ewem „udaratiŒ v. Pokorny 1163). neradnikŒ (palazvrk. zvrk). „skitnica. ra{~ovrka). zvrkan).„raskopavati. Semanti~ki razvoj „baciti seŒ > „odletetiŒ Skok pro{iruje daqim karikama „odsko~itiŒ > „oja~ati. }aknutŒ (~avrknut. 7. po}iŒ (zakovr~iti)487. zakovr~ati). grepstiŒ (v. porastiŒ (odvrknuti. „{a{av. sa kojima je u vezi i zna~ewe „{iparacŒ (bavrk. zvrkast. bulaznitiŒ (~avrknuti). pafrk).

Bori~i}) do-ba-vrqati pf. up. vet. œlutati. koje bavrqaŒ. LUTATI. 490 Ova leksika prisutna je i u jeziku folklora. 489 U Pivi se suprotan na~in vr{ewa radwe izra`ava glagolom vrq~iti œi}i pravo i bez zastojaŒ. teturati se. vijugavŒ (RSA)490 488 Zbog izuzetno velikog broja prefigiranih oblika vezanih za ovaj glagol (ili glagole). „do}i bavrqaju}i. nabavrlati „nabasatiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) bavrqa f. . potvrde su grupisane u celine. bazatiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990. pri~ati koje{taŒ: Mlogo i premlogo bavrqa{ Piva (Gagovi} 2004). „BRBQATIŒ a-vrqat impf. œbrbqati. {vra~ak je ° [avrquga. progovoriti brzo i nerazumqivoŒ Knin (RSA) za-ba-vrqati œzalutati. cucane ° Sedlaj kowa. mileti. i}i kojekudaŒ: [ta bavrqa{ po tijem xavrqama. bavrqat „nesigurno hodati (o malom detetu koje jo{ nije dobro prohodalo)Œ. „`ivac lutalac. bavrqast adj. KAKO BILOŒ. œnagraisati. œi}i bez ciqa. natrapatiŒ. izgubiti seŒ Katunska nahija (RSA) na-ba-vrqati „slu~ajno nai}i na nekoga ili ne{to. Vojv.218 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 16) VRQATI 16) VRQATI488 a) „TUMARATI. blebetatiŒ (RSA). plu}no-`eluda~ni `ivac nervus vagusŒ. lupetati. teturaju}i seŒ (Vuk. nastradatiŒ Topolovac kod Siska. „malo dete koje jo{ nije sigurno prohodalo. noge ti opale?489. lutati. Da bi se olak{alo pra}ewe izlo`enog materijala. skitati seŒ (RSA). „nesigurno i}i. „mala preslica na kojoj se deca u~e prestiŒ. „neuredno obavqati neki posaoŒ [umadija (Grkovi} 1982) ba-vrqati impf. œdetiwasta osobaŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). formirane na osnovu semanti~kog kriterija. (RSGV). bavrqak m. nabavrqati se „nalutati seŒ Lika (RSA. {evrdatiŒ Uskoci (Stani}). „lagano se kretati. {evrdatiŒ Lika. Asane ° Ma~ak je. cucu. „koji se pu`e. œtumarati. „brbqati. RJA). ispred svake grupe izdvojena su osnovna zna~ewa koja se u woj realizuju. bavrquga (RSA). „RADITI NEMARNO. TETURATIŒ. RSA) z-ba-vrqati œpromrmqati. bavrqa~a f. bavrquga u de~ijoj brojanici: Cucu. nabasati.

493 Up. œnemo}no ne{to raditiŒ. 492 Up. Grahovo (RSA) ta-vrq m. nadimak ~oveka koji mnogo a besputno govori Srbija (RJA)494 to-vrqati impf.Œ: Ne znam {ta mi je. jedva se vu}iŒ: Dok se goj gaveqa – dobro je Piva (Gagovi} 2004).Œ. Ba~ka (gra|a ERSJ) do-ta-vrqati (se) pf. tuc-muc (za govor)Œ: A on. mlogo se nagla id. sg. jedva gaveqam po ovoj zemqi Draga~evo (gra|a ERSJ). (RJA). œid. klecatiŒ Srbija. „kotrqatiŒ. zalutatiŒ Gorwe Caparde (\ukanovi} 1983)492. „dogegati seŒ Bosna (RSA) za-ta-vrqati œskrenuti s pravog puta. „besputno govoriti. Slav. teturaju}i seŒ: Isplivam. (ibid. œte{ko `vakatiŒ Timok (Dini} 1988. i s k o b e q a t i seŒ CG (RSA)493 za-so-vrqati pf. zabasatiŒ (RSA). zabasati. „izgubiti orijentaciju. uvezati kako bilo. dokle dospjeh u veliku kasarnu. ~avrqatiŒ id.). . evo gaveqam Uskoci (Stani}). vu}i seŒ Divoselo.OSNOVE: 16) VRQATI 219 avrq-bavrq / avr-bavr adv. œhodatiŒ Ba~ka (gra|a ERSJ). zakovrqiti „za}oriti. za-ko-veqati se „skrenuti s puta. is-ko-veqati se „iskobeqati seŒ (RSA). ispri~atiŒ Bos. avrq-bavrq. vaqa}e Piva (Gagovi} 2004) o-so-vrqati „isplesti kako biloŒ: Osovrqaj mi jedan {al. Lazarevi} (RSA) 491 Up. „id. „oplesti. ga-veqati „jedva i}i. (ibid. tovrqati pogrd. „pri~ati koje{taŒ Piva (Gagovi} 2004).) pre-so-vrqati „razvaliti (ne{to). a [vabe se samo obziru L. œnepovezano. „brbqatiŒ (RJA). priznade najzad da je kriv (RSA) ga-vrqati impf. baqezgatiŒ Uskoci (Stani}) za-to-vrqati (se) „za~avrqati (se)Œ: I ~isto nam je milo kad zatovrqamo u {koli ruski. „jedva i}i. gaveqati „id. 494 Ovamo mo`da i Tavrlinka li~ni nadimak u Lici (RJA). ispreturati. „pri~ati koje{ta. Lika (RSA)491 za-ko-vrqati pf. Sombor (RSA). te onako ki{an avrq-bavrq kroz ulice. vu}i seŒ Lika. „tamo-amo.) ta-vrqati impf. ispremetati (pa ponovo uraditi)Œ: Daj da presovrqamo ovu listru. Dini} 1992). a ja gaveqam — Gaveqa dijete. gaveqa 3. ne voditi ra~una kud se ideŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976) is-ko-vrqati se „izvu}i se ispod ne~ega. „i}i ote`ano. okrpiti. (ibid. œizbrbqati. œ`ivotaritiŒ: Kako si? A.Œ: Monci idu. œjedva raditiŒ. zalutatiŒ BiH (RSA) is-ta-vrqati pej. u{i mi opanu{e o‰dŠ zime id. pa nek ig. nemarnoŒ: Zasovrqo sam pe{es qesa. „teturati.

kojekako plestiŒ Uskoci (Stani}). „osoba koja mnogo koje{ta pri~aŒ Uskoci (Stani}) ~e-vrqati impf. natrabuwatiŒ CG. za~avrqati se „zaneti se u }askawu. ispri~ati ~avrqaju}i. slu~ajno nai}i (na nekoga. œslabo. natovrlati (se) „iznenada. na brzinu. zagrajatiŒ. kako bilo. ~avrquga œid. zapri~ati seŒ (RSA) i{-~a-vrqati „izgovoriti. Ba~ka (gra|a ERSJ). ~avrqat „}askatiŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). ~avrlati „ugodno pri~ati. izbrbqati se. kojekako isplestiŒ. œpri~ati. za`agoriti. natrapatiŒ CG (RSA) pro-to-vrqati œumetnutiŒ: Ni{ke gostionice . „onaj koji ~avrqaŒ: Najvi{e se govori deci: U}uti ~avrqu jedan (gra|a RSA).Œ Vasojevi}i (Bori~i}). napraviti opanke i sl. zbrqatiŒ Zlakusa. „nesmotreno izre}i mnogo koje~ega. razgovarati o koje~emuŒ Piva (Gagovi} 2004). izgovoritiŒ. recitare confuseŒ (Vuk..Œ Uskoci (Stani}) ~a-vrq m. ~avkati. „mnogo i brzo pri~atiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). ~evrqati (RJA). Up. neo~ekivano. „po~eti brzo i `ivo govoriti. „izvaliti kakvu veliku glupost. œpomalo ne{to raditi. „pri~alicaŒ Banija i Kordun (Petrovi} D.. na ne{to). koja vrlo `udi da protovrqa makar po koju tu|insku re~ Srbija (RJA)495 ~a-vrqati impf. natrtqati. ~evrqati „brbqati. ~aveqati. „pri~ati koje{taŒ Uskoci (Stani}). œkako bilo ne{to uraditi. plesti i sl. „pri~ati koje{taŒ.220 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI is-to-vrqati fig. govoriti koje{taŒ Sjenica 495 496 Iz primera bi se reklo da glagol ima zna~ewe œprozboriti. 497 Dva posledwa primera pokazuju da glagol ~avrqati ne mora obavezno imati negativnu konotaciju ({to je ina~e karakteristi~no za razmatrane tvorevine). ~avarijati. me|usobno se ispri~ati do mile voqeŒ (RSA) na-~a-vrqati se „napri~ati se.). œoglasiti se neujedna~enim. œuraditi aqkavo. ~avlati. ~avrqa~a f. imaju poslugu. „la`no predstavqati ne{toŒ Uskoci (Stani}). „{ v r q a t iŒ. napri~ati sva{taŒ Uskoci (Stani}) na-to-vrqati fig. i{~avrqati se „ispri~ati `ivo i brzo mnogo koje~ega. u~estalim glasovima (o pticama)Œ. i{}eretatiŒ. ~avrqalo n. ~avrqatiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari})497 za-~a-vrqati pf. na}askati seŒ (RSA) o-~a-vrqati „slabo. nabasati. Potkozarje (Dalmacija). „blaterare. Vasojevi}i (Bori~i}).Œ: Evo ~evrqam Mili ~arape. ~avrzgati. . RJA)496. nabrbqati. „voditi neobavezan razgovorŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983).

rastuma~itiŒ: Najboqe }e nam to Zelen ra{~evrqati. ~evrqati „brbqatiŒ F. Grabovac ( Kosor 1979:60)498. Aleksina~ko Pomoravqe (Bogdanovi} 1987). povoditi se. „quqati se. ~evrqatiŒ Uskoci (Stani}) ha-vrqati (se) impf. „posrtatiŒ Vrgada (Juri{i}). bazatiŒ. Up. œnemarno. œpo~eti pomalo padati. prigovaraju}iŒ. ~evrqat œpri~ati mnogo zakeraju}i. ra{~evrqati se „raspri~ati seŒ: Ra{~evrqalo se i ne}e da prestane. ~evrqat „cvrkutati (o {evi)Œ499. 501 Up. Lerche). {eveqam 1. besposli~iti. ~vrluga. {evrqat „lutati. ~âvrquga id. {evrquga Potkozarje (Dalmacija). {evrquga [umadija (Grkovi} 1982). zabasatiŒ BiH. „v. „osoba koja mnogo pri~a. nazive za {evu (Alauda. œrazgovarati (o deci)Œ Kosovo (Elezovi}) za-~evrqati (se) pf. teturati. nesigurno se kretati. sg. œbrbqati. Sikimi} 1999:80.v. gegati se u hodu. ~evrquga [umadija (Grkovi} 1982). blebetatiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990. ~evrquga Vasojevi}i (Bori~i}). 500 Up. Leskovac (Mitrovi}).Œ I` (Kuli{i} 1979). {vrquga Istra (Ribari} 1940). ~evrqa~a f. „dolutatiŒ Vrgada (Juri{i}) za-{e-vrqati „si}i s pravog puta. kod kojih se uo~ava izrazita varijantnost oblika: ~avrquga [umadija (Grkovi} 1982).Œ Vasojevi}i (Bori~i}) ~o-vrqati impf. III 389–390 s. nespretno hodatiŒ Ro`aje (Had`i}) {a-vrqav adj. {ovrquga i druge v. {krabatiŒ. ~avka. „po498 499 . za~avrqati (se)Œ (RSA) ra{-~e-vrqati „razjasniti. {eveqati „teturatiŒ BiH (RJA). Pirot (Zlatkovi} 1988). usta mu se zakamenila! Piva (Gagovi} 2004) ~e-vrqalo n. kao npr. ~vrqinka. œtavrqati. Za oblik {avrquga v. de~iju brojanicu u napomeni 490. „id. krivudavo i}iŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). ~avrquga Vrawe (Zlatanovi}). ~evrquga œid. {evrqati œlutatiŒ. u jeziku folklora {avrq(a): [ta }emo im piru? ° Jednu kozu gwilu ° i {avrqu i pavrqu (gra|a RSA). {eveqati „i}i kre}u}i se tamo-amo. {eva. „koji je smeten.). nesnala`qiv. Skok I 300–301 s. ~evrquga Vrawe (Zlatanovi}). ~vrq.v. {eveqat „teturati se. ~vrqiga. ~vrqu`ica. Uskoci (Stani}). krivudatiŒ. {etati bez ciqaŒ Zagara~ (]upi}i 1997) do-{e-vrqati pf. ~vrquga. brbqa koje{taŒ. œpo~eti retko padati (o snegu)Œ Uskoci (Stani}). ~evrqalica. ~vrqica. vejati (o snegu)Œ Komarnica (RSA) o(d)-{e-vrqati „od{vrqatiŒ Uskoci (Stani})501 Potvrda je starija od onih koje su date u RJA. ~ovrquga Timok (Dini} 1988). ~evrqu`ica.OSNOVE: 16) VRQATI 221 (gra|a RSA). œpisati kako bilo. Za ostale nazive. Bori~i}). fig. „v. {everquga. slabo ne{to raditiŒ Uskoci (Stani}). fig. lutati. povodqivŒ Piva (Gagovi} 2004)500 {e-vrqati impf. klatiti seŒ Piva (Gagovi} 2004). {avrquga. „nemarno i}i tamo-amo. ~evrqugica. (ibid. nestalan.

o{ovrqatiŒ id. {evrdati. levo-desnoŒ Pirot (Zlatkovi} 1989). lutalicaŒ. {evam 1. uraditi ne{to kako bilo. {vrqat „lutati. bazati. skretati (s pravca). {krabatiŒ Uskoci (Stani}). œuraditi ne{to kako bilo. (ibid. oprestiŒ. „hodati besposlen. teturaju}i seŒ (RSA). „krivudati. „gegati se. mokra}a)Œ. grubo isplesti.od {evati „{epatiŒ Zaostrog u Dalm. i{krabatiŒ (RSA) na-{-vrqati „napisati neuredno. „onaj koji {vrqa. {ovrqaqka. napisati koje{ta. ru`no. neznatan posao u ku}iŒ. „`ena nespretna i neskladnaŒ (RJA) srtatiŒ Leskovac (Mitrovi}). Druga~ije Skok III 390 s. u{eveqati „u}i nagiwu}i se ~as tamo ~as amoŒ Uskoci (Stani}). Ovaj glagol bi mogao biti izveden sufiksom -eq. za{eveqati œzamahati. bazatiŒ. {eveqa 3. œvrlo neuredno. {vrquga f. na}i (ne{to)Œ. sg.Œ. Uskoci (Stani}). „lutati. {o-vrqowa m. (ibid. „po}i quqaju}i se.) {o-vrqan. „id. „sklawati se. nemarnoŒ. besposli~iti. neve{toŒ. o{eveqati „odgegatiŒ. o{oveqati „slabo. œnalutati se. na{eveqati „slu~ajno nai}i (na ne{to). BiH (RSA). vrdatiŒ Pirot (@ivkovi}). zamlataratiŒ. prevrtati (o ptici)Œ (RJA). skitati se. gegaju}i se. nemarnoŒ id. sg. ru`no napisatiŒ id.222 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI i-{o-vrqati pf. lutati bez ciqaŒ. œza}i. n a ` v r q a t iŒ. {etati bez ciqaŒ Zagara~ (]upi}i 1997) i-{-vrqati pf. od{eveqati „v. mrdatiŒ Timok (Dini} 1988). „v. œkako bilo. id. do{eveqati „do}i {eveqaju}i. œpo ku}i ne{to raditiŒ Srem (Maksi} 1980). œoplesti kako biloŒ. kako bilo isplestiŒ Uskoci (Stani})502 o-{o-vrqati „slabo.v..) ?{-vrqati impf. i}i pijano. {eva 3. od{vrqatiŒ. „nemarno. Potkozarje (Dalmacija). œnemarno uraditi kakav posaoŒ. do}i. nabazati seŒ Zagara~ (RSA) od-{-vrqati „oti}i nekud lagano. 502 Up. {eveljiti. œpisati kako bilo. {ovrqu{a f. na{vrqati se „provesti mnogo vremena pi{u}i ili crtaju}i neuredno.) {-vrqo m. „i}i tamo-amo. „uputiti se nekud idu}i bez ciqa i bez `urbeŒ.) o-{o-lo-vrqati pf. sg. grubo isplesti. aqkavo isplesti ~arapu i sl. œprebirati. (ibid. œizlivati se (vino. Leskovac (Mitrovi}). izatkati. hodati quqaju}i se (kao plovka)Œ Crna Reka (Markovi} 1993). opresti. aqkavo ne{to sa{iti. iz istog izvora za{oveqati „slabo. . sti}i te{ko se kre}u}iŒ Du~alovi}i. ne~itko. tumaratiŒ. œraditi neozbiqno i neve{to kakav sitan. zalutatiŒ. „id. œ{vrqawem ispisati. (ibid. „skitnicaŒ Ogulin. (RJA). krv. {vrqaju}iŒ Uskoci (Stani}) u-{-vrqati „ugaziti idu}i tamo-amoŒ. uraditiŒ. izatkati.Œ. okrpiti.

preyaveqati. œbatina kojom se. s mukom nekud oti}i ili odnekud do}iŒ. „i}i tamo-amo. do}i. jedva pre}i preko nekog mesta. brbqati. „brbqatiŒ Uskoci (Stani}). neuredan. xavrqat œ~avrqatiŒ. „neve{to. nemarno crtati. `goqavŒ. „v. œotpaci uop{te (od drveta. avrqe n.OSNOVE: 16) VRQATI 223 ?ya-vrqati impf. b a c a w e m.Œ Zagara~ (]upi}i 1997). „brqiv. kamewa. {aratiŒ. neraduŒ Uskoci (Stani}). „ru`an. uyaveqati „jedva u}i u ku}uŒ Uskoci (Stani}). œzaostao u telesnom razvoju. œzapu{teno zemqi{te na kome je izraslo {ibqe i `buweŒ [umadija (Grkovi} 1982) iz-a-vrqe adv. slame. œ~avrqati. i `a-vrqati œpawkati. vrletnoŒ: Velike su xavrqe ovudijen — Ne more se proj pro ovijeg xavrqa Piva (Gagovi} 2004) ?ye-vrqat adj. Kragujeva~ka Jasenica. „zamahnuv{i rukom iza sebeŒ (RSA) 503 Up. „v. 504 Up. zame{ena travaŒ. Barawa (Vuk). ~avrqati. ru`no pisati. Mali Po`arevac (RSA). govoritiŒ. {krabati. na{vrqatiŒ Qe{tansko (RSA) ?`-vrqati impf. yeveqat se „id. yeveqati (se) „sva|ati seŒ Lovra (Mijatovi} 1983). yaveqati „id. yavrqati se „pentrati se. zayaveqatiŒ (RSA). sg. ne~itak (o rukopisu)Œ. provoditi vreme u besposlici. gakati (o guskama)Œ (RSA)504 `-vrqav adj. yaveqati „lagano. cigala)Œ Lika.Œ [umadija (gra|a RSA). i}i kroz lo{e prohodno zemqi{teŒ Piva (Gagovi} 2004) za-ya-vrqati pf. kvrge (o vo}nim plodovima)Œ (RSA) ?z-vrqati impf. uvela. „RA\ATIŒ. TRPATIŒ. avrqak m. Unac (Jovi~i}) b) „BACATIŒ. nemarno pisatiŒ Leskovac (Mitrovi}) na-yvrqati pf. lutati. nevaspitanŒ Pirot (Zlatkovi} 1990) ?x-vrqam 1. lutatiŒ. œpri~ati. „{vrqati. zayaveqatiŒ CG (RSA)503 xa-vrqa f. zayaveqati „po~eti yaveqati. mlati vo}eŒ. (obi~no u mno`ini) œzemqi{te kamenito. priyaveqati „te{ko. nayaveqati se „nasva|ati seŒ Qe{tansko (RSA). kr`qav. œsva|ati seŒ Vasojevi}i (Bori~i}). avrq œpolegla. neravno. naporno prispeti. yaveqati se „prepirati se. razbrbqati seŒ CG. Piva (Gagovi} 2004). œgomila raznih otpadakaŒ [umadija (Grkovi} 1982). iznemoglo i}iŒ. pogrd. sti}iŒ. . œpoko{en i delimi~no istruleo korovŒ Srem. „{ v r q a t i. coll. „KOLA^ITI (O^I)Œ a-vrq m. prigovaratiŒ Unac (Jovi~i}). preyeveqati „te{ko. impf. yavrqat „~avrqatiŒ [umadija (Grkovi} 1982). sporo. œkakvogod drvce u zemqiŒ (RSA). œkoji ima pege. sva|ati seŒ Uskoci (Stani}). zayeveqati „v. „GOMILATI.

œgojno. bavrqak œmali {iroki plast senaŒ. . ubeditiŒ: Skovrqila baba devojku i dovedo{e je [umadija (gra|a RSA) pa-vrqak / po-vrqak m. na-so-veqiti „nabacati. nasovrqati. „gomilati jedno na drugo. œsaleteti. izvaditi. kovrqati œid. „donositi na svet. de`mekasto deteŒ. nakoveqati „nara|ati dosta deceŒ Qe{tansko (Te{i} 1977). nara|atiŒ.Œ Leskovac (Mitrovi}) na-ko-vrqati pf. P~elice (RSA) ko-vrqati impf. nagomilati ne{to bez redaŒ CG (RSA). pej. vrwati). na-sa-vrdavati (se) „gomilati se. po}iŒ Piva (Gagovi} 2004)) is-ko-vrqati pf.Œ: Na brzinu nasavrqasmo kladwu. „izbacitiŒ [umadija (RSA)505. œzaputiti se. nagomilavati seŒ CG (RSA). hitnuti u daqŒ. „nata}i.Œ (v.Œ Ro`aje (Had`i}). œizre}i. iskovrqim 1. naslagati rastresito. sa „normalnimŒ prefiksom is-po-vrqati „izneti na videlo. „nabacati. 507 Up. „sipati kojekako i koje{taŒ Kosovo (Elezovi}) za-ko-vrqiti pf. debeqasto. „baciti. izbaciti (naj~e{}e neo~ekivano. „id. „izroditi. iskola~iti (o~i)Œ Vrawe (RSA). nakovrqat œnabacati ne{to bez redaŒ (sic!): Nakovrqala devet dece [umadija (Grkovi} 1982)506. ra|atiŒ Kragujevac (RSA). iznenada). [abac. œpore|ati ne{to bez redaŒ Ma~va (gra|a ERSJ). 506 Iz primera se vidi da zna~ewe nije dobro definisano. ve} da je: œizroditi. zavitlati. iz istog izvora sovrwati „id. sg. navu}i. ispovrqati „ispri~atiŒ Piva (Gagovi} 2004). pej. fig. osobito mu{kar~eŒ. debeo i neugledan ~ovekŒ Bawani (gra|a ERSJ) na-ka-vrqiti pf. izvalitiŒ (RSA). œomawi kamenŒ Uskoci (Stani}) so-vrqati impf. izgovoriti. obu}i. nakov r q a ti œnara|ati deceŒ Ro`aje (Had`i}). nego i’ samo nakavrqi malo i tako ide V. b a c i t iŒ Uskoci (Stani}). „gojno. debeqasto. {ta ig tako sovrqa{? — Sovrqo je zid i eno mu se s l o g r w o Piva (Gagovi} 2004)507 na-so-vrqati pf. obutiŒ: Nikad ne}e da zakop~a kaik~i}e na cipela (sic!). pa se sorga Piva (Gagovi} 2004)509 505 Up.224 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ba-vrqak m. n a t o v r q a t iŒ: [to si nakovrqala toliku vodu u jelo? Kosovo (Elezovi}) s-ko-vrqiti pf. izvu}i. Up. œkamenica koja se mo`e zapovrteti. i koveqati „~esto ra|ati decuŒ. 508 Up. ne zbijaju}iŒ (RSA). œnasuti. na-sa-vrqati508 „id. podrug. œmali. kovrqat podrug. potegnutiŒ. Ma~va. 509 Up. is-ko-vrqiti „razroga~iti. trpatiŒ: Slo`i drva lijepo. nara|ati (dece) u velikom brojuŒ Kragujevac (RSA). de`mekasto dete.

debela granaŒ. œpri~ati koje{ta. naturitiŒ Uskoci (Stani}). batovrqaka f. ba-to-vrqast adj. œizbaciti. baqezgatiŒ. napri~ati sva{taŒ. œpasti kome na teretŒ512 Uskoci (Stani}). na-po-vrqati se „navrsti se. nagomilati seŒ Uskoci (Stani}). œizbaciti. œkakav ru`an krupan predmetŒ Uskoci (Stani})515 ~a-vrqak m. istoveqati (se) „izbaciti iz sebe gomilu izmetaŒ. tra`itiŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983) ta-vrq m. fig. natovrwat se œnavu}i mnogo ode}e. natoveqati „nasrati.v. œizvaliti kakvu veliku glupost. 514 Up. 513 Up. œsitan klip kukuruza koji se odvaja pri istovaruŒ Ma~va (gra|a ERSJ) i{-~e-vrqit pf. ali je verovatnije da su u vezia sa bat m. iz istog izvora toveqati „izbacivati iz sebe izmet u velikoj koli~iniŒ. „natovariti. fig. „uporno navaliti. batovrqak. primere u a) grupi). „onizak a de`mekastŒ. vrwati). œ m a l o d e b e q u { k a s t o d e t eŒ. natrpatiŒ Cetiwe (RSA). œnabacati kojekako. „velika gomila izmeta koji se izbaci iz sebeŒ. „najesti seŒ. œiskola~iti. tovrqak (oblike spaja zajedni~ka semantika „mali i debeoŒ). œdobro se najesti. 512 Up. i{~evrqiti se „izbe~iti se. prejesti seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990)514 to-vrqak m. baqezgatiŒ (v. „batovrqast ~ovekŒ. batovrq. razroga~iti (o~i)Œ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). batovrqan. 511 Svi navedeni oblici sekundarno su razvili i figurativno zna~ewe „pri~ati koje{ta. navezati seŒ (RSA). „onizak a debeo ~ovekŒ CG (RSA). zasratiŒ. nakupiti se u ve}em brojuŒ (RSA). izgurati ne{to te{koŒ id. natoveqati se pogrd. „maq. batoglavac „neki crvi} b a t u r a s t e (= zadebqao. U navedenim oblicima mo`da je do{lo do „aglutinacijeŒ prefiksa ba-to-. „batovrqasta `enaŒ. opteretiti (se)Œ Zagara~ (]upi}i 1997)513. natovrqat (se) œnabaciti na sebe mnogo ode}e kako bilo. batovrqac m.OSNOVE: 16) VRQATI 225 u-so-vrqiti pf. pogrd. natrontati seŒ (v. (ibid. natovrqati se „nagomilati se. „~ovek malog rasta i velike glaveŒ Qe{tansko (Te{i} 1977)510 to-vrqati impf. Up. ba-ta-vrqak m. zaobqen) glaveŒ (RSA) v. izgurati ne{to te{koŒ. up. œnapadati u velikoj koli~iniŒ. iskola~iti se (o o~ima)Œ (RSA) 510 Up.)511 na-to-vrqati pf. batovrq. natovariti (se). . zahtevati. up.Œ. œslu~ajno se dogoditiŒ. i ERSJ 2 s. 515 Up. batina. œizbacivati iz sebe izmet u velikoj koli~iniŒ Uskoci (Stani}) is-to-vrqati (se) pf. iz istog izvora toveqak „id. „izbaciti iz sebe gomilu izmetaŒ. œnakupiti se.

œkolutati.Œ: Zakovrqo jednu zipu. œzateturati se. naprasnoŒ Sokobawa. (OD)LOMITIŒ. „na~initi kovr~e. Kru{evac. nema vi{e od `ivota ni{ta Go~ (gra|a RSA) ka-vrq m. œne postaviti neku stvar u odgovaraju}i polo`ajŒ. koturati se. œrazboleti seŒ Crna Reka (Markovi} 1986)517 is-ko-vrqati pf. prevr}u}i se. nagomilavatiŒ.. umrsitiŒ Timok (Dini} 1988) ?{-vrqiti pf. Bosna (RSA). „lako roditiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) ?pa-frqnut pf. „po~eti kovrqati. inf. Up. prevrtati (o~ima)Œ. koturati. zakoviqiti (v. „napraviti nered. „id. sg. „baciti. ~vornovat odlomak od drvaŒ. „kratak. œ(RA[)^EPITI. sg. vaqati se. kovrqati se „pomerati se. UMRETIŒ ka-vrqati se impf. zakotrqatiŒ BiH (RSA). iron. iz istog izvora kobrqat. œru`na i glupa osobaŒ Vasojevi}i (Bori~i}) ko-vrqati impf. Podunavqe (RSA). kotrqati seŒ Makre{ane. Podriwe. u~initi kovr~avimŒ Poqica (RSA) na-ko-vrqit / nakovrqit pf. onesvestiti seŒ. „klonuti. . (ibid. viqiti). kotrqatiŒ CG. uvojke na ne~emu. œkotrqati seŒ: Kavrqa se. œ{eprtqaŒ. œzaneti se. „jako se naqutiti. kofrqnut pf. U`ice. „ra|atiŒ. vrnuti). za-ko-vrqiti „udariti. œumreti napre~ac. nako. „(IS)KRIVITI (SE)Œ. rasturiti. œtrpati. odbacitiŒ Lika (RJA) ko-frqat impf. KOTRQATIŒ. pastiŒ. fig. œuraditi neku stvar netemeqnoŒ.) to-frqat impf.226 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ras-~o-vrqi 3. kavrqi} dem. zakovrqi 3. œumreti naprasnoŒ (RSA). ‹ se œiskriviti se. 516 517 Up.?). u istom zna~ewu zakovrnuti (v. naprasit ~ovekŒ id. zateturati se. (Bori~i}) v) „OBRTATI. œra|ati dosta dece a ne mo}i ih izdr`avatiŒ id. Pocerina (RSA) a-ka-vrqa f. dan po dan. sko~iti od qutineŒ. „ZANEMO]I. „pomerati obrtawem. umalo nas grdom nagrdi Piva (Gagovi} 2004). „qut. naglo zanemo}iŒ. lupitiŒ Timok (RSA acc. Piva (Gagovi} 2004). kretati se obr}u}i se. onesvestiti seŒ. pafrqko m. Piva i Drobwak (Vukovi} 1940:385). prevrtawem. „iznenada se razboleti. kovrqat „kotrqatiŒ [umadija (Grkovi} 1982)516 za-ko-vrqati pf. „iznenada se razboletiŒ.

„kovitlac. „imati bled. . Kru{evac (RSA) o-~e-vrqiti pf. kovrqu{ka „okretaj. i{~eviqiti (v. „i{~a{itiŒ Bos. Petleva 1978:55). œneugledna. œokruglasto par~e drveta koje se lako kotrqa po zemqiŒ Pocerina. mr{av izgled. zna~i baciti ga da se okre}e u zraku BiH (RSA) na-ko-vrqa f. „lakomislena i priglupa osoba koja je uz to i ru`naŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) a-ko-vrqa pogrd. iskoviqiti. ~etvorono{keŒ Uskoci (Stani}). œ`enska kapa (u narodnoj no{wi) na~iwena od crvenog platna i ispuwena vunomŒ (RSA). „otkinuti zavr}u}i. œispru`iti. ~e-vrqit œid. kovrqak „vrsta kape koju nose udate `ene u DalmacijiŒ518. i{~evrqiti se „i{~a{iti se. bot. pokazatiŒ Uskoci (Stani}).)Œ Kordun (gra|a ERSJ) i{-~e-vrqiti pf. okresatiŒ Uskoci (Stani}).Œ (Skok I 681 s. 518 Up.OSNOVE: 16) VRQATI 227 biti u nepravilnom polo`aju (o stvarima)Œ [umadija (Grkovi} 1982) ko-vrq m. „odlomiti. œmala krastaŒ. nakovrqke „kotrqaju}i se. „na nogama i rukama. bez re{ewa. biti mr{avŒ519. deformisati seŒ Makre{ane. „odlomqena ili okresana grana. o~evrqit „odvojiti granu od drveta. masti i jajaŒ Leva~ i Temni}.. viqiti). Draga~evo (\ukanovi} 1995). (ibid. œ~epiti plod {qive da bi se izvadila ko{ticaŒ. iskriviti se. o~evrqak „sporedna gran~ica. œvrsta igreŒ Uskoci (Stani}). ru`na osobaŒ id. vaqaweŒ: Ona se ovca ne{to okre}e u kovrqu{ku. ovrqina. Me|a. œlo{e zatesati (kolac i sl.) ~e-vrqiti impf. odlomak. Truba~ev 1973:85. ovrq. hovrlica. Jagodina. 519 Up. œvrsta biqkeŒ. i{~evrqit „rascepati i delimi~no odvaliti granu tako da se jo{ malo dr`i uz drvoŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990).Œ Vasojevi}i (Bori~i}) za-~evrqiti pf. odlomqena od stablaŒ (Be}kovi}. o~evrqak m. hovrlica „id. sira. vihorŒ. odvalitiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990. Bori~i}). prevr}u}i se. okresakŒ Uskoci (Stani}). obr}u}i seŒ: Baciti kamen nakovrqke. kovrqan „jelo od kukuruznog bra{na.v. Glasinac (gra|a ERSJ). odvrnutiŒ: Uvati koko{ i o~evrqi joj {iju — Kako je ovi jawac o~evrqijo rog? Piva (Gagovi} 2004). Mali Zvornik (gra|a ERSJ). œodvaqivati granu sa drvetaŒ Ro`aje (Had`i}). Grahovo (RSA). „vrsta trave okrugla kao kotur koja se s jeseni odvoji od zemqe pa je vetar kotrqa drumomŒ Ba~ka.. sigurno je ne{to bona Pro{}ewe (Vuji~i}) ko-vrqice adv. kovrqica f.

„~ovek iskrivqenog vrataŒ. „i}i tamo-amo. o-de-veqi se 3. (ibid. œpresti. pogre{noŒ. (Marseni} 1986:47) ?de-vrqiti impf. œnesigurno i}i. sg. „rascepitiŒ. (ibid. „iskriviti (se)Œ. impf. izopa~iti seŒ id. iz-en-de-veqit (se) „postaviti (se) u kos polo`aj. izandavrqit se „iskriviti se. prevrnu}e se Vasojevi}i (Stijovi} 1990). œra{~epiti. sg. iz-de-veqiti se „osloboditi se. ~ovrqi se œkriviti seŒ. (pjan i star). „i}i ustranu. teturati se. œ~ovek i{~a{enog karakteraŒ id. izraz u andavrq „onako kako ne treba. œodlomqenŒ. motati seŒ. fig. stavu. rugati seŒ id. (Bori~i}). biti mrzovoqanŒ (uglavnom perfektivno odeveqio se) Crna Reka (Markovi} 1986). sg. {a{avŒ Vasojevi}i (Bori~i}) ra{-~e-vrqit pf. i vrqati „lutatiŒ. krivitiŒ Crna Reka (Markovi} 1986). „raskinuti udarom deo ko`eŒ Leskovac (Mitrovi}) ~o-vrqi 3. (Stijovi} 1990). o~evrqen adj. naopakoŒ Zlakusa (RSA)520 è vrqati1 impf. mrsiti (travu. (Bori~i}). „otegnuti se. iskositi seŒ. i~ovrqenko m. œnaopako. {to si ga izendeveqio — Vi|i kako se izendeveqio ona stog. œotka~en. vrlekati1 „lutati. Potkozarje (Dalmacija). naopako. mimo redaŒ id. fig. (Stijovi} 1990).. œvaqati se. ustranuŒ id.) ?anda-vrqit (se) impf. (Markovi} 1993) i-~o-vrqi (se) pf. lutati. upredatiŒ Poqica. Du~alovi}i. ra{~evrqit se „rascepiti seŒ id.)Œ Gru`a. „iskrivqavati. 521 Up. izvla~iti seŒ. iskositi (se). otarasiti seŒ BiH (RSA). pogrd. œgaziti. ra{~ere~iti. (ibid. zavrqati „zabasati.. ostati pri svome mi{qewu. œplaziti se. „onako kako ne treba. blesav.) anda-vrq adv. bazatiŒ (RSA). i}i u andavrq „zastraniti. `ito i sl. œpromeniti karakterŒ. œukrivo. bez ciqa. vrqkati „skitatiŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995). razvrnutiŒ id. vrqati se „verati seŒ (RSA)521 520 Up. zadretiŒ id. „nakrivo. „kriviti (se). {evrdatiŒ: Govori se u Lici: vrqa. ukosoŒ id. odvajati seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}) na-de-vrq adv. „tvrdoglavo zapeti. (Markovi} 1986) po-~o-vrqi se œizvitoperiti seŒ. iskositiŒ.) iz-anda-vrqit „iskriviti.) na-~o-vrq adv. œpokvariti se. œvrdati. œprozliti seŒ id. i}i pogre{nim pravcemŒ id. zabluditi. (ibid. ra~evrqim 1.228 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI 247). . œobqubitiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). iskrivqavati (se)Œ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) za-ando-vrqit pf. izgubiti putŒ Vrgada (Juri{i}). nakriviti (se)Œ: Dr`i kosijer pravo. {evrqa .

œteturati se.Œ. izra|atiŒ (Vuk. da ne zaboliŒ Banija i Kordun (Petrovi} D. „razbacatiŒ Timok (Dini} 1990) vrqak m. zavrndaqati. „izbaciti. isturitiŒ Kwa`evac. œ(pu{ku) ispaqivatiŒ. vrqat. Ro`aje (Had`i}) è vrqati2 impf. izgubiti seŒ (RSA). œseno s t r p a n o u maloj koli~ini. gaze}i mrsitiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). Pirot. vulg. vrleknuti „bacitiŒ CG. stihijski radŒ Unac (Jovi~i}) ovrqe adv. vrlecati (se) „bacati (se)Œ CG (RSA). „omawi kamen. „zalutati. up.?) razvrqit œ{irom otvoriti. sg. pogledati iskosaŒ Kragujevac. zabasati. „prestati raditi. œdoneti dete pre vremena. 523 Up. Pirot (RSA)522 zapovrqiti pf. otkotrqati seŒ. frkun „id. {evrdatiŒ CG (RSA). izvrqen adj. ispovrqiti. vrqati se „bacati se (ne~im)Œ Svrqig. œpisati brzo i r|avoŒ. „iskola~enŒ: Ima i`vrqene o~i Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986). vrqaknuti „zamahnuv{i baciti. (RSA). vrqakati (se) „bacati (se)Œ. œgaziti. vrkun. œnabacati. izvitiŒ. neprecizno. vrqa~iti. kamenica koja se mo`e b a c i t i iz rukeŒ.OSNOVE: 16) VRQATI 229 za-vrqati pf. Navedeni oblici pokazuju na koje se sve na~ine modifikuje osnova: zavrlekati. vrqiti „baciti. kako biloŒ Potkozarje (Dalmacija). zavrqa~itiŒ. vr{qat „raditi samovoqno i neodgovornoŒ. ‹ se „baciti seŒ. œizbuqiti. œnaglo nekud oti}i. œpoodraslo deteŒ523 Uskoci (Stani}) bazatiŒ. œizgrbiti. roditi (iz vi{e puta). zavrle~iti. nabacivatiŒ Svrqig.). RSA). inf. natrpatiŒ Kwa`evac. hitnutiŒ. 522 Up. zavrqaknuti. zavrlecati.Œ (v. pobacitiŒ. otperjatiŒ.Œ Potkozarje (Dalmacija). ostaviti zapo~eti posaoŒ Dvorska (RSA) izvrqiti pf. œodleteti. œbacati. razvrqa 3. nemarno. otprilikeŒ Unac (Jovi~i}). fig. ugazitiŒ Uskoci (Stani}) u-vrqati „izgaziti. k-vrqeknuti „id. zavrndaqiti. pogrbitiŒ. razdrqiti. . zamrsitiŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995) ovrqica f. izbuqiti u kogaŒ id. Timok (RSA acc. Bos. Gorwe Caparde (\ukanovi} 1983). vrlekati2 „id. ra{~evrqitiŒ Vasojevi}i (Bori~i}). œotprilike. iskola~itiŒ Uskoci (Stani}) navrqati pogrd. zamrsiti (`ito. ispovrqa~iti „pogledati {iroko otvorenim o~ima.)Œ (RSA) po-vrqati „pogaziti. œizgaziti. vrkati). œumretiŒ Lika. œnasumice. travu i sl. izvrqiti se „pogledati razroga~enim o~ima.Œ Uskoci (Stani}) : k-vrqanuti „lako udariti. „nara|ati. [umadija (gra|a RSA).. œizdignuti. Draga~evo (gra|a ERSJ). naviq~i}Œ. œneprecizan. ofrqe œid. Petrovac (RSA). zavrtqati „zavrqa~itiŒ (RSA).

> h. vrqati1 i vrqati2. tuma~e}i ga kao onomatopeju kojom se opona{a zvuk ba~enog predmeta. frqit pf. naobrqice.> v. 527 Na drugom mestu Skok priznaje da nije jasna semanti~ka veza glagola vrqiti „bacitiŒ i prideva vrqav „u koga je jedno oko o{te}enoŒ (Skok I 531 s. œxangrizava `enaŒ id.Œ). ustranu. o{tro. „baciti. œoslabiti. Skok u vezu sa ovim glagolom dovodi i oblike koji svojim zna~ewima pre idu uz vrqati1 i vrqati3 (koje uop{te ne pomiwe). oblik *xvãrliti / *xvãrl’ati (ÅSSÀ 8:135). ukosoŒ Srem (RSA)525 · Glavni problem koji se ovde name}e jeste poreklo same osnove. naobrqke „krivo. kovrqak „`enska 524 Izvedenice: vrqa. qutitoŒ (RSA). gore). On konstatuje da oblik sa inicijalnim h. ali fonetsko obja{wewe odre|enih relevantnih oblika zapravo zasniva na pretpostavci o postojawu inicijalne grupe hv-526: hv. œisto {to vrqati2Œ. frljati). U izvoru su navedena jo{ i ova zna~ewa glagola: „gaziti po ne~emu ili nekome. œsko~itiŒ. hitnutiŒ. razrokoŒ Uskoci (Stani})524. „okre}u}i se. vrqat œbiti nestalan. 526 Ova suglasni~ka grupa rekonstrui{e se i za psl. vrqokas.({vrqati). p r e v r t q i vŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002) zavrqati pf. zveratiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). „baciti. œjako se naqutiti. œpopreko. jeziku (ima ga bug. zast. koso. naoviqke „nakrivo. potvrda ovog glagola u odrednici se navodi samo hrliti „`uritiŒ. vrqav.(hrliti).(vrlet). vrqook527. praviti neredŒ. vrqook. vrqokile.) „boja`qivo. ali ona pre pripadaju glagolu vrqati1 (v. koso. ili dva (mo`da i tri) genetski razli~ita oblika koja su se slila u zajedni~ku fonetsku formu? Sastavqa~i RSA izdvojili su dva homonimna glagola. zavrqa~a f. vrqe{. frqnut pf.) vrqke adv. Da li je u pitawu jedan glagol. zavrqan œblesav. „roditiŒ. naovrqke.-h. vrqit „gledati u k r i v o. onemo}atiŒ (RSA) vrqav adj. navrqe (gledati i sl. vrqoka. 525 Up. razbesneti seŒ. naheroŒ. {vrqati. npr. vrqav. koturaju}i seŒ Uskoci (Stani}). vrqookas. hv. navrqiti se „nakriviti seŒ. ludŒ Vojv. œprevrtqiv (o vremenu)Œ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). (ibid. ispod okaŒ. (RSGV). œgledati ukoso. „nasutiŒ).v. kojima smo mi prikqu~ili i tre}i — vrqati3. Od s. naovrqce „nakrivo.> {v. Skok fakti~ki razmatra samo glagol vrqati2 u zna~ewu „bacatiŒ.-h.nije potvr|en u s. kovrqati „kotrqatiŒ. ukosoŒ (RSA). . Pored oblika ~ija se zna~ewa zakonomerno razvijaju od osnovnog „bacitiŒ (kao npr. hvãrlàm „id.230 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI frqati impf. hv. vrqo. hitnutiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) è vrqati3 impf.

*vârlavã. vrljati. ~ini se da se mogu izdvojiti dva zasebna leksi~ka gnezda — * vârtl’ati (> v r qati 3 ) i *xvãrl’ati (> vrqati2). svi pomenuti glagoli zapravo su genetski identi~ni i mogu se svesti na ie. napomena 67). uvijati. koji s. natovrqati se.(Varbot 1977:32). virla~ „buqav ~ovekŒ. {vrljati). *kavârt-lâ (v. Ovde inicijalno {. Druga~ije tuma~ewe nudi se u ESUM. *vârlo-okã œrazrokŒ (v. tra`itiŒ. . vrqav „razrokŒ izvodi od øsl. Posmatrano na najdubqoj ravni.izvodi od prefiksa sã.v. obrtawe. koren *uer.-h.). ali on smatra da u wihovoj osnovi le`i glagol *vârteti (Borys 1999:133. natavrqati svode na psl.OSNOVE: 16) VRQATI 231 kapaŒ itd. vrdati. *vârl. {vrqati u zna~ewu „besposleno kojekuda hodatiŒ (i „po ku}i koje{ta raditiŒ).„vrteti. Na psl. blr.(kao {kopiti < skopiti) (Skok III 426 s. up. Skokovo mi{qewe da su neki od pomenutih oblika u vezi sa *vârteti dele i autori ÅSSÀ.(*vârdl-) „okretawe. s. denominal od psl. *uer. Da je vrqati moglo nastati od vrtati (preko vr(t)nuti) dokazuje i niz srtati > -sr(t)nuti > srqati529.„vrtetiŒ (v. Varbot 1978:33). u s. nivou.v. gde je ve} uveliko do{lo do diferencijacije i osamostaqivawa etimolo{ki srodnih oblika. up. up. razrokoŒ mogao bi se svesti na psl. varlavoki. bez preciznijih obja{wewa. (h)vrljati. vrludati. strmŒ. „izbuqene o~iŒ. kovrqak. virlaØá „buqookŒ. i I 531 s. Na sli~an na~in obja{wava ove oblike Bori{. ni`e). prevrtaweŒ (ESUM 1:380)528. od *vârlo „poluga. 528 Sasvim druga~ija etimologija.c. i daqe sa vrqati. Loma 2000:616).v. On tako|e dopu{ta da su mnoge od ovih leksema u vezi sa *vârteti (Skok I 698–699 s. Glagol vrqati3 œgledati ukoso. ruda (kod kola)Œ. 529 Varbot komentari{e oblik srqati kao o~igledno sekundarno obrazovawe od korena *sârt. a imenicu kavrq na psl. III 628 s. savijatiŒ > „bacatiŒ530. jeziku suglasnik q u vrqati mogao se pojaviti kao umek{ana varijanta od t u vrtati (umesto } u vr}ati). gde se ukr. Jedini glagol iz prve semanti~ke grupe.-h. opqi umesto op}i. 530 Ovaj semanti~ki razvoj karakteristi~an je za ~itavo gnezdo ie. virla {aq.v. *vârl’ati. Skok dovodi u vezu sa {vrndati „po ku}i koje{ta premetati.-h. prideva *vârlã „kos. predla`e se u ÅSBM 2:61–62 s. *natovârt(â)l’ati / *natavârt(â)l’ati. u kome se grupa tl morala uprostiti u l (l. Za razliku od ukrajinskog.v. virlaØiè „izbuqen (o o~ima)Œ. frljati).

). ta-. slikovito) mo`da najboqe defini{e svojstvo. Tomanovi} vidi u ovom obliku rezultat kontaminacije baviti „boravitiŒ + vrqati (Tomanovi} 1938–39: 207)534. Na taj na~in osnova vrqati figurira kao svojevrstan „repraesentans specieiŒ. ~e-. ka-. V. dopu{taju}i i mogu}nost da se radi o ekspresivnom ba. avrq). ali da je istovremeno pomi{qao i na postawe od baviti. ili od izvornog *okovrqa. ~a-. primer koji najpotpunije pokazuje svu razu|enost i slo`enost analiziranog tvorbenog procesa. 532 531 .(Loma 2000:612.izdvaja Petleva 1980:67. -prdati). ha-. Na sli~an na~in mogao bi se protuma~iti i glagol avrqat œneuredno obavqati neki posaoŒ. U vezi sa glagolima avrqat i bavrqati stoji i prilog avrq-bavrq (v. ga-.itd. Ovaj hemijski pojam (naravno. gde se predla`u dva mogu}a tuma~ewa: ukr{tawe sa akati.v.c. Skok smatra da je bavrqati nastalo onomatopeizacijom (umetawem r) iterativa bavqati (Skok I 124 s. 533 Up. i ERSJ l. tr~ati kojekudaŒ (iako smatra da ovakva obrazovawa i jesu nastala prema turskom tvorbenom modelu tipa kiUp. to-. od havrqati533. Ovamo spada i prilog izavrqe (l. ali i gubqewem inicijalnog suglasnika npr. Skok l. Loma tuma~i ovaj glagol kao rezultat dekomponovawa oblika *obâxvrl’ati (sa obâ „unaokoloŒ). lutatiŒ tako|e me|usobno korespondiraju531. U obliku bavrqati prefiks ba. analogno obja{wewe oblika alaprda (v. avrq-bavrq). baviti se). za wu se vezuju gotovo svi dosad registrovani ekspresivni prefiksi: ba-. kao ~eprqati od ~epati (l. Elizijom inicijalnog suglasnika mogao bi se objasniti i oblik akovrqa < nakovrqa. predispozicije nekih osnova da privla~e i vezuju za sebe ekspresivne prefikse. Ostaju}i u domenu hemijske terminologije. avare olmak „besposli~iti. Kurkina 1982b:184. S obzirom na izuzetnu „valentnostŒ532 razmatrane osnove. *xvãrl’ati podelilo se na vrqati2 i vrqati1.-h. za osnovu vrqati s pravom se mo`e re}i da je izrazito „polivalentnaŒ.c. izdvaja se protetsko a-. oblik bez wega: vrqak œvrta~a obrasla {ipragomŒ Zaglavak (ERSJ 1:55–56 s. U obliku avrq. koji se dovodi u vezu sa vrqati < *xvãrl’ati.c. i ERSJ 1:90. vrqoka œrazroka `enaŒ.c. so-. jezika i gnezdo psl. Napomiwemo da zna~ewa „bacatiŒ i „tumarati. {a-. 534 On podse}a da je Dani~i} smatrao kako je ova re~ turskog porekla (< warylmak). ~o-. {e-. {o.232 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Na nivou s. up. ko-.v.).v. tj. Skok odbacuje Dani~i}evo tuma~ewe od tur. S druge strane. v. up. ovaj oblik mogao je nastati pogre{nom dekompozicijom ob-avrqati (umesto oba-vrqati) (tako ERSJ 1:56 s.).).

536 535 . Petrovi} 1994.v. Oblik gavrqati. nakavrqiti. ~vornovat odlomak od drvaŒ u moskovskom praslovenskom re~niku svodi se na psl. sipatiŒ.c. padne. budu}i da u osnovi navedenih s. Iskqu~ivo na osnovu s.-h. 211). Bjeleti} 1994a:354). koji se tuma~e kao obrazovawa od prefiksa na. oblici *natovârt(â)l’ati / *natavârt(â)l’ati. navrqati. iskoprcati se + vrqati. dotavrqati „dogegati seŒ.). up. zakovrqi „klone. pri ~emu se konstatuje da je starina oblika problemati~na (ÅSSÀ 23:164)537.v. daqe). ali ni sam nema kona~no re{ewe (Skok I 78 s. vrljati). ukoliko nije zvu~na varijanta od kavrqati.). zakovrqati „zakotrqatiŒ. o~evrqiti „odlomiti. izvode}i ga od kotrqati (< koturati.-h. iskopeqati se. 537 Nije jasno za{to u ÅSSÀ nije rekonstruisan i oblik bez umetnutog -to-. Me|u kontinuante psl. Skok pomiwe oblik natovrqati kao paralelu oblika nakovrqat.v. U oblicima kavrqati. potvrda natovrqati se. zatavrqati „zalutatiŒ. razboli seŒ (Petleva 1994a:336). Prefiks ko. potvrda le`i glagol *xvãrl’ati (v.OSNOVE: 16) VRQATI 233 tap mitap535). ali bez komentara (Skok s. *kavârt-lâ (v.-h. iskola~itiŒ (Bjeleti} 1994:268. (h)vrljati.cc. o b r t a t iŒ. Na drugom mestu Skok daje druga~ije obja{wewe oblika kovrqati „vaqati. okresatiŒ.i glagola *vârt(â)l’ati sa umetnutim -to-. kavrq izdvaja se prefiks ka-. vrljati536.(ta-) izdvaja se u oblicima tavrqati „teturatiŒ. kovrqak „`enska kapaŒ (Skok l. a iskovrqati se (iz ne~ega) (Boka) rezultatom kontaminacije iskopati se. Petleva 1980:67). iskopati se iz ne~ega vrqawem (Tomanovi} 1938–39:209. navârt(â)l’ati. dok oblik dotavrqati se „do}i pipaju}i po mrakuŒ tuma~i Detaqnije o tome v. nabrbqati. natovrqati „nasuti vodu u jeloŒ (Petleva 1980:67). U srpskom etimolo{kom re~niku ovaj prilog se dovodi u vezu sa vrqati < *xvãrl’ati (ERSJ l.izdvaja se u oblicima kovrqati „kotrqatiŒ (Matzenauer 1881:190. Petrovi} 1993. Tomanovi} oblik kovrqati smatra rezultatom kontaminacije kotrqati + vrtjeti. tako|e i kavrqati.v. Oblik kavrq œkratak.mogli bismo svrstati i oblike o~evrqak œodlomak. iskovrqim „izbe~iti. tj. nasilnom izmenom suglasnika t > v prema vrqati (Skok II 169 s. denominal od kotur).. kota~). sadr`i prefiks ga-.c. natavrqati „nagomilati se. Ovakvom tuma~ewu protivi se semantika. s. kotrqati. *kavârtã). ÅSSÀ 9:167 s. natrpati. Skok s. nakovrqat „nasuti vodu u jeloŒ (Skok l. Prefiks to. okresakŒ. avrlj-bavrlj). uraditi aqkavoŒ rekonstruisani su psl.v. natovariti. tj. kovrqati œkotrqati. *vârtl’. Bjeleti} 1994a:354).

nasomr|en s. naslagati rastresito. zamrsiti koseŒ poslu`io tur.v. U oblicima xavrqati. tretira {.v. vidimo na delu dodatnu ekspresivizaciju prefiksa {o-.u xvrqati. Skok.treba tuma~iti fonetskim putem tj. ne zbijaju}iŒ. ozvu~avawem ~a-. jo{ i cavarjat „buncati. xe. bulaznitiŒ zabele`en je i u Trstu. ~avka).v. zavariar (Skok I 300–301 s.v. tovrqak mogu se smatrati deverbalima. zvrqati i {vrqati najpre treba posmatrati kao protetske.c. Prefiks ~e-. 538 Ovaj oblik. brbqatiŒ Komi`a (Marde{i}-Centin 1977). Bjeleti} 1994:266). Mareti} misli da je rq osobit nastavak u ovoj re~i (l. xevrqati inicijalno xa-. Skok inicijalno {.izdvaja se u oblicima {evrqati „posrtati.). neetimolo{ke ekspresivne elemente (v. ~o. kriviŒ (Petleva 1994a:336).(I 300–301 s.< *s(o)-. radi poja~avawa pejorativnog zna~ewa. ~avka). lutatiŒ (Kurkina 1982b:184) i za{ev r qati „zabasatiŒ (Petleva 1980:67). Tipi~ni venecijanizam zavariar „buncati. ~ever).v.i `. 539 Dani~i} u RJA ka`e da je ~avrqati postawem od glagola koji sam ne dolazi a glasio bi ~avati.v. Pore|ewem oblika o-{o-vrqati i o-{o-lo-vrqati „slabo. tabati). {vrljati). Prefiks {e. up. nemarno uop{teŒ.234 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI kao rezultat ukr{tawa dotapkati i vrqati (Skok III 428 s.v.kao prefikse koji se pojavquju u imenicama i glagolima da poja~aju zna~ewe (Skok III 377 s.u ovom obliku izvodi od prefiksa sã. z-. U obliku sovrqati i wegovim derivatima izdvaja se element so-. ~evrqati „brbqatiŒ izdvaja onomatopejsku osnovu ~av. {-). izatkati. . mrditi se). Skok tuma~i kao pozajmqenicu od mlet. cavarjat). Up. glagol cevirmek (Skok I 319 s./ ~ev.izdvaja se u oblicima ~ovrqi „iskrivquje. ali mu poreklo nije sigurno utvr|eno (Vinja Ç 96 s. u ovom slu~aju grupom -rq. oba iz Uskoka. dok u oblicima ~avrqati. zabele`en u Risnu. Inicijalne suglasnike x-. i{~evrqiti „iskola~itiŒ (Bjeleti} 1994a:354). opresti. nasoveqiti „nabacati. u kojem treba videti „priraslicuŒ s(o). ~e-. bez obja{wewa (Kurkina 1982b:184). Oblik {vrqati Kurkina pomiwe naporedo sa {evrqati. `-. trpatiŒ (v. dodu{e. Oblici tavrq. sovrwati „gomilati jedno na drugo. pro{iruje raznim umecima.(Skok III 426 s. koji se pro{iruje slogom sa likvidom -lo-. kao i {. uraditi ne{to kako bilo.v. Skok smatra da je kao izvor za stvarawe glagola ra{~evrqati se „ra{~upati. Tomanovi} tuma~i ~avrqati kao rezultat kontaminacije ~avarijati „buncatiŒ538 + brbqati (Tomanovi} 1938–39:203)539. `vrqati. Tomanovi} tuma~i {vrqati kao rezultat kontaminacije {eveqiti + vrqati (Tomanovi} 1938–39:203).koja se. Vi{ka potvrda pokazuje da je ova re~ i danas u upotrebi severnije od Boke. grubo isplesti.

up. 520). razbesneti seŒ. To zna~i da su u semanti~kom registru ishodi{nog glagola sadr`ana sva ona zna~ewa koja se realizuju u prefigiranim oblicima.dodat na glagol frqnut „baciti. nap. Up. ovo zna~ewe mo`e biti posredno izvedeno od „bacatiŒ preko semanti~ke karike „sratiŒ (= „izbacivati izmetŒ) > „baqezgatiŒ. ona postepeno mo`e postati dominantna (v. U drugom obliku kao da je do{lo do perintegracije. npr. vrkati).. tvorbeno i semanti~ki sli~na obrazovawa sa osnovom -veqiti (koja alternira sa -vrqiti): izendeveqit i odeveqi se (v. kao npr. Varbot 1988:69). jako se naqutiti. o{olovrqati) i „neuredno pisatiŒ ({evrqati. baqezgatiŒ. tovrqati œizbacivati iz sebe izmet u velikoj koli~iniŒ > œpri~ati koje{ta. Oblici andavrqit i devrqiti verovatno stoje u me|usobnoj vezi. izra|atiŒ. U okviru prve semanti~ke grupe izlo`ena su zna~ewa koja se po pravilu javqaju paralelno. tako se i kod glagola koji su primarno ozna~avali radwu neretko razvija zvu~na semantika.OSNOVE: 16) VRQATI 235 U vasojevi}kim oblicima pafrqnut. xvrqati. uprkos tome {to su vrqati1 i vrqati2 zapravo jedan isti glagol sa razgranatom semantikom. za koje bi se na prvi pogled reklo da je onomatopejskog porekla. Zna~ewe „brbqati. Iako sekundarna. {iparacŒ prema frkuni} „id. zakovrqati. up. ~evrqati. Semantika glagola vrqati1. S druge strane. zatavrqati : zavrqati œzalutati. {vrqati. zabasati. iskovrqati. u pogledu semantike up. kao {to od onomatopeja mogu da se razviju glagoli koji ozna~avaju radwu. . hitnutiŒ. istovrqati) > 540 U kolokvijalnoj upotrebi glagol srati ima zna~ewe œpri~ati koje{taŒ. baqezgatiŒ540. o{ovrqati. Mo`da je upravo svest o tome uslovila da se vrqati1 u RSA izdvoji kao poseban glagol. pogledati iskosaŒ.Œ (v. U istom govoru zabele`eno je i pa-frk „de~a~i}. Zna~ewe „raditi nemarno. pafrqko izdvaja se prefiks pa. U okviru druge semanti~ke grupe ostvaruju se legitimni semanti~ki pomaci: „bacatiŒ (zakovrqiti. ~evrqati. nakovrqati : navrqati œnara|ati. ovde ima druga~iju motivaciju. ~avrqati. zabavrqati. izgubiti seŒ. ali su sa tvorbenog aspekta nejasni. kako biloŒ naj~e{}e se konkretizuje u „nemarno plestiŒ (zasovrqati. frqit „id. kod ~avrqati. Naime. natovrqati : navrqati œnabacatiŒ. iskovrqiti : izvrqiti „izbuqiti. `vrqati). nakovrqit : navrqiti œstaviti u neodgovaraju}i polo`ajŒ itd. vrqati2 i vrqati3 odra`ava tri uspostavqene semanti~ke celine korespondiraju}i sa svakim odgovaraju}im konkretnim zna~ewem ponaosob.

~evrqiti. Wihovo op{te zna~ewe je „krivitiŒ. „zanemo}i. nakovrqke). œplaziti se. Posebnu grupu ~ine oblici bavrqak. sitno)Œ. omawi kamenŒ. zakovrqiti. œne{to malo. i{~evrqiti se. 543 Isti semanti~ki pomak kao kod zatovitliti. Semanti~ka motivacija oblika ~avrqak œsitan klip kukuruza koji se odvaja pri istovaruŒ jeste œono {to se o d b a c u j e (zato {to je malo. trpati bez redaŒ (nakovrqati. budu}i da je za bavrqak i pavrqak posvedo~eno i zna~ewe œkamenica koja se mo`e b a c i t i. blenutiŒ (Iliadi 2001:61). tovrqak u zna~ewu œmalo debelo deteŒ. „gomilati. savijati (tj. Iz zna~ewa „kriviti (se)Œ sekundarno se razvilo zna~ewe „oslabiti. Up. ra{~evrqit ). jo{ jedan zanimqiv semantizam — navaqati „nara|ati mnogo deceŒ (RSA). po}iŒ (zakovrqiti)543. tj. nasavrqati. o b l u t a kŒ. 545 Gotovo potpuni semanti~ki paralelizam prisutan je kod oblika sa osnovom viqati. i{~evrqiti)545. ~ovrqi. koje se konkretizuje u „zavrnuti. ~initi okruglim. Tu su jo{ i zna~ewa: œnata}i. ogleda u zna~ewu œobrtati (< *ob-vârtati). obrqak œid. pavrqak. 544 Up. natovitliti (v. ra{~epitiŒ (kavrq.236 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI „ra|atiŒ541 (kovrqati. o~evrqiti . sovrqati. usko~ke oblike pabuqak „o k r u g l a s t i kamen. tj. i{~evrqiti se)542. tofrqat).Œ. œnajesti seŒ (natovrqati se). i{~evrqit. . viqati). obloŒ544. vitliti). kojima se prikqu~uje i tavrq œ~ovek malog rasta i velike glaveŒ. *kotiti (se) II). obu}i. o~evrqak . a kao primer se navodi mak. dok Truba~ov zna~ewe „bacatiŒ karakteri{e kao sinonimsku zamenu glagola sa zna~ewem „ra|atiŒ (ÅSSÀ 11:205–207 s. Etimolo{ki su svi ovi oblici u vezi sa glagolom vrqati œbacatiŒ. iznenada umretiŒ (zakovrqati. navu}iŒ (nakavrqiti).Œ (< *ob-vrqak). andavrqit (se)). klonuti. 542 Postoje i mi{qewa da u osnovi ovog zna~ewa ne le`i zna~ewe œbaciti (tj. pre svega. kovrqica. Centralno mesto u ovoj grupi zauzima zna~ewe „kriviti (se)Œ (nakovrqit (se). i~ovrqi (se). otkinuti z a v r } u } i. na~ovrq. natovrqati. kovrqu{ka. zanemo}iŒ (v. vrgali se œbuqiti. i vrqak „id. U okviru tre}e semanti~ke grupe uo~ava se najja~i uticaj glagola vrteti (< *vârteti). œzaputiti se. kovrq. Zna~ewe œmalo debelo dete. rugati seŒ (~ovrqi se). kotrqatiŒ (kavrqati. od kojeg se sasvim legitimno razvijaju slede}a zna~ewa: œi{~a{iti (se)Œ (i{~evrqiti (se)). izbaciti o~i)Œ.v. i~ovrqenko. mali (debeo) ~ovek velike glaveŒ verovatno je metafora od œ(omawi) kamenŒ. odatle i œmali {iroki plast senaŒ. izbo~enim)Œ. po~ovrqi se). œizvitoperiti se (u fizi~kom i psihi~kom pogledu)Œ (i~ovrqi se. nakovrqati. kofrqat).v. 541 Skok ovo zna~ewe smatra metaforom (Skok s. œ(od)lomiti. zaokrenutiŒ. œsipati kojekako i koje{taŒ (kovrqat. „kola~iti o~iŒ (iskovrqiti. ve} zna~ewe œkriviti. „i{~a{itiŒ. up. kovrqati. (h)vrljati). koji se. nakovrqati).

kovrtlog / kovrtlog zast. radlaŒ (RSA). vrteti fig. r a z v r t a t i. „zasukan. kovrtac. te mi ne bi vi{e zakovr}ala!. gospodaritiŒ: Metuti mu`a pod papu~u i voditi ga po svojoj voqi . zamr{en. vrtlog. 549 Up. Novi Vinodolski. vijugavŒ: U velikog ovna rogovi su kovrtqivi Piva (Gagovi} 2004) za-ko-vrtan „nejasan. ne~itkoŒ @upa (RSA) Za ovo zna~ewe up. Ove oblike Skok tuma~i kao rezultate kontaminacije (Skok II 169 s. „krug. komplikovan za izgovorŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). vrtlog. œkola~ prstenastog oblika. œveliki. kV-). 548 Ovamo i kovrtaqka „vrsta bele {qiveŒ Leva~. kovrtwak / kovrtwak „vrsta divqeg zeqa sitnog listaŒ Kragujevac (RSA). „upravqati nekim po svojoj voqi. œsprovoditi svoju voqu.OSNOVE: 17) VRTETI. œ`ito koje se diglo iznad ostalogŒ Srem (RSA)548 ko-vrtqiv adj. okret. kovrtaw / kovrtaw „krug. zanovetati. 546 si po~iwu se kovrtati i vaditi jezgra iz wih o sv. œprevrtatiŒ [abac (gra|a ERSJ)547 ko-vrt m. 547 Ovde je mogu} i uticaj predloga preko. prstenŒ. bu{itiŒ: I duba~em se kovrta Du~alovi}i. ne~itkom rukopisu)Œ549. prekobaciti se (v. zakovrtno adv. kovrta~ „vrsta poqskog zeqaŒ Kosovo (Elezovi}). zavitlavatiŒ (RSA). lipsavatiŒ Zagara~ (]upi}i 1997) is-ko-vrtati pf. œkrug. nerazumqiv (obi~no o te{kim re~ima. kovrta~ „vrsta salateŒ Tupi`nica. kovitlacŒ. Du~alovi}i (RSA). obrtajŒ. Iliji — Ka`e se za mi{a da kovrta orahe [umadija. „~angrqatiŒ . zavrtan „te`ak.. œkovr~a. izglodatiŒ: Sviwe iskovrtaju tikve pa ostanu samo koruge Du~alovi}i (RSA) pre-ko-vr}ati impf. kovrtaq „uvojak. „jedu}i izdupsti. usukan. virŒ. kovrtqaj „obrt. lipsavati (~e{}e o stoci)Œ. kovrta~ „vrsta reza~a sa metalnim to~ki}em za se~ewe testa.. Dubica. Bosna.v. VRTATI ko-vrtati impf.i to se zove zakovr}ati Ba~ka (RSA)546. da ona meni {evrda . up. œumirati. VRTATI 237 OSNOVE: 17) VRTETI. „na zakovrtan na~in. œosloba|ati quske (oraha). zakovrtat „umirati. kota~). }udi. „v r t l o g. kovrtati se „vrtlo`iti se. uskovitlani oblak pred buruŒ. zakeratiŒ: Samo da ja wu vidim. VRTATI 17) VRTETI. kovitlacŒ. nejasno. Brezovac (gra|a ERSJ). „dupsti. kovryaŒ. „pobolevatiŒ. zamr{eno. krckatiŒ: Mladi ora[umadija (@ivan~evi} 1986). kovitlati seŒ (RSA) za-ko-vrtati impf. œizvolevati. uvojakŒ. bi je kao kera tuk’o. obi~no bo`i}niŒ Srem.

œplestiŒ. „veliki komad hlebaŒ. œsukati. Takovo (gra|a RSA). œvrtlo`iti seŒ. vrkati). œglava nepromi{qene osobeŒ: Mu}ni malo tom tvojom {uvrtuqom ako ima{ {ta u woj! Zlatibor (Milovanovi} 1983) {u-lo-vr(a)tan adj. luckastŒ (Vuk. fig.) è vrteti impf. „koji nije pri bistroj svesti. „okretati. samo se muva natam-navam Pirot (gra|a RSA). œnapraviti veliku ranuŒ Crna Reka (Markovi} 1986) {e-vrt m. nicatiŒ. ra~ovrti „rascepitiŒ. œbu{iti. pri{a{avŒ Ka~er (gra|a RSA). numeje da se opraji na rabotu na vreme. œnemaranŒ. obrtati seŒ. ose}ati mu}ewe svesti. dubiti ne{toŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976) ra{-~o-vrti 3. œ~a~katiŒ. œnepodesanŒ. œnespretwak. œzarivati (u ne{to)Œ. [abac (gra|a ERSJ). œbiti umno poreme}enŒ (RSA) vrtati „bu{iti. œimati vrtoglavicu. „praznoglava i }aknuta `enaŒ Pirot (Zlatkovi} 1990) {u-vrt m. „nespretna i nepromi{qena osoba koja deluje kao da je hvata nesvesticaŒ. dangubitiŒ Timok (Ko`eqac 1989). „sulud. teturati se. razvrta se 3. i pej. sg. „sulud. dupstiŒ. . {uvrtan „priblesav. vrtqati se „bezglavo i}i tamo-amo. œraznetiŒ. nesiguranŒ Uskoci (Stani})550 {ko-vrtaw m. |a-vrt m. œneozbiqan. vrteti se „okretati se.Œ. ne shvatati {ta se doga|aŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983) {o-vrt m.238 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ~e-vrtati impf. |avrtina Osijek (RSA). RJA). œprekr{aj u igri kada klis ili lopta odu van linijeŒ: To ti se ne priznaje. umnoj poreme}enosti)Œ: [ta je ne{ta {uvrtan od jutros. œizbijati. uvrtatiŒ. „sitni potr~ci pri raduŒ: Sve ovo {to radim obi~na je selevrtwa Piva (Gagovi} 2004). to je bijo {evrt Ro`aje (Had`i}) u-{o-vrtiti se pf. {uvrtuqa f. {u{umigava osobaŒ: Prav je {uvrt. „tumarati. gubiti ravnote`u. „nemiran ~uperak koseŒ Banija i Kordun (Petrovi} D. augm. kud god po|e. sg. dupstiŒ. kojemu se muti u glavi (u bolesti. „grubo pro{iriti neku rupu ili otvorŒ Timok (Dini} 1992). „praviti rupu. |avrk (v.: vrtat „lutati. up. ne pogodi Zlatibor (Milovanovi} 1983). luckastŒ (RJA). obrtatiŒ. pf. kao npr. pijanstvu. vrtati se „vrpoqiti seŒ (RSA) izvrtati pf. gubiti svestŒ. {ulovrtan „id. „postati {uvrtan. {u-vrtan adj. ne reagovati blagovremeno. 551 U konkretnom slu~aju nisu relevantna ostala zna~ewa razmatranog glagola. „izvu}iŒ: (}olice) izvrtaju bob iz zemqe Vrgada (Juri{i})551 550 Nije jasno spadaju li ovamo oblici: se-le-vrtwa f. skitatiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990).

Œ. poreme}enŒ (RSA)552 is-ko-vrnuti pf. zapetqatiŒ (RSA). œbiti na samrtiŒ. œuporno se dati na neki posao. kolokv. œiznenada se razboleti. œizokrenuti. „izviti. œuginutiŒ Mali Zvornik (gra|a ERSJ). prevrnutiŒ. œzakolutati o~imaŒ. naprasnoŒ. sg. œprelomiti. œzamlataŒ Pirot (Zlatkovi} 2004) uvrten adj. zakovrnutiŒ: Iskovrnuo je da umre CG. zanemo}iŒ. uvrnut „id. œumreti napre~ac. zakovrnut „cr}i. œodjednom promeniti pravac kretawa (o ribi)Œ. 552 Up. „oslabitiŒ. VRTATI 239 vrtqati impf. œizgubiti svest od slabosti ili udarcaŒ Pirot (Zlatkovi} 1990) za-ko-vrnut adj. vrtutla f. fig.OSNOVE: 17) VRTETI. „osoba kojoj se ne mo`e verovati. nepouzdana osobaŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) razvrtotina f. iskola~iti. œ(o~ima) prevrnuti. vrsti seŒ Uskoci (Stani}). œonesvestiti seŒ Vasojevi}i (Bori~i}). tvrdoglavo se vezati za neku idejuŒ Banat (RSA). œbiti na samrtiŒ Vojv. izvrtutlit „izmamiti. (RSGV). œkoji nema sposobnosti zdravog rasu|ivawa. naglo umreti. smicalicuŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). œzavrnutiŒ. zakovrnit „izokrenuti. umretiŒ [umadija (Grkovi} 1982). svojeglavŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). izokrenutiŒ. skr{iti zavr}u}iŒ: Ja }u ti zakovrnuti {iju. œizvaliti neku {alu. zakovrne 3. zavrnut „nastran. „naglo se razboleti i zanemo}iŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). nastranŒ. posavitiŒ. „~udan. naglo zanemo}iŒ. 2001) VRNUTI za-ko-vrnuti pf. œzavrnutiŒ Prijepoqe (gra|a ERSJ). œbiti na samrtiŒ Bogova|a. brzopleto ne{to govoriti ili raditiŒ Uskoci (Stani}) zavrtqati pf. Potkozarje (Dalmacija). kru`no zamotatiŒ Kolubara (gra|a RSA) vrtquga. z a v r n u t i nagore. „smu{eno. „uviti u krug. okrenuti. œzaneti se. iskovrnut se „i z v r vrzmati se. œiznenada se razboleti. œ}aknutŒ id. (Jovanovi} B. . „prevrnuti. onesvestiti seŒ Zaglavak. izokrenutiŒ. uvrnuti. zanemo}iŒ. œumretiŒ Uskoci (Stani}). œposuvrnuti. œizvaliti. zateturati se. izbe~iti (o~i)Œ. iskam~itiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). œonemo}atiŒ. razboleti se tako da li~i na umiraweŒ Zagara~ (]upi}i 1997). œrazboleti se. „zavrnuti. opru`itiŒ CG. ufitiqitiŒ. zakovrnut „uginuti. œzanemo}i.

99. sg. 144. uprestiŒ. pognatiŒ. }aknut. œte{ko oboleti. onesvestiti seŒ (RSA). rastavitiŒ: Rase~u pu pola pa raz- vrate na dve strane [umadija (gra|a RSA). „okru`iti. Varbot 1984:92. „zaneti se. u jednom od svojih oblika < psl. raskrenuti. izmotavatiŒ: ^im se dete za~evrati. *vârteti / *vârtati / *vâr(t)noti / *vortiti (v. ra~ovrati „rascepiti. da mu toj ne prejde u naviku Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. Up. „do}i sebi (posle kakvog {oka ili bolesti)Œ Zagara~ (]upi}i 1997)553 za-{ko-vrnuti pf. preturitiŒ. œizmeniti. razvratiti œrazvrnuti. opkolitiŒ. œposuvratiti. œposuvratiti. izvitiŒ. (RSA) VRATITI ?s-ko-lo-vratiti pf. zadi}iŒ. 2004) ras-~o-vrati 3. œiznemo}i. œiskola~iti o~iŒ Vlasotince (gra|a RSA) o-ko-vrnut (se) pf. œumretiŒ (RSA) izvrnuti pf. pf. iskriviti. pf. zdravstveno se popravitiŒ. œokrenuti na nali~jeŒ. iz istog izvora povrnut (se) „do}i k sebi. zateturati se. œdobiti napad epilepsijeŒ. œuvrnuti. œusukati. Skok III 631–633 s. œizvinuti. „skupiti u gomilu (o stoci)Œ: [ta si skolovratijo ta goveda. povrnuti.240 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI n u t i s eŒ Kosovo (Elezovi}). . zadi}iŒ. œokrenuti. vrtjeti. „po~eti se kreveqiti. œduvati kru`no (o vetru)Œ: Skolovratijo vqetar. skrenutiŒ (RSA) zavrnuti pf. fig. œpoterati. a ti preko usta. „provrteti ve}u rupu nego {to trebaŒ Timok (Dini} 1988). œpritisnutiŒ Uskoci (Stani}) za-~e-vrati se 3. œ{uvrtan. fig. œprevrnuti. iskrenutiŒ. œzaokrenutiŒ. BER 553 554 Up. preina~itiŒ itd. œubitiŒ. pu{}i ig nek |iraju tijem dolinama. œprevrnuti o~imaŒ. sg. oslabitiŒ Potkozarje (Dalmacija) i{-~e-vrnuti pf. „i{~a{itiŒ (RSA) {u-vrnut adj. iskovrnem 1.v. koji je bez orijentacijeŒ [umadija (gra|a RSA) è vrnuti pf. œvratitiŒ. oka ne da otvoriti Piva (Gagovi} 2004). œizru~itiŒ. napraviti veliku ranuŒ: Udario ga s u{i od sekir~e i ra~ovratio mu ~elo Crna Reka (Markovi} 1986)554 · U osnovi svih navedenih prefigiranih oblika le`i glagol vrteti. sg. iznemo}iŒ.

tako i Moskov 1965:70. kovirØaØi „brbqati. U oblicima {ko-vrtaw. up.c. zavrtet „{topovati ~arapuŒ Kosovo (Elezovi}) (Kurkina 1978:288–290. kaverØâ „jama s vodomŒ itd. vãrØà. okretatiŒ.-h.-h. kovrnuti555. bug.OSNOVE: 17) VRTETI. Kurkina 1992:188–189). verØiØi. kovrtaw. ukr. Ispred osnovnog glagola alterniraju prefiksi ko-.(< sko. pri~atiŒ. kov e rkaØâ (Fasmer II 271) nije sasvim ubedqivo ( ESUM 2:483)557. Ova imenica se svodi na psl. jo{ i TolsØoè 1969:215. Kurkina 1978:289). dijal. preturatiŒ (Petleva 1979:33–35. *kavârtã / *kavârtâ / *kavârtja (ÅSSÀ 9:167).v. pri ~emu se smatra da zbli`avawe sa rus. koje se tuma~i kao obrazovawe sastavqeno od tvorbenog elementa ko.v. 558 Up. oblik. vrtlogŒ (RSA). sa kola)Œ (Nikon~uk 1979:123).v. dijal. dlaka.. dijal. i Matzenauer 1881:190. O rus.< *sko-). koverØaØi „usmeravati. . kovitlaceŒ558.i osnove glagola (na)vraØiØisà „ørivezati. za-{ko-vrnuti izdvaja se prefiks {ko. up. 556 Upu}uje se i na *kovortã (id. detaqno Iliadi 2001:103–117).v. stvaraju}i vrtloge. {u-(lo-). na osnovu kojeg je i rekonstruisan psl. v.obrazovani su i neki nazivi iz oblasti tka~ke terminologije. izazivatiŒ. runoŒ. ali semanti~ki ne{to druga~iji rus. koje se smatra etimolo{ki identi~nim s koverØaØi. kavraØiØi „zbuwivati. 555 Up. pri ~emu je prvobitno zna~ewe bilo „vrteti (jezikom)Œ (ESUM 2:485). iskovrnut se. Ova osnova odlikuje se velikom produktivno{}u i velikim semanti~kim potencijalom (up. Kurkina 1979:169. Od glagola *vârteti uz pomo} prefiksa ko. {o-. verØeØâ. Pokorny 1156–1157. U ÅSSÀ se na osnovu s. ko-2). {ko-. Sa drugim prefiksima v. gavãrØam. ~e-.-h. skolovrat = kolovrat Uskoci (Stani}). koje nije sasvim jasno. vazduha. gavãrØvam. glagol ka-vernuØ’ „pasti sa visine (npr. upravqati. Malinowski 1899:118 (kovrtaw). biti tvrdoglavŒ (ESUM 2:336). @akova 1975. *kovârtã (ÅSSÀ 12:18)556.v. Oblik skolovratiti u zna~ewu „duvati kru`no (o vetru)Œ samo je varijanta glagola kolovratiti „duvati kao vihor.. 14). pra{ine i sl.i glagola verØaØi.). v. kavrna „dla~ica na kadifi ili suknu. odupreti se. kovrta~ (Skok l.u oblicima zakovrnuti. Fasmer I 301 s.-h. {e-. jo{ i ukr. II 116 s. Skok izdvaja prefiks ko. ESUM 1:358–360 s. givãrØam. kovoroØok „pre|aŒ. Up. givãrØna „prevrtati. koji je denominal od kolovrat „kovitlac (vode. prema s. *kovârtati / *kovârteti. i Moskov 1981:109–110). sln. Machek 701 s. kovrtati i rus. ~o-. koverØiØâ „lomitiŒ rekonstrui{e psl. VRTATI 241 1:212–213 s. kovrt — psl. *vârteti. Glagol *vârtnoti javqa se i u kombinaciji sa inicijalnim *ga. mo`da obrazovano od komponente ka. vrteti. spoj zameni~kog prefiksa koi glagola *vârtati./ *gy-. koji na isti na~in tuma~i s. Up. *kuvârtati (se) (ÅSSÀ 13:142). 557 Up. koverØeØâ „vrtetiŒ. a na osnovu s. formalno identi~an. ukr. øodbadati.

suzbiti (o stoci)Œ.-h. ne dati nekome da mrdne. iz~evrãæam se)559. œpovratiti. u{ovrtiti 559 560 Oblik se tuma~i kao rezultat kontaminacije.(Moskov 1965:70).u {ulovrtan. iskrenutiŒ. I pored svog aloglotskog porekla. 561 U Svinici je zabele`en sinonim ~’o-vrtija œ~evrntija. „vrtlo`iti se. œpokvariti se (o karakteru)Œ (BER 2:60 s.242 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI *kolovortã. od tur. zakovrtan).-h. „uvijenŒ (kovrtqiv). zametnuti razgovorŒ. „zapetqatiŒ > „nejasan. prevrnutiŒ. vrtlogŒ pretpostavqa tursko poreklo. ne{to)Œ. œizvrnuti. Ovaj prefiks javqa se i u oblicima {uvrt. U obliku {evrt izdvaja se prefiks {e-. bug. razbitiŒ (Petleva 1994a:336). i{~evrnuti. koje se tuma~i kao slo`enica *kolo i *vortã (ÅSSÀ 10:149). kovitlati seŒ (kovrtati se). odatle deverbali sa zna~ewem „krug. cev(i)rinti „tourbillonŒ (Skok I 319 s. povrnuti. 562 O s. po{to je glagol skolovratiti ujedno i wegov sinonim. pognatiŒ (RSA). iz~evãrna se œiskriviti se (o dasci)Œ. razvoroØ i Øâ „razbacati. smatra da je kao osnova za stvarawe glagola ra{~evrtati „obrnuti ru`i laticeŒ poslu`io tur. „uvojakŒ (kovrtaq. blesavŒ (zakovrnut. {kovrtaw). up. Iz ovoga sledi da pomenuti glagol najverovatnije ne pripada tvorevinama koje nas interesuju. kovrtaw). podaviti. kovrtaw562. {uvrnut. „o{amu}en. tako|e i za nizawe prefiksa. œzapo~eti. a alternira sa {o.mo`e se izdvojiti i u oblicima za~evrati se. zamr{enŒ (iskovrnuti. poznatoj temiŒ. œpoterati. ova imenica se savr{eno uklapa u razmatrani model prefigiranih leksema.v. Varijanta ~ovrtija verovatno je nastala modifikovawem turcizma pod uticajem doma}eg vrteti. U oblicima ra~ovrati. porede}i ih sa s. „i{~a{itiŒ (i{~evrnuti). „podviti.u obliku u{ovrtiti se. Prefiks ~e. ipak i Budimir 1960:19. Up. skr~iti (nekoga. naprotiv. œzapo~eti. Skok. U obliku { u v r tan Moskov izdvaja prefiks {u. vrtlogŒ (Tomi} 1984). kovrtaw druga~ije Varbot 1979a:155. ~ever). stisnutiŒ (v. {ovrt. Kao tvorbenu paralelu. œ(o~ima) zakolutati. vr~iti).v. kovitlacŒ (kovrt. ili se pro{iruje slogom sa likvidom -lo. zasukatiŒ. skolovr~iti „saviti. razvratiti „razvrnuti. prevrnutiŒ. . Za zna~ewe „skupiti u gomilu (o stoci)Œ treba pretpostaviti uticaj glagola skoliti „okru`iti. opkolitiŒ. up. zaokretatiŒ (zakovrnuti)560. „vrtlogŒ (kovrtlog)561. ra~ovrti Petqova izdvaja prefiks ~o-. ~ever). nepromi{qen. rus. za-po-vrnuti „po~eti ponovo govoriti o istoj. obavqati kakav posao)Œ. „saleteti sa svih strana. zapovrnuti se „nakupiti se (o vodi)Œ Piva (Gagovi} 2004). U pogledu tvorbe up.v. po~eti (~initi {to. glagol cevirmek (Skok I 319 s. Skok s pravom za oblik ~evrntija „vir. U semanti~kom spektru navedenih leksema uo~avaju se slede}a zna~ewa: „zavrtati.

