P. 1
Vujaklija

Vujaklija

|Views: 61|Likes:
Published by Isgude Gude
Recnik Milana Vujaklije
Recnik Milana Vujaklije

More info:

Published by: Isgude Gude on Aug 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

MILAN VUJAKLJA

leksikon
STRANIH REČI I
IZRAZA
REDAKTORI

Dr SVETOMIR RISTIĆ i dr RADOMIR ALEKSIĆ
DOPUNILI, PROŠIRILI I REDIGOVALI Š IZDANjE D r R ADO M I R ALE K S I Ć i RE D AK C IJ A »P R O S VET E «

PROSVETA-BEOGRAD

PREDGOVOR OVOM IZDANjU
Prvo izdanje Leksikona stranih reči i izraza Milana Vujaklije objavljeno je 1937. godine. Drugo izdanje, u redakciji dr Svetomira Ristića i dr Radomira Aleksića, izišlo je 1954. godine i štampane, do danas, u tiražu od preko 200.000 primeraka. Dobar prijem na koji je Leksikon naišao u najširim krugovima korisnika podstakao je Redakciju Prosvete da pripremi ovo novo, popunjeno i ažurirano izdanje Leksikona Milana Vujaklije. U razdoblju od pojave drugog izdanja Leksikona M. Vujaklije do danas razvoj nauke dostigao je velike razmere i stvoren je niz novih reči i izraza koji je ušao u upotrebu. Kao plod naučne, tehničke i kulturne saradnje u svakodnevni govor svih naroda postepeno prodire nova terminologija, pa je osavremenjavanje i obogaćivanje Leksikona M. Vujaklije rečima iz najnovijih tekovina tehnike, medicine, ekonomije, političkih nauka kao i novih naučnih oblasti i grana bilo neminovno. Stoga je dr Radomiru Aleksiću, koji sada nije više meńu živima, povereno da sačini izbor dopuna i obradi nove reči i izraze, što je on većim delom obavio. Ovo izdanje bogatije je od prethodnoga za svežinu. Pri tom nisu izostavljene stare reči, koje danas nisu više u upotrebi, ali se nalaze u literaturi. Posebna pažnja posvećena je turskim i madžarskim rečima, kao i rečima iz drugih istočnih jezika. One su ponovo ulete, u većem broju nego što ih je bilo u prvom izdanju, znatno savremenije i odreńenije objašnjene. Iako su one odomaćene u našem jeziku, ima krajeva na srpskohrvatskom jezičkom području u kojima ta terminologija nije tako dobro poznata, i posveći-vanje pažnje tim rečima, jedna je od posebnih vrednosti dopuna. Radi lakše upotrebe i praćenja porekla raznih oblika jedne iste reči, kod prvog objašnjenja u nizu dato je opširnije značenje te reči u jeziku iz kojeg je preuzeta.

Prilikom rada na ovom, trećem, dopunjenom izdanju Redakcija se služila, pre svega, novim rečnicima i priručnicima koji su joj bili dostupni: Rječnik stranih riječi Bratoljuba Klaića (Zagreb, 1978), Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvat-skosrpskom jeziku Abdulaha Škaljića (Sarajevo, 1973), Rečnik stranih reči i izraza Radomira Aleksića (Beograd, 1978), Mala enciklopedija Presveta (Beograd, 1978) i dr. Radom na ovom izdanju rukovodio je, rano preminuli, urednik, književnik Momčilo Milankov.
1980. godine REDAKCIJA

SKRAĆENICE
avij. agr. adm. ak. akuz. akc. alb. alhem. amer. amh. znat. angls. antrop. aram. arap. vrh. arheol. astr. astrol astron. A — avijacija — agronomija — administracija — akustika — akuzativ — akcenat — albanski — alhemija — američki — amharski — anatomija — anglosaksonski — antropologija — aramejski — arapski — arhitekture — arheologija — astronomija — astrologija — astronautika B — bankarstvo — baskijski — bengalski — berza — biologija — botanika — broj — brazilski — brodarstvo — bugarski geograf. geol. geom. germ. gl. god. got. grañ. gram. graf. grč. dan. dem. dijal. dipl. DR— geografije — geologija — geometrija — germanizam — glagol — godina — gotski — gra ñevinarstvo — gramatika — grafika — gr č ki D — danski — deminutiv — dijalekat — diplomatika — drugo E ind. indijan. instr. ir. isl. ist. ital. itd. — indijski — indijanski — instrumental — irski — islandski — istorija — italijanski — i tako dal,e J jav. jal. jah. jevr. jedi. — javanski — japanski — jahanje — jevrejski — jednina K

bank. bask. beng. berz. biol. bot.

eg. ekon. el. eng. est. etim. etiop. etn. euf.

kavk. — kavkaski — kaldejski kald. — kilogram kg — egipatski kelt. — keltski — ekonomija kin. — kineski — elektrotehnika — kip. km — kiparstvo — engleski — estetika kozm. kilometar — — etimološki — kor. kozmetika — etiopski — kosmogr. koreografija — etnologija — kuv. kosmografija — eufemizam kuvarstvo

br. braz.
brod. bug.

v
v. vaj. vet. voj. — — — — — — vidi; vek vajarstvo veterina vojska vokativ vulgarno *

zam. zan. zast. zb. zend. zool.

— — — — — —

3 zamenica zanatstvo zastarelo zbirno zendski zoologija

BOK.

1 l. lat. " lingv. lit. litv. lov. log. lok.

_
— — — — — — — —

L
L ITZ D

lice latinski lingvistika literatura litvanski lova č ki logika lokativ M metar ma ñ arski malajski matematika
M^-IS.H.0«^

vulg.

i d. i dr. izg. mzr. imp.
im.

g
i

g g.

gal.

— gram — godina — galski

— i dal>e — i drugo, i drugi — izgovor — izraz — imenica — imperativ

m mañ. mal. mat. mač.

— — — —

--

medicina meksi čki

meteorologija
metrika minut mineralogija mitologija mleta čki milimetar množina moda mongolski moreplovstvo muzika N naročito novovisokonema čki novogrč ki nema č ki neprelazan glagol nepromenljiv novolatinski novinarstvo nominativ norveški nordijski numizmatika P
w

predl. prez. prel. privr. pril. psih.

mehanika

— predlog — prezrivo — prelazak glagol — privreda — prilog — psihologiji

tzv. tip. tj. trg. tur.

— takozvani — tipografija
— to jest

— trgovina — turski
u

rab. rad. ret. rib. rim. rlg. rom. rsl. RUDrum. RUS-

— rabinisti č ki — radno — retorika — ribarstvo — starorimski — religija — romanski — ruskoslovenski — rudarstvo — rumunski — ruski

uza. um. UP.

— uzvik

— umetnost — uporedi F

fam. farm. fig. fiz. fiziol. fil. filol. fin. fine. fon. fort. fot.

onomatopeja optika orijentalski

p
paleontologija paleografija pedagogija pejorativno peruanski persijski plural pogrdno poetika pozorište pokrajinski politika polinezijski poljski poljoprivrede pomorstvo portugalski poslovica pridev pravo praznoverje

s svrš. sem. sijam. sin. sing. sir. skand. skr. sl. slik. slov. soc. sp. sskr. st. stvnem.

— sekunda — svršeni glagol — semitski — sijamski — sinonim — singular — siriJski — skandinavski — skra ć enica — sli č no — slikarstvo — slovenski — sociologija — sport — sanskrt — stari — starovisokonema čki sten. — stenografija stil. — stilistika stnem. — staronema č ki stnord. — staronordijski — stpers. stol. staropersijski — staroslovenski stfr. — starofrancuski supr. — suprotno SC. — scilicet, to jest T tat. tahit. tek. teol. teh. tehnol.

fr.
h hald. hebr. hem. hig. hip. hir. hol. hotent.

— familija, familijarno — farmacija, farmakologija, — figurativno — fizika — s daziologija — s filozofija — filologija — finansije — s danski — s >onetika — fortifikacija — fotografija — francuski

sat, č as haldejski hebrejski hemija higijena hipokoristika, odmila — hirurgija — holandski — hotentotski — — — — — — C — centimetar — crkvenoslovenski Č

st crksl.

češ.

— č eški

t

— — — — — — —

tona tatarski tahi ć anski tekstil teologija tehnika tehnologija

š
šatr. šv. švajc. šp. štamp. šum. — — — — — — šatrova č ki švedski švajcarski španski štamparstvo šumarstvo

A
A, a prvo slovo latinske, ćirilske i grčke azbuke; kao skraćenica: a = godine (lat. appo), pre (lat. ante), alt, ar; a. na menicama= akceptirana; a. a.= ad akta; A.. a. S. = až? ante Hristum; A. Ch. n. = ante Hristum natum; čuz. šesti ton osnovne lestvice; mag., fiz. pravac (a), tačka (A), amper (A); hen. Ag= argentum (srebro), A1 = aluminijum, At = americijum, Ag = argon, As= arsen, At=iacrar, \l=aurum (zlato), As = aktinijum. a- (gr č. a -) tzv. alpha steretikon, lat. alpha privatum=onpe4Ho alfa (ili a); u složenicama označava lišenost čega, nemanje čega, kadšto i suprotnost onome sa čim je složene, a prevodi se sa: bez-, ne-, npr.: amorfan bezobličan, apetalan bezlisni, amoralan nemoralan, abulija bezvoljnost, lišenost sposobnosti htenja; kad se složi s rečju koja počinje samoglasnikom. ume ć e se n, npr. analfabet (a-n-alphabet) nepismen. a (fr. a) za, po (tu i tu cenu). A=A u logici: zakon (princip) identiteta po kome se jedan pojam mora u toku jedne misaone celine upotrebl>avati u istom značenju; up. principijum identitatis. ab (hebr.) jedanaesti (po starom računanju peti) mesec jevrejske godine; pada u mesece juli— avgust. ava (arap. 'aba, tur aba) gruba vunena tkani-na; gornja haljina, bez rukava, od takve tkanine. a ba! (fr. a bas) dole! ua! abažur (fr. abat-jour) štit na lampi od hartije, tkanine i dr. za zaklanjanje očiju od svetlosti. abazija (grč. a- ne, basis korak) ned. nesposobnost hodanja. abakus (lat. abacus, gr č . abaks) l. sve č ani sto za skupoceno posuñe kod starih Rimljana; 2. daska za igru; 3. sto posut peskom za matematičke crteže i radove, daska na kojoj se računa, računaljke; 4. u kat. crkvi: sto pored oltara; 5. arh. četvrtasta ploča koja pokriva glavicu (kapitl) stuba. abakcija (lat. abactio partus) med. pobačaj, pobacivanje, pomet; up. abortus. abalijenacija (lat. abalienatio) prav. otuñivanje, otu ñ enje, odstranjivanje, odstra-njenje. abalijenirati (lat. abalienare) prav. lišiti, otuñiti, otuñivati; fig. odvratiti koga od nekoga, otuñiti. abanacija (lat. ab od, annus godina) prav. progonstvo iz zemlje na jednu godinu. abandon (fr. abandon) odstupanje, odricanje od svog prava; pravo osiguranika da osigu-raču ustupi robu ili brod i sve na njemu uz isplatu iznosa na koji su roba ili brod' bili osigurani. abas (pere.) jedinica za merenje bisera u Persiji, nešto manja od harata=OD458 g. abasimento (ital. abassimento) snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje. abasimento di vo če (ital. abassimento di voće) muz. spuštanje glasa. abasimento di mano (ital. abassimento di mano) muz. spuštanje ruke pri udaranju takta; metanje jedne ruke pod drugu (pri sviranju na klaviru). abasimento di preco (ital. abassimento di prezzo) trg. spuštanje cene, obaranje cene. abat (ital. abate), opat, iguman, starešina manastira; up. abe. abataža (fr. abbattage) se č a drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor. abaton (grč. abatos nepristupačan) deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici, inoverci i svetovnja-ci; up. aditon. a batuta (ital. a battuta) muz. prema udaru takta, po tempu. abapi (tur. abaci) mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru. abadžija (tur. abaci) zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine. abviljen (fr. abbevillien) najstarija faza paleolitika (naziv prema franc. gradu Abvilu). abgregacija (lat. abgregatio) izdvajanje, isključivanje, isključenje. abd (arap.) u arapskim složenim osobnim imenima: sluga, rob, npr. Abd-alah sluga Alahov; Abd-el-kader sluga svemogu ćeg boga; Abd-el-medžid sluga preslavnog (boga); Abd-ur-rahman sluga milosrdnog itd.

abderitizam

abisodinamika

abderitizam glupost, ograničenost, budalaština; up. Abderićani. Abderićani (grč. Abderitai) stanovnici starog trakijskog grada Abdere, koji su bili čuveni sa svoje ograničenosti i gluposti; otuda: glupi, ograničeni ljudi. abdest (pere. abdest) muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i noge; pranje vodom. abdikacija (lat. abdicatio) davanje ostavke na položaj ili zvanje, odricanje. abdicirati (lat. abdicare) odreći se nečega, zahvaliti se na čemu, podneti ostavku na neki položaj ili zvanje. abdomen (lat. abdomen) aiat. trbuh, stomak; zool. zadak, zadnji deo tela (kod insekata). abdominalan (lat. abdominalis) aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća. abdominale (lat. abdominales) pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šarani, štuke, pastrmke, sleñevi (haringe) i dr. abdominoskopija (lat. abdomen stomak, grč. skopeo gledam, posmatram) med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju. abduktor (lat. abductor) anat. mišić odmi-cač. abdukcija (lat. abductio) l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je drugi sud (premissa minor) samo verovatan, te je i zaključak verovatan; hir. razmicanje zglobova. abe (fr. abbe) spat, sveštenik; up. abat. abevakuacija (lat. ab od, evacuatio pražnje-nje) delimično pražnjenje, ispražnjiva-nje. abela (lat. albellus beličast) vot. bela topola (Populus alba). abelardizirati uškopiti, ujaloviti (po slučaju koji se desio čuvenom sholastiča-ru Pjeru Abelaru, 1079—1142, od roñaka njegove ljubaznice Eloize). abelmošus (arap. abu-el-misk) mošusna zrna jedne orijentalne biljke, upotrebljavaju se u parfimerijama. a beneplačito (ital. a beneplacito) kuz. po volji. aber v. haber. aberacija (lat. aberrare odlutati, aberratio) 1. opt. nesticanje svetlosnih zrakova u jednu žižu; sferna ili monohromatska aberacija nesticanje svetlosnih zrakova u jednu tačku pri odbijanju o loptno izdube-no ogledalo ili pri prelamanju kroz sočivo loptnog oblika; hromatska aberacija nesticanje u jednu tačku bele svetlosti usled različite prelomljivosti raznobojnih svetlosti koje sačinjavaju belu svetlost, prolaskom kroz sočivo; 2. astr. prividno pomeranje nebeskog tela kao posledica kretanja Zemlje i netrenutnog prostiranja svetlosti; 3. fig. skretanje, odstupanje od normalnog tipa, lutanje, zabluda.

aberacio kriminis (lat. aberratio criminis) prav. zabluda u izvršenju zločina, npr. kad se utvrdi da je zločin koji je izvršio Edip bio, u stvari, ocoubistvo, a ne ono što je on želeo da u čini. aberdar v. haberdar. aberirati (lat. ab-errare) odlutati, zablude-ti, skrenuti, skretati; varati se, prevariti se. abest (lat.) koji nije došao, odsutan. ab eterno (lat. ab eterno) oduvek, od iskona, od pamtiveka. abeceda 1. sva slova u našoj latinici pore-ñana po utvrñenom redu; naziv je dobiven objedinjavanjem imena za prva četiri slova, s tom razlikom što je poslednji član, koji je ušao u sastav naziva, dobio završetak a: a-bece-d(a) = abeceda, umesto završetak e(a-bece-de); azbuka, alfabet; Z. fig. osnova, osnovna znanja iz neke nauke ili veštine. abecedar (reč sa latinskim oblikom, sastavljena od prva četiri glasa latinske azbuke a, b, c, d) početnik u nekoj struci; bukvarac. abzac (nem. Absatz) u proznom i pesničkom tekstu: počinjanje nove rečenice novim redom tako da se prva reč te rečenice uvlači malo udesno; stav, stanka, usek, odsek; prelom, cezura (u stihu); up. ali-neja. abijetin (lat. abies jela) nem. smolasta materija koja se dobiva iz terpentina. ab inicio (lat. ab initio) od početka. ab inkunabulis (lat. ab incunabulis) od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena. ab instancija (lat. ab instantia) prav. v. pod instancija. ab intestato (lat. ab intestato) prav. bez testamenta. abiogeneza (grč. a- bez, ne, bfos život, gene-sis postanak) biol. postajanje živoga od nežive materije (spontana generacija; uveo prof. Haksle). abioenergija (grč. a-, bios, ergon delo) nedostatak ishrane. abioza (grč. a-, bios) nesposobnost za život. abiologija (grč. a-, bios, logfa nauka) nauka o mrtvoj, anorganskoj prirodi. abiostatika (grč. a-, bios, statika, v.) nauka o beživotnim telima. abiotrofija (grč. abios bez -sredstava za život, oskudan, trophe hrana) nemanje sposobnosti za život, prevremeno nestajanje, prevremeno izumiranje. abiritacija (vlat. abirritatio) «ed. smanjenost nadražljivosti (tkiva). abisal (grč. abyssos bezdan) zona najvećih morskih i okeanskih dubina (preko 1000—1200 t). abisodinamika (grč. abyssos, dynamis sila) grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile koje u njoj dejstvuju, kao posledice delanja tih sila.

abisopelagijal abisopelagijal (grč. abyssos, pelagos more) zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dubine od 1000 m (ali i ispod 1500, odnosno 2000 t). abiturijeng (lat. abire otići, odlaziti) onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle položene g ispita zrelosti (mature). abiturij(um) (nlat. abiturium) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura. abjudi kapija (lat. ab-judicatio) prav. poricanje, odricanje, nepriznavanje. abjudicirati (lat. abjudicare) ne priznati, ne priznavati, poricati. abjuracija (lat. abjuratio) prav. odricanje pod zakletvom. abjurirati (lat. abjurare) prav. pod zakletvom odricati, odreći. ablaktacija (nlat. ablactatio) med. odbijanje deteta od sise; fig. odvikavanje. ablaktirati (lat. ablactare) odbiti (ili: odbijati) od sise, dojenja; bog. kalemiti jedno plemenito drvo na drugo obližnje bez odsecanja kalema. ablata (lat. ablatus odnesen) pl. prav. oduzete (ili: otete, ukradene) stvari. ablativ (lat. aufferre odnositi, odvajati, abstuli, ablatum) gram. padež odvajanja, kretanja odnekud, poticanja; v. ablativni. ablativni (lat. ablativus koji odnosi, odvaja) gran. koji se tiče ablativa ili pripada ablativu: ablativni genitiv genitiv kojim se kazuje otkuda nešto potiče, ili, od čega se rastavlja ili udaljava, npr.: Treba se kloniti rñavih prijatelja; Srećno smo se oslobodili neprijatelja. ablaut (nem. Ablaut) liži. promena samoglasnika u sklopu istog korena ili osnove koja se javlja kao unutrašnja fleksija, prevoj vokala: plesti — plot, rañati — rodi sl.; up. apofonija. ablacija (nlat. ablatio odnošenje, uklanjanje) hir. odsecanje, odrezivanje; geol. odnošenje (ili: skidanje) lednika ili stene to-pljenjem ili dejstvom vode. ablegat (lat>. ablegatus) poslanik drugog reda, naročito papin za pojedinačne slučajeve (za razliku od delegata); u Mañarskoj: zamenik jednog magnata u parlamentu; prognanih, lice koje je negde poslato da bude uklonjene s položaja. ablegacija (lat. ablegatio) prav. progonstvo, udaljivanje na jednu godinu. ablegirati (lat. ablegare) odaslati, oda-šiljati, udaljiti, udaljivati; prognati na godinu dana. ablendati (nem. abblenden) zaseniti svetlo, podesiti jačinu svetlosti na farovima. ablepsija (grč, ablepsfa) duhovno slepilo, zaslepljenost. ablefarija (gr č. a-, blepharon očni kapak) »ed. nemanje očnih kapaka (posledica kongenitalnih poreme ć aja u razvitku oka,

abordaža naročito posle gangrene, lupusa, tumora i dr. ozleda). ablokacija (lat. ab-locatio) davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje. abluirati (lat. ab-luere) oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ablutomanija (lat. abluere spirati) med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem. ablucija (lat. ab-lutio) pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle pričešća peru ruke; ispiranje pu-tira posle pričešća. abnsgacija (lat. ab-negatio) poricanje, odricanje, odbijanje. abnormalan v. abnorman. abnormaliost v. abnormitet. abnorman (lat. ab-normis) nepravilan, neobičan, koji odstupa od običaja, reda ili pravila; neobičan, neprirodan; koji predstavlja, izuzetak; bolestan, nezdrav; abnormalan. abnormitet (nlat. abnormitas) odstupanje od pravila, neprirodnost, nepravilnost, neobičnost; tih. veći stepen odstupanja od uobičajenog ponašanja s obzirom na neki kriterijum; abnormalnost. ab ovo (lat. ab ovo od jajeta) ispo č etka, sasvim ispo četka, iznova, iz osnova. abolirati (lat. abolere uništiti) prav. prekinuti nad nekim sudski postupak bez ikakvih posledica po optuženoga; ukinuti, ukidati, poništiti, poništavati. abššcija (lat. abolitio uništenje) prav. oproštaj kazne, pomilovanje; ukidanje, uki-nuće, poništenje. abolicionizam (lat. abolitio) pokret kome je cilj abollcija, tj. ukidanje nekog običaja, sudskog postupka i uopšte nekog zlog stanja; naro čito, ranije: pokret za ukidanje ropstva u Severnoj Americi; pokret za ukidanje državnog nadzora i za priznanje prostitucije. abolicionisti (lat. abolitio) pl. politička stranka u Sev. Americi koja je radila na ukidanju ropstva; pristalice pokreta za ukidanje nadzora nad prostitucijom i javnim ku ćama. abominalan (lat. aboroinalis) odvratan, mrzak. abominacija (nlat. abominatio) gnusoba, užas, gadost, sramno delo, skvrnavno delo; skrnavljenje, oskvrnjenje. abondandija (fr. abondance, lat. abundantia) izobilje, obilnost, obilatost; fig. bogatstvo reči, rečitost. abovent (fr. abonner pretplatiti, pretplaćivati), pretplatnik na hranu. abovirati (fr. abonner) pretplatiti, pretplaćivati, pretplatiti se. abovman (fr. abonnement) pretplate. abonos (pere. ebonos, ebenus) vot. v. ebenos. abordaža (fr. abordage) napad (na neprijateljsku lañu); sudar dveju laña; fig. oslo-vljavanje.

aboriginalan aboripšalan (vlat. aboriginalis) prvotni, prvobitan; starosedelački, domaći, samonikao. aboripši (nlat. aborigines, lat. ab od, origo poreklo, početak) pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici (za razliku od kolonista). abortiva (lat. abortiva) pl. med. v. abortivum. abortivan (nlat. abortivus) prevremen, nezreo, nedozreo; med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završen, ugušen u samom začetku, u k lici; zakržljao, neplodan, jalov; abortivni postupak skraćeni postupak, skraćivanje. abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom početku bolesti (naročito pri lečenju veneričnih bolesti). abortivum (lat. abortivum) med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abortiva. abortirati (lat. abortare) izvršiti abor-tus, pobaciti, pobacivati, pometnuti, po-metati; bog. ne doneti plod. aborticidij(um) (nlat. aborticidium) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje začetka (zametka) iz materice. abortus (lat. abortus) pobacivanje, pobačaj. aboco (ital. abozzo) prvi nacrt, skida jedne slike; ebot. abradirati (lat. abradere) ostruga™, sastru-gati; odnositi tarenjem, odroniti, odro-njavati. abrazivi (lat. abrasio) materije velike tvrdoće koje služe kao sredstvo za brušenje, poliranje i čišćenje tvrdih površina, npr. korund, dijamant, kvarc. abrazija (lat. abrasio) sastrugavanje, čišćenje struganjem; med. čišćenje nagriz-nim sredstvima; geod. odnošenje tarenjem, odronjavanje. abrakadabra (hebr.) mañijska reč, bez značenja, koja se, napisana na jednom ravnostranom trouglu u jedanaest redaka (svako slovo u jednom redu), nosila oko vrata kao amajlija protivu groznice; danas se upotrebljava samo u šali, kao i , „hokuspokus". abrahija (grč. a- ne, brachfon ruka) ned. bezrukost, nedostatak ruku od roñenja. abraš (tur. abras, šaren, pegav) 1. čovek pegava lica; 2. konj sa belim pegama na gubici ili ispod repa; 3. vet. ospa po koži kod nekih domaćih životinja. ab re (lat. ab ge od stvari) bez uzroka, bez razloga. abrevijator (nlat. abbreviator) skraćivan, skratilac, npr. nečije knjige, nečijeg spisa; papinski pisar koji izrañuje papinske breve. abrevijatura (nlat. abbreviare skratiti, nem. Abrewiatur) v. abrevijacija. abrevijacija (nlat. abbreviatio) skraćenica, kratica; skraćivanje, skraćenje (naročito knjige, spisa, članka itd.); abrevijatura. abreže (fr. abrege) izvod, kratak sadržaj (naučnog ili umetničkog dela), sažet sadržaj. abritirati (fr. abrutir) poživotinjiti, za-glupiti, izjednačiti sa stokom; ubiti u nekome svako moralno osećanje. abrihtovati (nem. abrichten) obučiti, obuča-vati, izvežbati, doterati, izmupggrati; up. dresirati. abrogacija (lat. abrogatio) opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj. abrogirati (lat. abrogare) ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. abruptav (lat. abruptus otkinut) strm, odsečen; nagao, iznenadan. abruptiv (lat. abruptus) odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, ili približno istovremenim gr-kljanskim zatvorom (npr. u kavkaskim jezicima). abrupcija (lat. abruptio) otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela reči; jedan od načina skraći-vanja reči. abs ... v. pod aete. . . abuzemzem (pere. ab voda, arap. Zamzam ime izvora u blizini Ćabe u Meki) voda sa izvora Zemzem; fig. dragocene, retka, stvar. abuzivan (lat. abusivus) sklon zloupotreba-ma, sklon da se ogreši o postojeće zakone i običaje, protivpravan. abuzija (lat. abusio) pogrepša upotreba reči; up. katahreza. abuzus (lat. abusus) prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba. abulija (grč. abuHa) bezvoljnost, odsustvo volje. abuna (arap.) „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica hrišćanske koptske crkve. abundantan (lat. abundans) bogat, obilan, obilat; preteran. abundancija (lat. abundare obilovati) 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija imenice koje se menjaju po razli čitim deklinacijama (npr. u lat. jeziku: plebs, -is i plebes, -en); imenice koje u množini imaju dva roda ili drukčiji rod nego u jednini (npr. u lat.: loci, -orummesta u knjigama: loca, -orum mesta na zemlji); pleonazam. ab hink (lat. ab hine) prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena. ab hodierno (lat. ab hodierno) od danas, od današnjeg dana. ABH rat (eng. skrać. za atomic, biologieal, chemical) skraćeni naziv za rat u kome bi se upotrebljavale atomsko, biološko i hemijsko oružje. ava v. haaa.

avidan
aval (fr. aval) trg. menično jemstvo, potpis jemca na menici. avalirati (fr. avaler) potpisati menicu kao jemac. avalist(a) (fr. avaliste) trg. potpisnik, jemac na menici. avalit mineral koji se nalazi na brdu Avali, kod Beograda. avan (tur. havan, pere. hewen) metalan sud sa tučkom za tucanje kafe, bibera, šećera i DRavangarda (fr. avant-garde, avant napred, garde straža) 1. voj. prethodnica, izvidnica; prvi borbeni red jedne vojske; 2. ono što krči put, što prednjači nekoj ideji, .pokretu i sl. avangvardija (ital. avanguardia prethodnica) u Italiji, u vreme Musolinijeve dik-tature: fašistička omladinski organi-zacija, čiji su članovi (avangvardisti) bili omladinci-ke od 14—18 god. avanzirati (fr. avancer) napredovati, ići napred; biti unapreñen; unaprediti, una-preñiveti; dati (ili: uzeti) predujam, predujmiti, predujmljivati; o časovniku: ići napred, izmicati. avanzman (fr. avancement) unapreñenje, napredovanje u službi; napredak, napredovanje: isplate unapred, plaćanje unapred. avanzovati v. avanzirati. ananija (fr. avanie, ital. avania) uvreda, poniženje, sramota; iznuñavanje novca, naro čito globljenje hrišćanskih trgovaca u bivšoj Turskoj; trg. smenjivanje dobitka, zarade u nekom poslu. avankor (fr. avant-corps) voj. prethodnica, predstraža; arh. istaknuti deo grañevine. avans (fr. avance) predujam, isplate unapred, pozajmica; arh. istaknuti deo ku će, ispust, izbočenje; preimućstvo, prednost; prvi korak, pokušaj; izlaženje u susret. avansen (fr. avent-scene) poz. prednji deo pozornice (izmeñu zavese i orkestra). avantaža (fr. avantage) vajda, dobitak, korist; nadmo ćnost, prevaga, preimu ćstvo, predaosg, fora Vs vtrpw\ -UA. ^ljetdaaa. avantažer (fr. avantageur) onaj koji ima prednost, prevagu: voj. onaj koji č eka da bude unapreñ en za oficira, zastavnik. avantura (fr. aventure, nlat. adventura) redak doživljaj, pustolovina; smelo preduzeće, smeo trgovački pokušaj. avanturizam (nlat. adventura, fr. aventure) sklonost pravljenju avantura, ljubav prema pustolovinama. avanturisati (fr. aventurer) živeti kao pustolov, stavljati na kocku, oslanjati se na sreću, izlagati se opasnostima, usuditi se, usuñivati se. avanturist(a) (fr. aventurier) pustolov, lovac na sreću. avanturistički (fr. aventureux) pustolo-van, koji stavlja sve na kocku, ostavljen sreći ili slučaju, smeo, drzak, odvažan; avanturistički roman vrsta romana u kome je glavna stvar opisivanje neobičnih doživljaja i podviga glavnog junaka. avanco (ital. avanzo) trg. pretek, dobitak, zarada; predujam; up. avans. avarija (fr. avarie, ital. avaria) kvar; trg. šteta pretrpljena na brodu prilikom bure; obalarina; avarirana roba roba oštećena na brodu usled bure i dr.; up. havarija. avgust (lat. augustus uzvišen) v. august. avdes(t) v. abdest. ave (lat. ave) zdravo, pomozi bog; zbogom, u zdravlju! Avelj (asirski habal sin) rlg. mlañ i sin Adama i Eve (I Moje., 4) koga je iz zavisti ubio brat Kain; fig. nevino ubijen čovek. Ave-Marija (lat. Ave-Maria „zdravo da si, Marijo!") reči kojima je anñeo pozdravio Mariju nagoveštavajući joj da će roditi Isusa; u katoličkoj crkvi: početak molitve „Bogorodice devo"; večernje zvonjenje u katoličkoj crkvi. avenije (fr. avenue) pristup, prilaz; drvored; staza, velika široka ulica oivičene drvećem i cvećem. a verbis ad verbera (let. a verbis ad verbera) od reči na batine (preći). averzija (lat. aversio) odvratnost, gnušanje, mržnja; pet. figure koja se sastoji u tome da govornik polako odvrati onoga kome govori od glavne stvari, ali tako da ove j to ne primeti. averziovalna suma (lat. aversus licem okrenut od, ostrag, summa svota) trg. v. averzio-nalni kvantum. averziovalni kvantum (lat. quantum količina, iznos) trg. suma novca kojom se ñuture plaća, a ne po pojedinačnoj proceni svake stvari koja se prodaje. averziova trgovina (lat. emtio per aversionem) kupovine ili prodaja odoka, ñuture. averoizam med., fil. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averr(h)oes u HP v.; njegovo učenje naginje materijalizmu i patžteizmu i odriče besmrtnost duše, zbog čega ga je osudila Rimska kurija. avers (lat. adversus okrenut ka, spreda, ital. awerso) nuh. gleva, lik, lice (kovanog) novca; supr. revera. avet (arap. aft, tur. afet nesreća, mitološko biće u obliku krilatog leve) sablast, priviñ enje, utvara, prikaza. Ave Cezar (Imperator), morituri te salu-tant (lat. Ave Caesar (Imperator), morituri te salutant) zdrevo Cezare (care) pozdravljaju te oni koji_ će umreti. Reči kojima su rimski gladijatori pozdravljeli cara prolaze ć i ispred njegove lože u ereni, pre nego što će zapo četi borbu. a vi (fr. e vue) trg. v. a vista. avivirati (fr. aviver) oživiti, oživljavati, osvežiti boje. avidan (lat. avidus) lakom, gramžljiv; žu-den, željan; pohlepan; proždrljiv.

arap-agar

aviza (ital. awiso, lat. ad za, visus gledanje, pogled) trg. izveštaj o poslatoj robi ili novcu; avizna la ñ a poštanska lañ a za brzo prenošenje važnih vesti. avizacio de perjurio vitando (nlat. avisatio de perjurio vitando) prav. opomena sudije kojom se nekome savetuje da se kloni polaganja lažne zakletve. avizirati (nlat. avisare, ital. awisare, fr. aviser) izvestiti, izveštavati, obavestiti, obaveštavate, javiti, javljati. avizo (ital. awiso) lañica (ili: čamac) za izvepggavan>e, izvidnički brod, avizna lañ a; v. aviza. avijarij(um) (dat. aviarium) ptičnjak, kavez za ptice, krletka. avijatika (nlat. aviatica) v. avijacija. avijatičar (nlat. aviaticus, fr. aviateur) vazduhoplovac, zrakoplovac, letiličar. avijacija (fr. aviation, lat. a vis ptica) kretanje po vazduhu pomoću aparata koji su teži od vazduha (avion, helikopter i sl.); vazdušna flota, vazdušne snage. avikultura (lat. avis ptica, cultura gajen>e) gajenja ptica, gajenje živine. avilirati (fr. avilir, lat. vilis jevtin) trg. pobiti vrednost (robi), pojevtiniti, po-jevtinjavati. aviobiologija (lat. avis ptica, biologija, v.) grana biologije koja proučava mogućnosti života na velikim visinama. aviokonstruktor (lat. avis, constructio grañenje) stručno lice koje se bavi gradnjom aparata za letenje. aviomehaničar (lat. avis, grč. mechanikos) stručno lice koje sklapa i popravl>a aparate za letenje. avion (fr. avion, lat. avis ptica) naprava za letenje teža od vazduha; aeroplan. aviopark (lat. avis, eng. park) svi avioni neke vazduhoplovne institucije, aviostrada (lat. avis, ital. strada put, drum) vazdušni put (koridor). aviofon (fr. avion, grč. phone glas) ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za vezu izmeñu pileta i izviñača. a vista (ital. a vis ta) trg. po viñenju (na menicama); a vi. avitaminoza (grč. a- bez, lat. vita život, amini, v.) pl. med. bolesti koje dolaze usled nedostatka vitamina u hrani: skorbut, pelagra, beriberi, engleska bolest (rahi-tis) i dr. avitum bonum (lat. avitum bonum) prav. dedovsko, tj. porodično imanje. aviceptologija (lat. avis ptica, capio hvatam, grč. logfa nauka) veština hvatanja ptica. avlija (tur. avli) l. kućno dvorište ograñeno zidom. avlija (tur. havh u brus) 2. velika bela marama kojom žene pokrivaju lice; čaršav; ubrus, peškir.

avoar (fr. avoir, ital. a vere, lat. habere imati) kao imenica, u francuskim trg. knjigama: potraživanje, aktiva. avokado (šp. avocatero) bog. tropsko drvo i plod iz familije Lauraceace; gaji se i kao ukrasno drvo; plodovi se jedu sveži ili prerañeni naročito kao salata (Persea gratissima). avokatorijum (nlat. avocatorium) naredba kojom se pozivaju podanici jedne države da napuste službu stranoj državi. avokacija (lat. avocatio) opozivanje, odazivanje; prav. zahtev da se akta vrate od nižeg suda višem. avocentur akta (lat. avocentur acta) prav. neka se traže spisi, akta. avocirati (lat. avocare) odazvati, odaziva-ti, opozvati, opozivati; tražiti da se nešto pošalje, npr. spisi. a voče sola (ital. a voće sola) muz. samo za jedan glas. avulzija (lat. avulsio) ned. vañenje, čupanje zuba; prav. komad zemljišta koji reka otrgne i odnese na drugu obalu. aga (tur. aga) l. vlasnik zemlje (nekada u Turskoj); 2. vojni starešina (u nekadašnjoj Turskoj); 3. titula kod muslimana; gospodin, gospodar, gazda. agava (grč. agauos, nlat. agave americana) bog. tropska biljka, poreklom iz Juž. Amerike, stablo joj izraste do 10 m visine; upotrebljava se, naročito lišće, u narodnoj medicini. agalaktija (grč. a- bez, gala mleko) «ed. bezmlečnost dojke, oskudica u mleku kod matere. agalma (grč. agalma) lik, kip, slika, ukras, naročito u hramu. a ga lu k (tur. agirlik) dostojanstvo agino. agame (grč. a- bez, gamos brak) pl. vot. biljke gimnospore čije se ćelijice razmnožavaju samostalno, bez uticaja drugih oplodnih ćelija. Agamemvon (grč. Agamemnon) mit. sin Atri-jev, unuk Pelopsov, vrhovni zapovednik grčki pod Trojom, posle povratka ubijen od Egksta, ljubavnika svoje žene Klitem-nestre. agamija (grč. a- bez, gameo ženim se) bezbračnost; bog. bespolnost cvetova, kriptogamija; zool. partenogenetično razmnožavanje. agamist (a) (grč. a- gameo) neženja, momak, bećar. agamogoneza v. agamogonija. agamogonija (grč. a- bez, gamos brak, gone rañanje) biol. rañanje bez oploñavanja, tj. putem poprečne deobe (način razmnožavanja, kod praživotinja); supr. gamogoiija. agape (grč. agape ljubav) pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i ljubavi; sit-, hrišćanska ljubav. agar-agar (mal.) vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom

Agarjani

aglomeracija

daje bezbojnu pihtijastu masu koja se upotrebljava u kuvarstvu, u apreturi (kao sredstvo za lepljenje) i u bakteriologiji (kao hranljiva podloga za gajenje bakterija). Agarjani (hebr.) pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po imenu jednog arapskog plemena koje je, prema St. zavetu, stanovalo u doba jevrejskih careva u Arabiji i napadalo susedna jevrejska plemena. agastronomija (grč. a- bez, gaster trbuh, pomos zakon) med. uzetost stomačnih živaca. agatobiotika (grč. agathos dobar, bios život) fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon (grč. agathos dobar, daimćnion duh) mit. dobri duh, duh zaštitnik. agatologija (grč. agathćs dobar, logfa nauka) fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru. agevda (lat. agenda) dnevnik, beležnik; spisak stvari koje treba obaviti; knjiga koja sadrži bogoslužbene obrede evangelističke crkve, zbornik propisa koji se odnose na vršenje službe božije. agenezija (grč. a- brz, genesis rañanje) »seneka neplodnost, nesposobnost za rañanje; fiziol. nepotpune embrionalna razvijenost ili nedostatak izvesnog dela organizma; teol. učenje hrišćanske crkve, po kome bog nema početka, bespočetnost boga. agens (lat. agens) fil. delotvorni, radni princip, ono što je uzrok nečemu, snaga; pokretna sila. agent (lat. agens koji dela, radi) poslovoña; posrednik; predstavnik firme, zastupnik; potajnik, tajni policajac. agent provokator (lat. agens, provocator izazivač) plaćeni izazivač nereda, podstrekač nemira, buškaralo za tuñ račun, plaćeni bukač; naročito: tajni policijski organ kome je zadatak da stekne poverenje politički sumnjivih ili nepovolj-nih osoba, pa da ih onda navede na vršenje kažnjivih dela. agentura (nlat. agentura) posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnica. agencija (lat. agentia) poslovnica nekog većeg preduzeća čiji je delokrug ograničen; novinarske preduzeće za davanje novosti dnevnim listovima. ager (lat. ager) polje, oranica; ager publikus (lat. ager publicus) 1. zemljište koje pripada državi i služi za javnu upotrebu; 2. osvojena zemlja koja se poklanjala isluže-nim vojnicima. agerasija (grč. ageraos koji ne stari) nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina. ageracija (lat. aggeratio) nagomilavanje, gomilanje. agestija (lat. aggestio) dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje.

ageuzija (grč. a- bez, geusia ukus) med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa. ageustija v. ageuzija. agijazma (grč. agiasma) osvećena voda, vodica. agilan (lat. agilis) brz, lak, hitar, spretan, okretan; živ, preduzimljiv, ustalački, pregalački, vredan. agilitet v. agilnost. agilnost (lat. agilitas) brzina, okretnost, hitrost, lakoća; preduzimljivost, usta-laštvo, pregalaštvo. aginija (grč. a- gyne »sena) neženjenost, život bez žene. aginičan (grč. a- gyne) ne(o)ženjen. agirati (lat. agere) raditi, poslovati, trgovati; glumiti na pozornici. agitakl (nlat. agitaculum) farm. štapić ili batić za mešanje pri spravljanju raznih hemikalija ili lekova. agitata res (lat. agitata res) stvar o kojoj se često govori ili raspravlja, koja je često na dnevnom redu; svršena stvar, rešena stvar. agitato (ital. agitato) muz. užurbano, uzrujano. agitator (lat. agitator) čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ideju, ili protiv neke ličnosti, stranke ili ideje; buntovnik, bundžija, podbadač, podstrekač, smutljivac. agitacija (lat. agitatio) pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili široj sredini za neku ličnost, stvar ili protiv neke ličnosti ili stvari; podbadanje, podstrekavanje. apggirati (lat. agitare podsticati) revnosno raditi za neku ličnost, stvar, ili protiv neke ličnosti, stvari, naročito u političkom smislu; podsticati, podstrekava-ti, buniti, podbunjivati; farh. mešati, mućkati. agitovati v. agitirati. agitolalija (lat. agito pokrećem, podstičem, grč. laleo brbljam) v. agitofazija. agitofazija (lat. agito pokrećem, podstičem, grč. phasis govor) zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuštenim, ili izopačenim; agitolalija. agitprop (rus. skrać. od reči: agitacija i propaganda) odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organizacijama. aglobulija (grč. a- ne, bez, lat. globulus loptica) med. siromaštvo, nedovoljnost krvnih zrnaca. aglomerat (lat. agglomeratum) l. skupina raznorodnih elemenata; 2. gusto naseljeno mesto, mesto gde je mnogo osoba na okupu; 3. min. slepljen kamen. aglomeracija (nlat. agglomeratio) skupljanje, gomilanje, nagomilavanje raznorodnih elemenata.

aglomerirati aglomerirati (lat. agglomerare) gomilati. nagomila(va)ti, skupljati. aglosija (grč. a- bez, glossa jezik) ned. nemost, mutavost; aglosostomija. aglosostomija (grč. aglossos nem, stoma usta) med. v. aglosija. aglutinancije (nlat. agglutinantia) pl. med. lekovi koji pomažu brzo zarappšvanje rana; sredstva za slepljivanje. aglutinativan (lat. agglutinare prilepiti) koji srašć uje, koji zarašć uje, koji zale či; koji se prilepljuje, prilepni, s pri-lepcima; aglutinativni jezici liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši doda-vanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr. aglutinacija (lat. agglutinatio, nem. Agglutination) zgomilavanje, čisto spoljašnje spa j anje; fil. najniži stepen aper-ceptivnog spajanja predstava, pri čemu, doduše, nastaje jedna nova zbirna predstava, ali njeni sastavni delovi ipak ostaju samostalne predstave, npr. vojskovoña; med. svojstvo imunogkrvnog seruma da skuplja bakterije u gomilice (npr. kod tifusa); slepljivanje rana pomoću tečnosti koja ponovo spaja rasečene delove (limfa); gram. dodavanje gradivnih elemenata na koren re či. aglutinini (lat. agglutinare prilepiti) pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje krvnom serumu daju sposobnost da izaziva aglutinaciju. aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr.; aglutinativni jezici. aglutinirati (lat. agglutinare) slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti. agluticija (nlat. aglutitio) med. v. aglucija. aglucija (nlat. aglutio) med. nemogućnost gutanja; agluticija. agnat (lat. agnatus) srodnik s očeve strane, srodnik po krvi. agnatija (grč. a- bez, gnathos vilica) nedostatak vilice, bezvili čnost. agnatičan (lat. agnatus) srodan po očevoj strani, po ocu. agnacija (lat. agnatio) krvno srodstvo, srodstvo po ocu. agnec (stsl.) jagnje; u pravoslavnoj liturgiji par č e hleba koje se prinosi kao žrtva. Agni (sskr. Agni) mit. staroindijski bog vatre. agnozija (gr č . a- bez, gnosis saznanje, spoznaja) psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovima onoga što se oseti pomoću čula, npr. kada bolesnik predmete vidi, ali ih ne raspoznaje i dr.; fil. polazna tačka Sokratove filozofije: Znam da ništa ne znam. agnominacija (lat. agnominatio) v. anomina-cija.

agrarac agnosticizam (grč. agnostos nepoznat; nesaznatljiv) izraz koji obuhvata veoma razli čite pravce (transcendentalni idea-lizam, pozitivizam i dr.) koji zastupaju gledište da je nemogućno stvarnost saznati. agnosti č ar (gr č . a- ne, gnosis saznanje, spoznaja) fil. pristalica agnosticizma. agnoscirati (lat. agnoscere) priznati (npr. potpis, menicu i sl.). agnus Dei (lat. agnus Dei) jagnje božije, jedno od imena Hristovih (Jov. 1,29). agogika (grč. ago vodim) muz. nauka o muzičkom tempu, tj. o postupnim modifikacija-ma u cilju što življeg i plasti čnijeg izvo ñenja muzi č kog dela. agometar (grč. ago vodim, metron mera) fiz. v. reostat. agon (grč. agon borba) megdan, takmičenje u viteškim igrama kod starih Grka. agona (grč. agonos jalov, neplodan) geogr. linija na karti koja spaja mesta čija je magnetska deklinacija jednaka nudi. agonizam (grč. agon) borba, utakmica. agonija (grč. agom'a borba) samrtna borba; samrtne muke, izdisaj, ropac, sve pojave koje sa č injavaju laganu smrt i prethode joj; samrtni strah, o č ajanje. agonist(a) (grč. agonistes) borac, megdandžija, takmi čar u viteškim igrama starih Grka. agonistarh (grč. agonistes, archos) nadzornik na viteškim utakmicama (megdanima) kod starih Grka. agonistika (grč. agon borba) nauka o borenju, takmi čenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština. agonografija (grč. agon borba, graphia opis) opis(ivanje) borbe. agonotet (grč. agonothetes) relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u borbi. agora (grč. agora trg) 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih Atinjana; mesto gde se ta skupština sastajale. agorafobija (grč. agora trg, phobeo bojim se) med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praznih prostora. agravacija (lat. aggravare otežati) oteža-vanje, otežanje, pogoršanje; uvećanje, poopggrenje, npr. kazne. agrama (tur. ograma) velika, teška bolest. agramatizam (grč. a- ne, gramma slovo) nesposobnost stvaranja ili razumevanja rečenica. agramatist(a) (grč. a-grammatos) onaj koji ne zna pisati, nenau čenjak. agrar (gr č . a groš, lat. ager njiva, polje) opšti izraz za pojmove koji obuhvataju poljoprivredu, zemlju, zemljišne odnose, zemljišne reforme, zakone ii dr.; Lasti pod agrar biti obuhvaćen odredbama zakona o agrarnoj reformi. agrarac (lat. agrarius) zemljoradnik; pristalica zemljoradni č ke politike.

agrarizam agrarizam (grč. agros, lat. ager njiva, polje) ekonomsko-politički pokret kome je cilj unapreñenje i zaštita poljoprivrede i poljoprivrednika od drugih grana proizvodnje (industrije i dr.). agrarije (lat. ager njiva, polje, agraria) pl. poljoprivredni proizvodi. agrarni (lat. agrarius) koji se ti če zemlje, zemljoradni čki, poljoprivredni; agrarna reforma reforma kojoj je zadatak da izmeni, iz socijalnih i nacionalnih obzira, srazmeru malih i velikih poseda parcelacijom ovih poslednjih, i da ukloni preostatke feudalnog zemljišnog ureñ enja, tj. da pomogne onima koji nemaju svoje zemlje da doñu do nje; agrarni zakoni zakoni kojima je cilj popravke društve-no-privrednog položaja zemljoradni čkog staleža. agrarni protekcionizam skup zakonskih i drugih mera koje država preduzima radi zaštite i razvijanja domaće poljoprivrede (kreditna politika, visoke carine ili zabrana uvoza poljoprivrednih proizvoda, garantovane cene itd.). agrafa (grč. agraphos nenapisan) 1. pl. teol. pojedine rečenice koje se navode kao božje reči, ali ih nema u kanonskim izvorima; takoñe: reči Hristove kojih nema ni kod jednog od četiri evanñelista, ali ih navode drugi apostoli i crkveni oci (npr. Djela apostolska XX, 35). agrafa (fr. agraffe) 2. kopč a, spojka (kao nakit). agrafija (grč. a- bez, grepho pišem) med. gubljenje sposobnosti pisanja, bolest koja se javlja usled izvesnih oboljenja mozga. agracijacija (nlat. aggratiatio) pomilovanje. agracijacio publika (lat. aggratiatio publi-sa) pomilovanje koje daje vladar o velikim državnim praznicima i proslavama, opšta amnestija. agreaža (fr. agreage) trg. posredničke, sen-zalska nagrada; up. kurtaža. agregat (lat. aggregatum skupina) kič. masa koja je nastala putem sjedinjavanje više jednovrsnih stvari, masa koja sadrži u sebi različne sastavne delove; mat. zbir, iznos; teh. dinamomašina i motor, genera-tor i motor. agregatno stanje fiz. stanje u kome se neko telo javlja, način spajanja i zbijanja delova po kome se tela dele na čvrsta, tečna i gasovita, a ponekad se pominje i tzv. četvrto agregatno stanje plaža. agregacija (lat. aggregatio) nagomilavanje, nakupljanje, zbijanje; pridruživanje, primanje u neko društvo; vanredna profe-sura. agregirati (lat. ad pri, grex stado, agregare) primiti u neko društvo, pridružiti; gomilati, nagomilati, zbiti, spojiti u jedno telo. agreže (fr. agršgš) vanredni profesor, pomo ć ni u č itelj na višoj školi.

agrobiologija agreman (fr. agrement pristanak) pristanak jedne države da primi izvesno lice za diplomatskog predstavnika druge neke države. agrergografija (grč. agrćs njiva, ergon delo, graphia pisanje) opisivanje poljoprivrednih sprava. agresivan (lat. aggressivus) nasrtljiv, nale-tljiv, kidisav, koji kidiše, sklon da napada, napadan. agresija (lat. aggressio) napad, napadanje, kidisanje; nasrtljivost; neizazvan napad u cilju pot č injavanja, osvajanja. agresini (lat. aggredi) pl. ned. neotrovne materije kojima bakterije, proizvodeći ih, savlañ uju otpornost organizma. agresor (lat. aggressor) nasrtljivac, napa-da č , napada č ka ili izaziva č ka strana. agrest (lat. agrestis divlji) sok isceñen od nezrelog grožña, upotrebljava se za sirće, limunadu i dr. agrestan (lat. ager njiva, polje, agrestis) seljački, seoski; poljski; fig. geački, grub, neuglañen, neobrazovan. agrestija (lat. agrestis poljski, seoski) seljaštvo, prostota; grubost, neugla ñe-nost, neobrazovanost. agrikultura (lat. agricultura) zemljoradnja, ratarstvo, zemljodelstvo. agrikulturni (lat. agricultura) koji se tiče zemljoradnje, poljoprivredni; agrikulturni sistem v. fiziokratski sistem; agri-kulturna hemija deo primenjene hemije koji se bavi hemijskim uslovima života korisnih biljaka (žitarice) i domaćih životinja; agrikulturna fizika fizika primenjena na zemljoradnju; agrikulturne države države u kojima su zemljoradnja i stočarstvo glavna privredne grana (supr. industrijske države). agriotimija (gr č . agrios divlji, thymos duše) divlještvo, divlječnost, divlja ćud; ludač ka sklonost ubistvu. agriofag (grč. agrios divlji, phagem jesti) divljak koji se hrani sirovim mesom životinja, naročito divlja či. Agripa (lat. Agrippa) l. rimske osobno ime; 2. ned. neprevilan poroñaj, kad dete dolazi ne svet najpre nogeme mesto glavom; teko-ñe: agripinski poroñaj. agripnija (grč. egrypnfe) ned. budnoća, nesenica, nespavanje. agripnokoma (grč. agrypnia, kome neprirodne pospenost) ned. nesanica praćena velikom željom za spavenjem. agro- (grč. agros, lat. ager) predmetak u složenicama se znečenjem: polje, poljski, poljo-. agrobiolog (grč. agros, polje, bi'os život, logos reč, govor) onaj koji se bavi prouča-venjem razvitka biljnog i životinjskog svete i mogućnostimv uprevljanja tim ra-zvitkom u poljoprivrede agrobiologija (grč.) grana biologije koja se bavi pitanjima razvitka biljnog i živo-

agrobotanika

10

adapter

tinjskog sveta i mogućnostima upravljanja tim razvitkom u zemljoradnji i stočarstvu. agrobotanika (grč. agr6s, botane trava) nauka koja proučava morfološke i fiziološke osobine kulturnih biljaka. agrogeologija (grč. agros, ge zemlja, logia nauka) deo geologije koji skuplja i podrobno obrañuje one delove geologije koji se tiču poljoprivrede. agroekologija (grč. agros polje, oikos kuća, dom, logos reč, govor) nauka o položaju, smeštaju poljoprivrednih površina. agrokemija v. agrohemija. agromaksimum (lat. agro, maximum) najveći, zakonima i uredbama dozvoljen, zemljišni posed. agroianija (grč. agros polje, mama pomama, ludilo) strasna ljubav prema zemljoradnji. agrometeorologija (grč. agros polje, meteorologfa) grana meteorologije koja se bavi pitanjima uticaja meteoroloških pojava na razvitak biljnog sveta. agrominimum (lat. agro, minimum) propisane mere koje sadrže osnovna znanja iz agronomije 1 i odreñenu tehničku opremljeno« , čija primena pretpostavlja donju granicu rentabilne produktivnosti. agronom (grč. agronomos) poljoprivredni stručnjak koji je završio studije na poljoprivrednom fakultetu ili njemu ravnoj poljoprivrednog školi. agronomija (grč. agronomia) nauka o obrañivanju zemlje, racionalna zemljoradnja. agropedologija (grč. agros, pedon zemlja, tle, logia nauka) nauka koja proučava fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta u vezi sa racionalnim podizanjem kulturnih biljaka. agrostemin (nlat. agrostemma) hen. alkaloid koji se nalazi u semenu kukolja. agrostografija (grč. agros polje, grapho pišem, opisujem) opisivanje trava. agrostologija (grč. agros, logfa nauka) nauka o travama. agrosfera (grč. agros, sphaira lopta) deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji. agrotehnika (grč. agros, techne veština) obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava (traktori, kombajni, veštačka ñubriva i dr.). agrofitotehnika (grč. agros, phyton biljka, techne veština) agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih biljaka. agrohemija (grč. agros, chćo lijem, sipam, chemeia), deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivanja zemljišta za ishranu kulturnih biljaka, kao i njihov razvoj. agrocenoze (grč. agros, koinćs zajednički) biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kra ć e vreme (npr. njive, livade, plantažne šume itd.).

agrumi (ital. agrumi, agro, kiseo) vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus (limuni, narandže, mandarine i dr.). ad (lat. ad) predl. k, ka, na, do, kod, pri, uz; do, oko, u; za; s obzirom na; prema, po (ad naturam prema prirodi); uz, pored, osim, povrh. Ad (grč. Hades) mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka; podzemni svet; fig. grob, smrt; Hades, Had. ada (tur. ada) rečno ili jezersko ostrvo. ad absurdum (lat. ad absurdum) do nesmisla, tj. voditi, dovesti do besmisla, apsurda. adagij(um) (lat. adagium) poslovica. adagiologija (lat. adagium poslovica, grč. logfa zbirka) zbirka poslovica; nauka o poslovicama. adañeto (ital. adagietto) muz. malo sporije; muzički komad koji treba izvoditi manje lagano; adadžeto. adañisimo (ital. adagissimo) .itz veoma lagano, što lakše; adadžisimo. adaño (ital. adagio) muz. blago, lagano, tiho; ozbiljno, dostojanstveno; muzički komad koji treba izvoditi blago i lagano; adadžo. adaño asai (ital. adagio assai) muz. veoma lagano; adaño di molto. ad akta (lat, ad acta) ostaviti predmet kao svršen u akta, u arhivu; neku stvar kao svršenu ili nepotrebnu odstraniš. adaktilija (grč. a- bez, daktylos prst) ned. nemanje svih prstiju na ruci ili nozi. adakcija (lat. adactio, adigere) upornost, prisiljavanje, primoravanje. Adam (hebr. adamah zemlja, čovek napravljen od zemlje) nit. po jevrejskom i hrišćanskom verovanju, prvi čovek, koga je Bog napravio od zemlje i udahnuo mu besmrtnu dušu. adamant (grč. adamas, adamantos) v. adamas. adamas (grč. adamas) kaljeno gvožñe, čelik; dijamant. adamelit (po planini Adamelo u Tirolu) šš. dubinska eruptivna stena, sastavljena od kremena, ortoklasa i plagioklasa; obično ga nazivaju i granit. adamiti pripadnici jedne starohrišćanske sekte čiji su članovi, muški i ženski, prisustvovali obredima potpuno goli. adamsit (po pronalazaču Amerikancu Rodže-ru Adamsitu) vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otrov. adaptator (lat. adaptator) onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim prilikama i potrebama, prila-goñavač, podešavač. adaptacija (lat. adaptatio) prilagoñavanje, prilagoñenje, prilagoñenost; podešavanje; primena; adapcija. adapter (lat. adaptare) ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkcijama (npr. televizora da bi primao više programa, radija da prima stereo-emisije i sl.).

adaptivan

11

adend
advokatura (lat. advocatura) pravobranilapggvo, pravozastupnipggvo, branilaš-tvo, braniteljski poziv i rad. advokatus dei (lat. advocatus dei) u rimokatoli čkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobija dokaze advokatusa dijaboli. advokatus diaboli (lat. advocatus diaboli) u rimokatoli čkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije, zvani č no odre ñ uje da istupa protiv opravdanost čina posvećenja; fig. osoba koja zastupa nepopularno gledište. advocirati (lat. advocare) baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti pravu; fig. zauzimati se za nekoga ili nešto. ad glorijai (lat. ad gloriam) na slavu. ad-datur (lat. addere dodati, addatur) neka se doda, dodaj, dometni. ad-de (lat. addere dodati, adde) med. dodaj! dometni! (na receptima). ad depozitum (lat. ad depositum) dati ili uzeti nešto na č uvanje, u pohranu. ad-dukcija (nlat. adductio dovoñenje) anat. privla č no kretanje miši ć a. ad egzemplum (lat. ad exemplum) na primer. adekvatan (lat. adaequatus) izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, podesan; adekvatan pojam log. onaj koji tačno izražava suštinu svoga predmeta; adek-vatno saznanje ono koje je u punoj saglasnosti sa suštinom saznatoga. adekvativ (lat. adaequare izjedna čiti) nepravilna funkcija komparativa prideva u konstrukcijama s „paležom poreñenja" imenice koja svojim leksi čkim značenjem ozna čava predmet koji ima najviši stupanj date osobine (npr. „A on ljuć i njegda guje ljute"). adekvacija (lat. adaequatio) izjednačenje, podešavanje, podešenost. ad ekstremum (lat. ad extremum) na kraju, konačno. adelopodi (grč. adelos prikriven, nejasan, PUS, podos noga) zool. životinje koje izgledaju kao da nemaju nogu, tj. u kojih su noge skrivene. adelfizam (grč. adelphos brat) bratstvo, zbratimljavanje, bratimstvo. adelfija (gr č. adelphos brat) zbratimlje-nost; bog. sraslost prašni čnih niti. adelfoktonija (grč. adelphos brat, adelphe sestra, Kteino ubijem) bratoubistvo ili sestroubistvo. ademcija (lat. ademptio, adimere) prav. oduzimanje, uklanjanje, uskra ćivanje. ademcio bonorum (lat. ademptio bonorum) prav. oduzimanje imanja. ademcio civitatis (lat. ademptio civitatis) prav. oduzimanje prava grañanstva, prote-rivanje iz grada. adenalgija (grč. aden žlezda, algos bol) med. bolest žlezda. adend (lat. addendus) mat. sabirak.

adaptivan (lat. adaptare) prilagodljiv. adaptivnost (lat. adaptare) sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost. adaptirati (lat. adaptare) prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preureñivati; primeniti, pri-menjivati. adapcija (lat. adaptio) v. adaptacija. ad arma! (lat. ad arma) k oružju! fig. na posao! a dato (lat. a dato) od dana pisanja, od danas, od sada. ad bene placitum (lat. ad bene placitum) prema dopadanju, prema naho ñ enju, po volji; eks bene placito. ad valorem (lat. ad valorem) prema vrednosti. advent (lat. adventus dolazak) predstojeći dolazak spasitelja; kod katolika: poslednje č etiri nedelje pred Boži ć. adventivan (vlat. adventivus) slučajan; sporedan, pridošao; bog. koji ne raste na svom pravom mestu, npr. adventivni koren onaj koji se razvija na samoj stabljici (bršljan, divlja jagoda i dr.). adventizam (lat. adventus dolazak) učenje i pokret adventista; v. adventisti. adventisti (lat. adventus dolazak) sledbeni-ci verske sekte koju je osnovao u Americi V. Miler, koji je proricao da ć e Hristos po drugi put doći 1843. god. Praznuju subotu, čitaju Sv. pismo i veruju da će Hristos po drugi put do ći čim njihova sekta preovlada. Ima ih i kod nas, naročito u Vojvodini, gde ih zovu subotaršča. adverb (lat. adverbium) gram. prilog. adverbijal (nlat. adverbiale) gram. priloška odredba, priloška oznaka (vremenska, mesna, na činska, uzro č na). adverbijalizacija (lat. adverbijum) lipti. prelaz reči iz neke gramatičke kategorije u kategoriju priloga (adverba); npr. dom: doma (kod kuć e); jutro: jutros i sl. adverbijalni (lat. adverbialis) gram. prilo-ški. ad verbum (lat. ad do, verbum reč) od reči do reči, doslovno. adverzarije (lat. adversaria) pl. knjige ili sveske u koje se privremeno unose graña i beleške koje će tek docnije biti sreñene ili obrañene. adverzativan (lat. adversativus) gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica; adverzativna rečenica suprotna rečenica, tj. nezavisna rečenica koja kazuje radnje koje su jedna drugoj suprotne, npr.: Ja govorim, ali on ne sluša. adversiv (lat. adversus) gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje. advokat (lat. advocatus onaj koji je dozvan u pomoć) pravozastupnik, pravobranilac, branitelj, odvetnik. advokatisati v. advocirati.

adenda

12

adipocera

adenda (lat. aññenda) pl. dodaci, prilozi, domeci. adenitis (grč. aden žlezda) med. zapaljenje žlezda. adeno- (grč. aden) predmetak u složenicama sa značenjem: žlezda, žlezdani. adenogeneza (grč. aden, genesis postanak) fiziol. postajanje, stvaranje žlezda. adenografija (grč. aden, graphfa opis) fitol. opisivanje žlezda. adenozan (grč. aden, nlat. adenosus) žlezdani, koji se tiče žlezda. adenoid (grč. aden, eidos vid, oblik) med. žlezdasti izraštaji. adenoidan (grč. aden, eidos vid, oblik) žlezdolik, žlezdast. adenologija (grč. aden, logfa nauka) fizial. nauka o žlezdama. adevom (grč. aden) ned. žlezdasti izraštaj koji se sastoji od epitelnih cev č ica i vezivnog tkiva. adenopatija (grč. aden, pathos bolest) med. bolest žlezdanog sistema. adenoskleroza (grč. aden, sklerćs tvrd) med. stvrdnjavanje, zakrečavanje limfnih sudova, prouzrokovano obično sifilisom. adenotomija (grč. aden, tome sečenje, rezanje) med. operativne odstranjivanje žlezdanih izraštaja, adenoida. adenoflegmon (grč. aden, phlego gorim) ned. prelaženje zapaljenja limfne žlezde na okolna tkiva. adeps (lat. adeps) mast, salo. adept (lat. adeptus, adipisci dostići, zadobiti, steći) onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku tajnu alhemije; vatren sledbenik, pristalica nekog učenja ili sekte. adesiv (lat. adessivus biti prisutan, biti tu) lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nekoga ili nečega ili da mu je blizu. adespoton (grč. adespoton) imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet (arap. 'adat, tur. adet) običaj, navika, tradicija; šerijatsko pravo, običajno pravo kod islamskih naroda. adefagija (grč. adephagfa) med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di (ital. a di) trg. istog dana (platiti menicu), tj. po viñenju; up. a vista. adiñar (tur. yadigar uspomena) skupocen ukras koji služi kao nakit; predmet bogato ukrašen; fig. vrlo lepa stvar ili osoba. adizonizam ned. vrsta tuberkuloznog oboljenja nadbubrežnih žlezda, praćena mrkim ili mrkocrnim prebojavanjem onih delova kože koji su izloženi svetlosnom ili mehaničkom nadražaju; obično smrtono-sna (nazvana po eng. lekaru Adisonu, koji ju je prvi opisao); Adisonova bolest, bron-zana bolest.

adija-aktinski (grč. a- ne, dia kroz, aktis, aktinos zrak) om. koji ima svojstvo da ne propušta aktiiske zrake. adijabata (grč. a- ne, diabaino prolazim) fiz. kriva linija koja prikazuje toplotni proces bez promene ukupne količine toplote. adijabatski procesi fiz. toplotni procesi pri kojima količina toplote u sistemu ostaje stalna (sažimanje i širenje gasova). adijabatičav v. adijabatan. adijabatnica v. adijabata. adijagnostičan (grč. adiagnostikos) med. koji se ne da (ili: ne može) razlikovati, raspoznati, utvrditi. adijantum (grč. adianton) bog. viline vlasi, gospina kosa. adijarea (grč. a- ne, diarheo protičem) med. nevršenje nužde, zatvorenost. adijaterman (grč. a- bez, dia kroz, thermafno zagrevam) fiz. koji ne propušta toplotne zrake; aterman. adijatetičan (grč. a- ne, dia kroz, tithemi mećem, stavim) med. koji nije sklon bolesti. adijafan (grč. a-diaphafno) neproziran, neprovidan. adijafon (grč. adiaphonos koji se ne slaže u glasu) muz. 1. instrumenat sa dirkama, sličan harmonici; 2. klavir koji umesto žica ima viljuške. adijafora (grč. ta adiaphora) pl. fil. stvari koje su sa etičkog gledišta beznačajne, tj. ni dobre ni rñave; stoici su učili: ima samo jedno dobro, vrlina, i samo jedno zlo, porok; sve ostalo — život, zdravlje, lepota, bogatstvo itd. — beznačajno je, adijafora. adijaforav (grč. a-diaphoros) ravnodušan, ni dobar ni rñav; indiferentan. adijaforija (grč. a-diaphorfa) ravnodušnost; up. indiferentizam. adijaforist(a) (grč. a-diaphoros) ravnodušan čovek, slobodni mislilac, slobodan duh; indiferentist. adikcija (lat. addictio) prav. dosućivanje, dodeljivanje. adinamija (grč. adynamia) med. nemoć, slabost, malaksalost, iznemoglost, klonulost; nesposobnost. adinamičan (grč. adynamikos) nemoćan, slab, iznemogao, klonuo; nesposoban. ad inferos (lat. ad inferos) kod mrtvih; u podzemnom svetu; fig. u miru. ad infinitum (lat. ad infinitum) u beskraj, u nedogled. adio! (ital. addio) zbogom, u zdravlju! adipoza (lat. adeps, adipis) fizial stvaranje masti u telu. adipozan (nlat. adiposus) mastan, pretio, gojazan. adipoznost (lat. adeps, adipis) fiziol. gojaz-nost, pretilost. adipocera (lat. adeps, adipis mast, sega vosak) hem. masni vosak, vosak od lešine.

adipsiJa

13

administrirati adjunkt (lat. adjunctus) pomoćnik; pomoćni službenik, mla ñi činovnik. adjunktura (nlat. adjunctura) pomoćno zvanje, pomoć no nadleštvo. adjunkcija (lat.' añjunctio) vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje. adjuracija (lat. adjuratio) zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje. adjustaža v. añustaža. adjutatorij(um) (nlat. adjutatorium) znat. ramena kost, ramenja č a. adjutor (lat. adjutor) pomo ć nik, pomaga č. adjutorij(um) (lat. adjutorium) pomoćno sredstvo, pomoć. adjutum (lat. adjutum) pomoć, potpora, dodatak. ad kalendas grekas (lat. ad calendas graecas o gr č kim kalendama) nikada, na kukove leto, kad na vrbi rodi grož ñ e. adkredulirati (nlat. adcredulare) odre ći pod zakletvom neki dug. adlatus (lat. ad-latus) pomo ćnik, mlañi činovnik; naročito činovnik ili oficir koji je dodeljen na službu nekom višem činovniku.ili oficiru. adlenimenti (lat. adlenimenta) ned. sredstva, lekovi za ublažavanje. adlerizam učenje austrijskog psihologa Al-freda Adlera (1870—1937) = indivi-dualna psihologija. ad libitum (nlat. ad libitum, lat. libitus prohtev) iuz. po volji, tj. svirati ili pevati; tako ñ e: znak da se instrumenti ili glasovi sa ovim dodatkom, u nekom muzi č kom komadu, mogu i izostaviti. ad literam (lat. ad litteram) doslovce, doslovno, bukvalno. ad majorem Dei glorijam (lat. ad maiorem Dei gloriam, skr. A. M. D. G.) deviza isusova č kog reda: za ve ć u slavu božju. adminacija (nlat. adminatio) prav. pretnja (kao simboli čna uvreda). adminikulator (lat. adminiculator) u katoli č koj crkvi: lice koje ima da se stara o udovicama, siro č adi i sl. adminikulum (lat. adminiculum) pomoćno sredstvo, pomagalo. administrativa (lat. administrare upravljati, nlat. administrativa) uprava, upravna vlast. administrativni (nlat. administrativus) u pravni, koji se tiče ili potiče od upravne vlasti, ustanove itd. administrator (lat. administrator) l. onaj koji upravlja, vodi neku ustanovu, upravljač; 2. onaj koji rukovodi kancelarijskim poslovima neke ustanove; 3. onaj koji obavlja materijalno poslovanje u redakciji č asopisa, novina i sl. administracija (lat. administratio) upravljanje, uprava; upravna vlast, vlada; činovništvo, službeništvo; opsluživanje. administrirati (lat. administrare) upravljati, rukovati; otpravljati poslove nekog

adipsija (grč. a- ne, bez, dipsa žeñ) ned. neosećanje že ñi. adipson (grč. a- ne, bez, dipsa že ñ) med. sredstvo za gašenje že ñi. adirati (lat. addere) sabrati, sabirati, dodati, zbrojiti, zbrajati. adirato (ital. adirato) kuz. srdito, ljutito, sa uzbuñenjem. a diritura (ital. a dirittura) trg. pravim putem, neposredno, najbližim putem, bez pretovarivanja, npr. poslati robu; a dri-tura. Adisonova bolest v. adizonizam. aditiv (lat. aditivus) u baskijskom, turskom i dr. jezicima: padež koji ozna čava kretanje prema nekome ili ne č emu. aditivan (mlat. additivus) koji ima da se doda. aditivi (lat. additivus) hen. supstance koje se u malim koli činama dodaju raznim proizvodima radi poboljšanja njihova kvaliteta. aditon (grč. adyton) ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u koji je samo sveštenik smeo stupiti. adicija (lat. additio) dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje. adicionalan (klat. additionalis) naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zakon novi, dopunski zakon. adicirati (ad-dicere) prav priznati, dosuditi, dodeliti. adjektiv (lat. adjectivum) gram. pridev. adjektivacija v. adjektivizacija. adjektivizacija (lat. adjectivum) lingv. popridevljavanje, pretvaranje drugih reči u kategoriju pridevskih reči (kamen — kamenit, glava — glavati sl.). adjektivni (nlat. adjectivus) gran. pridevni, pridevski. adjekcija (lat. adjectio) pridevanje, prila-ganje; prav. povećanje, dodatak ponuñeno] sumi novca. adjuvans (lat. adjuvans) farm. pomoćno sredstvo, sporedni lek čije je dejstvo slabije. adjuvant (lat. adjuvans) pomoćnik, pomagač; pomoćni učitelj. adjuvancije (lat. adjuvantia) pl. farm. v. adjuvans. adjudikatar (nlat. adjudicatarius) prav. kupac na javnoj prodaji; onaj na kome ostaje nadmetanjem, dražbom prodavana stvar, najbolji ponuñač. adjudikativan (nlat. adjudicativus) dosudan, kojim se dosuñuje. adjudikacija (lat. adjudicatio) prav. sudsko priznanje, dosuñivanje, dosuda. adjudicirati (lat. adjudicare) dosuditi, dosuñivati, odobriti. adjument (lat. adjumentum) pomoć no sredstvo, pomoć. adjungirati (lat. adjungere) pridodati, dodeliti na rad, dati nekome nekoga za pomoćnika i budu ć eg naslednika.

admiral

14

adrenalin adnotacija (lat. adnotatio) zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija. adnotirati (lat. adnotare) pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju. ad okulos (lat. ad oculos se. demonstrare), jasno prikazati, o čigledno prikazati. adolescent (lat. adolescens) mladić; fig. žutokljunac. adolescencija (lat. adolescentia) mladost, mladi ćko doba, mladi ćstvo; mladež, mladi ći, omladina. Adonaj (hebr. Adonai moj gospodin) naziv kojim su Jevreji, vrativši se iz vavilon-skog ropstva, označavali svog boga Jahvea, č ije je ime bilo zabranjeno izgovarati. adonizacija (nlat. adonisatio) nameštanje, doterivanje, ki ćenje. adonijski stih (lat. versus adonius) poet. anti č ki stih koji se sastoji^iz daktila i troheja ili spondeja: U U—U. Adonis (grč. Adonis) kit. legendarno lep mladić, o čiju su se ljubav otimale boginje Afrodita i Persefona; simbol lepote i proleća; zool. vrsta lepog plavog leptira (Polyomatus Adonis); vot. gorocvet. adoptant (lat. adoptans) podsvojilac, usvoji-lac; adoptator. adoptat (lat. adoptatus) usvojene dete, podsvoj če, podsvojak, posinak. adoptator (lat. adoptator) v. adoptaat. adoptacija (lat. adoptatio) v. adopcija. adoptivan (lat. adoptivus) uzet pod svoje, usvojen, podsvojen, usinjen. adoptirati (lat. adoptare) uzeti pod svoje, usvojiti, podsvojiti; priznati za svoje, prisvojiti. adopcija (lat. adoptio) uzimanje pod svoje, usvojenje, podsvajanje, usinovljenje. adorapija (lat. adoratio) obožavanje, veliko pophtovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgrani č na ljubav. ad perpetuam memorijam (lat. ad perpetuam memoriam) za večnu uspomenu, za večno sećanje (npr. doga ñaj, stvar). ad primam materijam (lat. ad primam materiam) u prvobitno stanje (vratiti). adrapovac (grč. andrapodon, nem. Haderlump odrpanac) 1. rñavo odeven, pocepan, odrpan čovek, odrpanac; 2. propalica, skitnica, probisvet; 3. fig. onaj koji je male vrednosti, neugledan; 4. obešenjak, oka-č enjak (za dete). ad ratifikandum (nlat. ad ratificandum) za potvrñivanje, što treba (ili: ima) da se potvrdi (ili: odobri). ad rem (lat. ad rem) prema stvari, što odgovara stvari (a ne ličnosti); prili čno, zgodno, korisno, uputno, upotrebljivo. adrenalin (lat. ad u, gep bubreg) med. supstan-ca (ili: tvar) koju nadbubrežna žlezda luči neposredno u krv; upotrebljava se za smenjivanje krvnog pritiska, kod slabosti srca, bronhijalne astme, morske bolesti itd.; epinefrin, epirenon, suprarenin.

nadleštva, neke ustanove; voditi posao za račun nekoga drugog; opsluživati (parohiju, eparhiju). admiral (arap. amfr al-bahr, fr. amiral), najviši čin u ratnoj mornarici; zool. leptir (Vanessa atalanta). admiralitet (nem. Admiralitat) pomorske vlast; vrhovna komanda pomorske vojne sile; svi admirali jedne pomorske vojne sile. admiralštab (nem. Admiralstab) u nekim državama naziv za generalštab ratne mornarice. admirativ (lat. admirari diviti se, čuditi se) JŠIGV . 1. vrsta na č ina u albanskom jeziku koji označava čuñenje povodom neočekivanog dogañaja; 2. upotreba prideva s leksi č kim znač enjem najvišeg stupnja svojstva u obliku pozitiva u uzvičnim re č enicama; npr.: divna stvar. admirativan (lat. admirari diviti se) koji pokazuje, izražava ili izaziva divljenje, čuñenje, obožavanje. admiracija (lat. admiratio) divljenje; čuñenje. admisibilan (nlat. admissibilis) primljiv; prihvatljiv. admisibilitet (nlat. admissibilitas) pri-mljivost, prihvatljivost. admisija (lat. admissio) primanje, prijem. admodijator (lat. admodiator) onaj koji daje zemlju pod zakup, iznajmilac. admodijacija (nlat. admodiato) davanje zemlje u zakup. admonitivan (lat. admonitivus) koji opominje, ukoran. admonicija (lat. admonitio) opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti. adnañ (mañ. hadnagy) poručnik graničarske vojske; žandar. adnakolka (rus. odnokblka) dvokolice, čeze; bolni čke dvokolice za prenos ranjenika u ruskoj vojsci. adneks v. aneks. adneksi (lat. adnexa) pl. ked. privesci mate-rice, tj. jajnici i jajovodi. adneksija (lat. adnexio) pripojenje. adneksitis (lat. adnectere svezati, spojiti) med. zapaljenje adneksa, tj. jajovoda i jaj-nika. adnominalan (lat. ad ka, nomen ime) lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ad normam (lat. ad normarn) prema propisu, po pravilu. ad notam (lat. ad notam) uzeti ad notam zabeležiti, zapamtiti, primiti k znanju. adnotanda (lat. adnotanda) pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, zna čajne stvari. adnotata (lat. adnotata) pl. zabeleške, primedbe, napomene. adnotator (lat. adnotator) beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač.

adresa

15

adutirati

adresa (fr. adresse) l. natpis na pismu i dr. koji tačno kazuje mesto stanovanja i ime onoga kome se pismo upućuje; 2. pismena predstavka, molba skupštine vladaru; svečana čestitke jednog udruženja ili kolegijuma slavljeniku; adresa po potrebi ban*, pozivaše izvesnog lica da akceptira ili isplati menicu za slučaj neakcepti-ranja ili neisplate menice. adresant (fr. adresser) lice ili telo koje upućuje ili preporučuje, pisac pisma, predstavke, molbe i sl.; baik. menični potpisnik koji upućuje poziv izvesnom licu da akceptira ili isplati menicu. adresar (fr. adresser) spisak lica sa naznačenjem mesta i ulice gde stanuju; knjiga sa spiskom stanovnika jednog mesta (po zanimanjima, ulicama i dr.). adresat (fr. adresser) lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na menici kome se sopstvenik menice treba da obrati u slučaju da je primalac (trasat) ne plati. adresirati (fr. adresser) v. adresovati. adresovati (fr. adresser) označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili ustanove kojima se pismo ili pošiljka upućuje, napisati adresu. adresografi (fr. adresse, grč. grapho pišem) mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkama. ad referendum (lat. ad referendum) na izveštaj, na mišljenje. Adrijatik Jadransko more. a dritura (ital. a drittura) trg. v. a diritura. adrogacija (lat. adrogatio) prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punoletan, adrogirati (lat. adrogare) prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, posinovljavati; up. adoptirati. adskriptor (lat. adscriptor) sapotpisnik. adskripcija (lat. adscriptio) pripisivanje; pismeni dodatak. adsorbensi (lat. adsorbens) hemijske sup-stance (koštani ugalj, isitnjen kaolin i dr.) koje imaju svojstvo da na svojoj površini fizički vežu mnogobrojna hemijska jedinjenja, koja se kasnije pogodnim hem. rastvorom mogu skinuti. adsorbent (lat. ad-sorbere) hen. sredstvo koje upija gasove. adsorbirati v. adsorbovati. adsorpcija (lat. adsorptio) f„3. zadržavanje gasova, para ili tečnosti na čvrstoj površini, usled privlačnih veza sa površinom. adstant (lat. adstans) pomoćnik, pomoćni učitelj. adstipulacija (lat. adstipulatio) bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost. adstrat (lat. ad, substratum podložen, podstrt) lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili dijaleka-ta, ili uticaj jednoga jezika na drugi,

susedni; ili elementi dve jezičke grupe koje istovremeno žive na jednom području te utiču jedna na drugu, ali nijedna od njih ne preovlañuje; ponekad, osobito u romanskoj lingvistici, sinonim za super-strat. adstrikcija (lat. adstrictio) med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane. adstringens (lat. adstringens) ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povreñene kože. adstringentan (lat. adstringens) stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara. adstringirati (lat. adstringere) stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti. aduktor (lat. adductor) znat. mišić koji vrši pokrete primicanja, privlačenja. adukcija (lat. adductio) znat. primicanje, privlačenje (mišića). adular (po Aduli, masivu u Alpima) min. mineral, vrsta ortoklasa (v.). adult (lat. adolescere odrasti, adultus) odrastao, spolno zreo čovek i svako živo biće uopšte. adultan (lat. adultus) odrastao, stasao; punoletan; spolno zreo. adulter (lat. adulter) preljubnik, preljubo-činac. adultera (lat. adultera) preljubnica. adulteracija (lat. adulteratio) falsifiko-vanje, krivotvorena, patvorenje (naročito novca). adulterij(um) (lat. adulterium) prav. brakolomstvo, preljuba. adultna pedagogija (lat. adultus odrastao) grana pedagogije koja se bavi obrazovanjem odraslih. ad ultra (lat. ad ultra) do kraja, do krajnih granica, potpuno. adulturizam (lat. adultus odrastao) skup tendencija u dece da se prikazuju odrasli-jim nego što u stvari jesu. adumbracija (lat. adumbratio) rad u glavnim potezima, nacrt, skica. ad unum (lat. ad unum) svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg. adurens (lat. adurens) med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum. adurencije (lat. adurentia) pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje. adusirati (fr. adoucir) sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati; omekšati, postati KOBNI jim; SJŠK. razblažiti boje. adut (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; najjače sredstvo, najjači razlog. adutirati (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu druge boje i time je odneti; izadutirati se izbaciti u igri sve adute, ostati bez aduta; fig. izgubiti, potrošiti sve, ostati bez sredstava; is-crpsti sva sredstva, sve najjače razloge.

aducirati

16

aeroelektrava aeracija (lat. aeratio) proizvoñenje vazduha; snabdevanje svežim vazduhom; izlaganje hemijskom dejstvu iz vazduha. aerenhim (grč. aeg vazduh, ep u, chyma tečnost, sok) bog. ćelijsko tkivo sa velikim, vazduhom napunjenim, meñućelijskim prostorima, naro čito kod vodenih biljaka. aerizirati (grč. aeg, fr. aeriser) pretvoriti, pretvarati u vazduh, gas, plin. aerifikacija (nlat. aerificatio) punjenje vazduhom; hen. pretvaranje u vazduh, gas, plin. aeriforman (nlat. aeriformis) vazdušast. aeričan (lat. aeg, grč. aeg) vazdušni; vazdušast. aero- (grč. aeg, lat. aeg) predmetak u složenicama sa zna č enjem: vazduh, vazdušni, koji je u vezi sa vazduhom. aeroautomobil (grč. aeg, autos sam, lat. tobilis pokretan) automobil koji može i leteti; ua. aerauto. aerobat (grč. aeg, baino idem) igrač u vazduhu, igrač na konopcu; koji ide po vazduhu; mudrijaš. aerobe (grč. aeg, bios život) zool. v. aerobnk. aerobije (grč. aeg bios) pl. biol. v. aerobni. aerobionti (grč. aeg, bios) pl. zool. v. aerobni. aerobni (grč. aeg, bios) biol. kome je za život potreban kiseonik; aerobne bakterije (aerobije) bakterije truljenje koje mogu da se razvijaju samo kada imaju na raspolaganju slobodnog kiseonika iz vazduha ili iz vode, supr. anaerobni. aerobomba (grč. aeg, bombos dubok, potmuo zvuk) voj. vazdušna, avionska bomba. aerobus (grč. aeg, lat. omnibus svima) aeroplan za prevoz putnika. asrogen (grč. aeg, gennao stvaram, proizvodim) koji se stvara pomo ć u vazduha, koji dolazi od vazduha; aerogena tuberkuloza infekcija koja nastaje unošenjem u pluća tuberkuloznog bacila sa udahnutim vazduhom. aerograf (gr č. aeg, grapho pišem) sprava koja se upotrebljava pri povezivanju knjiga za prskanje boje na obreze knjiga. asrografija (grč. aeg, grapho), opisivanje vazduha. aerodin (grč. aeg, dynamis sila) avij. vazduhoplov teži od vazduha, koji se održava u letu uglavnom pomoću aerodinami čkih reakcija. aerodinamika (grč. aeg, dynamis sila) fiz. nauka o zakonima kretanja gasovitih tela. aerodinamičan (gr č . aeg, dynamis sila, snaga) podešen za lakše savlañivanje vazduha. aerodrom (grč. aeg, dromos putanja) mesto gde stoje, odakle polaze i gde se spuštaju avioni i vazdušne la ñ e. aeroduktor (nlat. aeroductor) med. instrumenat kojim se, pri poroñajima, dovodi vazduh. aeroelektrana (grč. aeg, elektrana) električna centrala sa poganom na vetar.

aducirati (lat. ad k, ka, ducere voditi) primicati, privlačiti. adhezivan (nlat. adhaesivus) prionljiv, koji prijanja; koji spaja, spojki. adhezija (lat. adhaesio) prijanjanje, privlačnost; fiz. sila kojom se privlače molekuli raznih tela (suprotno: kohezija); prav. vezivanje jednog privatnopravnog dela uz neko krivično delo; alat. bolesna sraslost delova tela, sraslica. adhezioni postupak prav. mešoviti ili pri-družni postupak kod koga se uz neko krivi čno delo vezuje i jedan privatno-pravni gra ñanski predmet; v. athezija. • adherevt (lat. adhaerens) pristalica, pri-vrženik, pripadnik; učesnik. adherencija (nlat. adhaerentia) prijanjanje; srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privrženost. adherirati (lat. adhaerere) prionuti, pri-janjati; biti prilepljiv; nadovezivati se, graničiti se; održati se, biti uz; odobra-vati, pristajati uz neko mišljenje. adhibenda (lat. adhibere, adhibenda) pl. pomo ć na sredstva; prilozi uz spise. adhibicija (lat. adhibitio) primena, upotreba, korišćenje; prizivanje, privo ñ enje. ad hok (lat. ad pos) samo za sada, samo za ovaj slučaj, samo za ovu priliku, samo za ovu svrhu, samo za ovu zgodu. ad hominem (lat. ad hominem) ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentum ad hominem. ad honorem (lat. ad honorem) u č ast, iz počasti. adhuk sub judide lis est (lat. adhuc sub judice lis est) prav. stvar je još pred sudom, spor još nije rešen. adcitat (nlat. adcitatus) prav. pozvani na suñenje, parnicu. adcitacija (nlat. adcitatio) prav. prizivanje, pozivanje na parnicu. aćustaža (lat. adjustare) tehi. doterivanje, udešavanje izrañenih delova za neku mašinu ili instrumenat radi uglobljavanja. añustirati (lat. adjustare) doterati, doteri-vati, namestiti, udesiti; obično: añustirati se. añutant (lat. adjutans) pomo ć nik; mla ñi oficir dodeljen na službu višem oficiru, pratilac višeg oficira. aćutantura (nlat. adjutantura) zvanje, služba i kancelarija añutanta. aed (grč. aoid6s) peva č i pesnik slobode u herojekom periodu starih Grka. aer (grč. aeg vazduh, lat. aeg) vazduh; u pravoslavno] crkvi: „vozduh" (pokrivač kojim se pokrivaju putir i diskos). aerat (nlat. aeratum) hen. voda u kojoj ima ugljične kiseline. aerauto (gr č . aeg vazduh, auto sam, samo) mali avion s krilima koja se mogu sklopiti ili uvući i tako se vazduhoplov pretvara u vozilo (automobil); up. aeroau-tomobil.

aeg. emballo ubacim) stvaranje gasnih. zagrejavanje letilica itd. v. koji krstari) sprava za plovljenje vazduhom teža od vazduha. aerootitis (grč. zbor. aeg. kartograf. kamen koji pada iz vazduha. aeg. aerotonometar (grč. aerolit (grč. aeg. avion za prevoz putnika na kraćim r asto janjima. aerometar (grč. prema mestima najveće (pozitivna aerotaksija) ili najmanje (negativna aerotaksija) sadržine kiseonika. aeg. aeg. v. aeroport (grč. aeg. eng. manteia proricanje) proricanje po pojavama u vazduhu. aeg. govor) onaj koji se bavi aerologijom.aeroembolija 17 aerotonometar aeroembolija (grč. izgaranje. nauka o merenju gustine i pritiska vazduha. aerosoli (grč. uvo) ned. Magnes.). naročito vazduha. oblikujem) vepggački materijal kojim se prekriva rana da bi se sprečila infekcija. aeg. medicina) grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje nastaju kao posledica letenja avionima i raketama. eksploatacijom i istraživanjima). aerotaksi (grč. solvere rastaviti) čvrste ili tečne čestice koje lebde u vazduhu. uznemiravanje i demoralizovanja grañanskog stanovništva. oboljenje srednjeg uva koje nastaje pri ve ć im i brzim promenama atmosferskog pritiska (uzletanje ili sletanje avionom. maglovit. aerokarpija (grč. aeg. aeg. onaj koji se vozi vazdušnom lañom. istemi) nauka o ravnoteži gasova. aeroterorizam (grč. mechanike) fiz. eng.) aparat za izradu topografskih karata na osnovu fotografija snimljenih iz vazduha. aeg. asroklinoskop (grč. skupština) javna priredba na aerodromu sa izvoñenjem vazduhoplovnih veština. zoon životinja) zool. asronavigacija (grč. convoi pratnja) grupa aviona koji prate neki vazdušni transport u cilju njegove zaštite. aeroskop (grč. 2 Leksikon aeronautika (grč. užas) bombardovanje iz vazduha gradova i naselja u cilju zastrašivanja. aeg. skopeo gledam) pregled (ili: ispitivanje) vazduha. aeg. aeromantija (grč. aerokartograf (grč. aerostat (grč. pausis) slojevi atmosfe-re iznad 25 km gde je vazduh toliko razre-ñ en da ne može podržati let aviona. npr. aerostatio) veština dizanja balona i upravljanja njima.). aeg. plinskih mehurića u tkivima i krvi usled izlaganja organizma sniženom pritisku koji vlada na većim visinama. aeroidan (grč. plasso obrazujem. lečenje udisanjem veštački zgusnutog ili razreñenog vazduha. aeg. aeg. portus luka) vazduš-na luka. nautikos brodski. aerozoe (grč. therapefa lečenje) med. aeroterapija (grč. aeroza (grč. vazduhoplovstvo. aeromshanika (grč. aeg. metrfa) merenje vazduha. taxis ureñenje) zool. aerosoli. metron mera) sprava za merenje napona krvnih sudova. asroklub (grč. fr. terme toplota. lithos kamen) meteor. aeg. aeg. aeg. aerologija (grč. aerostacija (nlat.). stručnjak u aerolo-giji. aerotaksija (grč. bakterija u vodi. naus brod. dynamis sila) nauka koja proučava probleme toplote kod letenja pri velikim (nadzvučnim) brzinama (trenje. aerotehnika (grč. karpos plod) v. aeroskopija (grč. aerobije. meteorski kamen. aeromagnetometrija (grč. aerometrija (grč. aerotermodinamika (grč. aeg. aeroplan (grč. aeg. nautikćs) nauka o vazduhoplovstvu. lat. taxis ureñenje) vazdušni taksi. aeg. aeg vazduh. us. meeting. aeromiting (grč. aerolog (grč. vazduholik. club) društvo za unapreñivanje i popularisanje avija-cije. navigatio) plovidba po vazduhu. aeg. aeg. . koji stoji. gde se onda ti aerotaksički mikroorganizmi skupljaju. razvijanje vazduha u telu. aeroplan. aeroeides) koji ima vid vazduha. veština upravljanja avionom odreñenom maršrutom. Ićgos reč. metron mera) otkrivanje ruda iz vazduha (avionom. aeg. aerokar (od grč. skopeo gledam) sprava za merenje vazdušnih strujanja. aeg. koja se drži potiskom. aeg. pomorski) vazduhoplovac. aeroplast (grč. veliki aerodrom. kretanje organizama koji se slobodno kreću. pneumatika. nauka o atmosferi i njenom ispitivanju. statćs stajaći. tćnos napon. aeg. helikopterom i dr. klinein naginjati. aerozoli v. terror strah. lat. vazduhoplovstvo. aeronaut (grč. aerokonvoj (grč. skok padobranom itd. metron mera) sprava za merenje gustine i pritiska vazduha. aeg. aeg. aeg) ned. nauka o zakonima kretanja i ravnoteže vazdu-šastih tela. aerostatika (grč. techne veština) grupa srodnih naučnih disciplina koje se bave razvojem letelica (konstrukcijom. u vidu magle ili dima. lat. lat. avion. eng. naus. od istemi postavim. sag) vrsta vozila (konstruisanog u SAD) koje se može kretati i po vazduhu i po zemlji. logia nauka) nauka o vazduhu i njegovim svojstvima. geokarpija. aeg. aeg. aeropauza (grč. stanem) sprava za letenje lakša od vazduha. planos koji luta. skopeo gledam) aparat za merenje količine prašine u vazduhu. čvorište vazdušnih linija. aeg. aeg. lat. aeromedicina (grč.

na utočište u nekoj stranoj državi. pomo ću koga se ljudski glas može prenositi i čuti na 6—9 km. koji je imao dve karakteristične odlike: 1. ajustage) odreñivanje (ili: udešavanje) propisne težine novca. deo-nicama i sl. aerotunel (grč. ažija (fr. zygon jaram) neženjenost. tzv. hartijama od vrednosti. azgin (tur. phagem jesti) med. aeg. inače. višak. ajour) šupljikati. phytcn biljka) bog. a-. celokupan rad oko izrade karata i planova na osnovu snimaka terena iz vazduha. phobeo bojim se. aeg. aeg. doterivanje. geofite). aerofilatelija (grč. lat. berzanske zelenap!enje. aerofoni instrumenti (grč. phos svetlost. aerofobija (grč. azbestoza (gr č. azil (grč. asylum ignorantie utočište neznanja) fil. preterano kitnjast govornik. azgm besan) 1. 2. aerofotografija (grč. besan (obično o konju). neudatost.. agioter) špekulisati hartijama od vrednosti. igranje na berzi. azeličai. azelia) neljubomornost. Asianus) stanovnik Azije. „Volju božiju izvoditi kao uzrok ne znači ništa drugo nego bežati u azilum ignorancije" (Spinoza). phoneo zvučim) instru-ment. razlika izmeñu nominalne i kursne vrednosti. aerofite (grč. aeroturbina (grč. aeg. ažiotirati (fr. aeg. npr. aerofon (grč. pokreti biljaka prema mestima gde ima najviše (pozitivni aerotropizam) ili manje (negativni aerotropizam) vazduha. ala. aeg. tćpos mesto. ret. a-sylos neopljačkan. aerofagija (grč.aerotopografija 18 azilum ignorancije aerotopografija (grč. lat. profesionalni igrač na berzi. trgovanje novcem. a jour) tačan i brz u poslu. aeg. jedna vrsta nesagorljivog minerala. nameštanje. magneziju-mov silikat. aerotropizam (grč. bujan. i 2. azbest (gr č. zavese u pozorištima i dr. aerofilter (grč. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama. duvački instrumenti. phos svetlost. akcije. oboljenje koje se javlja naročito kod neuropata i histeričnih osoba. . „stil iseckanih rečenica" sa jakim ritmičkim naglagpavanjem. trćpos obrt. pun života. aeg. ažiotaža (fr. izbegavanje vazduha. visokoparnost (bombastičnost) i preteranu kitnjastost. ažioter (fr. silovit. aerofor (grč. v. aeg. ažurirati (fr. dom za smeštaj i izdržavanje sirotinje. Tunnel) naročito napravljen hodnik u kojem se ispituju avioni i avionski modeli. utočište. baviti se ažiotažom. naročito zemljišta (terena). pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscrpe te ne može više da mu posluži. igrati na berzi. nem. vojnih begunaca i sl. služi kao rñav toplonoša. račun o dobitku odnosno gubitku pri promeni jedne vrste novca. veća vrednost jedne vrste novca. azilum ignorancije (lat. aeg. obaviti posao na vreme. pravac) bog. ažuran (fr. odnosno kiseonika. Takvi su pojmovi npr. osion. pa i kod tuberkuloznih. čudovište. sloboda. grapho pišem) perspektivno snimanje raznih objekata. a-. biljke koje rastu sasvim u vazduhu (supr. gutanje vazduha. pomeranje. azelija (grč. doplata. filatelija. ažur (fr. aeg. agioteur) lice koje se profesionalno bavi špekulacijom hartijama od vrednosti. turbo vrtlog) sprava za pretvaranje energije vetrova u električnu energiju. vrsta profesionalne bolesti koja se javlja u radnika koji su dugo vremena udisali azbestnu prašinu. ažio-kovto (fr. plašim se) strah od vazduha. agio) trg. agiotage) špekulacija. neman. praviti šupljike. za izolaciju. aeg. 2. aeg. metafizičke. aždaja (tur. od njegovog konca izrañuju se tkanine za odela vatrogasaca. agio-conto) trg. metrfa merenje) 1. pravo azila u meñunarodnom pravu: pravo političkih krivaca. aerofotogrametrija (grč. syle pljačka hrama) sigurno sklonište. pr.) skupljanje samo onih maraka koje se upotrebljavaju u vazdušnom saobraćaju. gramma slovo. aeg. stvoren u maloazijskoj Joniji. Azijat (lat. nezauzetost. jedne deonice. onaj koji svršava povereni mu posao na vreme. ejderha) zmaj. entelehija i mnogi drugi. plahovit čovek. kao i pod vodom. flotta) „vazdušna flota". ajour) šupljika (na ženskom ruč-nom radu). ažistaža (fr. iz vazduha (aviona) fotografskim putem. bombastičan. Aeroflot (grč. phone glas) kuz. nezavidljivost. takoñe: epifite. gra-pho pišem) najnoviji metod u geodeziji: izrada geodetskih planova i karata pomo ću snimaka iz vazduha. udešavanje mere. . aeg. asbestos neugasan) med. koji je pronašao Edison. životna sila. antički besednički stil. phoros koji nosi) donosač vazduha. azijanizam ret. neprikosnoveno mesto na kome progonjeni nalaze uto čište. neprikosno-ven. Asia. ital. filtrum) filter u obliku rezervoara napunjenog šljakom kroz koji se propušta voda u cilju aera-cije. sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom ili zagušljivom vazduhu. končastog sastava. hartije od vrednosti i sl.: bog. naziv sovjetske vazduhoplovne kompanije. pribežište. asbestos neugasan) mm.. od nominalne vrednosti. hartija od vrednosti i sl. azigija (grč.

azotos. Eis led. azotos. neradnik. malaksavanje. egiologija.) vrsta plave boje. aygir) pastuv. aKademia. posle Ahilove smrti uzalud je želeo da dobije njegovo oružje. koji se tiče akademije.19 azima (grč. najstariji period Zemljine kore. krut. 3. Ayse živa) muslimansko žensko ime. znak Es. gfgnomai nestajem. a-zoon. azoospermija (grč. periodos) geol. 1. zb<zg toga. bez unošenja samostal-nih ličnih osećanja i shvatanja. ajsberg (nem. akademik. ajnakter (nem. zadužbina. dobro. potpuni nedostatak muških oplodnih ćelija (spermatozoida) u izbačenom semenu. uplitanje. metron) aparat pomoću koga se utvrñuje koliko neka zemlja oranica sadrži u sebi amonijaka. a ostali je deo pod vodom). kada je osnovana Nemačka socijalistička radnička partija. hazir ola) spremajte se. stoka. ajman. azurit (fr. hayirli) srećan. više-manje. einlegen staviti) štamp. akademija (grč. zyme kvasac. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne tačke podnevna. a. ajdamak (tur. a-. umetanje jednog muzičkog odeljka u drugi. akademska rasprava strogo naučna raspra- .) v. azzurro) l.067. uložak) muz. Axademeia) u likovnim umetnostima: pravac kod koga je težište u tome da se strogo pridržava tradicionalnih (antičkih) umetničkih oblika i pravila. ajvar (tur. obrazovan na visokoj školi. naziv za najvišu naučnu i umetničku ustanovu. te je. ein jedan. gde su akademski držali kongres 1869. azotemija (grč. 2.) draga. eins jedan) v. plava boja neba. kiselo testo) jevrejski pashalni beskvasni hleb. ajluk (tur. vrt u blizini Atine gde je Platon poučavao u svojoj filozofiji. akademičar (grč. usiljen. poludeo i ubio se od žalosti. v. ropsko podražavanje antičkih uzora. pl. aKademia od osobnog imena AKademos. logia nauka) v.bez. azurala (arap. a-zoon. ajskastn (nem. skitnica. Ajas (grč. dynamis snaga. aKademikćs) član odgovarajućeg udruženja za unapreñenje nauke i umetnosti (akademije).bez. air (tur. ogrlina. gotov.) grupa veštačkih boja koja sadrži jednu azo-grupu vezanu za aromatični ugl>ovodonik. akademik (grč. akademizam (grč. dobar. budite pripravni. velikoj školi (univerzitetu). Platonova škola.) v. ajam (tur. ovaj čovek je bio sopstvenik vrta o kojem je reč pod 1)1. zoo živim. hayir) sreća. »sena ljubimica Muhamedova. azoik (grč. akademija. lat. azo-bojs (gr č. ždrebac. na noge! azurii (arap. ajgir (tur. azotos. Aias) kit. koji nije u stanju da održava život) hem. bitanga. azoodinamija (grč. azoogenija (grč. nastavak ites) tin. ajmana (tur. haydamak) batina. rañam se) nauka o stvaranju anorganskoga. motka. korist. marva. aitfa uzrok. ajnleger (nem. hemijski element. azur. najveći i posle Ahila najhrabriji grčki junak pod Trojom. Ajša (tur. ime dobio u čast Alberta Ajnštajna (1879 —1955). a-. koji pripada akademiji. radnik koji stavlja hartiju u štamparsku mašinu. hazir) 2. dušik. deo mašine za štampanje koji služi za stavljanje hartije. nebesko plavetnilo. dakle. akademac popularan naziv za pitomce Vojne akademije (nekada u Srbiji).zoon. znak N. Einsatz umetak. gotovan. oyum prorez) deo ama koji se stavlja konju na vrat. rednog broja 7. aitiologija (grč. azotometar (grč. nedostatak snage za život. sila) med. sperma seme) med. plata. ua. atomska masa 254. slojevi bez organskih ostataka. visoka škola za nauku ili umetnost. akademski (grč. urem mokriti) med. ajnzac (nem. trovalentan. nazva-ni po gradu Eisenachu u Tiringiji. 3. prisustvo velike količine jedinjenja azo-ta u mokra ći. ili organskoga iz anorganskog. tur. akademičar. kralja salaminskog. naima krv) med. jedan od glavnih sastojaka vazduha (4/5). aKademikćs) v. ajnc (nem.. azur (fr. Lavoazijeov naziv za nitrogen. azojski period (grč. 5. 2. ajnštajnij(um). čestit. 2. koji se ti če ove. airli (tur. vent-en. a. dobrotvorne ustanova. svečana priredbe u slavu nekog značajnog dogañaja ili neke ličnosti. ljubavnica. umnožavanje azotnih jedinjenja u krvi. azuran. praznik beskvasnog hleba. pripravan. a. grč. azur (tur. ajvan (tur. fig. Eisberg) ledeni breg. azoturija (grč. ajzenaši pristalice Karla Marksa. as-samt strana) astr. plavetnilo. hajvan. domaća životinja. radnik koji stavlja drvo pod testeru. actus čin) pozorišni komad u jednom činu. ital. aKademikos) koji pripada visokoj. redni broj 99. 4. ajkuva (tur. plav mineral. zoon život) kol. azur. karbonat bakra. aylik) dohodak. jedan od glavnih uzroka nesposobnosti oploñavanja. haymana) 1. sin Telamona. arhaik. azimut (arap. azot (grč. zoon živo biće. azotos. Otkriven 1954. hajvar. element atom-ske mase 14. Kasten sanduk) hladnjača (za rashlañ ivanje pića i životnih namirnice podložnih kvarenju usled više temperature). školski.-tur. pilu. ledenjak (plovi po moru iz koga mu viri samo 1/7—1/4 zapremine. slabljenje. radioaktivan. spreman. GGlato-nova filozofija.

akvedukt. akacija (grč. služi za posmatranje i proučavanje života u velikim dubinama (roni do 50 metara). kao što su bradavice. a-. a-. akvabatik (lat. fr. accarezzevole) muz. tj. agere voditi) prav. ned. vrsta skijanja na vodi akvašgadodgkoji vuče motorni čamac. ona je poslednje ishodište" (Dojsen). akatarzija (grč. . aKairos nezgodan. a-Katastatos) nepostojan. grč. omanje trnovito drvo koje raste u ist. akva Bineli (nlat. akvalung (lat. akvatikum. accarezzevolmente) tuz. papilomi i dr. med. aqua. a-. akatalektičan stih (grč. a kapele (ital. horsko pevanje bez pratnje instrumenata. akvarel (ital. ukrućenost udova. a kapričo (ital. a capella) kuz. aKatholikćs) hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri. prostor predstavljen kao materi j alni elemenat. med. a. akardija (grč. bodljikava karlica. a quadro) muz. zbirka satiričnih. axantha bodlja) ned. prekapnica. axantha bodlja. zgrčenost.akairologija 20 akvarelist(a) va. akaparisati (fr. axampsfa) negipkost. Kathfzo) ne sedeći. neuredan. neprikladan govor. kamerama i dr. pravo isuši-vanja zemljišta. akapLja bodlja. lung pluća) aparat koji roniocima omogućava disanje pod vodom. aqua destillata) hen. pes. calcul račun). aquaplaning) sp. aqua) voda. aKataleptos) nedokučljiv. naročito protestant.ne. graphfa pisanje) med. akademski grañanin slušalac. promena kože usled neprirodnost sluznoga sloja pokožice. neshvatanje. voda za umirivanje krvi (nazvana po pronalazaču Bineliju). koštani izraštaji u karličnoj duplji koji sužava ju karlicu i otežavaju poroñaj. bez. aqua. u nezgodan čas. akaša (ind. nepoi-manje. nepravilan (za groznicu). v. akairologija (grč. marinus morski) min. akarecevole. a-Kaustos) nesagorljiv. akaustičan (grč. kao „prostorna supstancija". akvarelist(a) (fr. nemogućnost pijenja ili gutanja. lat. akarecevole (ital. logia govor) lit. nepojmljiv. samovoljno. aquarelliste) slikar koji radi vodenim bojama. acqerellare) slikati vodenim bojama. „Akaša je ono iz čega sva bića proističu i u što se vraćaju. zakupac robe radi cphekulacije. akampsija (grč. akvamarinski koji ima zelenu boju morske vode. akak!a) bog. aqua. zelenaški nakupovati robu radi spekulacije. Kata. akatapozis (grč. zelenaš koji zakupljuje robu u velikim količinama radi spekulacije. pedis noga) podvodni bicikl. aqua voda. akvaped (lat. fig. akvaplan (lat. široka daska vezana za motorni čamac koja služi za vožnju po vodi. umiljato. a-Katalektikos) poet. student univerziteta. tj. accapareur) nakupovalac. akantoza (grč. aqua. mekuštvo. nezapaljiv. Etiopiji. akarecevolmente (ital. naročito na Veliku subotu. bathys dubok) plo-vilo napravljeno od stakla i plastike na električni pogon. akatističan (grč. Kataposis pijenje) med. nemanje srca. malodušnost. neshvatljiv. aqua. akva (lat.) ronjenje i ispitivanje najdubljih delova okeana. nemogućnost sreñivanja reči u rečenice (pri pisanju). koja se peva. akvadukt v. Africi. akatist (grč. akaša je starija od svih njih. Hristu i svetiteljima. acquerello) slika izrañena vodenim bojama. pelvis karlica) med. četvoroglasno. eng. potres mozga. nego stojeći ili u hodu. planus ravan) sp. a. nesposobnost vršenja bilo kakvih račun-skih operacija. akataleptičan (grč.) fil. snabdeveno reflektorima. aKathars(a) nečistoća. a capriccio) nuz. akatagrafija (grč. Kardfa srce) fiziol. nedostatak razumevanja. akvaplaning (eng.. nautika. v. akalkulija (grč. stih klasičkih pesnika kod koga je poslednja stopa potpuna. podrugljivih pesama. a kvadro (ital. akantologija (grč. med. assarageg) zakupljivati radi dobiti. akantopelvis (grč. akva destilata (lat. axatalepsfa) nesposobnost shvatanja suštine neke stvari. akaparer (fr. nestalan. vrsta berila. nena-klonost prema čistoći. aqua Binelli) farm.ne. kod slobodnih zidara: simbol čednosti i nevinosti (po tome što grč. akvanautika (lat. logia govor) nezgodan. akatastatičan (grč. Kathtzo sednem) u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici. stojeći. akvamarin (lat. po učenju Upanišada: etar. nečistoća krvi. pravo odvoñenja vode. po svom ćefu. od koga se dobija gumarabika. koji se ne peva sedeći. akagrJa) neplodnost. nepriličan. akvarelirati (ital. aqua. u četiri glasa. upotrebljava se i u farmaciji kao sredstvo za ublaža-vanje nadražaja sluzokože. reč akakJa znači nevinost). akvagij(um) (lat. akatolik (grč. ljupko. praćena hipertrofičnim promenama na koži. providan poludragi kamen koji ima zelenu boju morske vode. akarpija (grč. destilacijom prečišćena voda. akatalepsija (grč. a-.

nesposobnost »sene da bude oploñena. akvatilije (lat. akvijescsncija (lat. nabavljanje. aklamirati (lat. naviknuti na neku tuñ u klimu. aKKizomai pretvaram se) pretvaranje. zool. aklimatizacija. god. aquarium) staklena posuda s vodom u kojoj se čuvaju vodene biljke i vodene životinje (ribe i vodozemci). bez pojedinačnog glasanja. šiljak) med. vodovod. akvaterarij(um) (lat. acclimatisare) prila-goditi. a-. atiline (lat. akvestus konjugalis (nlat. uzetost živaca. akme (grč. upotreba reči u prenesenom smislu. koji ne prelama. akvafortis (lat. a-. akvijescirati (lat. akov lek. mesto u apoteci gde se drži voda. kad se neko pravi da nešto ne mari. ret. prelomio stanje u razvoju bolesti. fig. v. izmirenje nekog dugovanja. akte vrhunac. kad lisica kaže da je grož ñ e kiselo. acezija. akviziter (lat. umirivanje. aklimatizacija. aquaticum) prav. akvatične biljke one koje rastu po barovitim mestima. do kojih ne može: „Nisu ni bile zrele". orlovi (orao suri i orao krstaš). zajednička tekovina muža i žene. orao. aquiscere) umiriti. grañevina podignuta preko reka ili dolina radi prevo ñenja kanala za snabdevanje naselja vodom. med. Kyesis trudnoća) ned. lice koje prikuplja i nalazi nove osiguranike (za osiguravajuć e zavode). bogat vodom. 2. akinezija (grč. aklimacija (nlat. gnosis poznavanje) med. arh. prikuplja narudžbine za robu i mušterije. . 3. vlažan. nabavljene. akvizicija (lat. slatkovodne životinje.. ukočenost jednog uda ili više udova. z. akik (tur. ili usvojiti kakav predlog. aquaticus) podvodan. a ć tak) glupan. ak!k) crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i ñerdane. aklimatizacija (nlat. akolada (lat. aquositas) bogatstvo vodom. tj. anne (grč. slepilo za plavu boju. aklimatacija. aKedeia) v. ne lomi zrake. akvatikum (lat. a medved za žute kruške. accolade zagrljaj) svečani udarac mačem po aksridi pl. kišovitost. barovit. aklimatacija (nlat. aquarius) astr. acclamare izvikati) odo-bravati uzvikivanjem. aklimatiziranje. ovlašćeno lice koje. farm. acquisitio) tekovina. kri-ti čno. acclimatatio) v. pokraj vode. acquisitum) nešto što je zadobiveno. aKinesfa) nepokretljivost.. č ovek koji ne trpi ni č iju vlast. aqua. vodeni. par acclamation) izvršiti izbor. sticanje. ital. aquiescentia) umirenje. prilago ñenje biljki i životinja nekom dotle stranom podneblju. ducere voditi) 1. blepo vidim) ned. aquatilia) zool. navikavanje na tuñu klimu. akvozitet (lat. zara ñ uje. accollata. gnojnica. 3. akognozija (grč. koji živi u vodi. acclamatio) vršenje izbora prostim izvikivanjem. aklastičan (grč. akvila (lat. uz platu ili proce-nat. akmeizam stanje u ruskoj literaturi nastalo posle revolucije 1905. kuapbv zagasito-plav. akvagijum. aklimacija. aklimatizirati (nlat. priznanica. stečeno dobro. aklamacija (lat. akoemetar (grč. kišovit. zarada. acedija.adobivanje. ergon delo) ned. aKesis) v. aidestos nezatvoren) Opt. tinta boja) gra-fi čka tehnika duboke štampe sli čna ba-kropisu po na činu štampanja. fr. aceridi. izabrati bez pojedinačnog _ glasanja. acquestus conjuga-lis) prav. fortis jak) hen. akedija (grč. akumetar. aKephalos bezglav) sanjalica. kanal. akvatinta (lat. skupljač oglasa (za novine). odoma ćiti. fig. aqua. akvatičan (lat. akezija (grč. poznavanje sredstava za lečenje rana. akizam (grč. opšti naziv za veći broj kožnih oboljenja koja su meñusobno slična samo po spoljnem izgledu. glavni predstavnik pesnikinja Ana Ahmatova. ake lečenje. ime jednog sazvež ñ a. akvedukt (lat. aqua. acclimatisatio) prilagoñavanje tuñem podneblju. pretplatnika (na knjige i časopise) i sl. vodene biljke. aki (fr. npr. moč varan. 2. akijezis (grč. Akvarij(us) (lat. acquit) plać anje. aquila) pl.akvarij(um) akvarij(um) (lat. Vodolija (jedan od dvanaest nebeskih znakova). akirija (grč. par aklamasjon (fr. jednoglasno. odomaćivanje. 21 akolada akianoblepsija (grč. nabavlja ili zadobiva. akmak (tur. akenonoet v. nauka o le čenju se č enjem. aqua. zadovoljiti. snažna voda. akvozan (lat. akvizitum (lat. akvadukt. akug£a) neprava upotreba jedne reči. spravlja se od šalitre i razre ñene sumporne kiseline. acclimatio) v. prilagoñava™ podneblju. v. akio čujem. uzvikivanje. pristankom svih. klicanje. acquisitor) čovek koji nešto sti č e. sprava za merenje stepena ja č ine č ula sluha. aquosus) pun vode. terra zemlja) posuda u kojoj se drže i taje vodozemci (amfibije). collum vrat. vodovodna cev. bez pojedinačnog glasanja. metron mera) med. acquisitor sticalac) trg. astr. pozdravljati klicanjem. akefalos (grč. nauka o hirurškim operacijama. ukras u obliku orla na zabatu ku će. akiurgija (grč. stečeno. bubuljica. akvizitor (lat. oblik ruskog larpurlartizma. 1. acenonoet. budala. stari rimski vodovod. akpe) med. aquila) zool.

akreditirati se steći ime. akratija (grč. samo bog. a conto) uzimanje na račun. akordion (ital. akreditirati (nlat. ad. združenje. unapred. dati kredit. kuz. samo modifikacije božanstva. accompagner) pratiti. poverenje. na ime. a conto) uzeti (ili uzimati) na račun. dok su sve ostale stvari. izgladiti. okončan. accoler) obgrliti. accordo. akoz lek. udešavajući. staviti u za-grade. složiti. krateia nemoć.22 ramenu novoproizvedenog viteza. ital. o sredstvima za lečenje rana. pridružiti. udešavanje. a conto) trg. tačkati. akrep (arap. po dešavanje.crescere rasti) prira-štaj. akratoterme (grč. kuz. accreditare) ovlastiti. accordeur. udešavanje muzičkih instrumenata. saglasnost. trg. odobriti. akomodacija oka podešavanje očnog sočiva na razne dallne viñenja. npr. akompanjist(a) (fr. akomodirati se. glas. o plaćanju nekog duga. udesiti. punomoćje. u ime predujma. zglaša-vati. utvrñenja i sl. akolast (grč. naročiti način plaćanja radnika. akordamento (ital. kćsmos uredan) neurednost. jakrep. akompanjirati (fr. accord. assogrogage) prisajedi-niti. alkaloid koji se nalazi u korenu raznih vrsta jedića. suprotno: ateizam. fait accompli) svršen čin. akolirati (fr. uzimanje predujma. accorporatio) sjedinjenje. v. sprovoditi. accordo) ručna harmonika za razvlačenje. akreditiranom. dovršen. svršen. bez istinske stvarnosti. poverenje. a kong» (ital. uroñena nakaznost glave. koji je u punoj snazi. accreditivum) punomoćstvo. kote kosa) ned. logia nauka) nauka o lekovima. tj. akord (ital. god. kosmos vasiona) filozofsko shvatanje po kome postoji. pratiti nečije pevanje (solo) instrumentom. do-brovollo predavanje nekog utvrñenja opsa-ñivaču. accordamento) muz. voj. assoglmoder) podesiti. proždrljiva!]. otuda: dati neki posao u akord. pa i sam svet.8 t2). slabost) nedovoljna sposobnost vladanja samim sobom. accompli) završen. ugovor. bolestan izgled lica. sporazumeti se. ćelavost. izravnati. unapred. akosmija (grč. bezdlačnost. vezati za ggritke. accordando) kuz. akrescenzija (lat. predujmiti. akolit (grč. upotrebljava se kao sredstvo protiv reumatizma i neuralgičnih bolova. akonitin (grč. sporazum. poravnati se. kreditno pismo koje glasi na više lica ili trgova čkih ku ća u raznim mestima. accordatore) kuz. akologija (grč. accommodement) udobno ureñivanje kuće. accrementum) poraštaj. akrescenziJa akorder (fr. dopustiti. akonto. na ime zarade ili primanja. akomija (grč. na-goditi se sa zajmodavcem u slučaju nemogućnosti urednog plaćanja duga. zglasilac. aKĆluthos) pomoćnik. predujam. viljuška za zglašavanje. kao jedino što doista živi. pripadanje. priseo jiti. „štimer". nl. pogodba. . 'aqrab. na račun. zagrada. aKolastos) neumeren čovek. aceordium) kuz. med. pomagač pri vršenju svečanih službi u katoličkoj crkvi. fet akompli (fr. bledilo. prijatno sazvučje tri tona ili više tonova. a-. uvaženje. povećanje. a-. namiriti se. spojiti više stavova u trgovačkoj knjizi. sprovodnik. tip. accorder) zglasiti. pronañena 1829. nečistoća. do izvesne visine stavi na raspolaganje novac na račun izdavača toga pisma (akreditivno pismo). akotiledone (grč. = 4840 kvadratnih jardi (4046. accordoir) muz. znak koji spaja više nota koje treba istovremeno svirati. ne nadnicom. urediti. kotyledon udubljenje) il. akrep) škorpija. fr. a ne nadnicama. zglasilo. plaćati taj posao po parčetu. udešavanje instrumenata i glasova. spojiti. po svršenom parčetu. a-. akr (eng. akordoar (fr. dati posao u rad s tim da se pla ć a po svršenom poslu. otvoreno pismo kojim se primalac pisma umoljava da predavaču. akordirati (fr. suma koja se uzima na račun. akontirati (ital. namestiti se udobno. akreditiv (nlat. akomodacija (lat. porav-nati. žice). slagati. uzimanje unapred. accompagner) pratilac. akosmizam (grč. voj. accommodare. poravna™ se. bog. akrement (lat. pregovarati i sporazumeti se o uslovima predaje nekog grada. accommodatio) udešavanje. fr. tur. opunomoćiti.. akranija (grč. priznati. a-. vansudsko poravnanje. kranfon lubanja) fiziol. akomodirati (lat. akordando (ital. a-. a ne nadnicom. akratos jak. žderonja. Aconitum napellus) hem. ckrku-larni akreditiv akreditivno. zglašavajući. akorporacija (nlat. priraštaj. nlat. terme. zagraditi.. akorporirati (nlat. kad se dete rodi bez jednog dela ili bez cele lubanje.) tople lekovite vode sa vrlo malo mineralnih materija u sebi. sloga. uopšte svaka otrovna životinja. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona. zagrliti. ove-riti. akdniton jedić. overenje. udesiti se. slaganje. onaj koji udešava (štimu-je) instrumente. udesiti (glasove. akomodman (fr. asge) engleska mera za površinu. akompli (fr. pripojiti. sobe i dr. zglašavanje. na ime zarade ili primanja. a-. akontacija (ital. poravnanje.

bistra i veoma ljuta mirisa tečnost koja se stvara suvom destilacijom glicerina i nekih masti. ljutina. akroterion vrh. kiselina. ple ć e. akrimonija (lat. akroama (grč. čitanje. akrobateo idem na prstima) veština koju izvodi akrobat. oleum ulje) hen. redak) pesma kod koje po četna. akrobistija. akrostih (grč. optuživanje. monos jedini. krajnji udovi tela. razgovor koji prija uvu (naro č ito za vreme jela kod starih Grka). akribometar (gr č. <upr. lopatica. akros. slemenu gra ñevina. akropatija (grč. akrokolije (grč. poslednjeg uzroka stvari. oputa ime) veštač ka skraćenica sastavljena od početnih slova ili po č etnih slova neke složene re č i ili više reči. akropostija. gipko-sti i okretnosti. donje vilice. -gramma slovo) pesme kod kojih stihovi počinju poslednjim slovima prethodnog stiha. sophia mudrost) najviša mudrost. akro. akros. akribes. akros) predmetak u složenicama sa zna č enjem. akros) fil istraživanje prauzroka. akro. akrokefalija (grč. tačnost u govoru. brižlji-vost. akrilna kiselina hen. otpornost. mikrćs mali) med. u obliku predavanja. prevrta č. akronim (grč. ple ć ka. akrisfa) nerasudnost. onaj koji se hrani skakavcima. akrćasis) slušanje. akribija (grč. koji se (o novim organima) pojavljuje pri vrhu stabla (stabljike). predavanje. u životu. kljun la ñ e (kao pobedni znak na novcu). vrh zgrade. kephale glava) znat. oporost. gornji. pelivan. phagos žderač) skakavcojed. akromonosilabike (grč. akribologija (grč. akros. predavanje. ljuti. akromatin v. savesnost. pisanju. kolon ud) št. uopšte. akrolein (lat.(grč. uroñena uvećanost udova koja se sastoji u nezgrapnosti i izobličenosti lica. . istraživanju i. akrizija (grč. odseca. gradska tvrñava u Atini i ostalim grč kim gradovima. akroamatično predavanje strogo naučio predavanje za razliku od popularnoga). gornji deo. akros. karpos plod) bog. stfchos niz. postupak pri radu kiselinama. koji se. akros. akros. akros. bazipetalan. akros. nedostatak u sposobnosti rasuñivanja i ocenji-vanja. acrimonia) oštrina. akribeia) tačnost. akribes. akritičan (grč. akrobystfa) v. usnica. težnja za onim što je najviše u saznanju (teorijski akrotizam) i delanju (praktični akrotizam). aseg oštar. neodlu č nost. akroamatikos) koji je odreñen za slušanje. akrobata) (grč. megas velik) med. accriminatio) optužba. akribologeomai biti tačan ili temeljit u istraživanju) savesnost. usmen. akritos neodlučan) koji nema sposobnosti suñenja. a katkada i krajnja slova stihova daju neko ime ili neku reč. koji nosi plod na vrhu. neodre ñ enost stanja bolesti. ta čan metron merim) sprava za ta č no merenje veoma malih predmeta.akribija 23 akrotizam akrodinija (grč. akromion (grč. akroterija (grč. šiljat. takoñe: bolesno zadebljanje kostiju i meka-nih delova tela. akroazis (grč. syllabe slog) stihovi koji počinju poslednjim slogom prethodnog stiha. akromikrija (grč. akroliti (grč. graphfa. kao i ostalih perifer-nih delova tela. veštak u skakanju i prevrtanju u vazduhu. nekritičan. ahromatopsija. avij. teško razumljiv. akromion. akros. akroamatičan (grč. akros. opori lekovi. namerno izvedeno kretanje u vazduhu koje ne spada u ona kretanja koja se vrše u toku normalnog letenja. stanje pre obrezanja (kod Jevreja). kratko ć a jednoga ili više udova. akrobateo idem na prstima) igrač na konopcu. ahromatin. znat. akrogrami (grč. akros. akroposthi'a) gornji deo kožice na muškom udu. akromfa) znat. akros. pisanje) tip. kome je potrebno usmeno objašnjenje. akrotizam (grč. akroama) nešto što se čulo ili pggo treba da se č uje. metron) tačno merenje. akromatopsija v. pathos bolest) med. akrfs skakavac. rasuñivanja. petalon list) bog. tj. gorčina. akriminacija (nlat. akridofag (gr č . akrobacija (grč. ahromazija. temeljitost. akrokarpičan (grč. njeni esteri i drugi de-rivati daju polimerizacijom prozirne plasti čne mase (poliakrilne smole). akrobateo idem na prstima) veština izvoñenja telesnih vežbi kojima je cilj razvijanje snage. akrobatika (grč. med. akros. aseg ljut) farm. polis grad) gornji grad. akrosofija (grč. akromazija v. npr. ruke i noge) od kamena.: Granap=Gradsko na-bavljačko preduzeće. akribometrija (grč. akros. predavanje koje se sluša bez prekidanja (za razliku od onoga koje je u pitanjima i odgovorima). jezika. Akropolis (gr č . akrografija (grč. zarazno oboljenje koje se sastoji u bolu i utrnu-losti udova. šiljatost glave. naro čito krajnjih. opšti naziv za bolesti na krajnim delovima ruku i nogu. pri obre-zanju. akrobistija (grč. okrivljavanje. akrije (lat. bezbojna tečnost SN2 =SNSOON. akropetalan (grč. akros. krajnji. ruku i nogu. odyne bol) ked. nosa. akropostija (grč. glavica) ark. Hthos kamen) drveni kipovi kod kojih su krajnji delovi (glava. biljke i životinje kao ukrasi na vrhu. akromegalija (grč.

one koje se ti č u države. potraživanje (suprotno: pasiva). acta apostolorum) pl. radnja. aktivna trgovina ranije: izvozna trgovina. autoritet sam po sebi) sama sobom uvidljiva naučna istina. aktivisati (nlat. ili su mu č ak od štete. gram. radni. pospešavati. designacija akata spisak akata koji se nalaze u jednoj svesci. eng. skupina najdelatnijih članova neke organizacije. uč esnik u nekoj radnji ili u nekom doga ñ aju. aksungija (lat. axine sekira. radan) 1. aktivist(a) (lat. javni spis. u likovnoj umetnosti: položaj u koji se namesti živ č ovek kao pregled. 1. pospešiti. aktis. uvesti u aktivnu službu. radni. u dejstvu. uši. activus) hemijska supstanca koja pokreće ili poja čava delovanje neke druge supstance. radnje. activi) pl. šake. dela. državnim nad-leštvima itd. aktivitet (nlat. odstraniti je. aksilarni (lat. svojstvo sunčanih. imovina. acteur. razjarenost. aktive (lat. fr. učenje o vrednostima. Kad su dve količine jednake tre ć oj. timologija. tj. stopala. actor vršilac. imanje (novac. akroholija (grč. njegovim stalnim nastojanjem. axis osovina. salo. raditi) fil. ahbp oca. shvatanje da je za napredak čovečanstva od naročite važnosti razuman i stalan uticaj čove čjeg znanja i htenja na kulturu i život uopšte.. naročito u sudu. activa) trg. actum. 2. aktinije (grč. aktivitet. manteia proricanje) proricanje po sekirama. os) osni. rasprava. aktivizam (lat. ustalač ki. akt (lat. negostoprimstvo. stavljanje u delovanje. zrakova da izazovu hemijske promene. koji dejstvuje. zrak) fiz. aktiva (lat. acta od agere delati. hem. morske životinje iz porodice anto-zoa. akta apostolorum (lat. usta). koji vredi. v. radinost. akter (fr. aksiomatičan (grč. metoda za odreñivanje tragova elementa pomoću ozračivanja uzorka neu-tronima u nuklearnom reaktoru. poz. v. ne dospe do potpunog samosaznanja i samostalnosti. aktivirati. aktivnost (lat. pogurnuti. aktivan (lat. pl. za razliku od pasiva. osovinski. delanje. activus delatan) radan. activitas) živost. tj. koji označava delatnost) 1. hartije od vrednosti. očevidan. aktinizam (grč. radno stanje (suprotno: pasiv). akrćcholos jarostan. naročito sudska radnja. ungere mazati) mazivo za osovine ili kola. grupa radioaktivnih elemenata koji u periodnom sistemu dolaze iza aktinijuma. aksijalni (lat. onaj čija su potraživanja veća od dugovanja. „osovine Berlin—Rim—Tokio". acte) delo. aktiv-nost. aktentašna (nem. istinit. up. phobeomai bojim se) strah od pogleda s visine u nizinu. koji se ne dokazuje. lat. acta publica) pl. activus. objekata koji sopstveniku ne donose nikakvu korist. aktinos sunčani zrak.: Nijedno tvrñenje ne može biti istovremeno i tačno i netačno. aksinomantija (grč. axis oca. akros. akta publika (lat. aktivator (lat. revnost. axioma ugled. hemijsko dejstvo sun č anih zrakova. pojačavanje delatnosti. aksiomatika nauka o aksiomima. bez kostura. očevidna istina. aktinos) hek. cijanoza. ubrzati. koji radi. activus) v. activus delatan) onaj koji je delatan. nekretnine). izvršilac) glumac. žive obično pojedinačno i često se odlikuju lepim bojama. politički aktivist). aksenija (grč. metrfa) merenje osovine kod geometrijskih tela. nadljubiča-stih. onda su i me ñ u sobom jednake). actus. fil. moruzge. v. pretres. pregala č ki. mekanog tela.) med. živ. logia nauka) fil. akta (lat. bradva. . osovina. radi u nekoj oblasti (npr.akrofobija 24 aktinije aktiv (lat. aksiom (grč. aktfs. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela (nos. svaka svečana javna radnja. aktinidi (grč. delovanje. pristalica aktivizma. još u službi. aktfs. activus delatan. aksiologija (grč. activare) staviti u dejstvo. aheša) negostoljubivost. okretan. razjaren) jarost. aktiv 2. akros. nedokažljiva istina. nlat. praktično. Achse osovina) „osovinaš". ubrza-vati. act. ostaviti u akta ili ad akta priključiti aktima. farm. aksonometrija (gr č . marljivost. od kojih sopstvenik ima koristi. delatnost. Aktentasche) torba za spise. agere delati. crtež ili slika nagog čovečjeg tela. axilla pazuho) pazušni. aksist (nem. aksiom. dejstvo. aksiomatikos) sam sobom uvidljiv. gram. activus delatan. pozitivni sastavni delovi jednog imanja. activa) trg. suprotno: inaktivi. aktivacija (lat. aktivirati (nlat. vredan. dela apostola. osovina. čin. 2. aktivizam je etički zahtev da čovek ne sme da miruje sve dotle dok priroda čovekova. raditi) pl. axios vredan. akrocijanoza (grč. aktivi (nlat. koja je uvukla svet u strahote drugog svetskog rata. radan. akseničan. ne raditi po njoj ništa. javne radnje. spisi koji se tiču nečega. teorija vrednosti. activare) v. istina koja se ne može dokazati (npr. trg. pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. mast. actinaria) 3001. akrofobija (grč. okretnost. neku stvar ili molbu smatrati svršenom. u studentskom životu: članovi studentskog odruženja koji obavezno moraju da učestvuju u svima priredbama i pojavama svog udruženja. 2.

optuženje. aktis. rad. therapeia lečenje) med. školska svečanost. Actinomyces) biol. oštrina. aktualizirati (fr. prozračavanje rendgenom. gramma slovo) rendgenska slika. akuzator (lat. aktus (lat. aktis. 2. svečan čin. actuatio) med. aktinos zrak) fiz. aktuelaost. . optuže-nik. akuitet (nlat. kažnjiv. kinetička energija. svečanost. metron metar) fiz. činjenički. savremenost. ostvarenje. aktinski zraci zraci sa hemij-skim dejstvom. actuarius) sudski pisar. actuel) sadašnji. metron mera) 1. u plućima (zbog udisanja zarazne prašine gljivica) ili na površini kože ako je na njoj bilo ozleda. primorci. delo. supr. hem. aktinoelektricitet (grč. zrači H-zrake. čin. actus radnja) pozorišni komad u jednom činu. aktualizo-vati. redni broj 89. teorija aktualiteta psi*. aktualizacija (lat. naro čito: oštrina tona. zarazna bolest najpre opažena kod konja. aktuar (lat. akuzatus (lat. tužilac. spol-no sjedinjavanje. zrakast. atomska masa 219. dat. ispitivanje. aktinogram (grč. aktinomicete (lat. četvrti pa-dež (na pitanje: koga. aktinometrija (grč. aktinos zrak) radioak-tivni izotop radona. poluvreme raspada 3. ispitivanje pomoću Rendgenovih zrakova. aktis. talasi niže frekvencije primenjuju se uglavnom zbog svog toplot-nog dejstva na žive organizme. goveda i svinja. aktinidi. koji se odnosi neposredno na današnjicu. aktinoterapija (grč. aculeiformis) žaokast. aktis. aktinski (grč. akuzatorski (lat. ostvariva-ti. stvarnost. grana meteorologije koja proučava Sunčevu energiju u atmosferi. što). aktor (lat. akuzativ (lat. actrice) glumica. actualiser) v. rentgenogram. aktis. med. savremen. aktinomorfan (grč. aktinična energija (grč. jesu aktinski. odista. actualiser) činiti ili učiniti aktuelnim. optužni. današnjica. grapho pišem) fiz. aparat za merenje jačine Rendgenovih zrakova pomo ću selena. pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i stara se o aktima koji dolaze i odlaze. istinit. aktinomikoza (grč. aktinimetar (grč. oni koji stanuju na obali. graphia opis) nauka o zracima. sparivanje. lečenje prirodnim i veštačkim svetlosnim i rend-genskim zracima. privesti ili privoditi u delo. aktinometar (grč. accusator) tužilac. actualis) v. actualis. aktinij(um) (grč. stvaran. aktuelnost (fr. aktinografija (grč. accusatorius) prav. aktualitet (lat. aktis. današnji. aktis. optuživanje. redni broj 86. radioaktivan element. suprotno: akuzatus. bodljikast. actuel) v. metron mera) fiz. onaj koji se vodi na osnovu neke tužbe (suprotno: inkvizitorski krivični postupak). ispoljava se na organima za va-renje. tuži-lački. nevidljivi. aktualizovati (fr. aktis. znak As. aktuelna energija živa sila. prouzrokovači aktino-mikoze (v. skopeo gledam) med. zajednički naziv za energiju svih mogućih vrsta zrakova. grana astro-fizike koja proučava skupio zračenje nebeskih tela na gornjoj granici atmosfere. accusatio) tuženje.).aktinij(um) 25 akuleiforman aktiti (grč. aktinon (grč. aktrisa (fr. elektron) elektricitet što ga u kristalima izazivaju svetlosni ili toplotni zraci. aktualizam (lat. aktinoidi v.92 sek. akuzatorski krivični postupak optužni postupak. koji hemijski dejstvuje. morphe oblik) bog.. aktis. optužljiv. današnja zanimljivost. accusare optužiti. prenošljiva i na ljude. aktu (lat. actor) prav. actu) u istini. dejstvo nekog leka na organizam. actualis) fil. koji je na dnevnom redu. znak Ap. ostvarivanje. acuitas) šiljatost. aktuelan. actualisatio) privoñenje u delo. optužilac. aktis gen. aktuacija (nlat. atomska masa 227. actualis) sadašnjost. aktis) hen. akuzator. actus) radnja. koju prouzrokuje jedna gljivica zvezdasta oblika. nlat. energeia delo. akuzacija (lat. a ne nešto supstancijalno. akte strma obala) pl. koji hemijski razlaže. aktovka (lat. stvarno. aktis. akuleiforman (lat. dan. Vuntovo shvatanje da je suština duše doživljaj svesti. mykes gljiva) ned. accusatus) tuženik. akuzabilan (lat. accusativus) gram. zatim zracima iz raznih nuklearnih izvora (radijum i njegovi izotopi) i dr. aktinoskopija (grč. princip prirodne istorije. aktualan (lat. aktualitet. naročito geologije i bio-logije. aktfs. aktinograf (grč. aktuelan (nlat. izdavalac punomoćja. po kome su sile i zakoni koji sada dejstvuju one iste sile koje su dejstvovale i u ranijim periodima Zemljine istorije. instrument za merenje jačine hemijskog dejstva nekog svetlosnog izvora (aktinometar). sprava kojom se meri j anina toplotnog zračenja Sunca. zastupnik. ostvariti. ascusa-bilis) tužljiv. tužitelj. aktis. ultravioletni nadljubiča-sti zraci. fr. sadašnja važnost. aktis. danost. lečenje zracima. konča-sti mikroorganizmi na prelazu izmeñu bakterija i gljiva. takoñe: instrument koji beleži promene (varijacije) u jačini sunčanih zrakova. agere raditi. advokat.