{uvrtan. {u-le-vetan „nemaran. {ulovetnica „glupa~aŒ. aørándicca „izdahnutiŒ izvede od psl. 565 Up. posvrne se 3. bu{iti. {ulovetan. iskovrnuti. 564 Zna~ewe „umretiŒ je sekundarno i ekspresivno od prvobitnog „sagibati (se). . up. {u-lo-vetati „ludovati. {ulovetnik „budala. rus. „pobolevatiŒ. rus. œumiratiŒ564 (zakovrtati. savijati (se)Œ > „ukru}ivati se. 563 Interesantno je da se ova zna~ewa realizuju prete`no u oblicima sa prefiksom {o-. *(s)preudh„savijati. up. {u-lu-vetan i sl. {uloveta „luda. „dupsti. Uskoci (Stani}). glupakŒ. skitati seŒ. up. {ulovr(a)tan)563. Tvorbeno-semanti~ke paralele nalazimo u oblicima obrazovanim od osnove -vetati. glupa. 566 Suprotno od zakovrnuti. nepodesan. zakovrnuti. besposli~iti. blesava osobaŒ. zagnulsà „umro jeŒ. ras~ovrati). govoriti koje{ta.OSNOVE: 17) VRTETI. V.Œ (Merkulova 1981:175). œp o v r a t i t i s e. ra{~ovrti. do}i k sebiŒ Pirot (Zlatkovi} 2004). ko~iti seŒ. {a{av. ~evrtati. naprezatiŒ. Na osnovu toga Merkulova predla`e da se blr. za{kovrnuti)565. rus. osvestiti se. neozbiqan. up. „do}i k sebiŒ (okovrnut se)566. glup. raditi ne{to kako ne treba. {u-. *obpryditi se < ie. skovárnuØâsà œiznenada umretiŒ (sa ekspresivnim prelaskom e > á) prema zavernuØâsà œumretiŒ (Iliadi 2001:109). psl. izmotavati seŒ (za~evrati se). i -le~iti. svrne se. praviti rupuŒ (kovrtati. sg. tako|e povrnuti se œid. „kreveqiti se. iskovrtati. pf. VRTATI 243 se. oørudiØâsà „id. nesiguranŒ. *gybnoti „savijatiŒ > „ginutiŒ (ÅSSÀ 7:218–219).Œ.

Divoselo (RSA) onomatopejskog su porekla i zato ne spadaju ovamo. zauzeti nadmen stavŒ Leva~ (RSA).244 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 18) -KERITI 18) -KERITI ?ke-keriti se impf. up. inf. sg. „nakrivo. nema za wega drugo mesto Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. obi~no povrh ne~egaŒ Temni}. kreveqe}i se. nakeker adv. œpreduzeti ne{toŒ Crna Reka (Markovi} 1986) na-~o-keriti pf. namestiti se (gde mu nije mesto). „nakriviti seŒ Leskovac (Mitrovi}). „id. gore na~okeriti „izgraditi ku}u na uzvi{ewuŒ.. œizgraditi ku}u. na uzvi{ewuŒ V. œprevrnuti o~ima tako da se vide samo beowa~eŒ Knin. na~okeriti se „popeti se na ne{to. na~okerit (se) œid. jo{ se ne savwuje. nakreveqiti seŒ id. „postaviti visoko. œstati tako da to smeta nekomeŒ Vu~itrn (RSA). nakekeri se 3.Œ: [to mi se na~okerijo tuna.?)567 is-ke-keriti se pf. nakekerim se 1. kad nema nikakvu rabotu? Kosovo (Elezovi})568. 568 Uprkos tvorbenoj i semanti~koj identi~nosti. „sesti. „podi}i seŒ. isprekidano. „na~i~kati (se). ceriti seŒ Momina Klisura (RSA. uprkos formalnoj i semanti~koj sli~nosti (v.v. ukrivo. isceriti seŒ id. Mali Po`arevac. acc. „pewati. i s k r i v i t i s e . izdi}i (tako da {tr~i. ko~operiti seŒ: [to se kokeri{ kad nesi ni{ta! Makre{ane (RSA). nakekeriti se „biti izvijen. kolibu i sl. zakeketati se „po~eti se smejati glasno. sg. „podizati seŒ: [ta se kokeri{ tolko rano. (ibid. i s k o s i t i s eŒ Momina Klisura (RSA). kokeriti se „praviti se va`an. „namestiti ne{to povrh ne~ega tako da stoji nestabilnoŒ Leva~. mu~iti seŒ: [ta se kokeri{ kad nisi kadar sam ni{ta? Crna Reka (Markovi} 1986) na-ko-keriti pf. nakokeri se 3. nadi}i. stavqatiŒ: Samo kokeri{ noge na stolicu. „kreveqiti se. keketati se).Œ: Nakekeril se bâ{ do kuma. na kakvom istaknutom mestu. sg.. zakikotati seŒ Momina Klisura. Skok II 73 s. smeta pogledu)Œ Rasina.) na-ke-keriti se „izdovoqiti se kekere}i se. 2004). nakokeriti se „napraviti se va`an. „iskeziti se. prezr. nagomilati (se) na gorwoj povr{iniŒ: 567 Oblici zakekeriti se. sg. isturiti se (u prvi plan)Œ: Nakekeril se odma do presednika Pirot (@ivkovi}). nagnut na jednu stranu. P~elice. œpreduzimati ne{to. kokeri se 3. nije sigurno da ovamo spada i oblik na-~i-keriti „na- . iskosaŒ Knin (RSA) ko-keriti impf.

na~o- ko-koriti impf. nadmeno. „{iriti latice (o cvetu)Œ. dokeretati. pa me gleda ko {vraka na jugovinu Piva (Gagovi} 2004) na-keriti pf. kao osnovno. œpraviti se va`an. nadmeno se pona{atiŒ Vojv. ismejati. . œkin|uriti se. kikerit se œdoterivati se. „siliti se. dokerati. *ky~erã (v. Skok nema ovu imenicu. praviti se jakŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. œko~operiti seŒ Crna Reka (Markovi} 1986). kokori se 3. nakrivitiŒ: Vide ga. duriti se popreko gledaju}i. „isprsiti se. keriti œ{utirati. kako on kapu na uvo nasokeri Lika (RSA. kokoriti se „praviti se va`an. œizvrgnuti podsmehu. P~elice (RSA). ne}e{ ga mo} pronijet pros {ipkovine — Na~okerile su se tice na `icu od struje Zagara~ (]upi}i 1997). iskokorit se / iskokorit se „razroga~iti o~i. Iz primera bi se reklo da je re~ o denominalu od ~iker „uzvi{icaŒ. be~iti seŒ V. lumpovati. Leva~. ili dva homonima. (RSGV)569 i{-keriti pf. kokoriti se „qutiti se. napraviti se va`anŒ Ni{ (RSA). gledaju}i u nekoga.OSNOVE: 18) -KERITI 245 keren adj. kola~itiŒ. {epuriti se. narugati se (nekome)Œ BiH. odbijatiŒ Unac (Jovi~i}). verovatno u vezi sa psl. veseliti se uz muziku (obi~no u svadbi)Œ. nasokeriti se „stati popreko. razmetati seŒ Leskovac. znati`eqno. sg. „postaviti koso. dokertati „lagano i naporno do}i pomeraju}i telo ~as na jednu. navedeno zna~ewe œbekrijati. ÅSSÀ 13:249–250). ban~iti. {epuriti seŒ Timok (Dini} 1988)571. ko~operiti seŒ id. 569 U RSGV je. up. nadnesenŒ Vasojevi}i (Bori~i}) na-so-keriti pf. 570 Ovamo verovatno ne spadaju oblici kerit „te{ko raditiŒ Brusje (Dul~i}i 1985). izbe~itiŒ: I{kerilo o~ima. „n a h e r i t i. nakrivitiŒ Poqica. œnadizati se. klobu~iti seŒ. ispre~iti seŒ Ka~er (RSA) è keriti se impf. kokoriti (o~i) „be~iti. œprevariti. œnakrivqen. dr`ati se oholo.. nasamariti. izbe~iti seŒ [umadija (Grkovi} 1982) praviti ku}u na vrhu kakvog ~ i k e r a (uzvi{ice)Œ: Ku}u je tako na~ikerio. „hvalisati se. namagar~itiŒ Mostar (RSA)570 VARIJANTE / PARALELE: Na~okerila si to breme. lumpovatiŒ Ba~ka (gra|a ERSJ). 2004) is-ko-koriti se pf. RJA). Momina Klisura. ~as na drugu stranu. tipi~no vojvo|anski izraz terati kera œpijan~iti. pri{uwati seŒ Uskoci (Stani}). da ne znam ni kako uspe da se popne do we! Kolubara (gra|a RSA). „gledati popreko. „ustajatiŒ. Nije jasno da li je u pitawu jedan isti glagol. 571 Up. kin|uriti seŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivu- nac 2002). zagraditi sobom prolaz.

na~okeritiŒ Leva~ (RSA). nadmen stavŒ Temni}. na~u~urilo se „str{ati u svim pravcima pojedinim svojim delovima (o drvetu i sl. na~o~iti „namestiti nekoga da sedi na nezgodnom. nesigurno mesto. napeti se. „uspravqati se. nake~it (se)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija)574 na-~u-~erit se „popeti se. na~e~it se „postaviti se u odre|eni polo`aj. istozna~no bug. zastati u i{~ekivawu (~esto na nepogodnom mestu ili trenutku)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). istaknuto mestoŒ (RSA) na-~e-~verit pf. œnatrpati. smestiti se na uzdignuto i nezgodno. „staviti. Up. œsesti. ne mogu da pro|em Kolubara (gra|a RSA)573 na-~o-~eriti „v. prezr. nadi}i tako da {tr~i uvisŒ. za koje se samo konstatuje da je nejasno (BER 4:575). ne~ega. „napupitiŒ Pirot (@ivkovi}). . nagrnutiŒ Uskoci (Stani}). o~i ti ne ispale! Piva (Gagovi} 2004). „nadi}i se. bre. „namestiti se tako da smetamo drugimaŒ: Be`i. izaziva~ki.. 575 Up. „stati jedan pored drugog nagnuv{i se i gledaju}i nekoga ili ne{to. [trpci (RSA)575. na~u~uvara. œzauzeti borben. narogu{en stavŒ Para}in. nakokori se 3. {ta si se na~e~erio. zauzeti ohol. podizati seŒ Pirot (@ivkovi}) na-~u-~uriti pf. na~o~iti se „namestiti se. skupiti se. na~o~erit (se) „v. nestabilnoŒ id. nakostre{iti seŒ.) pa izgledati da se ima ve}a zapremina od stvarneŒ id. na~e~verit se „nadi}i se {tr~e}i uvisŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) ~u-~uri se 3. stati na nezgodno mesto tako da to drugom smetaŒ. na~okeritiŒ Ba~ka (RSA). œnakin|uriti seŒ Momina Klisura (RSA). Ni{. Momina Klisura. sg. œnakin|uriti seŒ Timok (Dini} 1988) ras-ko-korit se „ko~operiti se (o }uranu)Œ Svinica (Tomi} 1984)572 ko-~eriti se impf. „nakostre{iti se. naslagati ne{to u visinuŒ: [to obuzi i na~u~uri kladwu. (Zlatkovi} 1988) 572 Nije jasno spada li ovamo zakokoriti „prestati rasti. narogu{iti se (o }uranu)Œ. „di}i. namestiti. na~u~uri se 3. naklobu~iti se. „praviti se va`anŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) na-~e-~eriti se impf. povrh. „nadi}i se. natovariti svrh ne~ega tako da stoji nesigurno. up. nesigurnom mestuŒ. podi}i seŒ Crna Reka (Markovi} 1993). sg.246 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI na-ko-koriti se pf. sg. impf. stati na uzdignuto. œnapraviti se va`an. prezr. zaustaviti se u napredovawu (o biqci)Œ Du~alovi}i (RSA). 573 574 Up.

dakle. u kom slu~aju je oblik nayoyoriti rezultat reduplikacije. nadi}iŒ. yuyuqak. pretovaritiŒ. ~iker > na~ikeriti. yuyoqak. „ne{to nezgodno. nayogeriti se „nadi}i se. nakle~iti seŒ id. pomoliti seŒ: Evo ti trupina pa sedi. moglo raditi o denominalu. bi reko ne}e se nikad povratiti. Vrawe (RSA). œnatrpatiŒ Koceqeva (gra|a ERSJ). „nadi}i. {tr~atiŒ: Ne{to se ~uguri na previji. nayogiti se „nadi}i se. up. ozidati. 577 Up. naviti se. yuburak. narogu{itiŒ.(o ovom sufiksu v. nayoyeriti „slabo. nayogiti „nadi}i u vidu izbo~ineŒ. iza) ne~ega. I ovde bi se. ~u-guriti se „pomaqati se. izdi}i (ne{to) u vidu izbo~ine tako da pada u o~i i da izgleda glomaznijeŒ U`ice (RSA). ‹ se „nezgodno se namestiti. na-~u-geqiti se. nadneti se. u~uguqiti „stajati skoro nepomi~no. ‹ se „popev{i se na {to biti na smetwiŒ Qe{tansko (RSA) na-gi-geriti pf. u kom slu~aju je oblik nayoyoriti obrazovan pomo}u sufiksa -or. nayuyuriti se „nadi}i se. yayurak Uskoci (Stani}). ru`no namestiti tako da to pada u o~i. nepomi~noŒ: Na~ugeqio se iznad vatre i drk}e. yuyerak. izdi}i se visoko padaju}i u o~iŒ V. natakaritiŒ Kupinovac. na-yo-yoriti578 pf. na~uguqiti se „stajati povito. str~atiŒ Uskoci (Stani}) na-~o-geriti (se) pf.)576 na-ge-n-geriti. ~ogeriti se „nadizati se. 578 Up. postaviti se tako da to drugima smetaŒ (RSA). preopteretiti. œnadi}i tako da str{i. biti u vertikalnom polo`ajuŒ. 580 Yuyurak „sitan naviqak. Bjeleti} 1994:269). nayoriti se „nadi}i se u vidu izbo~ine. na~o~iti seŒ Qe{tansko (RSA) na-yu-yuriti pf. n a k o k e r i t iŒ579. yayorak. trpati ne{to da stoji nakrivqeno ili labavoŒ: Vidi kako ~ogeri one naviqke. . nagenyeriti. „stavqati. na-ge-r-ge~iti pf. i nayoyati se „na~i~kati se. labavo strpati. nayorqiv „koji se lako i brzo naquti i plane. nakokeriti se. izdi}i se u vidu izbo~ineŒ (RSA). na~etiti seŒ (RSA). „natrpati. nagigeriti se „natovariti se velikim teretom. nadnositi se. ali ne i kao samostalnu odrednicu. prgavŒ Leva~. (ibid. œstrpati. naslagati bez redaŒ. preopteretiti seŒ (RSA) na-yo-geriti pf. „natovariti na koga ili {to veliki teret. `yuyuriti 576 Up. {ta si se tu i{~ugurijo?. mali stog senaŒ. naslagati kako biloŒ Piva (Gagovi} 2004). nayoyeriti se „nadi}i seŒ Uskoci (Stani}) na-ye-yeriti (se) pf. iznad. „v. delimi~no se videti (ispod. naprasit. P~elice (RSA)577 na-yo-yeriti. 579 Autor daje oblik nakokeriti u definiciji zna~ewa. up. imati oblik y u y u r k aŒ580.OSNOVE: 18) -KERITI 247 ~o-geriti impf. „v. narogu{iti seŒ CG. i{~uguriti se „stajati negde povito. „nadi}i.

erlav)581. dovesti u kos polo`aj. „napuniti do vrhaŒ Vrawe (Zlatanovi}) na-}o-}oriti se pf. samo sa drugim prefiksom (v. u odrednici naero „nakrivoŒ prihvata se [kaqi}evo izvo|ewe od tur. BER 4:568 s.c.c. U prilog ponu|enom tuma~ewu govore oblici na-{o-heriti „izdi}i. na{oheriti se „id.v.v. sadesti seno u yuyurkeŒ. prefigirani oblici sa -keriti u osnovi. øoheriØâ). folklorni tekst: Naheri se. up. i bugarske. Nijedan od oblika sa ovim prefiksima nije registrovan kod Skoka.. 581 Skok.vv.vv. naheriti se „iskriviti seŒ. so-. u kontekstu izlo`enih varijanata odn. rus. nakrenutiŒ. sg. koji ni sam nema re{enu etimologiju (Skok I 494 s. øoheriØâ „prekri`iti.v. izraz naero naøero „nakrivoŒ. pre svega oni sa zna~ewem „nadi}i seŒ. Prema Tomanovi}u.). naherà se. zaheriØâ. predla`e komplikovano i nategnuto izvo|ewe prideva herav od dubrova~kog priloga natrhere „naheroŒ (pridev je. i 4:492 s. „stati. ~as na drugu stranuŒ (BER l. {V-). naheriti se (RSA). (o øeØlu) — Isko~i edna diva veøreØina. (BER 4:568 s. problem porekla osnovnog -keriti poprima nove dimenzije. nadvitiŒ. osnovni oblik. ali ne i za s. up. On tako|e smatra da je osnova her. ko-. smatraju}i da su nastali od naziva za }irili~ko slovo h (herã). nakriviti. dok Skok odbacuje tursku etimologiju za s. dok je glagol heriti denominal). (RSA) · U osnovi navedenih prefigiranih glagola le`i oblik -keriti (se). potvrde (v. razøeri se ° KakØo Øi e volà ° . praviti se va`anŒ. ~ime se opovrgava Skokova konstatacija. naheren sa pretpostavqenim zna~ewem „nadimati se. naøero). nahero). dodu{e. ko~operiti seŒ.. kao i prilog nahero. i Loma 1998:154. S jedne strane.. ~o-. nadi}i povr{inu ne~ega u vidu klobuka.u herav samo srpskohrvatska (l. S druge sØrane. po Skoku.Œ CG : na-heriti „postaviti nahero.c. nahero). ko~operiti seŒ. naherà se. Fasmer III 346 s. zbog sli~nosti oblika slova sa ra{irenim krilima ptice (v. u kojima se realizuje isti tvorbeni model.-h.-h. Me|utim. oblik nakeriti nastao je kao plod kontaminacije naheriti se + nakriviti (Tomanovi} 1938–1939:205). Autori BER-a porede bug. Ova etimologija se mo`e prihvatiti za rus. . œnagnuv{i nadneti. œskupiti u gomiluŒ Uskoci (Stani}). „pri hodawu poskakivati ~as na jednu.248 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI „strpati. Ispred osnove -keriti alterniraju prefiksi ke-. nayuyurim 1. potvrde (l. Skok ga pomiwe kao jednu od fonetskih varijanata glagola heriti „krivitiŒ. „ko~operiti se. Sa semanti~kog aspekta indikativna je paralelna upotreba u bugarskom glagola (na)herà se i øerà se „gorditi se. egri „krivŒ (BER 4:473). postaviti se tako da to smeta drugimaŒ Vojv. oblike sa s. váheriØâ.-h.. Øa se zavãrØe nahero i naøero. Ovakvo tuma~ewe (iako ne kona~no) moglo bi se prihvatiti kada bi se navedeni oblici posmatrali izolovano. paralela.). Me|utim. naklobu~itiŒ. precrtatiŒ. bugarski folklorni tekst ~uva oblike naherà se.

583 Istovremeno se opovrgava Mahekovo tuma~ewe. pona{ati se razma`eno. kokorà se582. sl~. koji se tuma~i kao ekspresivna reduplikacija prvobitnog glagola *~eriti (ÅSSÀ 4:32–33)583. (BER 2:318 s. a zatim se dovodi u vezu sa *ko~anã. sl~. kokeriti smaØrali varijantama od kokoriti. Srpski oblici se.). up. oni ne bi bili predmet na{eg istra`ivawa. i sl~. ~eriti. keker. jezi~ku teritoriju. blr. potvrda (v. ve}ina auto582 Treba napomenuti da se glagol kokoriti (se) u navedenom zna~ewu javqa samo u srpskom i bugarskom. kojima se iskqu~uje bilo kakva veza izme|u wih. *(s)ker„se}i. odatle ~e{.OSNOVE: 18) -KERITI 249 stoje u vezi sa istozna~nim kokoriti se (u Crnoj Reci. Najarhai~nija zna~ewa imaju ukr. i s. dakle. To je posledica potpuno razli~itih tuma~ewa koja su ponu|ena za svaki od ovih oblika584. ~árácâ „vu}i paraju}iŒ. a izvodi se od ie. up. na-~o-keriti : na-~o-~eriti „namestiti ne{to povrh ne~ega tako da stoji nestabilnoŒ (obe potvrde su iz Lev~a).v. *ko~a. srodno sa glu`. i ne pomiwu u literaturi. dakle. ~e~erit’ „id. Indikativno je da se u ÅSSÀ ne uspostavqa nikakav odnos izme|u oblika *~e~eriti i *kokora. mre{katiŒ nastao haplologijom od narodnog ~e~eriti „razbaru{ivati. kreveqiti seŒ. up. ~eriØi „guliti koruŒ. i sl~. parati itd. i za wega postoje paralele u bugarskom. kreveqiti seŒ. ÅSSÀ 10:114–115 s. rekonstrukciju. u literaturi ne tuma~i kao slo`enica sa ekspresivnim prefiksom. S druge strane. v) od gr.Œ. up. zapravo. ~e~erit’ „id.c. ra{~upanŒ. Taj glagol se. oblici se tuma~e kao onomatopejski). kekerica „nazivi za `abuŒ itd. zatim bug.v. kokkoreuomai „kostre{iti seŒ (BER l. iz areala koji se naslawa na bug. i blr. 584 Up. dok se za bugarske predla`u tri razli~ita tuma~ewa: a) u vezi sa *kokora „kovrxaŒ (v. Srpske potvrde poti~u uglavnom iz jugoisto~ne Srbije. dijal. kokorav). a kod ostalih Slovena kokora (Machek 100 s. zapa`a se frapantna podudarnost oblika sa -keriti i -~eriti u osnovi. b) onomatopejsko poreklo. glagol ~e~eriti je ~ak dobio i svoju psl. u ÅSSÀ je rekonstruisan oblik *~e~eriti. obrazovanim od . ~e~erav „uvijen. Ukoliko bi se. *kokora / *kokorã. kekeresØ „koji ima izbuqene o~iŒ.-h. Nasuprot tome. ~e~eraty „kudrav. kekereva. glagoli kekeriti. me|utim. {e{er.Œ. koje se smatra srodnim pre svega sa *ko~era / *ko~erã. ~erit’. kwi`evni oblik ~eriti „quqati. Skok II 120–121 s. Na osnovu ~e{. ko-keriti se : ko-~eriti se „praviti se va`anŒ. razkekerà se „raskre~iti seŒ. Za razliku od glagola kokoriti. ÅSSÀ 4:66). koji je slabo zastupqen u literaturi. kostre{iti seŒ. keker. BER 2:539 s. kekerà se „govoriti kre{tavo. Taj primarni glagol rekonstruisan je pak na osnovu pomenutog ~e{. ukr. ~e~eriti „razbaru{ivati.. koegzistiraju oba oblika).v. [to se ti~e oblika kekeriti se u zna~ewu „kriviti se. grgurav (o kosi ili zakr`qaloj biqci)Œ Zagara~ (]upi}i 1997). ali up. na-ke-keri se : na-~e-~eriti se „namestiti se tako da smetamo drugimaŒ. ra{~upavati (kosu).v. ~orl’ã „ra{~upavati kosuŒ. npr. kostre{itiŒ. prema kojem je ~e{.Œ. ~eriti).v.

v.reduplikovanom varijantom psl. ko~operiti seŒ mo`e se dovesti u vezu i sa rus. ispre~iti (se)Œ. gulitiŒ pokazuju slede}i primeri: kosati „seckati. naslagati rastresito. up. nagrnutiŒ. lupiti „skidati koru sa plodova. kajk. umiratiŒ. glagolom. sg. ka~uriØâsà „biti na samrti. *ko~era / *ko~erã (v. Semanti~ki pomak „razbaru{iti se. Skok II 120–121 s. o~ito varijantne ili ekspresivne u odnosu na osnovu *kuk-. ko~-anica „`ito naslagano u ve}u gomilu. *kokor. so-vrqati.c. trpatiŒ. potresati (o bolesti)Œ. nameriti se da se ne{to uradiŒ (koje se izvodi od sakera „sekiraŒ). Za inicijalni element so. Machek l. „praviti se va`anŒ. ko~eriti se „praviti se va`an. Me|utim. up. *(s)ker. koji se tretiraju kao izvedenice kontinuanata psl. ko~eriti se „ko~operiti se. 99. nasakerácca „namera~iti se. ali samo kao paralela koja te{ko da ima veze sa blr. Vlaji}-Popovi} 2002:93. 203).up.-h. paralela. guliti itd. Pored slabo potvr|ene osnove *kok-. Ovo posledwe zna~ewe realizuje se u ~itavom nizu sli~nih tvorevina.Œ. nagomilati ne{to bez redaŒ (v. qu{titi. ne zbijaju}iŒ. *~e~eriti586. ono ukazuje na jo{ jednu mogu}nost u re{avawu etimologije razmatranih leksema. na-so-vrqati „nabacati. sitnitiŒ : kositi se „gorditi se. na-~e-~eriti se „skupiti se. npr. uobra`avatiŒ Crna Reka (Markovi} 1986) (v. {epuriti seŒ.„se}i. 104). ÅSSÀ 10:105). ko~eriØâsà „ne}kati se.250 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ra vidi u pomenutim oblicima samo razli~ite vokalizme jedne iste osnove. ne{to {to {tr~iŒ (id. Iako je ovo tuma~ewe u velikoj meri hipoteti~ko. vrqati). kokorav. prenemagati se. kokora. a ne rezultat reduplikacije. *ko-r-enâ. œnamestiti se tako da smetamo drugimaŒ moglo bi se svesti na psl. 587 Da semantika na{eg glagola mo`e stajati u korelaciji sa „se}i. po modelu ~iker „uzvi{icaŒ > na~ikeriti. so-vrwati „gomilati jedno na drugo. œkreveqiti seŒ. onda bi se kajk.i glagola *~eriti587. sa op{tom semantikom „ne{to uzdignuto. Oblik nasokeriti pomiwe se u ÅSBM 7:251 s. rezati. „zanositi se. kostre{iti seŒ > „namestiti se tako da smetamo drugimaŒ nije nemogu}.v. 194. . „kreveqiti se. a ako bi se prihvatilo postojawe ishodi{nog glagola *~eriti < ie. ko~uriØâ „gr~iti. na-so-veqiti „nabacati. U semanti~kom spektru razmatranih oblika uo~avaju se slede}a zna~ewa: „kriviti seŒ. U svetlu iznetih ~iwenica i s. ko~uriØâsà.. Alternacija ko-~eriti : ~e-~eriti ukazivala bi mo`da na ~iwenicu da je i oblik *~e~eriti slo`enica sa prefiksom (*~e-). 103. 585 586 Slavski smatra psl.v. Sáawski II 335–336 s. rezati. dijal. koje su navedene u svojstvu varijanata odn. „postaviti (se) na nezgodno mesto.v. keziti seŒ. gulitiŒ (RSA) : lupa se 3. Bezlaj II 54 s. joguniti seŒ. praviti se va`anŒ moglo tuma~iti kao slo`enica prefiksa ko. Mo`da su i ostali glagoli sa op{tim zna~ewem „nadi}i seŒ (od kojeg se sekundarno razvijaju i ostala) upravo denominali te vrste. kokornak 1585. stogŒ (RSA) > ko~iti se „praviti se va`anŒ.

na~a~urácca. Me|utim.od odgovaraju}eg osnovnog glagola (npr. kao tvorevine obrazovane pomo}u elementa -er. sli~ne tvorevine u beloruskom: nacäcärácca.OSNOVE: 18) -KERITI 251 zna~ewa „postaviti (se) na nezgodno mesto. na}o}oriti. Bjeleti} 1994:268. ekspresivna leksika ujedno je i teren na kojem nijedno obja{wewe nije apsolutno pouzdano. Navedeni glagoli pokazuju veliku varijantnost oblika i likova i uneti su u rad kao ilustracija procesa fonetskih transformacija kojima podle`e ekspresivna leksika. tako da to drugima smetaŒ. naslagati bez redaŒ. ili. na~e~-er-iti se : na~e~-iti se. ko~-er-iti se : ko~-iti se. Zbog toga se navedeni oblici. naxuxuriti. Pri tome etimologija osnovnih glagola uglavnom ostaje nepoznata. ÅSBM 7:282. pak. nayog-er-iti : nayog-iti . O reduplikaciji v. . osim na predlo`eni na~in. naxoxoriti. mogu tuma~iti i kao reduplikacije (npr. na~u~uriti)588. 285). tako metateza ove vrste mo`e biti obja{wewe za „neregularneŒ fonetske likove (sa izostankom palatalizacije guturala ispred e. Kao {to regularno ki~er metatezom daje neregularno ~iker. na{a{årácca „nakostre{iti seŒ (v. izdi}i (se) padaju}i u o~iŒ. „nadi}i (se). 588 Up. i). Postoji jo{ jedno mogu}e tuma~ewe. ovim oblicima iskazuju se jo{ i zna~ewa „natrpati. na~o~-er-iti : na~o~-iti se).

koko{ i sl. biti u kosom polo`ajuŒ Piva (Gagovi} 2004) s-ke-ke~iti pf. „UMRETI. pru}iti se. uko~iti seŒ id. œnaglo umreti. razba{kariti seŒ Uskoci (Stani}). œuginuti.) is-ko-ke~it se pf. . „pastiŒ. cr}iŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) b) „ISPRE^ITI SEŒ. oholo di}i. „biti u le`e}em polo`aju. pej. cr}iŒ: Iskeke~ila se ptica. u ovom poglavqu materijal }e biti izlo`en kao u poglavqu vrqati. (ibid. œpraviti se va`anŒ Ro`aje (Had`i}) 589 Zbog brojnosti potvrda vezanih za ovaj glagol.252 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 19) KE^ITI 19) KE^ITI589 a) „(IS)KRIVITI SEŒ. pej. isprsiti se. pona{ati se oholo. „OPRU@ITI SE. œvr}i na le|a. stisnuti seŒ Uskoci (Stani}) u-ke-ke~iti se / ukeke~iti se pf. „n a k r i v i t i s e. „v. œpru`iti se nepomi~no. oboritiŒ. iskriviti se. iskeke~it se „opru`iti se. œnaglo umreti. CR]IŒ ?ke-ke~it se impf. pa da }e{ se sa tu iskeke~it Vasojevi}i (Stijovi} 1990). œprsiti se. isturiti (bradu ili koji drugi deo tela)Œ. deformisatiŒ Leva~ (RSA) na-ke-ke~iti se pf. zakeke~iti œnamestiti vrat i glavu kao jarac pred borbuŒ. oholo dr`awe. no se po cijeli dan keke~i po kau~ima Vasojevi}i (Stijovi} 1990) is-ke-ke~iti pf. uko~eno (obi~no o le{u)Œ Tre{wevo. kao i wihovih varijanata odn. œizvaqivati se i le{karitiŒ: Ni{ta ne radi. izvaliti se. cr}iŒ: Ne dam ti pare. gorditi seŒ Uskoci (Stani}) za-ke-ke~iti „ponosito. iskeken~iti „i s k r i v i t i. od zime Nik{i} (RSA). iskeke~iti se œkomotno le}i. œukrutiti se. fig. „i s k r i v i t i s eŒ. pa }e vam biti svima dugo i {iroko Piva (Gagovi} 2004). zakeke~iti se „zauzeti ponosito. opru`iti seŒ: Di` se. izvaliti seŒ. paralela. „PRSITI SEŒ ?ke-ke~iti se impf. {ta si se tu iskeke~ijo?. IZVALITI SEŒ. œkrepatiŒ: Dako Bog da da se {to prije iskeke~im. ispru`iti se. ukeke}iti seŒ. ukrutiti seŒ (RSA). skeke~iti se „sabiti se.

œisturiti (se). godine. nositi te{ko bremeŒ Uskoci (Stani}) do-ke-ke~iti pf. œrazmetati se. ke~iti se „keziti seŒ. iskriviti nogu. be~iti. „TEGLITIŒ ?ke-ke~iti impf. ispre~iti se (zaklawaju}i drugima pogled i sl. hvalisati se. œizvinuti. ke~it œi s k r i v q a v a t iŒ: Cuja{ ‰quqa{Š se na sto~i}u i ke~i{ ga id.. o~ima) gledati {iroko otvorenih o~iju.. nakrivqenom polo`aju (o brodu)Œ Dubrovnik (RSA).. namestiti se kao za fizi~ki sukobŒ Zagara~ (]upi}i 1997) na-ko-ke~iti se pf. œprave}i se va`an zauzeti sme{nu pozu. naguzitiŒ Vasojevi}i (Bori~i}) is-to-ke~iti se pf. teglitiŒ Lika (RSA. „nositi s mukom.) è ke~iti impf. „staviti premnogo kakvog tereta na nekoga ili ne{to. natovaritiŒ. pa samo iske~e zube BiH (RSA).) is-ke-ke~iti pf. (Bojani}/Trivunac 2002). RJA). doneti jedva se kre}u}iŒ id. „staviti breme sebi na le|a. para se. nakoke~it œnagaziti. i s k r i v i t i s eŒ: Kada {ilo ili kroj ne iza|e u redu. istoke~io se na putu opozicionim listovima590. œpraviti se va`anŒ Uskoci (Stani}) iske~iti pf.)Œ (RSA).. natovariti se. keke~iti „tovariti sebi na le|a te`ak teret. „stati (ispred nekoga). uprtitiŒ id. . i {ije opet iznova Poqica (RSA). (ibid. izbo~iti (se). prezr. iske~it „u v i n u t i . uspraviti seŒ: Takav jedan kabadahija . krivostrano ili iske~eno. (ibid.OSNOVE: 19) KE^ITI 253 is-ke-ke~it (se) pf. œstajati u nagnutom. (ibid. za~u|eno. na~initi komi~an gestŒ Vojv. to }e re} kad je . kida.. iske~iti se œi z v i t i s e . iskriviti seŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). „NATOVARITI SEŒ.) na-ke-ke~iti pf. „kezitiŒ. zatvoriti sobom prolaz. pretovariti seŒ id. œistovaritiŒ id. (RSA) v) „TOVARITIŒ. nakeke~iti se „staviti na sebe prete{ko breme.Œ: Iske~ijo san vrat od le`awa Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). œispre~iti se. œdoneti ne{to te{ko. iske~it se œi- zvinuti se. „iskezitiŒ: One ga izdaqe gledaju. u v r n u t iŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1988). ruku i sl. œ(o~i.. roga~itiŒ Du~alovi}i. prikraja .) u-ke-ke~iti / ukeke~iti pf. (ibid. silovati. prtiti. {epuriti seŒ CG (RSA). 590 Primer je iz jednog beogradskog dnevnog lista iz 1894. natovariti.

ke~iti se œizazivati nekoga da se sva|aŒ ^enej (Mari} 2002). {utnutiŒ. uginuti (o ~oveku. is-ko-katiti pf. „razapetiŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1988)591 VARIJANTE / PARALELE: is-ke-ketiti se pf. te{ko oboletiŒ. smrznuti seŒ Zlakusa (RSA)593 591 Nije jasno spadaju li ovamo i oblici ke~iti œdo~ekivati loptu koja leti kroz vazduh i uhvatiti je pre nego {to padne na zemquŒ. n a g n u t i s e .v. nake~it se œstati negde (kome ili ~emu) na put. uneti se u lice kod sva|eŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986) nake~iti se pf. (RSA)592. impf. nake~it œn a k r i v i t i . sve do svanu}a Zaostrog (RSA). dobiti (ne{to od koga)Œ: Jedva son dug od wega iske~i Brusje (Dul~i}i 1985)..v. œn a k r i v i t i s e . 592 S obzirom na semantiku i areal. te{ko da je u vezi sa formalno bliskim ketiti „ne raditi ni{ta i{~ekuju}i da se ne{to ~uje ili dogodi. 593 Za odnos zna~ewa „smrznuti seŒ i „umretiŒ up. Skok izvodi glagol ke~iti „biti. koje Skok smatra denominalom od it. œiskriviti seŒ id. uke~iti „u igri plovkawa pogoditi svojom plovkom u saigra~evuŒ. nake~it œstaviti ne{to tamo gde ne treba. „biti u uspravqenom polo`aju uz drvo. ke~at ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). bez ikakvog obja{wewa (id. „iskola~itiŒ (RSA) u-ke-ke}iti se. tu}iŒ od uzvika kec kojim se teraju koze (Skok II 72 s. ke~iti2). i{~ekivati. stegnutiŒ: Uke~ili su ga izme|u jasala i zida Uskoci (Stani}). us-ke-ke}iti se : us-ke}iti se pf.Œ. kec1). iskeketio u wu. n a h e r i t iŒ Brusje (Dul~i}i 1985). zakoø urdiØâsà „umreØiŒ (Gorà~eva 1988:63–64). œzaturiti se na naslon stoliceŒ Uskoci (Stani}) is-ko-ke}iti se pf. cheto < poznolatinskog quietus < vlat. ~ekati. ispre~iti seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija) raske~it pf. ispru`iti seŒ: Kako ga je zviznuo. Keti on unutra . œupiqiti o~ima u nekoga. œumretiŒ. gde mu nije mestoŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). *quetus (Skok II 76–77). iske~it œte{kom mukom istrgnuti. zid i sl. (RSGV). œhvatati rukama kogaŒ Vojv. opet. zagledati seŒ: On se.254 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI iske~it se „izbe~iti se. œpritesniti. ~amitiŒ: Starac pred ku}om keti (~ami) Bosna. „zanemo}i. stoci)Œ. iskeketiti se „iskeziti se u nekoga. a on se iskeketi Vojv. pa ne skida o~i dva sata Kolubara (gra|a RSA) u-ke-ketiti pf. œizgu`vati se. ne{toŒ Ma~va (gra|a ERSJ) is-ko-ketiti. œukrutiti se. rus. œumreti. odmah se iskeketio — Kad ~ovek udara `apca.. s. Glagol ke~iti u zna~ewu „hvatati kod igre loptuŒ samo pomiwe. `ivotiwi. (RSGV). n a h e r i t i seŒ Banija (RSA). . œulovitiŒ: Uke~ijo sam ribu pod oni kamen. ke~it „nogom udariti. istegliti se (o ode- lu)Œ. „izvrnuti se na le|a.

fig. odatle mo`da i keckati se „praviti se va`anŒ pored œpraviti ~udne pokrete u hoduŒ. ke~iti2). sedeti nepristojno. is-ke-ka}iti se pf. œkrepati. Da nije ova dva posledwa prefiksa. nastalu zamenom suglasnika s > ~ (Skok s. Formalno i semanti~ki blisko bug. œiskriviti se (u kakvoj bolesti. i zajedni~ka osnovna semantika „kriviti seŒ. Iako ovakvo tuma~ewe sa formalne strane nije sasvim ubedqivo (pitawe je da li bi se i u s. to-. kriviti se. kesiti1 (se)). za oblike sa ke. jeziku na{li primeri za ovakvo ispadawe l). i paralelnost u razvoju sekundarnih zna~ewa.) u-ko-ka}iti se pf.v.) iskondra}iti se pf. œle}iŒ.-h. smrznuti seŒ id. „le}i na le|a. Skok ovaj glagol u zna~ewu: „iskesiti (zube)Œ. œuginuti. di}i sve ~etiri uvisŒ. œistegnuti se. ko-. cr}i (o `ivotiwi)Œ id. jezika. œkrepati. ke~im se „krivo hodatiŒ izvodi se od kle~a se „stajati raskre~enoŒ ispadawem l. „le}i. otegnuti seŒ. Usko~ki glagol ke~iti se œpraviti se va`anŒ mo`da bi se mogao dovesti u vezu sa kec. œumretiŒ. œsmejati seŒ. Od svih navedenih prefigiranih oblika Skok pomiwe samo keke~iti „te{ko nositi ne{toŒ. œkreveqiti seŒ Uskoci (Stani}).moglo bi se pomisliti da su nastali reduplikacijom. œosoba koja se pravi va`na li~nostŒ. (ibid. œumretiŒ. ra{irenih noguŒ. i konstatuje da je u pitawu nejasna onomatopeja (Skok II 72 s. Jedina razlika je u tome {to glagol ke~iti zbog svog fonetskog lika ne mo`e biti praslovenski. i otvorenost ka ekspresivnom prefigirawu. „iskrenuti se.v. name}e se neodoqiv utisak da se glagol ke~iti na{ao na sredokra}i izme|u le~iti < *le~iti (v. pej. Ispred osnove ke~iti alterniraju prefiksi ke-. ve} je verovatno nastao u periodu samostalnog razvitka s. pored formalne (fonetske) sli~nosti. ke~a se „kre~iti se. . ukrutiti se smrznuv{i se. (ibid. asŒ. dovode}i ga u vezu sa ke~iti „nosati. -le~iti) i kle~iti < *kle~iti (v. -kle~iti). œuko~iti se. mu~iti se nose}i decu u naru~juŒ (obe potvrde iz Like). o la|i koja dugo vremena nakrivo stoji)Œ dovodi u vezu sa glagolom kesiti se „pokazivati zubeŒ. pogrd. ke~ „glavna karta. cr}iŒ.OSNOVE: 19) KE^ITI 255 u-ko-ke}iti se pf. ukoka}iti seŒ Uskoci (Stani}) is-ko-ka}iti se. zatreti seŒ Jadar (RSA) · U osnovi svih navedenih oblika le`i glagol ke~iti. tretiraju}i ga kao jednu od wegovih varijanata. izvaliti seŒ. izvrnuti se (na le|a)Œ. Sa ova dva glagola povezuje ga. „v. kao keøam < kleøam (BER 2:349–350).-h.

„prsiti seŒ. b) „kriviti seŒ > „ispre~iti seŒ.). Tako|e je zabele`en i glagol kike~a se œhodati raskre~eno. isØegnuØi se. kekelez œvevericaŒ i doma}eg ka~a (se) œpewati se. up. ke}iti. podizati seŒ (BER 2:318). up. Detaqnije o obliku istoke~iti se œispre~iti se. koji se tuma~i kao kontaminat tur. Za sada se samo mo`e konstatovati da su ovi oblici neprozirni. . I kona~no.-h. pe~iti). savijati seŒ > „ispru`iti se. katiti. -le~iti). ali da se i u wima dosledno sprovodi prefigirawe prema razmatranom modelu. ka}iti). Nijedan od pomenutih varijantnih oblika nije registrovan kod Skoka.c. najverovatnije nastali kao rezultat ekspresivnog fonetskog transformisawa ishodi{nog glagola ke~iti (> ketiti. koji se tretira kao kontaminat glagola kikerà se i ke~a se (id. za koji se ka`e da je nejasan (l. nalecati se (v. 357). oblika — kiken~a se œkriviti se. teglitiŒ pripadaju razmatranoj leksi~koj grupi. nepristojnoŒ. zatvoriti sobom prolaz. postoji i glagol koji je semanti~ki pandan s. le}i. izvaliti seŒ > „umreti. praviti grimaseŒ. kope~iti se (v.256 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI U bugarskom postoji formalno identi~an. uspraviti seŒ v. Nije jasno da li oblici sa zna~ewem „tovariti. Na semanti~kom planu ocrtavaju se dve linije semanti~kog razvoja: a) „kriviti se. ali zna~ewski razli~it glagol keke~a se œpewati se (s mukom)Œ. cr}iŒ. Bjeleti} 2002:115–116.

pa ih mo`emo smatrati pseudojekavizmima. naviti na jednu stranuŒ Uskoci (Stani}). nadneti seŒ: A on ti se nakle~i nada mnom. na~okle~iti se „~u~nuti osloniv{i se na ruke i ostati u tom polo`ajuŒ Zlatibor. uzvisiti se (iznad nekoga. œstaviti ne{to u neodgovaraju}i polo`ajŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983) na-to-kle~iti / natoklije~iti / natokqe~iti594 pf. npr. œnakriviti seŒ. a ono ga odno vetar V. „zagraditi sobom prolaz. „nagnuti se. œzauzeti prostor stvarimaŒ: Zakle~ijo tavan sa lijesom. œuzdi}i se. pa ne mo` ni komin otvoriti Piva (Gagovi} 2004) 594 Oblike natoklije~iti i natokqe~iti. œnadneti seŒ. natku~iti seŒ. œsesti nesigurno. samo {to ne padne V. nagnuti se. {to si se tu na~okle~io?! Zlatibor. ne~ega)Œ: [ta si se natokle~io na tu ogradu. pri igri prstena U`ice. œnakriviti. U potvrdi iz Pqevaqa u obliku natokle~iti javqa se obi~no e. nadi}i. koristi samo Nevesiwski. koji bi mogli sugerisati druga~iji korenski vokalizam ishodi{nog oblika. vidi{ da tek {to nije pala Pqevqa (RSA) na-~o-kle~iti pf. œnarogu{iti seŒ Uskoci (Stani}) è na-kle~iti pf. P~elice (RSA). œstati negde tako da to drugima smeta ili zaklawa vidikŒ: Skloni mi se s vi|ela. œnadneti se nad nekoga. œnadneti seŒ. œizdi}i. ne{to. naviti na jednu stranuŒ. nestabilnoŒ: Na~okle~io se na stolicu. zaklonitiŒ: Pomakni malo glavu. psl. kinu jatagan pa zavika (RSA) za-kle~iti pf. zakle~ijo si lampu. Gorobiqe. gledaju}iŒ: Na~okle~iti se zna~i nadnijeti se nad nekoga ili nagnuti se na noge i na ruke pa u ne{ta gledati. „postaviti ne{to uspravno tako da stoji nestabilnoŒ: Na~okle~ili nekako ko{ar~e. œnarogu{iti seŒ Uskoci (Stani}). nakle~iti se œnakriviti seŒ. *kle-. .OSNOVE: 20) -KLE^ITI 257 OSNOVE: 20) -KLE^ITI 20) -KLE^ITI na-ko-kle~iti pf. œnakriviti. P~elice (RSA). uzdignutiŒ: Podnimi se na natoklije~ena koqena Nevesiwski (RSA). pa ni{ta ne vidimo — Skloni se malo. natokle~iti se / natoklije~iti se œnadneti se. izdi}i se. zakle~ijo si put.

koji se u s. nagobeqiti „postaviti. nadi}i seŒ: [ta si se na~okle{ila tako rano? id. œslabo. Skok ne registruje nijedan od ovih oblika. na~okle~itiŒ Gorwi Milanovac (RSA). uzdignutiŒ. . *kle~iti (ÅSSÀ 10: 29).). kle~ati. *natokle~iti. Osnovna semantika ovih oblika jeste „nakriviti. ~o-. odakle su se razvila zna~ewa „nadnetiŒ.ionako nema psl. {to na isturenom. nagnutiŒ.v. œpodi}i. nesigurnom mestuŒ. kle}i). „staviti u neodgovaraju}i polo`aj. pridi}i se stoje}i nesigurno na nogamaŒ. 28–29.-h. nesigurno strpatiŒ Uskoci (Stani}). starinu). (ibid. (ibid.v. up. n a k l e ~ i t i s e. „v. 23:156). up. a zatim i k > g (-gle{iti). izgraditi i sl. jeziku sa~uvao samo u prefigiranim oblicima. ispre~iti (se)Œ. potvrde rekonstrui{e psl. to-. nakle~iti. nadi}i ne{toŒ Pro{}ewe (Vuji~i}) · U osnovi navedenih oblika le`i glagol -kle~iti < psl.nije notiran u ÅSSÀ (oblik sa ~o. U ÅSSÀ se samo na osnovu s. U varijantnim oblicima do{lo je do modifikovawa osnovnog -kle~iti prelaskom ~ > { (-kle{iti).-h.258 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI VARIJANTE: na-~o-kle{iti pf. Ispred osnove -kle~iti alterniraju prefiksi ko-. Skok II 93–94 s. na~okle{iti se „ustati veoma rano ujutro. i ESJS 5:316 s. „nadi}i. œnesigurno krenuti da se ne{to radiŒ id. na~ok(l)e{iti „natkriliti. up. na~ok(l)e{iti se „nadi}i se. Oblik sa prefiksom ko. nakriviti nasloniv{i jedno na drugoŒ.) na-~o-gle{iti pf. korelativan sa *kle~ati (id. zakle~iti. œnaku}eriti se. nadi}i kako biloŒ. uz napomenu da je starina oblika problemati~na (id.

koji bi mogao sugerisati druga~iji korenski vokalizam ishodi{nog oblika. Ono se javqa u iterativnim obrazovawima sa e < e. zapre~itiŒ: Zakole~io. a Marko se naleca.. prepre~iti. Ukoliko je on zaista realno posvedo~en u jeziku. 596 Ovaj oblik. prilazŒ: Po{eni se. œpodsmevati seŒ: A znam mnoge. opru`iti seŒ Piva (Gagovi} 2004) è za-le~iti pf.OSNOVE: 21) -LE^ITI 259 OSNOVE: 21) -LE^ITI 21) -LE^ITI bo-le~iti se impf. le{karitiŒ: Mi radimo. te trondali i baqezgali {to im je samo na usta izlijetalo BiH (RSA) ba-le~iti se „rugati seŒ F. „izle`avati se.-h. œzatrpati ne~im odre|eni prostorŒ: Nosi otle samarinu. koji je u s. (RSA) verovatno stoji u vezi sa iskele~iti „izdrmati za koseŒ < kele~ „kosa otrag glaveŒ Lika. izbuqiti (o~i)Œ: Iskole~ih o~i ~ekaju}i neprestano na vas (RSA)597 ?na-ko-le~iti „zaokupiti. „izbo~iti seŒ Qe{tansko (Te{i} 1977) ?is-te-le~iti se pf. „zakloniti sobom prolaz. u RSA je dat bez primera i bez izvora. nale~iti. Grabovac (Kosor 1979:41)595 za-ko-le~iti pf. Oblik iskele~iti „i{~upati. kele~). „le}i opru`eno. psl. sagiba595 U RJA nema. *le-. spopasti (nekoga)Œ Kupinovac (RSA) is-to-le~iti se pf. up. . o~ito se radi o sekundarnom „jatŒ. kolce „~uperakŒ (Skok II 73 s. koji su se u tomu bole~ili i {prndali . ka da e bole`qiv Lika (RSA) · U osnovi svih navedenih oblika le`i glagol -le~iti.v. spasti iz neprilikaŒ (RSA). zalije~ijo si wime tavan Piva (Gagovi} 2004) na-le~iti impf. Osnovno zna~ewe ovog glagola bilo bi „savijati. najverovatnije po analogiji sa iterativima u kojima prvobitno e du`ewem zakonomerno daje e. nale~iti se „pewati se nekud odakle se mo`e lako pastiŒ Ozaq (Te`ak 1981) na-lecati se impf. izvaditiŒ: Iskele~io mu zdrav zub mjesto bolesnog Hrv. „stavqati ne{to na neprikladno mesto. „stati nasred puta. zale~ijo si qudima put. zale~iti. te se ne mo`e pro}i CG (RSA) is-ko-le~iti / iskolije~iti596 „i s k o l a ~ i t i. odakle mo`e pastiŒ. 597 Nije sigurno spada li ovamo oblik iskolijen~iti „izvu}i. prolaza. koji Skok smatra turcizmom < tur.. jeziku sa~uvan samo u prefigiranim oblicima.

sa prefiksom -to. samo oblik istole~iti se. imenica bi se tvorbeno mogla . Wegovo zna~ewe smatra se rezultatom razvoja „savijati seŒ > „bolovatiŒ600 > „izle`avati seŒ (ÅSSÀ 22:166)601. up. up. 73). lecati se. *obsãleknoti). o{lekna „iscrøsØi seŒ.Œ Vasojevi}i (Bori~i}) u vezi sa psl. *lekati (se). naleceti „naprezatiŒ itd. i ÅSSÀ 15 s. up. koja se naro~ito dosledno izvr{ila u ju`noslovenskim jezicima (ÅSSÀ l. navrsti seŒ.). spopasti (nekoga)Œ Pla{ki (RSA).alternira prefiks ko-. „len{tina. U etimolo{koj literaturi pomiwe se. skoliti (v. ba-. Lika (Ajxanovi} 2002). spopasti (nekoga)Œ svojom semantikom nagiwe ka denominalima opkoliti. Ispred osnove -le~iti alterniraju prefiksi bo-. Kurkina 1980b:41–42. Varbot 1972a:376. „pogrbqen. Oblik istele~iti se mogao bi se dovesti u vezu sa nalecati se „izle`avati se. uslek „malo slabo novoro|en~eŒ. i lecati „biti slabog zdravqa. *nalecati (se)599. nalecati „natezatiŒ. zatezatiŒ (Petleva 1986:199). lewivac (obi~no o momku)Œ Lika (RSA. 599 Oblik je istorijski identi~an sa *nalekati. *lek.„savijati. uleknut se œid. Dakle.260 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI tiŒ598. u obliku iskole~iti. *jâzle~iti sa umetnutim -to. Ovaj oblik se izvodi od psl. *leganã (ÅSSÀ 14:181–183).v. „uviti se. up. lekav adj.. te-.c. *lekti. ~e{. Lele. 600 Za ovo zna~ewe upu}uje se na s. i z l e ` a v a t i s eŒ BiH (RSA). tromŒ Mihaqevi}i (Peru{i} 1993). kolo). „bolovati. ko-. koji se svodi na psl.v. usleci „umretiŒ (v. RJA). up. le`iwati „provoditi mnogo vremena u neradu i le`awu. Petqova konstatuje da se zna~ewe ovih oblika regularno razvija od prvobitnog „sagibatiŒ i ukazuje na semanti~ki i genetski bliske oblike: bug. oblijekoliti „saleteti. i s. zgurenŒ Javorani (usmeno N.-h. lecati. *le~iti (se). *gyb. U istoj poziciji. sloviw. biti bolestan. uleknut adj. zapravo. sinonimno nak o lesiti „zaokupiti. ESJS 7:417 s. *leknoti (ÅSSÀ 15:61–62). ali ne jakoŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). Skok II 280–281 s. u-lek-nuti pf. 598 Up.v. Suglasnik -`.u osnovi govorio bi da je ovaj oblik pre u vezi sa psl. *legati (se). umretiŒ {iroko je rasprostrawen. isko{en (o vezu)Œ (RSA). legan „lew ~ovek. navezati se. odatle slekav „nespretan. 601 Nije sigurno da ovamo spada i istele`nica f.„sagibatiŒ i „pogibatiŒ (Petleva 1989:68–69). psl. Nijedan od navedenih prefigiranih oblika nije registrovan kod Skoka. le{karitiŒ. Petleva 1986:199. ÅSSÀ 30:109 s. savijati seŒ > „biti bolestan.v. lewivacŒ < psl. pored sln. osleknã „umretiŒ.vv. Potkozarje (Dalmacija). Oblik nakole~iti „zaokupiti. u vezi sa psl. Jo{i}) < psl. ugnuti po srediniŒ (Be}kovi}. bolovatiŒ Qe{tansko (Te{i} 1977).-h. œuvijen po srediniŒ Kordun (gra|a ERSJ). dijal. to-. ulekwivati se impf. st~e{.. Skok II 126–127 s. „ukoso izveden. SemanØi~ki model „sagibati se. lecati se „ne biti posve zdravŒ (Vuk. up./ *lok. RJA). *lekavãjâ (ÅSSÀ 15:61). od kojeg se razlikuje sprovedenom tre}om palatalizacijom *k > c’ posle e.(Petleva 1986:199–200).

iskovrqiti. up. ba. Zna~ewe oblika zale~iti. Za pomak „iskriviti. up. œkreveqiti seŒ (RSA). up. vrqati). Oblik le`nica je posvedo~en. pa je i predlo`eno tuma~ewe krajwe hipoteti~no. zakole~iti „prepre~iti. Pomenuti prefiksi unose u glagole razli~ita zna~ewa. sa umetnutim -te-. ali u drugom zna~ewu: „le`ajŒ. ra{~laniti na slede}i na~in: is-te-le`nica. iskola~iti (o~i)Œ.ne raspola`emo adekvatnim tvorbeno-semanti~kim paralelama. koja se ipak svode na osnovno „sagibati. i{~evrqiti (v. iskobe~iti „izbuqiti. kriviti se „savijati seŒ. v.OSNOVE: 21) -LE^ITI 261 Za oblike sa prefiksima bo-. zapre~itiŒ mo`da se razvilo pod uticajem sinonimnog i formalno vrlo sli~nog glagola zakle~iti. bale~iti se realizovano je zna~ewe „rugati seŒ (< „keziti seŒ < „kriviti seŒ). œredwa. realizovan u obliku iskole~iti. U oblicima bole~iti se. epidemijaŒ (RSA). . mada je mogu} i druga~iji semanti~ki pomak: „izbacitiŒ > „iskola~iti (o~i)Œ. gore (sve potvrde su iz CG). izbuqiti (o~i)Œ. krivitiŒ. izbo~itiŒ > „iskola~iti.

262 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 22) MEZ(G)ATI 22) MEZ(G)ATI te-mezgati impf. œiz mesta. nerazumqivo pri~ati. BiH (RSA) na-te-mezati se pf.) te-mezgalo n. isprebijatiŒ CG. Vojv. izudarati. œid. izlupatiŒ CG (RSA) è mezgati impf. daviti pri~omŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983). isprebijatiŒ CG. „istu}i. œsporo. RJA) namezgati pf. trupa~ke (o skakawu)Œ Ro`aje (Had`i}) VARIJANTE / PARALELE: te-qezgati impf. izlematiŒ CG. temezgat Vasojevi}i (Stijovi} 1990) is-te-mezgati pf. izmlatiti. BiH (RSA). „pri~ati koje{ta.. œprevrtati nesa`vakani zalogaj u ustimaŒ: Mezgati ‰zna~iŠ . Lika. izdovoqiti se udaraju}i nekogaŒ (RSA) tu-mezat impf.Œ Piva (Gagovi} 2004). izudarati. œrastezati u posluŒ Ma~va (gra|a ERSJ) . œtu}i. „dobro istu}i. „mnogo istu}i. s prefiksom is-) „tu}iŒ: Svaki dan temeza ono nesretno dijete. i{ibatiŒ: Namezgala mu je guzicu. pa se sad `iv ne ~uje Piva (Gagovi} 2004) ?mezge adv. govoriti nepovezano i besmislenoŒ Uskoci (Stani}). sa mesta. „tu}i. „istu}i. izmlatiti. udaratiŒ Piva (Gagovi} 2004) te-mezat impf. osakati}e ga Zagara~ (]upi}i 1997) is-te-mezati pf. temezgati „id. „dobro istu}i. œid. koji mnogo govoriŒ Piva (Gagovi} 2004) is-to-mezgati pf. „istu}i. „onaj koji brbqa. (naj~e{}e u svr{enom vidu. œsva{ta pri~atiŒ: Ne teqezgaj cijelo jutro! Pro{}ewe (Vuji~i}) te-wezgati impf. (ibid. slabo gristi vaqaju}i jelo po ustima (RSA. Lika. „ispri~ati kakvu bezna~ajnostŒ Uskoci (Stani}) u-te-mezgati „ubitiŒ: Utemezga}u ja wega qemezom id.Œ.. udarati nogama i rukamaŒ Rijeka Crnojevi}a (gra|a ERSJ) is-tu-mezati / istumezati pf.Œ. dosadno. (RSA) tu-mezgati impf.

œjesti.) na-ble-mezgati „napri~ati. u kojem Petqova izdvaja element -to. ~ije je osnovno zna~ewe „stvarati mezgru. (ibid. . Skok tuma~i kao denominal od mezga „sok u drvetuŒ (Skok II 417–418). (ibid. œgwavatorŒ.OSNOVE: 22) MEZ(G)ATI 263 te-wezgalo n.v. bez voqeŒ Kordun (gra|a ERSJ) temqezgalo n. Dakle. tra~araŒ. s-te-wezgalo œonaj koji ne{to sporo radi. œbiti vla`an. pu{tati vlaguŒ.) · Glagol mezgati. „{aliti se (neumesno). *mezg-. „dovoqno se na{aliti }askawem. zalupetetiŒ id. œpri~alica. 603 Kao semanti~ku paralelu autorka navodi engl. biqni sokŒ. koje pomiwe Fasmer II 593 s. dangubaŒ id. gorenavedene potvrde.) trmqezgati impf.) trpqezgati impf. (ibid. mezga.-h. wegova izvedenica bi trebalo da glasi tewezgalo. zgwe~itiŒ. „pri~ati koje{ta. Od navedenih prefigiranih oblika u literaturi se pomiwe samo istomezgati „istu}i. lupetatiŒ Piva (Gagovi} 2004) za-ble-mezgati pf. izudaratiŒ. napri~atiŒ id. ogovaratiŒ Unac (Jovi~i}) trpqezga f. œbesposli~arka. œbrbqati. œpipav ~ovekŒ Gru`a (Stevovi} 1969).v. (ibid. Na osnovu s. œotezati u govoruŒ id. ni{ta mu nijesam razumqela Zagara~ (]upi}i 1997) nateqemezat se pf. œonaj koji sporo jede ili raste`e kad govoriŒ id. œlupetatiŒ. 602 Budu}i da je u istom izvoru zabele`en glagol tewezgati. izrugivati se. up. mezgati „i}i po mekoj. i id. 28:63 s. mash „izgwe~iti. *mezgati < *mezga. *obmezgnoti). nabrbqatiŒ id. mezgati (kome se prikqu~uje oblik sa druga~ijim akcentom — mezgati œprevrtati nesa`vakani zalogaj u ustimaŒ) i sln. bez obzira na nepodudarnost zna~ewa (Petleva 1980:67)603.i dovodi ga u vezu sa mezgati. (ibid. govoriti ili raditi sporo. sprdati seŒ. œpri~ati koje{tarijeŒ: Teqemeza{e ne{to Jovica. koji se te{ko nakawuje na posaoŒ Lu`nica (]iri} 1983) ta-wezgalo ‰sic!Š œspora osoba koja obi~no dosa|uje nezanimqivom pri~omŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983)602 temqezgati impf. uz napomenu da se mo`da radi o lokalnom obrazovawu ( ÅSSÀ 18:225–226. mo`da je u pitawu {tamparska gre{ka.) ble-mezgati impf. brbqawemŒ id. up. nestabilnoj podloziŒ rekonstrui{e se psl. srodno slov. (ibid. (ibid.) iz-ble-mezgati „ispri~ati koje{ta. „zapri~ati se iz sveg glasa.) ?te-qe-mezat impf.

Da bi se ono objasnilo. Zna~ewe ishodi{nog mezgati œprevrtati nesa`vakani zalogaj u ustimaŒ moglo bi se tretirati kao sekundarno u odnosu na „stvarati mezgruŒ. koja bi uspostavila vezu izme|u zna~ewa „`vakati. maznuti „jako udariti. mlatnuti. mo`da bi se oblici sa zna~ewem „udarati. lupati „tu}i. meznoc. a sekundarni korenski vokali e i e obja{wavaju se ekspresivnim karakterom glagola ( SEK III 237–238). up. Jedna od mogu}nosti je da se oblik temezati dovede u vezu sa s. mezgnoc. up. . muqati jelo po ustimaŒ i „udarati. lematiŒ. œmuqati. up. nalupati se „najesti seŒ (Vlaji}-Popovi} 2002:176. mlatiti. Analizirani oblici sme{teni su u kontekst svojih varijanata ili paralela koje su etimolo{ki jo{ neprozirnije. Takvo zna~ewe nije. razg. zgwe~itiŒ). muqati jelo po ustimaŒ > „brbqatiŒ. Problem predstavqa zna~ewe „udarati. tu}i. cit. potvr|eno za glagol mezgati.-h. mora se pretpostaviti semanti~ka me|ukarika „gwe~itiŒ (na koju ukazuje i Petqova pomiwu}i engl. up. mezgnoc „udaritiŒ koje se u krajwoj liniji svodi na psl. lupetatiŒ (RSA). Ovako posmatrano. mazati fig. pa ni etimologija oblika namezgati nije izvesna. ut e mati „ubitiŒ ( Bory s 1981:27–29). Tako|e je logi~an i pomak „`vakati. Sa formalne strane postavqa se problem lika -mezati (posvedo~enog samo u oblicima sa zna~ewem „tu}iŒ) koji. mlatiti. œbiti vla`an. me|utim. 213. tu}iŒ koji u osnovi imaju -mezgati mogli tretirati kao sekundarni u odnosu na one sa -mezati. tu}iŒ koje se javqa kod oblika namezgati. mash „izgwe~iti. *mazati. utemezgati „ubitiŒ. U svetlu iznetih ~iwenica name}e se i pretpostavka da je u razmatranoj grupi leksema do{lo do preplitawa etimolo{ki razli~itih oblika koji su se pribli`ili zbog fonetske i semanti~ke sli~nosti. Neke od wih se 604 Glagol lupati realizuje i zna~ewe „brbqatiŒ (op. ako nije nastao od mezgati gubqewem -g. Druga mogu}nost je da se oblik -mezati protuma~i kao ekspresivna varijanta od mazati. i u tom slu~aju on bi se tvorbeno ra{~lawavo na slede}i na~in: tem-ez-ati. pu{tati vlaguŒ. mleti. raspalitiŒ (RSA). Za ovo se kao paralela mo`e navesti ka{.(na {ta ukazuje semanti~ka i tvorbena identi~nost glagola sa -mezati i -mezgati u osnovi). 202)604.264 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Semanti~ka strana predlo`enog re{ewa zahteva podrobnije obja{wewe. gwe~itiŒ. tu}iŒ. 210). bitiŒ. etimolo{ki se uop{te ne mora poklapati sa wim. mleti hranuŒ > „govoriti besadr`ajno. „`estoko udarati. `vakati „zubima sitniti.

U obliku te-qe-mezat kao da je realizovan tvorbeni model œprefiks + element sa likvidomŒ608. 608 Ako nije u neposrednoj vezi sa qemezat impf. up.Œ607.(vokalno r alternira sa vokalima u ekspresivnim prefiksima. Razvojem korenske grupe *me > mje > mqe mogao je nastati oblik temqezgati koji je. . 605 Up. blr. U obliku trmqezgati inicijalno te. bläzniØi.). ipak i oblike kao gwav-ezg-ati „gwavitiŒ.u ble-mezgati uø. poq. srodno sa lit. slabo i bezvoqno jestiŒ. œsporo i bezvoqno govoritiŒ. „najesti se preko mere.v. pod uslovom da je ovakvo tvorbeno ra{~lawavawe ta~no (v.koja je i u blävaØi. a s druge — tewezgati606 (mq > w). blewazga} „id. odatle (prema temezgalo) > temqezgalo. Za inicijalno ble. koje jo{ jednom pokazuje vezu izme|u zna~ewa œudaratiŒ i œjestiŒ. blevuzniØi „govoriti glupostiŒ. balanzanje. up. mrqaviti (RSA). blevezgoti.v./ *blêu. verovatno denominalom od qemez m. mrq-ezg-ati „sporo. ali joj se ni{ta ne mo`e. Ovamo i naqemeziti se pf. blevyzgoti „nepristojno govoritiŒ (ESUM 1:206 s. ukr. gwevzgalo „nesre|en. bljuzgati). upro{}avawem mq. osnovu *bleu. Skok s. kolebati se : krleba se). 607 Oblici se svode na ie. ba-qezgati. ~V-. tewezgalo.OSNOVE: 22) MEZ(G)ATI 265 ipak mogu objasniti fonetskim promenama. tawezgalo. „tu}iŒ: Svaki dan je qemeza otac. ølàvuzgacâ „id. stewezgalo. ~equzgati s. „duga~ka motka koja se stavqa na slameni krov ili na seno da ih {titi od vetraŒ Zagara~ (]upi}i 1997). neume{an ~ovekŒ. up. s jedne strane dao teqezgati605 (mq > q). i primer iz Uskoka: Utemezga}u ja wega qemezom. na`derati seŒ Mora~a (RSA).Œ.v.pre{lo je u tr. 606 Up. pej.

ma daj! Lika (RJA). kuburitiŒ (Vuk. „pri{tedetiŒ Piva (Gagovi} 2004) {to se jutrom nebo navunilo. pa opet uvedrilo kao u pu~inu qeta (RSA) . komra~it œsticati ne{to s mukomŒ [umadija (Grkovi} 1982) s-ko-mra~it pf. „prekriti se tamnim oblacima. `ivotariti. sivatawe sve to ~e{}e a orqavina groma sve to ja~a Poqica (RSA) ?na-su-mra~iti se „namr{titi se. {krtŒ. mrgoditi seŒ (RSA) ko-mra~iti impf. „mrgoditi se. RJA). oskudanŒ. skomra~an / skomra~an adj. namrgoditi se (od nezadovoqstva. natu{titi se (o nebu)Œ Uskoci (Stani}). biti tvrdŒ: [ta tu {komra~i{ (dramoseri{). RJA). œnaobla~iti se. natu{titi seŒ Uskoci (Stani}) na-tu-mra~iti se „natmuriti se. mr{titi seŒ. Gru`a (Stevovi} 1969). „tvrd. (ibid. œnamrgoditi se. komra~iti œ{tedeti na hraniŒ: Ne komra~i. natmuriti seŒ. namra~iti se. œste}i ne{to s mukomŒ id. n a m r a ~ i t i s e. smrknuti se (o nebu)Œ: Mrki oblak sve to vi{e prikrilija.) ko-mra~an adj. œbiti siroma{an. œmr{titi se. skomra~no / skomra~no adv. RSA. oskudevati.266 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 23) MRA^ITI (SE) / MR^ITI (SE) 23) MRA^ITI (SE) / MR^ITI (SE) na-ku-mra~iti se pf. namrgoditi se. mra~iti se pred ki{uŒ Rijeka Crnojevi}a (gra|a ERSJ) è na-mra~iti se pf. „siroma{an. qutwe itd. œte{ko `iveti. Qe{tansko (Te{i} 1977) o-{ko-mra~iti pf. namra~iti se œnamrgoditi se. œnaqutiti seŒ BiH (RSA) na-stu-mra~iti se „smra~iti se. namrgodilo. tvrdovati. œobla~iti se.)Œ (RSA) ko-mr~it se impf. smra~iti se. natmuriti seŒ: Nena-ko-tu-mra~iti se „naobla~iti se. namr{titi se. natu{titi se (o nebu)Œ (RSA) na-to-mra~iti se œsmra~iti se. pojedi ne{to Pro{}ewe (Vuji~i}). {tedqivo. oskudnoŒ (RMS) {ko-mra~iti impf. œtvrdi~iti. oskudevatiŒ. zast. smrknuti seŒ.Œ. œoskudan. „skomra~iti. bedanŒ (RSA) sko-mra~iti impf. nastumra~ilo. „{krto. {krtaritiŒ (Vuk. smrknuti seŒ (RSA) mr~iti se impf. patiti se. natu{titi se. nebo se nakotumra~ilo. skomra~iti / skomra~iti œid.

kod kojih je veza sa ishodi{nim glagolom (na)mra~iti se krajwe prozirna. On u glagolu izdvaja pro{irewe -kotu-.od glagola *mor~iti se. dospeti u predsmrtni hropacŒ CG (RSA) · U okviru prezentiranog materijala izdvajaju se dve semanti~ke celine. v. I zaista. natmuriti se (o nebu. na prvi pogled. œpasti u agoniju. naØumuru~vam sa „mr{titi seŒ. za koji se ka`e da je u vezi sa ØemeruØ (BER 1:614). mrknuti). i zaØumuru~en „naobla~en. Drugu celinu ~ine oblici sa zna~ewima œte{ko `iveti. Od svih navedenih prefigiranih oblika Skok pomiwe samo nakotumra~iti se. kuburitiŒ (RSA) is-ko-mr~iti pf. naØumuru~va sa „obla~iti se (o vremenu)Œ. ili izvedenica istim prefiksom. U prvoj grupi navedenih oblika ispred osnova mra~iti se (< psl. ra{~lawuju}i ga na redak prefiks ko. rekonstrui{u dva psl. ku-. Stoga wihovo izvo|ewe od ovog glagola zahteva detaqnije obja{wewe. u obliku na-ko-tu-mra~iti se do{lo je do aglutinacije prefiksa. namra609 Up. (s)tu-. koji se tuma~i kao izvedenica prefiksom na. *mâr~iti (se). namr{tenŒ Rodoøi (Stoè~ev 1965). glagola: *natumor~iti se. zaspatiŒ. . samo na osnovu s. up. dok se pridev izvodi od neposvedo~enog glagola *zaØemeru~a se < *zaØemeruØ~a se. 110). prenosno i o ~oveku)Œ. cicija{itiŒ koja su. 21:129) alterniraju prefiksi ko-. oskudevati. sa umetnutim elementom -(s)tu-.(koji je u pridevu zamewen ~estim po-) i element tu. Oblik sa prefiksom ko. ali od glagola *sãmor~iti. to-. kao i pridev napotumra~en „namrgo|en. Skokovo tuma~ewe je sasvim ispravno. œte{ko `iveti.v. namr{tenŒ. oskudevatiŒ i œtvrdi~iti. patiti se. dijal. sa umetnutim elementom -to. me|utim. za koji se predla`u dva re{ewa — izvedenica prefiksom na.od *mor~iti se.(id. zakovrnutiŒ CG (RSA) {ko-mr~iti impf. „cicija{itiŒ Mokrin (Rajkov 1971) za-{ko-mr~iti pf. U oba slu~aja. semanti~ki (a verovatno i tvorbeno) blisko bug.-h. id. Prva obuhvata oblike objediwene zna~ewem œnaobla~iti se. na-po-tu-mra~iti se „namr{titi se.OSNOVE: 23) MRA^ITI (SE) / MR^ITI (SE) 267 ko-mr~iti impf. potvrda natumra~iti se i nastumra~iti se.(ku-) nije registrovan u ÅSSÀ. prili~no udaqena od osnovne semantike glagola mra~iti (se). problematizuje se starina rekonstruisanih oblika. „zanemo}i. U ÅSSÀ se. Iako element tu nije bli`e odredio. Glagolski oblici se ne pomiwu u BER-u. `ivotariti.(ÅSSÀ 23:177–178)609 i *nas(ã)tumor~iti (se). sa umetnutim elementom -tu. ÅSSÀ 19:216–217) i mr~iti se (< psl. za koji pretpostavqa da je isto {to i to u najtomawe (Skok II 467–468 s. *mor~iti (se). Skok je naslutio wegovu prirodu i funkciju. „pasti u san. v.

132). odaØle za-øa-moro~iØâ : moro~iØâ „naobla~iti se (o vremenu. 1975:14–15). varalicaŒ (RJA) u s. Skok II 135–136 s. Oblik nastumra~iti se (pored dva ponu|ena tuma~ewa) mogao bi se tretirati i kao rezultat kontaminacije nasumra~iti se + natumra~iti se. napotumra~ena mrka pogleda. Me|utim. skomoro{esØvo „lakrdijawe. skamrec). up. skomroch „praestigiatorŒ. mo`da je u pitawu i {tamparska gre{ka. skomrahã. natmuriti se (o nebu. „~arobwak. Gorà~eva 1974:130. SEK IV 276 s. Bezlaj III 281 s. ali up. komra~iti. sumoran)611. jedra u `ivotu. I tre}e. skomoroh. re~ skomrah m. glagoli navedeni u drugoj grupi — skomra~iti i komra~iti — obi~no se razmatraju zajedno.v. pri ~emu se drugi oblik naj~e{}e smatra posledicom pogre{ne deprefiksacije prvog (up. nebu)Œ (v. u krajwoj liniji.268 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ~iti seŒ: Dasina se zove velika kipina od ~ovika. komra~iti sa imenicom skomrah nije prihvatqiva iz nekoliko razloga. zbijati neumesne. pamrak (Borys 1973:73. up. id. na-su-muriti se „natu{titi se. za razliku od pomenutih ruskih izvedenica koje 610 Po{to su sve potvrde iz istog izvora.v. poq. pa je te{ko pretpostaviti da je mogao razviti svoju leksi~ku porodicu. 611 Uostalom. Do sada su predlo`ena tri razli~ita tuma~ewa ovih glagola. vremenu). Ujedno se zapa`a i izvesna specijalizacija oblika: nebo / pogled. onomatopejsko poreklo (od *skom-) zala`e se Lâvov 1974:109–112. Oblik nasumra~iti se najverovatnije predstavqa denominal od sumrak (up. namra~iti se. skomoro{ni~aØâ „lakrdijati. smatraju}i da ono semanti~ki ne zadovoqava. veza glagola skomra~iti. ukoliko bi se ipak dozvolilo izvo|ewe razmatranih glagola od imenice skomrah. Za pregled tuma~ewa rus. smra~iti se. ali nevesela. jeziku predstavqa staroslovenizam koji nije prodro u narodni jezik. i imenica sumrak sadr`i arhai~an imenski prefiks su. rus. øamorok. zbijawe grubih {alaŒ.-h.)612. Fasmer III 648–649.i mra~iti. koji mo`e alternirati sa prefiksom pa-. Za weno drevno i.v. rus.v. pl. Skok ih poredi sa stsl. . Prvo. obi{ena prilomqena tila Poqica (RSA)610. 613 Napomiwemo da ni sama ova re~ nema op{teprihva}enu etimologiju. skomoro h „putuju}i muzikant. Skok III 360 s. citiraju}i Miklo{i~evo izvo|ewe ove imenice od langobardskog scamareis m. so-). 612 Skok istovremeno odbacuje Macenauerovo tuma~ewe da je u pitawu slo`enica s prefiksom ko. „qudi koji vr{e sramotan posaoŒ (Skok l. smrknuti se (dawu)Œ (RSA). rus.613 Drugo.< *so(Borys 1975:97. iako je mogu|e da u istom govoru koegzistiraju ovakvi oblici. ostaje nejasan prelaz h > ~ (umesto regularnog {). opsenarŒ up. proste {aleŒ. skomoro{eskiè „lakrdija{kiŒ. Prilikom etimolo{ke analize.c.

{komucati „nejasno govoriti. koje se ovim tuma~ewem otvara. pitawe za{to se svi navedeni s.( a ne. 215). „derati. *skamãziti itd. Varbot 1988. jadati seŒ > „tvrdi~itiŒ. Bori{ razmatra oblike skomra~iti i komra~iti. skam`ec „tvrdi~itiŒ. semanti~ki pomak „opsenar. prosja~iti. -mam „~eznuti.-h. 73). na koje se. jo{ i skomicati œcvileti. {tektati. Autorka s pravom poziva na krajwu obazrivost prilikom izno{ewa hipoteza o onomatopejskom poreklu glagola koji ozna~avaju radwe.-h. trpeti nema{tinuŒ > „{tedeti. Polaze}i od krajweg onomatopejskog porekla svih leksema analiziranih u odrednici (*skomati. hanâkaØâ „cmizdriti.c. tvrdi~itiŒ nije uobi~ajen. koje su nastale naslojavawem daqih sufiksa. sliniti.*sko-mâr(c)-. < *skom-). svode razmatrani glagoli. `aliti se na beduŒ. rezatiŒ. `aliti se na beduŒ > „`iveti u bedi. *skomãliti. brbqatiŒ. skomlì „uzdisati. dijal. komr~iti. budu}i da je suponirani semanti~ki razvoj u potpunosti regularan. tvrdi~itiŒ. je~atiŒ. lomitiŒ. autor svodi s. skamrec „moqakati. molitiŒ. {kamutati (kao {tene)Œ (RJA).-h. v. `aliti se na bedu. skamrec „naricati. . {komutati „`evkati. brinuti seŒ. prema nekim tuma~ewima.). tuma~e}i ih kao kontinuante wegove sufiksalne izvedenice (*skom-ãr-). naricati. ali druga~ije tvorbeno ra{~lawenom: *sko-mâr(~)-. „kidati. skvi~ati (kao {tene)Œ. glagoli ukazuju na mogu}nost semanti~kog razvoja: „je~ati. *skomãlati. strugatiŒ. up. Ostaviv{i ovom prilikom po strani na~elno pitawe tretmana tzv. pla~qivo uzdisatiŒ Ozaq (Te`ak 1981) u svojstvu paralela ka{. skomati. tvrdi~itiŒ (SEK l. 615 O tome podrobno v. `udeti. skomlä „vikati.). na podjednako mogu}u *skom-âr-?)617. cepatiŒ (op. *skamãriti. budu}i da je vrlo ~esto „zvu~naŒ semantika zapravo sekundarna. `aliti se. „onomatopejskeŒ leksike615. te da s. skomaØi. skamzec „moqakati.c.. glagole na *skomati614. daqe. tj. skam`ec „id. skuliØâ „cvileti. prosja~iti.i „normalnogŒ *skom. 617 Tuma~ewe koje sledi ra~una sa upravo ovakvom glasovnom strukturom.„stiskatiŒ. zadr`a}emo se samo na wegovim konkretnim detaqima. skmrcati „jecati. jadati seŒ > „tvrdi~itiŒ (Petleva 1972:214. On smatra da je zna~ewe „tvrdi~itiŒ sekundarno. pa ni logi~an. siroma{tvu. U tom svetlu trebalo bi detaqnije prou~iti odnos „onomatopejskogŒ *skom. muzikantŒ > „te{ko `iveti. U semanti~kom pogledu nije problemati~no povezivawe oblika (s)komra~iti i sk(o)mrcati „jecati. cit. „se}i. skomrcati. skomati. *skomãl’ati. pla~qivo uzdisatiŒ616. vri{tatiŒ. csl. Postavqa se. i da li je sa tvorbenog aspekta realno postojawe pret614 Rekonstrui{e ga na osnovu strus. tvrdi~iti (zbog nema{tine)Œ (l. 616 Up. jo{ i rus. recimo. da se onomatopejska zna~ewa razvijaju iz zna~ewa razli~itih radwi: „trqati. me|utim. glagoli svode ba{ na osnovu * skom-ãr.OSNOVE: 23) MRA^ITI (SE) / MR^ITI (SE) 269 pokazuju o~ekivana zna~ewa. sln. tako|e i kajk.

sporo raditiŒ i ~e{. `aØâ. scisliwy. skomiØâ „stiskatiŒ618. slabŒ619. ali upu}uje i na druga tuma~ewa. Malinowski 1899:119. savijenoŒ. tako|e rus. sko. *skom-ãr-~-iti. Formalnu potporu tvorbenoj segmentaciji *ko-mor~iti (Kurkina l.v. poq. sØiskaØi. . ali zahteva detaqnije obrazlo`ewe i na formalnom. jedino Macenauer kratko komentari{e da se osnovno mra~iti se ipak semanti~ki razlikuje od svojih izvedenica. savijenŒ > „{krtŒ jedan od najrasprostrawenijih. Autorka smatra da strukturu i poreklo ovog glagola rasvetqavaju dve lekseme — glu`. skomori} „postupati nedoli~no. koje ukazuju na pokretan karakter inicijal618 619 Za pregled razli~itih tuma~ewa up.„stiskatiŒ (tako Bruckner 494). Bezlaj III 244–245 s. ograni~iti svoje tro{koveŒ. ukr. skomra~iti upu}uje na stezati se. kre`iØi „tvrdi~itiŒ (Varbot 1972:70–74). pod uslovom da se prihvati tuma~ewe koje je za wega ponudila Kurkina. skràga < *(s)krega „{krtŒ od psl. rus. stiskivati se. vri{tatiŒ : rus. otvorilo bi se i pitawe krajweg porekla ishodi{nog glagola *skomati. stiskati „stiskati. dijal. Kao tvorbena paralela glagola skomra~iti i komra~iti mo`e poslu`iti i glu`.270 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI postavqenih dvostruko sufigiranih izvedenica: *skom-ãr-a~-iti. na-to-mra~iti se. *skom-ãr-c-ati? U s. Ve} se i u RJA s. Matzenauer 1881:188. preturati. npr. zast. ali oni se naj~e{}e dodaju na prostu. Tako i Skok l. stegnut. za ~e{.+ mriti „mrijetiŒ. komori} „kopkati.-h. {krØariØiŒ. ipak. skomati. Prema tre}em tuma~ewu. skomirati „biti bolestan. na-tu-mra~iti se itd. up. Ako bi se. jeziku se mogu na}i potvrde ovih sufiksa. Izvo|ewe na{ih glagola od *skom.) pru`aju gorenavedeni oblici sa drugim prefiksima.c.c. skomlä „vikati. neumesno. *kregã (*krega / *kre`â) „stisnuto. budu}i da je semanti~ki model „stisnut. strus. sciskliwy „{krtŒ (Petleva 1972:209). koji Bori{ tretira kao onomatopeju. Nijedan od autora ne obrazla`e predlo`eno re{ewe. stisnuti se „postati {tedqiv. a ne na ve} nekim drugim sufiksom pro{irenu osnovu. up. Ovo tuma~ewe ~ini se najprihvatqivijim. tvrdi~iti. {krtaritiŒ. i na semanti~kom planu. Kurkina 1981a:25–26). scisáy. skomaØi.i osnovu mra~iti „obscurorŒ (v. stegnuti seŒ (RMS). prihvatilo ponu|eno tuma~ewe. kod kojih je stvar semanti~ki i formalno potpuno jasna: na-ku-mra~iti se .v. razmatrani glagoli tvorbeno se ra{~lawavaju na prefiks ko-. skomirati „languirŒ < ko. od *skom.„stiskatiŒ imalo bi sna`nu semanti~ku potporu. `aØâsà „sØezaØi. pri~iwavati zloŒ. stegnuti se „podvr}i se strogoj {tedwi. stezati. sln.

id. marcere „slabiti. 19 s. nesre}anŒ Uskoci (Stani}). `eqan)Œ > „onaj koji se trudi. *mârknoti II. „jadan. *morka II). jadikovati. nesre}nim. id. mra~an / mra~an „tu`an. oja|ivatiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). i da zna~ewe „te{ko `ivetiŒ u semanti~kom lancu obi~no prethodi zna~ewu „tvrdi~itiŒ (tako i Bori{ l. rastresitŒ (id. mirk{et „`mirkatiŒ.vv./ *merk. bedan. . nesre}anŒ (RSA). {iroko rasprostraweni semanti~ki model ne realizuje se u potpunosti u svakoj konkretnoj re~i. nejak. srp. skomoroh (Miklo{i~) ili sa poq. skamra} „zavijati kao pasŒ. up. skomiØâ „bolovati.). ~emeran. i Schuster-[ewc 1293 s. a drugo sa lit. *morkati se). onda treba objasniti semanti~ki razvoj koji je doveo do formirawa zna~ewa „te{ko `iveti. jadan. `uri. *mâr~iti (se) II. *mârcati I. Odmah treba naglasiti da se na praslovenskom planu razdvajaju dva homonimna leksi~ka gnezda *mârk. merkti. uni{tavatiŒ. bolestan)Œ > „`udan. jedva podnositi `alost. budu}i da su nazivi za tvrdice naj~e{}e sekundarni i preneseni. s i r o m a { a n. kuburitiŒ > „tvrdi~iti. crn. maurgins „jutroŒ.vv. tako|e blr. got. lat. mirkti „vla`iti seŒ.v.v. *mâr~iti (se) I. skomori} nude potpuno ista tuma~ewa kao i za na{e glagole: veza sa rus. 21 s. pohlepanŒ > „{ k r tŒ. legitimno je pretpostaviti dva skoro podjednako mogu}a ishodi{ta zna~ewa „te{ko `ivetiŒ: „biti mra~anŒ i „biti vla`anŒ. rus. stind. revnostan.i na mogu}nost izdvajawa korena *mer. jedno srodno sa lit. *mârknoti I. merkiu. dvnem.(*merti) u spoju sa arhai~nim prefiksom *ko. marqiv./ *mir. zabrinut (sa`aqiv)Œ > „lakom. kao osnova razmatranih oblika prihvati glagol *mor~iti. dijal. mr~an „obojen u crno. `aliti seŒ (Iqinski./ *merk. mirkstu. t e { k o ` i v e t iŒ: Ne `ivim.OSNOVE: 23) MRA^ITI (SE) / MR^ITI (SE) 271 nog s.)621. mr~it „~initi jadnim.vv. mr~ni „crn. Polazimo od pretpostavke da je redosled semanti~kih karika bio upravo ovakav. slaba{ak. Ovaj stari./ *mork. vedskim markas „pomra~ewe suncaŒ (v. semanti~ki niz: „gladan (nedovoqan. merkiu „`mirkati. no mr~im. Semanti~ki pomak „biti mra~anŒ > „te{ko `ivetiŒ realizuje se ve} u okviru samog leksi~kog gnezda *mârk. up.(Kurkina 1976:57)620. morokovacâ „`iveti lo{e.c. nevoqaŒ. mra~an. treptatiŒ.c. Shodno tome. jadanŒ Zagara~ (]upi}i 1997). merkti „vla`iti. marcayati „kvariti. taman. dakle. 621 Up. mirk{ket. {krtaritiŒ. skomoli}. tuguŒ (ÅSSÀ 19:233 s. tu`no.„mrk. *mârcati II. nesre}an. namakatiŒ. mo`da i stind. let. Qvov) (Kurkina l. *morka I. gwio. jadan. mr~ilo „jad. bedan. 620 Indikativno je da se i za glu`. lo{Œ. kvasiti. morsch „truo. skomati „gemereŒ./ *mork-. o s k u d a n. mr~iti „bojiti u crno. ÅSSÀ 21 s. `edan (zavidan.v. *morkovati I). 19 s. dosa|ivatiŒ. csl. nesre}a. ve} su obi~no zastupqena dva ili tri zna~ewa (Petleva 1972:212). tamanŒ. Ako se.

nezadovoqnik. kvasitiŒ. 622 Up.v. 242–243 s. sagwio iznutraŒ (SRNG) pored ørozàbaØâ „`ivotariti. *mârcati II). vikati na koga. odvratan zadahŒ) pored blr.v.vv. halakati.v. i *mârknoti II s druge strane. podsticati kowa da br`e ide uzvikom ’mra’Œ (RSA). svakako u vezi sa bug. koje bi jedino moglo biti u vezi sa onomatopejskim glagolima *mãrkati. slini. usmrdeti se (o mesu)Œ (id. oslabitiŒ (ÅSSÀ 21:126 s. mrakati „goniti ili pla{iti divqe `ivotiwe povicima. 234 s. melanholija. markota „id. dijal. zatamwivatiŒ Zagara~ (]upi}i 1997). dok zna~ewe „nisko vla`no mestoŒ uop{te ne komentari{u (ono je. 623 U istu odrednicu sme{teno je i sloviw. potmulo blejati (o ovcama i sl. zàbelâ m. *mârknoti „mo~iti. jadikuje. trpeti nema{tinuŒ > „{tedeti. 20:243 s. mrãckam „zamakati ne{to u vodu ili drugu te~nostŒ pored sln. *morkati (se)). srp. dijal. gwavator. 232 s. *mãrkota)623. za-mrknouti „upiti vlagu i usled toga se deformisati (o drvetu). izmu~iti. Za onomatopejske glagole v. vlaga u seoskim ku}ama posle mrazevaŒ.Œ.v. promicatiŒ. *morka II). ukr. Nije iskqu~eno da je ovde do{lo do kontaminacije sa fonetski bliskim onomatopejskim glagolima.Œ (id. malodu{nostŒ. dosa|ivati nametqivim molbamaŒ (id.v. Drugi mogu}i semanti~ki pomak: „biti vla`anŒ > „te{ko `ivetiŒ realizuje se u okviru porodice slabo sa~uvanih glagola *mârkati. garaviti. onaj koji moqakaŒ > „{krtŒ (Petleva 1972:214). morokun „~ovek koji je stalno nezadovoqan ne~im. brigaŒ iz „`uriti se. slab ~ovekŒ. up. tvrdi~itiŒ). up.)Œ Uskoci (Stani}). zàbelâ f. moro~iØi „dosa|ivati. *mãrkotati. na koje se upu}uje. up. morokaØâsà „jadikovati. vla`an. *mãrkotati s jedne. id.v. dijal. Ovde je verovatno do{lo do kontaminacije kontinuanata *mãrkati. grditi. dijal. *mãrkati (*mârkati). *mor~iti (se)). markota „cmizdravac. mr~iti „govoriti. *mãrkotati. markoØa „tuga. v. 216–217 s. „nagwila sr~ika drveta. „mr{av. izgovaratiŒ. naricati. mraka „id. mra~iti „plakatiŒ. siroma{tvu. mr~it „glaskati se re~ju ili pucwemŒ: Ni mr~i ni zbori pored „premazivati se ~ime mrkim. zepstiŒ. tavoritiŒ. morkoØa „nisko vla`no mestoŒ (tako|e i „neprijatan. npr. 244 s. hajkati.v. Autori neosnovano izvode zna~ewe „malodu{nost. gwavitiŒ. . semanti~ki pomak: „onaj koji cvili. me|utim. dijal. gun|aloŒ. izra`avati nezadovoqstvoŒ (id. *morkunã)622. ~e{. vla`iti. id. mrkutati „ispu{tati glas ’mr’. ørozàbanie „`ivotarewe. koji se `ali na ne{toŒ (id. iznuriti.v. rus. 21:135 s. ~e{. zàbláè „ovla`en. blr. up. ÅSSÀ 19:231 s. dijal. ÅSSÀ 20:234 s. naro~ito ~e{. Regularnost ovog semanti~kog pomaka dokazuju i slede}i primeri: zàbaØâ „mrznuti. *mãrkoteti / *mãrkotiti (se).v. dijal. moro~icâ „neprestano moqakati. rus. *mãr~ati. tavoreweŒ (Fasmer II 110–111).272 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Indikativna je ~iwenica da se u okviru ovog gnezda javqa i zna~ewe koje je Bori{ odredio kao ishodi{no u pretpostavqenom nizu: „je~ati. `aliti se na beduŒ (> „`iveti u bedi.). mrcati „iscrpsti. bug.

Œ (Petleva 1972:216). odse~eni deo ne~egaŒ (SEK IV 289–290). {krtŒ624. skuøoè „{krtŒ i „oskudan. kraj. 624 Bori{ smatra da se zna~ewe „bedan. Disimilacije i metateze te vrste nisu same po sebi neverovatne. i lat. a zna~ewe „(prekomerno) {tedqiv. siroma{an. po na{em mi{qewu. koji je svojeglav ili { k r tŒ od ukromiØâ „odvojiti pregradomŒ. Detaqnije o ovome v. parcus „{krtŒ i „oskudanŒ. koji se tuma~i kao kontaminacija sinonimnih skromic i skam`ec (SEK IV 291). karg „id. bedanŒ i „{tedqiv. na {ta smo u nekoliko navrata i ukazali. Ovaj oblik je eklatantan dokaz o me{awu etimolo{kih gnezda pod uticajem sli~ne fonetike i semantike (podrobno o tome v. S druge strane. granice. rub. 291–292).OSNOVE: 23) MRA^ITI (SE) / MR^ITI (SE) 273 Bez obzira na smer semanti~kog pomaka (tj. ukromiØâsà „odvojiti se od qudi. evidentno je da se ova dva zna~ewa javqaju paralelno. skromca m. granica. ili obratno). neugledanŒ. dok bi se oblik na -a~iti tuma~io kao denominal od (s)komr-ak „tvrdica. najubedqivija. skudaØâsà „oskudevati. {krtaritiŒ.Œ. uz veliku rezervu. cicijaŒ. O povezanosti ovih zna~ewa svedo~e i ka{. Varbot 2003)625. bedno `ivetiŒ > „tvrdi~iti. bedanŒ. Bjeleti} 2004. „tvrdica. Ovo drugo zna~ewe javqa se i u rus. ograni~en krajevima. {tedetiŒ. koji bi mogao baciti dodatno svetlo na razmatrane lekseme. ili bi se mo`da moglo po}i od *skromwa~iti. skromizna „beda. primeri: skromni „prekomerno {tedqiv. mr{avŒ < psl. up. pretpostavimo jo{ jedno mogu}e etimolo{ko obja{wewe na{ih glagola. nem. on nam dopu{ta da. . skromic „tvrdi~iti. rubove. *kroma „ne{to odse~eno. U ka{upskom je posvedo~en jo{ jedan oblik. oni bi bili u vezi sa *sãkromânã. `iveti u bediŒ i „tvrdi~itiŒ. dijal. skapy „id. a to je glagol skrom`ec „tvrdi~itiŒ. osamiti seŒ (PeØleva 1972:210). u izdacima)Œ (id. „te{ko. {krtŒ i „siroma{an. up. s tim {to bi se wihov fonetski lik obja{wavao kao posledica disimilacije od *sãkrom-r-. 290). poq. ukromisØáè „koji se dr`i odvojeno od qudi. bednikŒ. umeren (u davawu. povu~en. Prema tom tuma~ewu. granicamaŒ kao inovacije paralelno razvila oba na{a zna~ewa: „siroma{an. Indikativno je to {to su se na ka{upskom tlu iz prvobitnog zna~ewa *„onaj koji ima krajeve. *sãkromânã < *kromã. mr{avŒ verovatno razvilo od „nevelik. rus. {krtŒ od ranijeg „ograni~en. dijal. siroma{tvoŒ (id. ali u ovom slu~aju nedostaje posreduju}a karika koja bi potvrdila takav razvoj. 625 Jasno je uo~qiva i kontaminacija ovde razmatranih etimolo{kih gnezda. te analiza (s)ko-mor~iti/mâr~iti ostaje. ukromnáè. od sveta.

namrditi se „id. nakomrditi se œid. „mrgoditi se. „mrk. mr{titi (~elo)Œ (RSA).Œ. ustezati seŒ Uskoci (Stani}). nasomuren „uzrujan. neveseo. mrgoditi seŒ Zagara~ (]upi}i 1997). „namrgoditi (se)Œ (RSA). ~e-. *mãrditi (se). mrgoditi seŒ Gorobiqe (RSA) na-ko-mrditi se pf. œqutiti seŒ. œzastideti se. *na626 Za inicijalno }. œsrditi se i to pokazati na licuŒ Brusje (Dul~i}i 1985) namrditi (se) pf. Pqevqa. namrgoditi se. œqutiti seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990).up. natmuriti seŒ Kwa`evac. Draga~evo (RSA). P~elice. „namrgoditi se. œnatu{titi se. mrdit se „mr{titi seŒ. mrgodanŒ Bra~ (RSA) · U navedenim oblicima ispred osnove mrditi (se) (< psl. potvrde rekonstrui{e psl. namrgoditi seŒ Kosovo (Elezovi}) na-~o-mrditi se pf. na}muriti se „natmuriti se.Œ.Œ Pro{}ewe (Vuji~i}). to-. 627 .Œ.-h. natmuriti se. „mr{titi se. U ÅSSÀ se na osnovu samo jedne s. mrditi se „mr{titi seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). œstideti se. mr{titi seŒ. mrditi se „id. ÅSSÀ 20:236) alterniraju prefiksi ko-.274 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 24) MRDITI SE 24) MRDITI SE ko-mrditi impf. œnaqutiti seŒ. uznemirenŒ (RSA).Œ Ro`aje (Had`i}). [umadija (gra|a RSA). „namr{titi se. natmurenŒ (RSA)627 è mrditi impf. na~omrditi se œid. ustru~avati se. nakomrdit se [umadija (Grkovi} 1982) to-mrditi se impf. œmra~iti se. „namrgo|en. kvariti se nagove{tavaju}i nepogodu (o vremenu)Œ (RSA). komrditi se œmr{titi se. œmr{titi seŒ Ro`aje (Had`i}) na-to-mrditi se pf. œnabirati. „id. (RSA). namr{titi seŒ (RSA). ~o-. „namrgoditi se. zlovoqan. mardit se „mrgoditi seŒ. CG (RSA) na-~e-mrdit se pf. ustru~avati seŒ Uskoci (Stani}) mrdav adj. namr{titi seŒ V. namr{titi seŒ CG Up. v. mrgoditi. podrug. namrgo|enŒ Ozaq (Te`ak 1981)626 ?na-so-mr|en adj. „neraspolo`en. na~omrdit se Zagara~ (]upi}i 1997) ?}-mrdavf adj.

u ~ijoj se strukturi izdvaja œzagonetnoŒ sa-. morda (< psl. *mãrgati i *mãrkati.(*mãr. quqati. g(o)-. *mãrda) pore628 Slede}i Briknera i Maheka. Nejasno je i poreklo umetnutog -so. 218). up. kuÖad. lat. mrditi se v.v. nespretnog ~oveka (ÅSSÀ 20:235 s.mogla zasnivati na nom. ÅSSÀ 4:146 s.u zna~ewu „tamanŒ (id. i ka{.„`mirkati. U ÅSSÀ je. Inicijalno }. *mer. Element -to. {ko-mrditi se „mr{titi ~eloŒ (Kurkina 1981:25). *~âmuliti?).-h. U pogledu tvorbe i zna~ewa up. Kurkina dovodi u vezu psl. ne`ivog roda. mo`da od psl. blr..sa pro{irewem -od(op. saxajda œ`ena koja voli da skita i da se provodi. i Kurkina 1974a:215–219628. vidi u wemu arhai~an. iskriti seŒ (Gorà~eva 1982:113). dijal. osnove *mãrdati. kudjabeá).v.(kao i x-. spoj ekspresivnog prefiksa *~â. stind. cid.„tamneti. g(u)-) tretiraju se kao „prirasliceŒ koje se javqaju uz korenove *mar.< ie.se tretira kao umetnut (id.kao determinative koji su odredili pravce semanti~kog razvoja zajedni~kog korena *mãr. na osnovu ~e{. mrgoditi) kao kontinuantu slovenskog *mãrg.v.. i}i tamo-amoŒ (v. uz napomenu da je starina oblika problemati~na. ti < ie. gr. tuma~e}i elemente -d-. mahatiŒ. mrgoditi se (i sln. Bezlaj IV 60).u }mrdavf nije sasvim jasno. s(o). koji se tuma~i kao spoj ekspresivnog prefiksa ~e-. u tvorbenom pogledu ukr. dok osnovno mrditi se izvodi od mrgoditi se (Skok II 464 s.. g-.i *mur. Prefiksalni element *~â.u nasomr|en. svetlucati. bug. *kuid-. x(u)-. O s. Skok ne bele`i nijedan od navedenih prefigiranih oblika. 630 Up. U ÅSSÀ elementi s-. zameni~kog porekla. zvrkŒ. quid.„blistati.v.-h. Zanimqivo je da Bori{ tuma~i element ku. Mo`da je i ovde u pitawu tako definisan element *s(o)-. dijal.).v. 23:158). U kontekstu ovih oblika autorka tuma~i i s. *naxmariti / *naxmuriti). migatiŒ. sln. kusrat (SEK IV 241–242).„praviti brze pokreteŒ > *mãrd. rekonstruisan oblik *~amãrda.nije registrovan u ÅSSÀ. dok Popovska-Taborska. 631 Up. cit. i sln. trapav ~ovekŒ631. iako wegovo krajwe poreklo nije razja{weno630. i osnove koja je u *mãrda / *mãrdã i *mãrdati (ÅSSÀ 4:16). Ukoliko se prihvati pretpostavka o zameni~kom poreklu ovih prefiksa. *mer. onda bi se varijanta *~â. œlakomislena. vetropirasta devojkaŒ itd. . {ko-mrdati œnespretno hodati. a ne da radiŒ. x(o)-. Oblik sa prefiksom ko. ukr. mrgoda). 22:81 s. balto-slovenski prefiks (SEK III 109–110 s.i *mara < ie. *mãrg. ~a-mrda „nespretan. prihvataju}i Knoblohovo tuma~ewe. smrkavati seŒ). *~â-629. mãrdã nadimak sporog.OSNOVE: 24) MRDITI SE 275 tomãrditi se.i -k. U semanti~kom pogledu up. -g. / accus.tuma~i se kao redukovani oblik prefiksa *~e(v.„kretati se. tako|e „~igra. 629 Up.kao predlog (l. ~marà „sitna ki{aŒ. *mãrk. za koje se upu}uje na element ku. *mãrda / *mãrdã). Od posebnog je zna~aja ~iwenica da se rus.c.u kudjabeá.

276 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI di sa avest. 632 633 U ovom kontekstu mo`da treba tra`iti re{ewe za pejorativ ~i~omrda „svekrvaŒ (Sikimi} 1998:44).pejorativni prefiks)632. kudjabeá. o avest. ka-mêrêda. druga~ije Truba~ev u ÅSSÀ 20:235 s. gde je ka. angls. *mãrda / *mãrdã. bio primer slovensko-iranske paralele iz domena funkcionisawa razmatranog tvorbenog modela. dakle sa r < ie.633 Za istu pojavu na slovenskom terenu up.„glavaŒ (pejorativno o demonskim bi}ima. kamêrêda v. kuÖad „zao duh. vrhŒ. tako da bi re~ morda bila isto~noslovenski iranizam (Fasmer II 652–653. dakle.v. {to bi. glava. Ovo bi. bilo u vezi sa stind. ka{. molda „glavaŒ. Schmidt 1987:359–361).„~elo. murdhan. *l. |avoŒ (SEK III 109–110). . sa svoje strane.

skrenuti s pravog putaŒ Duga . ishlapitiŒ Vrawe (RSA. i{~amrel „uveo. i{~iletiŒ Pirot. acc. venutiŒ Leskovac (Mitrovi}). inf. „~eznuti. i{~amreje 3. oslabitiŒ: Sva je sirota od staros i{~amrela Vlasotince (gra|a RSA). „kopniti. iznemo}i. ostao bez telesne snageŒ Bu~um i Beli Potok (Bogdanovi} 1979) i{-~e-mreti pf. sg. „~amitiŒ Lu`nica (]iri} 1983). sg. „nestati. ~amrim „~eznuti. œprezreti. okopneti (o prezreloj lubenici)Œ Timok (Stanojevi} 1927). okopneti (o prezreloj lubenici)Œ Timok (Stanojevi} 1927). izvetritiŒ Leskovac (Mitrovi}). po{emeriti „pobrkati. uvenuti. oslabiti fizi~ki i psihi~kiŒ: Star ~ovek ~amree. „teturati. „nestati. Sokobawa. œoronuti. po{emerit „izjaloviti seŒ. -MERITI 277 OSNOVE: 25) -MRETI. hamar. -MERITI ~a-mrejem 1. „ispariti. nesigurno hodatiŒ (RJA)634 634 Nije jasno spadaju li ovamo i po{emeriti „pokvariti neki ure|ajŒ Virje (Herman 1973). sg. osu{iti seŒ sredwi Timok. onemo}ati. „iskopniti. lelujati se. Vrawe (Zlatanovi}) ~a-mrim 1. 2004) ?ha-mriti se. acc. „u~amiti. „usahnuti. „ishlapiti. po-{a-merit „pobrkatiŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}). i{~amrejem 1. izvetriti. postati senilanŒ Pirot (@ivkovi}). œizvetriti. „oronuti. izvetriti. œjed. ~emer (?)Œ: Hamar na srcu CG (gra|a RSA) ?{e-meriti impf. ishlapetiŒ Sokobawa (RSA. kopnitiŒ Timok (Stanojevi} 1927). sg. impf. -MERITI 25) -MRETI. sg. -mra m.. -MRITI. uvenuti. i{~eznuti. impf. -MRITI. oslabiti i fizi~ki i psihi~ki. gubiti se fizi~ki i psihi~kiŒ Timok (Dini} 1988) i{-~a-mreti pf.?). nestajati. izlapitiŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. Kwa`evac. „slabiti. iznemo}i. nestajati. sme`urati seŒ Crna Reka (Markovi} 1986). sg. œnestati. hamrav adj. i~amri 3. po{emerit se „pokvariti se. venutiŒ Pirot (@ivkovi}). impf..OSNOVE: 25) -MRETI. i{~eznuti. „jediti seŒ. ~amree 3. dok ne is~amree Timok (Dini} 1988). sg. „slabiti. pokvaritiŒ: Po{emerili su jim se ra~uni Ozaq (Te`ak 1981). „umiratiŒ Leskovac (Mitrovi}). „jedakŒ: Hamravo je ~eqade koje se mnogo jedi i u sebi crkaje — Hamravi ~ojak. hamrim(n) se impf. is~amree „iskopniti. -MRITI. i{~eznuti. izgubiti snagu.?) è (?) mrejem 1. isparitiŒ Pirot. inf. ~amree. kopnitiŒ Timok (Stanojevi} 1927) i{-~a-mrim pf.

mriØi. rus. o{amutiti seŒ (l.i glagola *mâreti.(mo`da i ha-).. svetlucaju}i prosijavati kroz ne{toŒ. *morkã itd. up. do}i u besvesno staweŒ. pri~iwavati seŒ itd. Ove potvrde su sme{tene s. privi|ati se. mreØâ. ÅSSÀ 21:130–131). omorinaŒ (v. dijal.). sumaglicaŒ i dr. nazirati seŒ. o~amreØâ œo{amutiti seŒ. ukr. *~amâreti. dodijatiŒ. mriØisà œid. u s. 131)637 koji. a~amàråcâ œid. *mârknoti œtamnetiŒ. *mârejati pored *mâreti (v. ukr. sØoiØ ili ~amriØ). na osnovu bug. 639 Pored regularnih kontinuanata kao {to su ukr. blr. ~e. mrem. blr. mar œ`ega. sg..v. a~amàråcâ œogaditi se. *ob~emereti639. dijal. gnezdo npr. Osnova -meriti u obliku {emeriti mogla bi se svesti na psl.Œ (ÅSSÀ 26:134–135). o~amriØi œo{amutiti se. mrijeti / mrijeti. besposleno se muvatiŒ Ozaq (Te`ak 1981) · U osnovi navedenih prefigiranih oblika le`e glagoli -mreti < *mâreti (se)635 (ÅSSÀ 21:130–131) i -mriti < *mâriti636 (id. . 638 Oblik mrejem. *mâreti srodno je sa *marã œvru}ina. ukr.-h. marevo œfatamorgana. 637 Razli~iti od mreti / mreti. 2. o~emeriØi œo{amutiti se. nazirati se u izmaglici.278 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI è (?) merati se „vrsti se. rus. mer. sanŒ. nijedan od ostalih nabrojanih oblika nije zabele`en kod Skoka. iako bi wiResa i Karlovac (Peru{i} 1986). mrijem œumiratiŒ < *merti (ÅSSÀ 18:101–102). U isto~noslovenskim jezicima ovaj glagol je dobro posvedo~en. u daqini. opiti seŒ. Ve} zbog refleksa e nije verovatna veza sa *(po)meriti se. osim u kombinaciji sa prefiksima ~a-. sparina. nazirati se u sumrakuŒ.„svetlucati. svetlucati. ukr. mogao bi poticati od psl. ~emreà œbolovatiŒ. Osim oblika {emeriti. glagol rekonstruisan je na osnovu ukr. mriØi œjedva se videti u daqini. Gorepomenuti oblici razvili su svoja zna~ewa verovatno pod uticajem kontinuanata psl. po{emeren „umno poreme}enŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1988). gubiti snagu i sve`inuŒ. razumŒ rekonstrui{e psl. dijal.c. a oba oblika svode se na ie. *ob~emereti. mreàØâ œtreperiti. ma{tati. `mirkatiŒ (Pokorny 733–734 sme{ta u ovo ie. Beli} 1905:482). treperiti. Psl. strujati obrazuju}i fatamorganu (izmaglicu).). ali to nije izvesno budu}i da se na istom terenu i tip *merti. ~amreØâ (bezli~no: ~amra ideØ. spoj ekspresivnog prefiksa *~a. mreØâ œwihati se. slov. mriØi œzatamwivati. sawaritiŒ. uz konstataciju da se radi o bugarsko-isto~noslovenskoj izoglosi. œøoludeØiŒ. ÅSSÀ 17:217–218). jo{ i rus. Oni se ne pomiwu ni u ÅSSÀ 4:16 gde se. ukr. dijal. *mâro razvio u mrejem (v. ~amriØi œgubiti svest. fig. dijal. naveden kao osnova prefigiranih oblika. 635 Psl. 636 Psl. œvenuti. dijal. *mârkã.. jeziku nisu sa~uvani kao samostalni638. *meriti. glagol rekonstruisan je na osnovu rus. a~amråcâ œid. 1. iako takav oblik nije rekonstruisan u ÅSSÀ. po{emeriti (se) „pokvariti (se)Œ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}).

chamravy œoronuo od starostiŒ. za zna~ewe up. posmatraju}i ovaj s. svetlucati. dijal.v. zagu{qivih gasova)Œ. Oni bi se mogli dovesti u vezu sa ukr. 641 Eventualno i sa ~e{. izgubiti prisebnost. œoslabiti. mr{avŒ (Machek 196 svodi ove oblike na psl. -MERITI 279 hov psl. chamr œslab.-h. pro{irene ekspresivnim prefiksom {e. ~ije }e re{ewe biti dato s. verovatno na osnovu rus. ~amråcâ œslabitiŒ itd. œni{tavan. œsmrkavati seŒ. ~amriØi. bolestanŒ. {amara œneugledan. sl~. Oblici sa inicijalnim ha. ~emreà œvenuti. 135) gde se. o~amriØâ œdo}i k sebiŒ. {el-). Sli~na 640 Up.(hamriti se. gubiti snagu i sve`inuŒ.(Kurkina 1981:331–332). o{amutiti seŒ tako|e se samo upu}uje na ~amråcâ œslabitiŒ. z~amriliè upu}uje se na o~amriØi (id. dijal. Prezentirani srpski materijal opovrgava tvrdwu da je re~ o isto~noslovensko-bugarskoj izoglosi. ~e. œotrovati se dimom. 4:242).poti~u iz jugoisto~ne Srbije.(paralelan sa {ev-. bole{qivacŒ). Skok u wemu izdvaja onomatopejski koren {em. bolesno izgleda. U ESUM 2:284 s. tj. chamrada œ~ovek iznemogao od starosti ili bolestiŒ. nestajatiŒ (up. kojim se ozna~ava buka kao rezultat nespretne radwe (Skok III 390 s. nemo}an ~ovekŒ. hamriè œneuredan ~ovekŒ (@elehovskiè)641. .). ~e. iz~emree œsagwiti i biti pojeden od crva (o drvetu)Œ. iznemo}iŒ.v. koji bi se mogli protuma~iti kao izvedenice prefiksom ha. ali je indikativno da sve potvrde sa prefiksom ~a-. iz~emràva. œnazirati se na horizontu u sumrakŒ). -MRITI. chamradit œpropadati. dijal. nadovezuju}i se tako na bugarski areal (v. srodno sa lit. gaimuras œ~ovek koji r|avo. hamrav. vidi u wemu kontinuantu psl. sl~. U BER 2:60 s. øo~amråcâ œo{amutiti seŒ (Zaprudskiè 1989:132–133). venuti. {emrit sa œpromicati. ~emreà. U ÅSBM 1:228 s. iz~emree œgwitiŒ upu}uje se na ~emer.karakteristi~na je semantika œslabiti. [to se ti~e oblika {emeriti. ru`an ~ovekŒ. œglupakŒ. rus. u vezi sa *{e-mâreti (Kurkina 1981:332).OSNOVE: 25) -MRETI. *chamãrã. {eveljiti). odrednicu *ob~emeriti (se). bug. predlo`ak zapravo bio oblik *ob~amâreti640. chymra`ny œslab. ~e{. *ob~amâriti. iz~emreva. rekonstrui{e i praoblik glagola koji nas ovde zanima. slabitiŒ. *ob~amâriti? (id.od osnove glagola mriØi. o~emrecâ œo{amutiti se (od vru}ine. fig.v. lelujati seŒ. bezna~ajan ~ovekŒ. hamar) svrstani su ovamo uz rezervu. glagol u kontekstu srodnih slovenskih obrazovawa (npr.v. blr.v. wihati se. a~amråcâ œosetiti slabost. Za sve navedene srpske oblike sa prefiksom ~a-. i Bjeleti} 1994a:355). osnove *mer-. dijal. hamrilo. izgubiti svestŒ. {emorit’ sa œwihati se. lelujati seŒ. Kurkina pak. chymradny œslab. jo{ i blr. Up.

izra`avati nezadovoqstvoŒ (ÅSSÀ 4:15). i blr. 333). 643 Za prefiks to. u vezi sa *{~âmeti (Kurkina 1973:61–63). *obmareti). . *obmariti). mukaŒ iØd. dijal. ~umar’ã sã œmr{titi se. karakteristi~na za slovensko *mer. up. siroma{tvo. sa drugim prefiksom gorepomenuto *~amariti > bug. gnezdo *mer-. *~a-. slabŒ itd. *sko-. dijal. bug. Toporov. narastawe i smawivawe svetlosne energije. 787). zajedno sa imenicom ~mara „beda. ali i kod oblika koji ne sadr`e ekspresivne prefikse. *~amariti > rus. Øumarim se „brinuti seŒ Graovo (Martinov 1956. osnova *mer. 644 Up. u-Øo-morà se : umorà se „umoriti seŒ (Petleva 1980:67). gnezdu 2. sve do wenog i{~ezavawaŒ (ÅSSÀ 21:134–135). up. rekonstrui{e jedinstveno ie. muku.kod Pokornija) i tuma~i semantiku ovog gnezda kao „pojavqivawe. bolovatiŒ (ÅSSÀ 4:15)642. omar(i)et’ œuvenutiŒ (ÅSSÀ 28:45 s. obmariØâ œose}ati slabost.v. na{amorácca). Autorka zakqu~uje da su sva zna~ewa. dijal. Ma kako protuma~ena. umirati. wihawa. Kurkina 1981:331–333644. Obliku {emeriti svojstvena je semantika nestalnog kretawa. skomirati „biti bolestan. jo{ i bug. 642 Kurkina smatra da ovaj glagol. predstavqa sufiksalno pro{irewe osnove *~âma. me|utim. koje bi se moglo svesti na *to-mariti643.v. *mer. nejasno se videtiŒ (ÅSBM 7:289 s. dijal.280 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI semantika prisutna je i kod kontinuanata srodnog — i po obrazovawu identi~nog — psl. nestajatiŒ. `mirkatiŒ ( Pokorny 733–738 ih navodi {est).u kombinaciji sa prefiksima *{e-. dijal. 46 s.u zna~ewu œjediti seŒ. svi ovde analizirani oblici pripadaju ie.„svetlucati. œjedakŒ — imaju paralelu u bug. st~e{. œslabitiŒ (ÅSSÀ 17:212 s. uslovqena ishodi{nim zna~ewem korenske morfeme: œgubiti snagu. up. *mareti). *ka-.v. biti u stawu bliskom nesvestiŒ (id.up. mareti œginuti. *merdo 5. SbNU XLIX. rus. sl~. ~mariØâ „slabiti. *mer. kamrela œmrtvaŒ. gasnutiŒ (ead. treperiti. ukqu~uju}i u wega ~etiri korena (od 2.) v. lelujawa. npr.spada u osnove koje œlakoŒ podle`u ekspresivnom prefigirawu (pored pomenutih oblika. ~e{. Kao {to je ve} re~eno. {amråcâ œtreperiti.v. dijal. Oblici sa inicijalnim ha.

Pro{}ewe (Vuji~i}). nakomr{titi se „id. œobla~iti se. komr{tit se „id. œnadneti se.Œ. nakomr{tit se Zagara~ (]upi}i 1997). „namr{teno. œm r { t i t i s eŒ Uskoci (Stani}). nabrati ~eloŒ Uskoci (Stani}). qutiti seŒ Uskoci (Stani}). komr{tit se Zagara~ (]upi}i 1997) na-ko-mr{titi se pf. uzmutiti se (o oblacima).OSNOVE: 26) MR[TITI SE 281 OSNOVE: 26) MR[TITI SE 26) MR[TITI SE ko-mr{titi se impf. natmuriti se. „namr{titi se. smra~iti se. uz napomenu da je starina oblika problemati~na (id. ÅSSÀ 21:9–10) alterniraju prefiksi ko-. œnabirati se. sasvim se pokvariti (o vremenu)Œ Uskoci (Stani}). 23:158). Pqevqa. natomr{titi se „id. Iako se element -to. obrvama). [umadija (gra|a RSA). biti neraspolo`en. mra~iti se (o nebu. Skok ne bele`i nijedan od navedenih prefigiranih oblika. natmuriti seŒ (RSA). mrgoditi seŒ. dakle — kao samostalan prefiks. Vasojevi}i) koegzistiraju oblici sa ko.-h. potvrde rekonstrui{e psl. namrgoditi seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) s-to-mr{titi se pf. natomr{tit se „namr{titi se. prekrivati se borama (o ~elu. œmr{titi se. nakomr{titi se „namrgoditi seŒ Kolubara (gra|a RSA). nakomr{tit se [umadija (Grkovi} 1982). namrgoditi se. planini)Œ (RSA) · U navedenim oblicima ispred osnove mr{titi (se) (< psl. Piva (Gagovi} 2004) na-to-mr{titi se pf.nije registrovan u ÅSSÀ. œnaqutiti seŒ. v. Piva (Gagovi} 2004) è mr{titi se impf. iz Vasojevi}a i nakofr{tit se „id.Œ. . Oblik sa prefiksom ko. 645 Up. CG (RSA). Ma~va (gra|a ERSJ). licu.Œ Piva (Gagovi} 2004). Indikativno je da u pojedinim govorima (Uskoci. „id. „namr{titi se. „namrgo|enŒ Kolubara (gra|a RSA) na-ko-mr{teno adv. *mãr{~iti (se).Œ [umadija (Grkovi} 1982).tretira kao umetnut. to-.Œ Uskoci (Stani}). namr{titi seŒ V. *natomãr{~iti se. „namrgoditi se. mrkoŒ U`ice (RSA) to-mr{titi se impf.i to-. U ÅSSÀ se na osnovu samo jedne s. P~elice. oblik tomr{titi se pokazuje da se on mo`e pojaviti i u inicijalnoj poziciji. Vasojevi}i (Stijovi} 1990)645 na-ko-mr{ten adj.

alamuwa „vihor. œpas lutalicaŒ Pocerina (RSA). muvatiŒ: Ne da‰jŠ mu da ti alamuwi. alamuwast Vojv. a jo{ je alakikav Vrawe (Zlatanovi}). œnesre}a. sêmo {to pride — ko s ogaw da si ga (posao) izgorel. ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). nejasnog postawa. pogrd. Vlasotince (gra|a RSA). / m. vrdati. Leskovac (Mitrovi}). nemiranŒ: Neje vi{e de~ko. alamuwas Zagara~ (]upi}i 1997). zevwa se trese ka ide{ Crnotravska Kalna (gra|a ERSJ) a-la-muwiti impf. neozbiqan. brzoplet. Vojv. vetropirŒ (RSA). „nepogoda. „brzoplet. alamuwes œpokvaren. bezo~an gostŒ Pirot (Zlatkovi} 1989. Crnotravska Kalna (gra|a ERSJ) alamuwa „oluja sa gradomŒ P~iwa (RSA). toliko mu da‰jŠ Go~ (gra|a RSA) 646 Up. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. r|a (o ~oveku)Œ Dowa Lepenica. lo{eg karakteraŒ Pirot (gra|a RSA). Vr{ac (RSGV).Œ Uskoci (Stani}). olujaŒ Leskovac (Mitrovi}). œgotovan. no pare u xep i koliki je ra~un.282 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 27) -MUWATI 27) -MUWATI a-la-muwa f. Vlasotince (gra|a RSA). „hitar. lom posle oluje i gradaŒ Zagara~ (]upi}i 1997). nepromi{qen.. Leskovac (Mitrovi}). alamuwka / alamuw}a hyp. @ivan~evi} 1986).Œ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). alamuwa „id. Lika (Ajxanovi} 2002). Vredna je ko neka alamuwa. spretan ~ovekŒ Vrawe (Zlatanovi}). alamuwas Crna Reka (Markovi} 1993)646. len{tina. Zagara~ (]upi}i 1997). „osoba koja hitro radi. alamuwa Crna Reka (Markovi} 1986). Uskoci (Stani}). a-la-kikav „vetropirast. (RSGV). „varati. vetropirast ~ovekŒ [umadija (Grkovi} 1982. alamuwa „nevreme. 2004). pro`drqivacŒ Svrqig. nesmotren. alamuwa „neozbiqan. alamuwi- . lakouman ~ovek. œolujni vetarŒ Leskova~ka Morava (Mihajlovi} 1966:103) a-la-muwast adj. „silanŒ (naj~e{}e kao poja~awe imenice alamuwa): Mlogo je alamuwes — Alamuwo alamuwesta. veliko nevremeŒ Vrawe (Zlatanovi}). (RSGV). alamuwina augm. Zlatkovi} 1990). œid. Timok (Dini} 1988).. `ustra. „pokvaren ~ovekŒ Kolubara (gra|a RSA). alamuwas [umadija (Grkovi} 1982). alamuwetina. Ivanda (^e{qar 1983). alamuwas „id. „vetrogowast. pokvarewak. lakoumanŒ Ba~ka (?) (RSA). œsmutqivacŒ Timok (Dini} 1988). vredna osobaŒ: na pej. nepromi{qen. ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). nesmotren.

ogovarawuŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983). priglup ~ovek. koje je verovatno u vezi sa muwa œfulgurŒ. „glup. onaj ko jurcaŒ (Andri}).. „nepromi{qena. izmotavati seŒ. Kosovo (RSA). naprasit. ludovati. „neozbiqan ~ovek. „vetropirast. [abac (gra|a ERSJ). nevaqalac. pokvarena osoba. vetropirasta. pijan. brzopleta osoba. muwetalica f. Hrv. truditi se. „nesposoban da se sna|e. budaliti. Kosovo (RSA). Aleksinac (RSA). „pona{ati se luckasto. omuwit œid. „vetropirasta `enska osobaŒ (RSA) muwasati impf. pogrd. sumanut. / m. sitnim prevarama. spletkaro{. nemoralna osoba. smeten. „nepouzdana osoba. muwenica „budalasta `enaŒ. „osoba koja muweta. onemo}ati u fizi~kom smislu (o psu. œpodmukla. intrigantŒ Kraqevo (gra|a RSA) mowa m.. ludovatiŒ Lika (RSA) muwivati se impf. spetqan. „nepo{tena. muwetalo n. / m. yukelaŒ (RSA). napitŒ (RSA). „vetropir. muwenica / muwenica f. smu{en.. luckast. plahovit. muweni~ina pej. luckastŒ Vrgada (Juri{i})647 muwenac / muwenac i muwenik / muwenik m. zbuwen. „poludetiŒ Orlec (Houtzagers 1985:301) o-munit pf. „oslabiti. ~oveku)Œ: Skalamuwao kao pas uz tre{we Obadi (gra|a RSA) 647 Od ovih zna~ewa treba razlikovati muwen „prek. muwara f. budalasto. omuwiti „lo{e uraditiŒ Uskoci (Stani}). budalaŒ Mali Po`arevac. „sulud. skitnica.Œ: Bogme si ovo dobro omuwio! — Boim se da to ne omuwi{ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) muwetati impf. ludujeŒ. nitkovŒ (RSA). „oglupavitiŒ Susak (Hamm/Hraste/Guberina 1956). muwenik „budalast mu{karacŒ Vrgada (Juri{i}). Lika (Ajxanovi} 2004). priglupŒ Qe{tansko (RSA) s-ka-la-muwati pf.OSNOVE: 27) -MUWATI 283 ka-la-muwa f. [abac (gra|a ERSJ). „pona{ati se nerazumno. `estokŒ (RSA). budalast. budalasto. nastojati uzaludŒ Vrgada (Juri{i}) muntav adj. muwera „budalasta `enaŒ Vrgada (Juri{i}) z-muwenet pf. glupakŒ (RSA) muwen adj. muwen „lud. ludirati se. vetropir. huqa. blesavŒ Orlec (Houtzagers 1985:301). . muwen „lud. sklona la`ima. pej. ograni~en ~ovek. sulud. Kalamuwa nadimak (RSA) è muwa m. prek ~ovekŒ Lika. „brinuti se. Hrv. œpas lutalica. smeten. luckasta `enska osobaŒ Lika.

zapustiti seŒ. stlit. lit. odatle muwetalo. muwetati. pridevom muwen „vetropirast.u ha-la(ERSJ 1:110–111 s. Skok izvodi pridev muwen u metafori~kom zna~ewu „stultusŒ od muwa œfulgurŒ. zaboravqenŒ. œostati dugo zanemaren. munjenost „nerazumnost. Bezlaj ove leksi~ke dijalektizme. ludovatiŒ itd. v. zaostati u razvoju. v. poimeni~ewem prideva dobijeni su oblici muwenik. zakuwatiŒ (RSA).i ~a-. gre{iti. kalamuwa doveli smo u vezu sa imenicom muwa „neozbiqan ~ovek. muwasati „pona{ati se nerazumno.vv. vetropir. budalasto. „venuti. œu~mati. muldet „biti u zabludi. pokazuju da je ono figurativno i preneseno). ima i zna~ewa: „dugo osØaØi negde.Œ. ka-la. O ovom glagolu v. Bezlaj kritikuje ovakvo Skokovo tuma~ewe. *~amati. molnjena goba „Amanita muscariaŒ moglo razviti iz metafore ’ubijen. œodr`ati se. re~i sa let.v. . Prefiks a-la. zaparlo`iti se. Eseji o slovenskem jeziku. i 481 s. Problem predstavqa etimologija osnove (muw-a. molnjen „o{amu}en.v. zbuwenŒ i glagolima omunit „oglupavitiŒ. mogao bi biti u vezi i sa (za)~amati „id. skit-ati : skit-uw-ati. muw-ati) koja. neapmulnay „bezgre{anŒ (Bezlaè 1975:182). a ve} u nedequ izjutra ispusti du{u Kru{evac (RSA)648 è muniti se impf. muna1). alamuwa. po na{em mi{qewu. muwetati.284 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI za-~a-muwati pf. karakteristi~ne uglavnom za zapadni areal ju648 Ovaj glagol koji. molnjenost. „razboleti se. do sada nije dobila adekvatno tuma~ewe. pored pomenutog. dijal. Za odnos ~am-ati : ~am-uw-ati up.v. zanemo}iŒ: U petak uve~e za~amuwa. mulsa „zbrkan. i munjen. Skok I 292 s. zadr`aØi seŒ. munja. Nijedan od pomenutih prefigiranih oblika ne pomiwe se kod Skoka. potrajati. muwenica.mogao je nastati elizijom inicijalnog h. ÅSSÀ 4:15–16 s. *~amiti (s e) . muwenac itd. glupŒ. œzadremati. œprestati napredovati. ~amiti. 649 F. On podse}a da je u Esejima649 upore|ivao sln. otegnuti seŒ. Oblike alamuwa. Predlo`eno tvorbeno ra{~lawavawe razmatranih leksema umawuje wihovu neprozirnost. œpasti u ~amuŒ (RSA). zbrka. zakr`qati. nastradao od muwe’. ludiloŒ i pri tom duhovito prime}uje da je te{ko zamisliti da bi se sln. pasimuldyti „gre{itiŒ. napomiwu}i da su srodne lekseme zabele`ene i u slovena~kom: pridev molnjav. Ljubljana 1967.v. i -prdati). propadatiŒ (RSA) · U navedenim oblicima izdvajaju se prefiksi a-la-. zamretiŒ (napomiwemo da svi primeri koji se navode kao ilustracija ovog — za nas relevantnog — zna~ewa. Od metafori~kog zna~ewa „ludŒ < „udaren gromomŒ nastali su i denominali muwasati. œbiti zanemarenŒ. luckast. smutwaŒ. budalaŒ. muwetalica (Skok II 483–484 s. zamr{en. ali time se ne re{ava i wihovo krajwe poreklo. Bezlaj. varati seŒ. zmuwenet „poludetiŒ.

-h. luda „zaslepquju}a belina snega na svetlosti suncaŒ. munjen. sloviw.-h. maán’ani „svetlucav. 651 Sln. budalastŒ sme{teno je s. odatle „doveden u zabunu. prihvata i Petqova. attonitus „povre|en. treperav (o plamenu)Œ.-h. m u wen . muwen „prek. {aliti seŒ. molnjen. nasle|ena iz epohe balto-slovenskih jezi~kih odnosa. Ona tvrdi da se semanti~ki pomak „svetlost. [to se ti~e oblika muwa „vetropir. molniti „sevati (o muwi)Œ. 190).v. ali da u svemu ostalom oni predstavqaju prili~no raznovrstan materijal. Sam glagol muwiti „izazivati elektricitetŒ (pored sln. muwen „vetropirast. razle}i se (o gromu)Œ.enã od glagola *mãldniti < *mãldni ( ÅSSÀ 20:222–223 s. mlãnânã „fulgurisŒ. Tu se jo{ navodi s. Kao semanti~ku paralelu Kurkina navodi (i u RJA ve} pomenuto) lat. blesny „ludŒ : blesk. i u RJA (s. máliØâ „obmawivati. Na mogu}nost unutarslovenskog obja{wewa ukazuje se. *mãldnânã(jâ) / *mãldn’enãjâ / *mãldnenãjâ). Sli~no tuma~ewe ponu|eno je i u ÅSSÀ. budalaŒ i mowa „glupakŒ. li{en ose}aja. bqesak (muwa)Œ > „ludŒ realizuje u nizu slu~ajeva i kao primer navodi rus. dijal. RSA). ~e{. v. molnjen „o{amu}en. ludŒ. bleskot œblesak. obuzet u`asomŒ < attono. kao particip pro{li pasivni na . `estokŒ. * mãldn’evã ( ÅSSÀ 20:219–220). -are „grmeti. oni su sme{teni s. Govore}i o s. udarati gromomŒ (Kurkina 1989:263–264.OSNOVE: 27) -MUWATI 285 `noslovenske teritorije. smetati. odatle muwevan „muwevitŒ (RJA). muwen smatra se izvedenicom od glagola muwiti) i kod Pleter{nika (sln. izuzetanŒ (ali se ne pomiwe da se ovaj pridev koristi uz re~ brzina. i {to nije uzeo u obzir wima najbli`e srodne oblike. myliti „dovoditi u zabluduŒ (Bezlaj II 193). ali mu zamera {to nije analizirao morfolo{ku strukturu razmatranih re~i. Kurkina detaqno iznosi Bezlajevo tuma~ewe.v. csl. m o lnjav „glupav.-h.v. stpoq. zaglu{en. mlaniti „udariti. lud „budalaŒ. gde se pored s. 62). naprasit. ~ak.-h. v. U oba slu~aja u pitawu je deverbalni pridev na -ânã(jâ) sa prvobitnim zna~ewem „udaren muwomŒ. sm u wen ( ^DL ) i sln. *mun’a (< *muniti). i Kurkina 2003:116–117)650. na koju se ukazuje u RJA. po mi{qewu autorke. rus. sjajŒ < *blâsk.-h. navode jo{ i s. m u wen . s. luckastŒ i sln. smu{enŒ > „glup. molnànáè „koji se odnosi na muwuŒ. nap. otupeoŒ651. Autori isti~u da navedene prideve objediwava tvorba pomo}u sufiksalnog -n-. lud œumno poreme}enŒ : rus. . muwen.(Petleva 1973:50–51. Tako|e posebno izdvajaju obrazovawe *mãldn’enã. uz ogradu da se zbog svoje dvosmislenosti mogu dovesti u vezu i sa praoblikom *mãldni / *mãldnâji (id. tretira kao arhai~na obrazovawa. slo650 Vezu prideva muwen sa glagolom muwiti. muwev „veliki. Na slovenskom planu dovodi ih u vezu sa rus. molnjen dovodi se u vezu sa molniti „sevati (o muwi)Œ).

pored s. Iz istog razloga mora se dovesti u sumwu i veza prideva muwen sa glagolom muwiti (na koju je ukazano u RJA. namrgoditi se. tretira se kao nejasno. muØniØi). munja). s. Up. rus. zanemariti se. Glagol muniti se smatra se kontinuantom psl. stri}i u{imaŒ (RJA).652 U bugarskom su zabele`ene imenice koje su pravi semanti~ki pandani s.286 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI viw. ~ovek sa opu{tenim usnama.v. gde se smatra da je glagol verovatno izvedenica od munà1 „muwaŒ). i ukr. mr{titi seŒ ovde se izvodi od germanizma muna „opu{tena usna. munà3. muwati „}uliti u{i. kao i raznorodnost semantike slovenskih potvrda. munà3). 652 Ista zamerka izneta je i u SEK III 281–282 s. kovanica. koje se tuma~i kao glagol na -iti. trebalo bi tuma~iti kao figurativna: „prqatiŒ > „venutiŒ. izveden od *mãldni „muwaŒ (id. œnamr{titi se. kada je qutŒ < dnem. glagolima skalamuwati i za~amuwati — munà „bolest od koje ~ovek vene i slabiŒ. zanemo}iŒ. munàvi se „kvariti se (o vremenu)Œ (BER 4:329. up. mr{titi seŒ) pomiwe se s. glagol neologizam. maánic sa „sevati bez groma (o muwi). a za drugi se upu}uje na munà „}utqiv ~ovekŒ (id. „mr{titi (se)Œ. Kosovo (RSA). ~e{. fig.-h. up. munic sa. „obmawivatiŒ (ÅSSÀ 20:189–190). razboleti se. te da mu stoga nije mesto me|u slovenskim potvrdama. namuwiti se „natu{titi se. Pre|imo na oblike skalamuwati i za~amuwati. Zbog sli~ne semantike doveli smo ih u vezu sa glagolom muniti se „venuti. Skok s.-h. Me|usobno udaqena zna~ewa navedenih oblika. munà „telesna slabost. neo~e{qan Zorunovac (RSA). Ka{upski glagol u zna~ewu „duriti se. *mãldniti (se). *muniti (se).v. nemo}Œ (BER 4:329 s. naqutiti seŒ id. vrteti oko prstaŒ. tu su tvrdwu kasnije preuzele i prihvatile Petqova i Kurkina). dijal. bez krajweg re{ewa. mo`da u vezi sa muØniè.v.v. Da se mo`da ipak radi o slovenskoj re~i pokazuje s. sloviw. propadatiŒ. bug. zmuniØi „smra~iti se.-h. ovako protuma~en glagol *muniti (se) krajwe je diskutabilan.. mo`da u vezi sa muwa. munà2). koje povezuje zajedni~ko zna~ewe „oslabiti. muniØâ „obmawivati. uzeto u obzir da je s. munic sa „duriti se. zapustiti seŒ: Muwosal se ~ovek – napustio se. 222). me|utim. glagol izveden je od nepotvr|ene imenice *muna / *munã s pretpostavqenim zna~ewem „blato. mouniti (obi~no slo`eno umouniti „zamrqati. po mi{qewu autora. potamnetiŒ (ESUM 2:269. gubicaŒ. mr{titi seŒ.-h. neobrijan. U odrednici se navode razli~ita tuma~ewa bugarske i srodnih slovenskih re~i. isprqatiŒ). i muwosati se „prestati voditi brigu o svom fizi~kom izgledu. Rekonstruisani psl. . prqav{tinaŒ. S obzirom na hipoteti~nost ishodi{ne imenice i wenog zna~ewa. a ne narodna re~ (v. Za prvi oblik se ka`e da je nejasan.vv. Mund „usta. namra~iti se (o nebu)Œ Qe{tansko. Nije.

mun’a „zatvoren ~ovekŒ. v. Ovaj oblik je rekonstruisan na osnovu bug. pre}i (okom. potiskivati. trom ~ovekŒ. na osnovu istorijskog srodstva formanata -ovati i -no. budalaŒ. trom.. etimolo{ki ipak razlikuje od sln. monàØisà. munega. ni etimologija imenice ne mo`e se smatrati re{enom. muna „nerazgovorqiv ~ovek. tromosti. gore). gore). monàla). munàvo œsøoro. hodatiŒ. molnovaØi „sevatiŒ. mutavac. pomenutih s. izleteti. muvati „gurati. sinuti. izjuriti. 654 Up. verovatno onomatopejskog porekla. dijal. munà „}utqiv ~ovekŒ.(ÅSSÀ 20:222). guratiŒ itd. munàga. muham „tu}i. mlitavosti izrazito prisutna u isto~noslovenskim potvrdama. . laktom i sl. rus. proleteti. izmaknuti. Ka{upska re~ tuma~i se kao ekspresivna. Nama se ~ini da je prirodnije povezati glagol munuti „udaritiŒ sa psl. muna II „nespretwak. {eprtqaŒ. munia „lewivac. odjuriti. ØihoŒ. dijal. œlagano i}i. slab. mogli bismo ga dovesti u vezu sa glagolom munuti / munuti „brzim pokretom. *muxati. naj~e{}e u rebra. id. koje se tuma~i kao izvedenica glagola *muniti (ÅSSÀ 20:190)653. Tamo se na osnovu bug. pokrenuti seŒ (RSA). brzo pro}i. Pada u o~i ~iwenica da je semantika slabosti. munega. *mâno œgwe~iti. gutatiŒ. drmnutiŒ (RSA)654. hitro preletati. muega. naglo. }u{katiŒ. muhati (se). Vratimo se pridevu muwen „lud. oblika muwa „vetropir. zabadati. *meti. mlãnovaØi.v. stiskatiŒ ([ulâga~ 1999:18–19). ukr. ~ovek sa opu{tenim usnamaŒ itd. poleteti.v. 670 s. *mun’a. npr. munega. ~e{. muna „gubica. budalaŒ i mowa „glupakŒ (v.v.v. u d a r i t i nekoga (pesnicom.-h.v.). s. turatiŒ (RJA). iza}i. bez obzira na fonetsku i semanti~ku bliskost. up. }utqiv ~ovekŒ. munuti se „pomaknuti se.v. i druga zna~ewa: munuti „naglo oti}i. obi~no lak{e. ESUM 3:510 s. blesavŒ.< *-neu. blr. blesnutiŒ. ‹ se 653 Ista grupa re~i (osim ka{. bosti. Ovaj glagol je u ÅSSÀ sme{ten s.v. Pod pretpostavkom da se on. muna I). dijal. œhalapqivo jesti. monà III. munàga. ali postoji tuma~ewe prema kojem one pripadaju gnezdu psl. SEK III 279–280 s.-h. budala. ÅSBM 7:67 s. muega. muati „gurati. muniØâ œsøoro `vakati ili govoritiŒ. promaknuti.OSNOVE: 27) -MUWATI 287 Obja{wewe ponu|eno u moskovskom praslovenskom re~niku je konkretnije. ~ovek sa opu{tenim usnamaŒ. pomiwe se i u SEK III 280–281 s. U relevantnim etimolo{kim re~nicima ove re~i nisu dobile kona~no re{ewe (v. pored strus. *mãldnovati. bole{qiv ~ovekŒ. munà „mlitav. blr. Fasmer II 651 s. muvati (muhati). III 10 s. muna u zna~ewu „opu{tena usna. munàga œmlitav. S obzirom na problemati~nost samog glagola (v. id. naglo. pogledom).. molnjen. poq. trom ~ovekŒ rekonstrui{e psl.v. munà „mlitav.

ukoliko bi se on druga~ije protuma~io. jednokratno muhné „gurnuti. muna. up. Skok II 354–355 s. s tim {to ovde imamo primer gubqewa h upravo kod glagola *muxnoti: bug. œtumarati. *nagula II). 126–127 s. jer je pomak „udarati.-h. jezika) v. up.v. rus. Vlaji}-Popovi} 2002. *manoti. muuna œudaritiŒ < muhna (v. kojom se istovremeno prevazilaze obe formalne prepreke. }aknut „id.v. koren *mou.vv. Prvo. up.Œ. skitati seŒ (RSA). *blaznã (ÅSSÀ 22:66–67 s. [to se ti~e prve pote{ko}e. postoji jo{ jedna.v. ~ak i verovatnija mogu}nost. mahnuti ¢ (su)manut. muuna). tu}iŒ > „lud. sØuknuØáè.v. polu655 Detaqno o tome (na materijalu s. daqe ga dovode u vezu sa lit. *muxnoti re{ava se i problem semanti~ke raznolikosti wegovih kontinuanata. Drugo. glas x se obi~no ne gubi pred -no. U prilog ovakvom tuma~ewu govore i glagoli izvedeni od ie.(v. blesav. U skladu sa tim. Problem predstavqa dokazivawe ove teze sa formalne strane.(id. odgovaraju}i glagol na . omuwit „lo{e uraditiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). ÅSSÀ 17:123–125) postoje i oblici *manoti (id.koji je u *muxati. *dhou. Glagol se smatra srodnim sa *mu{iti. muna4. lutati. tiskati seŒ. Me|utim. . kao i umanut „sulud. tu}iŒ (ÅSSÀ 20:174). ako bi se sveo na isti ie. budu}i da se sva pomenuta zna~ewa daju izvesti od primarnog œudaratiŒ655.(ÅSSÀ 5:151. po}i od ve} pomiwanog glagola *muniti. glupŒ sasvim legitiman.v. Upu}uje se jo{ i na bug. 166). ~oknuØáè. korena *ma-. mu{ti „udarati. Dovo|ewem u vezu glagola *muniti sa *muxati. v. ESJS 8:454–455 s. Moglo bi se. muna œsakritiŒ. ludetiŒ (RJA). vrzmati se. Indikativno je da se upravo kod glagola muhati realizuje ovaj semanti~ki pomak. defektanŒ. 200–201). Ista je situacija i u bugarskom. i pomenuto (su)manut. blesavŒ. bocnutiŒ. Varbot 1984:141–143).iti nalazimo u oblicima omunit „oglupavitiŒ Susak (Hamm/Hraste/Guberina 1956). dok je oblik muwen izveden od glagola na -iti. BER 4:324 s. i *duxati : *dunoti od primarnog *duti < ie. muna œbocnutiŒ. ve} iz oblika mahnuti.v. muhati se „ludovati. udaren „lud. manoti). naime. ni na semanti~kom planu nema nikakvih prepreka. smunuti se „pobenaviti. motati se. *maxnoti (v. mahati (se)). i ÅSSÀ 17:200–201 s. zamanut „nastranŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). od glagola mu(h)n-uti trpni particip bio bi oblik munut (up. kao zbuniti > zbuwen (up. *maniti (id. *muxnoti (gde je pro{iren sa -s. up. gde pored *maxati. 197–199).koje iza u daje x). [to se ti~e druge pote{ko}e. manuti vidimo da se u srpsko-hrvatskom glas x mo`e izgubiti u poziciji ispred -no. *maxnoti (se)). 157. psl.288 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI „gurati se. 349 s. zabosti. tj.

budalaŒ i œmlitav. *maniti (se) „obmawivatiŒ (v. imenica muwa œvetropir. dijal. smu{iti se „pobesneti. nespretan ~ovekŒ. nema semanti~kih osnova da se u wega uvrste i oblici sa zna~ewem œ}utqiv. ÅSSÀ 25:159 s. nänà œ}utqiv ~ovekŒ (l. recimo. Karlikova 2000:33. nänà œtrom. nem. s. budalaŒ. Ovakvim tuma~ewem otvara se i mogu}nost povezivawa s.-h. odatle smu{en œbesan.Œ. srame`qiv ~ovekŒ. povu~en. a-la-muwiti „varati. blr. U etimolo{kim re~nicima razmatrana leksi~ka porodica dovodi se u vezu sa kontinuantama onomatopejskih oblika *n’un’a. ÅSSÀ 17:197–199).-h.). Pore|ewe sa rus.v. brojnost potvrda imenice alamuwa nasuprot samo jednoj zabele`enoj potvrdi glagola alamuwiti mogla bi navesti na zakqu~ak da je u pitawu denominal. mutav ~ovekŒ. Brikner (v. lew. npr. dijal. sa ~ime se ne sla`e npr. 657 U odrednici je pomalo nejasno formulisano obja{wewe date re~i: ukoliko je oblik nänàv okarakterisan kao fonetska varijanta od munàv. muvatiŒ sa rus. neve{t. Tako|e se i poq. Nama se ~ini da je u pitawu onomatopeja. naime. Za razvoj zna~ewa œobmawivatiŒ v. Me|utim. wuwa œzatvorena. prema kojem se s. Wime se. *n’uniti. spor. dovodi u pitawe objediwavawe svih navedenih leksema u jedno etimolo{ko gnezdo. muniØâ „obmawivati. Polaze}i od semantike ishodi{nog glagola *muniti (se). pomahnitatiŒ. up. zbuwenŒ po656 Semantika rus. œzatvoren.v. niunia œlew i glup ~ovekŒ interpretira kao fonetska varijanta od munia œid. s. ponekad i lukava osobaŒ. Me|utim. glagola ukazuje na jo{ jedno mogu}e tuma~ewe psl.OSNOVE: 27) -MUWATI 289 detiŒ Vrgada (Juri{i}). neume{an. preko participa muwen „vetropirast. pomahnitaoŒ (Vuk). rus. .-h. u izvesnoj meri relativizuje dosada{wa etimolo{ka obja{wewa razmatrane leksi~ke grupe. *mun’a. me|utim.c. Œ (BER 4:724)657. *muniti: wegovo formalno svo|ewe na psl. budalast. ruski ekvivalent jasno svedo~i o primarnosti glagola. lew. *n’un’avã(jâ). dijal. *n’un’a).-h. onda on ne mo`e istovremeno biti i onomatopeja. *muniti (se))656. smu{enŒ. }utqiv ~ovekŒ. alamuwiti. Naime. vrteti oko prstaŒ (ÅSSÀ 20:189–190 s. trom. da se u okviru ove onomatopejske porodice javqaju gotovo identi~na zna~ewa kao i kod oblika izvedenih od psl. nespretanŒ tuma~i kao fonetska varijanta od m u nàv œid. nänàv œpipav. *mou-). vrdati. uz pretpostavku slede}eg fonetskog razvoja: *man-noti > *monoti > *munuti / *muniti (denazalizacija o > u kao u stsl.-h. dovodi u vezu sa psl. }utqiva. nespretan ~ovekŒ. glagolom baca novo svetlo na prirodu s. tom gnezdu bi mogli pripadati oblici sa zna~ewem œglupak. sémânïti > soumânïti) (ERSJ 1:111). glagolom *muniti (< ie. bug. Tako se. œtih. Zanimqivo je. Kurkina 2003:122. Predlo`eno tuma~ewe. wuwav œsrame`qiv.

vihorŒ658 i œpro`drqivacŒ razvila su se verovatno pod uticajem imenice ala koja. uprkos tuma~ewu ponu|enom u BER 4:863 (slo`enica od *olom. „osoba koja hitro radi. ili varijanta od glagolske imenice *olomvane) (ERSJ 1:111). `ustra. vetar)Œ. dijal. 160). re~i. Stoga bi se moglo pretpostaviti da su se zna~ewa œ}utqiv. i bug. pored danas osnovnog zna~ewa œmitolo{ka neman. nespretanŒ (id. jeziku se ~ak razvilo i zna~ewe wuwa œbudala. sli~na a`daji ili zmajuŒ. Zna~ewa „oluja. zatvoren ~ovekŒ u okviru gnezda *muniti. dijal. hitra osobaŒ (RSA). neosporno je da je do{lo do wihove semanti~ke kontaminacije. id. Zna~ewa „hitar. (zap. up. jako nevreme sa gradomŒ ibid. spor.. ima i pomenuta zna~ewa (v. Bjeleti} 2004b.290 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI red pomenutog bug.v.-h.) olomunâe œlo{e vreme (ki{a. nevreme. 328–329. vredna osobaŒ razvila su se verovatno pod uticajem imenice muwa u figurativnom zna~ewu œbrza. postverbala od oblomiti i dijal. . Detaqnije v. ala2. ERSJ 1:96–97 s. 658 Up. glupakŒ CG (RSA). koje se te{ko da odvojiti od s. Bjeleti} 2004a). pre svega zbog vrlo sli~nog fonetskog sastava leksema koje im pripadaju.-h. nänàv œpipav. spretan ~ovekŒ. U s. Iako nam se ne ~ini verovatnim zajedni~ko poreklo ove dve leksi~ke porodice. neve{t. detaqno o semantici ove re~i v. *mun’a razvila pod uticajem sinonimnih onomatopejskih oblika. munâe œzimska nepogoda.

natmuriti se (o nebu. „natmuriti se. œnamrgoditi seŒ Kordun (gra|a ERSJ) ko-{-muriti se impf. smrknuti se (dawu)Œ (RSA) ?na-so-muren adj. „namr{titi se.) na-ko-`-muriti se „naqutiti se. stisnuti (usta)Œ. nahmuriti se „namrgoditi se. nahmurit se œid. (Peru{i} 1986). „namrgoditi seŒ id. nahmuriti seŒ Dalm. v. OS 46–47 s. nabrati (lice ili deo lica)Œ. pre|u)Œ Lika. nakosmurati „nakovr~atiŒ BiH. i Herc. pletivo)Œ Lika. „namrgo|enŒ id. œmra~na izgleda. namr{titi seŒ CG (RSA) ?na-su-muriti se / nasumuriti se „natu{titi se. narogu{iti seŒ: Nakosmuriti se zna~i {to i naduriti se. namr{titi se. „mr{titi se. „namr{ti659 Oblici kosmurati „mrsiti (konac. œpremetati. smra~iti se. namra~iti se. postati zlovoqanŒ Kupinovac (RSA)659 ~-murit se impf. nahmuren adj. natmuriti seŒ Dubrovnik (RSA). œskupiti. napraviti kiselo lice. „srditi seŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990) na-~-murit se pf. namuri se 3.Œ: Nahmurilo se ko da }e ki{a. (ibid. natmurenŒ: To je jedan nahmuren ~ovjek.v. namrgoditi se. naqutiti se. zaplitati (kosu. nije ti ga drago ni puten sres id. mrgoditi seŒ Qe{tansko (RSA. sg. niti.OSNOVE: 28) MURITI 291 OSNOVE: 28) MURITI 28) MURITI na-ko-s-muriti se pf. preturatiŒ Dobroselo (RSA) ne spadaju ovamo. ko{murati „mrsiti. (Peru{i} 1990) ?na-}-muriti se pf.. „v. „namrgoditi. razbesneti seŒ Sirini}ka `upa (RSA). namra~iti seŒ id. na-o-muriti se „natmuriti se. . kosma. uznemirenŒ (RSA) è na-muriti se pf. natmuriti se. „namrgoditi se. namr{titi seŒ CG (RSA) ?na-h-muriti / nahmuriti pf. „uzrujan. (Bojani}/Trivunac 2002) ?na-ho-muriti se pf. na~muren adj. vremenu). natmuriti se. namr{titi. okositi se na koga Banija (RSA). „namrgoditi se. Vlaji}-Popovi} 2002:75. Te{i} 1977) na-ko-{-muriti se pf.

bug.na psl. *murã I. pa se ~ak pomi{qa i na to da je u pitawu heterokliti~ka arhai~na osnova *mur. *muliti v. muris (se) „uzrujavati (se). *muriti (se) i na osnovu semantike — budu}i da je osnovna nijansa zna~ewa glagola: „zatamwivati. npr. pomra~ivati (se). *mura I). izostavqeno s. namra~iti se (o nebu)Œ. prqatiŒ. 661 Kao s./ *mul. smurØà se „mr{titi ~eloŒ. tako|e murtiti se „mr{titi se. Skok II 392. umuliti se „biti neraspolo`en. mrgoditi seŒ Vrawe (RSA.v. omuliti se „posramiti se. up. uozbiqiti se. sloviw. muriti „bojiti tamnom bojomŒ. *mura II. maurus „tamanŒ). namurli se 3. mouriti „crniti. sumoran). fig. . dlu`. murácca „`muritiŒ. smuráè. mr{titi seŒ. namrgoditi se. mrgodno posmatratiŒ: Umulijo se ko mula Piva (Gagovi} 2004. Anikin 2003:111–112. sneveseliti se.v.vv. rus. maglaŒ (primeri su iz: Skok III 360 s. „namr{titi se (kao nebo pred ki{u). tamnimŒ — zakqu~uje se da je u pitawu izvedenica na -iti od *murã II (ÅSSÀ 20:194)661. *murina. *mura I. u}utati se. murec sa „duriti se. acc. poq.egzistiraju i da se uz ovaj koren javqaju razli~iti prefiksalni elementi. lukavo pogledatiŒ. nako{muriti verovatno imamo sa~uvano s-mobile u poziciji ispred osnove -muriti. qutiti seŒ. murzy} „mrqati. sg. smurØen. *murã II. Up. qut. Mavar (< lat. U ÅSSÀ rekonstrui{e se psl. *muravã(jâ). evidentno je da re~i sa korenom mur.?). pe}i istiha na vatriŒ. nivou nije dobila zadovoqavaju}e tuma~ewe.v.-h. U oblicima nakosmuriti. ~initi crnimŒ. kontinuanta naveden je samo glagol muriti „grejati. U ÅSSÀ je. verovatno bi bilo logi~no potra`iti ga s. a posle prefiksa ko-. obarati glavu (o ~oveku). *obmuliti (se) I. ali s obzirom na wegovu semantiku. dijal. ka{. œnamr{titi se. i bug. obja{wewa data s. ukr..v.-h. smura „oblak. muri se œkvariti se (o vremenu)Œ (BER 4:334). *murava. {mouriti. i ÅSSÀ 28:88 s. namuwiti se „natu{titi se. uznemiravati (se)Œ. namrgoditi se. 191–196). 192 s. naqutiti seŒ Qe{tansko. ~e{. tmuriti se. potvrde. navode se i neke semanti~ki udaqenije potvrde. Kosovo (RSA). v. mo`da namerno. ~initi crnim. qutiti se. smurec sa œobla~iti seŒ (SEK IV 333 660 Up./ *mun. O mogu}im tuma~ewima psl. up. sneveseliti seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). Skok ne pomiwe ovaj glagol.292 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ti se. *mul-662. *murã(jâ) itd. daqe). inf.(id. Treba ipak napomenuti da porodica re~i sa korenom *mur. sln. biti jako qutŒ Pirot (Zlatkovi} 1990). muricca „`muriti (u igri `murke)Œ. 662 Up. (id. za}utati. Up. iako mu je zna~ewe isto kao kod ~e{. natmuriti seŒ Crna Reka (Markovi} 1986)660 · U osnovi svih navedenih oblika le`i glagol -muriti se „mr{titi se. dijal. tako|e i ka{. blr. razlika u akcentu govori da mo`da nije u pitawu samo narodna etimologija) pored namuriti se i namusiti se (v. muriti „priqubqivati u{i (o kowu). Kurkina 2003:119–121. U ovom zna~ewu glagol je sa~uvan samo u obliku sa prefiksom na-. Isto va`i i za lekseme sa korenom *mun-. No bez obzira na nere{enu krajwu etimologiju. Pored ~e{.

s(o)-.Œ.ili h-). ÅSSÀ 8:43. Od ju`noslovenskih potvrda navode se samo pomenuti s. natmuriti seŒ667. rus. ne nudi prihvatqivo tuma~ewe.OSNOVE: 28) MURITI 293 s. mi bismo ovu re~ doveli u vezu sa muren „crnŒ (v. fantaziratiŒ ( ÅSSÀ 17:212–214 s.> xm. {u{tatiŒ.cc. zapetqanŒ (SRNG).v.i *mul-666. nastalo prema prefiksu su-. u tvorbenom pogledu ~e{. zakomurisØiè (v. Vlaji}-Popovi} tuma~i ovaj oblik u okviru gnezda glagola kositi (Vlaji}-Popovi} 2002:104). Tako|e se konstatuje da se uz korenove *mar. 666 Ta bliskost se ogleda i u potpunom paralelizmu psl. ali sa drugim prefiksom. mo`da od onomatopejskog {amor. 664 BER l. marzy} „ma{tati. i upu}uje se na rus. u pogledu tvorbe up. i Gorà~eva 1979:103). 665 Up. jer se umesto murume{ao glagol moriti.up. nahumoriti se. Glagol se smatra nejasnim. na}muriti se mo`emo pretpostaviti prisustvo prefiksa ~. smura.(}-) < *~â-. za-ko-murisØáè „lukav.v. sumoran).ispred osnove -muriti up.v. x(o)-. naxomaurêc „nafantaziratiŒ ne spadaju ovamo. ko-.u zna~ewu „tamanŒ javqaju ne samo priraslice x-.v. sawariti. i rus.-h.i osnovu -mor. . prepreden. u kojima se ispred osnove mur.od glagola *xmuriti se. nakosmrtiti se „id. namrgo|en (o ~oveku)Œ. Odatle se. naxæmare’c „id.< *so. *xmuriti (se) i *xmuliti (se) (v. „mrgoditi se. i SEK IV 332–333 s.v.javqa s. uø. dijal. prema Skoku. ostalo su zapadno. nakosmrti se pf. nahohmoriØâsà „naobla~iti seŒ i s. 333). oblici. BER 4:334). Za alternaciju inicijalnog ~. 4:478)664. ESUM 2:226–227).)663. {amorhacca „{umiti. Osnova moriti. tvorbeno i semanti~ki blizak glagol ko-s-mrti se 3. nakamuren œnamr{ten. Pretpostavqa se slede}i fonetski razvoj: sm. nahomuriti se u ÅSSÀ se tuma~e kao izvedenice prefiksom *na. sg. vákomarivaØâ.665 U oblicima ~murit se. }mrdav (v.-h. g-. On smatra da je su. *mariti (se) I. vákomurivaØâ „naobla~iti seŒ (v. daqe). mr{titi seŒ. up.i isto~noslovenske kontinuante u zna~ewu „namrgoditi se. „namrgoditi se. S obzirom na uo~enu bliskost osnova *mur. nap. g(o)-. 668 Skok s pravom izvodi glagol nasumoriti od prideva sumoran. Oni se tvorbeno razla`u na slede}i na~in: * na-xo-mariti.i *mur.: }. kamuren „namr{ten. 44). nasumoriti se „naobla~iti se (o nebu)Œ668 (ÅSSÀ 22:81 s.(bez metateze) < *mor-kã (Gudkov 1966:36–37). x(u)-. Za mogu}nost pojave prefiksa ko. mrqatiŒ < psl. na~muren. pozajmqeno u ukr.Œ Zaglavak (RSA). mrditi se).(id. namr{titi seŒ Timok (Dini} 1988). u vezi sa {amråcâ „`migatiŒ (ÅSBM 7:289). g(u)nego i s-. *naxmariti / 663 V. vákomurivaØâ. Gudkov u obliku sumoran (> nasumoriti se) decidirano izdvaja prefiks su. razvilo u i u kompromisnom obliku nahumoriti (Skok III 360 s. 667 Oblici poq. *~âmuliti? (ÅSSÀ 4:146). v. neraspolo`enŒ (BER 2:194. ~mouliti „prqati. id. poq. zamr{en. 37. i Vlaji}-Popovi} 2002:87.u sumoran sekundarno (u pore|ewu sa ostalim slovenskim oblicima. Oblici nahmuriti se. prisutna je i u blr. na{amorácca „namr{ØiØi seŒ. up. bug. O glagolu (na)kosmrti se v.> {m. nachomarzy} „nabrbqatiŒ i sloviw.

*xmura / *xmurã(jâ).v. oblika.-h.javqaju se jo{ i prefiksi bu-. *nuriti. jer se leksema smatra lokalnom inovacijom. *myr-Œ (ÅSSÀ 6:163) i s. koji smatra da za ~itavu ovu porodicu re~i nije mogu}e ustanoviti ~ak ni koren (Sáawski I 71–72 s. *gmuriti (se)?: „Srodno sa *xmuriti. za-Øu-hmarivaØâ : hmariØâ. neetimolo{kog gtako|e ima vi{e tuma~ewa (o slu~ajevima kada se ono javqa ispred osnove koja po~iwe sonantom. ali bez tuma~ewa inicijalnih glasova670.(Schuster-[ewc 2000:31). Za s(h-) se pretpostavqa da je u pitawu s-mobile (dakle. *smur-. a mo`da je i plod kontaminacije sumoran + namuriti se. nagloŒ BiH (RSA). hmuráè : sln. up. nahmariØâ(sà) „obla~iØi se (o vremenu).v.Œ (id. navedene potvrde sa zna~ewem „mr{titi seŒ dovode se u vezu sa *chmuriti i *smuriti. Priroda ovih „priraslicaŒ nije u potpunosti razja{wena. chmura).. kakav je i gmuriti . Petleva 1996:33. qutiti seŒ Kurkina izdvaja s-mobile „koje lako prelazi u h-Œ (Kurkina 1973:76).sa protetskim priraslicama g. 669 U kombinaciji sa *(x)mar. gmurati se) sa zna~ewem „gwuriti. x. mr{titi se. 674). *x(u)mur. ne obja{wavaju}i inicijalno g-. mureti „tmuriti se. .na ie. *gmyriti: „U vezi sa *gmuriti i daqe sa *xmur-. ova leksika sa zna~ewem „gledati na specifi~an na~in. 163–164). i ÅSSÀ 8:43–44 s.v. *kem. potapati u voduŒ s pravom se etimolo{ki razdvajaju od onih sa zna~ewem „mr{titi seŒ. Petleva 1978:51–55). ørekrivaØi se oblacima (o nebu)Œ (Gorà~eva 1974:131–132.u *gmuriti sekundarna (ekspresivna?) priraslica uz prvobitni koren *mur. Oblik nasumuriti se mo`e se protuma~iti na vi{e na~ina.v. murati se „br~kati se. [uster-[evc svodi psl. biti u lo{em raspolo`ewuŒ grupi{e se oko korena *mur. chmura). 670 Ju`noslovenske potvrde (izme|u ostalog s. nap. *xmyr-. ne prefiks). smuráè. nastalim pod uticajem oblika sa prefiksom su-). murnuti „zagwuriti.. Mogao je nastati premetawem slogova od na-mu-suriti se (v. Poreklo protetskog. kupati seŒ (RSA). s. Mo`da i on ~uva s-mobile (sa dodatno razvijenim vokalom u-. pri ~emu je g. gmurati. br~katiŒ Lika.294 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI *naxmuriti)669./ *s(u)mur. v. Za kompletnu sliku o ovoj porodici re~i relevantni su i oblici murati „izazivati {um kome{aju}i vodu.. 35). tu-: bu-hmarâ „oblakŒ. Mahek u ovim elementima vidi prefiksalno poja~awe (Machek 201 s.v. V. Tako u oblicima rus. Sli~no se defini{u navedeni inicijalni elementi s..v. Gudkov ove re~i dovodi u vezu sa *tâma (Gudkov 1966:37–38). gde se sumwa u opravdanost rekonstruisawa psl. *gmuriti. bu-hmariØâ(sà). Sa sasvim suprotnog stanovi{ta nastupa Slavski. *myr. Autori SP ih dovode u vezu sa psl. zahmariØâsà. zamo~iti brzim pokretom. i SP 7:170 s.

smra~iti seŒ Piva (Gagovi} 2004). natmoriti se „namrgoditi se. nasumoriti se „namr{titi se. Skok III 439–440 s. namr{titi seŒ. vremenu)Œ. jer se lo{e stawe ~oveka i prirode ~esto poistove}uje (Gorà~eva 1985:58. smrknuti se u licuŒ. namra~iti se. œsmra~iti se. natmuriti se (o nebu. mrgoditi se. mrditi se). SemanØi~ki model „mr{titi se. postajati tmuran (o vremenu)Œ dobro je poznat slovenskim jezicima. tama. 672 O oblicima natmuriti. œnaobla~iti se. i Karlikova 1998:55)671. up. od stawa prirode ka stawu ~oveka. natu{titi se. smrknuti se (o nebu. namra~iti se. natmu{iti v.v. Nama se ~ini da semanti~ki razvoj mo`e i}i i u suprotnom smeru. vremenskim i atmosferskim prilikama)Œ (RSA). stmoriti se œnatmuriti se. natmoriti. v. „naobla~iti se. namrgoditi se. nasomr|en (v. natmu{iti (se) „v. natmuriti se „namra~iti se. postati bri`anŒ. œnatu{titi se. natmuriti seŒ (RSA)672. natu{titi seŒ Uskoci (Stani}). namrgoditi se. namr{titi seŒ.OSNOVE: 28) MURITI 295 Za oblik nasomuren up. biti nezadovoqan (o ~oveku)Œ > „obla~iti se (o nebu). 671 .

mrgoditi seŒ (RSA). srdita `enska osobaŒ Hrv. sg. sa -ur. smr}i se u licuŒ Crna Reka (Markovi} 1986). œzamisliti se. fig. „pokuwiti se. „snu`diti se. oboriti glavuŒ Timok (Stanojevi} 1927). „izra`avati neraspolo`ewe. œzabrinuti se. okomuzi se 3. sg.296 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 29) MUSITI SE 29) MUSITI SE na-k-musiti se pf. namusit se „namrgoditi seŒ Sumartin (Novakovi} 1994). naqutiti se. Lika.. sneveseliti se. sg. Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.. skru{iti se. musi se 3. pf. œnaobla~iti se. namr{titi seŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976). omusiti seŒ Pirot (@ivkovi}). „opustiti delove tela na licu.v. rastu`iti seŒ Uskoci (Stani}). „n a m u s i t i s eŒ: Nakmusiti se zna~i napr}iti usne. „dr`ati se uzdr`ano i tako ne pokazivati svoje maneŒ. sg. namr{titi se. sg. namrgoditi se. namusiti seŒ Lika (RSA). pokisnutiŒ: Okomuzil se ko }uran na }i{u Babu{nica (gra|a RSA). nepreduzimqiv. pf. „omusiti se. sg. „namr{tena. muso). nesnala`qiv ~ovekŒ Lika (RSA). sg. omusim se 1. „neodlu~an. pf. sg. uozbiqiv{i se. sneveseliti seŒ Crna Reka (Markovi} 1986)674 omusiti pf. okomuzil se „snu`dio seŒ Lu`nica (Mani}) u-ku-muzi se 3. rastu`iti 673 Ovamo verovatno spada i kmusle m. „namr{titi se. rasrditi seŒ Poqica. omusit (se) „oneraspolo`iti se. oboriti glavuŒ Timok (Stanojevi} 1927) na-~e-musiti se pf. 2004) namusiti se pf. namusuriti se „namrgoditi se. musim se 1. qutwu i sl. omusi se 3. namusi se 3. . „sneveseliti se. 674 Up. musit se „mrgoditi seŒ Brusje (Dul~i}i 1985). Skok izvodi ovaj oblik od musiti se.(Skok II 488 s. sg. musit se „ne govoriti (s nekim)Œ Orlec (Houtzagers 1985:302). „omusiti se. „sneveseliti se. „n a m u s i t i s eŒ Vrgada (Juri{i}) o-ko-muzim se 1. za}utav{i. natu{titi seŒ Lika (RSA). Kosovo (RSA) k-musa f. (RSA)673 o-ko-musim se 1. „mr{titi seŒ Vrawe (Zlatanovi}). gorwa Dalm. na}u{iti se Hrv. sneveseliti seŒ Pirot (Zlatkovi} 1988) è musiti se impf. namusuriti se „v. pokuwiti glavu u znak nezadovoqstva (ili bolesti)Œ Zagara~ (]upi}i 1997).

v. gubicaŒ nije posvedo~ena upravo na ju`noslovenskom terenu (ÅSSÀ 20:196)675.-h. œuprepodobiti seŒ Uskoci (Stani}). *musiti (se). cit. nema re{enu etimologiju. muza „grimasaŒ (v. potvrda. „u}utati se.OSNOVE: 29) MUSITI SE 297 se.. okomuzil se. „zbuniti se. Snoj 365). ukumuzi se iz Pirota i Lu`nice — naslawaju se na bug. okamuzen. verovatno. muzim se „mr{titi se. uz napomenu da imenica *musa u odgovaraju}em zna~ewu „wu{ka. gore). 677 Up. snu`diti seŒ. Bezlaj II 209. rekonstruisano na osnovu bug. 675 676 . 830 s. biti poti{tenŒ Lu`nica (]iri} 1983) musa f. S. sln. muso). umusim se 1. okamuzil „zastati nepomi~no i }utatiŒ (id. „zamisliti se. musa „osoba zlovoqna i srditaŒ. „oneraspolo`iti se.v. Me|utim. „`ensko zlovoqno i srditoŒ Sumartin (Novakovi} 1994) · Ispred osnove musiti alterniraju prefiksi k-. Tretiraju ga kao glagol na -iti izveden. imati nezadovoqan izgledŒ (BER 4:309)677. Psl. Takvim tuma~ewem otklawa se i problem alternirawa s / z. dijal. i s. Pretpostavqen je isti tvorbeni model kao kod *mãrda > *mãrditi se (v. ~e-. muso. oneraspolo`iti seŒ Timok (Dini} 1988) umusiti se pf. oneraspolo`iti se. ko-. sg. U obliku ukumuzi se vokal u u ekspresivnom prefiksu ku. 2:193. denominal musiti se Skok obja{wava kao dalmatoromanski leksi~ki relikt < poznolatinskog musus (Skok II 488 s.-h.v.) smaØraju da je takvo obja{wewe te{ko pro{iriti i na bugarsko-makedonsku leksiku. gde se upu}uje na kamuzà se op. kao rezultat izjedna~avawa sa prefiksom u-. AuØori ÅSSÀ (l.c. ali oba oblika ostaju nejasna). u BER-u se bugarske potvrde tako|e tuma~e kao ostatak balkanskog latiniteta (BER 4:343–344 s. mak. zastideti seŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976). natmuriti seŒ Crna Reka (Markovi} 1986). œu}utatiŒ. Oblici sa z u osnovi — okomuzim se. od ekspresivne osnove *musa.razvio se verovatno sekundarno. muzati se „osmehivati seŒ. musà se)676.

vrdatiŒ Uskoci (Stani}). œne ostajati pri re~i. glupan. „bezvezwak koji sva{ta pri~a. me{ati (~eqad) da postane tiska i bukaŒ (RJA). „me{ati. razdor.). sg. balamutina „onaj koji je glup. uzmutiti. m u t i t i. pokvaritiŒ BiH (RSA)679. Up. sakrili presveti Piva (Gagovi} 2004)678 ?ka-la-mutiti impf. smu{en. „obmawivati. koje{tarijaŒ Pribi} (Te`ak 1981a). obmanutiŒ Ozaq (Te`ak 1981) z-ba-la-mutit „otaqati posaoŒ Zagara~ (Vlaji}-Popovi} 1986:165) ba-la-muta f. œbuniti. uzmutiti. kako biloŒ (RSA). kako bilo.c. œuraditi {to na brzinu i kako biloŒ: Bija{e zakalamutila naku ~orbetinu. nijesam o we ni srkno. „z a m u t i t i. „brbqaju}i prikriti istinu. trag im se utro — Da nemaju neki interez ne bi ovuda i{li i kalamutili Piva (Gagovi} 2004). RSA). zgotoviti lo{e. zaslepqivatiŒ Ozaq ( Te`ak 1981). uzburqatiŒ: Pade velika ki{a. izazivati sva|u.. m u t i t iŒ. œzavaditi. praviti smesu. neodgovoranŒ: Onu balamutinu nijesu {}eli primiti ni u vojni stan — Kakva li se sve balamutina skupila na sijelo. balamuta „ni{ta ~ovekŒ Zagara~. glupakŒ Bjelopavli}i (ibid. balamotati „brbqatiŒ Mahi}no (Te`ak 1981a) za-ba-la-mutiti pf. neka r a s k a l a m u } u j e Piva (Gagovi} 2004) na-ka-la-mutim 1. zakalamukati „pripremiti. galamuŒ (Vuk. uneti razdorŒ: Ko je qude zakalamutijo. zakalamutili se potoci ko orawe.) balamutina f. „zava- |ati. „pri~ati koje{taŒ Rovca (Bjeleti} 1993:41) za-ka-la-mutiti pf. no vako. buniti. . nered. zgotoviti lo{e. zava|atiŒ: Ne kalamuti se tako. „pripremiti. „id. „na brzinu ne{to uraditiŒ Leskovac (Mitrovi}) 678 679 U drugom primeru imenica kao da ima zbirno zna~ewe. na brzinu. „izazivati zbrku. pf. na brzinu. mrtvi kurepu! — Kalamute ovi crni narod. me{avinuŒ.298 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 30) MUTITI 30) MUTITI ?ba-la-mutiti impf. „blebetaloŒ Grahovo (Vlaji}-Popovi} l. „cirkusarija.

o{amuti 3. (ibid. Bar (gra|a RSA).). acc.Œ Sokobawa (gra|a RSA) kalamutwa f. „dovesti nekoga u stawe omamqenosti. s m u t i t i ne{to za ~as za jeloŒ Timok (Dini} 1990) ka-la-mut m. zaluditiŒ Zaglavak. haosŒ.. „dovesti u stawe nesvesticeŒ: Ide po put i leleje se.). zbunitiŒ Lika (Bjeleti} 1993:41). o{amutitiŒ. zbunitiŒ.Œ Crna Reka (Markovi} 1986). sg. œzapawiti. mutwa u kojoj se ne zna ni ko pije ni ko pla}a CG (RSA).. „id. nemir. œdovesti nekoga u stawe da ne mo`e zdravo rasu|ivati. fig. tako|e bez zna~ewa. spletkarewe.?) o-{a-mutiti pf. nemira. o{amutiti se „izgubiti svest. Sarajevo. ometawe u radu. skalamutwa: Ovo dana bila je nekakva skalamutwa po wine ku}e Kosovo (Elezovi})680 kalamutnica f. (ibid. gu`vaŒ Vrawe (Zlatanovi}) ?pa-la-mutiti impf. gu`va. „zbrka. skalamuti 3. Potkozarje (Dalmacija). œuno{ewe razdora. smetwaŒ Kwa`evac (RSA). pomeriti pamet nekomeŒ Svrqig. o{am u ti ti Gola ( Ve~enaj/Lon~ari}). pobrkati. Rovca (Bjeleti} 1993:41). 2004) 680 U izvoru se ne daje zna~ewe imenice. „pome{ati. inf. „slu|ivati nekogaŒ Lika (Bjeleti} 1993:41). nesvestice. (RSA. onesvestiti seŒ id. s m u t w aŒ (RSA). sastavitiŒ Uskoci (Stani}) {a-mutiti impf. palamutiti „palamuditiŒ Herc. malko opitiŒ Crmnica. Zaplawe (RJA). . za{amutiti se „o{amutiti se. o{amutiti „zaneti pamet. onesvestitiŒ. Boka. „u~initi da se nekome pomuti svest. CG (Vlaji}-Popovi} 1986:163) s-pa-la-mutiti pf. Lajkovac (gra|a RSA). mete`. „prepreka pri obavqawu posla. „(nekome) udarati u glavu. „napraviti ne{to kako bilo. o{amutilo ga ne{to Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. haos. kao i na kalamutnica (Beli} 1905:365). „mete`. Kalamut prezime Bosna (RJA) kalamutka f. ve} se samo upu}uje sa jednog oblika na drugi.OSNOVE: 30) MUTITI 299 pri-ka-la-mutim „na brzinu ne{to pripremitiŒ id. Lebane (gra|a RSA) s-ka-la-mutim „na brzinu ne{to uraditiŒ Leskovac (Mitrovi}). mete`. zaprepastiti. sg. kalamutwa. o{amutiti „onesvestiti. „pre}i nekoga. gubiti svestŒ Rovca (Bjeleti} 1993:41) za-{a-mutiti pf. onesvestiti seŒ id. kalamutka „id. „nered. neredŒ: Kalamut je vrdawe. œjako udaritiŒ Uskoci (Stani}).