akutia bolest ona koja ć e se brzo završiti ili ozdra-vljenjem ili smrću. v. akumulirati (lat. dohoci. akuširati (fr. prihvatljivost. prihvatljiv. prek. akut (lat. koji ubrzava. nagomilavač) fiz. koji prisiljava na brzo rešenje. koji se sastoji u tome da se u obolelo mesto zabadaju igle. akceptovati (lat. akcentuacija. akumulacija (lat. ret. usvojljiv. staviti. accoucher) babištvo. accuratus) brižljiv. preuzi-manje i usvajanje elemenata tuñih kultura. kod nas: odvajanje od postignutog nego dohotka izvesnog dela radi stvaranja rezervnih fondova ili proširenje preduzeća i investicija. način lečenja nekih bolesti. spojiti. akupunktura (lat. accentus naglasak. akcentovati (lat. naglasak (sloga ili reči). a druga akceptant— primalac). stavljati ak-cente na reči. accelerare) ubrzati. akutan bol iznenadan i veoma jak bol. ubrzavajući. accoucheur) lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i poroñajem. primaljstvo. priznati. 2. 2. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao naglašena. akulturacija (eng. akceptor (lat. aparat za skupljanje električne energije. akcept (lat.akulturacija 26 akceptor akcelerativan (nlat. poroditi. skupljač. acceleratio) fiz. grč. accoucher) pomoći ženi da rodi. teški naglasak (u grč. metron mera) v. acculturation) l. crkva). acus igla. accepta) pl. sloga ili neke reči putem naglašavanja. ubrzavanje. akceptirati menicu obvezati se na plaćanje menice plamenom zabeleškom na samoj menici. jednog glasa. akoemetar. primljen od Kineza i Japanaca. izvijeni naglasak (u grč. akcentuacija (fr. oštri naglasak. slog ili neku reč. cirkumfleks. reč kojom se izražava primanje menice. oštrougli. akustikos. prihvaćen) primanje menice. akcept. acceptatio cambii) primanje menice. naglašavanje. gravis. akušersko odeljenje med. logia nauka) gram. akupiktura (nlat. akustika (grč. akceptabilan (nlat. akceptilacija (lat. steći. akumulator (lat. . akceleracija (lat. ubr-zavati. spajati. akceptacija (nlat. poroñaju i babinjama. akušerstvo (fr. accentuation) gram. accumulare) nagomil(av)-ati. accumulator gomilač. akcentus gravis (lat. acutus oštar. accentus) u izgovoru naglašavanjem naročito istaknuti jedan glas. acceptare) primiti. akceptirati (lat. akcepta (lat. akustična sredstva sredstva koja služe poboljšanju ili pojačanju slabog sluha. accentus acutus) gram. ubrzanje. accentus circumflexus). accentus naglasak) gram. acupictura) vezenje. acceptibilitas) pri-mljivost. znak za obeležavanje naglaska. akuratan (lat. akumetar (grč. akustičan (grč. a obično traje do 40 dana. gramatici). savestan. modernizacija (primitivne) kulture. valac. pri izgovoru. nauka o trudnoći. akcelerirati (lat. paciscenata. nagomilavač. zaustavljanje krvi pritiskom krvnog suda metalnom iglom. accelerare ubrzavati. a kojim onaj na koga je menica vučena izjavljuje da će na sebe vučevu sumu o roku plaćanja isplatiti. accoucheuse) babica. grč. prihodi. akcentologija (lat. akcelerometar (lat. accepti latio) trg. uno-šenje u knjigu nekog duga kao plaćenog pre no što je stvarno plaćen. acutus) oštar. pozori1pte. akcentus cirkumfleksus (lat. od dveju ugovoračkih strana. akcentus akutus (lat. acutus accentus) gram. primalja. babičiti. akcent. kao u molra. podesan za primanje i prenop!enje zvuka (npr. vezivati dva po dva. akuo čujem. spa-riti. nauka o akcentima. odobriti. nauka o zvuku. akuo čujem. accoupler) sparivati. up. akušeza (fr. acceptare) primalac. i fr. primalac jedne na sebe vučene menice. acupressura pritisak iglom) med. nlat. porañati se. accentus) gram. akuplirati (fr. accumulatio nagomilava-nje) 1. angularis ugaoni) kom. akcen(a)t (lat. trasat. accentus gravis) gram. punctura bod) med. sagrañen tako da se reči i topovi mogu svuda lepo i jasno čuti. akceptibilitet (nlat. akutangularan (lat. akceptirati. primljena menica. odobra-. akumulacija kapitala uvećavanje kapitala time što se deo profita ili kamate dodaje kapitalu da bi se preduzeće ili poslovi proširili. nagomilavanje (reči i izraza). gram. dvornice. akuo čujem) koji odgovara zahtevima akustike. acceptabilis) primljiv. akut. accelerativus) ubrzavan. acceptus primljen. koje se vrši na samoj trasiranoj menici i izražava rečima „primljena". slušam) fiz. poroditi se. oštri akcent. akušer (fr. „prihvaćena". novac. akupresura (lat. sticati. akcentovanje (lat. prihvatiti. akutan (lat. „sprejeta". acceptare) v. isticanje. jedna je promitent — ponu-ñač. akceptant (lat. metron mera) aparat za merenje ubr-zanja. acceptans) primalac (kod svakog ugovora. vez. tačan. ispravan. gramatici. odeljenje bolnice u kome se vrše poroñaji. uredan. stavljanje znakova za naglašavanje reči (akcenata).

sporedan posao. sluškinja. al. usvajanje. koja onome koji je poseduje ispunjava sve što zaželi. akcizirati (fr. po. alaj (tur. slučaj. med. sporednosti. odeljenje konjanika. poput (čega). ono što još pripada glavnoj stvari. accisia. alaj-barjak (tur. koji nema veze sa suštinom stvari. koji se tiče dejstva. fini. halal. halayik) 1. pokvarena. akšam (tur. akcionar (fr. accise. pristup) početnik. u vodi teško rastvorljiv. gde je vladao rñav umetnički ukus). stupanje na vlast. accessus. lat. lat. posrednik. akcionirati (lat. op-tužiti. Aladnnova lampa. hartija od vrednosti i sl. alajbegova slama ono što nema vlasnika. akcidencija (lat. po ugledu na nešto. poluprovidno staklo. alay) vojska. često se upotrebljava i el i ul. Aladin glavni junak u priči o čarobnoj svetiljci (objavljenoj u poznatoj arapskoj zbirci pripovedaka „Hiljadu i jedna noć"). prila-zak. alabastersko staklo mutno. akcidencijalan. član nekog akcionarskog društva. raspusna. helal ono pggo je pravedno) blagoslov. al-kali. Aladin. alkohol. »sena opaka jezika. ružičast. akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je cilj zajednički rad i zajedničko . 3. ala breve takt (ital. zalazak sunca. tužilac. osećati. osetiti. a 1a) kao. akcesit (lat. akcesija (lat. napad groznice. accipere) primiti. oporezovati. (arap. uzgredan. pri-laz. alajka (tur. veoma tvrda vrsta gipsa.(ar. nlat. accidentalia) slučajnosti. akcidence (lat. primanje nekog praznika u sud radi praktičnog vežbanja. senzal. vreme četvrte molitve muhamedanaca. tip. prvi deo večeri neposredno posle zalaska sunca. prvi mrak. al (tur. accidere) pl. sporedna. obrazaca. sreća. a la bonne heure) u dobri čas. u izrazima: neka mu je alal neka mu je prosto. po zalasku sunca. alabaster (grč. razumeti. shvatiti. pripravnik u službi ili zvanju. akciza (fr. accidentia) ono što u jednoj stvari nije bitno. usvojene znač enje neke reči. accidere. delanje. accidere dogañ ati se) prirez. robinja. optuživati. eng. accessio) pristupanje. druga nagrada. gomila. akcionator (nlat. društvo osnovano na podlozi uplaćenih akcija. umetnička drljotina (po karijskom gradu Ala-banda. 2. actio. svečana povorka. ono o čemu niko ne vodi računa. alaj-beg (tur. 2. akcizor (fr. sopstvenik deonica nekog trgovačkog ili industrijskog preduzeća. alabastrum) št. slu čajne osobine neke stvari. rumen. mnoštvo. acceptio) primanje. akcizant (fr. preduzimlji-vost. alal im (mu) vera bravo! odlično! akcepcija (lat. trošarina. akcidentalan (nlat. ak§am) l. čuti. opažati. naro čita. accessorius) sporedan. slučajna zarada. a la carte) prema jelovniku. udeo. a la bon-er (fr. accedere pristupiti. akcioni (lat. Aladinova lampa v. akcipirati (lat. poreznik. accidere dogoditi se. naučiti. opaziti. accedere) pristup. akcija (lat. accidens. čovek koji je primljen u službu kao pripravnik.akcepcija 27 privreñivanje. accessus pristupanje. slučajna osobina nečega (za razliku od esencije ili supstan-cije). alabastros. accessit) pohvalnica (učeniku pri razdeljivanju nagrada u školi). stupanje u neko nadleštvo radi sti-canja prakse u poslovima. accidentalis) v. izrada tablica. nemoralna žena. fr. delanje) radni. akces (lat. deonica. a što bi moglo biti i drukčije pa da se suština te stvari ne promeni. dejstvo. a la breve takt) takt od četiri četvrtine koji se broji. alabandizam umetničko ošljarenje. de-latni. delatnost. tur. al-) arapski član. odstojanje koje može avion da preñe i da se vrati na polaznu tačku bez spuštanja i uzimanja pogonskog materijala. actionator) tužitelj. a la (fr. action) radnja. alev. alal. izbor jela po jelovniku. odn. acctionnaire) trg. desiti se) nebitna. jezičara. alabastar. koje nisu bitne. al) otvoreno crven. deoničar. akcesist(a) (lat. učešće sa izvesnim kapitalom u kakvom privrednom ili trgovinskom preduzeću i dokument o tome učešću. sporedan. trošarinu. trošarinu. alay bayragi) glavna vojnička zastava. accise) onaj koji plaća prirez. npr. priraštaj. prihvatanje. pomoćni. accidentialis) nebitan. a la kart (fr. parada. accise) trošarinac. akcidens (lat.. na probu. akcioiiradi-jus avij. sporedna nagrada. diri-guje na dva poteza umesto na četiri. actio tužba) tužiti. slučajan. akcidentalije (lat. svetina. akcesoran (nlat. accise) odrediti prirez. actio rad. Al-kuran itd. trg. akcidencijalan (nlat. naroč iti štamparski poslovi za koje se traži stručno spremni slagači. alay-beyi) zapovednik nad odeljenjem pešadije (bataljonom) ili konjice (eskadronom). što je promenljive ili slučajno u njoj.

a kod sisara još i ishranjivanje zametka. knjiga sa belim listovima. u zbunjivati. nazvane po pronalazaču. lat. albinizam (lat. allatura. požurivanje. orijentalskog. začednica. otrov koji se razvija u pokvarenim džigernjačama i krvavicama. a-ilah) bbg. alarme. albus beo. Hthos kamen) vrsta odličnog belog cementa. obespokojavajući. pomaže kod gmizavaca i ptica disanje. bela. supr. . instrument za odreñivanje količine belan čevine u mokraći. halas. lat. pozvati ka oružju. albedo (lat. a o či crvenkaste. lalein brbljati) med. jedna od najbogatijih u Evropi (preko 600. metron mera) hem. praviti uzbunu. po turski (za razliku od evropskog. ribar. nemir. albuminimetar (lat. alamanka (tur. albifikacija. alat) pribor.000 listova). omotač zametka kod viših kičmenjaka (sisara. alatracija (nlat. pustahija. koji uznemiruje. tur. alata (lat. sve što je potrebno za rad. strah. alarmantan (fr. fig. albatros (eng. album (lat. allantos kobasica. alaman (nem. albus beo. obespokojiti. miraz. sjajan) broj koji pokazuje moć odbijanja svetlosti od tela koje samo ne svetli. Alba Graeca) jedan od starih naziva za Beograd. nemogućnost izgovaranja artikulisanih glasova usled poremećaja u govoriim organima. 2. bez prethodnog gruntiranja. at konj) alatast konj. albolit (lat. pokloniti. knjiga za skupljanje fotografija. albumen) hem. bela mrlja na rožnjači oka. alantotoksikon (grč. belančevinasta materija. alaliti. potpuno belo telo imalo bi albedo =1. botulizam. al crven. na kome će se ostvariti neka radnja. donositi. uznemiriti. materija koja u sebi sadrži belančevine. alarmirati (fr. ubrzanje. alatio. albatross) zool. alumen) stipsa. naročito bakra.: alaturka. Alaun. albumin (lat. alacija (nlat. koji izaziva ili stvara nespokojstvo i zabrinutost. halasz) onaj koji se bavi ribolo-vom. albus beo) duga bela tunika kod starih Rimljana. ital. gramežljivac. alarmer) uzbuniti. naro čito ru čni. po zapadnjački (za razliku od turskog. albus beo) med. jer bi odbilo svu svetlost. beli feldspat. alla turca) na turski način. književnosti i kulture. miraz. album belo) belina. albino (um. riba i gmizavaca). začedna bešika. minhenskom fotografu Jozefu Albertu (1825—1886). alatura (nlat. košulja katoličkih sveštenika za vreme mise. albit (lat. alarm (fr. alba (lat. zapadnjačkog). albumen (lat. oruñe. oprostiti se. spomenar. halaliti (tur. alla marcia) iuz. albugo) med. alativ (fr. pigmenta u koži kod ljudi i životinja. izrada tipografskih ploča fotografskim putem. albanologija nauka koja se bavi proučavanjem albanskog jezika. allas. nasledio odsustvo bojene materije. usled čega koža i kosa izgledaju bele. uznemirujući. lat.alalija 28 albuminimetar alalija (grč. alah (arap.. poštanskih karata sa slikama. toksikon otrov) hem. danas samo pesničko ime Velike Britanije. albus beo) min. oprostiti se na rastanku. tečnost koja se nalazi izmeñu alantoide i amniona. alas (mañ. alla prima) slik. grč. alat (tur. alat. maraka itd. Alba Greka (lat. po evropski. alaturka (ital. Albertina zbirka crteža i gravira u Beču. supr. Albion (kelt. zabrinutost. alatus krilat) davanje krila. spomen-knjiga. zastrašiti. do zemlje duga. all'arme) voj. napad na nekog grdnjama. albumen. allantos kobasica) med. „brdska zemlja") staro. allatratio) lajanje na.: alafrZnka. sve ono što »sena donese sobom kad se udaje. onaj koji boluje od albinizma. albacija (nlat. islamskog). pozdraviti se. eidos izgled. albugo (lat. posrebravanje metala. albumen belance) hem. velika bela morska ptica koja nagoveštava buru. alla franca) na evropski način. afferre donositi) prav. alarmiste) raznosač uznemiru-jućih vesti. ala marna (ital. alantoida (grč. uzbuna. nespokojstvo. afferre doneti. allas. oznaka da kompoziciju treba izvesti u tempu marša. ala prima (ital. belančevina. odmah. a-. albuminat (lat. od helal) l. crtežima i sl. oblik) zool. albertotipija tip. albanolog stručnjak za albanologiju. pravi bog. prćija. Alman Nemac) vrsta sablje nemačke izrade. poziv ili znak ka oružju. Alemanne) gladnica. allas. najednom slikati. alantijazis (grč. osnovao je vojvoda Albert od Saksen-Tešena (1738—1822). koračnice. allatus donesen) pl. albumen) hem. oboljenje usled trovanja kobasicom. alarmant) uznemiravan. albus beo) med. riñan. alaun (nem. tj. albification) v. alantoidna tečnost zool. koju treba ispuniti slikama u boji. alafranka (ital. alarmist (fr. albatio) beljenje. belančevina. albino. dodatak u novcu za izdržavanje kuće. grč. albacija. alat (arap. neobuzdan čovek. allatif) u ugro-finskoj jezičkoj grupi naziv za padež kojim se obeležava predmet kome je upućena neka radnja. svetao. albifikacija (nlat. sjajanje metala. vid. tobožnje pretvaranje bakra u srebro.

organska hemijska tečnost ljuta mirisa. dehydrogenatus li-šen vodonika) hen. algija (grč. dakle. 2. anat. trnka. alga. slastičar. otuda i naziv. izvoñenje koje se temelji na slučajnosti... algema) med. četiri osnovne računske radnje i udžbenik o tome (izraz potiče od arapskog matematičara Mohameda ibn Musa Alharizmi). pokušaj jedne matematičke ili simbolič-ke logike. jamice i mehurići u pojedinim delovima tela. albuminoidi (lat. grč. alegata (lat. albuminurija (lat. ćelijast. algospazmus (grč. albuminosus) koji sadrži belančevinu. algae) bot. izmet. rythmos odnos) 1. albumen. supstance izmeñu belančevina i peptona koje se stvaraju u želucu i gušterači za vreme varenja. trbuh. deo matematike koji istražuje odnose i svojstva brojeva pomo ću opštih znakova. na-vod. kukuruznog brašna i dr. izraz koji obuhvata mazohizamm sadizam. šgućni mehurići u kojima se vrši izmena gasova za vreme disanja i dr. alvus (lat. talofite sa biljnim zelenilom (hlorofilom). požuda za bolom. alvaluk (tur. ležišta za zube u vilicama. allegatum) navedeno mesto. algrafija (grč. koji odgovara litogra-fiji. kao znak šećerne bolesti. albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvañena i na toplom vazduhu osušena belančevina. napojnica. helvahk) napojnica. kocka je bačena. „sastavljanje razdvojenih delova". pozivanje na neki zakon. 2. Aldebaran (arap. aleator (lat. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama. aleatiko (ital. allegata) pl. konačno sam se odlu čio na neko delo. uživanje u bolu. aldim akcesi) čašćenje koje čini kupac nakon kupovine na pazaru ili u čaršiji. ra čun simbolima po odreñenim zakonima. algologija (lat. algofon (grč. aldehid (nlat. algoritam. kriptogamne vodene biljke. aldim) zlato. rythmos) v. voštane ćelije u pčelinjem saću. algos bol. al-veolarni živci vilični živci. postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim pločama. od kojih se razlikuju uglavnom po tome što im nedostaju neke amino-kiseline i što su nerastvorl>ive. u sazvežñ u „Bika". algoritam. pče-lanik. udžbenik algebre. izlučivanje belančevine mokraćom. algaritam (arap. aleatorium) igračnica. opšte usvojen način pripreme za digitalne računare. alev (pere. nastao usled bola. algama (grč. ale! (fr. grč. algebra (arap. igrač na sre ću. grč.) crven. alegat (lat. algaritam. algorizam (arap. grč. alea kocka. logia) bog. albus beo) fiziol. aleatorni (lat. kockarnica. bol. algos bol. izvo ñ enje. sad kud puklo da puklo! Cezare-ve re č i kada je prešao Rubikon. alvearium) košnica. alvus) anat. med. č ast koju daje obi č no onaj koji obu č e nešto novo. stolica. plamene boje. napred! alea jakta est (lat. u srednjem veku upotrebljavali su se i izrazi algorizam. „volovsko oko". alvadžija (tur.. bescvetnice. alea kocka) muz. alveolaran (nlat. graphfa) tip. albuminozan (nlat. male duplje. logički algoritam pokuša] da se logičke operacije zamene ciframa i računskim metodama. pripadala je kardi-nalu Aldobrandiniju. znalac algebre. aldumaš (tur. bol živaca. belančevit. albus beo) ned. aldum (tur. lagneia obljuba) med. algebrist(a) onaj koji se bavi algebrom. alea jacta est) posl. okreni.'. naj češć e algi. aleatico) vrsta odličnog slatkog toskanskog crvenog vina od muska-tovog grožña. jedan deo ušne šupljine u kojoj se skuplja ušna mast.) astr. mesta navedena iz drugih dela. idi.. okrecima. aleatorna promenljive: slučajna promenljive. tj. alveoli) l. helvaci) onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka. alea kocka. helva) v. nagrada. grč. algivitom ugalj stvoren od ostataka vodenih biljaka. alveolaris) koji se tiče zubnih ležišta. alcohol. nauka o algama. uputstva. alea kocka) slučajan. bolešljiv. (boza). algeo osećam bol) bolan. zvezda prve veličine. aleatorika (lat. al-gebr) kat. sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa.albuminozan 29 Algonki) pretkambrijsko doba u razvitku Zemlje iz kojeg su poznati prvi tragovi života. spasmos grč) med. gr č mišića praćen bolom. alge (lat. rythmcs) v. kockar. algonkij(um) "(prema nazivu grupe indijan-sk ih plemen a Sev ern e A mer ik e — . aldobrandinska svadba rimska zidna slika pronañena 1606. aleator) igrač kockom. algeo osećam bol) med. alveole (lat. nastala je u novoj muzici svo ćenjem kompozicije na niz obrazaca čiji se poredak prepušta volji izvoñ ača. mat. aleatorij(um) (lat. algos bol. algolagnija (grč. neuralgija. npr. veština računanja. phonos ubistvo) med. algoritam (arap. halva. ureo mokrim) med. ćelijski. alkohol lišen jednog dela vodonika. alva (tur. bolesti bubrega i dr. jasno crvene svetlosti. allez) hajdete. alvearij(um) (lat. albumoze (lat. algetičan (grč. god.

u pono ći kao u po dana" (nar. alegro ma non tropo (ital. allegrettino) muz. za nemilosrdnom meñusobnom borbom i uni-štavanjem. allegro moderato) muz. allegoreo drukčije izražavam. alelopatija (grč. aliluja. nazvan po velikom starofrancuskom romanu o Aleksandru Velikom. allegatio) navoñenje. alegro kon fuoko (ital.alegacija ZO alegacija (lat. allegro) muz. sredstvo za spasavanje i pomoć. allelon naizmeničan. u HUP veku. u arapskom. aleksandrinstvo naučio sitničarstvo.) min. alam znak. alegramente (ital. štitim) hem. aleksipiretikon (grč. allegretto) muz. pored ostalih mnogih značenja. sredstvo protiv groznice. alegro asai (ital. alektacija (lat. izražavati misli zavijeno. protivotrov. allegro assai) muz. svaka materija krvnog seruma koja rastvara strane ć elice. umereno brzo. ova reč zna či i pozlać ene jabuka na vrhu minareta. alegro vivače (ital. u slikama. umereno veselo. klasi č an stih Francuza. pesma). vrlo »sivo. alegro kon spirito (ital. naročito protivotrov. vrlo veselo. aleksija (grč. aleja (fr. alektriomantija (grč. simbol) neki dragi kamen „spram koga se vidi večerati. delo ili pisca. aleksandrit (grč. izraz kojim je Aristotelo nazvao nagon. aleksit (grč.) nauka o protivotro-vima. . umereno alegreto. zavijen. živo i brzo. brzo. alegro asai. aleksandrina svili slična tkanina od lana i pamuka. allelophthorfa) fil. pharmakon lek) med. i dr. tvrñ enje. allegro di molto) muz. v. v. alexeterios) koji dejstvuje kao protivotrov. alegrisimo. allegorikćs) onaj koji prikazuje nešto u slikama. allegorikos) iskazan slikom. alegrisimo (ital. phtefro unittavam. alegoričan (grč. odmereno hitro. alegro kon brio. v. a ne direktno. uticaj) nauka koja se bavi prou čavanjem biohemijskih uticaja izme ñ u biljaka. alektryon petao. hitro. dvanaesterac. alexo branim) med. drukčije prikazujem) v. manje brzo nego u alegro. manje veselo. alejkum selam (tur. mache borba) borba petlova (kao slika istinske borbe kod starih Grka bila veoma omilje-na zabava). man-tef a proricanje) proricanje po pevanju petlova. aleksiterijum. alegro maestozo (ital. uzaja-mni. alegro furiozo (ital. kao imenica: komad koji treba izvoditi veselo. pesma u slavu boga. alegreto (ital. alegorisati (grč. delovanje. izazivanje draži. navoñ enje činjenica. alegro di molto (ital. živahno. u prirodi i životinjskom svetu. alegrisimo. allegro pop tanto) muz. manje živo. alegro kon mogo (ital. allegramente) v. iz HP veka. alegorizirati (grč. bez ikakve veze sa stvarnim životom. č ist rad (u bakrorezu). strasno i brzo. primamljivanje. hallal. aleksifarmacija (grč. uzan prolaz. veselo. patološka nesposobnost da se pisane ili štampane reči čitaju sa razumevanjem (dolazi usled povrede velikog mozga). allegoria) poet. allectatio) mamljenje. po-morskog grada u Donjem Egiptu. aleksandrijski gramati-č ari. aleksandrinac poet. alegro vivace) muz. alektriomahija (grč. alem (arap. otuda: aleksandrij- ska biblioteka. alexo branim. suva u čenost radi u čenosti. allegoreo) slikovito govoriti ili pisati. allegrissimo) muz. šetalište izmeñu dva reda drve ć a. alexo pomažem. vrsta dragog kamena. lexis govor) psih. aleksifarmakon (grč. allegro ma pop troppo) muz. Aleksandar Veliki i bio je u prvim vekovima pre i posle naše ere glavno sedište grč kog obrazovanje i gr č ke književnosti. allegro furioso) muz. allegro con spirito) muz. pat-hos doživljaj. Septua-ginta. allegro con moto) muz. aleloftorija (grč. sa žarom. alegro. što življe.e. hilel jah hvalite boga) pripev u crkvenim pesmama. up. a ne rečima koje ih direktno izražavaju. lek protiv trovanja. alegro moderato (ital. alegorist(a) (grč. »sivo. brzo. alegro kon fuoko. govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukčije. ne mnogo brzo. vrlo veselo. aleluja (hebr. vatreno. protivotrovni. 'alaykum-u-ssalam) muslimanski pozdrav: mir me ñ u vama! aleksandrijski koji se dogodio u Aleksan-driji. uzburkano. pozivanje na spis. a-. alegro di molto. pre n. alegro kon brio (ital. v. alegretino (ital. slikovito objašnjenje pojma ili misli. alegro kon spirito. ne odviše brzo. alegro kon brio. allee) drvored. aleksandrinci ovim se imenom zove 70 aleksandrijskih nau čnika-tumača. alegorija (grč. koji poti če iz Aleksandrije. sa dostojanstvom. rug vatra) med. allelon meñusobni. alektryon petao. alegro (ital. slikovit. alegorisati. aleksiteričan (grč. koji je osnovao 331. alegro non tango (ital. kao npr. allegro con fuoco) muz. slikovit govor. allegro con brio) muz. aleksandrijski filozofi (aleksan-drijska škola). aleksin (grč. slikovito. allegro maestoso) muz. alexo branim. šesto-stopni stih sa cezurom posle šestog sloga. alegramente.

allos. v. ludilo. Alemani (nem. popuštajući. slična zrncu. allentato) muz. izdržavati. alimfija (grč. alizari. hhilat) odelo. alen-tato. alijaža. levantinske broć. aletofil (grč. . aleiteza (grč. dokazati svoj alibi znači: dokazati da u izvesno vreme nisam bio na izvesnom mestu. slivati. razmena. aleopatija (grč. allos drugi. 5 i 7 su alikvante ili alikvantni delovi broja 12. alliance) spajanje. usporavajući. aletheia istina. alergija (grč. aleuron pšenično brašno) bog. sklopiti savez. premamiti (mušterije). aleuron pšenično brašno) bog. alimentacija (lat. 2. aleopat (grč. a. aligator (ital. primesa. aleluja. broj koji se sadrži u drugom broju bez ostatka. aliquantum) mat. odlučno (npr. alergeni (grč. otu-ñenje. alet (arap. koji pati od alergije. alimenta) pl. Pruske i Austrije 1815. thesis položaj. bez. drugde. alligatore. aleuron pšenično brašno. alimentatio hranjenje) ishrana. američki krokodil. Z. alimentarna intoksikacija med. alijansa (fr. alikvaitan (lat. alikante (šp. v. alentato (ital. alizarin (šp. alibi (lat. aleuronat (grč. prisustvo stranih tela u čovečjem organizmu i bolest koja usled toga nastaje. s praga) odmah. alimentar (lat. alijevacija (lat. aliment(a) (1. alienatio) otuñivanje. alloios drukčiji. alijaža (fr. v. u biljnim ćelijama. alentando (ital. alef (hebr. udruživanje. el lagarto) zool. obično: aliirati se. ergon) med. aleph) prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma. aliquoties) mat. aliirati (fr. aligirati (lat. ustupiti drugom (pravo ili svoji-nu). izdržavanje. alethes istinit. a limine (lat. zadržavajući. alienatio mentis). aletiologija (grč. sem toga. novac za izdržavanje i vaspitanje vanbračne dece. aligacija. iste vrednosti kao i indigova modra boja. alicante) vrsta španskog vina iz okoline grada Alikante. odbiti neki predlog. Alemannen) staronemački naziv glavnog i najvećeg dela stanovništva južne Nemačke. dodatak. koren broća. duševno rastrojstvo. npr. aliquoties) koji se sadrži u većem broju bez ostatka. alieniste) lekar za duševne bolesti. oroñavanje. opri-jateljiti.alemanda 31 alimfija smesa. sme-šati. metron mera) instrument za ispitivanje valjano-sti i čisto će brašna. allier) vezati savezom. alibi) prav. gde je ta ista osoba. filalet. stvarna neprisutnost jedne osobe na nekom mestu. snabdeva™ hranom. npr. poludeti. alentando. aleuron brašno. belle alliance). alienisme) med. okruglasta i kristalizovana organska tvar. alijenizam (lat. aligacija (lat. onaj koji voli istinu. vanbračne dece. prodaja. god. alizari) hen. alias) inače. otu-ñivati. allos drugi. prema tvrñenju neke druge osobe. 'aliya) prazna i nenaseljena spahijska zemlja. udružiti. alija (arap. alimentare) ishranjiva-ti. na drugom mestu.). aleuron (grč. kajman. dok je ranije dobivana iz korena broća. onaj koji po nekom zaveštanju prima izdržavanje. alizari (šp. koji se sadrži u većem broju. svečana. supstancije životinjskog ili biljnog porekla koje u preosetljivih osoba izazivaju alergiju. prijateljstvo. lyrnpha voda) med. zalog. fig. umerenog tempa (nemačkog porekla). bračna veza. drugim putem. alijenist(a) (fr. u odreñeno vreme tobože bila. logia) nauka (ili: učenje) o istini. alimentirati (nlat. drukčije. 6 su alikvote broja 12. alopatija. promenjena sposobnost reakcije organizma na neku vrstu zaraznih klica kojima je taj organizam već jednom ranije bio zaražen. alienare) prav. šp. alimentarius) prav. pathos bolest) lged. savez. alemanda (fr. aliza-rinsko modrile* najlepša i najpostojanija alizarinska modra boja. alligare) sliti. ponudu. odvratiti. alkkvotan. up. a limine. otuñiti. igra u 2/4 ili 4/4 taktu. alergičan (grč. legirati. aleurometar (grč. pathos) ned. alienus tuñ. alliage) v. aleuromantija (grč. fr. allentando) muz. trovanje hranom. alijas (lat. lepi ili sveti savez izmeñu Rusije. allemande) muz. alfa. mantefa) proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu. odstupanje od prirodnog stanja. alikvota (lat. 4. legura. alopat. za razliku od vladajućih Franaka (otuda Francuzi i danas zovu Nemačku „Alemanj". belančevina koja se nalazi u pšenici. med. lat. allos. lepa crvena boja koja se danas dobiva iz antracena. slitina. alligatio) mešavina metala nejednake vrednosti u jednu masu. zemlja u kojoj žive Alemani). alloios. npr. supr. po časna haljina kojom je sultan darivao vezire. alizari) bog. aliluja. alijenirati (lat. duhovno ra-strojstvo (lat. ali ovaj nije njime deljiv bez ostatka. sastavljena od kristalizovane belanče-vine.ne. Sveta alijansa (fr. v. nedostatak limfnih žlezda. metanje) med. tj. smesta. philos prijatelj) prijatelj istine. ergon) med. svezati brakom. primesak. savet i sl. alikvotan (lat. ua. ergon delo) ned.

) pl. proizvoditi (ili dobijati) lužnu so. razlažu vodu. a č etvrta anapest i-i-i-i i-i-). alkoholizam (arap. pre naše ere. alkalescencija (nlat. pijanica. alcatifa) fini orijen-talski ćilim. alkalizirati (lat. gr č. so koja se dobija iz pepela morskih biljaka.: „Ona poji po putu putnike". osloboñenje špirituse od vode. od kojih su neki veoma lekoviti. nego tek iz drugih odeljenja. npr.) hem. grč. halkali.. allure) hod. metron mera) he». potaša. alkalije (arap. azot-ni organski spojevi biljnog porekla. teobromin i dr. Al-qur' ap) v. stih od pet stopa. mešavina svežih biljnih sokova sa alkoholom. Korav.) hem. halkah) hen. ishrana. pš. npr. . natrijum. razvijati alkalij koji se brzo isparava (amoni-jak). a šarom od zlatnog i srebrnog konca. alcalescere) hen. alkoholometar (arap. alinjirati (fr. aliskaf (lat. alkalescirati (nlat. kroz staklena vrata i prozore. trljam) veština masiranje. alkali (arap. urediti. alir(a) (fr. ložnica. nauka o le čenju trljanjem. pre čišć avanje alkohola. opojno pi ć e. hem. testis svedok) provera količine alkohola u nekom organizmu. aliptika (grč. cezijum i francijum. halka. od kore kina-. halkah. sa osnovom od vune i svile. rakije i dr. alkejska strofa strofa od četiri stiha. palata.drveta. doterati pod konac. hemijski najreak-tivniji. an gro. grč. najbolji. al ingroso (ital. način kretanja. aliterirati (lat. ala krilo. vodonika i kiseonika. al corso) trg.. jedan deveterac i jedan deseterac. imaju bljutav ukus i veoma su otrovni. alkoholizacija (arap. aliteracija (nlat. ali ingrosso) trg. metron mera) hem. aligner. udubljenje u sobi sa posteljom. dvor.. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom stihu počinju jednim istim su-glasnikom. postrojiti. alkovn (arap. alcalisare) hen. kofein. ponašanje.al ingroso 32 Alkuran elektropozitivni su. naro č ito rakije. strihnin. Alkuran (arap. gr č. novi pasus. savršeno pre čiš ć en prah. alkatifa (arap. a linea) pore-ñati u jednom pravcu. na veliko. hidrokrilac. al-qohhlu) l. proizvoñ enje (ili: dobivanje) lužne soli. železa i dr. gr č. svrstati.) hem. sposobnost tela da hranljivim sokovima nadoknadi ono što je izgubilo. alkaloidi (arap. do danas ih je u hemiji poznato više od sto (kinin. god. novi paragraf. iz Mitilene na Lezbosu. vodeni rastvori njihovih hidroksida i oksida imaju al-kalno dejstvo. osloboditi od vode. halka) v. al-qubeh. pomešati sa alkoholom.) dvorac. lat. halkalf. potaša. Koran. metron mera) sprava za odreñ ivanje koli čine alkohola u nekom opojnom piću. organska hemijska jedinjena ugljenika. ispitivanje sode i potaše pomoću alkalimetra.. Al-qur' ap) v. alkoholič ar (arap. alkohol (arap. nikotin. alefpho mažem. mešan>e alkohola sa nekom tečnosti. alka (tur. alineja (lat. slu čajno ili hotimično ponavljati ista slova. Alkoran (arap. skaphos lañ a) vozilo s krilima. vodokri-lac. fig. iste slogove. alitura (lat. a od. alcalescentia) hem.. otrovni i gorka ukusa. alkalni metali hem. Alkalos) poet. sprava kojom se odreñuje količina čistih ili sa ugljenom kiselinom spoje-nih alkalija u potaši ili soli. hem. amoni-jaka. neki prah. aliteratio) poet. alitura) hranje-nje. poravnati po koncu. alkoholat (arap. alkoholometrija (arap. nauka o ispitivanju sode ili potaše. alkoholatura (arap. po slavnom gr č kom liri č aru Alkeju. odeljak koji počinje novim.) čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića. koji je živeo 600. piva. up. hidroksidi alkalnih metala. alkazar (arap.) čvrsto hemijsko jedinjenje alkohola sa nekom soli. morfin. alkalij (arap. so koja se dobija iz pepela morskih biljaka. prečista™ do stepena najve ć e fino ć e. linea red) nov red. grč. npr. alkoholizirati (arap. al korzo (ital. alkejski stih (grč. alkalimetrija (arap. halkah) hem. izlu čiti špiritus iz neke tečnosti. efdos) hem.) pl. potpuno prečiš ć en špiritus izlu č en iz vina. način hoda i držanja nekog č oveka. alkotest (kovanica od delova reči alkohol i lat. rubidijum. atropin. alifatična jedinjenja hem. preovlañivanje jednog alka lij a: razvijanje alkalija koji se brzo isparava tj. ko-kain. šp. po sadašnjoj vrednosti novca. metali prve grupe pe-riodnog sistema: litrijum. alkoholi (arap. vladanje. 2. po kursu. ka-lijum. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika povezani meñu sobom u vidu jedinstvenog ili razg^anatog lanca. alcalisatio) hem. alere hraniti. alkalizacija (nlat.). ad littera slovo) praviti aliteraciju.) nauka o odreñ ivanju količine alkohola u nekom opojnom piću. od kojih su prve tri i poslednja jambi. alkalimetar (arap. od kojih dva jedanaester-ca. trag divljači. alcoba) odeljenje odreñ eno za spavanje koje ne prima svetlost direktno spolja.) opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koji dolaze usled prekomerne upotrebe opojnih pi ć a. nešto uvu čenim redom.

alotriologija (grč. bolesna želja za jedenjem stvari koje nisu za jelo. alodijalan (nlat. elmas. alokvirati (lat. a-. odobravanje nekog računa. almarada) bodež sa tri reza. odtis zub) nameštanje tu ñih. allos. alopateki metod lečenja.(grč. al. alopekia opadanje dlaka. bolest opadanja kose. alotigen (grč. nego koje je potpuna sopstvenost. alodoksija (grč. nastavak (npr. arap. aleopatija.: homeopatija). allothi na drugom mestu. allos. a na koji se stavljaju indosa-menti. allons) hajdmo!. allos drugi. crvenol>ubičasti granat (dragi kamen). no s tom razlikom što je sopstvenik mogao njima slobodno raspolagati. melos ud) zool. ćelavost.) prvi mesec u godini po arabljanskom kalendaru. na nekom stolu). trepho hranim) nednesrazmerna ugojenost pojedinih delova tela. alodij(um) (stnem. produžak. aleopat. godišnjak. nazvanog. alomorfizam (grč. alotigen. alolalija (grč. alograf (grč. up. lekar koji leči pomoću alopatije.) astr. nered. list koji se prila-že uz menicu. phagein jesti) ned. pristalica alopatije. v. npr. alogičan (grč. po grofu Almavivi. alotrije (grč. kratka beseda. pogrešan govor. alopat (grč. razum) koji nije u skladu sa zdravim razumom. alotropija. 6t) imanja koja su postala od lenskih — feudalnih. alopatija (grč. nerazuman. biljna vrsta iz č ijeg se liš ć a cedi gorak sok. al marko (ital. drukčiji. almadet (arap. alogandromelin (grč. ili stavke docnije unesene u rač un. allocutio) oslovljavanje. logos govor) mešanje (ili: umetanje) stranih stvari u govor. allćtrios. heterodoksija. allocatio) dodavanje. almanah (arap. allos. alopekija (grč. alma mater (lat. transplantacija. morphe oblik) hen. prijatelj. besmislica. prema čistoj težini zlata i srebra. alogotrofija (grč. allos drugi. allos drugi. horizontom. aloniman (grč. grč. megale syntaxis. magna constructio veliki sklop. allos drugi. zadužiti ih. alomorfija (grč. tur. kose) ned. napred!. prelaženje jednog glasa u drugi. alodijalna dobra (stnem. alogfa) nerazumnost. nakaznost koja se sastoji samo u tome što neka životinja ima udove sli č ne č ove čjim. megfste. almukantarat (arap. allos. od koga se spravljaju lekovi. ćelavljenje. alopekija. allonge) trg. alo. genos rod) stranac. v. kratak govor. vepggač kih zuba. asamas. alon (fr. prodati ili ostaviti nekome u nasledstvo. uobličavati) med. allos drugi. doxa mišljenje) drukčije (ili: pogrešno) mišljenje ili učenje. allotrios tuñ) pl. ono koje nije dobiveno u leno. tuña zanimanja. gen-pab ra ñ am) koji je postao drugde. glupost. tuñinac. logos um. almaz (grč. alogos protivan svrsi. allos. allos drugi. alokvij(um) (lat. upotreba lekova koji izazivaju bolesti suprotnog dejstva.almaviva almaviva vrsta kratkog ogrtača. sporedne (ili: tuñe) stvari. alopecija. zamenjivanje jednog izgubljenog dela tela drugim uzetim od nekoga drugog. allotrios. produžetak. vrsta brze jedrili-ce u istočnoj Indiji. alotriodontija (grč. ura! alonž (fr. al-6t) slobodno dobro. allodialis) slobodan od pla ć anja danka. up. verovatno. dodatak. zbornik koji izlazi godišnje. trg. alokvijum. grč. naziv za univerzitet i veliku školu. istočnjačke. aloteza (grč. grapho pišem) tuñ rukopis. plassein uobli-čiti. morphe oblik) sličnost ili identičnost strukture dveju supstancija sa razli čitim kristalnim oblicima. alokucija (lat. aloe) vot. nasleñeno dobro. krug na nebu para-lelan sa vidikom. naročito afri č ka. syntaxis) naslov arapskog prevoda astronomskog dela Ptolomejevog. aloplastika (grč. allos) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi. almoraham (arap. nesrazmernost u razvitku udova usled nejednake i nesrazmerne ishrane pojedinih delova tela. naročito govor kojim papa pozdravlja kardinalski sabor. thesis postavljanje) lšlv. aloin (grč. lat. tj. razli čit. tuñ potpis. pathos) ned. alokucija. alotriofagija (grč. almarada (tl. metoda lečenja kod koje se bolest s jednog dela tela prenosi na neki drugi deo. pravljenje omašaka u govoru. nelogičan. al marco) trg. govorim) ned. apeg. al ma'dijat) crnački čamac od kore drveta. materija koju sadrži u sebi liš ć e biljke aloje. allos drugi. alopecija ned. almada. almas) dijamant. nesmišlje-nost. nepri-stojnost. pathos bolest) med. alogija (grč. al-manakh) kalendar. . oslovlja-vati. dug konopac pomoću koga se konji u č e kasanju. alloquium) v. alloqui) osloniti. alogen (grč. allotrios. alma mater mati koja hrani) „časna majka". junaku Bomaršeove komedije i Mocartove opere „Figarova ženidba". metod koji se danas uopšte primenjuje u naučnoj medicini (supr. laleo brbljam. Almagest (arap. almandin (po gradu Alabanda u Maloj Aziji) min. bputa ime) pod drugim (ili: tuñim) imenom. al-. alogen. up. Z Leksikon 33 alotriofagija aleja (grč. aloe) hen. ap-dros čovek. alokacija (nlat.

promena. balkon. al seko (ital. pevač koji peva alt. 2. tropos način) heh. prema dopadanju. alter ego (lat. lekovi koji izazivaju promenu. al. hen. ned. Alpes) v. naročito veštački brežuljak u vrtu zasañ en alpijskim biljkama. za čuvanje i zaštitu alpijskih dolina. postali ti patuljci--proroci. log. po volji. Alpes. alohton (grč. ugljenika da postoji kao grafit i dijamant. alternativus) naizmeni-čan. uzbuñenje. izraz kojim se označuje da treba izvoditi za oktavu više. mali. izmena. alto) muz. zbuniti. al punto) u tačku. choreo idem. pogled na glečere. alpini) voj. čovek po mišljenju i osećanju potpuno blizak i srodan drugom nekom čoveku. uplašiti. allos. raspro-stirem se) bkol. al punto (ital. drugi glas. alohorija (grč.alotropan 34 alternacija alotropav (grč. alotropija (grč. alster v. al pjačere. doksat na gornjim spratovima neke grañevine. allohroos) koji menja boje. orao gledam. elementa da se poja-vl>uje u posve različitim oblicima. beli slez. alporama (lat. supr. gnev. viši srednji glas. pogorp!anje. trophe hrana) bkol. koji je sličan čovečjem liku. životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mogu živeti od anorgan-skih jedinjenja. istomišljenik. lice koje je od drugog nekog lica ovlaš ć eno da može potpuno u njegovo ime raditi. apunto. ili: „Zakone padanja otkrio je Galilej". alruna. kratke lubanje i smeñ e boje lica ljudi koji žive oko Alpa. oltar.: „Galilej je otkrio zakone padanja". protivna. npr. 2. pokvariti. alterativa) pl. alternatio) smenjivanje. naročito kod novca. vodom. italijanske i francuske trupe. up. alteratio) menjanje na gore. alrauna (stnem. alternacija (lat. 3. jednak. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka. alta otava (lat. docnije neko malo demonsko biće u čovečjem obliku. alpinus) koji pripada Alpima. Alpes. životinjama. alte-rativa. allos. altera pare (lat. osobina ljudi. allos. althaea) vot. rasrditi. koji ima jednaku vrednost. izmeniti na gore. al pjačere (ital. zastupnik. supstancije. alpinizam. uzbuñivanje. alterare) menjati. nego im je potrebna organ-ska hrana. altan(a) (lat. biljka čiji se koren upotrebljava kao lek protiv kašlja. alohroičav (grč. svojstvo tvari. tropos) he*. alteja (grč. al pari) trg. ulster. chthon zemlja) koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja. po tome nazvan koren mandragore. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih faktora: vetrom. muz. zamenik. npr. alomorfija. čarobnica. gr č . alpinist(a) proučavalac Alpa. oštećenje. altercatio) prepirka. alterativa (nlat. koji postepeno poboljšavaju sokove. koji ima oblik Alpa. al piacimento) muz. alter ego drugi ja) 1. al rigore di tempo) muz. allochroos promenjene boje) menjanje (ili: prelivanje) boja. Alraune) u nemačkoj mitologiji: duh koji proriče. altar (lat. diskusija. autotrofija. galvanski posrebrena elitna. v. altus. užasavanje. al rigore di tempo (ital. zool. alpijska rasa. alpinum) vrt zasañen alpij-skim biljkama. lat. raspravljanje. u širem smislu: sva naučna i sportska bavljenja visokim planinama. kako se ho će. smenjenost. protivnička strana. kvariti. alterancije (nlat. al segno) nuz. veoma cenjene po svojoj odličnoj vuni. lednja-ke. allos drugi. iz koga su. alpinistika (lat.pari (ital. odmena. vrsta peruanske late. koji se preliva. alternativni sudovi su 1. potpuno saglasno. uzbuditi. mašina za proizvoñenje naizmenične struje. alpini (ital. v. alta aga visok žrtvenik) v. planinar. alpinizam (lat. vidim) posmatranje (ili: razgledale) visokih planina. allos drugi. alotrofija (grč. allaka (per. planinski sport. novo srebro. altera pars drugi deo) druga strana. med. alpijski (lat. penjač na Alpe. oni disjunk-tivni sudovi čiji se predikat sastoji samo iz dva pojma koji jedan drugi isključuju. naročito: penjanje na Alpe. preina-čenje. opredeljivanje za jednu od dve odluke. alpacca) l. alterirati (nlat. alt (lat altus visok. alternativan (nlat. alterkacija (lat. 2. jednakost nominalne i stvarne vrednosti. altana) apx. koji se pojavljuje u više različitih oblika ili stanja. alteracija (nlat. savršeno tačno. al piacere) muz. po starom verovanju. gatalica. alpijski lovci. odmenjivanje. iste vrednosti ili sadržine. u istočnoj i južnoj Evropi. ital. od 1872. ra-spra. isggust. alternativa (lat. oni koji se mogu jedan drugim zameniti a da se njihov smisao ipak ne izmeni. mezosopran. alternator) fiz. alohroizam (grč. akord ili ton povišen ili snižen hromatskim znakom. Alpes) poznavanje i proučavanje Alpa. od- . težak izbor jedne od dveju mogućnosti. smena.: „Jedno električne telo je ili pozitivno ili negativno električne". alpinum (lat. promeniti. strogo u taktu. ital. svaña. alta ottava) muz. kordiljerska tkanina od alpakine vune. preobraćanje. npr. althaia. planinarstvo. al pjačimento (ital. alterantia) pl. pogoršati. alternativa) izbor izmeñu dvoga. alternator (nlat. nem. izomerija.

d . alluvialis) nanosni. alciora. tuizam. Alhambra (arap. aluvionog prava. b. beta) gram. visost. aluzivan. allusio. alunirati (lat. kvantitativni. ruski bakreni novac. posredno rugati se ili prebacivati nekome nešto. procesu alfaraspada. fig. aluminozan (lat. tj. altin) l. aluminat. mišljenja i delanja koji se upravlja obzirima na dobro svojih bližnjih. alterum tantum) još jednom toliko. tiho zanimanje. više stvari. pa i celoga čovečanstva. govorka figura u kojoj se. tj. tegljiv i kovan. altin (tur. cumulus gomila) kumulusni oblaci na visini od 4—8 km. Konta. onda dok se jednoj predaje. alumen stipsa) hem. u odreñenom redu. znak A1. nesebičnost. al-qimia) naziv za najstariju hemiju. suglasnički). aludirati (lat. ciljati na koga ili što. altiora (lat. naplavljeno) geol. alluvium naplava. alhidada (arap. najmlañi slojevi Zemljine kore koji su postali nanosom. aluminijum) (lat. grč. slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu. najslavniji spomenik mavarske arhitekture. odmenjivati se. osim ćirilskih i glagoljskih. altesse) visočanstvo. deo nonijusa. alteri huic ovom drugom) fil. alfabetski red red slova kakav je u alfabetu. tvrñi od cinka a mekši od bakra. metal po boji i sjaju stoji izmeñu srebra i platine. alhimija (arap. . alpha) prvo slovo u grčkoj azbuci. alumen) min. aluvio (lat. ljubav prema bližnjima. alfa-zraci v. veštini. neizmeničnost u rasporedu časova izmeñu težih i lakših predmeta. kazuje njoj sli č na koja lako može da podseti na onu pravu. alfabetar (grč. spisak izrañen alfabetskim redom. zanatu i dr.v. mera) visinomer. alhimist(a) (arap. alluvio naplavljenje) prav. pansion. kolebati se.). stipsa. stratus. alfabet (prva dva grčka slova alpha. alternirati (lat. a. početnik u čemu (u nekoj nauci. ciljanje na koga ili što. š) prvo i poslednje slovo grčke azbuke. odgo-jiti) zavod u kome se učenici. dvostruko. sve i sva. alciora (lat.98. alumin. sprava za merenje visina. altiora. altiora) pl. al fresko (ital. crtaju i sl. pevač koji peva alt. svetlost (titula).. alhemija. u Evropi srednjeg veka: nenaučno bavljenje hemijom. altostratusi (lat. aluvij(um) (lat. altus visok. ječmeno brašno. menjenost. alto) «uz. nišaniti. element atomske mase 26. lat. odnosno jezgra atoma helijuma (alfa-čestice). početak i kraj nečega. alumneum. al-qimia) onaj koji se bavi alhimijom. sleteti na Mesec. 2. altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnjima.alternirati 35 alciora alumen (lat. duboko ćutanje. alludere) smerati. altist(a) (ital. aluminat (lat. altimetar (lat. redni broj 13. tobožnja veština pravljenje zlata. naročito kod Arabljana. alting (dan. u tehnici veoma u upotrebi zbog male specifične težine. naziv po pronalazaču. aluminosus) stipsast. alterni-raju ća groznica povratna groznica. više nauke. ići od altiora (alciora) ići napred. potiču iz atomskog jezgra radioaktivnih elemenata u tzv. sastavljeni su od dva protona i dva neutrona. pokretni lenjir. dukat. alumneum) v. Al-hamrah) „crvena kuća". grč. alfa-zraci vrsta radioaktivnih zraka. alfenid metalna smesa od 60 delova bakra.) islandski parlamenat. tj. težiti za višim stvarima. ovo povećanje pripada sopstveniku obalskog zemljišta na osnovu tzv. metron me-rilo. 3. način osećanja. početak. altiora) v. ako u jednom razredu ima više grupa. alpha a. al-qimia) v. alumneum (nlat. termin potiče od O. početnik u čitanju i pisanju. . mavarske kraljevska palata u Granadi. ići naviše. kamate koje su se popele do visine glavnice. alludere smerati) nišanjenje. aluminari vaspitavati. da nešto prepisuju. alhimija. altus visok. latinska ili koja druga slova. trg. med. hemič aru Al-fenu. up. altum silentium) duboka tišina. zlato. beta b) 1. aluminium) min. alhemija (arap. pod alfa. druge imaju tzv. alfitomantija (grč. alfa i omega (a. tajanstveni srednjovekovni naučenjak. 2. samoglasnički. fr. pored vaspitavanja. alphiton ječmena pre-krupa. altokumulusi (lat. v. alternare) smenjivati se. ped. pr. stip-sat. altus. altruizam (od ital. alumin (lat. bocka-ti. alfa (grč. al fresco po svežem) slik. npr. i hrane. turski zlatni novac. altes (fr. najgornji. stratus prostrt) stratusni oblaci na visini od 4—8 km. fig. mantefa) gatanje u ječmeno brapšo. altus. c. prevoj (kvali-tativni. 1. alterum tantum (lat. ZO delova cinka i 10 delova nikla. altimetrija (lat. al-hadat) re. 2. metrfa) veština ili nauka merenja visina. aluvijalan (nlat. docnije. altrui drugi. kumulus. čovekoljubac. za merenje uglova. aluzija (lat. onaj koji pravi zlato veštač-kim putem. viša znanja. . povećanje obalskog zemljipgga usled postepe-nog nanosa zemlje i peska plavljenjem. gal-vanskim putem posrebrene novo srebro. aluminijum. up. mesto prave stvari. luna mesec) pristati leteli-com na Mesec. gram. altum silencijum (lat.

amator koji voli) onaj koji se bavi nečim. združiti. phobos) med. masaomai žvaćem) med. (ital. sa vladavi-nom majke i žene. predmet koji se daje na čuvanje. amalgamirati (arap. smela jahačica. amalgam). krasuljak. slitina. amabilmente amabile. amalgamirati. umetnošću. stapanje. bezbednost. lopov. amans-amens (lat. amatija (grč. muškobanja. ambassade. tesno otopiti (u jedno). v. amaurozis (grč. fig. nagomi-lati. amarela (ital. Amadis de Gaule) lit. sliti živu sa drugim metalima (v. a-mauros mračan. veštinom itd. ljubitelj. amabilmente. fig. čak i pravile upade u tuñe zemlje i vršile osvajanja. amans-amens) koji je zaljubl>en. lat. amandine) bademov sapun. slepilo. amaurosis zamračenje) med. sa kalijumom. ljupko. taksa koja se plaća za ležarinu u magazinu. spoj. tj. legura žive sa drugim metalima. emmagasiner) smeštati u magazin. dug. gorka sredstva. armagan grč. predložiti izme-nu ili dopunu zakonskog predloga. bile su veoma ratoborne. nečistota. okrilje.36 ambasad a alčak (tur. amatrix) ljubiteljka. npr. „one koje nemaju dojki". iz ljubavi. vrsta višnje koja se odlikuje svojom krupnoćom i nakiselim ukusom vina. zamračavanje vida. tur. fig. amagazinaža (fr. pakovarina.ne. Amharaca. hamail. grč. ambalaža (fr. bez. amabile (ital. poverenje. amatrice. amathia) neznanje. stanište ambasadora. amballage) pakovanje. amalgamisati (arap. hrabro su branile svoju državu. umilno. emanet) preporuka. budala je. amandirati (fr. junak jednog velikog starofrancuskog kruga priča. krivica tragičnih junaka. crna mrena u očima. amara (lat. hamajlija. ambactus sluga. spojiti sa živom. nagrada za pakovanje. lat. amazonke (grč. popraviti. srebrom i dr. kletvenik) poslanstvo. ljubavnik koji se ponaša kao vitez. amazonsko odelo sp. malassein smekšati) hem. aldžamija (arap. amartija (grč. prijateljica umetnosti. čuvanje. amarulentus) gorak. pisak na gornjem delu limenog duvačkog instrumenta. natrijumom. gorki lekovi. npr. amazon. neobrazovanost. grč.) današnji zvanični državni jezik u Etiopiji. potraživanje. amalgamacija (nlat. amarus gorak) bog. sargija. u širem smislu: usnik kod svih duvač-kih instrumenata u kojem se ton stvara treperenjem usana. amanšman (fr. ataha kola. amartia) grepšost. nemogućnost žvakanja hrane. amatrisa (fr. poboljšavati. lat. amandin (fr. amabilmente) muz. hammam. . hamam) tursko kupatilo s parenjem. ostaviti na čuvanje. prilagoñavanje delova celini. tur. ambasada (fr. amasirati (fr. malagma olakšavne sredstvo. zavet. v. upakivanje. amender) poboljšati. malassein smekšati) hem. amam (arap. emmanchement) slik. amagazinirati (fr. amaksofobija (grč. predstavniš-tvo neke strane zemlje u jednoj državi. ambažura (fr. mazos dojka. amasser) gomilati. amalgam (arap. žensko odelo za jahanje. amarantos neuvenljiv) bog. emmagasinage) smeštanje u magazin. pobolj-šanje. talisman. amateur. amater (fr. malassein) v. al-gami) velika muhamedanska bogomolja. pun gorčine. Amadis (fr. prepredenjak. Amazon) mit. predujam. predmet koji sujeverni ljudi nose stalno sa sobom da ih tobože štiti od zla. svetinja. gubitak. amarulentan (lat. hammal. lat. amaterka. U ovome mitu sačuvani su tragovi koji ukazuju na postojanje država sa ginekokratskim režimom. slepoća. manjak. a manco) trg. armagan. amaurotičan (grč. taman) bolestan u očima. pribor za pakovanje. amarella. hamayli) amulet. legendarne hrabre stanovnice ženskih država u kojima se nisu trpeli muškarci. amari&a (etiop. nežno. amajlija (tur. sem ukoliko je bilo potrebno radi obnavljanja ženskog stanovništva. popravka. alcak niskog rasta) nikakav čovek. farž. amanet (tur. fig. traženje preduj-ma. nakupiti. a ne profesionalno. bakrom. gorka materija. amazezis (grč. Po priči. a-. varalica. inače jezik vlada-jućeg i najkulturnijeg etiopskog plemena. naukom. amandman (fr. nagomilavati. amarin (nlat. junak žena. Amazon) sp. slep. spajanje metala sa živom. amara) pl. zlatom. ratobor-na žena. amendement) dodatak već gotovom zakonskom predlogu kojim se taj predlog dopunjuje ili popravlja. amabile) kuz. amorozo. amalgamatio) hen. hamartija. amarinum) hem. embouchure) muz. južnoamerička biljna vrsta čiji cvetovi zadržavaju svoju boju i kada se sasuše. junakinja. strah od vožnje. a manko (ital. amazon (grč. diletant. a. hamal) nosač tereta. amazonsko odelo. ostava. amarant (grč. junak iz romana. njima je u detinjstvu spaljivana desna dojka da bi lakše mogle rukovati lukom i strelom. amalin (arap. amorevole..

amblotika (grč. nego dolaze na lečenje po potrebi. obadvo-jica. opunomoćeni predstavnik jedne države kod druge države. ambijenat (lat. na sve četiri strane. ustanova za pružaše prve i hitne pomoći. sa koga se čitaju Sveto pismo (apostol i evanñelje). amb. nestalan. ambušman (fr. voj. ambis (grč. embouchement) utok. 'anbar. ambliopija (grč. ambo oboje. emblem. ambilokvija (lat. abortiva. ambidexter) dešnjak u obe ruke. poljubiti. usta topovske ili puščane cevi. ambara) mirisna smola kojom na Istoku kade sobe i koju puše sa duvanom. pobacivanje. ambivalencija (lat. licemer. amber. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!«. ambulanta pošta putujuća. slavoljublje. fig. ambrozijski (grč. ambloma (grč. ambrosfa) kit. okolina. amblem (grč. ambonoklast (grč. ambra (arap. amblys tup. čaršije. ambulanza. ambire obilaziti. ambulare hodati. celivati. ambara mirisna smola. kružna putovanja. onaj koji živi po načelu: pomozi bog. koji pripada bogovima. ambirati (lat. ammeubler) kuću snabdeti nameštajem. ambivalentan (lat. natprirodan. amvon simbolički predstavlja kamen koji je anñeo odvalio sa groba Hristovog. ambiciozan (lat. emblema. dvosmislica. ambulanta (lat. ambiguitas) dvosmislenost. naročito nedozvoljenim načinom. otvor klanca ili tesnaca. amblosis pobačaj) med. stremljenje čemu. dovesti izmeñu dve vatre. ambitus (lat. ambo (lat. ambrel(a) v. ambulare hodati. sskr. slab. hrana višnjih bogova. embrunir) slik. amburere ogoreti. ambroid (arap. ambrotipi pl. ambo oba. obgr-liti. amoibe promena) zool. dvosmislica. ambiskada (fr. ambloma. pobačaj. ameblirati (fr. ambassadeur) poslanik najvišeg ranga. ambi. ići) putujući. znamenje. fig.(lat. ambicija (lat. ambulantni bolesnik bolesnik koji ne mora da leži u postelji. embrasser) zagrliti. ambidexteritas) dešnjaštvo u obe ruke. fotografije na staklu koje štiti lak i druga fina staklena plo ča. jelo koje okrepljuje. ambiologija (lat. bolesnička stanica. koji se dobiva u krupnim komadima tako što se veliki broj sitnih komada ćilibara pod velikim pritiskom i na visokoj temperaturi slije u jednu masu. potamniti. slabost čula pipanja. embuscade) zaseda.ambasado r 37 ameblirati ambasador (fr. ambulatoria) ned. amblosko pobaciti) pl. valere vredeti) pst. ambiens) onaj koji obilazi i moli za mesto ili rad. busija. molilac. embleme) znak. sskr. simbol. opkoljava-ti) sredina. up. opekotine. oboje. ambitus) obilaženje. propovedi i pomeni. ušće (reke). prevući tamnom bojom. u istom redu jedne tombolske karte. voj. med. putem podmićivanja i sl. abortus. ambidekster (nlat. ambrinirati (fr. oba. ambyssos) bezdan. ambideksteritet (nlat. licemerstvo. eldos izgled) presovan ćilibar. sredstva za izazivanje pobačaja. božanski. ambulantni (lat. 6p6s vid. ponor. provalija. ambulans. 'anbar. med. fig.. obilaziti nekoga i moliti za mesto. amblozis. ravan hod konja. amblys. tur. ambulanca. železnička pošta. ljubav i mržnja) prema istoj osobi. ambulanta. ambitio) častoljublje. ambitiosus) častoljubiv. . muz. nego dolazi lekaru na lečenje. društvo u kome neko živi i radi. pisak na rogu. arće pipanje) med. težnja za nečim. logia) dvosmislen izraz. od pet. amebv (grč. amblijafija (grč. ambon katedra. težiti za čim. opticaj. jelo koje daje besmrtnost. ambo) predmetak u složenicama sa značenjem: i jedan i drugi. oko) med. ambulatorija (lat. isto-vremena pojava duševnih osećanja (npr. svirali itd. pokretna ili poljska bolnica. ambrosis) bogovski. izvrsno jelo. fr. slabovidost. propast. ambo oboje. ambulancija (ital. ambl (fr. ambrozija (grč. dvostruka privlačnost. opaliti) pl. valere vredeti) koji ima dvojaku vrednost. kuću namestiti potrebnim stvarima. obeležje. ops. ambigvitet (lat. mikroskopom vidljiva životinjice (jednoćelijski organizam) koja stalno menja svoj oblik. podjednaka sposobnost u služenju desnom i levom rukom. ambijent (lat. amble) jax. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da leže u postelji. čovek koji se podjednako služi i desnom i levom rukom. grč. pokriven hodnik oko crkve. dulac. v. neosetllvost. amvon (grč. molitve. ambulant (lat. ambusta. grč. slavoljubiv. nek-tar. nem. ambulantia) med. Ambulanz) v. ambusta (lat. ambrasirati (fr. ići za čim. ambloma pobačaj) med. predikaonica. ambulans) trg. fig. klasis lomljenje) protivnik crkvene muzike. ambire) tražiti službu. divan. amblozis (grč. ambon izbočenje na štitu) u pravoslavno] crkvi: uzvišeno mesto ispred oltara. amrel. ambo oba) u tomboli: pogodak dva broja. loqui govoriti) dvosmislen govor. traženje čega. na soleji. pokretni.

a-. neophodne su za izgradnju organizma i za normalne životne procese. a-. ameliorirati (lat. amin. 3. ludilo. amen) tako neka bude! reč kojom se obično završavaju molitve. poameri čavati. kajsija.ne. a-. ametista (grč. ned. na lep na č in. amimija (grč. vrsta košnice ameri čkog tipa. voj. jezgru šljiva. a-. prijateljski sporazum. tuha sluz) ned. amenorea (grč. amilacea (nlat. skupljanje belanč evine izmeñ u ćelija svih organa. amenomanija (grč. sredstva koja spre čavaju pijanstvo. organsko jedinjenje SvN10O5. nejednak. methystos koji dejstvuje protiv pijanstva) dragi kamen ljubičaste boje (po verovanju starih Grka čuva od pijanstva). americaniser) poame-ri čiti. amen (hebr. amencija aktiva (nlat. trešanja. vrsta vinove loze. ili mnogogubo toga. amoibe promena) koji potiče od amebe. staračka slaboumnost. amikabili mode (lat. amikalan (lat. otuda: reći amin privesti kraju. vrsta lubenice. lekovi koji sadrže u sebi skrob. amenorea. nazvane po tome što je najpre vi ñ eno kod ameba. amizeta (fr. uveseljavati. metabole ) biol. nenau č an. nedostatak (ili: nemanje) sluzi. nesrazmernost. koji je bez reda i na č ela. amen. razono ñavati. amigdalin (grč. amigdalitis (grč. amiksija (grč. ametabolni insekti zool. amilum (lat. amivi hem. amentia) med. nepravilnost. 2. amidin (nlat. amencija parcialis (nlat. amencija simpleks (lat. amusette) zabavica. štirak. amen) v. a-metrfa) neravnomeran. . razonoda. metabole) biol. amentes cit. koji usled toga postaju nesposobni za oba-vljanje svojih funkcija. skrob. vrsta platna. atomska masa 243. a. insekti koji nisu podložni metamorfozi. zemljišta. ametrija (grč. ametabolan (grč. naro č ito slezine. osobenosti engleskog jezika kojim se govori u Americi. bresaka. amin (hebr. melior bolji. a-methodikos) onaj koji radi bez reda i nenau č no. amusant) zabavan. redni broj 95. unutarnji glavni sastojak zrnca skrobnog brašna. ametričan (grč. americij(um) hem. organske kiseline koje nastaju kao krajnji proizvodi razlaganje belančevina u varenju. bez. americaine) otvorena kola na č etiri to č ka. amygdale badem) med. amygdalon badem) bademova gorčina. potajno. amerikanizirati (fr. amonijak čiji je vodonik zamenila kiselina. razonodan. otrovan. znak At. amid (nlat. a-metrfa) neravnomernost. mana oka u prelamanju svetlosti. a-methodikćs) koji nije ra-ñen po jednom utvrñenom redu. amiloidna degeneracija. zajedni čki naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka. popravljanje. skriveno ludilo. nepravilan. poboljšavanje. nepromenljiv. hemijski elemenat. curim) med. preobražaj) koji se ne menja. npr. amida) hen. koji nije podložan metamorfozi. nepromenljiv. amizantan (fr. prijatan. jednostavna. ametist (grč. bubrega i creva. med. metabole promena. amylacea) pl. kretanje ćelija u čovečjem telu pomoću pseudopoda. amebni (grč. duševni poremećaj kod žena kao posledica izostajanja mese čnog pranja. amentia activa) med. reč kojom su stari Egipćani nazivali podzemni svet. razvitak insekata u kome mlade jedinke u potpunosti liče na odrasle oblike i ne pokazuju nikakve vidljive znake preobražaja. amicabili modo) na prijateljski na č in. amida) hen. prouzrokovan amebama. ameliorer) poboljšati. amicalis) prijateljski. men. amicus prijatelj. a-. nejednakost. pripada grupi trans-urana. naglo ludilo. opšti naziv za derivate amonijaka koji nastaju zamenom atoma vodonika organskim radikalima. glikozid u gorkom bedemu. amylon skrob) hen. amylon) hen. drugarski. ošljar. ametropija (grč. god. amentia senilis) med. zanimati. mfmesis podražavanje) med. nesposobnost igranja crtama lica kod obo-lelih od mozga. amikabilis kompozicio (lat. a-mfmetos) nepodražljiv. a-. amerikanizmi pl. nesrazmeran. prijateljska nagodba.amebni 38 aminokiseline ametodičan (grč. zapaljenje krajnika. izostajanje ženskog mesečnog pranja. rheo tečem. amenija (grč. ametabolija (grč. v. amylum. amicabilis compositio) prav. imanja. amentia occulta) med. a-metron. oko) med. grč. manfa) ned. amenija. ametaboličan (grč. amiloza (grč. amuser) zabavljati. 1. amentia simplex) med. ametodist (grč. ops vid. vepggački napravljen 1946. aminokiseline hen. završiti. men. ameboidno kretanje zool. amelioracija (nlat. amerikanka agr. v. jetre. zanimljiv. amiloidva degeneracija med. vrsta lakog poljskog topa. men mesec) ned. amizirati (fr. amelioratio) pobolj-šanje. planu. a-. popraviti (zemljište). skrobno brašno. poboljšavati. a-methystos) pl. farn. amencija (lat. amimetičan (grč. amencija okulta (nlat. doterivanje. igra č ka. amerikav (fr. delimično ludilo. fr. amencija senilis (nlat. a-. opšta duševne slabost. amentia partialis) ned.

amnos jagnje) med. nakaznost. amabile. fig. lat. složenih jedinjenja. mnesis sećanje) med.) neobična i strašna vrsta ludila kod malajskih uro ñ enika koje se ispoljava u nagonu za ubijanjem (klanjem) svih bez razlike koje takav ludak u svom trčanju sretne. vab (za divljač). grč. oblast u Libiji. glavno božanstvo starih Egip ćana. amortizirati. amnestika (grč. 4. amnestike) sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaja i uspomena. amirante (tl. med. Atog) mit. nlat. Amon. 2. postepeno. amnestia zaboravljanje) prav. salammoniacus) hem. amnikolist(a) (lat. starac. amortizirati (nlat. a-mos. amniona. amorsirati (fr. razdirem) biol. vodenjača. a-. amonium) hem. muz. amoriti. ljubav. v. amca) stric. amore (fr. otplaći-vati. veoma nežna i providna maramica od ljuspastih ćelija koja sačinjava unutrašnji ovoj oko za č etka u materici. grañ. izgubljenu hartiju od vrednosti ili dokument sudskim putem oglasiti nevažećim. ljubav sve pobeñuje. amoreti (ital. v. amoroso) l. jedinjenje azota i vodonika. amonij(um) (lat. zaljubljeni. poste-peni otpis vrednosti investirane imovine. Amon. amnezija (grč. amitotič an (grč. veoma teška i neizlečiva dečja bolest. amortisare) 1. amnionova voda. barut za poprašivanje. mys mišić. amor vincit omnija (lat. ljubavnik. kao posledica teških promena u rtenja čnoj moždini. amoreti. amnos) med. amortizovati (nlat. gubljenje. oprostiti kaznu. ljutog i neprijatnog mirisa koji izaziva suze. amorfija (grč. gr č . zaštitna sredstva. 3. a-. simbol stvarala č ke snage i ra ñ anja. amnestirati (grč. 2. amoralan (lat. nlat. 2. po zakonom utvrñ enom planu izvoñ eno vra ć anje duga. potpraši-vati (pušku). amoniemija (grč. ampatman (fr. . amortizirati. amiotrofija (grč. kristalnost. amorce) mamac. v. emisija (lat. amorozo (ital. amytto param. cornu Ammonis Amonov rog) geol. prodati ili ustupiti imanje crkvi („mrtvoj ruci"). Amon (hebr. bezobličnost. otrovan i nagriza kožu (naziv po Amoniji. trophe ishrana) med. up. bogu Amon-u). amortissement) l. nastavak -ites. amorevole) muz. predati zaboravu krivicu. moriš) fil. amirante) vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji. ammoniakćn. supr. ljubav je jača od svega. bezbojan gas. koja je dobila ime po eg. predavanje zaboravu neke krivice i potpun oproštaj kazne koju ta krivica povlači. amortizacija (nlat. amytto param. kratkotrajan.aminterije 39 ampatma n aminterije (grč. amortirati (fr. sudski postupak kojim se izgubljene hartije od vrednosti i dokumenta oglašu-ju za nevažeće (mortifikacija). Amon. odbranjujem. naro č ito državnih zajmo-va. nekristalnost. amortisare) tehn. amor vincit omnia) posl. nakazan. amynteria) pl. amica. amor ljubav) v. a-morphos) bezobličnost. bezmoralnost (ovako je nema č ki filozof Ni č e nazvao svoje etičko shvatanje. amortir) v. min. deda. amenesteo zaboraviti) pomilovati. a-. nekristalisan. 2. mamiti. staviti kapelu. razdirem) biol. poprašlja č . a-. moriš običaj) koji je bez morala. amnion (grč. amor cer) metnuti mamac. amortizman. amortizman (fr. a-. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji. amonijak (grč. fig. amoriti (lat. koje su predstavljali sa ovnujskim rogovima. slikanje debelim slojem boja. vraćati neki dug postepeno. ukras na vrhu grañ evine. morphe oblik) bezobličan. amortizer. jedinjenje azota i vodonika. amidža (tur. lekovi koji služe za predohranu. amnitis (grč. supr. slike malih bogova ljubavi u staroj rimskoj umetnosti i umetnosti renesanse i novog doba: ljupki likovi krilate dečice zabavljene raznim poslovima. vabiti. morphe) bezobličnost. amnicola) stanovnik pokraj reke. amortirati. kap-sla za paljenje mina. kristalan. amoralizam (lat. haima krv) med. amortisare) v. empatement) slik. amnestija (grč. zapaljenje vodenja-č e. ammoniakon amonijak. otuñ enje nepokretnog imanja iz sve-tovnih ruku i predavanje crkvi („mrtvoj ruci"). koju odvaja od za č etka tzv. amitoza (grč. koje odbacuje dotadanji moral). amorfizam (grč. nakaznost. atupb branim. sprava za ublažavanje potresa (obično kod motornih vozila). delimi čan ili potpun gubitak sposobnosti sećanja. trovanje krvi amonijakom. amortizacija. Amor (lat. mos. amoretti) št. koji ne zna za moral. dugotrajan ili stalan. bog ljubavi. min. 3. amabile. radosti i šale kod starih Rimljana (odgovara grčkom Erosu). amok (mal. amissio) gubitak. kao sastavni deo nišadora i dr. bezobličan. kod koga postoji amitoza. amortizator (lat. amortisatio) l. potprašiti. poput ovnujskih rogova savijene okamenotine jedne izumrle vrste glavonožaca. vrh. zupčasta ivica zida. amorevole (ital. bezmora-lan. Ammon) kit. amorfan (grč. amoniti (hebr.

igra toga duha. šira obrada. oteti. logos) zool. fig. najveća razlika u vazdušnom pritisku. zbog čega ga sujeverni ljudi nose stalno sa sobom. potpuno i nasilno odvajanje jednog dela od neke celine. amphiblestreides mre-žast) anat. ampliativus. najveće udaljenje od ravnotežnog položaja. iscrpio govorničko izlaganje. koji proširuje. amplificare) v. prevrtljiv. razmetanje. šteta na brodu. razvijanje. amfibije. ljubav bez strasti. amphiblestron mreža) ned. nadute. najvišeg stepena. amplijativ (lat. na oba načina. ampir-stilstkl francuske umetnosti za vreme Napoleone I. employe) službenik. spaljenih i uopšte neizleči-vih delova tela. kalfa. žustriti se. shvatanje po kome samo bog postoji. amundizam (grč. amploaje (fr. amureta (fr. amfibioliti (grč. ampullae) pl. otimanje. Amperu (1775— 1836): jačina struje koja prolazeći kroz dva pravolinijska paralelna pro-vodnika na meñusobnom odstojanju od l m uzrokuje izmeñu njih silu 2 H10"' njutna. lat. amplificativus) proširivan. ambrel. amplificare) proširiti. za razliku od superlativa. ampermetar (fr. proširiti) veoma visok stepen nekog svojstva ili neke osobine. nameštenih. proširiva™. emporter) voj. zapaljenje mrežnjače oka. mrežnjača oka. predmet koji tobože ima čarobnu moć da štiti od bolesti i svake druge nesreće. niži činovnik. razrada. onaj koji se bavi prou čavanjem amfibija. metron mera) fiz. prolazna ljubav. carevina. suncobran. kišobran. belilo. ulje. širina) geogr. zauzimanje. amfi (grč. razmrskanih.. amputare odsedati) med. avion snabdeven i točkovima i čamcima. bokasta bočica za mast. amportiranje (fr. razvijati. amphibios. inat. amulet (lat. način izražavanja nadugačko i naširoko. odvojiti. nazvana po slavnom franc. zauzeti. ampir (fr. . jedinica za merenje jačine električne struje. izrada nekog akta u du-plikatu radi bolje sigurnosti. luk na horizontu izmeñu izlaska i zalaska sunca. grč. ampule (lat. amplitudo obimna veličina. amfibija (grč. bios život) aaij. unaokolo. up. amuzičan (grč. ampli-ficirati.ampelografija 40 amfiblestroida ampelografija (grč. ampule (lat. ampirans (fr. ampliare proširiti) širenje. amphi) predl. sa svih strana. obuhvatan. popuštanje ili pogoršavanje kvaliteta robe. okamenjeni vodozemci ili njihovi pojedini delovi. amfiblestroida (grč. amportirati (fr. ambrela. amuletum) amajlija. amphibios) vodozemski. oskudica u smislu i osećanju za ono što je umetničko i lepo. amphi. uvećati. tj. a svet ne postoji. razviti. amplificatio) proširi-vanje. amrela (ital. amuzija (grč. meteor. pokazuje broj ampera koji protiču kroz kalem žice. na jednoj skali. amphibios. odsecanje ranjenih. fiz. opširno izlagati. pojačavanje. empire) carstvo. osvajanje. amputacija (lat. teh. emporter) voj. amputatio odsecanje) med. neobrazovanost. amphibios. logfa) nauka o amfibijama. amphibios koji žive na suvu i u vodi) pl. naročito francuska za vreme Napoleone I i Napoleone Š. neobrazovan. koji je bez smisla i osećanja za ono što je umetničko i lepo. amfiblestroditis (grč. amplificirati (lat. uveličavanje. nasilno odvojiti. a-. otcepiti. proširenje. ampelurgija (grč. odseći. vinograd. amplijacija (lat. zool. crkve--ni sud u kome se drži vino i voda za pričešćivanje (u katoličkoj crkvi). koji je podražavao staru rimsku umetnost iz doba careva. okolo. izložiti. u složenicama: s obe strane. npr. ri-srditi se. razgranja-vanje. amper fiz. empirance) trg. ampulla bočica) ispupčena. dvojak. na po jednom kraju polukružnih kanala uva itd. fig. matemati č aru i fizi č aru A. amplitude (lat. ampelurnfa) vinogradar-stvo. prostranost. amputirati (lat. amrel. tehnički istrument za merenje jačine električne struje. planuti. amfibiolog (grč. prav. a svet je samo treperenje. osvojiti. galvanometar čija ska-zaljka neposredno. ombrello) računi štit od kiše i sunca. uveličavajući. ampelos čokot. amourette) mala. graphia) nauka o vrstama vinove loze i grožña. vodozemci. amfibiologija (grč. obično na vratu. te tako sposoban da uzleće i da se spušta i na suvo i na vodu. pomoćnik. mundus svet) fil. amusfa) nenaklonost muza. koji uveličava. Hthos kamen) pl. amfibijski (grč. ret. razgranavati. potpuno odvajanje. amusia) koji ne uživa ljubav muza. bog je apsolutni duh. amfibije (grč. ampliare povećati. bokasto proširenje na cevkastim organi-ma. amplectivus) koji obuhvata. staklo električne sijalice. fig. bombaste reči. amplifikativan (nlat. razgranato. uveličati. amplifikovati (lat. odgañanje sudskog procesa o čijem se predmetu još ne može doneti presuda. amplifikacija (lat. oko. Ampere. nepesnički. anportirati se. proširivano. amplektivan (vlat.

besmisleno brbljanje. an. pneuma dah. prepirka. amfigonija (grč. amfiteatar (grč. anaglipti (grč. amfora (gr č . anabaza (gr č . amfikarpičan (grč. deca dvaju o č eva a jedne majke. tru ćalo. amphoteros. pater otac) pl. amphilogia) spor. amphflogos) sporan. oko. odgovara našem ne-. amfiboličan (grč. amfigonija. anabatičan (grč. amfimakros (grč. amphi. ap) u grč kim složenicama. istovremeno i neptunskek pluton-ske. amfiguri č an. amfimakros.. amphibrachys) poet. amfimetori (grč. stene koje su postale i uticajem vode i uticajem vatre. amfimacer. teško disanje. apa) predl. amfitropičan (grč. disanje) med. spajanje rasplodnih ćelija. uspon) biol. stalna groznica. anagnosma) štivo. amphfbolos) dvosmislen. amfidiplopija (gr č. bog. zgrada u kojoj su stari Rimljani prireñ ivali gladijator-ske predstave. uzlaženje) iz nižih predela u viši. diploos. anabafno uzlazim) koji se penje. amphi. ispred samoglasnika. srca ni pravog mozga. naro čito za anatomsku upotrebu. uzvišeno mesto prema pozornici. anaba-tična groznica med. genesis rañanje) zool. fig. anabioza (grč. dvostruko gledanje na oba oka. anaglypha) v. oxys oštar) zool. amfismila (grč. spolno množenje. amphi. bog. amphimakros) poet. ana-baptfzo ponovo zaronjavam) verski pokret koji zahteva ponovno krštenje u zrelim godinama. sipnja. amfisciji (grč.) poet. veoma važna za nauku. meter mati) pl. nemačkom il. i lužni i kiseo. baljezgalo. od pravih kič menjaka razlikuje se po tome što nema koštanog ni hrskavi č avog skeleta. koji napreduje. dvostruko gledanje. karpos plod) bog. amfoteran (grč. amphi. pr. razvijanje i ja č anje bolesti. amfigeneza (grč. anaglifi. koje su. trćpos obrt) koji se obr ć e na obe strane. metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: kratak-dug-kratak (U—U).. amfipneuma (gr č . anabaptizam (grč. a U Drugo prema jugu. amphitomos) dvorez. bfos život) ponovno oživljavanje sasušenih ili promrzlih životinja. gyros) onaj koji govori bez repa i glave. procesi prometa materije u toku kojih organizam izgrañ uje hemijske sastojke ćelija i tkiva pri rastenju. v. amfibolija (grč. um. metrička trosložna stopa: dug-kratak-dug (—U—). amphi. amfilogičan (grč. astma. ana baptistički. anaglypta) pl. amphideum) ned. vrsta minerala iz reda složenih silikata. groznica koja hvata svakog dana. atr ć ogeLj) kod starih Grka i Rimljana: ispup čen glineni krč ag sa uza-nim grlićem i dve drške u kome su držali vino. amfigurist(a) (grč. amfibrah (grč. dvojak. polureljef-ni umetni č ki radovi. anagliptika (grč. ana (grč. slika i sl. spolno sjedinjavanje u obliku stapanja dveju različitih ćelija. sumnjiv) min. anabolizam (grč. sa dva reza (nož). amphi-theatron) polukružna pozornica. kroz. amphoteros) hem. sumnjiv. uz. amfigeneza. anaglyptike) veština ra-ñ enja reljefnih ili polureljefnih ukrasa. gyrcs krug) prosi-panje reči uzalud. ribolika morska životinja.) šesti mesec u turskom kalendaru. naročito: Ksenofonova istorija vojnog pohoda Kira Mlañeg protiv svoga brata. na. amfideum (nlat. daje reči odrično značenje.amfibol 41 anagnozm a sedišta za gledaoce. ali svakim okom drukč ije. ana-baptizo) pristalica ponovnog krštenja u zrelim godinama.itd. amphibolfa) dvosmislenost. gledaoci. ili kretanje od mora prema unutrašnjosti zemlje. sinovi dveju matera a jednog oca. koji raste. latinskom in-. protivrečnost. diploos dvostruk. razvoju i obnavljanju tkiva. kretikus. amphi. amfiteatralan (grč. dvosmislica. anaglipti. amphi. amphi. zelene i crvenkaste boje i tvrd kao č elik. amphfbolos dvosmislen. slušaonica polukružna oblika koja li č i na stepenice i na kojoj su . amfoterodiplopija (gr č. skia senka) pl. amfimacer (grč. amphi. koji ra ñ a plodom iznad i ispod zemlje. smetenjak. penjanje. stanovnici žarkog pojasa koji svoju senku u jedno godišnje doba bacaju prema severu. amphi. amfo-terne tvorevina kol. v. apa. amphi. po.(grč. amphi. zbrka re č i i pojmova. geogr. amfipatori (grč. anaglifi (grč. smile nož za sečenje i reskanje) nož sa dva reza. med. amšir (tur. otvor (ili: usta) materine. anagnozma (grč. meignymi mešam) biol. duž. amfoterna tela tela koja su i baze i kiseline u isto vreme. amphi-theatron) koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje. dakle. anabaptist(a) (grč. do. ops) med. najprostiji kičmenjak. ops oko) med. ana-basis penjanje. amfigurija (grč. velika nekoliko santimetara. amfitomičan (grč. amfioks (grč. amfibol (gr č . amphi-gignomai) zool. jer je njen prosti sastav pomogao da se mnogošta u složenom telu kič menjaka objasni. anabole uzlazak. amfimiksis (grč. amphi. amfilogija (grč.

apa. anakalipterija (grč. anadema (grč. anakuza (grč. akuo čujem) med. podizanje) telesna okretnost koja se stiče vežbanjem. poluležeći položaj bolesnika. zvuk). ana-kathafro očistim) med. katoptrika. ana-kampto) ont. anakolut (grč. bfos život) pl. zool. v. anakolutija (grč. anakolema (grč. mast za zaraš ć ivanje rana. nemanje veze) gram. anaklastika (grč. katkada i frivolne pesmice. nedostatak u pravilnosti rečenične konstrukcije koji nastaje usled iznenadne promene ili prekida naročito posle dužih umetnutih rečenica. an-ago) uzdizanje. anagoga (grč. po ugledu na Anakreonta. analgezija (gr č. sredstvo za ublažavanje odnosno su zbi j anje osećaja bola. bai'no idem. algos bol) med. sporazumevanje. bfos život) pl. a ne za prikazivanje. anakolut. inat. s tematikom o prolaznosti života i o uživanju u vinu i pesmi. ana-gnostes) pl. ana-klfno nasloniti se) med. ap-. najveća zmija tropske Amerike. ahust. radi ponovnog otiska i umnožavanja. čišćenje grudi od sluzi. anagnorisis) ponovno prepoznavanje (roñaka. kata odozgo dole. anakatarzis (grč. anadiploza (grč. okrepljenje. udaranje glasom na slog. srazmerna podela sokova i hrane celom telu. anakruza (grč. grupa nemačkih pesnika XVIII veka koji su. analan (lat. dolazim) meteor. bez veze. udvostručiti) udvajanje. anakolutičan (grč. ana-dipldo udvojiti. ili usled izostavljanja reči. ana-kephalaićo ponoviti u glavnim tačkama. anagraf (grč. ap-. velika količina vazduha pojuri odozdo naviše. anakteza (grč. anakreontičari pl. obično pored crkava i manastira. anakojnoza (grč. nauka o dobijanju svetlosti. mir od Rim. anakampterija (grč. uzdizanje duha apstraktnom razmišljanju i sl. avadoza (grč. za vreme službe. reč napravljena premeštanjem slova druge reči različitog značenja. sredstvo za čišćenje grudi od sluzi. analgesia) med. udva-janje napada grozničnih bolesti. anakatartika (grč. anagnostici (grč. čmarni. dijadema. ana-kalypto otkrivam) svečano skidanje vela sa mlade. apa. varenje. nauka o odbijanju zvuka. avagram (grč. pri duvanju jakog vetra. v. pisma. retorska figura koja se sastoji u tome što se naredna rečenica počinje rečima kojima je prethodna završena. anakefaleoza (grč. svoñenje na nešto opštije ili duhovno. pevali ljupke. anakriza (grč. prijatelja) kao sastavni deo starogrčke drame. naslanjanje leñ ima. rob je anagram od bor. neosetljivo«1.anagnoriza 42 analgetik anagnoriza (grč. ana-kampto) o d bojni. aeg. ned. ana-dosis) fiziol. anaerobe. ana-koinćo saopštiti kome što ocene radi) zajedničko savetovanje i dogovor. ana-gnostes) pl. diopgrika. čitali pojedine glave iz Sv. prelamanje svetlosnih zrakova. anaerobe (grč. ana-klasis prelamanje) ont. anakufizma (grč. piše obratno. alegorično tumačenje Biblije (up. anakolutija. anakrisis) ispitivanje. koji odbija (svetlost. anakatabat (grč. iskašljavanje. . npr. bezbolnost. anagrafa (grč. prestanak (ili: gubitak) osećanja bola. analgija. anakreontika (grč. an-ago uzvodim) tajni smisao. med. Anakreon) pesme ispeva-ne u duhu i stilu Anakreonta. anaerobionti (grč. v. analgetik (grč. anakoluthon) gram. obrazovani robovi ili slobodnjaci kod starih Grka i Rimljana koji su služili kao čitači ili prodavači po boljim kućama. recept. probava. skrećem) sklonište za sirotinju. oduševljenje. prethodna istraga. naglašavanje. anakoluthia nedostatak u vezi. zagonetka koja se sastoji u tome što se slova jedne reči napišu različitim redom. ret. apa. anakuphisma dizanje. anadema) glavni ukras na kraljevoj glavi. nauka o prelamanju svetlosnih zrakova. avaklaza (grč. anagogija). anagramma) najpre: obratno čitanje jedne ili više reči. med. anakamptika (grč.) koji se odnosi na anu s. ponavljanje reči. ana-kampto savijam. bakterije koje mogu živeti bez kiseonika. anaktesis) med. ozdravljenje. gluvoća usled oboljenja slušnog živca. propis leka. ana-grapho) med. zool. anagvosti (grč. analni otvor zadnji otvor creva. aeg vazduh. u starije hrišćanske vreme: oni koji su. onda se ista tolika količina spušta iz visine k zemlji. kašljanje krvlju. anaka-tarti čna sredstva. kratko ponavljanje nečega. anakoluthos) nepravilan. ana-kollao nalepiti) med. anakovda zool. ana-kathafro) pl. tragični pesnici koji su svoja dela pisali samo za čitanje. anagogija (grč. anakrusis) četr. sjediniti u celinu) združivanje u celinu. rekapitulacija. uspostavljanje ravnoteže meñu slojevima vazduha: kada. koje se onda moraju po smislu dopuniti. anakamptičan (grč. bacanje krvi. anakliza (grč. ana-grapho napišem) sprava koja. alegorično značenje. anaklastos prelomljen) ot. klice koje se mogu razvijati i raz-množavati tek kad im se otkloni kiseonik.

analitičan (grč. sudovima i zaklju č cima. saglasan. analytikos) filozof. odabrana štiva. analogon) koji je u skladu sa nekim pravilom. tj. što je u skladu sa razumom. saglasnost sa pravnim načelima. analogija jurio (nlat. 2. analisati (grč. fizi č ke analogija delimi č na sličnost izmeñ u zakona jedne oblasti pojava sa zakonima neke druge oblasti pojava. analogič an (gr č. anamnesis sećanje) fil. nepogrešnost. analytike) teorija analize. ana-lyo) rastaviti. razrešavam) koji se zasniva na metoda analize. v. annales) l. kvanti-tativna analiza hek. etimološki. onaj deo polariskopa koji služi utvr ñ ivanju činjenice da je svetlost polarizovana (ogledalo.). rapgčlaniti. ana-logizomai) uporedi-ti. zaključak iz pojedinačnog ili posebnog o pojedinačnom ili posebnom kao sli č nom. rasta-vljati. pisac godišnjaka. koja doprinosi da se te dve oblasti uzajamno objašnjavaju (Maksvel). algos bol. supr. stara analiza dokazivanje nekog stava raš. tj.. uporeñ ivati. analogija (grč. analiti čan sud onaj koji se osniva na tome što se subjektu pridaje predikat koji se u njemu već nalazi. analogos) sličan. annus godina) pl. odgovara re č i drugog jezika. koji se odnosi na analitiku. ana-lyo) v. moderna analiza rešavanje problema svo ñ enjem njihovim na jedna čine. analize (grč. up. avalekta (grč. nožem — sintetički oblik i nem. ana-lambano) l. dokaz (ili: zaklju č ak) na osnovu sli čnosti. analogon (grč. sinteza. istovetnost ili saglasnost u osobinama i odnosima. ozdravljenje. pl. raš članjavati. analogon) sličan ili odgovarajući predmet (ili: dogañaj). analytikos) raščlanjavan. analistique) rad na analima. hemi-č ar i dr. avalhtika (grč. analfabet (grč. analogisti (grč. nepogrešan. koji se bavi razglabanjem. nauka o popravljanju zdravlja. ra-zložiti. analgezija. dokazivati ili zaklju čivati na osnovu sličnosti. letopisima. sva su tela rasprostrta. prikaz. analogfa) sličnost. raš- . anamartetičan (grč. anamneza (grč. hranim. koji raš članjava. analitičar. zaklju č ak po analogiji log. analfabetizam (grč. analist(a). beta) onaj koji ne zna azbuku. an-amartesfa) bezgrešnost. psi-hološka analiza razglabanje jedne predstave u njene elemente. koji odgovara nekom zakonu. odgovaraju ći) lingv. letopisac. prestanak rastenja i razvijanja. tj. analogia juriš) sličnost pravna. an-amartetos) bezgrešan. godišnjaci. okrepan. sa njime je identično vezan. mat. osvežavaju ći. suda u njegove delove. sličan.članjavanjem na prostije stavove već dokazane ili kao istinite prihvaćene. morfološki itd. Platonovo učenje po kojem je duša preegzistova-la. slično (ili: odgovaraju će) stanje. jačam) med. analogon sličan. ranije postojala u čistom stanju i tu stekla svoje ideje. analysis) raščlanjavanje. analou rapgčlanjavam. razlagati. analepsis. elementarna logika koja se bavi pojmovima. analitički jezici IKKð. analist(a) (lat. ned. ocenjivanje. analistika (fr. Nikolova prizma). sravniti. srpskohrv. zakržljavanje. analog (gr č. obrascem. jezici u kojima se odnosi jedne reči prema drugim delovima u re č enici izražavaju u najveć em broju slu čajeva tzv. polari-zator. razglaban. analogan (grč. veština i metoda raš članjavanje misli i pojmova u njihove sastavne delove. uspostavljam) ned.analpca 43 anamnez a č lanjavanjem na sastavne delove (misli. istovrsan. analeptika (grč. sredstva za ja č anje i okrepljenje. kvalitativna analiza hek. med. ap-.) nepismenost. logi č na analiza razlaganje pojma u njegove oznake. avalist(a) (grč. analysator) fiz. ocena. aldafno potpomažem. ispitivati potanko. analitična defini-cija odreñivanje pojma pomo ću njegovog najbližeg roda i njegove specifične razlike. tela itd. analitički (grč. analdija (grč. analeptičan (grč. avali (lat. odgovarajući. podoban. npr. analogfa) predstavnici pravca u klasi čnoj filologiji koji su analogiju smatrali kao prirodnu tendenciju koja čuva podudarnost izmeñu misli i govora. koji se osniva na analizi. srodan. semantički. analizirati. tipu ili obrascu. supr. sintetičan. razlaganje celine na njene delove. analeptikos) osvežavan. odreñ ivanje sastojaka nekog tela. analepsija (grč. analogon rationis) nešto što odgovara razumu. mit dem Messer — analitički oblik). analambano podižem. oporavljanje. koji razgla-ba. podaci koje bole- analgija (grč. koji ne zna ni čitati ni pisati. jačanje. ned. neznalica. apa-Gub) 2. odreñivanje sastojaka jednog tela po njihovoj težini. letopisi. ispitati.) ned. razglabati nešto (u njegove najmanje sastavne delove). analitičar (grč. koji je postao putem analize. istovr-snost. razglabanje. analizator (lat. analogon racionis (nlat. analogizam (gr č. sravnjivati. anamartezija (gr č. analizirati (grč. reč jednog jezika koja. alpha. okrepljuju ći. odgovaraju ći. nepismen. analitič kim oblicima. analogismos) fil. oblicima sastavljenim od više reči (npr. analekta) pl. analogizirati (grč. annales. tipom. v. pravilu. ap-. ap-. podoban.

anarhističan. apa-rpeb) pl. ananas (nlat. neorganizovan. nakazan. anartrija (grč. nesre. koji ne cveta. anapetija (grč. anapnoika (grč. koji pripada sećanju. npr. koji nema prašnič-kih niti. nenormalno preobražavanje usled izopačenja ili promene u navici biljke. koji dopunjuje. i rukovo-deće uloge proleterske partije. kukavi č luk. med. bez voće) pristalica mišljenja da je potrebno srušiti postojeći državni i društveni poredak. uobli čim) med.). ap-. ždrela. apa. anandrija (grč. v. uzimanje hrane po propisu. anartrija (grč. osnivači su Prudon. ana-mimnesko sećam se) koji se tiče sećanja. charmom'a) kuz. anamorfotičan. unazad. ap. anaptoza (grč. nemuževnost. lica kao posledica moždane kaplje. veština se ć anja i pam ć enja. plašljivost. apa. nedisciplinovan. anamorfotičan v. nameštanje slomljenih kostiju. anartros (grč. grla. anamnestičan (grč. srpskohrvatsko dijalekatsko par-vi mesto prvi i sl. anantapddoton nedovršena rečenica) ret. apa. anandričan (grč. an-andria) nemuškost. anaptiksis (grč. anapest (grč.anamnestika 44 anarhi čan. reda. po optičkim zakonima unakaženo nacrtane slika nekog predmeta. anamnesis sećanje) fil. anaprozelit (grč. ana-neosis) podmlañivanje. bog. iskašljavanje. anapaistos) metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: ii —. arthron) bezudnik. . ispljuvanje. aiantičan (grč. progresivne i bulbarne paralize). preobražavanje. apa. zamenjuje. ili odbijanjem od pogodnog ogledala (katoptrična anamorfoza) i kroz brušena stakla (dioptrična anamorfoza). arthron) 2. ananassa sativa) vot. prema gornjim delovima tela. kada bolesnik govori potpuno nerazumljivo. razvoj) lingv. ap-. ostrag. anankofagija (grč. bezvlaš će. anarhičan. ana-ptyo ispljujem) med. ana-plasso preobrazim. povećane disartrija. anaplastika (gr č. snik daje lekaru o ranijem stanju svog zdravlja pre sadašnje bolesti. ananeozija (grč. anantapodoton (grč. iske-žen. anarmonija (grč. dolazi usled uzetosti miši ć a za govor (jezika. anamnestika (grč. popravljanje oštećenih delova tela hirurškim putem. u odsustvu. morphe oblik) izokrenut. anarhija (grč.: Ako li ne učiniš. bog. ana-plerćo ispunim) koji pomaže naknadno rastenje. phagein jesti) med. plastična hirurgija. Bakunjin i Stirner. anarea (grč. nedostatak (ili: nemanje) udova. disharmonija. an-apto obesim) utučenost. zamenjivanje izgubljenih ili oštećenih delova tela i udova. obrnut daktil. prećutkivanje završne rečenice. an-anthes) bog. anarroia) med. lekovi za ja č anje pam ć enja. potpun nered. an-archos bez poglavara. ana-plasso preobrazim) med. anaplerosis) dopunjavanje. haoti č an. — vide ć eš šta ć e ti biti. anamorfoza (grč. južnoameri č ka biljka sa veoma ukusnim i mirisnim plodom težine 3—4 kg. ana-morphosis preobražaj. 1. plašljiv. bez cveta. anarhistički v. anaplazis (grč. anarhi č ki anavlerotika (grč. pogruženost. arthron ud) med. up. čovek koji je toliko ugojen da mu se više ne razaznaju zglobovi. en arriere) nazad. anarhista) (gr č . anamorfičan (grč. ja č anje pam ćenja. ap-. odušak. izopačena oblika. otvoren) ned. usana. penjanje sokova. plastična hirurgija. anaptiza (grč. fiz. anarhičan. bez ikakvih obzira. natrag. stanje društva u kome potpuno prestaje vlada zakona i svakog autoriteta. naopak. sredstva koja pomažu disanje. discipline. an arijer (fr. anarchia) bezvlašće. anaptyksis razvitak. anapetes raširen. po dijeti. ananke nužnost. preinačenje) preobražaj. čovek koji ide za tim da svim mogućim sredstvima. pamćenju. anamorfičan. samovolja. veština nameštanja slomljenih ili uganutih kostiju. malograñanska teorija za koju je karakteristi č ne svako poricanje države i koja u svom konceptu revolucije negira stadijum diktature proletarijata. anapneusis) med. sredstva koja se upotrebljavaju i primenjuju u anapla-stici. ned. sredstva koja pomažu naknadu izgubljenih delova i stvaranje. anaplastična sredstva med. koji je ponovo zadobijen za nešto. arche vlast) bezvlaće. izbacivanje sluzi. umetanje vokala izmeñu dva suglasni-ka (npr. zbog čega se zove i anti-daktilos. anarhičan. naročito krvi. marksizmu neprijateljska. ali tako da izgleda onako kakva treba da je kad se gleda sa izvesne tačke (optička anamorfoza). odmor. anarhički (grč. fig. ana-pler66 ispunim) pl. anamnestična sredstva med. arche) koji se odnosi na anarhiju. iza le ñ a. pokrivanje i uklanjanje raznih telesnih nedostataka hirurškim putem. anapneuzija (grč. med. duboko disanje.ñen. anapleroza (grč. proselytos) onaj koji je ponovo obraćen u veru. sruši postojeći poredak i zavede stanje potpunog bezvlašća. organizovane politi čke borbe. proširenost krvnih sudova. rastenje mesa. nepriznavanje autoriteta. anaplerotičan (grč. anarhizam (grč. anapnoična sredstva. an-andros) koji je bez muškosti.

ana-triptica pl. anathema) prokletstvo. izvrtanje materice i mokraćne bešike. zelenašim) prav. u Makedoniji. oporavljenje (ili: o jačanje) pomoću hrane. stigma tačka) ont. životinja i biljaka. . anaspazis. patološka anatomija ona koja proučava sve promene. logia) nauka o unošenju lekova u telo kroz kožu. 1. ujediniti. anatropa (grč. anasarka (grč. npr. apa. koji daje punu oštrinu slike. pobijanje protivničkih navoda jednostavnim odricanjem. pr. 2. anisum) rakija u koju je pomešan. med. anatresis) med. trljanje udova. sredstva za otvaranje zapušenih ušć a krvnih sudova i dr. anastaltičan (grč. up. isklju čiti iz crkve. archos. spojnica koja vezuje dva krvna suda ili dva živca. istočnjački. gr č želuca. i njegovom vraćanju svojoj ljudskoj prirodi na bazi unutrašnje pobune protiv svih spoljašnjih pritisaka na individuu koje vrše država i pravo. anatomia rasecanje) nauka koja se bavi prouč avanjem sastava sklopa tela »sivih bi ća. ana-spao) med. apa. umnožavanje. neka je proklet! anatematizirati (grč. anarchla bezvlašće. anastatičan (grč. anathema esto). ozdravljenje. lat. razuñivati. izvrtanje reči. anisum) bog. stigma) opt. obrt) ret. veština rasecanja lešine ili biljke u cilju naučnog ispitivanja. koje se dešavaju na telesnim organima pri raznim oboljenjima. biljka iz porodice štitara. stćma usta) sastaviti otvore. anatomikos koji raseca) naučnik koji se bavi anatomijom (stručnjak u anatomiji). anatematizirati. ana-spao izvlačiti) med. anatema esto (lat. fig. anatomirati (grč. lečenje trljanjem. uglavničenje interesa. anatomizirati (grč.anarhoidan 45 anatropa anastomotika (grč. anatomirati. radi mirisa. čiji se osušeni plodovi upotrebljavaju kod nas. raščlanjavati. anastomoza (grč. anasonlija (nlat. anastigmatičan (grč. naplaćivanje interesa na interes. npr. sarx meso) ned. ana-stello) koji zaustavlja krv. oporavljenje (rekonvalescencija). v. prevrtanje želuca. ned. anatripti č na sredstva. ana-tribo trljam) med. koji obnavlja. anatomizirati. ušća. koji je bez poreme ć aja u oštrini vida. anastrofa (grč. oštrovid. anatrepsis (grč. č ešanje kože. seismos trus. svojstvo zemljotresa kod kojih bivaju velika vertikalne pomeranja tla. ana-tribo) med. a-. . kao začin za hleb i opojna pi ća. sredstva za zaustavljanje krvi. anatriptika (grč. anarhoidan (grč. ana-stello suzbijam) pl. anfstemi. trepanacija. bakroreza. ana-temno rasecam) para-ti. preklinjanje. med. stoma) pl. apa." ana-temno rasecam) v. apa. anatreza (grč. rastavlja-ti na sastavne delove. anatomija (grč. anaspazmija (grč. anastatikć s) koji odvodi ono što je nezdravo. anatripsis (gr č . med. anatole istok) istočni. telegrafska.isključenje iz crkve. anatimijaza (grč. prenop!enje. tip. anastaza (grč. tokizo dajem pod kamatu. ustajanje iz bolesni čke postelje. zemljotres) geol. anatocistički. tj. otvaranje bušenjem. spremanje novog izdanja neke knjige time što se prefotografiše ranije štampali tekst. anatocizam (grč. anatemisati v. fotografski objektiv od naročito kombinovanog so č iva koji daje slike koje sve do ivica pokazuju veliku oštrinu. anatripsologija (grč. stoma) med. koji zasušuje ranu. njegovo „ja" shvaćeno je kao sebično i izolovano. baciti prokletstvo na koga ili što. med. hi-rurgijska ili primenjena anatomija ona koja proučava pojedine delove tela i njihov raspored. prenosim. proučavati u tančine. „drugi neki čovek". pomoću prefotografisanja ranije štampanog teksta pripremljen za novo izdanje knjige. anastrophe) ret. nlat. syndikos zastupnik) sitnoburžoaski oportuni-sti čki pravac u meñunarodnom sindikal-nom pokretu prema kome radnici treba da se bore samo za poboljšanje svog položaja bez u č eš ć a u politi č koj borbi. apa. anaspazis (grč. anaseizam (grč. ana-tribo trljam. ana-thymfasis) isparavanje. ana-trepho) med. protivprirodno otvaranje krajnjih delova krvnih sudova. osušen plod ana-sona. kletva. anarhoindividualizam (grč. med. apa. do sitnica. ana-trope preokret. individuum jedinka) pokret u okviru anarhizma koji razvija tezu o otu ñ enju č oveka i društva. prenosan. anathematizo) prokleti. okretanje. anatolijski (grč. pa nije imao mnogo pristalica sem u SAD. apa. arche. prevrtanje. dimljenje. anastaltika (grč. podrigivanje. anastasis ustajanje) uskrsavanje. fig. menjanje mesta rečima. uskrsnuće. anatom (grč. anaspazmija. prvi teoretičar bio je Maks Štirner (1806—1856). uporedna anatomija ona koja uporeñuje grañu i sastav čovečjeg tela sa telom životinje. naročito rakiju (anasonlija). eiods izgled) sli č an bezvlaš ć u (anarhiji). mesto „neki drugi čovek". koji podmlañuje. spojiti. anatema (grč. med. anarhosindikalizam (grč. anastomizirati (grč. a-. trljanjem. crkve-no progonstvo ili prokletstvo nekog čoveka ili stvari. sredstva za trljanje. kožna vodena bolest. stezanje želuca. jako povrać anje. anastigmat (grč. anason (nlat.

angažirati. obvezati na besplatan rad za državu. praćeni smrtnim strahom. krvni sud) med. ap-. envoye) izaslanik. vremenska poremećenost. angioneuroza (grč . omot. angarirati (lat. ned. otpravnik poslova. za ples. neispisano mesto za cifre na nov č anim uputnicama. pogodba. anafora (grč. pega ili izraštaj na koži ili sluzokoži usled nenormal-nog namnožavanja i širenja krvnih ili limfnih sudova. sužavanje (ili: stešnjavanje) krvnih sudova. epifora). angina (lat. anahronističan. uzeti u kuluk. engager) obavezan. uzan) med. otvoreno. gr č krvnih sudova.: Kulu gradi crni Arapine. anñeoski koren. Kosu reže ostarela majka. angaria) kuluk. poreme ć aj u č ulu pipanja.. npr. jedan registar na orguljama. sudar. grapho pišem) fiziol. npr. angeion. angitis.angelos anñeo) bot. uplesti se u borbu. boj. skloniti koga našto. za ples. stenos tesan. anaforeza v. angažirati (fr. biljke čije su semenke zatvorene u plodište. opšti naziv za sve bolesti sistema krvnih sudova. en bloc) naveliko. akgiostenoza (gr č . koji je uzet u službu. čarka. v. anahronizam (grč. . instrumeng slič an gitari. engager) obavezati. phylaxis čuvanje. an blok (fr. oboljenje živaca krvnih sudova. mag. a l'anver (fr. izbacivanje kašljanjem ili povraćanjem. nauka o krvnim sudovima ili o tečnosnim odnosima u č ove č jem telu. angeion. blanko žiro. angeion. pr. an blan (fr. aphrodisiakćs koji pripada ljubavnom uživanju) pl. logia nauka) fiziol. angejologija. angeion sud. sperma seme) bot. neuron živac) med. sukob. sarx meso) med. nagovoriti. a l'envers) naopako. inversus) naličje. antiektazija (grč. ono što je u protivnosti sa hronologijom. astr. zaostalost. antologija (grč. upustiti se u nepggo. angioteničan (grč.anafija 46 angioteničan anafija (grč. najmiti. zapleten u borbu. npr. angažovati. anvelopa (fr. proširenje krvnih sudova. angažman (fr. anafoneza (grč. angeion) med. pektoralna angina. angiitis (grč. anahoret(a) (grč. angeion. uzeti u službu. brodova i dr. pojavljivanje znakova na nebu. anafrodizija (grč. anafrodit (grč. spasmos grč) med. topovi u Kosovskoj bici. — Kosu reže pa vinograd veže (up. zastarelost. jaki bolovi u oblasti srca. Cezar na automobilu itd. zapaljenje vrata. pogoditi. angeion sud. anafilaksija (grč. isposnik. elektroforeza. vrsta ženskog ogrtača. angina pectoris) med. pathos bol) med. med. apa. angaria) uzeti u kuluk.. angeion. obe ć ati. en blanc) trg.) protiv volje sopstvenika u službu državi. zapaljenje krvnih sudova. angažirati se zauzeti se. angarija (lat. plod zatvoren u plodište i biljka sa takvim plodom. enveloppe) zavoj. po-buditi. angažovan (fr. stezanje grudi. obaveza. engleski muz. voj. pogañ ati. karp6s plod) bot. za ratne svrhe. angeion. npr. stesniti) med. ucelo. lat. ćutu-re. angiospasmus (grč. angiografija. opis krvnih sudova. enversins) trg. pr. — Kulu gradi od dvadest tavana. zalaganje. založiti se. pustiti se. anversen (fr. arće pipanje) ned. angeion sud. ponavljanje istih reči u po četku rečenice ili rečeničnih delova npr. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona. „iznošenje spreda". uzano spoljno utvrñenje. angiom (grč. zanemarivanje onoga što odgovara duhu i prilikama vremena. angariatio) upotreba privatnih stvari (kola. angarijapija (nlat. anachronismos) pogreška u računanju vremena. temo zatežem) koji je u vezi sa zategnutopg ć u krvnih sudova. neko pla ć anje itd. voj. anahoretski. skrivenosemenjače. postajanje organizma preosetljivim prema ponovnom ubrizga-vanju belan čevine koja mu je ranije ve ć jednom bila ubrizgana. natraške. navesti. na nali č je. opasan rak krvnih sudova. onaj koji nije sposoban da oplodi. angelika (grč. redovna dužnost. vežbanje i ja č anje plu ć a i govornik organa glasnim govorenjem i pevanjem. nesavremenost. angeion. gušobolje. jedno na drugo. anachorćtes) čovek koji se povukao od sveta. sredstva za otklanjanje i spre čavanje spolnog nagona i prohteva. neispunjene. ektasis pastezanje) med. aphrodisfa ljubavno uživanje) med. envers. . kulu čenje. angiosarkom (grč. angiografija (gr č . datuma. angažovati v. kuz. najmljivanje. voj. nisko utvrñeno. služba. anaphora) poet. angiopatija (grč. brod i dr. ap-. an-aphroditos) med. poslanik drugog reda. angeion. naro čito krajnika. angiospermije (gr č. obaveznost. pustinjak. zauzimati se. angiokarp (grč. engagement) obvezivanje. anaphonesis) med. grub vuneni serž. kola. koji se obećao. anvoaje (fr. anafrodizijaka (grč. nepomična kriva na koju neka ravna pomi čna kriva u svojoj ravni ostaje stalno darka (tangenta). angina pektoris (lat. odsekom. dogañ aja. obavezati obe ć anjem. davanje u zalog. angeion. ap-. zaštićavanje) ned. usamljenik. neosetljivost (ili: smanjena osetljivost) kože. anvsr (fr. pl. stupanje u službu. zalagati se (za kota ili što). angere suziti.

angulus) ugao. kao u hodu. angosciosamente) muz. glavni predstavnik bio Pomponacije (1462—1525). grč. nlat. eidos lik) veštački napravljen. android (grč. andro. prenos menice. andrek tuga. apeg. onaj koji mrzi Engleze. angustura-kora. fil. trg. anglikan. oploñenje muškoga gameta ženskim. andrologija (grč. andros čovek. izvesna osobina engleskog jezika prenesena u neki strani jezik. en groš) trg. andristi (grč. mama strast) preterano oduševljenje Englezima i ugledanje na njih i sve što je englesko. andragatija (grč. andosirati (fr. anglikanac pripadnik anglikan-ske. rogljast. anglizirati (fr. oni sled-benici Aristotela koji su odricali besmrtnost čovečjeg duha. kao imenica: komad u laganom tempu. en ñetail) potanko. angustacija (lat. okamenjene ljudske kosti. do sitnica. androginija (grč. nesre ća. aluminijev silikat (nazvan po Andaluziji. chondromallon gruba vuna) stvari bez vrednosti. anglofob (lat. angustatio sužavanje) med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu. umereno. anguistara. gyne žena) dvospol-nost. potpisati me-nicu na poleñini i time je preneti na drugog. avgusta (lat. angster (ital. anglaise) živahan engleski ples u 2/4 i 3/4 takta. podrobno. muž. opširno. kut. anglofobija (lat. oikion kuća. sečenje. lithos kamen) pl. angeion) med. vrlina. dvospolac. apeg. muz. phobos) strah od Engleza ili mržnja na Engleze. angulus. brižno. angošjozo (ital. gone rañanje) stvaranje čoveka. uglavnom (ispri čati nešto). kephale glava) min. angoscioso) ran. andragathia) muževnost. angularan (lat. andantino (ital. protestanske crkve. apeg. naviše. deo jedne fuge. an gro (fr. andros) pl. androgonija (grč. angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke. angustrum) visoka boca ili vr č za pijenje sa uzanim grlićem. slabi ć. andro-gynos) dvospolnik. angošjozo. Anglia. andamento (ital. andros. apeg. androkefaloid (grč. Anglia Engleska) naučnik koji se bavi proučavanjem engleskog jezika i književnosti. angitis (grč. andana (ital. angeion. philos prijatelj) prijatelj svega što je englesko: politike. an gro). angliciser) poengleziti. stanište) bog. čestitost. nevolja. nesreća. hermafrodit. angošjozamente (ital. poengležavati. andramolje (grč. gamos brak) biol. grč. apeg. namalo (supr. mania strast) preteran ljubitelj svega što je englesko. andros) predmetak u složenicama sa zna č enjem: č ovek-muškarac. andrak (pere. episkopalna crkva. apeg. andaluzit min.angiotomija angiotomija (grč. engleza (fr. angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog zeca. angusta) muz. andana) niz brodova povezanih u luci. anglicismus) engleska reč koja je ušla u neki tu ñ jezik i odoma ćila se u njemu. kulture. uškopljenik. anglomavija (nlat. jezika itd. operacija krvnih sudova. androgonija. angiitis. tj. v. andezit min. androliti (grč. Anglia. napravljen u č ovečjem obliku. sada se upotrebljava i za spravljanje jedne vrste likera. apeg. andare i ć i. apeg. angostura-kora v. duguljasto--okrugli rezanci u obliku graška. naročito prvog čoveka. logi'a nauka) med.(grč. andarini (ital. nazvane po gradu Angostura. ima tanka i duga vlakna svilaste sjaja. anglaiser) potkusiti konju rep. drangulije. anglofil (nlat. anglicizirati (fr. hermafroditizam. endossement) trg. andante) muz. Anglia. geol. na kvantum. andantino) muz. jad) ñavo. naveliko. grč. vrsta vulkanske stene olovno-cinkane rude (naziv po planinama Andama). genos roñenje) v. apeg. an detaj (fr. angostura-kora. anglist (lat. angularis) uglast. nauka koja se bavi prou č avanjem bolesti svoj- . andarini) pl. prnje. andante (ital. ancrogenija (grč. bolno. koja se upotrebljava kao lek protiv po- 47 avdrologija vratnik groznica. ili se boji Engleza i njihovog kulturno-političkog uticaja. apeg. ženskonja. vrag. v. šonja. malo laganije. phćbos strah. angloman (nlat. grč. Anglia. endosser) trg. potpis menice na pole ñini. iscrpio. eidos) sličan čoveku. jedan registar na orguljama. grč. dronjci. gde je prona ñ en). semenjem miši ća spuštača učiniti da konjski rep ostane stalno u vodoravnom položaju. androgamija (grč. anglicizam (nlat. apeg. rasploñavanje ljudskog roda. hrabrost. ćoškast. Anglia. angulus (lat. ugao. temno režim) med. lagano. pokretan č ovečji lik. apeg. pečalno. kamen koji ima oblik čovečje glave ili nekog dela čovečjeg tela. bekstvo) neprijatelj svega što je englesko. do tančina. andamento) hod. zlo. adrogenija. andosman (fr. osobenost engleskog jezika. anglikanska crkva engleska reformirana narodna crkva kojom upravljaju dva mitropolita i 24 episkopa. andreceum (gr č. skup svih prašnike u cvetu. androgin (grč. androidan (grč.

andro-phagos) ljudožder. prenoseći cvetni prah (polen) igra važnu ulogu pri oploñavanju. elektron ćilibar) fiz. anemogame (grč. bekstvo) onaj koji zazire od ljudi. nimfomanija. annexio) prijatelj ili pobornik uvećanja države putem prisajedinjenja tuñih pokrajina. Posle Hektorove pogibije bila robinja Ahilovog sina Pira i s njim rodila tri sina. biljke kod kojih vetar. mama strast) med. Tragedije od Euripida i Rasina. proučavanje vetrova.) mit. vetromer. andromanija (grč. anemos. andromolje v. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava. koji se plaši ljudi. sečenje čoveka. u novije vreme anegdotama se nazivaju dosada neštampani stari spisi ili pojedini odlomci iz njih. žrtvovana je morskom čudovištu. močvari itd. annexus) zavisan. oploñavanje). veština merenja brzine i jačine vetra. odnosno vetra. ap-. anemos. a-. aneks (lat. androsteron (grč. pridodan. popuštanje. ili je namerno zadržan od štampanja. a-. naljutivši bogove. phflos) biol. anemos. anemo. anemogaman (grč. aneksije (lat. sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. gamos) pl. beskrvnost. nesposoban za život. metron) merenje. an-eklogistos bez obračuna) onaj koji je osloboñen od polaganja računa. utelo-vljavati. anemija (grč.ne. prinadležnost. upaljenost »sene za muškarcima. anemometrograf (grč. anenergija (grč. Andromache) mit. muškaraca. kći etiopskog kralja Kefeja i Kasiopeje. lečenje vazduhom. androfob (grč. pridružiti. phonos ubistvo. metron. anemos. spis koji. aneklogist(a) (grč. kod kolere. pathos bol) med. baino idem) igrač na konopcu. prevrtač. šaljivo: krasti. oskudno ili nedovoljno stvaranje krvi u telu. barys težak.(grč. anematurgija (grč. spasao je Persej. ukrasti. pripojiti. anelektričan (grč. annexio) prisajedinjenje. pri čemu se može regulisati smer izlaza vazduha i njegova količina. Andromeda (grč. ap. anemograf. annexus) prilog. anemos. phflos prijatelj) bog. anegdota (grč. slabljenje. bolesti. anemos. anemogamne biljke. a-. priča o kakvom zanimljivom dogañaju. anemos) predmetak u složenicama sa značenjem: vetar. npr. anemos.) muški spolni hormon. uteloviti. androfag (grč. sve što je dodano ili vezano za nešto. up. nauka o beskrvnim operacijama. astr. anemos. tj. šaljiva ili duhovita pričice. phobos) strah od ljudi. haima) med. kod kojih vetar prenosi cvetni prah (polen). an-energeia) neradnost. žena najvećeg trojanskog junaka Hektora. olakšavanje. malokrvnost. haima krv) med. grapho) v. a-. aneksionist(a) (lat. neelektričan (o telima koja izgleda kao da nemaju elektriciteta. metali). vezan za. pri-svojiti. haima) beskrvan. aneza (grč. pridruženje. gamos brak) bog. angelos vesnik) teol. koji voli vetar (o biljkama kod kojih vetar vrši oprašivanje. ma iz kog razloga. anemostat (grč.andromanija 48 anenergiJa stvenih muškarcima (za razliku od ginekologije). dodatak. biljke koje se oploñavaju pomoću vetra. apeg. apeg. apeg. lenjost. oskudica u snazi. sporedan. . anemičan (grč. anemopatija (grč. jačinu vetra. anemobarometar (grč. hydor voda) med. statos postavljen) ureñ aj za raspršivanje struje vazduha. haima.). anesis) med. anemos. lit. tromost. ergon delo) med. apeg. utelovljenje. tj. skopeo gledam. mati Astijanaksova. anegertika (grč. bled. anektirati (lat. haima. anemografija (grč. npr. oprašivanje biljaka posredstvom vetra. anematoza (grč. još nije objavljen. annectere) prisajediniti. anñeo (grč. pripajanje. anemometrija (grč. antropofag. malokrvan. pripremni. vidim) vetrokaz. phobos strah. slab. andramolje. anemoskop (grč. anemometar (grč. anemidrija (grč. androfobija (grč. anemologija (grč. anemos. logfa nauka) nauka o vetrovima. anemofilija (grč. npr. grapho) opisivanje (ili: proučavanje) vetrova. sazvežñe na severnoj nebeskoj hemisferi. an-egeiro probudim) veština da se obamrli povrate u život. aneksan (lat. anemos. pustinje. a-. androfonomanija (grč. metod lečenja koji se sastoji u udisanju prečišćenog vazduha. metrbn mera) sprava za merenje brzine kretanja. andro-mara'a) čežnja za muškarcima. anemograf (grč. o!kšpepe nastanjena zemlja) pl. Andromaha (grč. androtomija (grč. anekumena (grč. bog. odnosno meri. anemos. anemofilan (grč. grapho pišem) sprava koja beleži na hartiji brzinu i pravac vetra: anemometrograf. metron mera) sprava koja pokazuje. anemos. polubožansko biće. 2. temno sečem) znat. strujanja vazduha. oboljenje koje dolazi usled smanjenja količine krvne boje (hemoglobina) ili usled smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca. u kome se nalazi nama najbliža spiralna maglica (galaksije). naročito ljudskog leša radi naučnog ispitivanja. anemos. oblasti i predeli na zemlji na kojima se ljudi ne mogu stalno nastanjivati (npr. a-. anemos. nedostatak krvne vode ili krvnog seruma. anekdotos neizdan) 1. fig. od muškaraca. anemobat (grč. nastavak. božji glasnik. nova i kratka priča.

opiti. a-. uzrujanost. a-. isos. ap-. aneretizija (grč. phyllon list) bog. erethfzo) 2. anenkefalos (grč. naj češć e. duša sveta. jela od mesa.: vegetabilije. uzbuñenje. animalia) pl. ap-. bapsko ponašanje. anizofilija (grč. an espes (fr. a-. tromost žila. odsustvo alergije tamo gde bi trebalo da je ima ( č esta pojava kod teških tuberkuloznih oboljenja). anilizam (arap. i'sos jednak. erythros crven. isos. ano kurente. med. aromatič-no ulje. nesposobnost jednog čula da primi č ulne nadražaje. energija (grč. animalizam (lat. anisette) rakija za činjena ani-som. animalis) životinjska priroda. odricanje ili pobijanje onoga što je protivnik pokušao da dokaže. anydria) v. animarum dies) dan pomena mrtvim u katoli č koj crkvi. nemaran. aneorobni (grč. indigo biljka u Indiji. an-aisthesfa) med. chroma boja) med. bezbojno. ani kurentis (lat.aienkefalija avenkefalija (grč. anilitas) bapskost. životinjska tela. anizometričan (grč. pamuk udesiti tako da se može bojadisati kao vuna. nesposobnost očiju da vide i raspoznaju crvenu boju. znatno veće mokrenje jednog dana nego drugog. barometar pomoću elastične metalne ploče na kutiji iz koje je iscrpen vazduh. a-. supr. ani-malna hrana meso. epos reč) med. reč. pomen i dr. animal (lat. slabost (ili: malaksalost) živaca. aeg vazduh. uzbuñenost. anesteziolog (grč. anima) duša. naročito poštovanje svih ili samo nekih životinja. anže (fr. isos. aneretizija (grč. nejednakost bojenja crvenih krvnih zrnaca. poživotinjenje. anaistheteo ne osećam) med. apa na. nejednaka sposobnost oba oka za prelamanje svetlosti. prelaženje. anervia) ned. an ženeral (fr. koji je bez bola.ne. ap-. idros znoj) med. nakaza ro ñena bez mozga. fig. mleko. anaerobni. an-nil) med. 4 Leksikon 49 animalije anidrija (gr č. obi čno. ap-. animalisatio) pretvaranje hrane u životinjsku materiju. epithymia požuda) psih. ap-. u zvečećem novcu. en espece) trg. šp. trovanje anili-nom. aneurija (grč. anspija (grč. supr. animalizirati (nlat. živi stvor. en general) uopšte. bezbolan. općenito. neosetljiv. anairesis) ret. rasejan. ops vid) med. anhidrija. ne jednakost zenica. anaistheteo ne osećam) med. zadušnice. poživotinjivati. ap-. blos život) bial. metron. uron mokraća) med. dobiva se od indigo-biljke (anil). neosetljivost prema bolu. a-. ravnodušnost. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i lokalnu anesteziju. poži-votinjiti. isos. slabost. nejednaka veli č ina listova na istoj grani. anniversarium) godišnjica. govor) med. logos. nepažljiv. ansrvija (nlat. proces animalizacije pretvaranje anorganskih tvari u telu. anizurija (grč. anestezacija (grč. svisveti. u organima za varenje hrane. fig. an-nil) hem. benzidam. uroñeni nedostatak mozga. kristalni. anilin (arap. anepigraf (gr č. fig. jeu) ulog u igri. enkephalos mozak) ned. animalan (lat. tupoglavost. godišnja proslava. anaistheteo) pl. animalis) životinjski. anima (lat. metron mera) neravnomeran. enjambement) poet. isos. anestezirati (grč. animalizacija (nlat. a-. anaisthetos) koji čini neosetljivim prema bolu. ap-. duh. uzetost. enkephalos) med. epi na. aneritropsija (grč. anidroza (grč. aiereza (grč. anima mundi (lat. animalije (lat. animal) živo biće. anil (arap. ugasnuta sposobnost »suñenja za čim. od koga se spravljaju razne lepe boje. aniverzarija (lat. potpuno odsustvo izlučivanja znoja usled nedostatka znojnih žlezda. anžambman (fr.ne. anizeta (fr. anepitimija (grč. aerobni. neros tečan) fiz. v. neuron živac) med. prenošenje smisla iz jednog stiha u drugi. isos. jaja itd. anil) bog. med. životinja. ap-. . anilitet (lat. a-. aneroid (grč. anilis) bapski. kijanol. u materije živog tela. nač in ishranjivanja tela. a-. anaisthesia. nedostatak (ili nemanje) razdražljivosti. animalisare) zool. bapska starost. anizokorija (grč. tropos obrt) koji nije u svima pravcima u jednoj tački nerazli č an (kristali. u gotovu. anizohromija (grč.TeKyhe. a. anestetika (grč. anervičan. anima-rum dijes (lat. anima mundi) fil. kore zenica) med. anni currentis). anizotropan (grč. anestetičan (grč. anilan (lat. od koje se dobiva anilin. grapho pišem) spis koji nema naslova. nejednako lučenje mokraće. anilinske boje. opijanje čula tako da postanu neosetljiva prema bolu. učiniti neosetljivim. ergon delo) med. hra-nljivu materiju koju sadrži u sebi hrana pretvoriti. kao islandski kristal). an-nil. nesposobnost govorenja. brz oko) med. sredstva koja izazivaju neosetljivost (pri hirurškim lečenjima). koji »sivi u sredini bez kiseonika. tupoglav. enjeu. anestezije (grč. liker od anisa (onajsaž). tzv. a-. ap. nemoća. erethfzo dražim) 1. anizometropija (grč. med. grañu. ove godine.

anlassen puštati u rad. animacija (lat. prirodnjaci XVII i HUŠ veka koji su bili pristalice animalkulizma. mišići opruža či ruke. davanje duše. tj. da je živo (kod primitivnih naroda). biljka č iji se plod upotrebljava kao za č in. još jednom. ani futuri (lat. pri zatvaranju elektri čnog kola nazupčenom za-majcu motora sa unutrašnjim sagorevanjem . izvršiti anketu. veoma raširene verovanje primitivnih naroda o delovanju duša i duhovnih sila u prirodi. animalitet (nlat. animosus. opovrgavanje. ankilometar (gr č . žestina. glossa jezik) med. predlaganje kazne. 3. pristalica ani-mizma. ankvizicija (lat. odvažnost. 50 anlaser ani precedentis (lat. s predumišljajem. animosite) v. životna svežina. i koja ima da prikupi najpotrebnije i stvarne podatke na osnovu kojih bi se mogao doneti zakon. vatrenost. mastionica. neprijateljski. animalkulizam (lat.animalist(a) animalist(a) (lat. avkora (ital. animus nocendi) prav. animare) dati dušu ili duh. hrabro. animalkula (nlat. duša. animo (lat. delimična ili potpuna sraslost jezika. zool. znat. anquirere) prav. 1. živahno. vlada ili neka ustanova. vera u duhove. apsoga. anlmal životinja) um umetnik (slikar ili va j ar) koji radi životinje. srdit. fr. mržnja. ankylos kriv. anketa (lat. 2. anis (lat. oživljenje. enqueter) vršiti. animalitas) životinjstvo. nedostatak dužice u oku. istraživati. kotva. Anlasser) teh. animalculum životinjice) pl. annihilare) poništiti. srdžba. ankyra) brod. enquete) istraga koja se odreñuje za ispitivanje činjenica i okolnosti samo za jedan slučaj. animosus) strastvenost. anquisitio) prav. animozitet (lat. trenutak od koga se zametak u utrobi smatra živim. ankoneji (grč. ljutnja. animalculum) zool. encaisseur) sp. opovrgavanje. uno animo (lat. onaj koji može da primi i podnese mnogo udaraca. anlaser (nem. naredne godine. anima duh. uzlaziti) pri elektrohemijskom razlaganju: sastojak elektrolita koji se pojavljuje na anodi (Faradejev naziv za elektronegativni delić). ipo animo) jednodušno. ispitivati činjenice o ne čemu. pobudi-ti. lenger. ponovo. podstrekavati. pimpinella anisum) bog. nazor. animalcula životinjice) pl. životinjska priroda. ukinuti. srce. animus) duh. veoma čvrst i otporan bokser. fr. animirati (lat. animoso) muz. ani precedentis. animus duh. enclave) prav. animus (lat. složno. animosus strastan) ozlojeñen. ani prezentis (lat. encrier) divit. ankylos kriv. anima) fil. podbadati. živahno. oduševljeno. animatio) oživljavanje. animus nocendi (lat. anni praesentis) ove godine. animist(a) (lat. srčano. odluka i sl. raz-draženost. namera nanošenja uvrede. ankvirirati (lat. ankeser (fr. anihilirati (lat. kod crtanog filma oživljavanje slika. animizam (lat. ankiloglosa (grč. karakter. pokretač (ili elektromotorni pokretač) je u motorna kola ugra ñen elektromotor koji svoju struju uzima iz akumulatorske baterije. nakana. obodriti. naročito: komisija (anketna komisija) koju bira parlament. ankylos kriv) med. namera pri činjavanja štete. poruge. grč. tip. animozo (ital.: katjon. avimato (ital. annihilatio) poništa-vanje. animoznost (lat. pustiti u rad. ankrije (fr. iris dužica) med. oduševiti. anni praeteriti) v. animozan (lat. u nameri. anketirati (fr. razdražen. av>on (grč. anker (lat. kao dodatak lekovima i kao lek protiv kašlja. živost. ispitati. neprijateljsko ra-spoloženje prema kome ili č emu. anni praecedentis) prošle godine. anni futuri) iduće. ankiloza (grč. ap-. supr. animatizam (lat. metron mera) sprava za merenje krivine. žestina. anklav(a) (fr. podstaknuti. anihilacija (nlat. tražiti (ili: predlagati) kaznu. u dinamomašinama: kalem od namotaja bakarnih žica koji se obr ć e u magnetnom polju. oživljeno. mikroskopske životinjice. ose ć anje. apsoga) muz. ogorčenost. ankon lakat) pl. duša) prav. povesti sudsku istragu. o živiti. animalkulisti (nlat. rezervoar na mašini za štamparsku boju. metafizi čke shvatanje duše i duhovnoga kao životnog principa od koga zavisi svaka delatnost tela. naročito tobožnje semene ćelije (animalcula spermatica). zagrejati. animoznost. ukidanje. fiz. anima duša) učenje i verovanje da sve što postoji ima dušu. animus ivjurandi (lat. sanduče za boje. anima to) muz. svest. ani preteriti (lat. anienai peti se. aniridija (grč. namera. staro u č enje da se životinjski zametak sastoji od mikroskope™ sitnih semenih ćelija. inquestia. mišljenje. zemljište koje zalazi u tu ñ u državu ili tu ñ e imanje. ukočenost i sraslost zglobova. ogorčen. duša) fil. ljutina. animus injurandi) prav. opovrći. onajs. samopouzdan^.

eruptivne stene. anodonti (grč. ovarium jajnik) med. naro č ito minerala. objava. koji odstupa od pravila. ap-. pisac koji objavljuje svoje stvari bez potpisa. smanjen. anodia) nevezan. annonarius žitni) koji se ti č e prometa i dobijanja žita. plemićku titulu. anonymos) bezimen. adnotirati. zlo činački. anomičan (grč. annominatio) ret. nepotpisati. annuntiare) oglasiti. anonimitet. anorhija (gr č. nlat. anoda (grč. a. žudnja) nemanje apetita. mrtav. anomalos) nepravilan. nepravilni glagol. odstupanje od pravila ili zakona. mrtve prirode. istovr-san. odyne bol. obznana. naro č ito uživanje u jelu. nedostatak volje za jelo. komarac malaričar (jedini prenosnik malarije kod čoveka). . po-zitivni pol. ap bez oksys kiseo. supr. anodinum (grč. pre Hristova roñ enja. anormalan (grč. obznaniti. anno ante Christum) godine pre Hrista. avosmija (grč. annotatio) napomena. anoblirati (fr. apo naviše. škodljiv) med. neslikovan način govora. anomalos) neredovan. delimično ili potpuno neosećanje mirisa. nemanje poro ñ ajnih bolova. ano ante Hristum (lat. logia) nauka koja se bavi prou č avanjem anorganske. nćmos zakon) v. radi prenošenja na novo platno. norma pravilo) nepravilan. objašnjenje. anotirati (lat. adnotacija. obla-godariti. organon. ñ uture. anonymos) bezimenost. ariomos) nezakonit. anomalistički (grč. bez potpisa. en masse) u masi. ap-.: katoda. anonimnost (grč. odyne bol) ned. u gomili. izuzet-nost. ap-. anonsa (fr. slepilo. oreksis želja. a-. anodinija (grč. anogena metamorfoza kol. neobičnost. sredstvo za ublažavanje bola i za uspavljivanje. anvarija (grč. nepravilnost u kretanju planete. enlevage) skidanje jedne oštećene slike sa platna na kome je bila. up. u godini. ap-. avotacija (lat. nauka o nepravilnostima u jeziku. nezakonitost. anogev (grč. anomizam (grč. deoničarsko društvo. koji odstupa od pravila. nesposoban za fiziološke i psihološke funkcije. u maloj srazmeri. oglašavati. agšo) godine. an mas (fr. gignomai postati) ar. anomalija (grč. ap-. stavljanje jedne pored druge dveju re či koje glase jednako ili slično. lat. anonymus) nepoznati. neredovnost. uro ñ eni nedostatak jajnika. anosmi'a) med. tal. anorganognozija (grč. organon. anoreksija (grč. organon. meros deo) sastavljenost od nejedno-rodnih delova. ap-. anomalia) (nepravilnost. ennoblir) dati plem-stvo. nlat. ano (lat. ap-. put kojim elektri čna struja napušta po-zitivni pol i ulazi u elektrolit na svome putu ka negativnom polu (Faradej). popis zaplenjenih stvari. annonce) oglas. sisari koji nemaju zuba. saopšti nekoliko obrtaja dok ovaj sam ne stupi u rad. en miniature) u malom. anomeomerija (grč. objaviti. tj. opisivanje kamenja. neobičan. anonimnost. appopseg. neuredan. anonimno društvo trg.: katgen. anonarni zakoni. apodinum) med. objavljivati. oplemeniti. an-odos uzlaz. nepoznatost. beleška.bez. skupa. neobuzdanost. bezbol-nost. ap. anorganski (grč. starter. put naviše) fiz. primedba. odnosno nedostatak kiseonika u krvi i tkivima organizma. promene na mineralima izazvane uticajem vode ili vazduha. ćrganon. anoftalmija (grč. anoksija (grč. organon) neživa ili mrtva priroda. nastao bez dejstva životnih sila. protivan pravilu. anorganogenija (grč. npr. tj. logia) gram. svi zajedno. koji ne ulazi u sastav organskih tela.: Tišina je postala još tiša. nepravilan. žitni. nepotpisan. paronoma-zija.anlevaža 51 anoftalmija anominacija (lat. akcionarsko. npr. nemanje o čiju. organon) neživ. oštar. u kapitalizmu bezimeno. anomfa) bezakonje. ap-. odus) pl. hen. anonaran (lat. anoniman (grč. elektroda. a imaju različito značenje. ap-. up. omos sličan. avofeles (gr č . ap-. zakona. koji odstupa od pravila. obznanjivati. ap. a-. protivan pravilu. koji je bez života. anorganizam (grč. grapho pišem) nauka o kamenju. anorgavologija (grč. anomalon) gran. lat. anomalon. astr. anoblir. genesis postanak) smanjenje. anonymitas) v. orchis mudo) bezmudost. annotare) v. anomaloi (grč. anorgavografija (grč. anopheles beskoristan. anomija (grč. anonsirati (fr. anomalologija (grč. anorganska hemija deo hemije koji se bavi postajanjem anor-ganskih jedinjenja. zool. anovimus (nlat. antinomizam. stene čiji je materijal postao kretanjem odozdo gore. namerno izjednačavanje reči. običaja. anonimitet (nlat. anomalan (grč. supr. nepoznat. ap-. anodija (grč. an minijatir (fr. anomalos nepravilan. genos) nauka o postanku nežive (anorganske) prirode. anlevaža (fr. ophthalmos oko) med. gnosis saznanje) nauka o poznavanju neživoga.