300 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI o{amu}en adj. ÅSSÀ 8:69. kojom iste`u sa dna mora vr{e ili kakvo u`eŒ id.Œ) Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}). Rovca (Bjeleti} 1993:41). up. œneuredno raditiŒ Brusje (Dul~i}i 1985). zanesenŒ [umadija (gra|a RSA) za-{o-muti (se) 3. onesvestiti (se)Œ: Za{omutilo me ne{to u glavu — Za{omutilo mu se u glavu Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. {emet „drvena brkqa~a (kratka motka s rogaqcima) kojom se po dnu mora hvata mre`a. re~i detaqno v. sg. {emetat „tra`iti {emutom po dnu mora mre`u. o{alamuti 3. {amutno adv. œtajno raditi {to nedozvoqeno. „o{amu}enoŒ Timok (Dini} 1992) o-{a-la-mutiti se pf. vika. Mo`da su ovi oblici u vezi sa {emut „grana smrke ili somine. œnespretno se nogama bacati u hoduŒ.). galama. smutit „id. (ibid. Loma 2002). . koji je malo zanesenŒ. o{amu}en „za kratko izba~en iz svesne orijentacijeŒ Lajkovac (gra|a RSA) {amut m. o{amut „omama. kome nije bistro u glavi. „o { a m u t i t iŒ Crna Reka (Markovi} 1986) {a-la-mut m. „pomutiti svestŒ [umadija (gra|a RSA). Ista dilema va`i i za oblike o-sa-matat. wu{katiŒ (RSA). koje se {uqa kao kradqivacŒ Krk (RJA). zbuwivatiŒ. {emut. koje se leqa pri hoduŒ Makarska Krajina (RJA). „smutiti se. œstvarati smutwu. „o{amu}enostŒ Timok (Dini} 1992). {emutno adv. {emet. i {emut. „o{amu}enŒ id. o{emutiti se „onesvestiti seŒ. Imenica {emut mogla bi biti apofonska varijanta od homut < psl. iako je jedno od zna~ewa glagola mutiti i „uhoditi.). Rovca (Bjeleti} 1993:41). Vinja III 211 s. vr{aŒ. *xomotã / *xomotã (v.Œ. „koji je o{amu}en.v. o-{a-matat „o{amutitiŒ (pored smutit. nap. podbuwivati.v. navode i za nas relevantna zna~ewa: „potpora za lozuŒ. {omuta „~eqade koje {omuta. smutqavinaŒ CG (RJA) {e-mutan adj. o{amutitiŒ. œbuniti. „pomutiti pamet. (ibid. „o{amutiti (se). œudaritiŒ Uskoci (Stani}). kome nije bistro u glaviŒ. gde se. „me{atiŒ. tj. œprepiti se. „graja. zavrteti se u glaviŒ Banija (gra|a RSA). „zbuwen. œlu681 Nije jasno spadaju li ovamo {e-mutati „imati krive noge pa se na wima kao leqati u hoduŒ. 2004)681 è mutiti impf. „mre`a. „o{amu}enoŒ Timok (Dini} 1992) o-{e-mutiti pf. „gran~icaŒ. odatle {emutat. o psl. 156. o{amu}enostŒ Split (Vidovi} 1990) {amutan adj. pored osnovnog zna~ewa „jaramŒ. „koji je o{amu}en. kao i za {o-mutati „{uqati se oko ku}e kao tatŒ. zava|atiŒ. Vinja 1989:33. onesvestiti. zaprepa{}enŒ Uskoci (Stani}). kome zuji u glavi. rovaritiŒ. opiti seŒ Uskoci (Stani}) o{emu}en adj. sg. izazivati razdor. konop (kad se ne zna ta~no gde je)Œ. Skok III 386 s. œdovoditi u zabunu. {emutaqka „nadimak `enskom ~eqadetu iskrivqenih nogu. nesloguŒ. o{emu}en „suludast u mislima. konop i sl. v.

(SEK I 246. sukobqavaweŒ. smut m. brkati se. uzrujati seŒ (l. up. zbuniti seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). 683 To bi moglo ukazivati na wihovo eventualno druga~ije poreklo. rus.varijanta ekspresivnog prefiksa *~e. pomuta f. ka{. jednoslo`ni (ka-) ili dvoslo`ni (kala-. i Popowska-Taborska/Borys 1996:323). {e-mutiti. tumaratiŒ. œlagatiŒ. œstvarawe nesigurnosti.Œ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}). koji je funkcionalno iterativ od *mesti. pomutwaŒ. po~motac sa „zbuniti se. Autori se uglavnom sla`u da je u pi682 Govore}i o ovakvim prefiksima Knobloh samo konstatuje: „. „mete`. zava|aweŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). {o-mutiti. us-ha-muØiØâsà œuznemiriti se. Primeri pokazuju da se i u kombinaciji sa prefiksom *~â. . a u tvorbenom pogledu — izvedenica na -iti od *motã (ÅSSÀ 20:142–145).c. .). cit. pomutit (se) „id. *motân’a / *motânâ (id. biti u stalnom pokretuŒ. 150–151). mutiti se „postajati zbrkan. logi~no je o~ekivati pojavu i ostalih prefiksa ispred osnove mutiti. smu}ivati seŒ (RSA) pomutiti se pf. ~muØiØâ „spletkariti. ESJS 8:498 s. Svesni smo ~iwenice da oni predstavqaju izvesno odstupawe od modela. „smutwa. nemirŒ Uskoci (Stani}) smutiti pf.i kala.OSNOVE: 30) MUTITI 301 tati. Dvoslo`ni oblici imaju na po~etku ili eksplozivni suglasnik. zava|atiŒ. ~mucicâ „zbuwivati.tretiramo kao dvoslo`ne ekspresivne prefikse (o tome v. *motiti (se). zbuwen. dijal. v. jer ne raspola`emo potvrdama tipa *ba-mutiti. blr.. nered. s obzirom na postojawe oblika {a-(la-)mutiti. ~motac sa „kretati se. œuhoditi. Knobloch 1969)682. œpodsticawe na zlo ogovarawemŒ.ostvaruju uglavnom ista zna~ewa. i *mota / *motã / *motâ (id. Ovamo spada jo{ i rus. up.. obmawivatiŒ < *~âmotiti. ili grleni strujni suglasnikŒ (op. smutit / smutit „o{amutitiŒ Bakarac i [krqevo ( Turina/[epi} ). neprijateqstvoŒ (Petleva 1996:32)684. Elemente bala. 684 Mo`da i ho-muØaØâsà œbiti neodlu~an. kara-) prefiksi sre}u se dosta ~esto. pom u twa „mete`. U etimolo{koj literaturi ne postoji jedinstveno tuma~ewe oblika balamutiti < *balamotiti.. „sva|a. wu{katiŒ. davati re~ i povla~iti jeŒ.. pobrkatiŒ.v. motã. 139–140). „uzrujati se. uznemirewaŒ Pirot (Zlatkovi} 1990) uzmutiti se pf. zbrka. *ka-mutiti683. Me|utim. sm u ta f. „uznemiriti seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}) · U osnovi svih oblika le`i glagol mutiti (se) < psl. 143). „zavaditiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). gde je *~â. ~imuØiØâ œunositi razdor. dijal.

(SP 1:185–186 s.v. Machek 513–514 s. balamuta „onaj koji dovodi u zabunu. ali je sporno poreklo komponente bala-. a ujedno da podse}a na sl~. prema drugom./ kolo-. nazivi vr{ioca radwe (npr. ~e{.302 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI tawu slo`enica sa *-motiti u drugom delu. up. 687 Bori{ pretpostavqa da lik balamotati (sa o < *o) govori o kajkavskom poreklu lekseme.-h.-h. V. balamuØ. *balbala-. 688 Indikativno je da su lekseme koje su predmet na{eg istra`ivawa posvedo~ene upravo u ~akavskim.v. drugi — koren *ba. pro{iren ekspresivnim formantom -l.). kojoj odgovaraju kod severnih Slovena likovi *balamota. jezika ovo je jo{ jedan slu~aj ~akavsko-kajkavsko-crnogorske izoglose.predstavqa ekspresivni prefiks). ÅSSÀ 1:146–147 s. odnosno prvobitni nazivi radwe (sl~. primeri iz ~akavsko-kajkavskih govora (v.c. up. fhloj i pravilno uo~ava da se glagol balamutiti rimuje sa npr./ kalo.v.v. *balakati. Iznose}i nedostatke ova dva tuma~ewa. i s. Jedni u woj vide tvorevinu onomatopejskog karaktera (Fasmer I 113 s. ESUM 1:124 s.(ie.v. *balamotiti685. fonetika i semantika ukazuju na autohtonost re~i. Mahek smatra da je bala. holo-muta (Machek 43). Me|utim. onomatopeja srodna stind. koáomat). Bezlaj II 58–59 s. Dugo se smatralo da je glagol balamutiti ograni~en iskqu~ivo na severnoslovensko podru~je. [to se ti~e glagola kalamutiti. sa kojima ga povezuje etimolo{ki zajedni~ka komponenta bala-. autori ÅSBM predla`u da se prvi deo slo`enice tretira kao ekspresivni formant. *kolomotiti. nezgoda. . kalamuØâ. zbuwujeŒ).cc. U okviru s. prema kome bala. nered. SP. Sáawski II 370–371 s. {to je prirodna pojava kad su u pitawu eks685 Autori smatraju da se glagol *balamotiti mo`e staviti u isti red sa *balagovati. gala-.). ÅSSÀ l. zabuna. Borys 1989:16)687. kajkavskim i crnogorskim govorima. kolobotati se. nemir.v. v.vv. predla`u se uglavnom dva tuma~ewa: prema prvom. rmoutiti). mada s. predstavqaju dokaz da je isti glagol postojao i na ju`noslovenskom jezi~kom prostoru.v. *balamota / *balamotã. i *kolomotã / *kolomota. uznemirenost. s. kala-.v.v. kalaba. kao. Ima i tuma~ewa prema kojima je ~itava porodica re~i stranog porekla. i ÅSBM 1:288 s. balamuta „zbuwenost. balamuØ (gde se kao jedno od tuma~ewa navodi i Knoblohovo. koji dobro ~uvaju arhai~nu slovensku leksiku.v. *balamotânãjâ). kalamutiti. *balaguriti. ~ime bi se objasnilo i javqawe fonetskih varijanata kala.v. glagol je slo`enica od *kalã i *motiti (Skok II 37 s. *balamotiti)686. glagol je slo`enica od *kolo i *motiti (ÅSSÀ 10:146 s. *balamotã (v. *bha-). iz mongolskog balamut (Sáawski I 26). kao i crnogorske potvrde.v. areal. (ta)tulati688. 686 Autori SP isti~u da dijalekatski podaci. ESUM 2:347 s. neprilikaŒ) (Borys l.srodno sa gr. balamuØ. On kao leksi~ki ostatak tretira i deverbalnu imenicu balamuta. galama (I 545) pomiwe i ukr{tawe sa tur.

„izazivati nesuglasiceŒ. a{alamucecâ 689 Analiziraju}i ukr. ba-. o{elomu ØiØâ œjako udariti po glavi. o{alomuØiØâ œuzrujati.v. Po wemu. izlupatiŒ (RSA). zna~ewa „obmawivatiŒ. uskome{atiŒ. is-pala-pucati „izudarati sabqom pqo{timice. kalamuØnáè : balamuØnáè. isprebijatiŒ Kraqevo. blr. 690 Tako npr. priroda me|usobnog odnosa ova dva oblika tako|e nije razja{wena. napomiwu}i da se tu svakako ne mo`e raditi o slu~ajnoj podudarnosti689.pro{iren slogom sa likvidom la.i kala. prvobitno se na ~ovekov duhovni svet odnosilo samo balamutiti „mutiti. i u svojstvu paralele navodi oblike tipa: kalamuØiØi : balamuØiØi. dijal. pa-). Tolstoj konstatuje da postoji prili~no veliki broj ukr. za ukr. up. dok kalamutiti u svojoj prvoj komponenti sadr`i osnovu kal. {e-. izmlatiti. smatraju}i da je do zbli`avawa pomenutih re~i do{lo naknadno. *balamotiti). kalabaØina. pala-). „naru{avati mirŒ. premlatiti. Ve}ina autora ukazuje na tvorbeni i semanti~ki paralelizam oblika balamutiti i kalamutiti. govorom)Œ (odakle se sekundarno razvilo zna~ewe „mutiti ~istu voduŒ. kalabuha u zna~ewu „baraŒ. kalamucicâ). o{elomuØiØâsà œogrnuti se. umotati se ne~imŒ. ÅSSÀ s.pa je wegovo primarno zna~ewe bilo „mutiti voduŒ (Truba~ev 1967:386). kala-. kalaba~. o{emutiti . ~iji se semanti~ki razvoj reflektuje i u oblicima sa prefiksima. {o-. tj. dok je u obliku o{alamutiti se prefiks {a. 691 Up. is-pala-puvati. . kod kalamutiti bi se radilo o obrnutom smeru semanti~kog razvoja. v. balabu{ka (deminutiv od balabuha) „zemi~ka ispe~ena i obarena u vodiŒ : kalabu{ka „vekna hlebaŒ (TolsØoè 1969:239. U obliku palamutiti izdvajamo dvoslo`ni ekspresivni element pala-691 (uz istu ogradu kao u slu~aju bala. naziva za jame i bare sa inicijalnim ka-. balamuØiØi i kalamuØiØi ka`e se da su povezani tako {to drugi oblik predstavqa rimovano obrazovawe u odnosu na prvi (Sadnik/Aitzetmuler 125).v. zatiqkuŒ. U oblicima (o){amutiti . za{omuti ispred osnove alterniraju prefiksi {a-. 29). Me|utim. dijal.(kao u bala-. ispalampuvati „`estoko istu}i. istu}i. {alomuØ „smutqivacŒ od {aláè „{a{av. U moskovskom praslovenskom re~niku. „sejati smutwuŒ. unositi smutwu (re~ima. isprebijatiŒ (Marseni} 1986:53) : ispucati „izbiti. Dakle. nap. Ova pomalo iskonstruisana semanti~ka slika prevazilazi se prihvatawem teze da su bala.i kala-). Fasmer izvodi rus. smu{enŒ i muØiØâ (Fasmer IV 399). balaban „vrsta pecivaŒ : kalaban „veliki hleb sli~an kravajuŒ.OSNOVE: 30) MUTITI 303 presivna leksika i ekspresivni formanti (ÅSBM 4:123–125 s. potvrde o{alamuti iz Crne Reke i rus. zamutiti. o prenosu primarnog zna~ewa na moralnu sferu.ekspresivni formanti dodati na osnovu mutiti. Kragujevac (RSA) (v.690 Nama se ~ini da nije bez osnova posmatrati ih kao dve razli~ite realizacije istog tvorbenog modela — ekspresivni prefiks + osnova — jer se i tvorbeno i semanti~ki uklapaju u sistem takvih obrazovawa. Truba~ov kritikuje ovakvo tuma~ewe. na osnovu srp. kalaba{. uznemiriti. termine kalabanà.

-MUDITI ba-la-mudit impf. i ÅSSÀ 30:112 s. o{amotac œoglupetiŒ i sl. œne ostajati pri re~i. de~ije vriskeŒ. 692 . rekonstruisan i oblik *ob{amotiti (i to samo na osnovu s. Za oblike sa kala. œobmawivatiŒ Kragujevac.(i pala-) prete`no realizuju zna~ewa „brbqatiŒ. Bjeleti} 1993:40–42. œneozbiqno. palamudit „govoriti gluposti. trabuwati. pri ~emu svaki prefiks kao da se „specijalizovaoŒ za odre|eni segment toga spektra.karakteristi~na su zna~ewa „unositi razdor. zbuniti seŒ rekonstrui{e se psl. palamudit œpri~ati O ka{. strukturno bliske formacijama *bala-mot-. v. ali uz rezervu. vrdatiŒ Uskoci (Stani}) pa-la-muditi impf. izmi{qatiŒ Bogova|a (gra|a RSA). palamudit „puno pri~ati. œbrbqati.i -eti / -iti. petqati.. „zava|ati. 693 Up. obrazovan od ekspresivne slo`enice *salo-mot-. neistinito pri~ati. Up. koje se tuma~i kao glagol na ob. „zatezati situacijuŒ. œlagati. palamuditi „bez veze govoriti o ne~emuŒ Srebrenica. zbuniti seŒ. *obãsmotiti. a{alamucicca œo{amutiti se. Tako|e je. 129)692. muØiØi „k a l a m u t i t i. „brbqaju}i prikrivati istinu. b a l a m u t i t i. Za oblike sa ({a)la. Beograd (Vlaji}-Popovi} 1986:163). Herc. izmi{qati izgovoreŒ Lika (Ajxanovi} 2002).v.v. SEK IV 244–246 s. œizgubiti svestŒ.). mutiti. izmi{qatiŒ Unac (Jovi~i}). palamuditi œid. tru}atiŒ. „pri~ati koje{taŒ. pritom izmi{qati i zavitlavati seŒ [umadija (Grkovi} 1982). Detaqnije o svim pomenutim oblicima v.vezuje se zna~ewe „pomutiti se (u glavi). *ob{alomotiti (se) / *ob{alomoteti. œlagati. obavqati posao smutqivcaŒ.304 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI œizbezumiti se od gu`ve. podvaqivati. palamuditi „mnogo pri~atiŒ Zorunovac (gra|a RSA). -samotac. palamuditi „uveravati la`imaŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). potvrda). *balamotiti (ÅSSÀ 30:128–129). „obmawivatiŒ. Kosovo. smutwuŒ. pidburävaØiŒ (ESUM 3:541–542 s. koji se tuma~i kao lokalna modifikacija osnovnog *ob{alomotiti (id. bulaznitiŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). definiciju zna~ewa ukr. „raditi na brzinu i povr{noŒ. obmawivatiŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1988) ka-la-muditi impf.Œ Potkozarje (Dalmacija). „mutiti situacijuŒ Novi Sad.v. -samatac. œlagatiŒ (Andri}). U oblicima sa prefiksima realizuju se zna~ewa iz semanti~kog spektra osnovnog glagola mutiti (se)693. Sarajevo. Tako se u oblicima sa bala.-h.

697 Up. Skok II 475 s. pa si do{ja po jo{ Lebane (gra|a RSA)694 o-pa-la-muditi / opalamuditi pf. *moditi. ne}e u svatove. i on podle`e ekspresivizaciji u prefiksalnom delu. iz istog izvora spalamidati œid. iskori{}avatiŒ: Malo si me ti mene palamudija. za{amaden adj. obmawujeŒ Kragujevac (Vlaji}-Popovi} 1986:163). na brzinuŒ: Ti nijesi ovo pokosio no si spalamudio teke da se ra~una e ko{eno — Spalamudi to kako bilo. za{amadi 3. 694 695 . sg. palamudim 1. palamuxija m. œsve pojesti. la`eŒ Zorunovac (gra|a RSA) palamu|evina f. sg. acc. omamitiŒ: Spalamudili su ga momci z Grada i sve {to je ima da im je ka svoijema Zagara~ (]upi}i 1997) palamuda m. vu}i za nosŒ Split (Vidovi} 1990). a to su: „oblizati. „gwavator. smu{en ~ovekŒ Unac (Jovi~i}). pej. iz istog izvora paramudim œid. œizgoreti dlaku na glavi ili nogama zaklanog bravaŒ — stoje u vezi sa glagolom muditi „`e}i.OSNOVE: 30) MUTITI 305 gluposti. „opqa~katiŒ Leskovac (Mitrovi})696 s-pa-la-muditi pf. œdelimi~no uni{titiŒ. palamudara œpalivatra. sg. „ne{to uraditi (poorati. zamr{ena situacijaŒ Kladaw (Vlaji}-Popovi} 1986:163) za-{a-muditi pf. dosadna pri~alica. 698 Up. sve potro{itiŒ Uskoci (Stani}). za~arati. œsmutqivacŒ. uni{titiŒ. œbez argumenata ubediti (nekoga u ne{to). pokositi i sl. „varakati. opalamudim 1. kako se iz primera vidi.Œ. œmalo izgoreti. oma|ijatiŒ Zorunovac (RSA. œpovr{an. {e-medan „onaj koji ne govori jasnoŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). palamudarka f. Andri}).Œ. „op~initi ma|ijama. palitiŒ. nejasna. brbqatiŒ Vasojevi}i (Bori~i}). {to je verovatno posledica uticaja na{eg glagola. zakeraloŒ (Andri}). (Zlatkovi} 1988)698 Up. „o{amutiti nekoga (jakim udarcem i sl. sagoreti. ÅSSÀ 20:123 s. œizvla~iti korist na prevaru. Isto va`i i za oblik spalamuditi u zna~ewu „spaliti. lagati. „zavaditi. muditi2) ali. posva|ati kogaŒ Uskoci (Stani})697. }aknutŒ id.)Œ Pirot (Zlatkovi} 1990). iz istog izvora oparamudim œid. œ`enska osoba koja izvla~i korist na prevaruŒ Lebane (gra|a RSA) palamudija. „pri~awe onoga koji palamudiŒ [umadija (Grkovi} 1982). spalamudit „uraditi kako bilo.Œ. Ostala zna~ewa koja se u izvoru navode uz ovaj oblik. œnagristiŒ.v. mudati „svetlucati (o sve}i)Œ (RJA) (v. povr{noŒ Uskoci (Stani})695. nagoreti. palamuxija œonaj koji palamudiŒ Lika (Ajxanovi} 2002) palamudwa~a f. „`ena koja mnogo pri~a.?.. „onaj ko pri~a prazne pri~e. obasuti vatromŒ. 696 Up.v.) kako bilo. lupetati. palamu|evina „zame{ateqstvo. „o{amu}en. inf. oprqitiŒ. fig. brbqivacŒ Vlasotince (gra|a RSA).

zadr`avatiŒ. izmaglicaŒ. Gorà~eva 1979:103)703. v. primeri imaju zna~ewa iz jednog semanti~kog kruga: „(na)obla~iti seŒ. *komediti s drugim stepenom vokalizma (ESUM 2:546).-h. kalamuditi i palamuditi najbli`e stoji glagol mudlati „zavaravati nekoga obe}awimaŒ Siw.Œ. me|utim. namuditi (se) „naqutiti (se).v. sumoranŒ. up.Œ. muditi. „tmuranŒ. *komo(u)diti. smetati koga. zadr`avati. kom’àduvaØi „uznemiravati.c. u 3. fig. xomudni (sa prefiksom ho-. Nije. muditi se „`uriti seŒ. „mrak. zamuditi se „zadr`ati se. muden „sporŒ. sg. polumrakŒ.): mene se mudi „zakasni}uŒ Turopoqe ([ojat 1982). zamuditi „zadr`ati. za koje se pretpostavqa da je mo`da u vezi sa psl. i ESJS 9:505–506 s. ostatiŒ. naduriti (se)Œ. obestanŒ. kako se glagol komuditi smatra praslovenskim. namudit se „namrgoditi seŒ nego ka{. muditi se „`uriti seŒ. koji je prava kontinuanta psl. omesti. Po{to je re~ o lu`i~ko-poqsko-ka{upskoj izoglosi701. 702 Svi ka{. navode}i kao pandan sln. œduriti se. dodu{e. œu~initi da neko postane ohol. {-mudati „id. (ibid. nema jedinstvene etimologije). naduriti (se)Œ. komuÖec sa (SEK III 67. potvrde: „prqati. up. i zamuditi „zakasnitiŒ. iz istog izvora i namuditi (se) „naqutiti (se).> psl. œne{to slabo. Zabele`eni su.v. up. kasnitiŒ. i kako se u ÅSSÀ s. „magla. 701 Up. muditi „oduzimati (kome) vreme. ali oni zbog svoje (neodgovaraju}e) semantike nisu mogli poslu`iti kao osnova za obrazovawe oblika sa prefiksima. (RSA). gubiti vreme itd. 10:178–179). tako|e i ka{. a koje ujedno ukazuje na postojawe psl. ipak i ukr. zamuditi „propustitiŒ Ozaq (Te`ak 1981). up. namudit se „namrgoditi seŒ Brusje (Dul~i}i 1985). „i}i tamo-amo (obi~no kroz ku}u) ne svr{avaju}i gotovo nikakav posaoŒ. Dalm. On se ekspresivizuje dodavawem prefiksa ko. *ko- . Stoga nam se ~ini da im je po svojoj semantici bli`i pomenuti s. ovla{ raditiŒ Uskoci (Stani}). pomudno „polako.. gubiti vreme. di}i glavu. lewŒ Sesvete (Maresi} 1996). glagoli muditi se „qutiti seŒ Uskoci (Stani})699 i muditi „kasnitiŒ Virje (Herman 1973)700. Glagol muditi je praslovenski < *muditi (se) (ÅSSÀ 20:167–169. muditi1).). mudljati „docnitiŒ (Skok II 475 s. tako|e se ukazuje na ovu nepodudarnost zna~ewa). sporo. U semanti~kom pogledu oblicima balamuditi. 700 Up.v. muden. istu semantiku imaju i stpoq. tmuriti seŒ. „tmuran. 699 Up. mudi se (samo bezli~no. mudqav „spor. kaqatiŒ. Ne{to bli`e zna~ewe ima glagol mudati „muvati se bez ciqaŒ Ka~er (gra|a RSA). obestan. koji Skok dovodi u vezu sa muditi „docniti. zakasnitiŒ. Uostalom. muÖec „odugovla~iti. *komuditi (id.306 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI · Navedeni primeri pokazuju potpuni tvorbeni i semanti~ki paralelizam sa oblicima obrazovanim od glagola mutiti. „tamaŒ. *muditi (u SEK l. œtumaratiŒ. dangubitiŒ. postati ohol. mudno „sporoŒ id. i ka{. jasno — odakle muditi u osnovi. i Popowska-Taborska/Borys 1996:313–314)702. glagol muditi se „qutiti seŒ. tromoŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}).

ÅSSÀ s. odlo`itiŒ. Smatramo da u oblicima balamuditi. deratiŒ (tako Skok II 475 s. kao wihov izvor treba pretpostaviti csl. glupan. pored osnovnog. S obzirom na nazal u rumunskim potvrdama. dok se u ka{upskom i lu`i~kom javqa ko-. tako|e i lelemud m. ukr. Oblici palamudim œizvla~iti korist na prevaru.OSNOVE: 30) MUTITI 307 Nama se ipak ~ini da je glagolu mudlati „zavaravati nekoga obe}awimaŒ bli`i pomenuti glagol mu dati „muvati seŒ. „obe{ewak. œvetropirŒ Vojv. koje se dovodi u vezu sa csl. potvrde sa druga~ijim (gorepomenutim) zna~ewima). palitiŒ koji. œlen{tina. ima i metafori~ko zna~ewe „globiti. muditi2). kalamuditi i palamuditi ne treba tra`iti neku drugu. **muditi II „tmuriti.vv. prïmouditi (Mladenova 1993:14). *golomodã. *muniti (se). odgovaraju}e imenice sa zna~ewem œbudala. a-pra-mindi „biti. baèmud.Œ. 704 Up. mangupŒ CG (RSA)704. i ko-ro-mud m. prïméditi (up. opalamudim „opqa~katiŒ mo`da su razvili svoja zna~ewa pod uticajem glagola muditi „`e}i. Ovo je jo{ jedan primer alternirawa ekspresivnih prefiksa ispred iste osnove.smatramo samostalnim prefiksalnim elementom. o tome v. 706 Autorka oblik palamuditi izvodi od balamutiti (sa promenom b > p i t > d). koje se dovodi u vezu sa *modo / *modã „testiculusŒ (ÅSSÀ 6:212). besposli~arŒ [abac (gra|a ERSJ). planu up.-h. tromoŒ > œ~ovek koji sporo misli.(v. *mulã / *mulâ. Nama se ~ini da se navedeni s. problem ishodi{nog glagola treba re{avati na psl. navode i ka{. sve radi sporo. 703 Up. tako|e i ka{. 705 Dodu{e. Zanimqivo je da je u rumunskom upotrebqen prefiks ta-. csl. npr. up. Sáawski. odlo`itiŒ prema a-pre-minda. muditi on tuma~i kao spoj prefiksa ko. ravni. (RSGV). *musa). glupanŒ dovode se u vezu sa glagolom *muditi. iskori{}avatiŒ. Vlaji}-Popovi} 1986:165)706. oka~ewak. npr. prqatiŒ) svojom semantikom uklapa u psl. I ma kakva bila krajwa etimologija ovih leksema (za sada nepoznata). Slavia Occidentalis XVIII 264–265).i glagola *muditi (pri ~emu se u odrednici. tupanŒ (SEK III 365–366). Na psl. *mura. a ta-minda „odgoditi. up. glagol (poreklom od nekog jo{ nepotvr|enog psl. koje se tuma~i kao slo`eno obrazovawe od osnova glagola baàØi „vra~aØiŒ i starog ørideva mudânái „søorŒ u vezi sa rus. ~ije se zna~ewe obja{wava kao rezultat semanti~kog pomaka œonaj koji gubi vreme. one kao da su pretrpele uticaj imenice mudo „testisŒ705. niz *mul. dok mi komponentu pala. odugovla~i. tako|e i rum. ve} da ovu izmewenu varijantu primarnog mutiti treba posmatrati tako|e kao rezultat kontaminacije sa mudo „testisŒ. potro{iti / provesti (vreme). méditi. medlennáè (ESUM 1:117). pored odgovaraju}ih lu`i~kih. Takvo tuma~ewe ve} je predlo`eno za glagol palamuditi (v. mra~iti./ *mun/ *mur. posebnu osnovu muditi.v. . omod œid.

na kraju poglavqa sledi op{ti osvrt na wen dosada{wi tretman u etimolo{koj literaturi. sa jo{ neutvr|enom kona~nom etimologijom. Detaqna analiza razmatrane leksi~ke porodice izneta je u: Bjeleti} 2000. pentrati seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) i{-~e-perit se pf. *-pyriti. *~epiti < ie. ra{~eperitiŒ Uskoci (Stani}). kidatiŒ (< psl. Piva (Gagovi} 2004). i i{~epati „izlomitiŒ Vrgada (Juri{i}). imati nekakav izve{ta~en stavŒ Kosovo (Elezovi}). raskora~iti se. Oni stoje u vezi sa glagolom ~epati. ~epiti „lomiti. 708 ^akavska imenica ~eper „vrsta insektaŒ tuma~i se kao denominal od *~eperiti u zna~ewu „hvatati.308 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 31) PERITI 31) PERITI707 ~e-periti se impf. „svojeglavŒ Pirot (Zlatkovi} 1990). na~epen pej. ra{~eperiti „ra{iriti. na~eperiti se „nakostre{iti seŒ: ~eper je vrst insekta kod doma}eg blaga I` (Kuli{i} 1979:93)708 ~e-peran adj. gorditi seŒ Uskoci (Stani}). ra{~epiti „v. mali ali ka vatra `iva Zagara~ (]upi}i 1997)709 707 U ovom poglavqu razmatraju se kontinuante psl. na~eperiti se „~vrsto se prihvatiti ne~eg. osnova *-periti. ko~operan (o sitnoj odrasloj osobi)Œ: Nikola bqe{e ~eperan. „staviti. ~u~ati raskre~enih noguŒ Ozaq (Te`ak 1981). 709 Formalno identi~ni. razmaknuti prste. „dr`ati se osiono. biti uobra`en. po{to se radi o vrlo homogenoj i slo`enoj porodici re~i. „razmetati se. *~eperã 2. uz komentar pojedinih navedenih oblika. (ibid. „koji se pravi va`an. Glagoli se. isticati se svojim dr`awem. navode prema osnovama.v. uzvrteti seŒ . praviti se va`an. Materijal je prezentiran u skladu sa koncepcijom usvojenom u ovom radu. ~eperit se „praviti se sna`nijim i va`nijim nego {to jeste. Me|utim. „peti se visoko. {epuriti seŒ: Sve se ~eperi. razma}i seŒ: Ra{~eperijo se kao vrana na dva koca Uskoci (Stani}). dakle. naduvenŒ Zagara~ (]upi}i 1997).umesto -er-) ra{~epuriti se „nepristojno sedeti.). ~epiti se „rastavqati nogeŒ. „zaokupiti se kojekakvim poslovima. raskre~ivati nogeŒ. kriviti usta. a ne zna ni{ta. up. ~epatiŒ (v. prionuti za ne{toŒ Istra (RSA). ko~operan. ra{~eperiti se „raskora~iti seŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). œpraviti se va`anŒ (Bernar 1982:332–333). ~epiti „~u~atiŒ. *~epati. *-puriti. u{~epati se „stalno i}i tamo-amo. ali semanti~ki razli~iti oblici: ~eperiti „{iriti (o nogama)Œ. *skep-). ra{~eperiti se „ra{iriti se. pri{iti mnogo raznih komada tkanine na neki deo ode}eŒ. ~eperiti se „sede}i {iriti noge u kolenima.) na-~e-periti pf. (sa sufiksom -ur. „ispentrati seŒ id. tako|e i ~epit se „bekeqiti se. koliko ni svaka tuka Piva (Gagovi} 2004). biti uposlen na vi{e stranaŒ Piva (Gagovi} 2004) — ne spadaju ovamo. SP 2:143 s. noge ili {to drugo jedan od drugogaŒ Uskoci (Stani}).

„po~eti se ko~operiti. {eperiti pej. biti uobra`enŒ Uskoci (Stani}). Varbot 1998:227–228. napraviti se va`anŒ (RSA) is-ko-~o-periti se pf. (ibid. uobraziti (se)Œ Zagara~ (]upi}i 1997) po-ko-~o-perit se pf. ka da be` wega nema momka Zagara~ (]upi}i 1997). ko~eperiti se „praviti se va`anŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari})711 ko-~o-periti se impf. usprotiviti seŒ Potkozarje (Dalmacija).OSNOVE: 31) PERITI 309 }e-peran adj. nadvisivati okolinu. praviti se va`nim. {epuriti se. isko~operit (se) „id. u{togqen. „to~itiŒ Ozaq (Te`ak 1981).) Uskoci (Stani}). gorditi se. praviti se va`an. œuko~en. {epati. ista}i (se). ~epã. uobraziti se (o vi{e wih). . uobra`eno. „dr`ati se oholo. pona{ati se nabusito.v. ko~operiti seŒ (RSA). razmetati seŒ. O ovim glagolima v. poneti se va`no. -keriti). „otresit. za sva{to ih je da bog. iz istog izvora ko~eriti se „praviti se va`anŒ (v. osiono. *~eperiti. „ispre~iti seŒ Uskoci (Stani}). œpraviti se va`anŒ Vasojevi}i (Bori~i}) za-ko-~o-periti se pf. {epesati. Bernar 1982:332–333. „biti ko~operan. otputiti se. (RSGV). {eper’t „krivudati u hoduŒ. nadmeno. „dr`ati se samosvesno. œko~operanŒ Rijeka Crnojevi}a (gra|a ERSJ) {e-periti impf.. namestiti se ko~opernoŒ (RSA).Œ. nako~operit (se) „napadno (se) namestiti. ko~operit se „busati se u prsa. otperjatiŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990). œprkositi. 711 Up.v. œizdvojiti se od celine i {tr~atiŒ Zagara~ (]upi}i 1997) na-ko-~o-periti se pf. narogu{iti seŒ (RSA). œispoqavati nezadovoqstvo. uzneti seŒ id. up. joguniti seŒ (RSA). oholiti seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). okretanŒ. Ma~va (gra|a ERSJ). 141–143 s. „stati. razmetati se. ponositi se. uobra`enŒ: Cio je nekako }eperan. œid. {tr~atiŒ.v. SP 2:140 s. 710 Nije sigurno da ovamo spadaju oblici {eperiti „mo`da isto {to {eper}atiŒ Lika (RJA). Bjeleti} 2000. hvalisavo se pona{ati. ~epa.v. praviti se va`anŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari})710 ko-~e-periti (se) impf. nepokornost. va`an. Vojv. œveseo. Berneker 143 s. „zauzeti ko~operan. *~epati. nadmen stav. Skok I 307–308 s. „nakostre{iti se. uobra`avati seŒ Zagara~ (]upi}i 1997). isticati se svojim dr`awem. onako. ko~operit se „isticati se (o predmetima). spretanŒ: ]eperni su oni svi. „v. u ku}u. za{eperit „naglo oti}i. nakoko}en.

ki}iperski adv. ka}ipera~ki „ka}iperno. gizdavacŒ. ko~operast „gizdavŒ (RSA) ko~operno. ki}ewem. razmetqivŒ. ka}iperka~a „pomodarka. ~io i to pokazuje svojim dr`awem (o starijim osobama)Œ. vetropirasta. ki}iperstvo n. „koji se izdvaja od ostalih. inf. (Vuk). Tupi`nica. razmetqivŒ Vojv. gizdavoŒ. brzŒ. Segedin (gra|a ERSJ). Uskoci (Stani}). ki}ewem. „onaj koji se ko~operi. gizdati seŒ Komarnica (RSA) na-ka-}i-periti (se) pf. ko~operan œgord. osion. nego luwavo i sluzavo ko lu~ewe Otok (RSA) o~-ko-peran adj. okretan. kako sam ja bio o~koperan Draga~evo (\ukanovi} 1995) ku-~u-periti se impf. gizdavŒ (RSA). {epuri. „v. kin|urewem. „ko~operiti se.. „na ko~operan na~in. „id. nestalan ~ovek. œkoji ostavqa utisak ko~operewa. gorditi seŒ Vrawe (RSA acc.Œ (RSA) ko-~o-peran adj. izaziva~ki. nepristojnog pona{awa. {epure}i se. ka}iperka „pomodarka. razmetqivoŒ. „sve~ano se odenuti. kin|uriti se. nakin|uriti seŒ Uskoci (Stani}) ka-}i-per m. `ivahan. ka}iperkaŒ Leva~. okretan. ko~operka f. œ`ena lakog morala. samosvestan. ka}iperno. nako~opereno adv. `ustro. œko~operiti seŒ Vojv. nestalna `enaŒ. gizdavicaŒ Du~alovi}i (RSA) ka-}i-peran adj. gizdavicaŒ. vetropirastŒ. (RSGV) ko-sto-periti se impf. nadmen. juna~i. ka}iperski adv. vetropirŒ (RSA). gizdavŒ. „ude{avati se. hvalisavacŒ Mali Po`arevac.?) ?ka-}i-periti se impf. œlakomislen. „`ivahan. namigu{aŒ (RSA).Œ. razmetqivoŒ (RSA) ko-~i-peran adj. „v. „onaj koji voli da se isti~e pomodnim obla~ewem. „nakin|uriti (se)Œ (RSA) u-ka-}i-periti se pf. œkoji se dr`i gordo. nadmen. nestalan. `ivo. (RSA) . „na ka}iperski na~in. œkoji je krepak. „koji se ko~operi. ko~operanŒ: Bit }e dite ko~iperno ko `abica — Dite to nije bilo ko~iperno. ka}iriper u zagonetci (RSA) ki-}i-perka f.310 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ko-~o-per m. va`no. ko~opere}i se. œlakomislen. napredanŒ: Ma boqe sam znao da mislim ondar. ka}iperast „id. kico{. œoholŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). ka}ipera f. œkitwastŒ.. (RSGV). razme}e. ka}ipor. `ivahan. „koji se isti~e pomodarstvom. otmen. fig. razmetqivac. œlakomislena. ~ioŒ. pomodar.

B. nametati seŒ Pirot (Zlatkovi} 1990) è periti impf. usmeriti. doga|ati seŒ: On i sam ne zna kaj se iz weg peri Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990). œstati na ni{an. postavqati se na istaknuto mesto. œpostaviti kao metuŒ. perat se „id. œpru`iti se u visinu. „v. impf. ukra{avatiŒ. periti se „stavqati samog sebe za metuŒ Uskoci (Stani}). . ka}iperiti seŒ. „onaj koji misli da je va`an. naperiti se „uspraviti se. pri~vrstiti na istureno mestoŒ. „staviti. na-ce-periti „staviti ne{to na vidno mesto (tako da smeta drugima)Œ: [to si to tu naceperio? Herc. ka}iperkaŒ (RSA) }i-li-perka f. uspraviti. „ko~operiti se. sg. izdi}i seŒ (RSA) naperiti pf. ta~anŒ Unac (Jovi~i}). odgovaraju}i. perit se „zbivati se.OSNOVE: 31) PERITI 311 ka-~i-periti se „v. „(is)peti se. srediti seŒ Kqu~ (gra|a ERSJ) u{-}u-peran adj. popeti se na istureno mestoŒ. mo`da pre: „pomaqati seŒ. upadqivo dr`aweŒ CG (RSA) isperiti / isperiti pf. œdoteran. Na osnovu primera reklo bi se da zna~ewe nije dobro definisano. œuredan. œdoterati se. œbogatŒ Potkozarje (Dalmacija). ‹ se „stati.). œpodesan. kititi. (is)pentrati se (i na taj na~in posta(ja)ti vidqiv) kao kakva metaŒ. name{tati se kao ciqŒ. naperati impf. periti „pomicati. ka-~i-perka f. ro-per(~)i se 3. œude{avati. pode{avatiŒ Unac (Jovi~i}) 712 Up. odlu~itiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). nepromi{qena `enska osobaŒ Piva (Gagovi} 2004) ?u{-}u-perit(i) se pf.Œ Zagara~ (]upi}i 1997)712 zaperiti pf. œpostavqati metuŒ. zaperiti se „popeti se. stati na istureno mestoŒ. (ibid. œpodizati. postaviti na visoko. lepo obu~enŒ. upravitiŒ. perit se (im)pf.). œzgodan. uzdi}i se. nakaniti. „ni{aniti. doteran. vredanŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976) ?re-per(~)i se. pa neka je prazna Piva (Gagovi} 2004). sre|enŒ id. „lakomislena. doteranŒ. naperiti „uperiti. œnaumiti. naper’t se „uputiti seŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990). œzauzeti neprirodno. istureno mestoŒ CG. nadi}i. (usmeno M. œname{tati. upravqati ne{to na nekogaŒ: Ne peri pu{ku na qude. ugla|en. œkoji izuzetno precizno radi svoj posaoŒ Sanski Most (gra|a ERSJ). pomeratiŒ. „dovesti u uspravan polo`aj. nadi}i se pru`aju}i se u visinuŒ (RSA). pobadatiŒ. „viritiŒ? 713 Up. prikladan. „staviti. podi}iŒ713.

po wemu.. Isto krajwe re{ewe nudi se i u BER-u za glagol øerà „{iriti (ruke)Œ. œvredan. œnamestiti. postaviti se u uspravan polo`ajŒ Uskoci (Stani}) priperiti pf. Odatle je. spreman. zatim periti mlinsko kolo. uperan œpodesaan. œo{triti pred714 Skok je u ovoj odrednici pome{ao glagol periti „snabdevati perima. œspretan. prilikaŒ. œprislonitiŒ. *periti (se) „pokrivati se perjem. sg. ispravan. podesanŒ Potkozarje (Dalmacija). ure|enŒ. œpobosti se. postaviti. Semantiku glagola periti kao faktitiva na -iti Skok izvodi od pero. nabostiŒ. ve{tŒ Kqu~ (gra|a ERSJ). usmeritiŒ. œupravqati. Tuma~e}i glagol periti. œpodesiti. uperiti œid. razumqiv daqi razvitak zna~ewa u „ni{anitiŒ. „poma}i. œpobosti. œpokazati prstomŒ. œodlu~ivati. uperit se „uputiti seŒ: Kamo si se uperil? Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986). periti kapu „kititiŒ. *periti (se). izgraditiŒ. œsagraditi. bogatŒ Dowi Rami}i (Malba{a 1976). „ispravan. „~initi perje ne~emuŒ > œnabadati ne{to na ne{toŒ (Skok III 641–642 s. œutrpati. on ti je prava naperica. œume{an. Skok III 42 s.v. œo{triti raonik na raluŒ. pogodan. probadatiŒ (up. za koje tako|e smatra da se razvilo iz „nabadati.Œ. œpravilan. tj. nametnutiŒ Unac (Jovi~i}) uperiti pf. pero)714. -prijeti). poperiti se „poma}i se. uputiti. œupornostŒ Unac (Jovi~i}) uperan adj. Skok isti~e da je wegovo osnovno zna~ewe sadr`ano u folklornom izrazu periti orahe. uperati impf. upodobqavati peru i sl. Skok navodi jo{ i zna~ewe „u potaji raditiŒ. podi}iŒ: Poperijo ~ardak nasred Sirovca. . odre|ivati pravacŒ. pomeritiŒ. „onaj koji se zbog kakvog uspeha napravi va`nimŒ: Kad mu dobro rodi godina. sposoban. prikladanŒ. usmeravatiŒ = prijeti < *perti „prodirati. „usmeriti se ka nekome i uporno ga kiwiti i poni`avatiŒ Pirot (Zlatkovi} 1990). a kad ne rodi.312 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI naperica f.v. rukovoditiŒ. uperi se 3. œzgoda. œusmeriti pogled na nekogŒ. pouzdanŒ Unac (Jovi~i}) · U osnovi svih navedenih oblika le`i glagol periti (se) < psl. le{nike na jabuku za bo`i}ni ukras ili dar pomo}u drvceta koje se zabada u jabuku i orahe. pomeriti seŒ. namestitiŒ Unac (Jovi~i}). uperiti „upraviti ne{to u ne{toŒ Uskoci (Stani}). denominal od pero. œzapovedati. {iriti (perje)Œ. radan. øerà se „praviti se va`anŒ < psl. urediti da bude dobroŒ Kulen Vakuf (gra|a ERSJ). onda je r|ica Piva (Gagovi} 2004) poperiti pf. sa homonimnim periti „upravqati. vr{iti uticajŒ Unac (Jovi~i}) upera f.

v. na-~a-poriti „n a b o s t i . prethodnu na- pomenu). narogu{iti seŒ. u ÅSSÀ 22:210 s. naperiti se „nakostre{iti se. naravno. *pâroŒ i upu}uje se na odrednicu *naperti. npr. . „po~eti parati. usmeriti. sa semanti~kim pomakom „probijatiŒ > „rastiŒ (up. Tako se. {iqatim predmetom. uperiti pogled. vperiti „prodreti. *por’o „discindere. ~ekiwe u dretvu. provalitiŒ izvodi se od psl. {e-. p r o b o s t iŒ. Varbot ~ak prime}uje da glagoli gnezda *perti ispoqavaju specifi~an semanti~ki razvitak u rus. rasporiti povr{inu ne~ega (obi~no ko`e na telu) kakvim o{trim. poriti. na-~e-pari se 3. BiH. ko-sto. 716 S. O~igledno je da je u slovenskim jezicima do{lo do me{awa kontinuanata psl. na~parit se „nabosti se na ~ p a r. dok se ostali oblici i zna~ewa preklapaju sa onima koji su navedeni s. okrqakŒ Kosovo (Elezovi}). prodirati. sg. glagola *perti / *porti (*periti / *poriti) „probadati. Slovena~ki glagol periti „umetati zupce u grabuqe.„prevesti. glagol. o~i) i sln. smatra denominalom (Bezlaj III 26).. dakle. Piva. na~aporiti seŒ V. koje se smatra izvedenicom od *pero (BER 5:184–185)715. na~aporiti se „nataknuti se. „nabosti se na o{tar odlomak drveta ili veliki trnŒ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. i`yikqatiŒ Lika (RSA. izrazu vøeriØâ vzglàd (vzor. i na-poriti „rase}i. 715 Zna~ewe „o{tritiŒ pre bi se odnosilo na glagol *perti (v.-h. nadimati. na~porit se. na-~e-pariti se „v. is-ca-porati. To bi. n a b o s t i se na ne{to o{troŒ Nik{i}. dissecareŒ (up. P~elice (RSA). œnapujdatiŒ.-h. odnosi i na s. rasporiti se. nabosti se na neki o{tar predmetŒ Crkvi~ko Poqe. uperiti. 2004). zbog e-vokalizma. up. upiratiŒ716. zagrepstiŒ Crkvi~ko Poqe. prodretiŒ. zaparatiŒ id.v. *naperiti od zna~ewa koja nas interesuju navodi samo sln. Ispred osnove -periti alterniraju prefiksi ~e-. posvedo~eno za oblik bez prefiksa. œnapetiŒ. *periti < ie. Ovamo mo`da i is-ca-pariti. malo zaporiti. Uostalom. up. vperiti pogled (Varbot 1984:23)717.v. ko-~o-. *per(H). Varbot 1979:23–25). Skok III 11–12 s. ali se rekonstruisani psl. *porti. nadizatiŒ (< *pero) i *perti „probadati. Me{awe leksi~kih gnezda glagola *periti i *perti zapa`a se ve} na praslovenskom nivou. 210–211). *naperti (id.itd. kontinuante psl.OSNOVE: 31) PERITI 313 metŒ. uperitiŒ pripadaju gnezdu *perti. naperiti „kostre{itiŒ. ko-. klati prvobitno „bostiŒ > klica). RJA). paoke u to~akŒ. 717 Ovo se. is-ci-pariti „brzo izrasti. naperiti „probostiŒ. Piva : na-poriti se „rase}i se. zna~ilo da svi oblici sa zna~ewem „upraviti.. izgleda da je ovde do{lo do me{awa sa kontinuantama psl. S obzirom na zna~ewe „rase}i se. u obliku sa -pariti do{lo je do iterativnog du`ewa o > a. glagola *periti „{iriti perje. *perti. rasporiti seŒ. prodiratiŒ tako|e privla~e ekspresivne prefikse. rekonstruisani glagol *naperiti tuma~i se lakonski: „Korelativno sa *periti.

314

Marta Bjeleti}: IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

O oblicima ~eperiti, {eperiti v. komentar na kraju poglavqa. Glagol ko~operiti se prvi pomiwe Malinovski, svrstavaju}i ga (zajedno sa pridevom ko~operan) me|u slovenske lekseme u kojima se izdvaja prefiks ko- i dovode}i ga u vezu sa poq. czupurny „`ustar, naprasitŒ, rus. ~eøornáè, ~oøornáè „sitni~av, pedantanŒ, œusiqen, naduven, oholŒ (Malinowski 1899:118–119). Fasmer osporava tezu Malinovskog o povezanosti rus. ~oøornáè sa s.-h. ko~operan, iako sam ne nudi etimolo{ko re{ewe za ruske primere (Fasmer IV:372–373)718. [ic u obliku ko~operan izdvaja prefiks ko-, porede}i ovaj pridev sa istozna~nim ~eperan (Schutz 1965:323)719. Moskov uvr{}uje oblike ko~operiti, ko~operan u grupu s.-h. leksema sa prefiksom ko- (Moskov 1981:93). Kope~ni prenosi Vukovu konstataciju da je pridev ko~operan varijanta od ~eperan i dovodi ga u vezu sa ~e{. ~epyrit se, sln. ~eperiti se, ~opiriti se, {opiriti itd. (Kope~ny 1983:27, 36). Skok pak tuma~i glagol ko~operiti se kao slo`eni denominal, obrazovan od sintagme „ko~iti perjeŒ (Skok I 333–334 s.v. ~ okanj )720. Na specifi~nost wegove tvorbe skrenuo je pa`wu [arifulin, navode}i ga kao primer u kojem se ispoqava jedna od osobina ekspresivnih prefiksa — wihovo varirawe i naslojavawe ispred iste osnove ([arifullin 1982:119). Glagol se, dakle, tvorbeno mo`e razlo`iti na ko-~o-(/ ~e- / ~i-)-periti721. Kod wega je do{lo do naslojavawa („aglutinacijeŒ) prefiksa ko-, ~o- (< ~e-), up. o-ko-peran „~vrst, zdravŒ Orahovica (Skok II 149 s.v. koporati), bug. ~o-øerà se. Ovo nije usamqena pojava. Ispred iste osnove, u istom zna~ewu, mogu}a je i druga kombinacija prefiksa, up. ko-sto-periti se, bug. kosØoøerà se
718 Truba~ov dopuwava Fasmerovu odrednicu obja{wewem R. Jakobsona, koji smatra da su ovi oblici povezani sa ~eøec (Jakobson 1971:647), ali sam ne iskqu~uje mogu}nost da se radi o tvorevini sa prefiksom ~e-, povezanoj sa ras-Øo-øáriØâ i sl., v. daqe. 719 [ic verovatno (mada to ne nagla{ava, za razliku od Kope~nog koji eksplicitno ka`e „po VukuŒ) samo prenosi podatke iz Vukovog Rje~nika, u kojem su pridevi ko~operan i ~eperan me|usobno upu}eni jedan na drugi. 720 Dodu{e, on tu pomiwe i glagol ko~iti se „oholiti seŒ (Vuk), koji bi mogao poslu`iti kao semanti~ki pandan i uzorak; up. i primer iz RSA: ko~iti se „dr`ati se nadmeno, razmetqivo, uko~eno, praviti se va`an, ko~operiti se, {epuriti seŒ. 721 S obzirom na ~iwenicu da su u s.-h. jeziku potvr|eni oblici sa prefiksom ~e- (ali ne i ~o-), dodatim na osnovu per-, up. ~eperiti se, ~eperan, primarnim mo`emo smatrati oblik ko-~e-periti se . Mnogo rasprostrawenija varijanta ko-~o-periti se nastala je verovatno prelaskom ~e- > ~o-, radi izjedna~avawa sa vokalom prefiksa ko-.

OSNOVE: 31) PERITI

315

„id.Œ (BER 2:662 s.v. kosØ1)722. Da je u pitawu prefiksalna tvorevina „aglutinativnogŒ tipa dokazuje rus. ko-sØo-øá`iØâsà „oholiti seŒ ørema ka-øá`iØâsà „{epuriti se, praviti se va`anŒ, na-Øo-øá`iØâ „nadutiŒ, œnagizdati, na-Øo-øá`iØâsà „nagizdati se, lepo se obu}iŒ (PeØleva 1986:201), ~e-øá`iØâsà „doterivati seŒ, œhvaliti se, praviti se va`anŒ (ÅSSÀ 4:58 s.v. *~epy`iti se)723. Nije sigurno da oblik ka}iperiti, wegove izvedenice i varijante (ka-~i-periti se, ki-}i-perka, }i-li-perka) pripadaju razmatranoj leksi~koj porodici. U pogledu semantike nema zna~ajnijih prepreka wihovom ukqu~ivawu u ovu porodicu, mada su se oni specijalizovali iskqu~ivo za jedno od wenih zna~ewa — „kin|uriti se, gizdati seŒ (sa daqim pomakom: „kico{, gizdavacŒ > „lakomislen, nestalan ~ovek, vetropirŒ). Me|utim, u formalnom pogledu problem predstavqa inicijalni element ka}i- (ka~i-, ki}i-, }ili-), koji te{ko da bi se mogao protuma~iti kao spoj ekspresivnih prefiksa, uprkos upadqivoj fonetskoj sli~nosti sa, npr., ko~operiti. Skok tuma~i imenicu ka}iperka kao imperativnu slo`enicu od *ka}iti se = ka}uniti se „kititi seŒ CG (Vuk) i pero. Po wemu, glagol je denominal od ka}un „biqka orchisŒ (Skok II 11–12 s.v. ka}ipera). Skokovo tuma~ewe nije uverqivo, ve} i stoga {to je re~ izvedena od neposvedo~enog glagolskog oblika. U semanti~kom pogledu ovamo svakako spada i glagol u{}uperit(i) se œdoterati se, srediti seŒ. Oblik reper~i se (roper~i se) mogao bi se dvojako tuma~iti: ili kao prefiksalna tvorevina, ili kao sufiksalna izvedenica. U prvom slu~aju, wegova tvorbena podela bila bi: re-per~i se, up. bug. øer~a se „ko~operiti se, praviti se va`anŒ (BER 5:183); kao tvorbenu paralelu up. re-be~e se, re-pe~iti se, pri ~emu je oblik reper~i se mogao nastati na analogan na~in kao i dva pomenuta oblika (v. be~iti, pe~iti). U drugom slu~aju, tvorbeno ra{~lawavawe ovog glagola bilo bi: rep-er-~i se, up. rep~i se 3. sg. „siliti se, prsiti seŒ Crna Reka (Markovi} 1993), „braniti se bez ~iwenica, galamomŒ Pirot (Zlatkovi} 1990), (iz)rep~im se 1. sg. „(iz)rebriti seŒ
Re~ je samo navedena kao izvedenica ili slo`enica od kost, bez obja{wewa. I pred drugim osnovama dolazi do naslojavawa prefiksa, up. na-ko-tu-mr a ~iti se „naobla~iti se, namra~iti se, smrknuti se (o nebu)Œ : na-ku-mra~iti se „id.Œ, na-tu-mra~iti se „natmuriti se, namrgoditi se, smra~iti se, smrknuti se; naqutiti seŒ (v. mra~iti (se)), rus. ko-~e-vrà`iØâsà „joguniti se; prenemagati seŒ (Fasmer II 357), rus. ~u-ka-reznuØâ „udariti, ispitiŒ (id. IV 380) itd.
722 723

316

Marta Bjeleti}: IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

Timok (Stanojevi} 1927), repiti se „praviti se va`anŒ Pro{}ewe (Vuji~i})724. Izrazitu varijantnost pokazuju pridevski oblici: ~eperan, }eperan, ko~operan, ko~iperan, o~koperan, u{}uperan, ka}iperan. I dok su ~eperan725, ko~operan (sa fonetskom varijantom ko~iperan726) i ka}iperan regularno izvedeni od svojih osnovnih glagola, ostali pomenuti oblici nemaju sasvim jasnu etimologiju. Kod prideva }eperan „`ivahan, okretanŒ Skok izdvaja osnovu }ep-, pro{irenu sufiksom -er-, ali ne zna kako se osnova u toj re~i odnosi prema onomatopeji }ep-, iz koje izvodi naslovnu re~ odrednice i wene izvedenice (Skok I 353 s.v. }epa). Ukoliko se ne radi samo o fonetskoj varijanti oblika ~eperan727, za oblik sa inicijalnim }indikativni bi bili slede}i primeri iz Zagara~a: }epanica „cjepanicaŒ, }ev~ica „cjev~icaŒ, }edilo „cjediloŒ, }eskoba „tjeskobaŒ, }esa „kesaŒ, }etat „cvjetatiŒ, pored pomenutog naceperiti (< nacïperiti?), s obzirom na mogu}i razvoj }e- < *cje- < *ce- (up. Loma 1993:117; Loma 1996:124). Oblik o~koperan mogao je (mada je to malo verovatno) nastati kao posledica dvostruke metateze: ko-~o- > ~o-ko- (zamena mesta prefiksalnih elemenata pred korenom) i ~o- > o~- (zamena mesta glasova u okviru jednog sloga, tj. u okviru jednog prefiksalnog elementa): ko-~o-peran > *~o-ko-peran > o~-ko-peran, up. daqe o{koprc < *o~koprc (v. prcati). Ovaj oblik se, me|utim, neizostavno mora posmatrati u kontekstu porodice prideva okoperan728 „~vrst, zdravŒ, kojoj, verovatno, pripadaju slede}e lekseme: ko-pijeran adj. „`iv, `ivahan, krepak, odva`an, otresitŒ, œvredan, radan, trudoqubivŒ, kopijernuti pf. „kre724 Up. iz istog izvora i napirep „onaj koji se nadi`e, pravi se va`an, lo{ ~ovekŒ; mo`da imperativna slo`enica nap(n)i-rep? 725 Up. SP 2:144 s.v. *~eperânã, gde se navodi i s.-h. ~eperan, a pridev se tuma~i kao deverbal od *~eperiti (se). U ÅSSÀ 4:60 s.v. *~epârânãjâ / *~epãrânãjâ navedeni pridevski oblici smatraju se izvedenicama od *~epârã / *~epãrã, koje se, pak, tretira kao deverbalna imenica u vezi sa nizom glagola *~epuriti, *~epyriti, *~epiriti, *~eperiti. 726 Ovaj oblik kao da donekle govori u prilog Skokovom izvo|ewu glagola ko~operiti se od sintagme „ko~iti perjeŒ, ali mo`da se inicijalno ko~i- razvilo i pod uticajem ka}i-peran. 727 U Zagara~u su posvedo~ena oba oblika, a autori re~nika me|usobno upu}uju jedan na drugi. 728 Moskov 1981:93 navodi s.-h. ko-peran „pokretan, brz, prgav, zdravŒ, ali bez provenijencije. U RSA, RJA i kod Skoka nema.

OSNOVE: 31) PERITI

317

nuti naboqe, malo se oporaviti, `ivnuti, zadobiti snagu, osna`iti se, poozdravitiŒ, zakopijeriti (se), okopijeriti „oporaviti, pomo}i u ozdravqewu, podi}iŒ, okopijeriti se „otrgnuti se od bolesti, oporaviti se, podi}i se, oja~ati, okrepiti seŒ, œizbaviti se iz nema{tine, siroma{tva, ste}i ve}u imovinu; osna`iti seŒ Uskoci (Stani}), okopijerit se, okopijernut se „oporaviti se, pridi}i se, `ivnutiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990), okopijeriti se, okupijeriti se „oporaviti se, poboq{ati se (zdravstveno, fizi~ki): Potqe prele`ane {pawolice malo se okopijerila, œzaimati, ste}i, pove}ati dobroŒ: U potowe vrijeme okopijerijo se i dr`i veliko `ivo Piva (Gagovi} 2004), okopijeriti se „izvu}i se, osna`iti seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}), okopijerit(i) „osna`iti, okrepiti se, otrgnuti se od bedeŒ (Be}kovi}, Me|a... 246), okoprja(t) se „oporaviti seŒ Sumartin (Novakovi} 1994). Skok izvodi oblik okoperan „~vrst, zdravŒ od kopirati „micati se, vrvetiŒ sa prelazom i > e. On ne registruje glagolske oblike kopijernuti, zakopijeriti, okopijeriti, ali navodi wihove semanti~ke paralele okoprqati se „oporaviti seŒ (za koje smatra da je nastalo ukr{tawem sa krqati se) i okopirkati se „oporaviti seŒ Boka (Vuk)729, tako|e i pridev sa prefiksom o-: okopr~an „brz, okretanŒ Lika, BiH (Skok II 149 s.v. koporati)730. U moskovskom praslovenskom re~niku vasojevi}ki oblik okopijerit se (zajedno sa pridevom okoperan) dovodi se u vezu sa rus. dijal. okoøeriØâsà œpostati bogatiji, imu}nijiŒ, pa se na osnovu wih rekonstrui{e psl. *obkoperiti / *obkoperiti, za koje se pretpostavqa da predstavqa spoj prefiksa *ob-, *ko- i glagola *periti (ÅSSÀ 27:145). Navedene pridevske oblike vezuje i zajedni~ka semantika, donekle razli~ita od one koja je karakteristi~na za razmatranu leksi~ku porodicu. Wihovo zna~ewe je „`iv, spretan, odva`anŒ, koje ih dovodi u neposrednu vezu sa ~e{. ~iperny „brz, ve{t, pokretqiv, prgav, sr~anŒ (Machek 103), u kojem se pred istom osnovom javqa drugi prefiks (ovaj pridev se tuma~i u ÅSSÀ 4:60 s.v. *~epârânãjâ / *~epã729

Up. i zakopirkati œste}i malo imawa, skromno se oku}itiŒ Temni}

(RSA).
730 Ovaj posledwi oblik ima jo{ potvrda, up. okopr~an „brz, okretan, `ivahanŒ F. Grabovac ( Kosor 1979:65), ok o pr~an „spretanŒ Mihaqevi}i ( Peru{i} 1993:82), ovamo mo`da i o{koprc „deran, mulacŒ Split (Vidovi} 1990:73), up. pr~it se „praviti se va`an, oholiti seŒ, pr~evit „veoma dobar, vaqan; hrabar, sr~anŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). Zabele`ena je i varijanta okoprcan „ve{t, spretan, `ivahan, okretanŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), v. pr~iti, prcati.

318

Marta Bjeleti}: IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

rânãjâ). U pore|ewu sa okoperan pridev kopijeran mogao bi se tretirati kao pseudojekavizam. U pogledu zna~ewa navedenih glagola up. piriti „rasti, napredovatiŒ (RJA). Kada se imaju u vidu oblici o-koperan, o-kopr~an, o-koprcan, onda se i u pridevu o~koperan po analogiji mo`e izdvojiti prefiks o-. U tom slu~aju treba pretpostaviti neposvedo~eni oblik *~-koperan, ~ija bi eventualna tvorbena paralela mogao biti oblik ~-par „na drvetu ne{to kao trn, zalomqena grana na {to se ~ovek mo`e nabosti i povreditiŒ Kosovo (Elezovi}), up. i o-~-parak „paw od tankog drveta; o{tro par~e drvetaŒ Vrawe (Zlatanovi}). Oblik ~par < psl. *~âparã sa izvesnom rezervom tuma~i se kao spoj ekspresivnog prefiksa *~â- / *~e- i korena *par- (u vezi sa glagolom *porti), pri ~emu se dopu{ta posredstvo iterativa-durativa *(~â)parati (ÅSSÀ 4:147)731. Oblik u{}uperan u pogledu semantike potpuno odgovara ishodi{nom pridevu uperan, ali je wegova tvorbena struktura nejasna, mo`da uz-}u-peran? Za element }u- up. }e-peran, samo sa drugim vokalom. Kao jedinu semanti~ku (i delom tvorbenu) paralelu razmatranih oblika mo`emo navesti glagol {iroko-peri se 3. sg. „ko~operiti se (kao petao na koko{ki)Œ Pirot (Zlatkovi} 1990). Svi ostali glagoli, koji kao drugi deo slo`enice sadr`e element -periti, imaju druga~iju semantiku — „kriviti se, savijati seŒ, sadr`anu u osnovnom glagolu isp e riti se „saviti se, iskriviti se, izviti seŒ (RSA)732.
731 U svetlu ove hipoteze, i semanti~ki gotovo identi~an oblik ~aporak „patrqak, deo grane koji je prilikom okresivawa ostao na stabluŒ (Be}kovi}, Lele... 73) kao da bi mogao imati istu etimologiju, iako je za wega ponu|eno sasvim drugo tuma~ewe, v. ÅSSÀ 4:59 s.v. *~epârã / *~epãrã. 732 Up. i krivo-periti (se) œvitoperiti (se), savijati (se), kriviti (se) (o dasci, gredi i sl.)Œ CG, iskrivoperiti (se) „iskriviti (se), izvinuti (se)Œ CG, vito-periti „izvijati, krivitiŒ, izvitoperiti (se) „saviti (se), iskriviti (se), izviti (se)Œ, fig. œizopa~iti (se), iskvariti (se)Œ, vitoper adj. „usukan, iskrivqen (o plo~astim predmetima, obi~no onima koji treba da budu ravni)Œ, œvitak, gibak, savitqivŒ, fig. œvetropirast, nesre|en, neozbiqanŒ, vitoperan „savitqiv, elasti~anŒ, vitoperast „zavojit poput usukane trakeŒ (RSA) (v. Skok II 641–642 s.v. pero); iz-ero-periti se „iskriviti se, izvitoperiti seŒ; fig. œpostati gori nego pre, iskvariti seŒ Hrv., Kosovo (RSA), verovatno u vezi sa naeriti, erav (v. Skok I 494 s.v. erlav), iz-lijo-periti „izvitoperiti se, iskriviti seŒ Vojv. (RSA), up. lihoper (‹a vrata, daska), liho rebro „vito rebroŒ (v. Skok II 294–295 s.v. lih). Up. i ukr. zavinøeriØisà „odupreti seŒ (ESUM 2:217: nejasno; izvo|ewe od nem. sich emporen „buniti seŒ nije ubedqivo).

OSNOVE: 31) PERITI

319

PIRITI {e-piriti se impf. „oholiti se (kao paun repom), razmetati seŒ (RJA) do-{e-piriti pf. „sti}i {epure}i se, ponosno, gordo do}iŒ (RSA) na-{e-piriti se pf. „lepezasto ra{iriti rep i nakostre{iti perje (o paunu, }uranu i sl.)Œ (RSA) è na-piriti pf. „napuniti vazduhom, naduvati, nadutiŒ, œnadi}i, nakostre{iti (perje)Œ, napiriti se „naduvati se, naduti seŒ, œnadi}i se, razviti se, ra{iriti seŒ (RSA) napiren (dijal. napirit) adj. „naduven, uobra`enŒ, zast. œisturen, istaknut, ispup~enŒ, napirenost f. „naduvenost, uobra`enost, gordostŒ (RSA)733 · U osnovi oblika {e-piriti le`i glagol piriti < psl. *pyriti (se). U RJA se konstatuje da glagol piriti nije potvr|en u drugim slovenskim jezicima i izdvajaju se slede}a wegova zna~ewa: „duvatiŒ, œpotpirivati, podjarivati (vatru)Œ734, œdisatiŒ, œmirisati, vowatiŒ, œpu{iti se, dimiti seŒ. Skok navodi glagol piriti samo u zna~ewu „duvatiŒ i upore|uje ga sa rus. øáriØâ „je`iti dlakuŒ i sa lit. purstu „kostre{iti seŒ. ^ak i u nedostatku semanti~ki relevantih s.-h. potvrda, Skok je pravilno ukazao na srodnost ovog glagola sa rus. i lit. oblicima, ali je ishitreno protuma~io wegovo poreklo kao onomatopejsko (Skok II 661–662 s.v. piriti2). Ne{to vi{e potvrda nalazimo kod Fasmera koji, pored rus. øáriØâ i s.-h. piriti, navodi i ~e{. pureti, pouriti se „nadimati seŒ, ukazuju}i na wihovo srodstvo sa nizom baltskih oblika, ali bez ikakvog etimolo{kog tuma~ewa (Fasmer III 420). PURITI na-~e-puriti se pf. „nakostre{iti se, narogu{iti seŒ Lika (RSA)
733 Up. na-pi-piriti „dobro uzorati tako da zemqa bude rastresita i nadignutaŒ Ba~ka (RSA). 734 Ovo konkretno zna~ewe, osim u s.-h. piriti, raspirivati, o~uvalo se jo{ samo u lu`i~kom, up. glu`. pyri} „lo`iti (pe})Œ, dlu`. pyris „zapaliti, nalo`itiŒ. U drugim slovenskim jezicima glagol dolazi u prenesenom zna~ewu „zajapuriti se, razjariti seŒ. Zna~ewe „paliti vatruŒ bilo bi prvobitno ako je *pyriti od istog korena od kojeg i pie. *peuor, pur- „vatraŒ > gr. pur, het. pahhur, germ. Feuer, fire itd. (v. Schuster-[ewc 1197–1198 s.v. pyri}; Loma 1998:155).

320

Marta Bjeleti}: IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

{e-puriti se impf. „{eøiriØi se, {iriØi reø, øerjeŒ, œrazmeØaØi se, oholiØi seŒ (RJA), œpraviti se va`an, ko~operiti seŒ Potkozarje (Dalmacija), ^enej (Mari} 2002), {epurit se „oholiti se, razmetati se, praviti se va`anŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija), {epurit se Vasojevi}i (Bori~i}) na-{e-puriti pf. „skupiti i isturiti napred (usne), napu}iti, napr}itiŒ Lika (RSA) ra-{e-puren adj. œra{iren, otvorenŒ Kqu~ (gra|a ERSJ) è na-puriti pf. „naqutiti, rasrditi kogaŒ Kupinovac, napuriti se „naduriti se, naqutiti seŒ, œzavaditi se, posva|ati seŒ (RSA), napurlim se 1. sg. „naduriti seŒ Pirot (@ivkovi}) napuren adj. „uobra`en, nadmen, umi{qenŒ (RSA) · U osnovi navedenih oblika le`i glagol -puriti se < psl. *puriti (se). U RJA je zabele`en samo glagol puriti „pr`iti, pe}iŒ735, ali su kao wegovi povratni oblici navedeni puriti se „spustiti nos kao puranŒ736 i „prpu{kati seŒ737, koji se verovatno etimolo{ki razlikuju od osnovnog oblika. Skok uop{te ne pomiwe glagol (na)puriti se u ovom zna~ewu, dok se on u ÅSSÀ 22:234 s.v. *napuriti (se) tuma~i kao spoj prefiksa *na- i glagola *puriti, i smatra se s.-h.—sloviwskom izoglosom, jer se u odrednici navode jo{ samo sloviw. napuurêc „nalagati, naizmi{qatiŒ, napurec „id.Œ738. Ovoj grupi leksema kao da pripada i st~e{. puriti se „oholiti seŒ, st~e{. purny, ~e{. vzpurny „tvrdoglavŒ (potvrde su citirane prema: Machek 103 s.v. ~iperny). Oblike purny, vzpurny [uster-[evc tretira kao kontinuante prevojnog stepena *(s)pur- ([uster-[evc 1971:479). Mahek pak smatra da je ovde pur- u vezi sa moravskim pyrit’ sa „nadimati se od besaŒ (Machek 706 s.v. vzpoura). Prezentirani oblici imaju brojne paralele u gotovo svim slovenskim jezicima. Wihova je zajedni~ka op{ta semantika: „{iriti perje (o pticama), kostre{iti seŒ, œpraviti se va`an, {epuriti se, dr`ati se nadmenoŒ, œgizdati se, doterivati seŒ, up sln. ~eperiti se, {~eperiti se, {eperiti se, ~epiriti se, ~opiriti se, {opiriti; bug. ~eøerà se, ~o735 Up. Skok III 81 s.v. puriti (se). Radi se o kontinuanti pie. korena *peuor, pur- „vatraŒ (v. prethodnu napomenu). 736 Sa primerom: Nemci se p i r e i p u r e, kako da jim se zemqa pod nogum trese (RJA). 737 Sa primerom: Vi{e puta u prahu se ‰kvo~kaŠ p u r i (RJA). 738 Up. osnovni glagol purec „izmi{qati, lagati; mnogo pri~ati, brbqatiŒ (Sychta IV 230).

OSNOVE: 31) PERITI

321

øerà se, ~oøer~a se, ~aøuri; ~e{. ~eperit sa, ~aperit se, ~epyriti; sl~. ~eperit’ sa, ~apiric se; øoq. czapierzy} sie, czupirzy} sie, czupurzy} sie; glu`. {epjeri} (so); dlu`. {eperis (se); rus. ~eøoriØâsà, ~eøuriØâsà, ~aøuriØâsà, {eøeriØâsà, æeøuriØâsà, æeøáriØâsà, æeøeriØâsà; ukr. ~eøeriØisà, ~eøuriØi(sà); blr. ~aøurácâ, ~aøurácca itd. (potvrde su uzete iz odgovaraju}ih odrednica u ÅSSÀ i SP, v. daqe; pregled navedenih oblika daje i Moskov 1981:72–73). Ova porodica re~i uveliko je privla~ila pa`wu etimologa, ali do danas nije dobila op{teprihva}eno tuma~ewe. Skok, npr., samo konstatuje da je ~itava porodica praslovenska, ali ne daje wenu etimologiju. Sln. ~eperiti se potkrepquje primerima iz drugih slovenskih jezika, ne navode}i pri tom s.-h. potvrde sa inicijalnim ~-. Varirawe ~- / {- obja{wava iz {~- u prefiksalnoj slo`enici ra{~epiriti i upu}uje na ~uperak (Skok III 387 s.v. {epiriti se).739 Bezlaj smatra da je osnova kod ovih leksema ista kao u netopir (Bezlaj II 210 s.v. na~eperiti se), ali s.v. netopir, navode}i razna tuma~ewa ove re~i, zakqu~uje da je sve nejasno (id. 221). Slavski sve pomenute lekseme karakteri{e kao ekspresivne, pa otuda i promenqivost wihovog glasovnog lika. Ishodi{te semanti~kog razvoja on vidi u zna~ewu „kostre{iti perjeŒ odakle „nakostre{en, uobra`en, gordŒ i upu}uje na bug. øerà se, øer~a se „{iriti perje; praviti se va`anŒ : øero (Sáawski I 128–129 s.v. czupurny). Sli~an tretman analizirana grupa re~i ima i u ÅSBM, gde se nagla{ava da ove istozna~ne slovenske lekseme predstavqaju samostalne ekspresivne tvorevine u svakom od jezika, o ~emu svedo~i varijantnost osnove (ÅSBM 7:284 s.v. na~aøurácca). Isti stav ponavqa se i s.v. na{aøerácca, s tim {to se tu ve} ukazuje na Mahekovo tuma~ewe da ova obrazovawa ukqu~uju intenziviraju}e *{e- < *~e- (id. 289).740 Jedan broj autora iznosi pretpostavke i o krajwem poreklu ove leksi~ke porodice. Me|u wima se zapa`a jasna podela na dve struje, zasnovana na razli~itim pristupima tvorbenom ra{~lawavawu raz739 Ne{to vi{e podataka o ovom glagolu mo`e se na}i u vanetimolo{koj literaturi. Tako, npr., Grickat smatra da su glagoli {epiriti se, {epuriti se ekspresivni zahvaquju}i svom osnovnom zna~ewu. Iako pored ovih obrazovawa osnovni, nepro{ireni glagol ne postoji, ona ipak u skupinama -ir-, -ur- vidi sklopove sufiksnog porekla, koji su ovde samo istorijska a ne i stvarna veli~ina (Grickat 1955–1956:69). 740 Zanimqivo je da se s.v. na{aråøicâ (id. 289), ve} kao sopstveno, iznosi tuma~ewe da je u pitawu ekspresivna tvorevina u ~ijem je sastavu intenziviraju}e {a(< *{e- < *~e-) i råøicâ, råønucâ „lupnuti, tresnutiŒ.

322

Marta Bjeleti}: IS

KO

VRNUTI GLAGOLI

matranih leksema. Dok jedni u wima vide sufiksalne derivate od osnova koje se, u krajwoj instanci, sve mogu svesti na ie. koren *(s)kep-, drugi u wihovoj strukturi uo~avaju prefiksalne elemente dodate ili na imeni~ku osnovu koja je u pero, ili na glagolsku osnovu *-per- / *-pyr- / *-pur-. U SP oblici *~eperiti, *~epariti, *~epuriti tuma~e se kao ekspresivni derivati od *~epati, *~epiti. Da bi potkrepili ovakvo tuma~ewe, autori pokazuju da se derivati istog tipa obrazuju i od semanti~ki bliskih *~apati, *~apiti, *~upati, *~upiti (SP 2:141–143). Tako su u jednu odrednicu sme{teni etimolo{ki razli~iti oblici od kojih je samo *~epariti u vezi sa *~epati.741 U prilog tome govori i semantika. Dok kontinuante psl. *~eperiti, *~epuriti uglavnom imaju zna~ewa karakteristi~na za razmatranu grupu re~i, dotle kontinuante psl. *~epariti pokazuju sasvim druga~iju semantiku: „~eprkatiŒ, œkupati se u pesku ili u vodi (o `ivini)Œ, œdrapati se, ~e{ati seŒ, œ~e{qati se, umivati seŒ, œhvatatiŒ, œraskre~iti seŒ, œrazvla~iti, napiwatiŒ. Autori SEK upu}uju na tuma~ewe dato u SP (kome o~ito daju prednost), ali citiraju i obja{wewe dato u ÅSSÀ (SEK I 230 s.v. ~eparec)742. Berneker navodi pomenute glagole s.v. *~epã „grana, lastar, izdanakŒ, dovode}i ih tako u vezu sa {~epajo, {~epati „rascepitiŒ (Berneker 143). Bernar potkrepquje Bernekerovu etimologiju bugarskim primerima. Tuma~e}i bug. ~oøoresØ „naduven, izve{ta~en, nadmenŒ, on dovodi ovaj pridev u vezu sa glagolima ~eøerà se „ceøati se, rastavqati nogeŒ, œørsiti se, hvaliti se, praviti se va`anŒ, ~oøorà se (~oøerà se, ~oøer~a se) „zasØajati ispred nekoga raskora~eno, da mu se prepre~i putŒ, œnadimati se, ørsiti se, øraviti se va`anŒ, raz~oøervam se „raskora~ivati se, rastavqati ruke ili prsteŒ, odakle i zna~ewe „{iriti se, zauzimati mnogo mesta, biti obimanŒ. Po wemu, to su sve kontinuante korena *skep-, koji se dobro o~uvao u bugarskim dijalektima kod re~i sa osnovnim zna~ewem „ceøati, rastavqatiŒ. Istu
741 Varbot tretira koren *~ep- u *~epati kao varijantu korenova *kop- (*kopati) i *{~ep- (*{~epati) i na osnovu toga zakqu~uje da je Bernekerova pretpostavka (v. daqe) o povezanosti osnova grupe *~epariti / *~eperiti sa *skep- ta~na (ova konstatacija, po na{em mi{qewu, stoji samo u slu~aju *~epariti, ali ne i *~eperiti, jer se tu radi o kontinuanti glagola *periti). Autorka tako|e smatra da je do pribli`avawa i kontaminacije gnezda *~epati, *~epariti sa paronimnim gnezdom *~apati i sinonimnim *-periti (v. daqe) — do{lo sekundarno (Varbot 1998:227–228; Varbot 1996:14–15). 742 Sa ka{. ~eparec sa u zna~ewu „kupati se u pesku ili vodi (o `ivini)Œ korespondira s.-h. puriti se „prpu{kati seŒ (v. nap. 737).

œpraviti se va`anŒ. up. U ÅSSÀ lekseme iz ovog kruga svode se na nekoliko psl. dok su oblici na ~od *kep. je`iti seŒ ili sln. onomatopejskog korena *pu(H)-. Mahek oblike sa zna~ewem „kostre{iti seŒ izvodi od *pyriti sa intenziviraju}im ~e-. Inicijalna grupa {~-.(sa velarnim k-). Oblik ~eperiti smatra sekundarnim. nabreknutiŒ itd. razbaru{iti se. Bernar smatra da rus.v. *pou(H)„duvati. naime. jer ka`e da je promena k o r e n s k o g vokala e > o ili ekspresivna.ili *(s)kep-. ali detaqnije obja{wewe nudi Snoj. }ubaŒ (Snoj 641.v. *to.v. Po wemu. Me|utim. Psl.i glagolske osnove koja ima ~itav niz apofonskih va- . Oblik *~epyriti Snoj tretira kao varijantu od *{epyriti. naduvavatiŒ (Snoj 69 s. ~epyriti). na {ta ukazuju s. {eøeriØâsà). Fasmer. a ne prefiksom. ~e. {epiriti se. sve od ie.(u ~e{}em sln. {eperis se (Bernar 1982:332–333). srodno sa lit.OSNOVE: 31) PERITI 323 dvojnost zna~ewa: „rastavqati se. {opiriti autor delimi~no dolazi u koliziju sa datim obja{wewem. {epjeri}). korena *(s)kep. ~epyriti se „uspravqati se. sØoji u vezi i sa ~e{. tuma~e}i sln.od øero (Fasmer IV 428 s. praoblika. prvobitno „nadimati seŒ..v. {epuriti seŒ. Za e u obliku perit sa „podizati seŒ.-h. kidati seŒ i „nadimati seŒ autor zapa`a i kod drugih kontinuanata korena *(s)kep-: s. bug. kidatiŒ. ili posledica naslawawa na re~ {op „~uperak. rastresit (o zemqi). œpraviti se va`anŒ pretpostavqa da je u vezi sa pero (Machek 98 s. On pretpostavqa da su te tvorevine obrazovane pomo}u ørefiksa {e-. ~epiti „lomiti. ovde kao da inicijalni slog {o. Iako oblik {opiriti tretira kao varijantu sa po~etnim {.od ({)~eperiti se. pripada onoj drugoj grupi autora koji razmatrane re~i tretiraju kao prefiksalne tvorevine. {~epiriti se „praviti se va`anŒ. Iako citira Fasmerovo tuma~ewe. kao i wegov sinonim. ~oøornáè.-h. *{e-. *topyriti „kostre{iti se. skidatiŒ i za~eøil se e „nagizdao se i zauzeo va`nu pozuŒ. ~eøà „kidati. bug. ~oøoresØ. *pyriti „duvatiŒ. dijal. [uster-[evc navedene lekseme smatra starim onomatopejskim obrazovawima od ie. obliku ~epiriti se) i sa {. koja alternira sa ~.(u {opiriti se) potvr|uje predlo`enu vezu sa korenom *(s)kep-. ~eperiti se). purti „postati sipak. ~epiti se „rastavqati nogeŒ.smatra delom korena. Ovi oblici sadr`e ekspresivne prefikse *~e-.i psl.izvodi od palatalne varijante *skep-. autor ga smatra mawe verovatnim (Schuster-[ewc 1427–1428 s. dlu`. nakostre{iti se. ishodi{ni oblik *~eperiti se nastao je verovatno od *~epyriti se kao posledica paretimolo{kog naslawawa na *pero. jer je u wemu drugo e rezultat asimilacije vokala. Oblike sa inicijalnim {. i Bezlaj IV 92–93). *~eperiti se / *~epiriti se tuma~i se kao spoj ekspresivnog prefiksa *~e. Sli~no.

~eperit sa pored perit sa „id.uz pomo} razli~itih ekspresivnih prefiksa (v.i glagolske osnove *-puriti. Pri tom se konstatuje da je kontinuante ovog psl./ *(s)pãr. 57–58 s.Œ.[uster-[evc navodi rus. Autori ÅSSÀ. 743 Up. osnova *(s)pyr. . pyri} so „razjarivati se. {tr~ati (o perju). kostre{iti. cit./ *(s)pir./ *(s)pâr. ~e{. ra{~upavati. kao primere za prevojni stepen *(s)pyr./ *(s)per. *~epyriti se tuma~i se kao spoj ekspresivnog prefiksa *~e. a kao primere za prevojni stepen *(s)per./ *(s)pur. pyrit’ „id. [uster-[evc u pomenutom radu uspostavqa taj niz: *(s)por./ *(s)pâr. smatraju}i ih kontinuantama psl. I mada ne obja{wava inicijalne elemente ~e-. {e-.Œ. ~o-. øáriØâ „nadizati.(op.navodi glu`. rus.). *por-. tako i Moskov 1978:354–355. ne zna~i da imamo i kona~no re{ewe za ove oblike.v. Razmatraju}i alternirawe korenskih vokala u nizu *(s)por. dijal. 56 s./ * pyr. *pur-. me|utim. obrazovane od korenova *per-. krzno)Œ. Smatramo da se ovde radi o oblicima obrazovanim od osnove *per. nadimati se (od besa)Œ. {epjeris „id. ~e{.i glagolske osnove *-pyriti. Osporava se izvo|ewe od korena *skep. Moskov tretira razmatrane lekseme kao tvorevine sa prefiksima ~e-.(ÅSSÀ 4:55–56 s.324 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI rijanata: *-periti. *-pyriti. oblika te{ko razlu~iti od kontinuanata *~eperiti se / *~epiriti se (op. rasØoøárivaØâ „{iriti (o krilima). Psl.v. {a-. {e-. *-piriti. kostre{iti (o perju i kosi)Œ./ *(s)per-. {e— verovatno preverbima ([uster-[evc 1971:478–479)./ *pur. dlu`./ *(s)pur. ~eperit’ sa „id. i [pringer 2002:27). postajati napet. sl~.. *ob{~eperiti (se) (id. kostre{iti (perje. Problem ostaje etimologija same osnove.Œ.. ku-. Iako je u svom etimolo{kom re~niku dao druga~ije tuma~ewe. ~a-. praviti se va`anŒ. Time posredno odre|uje i poreklo oblika sa inicijalnim ~e-. ~epyriti „razbaru{ivati (kosu). {e-./ *(s)pir-. {epjeri} „dizati se. To./ *(s)pãr/ *(s)pyr. cit. npr. a ~e-.Œ. Na{ stav ogleda se ve} i u na~inu prezentirawa materijala.)743. rasprostiratiŒ. dijal. ~e{. {o-. zauzimati neprijateqski izgled. bez ikakvog poja{wewa konstatuju da se ova osnova odlikuje ~itavim nizom apofonskih varijanata.v. 30:148).)./ *(s)per. Jo{ jednom se nagla{ava da ova osnova u sastavu analognih slo`enica ispoqava veliku raznolikost prevojnih stupweva (op. me|utim. oblike koji ih sadr`e navodi naporedo sa oblicima bez wih. i tuma~ewe dato s. *~epuriti se tuma~i se kao spoj ekspresivnog prefiksa *~e. [uster-[evc je u jednom ranijem radu bio na pragu pravog re{ewa. *pyr-. koji stoje u me|usobnom ablautskom odnosu (Moskov 1978:354)./ *(s)pyr. glu`. ~u-. Psl.v.

Ipak nije do kraja jasno da li su to apofonske varijante j e d n e osnove ili je u pitawu n e k o l i k o etimolo{ki razli~itih osnova koje su se zbog sli~nosti semantike i glasovnog sklopa — naknadno pribli`ile. nap.OSNOVE: 31) PERITI 325 cit. 744 Varijantu *(s)pur.koji se javqa kod oblika o/ã-reda (op.autor obja{wava kao dopunski prevojni stepen sa vokalom -u. Varbot 1984:125. . ali mu Varbot zamera na suvi{e slobodnom pristupu semanti~kom aspektu prezentiranog materijala. 477). ostatak iznetih potvrda predstavqa nesumwiv dokaz da je ovde zaista do{lo do me{awa ablautskih redova (v. {to za posledicu ima da se u ovu leksi~ku porodicu svrstavaju i one lekseme koje joj ne pripadaju. cit. Me|utim. 478–479)744. 22).

„rogu{iti se. gorditi se. 746 Up. izraz iskriviti se od smeha. œnapraviti se va`anŒ. (ibid. „dr`ati se nadmeno. kurope~iti se „ponositi se. oholiti se. „v. „isprsiti se. 747 Up. a niko mi to ne}e priznat id. œosmeliti seŒ Potkozarje (Dalmacija). izobli~itiŒ. iskope~it se „iskriviti seŒ. {epuriti seŒ: Video sam Diogena koji se veli~anstveno p e ~ i o i k o p e ~ i o u velikoj purpurnoj ode`di Vinaver (RSA). borbeno statiŒ Uskoci (Stani}).)746. ispe~it œveoma nekoga upla{itiŒ. œokretan. pej. juna~iti seŒ Temni} (RSA). praviti se ve}i no {to jeŒ Kosovo (Elezovi}) is-ko-pe~iti pf. deformisati seŒ: One su stolice iskope~ene — Noge su mu se iskope~ile CG (RSA). Up. ko~operanŒ Potkozarje (Dalmacija) ko-ro-pe~iti se impf. iskope~it se œburno do`iveti neko ose}aweŒ: Iskope~ili smo se o(d) smijeha Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002)745. œnako~operiti seŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002) ras-ko-pe~it se pf.. {ta se on korope~i prema onijem koi imaju preko stotinu Uskoci (Stani})747 745 Up. ukope~it se „naglo umreti. cr}iŒ: Iskope~ila se ona pogan. dr`ati se nadmeno i uobra`enoŒ: Ni{ta se nemo kope~it. va`no. tako|e iz istog izvora ispe~it se œizbezumiti se od strahaŒ: Ispe~i}u se o(d) straha ako mi ko zazvoni u neka doba no}i. „izvitoperiti. iskriviti. œnaglo umreti. kuropecati se „praviti se va`anŒ (Vuk 1818). iz istog izvora izraz ostat ukope~en œskameniti se od straha ili drugog iznenadnog uzbu|ewaŒ. (ibid.326 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 32) PE^ITI 32) PE^ITI ko-pe~iti se impf.) u-ko-pe~it se pf. go-ro-pe~iti se „ko~operiti se. cr}iŒ: Ne}u – pa da }e{ se sad tu ukope~it! Vasojevi}i (Stijovi} 1990) o-ko-pe~an adj.verovatno se radi o ekspresivnom . ko~operiti seŒ: Ako ima dvaes brava. Kod oblika sa inicijalnim go. œpremreti od strahaŒ id. ko~operiti se. iskope~iti se „iskriviti se. kope~it se œko~operiti seŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). kope~it se „id. œrastrgnuti seŒ: Raskope~ijo san se od posla. razmetati seŒ CG. jedan {pijun mawe Vasojevi}i (Stijovi} 1990) na-ko-pe~it se pf. e ja znam da slomim rogove! Zagara~ (]upi}i 1997).

Œ. pe~it se „maziti seŒ Barawa (Sekere{ 1977). ra{iriti nogeŒ. ispup~iti seŒ. Zagreb 1957. 748 Kurkina navodi primer iz: T. nape~iti se œnaqutiti se. 68.Œ BiH (RSA). ispe~it se „id. Potkozarje (Dalmacija). œlepo se obu}i i zauzeti izve{ta~enu pozuŒ id. œrazmetati se. raspe~it se „id. praviti se va`anŒ Potkozarje (Dalmacija). œgizdati se.) VARIJANTE: ko-pe}iti se impf. „iskriviti seŒ Qe{tansko (Te{i} 1977) fonetskom alternirawu k : g (bezvu~ni : zvu~ni suglasnik). „mazitiŒ. Mati}.Œ Brusje (Dul~i}i 1985) nape~iti se pf. . oholiti seŒ. truditi. Rad JAZU 315. kad ne more{! Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}) è pe~iti impf. repe~iti se „upiwati se. nape~it se „namestiti se. Lexicalia iz starih hrvatskih pisaca. ti si veliki de~ko Qe{tansko (Te{i} 1977). ukru}enoŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). œgizdavo hodatiŒ (RJA). „nadi}i se. „praviti se va`an. pe~it se „kriviti obraz (osobito usta) prema kome za poruguŒ Brusje (Dul~i}i 1985)749 ispe~iti se pf. raspe~it se œra{iriti se na nekom prostoru ne daju}i drugome mestaŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002) upe~it se pf. pojaviti seŒ. œnametqivo stati. 749 Up. œrazvu}i. razmetati se. pe~it se œdr`ati se izve{ta~eno. dok je kod druga dva oblika mogu} uticaj glagola kur~iti se „penem imitorŒ (Vuk 1818). „raskora~iti. raspe~it œrastrgnuti nekogaŒ. repe~iti se „praviti se va`an. {epuriti seŒ (Kurkina 1986:111)748. bekeqiti seŒ. repe~it se „naprezati seŒ: Ne repe~i se. (ibid. œpreterano se mazitiŒ [abac (gra|a ERSJ).Œ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990). izbe~iti seŒ (RSA). Segedin (gra|a ERSJ). iskope}iti se pf.OSNOVE: 32) PE^ITI 327 ?re-pe~iti impf. razma}i nogeŒ Uskoci (Stani}). raspe~iti se „raskora~iti se. iz istog izvora be~it se œid. pe~iti se „be~iti se. „kriviti se (o predmetima)Œ. stati (negde gde nije mesto za to i gde nekome smeta)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). œ(na nekoga) pogledati sa grimasom na licu. nastojati (da se odr`i)Œ Vrgada (Juri{i}). kruto se pona{atiŒ Uskoci (Stani}). „kreveqiti seŒ. razma}iŒ Uskoci (Stani}). „umiqavati seŒ: Nemoj se pe~iti. „id. napu}iti ustaŒ Ro`aje (Had`i}) raspe~iti pf. œra{iriti o~i u ~u|ewu ili strahuŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002).

Skok I 427 s. al’ ga sad `alos’ potrevila ba{ u „aminŒ. i ÅSSÀ 22:226 s../ *pe~-. nadimatiŒ (Kurkina 1985:20–21)752. a sili se.-h. kao da je {to kadar — Neko je slab. „v. trsiti seŒ Makre{ane (RSA)751 · Prema Kurkinoj. iskobeqati seŒ: Jedva kowi ispe{a{e iz blata Lika (RSA) verovatno stoje u vezi sa psl. „zauzeti va`an. kope~iti predstavqaju kontinuante psl. Zorunovac. iskope~iti (sa umetnutim ko-) (Skok I 129 s.-h. nastale kao rezultat prevoja *pok-. *spexã. naduti se. s. glagoli pe~iti (se). bebekati). gde te uhvatim. ispe{ati „izvu}i se s mukom. *napu~iti (se). Sokobawa (RSA)750 na-ko-pe{iti se pf. lokalnu tvorevinu koja se rano ukqu~ila u ablautske odnose (o tome svedo~i prisustvo prefiksa ko. œzagledati se uko~eno. on nema krajwe niti jedinstveno obja{wewe za oblik bez prefiksa. osnove *pek. „juna~iti se. *napo~iti (se). nape~iti „napr~itiŒ kao ekspresivan glagol. bekeqiti seŒ (Skok II 628 s. kad se ispe{io bez para (RSA). {epuriti seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). Obja{wavaju}i glagol be~iti kao onomatopeju (v. *po~-. uma}iŒ Kosovo (Elezovi}). 22:233 s. V. Semantiku glagola „oholiti se. kope{trit se „praviti se va`an i sna`an. na}i seŒ: Nije on siroma’ . kobacati.328 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ko-pe{iti se impf. pa sve digli Para}in.v. ispe{iti se „zadesiti se. ali je nejasno da li ga tu navodi kao onomatopeiziranu varijantu ovog glagola. œistu}i.v.u strukturi oblika kope~iti). izdi}i se. gore).v. iskola~iti o~iŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija) ko-ro-pe{iti se impf.). 752 Up. te se nasladih biju}i Leva~. nadmen stav. *pospe{iti (v.v. nape~iti se „nakititi seŒ. ili kao 750 Up. 751 Oblici ispe{iti „na}i. Iako i Skok u obliku kope~iti izdvaja prefiks ko-. otimati seŒ: On se sam kope{a Leva~ (RSA). Glagol kope~iti (se) pomiwe i s. ispu~iti se „isturiti se. prebitiŒ: Du{a je tvoja u mojim rukama. zate}i nasamoŒ: Ispe{ih ga lepo u poqu. nako~operiti seŒ Para}in (RSA) u-ko-pe{it (se) pf. ispu~iti „izbuqiti. Tupi`nica. Na jednom mestu tuma~i pe~iti se „gizdavo hodatiŒ. i{~ikava drugog..v. „usprotiviti se tvrdoglavoŒ. ispe{it se „izvu}i se. Skok konstatuje da ta onomatopeja ima i varijantu sa p: pe~iti se „kriviti lice prema nekomeŒ. ispe{i}u te Leva~. koji je u vezi i sa pe~iti se „be~iti se. zate}i se. kope~iti seŒ: Pa onaj mali kope{i se da se bije. . œiskoristiti zgodnu priliku u odnosu na nekoga radi ostvarewa svojih nameraŒ: Deca ispe{e majku kad nije kod ku}e te u~ine ne{to {to im nije dozvoqeno Leva~. Ona tretira glagol pe~iti (se) kao s. Ispe{ili me kad ja otidoh u Para}in. kreveqiti seŒ autorka izvodi iz osnovnog zna~ewa ishodi{nog *po~iti — „dizati. Nije sigurno da ovamo spada i ko-pe{ati se „braniti se. ispe~iti. on se tad kope{i Para}in. nadneti seŒ (RSA). dospjeti). razroga~iti (o~i)Œ.v.

rappezzare (Juri{i} s. up. upaqena pocrvenela ranaŒ. ko-ro-pe{iti. u vezi sa pejik „glasnikŒ. semantika nas primorava da i wega uvrstimo me|u ovde razmatrane lekseme. s jedne strane. Po{to se oblik k-re-be~iti se mo`e izvesti iz ke-re-be~iti se (kao rezultat gubqewa vokala u prefiksu ke-). Up. praviti grimaseŒ (up. Me|utim. œbrz. i re-be~e se (v. mogu}e je pretpostaviti i postojawe neposvedo~enog oblika *ke-re-pe~iti se.OSNOVE: 32) PE^ITI 329 paralelu za oblik sa prefiksom ko. nije jasno poreklo inicijalnog re-. glagole uz sln.(Skok II 117). Kurkina neopravdano navodi hrv. savijatiŒ koje se. nadimatiŒ > „kriviti. zakovrnuti). a s druge — u „umretiŒ (up. razmetati se. u kojima je do{lo do promene krajweg suglasnika osnove (~ > }. -ro-. [kaqi} neopravdano smatra da je pe~iti se turcizam. kreveqiti seŒ. Oblik korope~iti kod Skoka nije zabele`en. ko-ro-pe~iti : ko-pe{iti. kekeriti se). osnove *rãp(Kurkina 1986:111). moglo tretirati kao pomenuti element sa likvidom. po na{em mi{qewu. U obliku ko-ro-pe~iti se do{lo je do pro{irewa prefiksa koelementom koji sadr`i likvidu. ko-pe{iti (Skok ih ne pomiwe) za sada mo`emo objasniti samo kao varijante glagola ko-pe~iti. Ono bi se. fig. Juri{i} pomi{qa na aloglotsko poreklo vrgadskog oblika < it. k-re-be~iti se „praviti se va`an. nadimatiŒ > „nametqivo stati. kriviti se „savijati se. Oblike ko-pe}iti. be~iti). kao kontinuante psl. razvilo u „be~iti se. {epuriti seŒ (RSA). istole~iti se. Semanti~ki razvoj ishodi{nog *po~iti tekao je zapravo u dva pravca: a) „dizati. . okretanŒ ([kalji} 632 s. Indikativan je potpuni tvorbeni i semanti~ki paralelizam oblika ko-pe~iti. *pe~iti. upe~iti se).). pridev repe~ „o o~ima besnog psa. Stoga se i oblik pe~iti se u zna~ewu „be~iti se. nakon ~ega je ostalo samo re-pe~iti.v. bekeqiti seŒ tako|e mo`e uvrstiti u kontinuante psl. ko~operiti seŒ i b) „dizati. ispre~iti seŒ > „oholiti se. ~ > {). u kojem se izgubio ceo ekspresivni prefiks ke-. [to se ti~e oblika re-pe~iti (Skok ga ne pomiwe).v. jo{ i ke-re-be~iti se.

(RSGV). lamprda~a œid. laprdatiŒ CG (RSA) la-prda m. „zapri~ati seŒ Uskoci (Stani}) }a-prda f. „alapa~astŒ Ni{ (RSA). nespretna `enaŒ Mihaqevi}i (Peru{i} 1993) la-prda~a „toroku{a. „brzoplet. Mali Zvornik. laprda 3. œveselo pri~ati. „alapa~aŒ Du~alovi}i. tru}ati. tru}ati. Srem (gra|a ERSJ) . sg. lupetatiŒ Vrhovine. laprdati œid. brbqivicaŒ Draga~evo. alaprdast „brzopletŒ Leskovac (Mitrovi}) la-prdati / laprdati impf. (ibid. œgovoriti koje{ta. pogrd. Rovca (Bjeleti} 1993:38). {eprtqastŒ Ni{ (RSA) }a-prdati impf. CG (RSA). „v. alaprdast adj. Potkozarje (Dalmacija). napri~ati se kojekakvih glupostiŒ id. Split (Vidovi} 1990).Œ Vojv. pogrd. laprdan „la`ovŒ Lu`nica (Mani}). }askatiŒ. Zagara~ (]upi}i 1997). lamprda „debela. Ma~va (gra|a ERSJ) la-prd-iw-ati pogrd. pogrd. pogrd. „pri~ati natenane. Lika (RSA). pogrd. 2004) za-la-prdati pf. lamprda f. œbrbqivicaŒ CG (RSA). Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. „brbqivacŒ Vrawe (Zlatanovi}).330 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 33) -PRDATI 33) -PRDATI a-la-prda f. laprdat Vasojevi}i (Bori~i}). laprdati Uskoci (Stani}). lamprda~a „tra~ibabaŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986).). samo za te`e vawske posloveŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}) la-prdast adj. (ibid.) la-prnd-ati impf. „po~eti pri~ati kojekakve lakrdije. Prijepoqe (gra|a ERSJ). udariti u neozbiqno i besmisleno pri~aweŒ CG (RSA) iz-la-prdati pf. œgovoriti koje{ta. }aprdati „pri~ati glupostiŒ Srem (gra|a ERSJ) za-}a-prdati pf. Jadar. (RSGV). pogrd. laprdat [umadija (Grkovi} 1982). pogrd. lamprda~a „`ena. „zanovetawe. œosoba koja pri~a koje{taŒ id. naklapatiŒ. izlaprdat (se) „izbrbqati (se)Œ Zagara~ (]upi}i 1997) na-la-prdat se pf. naprdaweŒ. „ispri~ati {to neozbiqno. „nabrbqati se. laprdati Unac (Jovi~i}). œpri~ati koje{taŒ Uskoci (Stani}). besmislenoŒ Du~alovi}i (RSA). lupetatiŒ Draga~evo. laprdan œmu{ka osoba koja pri~a glupostiŒ Vojv.Œ CG (RSA).

vesele stvari. koja mnogo pri~a i brzo prenosi sve {to ~ujeŒ (RSA). lupa~aŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). trabuwati. loj-prda œnamigu{aŒ Unas (Jovu~i}). ka`i-prda „osoba koja ne ~uva tajnu. luca „luckasta. slomiti seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). „neuredan mu{karacŒ id. (ibid. skotrqati se. œpasti. „neuredna `enska osobaŒ Uskoci (Stani}) {o-po-prdile m. ka`iprda „sitni potkaziva~Œ Zagara~ (]upi}i 1997). stropo{tati se. luckastŒ. „praznosloviti. „neuredna ili lewa `enaŒ Vrhovine (RSA). „nedovoqno razumna. budalicaŒ (RSA). brbqati. „ona koja mnogo pri~a. œneozbiqna. sru~iti se. lucprdaŒ. torokati. s-prcati (se) „okliznuti se i pasti. „praviti sitne {ale. „ona koja je }aknutaŒ Piva (Gagovi} 2004). si}i padaju}iŒ Wegwevo (gra|a RSA)754 753 Up. nerazumanŒ id. „stara lena `ena nesposobna za ma kakav rad u ku}iŒ Lika. sprdati se. govoriti koje{taŒ (Andri}) }a-la-n-prda f. nepredvidiva osobaŒ Srem (gra|a ERSJ). „luckasta `enska osoba. „pri~ati {aqive. napri~ati seŒ id. budalasta `enska osoba. zamlatasta osobaŒ Zagara~ (]upi}i 1997). Rovca (Bjeleti} 1993:38). tru}ati. pri~ati neobaveznoŒ [umadija (gra|a RSA). vedro. œglupa~aŒ. œneozbiqna. lucprda „luckasta. œpuno i zanimqivo pri~ati. „mrdnuti (zadwim delom tela).) {u-prda f. up. lu-prda pogrd. / m. luca. (ibid.OSNOVE: 33) -PRDATI 331 }a-la-prdati impf. „na}askati se do mile voqe.je vrlo produktivna u tvorewu imenica sa negativnom semantikom. zbijati {aluŒ [abac (gra|a ERSJ) ~a-la-prnd-alo n.) ~a-la-pr-n-dati impf. koprcnuti seŒ (RSA) s-to-prnd-ati se pf. {qo-prda arh. u vezi sa qoska pogrd. u vezi sa lucnut „pomalo lud. lakomislena osobaŒ Uskoci (Stani}) telenprdas adj.)753 ko-prd-ec-nuti se pf. qosko-prda pogrd. ludica. „lakomislen. Vasojevi}i (Bori~i}). bestidnicaŒ Piva (Gagovi} 2004) }o-prdat (se) impf. (ibid. „ludorijaŒ Dubrovnik (RJA) ?{o-po-prda f. luc-prda pogrd. œonaj koji puno i {aqivo pri~aŒ id. „`ena koja se ru`no pona{a. veselo pri~atiŒ Uskoci (Stani}). nepouzdana `enska osobaŒ Unac (Jovi~i}) te-le-n-prda f. }alaprdati nar. œpri~ati gluposti. }askati.) }u-prda f. ali bez mere i smisla. }askati. ne- . nagva`dati. zabavqati (se) kakvom pri~om (ne osobito pametnom)Œ Zagara~ (]upi}i 1997) na-}o-prdat se pf. œ`ena koja pri~a mnogo. }aknut. nabrbqati se. luperda. (ibid. Osnova -prd. sva|alicaŒ Mokrin (Rajkov 1971). sprcat (se) „slomiti se padaju}i sa kakvog visokog mesta. 754 Up.

Piva (Gagovi} 2004). di}i glavu.) po-pa-m-prd-us-iti se. zaprdavati „moqakatiŒ. (RSA. œnako~operiti se. po~eti se osiono pona{ati. „oporaviti seŒ. œgovoriti glupostiŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). .Œ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}). popandrusiti se. osiliti se. „pri~ati koje{ta. ali je neistinitaŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). nako~operiti seŒ. popraviti se. poprnd u siti se „osna`iti se. ohol. poneti seŒ id. {epuriti seŒ Piva (Gagovi} 2004). naprdati se „sprdati se. pogrd. (RSA). podsmevati se nekomeŒ (RSA) naprdati impf. zabavqati (se)Œ. „pona{ati se i govoriti neozbiqno. „sitnica.)755 è pr|et impf. prezdravitiŒ id. fig. 755 Up. œoporaviti se. izmotavati se. „grditi. naprdivatiŒ Uskoci (Stani}). izmotavati seŒ. nadi}i se. zaprdat „id. poneti seŒ. „nadizati se.Œ Uskoci (Stani}). prsiti se. prdlati „id. naprda f. zaprdivati „pri~ati nekakvu pri~u koja ima u sebi i {ale.332 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ?pa-n-prd-us-iti se impf. sg. œometatiŒ Zagara~ (\upi}i 1997). (ibid. izmotavati se. ismevati kogaŒ Uskoci (Stani}). „pona{ati se neozbiqno. „{aqiv~ina. (ibid. Uskoci (Stani}). œzanovetatiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) isprdati impf.. bezna~ajnostŒ Crna Reka (Markovi} 1986) potprdivati se impf. „podsmevati se kome. prndecati. prdwaviti Uskoci (Stani}). komedijaŒ Uskoci (Stani}) poprdi 3.. RJA). prdjeti) zaprdati impf. vulg. {ega~iti seŒ Hrv. iz istog izvora po-prd. zaprdat (se) „zagovarati (se). prndekati „blebetatiŒ Lika (Skok s. „jako udaritiŒ. œzanovetati. opamprdusiti se „nako~operiti se. „qutiti se kra}e vreme pa se umiritiŒ Pirot (Zlatkovi} 1990). {ega~iti seŒ: Naprdati . œzbijati {alu. œumoriti se od te{kog putaŒ Zagara~ (]upi}i 1997). ko~operiti seŒ Uskoci (Stani}) o-pa-m-prd-us-iti pf. ru`itiŒ.u s-iti se . zakeratiŒ CG (RSA). isprdati se „izrugivati se. pogrd. mnogi vele i l a p r d a t i: Nemoj tuda naprdati Dalm. tako|e popardusiti se „pokazati se nadmen. Lika (Ajxanovi} 2002) hotice se sjuriti niz kakvu strminuŒ. zboriti kao kakav veqi ~oek.v. Segedin (gra|a ERSJ). i Herc. {aliti se. a ovamo je niko i ni{ta CG. popardusiti se pf. zanovetatiŒ: Naprdati ‰zna~iŠ zanovetati. poprdica f. {eretŒ. pf. podi}i se. œ{ala. prda~iti se œpodsmevati seŒ ^enej (Mari} 2002).

up.OSNOVE: 33) -PRDATI 333 sprdati se impf. lupkati (l. U re~niku se oblik izvodi od sprdati se umetawem glasa c ispred infinitivnog nastavka -ati kao u gucati od gutati. i ~prkati se „podsmevati se. canca) dovodi u posrednu vezu sa ~an~a „besposlica.v. a-la-vu`da „vrdalama. . „rugati seŒ (RJA)756 · U osnovi svih navedenih oblika le`i glagol prdeti < *pârdeti „furzenŒ757. {prdqavac „~ovek koji je dostojan preziraŒ Srem. kao u kapkati. 758 Ne mo`e se osporiti izvestan uticaj onomatopejskih glagola lapati. ismejavaweŒ. ERSJ 1:103). rugawe.(ako ga ne tuma~imo kao palatalnu varijantu prefiksa ~a-) u vezi sa zameni~kim prilogom }a < tja. 757 O ovom glagolu v. Up. bacati od badcati. prevarant. Oblik }alaprdati nije registrovan kod Skoka. {prka „pogrda. Skok pomiwe oblike laprdati i }aprdati s. podrugivati se. }a). laparati. ali bez obja{wewa (Skok III 29–30). U re~niku se potowi oblik izvodi od osnove koja je u sprdati se. }a-(la-) (Bjeleti} 1993:38. Bezlaj III 108. sprdati seŒ Dubrovnik (RJA).prionuo nastavak -lent ispred infinitivnog nastavka. {prlentati „rugati se. Tomanovi} smatra ove glagole rezultatom kontaminacije: laprdati = labarati + prdeti. ismejavati se. Ispred wegove osnove (~iste ili modifikovane) alterniraju razli~iti ekspresivni prefiksi.v. Oblik alaprda u tvorbenom pogledu nije usamqen. Posledwi oblik pokazuje da se osnova -prcati < -prdati osamostalila i poklopila sa homonimnom prcati (v.v. U oblicima laprdati i }a(la)prdati izdvajaju se prefiksi la-. bez sumwe.v. Up. Machek 482–483. naime. zadirkivati se {alomŒ Srbija (RJA). sprdati seŒ BiH. imaju funkciju intenzivirawa zna~ewa ishodi{nog oblika. a-la-voj756 Ovamo i {prdati se „id. podsmevati seŒ Uskoci (Stani}). ruglo. Oblik }aprdati (s. Nije sasvim iskqu~eno da je prefiks }a. prcati) pa se i na wu dodaju ekspresivni prefiksi. {prdwa „sprdwa. ismejavaweŒ Dubrovnik. I ekspresivni prefiksi. Sali na Dugom otoku (RJA). 40). Skok I 347 s. on je pak od {prd-k-ati. ~ankolizŒ Pirot (v. govorio ili se i daqe govori. rug. koji se.c. lapandati „brbqatiŒ na glagol laprdati. Skok III 29–30 s.). i to tako {to je na osnovu sprd-. {prd. {prkawe (RJA). zadirkivati. {prkati se „sprdati se. Up. U re~niku se imenice izvode od nepotvr|enog glagola {prkati (se). naro~ito s obzirom na wegovu funkciju poja~awa pred predlozima do. cianciare „govoriti kroz {aluŒ.Œ Dowi Rami}i (Malba{a 1976). lakrdijaŒ < it. smatraju}i da je u wemu do{lo do napu{tawa reduplikacije i pojave palatalne afrikate } < ~ (Skok I 250–251). prdjeti. u (o ovom prilogu v. }aprdati = }askati + prdeti (Tomanovi} 1938–1939:212)758. podrugivati se. bockati kogaŒ. i {e-m-prcati se „{aliti se. p rdjeti. Usko~ki glagol dokazuje iznetu tvrdwu. i {prcati se „{aliti se.

neozbiqan. -muwati). brbqivacŒ (Vuk. u krajwoj liniji u vezi sa kurac „penisŒ (Vuk 1818) (o ju`noslovenskom nazivu za mu{ki ud v. gubqewem inicijalnog suglasnika datog ekspresivnog prefiksa. ni~eg se ne stidi i ne ustru~avaŒ Zlatibor (v. brbqati. Navedeni primeri svedo~e o postojawu i ovakvog tvorbenog modela. protalankurati „nemarno. œraditi ne{to bez ikakvog reda i planaŒ. Ovamo mo`da jo{ i ka-la-kurnica f. `enskaro{Œ Uskoci (RSA). iz istog izvora i telentratati „nerazumno. samo smetaju Kolubara (gra|a RSA). I za oblik telenprda posvedo~ene su tvorbene paralele. vetropirŒ (v. Loma 1999). vrlo zanimqiva leksi~ka grupa: a-la-kura f. bludnicaŒ. {alaŒ Draga~evo. sprdwa. Kao semanti~ku i donekle tvorbenu paralelu up. œkurvaŒ. Para}in. „koji je slobodnog pona{awa i izra`avawaŒ Zlatibor (Milovanovi} 1983). œpro}i po selu ili drugde bez nekog naro~itog ciqa. lakomislena osobaŒ. œ`enskaro{Œ. nerazumanŒ Uskoci (Stani})760. sprdati se. ^a~ak. proskitatiŒ Uskoci (Stani}). . }a-la-n-kura „koja nema ose}aj stida. 760 Up. kako bilo uraditi neki posaoŒ. telenprda prefiksi se pro{iruju elementom sa likvidom -la. kurla~a pogrd. talandura „skitara (tako|e o kravi. up. ovci)Œ. te-le-zvrkan „badavaxija. Sikimi}). ovnu)Œ. kuretati „govoriti koje{ta. blebetatiŒ Para}in (RSA). kurwa „{ega. ~a-la-n-kura „ona koja se bestidno pona{a. talankura / }alankura / ~alankura : alakura759.). „`enska osoba koja se slobodno pona{a i izra`avaŒ. jer se isti tvorbeni postupak primewuje na razli~ite osnove. skitnica. {aliti seŒ Temni}. bezobzirna. alakuras adj. up. œbudala{tinaŒ [abac (usmeno B./ -le-. poro~naŒ Piva (Gagovi} 2004). œglupa osobaŒ. kalamuwa : alamuwa (v. Temni}. ovla{ radiŒ. Za svaki od ovih oblika mo`e se pretpostaviti da je nastao od nekog oblika koji sadr`i ekspresivni prefiks pro{iren elementom -la-. a-la-kura „`enska osoba koja se slobodno pona{a i izra`ava. „manguparija.334 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI da „neodgovoran i prevrtqiv ~ovekŒ id. olo{. ERSJ 1:110–111). (ibid. kurla{ pogrd. ~ovek bez vrednostiŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995). blebetalo. a-la-muwa „brzoplet. smu{eno ne{to raditiŒ. O tome svedo~i paralelno postojawe slede}ih oblika: }alanprda : alaprda. neradnik. kolo-vornica „skup veselog i bu~nog mla|eg svetaŒ Qe{tansko (Te{i} 1977) : tala-vornica „veliki broj qudi na jednom mestu. 759 Ovo je. koji juri za `enama. }alankur „id. blebetatiŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). te-le-n-trta „nedovoqno razumna. ta-la-n-kura. „mu{karac koji se skita. sa tvorbenog aspekta. poro~na (obi~no o sredove~noj `eni)Œ. verovatno u vezi sa kurwati „{ega~iti se. kalakurnica „ludnicaŒ. (obi~no o mladi}u)Œ. gu`vaŒ [umadija (Grkovi} 1982). kala-kurdija „masa zaludni~araŒ: Skupila se neka kalakurdija. lakouman ~ovek. RSA). U oblicima }alaprdati. „neorganizovana dru`ina. skup deceŒ Lapovo (gra|a RSA). talankurati „skitatiŒ. kuretat „govoriti gluposti. „`ena koja se skita. bezo~na. talankurile „onaj koji je sklon skitwi (tako|e o volu. {qamŒ Qe{tansko (Te{i} 1977). œosoba koja ne{to slabo. coll. U ovim slu~ajevima radi se o onomatopejskim osnovama. koja je lakog morala. brbqati. kuretalo „onaj koji kure}e. ERSJ 1:105). telentrtas „lakomislen.

Obja{wewe dato u primeru nije samo rezultat narodne etimologije — oblik je zaista slo`enica nastala od lupati i prdeti (budu}i da oba glagola kao sekundarno razvijaju zna~ewe œpri~ati koje{ta.OSNOVE: 33) -PRDATI 335 Ne{to je druga~ija geneza oblika {opoprda. œosoba koja sva{ta pri~a. lopoprda „r|ava `enska osobaŒ. neugledno odevenŒ Pirot (Zlatkovi} 1990). prdeknuti „udariti koga da se ~uje kao prdacŒ Dubrovnik.pro{irena nazalom -n-761. pa na wegovo mesto dolazi {o. up. Knin. RJA s. pri~alicaŒ: Oni lopoprda ne zna ni {ta e ispri~o. BiH (RSA). uo~ava element -to. 762 Za zna~ewe up. (RSA). zabiti. prndekati „brbqati. primorje (RJA)762.)763. dakle. v. udariti seŒ Pro761 Koren -prd. isprndecati œizbiti.~esto podle`e sekundarnoj nazalizaciji. œzabosti. 763 Up. up. lupoprd „onaj koji pri~a koje{ta. (Zlatkovi} 1989). On se verovatno mo`e objasniti u kontekstu slede}ih obrazovawa sa osnovom -prdati: lupoprdati „pri~ati koje{ta.v. U obliku koprdecnuti izdvaja se prefiks ko-. }u{kamaŒ Lika (RSA. prdjeti). prdecati se „bacati seŒ Lepetane. prndo{e „cr}i (iz kletve)Œ id. prdjeti). na prvi pogled tvorbeno neproziran. prdele~iti „pasti. i sprndosan „pocepan.u obliku {o-po-prda. prdjeti).v. lopoprda. . RJA). prndecati. isprdjeti „izbitiŒ Lika (Skok s. a samim tim i desemantizuje: lopoprdati pogrd.). zadenutiŒ Banat (RSA). Boka (Skok s. i prdeknuti „pasti onako da se ~uje prdacŒ (Vuk). U wemu se. lupetatiŒ: Lupoprdati mu do|e kono lupati i prdeti. lupoprda pogrd. naprndi{iti se œzainatiti se u dokazivawu ~egaŒ id. semanti~ki bliske oblike skondrqati se „strovaliti se. up. up. (RSGV). œpodvalitiŒ. razla`e se na slede}i na~in: s-to-pr(n)d-ati se. koji mo`e da alternira sa drugim takvim formantima. iz semanti~kih razloga doveli smo glagol stoprndati se u vezu sa sprcati se „okliznuti se i pasti. œzapaliti cigaretuŒ Vojv. „pri~ati koje{taŒ.v. Oblik stoprndati se. skobrqati se „skotrqati seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). lopoprdaqka „id. Zbog toga prvi deo re~i po~iwe da se do`ivqava kao ekspresivni formant lo-(po-).Œ Uskoci (Stani}). pa {ta iza|e. kao wegov ekvivalent bez formanta -to-. Sa formalne strane obliku stoprndati najbli`e stoji glagol s-prndati „biti rasipanŒ: Lako je s tu|im sprndurat Hrv.i osnova -prd. slomiti seŒ (< s-prd-cati. isprndekati. „lucprdaŒ Bosna (RSA).v. œzaka~itiŒ. Me|utim. lupetaŒ Piva (Gagovi} 2004). zaprndecati vulg. istu}i {amarima. za zna~ewe up. zaleteti seŒ Bukovica. i {u-prda. govoriti koje{taŒ Lika. zaprndecati se œzagnati se. skotrqati se niz nasipŒ Banija i Kordun (Petrovi} D. lupetatiŒ). up. œkrupna `enaŒ. U potvrdama koje slede prvi deo slo`enice se modifikuje. sprdet „utro{itiŒ Kosovo (Skok s.

pro{iruje razli~itim sufiksima. Inicijalno pa. pa-). govoriti koje{taŒ. prd-uk-ati itd. uobra`ena osobaŒ.(up.mo`da je po poreklu imensko-glagolski prefiks pa. uzdizatiŒ. . sa obrnutom pozicijom komponenata slo`enice — veqeprdati. oja~ati. veqati se „praviti se va`an. uprdeveqit se „osiliti seŒ. veqoprdati „praviti se va`nimŒ CG (gra|a RSA)765. }askati. osamoprditi „osamostaliti se. praviti se va`an. up. „mrdati seŒ. U oblicima sa ekspresivnim prefiksima realizuju se slede}a zna~ewa wegovog semanti~kog spektra: „brbqati. œuobraziti se. a mewa se i mesto na kome se pojavquju). 765 Up. „razmetati se uobra`enom snagom ili pame}u. Skok s. i prdeveqit se pogrd. Glagol prdeti upotrebqava se u ekspresivnom govoru kao pejorativna metafora razvijaju}i razli~ita zna~ewa (v. ko~operiti seŒ CG (RSA).336 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI {}ewe (Vuji~i}). 764 I ina~e se osnova prd. usamoprditi se „uobraziti seŒ Piva (Gagovi} 2004). poprdusiti se) u procesu ekspresivizacije glagola. Bjeleti} 2002:116–117.pro{iren nazalom -n-. prdeleknuti „prevrnuti se.v. Da je u pitawu izuzetno ekspresivan glagol svedo~e wegove brojne varijante (u wima. „pastiŒ. postati umi{qenŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). U obliku panprdusiti se izdvaja se osnova prd-us-iti764 i prefiksalni element pa. veqati „hvaliti. U pogledu zna~ewa up. prd-ec-ati. izme|u ostalog. prdeveqa „umi{qena. biti umi{qenŒ. prd-ek-ati. prdjeti). „ko~operiti seŒ. v.(v. alterniraju nazali n / m. pastiŒ Sjenica (gra|a RSA). osiliti seŒ Uskoci (Stani}). a mo`da je nastalo od œnormalnogŒ prefiksa po.

œ~eprkaju}i upropastiti. Uskoci (Stani}). nejasnoŒ Zagara~ (]upi}i 1997). œmalo ne~ega {to je iskopanoŒ. p r { k a t iŒ. ~eprkat „iskopavati ~eprkawemŒ. œtrag od ~eprkawaŒ Brusje (Dul~i}i 1985) 766 U izvoru nije dato zna~ewe. ~eprkati œgrebati. Potkozarje (Dalmacija).Œ Vasojevi}i (Bori~i}) i{-~e-prkati pf. „grepsti kanyama odbacuju}i zemqu unazad. œid. kopaju}i izdupstiŒ (RSA). Uskoci (Stani}) na-~e-prkati se pf. ~eprkat „grepsti da se {to iskopaŒ. œispitivati ne{to zamagqeno. „~eprkaju}i raskopati. razgrnutiŒ Uskoci (Stani}). œ{eprtqaŒ Unac (Jovi~i}). œkopati zemqu u potrazi za hranom (o `ivini)Œ Segedin (gra|a ERSJ). ovla{. kopkaju}i izbaciti. radukatiŒ Uskoci (Stani}). œprekopavati. skriveno. œosoba niskog rastaŒ Uskoci (Stani}). œid.OSNOVE: 34) -PRKATI 337 OSNOVE: 34) -PRKATI 34) -PRKATI ~e-prkati impf. ma~ki)Œ. ~eprka f. (RSA) ot-~e-prkat pf. œraduckatiŒ Vasojevi}i (Bori~i}). o{tetiti. œ~eprkawem zatrpati. „onaj koji ~eprkaŒ. ispetqati se. fig. ~eprkat „~eprkatiŒ Briwe (Finka/Pave{i} 1968). izvaditi (iz zemqe)Œ fig. pretra`ivatiŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). (RSGV). œpretra`ivati po stvarima. rovikatiŒ Unac (Jovi~i}). fig. kopkatiŒ. œpomalo raditi. Vojv. tajnoŒ. rasipati (o koko{i i o qudima)Œ Brusje (Dul~i}i 1985) za-~e-prkati pf. „po~eti ~eprkati. za~eprkat œid. ~eprkat (ceprkat) Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} 1990)766. œ~eprkaju}i. ~eparkalo n. œpreturati. povr{no pro~eprkatiŒ. i{~eprkat Zagara~ (]upi}i 1997). œzagrepstiŒ. . bilo kako zakopatiŒ (RSA). œupornim tra`ewem prona}i. kopaju}i nogama zemqu tra`iti {to za hranu (o koko{ci. „~eprkaweŒ. „~eprkaju}i. œmalo. ~eparkat „~eprkati.Œ Potkozarje (Dalmacija). ~a~katiŒ.Œ. pretra`ivati. otkriti ne{to dotad nepoznato. rasturati. œ~a~kati zemquŒ. i{~eprkati se „izvu}i se s mukom. iskobeqati seŒ (RSA). Potkozarje (Dalmacija) ~e-prk m. fig. œpri~alicaŒ. Potkozarje (Dalmacija). œbrbqatiŒ Lika (Ajxanovi} 2002). „provesti dosta vremena u ~eprkawuŒ Herc. pokvariti ne{toŒ. œotkriti tajnuŒ Vasojevi}i (Bori~i}) ra{-~e-prkati pf. œrazgrnutiŒ.

. kopkatiŒ [umadija (gra|a RSA)767. kopkati. Autorka pomi{qa da bi. ve} o osnovi -prkati. ~epa). ~aprkati „id. koji u odgovaraju}em zna~ewu nije potvr|en (ili sa~uvan?) kao samostalan768. 769 Oblik ~aprkati mogao bi biti i od ~apati. tj. i to samo u poslovici: Ko pr~e.-h. ~ep. ali mu zamera {to ne obja{wava poreklo r u ovoj re~i (Tomanovi} 1938–39:213). œpreturati. Varbot rekonstrui{e psl. 767 Up. mogu ka sam zaludan. kontinuanta ovog psl. ~eprkatiŒ. ne sr~e Banat. glagol *pãrkati (se) sa op{tim zna~ewem „~eprkati. up. s obzirom na semanti~ku bliskost i realnost prefiksa ~e. *perk’. *~upiti obrazuju derivati istog tipa. kopati po zemqi (o koko{i)Œ. izbaviti seŒ.ili *perk(u). iz istog izvora i }epirkati œid. Sam pak glagol *pãrkati (se) Varbot smatra vrlo arhai~nim obrazovawem. i Grickat 1955–1956:70. odatle „pomalo raditiŒ. „otkriti. ~eprkatiŒ). Osnovna zna~ewa navedenih oblika su: „grepsti. preturati. „izvu}i (se).mogu biti normalna i produ`ena baza istog korena (e iza ~ > a).338 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ~a-prkati impf. Skok izvodi glagol ~eprkati od ~epati. kapati. Prefiks ~e. gde se tvrdi da se od bliskozna~nih glagola *~epati. koji se u ostalim slovenskim jezicima sa~uvao samo sporadi~no.u ~eprkati izdvaja i Moskov 1965:71.(-ar-. Polaze}i od blr.Œ: [ta radim. doznatiŒ. -er-) daju povoda onomatopeizirawu glagola.v.c. pa otuda i ~ep-r-kati (Skok I 307–308 s. œ~eprkati. œpretra`ivatiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) · U osnovi navedenih potvrda le`i glagol -prkati. tra`itiŒ. Osim toga. glagola mogao biti oblik ~eprkati. „gaze}i nogama pr{katiŒ. s. .„kopati.u starim slovenskim obrazovawima. pretra`ivatiŒ. smatraju}i da razna pro{irewa osnove ~ep. Eve }epirkam ne- 768 U RJA je registrovan samo oblik prkati „srditi seŒ. *~apati. U prilog tuma~ewu Varbot i Moskova govorila bi i varijanta ~a-prkati. pita{ me. up. On pomiwe i Dani~i}evo mi{qewe da je ~eprkati od ~epati. povezanim sa potencijalnom ie. øorkácca „~eprkati.i ~ap. zemqoradni~kom terminologijom (Varbot 1979:22–24). i Moskov 1978:355. Tomanovi} tuma~i oblik ~eprkati kao rezulatat kontaminacije ~epkati. ~epati + pr{kati. potvrda øorkacca „~eprkatiŒ. riti. (o koko{i)Œ. SP l. koja pokazuje da se ne radi o osnovi ~ep-. Isto kona~no re{ewe nudi se i u SP 2:141–143 s. grepstiŒ (< ie. ispred koje alterniraju razli~iti prefiksi769. up. *~eperiti. {ta.v. œraditi sporoŒ. øorkacâ „grepsti. pored o-baze u kopati.

„v. na brzinu iskopatiŒ (RSA). iskopeqati se „iskobeqati seŒ Gacko (RSA). „izvu}i se. povr{no se dota}i nekog poslaŒ. „lagano.. koporati) ~e-prqati impf. ~eprqati œkopati nogama (o koko{i)Œ Ro`aje (Had`i}). zakopati ~eprkaju}iŒ. z a k o p a t i na brzinuŒ BiH (RSA) is-ko-prqati se pf. za~eprqat œza~eprkati. ovla{. Mo`da od kop-eq-ati. 772 Tako|e ~eprqnuti pf. kV-). „oporaviti seŒ (Skok s. kopeqat se „kobe- i eno se iskoprqa — Ponese godina ko ikad dosle. koprcati seŒ BiH. pomalo poslovati. „v. 771 Up. kako-tako. plitko kopatiŒ Gora`devac (Bukumiri} 1983) za-~e-prqati pf. zakopati. povr{no pro~eprkatiŒ. ~eprqat „~eprkatiŒ Kosovo (Elezovi}). bacakati seŒ: Po~eo se kopeqati na zemqi kao zaklano pile Bosna (RSA). œdovr{iti kakav radŒ Uskoci (Stani}). œkako-tako sahraniti. iskopeqat se „iskobeqati se. za~eprqati œplitko zakopatiŒ. ukopatiŒ. „ne{to malo uzorati ili {ta drugo uraditiŒ. ~eprkatiŒ Uskoci (Stani})772. „po~eti ~eprkati. kopkatiŒ. „za~eprkati. ko-peqati „pone{to raditi. pa se. bilo kako zakopatiŒ Dalm. œposejati kako biloŒ. ~eprl’am 1. za~eprqaju 770 Up. u vezi i sa kobeqati (se) (v. iskoprqasmo Piva (Gagovi} 2004)771 qati seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). izbaviti se (od nekog zla)Œ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). œmalo. Lika (RSA)770 za-ko-prqati pf. „grepstiŒ Vrgada (Juri{i}). fig.OSNOVE: 35) PRQATI 339 OSNOVE: 35) PRQATI 35) PRQATI ko-prqati se impf. „zakopatiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). raduckatiŒ: Prebiram ovu zemqu u ba{~i – ~o’jek mora ne{to da kopeqa Gacko. iskoprcati seŒ CG (RSA). œsahranitiŒ: Umre ~ovjek. zagrnuti. izbaviti se iz kakve nastale krizeŒ: Bija{e privijo od neakve bolesti o-ko-prqati se pf. . œpo~eti ~eprkatiŒ. ~eprqat œ~eprkatiŒ. pritrpati zemqom. 773 U izvoru nije dato zna~ewe. sg. œ~eprkawem zatrpati. BiH. œzagrepstiŒ. kopeqati se „koprcati se. „plitko.v. „v. œprikriti neku ru`nu radwuŒ Ro`aje (Had`i}). ~eprjat / ceprjat Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} 1990)773. „staviti u zemqu. ~eparjat „grepstiŒ Brusje (Dul~i}i 1985). œraduckatiŒ Vasojevi}i (Bori~i}). ~eprjat „~eprqatiŒ Sumartin (Novakovi} 1994). za~eprqati œostaviti zapo~eti posaoŒ Ba~ka (gra|a ERSJ).

(RSGV) i{-~e-prqati „v. batrgati se nogama i rukamaŒ Prijepoqe (gra|a ERSJ) 774 Up. fig. na brzinu. „~eprqaju}i. nemoj koko{ke da ~aprqav rasad! Lebane (gra|a RSA). slabog. „zapo~eti neki posao pa ga ostaviti. „plitko kopatiŒ Vrawe (Zlatanovi}). noktima)Œ Vrgada (Juri{i}) ra{-~e-prqati pf. ra{~eprqat œid. ~eprqci pl. povr{nog kopawa Uskoci (Stani}) ~eprq. {aprqe „sitno graweŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986). 776 Up. œzakopati nehri{}ansku du{uŒ Kosovo (Elezovi}). „~eprkaju}i raskopati. nego ma kako – to se ka`e za~eprqiti ga i nikomu ni{ta! Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). . grebuckatiŒ Rijeka Crnojevi}a (gra|a ERSJ). sg. prona}iŒ Uskoci (Stani}).)776 ~a-prqati impf. alatkaŒ. iz sela u planinu i sl. ne dovr{itiŒ Vojv.340 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI qat „za~eprkatiŒ. „~eprkatiŒ: Pazi.). i kojekako je pretrpati. ~aprqawe n. za-~e-peqiti „napraviti nu`no skloni{te. na}i ~eprkaju}iŒ. „ogrepsti (~aporcima. jedva se izbavitiŒ Uskoci (Stani}) na-~e-prqati pf. „prstŒ. bilo kakoŒ: Ne mo}i ku}u ili kolebu kao {to treba napraviti. „~eprkatiŒ Uskoci (Stani}). sa drugim zna~ewem na~eprqiti œpostaviti ne{to tako da se svakog ~asa mo`e sru{itiŒ Kordun (gra|a ERSJ). œugaziti snegŒ. œslabo. ~aprqam 1.Œ. i podrug. (ibid.. „~eprkaweŒ: ]e dobije{ dete niki boles sâs tvoje ~aprqawe po |ubre! id. i{~eprkatiŒ Para}in. ~eprkaju}i izvaditi.Œ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002) ~eprq interj. „grebu}i naneti povrede nekome. fig. stanŒ: Siroma{ki skunatoriti malo ku}ice . i{~eprqati / i{~eprqiti „izvaditi. œslabe grabuqeŒ id. (ibid. i{~eprqati se „izgrepsti seŒ Poqica (RSA). œs mukom. ~aprqati se œkome{ati se. istro{eno oru|e.. œsaznati. provizorno se utvrditi ukopavawemŒ (RSA) za-~e-prqiti „uraditi ne{to povr{no. za ozna~avawe laganog hoda. i{~eprqati „izgrepstiŒ Vrgada (Juri{i}). ~eprqak m. iskopati ve}u koli~inu ne~egaŒ CG (RSA)775 o-~e-prqati pf. doznati. iza}i uz kakvu uzbrdicu. za~eprqati se „malo se ukopati. 775 Up. „iskopatiŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). za~epr- Ba~ka (RSA)774. izgrepstiŒ (RSA). te{ko. razgrnutiŒ Uskoci (Stani}). ~aprqat œgrebati. da samo ne prokisuje – to na{i zovu za~epeqiti Ba~ka (RSA). i{~eprqati se / i{~eprqiti se „izvu}i se iz kakve te{ke situacije.

*per. rasecati.-h. „pro~eprkatiŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995) ~a-prq m. prqka 3. œdete. „po~eti nespretno kretati. impf. „plitko oratiŒ. *pãrpati (l. ~oprq}a 3. „za~eprkatiŒ: Za~oprqa{e pili}i po pepel i dignu{e pra{inu Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. par~enceŒ. øorøaØisà „rovati zemqu. oti}i polako. koperlec sa./ *por. œk o p a t i nogama.-h. ~eprkati. sg. sg. probadatiŒ. 778 . dovode}i u vezu s. 2004). gusto sejatiŒ. lagano se kre}u}iŒ [umadija (gra|a RSA)778 è prqat impf. IV 52–53 s. pf. pf. *pero „pritiskati. prq obi~no tuma~i kao derivat osnove *pârati. œkanxaŒ. u su{tini. perlec I.vv. imenicu prq „kra}i komad drvetaŒ. micati ne~imŒ (RSA). podupiratiŒ (Skok III 46–47). œpaw od pose~enog mladog drvetaŒ Vasojevi}i (Bori~i})777 za-~o-prqa 3. va|ewe luka i sl. œvrsta r a l aŒ i ka{. na osnovu kojih Varbot rekonstrui{e psl. jo{ i ukr. svode i *pãrkati. gore ~eprq uzvik za ozna~avawe laganog hoda Uskoci (Stani}). ~aprqak œkomadi}. Na srodnost s. œklinŒ. „zadobiti ogrebotine na ko`i. nedoraslo ~eqadeŒ Vasojevi}i (Bo- ri~i}). ali up. prqati nastalo na analo777 Up. sg.Œ. na koje se. *prpajo „~eprkati po ne~em sipkom (o pticama)Œ. 780 Iako se s. œ~eprkatiŒ Crna Reka (Markovi} 1986) · U osnovi navedenih prefigiranih oblika le`i glagol prqati „kopati. œ~esto.OSNOVE: 35) PRQATI 341 i{-~a-prqim 1. upirati.c. gore) (Varbot 1979:23).-h.).sa pro{irewem -p-. perlec „nemarno obra|ivati zemquŒ.-h.„razrezivati. perpolec sa). „~eprkatiŒ Timok (Dini} 1988) na-ta-prqati se pf. paralelan i srodan glagolu *pãrkati (v. o~eprqati œodgaveqati. Mogu}e je da je i s. kopkatiŒ < *prpati. perlec780. i ka{. „plitko okopatiŒ Vrawe (Zlatanovi}) pro-~a-prqati pf. œmotkaŒ. ~ e p r k a t i (o `ivini)Œ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). tuma~e}i potowi oblik kao onomatopeju (SEK III 68 s. id. pej. Varbot smatra da je podjednako mogu}a veza ove imenice sa *per. sg. iz istog izvora ~o-prw~e n. „kopati prqemŒ779. oratiŒ (Skok ga ne registruje). glagola posredno ukazuje i Varbot. ~eprkatiŒ. Oblik je verovatno nastao glasovnim promenama od od-{eprqati. „mawe drvo za{iqeno s jedne strane koje slu`i za o k o p a v a w e. izgrepsti se. glagol *pãrpati < ie. On se mo`e dovesti u vezu sa ka{. ogrepsti seŒ Poqica (RSA) za-{e-prqati pf. iz istog izvora prq m. s. koje Bori{ izvodi od starijeg *perplec < *prpliti „~eprkati. Up. œnokatŒ Rijeka Crnojevi}a (gra|a ERSJ).-h. 779 Up. øorøaØi „sitniti zemqu ralomŒ. prpati „raditi ne{to brzo i nemarnoŒ.v.

v. naro~ito ako se ima u vidu uo~ena bliskost glagola prkati i prqati.v.-h. prtljarija). Oblik koprqati razla`e se na ko. druga~ije Sáawski II 456–457 s. up. Moskov 1978:355. kopernacz: kao ekspresivno pro{irewe od *kopati). Moskov 1965:71. *kopati : *~epati sasvim legitimno782.v. dem. œbiti nemiran. *kopyr-). kontinuantu (pored prqati) psl.-h. za~oprqa. *kopr-.-iter. ~o-. prtiti (se). *kop-ati (sa pro{irewima *kopor-. Skok izvodi oblik koprqati (uvo|ewem q i zamenom sloga or vokalnim r) od koporati. ~oprq}a izdvajaju se prefiksi ~e-. oblika koprqati : ~eprkati kao derivata psl. 782 Za odnos kop-ati : kop-rq-ati up. Tuma~ewu Slavskog priklawa se i Varbot. {e-.i prqati (Bjeleti} 1994a:354).342 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI gan na~in kao ka{. mot-ati : mot-rq-ati.-h. Za oblik iskoprqati se (iz ne~ega) smatra da je izveden iz koprqati ili da je samostalno nastao od iskoprcati se. i Moskov 1978:355. perlat „vaqati se u pesku ili blatu (kao koko{i)Œ Orlec (Houtzagers 1987) kao mogu}i pandan ka{.v. Oblik okoprqati se „oporaviti seŒ obja{wava ukr{tawem sa okrqati se „id. ~eprkati (Varbot 1979:22). koprqati stavqa u red izvedenica od psl.(up. 783 U odrednici je gre{kom izostavqeno o u obliku okrqati se. kopati nogom vrqaju}i tamo amo (Tomanovi} 1938–39:209). 781 Up. ta-. up. ~epa). Iako je tretirawe s. vrteti seŒ. ~o. Ispred osnove prqati alterniraju prefiksi ko-. Skok izvodi oblik ~eprqati od ~eprkati (< ~epati).javqa se i u obliku prp-or-iti se. ono je u izvesnoj suprotnosti sa tuma~ewem koje je autorka ponudila za s.Œ (Skok II 149)783. Bjeleti} 1994a:353–354). prtqati < prtiti (Skok III 59 s. koje smatra onomatopejom. glagol — od *prpqati781. koperlec sa „`eniti seŒ. Oblik koprqati (nogom) tuma~i od kopati + vrqati. Osnova prp. perlec i s. ~e-.v.c. Kao tvorbenu paralelu up. kojim se naj~e{}e i defini{e pra}akawe `ivine u pra{ini (up. zamenom deminutivnog nastavka -kati sa -qati (prema ~etrqati) (Skok I 307–308 s. koje se tuma~i na isti na~in (SEK l. *pãrplati. tj. upu}uju}i daqe na ~eprkati (Varbot 1974:59). ~ak. tj. . pa s. U oblicima ~eprqati. iskopati se iz ne~ega vrqaju}i.. nestrpqiv. ~a-. prpor). ~aprqati. ~a-. ka{.-h. Tomanovi} smatra oblik koprqati se u zna~ewu „koprcati seŒ rezultatom kontaminacije koprcati se + vrqati. iskopati se (iz ne~ega) + vrqati. Bezlaj III 131 s. Skok III 55–56 s.

) (v. ali mu zamera {to ne obja{wava poreklo glasova rqa u ovoj re~i (Tomanovi} 1938–39:210).B. tj. „kopatiŒ. ~eprkati vrqaju}i tamo-amo. „klimavo hodati. izbaviti seŒ. „~eprkatiŒ (> „raditi ne{to povr{noŒ. „oporaviti seŒ). „otkriti. Oblik za{eprqati mogao bi biti u vezi sa {eprtqati (v. . pr~iti). ni`e natoprqiti se (v. ali tako|e i sa {ebrqati „teturati. U semanti~kom spektru analiziranih oblika izdvajaju se slede}a osnovna zna~ewa: „grepstiŒ. hodati nesigurnoŒ Lika (RJA). On navodi Dani~i}evo tuma~ewe oblika ~eprqati od ~epati. neuredno raditiŒ. pro{ebrqati „prohodati (o detetu)Œ Lika (usmeno M. prona}iŒ). up.OSNOVE: 35) PRQATI 343 Tomanovi} smatra oblik ~eprqati „~eprkatiŒ rezultatom kontaminacije ~epati + vrqati. „koprcati seŒ (> „izvu}i se. brqati). {V-). U obliku nataprqati se izdvaja se element -ta-.

Skok pomiwe ovaj glagol s. spr{kati „uraditi po- . ali u zna~ewu „prqati. pr{kati œpomalo raditi sitne. sg. pro}erdati. „id. ~opr{ne se „koprcnuti seŒ Timok (Dini} 1990) za-~o-pr{ka pf. ~eprkati. spiskati novac. raspr{kati „v. lake posloveŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990).344 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 36) PR[KATI 36) PR[KATI ko-pr{kati impf. „na}i ne{to u pra{ini. pepeluŒ Pirot (Zlatkovi} 1988) · U osnovi navedenih oblika le`i deminutiv pr{kati. mrqatiŒ. œovla{ prekriti. plitko zakopatiŒ Tre{wevo (RSA). lake poslove. za~eprkatiŒ. acc. ~eprkati (kao koko{ka)Œ id.Œ Pirot (Zlatkovi} 1988). spr~kati se „v. pepelu i sl. prpatiŒ (RMS). ~eprkaju}i zakopati. sprdati seŒ Uskoci (Stani}). zadirkivatiŒ. uni{titiŒ.Œ: Raspr~ka{e ono malo imawa ko kerovi. (Zlatkovi} 1990) zapr{kati pf. „preturati po ~emu sipkavom. dirkati. pr{kat „~a~kati. spr~kati „potro{iti. pr{ka 3. spr~kati „nepromi{qeno potro{itiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). œpr{kaju}i. kopr{kati se „koprcati seŒ Vrawe (RSA. kako bilo uraditiŒ. tra`iti. ispitivati. zatrpatiŒ: Za~opr{kaj ovoj kravaj~e u pepel. kopr{ka se 3. „riti po p r a { i n i. kopati i sl.Œ. œyarati (vatru)Œ. pr~kati.?). œvrlo lo{e. izraz pr{ka-pr{ka „ne raditi kako vaqa. œprporiti se u pra{iniŒ Timok (Dini} 1988. pri ~emu oba oblika smatra denominalima od prdac (Skok III 29)784. rastresitom. raspr~kati „uludo potro{iti. „bacati zemqu rogovima (o volovima)Œ Zorunovac. 2004) ~o-pr{ka 3. œ~eprkatiŒ. sg.. pomalo orati. raduckati. œbiskati. „prporiti seŒ Bu~um i Beli Potok (Bogdanovi} 1979). Piva (Gagovi} 2004) ispr{kal 3. raspr~katiŒ: Raspr{ka{e sve {to imaju Uskoci (Stani}). naro~ito ako se u obzir 784 Zna~ewa nekih oblika zaista ukazuju na takvo poreklo.Œ: Mlogo volim da gledam kâko se ti~i}i kopr{kaju po pra{inu Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. impf. œdirati u kakvu ne~isto}uŒ. sg. „xarati. ~eprkatiŒ. œobavqati neke sitne. da se ispe~e Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. œugaziti.v. pregledati. upropastitiŒ. upropastiti. „po~eti ~eprkati. 2004) è pr{kati impf. pretra`ivati ne{toŒ Zagara~ (]upi}i 1997). sg. œzabadati nosŒ Uskoci (Stani}). „koprcati seŒ. up. fig. Ko`eqac 1989:80). imawe i sl. inf. Glagol pr{kati zaista je u vezi sa pr~kati.

„id. br~kati „me{atiŒ. pr~karija f. otaqati. up. k o p k a t iŒ. Nije jasno da li je sa ovim u vezi i pr{moqak „sitniji plod (krompir. pr~kavac / pr{kavac m. pr~kat „raditi {to bez voqe. 119 s. „prporiti seŒ. Ishodi{ni glagol pr{kati ima {iri spektar zna~ewa. „~eprkatiŒ. sao kao od nevoqe. o~ebr{kati „zalo`iti (o ma~ki)Œ Dubrovnik (Skok s. 73). brqatiŒ Uskoci (Stani}) : br{kat „{krabatiŒ Trogir (Gei}/Slade-[ilovi} 1989). pr~kati (Bezlaj III 107).. „razgrnutiŒ Uskoci (Stani})785. prh). (up. objediwenih hiposemom „vr{iti neku radwu u malom stepenuŒ.. dakle. izme|u ostalog. Stoga bi pr{kati (< pr~kati) u krajwoj instanci moglo biti deminutiv od prkati. Kao tvorbeno-semanti~ku paralelu oblika pr{moqak up. mrqati. 786 Grupa ~k daje u nekim dijalektima regularno. i pr~kati „{eprtqati. slabo. glagol pr{kati smatrao varijantom glagola pr~kati. br~iti). œ~ e p r k a t i . raditi povr{noŒ Mihaqevi}i (Peru{i} 1993). petqatiŒ Virje (Herman 1973). Ispred osnove pr{kati alterniraju prefiksi ko.i ~o.B. Lele.). koje su. id. 785 Up. Drugo mogu}e tuma~ewe je da je glagol pr~kati deminutiv od prkati. ukazuje i na mogu}u vezu sa prah.v. sitna osobaŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990).v. p r { k a t iŒ.Œ. pr~kat / pr{kat „br~katiŒ: On samo pr{ka i ni{ ne dela. prah. spr{kati (se) „v. me|utim. Skok III 21–22 s.Œ (usmeno M. „koje{tarijaŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986). tako da bi se za wega mogao pretpostaviti i ishodi{ni oblik pr{iti > deminutiv pr{kati.). To zna~i da bi oblik pr~kati mogao biti bezvu~na varijanta oblika br~kati. definisane i kao „br~katiŒ.v. a kao semanti~ku — prdavac „id. Bjeleti} 1994a:353). brqatiŒ. Na mogu}e poreklo glagola pr~kati ukazuju usko~ka i kajkavska potvrda. ~alabrcnuti) (v. œprati kako biloŒ. krastavac i sl. pra{iti. nemo}no raditi. raspr~kati „r a { ~ e p r k a t iŒ: Raspr~kale koko{i luk. pr~katiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). œ~initi ne~istim. a u drugima sporadi~no — {k. radukatiŒ.OSNOVE: 36) PR[KATI 345 uzmu slede}a zna~ewa ovog potoweg: pr~kati „pomalo. „onaj koji je nesposoban da u~initi ne{to vrednoŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}). œpomalo raditi. (ras)pr{iti itd. prah.v. œprecrtavati ono {to je napisano ~ine}i ga ne~itkim. Bezlaj III 100–101 s. upropastitiŒ (Be}kovi}. prcvoqak „sitna osobaŒ. kupati seŒ. Ako bi se. . pr~kati se „br~kati se. U prefigiranim oblicima realizuju se zna~ewa: „koprcati seŒ. pi`doqak „zakr`qali plod (obi~no vo}a ili povr}a)Œ Qe{tansko (Te{i} 1977). spr~kati (se)Œ Uskoci (Stani}). Za odnos ~k : {k786 up.(Petleva 1994:60–61. trebalo bi ustanoviti etimologiju ovog drugog (Skokovo tuma~ewe nije prihvatqivo za navedene oblike). Takvo tuma~ewe predla`e se i za sln. Semantika glagola pr{kati. pr~kati „raditi tek toliko da se radi. Petleva 1994a:336.

izvu}i se koprcaju}i seŒ. v. uskoporcit se „pasti i prevrnuti se (nogama uvis)Œ Brusje (Dul~i}i 1985). œizbaviti se kakve neprijatnostiŒ (RSA). Vojv. 788 787 . gore). œizvu}i se iz bede. ritati seŒ Zagara~ (]upi}i 1997). „id. Potkozarje (Dalmacija). „~initi brze pokrete rukama. „s mukom. Uskoci (Stani}). iskoprcat se œizboriti se. œte{ko `iveti. uskoporcat se. koporcit seŒ. boriti se da se pre`ivi. Lika (RSA) 787 . nervirati seŒ Komarnica (RSA). razqutiti seŒ Uskoci (Stani}) Tako|e œqutiti se. Nije jasno spadaju li ovamo oblici koper}at se „vaqati se u pesku ili blatu (kao koko{i)Œ. zapra}akati seŒ (RSA). jedva izvaditi. (RSA) do-ko-prcati se pf. komprcati se „koprcati seŒ Dalm. dobauqati seŒ BiH (RSA) za-ko-prcati (se) pf. nogama ili celim telom. (RSGV). Potkozarje (Dalmacija) is-ko-prcati pf. truditi seŒ. 789 Nije jasno spadaju li ovamo oblici iskoporcit se „pasti i izvrnuti se. Uskoci (Stani}). œkoprcaju}i se do}i. kobeqati seŒ CG. koprcat se „mlatarati nogama. budu}i da je u istom izvoru zabele`en oblik koparcat se „koprcati seŒ (v. protiviti seŒ. œmu~no `iveti. koparcat „nogama kopati. œnasekirati seŒ. pra}akati seŒ.. œisplakati se. ste}i imawe. „dovr{iti koprcaweŒ. koprc a ti se Gola ( Ve~enaj/Lon~ari}). smiriti seŒ Uskoci (Stani})789. „po~eti se koprcati. pokrenuti se. iskoprcati se „osloboditi se. fig. te{ko. œtruditi se na sve mogu}e na~ine da se suprotstavi nekoj nezgodi ili da se izbegne neko zloŒ. koparcat se „koprcati se (o koko{i i ~eqadetu)Œ Brusje (Dul~i}i 1985)788. iskopeqati se. spasiti seŒ Vasojevi}i (Bori~i}) ras-ko-prcati se pf. Piva i Drobwak (Vukovi} 1940:385). œqutiti se. zaimatiŒ. œzalagati se. Herc. koprcat se ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). kobeqati seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). ~eprkati zemqu i za sobom je razmetati (o koko{i).Œ.346 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 37) PRCATI 37) PRCATI ko-prcati (se) impf. „po~eti se koprcatiŒ. œrazbesneti se. buniti se. „id. bacakati se. œotimati seŒ. izvu}iŒ. raskoper}a „razmrsitiŒ Orlec (Houtzagers 1987:274). Potkozarje (Dalmacija). zakoper}at (se) „zapetqati (se)Œ. dospeti.Œ.

œpobuniti se. weprc. œlutka {to igra pomo}u `iceŒ. Pis. skok. „`iv. galamiti. œzabavqati se u qubavnoj igriŒ Uskoci (Stani}). „trk. uporna `enska osobaŒ Uskoci (Stani}) koprcav adj. „po~eti se weprcati. okretanŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija) o-{ko-prc m. œonaj koji se bori da se izvu~e iz nezgodnog polo`ajaŒ Mora~a (RSA). za podsticawe goveda da se obadaju. œqutwaŒ Uskoci (Stani}). vragolanŒ Piva (RSA). ° A kamoli sir poijo!791. „nemirko. macane { k o b r c a n e. te bi se mogao okarakterisati kao hipokoristik bez odre|enog zna~ewa uz re~ macan. up. œvredna `enska osobaŒ. Ovo je primer iz folklornog teksta. vredan ~ovekŒ. kovrcan „nesta{an mladi}. ritatiŒ Herc. |avolast de~ko. œkoji se koprcaŒ. igra. pogrd. œvredan.OSNOVE: 37) PRCATI 347 us-ko-prcati se pf. œpo~eti skakati (o ribama)Œ Zagara~ (]upi}i 1997). (RSA). vrevaŒ. koprsan „id. weprpac m. 790 791 . œrazigran. „vrsta igreŒ. (ibid. œsna`na mlada osobaŒ Uskoci (Stani}) ?a-prc m. „skakati. weprpac interj. ili kovrcane (v. skrha{e se. usprotiviti seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) ko-prc interj. weprc. ) a-la-m-prc / alamprc vulg. mahnitostŒ: Uhitijo ga je koprc ko da mu je dvadeseti godi{ta Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002) koprcan m. „otresit. œqubavna igra. „deran. za ozna~avawe koprcawa Leva~. fig. qubavno veseqe (me|u qudima ili `ivotiwama)Œ. œuznemiriti seŒ id. vrcati).). fig. Koprc prezime (RSA). œpreterano `ivahna osobaŒ. `ivahan. œosoba koju jureŒ id. radan ~ovekŒ Uskoci (Stani}). ~erupati seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}) za-we-prcati se pf. (ibid. „skakati jedno na drugo. varijante: Oj macane. jurwavaŒ. ° Ti si mene sir poijo! ° Nijesan ga ni vidijo. „nemirkoŒ Cetiwe (RSA). odjuriti u ‹: Odo{e goveda u alamprc. (RSA) waprc. „po~eti se bacakati. uskoprcat se „id. podskakivaweŒ. œonaj koji se neprestano pra}aka. fig. k o v r c a n e. mladih da se zabavqaju. koprcko m.Œ sredwa Dalm. pra}akatiŒ. koprcane. „nemirno deteŒ Lika790. okretan ma~akŒ: Pis. œonaj koji se koprcaŒ. razdraganŒ. pra}akaloŒ Novi Sad. fig. „ona koja se koprcaŒ. „po~eti se koprcatiŒ. spretan. mulacŒ Split (Vidovi} 1990) ?we-prcati se impf. macane. fig. koprcaqka f. „koprcawe. nesta{koŒ. o-ko-prcan „ve{t. otutwi{e ne gledaju}i kud Up. tj. juriti. samo u izrazu: oti}i u ‹. „nemirno deteŒ Banija. fig.Œ. koprc m. œbrzo kretawe. œotresita. koprcalo n. koprc œneobi~na `ivost. igrati seŒ. waprc. œotresit. uporan ~ovekŒ. uporan.

„izjuriti. heravoŒ (RJA) {a-m-prca f. gungula (vezana za va{ar. Herc. koji ima krive noge. œgu`va. prevaritiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). „krivim. „hramati. zadirkivati se {alomŒ Srbija (RJA) etimolo{ki ne spada ovamo. „mali ~ovek. Timok (RSA).348 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI (RSA). „nadimak ~oveku koji u hodu baca noge na{iroko. grbavim nogama hodati na{iroko. iz istog izvora prampurac „id. œhalapqivo jestiŒ. po`uriti (nekoga)Œ BiH. sagnatiŒ: Sprcaj goveda na lokvu. i zaprckati „zafrknuti. „koji ima krive. pogrd. „naterati. prcati se „pariti se. On je u vezi sa {-prcati se „{aliti se. œdobro se najesti. nagnatiŒ. -prdati). zaprcati se œzaleteti se. svadbu)Œ Ma~va. nakrivo. œslomiti se. Vasojevi}i. prcati „terati stoku nekudŒ. prcat (se) „lomatati se hodaju}i (po te{kom terenu ili na dugom putu)Œ Zagara~ (]upi}i 1997) zaprcat pf. œprobosti. „di}i se i naglo oti}iŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990)794. œmali. œobqubiti. (RSA) proprcat pf. prcati se „qutito vikati brane}i se od ~egaŒ Rije~ka nahija (RJA). œizgnati. kepecŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija)792 ?{a-m-prcati impf. 795 Razli~ito od sprcati se (< s-prd-cati) „sru{iti se. na`derati seŒ Kragujevac. zabiti. pa ih u hodawu {iriŒ. razbiti seŒ id. Oblik {e-m-prcati se „{aliti se. proburazitiŒ Vasojevi}i (Bori~i}) sprcati pf. podrugivati se. œnabiti na o{tar predmet. grbave noge. oplo|avati se (o `ivotiwama)Œ. zabitiŒ. navijati na jednu noguŒ Pro{}ewe (Vuji~i}) è prcati impf.Œ. navalitiŒ Potkozarje (Dalmacija) isprcati pf. survati se. œu d a r i t i se. (ibid. alamprc m. juriti seŒ Uskoci (Stani}). sprdati seŒ BiH. Nik{i}. {amprcast adj. „sterati. naprcati se „nabosti se na o{tar predmetŒ id. 794 Up. primorati nekoga da iza|eŒ. te ih u hodawu {iri na sme{an na~inŒ (RJA)793 ?{tu-prcati impf. pogrd. 792 793 . œvr{iti polni sno{ajŒ Uskoci (Stani}).) (v. œpojestiŒ Uskoci (Stani})795 Up. „udarati stra`wim nogamaŒ Kor~ula (RJA). zapoprcati „zadenuti. œpoterati. Zorunovac.. pogrd. poterati (na pa{u)Œ Piva (Gagovi} 2004) naprcati pf. œvr{iti polni sno{aj (o qudima)Œ. -prdati). œneozbiqna osobaŒ Mali Zvornik (gra|a ERSJ) ?ha-prc m. pogrd. sitan ~ovekŒ Ro`aje (Had`i}) ?pa-m-prc m. izudarati seŒ. Sali na Dugom otoku (RJA) < sprdati se (v. pastiŒ. zabostiŒ Sokobawa. œhitro se kretati. n a b o s t iŒ Kragujevac.

izbijati. odmaglitiŒ Draga~evo (\ukanovi} 1995). uprcat œid. Kurkina poredi s. kao i u bug. U sl~. koprcati „vu}i se. Za sln. „naglo oti}i. U s.v. œsilovito ugurati. koprcat’ (sa) kao intenziv na -s od kobrtat’ (sa). sl~. koprcati Malinovski izdvaja prefiks ko-.. intenziv *pãrskati (v. Naime. 129 s.v. Kurkina 1982:24). u pitawe zbog nere{ene etimologije osnove. Oblik prcati u zna~ewu „prorastatiŒ (koji Skok III 28 s. obliku.-h. Wegova pripadnost razmatranoj grupi leksema dovodi se.v.v. nicatiŒ (Kurkina 1982:22). ukr. œuterati. {koøirØaØi. a u drugom ga dovodi u vezu sa kotrmelec < *ko-trbati < brt-ati (v. koprcniti. dijal. III 28–29 s. up. uprcati œu}i na siluŒ Ro`aje (Had`i}). pobe}i. øar~esa „razvijati se (o stablu)Œ. me|utim. kopyrta} (: perta}). koperta}.vv. koje u prvom izdawu svog re~nika izvodi od *ko-obrtati < *vert-. sln. Dok s.OSNOVE: 37) PRCATI 349 uprcati pf. . Moskov tuma~i s. ko-2 i prcati u wemu izdvaja prefiks ko. osnove *pert-. pr~.-h. skoprcati kao tvorevine sa prefiksima ko-. frcati se. œoterati. up. III 28). Bezlaj III 107 s. sa sinkreti~kim zna~ewem: „riti. œugurati penis u vulvuŒ. i ~e{. sko. pr~.-h. imaju razli~ite stavove (ili ih uop{te nemaju) o poreklu ishodi{nog prcati. prskati se. Skok na razli~itim mestima razli~ito tuma~i oblik koprcati se. ubostiŒ Vasojevi}i (Bori~i}).Œ. dotle ga s. obliku koprcati (ili wegovim slovenskim paralelama) izdvajaju prefiks ko-. srodne sa *perti. i Moskov 1978:355). i ÅSSÀ 29:45 s. koprcati. *pãrkati. Jedini prezentirani oblik za koji se legitimno mo`e pretpostaviti da sadr`i ekspresivni prefiks jeste glagol koprcati se (sa svojim izvedenicama). zabosti seŒ Uskoci (Stani}) · U osnovi ve}ine navedenih oblika le`i oblik prcati < psl. kopatiŒ i „bosti. pobe}iŒ. Mahek pak tuma~i sl~. *prcniti (Moskov 1965:70. „pobe}i. tu}i. *pãrkati. {epatiŒ Bezlaj ne nudi kona~no re{ewe (Bezlaj II 65–66). *pâro.u osnovi obja{wava kao rezultat fonetskog preobra`aja korena 796 Preovla|uju}e zna~ewe ovog glagola u ju`noslovenskim jezicima jeste „coitum appetereŒ. realizovan je semanti~ki pomak „bosti.i nesamostalnim oblicima *prcati.. id.v. prcati ostavqa bez obja{wewa) Kurkina izvodi od (homonimnog ili istog?) psl. odjuriti. udaratiŒ. odagnatiŒ Uskoci (Stani}).-h.v. bez daqih obja{wewa (Malinowski 1899:119). øar~esva.v. „brzim hodom oti}i nekud. i oni autori koji u s. vide}i u ovim oblicima kontinuante psl. uprcati se „zabiti se. koporati dovodi u vezu sa ovim glagolom (Skok II 149).(bez ikakvih dodatnih komentara) (Skok II 116. Pri tome oblike sa -c. sln. Skok I 529–530 s. zabitiŒ. na silu u}iŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). *obpãrcati)796. udaratiŒ > „probijati se. potvrdu ovog glagola sa poq.

perta} „id. koøárnuØâ „oboriti protivnika podmetnuv{i mu noguŒ. . koprcat’ (sa). za razliku od koprcati. a pritom qut kao zmija. ~erupati seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}).(< sko-). korda < alb. gr~. a-(la-). i nagla{ava da je prelaz vokala a > o davna{wi. *pãrtati „guratiŒ (up. veliki zajedalo i prznica Sokolska Nahija (RSA). tj. ali u savremenom jeziku bez deminutivnog odnosa prema k o pati (Grickat 1955–1956:70). kopyrta}. sl~. daqe). .-h. o~-ko-peran (v. periti). i smatra da je tek od ovog trenutnog glagola napravqen trajan koprcati se (Tomanovi} 1938–39:209). guratiŒ. koøirsnuØi „øasØi. kapercej) tuma~ewe glagola koprcati se. stisl. gardh (Ajeti 1985:8–9). poq . promenom {k < ~k). up.-h. ali ne obja{wava poreklo osnove perta} (Sáawski II 458–459 s. gde se ukr.v. iskopati se iz ne~ega vrcaju}i se.Œ) (ESUM 2:567). kome se prvo dodaje element a-. zatim se pro{iruje slogom sa likvidom la-. Oblici sa inicijalnim elementima we-. s. capritiare (capra))797 i Popovi}evo (< alb. kaproj „veparŒ. poq. Semanti~ki momenat koze dobro odgovara zna~ewima glagola koprcati se. 23–24). koøár à Øâ „ id. i na kraju se nazali797 Up. ~e{.(ko-) i osnove psl. koprcati se. kopijeran (v.bio prefiks {ko. fara. Grickat u wemu izdvaja sufiks -rc. koprcniti tretiraju kao ne sasvim jasne tvorevine. sln.„penisŒ (Pokorny 529). kopra: Kopra je vrlo `iv i lakih pokreta ~ovek.(op. I Slavski u pomenutim oblicima izdvaja ekspresivni prefiks ko-. Za oblik weprcati se indikativno je da se upotrebqava paralelno sa prcati se. s. hafr „jaracŒ. kaprth.u vezi sa korenom kop-. {to potvr|uju i neki albanizmi u makedonskim govorima: pora < alb. galamiti. i o~koperan. opredequju}i se o~ito za ovo potowe. koperta}). nesumwivo su u vezi sa osnovnim prcati. up. ali kod wih ostaje nejasno poreklo inicijalnih elemenata. Ajeti navodi Vajgandovo (< lat. koperta}. mo`da u vezi sa lat. koprcati (se). weprcati se „skakati. periti). rus. Oblik o-ko-prcan ima svoj tvorbeni pandan u okopr~an prema kopr~an (v. Na primerima a-prc prema a-la-m-prc mo`e se pratiti uslo`wavawe prefiksalnog dela uzvika prc. Kod oblika o{koprc : koprc mogu}a je dvojaka tvorbena podela: a) o-{ko-prc (kao o-ko-prcan). strmoglaviti seŒ. Tomanovi} tuma~i oblik iskoprcati se (iz ~ega) kao rezultat kontaminacije iskopati se + vrcati se. stiran. cit. capra „kozaŒ. Sli~no tuma~ewe dato je i u ESUM. up.350 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI *pert. b) o{-ko-prc < *o~-ko-prc (sa ~ak. Postoje i druga~ije interpretacije glagola koprcati se. gde bi umesto ko. prcati se. mo`da obrazovane od tvorbene komponente ko.

prcmoqak œmala. i a-vrc „kepec. mali (obi~no o ko~opernom detetu)Œ (l. S obzirom na ~iwenicu da razmatrana leksi~ka grupa nije koherentna (ni etimolo{ki. nastao od waprc798. Dodu{e. 800 V. RJA)800.). i ofrc „`ivo i veselo kretawe kod qudi. ili eventualno kao plod kontaminacije prideva {ampqiv „koji ima iks nogeŒ (Skok s. ali nije iskqu~ena ni mogu}nost kontaminacije. koja ozna~ava da je ne{to u~iweno naglo. u pogledu tvorbene strukture up. ne mo`e se govoriti o zajedni~kim zna~ewima. i ERSJ 1:180–181. alatrup.u haprc). komadi}Œ) Vasojevi}i (Bori~i}). 798 799 . a-la-trup interj./ *sto-).v. Kor~ula. ali je podjednako verovatna mogu}nost da je nastao kao rezultat fonetskih preina~ewa nekog drugog ekspresivnog glagola. sitna osoba. *{ampati < *{apati œkrivo hodatiŒ (Bezlaj IV 7). ni semanti~ki). koje se tuma~i kao ekspresivno obrazovawe od slov. Oblik {a-m-prcati mogao bi se tvorbeno razlo`iti na predlo`eni na~in. ili je. Oblik pa-m-prc. budu}i da je u istom govoru posvedo~en i oblik bez prefiksa prco m.). Up. primere tipa alaprda (v. prevelika veselost i smeh u vezi sa raspirenom seksualnom potrebomŒ: }apala te je ofrc Smokvica. frcati se). Up. patuqakŒ U`ice (RSA. ha. tako|e ~eprk „osoba niskog rastaŒ (v. sitan ~ovekŒ Ro`aje (Had`i})799. Up. odatle {amprkav œ{epavŒ. tako|e prc œmalo dete koje ve} iskazuje svoju li~nost i voquŒ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002).OSNOVE: 37) PRCATI 351 zuje suglasnikom -m-. œmali. -prdati). i sln. u kojem se samo uslovno mo`e izdvojiti prefiks pa-.(< *stu. prcvoqak œnerazvijen mu{karacŒ (pored œpar~ence.v. v. ima svoju semanti~ku paralelu u obliku ha-prc. i prcvoqak œsitan. {amprkati œ{epatiŒ. s obzirom na isto zna~ewe i areal. gore). Up. u kojem bi se mogao izdvojiti prefiks {tu. kr`qavacŒ Unac (Jovi~i}).c.v. up. kod kojeg je skoro izvesno postojawe prefiksa ha-. fr~ „kad se ma~ke goneŒ: po}i ili udariti u fr~ (Vuk) (Skok s. Isto va`i i za oblik {tu-prcati. oblik aprc mogao bi biti i ostatak nekog prvobitno dvoslo`nog prefiksalnog elementa (npr. {epav) i glagola prcati. pa sede za sovru @upa (RSA). iznenadno: ^im do|e. ERSJ 1:56. pr~ „patuqakŒ (Skok III 28–29 s.