ned. antemeridlanus) prepodnevni. raniji čin. sredstva protiv kiseline. pervaz na vrhu stuba. antena™ ju m (lat. mimogred. ponovan napad groznice. antanta (fr. entente) sloga. Aphrodfte) koji utišava spolni nagon. radi čuvanja. antarktikos južni) geogr. apo. opkoljavanje divljači. ante (lat. silo. gledan sa strane. antagonizam (grč. pojas nekog utvrñenja. stubovi sa obe strane vrata) 1. operske partije u kojima pevaju više od četiri glasa. pre suñenog dana. antastmatičan (grč. takmac. antejustinijansko pravo rimske pravo pre cara Justinijana. ned. anti. anteniforman (nlat.: postdiluvijumski. koji leži na Južnom polu. pre. takmi čiti se) biti u opreci s nekim ili ne čim. antelogijum (lat. ante. zajednica. an-ago uzvodim) ret. predbračni. ranije. antagonistes) protivnik. natus roñen) prvoroñeni. pravo nekoga da prvi govori. an pat (fr. antidatirati. antalgika (grč. lat acidum kiselina) pl. antf. taj čovek je nikakav č ovek. ante. protivnost. anthemion) cvet. borba. oblast Zemlje oko Južnoga pola. antacida (grč. antatrofičan (grč. ensilage) smeštanje žita u podzemne rupe. antl. sporazum. umanjuje bol. med. antarktičan (grč. entablement) apx. antapoplektičan (grč. antediluvijumski (lat. Francuske i Engleske koji je (1914) ušao u rat protiv Nemačke i Austro-Ugarske. grč. suparnik.(grč. u silose. . pred. antenatalni (lat. raditi u suprotnom pravcu. anaklasis uzvijanje) ret. tj. arh. anti. antartritičan (grč. plesso) koji služi kao lek protiv sr č ane kapi. algos bol) pl. spoljašnji delovi jedne tvrñave. anteludij(um) (lat. Mala antanta savez izmeñu Jugoslavije. sklad. ensemble) celina. anti. antenuptialis) predsvadbeni. anti. cvetanje. anti. logos govor) pred. antenat (lat. arktos sever. antl. anti. obim. antalgičan (grč. antafroditičan (grč. žica ili metalna šipka za hvatanje ili za slanje elektromagnetskih talasa na radio-stanici ili TV. natalis koji se ti č e ro ñ enja) ked. atrophos nehranjen) ked. ante. trve-nje. supr. antagonizirati (grč. ante diem) pre vremena. priči. antennif ormis) u obliku pipaka. up. koji leži nasuprot Severnom polu. ante-ludium) predigra. lov. antanagota (grč. pradeda. predak. delanje u suprotnom smislu. antena (lat. ante dijem (lat. ant-. ansambl-igra zajednička igra više glumaca (suprotno: soloigra). antenna motka za koju se vezuju jedra. koji pomaže kao lek protiv slabljenja usled oskudne hrane. anti) predmetak u složenicama sa značenjem: protiv (npr. antagonismos opreka) oprečnost. ante. anthe cvet) bog. apo-didomi predati. anteakt (lat. antapoplektika (grč. anti. u profilu. npr. pretpotopni ljudi. antelokvijum (lat. antarktikos) geogr. antemeridijanski (lat. ansent (fr. suparništvo. pužast zavijutak na jonskim stubovima. an profil (fr. loquor govorim) predgovor. skup. ante) predl. algos) koji ublažuje. naročito u srednjoj Evropi i na Balkanu. apo. dodavanje pouke. anti. enceinte) voj. antablman (fr. sredstva protiv srčane kapi. arthron) koji služi kao lek protiv zglobobolje. ansambl (fr. sredstva protiv zglobobolje. suprotnost. neprijateljstvo. ansambl-partija kuz. entendre. anteactum) ranije delo. sklopljen posle prvog svetskog rata u cilju čuvanja i održavanja stanja otvorenog ugovorima o miru. asthma) med. en profil) sa strane. pipak kod insekata. Čehoslovačke i Rumunije. bojene materije. 2. en passant) u prolasku. suprotna težnja. prvenstveno pravo prvoro ñenog deteta. napred. izneti. uzgredno. ant-angomzomai boriti se protiv. anti. antenupciJalni (lat. ked. uzgred. zagrañeno (ili: opkoljene) zemljište. opšivnica pod krovom. ispred. antagonizam). antagonist(a) (grč. sloga. ponavljanje iste reči u drugom ili suprotnom značenju. npr. odbijanje optužbe i vešto izvedeno optuživanje onoga koji ju je podigao. nasip. anti. utrapljavanje vo ć a i povr ć a. plesso udaram) pl. kao pipci. enceindre. koji leči zglobobolju. datum) mesto današnjeg datuma staviti na pismo ili spis raniji datum. med. diluvium potop) pretpotopni. Velika antanta savez Rusije. antediluvijumci (lat. antemion (grč. arthron zglob) pl. diluvium potop) pl. an pasan (fr. bedem. koji se nalazi u toku trudnoće. naravoučenija. antanaklaza (grč.an pasan 52 antenupciJalni Antarktik (gr č. izložiti) poet. anteza (grč. naro č ito protiv kiseline u želucu. sredstva za ublažavanje bola. doba cvetanja. pretporoñajni. boriti se protiv koga ili č ega.• govor. slaganje. en pate) u obliku testa ili kate. ante. ante. južni. anti. ansilaža (fr. koji služi kao lek protiv sipnje. antapodoza (grč. savez (izmeñu država). antartritika (grč. ante. ant. antenagium) prav. antedatirati (lat.

nadmašiti. antibarbarus (gr č. pored ostalih. prethodnik u nekom poslu ili zvanju. nea. anti i lat. geotr. tu ñinski) knjiga koja uči kako treba izbegavati grube jezič ke pogreške. prostitucije itd. subjekt — predikat. asthma sipnja) med. anterija (tur. prašnica. antestat (lat. arap. tzv. ante-cessor) prethodnik. snaga) med. naro č ito ropstva. a-. antf. zapaljenje krajnika. antf) predmetak u složenicama sa znač enjem: protiv. antiapeks (nlat. antivenerea (grč. antiadijaforist(a) (grč. barbaros) v. antiasteničan (grč. koji pomaže protiv padavice. bat. antheros) pl.: posteriores. antf. pretho ñ enje. antheros) bog. antf. palimbahijus. materia) sup-stanca sa činjena od atoma i molekula u kojima su sastavne č estice — antič esti-ce. pretpostav-ljanje. anterioritas) prethod-nost. anteriores (lat. 53 antivenerea antecesor (lat. bfos život) supstanca biološkog porekla koja spre č ava razvijanje nekih klica i ubija ih. prema. arap. antepenultima) gram. antecedere) prethoditi. koji poveć ava životnu snagu. antecedencija (nlat. antiartritičan (grč. lat. antepozicija (nlat. anteoccupatio) rat. pretpostaviti. ant-erotikćs) pl. anterotika. anteflexio) med. antibahijus (grč. tre ć i slog od kraja. supr. anteridija (grč. med. antecedencija — konzekvenci/a=uzrok — posledica. oikos kuća) pl. anti. antivarvarus. antf. arthron zglob) med. prethodnost. raniji dogañ aj. apa. ante-testari) prav. Bakchios) poet. antiborejski (gr č . učitelj. anteriora (lat. antecedentia) pl. antera (gr č. anti. nadmašivati. a na suprotnim poluloptama Zemlje. al-kohhlu) protivnik pijenja alkoholnih pi ć a. antialkoholičar (grč. antepileptičan (grč. 'antari) vrsta starinske gornje (muške i ženske) haljine s duga č kim rukavima. ante Christum natum) pre Hristova ro ñ enja. lat. v. anti. antestirati (lat. sredstva protiv ljubavi. veneri č nih bolesti. preteča. anteriores) pl. antepositio) stavljanje ispred. pozivanje za svedoka. adijaforist. lice kome je testamentom ostavljeno zaveštanje. davanje prvenstva. anteriora) št. antias krajnik) med. stanovnici pod istim podnevkom i na istom odstojanju od polutara.: apeks. umesto. savijenost napred. antf. lat. anteci (grč. antecedens (lat. supr.(grč. materice. antestacija (lat. iza. muški spolni delovi cveta. koji ubija. dopretposlednji slog neke re č i. a-. protivnik upotrebe stranih re č i. annexio) protivnik aneksije. prašnici. raniji odnos u nekoj stvari. prethodnici. anthera) bat. antf. antimaterija (grč. prioritet. anti. prethodni slog. antefleksija (lat. antibarbarus. antecedens) prethodnik. naro č ito: aureomicin. up. i lekovi koji se dobijaju iz nekih vrsta gljivica. jezgra atoma u antimateriji su sasta-vl>ena od antineutrona (neutralnih) i an-tiprotona (negativnih). fil. a atomski omotač od pozitivnih elektrona (pozitrona). antf. branim) ned. antf. barba-rizme ili varvarizme. v. U antibioti-ke spadaju. streptomicin. antibiotički (grč. antf. med. preteći. abolitio ukidanje) protivnik ukidanja ne č ega. phylatto čuvam. raniji doga ñaji ili odnosi. pretpostavljati. prošlost. anti. koji služi protiv zapaljenja zglobova. barbaros negr čki. antiastmatičan. antianeksionist(a) (grč. pozivati koga za svedoka pre podnošenje tužbe sudu. antestatio) prav. preticati. anti. antf. anterioritet (nlat. . ranije stvari. antiastmatičan (grč. sredstva protiv spolnih. antestatus) prav. ante Hristum natum (lat. raniji život. muški spolni organ u bescvetnica. antiaristokrat (fč. raniji dogañaji. anterotika (grč. npr. v. diaphoros razli č it) protivnik moralne ravnodušnosti. spolna ljubav) pl. koji uništava život. hloromicetin i dr. antf. bfos život) koji je protiv života. mesto. čistunac u pogledu jezika. tač ka na nebu u pravcu od koje se vrši kretanje. ante-ponere) staviti ispred. aristokratos) protivnik plemstva. sthenos ]anina. boreios severni) okrenut prema severu. anteponirati (lat. antiabolicionist(a) (grč. Venus boginja ljubavi. antecedencije (lat. antere (grč. pobijanje prigovora koje je govornik sam sebi učinio. koji služi protiv slabosti. antestari. gram. antianfilaksija (gr č. antivarvarus (grč. antecedirati (lat. anterotična sredstva ned. anti. putovo ña. preci. ići napred. prvenstvo u vremenu. trezvenjak. dati (ili: davati) prvenstvo. entari. antepenultima (lat. itd. areh) astr.anteokupacija anteokupacija (Lat. antiaditis (gr č. raniji život. epileptikos). antibiotik (grč. penicilin. sredstva za obuzdavanje spolnog nagona. neprijatelj aristokra-tije. neosetljivost prema anafilaksiji. ant-. antecedentia) ono što prethodi. antf.

fig. stare. antidoton (grč. polovan. antiseptikum. anti. anapest. proglasiti za zastarelo. katholikos) koji je protiv katoli č ke vere. uspravna latinska slova (supr. antikvarnica (lat. latini-ca. anti. antidiegeza (grč. lat. antidemokratski (grč . pravac koji polazi od date reči. kupac i prodavac starina. nastaje metamorfozom ampfibola. lek protiv šeć erne bolesti. antikvirati (lat. med. anti. koji je namešten u cevi i na koji padaju katodni zraci. anti. anti. antiquus) stari. lat. antiquarius) istraživalac i prou č avalac starina. npr. antimentalizam (fr. diabetes šećerna bolest. odnosno zastarele stvari ili ustanove. avtigen (grč. dysenterikos srdoboljan) pl. antidinična sredstva. protivotrov. pr. antiquus stari) kultura i filozofija klasi č ne starine. antigorit (po nalazištu Antigori u Italiji) mat. antidolorozum (grč. anti. ne vodeći ra č una o mentalnim. stari vek. antikategorija (grč. lat. anti. anti-kategoreo) prav. antiquare) zastareti. antiepileptičan. starodrevnost. umetnost i va-spitni ideal starih klasi č nih naroda. umetnička retkost. antiquarius) prodavnica polovnih knjiga i retkih umetni č kih predmeta. anti. prikazivanje nekog doga ñ aja ili stvari od strane protivnika. platinski lim kod Rendgenovog aparata. antiquus) ugledati se na stare. anti. drama) koji je u suprotnosti sa dramskim zakonima i pravilima. antiinokulist(a) (grč. sredstvo protiv povraćanja. katarroos stakanje) pl. antikvus antieutanazist(a) (grč. up. epilepsfa) pl. zakon. nagrada. antikvar (lat. sredstvo. lat. antikvizirati (lat. antidoton) ned. lekovi koji služe protiv proliva. sredstva protiv kašlja. up. anti. protiv demokra tije. anteme-tika. antidinika (gr č . lat. kathodos put na niže) fiz. proglasiti nešto zastarelim. daktylos prst) četr. u gr č koj pravoslavno] crkvi: deljenje vernima posve ć enog hleba (nafore) koji je preostao posle obavljenog priče šćivanja. antikankroza (grč. antidizenterika (grč. anti. kupac i prodavac starih i upotrebljenih knjiga. med. v. antidotarij(um) (grč. protivsred-stvo. kakos rñ av. dine. antiepileptika (grč. med. odbaciti. sredstva protiv nesvestice. Gallus) protivnik. koji služi kao lek protiv razje-danja kostiju. stari svet. emeo) med. kvasac) hem. čime se dobivaju snažnija dejstva. antikatoda (gr č. cariosus kvaran. podražavati ukus starih. antidatirati (grč. stanje) med. eu. anti. utuk. med. . lat. kurziv). anti. vlastodržac) neprijateljski raspoložen prema vladaju ć em domu. antički. politike itd. diabaino prolazim) med. antimentalisme) lingv. antiquus stari) trgovina starim knjigama. starinski. sredstvo protiv bola. koji služi kao sredstvo za popravku r ñ avih sokova što izazivaju slabljenje. antiemetika (gr č. anti. antidaktilos (gr č. anti. doron dar) uzdarje. antiemetičan (grč. fig. lat. lek protiv čega. diexeimi prikazivati. anti. demokratikos) koji je protiv vladavine naroda. angina (lat. antiinkrustator (gr č. sapseg rak) pl. Grka i Rimljana. antikariozan (grč. gćnos roñenje) naziv za sve supstance koje unesene u telo č oveka ili životinje izazivaju obrazovanje protivmaterija. dolor bol) med. kod nas ga ima u Fruškoj gori. med. emeo povra ć am) pl. vrsta tamnozelenog serpentina. raditi prema antič kim uzorima. dobro thana-tos smrt) protivnik eutanazista. ante-datirati. antikatolički (grč.). inoculare kalemiti) protivnik kalemljenja. stara ili zastarela ure ñ enja i sl. datum) v. antidoton protivsred-stvo) knjiga o lekovima. starovremenski. anti. up. antikvitet (lat. anti. upotrebljavao antikvarijat (lat. sredstva protiv padavice. vrtlog. starinski. tip. anti. antidramatičan (grč. eksis svojstvo. sredstva protiv povra ć anja. anti dynastes vladar. pelco-vanja. diegeza. antidinastičan (grč. anti. anti. antidijabetikum (grč. anti. predmet stare umetnosti. antiquarius) stari. anti. antiemetici (grč. anti. epilepsija. antikva (lat. antiqua) staro pismo. anti. truo) med. starinar. antikataralije (grč. antidoron (gr č. jezič ko ostvarenje.54 avtigal (gr č. umnim procesima koji prate jezi č ku realizaciju. sredstva protiv bolesti raka. med. antikvaran (lat. incrustare dobiti koru) aparat koji č uva parni kazan od hvatanja kamenog taloga i kre č ne naslage. emć o) koji suzbija nagon za povra ć anjem. antiquitas) starina. zyme kiselo testo. antikahektičan (grč. izneti) ret. poznavalac starina i starih spomenika. antikvus (lat. kulture. doga ñ aj ili stvar posmatrana s protivni č ke strane. farmakopeja. antizimotikum (grč. okretanje) pl. anti. neprijatelj Francuza (jezika. sredstvo koje sprečava vrenje. protivtužba.

antikritičar (grč. prelaženje od jače predstave na slabiju tako da se prava postupnost i ne vidi. ali u protivnom smislu. meros deo) ret. antilegomena (grč. redni broj 51. klimax stepenice. antiletargičan (grč. anti.: „Otkrovenje Jovanovo". convulsivus koji služi kao predohrana od zaraze. sinklinala. koji služi protiv obuzetosti dubokim snom. anti. zamenjivanje jednog dela govora drugim. kolike trbobolja) pl med. bolest spavanja) med. a ne živi da jedeš. anti. odbrana pred sudom. anti. nenarodni. narke ukočenost. antimonarhičan (grč. metatithemi premestiti) retorska figura koja se sastoji u tome da se iste reči ponavljaju i u drugom delu rečenice. pokret protiv rata i pripremanje za rat. sul-fid antimona. odbrana. antimoralan (grč. ne vodeći računa o umnim (mentalnim) procesima vezanim s primenom jezika. antimetabola. koji služi protiv kuge. consti-tutio ustav) protivustavan. loimos kuga) med. razmena) ret. antologija (grč. veliki smo svuda. antimaterija (grč. krino) koji odgovara na kritiku. pisma čija se. anti. antimonium) mineral. a ne živimo da jedemo". u laboratoriji su ostvareni atomi antivodonika i antilitijuma. antimerija (grč. antimonium) hem. anti. sredstva. koji protivreči očekivano] krizi (pojav). . krino) pisac odgovora na kritiku. metalepsis zamenjivanje. u padati." antimilitarizam (grč. veoma rasprostranjena vrsta rogatih sisara. anti. anti. koji služi protiv trzaja i grčeva. antimelanholičan (grč. anti. napad itd. ukočenje) pl. metal srebrnobele boje. protivkužni. antimetateza (grč. lat. med. ali drugim redom. pozitivizam u lingvistici. prigovor. antikritičan (grč. npr. anti. mentalizam) lingv. u Evropi od ove vrste postoji samo gazele. anti. anti. antimetalepsija. antimon (nlat. antikolika (grč. sa logikom. antilego protivim se. sredstva i lekovi protiv bubrežnih bolesti. „Demosten" mesto „govornik". suar. elemenat. anti. a omotač od pozi-tivnih elektrona (pozitrona). materia) sup-stanca sačinjena od atoma i molekula u kojima su sastavne č estice — antičesti-ce. anti. militarisme) protivnost militarizmu.-. med. originalnost osporava ili u koju se sumnja.: „Jedemo da živimo. antimetalepsija (grč. antinomazija (grč. anti. constitutio) protivnik ustava. anti. znak Sb (stibium). položaj slojeva koji su naslonjeni jedni na druge tako da grade hrbat ili sleme. contagiosus prilepčiv. anti. antimentalizam (grč. lethargfa dremež-nica. antilemičan (grč. antinarkotika (grč.antiklimaks 55 antinomazija antiklimaks (grč. atomska masa 121. sredstva za predohranu od zaraznih bolesti.75. antimovid (lat. teol. učenje koje ne priznaje nikakvu razliku izme ñ u dobra i zla. upotreba osobnog imena mesto vrste. postupnost u izrazu) ret. homolotumena. melancholikćs) koji razbija tugu. lekovi protiv narkotič-nih trovanja. anti. anti. antilogičan (grč. kosmeo ukrasim) koji uništava (ili: narušava) lepotu. supr. anti. na prestolu. ograničenje predmeta lingvistike na ono što je neposredno dato u govoru. pobijanje. lyssa pseće besnilo) pl. koji je u protivnosti sa zakonima mišljenja. jezgro atoma antimaterije sastavljeno je od antineutrona (neutralnih) i anti-protona (negativnih). protivan moralu. tj. anti. anti." antiklinala (grč. krino sudim) odgovor na kritiku. lat. protuslovan. convulsivus grčevit) med. antilogia) protivrečnost. važna njegova ruda. antimoralizam (grč. npr. anti. anti. lat. protivnarodni. spuštam se) kol. antikonstitucionalan (grč. protiv obamrlosti. antikosmetičan (grč. žida u stadima po toplijim kopnima. antikontagioza (grč. umesto interesa na dug. lat. protivkritika. antikonstitucionist(a) (grč. npr. zaravan) pl.. mos. koji razvedrava raspoloženje. odgovor na napade. lat. klinč naginjem se. anti. anti-metabole) retorska figura koja se sastoji u tome što se izrazi koji su bili u prvom delu rečenice pojavljuju i u drugom. kresis mešanje) prav. nlat. med. antilogikćs) nedosledan. antiiefritika (grč. kristalan i veoma krt tako da se može stucati u prah. anti. nlat. dopunski ugovor o zalozi po kome založim poverilac. moralis) koji je u opreci sa moralom. delovi Sv. „cvetno oko" (zbog lepih očiju te životinje). dntinacionalan (grč. med. anti. antimetabola (grč. u kolibi. npr. lat. koji sprečava nastup krize (uticaj). fr. povijam) pl. anti. ima pravo da se služi i koristi založenim predmetom. a padaju u suprotnim pravcima. antikonvulzivan (grč. v.: „Jedi da živiš. lat. sredstva protiv psećeg besnila. ned. onoma ime) zamenjivanje imena. anthćlops) 3007. npr. antikonvulzivan (grč. monarhia) koji je protiv monarhijskog oblika vladavine. nationalis). antikreza (grč. nephrćs bubreg) pl. moriš običaj) fil. antikritika (grč. antilopa (grč. i koje sve ljudske postupke jednako procenjuje „s onu stranu dobra i zla". pisac odbrane od napada. lekovi protiv trbobol>e. anti.: „Ako smo veliki. anti. antilisa (grč.

koje se obi čno izražava jednim pitanjem. a i s obzirom na prostor on je ograni č en" (teza). antiparagraf (grč. antisocijalan (gr č . antipi-rink dr. groznicu. pus. antipleuritičan. nemarenje. nesimpati čan. anti. lat. shvatanje da razum. anti. para-lyo) pl. antiprotasis protivpred-log) ret. „Svet nema ni početka u vremenu niti granica s obzirom na prostor. sredstva protiv biljnih i životinj-skih parazita koji se nalaze na ljudima i životinjama. odnosno čovečje mišljenje. anpšlatonska ljubav čulna. neslaganje sa trezvenim. dejstvo dveju suprotnih sila u prirodi. nenaklonjenost monarhijskom obliku vladavine i kraljevskoj vlasti uopšte. anti. anomizam. antisepsa (grč. podos noga) č ovek koji u odnosu prema nekom drugom predstavlja suštu suprotnost. antisemit-ski. antiseptikum (grč. sredstva protiv zapaljenja plućne maramice. anti. anti. antiskepticizam (grč. antirepublikanac (grč. anti. neslaganje sa onim gnoseološkim stanovištem koje sumnja u moguć nost ma kakvog saznanja uopšte. antireumatičan (grč. političkom i duhovnom životu. med lekovi protiv vatre. pyr) ned. pleuron bok. . pl. anti. parallelos) dve linije koje sa drugim dvema linijama zakla-paju meñusobno jednake uglove ali suprotnim pravcima. gramma) geom. anti. supr. suparnik. lat. shvatanje da razum. antipirin (grč. antirepublikanski. vatre. geogr. antipathikos) koji izaziva neraspoloženje ili odvratnost neprijatan. anti. parallelos. anti. nemio. oprečan. socialis društven) protivan društvenom poretku. sepsis) heš. i koje smatra da se ne može doći ni do kakvih opštevažećih istina. pr. uništavanje truležnih klica hemijskim i fizi čkim sredstvima. peristasis spoljašnje okolnosti) opreka ili suprotnost okolnosti (ili: prilika). psyche duša) fil. ratio razum) fil. lat. neslaganje sa trezvenim. antipsihologizam (grč. razumnim pravcem u prou č avanju pitanja vere. groznice. anti. antiparalelogram (grč. antiskabioza (grč. protivnik. med. npr. antipus) sasvim suprotan. lat. teal. odnosno čovečje mišljenje. parasitos gotovan) pl. sredstva protiv uzetosti (paralize). lat. reuma) med. antipatheia) neraspoloženje prema nekome. stav nekih logičara i gnoseologa protiv primene psihologije u logičkim i saznajnoteorijskim razmišljanjima. dvoumica) fil. protivrečnost. anti. ratio razum) fil. nomos zakon) 1. anti. plenus pun) fil. sredstvo protiv groznice. •c>JOŽnja protivrečnost izmeñu starozavetskog zakona i hrišćanskog učenja. antipiretike (grč. antiseptika.: simpatija.) antisemitizam pokret kojem je cilj borba protiv učešća Jevreja u privrednom. teal. anti. razumnim pravcem u prou č avanju pitanja vere. fr. spolna ljubav. antiperistaza (grč. 2. pr. nego je i u jednom i u drugom pogledu bezgraničan" (antiteza). res publica) protivnik republikanskog oblika vladavine. koji suzbija vatru. anti. aatipneumoničan (grč. antinomia protivrečnost zakona sa samim sobom. anti. sepsis trulež) med. fil. nagoveštavanje pobijanja nekog tvrñenja. antipapizam (grč. rebro) pl. lat. pneumon pluće) med. replika. onaj koji živi na suprotnoj ta č ki pre č nika Zemlje. koji svojim radom i ponašanjem škodi antmnomizam (grč. protivnožnik. rug) med. koji sprečava truljenje. anti. antiplenisti (grč. antipodan (grč. nije apsolutni izvor saznanja. na čelno nepriznavana bilo kakvih utvr. koji služi protiv zapaljenja pluća. sredstva protiv šuge. nlat. antipatriot (grč. sredstvo koje uništara klice što izazivaju truljenje. protivjevrejski pokret. anti. anti-paragraphos) odgovor na kritiku. papa) neprijateljstvo i borba protiv pape. antiparalelan (grč. anti. antirevolucionar (grč. pristalice teorije o praznom prostoru (za razliku od plenista). anti. anti. koji služi protiv reumatizma. anti. royalisme). antirojalizam (grč. tako da obe stranke mogu ga tumačiti u svoju korist) log. antiprotaza (grč. nije apsolutni izvor saznanja. npr.: „Svet ima svoj po č etak u vremenu. antipleuritika (gr č . anti. suprotnost dvaju sudova ili zakona — teze k antiteze — koji se uzajamno isključuju. septikos) med. antipatičan (grč. scabies šuga) pl. med. anti.ñenih zakona. antiracionalizam (gr č . protivnik revolucije. antisemit neprijatelj Jevreja i njihovog načina rada (up. pyr vatra) pl. teal. nerodoljub. med. antiseptičan (grč. glavobolje. aspirin. utuk. anti. anti. antipiretičan (grč. antiparalitika (grč. lat. antipatija (grč. ravnokraki trapez. osećanje odvratnosti ili nenaklonosti. patriotes) neprijatelj domovine. anti. Semiti. anti. skepsis nedoumica. jedna budući spoljašnja a druga unutrašnja. kod Kanta: protivre č nost koja se javlja pri primeni zakona čistog razuma na čulni svet. antinomija (grč. koji se nalazi na suprotnoj tač-ci preč nika Zemlje. revolutionarius) pristalica i pobornik antirevo-lucije.avtmnomizam 56 antisociJalan antipod (gr č. antiparazitika (grč. antiracionalizam (gr č .

koji ublažava zapaljenje ili vatru. antispiritualizam (grč. med. lat. 2. antifonnja (grč. antispazmodika (grč. lat. sredstva protiv sušice. dveju težnji i sl. antiunionist(a) (grč. al' su labudovi? / Da je snijeg. antitireoidin (grč. flogističku teoriju o postojanju neke hipotetične materije koja pri sagorevanju tela ne sagoreva. antispastika (grč. antifebrilan (grč. lat. odabrao papa Grgur Veliki. ljudi sa suprotnim senkama. febris groznica) med. anti. v. anti. anti. febris) med. antihektičan. odboj) fil. anti. tome sečem) med. phrasis govorenje) retorska figura koja se sastoji u tome da se jedna reč upotrebljava u smislu koji je potpuno suprotan njenom osnovnom značenju. flogiston. hek. phleps žila. hem. antispastos vu ći na drugu stranu) metr. telo koje ima svojstvo da neutrališe odreñ ene otrove. anti. antiftizika (grč. v. antiteza (grč. ili kontrarna. antiflogistika (grč. / nego šator age Hasan-age. phlox. antispast (grč. sredstva protiv sušice. takoñ e: otpe-vanje. teza. / Nit' je snijeg nit' su labudovi. anti. stranica od gume koja se stavlja u uši da bi se onemogućilo dopiranje suviše jakih šumova i buke. npr. antitypia protivudar. hemičara Lavoazjea kojom je pobio tzv. antistrofa (grč. geogr. anti. antistrateg (grč.antispazmodika ljudskom društvu i nezgodno str č i u njemu. 57 antihemoragičan. antifrizi (grč. protivgroznični. eng. med. pr. toksine. phone glas) logič ka protivrečnost. protivotrov. odricanje duhovnosti i duhovne prirode uopšte = materijalizam. antitipija (grč. opre čnost dvaju karaktera. anteci. (Hasanaginica). phlogos plamen) 1. progovara mudro". iskazivanje jedne misli pomo ću dva suprotna pojma. zajednice. med. spasmos) pl. logia. antispastika. lekovi protiv zapaljenja. četvorosložna stopa u koje je prvi i č etvrti slog kratak. antifebrilije (grč. antifon(a) (grč. u transcendentalnoj filozofiji Kantovoj i dijalektici Hege-lovoj: suprotnost prema tezi. sredstva koja ublažuju grčeve. antitermika (grč. protivnik ujedinjenja. up. anti. anti-strategos) zamenik vojskovoñ e. antiphoneo odgovaram) zbirka gregorijanskih melodija koje je po četkom VII v. antitip (grč. komandant neprijateljske vojske. ove pesme su izvodili peva č i ili narod za vreme mise. besmislica. spectrum avet. anti. jektike. antitoksin (grč. typos) otisak. sredstva i lekovi koji snižavaju temperaturu. antipirin. lekovi protiv groznice. antiflogistika. anti. anti. antithetikos) protivan. phone glas) otpev. up. npr. lekari koji u svima bolestima upotrebljavaju antiflogistička sredstva. med. nauka lat. freeze zamrzavati. smrzavati) supstance koje se dodaju vodi da bi se spre č ilo njeno smrzavanje na niskim temperaturama. antifebrin (grč. a istovremeno smanjuju ili ot-klanjaju bolove. lek koji sadrži sekret šti-taste (tiroidne) žlezde. pl. anthelmintika. med. lat.: „Ide ludo. antiscii (grč. anti. anti. anti. otrov) med. npr. fermentum) med. / labudovi već bi poletjeli. eidos izgled) farm. unio sjedi-njenje) protivnik jedinstva. antispazmodika. tuberkuloze. med. antihektika (grč. teorija franc.: Šta se b'jeli u gori zelenoj? / Al' je snijeg. ret. toxikon. anti. ektikos jektičav) pl. thyreos štit. up. slovenska antiteza poetsko nabra-janje više predmeta ili pojmova koji imaju zajedničko svojstvo sa uporećivanim predmetom. phthisis sušica) pl. elmis elmintos glista) pl. v. pričina) nau čio pobijanje verovanja u duhove i aveti. anti. regnymi probijam) med. loet. ali na suprotnim stranama polutara tako da njihove senke u podne padaju na suprotne strane. otpev koji je odgovor pre toga pevanoj strofi. antispektrologija (gr č. ned. thermos topao) pl. suprotno) 1. antitetičan (grč. koji je u suprotnostima. stanovnici na istom podnevku. protivnik lečenja pu-štanjem krvi. med. .: „To bi bilo vrlo pametno". ned. antithesis suprotnost. suprotan. anti. prototip. u smislu „vrlo ludo". antifraza (grč. antihelmintika (grč. 5. antistrophe) u drami starih Grka: ples hora. antiflogističan hem. kod Lajbnica: ono usled čega je jedno telo neprobojno za drugo. anti.U. otpev. antiflebotomist (grč . fermenti koji svojim uticajem poništa-vaju dejstvo drugih fermenata. lat. prepis. antiftizičan. a drugi i treći dug: U ------. anti. pristalice antiflogistike. protivrečne. antiflogistika 1. služi za lečenje Bazedovljeve bolesti. antifonarij(um) grč. anti. spastikos koji vuče. suprotnost izmeñu značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kon-tradiktorna. sinteza. trzav) pl. tj. phlox) pl.. antihemoragi č an (gr č . 4. haima krv. anti. pr. lat. koji je potpuno odgovarao ranijoj strofi. febris) farm. a zatim negiranje tih predmeta ili pojmova. 3. sredstvo protiv groznice. antifermenti (grč. anti. ve ć bi okopnio. skia senka) pl. anti. 2. spiritus duh) fil. opre čna). anti. koji služi kao lek protiv krvoliptenja. antiflogističari (grč. anti.

vrtača. starog kova. kol. geol. stanka. anticipacija (lat. u obliku predujma. korali. hafma. anthrax ugalj) med. entre nous) meñu nama. antrakolit (grč. v. starodrevni. odus zub. preduj-miti. fig. naziv po tome što se na predelu visokog pritiska javljaju meteorološke pojave suprotne onima na predelu niskog pritiska (ciklonu). opisivanje kada se mesto zajedničkog imena u govoru upotrebi vlastito ime. ret. antihtoni (grč. govorni ukras. prostrel. starovremenski. antr lu (fr. cvetno žutilo. anti. sredstva protiv zubobolje. antoalaža (fr. oputa) lkngv. cholera bolest sa povraćanjem i žitkom stolicom. paronimi. hrćnos vreme) pogreška u računanju vremena. unapred primiti (ili: primati). ned. orgazam. fil. preduzimati. entr'acte) poz. starinski. preduzeti. biljni pigmenti koji se nalaze u ćelijskom soku mnogih biljnih ćelija i koji daju plavu. u četiri oka. sredstva protiv očnih bolesti. odmor izmeñ u činova. živo biće) pl. ñavo. antički (lat. ophthalmos oko) pl. lit-hos kamen) pl. prihvatanje nekog suda unapred kao da je istinit. antoliti (grč. geogr. anti. anthos cvet. ned. algos bol) pl. krečnjak obojen ugljenom. listovima. Davežšbacil (Bacillus anthracis) antraksne bolesti one koje se prenose putem posrednog ili neposrednog dodira sa životinjama. bezbožan čovek. anti. antonimi (grč. anticipaido (lat. avtihipnotika (grč. zool. typos otisak. med. anti. zbirka na j lepšega. pre vremena. tle) pl. lat. antodoitalgika (grč. antišambr (fr. sprava za odreñivanje količine ugljenika. stvaranje suda ili dobivanje predstave o nečemu unapred. anticipirati (lat. osip. antotipoliti. anthos cvet. up. antikrist (gr č. inter) meñu. ophthalmćs oko) pl. lithos kamen) min. antologija (grč. hypnos san) pl. antichambre) zadržavati se u predsoblju. anticipando) unapred. antr-akt (fr. plodovima. antihipnotičan. 58 antr-akt antoksantin (grč. lažistina. slaganje ugljenog praha ili gara u tkiva i zbog toga njihovo crno obojenje. s tim da će se kasnije dokazati. sredstva protiv kolere. džonja-ti pred čijim vratima za prijem. okamenjeni cvetovi ili otisci cvetova u kamenu. fig. fig. ned. anti. sotona. besnilo itd. anti. antrakolit. anti. . antrakoza (gr č . npr. med. svojstvo suprotnoga značenja nekoj drugoj reči. npr. odmor. lat. entonner. travnjak. antiquus) stari. rheo curim) lged. anticipatio primanje unapred) uzimanje unapred. antraks (grč. predeo na kome vlada visok atmosferski pritisak. anthos. anthos. antocijanini (grč. stablu itd. nepomenik. antozoe (grč. cholas utroba) pl. grapho pišem) pisanje pomoću cveća. kyanos zatvorenoplav) hem. kotlina. anthrax ugalj. antonomasia drugi naziv) reg. sredstva protiv očnih bolesti. tvrd-mek i dr. samo na suprotnim stranama polutara. up. npr. antoilage) fina tkani-na sa čipkama. antonimi.. antotipoliti (grč. Demostenili Ciceronmesto „veliki besednik". antr (fr. anticipare) unapred uzeti (ili: uzimati). anthrax. predujmljivati. naročito na licu. činiti podvorenje starijim i mo ćnijim od sebe. cvetnjak. homonimi. avtiholerika (grč. antonimija (grč. hresis upotreba) prav.antihemoroidalan antihemoroidalan (grč. opasna zarazna bolest koju izaziva tzv. up. zoon životinja. civis grañanin) negrañanski. antišambrirati (fr. upotreba jednog vremena umesto drugog. antihronizam (grč. anthos cvet. anti. antichambre) predsoblje kod kakvog velikog gospodina. oni koji stanuju na istom stepenu geografske širine. chthon zemlja. uopšte: zbirka svakog štiva odabranog prema naročitim meri-lima i svrhama. liig. cvat. čekati prijem. antorgastična sredstva med. žuta bojena materija koja se nalazi u cve ću. oputa ime) pl. kružno kretanje) meteor. antonomazija (grč. dobar-rñav. anti. počinka. predupreñu-juće postavljanje i obaranje prigovora protivnikovog. pr. med. anti. ksanthos žut) hem. antrakometar (grč. anthrak ć o pretvarati u ugalj) pretvaranje u ugalj. antrakonit (grč. kol. protivgrañanski. predujam na robu. koji potiče iz starog veka. naro čito lirskih pesama. anthos. anthrax. anticus. lithos kamen) min. sinotši. anticnklon (grč. zbirka odabranih. antoftalmika (grč. antos (grč. u poverenju. entonnoir) levak. metron mera) hem. crni prišt. izmeñu. anticivičan (grč. redak. anthologia) branje cveća. antoftalmika (grč. hemoroida. anti. reči suprotne po značenju. zlič. naro čito iz vremena starih Grka i Rimljana. dobiti predstavu ili stvoriti sud o nečemu unapred. sredstva protiv bolesnog nagona za spavanjem. ugovor o zalozi na osnovu koga poverilac ima pravo da upotrebljava u zalogu primljen predmet. v. usred. anthos) cvet. anti Christos) protivnik (ili: neprijatelj) Hrista ili hrišćanstva. sredstva protiv navale krvi. antografija (grč. po starinskom ukusu. entre. anti. krasta. anti. leto-zima. crvenu ili ljubičastu boju — cvetovima. levkasta rupa od eksplodirane mine. antoliti. koji služi kao lek protiv šuljeva. privremen prekid u nekom poslu. u. med. antonoar (fr. be-drenica. kyklos krug. Ifthos kamen) pl. toile. antihreza (grč.

gone rañanje) nauka o postanku č oveka. antropogsografija (grč. antropologizam (grč. anthropos) fil. predjele. S14N10. manteia proricanje) proricanje (ili: gatanje) po čovečjoj utrobi. anthropos. predsoblje. anthropos. . kao podvrste su: istorijska. ulaznina.(grč. avtr nu (fr. eidos vid. shvatanje da je čovek bi će sli čno bogu. gnosis poznavanje) nauka o poznavanju čoveka. i koje ga shvataju kao smišljen krajnji cilj organskog stvaranja. uvozna carina. anthropos. papagaj. antropo. sophla mudrost) fil. antropognozija (grč. anthropos. antropozojski period. antre (fr. antrkot (entrecote) kup. glotta jezik) životinja sa jezikom sli čnim jeziku čoveka. njihovoj razvijenosti i drugim osobinama. težnji i ideala. očoveča-vanje. pri-vredna. latreia služba) obožavanje čoveka. tj. antropomorf (grč. anthropos. učenje koje je osnovao Rudolf Štajier. antrpilastr. složen ugljenički vodonik. razmak. koji se dobiva iz katrana kamenog uglja. anthropos. genesis) deo antropologije koji proučava razvoj ljudskog tela. pojava glumca na pozornici. antrkolon (fr. odstojanje izmeñu stubova. anthropos. npr.: teosebija. entree) ulazak. muz. 1.) vot. 2. arheološkog i dr. Put ka tim višim svetovima ima tri stepena: „priprema". meso izmeñu dva rebra (kod stoke). metron mera) sprava za merenje visine č oveka. socio-logije. avtreozoid (grč. koji se ti če ljudi. anthropos. pristup. predvorje. gnostes poznavalac) poznavalac ljudi. antropozojski period geol. antropoidan (gr č .antracen 59 antropomorf antropoglot (grč. supr. antropometar (grč. množenja. entre nous) v. prvo jelo pri obedima. istorije. oblik) čovekolik. pod antr. saobraćajne. anthropos. lat. Ićgos) naučnik koji proučava čoveka sa gledišta anatom-skog i fiziološkog. logia) nauka koja proučava čoveka na osnovu anatomije. antropozoik (grč. duša sudbini koju sama stvara. nauka o čovečjem telu. antropogenija (grč. logia nauka) deo antropologije koji se bavi životnim izražajima čovečanstva i njihovim zakonima proučavajući pitanje nasleña. anthropos. antropijatrika (grč. opadanja itd. telo je podložno zakonu nasleña. „prosvetljenje" i „posvećenje". pogled na svet i život koji u pitanju o položaju čoveka u prirodi stoji na gledištu da je „ č ovek mera svih stvari". antropozofija (gr č . naročito sveč anim. anthropos. antropogenetika v. antropografija (gr č. shvatanje da je saznanje (i oblici u kojima se ono javlja) uslovljeno čovečjem prirodom. komad kojim počinje opera ili koncert. dobom kada č ove čji govor po činje da se razvija. oppggi naziv za sve one predstave koje stavljaju čoveka prema celoj ostaloj prirodi. uticaja okoline. počinje sa diluvijalnim periodom. najstariji fosilni ugalj. poznavanje č oveka. plo-ñ enja. antropareskija (grč. anthropos. anthropos) predmetak u složenicama sa zna č enjem: č ovek. antropolatrija (gr č . fiziologije. i koliko je čovek uopšte kadar da izvestan prostor tako preobrazi da bi mu mogao biti od koristi. anthrax ugalj. antropologija (grč. antropizam (grč. zemaljski. otprilike jedan milion godina. ulazni-ca. period u istoriji Zemlje u čijem se početku javlja čovek. antropomantija (grč. ulaz. a koje hoće da „duhovnim očima gleda" i neposredno opaža i opšti sa „višim svetovima". muški gamet kod biljaka. ulaženje. prostor izmeñu dva stuba. najbolja vrsta uglja. antropinski (grč. krmenadla. antracen (grč. anthropos. ulazna soba. anthropos. anthropos. antropogenija. genesis) nauka o postanku i razvitku čoveka i ljudskih vrsta. po traje još i sad. psihologije. arheologije i nauke o jeziku. uvod. a duh zakonu reinkarnacije. antropognost (grč. trgovačke i politička geografije. kulturne. anthropos. anthropos. morphe oblik) kamen sličan čoveku ili nekom delu njegovog tela. antropometrija (grč. nastavak ites) min. antropogonija (grč. psihološkog i filozofskog. antracit (grč. ulazna cena. istorijskog i sociološkog. anthropos. geogra-phia) deo geografije koji ispituje koliko prirodni položaj zemljišta na kome ljudi žive uti če na obrazovanje ljudske zajednice. upotrebljava se za spravljanje alizarina i drugih bojenih materija. graphia) opis (ili: ispisivanje) čoveka. anthropos. antricid (grč. bios život. o odnosima izmeñu čovečjih udova. metron) merenje čovečjeg tela. majmun sli č an č oveku. želja. anthropareskeia) želja ili slabost nekoga da se dopada ljudima. antropolog (grč. shvatanje po kojem je religija rezultat čovečjih nazora. ukrpgganja. entrecolonne) apx. logismos) fil. iatros lekar) nauka o leč enju ljudi. upadanje jednog glasa. anthrax. antropogeneza (grč. antropobiologija (grč. nauka o merenju čoveka. anthrax ugalj) hen. anthropos. filozofije. occidere ubiti) lek protiv ujeda ce-ce muve. anthropos. sličan čoveku (o majmunima). zoon životinja) geol. anthropinos) čovečji.

anthropos. vrlinama. ples: figura u igranju kada se jedna noga stavi na mesto druge. — an antrpo (fr. rañanje čoveka. antropoteka (grč. rasprostiranje plodova i semena od strane č oveka. razuñivanje. oseća i radi kao čovek. deliti. stovarište. shvatanje da je bog bi ć e koje ima sve ljudske osobine. antropofag (grč. i odatle uvoziti. tj. anthropos. obožavanje čoveka. antropoterapija (grč. antropomorfizam (grč. anthropos. antroponomija (grč. obi čno zvani čno. phćbos strah) strah (ili: zaziranje) od ljudi. a ova se pruži napred. tj. fizi č ke pojave. antropopa tizam. istoria) nauka o razvitku ljudskog roda. kanibalizam. anthropos. anthropo-poia) stvaranje čoveka. theke pričuvi-šte. lat. antropohistorija (grč. nomos zakon) fil. biološki život. v. polukas. anthropopathefa) fil. u užem smislu. anthropos. anthropos. anthropos. antrkolon. entretaille) u bakrorezu: fini me ñ uzarez. talile. an-tu-ka (fr. koja se može razvrstavati. u bačen u redakcijski deo lista. morphe oblik) fil. up. izvoziti ili upućivati. anthropopatheia) fil. phone glas) nauka o ljudskim glasovima. v. nauka o spolnom životu č oveka. antropomorfoza (gr č. magacin za smeštaj robe koja dolazi iz inostranstva. antropohorija (grč. choreo pasprostirem se) zool. anthropos. antropospeleologija je nauka o pe ćinskom č oveku. popravljati. interpositus metanje izmeñu. ital. antropopeja (grč. onoma ime) lingv. antroposomatologija (grč. antropomorfizam. neocarinjen.antropomorfan 60 an-tu-ka antropotizija (grč. saopštenje vlade. skopeo posmatram) veština da se po crtama lica zaključi o umnim i karakternim osobinama č oveka. spe-laion pećina.) upotrebljava pojmove uzajmljene od prirode ili ponašanja č oveka. dvornica slave. ponašanje životinja itd. antropoteizam (grč. antroposfera (grč. da misli. anthropos. intrecciato salto) umetni č ki skok u plesu. slabostima i dr. umetanje) trg. anthropos. a pod uslovima koje zakon odreñuje (roba. entrepot. počovečavati. antropomorfoza. phytefa sañenje. počovečenje boga. chemeia) nauka o materijama koje sačinjavaju č ove čje telo. anthropos. antropopatizam (grč. antrpilastr (fr. soma telo. antropomorfozirati (grč. koje oseća i »seli isto kao čovek. theos bog) obogočovečenje. therapeyo lečim) nauka o lečenju čoveka i o negovanju čovečjeg zdravlja. antropofonika (grč. ljudožder. kratak članak. tj. antropofobija (grč. pridržavajući se pritom propisa koji se odnose na svaku od tih radnji. lopta) deo životnog prostora koji je pod uticajem čoveka. logia nauka) nauč na disciplina koja proučava veze izmeñ u čoveka i pećine. kanibal. anthropophagia) ljudožderstvo. antropopatija (grč. vest ili saopštenje koje treba pročitati izme ñu redaka. svako rasuñivanje ili svako učenje koje radi objašnjenja onoga što nije čovek (npr. razmak izmeñu stubova. morphe uobličavam) počovečiti. sanduk) dvorana zaslužnih ljudi. antrfen (fr. antropomorfologija (grč. entrechat. deo nauke o jeziku koji prouč ava li čna imena. sphaira kugla. antropoplastika (grč. bog. sa ljudskim osobinama. en entrepot) necarinjen. tkanine osrednje fino ć e i kakvo ć e. anthropos. antroposkopija (grč. morphe) fil. ne plaća carinu). antrfile (fl-entrefilet) nagoveštaj nečega vešto upleten u govor. entrepilastre) apx. entrefins) pl. po Kantu: zakonodavni razum čovekov. antropohemija (grč. antropospeleologija (grč. fiziognomika. lat. antropopatija. nauka o zakonima koji vladaju u čovečjem životu. udaranje noge o nogu u skoku pri igranju. rezanje čovečjeg tela u cilju nauč nog ispitivanja. antrtaj (fr. skladište. odstojanje izmeñu dva stuba . morphe. dok leži u njemu. antropotomija (grč. entrepas) poluravan. koji ima č ove čji oblik. antrpo (fr. en tout č as) amrel srednje veli čine koji može poslužiti i kao ki- antropomorfan (grč. anthropos. anthropo-morphos) slič an č oveku. plastike) slikanje (ili: vajanje) č oveka. antropofiteja (grč. anthropos. anthropos. . hod konja. tome sečenje) med. smatranje onoga što je č ove č je božanskim. anthropos. religiozno antropomorfizam smatra da je bog sli č an č oveku. antrpa (fr. anthropos. anthropos. shvatanje i tumačenje stvari i prirode u odnosu na čoveka. antrša (fr. anthropos. thysia žrtva) prinošenje ljudi na žrtvu. anthropos. anthropos. zamišljati i predstavljati boga kao čoveka. anthropos. logfa) nauka o sastavu i osobinama čovečjeg tela. antroponimija (grč. anthropos. anthropos. antropocentrizam (grč. u antrpo se može smestiti svaka roba kojom se može manipulisati. rañanje) biol. sep-trum središte) filozofski pogled na svet koji smatra da je č ovek središte sveta i krajnja svrha njegova razvitka. antropofagija (grč. istorija čovečanstva. phagem jesti) onaj koji jede ljudsko meso. logfa) nauka o oblicima čovečjeg tela.

tučenje topovima uzduž. hydor voda) hem. anidrija. zapodenuti razgovor. anfilirati (lat. kalendar. antihipnotika. enfilade) dug red. pridruženje. anumerirati (lat. aortitis (grč. pr. pr. god. helmins. annulus magicus) čarobni prsten. ubrajati. ap-ago odvesti. hypo-phero snositi) ret. neravan. ap. Š. anthelmintičan. godišnji dohodak. napraviti ćupriju (u trik-traku). potpun prestanak lučenja mokraće. uračunavati. poskuplji-vanje. anceps) dvostruk. anuitet (nlat. annus solaris) sunčana. opovrgavati. nuditi više. poskupljenje. godišnjak. tj. džombast. godi- šobran i kao suncobran. bolja ponuda na javnoj prodaji. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu. filum konac. red soba u jednom pravcu. lat. s boka. po-ništavati. nesta-ško. v. anthelmintika (grč. aiulus magikus (lat. anti. annulus palatii) kraljevski prsten pečatnjak. anthiperidrotikon (grč. anuarij(um) (lat. npr. anfan perdi (fr. anfraktuozan (nlat. dvosmislen. aorte med. annulus) prsten. aorist (grč. nlat. enfiler) udenuta. annuus godišnji) godišnja otplata duga. prisajedinjenje. jedinjenje kiseonika sa nekim elementom bez vodoni-ka. amrel za svako vreme. anthipofora (grč. ukidati. žila srčanica. anti. anus eklezijastikus (lat. anfan teribl(fr. vodonik i postaje kiselinom. annus civilis) grañanska godina. pribrojavati. poskupl>ivati. anuncijacija (lat. anurija (grč. anus (lat. vojnici koji se sami jave da izvrše neko opasno delo. apagoge) log. zadiviti. annullatio) poništenje. zaplesti nekoga u neko preduzeće. metr. anus civilne (lat. vijugast. aosmičan (grč. encherir) trg. onaj koji dokazuje tačnost jednog tvrñenja pokazivanjem nemogućnosti ili pogrešnosti tvrñenja koje ga odriče. dati više pri nadmetanju. tući topovima po dužini. nesiguran. hydor voda) hem. annulus piscatorius) papin prsten pečatnjak na kojem je predstavljen sv. koji traje godinu dana. anumeracija (lat. čisti se! apagoga (grč. annus intercalaris) prestupna godina. anhelatio) kratko. anulacija (nlat. enfant terrible) brbljivo dete pred kojim se ne sme svašta . ali koje izloženo vodi apsorbuje. zadivljavati. ap. anhidrid (grč. nestašica vode. anulus (lat. biser. oča-ravati. annullare) poništiti. decembra. anšerirati (fr. kroz čmar. dobrajanje. čmar. ribarski prsten. appšpegage) pribrojiti. anus solaris (lat. slobodan od vode. annumeratio) pribrajanje. opčišavati. yper nad. helmintos glista) pl. enfants perdus) na. pravo u oči. od 1. podizanje cene. objavljivanje. ushićivati. per anum (lat. preko. opovrgavanje. dobrojiti. aorta (grč. apage) odlazi. Anschluss) priključenje. anulus pi-skatorijus (lat. anti. zapaljenje aorte. najvažnije arterijsko stablo od koga potiču sve arterije u čovečjem telu. sredstva za isterivanje glista. teško udisanje vazduha. opovrgnuće. fr. završetak zadnjeg creva. apanagium) imanje dato na doživotno uživanje. prisajedinjenje Austrije hitle-rovskoj Nemačkoj 1938. čovek koji se može upotrebiti za svaki posao. ushititi. posredan dokaz. apanage. Petar u ribarskom čamcu. apanaža (fr. anus komunis (lat. uron mokraća) med. voj. enfant) dete. ñavolan. dahtanje. aorte) znat. opčiniti. prošlo trenutno vreme. voj. ap. oznaka za kvantitet jednog sloga koji može biti dug ili kratak. spa-janje. per anum) med. osme miris) bezmirisan. anhelacija (lat. izvoñenje i nabrajanje prigovora. anhidrit (grč. anfan (fr. vragolan. neodreñen) gram. ogla-siti nevažećim. Blagovesti. pol. soli i oksidi. ukinuće. suša. godišnja renta. anulirati (nlat. iznad. fig. poništavanje. annus currens) tekuća godina. godišnji prihod. anfractuosus) krivudav. preñašnje svršeno vreme. med. uništiti. apagogičan dokaz indirektan. po dužini. a. annus) godina. anfilada (fr. hydor voda) hem. a-oristos neograničen. zadihanost.anthelmintika 61 apanaža govoriti zbog toga što hoće da oda. uračunavanje. idros znoj) med. anšlus (nem. mrtva straža. anti. sumporno-kiseli kreč kome je oduzeta voda. anus (lat. anhidrija (grč. annus communis) prosta. anualni (lat. hydor) bezvodnost. koji se dogañ a svake godine. anšer (fr. an fas (fr. glavna srčana žila. ukinuti. o či u oči. anhidričan (grč. anšantirati (fr. anus kurens (lat. apage! (grč. npr. hypnos san) pl. iskrivudan. ap. anulus palacii (lat. upija. annuitas. podizati cenu. zaobilazan. udevati. da bi se posle jedan po jedan pobijali. u opasnost. enchanter) očarati. anus interkalaris (lat. oglašavanje nevažećim. kome je oduzeta voda. dvostran. uništavati. anthipnotika (grč. anus) anat. s lica. en face) spreda. dobrojavati. otići. pripajanje. opovrći. annualis) godišnji. s boka. enchere) trg. nizati. obična julijanska godina. npr. neprestupna godina. naročito Devi Mariji da će roditi sina. annuarium) letopis. med. idi. kolebljiv. annus ecclestiasticus) crkvena godina. an-šantiran. anceps (lat. nanizati. posredan dokaz. annunciatio) nagovešta-vanje. ap. januara do 31.

mač. 62 apelacio frivola apedeuzija (grč. sva mehanička postrojenja (npr. apedeugizam. npr. apedeutičan (grč. nepromišljen priziv. ljubičaste ili zelenkaste. apaš (fr. astr. dopustljiv i prihvatljiv priziv. apasionato (ital. apanager) dati kome imanje na doživotno uživanje. onaj koji se u pravnim ili sudskim poslovima obraća. apanažirati (fr. apelat (lat. apantesis) odgovor. odeljenje. verovatnoće. lopov. nemarnost. priziv koji se može dopustiti i prihvatiti. šiljak) kupasta kapa starorimskih sveštenika. zaziranje (ili: strah) od ljudi. gran. apeiros neiskusan. čovek. koja su potrebna za neki posao ili neku službu. appelare) viši. apelacija (lat. neke radionice. svirepost. kalcijev fosfat s fluorom. višim sudovima i traži njihovu pomoć. appassionato) kuz. podeljeno) naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koju na najbezobzirniji način praktikuje Južnoafrička Republika odričući svako političko pravo svojim podanicima crne kože. aparatorij(um) (nlat. spoljašnjost. supr. apart odvojeno. apparatus sprema. neznanje usled slabog školovanja. appellativus) gram. veličina i sl. znak. appellatio deserta) prav. prizivni sud za crkvene sporove. neškolovan. appellatus) prav. apatičan (grč.: drvo. kalćn lepo) nepoznavanje lepote. apedeutizam (grč. žalba višoj vlasti. kratak i oštar udar napred isturenom nogom. reč koja označava rod ili vrstu. apatheia) neosetljivost. ceo pribor. appellatio inadmissibilis) prav. odvraćanje. mlitavost pokreta sa težnjom nekretanju. apeks Sunčanog sistema tačka ka kojoj se kreće Sunce sa svojim pratiocima (planetama). nedopustljiv priziv. poslušnost kod pasa. neprihvatljiv priziv. zajedničko ime. appellare. appellatio admissibilis) prav. lat. aparencija (lat. zadocneo priziv. apatrid (grč. beskrajan) fol. apartan (fr. apatit (grč. taj pas nema apela. lažljiv) lažljiv. vrstu. oruñe) sprava. po č etak. npr. npr. soba. pomoćna sredstva i dr. apatao.apanažirati šnja plata bližih vladaočevih roñaka (dece. apeiron (grč. . apelatorija (lat. appellatio frivola) prav. patria domovina) lice koje nema državljanstva. apelant (lat. rod. vidan. apparentia) privid. neobičan. očevidan. apartman (fr. appellans) prav. zbor. a-. imenovanje. apelacio inadmisibilis (lat. up. nedostatak ukusa. apatetikos prevaran. izdvojeno. pozivanje. arasće) velegradski razbojnik. aparentan (lat. tačka neba u pravcu koje se vrši neko kretanje. znak za dužinu ili naglašavale nad samoglasni-kom. veoma rasprostrt. ne odaziva se na poziv gospodara. apparatus) svi aparati jednog tehničkog preduzeća. apanteza (grč. prauzrok iz koga su sve stvari izašle i u koji se ponovo vraćaju (ovaj pojam uveo Anaksimander). odgojim) v. antropofobija. nesvakidašnji. a-. apelativan (lat. ret. lažan. apaideysia) nevaspitanost. stanje u kome kod čoveka ništa ne može izazvati ni radost ni žalost (u normalnim prilikama obično nastupa usled za-morenosti mozga). apantropija (grč. areh vrh. neosnovan priziv. nevaspitan. zaključak. kazivanje. apel (fr. apart naročit. zamršen. apathes) neosetljiv. paideytikos vaspitni. ravnodušan. trg. pobijanje. aparatura (lat. apatije (grč. a-. vrh kupe. geom. obezbeñen prihod. apedeuzija. apeiros neograničen. dražestan. voj. apelacio admisibilis (lat. npr. utrnulih osećanja. apparens) vidljiv. apelacio temerarija (lat. appellatio) viši sud (izmeñu prvostepenog i hasacionog suda). odgojni) neobrazovan. neobrazovanost. odstojanje.). beznačajan i ništavan priziv. stan sa više odeljenja. jasan. životinja. pun draži. naprava. pozorišta i dr.). apeirokalija (grč. pozivanje na viši sud. izgled. tj. prevaran. bioskopa. koji označava zajedničko ime. appellatio temera-ria) prav. tvrdine 4 po Mosovoj lestvici. pri Zemljinom obrtanju. paideyo vaspitavam. apeks (lat. apatetičan (grč. apelativ (lat. usiljena težnja za lepim i kitnjastim izražavanjem. sprava i sl. apanthropia zaziranje od ljudi) nečovečnost. apatao zavodim) št. prividan (npr. lice protiv koga ili presuda nižeg suda protiv koje apelant podnosi priziv višem sudu. appartement) stan. braće). za-pleten. utrnu-lost osećanja.: antiapeks. spoljašnji izgled neke robe. prepušten. strasno. prav. nomen appellativum) gran. nemaran. appel) poziv. neupućenost u ono što je lepo. doziv. posle nižih. apartheid (eng. apelacio dezerta (lat. privid-nost. sa puno osećanja. poznavanje. stroj. zločinac. odrediti stalan godišnji prihod. apelacio frivola (lat. otimač. boje sive. priziv višem sudu. aparat (lat. očigledan. sva oruña. godišnji prihod. odvratnost meñu ljudima. jedinstven) naro čit. ravnodupšost. apparatorium) odeljenje (ili: orman) za smeštaj oruña.

obraćati se (ili: obratiti se) prizivom višem sudu. aperijens (lat. primamljiv. težnja za čim. apetit (lat. aperitivum) sredstvo koje izaziva volju za jelom. u boksu: udarac pesnicom tako da je onaj deo ruke gde je šaka okrenut prema sopstvenom licu i ruka ima zamah odozdo na gore. crvuljak. uvideti. apirman (fr. simbol zemljoradnje. živo odobravati. požuda. bez groznice. ap-echema) odjek. appetitivus) željan. . bez (sferne) aberacije. da se jede. aperire otvoriti) med. apetitlih (lat. a-. appendix) ned. po Vuntu: prvo akt ili proces kojim se psihički sadržaji dovode do jasnog shvatanja. uložiti (ili: ulagati) protest. na prečaga. tvorenje) anat. apiretičan (grč. letimičan pregled. koji su bez latica. neprobavljiv. linkejoskop. apireničan (grč. rakija ili drugo piće kao sredstvo za otvaranje apetita. jasno shvatiti. aperire otvoriti. zagladiti. aperitiv (nlat. a-petalos) bog. aperkat (ept. zaklona na optičkim aparati-ma). nagon. izdužen produžetak sa površine nekog organa. apeiria) neiskusnost. alelovati (lat. zapaljenje crvolikog produžetka na donjem delu slepog creva. sveti bik. apertura (lat. neiskusan. konstruisan 1866. pljeskati u znak odobravanja. da ga (ili: je) pojedeš. više veze duševnog života. dovesti u red. dopuna.. aperijens. aperantologia) preterana brbljivost. sredstvo za čišćenje. bujica praznih reči. appendicula mali pri-vezak) pl. nlat. Alis mit. rug vatra) 1. otkloniti smetnje. appetitlich) ukusan. apiričan (grč. kada se bol prouzrokovan tim padom oseti na suprotnoj strani. plašiš obrazovanje. alat. a-peptos nevaren) nesvar-ljiv. mali prozirni morski pla-štaši sa repom za veslanje. rugep kopggica) bog. oni akti parenje. apendiks (lat. apis) zool. odnosno mi-šljenja. peira iskustvo) 2. siguran od vatre. koji pati od slabog varenja želuca. aperientia) pl. apercipirati (lat. crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poštovali kao božanstvo. a-. proveravanje računa. med. aplanirati (fr. aperijencije (lat. aplaudira™ (lat. appetitio) težnja za čim. apendikularije (lat. težnja. primiti nešto sa bučnim odobravanjem. loša probava. slobodan od njihanja. aperijentan (lat. prilog knjizi ili delu. tj. rug vatra) med. overavanje. aplazija (grč. naklonost.ne. sažetak. apelirati. aplanatičan (grč. načelo na kojem počivaju druge. slabo varenje u organizam unete hrane. rug) med. perfodos) fiz. pepsis probava. a ne one koje počivaju na asocijacijama. ješnost. drugo. apetalan (grč. ad-percipere) zapaziti. apercepcija (lat. a-. aperijentan. sklonost. naročito: crvoliki produžetak na donjem delu slepog creva. stanje bez groznice. a-. nem. kao složene sočivo. irreg gornji. aperiens) koji otvara volju za jelom. sumnja. volja za jelom. pčela. pozivati se na nešto. cultura gajenje) pčelarstvo. suprotna pukotina na povreñenoj kosti (kontrafi-sura). stanje bolesnikom izmeñu napada povratnih groznica. jasno shvatanje predmeta pomo ću akata pažnje. prohtev. varenje) med. apurement) trg. zaključak. areh. požu-dan. a. sa- držaj jedne predstave jasno shvatiti i tim je staviti na pravo mesto u svesti. apirija (grč. želja. suprotno dejstvo pada. suština. koji nema iskustva. tečan. apetencija (lat. pomoću kojih se jedan predmet shvata. koji nema koštice (o plodu). za-pažanje. aperitivus) v. apikultura (lat. a-. koji izaziva želju za jelom. aperitivan (lat. saznaje i tumači. planao) opt. apijarij(um) (lat. appetitus) prohtev za jelom. nevičan. a-. otvor npr. a-. pohotan. pčelinjak. applaudere) tapšati. aperfu kratak pregled. apeiros.apelirati 63 aplaudira™ apelirati (lat. apireksija (grč. v. apendicit (lat. appetentia) čežnja. bez. med. apices juriš) pl. apehema (grč. pravničke dosetljivosti. planao lutam) fotografski objektiv. appellare) moliti koga za pomoć. nemanje ili nedovoljna razvijenost jednog organa ili više njih. aplanazi-ja: nemanje (ili: nepostojanje) sferne aberacije. aperiodičan (grč. vetrilima (dijafragma) za prolaz jednjaka itd. apetitivan (nlat. kratko i pregledno izlaganje. odnosno mišljenja. zapažati. aperijencije. opt. pl. apistia) neverovanje. apices juris (lat. crvuljka (pogrešno se kaže: zapaljenje slepog creva). koji nema sferne aberacije. žudnja za nečim. apiričan (grč. otvor (izdubenog ogledala. apistija (grč. podozrevanje. apeticija (lat. beskrunični. a-. bez visoke temperature. a-pyros. appellare) v. žudnja. aplanat (grč. nezapaljiv. aperantologija (grč. apiarium) pčelanik. osećanje gladi. sladak. uložiti (ili: ulagati) priziv. apepsija (grč. a-. shvatanje. bez lišća. appendix) dodatak. apis (lat. aplanir) poravnati. apeptičan (grč. appetere. apersi (fr. čiji cvetovi nemaju kruničnih listića. uobličenje. zool. čut udarac) sp. apertura) anat. apis pčela. aperitivan. koji se ne klati oko svoga ravnotežnog položaja. ad-perceptio) fil.

ned. nameštanje. apoda (grč. arb od. koji stoji kao dodatak.aplauz 64 apokaliptičan apodemijalgija (grč. apoen (fr. prilepiti. up. podćs. apodeixis) prikazivanje. neoboriv. applicare) objašnjavanje teorijskih pitanja pomoć u prakti čnih primera. zavoj. Apokalypsis) 1. arropege priložiti. applicatio) način izvoñenje. afelijum). religiozni pravac koji sve pojave tumači kao neko predskazanje o svršetku sveta. rat. aplikant (lat. dodavanje. apokaliptični konjanici četiri simboli č ne prilike iz Apokalipse (6. Apokalipsa (grč. aplikabilan (nlat. menica koja izmiru-je neki dug ili duguje izvesnu sumu. menica. primeniti. pridev koji stoji uz imenicu kao apozicija. appositivus) gran.: Dete bolesno mora da leži. združiti) liši. tvoj mlañi brat. ogledni govor. 18). kopija izvornog dokumenta. aplikaciona škola viša vojna škola u Francuskoj i Italiji za pripravnike za generalštab. može da ga zameni (npr. mat. Jov-od Jupiter gei. apograf (grč. treća oca u prostornom koordinatnom sistemu. apo. natrag. Čovek pošten ne bi to nikad uradio. primena. aplikacione boje šare (ili: mustre) u boji koje se utiskuju u tkaninu. ucrtati. kandidat. apo-kalypto otkrivam) jedna grana poznije jevrejske književnosti koja hoće da prikaže. itd. apoentirati (fr. npr. u obliku simbolič-kih slika i čudesnih vizija. grč. brižljivo izučavati. u kojoj je on najudaljeniji od Zemlje. neopovrgljiv. apokaliptični broj misti č ni broj h?5 — 666 u Apokalipsi (13. applicare) namestiti. aplauz (nlat. appoggiatura) muz. gameo ženim se) zool. arb. apo-kalypto otkrivam) u duhu ili stilu Apokalipse. apodoza (grč. beznožan. sitan novac za potkusurivanje. tačka na putanji Meseca. čita knjigu). kao apozicija. pus noga) med. asertoran. opet. supr. appointer) odrediti platu. odrediti ročište. ukrašavanje melodije sitnim notama. apodiktičan sud log. aplikativ (lat. apodosis) ret. npr. apodejktičan (grč. glasno odobravanje. apozicija (lat. aplikabilan. beznož-ni vodozemci. apogej (grč. apoñatura (ital. vrednoća. applicativus) v. apogamija (grč. jezicima izvedeni glagol koji glagolskoj radnji daje značenje naklonosti prema nekome (objektu). applausus) tapšanje. arb) predmetak u složenicama sa zna č enjem: od. podesan. tajanstven.-.U ravnostranom trouglu moraju sva tri ugla biti jednaka". prilježnost. aplikatura (nlat. bezuslovan. pljeskanje u znak odobravanja. a-. a-. dati npr. algos bol) bol ili tuga za zavičajem. rpeo dahćem) ned. apodiksis (grč. a-. apokaliptičan (grč. Dušan. afri čkim i dr. apokaliptika (grč. Jovis) astr. kraći ili duži zastoj u disanju usled poreme ć aja centra za disanje. appositio) gram. perigej. gran. apozitivan (nlat. staviti. apunto. apodemia boravak u tuñini. applicare približiti. marljivost. kada se još smatralo da je Zemlja središte. oblog. apnea (grč. Otkrovenje Jovana Bogoslova. svaka. danas se upotrebljavaju samo u odnosu na Mesec. raz-. aplikativan. sravniti ra č un sa trgova č kim knjigama. obraća-ti jaku pažnju na nešto. apodeiktikos) koji dokazuje. apodan (grč. ukras na haljinu. upotreba spoljnih sredstava. L0g. neopovrgljiv dokaz. grapho pišem) prepis. oba izraza su iz astronomije Ptolomeja.: . pravilan položaj prstiju pri sviranju. aplicirati (lat. npr. utiskivanje. poslednja knjiga Novog zaveta. glad i smrt. aplikacija (lat. noga) zool. plaćati. prio-nuti za neki posao. dodati. nemanje nogu od samog roñenja. jedan od najdragocenijih dokumenata i izvora za istoriju prvih dana hriš ćanstva. npr. aplikata (lat. tačka na putanji jednoga od Jupiterovih pratilaca u kojoj je on najudaljeniji od planete. za razliku od prvog dela (protaze). Jupitera. pohvala. upotrebiti. takoñe: najveće udaljenje Sunca od Zemlje u afelijuznu. modalitet. izlaganje. apojovijum (nlat. poravnati se u nečemu. neminovan. apojovium. lek. . apodiktičan (grč. primenjivanje. naročito inostrana. appoint) fin. a-. applicabilis) primenljiv. zamena subjektova koja ga kazuje drugim imenom. proble-matičan. priljubljiv. papirna novčanica kao sredstvo plaćanja u platnom prometu. nedisanje. metnuti. buduć nost božjeg carstva i dolazak obećanog Mesije. tj. appositi-vum) gran.(grč. apozitiv (lat. prišiti. dokazivanje. ukrasa od druge materije na neku tkaninu. stavljanje. jedna atributivna imenica kao dodatak nekoj drugoj imenici. rañanje bez nogu. applicata) geoi. applicans) v. pus. pljesak. drugi. mračan. 1—8): kuga.. beznožnost. apodija (grč. završnica. metanje. u nekim kavkaskim. 2. uneti. apo-gaion) acrp. prileplji-vanje. predudar. aplikatorika (lat. pus) koji nema nogu. starati se. sud koji izražava logi č ku nužnost. arb. ordinata (kod kupinih preseka). koji se može lako namestiti na. dokazan. razmnožavanje bez oploñavanja kod koga se razvi će vrši samo pomoć u jedne vegeta-tivne ć elice. a ne Sunce (up. zagonetan. pojava opažena kod naj-nižih jedno ćelijskih životinja. apodikti-čan. applicatura) kuz. apodeiktikos) v. naro čito u vojnim naukama. poslednji deo složene re č enice. aplikativan (nlat.

u isto vreme. sklon kaplji. lažan. Apollon) nuz. od kojih se svaki razvija u po jedan plodi ć (npr. vraćanje zdravlja. sprečavam) med. prestanak. kapnos dim) ned. apokrizijar (grč. astr. poreñenje u pri či. apologeomai branim) v. karpćs plod) bog. miši će. govora. povratak u isti prividni položaj. živac) znat. apokatastaza (grč. a nije pri-mljeno u državljanstvo druge neke države. apologfa) odbrana. apokrifan (grč. odluka. postupno. sastavljena je od vezivnog žiličastog tkiva. Apollon) nit. med. podmetnut. koji luči.. babušina. učenje o večitom ponavljanju stvari (Heraklit.apokaliptičari 65 apoplektičan apokaliptičari (grč. apokarpija (grč. apologeomai) braniti. izbacivanje (ili: izlučivanje) suvišne te č nosti iz tela. sufumigacija. ozdravljenje. apo-krinomai obavestim. a roso a roso) nuz. sumnjiv. kod ljuti ća). nauka o tome kako treba braniti veru. malo po palo. poput navlake. apologeomai branim) teol. apologija (grč. kaplja. apologetičan (grč. arolambano zadržavam. odgovorim) 2. pitagorejci). lekarstva. aro-Mab slomim. vrsta fortepi-jana. 5 Leksikon apolepsa (grč. plod iz jednog cveta sa više slobodnih tučko-va. apokspa (grč. apokriza (grč. apokriza (grč. zauzimati se za. krvokapni. prona ñ ena u Darmštatu. bio i vrhovni starešina dvorske kancelarije. apoliza (grč. grupe miši ća i cele udove. izmišljena priča kojoj je cilj da predoči neku moralnu istinu ili pouku. zdravlje. otkrivene. apo-katastasis vraćanje u ranije stanje) vra ćale u pre ñašnje stanje. u dogmatičnom smislu: obraćanje svih ljudi u Hristovu veru i njihov ulazak u ve č no blažene zo. nepravi. apologetikćs) onaj koji govori ili piše odbranu. apologetika (grč. apokrino izlučujem. istraživači Otkrovenja. apo-kartereo ubijam se glañu) svojevoljno uzdržavanje od jela. apomiksija (grč. izostavljanje poslednjeg slova ili sloga neke reči. takoñ e: dela nepoznatih pisaca. arb. arb. ned. odbrambeni govor ili spis u korist nekog čoveka ili uč enja. fil. apoplektični habitus telesni sastav sklon kaplji. od IV veka titula biskupskog. apo-krmo izlučujem) med. lice koje je izgubilo državljanstvo svoje. aponija (grč. sličan orguljama. apoplexia) ned. naročito rimskog. apo-kopto odsečem) skratiti re č na kraju izostavljanjem jednog glasa ili više glasova. apologema (grč. poremećaj. odvajanje. apoplesso udarcem oduzmem) ned. prelom kosti. apoklazma (grč. naro čito: branilac hrišćanstva od napada never-ni č kih i jevrejskih. disanja. apolis. beličasta čvrsta i jako otporna opna koja obavija. religiozni zanesenjaci. pretvaranje u kamen. aponia) bezbolnost. spis. sličan kaplji. apokrifni spisi spisi ili knjige koje crkva ne priznaje kao prave (za razliku od kanonskih). apolonikon (grč. izostanak) neke organske funkcije. razmnožavanje bez oploñavanja putem partenogeneze ili apogamije. apologist(a) (grč. apćlogos priča) poet. obaveštenje. apo-krypto skrivam) nesiguran. apokartereza (grč. u č enje o vra ć anju svih stvari i o ksna č nom ulasku u carstvo nebesko čak i grešnika (palingenezija). stojici. .sid (ili: smetnja. skamenjavanje. sparivanje) zool. koji pomaže luč enje i izbacivanje suvišne tečnosti. apokopirati (grč. poezije. apolonion (grč. apo-lysis odvajanje) otpust vernih u grčko j pravoslavno j crkvi. poslanika na carskom dvoru u Carigradu. sin Zevsa i Lato-ne. apolćgema) odbrana. apokrifi (grč. pronañen 1828. apoplektičan (grč. spisi ili knjige čije je pravo poreklo tajanstveno. npr. aiokritičan (grč. mixis mešanje. apologet. branilac. apolid (grč. apo-krinomai) „onaj koji treba da govori i da odgovara". koje nisu prave. postepeno. potpun prestanak neke bolesti. naprasan prekid delatnosti nekog važnog organa (pluća. arb. apologet (grč. skrham) med. apo-kalypto otkrivam) oni koji veruju da Otkrivenje Jovanovo sadrži proročanstvo o budućem ispunjenju i ostvarenju carstva božjeg. muzike. apokapnizam (grč. Aiolon (grč. mračan s obzirom na svoje poreklo. apopleksija (grč. apolepsis zadržavanje. apolidos koji je bez zavičaja ili bez otadžbine) prav. npr. apo-krypto skrivam) pl. med. snošljivo stanje. apo-kopte odsecanje. kañenje kao predohrana od zaraznih bolesti. koji ima karakter odbrane. držati odbrambeni govor. naro čito hriš ć anske u č enje. rešenje. izdvajam) 1. u Engleskoj. apoplektična sredstva sredstva protiv kaplje. odrezivanje) gram. kanoi-ske. skratiti. srca ili mozga) redovno praćen onesvešćenjem. pret . svojevoljna smrt od gladi. arb. aponeuroza (grč. skraći-vati. apolithyo skameniti) kol. apologizirati (grč. apolog (grč. bila. rečitosti itd. apologeomai) odbramben govor i dr. Apollon) muzički instrumenat. odgovor. a poko a poko (ital. apolitoza (grč. poučna pri čina. spokojstvo. odbrambena tač ka. neuron žila. na franačkom dvoru: titula najvišeg sveštenika koji je. bog sunca.

apostillus) pisati (ili: praviti) beleške sa strane ili ispod teksta. apoetolikum (nlat. aposfragizma (grč. preporuka priložena uz pismo ili molbu. propovednik hrišćanstva. aporizma (grč. apostolicitas) teol. kao pe č at. težak za razumevanje. goro i planino. aporem (grč. apopsihija (grč. oštrijim tonom. sporno pitanje. koju je osnovao apostol Petar. 2. Bogom sestro. apostata) otpadnik. odmetnik od pravog učenja ili prave vere. beleška (ili: primedba) sa strane ili ispod teksta. osloniti nekog življim. bogo-službena knjiga pravoslavne crkve koja sadrži knjige Sv. aposterioran (lat. Hristov uč enik. apostolska stolica (lat. apostol (grč. apostolski (grč. logi čka teškoća. npr. bespomoćnost. ispuštanje duše. a posteriori (lat.! apostazija (grč. doprinos jednog lica u neko preduzeće u stručno} spremi. popuštanje dvaju suprotnih sudova u spornom pitanju. a-poreutos neprohodan. prinositi. otpadništvo. sphragis pečat) lik urezan u prsten. imanje doneto u brak. aporos neprohodan) fil. grditi. „Ja ć u tebi" . roba zabranjena za izvoženje. koji se gnoji. apor (fr. apostazirati (grč. fig. pisma koje su napisali apostoli. ideje i sl. apostrofa (grč. apostrofirati (grč. zbijanje protoplazme i hlorofilnih zrnaca na ćelijskim zidovima susednim sa drugim ćelijama. neprolazan) pl. apostillus) opropggajno ili otpusno pismo. aporija (grč. apostolicizam (grč. figura u kojoj govornik ili pisac iznenadno zastane u svom izlaganju i obrati se nekoj ličnosti. apo-siopesis zanemljenje) ret. gnojav.: a priori. aporeta (grč.apoplektičar 66 aposfragizma apoplektičar (grč. gnojenje. nač ela. arogsb u zabuni sam) sumnja. apćrema. ali ne u gotovom novcu. apo-stema čir. dodatak nekom pismu ili povel>i. papinska vlast. apostolos odaslan) poslanik. prav. ukoriti. nepokretnostima ili pokretno-stima. fig. onaj koji je sklon kaplji. apostolos) koji potiče od apostola. oduševljen pobornik i prvoborac za pobedu neke nauke. nejasnoća. apostates. apostat (grč. apostrof (grč. u č enja. preveriti. donesi! (kod obučenih pasa). grdnja. onaj koji širi neko uč enje. apostilirati (nlat. stvari zabranjene za izvoz. npr. 3. apostola tuš) propovedanje (ili: širenje) vere. nedopušten. . supr. arogeb biti u nedoumici. 4. aporem. da se teškoće i protivrečnosti datih fenomena radi njih samih isti č u. skeptičar. apostasia) odvajanje. stvoren na osnovu iskustva. apostematozan (grč. sumnjiva (ili: sporna) stvar. sedas apostolica) papska stolica u Rimu. aportirati (lat. aporizma. nejasan. zavisan (ili: zavisio) od iskustva. aport! (fr. apport prinos. odmetnuti se. papski. a-poreutos) zabranjen. naročito od hrišćanske vere ili crkve. aporematičan (grč. aro. zagnojavanje. prevrnuti verom. apo-strepho odvratiti. preć utkivanje. Dela apostola. „veština" raspravljanja o problemima a da se pri tom ne želi da se pošto-poto doñe do njihovog rešenja. . duboka nesvestica. aposiopeza (grč. Poslanice i Otkrivenje Jovanovo. kolebati se. a posteriori. tj. saborne poslanice i 14 poslanica apostola Pavla. arogeb) zagonetan. apostematio) med. aporetikos) onaj koji sumnja. obamrlost. logična teškoća. aporetičan (grč. u govoru odjednom se obratiti kome ili čemu. označiti apostrofom da je u nekoj reči ispušten samoglasnik ili suglasnik. čistim uč enjem apostola. bilo prisutno j ili odsutno]. nlat. apostolicitet (nlat. apostrophos) gram. na osnovu iskustva. apostrophe odvraćanje. odvojiti se od pravog uč enja ili vere. ulog) trg. tj. težak zadatak. otklanjanje. fig. ukor. saglasnost prave Hristove crkve sa tzv. aporetičar (grč. apostateo otpadam) otpa-sti. apostolicum) zajednički naziv za apostolske spise Novog zaveta. a posteriori) fil. . apostillator) pisac beležaka sa strane ili ispod teksta. aporetika (grč. med. znak kojim se obeležena da je jedan samoglasnik ispušten ('). apostematosus) koji ima oblik čira. ili nekoj stvari. okrenuti) gram. apporter) doneti. 1. zavisan od iskustva. apporte) daj ovamo. apostolsko dostojanstvo. a posteriori) fil. naročito kod obučenih pasa. lat. donositi. majko moja! — Posestrimi goru i planinu. ua. bog. apportare. apoplšsso udarcem oduzmem) med. aporia) zbunjenost. pribegavanje) ret. apostemacija (nlat. zvanje propovednika vere. koji odgovara učenju apostola.: Jao. odmetanje. apostilator (nlat. metod da se problemi pre njihovog teorijskog obrañivanje i nezavisno od mogućih rešenja čisto sami u sebi ispituju. Dela apostola. da se nepojamno od pojamnog odvoji. fr. zatajivanje misli: preki-danje govora npr. odre ći se vere. Julija Apostata. apostolos) sistem neograni č ene crkvene vlasti. arogeb) v. figura kojom se neko obra ć a odsutnim licima ili stvarima koje zamišlja kao žive. apostil (nlat. apo-psycho izdahnem) izdisanje. teškoć a. apostolat (nlat. naro čito hriš ć anske.

nlat. apotekar (grč. a prima vista) trg. popis imetka. npr. appreter) rad oko doterivanja i popravljanja kojim neki industrijski artikli (tkanine. apres) posle. theos) uzdizati do božanstva. min. apohromat (grč. apoteza (grč. a priori) fil. sliveno. apotheke. epi-fiza). misao. zabrinutost. aro. apoteoza (grč. ocenjivanje. sjajnost). jer zrake triju boja skuplja u jednoj tački. therapefa) ned. approbatorius) v. usvešći-vanje sadržaja jedne predstave. sentencija. a priori. apprecatio) preklinjanje. označava lo-gi čku prethodnost značenja. pojam. ili svojstva koja im daju veću trgovinsku vrednost. prima nista. dati mu glatkoć u. trgovac lekovima. ukidanje. sjajnost itd. prevoj. apo-tithemi) geom. a priori (lat. obožavati. apretirati (fr. razumevanje. chroma) opt. npr. ali tako da ne izgleda da se to ho ć e. a prima nista (ital. apohometrija (grč. u običnom životu: unapred. up. dopuštenje. aprobatoran. mladi-ca. vrednosti nečemu. aprobatoran (nlat. da se knjiga štampa. pravilna srazmera u grañi jednog muzi čkog instrumenta. sa č uvati) radnja (ili: trgovina) lekovima. mlečnih prerañevi-na i dr. hartija. fr. naročito na završetku zgloba cevastih kostiju.). podignutih na kvadrat itd. apoftegmatičan (grč. odobrenje. pro-cenjivanje. nezavisan od iskustva. approbator odobravalac) lice koje vrši stru čan pregled i odobrava puštanje u promet proizvoda u naučno-is-traživačkim zavodima. poljo-privrednim dobrima. nesposobnost izvoñenje izvesnih običnih pokreta bez postojanja oduzetosti (parali-ze) i ta č nog shvatanja zna č enja nekih stvari. apotropejon (grč. predstava. apretura (fr. bilo u etici. kuć na. zatvor. apoterapija (grč. a ne vremensku prethodnost (psihološku). objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja hromatsku i sfernu abe-raciju. prav. nezavisno od iskustva (supr. potom. sa košću spojen koštanom masom (up. priznanje nekome sposobnosti za apotanazija (grč. prisustvo jedne rude u nekoj drugoj u obliku grane ili korena (ramifi-kacija). prema tome. predudar. appoggiato) nuz. approbativus) odobravan. apoteozirati (grč. apraxia besposlenost) pskh. tj. koji izražava odobravanje. stanicama. gubljenje glasa. im. skinem. sredstvo za zaštitu od nesre ć e. apre (fr. aro. aprekacija (lat. hapšenje. brašna. žice koje odra-žavaju vezu izmeñ u intruzivnih masa iz kojih izbijaju. apotithemi odvojim. razlika izmeñu celog i narednog polutona. theos bog) uzdizanje umrlog junaka il! velikog čoveka do božanstva. linija upravio povučena iz središta pravilnog mnogougaonika na jednu njegovu stranu. igrač koji u igri dolazi posle drugog igra č a. putni č ka apoteka. koja je razli: . potpuno izlečenje. obožavanje. apraksija (grč.: a posteriori) te. hen. uzimanje u posed. apotithemi ostaviti na stranu. apophthegma) kratka i duhovita izreka. appreter) doterati (ili: doterivati) razno tekstilno gradivo tako da dobije izgled i svojstva finijeg tj. apprehensio) fil. aprehenzija (lat. (»sita. ocena. apophthegmatikos) u obliku duhovite izreke. apriorizam (lat. apophonie) lingv. koža. muz. apotropaion) amajlija. zatim. razdaljine. apothesis odvajanje. nerastvorljiv talog koji se obrazuje u biljnim ekstraktima izloženim vazduhu. ar . metria) merenje odstojanja. thanatos smrt) potpun prestanak života. aproba-g tivan. v. kratak a misaon. skidanje. apofonija (gr č . ukinem) lipti. kao izmeñu ~U~2p 1. aro. vina. krzno) dobijaju izgled i svojstvo finije robe (glatkoću. strahovanje. aro. apopatura (ital. uroka i sl. aprioran (lat. aprobacija (lat. alodžato (ital. pristanak. skloniti. povoljan sud o nečemu. apoche odstojanje. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jednoj tač ki. aprobator (lat. u državinu. fabrikama itd. ablaut. strah. apoftegma (grč. vezano. razlika izmeñu dvaju veličina samerl>ivih samo kao stepenovanih. aprecijacija (nlat. npr.apotanazija 67 aprobacija apohromatičan (grč. up. takoñe nova svojstva koja ti artikli dobijaju ovakvim doterivanjem. appoggiatura) kuz. veli čati. pori-canje. apprecari. promena samoglasnika u bilo kom delu reči. aprobativan (nlat. apotemno odsecam) mat. poslovica. apophysis izraštaj. vezivanje. kol. v. apophasis) davanje saveta. nesumnjiva smrt. . a priori) filozofski pravac koji prima nešto a priori. inventar. chroroa boja) opt. kuz. aro. izdanak) med. a priori) fil. apoteka (grč. aro. pohvala. appretiatio) odreñivanje cene. slivanje tonova. procene. approbatio) odobravanje. apofize pl. apofiza (gr č . produženje lečenja i posle bolesti. usrdna molba. bilo u teoriji saznanja. apofaza (grč. moj apre. duhovit. kutija u kojoj se drže lekovi. veli čanje. koštani izraštaj. apotheke) stručno lice koje ima prava da sprgvlja lekove po lekarskim receptima. apotema (grč. apotoma (grč.a izmeñ u dijagonale i strane kvadrata. phone glas.

o osobi koja nije prisutna u razgovoru ili reči koje nema u tekstu. pelenja č a. a propos) zgodno. prosto-naprosto. relativ. apsihija (grč. materijali-stički: materija). agr. apsolvirati (lat. apsintizam (grč. apsenteri (eng. apsolutni sistem mera sistem u kojem su osnovne jedinice za dužinu: centimetar. appropinquatio) približavanje. apsida (grč. neprisebnost. imati pristup. savršen. absentism) odsutnost od mesta na kome neko stvarno pripada. za vreme: sekunda. abest. pohvaliti. v. ograničenja) nezavisan. bez obzira na njegovu zapreminu. approximativus) približan. 2. gorka rakija. prvi osnovni uzrok svim pojavama. apsolutan (lat. neku . naprosto. apsidna linija astr. absens) odsutan. apsolutna vrednost mat. približavati. fkl. npr. ocenjivanje otprilike. apopsihija. bezodnosno. apsolutan (lat. neograni čen. bolest živaca kao posledica prekomernog pijenja apsinta. apsis. supr. osloboditi od (greha ili krivice). velika oca eliptične putanje. broj. apsolutivirati (lat. absenterS) pl. prilagoñavanje. gram i sekundu. samodržavlje. aproksimacija (nlat. apsolutna temperatura ona čija se nulta ta č ka nalazi na -273°S. polukružni delovi crkava. supr. profitant. primicati se. aprovizionirati (fr. astr. prosto. absolvere razrešiti) gram. mat. aproprijacija (lat. fiz. stvar po sebi. neuslovljeno. u srednjovekovnoj crkvenoj arhitekturi: zadnji. učiniti nešto apso-lutnim. apsolutne mere koje imaju za osnovne jedinice centimetar. povoljno oceniti. a-providere) snabdevanje životnim namirnicama. udešavanje. appropriare) prisvojiti. završiti. saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borbeni red. apsolutno tle ono koje se ni za koju drugu kulturu ne može racionalno upotrebiti. potpun. ili predstavljati nešto kao apsolutno. approfiter koristiti se) v. npr. apsidiola. grč. kao poručen. neuslovl>en. razumeva™. 2. a prope (fr. dozvola biskupa (vladike) da sveštenik vrši ispovest i drži propovedi. udesiti. fiz. hemijsko sjedinjavanje dvaju tela pomoću trećega. bezuslovan. apsolutizam (lat. večno i nepromenl>i-vo (idealisti čki: bog. approcher) približiti se. rov. apropinkvacija (lat. samovolja. apsentizam (lat. tim povodom. samovlaš će. uslova. naro čito u crkvama romanskog stila. approximativa) tačka zbliženja. aproksimitet (nlat. nešto. aprofiter (fr. apropinkvirati (lat. jedna od dveju tačaka na eliptičnoj putanji nebeskog tela u kojoj se ono nalazi na najvećem odnosno na najmanjem odstojanju od tela oko kojeg opti če. no samo za jednu. v.. prisvojenje. mala horska kapela. baš kad treba. naročito nekog trenutka ili dogañaja. apsolvent (lat. relativno. prilagoditi. dakle. pod apsenti-zam. aproširati (fr. up. duh. aproksimativa (lat. rovove. absolutum) činiti. iako se u njemu podrazumeva. absolutum) l. aproksimirati (lat.aprobirati 68 apsolutizam kometu i apogej i perigej za Mesec. approbare) odobriti na osnovu prethodnog ispitivanja. absolvere završiti) lice koje je provelo na univerzitetu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vreme i time steklo pravo na polaganje završnog (diplomskog) ispita. u zgodan čas. udaljen. apsint (grč. aproksimativan (lat. približna ocena. ab-solutus) slobodan od svih odnosa (ili: obaveza. podesiti prema čemu. pelen. približavati. apsis) vrh. apsentan (lat. strašljivost. ab-solvere odrešiti) razrešiti. aprosexia) med nedostatak koncentracije misli. pril. dodirna ta č ka. apsolutni alkohol hen. up. bog. aproprirati (lat. approximare približava™ se) približiti. naročito onih koje su gra ñ ene u romanskom stilu. svršiti. apsmthion) bog. aproš (fr. absolvere završiti. apsidos okruglina. dopustiti. kao poručeno. aprovizacija (lat. rasejanost. afelijum i perihelijum za planetu. u ap-solutnom smislu. savršeno. školu. bezuslovno. absolvere) neograni č e-nost. neogra-ni č ena vladavina jednog č oveka. približno izra č unavanje. prokop. approche) voj. svod) 1. voj. za masu: gram. vrednost bez obzira na znak + ili —. za vinograd i sl. apsens (lat. priznati nekome sposobnost za nešto. apsolutna težina težina tela koja se dobija obi čnim merenjem. oblik vladavine kod koga vladao č eva vlast nije ograni č ena ustavom. povodom toga. tj. neograni čeno. aproseksija (lat. čist. appropriatio) prisva-janje. eng. rakija sa pelenom. približno iznalansenje korena. prisvajati. apsolut (lat. neprisustvo duha. alkohol čist od vode. apsychfa) nesvestica. approximitas) približ-nost. praviti prokope. fkl. approvisionner) snab-deti (ili: snabdevati) životnim namirnicama. u filozofiji religije: apsolutno biće. apsmthion) ned. aprobirati (lat. indikativ. naročito boravak irskih posednika van Irske (apsenteri). saobra-ziti. shvatati. apsidiola (nlat. appropinquare) približiti. duž koja spaja obe apside. absens) odsutan. absens. apsolutni broj. approximatio) pri-bližnost.

metron mera) fiz. apstinencija (lat. npr. potpuna zauzetost (poslom. što biva usled piemije. oslobo ñenje. fig. diplom-skog ispita. zamišljenost. nerazložan. abstrusus) skriven. abstractum rgo concreto) opšti pojam mesto stvarnog predmeta. apsolutivira ti. apsolutoran (lat. absolutum) v. negledanje. čist akt mišljenja. gnojno zapaljenje tkiva. abstersivus) med. teorijski. grč. upiti. apstraktne (nlat. specijalno. spolne ljubavi. besmislenost. otići. apstergevtan (lat. med. čist. apstraktan (lat. in abstracto) u opštem. mesa. absorptio) fiz. mislima i sl. čin kojim se u želucu završava varenje hrane. abstinens) pristalica apsti-nencije. zagnoj koji se pojavi daleko od mesta prvobitnog oboljenja. apstrakcija (lat. neime-novani broj. abstractivum) xex. teško razumljiv. upijati. mesu. zamišljen. apscisa (lat. razrešni. linea. gram. duvanu. pojmovno odvojeno. usisan. spolnog opštenja itd. pomilovanje. koji razrešava. odustajanje od nasledstva. abstinentia uzdržavanje) trezvenost. besmislica. graditi misaone predstave. glupost. abs-trahere) odvojiti. opšte. usisiavanje. apstraktum (lat. sredstva za ispiranje rana. abstergere otrti) prati. med. apstergencije (lat. mesa. odseći) geom. ispiranje. živeti trezveno. ubrizgavanjem mleka i dr. med. taman. apstrahirati. apsumpcija (lat. apstraktne nauka čista nauka (za razliku od primenjeno). abstractum) log. apeterzija (nlat. izmučenost. apstruzan (lat. apstraktum pro konkreto (lat. apsorpcija (lat. upijanje. gnojnik. nejasan. absolutio) oproštenje grehova ili krivice. mislen. ispirati. sprava pomoću koje se odreñuje sposobnost teč nosti za upijanje gasova. koji postoji ili je zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta. absorbentia) pl. razrešio pismo. absurditas) logi čka nemogućnost. neosvrtanje na. sredstva za čišćenje spolja. abstractio) log. metastatič-ni apsces. usisa-vati. apsolutist(a) (lat. apstinent (lat. uvlačiti u se. abscissa tj. udaljiti se. trošiti. abstractus) log. primanje u sebe (supr. otpusni. apsolutorij(um) (lat. ne obazirati se na to. dubokomi-slen. rela-tivitet. odvajanje. udaljavati se. misaonih predstava. doći u sukob sa zdravim razumom. čiš ć enje (rana). besmislen. odvojiti. abstentio uzdržavanje) prav. prolazak svarene hrane kroz drevnu sluzokožu u krvotok. potrošiti. rasejan. usov. abstersio) med. čistiti (ranu). apsorbirati. abscindere otrgnuti. koji služi za ispiranje. grañenje pojmova. absorptivus) sposoban da upije ili usisa. čista misao. dubok. apstergirati (lat. apsurdi-te t.mislima. apstinentan (lat. obuzimati. čista misao. raseja-nost.: emisija). ispolj. potpuno zaposliti. apsorbovati (lat. apsces (lat. savršenost. istrošenost. zatvoren. mudrovanje. slučajno ili nebitno: od nečega apstrahiratine voditi o tome ra č una.apsolutizirati 69 apscisa ni. radi lečenja sepse. uzdržavanje od alkoholnih pi ća. koji č isti (ranu). ab-sorbere) v. apsorptivan (nlat. trezvenjak. odvajanje. absolvere. nerazložnost. apsterzivan (nlat. fiziol. trezven. prelaziti u gnoj. apsurditet. apsorpciometar (lat. supr. ekstrakt nekog soka ili alkohola. gonoreje. apsurdan (lat. sasvim zauzeti poslom nekoga. apsolucija (lat. neprili čan. neograniče-nost. progresivne parali-ze itd. neuslovljenost. duvana. apstinirati (lat. smešan. upojan. mis leno (supr.. duvana. apstrahirati (lat. u (Dekartovom) koordinatnom sistemu: merni broj apsolutizirati (lat.: konkretan). absumptio) trošenje. apstraktan broj mat.). zagnojavati se. apsorbencija (lat. apsterzivan. obuzeti. uzdržljivost. spolnom opštenju. radi pggo boljeg uočavanja i pojimanja onoga što je u nečemu glavno. sredstva koja upijaju vlažnost iz drugih tela. koji postoji samo kao pojam (supr. zagnoj izazvan namerno hemijskim nadražajem. ono pggo je u mislima. fiksacioni apsces. apstencija (nlat. zamršen. abstinere) uzdržavati se od alkohola. ad absurdum) otići u besmislenost tj. misao- . abstinens) koji se uzdrža-va od uživanja u alkoholu. absolvere) pristalica ili vršilac neograni čene vladavine. otići ad apsurdum(lal. odvajati u . apsolutnost (lat. absolutus) bezodnosnost. ab-sorbere) usisati. napon. nepodoban. absurdum nemoguće) v. pranje. osloboñenje. samo u mislima. viši. abstergentia) pl. nužno i bitno namerno zanemari-vati (i ne obazirati se na) ono što je u tome sporedno. bezuslovnost. in apstrak-to (lat. apsurditet (lat. svedodžba da je neko završio studije na visokoj školi i stekao pravo na polaganje završnog.: relativnost. progutati. absolutorius) koji osloboñava. udubenost u misli. absurdum nemoguće) v. apsurd (lat. misaona imenica. absolutorium) razre-šenje. težak za razumevanje. zagnoj. okaniti se toga. abstergens) med. apsurdnost (lat. ovladati. abscessus) odlazak. absurdus) logički nemoguć. apscedirati (lat. v. apstrahovati (lat. absorptio. abs-trahere) v. gnojnica. abs-cedere) odlaziti. apsorbirati (lat. čist pojam. razreš-nica. hen.: in konkreto).

oduzimati. arak (arap. araba (tur. naj-merodavnija ličnost u spornim pitanjima (umetnosti. agapea. arahnitis. sudija u nekom sporu. grč. arachne. poravnanje. otki-danje. arahnologija (grč. žrtvenik. udesiti. . fig. pretakati (vino).). 3. arrangeur) upravlja č . prekidanje. ukusa. suñenje izbornim sudom. despot. karbonat kre ča. arapske književnosti i umetnosti. buvama i dr. veština da se po pau čini predvidi kakvo će biti vreme. pokrajini u Španiji). zraka vrsta jake rakije od pirin ča. arbitražni posao (lat. arahniti. blju-vati. izmirenje. udešava č . ureñ i-va č . arabizam osobenost arapskog jezika. arabicitas) suština. kuz. arbitraža (fr. arabotedesco arapsko-nemački) mešavina mavarskog. abscissio) odsecanje. najuticajnija. arancivi (ital. u umetnosti. grapho pišem. glavna. slik. arranger) urediti. eldos vid. ten. logfa) zool. araneografija (lat. deviznovalutna radnja po kojoj se vrši razmena jedne valute za drugu valutu. presuda izbornog suda. a-pteros beskrilan. arahnitis (grč. ara (lat. arahnoide (grč. arabicitet (nlat. hara č . arahnoliti. pošto je Arapima vera zabranjiva-la da slikaju ljude i životinje. aptijalizam (grč. re č uzeta iz arapskog jezika. prekomerna dužina prstiju na ruci i nozi. nauka o paucima. apunto (ital. apcigovati (nem. paucima slične životinje. arachne. rimskog i gotskog stila u slikarstvu i vajarstvu. harbi) šipka od gvož ñ a ili tvrdog drveta kojom se nabija naboj u cevi pušaka kremenja č a. arabeska (ital. pauci. arahnologija. zool. arrangement) ureñivanje. arahnoditis (grč. appunto) trg. menica za izmi-renje nekog duga. logos) poznavalac (ili: prou č avalac) pauka. grč. abziehen) l.anscisija 70 arbitražni posao aranžer (fr. spremiti. agapea pauk. oblik) pl. odbijati (npr. arbiter) izborni sudija. apterologija (grč. a po utvr ñ enom kursu za obe takve valute. poravnati. v. gen. ptyalon pljuvačka) ned. ukras u arapskom stilu. arabizirati udesiti po arapski. arak (lat. ret. oblik) zool. a punta darko (ital. povraćati. araneologija (lat. arachne) med. logfa) zool. arachne pauk) pl. arachne. zapaljenje paučinaste moždane opne. prirediti. naro čito za »sene. lat. sreñivati. ureñiva-ti. arbija (tur. i poznavanje arapskog jezika. prireñ ivati. od plate na ime otplate duga). ar (lat. otakati. lat. ara č v. kamenje sa otiscima morskih zvezda. arahnodaktilija (gr č . obrada. apscisna linija prava linija koja je uzeta radi odreñ ivanja položaja neke ta č ke ili osobine jedne krive. logfa) zool. 2. arbiter (lat. napraviti sporazum. u baletu: figura kad igra č (ica) stoji na jednoj nozi. naro čito: čuveni medicinari srednjeg veka koji su bili pod uticajem arapskih lekara. ureñenje. arahnoide. zool. v. ugledati se na Arabljane. aratura) rad na njivi pod kuluk (u srednjem veku). odvajanje. grč. araneologija. 2. posao kojim se traži na čin kako bi se najbolje izmirio dug u inostranstvu. opisujem) opisivanje pauka. radnja kojom zavañ ene države rešavaju spor pomo ću komisije u kojoj su pored predstavnika zavañ enih strana i delegati neutralnih strana. agapea pauk. mode i dr. upotrebljavati u govoru arapske reči. eidos vid. arachne. udešavati. arbitrari presu ñ ivati kao izabrani sudija) izborni ili izabrani sud. nauka o beskrilnim kukcima (paucima. arachne. arbitrage. ili kako bi (+ ili —) odstojanja ma koje tačke u ravni do ordinatne osovine. paučinaste moždana opna. vrhom gudala. apscisija (lat. v. raspored. npr. srediti. trg. izabrani sudija. kristališe po rombskom sistemu (naziv po Aragoniji. aga) oltar. prisutni svedok. daktylos prst) ned.) 2. aram v. šećera ili od soka kokosovog oraha. fantastične linije u slikarstvu. arahnoliti (grč. arba. neograničeni gospodar. arahnoditis. haram. smanjeno lu čenje ili odsustvo lu čenja pljuvačke. osobenost. a. eidos) pl. arcus luk) 1. prire ñ iva č . izravnati. zapravo slike iz biljnog sveta. arbitrari) fin. sporazum. red. rum (od ove je postala reč rakija).). v. arachne. udešavanje. aranžirati (fr. arabesco) l. araneolog. bezbojan ili žućkast mineral. tip. male. aratura (lat. arahniti (grč. arabotedesko (ital. govoriti arapski. apscisna osovina prava koja obi čno zauzima horizontalan položaj. arahnide (grč. agea površina) jedinica za merenje površina = 100 t 2 . a punta d'arco) kuz. araba) orijentalska kola na dva to č ka. arahnide. arka tabak (hartije). složiti. rasporediti. arahnoida (gr č. pol. aranžman (fr. arancini) pl. arachne. verovnike zadovoljiti. arahnolog (grč. arachne) med. arapske književnosti i dr. 4. aragonit poš. osušene i poše ć erene naran č e. lithos kamen) geol. posmatrač. kol. arabist(a) znalac arapskog jezika. uzimati prvi otisak složenog šifa (radi oba-vljanja korekture).

arborikultura (lat. zaključivanja. oblik) veštačko srebro. izbornosudski. ñuture procena. arborist(a) (lat. argumentum dokaz) koji daje (ili služi kao) dokaz (razlog. argyrion. argentum vivum) živo srebro. sloboda opredeljivanja. menjati (ili: razmenjiva-ti) domaću valutu za drugu valutu po utvrñenom kursu. govor ljudi jedne klase ili jednog zanata. argiroza (grč. arbitrari) ceniti. arbitrarius) izbornosudski. šatrovački govor. argumentatio) dokazivanje. v. raspravljen. sadržaj ili izvod iz nekog dela. arbitraran (lat. ludilo) želja (ili: žeñ. vrt (rasadnik) sa drvećem. arbor genealogika (nlat. koji obrazlaže. arbitra tor) sudija koga biraju zava ñene strane radi rešavanja nekog svog spora. nautes) kit. argirijaza (grč. arborizacija (nlat. arboriforman (nlat. modro-siva ili crnkasta boja kože koja se ponekad javlja posle duže unutarnje upotrebe srebrnih preparata. ocena. arbitrimn liberum) slobodna volja. bubrega i jetre. rešavati po svom mišljenju i nahoñenju. argentan (lat. bogatstvom. argirokratija (grč. arbor vite (lat. neon. . približan. mangupski. arbitrirati (lat. argumen(a)t (lat. neradan. argentum) srebro. slobodno opredeljivala. Argo. izbornog sudije. argoter) govoriti šatrovač-kim jezikom. sud. argo (fr. argit) puškarnica. argot) izraz ili osobenost šatrovač kog govora. veština dokazivanje. živa. trg. metalna smesa sli čna srebru. arborescentia) rastenje (ili: razvijanje. arbitratio) cenjenje (ili: precenjivanje) po svom nahoñenju. tj. Argo. vladavina novca. porodično stablo. argotirati (fr. argyrion) dged. način dokazivan>a. argentum. arbitrium) presuda. pretvaranje u drvo. god. argonautika (grč. cultura gajenje) poljoprivrede. arbitrij(um) (lat. moždana masa malog mozga koja je u preseku sli čna drvetu. se naJpovoljnije naplatilo neko potraži-valje. argentum foliatum) lisnate srebro. stari grčki junaci. zaključivanje. vrsta glavonožaca. pro-cenjivati. otkriven 1894. arbitrator (lat. obrazlaganje. „životno drvo". argot) jezik pariske ulice i polu-sveta. argentan. argentum folijatum (lat. argyrion srebro) ned. razlog. izabrani sudija. v. shvatanje. arbor) teč nost za prskanje rastinja i drve ć a u cilju zaštite od zaraznih bolesti. metron mera) sprava za ispitivanje srebra. argyrion. arbitrijum liberum (lat. arborisatio) prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju. arbor) onaj koji se bavi gajenjem drveća. argirizam (grč. zemljodelstvo. argat (tur. argonaut (grč. koji zaključ uje. proizvoljna procena. up. arborescencija (nlat. presuñivati kao izabrani sudija. arboriformis) koji je u obliku drveta. zbirke drveća. argental. mirisa i ukusa. grč. volja. mam'a pomama. cinka i nikla. slobodan izbor. arbitralan (lat. pakvon. efdos vid. zaključivanja. odrvenjavati. argumentator (lat. onaj deo dokaza na kome se taj dokaz osniva. biljni otisak.arbitralan 71 argumentacija argentum vivum (lat. dokazni. argental (lat. pakvon. koji presuñuje i postupa prema svom ličnom nahoñenju i svojoj volji. Argo. nautes brodar) zool. lopovski. razgranjavanje) u obliku drveta (o kristalima). pakfong. arbitralis) koji se tiče izbornog suda. odrvenjavanje. proizvoljan. arborin (lat. svojevoljan. argirija (grč. arborescere) pretvarati se u drvo. argyrion srebro) ned. argentum srebro) legura bakra. upotrebljava se za reklamne lampio-ne i daje sivkastu svetlost. argirijaza. argonauti (grč. koji su se pod Jazonovim voñstvom bili uputili na more da donesu iz Kolhide zlatno runo. redni broj 18. pojave hroni čnog trovanja srebrom: argirijaza i degeneracija pluć a. cultura gajenje) podizanje (ili: gajenje) drve ć a (ili: voća). nautes) istorija pohoda argonauta u Kolhidu. argos nedelatan. argyrion. arbitracija (lat. arboretum (lat. samovoljan. argentum (lat. arborescirati (lat. arbor vitae) aiat. arvikultura (lat. obrazloženje. argyrion) med. atomska masa 39. argiromanija (grč. arboretum) škola u kojoj se uči poznavanje drveća. nazvani po svojoj lañi Argo. elemenat. znak Ag. kratos jačina) vladavina (»«li: gospodarstvo) srebra. izborni sudija. argirijaza. arbor genealogica) rodoslovno stablo. plemeniti (inertni) gas bez boje. suditi. krip-ton. argumentacija (lat. mišljenje. lenj) hen. argiroida (grč. argentometar (lat. novac. strast) za novcem. ksenon. arbor drvo. odrvenjenje. dokaz. obrazloženje). govoriti jezikom koji svako ne razume. argumentativan (lat. koju su Apolo-nije s Roda i Valerije Flakus obradili kao epsku pesmu.. samovolja. argotizam (fr. argentum) v. kao drvo. rodoslov. argumentum) dokazno sredstvo.948. argumentator) onaj koji navodi dokaze. argon (grč. arvus njiva.

popularan dokaz. argumentum baculinum dokaz batinom) kad neko. areola) malo. argumentirati. arrestum) zatvor. dokaz koji se ne zasniva na samoj stvari. po Zevsovoj zapovesti. zaustavljati. areometar (grč. jer je predlagač rñ av č ovek". arendator (nlat. arena) borac na areni. nepla-ć ena kamata. dokazivanje nekog tvrñenja na osnovu toga što su svi oduvek to tvrñenje smatrali istinitim. araios. vreo. arestant (nlat. Arej (grč. lice koje sudskim putem traži stavljanje zabrane. sin Zevsa i Here. nlat. zakupiti. logia) fil.) rasprostranjena na Zemlji. npr. Areios pagos) 1. silom. kolektivno javljanje. špijun. 2. areotektonika (grč. bogat razlozima. tj.. tegoba. lako razumljiv. argumentozan (lat. arrestare) v. peticija upućena iz naroda višim turskim vlastima (ova reč se nekad upotrebljavale u Srbiji u službenom jeziku). Ares) mit. araios redak. 72 arivaža arenda (nlat. sr-čano. odreñivanje gustine i specifične težine tečnosti. fig. Ares. uhapsiti. arrestatio) hapšenje. zaostala plaćanja. prsten oko bradavice na sisi. arestatorij(um) (nlat. arestirati (nlat. lat. arena (lat. smelo. mandatum) prav. peščano kupatilo. bog rata. arest (ital. silan. pažljive. obra-zlagati. vatren. žarki. argumentum ad hominem) 1. areometrija (grč. zbor uglednih i nepristrasnih sudija. brežul>ak posvećen bogu rata Areju. agea) površina. krug oko Meseca. fig. argumentum e consensu gentium) log. arrendarius) onaj koji daje zemljište u zakup. gradilište. ne biti ispla ć en. arrendator) zakupac zemljišta. zatvaranje. dolazak. dokazima. gravimetar. dugovi. kažnjenik. argumentari) navoditi kao dokaz. metria) fiz. supr. stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione (od Here u kravu pretvorene) koga je. muka. ardasse) trg. arsis) metr. dizanje glasa. argumentosus) bogat grañ om. lice protiv koga se traži stavljanje zabrane. žustar. neplaćene zakupnina. ardasina (fr. argumentum ad veritatem (lat. arrerager) biti u zaostat-ku s primanjem. Areopag (grč. u Ateni. Argos. vrsta grube svile iz Smirne. fig. uhoda.. arrendare) dati >li uzeti zemljište u zakup. slobodno mesto. vrsta fine per-sijske svile. hidrome-tar. areale) oblast na kojoj je neka biljna ili životinjska vrsta (rod i sl. nemajući drugih dokaza. poprište borbe i igara u cirkusu (amfiteatru) kod Rimljana. ugovor o davanju zemljišta u zakup. javno prozivanje poverilaca (kod ste č aja). arenatio) med. areražirati (fr. uvek otvorene o č i kojima ništa ne može promaći. 3. već na osobinama ili položaju onih koji je iznose. . arrenda) zakup zemljišta. arena) borilište posuto peskom. arendar (nlat. u italijanskoj vojsci: vojnik jurišnih odreda. metron mera) fiz. arrivage) pristajanje. zadrhtati. arestacija (nlat. argumentum bakulinum (lat. zažaren. agea. argumentum ad hominem (lat. 2. nauka (ili uč enje) o vrlini. arendirati (nlat. gumno. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti razumevanja ili interesu slušaoca. dovezena roba. Ares) mit. argumentisati v. naoružan ru č-nom bombom i kamom. Argus (grč. argumentum e konsenzu gencijum (lat. ardito) voj. aretirati (fr. boga rata Aresa. uzapti-ti. obustavljati. revnostan. tr-kalište u cirkusu. zadržavati. aretirati. ardasa (fr. tektoniki) voj. dokazuje nešto batinom. ubio Hermej. arrestatus) prav. astr. zatvor. haps. arestat (nlat. arresto. naredba o hapšenju. arrestatorivun se. arza (grč. najstariji i najugledniji sud u Ateni. Arej. arrerages) pl. ardito) muz. prav. arete vrlina. velika teškoć a. udaranje glasom pri čitanju na izvestan slog. sprava za merenje gustine i specifič-ne težine tečnosti. arduitet (lat. plaho. zatvoriti. polje borbe. arivaža (fr. znat. Ares (grč. zaključivati. rvač.argumentirati argumentirati (lat. fig.teza. poprište. čije je sedište bilo na tome brežuljku. rata i ratnih užasa. Argusove oči vrlo budne. areal (nlat. arenacija (nlat. aretologija (grč. veština. ardens) gorući. areraže (fr. dokazivati. arreter) zaustaviti. med. arrestans) uhapšenik. dovoz robe. areola (lat. muz. zatočenik. arsa (lat. Argus) mit. optuživanje. staviti zabranu na. obustaviti. arenant (lat. veoma oprezan i revnosan čuvar. rešt. nauka o napadanju i odbrani utvr ñenih mesta. molba. rada i sl. simbol surove hrabrosti. usijan. ardus strm) strmost. ardit (ital. deo etike. crven krug oko zapaljenog mesta. mala šupllna izme ñ u tkivnih snopi ć a. zapadno od Akropolisa. ardito (ital. arz-mahzar) pismeno. dolazak laña u pristanište. argumentum ad veritatem) dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrñ enih istina. v. sin Zevsov i Niobin. haps. plah. kupanje u pesku. strastan. ardassine) trg. up. Areios Aresov.: „Taj predlog nije dobar. arzi-mahzar (tur. ardentan (lat.

naročito: prevoñenje pojedinih preduzeća iz jevrejskih u arijevske ruke (ovo je na strahovito nečovečan način sprovodio Hitlerov nacisti čki režim u Nemačkoj pre i za vreme drugog svetskog rata). ih. fig. mršav. a rijega (ital. kći kritskog kralja Minosa i Pasifaje. suša. a-. 2. aritmomanija (grč. arija (ital. poglavica zlih duhova. laktaštvo. na-pev. Aristarchos) najveći aleksandrijski gramati čar. aritmetički (grč. pre naše ere). ljubav prema aristokra-tiji i aristokratskim na č elima. mala arija. v. aristodemokratija (grč. arithmos broj. zaštitnica. aristokratizam (grč. naro č ito kucanja bila. Arijevci. nepravilnost. Arijevci (sskr. arithmos. arijevci. vladavine plemi ć a. e arithmetike tj. arithmos. rythmos takt) med. arriver postići) osobina onih koji.). uč enika Platonova. mania ludilo) med. sredstva koja pomažu pora ñanje. arcade) l. mit. pr. progresija. Arijci. ali ju je on ostavio na ostrvu Naksu. aristokratija (grč. kratos moć. sredstvo da se čovek izvuče iz nekog teškog položaja. aristokratia) vladavina plemstva. arivist(a) (fr. arkada (fr. Aristarh (grč. arithmetikos) onaj koji se bavi aritmetikom ili zna aritmetiku. iz IV veka. fr. i njegovih pristalica. aristokrateomai imam aristokratski ustav) aristokratski sistem vladavine. koji se može predstaviti ili rešiti brojevima. aritmologija (grč. v. Arijadna (grč. arijski jezici svi indoevropski jezici. pošto je ubio Minotaura. mršavost. računski. agua. u novije doba. učenje grčkog filozofa Aristotela (384^—322. aristolohika (grč. pesmica. relikvije i dr. agua) pl. arijer-ban (fr. na čin pevanja. sanduk) 1.arivizam 73 arkada aristokrat(a) (grč. fig. arijanci. . aristos najbolji. veština računanja. arijergarda (fr. u zendskoj reli-giji i Zaratustrinom učenju: simbol nega-tivnog principa. prijatelj i član aristokratije. fig. gurgurstvo. ariditas) suvoća. suvoparnost. arriviste) bezobziran lovac na zvanja i položaje. aristotelizam (grč. arythmia) nedostatak ravnomernosti. arizacija (sskr. naročito čišćenje porodilje. čuven kao kriti čar pesama Homerovih i Pindarovih. aridura (nlat. aritmomantija (grč. aristos najbolji. manteia nporicanje) vračanje (ili: proricanje) iz brojeva. anat. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i sva č ega. air) pesma lirskog sadržaja koja se peva. sušenje. nauka o brojevima. up. nego obi čan č ovek. aritmus (grč. aria. ovim se imenom nazivaju svi Indoevropljani. bog i praizvor svega zla. kovčeg u kome se starozavetni Noj spasao od potopa i koji se plove ći zaustavio na vrhu planine Ararat. sušnost. metron mera) sprava (ili: mašina) za rač unanje. aritmije (grč. Ariman (pere. pevajući. agsa kovčeg. aridus) suv. niz lukova na stubovima. Irana sami sebe nazivali. laktaš. pomogla Tezeju. neplodnost. bez ikakvih obzira. aristokrates) plemić po roñenju ili položaju. kratak melodi čan komad koji se ume ć e u re č itativ. osiguranje života. arithmos broj. neplodan. jalov. večni protivnik Ormuzda. koji je tvrdio da Hristos nije bog. geometrijska sredina. lutrije i dr. slabost. pristalice i pobornici arija-nizma. suvoparan. vlast) vladavina plemstva i naroda. odstupnica. Arijci (sskr. deo čeone kosti (očna). 2. Ahriman) ion-. jalovost. aridura) med. sušan. arietta) muz. arhit. arriere-garde) voj. aritmetičar (grč. agua) pretvaranje u Arijce. Aristoteles) fil. locheia porañanje) pl. arriere-ban) voj. nepravilnost u ritmu srčanih otkuca ja. nepravilno kretanje. arithmos. arija) pl. nesklad-nost. ned. arithmetikćc) koji spada u računanje. pulsa. aritmetike (grč. u vidu arije. gryphos zagonetka) zagonetka izražena brojevima. naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima brojeva. arivizam (fr. arithmos. gurgur. arriver postići. med. ime kojim su indoevropski (arijski) stanovnici Indije. mršavljenje. veštak u ra č unanju. mršavost. poslednja odbrana. učitelja Aleksandra Velikog i osnivača pe-ripatetičke škole. zaštitno odeljenje. aritmogrif (grč. dragocenosti. v. ariozo (ital. aridan (lat. pomoću jednog klupka konca da iza ñ e iz lavirinta i pobegla s njim. arka (lat. Persije i ist. politička aritmetika primena aritmetike na društvene i državne ustanove (npr. logla) nauka o brojevima. arijanci pl. aritmetička sredina nekih brojeva jeste zbir tih brojeva podeljen brojem od onoliko jedinica koliko je tih brojeva. plemi ć ki stalež. arioso) muz. nauka o računanju odreñenim brojevima koji se pišu ciframa. aristarhski. arijanizam učenje aleksandrijskog sveštenika Arija. ariditet (lat. računaljka. aritmometar (grč. arijevci pl. Ariadne) mit. otuda: Arijadnin konac. strog i pravedan sudija u pitanjima umetnosti. spržen. love zvanja i položaje. techne) mat. plemstvo. pere. de-mos narod. melodija. u starohriš ć anskoj crkvi: posuda u kojoj su čuvane euharisti-ja. karijerist.

opggriji (ili: pooštren) poziv pred sud. armalis. god. nao-ružati. naivan. jela i dr. arktacija (nlat. pravo prvenstva. povećati nosivost zida gvožñ em i cementom. peščar od trošaka granitnih i gnajsnih stena. najedanje. pojačati snagu magneta pomoću gvožña. arctura) med. mor. arkcior citacio (lat. suženost utrobe i zatvor kao posledica toga. art kapi stražnja vrata) vrata koja ne vode u ku ć u sa ulice. mala ratna flota. Velika Kola) astr. ratna sprema. mali naoružan brod. Armida lit. oružati. doplatiti. naduven. stanovnici Arkadije. sužavanje. arktikos severni) koji se nalazi oko Sev. krstovi i bemoJogu početku kompozicije. arrosio) med. arrogare) usuditi se. stezanje nekog dela tela zavojem. arrogantia) nadmenost. arlekin (ital. fig. agta) pl. poza. vrdalama. vazduhoplovstvo. arcuatio) med. tj. drskost. so!G agso) gudalom. bliže (ili: preče) pravo. uzeti pod svoje. aroma (grč. nlat. arroser) zalivati. obasuti (ili: obasipati) vatrom. armija (lat. naoružan trgovački brod. arcus luk. solium mrtvački sanduk od kamena) umetnički izrañen starohrišćanski grob u katakombama sa svodom u obliku luka. opre-miti.arkadski arkadski (grč. arctatio) ned. fiz. armirati (lat. fiz. armadilja (šp. arkcijus jus (lat. vojska. Arkadoi) pl. armorale) knjiga sa grbovima. grañ. npr. tj. armorale) poznavalac grbova. muz. navodnjavati. naročito carinski. prisvojiti. polivati. gusar. arkoza (grč. voj. naoružanje. nadutost. arozija (lat. vrdanje. nlat. arctius jus) prav. arkcijus mandatum (lat. podlivanje ulica. navodnjavanje njiva. nepropisan put. grañ. 74 aromatizaciJa armalisti (mañ . fig. zakupac broda koji priprema svoj brod na daleki put. naknadno plaćanje. arc-boutant) arh. bezobzirnost. naoružavanje i snabdevanje posadom jednog broda. pojačavanje snage magneta umetanjem gvožña. armada (šp. idiličai. doplaćivanje. arkeo izdržavaš) geol. arozaža (fr. arma (lat. arkanum (lat. morski razbojnik. oholost. drznuti se. „armija nezaposle-nih". naknadno platiti. fig. armatura (lat. obasipanje vatrom. tajan) poznavalac tajni u pojedinim strukama. vinski cvet. arozman (fr. arcus luk) nuz. aromatizacija (grč. agta oružje) pl. gudalo. armadilla) kor. fr. fig. arktura (lat. prevlačeći guda-lom. arktički (grč. sever. arkbutan (fr. »sena sposobna da zavede. tenkove. šaljivčina. gord. gusarska laña. arcanus) tajni lek. metodič-no bombardovanje. arrodere. arctior citatio) prav. so čna materija kod biljaka. nagrizanje kostiju. armater (fr. artiljeriju i dr. arkuacija (lat. aroma) miris. arogancija (lat. Arkañani (grč. razmetljiv. voj. metodski bombardovati. arko (ital. sopstvenik gusarske lañe. oru-žana sila. snabdeti ratnom spremom. čovek koji često menja mišljenje. bezobrazan. jačati. pesnici pastirske poezije. prav. lat. armorijal (fr. lat. lakrdi-ja. pastirskog predela u sredini Pe-loponeza. ovlažavanje. onaj koji se razume u grbove. pastirski. arcanus tajanstven. polivanje. arlekinada (fr. arktikos severni) Severno Ledeno More. arkadikćs) koji je iz Arkadije. armada) oprema. zaobilazan. tajno sredstvo. strategijska operativne jedinica čija jačina zavisi od uloge koja joj je namenjena. agso. kol' arko (ital. nadmen. ohol. poslao protiv Engleske). povećanje nosivosti zida gvožñem. arogantan (lat. trg. arrosage) zalivanje. Arktik (grč. arrosement) zalivanje. arktos (grč. snažiti. 2. uobražen. armatura) voj. . arogirati (lat. arcato) muz. potez gudalom. muz. veliko mnoštvo. granatama. arrogans) nadut. „armija besku ćnika" itd. osvežavanje. prisvajati. krivl>enje kostiju u obliku luka. arctius mandatum) prav. arozirati (fr. prevrtljivac. nego su »siveli samo od službe u vojsci. seoski. pozadi kuće. aroma) metanje mirisa (ili: za čina) u lekove. arkapija (tur. od srednjeg veka: porodični grb. podmlañivanje itd. arlequinade) šala. drzak. prijatan miris što ga puštaju od sebe eteri č na ulja. nepravilan. onaj koji je u vezi sa sazvežñima Velikog i Malog Medveda. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Osloboñeni Jerusalim". nego iz avlije. pooštrena zapovest (ili naredba). arkosolij(um) (lat. usiniti. u Španiji: oružana sila. najčešće ima u sastavu 3-4 pešadijske divizije. naro č ito ratna flota (ovako se u XVI veku zvala „nepobedive" flota Filipa P koju je 1588. Veliki i Mali Medved (grupe zvezda).. potporni poluluk. arkanist(a) (lat. trg. prevrtljivost. kako se prave sredstva za ulepšavanje. armare) voj. npr. fig. agtee) 1. Arkadla. oružje. armorial. lučni stub. stub podupirač. mañarski plemići koji nisu imali svog imanja. bombama. arkato (ital. arlecchino) lakrdijaš. uraslost nokata u meso. armateur) mor. agta oružje. 3. staviti (ili: stavljati) znake u početku muzičkog komada. e arktos Veliki Medved. armorist(a) (nlat. Pola.

arsenal (fr. naročito knlževnog. are vova (lat. arteriektazis (grč. arsenal. artizam (lat. zadebl>anje i zakrečavanje zidova arterija. aroma) namirisati. arsenik (grč. arterieurizma (grč. are (lat. arterijalitet. damar. metnuti mirisa u nešto. arterijalizacija (nlat. uvećanje. zanat. slabost uma. arpeggio) muz. izražavanja . arpantaža (fr. arterialitas) fiziol. veština. agra. sklerćs krt. hem. arsenikćn) pl. arpicordo) muzički instrumenat po zvuku sličan harfi. artes liberales) pl. arpikord (ital. aromatika (grč. ars. arpeñirati (ital. deo grada. arteriozitet (nlat. arsen (grč. arsenikćn) pl. a život kratak. arpacik) sitan crni luk za presañivanje. arsenijati (grč. koji prijatno miriše. tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali brzo jedne za drugim. arterfa. teorija (ili: osnov) umetnosti ili nauke. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih jedinjenja radi ja. phagein jesti) med. nlat. najsitnije arterije. are silogistika (lat. arpeggiatura) muz. v. bilo. jedinjenja arsenove kiseline sa bazama. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja HP do po četka XIV v. arsonvalisatio) v. jedinjenja su mu jako otrovna. ektasis pomeranje) med. oksidisana krv. magacin za smeštaj ratne spreme. graphia) anat. nlat. opis (ili: opisivanje) arterija. ars syllogistica) srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku. tome sečenje) med. v. slobodne umetnosti. artelB) radna zadruge. ludilo. jak otrov. ars antiqua) stara umetnost. up. arterfa žila. arterfa. ars mnemonica) veština pamćenja. arteriografija (grč. arteriositas) fiziol. fiziol. glavna ulica i saobraćajnica u gradu i sl. darsonvalizacija. arostema. soli arse-nikove kiseline. nadmoćnost sistema arterija i njihovog uticaja u jednom telu. trovanja akutna i hronična. žeš. bilo iz srca u ostale delove tela). artefakt (lat. arpikord. arpadžik (tur. bogatstvo u arterijama. arterfa. arsonvalizacija (nlat. zaokruženje. arpentage) zemljomerstvo. elemenat atomske mase 74. spinet. artefactum) veštački proiz-vod. artis umetnost) način umetničkog. fig. arteriektazis. arostema (grč. ars nova) nova umetnost. arterijska krv otvoreno crve na. posle kojih dolaze kapi-lari. arsenik. premeravanje (ili: merenje) zemlje. krvna žila. arteriozitet. arsenik ć n. arteritis (grč. mala harfa. v. zanatlij-ska radna zajednica. redni broj 33. struka) muz. aromatičan (grč. lomljenje tona kao na harfi. mirisan. arondismav (fr. arseniti (grč. harfica. ars longa. arteria) med. stenćs tesan) med. sa začinom. prskanje arterije. arterija (grč. are mnemonika (nlat. artes liberales (lat. arterioreksis (grč. muz. arterfa.aromatizirati 75 artizam aromatizirati (grč. arterijalitet (nlat. grč.čanja telesne snage ili spolne sposobnosti. lepe veštine. jak) hen. arsenogonija (grč. arrostia) med. are angina (lat. vita brevis (lat. arsen muški. u razlomljenim akordima.9216. kvart. arpaneta (itzl. podrugljivo: tandrkati. arterfa žila) koji se tiče arterije. arpeggiato) muz. niz razlomljenih akorada. zaokruživanje. koji predstavlja prekretnicu u razvoju muzike i reakciju na are antiku. muzički stil u XIV i XV v. arpihord. vita brevis) umetnost je duga. arsenikćn) hem. logfa) anat. arteski bunari bunari koji se dobivaju odvesnim bušenjem u sinklinalan nabor slojeva odakle stalno ističe voda (nazva-ni po bivšoj francuskoj oblasti Artoa. srez. arterijski (grč. naročito u morskim pristaništima. arteria. arpeñato (ital. mirišljave materije. arteriotomija (grč. arteriostenoza (grč. svirati na harfu. arrondissement) zaokrugljivanje. arpeñatura (ital. nauka o arterijama. tj. arteriologija (grč. arteriolae) pl. rexis kidanje. artelj (rus. ono što je veštački napravljeno. proširenje. zaokrugljenje. aromatica) al. žila odvodnica (opšti naziv za krvne sudove koji nose krv bilo iz srca u pluća. znak As. rukotvorina (za razliku od prirodnog proizvoda). v. tvrd) med. ital. gone rañanje) rañ anje muške dece. are longa. operativne otvaranje arterija. arterfa žila) anat. krv koja je prošla kroz pluća i primila kiseonik. začini. posao. arsen muški. arpihord (ital. kao na harfi. arpanetta) muz. muški porod. zapaljenje arterija. arterioekleroza (grč. arterialisatio) fiziol. arsevofagizam (gr č . arpeño (ital. aroma. arsena. arterfa. prskanje) med. začiniti. arsenale) oružnika. aroma) mirišljav. arsentrioksid (As2O3). obnavljanje (ili: oksidacija) krvi. arrostema slabost) med. zaokrugljenost. za-činjavati. arostija (grč. ars) umetnost. sužavanje (ili: suženost) arterija. eurys širok) med. arteriole (nlat. sičan. arostija. chorde žica prevara. arpeggiare) muz. arterfa. proširenje arterija. gde je veoma rano bilo takvih bunara).

arthron. arheolog (grč. artokarpi (grč. artrodinija (grč. lukav. phagos) hlebojed. artikulirati (lat. giht. stilom. zapal>enje zglobova. predmet. zool. zglobobolja. bog. veštak u jahanju. arhelogija (grč. govor) onaj koji se bavi starinama i poznaje starine. artikulisati. arheografija (grč. prastari) star. drevan. arheopteriks. kostobolji. prepreden. mekani otok zgloba. articulatio) anat.ke. prevremenoj arterio-sklerozi. izneti.).artizan 76 arheopteriks artritičan (grč. arun v. tačka ugovora. starinski. arthron. koji je protiv zapaljenja zglobova (sredstvo. arthron) med. arhejski (grč. igrač na konopcu (u cirkusu). hlebno drveće i hlebne bil. artrofioza (grč. archaios stari. up. nameštanje iščašenih zglobova. artos hleb. artilleur) vojnik koji rukuje topom. poglavar.(grč. slik. docnije: topovi. artritis (grč. logos reč. zoon životinja) zool. archakos) starinski. emballo ubaciti. bogat trskom. pathos bol) med. artilerac (fr. gran. artificialis) veštački. arhaističan v. izveštač en. drevan. artišoka (ital. koji odista potiče iz starog vremena. krilo) zool. pregib. operativno otvaranje zgloba. artikulacija (lat. fosilni ki č - . arthron zglob. karpos plod) pl. artillerie. arhaičan. arthron. tome sečenje) med. kolence. pravilan i ta č an izražaj svih delova slike. arhaičan (grč. „igra re či". fr. arthron) koji je u vezi sa zapaljenjem zglobova. vot. sastav tela koji je sklon gojaznosti. artrofima (gr č. karkfnos rak) med. prastari. preterana sklonost spoljašnjem obliku umetničkog dela. arthron. osnovi nauke o č oveku. neprirodan. koji je više posledica veštine i znanja nego čistog talenta i osećanja. artikularni (lat. arhaičan. artiste) umetnik. arundinosus) trskovit. arundinozan (lat. arthon zglob. algos bol) med. artropioza (grč. articulare) uzglobiti. reči i slogove jasno. bol zgloba. arche početak. zglavak. up. arch-egetes) voña. artritizam (grč. fig. šećernoj bolesti. iznositi nešto član po član. bol u zglobu. arhaizirati (grč. veštački. zglavak. uzglobljavati. artroze (grč. artralgija (grč. arthron zglob) med. arheornis v. gaji se kao veoma cenjeno povr ć e. govor) nauka koja se bavi iskopavanjem i proučavanjem predmeta starih kultura. artropatija (grč. arhaizam (grč. zglobni. artificijelan (lat. roba u trgovini. jedan po jedan. arthron zglob. artofag (grč. trganje u zglobovima. artista. artropoda (grč. harun. artizan (fr. sastavni deo jednog spisa. opšte ime za kukce (insekte). fr. vešta č ki. napis. npr. zastarela reč. drevni. topništvo. izgovarati. odsek. ženski spolni organi kod nekih bescvet-nica i mahovina. artikulisati v. latreia poštovanje) služba za hleb. rod vojske naoružan topovima. artrozoa (grč. archaios star. articularis) zglobni. zglobobolja. archaios star. glumac. trganje u zglobovima. arthron) predmetak u složeni-cama sa zna č enjem: zglob. phyo stvaram) med. arche početak. archaios star. artikulirati. ruop gnoj) med. naročito anti čku umetnost i nauku. polza (korist). poštovanje (ili: obožavanje) hleba (hostije). artos. umetnuti) kec. trg. arheopteriks (grč. artisan) zanatlija. azojski period. articiocco. jestastvo (priroda). articulus zglob. kamenu u žuči i mo-kraćnom mehuru. artistički (fr. archaios star. rak u zglobu. lek). arheget (grč. artiljerac. artik(a)l (lat. te se stoga više koristi spoljnim sredstvima (rečju. phima izraštaj. zastareo. logia) početna nauka. oblik ili izraz. pauke rakove i crve. jasno i razgovetno iz-govaranje re či i slogova. anat. archaios star. prastari) gram. nameštati govorne or-gane pri obrazovanju pojedinih glasova. osnivač. gonos) pl. zglob. arthron. veštak. glavočika sa cevastim cvetovima. članak) članak. neuralgiji. obrastao trskom. član. archaios star. pro-či (drugi). artichaut) vot. podćs noga) pl. bol (ili: trganje) u zglobu. astmi i dr. artificiosus) umetnički. kompozicijom i dr. arheologija (grč. artrotomija (grč. pokretač. artro. otok) med. arthron) med. LIŠð. tobdžija. bog. poglavlje. arthron. artiljerija (fr. grapho pišem) opisivanje starina. gnojenje (ili: zagnojavanje) zgloba. bol zgloba. artistique) umetnički. pterix pero. artillaria) prvobitno: svaka ratna sprava uopšte. čvor. poznavalac umetnosti. liigv. tj. arhegonije (grč. da(va)ti arhai čan oblik. artist(a) (ital. artificiozan (lat. starinski) upotrebljavate u govoru i pisanju arhai-zme. artolatrija (grč. priključenije (doživljaj) itd. stvar. artrokarcinom (grč. glumac. umetni č ki. arhajski period v. paragraf. pus. zglavkari. titula spartanskog kralja u Likurgovom zakonu. odyne bol) med. logos re č . zagnojavanje zglobova. artremboleza (grč. životinje sa zglobovima. artos. arthron. nlat. vinovnik. nameštanje (sme-štanje) govornih organa pri obrazovanju pojedinih glasova. arthros. gnojenje zglobnih kostiju.