Ovamo mo`da i ~oprq}a f. dur ga gladi. uznemiriti se. nastrana osobaŒ id. koporati) o-ko-pr~an adj. ukrutitiŒ. reklo bi se da je ovde zna~ewe „krutiti seŒ? 801 802 .352 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 38) PR^ITI 38) PR^ITI ko-pr~iti se impf. tako|e i ~oprqat adj. œosiliti seŒ Draga~evo (gra|a ERSJ) ras-ko-pr~iti (se) „ra{iriti (se). kopr~it se „qutiti se. œdenuti se. sg. u~opr~i (se) „podi}i (se)Œ. „biti u bezizlaznoj situaciji. tresnutiŒ: Udari ga ne~im i kopr~i ko pijevac Piva (Gagovi} 2004). ono se topr~i (sve}a kad se pravi me|u rukama) Gorwe Podriwe (RJA)803 Up. Up. koji je plahovit. Up. u~oprqen „uspravan. ko~operiti se. verovatno „tiskati seŒ: Dur ga mazi. 803 Iz konteksta. okopr~an „brz. ne mo}i ne{to preduzetiŒ. „koji je qute naravi. biti nadmen. œzainatiti seŒ. izvrnuti seŒ Bukovica (RSA). „uzjoguniti se. œnaqutiti (se). Kordun (gra|a ERSJ) u-~o-pr~i 3. „posrnuti i pasti. uko~operitiŒ Timok (Dini} 1988)802. stropo{tati se. pf. uzbuditi se. samo u zagoneci iz koje se ne vidi ta~no zna~ewe. ko~operanŒ. uskofr~it se „uzrujati se. (Dini} 1988). koji se brzo qutiŒ. raskora~iti (se)Œ. Grabovac (Kosor 1979:65). „spretanŒ Mihaqevi}i (Peru{i} 1993:82). `ivahanŒ F. cura)Œ Lika (Skok s. razqutiti (se)Œ Uskoci (Stani}) us-ko-pr~it se pf. okretan. ~oprq}a f. a s obzirom i na zna~ewa glagola pr~iti se.v. „ko~operan (momak. kopr~iti „pasti. œumretiŒ Uskoci (Stani}) za-ko-pr~iti pf. œpreduzeti ne{toŒ Crna Reka (Markovi} 1986) to-pr~iti se impf.Œ. iz istog izvora u-~o-prqi „uspraviti. uzrujavati seŒ Zagara~ (]upi}i 1997)801 ko-pr~iti pf. kro~iti. „praviti se va`an. „podi}i. ma}i seŒ Uskoci (Stani}). „zaostala osoba. naqutiti seŒ. ukrutiti. kopr~iti „zapeti nogom za zemquŒ. „srdita osobaŒ Timok (Dini} 1992). iz istog punkta pr~it (se) „id. kopr~iti se / kopr~iti se „praviti se va`anŒ Uskoci (Stani}). naqutiti se nagloŒ Zagara~ (]upi}i 1997) ko-pr~an adj. razmetati seŒ (RSA).

obu}i tako da pada u o~i. pr~it se „praviti se va`an. „siliti seŒ Crna Reka (Markovi} 1986) zapr~iti / zapr~iti pf. zata}iŒ Pade` (RSA akc. œnapraviti se va`anŒ Timok (Dini} 1992) ?a-pr~ina f. udariti se spotakav{i se o ne{toŒ Poqica (RSA) < psl. di}iŒ Zaglavak. izopa~itiŒ (RSA)805 na-to-pr~iti pf. „nadi}i se. „podi}i. fig. sa prefiksom pa. sg. izokrenuti u r|avom smislu. postavqati se u borbeni polo`ajŒ Zagara~ (]upi}i 1997). na-to-prqiti se „s naporom se di}i. u{topr~i se „ukrutiti seŒ. zadi}i. podrug. zadenuti. pr~iti „pokazivati pomicawem uvisŒ: Pr~ila je rit bratu. praviti se va`anŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1986). „praviti se va`anŒ Ozaq (Te`ak 1981). Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}). „isprsiti se. „zavrnuti. sg. „staviti za pojas. . ispr~iti „izmeniti. „pona{ati se ukru}eno k a o j a r a c. izbo~itiŒ. „neprikladno staviti. zaka~itiŒ Zlakusa. 806 Up. udariti se spotakav{i se o ne{toŒ. Up. slobodno pogledati 804 Up. „praviti se va`anŒ Vrawe (Zlatanovi}).?)804 is-to-pr~iti pf. sna`an ~ovekŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) ?ha-pr~ina œnesposobwakovi}. zapr~iti se / zapr~iti se „zadi}i na sebi ode}uŒ CG (RSA) ispr~iti pf. da {tr~i. prsiti seŒ Pirot (Zlatkovi} 1988). po}iŒ \evrske. ustatiŒ Bukovica.OSNOVE: 38) PR^ITI 353 za-to-pr~iti pf. natopr~iti se „pasti natr~av{i na ne{to. „zabiti. „izbiti. „isturiti. „upadqivo zadenuti. zaritiŒ (RSA).~e{. papr~it „lo{e raditiŒ (Varbot 1975a:62). (oko) „pravo. usmrtitiŒ. uspravitiŒ. oti}iŒ CG. pr~im se 1. „zaputiti se. bogaqŒ Ro`aje (Had`i}) è pr~iti se impf. œisticati se. preina~itiŒ (RSA). krenuti. „izmeniti. nako~operiti seŒ Momina Klisura (RSA)806 u-{to-pr~i 3. ukrutiti. pf. vulg. „krenuti. skrpitiŒ Mali Po`arevac (RSA). oholiti seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). œuraditi kako bilo. pr~it se „nadimati se. pr~iti se „podizati stra`wicuŒ. sg. „pasti natr~av{i na ne{to. zapr~it „zadi}i. isteratiŒ: Nehotice mu je ispr~io oko CG. za-pa-trqiti pej. pona{ati se nabusito. „qutiti seŒ. isturiti se. 805 Up. *natopãrliti se (ÅSSÀ 23:161). promeniti. natakaritiŒ. „veoma krupan. inf. pogrd. œhvaliti seŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). pr~i se 3. Mihaqevi}i (Peru{i} 1993). juna~iti se. CG. „ubiti.. izokrenuti. uputiti se nekuda bez mnogo razmi{qawaŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990). razvijen. podi}iŒ Zagara~ (]upi}i 1997).

„id. 807 808 . napr~it se „uvrediti se. sg. Za semanti~ki pomak „stisnuti. „di}i. stisnuti se. naduriti seŒ Pirot (@ivkovi}). œista}i (se). ali nema kona~no re{ewe za wega (Skok III 313). zakr`qati (obi~no o biqkama)Œ Zaglavak (RSA). zapr~iti se „zaostati u razvoju. gu`vati seŒ Uskoci (Stani}). rus. „podi}iŒ id. ispr~iti se „isturiti se. obi~no radi upadqivostŒ Vrawe (Zlatanovi})809 · U osnovi navedenih prefigiranih oblika le`i glagol pr~iti se. œpraviti se va`anŒ. opr~am „zasukivati (rukave)Œ. „isprsiti seŒ Vrawe (Zlatanovi}). napr~iti se „oholiti se. *pârkã. „napr~iti. pf. izvitoperitiŒ. prepre~iti putŒ. „biti tvrdica. œsuprotstaviti se (telom). „u~initi da ne{to {tr~i (`ivotiwa kad nakostre{i dlaku ili podigne rep)Œ Lu`nica (]iri} 1983). œnaqutiti se. sg. spr~iti se „skupiti seŒ: Dobra kru{ka. œdizati (rep)Œ.Œ Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V. naørã~en „ohol. i{~upati (oko). napr~i se 3. Boka (RSA)807. „staviti sebe u centar. smawiti. stisnuti. Kurkina pak sme{ta glagol spr~iti me|u kontinuante psl. Kurkina svodi ovaj oblik. „preterano {tedeti. oholo dr`aweŒ. stegnuti. napr~il se „{tr~atiŒ. zajedno sa mak. napr~im se 1. apofonsku varijanAko je } prvobitno. sme`uratiŒ iz leksi~ke porodice glagola pr~iti. „napr}itiŒ Vrawe. ispr~it se „naduti se. skupitiŒ > „biti tvrdicaŒ up. „prevrnuti se. „uspraviti se. povrediti. sabitiŒ Uskoci (Stani}). na psl. ispr~it (se) „izvaditi na silu. (Mani}). skupqati se. pr~i „pu}iti usneŒ. zguriti se. naduvenŒ. spr~iti se „skupiti se. 2004). nakostre{iti seŒ. sg. naørã~uvam „prsiti seŒ itd. pr~iti se „stezati se. napr~iti se / napr~iti se „napr}iti seŒ Varo{. Up. izdi}iŒ. Skok izdvaja glagol spr~iti „suziti. naørã~i se „nadi}i se. upr~iti „pritegnuti. nadi}i seŒ.354 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI nekome u o~iŒ CG. cicija{itiŒ. œsko~itiŒ. Vrawe. up. sg. u{iqitiŒ. isturiti koji deo telaŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1988). bug. sg. praviti se va`anŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari})808. ispr~im se 1. fig. izokrenuti seŒ CG (RSA). skupitiŒ. Petleva 1972:207. 809 Nije jasno spadaju li ovamo i pr~iti impf. øor~a < *pãrtja : øorØiØâ. upr~il 3. iz istog izvora izraz nosa napr~iti „zauzeti gizdavo. ne dati nikome ni{taŒ. *pârkã (Kurkina 1978:35). ali joj se ove godine sav rod ne{to spr~io Kolubara (gra|a RSA). sg. unakaziti. di}i nosŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1988). napr~iti se „izazovno se postavitiŒ Ozaq (Te`ak 1981). spr~iti „stisnuti. ustegnuti seŒ Uskoci (Stani}). upr~il se „ukrutiti se kao kolacŒ Pirot (Zlatkovi} 1988) uspr~im se 1. narogu{iti seŒ Zagara~ (]upi}i 1997). napraviti se va`anŒ Pirot (Zlatkovi} 1990) napr~iti / napr~iti pf. podi}i. ispr~i se 3. œpraviti se va`anŒ Pirot (Zlatkovi} 1988) upr~im 1. sg.

ake`ina f. izderina ode}e. odatle „skupqati (usne)Œ.-h. ko~operiti seŒ810. prwa. O obliku istopr~iti v. ukrutiti seŒ > „praviti se va`an. frcati se. O obliku kopr~iti se v.v. „zasukivati (rukave)Œ. øere~enâ. „qutiti se. „zadenuti. {to(< sto-). s. pridev o-pr~it „srditŒ (Skok s. Bjeleti} 1994a:354. frcati se). vaqanŒ. III 28–29 s. Skok smatra glagol pr~iti se denominalom od pr~ „jaracŒ (Skok I 529–530 s.v.OSNOVE: 38) PR^ITI 355 tu osnove *perkã (> rus. slo`enicu vele-pr~iti se „gorditi se bez opravdana razloga. iako pretpostavqa da su se neka od zna~ewa u ovoj leksi~koj porodici (npr. pr~).-h. Bjeleti} 1994a:354. U semanti~kom spektru razmatranih oblika izdvajaju se slede}a zna~ewa: „isturiti se. „qutiti seŒ.(Skok II 149 s. „drowak. pri ~emu obe osnove smatra slovenskim inovacijama. bolan. „praviti se va`anŒ) razvila pod uticajem homonimne osnove *pâr~â „jaracŒ i kao primer navodi s. Petleva 1994a:336. velepr}i svaka {u{a bu{a. odupirati seŒ. up. U pridevu o-ko-pr~an prema ko-pr~an izdvaja se prefiks o. uzrujavati seŒ. ukr. O obliku u~opr~i se v. vele-pr}iti se „razmetati se.v. sr~anŒ. „coitum appetereŒ. to-. . umretiŒ. „pasti. razmetati seŒ Du~alovi}i (RSA). prijek). koji semanti~ki vi{e odgovara obliku sa prefiksom ha-: hapr~ina. upr~iti se) ili uz-to-pr~i (up. „biti obestan kao pr~Œ (Kurkina 1980a:34–35).v. øereka. pa neka i wega Piva (Gagovi} 2004). obu}eŒ Piva (Gagovi} 2004). Autorka uspostavqa semanti~ki niz koji se razvija iz osnovnog zna~ewa „ispre~iti se. Oblik u{topr~i mogao bi se tvorbeno razlo`iti na dva na~ina: u-sto-pr~i (up. 810 Up. „izra`avati nezadovoqstvoŒ. praviti se va`anŒ: Danas se. koporati). zata}iŒ > „natakaritiŒ. Za oblik apr~ina u pogledu strukture up. pr~evito adv. isprsiti se. pr~evit „veoma dobar. uspr~iti se). œhrabar. Ispred osnove pr~iti alterniraju prefiksi ko-. Petleva 1986:200. pr~iti se „udarati rogovima kao pr~Œ. ~o-. Vasojevi}i (Stijovi} 1990).

)Œ. œzateturati seŒ Vojv. œzabaviti se. nepromi{qenoŒ. œboriti se za opstanakŒ Potkozarje (Dalmacija). œodstupati od ravnomernog kretawa (o to~ku. œodstupati od ravnomernog kretawaŒ. fig. pri~ati isprekidano. œmu~iti seŒ Vojv. ~as u selo. œdrmusati. œlutatiŒ Potkozarje (Dalmacija). Piva (Gagovi} 2004). „i}i nesigurnim korakom. œlizati. „bacati. ~igri i sl. œme{ati se. dok je jad jadu ne ubije. batrgat se „koprcati seŒ. œmlatarati rukama i nogamaŒ. umotavati. œzalutati. lomitiŒ. bacakati. œi}i ne oslawaju}i se ~vrsto na nogeŒ Uskoci (Stani}). boriti se za opstanakŒ Zagara~ (]upi}i 1997) do-ba-trgati (se) pf. œgacati. œjedva i}iŒ Vasojevi}i (Bori~i}) batrgati se „i}i nesigurnim korakomŒ.Œ. œmlatarati. (RSGV) . fig. izgubiti seŒ. œnemarno. „po~eti batrgatiŒ. zbuniti seŒ. œmlatarati (nogama. œlutati. i}i kojekudaŒ: Po cijo bogovetni dan batrga za govedima. „seliti se. œdo}i nesigurnim korakomŒ (RSA). spoticati seŒ. œzaplesti seŒ. nositi seŒ.356 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 39) TRGATI 39) TRGATI ba-trgati impf. (RSGV). ~uje{ li me? Piva (Gagovi} 2004). pomerati tamo-amo. „obadati seŒ. zapiwu}i u hoduŒ. pra}akatiŒ. œrvati se da bi se oslobodilo kakve stege ili kakvih te{ko}a. {eveqatiŒ. preseqavati seŒ: Stalno se batrgamo. otimati seŒ. plesti se (u {to)Œ (RSA). œnespretno pokretati. œi}i bez ciqa. posrtati od umora ili pijanstva. zabasati. bacakati se. œteturati se pri hodu. œbacakati se. pomeratiŒ. gu`vatiŒ: Ne batrgaj tu pre|u. trabuwati. mlataratiŒ. suktati (o plamenu)Œ. bacakati seŒ. rukama i sl. œgovoriti koje{ta. koprcati seŒ. œkoprcati se.). zabatrgati se „id. zatr~ati se ne gledaju}i kuda. œkoprcati seŒ. teturati seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). {eveqatiŒ. œlizati. œgacati. œmlatarati (nogama. preme}e (o {tapu)Œ. trestiŒ. œmrsiti. œzaplesti se. lutatiŒ. œkidati. œkoprcati seŒ. zaneti se (ne~im)Œ (RSA). batrgat œrvati se. rukama). zaplitatiŒ. Uskoci (Stani}) za-ba-trgati pf. œ~initi da se pretura. œkoprcati se. neuredno raditiŒ. otimati seŒ. bez vezeŒ (RSA). ~as u planinu Pro{}ewe (Vuji~i}). s mukom micati. smesti se. suktati (o plamenu)Œ. œzaleteti se. batrgat (se) „zaplitati nogama. œqutiti seŒ Uskoci (Stani}).

nabasati. koØorgaØi „silom vu}i. Za ovo zna~ewe up. psl. Skok smatra da je glagol batrgati nastao onomatopeizacijom denominala batati (< bat) (Skok I 12–121 s. raspar~avatiŒ. „besciqno i}i. mo`da katrga „galijaŒ < gr. Posredan dokaz da je predlo`ena tvorbena analiza navedenih oblika ta~na jeste i psl. Skok III 499–500). up. kompleksa *bat-r-. rastrzati. batrwati odraz starijeg.v. lutatiŒ: Evo katrgam nekuj u planinu.nego rezultat dekomponovawa prefiksa *oba. Gorà~eva 1982:109).v. odakle je glagol katrgati mogao nastati po modelu galija > galijati „dirinxitiŒ (RSA). 811 812 .) è trgati impf. a s obzirom na varijante batrqati. poteratiŒ: Pokatrgo sam ove stvari u planinu id. ka-. œid. Ovakvom tuma~ewu priklawa se i Loma. (ibid. iskidatiŒ Piva (Gagovi} 2004) na-ba-trgati pf. „nai}i. povezuje ovaj glagol sa trgati. œiza}i posr}u}iŒ (RSA). ~upatiŒ (RJA) · U osnovi navedenih oblika le`i glagol trgati (se) (o wemu v. u inicijalnom slogu pre vidi ekspresivni prefiks ba.(Loma 2000:613). Ispred osnove trgati alterniraju prefiksi ba-. prtqatiŒ811. batrgati se iz Pro{}ewa. razdirati.Œ. **motãrgati / *motãrxati (?).) po-ka-trgati pf. „kidati. œbrati. œslabo. U oblicima kotrgati. natrapatiŒ id.) ko-trgati se impf. œseliti se. ka-. potezatiŒ. katarga). {to je karakteristi~no za sloj ekspresivne leksike (Toporov 1985:502). izgu`vati. „v. lomitiŒ (prisutnog u batrga „patrqakŒ). ko-. Toporov isti~e da je podjednako opravdano videti u oblicima batrgati. katrgati izdvajaju se prefiksi ko-. (ibid. prinudni radŒ (Skok II 61 s. nemarno ne{to raditiŒ812: Ne{to sam katrgo cijo dan oko ku}e. koje se izvodi od glagola ØorgaØi „vu}i. batrgati seŒ Uskoci (Stani}) ka-trgati impf. U obliku batrgati izdvaja se prefiks ba. batrqati. koji na osnovu zna~ewa „kidati. koji je pretrpeo mnogobrojne transformacije usled fonetskih i semanti~kih atrakcija i analogija. (ibid. bat). katergon „galija.(ka-) (ESUM 3: 61).(v. batrwati. rekonstruisano Up. „poprtqati. œnemarno se odnositi prema drugimaŒ id. ukr.OSNOVE: 39) TRGATI 357 z-ba-trgati pf. potezatiŒ pomo}u prefiksalnog elementa ko. œizmrsiti. „sa}i sa naporomŒ Piva (Gagovi} 2004) iz-ba-trgati (se) pf.

jer se navedeni oblici smatraju deverbalima. rus. „lutatiŒ. Machek 15). motrha „zbrka. dovoditi u zabludu.358 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI na osnovu ~e{. *tãrxati (Varbot 1973:12–13). „seliti seŒ. Semantika dozvoqava posmatrawe odnosa g / x na planu fonetskih karakteristika ekspresivnih tvorevina. Sem toga. Zbog toga nije iskqu~eno ni nezavisno paralelno obrazovawe nekoliko glagola s prefiksom mo. motrcha „spletke. lomitiŒ. Nema pouzdanih kriterija za fonetsku diferencijaciju primarnih i sekundarnih oblika ekspresivnih glagola. sl~.c. U tom slu~aju glagoli sa h umesto g. prevashodno glagola. drugi smatraju znakom ekspresivnosti ozvu~avawe suglasnika (Szymanski 1977:11). Dok jedni autori ukazuju na modifikuju}u ulogu glasa h (Vaillant III 331.( ÅSSÀ 10:147–148. „i}i nesigurnoŒ. „brbqatiŒ itd. glagola * kolotoriti . U semanti~kom dijapazonu navedenih oblika izdvajaju se slede}a zna~ewa: „kidati.od *tãrgati (ÅSSÀ 20:77–78)813. Ponu|ena re{ewa data su uz ogradu zbog ograni~enog broja relevantnih potvrda (ÅSSÀ l. * ter. up. Varbot 1988:73). koji pripada zajedni~kom gnezdu ie. neredŒ. intrigeŒ. modrchati „zbuwivati. i sa d umesto t — jesu sekundarna ekspresivna preobrazovawa. „raditi nemarnoŒ. spletkaritiŒ. bezli~ni glagol moØor`no „(nekome biti) te{ko. motrchati. povra}atiŒ. u ~e{. Varbot 1984:33–34. . muka.od semanti~ki bliskih glagola. motrha. Zato se ne mo`e kategori~ki odrediti oblik sa h kao sekundaran. Sli~an semanti~ki razvoj ostvaren je kod kontinuanata psl. a leksika niza slovenskih jezika daje mogu}nost rekonstruisawa psl. „bacakati se. koje se tuma~i kao tvorevina sa ekspresivnim prefiksom mo.). i ~e{. 813 Na rekonstruisawe ishodi{nog glagola **motãrgati navode vokalizacija i zvu~no ` u rus. koprcati seŒ. pored trhati postoji i drchati (Machek 128). moØor`no prema sl~. dijal.

isprsiti seŒ Momina Klisura (RSA) na-to-tr~iti / natotr~iti pf. *(s)ter-k. *(s)tãr~ati. fig. natr}iti (se) „isturiti zadwicu. obi~no nepodesnim. natotr~it œispup~iti. isturiti. natetr~iti „i}i kre}u}i se obi~no jedno za drugim (o stoci)Œ: Natetr~ile ne~ije ovce pravo na snije`nicu Piva (Gagovi} 2004). viriti.-h.v. Zaglavak (RSA)816 {tr~ati impf. natr}iti (se) „id. œisturiti. str~ati. glagolu *tãr~ati v. {tr~ati. kretati se. sagnuti se tako da se spre~ava prolazŒ Ivanda (^e{qar 1983). odmak natotr~i i zaboravi i bosotiwu i golotiwu Piva (Gagovi} 2004). nadi}i (zadwi deo tela)Œ Vrawe. na-to-trqiti se „id. Nije jasno spada li ovamo te-tr~iti „i}i. ukr. natotr~iti „pokondiriti se. nu povrati ig. na wive ostane samo patr~e od kukuruz Crna Reka (Markovi} 1986) è tr~iti impf. ukipiti seŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990)815 pa-tr~e n. Fasmer IV 88 s. œizdvajati se ne~im. „isturiti. utotr~it se œukrutiti se.) jedini su slo814 815 . 817 O psl. œizbuqiti. Øor~aØâ. nakostre{iti seŒ (RSA)814 u-to-tr~it pf. Øor~aØâ)817.Œ (RSA). uperiti ne{to (na nekoga)Œ: Ama si mi neka sila.„tvrd. œistaknuti. viritiŒ Uskoci (Stani}) istr~iti pf. „str~ati. dizati se iznad ~egaŒ. œdi}i. uspravitiŒ. istotr~iti se „smelo. „viriti napoqe. natotr~iti se „nadi}i se. „staviti tako da {tr~iŒ. izdizati se iznad povr{ineŒ (s. otvrdnutiŒ (Pokorny 1023)818. rus.OSNOVE: 40) TR^ITI 359 OSNOVE: 40) TR^ITI 40) TR^ITI is-to-tr~iti pf. Bezlaj III 325 s. obi~no jedno za drugim (o stoci)Œ: Eno ti jagwad tetr~e prema Blagovu `itu. i Borys 1997:262. ispru`iti (neki deo tela)Œ Vu~itrn (RSA).Œ (RSA). izbaciti. „komad stabqike koja viri iz zemqeŒ: Kad se obere kukuruz i pos. ne videti od sebe drugeŒ: A se r|a najede. Up. natrtiti (se). oblika svode se na ie. odudaratiŒ Uskoci (Stani}) · U osnovi navedenih oblika le`e glagoli ({)tr~ati. Para}in. izbe~iti (o~i)Œ (RSA) natr~iti pf. *tãr~iti (up. uko~iti se. 816 Up. sØor~aØá itd. 818 Oblici sa zna~ewem œstr~ati. odlu~no istupiti napred. dok si istotr~ija tija pi{toqi. str~ati. str~ati. Oba psl.e~e toluzina. tr~iti < psl.v. sln. isturiti napredŒ Kosovo (Elezovi}).

-~o (sln. Skok ne pomiwe navedene oblike. ne mo`e se pouzdano utvrditi imenica od koje je izveden.v.(ÅSSÀ 23:163). {trkam : str~iti. zabadatiŒ. Up. oblici: *stãrkati. obrazovanog pomo}u imenskog prefiksa pa-.-h. jeziku nije potvr|en glagol tr~iti u neprefigiranom obliku. Sa fonetskog stanovi{ta. strkat : str~it œgurati.v. Me|utim. ostatak pose~ene ili slomqene grane. trkam. u ovom govoru nemamo zabele`enu potvrdu osnovnog oblika patrq(ak). koje se tuma~i kao spoj prefiksa na. ØorkaØâ. Konstatuje se da u s. -kqa m. ~e{. trkati œtu}iŒ. œna stablu suvo prelomqeno drvo. œiverje. detaqnije v. udarati.v. 226 s. potvrda. Fasmer IV 83 s. ~e{}e patrqak / patrqak œsuvi komad. . nude}i œvratolomnoŒ tuma~ewe kojim se prevazilaze fonetske razlike (d je pre{lo u t prema bat œbatina. œostatak ruke ili nogeŒ Potkozarje (Dalmacija). bosti rogovimaŒ) : *tãr~iti (tako Bezlaj III 325 s. a p umesto b prema parijez œid. Na osnovu deminutiva patr~e. *tãrkati. moglo bi se pomisliti na imenicu patrq m.i glagola tãr~iti (se). pawŒ. trkam smatra da je ishodi{no zna~ewe verovatno bilo œudarati o ne{to tvrdoŒ. Treba naglasiti da imenica patrq nema kona~no re{enu etimologiju822. -ajo : *stãr~iti. œono {to ostane od perja kad se ~ijaŒ. koji str{iŒ. œsuvi komadi} drveta {to viri iz zemqeŒ819 Dalm. patrkaq. rus. str~iti. 821 Up. i Snoj 779 s. Skok III 504 s. (ibid. bockati.). dodu{e.v. na koje se mo`e ~ovek ozleditiŒ Makarska venski oblici koje Pokorni stavqa pod ovu osnovu. up. deminutiv patr~e legitimno bi se mogao izvesti i iz oblika *patrk (kao sanduk > sandu~e).: bod. Me|utim. Takav oblik.v. hrv.v.Œ [abac.mogu se svesti i neki drugi psl. tr~iti. Snoj 784 s. Snoj 1987:274–275). Polaze}i od semanti~kog kriterija. kajk. (Vuk. drveta. RJA)820. trkati I.v. na ie. odse~ene ruke. tu}iŒ. glu`. badrqast œbodqivŒ itd. biti. r je uneto prema krq œdowi. trkati. œostatak slomqene. dirati.360 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI U ÅSSÀ.-h. ostatak pose~ene ili slomqene stabqike kukuruza ili vinove lozeŒ [abac (gra|a ERSJ). {tap. tako|e patrqe coll. œpar~e drveta koje se vezuje kvo~ki za nogu da ne bi preletala ograduŒ Ma~va (gra|a ERSJ).Œ) (Skok I 87–88 s. ali up. ~iji bi deminutiv *patrq~e upro{}avawem suglasni~ke grupe mogao dati oblik patr~e. badrljak). stabqike. otpaci od se~ewa drvaŒ id. nije posvedo~en. {trkati. sa umetnutim -to. rekonstrui{e se psl.(badrqica œstruk trave od zemqe do cvetaŒ. *natotãr~iti (se). str~im œ{ibati. 820 Up. tr~ati. trkati.v. ~vornovati deo drveta koji ostane pri zemqi kad se deblo odse~e. ~e{. tr~im. 819 U Makarskoj je zabele`eno i zna~ewe œparo`ak u vilaŒ (RJA).). 822 Skok je dovodi u vezu sa porodicom re~i okupqenom oko imperfektivnog korena bad. ØorkaØâ. Bezlaj IV 215 s. trkat œtu}i. storka} : stor~i} œtu}iŒ). maqŒ. ali to opovrgava usko~ka potvrda. -ajo œtu}iŒ < œobra|ivati tvrdim oru|emŒ (sln. *(s)ter-k. i patrqak œsuvi komad. trkati. i patrq œid. osaka}ene. samo na osnovu s. *breg-~e > bre~e Crna Reka (Markovi} 1986:248). noge ili polomqenih krila u pticeŒ (RMS)821.

trkaq m. mali paw koji {tr~iŒ. dodat na osnovu glagola *tãr~ati (l. kajk. Takav oblik posvedo~en je na krajwem zapadu srpsko-hrvatskog jezi~kog prostora: patr~ m. te{ko tome do smrti ko se s wom uprti (zmija) (Vuk s. 825 Od osnove trk. tim pre {to je takav oblik i posvedo~en. sln. te sve ne{to ~eprqi. potvrda dovodi u vezu sa hrv. gori nogu stavi i k wemu ‰tj. kojom se mlati `ito. ta~kaŒ. . Autori RJA povezuju ovu re~ sa kajk. œjareŒ (RMS). pritka. da se mogu pewati. trkqa f. œkolac {to se zabije u zemqu. œpatrqakŒ Vojnovi} (RMS).). Autorka oba oblika svodi na psl.v. i to samo u jednom primeru s po~etka XVI veka: Lav . {to v i r i iz zemqe. Kao tvorbena paralela navodi se dijal. up. RJA). I kona~no. patr~. jadovno sku~e}.c. Velika u Slavoniji (RJA). motkaŒ (Kurkina 1992:191). ali im je nejasno -ka-. -kqa œklas kukuruzaŒ Nemani} (RJA)825. za tvorbu up. ostatakŒ: Nabode se bosom nogom na patrkoqicu od kr~evine Piva (Gagovi} 2004). œklasŒ824. tako|e i patrkoqica f. *patãr~â. on ruku postavi. imenica 823 Autori re~nika smatraju da je u pitawu ista re~ kao i patrq. patr~ek. 824 U zagoneci: ^upra sjedi na trkqu. U slovena~kom etimolo{kom re~niku postoji posebna odrednica patr~ m. trkelj œcepanicaŒ. rus. motkaŒ i Øor~eà œgran~ica. motka ili jak {tap sa privezanom da{~icom na jednom kraju. torkul. œdeli} ne~ega. deminutiv patr~e mogao bi biti obrazovan od oblika *patr~. kao i u slovena~kom: patr~ m. Sarajevsko poqe. prezime Potr~ (Bezlaj III 15)827. v.. œjaracŒ > pr~e. patrq.v. trkaq.v.i osnovno trkaq. Ston. œkolac na koji se ne{to obesiŒ Trebiwe. I ovde se sln. dok je Skok smatra dalmato-romanskim leksi~kim ostatkom (Skok III 484 s. uz vinovu lozu. kolac. jer se bi{e nabol.. tr~ek. 827 Zapa`amo da ova potvrda (iako iste tvorbene strukture) ima druga~iji akcenat i specijalizovano zna~ewe. pasuq. œpar~e drvetaŒ œ{tap.OSNOVE: 40) TR^ITI 361 (RJA)823. te se mo`e ~eqade ili `ivotiwa nabosti. pr~ m. tj. u kojem izdvaja prefiks *pa-. œdrvo uz koje se ne{to pewe ili se pobode da ne{to dr`iŒ: Zabo je trkqu u zemqu za privezat mlado drvo Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002). npr. 826 U pitawu je duga~ka {iba. up.?) œdrvce. i tuma~i kao nomen agentis (< nomen actionis) od pretpostavqenog glagola *po-tr~iti œudaritiŒ. øoØor~ina œpalica. Oblik patrkaq bi se mogao razlo`iti na prefiks pa. tr~ekŒ. JerolimuŠ poto~i. œu vrhu granata pritka po kojoj se loze razilazeŒ Boka (Vuk s. {to se priti~e uz neke biqke. npr. i patr~ isko~i (Transit svetoga Jerolima v Seni. Lika. rozga). 1508. œmla~uga.postoje i druge semanti~ki bliske izvedenice. -eta n. udarawem po klasju odvajaju zrna od mahune (kao primitivan vid vr{idbe). (mo`da f. palica. tamo i druge potvrde). mlatiloŒ826. dem. dijal. ~upra). grah.

tuma~e}i toponim Kotortzi (Epir) kao psl. na prvi pogled. kao i Mahek. npr. Me|utim.362 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI zatr~ œzapu{a~. 829 Machek 283 navodi jo{ tri zna~ewa: œvrsta gqive SparassisŒ. kotrec. s jedne strane. ali. me|usobno udaqena: œstabqika. odra`avaju}i fizi~ko-geografske karakteristike terena: prirodna ra~vawa u reqefu. Iliadi pro{iruje krug kontinuanata psl. ima neodre|en oblikŒ. Autor smatra da psl. œmali ~ovek.ne mo`e potpuno zanemariti.(Kurkina 1986:113. pripada geografskoj nomenklaturi. œzakr`qao `bun ili drvceŒ. ie. govore i neke semanti~ke paralele iz drugih slovenskih jezika. *kotãr~â (rekonstruisanog samo na osnovu zapadnoslovenskog materijala).Œ. kao apelativ-motivator toponima. Kurkina. za razliku od wega. planu. imenice. Sa ovakvim tuma~ewem ~e{. [iroke semanti~ke mogu}nosti slovenske osnove *tãr~. zatisnutiŒ. dijal kosØrec œbiqka Bromus L. œrukovet (trave). razgranatu semantiku ove re~i svodi na osnovno zna~ewe: œono {to {tr~i. prividna semanti~ka raznolikost leksema okupqenih oko psl. *kotãr~â. drvce (koje viri uz zemqe)Œ. rus. za~epiti. nitkovŒ829. œkormilo ili kratko vesloŒ. Tvrde}i da je etimologija predlo`ena u ~e{kim etimolo{kim re~nicima — verovatnija830. Jedan od wih je ~e{. Jedino tako se i mo`e objasniti finalno -~ (po analogi828 Navedeni oblici realizuju zna~ewa koja su. buket (qubi~ica)Œ. imenica kotr~ œra~vasta motkaŒ. a s druge — opovrgava teza da je starina tog oblika problemati~na (bele`ewe slovenskog toponima u starim gr~kim izvorima dokaz je wegove duboke starine). u ~ijoj osnovi le`i isti koren *tãr~. *kotãr~â).c. on ipak priznaje da se upadqivo podudarawe ove imenice sa korenom tãr~.)828.v. œzapu{a~Œ < œzatisnutiŒ. *tãr~.prevazilazi se na dubqem. budu}i da se sva pomenuta zna~ewa daju izvesti od osnovnog — œbiti tvrd. kotr~ ne sla`e se Rejzek. kostrec. kotrec.(l. 830 Za wu (prema Rejzeku). ali smatra da ga treba pripisati sekundarnom uticaju tog korena na primarno kostrec. *Kotãr~i. potvrda kotr~ec. Tako su nastali oblici koji. œmlatiloŒ < œudaritiŒ. Time se. tuma~i imenicu kao derivat glagola *tãr~ati sa prefiksom ko. ~epŒ. {iri areal psl. otvrdnutiŒ (v. izlazi van granica ne~ega. prema nekim tuma~ewima. obrazovana od glagola zatr~iti œzapu{iti. pored st~e{. isto tuma~ewe daje se i u ÅSSÀ 11:213 s. ba-. nap. xa-.kao da su œotvorileŒ ovu osnovu i za ekspresivno prefigirawe. . 818). grozd. prisustvo grmqa i niskog biqa ili wegovih ostataka koji {tr~e iz zemqe (Iliadi 2002:53). œovsik ili ovasŒ i œ{tala za teladŒ i iznosi pretpostavku da je re~ nastala disimilacijom od kostr~. sadr`e prefikse ko-.

Œ.Œ < psl. œogra|eno mesto u {tali za doma}e `ivotiwe ili wihovu mladun~adŒ. Detaqno v. œdeo stajeŒ (Rejzek 2000:331)831. ku}ica za psa. u krajwoj liniji od psl. œmala staja. dovodi ove re~i u vezu sa sl~. *batãr~ina > rus. ~atrqaŒ. ali sa prefiksom xa-.dopuwava jo{ jedan dijalektizam: psl. kotrec œku}ica za mawe `ivotiwe. pod uslovom da se ne radi o fonetskoj varijanti oblika *øaØa(o)r~ina (tako Iliadi 2002:53). baØar~ina œmotka. Rejzek. koji sadr`i prefiks ba-. dijal.OSNOVE: 40) TR^ITI 363 ji prema kosim pade`ima o~ekivalo bi se kostrc. {tala. jesu ~e{. Slede}e lekseme kojima se pripisuje status derivata glagola *tãr~ati. spisak arhai~nih derivata sa korenom *tãr~. obor. kotrc). i daqe sa koterec. {tapŒ. kavezŒ. sl~. Bjeleti} 2006v. chatr~ œid. I kona~no. gde se one svode na psl. chatr~ œuxerica. *kotâcâ œku}ica za `ivotiweŒ. xata-ru~a? œzemqanica sa prozoromŒ. *xatãrã~â < iran. 831 Oba autora s pravom kritikuju tuma~ewe ovih re~i dato u ÅSSÀ 8:22–23. . koko{arnikŒ. baØor~ina œduga~ka motkaŒ. *xa-tãrã~â (tako [ulâga~ 2003:120–121). uprkos izvesnim problemima formalne prirode. *kotã. kotr~ œid. kao i izvesne modifikacije zna~ewa (Rejzek 2000:330).

œprevrtati se preko glave na le|a u narodnoj igri koturawaŒ Slav. stropo{tavati seŒ. perintegracije. bola)Œ. „pokretati okretawem. da bi se lak{e uo~ili i pratili procesi ekspresivizacije. œkretati se. œsvijati se. odmicati (o prevoznim sredstvima na to~kovima)Œ. k o t r q a t i (ne{to okruglo. kuturat œvaqati. œpo~eti se teturati. kuturati (se) „kotrqati (se). fig. Lika. koji su doveli do stvarawa ovako razu|ene leksi~ke porodice. okupqenih oko wih. t e t u r a t i s eŒ Uskoci (Stani})833 ?ko-turati impf. œnamotavati konac na kalemŒ Rijeka Crnojevi}a (gra|a ERSJ) kuturu interj. kru`iti (o~ima)Œ. œpokretati u talasima. œpo}i nekud teturaju}i seŒ (RSA) 832 Osnove ?turati. talasima. ?trqati izdvojene su samo uslovno. za podra`avawe kuturawa. 833 Nije jasno spada li ovamo i nabanturati „naneti. talasatiŒ. kotrqatiŒ. œposrtati. „aqkavo. implicira druga~iju tvorbenu analizu. me|utim. zabasatiŒ BiH. teturati se „navijati se tamo-amo u hodu.. s namerom prezentiran na ovaj na~in. natrpati na sebe mnogo ode}eŒ Ba~ka (RSA). te{ko i}i. te{ko i}i. izgubiti ravnote`u. povesti se. povr{no raditiŒ Varo{ (RSA). œkolutati. jedva se kretatiŒ Du~alovi}i. œkretati se velikom brzinom (nizbrdo). te{ko odr`avati ravnote`u u hoduŒ Potkozarje (Dalmacija) za-te-turati pf. „i}i nesigurno. budu}i da ve}ina oblika. Materijal je. œkretati se. valovima. bez snage raditi ne{toŒ. „i}i klate}i se. koturati (se) „kotrqati (se)Œ Uskoci (Stani}) ?ku-turati (se) „v. koturati se „pokretati se obrtawem. skrenuti. jedva se kretatiŒ (RSA). hodati s mukom. kontaminacije. izgubiti ravnote`u. œkretati se. obrtawem. œiznemoglo. zaneti seŒ. i}i. zaneti seŒ. œza}i s puta. œkretati se u valovima. kome{ati seŒ. „po}i nekud teturaju}i se. nalepiti neku `i|u masu u debqem slojuŒ. ?tuqati. klate}i se. vaqati (se)Œ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}). hodati s mukom. obrtati se (o ne~em okruglom. . povesti se. oblo)Œ.364 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI OSNOVE: 41) ?TURATI 41) ?TURATI832 ?ba-turati impf. klatiti seŒ Uskoci (Stani}). ?tulati. oblom)Œ. skupqati se u kotur (od muke. Komentar o tome sledi na kraju poglavqa. povode}i seŒ. talasati seŒ. œkretati se u masi. œobu}i. kotrqawa CG (RSA) ?te-turati impf. koturati (se)Œ CG (RSA). zateturati se „po~eti se teturati. posr}u}iŒ. fig.

metatiŒ. U BER-u se ovaj glagol smatra denominalom od kaØur „okretnicaŒ. Moskov tako|e u koturati izdvaja prefiks ko. œneo~ekivano ne{to na}iŒ Potkozarje (Dalmacija) ?~e-turat (se) impf. „dokotrqati (se)Œ: Do~eturali smo kacu do vrata ot ka~are id. obarati. osim na predlo`eni na~in.v.) ?ko-~e-turati / ko-~e-terati impf. kaØurà „ru{iti. pod uslovom da je predlo`eno tvorbeno ra{~lawavawe ta~no. lupaju}i potmulo nogama. turat (se) œgurati (se)Œ Dubrovnik (Bojani}/Trivunac 2002) · U osnovi navedenih prefigiranih oblika. . t i s k a t i ispred sebeŒ. trupkaju}i pri hoduŒ (RSA).smatra neubedqivim (BER 2:278 s.ili *bat-V-r. i Grickat 1955–1956:69. Oblik baturati (Skok ga ne registruje). i{~eturat se „otkotrqati seŒ id. zabadatiŒ (RJA). dok se izvo|ewe pomo}u prefiksa ka. ko-. Ispred osnove turati alterniraju prefiksi ba-. Fasmer I 135 s. kotrqati. œusredsre|en. progawatiŒ (Petleva 1996:33). baØuriØâ(sà) „inatiti seŒ. {u-. zbijatiŒ Unac (Jovi~i}) ?po-{u-turen adj. œgurati. ku-. kota~). „vaqati. œteturaju}i nai}i na nekoga ili ne{toŒ. tako|e i rus. u kojem Toporov vidi kompleks *batr. nesigurno. œzabijati. œstavqati. uznemiravatiŒ prema ØuràØâ œgoniti. ko-2) ili kao denominal od imenice kotur (II 169 s. œpognutŒ. v. „iskotrqatiŒ. „kotrqati (se)Œ: \eca se ~eturaju niz brijeg Vasojevi}i (Stijovi} 1990) do-~e-turat (se) pf. mogao bi se objasniti i kao fonetska varijanta osnovnog batrgati. bez kona~nog re{ewa).) i{-~e-turat pf. umirenŒ Unac (Jovi~i}) è turati impf. œpraviti se va`anŒ. ili kao izvedenica sufiksom -ur. ~e-. hitatiŒ.i kao paralelu navodi bug.OSNOVE: 41) ?TURATI 365 na-te-turati pf. œkreveqiti seŒ. prevrtatiŒ (Moskov 1965:70). baØura). pla{iti.v. Kao formalna paralela oblika baturati eventualno bi se moglo navesti rus. tiskati. kaØuràm). dijal. bu-ØuràØâ œgoniti. k o t u r a t i. uguravati.od batati „i}i s naporom. vrtetiŒ. Oblik koturati Skok tuma~i dvojako: kao tvorevinu sa prefiksom ko-. kaØurvam. vu}i ne{to te{ko ili kabastoŒ (SRNG. up. pored turati (Skok II 116 s. te-. Up. œnositi. œbacati. œg u r a t i.(V = vokal) (Toporov 1985:502). (ibid.v.v. le`i glagol turati (se) (Skok III 525. (ibid.

) o-ta-tulati pf.) ?te-tulati impf.c. (ibid. „t e t u r a t iŒ. Oblik teturati Skok izvodi od turati. nabatlatiŒ: Natatulak na roj ~ela u jednom pripe}ku id. (ibid. radukatiŒ. crnogorskih i makedonskih govora (mak. *koturati (se). „po}i trapavo. dolutatiŒ: Okle Tale dotatula zorom? — Jedva sam dotatulo pro ~elopeka Piva (Gagovi} 2004) za-ta-tulati pf. U semanti~kom spektru navedenih oblika izdvajaju se slede}a zna~ewa: œgurati.) s-ta-tulati pf. klate}i seŒ. ~e.) u-ta-tulati pf. kuturam. potvrde. „sa}i niz strmen. „nai}i. „oti}i.366 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Glagol koturati (se) poti~e od psl. pa dokle }u ne znam Piva (Gagovi} 2004). gegati seŒ: Tatulam jo{. nagomilavawa prefiksa ko-. niz brdoŒ: Ako mora{ statulaj niz tu stranu id. tiskatiŒ. gladni zatatulasmo pro Milogore pravo u jedan zbqeg id.ispred osnove turati. „u}i gegaju}i seŒ: Umorno. do}i klate}i se. prozebli. Mo`da je ipak pre u pitawu asimilacija prema vokalu u osnove. *kotul’ati (ÅSSÀ 11:209). zanositi seŒ Vasojevi}i (Bori~i}) do-ta-tulati pf. iz ~ega se mo`e zakqu~iti da se oblik sa ku. (ibid. kojekudaŒ: Mokri. . nasumice. Nije jasno da li pridev po{uturen. „i}i klate}i se. koje se tuma~i kao glagolski intenziv obrazovan sufiksom -ur-a-ti od *kotiti II. tatulat œnespretno kora~ati. mokro. Oblici ~eturati i ko~eturati nisu registrovani kod Skoka. ~ak i pod uslovom da je predlo`ena tvorbena podela ta~na. pripada ovoj porodici re~i. tetulati se „teturati seŒ Uskoci (Stani}) 834 U ÅSSÀ l. turati (se)). vaqatiŒ (svojstvena ishodi{nom glagolu). gladno. œpone{to pomalo raditi. (ibid. (ibid. ne komentari{e se varijantnost mak. tj. odakle se razvijaju i zna~ewa „i}i nesigurno. „kotrqati. jedva utatula u ku}u id. „dotrapati. U ovom posledwem kao da je do{lo do nizawa. ?TULATI ta-tulati impf. up.)834. v. cit.tretira kao lokalna fonetska promena (zatvarawe vokala o?). reduplikacijom prvog sloga prema tipu teto{iti (Skok III 525 s. „povr{no raditiŒ. Interesantan je areal oblika sa inicijalnim ku-: potvrde poti~u iz kajkavskih. op. odlutatiŒ id.) na-ta-tulati pf.v.

Borys 1982:18–19. „uzdrmati se du{evnim patwama i smetwama (tj.). obrazuju}i istovremeno jo{ jednu ~akavsko-kajkavsko-crnogorsku izoglosu. primorju.OSNOVE: 41) ?TURATI 367 {a-tulati se impf. gegaju}i se. kretati se tamo-amoŒ: Ne {atulaj. Bruckner 584 s. da se ne ~uje. te-. „tumarati.v. „koji je smeten. tuá. lutatiŒ donekle mewa sliku o rasprostrawenosti ovog glagola na slovenskom terenu. Ispred osnove tulati alterniraju prefiksi ta-. {atulas.) 835 Up. 836 Ishodi{ni glagol tulati potvr|en je u pojedinim me|usobno udaqenim s. i}i potiho. balamutiti (v. govorima. Machek 648 s. „cuwatiŒ Bribir u Hrv. te-. „pomeriti pame}uŒ. Nijedan od pomenutih oblika nije registrovan kod Skoka. cit.v. tula se „skitati. „povr{no raditiŒ. le`i glagol tulati (za etimologiju v. dijalekatskog prostora. Bjeleti} 2002:115. ?TUQATI ?ba-tuqati impf. blesavŒ Piva (Gagovi} 2004) è tulati impf.-h. 115). mak. up.-h. posr}u}iŒ: [ta {atula{. „po}i nesigurnim koracimaŒ id. pod uslovom da je predlo`eno tvorbeno ra{~lawavawe ta~no.-h. terena sa zapadnoslovenskom teritorijom (op. {a-. poludeti)Œ: Ubilo ga sto jada. Bori{ ga je okarakterisao kao arhaizam koji povezuje zapadni deo srpsko-hrvatske teritorije sa zapadnoslovenskim jezicima. klate}i seŒ. pro{iruju areal ovog leksi~kog relikta u okviru s. O oblicima tatulati. kojekudaŒ: Sve ka`e da nije kadar nikuj. tulati se „kulati se. -to adj. potvrda iz Tetova tula se „skitati. {to svedo~i o wegovom reliktnom karakteru. U semanti~kom spektru navedenih oblika realizuju se slede}a zna~ewa „i}i nesigurno. -ta. {a-.cc. Orahovica u Slavoniji. Borys 1999:86–88. jesi li opet pqan? Vasojevi}i (Stijovi} 1990) po-{a-tulati pf. i Vaillant 1946:28). {atulati v. zabele`ene u Crnoj Gori. skitati seŒ Velika. lutatiŒ Tetovo (Stamatoski 1959:105). „i}i klate}i se. Potvrde istog glagola sa elementima ta-. tumarati. œi}i s naporom. . 117836. Zabele`en je i oblik pro{iren sufiksom -ac-: tulacati œlutati. Me|utim. toulati se. v. Oblik tetulati najpre }e biti varijanta od teturati. no idi ko i drugi qudi Piva (Gagovi} 2004). One ujedno svedo~e o povezanosti i drugih delova s. {atulat „i}i teturaju}i se. (ibid. vu}i seŒ Ston na Peqe{cu (RJA)835 · U osnovi navedenih prefigiranih oblika. mutiti). mak. pa je po{atulo. a po vazdugi dan batuqa po selu Piva (Gagovi} 2004) za-ba-tuqati pf. naro~ito sa ~e{kim i slova~kim podru~jem (Borys l. i}i besciqnoŒ Unac (Jovi~i}).

gde se samo ukazuje na vezu sa koØiØi „koØrqaØi. jeziku nije potvr|en glagol *tuqati u odgovaraju}em zna~ewu. Oblik sa inicijalnim ku-. œv. „savijati u kotuqa~. sa te{ko}omŒ: .v. „nai}i.) na-ba-tuqati pf. mogao bi se tretirati kao fonetska varijanta od kotuqati. zbog homonimije sa kotiti „donositi na svet mlade. 841 Skok (s. nalutati. jeziku nije zastupqen glagol *kotiti „kotrqati. kuturati). bez komenØara Øvorbene sØrukØure). 839 Iz semanti~kih razloga ovamo ne bi spadao glagol istuqati „do}i do nekog saznawa lukavstvom.. koji bi mogao biti ishodi{te navedenih oblika839. batr- . vaqaØiŒ. i}i kojekudaŒ. U semanti~kom spektru navedenih oblika izdvajaju se zna~ewa „i}i nesigurnoŒ i „kotrqati. natrapatiŒ id. savijati se od muke. *kotati (se). ali sa kontaminacionim korenskim vokalizmom.v. gde se ovaj psl. krugŒ. „i}i kojekuda i sa naporomŒ: More li kud batrqati prijateq Jevrem? Piva (Gagovi} 2004)842. 204–205). denominal kotuqa~iti se „savijati se. vaqatiŒ. kota~) konstatuje da u sh. doku~itiŒ BiH (RSA). bolova i sl. To govori u prilog druga~ijem tuma~ewu ovih oblika. kuØulàØi. kutuqati (up.) ?ko-tuqati impf. svitakŒ (RSA). koje se smatra identi~nim iterativu *katati.368 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI iz-ba-tuqati pf.-h. œvu}i se. pipkatiŒ (RSA). oblik tretira kao glagolski intenziv. kotati „kotrqati.. 838 Up. kotuqa~. *kotul’ati.od odgovaraju}ih osnovnih glagola: batati > batuqati. potomstvoŒ < *kotiti se I (id.Œ < kutuqa~ „spara. vaqatiŒ. vaqatiŒ < *kotiti (se) II (ÅSSÀ 11:205–207). „okrugli smotuqak. (ibid. svake godine na \ur|ev uranak izbatuqa na vr’ vra Buru~kovca id. kotati se „igraju}i provla~iti se ispod ruku drugih igra~a (u nekim narodnim kolima)Œ (RSA). „iza}i sa naporom. koturŒ CG (RSA)837 ?ku-tuqati impf. skupqati se u kotuqa~. *kotiti II (ÅSSÀ 11:199). „kotrqati. svitakŒ CG (RSA). podmeta~ od kru`no savijene krpe za no{ewe tereta na glavi. kotati840 > kotuqati (up. nai}i slu~ajnoŒ). ?TRQATI ?ba-trqati impf.Œ (nabasrqati „nabasati. obrazovan pomo}u sufiksa -ul’-a. iskutuqati se „otkotrqati se. krug (od muke. skotrqati seŒ CG (RSA)838 · U s. 842 Pored batrqati. batrgatiŒ Lika. ESUM 3:163 s. basrqati „id. bola)Œ CG < kotuqa~ „kolut. spara. denominal kutuqa~iti se „previjati se. 840 Up. kao izvedenica sufiksom -uq. u krug.v. ÅSSÀ 11:209 s. vaqatiŒ < psl. u Pivi se javqaju i slede}i oblici: bavrqati „lutati. œ~a~kati. jedva i}iŒ Potkozarje 837 Up. obmanom. (ibid. up. izmamiti. sln.od *kotiti II841.

œnositi. batuqati „i}i sa naporom. „sa}i sa naporomŒ Piva (Gagovi} 2004) iz-ba-trqati pf. Up. œbazatiŒ (RSA). osobito mu{kar~eŒ (v. baqezgaweŒ Timok (Dini} 1992)847 ?ko-trqati impf. kojekudaŒ. 847 Up. kotr{kati se „id. bantrqa 3. sg. jedva se uvu}iŒ Uskoci (Stani}). „govoriti koje{taŒ Timok (Dini} 1988). œbilo kakav okruglast predmetŒ Uskoci (Stani}) ba-n-trqati impf. „k o t r q a t iŒ. bauqatiŒ. „gun|ati. i ba-drqati „i}i oprezno kao da se nogom bodeŒ. sa te{ko}amaŒ Piva (Gagovi} 2004) za-ba-trqati pf. 848 Up. vrqati). œ`ivotariti samŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990)843 do-ba-trqati pf. ga|ati se (uskr{wim jajima)Œ (RSA). govorewe koje{ta. œza}i. oblo)Œ848. œgegati se. vaqati. „po}i kojekuda. kotr{kati dem. ba-n-drqati. 843 Up. sg. Potkozarje (Dalmacija) ba-trqak m. kotrqati (uskr{wa jaja). Skok smatra da je ovaj oblik obrazovan prema tr~kati (v. „k o t r q a t iŒ. puzati (o maloj deci)Œ. debeqasto. 2004). batrgatiŒ (RSA). obrtawem. „pokretati okretawem. nabasatiŒ (RSA). vrqati / vrwati. gatawe. Vlaji}-Popovi} izdvaja u ovom obliku prefiksalno ba. Skok s. œslabo raditiŒ.. 844 Up. kota~). tandrkatiŒ Uskoci (Stani}). baulati „kretati se pobau~ke. kretati se nesigurnim koracimaŒ Piva (Gagovi} 2004). zabatrqati se œzabaviti se. œdebequ{kast mu{kar~i}Œ845. nabandrqati „slu~ajno nai}i. œskakati. Up.Œ. bandrqati „govoriti koje{ta. lupetatiŒ. „govoriti koje{ta. œbazatiŒ Gru`a (RSA)846. „do}i nesigurnim koracima. i ko-teqa 3. œbrbqatiŒ. onaj koji tromo. „v.Œ. iz istog izvora bavrqak. teturati seŒ. œneokretna osobaŒ. sg. brbqatiŒ: Boqe ti je da radi{. de`mekasto dete. lupetatiŒ Para}in.v. Za odnos q / w up. bantrqawe n. nabasati (na nekoga. naga|aweŒ.OSNOVE: 41) ?TURATI 369 (Dalmacija). Piva (Gagovi} 2004)844 u-ba-trqati pf. dobatrgatiŒ (RSA). RJA) na-ba-trqati pf. iz istog izvora bantawe „buncawe. œbrbqatiŒ @upa.(Vlaji}-Popovi} 2002:156). iskobeqati seŒ Lika (RSA. ba-trwati œv. badrqati se „srditi se na malenkostiŒ (RSA). œizvu}i se. batrwat se œgubiti vreme lutaju}i i dangube}iŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990). batrqati (se) œid. ne{to)Œ Draga~evo (RSA). povrqak „gojno. bandrqa 3. „onaj koji se pri hodu gega. skrenuti s putaŒ BiH (RSA). „govorewe koje{ta. œnai}i. 846 Up. k o t u r a t i (obi~no ne{to okruglo. ne bandrqaj mi tuj Crna Reka (Markovi} 1986). da ne bandrqa{ — ]uti. zaneti se (ne~im)Œ (RSA) z-ba-trqati pf. „u}i s dosta muke. batrqat „ote`ano hodatiŒ. nespretno ideŒ. œi}i na nogama i rukama. potiskivati gati „id. 845 Up. œi}i s . Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.

razmno`avati seŒ id. dokondrqati se „v. nakotiqati. 851 Up. fig.370 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI (obi~no o vodi ili vetru)Œ. Piva (RSA). fig. ko-n-drqat „vu}i za sobom. kru`iti (o~ima)Œ. obrtati seŒ. œizgovarati. te ono. œkretati se nizbrdo. iskotiqati. (ibid. œ{iriti se. blatuŒ. radukatiŒ œpri~ati koje{ta. mladihŒ. Potkozarje (Dalmacija) do-to-trqati pf.Œ Qe{tansko (Te{i} 1977). œslivati se u kapima. vaqati seŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari})850 ko-n-trqat „kotrqatiŒ Duga Resa i Karlovac (Peru{i} 1990)851 ?to-trqati impf. spu{tati seŒ. po zemqiŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija). premetati se le`e}iŒ. skotrqati se niz nasipŒ Banija i Kordun (Petrovi} D. odmicati (o prevoznim sredstvima na to~kovima)Œ. œkretati se u masi. vaqati se. lupetatiŒ Uskoci (Stani}).). izbrbqatiŒ id. te}i. kotrlati se „kretati se obr}u}i se. s. daqe). prevrtatiŒ Dvorska. prevrtati CG < psl. Skok nema. iskotiwati pogrd. vaqati (ne{to bacaju}i ili povla~e}i za sobom)Œ. 850 Iz istog izvora tako|e skotrlati (se) „izvaqati (se) u pra{ini. pej. skondrqat se „skotrqati seŒ ba~ki Buwevci (Pei}/Ba~lija).) naporomŒ Timok (Dini} 1988). pojavama. „oburvavati kamewe niza stranuŒ Uskoci (Stani}).). smatra se etimolo{ki istim sa *kotul’ati). ra|ati mnogo deceŒ. doga|ajima) nastavqati se. znoju)Œ. i}i. œ(o `ivotu. skondrqati se „strovaliti se. ra|ati se (o `ivotiwama)Œ. talasati seŒ. ~eprkati. doga|ati seŒ (RSA). ra|ati (o nekim `enkama)Œ. ko-tiqati „~esto ra|ati decu. œkretati se u valovima. kotiqati se „kotrqati se. pogrd. sa velikom snagom. „ispri~ati. Moglo bi biti od kotiti „donositi na svet. œra|ati (o `eni)Œ849 Kragujevac. œ(ne{to. curiti (o suzama. œkretati se. zakondrqat „po~eti kotrqati. kotrlati „vaqatiŒ Gola (Ve~enaj/Lon~ari}) kotrqati se „pokretati se okre}u}i se. „(obi~no o kamewu) leteti niza stranu okre}u}i se i s vremena na vreme udaraju}i u zemquŒ Uskoci (Stani}). kondrqat „wihati kolevku nogomŒ Bakarac i [krqevo (Turina/[epi}). „id. (ibid.Œ: Pokotiqali buquk |ece pa sad {akama u prsi! \e im je pamet? Uskoci (Stani}). dokoturati (se)Œ. nadiratiŒ. raznositi se. œra|ati se. „do}i pri~aju}i koje{ta. ali v. kotiti se „dolaziti na svet. mno`iti se. talasima. . kota~. ko-tiqati „premetati. pokotiqati pogrd. govoritiŒ. œpone{to slabo raditi. zvuk)Œ. dokondrqat (se) „dokotrqati (se).v. œizroditi mnogo dece. *kotyl’ati (ÅSSÀ 11:214. odjekivati (glas. proizvoditi (glasove. a ne soli Piva (Gagovi} 2004) is-to-trqati pf. pej. ne~im) kolutati. œk o t r q a t i. Piva (Gagovi} 2004). œ(o ~oveku) prevrtati se. lupetaju}iŒ: Oni toroglav dototrqa sa pazara i pri~a te ovo. re~i). „id. dokotrqati seŒ (RSA). obrtatiŒ CG (RSA). naro~ito s obzirom na mogu}e prvobitno jedinstvo *kotiti I „ra|atiŒ i *kotiti II „kotrqatiŒ (v. 849 Up.

tu}i. Od sekundarnih zna~ewa glagola trqati (koja bi za nas bila donekle relevantna). povrqak. nemarno. fig..) i-{o-trqati pf. „zaplitati nogama. œgovoriti ne paze}i {toŒ Po`ega (RJA). „trtiŒ. grubo opresti. Ispred osnove trqati alterniraju prefiksi ba-. bitiŒ Uskoci (Stani}) · U osnovi navedenih prefigiranih oblika. slavizam u vezi sa trti — a sa tiri „vu}i se. i rum. „malo debeqasto deteŒ œne{to lo{e ura|enoŒ Uskoci (Stani})852 ?{o-trqati impf. 853 Up. „neuredno.OSNOVE: 41) ?TURATI 371 na-to-trqati pf.) è trqati impf. fig.)853 {o-trqav / {otrqav adj. tumaratiŒ. male.v. {andrqatiŒ Uskoci (Stani}). „ona koja ne{to radi traqavo. Skok III 513 s. trti)854. „neuredno. Skok pomiwe samo „i}i ne gledaju}i kudaŒ (up. kako bilo ne{to raditiŒ Uskoci (Stani}). œsva{ta napri~atiŒ Potkozarje (Dalmacija) o-to-trqati pf. aqkavo uraditiŒ id. „onaj koji ne{to radi nemarno. {e-drwa „niska drvena naprava za vu~u kamena i sl. koji Skok tuma~i kao denominal od trlo „stupaŒ. œolako. . kako biloŒ. œskitati se. prevla~itiŒ. iskopati. {e-n-drqe. (ibid. vrlo neurednoŒ Uskoci (Stani}) to-trqan m. pod uslovom da je predlo`eno tvorbeno ra{~lawavawe ta~no. pokositi)Œ id. trqati œpritiskuju}i povla~iti tamo-amoŒ.B. samo u izrazima: klepe}e ko totrqajka.). idu mu usta ko totrqajka „mnogo govoritiŒ Radimci (Tomi} 1989) totrqak m. (ibid. ko-. {e-n-drqati „v. (ibid. nemaran. 854 Up. „onaj koji mnogo pri~aŒ Piva (Gagovi} 2004). nemarno.) o-{o-trqati pf. œ`enska osoba koja pri~a koje{taŒ id. {e-drqe. ostale deverbale ovog tipa: toveqak. {a-n-drqati „vu}i. pritiskivati. (ibid.). kakva gruba i te{ka alatkaŒ id. kako bilo raditiŒ. œkako bilo uraditi ne{to (poorati. {otrqaqka. {otrqa~a f. {otrqak. luwati. œneuredno. batrqak. {otrqavo / {otrqavo adv. isplestiŒ. le`i glagol trqati. {otrqak. „neuredan. neurednoŒ. {otrqan m. œmu~iti. {uqati seŒ (l.). „nemarno. niske saoni. {eprtqastŒ. bavrqak. {o-. œi}i tamo-amoŒ. œkrunitiŒ. nemarno. „oplesti ili izatkati kako bilo. to-. {otrqajka. œslabo.c. 852 Up. (ibid. totrqajka f. slaboŒ. „neka vrsta vodeniceŒ(?). nebri`qivo. biti nesiguran na nogamaŒ Lika (usmeno M. nemarno plestiŒ. œpri~ati koje{taŒ id.

klate}i seŒ (batrqati). ne treba odbaciti ni mogu}nost onomatopejskog porekla (Bjeleti} 2002:116). œbriga. totrqati. nered. tuma~i kao onomatopeju) i to-trla „ptica. III 435 s.v. dodat na osnovu trqati. lupetatiŒ (bantrqati. U oblicima totrqati. nastalu umetawem sonantnog r u vezi sa q (prema vrqati) (II 169 s. Iako je u definiciji imenice obja{weno zna~ewe glagola trliti (tj.(Skok II 116 s. i ~e-trkati „glagol kojim se opona{a glasawe jarebiceŒ (Skok I 318. Bjeleti} 2002:114. galama. Na dva mesta izdvaja u wemu prefiks ko. da bi ga na tre}em protuma~io kao izvedenicu od kotati. nevoqaŒ. vikaŒ.(v. mete`. kota~)855. „izbijati crve ispod koreŒ). neda}a. (-)tV-). po~eti udarati kqunomŒ (RSA). {otrqati)856. sln. Psl. ko-2. totrqati je moglo nastati i disimilacijom od totrtqati (v. u RJA se navode samo potvrde ovog glagola sa slede}im zna~ewima: trliti „paziti na koji predmet u igri (klisa). œsedetiŒ. izbija crve ispod koreŒ Lika (RJA). U obliku kotrqati izdvaja se prefiks ko. to-trk „`ena pri~alicaŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). „govoriti koje{ta.v. œbudalasta i neodgovorna osobaŒ Ro`aje (Had`i}) : trkati „tu}i. gungula. ~e{. oblik *kotãrl’ati.. kucatiŒ @umberak (RJA). potvrda.-h. fig. za-to-trkati „po~eti totrkati. Na jednom mestu on je obja{wen kao tvorevina sa retkim prefiksom ko. œ`urno raditiŒ. trliti „trti lan i kudequŒ. Decidirano se opovrgava [icovo tuma~ewe (ÅSSÀ 11:213). te{ko}a. Budu}i da se radi o glagolu koji ozna~ava govorewe. {o. loviti gaŒ. a na drugom kao rezultat ukr{tawa kotati se i takati se (s. . U semanti~kom spektru navedenih oblika izdvajaju se slede}a osnovna zna~ewa: „i}i nesigurno. bat). kota~).372 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI U obliku batrqati teoretski bi se mogao izdvojiti prefiks ba-. Sli~no i Grickat 1955–1956:70.v. Citira se Skokovo obja{wewe i zamera mu se {to nije uputio na blizak oblik kotuqati.v. Skok smatra da je glagol batrqati nastao onomatopeizacijom denominala batati (< bat) (Skok I 12–121 s. {to t r l i u drvetu. vr{qawe. muka. 117).v.v. takati se). jurwava. rekonstruisan na osnovu s. tuma~i se kao sufiksalni glagolski intenziv od *kotiti II. i sl~. batrwati svojevrsne varijante standardnijeg batrgati (se) i vidi u wima odraz psl. {otrqati izdvajaju se prefiksi to-. ali se sam sufiks ne komentari{e.(s.. 116. takati se). Toporov zastupa stanovi{te da su glagoli batrqati. i trla „gu`va. kompleksa *bat-r.(Toporov 1985:502). Schutz 1965:323).(Moskov 1965:70. up. `uriti seŒ. hitati. up. „po855 Ista nedoslednost zapa`a se i u tuma~ewu glagola kotakati se „vaqati seŒ. Skok je nedosledan u tuma~ewu ovog glagola. hvatati. Me|utim. vreva. dok usko~ko trliti zna~i: „i}i. lupetatiŒ : trqati „govoriti ne paze}i {toŒ mogli bi poslu`iti slede}i oblici: to-trkati „kucati (o `uni)Œ (RJA). 856 Kao tvorbene paralele paru glagola to-trqati „pri~ati koje{ta.

batuqati. vaqatiŒ (kotrqati). „izvoditi pokret nani`e. prema leksemama koje sadr`e ekspresivni prefiks ko-. turati. U tom slu~aju oni ne bi predstavqali predmet na{eg interesovawa. zbacivaweŒ (tehni~ki termin za ozna~avawe poro|aja `ivotiwe)857 (v. „kotrqati. totrqati : {otrqati. Etimolo{ki se on deli na kot-ur-ati (v. Specifi~nost materijala izlo`enog u ovom poglavqu ogleda se u tome {to svi navedeni oblici imaju po dva (ili ~ak tri) podjednako verovatna tuma~ewa. neuredno raditiŒ (batrqati. v. potomstvo (o `ivotiwama)Œ i *kotiti II „kotrqati. Prezentirani materijal pru`a osnove za jo{ jednu pretpostavku.OSNOVE: 41) ?TURATI 373 vr{no.859. ali se inicijalno ko-. 859 Za mnoge od analiziranih oblika u literaturi je ponu|eno upravo ovakvo obja{wewe. padawe. batati > bat-ur-ati. Ovome u prilog ide i ~iwenica da se mnogi od pomenutih oblika semanti~ki defini{u upravo glagolom batrgati. kao fonetska preina~ewa osnove). batrqati858. Tre}e. oni se mogu tretirati kao tvorevine nastale dodavawem ekspresivnih prefiksa na samostalne osnove. batrgati > baturati. *kotiti se I). naime. tulati. Mogu}e je. kotrqati. Toporov 1985:502. npr. batrgati : katrgati (kotrgati). Prvo. da je u nekim oblicima (koji ina~e ne sadr`e ekspresivni prefiks) do{lo do dekompozicije pod uticajem svesti o postojawu ovde razmatranog tvorbenog modela. trqati. 857 858 . u slu~aju trgati. navaqati „nara|ati mnogo deceŒ (RSA). {to je dovelo do perintegracije ko-turati (ovome je doUp. To se mo`e ilustrovati na primeru oblika koturati . kotuqati. tatulati (tetulati) : {atulati. npr. kot-ul-ati itd. gore). oni mogu biti obja{weni kao varijante jednog ishodi{nog oblika (tj. {otrqati). oni se mogu tretirati kao sufiksalne izvedenice od odgovaraju}ih glagola: npr. U tom slu~aju radilo bi se tako|e o ekspresivno prefigiranim oblicima. npr. gore. budu}i da ovi oblici funkcioni{u i kao samostalni. U prilog ovakvom tuma~ewu govore potvrde sa razli~itim prefiksima ispred iste osnove. kotati > kot-ur-ati. Up. bat-uq-ati itd. Oblik kotrqati u pejorativnom zna~ewu „ra|ati (o `eni)Œ reflektuje mogu}e iskonsko jedinstvo *kotiti I „donositi na svet mlade. po~elo do`ivqavati kao pomenuti prefiks. Drugo. totrqati. vaqatiŒ tj. koteqati. koturati > kotulati. ÅSSÀ 11: 204–205 s. kotiqati. koturati (kuturati) : ~eturati..v.

sg. „mrsiti. i tako je dobijen oblik ~eturati u istom zna~ewu (kasnije je do{lo do nagomilavawa prefiksa. preturatiŒ.pred „osnovomŒ -turati pojavio prefiks ~e-. totrqati. izvedenici sufiksom -eq.bio izba~en. zamrsitiŒ: Svu sam si kosu ukoteqala. uvijati seŒ Zorunovac (RSA). ~ime je dobijen oblik usteqam..inicijalno ko. Zatim je do{lo do uobi~ajene alternacije. tatulati. Ovakvim postupkom mogli su biti obrazovani mnogi od pomenutih oblika. koteqati se „izvijati telom. zaplitatiŒ: ^esto usteqa rabotu.374 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI prinela i ~iwenica da glagol turati realno postoji). da bi u jednom trenutku „prefiksŒ ko. Ovde se verovatno radi o glagolu koteqati „prevrtati.860 Jedino na ovaj na~in mo`e biti obja{wen. oblik usteqam 1.osnove po~elo do`ivqavati kao ekspresivni prefiks ko-. uskoteqam „zamrsitiŒ: Sve mi se kosa uskoteqala Leskovac (Mitrovi}). pa je nastao oblik ko-~e-turati).od kotati (Skok nema). {otrqati. {atulati. tak’v je on ~ovek pored ukoteqam „umrsiti. 860 . pa se umesto „prefiksaŒ ko. npr. npr. ali se u oblicima sa prefiksom u(z). pa je do{lo do perintegracije u(z)-ko-teqam.

ZAKQU^AK .

.

Wihov zna~aj u etimolo{kim istra`ivawima mo`da je najboqe formulisala Petqova: „Neobi~no je va`no pri etimologizaciji uzimati u obzir retka lingvisti~ka fakta i pojave.ZAKQU^AK Ve} je re~eno da u nauci ne postoji jedinstveno mi{qewe o pojavi koja je predmet na{eg rada. `eleli smo da prika`emo wihovo funkcionisawe u okviru srpsko-hrvatskog jezika.u slovenskim jezicima jo{ nisu ustanovqene.i *pa. naro~ito lekseme sa arhai~nim prefiksima ko-. ~u. U gore izlo`enoj dilemi oko wihovog predlo{kog ili zameni~kog porekla ~ini se da ja~i argumenti govore u prilog ove druge mogu}nosti. Iako mo`da jo{ uvek ne znamo pravu prirodu ovih elemenata861. me|utim. i nije pisan sa ciqem da odgovori na pomenuta krucijalna pitawa. On se izdvaja u mnogim deverbalnim i denominalnim obrazovawima. Polaze}i sa stanovi{ta da su ekspresivni prefiksi realne jedinice jezika. ~a-. wihovom poreklu i starini. koji u nizu slu~ajeva stupaju u odnose svojevrsne alternacije sa ~e-. na prvom mestu treba se ponovo osvrnuti na problem porekla *ko. Razli~iti. dok je wihovo dovo|ewe u vezu sa predlogom *kã(n) (‹ lat.i dr. ~o-. Pri tome. Ovaj rad./ ka. 861 Izme|u ostalog. . u nizu slu~ajeva otkrivawe i uvo|ewe u nau~nu upotrebu ~iwenica ove vrste odre|uje etimolo{ko re{ewe ili uop{te dozvoqava da se proces etimologizacije svede na elementarnu tvorbenu analizuŒ (Petleva 1994:60–61).kod kojih se po svoj prilici radi o posebnoj sekundarnoj upotrebi œnormalnihŒ. i konstataciju Varbotove: „Funkcije prefiksa ko. s obzirom na podudarnosti me|u slovenskim jezicima i na indoiranske paralele. neosporno je da oni postoje i funkcioni{u. I) Ekspresivni prefiksi u dijahronoj perspektivi Kad je re~ o genezi ekspresivnih preverba. up... ka-. U zakqu~nom delu rada sumira}emo zapa`awa do kojih smo do{li analizom izlo`enog materijala. prevashodno imenskih prefiksa.Œ (Varbot 1971:68–69). ku-.i *kakoji ponajpre mogu polagati pravo na znatnu starinu. ostavqaju}i po strani *(j)a. pa ~ak i suprotni stavovi iskazani su o samom postojawu ekspresivnih prefiksa.

~ega. ~-mouliti (ÅSSÀ 4:146).. got. .œkakvo bo`anstvo?Œ). i *kui. u. kat-pay a .> *~e.sa palatalizovanim varijantama na {problemati~no je u meri u kojoj je to uop{te svako praslovensko *xu inicijalnoj poziciji. daqe kim œ{ta?Œ kao prefiks u upitnoj (npr. upitne i neodre|ene zamenice *kuo. u ~e{. odatle du`ewem *~i-. mlavest. dosl. tako i na semanti~kom planu862.-h. ÅSSÀ 12:48–50).i od *~â-863 itd. rus.> *~â.stoji na vrlo slabim nogama Rekonstrukcija *kãnaditi samo na osnovu s. slov.œlo{eg mirisaŒ. moglo bi se po862 U nedostatku boqih primera od *kãnaditi (v.œlo{e ise~enŒ. Postojawe ovih dveju varijanata ~ini pojedine oblike dvosmislenim u pogledu formalne rekonstrukcije (npr. Poreklo preverba na x. up. kn.mo`e reflektovati tn-. Truba~ovqeva argumentacija u korist preverbalnog *kã-. ali ~e{}e u pejorativnoj funkciji: npr.œnegostoqubivŒ. gde se ne mo`e svesti na ie. *s iza r.378 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI cum-. ku-cara.). a izdvajawe *naditi kao osnovnog glagola – semanti~ki problemati~no.) problemati~no kako na formalnom. Sa druge strane. zlonameranŒ. kim-rajan. *kon. *ka-.œnikakav ~ovek.-h./ kui. ka(t). ~a. glavaŒ). Druga prednost izvo|ewa k-preverba iz osnove ie. koje svakako nije prefiks. ka-mêrêda. s. ku-nairi{ œbludnicaŒ. œlo{a `enaŒ (EWAIa I 285. 863 Prakti~no je *~â. ~esa itd.(up.(u *~â-to itd.). Osim toga.œkoji se polako kre}e (carati). kim-devata.zajam~eno samo u slu~ajevima gde je slabi poluglas ispao bez ozvu~ewa.œvrh. kad-ratha. s. *ko. majmunŒ. koji se skita unaokoloŒ itd. kim-dita.). koji se u tom slu~aju daju svesti na varijante zameni~ke osnove *kue.-h. kao u Knin < Tnin). mlavest. ~eso. [to se ti~e kudeqe.u indoiranskom. kV-) i *kodelâ (v. i i k. a jo{ mawe pozajmicom iz iranskog ili germanskog.œglava demonskih bi}aŒ (prema stind. ku œgde?Œ. ve} koren (pie. *kã-de > gde) u ku-manas. ~e. kao npr.i od *~â-. stsl.œneraspolo`en.œkoji se grozno nadimaŒ.u ka-puya. zameni~ka hipoteza se mo`e pozvati na analognu upotrebu raznih osnova ie.i od *~e.(up. stind. logi~no bi bilo pretpostaviti da ko. 359).œplestiŒ te{ko da ima osnova. primera je smela (npr. odatle du`ewem *~a-. dijal.itd./ kuu.œlo{a kolaŒ.œlo{ kraqŒ.mo`e biti i od *~a. hermafrodit. kim-purusa. neodre|eno-upitne zamenice je ta {to se wime otvara mogu}nost wihovog etimolo{kog objediwavawa sa preverbima na ~-. a uostalom Truba~ovqeva pretpostavka glagola *del. ne nudi se obja{wewe za gubitak nazala u *ko-. kad-arya. Kako za ove preverbe ne dolazi u obzir obja{wewe dekompozicijom iz preverbalnih formi poput *xoditi mesto **soditi prema *vã-xoditi. tako|e i ku.pored *kon-?). murdhan.u *ko-delâ stoji u nekoj vezi sa *kon.u *konopja. 348. stind. ga.

gr. *meH1 > ie. zvu~ne varijante *ba. . id. no u najmawu ruku i preko jedne normalne re~i *soxa œgranaŒ ‹ stind. N e g a c i j a predstavqa negirawe semantike korena. ekspresivni prefiksi ipak ~ine donekle jedinstven sistem. ma. vrednosnu karakteri864 Tre}i tip tvorbenog zna~ewa — l o k a l i z a c i j a u vremenu i prostoru (v. fonetski problem koji predstavqa s. bo. U pogledu starine tog sistema u nauci su iznete razli~ite pretpostavke. radi o genetski razli~itim elementima.u *ol-ni > lani (ÅSSÀ 14:11). mi. x. dakle. mh. Na indoevropskoj ravni prefiksi su. mo.pored *pa. mahuna. jer je pie. indoir. prohibitivna negacija. npers.nastale u procesu onomatopeizacije. ma-gusa œbesposli~arŒ. sakha-. nije karakteristi~an za prefikse koji su predmet na{eg istra`ivawa. koji se mo`e posmatrati kao celina. No s obzirom na ekspresivnu prirodu ovih preverba.(i *~-) preverbima uz fonetsku modifikaciju putem predmetawa s-mobile a zatim metateze *sk. mohuna pored mehuna < psl.œka{qatiŒ u stind. Up. *xaxati. *me > gr.-h. Iako se. mo. *mexuna (ÅSSÀ 18:152–153). Ve} s obzirom na varirawe zvu~nosti u slu~ajevima kao *balamotiti / palamuditi. [arifullin 1979:113–115. 1) Neki autori smatraju da su ekspresivni prefiksi vrlo arhai~na. alb. kao i u iranskom. ispoqavali dva tipa tvorbenog zna~ewa: negaciju i afirmaciju864. a donekle i za *la-.u funkciji ekspresivizacije. koje Truba~ov svodi na deikti~ko *ol. U osetskom jeziku prohibitivno ma dolazi i kao prvi deo slo`enica: ma-tårså œneboj{aŒ. gde je drugi ~lan 3. po wemu. psl.pored *ka.nazalizovane varijante od ba-.ZAKQU^AK 379 mi{qati na zajedni~ko krajwe poreklo sa *k. Alternirawe sa *ne. kakhati.i *pa. ne treba iskqu~iti varijantu da su ma-. ma-Öura œ}utqivacŒ. *xoxotati (se) œsmejati seŒ. jerm. Poreklo od osnove pokazne zamenice ~ini se verovatnim za *to/ *ta-. [arifullin 1979:117–118). kacazw.> *ks-. ili putem prelaza *k. {ac œid.i *ga. no u tom slu~aju prednost bi vaqalo dati re|oj varijanti meklen. lice konjunktiva odgovaraju}ih glagola (Abaev III 274).najjednostavnije se daju objasniti kao plod ekspresivne onomatopeizacije bezvu~nih. jo{ indoevropska pojava (v. toh.. 1982:23–24).Œ ustanovqava se da je normalni refleks toga glasa u praslovenskom bilo.u *ma-klenã zaista navodi na pretpostavku da se tu u prvom delu krije ie. Bezvu~na guturalna aspirata bila je u praindoevropskom veoma redak glas mawe-vi{e ograni~en na onomatopeje poput *k(h)akh.> *kh.

tekstovima (o kodirawu semanti~kih opozicija u semioti~kim sistemima pragmati~kog karaktera (religija. npr. Neosporno je da su mnoga obrazovawa analizirana u radu — stara.„lo{e rasu|ivaweŒ. kritikuje ga Schmidt 1987:358–361. *~a. praslovenska. li~no ime *Ka-frya. ali i ku-cara. *ko-. To se. pre svega.„koji se polako kre}e. *{a. O starini pojave posredno mo`e svedo~iti postojawe prefiksa ku./ *{e.pretpostavqao je Schulze 1895:243–244. prezir.„negostoprimqivŒ (EWAi I 285 s. negativna ocena. Postoji afirmacija u op{tem smislu (afirmacija logi~kog prisustva datog obele`ja) i ekspresivna afirmacija (pozitivna ocena. bilo u negativnom smeru.B. kat-paya. 866 Za indoiransko ka. kao prefiksi sa pejorativnim zna~ewem. mlavest./ *~e-. A f i r m a c i j a je utvr|ivawe.„malo zakrivqenŒ. tako|e prete`no sa imenskim osnovama. „ko(ji) godŒ). Gamkrelidze/Ivanov I 355–358. javqa se i ka. I 359.od iste pronominalne osnove v. *kã-.(koji je tako|e nosilac negativnog ekspresivnog zna~ewa) u indoiranskom (v. Toporova).Š ulaze prefiksalni elementi koji su nekada vr{ili ~isto ekspresivne funkcije. ne tako dobro > lo{e srebro (rupya-)Œ > „kalajŒ. „u kojoj (velikoj) meri dragŒ.867 2) Umereniji su i brojniji oni autori koji za ekspresivne prefikse pretpostavqaju praslovensku starinu. Tako je. radove V. isticawe semantike korena. 867 Uop{te o prefiksima u indoevropskom jeziku v. 865 .380 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI stiku re~i.) ([arifullin 1979:115–116). N. gore).„lo{a kolaŒ. Taj model poredi se sa prefiksima *ka-.zna~ilo „kako drag (frya-)Œ. kad-ratha.„lo{a `enaŒ. Vs. {uwa unaokoloŒ (car. Za ku. ku-mati.u imenskoj kompoziciji moglo bi se re}i da izra`ava gradaciju osnovnog zna~ewa bilo u pozitivnom. hiperbolizacija itd. npr. kojiŒ. Postoji negacija u op{tem smislu (logi~ko negirawe datog obele`ja) i ekspresivna negacija (omalova`avawe. umetnost./ *{i.„koji se grozno nadimaŒ.„koji lo{e miri{eŒ. ku-stri. . dok bi stiran. odnosi na one tvorevine koje imaju Negacija je ~esto kori{}ena pri suprotstavqawu sakralnog i svetovnog u drevnim ie. ku-rupya./ ku..v. stra{nih predmeta i pojava)865. Arhai~ni prefiksi *ka/ *ko-. Wihov stav formulisala je Kurkina: „U registar morfolo{kih sredstava p r a s l o v e n s k o g j e z i k a ‰prored M. „Kao kimo i kuo.. lo{a `enaŒ : stind. veli~awe nekih semanti~kih komponenata u zna~ewskoj strukturi re~i.866 Truba~ov smatra da je tvorbeni model ’upitna zamenica k + glagolsko-imenska osnova’ genetski indoiranski.„ko. 364–368. ku-nairi{ „kurva. mitologija) v.. ka.. stind. tj. ka-puya.(kato) u takvoj funkciji: ..„kretati se (u krug)Œ < ie.„ne ba{ pravo. Jo{ indoevropsku pejorativnu funkciju *kuu. *kuel-). id. kad-arya.u skrivenom vidu egzistiraju u sastavu pojedina~nih slovenskih obrazovawa i mogu se izdvojiti samo pomo}u etimolo{ke analizeŒ (Kurkina 1981:331). nazivawe neprijatnih. koji imaju sli~no poreklo i produktivnost u slovenskim jezicima (Truba~ev 1980:5). ku-vakra. Ivanova i V.

v.v. nakuvesicca)./ ko-.B. autori se opredequju za mawe rigorozne tvrdwe. Me|utim. u beloruskom etimolo{kom re~niku konstatuje: „Po{to se danas tako popularna ideja o velikoj arhai~nosti sli~nih prefiksa pouzdano ne potvr|uje. u svakom slu~aju. ma. praslovenski. Me|utim. 3) Postoje. kona~no. npr. lekseme. {e. postoji veliki broj mla|ih oblika. rekonstruisane u ÅSSÀ.ZAKQU^AK 381 ekvivalente u drugim slovenskim jezicima. fakti~ki nema razloga da se ova re~ smatra praslovenskomŒ (ÅSBM 4:202 s. obrazovane prema datom modelu. . postojawe slovenskih ekvivalenata mo`e biti posledica i paralelnog funkcionisawa datog tvorbenog modela u pojedina~nim jezicima (up. Ovde podse}amo i na ~iwenicu da su mnoge psl. Ekspresivnim sredstvima izra`avawa pripadaju jo{ neki prefiksi: a-. ~e-. Autorka ka`e: „Ako wihovo sme{tawe u psl. Kako je ponekad nemogu}e precizno odrediti starinu analiziranog oblika. so-.) ovih arhai~nih tvorbenih sredstava: ovde se {ire i slobodnije nego u drugim slovenskim jezicima prefiksi spajaju sa glagolskim i imenskim osnovama.i ko-. u periodu samostalnog razvitka srpsko-hrvatskog (i drugih slovenskih) jezika. Smatramo da je on. Ovu pojavu u slovena~kom jeziku opisala je Kurkina: „Zna~ajan deo zapadno-ju`noslovenskog leksikona ~ine obrazovawa sa ekspresivnim prefiksima a-. ali oni su po pravilu karakteri868 S obzirom na usmerewe na{eg rada. Tvorbeni model ’ekspresivni prefiks + osnova’ nesumwivo je arhai~an868. Tako se. jedno je nesumwivo: u pitawu su dve vrlo arhai~ne re~i u pogledu oblika i zna~ewaŒ (Merkulova 1971:83). pa-. ovde koegzistiraju oblici sa prefiksima i bez prefiksa. Takvi oblici nisu arhai~ni. *pozvonãkã i *kozvonã./ mo-. i mi{qewa da ekspresivni prefiksi nemaju veliku starinu. Tuma~e}i nazive za ozna~avawe sitnih zglobova: *pozvonã.. Dati prefiksi unose u semantiku element negativnog odnosa govornika prema pojavama stvarnosti. sko-. ka. U dijalektima slovena~kog jezika zapa`a se izvesna a k t i v i z a c i j a (prored M. nastalih kasnije. o-. *kozvonãkã. Merkulova ih dovodi u vezu sa *zveno i u wihovoj strukturi izdvaja arhai~ne prefikse po. ÅSBM 7:218 s. obrazovanih prema istom arhai~nom tvorbenom modelu. Ovde treba praviti razliku izme|u starine modela i starine pojedina~nih obrazovawa. kaluøacâ). I mnoge lekseme. u praslovenskoj epohi — tako|e su arhai~ne. epohu i mo`e izazvati protivqewe. nismo se bavili istra`ivawima koja bi nam omogu}ila da procenimo fakti~ku starinu razmatranog tvorbenog modela.i sl. la-. propra}ene napomenom da je wihova starina problemati~na.

Nama se. *bârk-. {V. ka-. ~e-.(ba-. stV. Uo~eno je. bV. 869 Tipovi prefiksa odre|eni su prema nose}em suglasniku prefiksa. Analizirawe svakog sistema podrazumeva utvr|ivawe: a) elemenata sistema. . tu-./ *pyr-. Iako su analizirani prefiksi po poreklu razli~iti. skV.382 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI sti~ni za pojedina~ne slu~ajeveŒ (Kurkina 1992:186). Sve iznete tvrdwe u podjednakoj meri odnose se i na srpsko-hrvatski jezik.(pa-). tV. *vâreti „vreti. ~V. Na{ materijal pokazuje da je krug takvih osnova znatno {iri.({e-. naime. pojedina~ni ekspresivni prefiksi. *mâreti. stu-. bo-). u srpsko-hrvatskom je aktivizacija razmatranog arhai~nog tvorbenog modela mo`da ~ak i izrazitija nego u slovena~kom. Na razmatranom korpusu uo~eni su slede}i tipovi ekspresivnih prefiksa869. v) me|usobnih odnosa elemenata.(sto-. trpatiŒ) ispoqavaju {iroku s p o j i v o s t sa svim mogu}im ekspresivnim elementima (Kurkina 1981:331). *vâreti „gurati. oni na sinhronom planu ~ine jedinstven sistem jedinica. {o-.(~-. potrebno bi bilo sprovesti posebno istra`ivawe. sa svojim konkretnim realizacijama: kV(k-. te-).(to-. {u-. *per. lV. pa. {to-). ko-. b) osobina datih elemenata. Za slovensku etimologiju bilo bi zna~ajno prou~iti sudbinu ovog modela i u ostalim slovenskim jezicima. kipetiŒ. {i-). Ekspresivnom prefigirawu podlo`ne su i slede}e psl. ~o-. osnove: *vi-.itd. psl. *mot. ta-. Paralelno sa prefiksima. {a-. ku-). name}e se jo{ jedna zanimqiva tema — t i p o v i o s n o v a koje podle`u ekspresivnoj prefiksaciji. *pârk-. na prvi pogled. {ko-). II) Ekspresivni prefiksi na sinhronoj ravni 1) Ekspresivni prefiksi kao sistem Jedan od osnovnih ciqeva ovog rada bio je da se uspostavi i prou~i sistem u okviru kojeg egzistiraju i funkcioni{u ekspresivni prefiksi. ~ini da sve pomenute osnove spaja jedna zajedni~ka karakteristika — razvijen semanti~ki potencijal.(sko-. da neke osnove (npr. lo-). ~a-). dok se simbolom V ozna~ava vokal prefiksa. a) Pod elementima sistema ovde se podrazumevaju konkretni. Sude}i prema analiziranom materijalu. Ovakva tipologija predlo`ena je iz prakti~nih razloga i primewiva je samo na sinhronoj ravni. Da bi se utvrdili razlozi zbog kojih su pojedine osnove izrazito „otvoreneŒ ka ekspresivnim prefiksima.(la-.

{o-lo-.ZAKQU^AK 383 Pored ovih osnovnih i „produktivnihŒ. Ali u staroruskom ova je pojava bila mnogo ~e{}aŒ (l. [o-vrwa > {o-lo-vrwati. ~a-brcnuti > ~a-la-brcnuti (up. ko-pe~iti se > ko-ro-pe~iti se.(so-).c. a-.(ma-). ke-be~iti se > ke-re-be~iti se. krava mukaeØ i murkaeØ. o-{o-vrqati > o.la -bazati ) : la -baznuti . ras-ta-ba{iti se > ras-ta-ra-ba{iti se itd. {a . b) Jedna od uo~enih osobina razmatranih prefiksa jeste wihovo „uslo`wavaweŒ. U nizu slu~ajeva ekspresivni prefiks pro{iruje se (tj. gV. ko-pe{iti se > ko-ro-pe{iti se. U nekim slu~ajevima posvedo~eni su paralelni oblici sa uslo`wenim prefiksom i drugim delom uslo`wenog prefiksa. `abe kvakaäØ i kvarkaäØ.). la-prdati). la-brcnuti). mV. 870 „O sinonimnosti reduplikacije i pro{irivawa korena likvidom svedo~i upotreba leksema sa udvojenim ili likvidom pro{irenim korenom u istom ili susednim govorima: npr. ja-. slogom sa likvidom koji istupa kao samostalan prefiks: {a-la-vrwati : la -vrwati . o. na-so-lo-vesiti : na-lo-vesiti itd. U tom slu~aju oni uvek zauzimaju drugu poziciju. kow gogo~eØ i gorgo~eØ. sV. pro{irivawe slogom koji sadr`i likvidu.i u severnoruskim govorima. Istu pojavu zapa`amo i u oblasti onomatopejske leksike. {u -vrtan > {u .lo -vrtan . la-vrdati). Pro{irivawe korena likvidom r zapa`eno je i u ju`no. {a-vrdati > {a-la-vrdati (up.{a -mutiti > o-{a-la-mutiti. {a-la-. Azarh 1974:124–125)870. tj. Pro{irivawe korena likvidom l u savremenim govorima sre}e se re|e: ovca bàkaeØ i blàkaeØ. zabele`eni su i tipovi koji se javqaju znatno re|e: xV.(ha-). Azarh je ustanovila da pro{irivawe korena onomatopejskih glagola likvidama r i l ima istu funkciju kao i reduplikacija korena tih glagola — poja~ava izra`ajnost korena (up.lo -vrqati . Ne{to su re|i slu~ajevi u kojima se prefiks pro{iruje slogom koji sadr`i suglasnik r: ko-be~iti se > ko-ro-be~iti se. tj.lo -baznuti ( {a . go-). ili u kombinaciji sa nekim drugim ekspresivnim prefiksom. iza datog ekspresivnog prefiksa: {e-le-. .{o . u ju`noruskim govorima poznato je i ØaØakaeØ i ØarakaeØ (o koko{ci). ~e-brcnuti > ~e-le-brcnuti itd. Na istoj teritoriji ili u susednim govorima guska gakaeØ i garkaeØ. uslo`wava) slogom koji sadr`i suglasnik l: {e-vrdati > {e-le-vrdati. Navedeni primeri pokazuju da se elementi sa likvidom javqaju ili kao samostalni prefiksi. }a-prdati > }a-la-prdati (up. Reduplikacija korena onomatopejskih glagola u ruskim govorima sre}e se ~e{}e nego pro{irivawe korena likvidom. Pro{irivawe ekspresivnog prefiksa slogom koji sadr`i likvidu o~igledno se vr{i u ciqu dodatne ekspresivizacije datog oblika.(ga-.

Varbot prvu komponentu rus. ~a-la-. budala{tinaŒ. bala-muditi. Knobloch 1969. L = likvida). barati „pitatiŒ. Øari-bari. zasad jo{ neutvr|eno poreklo ovih elemenata (Bjeleti} 1993:43). Øará-bará (v. naklapawa. ali do sada nije detaqnije prou~en. {ala. {ala-brcnuti. govorili bi u prilog tvrdwi da su dvoslo`ni prefiksi tipa ~ala-. *bha. Øará-bará „brbqarije. {ulo-). bez potvrda sa samo jednim od jednoslo`nih prefiksa. o-para-muditi itd.384 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI {u-lo-. {ele-badati. prvo. tele-zvrkan.v. Machek 43 s. ~e-le-. {ele-brdati. Sa ovom osobinom ekspresivnih prefiksa svakako je u vezi i pojava d v o s l o ` n i h p r e f i k s a l n i h e l e m e n a t a. pala-mutiti. ta-ra-. ko-ro-. kao i oblici koji sadr`e samo dvoslo`ne prefikse. prazni razgovoriŒ postoji nekoliko mi{qewa.871 Problem dvoslo`nih prefiksa uo~en je u literaturi (up. sln. up. {ala-vrcati. 871 Ovde se radi o oblicima koji su posvedo~eni samo u kombinaciji sa dvoslo`nim prefiksom. ukr. o poreklu rus. nastali akumulacijom jednoslo`nih prefiksa. S druge strane. bVLV-. ukazivali bi na druga~ije. ~e-brcnuti. tele-n-prda. bala-mutiti. pVLV. pala-zvrk. (k)ala-muwa. barabariØâ „brbqatiŒ. U ve}ini slu~ajeva kod ovako spojenih prefiksa prisutna je vokalska harmonija. {ara-badati. Matveeva 1984:144)872. Ono {to se na osnovu izlo`enog materijala sa sigurno{}u mo`e konstatovati jeste postojawe dvoslo`nih prefiksa u strukturi pojedinih ekspresivnih leksema. {ala-badati. baráozy} „brbqatiŒ (Melâni~uk 1969:60). kala-vrkati. 872 U ovom konkretnom primeru oba elementa predstavqaju tipi~ne forme dvoslo`nih ekspresivnih prefiksa. nesta{luciŒ.itd. la-vrdati itd. baraszki „{ale. is-pala-pucati. {ele-bekati. pala-zvrc. Ono se. Mo`da su na formirawe dvoslo`nih prefiksa delimi~no uticale i parne re~i tipa rus. Øará-bará „brbqaweŒ i Øarabara „izno{ena stvarŒ dovodi u vezu sa *terti — *toriti. {e-vrdati.itd. barli „{alaŒ. {ere-badati. ~VLV-. Ina~e. {ala-brcati. dovodi u vezu sa op{teslovenskom glagolskom osnovom bar. U diskusiji na referat Varbotove . kala-vijati. dijal. {ala-brknuti. ali ima i izuzetaka (npr. bug. poq. balamutiti). bala-bu}kati. tVLV-. (V = vokal. pala-muditi. pri ~emu prvobitnim zna~ewem izraza Øará-bará smatra zna~ewe „otpaciŒ (VarboØ 1986:38). barabara „besmislica. kala-muditi. Oblici tipa la-brcnuti. ~ija se struktura izra`ava slede}im formulama: kVLV-. uvek isti redosled jednoslo`nih prefiksa. pri~atiŒ. o-pala-muditi. {VLV-. baram „pitatiŒ. rus.„govoriti. ke-re-. a drugu sa *bârati. Na{a zapa`awa zadr`avaju se na nivou opisa pojave i spekulacijama o mogu}em poreklu ovih elemenata. bez konkretnih etimolo{kih re{ewa. Oni se izdvajaju u slede}im leksemama: kala-mutiti.„govoritiŒ < ie.

kovrtati = ~evrtati. Ove pojave uzrokovane su te`wom jezika ka afektivnosti. Demorfemizacija ekspresivnih prefiksa vodi ka wihovom pretvarawu u „unifikseŒ. rus. prikqu~uju se samo onda kada su se stari ekspresivni prefiksi ve} „desemantizovaliŒ. Kao posledica potpunog slivawa ekspresivnog prefiksa sa osnovom nastaje nova osnova ekspresivnog karaktera. {to omogu}ava sekundarnu prefiksaciju ekspresivnim prefiksima ([arifullin 1982:20). {-valâ > {u-{-valâ (desemantizovano s-mobile). oni su skoro potpuno s i n o n i m n i i uzajamno zamewivi. batrgati se = kotrgati se = katrgati itd. npr. nakokle~iti = natokle~iti = na~okle~iti.). Truba~ov predla`e da se po|e od semanti~ke evolucije „brbqaweŒ > „starudijaŒ i da se komponenta Øara. Ovo su primeri takvih alternacija registrovani u analiziranom materijalu: bavrqati = tavrqati = ~avrqati = {evrqati. iskovrqiti = i{~evrqiti. . nakomrditi se = natomrditi se = na~omrditi se = na~emrditi se. koja se ogleda u neprekidnom tra`ewu novih ekspresora. Aglutinaciju treba razlikovati od „pojave novih modela ekspresivne prefiksacijeŒ (v. To pak za posledicu ima indiferentnost u pogledu izbora prefiksa.u zna~ewu „govoritiŒ (Orel 1988:315). komr{titi se = tomr{titi se.uporedi sa slovenskim tar. dakle. bez ikakvih posledica po semantiku re~i ([arifullin 1982a:119). nakmusiti se = na~emusiti se. up. sa jedne strane. 873 Novi prefiksi. a sa druge — do naslojavawa razli~itih prefiksa ispred iste osnove. iako su im uzroci. kopr{kati = ~opr{kati. zajedni~ki. [arifullin 1982a:118–119)873. rus. kopr~iti se = u ~opr~iti se = u{topr~iti se = natopr~iti se. Alternirawe je. dovodi do me|usobnog zamewivawa.c. po pravilu. U slovenskim jezicima postoje lekseme koje sadr`e nekoliko ekspresivnih prefiksa (up. ni`e). Aglutinacija je naslojavawe razli~itih prefiksa ispred iste osnove. Budu}i da svi ekspresivni prefiksi modifikuju semantiku izvedene re~i samo na planu ekspresije (v. koprqati = ~e prqati. ali su delimi~no sa~uvali modifikaciono zna~ewe (l. varirawe razli~itih ekspresivnih prefiksa ispred iste osnove. nakekeriti = nakokeriti = na~okeriti = nasokeriti. za koje je karakteristi~na te{ko}a izdvajawa. Takvi elementi li{eni su kvalifikacionog zna~ewa u strukturi re~i. prelazak u preformante (u slu~aju mobilnih elemenata).ZAKQU^AK 385 v) Me|usobni odnosi elemenata (= ekspresivnih prefiksa) u okviru sistema zasnivaju se na pojavama alternirawa i aglutinacije. To. arhaizacija. Tako nastaju nizovi alternacija raznih ekspresivnih prefiksa ispred iste osnove ([arifullin 1982:20). u su{tini.

zamena zvu~nih i bezvu~nih suglasnika (b : p). {e-brqati = {e-beqati = {e-vrqati = {e-veqati. zadaci koji stoje pred sinhronom lingvistikom. tako dolazi i do varirawa razli~itih osnova iza istog prefiksa. slede}e pojave: glasovne alternacije. ko-brcati se = ko-prcati se = ko-prqati se = ko-peqati se = ko-vrcati se. {ala-brcati = {ala-vrcati. iz-ba-vr~iti = iz-ba-vrqiti. Kao {to prefiksi me|usobno alterniraju. Ovako grupisan. na-ku-mra~iti se (= na-to-mra~iti se) = na-tu-mra~iti se = na-ko-tu-mra~iti se. so-vrqati = so-vrwati. brqati : vrqati : trqati. ~ije zakonitosti tek treba utvrditi. a u na{em materijalu izdvajaju se slede}i slu~ajevi: ~e-periti se = ko-~e-periti se = ko-~o-periti se = ko-sto-periti se. zamena glasa r vokalom (r : e. To su. u-~o-pr~iti se = u-~o-prqiti se. ko-brqati = ko-vrqati = ko-trqati. i{-~e-vrqiti = i{-~e-viqiti. materijal otkriva da u formirawu razmatranog sloja leksike ravnopravnu ulogu imaju. Osnove analizirane u radu formiraju i slede}e nizove: brkati : vrkati : prkati. naravno.be~iti se = ko. Za potrebe etimologije sasvim su dovoqni i na{i nalazi.pe~iti se . br~iti : vr~iti : tr~iti. prenemagati seŒ. ko-~e-vrà`iØâsà „joguniti se. analogija. na-to-kle~iti se = na-to-ke~iti se. Sistem u okviru kojeg funkcioni{u ekspresivni prefiksi ovime nije do kraja prou~en. r : i). ga-vrqati = ga-veqati. . ispitiŒ itd. Iako na prvi pogled izgleda da su me|usobni odnosi elemenata sistema u velikoj meri podlo`ni „okazionalnostiŒ. is-ko-beqati se = is-ko-veqati se = is-ko-peqati se = is-ko-brqati se. Ustanovqeni su samo wegovi osnovni parametri. kontaminacija. up.386 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ko-sØo-øá`iØâsà „oholiti seŒ. ku-triti = {u-ku-triti. detaqnija istra`ivawa verovatno }e pokazati da sistem po~iva na daleko stro`ijoj unutra{woj organizaciji. ne uti~u}i pri tom na zna~ewe re~i. ba-trqati = ba-vrqati = ba-srqati = ba-trgati = ba-tuqati = ba-trwati itd. One se moraju uzimati u obzir pri etimologizaciji svake pojedina~ne lekseme. zamena palatalnih suglasnika (q : w). brcati : vrcati : prcati.). Ovde se name}e i jedno pore|ewe sa osnovama. ~u-ka-reznuØâ „udariti. tako|e bez promene zna~ewa re~i. Navedeni primeri ukazuju na naj~e{}e tipove glasovnih alternacija: zamena usnenih suglasnika (b : v).: ko. ~e-prqati = ~e-brqati = ~e-prkati. pored prefiksa.

na~okeriti. „( n a ) p r a v i t i g r i m a s u . . natopr~iti se itd. Navedeni oblici prilago|eni su standardnom jeziku (npr. jedna te ista zna~ewa izra`avaju se prefigiranim oblicima obrazovanim od razli~itih osnova. ~afrknoti > ~afrknuti. kerebe~iti se. iskoke~iti se. „p o s t a v i t i ( s e ) n a n e z g o d n o m e s t o . To. „r a z m e t a t i s e . korope~iti se. ~ovrqiti. o h o l i t i s e . istole~iti se. nakeke~iti se. Bjeleti} 1994:265–266. natokle~iti se. zakovr~iti. nakoke~iti se. nakekeriti se. na~okle~iti. nasokeriti. U radu su ve} komentarisani uo~eni semanti~ki pomaci i razvoji. korobe~iti se. iskope~iti se. Jedan od uzroka ove ograni~enosti le`i u ~iwenici da razli~iti ekspresivni prefiksi ispred iste osnove ne uti~u na promenu zna~ewa oblika. „( n a / i s ) k r i v i t i ( s e )Œ: nakabe~iti. nakokle~iti. ~eperiti se. 874 Ovaj sumarni pregled sadr`i samo glagolske oblike. nakovrqiti se. Na osnovu sprovedene semanti~ke analize do{lo se do zakqu~ka da razmatrani materijal uglavnom pripada semanti~kim sferama koje su i ina~e uobi~ajene za ekspresivnu leksiku (o zna~ewima karakteristi~nim za sloj ekspresivne leksike v. Machek 1930:8. kokeriti se. nasokeriti. ~ovrqiti se. kope~iti se. iskebe~iti se. kekeriti se itd. kope~it se > kope~iti se. iskobe~iti se. natopr~iti itd. kerebe~iti se. p r a v i t i s e v a ` a nŒ: kobe~iti se. koliko raznolikost formalnih sredstava za wihovo izra`avawe. Za razmatrani sloj leksike nije toliko karakteristi~no bogatstvo realizovanih zna~ewa. kebe~iti se. i s p r e ~ i t i ( s e )Œ: zakole~iti.ZAKQU^AK 387 2) Semantika a) Jedan od ciqeva rada bio je da se fokusiraju leksi~ko-semanti~ke grupe u okviru kojih se ekspresivno prefigirani oblici naj~e{}e javqaju. kebeqiti se. zna~i da je krug utvr|enih (ali i o~ekivanih) zna~ewa relativno ograni~en. zapravo. Risti} 1997:168–169). i z m o t a v a t i s eŒ: iskobeqiti se. iskeke~iti se. Ovo je pregled naj~e{}ih zna~ewa koja se javqaju u analiziranim oblicima874. „( i s ) p r s i t i s eŒ: iskobeqiti se. istoke~iti se. ~ovrqi > ~ovrqiti) i dati su bez akcenta. Sekundarna zna~ewa objediwena su oko nekoliko osnovnih. Osim toga. iskope~iti itd. keke~iti se. ( i z ) b e ~ i t i s e . nakokeriti. nakekeriti se.

„o s l a b i t i . lavrwati. iskovrnuti. zakovrqiti. ~avrqati. z a o k r e n u t i . za{amuditi itd. ~ovrqati. „u s m e r i t i s e . „( u ) r a d i t i n e m a r n o . iskoviqiti. katrgati itd. balamutiti. lavrwati. avrqati. gavrqati. „j e d v a i } i . nakalamutiti. zakovrqiti itd. zakovrnuti. {olovrwati. iskeke~iti se. iskole~iti itd. tumezgati itd. „p r i ~ a t i k o j e { t a . i{~evrqiti (se). {evrdati. }alaprdati. i } i t a m o . ( i z ) b u q i t i o ~ iŒ: iskobe~iti se. tovrqati. {alavrcati itd. zakovrqiti itd. i{~evrnuti itd. t e t u r a t iŒ: bavrqati. }oprdati. laprdati. ~evrqati. }aprdati. iskovrije`iti. v u } i s e . temezgati. {evrqati. {elevrdati. u~opr~iti se. iskope~iti se. „u d a r a t iŒ: labaznuti. bavrqati. l u t a t i . palamutiti. o{emutiti. ~avrzati. . batrgati itd. iskovr~iti. bavrqati. „( i s ) k o l a ~ i t i . ~afrknuti. zakoviqiti. i { ~ a { i t iŒ: zakoviqati. o{olovrqati. lavrdati. ukope~iti se itd. o{alamutiti se. u v i ( j a ) t iŒ: zakovrdati. kopr~iti se. i{~eviqati. zakovrqati. zakovrqiti. kostoperiti se. iskoke~iti se. {alavrdati. opalamuditi. zakovr~iti. kovr~iti itd. {evrqati. {epuriti se. „i z v r d a v a t iŒ: {evrdati. u{ovrtiti se. batrgati. lavrwati. iskovrqiti. ~avrqati. zasovrqati. „s k i t a t i . u{topr~iti se itd. ko~eperiti se. u m r e t iŒ: zakoviqati. {epiriti se. i{~eviqiti. u p u t i t i s eŒ: zatovitliti. kalamutiti. {elevrdati. katrgati itd. {alabrcati. ko~operiti se. {ebrqati. k a k o b i l oŒ: lavrdati. iskovrnuti. istomezgati. i{~evrqiti. {alavrwati. za{omutiti (se). batrgati.388 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI {eperiti. o{ovrqati. {alavrdati. z a m a h n u t iŒ: zakovitlati. „v r t e t i . p o m u t i t i s eŒ: pobambrqiti. zakalamutiti. ~evrqati. istemezgati. palamuditi. kovrcati. b r b q a t iŒ: lavrdati. i{~oviqiti.a m oŒ: {alabazati. ukoviqiti. i{~evrkati se. „b a c i t i . i{~evrqiti. o{amutiti (se). „p o { a { a v i t i . zakovrnuti. batrgati itd. z a n e m o } i . tavrqati. tavrqati. spalamuditi. {ovrdati. zakovr~iti. zakoviqiti. balamuditi. „z a v r n u t i . natovrqati. izbavr~iti. natovitliti. kalavijati. skalamutiti. zakovrtati.

„( n a ) m r { t i t i s e . na~omrditi se. k o p a t i . vitlati = kovitlati. Takvi slu~ajevi su u radu posebno markirani. i obratno. periti se „postavqati se na istaknuto mestoŒ > ~eperiti se „razmetati se. ~eprkati. nakoviqati. pokotiqati itd. ( n a ) t m u r i t i seŒ: komr{titi se. komrditi (se). vrkati = kalavrkati. ~eprqati. p r e t r a ` i v a t iŒ: za~ebrknuti. ~abrcnuti. tomr{titi se. u stvari. natomrditi se.ZAKQU^AK 389 „( i z ) r o d i t i d o s t a d e c eŒ: iskoviqati. nake~iti se = nakoke~iti se. za~oprqati itd. natumra~iti se. kao osnovno pitawe name}e se semantika spoja ’prefiks + osnova’. U oblicima u kojima su prefiksi izmenili zna~ewe osnove obi~no se radi o uobi~ajenim. pe~iti se = kope~iti se itd. natovrqati. nasavrqati itd. ~ebr~nuti itd. nakumra~iti se. tj. regularnim semanti~kim pomacima. ~aprqati. umretiŒ. natomra~iti se. {alabrcnuti. To. „p r e z a l o g a j i t iŒ: ~alabrknuti. ~alabrcnuti itd. na semantiku konkretnih oblika. ~alabrcnuti. ( n a ) t r p a t iŒ: natovrwati se. ( n a ) b a c a t i . ( n a ) q u t i t i s e . be~iti se = kobe~iti se. na~emrditi se. navrqati = nakovrqati. nakotiqati. ~ebrqati. labrcnuti. „( o ) g r e p s t iŒ: za~ebrknuti. ~elebrcnuti. ~ebrcnuti. iskotiqati. obesiti = okebesiti. tj. ~ebrcnuti. ~alabrknuti. up. nakosmuriti se. ~elebrknuti. — prefiks ne mewa zna~ewe osnove875. nastumra~iti se. sovrqati. nakotumra~iti se. bazati = {alabazati. ~obrqati. „( n a ) g o m i l a t i . na}muriti se itd. b) Ako sa globalnog plana. sveukupnog semanti~kog potencijala analiziranog korpusa. beqiti se = kebeqiti se. p r e t u r a t i . up. kofrqati. zaviqiti „okretati rogove da rastu nagoreŒ > zakoviqiti „zanemo}i. kovrqati. Ovde postoje dve osnovne mogu}nosti: — prefiks mewa zna~ewe osnove. izvrije`iti se = iskovrije`iti se. zale~iti = zakole~iti. pre|emo na mikro-plan. ~aprkati. vr~iti „udaritiŒ > izbavr~iti „iskola~iti o~iŒ. kotiqati (se). ~ebrcnuti. nasovrqati. sovrwati. nakovrqati. . navrsti se = natovrsti se. lebrcnuti. zna~i da oblik sa prefiksom omogu}ava realizaciju jednog 875 Ovde su od posebnog zna~aja primeri gde se u definicijama zna~ewa prefigiranih oblika koriste oblici bez prefiksa (ili sa nekim drugim prefiksom). ~muriti se. „g r e p s t i . praviti se va`anŒ itd.

Mnoge analizirane lekseme — u leksikografskim izvorima iz kojih su ekscerpirane — propra}ene su kvalifikativima tipa: podrug. naj~e{}e metafori~ko. Autori koji pretpostavqaju indoevropsko poreklo razmatranih prefiksa smatraju da su oni prvobitno ispoqavali dva tipa tvorbenog zna~ewa: n e g a c i j u — u op{tem smislu i ekspresivnu. dotle je deminuirawe prefiksima prvobitno uvek izmena glagolskog zna~ewa iz osnova. Grickat. semantikom ispuwene re~i.) podrazumeva se prisustvo odre|enih dopunskih semova. slikovitost itd. po analogiji sa sli~nim slu~ajevima.. na-. koji markiraju datu je876 Za razliku od ekspresivnih prefiksa. konotacija u wihovoj semanti~koj strukturi877. i wima se mo`e dati ona uloga koja im se nameni. vrednovawe. i a f i r m a c i j u — u op{tem smislu i ekspresivnu (v. prefiksi su re~i. tako i u svim kasnijim epohama. „Dok je deminuirawe pomo}u sufiksa zna~ilo... On samo omogu}ava realizaciju jednog od potencijalnih zna~ewa (koje se. Ve} i samo odre|ewe ’ekspresivni’ implicira ulogu razmatranih prefiksa u semantici leksema koje ih sadr`e. prefiks ni ovde n e u n o s i n o v o z n a ~ e w e. izrazito prisutnih u ovom sloju leksike). „umaweweŒ radwe na bilo koji na~in (smawewe wenog intenziteta. pogrd. jasno je da je prefigirani glagol dosta udaqen od svog osnovnog glagolskog zna~ewaŒ (Grickat 1955–1956:89–90). vulg.. pej. nije pojavilo u neprefigiranom obliku). vremenskih razmaka u kojima se ona vr{i itd. . To je na primeru prefiksa za deminuirawe (po-. intenzivnost. ili razvija novo zna~ewe. Me|utim.390 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI od zna~ewa iz semanti~kog potencijala osnove. pro-. kako u vreme nastajawa te pojave. „normalniŒ prefiksi s u { t i n s k i modifikuju glagolsko zna~ewe. wenog objekta..). ve} nove radwe . Risti} 1994. 877 O konotativnim aspektima zna~ewa ekspresivne leksike v. Ni u slu~ajevima analogije (pome{anim sa raznim vrstama kontaminacija. {to samo za sebe svedo~i o statusu ovih re~i i wihovoj ekspresivnoj vrednosti. morfema. ~ije prila`ewe glagolima ne mo`e ostati bez pribli`avawa glagolskih zna~ewa wihovim specifi~nim zna~ewima... Kad se uzme u obzir jo{ i promena vida. Pod ekspresivno{}u prefiksa (kao i jezi~kih jedinica drugih nivoa — leksema. pri-. Na sinhronoj ravni tvorbena zna~ewa prefiksa ispoqavaju se samo u svom ekspresivnom vidu. gore). Afiks kome se pripisuje ova osobina poseduje takav tip tvorbenog zna~ewa.. . da se re~ izvedena pomo}u wega opisuje terminima kategorije ekspresivnosti. za-) pokazala I. ne mo`e se govoriti o nekakvoj samostalnoj intervenciji prefiksa u semantici re~i. kao {to su: emocionalnost. Su{tinski posmatrano. To je zato {to su sufiksi nekad bili prazni elementi. prvobitno prave. formanata i sl. obele`je ne modifikovane radwe. iz nekih razloga.876 v) Tako dolazimo do pitawa semanti~kog sadr`aja samih ekspresivnih prefiksa.

natrtqati : natotrtqati Uskoci (Stani}).). Risti} 1996:75. is-ko-vrqati „baciti napoqe. {to zna~i da je osnovna masa ekspresivno prefigiranih oblika negativnog ili. uvitlit : utovitlit Vasojevi}i (Stijovi} 1990) itd. [arifullin 1982a:115). mlcam : komlcam Pirot (@ivkovi}). tj. r e a l n e j e d i n i c e tvorbenog sistema jezika879. Tvorbena karakteristika ekspresivnih prefiksa. Kriterijumi koji va`e za tzv. na-to-vrqati se „nagomilati se. i{. izvaditiŒ.ko -v r qiti . u srpsko-hrvatskom jeziku ekspresivni prefiksi su „produktivnaŒ kategorija. jer su i u wemu daleko brojnije lekseme sa negativnom konotacijom. 3) Status ekspresivnih prefiksa u tvorbenom sistemu jezika Ekspresivni preverbalni formanti su organski deo.-h. indoiranskoj.~e -v r qiti se : is-po-vrqiti „razroga~iti. iako su prefiksi ovog tipa prisutni i u nekim drugim jezi~kim porodicama. motivisanost — na wih se ne mogu primeniti u svom uobi~ajenom zna~ewu. neutralnog zna~ewa (op. up. zapravo. To. „normalneŒ prefikse — produktivnost. koja bi u izvesnom smislu bila analogna kategoriji produktivnosti kod normalnih prefiksa. 121)878. zna~i da potreba (ili neophodnost) realizacije ekspresivnih prefiksa nastaje slu~ajno. Sude}i po broju leksema analiziranih u radu. iako se nalaze na wegovoj periferiji i mogu se ustanoviti iskqu~ivo tvorbeno-etimolo{kom analizom. Pojava koja pokazuje i dokazuje pripadnost ekspresivnih prefiksa aktuelnom sistemu prefiksacije jeste alternirawe ekspresivnih (neproduktivnih) i „normalnihŒ (produktivnih) prefiksa. izbacitiŒ : is-po-vrqati „izneti na videlo. i da mo`emo govoriti samo o mawoj ili ve}oj regularnosti takve „okazionalnostiŒ ([arifullin 1982:12. jezik. . cit. iskola~iti (o~i)Œ. npr.ZAKQU^AK 391 dinicu tako da ona postaje semanti~ki slo`enija i sti~e „izra`ajnu snaguŒ (v. u najboqem slu~aju. npr. up. mogla bi se nazvati „okazionalno{}uŒ. Ovde su od posebnog zna~aja potvrde koje svedo~e da ~ak i u jednom istom govoru koegzistiraju neprefigiran i ekspresivno prefigiran glagol. is.c. regularnost. id. 1982a:117). 879 Ovde se pre svega misli na sistem prefiksacije s l o v e n s k i h jezika. Ve}ina ekspresivnih prefiksa ostvaruje negativnu modifikaciju semantike re~i. Ova konstatacija va`i i za s. izvu}i. u odre|enom kontekstu. nakupiti se u ve}em brojuŒ : na-po-vrqati se „navr878 U jeziku uop{te postoji vi{e re~i i sredstava kojima se izra`ava negativna ocena (l.

IV 93). rus. tj.-h. dar-mar. a koji. Za oblast parnih re~i i ponavqawa karakteristi~na je motiviraju}a funkcija tvorbenog modela. predstavqaju slobodne kreacije nastale na osnovu postoje}e tvorbene matrice. iz-. zaokupiti.880 Ova pojava svedo~i da se e k s p r e s i v n i p r e f i k s i u j e z i ~ k o j s v e s t i jo{ uvek do`ivqavaju kao p r e f i k s i. na nekoga. stvorenim prema postoje}em modelu.881 Sli~nost izme|u tzv. Up. s. {atra-patra (o ovoj kategoriji u s. Ulogu motivatora ovde vr{i izvestan jezi~ki dinami~ki stereotip. Petrovi} 1993. ni na wegov vid. navezati seŒ. figli-migli i sl.392 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI sti se. alternirawe `ivih i arhai~nih prefiksa u prepoziciji ispred istog korena i bez naro~itih izmena zna~ewa re~i u celini. Øará-bará. øri-. Kao primere ove pojave u ruskom on navodi kovoroØ : {ivoroØ : øovoroØ : zavoroØ : øerevoroØ. U izvesnim (mada retkim) slu~ajevima normalni prefiksi imaju istu funkciju kao i ekspresivni. Dokaz za to su ne samo mnogobrojne lekseme protuma~ene u ovom radu. s-. na primeru prefiksa øo-. kuøoroØnik : øaøoroØnik. npr. . koji se sa~uvao u jezi~koj svesti (Matveeva 1984:145). Parne re~i obrazuju otvorene nizove koji se lako popuwavaju novim obrazovawima. formiran na osnovu velikog broja re~i obrazovanih prema takvim formulama gra|ewa. Ovu pojavu na materijalu ruskog jezika.-h. ’neobi~ni’. uzicaŒ itd. Petrovi} 1994). 1988:99). u stvari. spopasti koga ~ime ne po{taju}i. komudni (SEK III 67) : pomudni (id. na-to-vrsti se : na-do-vrsti se. 881 Ova konstatacija va`i za jo{ jednu marginalnu tvorbenu kategoriju — parne re~i i ponavqawa. obja{wavaju}i je kao uzajamnu zamewivost. na-po-vrsti se „naturiti se. i na formalnom planu. ve} im je iskqu~ivi zadatak da pove}aju emocionalni potencijal datog glagola. ko-vreslo : po-vreslo „povraz. „normalnihŒ i ekspresivnih prefiksa ogleda se i na funkcionalnom. i ka{. kozvonok : øozvonok ([arifullin 1982:20–21. koji se pojavquju u poziciji ispred nekog drugog prefiksa. kaverziØâ : {averziØâ : øavorozá : øraverzni. obradio je Tripu}ko. Indikativno je da je autor pomenute normalne prefikse uporedio sa ekspresivnim prefiksom ko. ne ostavqaju}i na miru.i (posmatrane u datoj poziciji) svrstao ih u red ekspresivnih (emocionalnih) prefiksa (Trypu}ko 1950:342). za-. {urá-murá. tandara-mandara. {to zna~i da ne uti~u ni na zna~ewe osnovnog glagola (jer su semanti~ki irelevantni). 880 [arifulin ovu pojavu naziva „paralelizam prefiksaŒ. U jezi~koj svesti `iv je i t v o r b e n i m o d e l po kojem ekspresivni prefiksi funkcioni{u i on se aktivira ad hoc. nadovezati se na ne{to. Ovakva pojava mogu}a je samo u uslovima visoke produktivnosti modela. ve} i svi oni hapaksni oblici koji su u izvorima ozna~eni kao ’individualni’. navrsti seŒ. u situacijama kada kontekst afektivnosti zahteva kori{}ewe specifi~nih sredstava za svoju realizaciju. id. jeziku v.

obra}awa) ili s aspekta tog procesa (li~ne i pokazne zamenice. Periferiju jezika ~ine: a) elementi koji pripadaju drugom jezi~kom sistemu (pozajmqenice. . tj. s. de~je re~i). o-po-znae se. vokativi. ili bar nekoliko perifernih klasa istovremeno. dijal. U citiranom radu. U svom udaqavawu od centra. A n o m a l n o s t je osnovni pojam kojim operi{e Uspenski defini{u}i ga kao neispuwavawe zakonitosti svojstvenih jezi~kom centru i smatraju}i da je upravo anomalnost ono obele`je na osnovu kojeg se pojedine klase elemenata odre|uju kao periferne (op. rus. s-øo-ladiØâ. iz-na-praqa. po-ras-ture se itd.ZAKQU^AK 393 Na formalnom planu zapa`a se paralelizam normalnih i ekspresivnih prefiksa u pogledu wihovog naslojavawa ispred iste osnove. pa`wa je usmerena ka periferiji jezika i to. up. po-o-övrkne. uzvici. s-po-vrtim. {to zna~i da se periferni elementi mogu na}i na raznim jezi~kim nivoima (op. Konstatovano je da se ekspresivni prefiksi nalaze na periferiji jezi~kog sistema. {to nam 882 Mogu}e su kombinacije i drugih prefiksa. s-øo-rodiØâ (Gorà~eva 1973:206. s-po-padnem. dijal. i potpuno je analogna tzv. S jedne strane. (Vlaji}-Popovi} 1999:114.-h. ritualni govor itd. 883 Periferiju govora predstavqa govorna delatnost vezana za neobi~nu govornu situaciju (govor stranca ili nosioca lokalnog dijalekta. is-pro-vaqa .). U slovenskim jezicima postoji veliki broj glagola sa slo`enim prefiksima. neke anomalne pojave karakteri{u periferiju datog jezika u celini. s-øo-àØi. S druge strane. li~na imena) (l. s-øo-zreØâ. poetski. Timok (Dini} 1988).c. 6)882. pozdravi. po-za-dl`i se. 336). s-øo-rádaØâ . cit. razgovor sa decom. na-z-gazi. koji sam autor smatra samo postavkom problema. na-po-dipe. is-pre-graxuje.). b) elementi koji vr{e posebne funkcije u procesu komunikacije (emocionalna leksika. ka pojavama (lako uo~qive) fonetske anomalnosti. Sistemnost periferije ispoqava se kroz dva razli~ita aspekta. U tom smislu organizacija periferije mo`e se razumeti kao ~ista „drugostŒ u odnosu na centar. cit. anomalnost periferije ispoqava se upravo kroz odnos prema centru: periferija se organizuje kao „odraz u ogledaluŒ centra. v. Suprotstavqawe centra i periferije nije vezano za odre|eni nivo jezika. s-po-luza se itd. [ta je to periferija? Uspenski razlikuje periferiju g o v o r a (parole) i periferiju j e z i k a (langue) (Usøenskiè 1997:62)883. up. onomatopejska obrazovawa. jezi~ka periferija sama po sebi obrazuje odre|eni sistem. is-po-vrti. imperativi. 63). s-po-re|ujem. pre svega. gore). prefiksima sastavqenim od dva ili vi{e („normalnihŒ) pojedina~nih prefiksa (op. Ova pojava zapa`a se uglavnom u leksici slovenskih dijalekata. nap. 62). po-na-vali se. cit. ideofoni. „aglutinacijiŒ ekspresivnih prefiksa (v. i Luppova 1971).

me|utim. 64–67). s obzirom na ograni~en broj elemenata koji ga ~ine. materijal iznet u: Sikimi} 1996). potencijalnih realizacija razmatranog tvorbenog modela. Ekspresivni prefiksi obrazuju s a m o s t a l a n s i s t e m. ali objediwuju}i razli~ite periferne klase (op. anomalnim u odnosu na centar. primeniti i na ekspresivne prefikse. koji funkcioni{e prema sopstvenim zakonitostima (v. [arifullin 1982a:120–121). tj. ` a r g o n (up. cit. Vasmer 1912. Tolstoj je do{la do zakqu~ka da i sistem onomatopejske leksike. t a j n i j e z i c i (up. nije imao za ciq da prikupi s v e relevantne oblike. {to — kod otvorenih sistema kakav je ovaj — i nije primaran zadatak.ot u gorwolu`i~kom jeziku. Rad. odlikuju}i se specifi~nim pojavama. samo Øe zakoniØosØi u mnogim perifernim jezi~kim pojavama jo{ uvek nisu ustanovqene.394 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI dopu{ta razmatrawe iskqu~ivo perifernih elemenata. U ovom radu uspostavqen je sistem ekspresivnih prefiksa i sistem leksema koje ih sadr`e. . koja se obi~no do`ivqava kao „anarhi~naŒ. cit. 884 Prou~avaju}i onomatopejska obrazovawa sa sufiksom . Ekspresivni prefiksi su „anomalniŒ u odnosu na normalne. Sistem samih prefiksa mogao bi se smatrati zatvorenim. kao {to su f o l k l o r (up. sistem leksema koje u svojoj strukturi sadr`e ekspresivne prefikse jeste o t v o r e n sistem. koja ima potrebna svojstva. Zakqu~ci do kojih je do{ao Uspenski mogu se. b) oni nisu produktivni. prepozna kao takva i smesti na odgovaraju}e mesto u okviru uspostavqenog sistema. ekspresivni prefiksi prisutni su i u nekim drugim „perifernimŒ sferama (koje su ovom prilikom ostale izvan poqa na{eg interesovawa). S. U ovom smislu periferni elementi mogu da istupaju kao samostalan sistem u jeziku. g) oni nemaju odre|enu semantiku itd. Naprotiv. v) oni nisu regularni. {to zna~i da su karakteristi~ni za nekoliko perifernih klasa istovremeno. To zna~i da oblasti jezi~ke periferije Øako|e funkcioni{u ørema odre|enim zakoniØosØima. ima strogu unutra{wu organizaciju (TolsØaà 1971). Osnovni doprinos ovog rada sastoji se u stvarawu preduslova da se svaka slede}a. Grabias 1994:137). Dok centar te`i ekonomi~nosti. 72). gore). sa neograni~enim brojem kombinacija. ve} i z r a ` a j n o s t i. u periferiji vidimo suprotnu tendenciju ka uslo`wavawu (op. Ekspresivni prefiksi ne te`e ekonomi~nosti. jer su wihove karakteristike upravo s u p r o t n e osobinama normalnih prefiksa: a) oni nisu uo~qivi u strukturi re~i. bez odnosa prema centru. a ova te`wa neminovno vodi ka uslo`wavawu. u najop{tijim crtama. nova leksema.884 Kao tvorbena kategorija.

Abaev. I. Bjeleti}. ÅØimologià 1980. Zagreb. *pelz. OLA 1984. ZbMSFL XXXVI/2. Bjeleti}. Bjeleti}. Sofià. Prilog prou~avawu s. BãlgarisØi~ni izsledvanià.— *go-). NJ XXXIII/1–2. kojasiti se. 181–190. Bjeleti} 1994 — M. 37–45. Ekspresivna sredstva u tvorbi srpskohrvatskih glagola (na materijalu govora jugoisto~ne Srbije). 280–289. Beli} 1905 — A. O svodnáh karØah slov odnoè leksiko-semanØi~eskoè gruøøá (na maØeriale russkih dialekØnáh glagolov. ÅØimologià i balØo-slavànskoe leksi~eskoe sravnenie v øraslavànskoè leksikografii. K voørosu o na~alânom ko. DialekØnaà leksika 1982. Andreeva-Vasina 1985 — N. Beli}. Srpskohrvatsko ~alabrcnuti . S. MaØerialá dlà balØo-slavànskogo slovarà. 165–173. 41–49. Otnovo za slovoobrazuvatelnià element -Øo. Azarh. ÅØimologi~eskie zameØki. 104–138. E. Bjeleti} 2002 — M. O praslav. Bjeleti} 2003 — M.-h. 1972. NSSUVD 22/2. Beograd. 114–119. Váø. Bjeleti} 1993 — M. OLA 1972. E. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Azarh 1974 — Ä. BER — Bãlgarski eØimologi~en re~nik. ÅØimologià 1973. Studia etymologica Brunensia 2. Etimologijski rje~nik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Anikin 1982 — A. Bezlaè. 265–271. Bjeleti}. Tavoriti. Adamovi}. JF LVI/1–2. Anikin 1998 — A.v dialekØnáh glagolah. Govori prizrensko-timo~ke oblasti./ *pãlz-. Anikin. Bjeleti} 2000 — M. Bjeleti} 1999 — M. Beleti~. Bjeleti}. 377–389. Novosibirsk. 61–79. Moskva — Leningrad 1958–1989. 109–124./ *polz. Istoriko-åtimologi~eskiè slovarâ osetinskogo àzáka I–IV.LITERATURA LITERATURA Abaev — V. obozna~aäæih kriki `ivoØnáh). . Knjiga druga: K – poni. Sofià 1971—. I. Andreeva-Vasina. Bjeleti}. Adamovi} 1970 — M. O nekim ekspresivnim glagolskim prefiksima. 1 (*a. Anikin 1988 — A. Bjeleti} 1994a — M. Neke osmanske etimologije.(vãrhu material predimno ot sãrbohãrvatskite dialekti). Petar Skok. 119–126. E. Anikin. SDZb I. Bernar 1982 — Ro`e Bernar. 351–358. Anali Filolo{kog fakulteta 10. Bezlaè 1975 — F. Anikin. Dijalekti isto~ne i ju`ne Srbije. Iz ekspresivne prefiksacije: ko~operiti se. BE 2001–2002/1.

. @.-h. @. Varbot. Kãm proizhoda na bãlg. ~avedati i ukr. patr~e. *olajâ. Bjeleti} 2004a — M. *koporul’a).396 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Bjeleti} 2003a — M. Bjeleti}. *zakãlo i *nakãlo. K rekonsØrukcii i åØimologii nekoØoráh øraslavànskih glagolânáh osnov i oØglagolânáh imen. @. Balcanica XXXIV/2003. 121–129. VarboØ. @. OLA 1973. 190–195. K rekonsØrukcii i åØimologii nekoØoráh øraslavànskih glagolânáh osnov i oØglagolânáh imen. 7–34. ~av’àdiØi). *(s)krega. ZameØki øo slavànskoè åØimologii (slav. dial./ *verz-. glupakŒ. @. K rekonsØrukcii i åØimologii nekoØoráh øraslavànskih glagolânáh osnov i oØglagolânáh imen. ÅØimologià 1970. Bjeleti} 2004b — M. 28–38. munàk œsrame`liv. @. Ju`noslovenska leksika u balkanskom kontekstu. SØudii z onomasØiki Øa eØimologii 2005. *târbati. *pakostâ. Kiòv. dial. ÅØimologià 1972. VarboØ. RS LIV. mãl~alivec. *zanoviti i *zanovetâ). Bjeleti} 2006b — M. ÅØimologià 1973. pamraka). 65–84. VarboØ 1974 — @. anguste vivereŒ. Bjeleti} 2006a — M. russk. Praha. III (*ro~iti. Varbot. Vaclav Machek. *lezivo). namoknuØâ ’øriu~iØâsà’. VarboØ 1975 — @. *vez-. VarboØ. Budimir. russk. ZameØki øo slavànskoè åØimologii (ukr. ko~ubeè. Ni{ (u {tampi). Ad fontes verborum. ÅØimologià 2000–2002. Moskva (u {tampi). *naglãjâ. 3–19. *ratiti. ZameØki øo slavànskoè åØimologii (slav. *verg. *lojiti I i II. Sbornik k äbileä @. BE 2004/4. @. 58–64. drolà. Budimir 1960 — M. I. opravene a doplnene vydani. K åtimologii russk. Bjeleti}. Bjeleti}. Leksi~ka porodica imenice hala. nasØárnáè. dial.-h. *zaokã. ÅØimologià 1964. 23–33. *ver-. VarboØ 1973 — @. ÅØimologià 1971. De nominis serbici vestigiis classicis. VarboØ 1971 — @. Etymologicky slovnik jazyka ~eskeho. Studia etymologica Brunensia 3 (u {tampi). 67–73. Bjeleti}. -na~iØâ). Bjeleti}. Zb(MS)FL III. VarboØ. izmávaØâsà). VarboØ 1965 — @. Bjeleti}. Druhe. VarboØ. Prilog prou~avawu slovenskih leksi~kih paralela (s. Prilog prou~avawu psl. russk. Bjeleti} 2006v — M. Prilog prou~avawu s. *naprasânãjâ. Godi{wak za srpski jezik i kwi`evnost 8. VarboØ 1972 — @. Varbot 1972a — @. *(s)kometi i *(s)komez-. VarboØ. 143–155. Bjeleti}. NSSUVD 35/1 (u {tampi). K izu~eniä prasl. Bjeleti} 2004 — M. II (*slenoti. Beleti~. 42–59. VarboØ. Bjeleti} 2005 — M. „misere. slav. (s)komra~iti „tenacem esseŒ. Padrtine (tvorbeni arhaizam iz Bu~uma). Belgrade. Iz leksike jugoisto~ne Srbije (paprqak. 374–381. *zaromã. 27–43. *ded(ãk)ã. stesnitelen ~ovek. Bjeleti} 2006 — M. *prilyka i *lykadlo. VarboØ 1975a — @. *koristâ. ÅØimologià 1970. 68–78. Prilog prou~avawu psl. Bjeleti}. @. russk. @. *lezo. ÅØimologià 1968. øazgaØâ (o slavànskih glagolah s prefiksom pa-). 1968.

*nadovâsâ i *nadovâsânâ. @. 150–155. Praslavànskaà morfonologià. Varbot 1981a — @. 21–32. VarboØ 1988 — @. *vârati i *varati. K rekonstrukcii i åØimologii nekoØoráh øraslavànskih glagolânáh osnov i oØglagolânáh imen. ÅØimologià 1978. *pi{~ati II i *pi{~alâ II. 21–27. 19–31. *golo{~ekã / *golo{~eka i *~ekati. Varbot. @. pa`ev. *baru{iti. @. VarboØ. *str(’)apa i *str’apiti. V (*pru~iti i *pro~â. 31–42. Varbot 1980 — @. VarboØ.. VarboØ 1978 — @. ÅØimologià 1984.i *myreti. @. *(x)rapnoti i *(x)rapã. gnuza. * piskati II. VarboØ 1986 — @. *vãrkati / *vârkati i *vârka / *vârca. VarboØ. *pãrpati i *(po)parã / *para. VII (*pãrkati (se). Slavànskoe àzákoznanie (X me`dunarodnáè sãezd slavisØov). VarboØ 1979a — @. K rekonsØrukcii i åØimologii nekoØoráh øraslavànskih glagolânáh osnov i oØglagolânáh imen.LITERATURA 397 Varbot 1976 — @. @. K rekonsØrukcii i åØimologii nekoØoráh øraslavànskih glagolânáh osnov i oØglagolânáh imen. *(x)rapati. Varbot 1981 — @. *kyrkati. Slavànskie åØimologii (*opoka. VarboØ. ^e{skie åØimologii (mlovina. ÅØimologià 1975. 33–40. *~eka). K rekonsØrukcii i åØimologii nekoØoráh øraslavànskih glagolânáh osnov i oØglagolânáh imen. VI (*vãrko~â./ *mârx. ÅØimologià 1974. VarboØ. ÅØimologià 1976. ÅØimologià 1977. O vozmo`nosti rekonsØrukcii åØimologi~eskogo gnezda na semanti~eskih osnovaniàh. 29–41. *kãltati. 55–63. *`e`el’â. *sârtati. Moskva. *ru`â i *ro`â. *ruta i *rutina. Moskva. VarboØ 1984 — @. ÅØimologià 1985. IndividualânosØâ zaimsØvovannogo slova i sisØemnosØâ åØimologi~eskogo izu~enià zaimsØvovaniè. kra~ni. mira). VarboØ. * posãkalâ (/-l’â) . ÅØimologià 1986–1987. 272–281. @. *vãr~ati. IV (*tipati. VarboØ. VarboØ. VIII (*vãrdati. o{~akle. slovoobrazovanie i åØimologià. *{~igati. @. pasary. @. K rekonsØrukcii i åØimologii nekoØoráh øraslavànskih glagolânáh osnov i oØglagolânáh imen. VarboØ. ÅØimologià 1979. *{~âgnoti. 66–78. *{~eka. 28–42. wykoprze}. @. *sokorã i *so~iti III). *pist(v)ati (se). LehiØskie åØimologii (øolâsk. povlovny. VarboØ. @. VarboØ 1977 — @. VarboØ.iti (s e ) . *xoro{âjâ i *xorxoriti se).-slovin. * plojâma (/-âba) ). *{~igolâ(je)). ka{ub. XIV (*~âlxati i *kãlpati. VarboØ 1988a — @. *mãrx. @. 317–328. VarboØ. *(sã)klenâ i *(sã)klenã). ZSl XXIV/1. OLA 1979. wneka. VarboØ 1985 — @. Varbot. VarboØ 1979 — @. *str’apati). *plegti. *piskã / *piska. krevac. . O semanØike i åØimologii zvukoøodra`aØelânáh glagolov v øraslavànskom àzáke. K rekonsØrukcii i åØimologii nekoØoráh øraslavànskih glagolânáh osnov i oØglagolânáh imen. -skuobic. *kobica. *ku`ati i *ku`a. OLA 1982. *zakobenâ i dr. papu`iti). *se~ati. *sojiti. K rekonsØrukcii i åØimologii nekoØoráh øraslavànskih glagolânáh osnov i oØglagolânáh imen. . VarboØ 1989 — @. *ru`iti. 39–47. XIII (*bariti se i *baruxati. *plixati). @. @. @.

Vlaji}-Popovi}. @. I. Vlaji}-Popovi} 1999 — J. Varbot 2003a — @. Vlaji}-Popovi} 2002 — J. Georgiev. NJ XXXIII/1–2. Vlaji}-Popovi} 1986 — J. XV (*reg(a)ti se. Gorà~eva 1982 — T.398 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI VarboØ 1994 — @. **`elti. . Gorà~eva. Gorà~eva. Gorà~eva 1988 — T. V. 60–65. Varbot 1996 — @. @. Gorà~eva 1979 — T. ÅØimologià 1977. V. ÅØimologià 1980. Gamkrelidze/Ivanov I–II — T. Prasáowianszczyzna. Gorà~eva. Gorà~eva. Redak dijalekatski glagol iz jugoisto~ne Srbije: sneviram se i sl. VarboØ. Ivanov. Tbilisi 1984. 223–229. VarboØ. dial. V.. BE XXVIII/3. Gorà~eva 1986 — T. ÅØimologi~eskie zameØki. Gorà~eva 1973 — T. 53–57. K izu~eniä slavànskoè meØeorologi~eskoè Øerminologii. ÅØimologià 1982. 129–135. O søecifike dialekØnoè åØimologii. K åØimologii rus. V. V. Moskva. Studia etymologica Brunensia 2. Gorà~eva. Varbot 2003 — @. Vlaji}-Popovi}. Gorà~eva. K åØimologii slavànskih ørilagaØelânáh so zna~eniem ’básØráè’. K åtimologii russkogo dialekØnogo søorádaØâ. ÅØimologià 2000–2002. VarboØ 1998 — @. 205–207. 43–49. 125–132. K Øiøologii vzaimodeèsØvià åØimologi~eskih gnezd. Vlaji}-Popovi}. 57–62. Morfo-semanØi~eskoe øole leksemá v åØimologi~eskom slovare i vozmo`nosØi ego rekonsØrukcii. Jedan semanti~ki pomak kod onomatopejskih i ekspresivnih glagola: „udaratiŒ ¢ „jestiŒ. ÅI 6. Biblioteka Ju`noslovenskog filologa. @. ÅØimologià 1991–1993. K rekonsØrukcii i åØimologii nekoØoráh øraslavànskih glagolânáh osnov i oØglagolânáh imen. V. VarboØ. *pãrg(a)ti. 23–28. Nova serija. Srpskohrvatsko palamuditi . Materialá k izu~eniä russkoè narodnoè meØeorologi~eskoè Øerminologii. 92–97. NSSUVD 21/2. II. V. ÅØimologià 1979. Gamkrelidze. 7–17. Gorà~eva 1981 — T. K åØimologii slavànskih meØeorologi~eskih Øerminov. 103–114. Vlaji}-Popovi}. Indoevroøeèskiè àzák i indoevroøeècá. VarboØ. Georgiev 1978 — V. V. Preko etimologije do modela semasiolo{kog re~nika. @. 21. kw. Gorà~eva. Beograd. O øognezdovoè orienØacii øri rekonsØrukcii i åØimologizacii øraslavànskogo leksi~eskogo fonda. 112–118. ÅØimologià 1972. @. Varbot 1995 — @. KonØaminaciàØa kaØo ørinciø na eØimologi~noØo izsledvane. ÅØimologià 1984. V. @. V. 54–61. V. Vlaji}-Popovi} 1993 — J. Gorà~eva. VarboØ. VarboØ. 162–165. moØro{iØâ. Istorijska semantika glagola udarawa u srpskom jeziku. Gorà~eva 1974 — T. 189–203. ZbMSFL XXIX/2. *galiti i *`elã. ÅØimologià 1971. Gorà~eva 1985 — T. ÅØimologi~eskie zameØki. 62–71. ÅØimologià 1985. Serià liØeraØurá i àzáka 54/4. Zametki po åtimologii russkih narodnáh meØeorologi~eskih Øerminov. 102–109. *piskati).

Iliadi 2002 — O.v ukrainskoè aøellàØivnoè i gidronimnoè leksike. 45–96. 271–274. @eleznàk 1984 — I. Iliadi. K åØimologii dr. ÅØimologià 1991–1993. A. Gorà~eva 1992 — T. V. abrïedâ (K voørosu o zna~enii i åØimologii). Gorà~eva 1997 — T.LITERATURA 399 Gorà~eva 1989 — T.-e. ÅØimologià 1979. Gorà~eva. @akova. N. Moskva. SerbskohorvaØsko-belorusskie leksi~eskie sooØveØsØvià. V. Ob åØimologii russkogo dialekØnogo uverisØáè. 217–219. Deminutivni glagoli u srpskohrvatskom jeziku. ÅSBM — ÅØámalagi~ná slounik belaruskaè mová. 9–11. 100–114. 126–127. K semanØike i åØimologii slavànskih meØeorologi~eskih i asØronomi~eskih Øerminov. Kiiv. Zaørudskiè 1989 — S. 300–302. Kiiv. Slav. Dorovskih. . ESUM — EØimologi~niè slovnik ukrainsâkoi movi. A. Iliadi. *vârzti. Zemskaà. ÅSSÀ — ÅØimologi~eskiè slovarâ slavànskih àzákov. *lu-b. A. Kala{nikov. I. 49–56. V. Iliadi 2003 — O. ÅIRÀ V. horo{iè. 34–38. I. hmuráè). Minsk 1978—. OLA 1991–1993. Kiiv 1982—. A. Kala{nikov 1994 — A. Zaørudskiè. K semanØike i åØimologii nekoØoráh slavànskih meØeorologi~eskih Øerminov. Gudkov 1966 — V.u øraslov’ànsâkiè movi. P. Grickat 1955–1956 — I. A. Minsk (rukoøis). OLA 1994–1996.-russ. Iz åØimologi~eskih nablädeniè nad gnezdom ørasl. Sofià. Sverdlovsk. PiØannà slovoØvoru shidnoslov’ànsâkih movi. DisserØacià na soiskanie u~enoè sØeøeni kandidaØa filologi~eskih nauk. Beograd 2003—. Ivanova. Zemskaà 1969 — E. 84–101. Iz isØorii slavànskih sinonimov. Dzidzilis 1990 — Hr. @akova 1975 — Z. A. 27–35. @eleznàk. K åØimologii i semanØike vosØo~noslavànskih meØeorologi~eskih i asØronomi~eskih Øerminov. I. EØimologi~ne gnizdo z korenem *ver. FoneØi~ni øroblemi øri eØimologizuvaneØo na grãckiØe zaemki v bãlgarski ezik. 198–200. ERSJ — Etimolo{ki re~nik srpskog jezika. Gorà~eva. SosØavnáe ~asØi russkogo slova. SØudii z onomasØiki Øa eØimologii 2003. ÅØimologià 1994–1996. Kala{nikov 2000 — A. ørosØ. Dzidzilis. Soveæanie øo obæeslavànskomu lingvisØi~eskomu aØlasu. Kala{nikov. ÅØimologi~eskie issledovanià. M. 79–88. Kala{nikov 1996 — A. ÅØimologià 1988–1990. Linguistica slavica. Iliadi. I. Tri russkie åØimologii (maèka. Moskva 1974—. Kala{nikov 1992 — A. o{meØki. Gudkov. I. Russk. Gorà~eva. OLA 1985–1987. ReørezenØanØá i. Grickat. Slov’ànsâki toponimi na teritorii Grecii (etimologi~niè komentar). Kala{nikov. Kiiv — Kirovograd. JF XXI/1–4. V. và`a. 51–58. Leksi~ni arhaizmi ukrainsâkih dialekØiv ZakarøaØØà. Dorovskih 1981 — L. Kala{nikov. Termin kaverØâ v belorusskih govorah. Iliadi 2001 — O. 36–44. Ivanova 1981 — T. ÅØimologià 1988–1990 . 125–91. OLA 1981.

Leksi~eskie arhaizmá rodoøskogo dialekØa. V. Kurkina. Rje~nik. Slavànskie åØimologii. OLA 1980. *pokati. ÅØimologià 1977. Kurkina. Kurkina. Slavànskie åØimologii. ÅØimologià 1971. ^akavish–deutsches Lexikon. V. Kurkina. 278–293. 331–338. Zagreb. Kurkina. Kurkina. Prva knjiga. V. Kurkina 1978 — L. Koln–Wien. Kurkina. 180–186. Ä`noslavànskie åØimologii (*kujati / *kaviti i *kãvati / *kyvati. V. 13–24. Kurkina. ÅØimologià 1975. Kurkina 1985 — L. Sverdlovsk. Kurkina. Kurkina. {krt. Kurkina 1982b — L. Kurkina. *mug. Kurkina 1982a — L. OLA 1972. Kurkina 1980b — L. V. Kurkina 1975 — L. Drugi deo. 331–337. V. Kurkina. 15–28. . V. 44–59. dial. Kurkina. Izoglossnáe svàzi ä`noslavànskoè leksiki. V. Kurkina. Slavànskie åØimologii. Kurkina. ÅØimologià 1976. A — J. *tylã. s. ÅØimologi~eskie zameØki. V. V. Kurkina. Ljubljana. Slavistische Forschungen 25/I. ZameØki øo slovenskoè åØimologii. *po~iti / *pe~iti. ÅØimologià 1972. 32–37. Kurkina 1974a — L. *ob-pletã. IV (sloven. Kurkina. Slavànskie åØimologii. *plesmo. Etimolo{ki slovar slovenskega jezika. V. ÅØimologià 1978. 34–43. Kurkina 1979 — L. 275–281. Kurkina 1978a — L. Slovensko-vosØo~noslavànskie leksi~eskie svàzi. Praslavànskie leksi~eskie dialekØizmá ä`noslavànskih àzákov. OLA 1979. Kurkina 1974 — L. Kurkina 1976 — L. ÅØimologià 1980. *tulã. ZameØki øo bolgarskoè åØimologii./ *mã`-. Kurkina 1981a — L. V. ÅØimologià 1980. *tvelã). 91–102. ÅØimologià 1979. Bohlau Verlag. slav. Kurkina 1981 — L. ÅØimologià 1973. V. II. Uspore|en s nekim ~akavskim i zapadno{tokavskim govorima. Rje~nik govora otoka Vrgade. Klajn. Tvorba re~i u savremenom srpskom jeziku. Russk. 60–80. 1973.400 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Klajn 2003 — I. maloholânáè. OLA 1978. 38–43. Unter Mitarbeit und Redaktion von Reinhold Olesch. 1979. Kurkina 1980a — L. ZameØki øo slovenskoè åØimologii. 166–172. V. *strukã / *strokã). 13–28. 215–223. ÅØimologià 1970. 16–30. OLA 1976. prtiti. Kurkina. 58–79. V. ÅØimologi~eskie zameØki . Bezlaj F. ÅØimologià 1982. Kurkina 1977 — L. V. Sufiksacija i konverzija. Slavànskie åØimologii.-horv. Kurkina 1982 — L. Von Mate Hraste und Petar [imunovi}. K rekonsØrukcii åØimologi~eskih svàzeè osnov s difØongom na -u. V. Kurkina. ÅØimologi~eskie issledovanià. Kurkina 1973 — L. Kurkina 1980 — L. Kurkina 1978b — L. Beograd. Slovensko-zaøadnoslavànskie leksi~eskie svàzi. III. *kujâ / *kuja. ÅØimologià 1974. 23–27. II dio. Kurkina. Juri{i} Bla`. V. V. 17–31. Kurkina 1972 — L. svere`iè. V. Teil I. ÅØimologià 1978. II. 1976.

111–125. Dvoènáe øredlogi v russkih narodnáh govorah (na maØeriale govorov Kirovskoè oblasØi). Kurkina 2001 — L. ZbMSFL XXXIX/2. V. Loma. Loma 1999 — A. Novi Sad. Loma. *pa~âkati). vvodiØâ v zablu`denieŒ. V. DialekØnaà sØrukØura øraslavànskogo àzáka øo dannám ä`noslavànskoè leksiki. ÅØimologià 1984. K åØimologii slav. Lâvov. Slawistyczne studia jezykoznawcze. Magner. Lingvisti~ke sveske 4. Predavawa iz istorije jezika. Kurkina 1989 — L. K ørobleme regionalânáh ålemenØov v åØimologi~eskom slovare (na maØeriale leksiki serbohorvaØskogo àzáka). Sverdlovsk. DialekØnaà leksika 1969. OLA 1985–1987. Loma 1993 — A. 185–193. ÅØimologii russkih dialekØnáh slov. Delovi tela. ÅØimologià 1988–1990. V. Kurkina 2000 — L. Loma 1996 — A. Beograd.> b. Dopolnila in uredila Marko Snoj in Metka Furlan. Kurkina. Neki slavisti~ki aspekti srpske etnogeneze. ÅI 8. Kurkina 1996a — L. Prilog poznavawu predslovenskih ostataka u oronimiji Crne Gore. Luppova 1971 — E. 194–209.LITERATURA 401 Kurkina 1986 — L. Novi Sad. Zbornik Matice srpske za slavistiku 43. V. Moskva. Kurkina 1988 — L. Praslovenska leksika i kultura u indoevropskom kontekstu. Wrocáaw etc. Kurkina. Luøøova. Kurkina 1992a — L. Tretja knjiga. Kodovi slovenskih kultura 4. Kurkina. ÅØimologi~eskie issledovanià. 121–132. NJ XXXI/1–5. Loma 2004 — A. Kurkina 1992b — L. Slovenskie åØimologii. Bezlaj. Kurkina. 7–14. P. V. Loma. Kurkina. Etimolo{ki slovar slovenskega jezika. Okamewena imena. 66–68. ÅØimologià 1994–1996. Loma 2000 — A. Iz leksikologi~eskih nablädeniè. 1995. Magner 2003 — G. Kurkina. 15–42. „Petli}Œ. Kurkina 1997 — L. Kurkina 2003 — L. Loma. ÅØimologià 1988–1990. V. 107–126. I. P–S. 263–265. Ljubljana. Slavànskie åØimologii (*skovorda. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Kurkina. Dela 38. Kurkina 1992 — L. IzvesØià Uralâskogo gosudarsØvennogo universiØeØa 2001/20. 115–125. JF LVI/1–2. Loma. ÅØimologià 1972. F. S. Kurkina. Studia etymologica Brunensia 2. V. 561–567. Razred za filolo{ke in literarne vede. V. 601–623. Ljubljana. JF LVI/1–2. Kurkina. V.kao etimolo{ki problem. V. 97–103. Lâvov 1974 — A. Leksi~eskie arhaizmá russkih govorov Srednego Urala. ÅØimologià frazeologizma ni zgi ne vidno. *myliti (se) œobmanávaØâ. Kurkina. Ekaterinburg. 103–113. Perintegracija ob. Kurkina. *plesati. 19–27. 131–144. 107–115. „palidrvceŒ ili „oploditeqŒ?. 22–32. 1987. Slav. K rekonsØrukcii åØimologi~eskih svàzeè slav. Kurkina. *vor`iti. V. V. . Kurkina 1996 — L. 57–62. Slavànovedenie 1. K rekonsØrukcii sosØava øraslavànskogo leksi~eskogo fonda slovenskogo àzáka.

V. ÅØimologià 1986–1987. 71–73. Matveeva. Slavànskie øroØezá i åØimologi~eskaà åvrisØika. Moskva. 146–150. Merkulova. Merkulova 1972 — V. Georgiev. Moskov 1980 — M. hmáz. VzaimooØno{enieØo me`du gruøa slavànski dumi s ogled na øroizhoda im. Bãlgarski dumi s oØglasno reduvane. RIK XCVII. Melâni~uk. Merkulova. Sofià. Mokienko 1972 — V. ZameØki øo isØorii i åØimologii slov. Merkulova 1986 — V. IV. Osobena obæoslavànska ørefiksna sisØema i neènoØo oØra`enie v sãrbohãrvaØski ezik. A. 155–165. hmáliØâ. EL XVII/3. Sofià. . Merkulova 1971 — V. DialekØnaà leksika i åØimologià. Moskov 1964 — M. ÅIRÀ VII. Moskov 1969 — M. regnuØi. II (`elunica. Nàkoi misli za Bãlgarski eØimologi~en re~nik. ZbMSFL VIII. MovoznavsØvo. 419–423. 149–155. Matveeva 1984 — T. MarØánov. Narodnáe nazvanià bolezneè. IIBE XI. Merkulova. {kvora. A. Merkulova. Novosibirsk. 39–47. A. 174–176. t. II (na maØeriale russkogo àzáka). Iz isØorii russkoè åksøressivnoè leksiki. Moskov. ÅØimologià 1982. Ukrainskie åØimologii. A. Merkulova 1979 — V. ÅØimologià 1984. Slavànski dumi s øredsØavki. Narodnáe nazvanià bolezneè (na maØeriale russkogo àzáka). øràØaØi. Merkulova. Mokienko. Moskov. VosØo~noslavànskie åØimologii. Merkulova. A. FakulØeØ øo slavànski filologii LXII . Mladenov. III (necevenâe. ÅØimologià 1967. 1.402 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI MarØánov 1986 — V. A—B. Moskov 1965 — M. ÅØimologià 1968. 73–74. A. ÅØimologià 1974. ÅØimologià 1970. Moskov 1971 — M. 141–147. 137–149. Moskov. Praci Odesâkogo der`avnogo universiØeØu. 128–132. BE XXIII/5. M. Ob odnom iz va`náh vidov åØimologi~eskih issledovaniè. ÅØimologià 1979. serià filologi~nih nauk. verøeØâ). Moskov 1962a — M. Merkulova 1985 — V. Odesa. Merkulova. gobouduc’a). viøusk 15. Moskov. S. hauØ. Moskov. Mladenov 1973 — M. A. ÅI 6. Ezikovedski ørou~vanià v ~esØ na akad. 140–152. ÅØámalagi~ná slounik belaruskaè mová. Moskov. skrenâ). horâ. IIBE XIX. 57–67. Merkulova 1981 — V. 436–442. Merkulova 1996 — V. ÅØimologià 1984. Moskov 1962 — M. Melâni~uk 1969 — A. Turski i Øärkski zaemki oØ zvukoøodra`aØelen i nezvukoøodra`aØelen harakØer v balkanskiØe ezici. Russkie åØimologii. Øom 152. A. Merkulova. Merkulova. PiØannà slovànsâkoi filologii. 79–91. O doøolneniàh k slovnikam øraslavànskih slovareè. Moskov. II (meræiè. Osobaà ørefiksalânaà sisØema v slavànskih àzákah ørimeniØelâno k ukrainskomu àzáku. 1978. V. Minsk. 143–206. Vl. K probleme leksi~eskih povtorov russkogo àzáka. 18–26. 433–532. A. ProizhodãØ na nàkolko ä`noslavànski dumi. Merkulova 1989 — V. 88–101. smoØoloka. Godi{nik na Sofièskià universiØeØ. 67–73. skoludina. ÅksøressivnosØâ na raznáh urovnàh àzáka. 341–348. ÅØimologià 1977. Merkulova 1976 — V.

VI. (-)tu-) v slavànskih àzákah. Orel 1988 — V. Praslavànskiè sloè leksiki serbohorvaØskogo àzáka. PeØleva. ÅØimologià 1971.-horv. PeØleva. PeØleva 1976 — I. Moskov. Moskov 1997 — M. . 191–200. ÅØimologià 1978. P. PeØleva 1981 — I. 105–108. Nikon~uk. isØori~eskoè leksikologii i leksikografii. XII (rus. DialekØologià i åØimologià na Me`dunarodnom simøoziume øo øroblemam åØimologii. kursiváè. Prefiks i koren ili koren i sufiks?. PeØleva. kuverdaØâ.v øolesskih govorah. Ogledna sveska. ÅØimologià 1977. *vârdati). 114–156.. Sofià. P. ÅØimologià 1976. Petleva. vapavy. 42–51. 92–94. Orel 1990 — V. I. Nikonov. K voørosu o g. T. P. Praslavànskiè sloè leksiki serbohorvaØskogo àzáka. Sbornik v ~esØ na ørof. dial. ObænosØ i mnogoobrazie na slavànskiØe ezici. korsonogiè. 313–316. ukr. kw. PeØleva 1983 — I. SoveØskoe slavànovedenie 1990/5. Nikon~uk 1979 — N. ÅØimologi~eskie zameØki øo slavànskoè leksike. Nova serija. dial. EØimologi~niè slovnik ukrainsâkoi movi. P. ÅØimologi~eskie zameØki øo slavànskoè leksike. 51–55. Ivan Lekov. Petleva 1973 — I. Nikonov 1969 — V. Godi{nik na Sofièskià universiØeØ „KlimenØ OhridskiŒ. P. Sverdlovsk. Kiiv. PeØleva 1985 — I. 33–38. mukqiv). ÅØimologià 1970. vãrne. ukr. dial. Slavànski ørefiksni i bezørefiksni dumi. PeØleva 1972 — I. ÅØimologi~eskie zameØki øo slavànskoè leksike. II. PeØleva 1978 — I. VIII (bolg. OLA 1972. ÅØimologi~eskie issledovanià. XIII (rus. 65–69. K åØimologii glagola kolo{maØiØâ.LITERATURA 403 Moskov 1981 — M.i ko.((-)ta-. s. OS — Etimolo{ki odsek Instituta za srpski jezik. AfØoreferaØ disserØacii na soiskanie u~enoè sØeøeni kandidaØa filologi~eskih nauk. 208–214. Petleva. Orel. 75/1. PeØleva 1979 — I. P. rus. ÅØimologi~eskie zameØki øo slavànskoè leksike. PeØleva. dial. P. Å. Sofià. O semanti~eskih istokah slov so zna~eniem ’skuøoè’ v russkom àzáke. PeØleva 1977 — I. ÅØimologià 1977. PrisØavki ka. Moskva. PeØleva. 98–109. K voørosu o slovah s usiliØelânám (-)to. dial. 23–28. Petleva. SØarinna ørefiksna sisØema v slavànskiØe ezici (IsØorià i Øeorià na øroblema). Orel. curaviè. P. 24–35. PeØleva. P. Å. EL 1991/6. ~uriØâ. PeØleva 1980 — I. Petleva 1971 — I.øroØeØi~eskom v slavànskih àzákah. dial. slav. P. Russkoe slovoobrazovanie. P. P. Moskov 1991 — M. 207–216. ÅØimologi~eskie issledovanià v oblasØi serbohorvaØskoè leksiki. Petleva 1974 — I. V. ÅØimologià 1975. PeØleva. ÅØimologià 1981. Moskov. Moskov. 3. vá~urki. Beograd 1998. 20–57. OLA 1984. A. 15. 122–126. ÅØimologi~eskie zameØki øo slavànskoè leksike 2. Biblioteka Ju`noslovenskog filologa. ~e{. 1989. PeØleva. 40–111. ÅØimologià 1968. Moskva 1976. ÅØimologià 1967. PeØleva.

O vozmo`nosØàh sover{ensØvovanià øriemov åØimologi~eskogo issledovanià. Petleva 2003 — I. dial. 159–171. 268–271. ørihorniè. PeØleva. ÅI 8. 57–78. NSSUVD 21/2. Govori prizrensko-timo~ke oblasti. dial. ~e{. 64–71. Poøov. ÅØimologià 1991–1993. {ámorodâde. OLA 1988–1990. P. Risti} 1994 — S. vrbe}. Parne re~i i ponavqawa turskog porekla u srpskohrvatskom jeziku kroz razne jezi~ke nivoe. XVIII (øo maØerialam ràda nováh dialekØnáh slovareè ørizrensko-Øimokskoè zon). JF XIX/1–4. I. P. PeØleva. Risti}. Radovi}-Te{i}. Petrovi}. 31–38. P. Podgorica. PeØleva. Leksikolo{ko-leksikografski pristup na korpusu iz Re~nika SANU. vrba~. PeØleva 1989a — I. Petleva 1996 — I. ÅØimologi~eskie zameØki øo slavànskoè leksike. PeØleva 1994a — I. blr. P. Radovi}-Te{i} 1999 — M. NSSUVD 22/2.). Bãlg. Poøov 1969 — A. PeØleva 1989 — I. s. ZbMSFL XXXVII/1–2. PeØleva. Russkaà dialekØnaà åØimologià. *mârdati. Eæe raz k voørosu o dialekØnáh slovah s vsØavnám ålemenØom -Øo. ÅØimologi~eskie zameØki. 57–62. korØaváè. Petleva 2002 — I. P. ÅØimologià 1986–1987. 34–38. 167–176. Eæe raz k voørosu o dialekØnáh slovah s vsØavnám ålemenØom -Øo. 19–21. Konotativni aspekti zna~ewa ekspresivne leksike. me{kaØâ i dr. 198–201. 113–118./ -Øu-). moØoná).i nekim wihovim derivatima. skrågacâ. 119–128. Popovi}. 117–121. rus. vrbeti se. *xorbrã). ZbMSFL XL/1.// -Øu-). ÅI 6. PeØleva. dial. Petrovi}. . Parne re~i u leksi~ko-semanti~kom sistemu srpskog jezika. Leksi~ka semantika ekspresivnih glagola u savremenom srpskom jeziku. 335–344. Risti} 1997 — S. PeØleva. Risti}.404 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ukr. OLA 1985–1987. dial. 32–37. Tipovi ekspresivne leksike u savremenom srpskom jeziku (model „osoba + psihi~ka ili moralna osobinaŒ). PeØleva 1986 — I. Zna~enie nováh dialekØnáh slovareè ägo-vosØo~noè Serbii dlà slavànskoè åØimologii. Petrovi} 1994 — S. Rikov. ÅØimologià 1982. PeØleva. O slovenskim korenima *bob. dial. 180–184. horobráè (slav. P. 537–542. karØaàzákiè i dr. O va`nosØi u~eØa v åØimologii redkih lingvisØi~eskih àvleniè formalânogo harakØera. blr. Risti}. 102–109. lidam. ÅØimologi~eskie zameØki (rus. dial. Risti} 1996 — S. PeØleva.i *pop. øereàèka. ÅØimologi~eskie zameØki øo slavànskoè leksike. Arhai~eskie ørefiksá v russkih govorah. Petrovi} 1993 — S. ÅØimologià 1967. Imeni~ka obrazovawa s prefiksom pa. PeØleva. P. JF LII. Rikov 1988 — G. dial. P. PeØleva 1994 — I. PeØleva 1993 — I. rus.). 309–310. slav.(// -Øa.-horv.u srpskom jeziku.(/ -Øa. P. Popovi} 1951–1952 — I. XV (ukr. BE XXXVIII/4. ^etvrti lingvisti~ki skup „Bo{kovi}evi daniŒ. rus. ÅØimologià 1984 .

ÅØimologià 1964. Srpski jezik 3/1–2. Bãlgarski eØimologii. Todorov 2002 — T. grámza. N. Ezikovedsko-eØnografski izsledvanià v øameØ na akad.E. N. 272–280. 489–492. {keØ). sloven. ÅØimologià 1974. K probleme åØimologi~esko-grammaØi~eskih svàzeè. Truba~ev 1972a — O. Iz indoevroøeèskoè åØimologii. NJ XXXIII/1–2. Truba~ev. dranduleØ. I. N. ÅØimologià 1982. Todorov. Predlo`ky. Beograd. Toporov. Borys. Truba~ev. 201–217. Russkoe i slavànskoe àzákoznanie. TolsØoè. Romanski. 76–89. Slavànskie åØimologii. Truba~ev. Iz praslavànskogo slovoobrazovanià: imennáe slo`enià s pristavkoè a-. N. M. 4. JF XVII. Wrocáaw — Warszawa — Krakow — Gdansk. 126–154. ÅØimologià 1991–1993. Truba~ev.-serbsk. Truba~ev. 2. I. FoneØi~eskie nablädenià nad onomaØoøei~eskimi obrazovaniàmi s suffiksom -ot v verhnelu`ickom. Dzieje Sáowian. Tomanovi} 1938–1939 — V. batriti. Ptica bogomoqica. Stankjevi~ 1964 . N. N. ÅØimologià 1976. ÅØimologià 1971. Truba~ev 1972 — O. 101–138. N. Me{awe re~i. Truba~ev 1965 — O. MJ XV/1–2. Truba~ev 1976 — O. I. Horv. Truba~ev 1978 — O.LITERATURA 405 Sadnik 1971 — L. ZameØki øo åØimologii nekoØoráh naricaØelânáh i sobsØvennáh imen. 3–20. . 3–81. 29–55. Praha. Truba~ev 1971a — O. Moskva. ZameØki øo åØimologii i sravniØelânoè grammaØike. ÅØimologi~eskie melo~i (1. 123–140. Sadnik. Semaziologi~eskie åØädá. Kope~ny. Truba~ev. III (1–3). Truba~ev. Zbornik u ~ast Petru Skoku. TolsØoè 1969 — N. 497–504. Emotivniot jazik i negovata lingvisti~ka interpretacija. Slova gramaticka a zajmena. Sikimi} 1998 — B. N. AØ. ÅØimologià 1968. Truba~ev. 1975 („Monografie SlawistyczneŒ 32). sØukolka. Moskva. 3–10. N. V (1). Toporov 1985 — V. Koncove partikule. Toporov 1971 — V. váøendrivaØâsà. 7. Sikimi}. 267–272. 167–169. Truba~ev 1973 — O. Prefiksacja imienna w jezykach sáowianskich. N. 5. I. Toporov 1985a — V. Sofià. Truba~ev 1971 — O. Iz slavàno-iranskih leksi~eskih oØno{eniè. fifa. batriti i pod. Ob odnoè redkoè slovoobrazovaØelânoè modeli. Tento svazek sestavil F. Issledovanià øo slavànskomu àzákoznaniä. ÅØimologià 1970. 3. Toporov. 24–67. Problemá isØorii i dialekØologii slavànskih àzákov. Tomanovi}. Toporov. Truba~ev 1967 — O. Stankjevi~. TolsØaà 1971 — S. 80–86. Sikimi} 1999 — B. Truba~ev. 137–143. Truba~ev. Toøorov 1994 — V. Sikimi}. Moskva. ÅØimologià 1965. N. 257–260. Issledovanià øo slavànskomu àzákoznaniä. Etymologicky slovnik slovanskych jazyku. SØ. TolsØaà. W. Truba~ev 1960 — O. ÅØimologià 1968. v slavànskoè øersøekØive. ZameØki øo åØimologii i sravniØelânoè grammaØike. Nevestinska imena: od hipokoristika do pejorativa. 1973. Svazek 1. Ob odnom iranizme v slavànskom: *bazuriti. 131–136. 175–177. Slavànskaà geografi~eskaà Øerminologià. 450–458. 6. v øiku. Toøorov: Iz indoevroøeèskoè åØimologii.