arslama) bog. fr. regnimi prsnem) krvarenje iz zadnjeg creva. archivalia) spisi koji se nalaze u arhivu. mitropolit. zastupnik vladike — biskupa u upravi dijecezom. prapismo. up. potiče iz preistorijskog doba. arhiepiskop (grč. . arhont (grč. archivista) v. arhivist. arhihijerarh (grč. arhitektonski (grč. počinjem. arhitrab (grč. koji pripada arhivu. a salve (ital. grañevinski stil. archo. iatros lekar) prvi lekar. školovan grañevinar. polukružni luk koji spaja dva stuba (u helenističkoj. 2. e. archivum. nadbiskup. a po drugim opet ptici. prazametak. arhitip. počinjem) predmetak koji u složenicama znači: glavni. a salvo) trg. arhiv(a) (lat. koji odgovara pravilima grañevinske umetnosti. arhesporijum (grč. arhivar (lat. neimarstvo. arhivalije (nlat. u početku od pola kg bakra. u protestantskoj crkvi: titula dvojice sveštenika glavnih crkava u velikim gradovima. archo prednjačim. anorgakske materije. arche početak. tj. zametak) zool. archi-mageia) vrhovno čarobnjaštvo. gradska većnica) mesto gde se drže i čuvaju dokumenta. uprava) duhovna oblast arhiepisko-pa. dvorski lekar. vrhovni sveštenik kod Jevreja. prauzor. diakonos sluga) monaški čin koji se daje ñakonu kad se odlikuje u službi. archimandrites) starešina manastira. grañevinar-stvo. povel>e. gfgnomai stvaram) biol. najmanja jedinica za merenje zlata. rimskoj.) arh. archeion vladino nadleštvo. postanak života u njegovim najprostijim počecima iz tzv.(grč. arhitekture (grč. raspored i grañenje jedne grañevine. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na njima. archi-ierarchia) dostojanstvo prvosveštenika. arhivolt (ital. arhilohijski (grč. archos. episkop. arhitrab. archo početak. prvobitno: ostrva u Egejskom moru. radi planove za grañevine i rukovodi njihovim podizanjem. prosutost. arhihijerarhija (grč. arhivar. arhidijeceza (grč. prvosveštenik. Archilochos) poet. architekton) grañevin-ska umetnost. arhivist(a) (nlat. archetypon) v. nauka o sistemu. trabs greda) ar*. arhetipi otisci (ili: primerci) prvog izdanja. archetypon prauzorak) prasli-ka. koji se nalazi u arhivu. archos. architekton. original. poglavar. službenik arhiva ili arhive. spontano postanje života. as. archo prednjačim. 3. spora sejanje. arhitrav.arhesporIJum 77 menjak. arhiepiskopija (grč. arhoptoza (grč. nauka o grañevinarstvu. arhiblast (grč. najviši svešteno-monaški čin do vladike u pravoslavnoj crkvi. grañevinarski. grč. prvosveštenik. dokumenti. pra-. po izvesnim delovima sličan reptilijama. sada potisnuta tzv. nadbiskupa. archivarius) upravnik (ili: nadzornik) arhiva. pre n. prapočetak. arhocela (grč. dioikesis gazdin-stvo. ćelija od koje postaje tkivo što stvara spore kod paprati. visoko sveštenstvo. prvi nad. as (lat. tako se zove više vrsta stihova koje je prvi pronašao najstariji grčki liričar i jampski pesnik Arhiloh (izme ñ u 680. „kec" na francuskim kartama. archos. alhimija. kod starih Rimljana: novac. lat. najjača karta. asai (ital. arhi. arhoragija (grč. episkopeo) oblast koja stoji pod duhovnom upravom arhiepiskopa. žučan. lični lekar. arhitekt (grč. setva) bog. prastvaranje. prodor zadnjeg creva. arhimandrit (grč. archi-ierarches) vrhovni sveštenik. vrsta crnog luka. neimarstvo. koji se tiče jednog naučnog sistema. assez) kuz. archos voña. izmeñu Grčke i Male Azije. 4. blastos klica. assai. 5. arhimagija (grč. arhitektonika (grč. v. vrlo. veličine goluba. archo. arhijater (grč. archi-pelagos more) ostrvlje. prvak. arhipelag (grč. archivum) koji se tiče arhiva. arhitip (grč. aršin (tur. aršlama (tur. i 640. kele prosutost) med. najviši državni činovnik u Ateni posle propasti starog kraljevstva. u gotsko j i romansko j arhitekturi: niz lukova glavnog crkvenog portala. naročito: prvi otisak. arhetip. abiogeneza. rif. najbolji u nekoj struci. veoma. arhigonija (grč. arsin) stara mera za dužinu: lakat. metričkim me-renjem. spisi ili akta. zajedl>iv. neimar. arhitrav (grč. architec-tura) grañevinarska umetnost. lat. tobožnja veština pravl>enja zlata i srebra. koji radi u arhivu. trešnja (plod i stablo). arhivski (lat. archos. up. arch-iereus) vladika. u novije doba: apotekarske funta od 12 un-ca. archon) vladalac. archivolto glavni luk) vrh. arhiñakon (grč. način zidanja. archos čmar. architektonikos) grañevinski. neoštećeno (na tovarnim listovima). arhetip (grč. veština izrañ ivanja jednog naučnog sistema. renesansnoj i barokno j arhitekturi). arhijerej (grč. episkopos) prvi vladika. podrugl>iv u govoru ili pisanju.). viši lekar. fig. dobro očuvano. spadnutost zadnjeg creva. naročito u avijatici i raznim granama sporta. koji su često ukrašeni kipovima. assis) 1. architekton) onaj koji se bavi grañevinarstvom. prvi služitelj jedne crkve. archos čmar. ptosis pad) med. lat.

prav. assibilatio) gram. assecurans) osiguravač. ascenzor. spajanje jednog glasa sa šuštavim glasom (ž ili š). lat. nekoj državi' zavo ñ enjem niza higijenskih mera: čistoće. sepsis trulež:. asservare) čuvanje. spojiti neki glas sa šuštavim glasom (ž ili š). npr.bez. bez pratioca. aseptičan (grč. pohotljivost. unutarnjem nagonu. asanacija (lat. ostavljanje u pohranu. one koja se polaže pre davanja iskaza). assus pečen. asesura. ili pretvaranje nekog glasa u šušta-vi glas. aseitas. koji je bez oznake. asignat (lat. nlat. za-klinjanje u nešto. ascenseur) dizalica. dokazivanje. protiv požara. assainir) smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca. fil. asentacija (lat. bez obeležja. assibilare) gram. pohraniti. assentatio) laskanje. asemičan (grč. kraju. zeta znak) ned. pomoćnik starešine nadleštva. koji nema spola. aselenična noć za planete Merkur i Vene-ru kaže se da su „aselenične". po sholastičkoj teologiji: svojstvo boga koji uzrok svog bića ima u samom sebi. papirni novac za vreme francuske revolucije (19. asemos) koji nema znaka. čišćenje od zaraze.). nasilje. asanirati (lat. aseptol (grč. aselgeia) razvratnost. nalog. sanus. asseveratio) ozbiljno uveravanje ili tvrñenje nečega. apodiktičan). bez trabanta.) ned. sredstvo koje čuva mleko i jela da ne uskisnu i ne pokvare se. assertorius) kojim se tvrdi. oduzimanje sposobnosti oploñavanja. aseverativan (lat. fil. dakle. asekurancija (nlat. ulagivačko odobravanje. asesorat (nlat. a. umorstvo. assignatus) lice na koje glasi uputnica. asservatum) ono što je ostavljeno na čuvanje. postoji sam sobom ili kroz sebe sama (a se est). tj. obezbediti. zvanično tvr ñenje da je neko slobodan. assignans) onaj koji šalje novac. u novije doba: jači izraz za slobodnu volju. asasinat (nlat. kora od hleba. asekurant (nlat. sudsko pomoćništvo. podstrekač na izvršenje mu čkog ubistva. oleum ulje) hen. assainir) popraviti (ili: popravl>ati) opšte zdravstveno stanje u nekom mestu. assessor pomoćnik u službi) prisuditelj. fr. asertoran. asekurancija. pristajanje uz koga. assertivus) v. zagade mesto koje se operite (ovo se postiže upotrebom antiseptičnih sredstava za pranje ruku. zakletva koja se polaže posle datog iskaza (za razliku od promisorne zakletve. assassinatum) prav. asenzija (lat. osobina ljudi koji rade samo po svom sopstvenom. aseptin (grč. kome je oduzeta mogućnost oploñavanja. potvrdan. a se esse biti tj. asebija (grč. assensio) odobravanje. asanzer (fr. asertoran sud sud u kojem se odnos izmeñu subjekta i predikata iskazuje kao činjenica (up. asservare) čuvati. a-. asertivan (nlat. isušenje moč-varnih mesta itd. lift. assatio) kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku. aseleničan (grč. . bez ikakvog podsticaja spolja. primanje nečega kao istinitog. kraju (ili državi). sepsis trulež. up. mučko ubistvo. npr. pohrana. asercija (lat. problematičan. assecuratus) osiguranik. lat. a-septikos) koji nije sklon truljenju. aselgija (grč. u nekom gradu. aseksualan (grč. aservirati (lat. doznaka. up. sačuvati. a. isušivanja podvodnih mesta itd.asamar 78 asignatar asamar (lat. aseveracija (lat. up. assecurare) osigurati. fr. pri vršenju operacije.ne. asekurat (nlat. amarus gorak) hen. otklanjanje mogu ćnosti da zarazne klice. assecurantia) osiguranje. asasinator (nlat. a-selenos) bez Meseca. a. aservat (lat. asacija (nlat. u pohranu. aseksualizacija (grč. bolesnikove kože i dr. sexualisa-tio) uništenje. a-. asibilacija (nlat.bez. asertoran (lat. proizvodi raspadanja koji se stvaraju pri zagrevanju životinjskih ili biljnih materija i daju im začinski ukus. aprila 1790) kojem su služila za podlogu nepokretna imanja uzap ćena u korist države. asignant (lat. dobiva se mešavinom sirove karbolne kiseline ili krezo-la sa koncentrisanom sumpornom kiselinom. aservacija (lat. aseitet (nlat. pomoćnik sudijin. a-. nlat. asseverare dokazivati) potvrdan. asibilirati (lat. asesor (lat. assassinator) prav. sanus zdrav. udva-ranje. bezverstvo. sexus spol) bespolan. npr. asekuracija (nlat. uputnica na primanje godišnjeg dohotka od nepokretnog imanja. asertorna zakletva prav. razvrat. uspinjača. asepsija (grč. sastoji se od stipse pomešane sa bornom kiselinom. ad-. dokazni. rastvor kiseline kao sredstvo za sprečavanje truljenja. sepsis) hem. zvanje pomoćnog sudije. nepriznavanje bogova. antiseptičan. nesposobnost razumevanja znakova. asemija (grč. npr.. asignatar (nlat. asebeia) bezbožnost. površina pečenja i dr. assecuratio) v. assignatarius) lice na koje glasi uputnica ili doznaka. doznačilac. koji nema zaraznih klica. securus bezbedan. primalac novca po uputnici ili nalogu. assessoratum) prisuditelj-stvo. pozdravl>avanje naselja. postojati sam sobom) samostalnost. smrti i sl. pozdravljavanje i poboljšavanje oppggih zdravstvenih prilika. kastracija. assertio) tvrñenje. tvrdnja. asekurirati (lat.

ali se nikad ne dodiruju. asilogističan (grč. pokajnik. prilagoditi. bez sveza. a-. asketos) isposnički. asignirati (lat. moguće. bogougodnih spisa. askaride (grč. upravo. u po četku sa trohejom ili spondejom. neravnomernost. napad. assistentia) pomaganje. primiti u se. asistolija (grč. a-. nedostatak veze u rečenicama. asiduitet (lat. mestu ili načinu tvorbe). a-. asindezija (grč. licemerstvo. syllogismos posredni zaklju čak) log. nedostatak hrane. asignacija. assistere) pomagati nekome u poslu. pokajniš-tvo. assignare) upugnicom dozna-čiti (ili: doznačivati). . pomaga č uopšte. asket(a) (grč. — (ali) Slušale je momč e č obanine. assignatura) v. uputni-ca. a-. pokajništvo u mu čenju tela odricanjem. asimilirati (lat. askeo staram se) način mišljenja i življenja asketa. askaris) pl. udarac u dvoboju. asker) vojska. izjednačavanje. vojnik. vrsta vežbe u mačevanju. asistent (lat. chronos vreme) neistovremen. asketski (grč. tur. acierage) galvansko po čeličavanje bakarnih plo č a. pokajnički. fiziol. npr. asindet(on) (grč. a-. neješnost. asimetrija (grč. č eli č enje. nevezanost. preobratiti hranu u organ-sku materiju. izjednačavati. asketika (grč. prisustvo glista u stolici. bez svezica. syn sa. assiduitas) tačnost. revnost. a-. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radne nedo-voljnosti sr č anog miši ć a. asli. assaut. gladovanje) post. askariodoza (grč. systole skupljanje. symptotos koji se ne sti č e) koji se ne poklapa. aso (fr. onaj koji svojevoljnim gladovanjem i mu č enjem tela ubija u sebi strasti i prohteve. pomo ć. neskladnost. jednačenje glasova (po zvučnosti. postojanost.ne. neskladan. ital. nespojenost) ret. asklepijadska strofe četr. a-. detinje gliste. isti. nedostatak volje za jelom. nemanje saučeš ć a prema kome ili č emu. prava koja u odnosu prema jednoj krivoj leži tako da se njih dve ako se produžuju sve više približuju jedna drugoj. (da) niko je ne čuje. askeza (grč. fiziol. pesnička figura u kojoj se izostavljaju veze izmeñ u dveju ili više rečenica. gram. asimptota (grč. prisustvo. a-syndeton) pong. jednačiti. asimilacija (lat. pritvorstvo. psih. jezik. juriš. marljivost. neskladnost. nalog za isplatu. vrednoća. asli (arap. asitija (gr č . primati u se. symphonia) nesklad. assimulatio) pretvaranje. asyndesia) nevezanost. a. vaspitni. nedovoljno saosećanje. acieration) pretvaranje u čelik. Lajbnic je nazvao čoveka „asimptotom božanstva"). ugañ anje bogu do krajnjeg samoodricanja. veza asklepijad-skog stiha sa drugim vrstama stihova. nesrazme-ran. assimilatio) izjednačenje. bubine. nejedna-kost. — (pa) Strijeli joj u skutu jabuku". asimfonija (grč. asimilirati. nejednovremen. asjeraža (fr. izdati (ili: izdavati) nalog za isplatu neke sume. nestezanje srca. assistens) lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za profesora. nejednak. asker (tur. vrsta klasičnog stiha. zaista. sympatheia) nenaklonjenost. asimfoničan. istoriju i starine Asirije i Vavilonije. da bi duša bila što nezavisnija od tela i time se mogla posvetiti svome pravom opredeljenju. dela. ili izmeñ u članova jedne rečenice. zood. a-syndetos nevezan) koji je bez veze. asketičar (grč. primanje u svest novog sadržaja (doživljaja) i njegovo prilagoñavanje sastavu svesti. assimilare) izjednačiti. verovatno. assignatio) d oznaka. nepoklopljiv. gran. askaris) med. supši. asimilovati v. istrajnost. nazvanog po grč kom pesniku Askle-pijadu. asistencija (nlat. asimulacija (lat. asindet(on).: „Misli mlada. asketizam (grč. asindetičan (grč. a-. asistirati (lat. asketes) isposnik. asimpatija (grč. ash) pravi. askeo) u čenje o askezi. askeo) pisac pobožnih. asiriologija nauka koja prou čava književ-nost. ua. neistodo-ban. sastoji se od dva (mali asklepijadski stih) ili tri horijamba (veliki asklepijadski stih). npr. bogougodan. zbivanje kojim ćelije preo-bra ćaju hranu u materije od kojih se same sastoje (proces asimilacije).asignatura 79 asinhroaičan (grč. asignatura (nlat. iz koga se ne može izvesti zaklju č ak. asjeracija (fr. pomo ćnik. prisustvovati čemu. stezanje) ned. pr. symmetria nesimetrič-nost) nesrazmernost. prilagoñ ava-ti. mu č enje tela radi što uspešnijeg ubijanja čulnih strasti i prohteve. asklepijadski stih četr. asimptotičan (grč. trudoljubivost. asimetričan koji nema simetrije. isposništvo. pratiti nekoga. asilabija (grč. asitia nejedenje. doista. syllabe slog) nesposobnost sleganja viñ enih slova u slogove. hiperbola ima dve asimptote (simbol beskrajne čove čje težnje koja nikad ne postiže svoj cilj. symptotos koji se ne poklapa) mat. assalto) napad. i sa jambom na završetku. askesis) isposništvo. potpora. asignacija (lat.

sisanje. assonantia) v. usisač. astateo. aspi's.) ned. pihtije. aspidos) zool. a. aspectus) izgled. gram. aspirant (lat. udi-sanje. grubost. sperma seme) med. pojava. dobro znamenje. javlja se obično kod osoba koje rukuju zrnevljem i brašnom. aspermičan (grč. asperifolmja (nlat. asonavca (nlat. kod ljudi se pojavljuje u obliku plu ćne tuberkuloze (pseudo-tuberkuloza). aspiratio) gram. asolirati (fr. aspirin farm. littera) pl. asosje (fr. bog. oštrokonña. sa dahom. Convallariaceae. zadrugara. assortiment) potpuno i sreñeno slagalište robe. asparagus) bog. aspermos) med. opre-miti. izazove u svesti i neku drugu. nepostojanost. aspida (grč. aspermičan. asosje an komandit (fr. rod biljaka iz fam. gledište. reumatizma. jednakost tonskih figura u jednoj muzičkoj misli. uvlačenje u sebe. usisavati. aspirator (lat. primiti za ortaka. ventilator. vid. pri č emu se č uje glas sličan glasu h. koji je ravnodušan prema opštim potrebama i interesima zajednice. somnus san) med. asocijalnost (grč. tajni ortak. udruženje. astakos rak. a-somatos) bestelesan. pust život. aspermizam. asoti'a) razvratnost. a-. astatos nestalan. asomatičan (grč. težnja. up. para. asocijacionistička psihologija pravac u psihologiji koji ho će sve duševne pojave da objasni iz predstava i njihovih meha-ničkih veza. v. aspiracija (lat. č ežnja. asomnija (grč. aspirirati (lat. aspermatizam (grč. udružiti. izgovaranje s hukom. asperitet (lat. assoler) zasejana ti zemlju naizmenično raznim usevima. prašak koji otklanja vatru i izaziva znojenje. aspirata (lat. fig. associe en commandite) trg. zbirka razne robe iste vrste (npr. tvrdo ća. assonantia) post. asodična groznica groznica sa povraćanjem. nedruštven. oporost. astatične igle fiz. astasia) nemir. asocijativan (nlat. udisati. surovost. koji izaziva ga ñ enje. položaj planeta jedne prema drugoj kakav nam izgleda kad ih posmatramo sa Zemlje. oboljenje izazvano naročitom vrstom gljivica poznatom pod imenom Aspergillus fumigatus. aspek(a)t (lat. odabrati stvari jedne prema drugima.) med. neravnina. associe) drug (ili: ortak) u poslu. od kojih se neke taje u stanovima kao ukrasno bilje. asotija (grč. suglasnici s dahom. u pevanju: udahnuti vazduh tako da se č uje. associativus) koji združuje ili sjedinjuje. s hakom. gasa ili tečnosti. razvrat. asortisaža (fr. usisaljka. guja otrovni-ca. aspergiloza med. težiti za nečim. muz. bacakanje teškog bolesnika. a-. aspirare) tražiti nešto. rospija. krutost. aspergillus) med. dve pod-jednake magnetne igle utvrñ ene tako jedna . koji nema semena. koji ne voli društvo i ne želi da mu bude koristan član. socialis) nedostatak ose ć anja za društvenu zajednicu. fil. usisavanje. koji ne može da izlu čuje seme. fig. koji se u svakom položaju nalazi u ravnoteži. egipatska nao čarka. stih u kome se slikuju samo samo glasnici. associare) pridružiti. neotesa-nost. asocijalan (grč. uroñena ili stečena nemogu ćnost izlu čivanja semena iz spol-nih žlezda. u organizmu ljudi i životinja. špargla. asonanca. aspergioloza (lat. aspirator) sprava za usisa-vanje prašine. bunilo. asperifolia) pl. a-. astakolit (grč. as-6des koji ose ć a gañ enje. associatio) udruživanje. biljka sa hrapavim liš ć em. aspermizam (grč. činovnički pripravnik. aspirans) kandidat. vezati. aspros beo) najmanja novčana jedinica u Turskoj. \ asonancija (nlat. kada se pojavi. biranje. astazija (grč. muz. med. asortirati (fr. associare združiti. astr. naro čito kod osoba koje imaju posla sa žitom i brašnom.asodičan 80 astatičan asodi č an (gr č. asocirati se združiti se. nesanica. spojiti. aspirata se. aspermatizam. uorta č iti se. asocijacija (nlat. zvanjem). vezivanje. spajanje. izdvajanje (ili: sreñ ivanje) robe po vrstama. socialis) nedruževan. assonare) biti slič an po zvuku ili glasu. lat. s dahom. asparagus (lat. asortiman (fr.) v. lat. lat. aspermatičan (grč. koji nadovezuje na nešto. asonirati (lat. sli čno zvu čati. aspermija (grč. hladetina. ase prezasi ć enost) med. ortak koji samo ulaže novac u posao a sam ne radi. bez odreñ ene orijentacije. strana nečega. astatičan (grč. up. društvo. asperitas) hrapavost. ima ih više vrsta. oboljenje izazvano gljivicom Aspergillus fumigatus. zla i opaka žena. aspik (fr. assortissage) trg. nepostojan) koji nema pravca. asocirati (lat. samoglasničko podudaranje. člana. raskalašnost. v. gram. onaj koji teži za nečim (položajem. aspra (grč. odabiranje. žel>a za ne čim. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu (77%). Kthos kamen) geol okamenjeni rak. knjiga). nepotpun slik. radnju ili slagalište snabdeti prikladnom robom. aspermizam. assortir) srediti (ili: sreñ ivati) po vrstama.ne. nazeba i sl. upotrebljava se kao lek protiv glavobolje. izgovarati iz grla. aspic) kup. uvlačiti u sebe. i da svu duhovnu delatnost svede na asocijaciju ideja. asocijacija ideja vezivanje predstava na taj način što jedna predstava.

asteničan (grč. vid) pl. što svakoj tački predmeta odgovaraju upravo dve tačke lika. astralis) koji se tiče zvezda. aster zvezda. astma (grč. Ceres. geodezija. bios život) veština da se slab organizam održi dugo u životu. zvezdana svetlost. astrobolismćs. nemoć. asty grad. tj. astheneia slabost) med. aster. zadirki-vanje. tuga. a-. mana preslikavanjem prola-skom zrakova kroz sočiva usled toga što lik površinskog elementa oko osne tačke leži uopšte na dvema krivim površinama. astragan krzno mrtvojagnjenih ili veoma mladih jaganjaca iz Astrahana u Rusiji. mana oka koja počiva na razli čito j zakrivljenosti rožnjače u raznim meridijanima i na neležanju simetri č no oko iste ose rožnja č e i kristalnog so č iva. npr. male.ne. u obliku zvezde. grapho pišem) opisivanje gradova.. Juno. slab. pokazuju zvezdaste zrake kad se kroz njih gleda. up. uprava grada. izbegavanje vojne obaveze. slabost vida. tačka) fiz. služi za pravljenje raznih ukrasa. pun zvezda. oronuo. uticaji. med. astrobolizam (grč. oblika zvezde. ipak kaže. npr. svet zvezda. svetlosna pojava kod koje od izvesne svetleće tačke izbijaju svetlosni zraci.asteizam 81 astrogeodezija astigmometar (grč. telesnih osobina. nauka o asteničnim bolestima. aetigmatičai (grč. astigmatizam (gr č . asteroidan (grč. u srednjem veku: pali anñeli. astragalizam (grč. astralna svetlost. sjajan. usled interferencija svetlosti. astenologija (grč. želudačnog). aster) sazvežñe. asterismus. stigma) ko}i ima svojstvo astigmatizma. zvezdani. grañevina bez stubova. te tako mogu slobodno sledovati svakom spoljnjem dejstvu. astragalos) kocka. teško i kratko disanje u nastupima. makros dug. sastavlja odgovor na postavljeno pitanje. lako zama-ranje očiju. asty grad. logia nauka) ned. koje uzimaju na sebe duhovi kad se pojavljuju. osobina nekih vrsta liskuna koje. duše umrlih. slab vid. npr. astron sazvežñe. supr. astheneia nemoć. astilon (grč. asthma) med.) igra kockom. kada neko tobože hoće nešto da prećuti pa. kao znak kojim se čitalac upućuje na primedbu ispod teksta koja je obeležena istim takvim znakom. veoma skupoceno krzno sa crnosjajiom i kovrčastom vunom. zemlje i pakla. astenopija (gr č. metron) optič-ka sprava za odreñivanje jačine astigmatizma (v. dosetljiv govor. onaj koji pati od sipnje ili zaptivanja (živč a-nog. plane-toidi. fini ton u ophoñenju. v. eteri čno telo č oveka. venac na gornjem delu stuba koji odvaja kapitl od donjeg dela. koji poti če od zvezda. zvezdast.ne. astrogeodezija (grč. slabija no na ostalom nebu. a. stigma. veoma udaljenih i pojedinačno nevidljivih zvezda nekretnica. udar sunčanice.) geol. npr. kockanje. astron. astmatičan. koja izgleda da potiče od bezbrojnih. vrh. zvezdan. stylos stub) vrh. asthenes. balio bacam) udarenost (ili: pogoñenost) zvezdom. uglañene radnja.). u starom istočnjačkom verovanju u zvezde: duhovi zvezda zamišljenih kao živa bi ća. orao vidim. astmatičar (grč. astralit (lat. čime su zaštićena od uticaja Zemljinog magnetizma. zvezdani. nomos zakon) upravljanje gradom. a. psih. astro. obru č. astralni svet. asteričan (grč. asterizma (grč. asthenes) nemoćan. srčanog. asteroidi (grč. astragalos kocka. phobos strah) med. Palas. astrafobija (grč. telo bez zemaljskih. lithos) tamnocrvene staklo sa iverjem plavkasta sjaja. asteroeis) zvezdast. Vesta i dr. astralni duhovi. neotpornost prema naporu (kao posledica preležane bolesti ili kao predznak opasnih bolesti). alat. asteismos utančan. koji poti če od zvezda. piljak. astrum zvezda. asteničan afekt duševni pokret kojim se slabe telesne radnje. prostim okom nevidljive planete izme ñ u Marsa i Jupitera. gledam) med. oronu-lost. asterizam (lat. astenomakrobiotika (grč. astragal (grč. asty grad) velikovaroško ponašanje. Astrea. astigrafija (grč. ned. sunčanica. manteia proricanje) proricanje iz kocaka na kojima stoje slova iz kojih se. drugo. astrateia) osloboñenje od vojne obaveze. asteriskus (grč.(grč. smrt ili obamrlost od udara munje. nadzor nad ku ć ama. eidos oblik. zadevanje. 6 Leksikon . grč. nauka o uzrocima u lečenju slabosti. zvezda. skočna kost. astenija (grč. po u č enju okultizma. asthenes. up. astralni (lat. naro č ito prizra č ak izme ñ u zvezda Kumove slame. asthma) sipljivac. zaptivanje. a. astr. gležnjača.ne. asteizam (grč. preterano velik strah od groma ili grmljavine. posle svakog bacanja kocaka. grupa zvezda. ret. grč. asteroeides) zvezdolik. steničan afekt. zvezdano nebo. stigma bocka. sipnja. koji potiče od slabosti. slabost. grana astronomije koja se bavi odreñivanjem oblika zemlje. astron) predmetak u složenica-ma sa zna č enjem: zvezda. asteriskos) zvezdica u knjigama (*). astenična groznica živčane groznica. duhovit govor. astratija (grč. aster zvezda) fiz. astinomi)a (grč. nad drugom da su im polovi suprotno obrnuti. astragal omanti ja (grč. duhovi postali iz vatre koji lebde izmeñ u neba. astralno telo.

phytcn) zool. astron. photćs. asurdirati (fr. strophe spoj više stihova u metričku celinu) poet. manteia prori-canje gatanje) proricanje budu ćnosti iz zvezda. astrografija (grč. astron. veština da se sudbina čovekova čita iz položaja zvezda (ima i danas pristalica). tj. i tobožnje predskazi-vanje vremena na osnovu toga. naziv za ritmič ku pesmu koja nije podeljena na strofe. asphaltos) hem. astrosofija (grč. astronomski mesec tačno izra čunato vreme op- . logla nauka) vera u postojanje boga na osnovu postojanja zvezda i reda koji meñ u njima vlada. astrofit (grč. asumcija (lat. astron. npr. graphfa) fotografsko snimanje zvezda. aetronomija (grč. dati blaži karakter. astron. assumptio. slik. fil. uzeti na sebe. primiti odgovornost. obaviti kakav posao i sl. astrolit (grč. okamenotina u obliku zvezde. druga (minor) premisa u silogizmu. astrometrija (grč. zvezdozna-nac. načiniti popustljivim. astrometeorologija (grč. astronomski (grč. glavni zaključak protivnikov ponoviti pa onda preći na njegovo opovr-gavanje. položaja planeta. astrolog (grč. skopeo gledam) dogled za posmatranje zvezda. astromavtija (grč. kometa. astronomska jedinica odstojanje Zemlje od Sunca. umeriti. astrolabijum (grč. pomešan sa krečnjakom. služba zvezdama. fig. sic itur ad astra) ovako se ide do zvezda. astron. tako je astrologija postala č itanje iz zvezda. okretnim. asura (tur.) nauka o (nekom) uticaju na vreme. asumirati (lat. do č asti. stvorili su srednjovekovni astrolozi praznovericu o jakom utiia-ju astralnih duhova na č ove č ji život. asuplirati (fr. physike) deo astronomije koji se služi fizi č kim metodama u ispitivanju sastava i kretanja nebesnih tela. astrofotometrija (grč. slave (Vergil). astrum. tj. metron mera) zvezdomer. neku misao. metron) nauka o odreñ ivanju položaja nebeskih tela. astro. zakon) nauka o kretanjima. nćmos) koji se tiče nauke o zvezdama ili koji spada u nauku o zvezdama. podelu na sazvež ñ e i nazive. photćs svetlost. nemein upravljati. astrodeiktikon) pokaziva č zvezda. zeml>ina smola. tj. ublažiti (svetlost. up. asumiti (tur.) veština posmatranja zvezda. sprava pomo ću koje se svaka na nebeskoj lopti pokazana zvezda može lako na ć i i na nebu. asumpsit (lat. astro. astron. srditi se. astro. o onome što je geometrijsko kod nebeskih tela. karakter) ukrotiti. astron. razumeti. vrlo velik. astron. thećs bog. drška) nekadašnja astronomska sprava za merenje visine Sunca i zvezda.) v kosmonautika. astrofizika (grč. astronautika (grč. ogroman. a-. astrologia) kod starih Grka i Rimljana aetronomija. itd.000 km. astrofičan (grč. astronomia. astronom (grč. astron. astron) zvezda. prav. grapho) opisivanje zvezda. nauka o zvezdama s obzirom na njihov položaj. astrofotografija (grč. morska zvezda sli č na biljni. vreme koje Sunce provede u jednom znaku Životinjskog kruga. astronomos) naučenjak koji se bavi astronomijom. gr č. hasir) prostira č od rogoza. astron. astron. assumtio) primanje. astrodiktikum (grč. paklina. shvatiti. labi's držak.500. gnostes poznavalac) poznavalac zvezda. postaviti u silogizmu drugu (minor) premisu. ret. formula kojom neko dobrovoljno obećava i prima obavezu da će za drugoga nešto platiti. astrologos) onaj koji ume da čita i proriče sudbinu po položaju i kretanju zvezda. onaj koji se bavi astrotozijom. astrofizika. astro. assouplir) učiniti gipkim. astroteologija (grč. posmatranje zvezda pomo ć u velikih dogleda. astrometar (grč.astrognozi]a 82 asfalt ticanja Meseca. zvezdo č atac. astronomsko poznavanje je potpuno poznavanje nekog zbivanja. poznavanje) poznavanje zvezda. meteorolo-gia. slomiti (volju. astrum (lat. grapho pišem) dogled koji služi za fotografske snimanje zvezda. assumere) preuzeti. astron. sophfa mudrost) nauka o zvezdama. hasimak) žestiti se. aetronomija. up. astrologija (grč. astrognost (grč. astrolatrija (grč. latrei'a obožavanje (ili: poštovanje) zvezda. astron. azota i sumpora. phos. Sun čanih pega itd. n ć mos. zbog svojih čistijih i božanskijih oblika. uzeti k sebi. astron. smesa raznih ugljovodonika u kojoj ima i kiseonika. po kome su zvezde bića sa natčovečanskom inteligencijom i koja. Ifthos kamen) zvezdast kamen. uzimanje. astrograf (grč. asfalt (grč. astroskopija (grč. dan smrti nekog svetitelja. naročito astrofotografijom. astro-fotometrijom i spektralnim analizom. podneblje. primanje duše na nebo. veličini nebeskih tela. lat. upotrebljava se za astrognozija (grč. phos. assourdir. sik itur ad astra (lat. fil. primena fotografije u posmatranju nebeskih tela. surdus gluv) zaglušiti. rasrditi se. astron. Oslanjajući se na Aristotelovo mišljenje. glas). astroskop (grč. 149. metria) merenje jačine svetlosti nebeskih tela. gnosis spoznaja. assumpsit) primio je na sebe. v. vrše izvestan uticaj na ovoze-maljski život. astron.

kći Zevsova. med. atentat (lat. npr. a tempera (ital. bezbožništvo. atheos bezbožan) bezbožnost. umeravati. srodnici po uzlaznoj liniji. utišati. ateist(a) (grč. zavoleti nešto. nosos. atanatizam (grč. kod vojske. odricanje da postoji bog ili božanski poredak u svetu. fiz. napredovanje. prilagoñavati se duhu vremena. necelishodnost. drhtanje. dedovi. kozački harambaša. boginja rata. atelaža (fr. nem. atambija (grč. uzlazna linija srodstva. athanasfa besmrtnost) v. ascendentes) pl. ascendentia) prava. ublažavati. thaumazo čudim se. uzlazak. uzilaže-nje. pokušati) protivpravan napad na život. astr. viša škola. a tempo). atheos bezbožan) bezbožnik. po staroitalijanskom načinu. napadati. penjanje tečnosti u kapilarnim cevima. brak bez poroda. ascensor) v. zločinački napadaj. tj. uzlaženje nebeskog tela. koji je u dubokoj nesvestici. npr. penjanje. atavizam (lat. a-. prestanak ili usporenost kucanja srca usled neke mehaničke prepreke. sphyxis bilo) med. vajara. ateizam (grč. atelje (fr. naviknuti se na nešto. imanje ili čast nekoga. atavistika (lat. juriš. napadati. onaj koji ne veruje u postojanje boga. asfiksija (grč. privrženik. a-taktos) neureñen. attacca) kuz. u pravi čas. po legendi nikla iz njegove glave. kao središtu celokupne obrazovanosti onoga vremena. atanizam. athanasfa) besmrtnost. asanzer. nasleñe. at) konj. voj. 133. obamrlost. atavus) nasleñen od predaka (fizičke i duševne osobine). divim se) nečuñenje ničemu. atavus) nasleñen od predaka (fizičke i duševne osobine). ateleia) besvrhnost. a-thanatos besmrtan) verovanje u besmrtnost duše. polumrtav. attaque) voj. ataman-v. lekara i dr. (fr. atavus napredak) sličnost sa precima. ataširati (fr. obamro. ataxia) med. atelier) umetnikova soba za rad. attemperare) umeriti. stanje bez strasti. attacher) pridati. primamiti. Atena (grč. attaccare. neposredno veži. asfiktičan (grč. zločin. neizmerno bogatstvo koje je. radionica slikara. a-thanatos besmrtan. Athena) mit. penjanje igrača na konopac. duševni mir. nepravilan. atanazija (grč. astr. ostavio pergam-ski kralj Atalos Rimljanima u nasledstvo. dodeliti na rad. naročito grada Atene (Atine). ataktičan (grč. tačno po taktu. atanatizam. med. a-. topovski pribor.sphyktos) ned. nepravilno kretanje (kod obolelih od leñne moždane). (kod Rimljana: Minerva). Hauptmann) voña jednog odreda kozaka. neumrlost. neiznenañenje. attaquer) napasti. atanatologija (grč. udar. muz. nagrizati. prema prilikama. ravnodušnost. pre naše ere. Vaznesenje Hristovo. ra-stenje. navala. geogr. besciljnost.asfaltirati 83 ataman (rus. udariti na nekoga. . ascites (grč. hetman. naročito ženskih. nekog poslanstva. attentatum od attentare. atanizam (grč. ublažiti. ascendencija (nlat. naime u dane kad Sunce kod njih prolazi kroz zenit. spopadati. fig. askos koža) ned. a tempera) slikati vodenom bojom. atemporirati se (lat. napad neke bolesti. priključi! (kada izmeñu završetka jednog i početka drugog odeljka ne treba da bude počivke). atemperirati (lat. 1o-gia nauka) učenje o besmrtnosti duše. otuda: učeno društvo. u novije doba i kao naslov književnih časopisa. a. uzdizanje. ascensio) penjanje. neuredan. ataraksija (grč. up. atavistički (lat. ataumazija (grč. asciji (grč. attelage) zaprega. nadmoćnost. zaštitnica junaka i gradova. at (tur. suprotno: des-cendenti. ateknija (grč. osloboñenje od poreza i državnih nameta. polet. naročito konjice. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput godišnje ostaju u podne bez senke. ascendenti (lat. ataraxia) fil. skia senka) št. koji je osnovao car Hadrijan radi letovanja nauke i umetnosti i nazvao ga po gradu Ateni. atalsko blago ogromno. a-. osobina predaka. nemanje dece. navaliti. asphaltos) kaldrmisati smesom asfalta i krečnjaka. duševno spokojstvo. napasti. ascenzor (lat. attache) na rad dodeljeni službe-nik. uzlazak. penjanje. askites tj. vreñati. a tempore) upravljati se prema vremenu. fig. nepravilnost. neurednost u toku bolesti. Athenaeum) viši vaspitan zavod u Rimu. asfaltirati (grč. ateknfa bezdetnost) besplod-nost. ataše (fr. najedati. napadanje. ascenzija (lat. attemptare napasti. pretežnost. atakirati (fr. boginja. ataktična groznica. pokušaj ubi- pravljenje trotoara i za izolaciju zidova od vlage. atak. zaprežni pribor. neustrašivost. ataka (ital. trbušna vodena bolest. zaštitnica umetnosti i veština. ataksija (grč. odan čovek. ustati otvoreno protiv koga. najviši stepen nesvestice. „besenča-ni". atelija (grč. amovi. preci kao rodi-tell. slučaj kada se kod potomaka pojave izvesne duševne i fizičke osobine njihovih predaka. utišavati. spopasti. athambfa) neplašljivost. mat. prav. obično u činu pukovnika. up. Ateneum (lat. Spasovdan. a tempo (ital. pradedovi. napad.

attikismos) atički način govora. atmis. Atlas. a-theoretes) koji ne zna. atest. atehnfa) neumešnost. čovek koji se bavi atle-tikom. atmis.) med. poništaj. stav. aticizam (grč. atestirati (lat. princip sveta. svedodžba. u baletu: stav na jednoj nozi. Atlantic) Atlantski okean. posvedočiti. atterir) avij. pristan. atila kratak konjički ogrta č opšiven gajtanima. nepravilan. typos oblik. atterage) mor. neumešan. potvrdu. atimia) lišavanje časti (vrsta kazne kod starih Atenjana koja se sastojala u lišavanju svih gra ñ anskih prava). sime. tanan. nerazumevanje neke umetnosti ili veštine. drži na svojim ple ć ima nebesni svod (Atlant). zapadnoafri č ki. ia-treia lečenje) med. atletika (grč. attentare) pokušati nešto protiv koga ili čega. svedodžba. Atlantis) legendarne ostrvo koje je. poništavanje. koji pripada planini Atlasu. i bilo „veće nego Azija i Lidija zajedno". karakteristične odlike starog atičkog grañevinskog stila. atehnikos) neiskusan. ležalo u Atlantskom okeanu. spustiti se avionom. oko 9000 godina pre njega. mor. atterrissage) avij. athletikos) koji se tiče atlete ili koji pripada atlet. ateoretičan (grč. ati č ka duhovitost i dosetljivost. ugla ñ en. svedočanstvo. Atlas (grč. atimija (grč. Atlas) geogr. atman) dah. pozivati (ili: pozvati) za svedoka. a-. uzor) med. . otuda koji pripada Zap. prav. veoma jak i lepo razvijen č ovek. attitudine). stubovi u čovečjem obliku koji drže opšivnicu. držanje tela. uverenje. hodanje. životni dah. dosetljiv. attica. nazvan po džinu Atlasu koji. nepravilnost u razvoju neke bolesti. nevešt. teško varenje hrane. laka atletika trčanje. atentirati (lat. attitude. koji odstupa od utvrñenog obrasca. atički (lat. atlantski (lat. po Platonu. atentator (nlat. knjiga sa geografskim kartama svih delova sveta. ateteza (grč. atticus) svojstven atičkom duhu. teška atletika rvanje. v. atehnič an (gr č. rvač. plivanje. aterirati (fr. dizanje tereta i natezanje konopca. atestat (nlat. Atlas) mit. obali. v. a gesta t. athletike) skup viteških narodnih igara. thermaino) fiz. atest (lat. ateraža (fr. atentata krimina (lat. jednog lekara). a-. atletske igreboračke igre. nespretnost (npr. aterman (grč. ati č ki fini ukus u na č inu mišljenja i izražavanja. atmijatrija. atmidijatrika (grč. nazvan po imenu hunskog kralja Atile.atentator 84 atmidometar atitida (fr. lišiti koga gra ñ anskih prava. proglašenje nevažećim. atestacija (lat. atimazo) lišiti (ili: li-šavati) časti. atmidos para. priterati zemlji. atička so duhovit i fini način izražavanja. u indijskoj fil. r ñ ava probava. pristanište. nespretan. atimirati (grč. attestatio) overavanje. mor. sletanje. naro čito: ukrašavanje grañ evina stubovima. ne popggovati. ateramnija (grč. aeroplanom ili balonom na zemlju. Atlantida (grč. atmijatrija. po verovanju starih Grka. uverenje. geogr. a-. athetesis) odbacivanje. v. adijater-man. trg. znat. borac. spuštanje avionom. Atlas) ark. titan koji. »tipičan (grč. priploviti obali. lepo i pravilno razvijen. koji ima osobine jednog atlete. pravo ja. prezirati. sjajna svilena tkanina. velik i snažan. aeroplanom ili balonom na zemlju. veoma snažan. čast ili imovinu nekoga. pokušani ali neizvršeni zločini. ukidanje. atlanti (grč. naro čito na olimpijskim i drugim igrama. atipične bolesti bolesti koje se ne razvijaju pravilno. athlo-thetes) sudija u borbi i razdeljivač nagrada. teramnos tvrd) med. koje su mnogo negovali još i stari Grci. metron mera) sprava za merenje koli č ine isparavanja vode. skakanje i dr. a koje se i danas u celom svetu mnogo neguju po utvrñenim meñunarodnim pravilima. atmidijatrija (grč. neve-štost. prvi vrat-ni pršljen. attestari posvedo čiti) pismena potvrda. napadati. nasrnuti na tuñ e pravo. ponašanje. izdati svedodžbu. Atlas) mit.: duša. pristajanje. mesto pristajanja. tj. pesničenje. v. pismena potvrda. priteri-vanje obali. atika (nlat. po grčkoj mitologiji. duša. atipija (grč. Atlant (grč. atlotet (grč. attique) ark. pristati. attentata crimina) pl. attentator) onaj koji pokuša da protivpravno udari na život. duhovit. neupu ćen. fig. Africi. planina u severozapadnoj Africi. stva. pršljen-nosač. položaj. attestatum) v. atman (ind. drži na svojim plećima kuglu zemaljsku. duša sveta. atlanticus) gorostasan. athletes) takmičar na javnim gimnasti č kim utakmicama kod starih Grka i Rimljana. ital. pa potonulo u more. divov-ski. atmidometar (grč. nevičan čemu. napasti. najunutar-njija suština li čnosti ili stvari uopšte. atlete (grč. atehnija (grč. potvrñivanje. overi-ti. fr. izvršiti zlo činački pokušaj. aterisaža (fr. attestari) potvrditi.) neuredan. bacanje. uverenje. Atlantik ' (eng. atlas (grč. atletski (grč.

fiz. savremena fizika utvrdila je da je atom deljiv i da predstavlja složen sistem. hevisajd. tj. fizičke atmosfera pritisak koji vrši živin stub visine 76 st na 0°S na morskom nivou geografske širine 45° 2 na lem 2 .) koji se tiče atoma. atonos olabavljen. toxikos otrovan) koji ne sadrži u sebi otrova. atocije (nlat. atra tamna. lat. nepriličnost. malaksao. o pretvaranju vode u paru. atopi č an (gr č . neotrovan. supr. koja su postala usled naslojavanja korala. atomska masa fiz. logia) nauka o atmosferskim pojavama. skopeo gledam) v. elementa za koji se. atrabilitas) med. at-mijatrika. malaksalost. o najsitnijim deli ć ima iz kojih su tela sastavljena. atraktivan (nlat. atom (grč. mislilo da je nedeljiv. upotrebljava se kod oboljenja zglobova. attractibilitas) privlačljivost. atonon (grč. up. atonia) bezglasnost. atocija. atmosferologija (grč. le č enje pomo ću pare. attractivus) privlačan. naro čito komada za pevanje. iatreia lečenje) ned.) fig. v. atmologija (grč. sphaira) koji se tiče vazdušnog omotač a Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču Zemlje. atomizirati (grč.) dolazi do cepanja (deziitegraci-je) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u . up. u takvim zbivanjima to cepanje dovodi do izdvajanja ogromne količine energije (atomska energija).atmidoskop 85 atraktoran druge oblike. atmometar (grč. ato (ital. up. Pri sudaru vrlo brzih delića (protona. razdvajanje u sitne delove. čep. atokija. attractorius) privlačan. atolmija (grč. pristalica atomizma. sve do po četka XX veka. troposfera. klonuo. atonon) gram. attractibilis) privlačljiv. sphaira lopta) vazdušni omotač. deutrona. kadencom. nenaglašenost. slabost tela. učenje po kome su sve stvari sastavljene od izolovanih elemenata (atoma). atmis. atocija (grč. niska ostrvca. atomologija (grč. stratosfera. mlitav. atofai hedg. neplodan. atom. reumatizma i dr. atraktibilan (nlat.) fig. atomologija.) fil. sredstva koja č ine nesposobnim za rañ anje. atomistika. nenaglašena reč.033 kg na 1 st . bojažljivost. atoničan (grč. a-tokos koji ne raña. logia) nauka o isparavanju. atmosferilije (nlat. privlačnost. atmis. logia) fiz. atomos. ono se sastoji iz progona i neutrona. a-. a strane im padaju strmo ka morskom dnu. gram. up. atrabilitet (lat. crna. atmidoskop (grč. tehnička atmosfera oz-n2a č u je p ritisak jed n o g k ilo gra ma n a 1 st . atmidometar. atmos. atocia) pl.) kol. atraktibilitet (nlat. atmos.) bezglasan. što iznosi oko 1. atmos. najsitniji delić nečega. završetak muzi čkog komada. v. atraktoran (nlat. padavine: kiša. atom. atmijatrija (grč. vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire se do 3. atoksičan (grč. nlat.) fiz. umoran. atomizam (grč. agonija (grč. fig. lečenje inhalacijom. mlitavost. najmanji deli ć hem. atmidijatrija. atolmia) strašljivost. parnih kupatila. sphaira. protivrečnost. koji se sastoji iz pozitivno napunjenog jezgra i elektrona koji se. metron mera) v. neplodnost. atonija (grč. grad itd. nedeljiv. volumen zapremine) fiz.000 km debljine. sredina u kojoj jedan čovek živi i razvija se. fenilhinolin-karbonska kiselina. med. atomos nedeljiv) 1. atmosferski vazduh obični vazduh koji udišemo. atmosferski elektricitet v.) filozof. up. nesposobnost rañanja. jezgro ima isto tako složen sistem. veoma sitan. graphia) opisivanje (ili: opis) atmosfere. odnos atomske težine prema gustoći. atmidometar. ato di kaden-ca (ital. gram. atomski (grč. atmos. pojava. atopos) koji nije na pravom mestu. atomos. žu ćkasti kristali gorka ukusa. veoma sićušna stvar. u njihovoj se sredini nalazi plitka laguna. atmosphaerilia) pl. atopia) nepristojnost. broj koji kazuje koliko je puta atom nekog elementa teži od atoma vodonika. alfa-čestica. slab. 2.: repulzivan. atokos) ned. agonija (gr č. atomvolum (grč. atomistika (grč. rasparčava™. sneg. nepriličan. atmosferski pritisak dolazi od težine vazduha. atto di cadenza) muz. atmos. atomizacija (grč. atmos. a u praksi te dve atmosfera znač e isto. omlitavljenje. fig. klonulost. atmosferski (gr č . bilis žuč. atto) poz. atonifikacija (grč. primamljiv. prstenastog oblika. nenaglašen. nauka o atomima. sa negativnim nabojem električnog elementarnog kvantu-ma oko njega kreću. atmosfera (grč. uspavlji-vanje. lat. atomska bomba bomba čije strahovito razorno dejstvo po č iva na cepanju atomskog jezgra urana (izotopa 235 ili 233) ili plutonijuma 239 pri čemu se oslobañ a ogromna količina energije (nuklearna energija). žutica. fig. neobičan. atomističar (grč. i po kome se sve što postoji osniva na spajanju i razdvajanju tih elemenata. primamljiv. fiz. jalov) med. atoli (mal. čin. primamljivost. elektricitet. neutrona i dr. facere činiti) med. rasparčavanje. sphaira. atmosferografija (gr č . kukavič luk. razdvajati u sitne delove.

nemilost. augurium) proricanje budućnosti po letu ptica. augustus uzvišen) 1. znak. augurirati (lat. attractio privlačenje) privlačnost. u kojoj je bilo 3. augur. osmi mesec u godini. auge sjaj. ima 31 dan (nazvan po rimskom imperatoru Ceza-ru Oktavijanu Augustu. odlučnost. augmentativum) gram. pojačanje. nepomi č an. povećava™. uvećavanje. e. sraslost zadnjič-nih ili spolnih delova. prorok. neumitan) vot. očnih i spazmodičnih oboljenja). augmentirati (lat. med. Augije (grč. atrocitas) grozota. atrij(-um) (nlat. atro-fija kod odojčadi. atrepsija (grč. tumač znamenja. po časno ime rimskih careva. atrophia) zakržljalost (ili: slabost. atrihičan (grč. augur (lat. slutiti. a. pogañ ač. prednji deo hrama. mršav. up.atrakciJa 86 august atrakcija (lat. naslućivati. atropa (grč. tresis bušenje) med. beladona. atribut (lat. atrihija (grč. pojačavanje. pravo. sasušivanje. glavna osobina (od beskrajnog broja atributa beskrajne supstancije čovečjem saznanju pristupačna su samo dva: prostornost 'i mišljenje. dlaka. fil. npr. otuda: Augijeva štala mučan i neprijatan posao oko dovoñenja u red nečega što je bilo dugo vremena zapušteno i zanemarivano. mir. bezdlačan. atremia nepokretnost. ojedanje. avi-gur) rimski sveštenik koji je po letu i graji ptica tumačio i proricao šta će se dogoditi. umnožavanje. attrahentia) med. dodavanje. umnožavanje. auguriosus) v. povećanje. broju i graji ptica. neustrašivost) mirnoća. zove se i tirkiz. atribucija (lat. kralj u Elidi. astmatič-nih. atremičan (grč. uvećanje. znamenje. augere) v. dlaka. kopnjenje. atropos neotklonjiv. ath. a-. supr. mir. konjić). augurare) gatati (ili: proricati) po letu. ojedenost kože. up. predskazivati. augmentatio) umnoženje. bitna. nepokretan. grapho) sprava za sprečavanje grča pri pisanju. mekani otok zgloba. trophe hrana) zakržljao. dvorana za primanje posetilaca. ne uzrujavam se. reč koja bliže odreñuje neku imenicu. gvožña i kreča. stvar koja privlači. obrazuju prošla vremena. užas. gatar. uzajamno privlačenje. med.: kontricija). atremograf (grč. predskazivački. atrahirati (lat. npr. mršavost) usled slabe ishrane. sastoji se iz silicija. atrotomija (grč.: repulzija. dodati. paskvica. . pogoršanje bolesti. koji umanjuje i slabi osnovno značenje. svire-post. augirati (lat. kakvo ća. pouzdanost. e. kolovoz. kataralnih.). trajna osobina nečega. phyma izraštaj. tome sečenje) med. prividno kajanje. piroksen. predznaci (ili: vesnici) smrti. augmentirati. predskazi-vanje. melemi (npr. augmentare) umnožiti. pre n. pod adh-. augmentum) povećanje. pojačati. ku ćetina. predskazivač. koji se ne koleba. bezdlačnost. surovost.v. zrak) min. čiju je štalu. npr. dodatak. atrofija. 31. august (lat. kurjača. magne-zija. reč koja uvećava ili pojačava prvobitno znač enje jedne reč i. volina itd. sušenje. fr. zabava. n. arthron zglob. nadležnost. gram. atributivan (nlat. Augeias) mit. atrocitet (lat. atremes koji ne dršće. spoljašnja pogruženost samo zbog straha od kazne (supr. atrofičav (grč. attributivus) koji se odnosi na atribut. mesec žetve. a-. — 14. augment (lat. strahota. koji vrši službu atributa. (za razliku od deminutiva. vinika (veoma otrovna biljka). auguriozan (nlat. auguralan (lat. otok) med. dodavati. up. attributum. 2. auguralan. up. attrium) predsoblje u starorimskoj kući. augurij(-um) (lat. auguriozan. privlačan predmet. avgust. povećati. dodatak. atronin (grč. attrahere) privlačiti. velebilje. kosa) med. atrijum mortis (lat. zanimljivost.) koji nema kose.ne. obeležje. nedostatak kose. augmentacija (lat. augnt (grč. po Spinozi). augmentativ (nlat. fig. bledozelen dragi kamen. prirapggaj. loviti ca. cacynieH. arthron zglob.000 grla stoke i koja nije nikako čišćena ZO godina. auguralis. operativne otvaranje zgloba. oznaka. atremeo ne dršćem. trenje. atrofima (grč. atremija (grč. Her-kulo očistio za jedan dan. pripisivati) svojstvo. atrezija (grč. kod grčkih i staroindijskih glagola. predznak. atricija (lat. trepho hranim) med. srčano pret-komorje. privlačna sila. cenu. slab. strogost. primamljivati. a-. pojačavati. atrium mortis) predsoblje smrti. med. miran) miran. augirati. thrix dlaka. attritio) med. povišavati. predmetak pomoću koga se. umnožavati. predsrñe. gram. sredstva za izvla č enje. augural) proro čki. attributio) davanje (ili: u stupanje) ono što nekome pripada. čvrstina. atrahencije (lat. ponajviše kao sasto-jak vulkanskih stena. atropos) hem. attribuere pridava-ti. nedostatak prirodnog otvora. koja izvla č e gnoj). suv. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa (upotrebljava se mnogo u medicini kod nekih stomačnih. tih. znamenitost. atrofija (grč.

vinovnik krivi č nog dela. a ne može da govori. auxesis rast. augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti (kao za vreme rimskog cara Augusta). auditor (lat. audače (ital. aura popularis) naklonost svetine (nestalna). učionice. aula) dvorište. prijatan povetarac. nauka o pevanju uz pratnju frule. smelo. zavesa. tj. č ulo sluha. aula dvor. unca. aurarius) koji se ti č e zlata. auksilijarne knjige pomo ć ne trgovačke knjige. redovnom roku. držati licitaciju. auraran (lat. pomažu ći. slušalac. sudska sednica. augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile iz u č enja sv. audiometar (lat. sudnica. de auditu (lat. audijatur et altera pare (lat. prestupa. životni dah. aura popularne (lat. porast (ili: napredovanje) bolesti. velika slušaonica. audire čuti. zborio mesto. uzvišen. auctoritativus) v. mirisan. aule lat. auditorij(-um) (lat. onaj koji lakše pamti stvari koje je č uo nego one koje je pro č itao ili video. organska materija koja deluje na rastenje biljnih ćelija. audacem fortuna juvat (lat. audiatur et altera pars) neka se sasluša i druga. sprava za odre ñ ivanje stepena gluvoće neke osobe. auleo sviram u frulu. kad č ovek normalno č uje. audace) «uz. pepevanje) čuz. protivna strana. auksin (grč. sveč ana dvorana univerziteta. phone glas) med. ro čište. grč. veli č anstven (pridev rimskih cezara). hrabrost. plaćanje menice o normalnom. č uvenje. audire čuti. aulos frula. čujni. auditivan (lat. mutus nem) ned. metod za ispitivanje sluha ili gluvoć e pomoć u naročito konstruisanog radio-aparata (audio-metra). auktoritativan (nlat. aukseza (grč. auksilijaran (lat. metron mera) sprava koja beleži napredovanje u rastenju. aura) prijatan vazduh. auktor (lat. auktor delikti (lat. proba glumca. hrabrome pomaže sreća. dvornice) dvorjan-stvo. auns (eng.) kec. audire č uti. ounce) v. sudija koji saslušava) vojni islednik. vrsta nemosti. ulagivanje. ko sme taj i uspeva. a uso) trg. auleum) prostirka. pozlaći-vanje. audacem forturia juvat) poet. auctionator) nadmeta č pri javnim kupovinama i prodajama. saslušavanje. auletika (grč. aukcionis lege (lat. ćilim. autoritativan. množenje) biol. pevanje uz pratnju frule. hrabro. med. aukcionator (nlat. up. tj. nuz. vojni sudija. predvorje. prodavati najpovoljnijem ponu ñaču. auletike) veština sviranja u frulu. slušalica za gluve. sonometar. auleum (lat. auctoritate curatoris) prav. audijencija (lat. probio pevanje. audire slušati) elektronske cev koja služi za poja č avanje glasa i zvuka u prijemnom radio-aparatu. ode pesma. augustus) svet. nlat. aukcionirati (lat. pregaocu bog daje mahove. Augustina po kojem čovek može dobiti milosti tek kada u njemu ljubav prema carstvu nebeskom nadja č a ljubav prema carstvu zemaljskom. audire č uti. augustus (lat. nebo. auditus (lat. baldahin. auctor delicti) prav. opernog pevača. auditor slušalac. audacitas) srčanost. auxsesis) ret. audifon (lat. autor. auditivus) koji se ti č e č ujenja i sluha. audion (lat. audacitet (nlat. aparat pomoću kojeg gluvi mogu slušati. audicija (lat.augustinizam 87 auratura a uzo (ital. učenje o milosti sledbenika sv. augustinijanizam teol. javno nadmetanje. javna prodaja. gr č. audimutizam (lat. naro č ito pozorišta. grč. pregalaštvo. auktoritate kuratoris (lat. srčane. pre no što ć e biti angažovan (vrsta prije-mnog ispita pred članovima uprave i stručnjacima). svirača i dr. javnim nadmetanjem. auctor) v. metron mera) med. carski. slušati. auditorium) slušaonica. saslušanje. javno prodavati. up. auxiliaris) pomoćni. auctionari) trg. auksilijarne mašine pomo ć ne mašine (na brodu). zasedanje. prodavati nad-metanjem. aurum zlato.) muz. auratura (lat. auksanomstar (grč. auksometar (grč. prostrana dvorana. govorničko preuveli č avanje i preterivanje. po odobrenju (ili: sa pristankom) staratelja (ili: staraoca). de auditu) po č uvenju po rekla-kazala. aula (grč. aulodika (grč. smelost. auditus sluh) slušno čulo. aulizam (lat. slušanje. auditivni tip psih. auctio) trg. auctionis lege) putem javne prodaje. auxano umnožavam. aulodija (grč. po običaju. zlatni. probio sviranje. sprava za odreñivanje sposobnosti dogleda za uveli č avanje. aura vitalis (lat. osvećen. aura vitalis) životna snaga. slušaoci. Smisao: niko ne može i ne sme biti osu ñ en pre nego što bude saslušan (osnovno sudsko nač elo). frulaš. metron mera) opt. prav. aukcija (lat. dvorski život i obi č aji. auditio) čuvenje. Augustina. laskanje. audiometrija (lat. aura (gr č . naro č ito biljaka. audientia) zvaničan prijem. auletes) svira č u frulu. slušni.. auratura) pozlata. . licitacija. aulet (gr č. aihapb uve ćavam. auksilijarne trupe pomoćne trupe.

original. auskultator (lat. autemeron (grč. pomoćni sudija bez prava glasa. osluškivanje. autarkeia) dovoljnost samom sebi. istodnevni. sub austt-cčjus (lat. sudski pripravnik. austrijacizam (nlat. auriga (lat. moć. autentificirati (grč. auspicirati (lat. up. grč. auriforman (nlat. po četnik. o. apsolutizam. aurum. znamenje. krug oko glave svetaca. phobos) mržnja na Austriju. despot. ispitivanje šumova unutrašnjih delova kod bolesnika. Austria) osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji. zadovoljstvo samim sobom. pokrovitelj. steto-skopa. authenticum) izvorno delo. tj. slava. živeo u pliocenu. ušni. samodržac. auripunktura (nlat. bubanjsku opnu. autarhija (grč. up. 88 autentificirati auspiciozan (nlat. archo vladam) samovladar. bilo samim uvom ili pomoću naročite slušalice. auripunctura) ned. auskultacija (lat. vlast. prav. apsolutist. ideal starih kiničara i stoičara po kome je stoi čki mudrac „dovoljan sam sebi". australopitek (lat. namestiti (stan). auris uho. auriskop (lat. australopitek (lat. aurora (lat. samodrštvo. uživanje u samom sebi. aurist(a) (lat.) samovlada. auscultare) slušati. aureola tj. odvratna žudnja za zlatom. srećan početak. auscultatio) ned. autevtikum (nlat. auscultans) slušalac. u obliku uva. koji prolazi još istog dana. Aurora (lat. auslaut (nem. znat. authentica) pl. znak. autevtike (nlat. pomoću stetoskopa. proricati. grč. prisluškivati. auspiciosus) koji nagoveštava i predskazuje sre ć u. okrilje. docnije dopune i dodaci nekom starijem zakoniku. autarh (grč. kašiči-ca za uvo. aureola (lat. out) sp. autos sam. up. manteia) proricanje (ili: gatanje) po du-vanju vetra. aigšp zlato) hen. trg. sogopa) svetli venac. sposobnost jedne zemlje da se izdržava samo svojim sredstvima. zlatan. auriskalpijum (1. koji sadrži u sebi zlata. auriscalpium) med. aureatus) zlatan. auri sakra fames (lat. bez uvoza sa strane. austromarksizam skup teorijskih reformisti čkih shvatanja o društvenim i politi čkim problemima koja su se formirala u Socijaldemokratskoj partiji Austrije u periodu od kraja 19. avispicium posmatranje ptica proročica) predskazi-vanje po letu i grajanju izvesnih ptica kod Rimljana. autemeran (grč. auricula) uvence. žuta boja koja se dobiva zagrevanjem fenola sa oksal-nom kiselinom i koncentrisanom sumpor-nom kiselinom. aurum) zlato. authadia) samodopadanje. ausštafirati (nem. aurin (lat. završni glas. aurora. ispitivati šum pluća slušanjem. vrhovna uprava i zapovedništvo. zaštita. sprava (ili: ogledalo) za pregled uva. lat.aureatan aureatav (lat. auscultator) v. grč. fig. iskititi. up. auriga) kočijaš. nezavisnost od spoljašnjih stvari. aurora muzis amika (lat. veka do 1938. kraj reči. auripigment (lat. aut — aut) ili — ili. kod nogometa (fudbala) i tenisa: kad lopta izi ñe van igrališta. aus iz. zaštitnik. kad je s nacisti čkom okupacijom partija prestala da postoji kao organizacija. deo uva za vešanje obodaca. auriformis) uvast. samostalnost. autentikum. Australazija Indijski Arhipelag. aurum) zlatovit. austromantija (lat. auskultant. auspex) prorok po letu ptica kod starih Rimljana. Austria. „Vozar" (sazvežñe). auster južni vetar. kao uvo. udesiti. te se zbog toga isključuje iz igre (u tenisu). sreća. aurikula (lat. . zadovoljstvo samim sobom. pod zaštitom. ili kada se lopta ne odbije pravilno ili odleti suviše daleko.) ned. Auslaut) lingv. fig. auri sacra fames) prokleta žeñ za novcem. „ko rano rani dve sre ć e grabi". jutarnji časovi vrede zlata za umni rad. emera dan) med. austrofobija (nlat. pithekos majmun) fosilni čovekoliki majmun. facere) potvrditi. augur. stoffa materija) opremiti. australis južni. spoljašnje uvo. boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana. uvce. Aurora) mit. sub auspiciis) pod okriljem. pa je protivnički igrač ubacuje obema rukama (u fudbalu). overiti. aurikularan (nlat. australis južni. pigmentum) mm. aut (eng. auspicium. pfthekos majmun) fosilni č ovekoliki majmun. minñuša. ubod u bubnu. aut — aut (lat. auspeks (lat. auspicij(um) (lat. ital. odli čan. autos sam. aurum (lat. originalni spis ili dokumenat. sjaj. auskultator. žut ili crven mineral arsenov sulfid. fil. authadeia. pod pokroviteljstvom. authentikos pouzdan. ušna školjka. istok. velik ugled. skopeo) med. autarkija (grč.. auskultirati (lat. aurora) zora. musis amica) zora je prijateljica muza. astr. auris) lekar za uši. prvobitni. jutarnje rumenilo. auspicari) tumačiti budućnost po letu ptica. auskultant (lat. auricularis) koji se tiče uha ili je u vezi s uhom. prav. autadija (grč. med. aurozan (lat. god. lek koji dejstvuje već onoga dana kad se upotrebi.

goal) sp u fudbalu: gol koji igrač nepažnjom ili slučajno da svom sopstvenom timu. autos. autos. autos. auto (grč. svojeručan potpis. graphein pisati) izraditi pomoću kopiranja. gnosis) samoispitivanje. autoerotizam (grč.) samoživotopis. autodidaksija (grč. autos. pretežno razvijen fantastičko-sanjalački unutrašnji život. na koji onaj što vrši to zadovoljenje pri tom misli (za razliku od narcizma. autos sam) psih. jak) koji dejstvuje sam od sebe. nlat. autos. svečano spaljivanje jereti-ka. autogol (grč. sag. posle smrti. trovanje usled nagomilavanja materije koja se prirodno stvara u organizmu i izdvaja iz njega. autos. mašina za umnoža-vanje rukopisa. gennao rañam) fkziol koji se sam poraña. autodrom (grč. umnožavati. autos. samovarenje.(grč. gyros krug. autos. svojeru čno napisan. poznavanje samog sebe. autokataliza (grč. grapho pišem) samoživotopisac.: alogen. autokefalnost (grč. mania) strast za prikupljanjem svojeručnih potpisa i rukopisa velikih i čuvenih ljudi. auto-dikos koji samom sebi sudi) pravo nekoga da sam sebi sudi. eros ljubav) psih. izrañ en putem autodafe (port. autos. samooprašivanje. lat. autodidakt (grč. infectio zaraženje) med. autognozija (grč. autentičan (grč. zadovoljenje erotičnih nagona pomoću svoga sopstvenog tela. din. verodostojan. autogen. autodefe (šp. autos. autćs. autentičnost (grč. bilo da priča samo svoje doživljaje. up. (grč. kata-luo drešim. autogram (grč. autographon) reč ili spis koje je izvesna osoba svojeručno napisala. učenje o samodeterminaciji. autokar (grč. clavis) fiz zatvoren sud čija se sadržina zagreva pod .autentičan 89 autoklav kopiranja pomo ću tzv. lat.) samostalnost. grapho. postanak života u njegovim najjednostavnijim počecima iz tzv. književni rod u kome pisac opisuje svoj život. umnožavanje rukopisa (sa kamena ili metalne ploče). autogyre) ali/ vazduhoplov namenjen uspravnom penjanju i spuštanju. autožir (grč. izvorni. sam svoj. autos. eng. izvornost. autobiografija (grč. determi-nare opredeliti. samo-. autodikija (grč. autogamija (grč. autogonija (grč. autos-didaktos) samouk. čiji je glavni sastav naročit vodoravni vijak (helisa) koji se obrće pod pritiskom vetra. proučavam) samouštvo. saggo kola) otvoreni autobus za 40 i više osoba. razmekšavanje organskog tkiva. ili da. autogramma) v. autos. autos. autokefalan (grč. odrešim) hem pojava da neki proizvod koji se stvara pri nekoj reakcija ubrzava sam proces te reakcije. autos. autentikos) istinitost. pravovažan. učim. pri čemu telo služi samo kao zamena drugog seksualnog oojek-ta. autobiograf (grč. kephale glava) samostalan. autos. omnibus svima) automobil-omnibus. graphia) veština umnožavanja rukopisa. autograf (grč. stena). nasuprot poslovanju i učešću u životu spoljaššeg sveta. fr. autos. pravovažnost. eng. pisac autobio-grafije. radi što boljeg prikazivanja svoje ličnosti. bios život. autos. omnibus. ličnosti i ideje. digestio va-renje) fkziol. sam sobom. autodeterminizam (grč. iznosi uslove pod kojima je živeo i radio. graphikos) svojeručan. v. autovakcina (grč. autografija (grč autos. auto-dres (grč. dromos put) automobilske trkalište. izvršenje inkvizicijske presude. samooploñivanje kod biljaka. umnožiti. autizam (grč. oboljenje od zaraznih klica koje su se već nalazile u organizmu čovekovu i došle u mogu ćnost da izazovu bolest. odrediti) fil. autografski (grč. nepatvorenost. didakso. spravljena od klica koje su uzete od samog bolesnika. Jevreja i veštica u srednjem veku (naročito u Španiji). lat. verodostojnost. gamia) bog. garage) sklonište (ili: mesto za sklanjanje) automobila. autos. naročito u crkvenom pogledu. autos. nepatvoren. lat. autćs. kod koga je sopstveno telo krajnji seksu-alni cilj). auto-de-fe) v. fr. autobaza (grč. autoklav (grč. autograf. supr. o samoodrećivanju delanja i htenja putem zakonitosti koja je u našoj svesti. nezavisnost od drugih. pod uticajem želudačnog soka. dress) odelo za automobiliste. autografskog mastila. dynamikos moćan. lat. autodinamičan (grč. autointoksikacija (grč. toxikon. koji je postao tame gde je i nañen (kamen. gignomai rañam) biol. autogram. nezavisan. autodefe. autografirati (grč. pravi. autodafe. autos. računa se u korist protivnika. in) med. autobus (grč. eng. tj. autos. vaccina) med lekovita maja za ubrizgavanje. auto. lat.) predmetak u složenicama sa značenjem: sam. autos sam. autoinfekcija (grč. autos. autos. istinit. basis) prostor za smeštaj automobila. anorganske materije: proizvoñenje živih bića veštačkim putem. vežbalište (ili: put) za automobile. auto-da-fe. putem razumne volje. lat. auto-garaža (grč. authentikćs) zakonit.) uobičajena skraćenica za automobil. izvestan. bezbožnika. autodigestija (grč. autografomanija (grč. autos. actus fidei) jeretički sud. ital.

autorizirati (lat. autos sam. pri č emu ne dolazi do truljenja. temno sečem) med. automatski (grč. sistem apsolutističke vladavine. autos. up. koji sam od sebe radi. autologaja (grč. biće koje nema duše. odobrenje. auctor. koji se bavi automobilom kao sportom. (Najpoznatiji: Rafael. fig. automacija. pronalaza č. autos. puška. zvekan. lat.) u gospodarstvu neograni-č en. autos sam. med. vladanje sobom. go-spodarenje razuma nad č ulima. koji radi automobile. tako reći. vladanje samim sobom. . morfogeneza. Rembrant. autoniktobatija (grč. gledanje (ili viñenje) svojim (ili ro ñ enim) o čima. nomos zakon) samozakonodavstvo. putem otvaranja i pregleda leša (ua. tj. vegetativni živ č ani sistem.). odnos prema samom sebi. automatizacija v. u čenje da se radnja i kretanja životinja ne upravl>aju svešću. autopatija (grč. aparat za sterilizaciju lekova. autokratija (grč. samodrža č ki. automatizirati (grč. 1ub rastvaram) samorastvaranje. auto-riser) v. mobilis pokretan. autokrat(a) (grč. autos sam. autopsija (grč. koji nastaju usled neposrednog nadražaja jednog nervnog centra. u činiti da neko radi kao automat. sama sobom razbija kamen u mokra ćnom mehuru (u bešici). ovlašćivanje. tvorevina. nyktos noć. bezvoljnik. autos. fr. autonomija (grč. autos. zač etnik. auctor tvorac. grapho) pskh. nau čenjaka. Tici-jan. autos. slobodan. autonomni nervni sistem v. autoptički (grč. nau čnog ili umetničkog dela. automatos koji se kreće sam od sebe. autos. portrait slika ličnosti) um. aparat koji automatski beleži nehoti čne pokrete. up. sopstvenim očima. auctor tvorac. autokratizam.) pril. autonoman (grč. auteur) pisac.) v. pristalica samozakonodavstva. fr. glu-pak. up. auktor. koji radi bez u češća svoje volje i razuma. skulptura ili crtež na kome je umetnik izradio sam sebe. logia) ret. za č oveka: onaj koji liči na stvar. autos sam. hirurških instrumenata i dr. automahija (grč. Papinov lonac. maomai. prevo ñ enje i umnožavanje njihovih dela). odobravanje. životinja (kod Dekarta). ocenjivanje svojih sopstvenih spisa. autokratski (grč. 90 autorizirati automacija (grč. automatikos koji se kre ć e sam od sebe) nau čno-tehnička disciplina koja prou čava sisteme za regulisanje i upravljanje tehnološkim procesima. pregled. maomai tražiti žudeti) fiz. automat (grč. automobilizam (grč. automatos) samokretan. lično iskustvo. sprava koja. pokoravanje svojim vlastitim zakonima (suprotno: heteronomija). vutomorfoza (grč. ocenjivanje samoga sebe. pro-nalaza č a da mogu moralno i ekonomski iskorišćavaš svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivane. umetnika. mahinalan. moć) samodržac. autorizacija (lat. autos. autorsko pravo isklju čivo pravo književnika. autorizovati. na osnovu ličnog posmatranja. samokretanje. automatija. autonomos) samoupravni. autonomfa. samokretljivost. auto-strada. postupaka. puh. auto. samo gledanje. augere. autos. autolitotom (grč. autopadeia) sopstveno oseć anje. viñenje) 1. samouprava. automatika (gr č. fil. lat. politička nezavisnost. motorni čamac. samostalnost. tj. mehanič ki. lično posmatranje. autosomnambulizam. up. mobilis) sve što se odnosi na grañ enje automobila. med. nož. autokratizam (grč. opsis gledanje. autos. jedan od načina postajanja biljnog i životinjskog oblika. besvesnik. automatos) nauka o samokretanju. automatograf (gr č . pokretljiv) kola koja se tobože sama kreću. samostalan. autos. hem. autonomist(a) (grč. samodrštvo. aparat koji sam dejstvuje pod izvesnim uslovima. automobilski sport. samovladar.. slika. autoliza (grč. autoptes) o čevidac. neograničeni vladalac ili gospodar. koji se upravlja i živi po svojim sopstvenim zakonima. h'thos kamen.) pristalica samouprave. stvarni govor. npr. autopsija).autokrat(a) pritiskom većim od atmosferskog. automatos koji se kreće sam od sebe) tehnika upravljanja i regulisanja proizvodnog procesa automatima. putovanje automobilom. automatski pokreti pskh nehotični i nesvesni pokreti. med. autopt (gr č. već čisto fiziološkim uzrocima. fr. 2. tvorac nekog književ-nog. autor (lat. automobil (grč. lišiti samoradnje. autoportret (gr č. v.) neograničena vladavina. na osnovu viñenja svojim ili roñenim očima. baino idem) med. kritike) samokritika. autos. teranje automobila.. pascho iskusim. kola koja se kreću pomo ću motora kojeg pokre ću benzin. automatizam (grč. mišljenju i pisanju). automatija v. otvaranje ili rase-canje leša da bi se utvrdio uzrok smrti. »nahomai protivreči™) protivrečnost sa samim sobom (u govoru. automatiser) pretvoriti u mašinu. autorisation) ovlašćenje. vaga. fil. nafta ili elektricitet. fr. kratos vlast. fr. kišobran.. samostalnost.) onaj koji tera automobil. auto-put v. automobilist(a) (grč. automatizam. Tintoreto i dr. samokret. rastvaran>e i fermentativ-no razlaganje mrtvih životinjskih tkiva. morphe oblik) biol. autos. autokritika (grč. za razliku od slikovitog. lat.

priznata veličina (u nekoj struci). ambulare hodam) med. auto-teles nezavisan) samostalnost.autorizovati 91 autohton autorizovati (lat. autofonija (grč.) ovlastiti. kod zapušenosti ušne trube (Eustahijeve) ili spoljnjeg ušnog kanala: oseć aj kao da nam naš sopstveni glas odjekuje glasnije i zvonkije baš u zapušenom uvu. pa se. lat. autoseroterapija (grč. autofnlija (grč. autoritet (lat. autocheiria) dizanje ruke na sama sebe. autofagija (grč. omotaju elasti čnim vrpcama. nepomičan) fiz. somnus san. autohton (grč. autopsija. npr. npr. he-mitipija. epha) „on. kod akrobatskog leta „kovit". autohemoterapija (grč. moralna. pozivaju ći se na autoritet učitelja. sadržaji svesti koji se pojavljuju putem autohipnoze. pravna). takve su. 2. nametnutog suda na osnovu sopstvenih pogrešnih predstava. autostabilnost (gr č . therapeia lečenje) ned. autosugestija (grč. opunomoćiti. nadležan. zakonita vlast. ljubav) samoljublje. autos. npr. thećs bog) obožavanje samoga sebe. autofizioterapija (grč. autoritativan (lat. merodavan. physis priroda. kad gušter žrtvuje svoj rep. rezati) pojava koja se č esto može videti kod nekih životinja. starosedelac uro ćenik. tvorac. samoubistvo. phone glas) 2. therapeia leč enje) med. lat. obrtanje krila oko vertikalne ose. autćs. autotip (grč. suggerere uli-ti kome što u glavu. autohipnoza (grč. sticanje pogrešnog. lečenje ubrizgavanjem seruma uzetog od samog bolesnika. jedenje samog sebe. samoobrtanje. lečenje ubrizgavanjem bolesnikove krvi neposredno posle vañ enja iz vene. autos. skopeo gledam) v. autćs. autosomnambulizam (grč. phagefn jesti) ned. lat. autoniktobatija. uticanje na samoga sebe. hemigrafija. strada drum) moderno izrañ en drum za automobile.) biol. tj. auctor. autos. ugled. npr. Pitagora. auto-strada (grč. autć s. autćs. formula kojom su pitagorej-ci rešavali svaki spor koji bi se me ć u njima pojavio usled razlike u mišljenju o nekom pitanju. je to rekao". hipnoza. autoskopija (grč. transfusio pretek) ned. psih.) jedan od najvažnijih pronalazaka u oblasti grafike: prenošenje slika urezivanjem u cink ili drvo. autorizovan prevod. therapefa. ljubav prema samom sebi. ned. odobri-ti. autćs sam. samoubećivanje. v. kod velikog gubitka krvi: potiskivanje krvi iz perifernih delova tela (ruku. lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima. koji ho će i može da nametne svoju volju ili mišljenje. rotatio okretanje) samookretanje. svojstvo svih hloro-filnih (zelenih) biljaka i malog broja bakterija da se mogu ishranjivati i izgra-ć ivati isklju č ivo iz anorganskih je-dinjenja sredine u kojoj žive. autos. autoterapija (grč. osakaćivanje samoga sebe u slu čaju opasnosti po život. lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima. autotransfuzija (grč. up. auctoritas ugled. pozvan.. autoteizam (grč. haima krv. autć-chthon) prastanovnik. up. autotelija (grč.. tome seći. philia naklonost. nogu) u srce i mozak u slu čaju kada u srce i mozak ne dolazi krvi koliko je potrebno. sa autoritetom odozgo i sa poslušnošću odozdo: nareñ enjima vo ñ stva mora se bezuslovno pokoravati. autoritativni država nedemo-kratsko državno ureñ enje kod koga se vlada po principu vojne discipline. heterotrofija. na brzu ruku. jer je održavanje reda važnije od suzbijanja po-grešnosti. autohorija (grč. autotrofija (grč. kod zapaljenja plu ć ne maramice itd. priznat stru čnjak. prvi otisak. od vrha prstiju. države bile: Musolinijeva fašistič ka Italija i Hitlerove nacisti č ka Nema č ka. serum) ned. autos. autos efa (grč. i njihovo umnožavanje. autorotacija krila aaij. stabilis čvrst. fr. novija fak-similna izdanja. autos. trophe hrana) koji sam sebe hrani. autos. v. autos. autofonija (grč. autoshedijastički (grč. ugledan. smatranje sebe samoga bogom. rasprostirem se) bog. uticaj. lat. automatsko održavanje stabilnosti. autotrofne biljke bog. začet-nik) koji se osniva na autoritetu. choreo idem. autoritš) 1. autotipija (grč. autćs. phonos ubistvo) 1. . rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke. zaljubljenost u samog sebe. autotomija (grč. alotro-fija. pod heterotrofai. prevod nekog književnog ili nau čnog dela sa dopuštenjem njegovog pisca. neuslovljenost. lat. fr. autćs. neograničenost. lat. autos. autohirija. čak kad su i pogrešna. improvizirano. zakon koji je na snazi. typos otisak) pojedinačni otisci spisa nekoga ranijeg pisca otisnuti još za njegova života. supr. mršavljenje usled šećerne bolesti. vrši se na taj način što se ruke i noge dignu uspravno. autohirija (grč. samoleč enje. therapeia) med. ital. tj. autorotacija (grč. hypnco uspavam) dovo ćenje (ili: uspavljivanje) samoga sebe u hipnoti čno stanje. autćs sam. nadahnuta koga čim) samouplivisanje. autos sam. autćs sam. autćs. nadmoćnost (duhovna. autos. autoschediazo bez pripreme u činim) bez pripreme. autotrofan (grč. up. sama od sebe nastala magnetična budno ća za vreme spavanja. autos sam.

stanje raspoloženja. zamršena stvar. osećaj. uroñeni čki. afektivnost (lat. tužno. na koga zbog toga niko ne računa. ač enje. jednostavnost. onaj koji je daleko od čega. bolesna smanjenost sposobnosti govora usled zaboravljanja pojedinih re č i ili celih vrsta re či. nežnost. aphesis) lii™. supr perihel(ijum). prenemaganje. mlatiti se. afazičar (grč. afanija (grč. samobitan. traje obi čno samo kratko vreme i u jednom trenutku dostiže toliku jačinu da gotovo posve zavlada svešću. a-. lingv. osetljiv. affectio delovanje) osećaj-nost. ukla-njanje suvišnog ili onesposobljenog dela čove čjeg tela. afekciona (afektivna) vrednost vrednost koju neka stvar ima za odreñ eno lice ali ne za druge (porodična uspomena. up. afficere uplivisati na nekoga ili nešto) psih. nemogućnost gutanja hrane. a-. mlać enje. afetuozisimo (ital. neprirodnost. vazal. nego i ce svojim putem. med. afereza (gr č . psih. svako uzbuñenje i promena u telesnom ili duševnom stanju. tačka planetske ili kometske putanje u kojoj je ona najudaljenija od Sunca. autohtonija (grč. bolestan strah od dodira.. sporna stvar. auto-chthonos) uroñen. affectio uticanje) naklonost. afion. nešto veliko. aut nihil) ili biti Cezar. afera (fr. sukob. stanje razjare-nosti. afanato (ital. afidavit (lat. nemoć (ili: nemogućnost) govora. outsider) onaj koji je izvan čega. uroñenipggvo. afetuozisimo. afeza (eng. gubitak sposobnosti izgovaranja glasova sa čuvanjem predstave o njihovom znač enju. koji se bavi prljavim poslovima. toplo. osećajan. bolest. skraćivanje početka. razjarenost. vrlo oseć ajno.). auf) predl. osnovi ili reči. bolno. samobitnost. usiljenost. up. oboljenje. naše: podrug (jedan i po) od pol drugi. čovek k JJI se ne osvrće na druge u životu. fr. nedostatak oč nog so čiva: up. spor. affanato) muz. affectus. hteti vešto prikazati nešto onakvim kakvo u stvari nije. zanemelost od užasa. aphe dodirivanje. affectuositas) usrdnost. dirljivo. a-. kla-dilac koji se kladi nasumce. čuvstven. skraći-vanje jedne reči time što joj se izostavi početak. npr. affec-tueux) usrdan. veoma strasno. samonikao. poklon i sl. afine (lat. aut Caesar. phflos prijateljski. starosedelaštvo. mržnja na ljude. tur. ljubazno. ljubazan. v. koještarije. primanje u neki red . arap. helios sunce) astr. usinovljenje. umiljato.autohtoni 92 afilijacija autohtoni (grč. affectare) biti izveštačen. afetuozisamente (ital. affidatus) klevetnik. težak položaj.) onaj koji ima ili pravi afe-re. phagem jesti) med. affectivus) uzbudljiv. autsajder (eng. gubljenje delova reči ili grupe reči u njihovom razvitku. usiJ njenje. a-. affectio delovanje) izveštačenost. afetuozo (ital. prijatno. neupuć en č ovek. veoma naklonjen. afektirati (lat. phobos strah) med. dvoboj. afefobija (grč. ili ne biti ništa.) v. ganutljivo. ljubav. obolelost. auf (nem. afiksacija (lat. kod trka: konj koji nema nimalo izgleda na pobedu. naroč ito na ra č un države. aut Cezar. uzbudljivo. velika naklonjenost. plašljivo. prenemagati se. oset. afer d-oner (fr. afekcija (lat. afakija (grč. arb od. dodavanje afiksa korenima ili osnovama re či. affettuosissimo) muz. gore! ustaj! diži se! dižite se! na noge! diži! dižite! afabile (ital. med. na. srdačnost. afakičan. prirodnost (u govoru). afilantropija (grč. affettuosissamente) muz. aphaneia) glupost. aficiranje. neprijatan doživljaj: krupan dogañaj. afektuozan (nlat. strasno. svaki utisak na telo. kon afeto. affectuosus. affidavit) mor. affaire d'honneur) stvar časti. aut nihil (lat. afel(ijum) grč. afamirati (fr. tj. uzbuñenje. afektivan (nlat. antropos č ovek) nedostatak ljubavi prema j bližnjima. afagija (grč. koji nije sposoban da izgovara pojedine reči. iskaz pod zakletvom o tovaru nekog broda. affabile) muz. phasko govorim) med. pretvarati se. affigere pričvrstiti. praviti se. prvo slovo. phakos sočivo) med. način na koji izražavanje osećanja prati psihi čka zbivanja. afektuozitet (nlat. afamiran. vrlo jako osećanje koje većinom nailazi najednom. auto-chthon) prastanovništvo. iznenadno. apheleia) ret. fig. strasnost. samoniklost. afemija (grč. affamer) mu č iti (ili: moriti) glañu. odanost. affiliatio) usvojenje. afidat (lat. affaire) stvar. skidanje) gram. duševni pokret. afektacija (lat. aphairesis oduzimanje. afgani novčana jedinica Avganistana (1 afgani=100 pula). koji je po strani. prikovati. aferaš (fr. ačiti se.) čovek koji boluje od afazi-je. afijun (stgrč. affettuoso) muz. i afilijacija (nlat. dodatak korenu. afek(a)t (lat. posao. prostota. affixum) gram. prvi slog. afeleja (grč. pretvaranje. parnica. starosedelački.. konj trkač nepoznatog porekla. aphe dodirivanje) lingv. afazija (grč. up.

srodnost. afresko v. potvrda. affinage) profinjavaže. muka. bez listova. affiliare) usiniti. phlogizo zapalim. doterati. aphrodisiazo sladim se ljubavlju) med. lat. složeni suglasnici. združiti. afluks. afyun. opijum. afinaža (fr. potvrñivati. potvrda. lat. afonija (grč. ljubavno ludilo. napraviti utisak. afirmati-van sud. morska gusenica. radionica gde se prave žice. ganuti. radionica za prečišćavanje plemenitih ruda i dr. izo-bilje. javna objava. Aphrodite.) uticati. affretoso) nuz. pridružiti. pre-čistiti. affirmativus) potvrdan. uzbuditi. puške na kundak. v. društvo. affinitas) srodstvo. a-. afrikanistika nauka koja proučava afričke jezike i književnost. up. phone glas) ned. a-. npr. nagomilavanje. kon aflicione. aformacija (nlat. afinirati (fr. spolna ljubav. fig. afinis (lat. uveriti. afitaža (fr. afrikata (lat. nujno. ubrzavajući. affluxus) priticanje. tvrñ enja. arap. log. alfresko. draž.afilirati 93 afroditski ili društvo. phoros plodan. affluxio) v. zlato je skupoceno. poučna izreka. afrodizijaka (grč. mudra. aphrodisios ljubavni) pl sredstva za izazivanje spolnog nagona. aphorismos) kratka i u odreñenom obliku nekazana izreka. graditi) grañenje novog oblika pridodavanjem. rastrubiti. plemenitih ruda. afficher. obilje. hol. a-. težnja za sjedinjavanjem izmeñu dva hemijska elementa ili više njih. jalovost. sveza. afinerija (fr. afiš (fr. afirmacija (lat. bez čašičnog listića. preterano razvijen spolni nagon. affirmativa) potvrdno mišljenje. nesreća. aphobia) neosećanje straha. u obliku izreke. afroditski (grč. hen. fig. č. afili-rana loža slobodnozidarska loža koja je ušla u sastav neke već e lože. ljubavno uživanje. afitirati (fr. aficirati (lat. gram. afirmirati se uspeti održati se kao takav. afyon) mak. afretozo. afinitet (lat. imati pri ruci. ožalošćenost. nedaća. v. aflikcija (lat. dremak. očistiti. up. potvrdan sud (S je R). zakupnina. primiti nekoga u neki red. obilje. pre^ čišćavanje. prijateljstvo (suprotno: kognacija). oroñavanje. afrodizijazam (grč. ta rafinerija. rastužiti. affutage) voj. priliv. a-. afretiranje (fr. affigere priku-cati. affinis) roñak po ženi. aphyllos.) med. afrikavist naučnik koji se bavi prouča-vanjem afričkih jezika i književnosti. phyllon list) bog. bratstvo ili društvo. sagorim) koji gori bez plamena. up. ucveljenost. npr. obilnost. oštrenje alata. grapho) koji opisuje ili prikazuje predmete ljubavi. aforizam (grč. odlučan. uobličiti. bolno. tur. sličnost.) odvajanje zlata od srebra koncentrovanom sumpornom kiselinom. aficiranje (lat. stanji-ti. potvrñivanje. ljupkost. prikovati. . oplon. top ili pušku pripremiti za paljbu. namestiti (ili: nameštati) top na lafet ili pušku na kundak. koja se rodila iz morske pene (kod Rimljana: Venera). afformatio. afretozo (ital. odsečan. zakuplji-vanje lañe. afirmativa (nlat. affirmatio) potvrñivanje. afroditografski (grč. doj-miti se. tast. affretement) kor. profi-niti. neplašljivost. boginja ljubavi i lepote kod starih Grka. prilepljena (ili: prikovana) cedulja. sve brže. pri-livanje. družba. umnožavanje. afilirati (lat. afobija (grč. stepen lakoće kojom se dva razna elementa spajaju. obljuba. navala čega. afoničan. nešto putem oglasa objaviti. nameštanje topa na lafet. napraviti lepšim. npr. afion (stgrč. afrodizija (grč. prikačiti) prilepiti (ili: prikovati) objavu. afiličan (grč. aflogistična lampa. affiner) prefiniti. iskaz dat pod zakletvom. parenje. pokazni. afrodizija. pripremanje topova za pucanje. aforija (grč. aphorismos) kratko i jezgrovito. Afrodita (grč. aflogističan (grč. glačanje. neplodnost. zbratimiti.. afirmirati (lat. prečišćavati. afflictio) utučenost. afluksija (lat. afluencija (lat. afirmativav (nlat. affinerie) prečišćavaonica. udariti na sva zvona. zet. afluks (lat. bratstvo. tajno udruženje. affluentia) priticanje. afekcija. rodan) ned. ad forma-ge obrazovati. nebojažljivost. tužno. potvrditi. affricare natrl>ati) pl. biti afitiran biti u pripravno-sti. koja kratko i veoma jasno izražava jednu misao. afitirati (fr. afluksija. afflitto) nuz. usvojiti nekoga za sina ili ćerku. dirnuti. oglas. ljubavni bes. stanjivanje. astr koji opisuje planetu Veneru. aforistički (grč. afiniranje (fr. afretando. Aphrodite) mit. affuter) voj. u jevrejskoj gramatici: grañenje ličnih oblika glagolskih dodavanjem skraćenih zameni-ca (aformativa). bezglasnost. npr. affiche) oglas.) ljubavni. tuga. fig srodnost. jad. bol. c. šurak. up afrodizijazam. aflito (ital. afretando (ital. doterivanje. gubljenje (ili: gubitak) glasa usled oboljenja mišića i živaca koji pokreću i zatežu glasne žice. affirmare) tvrditi. prijatelj. afficere) v. žalost. affretando) muz.

ahromatin (grč. a-. afrosinija (grč. um) čovek bez zdravog čovečijeg razuma. up. acerra philologi-sa) zbirka filoloških rasprava. affundere doliti. akezija. achates) št. a-. aserra) kutija s tamjanom. ogorčen. ahromatizam (grč. oboljenje na sluzokoži usne duplje.) opt. ahidrija (grč. up. acerra thuraria) crkvena posuda u kojoj se drži tamjan. nego mora večito lutati. oskudica u vodi. Aheron) kit. dosuti) dosi-panje. affront) otvoren napad. pogoršanje. a-. chroma boja) opt. akenonoet. aholija (grč. aphrosyne) bezumlje. najjača nožna »sila koja se spušta od zadnjeg. after-diner (eng. a-. na receptima: sipaj na to! aharistija (grč. buncanje u groznici. v. uvreda. a-. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želu-dačnog soka. up. ahipnija (grč. afronterija (fr. Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen. afte (grč. zatupelost. nemanje sna. bledilo. sramota. poništaj boja (ahromatičnim prizmama. chypnos san) med. ahromazija (grč. a-. malokrvnost. aftezan (grč. mineral sastavljen od više vrsta kvarca (kalcedona. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji. otklanjanje boja. affronterie) javna pogrda. aphtae) pl. izraditi da izgleda kao ahat. Ahitofel (hebr. a-. akromatin. ahmadiyya. ravnodušnost prema nekom dobru. koji nije u svoje vreme.) ime mudrog savetnika kralja Davida. do pete. akedeia) duhovna tromost. koji ima afte na sluzokoži usne duplje. Ahil (grč. Ahasfer (hebr. najveći grčki junak u Trojanskom ratu. pomračenje vida. affundere. ahrea (grč. acerbatio) zagorčanje. ahromatičan (grč. koinos zajednički. afuzija (lat. farm. achronie) liti. besmislenost. reka žalosti u donjem. afunde (lat. a-. ahemanzija (grč. nlat. acezija (grč. akesis) lečenje. ahroničan (grč. strogost. ahromatičnim sočivima) čistoća boja. up. gomilanje. oskudica u žuči. a-. sastoji se u tome što u želudačnom soku nema dovoljno sone kiseline i nekih fermenata. akeridi. sa kalcedon-skim slojevima veoma poroznim. acera turarija (lat. . Keros vosak) pl. čovek koga je bog prokleo da ne može nikad umreti ni smiriti se. ahlis (grč. chylcs sok) ned. chemeia) fiz. ahat (grč. bezvučni suglasnik. a-. nesposobnost razlikovanja boja. cheo sipam. boja kože) med. strog. aceridi (grč. metron mera) sprava za merenje pritiska pene. acerbacija (nlat. achromatos) bezbojan. mana jednog čoveka. acerbitet (lat. aharistia) nezahvalnost. ahipničan. hydor voda) nedostatak vode. ahmediye) beli šal kojim se obavija fes. opt. turban. acerbitas) oporost.afrometar 94 aceridi afrometar (grč. bežučnost. acera historika (nlat. lat. dobar i mudar saveto-davac. tur. Docnije je ovim imenom nazvan i Večiti Juda. melemi u masti u kojima nema voska.) biol. acholos) med. nesavremen. a-. koji slabo ili nikako ne propušta onaj deo svetlosnih zrakova koji izaziva hemijske promene na nekom telu. med. sprava za merenje vrenja. otuda: slabost. after-dinner) odmaranje odmah posle ru čka. služi za nakit. ahemav (grč. acerra historica) zbirka odabranih istorijskih rasprava (kao naslov knjiga). ahromazija. bezbojnost. bledilo. up. chros koža. zbog čega su u trgovina-ma najčešće veštački obojeni. i to na peti. sin Peleja i božice Tetide. donji svet. vrsta dragog kamena. chronos vreme) koji ne zavisi od vremena. besanica. ogorčenje. čalma. chroma boja. ton) gram. beli ili žućkasti mehurići sa crvenim rubom. aftong (grč. acerbus) gorak. bezvodnost. bezobrazna i drska prevara. ahmedija (arap. acedija (grč. noos razum. magličaste mrlja na rožnjači oka.) dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata. ned. grubost. potpuno slepilo za boje. med. gorčina. karneola i dr. tj. grub. ntis. mesnatog dela gnjata (lista). phthongos zvuk. ahromatizam. glas. acenonoet (grč. dolivanje. surov. aphthosus) mehurast. up. kadionica. a-. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivanja. koji u knjizi Jestirinoj igra izvesnu ulogu. aphros pena. acera (lat. slaba strana. affunde) fari. ahronija (fr. aphtha. up. orao vidim) med. ahilija (grč. svojstvo nekog tela da slabo ili nikako propušta svetlosne zrake koji imaju hemijsko dejstvo.). Achilleus) mit. ahromatopsija (grč. afront (fr. koji se dešava uveče ili kad se spušta noć. fiz. chemeia) pr. med. fig. surovost. podzemnom svetu. podzemni. acera filologkka (nlat. Achaschverosch) starozavet-ni oblik imena persijskog kralja Kserksa. opor. večernji. akedija. koji propušta (prelamanjem) belu (slože-nu) svetlost ne razlažući je u njene sa-stavnice boje (komponente). aphthai. prema životu. Ahilova žila inat. acerban (lat. tako da mogu upijati boje. achlys) tama. ahatizirati (grč. Aherov (grč. acervacija (lat. acervatio) nagomilavanje.

gasovit ugljovodo-nik S2N2. stvaranje kiseline. pretvaranje u kiselinu. uskišnjavanje. acescentia) hen.ne. ukiseliti. acetum) farm. acetum) hen. naročito kod šećerne bolesti. ocat.) u metrici ili stihu: nedostajanje početnoga sloga. acetum sirće. prisustvo acetona u mokraći. kisela voda. ocatne kiseline. sredstvo. hen. acetometar (lat. npr. naročito kod šećerne bolesti. kiselost. acetum. aciniformis) v. acescencije (lat. acetilenska lampa lampa u kojoj gori acetilen. acidosis) med. jela i lekovi koji lako prokisnu. kiselina. metrfa) hem. pretvoriti u kiselinu. merenje jačine sirćeta. acetabulum (nlat. ačakatura (ital. agi ta to) muz. sazvučanje ranije udarenog tona sa nared-nim glavnim tonom. aciniformav (nlat. bog. očeličiti. npr. akephalos bezglav) u starogrčkoj metrici: metrički niz ili stih kome nedostaje početni slog. metrfa) merenje jačine kiselina. acetilceluloza (lat. acefalna se č esto zove i knjiga (ili zbornik i sl. acijanoblepsija (grč. hrane u želucu. aciditas) hen. acetum (lat. acidificatio) hem. nesposobnost o č iju da zapažaju plavu boju. acetoiurija (lat. kon adžitacione. aceterin (lat. grč. anat. acinosus) pupast. acidatio) hem. proki-šljivost. acephalus. upotrebljava se u proizvodnji veštačkih smola. acetilen (lat.acerirati 95 anškovati acerirati (lat. okaliti. acetum. acetati (lat. acidum. kiseljak. acetoza (lat. acetil (lat. kyanos plav. aggiustamente) muz. služi za dobivanje lakova i acetatne svile. acidofilan (lat. fr. žlezde.) 1. acetum) sirće. haima krv) med. acetaldehid hen. acinozan. mineralna. acetum. grč. radikal sirćetne (acetilne) kiseline. upotrebljava se za osvetljenje. takoñe: dodavanje jednog intervala akordima radi pojačanja harmonije. grč. asik) voditi ljubav. acetum) hem. acidacija (nlat. lek protiv žuljeva i bradavica. acescere.) sirćetovit. acinozan (lat. acsscencija (nlat. acid (lat. grč. koji sadrži sirće. tačno. adžitato (ital. grč. acetabulum) sud (ili: boca) za sirće. ašikovati (tur. acetičan (lat. grč. ocat) pl. acidimetar (lat. bezbojna tečnost prijatna mirisa dobiva se iz vodenog destilata suva destilacija drveta (dime-tilni keton). zglobna čaša. acetum) hem. acidimetrijv (lat. aceton (lat. 2. acidum. acciaccatura) nuz. lako isparljiva tečnost SN2SNO. acidere) hem. sasvim tačno. acescentia) pl. dirll-vo. metron) sprava za merenje jačine kiseline. koji ima oblik zrna grožñ a. sprava za merenje kiseline sirćeta. a. acetum) hem. acidum) hem. acidus kiseo) koji podnosi kiselost. soli sirćetne. acetate-star celuloze. acidifikacija (nlat. aseg. adžustamente (ital. sirćetno kiseo. potpuno. stapanje. prisustvo acetona u krvi. acstometrija (lat. naročito kod šećerne bolesti težeg oblika. ljutina. asegeg) čeličiti. . metron mera) hem. blepein gledati) slepoća za plavu boju. acidoza (nlat. acetum. acidirati (nlat. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetonskih tela. sklonost prokišnjavanju. uzburkano. aciditet (nlat. acefalija (lat. Uron mokraća) med. acetonemija (lat. nastaje destilacijom etil-alko-hola. tronuto. grč.) kojoj nedostaje naslov ili prve strane. bezbojan i otrovan. acefalan (lat.

) jaružariti. V. carinik. baguette štap. baba otac. ba so. uzaman. ba-ble (fr. bagasse) isce ñ ena še ć erna trska. bagatelle. bacdar od pere. baget (fr. nečista izrada. b). vajna spisateljka. ital. bagdar.= vaso kontinuo. badem) bog. podnožje stuba. Bavijus (lat.) besposlkčiti. bagatela (fr. bagaža (fr. hen.) kraljev otac. pomoću motaka za merenje. maslin-ki i dr. Bavius) ime dvojice rñavih pesnika i drskih kritičara koji su pretenciozno kritikovali Horacijeve pesme. bava) trg. mat. bavoche) nečist štamparski otisak. fig. . mulja. podloga jedne stvari. malenkost. babel (hebr. nipodaštavati. bager (hol. babu (ind. carina. bacdar od pere. ða=barijum. bagav (tur. bezbožnost. bhagavata) v. motka) vrsta dugačkog tankog hleba. b drugo slovo naše ćirilice i naše latinice (V. izopačenost. baborok) omiljena češka narodna igra. nlat. kanala i sl. baždar) naplaćivač carine trošarinac. pagat (ital.) vrata. bagerovati (hol. stvari. bagat. sitnica. naročito u upotrebi kao počasna titula visokog sveštenstva. bonus. manguparija. Ve= beril. uzimati koga ili što suviše olako. bedminton. kom od grožña. ne obzirati se na . radi isušivanja zemljišta. v. grad. bavoširati (fr. Btto= bruto. koještarija. otuda: rñav pesnik i pakostan kritičar. baždar) l. Babilon. Vg=bor. šljiva. traćiti vreme uludo.) indijska titula: gospodar. Vavilon. baggagium) prtljag. tričarija. bab (pere. vrlo jevtino. detinjarija. potencije ili loga-ritma. V=predikat (dok A označava subjekat). S. nevaljalstvo. badava (tur. fig. osnova stepena. bagata) u taroku: prvi od 22. bagatella) sitnica.B B. geom. poznato drvo i plod iz porodice kamenika. društvu je cilj da poja č a i održi tu jednakost. babiole) dečja igračka. baborak (češ. Bav (lat. strana ili površina na kojoj zamišljamo da leži poligon ili polie-dar. igračka. kipa ili svoda. babiola (fr. nečisto izrañen bakrorez. fiz. babuvizam socijalno-politička doktrine koju je osnovao veliki franc. čistiti rečno korito od peska. baba otac. badem (tur. jevtina cena: mali i lak muzički komad. bavocher) praviti nečiste otiske. geod. potcenjiva-ti. bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine. bagger) jaružar. ne radeći ništa. ćopav. ð=bor. kontrolor mera. arh. zabuna. Bavijus. bagatelisati (fr. taksa baždaru. nečisto štampati. . Bq = jedinica za merenje ra-dioaktivnosti. V=sniženi ton N. revolucionar Fransoa Noel Babef (1760—1797): svaki čovek ima jednako pravo da zadovolji svoje potrebe i da uživa sva dobra prirode. razvrat. Vso= banko. bagavata (ind. kao skraćenica: b= bene. bangav. uzalud. tačno izmeri i koja onda služi kao osno- . merač. lenstvo-vati. bas-bleu) plava čarapa. moreuz. pere.) ne mariti za nekoga ili nešto. bagasa (fr. temelj. Bavius) v. prava linija duga više kilometara koja se. zbrka. knez. meraču. baba-kan (pere. baždar (tur. badavadisati (tur. bavoš (fr. bagage. otpaci od svile. češka brza mazurka. taroka ili aduta. badminton v. po čemu je i na zvana. kantardžija. kapija. uče-na gospa. 2. huz. pančaratra. slične bagdadskim šalovima. sprava za vañenje peska sa rečnog dna. fig. deda) otac. vaditi pesak iz reke. baza (grč. bas-breton) keltski dijalekat kojim se govori u Bretanji. babo (tur. ološ. bedava) besplatno. babel) nered. beatus. sit-narija. basis) osnova. bavela (ital. za čišćenje rečnog korita i dubenje prokopa. ba-breton (fr. Bi= bizmut. baždarina (tur. bavella. . bagmak) hrom. otpaci koji ostanu pri fabrikaci-ji šećera. log. Bk= berklčjum.

dolerita itd. pojačana probava materija. basis. bazen (fr. basis) pr. basin. tribo trljam) med. bethel) pl. tip prvih hrišćanskih crkava. Bazedovljeva bolest ned. baziotriptor (grč. osnovno učenje. basilike) u obliku bazili-ke. Moje. Basileus) pl. 28. bazitst (grč. konta na konjičkim čakširama. bazrñan-baša (pere. bazno kamenje. sem. baja™ (tur. bajat (tur. v. znojenje. sličan bazilici. basane) učinjena ili obojena jagnjeće. bazalt (lat. dućan sa svakovrsnom robom. Bazilike (grč. glavna crkva (takoñe: vasilika). logia) nauka o osnovi-ma tela. tvar (materija. četr. koji ju je prvi utvrdio i opisao). basis. bombasin) trg. bazalni. legendarni kraljevski zmaj koji je. basis) hen.. po čivati. pouzdati se. bazilika (grč. bazilikalan (grč. bassin) v. opsenariti (u svrhu lečenja). i javne ženske. nebesno kamenje. po Marksu: ukupnost proizvod-nih odnosa u ljudskom društvu. betilije. ubrzan rad srca. kraljevski zmaj. mit. ovčija. bailadeira) pl. aiat. bazirgan od pere. voj. teleću) za kori-čenje knjiga. bazirati (grč. I. supstanca. basilike) prvobitno kod starih Grka: dvorana sa sedištem arhonta basileusa u Ateni. i odakle svi putevi vode ka raznim oružanim odeljenjima kako ova napreduju. a druge za sudije (tribunal). mršavljenje i dr. lekaru K. jedne za publiku. varati. u isto vreme. saborna. i magnetita. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta. v. tobože. kod Grka i 7 Leksikon . pouzda-vati se u. bezirganbasi) starešina trgovačkog esnafa. ili teleća koža za kori-čenje knjiga. ustajao. baziotrib. baze (grč. baziti (grč. 1799—1854. hen. basen. bazanirati (fr. bajagi (tur.. bazrñan (tur. bazeologija (grč. fil. odreñ en put na zemlji (npr. bazergan) starešina trgovaca. vrsta neškodljivog guštera u Južnoj Americi i Aziji. basis) pl. basis) ži. krupne buljave oči. dužine od 3000 t) koji služi za merenje brzine leta aviona. koji „čine privrednu strukturu društva. bazarne) vrsta finog burgund-skog vina. zasnovati. baze. baza. obojiti crno. stari.-tur. baziotripsija (grč. meteori koje su stari po-svećivali bogovima ili ih samo obožava-li (nazvano po kamenu na kome je Jakov spavao i usnio anñela. igračice na službi u ind. u slučajevima naročito teškog poroñaja: lomljenje detinje glave u materici i vañenje deteta baziotribom. basis) hen. bayagl) tobože. bazar (pere. proliv. koji se upotrebljava naročito na Istoku. v. bazarn (fr. uvodna stihovna stopa. osnivati. zakonik cara Basilijusa (Vasilija) Velikog za grčko carstvo. realnu bazu. bazeitet. brzine automobila ili drugog motornog vozila.bazalt 97 bajagi Rimljana: zgrada za trgovanje i pravne poslove koja se sastojala iz dve dvorane na stubovima. u Evropi: radnja naro č ito sa luksuznom robom. baziotrib (grč. elektropozitivna) koja se jedini sa kiselinom i neutrališe je gradeći so. dewa-dasis = služavke bogova) koje se odmalena posvećuju službi bogovima i u svakom hramu ih ima 8—12. po Pliniju reč afrič-kog porekla) vulkanska stena sastavljena od plagioklasa. glavna vena na pakoru-čici. modni list sa mustrama za haljine. svojim pogledom zadavao smrt. svojstvo kiselina da se sa izvesnim količinama baznih oksida pretvaraju u soli. bazicitet (grč. osloniti se. 19). basis. Bazedovu. up. bazeitet (grč. basis) pl. ovčiju. vrsta finog i jakog porheta. na kojoj se podiže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju odreñeni društveni oblici svesti". baymak) vračati. bazen (fr. bazni (grč. mesto ili zemljište sa koga jedinice neke vojske napreduju. predstavnik trgovaca. baitylia. potom. bazuka voj. baitilije (grč. hramovima (ind. akušerski instrumenat za lomljenje detinje glave u materici i za izvlačenje deteta (upotrebljava se kod teških poroñaja kada je to jedini izlaz). v. augita. hronična bolest kao posledica oboljenja štitaste žlezde. odličan materijal za grañ evine bazana (fr. bazilisk (grč. oslanja-ti se na koga ili što. bajadere (port. basis. prisustvo jedne hemijske baze. kefalotripzor. pokrivena čaršija na Istoku. kol. tripsis trljanje) ned. (nazvana po nem. bayat) koji više nije svež. bazar) pijaca. basaltes. va triangulacije. basiliskos) zool. javlja se u obliku slivova. basanos probni kamen) tvrd crni kamen od koga su stari Egipćani izrañivali kipove. javne igračice i pevačice u Indiji. bazeitet. ručni reaktivni bacač. koje su. basaner) obojiti ili učiniti kožu (jagnjeću. vrsta malih marama. jedinjenja koja sa kiselinama obrazuju soli (njihovi rastvori u vodi pokazuju većinom alkalnu reakciju). bazanit (grč. baziotriptor. up. kupa itd. tribe trljanje) med. basis) osnovati. drhtanje prstiju. utemeljiti. odakle dobivaju pojačanja i potrebe svake vrste. objavljen 887. kefalo-trib. vašarište. sa znacima: uvećana štitasta žlezda. god. hen.

phagos) pl. nesreća. bakterije (grč. backwoodsmen) pl. bakteriemija (grč. bakteria) biol. bajc (nem. up.. bakvuds. nevolja. nlat. bakterfa. bakteriocidnost (grč. baculus) štap. Bakchos) kit. jednoćelična živa bića. bajdara (rus. bacca bobica. Beize) hem. poklon. bakreni kotao (i uopšte kotao). najmanja. baculum štap. uron mokraća) med. bal (fr.bajaco 98 bal bajaco (ital. bakara (fr. Bake) znak (obično komad drveta. bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. rakidžinica. a ima ih pokretljivih i nepokre-tljivih. bakulometrija (lat. od bakterfa batina) pl. bal an mask (fr. bakvudsmeni (engl. 1. bacciformis) u obliku bobice. arlekin. bakteriolizini (grč. veoma sitna. močenje. kažnjavanje batinom. krčma. bakterion štapić. bakterioze (grč. bayrak) v. bobica. bakalaureus (nlat.) pl. jagodičast. bakteriolog (grč. mikroskopski nevidljiva bića koja žive u telu i uništavaju zarazne klice. baidaki) pl. bah$i§) dar. bajonet (fr. baka (nem. ono na čemu jahač drži nogu kad jaše konja. baka (lat. šiparica. bakteriocidnost. bakalin (tur. lešnika i dr. prašume. uništači zaraz-nih klica. balio. bakbord (engl. baccalaureatum) pola-gati (ili: položiti) bakalaureus. up. bakterfa. Bahus. pesnika Džordža Gordona Bajrona (Vugop 1788—1824). backboard) mor. arap. bakalaureirati (nlat. nagrada za učinjenu uslugu. osobina nekih živih bića. Barjam. močilo. ma-gistriranju i doktoratu. backwoods) pl. bakteriofagi (grč. v. napojnica. koji se meće na pušku (pronañen u Bajoni 1640. baklaža (fr. therapefa) lečenje pomoću bakterija. bakterfa. baklave (tur. hol. bakteriocidi (grč. bakteriologija (grč. bakračlije (tur. rastvaranje bakterija imunim se-rumom. bajaccio) lakrdijaš. bacca laureus lovorova bobica) na nem. bakterfa. hem. bal en masque) igranka pod maskama. bajlbrif (hol. bakteria.) bajrak (tur. 2. mlada devojka. pripadaju biljnom carstvu. pajac. motke. materija i sokova u telu da uništavaju zarazne klice. fenjer ili bure) koji pliva na vodi i označava lañi put po opasnim mestima. sastojci imunog seruma koji imaju moć da rastvaranjem ubijaju bakterije.-med. baccalaureus. baklava. baculatio) batinanje. ital. baccana) obična vinarnica. ispit zrelosti. prut. zabava sa igrankom. Vasso Bahus. naročito njegovom pesimističkom shvatanju sveta i života. bakteria. up. pristaništa. mlevenih oraha. boja. bakana (ital. bahtsiz) nesrećan.. dug nož sa dva reza ili više rezova. opšti naziv za biljne bolesti koje prouzrokuju bakterije. fero donosim) bog. mokrenje zaraznim klicama. priznanice o novcu primljenom za gradnju broda. fr. lat. bakterioliza (grč. Bylbrief) pismeni ugovor o gradnji broda. bakteria palica. haima krv) med. fig. bakvuds (engl. uzengija. logos) naučnik koji proučava osobine i život bakterija. univerzitetima: najniži akademski stepen. baksuz (tur. baclage) mor. jagoda. bejram) v. metra) merenje pomoću štapa. up. bajdaki (rus. bakrač (tur. Bakhus (grč. bal. baidara) mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta. baksuzluk. baccalaureatum) dostojanstvo bakalaureusa. Bajram (pere. koja »sive kao gotovani i izazivaju rastvaranje i često teške bolesti. bakulacija (nlat. bakteriocidi. belci naseljeni po divljim i neobrañenim krajevima Sjedinjenih Američkih Država. palica. i eng. prodiranje bakterija kroz krvne i limfne sudove u krvotok. bakterfa. gorštaci. zlosrećan čovek. uverenje graditelja broda ili nadležnih vlasti da je brod propisno izrañen. caedere ubiti) biol. bakterioterapija (grč. bakciforman (nlat. luženje. rastvor neke kiseline ili soli u koji se zamače ili kojim se premazuje neki predmet da bi se boja za nj u čvrstila. baqlawa) vrsta slatke pite sa dosta meda i rastopljenog šećera. prisustvo bakterija u mokraći. leva strana broda kad je čovek okrenut licem pramcu. . bakraf od bakir bakar) posuda od bakra. bakulus (lat. taksa koju plaćaju brodovi za pristajanje u luku. bakalaureat (nlat. Backfisch pržena riba). klicomori. bacca) bog. ispit koji prethodi licencijatu. batina. dem. šaljivčina. štapom. caedere) biol. bakciferan (lat. biol. bakfiš (nem. bacleur) zatvarač luke. logfa) nauka koja se bavi proučavanjem osobina i života bakterija (osnivači: Luj Paster i Robert Hoh). baccarat) francuska hazardna igra karata. bobičast. lañe sa neobično velikim krmama na Dnjepru. bakler (fr. Dnjestru i Bugu. bakterfa. lysis rastvaranje) hem. divlji i neobrañeni krajevi na zapadu Sje-dinjenih Američkih Država. prostim okom nevidljiva i slična štapiću. god. baionnette) voj. bakraclz) stremen. grč. prevučen kožama. bakkai) trgovac namirnicama. barjak. bakteriurija (grč. koji rodi bobicama. lat. klovn u napuljskoj narodnoj komediji. bakšiš (tur. klicožderi. ballare igrati) igranka. čovek koji drugome donosi nesreću.

proučavanje kita i njegovih osobina. kitovi koji imaju samo jedno leñno peraje. up. trg. ital. baleioptera (lat. up. samostalna radnja u kojoj se nemim pokretima i ritmičnim kombinacijama pokušavaju umetnički da prikažu ljudska osećanja i strasti. zapaljenje glavića i kapice. Tanzer igrač) igrač u baletu. ballet. sprava čije kretanje odreñuje pokret neke mašine. izrañivač terazija. bilans. balanos. ruski narodni instrumenat. baladin) šaljivčina. bilanx) ravnoteža. žirolik. balzamika (nlat. lasd tovar) teške mase peska ili kamena u lañi radi održa- vanja ravnoteže. balšažgetr(fr. bal-boj (eng. ballerino) učitelj igranja. bal champetre) igranka u polju. balanos. ballata pesma uz igru) džoet. balenologija (lat. balanoblenorea (grč. balansje (fr. baleine. baleteza (fr. balzamski lekovi. bal pare (fr. balbutirati (lat. trg. držati u ravnoteži. dugim vratom i tri žice u koje se udara prstima. takoñe: veštačka kompozicija radi ublažavanja bolova i lečenja rana. glumac. balagan. slik. balletto) umetnički ples. balansirate (fr. mucati. docnije se razvila u pesmu lirsko-epske sadržine. otmena igranka. baletska igračica. nem. balazor trg. ital. blenna sluz. kolebanje. zamuckivati. baletska igračica. nauka o kitovima. balagan (rus. biti neodlučan. pterćn) pl. baldacchino) pokrivač nad prestolom ili krevetom od skupocene materije. balata) l. njihanje. mašinske kaiše. nejasno izgovarati. up. ballare) pl. Terazija u Zodijaku. preplitanje jezikom. pere. a delom i aromatičnim kiselinama. svežanj. astr. ballet. balbucijes (nlat. lakrdijaš. fig. kantara. balanofag (grč. lat. vrsta istočnoindijske pamučne tkanine. baletski igrač. opis. balata (nlat. figura u plesu (u lansu i kadrilu). logfa) zool. nem. služeći se i dijaloškom formom. prvobitno: pesma koja se uz igranje pevala (balar=igrati). bilj-na vrsta. priča neki dogañaj i u isto vreme izaziva lirsko raspoloženje. ballade. balzaminke (nlat. Baldacco. nedoumica. balet (fr. kupi lopte i donosi igračima. balsaminaceae) pl. stvar za odbacivanje. služavke u azijskim hramovima. klatno. biljka roda Bal-| samodendron i mirišljave smola tih . lat. konačni račun. balalajka (rus. materija veoma slična kaučuku i gutaperki. balsamon. balanse (fr. balzam-ska sredstva. balanos. balanos žir) med. onaj koji se hrani žirom. baldahin (ital. bog. bal pesak. zamuckivanje. bala (fr. tepati. balzamirati (grč. žirožder. zapaljenje glavića i unutrašnje pokožice muškog spolnog organa. balanoidan (grč. ballet. ballerina) umetnica u igra-nju. balle) denjak. balsamica) pl. balalaika) muz. balancer) uravnotežavati. balave (fr. bal rage). džakovi peska koji se stavljaju u vazdušne lañe radi reguli-sanja dizanja balona. balbutire) med. u kojoj je naročito poznat tzv. grč. kod tenisa. šatra. sa trou-glastom kutijom. uravnotežiti. baladen (fr. ballata) 2. bilans. bajadere. balancement) kolebanje. phagos) zool. geb curim) zagnojavanje glavića. balerina. balansiranje (fr. balance) u plesu: igračevo njihanje s noge na nogu u mestu. kit. balance. vitka šipka iz kitovih usta (fišbajn). balzam (grč. vaga. kor. balabane) daščara. baladine (grč. koje se posetiocima hramova nude za novac. ustezati se. far«. balanos. balada (fr. balleteuse) pozorišna. balast (kelt. balbuties) ned. delove slike skladno predstaviti i ra-sporediti. posthion kapi-ca) med. balsamon) xex. prirodna smesa biljnih smola sa eteričnim uljima. naročito cirkuska. Balander) plitka dereglija sa jednom katarkom (u Holandiji). nlat. upotrebljava se za električne izolatore. balata (ital. balboa novčana jedinica Paname (=100 centimosa). umetnik u igranju. zool. balancier) šetalica. Meister majstor) voña balega. „lepi čovek" (nazvala po tome što su neke od nje nekada upotrebljavate kao lek za rane). balanopostitis (grč. ball-boy) ot. igra na pozornici. muz. balet-majster (fr. „nebo" koje stoji pred oltarom i nosi se na litijama (naziv po zlatotkanoj materiji koja se najpre izrañivala u Bagdadu). svaki nepotreban i suvišan teret. jaka i većinom prijatna mirisa. balerine (ital. mucanje. podaci mornara o robi koju su natovari li. ljuljanje. dečko koji. balena (fr. muz. bilo kao umetak u operi. pesma uz igranje. ravnoteža. ejdos) koji ima oblik žira. korak u igri kad telo stoji na jednoj nozi. kole-bati se. balio. ñonove i u zubarstvu (dobiva se od sasušenog mlečnog soka gujanskog drveta mimusops balata). balanitis (grč. balaena. pesnička pripovetke. balet-tencer (fr. ili u vezi sa pantomimom. motka za održavanje ravnoteže kod igrača na užetu. vrsta hljerodula. ali elastičnija od ovih. neodlučnost. igranka pod obrazinama. baletski igrač. balerina (ital.bala 99 balzamirati krabuljii ples. balaena. koja. prvi igrač u baletu. balander (hol. sličan gitari. grč. baletski igrač. preplitati jezikom. praviti (ili: napraviti) zaključni račun. baraka. treperenje. drhtanje. bal u svečanom ruhu. balaena) zool.

ballista. balista (lat. naročito nauka koja se bavi proučavanjem zajedničkih pojava u jeziku. denjak. za olakšanje poroñaja. balotirati (fr. balio) l. kupališta. utišavanje bolova. ćuvik. balio bacam.. grč. balneum vaporis) nap-no kupatilo. balio bacam. zadnji deo velikog parobroda. a telesna šupljina napuni svežim drvenim ugljem). balneografija (lat. balio bacam. banjsko lečenje. književnosti. zbog čega se mora ponovo glasati. naročito. godine u ðenovi. održavaju se od 1929. grč. god. therapeia) primenjivanje mineralnih izvora u lečenju bolesnika. ples. . balzam za jačanje srca. grč. trzanje. prvi poveo odlučnu borbu italijanskog naroda protiv Austrijanaca. nepokriven. bokasta boca za tečnosti. nauka o kretanju bačenih tela (puščanog ili topovskog zrna). Jugoslavije. revolvera) i ispaljenog zrna. lged. balistike (grč. balio (fr. ballizo. balneotehnika (lat. igranka. balneum (lat. balio) koji se tiče balistike. bešika od gume ili svile prot-kane gumom. med. gramma slovo) u sudskoj medicini: snimak napravljen pomoću balistoskopa. balneoterapija (lat. nauka koja se bavi proučavanjem kretanja zrna od trenutka kad ono. balio ttage) biranje (ili: glasanje) pomoću kuglica razne boje.). balkanijada sp. poz. kupanje u pari. balon d'ese (fr. balle. naročito vazdušni balon napunjen gasom lakšim od vazduha (aerostat). balneum) banja. geogr. Balila (ital. balzam za oči. baline) vunena materija za pakovanje.balzamovati 100 balueter drveta) namazati mirisnim mastima i uljima. bvlistkčko klatno na-prava koja služi za odreñivanje valjano-sti baruta i početne brzine zrna. bacakanje. Balilla) fašistička omladinske organizacija za dečake od 8—14 godina. bala trgovačke robe. bal. fig. balustra. nauka o mineralnim izvorima koji služe kao lek (pijenjem. produženje prve i druge galerije do pozornice. glavica. kupanje znojenjem. skopeo gledam) u sudskoj medicini: aparat pomoću koga se utvrñuje iz kojeg je vatrenog oružja ispaljen metak (u slučajevima gde je u pitanju više oružja istog modela i istog kalibra). kupatilo. koji je 1746. balkanologija nauka o Balkanu. kupanjem i dr. balo (ital. društvenom i istorijskom razvitku balkanskih naroda. mor. Grčke. balsamum cordi-ale) far«. balistkčka kriva (linija) fiz. Bugarske. belina (fr. izbor kod koga nijedan kandidat nema potrebnu većinu. kosije pada nego što se penje. balzamum oftalmikum (nlat. balneum. balistički (grč. utroba se ispere karbolnom kiselinom. banjsko grañevinarstvo. ballon) šuplje. balsamum ophtalmicum) fark. kojim se može popeti samo do izvesne visine i spustiti na mesto polaska. balzam za uminjavanje. ista-knut deo na spratu neke grañevine. balon kaptif (fr. balneum arene (lat. okruglo telo. po običaju starih Egi-pćana. balistogram (grč. technike) veština podizanje i celishodnog ureñenja banja. muzički komad za ples. gañenja. logfa) proučavanje banja. koji spada u balistiku. usled dejstva vazdušnog otpora. balota (fr. doksat. Rumunije i Turske). takmičenja u atletici predstavnika balkanskih naroda (Albanije. ballon captif) vezani balon. grč . balzamirati. balkanistika v. sojica. balkon (ital. balzamum anodinum (nlat. balistoskop (grč . balneum cineris) ne-pelno kupatilo. balotada (fr. balneum. fol-kloru. balneum arenae) peščano kupatilo. balon (fr. Asiraca i Persijanaca: učiniti da tela umrlih budu sačuvana od truljenje (danas se ubrizgava u arterije sublimatov rastvor i dr. lepo izrañen stubić. glasati kugli-cama. balustre. grapho) opisivanje banja. balneum vaporis (lat. grčenje. kupanje u toplom pepelu. balizam (grč. grč. sargija od vune. koji služi kao identifikacija izmeñu oružja (puške. balsamum anodynum) far«. grč. balneum laconicum) znojno kupatilo. balnot) vrsta burgundskog vina. balio bacam) voj. balzamovati v. ballon d'essai) mala vazdušne lopta za ispitivanje pravca vetra. balo (fr. napusti svoje ležište i krene kroz cev pa sve do pogotka cilja. ballotter) ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ili „protiv". balzamum kordijale (nlat. balcone) apx. balneum kupatilo. nazvana po dečaku Ba l ili. ratna sprava starih Rimljana za bacanje kamena. balistički problem zadatak da se odredi putanja tela bačenog u neku otpornu sredinu. okrugla. hitam) bacačica. balaustion cvet divljeg nara) vrh. balotaža (fr. baluster (fr. teorija bacanja. balneum. balneum cineris (lat. linija kojom se kreće telo bačeno u atmosferu i koja. balneologija (lat. pod pritiskom barutnih gasova. ital. glasačka kuglica. balle. baliotade) skok konja ispruženim nogama. drhtanje. ballotte) kuglica za glasanje. svežanj. novinski članak koji se objavljuje da bi se opipalo raspoloženje i mišljenje javnosti. histerična želja za igranjem kod pojedinaca ili masa (u revolucionarnim vremenima). balkanologija. balneum lakonikum (lat. ballot) 2. ballismos „igranje") bolesna.

banderola (fr. č esto visoka do 20 m i po 60—70 st debela. banchetto) svečani obed nekome i nečemu u čast. bandaža (fr. staviti utege (u mačevanju i boksu). bandu ra (rus. banditizam (fr. gozba. kod nas i nov čanica od 10 dinara. balhornizirati (nem. balustrirati (fr. banco. tračica. banale) običan. bandura) muzički instrument Ukrajinaca i Poljaka. banderilja (iš. Bankier) v. veza. a po ukusu dinji. trg. skitnica. previjati. bamboo) vrsta trske. upotrebljava se naročito u Sev. banquier. bambočade (ital. bambino) detence. rñave. štedionica. bandonion. bandleta (fr. banco. up. bavana (šp. banchieri) pl. pustahija. unakrstan povez na poštanskim pošilj-kama. zastava na ka- tarci. bankvaluta (ital. mandora. okov na to č ku. svakidašnjost. banarij (nlat. nem. up. banderilla) koplje sa zastavicom. omotač na cigarpapiru i na kutiji sa cigaretama. ograda na altanima. nevaljalstvo. seljačke igranke i sl. bambu. redenik. banketa (fr. banka (ital. banauzijski (grč. banalizirati (fr. uzvišena pešačke staza pored kolovoza na putu. naročito drvena lutka koja predstavl>a malog Hrista. daje zajmove uz kamatu. balčak) drška od sablje ili mača. banalan (fr. nota) vrsta menice koju neka nov čana banka izdaje na samu sebe. priručje. filistarstvo. balaustion. bandonion muz. vojna muzika. instrument sa 4 do 10 metalnih žica. putujuće društvo svirača. prosto. up. opasač na kome stoji fišeklija. bavalitet (fr. banauzija (grč. bandito) razbojnik. el bandola) muz. banderole) kita ili gajtan na trubi. pustahij-stvo. u crkvi Ara Coeli na Kapitolu u Rimu. fr. ustanova koja radi s novcem. bank. metnuti obruč na naplatak. banderiljero (šp. banka. bandagiste) proizvoñač. bannarium) pravo prisiljavanja. malajsko ime poznate istočnoazijske zeljaste biljke. filistarski. zavoj. stepenicama. zaviti. bandažist (fr. prinudno pravo (različito od jus kogens). bandage) med.. banalitet. balčak (tur. banaliser) načiniti otrcanim. glumaca. banda) član (svirač) u vojnoj muzici. okov na to čak. plaćeni ubica. valuta) bankovni novac kao fingirana nov čana jedinica. pa napraviti gorim no što je bilo (po Johanu Balhornu. sp. Americi i Meksiku. unutrašnji naslon na prozoru. izveštao. banausia) bavljenje naukom ili umetnošću samo zanatski. gomila. bankar (fr. bankijeri (ital. raste u Indiji. strani novac itd. bankar. posreduje u kreditnim poslovima. banque) upla ćeni novac svih igrača u hazardnoj igri karata. 1531— 1599). šp. baikir (fr. saraf. bandager) ned. naslon. banalite) otrcanost. Bank) novčani zavod. bandit (ital. banquet. banderillero) borac s bikovima naoružan banderiljom. četvorougaona harmonika za razvlačenje sa većim brojem glasova (130 tonova) nego običan akordeon (nazvan po pronalazaču. spojnica. bambino (ital. fr. vašare. banquette) voj. svakodnevni. igra č koji drži bank. pre-viti. hajdukovanje. mambu. Hajnrihu Bandu). zavojić. remnik na pušci. kupuje i prodaje hartije od vrednosti. kreditnim i efektnim poslovima. previ j anje. banditisme) razbojniko-vanje. družina (lopovske). banknota (ital. bambus (malaj. bez ljubavi prema samoj stvari i bez nekog višeg cilja. banalnost. eng. naročito zavoja. mandola. svakidašnjim. prima novac na štednju. sopstvenik banke. bandoneon muz. stupnjevita uzvišica iza grudobrana za strelce. zgrada u kojoj se nalaze prostorije jednog novčanog zavoda. bandist(a) (ital. banda. reklamna traka na omotu knjige. lutka. postaviti balustradu. štampa-ru. v. gitari sličan muz. fr. banausos) zanatski. obru č na naplatku. banana) bog. suviše ponavljana rečenica. banalnost (fr. prodavac hirurških aparata. balustrer) ograditi stu-bićima. bandolin mast za kosu. da bi bila glatka i sjajna. samo sa više žica (8^24). lazaroni. neuspele slike holandskih slikara koje predstavljaju seoske kr č me. menjač. nem. banalna fraza otrcana. oproštajna gozba. banket (fr. koje se upotrebljava u borbi s bikovima. banco. banquier) lice koje se bavi novčanim. banda) četa. grañ. otr-can. sličan gitari i balalajci. balkonima. pruga u boji. up. balustrade) arh. banco. drumski razbojnik. bandola (ital. mala traka. bandažirati (fr. opšti. pljosnata mala šipka. tablica sa cenom neke robe. banda (ital. odred. obično. malo dete. propalica.balustrada 101 banknota balustrada (grč. ital. obavezujući se da će njenom donosio-cu isplatiti u metalnom novcu iznos na . utega i sl. bambocciade) pl. hajdu čija. zavijanje. bandeletette) uzan zavoj. nevaljalac. bandola. banalite) v. bandoneon. ballhornisieren) hteti nešto popraviti. konjička zastavica. čovek koji se upravlja prema vetru. vetrokaz. v. banque. čiji je plod po obliku sličan krastavcu.utega (kod mačevalaca i boksera).. bank (ital.

bantam (eng.. baptisterij(um) (grč. propust za vodu. u kojoj se pije i jede stojeći. baraterija (ital. straćara.. teret) 1. potkradanje. barbarski (grč. surov. barba. krateo vladam. postradalost. oni koji su svesni akta koji se nad njima vrši. voj. upotreba stranih reči i izraza u govoru i pisanju. bara (fr. pobarbariti. fr. kaldrmarina. razmena. ustava. barbakana (fr. kapele pored crkve ili deo crkve u kome se obavlja krštenje. bonsek. ital. banco. svaka nepoštena ili protivzakonita radnja kapetana ili mornara koja ide na štetu sopstvenika broda i ostalih zakonitih interese-nata. barakirati (fr. rampa. varvarin. barbarfzo) učiniti nešto barbarskim. krštavanje. nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim novčanim obavezama. gomila peska ili stenja na ušću reke ili na ulazu u prista-nište. stradanje. barba brada) čika. barre) poluga. barba (lat. banko-konto (ital. pregrada izmeñu konja u konjušnici. banco. greda kojom se zaprečava put. ital. grub. berkan. stranac. barrage) brana. rampe. danas: neobrazovan. stražarske kula. veoma gusta i teška. bansek (nem. barranda) ograda u areni gde se izvode borbe s bikovima. naročito uobičajena u knjižarstvu. visoko do 20 m i debelo do 9 t. baros težina. šipka. obično u blizini vojni čkih logora i mesta gde radi veći broj radnika itd. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obračunavanje. lišće i kora služe i kao lek. krštava ti. krštenje. amerikan--bar krčma bez stolova i stolica. barbarizam (grč. bankokratija (ital. u brk. slična platnu. dakle tuñinac. trgovina kod koje se daje roba za robu. dinamička jedinica za merenje atmosfer-skog pritiska. gospodarim) gospodareve banaka državnim poslovima. kratos snaga) pristalica vladavine i uticaja novčanih ljudi i predstavnika novčanih zavoda na javni život i poslove. baptiser) krstiti. baptizirati (grč. pregrada. mašinska testera trač ara.) bog. in barbam (lat. baratteria) kor. surov čovek. u lice. barbarin (grč. barakan (arap. baratto) razmena. govoriti u kovanicama. trampiti. baraka (fr. baobab (amh. bar) 2. nadenuta ime. barattare) trgovati davanjem robe za robu. sprud naslaga. barato-trgovina (ital. baptizo) pl. bez da sam znao. keltski i . možda poreklom sa Jave). barbaros) kod starih Grka: svaki onaj koji nije znao da govori grčki.. nečovečan. baptizma (grč. podvala. bantam petlić) sp. bantam kategorija bokser. grub. barbarski ornament gotski. gruba jezička greška. kovanica. var. baranda (tl. Adansonia digitata). mostarina. baraque) daščara. na štetu jasnosti i čistote jezika. bancus klupa. grešiti se o previla i č istotu jezika. traže da se krštavaju samo odrasli.banko-konto 102 barbarski koji ta uputnice glasi. Band-sage) zan. rvač i dizač tereta težak izmeñu 50. nlat. barbar. baptisma) crkvena tajna krštenja. plod. barbarikos) prvobitno: strani.5 kg (nazvan po bantam-kokoškama najsitnijoj vrsti kokošaka. tj. varvarizam. preprečna vatra. bar (eng.. čiča (u Dalmaciji). banco-conto) trg. daščarama. bancarotta. za svetlost. varvarin. krčma. rumpere slomiti) slom banke. bandžo (eng. up. spoljašnji zid utvrñenja sa puškarnicama. naro čito za ona značenja za koja imamo našu reč. barbacana) voj. in barbam) u bradu. nlat. kod Rimljana: narodi koji nisu imali grčkog ni rimskog obrazovanja. npr. trgovati razmenom.: šnajder. nazvati telefonom itd. barbaros) v. barragiste) čuvar brane. motka. divlji.) zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da imaju odlučujući uticaj u državi i da odreñuju njenu politiku. raste u žarkim krajevima Afrike. tuñinski.75 i 53. trampa. livnica. banjo) kuz. šuster.' varizirati. nepravilno. kafana sa alkoholnim i drugim pićima. fig. baraquer) smestiti u barake. baptfzo. fr. baptisterion) krstioni-ca. džinovsko hlebno drvo. stanovati u logorskim kolibama. članovi hrišćanske sekte koji odbacuju krštavanje dece. bar (grč. kri-jumčarenje. trampa. baratirati (ital. barracano. grč. sa osvežavajućim plodovima. baraž (fr. ital. pregrada. grč. papirni novac. sprovodilac vladavine banaka i novčanih ustanova. v. novčanica. prevara. tj. divljak. taksa za prelazak preko mosta. nm. naročito protiv groznice (nlat. obustava plaćanja. bankokrat (ital. barakan. barat (ital. baražna vatra zaprečna vatra. bankrot (ital. bendžo. bankokrat (ital. pola tri. trošna kućica. fr. barbarismos) gran. pogrešno upotrebljene reč. baptisti (grč. široka arabljanska haljina od te tkanine. dućan od dasaka. brana u sudnici. vladavina velikih novčanih zavoda i njegovih predstavnika. barbar (gr č. bouracan) tkanina od kostreti i vune ili kamilje dlake. grč. barbarizirati (grč. barbacane. iskvareno. pritisak. potpuna propast. imate li što za jesti. baratto. protivan duhu i pravilima jezika. baražist(a) (fr. bankrotstvo. barat) trgovanje.

barbe. i to za: nukleone i hiperone. barikadirati se ograditi se. fig. baritonon (grč. velika trgovačka laña sa tri katarke. drugi. barque) čun. barijera (fr. Barjam (pere. na zvana po mestu Barež u Pirinejima. opšti naziv za dve grupe elementarnih čestica. pepeljuga. pevati bariton.) muz. arap. tuga. baryum. barometrija. barditus) ubojna pesma barda. element. guslarska pesma. fig. kakvu nose na službi sudije. mostove) u cilju odbrane. barys jak. odbrana. barys. barbiton (grč. barbarstvo (grč. Americi. duboki tenor ili visoki bas. nečista pšanska soda koja se dobiva sagorevanjem morskih biljaka. bardiglio) vrsta veoma tvrdog belog florentinskog mramora. brana. kćntron) fiz. muzički instrument sa žicama. barel (eng. grubost. barriere) pregrada. pesnik. granica. grč. naša-ranost. smetnja. barimetrija (grč. bard. ćoškasta ili okrugla kapa bez štita. ital. baritimija (grč. varoška kapija. zove se zbog toga što se tada kolju ovnovi koji se dele sirotinji. barys težak) hem. berretta. sphaira lopta) geol. baricentrum (grč. glossa jezik) med.98 1 u SAD) bareljef (fr. sveštenici itd. mlada mazga. slabije ispupčen vajarski rad na ravnoj površini. barilja (um. barcaruola) vesela pesma venecijanskih gondolijera. drveni. bereta (fr. v. bardo (fr. redni broj 56. barys. grañanski rat.. ñeram. ulaz gde se plaća troša-rina. bas. basist. protkati šarenilom. bayrak) zastava. bardak (tur. prepreka. polihord.barbarstvo 103 barkarola (ulice. svile i pamuka. prepona. med. ostaviti nenaglašen. bariolirati (fr. barbaros) neobrazovanost. barca. zatvoriti uzane prolaze . dubok glas. prepreka. tj. pogranične utvrñenje. ua. bariolaža (fr. divljaš-tvo. nikla. težište. pevač koji peva dubok glas. branik. burence) anglosaksonska jedinica zapremine za merenje tečnosti (163. mali čamac. suviše šareno slikarstvo. barrister) titula engleskih advokata koji vode sporove pred visokim sudovima. metria) v.55 1 u Engleskoj. surovost. barretum) kapa uopšte. kurban bar jam. baritonist(a) (grč. ugojenost. barisomatija (grč. naročito poslednji slog reči. našara-ti. praznik žrtve. bardit (nlat. up. fr. barricade) brana. prepre č iti. lañica. od teških elemenata. kelt. varvarstva. ital. gojaznost. zaklon. izdvojiti se. koji se kreće otprilike izmeñu „A" do „a". prošarati. čovek koji izvlači sve na svojim leñima. barys težak. barisfera (grč. soma telo) med. barka (ital. ulična borba. barkarola (ital.34. barytonon) gram. kuv. barys težak. usamiti se. nlat. seta. smetnja. a slavi se 70 dana posle prvog barjama. baribal zool. barys težak. neuljuñenost. barys. dizati (ili: praviti) barikade. phone glas) muz. barege) prvobitno: laka vunena tkanina. barioni fiz. jedan slog. zemljani ili bakarni sud u kome se drži rakija ili vino. laleo govorim) med. barbirati (fr. barys) predmetak u složenicama sa značenjem: težak. barež (fr. barifon (grč. tćnos) muz. meña. bajra«. barifonija (grč. Zemljine jezgro. u slavu junaka i bogova. neraspoloženje. reč kod koje je poslednji slog nenaglašen. Japanu i dr. barda. tonos ton) muz. bardd) pesnik i pevač starih Gala i ostalih keltskih naroda. bariglosija (grč. barioler) šarati. šp. barilla) hen. atomska masa 137. mostova) u cilju odbrane. barikadirati (fr. ši-šati. barbiton) muzički instrument starih Grka sa mnogo žica. crnih medveda u Sev. teškoća govorenja kao bolesno stanje. barrette. skidati krljušt sa ribe. barilalija (grč. tromost. 158. barricader) pregraditi. otežano govorenje. bardak) zemljani sud za vodu. pesma u še- ovima slični oblici ornamenata.(grč. fig. muz. teško izgo-varanje reči. bard (eng. barij(um) (nlat. barñelo (ital. koji je pevao. sastoji se. barbifier) brijati. steg. bariolage) šarenilo. neukusno. varvarska. muški glas izmeñu basa i tenora. zatim: sedište kapetana policije i zatvor. barys težak. eufonijum (u vojnoj muzici). barys. pregrada uzanih mesta (ulica. bari. barythymfa) zlovolja. bardiljo (ital. bargello) ranije: palata guvernera (podestata) u Florenci. prvi se slavi odmah posle posnoga meseca ramazana. dubok. gvožña i dr. četa vojnika. teško. danas: narodni muzej za talijansku umetnost i kulturnu istoriju. barrel bure. bas. bejram) dva velika muhamedanska praznika u godini. sličan liri. vrsta malih. bas-relief) plići. barilalija. barister (eng. pevač koji peva bariton. reljef. bardot. zatvoriti se dobro. verovatno. barytoneo naglasim gravisom) gram. uz pratnju harfe. pregrada od rešetaka. fig. baritonirati (grč. albarda) tovarna životinja. sada: sve slično tkane materije od vune. znak Va. Bajram. bariton (grč. barjak (tur. barikada (fr.

2. zapaljenje bartolinijskih. razboj. visokoparna poezija koja je cvetala za vreme trajanja baroknog stila u arhitekturi i umetnosti.(grč. basist(a) (fr. basket-ball) sp. Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir. dobila ime po nazivu koji su Portu-galci dali biseru nepravilna oblika (barrocco). kelner u baru. voda vešta č ki ogra ñ ena (u parkovima i sl. dvorske. baroskop (grč. izazivaju utisak ne čega na-stranog i ludog. v. baros težina. baros. metrfa) merenje vazdušnog pritiska. up. stepen plemstva izmeñu grofa i plemi ća. baronese (ital. duboki tenor. basson. fig. jedrima i malim topovima. barok (port. metron) fiz. trćpos obrt. barchetta) čun. barok. baros) predmetak u složenicama sa zna č enjem: težina. HUP vek i prvu polovinu HUŠ veka. baros. sprava za merenje vazdušne težine. gramma slovo. geotropizam. barmen (eng. barotermometar (grč. barman) vlasnik ili poslovoña bara. skopeo) stariji naziv barometra. junak.). barografsku krivulju. noć od 24. basso obbligato) mu?. baros. baros. grapho) četeor. makros visok. barogram. bason (fr. usminskih žlezda. gimnastičke sprava: dve okrugle. tnjama po vodi (peva se uz pratnju gitare. lañica. barcherolla) šetni čamac bez katarke. štampa. baro. cic. Vaggep. hartija na kojoj je barograf ispisao liniju vazdušnog pritiska. iskrivljenostima i protivreč-nostima izmeñu sredstava i cilja.) nepravilan. baro) posed za koji je Vezana baronska titula. izme ñ u barona i viteza. barres) al. sa katarkama. barofon (grč. avgusta 1572. barrocco) apx. ovaj stil je potisnuo renesansu i predstavlja njenu degeneraciju. hrabar čovek. bassin. svira č koji svira bas. danas: naročita vrsta barome-tra (sa kamforom. pri-bližujući se gotskoj umetnosti XV veka sa njenim pretpostavljanjem krive linije pravoj. najniže stanje barome-tra. bassa ottava) pl. metron) vaga za decu. kotlina. dazimetar. najviše stanje barome-tra. baronet (eng. baromakrometar (grč. bartolinitis med. bas (ital. up. metron. barokan (port. baros. bassetto) kuz. tanka šarena pamu čna tkanina. smešan. baronat. čuz. baronija (fr. pravac) bog. pritisak. v. barometrograf (grč. baseto (ital. nastran. .) koji se tiče barometri-je. gondola. basse-lisse) vrsta vunenih ili svilenih zidnih tepiha sa dubokom osno-vom. glas basa koji vodi melodiju. bassiste) pevač koji peva bas. barometarski minimum najniži vazdušni pritisak. barketa (ital. član nižeg plemstva. štampana knjiga. bariton. barkerola (ital. basamak (tur. barimetrija. grč. aparat koji beleži promene u vazdušnom priti-sku. stepenica na stepeništu. barokni stil. mali čamac. mandole i dr. bas-lis (fr. kada su hugenoti pobijeni u Parizu. materije i forme. hipsotermo-metar. čudan. basma) l. barrocco. barcaza) hor. baskitbol (eng. nišadorom i šalitrom koji su preliveni alkoholom) kod koga se po talogu poznaje ho ć e li vreme biti vedro ili mutno. metron) termometar za merenje tačke ključanja vode. barut) prah za vatreno oružje. baronnie) v. barkica. basma (tur. mesto u pristaništu gde stoje lañe. basa otava (ital. najve ći čamac na ratnim brodovima. svaka učvršćena na dva stuba. barogram (grč. najdublji glas u višeglasnim vokalnim i instrumentalnim komadima. baronat (nlat. na dan sv. baronessa) baronova k ći. dorski kompa-rativ od bathys dubok) kuz. vitez. koja meri u isto vreme i visinu i težinu. barokna poezija učena. bazen. baros.). baronija. stylos) epoha u istoriji umetnosti koja obuhvata kraj XVI. fr. ital. baso obligato (ital. v. bšros. barokni stil (port. basileus (grč. up. mesta koja treba izvoditi za jednu oktavu niže. basamak) prečaga na lestvama. phone glas) čovek koji ima dubok ili grub glas. barotropizam (grč. baroknim naziva ju se one pojave u životu i umetnosti koje svojim preteranostima. Bartolomeja. fr. barkasa (tl. barometar (grč. basson) muz. basileus) kralj. titula drugog arhonta u staroj Ateni. tako ñ e: barkerola. osnova harmonije. baron. up. thermos topao. vazdušnog pritiska. barometarski maksimum najviši vazdušni pritisak. up. mali kontrabas sa tri žice. barometar koji sam sebe registruje prave ći tzv. barograf. bassetto) kuz. barut (tur. baros. batino) rečno korito. grapho) barometar koji sam registruje promene u vazdušnom pritisku. jak. up. baros. ital. koja je niža što je visina na kojoj se ona odreñuje veća. grč. baro. barne (nem. barometarski (grč. veština rukovanja barometrima. bastaj. pismo). barograf (grč. baronet) titula engleskog naslednog plemstva. instrument koji proizvodi bastonove.barkasa 104 baso obligato baron (nlat. basen (fr. baset (ital. barometrija (grč. basso. fagot. košarka. paralelne (i vodoravne) motke. najdublji muški glas. barkarola. barone) plemićka titula.

bas koji prati. napustiti (neku nameru. geol. battement) udaranje ruku i nogu pri igranju. izraz koji je napravio engleski prirodnjak Tomas Hak-sli (Huxley 1825—1895) i njim nazvao organsku prasluz. bastovirati (ital. bathys dubok. basta) dosta! dosta o tome! bastaj (fr. federima. potpuno kristalisane najdublje gromade plutonskih stena. kula. izbiti protivniku ma č iz ruke. bathos dubina. kopile. bastard (ital. praklja č a. bastardirati (ital. ime dobila po gradu Bata-viji. sphalra lopta. bathys. basso profondo) «ta dubok glas. battre. bastardo) bog. basso ripieno) kuz. ital. fig. električna baterija više lajdenskih boca koje se. baton (fr. bathos. bat novčana jedinica u Tajlandu (1 bat=100 satanga). bastion (fr. duvački instrument sa dubokim tokovima (pronañ en 1829. poremetiti. bastilja (fr. muz. konja i magarca. za vreme Luja XVI. tip. batterie) voj. bathys dubok. naročito po tabanima. više topova (4—8) iste vrste. bios život) biol. batist (fr. sa potpisom lica koje ne postoji. naročito maršalska palica. zool. battologia) nepotreban govor. battuere udariti. fr. glas izmeñu bari-tona i basa. radi većeg električnog punjenja. batifon (grč. batometrija (grč. battuere biti se. naklapanje. mucanje. aparat za merenje i ispitivanje morskih dubina. battoir) mlat. brzoplet govor. jula 1789. tući. battalmak) pokvariti nešto. bastonada (fr. batisfera (grč. bastardna menice lažna menica. brodarina. batoar (fr. vrsta starih topova. vot. okaniti se čega. bastion) voj.-tur. zamajni udar klatna na č asovniku. tuč ak za loptu. udar po protivnikovom maču. batimetrija (grč. basta! (ital. morska dubina. ognjilo na starim puškama. ponajvip!e grani-toidnih. 3. bataljon (lat. trećinu ili četvrtinu pešadijskog puka. nasip od kamena.. kremen. prevara. tovarenje i istovarivanje la ñ e č amcima. bastardo) vanbračno dete. bastille) tvrñava. bataliti (tur. trg. palica. utvrñenje. battere. prut. privremen zaklon. melez koji dolazi od spari-vanja razli čitih vrsta (npr. skaphos brod. battarizo mucam) med. bahth) srećan. metrfa) v. batardo (fr. ureñaj valjkastog oblika na samostalni pogon opremljen specijalnim aparatima za proučavanje mora i okeana na velikim dubinama. bastardni prozor prozor sa jednakom ili manjom visinom nego širinom. vuka i psa). phone) muz. metron) sprava za merenje morske dubine. biljka koja je postala spolnim ukrštanjem dveju razli čitih biljnih vrsta. batelaža (fr. lupiti) mač. voj. mač. poluležeća francuska slova izme ñ u rond i anglez. koji predstavljaju jednu borbenu jedinicu. batomstar (grč. grudo-bran. koje ima u morskim dubinama i koja ne spada ni u životinje ni u biljke. bastion) fort. baterija (fr. laña) „dubinski brod". hor. u Berlinu). jedno jednoćelijsko organsko biće u morskoj dubini. nego predstavlja neko neutral-no meñucarstvo prabića ili protista. batiste) vrsta veoma finog i gustog platna. batibij(us) (grč. basto) štap. obično sa 800—1000 vojnika. zamuckivanje. bastionirati (fr. podeljenih u 4 č ete. baso profondo (ital. mañioničarstvo. spoje tako da su sve spoljašnje obloge s jedne strane i sve unutrašnje obloge s druge strane meñu sobom povezane. batard (fr. bathos dubina. razmnoža-vati se putem ukrštanja razli č itih vrsta. batarde) pokrivena laka beč ka kola na gibnjevima. bat-metal beložuta mešavina od 55 procenata bakra i 45 procenata cinka (upotrebljava se za sve ć njake i druge predmete). prema formaciji. stalno ponavljanje jedne teme u basu. batarizam (grč. bastonare) batinati. lupanje srca. lupetanje. galvan-ska baterija spoj više galvanskih elemenata u istom provodniku radi dobijanja jače struje ili višeg napona (paralelne ili uzastopno spajanje). bastonnade) batinanje. batologija (grč. sa potpunom opremom i priborom. zamisao i sl. 2. batavija polusvilena tkanina koja se izrañ uje na Javi. batinanje po tabanima u Turskoj. nm. bathys dubok. Bastilja čuvena pariska tamnica koju je podigao u XIV veku Karlo V i koja je razorena 14. takoñe: ba-reljef. batardeau) voj. morski omotač Zemlje. . kugla) 1. lat. lithos kamen) pl. truć anje. vrsta fine i guste pamučne tkanine. baso ripijeno (ital. batman (fr. batelage) opsenarstvo. odred vojske koji predstavlja. bataillon) voj. basso ostinato) muz.). podignuti utvrñenje (ili grudobran). onaj koji živi u dubini.baso ostivato 105 baton baso ostinato (ital. dubok bariton. nlat. pljosnata maška. utvrditi. nuz. borbeni ma č koji se u borbi držao u jednoj ruci. dvostruki udar. koji donosi sreću. batiskaf (grč. baton. utvrñen zamak s kulama koji služi kao tamnica. prevoznina. batli (pere. batometrija. najslabija vuna na ov č ijem krznu. brodski saobra ćaj. bastardna vuna. batirati (fr. bassetaille) muz. metron) merenje dubine. batimetrija. batoliti (grč. bathys.

baca (tur. student prve godine. bacillum štapić. zasebno. baš. beata) blažena. bašč a (tur. Gro-pijus sa ciljem da se ostvari jedinstvo likovnih umetnosti i da se one.. up. baft) trg. tj. im. vrenja buterne kiseline i dr. v. Po dolasku na-cista na vlast 1933. srdobolje. poznavalac hebrejskih zakona. Bakchos)' mit. bacchans) Bahov sveštenik kod starih Riml>ana. Bahus. grč. baca.batonda 106 beatikum dirigentova palica za davanje takta. phćbos strah) med. batrum (grč. pion. batrahij(um) (grč. batrij(um) (grč. batos (grč. pijanke. vino. bahce) vrt. nedisciplinova-na vojska. metron) med. bahaizam napredni pravac u babizmu. batrahijum. škola je raspupggena i 1937. bakchos. batrahus. pri č est samrtnika kod katolika. bogorodice. sprava za nameštanje iš č ašenih udova. bejaune) novajlija. bog vina. beatizam (lat. gradina. v. batrahus (grč. parodija Ilijade. bdelometar (grč. majka božja. Bauhaus (nem. pere. mač. bacillum prutić.) narednik u turskoj vojsci. batrijum. Bacchus. bašiboz(l)uk (tur. nastavila rad u Č ikagu. Bacchanalia) pl. sedište) med. god. bacili (lat. baš-č auš (tur. čuveni grč ki komični junački ep. bec-jaune. dodiru nekog predmeta. v. jak udarac duž protivnikovog ma č a kome je cilj da se protivnikov ma č izvede iz napadne linije ili da se napravi mesta za izvo ñ enje udara na protivnika. lat. fig. basibozuk) ist. svete uspomene (pokojnik). vrat i ramena. beatikum (lat. phćbos strah) med. bas) l. temno sečem) zasecanje lekarske pijavice koja se nasisala krvi ispred završetka repa sa trbušne strane. skok pri kome konj samo malo dodiruje zemlju kopitama. saltomortale napravljen preko konja. basmaklik) „novac za papu če". udarac za takt. kod starih Rimljana: orgijske i mistične svečanosti u čast boga Baha. baštovav (tur. bacillaria) pl.č aršija i dr. tešnje približe zanat-stvu i funkcionalnosti. Bakcheios) metrička stopa od jednog kratkog i dva duga sloga (bahijski stih upotrebljavan je naročito u himnama bogu Bahu). 2. bahant (grč. bahce) v. posebno. bacchans) pl. beatus blažen) pravljenje svecem. bacilofobija (lat. koji ima pristalica i u Evropi i Americi. u polu slože nicama: glavni. znak za mirovanje. koji se pogrešno pripisuje Homeru. obično pokriven. bahur (hebr. baška (tus. beanizam (nlat. bage) dimnjak. kod Rimljana: u česnici u Bahusovim svečanostima. bathron) med. bahija (šp. Batrachomiomachfa) „Boj žaba sa miševima". klupa. koja zamenjuje lekarsku pijavicu. pijanica. srećna. beatae memoriae) blažene. grč. obi čno belih katunskih tkanina. puškarnica.). iza-zivači tifusa. a naro čito arhitekture. početnik. baš-č aršija (tur. beata virgo) blažena devi-ca. beanus (nlat. bogomoljka. bauer (nem. batuta. baft (pere. bahanti (grč. odvojeno. lat. fr. deo prihoda sultanije koji se sastojao od nov č anik kazni za šumske krivice. bašlik (tur. bahanalije (lat. bathron postolje. ba§car§z) glavni trg. vrsta finog duvana koji se dovozi iz brazilijanske pokrajine Bahija. bacilarije (nlat. bašta (tur. terevenke. bakterije koje imaju oblik štapi ć a. povrtar. . batrachos žaba) med. batovda (ital. u Vajmaru osnovao arhitekta V. Batrahomiomahija (grč. bahio) zaliv. bašmalik (tur. brucoš. vojnici neredovne turske vojske. bahcivan) onaj koji se bavi gajenjem povr ć a. beanus. Bakchos. bathos. poglavar. beata virgo (lat. fig. prišt ispod jezika. klupa. baš č a. tobožnje svetost. glup i neotesan čovek. beate memorije (lat. baš (tur. vrtar. battuta) muz. batrachos žaba) med. bdella pijavica. burno veselje. baska) napose. bacilarije. staklena sprava za isisavanje krvi. batuta (ital. bahijus (grč. Bauer seljak) u šahu: pešak. bekrija (Grci su ga zvali i Dionizos). beaticum) poslednja pomast. osobina onih koji su u stalnom strahu da će se zaraziti klicama bolesti (pri rukovanju. prostota u govoru i pisanju. bathos dubina) niskost. bachur) jevrejski student koji se bavi prou čavanjem Talmuda. vrsta istočnoindijskih. Bakchos) kit. preteran strah od zaraz-nih klica (bacila). bacili. licemerstvo. vožnji javnim saobrać ajnim sredstvima i dr. dobar vinopije. basa) starešina. radi ispražnjavanja i održanja životinje. baša (tur. prednji kraj la ñ e. v. ba§hk) marama koja pokriva glavu. beata (lat. Bahus (lat. najstariji: baš-knez. Bauhaus) škola za arhitektu-ru i umetničko odlikovanje koju je 1919. Bah (grč. u srednjem veku: putuju ći ñ aci (vaganti). bdella. sin Zevsa i Semele. battere) u cirkusu: saltomor-tale preko konja. bdelotomija (grč. tetanusa. batofobija (grč. bašta. obi č no praćen vrtoglavicom. strah od dubine ili visine. štapić) med. beanus) glupo i neotesano držanje (ili: ponašanje). žutokljunac. hirurška postel>a.

beige) koji je bledosmeñ e boje. uvrš ć enje u red blaženih od strane pape. bediverica v. zaista.) udova-carica. gospodin. proglašenje za sveca. levog i desnog). na menicama: adresa po potrebi. bejzbol (eng. pomešano s vodom (u Dalmaciji). pr. beati possidentes) srećni su oni koji imaju. siromaštvo. tvrdo zvu čanje sa osnovnim tonom b. stanovnici pustinje. begine. bey) 1. beatitudo vestra (lat. bezoardica) pl. igrač iz uže odbrane fudbalskog tima (svaki tim ima dva beka. beggar) hi. 2. nužda. električna beatifikacija električni eksperiment koji se sastoji u stvaranju svetlog sveti-teljskog venca (aureole). 3. tribunal koji sa činjavaju rabineri radi religioznih i obrednih pitanja. deo trga pod krovom. plemić u staroj Turskoj. ital. Be-dur (ital. beatifikovati v. klevetni čko celivanje ruke gospodaru u znak poniznosti ili kao dvorski ceremonijal. bedaf) glupak. becassine) zool. base-ball) nacionalna sportska igra u SAD loptom i palicom. najstariji red posvećen bogougodnom radu. bezistan. budala. begevisati (tur. begluk (tur. jako obojeno košenilom boja koju upotrebljavaju poslastičari za bo-jadisanje kola č a. v. beglerbet (tur. bedak tur. izabrati. Baedecker-a). jedinica za merenje aktivnosti radioaktivnih supstanci u Meñ unarodnom sistemu. begov posed (dobiven od sultana). pere. bež (fr. igra slična tenisu. vrsta protivotrova sastavl»ena od konkre-cija iz stomaka raznih sisavaca. far«. kuv. beg (tur. biti saglasan s ne čim. bedevi beduinski) kobila dobre pasmine. beduivi (arap. Bedlam. fil. Bq) fiz. prirodne boje. bedlemit (eng. kad bude nužno. oda-brati nešto po svom ukusu. obi čno arapske. beatificirati. bezistan) v. bezemschoon) trg. Bedienerin) ku ćna pomo ćni-ca samo u odre ñ ene dane ili sate. bezistan) trg. potrebnost. suprotno: Be-mol. badawiyyun) kod. bezoar (fr. bek (eng. odobrava™. beatifikacija (lat. beth-din) l. 2. u kojoj na svakoj strani igra devet igra ča. baiser) poljubac. bez (hebr. tur. beatificare) posvetiti. pokrivena č aršija. begum (tur. bedlamite) ludak. v. gospodar. blago onima koji imaju. bedast. bezoard. knez. odobriti. igra sa reketima i lopticama sa usañ enim perima na jednoj strani. naro čito u Carigradu. bezoardika (nlat. eng. bez (tur. badawiyy. zapovednik. bedeker putni vodič. bedak (pere. ženski ogrta č sli č an arabljanskoj nošnji. luda. upu ćivanje menice na tre će lice. begine (nlat. beging (eng. titula jedne indijske kneginje. bogomoljke. uvrstiti u red svetitelja. beduina (arap. bezoan (fr. Be-kvadrat muz. adres o bezoan (fr. razrešavaju ć i znak kojim se jedna povišena ili snižena nota vra ć a na prvobitni stepen. beylerbeyi) vrhovni zapovednik vojni i grañ anski. priru čnik za turiste (prema imenu nema č kog izdavač a K. badminton) sp. beggar) pl. vrsta kola ča punjenih penom od jaja i še ć era. 3. 3. beylik) 1. o bezoan (fr. naročito crno. bezisten. naro č ito kod neprerañ enog še ćera. besplatan rad raje na begovom imanju. proglasiti svecem. beze (fr. neobojen. udovica velikog gospodina. bezbeli (tur. fino tanko platno. bedinerka. posle čega dolazi akt kanalizacije. stočni trg. veliki posednik i vlastelin. sirijskim i severoafri čkim pustinjama. bevanda) vino. 2. vrsta katoličkih kalu ñ erica naro čito raširenih u XI i HŠ veku. ako bi trasat odbio primanje. bebi (eng. upravnik jedne oblasti. bekasina (fr. baisemain) celivanje ruke. one koje se prave sveticama. bedevija (arap. onaj koji živi u ludnici (po velikoj london-skoj ludnici Bedlem). bezmen (fr. beggar) pl. naravno. beatificatio) posveći-vanje. betuine. koja su živela od sto č arstva i plja č ke.. dopadati se. bezeta (fr. predstavlja jedan . padzehr) fark. bezistan (pere. begging) platno za pakovanje. begute. ritska šljuka. negovanju bolesnih itd. beba. au besoin) u slu čaju potrebe. lopta za tu igru. beatitudo vestra) Vata Svetosti (oslovljavanje pape). begine. tj. beatificirati (lat. begute (eng. svideti se. koja se stavlja obi č no iza imena. četvoroutlasto „V". back) sp. bevanda (ital. jevrejska sudnica. tržište. bekerel (skr. adres-se au besoin). bedminton (eng. begoglija (tur. bezette) crvena šminka.beati posidentes 107 bekerel beati posidentes (lat. pokrajine u staroj Turskoj. 4. besoin. vazalsko. detence. trg. bezemšon (hol. knjiga. bez) 2. odbitak na ime onoga što ostaje u sanducima ili buri ć ima pri ispražnjavanju. bisogno) potreba. oskudica. beguine (eng. besbelli) dabome. begenmek) l. baby) malo dete. titula. barska šljuka. dopasti se. protivotrovi. bedine-. tursko državno imanje. starešina neke oblasti. preko mreže razapete 155 st od zemlje. rukoljub. bedinerka (nem. Bć-dur) kuz. badawiyyun) pl. fig. platno. bezisten (pere.) begov sin. skitala č ka arapska plemena u arabijskim. baga. rica.

nazvala po gradu Benaresu. mus-lin sa prugama u više boja. od lakog materijala (bambusove trske ili dasaka). lepo pevanje. fil. boginja rata kod Rimljana. al. belćim (tur. vojno lice koje se smatra kao protivnik sadašnjeg režima u SSSR. Belona (lat. beli (arap. bellevue) v. ben (hebr. kod Jevreja i u Novom zavetu: arhiñavo. (Atropa Belladonna) velebilje. Davidov sin. bengali (eng.bekon 108 bengalo radioaktivni raspad u sekundi. fr. prvobitno prirodno stanje čovečanstva. ludača. belaj (arap. bel-esprit) lep duh. letnjikovcu ili kakvom uzvišenom mestu odakle je lep izgled (belvi). opšti rat. bekuordejšn (eng. belčite (šp. belogvardeec) „beli gar-dist". bellicosus) ratoboran. bengal) polusvilena tkanina. bala tur. glupan. bala. bengal (eng. bez sumnje. deo Vatikana u kome se nalazi čuveni kip Apolonov. feljton. belelaks trg. belegija (tur. bekrija (arap. naziv po francuskom naučniku A. bengalo (beng. eng. paskviza. služi za turiste. narukvica. ñavo. pre obrazovanje društva (Hobsova pretpostavka). belles lettres. backwardation) trg. nesreća. bun. vrsta istočnoindijske svilene tkanine. bekon (eng. pametan i duhovit čovek. tj. belletriste) onaj koji se kao pisac bavi beletristikom. zabavni pisac. . benares (ind. kurjača. bel canto) kuz. slične taftu. 3. izvesno. npr. Bengal) pl. ni praktičnim ciljevima. belogardejac (rus. oznaka b. bematin-sveće pl. Baal-Sebub) mit. bema (grč. nazvane po gradu Belčite. belles-lettres književnost) ona grana literature koja ne služi ni religioznim. bend-baci glavna brana) predgrañe Sarajeva gde reka Milucka ulazi u grad (nekad je na tom mestu postojala velika brana koja je služila za dovod vode). ben sin) kod semitskih osobnih imena stavlja se pred ime očevo. beluga (rus. Vrangelove i dr. kičme. bellum internecinum) rat do istrage. Bekerelu (1852—1908). 2. belvedere lep izgled) kula. ratnički. kao sredstvo za ulepšavanje. za vreme grañanskog rata u Rusiji. borila protiv boljševike. riba jesetra-mo-runa. bel jedinica za merenje jačine zvuka (po Aleksandru Grahamu Belu. upotrebljava se. tur. zabavna književnost svake vrste. Benares) istočnoindijska srebrna tkanina. belikozan (lat. jasno. bema uzvišenje) pregrañeno mesto za sveštenike u grčkim pravoslavnim crkvama. belki) možda. brokat. Solomon ben David=Solomon. luda. belvedere (ital. beletristika (fr. belvedere. belemnon oružje za hitanje. božanstvo starih Filistinaca. ñavolski poglavica. vojske koja se. nevolja. bel-espri (fr. balan. tur. s krovom od slame ili crepa. radi povećanje zenica. sveće izrañene od neke mešavine parafina i stearina. belanda. zvučanje sa osnovnim tonom b. bon) budala. vrsta levantskog pamuka slabog kvaliteta. Bengal) oblast u severoistoč-nom delu Indije. bangla. bez glave.—A. vinika. belmontin hen. beluga) zool. belchite) vrsta španske vune. bela) l. engleske trupe u Indiji sastavljene od uroñenika. Bembaša (tur. moreuz. bacon) kora slanine. lovce itd. Belt) tesnac. estetska i književna kritika. manteia) gatanje (ili: proricanje) iz strela (na Istoku). belli) poznato. vrag. beledin trg. Bellona) mit. grivna. bungalow) jednospratna kuća. kao kamen tvrda masa koja se u veličini kokošijeg jajeta ponekad nalazi u bubrezima velikih jesetrimoruna. ni naučnim. fig. naročito vladičin sto. bilezik) 1. glavni sastojak atropina. lola. organska baza koja se dobija od korena i lišća velebilja. belomantija (grč. strela) geol. beletrist(a) (fr. nezvaničan i podrugljivo-prezriv naziv za vojnika Denjikinove. belum internecinum (lat. karika. belum omnijum kontra omnes (lat. jad. bella donna) hen. bekri) pijanica. suprotno: Be-dur. belt (skand. decibel. zlo. butne kosti i lopatice. Be-mol (ital. vrsta nordijskih plitkih jedrilica. na Dalekom istoku. »sena Marsova. čardak na kući. beladona (ital. 2. pravac u muzici koji teži za što savre- menijom reprodukcijom tona i za virtuoznošću u izvoñenju. osušena polovina (strana) svinje. ranija jedinica kiri. bellum omnium contra omnes) rat sviju protiv svih. belos strela. Bengalija (eng. pavta. lisice. belegi) brus za oštrenje kose. muka. belenzuka (tur. belemniti (grč. belvi (fr. Be-moll) «uz. valjda. u trgovini državnim hartijama: interes koji prodavac mora da snosi. beluga kavijar najfinija vrsta kavijara. verovatno. belandre) mor. bella donna „lepa žena") bog. bela-donaekstrakt sok koji se spravlja od svežeg soka lišća ove biljke. okovi na nogama. patnja. bel kanto (ital. bena (tur. belanda (ital. up. čist parafin koji se dobija od petroleuma. bukraiyy. deport. dakle pesnipggvo u stihu i prozi. upotrebl>ava se naročito za pravljenje sveća. fig. up. Belzebub (hebr. fosilni ostaci izumrlih se-pija iz perioda Jure i Krede. izumitel>u telefona). beladonin (ital.

val>ano. žutim. kupalište. beneficij(um) (lat. poz. čini. korisnica. prvenstvo. bengal strajp (eng. berberis) žuta boja koja se dobija iz korena biljke žutike.-tur. benedicirati (lat. bene valete) živeli! budite zdravo! beneventana (po ital. primalac prihoda crkve. v. beneficancija. bergamo) pl. benevrek) uske suknene čakšire. benignitet (lat. gori lagano crvenim. darežljivost. tromo. naklonjenost. benevolentia) blagonaklonost. benjovr (fr. benignitas) dobrota. benevolencija (lat. beracha) jevrejska molitva zahvalnicu. bengal stripe) trg. zelenim ili belim plamenom. bene (lat. krofna. benedicite (lat. korist. služi kao pogonsko gorivo kod eksplozivnih motora i u hem. predstava u korist nekog glumca ili kakvog dobrotvornog cilja. berberis vulgaris) bog. blagodejanje. dobija se iz katrana kamenog uglja. tj. č eli č ane i dr. opojna trava (napitak). to pismo je iz Italije prešlo i u Dalmaciju. benedicite) molitva pre obreda u katoličkim manastirima. beotski (grč. takoñe: ñak koji prima stipendiju. bezoe) hen. benefice) predstava u korist nekog glumca. Boiotćs) pril. bene va lete! (lat. povlastica. kaluñerski red sv.bengalske vatra 109 bergonizacija bengalske vatra poznata vatrometna smesa šalitre i sumpora. ma ñ ije. benefactor) dobrotvor. berberiva (nlat. beneficium) v. carsko pismo kojim se neko postavlja na neki položaj. lože u parteru grañene u obliku kade. bensficija (lat. otuda: ne-spretšakovi ći. benedictio) u katoličkoj crkvi: blagoslov. uštipak. berat (arap. berberis (nlat. glupaci. bentonit (po Fort Benton-. naročitu ulogu danas ima u džez muzici. gde se u mestimično] upotrebi zadržalo do XTV v. javilo se (u drugoj polovini UŠ v. S6N6. zarada. med. bezbojan. benzol hem. beneficiatus) v. aromatičan ugljovodonik. milostivost. industriji. lako isparljiv i za-paljiv. od neke predstave korisnice. benefic. prihod. ben ñ eluk (pers. bengilik. daje triput godišnje celom katoli č kom svetu. belje (fr. dobrotvor. nem. banja. odan. 2. nespretno. bandy) sp. beneficijat (nlet. instrument sa 5—7 crevnih žica. beignet) kuv. žutika. tečan. beneficiarius) onaj koji prima prihod od nekog benefica.) dobit. naklonjen. bain-marie) kuv. bergamota (ital. benedicere) blagosloviti. beneficialis) koji pripada crkvenim prihodima ili se tiče crkvenih prihoda. kada za kupanje. dobrotvorstvo. benefic (lat.banjo) gitari sličan severnoamerički crnački muz. beneficijant (nlat. zidni tepisi izra ñeni u talijanskoj pokrajini Bergamo. kneževini Benevento) vrsta latinskog srednjovekovnog pisma. ben-mari (fr. beneficium) dobit. beneficijalni (nlat. spreda uzane. napr. benefakcija (lat. tj. bencilik) 1. bergamotto) carska kruška. bentos (grč. Bene-dikta (480—543).) u benediktinskom samostanu u Monte Kasi-nu. bara t) carsko pismo ili povelja kojom se nekom daju naročite povlastice. elektrogimnastika. Beoćani (grč. benediktinci al. igra se u Skandinaviji i SSSR. baignoire) l. bendi (eng. benzin (nlat. beneficijar (nlat. blagoslov. benefaktor (vlat. bene) dobro. benefis (fr. SAD) vrsta gline. Boiotos) stanovnici starogrč-ke pokrajine Beotije koje su stari smatrali tromim i glupim ljudima. pismo kojim se davala eg-zekvatura evropskim diplomatskim predstavnicima u Turskoj. Benediktipeg) vrsta finog likera (nazvane po tome što su ga najpre počeli spravljati kaluñeri jednog benediktinskog manastira u Francuskoj). benevole lektor (lat. priganica. blagosiljati. . blagodejanac. benedikpija (lat. sadrži više od 50% montmorilonita. glupo. benemerit (lat. benedikpija apostolika (lat. zagrevalo vodom. benevreci. benefactio) dobročinstvo. životinje i biljke koje žive na morskom dnu. benedictin. prete č a hokeja. prolaznost bolesti. bergonizacija med. dobrodušnost. vrsta plemenitih krušaka koje su iz Turske preneseno u Italiju. benevreke (alb. benevolens) blagonaklon. bezopasnost. kupatilo. tečna i lako zapaljiva smeša ugljovodonika. posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi sa jelom da bi se održala toplota. benevole lector) blagonakloni čitaoče! benevolentan (lat. beneficians) dobročini-lac. blagosiljanje. blagosiljanje. povlastica. muslin sa prugama u više boja. dobija se iz nafte. a pozadi široke. odakle se proširilo najpre u kneževini Benevento. beneficijat. rastvara se u alkoholu. igra na ledu palicama i tvrdom lopticom. beneficijar. izradi kalupa za livnice. bentlos dubina) biol. osnovan u VI veku u Monte Kasinu. bendžo (eng. upotrebljava se pri vañenju nafte. . iz Beotije. praveći znak krsta. lepo. bene meritus) vrlo zaslužen čovek. dobročinilac. benediktiner (fr. a onda i po celoj južnoj Italiji. up. beraha (hebr. benedictio apostolica) apostolski blagoslov koji papa. bergami (ital. 2.

up. berzijanci (fr. berit savez. berlingozza) italijanski narodni ples. dragana. neprovidan. bernesco) v. berneskan (ital. fig. kitajske i napolitanske rase. birichino) raspušten dečak. berkšir (eng. samo u medveñoj koži. ruska mornarska mera od 10 puda = 400 ruskih funti = 163. bertijonaža (fr. berzijanck ljudi koji se bave berzanskim poslovima. berracano) gusta i teška tka-nina od vune. ber-serkr) tig. heksagonalni mine-ral. crkveni čin kojim se krštenje potvrñuje miropoma-zanjem. pesnika Bernija. plahovita ljudi i ratnici. koji trguju na ber-zi. beržerija (fr. rod. transuranski element. bere (fr. ljubavnica. berkshire) po eng. berkan (ital. beryllos) gatanje. mesni običaji koje je utvrdila uprava jedne berze. krzno. berceuse) kuz. berline) vrsta lakih kola sa četiri sedišta i sa zavaljenim arnjevima. Bernhardiner) rasa pasa izmeñu doge i ovčarskog psa. beržera (fr. (produktna berza). kaluñeri katoličkog kaluñerskog reda. crvene i bele. ital. beurt) pl. otuda i naziv. koja se javlja kao posledica hranjenja samo kuvanim pirin čem. Africi. i odlikova-li se u borbi divljim besom. bertillonage) u kriminali-stici: utvrñivanje istovetnosti (identi- . berna (fr. baraka. redni br. Bergerac) vrsta finog francuskog vina. birma. Berdan) puška ostraguša. mila od glagola mal obrezati pokožicu penisa) crkveno-verski obred kod Jevreja. Wermut) aromatično desertno vino s pelenom. zavet. bernesco) ćudljiv. berilistika (grč. osnovana 1836. znak Bk. berićet (arap. beo metal koji ulazi u sastav berila. prori-canje budućnosti iz čarobnog ogledala (napravl>enog iz berila). kada pobesne. beril (grč. proizveden veštački u laboratoriji Kali-fornijskog univerziteta u Berkliju (Veg-kley). bersaljeri (ital. v. firmare) krizma. bergerie) tor za ovce. kostreti ili kamilje dlake za prevlačenje nameštaja. novčanik. ranije upotrebljavani u ruskoj i srpskoj pešadiji. dobiju snagu za dvanaest ljudi: strahoviti junak i njegovih dvanaest sinova koji su išli u boj bez oklopa. vermut. berzanski uzvisi trg. beret) plitka i okrugla francuska kapa. plemeniti beril je ili divne zatvorenozelene boje (smaragd). nastran (po načinu pisanja ital. bersaglieri) pl. 2. Australiji i ist. obrezanje. bergere) pastir ka. nazvana po istoimenom de-partmanu na Dordonji. „oni koji se pojavljuju u koži medveda". bernijeskan. polumitske ličnosti u Norveškoj i na Islandu. berlingoca (ital. atomska masa 9. vojsci. bert-brodovi (hol. koji je preradio Bojardov ep „Zaljubljeni Rolando"). znak Ve. berilij(um) (grč. beryllos) min. ukras za glavu. berseza (fr. glavni joj je znak: potpuno rasulo u funkcionisanju živčanog sistema koji se javlja u kočenju donjih delova tela i slavljenju srca. up. hem. pod berza. a koji važe za poslove obavljene na toj berzi. berkovec (rus. beržerak (fr. bez prednjeg sedišta. u Francuskoj. berlina (fr. sreća.veoma raširena krvna bolest u Sev. bereta (ital. berne) kor. proizve-denih ukrštanjem sijamske. napredak. nazvana po pronalazaču Amerikancu Berdanu ( + 1893). berlengo (fr. beavitamknoza. utiče na suzbijanje besposlice. nem. berza (fr. pelinkovac. burza. bere. široka. berlingare. berzerkeri (nord. duge dlake. na taj način. tur. god. pastirska pesma i igra. osnovanog 1098. bernardinac (nem. berkelijum v. redni broj 4. novčana pijaca. beriberi (ind. postavljena naslonja č a.berdanka 110 bertijonaža berdanka (eng. borsa. ljudi koji. tulum za vino) mesto gde se redovno sastaje poslovni i trgovački svet radi zaključivanja poslova. zavet obre-zanja. berklijum. berretta) v. berza rada ima za zadatak da utiče na tržište radne snage time što usredsreñuje ponudu i tražnju i. upotrebljuju ih kao putovoñ e kroz snežne mećave na Sv. bela braća. element. ili zelenkastoplave (akva-marii). mangup. Berni. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobraćaj na odreñenim linijama i imaju povlasticu za prevoženje putnika i robe. up. brelengo. zastava kojom se mornari pozivaju da se vrate s kopna na lañu. berlinska kola. Indiji. berkovec) mor. ugljem i sl. nlat. bourse. mutnozelene boje. berylliumj hem. berlingot) polu-berlina.02. bernijeskan (ital. letina. 97. zatim sa robom: žitom. zategnute ćebe kojim se neko baca uvis (stara francuska igra). bursa koža. = beli skorbut.). beryllos. plod. Bersianer) pl. lake karuce sa dva sedišta. beri) med. ovčar-stvo. besni. berklijum hen. uvo-ñenje u zavet praoca Avrama. fig. strelci (vrsta pešadije u ital. bermet (nem. berit-mila (hebr. nlat. up. gradu Berk-širu nazvana rasa crnih svinja.805 kg. beretka. Bernhardu (Švajcarska) i za spasavanje putnika nastradalih u snežnim vejavicama. naročito sa menicama i hartijama od vrednosti (efek-tna berza). berma (lat. uspavanka. deran. koji nema u sebi vitamina „be". bernardinci pl. bourse. bereket) l. berekin (ital.

bestia) životinjstvo. skotološtvo. bibi) ženski šešir sa malim štitom. bis) predmetak u složenicama koji kazuje da se značenje drugog dela složeni-ce dvaput javlja. besa) mana. aner. padanje cena i kurseva državnih papira. nem. istovremeno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji. kašika. sklonost piću. besje (fr. momak. seli prodavati. bibere) piti. bešika (tur. becirk (lat. bibHon knjižica. bex. bibere (lat. gnosis poznavanje) poznavanje knjiga. to biblion u značenju knjižica. gr č. knjiga sa pričama iz životinjskog sveta.besa 111 bibliognozija mirani beton prethodno napregnut na pritisak zatezanjem čelične armature (nosi-vost mu je veća od armiranog). biberon (fr. dehaizam napredni pravac u babizmu. sisaljka. npr. viljuška. vindžija. biberon) pijanac. bekar) l. boca sa cuclom. severnoamerička narodna igra loptom. besar. bi-. razboj (naziv po pronalazaču). bešlija (tur. pripadnik plaćene konjice. grub. igra se na igralištu u obliku romboida čije su strane duge 27 t. kao i robe koja se kotara na berzi. biarda mašina za tkanje. koji ima pristalica i u Evropi i Americi. bestijarijus (lat. alfa-zraci.(lat. onih naroda koji se u Bibliji pominju. kada se u č ije zdravlje pije onoliko čaša koliko njegovo ime sadrži slova ili koliko mu se još želi godina života). Besemerova metoda postupak pri pročišća-vanju sirovog gvožña pomoću toplog vazduha. naro čito cvet ia vo ćkama. besik) detinja kolevka. fikacija) neke ličnosti putem antropometrijske metode (naziv po fr. v. neoženjen čovek. grubo. akcija i drugih hartija od vrednosti. bestijalan (lat. biarhija (lat. besa (fr. zver-stvo. gama-zraci. best najbolji. tanjiri i ubrus. bestia) zver. bestija (lat. bi-kar bez posla. angularis uglovni. beta) ime drugog slova grčkog alfabeta (R=naše „b"). bibacitet (nlat. knjiga. besje. knjige koje sačinjavaju Stari (na hebrejskom) i Novi zavet (na grčkom). a sastavlje-ni su od beta-čestica. besli) l. pošto se ovlaži. besa (alb. behar proleće. 2. diarhija. 4. bes-bol (eng. med.: BCG od bacil CalmetteGuerin) vakcina protiv tuberkuloze. bibi (fr. trgovati) delo koje u odreñenoj vrsti postigne najveći broj prodatih primeraka. odeljak.) 2. životinj-ski. skrać. behar (tur. baisser) trg. bilupa itd. beskompromisan (lat. lola. nekome dati besu dati nekome tvrdu re č da mu se ne ć e nikakvo zlo dogoditi od onoga koji je dao besu. prednapregiuti beton ar- . Bezirk) srez. nepopustllv. bestiarium) knjiga sa slikama životinja. beton (lat. zver. bis. knjiga. bestijarij(um) (nlat. nepomirljiv. nečovečnost. baisse) l. up. arhe vlada) dvovla-šće. bitumen. bekrija. biandrija (lat. fr. bibere ad numerum) ispita uz zdravicu odreñen broj čaša. beša (tur. fr. igrač na berzi koji špekuliše padanjem vrednosti berzan-skih artikala. mangup. nazvan po švedskom hemičaru Henri Besemeru (Nepgu Bessemer. zverska priroda. articulus zglob) koji ima dva zgloba. Besemerov čelik. biblion. procesu beta-raspada. nedostatak. potiču iz atomskog jezgra radioaktivnih elemenata u tzv. knjige) Sveto pismo. elektron ili pozi-tron koji izleće iz atomskog jezgra zajedno s neutronom ili antineutronom. bibliognozija (grč. besar (fr.najamni vojnik. 2.čovek. up. bis. Besteck) pribor za jelo: nož. trg. divlje. behika (grč. beta-zraci fiz. list i cvet voćke) cvet. biangularan (lat. bibere greko stope (lat. lekovi protiv kašlja. životinja. biartikularan (lat. vrsta radioaktivnih zraka. greška. bibere graeco more) piti po gr č kom obi č aju (tj. baissier) trg. Biblija (grč. 3. biblijska arheologija nauka koja ispituje način ureñenja i života. skotstvo. npr. bega (grč. bexos kašalj) pl. bibere ad numerum(lat. bestijalnost (lat. bestiarius) borac sa zvero-vima u areni (kod starih Rimljana). bibacitas) želja (ili: strast) za pićem. radi pojačanja. skotsko ponašanje. compromissum) koji ne pravi kompromise. beton) smesa od šljunka i cementa koja ima svojstvo. cirkus. bkblio. muški šešir sa uzanim obodom. stražar. nečovek. Besemerov čelik čelik koji se dobija oksidacijom sirovog gvožña. običaje. 1813—1898). v. grč. kutni) dvougli. tvrda reč. biblia knjižice. andros muž) zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vreme.od grč. umetnost i sl. nečovečan. biannuel) koji izlazi dvaput godišnje. kvart. annus godina. najamni radnik. divlji. i sa dva tima sa po devet igra č a. bestialis) zverski. nadničar. bestseler (eng. bi-. antropolo-gu Alfoisu Bertijonu. da se stvrdne kao kamen (u novijoj grañevinskoj tehnici igra jednu od najvažnijih usluga). tur. base-ball) sp. beseže (po fr. dvozgloban. razumevanje u knjige. bianuelan (lat. Besemerov aparat aparat za proizvoñenje čelika i bakra. bi-. armirani beton kada se u betonsku smesu doda još i gvožñ e. sredstva. surov. 1853—1914). ist. be ćar (pere. neženja. mehur. beštek (nem. bi. časopis. kod Albanaca: tvrda vera. biandrija.

) koji preteruje u pobožnosti. biglao. hermafroditski. bigamija (lat. bibliofilija (grč. bivouaquer) okolovati. knjigoljublje. geol. biblioliti (grč.) knjižničar. bibliopoles) knjižar. tkana kao čoja (upotrebl-ava se za zimske čakšire). pisac (ili: sastavljam) spiska knjiga jedne struke. objašnjavač Biblije. bogomoljstvo. dvospolan. nauka o ureñenju biblioteka. sumpor. rukovalac bibliotekom. biblion. biblfon) stručno poznavanje Svetog pisma. preterana pobožnost. verski zatucan. bibliotekar (grč. bigotizam (fr. bez obzira na predanje. bibliolatrija (grč. . biva Jiuz. bibliotheke.) poznavanje knjiga. japanski narodni instrumenat.) neodstupanje od Svetog pisma (u propovedima). odnosno dva atoma drugog nekog jednovalentnog elementa. otisci lišća na kamenu. onaj koji svoje knjige nerado pozajmljuje. bigarirati (fr. bitne vrednosti za nauku ili predmet koji skupljača posebno interesuje. čovek koji preterano poštuje Sveto pismo. licemer. bibron (fr. bibliopeja (grč. bigotisme) tobožnja svetost.) poznavalac knjiga. rukopisi koje je Vezuv (vulkan) zatrpao u Herkulanumu i Pompejima. kao npr. bigamist(a) (lat. slepo verovanje svemu što je napisano ili štampane. sa 4 žice. tehničke opreme. bibliotheke zbirka knjiga) knjižnice. cink. bibliotaf (grč. mafnesthai ushići-vati se) onaj koji strasno skuplja knjige iz čisto spoljnih obzira. bigot) onaj koji slepo veruje. obično se sastoji u jednostavnom ispisivanju naslova dela. bigoterie) verska zatucanost. bibliolater (grč. dvomužištvo. po kojima se udara drvenim maljićem. biblicitet (grč. spisateljstvo. bibliografija (grč. biver (eng. engleska pamučna materija. biblfon. bibliomantija (grč. biglizo) pevati. manteia proricanje) proricanje iz mesta na koja najpre padne oko kad se knjiga. nlat. biblfon. onaj koji se drži samo Biblije. naziv za sve one elemente kod kojih se jedan atom spaja sa dva atoma vodonika. genus rod. išarati.sahranjivač knjiga". koji ima dve vrednosti. naročito slavuji). bivium) mesto gde se stiču dva puta. gamos brak) dvobračnost. biblion. izvi-jati melodiju (ptice. bis. bivakirati (fr. biblista) poznavalac Biblije.) žena koja ima dva muža. sro-dan lauti.bibliognost(a) 112 bigotirati bibliognost(a) (grč. bibliotekografija (grč. logorovati u polju. biblion. bigotirati (fr. licemerstvo. taphos grob) . biblist(a) (nlat. biti u okolu. zbirka knjiga. radi origi-nalnosti štampe. grč. okamenotine lišća. rasprava o raznim izdanjima Biblije. bibliomanija (grč. poieo činim) veština sastavljano (ili: pisanja) knjiga. licemeran. grapho pišem) poznavalac knjiga. provesti (ili: provoditi) noć pod vedrim nebom. Ifthos kamen) pl. stupanje u nov brak pre no što je prvi razveden. naročito Sveto pismo. npr. starosti. beaverteen) trg. pretvarati se. bigot) praviti se svecem. bigot (fr. bigener). ili celokupne književnosti jednog naroda. biblioman (grč. pravljenje (ili: izrada) knjiga. latreuo služim) čovek koji voli i ceni knjige. valere vredeti) he*. bivertin (eng. biblion. onaj koji se razume u knjige. bigotan (fr. grub vuneni porhet.. raskrsnice. nomfa) nauka o ureñenju biblioteka i upravljanju bibliotekama. biblicizam (grč. njihove sudbine itd. bigarrer. onaj koji se pravi da je strogo religiozan. beaver) trg. bi-. bibliograf (grč. biblioteka (grč. dvoženac. bigoterija (fr. biblioteka (grč. grč. retkosti. bigeneričan (lat. grč. bivak (fr. bibliologija (grč. a reñe donosi i kritičke napomene. licemeriti.) čovek koji ima dve žene. bivariare) šarati. bivalentan (nlat. ukrasiti šarama. grapho opisujem) opisivanje biblioteka. philia ljubav) ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti. bibliophilos ljubitelj knjiga) onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne. od dve vrednosti. bis. valens koji vredi. mania ushićenje) bolesna strast za skupljanjem knjiga iz čisto spoljnih obzira. biberon. nauka o Svetom pismu. bigamistki&a (lat. licemerstvo. kiseonik. bakar. dvovredan. nauka o Svetom pismu. bibliotekonomija (grč. poljski logor. raskršća. dvomužica. biblion. pomoćna nauka koja se bavi što potpunijim sakupljanjem i opisivanjem štampanih dela ili jedne naučne oblasti. up. biblion. poznavanje Svetog pisma (Biblije). nasumce otvori. pa su dobili mineralan izgled. bibliotheke. biblfon. ili se zamenjuje dvama atomima vodonika. bivouac) voj. koji ima dva spola. hronološka ili sistemat-ska. dvoženstvo. bibliofil (grč. železo i dr. latreia služba) preterano i zanesenjačko poštovanje Svetog pisma. tj. bivijum (lat. biberon) v. stanovanje vojske pod malim šatorima.) pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jedinstven otkriveni sistem misli ili života. bogomoljac. biglisati (grč. ona može biti azbučna. biblfon. bogomoljstvo. upravnik. prodavac knjiga. olovo. bibliologia) nauka o knjizi i knjižarstvu uopšte. bibliopol (grč.

četvrti stepen (četvrta potencija) jedne veličine. Bizantinizam. bi-. rok od dva dana. vršeni opiti atomskom bombom) vrsta dvodelnog ženskog kupaćeg kostima čija je veli čina svedena na najmanju meru.) pl. bis. bikamerizam (lat. teologiji. zlatarske radnja. dvogodišnje biljke. biduum (lat. do propasti Bizantijskog Carstva. business) posao. proturanje lažnog novca. bizantolog (grč. udvori čki. bizarnost. camera) dvodomni sistem u ure ñ enju države. bikonkavno so čivo. logos) naučnik koji se bavi proučavanjem duhovne i materi j alne kulture u staroj Bizantiji. bijenij(um) (lat. bizantinci (grč. bizarerija (fr. pl. koji se ulaguje starijima od sebe.). trgovački posao. koji se sastoji od dve zone. bikvadrat (lat. grč. Byzantion. bikonkavan (nlat. krivotvo-renje novca. menice koja se isplać uje samo izdavaocu. u slučaju potrebe (na menicama). bizantijski (grč. bijouterie) trgovina dragocenostima. npr. bijoner (fr. bizantijska umetnost. puženje pred nitima a nadmenost prema nižim od sebe. logia) nauka koja se bavi proučavanjem celokupnog života (duhovne i materijalne kulture) u staroj Bizantiji. besoin) nužda. gde je neo-grani čeni vladar bio u isto vreme glava države i crkve. biennis) dvogodišnji. bakarni novac sa nešto srebra. bijenale (lat. zuber (u Evropi). dvozube rogulje. pri le č enju od sifilisa i dr. biduum) vreme od dva dana. bizmut (lat. fig. intra biduum (lat. bikini (po ostrvu Bikini u Tihom okeanu. bufalo.) 1. ukras. bi-quadratus) kat. 2. bijenalije (lat. pokorno služenje i udvaranje vladarima i njihovim prohtevima. bizonjo (ital.) v. bizoialan (lat. Byzantion. bicolor) bog. konj č e. bidetto) sud za intimno ispiranje »sena. ispupčen s obe strane. I bizaran (fr. bi-concavus) om. geografiji. čudnovat. bismutum) hen. npr. bijenalav (lat. karbonat sa dva ekvivalenta ugljene kiseline prema jednom baznom. nastran čovek. analistici. oblast) koji je podeljen na dve zone. bi-dens) dvozubac. ar-heologiji. bi-. dvogubo izdubljen. retori-ci i poeziji. hebr. biennale) kulturne manife-stacija koja se održava svake druge go-. bizarnost (fr. bi-conjugatus) dvostruko sparen. srebrni novac bez propisne koli č ine srebra. dvobojan. bizarre) č udak. znak Bi (upotrebljava se i kao antisepti č no sred- stvo. biznis (eng. od koje je ranije pravljen sitan novac. bikvadratii koren četvrti koren neke veli čine. grč. bigotizam. bog. bidet. osobenost. u jednoj kesi u blizini čmara (upotrebljava se kao miris. zlatar. dragocenost. bizar (fr. bizarerija. dragi kamen. bije o porter (billet au porteur) priznanica ili menica koja se isplać uje donosiocu. s obe strane izdubljen. nakit. dragulj. bijonaža (fr. i radili na istoriji. billet) trg. puzavač ki. bikarbonat (nlat.dine. bizon (grč.) ćudljiv. mali konj. bižuterija (fr. tj. bijoutier) trgovac dragoceno-stima.bigotnost 113 bikonkavav bigotnost (fr. vizantijske bizantinizam (grč. bizantologija (grč. billonner) proturati nepro-pisan ili lažan novac. fr. bikonveksno so čivo. npr. bikoloran (lat. koji kadi. ali sa znatno više bakra. bide (fr. dragocenost. bicarbonas) hen. billonnage) nedopuštena trgovina novcem male vrednosti. bisamum. bikvadratne jednačine jednačine četvrtog stepena. bižu (fr. bikefalan (lat. bizarrerie) čudnost. zlatnici grčkih careva. up. al bisogno) trg. 3.980. Byzantion) 1. dragulji. juvelirska radnja. up. filozofiji. kada u kojoj se kupa sede ć i. nastran. osoben. dvogubo spregnut. u dve boje. redni broj 83. i kao lek za jačanje živaca). .) v. bijou) nakit. kephale glava) dvoglav. bilet. mošus. juvelir. dvogubo ispupčen. Byzantikon) koji se tiče grčkog ili istočnorimskog carstva. i dopuštao svojim dvora-nima i ljubimcima da vrše uticaj na najvažnije državne poslove. sistem vladavine sličan onome u Istočnorimskom Carstvu. vizmut. neobičnost. 2. na kome su 1946. bi-convexus) om. bidens (lat. bikarbonat sode. up. fig. grčki pisci koji su pisali od vremena Konstantina Velikog (325) pa do pada Carigrada (1453). juvelirska roba. element. ital. atomska masa 208. v. bižugje (fr. billon) legura od srebra i bakra. potreba. bijon (fr. naročito u moškavca. bizam (nlat. nov čanica. čudesan. neobi čan. ameri č ki divlji bivo. osobenjak. vi-zantolog. bije (fr. bikonjugiran (lat. besem) gust sok jaka i prijatna mirisa koji se nalazi kod nekih životinja. bfson) zool. billonneur) proturivač nepropisnog ili lažnog novca. divlji bivo. dvozube vile. bijonirati (fr. bikonveksan (nlat. vizantinci. al bizonjo (ital. biennium) vreme od dve godine. intra biduum) u roku od dva dana. zone pojas. bisogno. bije d' bank (billet de banque) banknota. ulagivački. bije a ordr (billet a ordre) vlastita menica. vizantologija. bicefalan.

dvaput. fig. lat. v. izdavati ulaznice. ulaznica. m).). fr. bilis. beryllus. biksin (nlat. bil (eng. bilis žu č. bilifulvin (lat. sa dva roga. železni č ka (ili: tramvajske) karta. i oboje . figurice od zovine srži sa olovom na dnu. po kojem zlato i srebro imaju stalnu i odreñenu vrednost u meñusobnom odnosu. bilabijal (lat. ulvus. kratak. priznanica. p. dvoličan. bimestris) dvomesečni. izvršiti sravnjenje prihoda i rashoda u trg. bilboke (fr. izvesti zaklju č ak o svršenom poslu. izvesti završni ra čun. bilans. bimembričan (lat. bili. o aktuelnim političkim pregovorima i sl. locus) istovremena prisutnost na dva mesta. billiarde) hiljadu biliona. prodavac ulaznica za predstave. žutozelen. bixa) ham. bis. koji se. nlat. igra na bilijaru. bimembris) koji ima dva uda. ulaznice. biletirati (fr. up. latus strana. bilabialis) gram. na kojoj dve osobe ili više njih igraju loptama od slonove kosti koje udaraju takovima (keovima). I bilion (fr. billeter) stavljati na robu ceduljice sa cenom. ravno dno u sredini la ñ e. listak. železni č kih karata itd. prek. priznanice. bilancio. železni č ke karte i dr. bilten (fr. jednim udarcem udariti dve lopte. bilans (fr. bimetalizam (lat. bilijarda (fr. nlat. bilis. dvoličnost. upravljen na suprotne strane. knjigama. bilis) med. dvo č lan. lat. ital. biliaire) koji se tiče žu č i. mrkožut) hen. nepot-duniili hropot bimetalizam ona] kod koga i zlatni i srebrni novac važi kao kupov-no i platežno sredstvo s tim što zlato . sa dva č lana. bimenzan (lat. sitni štamparski poslovi (karte. fig. bimester. vert zelen) hen. bis.).000. o stanju zdravlja. drveni prutić kojim se me ć e zlato pri pozla ć ivanju. lat. lingua jezik) dvojezičnost. billard) igrati na bilijaru. fig. cedulja. bilanca (nem. fig. billet) izdavanje ulaznica. železni č kih karata. se. bullettino) dnevno saopštenje. biliozan (lat. žuč. žu čni. koji govori dva jezika. zelena bojena materija žu č i. bi-lanx sa dva tasa) trg. billa. biman (lat. bilis. zaklju čiti neki posao. up. biletar (fr. gnev.) v. bimester (lat. podnosi kralju. bimenzis (lat. bilingvitet (lat. biletar. izborni listić . bilaroc) trg. žu čno žutilo. na-| prasit. bimenzis.000). billarder) na bilijaru: jednim udarcem takom loptu dvaput dodirnuti. biletura (fr. billet) blagajna. loupe) opt. crvenožuta bojena materija žu č i. lupa sa dva sočiva. manus. billet) pisamce. bilabijalan (lat. bilingvičan (lat. potvrda. billetier) poz. biletarnica (fr. tempus) v. sugla-snik koji se izgovara s obe usne. bildž (eng. dvousneni suglasnik (b. prevu č ena zelenom č ojom. dvorog. rubinus) he«. bilinguis dvojezičan) v. biljur (ar. obično krajem svakog meseca i svake godine. saldiranje. takoñ e: pisamce.bikornan 114 bimetalizam bikornaa (lat. poreñenje prihoda i rasho-da na kraju jednog ra čuna. bi-cornis) zool. bilokacija (lat. fr.). donji deo lañ e. biliosus. prodavnica ulaznica. razdražljiv. zakonski predlog (u Engleskoj). bilboquet) igra u kojoj se lopta hvata na štap. prepredenost. bimestre. gr č.000. bimestran (lat. žučno crvenilo. bilinguis) dvojezičan. metallum) dvojki nov č ani sistem jedne zemlje. pritvoran. glavni sastojak žuči. nlat. bilansirati (lat. tip. o stanju na frontu. bille. zvaničan dnevni izveštaj (npr. tako da uvek stoji uspravno. labium usna) gran. bilingvitet. bipateralnikontrakt ugovor koji obavezuje obe ugovara č ke strane. binbasi) komandant po evropskom uzoru ureñ enih trupa u Turskoj. bilingvizam (lat. jed. bilateralis) dvostran. bulla) predlog. billion) milion miliona j (1. bilet. krajnji ishod nečega. kristalno staklo. fr. obostran. dvomesečje. cedulja. up. bileta (fr. orlean. priznanice. bis. bilis) hen. bilardirati (fr. trg. bilin (lat. završni ra č un o prihodima i gubicima koji se izvodi s vremena na vreme. crvena bojena materija žu či. bilis (lat. posetnice i sl. biliverdin (lat. bi-. bilieran (lat. izdavalac karata (želez-ničkih itd. služe kao podloga papirnom novcu. billetier) v. etiketa. tek pošto bude triput pro čitan i primljen u oba doma. fig. bis. nlat. žučno zelenilo. saldo. žustar. bilis) žu čan. bimemsis) dvomesečni.000. bileter. fr. bilirubin (lat. bulletin.) vreme od dva meseca. ballur kristal. mrzovoljan. ljutina. bilupa (lat. prepreden. cedulja. bimanus) dvobimbaša (tur. bilge) mor. mesto gde se izdaju karte. o konju: izbacivati prednje noge napolje. bilan. beryllos beril) gorski kristal. bilateralan (lat. dvousneni (suglasnik). bis. bi-. billard) vodoravna tabla na č etiri kratke noge. menica. č etvrtasta i zarubljena. zapovednik tabora koji je obi č no imao hiljadu vojnika. upotreba dvaju jezika u govoru. bilijariti (fr. pun žu č i. ital. bilet (fr.koji se izgovara uz u češće obeju usana. pritvornost. o sednici ministarskog saveta. bileter (fr. major. Bilanjz) v. bilijar (fr.

životopis. bioklimatika (grč. poslednja sedišta svih životnih pojava (ćelija je. bfos. biologfa) nauka o životu. bin v. biodinamički. binubus) čovek koji se dvaput ženi. genetički inžinjering. nosila ga je poglavito turska konjica. regulator) poz. bfos. bini?) grañanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa. pojas. sophfa) v. bi-. biologija (grč. grapho pišem) onaj koji opisuje život. binomski (lat. pristalica biologizma. energefa) fil. filozofa. krmanim) deo kibernetike koji prou čava tokove informacija i sisteme regulacije u živim organizmima. up. od dva) dvojki. bfos. binaire) v. padinom od dva č lana. biofori. binek tasi) veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne ili si ñ e sa konja. up. binda (nem. posebno biocenoza i vegetacije. na klimu. bfos. veličina koja se sastoji iz dva dela. arithmetike) nauka koja se bavi sra č unavanjem prose čnog trajanja čove č jeg života. bfos) predmetak u složenicama sa znač enjem: život. biogenetični zakon zakon po kome je „ontogeneza ili razvoj jedinke kratko i brzo. . zbivanja. elektrobiologija nauka o električnim uslovima života biljaka i životinja..). bfos život.(grč. dok je kovanje srebrnog novca zakonom ograničeno. bioenergetika (grč. bioklimatologija (grč. bfos. bfos. koji čine preda č ki lanac doti čne jedinke" (Hekl). eng. petlja. ponavljanje filogeneze ili razvoja svih predaka. biogenetičan (grč. opt. ona filozofija koja na pojmu „života" ho ć e da izgradi celokupni pogled na život i svet. kao i uticaj živih bića. npr. koji je udešen za oba oka u isto vreme. fr. bios. nlat. Bijhne) pozornica. zavoj za oba oka. pravac sociologije koji postupa po biološkim analogijama. životopisac. dvo č lani izraz. binerav (lat. veština pisanja biografija. ge zemlja. nomos zakon) mat.) fil. životne jedinice manje od ćelija živih bića. biodinamika (grč. zakonima nasleñ a i prilago ñ avanja uslovljeno. vladaoca i dr. biologos) nau čnik koji se bavi prou č avanjem porekla i uslova života. bioliti (grč. kolo-nija bioblasta). klfma.. pozorište. biogen (grč. mat. deli se u fitogeografiju (geografiju bilja). pisac biografije. binocle) cviker. binom (lat. bineran. logfa) nauka koja prou č ava uticaj klime na živa bića. bina (nem. genesis postanak. bfos. grč). graphfa). grč. biosofija. vrpca. pr. genos) koji se tiče razvitka života. a+ br. biologizam (grč. shvatanje da postoje dve vrste zakonskih odnosa: kauzalni (uzročni) odnosi. ovako je nazvao profesor Maks Fervorn (1903) veoma komplikovana belan č evinasta tela koja su pravi i glavni nosioci života: život se sastoji u neprestanom raspadanju i obnavljanju tih biogena. koji se ti č e binoma. bfos. ibn. životni. zavoj. okovratnik. biolog (grč. koji se sastoji od dve jedinice. zoogeografiju (geografiju životinja) i antropogeografiju (geografiju č oveka). biozofija (gr č. biologist(a) (grč. na kojima se osnivaju prirodne pojave. bfos. binub (lat. engineering) v. Binde) veza. grč. genos poreklo) biol. oculus oko) sa oba oka. bioblasti (grč. ra ñ anje) razvitak života. dogled za oba oka. dvoč lani. naočari. graphfa) spisak dela i knjiga koje se odnose na život i rad nekog čoveka (pesnika. raznih zrakova na čove čji organizam i uopšte na sve što živi. med. biographfa) opisivanje (ili: opis) života. binaran. biokibernetika (grč. bini. grapho) veština opisivanja života. biografija (grč. energetika svega živoga. blaste klica) pl. kamenje koje je uglavnom postalo od okamenjenih ostataka životinja i biljaka. povoj. biograf (grč. predeo u pogledu geografskog položaja) nauka koja prou č ava uticaje atmosfer-skih promena. aparat za udešavanje svetlosti na pozornici i u pozorištu. bivomizam (lat. sa dva člana. poreklo. dvojedinični. binokularan (lat. bfos. biogeneza. biobibliografija (grč. binokl (fr. naro čito nauka koja se bavi prou čavanjem organskih prirodnih tela i pojava koje su za njih vezane (zoologija i botanika). biogenija (gr č. bfos. dynamis sila) nauka o životnim silama i životnoj delatnosti. bfos. fotografski prikaziva č stvari i osoba u kretanju (kinematograf). a i Srbi'. bio. binaran (lat. (grč. logos) fil. bini. binjektaš (tur. to klima nagib. od dva dela. bini po dva. Biinne. biol. binen-regulator (nem. bios. binarius koji sadrži dva. bioaritmetika (grč. i njima odgovaraju ći zakoni na kojima se osnivaju duševne (psihičke) pojave. bfos. bioinžinjering (grč. kibernao upra-vljam. po učenju Altmana. svih životnih procesa.bin 115 biologist(a) važi kao osnova i što se može neograničeno kovati. kao sredstvo u borbi za opstanak. suprotno: monometalizam. Ifthos kamen) kol. binjiš (tur. logos) fil. bfos. bfos. nauka o geografskoj rasprostranjenosti živih bića. bfos. biblion knjiga. biografika (grč.) istorija razvitka života. pravac u teoriji saznanja koji smatra saznavanje kao akt održanja i unapre ñ enja života. biogeografija (grč.

logia) deo sociologije koji proučava društveni značaj dužine čovečjeg života. tj. god. biosinteza (grč. manteia proricanje) 1. bios. neke oblasti. bios. lumines-centia hladno svetljenje) biol. technike) deo tehnike koji se tiče živih bića i života uopšte: nasleña. njegovih fizičkih i psihičkih osobina. pribora. biotehnologija (grč. bioskop (grč. praktične eugenike i medicine. heksagonalni ili magnezijin li-skun (nazvan po francuskom nau čniku Biot-y). životni prostor (obuhvata: atmosferu. biomagnetski. on. negare odricati) koji je nepravilan i nepovoljan po život i životne funkcije ili po potomstvo (nakaze. biol. sophfa) životna mudrost. bios. biozofija. biotika (grč. bios) 1912. bionika (skrać. u širem smislu: proučavanje i merenje životnih sposobnosti čoveka. dvorana u kojoj se prikazuju takve slike (filmovi). bios. osnovni oblik je fotosinteza. koja se bavi proučavanjem grañe i funkcije bioloških sistema i njihovih sastavnih elemenata radi prime-ne dobivenih znanja u tehnici. nastala u XX veku. grañe-vinskih objekata čije osnovne osobine treba da budu što približnije osnovnim osobinama živih sistema. delić a nekog organa sa živog čoveka kad se sumnja na kakav tumor (rak. električna bioskopija utvrñivanje smrti pomoću električne struje. da li se novoroñenče rodilo živo ili mrtvo. bios. nepovoljne varijacije duhovnih sposobnosti i sve što je izrazito bolesno ili bolešljivo). to on. ispitivanje da li je u nekom telu bilo života. jer živih bića ima i u vazduhu. bios. čista rasa. bios. biorizacija (grč.. naročito pojave nasleña. biosociologija (grč. mechanike) nauka o mehaničkim procesima na živim bićima i u njima. biotehnika (grč. biopsija (grč. psihobiologija. sphaira lopta) celokupan prostor na našoj planeti koji je naseljen živim bićima. biostatika (grč. mathe'ma) matematička disciplina prilagoñena potrebama bioloških nauka. bioontologija (grč. logia) proučavanje i primena životne delatnosti najmanjih životinjskih i biljnih bića (mikroorganizama) na privrednu delatnost. bionti (grč. aparata. a čoveka. biorizator (grč. psyche duša) fil. npr. sarkom). svetlećih organizama iz biljnog (neke bakterije i neke gljivice) i životinjskog (neke ribe i neki insekti. mehanike razvitka. bios. biorizacija. lat. bios) praktično učenje o životu. i u vodi). metria) grana biologije kojoj je cilj da matematički izračuna i odredi razne životne pojave. bios. synthesis sastavljanje) stvaranje organskih hemijskih jedinjenja u ćelijama živih organizama. logia) fil. poremećaji u razvitku. up. biomehavika (grč. bios. šarlatan-sko predskazivanje trajanja života na osnovu kucanja bila. ova pojava biva usled oksidacije luciferina pomoću kiseonika iz vazduha. logia) nauka o živim bićima. techne. biorizatora.bioluminescencija 116 biotit biopsihizam (grč. prirodnjak Ernst Hekl fiziološke jedinke koje su većinom sastavljene od mor-foloških jedinki i koje predstavljaju jedinstveno živo biće. skopem gledati) aparat koji pokazuje žive slike. i u zemlji. bios. statike) nauka o zdravstvenom stanju i prosečnom trajanju života ljudi koji žive pod izvesnim okolnostima. v. npr. prilagoñavanja. up. grč. države itd. učenje o praktičnoj mudrosti u životu.) ispitivanje da li jedno telo ima sposobnosti za život. biomantija (grč. nem. 2. biotip (grč. bios. od biologija — elektronika — tehnika) nova naučna disciplina. bioskopija (grč. tu ontos postojeće biće) pl. biomatematika (grč. pr. magnes) magnetska sila koja se nalazi u organskim bićima. ovako je nazvao 1866. orao vidim) med. bios. bios. bioluminescencija (grč. biosfera (grč. bfos. kao animalno biće. slike stvari i bi ć a koje se kre ć u kao da su žive. bios. odnosno radi usavršavanja postojećih i stvaranja novih tehničkih sredstava i sistema — novih mašina. npr. prema izvesnim znacima na telu. biopsihologija (grč. nlat. tj. biosofija (grč. životinje i biljke koje potiču od jedne jedine jedinke i pokazuju ujednačene i postojane odlike. biotit min. panpsihizam. sudskolekarsko utvrñivanje. biometrija (grč. pretpostavka da sve životne pojave imaju svoje psihičke procese. bios. bios. način kliničkog ispitivanja uzimanjem. pronañeni metod sterilizovanja mleka tako da zadrži i posle karakter sirovog mleka: veoma brzo zagrevanje mleka do 75° i naglo rashlañivanje pomoću naročitog aparata. svitci) sveta. litosferu i hi-drosferu. pojava hladnog i vidljivog zračenja svetlosti kod tzv. crta na dlanu i drugih nekih simptome. razmnožavanja itd. biomagnetizam (grč. psyche. organizama koji izazivaju vre-nje itd. bios. bios. typos) čist tip. bionegativan (grč. . ontos. bios. nomos zakon) nauka o zakonima koji vladaju životom. socius drug.) v. bios. lat. člana društvene zajednice. operativnim putem. bionomija (grč. stanovnika nekog grada.

techne umetnost. bios. bios) koji se tiče života. navika) da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom. tj. logia) nauka o životnim pojavama. phoros koji nosi) pl. biotomija (grč. bipedalan (lat. biratina (fr. biseksan (lat. birato voj. bis) dvaput. birema (lat. posmatranje prirode samo sa stanovišta čoveč-jeg života i njegovih vrednosti. polu-vunene tkanine. biofenomenologija (grč. po drugi put. davnina. grč. bureau. physis) deo biologije koji se bavi stvarnim meñusobnim odnosima živih bića. grč. deo fiziologije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju životnih pojava. ta phainomena pojave. bircaus (nem. biro (fr. kancelarijske osoblje. bipartitio) deljenje na pola. kancelarijski pribor. fig. gostionica. ital. austrijskom inžinjerijskom oficiru. naro čito u analitičkoj hemiji).. sistem upravljanja u kome vlast drži činovništvo ne vodeći računa o stvarnim interesima masa. birotehnika (fr. bureau. lat. purger. bios. burato) pisaći sto. nauka o stanju u kojem se telo nalazi u razna doba života. . biocenoza (grč. koja ispravnoet forme pretpostavlja stvarnoj celishodnosti u opštenju sa stražama. bis. torba na sedlu. birokratski koji se tiče birokratije. bureau. birokratija (fr. bios. glatka ili kešgovana polusvilena tkanina sa pamukom. bis (lat. kao odsečak jedne linije ili površine. pretežno formalističkom duhu. bioblasti. biofon (grč. bios. spol) v. biotop (grč. dvostopni. vrsta polusvilene. koji se može podeliti na dvoje. vajalica. od kojih je jedna iznad druge. bureau. biofori (grč. bios. polovina. logia nauka) v. grč. planum ravan. životni. biroutenzilije (fr.biotičan 117 biseksan biotičan (grč. vrsta lakih poljskih mostova. biofizika (grč. topos mesto) mesto življenja jedne životne zajednice (bioce-noze). ravna površina) avij. bureaucrate) službenik koji je u dužnosti strog. bipsdan (lat. polovljenje. vrsta puplina od fine svile i vune. bios. burail) trg. bi-pes. gr č. buratine) trg. koinos zajednički. bisegmentacija (lat. bis. bisage (fr. cepidlačnost i tesnogrudost u zvaničnoj dužnosti. nazvala po pronalazaču.) mat. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka. bigeneri-čan. segmentum odsečak) mat. biocenologija (grč. veština) skup metoda. bis pes noga. birokratizam (fr. deljenje na polovine ili na dva (obično jednaka) odsečka. pravila. birtija (nem. nadlepggvo. ponovo. bireta (fr. burat) trg. birtija. Burger-Meister) gradonačelnik. mania) želja (ili: težnja. bi-pes) dvonožna životinja. ital. biohemija (grč. bfos. bircaus. predsednik opštine. razuñivanju živih tela. slikovito pričati. ukočenost. polovljiv. predsednik mesnog odbora. krut i nadmen. birokrat(a) (fr. kancelarija. lat.) nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza. biplan (lat. Wirtshaus) v. skalom (upotrebljava se za merenje malih količina tečnosti. polovljenje. bisegment (lat. segmentum) mat. vajati.) tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom. bis. birokratizam. koinos zajednički) životna zajednica. bisegmentabilan (lat. bir-zeman) staro vreme. dleto. bira (fr. dvonog. birenirati (fr. razdvojenje. nosioci života. birokratija. biped (lat. biocentrično posmatranje (grč. birger v. muz. utensilia) pl. biremis) čamac sa dva vesla. skup živih bi ć a koja žive u jednom odreñenom delu „životnog prostora" (biotopa). burin. bipedis) koji ima dve noge. burette) hem. biromanija (fr. birzeman (tur. sa dva suprotna pola. burino) bakrorezačka rezaljka. dvonožac. bios. bakrorezac. vunom ili kostreti. temno sečem) nauka o raščlanjivanju. bios. krateo jak sam) v. staklena cev sa lestvicom. sexus. dvostruka torba (u Lici). bipolarav (lat. kojih se treba držati da bi se kancelarij-ski poslovi najuspešnije obavili. pisarnica. Wirtshaus) krčma. buriner) rezati rezaljkom. bissac) pl. biocevotika (grč. bipedalis) dug ili širok dve stope. praviti grbove. biren (fr. centrum središte) fil. biraj (fr. bakrorez. službenik koji misli da se sve rešava samo za kancelarijskim stolom. biol. polus stožer) dvopolan. kancelarijske potrebe. deo ekologije. još jedanput. anti č ka ratna la ñ a sa dva reda vesala koji su stajali jedan nad drugim. phone glas) aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govore ili pevaju. bureau. letelica (ili: aeroplan) sa dvema ravnim ili glavnim podržnim površinama. odeljenje. birgermajster (nem. bis. chemeia) deo fiziologije. biocenotika. nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu. bios. bis. Karlu Birago (1792—1845). biparticija (nlat.

radnjica sa jelom i pi ć em bez stolova. byssos pamuk) veoma fina i skupocena pamu čna ili lanena tkanina starih naroda. mladići s dugom i neurednom kosom. bis.bisekstilan 118 biheviorizam bisekstilan (lat. ital. bitva (ital. u dva niza. flos. reke. bistoquet) bilijarski štap. bitometrija (grč. beat udarac) vrsta zabavne muzike u kojoj je bit ritam jedan od bitnih elemenata afroameri č kog folklora i džez muzike. buffet) sopstvenik bifea. filum nit. Dž. bis. u engleskoj muzičkoj terminologiji. fig. Brust) poprsje. bistori) hir. dvoredan. sa jednim prestupnim danom. asfalt i sl. biferan (lat. bisextus) prestupni dan tj. bituminosus) sli čan zemljanoj smoli. dvospolan. bistouri. biformis) sa dva oblika. kr č mica. biscotin. a izvode ga udaraljke. pripadnik američke književne grupe Beat generation (A.) prevu ći (ili: pokriti. docnije: starešina dije-ceze (biskupije). buste. osoben način odevanja) zadobio simpatije omladine širom sveta. series red. bifer) vot. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti. beef-tea) vrlo jaka čorba od iseckane govedine. u džez muzici bit označava stalno. biskup (grč. okrugao kolač i ć. osnovao ga Amerikanac Vatson 1912. Keruak). bista (fr. ponašanje) psih. npr. bistoke (fr. bi-. busto. metron) merenje dubine (pomo ću niska ili proračunavanjem). dvoni-zan. pravac u psihologiji. ital. bife (fr. behaviour vladanje. ravnomerno pulsiranje uvek jednako naglaše-nih metrič kih jedinica. februara. bistrirati (fr. koji visi o dva konca (kod fizi čkih aparata). bythcs dubina. bifoličan (lat. koja istupa protiv konvencija grañ anskog društva. (bitlsi) čupavci. syllabe slog) gram. bisekstus. up. byssos pamuk. par č e gove ñ eg mesa od poleñ ine (slatke pečenice). bifepija (fr. dvaput kuvan) dvopek. grč. naro čito ugljovodoničnih materija smolasta mirisa. bis. lice sklo-no neuobi č ajenom ponašanju i odevanju koje č esto zastupa i nastrane poglede. petrolej. bitumivozav (lat. konac) dvoni-tan. bisus (grč .) 3. obojiti) č añ avom akvarelnom bojom. biscotto. biskroma (ital. premazati) zemljanom smolom. bifurcatio) račvanje. bitnih (eng.) pretvaranje u zemljanu smolu. bisturi (fr. beat udarac) 2. stubić na pristanišnoj obali ili na pramcu broda koji služi za privezivanje brodova. Ifthos kamen) min. deljenje na dva kraka. naf-ta. bifluevcija (lat. sectio) deljenje na dva (obično jednaka) dela. metrič ka jedinica takta. beefsteak) kuv. bisekstilna godina prestupna godina (sa 366 dana). bit (eng. folium list) bog. biformitet (nlat. sto po železnič kim stanicama. bitumen (lat. dvoličnost. bifurkacija (nlat. asfalti-rati. onaj dan koji se svake č etvrte godine. naro č ito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi. 2. hermafroditski. trideset drugi deo jedne note. peksimit. lat. bifluere) ra č vanje reke. bifilaran (lat. u asfalt. Ginzberg. nem. bistrer) slikati (ili: boji-ti. u debljini od 4 st. biskvit (fr. bitumen zemljana smola) ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji. dvoboštvo. episkopfa) v. bit (eng. čuvar) od P veka: predsednik prezviterskog kolegija katoličke crkve. npr. dvosložan. prženo upola na jakoj vatri. koji ima dva cveta. orman za stono posu će. bit (eng. biformitas) dvoobličnost. okrugao dvopek. jedinica informacije koja odgovara rezultatu izbora izmeñ u dve jednako verovatne al-ternative. orman sa srebrninom. floris cvet) bog. bisilabičav (lat. u bioskopima ili na zabavama na kojem stoje razna jela i pića. bitta) brod. buffetto) tezga u krč mi. bifti (eng. koji sadrži u sebi zemljanu smolu. bisekcija (lat. dvoobličan. bis. bit) l. biscottino) mali. sa azbestom srodan mineral svilasta sjaja. biserijalan (lat. niz) koji ima dva reda. posle 28. sexus spol) koji ima oba spola. biftek (eng. ital. grč. dvolist. obi č no dug 7—8 st. bis. šećerni dvopek. biscroma) kuz. The Beatles) nuz. u teoriji informacija. bisekstus (lat. ital. po rimokatoli č kom u č enju biskup je naslednik apostola. koji dvaput godišnje nosi plod ili cveta. bit-muzika (eng. sa dva cveta. engleski vokalnoinstrumentalni ansambl (od četiri člana) iz Liverpula. Članovi grupe danas nastupaju odvojeno. sitan severnoamerički novac od 5 pensa. naro č ito Egip ć ana. dome ć e. bituminirati (lat. bis. bisextilis) prestupni. biteizam (lat. epfskopos nadzornik. dvorodan. biseksualav (lat. biflorav (lat. biscuit. biskoten (fr. Bit je uvek pa-ran. thećs bog) verovanje u dva boga. Bitlsi (eng. dvaput pečen porculan bez glazure. buffet. koji svoja saznanja crpe iz pažljivog posmatranja . pod biskup. bituminizacija (lat. bis coctus dvaput pečen. od dva sloga. grananje ili cepanje na dvoje. biformai (lat. koji je svojim naro č itim izvo ñ enjem pop-muzike i svo- jim spoljašnjim izgledom (duga kosa. beatnik) l. biskupije (gr č. bisolit (grč. biheviorizam (eng. polovljenje. ital. bis.

korita. ku ñ enje. grditi. zametni mehurić. oblik) biol. mali otvor na fotografskom aparatu pomo ću koga se otvor objektiva može smanjiti i povećati. meros deo) biol. lat. blejzer (eng. blazon (fr. blenna. blastos. pokuditi. to čkaš. nepopunjena menica (samo sa potpisom). grč. onaj koji se osniva na ličnom poverenju. blenna sluz. ophthalmos oko) ked. prekor. udubljenje u zidu sa svodom. blastem (grč. blanko-trgovanje prividno. blaziranost (fr. od dve boje. huljenje. blastomere (grč. blamer) osramotiti. Bucherschrank) orman za knjige. blanc. velosipedist. kredit bez pokrića. o č iju. 6t6s uho. zametni mehur. radi špekulacije razlikom u cenama. bela boja. belo.). . blanko-menica čista (ili: nepopunjena) menica. blanko-kre-dit otvoren kredit. blanš (fr. bicyclist) onaj koji tera to čak. zapaljenje materice sa lu čenjem sluzi. blastos. velosiped. neispisan. tobožnje trgovanje. psovka. vrsta šampanjca. blase) otupelih osećanja. spolnih organa i dr. bihromatičav (lat. blenna) kec. blasphemćs) bogohulnik. heraldika. bicarija (ital. bruka. blastemia) vot. aden žlezda) med. bicinij(um) (lat. potpuna sloboda rada. huljenje na boga. kart blanš (fr. eidos vid. rheo tečem) med. radi odstranjenja. blastos. neograničeno punomoćstvo. dvoglavi ru čni miši ć. zapaljenje veznice o čnih kapaka. bicycle. blašpe (fr. us. rñav glas. fiziol. deo dodan zidu sa spoljašnje strane. i blastocistis (grč. bicintum. blanche) beo. povraćanje sluzi. sluzni proliv. blason) grb. brz skok iz jedne vrste tona u drugu. čist formular. blastozoid (gr č. kožica zametao g mehura. kephale glava) v. obrazac priznanice ili ovlaš ć enja (pre no što se ispuni). zapaljenje sluzokožnih žlezda. biciklist(a) (eng. belo ć a. bianco belo. biceps (lat. bis. životinjska jedinka koja nastaje be-spolnim ili vegetativnim razmnoža-vanjem (deobom. sulfid cinka. blastema) biol. blenorea (grč. min. kuditi. blastos klica. blasphemos) bogohulan. klica. zasić en i presićen. blenometritis (grč. Blende) apx. blanche t) apotekarske cedilo od belog sukna. slepi prozor. čist. blenoftalmija (grč. zasićenost. Bischof biskup) piće od crnog vina. blasphemfa) pogrda. nauka o grbovima. blanko-ovlaš ć enje neograni č eno ovla-šćenje. cyclus krug) to čak. opt. blastos. nepopunjeno mesto na menici ili punomo ći. blenna. blasfemist(a) (grč. obrukati. nlat. carte blanche) čista bela neispisana karta. blanko (ital. blaziran (fr. bihromatični harmoniju»! sprava za postizavanje četvrtine tonova kod klavirskog rasporeda dirki. alat. blena (grč. pogrdan. mladica. sluzna srdobolja. mykes gljiva) ned. obesvetila čki. preživeo. lučenje sluzave tečnosti. tečnost iz koje postaju čvršći sastojci u organizmu. izneti na rñ av glas. dva lica (nadimak rimskog boga Janusa). bizzarria) muz. blanket (fr. blastula (grč. bišof (nem. procurim) med. blenna. im. bis. blastema (grč. izdanak. grdnja. blanche) pr. blenna. potpuno odrešene ruke. curenje iz ušiju. karanfili ć a i še ć era. grč. blenengerija (gr č. slepa vrata.-fr. ukor. prazno. blamirati (fr.biher-šrank 119 blenoftalmija ponašanja ljudi u raznim uslovima i na temelju tih opažanja objašnjava duševne procese. pupl>enjem). blasfemija (grč. bis. blasfeman (grč. eteb povrać am) med. neosetljiv. neispisan. bogohuljenje. ñerma koža) fiziol. bicefalan (lat. bjanko (ital. metra materica) med. španski zid. ćelije koje nastaju od oploćene jajne ćelije u toku perioda brazdanja. akutno i hroni čno oboljenje kože izazva-no naro čitim gljivicama (blastomycetes). kapavica. kompozicija za dva glasa. blastule. blamage) sramota. tj. blenotorea (gr č . obesvećivanje. preživelost. grupa ćelija od koje se razvija nova organizovana struktura ili organizam. belina.) otupelost. sukno za filtriranje. blackwood) crno abonosovo drvo na Madagaskaru. neosetljivost. blenadenitis (grč. enteron utroba) med. punomo ć samo sa potpisom. cimeta. bi-. blenemeza (gr č. pomorandžine kore i soka. blenda (nem. blenoragija (grč. blanko-akcept primanje menice na kojoj nisu ispisani suma i rok plać anja. regnymi izbijam. blenna. tj. blastos. biceps) koji ima dve glave. bikefalan. kapavac. bjanko. blastoderm (grč. blastomikoza (grč. bjanko menica čista. kystis mehur) fiziol. black (fr. svetlosti sa strane. blastula) fiziol. blazer) kratki muški i ženski sportski kaputić. chroma boja) dvobojan. blaser. blamaža (fr. belilo. blekvud (eng. canere pevati) huz. lučenje sluzavognojne tečnosti iz nekog organa (npr. blanc beo) neispisano ovla-šćenje. blanco) v. rheo curim) med. gei. blenna. obesvetilac. v. biher-šrank (nem. hartija. beo. sluz. čist. bicikl (eng. blenna. prema potrebi. belina) trg. karta bjanka.

blocage) odlomci kamenja ili opeke za popunjavanje praznina u zidovima. tvrñ avica (obično na planinskim prevojima i granicama). aden žlezda) ked. mladi ć plave kose. municije i sl. zajednica. blouse) laka gornja haljina kod žena. bluff) plašiti. blessure) ozleda. bluff) izmišljotina kojom se hoće da se nekome baci prašina u o či pa da se time lakše prestraši. ptosis pad) med. avionu). blokiranje (fr. pivo. blondin) plavušan. oja č ati rov. zaštićivanje od zrna (projektila). Blume cvet. blond. blestrizam (grč. . blondinka (fr. npr. i zbog toga treba da se vrlo brzo završi potpunim porazom neprijatelja. č amcu. blista (fr. zapaljenje očnih kapaka. ital. trupama zatvoriti pristup nekom gradu. blokflauta (nem. cveć arstvo. mermera). blinder) fort. drveni duvački instrument jednostavne konstrukcije. spasmos grč) med. automobilu. gra ñ. Blockflote) nuz. vojni č ki koporan. bacati nekom prašinu u oči u cilju obmanjivanja. blindaža (fr. svetao. kulica. nemir kod teških bolesnika. zastrašivanje. oja č avanje rova. varati. Blitz munja) v. zatvaranje jedne luke ili cele obale pomo ć u ratnih brodova u cilju spre č avanja svakog uvoza i izvoza. zatvoriti neku luku ili obalu ratnim brodovima i na taj na čin spre čiti svaki uvoz i izvoz (životnih namirnice. sveska za pisanje ili crtanje. blepharon. žmirkanje. hrpimice. naro č ito o izborima i radi sprovo ñ enja izvesnih zahteva. suženost očnih otvora. tip. ko č ijaška (ili: šoferska) košulja u boji. plavuša. fleš. slični palačinkama. farsa. blefaroptoza (gr č . prevari. blefaradenitis (grč. ruski kolači. tome sečenje. č elikom ili gvožñ em oklopiti (ratnu lañu. up. Blockhaus) voj. osigurati od zrna. blond (fr. blokaža (fr. fig. šanca gredama. iskrica duha. en bloc) naveliko. bluming kondišn (eng. bloccata) voj. povoljno stanje u kojem konj stigne na cilj (u trkama). blonda (fr. zatvor. blokada (fr. zatvaranje sa svih strana grada. bloquer) v. hapsana. bacanje prašine u o č i. pretvarati se. klada. blefaroftalmija (grč. blindirati (fr. blestrizo bacakam. šanac gredama. obmane. poza. blokada. blondine) devojka ili žena plave kose. mali pozorišni komad pun desetaka.) voj. blondina (fr. treptanje. fig. blesura (fr. blepharon. praviti se. osobito u sportu. Blume) poznavanje cveća. dobro. munjeviti rat tj. dosetčica. blinji (rus.). plomber) pogrešno. blefarotomija (grč. knjiga koju izdaje britanske Ministarstvo spoljnih poslova. spadnutost očnih kapaka. blepharon. biondo) plav. mnoštvo. blefarizam (grč. zaplašiti. gomila (knjiga). oblaganje č eličnim plo č ama. blepharon očni kapak) med. an blok (fr. karaula. blefarofimoza (grč. Blech) lim (kod nas u upotrebi i pleh). podizanje cve ća. Blue Book) „Plava knjiga1'. Blu buk (eng.blenurija 120 blumistika blenurija (grč. zapaljenje ivica i veznica očnih kapaka. ñ uture. blefarospazmus (gr č . zasecanje spoljnjeg ugla očnog kapka. automobil. zapaljenje žlezda očnih kapaka. blokhauz (nem. bleh (nem. hvatati na zbunjivanje. rat koji se vodi munjevitom brzinom i silinom. opsada. u bilijaru: jakim udarcem loptu oterati u rupu u uglu.) pl. vojske. ophtalmos oko) med. bloki-ranje. blooming condition) sp. nazvala zbog žu ć kastog sjaja. a koja sadrži di-plomatsku prepisku britanske vlade sa drugim državama o kakvom važnom pitanju meñ unarodne politike. avion). okloplji-vanje. velika količina (robe). Blitzkrieg) voj. zavaravati. treba: plomba. blumistika (nem. bacam tamo-amo) med. žu ć kast. čamac. hvalisati se. mustrama od cve ća. zatvoriti skretnicu. kol. blepharon. panj. duhovita sitnica. zavara. celina. plomb) pogrešno. obmana. blok (fr. blomba (fr. slaganje izvrnutim slovima radi popunjavanja redova ili radi docnije zamene pravim slovima. bloc) veliki komad (npr. blefaritis (grč. blef (eng. phimosis suženje) med. bacakanje. priseni u puteru i premazani kavijarom i DRblic (nem. rezanje) med. ispuniti šupljinu kamen čićima i komadima cigle. blondin (fr. tip. sli č an svirali. blumirati (nem. blondine) v. ucelo. zatvaranje železni č ke skretnice. tvrñ ave. od finog pšeničnog brašna. slagati izvrnutim slovima radi docnije zamene pravim. blepharon očni kapak. sluzave mokrenje. blefirati (eng. blonde) čipka od sirove svile. povreda. gomila. blepharon. otvorene boje.) med. ital. grč o čnih kapaka. obmanjivati. blokirati (fr. blenna. blindage) fort. blocus. oklop (na ratnoj la ñ i. bluza (fr. blombirati (fr. udvarač ženama. trupac. iskra. blumieren) snabdeti neku tkaninu cvetnim šarama. zbunjivati razmetljivom reklamom. veliki odlomak stene. blondina. plavojka. uron mokraća) med. udruženje više raznih stranaka iz takti č kih razloga. bluette) varnica. prevrtanje. kicoš. obmanjivanje. naslaga listova hartije koji se mogu otkidati. blickrig (nem. up. treba: plombirate. opsada.

bodul. Makedoniji. boduo (ital. proizvodi se u predelima severno od Liona. upotrebljava se naročito za postavljanje boja (baka). vinara. od kojih je prednji par pokretan i služi za upravljanje. boa (nlat. boycott) jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslo-davac primera na prihvatanje izvesnih u slova: sastoji se u tome što radnici neće da kupuju proizvode nekog fabrikanta ili trgovca. bova (ital. ili na oboje ujedno. organizovala ovakav način borbe i upropastile ga. boja (hol. kor. božole (fr. protiv koga je prska Zemaljska liga 1880. moreuz. . boa. bobslej. bodolo) ostrvljanin. drevna pijanica. šećera i drugih dodataka. buza. raste na Kosovu. književnici. čergari. rezervoar za toplu vodu pri kupatilima i štednjacima (običnim i električnim). ždrelo. induk-cioni kalem. bobbinet. boycott) proglasiti protiv nekoga bojkot. ženska ogrlica u obliku zmije od krzna i perja. na lañi: deo koji se nalazi ispod palube. bogomili pl. to bob) v. baka. bodmeraj (nem. v. kajmaka i še ć era. bobadiljizam nepravedno. ili koje vole da iznose na pazar svoje znanje i da se razmeću njime (izraz postao u HUŠ veku u Engleskoj po plavim čarapama jednog uglednog društva intelektualaca). crven kao krv. bu za. boheme) način življenja boe-ma. prirodnim životom. bojer (hol. sluga. npr. — koji je lažno optužio Kolumba kod kralja Ferdinanda i kraljice Izabele da namerava da otcepi od Španije deo Amerike koji je otkrio. kod anglosaksonskih naroda. kotao.blu-stoking 121 bojler blu-stoking (eng. magazin s robom u luci. Bugarskoj. Obotriti. otočanin (u našem primorju obično u pejorativnom značenju). skraćeno: bob. bogdo-lama) vrhovni sveštenik. tur. boabab (amh. krčma. po legendi nikao iz krvi kosov-skih junaka. Bodmerei. bodega) podrum. bojar (rus. Vojeg) mala holandska laña sa jakom katarkom. kosovski božur divlji božur. junaci iz velikog ruskog narodnog epa. boemi (fr. prekinuti s nekim svaku vezu i opštenje. deminutiv imena Robert). kablova. neuredan život. dugogodišnja zelja-sta biljka (Paeonia afficinalis) iz familije Paeoniaceae. božur (arap. v. Bosni.Bob je. fig. blue-stocking) „plava čarapa". boza (pere. boi-najf (eng. bojler.. boetheo pritrčim u pomoć) poznavanje pomo ćnih nauka. rakije. fig. bojler (eng. studenti i dr. prekid svakog op-štenja s nekim. koja se ne može ostaviti dok se tečnost iz nje ne ispije. bogus) irsko narodno piće od vode. udav (najve ć a zmija u Africi i ist. klanac. duhovni poglavar u Tibetu koji. baobab. up. umetnici. boemerija (fr. bojkotovati (eng. bobi (eng. Džemsa Bojkota. bahader) pl. bodega (šp. savetnik velikih ruskih kneževa i careva u staroj Rusiji. v. Indiji). bobinet (eng.) bog. boy) dečko. uzimanje zajma na lañ u ili na njen tovar. + 1502. boj (eng. bobslej (eng. dualističko-manihejska reli-giozna sekta u HP i HŠ veku u Trakiji. koji su im dali Londonci po imenu organizatora londonske policije ser Roberta Pila (ime . boiler v. beaujolais) vrsta francuskog vina. boei) v. bottomry) trg. iznos berbe grožña. Zbog toga je Kolumbo bio uhapšen i okovan. bogus (ir. bob-sleigh) američke saonice sa više sedišta i dva para salinaca. fr. ili što neće kod njih da stupe u posao (ovakav način borbe primenjuje se često i inače. bojkot (eng. dečak. bogaz grlo) grlo. plemiću Bobadilji— Fran-cisco de Bobadilla. bogaz (tur. bowie-knife) veliki lovački nož oštar s obe strane. eng. bohemes) pl. bobby) pl. ali se potpuno opravdao i dobio puno zadovoljenje). u narodnom lekarstvu upotrebljavaju se koren i cvet. po pravilu neuredno. kod bojkota strane robe u nekoj državi). podrugljivo ime za žene koje za ljubav svojih duhovnik sklonosti zanemaruju svoje domaće poslove i obaveze. zajedno sa dalaj-lamom. boue) ukotvljeno bure na vodi (moru) za vezivanje brodova i kao oznaka dubine vode. naročito plemić veleposednik. fiz. boa constrictor) zool. boit-tout) čaša bez postolja. kalem od namotaja bakarne žice. nadimak londonskih policajaca. god. bogdo-lama (mont. Bodriti pl. bobine) kalem (za konac). u Rumuniji: plemić. boatu (fr. koji »sive svojim naročitim. takoñe: sprava za namotavanje brodskih konopaca. život od danas do sutra. lažno optuži-vanje (po šp. Izraz potiče od imena upravnika jednog velikog poseda u Mrskoj. guša. fig. patareni. momče. bogumili pl. po nače-lu: dok traje nek laje. Hrvatskoj. zmijski car. od danas do sutra. boiler kazan) kazan. pere. bobine) tkanine od ćelijastih šestougaonih petll. planinski tesnac. fr. bogatiri (tur. Dalmaciji. engleski til. busur) bog. bob (eng. boza) poznato piće od kukuruznog brašna. boetetika (grč. pronalazak američkog pukovnika Džemsa Boi. bobina (fr. bogumili. bonrin) plemić koji je i ratnik. pamu čni til. upravlja zemljom. ispičutura.

ngrč. bolus. sa 1 minutom odmora izmeñu svake runde). bolstit (lat. bolvševizm) teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata. bocage. koji zapara površinu i time otklanja otpor kojim se površina u nepo-vreñenom stanju protivi unutrašnjem naponu mase). bokalion sud sa uskim grlićem) pehar. astr. bole zrak. zaliv. okamenjena gljiva. boljševizam (rus. gde je došlo do rascepa na dva krila: jedno. srednje veličine. boksovati se (eng. boksovati se. balon. bolos) hem. bolos) v. bolivar novčana jedinica Venecuele (=100 centimosa). bolas (šp. priznanice. kineska tajna organizacije. bomba. praćen pesmom. dubok ton) voj. veća čaša s poklopcem. kratak. potkraj XVI veka. bokasin (ital. Francuska). bolero) španski narodni ples u 3/4 takta. Bokseri (kin. buldogu slična rasa nemačkih pasa. boksit min. boxcalf) 2. v. „plemenitoj veštini". kit i za obloge radi zaustavljanje krvi. oktobarska revolucija (1917) dovela je u Rusiji boljševike na vlast. pesničanje u rukavicama razne težine. U ovoj borbi zabranjeni su grifovi: udaranje niže od pojasa i iza leñ a. moreuz. boletus pečurka. strela) pl. up. osnovana na činjenici da električni otpor metala raste što je temperatura viša. ženski prolećni ogrtač sa rukavima ili bez rukava. bolus. u 8 kategorija: od kategorije „muva"(50. boks.boka 122 bomba boka (ital. bowle) staklena ili porculanska zdela sa pićem od rashlañenog vina. bombos potmuo. šećera. većina. do struka. ušće. bolometar (grč. bolldos hitnuto. bol. bolis. i koja je težila da u sebi sjedini odlike starih majstora. svaka runda 2—3 minute. atomska bomba. lemnoska zemlja. lat. sprava za merenje veoma malih razlika u temperaturi (do 0. po ugledu na antičke borbe pesnicama kod Grka i Rimljana. grč. vrč. tući se pesnicama u rukavicama. oružje za bacanje. bocal. velika bokasta boca. bucca) usta. ma-njina. box) pesničati se. razre ñ ene od strane Lenjina. ručna granata. loža u pozorištu. otvor. pod. bokser (eng. grč. boksati(se) v. mrk ili crven mastan glineni silikat koji se upotrebl>ava kao boja. šp. bola (eng. jedan od glavnih izvora aluminijuma. box) sp. bolus. ital. bokseri se dele s obzirom na težinu. nekog aromatičnog vo ćnog soka i dr. bascagium) šumarak. kutija. oblica ili kutija ispunjena eksplozivom. glavom i leñima. zbog čega se mogu i danju videti. up. up. prihvatilo je Lenjinove ideje (boljševici) i drugo. bolivijano (šp. bokskaf (eng boxcalf) učinjena i obojena teleća koža za obu ću i dr. koja je 1900. do tetke kategorije (preko 79. v. brzo hlañene na vazduhu i sa veoma debelim dancetom (vrlo otporne spoljnom pritisku. odeljenje u štali samo za jednog konja u kojem se slobodno kreće. rudnjača. boxer) 1. naziv je nastao posle P kongresa Ruske socijal-demokrat-ske radničke partije (RSDRP) održanog u Londonu 1903. bok-sovanje. vatrene lopte koje se od padalica ili meteorskih rojeva razlikuju samo svojom veličinom. box) 1. bolletta. boleta (ital. Ta-chuan) „udruženje savez-nih prijatelja otadžbine". bokser (nem. pristalice boljševizma. boccale. kastanjetima. bombe. jedan deo pobunjenika iz Vandeje za vreme francuske revolucije. bouche. boks (eng.000001 * °S). . bolero (šp. ulaz. boks (eng. bolus (lat. staklene bočice kru-škasta oblika. digla ustanak protiv hrišćana i Evropljana u Kini i time izazvala intervenciju stranih sila. osnovana oko 1890. sp. šumica. peso boliviano) novčana jedinica u Boliviji=100 centavosa. fr. grč. bowlinggreen) igralište za kuglanje u zelenilu. bokskaf. bosco. box) 3. fr. 1555—1619). gitarom ili tamburinom. nlat. bulengren. bomba (fr. guranje i udaranje nogama. naziv po mestu Bo (Les Baux. boljševici (rus. živa i okretna. lug. sp. ital. ali se raspadaju u sitne parčiće kad se u njih baci komadić kremena. metron) fiz.. pesničar. bolvševiki „članovi većine". bolites pečurka za jelo) kol. bollo. osnovao u Bolonji Lodoviko Karači (Carracci. boucassin) vrsta pamučnog sukna s mustrama iz Jer-menije i Persije. a sjajem nadmapguju najlepše planete i najveće zvezde. bol (lat.. Martovljevu koncepciju partije (menjševici). boks (eng. bolonjske bočice fiz. tzv. onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju. bokaža (fr. zračni termometar.378 kg).800 kg). lopticama (kod južnoa-meričkih uroñenika i gauča). železna ili čelična lopta. box-match) javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera (traje od 3 do 15 rundi. hidrat čiste gline. boling-grin (eng. bokal (fr. vodoiična bomba ispunjena eksplozivom čije je razorno dejstvo jače od atomske bombe. bocca. grč. ital. sa ciljem pretvaranja kapitalističkog poretka u komunistički. Voheg) 2. boks-meč (eng. bulletta) cedulja. zatvor za potkivanje nemirnih konja. bocassino. bolonjska škola slikarska škola koju je. bolas) zamka za bacanje optereće-na olovnim i dr. bolidi (grč. boksovanje (eng. boks.

bombardje. bona minorum (lat. gañati (ili: obasipati) nekoga (cvećem. onaj koji vrši bombardovanje. bona dobra) 1. bona fide (lat. Wandriegel. fig. fig. pamuk. prav. nadmen. metron) u pamučarstvu: tablica za odreñivanje fi-noće (numere) konca prema težini izvesne dužine konca. aromatiziranog i oboje-nog šećera. bombonjera (fr. obično ukusno i luksuzno izrañena. svilena buba. nalozi koji se isplaćuju odmah. svila) pamučna svila. bombazen (fr. poboljšati. bonsek. platna sposobnost. bonum. odšteta. fr. bono modo) dobrim načinom. fig. istoč-noindijski kaluñeri. nasleñena dobra. bonz a vi (fr. čičica. politika koja ima za cilj da dovede porodicu Bonaparta na presto u Francuskoj. . up. bonvivant) veseli brat. prav. delovi imanja koji nisu ostali od oca. bona (fr. vrsta pamu čne tkanine za podstavu. bonaca (ital. dobra. bombardje (fr. bonomija (fr.). bon sens) zdrav (čovečji) razum. preteran. pl. bombaš (fr. popravljati. bombast) lit. bondir) skakati. bombyx pamuk) zool. fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih i obrazovanih ljudi. bombona. dobronamerno. Kini i istočnoindijskim zemljama. bonbon) šećerlema. tobdžija. naivnost. grč. poslastica od istopljenog. poboljšavanje. slada (malcbombona) ili voća. bon (fr. važi za . nalog za plaćanje. na lep način. bonitet (lat. poverljivost. bona fide) dobronamernost. ukusno nameštena soba. dosañivati kome (molbama. bon-sans (fr. svila. često sa dodatkom želatina. proneti se. izražavanja). veseljak. bombasin. bonbona v. bonificatio) naknada. bonbon. vrsta keplovane svilene tkanine. dobrodušnost. naduven (način pisanja. bon pour) dobar za .) pl. bcmbyx) 1. v. valjanost. bonaparte™ pl. bombastičan (eng. prirodna obdarenost. bonum dobro. konfetama). bansek. bombardovati v. sviloprelja. bombaš. imetak. nego potiču od neke druge strane. popraviti. bombardare) voj. bombycinus. bons a vue) pl. bono modo (lat. trg. ostavština. izvrsnost (u smislu izrade). bondirati (fr. bombarder (fr. zemljišni nasip na grudobranu za zaštitu oruña ili strelaca od bočne vatre i rikošeta. preterana prostota. bona hereditaria) pl. imanje. bonbonniero) kutija ili kor-pica. onaj koji traži u životu prven-stveno uživanja i razonode. ljubavnim izjavama. bona adventitia) pl. sujeverni popovi.. bonhommie) prostosrdačnost. krupnorečiv. bonapartizam odanost dinastiji Bonaparte. zatucane popeskare. bombe) v. dadilja. nalog za izdavanje neke robe. potvrda prijema. bona hereditaria (lat. bond) pismeno jemstvo. sigurnost nekog potraživanja (supr. bonificirati (lat. bombiks (grč. priznanice. naročito: vrsta teških aviona za nošenje velikih količina avionskih bombi i vršenje bombardovanja. bona minorum) pl. bombikometar (grč. bon pur (fr. nlat. imanja. ukusno namešten stan i sl. metateza od Riegelwand) kućni zid izgrañen od direka i greda izmeñu kojih je stavljen ćerpič (nepečena cigla). po viñenju.bombaža 123 bonton bombaža (fr. sveštenici Budini u Japanu. bona mente) u dobroj nameri. popust u ceni. bombage ispupčenost) ispupčenost pokvarene konzerve. bombardirati. bon ton) dobar ton. muskata i šećera u Sev. tući (ili: gañati) iz topova neprijateljske položaje ili utvrñenja. poboljšanje. propinjati se. bombast (eng. bombona (fr.. bujica reči. bona mente (lat. bondruk (nem. popravka.. ispupčenost velikih staklenih površina na specijal-nim prozorima pojedinih zgrada. brašna. bonom (fr. bombo) vrsta rakije od ruma. bombyx. unutarnja vrednost. vata za ispunjavanje haljina i sl. bacač bombi. bombyx pamuk. svojim pesmama i sl. kazati). naiv čina. bonifikacija (nlat. podskakivati (na konju). odštetiti. bombarder. . svi-lasta materija. bombardier) voj. pristalice dinastije Bonaparta u Francuskoj.. bonze (jap. facere. bombast. . visoko-paran. 2. bacati avionske bombe. dit. u kojoj se drže bombone. bonhomme) dobričina. osoliti koga. otmeno držanje. veritet). bon) trg. bonton (fr. bombardovati. bombyx svilena buba. Americi. bond (eng. priznanice. nasledna dobra. boneta (fr. vojnik bombaškog odeljenja. naknadno pridošle dobra. bona adventicia (lat. bombardirati (fr. dobra (ili: imanje) maloletnika. obaveza. bonvivan (fr. preterano kitnjast. bona (lat. odobravanje Bonapartinog načina vladavine. u dobroj nameri (učiniti. bonne) 2. bombe (eng. koja unakarañuje jezik i stil svojom preteranošću i neumešnošću. prav. mirnim putem. menica. prostosrdačan čovek. bo-nifier) naknaditi. devojka za decu. bonette) voj. bonazza) stanje mora kada je potpuno tiho i mirno (izraz koji se upotrebljava u Dalmaciji). lat. vrsta ženske kape. grč. služavka. bombardeur) voj. bonitas) dobrota. lat.

gajtan za opšivanje. važan za industriju. boreas (grč. bortna. botane trava) skupljati biljke. javna kuhinja. sprovodio pismo. opšivanje. arap. ograničiti se. bornirati (fr. ulublji-vati. ital. bonum publikum (lat. bordereau) trg. sreća. javna radnja. grundirati.(grč. borner) ograničiti. izvod. novac za hranu. kvrga. bordello) javna ku ća. boršč (rus. opus rusticum). bordat.bonum 124 botano- bonum (lat. soli borne kiseline. grč. Muhamedov ogrtač. bord ov tred (eng. borusomanija (nlat. Borussia Prusija. botaničar (grč. bord (eng. sud. tj. zeleno. već a od pešta. bord) 2. onaj koji se bavi prou čavanjem bilja i rastinja. pervaz. bordro (fr. jedinjenje bora. borer (nem. up. voska. talasastim figurama. borda 1. bonum) dobro. vrsta sure vunene tkanine koja se izrañuje u Egiptu. bossage) arh. up. mama) preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko. boston) l. savetovanja. šare. o biljkama i rastinju. vrt. fr. knjiga u kojoj su računi. neiskusne. bordo-vino (fr. me- nica. pervaženje. Americi. oivičiti. phobos strah) strah od Prusa. bordižati (ital. severni vetar. buraq) hen. način otesavanja kamena. bordaža (fr. fig. hrana. borda (arap. raditi ispupčene. borš) omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni. opšte dobro. nazvan po gradu Bostonu u Sev. ograni-čavati. Aziji i Kaliforniji. sred. board of trade) trgovačke komora. okrajak. pl. 2. hen. nevažno. bora (ital. kor. dolazi od brda iz Hrvatske i duva naro čito zimi. nadleštvo. bor-mašina (nem. borati (nlat. oblo-žiti lañu daskama. porubiti. boreas) severac. Bohrer) burgija. borna kiselina jedinjenje bora sa kiseonikom (upotrebljava se kod očnih bolesti za obloge). boselaža (fr. a manja od garmonda. botanika (grč. skučen. nerazumljivo. burdelj. manja laña u Ist. bor (nlat. bordura (fr. opšivati. up. natrijuma i kiseonika (Na2B4O7). umeriti želje. umeravati. sto za kojim se drže sednice. bostan) lubenice i dinje. botanizirati (grč. sever. sa četiri igrača. Borussia. boreas. bortna (nem. lista. nalazi se rastvoren u vodi nekih planinskih jezera u Tibetu. was sagt er) podrugljivo: govoriti nemački. bora) žestok i hladan severni vetar na Jadranskom moru. porub.) 2. borealis) severni. bosselage) rad na ispupčenim. borax) hen. mržnja na Pruse i sve što je prusko. bore] v. borealan (grč. gostionica. boreiaios. obalska laña koja prima deo tereta sa velikih brodova i time ih olakšava kako bi mogli da preplave goš ća mesta. bordel. bording) kor. bordage) oblaganje lañe daskama. materijal za oblaganje lañ e. borniran (fr. ograničen. u grupi). venac. odbor. bordirati (fr. boranija (arap. sudnica. nešto uprošćenija vrsta valcera). okrugle vajarske figure koje stoje same (za razliku od onih koje stoje na reljefu. Borgis) vrsta štamparskih slova. botane krmna trava) predmetak u složenicama sa značenjem: biljka. čvrga. porubljivanje. kost. mrke boje. gipsa. botanike) nauka o biljnom svetu. glup. kozmetiku i medicinu. board) l. bu ši lica. omeñiti. ili sa manjim brojem karata i tri igrača (tri boston). u slikarstvu: prema-zati platno osnovnom bojom. bosse. bašta. borgis (nem. bozza) grba. bordat (arap.) v. bonum publicum) dobro države. bordeggiare) jedriti protiv vetra tamo-amo. dar. korist. pervaz. fig. daska. krstariti. trava. sto. bordeaux) boja crnog vina. burani) zelen mlad pasulj. porubljivati.811. državna korist. bosirati (lat. rub. bosa (fr. šarama. vrlina. borda (fr. element atomske mase 10. spisak rač una. bostan (tur. biljni) poznavalac bilja i rastinja. tamnocrvene. jedna vrsta plesa. borne) ograničen. Bord. moru. bossare) praviti plastične predmete od ilovače. širit. igra karata slična vistu. postaviti granične belege. border) ogoliti. ivica lañe. bosko napasam. bona. lat. kamene meña-še. borde) l. redni broj 5. tj. fig.) pl. boselirati (fr. baviti se biljkama. ivica. bord (nem. botanikos travni. kolegijum koji se skuplja oko jednog stola. fig. bosaža (fr. Borte) v. Bordeaux) opšti naziv za sva vina koja se šalju u trgovinu preko Bordoa. nešto sitno. borax. bosseler) ulubiti. boston (eng. igre (američka. Bohrmaschine) naprava za bušenje. mali. bordel (fr. nemetalno čvrsto telo. okvir. buraniyya. boarding-house) pansion sa stanom i hranom. bording (dan. ital. tur. tačka topljenja 2030°. znak V. bordure) ivica. novčanik vrednosti. borda 2. talasaste figure. borusofobija (nlat. ispup čen vajarski rad izliven od gipsa. laña. bosokteriti (od nem. . boraks (nlat. botano. bording-haus (eng. borani. brežuljkastim. grč. bordo-boja (fr. preimućstvo. pri čemu su sastavci (fugne) jako ispupčeni a površina grubo otesana (lat. mahune.

onaj koji voli da se bavi botanikom. „Marseljeza" belgijske revolucije. bradisurija (grč. geol. mykes gljiva) med. botane. pesništvo. valjan i vredan čovek. brabancons) pl. bragura (stnord. 4. v. ga ć e. bradys. botane. bradys. botriokefalus (grč. boščaluk (pere. a ostali igra č i trude se da svoje kugle bace što bliže onoj crvenoj. odlično! bravo (ital. botane. bocherie) Nemci. lat. boutique. pr. bravo) l. pokvarena roba. boche) v. botanologija (grč. nešto izrañ ene ili izvedeno sa velikom veštinom i stru čnošću. botane. botulizam (lat. manteia) gatanje (ili: proricanje) sudbine iz biljaka. širokočlana trakulja. botrys) grozdast. krčma. botroilit (grč. brabantski vojnici koji su. bradilalija (grč. junaštvo. bradilogija. bradilogija med. 2. nem. bravura (fr. muzički komad (za sviranje ili pevanje) sa naro čito velikim tehni č kim teško ć ama. botrys grozd. biljožder. tehnička veština i okretnost izvo ñ enje naro čito u muzici. philos) ljubitelj bilja. botriitičan (grč. r ñ ava. botulus kobasica) ned. graphfa) opisivanje bilja i rastinja. valjano. tunjevine i dr. bragr) pesnička umetnost. aria) »uz. bradys. bofl (ital. r ñ ava probava. botella. odli č no. bradys spor. phemi kažem. bošerija (fr. mu čki ubica (onaj koji je majstor u svom zanatu i siguran u svoj udarac). bradiekoja (grč. bohca) l. brabante) trg. botanoliti (grč. teško. bravour. uron mokraća) med. crven izraštaj na ruci ili nozi. bradys. up. od usoljene ikre morskog lipena. bošonerija (fr. bravoure. logos) poznavalac i prou č avalac bilja i rastinja. okamenotine grozdasta oblika. Brabanconne) belgijska nacionalna pesma. ital. težak. mala trgovina. brabansoni (fr. brabanta (fr. 2—8 m dugačka i sa 3—4 hiljade članaka. tur. ital. botriotičan v.-tur. nemačke nevaljalstvo (francuski izraz). okamenjene biljke. botel (od nem. -ites) pl. bottarga) jelo slično kavijaru. tro-vanje pokvarenom hranom. teško žvakanje. Mthos kamen) min. bravissimo) usklik u znak odobravanja: vrlo dobro. neustrašivost. teško. sporo prokuvavanje hrane. najmljeni ubica. bradispermatizam (grč. ital. gluvo ća. govorim) med. bradipepsija (grč. geol. pri mucanju). bragoc (ital. bravisimo (ital. pričvršć en na kožu jednom pe-teljkom. otpaci. kepha-1e glava) zool. čuvar životnih namirnice na brodovima. kamen grozdasta oblika. roba za odbaci-vanje.. bragerdizam (eng. Bafel) trg. . tako je! bravo (ital. botarga (nm. bradimaseza (grč. lalia govor) med. up. 5. botriiti (grč. botriitičan. pepsis kuvanje. braggard) razmetljivost. platno kojim muslimanke skrivaju lice. v. č arape) uvijen u bošču. u obliku grozda. šamija. botanolog (grč. botanika. usporen govor usled nepotpunog savlañivanje izvesnih smetnji (npr. botanomantija (grč. junačko delo. botane. delija. vrsta holandskog platna. botane. sperma seme) med. bravur-arija (fr. 3. botane. bolesna usporena delatnost srca. povezača. Brabansona (fr. pregača. sjajno. živi u tankom crevu č oveka. botriotičan. stranturija. hvastanje. bočne) ime kojim Francuzi podrugljivo i prezrivo nazivaju Nemce. balota. vrlo lepo. botrys grozd. spor i težak govor usled mane u govornom organu. hrabrost. u južnoj Evropi i na Levantu. botanofag (grč. lithos kamen) pl. marama. bohfalik) svadbeni dar mladin (obi č no košulja. botarga. sporo izlaženje semena (pri spolnom snošaju). biljojeda životinja. bavella. bradys. bragozzo) pop. hvalisavost. vrsta duvana. masaomai žvakati) med. sluga. up. bravura) valjanost. usklik u znak odobravanja. botanofil (gr č . bo ča (ital. botrys grozd. bošerija.botanograf 125 bradifazija botanograf (grč. četvorouglasto platno za uvijanje ili pokrivanje nečega. bogće. bili u engleskoj ili francuskoj službi. botanografija (grč. kardfa srce) med. lak ribarski brod sa dva jarbola. bradikardija (grč. vinara. nauka o biljkama. botega (ital. bota larga. furda. teško slušanje. čuveni zbog svojih plja č kaških izgrede po Francuskoj. junak. velik kao zrno graška do sitnijeg lešnika. bottega. bradys spor. boccia) italijanska i naših primoraca igra u kojoj u čestvuju dve partije sa raznobojnim drvenim kuglama: jedna crvena kugla izbaci se i služi kao cilj. kelner. č amaca i dr. logia) poznavanje i prou č avanje biljaka. psa i dr. botellarius) šef kuhinje. phagos) zool. bothrion jamica. botelar (nlat. apotheca) du ćan čić. botriomikoza (gr č . bradilalija. bradifazija (gr č. fr. bradys. akuein slušati) med. botane. varenje) med. naro čito u HP veku.) 2. boš (fr. bošča (pere. naro čito pokvarenim mesom (u kobasicama) i ribom. Boot čamac i (ho)tel) ustanova za snabdevanje i opravku razli čitih plovila (jedrilica.). botanološki. grapho) opisivač bilja i rastinja.

npr. težak govor usled nekog duševnog nedostatka. priperak. brahigraf (grč. 1789—1858). poreklo bolesti je. brendi. obično 6 do 7. brander (nem. brazilin crvena boja koja se pravi od brazilskog drveta. poziv. zubi sa niskom krunom i dobro razvijenim korenom. up. brakteja (lat. M. brazilin. Bramahova brava. Brajtova bolest (nlat. grapho pišem) onaj koji ume brzo da piše služeći se skraćenicama. brahi. zool. branche) v. brand (nem. smešan razmetljivac (po imenu glavnog junaka nekih komedija). Brahma. brachys. brandi (eng. brahijalan (grč. fig. brachfon) mišica. brachys. bracelet. lat. brahiodonti (grč. nasilan. med. nekog posla). suprotno: makrobiotika. akutno i hornično zapaljenje bubrega sa izlučivanjem belančevine u mokraći (nefritis). odus. branchos) med. odćntos zub) zool. brachys. brahijum (lat. v. v. lat. logos) koji ume biti kratak u govoru i pisanju. brad-sajd (eng. svi topovi na jednoj strani ratnog broda. škrge. orao vidim) med. koji moraju biti jednako daleko pomereni da bi se brava mogla otvoriti (nazvana po svom pronalazaču. brachys. Brahma) v. braun. 1735—1788). brachlon mišica. sitan. uroñena kratkoća prstiju. stenograf. phrasis govorenje) med. u sisara. braun) otvoreno mrk. branža. struka. brahimetropija (grč. ret. učenje engleskog lekara Džona Brauna (John Brown. ali se krije u samom smislu rečenice. koji je smešten u kundaku. naro č ita. bramar) hvalisavac. ital. koji živi malo vremena. figura pri kojoj je prividno i formalno izostavljen kakav za izlaganje misli važan element. brachys. brachiale) narukvica. brachys. Brahma) v. branche) nosila. rukunice (na kolima). tj. ogranak (jedne nauke. nepotpun. napunjen lako upaljivim materijalom (smola. stih koji na kraju nema jedne stope ili dveju stopa. junak na jeziku. sila. Amerikancu Dž. braunijanizam. brachialis mišični. mali. brankar-kola teretna kola bez lotri. naročito donji deo ruke. uža oblast zanimanja. bradys. po kojem se živa bića od neživih stvari razlikuju po tome što imaju sposobnost nadraživanja. Brand) med. morbus Brightii) med. bramanizam (sskr. abrakadabra. brachys. deo. . up. brachys) predmetak u složeni-cama sa značenjem: kratak. brahibiotičan (grč. u užem smislu isto što i stenogra-fija i tahigrafija. v. prema tome. brahmanizam. brahikefal (grč. barut. 1749—1814). koji ju je prvi objavio. brašna (fr. brahidromičan (grč. kod koje je najveći poprečan presek gotovo jednak uzdužnom preseku. promuklost. kestenjast. paljba iz topova sa jedne strane broda. od prstiju do lakta. Brajov sistem meñunarodna azbuka za slepe. lokalne izumiranje jednog dela tela. nekroza. brahilog (grč. odsek. branche. tj. branchion) pl. brahmanizam. brankar (fr. daktylos prst) ampon. biti junak na jeziku. brachys. ručni.) koji se palio neposredno pred sudarom sa neprijateljskim brodom da bi se na njega preneo požar. broad-side) kor. brachys. gangrena. nasilnički. branhus (grč. Bramahova brava brava sigurnosti kod koje ima više šipova. engleskom mehaničaru Bramah-y. zapaljenje krajnika. Brand požar) brod na jedra. braunijanci pl. brahidaktilija (grč. koja se sastoji od svega šest jagodicama prstiju opipljivih tačaka (pronalazač slepi francuski učitelj slepih Louis Braille). brahmana) pl. dromikćs sposoban za trčanje) koji kratko trči. smeñ.) kratkovek. brauning (eng. koji je kratke staze. brahibiotika (grč. bractea list) bog. čovek koji ima kratku lubanju. brašna. Bramehova presa fiz hidraulična presa koja radi pod pritiskom vode. brachy-logia) veština kratkog izražavanja u govoru i pisanju. grivna. brancard. grč. brachy-katalekti-kćs) četr. kalibra različitog (nazvan po pronalazaču. nizak.) hvalisati se. sposobnost da spoljnim uticajima „nadražajima" bivaju pokretana na delatnost. braon v. moć. brahmanac. branža (fr. brakadabra fbracadabra) v. bradifrazija (grč. brahigrafija (grč. pristalice učenja Džona Brauna. strana broda. bramaizam (sskr. Brauningu). brahikatalektičan (grč. ruka. brazilejin. Brama (sskr. browning) automatski revolver belgijskog sistema sa 7 i više metaka u šaržeru. branhije (grč. branca) grana. brahilogija (grč. nejednake veličine. kephale glava) ampon.(grč. me tron. list u čijem se pazuhu nalazi cvat. brahma) v. bramani (sskr. šalitra i sl. brachium. brazilejin v. brazletna (fr. kratkovidnost. braunijanizam med. ruka. nazvano po engleskom lekaru Ričardu Brajtu (Bright.bradifrazija 126 brahiodonti braun (nem. nemanje ili postojanje suvišne velike nadražljivosti organizma. Bramarbas (šp. brandy) v. bramarbasirati (šp. bfos život) težnja ili veština skraćivanja života. graphfa pisanje) vepggina pisanja pomoću skraćivanja uopšte. ručni) mišićni.

dekret. vladaocima i dr. zool. brevilokvij(um) (lat. koji ga je prvi otkrio i ukazao na vezu izmeñu hipnoze i sugestije. nazvan po engleskom lekaru Džemsu Bredu (James Brai-de. mitraljez (po italijanskoj fabrici oružja Bredda). uzetost grudi. (fr. i po tome liče na školske. brevijacija. neku vrstu komentara Vedama. tesnoća grudi i sporo disanje kao posledica toga. brsvi manu (lat. brahipetalan (grč. brahicefal antrop. otprilike osam vekova pre naše ere. bredizam med. sa diplomom. brevis. bremza™ (nem. patent. molitvenik. Brahma (sskr. brevipedan (lat. brevijar. Brahma) starije učenje o Brahmi. brahiscijan (grč. brekfest (eng. brahiopode (grč. brachys. breveter) dati. breakfast) doručak. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme. petalon list) bog. brek (eng. bregma (grč. nota koja vredi za dva cela takta. koja je tražila od svojih pristalica visoko moralan život. koje nema strogo for-malni oblik (za razliku od bule). brahistohrona (gr č. brahmaizam (sskr. ali tačnije ju je zvati neobrah-manizami hinduizam. kočiti. brevijarij. brachy-pneuma) med. brachistos najkraći. brahihroničan (grč. vazda zauzimali naji-staknutije položaje i uživali velik re-ligiozni ugled. povelja. patentiran. veoma rasprostranjene morske životinje. skraćen naziv za brahiteleskop. brahmanizam (sskr. patent. kraća improvizirana fraza u džezu. breviatura) v. up. pismo. breve d'envansjon (fr. četr. kratkih nogu. brahmani-zmom se i danas naziva religija koja vlada u Indiji. brevis. brev(e)te (fr. teme. brahipneuma (grč.brahiometar 127 brendi brahiometar (grč. Bremse) teh. brachys. koji ima kratke cvetne listiće. skraćenje. naročito papino pismo državama. break) otvorena kola na 4 točka. breviarium) kratak pregled. viola di braccio) muz. 1795—1860). up. podos noga) zool. kratkih nogu. brahiotomija (gr č. bremzovati (nem. up. brachys. kočnica. sp. breve (ital. brač (ital. trebnik katoličkih sveštenika za dnevna bogosluženja. točkanica. brevis kratak) muz. štampanje nota. zakočiti. lovačka kola sa 3-6 sedišta. tj. bremzati. brev(e)tirati (fr. pteron krilo) pl. chronos vreme) kat. grč. breviatio) skraćivanje. brachfon. brahipteran (grč. rpeb dišem) med. breda vrsta mašinske puške. a'. brahikefal. sažet i jezgrovit govor. fil. pes noga) kratkonog. viola. pus. brevijarij(um) (lat. g. brahit opt. brevijar (lat. brahipneja (grč. uspravno). tele daleko. metron) med. Brahman) ind. dajući oduvek sveštenike. brevijatura (nlat. brachfon ruka. loqui govoriti) kratak. sipnja. komanda za prekid borbe u boksu. imaju dva kapka. brachys. Brahmana (sskr. bez uvijanja. muz. temno sečem) hir. diplomu. Brahman (sskr. kratkih krila. brandy) rakija prepečenica. brendi (eng. Brahma) zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indijske književnosti. brahipodav (grč. brevet d'invention) pronalazačka povelja. vrsta kratkih dogleda sa ogledalima koji se odliku-ju svojom praktičnošću. brachfon. brahmana) članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji. brevet) diploma. pods. patent. breviotipija (lat. na razdaljini. kratak spisak. brachys. koji su. skia senka) geogr. syllabe slog) metrička stopa koja se sastoji samo od kratkih slogova. brachys. brevi manu) otvoreno. kratak dah. koji ima kratku senku (kaže se za stanovnike najtoplijih delova sveta — brahis-cii. breviarium) v. štimuju u s. brachys. osnovana. linija pada za najkraće vreme. skopeo gledam) opt. sa dve klupe nameštene po dužini ili popreko i sa visokim bokom. kratke latice. chronikos vremenski) kratkotrajan. podos noga) kratkonog. životinje kratkih krila. ali se po sklopu tela od njih znatno razlikuju. . insekti koji imaju kratka krila. kratkim putem. typos otisak) ouz. sprava za merenje mišice. brahiteleskop (grč. povlastica. odsecanje ruke. brandi. bremsen) v. brahiptera (gr č. kratkovremen. bremza (nem. nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju. vrsta tambure za pratnju. brevis (lat. breve) svaki zvanični pismeni akt. brevijatura. srednji deo lubanje. sa poveljom. cikloida. brevete) pr. brahmani (sskr. bremsen) teh. ukočiti. kratak izvod. koji ima kratke metričke stope. kratak izveštaj. brahma) indijska religija. v. astma. = hipnotizam. nauč-nike i političare. kratkokrilan. onako kako je izloženo u Upanišadama (za razliku od učenja izloženog u Vedanti). brahisilabus (grč. brachys. bregma) anat. a izvode je obično trubači i saksofonisti. ruke. kratkih latica. brachys. za ljude koji bacaju kratku senku zbog toga što im sunčani zraci padaju na teme gotovo vertikalno. pesnike. izdati dekret. d'. Brahma) u indijskoj filozofiji Beda ovako se zove vrhovno indijsko božanstvo. brevis kratak. brevijacija (nlat. sa patentom. odmah. povelju.