Usøenskiè. À. ÅØimologià 2000–2002. [arifullin 1982 — B. Obæee i slavànskoe àzákoznanie. Iz balØo-slavànskih åØimologiè. M. Crepajac 1973 — Q. ^erni{. Iz isØorii slavànskoè arhai~noè ørefiksacii v russkom àzáke. N. Novosibirsk. À. M. M. 3–18. Srpski etnografski zbornik LXXXIV.u klasi~nim jezicima. [arifullin.i formoobrazovanià v indoevroøeèskih àzákah. Slavànskoe *gonositi (se). Hereè-[imanâska. Careva 1971 — L. U~enáe zaøiski IX. À. Marru. Avtoreferat dissertacii na soiskanie u~enoè stepeni kandidata filologi~eskih nauk. ^umakova 1986 — Ä. 187–209. 113–121. I. Uzeneva. 90–99. ÅØimologià 1978. À. [iràev. 58–77. ÅØnolingvisØi~eskie maØerialá iz ägo-zaøadnoè Bolgarii (s. 205–224. PeØri~eskaà obæina. AkØualânáe øroblemá leksikologii i slovoobrazovanià VIII. Moskva 1986–19872.v russkih narodnáh govorah. Usøenskiè 1997 —B. Tomsk. Truba~eva). CenØr i øeriferià v àzáke v sveØe àzákováh universaliè. [arifullin. Kiiv. P. Etnolo{ka posmatrawa. Takovci. Slova s ørisØavkoè ko. Voørosá slovoobrazovanià v indoevroøeèskih àzákah 3. CeèØlin. N. Ob arhai~náh ålementah slovoobrazovatelânoè sistemá (tipá arhai~náh prefiksov). S. Fasmer. Moskva. U~enáe zaøiski XVII. ÅØimologià 1984. Gega.v slavànskih àzákah.v slavànskih àzákah. CeèØlin 1954 — R. Beograd. A. Careva. [arifullin 1988 — B. Issledovanià øo slavànskoè dialekØologii 7. K øosØanovke øroblemá protoindoevropeèskoè ørefiksacii: ørefiksalânáe modeli i Øiøá ih zna~enià. . CeèØlin 1959 — R. [arifullin. Filipovi} 1972 — M. ^erni{ 2003 — T. [arifullin 1979a — B. CeèØlin. [arifullin 1979 — B. Leksika dialekØa kak isØo~nik rekonsØrukcii øraslavànskogo slovarà. Hereè-[imanâska 2003 — K. [iràev 1935 — M. ^umakova. 111–123. DialekØnaà leksika 1969. Fasmer — M. Uzeneva 2001 — E. 62–64. 208–247. Tomsk. Truba~ev. Moskva.406 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Truba~ev 1980 — O. Slov’ànsâka leksika v isØoriko-eØimologi~nomu visviØlenni. 427–432. [anskiè 1972 — N. S. À. Voøros o skráØoè ørefiksacii v øromeØeidskih (indo-evroøeèskih) àzákah. 203–213. À. Iz istorii arhai~noè prefiksacii (lokalânáe arhai~náe prefiksá v istorii russkogo àzáka). [arifullin. Novosibirsk. Izbrannáe Ørudá III. K voørosu o zna~eniàh øriimennoè ørisØavki øa. O prefiksu a. ÅØimologi~eskiè slovarâ russkogo àzáka I–IV (perevod s nemeckogo i dopolnenià O. Åksøressivnáe ørefiksá. Crepajac. [arifullin. O. Filipovi}. 216–224. 139–150. Moskva — Leningrad. 127–151. [anskiè.i ee allomorfami v russkom àzáke. Ob osobennosØàh åksøressivnáh affiksov v slovoobrazovaØelânoè sisØeme àzáka. Tomsk. Akademiku N. Beograd. Voørosá slovo. MaØerialá dlà izu~enià øriimennoè ørisØavki su. Sofièskaà oblasØâ). EIRÀ VII. Leksika i frazeologià russkih govorov Sibiri. [arifullin 1982a — B. Slova s ørisØavkoè øa.

Borys. Krakow 2005. A — morã. Ljubljana 1977–2005. 25–29. Zbornik u ~ast Petru Skoku. Vlaji}-Popovi}. Dictionary of Khotan-Saka. MovoznavsØvo 1997/2–3. Borys 1980 — W. Iz slavànskogo åØimologi~eskogo slovarà. [ulâga~ 2002 — V.LITERATURA 407 [pringer 2002 — O. ZbMSFL XXV/2. WSJ 41. tojeraŠ. AkØualânáe voørosá slavànskoè onomasØiki. 127–134. RS XLII/1. 549–552. . Tiøologià movnih zna~enâ u diahroni~nomu Øa zisØavnomu asøekØah. P. Serbsko-chorwackie studia leksykalne. Borys 1981 — W. [ulâga~ 2004 — V. Bjeleti}. Russkaà dialekØnaà åØimologià. Etimolo{ki problemi nekih ekspresivnih glagola kretanja. Ukrainsâki eØimologii. Borys. Wrocáaw etc. Heidelberg 1908–1913. Ajeti. Ukrainsâki etimologii. Berneker. Bailey — H. RS XXXIV/1. Borys. tonoh. Borys. Donecâk. 25–28. Prilozi srpskohrvatskoj etimologiji.w jezyku serbsko-chorwackim. Cambridge 1979. 179–183. [ulâga~ 2003 — V. Avram 1989 — A. * Ajeti 1985 — I. 19–27. 37–45. [ulâga~. Bezlaj — F. 250–260. ZbMSFL XXIII/1. Gomelâ.cu to. 88–99. [ulâga~ 1995 — V. SØudii z onomasØiki Øa eØimologii 2003. Bucuresti. Borys. Bjeleti}/Vlaji}-Popovi} 1991 — M. [usØer-[evc. W. 474–485. [usØer-[evc 1992 — G. Problemi praslov’ànsâkoi imennoi derivacii (deàki pohidni z prefiksom *a-). 16–21. MovoznavsØvo 1999/6. K øraslavànskoè åØimologii. 175–180. [ulâga~. [ulâga~ 1997 — V. WSJ 37. 17–37. Etimolo{ki slovar slovenskega jezika I–IV. Issledovanià øo slavànskomu àzákoznaniä. Slavisches etymologisches Worterbuch. 21–28. P./ *pu-. 1–6. P. pra-. P. J. Sáownik etymologiczny jezyka polskiego. [ulâga~. A. Slovotvirne gnizdo z korenem *Vãrd. Monografie Slawistyczne 32. Borys — W. [ulâga~. Studii si cercetari lingvistice XL/6. ÅØimologià 1988–1990. 120–129.in limba romana si unele probleme de etimologie ‰tologi. tonoveala. 1–9. Bezlaj. 7–20. [øringer.(na materiali antroponimii). so-. Substituirea lui po. Avram. Ukrainsâki etimologii. Borys 1982 — W. o. Borys./ *pou. Prasáowianskie prefiksy imienne pa-. [ulâga~. Na tropach sáowianskich reliktow leksykalnych. P. 69–81. Borys 1973 — W. [usØer-[evc. Bailey. Berneker — E./ *pu. Prefiksacja imienna w jezykach sáowianskich. Re~-dve o dostignu}ima na polju etimolo{kih studija arbanaskog jezika. Borys 1975 — W. Russkoe dialekØnoe øorØ kak ålemenØ gnezda *peu. [ulâga~ 1999 — V. Slavànskie øroØezá v slu~aàh ziànià i ih zna~enie dlà slavànskoè åØimologii i isØori~eskoè grammaØiki. [usØer-[evc 1971 — G. [ulâga~.

287–294. 22–34. Havlova 1999 — E. Krakow. Zu dem Sogennanten Prafixalen *A. Borys. Borys 1989 — W. 15–31. Dzieje Sáowian. Praha. Etymologica Brunensia. 7–50. Cvetko-Ore{nik. Etymologie polskie. Praha 1952. Havlova. Obraz jezykowy sáowianskiego Pomorza i Áuzyc. ZB VI/2. Borys 1991a — W. Projekt Etymologicznego sáownika kaszubszczyzny. Holub. Debeljak 1954 — A. Borys. Borys 1991 — W. Filipovi} 1968 — M. F. Neke praslavenske rije~i u hrvatskom. Grabias. Havlova 1979 — E. Krakow 1927. Brno. Graur 1963 — Al. 114–118. Havlova 1978 — E. Fraenkel. Iz reliktne leksike praslovenskog porekla u srpskohrvatskim dijalektima III. WSJ 37. 389–396. Dziedzictwo prasáowianskie w leksyce kaszubskiej. Borys 1997 — W. Fraenkel — E. Hadrovics 1985 — L. Etimologii romanesti. O mrtvih velarnih predponah. 11–20. Borys/Vlaji}-Popovi} 1989 — W. Debeljak. Ungarische Elemente im Serbokroatischen. HDZb 11. Jezyk na pograniczach 21. Czakawskie studia leksykalne. ESJS — Etymologicky slovnik jazyka staroslovenskeho. Komplexni situace jako semanticke vychodisko pri vzniku slovanskych slov (na prikladu semantickeho vychodiska ’chradnout’). Bruckner. Budimir. ZbMSFL XXVII-XXVIII. Etymologisches Worterbuch des Altindoarischen I–II. Gluhak. Holub/Kope~ny — J. . 95–97. @iva antika I/2. Cvetko-Ore{nik 1985 — V. Jezyk Polski LXXI.408 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Borys 1984–1985 — W. Pogranicza i kontakty jezykowe. Czasowniki ze znaczeniem œumiera}Œ w gwarach buágarskich. Borys. Gottingen 1962–1965. 157–166. Linguistica XXV. Bruckner — A. Budimir 1951 — M. Das Prafiks ka. Gluhak 1999 — A. Particulae Pelasticae II. ZbMSFL XXXII/1. 137–140. Praha 1973–1980. Herej-Szymanska. Jezyk w zachowaniach spoáecznych. Borys. Nare~ni homonyma z okoli Moskvy. Borys 1999 — W. Ljubljana. Sáownik etymologiczny jezyka polskiego. Herej-Szymanska 2002 — K. Borys. ESSJ — Etymologicky slovnik slovanskych jazyku. Sborn i k prac i Filozofick e fakulty Brn e nsk e univerzity 27. Heidelberg 1986–1996. Graur.im Slavischen. Kope~ny. Slova gramaticka a zajmena I–II. Lublin. Borys. Etymologicke poznamky k nekolika ~eskym dialektism u m. Grabias 1994 — S. EWAi — M. HDZb 8. 261–269. Vlaji}-Popovi}. Havlova. Warszawa. Warszawa. Bucuresti. Filipovi}. Mayrhofer. Skopje. Havlova. S. Borys. ^akavski semanti~ki arhaizam lukno œiznemoglost. Litauisches etymologisches Worterbuch I–II. Budapest. 13–23. SR V–VII. 222–244. Dijalektolo{ki rje~nici kao izvor za prou~avanje najstarijeg sloja doma}ega hrvatskoga ili srpskoga leksika. Etymologicky slovnik jazyka ~eskeho. slabostŒ. Hadrovics. 169–177. J.in der Onomastik auf dem Balkan. 135–140. Slavia 68. Praha 1989—.

Bratislava. Zagreb. Zbornik u ~ast A. Dzieje Sáowian . ^eska slavistika 2003. Wien 1886. Kralik. Berlin. Praha. Jakobson. . Vztah starych Slovanu ke stromum z hlediska jejich jmen. KEWA — M. Koln — Wien. *xomo tã. Mundartliche Gliederung des spaten Urslavischen und fruhe slavische Stammesbildungen. Listy filologicke a paedagogicke VIII. Die Turzismen in der Sprache der Kroaten und Serben. Knobloch 1969 — J. ZSl I/1. Prace Filologiczne V.in Romanian. 161–170. Kope~ny 1983 — F. Praha. On the Prefix ta. Uber expressive Sprachmittel im Slawischen. 141–147. Glagol knaditi. Miklosich. While Reading Vasmer’s Dictionary. 225–229. Rad JAZU 242./ to. Studie o tvoreni vyrazu expresivnich. Slavica Slovaca 29/2. Korinek 1934 — J. Matzenauer 1881 — A. ZB 29/1. Kope~ny. Malinowski. 107–114. Loma. Karlikova. Typy a puvod semantickych zmen vyrazu pro pojmenovani citovych stavu a jejich projevu ve slovanskych jazycich. Mayrhofer. Jany{kova 2003 — I. Musi} 1931 — A. 117–119. Prispevky ke slovanskemu jazykozpytu. Malinowski 1899 — L. Loma 2002 — A. Liewehr 1956 — F. Murko 1937 — M. Loma. Slavistische Studien zum VIII. Roman Jakobson. 345–360. Bratislava. Warszawa. Praha. Nochmals zu den affektiven Vorsilben im Slavischen. Kne`evi}. Loma 1998 — A. Jany{kova. Prace z vedeckych ustavu XXXVI. Poznamky k vykladu niektorych slov. Ursl. 143–160. Musi}. Praha. Bratislava. 161–190. Etymologisches Worterbuch der slavischen Sprachen. 25–40. Machek — V. Liewehr. Machek. Knobloch. 83–91. Murko. The Hague — Paris. 12–15. Mouton. Moskov. Machek. Expresivne predpony v slovanskych a romanskych jazykoch. ^eska slavistika 1998. Kralik. Beli}a. Prilog leksikografiji i prou~avanju narodne epike. 11–27. WSJ 29. Studie z oblasti onomatopoje. Beograd. Prasáowianszczyzna. Mladenova 1993 — O. 620–649. Prispevek k otazce indoevropskeho ablautu. 339–342. Kilka przykáadow uzycia przedrostka ko. Ein besonderes Prafixsystem in der slavischen Sprachen. Zo slovanskych nazvov nadob (I). Moskov 1978 —M. Etymologicky slovnik jazyka ~eskeho. Prilog negaciji u gr~kom i u latinskom jeziku. Selected Writings II (Word and Language). Kne`evi} 1962 — A. Machek 1930 — V. Korinek. Karlikova 1998 — H. 183–215. KurzgefaŸtes etymologisches Worterbuch des Altindischen I–IV. Meisenheim am Glan. Scytho-slavica (III).w jezykach sáowianskich. Wiesbaden 1956–1980. Kralik 1994a — L’. 49–56. Matzenauer. Praha 19682. M. Praha.LITERATURA 409 Jakobson 1971 — R. Kralik 1994 — L’. Miklosich — F. Jazykovedny ~asopis XX/2. Mladenova. Internationalen Slavistenkongress in Zagreb 1978. Slovenska re~ 59/6.

Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen. Schuman. Nova serija. Sáawski. R. 79–120. f. Pokorny — J. Aitzetmuller. Pokorny. 233–245. P. Schuster-[ewc 2000 — H. Wiesbaden.410 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Nemec 1979 — I. Formarea cuvintelor in limba romana II. Schutz. H. Prefixele. Delhi. Studia etymologica Brunensia 1. to-). Indogermanisches etymologisches Worterbuch I–II. Popowska-Taborska. Sadnik/Aitzetmuller — L. Bucuresti. Rejzek 2000 — J. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Schuman 1909 — H. Schmidt. 23–35. 11. Slavia XLVIII/2–3. Zagreb 1971–1974. O{tir. Beograd. Sáawski. 329–332. Vergleichendes Worterbuch der slavischen Sprachen 1–7. Ta. Sáownik etymologiczny jezyka polskiego. Schulze 1895 — W. Sáawski. Okoniowa 1968 — J. Nemec. Akupara. Gutersloh. Sadnik. Borys. Sáawski 1974 — F.in der Wortbildunge des Slavischen. Zarys sáowotworstwa prasáowianskiego ‰u:Š SP 3. ^eska slova na -tr~ (kostr~. Das prafigierende Element ka. Schuster-[ewc. Krakow 1952—. Sáawski 1976 — F. Popowska-Taborska.und niedersorbischen Sprache 1–24. Wiesbaden 1963–1973. kotr~. Schuster-[ewc — H. Berlin. Uwagi laryngalistyczne do niektorych wyrazow sáowianskich i litewskich. Sáawski 1979 — F. Zarys sáowotworstwa prasáowianskiego ‰u:Š SP 1. chatr~). Schutz 1965 — J. Sikimi}. Etimologija i male folklorne forme. Dandekar Felicitation Volume. n. An Indo-Iranian etymological kaleidoscope. Arpokrathj. Sáawski — F. 120–123. Krakow. Schmidt. P. Rejzek. Popowska-Taborska/Borys 1996 — H. Biblioteka Ju`noslovenskog filologa. 11–19. 244–246. O slovanske exspresivni predpone la-. Zarys sáowotworstwa prasáowianskiego ‰u:Š SP 2. Rizescu 1978 — I. Professor R. Schmidt 1987 — H. . Etymologische Erklarungsversuche. On the Occasion of his Seventieth Birthday. Sikimi} 1996 — B. 13–60. Amrtadhara. Historisch-etymologisches Worterbuch der ober. 322–329. Ljubljana. Etimologijski rje~nik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV. Warszawa. Die Welt der Slaven X./ k. Borys./ ko. Rizescu. Schuster-[ewc. Festschrift for Henry Hoenigswald. Sáawski. Skok — P. W. SEK — W. Przedrostek pa. N. Okoniowa. Bern 1959–1969. Archiv fur slavische Philologie XXX. A–bávolâ.(te-. 43–141. O{tir 1930 — K. XIII. Warszawa 1994—. Prace Jezykoznawcze 21. 355–362. knj. 378–381. Tubingen. Smoczynski 2002 — W. Schmidt 1984 — H. Dzieje Sáowian. Leksyka kaszubska na tle sáowianskim. Uberlegungen zur Genese des Urslavischen *ch. Skok. Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen XXXIII. 293–301. 191–198. Schulze. Smoczynski. Studia etymologica Brunensia 1. Sáownik etymologiczny kaszubszczyzny. Bautzen 1978–1989.we wspoáczesnych gwarach polskich.

Studia z Filologii Polskiej i Sáowianskiej 7. Slavische Etymologie gestern und heute. Vinja I–III — V. SR III/3–4. Wrocáaw etc. . Limba Romana XXIII/6. Wrocáawska. Derywacja czasownikow onomatopeicznych i ekspresywnych w jezyku buágarskim. Wrocáawska 1967 — E. Szymanski 1977 — T. Vaillant. 269–275. Revue des etudes slaves 22/1–4. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Jadranske etimologije. Zagreb 1998–2004. Snoj 1987 — M. Snoj. Lyon — Paris 1950–1974. La depreverbation. SR 35/3. Snoj. Rotwelsches im russischen Wortschatze. Slovenski etimolo{ki slovar. Vinja 1989 — V. Wrocáaw. N.LITERATURA 411 Snoj — M. Vasmer. SP — Sáownik prasáowianski. O pewnej nie dostrzezonej funkcji przedrostkow czasownikowych w jezyku rosyjskim. 197–212. Vaillant I–IV — A. Prace Jezykoznawcze 86. 524–530. Heidelberg. Vasmer 1912 — M. Warszawa. 1974—. 198–204. Bucuresti. Vaillant. 5–45. 327–342. Paris. Grammaire comparee des langues slaves. Worter und Sachen III. Etimolo{ki prilozi ~akavskoj aloglotiji IV. Serban. 175–178. ^R 1989/1. Truba~ev 1991 — O. Ljubljana 2003. Note lexicale si etimologice. Trypu}ko 1950 — J. 3–41. Serban 1974 — F. Vaillant 1946 — A. Zwiazki leksykalne kaszubsko-poáudniowosáowianskie. Trypu}ko. Sarajevo 19794. [kalji}. WSJ 37. pregledana in dopolnjena izdaja. [kalji} — A. Truba~ev. ’Strah in trepet’ in ’groza in strah’ — etimolo{ka analiza praslovanskih leksemov *polxã in *straxã. Vinja. Vinja. Szymanski. Druga.

Rje~nik govora Pro{}ewa (kod Mojkovca). R. Gerov — N. Gagovi}. Prilog prou~avawu leksike severozapadne Like. Be}kovi}. Dini} 1990 — J. Vukovi} 1940 — J. Andri} — R. Vuk 1818 — V. PPJ 18. Iz ratarske leksike Gora`devca (kod Pe}i). Vuji~i}. Dini}. 29. Me|a. — M. PPJ 2. Iz leksike Pive (selo Bezuje). PPJ 33. Ajyanovi}. Gerov. Re~nik na bãlgarskià ezik I–V. Plovdiv 1895–1908. SDZb XXXIV. Trivunac. Rje~nik govora Potkozarja. Srpski rje~nik. Be~. 199–257. 381–422. Dodatak re~niku timo~kog govora. 6. Iz leksi~ke problematike severne [ajka{ke. 147–148. Bojani}/Trivunac 2002 — M. Galetin 1980 — G. Aleksi} 1935 — @. PPJ 19. Vuk — V. Dalmacija. Bolinovski. Re~nik „frajerskihŒ ({atrova~kih) re~i i izraza. SDZb LI. MJ III/6. 1–312.. Posebna izdawa CANU kw. Bogdanovi}. Doøãlnenie . Grkovi} 1982 — J. Bori~i} — V. Beograd 1979. Be}kovi}. Vuji~i} — M. Bawa Luka 2004. SDZb XXXIII. Be}kovi}. Dini} 1988 — J. Moskva 1980—. AOS — Arhangelâskiè oblasØnoè slovarâ. Stefanovi}–Karaxi}. Lele. Vukovi}. Lele i kuku. Odjeqewe umjetnosti kw. Zborovi od Gali~nik. Vlajkovi} 1966 — D. Grkovi}. Bogdanovi} 1987 — N. — M. Beograd 18983. Aleksi}. Prilog poznavawu dijalekatske leksike [umadije (iz leksike ^umi}a). Dalmacija — S. 185–417. Beograd 2002. Andri}. Gagovi} 2004 — S. Stefanovi}–Karaxi}. Re~i i izrazi. Galetin. Bogdanovi}. 89–98. 7–302. Bukumiri} 1983 — M. SDZb XLIX.. Bojani}. Dini}. Beograd 1978. Govori Bu~uma i Belog Potoka.. Rje~nik vasojevi}kog govora. 1–178. Bori~i} Tivranski. Re~nik timo~kog govora. Podgorica 1995. reørinØ Sofià 1975–1978. . Bolinovski 1952 — G. Bogdanovi} 1979 — N. Re~nik `argona.IZVORI IZVORI Ajxanovi} 2002 — M. Srpski rje~nik. Bukumiri}. Govor Aleksina~kog Pomoravqa. 89–90. PPJ 16. Vlajkovi}. Me|a Vuka Manitoga. Rje~nik dubrova~kog govora. 71–105. Be}kovi}. L. 125–153. SDZb XXXVI. NJ IV. SDZb XXV.. Akcenat govora Pive i Drobwaka. SDZb X. 7–335. Beograd 1976. 59–92.

Anegdotska i druga kazivawa iz pirotskog kraja. 258–326. \ukanovi} 1995 — P. Jovi~i}. Elezovi} — G. Dini}. SDZb XXXIV. Vrawe 1998. Re~nik narodnog govora u Crnoj Reci. Jovanovi} 1911 — V. @ivkovi} — N. Milovanovi} 1983 — E. PPJ 33. Mitrovi} — B. Mani} Forski. Kwiga II. PPJ 19. SDZb XXXV. Jovanovi} B. Malorusko-nòmeckiè slovar I–II.IZVORI 413 Dini} 1992 — J. 245–500. Re~nik pirotskog govora. SDZb XXXII. SDZb IV (1932). Pirot (re~nik 279–306). Re~nik narodnog govora u Crnoj Reci. Mari} 2002 — B. 271–285. Mijatovi} 1983 — J. Milovanovi}. Gavrilo Stefanovi} Venclovi}. SDZb XXIX. SDZb II. SDZb XLI. Ko`eqac 1989 — Q. Ni{. . Zlatkovi}. SDZb LI. Govor sela Gorwe Caparde (kod Zvornika). Rajkovi} Ko`eqac. 149–398. 13–70. SDZb XIX. SDZb XXXVI. Beograd 2003. Marseni} 1986 — T. VI (1935). Pirot (re~nik 71–78). @ivan~evi}. Zlatkovi} 1988 — D. Govor sela Gorobiqa. Zlatkovi}. Poslovice i pore|ewa u pirotskom govoru. Timo~ke poslovice. izreke i zagonetke. Frazeologija straha i nade u pirotskom govoru. Marseni}. Zlatkovi} 1989 — D. Elezovi}. 313–688. \ukanovi} 1983 — P. Duma. 423–740. 105–306. Jovanovi}. Zlatkovi} 1990 — D. 1–240. Maksi}. Jovanovi}. Prilog poznavawu leksike srpskih govora u Ma|arskoj. Re~nik sela Kamenice kod Ni{a. 2001 — B. Nikoli}. 341–683. Re~nik timo~kog govora (drugi dodatak). @ivan~evi} 1986 — I. Lâviv 1886. 149–177. Zlatanovi}. Jovanovi} V. 619–746. Gladno grne. Markovi} 1993 — M. Zlatkovi}. Pirot (re~nik 99–118). Frazeologija omalova`avawa u pirotskom govoru. Zlatanovi} — M. Maksi} 1980 — M. @ivkovi}. 2004 — V. 175–457. S. Iz narodnog govora Vasojevi}kog kraja. Neobi~nije re~i iz [umadije. PPJ 19. Pirocko pcuvawe i pretewe. Nikoli} 1972 — M. 93–122. \ukanovi}. Leskovac 1984. Govor Draga~eva. Prilog prou~avawu leksike Srema. 102–108. Prilog poznavawu leksike Zlatibora. Pirot 1987. Markovi}. Markovi} 1986 — M. Mani} — D. Zlatkovi}. Zlatkovi} 2003 — D. Zlatkovi} 2004 — D. @arovnice. PPJ 16. Iz leksike ^eneja (rumunski Banat). @elehovskiè. Re~nik leskova~kog govora. Lu`ni~ki re~nik. Re~nik govora ju`ne Srbije. Markovi}. SDZb XXXVIII. SDZb XXXIX. Mijatovi}. Mitrovi}. Kraji{ki rije~nik. PPJ 22. Zlatkovi}. Mari}. Jovanovi}. Beograd. 379–586. \ukanovi}. Re~nik kosovsko–metohiskog dijalekta. Jovi~i} — M. Babu{nica 1997. @elehovskiè — E. 43–55.

SDZb XVI. SDZb XXXV. SDZb XXIII. POS — Pskovskiè oblasØnoè slovarâ. ^R 1983/1–2. Tomi} 1984 — M. 3–174. Komi{ka ribarska epopeja. Petrovi}. SØoè~ev. Stijovi} 1990 — R. Usko~ki re~nik 1–2. 159–328. ^DL — M. Stani}. Beograd 1990–1991. Olesch. Rajkov 1971 — I. Od leksikata na tetovskiot govor. RMJ — Re~nik na makedonskiot jazik. SDZb XXXVI. R. Stamatoski. 7–191. P. izd. Rajkov. Minsk 1982–1986. Pe{ikan. Rje~nik bru{koga govora. Stevovi}. 1966 — B. SRNG — Slovarâ russkih narodnáh govorov . Beograd 1959—. 187–192.414 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Nikoli} B. Te{i}. Prilozi re~niku timo~kog govora. Matica srpska — Matica hrvatska. 121–380. Novi Sad — Zagreb 1967–1976. red. izd. — D. ]upi} 1977 — D. Koln–Wien 1979. Iz leksike Vasojevi}a. Stamatoski 1959 — T. 152–221. ]iri} 1983 — Q. Stanojevi}. Tomi} 1989 — M. SDZb XXII. Minsk 1979–1986. 177–194. Stani} — M. Novi Sad 2000—. ]upi}. Prilog za dijalektolo{ki re~nik govora Mokrina. Leningrad 1967—. Govor Banije i Korduna. 7–265. Stanojevi} 1927 — M. Re~nik radimskog govora. RSGV — Re~nik srpskih govora Vojvodine. Moskva — Leningrad (SankØ-PeØerburg) 1965—. 107–148. Rodoøski re~nik. 401–635. SPZB — Slounik belaruskih gavorak øauno~na–zahodnàè Belarusi i àe øagrani~~a 1–5. MJ X/1–2. 179–313. 381–747. Stijovi}. [umadijski govor u Gru`i s osobitim osvrtom na akcente. Starocrnogorski sredwokatunski i qe{anski govori. Dul~i}. Ma~vanski govor. Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpski jezik SANU. Te{i} 1977 — M. * Bo`ani} 1983 — J. ]upi}i 1997 — D. HDZb 7/2. SDZb XV. Govor Svini~ana. PPJ 7. Novi Sad — Zagreb 1978. Bo`ani}. Stevovi} 1969 — I. TS — Turauski slounik 1–5. RMS — Re~nik srpskohrvatskoga kwi`evnog jezika 1–6. Tomi}. Dul~i}i 1985 — J. Hraste. RSA — Re~nik srpskohrvatskog kwi`evnog i narodnog jezika. Sofià. SDZb III. Nikoli}. RMNP — Re~nik na makedonskata narodna poezija. ^akavish–deutsches Lexikon I. Skopje 1986. ]upi}. Petrovi} D. SDZb XXX. ^e{qar. P. 83–180. B. Bãlgarska dialekØologià 5. SDZb XXIX. . Koneski. SDZb XVIII. Govor Bjelopavli}a. Tomi}. 79–106. Skopje. Govor Qe{tanskog. Pe{ikan 1965 — M. [imunovi}. ]upi} i @. Govor Lu`nice. Iz leksike Ivande (rumunski Banat). SDZb XLIV. SØoè~ev 1965 — T. ]iri}. Re~nik govora Zagara~a. ^e{qar 1983 — M. 1983—. PPJ 19. Dul~i}.

^R 1990/2. Pave{i}. I{ki kralj. Zagreb 1973. 113–154. Gra|a za diferencijalni rje~nik narodnog govora ro`ajskog kraja. 73–97. Frazeolo{ki rje~nik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Pei}/Ba~lija — M. Pleter{nik. Ro`aje 2003. 37–72. Slade-[ilovi}. ^R 1986/2. Marde{i}-Centin 1977 — P. HDZb 3. . G.IZVORI 415 Finka/Pave{i} 1968 — B. Re~nik ba~kih Bunjevaca. Karlova~ki govor. Hraste. Hamm. [ojat. 105–145. HDZb 4. 95–117. 153–228. Herman 1973 — J. Peru{i}. 109–147. 77–150. ^R 1972/2. Slovensko-nem{ki slovar I–II. 35–73. Rad na prou~avanju ~akavskoga govora u Brinju i okolici. Herman. Zabilje{ke o govoru u [epurini na otoku Prvi}u. II. Mate{i}. Kursar. Peru{i}. Finka. 73–99. HDZb 1. Filologija 27. Die ~akavische Mundart von Baumgarten in Burgenland. Rje~nik ~akavskog narje~ja op}ine Duga Resa i Karlovac. Juri{i}. Zagreb. Slade-[ilovi}. M. Kuli{i}. ^R 1990/1. Finka. 86–100. Koschat. III dio. Peru{i} 1986 — M. Peru{i}. S. PPJ 12. Koschat 1978 — H. Novakovi}. Rje~nik ~akavskoga narje~ja sela Mihaljevi}i kraj O{tarija. Kosor. Rasprave Zavoda za jezik 1. Gra|a za diferencijalni rje~nik trogirskoga cakavskog govora od polovice XIX do polovice XX stolje}a. Peru{i}. Amsterdam. Rje~nik govora Podravskih Sesveta. Novi Sad — Subotica 1990. Guberina. P. Maresi} 1996 — J. Maresi}. ^R 1993/1. 265–321. Had`i}. Ro`ajski rje~nik. Malba{a. 7–213. Malba{a 1976 — Z. The ^akavian Dialect of Orlec on the Island of Cres. Pleter{nik — M. Gei}/Slade-[ilovi} 1990 — D. Filologija 7. Gei}. Ba~lija. ^R 1989/1. Sumartinski rje~nik. 91–105. Houtzagers. Marde{i}-Centin. dio Rje~nik. Pei}. Wien. Zagreb 1982. M. Peru{i} 1993 — M. 89–114. Gra|a za diferencijalni rje~nik trogirskoga cakavskog govora od polovice XIX do polovice XX stolje}a. Rje~nik ~akavskog narje~ja op}ine Duga Resa i Karlovac. Mate{i} — J. A. Rje~nik govora otoka Vrgade. Rje~nik komi{kog govora. 5–44. Hamm/Hraste/Guberina 1956 — J. Prilog poznavanju leksi~koga blaga u govoru Virja (Podravina). Finka/[ojat 1973 — B. 103–131. M. Peru{i} 1988 — M. Kursar 1972 — A. Gei}. Govor otoka Suska. Iz leksike sela Donjih Rami}a kod Klju~a u Bosanskoj Krajini. P. Had`i} — I. ^R 1979/2. Pogled u leksi~ko blago Grabov~eva „CvitaŒ. Juri{i} — B. Gei}/Slade-[ilovi} 1989 — D. Novakovi} 1994 — P. ^R 1988/2. ^R 1994/2. Rje~nik ~akavskog narje~ja op}ine Duga Resa i Karlovac. Peru{i} 1990 — M. Ljubljana 1894–1895. II dio. Kosor 1979 — K. Houtzagers 1985 — H. Kuli{i} 1979 — [. Filologija 9.

M. Te`ak 1981a — S. 115–160. . 155–183. Sychta — B. HDZb 4. Dokle je kaj prodro na ~akavsko podru~je?. PPJ 18. Karasia. 317–493. HDZb 5. 51–87. Zagreb. Turina/[epi} — Z. Rje~nik ~akavskih izraza — Podru~je Bakarca i [krljeva. Knjiga 4. Sekere{ 1977 — S. Urukalo 1982 — M. Turopoljski govori. RJA — Rje~nik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–XXIII. Turina. Razmje{taj ju`noslovenskih dijalekata na poluotoku Istri. Vidovi}.416 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Ribari} 1940 — J. HDZb 6. [ojat. A. Zagreb 1997. Te`ak. Te`ak. [epi}. Ve~enaj. SGP — Sáownik gwar polskich. Posebna izdanja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Wrocáaw 1967–1976. Zovko. Ozaljski govor. HDZb 5. Ve~enaj/Lon~ari} — I. Ribari}. Opracowany przez Zakáad Dialektologii Polskiej Instytutu Jezyka Polskiego PAN w Krakowie pod kierunkiem M. Rje~nik Gole. Te`ak 1981 — S. Zagreb 1880–1976. 323–481. Vinogradarska leksika Brati{kovaca. [ojat 1982 — A. Urukalo. Sychta. 169–200. 1–207. SDZb IX. Rijeka 1977. Rje~nik `argona splitskih mla|ih nara{taja. Vjerovanja iz Herceg-Bosne. Zovko 1901 — I. ^R 1990/1. Sáownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej I–VII. Wrocáaw 1997—. 203–428. Vidovi} 1990 — R. Zbornik za narodni `ivot i obi~aje Ju`nih Slavena VI/1. Lon~ari}. Govor Hrvata u ju`noj Baranji. Sekere{.

MaØerialá i issledovanià. NSSUVD — Nau~ni sastanak slavista u Vukove dane. Moskva. NJ — Na{ jezik.. ÅIRÀ — ÅØimologi~eskie issledovanià øo russkomu àzáku.SKRA]ENICE SKRA]ENICE ^asopisi BalkE — Balkansko ezikoznanie / Linguistique balkanique. Moskva. L. Ekaterinburg. MovoznavsØvo — MovoznavsØvo. Skopje. red. EkaØerinburg. g. SØudii z onomasØiki Øa eØimologii — SØudii z onomasØiki Øa eØimologii. EL — Ezik i liØeraØura. Moskva. ZbMSFL — Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. Novi Sad. Beograd. IIBE — IzvesØià na InsØiØuØa za bãlgarski ezik. Bern{Øeèna. W. OLA — Obæeslavànskiè lingvisØi~eskiè aØlas. 22–24 okØàbrà 2002. PPJ — Prilozi prou~avawu jezika. Novi Sad. Kiiv. U~enáe zaøiski — U~enáe zaøiski InsØiØuØa slavànovedenià AN SSSR. Dzieje Sáowian — Dzieje Sáowian w swietle leksyki. Ni{ 1994. B. Bednarczuk. JF — Ju`noslovenski filolog. Moskva. Krakow 2002. Sofià. . Beograd. J. MaØerialá IV Me`dunarodnoè nau~noè konferencii. ÅØimologià — ÅØimologià. Beograd. Russkaà dialekØnaà åØimologià — Russkaà dialekØnaà åØimologià. BE — Bãlgarski ezik. SDZb — Srpski dijalektolo{ki zbornik. ÅI — ÅØimologi~eskie issledovanià. Leningrad. Rusek. Ekaterinburg. Sofià. Dialektnaà leksika — DialekØnaà leksika. Sofià. Borys. Kiiv. Beograd. Split. Sbornik v ~esØâ {esØidesàØileØià ørofessora S. Govori prizrensko-timo~ke oblasti — Govori prizrensko-timo~ke oblasti i susednih dijalekata. Issledovanià øo slavànskomu àzákoznaniä — Issledovanià øo slavànskomu àzákoznaniä . g. * ^R — ^akavska ri~. Sofià. Pamieci Profesora Franciszka Sáawskiego. MJ — Makedonski jazik. Moskva 1971.

Zagreb. nvnem. Munchen — Wiesbaden. germ. isl. ZB — Zeitschrift fur Balkanologie. ie. Borys. stir. npers. alb. sln. stvnem. dnem. mak. sogd. SR — Slavisti~na revija. jerm. Rusek. stkajk. mlavest. lat. srp. gr. avestijski albanski anglosaksonski arapski beloruski bugarski vulgarnolatinski germanski gorwolu`i~ki gotski gr~ki dowovisokonema~ki dowolu`i~ki dowonema~ki engleski indoevropski indoiranski irski iranski islandski italijanski jermenski ju`noslovenski kajkavski ka{upski latinski letonski litavski ma|. srnem. jsl. nem. Berlin. rum. it. poq. s. stiran. let. Studia etymologica Brunensia — Studia etymologica Brunensia. sloviw. sl~. red. Krakow. ^asopis pro slovanskou filologii. iran. HDZb — Hrvatski dijalektolo{ki zbornik. slov. lit. dvnem. pie. indoir. ma|arski makedonski mladoavestijski mleta~ki mongolski novovisokonema~ki nema~ki novopersijski osmanski praindoevropski poqski praslovenski rumunski ruski srpsko-hrvatski slovena~ki slovenski sloviwski slova~ki sogdijski sredwevisokonema~ki sredwenema~ki srpski starovisokonema~ki staroindijski staroirski staroiranski starokajkavski . ar. Praha. Wien. bug. Ljubljana. mlet. J. kajk. dlu`. mong. WSJ — Wiener Slavistisches Jahrbuch. Slavia — Slavia. ir. osm. ZSl — Zeitschrift fur Slawistik. ka{. angls. W. blr. srvnem. got.-h. Warszawa 1998. RS — Rocznik Slawistyczny. rus. stind. Zbornik u ~ast Petru Skoku — Zbornik u ~ast Petru Skoku o stotoj obljetnici ro|enja (1881–1956). Zagreb. engl. glu`. Zagreb 1985. psl. Praha. vlat. Prasáowianszczyzna — Prasáowianszczyzna i jej rozpad. Jezici i dijalekti avest. avesta.418 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI Filologija — Filologija.

Dubr.SKRA]ENICE 419 ukrajinski hetitski hotanski hrvatski crkvenoslovenski ~akavski ~e{ki ~uva{ki {tokavski stlit. ~e{. {tok. Hrv. sg. intr. het. adv. iron. hotan. nom. m. dubrova~ki Slav. akuzativ adjectivum. stpoq. mno`ina participium. hipokoristik imperfectivum. jednina Ostale skra}enice arh. csl. `enski rod hypocoristicum. dijal. pridev adverbium. iterativ masculinum. pt. starolitavski staropoqski staroruski staroslovenski starosrpski staro~e{ki tatarski toharski turski ukr. hyp. n. pl. Herc. adj. Bosna i Hercegovina. pf. interj. Vojv. . CG Slavonija Hercegovina Hrvatska Crna Gora Gramati~ke skra}enice acc. hrv. iter. f. nesvr{eni vid inf. infinitivus. coll. st~e{. perfectum. accus. vulg. accentus. strus. impf. mu{ki rod neutrum. vet. uzvik intransitivus. nominativ pejorativus. akcenat accusativus. toh. prilog augmentativum. zap. stsrp. pejorativ perfectivum. Mesta i oblasti885 BiH Bos. zast. augmentativ collectivum. bosanski Vojvodina. Dalm. dem. neprelazan iterativus. vojvo|anski Dalmacija. 885 arhai~an botani~ki veterinarski vulgaran dijalekatski dosl. doslovan. Bosna. pej. dalmatinski Dubrovnik. perfekat pluralis. deminutiv femininum. ist. infinitiv interjectio. ~uva{. svr{eni vid. stsl. tat. particip singularis. tur. augm. sredwi rod nominativus. ~ak. zbirna imenica deminutivum. doslovno zapadni zastareo ironi~no isto~no Iste skra}enice sa po~etnim malim slovom imaju zna~ewe prideva. bot.

{atr. pod odrednicama l.c. tj. sub voce. ju`.420 itd. na navedenim mestima op.v. pod odrednicom s. id.vv. nar. sev. NZag npr. Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI i tako daqe ju`ni kolokvijalan napomena narodni narodna zagonetka na primer odnosno pogradno podrug. eadem. ibid.cc. navedeno delo s. sl. prezr. podrugqivo prezrivo razgovorni severni sli~no to jest figurativan {aqiv {atrova~ki * ead. kolokv. isto (delo. na navedenom mestu locis citatis. pogrd. . nap. cit. isti (autor). na istom mestu idem. sub vocibus. odn. razg. opus citatum. {aq. fig. ista (autorka) ibidem. l. zna~ewe) loco citato.

while the rest of the text uses the term Serbo-Croatian. Although in other Slavic languages formatives of this type are characteristic also for nouns. expressive prefixation in the Serbo-Croatian language is especially common for verbs. ‘unifixes’. as the corpus for this work has been assembled from sources in the following dialects: [tokavian.SUMMARY SUMMARY VERBS WITH A TWIST Types of expressive preverbal formatives (in Serbian and Croatian language material) Subject. The subtitle of this work refers to the Serbian and Croatian language. The subtitle of this work uses the neutral term formatives. but which are not recognized as such in the structure of the word. conceptual approach The subject of this work is word-formation elements which are essentially prefixes. Kajkavian and . such that words derived by them become marked (most commonly with a negative modification to the basic meaning) and enter the sphere of the expressive lexicon. The literature contains various terms for these elements: ‘expressive prefixes’. ‘word-formation elements’. ‘word-formation components’. ‘archaic prefixes’. They can be isolated only by word-formation-etymological analysis. The attributive preverbal both defines (and limits) the subject of this study. nouns are far less subject to this word-formation process (except in the case of deverbal nouns derived from expressively prefixed verbs). because the term ‘prefix’ is associated with a well-known. The attributive expressive is used here in the following sense: analyzed formatives possess this type of word-formation meaning. aim. Both designations (Serbian and Croatian / Serbo-Croatian) accord with the material presented and analyzed. ‘preformatives’. unlike the elements we are studying here. recognized word-formation category which can be easily seen in the structure of the word. title.

*gV-. two groups of lexemes were obtained: the first. including a preliminary etymological analysis. A further classification of the material was therefore carried out. 6) establishing a system of prefixes and a system of forms that contain them. to-. had a common stem. *bV-. d) specifying the status of expressive preverbal formatives in the word-formation system of the Serbo-Croatian language. *{V-. 4) forming lexical nests. *xV-. Each of these prefixes has been shown to occur (to a greater or lesser degree) in the Serbo-Croatian language. 5) observation of regularity in semantic relations between a stem form and prefixed forms. *o-. lexemes were classified by the type of prefix they contain (ko-. *pa-. *tV-. The phenomenon at hand is studied. rare nominal and verbal prefixes: *a-.(where V = vowel). 3) registering alternation of prefixes before a common stem form. in which expressive prefixed forms were grouped around a common stem. This meant: a) establishing the basic types of expressive preverbal formatives. and the second. Miklosich’s observations opened a new area of research which has . The advantages of such an approach are found in the possibility of carrying out several parallel operations: 1) creating an inventory of verbs which are subject to expressive prefixation. ka-. etc. despite containing different prefixes. A brief history of the topic Research has so far established the existence of the following archaic. The major aim of this work was to describe this phenomenon as thoroughly as possible. b) confirming their usage rules. expressive. It was established that many attestations. *~V-.). c) focusing the lexical-semantic spheres in which they appear. *mV. etc. *so-. *la-.422 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI ^akavian. -le~iti.). ~e-. In this way. *pra-. such as bazati. 2) creating an inventory of expressive prefixes that occur with certain verbs. who was the first in Slavic linguistics to study the prefixes ko-. {a-. *ja-. *kV-. These two groups of lexemes form the central chapters of the work. mr{titi. The pioneer researcher of these word-formation elements was Miklosich. The corpora for individual prefixes were formed in this way. in which expressive prefixed forms were grouped according to the prefixes they contained. therefore. In the first phase. according to stem forms (‘stem’ meaning a verb to which expressive prefixes may be added. by using material from a (historically speaking) s i n g l e Slavic language. The concept and approach arose from a previous word-formation analysis of a corpus.

Differing opinions on the antiquity of this system can be found in the research. Most frequently. dictionaries can be divided into two basic groups: a) dictionaries in which expressive prefixes are not recognized. isolating expressive prefixes from word structure. the existence of Slavic equivalents may be the result of parallel functions of a given word-formation model within individual languages. The third level is represented by the way expressive prefixes are treeted within etymological lexicography. many lexemes formed along this model during the Proto-Slavic period are also archaic. At the same time.(which also carries a negative expressive meaning) in Indo-Iranian. such works deal with the etymology of individual lexemes. another view holds that expressive prefixes are not especially old. in which certain prefixes (or groups of prefixes) are studied by means of material taken from one or more Slavic languages. The second level is represented by works not strictly concentrating on the issue of prefixes. A more measured view is held by the majority of authors. b) dictionaries in which expressive prefixes are recognized (regardless of how they are interpreted. Such works are far more numerous than the first type. whose antiquity is attested by the prefix ku. Lastly. expressive prefixes still form a fairly uniform system which can be regarded as a whole. Expressive prefixes. The first level is represented by works focusing especially on this topic. but which nevertheless touch on the topic in one way or another. who date expressive prefixes back to Proto-Slavic. The word-formation model of ‘expressive prefix + stem’ is undoubtedly archaic. The position adopted in regard to expressive prefixes largely determines one’s methodology and solutions arrived at in classifying the etymology of the lexical stratum under consideration. or whether they are interpreted at all). This relates primarily to forms with equivalents in other Slavic languages. The study of expressive prefixes has been carried out on several levels. a diachronic view Although we are dealing with genetically different elements. Furthermore. a phenomenon of Indo-European.SUMMARY 423 been slowly but steadily expanded over the last 130 years. . Our research has shown that a distinction must be drawn between the age of a given model and the age of its individual manifestations. Some authors consider expressive prefixes to be highly archaic. Using this approach as a criterion.

the expressive prefix is expanded by the syllable with consonant l: {e-vrdati > {e-le-vrdati. Besides prefixes. c) the interaction of those elements. ~e-. stu-.(ba-.(k-. In order to determine why certain stems are so ‘open’ to expressive prefixes.(ga-. gV. other. a-. Expressive prefixes. *mot-. {ko-). the following types of expressive prefixes have been observed. *vi-. types have also been recorded: xV. ja-. we must specify: a) the elements of that system. The following Proto-Slavic stems also undergo expressive prefixation: *bãrk-. Such forms are patterned after the same archaic word-formation model. In a number of cases. *vâreti /‘shove’/) demonstrate great combinability with all possible expressive elements. ~a-). separate research would need to be conducted. te-). etc. {to-). ke-). significantly less frequent. bV.(sko-. sV. Besides these basic and ‘productive’ types. Our material shows that the range of such stems is significantly wider. they form a unified system at the synchronic level. {u-). lo-).424 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI At the same time. pV. tV. b) the properties of given elements. ka-. at first glance. ~V(~-. skV. mV(ma-). *pãrk-. {o-. that such stems share one trait in common — developed semantic potential. many newer forms exist which arose during the independent development of the Serbo-Croatian (and other Slavic) languages. A somewhat rarer occurrence is expansion by the syllable with consonant r: ko-be~iti se > ko-ro-be~iti se.(la-. *pyr-. {a-. The material analyzed shows that in dialects of Serbo-Croatian there has even been a certain reactivation of this archaic word-formation model.({e-.(so-). lV. To analyze any system.(pa-). tu-. that is. It has already been observed in the literature that certain stems (such as Proto-Slavic *mâreti. bo-). expansion by a syllable containing a liquid. ~o-. . Although the prefixes analyzed have different origins. *vâreti /‘boil’/. In the corpus under study. stV. b) These prefixes undergo complexification. ku-. the synchronic level 1) Expressive prefixes as a system One of the basic aims of this work was to establish and examine the system within which expressive prefixes exist and function.(to-. another interesting topic arises: the types of stems which undergo expressive prefixation. go-). with their specific realization: kV. It seems to us. {V. ta-. ko-.(xa-). a) By the elements of the system we mean specific individual expressive prefixes.(sto-.

In some cases. (where V = vowel. pala-mutiti. after the expressive prefix in question: {e-le-. ~ala -brcati . This results in a free choice of prefixes. pVLV-. without a specific etymological solution. la-vrdati. tVLV-.e. ko-ro-. reflected in the never-ending search for new expressors. ~VLV-. tend to support the argument that two-syllable prefixes such as ~ala-. bVLV-. This feature of expressive prefixes is clearly related to the phenomenon of two-syllable prefixation elements. but has yet to be studied in detail. seem to indicate a different origin for these elements. a liquid syllable which acts as an independent prefix: {a-la-vrnjati : la-vrnjati. they always take the second position.. bala -mutiti . without consequence for word semantics. On the other hand.SUMMARY 425 Expansion of the expressive prefix by a syllable containing a liquid clearly serves to increase the expressive quality of a given form. whose structure is expressed by the formulas: kVLV-. etc. {o-lo-. {a-la-. {VLV-. although exceptions exist (such as {u-lo-). L = liquid). and for this reason we find series of expressive prefixes alternating before the same stem: . On one hand. These phenomena are the result of language’s tendency to demonstrate affect. tele -zvrkan . ~e-le-. etc. c) The interaction of these elements (that is. The material under study certainly allows us to point to the existence of two-syllable prefixes within the structure of certain expressive lexemes. one which has yet to be confirmed. of expressive prefixes) within the system is based on alternation and agglutination. etc. ~e-brcnuti. arose from the chaining together of monosyllabic prefixes. etc. {ala-. as well as the existence of forms containing only two-syllable prefixes. Alternation is therefore the variation of different expressive prefixes before the same stem. They may be divided into lexemes of the type: kala -mutiti . In this case. parallel forms have been observed between an expanded prefix and the second part of the expanded prefix. Forms such as la-brcnuti. The examples given show that elements with liquids may appear as independent prefixes or in combination with another expressive prefix. ta-ra-. ~a-la-. this leads to mutual substitutions. while on the other — to accumulation of different prefixes before the same stem form. As all expressive prefixes modify the semantics of derived words at the expressive level only.. Our observations are limited to the extent of describing the phenomenon and speculating as to the possible origin of such elements. ke-re-. prefixes linked in this way demonstrate vowel harmony. In most cases. {u-lo-. The problem of two-syllable prefixes has been noted in the literature. {ala -vrcati . the unvarying order of monosyllabic prefixes. i. {e-vrdati. they are nearly synonymous and mutually interchangeable.

whose rules have not yet been defined. a new expressive stem is created. bacati /‘toss’/ with all of their secondary meanings). br~iti : vr~iti : tr~iti. The following cases are singled out in our work: ~e-periti se = ko-~e-periti se = ko-~o-periti se = ko-sto-periti se. it was concluded that the material under investigation mainly belongs to semantic spheres which are common for the expressive lexicon (such as kriviti /‘bend’/. Just as prefixes can alternate with one another without affecting the meaning of the word. however. etc. These examples point to the most common types of phonetic alternation: the substitution of labials (b : v). To date. The stem forms analyzed in this work can be grouped in the following series: brkati : vrkati : prkati. r : i). nakomrditi se = natomrditi se = na~omrditi se = na~emrditi se. replacement of voiced and voiceless consonants (b : p). ko-brcati se = ko-prcati se = ko-prljati se = ko-peljati se = ko-vrcati se. 2) Semantics a) One of the aims of this work was to focus on lexical-semantic groups in which expressive prefixes most frequently occur. In actuality. allowing for secondary prefixation by means of expressive prefixes. vrteti /‘spin’/. They must all be taken into account when etymologically classifying individual lexemes. . A comparison with stem forms arises here. replacement of r by vowels (r : e. Agglutination is the building-up of different prefixes before the same stem. this means that the range of confirmed (and expected) meanings is relatively restricted. brcati : vrcati : prcati. so can different stem forms follow the same prefix. na-ku-mra~iti se (= na-to-mra~iti se = na-tu-mra~iti se) = na-ko-tu-mra~iti se. The system in which expressive prefixes function has yet to be thoroughly examined. contamination. a more detailed investigation will show that the system is based on a much stricter inner organization. At first glance it may seem that the interaction of elements within this system is highly ‘occasional’. replacement of palatals (lj : nj). ku-triti = {u-ku-triti. As a result of the complete fusion of the expressive prefix with the stem. the material reveals that the following have an equal role in forming the lexical stratum under examination: phonetic alternation. Based on semantic analysis.426 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI bavrljati = tavrljati = ~avrljati = {evrljati. udarati /‘hit’/. only its basic parameters have been established. analogy. brljati : vrljati : trljati. Grouped in this way. also without changing meaning: is-ko-beljati se = is-ko-veljati se = is-ko-peljati se = is-ko-brljati se.

picturesqueness. — the prefix does not change the meaning of the stem: bazati = {alabazati /‘ramble’/. approval. Furthermore. it is usually a matter of normal. it merely allows realization of a potential meaning which for some reason did not appear in the non-prefixed form. or semantics of concrete forms. Strictly speaking. . both overall and expressive: negation and affirmation. Synchronically.) we mean the presence of certain additional semes. this means the prefix allows one of the stem’s potential meanings — part of its semantic potential — to be realized. from the overall semantic potential of the corpus under examination — to the micro-level. etc. etc. b) If we move from the global view — that is. regular semantic shift. or develops a new. Such affixes possess a lexical meaning which allows words derived by them to be categorized as ‘expressive’. formative. Two possibilities exist: — the prefix changes the meaning of the stem: vr~iti /‘hit’/ > izbavr~iti /‘to go bug-eyed’/. intensity. a fundamental question arises regarding the semantics of the combination ‘prefix + stem’. The lexical stratum under consideration is characterized less by the wealth of meanings realized than by the great variety of formal means for expressing them. c) We then come to the question of the semantic content of expressive prefixes. connotations within the semantic structure. periti se /‘to set yourself up in a prominent place’/ > ~eperiti se /‘to throw your weight around. etc. be~iti se = kobe~iti se /‘stare till your eyes pop out’/. The very attribute ‘expressive’ implies the semantic role of these prefixes in the lexemes that contain them. When the prefix changes the meaning of the stem. morpheme. Authors who assign an Indo-European origin to such prefixes believe that they convey two basic types of lexical meaning. By the expressive nature of the prefix (as well as that of other units at different levels of the language — lexeme. by means of analogy. which mark a given unit in such a way that it becomes semantically more complex and achieves expressive force.SUMMARY 427 One of the reasons for this restriction is that the addition of different expressive prefixes to the same stem does not affect meaning. the prefix does not add new meaning in such cases. the word-formation meanings of these prefixes can be seen only in their expressive aspect. be a big-shot’/. Even in cases of analogy (with different types of the contamination so common in this lexical stratum) we cannot speak of a prefix independently affecting the semantics of a word. usually metaphorical meaning. the same meanings are expressed by prefixed forms on different stems. Rather. conveying emotion. In effect.

The similarity between so-called ‘normal’ and expressive prefixes can be seen at both the functional and formal levels. At the formal level. The criteria valid for so-called ‘normal’ prefixes — productivity. na-po-vrsti se /‘push in on someone’/.ko -vrljiti . Judging by the number of lexemes analyzed in this work. This means that the need (or requirement) to realize expressive prefixes arises by coincidence in a certain context. but also by forms indicated as ‘individual’. in situations where emotional coloring requires specific means in order to be realized. a normal prefix will have the same function as an expressive one. One phenomenon that demonstrates and proves the place of expressive prefixes within the prefixation system is the alternation of expressive (non-productive) and ‘normal’ (productive) prefixes: is. which means that the bulk of expressively prefixed forms have a negative or. although they are located on the periphery and can only be established by word-formation-etymological analysis. a parallel can be seen between normal and expressive prefixes in terms of their accumulation before the same base verb. regularity. in that it does not affect the meaning of the base verb (being semantically irrelevant) or change its perfective or imperfective aspect. 3) The status of expressive prefixes in the word-formation system Expressive preverbal formatives are an organic part — that is. ‘uncommon’ and which actually represent creativity based on the existing word-formation matrix. In certain (albeit rare) cases. but instead serves only to increase the emotive potential of the given verb. Slavic languages have many verbs with complex prefixes. This phenomenon attests that linguistic consciousness continues to perceive expressive prefixes as prefixes. r e a l u n i t s — of a language’s word-formation system. expressive prefixes are indeed a ‘productive’ category in Serbo-Croatian. that is. at most. Especially significant is the coexistence of non-prefixed and expressively prefixed verbs. motivation — cannot be applied to them in the usual sense. neutral meaning. This is proved not only by the many lexemes analyzed in this work. this model is activated ad hoc. Expressive prefixes function according to a word-formation model that exists in a speaker’s linguistic consciousness. prefixes . i{-~e-vrljiti se : is-po-vrljiti /‘open your eyes wide’/. na-to-vrsti se : na-do-vrsti se. The word-formation characteristic of expressive prefixes which might be analogous to productivity for normal prefixes could be called ‘occasionality’. and that we can only speak of the greater or lesser regularity of such ‘occasionality’.428 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI The majority of expressive prefixes modify the semantics of the word negatively.

given that their characteristics are opposite to the traits of normal prefixes: a) they are not readily apparent within the structure of the word. such as in folklore. as can be seen by the following: 1) Expressive prefixes are ‘anomalous’ in relation to normal prefixes. potential realizations of the word-formation model under consideration. The basic contribution of this work is in providing the means to identify and place each new eligible lexeme within the system set forth. however. Translation: Terence McEneny . This phenomenon is especially apparent in the lexicon of Slavic dialects. The system of prefixes itself might be considered closed. Nevertheless. 3) As a word-formation category. slang and in-group languages. po-za-dl`i se. expressive prefixes are found at other ‘peripheries’. etc. meaning they are characteristic for several marginal classes at the same time. the system of lexemes which contain expressive prefixes is in fact an open one. d) they do not have definite semantics. Still. c) they are not regular. with an unlimited number of combinations — that is. leading inevitably to greater complexity. b) they are not productive. na-po-dipe. despite these formal and functional similarities. 4) Rather than tending toward economy of expression. and is completely analogous to the so-called agglutination of expressive prefixes.SUMMARY 429 built up of two or more ‘normal’ individual prefixes. does not seek to gather all relevant forms — which is not even the most important task concerning an open system such as this one. etc. 2) Expressive prefixes reflect an independent system which functions according to its own rules. is-pro-valja. Expressive prefixes are located at the periphery of the language system. with regard to the limited number of elements comprising it. these prefixes tend toward expressiveness. The present work establishes a system of expressive prefixes and the lexemes which contain them. such as the Serbo-Croatian dialect forms s-po-vrtim. This work. a great difference exists between normal and expressive prefixes.

). 232 ala 290 . itd. U okviru staroslovenskog jezika navode se i crkvenoslovenski oblici (propra}eni skra}enicom csl. stlit. germanskih.74. lice glagola). a zatim se navode potvrde iz ostalih slovenskih. U registru je radi ve}e preglednosti i boqeg snala`ewa korisnika ujedna~ena grafija pojedinih jezika.). y sa u. i. kao i iz jezika nekih drugih jezi~kih grupa (npr. r sa ãr ili âr. 46n) zna~i da se data re~ pomiwe u napomeni na datoj strani. 119. strus. 233 avrqe 223 avrc 205n.)..). ve} samo da li je u pitawu istorijska potvrda (npr. npr. Polazi se od srpsko-hrvatskog jezika kao osnovnog predmeta analize. sa ozna~enim dijalekatskim i istorijskim potvrdama (v. romanskih. 1. zatim baltskih. Kod slovenskih i baltskih jezika u registru nije nazna~eno da li je re~ kwi`evna ili dijalekatska. indoiranskih i drugih indoevropskih jezika. 350 avet 46. Akcenat je zadr`an samo u jezicima gde je obavezan. Re~i iz neslovenskih jezika grupisane su ili u okviru jednog jezika. mongolskog itd. iranski jezici). o sa o.. 232. preba~eni u }irilicu. Tako su srpsko-hrvatski i staroslovenski oblici. koji su u tekstu dati latinicom. 46n avr-bavr 219 avrik 171n avrq 223. a u okviru ka{upskog — sloviwski (sloviw. Slovo n pored broja strane (npr. q sa ku. 351 -ag 78 akavrqa 226 akati 232 ake`ina 355 akovrqa 227. u praindoevropskim w. i 3. korenove i tvorbene elemente svih jezika i dijalekata koji se pomiwu u tekstu. 232. 388 avrq-bavrq 219. kao i osnove. nema~ki) ili u okviru {ire jezi~ke grupe (v. ma|arskog. 118. laringali se pi{u velikim H. npr. Srpsko-hrvatski a. stsrp. u praslovenskim rekonstruktima ch je zameweno sa x. turskog.REGISTAR REGISTAR Registar sadr`i re~i i wihove oblike (npr. 232 avrqak 223 avrqat(i) 218. k sa k.

58n alidat(i) 73. 93.360n badakam 83 badat(i) 82. 304 . 384 balamotati 298. 214. 389 bazvizdati 96. 236 aprc 347. 127n banzov 127n bantawe 369n bantrqa 369 bantrqawe 369 bantrqati 369. 284. 97. 59 alavucati 58. 307. 232n bavqati 232 bavrk 207. 334. 113.126n bajsati 126. 357. 334 alamuwas(t) 282 alamuwes(t) 282 alamuwetina 282 alamuwina 282 alamuwiti 282. 385.99 balabu}kati 98. 302n balamudit(i) 304. 368n. 372 barbucati 146n barbucnuti 146n barkati 146 baro`it(i) se 93 ala. 127n. 98 bambrekas(t) 97 bambrqak 97n bamburak 97n bambuh 98 *bamutiti 301 bandza 127n bandzov 127n bandrqa 369n bandrqati 124n. 302. 303n. 386. 99 bako~iti se 93 bala. 232. 303n. 301. 94. 348. 302n balamutina 298 balamutiti 298. 372. 367n. 289 alamuwka 282 alamuw}a 282 alaprda 232n. 98. 127. 224.98.367n -a~iti 273 ba. 265n baqizgati 67 baquzgati 67 bambak 97n bambekast 97n bambrak 97n bambrek 97. 152n. 90. 382 baba ta`vaka 104n babu{at 96 babu{ka 96. 260. 369n banza 127n banzadur 127n banzat(i) 124n. 301. 384. 235. 261. 126. 350 alamuwa 282. 306. 289. 388 bavrqa~a 218 bavrquga 218n *bagati 124 baguzati 95 bad. 371n bavrqast 218 bavrqat(i) 151. 350 alavojda 333 alavu`da 333 alavukati 58. 384.22. 126n bak 93. 97. 365. 215. 215. 218. 351n alaprdast 330 alatrup 351 alaucnuti 58. 350. 388 balamuta 298. 284. 334n alakuras(t) 334n alamprc 347. 330. 217 bavrqa 218 bavrqak 218. 96. 303. 307n. 236. 123. 124. 156n. 303.REGISTAR 431 -bala. 125. 232. 125. 59 alavucnuti 58. 92. 355 -ar. 126 badrqak 360n badrqast 360n badrqati (se) 369n badrqica 360n *badcati 333n ba`|akati 124n bazat(i) 20. 371. 261 baqezgati 67. 83. 351 apr~ina 353. 74 aqedati 73n aqidat(i) 73n andavrq 228 andavrqit (se) 228. 388 balanzawe 265n balanzat 127n balasati 113 balezgati 67 bale~iti se 259. 369n. 369n. 333n -ac. 124n. 95. 333. 98 baviti (se) 232.338 asiti se 43n -ati 156. 58n alakikav 282n alakura 334.59. 124n bazvrcati 96 bazdalikati 124n bazdjeti 124 bazdrkati 124n bazdrlikati 124n bazdr~iti 124n bazdulati 124n bazetati 124n baziknati 124 baziwati 124n baznuti 124 bajs.

372 batavrqak 225n batati 82n. 368. 369n. 328. 148. 139. 329. 389 berekin 216 besiti (se) 132. 153 bobrknuti (se) 143. 148. 148. 141n bekokast 140 bekonast 140n -beq(ati) 31 *beqati (se) 31 beqa{an 31 beqezgati 67 beqit(i) (se) 128. 386 baturati 364. 147. 389 bijel 129 ble. 386 batuqati 367. 368. 140n. 148. 385. 369n bauqat(i) 93.225n batovrq 225n batovrqak 225n batovrqaka 225n batovrqan 225n batovrqast 225n batovrqac 225n batoglavac 225n batrga 357 batrgat(i) (se) 356. 134. 98n brzina 285n brk 143n. 92. 372. 369. 368n. 261. 153 bobrcnuti (se) 144. 373. 124n. 141n bebekati 81.265 blemezgati 263. 129. 141.90. 372. 133. 126 basiti 135 basrqati 91. 141n bekati 81 bekeqit(i) (se) 129. 93 basati 92. 368n. 98n bre}i 98 bre~e 360 bre~it(i) (se) 98. 368. 372. 146 brbqati 107. 141n. 369n. 373 ba-to. 139n. 368n. 129.90. 129. 382 bobrkati (se) 143. 368. 225n. 369n. 371n batrqat(i) (se) 357. 153 bobrqiti (se) 149. 386. 206n bockati 206n bo~iti se 103 brati 85n brbati 107. 140. 153 bobr~iti (se) 146. 94. 144. 234 br-br. 357. 153 brka 146. 333n baciti 99. 111 ba{kariti se 110n be. 141n. 373n. 357. 134. 327n. 141. 152. 153 boriti se 146 borozati 94n boronzati 94n boronza~a 94n bosti 83 *botkati 206n bocati 206. 129. 137. 153 bobrqnuti (se) 149 bobrcati (se) 144. 388 ba~at (se) 35n ba~iti 36n. 386 batrwat(i) (se) 357. 386 bat 82n. 328 bejit se 139n bekarit(i) se 140. 138. 365. 357. 130. 265 bqazgati 67 bquzgati 265n bo. 373 baulati 93. 373. 99 ba{ 110 ba{a 110 ba{ari se 110n ba{iti (se) 110. 148. 134 becati se 36n becnuti se 36n be~alina 139n be~at se 139 be~it(i) (se) 35n. 360n. 151 brkaq 144n . 260. 141n. 141.432 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI baru`iti 93 barusav 92 barusati se 92 barusiti 92. 388 batrqak 369. 148. 148. 372. 373. 146. 365. 261 bombrcne (se) 144. 315.146 brbu~iti 146n *brbcati 146 brv 152n brvak 152n brvaq 152n brvica 152n brvqiv 152n *breg-~e 360 breknuti 98. 94 bau{-rukavi 96 bahincati se 97 bahs. 138n. 140n. 365. 124. 153 bod. 357n.126n bahuqati 94 bacati 36.360n *bodcati 206 bok 103 bole~iti se 259. 144.

149. 145. 157n vït{ina stsrp. 160n. 153 br~iti 143n. 153. 150. 176n. 174. 182. 143n. 156n. 160. 164n vardalama 199n vegd 156n ved 157n vedati 64n -vedati 155 vediti 155. 162. 146. 386 br~kati (se) 146n. 146. 106n velepr}iti se 355n velepr~iti se 355n velim 106 veqati (se) 336n veqeprdati 336 -veqiti 131. 166. 160. 163n. 174. 184n. 152n *brscati 147 brcat(i) (se) 143n. 193 vra`iti 193 vrana 170 vranati se 170 vrata 318n -vrati 161. 227n viqkati 175 . 129 bura 146 burkati 146 busiti 50. 144. 135 bu}kati 98 buhati 135 bu~ati 50 bu~iti 140 bu~ka 98 bu~ookast 140 buhav 96 bu{eqati 93n bânem 125n va. 177 vil. 226n. 236n viqiti 166. 173. 168. 343. 345 buqiti 88n. 180n viriti 169 visjeti 134 viskati 208n visnuti 208n vitao 183 vitati 183 viti 173n. 152n. 152n brqav 151 brqati (se) 31n. 144.REGISTAR 433 vinem 177 vinuti 176. 146. 151. 189. 166n -voriti 162 votariti 163n vraga 193 -vradi 61 vra`a 188n. 174. 146. 345 br~nuti 146. 152. 191. 156n vehnuti 157n -viziti 63 vijati 173n. 162. 183. 148. 143n. 171 vratiti 164n. 176. 386 brcnut(i) 145. 162. 155n. 152 brqook 152n brndat(i) 115 brwa 114. 163. 235 veqoprdati 336 verati (se) 159. 153. 115 brsati 147 *brskati 147 brsnuti 65. 162 -veriti 159. 164. 183. 236n vitqati 182 vitoper 318n vitoperan 318n vitoperast 318n vitoperiti 318n voriti 159. 164. 184.174 viqati 173. 153 brko 143n brq 151. 240 vra}ati 164n vrg 186. 195 brkati (se) 143. 389 vitlit(i) 182. 183n. 152 br{kat 146n. 162n vesiti 135 -vesiti 133 -vetati 243n vetah 155. 177. 345. 183n. 164n.164n vavijek 164n vavijest 164n vavriti se 164n -valiti 40 var 164n varati 163n. 386 -brqati 150 brqezgati 67 brqiv 151. 176n. 386 brkqa 143n brknuti 144. 177 viwati 179 -viwati 179 vira 169 virae 169 viraje 169 virajem 169 virati 131. 147. 152. 147. 161. 177n vitkati se 183 vitlati (se) 174. 147. 181. 156 vez 56n vezati 56 veznati 56 veznuti 56 -veznuti 63 velam 106n velaniti se 106 velati 106.

206. 192. 209. 230. 206. 209n. 240 vrwati (se) 115. 213n. 200. 232n. 372. 232 vrqokas(t) 230n vrqokile 230n vrqook 230. 190 vrdalama 199n vrdati 126. 195n. 252n. 236 vrqakati (se) 229n vrqaknuti 229n vrqat(i) (se) 20. 242. 233. 199n. 229n. 189n. 225n. 240 vrtqati (se) 238n. 199. 204. 228. 369n vrskati 208n vrsti (se) 187. 214n vrgnuti 213n vrguda 186 vrgudav 186 vrgudati 186. 207. 226n. 230n. 166. 237n. 231 vrdnuti 200n vrdolama 199n vrd-cati 206 vre`a 188. 213n. 388 vrtjeti 233. 197.434 Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI vrg. 190 vrguqica 185n vrguqka 185n. 242n. 214. 190. 214. 213. 386 vrqa~iti 229n vrqe{ 230n vrqiv 151 vrqit(i) 229n. 237. 235. 232. 236. 386. 204. 236. 175. 232. 212. 228n. 261. 190. 189. 386. 230. 213. 193 vr(ij)ez. 230n -vrqiti 235 vrqkati 228n vrqke 230 vrqo 230n vrqoka 230n. 215n. 190 vrguqa (se) 185 vrguqav 186n vrguqak 186n. 230n vrqookas(t) 230n vrq~iti 218n vrmati se 97 vrnda 199 vrndalo 199 vrndat(i) (se) 194n. 189. 231. 151. 235. 206 vr~ak 205n vr~ati 205n. 234. 237. 213. 213 vrkun 229n vrlekati 228n. 153. 215. 185. 386 vrcnuti (se) 205. 204. 201. 250. 216. 347n. 171. 231 vrqak 229. 189. 203. 206. 126. 369n. 239 vrtquga 239 vr(t)nuti 231 vrtoloma 199n vrtutla 239 vr}ati 231 vr}i 189. 172. 238 vrteti (se) 158. 229. 389 vrknuti 209. 210. 231. 389 vr~kati 210. 168 vrijeti se 162 vrka 190. 175. 216. 159n. 198. 212. 92. 190 vrguqast 186n vrguqati 185. 343. 187. 185. 200. 192n. 214 vr~iti (se) 211. 224n. 171. 193 vrije`a 188. 238. 350. 172. 193 vre`iti se 188 vreslo 188. 201 vrndi 199 vrnuti 131. 201. 239.188. 194n *vrijesti 189n vrijeti 55. 209. 193 vrije`iti (se) 188. 238n. 205. 191 vrgav 186 vrgaw 195 vrgati 171. 206. 193 vrca 205 vrcawe 205 vrcati (se) 153. 193. 230n. 194 vrzinovac 191 vrzinovi} 191 vrziwak 191 vr(ij)eg. 194n. 199. 199n. 229n. 233n. 200n.191 vrga 186.188 vrijeslo 188. 203. 229n vrleknuti 229n vrlet 230 vrlecati (se) 229n vrludati 151. 176. 189n. 240. 216. 194 -vrsti 186n vrtat 238n vrtati (se) 158. 153. 218. 231 vrqa 230n vrqav 230. 193 vr` 190 vrza 189n vrzalo 189n vrzat(i) (se) 171. 216 vrkati 59. 216 vr{qat 229n vujati 58n vujnuti 59n . 206. 195 vrzem se 189n vrzina 190.

130 goj 71 gojazan 71 *gojaziti 71 gojat 71 gojatan 71 gojatiti (se) 71 gombati 30n gombeqat(i) (se) 30. 203 vundati 58n vuwati se 179. 333n gu{a 95 gu{iti (se) 95 .69.69. 59 vuknuti 59 vuqati se 179. 170 gavrawa~a 161. 232.294n ga. 388 galama 302 galija 357n galijati 357n gambuqa 31n gambuqati 31n gde 378 gebeqati 30 geveqati 31n. 233. 170 gavrati se 161. 386 gaveqina 31n gavequ{a 31n gavrani} 161. 130 gobeqav 130 gobeqast 130 gobeqati (se) 30. 30n gombesati se 30n gomila 70 gomilati se 70 gorope~iti se 326n grveqati 131 -grizati 67 -grizovati 87 griskalo 87 griskati 87 -griskovati 87 gristi 87 gr~ 185.71. 219n. 70. 235 disati 113 dihati 113 djeti 102 do 112n. 170 gavrqati 219. 383 -ga 190n gabeq 30n Gabeq 30n gabeqati 30. 72. 386. 333n gucati 49. 233 dotalangati 108 dotapkati 234 vukati 58. 170. 162. 203 vurlati 58n vurnuti 59n vu}kati 58n vu}nuti 59n g.REGISTAR 435 dar-mar 392n daska 318n devati 102 devrqiti 228. 195 gr~a 190 guz 95 guzati 95 guzeqat(i) 95n guzetati 95n gutati 49. 130 gobeqa (se) 30. 333 dobavrqati 218 dobaguzati 95 dobasrqati 92 dobatrgati (se) 356. 190. 131 glava 113. 203 glavrwati 203 -gle{iti 258 glib 55n glibav 55n gliban 55n glne 49 glta 49 gltam 49 glcam 49 gmurati (se) 294n gwavezgati 265n gwevzgalo 265n go. 326n. 131. 131 gabeqski 30n gabuqati 31n gaveqa 219n gaveqak 30n gaveqati 30n. 233. 203n glaviwati 113. 369 dobatrqati 369 dobauqati (se) 94 doboronzati 94n dogombeqat (se) 30 dozvrndati 198 dozvrwati 202 dozvrcati 205 dokeke~iti 253 dokerati 245n dokeretati 245n dokertati 245n doknaditi 34 dokobeqati (se) 29 dokobrqati (se) 149 dokojasiti se 41 dokondrqat(i) se 370n dokopeqati se 31 dokoprcati se 346 dokotrqati se 370n dolavrwati 202 dolangati 108 dolandati 109n domuzgati 38n doprtqati 77 dorepati 38 dospjeti 328n dotavoriti 159 dotavrqati (se) 219. 383 -go.

308n. 235 `vrwati 203n `ivotariti 163n `lavrati 171n `lovrwati 203n `yuyuriti 247 z. 390n zaandovrqit 228 zabavrqati 218. 316. 184. 338 erav 318n erlav 80.234 `a. 81. 184 zavitliti (se) 183 zavitqavat 181 zavor 160. 235 zavrqa~a 230 zavrndaqati 229n zavrndaqiti 229n zavrnut 239n zavrnuti 240 zavrsti (se) 187 zavrtan 237n zavrtet 241n zavrtqati 229n. 206. 216. 318n `. 234 za. 193n zavrzivati 187n zavrzlan 194n zavrijeti 164. 177. 230. 49n zajatiti 71.56. 72 zagomilati 70 zagomiqa 70 zagrizalo 66 zagrizati (se) 66. 164 zavorqiv 160.29n. 166n zavrdati 199 zavrditi se 199n zavreti 166 zavr`en 194n zavrza 194n zavrzan 194n zavrzan~e 194n zavrzati 187n.204. 248. 389 zavinuti (se) 176. 56n zaves 58n zavili~iti 174n zaviqiti 174. 222n. 72 zakavijati 176n zakalavariti 208n zakalavatiti 208n zakamlijekati 176n zakalamukati 298n zakalamutiti 298.17 `abrqati 150n `avrqati 223n `avrwati 203n `vakati 264 `vati 104 `vrqav 223 `vrqati 223. 374n -er. 149n zavaravati 163n zavarati 163 zavedem 58n zavezati 56 zavezivati 56n zaveznut(i) 56. 238n |avrt 207n.251. 177 zavirati 164 zavitlati (se) 182. 166. 153 zabrbu~noti 146n.436 dotatulati 366 dototrqati 370 dou{ati 112n dou{iti 112n do~eturat (se) 365 do{eveqati 222n do{evrdati 197 do{evrqati 221 do{epiriti 319 do{migati 38n |avrk 207n. 71n zajaskati 47n. 235 zabavrmati 97 zabaguzati 95 zabagu{iti se 95 zabalamutiti 298 zabasrqati 92 zabatrgati (se) 356 zabatrqati (se) 369 zabatuqati 367 zabe~iti se 139 zablemezgati 263 zabobrqivati 149 zabobrqiti 149 zabobr~i 146 zabobr~iti 146 zaboronzati 94n zabrbo~iti 153n zabrbuqati 149n zabrbuqiti (se) 149n zabrkati 144 zabr~iti 146. 229. 71. 67 zagu{iti se 95 zaja`en 71n zajaza 46 zajazit(i) (se) 46. 131. 141n. 166 zavrlekati 229n zavrlecati 229n zavrle~iti 229n zavrqaknuti 229n zavrqan 230 zavrqati 228n. 72 zagojatiti (se) 71. 239 zavrcan 205 zavrcanica 205 zavrcanko 205 zavrcojla 205 zavrcuje se 205 zagojaziti (se) 71. 388 zakekeriti se 244n zakeketati se 244n zakeke~iti (se) 252 zakerebe~iti se 137 . 234. 238n |avrtina 238n Marta Bjeleti}: IS KO VRNUTI GLAGOLI -eq.

237. 388 zatovrqati (se) 219 zatopr~iti 353 zatotrkati 372n zatuliti 103 zatuqiti 103 zatutuqiti (se) 51n. 125 zale~iti 20. 215n zakovr~ati 210. 242 zakovrnuti 131. 61n za~avradi{e 61 za~avrqati (se) 220. 184. 389 zakoviwati 179 zakovitlati (se) 181. 239. 388 zakovrtno 237 zakovrcati 204. 226n. 242 zakovrtat(i) 175. 221 za~amati 284n za~amuwati 180. 387. 175. 388 zakovrnyati se 215n zakovrtan 237. 216. 195n. 48 zakoja{iti se 41 zakokoriti 246n zakokrdaveje 52 zakolebat(i) (se) 32 zakole~iti 259. 388 zakovrdati (se) 197. 233 zakovrqiti 175. 179. 217. 329. 242. 175. 235. 226n. 261 zakobeqati (se) 29. 235. 286 za~au{iti 68 zaklembesiti 132 zakle~iti 257.REGISTAR 437 zapovrnuti (se) 242n zapoprcati 348n zaprdavati 332 zaprdat(i) (se) 332 zaprndecati (se) 335n zaprtqati se 77 zaprcat(i) (se) 348 zaprckati 348n zapr~it(i) (se) 353. 200 zakovrne 239 zakovrnit 239 zakovrnut 239. 219. 32 zakobrqati (se) 149 zakoveqati se 219n zakoviqati 173. 200 zakovrknuti 207. 284. 103 za}aprdati 330 za}au{iti 68 zau{iti 68 zafr~it 212 zaceniti (se) 49 zacenuti se 49 za~avoriti 160. 233. 243. 236. 388 zakovrndati se 197. 166. 236n. 214. 387. 388 zakovryati 215n zakoglcne 49 zakojasiti se 41. 226. 389 zaqau{iti 68 zamanut 288 zamlata 81 zamlckujem 40 zamlcnem 40 zamuditi (se) 306n zamumuqiti 51n. 389 zakome{ati (se) 33 zakomlca 40 zakomlcam 40 zakomlckuje 40 zakomlcne 40 zakomotati (se) 36 zakomuckivati 40 zakondrqat 370n zakoper}at (se) 346n zakopijeriti (se) 317 zakopirkati 317n zakoprqati 339 zakoprcati (se) 346 zakopr~iti 352 zakorepit 38 zakofr~it(i) 212. 388 zakovrduje 197. 233. 182. 388 zasukan 166n zatavrqati 219. 235 zatalau{iti se 111 zatatulati 366 zateturati (se) 364 zatovitlit(i) 40n. 388. 216 zakoceniti se 49 zakocenuti se 49 zako~operiti se 309 zakrdaveje 52 zalabrwati 114 zalanda se 109n zalandati se 109n zalaprdati 330 zalapu{iti 117. 388 zakovrqi 226. 171 za~avradi 61. 388 zakoviqiti 63n. 216 zakovrqati 175. 224. 173. 241. 235. 163. 261. 258. 261. 103 zaweprcati se 347 zao 204 zapad 119n zapatrqiti 353n zaperiti (se) 311 zapovrqiti 229 . 354n zapr{kati 344 zasovrqati 219. 243n. 259. 217 zakovr~iti (se) 211. 219. 216. 226. 243. 236.

232 izandavrqit (se) 228 izbaviti se 31 izbavrqiti 215. 234 za{eperit 309n za{eprqati 341. 193. 177 za{evrdati 197 za{evrqati 221. 217 zvrka 208. 72n za{alabazati (se) 123 za{amaden 305 za{amadi 305 za{amuditi 305. 156 izvijati 173n izvije|ati 156n izviqkati 175 izvinuti (se) 176. 388 za{amutiti (se) 299 za{andati 82n za{eveqati 222n za{everet 159. 147. 243 za~evrqati (se) 221 za~evrqiti 227 za~epeqiti 340n za~eprkat(i) 337 za~eprqat(i) (se) 339. 388. 172 za{evijati 176. 242. 204n. 97. 389 izvrqen 229 izvrqiti (se) 229. 175n za~evraditi 61 za~evrati se 240. 386 izbavr~it(i) (se) 211. 284 zreti 80 zuknuti 125n zuriti 51 iz. 198. 389 za~eviqati 174n za~eviqiti 174n. 386. 343 za{eprtqati 76 za{kovrnuti 240. 223. 215. 198n zvrndov 198 zvrwati 202. 217 zvrkast 209. 303 za{omutiti (se) 388 za{uvinuti se 176 zbavrqati 218 zbalamutit 298 zbatrgati 357 zbatrqati 369 zbr~kati (se) 147n zbuniti 288 zbuwen 288 zvizd 96 zvizdati 96 zvijukati 96 zvrdati 198. 205 za{ajatiti 72. 141 izblemezgati 263 izboronzati se 94n izbo~iti se 103 izbrembe~iti 138n izbr~iti (se) 146 izbuqiti 130 izvediti 155. 206n zgugurim se 104n zguriti se 104n zlo 204 zlovrwati 203. 389 izbaguzati 95 izbalaba~it se 98 izbasrqati 92 izbatrgati (se) 357 izbatrqati 369 izbatuqati 368 izbaciti 98n izba~iti se 98 izba{iti se 110 izbekarit(i) (se) 140. 152. 140n izbekeqit(i) (se) 141n izbeqiti (se) 129. 193 izvrgudati (se) 186 izvrguqati 185 izvrdati 199 izvrije`iti (se) 188. 343 za~oprqati 389 za~opr{ka 344 zayaveqati 223. 392 izavrqe 223. 201. 216. 204 zlopatiti 204 z