brimada (fr. ukrasiti (ili: optočiti) dragim kamenjem. fr. koji razmrskana. razornost. otuda fig. briza (fr. ital. sijati. tropheus) v. rasprsan. svetleti se. cigle sitan. brillanter) od dijamanata glač anjem praviti brilijante. tropheus) zavod za naho čad. brimade) kod francuskih studenata: teranje šege sa novajlijama. rukovodilac radne brigade. bretanja (fr. brig. raditi zaobilazno. bric-a-brac) starudija. briketirati (fr. poznato drvo i voćka iz familije ruži č astih biljaka (prunus persica). utvrñ enju). brephos novoroñ en če. brigantine. obzirati se na nekoga. prekoramnik. rasprskava. fugovanje. veoma vatreno. sposobnost rasprskavanja. kod bilijara: odskok. starež. vetrić. raskoš. razbijač. šteta. zarezivati nekoga. brigada (fr. fig. brillant. briqueter) popločati ciglama. brig (eng. — št. hozntregeri. brigade) član radne brigade. brygmos) med. plja č kaš. rasprska-van. brilaite (ital. briser. blistati) sjajan. brigant (ital. bretele naramnice. remen. učiniti da se nešto odbije. konjički podoficir u francuskoj vojsci. brig. živahno. upravnik bre-fotrofeuma. manteia prorica-nje) veština tuma č enja snova. mantis prorok) veštak u tuma č enju snova. naročito brilij aktima. ital. povetarac. krasan. ne raditi č asno. bretonne) vrsta ženskog ogrtača za kišu. brillant) sjaj. bretelle) uprta. brigg) mor. lukavo. udariti par brikol udariti loptu sa strane od ograde odbijenom loptom. up. bre č a (ital. grupa radnika koji rade na izvršenju nekog zadatka. Brenner) deo karbidske lampe koji daje plamen. odlič an. telalnica. kovrdžati kosu vrućim gvožñ em. brefotrofij. odličnost. izrada lica grañ evine (fasade) tako da se vide cigle. breskva (pere. brikola (nlat. lopte. naro č ito sitan ugalj veoma upotrebljiv kao gorivo. odsko či. brigma. brigata) l. bretela (fr. vrdati. brillantine) gusto tkana pamu č na materija u mustrama. brygmos škrgut) med škrgutanje zubima. kaiš za nošenje tereta. briljantirati (fr. brizomantija (grč.. brigma (gr č . brephos. veli čanstven. briller sjati. 2. brikolirati (fr. fig. up. plahovito. „krštenje" brucoša na taj na č in pggo ih stariji drugovi zgrabe za noge i ruke i bacaju uvis. obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala. blistavost. voj. svetao. par brikol (fr. up. brizo spavam. brizomant (grč. razne umetničke stvarčice. brizantan (fr. vrsta mirišljave masti za kosu. briše. 2. odboj lopte od ograde. bricole) srednjovekovna ratna sprava za bacanje kamenja. naro čito starinske. ital. briljant v. bedemu. brillare) sjati. voj komandant brigade. breša (fr. briljantnost (fr. brigadist (fr. brilijant (fr. brizantnost (fr. nazvanog po francuskoj pokrajini Bretanji. lopte ili jajeta. prodor (u zidu. stena sastavljena od slepljenih uglastih komada. v. brizer (fr. pomoću odbi j anja pogoditi sa strane. vo. brefotrof (grč. briket (fr. brefotrofij(um) (grč. brigade. jajeta i sl. laka jedrilica sa dve katarke ili sa veslima. oramenice za držanje č akšira. odska-kati od ostalih. odskočiti. nem. briser) rasprsnost. brigante) drumski razbojnik. vidno se isticati. Brigantine) tor. bradu i brkove. zaobilazno. brillante) iuz. bricoler) odbiti. brisant) koji lomi. ranije vrsta ratnih brodova sa 10-20 topova. divota. bricola. uštrb. kosi položaj koji vezuje dva uzastopna položaja. brigadier) l. jedinica sastavljena obično od dva puka istog roda vojske. briljantin (fr. mala jedrilica sa dve katarke. brigmos.brener 128 brimada brener (nem. bretona (fr. brizo. brikabrak (fr.) bog. brilijant. brephos. briljantan (fr. brillantine) kozi. bretagne) stari francuski ples udvoje. v. brezza) blag morski vetar. sa strane. briquetage) bojenje zida tako da izgleda kao zid od cigle. brycho škrgu ć em. brefotrofeum (grč. cigle. fig. breche. brillant) dijamant uglačan dijamantskim prahom tako da ima oblik dvostruko (osnovama spojene) kupe. starinarnica. briljantina (fr. fig. buntovnik. briseur) lomilac. 3. tropheus hranilac) nastojnik. sabijen u obliku opeke. brigadir (fr. razorna snaga. fig. brefotrofeum. brigmos (grč. u prah pretvoren materijal. brigg. vrsta odličnog francuskog platna (naziv po Bretanji. pokrajini u severnoj Francuskoj). a sa strane podeljene u mnogobrojne trougle i četvorougle (facete). brigadist. 2. prednji valjak na spravi za predanje. briller. fr. divan. odozgo jače odozdo slabije zatupljene. brig) mor. velelepnost. briquette) nešto u obliku cigle. brigantina (eng. ital. voditi računa o nekome. briketaža (fr. brik (eng. briljirati (fr. brenovati (nem. presovati u obliku opeke. hajduk. veličan-stvenost. blistav. zavod za ishranu i podizanje dece. par bricole) posredno. blistati. za sto naoružanih ljudi. . prelivati se u svetlosti. brennen) l. prolom. breccia) voj. razara. breccia) kol.

nemetal atomske mase 79. ili samo od pamuka. bronzo. crvenkastog ili ljubičastog italijanskog mermera. ku9 Leksikon povati i preprodavati stare stvari. utisnutim u zlatu i srebru. fini liskun u prašku i bojadisan (obe vrste ovog praška upotrebljavaju se za bronzane boje). bryon. brojler (eng. brokanter (fr. broker) trg. broma jelo) nauka o spravljanju jela po naučnim i ekonomskim načelima. bruma najkraći dan) u republikanskom francuskom kalendaru: drugi mesec u godini. obrec-nuti se. usjajiti i na taj ih način sačuvati od rñanja. zlatnim i srebrnim kopcima protkana svilena tkanina. legura (slitina) bakra. bryon. brunir) metalne predmete mrko uglačati. logia) nauka o jelima. trovanje bromom. tečnost veoma sli čna hloroformu. broyon) tučak za mrvljenje. nlat. bromatometar (grč. brnistra (ital. šumno. oseći se na nekoga. od 23. up. brumaire. bromov preparat. — 9. bromatografija (grč. cinka i gvožña. brioso) muz. glavna saobraćajne i trgovačka ulica Njujorka. seizal. ulepšavanje. jako nadražajnog mirisa. broder) vesti. morske. briozo (ital. brokatna hartija hartija u boji sa mustrama. izvesti zlatom. tela-liti. zoon životinja) zool. broma jelo. svilom. prenagliti čime. Britiš mjuzeum (eng. kon brio. naročito slikama. nagrada koju trgovački posrednik dobiva za posredovanje. makler. bromoform (nlat. starinar. brom (grč. bromos smrad. brocanteur) trgovac starim umetničkim predmetima. so bromovodonične kiseline. poznati lek za živce. kulturno središte. trljanje boja. znak Vg. bridge) igra karata. osnovanom 1805. up. slična vistu. brion) vrsta dobrog francuskog vina. srebrom. god. fig. velikom nem. brinet (fr. bojiti (ili obojiti) mrko. brusquer) brecati se. brodetto) vrsta ribl>eg papri-kaša. ital. bridž (eng. bromos) ned. bromium) xex. bronzium) tuč. briskirati (fr. brokatel (ital. grub metalni prašak od legure bakra i cinka. bromatika (grč.. eidos oblik) bog. prebiti preko kolena. broker) trgovački posrednik. novembra 1799 — uzeo je Bonaparta kao prvi konzul. god. sa utkanim krupnim cvetovima. Brodvej (eng. brokule (ital. bronze. britanija-metal u Britaniji (Engleskoj) pronañena legura od cinka. mesto srebra. teška. broma jelo. hteti nešto brzo sprovesti. pocrniti. brocanter) trgovati umetničkim stvarima. razdoblje koje karakteriše nastavak prvih država i . Brockhaus) veliki nemački konverzacioni leksikon sa mnogo izdanja. upotrebl>ava se. bele. crnka. jedna od najzanimljivijih igara sa veoma mnogo kombinacija. vladu u svoje ruke). tuberkulozno oboljenje nadbubrežnih žlezda praćeno velikom malokrvnošću i mrkom bojom kože. sličan mahovini. British Museum) veliki narodni muzej u Londonu. broccato) zlatotkanica. izdavačkom preduzeću u Lajpcigu. plameno. lat. mahovinast. bronzana bolest med. vezenje. element. osnovan 1753. up. naročito slikama. reñe slatkovodne. brimera UŠ god. sa veoma bogatim naučnim i umetničkim zbirkama. figurama i sl. broccatello) brokatu slična polusvilena tkanina. ulep-šavati izmišljenim dodacima. brodirati (fr. magleni mesec (18. vezivo. brioidan (grč. bronzano doba rani istorijski period (3500-1000. brokat (ital. bromizam (grč. nlat. broderie) vez. trgovina vezivom. bromatologija (grč. brunette) garavuša. graphein opisivati) opisivanje jela i sredstava za ishranu. bromoformium) farm. metron) sprava za odmeravanje količine dnevne hrane. bučno. nauka o sredstvima za ishranu. briozoe (grč. brinirati (fr. broajon (fr. za izradu stonog pribora. obično industrijske proizvodnje. šib žuta cveta od čije se like izrañuju grube tkanine za omotače i prekrivače. Brokhaus (nem. broker (eng. brodsrija (fr. broiler) vrsta pileta za pečenje. crnomanjast muškarac. Brodway) „široka ulica". bromos) fark. brokeraža (eng. logia nauka) bog. od svile i pamuka. telalin. bromural (grč. brion (fr. novembra. brokantirati (fr. oktobra do 24. bronza (fr. krasiti. nazvan po izdavaču. kićenje. garavko. srebrotkanica. bromos smrad) hem. žive u kolonijama i mahovinasto su razgranate. poslednje u 20 knjiga zaključeno 1935. brodet (ital. brunet) crncurast. broma jelo. e. upotrebljava se kao sredstvo protiv velikog (magarećeg) kašlja. crvenkastomrka teška tečnost. živahno. brinete (fr. broccoli) vrsta karfiola sa mesnatim i sočnim cvetovima i stablji-kama. životinje iz porodice „pamekušaca". ginestra) bog. srebrnaste boje. nauka o mahovina ma. fig.) poznat po upotrebi bronze kao osnovnog materijala za izradu oruña i oružja. briologija (grč. vrsta žutog. bryon mahovina.brimer 129 bronzano doba brimer (fr. antimona i nešto bakra ponekad i nikla i bizmuta. pre n. bromid (grč. senzarija. makleraža.909 redni broj 35.

brcnchia) med. iz perioda krede. brćnchos. bronc. phobeo plašim se) strah od grmljavine i nepogode. o nepogodama uopšte. bronhofonija (grč. bronhijalni (grč. bronzer) obojiti bronzanom. grubost. bronholitija (grč. nameštaju) mrku boju. brutalan (nlat. bronchos. brontofobija (grč. brutaliser) zlostavljati. džinovska nosorozima slična vrsta sisara iz srednjeg tercijara Severne Amerike. brocher) prošiti.(grč. slika ili kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi. Brand) med. drvetu. bront (nem. brćnchos. bronhomikoza (grč. koji se tiče dušnika ili dušnica. poživotinjiti.bronzirati 130 bruh upotreba pisma (hijeroglifi. Bruch lomljenje) med. brošurist(a) (fr. Brust-bild) poprsje. anat. brum (eng. neotesan. srebrom. brutificere) napraviti nekoga stokom. brošura. zapaljenje dušnica izazvane raznim gljivicama. dnevnik pazara. izumiranje tkiva pod uticajem truležnih bakterija. brujar (fr. brutal) živo-tinjski. gips. nacrt. dušnice.). preterano lučenje sluzi kod hroničnog zapaljenja dušnica. broš (fr. bronhoplegija (grč. dug preko 18 t. stvaranje kamena u dušnicama. aparat za pregled sluznice bronhija. bronchos. broche) zapinjača. skopeo gledam) med. bronte grmljava) sprava za izvoñenje veštačke grml>avine na pozornicama. regnymi skrham. bron- hotom instrument za veštačko otvaranje dušnica. bronhotomija (grč. bronhije (grč. knjižica o aktuelnim dnevnim pitanjima. brust-halter (nem. brusit (po prezimenu Brus Bruce) min. . koje postaju račvanjem dušnika od trećeg leñnog pršljena. dve cevi. bronhus (grč. kele posutost) med. bronhopneumovija (grč. sluz. brćnchos. protkivati tkaninu (zlatom. brošira (fr. brutificirati (nlat. brutoprihod celokupan prihod. brutalitas) surovost. zverski. klinasto pismo i dr. bruh (nem. bez odbitka troškova. skopeo gledam) med. surov. brustbild (nem. pneuma dah) med. divljački. brćnchos dušnik) dušnički. bronhije. svilom). meko povezana knjižica. fr. bronhostenoza (grč. povezati knjigu u mek povez. učiniti da podivlja. bronhorea (grč. brouillard) v. bronce (ital. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-vana. brujon (fr. dušnik. brutalitet (nlat. životinjska požuda. fig. up. plesso udarim) med. krvarenje dušnica. brontologija (grč. bakarnom bojom (drvo. brutalitet. luksuzna igla za skop čavanje ženskih haljina (obično na grudima ili pod vratom). bronho. trgovačke beleške. životinjsko ponašanje prema kome. grkljan. tj. gnojavo zapaljenje dušnica. jako zaudara i dobiva prljavocrvenu ili zelenocrnu boju. na brzu ruku i privremeno. uraditi nešto na brzu ruku. bronte. bronchos. brumalan (lat. brunirati (nem. bista. hernija. grub. briinieren) davati nečemu (metalu. brontoterij(um) (nlat. phone glas) med. bronzo) v. Brust-halter) prslučić ženski za pridržavanje grudi. brujon. brumalis) zimski. osuroviti. bronchos. bruderšaft (nem. grč u dušnicama. tako da tkivo truli i raspada se. brutalizirati (fr. brovtosaurus (nlat. pregled dušnika ili dupšica pomoću naročitog ogledala. zapaljenje bronhija koje prelazi na plućno tkivo i izaziva zapaljenje pluća. guša. blenna. broširati (fr. Bruderschaft) bratstvo. npr. bronteum (grč. suprotno: nego. bronchos. zapaljenje bronhija. bronhitis (grč.). bronze. piskutavost glasa (kod promuklosti). kožu i dr. logi'a) nauka o grmljavini. up. bronte grmljavina. bronchos. brošura (fr. bronchos dušnik. brujar. grubijanski. tuberkuloze pluća. mykes gljiva) med. mine-ral. cedefastog sjaja. v. štraca u koju se unose. brćnchos. bronzirati (fr. brontotherium) kol. bronhospazmus (grč. lithos kamen) med. brćnchos. brochure) v. brouillon) koncept. bronhoragija (grč. obojiti modrikastim prelivima na vatri. knjiga dnevnog troška. brougham) zatvorena laka kočija sa dva sedišta i jednim konjem. stenos tesan) sužavanje (ili sunsenost) dušnica. protkati. bruto (ital. posutost dušnika. brćnchos) alat. brćnchos. polomim) med. bronhoskop (grč. divljaštvo. brontosaurus) kol. brutalnost v. rheo tečem) med. skotski. brochure) sveska. bronhoskopija (grč. brćnchos. leva i desna. mrkom. uzetost (ili: paraliza) dušnica. nazvana po imenu čuvenog engleskog državnika Bru-ma (1778—1868). bronhijalni katar. brutto) trg. brćnchia) pl. bronchos) predmetak u složenicama sa značenjem: dušnik. spasmćs grč) med. bronhijalni katar = bronhitis. operativne otvaranje dušnica. prvi sastav. temno sečem) med. magnezijumov hidroksid (Mg(OH2). bronhoblenorea (grč. ogromni kičmenjak. prošiva-ti (knjigu). bronhocela (grč. crnom. brutalis. brochurier) pisac brošura. potpuno zanemari™. rheo tečem) med. bratimstvo. zverski (ili: grubo) postupati s nekim.

bus. že ñ za životom. bujatrika (grč. um. Bubikopf) „dečačka glava" kratka ženska frizura kao u de č ka. bouille. Americi. . gume. u duhu ili u obliku pastirskog pesništva. posrednik pri klañ enju. bukanirati (ind. Buddha) pl. bukagi) pl. bubon. bouquiniste) prodavac starih knjiga. stanju blaženog mira. profesio-nalni kladilac. biibalos) zool. bus. book) knjiga. pamu č na tkanina za postavu. buj (fr. budhisti. pisac pa-stirskih pesama. bužija (fr. budhizam. u Indiji poštovan kao bog. bubalis (grč. bukardija (grč. glupak. kila. topuz. kephale glava. religija koju je osnovao Budha. bouillon) kup. book-maker) onaj koji na konjskim trkama prireñuje klañ enja ili se sam kladi. osnivač po njemu prozvate religije (budhizma). bogurek) bubreg. budisti (sskr. kaučuka i sl. boudoir) mali elegantno namešten salon jedne dame za oblačenje i doterivanje (obi čno u blizini spava ć e sobe). čija se filozofija sadrži u dve ta č ke: patnja i spasenje. bougie. algos bol) med. ind. budhisti (sskr. . bubonocela (grč. i kao devete otelovljenje boga Viš-«U. Život je patnja. jer su se ti pustolovi hranili mesom divljih goveda). kele) med. soba u kojoj dame primaju bliže poznanike. melitensis. bubonadenitis (grč. glupak. bukmeker (eng. pomo ću čamca na vesla za koji je la ñ a vezana konopcima. narediti) izvolite. prosveće-ni". Budhizam. limfati č ni triper (kapavac). Buddha) pl. lista. cvet. bukolska cezura četr. bouiller) snabdeti robu carinskim žigom. kardia srce) med. bukolski (grč. neprerañ eno zlato. aden žlezda) med. onaj koji voli da rije po starim knjigama.) sušiti komade mesa na suncu ili nad vatrom. tj. bubon preponske žlez-de. pastirska pesma. tj. bukolike) post.bubonulus (grč. bubonulus) med. bub-njice. antikvar. suis i Vg. bus govedo. fig. micine. fiz. bukasen (fr. Buda (sskr. spisak. buzdovan (tur. koja prouzrokuju bakte-rije: Brucella abortus Bang. kao posledica jačanja srčane muskulature. budizam. pena na pivu. bruceloze opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi. osloboditi se tih strasti znači osloboditi se patnje. Buddha) „probuñeni. okovi na nogama zatvorenika. bez strasti i patnje. v. afrički jelen. prosutost prepona. budala (tur. nicine. book-making) sastavljanje knjiga. buket (fr. bukanir POJI. gusar. bozdogan) vrsta starinskog oružja. nlat. zapaljenje limf-nih žlezda u preponama (obično u vezi sa mekim šankrom). iatrike lekarstvo) sto čno lekarstvo. v. uzroci patnje su strasti (tj. bu ñ a. književno delo. pastirske pevanje. pastirski. up. bukmeking (eng. seoski. uobičajena cezura na kraju četvrte stope u heksa-metru gr č kih bukolič ara. bukolikos) poet. bubon) pl. bukinist(a) (fr. obi čan na čin klañ enja na konjskim trkama. budoar (fr. „sveti mudrac".. bugia sve ća) med. govedo. Bukefal (grč. up. Br. pustolov koji se u Zapadno] Indiji borio protiv Španaca (naziv poti č e od francuske re či: boucan divlje govedo. bujon (fr. buksiren) mor. zapaljenje žlezda u preponama. idila (naro čito kod rimskog pesnika Vergila). boucanier) lovac na bivole. bubon. bolest prepona. bubreg (tur. put ka osloboñ enju vodi ka nirvani. bujrum (tur. Buddha) v. figura u vatrometu. bouille) carinski žig koji se udara na vunenu robu. vrsta tkanine. antilopa. miris od vina. valjkasta šipka od voska. le č enje goveda. Budha (sskr. uspeo i harmoničan sastav boja na slici. bubon. budizam (sskr. uvećanje. zverokradica u Sev. Buddha) v. ned. električna sve ćica. bukolikos) poet. za proširivanje suženih kanala naro č ito mokra ć nih. buvoličar (grč. hipertrofija srca. morski razbojnik. bujom. „volovska glava") ime konja Aleksandra Velikog. bouquinerie) trgovina starim knjigama. buljon. budala) ludak. bukoliazmos (grč. bouquin) ljubitelj i sakuplja č starih knjiga. biige) plesan. bukiner (fr. zatim zadnjeg creva i jednjaka. bouquet) lepo probrana i ureñ ena kita prirodnog ili vešta č kog cve ć a. bujirati (fr. pristalice religije i filozofije budhizma. ital. volja za život). nm. brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica (nazvan po engleskom putniku Vgise). bukanje (fr. Budhizam (sskr. bugzirati (hol. bukoliasmos) pastirska pesma. Bruchgold) izlomljeno. buyurmak zapovedati. ro ñ en oko polovine VI veka pre naše ere u staroj plemićkoj porodici. Budha. bukolika (grč. bouquineur. bukinerija (fr. u č enje Gautame Budhe (oko 557—447 pre naše ere). antikvarnica. boucassin) vrsta krutog francuskog platna. zapovedajte! buk (eng.bruhgold 131 bukolski bruhgold (nem. vući lañu pomo ću parnog broda. bukagije (tur. bubonalgija (grč. bubikopf (nem. buboni (grč. bu ñ (tur. za razliku od totalizatora. Buddha).

f ero donosim) bog. Ch. metež. bus. krasti. kranion lubanja) arh. liga. BulbulderSlavujev do. bulla) pisac papskih bula. bulbus lukovica. kratke i duboko usečene njuške. Boule (1642—1732). boule. bumerang (austral. Džon Bul. buke (eng. zvanična papina povelja ili raspis o važnim pitanjima snabdeven velikim crkvenim pečatom (za razliku od vreve. glavna ulica. buliran (lat. jelo od nje. prvobitno: mala zlatna kutija u kojoj su se nosile amajlije. bunda kaput) krzneni kaput. u obliku golih lubanja na žrtvu prinese-nih volova. postala ukrštanjem buldoga i teri-jera. bulla aurea) zakon koji je 1356. snabdeven bulom. bul (fr. anat. gomila ljudi. bul (eng. na povelji. tetka) 3. buli) l. bul-finč (eng. na trkama s preponama. bulla) l. buljuk-baša (tur. bulicija (lat. velika gomila. koja ima samo otisak pečata sa prstena s ribom). Služi kao oružje. fig. Bundeswehr) oružane snage SR Nemačke. buljubaša. lat. bula (tur. bukskin (eng. buleuterion) većnica. bulbul) slavuj. oličenje engleskog naroda kao celine. zapovednik jednog buljuka. obrazni mišić. bunda (mañ. boltikbasi) četovoña. neodoll-va. talasanje. bulla) 2. 2. Bundesver (nem. bulla. bungalov (eng. hartijice. koja raña lukovičastim podzemnim stablom. povelja sa takvim pečatom. vreva. bulterijer (eng. kugla. boulingrin) v. kod koje je šaljiva poenta u tome što joj nedostaje dosledno«1 glavne misli. jedna društvena igra na bilijaru ili igra kuglama. mnoštvo (obično stoke). npr. mišić duvač. bullire. luk. (nem. verski obrazovana muslimanka. zimski kaput postavljen krznom. lopta. stran novac. okruglo i jajoliko izdignuće pokožice ispod koga se skuplja čista seriozna. rad od drveta sa metalnim umecima. bulimfa) med. pločama ili grudvama. bulbosus) lukovičast. smotak. bulgur) prekrupa od kukuruza ili pšenice. njegovih karakternih osobina: preterane ukočenosti. rulja. glavičast. gomila. bull-finch) sp. bik. bulbul (arap. tako da mu se vide prednji zubi. bulbus oculi) anat. čorba. bungalow) drvena kućica (obično prizemna) sa verandom. boom) engleski naziv za nagli uspon i polet privredne delatnosti u nekoj kapitalističkoj državi. kap-sla koja služi kao pe č at koji visi o vrpci. buldog (eng. veliki engleski pas širokih grudi. bulbus okuli (nlat. bullion) neprerañeno zlato ili srebro u šipkama. bulbus) lukovica. izbacivanje mehu-rova. bulumenta (ital. bulevar (fr. četrdesete deo rijala. nlat. bula (lat. bullterier) vrsta engleskih pasa. društvo. bund 1. vrsta jake vunene tkanine za čakšire i sportska odela. ukrasi. bula (lat. udata žena. zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci. nepošteno trgovati. 2. urnebes. mutna. vrenje. napomena ili kratka priča. der Bund) savez. kapetan. bulbozan (lat. skupštinska zgrada. bulbiferan (lat. potvrñen pečatom. bumaški (rus. prozirna i laka tkanina od finog pamuka. neotesanost. ned. krompirast. bulinirati (fr. (nem. buccinator) trubač. bedem. mera za konac. bul dog) 1. izdao nemački car Karlo IV. mera za staklo. buckskin) „jelenska. books) pl.) pl. tj. zbijeno) 1. glavica. uzana. buleuterion (grč. bungur (tur. bulimija (grč. zavežljaj. 2. bujon. ploviti ukoso (kad vetar duva sa strane). glupost. jagnjeća koža". čvornovat. oko 60 st duga č ka daš č ica od tvrdog drveta. velika. bulom zove šegrt majstorovu ženu. . buljen (eng.bukranije 132 Bundesver • bukranije (grč. foltamente gusto. bulbus (lat. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci. plik. krvava ili gnojna tečnost. 2. boulevard) šetalište. papirići. pljačkaš. tuñi. pečat od voska ili metala na povelji. buljon (fr. nazvan po francuskom rezbaru A. daš Bund) svežanj. bum (eng. bulist(a) (lat. sabornica. bulbus. bula. boling-grin. a odlikuje se naročito time što se. voj. bulengrev (fr. bullarium) zbirka papskih bula ili odredaba. up. odličan lovac na miševe i pacove. sitan papirni novac u Rusiji. fig. boliik) l. gusta trnovita živica kroz koju konj. bullatus) zapečaćen. bukcinator (lat. široka i lepa ulica zasañena drvećem. bulla) 2. bouliner) mor. vrsta džepnog revolvera sa 6 i više metaka. bola strina. bulbiforman (lat. bouillon) kup. woomera) bacaljka australijskih domorodaca za borbu i lov. onaj koji nije u opticaju. bukša novčana jedinica Jemena (bughas). tvrñava. na krajevima pljosnata a u sredini kolenasto savijena. supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje. mora da projuri. bularij(um) (nlat. hladnokrvnosti i dr. muslimanska žena. naro čito na dorskom frizu. bullitio) klju-čanje. god. ako ne pogodi u cilj. životinjska glad. velika količina (nečega). vraća onome koji ju je bacio. očna jabučica. forma) koji ima oblik lukovice. zlatna bula (lat. glavičast. buljuk (tur.

borra) otpaci od dlake. izostavljanje reči pri sla-ganju. zbog potpune jednakosti i ravnoteže pobuda ne može odlu čiti da priñ e nijednom od ova dva snopa. prostor. burgundska smola prečišćene žuta omorikove smola. bourgeoisie. burdalu (fr. pesak i dr. pošto se. usukati) 1. pesme kod kojih su najpre napisani slikovi. koji poseduju sredstva proizvodnje i života. od bourg varoš ili selo pod okriljem grada. betonsko sklonište (ku ćno. i s druge strane proletera. buraska (ital. burlesco. burla. buržoa) 1. uli čno) od napada iz vazduha. nagao vihor. fig. sa dlakom okrenutom napolje i oborenom tako da se voda ne može zadržavati (nose ga svi kavkaski narodi).. burze muskoze (nlat. tvr ñ ave. ital. bourrette) tkanina od otpadaka svile. buret (fr. (ital. (fr. šala. borek) vrsta pite sa sirom. besmislica. ćifta (u ovom zna č enju više je u upotrebi buržuj). šaljivo prikazivanje velikih i ozbiljnih stvari. nlat. jednostavan prsten bez ukra- Bundesrat (nem. v. S ekonomskim jačanjem buržoazije ja č a i njen politi č ki položaj: ona ukida feudalne društvo i sama uzima vlast. Bundesrat. bourse. voj. burag (rum. naro čito kao la ñ arski radnik na Volgi. birader. birader) brat. buraš. burdelj (fr. Bunker) l. koji se pripi-suje francuskom sholasti č kom filozofu Žanu Buridanu (1300—1358): gladan magarac koji stoji izmeñu dva potpuno jednaka i podjednako od sebe udaljena snopa sena mora neminovno skapati od gladi. Buridanov magarac fil. vune. imu ćna žena. podvala. burdižati v. fig. burka (rus. iznenadna nepogoda. burgija (tur. malograñ anin. šaljiv. burletta) mala vesela igra. čini u ekonomskim odnosima jednu društvenu klasu. bura 1. pripadnik buržoaske klase (v. burda) Muhamedov ogrtač. buržoa (fr. 3. mesom. burgundska vina čuvena crna i bela francuska vina iz pokrajine Burgundije. bourrasque) bura. up. buranj (rus. 2. bouts-rimes) pl. veseo i nestašan muzič ki komad za ples. gr č . bourgeois. Bundestag (nem. burazer (pere. burdon (fr. nezadovoljstvo. sluzne kesice. bu-rime (fr. burg) 1. dvorac. burma od burmak zavrteti. burlak (rus. buržujka grañ anka. barak) čupav krzne-ni kaput bez rukava. koji isklju čeni iz ovog posedovanja imaju da prodaju samo jednu jedinu robu: svoju radnu snagu. burlesque) poet. berza. up. fr. prvobitno: naziv za grañ anstvo nasuprot višim staležima feudalnog društva (plemstvu i sveštenstvu). lakr-dija. bunting) engleska laka vunena tkanina za pravljenje zastava. bordel) v. 3. mala tvrñ ava. bunt (nem. muzič ki komad humorističkog karaktera. buržoa- . burlesque) smešan. mala burleska. a tek posle stihovi. čuveni primer za nemogućnost slobodne volje. med. up. dlaka za punjenje stvari. bunting (eng. Bunt savez) buna. ital. izliv zlovolje. prvobitno: (francuski) grañ anin ili stanovnik grada za razliku od kmeta. burza (fr. duboki bas na orgulji. burek (tur. nasuprot radničkoj klasi — proletarijatu. unapred napi-sani slikovi za koje tek posle treba da se nañ u stihovi. gajtan na šeširu sa kopnom. kapitalisti čku. burgu) alatka sa spiralnim vrhom za bušenje. nakaradan. Burg) zamak. bourdalou) traka. bourdon) ouz. fr. bunker (nem. ć iftinica. burleskni (fr. seljaka i plemića. bordižati.Bundesrat 133 burma zija 2). tip. danas: sav onaj deo društva koji živi od eksploatacije najamnih radnika i siro-mašnih radnih seljaka koji deo društva. 4. cement. burleta (ital. takoñ e: naziv jedne arabljanske religioz-ne pesme. deo kombajna: sanduk u koji padaju zrna. bura 2. docnije: osobeni znak abasidijskih kalifa. Buntdruck) štampanje u više boja. burgus. kor. stanovnici Juhe." buržuj v. Buri (hol. bourg. buržoazija (fr. bourre. Afrike holandskog porekla. predstavnički dom parlamenta. ljutine. pe č albar. sačinjavaju ga zastupnici federalnih jedinica. buržoa. varošanka. Engels: „Današnji kapitalistički način proizvodnje ima za pretpostavku postojanje dveju društvenih klasa. byrsa) v. zamka.) žestok vihor sa (snežnom) vejavicom u stenama Rusije i Sibira. pere. gazdaška žena. bora) severoisto čni vetar s kopna na severnom Jadranu. burra. buricu pupak) želudac životinje. prema tome. 2. tur.) savezno veće. burka. burg (nem. burma (tur. burleska (nlat. burlak) seljak koji traži posla van svoga mesta. spremište na brodu za ugalj („ugljenica"). nemački Burg. buntdruk (nem. burda (arap.) savezna skupština SR Nemačke. 2. izmišljotina. lakrdijaški. Bundestag. boer) „seljaci". burrasca. s jedne strane kapitalista. jabukama. vrsta šarenog francuskog platna. bursae muscosae) pl. bordel. mali betonski fortifikacioni objekat stalne forti-fikacije sa dubokim podzemnim zakloni-ma za posadu. jedan od dva doma parlamenta u SR Nema čkoj i Republici Austriji.

stvarčica slična dugmetu. buton (fr. dućan. nem. ćošak. butyron. busija (tur. nlat. buxula. laka komedija. Bu-kephalas) „volovska glava". flaša. merica. gr č.) prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini. boutade) duhovita šala. 134 buš-tru burnetirati v. burnus. bournous) ogrtač bez rukava. buftalmičan (grč. 2. bouche-trou) prišipetlja (beznačajna sporedna ličnost. trubni znak za sedlanje (kod konjice). par boutades) prema ćefu. neke ustanove i dr. up. kut. zatvara č . vrsta gasa. obi č no od bele vunene tkanine. veseo. komične opere. lat. Aspina gaga i Alburnus mento. neobuzdan. lakrdijanje. Bucefalus (grč. volook. bursa (ital. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica. bufo (ital. temnjak. butelja (fr. buljook. omnibus. butirin (lat. potpun. maslena kiselina. muz. pupoljak. bussola kutijica. boot čizma) sprava za mu čenje u obliku čizme. buffone) šaljiv čina. trgovanje na malo. neravnina (na svili). Bucherie) telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu (nazvan po pronalazaču). dvorska budala. doset-ka. bursitis (fr. obrtaj) naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i Feničana. ceo. bouteille. manteia proricanje) gatanje u dugmeta. operativne otvaranje sužene mokraćne cevi kod muškaraca da bi se omogućilo puštanje mokraće. za ušmrkivanje. čireva. zavrtanj. vitica. sirćetna mirisa. u Indiji). lat. buš-tru (fr. bottone) dugme. bouffonnerie) šala. . burnus (arap. omnibus svima) v. bubuljica. bufeta (fr. bourse) med.349 1 (u SAD 35. boccia) okrugao pljosnat drven sud za tečnost. sladunjava i opora ukusa. biis govedo. puce. metron) sprava za odreñivanje masnoće mleka. minñuši. budžak (tur. bouton. čep. ili sporedna uloga u pozorišnim komadima). bufon. bouteselle) voj. lakrdi-ja. sluga. butirometar (grč. buffer) odbojnik (na vagonu). bufa (ital. 36. boutiquage) torbarenje. buffa) šala. lakrdijaš. grč. butyron maslo. maslac. bucak) ugao. detić. bezbojna tečnost. najmiliji konj Aleksandra Velikog. neobuzdano«1 iz ćudljivosti i ćefa. upotreblja-va se za obloge kod rana. bouton. Bukefalos. up. = kapričo. bouterolle) sprava za ubijanje stoke. prethodno odobravaju i prethodno rasporeñuju svi državni (kao i gradski. na mahove. biityron. bufov (ital. šraf. fr. pun života student ili mladić uopšte. but (eng. otoka i dr. bušel (eng. bucov (mañ. bufo karikato (ital. sa kapom. buczo) zool. kojem je. bušerizirati (fr. butada (fr. prebrojavanje dugmeta na kaputu („ho će-neće") da bi se videlo da li će nešto biti ili neće. burnonit (po prezimenu Burnon) olovna i bakarna ruda (PbCuSbS3). bouchon) zapuša č . koji Arabljani (beduini) nose preko odela. borsa) kesa. bouffette) kićanka. naročito podešena magnetna igla za odreñivanje pravca. lat. ital. (krupan) brilijant u obocu. budžetska godina godina trajanja pri-ml>enog budžeta. ven č ani prsten. bivol. buter) hen. radi uspomene. bufoverija (fr. buda (ital. brzi soloples bez pripreme. butum.239 1). boutonniere) rupica za dugme. buffalo) zool. . butyrum) hai. 2. kiselina putera. ital. Bursch) u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog ñačkog udruženja. butan (grč. staklo. bushel) engleska mera za žito. strophe okret.. butiga (ital. par butad (fr. kao što idu volovi pri oranju. sastavljati budžet. merov.. budget) l. bus. buter (gr č . butrola (fr. puxis kutija od šimširovine) fiz. puter. trgovina na malo. bik. opera bufa komična opera. burnetizirati (eng. bus (eng. bulga kožna kesa. nov čanik) jednogodišnji zakon kojim se predviñaju. budžet (eng. bolgia. zasićeni ugljovodonik (S4N10). burner) natopiti drvo u rastvoru hlor-cinka i time ga učiniti otpornim prema truljenju. mappš. rastvor baznog aluminijevog silikata. buton (fr.burmut snog kamenja. ital. butsel (fr. med. puxis kutija. bradavica. biis vo. buffo) komični pevač u italijanskoj operi. burnetizirati. lakrdije. budget. futrola za karabin. butun (tur. nagao i neobičan nastup ćudi i ćefa. a drugi — obrnuto. kod koga redovi teku naizmenično: jedan red sleva nadesno. dućan. butyrum. mornarski kompas. burunotu) sitan duvan i dr. bufer (eng. burš (nlat. butonjera (fr. bottega) prodavnica. kurir. pusu) zaseda. hirurgu Burovu (1809— 1874). vrsta rečne košljoribe. budžetirati (eng. lat. sagradio grad Bukefala (danas Džalalpur. bufalo (eng. buffo caricato) preteranost u lakrdijašenju ital. butikaža (fr. butonomantija (fr. sa volovskim očima. bursa. bottiglia) boca. komi čar. posilni. busola (ital. predračun prihoda i rashoda uopšte. Butter) maslo. up. fr. nazvana po nem. bustrofedon (grč. burmut (tur. burova voda farm. nem. boutique) prodavnica. butiin) sav. momak. butik (fr. ophthalmos oko) ned. sastaviti. finansirati po budžetu. računska godina.

za ukras. vadij(um) (nlat. kolovoz. kanal izmeñu grlića materice i spoljnjeg otvora ženskog spolnog organa (služi za sparivanje i za izlazak ploda pri poroñaju). verne prevr-ni. vagati (nem. grč. ro-dulja. metež. vaga (nem. sveto sasuñe. kada se igra u celu sumu koja leži u banku (pri kocki). novac koji se polaže na ime jemstva. vasallagium) va za l ska dužnost i obaveza. jemčevina. Vavilon (hebr. sagradili su ga Sumeri u XXIV v. eng. Mojsije kn>. klevetnička zakletva. meriti na kantar. prema akadskom Babilu vrata boga) drevni grad u Mesopotamiji na Eufratu. 2. fiz. naročito antički umet-nički izrañeni sudovi od ilovače. jemstvo (naročito da će neko u odreñeni dan doći na sud). va bank (fr. Wage) sprava za uporeñenje nepoznatih masa sa poznatim (tegovima) tj. v.= vide vidi. fig. nered. vassal) klevetnik. vas sud. vaginalis) koji se tiče vagi-ne. waggon) železnička ili tramvaj-ska kola. vaša sacra) pl. vazal (nlat. tj. skopeo gledam) med. vasallus. zigurat. wagon-salon) salonski vagon. vadimonium) prav. prinudno bavljenje papa u Avinjonu 1309— 1378. vadimonii desercio (lat. wagen) odreñivati težinu tela na terazijama. . vazalagijum (nlat. tumarale. haos. vaginoskopija (lat. može. vadimonij(um) (lat. posuda. fr. putovoñe ili savetnici za razne struke i ciljeve u životu. wagon-restaurant) (železnička) kola za ručavanje. probisvet. zbirka priča (ili: anegdota). vaza (lat. u hazardnim igrama: izraz koji se upotrebljava kada se stavlja novac na neku kartu. vagonet (eng. vagina) med. va! (fr. lutalice. dolazak na sud. za odreñivanje težine tela. rov. UP> = veber. čisto živčana pojava koja dolazi. vagon (eng.. vaganti (lat. kao skraćenica: V= votum. va banque) „važi za ceo bank". vaginalni (nlat. v). \9=volfram. novac koji je vazal dužan da plaća vladaru kome je podreñen. fr. vagabundus) skitnica. vas. hem. rok dolaska na sud. \Č=vat. dubok usek točkova u vlažnoj zemlji. e. rodnica.. zidana s namerom da dopre do neba. bitanga. sveti sudovi. lutati) u srednjem veku ñaci (studenti) koji su išli od škole do škole. vagina) alat. tj. prestonica Vavilonije. vademekum (lat. \. I. usled preterane osetljivosti vaginalnog ulaza. jedan od najstarijih kulturnih. skitnice. naročito kod mladih žena. vagina. god. lutalica. a čije je zidanje prekinute zbog „jezičke pometnje". stidnica. jemčenje. salonska železnička kola. vagaš (mañ. god. tzv. igrati va bank staviti sve na kocku. mali vagon. Babel. \=volt. zapaljenje vagine. = vi-ce versa. waggon. \=aanadijum. vadimonii desertio) propuštanje obećanog dolaska na sud. jarak. terazije. vagari skitati se. dvadeset osmo naše latinice (V. po Bibliji. val.— valuta. vagina) ned. stidnični. protuva. vaginitis (lat. obično naslov za knjige koje služe kao pomoćne knjige. Vavilonska kula stepenasta kulapiramida.= volumen. pometnja. ili ostati ili propasti. beskućnik. uputstva. vazna. imali su i svoju satirično-ljubavnu poeziju. vagabund(a) (lat. vagon-li (fr. podanik. pregled vagine pomoću naročitog ogledala (spekuluma). vagon-salon (fr. wagon-lit) (železnička) kola za spavanje. vagon restoran (fr. vade mecum) „hajde sa mnom". knez (vladar) koji je bio podreñen nekom drugom knezu (vladaru) ili zavisan od nekog drugog kneza (vladara). vadiš jemac) prav. pre ne. leventa. trgovačkih i političkih centara. fig. vagas) l. v. jaža. vadium. vol. 2. v treće slovo naše ćirilice. fr. važi. vavilonsko ropstvo 1. pre n. robovanje Jevreja u Vaviloniji 586—536.A E I L O RU 147/ V V. wagonnet) mala teretna kola koja se kreću po pružnicama (šinama). vaše) uzan sud za cveće. zbrka. Wade) list noge.. lat. tumači. vadla (nem. vagiva (lat. vaza sakra (lat. podsetnik. e. va) vredi. vaginizam (lat. grčevito stezanje miši ć a vaginalnog ulaza i karličnog dna. kantar.

vasodilatatio) med. Vajl-Feliksova reakcija . vreme muslimanske molitve — namaza. živci što sužavaju krvne sudove. prazno je. nepopunjen. vas sud. opadanjem temperature). taština. upražnjen. 2. mineralna mast bez mirisa i boje. Weissbraten) belo meso sa obe strane ki č me. vacatura) upražnjavanje. živci što izazivaju proširivanje i sužavanje krvnih sudova. vazelin (fr. raspust. vakuole (nlat. koja je kažnjavala preterano stroge posednike. znat. obožavaoci i poštovao-ci boga Bitnu. vacatio) osloboñenje. odreñeni čas kad treba nešto da se uradi. znat. iz kojih se stvaraju nove ćelije. vajat (arap. vakuist(a) (lat. tur. noge žute. viscount) v.) onaj koji veruje u postojanje praznog prostora u prirodi. Vajt star lajn (eng. trem. sama molitva. nema. višnujit. delu Londona u kojoj su zgrade ministarstava. npr. sudski odmor. vasodilatatores) pl. vazektomija (lat. kod knjiga: čista. omanja. vaše) v. naslednika. vasomotores) pl.-tur. Wyandotte) vrsta kokoši. (nazvane po tome što joj je kao simbol bila bela boja). whitebait) mlada haringa iz Temze koja se smatra kao naro čita poslastica. živci koji izazivaju širenje (dila-taciju) krvnih sudova. vaseline) he«. whiteboys) pl. vazomotori (nlat. ispunjene vodnjikastom tečnošću. interes. tur. teška do 3 kg. vasoconstrictio) med. vacuolae) pl. vazodilatatori (nlat. Vajthol (eng. slobodan) imanje bez vlasnika. od 1760. upotrebljava se mnogo u farmaciji. Whitehall) ranije: kraljevska palata na Temzi u Londonu. ništavost. vakuitet (lat. kresta ružičasta.vazektomija 136 vakuole smann. fa'ida. vaiz) propovednik. teoriji kli-cine plazme. praznina. hayat) 1. vajsmanizam biol. beli momci. tehni-ci itd. čas. vakat (arap. bog. poreklom iz Amerike. upražnjenost. osmatrač vakuuma kod mašina i dr. vakacija (lat. vakantan (lat. vaiz (arap. dobija se pre-čišćavanjem sirovog petroleuma (nafte). vaktile (arap. hayat. vacuitas) praznoća. vreme. vakatura (nlat. vaišnave (ind. vaktiyle) u staro vreme. tur. vajandotka (eng. sujeta. serumska reakcija koja služi za utvrćivanje postojanja žednjaka (ehinokokusa). vakuirati (lat. stezanje krvnih sudova (sa pove ć anjem krvnog pritiska. upražnjenje. <•«. fayda) korist. zbog svojih odli čnih osobina raširena po celoj Evropi: bela. srednje veli čine. grč. Bazedova bolest i dr. vajtbet (eng. poreza. poja čanim krvotokom. nezauzet. vaqueros) pl.. Whitechapel) najsiromašniji i najzapušteniji deo u istoč nom kraju Londona. i kao takvi prezreni. vajzbratna (nem. vajda (arap. neštampana strana (iza naslovne). upražnjenost (npr. neuron živac) med. vazodilatacija (nlat. waqt. dobit. širenje krvnih sudova (sa opadanjem krvnog pritiska. vazomotorna neuroza ned. vas posuda. vo ć a i sl. ektome isecanje) kec. obično drvena zgrada u dvorištu seoske kuće za noćivanje mladenaca i za držanje spreme. Vajtčepel (eng. pastiri. vikont. vacantia) upražnjenost. vajtbojs (eng. mehuraste šupllne u protoplazmi biljnih ćelija. nedostaje. vakantno imanje prav. meščići u pihtijastoj masi nekih mikroskopski sitnih morskih životinjica. ispražnjavati. ili žuć kasta smesa polučvrstih ugljovodonika. potomci rimskih robova. povišenom temperaturom). vacare biti prazan. zool. oboljenje živaca krvnih sudova. prekookeanska parobrodska linija izme ñ u Liverpula i Njujorka. osloboñe-nost od neke obaveze. up. učenje poznatog nemačkog biologa Avgusta Vajsmana (August Weis- . slobodno je. up. nosi 140—160 jaja godišnje. vaza. nekog mesta). nekada. nezapremljen. sada: široka ulica u zal. vaccus nezauzet. od 1834—1914) čija se teorija nasleña osniva na njegovoj tzv. vakant (lat. fa j da. vazoneuroza (lat. vakat (lat vacat. Vaisya) treća indijska kasta. vakeri (šp. poznavalac verske literature (kod muslimana). znat. bolest živaca koja je došla kao posledica poremećaja u živcima koji izazivaju proširivanje i sužavanje krvnih sudova. vacans) prazan. činovnike i dr. reakcija koja služi za utvrñivanje postojanja pegavog tifusa (pegavca). grč. vakit) 2. tur. nepopunjenost. zemljoradnici i zanatlije. odstranjivanje semenih kanala kod muškaraca da bi se spre čilo oploćavanje (uškopljenje). nameta i dr. fr. čuvari stoke u španskoj pokrajini Ovijedo. školski odmor. White Star Line) „Linija bela zvezda". Vajnbergova reakcija med. usporenjem krvotoka. vazna (lat. tajna organizacije siromašnijih katolika u Mrskoj. evakuirati.) pl. po nekima Mavara. vacuare) isprazniti. vazokonstriktori (nlat. vajkaunt (eng. u koju spadaju trgovci. vacare) 1. vazokonstrikcija (nlat. nezauzeto je. vas.. vakancija (nlat. vaišja (ind. imanje bez zakonitog gospodara. kao ii. prazno mesto (naročito parohijsko). doksat (u seoskoj kući). vasoconstrictores) pl.

valui-rati. vala (ital. valutirati. validitas) prav. lažne. valore) vrednost. valete) budite zdravo. škole. valida (arap. gradu Valensiji. vala) l. mati bivšeg turskog sultana. trajanje note. v. valva) krilo vrata. vrednost koja se očekuje. valahi bilahi talahi tri muslimanske naj-svetije formule za zakletvu. potvrditi. grč. snažan. valvula) znat. vakcinirati (nlat. stavljaju ispod svojih bula). reformatorska sekta. jedna lekovita biljka. valiža v. vodene boginje. bene valete) ostajte u dobrom zdravlju! (pozdrav kojim se završavaju pisma i koji pape. cepljenje. bezvazdušni prostor. valvatio) fin. valetudinarium) bolnica. vaccina. priznanje pravne važnosti nekog akta.vakuum 137 valiza vrsta novca prema državnoj novčanoj stopi. validan (lat. vacuum) prazan prostor. vale. valjenost jedne stvari ili nekog postupka. valdenzeri pl. voile) l. ošančavanje. thera-peie lečenje) med. valere biti zdrav. prav. valacija (nlat. prav. valeur en attente. junaštvo. vacuum prazan prostor. valabilan (fr. vakuum. validare) overiti. v. pelcovanje. vala (stnord. vidovita žena. punovažan. validatio) potvrda. valle) 2. naročito uzane (nazvane po istoimenom francuskom gradu u Flandriji). sirotišta. venama. utvrditi cenu nečemu. valentia) vrednost. valansjen (fr. valencia) vrsta pianskih veoma jakih zimskih tkanina. valerijana (nlat. gr č. vakuum (lat. ostajte zdravo! bene valete! (lat. cena. unošenje u organizam antigena koji ga podstiču na proizvodnju zaštitnih tela. ljuštura (u školjke). pravio valjan. valer an atant ili valer an rekuvrman (fr. bolnice. zaklopac. cepiti. izražava se empirijskim brojem koji označ ava koliko se atoma vodonika jedini sa jednim atomom nekog elementa. tatara. zalistak (na srcu. vacca krava. podizanje nasipa.. valvacija (nlat. bog. overevenje. pravio važan. valer (fr. do sedam atoma jednovalentnog elementa. bolesnička sobe. sposobnost atoma nekog elementa da se veže s jednim atomom. nazvanih po šp. metron) sprava za merenje razreñeno-sti vazduha (kod vakuum-aparata). koji važi. valvirati (nlat. vakuum-apa-rat aparat za destilisanje osetljivih teč-{ nosti pod sniženom temperaturom. ljuska. valeriane officinalis) bog. podizanje bedema. oproštajni govor. leonisti. pri uklanjanju vode iz mleka radi dobi-janja . validirati (nlat. utvrñivanje u polju. wa-llah. izvršiti pravnu formu overevenje. zaista. valetudinarij(um) (lat. naročito zvani č no utvr ñ ivanje vrednosti izvesnih . ubrizgavanje seruma kao predohrana protiv raznih bolesti. vakcinoterapija (nlat. vallahi) bogme. valvula (lat. neprave kravlje boginje. valor. mahuna. vodovode i dr. muz. vale! (lat. valvulae intesti-nales) pl. crevima). vaccina sc. v. biti jak) zdrav bio. valencije. providan pokrivač za lice. krepak. prevna vrednost. kravlja maja protiv velikih boginja. važeći. praznina. valencije (nlat. zaliv. odeljen. zdrav. oblik) med. grč. valah (arap. cepljenje da bi se organizam podstakao na što jaču proizvodnju tela koja će ga zaštititi od izazivača bolesti. lečenje vakcinama. valable. valva (lat. pelcovati. valeur. hartija od vrednosti. vakcinoida (nlat. validet) roditeljka. spisak raznih vrsta novca sa naznačenjem njihove vrednosti. val (fr. tur. kalemljenje boginja. odrediti vrednost. valise) putnička ru čne kožna torba. prevna važnost. valenciennes) pl. veo od tanke prozračne tkanine za nevestu pri venčanju. nlat. valiza. kao udruženje za propovedanje evanñelja i reformu katoličke crkve putem vraćanja apostolskom siromaštvu i jednostavnosti: up. valanske čipke različite vrste. va lete! (lat. u Lionu Petru s Valdus. vakcina (lat. valvule intestinales (lat. animalna vakcinacija kalemljenje životinjskom limfom. u obliku monograma. kalemiti. mati. overa. odista. biti punovažan. waqf. npr. važnost. hen. odreñivanje vrednosti ili cene nečemu. vakuum-metar (lat. vakif) kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i hu-mane svrhe. up. dugačka uska dolina. vaccina) med. variola kravlja boginja) ned. čarobnica. valenca hen. u propisnom obliku. eventualne buduća vrednost. valere) jak. vaccina. en recouvrement) trg. serum za cepljenje protiv zaraznih bolesti. velidus. vredan. e baš. sa dva atoma. sabatati. validitet (nlat. živeo! valedikcija (nlat. vakcinacija (nlat. valiza (fr. javne biblioteke. vaccinatio) med. vakuf (arap. crevni zalisci. vallatio) voj. validacija (nlat. valere vredeti) valjan. cepivo.mleka u prahu". baš. ital. 2. biti previo voljen. punovažan. valvere) ocepiti. potvrñivanje. eidos vid. vale-dictio) pozdrav na rastanku. vakcinisati= vakcinirati. hrabrost. uvala. valensija (šp. košuljice. koju je osnovao 1176. ubrizgavati u organizam vakcinu u cilju aktivnog imunizi-ranja od zaraznih bolesti. nlat. valvaciona tabele fin. sa ciljem da podiže i izdržava džamije. zatva-rač. tur. lat.

valor) vrednost. vanadium) hen. nem. trovanje vani-lom. dobiva se i veštačkim putem. vanilizam (fr. valorizirati (nem. cena. kaca) širok kuhinjski limeni sud. vandrovati (nem. fr. up. umrla oko 780. valvirati. u rudama gvožña i olova. valor intrinsekus (nlat. nem. dovode mu one koji hrabro poginu i.. vali) guverner. gr čeva. lat. došla sa svojom braćom iz Engleske u Nemačku. carev namesnik. vile. valor (nlat. divljačka strast za rušenjem i uništavanjem umetničkih predmeta i dr. prvi mesec nekadašnjeg francuskog revolucijskog kalendara. tj. koja iskristališe na površini kada plod duže stoji. donose pobedu. po tome zool. ital. maja. H..valija 138 valcer (nem. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu. muzički komad za ovu igru. zaštitnica od vradžbina i veštica. u svom sastavu i obliku.. Valhala. Valholl. mrtvac koji noću ustaje iz groba i siše ljudima krv. valenki) čizme od sukna. a 455. šp. ad valorem) prema vrednosti. valpurgijska Hoh prva majska no ć (v. skloni uništavanju svega lepog i dobrog. vapila. skitnja. to walk over the course) na trkama: laka pobeda. vanille) hen. valuta (ital. divlji i surovi varvari.942. zanata i sl. ptice. napada sisare. takoñe praksa držanja ili podizanje relativne vrednosti (revalorizacija). zbog čega im je kurs nestalan. proceniti. pa i čoveka pri spavanju. valse) v. vamp od vampyr) naziv za ženu bez skrupula. pesma o vandrovanju. u nedostatku hrane. vanadin. procenjivati veću vrednost. dvore i služe pićem bogova one koji su u nju primljeni. u službi boga Odana i. valjenke (rus. vampire) po narodnom verovanju južnih Slovena. up. Walkuren) pl. povrać anja i sl. v. vandemijer (fr. valor vrednost) trg. vampiro. ad valorem (nlat. vavdrokaš v. valcer. s druge strane. Španiju i Italiju. up. valija (arap. sa pojavom proliva. luta po svetu radi trgovine. čovek sklon divljačkom uništavanju.. hartija od vrednosti. vampirizam med. naročito u jelu. up. vandla (nem. (nlat. i sisa im krv. valor extrinsecus) spol>ašnja vrednost jednog novca. otisnuti se na vandrovku. vampir (slov. vandrovkaš (nem. element. valkire. wandern) lutanje po svetu radi trgovine. vanilin (fr. pri dnu uži. vanadij(um) (nlat.. usled toga što je protivnik postao nesposoban. Gete. Walhalla) u nord. u Valhali. divljaštvo. valvirati. vallomas iskaz) poreska prijava. otuda fig. vrednost od danas. boginje bitaka i suña je boraca. vandal(in) fig. vale.žena-demon". aromatična materija vanilinog ploda. walorisieren) izvršiti. fin. valkire (stnord. znak V. Walpurga) svetiteljica katoli čke crkve čija se uspomena proslavlja ' 1. vampir. Valhala (stnord. redni broj 23. vanille. vandalismo) vandalska ćud. u nordijskoj mitologiji i pesništvu: bozkanske levice. . metal. Vandali. Vanadis) hen. vrsta novca. prekomerno puštanje krvi. vrednost ili obračunavanje kamata od danas. naročito kulturnih vrednosti (prema germanskom plemenu Vandala). novac koji je. valutni damping (eng. Vandali. valuta per dato (ital. sedište bogova i junaka. valuirati (fr. pesma vandrovaca. germanskogotsko pleme koje je. vanadijum. dumping) devalvacija novca. novac. . Valpurga (nem. e. vampyrus spectrum) veliki južnoamerič-ki slepi miš koji. kao zamena prirodne vanile. vendemiaire. vanille) med. valuer) v. ratovalo s Rimljanima na Rajni. valuta) „vrednost". atomska masa 50. one su. vainilla) bog. vandrovkaš. Vandali (lat. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odinovi. od 22. kao vesnice. Walzer) popularne okretna igra u 3/4 takta. odreñivanje vrednosti. ital. gde je kao opatkinja jednog manastira. „Faust"). valor ekstrinsekus (nlat. u V veku pusto-šilo Galiju. izvršavati valorizaciju. valkyrja. procena.. zakonska promena odnosa novčane jedinice prema zlatu ili prema drugim valutama. wandern putovati) lutati. tur. koje odlučuju koji će junaci u borbi poginuti. wali. zavodnica. up. vandrovka (nem. vrsta tropske biljke čiji se mirisavi plodovi upotrebljavaju kao začin. skitati. skitnica. vale (fr. po njegovoj zapovesti. valuta per dato) trg. zanata i sl. za pranje posuña. IX do 21. turski vojno-administrativni starešina jedne oblasti. Grka i Rumuna. valuta je odnos izmeñu nominalne vrednosti novčanica i uopšte hartija od vrednosti jedne države i njihovog kursa u inostranstvu. docnije sa nastanile u Panoniji (Ugarskoj). vanadin (lat. valkover (eng. vanilija (fr. pronañen 1830. od Š veka n. probisvet. pljačkalo Rim četrnaest dana uništava-ju ći sva umetni č ka dela i spomenike. zakonom utvrñeni novčani sistem jedne države. valutirati (ital. priznat kao zakonito sredstvo plaćanja. wandern) čovek koji putuje. valutare) v. valorizacija (lat. valovvica (mañ. Wanne kada. tj. vami (eng. valor intrinsecus) unutarnja vrednost nekog novca. Vandali) pl. vapdalizam (lat. vindemia) „mesec berbe". valutni papiri fin.

varijabilnost (nlat. prazan govor. varius) l. vrebati. tupa sekira. 2. koja se razlikuju jedna od drugih. omphalgos pupak) med. kvrgav. raznovrsnosti. varzilo (prema zemlji Brazilu. lit. raznovrsnost. gimnastičke produkcije. vaporare) pušiti se. praznina. odvajanje jedne biljne ili životinjske jedinke od vrste kojoj pripada sa jednom osobinom ili sa više osobina. zool. vanilokvencija. v. podeljak koji pokazuje promenljive vreme. pismo. brbljanje. prolaznost. grč. paziti. vantuza (fr. varijacioni kompas fiz. varak) list. pr-skanje (ili: prosutost) vena u mišićima. koje su kod ove odvojene jedinke drukč ije razvijene nego kod ostalih jedinki iste vrste. promenljive količina. u stanju barometra. barbarizam. P do 20. pome-šane stvari. nestalan. varanted (eng. onaj deo smestišne priznanice kojom sopstvenik deponovane robe zalaže tu robu i na taj način dolazi do potrebnog kredite. variatio delectat) posl. promenljive. ništavnost. maglovit. vaporizirati (fr. naredba. Š. vaporizater (fr. variae lectiones. metron) instrument za odreñ ivanje zapremine ili pritiska pare. bog. 2. mutan. parni. vardati (ital. ventose) „mesec vetra". razreñ ivanjem vazduha u njoj. variantes) pl. svakovrsno-sti. varikomfalus (lat. tj. šesti mesec francuskog republikanskog kalendara. proširenost vena. varijante (lat. nepoetojan. variatio) promena. varicositas) med. up. ventouse) ned. warranted) oznaka na engleskim fanrikatima = garantovano. vari jete (fr. varaq. varvarin (gr č. varix proširenje vena. vanjkuš (mañ . uobraženost. svaštine. magnetne igle i DRvarijacio delektat (lat. varvarizam (grč. ital. raznolikost. ispa-ravati. napor (lat. slavoljubivost. mesta u rukopisima jednog dela koja nisu jednaka. varijabilitet. varia (lat. odstupanje ili promena u glavnom kretanju ili putanji nekog nebeskog tela. vanitas vanitatum (lat. guardare) pokr. vetrenje. svaštarije. vanilokventnost. prividnost. parna lañ a. varićtć) pozorište koje neguje laku muziku. pretvarati se u paru. vapor. hulja. mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo mesto da bi se. vaporisateur) sprava za izbacivanje te č nosti (mirisa. od 19. razne stvari. varia. vankos) jastuk. ote č enih vena. lit. oticanje vena. tur. varijante). oduška. vancaga (nem. variato) muz. razbiti u kapljice. prazno. uan-step. kele) med. vanitas vanitatum) taština nad taštinama. menjanje. grč. zarijetet (lat. pretvaranje u paru. različitosti. vaporisatio) isparavanje. probisvet. sklon menjanju. podvrsta. 2. vantoz (fr. jedna vara iznosi 0. varix. bolesno oticanje vena. step korak) v. poprskati prskalicom. štrcaljka. razmetljivost. barbaros) v. 1. hvalisavost. barbaros) v. proppfenje pup-č anih vena. muz. delimično odstupanje od jednog plana ili nacrta. varix) med. arh. raspr-šivač. vanstep (eng. prividno. biol. vaporirati (lat. vaniloquentia) hvalisanje. fiz. žonglerske veštine i sl. vara (port. raspršiva č em. grč. kupica. svaštice. varijato (ital. npr. nevaljalac. varant (eng. vaporacija (lat. različit tekst (v. variabilitas) promenlji-vost. warrant) trg. odakle je poreklom) crvena boja koja se dobiva od drveta Caesalpinia brasiliensis. pretvarati u paru. Španiji i Južnoj Americi). nož. vaporatio) isparavanje. varius različit) pl. verijeteti (lat. pesmu. varietates) pl. proširenje vena. vaporizacija (nlat. deklinatorijum.. pretvoriti u paru. v. vanitet (lat. pisamce. sve je tašto. one jedan.84 t. up. punomo ć . nejasan. stara. vaporozan (nlat. ples. ili britva. vapore para) parobrod. vankos) jastučnica. varietas) različnost. Bandsage) l. sredstava za pro čišćavanje vazduha) u obliku tečne prašine. isparavati. varijabilnost. varijabl (fr. krv privukla u potkožno tkivo i time unutrašnji organi oslobodili navale krvi (ventuza). sujeta.=lakat) stara mera za dužinu u nekim romanskim zemljama (Portugaliji. nešto što ima različit oblik od nečega a što ima sa tim isto poreklo ili stoji u prisno j vezi. pasivna sposobnost organizama da se menjaju pod uticajem prilika i sredine u kojim žive (jedna od osnovnih i opštih osobina živih bi ć a). rupica na šeširu za obnavljanje vazduha. vanjkušnica (mañ. naduve-nost. pun pare. preinačeno. variabilis) promenljiv. varicosus) med. varijacija (lat. kolebanje. variable) promenljive vrednost. promena veseli. listić. varak (arap. vapor. espapna založnica. varijabilan (nlat. odlika. propalica. varijanta (lat. vaporiser) ispariti.vanilokventnost 139 variks vanilokventnost (lat. astr. evaporacija. raznolikosti. ništavno. vaporosus) parovit. vaporimetar (lat. varikozitet (nlat. vanilokvencija v. . prskalica. promena je prijatna. vanitas) taština. nejednakost. proširenih vena. delimično odstupanje od jedne teme. varvarin. varikocela (lat. variks (lat. nalog za hapšenje. čuvati se. varikozan (lat.

vata (nem Watte) higijenski pamuk. sa manjom groznicom (naročito kod ranije cepljenih osoba). fig. varices) pl. varius razli č it. variolozav (lat. varmeñija (mañ. nuz. variare) biti različit. to je snaga koja za 1 sekund izvrši rad od 1 džula. vodene boginje. variolosus) ned. jedinica za snagu u Meñunarodnim sistemu jedinica. vasculosus) zool. kišni ogrtač od takve materije. održava se u Švedskoj kao uspomena na skijaški podvig Guegava I Vase (1523). prostranost. vaskularizacija (lat. zapaljenje krvnih sudova. bolestan od boginja. vaterman (eng. gr č . bogat sudovima. imati promenljiv uspeh. HP 1869 — 18. eidos vid. variolizacija (nlat. variolis) ned. Wasserwage) zan. variole (nlat. fatelin. variolizacija. rukomet u vodi sa sedam igra č a u svakom timu. tako da sada ima 11. vasculum mali sud. pustogl. u kojem se nalazi voda za održavanje ravnoteže la ñ e. glupak. sudov-ni. Vatikan (ital. nlat. Waterman) prekomorski trgovac devojkama. Vatikanski koncil najmlañi ekumenski sa-bor katoličke crkve (od 8. variolis (nlat. Wasserkopf) vodena bolest u glavi. vastitet (lat. neizmernost. čovek s takvom glavom. Vasermanova reakcija ned. vatelin (nem. koji se tiče krvnih sudova. wattieren) podmetnuti vatu. vas. svaki aparat pomoć u koga se mogu meriti kolebanja jedne fizi čke veli čine. vodotisak. variolacija. ned. sudi ć . grč. vater-klozet (eng. vaservaga (nem. razvijati ariju ne menjaju ći osnovni motiv. razlikovati se. oblik) pl. delimično odstupati od čega. velike boginje. Watte) tkanina (obično pamuč-na) prošivena i podešena za postavu. water-polo) sp. water polo) igrač vater-pola. šp. libela (ravnjača). mechane) mašina za predenje koju kre ć e voda. vaskulitis (lat. vastitas) praznina. variolacija (nlat. water-twist) konac izrañen na vater-mašini. vaskulozan (nlat. mćtron) fiz. variolisatio) med. ned. boginjav. stvaranje krvnih sudova. cepl>enje sadržinom pravih boginja kao zaštita od boginja (način lečenja boginja pre uvoñenja cepljenje kravljim boginjama). Wasserdruck) vodeni otisak na hartiji (naročito na novčanicama). blaži oblik velikih boginja. proširenje vena. biti raznog ili drugog mišljenja. varmegye) župani-ja. varicellae) pl. na kome je proglašena dogma o nepogrešivosti pape. najduža skijaška trka na svetu (86 km). vrhovna uprava rimokatoli čke crkve. oboljenje od velikih boginja. rošav. vater-mašina (eng. variometar (lat. vaskulum (lat. razilaziti se u mišljenju. avij. glavni sasto-jak biljnih sudova.varivas 140 vatirati varinas (tl. vater-linija (eng. naročito aparat za merenje geo-magnetnih varijacija. variolae vaccinae) pl ned. vat (skr. početa u VI veku i stalno proširivana. vaterpolist(a) (eng. up. variolae. * vater-balast (eng. papska politika. sa porculanskom šoljom i vodom za ispiranje nečistoće. najopsežnija i najvažnija prerada Justinijanovog prava na gr č kom jeziku. vaskularan (lat. varinas) najfiniji ameri č ki duvan. ne slagati se. vasculari-satio) biol. . prot-kanost krvnim sudovima. kravlje boginje. zgrada u kojoj se on nalazio. vas sud. bog. water-ballast) odeljenje lañe. variolatio) med. održan u Vatikanu. Vaticano) papina palata u Rimu na Vatmkanskom Bregu. vasa sp. vaskuloza (nlat. bog. water-closet) moderni higijenski nužnik. v. pun krvnih sudova. promeniti se. unositi izmene u što. vaterpolo (eng. papska vlada. variola. vasculosa) bog. vater-tvist (engl. proširene vene. postaviti vatom. izgrebenata i pre čiš ć ena vlakna finog pamuka složena kao listovi. vaserkopf (nem. menjati se. Vasilike (grč. varioloide (nlat.. 1000 W čini 1 kilovat (kW). variole vakcive (nlat. nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj. vaserdruk (nem.000 soba. grč. fig. nazvan po gradu Varinas (Venecu-ela). varirati (lat. vasculum) alat-. water. Basilikos) veliki Bizantijski zakonik u 60 knjiga iz IX veka. UP 1870). naziv po škotskom fizi č aru Džemsu Vatu. v. ned. sudovit. water-line) crta na boku broda koja pokazuje normalan gaz broda. vatirati (nem. med. donnijeg švedskog kralja. aparat za merenje brzine uzdizanja ili spuštanja (aviona ili balona) u vertikalnom (uspravnom) pravcu. sudić) ned. vaterpruf (eng. reakcija krvnog seruma kojom se može utvrditi oboljenje od sifilisa. engleski nužnik. vatikanska dogma dogma katoličke crkve o nepogrešivosti pape. varmeñe. vasilika v. waterproof) materija koja ne propušta vodu. županijski ured. bazilika. žilica. varices (lat varix. viruela) pl. flebektazija. sastavljen od sudova ili kanala. male boginje. vascularis) alat. prave boginje. velike boginje. varicele (nlat. mali sud. belim robl>em. naročito podmornice. up. W) fiz.

ali manje obavezne nego farbi ć a. pod vo ñ stvom Muhameda izrasline na telu biljaka i životinja. vegetirati (lat. stroge verske dužnosti Indiji. vedantizam učenje Vedante (Bede). vedanta (sskr. pristaništa. bez duha. sastoji se od praha vegetarijanstvo v. grč.) pl. va§ak ris) pas. weigh) stara engleska mera za Bede (sskr. najpopularniji u vadžibi (arap. naro č ito ona koja je izložena u Rig-vedi i u biljna hrana. jedinica za merenje knjige brahmina u Indiji. tj. u Arabiji koji su. jednostavnosti. vedette. koji unamerenje efekta elektri č ne struje. obič no: ishrana bez mesa i životinjske masti. u vezi sa rastenjem. fig. vegetus) l. biljaka. mokra ć ni mehur. plo ñ avanje biljaka (pomo ć u kalema. va tout) igram u sve. jedinica za merenje sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih elektri č nog rada i energije. . zovi. vegetarijanizam. bešika. stavljam sve na kocku. tj. biljke. vegetativno rasploñavanje bog. vesica) aiat. watt. mirisa i crnkast. živeti o biljnoj hrani. koji se tiče vatmetar (eng. videre) voj. koji pripada vedeta (fr. fig. život i rastenje rizikujem. v. stražar na bedemu tvr ñ ave. pelce-ra. filozofije. ostati ne rade ć i ništa. mali torpiljer za stražu oko da raste. npr. (nlat.) pl. sve vegetacija (nlat. predstavi. vedska religija najstarija faza indijski* religija.i Atharva-veda. narednik. na Rig-vedu. umeci od vate tla). vegetabilki život život biljaka. vegetabilije (lat. mćtron) fiz. vegetarijanac (nlat. naro č ito je sposoban da raste. vacillante) muz. wey. ibn Abd el-Vahaba. jedan od šest kolebljive. rastinje. strogi vegetarijanac hrani se isklju čivo vezikancije (lat. puši. napravljen od bilja. stranjivanja zapaljenja u unutrašnjem delu vegetarijavizam (lat. životariti. koji ima sposobnost rastenja električ nom automobilu.veduta (ital. povr ć e. vačilante (ital. trepereći. biljke. pristalice religioznog pokreta bilje. vegetus živahan. vid) „znanje". Yajur. izazivanje plikova na koži radi odjaja.) jedinica za suprotno. tj. u sav novac lozice i sednice). čio) tela. umereno. vezikator (nlat. Veda. znak 1 Wh. vahabiti (arap. bujnost. pseto.554 kg. prospekt. 2. vaccetto) muz. simpatikusnogcela. vegetabilis) biljni. vegetabilna zemlja zemlja na kojoj uspevaju č uven. straže. sastoji se od parasimpa-tikusnogi vatčas. vegetabilia) pl. 3. sposobnost ra-stenja. puter i sir. velikih filozofskih sistema Indije. autonomni nervni sistem. merenje rada i energije. za popunjavanje oblika tela. predela kojoj je cilj da predmet što vernije vegetabilni pergament v. hrana biljna hrana. Watte) pl. pod Vedama se često misli samo ve viktis (lat. med. umerenom biljke. E. mleč nim prera ñ evina-ma i jajima. Sama-. ital. Veberu (1804—1891). watt) el. vae victis) jao si ga pobeñenima. va tu (fr. Wb) fiz. sprava za rastenja. rasti kao vahtmajstor (nem. jedan od vaška (tur. biljni svet. poz. sistema ind. vegetare oživeti) živeti. ggrećuje rastenje ili vegetaciju (vegetativ-na vatoni (nem.) „kraj Beda". koji životari. wattman) vozovo ña na vegetativan (lat. pergament-papir. organa. vegetabilitas) biljna priroda. vesicantia) pl. bujanje. osobito električne. vegetabilitet • (nlat. teško pobe ñ enima! vegetabilan (lat. istucanih zelenih bubaka (špan- . sla č ica i sl. koji me ñ usobno dejstvuju vatsekunda (eng. uhvatiti koren u nekom mestu i tu brzinom. vegetatio) bog. živeti životom načeto (ital. vrsta melema u obliku šipke. imaju č etiri dela: magnetnog fluksa. konjanik stražar. u zi č aru V. koji vezika (lat. vegetalis) biljni. neprijatna mlekom. 4. fig. jastučići. slavan glumac ili č uvena glumica. vegetalan (lat. vedetta. up. (pri kartanju). sposoban (ratna la ñica). watt. spomenici sanskrtske književnosti. lokomotivi ili (vegetativni sistem biljaka je suprotan tramvaju. ishrana hranom isklju čivo biljnog porekla. vegetarianarius) čovek koji vezikalne arterije arterije mo-kra ć nog jede samo biljnu hranu. slika grada ili osobenost biljaka. nespolno rasznak Ws. vesicatorium) farm. živeti koliko da se živi. kojoj su bogovi podeljeni na č etiri klase. užem smislu. bešič-nik. veduta) izgled. konjič ka izvidnica. vegetativni živčani sistem znat. naziv po nema č kom fiRig-. najstariji vunu. starešina biljka. vegetabilna pozorišta „zvezda". vehabiti. lat. životna snaga biljaka. umereni vegetarijanac jede i mleko. ljuljaju ć i se. ned. koji raste. rastinje. svete veber (skr. polovinom XVin veka vegetaciona tačka najjače rastenje na vrhu težili da povrate islam prvobitnoj čistoti i jednog organa. reproduktivnom sistemu). izvi ñ a č biljnom carstvu. mehur. deo nerv-nog vatsat (eng. a obič no i ne pije i ne mehura. Wachtmeister) voj. ve (eng.141 vezikator vatmen (eng. U upotrebi i danas = 82. sredstva za biljem. vesica urinaria). sekunda. propoveda apsolutno jedinstvo svih muslimana. koji č ini te bilje raste. fig. zemlja vrtova i njiva.

velo (fr. sport) v. somota-sta pamučna tkanina. vena poetika (lat. želja na čijem se ostvarenju ne radi. vena porta) anat. Wecke) hleb duguljastog oblika. razastrto radi zaštite od sunca. velutoar (fr. zadnjonepčani. podmitljivost. pesnički dar. velarije pl. veksir--kocka. vecchio conto) trg. pergamentu slična hartija.vezikularan 142 vendeta skih buba). bicikl. velociped (lat. velours de coton) pamu čni somot. up. kadifa. velouter) raditi (ili: izraditi. zadnjonepčani glas (g. velosiped. ćilim kao ukras nad altanima i na fasadama o svečanim prilikama. koji se tič e lova. velveret) trg.) anat. velociped.) gram. kinje-nje. velaran (fr. stari račun. . cimeta i paprice (korijandra).) fon. vena porta (lat. ven brile (fr. terpentina. velveret (eng. velleitas. v. vezir (arap. u bivšoj Turskoj Carevini: titula mini-strapredsednika (veliki vezir). velament (lat. velvet. teška. skalar. šminka od bizmuta i pirinčanog brašna. vezir) na Istoku: titula visokog državnog činovnika. vexatio) zlostavljanje.. velveret. velot) koža i pergamenat od mrtvo oteljenog teleta ili jagnjeta. vrlo brzo. vena) anat. mučenje. pes. up. vena cava) anat.) zvanje i vlast vezira. hitro. kupllvost. vendeta (ital. zastavice na konopcima razapetim izmeñu katarki jednog broda. venalitet (nlat. veloutoire) slik. velur (fr. električna struja itd. staza za velosipedske trke. veksir (lat. velvet (eng. velox brz. venatoran (lat. pretvaranje u velar približavanje izgovora nekog suglasni-ka izgovoru (artikulaciji) zadnjonepča-nih su glasnika. velutina (fr. velin. vekio koito (ital. pesnička snaga. mešavina od crnog ili crvenog vina. plućna vena. velur de koton (fr. veleitet (nlat. velar (fr. ili lovca. velosiped (fr. dosañivati. mučitelj. wazer. velocitas) brzina. vindicta osveta) krvna osveta (na Korzici). zadirkivanje. velen (fr. veloče (ital. zadnje. dromos trka-lište) trkalište za bicikliste (točka-še). veksla (nem. veker (nem. hitrina. velarium) veliko platno u starorimskom amfiteatru. velodrom (lat. velox brz. velocipede) točak.. všloce brz. Wecker) budilnik (časovnik). koja je kružila po raznim organima i koja je jedan deo svojih hranljivih materija i kiseonika predala tkivima. velter kategorija boksera tetkina 63. vena kava (lat. veksirogledalo. velar. meko nepce. šećera. tako da se brava ne može otvoriti ni pravim ključem ako se ne ume rukoveti tom napra-vom. mastiksa. velum (lat. velementum) pokrivalo. vekna (nem. velarizacija (fr. vektor (lat. vendetta. veloutine) kozi. reumatizma i DRvezikularan (lat. vitulus) pergament od teleće kože. Wechsel) menica. vena koja donosi krv iz organa za varenje u jetru. biciklizam. dovodnica. brzino-metar. k. sila. vrsta nekeplovanog mančestra. a u narodu se upotrebljava kao lek protiv zapaljenja plućne maramice. vin brule) kuvano vino. veločisimo (ital. velarij(um) (lat. ima svojstvo da na zdravoj koži bez bola izvla č i mehurove. veksacija (lat. vezirat (arap. vesicularis) mehurast. tkati. velvetin. uznemiravanje. ona koja dovodi iz pluća u levu pretkomoru srca arterijsku (oksidi-sanu) krv. brzo. arterija. brzina. u obliku mehurića. supr. dati tkanini izgled somota. eng. veličina koja ima svoju brojem odreñenu vrednost i pravac. veloce) nuz. fr. velvetin (eng. kadifa. velocissimo) kuz. vrsta štofa sa dugom dlakom. velocipediste) onaj koji se vozi na to čku. štruca. velocitet (lat. vexare mučiti) ono što služi za veksiranje. opnasta cev kojom se vra ć a u srce krv. tako postoji i veksir-doza. velosport (lat. upravljena veličina. smole. izmišljen razlog. vena arteriosa) anat. velter (eng. veo. fina i glatka. honorar koji prima umetnik za svoje delo. vena arterioza (lat. supr. venatorius) lovni. velosipedist(a) (fr. to čkaš. lat. lat. rudi-mentarno htenje. velaire) gram. somot. vector) kat. volja koja još nije prešla u akciju. veksir-pehar i DRveksirati (lat. velours satine) atlasni somot. nad kojom se zapali kašika ruma. izgovor. fina alansonska čipka. uzne-miravati. welter velika težina) sp. h). grč.5 do 67 kg. pedis noga) v. otkati) u vidu somota.) kinjiti. slaba i nejasna težnja. naročito naprava za osiguranje na veštačkim bravama. venalitas) potkupljenost. lova čki. velveteen) trg. metron) sprava za merenje brzine aviona. dosañivanje. somotska četkica za rovašenje glatkih tonova na slikama u masnim bojama. tur. zlostavljati. vena poetica) pesnička žica. šuplja vena. ona koja dovodi nepre č iš ć enu krv iz donjeg dela tela u desnu pretkomoru srca. velosimetar (fr. velur satane (fr. kore muškatnjaka. velleite) tih. velours) somot. vena (lat. velluetum) trg. prodajnost. grč. prohtev. velutirati (fr. velox brz. nlat. npr. žutog voska. peckanje. ubrzanje.

provetravati. ventus vetar. tj. koji pripada venama. venefik (lat. Venus Venera. mesto gde se ostavljaju jela i pića radi hladnoće. vingt-et-un) „dvadeset jedan". za isisavanje i usisa-vanje vazduha. ventilatio) obnavljanje vazduha u zatvorenim prostorijama. Venus Venera. grč. snabdeti ventilom. venia legendi) v. nlat. venija docendi (lat. načiniti odušku na čemu. otuñenje putem prodaje. sit venia verbo) neka bude reči dato dopuštenje. zalistak. Venedik. rpaij. venerabile) ono što je dostojno visokog poštovanja. v. ventrilokvija. alta vendita) visoka loža karbonara. ventilator) vetrilo. lovačka kuća. vena) znat. ventiliranje. ventus vetar. Venera (lat. nagomilanost vetrova u želucu. venerabile (lat. sa dopuštenjem. . zgrušavanje krvi u venama. posvećena hostija u katoličkoj crkvi koja se pokazuje vernima da bi joj odali poštovanje. venenum facere otrov spravljati. neko pitanje pretresati. lat. koji se tiče vena. venditio) prodaja. vici) „Doñoh. sprava za pokretanje vazduha i drugih gasova. grč. venia) odobrenje. venire doći. sit venia). odobrenjem. venerija (fr. ventilogij(um) (lat. Venus. hajka. vidi. lat. prečasni. venozna krv neoksidisana krv tamnocrvene boje. naredba. trbuh.. častan. ledenica. boginja lju-bavi. venta (šp. venija legendi. vendicija (lat. koji se tiče trbuha. pomoću koje se vrši otvaranje i zatvaranje propusta za vazduh. ventralis) aiat. vidi. vetropirstvo. objašnjavati u tančine. naro čito sifilis. neka je dopušteno reći. precenjivanje imanja koje treba deliti. ventiliranje v. veneficus) onaj koji spravlja otrove. koji dolazi kao posledica neke polne bolesti. ventozitet (lat. bona venia. zadak. svestrano razma-trati. Venus. ventozan (lat. sprava za obnavljanje. triper i meki šankr. obično od metala. zborio mesto. venesekcija (lat. ventus vetar) sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. koji se nalazi na trbušnoj strani. veni. v. vendita prodaja) mesto gde se trguje. veni. vent-en (fr. ventile) oduška. med. Vindi). vetrokaz. boginja l>ubavi) 1. videh. venerabilan (lat. ventositas) med. Vendi. venter (lat. tj. veledostojni. venski. venenum otrov. komore srca (desna i leva). veniat neka doñe) prav. nem. veneričan (lat. ventilator (lat. venijat (lat. v. loqui govoriti) veština tobožnjeg govorenje iz trbuha. nadimanje. venerabilis) veoma pošto-van. venia aetatis) prav. prethodno pretresanje. venski. tečnosti. grč. koji nadima. venerija (lat. vetrokaz. logia) deo medicine koji se bavi veneričnim bolestima. fig. grč ep. logos govor. strahopoštovanje. venija (lat. vetriti. lat. venter) znat. pobedih!". vendita (ital. ventosus) vetrovit. bogat venama. fina vrsta tkanine grodetur. venetromboza (lat.Vendi 143 ventrilokvenciJa Vendi (nem. trg. venia docendi) dozvola za držanje predavanja (na univerziteti-ma). alta vendita (ital. venevozan (lat. gasove. venozan (lat. pare i dr. fig. ventrkku-li kordis (lat. puštanje krvi iz vene. predavanje. vici (lgt. venenosus) otrovan. vendere prodavati) usaml>ena drumska krčma. vetrenje.u. časni. spravljač otrova. venija etatis (lat. logion) sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. grudva) med. provetravanje. venerolog (lat. ventarola (ital. fig. venija docendi. poznata hazardna igra sa francuskim kartama. tj. Venus) mit. mehanička naprava. dostojan poštovanja. venija legendi (lat. venedienne) trg. venenum) otrov. venedjena (fr. ventilacija. thrombos grumen. pun vetra: med. vena. venerie. venedički mletački. sit venija verbo (lat. mehana. ventralan (lat. venereus) med. vetrovi-tost. venter trbuh. venerologija (lat. Wenden) najstariji naziv za Slovene u istorijskim izvorima. ventilirati (lat. fig. ventriculus) anat. venari loviti) 2. naziv za polne bolesti. Venedi v. ajni. kad se hoće da kaže kako je neka stvar brzo svršena. ventrilokvenciJa (lat. Venedig) stari naziv u našem narodu za današnju Vene-ciju (Mletke). reč) med. cum bona venia) sa ljubaznim dopuštenjem. ventilacija (lat. kum venija (lat. venenum (lat. temeljno razmatranje nekog pitanja (pre donošenja konačne odluke). progla-šenje punoletstva pre zakonom utvrñenog vremena. ventriculi cordis) pl. ventarola. lovl>enje. venta. venski (lat. polio bolestan. sectio sečenje. reči kojima je Cezar javio u Rim svoju pobedu u Pontijskom ratu. venozan. vendere prodavati. koji truje. lov. one koje se najčešće prenose snošajem. veneratio) duboko poštovanje. Venedik. obožavanje. lekar za venerične bolesti. uopšte svaka šupljina na telu. ventilare) obnavljati vazduh. loža. Venedik (tur. ventil (lat. želudac. polio zaražen. rezanje) med. kod Nemaca naziv za Slovence i Lužičke Srbe (Vendi. trbušni. vena. ventrikulus (lat. koji pripada trbuhu. veneracija (lat. poziv pred sud. nlat. bona venija ili kum bona venija (lat. pijaca. dozvola. koji izaziva vetrove u želucu (za jela). dopuštanje. venosus) alat.

verbalizam (lat. prijatno. verbum anomalum (lat. fig. venica. mati Kupidonova. verbatim) pril. verbum) pričalo. nepohotna ljubav. radni glagol. veo (ital. verbi kau za. od reči do reči. verbalizacija (lat. besmisleno ponavljanje re či. verbum auxiliare) gram. druga po redu planeta u Sunčanom sistemu. fig. pri čanje utaman. venusto) muz. doslovan bukvalan. verberacija (nlat. nota jedne vlade drugoj. ljupko. verbaliter (lat. doslovno. kazati i sl. što ometa da se nešto sazna. verbum infinitum — neodre ñ eni glagolski oblik (infinitiv).). verba (lat. verbalizam. ventrilokvencija.ventrilokvija 144 verbum deponens ventrilokviJa v. ispravnost. verbalizirati (lat. parenje. koju poslanik one prve samo usmeno saopštava ovoj i koja ima karakter poverljivog saopštenje. up. varanda) doksat. nlat. nakla-pati. nlat. verbum (lat. v. Venus (lat. batina-ti. fiz. pronañen . realna injurija. ljubav koja se svuda skita. tanji sloj nečega. verberatio) batinanje. verbigeratio) med. verbali-sare) prav. koje se nalazilo u umetničkoj zbirci florentinske porodice Mediči. nlat. prekla-palo. šibanje. usmeno. verbatim (lat. komad tanke providne ili mrežaste tkanine kojim žene pokrivaju lice ili ga nose preko glave i niz pleća. u cilju da se pred slušaocima pokažeš u č en i pametan. ventuza (fr. mešavina raznih veoma otrovnih alkaloida koji se nalaze u soku nekih biljki iz porodice čemerika. ventrilokvist(a) (lat. veracitas) istinitost. verbum activum) gram. bukvalnost. usmeno raspravljati. verbalisatio) prav. Venus vulgivaga (lat. Venus vulgivaga. veras (lat. Venus. lepotica. fig. neveste nose na venč anju. pun reči. prebačen preko glave i niz pleć a. veranda. onaj koji više drži do re či nego do njihove sadržine. poet. uranios nebeski) visoka. stihovi bez slika. omota č oko ne č ega. verbalna egzegeza objašnjenje reči. odredba reči. 3. uzvišena. verbaliter) pril. verax koji istinu govori. vantuza. uzvišena Venera. Zornjača (Fosforus). verbum. govoriti u vetar. od reči do reči. poduži komad bele tkanine koji. verbi kauza (lat. veranda (eng. glagolski. mlać enje gloginja. pri čati utaman. verbum. na ostrvu Milosu. sastavljati protokol. tući. u obliku masti. verbi gracija. nepravilan glagol. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana (kod Grka Afrodita). ljubavnica. verbalnost v. koji se tiče reči. Veneris) mit. opširnost u izlaganju. verbum auksilijare (lat.. fig. opširan (u pri č anju ili izlaganju). glagolska reč. Venus vulgivaga) obična pohota. sastavljanje protokola. venula (lat. . od reči do reči. ulična ljubav. razvratnica. ventouse) ned. verbum aktivum (lat. tumačenje reči. verodostojnost. versus) poet. potres vazduha usled kojeg nastaje zvuk. tru ć anje. fenyii) bog. oblju-ba. radi primera. verbalna definicija objašnjenje reči. astr. veka (mañ. naklapanje. kao plašt. baranda. nešto što prikriva stvarnost. 2. verbozan (lat. verbum dicendi — glagol govorenje: reći. verbum fini-tum — lični glagolski oblik. verbi gratia) v. iš. trošenje re či uludo. venusto (ital. verba) pl. koja se vidi i po danu. bujica reči. pismeno saslušanje. pohotljivost. loqui) onaj koji ume da govori iz trbuha. verbozitet (nlat. grč. tru ć alo. usmeni. verbum deponens) u grčkoj i latinskoj gramatici: glagol koji ima pasivne oblike a aktivne znač enje. ljubav prema istini. verbum) gram. Miloska Venera veli čanstveni mramorni kip Venere. gram. mala vena. uvreda nanesena rečima. supr. požuda. sskr. verbosus) rečit. v. v. čista. verbalitas) doslovnost. »sena Vulkanova. veratrum) hem. Venus.1820. govoriti. venter. venula) znat. verbum reč) prazno razmetanje re č ima i re č enicama. fenyo. verbalan (lat. ver blan (fr. verbi gracija (lat. mraka i sl. verberirati (lat. nečed-nost. gei. Večernjače (Hespe-rus). verbum deponens (lat. tj. oblaka. verbalist(a) (lat. velo) l. bukvalno. klekinja (drvo i plod). verbalitet (nlat. vere. doslovno. odložim glagol. verbigeracija (nlat. svačija »sena. verbum anomalum) gram. šamaranje. pan-demos) v. kao lek protiv živ čanih bolesti i reumatizma. verbum reč. glagol. vers blancs) pl. razvučenost (stila). verbalna injurija prav. jedno od najvećih vajar-skih dela starog veka. potresati. grč. veratrin (lat. Venera. zvezda Danica. otvoren trem na ku ći. mali krvni sud. verberare) šibati. veran liberi. umilno. Venus uranija (lat. veracitet (lat. blagoglagoljivost. Venus pandemos. Venus pandemos (lat. pismeno saslušavati. verbi causa) na primer. zastor (od magle. istinoljubi-vost. kao znak žalosti. rañen u P veku pre naše ere. Zornica. verbalna nota pol. kleka. sada u pariskom Luvru. polna ljubav. služi. verbositas) prekomerna rečitost. pomoćni glagol. Venus. verbalis) koji se sastoji od reči. gram. Medičijeva Venera najlepši prikaz boginje Venere.

zool. eng. versus) poet. verz (lat. V. bolest od glista. npr.) poštovati. oblik (ili: način) pričanja o nekom dogañaju. u vatri pozlaćeno srebro. putem iskustva. ver-librizam (fr. verbum inchoativum) gran. pokriti (ili: pokrivati) dug zajmom. veritas) istina. waram. promena. veresi) kupovina ili prodaja na veru. vero. pregledati (račune. Vermaht (nem. obraze). versio uteri) obrt deteta u materici. pravna istina. verso sciolto) v. v. lat. utvrditi istinitost čega i zatim je potvrditi. vermijon (fr. fermati. verzifikacija v. vergl (ital. vermeil. vitrum staklo) lažan dragi kamen. ili kad neko upotrebi u tuñu korist svoju sopstvenu stvar ne znajući da je njegova (u oba slu č aja sopstvenik ima pravo da traži stvar natrag. književnosti i muzici moderne Italije. verzikolorav (lat. hipoteze. v. verite) istina. verminozan (lat.). vermicularis) crvast. verbum impersonale (lat. sa svima njegovim ružnim i lepim stranama. vermikularan (nlat. phthisis) onaj koji izgleda kao da ima tuberkulozu. versio. vi č an č emu. verminatio) med. pesnik koji piše slobodnim stihovima. punomoći i dr. slikarstvu. verzija (nlat. prelazni glagol. upotreba stvari u tuñu korist bez punomo ći sopstvenika upotrebljene stvari. verzio in rem (nlat. Osnivač i voña mu je romansijer ðovani Verga. tuberkuloza. vermej (fr. verzo folio (lat. Wehrmacht odbrambena snaga) naziv za nemačku vojsku za vreme naci zma. vericle. stvarnost. verificare) proveriti. ver-librist(a) (fr. versatio) okretanje. fr. ital. sušica. nepotpun glagol. raditi na čemu. (nlat. danak. verenda (lat. neprelazni glagol. zamah. vermiglio) rumena (ili: crvena) boja. versus istinit. trpni glagol. utvr ñ ivanje pravog stanja. versura) trg. verbum tranzitivum (lat. primitivum. veresija (tur. istinitost. vermes (lat. verkštat (nem. obrnutost materice. vergula) kuz. verist(a) (fr. veriste) umetnik pristalica verizma. vermillon) jako crvena slikarska boja (cinober. veritas juridica) prav. veritet nekog potraživanja. fil. izvež-ban. verminosus) med. verbum inhoativum (lat. verem (arap. o tome tata mnogo verzija o tome se različito pri č a. verdict) prav. ako stvar nije moguće izdvojiti bez povrede njene suštine. Werkstatt) radionica. veretizav (arap. jad. rumenica). veritet (lat. verificatio) proverava-nje. baviti se. polni organi. obavešten. prevod na maternji jezik. versari) dolaziti u dodir. verzio in utilitatem (nlat. versio in rem) prav. menjanje. verbum imperso-nale) gram. verbum intranzitivum (lat. glisna bolest. verizam (lat. bojati se. sprava za ispitivanje jačine metala. glistav. vergi) porez. vergija (tur. plaćanje duga zajmom. Cilj mu je da prikazuje život onakvim kakav je. grč. gliste. verzio in rem. verikl (fr. versio in utilitatem) prav. tur. vers-libriste) pobornik slobodnih stihova. vatrenocrven dragi kamen. overilac. versali. rumenilo (za usne. versicolor) raznobojan. 10 Leksikon verzura (lat. verzali (lat. overavanje. obrtanje. ili. utvrñivanje tečnosti jedne pretpostavke. vermis. veritet. verso folio) na drugoj strani. verenda) pl. verbum passivum) gram. iskusan. verismo) krajnje naturalistički pravac koji je od po četka sedamdesetih godina XIX veka počeo uzimati maha u plastici. zazirati. zanimati se čim. versatus) upućen u nešto. versus) pl. proña robe. pravljenje zajma da bi se njim pokrio neki drugi dug. okrenuti) ina č ica jedne pripovetke. verzo šolto (ital. obrtati robom. promet. zanos. up. versi liberi. književna škola koja propoveda upotrebu slobodnih stihova. lat. presuda. glagol kojim se iskazuje početak neke radnje. na obratno j strani (lista). vers-librisme) upotreba slobodnih stihova. šaren. versura) vršiti promet robe. verbum primitivum) gram.verbum defektivum 145 vermivozan verbum defektivum (lat. dokumente. pa onda potvrditi ispravnost. zool. veritas juridika (lat. verziran» (lat. vermati (tur. verve) polet. tip. veredictum. pozlaćen bakar. vitriculum. verbum intransitivum) gram. verv (fr. tuga. v. tj. verbum pasivum (lat. ital. verbum defectivum) gram. overiti. verbum transiti-vum) gram. verzacija (lat. obrt. verzurirati (lat. waram. verem) l. verificirati (nlat. istine. mešanje poverioca. prodaja na kredit. verificator) utvrñivač istine. bezličan glagol. crvolik. verifikacija (nlat. . onaj koji nema svih oblika. verifikator (nlat. vermes) pl. družiti se. verminacija (lat. prevod. koji boluje od glista. odluka. 2. proveravati. da zahteva naknadu vrednosti). verdikt (lat. verbum primitivum (lat. porotska odluka. harač. med. pun glista. mehanički instru-ment sa jednom melodijom ili dvema na koji se svira skretanjem ru čke. veritas (lat. vertere obrnuti. versifikacija. verziran (lat. vere. žar. vešt. veritas.

versatilan (lat. vertiko (nem. verukozan (lat. vernalan (lat. vermoute. astr. verthajmovica (po Nemcu Wertheim-y) l. 1871—79. vertatur (lat. versikul (lat. variola) tec. verset) kitica. pisac stihova. nazvana po svom pronalazaču. nlat. kolebljivost. vertigo) ned. verol (fr. vermifuga. zool. strofa. tip. okomit. gr č. vertiginosus) l. odvesan. vertatur) neka se okrene. vertiginozan (lat. versi liberi) pl. predstavljaju celinu. versus kankrinus (lat. Versailles) veličanstveni dvorac sa parkom koji je sagradio Luj XIV. vesna proleće) prolećni ples Ukrajinaca. brava. vernier) geom. moć opredeljivala. versificator) stihotvorac. verotipija (fr. vermiformis) u obliku crva. verofon (fr. dovitljivost. prava linija. pesnik. verukozitet (nlat. ulagivanje. up. nesvestica. vertigo (lat. verseto (ital. pun bradavica. verfen geol. verrucosus) med. vrsta. izbijanje mladica u proleće. kičme-ni. ra č ji stih = palindromos. vertebralni sistem deo živčanog sistema koji polazi iz leñ ne moždane. veronal fark. verzija. koji izaziva vrtoglavicu. pravl>enje glupih šala. vernisaž (fr. versetto. verthajmica. verteks (lat. fig. vešt.čas. vrh. vesnjanka (rus. versifikator (lat. neka se obrne (list). pravljenje stihova. vernir) lakovati. versus cancrinus) post. prolećni. vertebralan (nlat. slobodni stihovi. svrab. velika početna slova. nazvan po pronalazaču. obrtati) prevrtljiv. 2. predlozi koji se slažu sa nekim padežom složeni u stihove). upravljanja (npr. obrni (list). breg. sifilis. Versaj (fr. versus) št. verre staklo. okretan. vrsta nonijusa. vemalis. Vertiko) vrsta malog ormana sa sastavkom. verz. vsrsali (lat. verte (lat. verthajmovača. neotesanost. verruca) med. vesper (lat. vernatio) podmlañivanje. pretposlednji kanonski . versatilitas) prevrtll-vost. . glazirati. kičmenjaci. vermicelli) pl.) v. izreka iz Biblije. vertebralis) zool. vernilitas) ropsko ponašanje. vernissage) svečano otvaranje umetničke (slikarske ili vajarske) izložbe. crvolik. versiculus) mali stih. lik) prenošenje fotografija na staklo. stihoklepac. tj. bradavičav. versus memorijales (lat. početak geološkog perioda tri-jasa. vere (lat. bradavica. kovitlav. versatilis. tj. vertikalan (nlat. zvezda Večernjača. asonancije ili aliteraiije. versifikacija (lat. versifex) nadripesnik. vertere. pomoću rimovanja. okret-ljivost. veras. ned. vertikalan položaj.vermičeli 146 vesper vermičeli (ital. verticalis) kat. crvast. u pravcu dejstva Zemljine teže. stavljanje u stihove. verticitas. prostota. grč. dati (ili: davati) sjajan izgled. teme. bradavičavost. nauka o stihovima. versus memoriales) pl. vrsta finih talijanskih rezanaca. glava. i onda udaranjem ovlaženim prstima po njima proizvode tonovi. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa. VI 1919 (Ver-sajski mir). vernirati (fr. versija v. npr. versare okretati. versificatio) stihotvor-stvo. skidanje svlaka. vesper „ve če") u katoli čkoj crkvi: večernja. vernije (fr. lekovi za isterivanje glista. . 2. zmija. presvlačenje nekih životinja. vir. fabričko ime za sintetičku dietilbarbiturnu kiselinu. versta (rus. versifeks (nlat. obnavl>anje. typos oblik. prestonice francuskih kraljeva. se. stihovi bez slika. fr. verole. veruka (lat. vertex) vrtlog. versus) poeg. versi liberi (lat. sedište republikan-ske vlade. magnetne igle). remedia) pl. vertikale (nlat. niz metrički sreñenih ritmova koji. versificirati (lat. 1672—1789. verte) okreni. šuga. vertebrata (nlat. vertebrata) pl. fr. praviti (ili: pisati) stihove. vrtoglav. koga je uhvatila vrtoglavica. versatilitet (nlat. verticite) fiz. užina. verticitet (nlat. ver) pr. pršljenski. vermiforman (nlat. koji pati od vrtoglavice. phone glas) muzički instrument koji se sastoji od dva reda vinskih čaša razne veličine koje se sipanjem vode u njih hromatski štimuju. služi kao sredstvo za uspavl>ivanje. vermug (fr. matematičaru Vernier-y (1580—1637). premazati firnajzom. vrtoglavica. u Versaju je potpisan mir izmeñu Nemačke i saveznika 28. rtenjačni. verrucositas) med. vermifuga (nlat. perpendikularan. uspravna. stožer na nebu. stihovi pomoću kojih se lakše pamte izvesna gramatička pravila (npr. versificare) staviti u stihove. vsrnilitet (lat. stih. promenljiv. vis. naročito na oku. vsrnacija (lat. crvići. promenljivost. verticalis) uspravan. verre staklo. Wermut pelin) desertno vino s pelenom i drugim zači-nima. nem. berlinskom stolaru Vertikou.

. vehiculum) kola. tragovi nogu. vecozo. prevozio ili prenosio sredstvo. vod. vestiarium) soba gde stoje haljine. naročito onaj koji je u č estvovao u ratu. onaj koji je svršio veterinarski fakultet ili ravnopravnu visoku školu i dobio diplomu marvenog lekara. treptav. vestis odelo. marveno lekarstvo. takav je.. telo koje vrši mehani čke ili elektri čne treperenje. dršćući. ako se koja ogrešila o nevinost. vekil) punomoćnik. veternus dremljivost) med. sprava koja neki predmet stavlja u brzo treperenje. vešplav (nem. nazvana po pronalazač u Dž. treperavost. živinar. strastan. 2. vestibulum. meko. bušenje betona i dr. veterina (lat. veteranus. veternus (lat. vezzoso) muz. planetoid otkriven 1807. ne primam. udaranjem bati ća o pločice proizvodi se karakteristi čan treperav zvuk. vestalke. kod katolika: nadzornik svešteni č kih odežda i crkvenih utvari. vestitura (nlat. vibrant (lat. vestiarius. žustrine. na č in zabrane. via (lat. njihav. bolesna želja za spavanjem. vedžvud (eng. Vesta) mit. tragovi. vibrato (ital. vestales) pl. med. nlat. srpskohrv. ode-vanje. haljinarnica. koji se sastoji u trepe-renju. iznositi prljav veš. da se njihaju. vestigium. iaizmenična napetost i labavost delova tela. vestalinke. veterinar (lat. vahabiti. veto zabranjujem) lipti. mlitavost. vibrant) ustreptao. džez-instrument sastavljen od metalnih plo č a nanizanih na pokretnom stalku. vestalinks (lat. šerifi. farm. vehementan (lat. njihanju. prenosilac. veterancija (nlat. vetativ (lat. vehter (nem. Wasche) rublje. vibratorius) treperav. revolveraši. predsoblje. garderoba. veš (nem. dremljivost. a posle su mogle istupiti iz službe i udati se. vibrafon (lat. Indijanci. v. vestigije (lat. nežno. čovek ostareo u službi. letargija. mrtvilo. g. provodnik. odbacujem. vestalke (lat. u starom Rimu: formula kojom su narodni tribuni oglašavali odluke sena-ta za nevaže će. žustar. treptaj™. vestitura) oblačenje. veterina) nauka o marvenim bolestima. bila je živa zakopana. vestern (eng. pneumatič-na mašina za nabijanje zemljišta. blagoslova i sigurnosti u gradovima i državama. vehementnost. svojstvo (ili: sposobnost) tela da trepere. hirurški in-strument koji se upotrebljava za bolest ženskih polnih organa. vibrator (lat. većil (arap. vibrantan (fr. isluženi vojnik. plahovitost. drhtati) glas čija je bitna osobina treperenje. vehemencija (lat. drhtav. vibrare vitlati. vibrare. veteranstvo v. predvorje. fajansa. sveč ano oblačenje manastirsko? iskušenika u kalu ñerske odelo (kod katolika). veterantia) odmor posle isluženog punog roka službe. zakalu ćerivanje. čovek koji je stekao iskustvo u nekom poslu. za to vreme morale su živeti naj čednijim životom. vatren. veteranstvo. oblačionica i svlačionice. via) v. vestibul. western zapadni) popularni naziv za filmove u kojima se prikazuje ameri čki . vecozamente. vibrater (lat. vatrenost. stanje jednog veterane. fig. vehemencija. vestijar (lat. obi č no destilovana voda. čednosti. vezzosamente) muz. fig. vetus star) stari vojnik. wedgwood) vrsta engleskog poluporculana. njihati. junaci tih filmova su kolonizatori — pioniri. Juno 1804. grč. veteran (lat. nekad turski ministar. vecozamente (ital. škola za marvene lekare. rimska boginja ognjišta. vibrato) muz. wakil tur. stope. vestibule) trem. vibrare tresti. zaveta. vestijarij(um) (lat. haljinar. vecozo (ital. veto (lat. stari ratnik. glas r. vestibule) v. Vedžvudu (1730—1795). Waschblau) plavilo za rublje. Vesta). neobuzdanost. u odnosu prema narodnom predstavništvu pravo na neograničeno (apsolutno) ili samo na ograničeno (suspenzivno)veto. u ustavnim državama vladaoci imaju. Palas 1802. ulaz u kuću. vibrare trepereti. njihati se) 1. vestibul (lat. stražar. veterinarski fakultet. vija. preobuka. zastupnik. vibralitet (nlat.divlji zapad". spisi St. vibrare) l. tre-pereti. pustolovi. blago. Vetus testamentum (lat. astr. 2. odeća) trgovac haljinama. ili odbijanje. libe10* rum veto) pravo slobodnog odricanja.Vesta 147 vibrafon Vesta (lat. Wachter) č uvar. vehementnost v. vehemens) žestok. sprovodnik. veto) zabranjujem.. phone glas) muz. neobuzdan. liberum veto (lat. teh. fig. fiziol. (Ceres 1801. Vetus Testamentum) Stari zavet. trepereći. veterancija. vestibil. vibralitas) fiz. fr. zabran-ski na č in. vehementia) žestina. domaće sloge. veterinarius) marveni lekar. njihavost. sredstvo za prenošenje. device koje su morale ZO godina služiti u hramu božice Beste i stalno održavati svetu vatru. kauboji. oblik i dr. koji se stvara treperenjem vrha jezika na alveolama gornjih sekuti će. dodatak tečnim lekovima koji treba da im dade masu. vestales) pl. vehabiti (arap. vibratoran (lat. silovi-tost. Vahabi) up. vestigia) pl. fiz. plah. vestibil (fr. vehikl (lat. npr.

da- . vibrioni (lat. mahati. vivandjerka (fr. uobičajeni natpis na zvonima: moto poznate Šilerove pesme „Daš Lied von der Glocke" („Pesma o zvonu"). vibratio) fiz. vigilancija (lat. vigilant (lat. oprezan. živahno. vivandier) trgovac koji prati vojsku i prodaje joj jelo i piće. vigovci (eng. vigorozamente. kolere. grč. ili: da bi čovek mogao štititi svoje pravo. vigilija (lat. floreat (lat. vivus živ. silno. vivisekcija (lat. vivisektor (lat. noćna molitva pre sahrane za dušu umrlog. (lat. vigonja (fr. up. vigere. pukovska krčmarica. krepkost. fina. vigi-lantibus leges sunt scriptae) pravničko načelo: zakoni su pisani za oprezne. obazriv. whiggism) načela i program vigovaca. ragege rañati) zool. paratifusa. vrlo živo. up. nadzornik. vitlati. vigorozo (ital. viva vox docet) živi glas pou čava. skopeo gledam) fiz. vivarium) mesto gde se drže i taje životinje (suvozemne i vodene). vibrare) drhtati. trepereti. vivo (ital. zoološka bašta. vigor) »sivotna snaga. žestina. oživljenje. vivos voco mortuos plango. vivus živ. tj. floreat) živeo. vivačisimo (ital. zvučna krivulja koja se dobije pomoću vibrografa. bri»sljivost. viveur) onaj koji voli dobro da »sivi i da se provodi. da živi. vatreno. marketender. vigorosamente) kuz. vigizam (eng. grapho) fiz. up. živom rečju. vide (lat. vibriones) pl. vigilantibus leges sunt skripte (lat. sectio sečenje) otvaranje tela živih životinja u cilju naučnog. opreznost. Vidalova reakcija med. up. u opasnim vremenima. slobodnjaci. gramma crta) fiz. vigorozo. živahno. vivace) ouz. čuvar. vivače. silan. pun »sivotne snage. viva vox) živi glas. viviparizam zool. oviparan. sravni. grč. vivant) »siveli! vivarij(um) (lat. viva voce (lat. fonautogram. kratke. njihati se. vigvam koliba ili šator severnoameričkih Indijanaca. vigilans) stra»sar. vibroskop (lat. kod Rimljana: vojni č ka no ć na straža koja je stražarila od zalaska do izlaska sunca. secare seći) otvarati (ili: razuñivati) »sive životinje u cilju fizioloških ogleda. veoma brzo. fulgura frango (lat. viviparan (lat. grč. kod katolika: služba uoči nekog velikog praznika. rastao. sve»s.) budan.. nauka o treperenju zvučnih tela. v. živost. silina. živahnost. vigorozan (nlat. kon viveca. viviparija (lat. up. viva voće) živim glasom. videre) vidi. eupr. nlat. krepko. npr. vive r (fr. fulgura frango) „Žive dozivam. da cveta. vigilantan (lat. mrtve oplakujem. vivus živ. fonautograf. noćno straža-renje. klaćenje. vivificatio) oživlja-vanje. uporedi. viva) živeo! viva voks (lat. tj. vivandje (fr. cvetao! (uzvik pri zdravi-cama i sl. vibrare. up. vivo) kuz. treptaj. zverinjak. svilaste vuna ove ovce. jak. kreskat. vibrare. sector koji seče) naučnik koji para. krvna reakcija za utvrñivanje postojanja crevnog tifusa. razuñuje »sive životinje u cilju proučavanje. sakagije i dr. marketenderka. pukovski krčmar. krepak. sa žarom. v. podrhtavanje. životinja koja se živa rañ a (za razliku od životinja koje se legu iz jaja). treba da ga budno čuva. vivo. pogledaj. vibrirati (lat. obično od bivolskih koža. vivandiere) vojnička. vivacitet (lat.). vigogne) peruanska ovca. vibrografija (lat. usmeno. lama. vibrare trepereti. vivos voko. treperenje. vivisecirati (lat. vivipar (lat. pažlji-vost. vivus »siv. izazivači kolere. vibrare. viva voks docet (lat. vivat (lat. whigs) pl. sprava za posmatranje treperenja. bdenije. vibrogram (lat. viviparizam. videant konzules . vivifikacija (nlat. zavojite bakterije. munje lomim". naročito medicinskog ispitivanja. vigilia) bdenje. živahnost. ovipar. viva čitaš) životna snaga. vide. tj. vivus živ. vigorozamente (ital. drhtanje. protivnici torijevaca.. fig. članovi engleske liberalne stranke. vivat. rañanje živih mladunaca (za razliku od životinja koje se legu iz jaja). vivipar) hol. nastojnik. srdobolje. vivant! (lat. vivacissimo) kuz. živa reč ima poučnu snagu. ragege rañati) koji raña žive mladunče (a ne nosi jaja). up. videant consules ne quid respublica detrimenti capiat) neka konzuli obrate pa»snju da država ne pretrpi kakvu štetu (formula kojom je rimski senat. donosio odluku da se konzulima dade ve ća vlast). žar. kon vi-gore. navečerje. brižljiv. vibrare. graphia) fiz. sprava koja automatski beleži treptaje zvučnih tela posredstvom slobodnog vazduha. živa reč. u Sje-dinjenim Američkim Državama: pristalice američke nezavisnosti za vreme re-volucionarnih ratova u XVIII veku. vivače (ital. da raste. snažno. vibrograf (lat. bonvivan. pažljiv. usmeno poučavanje. dan uoči praznika. vigorosus) snažan. oscilacija. što življe. zakone treba poznavati da se ne bi o njih grešile. vigoroso) muz. mortuos plango. grč.vibracija 148 videant konzules. vigor (lat. vibracija (nlat. viva (ital. jačina. vigilantia) budnost. vi vat) živeo! vivat. viviparija. prijatelji slobode. v. klatiti se. smotren. njihanje (šetalice).

udovički deo. 2. prezimenom. slika uobrazilje. naspram. video. vidi (lat. moralne beda. zagledati. shvatanje. vidi napred. posećivati. pregled. in via juriš) putem prava. smotra. vizuelan. visite) poseta. skopeo gledam) specijalna konstrukcija kinematografa. dati svoj videtur dati svoje mišljenje o nečemu. vizibilitet (nlat. vizitator (nlat. usled bolesne razdražljivosti centralnog organa (u polusnu ili u hipnotičkom stanju). videatur) neka se vidi. fr. visiter) pregledati. videlicet (lat. koji po zakonu pripada ženi posle smrti muža. uobraženja. vizitira™ (lat. vizuelan (fr. kratak ženski ogrtač za posete. poha-ñanje. vidi) video sam. predstava koju smatramo. 2. vidit (lat. zanesenjak. pr. zvanjem i mestom stanovanja. visio. visiera) l. vizir (ital. vizualno pamćenje ono koje se poglavito oslanja na predstave dobijene čulom vida. via put) sredstvo. treba videti. visitator) posetilac. videtur (lat. uverenje o sravnjenju s origi-nalom. pri-državač listova. prikaza. pro vidimacione (lat. udovištvo. očigledan. rgo vidimatione) taksa za pregled. preko puta jedno od drugog. obudovelost. vizura (lat. izvršiti pretres. kao što se lako može videti. vis-a-vis) lice u lice. izvršiti pregled. vizionar (nlat. vizorij(um) (nlat. Byzantion) v. kaluñer koji obilazi manastire svog reda ili svoje oblasti. lekarska poseta. nlat. gledanje. očevidno. visio gledanje. naročito potvrda da je prepis veran originalu. pregledanje (lekarske. visionaire) vidovnjak. vidi docnije (u knjigama).videatur 149 vija gracije nas: izraz kojim se preporuču]e vladi opreznost. karta sa imenom. vidi ranije (u knjigama). za stvaran opaža]. predstava. fr. takoñ e: viza. očiglednost. visuel) v. vizionoskop (lat. na adre-sama: preko. vide infra) vidi dole. vizualan (lat. vidualicij(um) (lat. visum) opt. mali odred vojnika koji je pod nadzorom jednog podoficira. primetnost. visibilitas) vidljivost. videtur) izgleda. npr. viza (lat. up. prijavnica. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže. posetiti. vidimus) videli smo. zakonskim sredstvima. halucinacija čula vida. vidimirati (lat. koji se tiče vida. sproću čega. visum) ono što je viñeno. in vija jurio (lat. vidimer) staviti na nepggo vidi. kao im. preko puta od druge osobe. primetan. čini se. opsena. vija (lat. deo šlema: rešetka koja pokriva lice a ne smeta gledanju i koja se može. copia vidimata) overen prepis. odrediti zapreminu posude. fr. očevidnost. mišljenje. videre videti. vizualan. vidua udova. za overu. nišan. visa) overavanje potpisom i pečatom da je nešto viñeno i pregledane (naročito za putne isprave. vizitacija (lat. vizis aktis (lat. vizija (lat. sanjalica. razumljivo. pohañati. pretresa™. 5. overavanje. vizavi (fr. osoba koja se nalazi nasuprot drugoj osobi. smerati nešto. naročito: pregled stanja u kojem se nalazi neka ustanova ili neko nadleštvo. vidit) video je. fr. praznim. visere gledati. vidualitium) prav. viduitet (lat. sanjarija. imati u vidu što. vidni. viduitas) udovanje. pasoše). vidovit čovek. nišanska gajka. staviti vizu na pasoš i dr. u kartanju: osnovni ulog (kod farbla). vizibilan (lat. uzana kočija sa dva sedišta. tj. osamljenost. vidimiran. pregledanje. vide supra (lat. malo kanabe za dve osobe tako da su. voj. vizirati (lat. nalaženje. putem milosti.. prema čemu. visibilis. pošto su viñena. vija gracije (lat. viser) l. psih. prema potrebi. visum viñeno. vizum (lat. pregledač. očevidan. udovičko stanje. videatur (lat. način. pregled. overa jednog akta. pregledane. vide infra (lat. 3. delove i figure jednog grba opisati i označiti prema pravilima heraldičke umetnosti. fr. nišaniti. visitare. kopija vidimata (lat. overiti putne isprave. grč. spram čega. poseta. nadzornik imanja. težiti za nečim. okrenute jedna drugoj. pesnik. prizor. naravno. overen prepis. zvanična overa. fig. npr. vizantinizam (grč. polaznik. gañati. vija Beograd preko Beograda. visionarius. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz durbin pravo do predmeta posmatranja. bizantini-zam. vizitkarta (nem. tenakl. vizita (fr. onaj koji može duhom da vidi. vidimus. pojava. utvara. kao kh. fig. dići i spustiti. uzeti na nišan. vidi niže. slika. sravnili smo. vidimus (lat. poho-diti. pohoda. mesto navedeno iz neke knjige i sjJ. priviñenja. visitatio) posećivaše. visorium) tip. vidimacija (lat. sravnio. Visit-karte) posetnica. videre) viñenje. naprava na vatrenom oružju pomoću koje se nišani. jasno. poho-dilac. visis actis) prav. putem pomilovanje. 4. . carinsko). via gratiae) prav. via. pričina. 3. videlicet =videre licet) pril. videre videti) vidljiv. prekoputa. kad sede. vide supra) vidi gore. vidimatio) zvanično srav-njenje i potvrda. na instrumentima za merenje uglova: zadnji diopter. zvanično potvrditi da je prepis akta ili dokumenta veran originalu. visualis) ont. pregledava akta.

vicarius) namesni. week-end) nedeljni odmor. viatorium) putomer. Viktorije (lat. vinalia) pl. vi mandati) prav. zastupajući. via facti) prav. eng. male vrednosti. villanella) pastirska pesma sastavljena iz neparnog broja terceta i završena strofom od četiri stiha. villeggiatura) letnje vreme koje se. od UŠ—XI veka. up. viking (stnord. up. vikingr) borac. slon. rñav. ratnik. oblast kojoj stoji na č elu valija (u Turskoj). vindikacija (lat. hrana. samovlasno. imalin. victorieux) pobedonosan. vilj (tur. tur. namesni čki. zlatnožuta boja izrañena od kreozota i šalitrene kiseline. zavi čaj. vicarus) zastupnik. namesnik (pape. puta. vikler (nem. vikarija. vilstek (eng. Wichse) mast za obuć u. viae-ductus) most iznad doline. podgrof. za bojenje vune i svile. vealsteak) pržen ili peč en komad telećeg mesa. bili na zlu glasu kao gusari. vicarius apostolicus) „apostolski namesnik". vinalije (lat. wichsen) čistiti obuću mašću za čiš ć enje (viksom). u Engleskoj: niži sveštenik. viktorije (lat. vilavela (fr. vina medicata) pl. vina (ind. vigonja. poslednja pomast. victus et amietus) hrana i odelo. najstariji indijski muzički instrument od bambusove trske i sa 4 žice. pokrajina. silom. poputnina. vikontesa (fr. koju su predstavljali sa krilima i lovorovim vencem ili palmovom grančicom u ruci. po zapovesti. vicecomes. vilayet) mesto roñenja. vilajetlija (arap. vicaria) zvanje i vlast jednog vikara. viktoriozan (lat. vijatorij(um) (lat. god. vilifikacija (nlat. izdržavanje. vre ñanje. vindicativus) osvetolju-biv. vilis jevtin) prost. biljna) vina. svetkovine vina koje su u starom Rimu slavljene dva puta godišnje: 19. astr. prvobitno grañ ani iz Rostoka i Vizmara koji su. vikendica kuć a za odmor. život na selu radi razonode. junak. vikend. ital. victoriosus. vilajet (arap. seoska igra. po naredbi svog vojvode (hercoga). kapelanstvo. radi razonode i odmora. krvarenja na nos mesto menstrua-cije. bez vrednosti. vikarna krvarenja med. provodi na selu. provincija. počinje subotom po podne i traje do ponedeljka ujutro. vikarni (lat. patrijarha) u jednoj oblasti. gusar. villanelle. od-mazdni. vila (lat. Vendi. vicuna) v. viscount) francuska plemi ć ka titula izmeñ u grofa i barona. neznatnije vrednosti.-tur. . letnja svežina. wilaya. kuća izra ñ ena u obliku letnjikovca. kod starih Rimljana: novac koji se metao mrtvacu u usta da plati Haronu prevoz preko reke Stake. vikarijat (nlat. sredstvo za život. victualia) pl. željan osvete. vindicatio) osveta: uzimanje u zaštitu. samovoljno. victualia. viktus et amiktus (lat. ville) letnjikovac. vike (nem. vina medikata (lat. viktualije (nlat. asteroid otkriven 1850. zašti ćivanje. engleska teleća imi-cla. ime germanskih stanovnika Skandinavije koji su. zahtev za povra ćaj stvari sopstveniku. delokrug namesni-kov. hodometar. vijatikum (lat. victoria) letnja otvorena kola sa jednim ili dva konja i sa 3—4 sedišta. corpus vile) ogledni obje-kat bez vrednosti. pristalice engleskog teologa Džona Viklifa. vilificatio) pobijanje (ili: obaranje) cena. pobednički. vikarija (nlat. vilio-ris kondicionis (lat. neznatan. IV u čast Jupitera. wickeln omotavati. odmenjujući. boginja pobede kod starih Rimljana (kod Grka: Nike). korpus vile (lat. farm. kazneni. zamenik. opasni morski razbojnici u XIV i XV veku u Istočnom i Severnom moru. kapelan. vilis (lat. naročito junak na moru. savijati) svitak za kovrčanje kose. vicomtesse) žena ili ćerka vikonta. Vindi v. victus. vi mandati (lat. vilioris conditionis) slabijeg sastava. namesništvo. titula grofovog sina koju nosi za očeva života. osetljiv. sačekivali brodove i oduzimali im viktualije.) zool. viktorijaorandž hen. posednik vlastelinstva u Francuskoj. prethodnika reformacije u XIV veku. viklifiti pl. vikunja (šp. fr. IX u čast Venere i 22. vivere živeti) pl.. fr. kod katolika: poslednja pri čest koja se daje samrtniku. viaticum) putni trošak. biskupiji. vikarijus apostolikus (nlat. vija fakti (lat. viksati (nem. smanjivanje vrednosti. vindikativan (nlat. pesma uz koju se igra. vicomte. villa. prav. vikend (eng. Victoria) nit. medicinska (ili: lekovita. dijecezi itd. viktualijanci (nlat. fr. vileñatura (ital. unižavanje. vitalijanci. koji se istakao u borbi protiv zloupotreba u katoli čkoj crkvi i tražio čistotu hrišćanskog uč enja. nasilno. barovitog mesta i sl. životne namirnice. vikarijat. viktus (lat. koje su posle nosili opsednutim Stokholmlja-nima. visoko svešteno lice u rimokatoli č koj crkvi. vivere živeti) način života. vilayetli) zemljak. na osnovu naredbe. sli čan mandolini. vikont (nlat.) muz. papijota. vikar (lat. vicariatus) v. a obi čno se provodi van mesta stanovanja.vijadukt 150 vindikacija vijadukt (nlat.

nlat. vinum misale (lat. violetta) nuz. mali bakrorez ili drvorez kao ukras na koricama. viiolentan (lat. violata (lat. v. neobuzdanost. violetto. vino tinte (šp. vinum missale) pri česno vino (u katoli č koj crkvi). tinto. prouzrokovač. ljubičica. vindicta) osveta. koju ručni slagač drži u levoj ruci i u nju. preteranost. žigicama). veza. fin. pre no što je isplatio. združivanje. violeta (tal. svezati. Gewinde) ručna dizalica sa zupčanikom. vincire. ga ñ enje od vina. vinculare) spojiti. bra č-violina. brač u sli čan muzi č ki in-strument veoma ljupkih tonova. mala violina. doznačiti sudski. violencija (lat. prekomeran. opšti naziv za veći broj muzi č kih gudač kih instrumenata. vrstač.vindikaciona tužba 151 vinofrbija (lat. vitula) 2. oskrvnjenje. vinum vino. mržnja na vino. viola. vinolentus) pijan od vina. višega (fr. docnije samo sa sedam drevnih žica. obavezati se. bog. vincire) vrpca. monopolski zavoj sa pe č atom (na duvanu. silovana devojka. primiti obaveze. prinudan. sudskim putem tražiti svoje natrag. čuvar vinograda. violacija (lat. vinkulum (lat. Vindobona) starorimsko ime za Be č . u vidljivom spektru: boje sunčanih zrakova koje se najja če lome. violinum) hem. viola) l. prisiljavanje. vinklag (nem. izmešan s vinom. brano. postao insolventan. up. vincilir (mañ. bog. vinifikator (nlat. slaže slova). hartije od vrednosti isklju čiti iz kursa. nasilje. up. vindikaciono pravo prav. viola alta) muz. violica. obesvećenje. braniti. violentnost (lat. ljubičast. . vrpca. viola di bra č o (ital. muz. na pismima. viola (lat. Vindobone (lat. vinifikacija (nlat. viola di vindikaciona tužba prav. desnom rukom. violetan (fr.. violin (nlat. viola d'amore (ital. pravo traženja da se isporučena roba vrati sopstveniku ako je kupac. viole. vinculum) konopac. gvint. dosuditi. vinkulum matrimonii (lat. ranije sa 12—14 žica. tužba zbog nanesene štete. vinkulum konjugale (lat. povrediš sopstveni č ko ili zemljišno pravo. štititi. vincula okovi) vezivanje. violentia) v. vinovnik) krivac. kažnjavati. vino secco) italijansko vino od suvog grožña. vinovnik (rus. spa janje. kažnjavanje. ital. vinczeller od nem. vinolentia) pijanstvo. nasilan. vinculum matrimonii) vinkulum konjugale. tužba za zaštitu svojine. vinograd. fr. vinometar (lat. prav. violatio) prav. vindicirati (lat. uže. materija koju sadrže mnoge vrste ljubi čica i koja izaziva povrać anje. naprava pomoć u koje vino može previrati i kad je zatvoreno. violata) obeščašćena. vinktura (lat. gšja-nost. vinificator) proizvoñač vina. vino tinto) v. vinkulirati (lat. prestup zakona. osramoćenje. opijanje. ljubavna violina. up. violentia) silina. naročito zanatlijskih. vino seko (ital. goropadan. sklonost pi ću. naprasitost. spona. violentan (lat. sla-galjka (mala metalna pregrada. vinomer. prav. sila. vinificatio) proizvo ñenje (ili: proizvodnja) vina. violare jus teritorijale (lat. ljubica i drugo cve ć e sa mirisom sli č nim mirisu ljubičice. viola alta (ital. pola-gati na nepggo pravo kao na sopstvenost. viola alta. violentus) silan. u početku ili na kraju knjige. poljska ku ća. viola di gamba (ital. žustrina. nlat. vinkulacija (lat. naprasit. Winkelhaken) tip. viola di gamba) muz. Windjacke) kratak sportski kaput od lake nepromo čive tkanine kroz koju vetar ne može da prodre. vinolencija (lat. vinja (fr. letnjikovac. pu-dar. šp. viola d'amore) muz. vinčesterka (po imenu američkog konstruktora Vin č estera — Winchester) vrsta vojni č ke i lova č ke puške. vint (nem. phobeo bojim se) strah od vina. maramica-ma). vinkl (nem. sekt. ital. vignette) šara koja služi kao ukras (u knjigama. veština spravljanje vina. etiketa. vigna) vinova loza. kod starih Rimljana: štap slobode kojim je pretor dodirivao roba i tako ga oslobañao. grč.. povreda prava. žestok. izazivač. violencija. sklon pi ć u. vindjak(n)a (nem. violončelo. u širini štampanog retka. slagačica. violet (ital. ljubičica. preteran. violette) koji je boje ljubičice. od kojih su neke bile metalne. violare jus territoriale) prav. veza. Winzer) struč an vinogradar. viola (ital. vinctura. violet) ljubi čast. Winkel ugao) ime većeg broja instrumenata za merenje. žestina. plahovit. alt-violina. vindicare) osvetiti. zakonsko progonjenje i kažnjavanje prestupnika. vinculum conjugale) bra č na veza. petlja. tako ñe: vindikta. koji se opija. ograni čenje prava raspolaganja hartijama od vrednosti i njihova prenošenja na drugo lice. vinum. fr. viola di braccio) muz. vigne. gr č. metron) sprava za merenje ja čine vina. vindikta (lat. brak. mešavina plave ili crvene boje. združiti. papiru. plahovitost.

bledilo. virago (lat. zrelo doba. violoncello) muz. prividan. spinet. prva violina. dubok glas. žena koja izgleda i ponaša se kao muškarac. obrtanje (ili: okretanje) lañe. viraginitet (nlat. virtualan (nlat. snaga) snažan. potiče iz severnoameričke države Virpinije (Virginia). fig. violino piccolo) muz. miruju ć a ili drema-ju ć a snaga. virilan (lat. virginal (lat. viripotencija (lat. pojavljivanje muških osobina kod ženskih životinja u starosti. virtualis) v. devojapggvo. č elo. fig. na osnovu prava koje daje predsedni č ki položaj. nastaje produženjem na drugu stranu stvarnih odbije-nih ili prelomljenih zrakova. vir muze) muški. mužev-nost. up. violino secondo) muz. virgineus morbus) med. violon) muz. sposoban za dejstvo. viri potentia) muška snaga. viola di gamba. virole) spiralni svitak u satu. oskrna-viti. najvažniji orkestarski instrument sa četiri žice (g. zelena bojena materija u biljaka. limunova soka. e). virman (fr. odvažan. virilitas) muškost. prostim knjiženjem. trg. whip) toplo pi ć e od belog vina. malokrvnost. virginalan (lat. svirač u violon. virilis. ćemane. violone (violone): bas-violina u HUD i HUŠ veku najdublji gudački instrument u basu. istaknut član stranke koji drugove iz stranke zbira za glasanje u engleskom Donjem domu. virmanisati (fr. violine pikolo (ital. bašta. virilist(a) (lat. violino primo) muz. viraž (fr. virilis) v. virgineus morbus (lat. viridarium) vrt za uživanje i zabavu. instrument sličan klaviru. virtuelan (fr. promene u karakteru. obesvetiti. okretati lañu. virilescentia) zool. violoncello) muz. koji se dobija presekom produženja stvarnih zrakova na suprotnu stranu. č etvrtina violine. virtuelan lik ont. virilizam (lat. bitna ili pojamna važnost. zarazne bolesti izazvane virusima. virola (fr.152 violina (ital. pogaziti ugovor. virologija (lat. isplata koja se vrši bez gotovine. devičanski. govor) nauka o virusima. mor. devica. mogu ć an. netaknutost ženskog devičnjaka (himena). čedan. mali violinski bas koji se za vreme sviranja drži izme ñ u kolena. virilizam. vii (eng. violare) povrediti. na osnovu naredbe. koji se sastoji ne samo u nepotpunom razvitku unutarnjih polnih organa. vi rescripti) prav. prenositi) iz jedne budžetske partije ili pozicije na Drugu. d. violiiist(a) (ital. virilis portio) prav. viridin (lat. po ital. virement) fin. virga grančica) muz. prenošenje novca s jedne budžetske partije ili pozicije na drugu. č eli č ni kalup za kovanje novca. violinista) muz. ali se tom sposobnošću ne koristi. sa slabom ili potpuno izostalom menstruacijom. devojačka bolest. viridis zelen) bog. viribus unitis (lat. virilna porcija (lat. naročito kod ptica. virago) muškobanja. virginalis) devojački. viper-in (eng. virus otrov. preneti. virus otrov) med. fiz. viridarij(um) (lat. vi praesidii) na osnovu predsedničkog prava. violirati (lat. svira č u violon č elo. sa prikrivenom snagom. »seneka sposobnost za stupanje u brak. svirač u violinu. deo nasledstva koji pripada pojedincu. mor. uobražen. virtuel. virtuelan. najmanja violina. lik nekog predmeta dobi-jen odbijanjem svetlosti o ogledalo ili prelamanjem kroz so č ivo. sposobnost. fig. zrelost. koji je sposoban za rad. virtuelan lik virgo (lat. virtualitet (nlat. nego i u tome što takva žena i u razvitku sekundarnih spolnih obeležja li či na muškarca: male grudi. čednost. celokupnom snagom. čistota. votum virile. viribus unitis) sjedinje-nim silama. narušiti. poremećaj u polnom razvitku kod žena. lat. . viraginitet. a. še ć era i za č ina. logos reč. virage) ani j. obavezu. u današnjem obliku izrañ en u Italiji u XVTI veku. vi reskript (lat. čist. po zapovesti. bradatost. gradila. odvažnost. viroze (lat. ginandrija. v. jaja. virilitet (lat. violine sekondo (ital. up. virilis) pol. violonist(a) (ital. princip virtuelnih pomeranja: načelo mogućih pomeranja. violine primo (ital. današnji kontrabas. prebacivati (ili: prebaciti. spolna nevinost. virilescencija (nlat. vir muž. virtualis) sposobnost za rad. pol. violon (fr. realan. virpinija vrsta duvana i cigara. član nekog politi č kog tela po položaju a ne po izboru. muškost. valjanost. virgo) med. devičanstvo. supr. violina. violone) muz. no ć delovanja. obepgčastiti. virtus sposobnost. devojka. virginitet (lat. muškarača. violino) muz. virement) fin. virgimtas) med. nagao zaokret. violončelist(a) (ital. viraginitas) fiziol. druga violina. silovati. vi presidii (lat. violončelo (ital. Lik predmeta u ravnom ogledalu je virtuelan. whipper-in) nadzornik i gonilac leva č kih pasa. hlorofilin. virilni glas v. kružno spuštanje aviona. uzajamno obračunavanje. prestu-piti zakon. virgo intakta nevina devojka. nastrojen za delovanje. Č>JGvršiti obračun. muže-van.

celokupne zdravstveno stanje. naro čito srce. kod jednog naroda). uzvišen. velika umetnica. veoma važan. sila zakona. vis atraktiva (lat. pun ljutih i opakih sokova. sposobnost patogenih bakterija da prodru u stran. gnojenje rane. mogućnih. artikl. viskozitet. viskoza (lat viscum lepak) hem. virtuoso) čovek koji je u nekoj veštini ili umetnosti. creva. are longa (lat. ulja i dr. virtus) muška snaga. vitalist(a) fil. virtuositas) savršena veština. jedak. vlast. vita brevis. živahan. viršafterica (nem. zagrižljivost. poglavito u tehni čkom pogledu. ars longa) život je kratak. plemenit. virtuozan (nlat. oštrouman. vitalitet. virtuoskinja (ital. vojska. fig. opšte stanje našeg organizma. grč. visceralis) utrobni. vispren (rus. naro č ito lakova. lenivosna sila. tok života. virulentus otrovan) med.) 1. virulentan (lat. sila lenivosti. snalažljiv. vitalnost (lat. muškost. pome-ranja napadnih ta č aka. virtuosis. vis legis) prav. princip ili načelo virtuelnih brzina ili virtuelnih pome-ranja: ako je neka veza materijalnih tačaka na koje napadaju sile u ravnoteži. 2. virtuoz (nlat. utroba. vis armata (lat. od koje se nije moglo braniti niti je odbiti). vitalitet (lat. svojstvo viskoznog tela. tj. zarazna klica. krepost. virtuosa) majstorica u svojoj veštini. radova ovih sila jednak nuli za sva mala pri danoj vezi virtuelna. vis viva (lat. pokazi-vanje menice. a vista) odmah po vi ñenju. vir. viskozimetar (lat. vis legne (lat. viscacha) zool. viscosus. snaga. fig. še ć era. virtus (lat. vis apsoluta (lat. vita život) životopis. metron) aparat za merenje viskoznosti neke tečnosti. savršen. naročito otrov što ga lu č e mrtve ili žive bakterije. moć. vita (lat. vitalijanci (lat. vis vitalis (lat. vitalis životni) teorija po kojoj se život ne može objasniti samo hemijskofizi č kim procesima u njemu. odličan. unutrašnji or-gani životinjskog tela. viscum. viski (eng. vist (eng. vis vitalis) životna snaga. vis armata) oružana sila. vitalizam (lat. vis probandi) dokazna snaga. celulozna masa (za izradu vešta č ke svile i filmova). opšti osećaj života. viñenje. otrovnost. viskača (šp. snaga dokaza. živ organizam. virus otrov. koji pomaže život. verovatno ć e življenja. otrovan. valjanost. vitalni osećaj psih. vitalan (lat. da luče otrovne produkte i da. naročito u muzici. izazivaju oboljenja. vis maior) viša sila. drob. vis major (lat. lepljiv (za telo koje pod dejstvom pritiska na njegovu površinu stalno menja svoj oblik kaže se da je viskozno). menice. vrlina. nutrica. viscidan (nlat. viskoznost fiz. virulentia) med. viršla (nem. vis absoluta) prav. . viskozitst (nlat. vis attractiva) fiz. sa životnom snagom. kod izdubenih sočiva ona tačka iz koje izgleda da polaze zraci koji napuštaju sočivo po prelamanju pavši na nj paralelne. umetnost je duga (latinski prevod početka Hipokratovih „Aforizama"). Wurstel) vrsta male kobasice. vis) sila. koji se ti če unutrašnjih organa životinjskog tela. hrabrost. ukusna mesa i veoma cenjenog krzna. izazivač bolesti. zecu slična južnoamerička životinja. vitalitas) životna snaga. snaga koja dejstvuje. tvrdoglav. naro čito u muzici. koje predstavlja važan trg. zagrižljiv. vis probandi (lat. vita) v. na taj način. oživljavajući. vitalitas) v. Wirtschafterin) žena koja vodi domaćinstvo neženjena čoveka. up. bitan. jetra itd. vis inertiae) fiz. kineti čka energija. koji se tiče života. visceralan (nlat. pi ć e od č aja. vista) trg. viscera (lat. tj. vitalis) životni. pun žestine. viktualijanci. tj. virulencija (nlat. vita brevis. tj. vešt. v. fig. sposobnost za život. viscum lepak) te-gljiv. prosečne trajanje života (npr. mogućna. lepljivost. viscositas) fiz. ital. tegljivost. u našoj svesti. vista (ital. pluć a. jetkost. životnost. privla č na sila. neophodan. pristalica vitalizma. sposoban za život. whist) engleska igra karata sa č etiri igra č a i 52 karte. viskozan (lat. virtuelna žiža ot. virtuoznost (nlat. a vista (ital. duhovit. zakonska sila. vis (lat. otporan. viscidus) židak. virus (lat. gnojav. onaj u kome se ogleda. apsolutna sila (kad je neko prisiljen da nešto učini ili ne učini zbog apsolutne sile. fore mažer. uvid. vis viva) fiz živa sila. otrov. fig. ona sila protiv koje se čovek ne može boriti niti je otkloniti. dostigao savršenstvo.virtuelna brzina 153 vitalnost virtuelna brzina fiz. visoke otvorene dvokolice sa jednim konjem. vi-skoznost. dro-ban. nego treba uzeti pri tom u obzir i izvesne nematerijalne principe (vis vitalis). virtuosis) valjak. gust. whisky) engleska rakija od žita. vis inercije (lat. lepljiv. onda je zbir virtuelnih. limuna i crnog vina. viscera) pl. kurikulum vite. virus otrov) med. med.

seoski. kristal. nedostatak. tako da se na tim mestima pojavljuju bele mrlje. od vitreus staklen. koji ima manu. vitrescibilitas) pretvorljivost u staklo. i radnici u srazmernom delu dobiti. nevaljao.). vice (lat. vitriol (lat. vitriolisatio) hem. viciozan (lat. obrnuto. vitrescibilis) koji se može pretvoriti u staklo. nestajanje pigmenata u koži. i tada će uništiti sve svoje vice-admiral. vicezimacija (nlat. pretvoriti (ili: pretvarati) u staklo. cinka itd. promašaj. vice verza (lat. vicezimirati (nlat. svežim plodovima i semenju. vitrine) staklen orman za smeštaj sitni jih umetničkih predmeta. vitia aetatis) pl. viciozitet. vitrescibilan (lat. vicies dvadeset puta. vi testamenti) prav. vitulus) žumance. vitrotipija (lat. kazniti smrću (u pobunama i sl. sporedna železnica. wischen brisati) brisač. Witz) desetka. vicijum kordis (lat. viciozitet (lat. vitrificare) postakli-ti. obično uzanog koloseka. porok. zamenik vladara. H. vitriolescirati (nlat. vicenalan (lat. plava galica). providan. vice-kon-zul. vitrum (lat. gresi (mladićkog) doba. npr.) jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu. pored poslodavaca. med. vitrometar (lat. pretvaranje u staklo. putem prenošenja ili ustupanja. ime po prvom predsedniku odbora koji se bavio ovim pitanjem Dž. vitriolo) hen. vi cesionis (lat. vicia etatis (lat. oti-rač. koji je sa ned ostatkom. u protivnom slučaju. pogreška. vitrificatio) postakla-vanje. Da bi oslobodio bogove ili ljude od zla. vicedom (lat. vitrezan (lat. greh. vita život) pl. seoski put. prvobitno bog Sunca.) „Tvorac vasione". machen činiti) šaljivdžija. bakra (zvani plavi vitriol. vicijum kanonikum (nlat.vitamini 154 Višnu vitamini (lat. Upotreba hrane u kojoj nema vitamina izaziva razne bolesti (skorbut. izdvajanje svakog dvadesetog člana kakve velike čete pobunjenika radi pogubljenja (kod Rimljana). vitraž(a) (fr. oličenje stvaralačke sile u prirodi. dosetljivost. poročan. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova. silom oporuke. on je uzimao na sebe razne oblike (devet) i pojavljivao se u njima na Zemlji. vicia. poročnost. žumancetu. vi testamenti (lat. gresi mladosti. grč. vicennium) vreme od dvadeset godina. krivica. vic (nem. upravnik crkvenih dobara. vicesimare) dvadesetko-vati. prozori. oštroumnost. viče) u složenim rečima znači: pod-. pretvorljiv u staklo. vitium naturae) med. testamenta. vitrail) dekorativne slike od komada stakla u boji povezanih olovnim trakama. vitriol. posed koji nije bez zamerke. vitraj (fr. vicedominus) namesnik. postakljenje. vitreus staklen. kristalast. vitrificirati (nlat. Višnu (ind. bez mane. vitrage) staklena vrata. sa sve većim brojem poštovalaca (vaišnava). vicioznost. vitrine (fr. gvožña (zvani zeleni vitriol. prirodni (ili: uroñeni) nedostatak. vicinalni put opštinski. vitellus. Višva-karman (ind. duhovit čovek. zelena galica). razne hranljive materije. nalaze se u većini namirnice. biol. osuditi. vi cessionis) prav. vitreux) staklast. vitium) mana. vitiligo (lat. sjajan. zamenjivanje. duhovita šala. šp. sa ciljem da u industrijskim predu-zećima učestvuju. tj. koje su za ishranu organizma veoma potrebne. mana srca. pokvaren. staklena pregrada. a njegovu desetu inkarnaciju (kalki) očekuju tek u budućnosti. vicinalis susedski) opštinski. mleku i dr. silom. svakog dvadesetoga po redu isključi-ti. eiter (nem. vitrum staklo. omaška. sprava na vozilima za otklanjanje kiše ili snega sa stakla. sulfat (tj. vitiositas) pokvarenost. rñavost. fil. zabluda. fr. vicinalan (lat. koja vezuje samo obližnja mesta. koji se vrši ili dogaña svakih dvadeset godina. onaj koji vezuje samo susedna sela. zastupanje nekoga. još neispitane dovoljno. vicijum nature (lat. Witz. tipos) veština izrañivanja fotografskih slika na staklu. Vitleju.). vice-direktor. pretvarati se u vitriol. naročito u zelenim delovima biljaka. fr. vitrifikacija (nlat. vitrum staklo. prozorske zavese. vicinalne železnica. dućanski izlog. vicesimatio) dvadesetkovanje. vitrescibilitet (nlat. vitium canonicum) telesna mana zbog koje je neko nesposoban da bude sveštenik. veliki arhitekt indijskog panteona (odgovara grčkom Vulkanu). pela-gru itd. vicijum (lat. vicemaher (nem. beriberi. vitiosus) pogrešan. na osnovu poslednje volje. pretvaranje u vitriol. vitriolescere) hen. vitriolizacija (nlat. rahitis. vitium cordis) med. analis godišnji) dvadesetogodišnji. u svežem mesu. viciozan posed prav. metron) ont. izdvojiti. vitiligo lišaj) med. mane. vitlejizam sistem radničkih zajednica koji je postao u Engleskoj posle prvog svetskog rata. vitelus (lat. grč. vitrum) staklo. viče versa) obratno. so sumporne kiseline) svakoga od raznih metala. . vicenij(um) (lat.) v. vitreolus dei. vicioznost (lat. prozor. najpopularniji bog u brahmanizmu. želez-nica. pl.

Vlaška nekadašnja rumunska pokrajina izmeñ u Karpata i Dunava. muz. sub hak voce (lat. vokalizam (fr. letenje (ptica). vocalisme) gram. voks virginea (lat. vokalize (ital. vocalizzo) muz. opna na mladim pečurkama. isparava™. voks humana (lat. samoglasnički. vox glas) gram. vokativ (lat. nestalnost. promenljivost. pevajući. deo lista koji se cepa (u priznaničkoj knjizi). tj. visok (ili: oštar) glas. izgo-varanje samoglasnika pri pevanju. karner na ženskoj haljini. voki-toki (eng. mi. vokabulist(a) (lat. vox acuta) muz. zastor. najglavniji bog svih germanskih naroda (skandinavski Odin). samo glasnici jednoga jezika ili jedne reči s obzirom na njihove meñusobne odnose. ime. vokalni koncert koncert u kojem su samo tačke pevanja. bog vetra. vokal (lat. volatilizacija (nlat. spadalo. vokali-ziranje.obožavaoci i poštovao-ci boga Bitnu. što narod ho će. vokacija (lat. vokaliza (nem. mali poz. fig. naro čito za veo. koji može da se pretvori u gas ili u paru. konstruisan 1933. tj. vokabula (lat. isparavanje. pronalazak nemačkog sveštenika J. vokalizacija (nlat. višnuizam (ind.) vera u učenje višnujita. položaj. sub hac voće) pod ovom reči (pri upućivanju na rečnik). volabilitas) povrpšost. volatilisare) hem. u SAD. tj. zanatu. volatilizirati (nlat. vocale) muz. vodviljist(a) (fr. peti padež. volapik (volapuk = eng. veo. Wodan) mit. izgovaran. dobre žetve i lekarstva. o. walkie talkie) prenosni radiotelefon. konsonant. ton. npr. naziv. vokalski (lat. speak govoriti) meñunarodni. devojački glas (za jednu oktavu viši i umilniji orguljski registar no što je voks humana). reč. world svet. vocalizze) muz. volatilitas) isparljivost. uzaludno opominjanje. vokalan (lat. vodvilj (fr. krilo vetrenjače. pozorište u kojem se prikazuju ovakvi komadi. supr. vokalna muzika pevanje. danas: veseo. glas narodni je glas božji. to je svetinja. vox hybrida) melez-reč. volans. voal (fr. koprena. pozivanje na neki položaj. pojedina reč (kao predmet leksikolo-gije i leksikografije). stariji naziv za Rumuniju. onaj koga čovek često mora prekorno da doziva. točak zamajac. e. lepršav. assa voće) samim glasom. bez pratnje nekog instrumenta. vaudevilliste) pisac vod-vilja. 1831— 1912). pri toj reči (pade mi na pamet). obešenjak. volabilitet (nlat. vocabulum reč) pisac rečnika. Vuogan. haute neprijatelje i osloboditi svoj narod od tuñinskog gospodarstva. volant) pernata lopta. vocalis. vocatio) poziv. vocativus) gram. koji se ti č e glasa. u ovom pogledu. dozivni padež. dar. ital. volatilan (lat. sklonost (nekom zanimanju. god. izraz. rang. Vodai (nem. leteći. vox populi. ispa-riti.) pl. pucati iz voleja u fudbalu. vokalna harmonija (lat. zasvoñena prostorija. vocalis. vrsta tanke materije za ženske haljine. ad voćem) uz reč. udariti loptu u letu. vocalisatio) gram. vaudeville) prvobitno: francuska narodna pesma satirične sadržine. vox virginea) muz. vokalna kompozicija (vežba) bez teksta sa pevanjem na jedan isti vokal. pobede. volta) zidni svod. nestalnost. vocabularium) rečnik. harmo-nfa sklad) skladnost dva sloga ili više slogova koji dolaze jedan za drugim. u). volvulus) med. vox Dei) posl. volantai (lat. glasni. prethodnik esperanta. vole (fr. vocabulum) lingv. čovečji glas (na orgulji). uvrtanje delova tankog ili zadnjeg creva oko osovine svoga opor-njaka. vocalis) gram. voks hibrida (lat. samoglasnički. volvulus (lat. fig. (solmiza-cija). grč. i. voks dei (lat. voks populi. vokabular (nlat. asa vode (lat. Vokalize. teorija samoglasnika. pretvaranje suglasnika u samoglasnike. volva (lat. tj. točak za upravljanje automobilom. naročito kad vokal jednog sloga zavisi. višnujiti (ind. mrtvih. struci). volant) koji leti. sveska u koju se pišu reči nekog tuñeg jezika i njihova značenja radi lakšeg u čenja napamet. Jovana Krstitelja. voks klamantis in dezerto (lat. s obzirom na boju zvuka. reč. koji je u letu. voks (lat. fig. isparljiv. pretvaranje u paru. za-interesovati. zavezanost (ili: zapletenost) creva. volee) let. komad sa kupleti-ma. M Šlajera (Schleyer. vox claman-tis in deserto) glas vapijućeg u pustinji. voile) prevez. volan (fr. ad vocem (lat. fiz. pretvoriti (ili: pretvarati) u paru ili gas. re č sastavljena od re či dva ili više jezika. glas istine koji nema dejstva. voks akuta (lat. . vokale (ital. zvuk. volatilisatio) hem. volva) bog. u smeni (dokaz). volat (ital. ge. od vokala prethodnog sloga (osobito u uralsko-altajskim jezicima). volatilis) hem. vox) glas. vox humana) muz. svetski jezik. samogla-snik (kod nas glasovi: a. volatilitet (nlat. fr.višnuizam 155 nestašno. ot vole (fr. vocalis) gram. vežbe u pevanju sa slogovima ut. fa itd.

volta. Volta. volumenometar (lat. volicija (lat. V) fiz. knjiga. stub sastavljen od mnogo elemenata naslaganih jedan preko drugog redom bakar — tečnost (razreñene H2SO4) — cink. kao kod Voltera. volo hoću) sik volo. voltera (fr. igrati na konopcu. pojedina č ni akt volje. volti subito (ital. volumen. galvanski elemenat sastavljen od cinka. željni. voltaisme) fiz. volumen. tako zapove-dam. fr. laki pešak. voltametar. govorljiv. M. volt (skr. volta-indukcija (A. galvanski elektricitet. vrlo vešt konjanik. volta-elektrometar (A. volens-nolens) „hteo-ne hteo". Voltin stub fiz. voltmetar (A. naponske razlike. ili pomoću pojačavanja ili slabljenja struje u tom provodniku. zvuka). epikurejski način mišljenja. brzo okreni (na notama). konj obučen jahačkom vežbanju. volumen (lat. volubilitet (lat. a utrošena snaga izmeñu te dve tačke iznosi 1 vat. volteggiare) vešto se baciti na konja ili sa konja. proizvod iz jednog volta i jednog ampera. inductio) fiz. sveska. metron) fiziološki aparat za merenje promena u zapremini pojedinih delova živog čovečjeg ili životinjskog tela. volvere okretati. voltairianisme) fil. metron) fiz. tj. 2. sprava za merenje elektrolizom izdvojenih koli čina supstanca. muz. volta (fr. volitio) l. brzo prelaziti s predmeta na predmet. električni napon. lat. vitak. kotrljan) u školi jahanja: jahanje u malom krugu. ili pomoću spajanja i prekidanja struje u bliskom provodniku. služi za merenje prividne snage kod naizmeni čne struje. fig.vole] 156 volumetar volee) ljudi visoka položaja. tečan. nagla promena mišljenja. Volta. nestalnost. volenti pop f it iniuria) onome koji hoće ne čini se nepravda. voltametar (A. naglo promeniti mišljenje. volitio) psih. fig. A. volley) sp. voltfas (fr. volitivan (lat. spis ovijen oko štapi ća. volo (lat. vol-o-van (fr. metron) fiz. voltižirati (fr. napraviti voltfas iznenada se okrenuti i isprsi™ pred neprijatelja koji te goni. koji potiče od (ili iz) volje. lat. zapremine. v. up. voltmetar. strelac (u francuskoj vojsci). gran. ital. naziv po italijanskom fizi čaru Alesandru Volti. obim. a odatle se dobija u jedinici vremena kroz aparat protekla koli čina elektriciteta. tome je pravo. savitljiv. vol- tametar služi i za merenje jačine struje. Volta. onda deoba izdvojene koli čine vremenom daje u jedinici vremena izdvojenu koli činu. volumen. volvere) rukopis. facies lice) voj. grč. Ampere) fiz. v. volej (eng. slatkorečivost. fiz. voltižer (fr. pokretljivost. volte-face. u fudbalu punom nogom) dok je u letu. volterizam filozofija i način mišljenja francuskog filozofa Voltera (1694— 1778). lat. voltametar. izmeri li se istovremeno vreme prolaska struje. udarac lopte (u tenisu reketom. svitak. predstavlja onaj napon na homogenom žičanom provodniku kroz koji prolazi struja od 1 ampera.: at. voltamper (A. htenje. slatkorečiv. volumetar (lat. okretan. volubilan (lat. volontaire. voltiger. volenti non fit injurija (lat. volonter (fr. lat. jahač vešt u skakanju na konja. Volta. u kartama: veština u mešanju karata tako da izvesna karta tačno doñe na ono mesto koje se želi. kad se nešto u svakom sluč aju mora učiniti. promenljiv. promenljivost. volvere okretati. volti subito) muz. obrtati) gibak. . izraz volje. volutus valjan. gljivama i dr. ital. volterijanizam (fr. bez obzira na li čno raspoloženje. voltaža (fr. volte. dakle. voltigeur) veštak u skakanju. Volta. dobrovoljac (vojnik). ja-čina struje (pod pretpostavkom da je za sve vreme zbivanja struja stalna).. jedinica za merenje napona u Meñunarodnom sistemu jedinica. instrumenat za merenje potencijalne razlike. voltaire) velika naslonjača s niskim sedištem a visokim naslonom za glavu. sic jubeo) tako hoću. grč. praviti veštač ke skokove. Volta. volja. igra č na konopcu. lisnate testo punjeno ribom. volterizam. nazvala po francuskom pesniku i filozofu Velteru. sic volo. poluobrt. bakra i sumporne kiseline. metron) fiz. galvanizam. voluntarius) onaj koji služi dobrovoljno i besplatno. pre nego što dodirne tle. nepostojan. poluokret. voljni. vol-au-vent) kup. mesom. umesto svih razloga neka važi moja volja (po jednom stihu iz Juvenalovih satira). lisnata pasteta. voltaizam (A. ko hoće da mu tako bude. volterijanizam. up. frivolan. tj. pojava izazivanja (indukovanja) elektri čne struje u zatvorenom provodniku pomoću kretanja u njegovoj blizini drugog provodnika kroz koji prolazi struja. prostor što ga zauzima jedno telo. grč metron) sprava za merenje zapremine č vrstih i te č nih tela. jačina. punoća (glasa. grč. volubilis. tečnost u govoru. sikjubeo(. Voltin elemenat fiz. napon struje merene u vo l tima. okretnost. volubilitas) gipkost. voltage) napetost. dopusni. savitljivost. grč. najugledniji ljudi nekog mesta. teranje konja u krug. tj. elektron. nestalan. volens-nolens (lat.

voluptuozan (lat. krvno kolo). vomirati. nazvan po mestu Bohinja (nem. uvojnica. velik. plemenski mirovni sud (tzv. voluntas volja) liigv. grč. votum kurijatum (lat. krvnika. objašnjava bitnost života pomoć u volje kao osnovne funkcije duševnog života (Šopenhauer. vo-litiv. mañijski. predata. hem. Wochein) u Sloveniji. zavada. vomitus) ned. kurijski glas. vo će di petto) muz. vomitirati. fig. gde ima ležišta boksita. mañioničar. votum decisivum) prav. voče (ital. voluntas (lat. na vaš račun. votatio) glasanje. što se mene tiče. 2. vohajnit (nem. znak W. vomitus (lat. kum vot (lat. voluminozitet (nlat. naroč ito: č ir u plu ć ima. voluptuosus. voluntas volja) fčl. izglasavanje. votum. spirale. opsežnost. stat pro ratione voluntas) važi umesto razloga volja. votum decizivum (lat. ova je afera kompromitovala i same vrhove ameri čke državne uprave. fig. odlučujući glas. votum (lat. koji je sastavljen iz više svezaka. votiranje. voluntas ultima) prav. odreñivanje koli čine rastvorene materije. nego prema zapremini. intelektualistička psihologija. vomitiv (nlat. debeo. sredstvo koje izaziva povra ćanje. atomska masa 183. pun glas. voluntas. izglasavanje. poslednja volja. Votergejt afera (eng. volumen zapremina. voluminoznost v. čudotvoran. votare.) natprirodan. teo voto) po mojoj želji. zlata. strasan. voracitas. glas iz grla. glomaznost. voluntas volja) fil. meo voto (lat. votum consultativum) prav. čir. a ne intelekat.. savetodavni glas. redni broj 74. vražda (rus.volumetrija 157 vražda volumetrija (lat. votum virile (lat. koji. u mnogo knjiga. kabast. Bunt). srebra ili voska. za razliku od kurijalnog glasa. ital. svaña. pun čireva. zavetni. nepostojanost. votirati (lat. sit voto illimitatio) sa neograni č enim pravom glasa. a vo če sola (ital. izgla-sati. fr. peva č ki glas. v. votivan (lat. voluminozitet. nestalnost. glasanje. Watergate) politički skandal u SAD 1972-73. pohotljiv. zabavan. vomikozan (lat. voracitet (lat. voluminozan (nlat. votans. bljuvanje. neprijateljstvo. sub voto remisionis (lat. vražda) 1. upotrebljava se za dobijanje volfram-č e-lika i za vlakna elektri č nih sijalica. voluntas ultima (lat. uvijeni puž. volfram (nlat. testamenat. obe ćanje. votka (rus. . volo hoću) volja. voče di peto (ital. voluntaristi čka psihologija pravac empi-rijske psihologije koji naglašava bitni značaj procesa volje i osećanja. votatio) v. šara u obliku puža.85. pun veselja. vomitirati (lat. gro-fova u starom nema č kom parlamentu. vomitare) med. voluntativ (lat. votum curiatum) ukupan. sinonim za mineral boksit. glasati za. wolframium) hem. povraćanje. tungstem. votiv (lat. glasanjem odobriti. sub voto remissionis) sa željom za povra ća j. vomicosus) ned. voluptas pohota) sladostrasan. von novčana jedinica Severne Koreje (1 von = 100 sena). votum virile virilni glas) kneževski pojedinačni glas. vomera) med. vo ć e) kuz. votum konzultativum (lat. voče di testa (ital. shvatanje po kojem se količine tela spojenih u hemijska jedinjenja ne zamišljaju prema njihovoj težini. prinosi se u poljo-privrednim proizvodima ili u izrañevi-nama od gvož ñ a. kum vogo ilimitato (lat. vostro konto (ital. vomica) kec. volšebnik (rus. volumen. voluntaristi (lat. vomika (lat. glomazan. sulr. veoma tvrd i otporan metal. vomitivurn) med. v. zool. sit voto) s pravom glasa. prišt. volutacija (lat.) čarobnjak. 3. voluta (lat. pristalice voluntarizma. vorax proždrljiv) proždrljivost. povraćati. skupljanje glasova. voće di testa) muz. stat pro racione voluntas (lat. opsežan. glas koji se daje za nešto. pl. votivus) zavetovan. voter) dati svoj glas za nešto. votivum) etn. vodka) popularne ruska rakija. topi se na 3400°. gramžljivost. nastao otkrivanjem ureñaja za prisluškivanje u izbor-nom štabu Demokratske stranke u zgradi Votergejt (Watergate) u Vašingtonu. voluminositas) obi-mnost. nezajažljivost.merenje promena u zapremini pojedinih delova č ove č jeg ili životinjskog tela. voluntarizam (lat. zajedni č ki glas. vostro conto) trg. prisluškivanje su organizovale pristalice Republikanske stranke uz znanje najodgovornijih li čnosti te stranke. fizkol. vomirati (lat. theoria) hek. sve-cima. zavetna žrtva ili dar božanstvima. glas iz grudi. filozofski pravac (psihološki i metafi-zički) koji smatra za bitno svojstvo duše volju. votant (lat. Wochein) min. metria) veština merenja zapremine. volšeban (rus. votiranje (lat. up. vovere) zavet. protiv nečega. prijatan. vovere zavetovati. a voće sola) samo za jedan glas. volutatio) valjanje. votacija (lat. gnojav. bljuvati. voluminosus) koji se sastoji iz više delova. po mom nahoñenju. volum-teorija (lat. crkvama i dr. dakle. obi-man. votacija. vota. votum. voluta) apx. vovere) glasač. ukras na stubovima u obliku zavojice.

vulca-nisare) kaučuku i gutaperki dodavati (ili: dodati) sumpora. Wrack) oštećena laña koja se više ne može opraviti. vulgaritet. prostakluk. vrsta (rus. pomešanih sa sumporom. jezikom prostog sveta. vulvus. učiniti nešto opštim. vulcanus) kol. logos reč. . terpentinu i dr. up. nlat. kol.vrak 158 Vuotan vrak (nem. uterus) ašt. zajedničkim. vulnus) rana. lat. vulgus) narod. obično. dete bludnice. stidvdšd. slab. vultispeks (nlat. vulkanske stene (koje su postale erupcijom vulkana). vulkanitet (nlat. v. pristalice teorije da je Zemlja svoj današnji oblik dobila dejstvom vatre (supr. sra-mnica. učiniti da nešto bude svima razumljivo. vulgarizator (lat. vunderkind (nem. mesto na Zemlji gde je ona toliko duboko otvorena da iz njene vrele unutrašnjosti mogu izbijati na površinu tople pare i gasovi. vulkanisti (lat.066. fizio-gnom. koji bljuje vatru. vulkanski (lat. svetina. Vulkan (lat. svojstvo nekog tela dobijeno dejstvom vatre. koje su inače na 0° tvrde kao drvo a koje na višoj temperaturi omekšaju. Vuotan (stnem. kod naroda. uprošćenje. vulvo-uterinski (lat. ozledllv. Kind dete) izvanredno obdareno dete. sin Jupitera i Junone. Vodai. vrbait mineral nañen meñu arsenskim ruda-ma u Makedoniji. vulgus (lat. pr. vulnerabilitas) ranlji-vost. vulnerabilis) ranljiv. logia) kol. fig. prostakluk. u običnom životu. u etru. med. sklonost bolestima. zajedničkim. vulkanizer. vulgo) pril. vulgarisatio) uprošća-vanje. vulgaris opšti. nlat. Vulcanus) kit. vulkanizer onaj koji vulkanizira. spoljašnji delovi ženskog spolnog organa. vulgaran (lat. specere gledati) veštak u poznavanju ljudi po crtama lica. obranljivost. usijano kamenje i rastopljene stene. vulkanolog (lat. vulneraria (lat. vulkani-™ (lat. vru ć pepeo. vultispex. lice. vulgaritas) običnost. povre-dljiv. vulva) med. vulnerabilai (nlat. vulgaris običan. opšte poznatim. vulvitis (lat. elastične i ne rastvaraju se. vulkanizacija (lat. prostački način izražavanja. vulcanus) pl. vulgirati. vulkanistički. narodski. postanak (ili: poreklo) vulkana. vatreni breg (naziv po bogu Vulkanu). sredstva za lečenje rana. koji se može raniti.je Zemlja dobila svoj oblik dejstvom vatre (<upr. shvatanje da . svaki-dašnji) onaj koji vulgarizuje. objaviti. vulkanologija (lat. vulkan (lat. vulgarizirati (lat. nazvan po češkom mine-ralogu Vrbi. versta) ruska mera za dužinu (1. uopšte. vulcanus) kol. vulgarisare) uprostiti nešto. Vulgata) latinski prevod Svetog pisma koji je katolička crkva priznala kao autentičan na Tridentin-skom crkvenom saboru 1546. ieptu-nisti). usled visoke temperature. grč. Wuotan) mit. vulcanus. zapaljenje spolja-šnjeg dela ženskog spolnog organa. staroitalski bog ognja (naročito njegove razorne snage) i metalskih radnika ili kovača. koji pripada stid-nici i materici ili se tiče stidnice i materice. vulgarizam (lat. materica kod životinja. vulgare učiniti opštim. Na taj način ove materije. vulcanus. Vulgata (nlat. neupotrebl>iva stvar. vulcanus. versta. grč. neptunizam). pa ih onda na visokoj temperaturi učiniti da postanu elastični i nerastvorljivi. vulkanizirati (lat. sa radionicom u vulkanu Etni. vulcanitas) kol. vulnus letale(lat. u narodu. neotporan. obranljiv. pulkanizam (lat. nepristoj-nost. vulvula (nlat. vulcanius) koji se tiče boga Vulkana. svakidašnji) nizak. gomila. prosto rečeno. obnarodovati.78 km). neotpornost. vulcanisatio) postupak pri zagrevanju gume. vulnerabilitet (nlat. sve vulkan-ske radnje i njihove posledice koje su u tesnoj vezi sa poremećajima u Zemljinoj kori. naročito za čakšire. vulneraria) pl. vulgo kvezitus (lat vulgo quaesitus) prav. vulgarnost. vulva (lat. nauka koja do sitnica izučava sve vulkanske pojave. vulcanus) kol. Wunder čudo. stidnično-materični. kaučuka i gutaperke. koji potiče od vulkana. benzolu. vulkord (eng. koji je postao ili preobražen dejstvom vatre. vulkanizator v. vulvula) zool. nepristojan izraz. vulgaris opšti svakidašnji) prost. muž Venerin (odgovara grčkom Hefestu). woolcord) vrsta jake engleske vunene tkanine. vulgaritet (nlat. nlat. puk. kao obično. prostački. vulnus letale) smrtonosna rana. vulva) inat. vulcanus. vulgo (lat. govor) naučnik koji se bavi vulkanologi-jom. povredljivost. olupina. čudo od deteta. činjenje da bude svima razumljivo. na temperaturi od 130—140°S. god. preterano uprošćava naučne pojmove. vulnus (lat. ruševina. prostaštvo. vultus izraz lica. vulgarnost v. postaju. niskost. fig. vulgarizacija (nlat. ozle-dljivost. činjenje opštim.

gaeta) vrsta velikog čamca na jedro. živi.25. 2. živahno. tur. duhovna stvar. gazifikacija pretvaranje čvrstog goriva (kamenog uglja. gazirati (fr. tur. tur. gazela (arap. kavaz. prema kome se nešto oblikuje. gagiste) plaćenik. gazal) 2. alapača. duvaljke kojom se duva u meh i cevi kroz koju izlazi vazduh. gavota (fr. skriveno. tamnozelene boje. G—peti ton u dijatonskoj skali. odela i ženske tkanine. gayb. stvarajući zvuk. lignita. gažiranje (fr. gazeta (ital. službenik. model u prirodnoj veličini ili umanjen. gaip (arap. g četvrto slovo naše ćirilice. stanovnik pustinje. g). a pamučne za lake haljine i. kao smola crn i voštanog sjaja. stalna zarada. natopljena gumom. borac za veru. narodni muzički duvački instrument. muz. krt. gayda) nuz. torokuša. redni broj 64. u preistorijsko doba upotre-bljavan za izradu nakita. ali od nje mnogo lepša i nešto manja. mrki ugalj. hem. jemstvo. fig. gazela. poglavi-to ljubavne. gazette) dnevni list. jedanaesto naše latinice (G. gaza (fr. plata. gajde (arap. gadlje. staklenih boca i druge robe. Atherina hepsetus. gavotte) starinski veseli ples sa raznim figurama. gaibba) l. sastavljena iz strofa od po dva stiha. uviti (ili: uvijate) gazom. ga'ib. gavaz v. gajba (ital.. gavialis) zool. gaytan. gavijal (nlat. gaeta (ital. fr. sli č na srni. qai'da. atomska masa 157. gaggio) zaloga. fiz. gayp) ono što je nevidljivo. gaža (fr. osobito česta u književnosti istočnih naroda. ital. g= skraćenica za gravitaciju. osvajač (titula muhamedanskih vladalaca i zaslužnih vojskovoña). gazzella) 1. gaze) providna i tanka materija od pamuka ili svile. gayret) revnost. gabionada (fr. dve ili više izolovanih žica za . novine. Ge= germanijum. služi za grejanje i osvetljenje. Ga = galijum. metal. kavez. up. gagat (grč. gabionnade) voj. gazel (arap. najamnik. junak. gazolin hen. znak Gd. naročito se odlikuje velikom brzinom. gavone) zool. narnik. krupnozrna erup-tivna stena. vrsta morske ribe. up. gavun (ital. veo. lan-tanida. plemenitost. 2. gayra. gabion (fr. šp. kao skraćenica: g=ipaia. vrsta gajtana od zlatnog ili srebrnog tkiva i svile. gabbro) mm. za kišne ogrtače. gage. pripada grupi retkih zemalja. pamučna ili svilena upredena ili pletena vrpca za porubljivanje i ukrašavanje odeće. Gd=gadolinijum. gaio) muz. gazel) vrsta arapsko-persijske lirske pesme. gajret (arap. tajno. gabro (ital. vrsta indijskog krokodila sa uzanom i dugačkom njuškom. gažist(a) (fr. tajo (ital. afrička antilopa. gazzetta. prav. gabion) voj. gazal. drveta) u gas za gorivo. gazer) pokriti (ili: prevući) velom. zool. gazela (arap. gabardine) fina tkanina od češljane vune ili pamuka: vunena tkanina se upotrebljava za ogrtače. dged. koju je naročito negovao persijski pesnik Hafis. rešetkast sanduk za prenošenje vo ća. hemijski element. tur. gavan vrlo bogat čovek (po Tavanu. gabarit (fr. gabarden (fr. vrsta lirske ljubavne pesme. gazi) ratnik. geman. sastoji se iz kožnog meha. gagathos) min. onaj koji drži zalogu. ital. ličnosti iz narodnih pesama i priča — nemilosrdan čovek. ključa izmeñu 70—80°S. grudobran od koševa punjenih zemljom. stalna nagrada. gage) davanje plate (ili: stalne nagrade). tvrdica). kaytan) 1. vrsta crnog ćilibara. veselo. gazi (arap. vojnik musliman. koš koji se puni zemljom za brzo podizanje grudobrana. srčanost. gabarit) kalup. gaietan ćn tur. pobednik. gajb. čilo.A V E ILN D 166/ G G. gazal. hen. sterilna providna tkanina za zavoje i previjanje rana. gadolinij(um) hem. primalac zaloge. gazal. tečni deo sirovog petroleuma. gajtan (gr č. krletka. muzička pratnja za taj ples u 4/4 takta.

čovek koji se hrani poglavito mlekom. ljubazan. Arapa i dr. dvorska. koji je lake ruke. galaktocela (grč. izdašan. lekovita ili hranljiva materija koja pomaže lučenje mleka. gala. aparat za ocenjivanje valjanosti i masnoće mleka prema stepenu njegove prozirnost.). gala.(grč.). galaktos) predmetak u složenicama sa značenjem: mleko. nauka o elektricitetu i elektricitet koji nastaje putem dodira (kontakta) nejednakih elemenata (npr. veštački oživeti. galaktički (grč. klavirskih dirki itd.. častan. gala. logia) nauka o mlečnim sokovima. galaktakratija (grč. pronalazak bolonjskog profesora anatomije Luiñija Galvanija (1737—1798). fig. 3. sredstva za izazivanje mleka. gala. metron) instrument za merenje masnoće mleka. elektricitet dobijen iz hemijske akcije. mlečna groznica (kod porodilja). lithos kamen) hem. sistema zvezda. ašikovanje. lithos kamen) mlečni kamen. svidljiv. v. maramice itd. galvanisati 2. galakturija (grč. trg. ukusan. mlečni. galabija (arap. gala. Galaksije. fr. mlečni sastav mokraće (najčešće kod trudnica i dojilja). veštačko oživljavanje.) rasporeñenih u obliku ogromnog spljoštenog daska. galante) izdašnost. dopadljiv. otok mlečne žlezde sa mlečnom sadržinom. fig. galanterie) trgovac galanterijskom robom. ital. em gala) ili in gala (ital. može se bojadisati. prijatan. Galaksije (grč. galanterist(a) (fr. prekomerno gubl>enje mleka.) astr. gala. galaxias) astr. galaktografija (grč. uslužnost. galante) nadriobrazovanje. šp. v. galaktofag (grč. gala.) pr. prividna učenost. gala) vrsta šećera koja se dobiva od mlečnog šećera pomoću razreñenih kiselina. kao sredstvo za nagrizanje. gala. od galaksije ili talak-tike. gala-predstava. galanterije (fr. češljeva. galaktoskop (grč. pokrivanje slojem metala pomoću galvanskog elektriciteta. galanterie) predusretlji-vost. galvanisati v. ljubaznost. galvanizirati. gala. graphem) proučavanje (ili: opisivanje) mlečnih sokova. galaktometrija (grč. fin. gala. radnja sa tzv. udvaranje ženama. rheo curim) med. galaktogen (grč. Pored naše galaksije u svemiru postoje i bezbrojne druge galaksije koje u proseku sadrže mase od 1 do 100 milijardi Sunaca. ago proizvedem) med. svečanost. galvanizacija lečenje električnom strujom galvanske baterije. galantnost (fr. te se upotrebljava za pravljenje dugmeta. gala mleko. gala. naš zvezdani sistem koji se sastoji od više desetina milijardi najraznovrsnijih vasionskih tela (zvezda. otmenost.) beli ogrtač kod Egipćana. učtiv. npr. phagem jesti) mleko-jed. doteran. galaktostaza (grč. izdašan. Mlečni Put. maglina. gala.. uglañenost. pomoću usijane žice. la-skanje. galante) uslužan. akratia neumerenost) med. genos roñenje) hranljivi preparat koji se izrañuje od mlečnog kazeina. skopem gledati) 1. gala. uron mokraća) med. galantan stil muz. tj. tvrda. jata. stasis zastoj) med. koja pomažu stvaranje mleka u organizmu. gala-večera i sl. lepo odeven. phoreo nosim) pl. gala.. Galaktika (grč. galvanizam fiz. mlečni jaspis. uglañen. metron) instrument za ispitivanje gustoće mleka. kosmičke prašine i dr. rug vatra) med. galantirati se (fr. galakto.160 sprovoñenje električne struje. gala. gala. galaktopiometar (grč. metria) merenje mleka. pristojan. an gala (fr. galvanizirati uticati (ili: lečiti) pomoću galvanske struje. svečana nošnja. galante) pokazivati se darežljiv. galant. fig. bolesno povećanje lu čenja mleka u dojke i njegovo curenje i kad dete ne sisa. galaKtos mleko. .pocinkovati gvožñe"). kele) med. galaktologija (grč. koji ga je nazvao „životinjskim elektricitetom". glikozidi. galanterija. galantan (fr. bakra i cinka sa kiselinom). spletenih slično vrpci. rukavice. Kumova Slama. prijatna ukusa. gala. galaktofora (grč. utvrñivanje valjanosti mleka. galalit (grč. tanak mlaz. fini areometar za odreñivanje speci-fične težine putera. galaktozidi v. fino ponašanje. (pojavljuje se naročito kao sastavni deo reči. svečan obed itd. upotreba galvanske struje. galaktopira (grč. elastična i sjajna. galaktit (grč. šp. tapše. galaktagoga (grč. mlečni kamen. učtivost. zastoj mleka kod dojilja.. galaktometar (grč. dokle dopiru naši teleskopi u svemiru je izbrojano oko 100 milijardi galak-sija. med. gala. galantizam (fr. gala) svečani ukras. naročito za utvrñivanje stepena razreñenosti mleka vodom. gala mleko. galantna bolest venerična bolest. galaktoza (grč. celuloidu slična veštačka materija izrañena od mlečnog kazeina i formaldehida. svetovni stil u muzici (za razliku od duhovnog ili crkvenog stila). trošiti ne štedeći. naročito prema ženskom polu. in gala) u svečanom odelu. lepeze. pokriti (ili: pokrivati) slojem metala pomoću galvanskog elektriciteta (obično se upotrebljava za . pion mastan. galaktorea (grč. gala (ital. „kratkom robom" (bižuterija. u paradnom odelu.

Galli) pl. metron) fiz. kori-dor. parlamentu). v. slika) v. e. grč. galvanoplastika. galleria) dugačka i uzana prostorija koja je. pokriven balkon (u pozorištu. gledaoci. galenizam med. lekovi spravljeni prostim apotekarskim postupcima od droga i hemikalija. galene olovna ruda) min najbogatije olovna ruda. galvanoplastika (Galvani. fig. medalja. galvanoskop (Galvani. tj. lat. galvanoplasti č kim putem. ital. galvanoskop. galvanski elemenat fiz. galvanotehnika (Galvani. farm. koji je prvi skupio i objavio propise o zgotovljavanju ove vrste lekova). galvano) predmet od bakra koji je izrañen putem galvanoplastike. lečenje pomoću galvanske struje i nauka o tome. pristalice starogrčkog lekara Klaudijusa Galenusa (131—200 n. elektromagnetizam. galvanopunktura (Galvani. up. galvanska struja (po L. čahura svilene bube. pozlaćivanje srebra. gipsa. naro č ito takav kliše. galvanotipija (Galvani. galenica) pl. primena galvanizma u vezi sa akupunkturom. galvaiska baterija fiz. urez) izrada reljefnih crteža i bakrore-za na metalno] ploči hemijskim sredstvima pomoću galvanizama (metoda prvi put primenjena 1856). grč. med. koji ga je otkrio). instrumenat za odreñivanje pravca i jačine galvanske. slušaoci. galeotto) vesla č (ili: robijaš) na galiji. grč. stego pokrijem) galvansko prevlačenje metalnih predmeta drugim nekim metalom (npr. Galvaniju) istosmer-na elektri č na struja. technike) prevlačenje predmeta metalom pomoću galvanske struje. Galvaniju. galera (fr. galvanski elektricitet fiz. Galgenhumor) humor čoveka koga vode na vešala. indukcionom strujom. fig. instrument koji pokazuje postojanje struje. galeota (ital. grč. sečenje čireva i iz-raštaja pomoć u galvanskom strujom usijane platinske žice. galizirati popravljati slabo vino doda-vanjem vode i še ć era i na taj na č i n . grč. istosmerna elektri čna struja koja teče izmeñ u dveju ploč a (elektroda) razli čitih metala kad su u kontaktu preko nekog elektrolita (nazvan po L. galenika (nlat. sagorevanje) hir.161 galvano (ital. grč. ime najstarijih stanovnika današnje Francuske (Galije). galijaš. robijaška laña. plassein obrazovati. galizirati galvanohromija (Galvani. galvano-faradizacija (Galvani. galea) vrsta srednjovekovne duge i uzane galije sa 25—50 veslačkih klupa na kojima je veslalo po 3—5 robova. koji su bili keltskog porekla. up. naro čito slika. Gali (lat. galeota) mala galija sa 16—20 vesala. galerija (nlat. galletta) l. posrebravanje bakra.). galvanometar. up. tropos obrt) bog. up. grč. usiljena šala. galenisti pl. nlat. galvanografija (Galvani. galeonist(a) (ital. Faraday) med. gr č . galiota. metallur-gi'a) izrada i dobijanje metala pomoću galvanske struje.). grč. galgnhumor (nem. galvanomagnetizam (Galvani. kausis gorenje. bod) med. zbirka umetni čkih dela. skopeo posmatram) fiz. ital.). da bi se dobila ja č a struja ili viši napon. glyphis zarez. galeote. sprava za proizvoñenje trajne elektri čne struje putem hemijske energije. grč.).) koji je dugo vremena važio kao najveći autoritet za sve medicinske škole. da bi na taj na č in postali bolji i trajniji. ital. naročito podesna za izlaganje umetni čkih dela. publika (u pozorištu. up. dug hodnik. a ne hemijskim putem (naziv po starogr č kom lekaru Galenusu. zbog svojih dugih zidova. sulfid olova sa 86% olova i do 1% srebra. galeta (ital. Voltin stub. grč. hroma boja) bojadisanje metala galvanskim putem. galeone vrsta velikog broda) trgovac koji radi sa Amerikom. grč. therapeia lečenje) med. pobakri galvanokaustika (Galvani. galvanoterapija (Galvani. struje. galenit (grč. uobli čiti) postupak osnovan na elektroliti čkom taloženju metala: prevlačenje metalom. punctura bodenje. spoj više galvan-skih elemenata. izrada vernih otisaka u metalu od plasti čnih predmeta (novca. u rudnicima: prokop. šp. galvanskim putem. šp. zatim se pospe grafitom i onda. u utvrñenjima: pokriven hodnik. galvanometar (Galvani. graphia) izrada štamparskih ploča na taj način što se crtež u obliku paste (testa) utisne na metalnu ploču. magnetes)B. galeria. predmeta (od drveta. typos lik. grč. galera. parlamentu i dr. galeotta. istovremeno pokretanje jednog miši ć a ili živca galvanskom i Faradejevom. galenski lekovi. voska i dr. galvanoglifija (Galvani. galvanotropizam (Galvani. plaketa i dr. mornarski dvopek. načela i način lečenja čuvenog starogr čkog lekara Klaudijusa Gale-nusa. galenski lekovi farm. galvanografizirati (Galvani. galeot (šp. grč. galvanostegija (Galvani. galvanometalurgija (Galvani. 2. poniklavanje gvožña itd. grč. povijanje vodenih biljaka prema elektri čnoj struji. galere. veoma brza ratna laña srednje veli čine. elektri čne. grapho) izra ñ ivati štamparske plo č e i slike pomoću galvanske struje.

grč. galeot. kammaros rakušac obični. gammarus) zool. galofob (lat. nastaju u procesu radioaktivnosti ili pri nukle-arnim reakcijama. fr. galionist(a) čovek ravnodušan prema religiji. s funkcijom antitela. njihovo dejstvo pokazalo se najkobnijim na organizme u Hirošimi i Nagasakiju. U Engleskoj = 4. fig. razvijati se vrlo brzo. galikomanija. koji je apostola Pavla uzeo u zaštitu od Jevreja i za koga se mislilo da je bio potpuno ravnodušan i prema jevrejstvu i prema neznaboštvu). galiota (ital. galionizam ravnodušnost prema religiji po rimskom prokonzulu Galiju. trk konja pri čemu se konj kreće napred u skokovima. Gallus. nazvan po tome što su sveštenici boginje Kibele (gali) u takvim stihovima pevali svoje pesme prinoseći žrtve. galopada (fr.). muz. tj. reči bez smisla. jezika itd. Gallus Mathiae. gama-zraci (grč. uspela da zadobije izvesnu nacionalnu samostalnost. jahanje u trku. arap. grč. ali mnogo kraće talasne dužine. galoscia. galikanizam (fr. grč. up. gallicistes) pl. ital. Gallia. iambos) megr. Ne skreću pod uticajem mag-netnog polja. šp. gallicanisme) ideje i težnje francuske crkve za što većom samostalnošću. francuska reč u nekom tuñem jeziku. u SAD=3. Imaju ogromnu prodirnost. galopen (fr. gallicus morbus) galska (francuska) bolest. katalektični anaklastični tetrametar. gamarografija (grč. elektromagnet-ni treptaji kao Rendgenovi zraci. u odnosu prema papi. raditi nešto vrlo brzo. phobos) preteran strah od Francuske. gallique) koji se tiče Galije ili Gala. voj. galomanija. grč. grč. Romanus) ono što je postalo spajanjem galskog i roman-skog (duha. galli. 2. galon (eng. širiti. galimatijas (lat. galopira™ (fr. gamma) ime trećeg slova grčke azbuke (f =naše „g"). trčati u skokovima. zbog istozvučnosti latinskih reči gallus (petao) i Gallus (Gal). fr. nejasan i nerazuml>iv govor. galiot (ital. ratni i trgovački brod na jedra u XVI i HUP veku. Gallus. galochia) kaljače. galiot.) vrsta crvenog istočnjačkog vina. gajtani. Galija (lat. galilej (po G. proučavanje (ili: opisivanje) ljuskara (rakova). galikanska crkva katolička crkva u Francuskoj ukoliko je. onaj koji objavljuje kurs na berzi. vrenga. služio osobito za putovanja u prekomorske zemlje. vrsta starinske morske lañe. galofil (lat. naročito s obzirom na konstrukciju rečenica i dr. gamarologija (grč. galeota.. l gal=l cm/s2. galopade trčanje skokom) jahanje u galopu. galoche. Gallus. galoppo) l. galikus morbus (lat. robi-jaš. galona) jedinica za merenje te č nosti i žita. grč. galicizam (lat. Gallia. galina (lat. galicisti (fr. nlat. gamma) fiz. nlat. igrati polku. elektromagnetski zraci koji potiču iz atomskog jezgra. galija (ital. galomanija (lat. po eksploziji dveju atom-skih bombi. galea) veslač na galiji. Gallia) Francuska. philos prijatelj) prijatelj Francuza i Francuske. galion. ludilo) preteran obožavalac svega što je francusko. galski (lat. graphia. skala. galeotta) v. galofobija (lat. v. pri-menjivanje tih osobenosti u nekom drugom jeziku. brza okretna igra (polka) u 2/4 takta. halijak) v. Gallus. galion (ital. gajtani u boji na spoljašnjem šavu čakšira. igranje polke. mania) v. galop. spoljni konj u „trojci". galoni (fr. težnja za nezavisnijim odnosima prema papstvu. med. rojte. . galijaš. Gallus. znak gal) jedinica ubrzanja u CGS-sistemu. galopin) slušče za trčkaranje. 1791—1863). galoni) pl.Galija 162 gamarologija sadržinu vinske kiseline smanjiti na 5 do 7 procenata (pronalazak hemičara Lu-dviga Gala. galeone) lom. nlat. gallicisme) osobenost francuskog jezika. sifilis. lat. pristalice francuske književnosti u Španiji (za razliku od gongorista). gallicanus) francuski (izraz koji upotrebl>ava još samo katolička crkva u Francuskoj). galoper) jahati u galopu (ili: trku). up. mania pomama. galera. gamar (arap. ital. galski petao petao kao simbol Francuske. logia) zool. galionizam. Gallio. galo-romansko (l&~. galski. vrlo su prodorni. gornje cipele od gume za sneg i vodu. francuski. ordonansoficir. galons. galera. dijal. Galileju. gallina) kokoš. galijun v. nauka o ljuskarima (rakovima). fiz. mržnja na Francuze i sve što je francusko. tama (grč.546 1. galia.. mama) preterana ljubav prema svemu što je francusko. galijambus (lat. galeot.785 1. Gallus. fr. galoman (lat. gallicus. galikanski (lat. galea. niz od osam tonova. gama-globulin belančevina krvnog seruma. gallon. galop (fr. golijat (ital. galikomanija (lat. galošne (fr. ital. lestvica. phobos strah) onaj koji se preterano plaši Francuza. galop. galimatias) zbrka od reči. grč. onaj koji mrzi na Francuze i na sve što je francusko.) v. ital. kammaros.

gang) razbojnička družina. grgljanje. gangrena (gr č . ganilik) bogatstvo. pristojno. gamos brak. gagglion) med. imaju srebr-nast sjaj. rañanje putem spolnog oploñavanja. gamin) slušče u kuhinji. gamba (ital. garant. garbo (ital. gametogeneza (grč. prema trećem licu. pismena obaveza koju banka daje svojim komitentima jamčeći. ganoidei) pl. zigot. gangrenizovati se v.. con garbo) muz. ital. sudska prodaja zbog prezaduženosti. gavgreiirati v. gangraenosus) med. garage) mesto gde se sklanjaju automobili. gamache) pl. gambusino (šp. bronzanih plo ča. garance) broćni ugalj. gamos brak. gangster) član razbojničke i ucenjivačke družine u Americi. gambit (ital. gavgrevizovanje v. gnjilež. gargarismos) med. svrab. garbin (ital. fr. vrsta izumiranja tkiva ili organa. med. rskavi čav izraštaj. nekog političkog prvaka. oleum ulje) hek. ganoin (grč. garansin (fr. koji sadrži čistu bojenu materiju. gang (eng. izazivati vučac na nekom delu tela. gargarizma (grč. kargi) koplje. gargija (tur. obešenjak. ganglitis.). gargarizacija. elitna trupa svih rodova vojske kao zasebna vojna jedinica. sprečavaju razvitak komaraca. gargarizo) med. golicavost. ganglija (grč. npr. gargarizirati (grč. koji trune. mrtva kost. garant. gargouillade) cifrast. ispirati usta i gušu grgljanjem. garantovati v. garde) sp. odane i pouzdane pristalice. gangrenira ti. dare il gambetto) otvaranje šahovske partije u kojem se žrtvuje pešak radi bržeg razvijanja figura i izvo-ñ enja kakvog vešto smišljenog napada. garbino) jugozapadni vetar na Jadranu.) javanski narodni orkestar. gurguran. incanto) trg. gažgrenescirati (nlat.-tur. supr. štitonoše (vrsta riba). up. gamos brak. a time i prenošenje malarije. pristajanje broda u mestu podešenom za ukrštanje. garantie) jemstvo. prelaženje u trulež. proces stvaranja polnih ćelija kod višećelijskih organizama. mor. rasprava o braku. sastoji se od velikog broja različitih instrumenata (drvenih zvona. fr. skitnica. ispiranje guše i usta grgljanjem. gargarismos) med. ganos sjaj) tvar od koje krljušti ganoidnih riba. garancija. ganglijski sistem zool. logia nauka) nauka o braku. u Meksiku. nervni čvor ili zadebl>anja kakva se nalaze na zadnjim korenima leñ ne moždane. guard. gamogonija (grč.garantno pismo" ako on sam ne izvrši obavezu. zapaljenje živ-čanih čvorova. garaža (fr. ital. gambusino) pustolov koji traga za zlatom. gangrene. za izvršenje izvesnog posla. vrsta veoma sitnih severnoameričkih ribica koje rañ aju živ rod i brzo se razmnožavaju. lat. da bi se propustio drugi brod. ma čevanju i sl. garantno pismo bank. preparat izvañen iz korena broća. gangrenescencija. gargarizam med. gambusia) zool. svi živci u živča-nim tkivima trbušne duplje. štitonoša. guardia) straža. garantija v. fig. vagoni. gangrenescirati. ital. grgotati. gametes) biol. čapkun.. gargujada (fr. koji boluje od vu č ca. obilje. gangster (eng. jedem) med. jer. gangraenescentia) med. osiguranje. odbrambeni stav u boksu. prelaziti u truljenje. . uvi-jači. gargouran) trg. Gant. garantirati (fr. proučavanje (ili: poznavanje) svadbenih običaja. spolna ćelica. encant. naročito su značajne kao sredstvo u borbi protiv malarije. gargarizam. jaje ili spermatozoid kod životinja" jajna ćelica ili polenovo zrno kod. jamac. gamen (fr. čamci. gangrenescirati. nomos) em. gamonomija (grč. i kojim se obavezuje da će ona sama dati obeštećenje za svog komitenta u visini iznosa na koji glasi . gamologija (grč. ganglionitis. šp. garbo) pristojnost. up. bambusovih svirala i dr. garantol (fr. zool. naročito odabrana. telesna straža jednog vladaoca. gnjiležan. ganglitis (grč. dokolenice. agamogonija. bespri-zorni. kamašne. garancija (fr. guarento jemstvo) jemac. gangrenescencija (nlat. koji je u truljenju. gangrenozan (nlat. živa rana. gargalismos) med. ganiluk (arap. licitacija. pokvariti. biljaka. u čtivost. uništavaju ći larve. grgotanje. gant (nem. garant (fr. vu čac. garguran (fr. grgljati. gard (eng. gamelan (mal. zaraziti.. gone rañanje) biol. truljenje mekanih delova tela. kon garbo (ital. garda (fr. gamba) v. ganoidi (nlat. preparat od gašenog kreča za konzervi-ranje jaja. gargarizacija (gr č. ulični mangup. graino glo ñ em. ganglionitis med. gamet (grč. fig. garde. ganglion mrtva kost) zool. deran.gamašne 163 garda gamašne (fr. voda za ispiranje guše i usta grgljanjem. gambusija (nlat. gangster. nadraženost kože. vrsta teških istočnoindijskih i kineskih svilenih tkanina. izuvi-jan korak u plesu. banda. v. garantirati. šegrt. v. garantir) jamčiti za koga ili što. razvijanje vučca. gargalizam (grč. genesis) biol. stečaj. sigurnost. gangraina. viola da gamba. vo ñ e i sl. primati odgovornost za nekoga ili nešto. gangraenescere) med.

gasificatio) fiz. garde-cote) obalski brod. chaos. konobar. telo koje. ital. pribor. chaos. garder č uvati. svi delovi odela i ostalih stvari koji su potrebni jednom vojniku. salata. zbog stanja svojih molekula. gasifikacija (nlat. ruda nikla. sva oruña koja su potrebna za jednu vrstu posla. koja se gaji zbog mirisnog cveta. garnijerit min. dečak. eng. courtine. garofano) bog. biti u gar-nizonu. začiniti. garrotter) udaviti pomoću garote.). generator) naprava za proizvoñenje gorećeg gasa od kamenog uglja i drugih gorivih materija. gas-automat (gr č. vazduša-sto telo. garcio) mladić. gardez la reine) u šahu: šeh kraljici! gardeiija vot. garnir) dodatak povrća uz neko mesio jelo. garconniere) devojka koja se ponaša kao muškarac. kalfa. cortina. gas fiz. garnizonirati (fr. dodatak. lat. metron) fiz. sprava za merenje koli čine gasa koji struji. svi kostimi pozorišta. vitlo sa užetom za utovarivanje i istovarivanje brodskog tovara. . Rubiaceae. garofal v. vrsta dinamomašine koja se pokreće pomo ć u gasne mašine. garmond) tip. zahod. garsonirati (fr. nakit. pratilac. garmond til. naro č ito u Londonu. gas-koks (grč. moma č ki stan. mašina koja se kre će sagorevanjem izvesne mešavine gasa i vazduha. prema gr č koj re či chaos nered). vojska koja boravi u jednoj varoši. gaskonada (fr. garmon. dugmeta i dr. telesni stražar. garota (šp. ital. garnirati. posada. garderobarka (fr. gasara. koji svoj plja č kaški posao počinju time što svoje žrtve prethodno davljenjem onesveste. garderoba. gard-kot (fr. neženja. chaos. garnirati (fr. nema ni samostalnog oblika niti stalne zapremine. bećar. garderobiere) čuvarica garderobe. vrsta štampar-skih slova srednje veličine (od 10 tačaka) iz kojih se obi čno slažu knjige (naziv po francuskom pe č atorescu Claude Gara-mond. gasconnade) hvalisavost. automatos) naprava za automatsku prodaju svetleć eg gasa. prethodno onesvesti (u Engleskoj i Sev. sprava kojom se nekada izvršavala smrtna kazna u Španiji i njenim nekadašnjim kolonija-ma. garrotteurs. garrocha.). varoš u kojoj boravi vojska. garoteri (fr. raznim povrćem i sl. opljačkati žrtvu koja se. garmon (fr. sprema. i hem. garter-orden (eng. odeljenje gde posetioci ostavljaju šešire. ukrasiti. fr. družbenica nekoj ženskoj osobi prilikom izlazaka. krompir. karanfil. Garnierung) ukrašavanje jela. dynamis sila) fiz. čuvar obale. garnir (fr. gornje kapute i dr. garofan (ital. gardist(a) (fr. gasohemija (grč.. obično bez kuhinje. pirinač i dr. garniture) oprema. garconner) ponašati se kao muško. B. garsonjera (fr. razmetljivost. svečanost koja se proslavlja u bašti. pretvaranje u vazdušasto (ili: gasovito) telo. muškobanja. chemeia) hemija o gasovima. nem. pomoću zamke bačene na vrat. fr. silikat nikla i magnezijuma (po francuskom geologu Garni jeu). garrotte. dečko. garretto) zavrtanj za davljenje. plin. ital. garderobe) soba ili orman gde se č uva odelo ili rublje. sve odelo i sve rublje jedne osobe. garofan. biti muškobanja. gradini. garnison) voj. mali jednosobni (retko dvosobni) stan. garson (fr.. garnet (eng. garcx>n. ulepša™ izgled jela time što se oko njega ukusno stave razni dodaci (peršun. garnitura (fr. garnizon (fr. kelner. dame) pra-tilja. ho-landski hemi čar i fizi čar J. pomo ć nik. nlat.gardedam a 164 gasohemija gardedama (fr. nlat. č uvanje i ispuštanje gasova. momak. eng. garder čuvati) vojnik koji služi u gardi. Helmont. smrtna kazna davljenjem. telo koje teži da se neograničeno širi (reč prvi upotrebio 1610. garden-party) sastanak društva u bašti. gasometar (grč. ukras. chaos. razmetanje. garnir. garderobar v. u pozorištu: soba gde se glumci oblače. nameštaj. v. garočon (iš. tropska azijska biljka Garde-nia florida iz fam. gas-generator (grč. izvestan broj istovrsnih predmeta koji spadaju zajedno (ku ć ni i kuhinjski pribor. chaos. gardn-parti (eng. teh. upotrebljava se za gorivo. uplinjavanje. garderoba (fr. 1499— 1561). Americi). chaos. (u pozorištu. nužnik. momač ka soba. sprava za primanje. Gardine) prozorska (ili krevetska) zavesa. garrotters) pl. razvijanje vazduha. garrochon) malo koplje kojim su naoružani borci s biko-vima. biti odan pederastiji. up. vrsta opasnih uli čnih razbojnika. gas-dinamo (grč. garrotte. garotirati (fr. garnison) voj. naročito mesa.). chaos. motor) teh. garde la ren (fr. upli-njenje. guarnire) snab-deti. garter) čuveni engleski orden „podvezice". coaks) koks koji se dobiva pri spravljanju svetlećeg gasa. naro č ito gasa za osvetljenje. garnirung (nem. koncertnoj dvorani itd. garnet) mor. gardina (nlat. gasmotor (grč. obrazovanje (ili: stvaranje) vazduha (gasa). + 1644.

gastroskopija med.(grč. logia) sve ono što se odnosi na kuvanje. koji pripada trbušnoj duplji. gastromanija (grč. lat. gastroman. gastroragija (grč. gaster. gastrilogija (grč. rñ ava probava. v. skopeo gledam) med. bolesno stanje želuca. da govori tako da izgleda kao da mu glas dolazi iz daljine. gasteropoda pl. gastrorea (grč. gastrodinija (grč. gastroplikacija. gaster) med. razmekšavanje želudač nog zida. diaphaneia providnost) med. gastrolit (grč. gaster. rheo tečem. nervozno oboljenje želuca. curim) med. koji živi da jede i pije. prekomerna ješnost. probavna delatnost želuca. opšti naziv za sve bolesti želuca. epar jetra) med. gastrozofija. gastropatija (grč. govor) lekar specijalist za bolesti creva i utrobe uopšte. povrać anje sluzi iz obolelog želuca. prosvetljavanje želuca radi utvrćivanja želudačnih i trbušnih oboljenja i poremećaja. grč u želucu. razjedenost (ili: probušenost. gaster. životinje koje se kre ć u na trbuhu. gaster. naročito želuca. zool. gaster. gastrodijafanija (grč. gastroplikacija (grč. gasteranaks med. gastroenteritis med. v. v. aden žlezda) med. aparat za pregledanje želuca time što se njegova unutrašnjost osvetli. pathos bolest) med. gastrostenoza (grč. gaster. onaj koji voli dobra jela. tj. gaster. logos reč. želuda č ni. odyne bol) bol u želucu. gastrokriza (grč. spad želuca. gastroadenitis (grč. ptosis pad) med. gaster. gastranaks (grč. gaster. gastrorafija. napad bolova u želucu. gastroman v. gastrospazmus (grč. gastralgija (grč. v. sophfa mudrost) veština pametnog i razboritog jedenja dobrih jela. koji se zove „stopalo". gastri čan (grč. gastroskop (grč. logos) onaj koji može da govori iz želuca. otvaranje rupice na želucu. gaster. gastrimargia) proždrlji-vost. gastropoda. ispitivanje želuca i utrobe pomoću gastroskopa. shvatanje da se život sastoji u je ć u i pi ć u. gastroenterolog (grč. gaster. gaster. gastranaks. takoñe: gurmanluk. gastritis (grč. gaster) med. zapaljenje želuca. stenos uzan) med. gaster. gastrepatitis (grč. r ñ avo varenje. gastromalacija (grč. plicatio) med. gastrepatičan (grč. gastrilog (grč. krvarenje iz želuca. gastrizam (grč. gaster. gastromanija. koji se tiče varenja. gastrorafija (grč. entera creva) koji se ti č e želuca i creva. gasteralgija. enteron crevo. varanje. pokvarenost želuca. progrizenost) želuca. gaster. gurman. sladokustvo. malakia mekoća) med. gastroptoza (grč. gaster. latreia) služenje želucu. gaster. kuvarsku veštinu i što je s tim u vezi. gastropoda (grč. opšti naziv za sva oboljenja želuca. zapaljenje želuda č nih žlezda. gastro. gaster. krisis) med. gaster. gaster. veštak u spremanju finih jela. gastrenteritis (grč. raphe šav) med. gaster. gastrimargija (grč. gaster. apah gospodar) med. regnymi prsnem. gaster. piis noga) pl. gastrične bolesti one koje škode i smetaju varenju. nlat. gastrolater. želudač ni. želudač na groznica. . gastrobrozis (grč. gaster. gaster. brosis razjedanje) med. gaster) med. gastrolater (gr č. operacija koja se sastoji u šivenju želuca radi smanjivanja njegove zapremine. gaster trbuh. gastrosofija v. gaster. gaster. odnosno pomoć u mesnatog organa na trbuhu. koji može. gastralgiJa. proširenje želuca. gastrenteri č an (gr č. ektasis proširenje) med. logi'a) sve ono što se odnosi na kuvanje. gastrozofija (grč. gastrenteritis. gastrologija. logi'a) veština govorenja iz želuca. vodom napunjenih i svećama opkoljenih č aša). suženost želuca. spa-lost (ili: spuštenost) želuca. gastricizam (grč. mania) preterano uživanje u jelu i pi ć u. gastrikos) stomačni. probava hrane u želucu. nomos zakon) sladokusac.) med. bol u želucu. gastralis) anat. gaster želudac. algos bol) med. puževi.gasteralgija 165 gastrostomija gasteralgija med. prekomerno lu č enje želuda č nih sokova. gaster. spasmos grč) med. zool. zapaljenje želuca i creva. gastrična groznica grozni čavi katar stomaka. puknem) med. lithos. enteron crevo) med. zapaljenje želuca i jetre. gaster. gastrolatrija (grč. kuvarsku veštinu i što je s tim u vezi.) koji se tiče želuca i jetre. utroba. ne pokrećući usta. gr č želuca. gastrektazija (grč. gasteropoda. trbušni. gastralan (grč. sladokustvo. praćen povraćanjem (kod sušenja ki č menja če). gaster. gastronom (grč. želudac. v. gaster) predmetak u složenica-ma sa zna č enjem. tj. gastrostomija (grč. stoma čni. gastronomija v. gaster. gastromantija (grč. gastrologija (grč. gaster. gaster. latreno obožavam) onaj koji služi želucu tj. manteia prorica-nje) proricanje po želucu (način proricanja kod starih Grka po figurama trbu-šastih. gastroza (grč. up. pretrpavanje želuca hranom. gr č u želucu. tako ñe: gurman-luk. stoma usta) med.

koja balvan jednovremeno raseca u više dasaka. gaster. veselje. smicalica. drvo koje raste u tropskim krajevima Južne Amerike i Indije. fig."). paradrksalnim. larslukod muhamedanaca: nevernici. gvozdena motka sa kukom za privlačenje čamca obali. gaulajter (nem. stražar. 2. široka ženska gornja haljina koja čini da se ne primećuje trudnoća. biljka u Novoj Granadi. gauči. veselimo se! (početak i naslov poznate stare studentske pesme „Gaudeamus igi-tur .) gastrofil (grč.) lju-bitelj želuca = gastrolater. gater (nem. giter. gatre (nem. Gau župa. crnomrki glavni sastojak zemlje oranice. gate-metier) trg. gvineja (eng. treći stepen u razvitku životinjskog jajeta. obično u službi velikih odgajivača stoke (potomci su Španaca i gotovo svi mestici). philos prijatelj. gaširati (fr. prodor (ili: prosutost. ptičje ñubrivo. gatmetje (fr. „Zemlja". Gausu (1777—1855) nazvana jedinica jačine magnetnog polja. Gewinde) meh. tuzno. fig. gedal (tur. u strugarama: mašin-ska višestruka okvirna testera sa više sečiva (do 10). majstor-kva-riš. gaudium) radost. geez izumrli stari etiopski (semitohamit-ski) jezik. gaus fiz. „sveti rat" muhamedanaca. raka i dr. zastupnik biskupov za vreme vakancije (u Engleskoj). podvala.gastrotrmija 166 gastrotomija (grč. guardianus) čuvar. laž. slično kafi i čaju. prevara. catus mačka. phobos strah) bolestan strah od mačaka. drugi stepen u razvitku blastoderma. naročito su poznati kao odlični jahači. sačuvao se do danas u crkvenoj liturgiji. gaster. drljati. Gueffi) v. prodati (ili: prodavati) ispod cene. visoko do 15 t. po matematičaru i astronomu K. guardinfante) „čuvar deteta". operativne otvaranje želuca radi odstranjivanja raznih stranih tela (čira. gvaranin (šp. vozi u Evropu i Sev. 2. gvajakol (šp. oblast. izmešati tako da se dobije povoljnija prosečna sadržina i lakše izvrši topljenje. gasiti kreč. gvardinfante (ital. Ameriku sa malih ostrva Južnog mora. gvaš (ital. pre topljenja. upravnik) pokrajinski voña. materija koja se dobiva od smole gvajaka. od 1840. gvajak (šp. Leiter voña. guarana) h«i. upotrebljava se kao odlično sredstvo za ñubrenje. magi. Fr. grč. Guaiacum officina-le. . onaj koji kvari cenu robi dajući je jevtinije. gattieren) razne vrste ruda. Gea (grč. zbog čega se. kao trgovački artikl. ge zemlja) agr. loza (na zavrtnju. gaster. gaudeamus (lat. temno sečem) med. glupost. gabr) pl. gastrula) visa. krivoverci. geg (eng. gastrula (lat. Gvelfi (ital. oleum ulje) farm. uživanje. nazvan po zlatom bogatoj Gvineji (Afrika). guinea) raniji engleski zlatnik u vrednosti od 21 šilinga. najvažniji sastojak kreozota. ge) mit. guarapo) prevreo sok šećerne trske.) rat protiv nevernika. gaf (fr. gein (grč. gaffe) l. alkaloid koji se nalazi u gvarani. gatofobija (lat. vrsta pamučne indijske tkanine. pivo Južnoamerikanaca. kele) med. . poz. neobičnim. sman-drljati. u navrtnju). gvanako (šp. huano. gvaraia (šp. fr. greška. goauche) slik. kila) želuca. vrsta lame-kami-le u Južnoj Americi. a razreñena u vodi kao piće za okrepljenje. zato što su prvi zlatnici kovani od zlata donese-nog iz nje. nastojatelj u franjevač-kim i kapucinskim manastirima. gatten. lat. obožavaoci vatre uopšte. gacher) praviti malter. sanctum) bot. rñavo slikati. nlat. služi kao protivotrov od zmijskog ujeda. a često i fantastičnim obrtom dogañaja koji nas nezadrživo nagone na smeh. gavarapo (šp. gvano (šp. gvint (nem. lek protiv tuberkuloze pluća. guanaco) zool. sadrži smolastu materiju od koji se dobiva gvajakol i gvajacen (kora mu se ranije upotrebljavale kao lek protiv reumatizma i sifilisa). guano) izmet od morskih ptica. žutosmeña i zemljasta masa. pristalice staropersijske religije Zara-tustrine. gaučo (iš. gastrocela (grč. rñav zanatlija. nesmotrenost. gatirati (nem. naročito argentinski koji se bave stočarstvom i žive nestalnim pa-stirskim životom. guayaco. up. Gater) gvozdene šipke u rešetki prozora. upropastiti nešto rñavim radom. šala u slici. uvojak. s neočekivanim. mrka pasta koja se spravlja od semena južnoameričke biljke Paullinia sorbilis i služi kao lek protiv glavobolje. guayaco. seljaci jahači u lampama. guardiano. guazzo. smola toga drveta. gvardijan (ital. gvarani nov čana jedinica Paragvaja (1 gvarani = 100 santimosa). gaudeamus) budimo veseli. gebri (pere. gaudijum (lat. župski starešina bivše Hitlerove nacionalsocijalističke stranke u Nemačkoj. rñav radnik. vrsta groznice koja vlada u Gvineji i koja je slična tzv. slika rañena vodenim bojama koje su pomešane sa gumom i sa nešto meda. sveštenici obožavao-ci vatre. gag) l. guaco) bot. med. . kafeni. žutoj groznici. nlat. Gibelini. ošljar. Gatter) teh. kosmološko božanstvo starih Grka. guarana) farm. gaucho) pl. dati u bescenje. živi još i sad u divljem stanju. gvako (šp.

generalni (lat. genealogist(a) v. logos) koji se odnosi na rodoslovlje. isterivanje pupoljke. geminacija (lat. nesit. genea pokolenje. Knjiga postanja. voj. generalisti (lat. opšti podaci. gušteri koji proizvode zvuk (. naročito: razne vrste prerañevina od mesa u narezu. velika kao koza. zametao telašce u slatkovodnih spužvi. vicarius) opunomoćeni zastupnik biskupa u njegovoj administrativnoj vlasti. gemogliptika (lat. gekoni zool. generalizirati (nlat. gem (mañ. smejanje. gouverneur) u bivšoj Rusiji: visok dostojanstvenik kome je bilo povereno da samostalno upravlja u više gubernije. generalisati v. gevealogija (grč. generalisatio) uopšta-vanje. generalis) najviši vojnički čin ispod maršala.geistika 167 generalni guverner geistika (grč. zbližavanje. zbir poena u igri tenisa. hemijsku grañu gena čine veći ili manji delovi makromolekula dezoksiribonukleinske kiseline. genesis) roñenje. udvaja-ti. gang) razbojničke družina. geminatio) udvajanje. živi u Alpima. glavna proba. francuskom: immence. na Islandu. gemma. gelacija (lat. poreklo. hrišćani koji neće da budu pripadnici nijedne od postojećih hrišćanskih veroispovesti. geminata (lat. dvojnost. gemma. nem. v. generalne punomoć prav. ledi. stvaranje. generalizirati. promatranje (ili: proučavanje) smeha. genge (fr. udvojenost. geischa) vrsta igračice i pevačica u japanskim čajdžinicama. teška 40-45 kg. blizanci. postojanje udvoje. generalat (nlat. fig. opisivanje čvrstih masa sa Zemljine površine. genealog (grč. gemišt (nem. okolnosti i pitanja opšte prirode (za razliku od specijalnih okolnosti i pitanja). probare) poz. gtypho režem. poreklu i razvitku porodica. generalis) opštost. pl.. gemelli) pl. više zapovedništvo. lep dragulj (bela zvezda) u skandinavskoj kruni. udvostručavati. vrsta tkanine od kamilje dlake. prav. generalni vikar (lat. gemischt) ono pggo je pomešano. u Sev. ñeneral. manteia proricanje) proricanje sudbine deteta iz naročitih okolnosti pod kojima je roñeno. naročito grčevit smeh. genea. generalis. geloskopija (grč. rodni. geminare) udvojiti. uopštiti. guinguet) trg. poreklo. generalatus) generalski čin. gsnealoški (grč. generalis) opšti. geneza (grč. gelao smejem se. geysir) geol. generalis) pl. glavnokomandujući vojske. gejzir (isl. Gemse) zool. voj. geminare udvostručiti) lingv.at. vreo izvor koji izbacuje mlaz vode na mahove u veliku visinu. generalizacija (nlat. generalis. doba pupljenja. vrhovni zapovednik. grč. gemeli (lat. nauka o postanku. javnost. zbliženost.gek. npr. Gelander) ograda na stepenicama. geneelogie) rodoslov. u nemačkom: kommen. generalia) pl. general koji za vreme rata. geminirati (lat. vrsta antilope. ñeneralat. deo odigrane igre u tenisu. generalisim (nlat. tema (lat. gemza (nem. urezujem) veština brušenja dragog kamenja. generalne proba (lat. game) sp. gevezimantija (grč. koji se tiče roda (za razliku od specijalnog). gelsonimo (ital. prime-niti (ili: primenjivati). genealog. geier. uopštenost. po tome: ke°rekterna uloga na italijanskoj pozornici. poznavalac (ili: proučava-lac) rodoslovlja. gelazmus (grč. nevidljiva klica u ćelijama organizama koja se. glavni. rod. punomoć koja se ne izdaje samo za jedan pravni posao ili više pravnih poslova. logos) rodoslovac. generaliser) uopštavati. dobiva nasleñem. naročito omiljen ukras u staro vreme. gelao smejem se) smeh. generalisare.šat. . gek"). gem (eng.. mostu i sl. po dva. postanak. gemmula pupoljčić. komanduje svima vojnim snagama jedne oblasti ili pokrajine (Nemačka). gemacija (nlat. smesa. generalisati. up. gelatio) mržnjenje. gen (gr. stezanje. fr. udvostručavanje. geng (eng. svi generali jedne vojske. rodoslovlje. generalissimus) voj. gemmatio) bog. genera) pl. ge) nauka o zeml>i i poznavanju zemlje. gemula (lat. praistorija. generalitet (lat. od gemma pupoljak) zool. generali ja (lat. po Darvinu. pupljenje. udvostručiti. generalni guverner (lat. nego kojom se jedno lice ovlašćuje da zastupa prava drugog lica u svima datim slu čajevima. vrhovni. fićfi-rić. klica koja pomaže razmnožavanje. u svim vojskama ima više stepena i rodova. gelsonimo) kicoš. mischen. gejša (jap. Americi i Novom Zelandu. Septuaginta: prva knjiga Mojsijeva. gelender (nem. a kod nekih mikroorganizama (virusa) i ribonukleinske kiseline. gšhtijanje. generalis. dem. postanak.. divokoza. uopšte na sve slučajeve bez izuzetka. pelikan. fr. skopeo gledam) psih. uopštenje. smržnja-vanje. nasledne supsten-ce. rodo-slovni. gangster. vojni okrug koji spada pod jednu generalnu komandu. gem) zool. udvojeni suglasnik. genesis roñenje. genus. genos rod) strukturalne i funkcio-nalne jedinice nasleñe. general . Gemine) skupocen dragi kamen sa urezanim figurama.

stvaranjem. Štab) voj. višeg suda. rañanje) stru čnjak za genetiku.genijus seku li (lat. izdčšan. generatrix) roditel>ica. oblast primenjene biologije koja. proizvoñenje elektriciteta indukcijom. tvorački. pokolenje. jak. genijus (lat.generalni prokurator 168 genikuliran generalni prokurator (lat. v. koji se tiče istorije rator) vrhovni državni pravobranilac u postanka i razvitka biljaka i životinja. koji je u vezi sa rasocijalnu psihologiju. generatio sponta-pea) rimskoj mitologiji geniji su niža krilata biol. gsneracionizam (lat. blagorodnost. engineering) rodilački. svi ljudi koji žive u isto vreme i istih genetliologija (grč. v. rezultate molekularne ge-netike. genius saeculi) duh vremena dušan. generalis. generatio) teološka teorija kombinovanja (fantaziJe) i prikazivanja. velik duhom. direktno utiče na proizvoñenje gasova elektriciteta. fr. zajedničko ime za životinjsku. metoda koja ide za tim da generalštab (lat. genikuliran (lat. proizvodan. koleno. koji su opisuje stvar kao gotov proi-zvod. gignomai rañam se. genius patriae) dobri duh generičan. osobenost nekog mesta koju mu daje generičan (lat. kolenast. genikulacija (lat. genus. genijus patrije (lat. veliko. dečju i rañanju. opšti duh koji vlada u pripada rodu ili se odnosi na rod. kancelarija u ministarstvima i prefekturama. rañanje bez semena. višim kakva je sad). genus rod. generique) v. šefovi stvarni ili zamišljeni predmet postaje. koja potpunom stručnom spremom. genijalan (lat. kretanjem proizvodi liniju. geniculatio) klečanje. božanstva (anñeli). rodim se) kolena. tačka. generique) koji njegov duh zaštitnik. genetički inžinjering (grč. sa (za razliku od deskriptivne metode. fkz. generator) rañan. pesma za uspavljivanje dece. proizvoñenje. genethlios dan roñenja. stvaralački izvanredno samoza č e ć e. generički (lat. genijalitet. glavni pravobranilac kod nekog tiče nasleña i nauke o nasleñu. su godina. genie) čovek uroñene razvoju uopšte) snage duha. obeležje. jedan čovečji vek (obično period od ZO godina). generalis. genius loci) duh zaštitnik nekog obrazovanje (ili: stvaranje) rodnih pojmova. generički. genetička metoda fil. genetičar (grč. procu.genetičan (grč. up. genius) genije. genetikos) fil. generalni sekretar (lat. generalis. logos) veštak u proricanju dana i časa generacija (lat. mesta. genetlijakon (grč. osobenost javnog mišljenja nekog generozitet (lat. generatio) rañanje. generatio aequivo-sa) uroñenim duhovnim osobinama izvanredno biol. generativan (nlat. dinaformiranje i prenošenje naslednih osobina. nauka o nasleñu. genijus loci (lat. stvaralica. stvaranju. postajanje. doba. genetiv (lat. ili veka. eng. velika stvaralačka snaga ne bi mogli naći i u sastavu anorganske — duha. generozan (lat. ñanjem. karakter. površinu ili telo. generativus) koji služi genetička psihologija psihologija razvića. izražavanje poštovanja klečanjem. po kojoj dete dobiva „dušu" od svojih roditelja u vreme začetka. postanak živih bi ć a iz mrtvih darovit. jedinstvo materije — kao i na učenje o genije (lat. predsednik svih državnih pravobranilaca jedne države. linija ili površina koja svojim (zamišljenim) genetliolog (grč. prastvaranje. pramajka. izdašnost. stvaralac. genijalnost. genetivus) gram. izvanredna darovitost. genitiv. kao pomoćnici i savetnici. genethlios dan roñenja. koristeći generator (lat. nem. komandantima. glavni time što izlaže put i na č in na koji jedan sekretar partije u Francuskoj. onakvu dodeljeni. generosus) plemenit. genethlios roñendan) pesmB o roñendanu. darežljivost. rodni. proizvoñač. podatljivost. genialis) koji je po svojim generacio ekvivoka (lat. koji se Francuskoj. prouči i shvati jednu stvar u njenom postanku odabrani oficiri iz svih redova vojske. mat. generificatio) log. otadžbine. generacio ekvivoka. bios. genetikos od genesis postanak. biohemije. koji se odnosi na postanak (genezu). nekom mestu i daje mu svoje obeležje. tj. generositas) plemenitost. velikodušnost. naraštaj. materija (učenje koje se genijalitet (nlat. darežljiv. . duhovna osobenost. moelektrični generator mašina za bioinžinjering. geniculatus) savijen u obliku genetika (grč. rodilac. secreta-rius) titula stalnih poslovoña u velikim trgovačkim genetička definicija log. logia) proricanje dana i časa ro ñenja. fr. fr. gsnerifikacija (nlat. koja dolazi do izražaja kao originalna moć shvatanja (intuicije). (anorganskih) tvari. čvornovat. genius duh) duhovna osobina i sulstancije nema nikakvih elemenata koji se odlika jednog genija. genialitas) v. uspavanka. roñenja. generatriks (lat. ona koja odreñuje pojam i poljoprivrednim preduzeći-ma. genije. oznaka. u grčkoj i generacio spontanea (lat. genius. oslanja na činjenicu da u sastavu organske genijalnost (lat. sprava za biofizike i citologi-je. stvoriteljka.

geobotanika (grč. logi'a) nauka o velikim. geographikos) zemljopisni. deo nečega ili poticanje od nečega. Svaka individua ima jedan jedini. ge. gentiana) hem. gencijanin (lat. operacija koja se sastoji u krpljenju. gignere rañati) pl. politička geografija prikazuje društvene i državne odnose na Zemlji. ge. geodezija (grč. rod. geografske širina (latituda) nekog mesta je podnevački (meridijanski) luk toga mesta od polutara (ekvatora) u pravcu severa (severna). nauka o položaju. tj. genualis) koji se tiče kolena. obliku i životu Zemlje i njene površine. geobiologija (grč. pleme. uobličujem) med. nativitet. operacija koja se sastoji u popravci oštećenog oblika obraza i usta. čitanje sudbine po konstelaciji zvezda u času roñenja. dynamis sila) geol. ge. geognostika v. ge) predmetak u složenicama sa značenjem: zemlja. poklon pred kim. zemaljski. ge. dinamička geologija. podeliti) grana primenjene matematike koja odreñuje oblike i površine velikih delova Zemljine površine i oblik Zemlje kao celine. genos. genitalia. matematička geografija ili astronomska geografija proučava Zemlju kao nebesko telo i način njenog predstavljanje na kartama.(grč. porodica. izdanak) pl. učenje o duhovima božan-stvima. genuinitas) istinitost. oplodio seme. lat. ge. genus (lat. ili u pravcu juga (južna širina). fizikalna ili fizi čke geografija opisuje prirodne oblike i pojave na Zemljinoj površini. koji spada u geografiju. skup svih naslednih osobina koje jedan organizam sadrži i koje pod odreñenim uslovima dovode do razvića jedne odreñene indivi-due (organizma).) naučnik koji proučava postanak Zemlje. genos pleme. geogenija. oblik) istinski oblik Zemlje. gignomai postajem) postanak Zemlje. gnostes) poznavalac (ili: proučavalac) sastava i grañe čvrste Zemljine kore. geognostički. plasso obrazujem. ukupan potencijal naslednih osobina (genetskih informacija) koji se prenosi na potomstvo. nauka koja proučava pojave koje se danas dešavaju na Zemlji. gorka materija koju sadrži u sebi gencijana. gens (lat. same po sebi i s obzirom na čoveka. zemljomerstvo. geoizoterme (grč. ge. genus) rod. genotip (grč. biljke čiji prvi klicini listići (kotiledoni) pri klijanju ostaju pod zemljom. ponizno odavanje poštovanja. logia) nauka o životu Zemlje. plasso obrazujem. popravljanju ozle-da na bradi putem autoplastije. geneion brada. genitura) roñenje. genitura (lat.) čovek sa potpunom geodetskom spremom i kvalifikacijama. genufleksija (nlat. rañanje. spolni. genocid (grč. koleno. genius. bot. genitalan (lat. nauka o postanku. pr. geogonija (grč. geognozija. veličini. genoplastika (lat. naročito o sastavu i grañi čvrste Zemljine kore. genioplastija (grč. vrsta. geognostika. tačnost. geoid (grč. graphos) poznavalac (ili: proučavalac) geografije. geognost (grč. nlat. up. kretanju. kartografsko pri-kazivanje površine Zemlje. botanike) biljna geografija. kolenski. rod. spolni organi. uobličujem) med.geniografija 169 geoizoterme geniografija (lat. genualni (lat. genom (grč. caedere ubijati. grč. thermos topao) linije ili površine koje . genu koleno. genitalije (lat. grč. genuinus. geograf (grč. stvaranje. mnogoboštvo. nepatvorenost. biološka geografija proučava rasprostranjenost i značaj biljnog i životinjskog sveta na Zemlji. ge. geografske dužina (longituda) nekog mesta je luk uporednika (paralela) toga mesta od početnog podnevka (meridijana) u pravcu istoka (potočna) ili u pravcu zapada (zapadna dužina). narod. geodinamika (grč. blassios klica. klanjanje. ge. geografski (grč. obrazovanju i razvitku zemlje. ge. geogonist(a) (grč. geogenija (grč. vernost. ge zemlja. eidos vid. cecidi ubio sam) uništavanje naroda ili plemena. geogonija. proizvoñenje. graphia) zemljopis. ge. organi koji služe rasploñavanju. genos vrsta) lingv. gens) rod. graphia) opisivanje duhova. geo. geniologija (lat. daiein deliti. gena obraz. bi'os život. stvarnost. genuflexio) klečanje. gens. stvaranja i menjanja Zemljine kore. geoblasti (grč. geografija (grč. i'sos isti. gnosia) nauka o sklopu i grañi Zemlje kao vasionskog tela koje se sastoji iz anorganskih masa. vrsta speci-fične artikulacije pojedinog glasa. genijalnim ljudima i o biolo-škim i sociološkim elementima koji uslovljavaju njihovu pojavu. drugi padež koji obično znači pripadanje nečemu. neponovljivi i specifični genotip. gignomai) v. gentis) neznaboštvo. genuinitet (lat. typos) biol. genos) biol. jednak. geodet (grč. narod. ge. sile koje te pojave izazivaju i posledice rada tih sila u pogledu održavanje. lincura. genitalis) koji se tiče spol-nih organa. genitivus) gram. ge. geometrijsko telo gotovo istovetno sa Zemljinim sferoidom. gentilizam (lat. genius. ali mu je površina u svakoj tački upravna na pravac teže. geognozija (grč. biol. genitiv (lat. gram. poniznost. genitet (grč. zemljomer.

geokarpija

170

geofizika

spajaju mesta jednake temperature zemljišta ili unutrašnjosti Zemlje. geokarpija (grč. ge, karpos plod) vot. osobina nekih biljaka da svoje oprašene cvetove zari ju u zemlju i tako ih zaseju. geolit (grč. ge, lithos kamen) veštačka smola; upotrebljava se, kao zamena rožine, za izradu dugmeta. geolog (grč. ge, logos) poznavalac (ili: prou čavalac) sastava i grañ e Zemlje, onaj koji se bavi geologijom. geologija (grč. ge, logia) nauka o postanku, sastavu i grañi naše Zemlje, kao tela koje je sastavljeno iz anorganskih masa; sastavni delovi geologije su geognozija i geogonija. geomagnetizam (grč. ge zemlja, Magnes, lithos) magnetizam Zemlje, zemaljski magnetizam. geomagnetika (grč. ge zemlja, Magnes) nauka koja prou č ava magnetska polja Zemlje. geomant (grč. ge, mantis prorok, vrač) tobožnji poznavalac geomantije, naro čito kod Arabljana. geomantija (grč. ge, manteia proricanje) proricanje po tačkama, nasumce napravljenim u zemlji, i po njihovom broju, položaju i slikama koje slu č ajno predstavljaju, ili po slici koju dobijemo kada na neku ploču ili sto bacimo nasumce šaku zemlje. geometar (grč. ge zemlja, metron mera) poznavalac geometrije; onaj koji se u praksi bavi merenjem zemlje, zemljomer. geometrija (grč. geometria zemljomerstvo) deo matematike koji se bavi proučavanjem osobina i me ñ usobnih odnosa prostornih oblika tj. geometrijskih tela, površina, linija i ta č aka. geometrijski (grč. geometrikćs) koji se tiče geometrije, koji spada u geometriju; v. progresija; geometrijska sredina kvadrat-ni koren iz proizvoda dva broja (UBs); up. aritmetička sredina. geometričar (grč. ge zemlja, metron mera) onaj koji se bavi geometrijski; up. geometar. geomehanika (grč. ge, mechanike) mehanika č vrstih tela. geomicin antibiotik proizveden od mikroorganizma Streptomyces xanthophaeus; deluje protiv gram-negativnih bakterija. geomontografija (grč. ge, graphia, lat. morvs, montis breg) veština izrañ ivanja reljef-nih karata u više boja od presovane hartijske mase. geomorfologija (grč. ge, morphe oblik, logia) nauka koja prou čava kako se stvarao i preinačivao reljef Zemlje energijom unutrašnjih, terestričnih i solarnih sila i njihovim kombinovanim dejstvom. geonom (t rč. ge, nomos zakon) poznavalac (ili: prou čavalac) vrsta, obrañivanje i iskoriš ć avani zemlje. geonomija (gr č . ge, nomfa) nauka o vrstama zemlje i o na č inu obra ñ ivanja i iskoriš ć avanja zemlje.

geoplastika (grč. ge, plastike) reljefno prikazivanje Zemljine površine. geopolitika (grč. ge, politike) razmatranje politi čkih pitanja sa geografskog gledišta, tj. imaju ć i u vidu celu Zemlju; nauka o uticaju spoljne prirode na društveni i politi č ki život. geoponija (gr č. geoponos trud) obrañ ivanje zemlje, zemljoradnja. georama (grč. ge, horama pogled, prizor) gorostasni geoplasti čni reljefni globus, potpuno slikovit prikaz Zemljine lopte. georgika (grč. georgeo obrañujem zemlju, lat. georgica) pl. idilične pesme, naro čito pesme o zemljoradnji (Vergilove). georgina bog. lep i krupan cvet, sličan ruži, donet pre sto godina iz Meksika (nazvan po botanič aru Georgiju). georgofil (grč. georgos zemljoradnik, philos prijatelj) prijatelj zemljoradnje, ljubitelj poljoprivrede. geoskop (gr č . ge, skopeo gledam) posmatra č Zemlje; v. geoskopija. geoskopija (grč.) posmatranje (ili: proučavanje) Zemlje, naro čito u meteorološkom pogledu. geostatika (grč. ge, statizo stavim, postavim) nauka o ravnoteži (statici) čvrstih tela. geotektonika (grč. ge, tektonike) kol. nauka koja prou čava kako su stene u kori Zemljinoj rasporeñ ene i na koji način sklapaju celu njenu grañ evinu. geotermika (grč. ge, thermos topao) geol. deo geologije koji ispituje toplotna stanja koja vladaju u dubini Zemlje. geotermička energija unutrašnja toplota naše planete, koja se može, pri povoljnim uslovima, preobraziti u pogonsku snagu za dobivanje električne energije. geotermometar (grč. ge, thermos, metron) sprava za odreñ ivanje Zemljine temperature na raznim ta č kama njene dubine. geotropizam (grč. ge, tropos obrt) bog. osobina biljnih organa da pod uticajem Zemljine teže zauzmu izvestan odre ñ en pravac prema vertikali; on može biti: poziti-van, kad organ raste u pravcu dejstva teže (koren), negativan, kad organ raste suprotno pravcu dejstva teže (stablo), i transverzalan, kad raste upravio na pravac teže (list i neka podzemna stabla). geotroposkop (grč. gr, tropos okret, smer, skopeo gledam) v. giroskop. geofag (grč. ge zemlja, fagin jesti, žderati) onaj koji jede zemlju (kod nekih plemena na Javi, Martiniku, u Sibiru), zemljožder. geofagija (grč. ge, fagem) jedenje, gutanje zemlje, zemljožderstvo; up. geofag. geofaktori (grč. ge, lat. factor činilac) pl. geogr. činioci od kojih zavise geografske pojave i promene na površini Zemlje. geofizika (grč . ge, physike) nauka o fizi č kim pojavama u unutrašnjosti Zemlje, naro č ito o njenoj temperaturi, gusto ći, nje-

geofon

171

germanofob

nom magnetizmu i o telurskim pojavama u vazduhu. geofon (grč. ge zemlja, phone glas) geoakustički detek,tor, aparat za primanje zvukova koji prolaze kroz slojeve Zemlje; služi npr. pri proučavanju zvukova ili za otkrivanje zatrpanih osoba. geohemija (grč. ge, cheo tečem, ističem, chemeia) nauka koja proučava raspored hemijskih elemenata i atoma u Zemljinoj kori, kao i njihovu istoriju i kretanje u prostoru i vremenu (glavni elementi su: vodonik, kiseonik, silicijum, aluminijum, gvožñe, kalcijum, kalijum, natrijum, magnezijum). geohidrograf (grč. ge, hudor voda, graphos) proučavalac vode na Zemljinoj kori. geohidrografija (grč. ge, hudor, graphia) deo fizičke geografije koji ispituje i proučava vodu na Zemljinoj kori. geohozija (grč. ge, choo sipam, naspem, zaspem) med. zemljano kupatilo, lečenje time što se oboleli delovi zatrpaju zemljom (ruka, noga i dr.). geohronologija (grč. ge zemlja, chronos vreme, doba, logos reč, govor) grana istorijske geologije koja se bavi proučavanjem starosti Zemlje; geokronologija. geocentrizam (grč. ge, lat. centrum središ-te) astr., fil. nekadašnje pogregpno shvatanje da je Zemlja središte cele vasione i da oko nje kruže sva ostala nebeska tela; supr. heliocentrizam. geocentričan (grč. ge, lat. centrum središte) fil. naziv za shvatanje koje uzima Zemlju kao središte vasione i za astro-nomsko odreñivanje mesta koje se upravlja prema središtu zemlje (geocentrizam); koji se tiče središta Zemlje. geocentričnost v. geocentrizam. geociklika (grč. ge, kyklos krug) fiz. mašina koja očigledno prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca; geociklička mašina. geocikličan (grč.) koji prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca. gepard (fr. guepard, nem. Gepard) zool. veoma brza grabljive životinja iz plemena mačaka, dosta slična psu, može se obučiti i lovu, živi u Aziji i Africi. gepek (nem. Gepack) prtljag. geranij(um) (nlat. geranium, grč. geranos ždral) vot. iglica, jedna mnogobrojna bilj-na vrsta; tek. dizalica. gerant (lat. gerans) v. žerant. gerbelirati (ital. gerbellare) gvozdenu rudu isitniti i time je pripremiti za topljenje. gerbulirati (nlat. garbellare) prebrati robu i očistiti od prljavštine. gerbulura (nlat. garbellare) nečisti i oštećeni delovi neke robe; odbitak izvesnog procenta od pogoñene cene zbog nečistoće robe.

gerijatrija (grč. geron starac, iatrefa lečenje) med. nauka koja proučava starost u svim njenim oblicima. gerila (šp. guerilla mali rat) naoružane čete seljaka i pastira u Španiji koje su, prilikom neprijateljskih upada ili unutrašnjih borbi, ratovale na svoju ruku; partizani. geriljero (iš. guerrillero) voña gerile. gerla (eng. girl) devojka, naročito devojka vitka, okretna i odana sportu; igračica u grupi, baletna igračica. gerlin (ital. gherlino) vrlo debelo uže na velikim brodovima. germa (nem. Germ) kvas, kvasac. Germani (lat. Germani) ime kojim su Rimlja-ni i Gali nazivali stare Nemce. Narodno-sna grupa u koju ulaze Nemci, Austrijanci, Danci, Holanñani, Flamanci, Šveñani, Norvežani i Anglosaksonci; up. Nemci. germanizam (lat. Germani) osobenost nemačkog jezika s obzirom na sklop i red reči; vladavina (ili: moć) nemačkog duha, nemačke kulture i političke sile. germanizacija (fr. germanisation) ponemčavanje, nemčenje, ponemčenje. germanizirati (fr. germaniser) nemčiti, ponemčiti, ponemčavati; upotrebljavati u govoru ili pisanju nemačke izraze ili oblike napravljene u duhu nemačkog jezika. germanizovati v. germanizirati. Germanija (lat. Germania) rimski naziv za Nemačku; deo Evrope izmeñu Severnog mora, Dunava, Rajne i Labe koji je u rimsko doba bio naseljen germanskim plemenima; Nemačka predstavljena u obliku žene koja štiti. germanist(a) naučnik koji se bavi proučavanjem nemačkog jezika, nemačke književnosti, nemačkih starina i istorije Nemaca. germanistika nauka koja proučava jezike germanskih naroda (naročito nemački), književnost, starine i istoriju. germanitet (lat. germanitas) roñeno bratstvo, roñeno sestrinstvo. germanoman (lat. Germani, grč. mama) onaj koji preterano voli Nemce i sve što je nemačko. germanomanija (nem. Germani, grč. mani'a ludilo) preterana, slepa ljubav prema Nemcima i svemu što je nemačko. germanofil (lat. Germani, grč. philos) onaj koji voli Nemce, nemački jezik, nemačku kulturu itd. germanofilija (lat. Germani, grč. phileo volim) ljubav prema Nemcima i onome što je nemačko. germanofob (lat. Germani, gr č . phobos strah) onaj koji se plaši Nemaca, "koji mrzi Nemce.

germanofobija

172

Gibelini

germanofobija (lat. Germani, grč. phobeo bojim se) strah od Nemaca, mržnja na Nemce i sve što je nema č ko. germanski (lat. germanicus) svojstven Germanima, koji pripada Germanima, nemački; germanski jezici, jezici germanskog porekla (gotski, gornjonemački i donjonemač-ki, holandski, anglosaski, nordijski ili skandinavski jezici). germinalan (lat. germinalis) vot. klični, koji spada u klice ili se odnosi na klice, spolne delove, npr. germinalna selekcija spolno odabiranje. germinativan (nlat. germinativus) vot. koji klija, koji proklijava, koji ni č e, koji izaziva klijanje. germinacija (lat. germinatio) bog. klijanje, proklijavanje; vreme klijanja. gsrminirati (lat. germinare) bog. klijati, proklijavati, micati. gerok (nem. Gehrock) pripijen ulični kaput sa dugim leševima; vojnički kaput, koporan. gerokomija (grč. geron starac, komeo negujem) med. veština negovanja starih ljudi; naro čito: podmlañ ivanje preživelih staraca u neposrednoj blizini mladih osoba. gerokomij(um) v. gerontokomijum. geromarazmus (grč. geron starac, maranein gasiti, slabiti) med. staračka slabost, sta-račka iznemoglost. geromorfizam (grč. geron, morphe oblik) med. boranje kože, zboravanje, zbr čkavanje. geronti (grč. geron) pl. u herojskom periodu grčke istorije: najstariji ili najplemenitiji predstavnici naroda, kod Homera knezovi; docnije, naročito u dorskim državama: članovi gerusije, već a staraca, koje je, pored kraljeva i efora, imalo vrhovnu vlast. gerontokomij(um) (grč. geron, komeo negujem) dom staraca, zavod za negovanje i zbrinjavanje starih ljudi; gerokomij(um). gerontokratija (grč. geron, kratia vlada) vlada jednog saveta (veća) sastavljenog od najstarijih ljudi senata. gerontologija (grč. geron starac, logi'a) naučio ispitivanje procesa starenja, njegovih pojava i oboljenja koja se javljaju kod starih osoba. gerontofilija (grč. geron starac, phileo volim) med. postojanje spolnog prohteva (ili: nagona) za starijim osobama suprotnog spola. gerundiv (lat. gerundivum) u latinskoj gramatici: pridevski upotrebljen particip futura pasivnog, npr. res addenda stvar koju treba dodati. gerundij(um) (lat. gerundium) u latinskoj grama tiii: glagolski oblik koji glasi kao zavisni; padežni oblici participa futura pasivnog (na srpskohrvatski se prevodi imenicom, npr.: venia legendi, dozvola č itanja).

gerusija (grč. gerusia) veće staraca u staroj Sparti; senat, državni savet u novoj Grčkoj. gesims (nem. Gesims) apx. istaknuti ukrasni deo na licu (fasadi) gra ñ evine ispod krova, iznad vrata itd., pervaz, opšivni-ca; up. sime. geslo (češ. heslo) osnovno načelo, krilati-ca, lozinka, parola, mogo, životna deviza. gest (lat. gestus, nem. Geste) pokret koji se pravi celim telom ili samo rukom pri govoru; junačko delo; delo koje neko učini ne spontano nego da bi izazvao dopadanje (lep gest), ili nedopadanje (ružan gest) kod drugih. gestacija (lat. gestatio) med. nošenje, trudnoća, bremenitost, zdetnost; vreme trudno će (ili: bremenitosti, zdetnosti). gestikulator (lat. gesticulator) onaj koji pri govoru maše, mlatara rukama, koji pravi testove; opsenar, varalica. gestikulatorski (lat. gesticulari) izražen (ili: iskazan) pokretima (ne govorom). gestikulacija (lat. gesticulatio) pravljenje pokreta pri govoru celim telom, naro čito ramenima i rukama; opsenarstvo, glumljenje. gestikulirati (lat. gesticulari) praviti testove pri govoru, mahati, mlatarati rukama. gestikulisati v. gestikulirati. gestio pro herede (lat. gestio pro herede) prav. primanje nasledstva. gestoze (lat. gestare) med. oboljenja povezana s trudno ć om (povra ć anje, prekomerno luč enje pljuva č ke, gorušica i dr.). geteanum (nem. Goethe, nlat. Goetheanum) visoka antropozofska škola za duhovne nauke u Dornahu (Švajcarska), koju je osnovao vo ñ a antropozofskog pokreta Rudolf Šta j ner. geter (eng. get-up udesiti, doterati) fiz.' materija kojom se postiže visoki vakuum u elektronskim cevima. geto (ital. ghetto) deo varoši koji su, u Italiji, Nemačkoj i dr., vlasti odreñ iva-le Jevrejima za stanovanje; ovaj deo varoši bio je, u srednjem veku, sasvim odvojen od drugih delova. geuziodisforija (grč. geysis ukus, dysphoreo teško podnosim) med. bolesni nadražaj živaca od ukusnih, prijatnih stvari. geumatika (grč. geyma okušane) nauka o ukusu; geustika. geustika (grč.) v. geumatika. gefirofobija (gr č. gephyra nasip, most, phobos strah) med. bolestan strah od prelaska preko mosta ili preko neke vode. gefrajter (nem. Gefreiter) vojni starešina najnižeg čina (izmeñu redova i kaplara) u austrougarskoj ili nema č koj vojsci. Gibelini (ital. Ghibellini) pl. ovako su se u srednjem veku u Italiji zvali pristalice partije nema č kih careva, za razliku od Gvelfa, koji su pripadali papinoj parti-

gibon

173
giljotina (fr. guillotine) po francuskom lekaru J. I. Guillotin-y nazvana sprava za izvršenje smrtne kazne odsecanjem glave (uvedena 1792. za vreme francuske revolucije); gijotina. giljotinirati (fr. guillotiner) izvršiti smrtnu kazugu (ili: pogubiti) gilotinom. giljotomanija (fr. guillotine, grč. mania) strast za izvršavanjem smrtne kazne. gimkana (grč. gym skrać. gymnazo vežbam, ind. khana igralište) sp. takmičenje u savlañivanju raznih neočekivanih, šalji-vih prepreka. gimnaestrada (od gimnastika i estrada) meñunarodna gimnastička priredba; održava se svake četvrte godine od 1953. god. gimnazija (grč. gymnasion) prvobitno, kod starih Grka: mesto gde su mladići i odrasli goli (gymnos = ro) vršili telesna vežbanja; docnije: središte celokupnog duhovnog života; danas: srednja škola, tj. škola izmeñu osnovne i visoke, koja priprema u čenike za univerzitet. gimnazijarh (grč. gymnasi-archos) nadzornik, upravnik gimnazije kod starih Grka. gimnazista) (grč. gymnasion) ñak gimnazije. gimnastika (gr č. gymnastike) kod starih Grka: veština telesnog vežbanja (skakanja, skretanja, rvanja i plivanja); danas: veština telesnog vežbanja radi higijen-sko-estetskih ciljeva. gimnastičar (grč. gymnazo vežbam) onaj koji se bavi gimnastikom, vežbom. tamnički (grč. gymnikos) koji se tiče telesnog vežbanja ili pripada telesnom vež-banju. gimnoptera (grč. gymnos, pteron krilo) pl. zool. golokrilci, insekti sa golim krilima. gimnosofisti (grč. gymnos go, nag, sophos mudar) naziv za indijske i druge istočne asketske filozofe. gimnosperme (grč. gymnos go, sperma seme) pl. vot. golosemenice, biljke sa ogolićenim semenovim pupoljčićem, npr. bor, jela, smr č a, kleka i dr. ginander (grč. gyne žena, apeg čovek, muž) dvospolnik, hermafrodit. ginandrija (grč. gyne, aner) vot. osobenost monokotilnih bil>aka čiji su prašnički sudovi srasli sa gineceumom (orhideje i dr.); osobina žena koje imaju muški izgled i muško držanje; pr. ginandričan. ginandroid (grč. gyne »sena, apeg čovek, eidos lik, izgled) med. ženska osoba s nekim muškim osobinama. ginandromorfizam (grč. gyne žena, apeg čovek, muž, morphe oblik) fizčol. pojava kod osoba koje imaju grudi razvijene kao u »sene, a u isto vreme izražene brkove i bradu. gingan (eng. gingham, fr. gingan) trg. fina engleska, prvobitno istočnoindijska pru-gasta, karirana i šarena pamu čna tka-nina.

ji. Borba izmeñu ovih dveju partija trajala je gotovo kroz ceo srednji vek. gibon zool. antropoidni majmun, živi u jugoistočnoj Aziji, odlikuje se naročito veoma dugim rukama. gig (fr. gigue, eng. gig, ital. giga) l. v. žig. gig (eng. gig) 2. lak i uzan čamac, naročito za komandanta ratnog broda; sp. širok i dosta težak školski čamac, vrsta jole, sa metalnim drškama za vesla izvan čamca; lake otvorene dvokolice sa jednim konjem. gigant (grč. gigas) gorostas, džin, div. giganteskan (grč. gigas, ital. gigantesco, fr. gigantesque) v. gigantski. gigantizam (grč. gigas) ampon. veličina tela koja znatno premaša prosečnu veličinu čovečijeg tela; up. makrosomija. gigan ki rafi ja (grč. gigas, graphi'a) opisivanje ili istorija džinova; tip. postupak pri štampanju velikih plakata kada se normalan autotipski slog odštampava znatno uvećan. gigantologija (grč. gigas, logia) nauka o džinovima uopšte, a naročito u životinjskom i biljnom svetu. gigantomahija (grč. gigas, machia boj) boj giganata (omiljen predmet umetničkog prikazivanja). gigantosaur(us) zool. rod ogromnih izumrlih gmizavaca (najveće kopnene životinje na Zemlji); živeo u mezozoiku. gigantosteologija (grč. gigas, osteon kost, logia) zool. nauka o kostima gorostasnih životinja. gigantociti (grč. gigas, kytos) pl. med. v. makrociti. gigantski (grč. gigas) gorostasan, orijaški, divovski, džinovski, ogroman rastom i veličinom; giganteskan. gigerl (nem. Gigerl) kicoš, gizdavac, onaj koji preteruje u doterivanju, tako da često ostavlja utisak budale. gidon (fr. guidon) barjačić (za ravnanje i davanje signala); mor. trouglasto bar jače; mušica, nišan na pušci; ručice, upravljač na velosipedu. gijotina (fr. guillotine) v. giljotina. gijoše (fr. guilloche) rad u vijugavim šarama; crtež izrañen u vijugavim šarama; izukrštana, isprepletana šara; up. gijo-širati. gijoširati (fr. guillocher) metalne površine ukrasiti simetrički graviranim linijama (pri štampanju hartija od vrednosti, meničnih formulara i dr.); vijugavo išarati, ukrasiti isprepletenim šarama. gilda (nem. Gilde ceh, esnaf) srednjovekovni savez trgovaca ili zanatlija u zapadno] Evropi, esnaf, udruženje, društvo, organizacija uopšte. gildhol (eng. guildhall) esnafski dom; opštinski dom u Londonu. giltati (nem. gelten) vredeti, važiti; gilta vredi, važi (kod pogodbi, opklada).

gingivitis

174
gipsovati (grč. gypsos) učiniti da vino pomoću gipsa postane bistrije i plamenije; biljke, naročito leptirnjače, posuti gip-som u prahu da bi bolje rasle; zakrpiti (ili: popuniti) gipsom. gipsoteka (grč. gypsos sadra, theke kovčeg) muzej ili odeljenje muzeja sa modelima vajarskih radova izlivenih u gipsu. girandol(a) (fr. girandole) svećnjak koji ima dva ili više krakova; ñ irandola. giracija (nlat. gyratio) med. vrtoglavost, metiljavost. giri (lat. gyri, grč. gyros) pl. znat. zavijuci, vijuge, naročito vijuge na površini mozga, moždane vijuge. girlanda (fr. guirlande, ital. ghirlanda) venac od lišća i cveća; vreža, loza; niska dragog kamenja. girlandima (fr. guirlandine) vrsta engleske tkanine u raznim bojama. girozan (nlat. gyrosus) zavijen, prstenast. girom (grč. gyroma) stvar u obliku tanjira ili činije; bog. činijast plodonoša kod biljaka. giromantija (grč. gyros, manteia) gatanje iz kruga koji napravi onaj što tata. girometar (grč. gyros, metron) fiz. aparat za merenje brzine obrtanje, naročito kod rotacionih mašina. giroskop (grč. gyros, skopein) fiz. aparat za očigledno prikazivanje i dokaz da se Zemlja okreće oko svoje osovine. girostat (grč. gyros, statikos) fiz. naprava koja prikazuje dinamiku obrtnog tela. gitara (šp. guitarra, fr. guitare, ital. chitarra) muz. instrument sa šest do deset žica, koji su Mavri doneli u Španiju; danas u celoj Evropi veoma raspro-stranjen za pratnju pri pevanju. gitarist(a) (fr. guitariste) svirač u gitaru. giht (nem. Gicht) l. med. kostobolja, ulozi, gaba, podagra; 2. količina rude ili uglja što se odjednom metne u peć. giše (fr. guichet) vratanca koja se nalaze u velikim vratima, naročito u tvrñavama, zatvorima i sl.; ulazna vratanca; prozorče sa zatvorom (u vratima, zidu i dr.); šalter. gladijator (lat. gladiator, gladius mač) onaj koji se bori za platu, profesionalci borac, borac u areni; kod Rimljana: borci, obično robovi ili ratni zarobljenici, koji su se u cirkusima meñusobno borili i bili vrlo rado gledani. gladiola (lat. gladius mač) bog. sabljičica, ukrasna biljka, slična perunici, Gladio-lus illyricus. glazba (češ. hlasba) muzika. glaze (fr. glace) uglačan, sjajan; smrznut; svila protkana zlatom ili srebrom; vrsta sjajnog konca; glaze dvoboj dvoboj bez za-štitnih sredstava na rukama i grudima; glaze koža najfinija sjajna koža za izradu rukavica (glaze rukavice); glaze karti-

gingivitis (lat. giiigiva desni) med. zapaljenje desni. gine- (grč. gyne) predmetak u složenicama sa značenjem: žena, ženski. ginekizam (grč. gynaikismos) ženstvenost, žensko draganje i ponašanje uopšte (u strahu, ljubavi i dr.). ginekokratija (grč. gynaikokratia) vlast (ili: vladavina) žena, nadmoćnost žena u odnosu prema muškarcima. ginekolog (grč. gyne, logos) med. lekar-specijalista za bolesti ženskih spolnih organa. ginekologija (grč. gyne, logia) med. nauka o osobenostima ženskog tela i o njegovim funkcijama, a naročito o bolestima ženskih spolnih organa. ginekološki (grč. gyne, logikos) koji se tiče bolesti ženskih spolnih organa i njihovog lečenja; ginekološki institut zavod za porañanje i za lečenje bolesti ženskih spolnih organa. giiekoman (grč. gyne, mania ludilo) čovek lud za ženama, preterani ženskar. ginekomanija (grč1, gynaiko-marua) strast jurenja za ženama, ludilo za ženama, preterano ženskarstvo. giiekomast (grč. gyne, mastos dojka) muška-rac kod koga su dojke razvijene potpuno kao kod žene, tako da luče, u nekim slučajevima, čak i mlečnu tečnost. giiekomorfan (grč. gyne, morphe oblik) po obliku sličan ženi, ženskog oblika. ginekofob (grč. gyne, phobos) ženomrzac. ginekofobija (grč. gyne, phobeo bojim se) mržnja na žene. ginekofoničan (grč. gyne, phone glas) koji ima ženski, tj. tanak glas. gineologija v. ginekologija. gineceja (grč. gynaikeia) med. mesečno pranje kod žena; ginecija. gineceum (grč. gynaikeion, lat. ginaeceum) odeljenje za žene u unutrašnjosti kuće starih Grka i Rimljana; čest naziv ženskih srednjih škola; bog. ukupnost ženskih spolnih organa kod angiosperma (skrivenosemenjača). ginecizam (grč. gynaikismos) v. ginekizam. ginecija (grč. gynaikeia) med. v. gineceja. ginko (kin. kinko, nlat. gingko biloba) bog. „drvo sa zlatnim plodom" vrsta drveta iz porodice gimnosperma, visoko i jako (u Kini i Japanu često ga sade pored hramova kao ukras). ginus (grč. ginnos, lat. ginnus) zool. životinja, bastard koji se dobije ukrštanjem mulca i kobile. gipira (fr. guipure) čipka kod koje su crteži i pojedine figure ispupčeni zbog toga što se radi debelim koncem (svilenim, zlatnim, srebrnim); ispupčen vez. gips (grč. gypsos) št. sadra, kalcijumov sulfat sa vodom u vodi teško rastvor-ljiv.

glazirati

175

glikopenija

ja fina, sjajna hartija; pravilan bi izgo vor bio glase. ' glazirati (nlat. glaciare, fr. glacer, nem. glasieren) postakliti, predmetima napravljenim od zemlje, kože i dr. dati sjajan izgled; jela prevući glazurom, ostaklicom (npr. pečenje gustim sosom, kolače belancetom, šećerom i dr.); glasirati. glazure (lat. glacies, nem. Glasur) gleñ, caklina, ostaklica; fig. spoljašnji sjaj. glajhštrom (nem. Gleichstrom) fiz. jednosmislena (ili: jednosmerna) struja; glajh-štrommotor električni motor koji pokreće jednosmislena struja. glandiforman (nlat. glandiformis) u obliku žira, žirast. • glandula (lat. glandula) med. žlezda, vratna žlezda, obično krajnik. glandularan (nlat. glandularis) žlezdani. glandulozan (lat. glandulosus) žlezdovit, žlezdan. glandulozitet (nlat. glandulositas) žlezda-vost, žlezdovitost. glanc (nem. Glanz) sjaj, sjajnost; svetlost. glanca™ (nem. glanzen) sjajati, davati sjaj, naročito koži; glancati sv blistati se, sjajiti se. glase (fr. glace) v. glaze. glasija (fr. glacis) fort. kod utvrñenja, naročito stalnih: nasip od zemlje s one strane rova ili skrivenog puta, koji se blago spušta prema strani s koje se o čekuje napad. glasijalist(a) (fr. glacialist) poznavalac (ili: proučavalac) ledenih bregova, lednika, glečera. glasirati (fr. glacer) v. glazirati. glauberit, Glauberova so hem. natrijumsul-fat s kristalnom vodom (Na2 SO4X 10H2O), gorkog ukusa; upotrebljava se za čišćenje i isterivanje drevnih glista (po pronala-začu Johanu Glauberu, 1604—1668). glaukom (grč. glaykos plavkast, plavozelen) med. zelena mrena, opasna očna bolest koja se sastoji u povećanom pritisku u unutrašnjosti očne jabučice (nazvana po tome što zenica pri tom često izgleda zelenkasta). glaukoma (grč. glaykos) med. v. glaukom. glaukomatičan med. v. glaukomatozan. glaukomatoza (grč. glaykos) med. postojanje (ili: razvijanje) zelene mrene u očima; v. glaukom. glaukomatozan (grč.) med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom. glaucedo (nlat. glaucedo) med. v. glaukom. glacijal (lat. glacies led) kol. ledeno doba u razvitku Zemlje. glacijalan (lat. glacialis) geol. koji pripada ledenom dobu. glacijalin (lat. glacies led) hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr. (služi za održavanje mesa, mleka itd. u svežem stanju).

glaciolog (lat. glacies led, grč. logos reč, govor) naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba. glaciologija (lat. glacies led, grč. logia) geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti. gledičija vot. drvo slično bagremu, sa jakim trnovima po stablu, Gleditschia triacanthos, koje se često sadi kao živa ograda, a varijetet bez trnova kao ukrasno drvo. glena (grč. glene) zenica, gledeće; znat. čašica (na kosti). glenitis (grč. glene) med. zapaljenje zenice. glenoidan (grč. glene, eidos) blago uduben, koritast, sličan čašici (kost). gleukometar (grč. gleykos slatko vino, šira, metron) sprava za ispitivanje vina, naročito za odreñivanje šećerne sadržine u slatkom vinu; glikometar. glečer (lat. glaciarium, nem. Gletscher) led-nik, veliki ledeni kompleksi koji se obrazuju od snega regelacijom (ponovnim smržnjavanjem) u blizini polova i po visokim planinama. glivajn (nem. Gluhwein) crno vino kuvano sa šećerom, cimetom i korom od limuna (kao lek protiv nazeba). glikemija (grč. glykys sladak, halma krv) med. prisustvo šećera u krvi. glikiskop (grč. glykys sladak, skopeo gledam) hem. instrument za odreñivanje količine šećera u nekoj materiji. glikogen (grč. glykys, genos vrsta) zool. uglje-ni hidrat, skrobu slična, bezbojna, bezu-kusna i bezmirisna supstanca u životinjskom telu, naročito u mišićima i jetri, važna rezervna materija životinjskog tela, postaje iz suviška grožñanog šećera u krvi. glikoza (grč. glykys sladak) hem. grožñani šećer; glukoza, dekstroza. glikozidi (grč. glykys sladak) hem. jedinjenja šećera sa biljnim i životinjskim, većinom kiselim jedinjenjima, koja, posred-stvom materija koje izazivaju vrenje, luče šećer; glukozidi. glikozurija (grč. glykys sladak, uron mokraća) med. privremena pojava šećera u mokraći (a ne hronična kao kod šećerne bolesti). glikoliza (grč. glykys sladak, lysis rastapa— nje) razlaganje (razgrañivanje) šećera. glikometar (grč. glykys, metron) v. gleukometar. glikoneus (lat. glyconeus) metr. antički katalektički stih koji se sastoji od tri tro-heja i jednog daktila, nazvan po nekom grčkom pesniku Glikoiu. glikopeksija (grč. glykys sladak, pexis grušanje) med. nagomilavanje šećera u krvi. glikopenija (grč. glykys sladak, penia oskudica) med. nedostatak šećera u krvi.

glikohalofite

176

glorifikator

glikohalofite (grč. glykys sladak, hals so, phyton biljka) bat. biljke koje uspevaju u slanim i suvim zemljištima. glikohol (grč. glykys sladak) hem. amino-sirćetna kiselina (NH-CH2-COOH), jedan od proizvoda raspadanja belančevina; gusta bezbojna tečnost sladunjava ukusa. glimerica (nem. glimmen tinjati) tinjalica, ispitivač struje, električna sijalica punjena plinom, služi za ispitivanje prisustva struje u električnom strujnom kolu. gliom (grč. glia) med- izraštaj u mozgu i ki č mi, nekad i u živcima mozga ili kičme, nastaje bujanjem ćelija živčanog tkiva; vrsta tumora. glipti (grč. glyptos) pl. figure izrañene u metalu ili kamenu. gliptika (grč. glyptos u drvetu, kamenu re-zan) veština pravljenje ili urezivanja figura u kamenu ili metalu; plastične umetnost, kamenorezačka veština, vajar-stvo; glifika. gliptognozija (grč. glyptos, gnosis) poznavanje izvajanog (rezanog) kamenja. gliptografija (grč. glyptos, graphein) opisivanje vajarskih dela, naro čito izvajanog (rezanog) kamenja. gliptodon (grč. glyptos izrezak, urezan, graviran, odus gen. odontos zub) kol. rod izumr-lih bezubih sisara u koji spadaju džinov-ske životinje iz američkog kvartara. gliptoteka (grč. glypton, theke) zbirka izvajanog (rezanog) kamenja; takoñe: zbirka vajarskih dela (npr. poznata velika zbirka u Minhenu). glisada (fr. glissade) kliženje mačem pri mačevanju; kliženje nogom pri plesu; ali/, klizanje na jedno krilo; klizalica, kli-zaljka, tociljajka. glisando (ital. glissando) muz. v. glisato. glisantan (fr. glissant) klizav; fig. opasan, sumnjiv, tugaljiv. glisato (ital. glissato) muz. blago prevlačeći; brzo prevlačeći gornjom stranom prsta preko donjih dirki na klaviru; glisando, glisikato. gliser (fr. glisser kliziti) sp. motorni čamac s ravnim dnom koji pri većoj brzini klizi po površini vode. glisikato (ital. glissicato) v. glisato. glif (grč. glypho) apx. udubena, užlebljena pruga (u zidu, stubu i dr.). glifanon (grč. glypho dubem, režem) rezbar-sko (ili: kamenorezačko) dleto, dubač. glifika (grč. glypho) v. gliptika. glifički (grč. glypho) rezbarski, vajarski, kamenorezački. glifogen (grč. glypho dubem, režem, genos) teh. sredstvo za nagrizanje čelika. glifografija (grč. glypho, graphia) teh. veština izrañivanja ispupčenih slova ili ploča galvanskim putem za štampanje kao drvorez (jedan deo galvanoplastike).

glicerin (grč. glykys sladak) hem. žitka, sirupasta i bezbojna tečnost, prirodni sastojak masti, slatka ukusa (hemijski sastav: S3N8O3). glicinija (grč. glykys sladak) vot. ukrasna biljka iz fam. leptirnjača, puzavica s ljubičastim cvetovima prijatna mirisa, Wistaria sineusis. glicifag (grč. glykys sladak, phagos koji jede) onaj koji voli da jede slatkiše, sladokusac, oblaporac. glob (lat. globus) geogr. v. globus. globalan (lat. globus, fr. global) celokupan, ukupan. globozan (lat. globosus) loptast, kuglast, grudvast; sastavljen od loptica, zrnast; globulozan. globozitet (lat. globosistas) loptastost. globoziti (nlat. globositi) pl. kol. okrugle i zavojite okamenotine puževa. globoid (lat. globus, grč. eldos vid, oblik) lopti slično telo, na polovima spljoštena lopta. globtroter (eng. globetrotter) čovek koji, sporta i zadovoljstva radi, putuje oko sveta, putnik oko sveta. globulini (lat. globulus) pl. hem. vrste belančevina koje se ne mogu rastvarati u čistoj vodi, nego u razblaženim sonim rastvori-ma (kiseline koje se nalaze u krvi, mleku, jajima i semenju). globulozan (nlat. globulosus) v. globozan. globus (lat. globus) geogr. slika Zemljine lopte; astr. lopta na čijoj je površini prikazana prividna nebeska lopta; Zemljina lopta, Zemljin šar; glob. globus imperijalis (lat. globus imperialis) carska jabuka (kao jedan od simbola državne, kraljevske vlasti). globus histerikus (lat. globus hystericus) med bolesno osećanje histeričnih osoba kao da im se jednjakom, od želuca ka guši, penje neka lopta. glorija (lat. gloria) slava; čast; sjaj; u katoličkoj crkvi: anñeoska himna koja počinje sa Gloria in excelsis Deo (Slava vo višnjih bogu); kod Francuza: crna kafa sa konja-kom; tkanina od ibrišima i konca; svetao krug oko svetiteljske glave, oreol; um. slika otvorenog neba s bogom i anñelima. glorija mundi (lat. gloria mundi) slava sveta, čast sveta; sik tranzit glorija mundi (lat. sic transit gloria mundi) tako prolazi slava ovoga sveta. glorijet(a) (fr. gloriette) kućica, mali paviljon u vrtu. gloriola (lat. gloriola) svetiteljski sjaj, obeležje božanskih i svetih lica u hrišćanskoj umetnosti: svetao krug oko glave (nimbus) ili oko celog tela (aureola. oreola); fig. sićušna sujeta, taština u malim stvarima, bedna slava. glorifikator (lat. glorificiare, slaviti, ve-ličati, fr. glorificateur) onaj koji nekoga

glorifikacija

177
glosomanija (grč. glossa, mania) strast za govorenjem stranim jezicima; v. glotoma-nija. glosomantija (grč. glossa, manteia) prori-canje (ili predskazivanje) prema obliku i sastavu jezika. glosonomija (grč. glossa, nomos zakon) nauka o jezi čkim zakonima; up. gramatika. glosoplegija (trč. glossa, plege udar, rana) med. uzetost jezika; glosoliza. glosoragija (grč. glossa, regnymi pucam, prsnem) med. krvarenje jezika. glososkopija (grč. glossa, skopeo) med. pregled (ili: ispitivanje) jezika. glosospazmus (grč. glossa, spasmos grč) med. gr č u jeziku. glosotomija (grč. glossa, temno sečem, režem) hir. razućivanje (ili: sečenje) jezika. glotis (grč. glossa jezik) anat. glasnica. glotisedem (grč. glossa, oidao oteknem, nabubrim) med. v. larinksedem. glotognija (grč. glotta jezik, gone roñenje) liigv. poreklo jezika; deo lingvistike koji se bavi pitanjem porekla i razvitka jezika. glotograf (grč. glotta jezik, grapho pišem) aparat za ispitivanje ljudskog glasa, naročito pevanoga. glotolalija (grč. glossa, laleo govorim) govorenje stranim jezicima; up. glosolalija. glotologija (grč. glossa, logia) nauka o jeziku, o jezicima, up. lingvistika. glotomanija (grč. glossa, mama) strast za govorenjem stranim jezicima. ! glukoza (grč. glykys) hem. v. glikoza. glukozidi (grč. glykys) v. glikozidi. gluten (lat. gluten) lepak, lepljiva tečnost u životinjskim telima; hem. smeša više hemijskih tela, svi proteini iz pšenice; od njega zavisi kakvo ć a hleba. glutin (lat. glutinium) biljni lepak; lepak od životinjskih kostiju i žila. glutinancija (lat. glutinantia) pl. med. sredstva za slepljivanje, sraš ćivanje. glutinativan (lat. glutinativus) koji sleplju-je, spaja, sraš ć uje. glutinacija (lat. glutinatio) lepljenje, slepljivanje, lemljenje. glutinozan (lat. glutinosus) lepljiv. gnajs (nem. Gneiss) geol. vrsta kristalastog škriljca, po sastavu mešavina kvarca, feldspata i liskuna. gnatoneuralgija (grč. gnathos, vilica, obraz, neuron živac, algos bol) med. bol lica, obraza. gnatospazmus (grč. gnathos, spasmos grč) med. gr č lica i vilica. gnozis (grč. gnosis) fkl. znanje, saznanje; kod aleksandrijskih Jevreja i starih hrišćana: dublje poznavanje Biblije i religije (za razliku od verovanja prostog naroda), filozofija religije u prvim vekovima hriš ć anstva.

ili nešto slavi i veli ča, slavilac, uzno-silac. glorifikacija (nlat. glorificatio) slavljenje, proslavljanje, veličanje, obožavanje, uzdizan>e hvalama. glorifikovati v. glorificirati. glorificirati (nlat. glorificare) slaviti, veli č ati, uzdizati hvalama. glosa (grč. glossa, glotta jezik; govor) prvobitno: tamna, nejasna reč koju treba protumačiti; zatim: tumačenje, objašnjenje; u obi čnom životu: pokudna ili zlobna primedba; poet. pesma od četiri strofe čija poslednja četiri reda, čitava zajedno, daju samu za sebe razumljivu slikovanu strofu; napomena, primedba (naro č ito sa strane u knjizi). glosalgija (grč. glossalgia) med. bolest jezika i sluzokože usta, kao posledica oboljenja simpati čkog živčanog pribora; glosodi-nija. glosar (nem. glossarium) v. glosarij(um). glosaret (eng. glossaret) vunena, polusvilena tkanina iz Norviča (Norwich) u Engleskoj. glosarij(um) (lat. glossarium) knjiga sa primedbama, napomenama; rečnik u kojem su objašnjena značenja reči, naročito zastarelih i nepoznatih; re č nik. glosator (nlat. glossator) onaj koji objašnjava nejasne reči; pisac rečnika; pisac napomena u knjizi sa strane; u srednjem veku: bolonjski tumači dela Corpus juriš civilis. glosem (grč. glossa jezik) nejasna reč kojoj je potrebno objašnjenje; samo to objašnjenje; glosema. glosema (gr č.) v. glosem. glosirati (grč.) radi objašnjavanja dodavati nekom tekstu napomene, beleške; praviti glose; objašnjavati, tumačiti; fig. praviti pokudne, pakosne primedbe; davati koncu sjaj. glositis (grč.) med. zapaljenje jezika, upala jezika. gloso- (grč.) predmetak u složenicama sa zna č enjem: jezik, jezika. glosograf (grč. glossa, graphem) pisac glosa. glosografija (grč.) anat. opisivanje jezika; pisanje glosa. glosodinija (grč. glossa, odyne bol) med. glosalgija. glosolalija (grč. glossa, laleo tepam) lete. osobena pojava religioznog ushićenja, koja se sastoji u govorenju nerazumljivim glasovima bez učešća svesti; govorenje stranim jezicima; up. glotolalija. glosoliza (grč. glossa, lysis) med. v. glosople-gija. glosolog (grč. glossa, logos) gram. znalac jezika, poznavalac jezika. glosologija (grč. glossa, logia) anat. nauka o jeziku; gram. nauka o jezicima, lingvisti-ka; v. glotologija.

12 Leksikon

178
gnom (fr. gnome, nlat. gnomus) kit. zemaljski ili brdski duh koji živi pod zemljom i čuva blago; pl. tomi. gnoma (grč. gnome) kratka, obično u ritmičko] formi napisana mudra izreka, pouka i sl., npr.: „Poznaj samoga sebe"; up. sengen-cija. gnomida (fr. gnome) mit. ženski gnom. gnomičar (grč. gnome) pisac mudrih izreka (Solon, Teognis, Fokilides i dr.). gnomologija (grč. gnomologia) zbirka mudrih poučnih izreka (gnoma); govorenje mudrih izreka. gnomon (grč. gnomon) kazaljka na sunčanom satu, tj. uspravan prutić koji je dužinom svoje senke pokazivao doba dana; sunčani časovnik, sunčanik. gnomonika (grč.) veština (ili: nauka) o konstruisanju sunčanika. gnomski (grč. gnome) mudar, poučan; gnomski pesnici pesnici gnoma. gnoseologija (grč. gnosis saznanje, logia) fil. teorija saznanja; deo filozofije koji se bavi proučavanjem izvora, puteva i formi saznanja. gnostik v. gnostičar. gnostika (grč. gnostike) fil. teorija saznanja. gnostici (grč. gnostes) pl. fil. v. gnostičari. gnosticizam (grč. gnosis, gnostes) fil. učenje gnostičara. gnostičari (grč.) pl. hrišćanski filozofi iz prvih vekova koji su pokušali da pomoću kosmogonijskih teorija i orijen-talske mitologije, apsolutno utvrde hrišćansku religiju i postave hrišćanstvo kao najviši princip sveta; gnostici. gnostologija (grč. gnostos saznatljiv; poznat, logia) mudrijaštvo, sveznalaštvo. gnoti seauton (grč. gnothi, seayton) fil. „poznaj samoga sebe!". giu (hotent. gnu, eng. gnoo, fr. gnou) zool. vrsta afričke antilope, liči na vola ili bivola. go nacionalna igra Japanaca; igraju dva igrača crnim i belim kamenčićima na kvadratnoj dasci 19X19 (361) polja. gobelin (fr. gobelin) v. goblen. goblen (fr. gobelins) umetnički izrañen ćilim sa slikama predela ili figuralnim scenama za zastiranje zidova nazvan po čuvenom bojadisaču Goblenu, koji je živeo u prvoj polovini XVI veka. governo (ital. governo) uprava, upravna vlast; trg. pravilo, propis, pravac (koga se npr. jedan komisionar ima da drži u svom radu). Gog i Magog (hebr.) opasan neprijatelj koji sve uništava. Po proroku Jezekilju, Gog]e vladalac naroda Magog koji je sa Severa prodro u zemlju Izrailjevu i bio potučen; kod Mojsija, Mafiogje smi Jafetov. godron (fr. godron) izbočena kvrga na zla-tarskim radovima; arh. izbočen, izvijen ukras na ivici.

goiagra

godronirati (fr. godronner) praviti kvrge; arh. praviti izbočene ukrase na ivici. goeleta (fr. goelette) tip francuske i italijanske manje ratne laće od 50—100 tona; mala ratna jedrilica. goetija (grč. goeteia opsena) dozivanje zlih duhova pomoću vradžbina; čarobnjaštvo, čarolija, opsena. goetičan (grč. goeteno opsenjujem) volšeban, čaroban, opsenarski. goj (hebr.) onaj koji nije Jevrejin, Židov (lagani za Jevreje, Židove). gojzerica teška, dobro okovana cipela za planinare i skijaše. gojim (hebr. goj, gojim) pl. neznabošci, hrišćani (izraz kojim su Jevreji nazivali sve one koji nisu Jevreji). gol (eng. goal) sp. kapija kod fudbala i ostalih igara loptom; ubacivanje lopte u kapiju pri fudbalskim i drugim loptač-kim utakmicama; up. golman. golgeter (eng. goal-getter) sp. u fudbalu: onaj koji daje najveći broj golova, najbolji navalni igrač. Golgota (grč. Golgotha, hebr. Gulgolta) „lubanjište", brdo kod Jerusalima na kojem je Hristos razapet i gde su izvršavane smrtne kazne uopšte. Golijat mit. filistinski div koga. je, po Starom zavetu, mladi David u dvoboju ubio iz praćke; fig. gorostas, orijaški razvijen čovek, džinčovek. golman (eng. goal-man) sp. čuvar vratnica, branilac kapije u fudbalu (jedan od najvažnijih igrača u timu); up. gol. golu bec (rus. go lu bec) ruski narodni ples koji se izvodi uz pratnju lire i roga, ili uz melodiju jedne narodne pesme. golf (grč. kolpos nedra, ital. golfo, nlat. colfus) l. morski zaliv, zaton; pristani-šte, luka; Golfska struja topla morska struja u severnom delu Atlantskog okeana, polazi iz Meksičkog zaliva. golf (eng. golf) 2. škotska narodna igra loptom, u kojoj se lopta naročitim pali-cama (clubs) uteruje u rupu. golš (nem. Golsch) vrsta porheta koji se izrañuje u okolini Ulma; mera = oko 41 t. gomaristi pl. pristalice Kalvinovog učenja o predstinaciji, a protivnici učenja Ar-minijusa, osnivača sekte remonstranata, zbog čega se zovu i kontraremonstranti; nazvani po Francu Gomarusu(1.536—1641). gomba (mañ. gomb) puce, dugme. gomenol farm. prečišćene etarsko ulje, dobiva se od lišća jednog drveta koje raste u predelu Gomena (Nova Kaledonija); upotrebljava se kao blago antiseptičko sredstvo i za ublažavanje bolova Gomora (hebr.) mit. grad u Palestini koji je, zbog svojih grehova, zajedno sa Sodomom izgoreo u sumporu i smoli; otuda: fig. grad ogrezao u grehu. gonagra (grč. gony koleno, agra plen) med. reuma u kolenima; up. hiragra i podagra.

gonade

179

gravat

gonade (nlat. gonades) zool. spolne žlezde. gonalgija (grč. gony koleno, algos bol) med. bol u kolenu, kolenobolja; gonatalgija. gonartritis (grč. gcmy, arthron) med. zapal>enje kolena. gonatalgija (grč. gony, gonatos, algos) med. v. gonalgija. gong (kin.) ručni doboš Kineza i Indijana-ca; muz. orkestarski instrument u koji se udara drvenom maljicom, ima oblik zdele, sliven od 78% bakra i 22% cinka; zvučni tanjir u koji se, u ku ćama, na brodovima i dr. mestima udara i tim, mesto zvonom, daje znak za obed i dr. gongorizam pretrpan slikama, bombastičan i suviše kitnjast stil, nazvan po špan-skom pesniku L. de Gongori (1561—1627). gongoristi pl. učenici i pristalice španskog pesnika Gongore, koji su pisali po ugledu na njegov način pisanja; up. gongorizam. gongrona (grč. gongros) med. izraštaj na vratu, guša. gongros (grč. gongros) med. okrugao čvornovit izraštaj. gondola (ital. gondola) uzan venecijanski č amac sa veslom; re č ni č amac za uživanje; korpa na vazdušnom balonu. gondolijer (ital. gondoliere) onaj koji tera goidolu. gondolijera (ital. gondoliere) pesma venecijanskih gondolijera; up. barkarola. goniometar (grč. gorua, ugao, metron) instrument za merenje uglova, uglomer. goniometrija (grč. gonia, ugao, metria) geom. nauka o merenju i izra č unavanju uglova, deo trigonometrije i matemati č ke analize. gonitis (grč. gony koleno) med. zapaljenje kolena. gonokoka (nlat. gonococcus) med. vrsta bakterija koje izazivaju triper (kapavac), nalazi se u gnoju tripernog oboljenja. gonoreja (grč. gone seme, geo curim, tečem) med. kapavac, triper. gonohorizam (grč. gone, chorizo odvojim, rastavljam) biol. odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo muške ili samo ženske spolne organe (za razliku od dvospolnosti). gonfalonijer (ital. gonfaloniere) zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavar ital. republike San Marino u srednjem veku; policijski č inovnik u pokrajinama bivše crkvene države. gopak (ukr. gopak) ukrajinska narodna igra. gorgona 1. mt. fantastično žensko biće u gr čkoj mitologiji sa zmijama umesto kose i vrlo ružnog izgleda 2. zool. pl. red zoofi-ta koje žive u račvastim kolonijama pri č vrš ć enim za morsko dno. gorgoncola, gorgonzola (fr. gorgonzola, ital. gorgonzola) vrsta mekog sira s glji-vicama plesni (prema ital. gradiću Gorgonzola, u kome se proizvodi).

Gordijev čvor (lat. nodus Gordius) teško ća koja izgleda nesavladljiva, zadatak koji se može samo silom rešiti (frigajski kralj Gordije uvezao je rudu i jaram na svojim kolima čvorom koji niko nije mogao razdrešiti, dok ga nije Aleksandar Veliki rasekao ma č fi). gorž de pižon (fr. gorge de pigeon) boja golubijeg vrata. gorila zool. najveći čoveku sličan majmun, visok preko 2 t, živi po prašumama srednje i zap. Afrike, meñ u današnjim majmunima najjači i najdivljačniji; ranije su ga zvali „šumski č ovek". gota (nem. Gothas) veliki nemački vojni aeroplan za bombardovanje, nazvan po fabrici vagona u Goti koja ih je izrañ ivala za vreme prvog svetskog rata. gotika umetnički stil koji se, polovinom HP veka, pojavio u Francuskoj i odatle, postepeno, raširio po celoj Zapadno j Evropi. Glavna karakteristika gotske umetnosti, koja se oslobodila od tradicija antike, jeste: veliko bogatstvo mašte, šiljatost formi i umetnički individualizam, koji je č esto prelazio u bizarnost i grotesku (slikarstvo, plastike, graćevi-narstvo i pismo- gotica). gotica nemačka azbuka koja je, pod uticajem gotskog stila, postala u HŠ veku i koja ima jako ornamentalan karakter; pr. go-tički. gotski pr. koji pripada Gotima ili se tiče Gota, starogermanskog naroda; starone-mački, Gotima svojstven; gotski jezik sta-ronemač ki jezik od XI—XV veka; gotski stil v. gotika; fig. starinski. gotski stil v. gotika. gouda punomasni sir, obično obložen crvenim voskom, iz holandskog grada Goude; gauda. gofraža (fr. gaufrage) utiskivanje šara, mustra na tkaninu; utisnute šare, mustre; up. gofrirati. gofrirati (fr. gaufrer) pomo ću zagrejanih metalnih plo č a ili valjaka u koje je urezana neka šara, izvesna mustra, udariti šare na tkaninu, kožu, hartiju, tapete i sl., naro č ito tzv. gofrir-mašinom. goč (alb. goc) bubanj, doboš (obično veći). grabelaža (fr. grabelage) trg. čišćenje robe, trebljenje robe. grabe (fr. grabeau) trg. v. fusti. grav (fr. grave) l. gram. v. gravis. grav (fr. graves) 2. vrsta belog i crnog bordoskog vina, nazvana po kraju Grav u departmanu Žirond. gravamen (lat. gravamen) prav. žalba, tužba; teret, namet; pl. gravamina. gravancija (lat. gravare otežavati, gravan-tia) pl. prav. otežavajuće okolnosti. gravat (lat. gravatus) prav. podnosilac žalbe, uvre ñ eni; tako ñ e: okrivljeni, osumnji- čeni.

gravacija

180

graduelan

gravacija (nlat. gravatio) prav. otežavanje, terećenje, opterećivanje. grave (ital. grave) l. muz. ozbil>no, veoma lagano, svečano, dostojanstveno; grave-mente. grave (lat. grave) 2. teško; važno, ozbiljno; o tonu: duboko. gravemente (ital. gravemente) v. grave 1. graveolentan (lat. gravis težak, olere mirisati, graveolens) jaka i neprijatna mirisa. graver (fr. graveur) rezač, onaj koji gravira (drvorezac, kamenorezac, čelikorezac, bakrorezac, pečatorezac). gravida (lat. gravida) trudna, teška, bremenita, zdetna žena. gravidirati (lat. gravidare) oploditi, za-trudniti, obremeniti; zatrudneti, ostati bremena, biti u drugom stanju. graviditet (lat. graviditas) trudnoća, bremenitost, zdetnost. gravimetar (lat. gravis težak, grč. metron mera) fiz. v. areometar. gravimetrija (lat., grč.) deo geofizike koji se bavi prouč avanjem Zeml>ine teže. gravira (fr. gravure) v. gravura. gravirati (fr. graver) 1. rezati, urezivati, praviti razne crteže, u drvetu, metalu, dragom kamenu i dr. gravirati (lat. gravare) 2. teretiti, optere-titi, opterećivati; fig. stavljati na teret, zadužiti, zaduživati. gravis (lat. gravis) gram. teški akcenat, akcenat koji ide s leva na desno ( ), u grčkoj i francuskoj gramatici. gravisimo (ital. gravissimo) muz. veoma ozbiljno; up. grave 1. gravitacija (nlat. gravitatio) fiz. teža, privla č na sila izme ñ u materijalnih deli ć a u vasioni, pod čijim se uticajem vrše kretanja nebeskih tela. gravitet (lat. gravitas) ozbiljnost, dostojanstvenost, sveč ano držanje, važnost; kru-tost, ukrućenost, pridavanje važnosti samome sebi; muz. dubina; kon gravita (ital. sol gravita) muz. sa dostojanstvom, ozbiljno. gravitetski (lat. gravitas) ozbiljan, dostojanstven, sve čan; koji se pravi važan, sa usiljenim dostojanstvom. gravitirati (nlat. gravitare) fiz. težiti, biti težak, ispoljava™ težu, svojom masom težiti, približava™ se nekom drugom telu; fig. težiti nečemu, biti naklonjen kome ili č emu. gravura (fr. gravure) rezbarstvo, rezbarska veština; urezak, lik (ili: slovo, znak) urezani u drvetu (ili: metalu, kamenu i

dr.).
grad (lat. gradus) stepen, stupanj; mat. trista šezdeseti deo puno ga ugla; fiz. podeljci lestvice, skale fizi čkih instrumenata (termometara, areometara, elektrometara i dr.); č in, klasa (u službi). gradacija (lat. gradatio) postepenost, postupnost, stupnjevitost; ret. postupnost, način izlaganja u kojem se predstave reña-

ju postupno jedna za drugom po jačini: od slabijih se prelazi ka jačim, sve do najjač e, da bi se na nju obratila što ve ć a pažnja i izazvao što ja č i utisak (klimaks); slik. neprimetno prelaženje iz boje u boju. gradevole (ital. gradevole) muz. ugodno, prijatno, privlač no. gradele (ital. gratella) gvozdena rešetka za pe čenje mesa, ribe i sl.; up. roštilj. gradijacija (nlat. gradiatio) podela na stepe-ne (geografskih karata); podela na stepena (termometra i dr.). gradijent (lat. gradi korač ati, tresti) 1. stepen (ili: stupanj) pada, stepen (ili: stupanj) uspona (puta, koloseka), iznos nagiba prema vodoravnom pravcu; 2. deo nevodoravnog puta; 3. srazmerni iznos po-rasta ili pada barometra ili termometra pri prelasku iz jednog mesta u drugo. gradijenta (lat. gradi koračati) visinska linija železni č ke pruge. gradirati (lat. gradus) oplemeniti, popraviti, poboljša™ vrednost čemu (npr. gradirati zlato dati zlatu jaču boju); u sola-rama: od prirode slanu vodu postepeno koncentrisati i dati joj veću slanoću; izmeriti stepene (grade) jačine, npr. rakije. graditamente (ital. graditamente) muz. prijatno, usrdno, dopadljivo. gradl (nem. Gradel) vrsta pamučne tkanine sa utkanim šarama, mustrama, upotrebljava se za rublje. grado (ital. graño) muz. postepeno, postupno (kada note idu od jedne linije drugoj). gradualan (nlat. gradualis) postepen, postu-pan; koji se odnosi na stepen ili: čin, položaj. gradualizam (lat. gradus stepen) postepenost, postupnost; "ol. izraz kojim se obe-ležava politika >* taktika engleske radničke stranke (laburista) koja teži ostvarenju socijalizma putem reformi. gradualna disputacija učeno raspravljanje ili polemi čan spis u cilju postignu ća nekog č ina na velikim školama Zap. Evrope. gradualni sistem prav. odreñivanje reda nasledstva prema stepenu srodstva. graduat (nlat. graduatus) onaj koji je dobio neku akademsku titulu (bakalareus, licencijat, magistrat, doktorat). graduator (nlat. graduator) onaj koji ili ono što deli na stepen (ili: stupnjeve); na-prava koja deli neku liniju, krivu na male pravilne delove; med. aparat koji podešava dužinu varnica pri lečenju elektri čnom strujom. graduacija (nlat. graduatio) deljenje (ili: podela) na stepene, stupnjeve; gram. poredba prideva, komparacija; davanje akademske titule na velikim školama. graduelan (lat. gradus stepen, fr. graduel) v. gradualan.

graduirati

181

granirati

graduirati (nlat. graduare) podeliti na ste-pene (ili: stupnjeve), obeležiti stepene (na termometru i dr.); dati nekome izvesnu akademsku titulu, neko zvanje; fig. postepeno menjati jačinu nečemu naviše ili naniže, postepeno povećava™, pojačava-ti, smanjivati itd. gradus kognacionis (lat. gradus cognationis) prav. stepen srodstva. gradus prohibitus (lat. gradus prohibitus) prav. zabranjeni stepen, stepen srodstva u kojem se ne može sklopiti brak. gram (grč, gramma mala težina, fr. gramme, nem. Gramm) masa kubnog centimetra destilovane vode na 4°S; težina koju ima jedan gram jeste sila kojom gram-masa pritiska na podlogu koja je drži ili kojom vuče konac o koji je obešena; jedinice veće od grama su: dekagram=10 g, hektogram—100 g, kilogram= 1000 g, miri-jagram= 10000 g ili 10 kg; milion grama ili 1000 kg= l tona; jedinice manje od grama su: decJnram=1/10 g; centigram= 1/100 g; miligram—1/1000 g. gramatizirati (grč. gramatike) formalisti-čki proučavati jezik, zanemarujući se-mantičku (značenjsku) i funkcionalnu stranu jezičkih pojava; suvoparno predavati ili učiti gramatička pravila. gramatik (grč. grammatikos) v. gramatičar. gramatika (grč. grammatike) nauka o jeziku i njegovim zakonima (može biti: opisna, uporedna i istorijska). gramatikalvi (lat. grammaticalis) koji se tiče nauke o jeziku ili spada u nauku o jeziku; up. gramatički. gramatičar (grč. grammatikos) onaj koji proučava zakone jezika; poznavalac jezika; učitelj jezika; gramatik. gramatički (lat. grammaticus) koji je u skladu sa zakonima i pravilima nauke o jeziku; up. gramatikalni. gramatolatrija (grč. gramma, latrefa obožavanje) obožavanje slova, tj. slepo verovanje svemu što je napisano i naštampano sa zapostavljanjem slobodne delatnosti duha. gramatologija (grč. gramma, logia) načela i uputstva o sastavljanju jedne gramatike; nauka o poznavanju rukopisa po njegovim bitnim osobinama. gram-atom, fiz. masa nekog elementa ili jedinjenja jednaka njegovoj atomskoj masi izraženo} u gramovima. gramina (lat. gramen trava, gramina) pl. bot. v. graminee. graminee (nlat. gramineae) pl. bot. trave. graminozan (lat. graminosus) travan, obrastao travom, bogat travom. gram-kalorija fiz. v. kalorkja. gramofon (grč. gramma, phone glas) usavršeniji oblik fonografa, aparat kojim se čovečji glas ili topovi muzičkih instrumenata upisuju na obrtni voštani valjak ili obrtnu voštanu plo č u, tako da se

docnije mogu po volji, ponovo proizvesti (reprodukovati). gran (lat. granum zrno, zrnce) zrno, grumi-čak; ranija jedinica za merenje malih težina, naročito u apoteci= 0,073 g; up. gren. granalije (nlat. granalia) pl. metalna zrnca, metalna sačma, naročito granuliranjem isitnjeno gvožñe i bakar. granat (lat. granum, nlat. granatus zrnat, koji ima zrnca se lapis kamen) št. veoma rasprostranjen mineral, velike tvrdoće, lepog staklastog sjaja, crvenkast; ima ga više varijeteta. granata (lat. granum, ital. granata, nem. Granate) voj. valjkasto artiljerijske zrno sa jakim razornim punjenjem koje se, kad je bačeno iz topa i udari u zemlju ili kakav drugi čvrst predmet, rasprskava na mnogo sitnih delova i ima razorno dejstvo. granatina (nem. Grana+ine) vrsta jake svile, naro čito za crne čipke. granginjoleskan (po imenu pariskog pozorišta Grand Guignol) uzbudljiv, jeziv, strašan. granginjolstvo poz. negovanje uzbudljivih i nastranih pozorišnih komada (kakve naro č ito prikazuje parisko pozorište Grand Guignol). grand (šp. grande) 1. velikaš, dostojanstve-nik, član visokog plemstva u Španiji; v. grandi. grand (fr. grand velik) 2. igra karata u kojoj se, bez aduta, pravi najveći broj bodova (štihova); grando. grand (fr. grand, lat. grandis) 3. veliki, važan, otmen. grandeca (šp. grandeza, ital. grandezza) dostojanstvo jednog granda; oholost, gordost, oholo držanje; kon grandeca (ital. sop grandezza) muz. sa dostojanstvenošću, ponosito, gordo. grandi (šp. grandes) pl. od HŠ veka članovi najvišeg naslednog plemstva u Španiji, sa mnogim povlasticama, privilegij ama; up. grand 1. grandiozan (nlat. grandiosus) veličanstven, uzvišen, velikolepan. grandiozitet (nlat. grandiositas) veličanstvenost, uzvišenost, veliko lepnost; grandioznost. grandioznost v. grandiozitet. grand mod (fr. grande mode) velika moda, tj. ono što je najnovije u modi. grando (ital. grando) l. v. grand 2. grande (1. grando) 2. grad, tuča; med. čmičak u oku. grandoman (lat. grandis- velik, grč. marua .ludilo) v. megaloman. grandomanija (lat., grč.) v. megalomanija. granirati (nlat., ital. granare) zrnati, praviti (ili: izrañivati) u obliku zrna (npr. kožu); u bakrorezu; dati površini zrnast izgled.

granit

182

grafič ko prikazivanje

granit (lat. granum, fr. granit) min. najrasprostranjenija složena gromadna stena, čiji su glavni sastojci: kvarc, feldspat i liskun. granolit (ital. grano zrno, grumičak, grč. lithos kamen) smesa od granita i cementa koja se upotrebljava za poplo čavanje, kal-drmisanje ulica. gran pri (fr. grand prix) velika nagrada, tj. prva nagrada. grai-senjer (fr. Grand-Seigneur) „veliki gospodar" (titula turskih sultana). granu laci ja (nlat. granulatio) zrnjenje, pretvaranje u zrna, pravljenje zrna, prerada (npr. metala) u zrna; med. zamla ć ivanje rana, stvaranje granulacionog tkiva, zamlad; granuliranje. graiulaciono tkivo med. tkivo koje se razvija pri zaceljivanju rane u obliku crvenka-stih, jedrih i nabubrelih bradavičica i kvržica. granuliranje v. granulacija. granulirati (nem. granulieren) pretvarati, pretvoriti u zrnasto staše; granulirati se zarasta, zarastati putem granulacije, granulirati (nlat. granulare) zrniti, pretvarati (ili: prerañivati) u zrna; med. zamladiti, zamlañ ivati, zaceljivati stva-ranjem na rani granulacionog tkiva; pr. granuliran. gravuliforman (nlat. granuliformis) bog. u obliku zrna, zrnast. granuloza (lat. granulum zrnce) čep- granulozno zapaljenje očiju, egipatska okobolja, trahoma. gravulozan (lat. granum, nlat. granulosus), zrnast, zrnat. granulozitet (nlat. granulositas) zrnatost, zrnastost. granulom (nlat. granuloma) med. otok koji se sastoji od granulacionog tkiva, zamlad-nik. granului (lat. granulum) zrnce; in granulis (lat. in granulis) u zrncima. granum salis (lat. granum šališ) zrno soli, tj. malčice pameti, razboritosti, rasuñ ivanja; kum grano salis (lat. sit grano šališ) sa zrnom soli, tj. zdravim, pravilnim razumevanjem, sa malo duha (soli u glavi) „posoljeno", a ne bukvalno (shvatiti nešto). granceola (ital. grance(v)ola) kol. vrsta morskog raka, Maja squindo. gras (fr. grace, lat. gratia) milost, pomilovanje, oproštaj; ljubav, naklonost; ljup-kost, milina, draž. grasirati (lat. grassari) uzimati maha, preovlañ ivati, pustošiti, širiti se, raspro-stirati se (za bolesti). gratakež (ital. grattacacia) rende, trenica, ribež. graten (fr. gratin) kup. način gotovljenja jela tako da se uhvati kora preko jela; jelo zgotovljeno na taj na č in, jelo s korom.

gratinirati (fr. gratiner) kup. peći tako da se uhvati kora, da se zape č e. gratis (lat. gratis) badava, besplatno, džabe. gratist(a) (lat.) ñak koji dobiva besplatno hranu, blagodejanac; gratuist. gratifikacija (lat. gratificacio) poklon, dar, darivanje, nagrada. gratificirati (lat. gratif icari) darovati, ob-dariti, po častiti. gratuist(a) (lat. gratuitus) v. gratist. gratuit (lat.) v. gratist. gratuitet (nlat. gratuitas) nezaslužena ljubav ili milost; besplatnost. gratulant (lat. gratulans) onaj koji čestita; gratulator. gratulator (nlat. gratulator) v. gratulant. gratulacija (lat. gratulatio) čestitanje, če-stitka. gratulirati (lat. gratulari, gratus) čestitati, izjaviti radost zbog č ega. graf (nem. Graf) prvobitno: viši činovnik; docnije: visoka plemi ćka i nasledna titula; grof. grafaža (fr. graf f age) utiskivanje šara i figura na tkaninu pomo ću vru ćih plo ča. grafsma (grč. grapho pišem) lingv. pismena predstava glasa, slovo. grafija (grč. grapho pišem, opisujem) za-vršna reč u složenicama, znači: opis, opisivanje, nauka (npr. geografija, biografija, etnografija itd.). grafijato (ital. graffiato) v. grafito. trafika (gr č . graphike) veština pisanja (ili: crtanja, slikanja); postupak pri umnožavanju književnih i umetni č kih dela. grafit (grč. grapho pišem) min. tamnosive do crne boje, mek, mastan i jako metalne sjajnosti ugljenik. grafito (ital. graffito) mozaič ko ukraša-vanje podova i zidova od mermera; bojadi-sanje zidova sivom vodenom bojom, tako što se na zid, koji je prethodno premazan crnom bojom pa potom okrečen belo, ugrebe neka šara tako da crna osnova prosijava; grafijato. grafičke veštine svi postupci pri reprodukovanju i umnožavanju pisma, slika ili crteža pomo ću plo č a ili pe č ata: drvore-stvo, litografisanje, bakroreza č ka i č e-likorezač ka veština, zatim: fotolito-LJafija, cinkografija, autotipija i dr. grafič ki (gr č. graphikos) koji pripada veštini pisanja, crtanja, slikanja, ili se ti č e veštine pisanja, crtanja ili slikanja; pisan, predstavljen slovima, prikazan crtežno. grafičko prikazivanje slikovito, crtežno prikazivanje rezultata dobivenih prou čavanjem izvesnih činjenica, koje, mesto cifara i niza cifara (tabela), prikazuje dobivene rezultate pomo ću crteža i pro-storne slike; podvrste su: dijagram, kar-Torpaia i dr.

grafodrom

183

griz

grafodrom (grč. grapho pišem, dromos trčanje, trk) veštak u brzom pisanju. grafodromija (grč.) brzo pisanje, veština brzog pisanja. grafolog (grč. grapho pišem, logos) stručnjak (ili: veštak) u poznavanju karaktera jednog čoveka po njegovom rukopisu; u kriminalistici: veštak u utvrćivanju istovetnost izvršioca falsifikata, navršenih menjanjem sopstvenog rukopisa, pisanjem levom rukom, podražavanjem tuñeg rukopisa itd. grafologija (grč. grapho, logia) nauka (ili: veština) da se po rukopisu čoveka objasni njegov karakter, moralne i intelektualne osobine uopšte. grafomanija pomama ili strast pisanja. grafometar (grč. grapho pišem, metron) naziv raznih matematičkih instrumenata, naročito uglomera. grafospazmus (grč. grapho, spasmos grč) med. pisarski grč; up. mogigrafija. grafostatika (grč. grapho, statizo stavim) teh. grafičko ispitivanje, pomoću crtanja, postojanosti jedne konstrukcije, koje se odlikuje velikom jednostavnošću i preglednošću (za razliku od računske, ana-litičke metode). Grahamov hleb po lekaru i vegetarijancu Silvestru Grahamu (Graham, 1794—1851) nazvali hleb od pšenične i ječmene jar-me, bez kvasca. Upotrebl>avaju ga oni koji pate od želuca, naro čito od šećerne bolesti. gracija (lat. gratus, gratia, ital. grazia) zahvalnost, blagodarnost; milost, naklonost, ljubav koja se nekom ukazuje; lepota, ljupkost, milina, dražesnost; kon gracija (ital. con grazia) kuz. sa ljupkošću, umilno. Gracijani dekretum (lat. Gratiani decretum) prav. prvi deo Corpus juriš canonici, nazvan po italijanskom kaluñeru Gracijanu koji je, oko 1150, skupio i priredio zbirku svih dotadašnjih izvora crkvenog prava. gracije (lat. Gratiae) pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline kod starih Rimljana: Aglaja, Eufro-sina i Talija; up. haritine. gracilan (lat. gracilis) vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan. gracilitet (lat. gracilitas) vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost. graciozamente (ital. graziosamente) muz. v. graciozo. graciozav (lat. gratiosus) ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat. gracioznost (lat.) ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost. graciozo (ital. grazioso) muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. grev (fr. greve) peskovita obala; negdašnje gubilište u Parizu (za vreme revolucije); zborio mesto besposlenih radnika; fig. obustava rada, štrajk.

grevist(a) (fr. greviste) radnik koji je napustio posao, štrajkač. gregorijanski kalendar v. pod julijanski kalendar. grež (fr. grege) trg. sirova, neprerañena svila. grejpfrut (eng. grape fruit) bog. vrsta voća dobivena ukrštanjem limuna i narandže. greka (lat. graecus grčki, graeca) pl. grčke stvari, grčki spisi, grčka dela. greka fides (lat. graeca fides grčka vernost) u poslovičnoj upotrebi za verolomstvo, nedržanje reči, prevrtljivost. grekoman (lat. Graecus Grk, grč. mania pomama, ludilo) preteran poštovalac ili podražavalac onoga što je grčko. grekomanija (lat., grč.) preterana naklonost i ljubav prema svemu što je grčko; slepo ugledanje na ono što je grčko. gremij(um) (lat. gremium) krilo; sredina, društvo, udruženje, kolegijum. gren (fr. grain, lat. granum zrno) jedinica za merenje finih i sitnih stvari (dijamanata, bisera, medicinskih stvari i dr.); jaje od svilene bube; up. gran. grenadina (fr. grenadine) gruba pamučna, vunena ili svilena tkanina za gornje ženske haljine; crne svilene čipke iz Liona; vrsta platna tkanog slično damastu. grenadir (fr. grenadier) voj. prvobitno: pešak odreñen za bacanje bombi, bombaš; docnije: jezgro pešadije. grenaža (fr. grenage) zrnasto pozlaćivanje, naročito delova časovnika. trenirati (fr. grain) v. granirati. grefirati (fr. greffer) med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu. grecizam (lat. Graecus Grk) osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakteristično; oblik u nekom drugom jeziku napravljen prema grčkom obliku; up. helenizam. grecizirati (lat. Graecus) pogrčiti, pogrča-vati, napraviti Grkom, pojeliniti; raditi u grčkom duhu; govoriti ili pisati grčki; osobenosti grčkog jezika unositi u drugi jezik, davati grčki oblik. grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost. grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu. grecitet (lat. graecitas) grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duha i jezika. grešlja (nem. Groschel) stari austrijski bakarni novčić, grošić. gri (fr. gris, nem. grau) siv, sur; sed; gri d'len (fr. gris de lin) lanena boja, boja lana. griveliran (fr. grivele) poprskan sivim i belim pegama kao drozd, pirgav. grivenik (rus. grivennik) stari ruski srebrni novac od 10 kopejki. griz (nem. Gries) krupno samleveno brašno; vrsta jela od tog brašna.

griza]

184

grosist(a)

grizaj (fr. grisaille) slikanje sivom bojom sa raznim osenč avanjima; mešavina sive i bele kose u vlasuljama (perikama); beo i crn sitno kariran štof. grizeta (fr. grisette) l. sirota devojka koja živi sa kakvim mladim čovekom, naročito studentom, u divljem braku, ali mu je verna i odana drugarica (izraz postao po haljini od običnog sivog štofa — grisette — kakve su nosile mlade radnice); 2. vrsta vunene tkanine pomešane sa lanom, svilom i dr.; siva doma ć a haljina. grijada (fr. grillade) kuv. meso pečeno na roštilju, ćulbastija. grijaža (fr. grillage) rešetka; zagrevanje metala pre topljenje; sagorevanje (na vazduhu); prženje; roštilj s mesom; prženi bademi. grijer (fr. gruyere) vrsta finog švajcar-skog kravljeg sira (po istoimenom selu u kantonu Frajburg). gril (eng. grill, fr. gril) roštilj za pečenje; prženica. grilrum (eng. grillroom) gostionica u kojoj se jela (meso) pred očima gostiju peku na roštilju, ćevabdžinica; lokal za doručko-vanje. grimasa (fr. grimace, lat. grimacea) kreveljenje, bekeljenje; iskrivljeno (ili: iscereno) lice; fig. pretvaranje, pritvorstvo, licemerstvo. grimasirati (fr. grimacer) kreveljiti se, bekeljiti se, praviti iskrivljeno lice, grimase; fig. pretvarati se. grinbeks (eng. greenbacks) pl. novčanice, banknote Sjedinjenih Ameri č kih Država (zbog zelene poleñine). Grinič predgra ñe Londona, kroz koje, na mestu gde se nalazila stara opservatorija, prolazi po č etni Zemljin meridijan. Grin-park (eng. Green-park) Zeleni zverinjak (šetalište u Londonu). grin-rum (eng. green-room) „zelena soba"; u engleskom pozorištu: soba za glumce koji nisu zauzeti na pozornici, nazvana po tome što su nekada glumci čekali na red da izi ñu na pozornicu u jednoj zelenoj senici. grinta (nem. Grind) med. parazitna, zarazna kolena bolest kod dece, s krastama na glavi i opadanjem kose, strup. grin horn (eng. green horn) novajlija, početnik, žutokljunac. grincajg (nem. Griinzeug) kuv. zelen, naročito za supu. grip (fr. grippe) med. vrsta kataralne, pri-lepčive i veoma zarazne groznice sa visokom temperaturom, vrled, vrlesija, kunja-lica, rorina; influenca. gripoza (grč. grypos kriv, kukast) med. krivljenje noktiju u obliku kandži; grifoza. gris (nem. Griess) žito mleveno u zrnca sa pre č nikom 0,2-1,5 mm bez mekinja. grif (nem. greifen, hvatati, Griff) l. sp. hvatanje, hvataj, način hvatanja (protivnika u

borbi, naročito u rvanju i boksovanju); drška, držalje, rukohvat, bal č ak. grif (fr. griffe) 2. potpis žigom; žig sa potpisom. grif (grč. grypos) 3. kit. životinja sa lavljim telom a orlovskom glavom i krilima, često kao motiv u vajarstvu i umetni čkom zanatstvu. grif (grč.) 4. 3007. beloglavi sup. grifoza (grč. grypos) ned. v. gripoza. grifon (fr. griffon) pas pti čar čupave dlake, a duga č kih i klempavih ušiju. gro (fr. groš, grosse) glavni deo, najveći deo nečega, npr. gro posetilaca, prihoda itd.; glavni deo zgrade; glavni deo vojske, glavna vojska, glavnina; naziv teških svilenih tkanina; an gro (fr. en groš) trg. naveliko. grobijan (nem. Grobian, der grobe Jan) grub, surov č ovek; grubijan. grobijanizam (nem. Grobian) grubost, surovost, divljaštvo. grog (eng. grog) piće od tople vode, šećera i ruma ili konjaka (nazvane po nadimku — Old Grog — pronalazača, engleskog admirala Bernona, iz sredine HUŠ veka, koji je svojim matrozima davao rum pomešan sa vodom). grogi (eng. groggy) koji je u polusvesnom stanju, ošamućen (obično bokser koji dobije teške udarce). grogirati (eng.) dovesti u polusvesno stanje, ošamutiti, potpuno savladati, pobediti nekoga. gro-de-Tur (fr. groš de Tours) jaka svilena tkanina, koja se izra ñ uje u francuskom gradu Turu; up. pti-gren. gromade (rus. gromade) velika gomila, masa, mnoštvo; geol. velika masa neke magmatske stene, obi č no nepravilna oblika. gromatik (lat. groma) zemljomer; up. groma tika. gromatika (lat. groma zemljomersko merilo) voj. veština ureñenja i utvrñenja poljskih logora; veština zemljomerenja; obeleža-vanje (kamenjem, koljem), ome ñavanje. grombi (eng. crombie) vrsta punije vunene tkanine za zimske kapute; kao pridev: koji je od takve tkanine; krombi. groplan (fr. groš krupan, plan) ono što je snimljene iz neposredne blizine, snimak izbliza, uveli č an detalj neke scene. gros (nem. Groš) trg. 144 komada neke robe: 12 tuceta. gros-veit (eng. gross-weight) trg. bruto težina. groserija (fr. grosserie) trgovina naveliko, velikoprodaja; grubi predmeti od gvožña, gvož ñ arska radnja. groseto (ital. grossetto) trg. polovina jednog grosa. grosist(a) (nem. Grossist, fr. grossier) trgovac koji se bavi kupovinom i prodajom robe u velikim koli činama, naveliko, veletrgovac.

grosmam a

185

gulaš

grosmama (prema nem. Grossmutter) baka, baba. groso modo (nlat. grosso modo) farm. grubo isticano ili isečeno (na propisima za pravljenje lekova); fig. bez tančina, u najglavnijim potezima. groshandl (nem. Grosshandel) trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina. groshendler (nem. Grosshandler) trgovac naveliko, velikoprodavac. grotesk (fr. grotesque) vrsta stilizovanih štamparskih slova. groteska (ital. grotla, grottesco) fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i drugih oblika, prvobitno upotre-bljavan u antičkim termama i grobnicama (grotta pećina) a od kraja XV veka u dekorativnom i plastičnom slikarstvu; lit. duhovita, oštro poentirana kratka priča ili drama koja prikazuje neobične dogañaje i ličnosti (Šo, Vedekind, Evers); ekstreman i neprirodan pokret pri igranju (izraz postao odatle što su u ruševinama Titove palate u Rimu, koje su se zvale grote, nañene svakovrsne fantastične slike). groteskan (ital. grottesco, fr. grotesque) fantastičan, neobičan, čudan, preteran, neprirodan; smešan, nastran; groteskni igrač baletni igrač koji pravi komične pokrete i skokove. grof (nem. Graf) v. graf. groš (nlat. grossus debeo novac, nem. Groschen) naziv za srebrni novac razne vrednosti kod Francuza, Nemaca, Čeha i dr.; u Srbiji groš je vredeo 20 para grubijan (nem. Grobian) v. grobijan. grum (eng. groom) hotelski momak, sluga (obično dečak); konjušar. grund (nem. Grund) osnova, podloga, temelj; zemljišta, zemlja za obrañ ivanje; slik. prvo premazivanje bojom, površine na kojoj će se raditi slika; grunt. grundirati (nem. grundieren) napraviti osnovu (ili: temelj) u slikarstvu: površinu (platno, zid) prvi put premazati i na taj način pripremiti je za primanje boja; gruntirati. grunt (nem. Grund) v. grund. gruntirati v. grundirati. gruntovnica (nem. Grund) zemljišna, ba-štinska knjiga sa podacima o nepokret-nim imanjima jedne katastarske opštine; vodi se u sudu. trup (fr. group) zapečaćen oveći paket sa novcem, novčano pismo. grupa (fr. groupe, ital. gruppo) skupina, skup, gomila, hrpa. grupacija (fr. groupe, nem. Gruppe) grupa, skup; grupisanje; prestrojavanje, pregrupisavanje. grupirati (fr. grouper) skupiti, skupljati u gomilu, sastavljati u izvesnu celinu, skupinu; grupisati. grupisati (fr. grouper) v. grupirati.

gu (fr. gout, lat. gustus) ukus; miris; fig. sklonost, naklonost, odanost, ljubav prema č emu; a son gu (fr. a son gout) po svom ukusu. gua.-- (šp. gua...) v. gva... guano (šp. guano, fr. guano) v. gvano. guaš-slikarstvo (fr. gouache, ital. guazzo) slikanje (ili: bojadisanje) gumiranim vodenim bojama (naročito se primenjuje u bojadisanju tapeta, lepeza i dr.); gvaco. guba (arap. quba, tur. kuba) poznata kožna bolest, lišaj, lepra. gubernator (lat. gubernator) krmar, krma-noš; upravitelj, upravljač = guverner. gubernije (nlat. gubernium) oblast, pokrajina, provincija. guvernadur (ital. governatore) zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gorom (kao glavni svetovni starešina; kasnije nasledio zvanje u plemenskoj hijerarhiji). guvernanta (fr. gouvernante) vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, namesnica. guverner (fr. gouverneur) glavni komandant vojnog okruga (ili: provincije, kolonije, grada ili tvrñave); u Sev. Americi: najviši državni službenik, upravnik npr. banke; namesnik; vaspitač (prinčeva itd.). guvernirati (fr. gouverner, lat. gubernare) krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vaspitavati. guvernman (fr. gouvernement) vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo, upravništvo; upravna oblast, vojni okrug; stan Zgpravnika, name-snika i sl. gud baj! (eng. good bye = good be uoi) zdravo, zbogom. gudok (rus. gudbk) ruski muzički instrument (violina) sa tri žice. gudron (fr. goudron) l. hem. katran, gust crn ostatak pri destilaciji parafinskog ulja; upotrebljava se mesto asfalta. gudron (fr. goudronne) 2. katranom namazana hartija za izolovanje vlage. gudronirati (fr. goudronner) katranisati, mazati (ili: namazati) katranom. gudtemplerski red (eng. Order of Good Templars) „red dobrih hramovnika", po ugledu na slobodno zidarstvo sprovedena organizacije za najstrože uzdržavanje od alkoholnih pića. gud form (eng. good form) prikladan oblik, tj. lepo i pristojno ponašanje, ton koji vlada u finom društvu, lep način ponašanja i izražavanja u društvu; pitomost i vasgštanost u ličnom ophoñenju. gulanfer (arap.-pere. gulambare, tur. gulam-rage homoseksualac) beskućnik, skitnica, probisvet; spadalo, mangup. gulaš (mañ. gulyas) kup. manji komadi goveñeg mesa upirjanjeni sa dosta crnog luka, paprike i kima.

gulden

186

guc

gulden (nem. Gulden) prvobitno zlatan, a posle i srebrn novac u Holandiji i Austriji. guma (grč. komini, lat. gummi) biljka materija koja u vodi postaje sluzasta i lepljiva, ima je u biljnim sokovima i ćeliji čnim tkivima; upotrebljava se u čvrstom i ela-sti čnom stanju za brisanje hartije, a u tečnom za lepljenje; med. naročita vrsta granulacionog tkiva izazvanog spiroheta-ma sifilisa, javlja se u obliku sitnih čvori ća ili čvorova u veli čini kokoši-jeg jajeta, sifilisti č ni izraštaj, sifi-lom. gumalastika v. gumilastika.

gumarabika v. gumi-arabika.
gumi-arabika (lat. gummi arabicum) arapska guma, lepak. gumigut (lat. gummi, mal. getah) sasušen crvenkastožut mle č ni sok nekih tropskih biljaka (upotrebljava se u slikarstvu za pravljenje žute boje, a u medicini kao jako sredstvo za čiš ć enje). gumielastika v. gumilastika. gumilastika (grč. kommi, elauno vučem rastežem) vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrañen od takve gume; tkani-na protkana gumenim vlaknima. gumina (ital. gomena) debelo uže kojim se vezuju brodovi. gumirabika v. gumi-arabika. gumipasta (lat. gummi, nlat. pasta) farm. pasta od gumi-arabike, belan č evine i šećera; upotrebljava se kao lek protiv kašlja. gumirati (lat. gummi) prevući (ili: prema-zivati, premazati) rastvorenom gumom (npr. poštanske marke); zalepiti. gumoza (lat. gummi, nlat. gummosis) bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gume usled raspadanja ć eliji č nog tkiva. gumozan (lat. gummosus) sli čan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav. gungula (pere. gulgule, tur. sulgule) gužva, metež; gomila, mnoštvo; buka, vika, graja. gurabija (arap. gurabiyya ptičji kolač, vra-nin kola č, tur. gurabiye) 1. kolač i ć od brašna, jaja, šećera ili meda i masla. 2. vrsta sitnih zimskih dinja. gurguran (fr. gourgouran) trg. v. garguran. gurd novčana jedinica Haitija (1 gurd=100 santima). gurman (fr. gourmand) onaj koji voli mnogo da jede, ješnik, proždrljivac; obi č no u značenju: onaj koji voli dobra jela i pi ća,
sladokusac.

gurmandiza (fr. gourmandise) ješnost, proždrljivost, oblapornost; naklonost prema dobrim jelima i pi ćima; slatkiš, poslastica, prisla č ak, presla č ak. gurme (fr. gourmet) poznavalac dobrih jela i vina, dobar vincija; up. gurman. gust (lat. gustus) ukus; volja, ćef, raspoloženje prema čemu; up. gustus. gustati (ital. gustare) l. probati, kušati (jelo, pi će i dr.). gustati (ital.) 2. dopadati se, sviñati se, prijati, goditi, biti po volji (nekome). gustiozan (lat. gustus) ukusan, prijatan, koji izaziva dopadanje i volju, npr. jelo, odelo itd. gu starati (lat. gustare) kušati, okušati (jelo); nalaziti zadovoljstvo, uživati u posmatranju nekoga ili nečega (jela, odela, karata pri igri i dr.); lagano sladiti; izazivati ili hteti izazvati dopadanje kod koga za nešto, za koga. gusto (ital. gusto) ukus; kon gusto (ital. sop gusto) muz. v. gustozo. gustozo (ital. gustoso) muz. sa puno ukusa; kon gusto. gustus (lat. gustus) ukus; de gustibus non est disputandum (lat. de gustibus pop est disputandum) posl. o ukusima ne treba raspravljati, tj. svakom je slobodno da misli i voli ono što ho ć e i šta mu se svidi. guta (fr. goutte, lat. gutta) kap, kaplja; trunka, malčice; med. kostobolja, up. giht. gutaperka (mal. guttah, percha) kau č uku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja omekša i postane elasti čna u vreloj vodi; upotrebljava se za mašinske kaiše, cevi, ñonove i dr., a u medicini, u obliku hartije za zavoje i, rastvorena u hloro-formu, za premazivanje i zatvaranje rana; gutaperka satin koža od gume. gutati» (lat. guttatim) med. u kapima, kapljicama, kap po kap, kaplju ć i. gutacija (lat. gutta kaplja) vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću (večernja rosa). gut d'or (fr. goutte d'or) zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. gutolin (lat, gutta kaplja) mast od voska, terpentinskog ulja i dr. (za obu ću). gutural (lat. guttur grlo, grkljan) gram. grleni glas. guturalan (lat. guttur, nlat. gutturalis) grleni, koji se ti č e grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi. guc (ital. gozzo) vrsta malog č amca sa oštrim pramcem i oštrom krmom; manji parobrod.

A

E I O
18?<G IV,S 215/

O R

d
D, d peto slovo naše ćirilice, šesto naše latinice (D, d) kao skraćenica; d=dinar; A,—da ili datur (lat. da, datur) daj, neka se dade (na receptima); d. t. d. — da tales dozes (lat. da tales doses) daj takve doze; dr, dr=doktor; dr med.=doktor medicine; At phil, dr fil.~ doktor filozofije; del =deleatur (lat. deleatur) neka se briše; d. t.=dekstra manu (lat. dextra manu) desnom rukom; muz. drugi ton S-dur lestvice; fiz. d = skraćenica za dioptriju; hem. Dy =disprozijum. daba (arap.) ñavo, nečastivi; čudovište. dana (tur. dava) parnica, tužba, potraži-vanje. davudžija (tur. dabaci) tužilac, žalilac. dag (tur. dag) brdo, planina, gora; zemlja koja ništa ne donosi; up. Karadag. dageropš (fr. Daguerre, grč. typos otisak) fot. naprava, koju je 1838. pronašao Dager, koja trajno zadržava sliku stvorenu uticajem svetlosti na hemijski prireñeno] metalnoj ploči. dagerotipija pravljenje fotografija na jod-nom srebru pomoću žive; up. dagerotip. dadaizam (prema fr. dada) nazvani pravac u književnosti i likovnoj umetnosti koji obrañuje predmete iz oblasti besmisleno-ga, primitivnoga i sl. na naročit način. dazimetar (grč. dasys gust, metron mera) fiz. aparat za merenje gustine vazduha. daire (arap. da'ira krug, tur. daire) muz. vrsta udara č kog instrumenta — udaraljka, obruč s nategnutom kožom i praporcima po ivici; def. dajak (tur. dayak) potporanj; motka; dugačak štap za potiskivanje rečnog čamca. dajm (eng. dime) severoamerički novac, deseti deo dolara. dajmonion (grč. daimćnion) fil. ovako Sokrat naziva onaj unutarnji glas koji on smatra božanskim nadahnućem, a koji ga odvraća i opominje da ne učini nešto što bi bilo nepravično, nekorisno ili rñavo. dajning-kar (eng. dining-car) kola za ručavanje; dajning-rum (eng. dining-room) trpezarije, ručaonica. da kapo (ital. da capo) muz. ispočetka, iznova, tj. celu muzičku partiju ponoviti do toga znaka. daktrijadenalgija (grč. dakryon suza, aden žlezda, algos bol) med. oboljenje suznih žlezda. dakrijadenitis (grč. dakryon, aden) med. za.paljenje suznih zklezda. dakriorea (grč. dakryon, geo tečem, curim) med. odviše jako suženje. daktil- (grč. daktylos) 1. predmetaku složenicama sa značenjem: prst. daktil (grč. daktylos) 2. poet. stihovna stopa od tri sloga od kojih je prvi dug, a druga dva kratka (-UU). daktilioglifika (grč. daktylos prst, gly-phein rezati, urezivati) veština rezanja kamenja za prstenje. daktilografija (grč. daktylos, grapho pišem) opisivanje prstenja. daktiliografika (grč. daktylos, grapho) v. daktilioglifika. daktiliomantija (grč. daktylos, manteia proricanje) proricanje iz prstenja, prori-canje pomoću čarobnog prstenja. daktilioteka (grč. daktylos, tithenai staviti) zbirka kamenja za prstenje (gema) naročito grčkog; zbirka otisaka takvog kamenja; juvelirsko sanduče. daktilitis (grč. daktylos) ned. zapaljenje prsta, čir na prstu. daktilogram (grč. daktylos, gramma crta) otisak prstiju. daktilograf (grč. daktylos, grapho pišem) onaj koji piše na pisaćoj mašini. daktilografija (grč. daktylos, grapho) pisanje na pisaćoj mašini. daktilografkinja (grč. daktvlos. grapho) ona koja ume da piše na pisaćoj mašini. daktilologija (grč. daktylos, logia) govor pomoću prstiju, veština iskazivanje misli pomoću prstiju. daktilomantija (grč. daktylos, mantei) proricanje (ili: vračanje) iz prstiju. daktilonomija (grč. daktylos, nomizo mislim, dragim) veština računanja na prste, računanje na prste. daktilosimfiza (grč. daktylos, simphyia) sraslost prstiju na ruci ili nozi. daktiloskopija (grč. daktylos skopeo gledam, posmatram) metod prepoznavanja zločina-ca po individualno] razlici finih liii-

daktiloteka

188

darvinizam

ja na unutarnjoj strani prstiju, na jagodicama; ispitivanje otisaka prstiju. daktiloteka (grč. daktylos tithemi stavljam) med. zavoj kojim se održava povreñeni prst u pravom položaju. daktilotip (grč. daktylos typos otisak) pisaća mašina. dalaj lama vrhovni budistički sveštenik u lamaizmu: obožavani poglavar duhovne i svetovne vlasti u Tibetu. dalak (tur. dalak) l. slezina; 2. otok slezine. dalasi novčana jedinica Gambije; deli se na 100 bututa. dalga (tur. dalga) talasi, talasanje. dalija vot. ljubičasta georgina, nazvana po švedskom botaničaru Dalu (Dahl +1789). Delila (hebr.) v. pod Samson. dalmatika (lat. dalmatica) l. odeća koja se nosila u P veku u starom Rimu; 2. duga gornja odeća pape, biskupa i sveštenika u katoličkoj crkvi. dal senje (ital. dal segno) «uz. v. al senjo. daltonizam slepilo za boje, nesposobnost čula vida da razlikuje boje, naro čito crvenu (naziv po engleskom hemičaru Dal-tonu, koji je opažao samo tri boje i prvi opisao ovu pojavu). dama (lat. domina gospoña, fr. dame, ital. dama) gospoña, gospa, žena iz višeg staleža; plemićkinja, vlastelinka; otmena žena koja ume da drži do sebe; figura na kartama za igranje; „kraljica" u šahu. damar (tur. damar) krvna žila. damasen (fr. damassin) poludamast; materija slična damastu. damasirati (fr. damasser) tkati na damast-ski način, šarati (ili: išarati) cvetovima tkaninu. damasket (fr. damasquette) bogata damastska materija sa cvetnim šarama na atlasnoj osnovi. damaskini (po grčkom piscu Damaskinu Suidrtu) zbornici propovedi i beseda pisani na narodnom jeziku, koji se od XVH do HGH v. javljaju kod Srba, Makedonaca i Bugara. damast (ital. damasto) svilena, vunena ili platnene materija sa cvetovima. damasciran išaran, izvezen; up. damast. damascirati (fr. damasquiner) gvožñe ili čelik naročito sečivo noževa i mačeva, zažariti, pa onda zlatom i srebrom išarati (postupak nazvan po sirijskom gradu Damasku). damnatur (lat. damnatur) odbacuje se, zabranjuje se, cenzorska formula kojom se zabranjuje da se neka knjiga, ili neko mesto u njoj štampa. damnatus (lat. damnatus) osuñen; osuñenik. damnacija (lat. damnatio) osuda na večne muke, prokletstvo. damnacio memorije (lat. damnatio memoriae) prav. uništavanje (ili: oštećivanje ili pogrda) uspomene nekog imena, slike, grba i dr.

damnifikat (nlat. damnificatus) onaj koji je pretrpeo štetu, oštećeni. damnifikacija (nlat. damnificatio) nanošenje štete, oštećivanje. damnificirati (nlat. damnificare) naneti štetu, oštetiti. damnum (lat. damnum) šteta, gubitak. Damoklo ime jednog laskavca koji je tirani-nu Dioniziju pozavideo na sreći. Da bi mu pokazao kakva je to sreća, naredio je Dionizije da ga počaste za njegovom trpezom kao kakva kralja, ali mu je obesio iznad glave mač o konjsku dlaku. Otuda Damoklov mač opasnost koja čoveku stalno preti. damper (eng. dump-car) v. kiper. damping (eng. dumping) trg. v. demping. dampfer (nem. Dampfer) parobrod. Danaide (grč.) kit. pedeset kćeri kralja Da-naja koje su po zapovesti oca pobile svoje muževe, zbog čega su osuñene od bogova da u podzemnom svetu nose vodu u amfore bez dna; fig. rad, posao Danaida težak, neuspe-šan posao. daiajski poklon opasan poklon iz neprijateljske ruke, poput onoga drvenog konja, napunjenog najboljim grčkim junacima, koji su Grci (Danajci) ostavili u svom logoru da bi ga Trojanci, smatrajući ga poklonom, uvukli u svoj grad (Vergil: Timeo Danaos et dona ferentes, Bojim se Danajaca i kad darove donose, tj. neprijatelja se treba bojati i kad darove donosi — uvek). Danajci (grč. Danaoi) antički stanovnici Arga na Peloponezu; kod Homera — Grci. dano (ital. danno) trg. šteta, gubitak. danre (fr. danrees) pl. trg. životne namirnice, roba; danre kolonijal (fr. denrees coloniales) kolonijalna roba. dane (fr. danse) ples, igra, igranje. dansivg (eng. dance igrati, dancing) igranka, ples; mesto, lokal (kafana, restoran i dr.) u kome se posetioci mogu zabavljati i plesom. dantel (fr. dentelle) čipka; šara oko strane na knjizi; sve što je izrezane u obliku čipke. dara (tur. dara) težina materijala za pakovanje koja se odbija od celokupne (bruto) težine neke robe. darbizam hilijastička sekta, koju je 1840. osnovao u franc. Švajcarskoj /. N. Darby, koja proroštva Starog i Novog zaveta bukvalno shvata i tumači; pristalice se zovu: darbisti, darbihrišćani; pr. dar-bistički. darvinizam učenje engleskog prirodnjaka Čarlsa Darvina o razvitku i preobražaju u životinjskom i biljnom carstvu, po kome su se sve vrste u organskom svetu razvile, jedne iz drugih, iz prostijih u složenije u borbi za opstanak, prirodnim odabi-ranjem (seksualnom selekcijom) n prilago-ñ avanjem okolnostima u kojima su imale

darvinist(a)

189

debankirati

da žive i s kojima su se morale boriti; up. descendentna teorija.
darvinist(a) pristalica Darvinovog učenja; v. darvinizam. dardanarijat prav. zelenašenje, lihvarenje, kupovanje životnih namirnica, naročito žita, da bi im se isterala visoka cena. Izraz poti če od nekoga feni čanskog ča-robnjaka Dardanusa, koji je, svojom čarob-nom veštinom, skupljao žito u svoje ambare, pa ga prodavao kad mu je cena bila najviša. dardanarijus (nlat. dardanarius) onaj koji zelenaši žitom; v dardanarijat. dardaneli (grč. Dardanos) pl. dva zamka s obe strane Helesponta, nazvani po starom azijskom gradu Dardaniji, koji je osnovao Dardanos; otuda i ime poznatog moreuza Dardanela. darik staropersijski zlatnik, nazvan po kralju Dariju I. darling (eng. darling) ljubimac, miljenik, dragan. darmar (pere. tarmar, tur. tarumar) zbrka, nered, metež. darsonvalizacija med. kada se naizmenično struje vrlo visokog napona (Tesline struje) upotrebljavaju za lečenje nervnih i dr. oboljenja, metod nazvan po franc. fi-ziologu Ž. D'Arsonvalu (1851—1940). daskal (gr č. didaskalos) u čitelj. data (lat. dare dati, data) pl. dano, ono što je dano; tat. ono što je poznato; ist. podaci, poznate i utvrñ ene činjenice. data et akcepta (lat. data et accepta) pl. trg izdaci i primici, izdavaše, i primanje. datar (nlat. datarius) upravnik papske komo-re za molbe i žalbe, datarije. datarija (nlat., ital. dataria) papska komora za molbe i žalbe koja daje crkvene dozvole i zabrane, npr. dispenzaciju, zabranu sklapanja brka i dr. dativ (lat. dativus se. casus) gram. treći pa-dež, padež namene pravca. datizam (grešenje u jeziku, naročito kod onoga kome taj jezik nije maternji; naziv po Datisu, vojskovoñi persijskog kralja Darija I, koji je govoreći grčki upadao u takve greške. datirati (fr. dater) stavljati na akt (ili: pismo i dr.) mesto, dan, mesec i godinu kad je pisano; poticati, imati svoj početak, trjati od. dato (ital. dato) trg. danas, od danas, od dana potpisa (naročito na menicama, kod odreñ ivanja dana pla ć anja). dato-menica trg. ona kod koje se rok plaćanja ra č una od dana izdavanja. datula (ital. dattolo) urma. datum (lat. datum, dare, dati) podatak o vremenu, mestu, danu i mesecu (na aktima, pismima itd.). datum ut retro (lat. datum ut retro) na menicama: naznačivanje istog vremena i mesta kao i na prednjoj strani.

datum ut supra (lat. datum ut supra) na menicama: mesto, dan i godina kao gore. daturin (pere. ta turah) hen. alkaloid koji se spravlja od semena tatule. Dauning-strit (eng. Downing-street) ime londonske ulice u kojoj se nalazi britanske Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo finansija; često se upotrebljava, u diplomatskom i novinskom jeziku, mesto imena ovih britanskih ministarstava. dafnin (gr č. daphne lovor) hem. alkaloid koji se nalazi u kori daphne mezereum. dafnomantija (grč. daphne manteia) prori-canje iz lovorove grane ba č ene u vatru. dahija (tur. dayi ujak, junak, janičarski starešina) silnik koji je nedisciplino-van u odnosu na vlast i državne zakone, a tiranin prema narodu. dahiluk (tur. dayihk) dahijska vlast, nasilne, zulum. dacit min. eruptivna površinska stena, por-firske strukture.

dadžaz v. dadžazma č.
dadžazmač (etiop.) vojna titula u etiopskoj vojsci, manja od titule ras, a znači što i general; takoñ e: zapovednik pokrajine; upotrebljava se obično u skraćenom obliku: dadžaz. de (fr. deux, lat. duo) dva, dez-a-de (deux a deux) kod bilijara: dva po dva, dva i dva, par i par. de- (lat. de) predmetak u složenicama sa značanjem 1. odvajanje, rastavljanje, ukidanje (npr. demobilizacije); 2. padanje, srozavanje, snižavanje (npr. devalvacija, degradacija). dealbacija (lat. de-albare pobeliti, ubeli-ti) pobeljivanje (ili: beljenje) metala. deartikulacija (nlat. de-articulatio) med. iščašenje, uganu će. deauracija (lat. de-aurare pozlatiti) pozlaćivanje, pozlata. debakl (fr. debacle) prolom leda; fig. propast, slom, krah. debaklaža (fr. debaclage) mor. krčenje pristaništa, sklanjanje istovarene robe, brodova itd. debaklirati (nlat. de-baculare, fr. debacler) raskrčiti; očistiti, raskrčiti prista-nište, tj istovarene brodove ukloniti iz luke. debalaža (fr. deballage) trg. raspakivanje denjkova i sanduka s robom. debalans (lat. de-, fr. balance ravnoteža) nesaglasnost, neujednačenost, poremećaj ravnoteže. debalirati (fr. deballer) trg. raspakovati denjkove, sanduke s robom. debandada (fr. debandade) voj. borba bez ikakvog reda; rastrojstvo, rasulo; odstupanje u najve ć em neredu. debandirati (fr. debander) rasturiti se. rasuti se, prsnuti kud koji. debankirati (fr. debanquer) dobiti ceo bank (u kartama).

debarasiranje

190

deviJater

debarasiranje (fr. debarrassement) uklanja-n>e smetnji (ili: prepreka); osloboñenje od neke brige (ili: tereta). debarasirati (fr. debarrasser) raskrčiti, raspremiti; osloboditi, otresti (nečega). debarbarizirati (lat. de, grč. barbaros) ulju-diti, lišiti grubosti i surovosti. debarkiranje (fr. debarquement) pristajanje, iskrcavanje iz lañe; istovarivanje robe. debarkirati (fr. debarquer) istovariti, istovarivati, iskrcati na kopno; pristati uz obalu. debata (fr. debat) raspravljanje, prepirka, rasprava. debatovati (fr. debattre) pretresa™, raspravl>ati; prepirati se; učestvovati u debati. debent (lat. debens) trg. dužnik. debentura (lat. debentur, eng. debenture) trg. troškovi, carinski predujam koji se zadržava; potvrda prijema. debet (lat. debet) trg. dugovanje, duguje, dug koji neko ima da plati za robu, ili čije plaćanje prodavac očekuje; supr. potraživanje, potražuje. debi (fr. debit) l. trg. prodaja, promet robe; nekog glumca ili pevača na pozornicu, pristupna uloga u kojoj se umetnik prikazuje publici; pristupni govor. debi (fr. debit) l. trg. prodaja, promet robe; prodavanje na malo, krčml>enje. debilitacija (lat. debilitatio) slabljenje, postajanje nemoćnim. debilnost (lat. debilis) med. maloumnost, slaboumnost, umna zaostalost. debiskirati (fr. debusquer) voj. oterati (ili: potisnuti) sa boljeg položaja. debitant (fr. debutant) onaj koji prvi put javno nastupa, naročito na pozornici. debitirati (fr. debuter) l. prvi put se pojaviti; svoju prvu ulogu igrati; držati prvi govor. debitirati (fr. debiter) 2. trg. prodavati, krčmiti; uračunati nešto u dug, optere-titi račun; proneti glas, razglasiti. debito (ital. debito) trg. dug, dugovanje. debitor (lat. debitor) prav. dužnik. debitum (nlat. debitum) trg. dug, dugovanje., deblejirati (fr. deblayer) ukloniti (ili: raskrčiti) otkopanu zemlju; voj. rovove i prokope posle opsade porušiti. deblokiranje (fr. debloquement) voj. osloboñenje od posade; up. deblokirati. deblokirati (fr. debloquer) voj. osloboditi od opsade; nagnati neprijatelja da prestane s opsañivanjem; nm. obrnuta slova, privremeno upotrebljena pri slaganju mesto pravih, opet izvaditi i zameniti ih pravim. debri (fr. debris) ruševine; voj. ostaci trupa, preostala momčad. debrujirati (fr. debrouiller) razmrsiti, raspetljati, rasvetliti, srediti.

deburziranje (fr. deboursement) trg. isplaćivanje; davanje predujma, kaparisanje. deburzirati (fr. debourser) trg. isplatiti, izvršti isplatu, dati predujam, kapari-sati. debuširanje (fr. debouchement) voj. izlaz (ili: izlaženje) iz nekog tesnaca; trg. pro-ña.prodaja robe; put i način da se roba proda. debuširati (fr. deboucher) nešto zapušeno otvoriti, izvaditi zapušač; voj. izvući se iz tesnaca; trg. naći priliku za dobru prodaju robe. dev (pere.) zao duh koji stoji u službi Arimana, boga tame i izvora svega zla u zendskoj religiji i učenju Zaraostra. dova (tur. deve) kamila. devalvacija (nlat. de-valvatio) fin. smenjivanje nominalne vrednosti jedne vrste novca; potpuno povlačenje jedne vrste novca; supr. revalvacija. devalvirati (lat. devalvere) fin. smanjiti (ili: smanjivati) vrednost novcu. devalizirti (fr. devaliser) krasti, ukrasti, porobiti, opljačkati. devalutacija (lat. de-, valuta) napuštanje zvanično utvrñenog kursa po kojem se nacionalna novčana jedinica zamenjivala za zlato ili druge novčane jedinice da bi se posle nekog vremena odredio novi kurs. devanagari (sskr.) „božansko pismo"; pismo kojim se služi više indijskih jezika, meñu njima sanskrt i hindi. devaporacija (nlat. devaporatio) fiz. pretvaranje pare u tečnost. devastacija (nlat. devastatio) pustošenje, opustošavanje, uništavanje, razaranje; opustošenje, opustošenost. deveksan (lat. devehere, devexus) nagnut napred, nizbrdan, nizvodan; kos, strm. developman (fr. developpement) razvijanje, npr. jednog odreda vojske, jedne armije; teh dužina preñena jednim obrtom podnožni-ka točka; arh. izlaganje (ili: predstavljanje) grañevine, u planu, sa svima njenim delovima. deverbativan (lat. de, verbum glagol) gram. koji je izveden od glagola. devergencija (lat. devergentia) nagnutost, naginjanje. devergirati (lat. devergere) nagnuti se, na-ginjati se. devestitura (lat. devestire) lišavanje čina, feudalnog prihoda. deviza (nlat., cš. devisa) lozinka, geslo, načelo; kratka izreka na grbu, zastavi itd.; trg. strana menica, tj. ona koja glasi na stranu valutu i koja treba da se isplati u inostranstvu. deviirati (lat. deviare) skrenuti (ili: okretati) s pravog puta, okretati, skrenuti, odstupiti, udaljiti se. devijater (fr. deviateur) avij. pogonska kotva kod vazdušnih laña.

degradare) zapostavljen. degage) slobodan. devotizam (lat. degenerisati (lat. devitalizacija zuba med. degradirati (nlat. pokretne dizalice o kojima vise čamci za spasavanje na brodu. devits (eng. degenek (tur. degradacija (nlat. lišen čina i zvanja. devitalizacija (lat. bljuvati. degresirati. borbu rešava pet takmičenja: četiri pojedinačna (slngl) i jedno udvoje (dubl. danas: pobožnost. degarnir) ogoliti. devolutio svaljivanje) prav. ponizan. osloboditi mač od protivniko-vog mača. devitrificirati (lat. degoržiran (fr. . udarac batinom po tabanima. devoratio) gutanje. lakoća. pun poštovanja. degažman (fr. deflorisanje. vitrum staklo. uniziti. celokupne imanje pripada deci. izmetnu™ se. pritvorna pobožnost. degluticija (nlat. devonski period. u igru (obično o golmanu). umrtvljivanje. degažiran (fr. otpustiti iz vojske. izopačavanje. mač. izroñenost. degresija (lat. degažirati (fr. izmet-nut. naročito: ostaviti u nasledstvo. izvući iz neprilike. puza-vost. vita život) lišavanje života. degradatio) poniženje. degumirati. osloboñenje mača od protivnikovog mača. vitrum. devoracija (lat. deflorisa ti. v. propadanje. devoluciono pravo (lat. povratiti. deviatio) odstupanje nekog tela od svoje putanje ili pravca. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija mora trajala veoma dugo. devomirati (lat. ostavljanje u nasledstvo nekog naslećenog prava ili imanja. izopačen. poniznost (devotizam). degarnirati tvrñavu voj. skruše-nost. licemerstvo. devon (po engleskoj grofoviji Devonshire) geol. degenerare) izroditi se. degenerare) izroñen. izvući ratnu opremu i vojnike iz tvrñave. odvojiti. degager) osloboditi. degrader) zapostaviti. izmetanje. degorger) sa duboko iseče-nim haljinama. degorger) očistiti od mulja. devotus) bogu posvećen ili odan. podzemnim bogovima. degradiran (nlat.devijacija 191 degresija devijacija (vlat. mač. facere) staklo putem jakog zagrevanja pretvoriti u neprozirno. železne dizalice za izvlačenje kotve. Devisov kup takmičenje u tenisu ekipa svih država. degradare. smiren. devolutivno sredstvo pravio sredstvo kojim se jedna sporna stvar sa nižega suda iznosi pred viši sud. skinuti gumu sa nečega. pokoran. digresija. porculanu slično telo (Reomirov porculan). devotan (lat. svoñenje na stupanj manje sposoban za pretvaranje (energije). žrtvovanje života. potpuna odanost. licemeran. skretanje (ili: odstupanje) magnetne igle (kod kompasa) na brodu zbog gvozdenih masa broda. izbljuvati. a organski svet raznovrsni ji i obilniji nego ranije. umrtvljivanje i vañenje srži zuba (pomoću lokalne anestezije). degredior) v. izopačiti se. puzavičav. u stanu napraviti tajni izlaz. žderanje. neusiljen. izopačavati se. pogoršan. fiz. jus devolutionis) pravo prenošenja nasledstva po kojem. devomere) med. degommer) osloboditi od lepljive materije. izbaciti. smirenost. de. gumastu materiju na svilenim koncima iskuvavanjem u sapunjavoj vodi odstrani-ti. degeneracija (nlat. pročisti™. izmeta™ se. potceniti. vraćanje sa višeg položaja na niži po kazni (naročito u vojsci i kod svešten-stva). degoržirati (fr. devovere) v. ponizan. devirginare) oduzimanje (ili: lišavanje) devičanstva (ili: nevinosti). devotio) kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje. degomirati (fr. Osnivač Amerikanac Dvajt Devis. lišiti nekog čina i zvanja. devirginacija (lat. sp. devirginirati (lat. potcenjen. devocija. a drugi supružnik ima samo pravo doživotnog uživanja toga imanja. opadati. degagement) sloboda. neusiljenost. dabl). lišiti devičanstva (ili: nevinosti). skrušen. devolvere svaliti) neku pravnu stvar izneti pred viši forum. pogoršavati se. kvarenje. pobožan. preneti nešto na koga drugog. vulkanski rad bio veoma snažan. lišavanje čina i zvanja. devolvirati (lat. veliko poštovanje. ako umre jedan supružnik. opadanje. spretnost. degrasirati v. de. izroñavati se. prezrivo: pritvorio pobožan. deglutitio) gutanje. rešiti. devolucija (lat. razrešiti. degnek) batina. otvoren. davits) mor. degeneratio) izroñavanje. devonski period geol. propadati. u znak pokajanja. osloboñenje od neke obaveze. degenerisan (lat. privrženost de Golu. svoñenje na niže stanje razvoja. degarnirati (fr. koji se nalazi u stanju opadanja. okretan. devirginare) razdeviči-ti. formacija koja se obrazovala izmeñu silurskei kar-boniferske. izopačenost. proždiranje. devocija (lat. sporedan tajni izlaz. žderanje. god. degolizam politika i pogledi francuskog generala de Gola (Charles de Gaulle). skinuti ukras s nečega. devitrifikacija (lat. devovere. fr. izbaci(vati) loptu u polje. facere činiti) pretvaranje stakla zagre-vanjem u neku vrstu porculana (Reomirov porculan). izroñenje. de. 1900. izopačenje. karbonske.

degomirati. degustare) okusiti. dedirati. pokvariti nekome volju za nešto. dedirati (lat. uneti razdor. mirisa i vida. deshabille) noćna haljina. degutirati (fr. dežurati (fr. lat. okušati. dedukcija (lat. šaren. detrasirati. zavaditi. des-) predmetak u složenicama koji označava neko uništavanje. izložiti.) lice koje proba pića. deditirati (lat. (fr. sa kojim je zajedno poleteo sa Krita na krilima sačinjenim od voska i perja. odreći. dedit. pošto se dokaže ono što treba dokazati. nameniti. uneti nešto u knjige kao plaćeno. dedignacija (lat. nevoljenje izvesnih jela. sposobnost da se č ovek odvoji od svojih oseć anja. skinuti penu. nezadovoljstvo. degustacija vina odreñivanje ukusa. degrossir) doterati. degoutter) skapati (u fabrikaciji svile). domaća haljina. jedan odred vojske smanjiti na pola. otac Ikarov. kad oba konja stignu na metu istovremeno. poricanje. posvećivanje. dead heat) sl. nipodaštavanje. dedoubler) voj. dezodoracija). dare) trg. nlat. nepriznavanje. zaključivanje iz opštega o posebnom.mrtva trka". odreći se aneksije. npr. dezavuisati v. izdvajanje i prenos odreñenih funkcija sa klasične državnih organa na društvene u socijalistički!« zemljama. muz. degrosirati (fr. dedicija (lat. pokloniti (npr. robu). desavouer) odricanje. dedikacija (lat. opozivanje. dežurati. izmirio je. iskorenji-vanje. jedna vrsta fenakistoskopa ili stroboskopa. annectere) ukinuti (ili: prekinuti) aneksiju. izvoditi. odricati. dedukcija. pravni dokaz izvesti iz drugih. nemanje volje za jelo. dezapoantirati (fr. čelik). poremetiti zglašenost. an dezabije (fr. gnušanje.). des-. des-. metod mišljenja kod koga se od opšteg zakona dolazi do posebnih. zaključiti (ili: zaključivati) iz opštega o posebnom. tj. mirisa. dezakordirati (fr. naročito: oduzeti nekome zasluženu nagradu. dezavantažirati (fr. desemballage) trg. degout) odvratnost. deducere) v. v. probanje. desemballer) ispakovati. 1919). poklanjanje. deductis impensis) po odbitku troškova. dedaleum (grč. deducirati. koji vrši službu. degouter) l. 2. desavouer) poricati. dedalski (grč. pokvariti skladnost. brisati . degu (fr. odbijanje od neke sume. dare dati) trg. vršiti službu (naro čito za oficire. etati-zacija. dezavuirati (fr. dezin-sekcija. dedicator) zaveštač. en deshabille) u -domaćoj. graditelj lavirinta na Kritu. dare dati. kakvoća postojanja kao deduktivan. desavantager) oštetiti.(fr. zaveštavanje. deduktis deducendis (lat. jelo. . dedublirati (fr. obeštećivati. posvetilac. kuv. dedomažirati (fr. dezanbalaža (fr. zootrop. dezavuirati. v. masnih mrlja (vunu). gañenje. raspakivanje. dezanektirati (fr. dao je. deduplovanje (fr. „živi točak". deductis deducen-dis) po odbitku onoga što treba da se odbije. dedi) trg. deditio) predaja. desaccorder) izazvati neslogu. ogaditi (nekome nešto). dedicare posvetiti.) slabljenje uloge države. dedoublement) psih. deditirati. deducere) izvesti. de jour) koji je na službi. pa da ih posmatra i analizira. lekare itd. Daidalos) u helenskoj mitologiji savremenik Tezeja i Mineja. deductio) log. daidaleos) umetnički. potcenjivanje. po-svećivati. ne priznavati. ispaki-vanje. dezavuisanje (fr. odvratiti nekoga od nečega. Dedal (grč. zakidati. deductivus) log. ne priznati svoju vezu sa nekom osobom ili radnjom. boje i izgleda vina pomoću čula ukusa. oprobati. Daidalos) fil. izvoñenje. lat. zakinuti. dokazati. dedecoratio) sramoćenje. beščašćenje. dezabije (fr. udvostručavanje svoga bića. deduktivnost (lat. dezanbalirati (fr. degraisser) očistiti od masti. dedicare) posvetiti. lepo izrañ en. utanjiti (srebro. platio je. dezaneksija (fr. otklanjanje. degustirati (lat. dedicirati (lat. okrnjiti.. kapitulacija. ugladi-ti. dedignatio) preziranje. raspakovati (npr. dedicatio) posveta. samo površno dodirnuti. dežurni (fr. deduktivna metoda v. brisati neki dug. nerešene trka. objasniti. već dokazanih činjenica. naknaditi štetu. osporavati nešto. udvajanje. degustacija (nlat. deetatizacija (fr. dedekoracija (nlat. dedikator (lat. dedommager) obešteti-ti. de jour) biti na službi. ded hit (eng. degumirati v. deducirati (lat. deduktis impenzis (lat. kitnjast. tako da jedan deo posmatra rad drugog dela. dez. degustatio) kušanje. neraspoloženje. dedukovati (lat. degustator (lat. platu. dedit (lat. naročito »seneka. openiti. pokazati. desappointer) lišiti nekoga koristi koja se osnivala na nečemu utvrñenom i sigurnom. poreći. supr. kućnoj haljini. nekome neku knjigu) zaveštati. dati otštetu. annexio) ukidanje (ili: obustavljanje) aneksije (izraz koji su stvorili Francuzi pri ponovnom zauzi-manju AlzasLorena. kaljanje. vešt vajar i neimar. trg.degresirati 192 dezapoantirati degresirati (fr. sprečavanje (npr.

pathos patnja. sindezmologija. des-. integratio uspostava. desolant) vrlo tužan. algos bol) med. dezorganizirati. lat. lat. zapaljenje zglob-nih »sila. bol žila i spletove. bekstvo ispod zastave. odricanje (ili: napuštanje) svojine. desertio) voj. desertor malitio-sus) prav. odeur. vrlo žalostan. rastroj-stvo. ispod zastave. dezodorizacija (fr. dezarmiranje (fr. odoratio mirisanje) sredstva pomo ću kojih se odstranjuje neprijatan miris. utamanjivanje zaraznih klica. dezorganiza-cija. des-. potpun preobražaj i poreme ć aj č ulnih organa kod nekog č oveka usled tzv. sprava za vrcanje meda (vrcaljka) itd. des-. gubl>enje ljubavi. prebeglica. raskinuti. naro č ito ženu. jadan. organske veze meñ u sastavili delovima. tj. dezmopatologija (grč. lice koje taj posao vrši. rastaviti ono što treba da bude zajedno. nesebičan. lat. insectum buba. smanjivanje količine novca u opticaju u cilju sprečavanja skakanja cena robi (što biva kad je na tržištu više novca nego robe. kukac) uništavanje (ili: taman-< nje) škodljivih insekata (naro čito po ku ćama i stanovima). zbrku. nauka o bolestima žila i spletena. vazduh.. des-. dezolantan (fr. desmos. ljut) hen. desmos žila. oxys) hem. desen. raspustiti vojsku. odoratio) oduzimanje neprijatnog mirisa nečemu. dezodoransi (fr. razdružiti. vrlo bedan. dosadan. des-. dezintegracija a toma fkz. hig. obstructum) pl. des-. napuštanje vojske. osloboditi od kiseonika. inficere) osloboditi (ili: o čistiti) od zaraznih klica i materija. nered. opisivanje žila i spletove. dezorganizovati v. med. reducirati. dezarmirati (fr. dezodorizirati (fr. 13 Leksikon . u čovečjem telu. dezen v. desmos. dezopstruktiva (fr. rasulo. dezertirati (fr. odeur) učiniti da nešto izgubi miris. smesti. otkužiti. zbuniti. dezertor maliciozus (lat. dezekipirati (fr. obnoviti) sprava za usitnjavanje raznih nežili častih materija. desmos. prav. pretrpeti) ned. r ñ ave stolice. dezercija (lat. propu-štanje da se u č ini neka pravna radnja. raspariti. npr. stan. desinteresse) nekoristoljubiv.. dezoksidirati (fr. dezasortirati (fr. magnetiziranja. propuštanje zakonskog roka za podnošenje priziva višem sudu (desertio ap-pellationis). neutešan. npr. designolles) voj. izvla č enje (ili: izdvajanje) kiseonika. dezinfektor (fr. dezertan (lat. žila. grapho) zool. razo č arati. dezorganizacija (fr. des-. logfa) nauka o spletovima. inficere zaraziti) sprava za utamanjivanje i č iš ć enje od zaraznih klica i materija. nemilost. desappropriation) otuñivanje sopstvenosti. rastrojavati. opusteo. dezintegrator (fr. des-. vezama itd. dozmalgija (gr č . desequiper) raspremiti brod. des-. narušavanje neke celine. dezafekdija (fr. vojni begunac. tome sečenje) med. lat. up. dezinfekcija (fr. rasturiti. odelo. dezmopatija (grč. sredstva protiv zatvora. bol u žilama zglobova. sečenje žila i spletove. desorganiser) rastroji-ti. dezodorizirati. mešavina sumporne i pikrinske kiseline. npr. koju su Francuzi upotrebljavali naro čito za punjenje torpeda. položiti oružje. osloboćavanje od kiseonika. deflacija. des-. gr č . lat. dezoksidator elemenat koji izdvaja kiseonik od jedinjenja. lat. svojine. pomesti. lat. dezmitis (grč. hig. dezmologija (grč. nepristrastan. des-. integrare uspostaviti. dezinteresiran (fr. inflaci-ja. prostodušan. prevariti u sigurnom očekivanju ili nadi. desoler) opustošen. desaffection) nenaklonost. ruke itd. dezinficirati (fr. onaj koji zlonamerno napusti neku zajednicu. otkuži-vanje. razbijanje atoma. desarmer) razoružavanje. obstruere zapušiti. des-. desmos) med. desertus) nenastanjen. dezinjolni barut (fr. odela. dezoksidacija (fr. raspuštanje vojske. ugušivati neprijatne i škodljive mirise koji se razvijaju usled hemijskih i bioloških procesa. up. dezinformacija (fr. dovesti u nered. nenaseljen. dezorganizirati (fr. v. desorganisation) poremećaj ili uništavanje žive. grč. žilama. dezintegracija (fr. otkuživati. informatio objašnjenje) zlonamerno pogrešno i lažno obaveštavanje ili obaveštenje. dezmografija (grč. dezinflacija (fr. dezmotomija (grč. des. razdvajanje. lat. pust. logia) med. dezolatan (fr. a ne roba novac). dezaproprijacija (fr. lat. kad novac traži robu. reflacija. dezinsekcija (fr. rastrojavanje. deserter) napustiti vojsku. u rastrojstvu. obnova) uništavanje veze. stana i dr. inficere) č išćenje vazduha (ili: tela. desmos. uneti rasulo. inflatio nadimanje) fin. bol. odeur miris. pobe ći iz vojske. lat.dezapropri]aci]a 193 dezorganizovati vojnika iz spiska. nesnosan. dezerter (fr. napraviti nered. deserteur) begunac iz vojske. des-.) od zaraznih isparavanja i materija. lat. pathem patiti. desarmer) razoružati. desmos veza. iskren. oxys oštar. desassortir) razdvojiti. smanjivanje stalnog kadra. smanjiti stalni kadar.

dezorijentiran (fr.. pogoršavanje. dekalog (grč. desetougaonik. deka. gubitak u težini neke robe usled sušenja. dekalirati (ital. gyne žena) sa deset žena. v.dezorijentacija 194 dekametar dezorijentacija (fr. dekadni sistem mat. skr. opšti izraz za razne fenomene društveno-istorijskog i kulturnog zbivanja kad se oni karakteri-šu gubljenjem vitalnih i stvaralač kih energija. deka deset) 2. dekaed. dezorijentisati v. dekadika (grč. ali ne priznaje nikakva č uda niti kakav božji uticaj na tok sveta. zver) zool. dei gratia) po milosti božjoj (uobi čajena formula u vladala č-kim poveljama. deus) fil. preteri-vanje. preneti crtež na providnu hartiju. dezorijentirati (fr. deinoza (grč. decadenza) opadanje. udaljivanje s položaja ili poseda. metron) mera za dužinu od 10 metara. pokrivač . dekada (grč. propast. pod decimalan. bez orijentacije. du odi itd. Dečke) l. izdvajanje. ceniti više svega. desetni sistem. ispražnjavanje stolice. zbunjivanje. ovlažavanjem zadnje strane prenose na drvo. deus. decimalni sistem. dekametar (grč. gonia ugao) geom. dekametar — 10 m i dr. de fakto. zabuniti. u nekom mestu. ukazivati čast kao bogu. dekadencije (lat. ćebe. sisar. grč. dezorijentisan v. desorienter) koji ne može da se sna ñ e i opredeli u nekoj prilici ili u prostoru. dekaginičan (grč. deiectorium) med. deinoterij(um) (grč. Deizam je igrao glavnu ulogu u filozofiji HUŠ veka. izmet. pristalica deizma. odavanje božanske počasti.-. pometnja. poliedar sa deset površina. pomesti u nekoj prilici. deus bog) fil. pomesti. de jure (lat. orijaška pretpotop-na životinja. zbunjen. mat lecimalni sistem.). zaveden s pravoga puta. grč. mera od deset grama. curenja itd. Mendelson i dr. Decamerone. decembra 1825. deinos. litra) mera od 10 litara. deka. raspad. štampane na naro čitoj hartiji koja je prevu čena jednim lako rastvorljivim slojem. oterivanje. koja se sastojala u tome što je osu ñ enik bio o ć elavljen. propadanje. jedna od sramnih kazni u srednjem veku. Livijeva „Rimska istorija". deitas) božanstvo. deinos strašan) ret. dekagram (grč. deka. bog. decalo) trg. dekados desetina) desetorica. u nekom mestu. fr. u upotrebi od Karla Velikog). v. metal.. therion divlja životinja. dekagon (grč. dekalitar (grč. hedra. dejekpija (lat.. deist(a) (lat. preuveli čavanje. de jure) po pravu. npr. sa bakra ili kamena na drvo itd.. podigli u Petrogradu ustanak protiv apsolutizma. smeten. s pravnog gledišta. guber. porculan. desorienter) smesti u snalaženju u prostoru. navesti na pogrešan put. deka (nem. sredstvo za otvaranje i regulisanje stolice. staklo. de-calare) trg. dekalkirati (fr. dekas. deintegrare) oduzeti od celine. period od deset godina. desorientation) nemanje (ili: gubljenje) sposobnosti snalaženja i opredeljivanja u prostoru. deizam. . deka. kožu. v. lučenje. dezorijentirati. izveden na pogrešan put. pometen. Dekameron (ital. deus) fil. dekalo (ital. de-calcare ugaziti. telo od deset uglova. dekalvacija (nlat. dejizam (lat. Lesing. pesnika Boka č a). deifikacija (nlat. da. u kalendaru francuske revolucije: nedelja od deset dana (od primidi. npr. deintegrirati (lat. deset. sedalo. up. de-cadere opadati. teizam. suziti. deka. u Meñunarodnom sistemu jedinica predmetak za oznaku deset puta ve ćeg (dekalitar — 10 1. osnova) geom.. dei gracija (lat. dekabristi (rus. deificirati (lat. pod decimalan. deka. 'gr č. facere učiniti) obožavati. dekadent (nem. titulama itd. 26. deificatio) obožavanje. cvetovi sa deset stubi ć a ili usta plodnice. tucati. dezorijentiran. deizam (lat. deiktičan (grč. brojni sistem koji ima za osnovu broj 10.. up. dekas. med. naročito ne priznaje neko božansko otkrivenje. mišljenje koje dopušta da je bog prauzrok i tvorac sveta. metahroma-tipija. u nekoj prilici. zavoñenje sa pravog puta. deset komada. curenja itd. izgubiti u težini usled sušenja. deiectio) prav. strana. oćelavljenje. dekalogos) deset božjih zapovesti. dekabristš) mladi ruski plemići — oficiri koji su. decalquer) prenositi otiske. decalvatio) o ć elavljava-nje. tekst.) pristalica dekadencije. hemera dan) deset dana. pokrov. smanjiti. ital. ili bivaju zahvaćeni dezinte-grišućim procesima koji su praćeni sla-bljenjem moći postojećih sistema vrednosti. deka. zbirka ili delo od deset knjiga. dekados desetina) mat. na dokazima. up. deiktikos) koji se osniva na primerima. dekalkomanija (lat. broj deset. mania pomama. u izvesnim prilikama. Ruso. lim i dr. glavni predstavnici: Volter. nañena u okamenotin-skim ostacima. gramma) težina (ili: teg) od 10 grama. dejizam. do dekadi). v. dejektorij(um) (nlat. deka (grč. deitet (nlat. strast) veština da se slike u bojama. istorija o deset dana (naslov poznate zbirke novela ital.

promenljivost. dekastih (grč. dekapitirati (lat. fr. odbija. više svešteno lice.dekan 195 deklinatoran dekan (lat. declamare) besednički. decapitation) odsecanje glave. obezglavljenje. zvanje i položaj dekana. dekatisaža (fr. declamare) umetnički i sa puno izražaja govoriti neku pesmu: govoriti besedni čkim tonom. de-. fr. rečito. izjava. dekantacija (fr. stichos) lit. npr.: Mislim da ćeš poslati. aner čovek. decatir) obraditi sukno pomoću vodene pare da bi mu se dao blag i postojan sjaj i spre č ilo docnije skupljanje. dekandrija (grč. deklamacija (lat. u rimskom logoru: starešina šatora u kojem je bilo 10 vojnika. de-classis. deklamirati. de-charta. dekapsulacija (lat. deklina torijum. fr. prijave (ili: prijavljivanje) carinskim vlastima robe radi carinjenja (carinska deklara-cija). izjaviti. kardinala itd. grañevina na deset stubova ili svodova. dekaster (fr. mesto službovanja dekana. skre će. poniziti. deka. razbi-striti. dekanat (nlat. declinare) koji odstupa. dekapitacija (fr. objavljivane. declasser) brisati (ili: izbrisati. capsula) med. agea površina) mera za zemljište od deset ara. deca-piter) odse ći glavu. declamator) umetnik u govorenju (stihova). vežbanje u govoru u školi. deka. govorenje sa puno izrazitosti. deklamando (ital. trg. deklamatorika (lat. declinare okretati) fiz. dekatirati (fr. objavni. u Parizu. muž) bat. decantation) hem. deklara-tivna ili iskazna rečenica zavisna rečenica kojom se kazuje šta se izri če glago-lom glavne rečenice. iskazni. preterivanje u izrazitosti govorenje i u besedni č kom tonu. piis stopa) mera za dužinu od deset stopa. deklaracija (lat. dekarbirirati (fr. visokoparno. predsednik fa-kultetskog saveta. knjiga sa pesmama za dekl amo valje. declaratio) objava. obezglaviti. deset etera. deka. carte) pošt. sa puno izražaja. dekapirati (fr. izjašnjenje. declinabilitas) gran. umetničko govorenje neke pesme.>izjava o sadržini poštanskih paketa (poštanska deklaracija). reda. dekarbirirati. objava engleskog parlamenta 1689. caput glava. razreda. u Lineovom sistemu deseta klasa. odstupanje. izjavni. 2. u Italiji: najstariji sluga u kući nekog kneza. Dekham) v. o osnovnim nač elima engleskog ustava. deklinabilan (nlat. izjavljivati. dekar (grč. dekantirati (lat. declamatorium) vežbanje u deklamovanju. decanus) l. u rimokatoli čkoj i protestantskoj crkvi. . lično prijavljivanje poreskim vlastima visine i izvora imanja i prihoda itd. izlaganje. 3. sposoban za skretanje. deklinabilitet (lat. dekapod (grč. skretljivost. dekartirati (lat. sposobnost skretanja. odstraniti. dekastilon (grč. decantare. npr. 4. luženjem i ribanjem — očistiti i tako je prirediti za galvanoplastiku. objavljivati. declarativus) koji ima karakter objavljivane (ili: objašnjavanja). deklamatorij(um) (nlat. v. decatissage) postupak pri dekatiranju. declamare) uputstvo (ili: nauka) o lepom izlaganju. up. odstupanja. dekarbonizirati (lat. prijaviti carinskim vlastima robu radi carinjenja. fr. dekanski jezici (ind. dravidski jezici. dekatirati. klase. declinabilis) gram. besedni čkim i odviše vatrenim tonom govoriti o beznač ajnim stvarima. deklamovati v. deklamira™ (lat. ili o veštini lepog bese ñ enja. ocediti. hermafroditne biljke sa deset slobodnih prašnikovih konči ća. stylos) apx. veoma izrazito. danas: starešina jednog fakulteta na univerzitetu. nekog zakona preko osoba ili tela za to ovlašćenih. declamando) muz. č itanju. obznaniti svoju odluku. declaration of rights) izlaganje prava. deklarešn ov rajts (eng. deka. što odgovara deklamatorskoj veštini. deklamator (lat. kuvanjem u sodi. carbo) osloboditi (ili: osloboñava™) od ugljena ili ugljene kiseline. knjiga koja sadrži pesme za deklamovanje. decaper) površinu metala — zagrevanjem. udaljiti. deklarirati (lat. izraziti se. deklamatorski (lat. strofa od deset stihova. lagano otklanjanje i odvajanje bistre tečnosti od taloga. operativne skidanje kapsule (površinske prevlake) s bubrega (kod uremije) ili s drugih organa. declarare) objaviti. lat. utvrñivati sadržinu pošiljki na osnovu karata. decastere) deset kubnih metara. declamatio) veština usme-nog izlaganja. koji osporava. trg. otočiti. decanatus) dekanstvo. dekarbonizirati. npr. deka. decarburer) v. majstor u izlaganju: viso-koparni besednik. skretl>iv. prome-nljiv (po padežima). isključite) iz jednog društvenog staleža. deklinator (lat. decanter) hem. deklinatoran (lat. odmah posle biskupa. veridbe. deklasirati (lat. deklarativan (nlat. neku tečnost odvojiti od taloga koji se nalazi na dnu. pronañen 1822.

kusur. decor) ukras. dekoltieren) obnažiti. declinare. razgolititi vrat i grudi. dekombinirati (nlat. otpisati. odstupanje (ili: skretanje) magnetne igle od geograf-skog podnevka (ili: meridijana) nekog mesta. med. pozadine i dr. decompositum) telo koje je rastavljene u svoje sastojke. koji resi. prideve. zastrti. kontrolni račun. dekokcija (lat. uzajamni. dekoracija. prekriti. dekorater (fr. bleñenje. decolleter) izrez na haljinama. bezbojnost. instrumenat za merenje magnetne deklinacije. de-combinare) rastaviti. ure-san. radnje i dr. prav. ukrašavati. odstupati. raščlanjavanje. 2. dekokt (lat. decolorare) obezbojiti se. decorateur) onaj koji ukrašava ili boji sobe. astr. instrumenat za posmatranje i beleženje deklinacije. biti de-korisan dobiti orden. astr. decolorare obezbojiti. menjati po padežima (imenice. dekolirati (lat. urešavati. decoloratus) obezbojen. dekoloracija (lat. decollatio) odsecanje (ili: odrubljivanje) glave. izmiriti dugove. dekor (lat. dekolte. počasni znak. dekomponovati v. odvajanje aviona od zemlje. ukras. declinare) fiz. obnaženost. fig. kombinirati. lice koje je prenelo na drugog svoje imanje da bi tim oštetilo svoje poverioce. decoctor) onaj koji prekuvava. odvojiti. decoctor dolosus) prav. odvarak. decorare) ukrasiti. fig. raspadanje. rastvaranje) nekog tela na njegove sastojke. decoloratio) obezbojenje. izbledeti. skretati. de. gran. orden. izgubiti boju. ukras u boji. pozorišni slikar. gubljenje boje. izgubiti draž. decoratio) ukrašavanje nekog predmeta. poletanje. prokuvavanje. ukrašavati.deklinatorij(um) 196 dekorisati deklinatorij(um) (lat. decor. dekoltirati (nem.. grč. polazak aviona. koji je izgubio boju. dekolonizacija (lat. grapho pišem) astr. koji služi za ukrašavanje. kome je oduzeta boja. deklinometar (lat. otpis. imenska (lli: padežna) promena. colonisatio) oslobañanje zemal>a od kolonijalne zavisnosti. ostatak. dekokt-infuzum fark. sastavne delove. prav. uresni. naročito ženskim. završavanje uzletanja aviona. slik. rasipnik svog sopstvenog i uzajml>enog imanja. fiz. takoñe: opadanje. dekoloriran (lat. poz. deklinograf (lat. zamenice i brojeve). dekompozitum (lat. naročito koji ukrašava draperijama. ekvatora. reč sastavljena od više reči. obezbojenja izvesnih tvari. dekomponirati. bez udubljivanja u formu i značaj. decoctor bonorum) prav rasipnik svog imanja. declinare. dekolte (fr. uzletanje. dekoktor bonorum (lat. decollare) odseći (ili: odrubiti) glavu. ukuvan sok od trava (služi kao napitak za lečenje). fig. decoquere) fark. med. decoctio) iskuvavanje. koji je izgubio draž. poz.>ačuna. deklinacija (lat. odbijati.. dekolaža (fr. koji teži samo za spoljnim dejstvom boja. dekorirati (nem.). trg. obnažen. ark. grč. umetnički izrañenim nameštajem itd. lepota. nag. decompositio) rastavljanje (ili: raščinjanje. decompter) trg. truljenje. ukuvava. dekolorimetar (lat. dekompozicija (lat. decollete) sa izrezom na haljini. vrat. delovati (nem. ures. v. nakititi. . dekoracije (nlat. ne priznavati. sprava za merenje magnetne deklinacije. kićenje. decolleter) obnažiti vrat. nameštanje pozornice pomoću kulisa. up. ukuvavanje. grč. decollage odlepljivanje) avkj. odbiti od duga ili . ramena. odličje. dekolacija (lat. ures. rastvoriti neko telo na njegove sastavne delove. dekoktor dolozus (lat. hem. dekorativni (lat. dekomponirati (lat. ukrasni. metron mera) aparat za odreñivanje sposobnosti gubl>enja boje. vrat retorte otkinuti zapal>enim sumpornim koncem ili usi-janom žicom. deklinirati (lat. fr. oslabeti u boji. obezbojenje. dekoltiran (fr. odlikovati ordenom. instrumenat za automatske beleženje deklinacije zvezda končanič-nim mikrometrom. dekolorirati (lat. postaviti sto. oduzimanje boje. kićenje neke prostorije (vešanje ćilima ili goblena po zidovima. tako da se vide grudi. lek koji je sastavljen iz više raznih lekova. decorativus) ukrasan. koji ima prirodu ukrasa (ili: uresa). koji krasi. polet. upravio odstojanje nebeskog tela od nebeskog polutara. raščiniti.. declinatio) gram. dekont (fr. odbitak od duga ili računa. popuštanje neke bolesti. išča-šenje. oduzeti boju.) rastaviti. ulepšati. dekoktor (lat. metron mera) fiz. koji služi samo za ukras (suprotno konstruktivan). ukuvak. izbledeo. naročito u keramici. decompte) trg. pokriti. sastavne delove. uresiti. savijati. ukrasi™. odlikovati ordenom. obezbojiti. nameštanje stilski izraćenog namešataja itd. dekorisanje v. dekontirati (fr. lek koji se pravi kada se vrelim ukuvanim sokom prelije drugi kakav lek. dekoltovati (fr. dekorisati (lat. declinare okretati) gram. sve dekoracije jedne pozornice. popuštanje u boji. rasipnik. imati na sebi orden. decken) pokriti. poklopiti. dekorieren) 1.

kuhinjske so. dekstralan (lat. decourter) trg. npr. glikoza. smanjiti. predstavljaju drugi deo crkvenog prava (Corpus juriš canonici). delator) dostavljač. delatio) dostavljanje. dekurtirati (fr. grožñani šećer. deficit. naredba vlasti. decurrere. stoji na desnoj strani. bez pokrića. prodavati robu koje nema. deksios. dekret (lat. de-. rastvara se u vodi i tim se rastvorom može lepiti kao gumom. naro čito u korekturi). aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje. nlat. dele) briši. naročito: odluke koje je izdao Grgur IX i koje. deksios. decretorius) odlučujući. delakrimacija (lat. vodnik (u vojsci starih Rimljana). zaključiti. decretum) odluka. decrescere) pl. ocrnjivanje. decurio) starešina nad deset ljudi. ugled. delatum) potkazivač-ki. nemenje jedne hartije od vrednosti koje je beš potrebna radi pokrića. desetar. im. de. iznos izgubljen postugšim smanjivanjem. čast. decutere. decretare) odlučiti. deletus) prav. smanjiti račun za izvestan procenat zbog slabe mere ili rñave kakvoće robe. decrediter) lišiti poverenja. dekubitus (nlat. rešiti. učitelja i pisaca rimskog prava. narediti. prelaženje u nasledstvo imanja usled nečije smrti ili po poslednjoj volji. gubljenje usnenog dela izgovora pojedinih glasova. manjek. decourager) obeshrabriti. dela gor (let. neprirodna pojava u gradnji čovečjeg tela kada srce. ležanje. delegens) izdavalac neredbe (ili: neloge): trg. taloženje sokova na nekom mestu. lac mleko) odbijanje deteta (od materinjeg mleke). npr. dekretorandan(<Iez decretorius) bio je. suženje. delegant (lat. kardia srce) med. dekrešendo (ital. rešenje. lice posle čije smrti ostaje nasleñe. de cujus od koga) prav. rešavajući. delatio iuramenti) prav. odeljak. delaktacija (lat. uobičajeni odbitak zbog toga što se odmah plaća u gotovom. de-curtus. delacio hereditatis (lat. de-corto) trg. nametanje zakletve. izdejnički. delatura (klet. opadak. svaka viša naredba uopšte. neza-štićen. dekujus (lat. v. koji imaju u sebi mehanički zatvorenu vodu. delature) potkazivanje. projed od ležanje. opadanjem. dekre goran (lat. decrepitatio) hen. dekusorij(um) (lat. potkopati (ili: ubiti) nekome kredit. dostavljanje. deksiografija (grč. suze u očima. januar 1624. kredit a dekuver kredit bez pokrića koji bankar daje izdavaocu menice. postepeno tiše. izbacuj! deleatur (lat. inkrement. dekurzus (lat. 1. ital. odbiti. mala veličina za koju se promenljive smanji. mat. dekrement (ital. labium usna) lingv. prštanje. puckaranje. dekurija (lat. telo koje se dobije kada se skrob greje na 160°. delacija (lat. opadanje bolesti. dexter desni) hem. dekreditirati (fr. lacrima suza) med. pozivanje nekoge de primi na-sledstvo. deksiografski (grč. . e decouvert) berz. za sekularizacije. decuria) klese. sve slabije. deksiokardija (grč. popleši-ti. pr-skanje kristala. uplešiti. up. dekstrin (lat. potkazivač. klevet-nički. deletio hereditetis) prav. a dekuver (fr. dekstrin. optuženik. naročito zbog slabe mere ili rñave kakvoće. delat (let. deferre. dekretali (lat. da se izbaci (slovo ili reči. dexter desni) naziv od svoj-stva obrtanje polarizacione ravni nadesno. dekstroza. delabijalizacija (lat. praskanje. delacio juramenti (let. desetina (u vojsci starih Rimljana). usled zagrevanje. decretales) pl papske odluke ili naredbe i razne zbirke takvih odluka. hem. de-court) trg. dekurt (fr. poverenje. delere uništiti. dužnik koji svome zaj-modavcu ustupa potraživanje preko duga kod neke treće osobe. supr. nemvnje. dekrepitacija (ital.dekort 197 delegant dekort (lat. potajni tužilac. dostavlječki. decouvert) otkriven. dextralis) desni. grapho) pisanje s leve strane na desnu. prav. dekort. za razliku od legista. izdati naredbu. mesto koje se tako svira. dekuražirati (fr. razranavljenje ležanjem (ili: od ležanja). decussorium) med. odbitak od računa za neku robu. deksios desni. u Vestfalskom miru. koji je s desne strane. mesto na levoj. dekretirati (lat. obeshrabljiveti. ubiti nekome hrabrost ili volju za nešto. sud-sko prenošenje nasledstva na najbližeg srodnika. decernere. decubitus) med. decrescendo) muz. koje su toga dana već stupile na snagu. odeljenje od deset članova. u srednjem veku: učitelji i pisci kanonskog prava. kao panonski zakonik. dekstroza (lat. neke bolesti. potkazivanje. berz. dekretisti (lat. de.v. delatoran (lat. klevetanje. odrediti. skratiti. dekurion (lat. decursus) tok. deleatur) neke se briše. dekuver (fr. decrementum) smanjitak. način (ili: položaj) ležanja. dele (lat. grapho) pisano sleva nadesno.

prikraćivanje. samoupravne i politički organizovanim. delirant (lat. delikvijum animi (lat. delivraison) trg. d. delibatio) smanjivanje. osetljivost. izdavanje robe. bunilo. koje dolazi kao posledica izvesne prenadraženosti mozga i moždane opne. utečniti se. ludilo. svojstvo postajanja te čnim na vazduhu.delegat 198 delirijum tremens delija (tur. omeñ avati. pažljiv. škakljiv. ludak. delirijum. deliberativus) koji savetuje. materija koja truje i uništava život. delictum) prav. deligatura (lat. poslati. im. smisao za lepo. v. delija. delineare) crtati. delinquere. topiti se. delikatamente (ital. delineavit (lat. prav. dolazi od prekomerne upotrebe alkoholnih pića. ukusan. pijaničko ludilo. izaslati. premišljanje. deliberato) muz. junak) 1. delineatio) crtanje. deligatio) med. prestupnik. mio. koji treba pažljivo raditi. delivrirati (fr. prav. . zlo čin. poverilac koji je upu ćen na neko treće lice radi traženja nekog duga. delivrans (fr. član delegacije. delinquere) v. predati. per deliquium) ili skraćeno: r. trg. prestup. v. delikvescirati (lat. deleterion otrov) med. delikato (ital. poslanik. nacrt. delirium) med. delinquens) optuženi. deliracija (lat. deliquescere) topiti se (ili rastapati se. ve ć aju ći. sa nežnošću. deliquescentia) topljenje. položaj. deliberativan (lat. deliquescere) topljenje (ili: rastvaranje) na vazduhu. obazrivost. delikatamente. ovlastiti. srčan. od osnovne organizacije udruženog rada do federacije i o svim pitanjima o kojima se odlu čuje. izbaviti. fin. pažljivost. delegatus) izaslanik. turski konjanik. dužnosti i odgovornosti i organizovanog u češća u vršenju funkcija skupština društveno--političkih zajednica. kitnjastost. jelo prireñ eno naro čito lepo i ukusno. isporuka. dogovaranje. odlučno. delirij(um) (lat. izabrati. Ae. delegatski sistem po Ustavu SFRJ od 1974. delicatesse) kao etička osobina: nežnost. predstavnik. delikvescentan (lat. delicato) muz. prislač ak. zlikovac. delectum) biranje. delimitirati (lat. tugaljiv. delirium tremens) med. deliquium animi) nesvestica. rešavaju ći. delenire ublažiti) pl. delikanlija (tur. deliquescens) topljiv. med. gubiti se. med. poslati. delikatese (fr. delegatar (nlat. limitis) grani-čiti. skici-rati. ljubak. umirivanje).). delikatan (lat. isporučiti. delibacija (lat. kao predmet za uživanje: poslastica. zavijanje rane. smeo. delicatus) nežan. delivrer) osloboditi. deliratio) med. delivrezon (fr. deligacija (lat. mahnit. omeñavanje. skica. načela i ustavnih ustanova kojima se omogu ćava i obezbeñuje radnim ljudima. nežno. delibasi) starešina delija. deliberatio) savetovanje. po Ustavu SFRJ od 1974. da se na vazduhu rastvori. veoma obazriv. delegacija (lat. delikato. da putem dele-gata i delegacija u čestvuju u odlu čivanju na svim nivoima. deliberato (ital. deliberacija (lat. limes. delegatarius) trg. deligatura) med. delegirati (lat. onaj koji boluje od delirijuma. radni ljudi u osnovnim samou-pravnim organizacijama i zajednicama i društvenopolitičkim organizacijama obrazuju svoje delegacije radi neposrednog ostvarivanje svojih prava. delikvent (lat. rastopljiv. dug itd. deli) lud. delibal (tur. delibatio hereditatis) smanjivanje nasledstva. deleterij(um) (grč. lep. delibaša (tur. delirans) onaj koji bunca. limes. težak. delegare) odrediti. deli (tur. razmišljanje. delinkventkinja prestupnica.) otrovni ili opojni med koji p č ele kupe sa biljke Daphne pontica na Crnom moru. de. delikvij(um) (lat. obeležavanje ili postavljanje granice. istup protiv zakona. sredstva za ublažavanje (ili: uminjavanje. preneti na koga (pravo. delinkvent (lat. delenimenti (lat. trabunja. buncanje usled bolesnih duhovnih predstava. otrovna materija. pojavljuje se sa delegat (lat. limitis) granigraničenje. obeležavati ili postavljati granicu. delibacio hereditatis (lat. delinkvent. delikt (lat. junak. delivrance) osloboñenje. opunomoćiti. deligere odabrati. laskave reč i. delekcija (lat. delimitirati (lat. delikvescencija (nlat. predaja. delegatio) poslanstvo. delineacija (lat. izaslanstvo. previjanje. deleomai uništavam. hrabar. delineavit) on je to crtao (na crtežima i bakrorezima). previjanje rane. isporuči-vanje. deliracija. ograničiti. delirijum tremens (lat. delikanh) mlad momak. deli. utečnjavanje. zavijanje. delicatamente) «uz. predaja. neprijatan (npr. delineirati (lat. ustupanje potraživanja nekog duga ili nalog za pla ć anje jednog dužnika na neko drugo lice sa pristan-kom ovoga poslednjeg. u umetnosti: prefinjen ukus. delinquere. utečnjavati se) upijanjem vlage iz vazduha. 2. stvar). predstavlja ukupnost odnosa. trg. izbor. maženja. izdavanje. god. per delik-vijum(lat. zavoj. delenimentum. omeñ iti. ograničavanje. mladi ć plahe krvi. rastvaranjem na vazduhu. osetljiv. izdati robu.

demantovati (fr. demens) ludak. pliskavica. 5= D. demos. odreñivanje mesta na kojem se nalazi brod na otvorenoj pučini. tur. dementir) opovrgnuti. logora ili trupa. odricati. v. odseliti se. tenbel. demarche) korak. demos. poricati.) provoditi vreme u neradu. delta (gr č . deliciosus) divan. rastaviti na delove. kojoj se pripisuje odanost ljudima i ljubav prema muzici. sa položaja. demagoški (grč. tur. snop. ludilo. tj. recimo. demarkaciona linija granična linija. biti lud. d. ispravljanje neke neisti-ne ili netačnosti. jemstvo posrednika (ili: agenta) da će roba koju je on prodao na kredit biti plaćena u odreñ enom roku. mašinske delove i oru ñ a. učiniti demarš preduzeti potrebne mere. fr. delkredere-provizion trg. deloger) izbaciti. demeubler) ukloniti (ili: uklanjati. iznenadno gubljenje (ili: naglo iščezavanje) bolesnih materija. postupak. zapravo: zavoñenje naroda. razgolićavati. rasparčati. demembrirati (lat. buškara. voj. eidos oblik) med. delfin (lat. danas se upotre- dembelisati (pere. i sa dijagonalama koje se upravio seku. pokret. povući graničnu liniju. demencija (lat. proizvodi od raspadanja stena koji se spiranjem prenose sa viših brdskih položaja i talože na padinama i u podnožju. med. četvorougaonik simetričan u odnosu prema jednoj dijagonali. delkredere (ital. zanositi se. obeležiti granicu. bljava u prekornom smislu. izi ći. dernek) dakle. odlazak. mio. demanti (fr. 2. luere prati) geol.. na podnožju Par-nasa. demegorija (grč. onako kako jest. demagogija (grč. u staroj Grčko j tako su zvali ljude koji su ličnim ugledom. deltoidan (grč. nagrada koju posrednik prima za svoje jemstvo. delirirati (lat. ako beta-zraci imaju veoma malu brzinu. agoreyo govorim) javni govor. delkredere. omeñavanje. muzi č ki instrumenat starih Grka i Rimljana u obliku slova delta. izneti) namešta]. dembelija (pere. demy) vrsta hartije maloga formata. de-. fig. tembel) lenština. kao onaj koji laskajući narodu dolazi do vlasti. potiskivanje neprijatelja. demasquer) skinuti (ili: zderati) obrazinu (ili: masku). dementia paralyti- . delta. umilan. trabunja-ti. lenstvovati. demens (lat. tur. što bi se reklo . Delphoi) čuveno proročište Apolonovo u Fokidi. demagog. tembelhane) zemlja dembela. demagog (grč. odreći. trouglasto ostrvo u Donjem Egiptu koje prave rukavci reke Nila (otuda svako takvo ostrvo koje prave rukavci neke reke. . delfijsko proročište v. demek (tur. demarš (fr. slična kitu. agein voditi. vršili velik uticaj na narodne skušptine. potisnuti neprijatelja sa njegovog položaja. rastrgati.delirirati 199 demsncija nemirom i drhtanjem udova. trupe u pokretu otkriti neprijatelju i time ih izložiti njegovoj artiljerijskoj ili puščanoj vatri. demarkacioni kordon granični lanac. delta-metal zlatu slična legura (56% bakar. delitescencija (lat. demos narod. delirare) buncati. poricanje. 41% cink. delta. . graničari. demarquer) ograničiti. brodske zavrtnje. demagogizam (grč. delcredere) trg. demembrare) raskomadati. kao zavodnik naroda. agein) mišljenje i način rada jednog demagoga. demarkacione trupe pogranične trupe. iste-rivanje sa nekog položaja ili iz stana. tj. delti sli č an miši ć gornjeg dela ruke. demati. demet) naramak. demos. uš ć e reke oblika delte). prikazati u pravoj boji. eidos oblik) kom. otkriti. 1% olovo. delfis (grč. deložman. koji se uvek pojavljuju zajedno sa alfa-zracima. deložirati (fr. isterati iz stana. neradnik. demeblirati (fr. delphys) med. delphinus) morska životinja. delta-zraci fiz. podbada. Marke. dementia) med. razgoliti™. završava se obično smrću. bajan. demos narod. trougaon. deltoeiaes) u obliku delte. dome (grč. sistem i metodi kojima se služe demagozica bi došli do svog cilja. materica. delta) l. demegoria. demaj (eng. agein) voñenje naroda. ra-skrinkati. ispraviti neistinu ili netačnost. 1% gvožñe. up. demagogos) voña naroda. deluvij(um) (lat. iznositi. agein) koji rovari. demen-cija paralitika (nlat. besneti. voj. demarkirati (nem. uti-canje na narod govorom. na primer. deltoideus (grč. odricanje. dementi) opovrgavanje. npr. vlasti. deložiranje (fr. raskriti. kod gangrene: linija na kojoj se ova zaustavlja. deltoid (grč. Delfi (grč. poreći. u narodnoj skupštini. dembel (pere. izuditi. demaskirati (fr. deliciozan (nlat. demarkacija (fr. naročito radi utvrñivanja ranije spornih granica. sladak. č etvrto slovo gr č ke azbuke D . maloumnik. delitescere) med. delogement) izlazak. demarquer) ograničavanje. morska svinja. 3. mor. govor pred narodom. obeležavanje granične linije. ukusan. rečitošću itd. 1% mangan i nešto fosfora) za okivanje brodova. postupati po nekoj stvari. radioaktivni zraci. Delfi. preduzeti korake.

demos.. uvoñenje civilne mesto vojne uprave. uvesti (ili: uvoditi) civilnu upravu mesto vojne uprave. demitour) polukrug. zagnjurivanje. de-. demobilizacija (fr. diminutiv. Ovako naziva Platon boga. demimontkinja (fr. demobilisati. ne držati) vojsku i porušiti vojne objekte u nekom mestu. demeškinja v. grapho) grana statistike koja proučava kretanje i razvoj stanovništva. zgrešiti. imanja. narodni. demo. demergere. demi-john. demivolte) jax. čistiti. dimisija. demograf (grč. demephitiser) provetriti. dimije v. de. demikoton (fr. demidžon (eng. vladam) pristalica i zastupnik demo-kratskog ureñenja države i odnosa u zajed-nici uopšte. polurov. demos narod) predmetak u složenicama sa značenjem: narod. militaris) voj. demokratizovati v. militarizirati. demokratija (grč. demivolt (fr. demobilizirati (fr. naročito: ra-spustiti (ili: znatno smanjiti. demokratia) pojam koji obično označava vlast naroda. demissionnaire) primalac ustupljenih dobara. demitur (fr. kockara i drugih pustolova u Parizu (po jednoj drami A. dame-jeanne) opletena staklena boca za vino. demobilisan« v. javna žena. demos narod. dementia praecox) mladalačko ludilo. deminutiv (lat. bez obzira na imovno stanje. u običnom govoru slobodoljubivost. smanjivanje na najpotrebniju meru vojske i uklanjanje vojnih objekata u nekom mestu. ogrešiti se o nešto. tvorac (ili: neimar) sveta. senatori u današnjoj Grčkoj. čovek slobodoljubivih. deminuere umanjivati) gram. mephitis kužio isparenje) med. dimittere. i izjednačavali ga sa bogom Jevreja. demos. vlast. demi-coton) jaka polupamuč-na tkanina. demibastion (fr. razne veličine (do 60 1). grapho . poluoptok. supr. demos. kao posledica starosti. up. demi-parallele) voj. demi-bastillon) voj. demokratija. širokih pogleda. demos. samo po spoljašnjem sjaju otmeno društvo javnih žena. koja je u nekim zemljama utvrñena. militaris) voj. polureljefni rad. demiurgos) fil. poluobrt (nalevo ili nadesno). kao tvorca sveta. položaj. krateo) uvesti ili sprovoditi mere koje oslobañaju sve ljude i daju im ravnopravnost. Gnostičari su nazivali demijurgom tvorca materijalnog sveta. fr. v. demireljef (fr. demiurg (grč. demisionar (fr. demisionirati (lat. fr. demimondaine) dama iz polusveta. npr. govor) proučavanje javnog mišljenja naroda. ja-hanje u polukrugu. demokratizirati. poreklo itd. krateo moćan sam. demilitarizovati v. zajednički naziv za duševne bolesti koje počinju za vreme ili odmah posle puberteta. nauku. demograf (grč. krateo vladam. za razliku od najvišeg boga. Dime-Sina). nekoj oblasti ili državi. demokrat(a) (grč. demissio) skrušenost. učiniti jednu stvar pristupačnom sredstvima i shvatanjima širokih narodnih slojeva. demisija (lat. dementia senilis) ludilo koje dolazi sa godinama. de-. očistiti od škodljivih isparavanja.(grč. doksa mišljenje. poluutvrñenja. deminutio) v. malo utvrñenje. demobilisation) voj. demokratizam (grč. demokratizirati (grč. demobiliser) voj. kratos vladavina. polušanac. diminucija. de.demerzija 200 demokratija sa) progresivna paraliza ludaka. deminucija (lat. dimije. demobilizirati. zahvaliti se na službu ili zvanje. demimond (fr. detektor. dimiskija. otpustiti. željezo. demen-cija prekoks (lat. grapho pišem) po starosti i dostojanstvu. demencija senilis (lat. demeritni dom u katoličkoj crkvi: zavod za popravku i kažnjavanje sveštenika koji učine kakvu krivicu. razoružavati. demilitarizacija (lat. demilitarizirati. tj. razoružati.pišem) onaj koji se bavi demografijom. demos. devojka. demos narod. od zagušljivog vazduha. demoazel (fr. militariza-cija. razo-ružati. klonulost. razoružanje. demeritirati (fr. krateo) v. demodulator v. svesti vojsku na mirnodopsko stanje. razoružavanje vojske. demeriter) skriviti. službenik u ostavci. utuče-nost. mephitos. ostavka. demodoksologija (grč. demiskija v. demir (tur. razoružavanje. demografija (grč. domilitarizirati (lat. supr. demos. demir)) gvožñe. dimiskija. sirće itd. demersio) potapanje. demir-kapija gvozdena kapija. demefitizacija (lat. demirelief) poluispupčen rad. čišćenje od škodljivih isparavanja. državnim poslovima. demefitizirati (lat. fr. vraćanje vojske na mirnodopsko stanje. nekoj oblasti ili državi. raspuštanje. Grañansko-formalističko shvatanje tumači demokratiju kao režim formalne jedna-kosti i prava svakog grañanina da učestvuje u odlučivanju o javnim. ovo shvatanje razlikuje samo dva tipa demokratije: neposrednu (skupština svih punopravnih grañana) i po-srednu (skupština predstavnika koje na- . demerzija (lat. demissi-onner) dati ostavku. demoiselle) gospoñica. demiparalela (fr. logos reč. demimonde) polusvet.

koji ispoljava mišljenje ili raspoloženje. ili da mu se odvrati pažnja od neke druge operacije. lišiti MOJ. slobodno. daimon. uništavanje. izlaga č. demontirna baterija voj. jednoj vrsti novca ukinuti vrednost i time je povu ć i iz opticaja. philos prijatelj) onaj koji voli narod.mologija (grč. demonizam (grč. demonomelanholija (grč. predavanje robe. onaj. prodavati po niskoj ceni. demoralizirati. obaranje. demonima. taj i dr. ovaj. fr. demoliri. daimonios) ñavolski. i dr. živo. demoralisation) kvarenje. demolir) rušiti. dokazivanje. daimon. je kvalitativno nov oblik demo-kratije. demontaža (fr. mageia) gatanje (ili: vrač anje) pomoć u duhova. voj. demonstrator (lat. demonologija (grč. učiniti neupotrebljivim (ili: nesposob-nim) za odbranu (npr. dokazivati. oboriti s konja. pokvariti. demontage) rastavljanje na sastavne delove. demonetiser. demoliranje. ovaj. daimon) verovanje u duhove i natprirodne bi ća uopšte. razlikuje demo-kratije po njihovom društveno-istorij-skom i klasnom sadržaju. demonolatrija (grč. obično u cilju konkurencije i osvajanja tržišta. demoliran. uterati joj strah. melanchob'a) ludilo čoveka koji veruje da su u njega ušli zli duhovi. raspletanje: onesposo-bljenje za rad. demoliran. demonetizacija (fr. razoriti mu lafet ili ga na drugi način oštetiti. daimon. demonski (grč. ludilo) verovanje da je u nekoga ušao ñavo i da je zbog toga poludeo. povlačenje novca iz opticaja. akcija. pojedinaca ili gomile. pokazivač. pr. odsek jedne file. taj. demoliranje (fr. pokazna zamenica. onaj koji tuma či. upropastiti. demping (eng. most itd. demoralisati v. demonstrare) javno. tumačiti. duh. naro č ito zao duh. up. demonomanija (grč. npr. upropašćavanje. preturiti. Socijalisti čka demokratija zasnovana na društveno] svojini i na učešću proizvoñača i grañana u upravljanju privrednim i društvenim poslovima. demos narod. prikaziva č. razvaljivan>e. voj. ubedljiva i silna rečitost. demonstracije (lat. demonomagaja (grč. javno ispoljavanje. u demokratskoj Atini: opština. svog raspoloženja. demonomantija (grč. demonstrator) dokazivač. onaj. obožavanje ñavola i klanjanje (ili: služenje) ñ avolu. gubljenje hrabrosti. neku tvrñavu ili bateriju razoriti zrnima). narodni. demonstrant (lat. Marksizam shvata demokratiju kao oblik klasne vladavine i stoga. demon (grč. koja podruštvl>ava i same političke oblike ubrzavajući proces odumi-ranja države stvaranjem autonomne društvene organizacije radnih ljudi. demolicija (lat. demoralizirati (fr. demoralizacija (fr. lišiti vojsku hrabrosti i vere u pobedu. porušiti. gram. kad ih neprijatelj zauzme. baterija koja frontalnom vatrom uništava neprijateljske topove. ućutkati top. demonstratio) dokaz. sistem utvrñivanja po kojem se objekti. uništiti. demoralizirati. demonstrativna zamenica pokazna za-menica. natprirodan. demonstrativan (lat. po jevtinijoj rod bira na duži ili kraći period). prividan tobožnji napad da bi se izazvao neprijatelj da otkrije svoju snagu. v. demontirati. pored razliko-vanja formalnih oblika. ala. . daimon. Demosten (grč. de. demos (grč. demoralizovati v. izlagati. objašnjivač. demonstrativum) gram. demontirati (fr. demonstracije. daimon. verovanje u aveti. de. logia) učenje o duhovima. demotičan (grč. izvoziti robu i prodavati je ispod cene koštanja ili ispod cene domaćeg tržišta. naro čito eksperimentiranje u prirodnim naukama. demoralizirati. razvratnost. naro čito fabri č kih proizvoda. izrazito. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja. manteia proricanje) vra č anje pomo ć u demona koji se nalazi u onome koji vra č a.demoliranje 201 demping demonstrativno (lat. očigledno. bilo da bi se pretoplo ili prekovao. demoraliser) napraviti razvratnim. mogu odmah razoriti minama. vidno ispoljavati raspoloženje. demonstrativum (lat. dumping) trg. o čigledno prikazivanje. sotona. fr. demolirati (lat. bilo da bi se sasvim izbacio iz opticaja. npr. lat. demofil (gr č . otuda: demostenska rečitost izvanredna. pokvarenost morala (ili: naravi). demolir) rušenje. otvoreno. narodoljubac. demonstrare) pokazivati. to dump frljiti. demotikos) koji pripada narodu. daimon. demolitio) v. razvaliti. daimon) natprirodno biće. lišiti nekoga osećanja sopstvene vrednosti. Demosthenes) najslavniji starogrčki besednik u Atini (384—322). upropastiti nekoga. moneta. koji nešto pokazuje. naklonjen narodu.i moneta novac) fin. latreia obožavanje) poštovanje duhova. demos) narod. zla kob. soton-ski. demonstrira™ (lat. demonstrativum) koji ukazuje na nešto. demonter) jednu mašinu rastaviti na njene sastavne delove. voj. onaj koji javno daje izraza svojoj nameri. demonetiser) fin. izla-gač. logi'a) nauka o narodu i njegovom duhovnom životu. demonstrans) tumač. narediti da se sjaše. demonetizirati (lat. up. demos. pokvariti neku spravu. malodušnost. demolicioni sistem fort. mania pomama.

prijava. nlat. gubljenje nosne artikulacije. denatura-liser) otpustiti iz podanstva. uskraćivati. obe-ležiti. damping. denegacio audijencije (nlat. denarijus (lat. da bi za poljoprivredne i industrijske ciljeve bila osloboñena nameta. fr. pomo-dar. denacionalizirati (lat. odbijanje. natura. denominatio) imenovanje. lišavanje podanstva. denominativ(um) (nlat.) dodavanjem drugih materija (gasa. gpaphia) opisivanje drveta. arpazo zgrabim. logi'a) poznavanje drveća. lišiti nekog grañ anskog ili zavičajnog prava. dendron. dendroidan (grč. da u Nemačkoj potre sve tragove Hitlerove antidemokratske i ne-humane nacionalsocijalističke vladavine. denominirati (lat. so. javlja se povremeno u toplim krajevima. denga (arap. denationaliser) oduzeti narodni karakter. zbijen. dens zub. Nicot) oduzeti duvanu nikotin i time ga učiniti manje škodljivim po zdravlje. imenovati. eidos oblik. denegirati (lat. denotacija (lat. dentales) gram. docnije 16 asa ili 4 sesterca. dandy) kicoštvo. denacifikacija (fr. denominativum) gram. bez štete po prava nekog drugog. uskraćivanje. dentritičan. d. ščepam) med. prelaz praslovenskih nosnih samoglasnika e i o u samoglasnike bez nazalne artikulacije. davanje podataka. dati podatke. z. dendron. med. u vezi s tim. onaj koji proučava drveta. izopačiti. naprava za merenje specifič-ne težine i gustoće tečnosti. količnik. dendron. demulencija (lat. s. samo leti. grč. obeležavanje. dentalis) zubni. reč koja je izvedena neposredno od nekog imena. „ribati" od „riba". denpi-valjak (eng. kao i za odreñ ivanje njegove zapremine. denar. lithos kamen) pl. natio narod. lišiti nekoga bitnih osobina naroda kome taj pripada. imenitelj. u cilju da se da oduške hiperprodukciji. njihovo podizanje i praktičnu primenu. špiritus i dr. Dampfer) prigušivač. prirodu neke stvari promeniti. vrsta areo-metra. c). dendizam (eng. de-. dodiruje zube u gornjoj vilici (t. denaro) bakarni novac različite vrednosti u bivšim provincijama severne i srednje Italije. ili da se za sebe obezbede kartel-ski i trustni monopoli. metron) veština merenja drveća. cenominator (lat. dendron. denaro (ital. imenilac (u razlomku). de-. dempfer (nem.) med. metron) instrumenat za merenje visine i jačine drveća. denegare) odlučno poricati. dendrometar (grč. odroditi. npr. ceni inostranstvu nego domaćim potrošačima. napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova na muzičkim instrumentima. denaturer) svoju prirodu izmeniti. de non prejudikando (lat. dendroliti (grč. udeo jednog trgovca u nekom brodu ili njegovom tova-ru. denacionaliziranje (fr. dendrometrija (grč. denzimetar (lat. naimenovati. . denationalisation) odroñavanje. fićfirić. min. denotirati (lat. denotatio) označavanje. metron) fiz. odnaroditi. denaturalizirati (lat. objavljivanje. uskraćivanje saslušanja. prirasta i starosti pojedinih drveta i čitavih šuma. dendrografički. denominator ra-cionis (nlat. učiniti neupotrebljivom za ljude. denaturalisation) otpuštanje iz podanstva. facere raditi) nastojanje i rad pobednič-kihsavezničkih sila. kaćiper-stvo. lat. denarius) stari rimski srebrn novac. gubljenje grañanskog ili zavičajnog prava. de. densus gust. pr. nauka koja odreñuje količinu drvne mase. muzički češalj. denotare) naznačiti. državi itd. denatalitet (lat. robu inače podložnu raznim dažbinama i porezu (npr. dendrometar. up. denominacija (lat. lik) v. sredstva (ili: lekovi) za umirivanje bolova. koji je najpre sadržavao 10. odbijati. natio narod. denegacio debiti konjugalis (nlat. denaturisati (fr. pri izgovaranju. dendi (eng. denominator rationis) broj koji kazuje odnos. pomodarstvo. denegatio) odlučno pori-canje (pred sudom). vrlo zarazna bolest. dendron.) i. de-. okamenjene biljke i okamenjena drveta. zavičajnosti. de pop praejudicando) prav. ne nanoseći štetu. de nihilo nihil (lat. fr. eko nihilo nihil. zejtina). dendron drvo) u obliku drveta. tj. zubni glasovi.demulenciJa 202 dentarpag dendritičan (grč. fr. natalis koji se tiče rañanja) opadanje broja rañanja (u nekom narodu. kao nagao nastup groznice. trg. neizvršavanje bračne dužnosti. grč. kvocijent. dentarpag (lat. dendrografija (grč. denegatio debiti coniugalis) prav. denominare) nazvati. smanjivanje broja stanovništva. dentalni (lat. sličan drvetu. nasalisatio) lingv. denaturalizacija (fr. nauka o drveću podizanju i praktično] upotrebi. de nihilo nihil) v. denegacija (lat. denazalizacija (lat. dandy) kicoš. naimenovanje. denegatio audientiae) prav. demulentia) pl. po svršetku drugog svetskog rata. mera za svilu i zlato. odnaroñavanje. dandy) u fabrikaciji hartije: valjak za utiskivanje vodenih znakova. denikotinizirati (lat. dendrologija (grč. denominare) kat. dendron. logos) poznavalac drveća. kao drvo. dendron. dentali (lat. oni kod kojih vrh jezika. instrumenat za vañenje zuba. dendrolog (grč.

prinadležnosti. deplasman (fr. iogia nauka) 1. delokrug. zapremina dela broda pod vodom. razvijanje. deontološki (grč. denuvcijat (lat. rñ av položaj. dsntiekaliij(um) (lat. dens. prav. dependere) pl. prokazati. deplecija (lat. povu ći nalog. prosto. pri čemu neza-si ćeni ili manje . soba. naopako (ili: pogrešno r ñ avo) postavljanje. lat. pertinencije. po naro čitim kuririma. jednostavno. zbog koje. npr. prinadležnosti. vojska koja služi za . denuncijant. deplace) neumestan. gubljenje palatalne artikulacije. denuntiatus) dostavljenik. pauper siromah) osiromašavanje. otkloniti uzetost. deon dužnost. dentifricij(um) (lat. ukrasi na svodovima i stubovima u obliku zuba. depeširati (fr. optužiti. npr. palatum) lingv. telegra-fisati. sažaljevati. ministarstva spoljnih poslova svojim predstavnicima u inostranstvu. izlečiti od paralize. prav. odelenje (stana). dentura) zubi. dipennare) trg. što potpunije izdvajati jednu biljnu sup-stanciju pomoću čegnćeg dolivanja sredstva za rastvas-'--. dis. reppa pero. paralyein klonuti) med. razvašljivati. deplanta-ge) presaditi. dentist(a) (lat. odeljenje. depedikulacija (lat. promeniti mesto. depauperacija (lat. (etra). deplere isprazniti. postrojavanje za borbu. scalpere grepsti) sprava za čiš ć enje zuba. tužitelj. razvijati se. depeša (fr. deplorirati (lat. depilare) skinuti kosu (ili: dlake).u pange-ge pričvrstiti) hitno poslati ili otpre-miti. prokazivanje. bez okolišenja. deon. brzo dostaviti. denuntiator) v. depletio) pražnjenje. gr č. departman (fr. rasa ñ ivanje (bilja drve ć a). potiskivanje. potkaziva č . denuntiatio) dostavljanje vlasti nekog kažnjivog dela. pediculus) hig. denuncirati (lat. fil. tužitelj. planta bil>ka. »saliti. dentura (nlat. departicija (nlat. pertinecije. ispražnjavanje. raz-dela. deparalizirati (lat. nauka o dužnostima (izraz potekao od engleskog filozofa Bentema). žaljenje. depo (fr. razvašljivanje. magacin za robu. zubar. depauperirati (lat. denuntiare) dostaviti sudu. koji se doga ñ a ili radi kada mu nije vreme. de. nazvan još i moralnim dokazom. denuntians) dostavljač. smatra da je potreba našeg uma da pretpostavi postojanje boga kao osnov moralnog sveta. denlasirati (fr. depilatorium) med. učenje o lekarskoj etici. de. dentin (lat. deploratio) oplakivanje. zvani čno pismo. depenirati (lat. skidanje dlaka. deploracija (lat. depeche) vest najhitnijim putem dostavljena. potkazati. kol. pauper) osiromaši-ti. denuntians) dostavljač. dentitio) med. farm. rasaditi. denuncijant (alt. brzojav. depot) stovarište. depedikulirati (lat. denunpijator (lat. depecher. deplantacija (nlat. glavna masa iz koje se sastoji zub. deontološki doka z za postojanje boga. denuncijant (lat. de plavo (lat. raširiti. lišiti kose. departitio) podela. deplacement) premecJtanje. tj. o etičkom ponašanju lekara u svima odnosima i oblicima lekarske delatnosti. sa svog mesta. deplasiran (fr. ukloniti. dependencije (lat.dentikuli 203 depo dentikuli (lat. potkazivanje. pogrešno ili rñavo postavljen. optužba.si ćeni rastvor potiskuje potpuno zasi ć en rastvor. brzojavi™. dens. deplantirati (lat. de plano) prav. postrojavati se za borbu. stanje u kome se zubi nalaze kod nekoga. deployer) razvijati. dobijanje (ili: nicanje) zuba kod male dece. dolazi do snižavanja tla. deploajiranje (fr. potkazivač. koje se obično šalje najhitnijim putem. deplantatio) presañi-vanje. pediculus vaš) hig. depilatorij(um) (nlat. smenjivanje. deplorare) oplakivati. prelaziti iz marševskog poretka u borbeni poredak. odvajanje kostiju od mesa. račune u trgovačkoj beležnici precr-tati i time ih poništiti. sklonište. osirotiti. zubni lekar. departement) podela izvesnih poslova meñu razna lica jednog kolegijuma. potkazanik. ukratko. mor. uništavati (ili: utamaniti) vaši i gnjide. smeniti nekoga sa njegovog položaja. v. koji nije na svom mestu. sažaljevanje. rasprostirati. zapremina istisnuća. depilacija (nlat. de. sredstvo za skidanje kose i dlaka. voj. denudatio) otkrivanje. de. prokazivač. deploiement) voj. deplacer) premestiti. dentis zub) zool. denunpijacija (lat. beži čni brzo-jav. zubalo. srez. de-. fig. depalatalizacija (lat. zub. voj. 2. depilatio) opadanje kose. optuženi. dens) zubni tehničar. denticuli zubi ći) pl. prokaziva č . dentifritium) sredstvo (ili: prašak) za čiš ć enje zuba. denudacija (lat. usled odnošenja zemlje. deontos dužnost. uništavanje (ili: utamanjivanje) zašiju i gnjida. zajedni čka delatnost erozije i raspadanja. ital. lišiti nekoga imanja. ogolićenje. de. deploajirati (fr. zubna kost. v. što dovodi do pretvaranja nekih umekšanih su-glasnika u tvrde. osiromašenje. depandans (fr. depilirati (lat. okrug. logia) teol. denticija (lat. arh. deontologija (gr. dependances) pl.

trg. službe-nike. izopačenost. ulagač. položiti. ulaganje. grč. deport (ital. en depot) na čuvanje. depozitna bavka zavod koji prima novac uz manji interes. onaj koji daje nešto na čuvanje u ostavu. poslati u zatočen>e. deponovati (lat. za šta naplaćuje od deponenta nagradu. deportiran (lat. deposse-der) prav. činovništvo. bank. pred sudom iskazati. koji tobože napušta svoje prvobitno značenje. službenicima. npr. prisilno upući-van>e u logore. naročito u zajednici sa izvesnim afektima (briga itd. kapilarno pritiskivanje zkive u kapilarnim cevima. knjigu. hartije od vrednosti i dr. zauzimanje za nekoga. mesto u sudu gde se stvari i novac čuvaju. de. de-possidere. opadanje stanovništva. deponere) v. vojni materijal koji služi za dopunu. proterivanje. depozitorij(um) (nlat. hemijska tvar (supstanca) koja sprečava slabljenje galvanskih elemenata usled polarizacije. lišiti nekoga narodne naklonosti. onaj kome je nešto dato ili povereno na čuvanje. deportacija (lat. opljačkati) raseljavati. glatkoću.depozit 204 depresirati dopunu ostalih jedinica. izgnan. pokvarenost. deposedirati (lat. proterati. Francuza u Novu Kaledoniju itd. vojsku itd. an depo (fr. da bi ga davao drugima uz ve ć i. depozitor (lat. deportatus) prognan. utučenost. kol. depopulari opustošiti. vladalac koji je zbačen s prestola. depozitpi novac novac koji se polaže sudu radi čuvanja. pogoršanje. popularis narodni) otuñiti nekoga od naroda. depopulacija (lat. Engleza u Tasmaniju. či-novništvu. depositorium) odelje-nje za čuvanje. ulegnuće. depolarizirati (lat. oblast najnižeg vazdušnog pritiska. topovsku cev upraviti niže. i na toj razlici zasnivao svoju zaradu. polos) fiz. primiti ad cepozitum (lat. depoviranje (lat.) i melanholijom. depozit (lat. depozitum v. deponens) polagač. fr. preklinjanje. deposter) voj. zalog. operacija oka pri kojoj se živac potiskuje naniže. uložiti. padanje žive u barometru usled slabog pritiska vazduha. u pohrani. svedok pred sudom. depolitisatio) oduzimanje političkih prava nekom staležu ili grupi l>udi. depozicija (lat. uništavanje polarizacije galvanskom elementu. depolarizacija (lat. arhiv. potištenost. deponens (lat. uglovno odstojanje zvezde ispod horizonta. mesto gde se čuvaju topovi i ostali ratni materijal. de. in depozito (lat. fr. astr. ad depositum) dati ili primiti na čuvanje. depresija (lat. talog. izgnanje. lišiti polarizacije galvanski elemenat. poslati po kazni u koloniju. deponent. de-posedirani npr. iskaz pred sudom. deponens) gram. padanje cena. deponentni glagol. deponirati. depresirati (lat. depono-vati. depressio) psih. depreverbation) lingv. depo-posao bank. deponere) v. izgnati. depreverbacija (fr. deportare) prognati. raseliti (stanovništvo). deportirati (lat. oterati sa mesta. depolarizator (lat. polos stožer) fiz. kad vanka prima na čuvanje. depositeur) čuvar. depositarius. depravacija (lat. spuštanje. depresivna oblast meteor. depositum) povereno dobro. de poius. depopulatio) raseljavanje. depostirati (fr. depositio) ostavljanje stvari na čuvanje. oblast koja leži niže od morske površine. ulog. klonulost psihičke energije. deprimere. fr. depozicija. deponirati (lat. . u sefovima. dati. nizak pritisak vazduha. neki stalež ili grupu ljudi lišiti političkih prava. pro-teran. in deposito) na čuvanju. nanos. grč. de. depopulirati (lat. poglavito osetljivosti. grč. u ostavu. meteor. med. deprekacija (lat. depolitizirati (lat. prav. posredovanje. potisnuti sa položaja. izvaditi iz prese. svečano preklinjanje sa pri-zivanjem božjeg suda. deprecatio) molba za koga ili za što. npr. depozitna menica ona koja se izdaje na novac uzet i uložen u radnju. dati na čuvanje. opadanje cena. razne stvari od vrednosti (dragocenosti. lišiti nekoga posedovanja neke stvari ili zemlje. deport) u trgovini berzan-skim hartijama: razlika izmeñu sadašnje-ga i docnijega nižegkursa hartija (razlika izmeñu sadašnjega i docnijeg višeg kursa zove se report). v. ostaviti u banci potpis radi sravnjivanja. deprefiksacija. glagol koji ima pasivan oblik a aktivno značenje. depolirati (fr. depozitar (lat. dspolitizapija (nlat. deportatio) progonstvo. ono što je dato na čuvanje. dakle. polus. depositor) v. upućivanje po kazni u neku koloniju. fiz. de polus. razvrat-nost. depravatio) moralno kvarenje. depolir) oduzeti sjajnost. npr. deponent (lat. politisare baviti se javnim poslovima) odstraniti od politike. iskvarenost. oterati. nešto. polos stožer) fiz. vojsci itd. nlat. poslan u zatočenje ili po kazni u koloniju. naročito: ostavl>anje stvari i hartija od vrednosti u banku na čuvanje. depressio) voj.). deponere) odložiti. prognati. baciti u bedu. depozit. depoiularizirati (lat. novac uzet uz interes radi proširivanja posla. npr. Rusa (za vreme carizma) u Sibir.

hem. zadužiti se. deranger) uznemiravati. depurirati (fr. oneraspoložiti. deprimirana kapi-larnost fiz. izvedena reč. derelikcija (lat. prema tome. metron mera) avij. prefixe predmetak) lingv. nlat. derivan-tia) pl. derivancija (lat. instrumenat za svlačenje. klasi čna trka u Engleskoj. ona koja odvode sokove. tur. skretanje aviona sa kursa svoje putanje usled vetra. derbi-krek (eng. predstavnik. prav.depresorij(um) 205 mora deputaraca narodno narodna skupština. derelicta) pl. de. žito. derivatum (lat. od glagola zalatiti (živinu) dobiva se. po značenju i obliku. slab puls. očistiti. deputatio) izaslanstvo. pročisti-ti. očistiti krv. derviš (pere. izabrati. derivirati (lat. ostavljanje. deratizacija (fr. deranžirati (fr. tj. derivata) pl. depurancija (lat. derelikta (lat. deputirati (lat. pasti u dug. deputare) odrediti. derivatio) gram. deputatum) utvr ñ eni prihod koji neko. potiskivani moždane opne. nervi koji šire krvne sudove i time smanjuju pritisak krvi. pretium. depurgativus) koji čisti (ili: pro čišć ava) creva. derby-crack) prvoklasan konj trka č koji u č estvuje u derbiju. depurgativan. ugnjetavati. depressorium) med. deputat (lat. nerv povući naniže. . trebljenje. u sredu posle Trojice. sredstva za čišćenje. napuštene stvari. obi čno na čuvenom trkalištu u Epso-mu. uznemiravanje u poslu. vrši popravku kursa. oduzimati snagu. v. koji zna či oslabelost. derivare izvoditi. rat pacov) ubijanje (ili: utamanjivanje) pacova. depurgatoran (nlat. depurgare) čistiti. nov prost glagol. izvedenica. derivare. derivare izvoditi) dolaziti. iz nečega. derby) sl. depurativan. dereglye) dugačak čamac širokog i ravnog dna za prevoz raznih predmeta. derelictio) prav.. psalma. drva. poremećaj. jugozapadno od Londona. izvoñenje. pogružiti. depurgatorius) v. derivare odvoditi. remetiti. postati od. stvari bez gospodara. naročito lekovi koji čiste krv. oduzimanjem predmetka za-. zadržavati (koga). jedinjenja koja su nastala iz drugih jedinjenja zamenom izvesnih elemenata. prima godišnje u stvarima. derivare. trebiti. deputacija (lat. npr. otrebiti. nazna-čiti. depuratorius) v. stanovati — stanovnik. avij. med. koji odvodi na drugu stranu. oduzimanje predmetka (prefiksa) od glagola sa predmetkom da bi se dobio. poslanstvo. derivativan (lat. odbor odreñen da pripremi sve što je potrebno za reša-vanje nekog krupnijeg pitanja. depurgacija (lat. depresorii nervi biol. depurgirati (lat. instrumenat pomoću koga izvi ñač utvr ñ uje pravac i silu vetra i. tlačiti. nered. poremetiti. derivativum gram. pritisnuti. derivare. derivat (lat. npr. sekte (tarika). Npr. diferenci-jacija. i promena vazdušnog pritiska koju to odstupanje izaziva. deputatist (lat. derivacija (lat. depuratio) čiš ćenje krvi. odstupanje od pravog puta. derivirajuća sredstva. pokvariti. miševa. med. depuratif) koji čisti. izvesti. npr. poslanici. poslanik (naročito: onaj koga je narod izabrao za svog predstavnika u politi č kom predstavništvu zemlje). dereglija (mañ. depurativan (fr. pored plate. kod katarakta. poremetiti svoje imovno stanje. voj. deranžman (fr. koji je postao izvoñenjem. pravilno odstupanje du-guljastih zrna ustranu. lica koja. radnja prelaska od jedne funkcije ka nekoj izvedenoj funkciji. koji ju je osnovao 1779). de profundis) „iz dubina" (početak 130. depurantia) pl. na stazi od preko 2400 m i sa konjima starim tri godine (ime dobila po svom osnivaču. kao jedan deo svojih prinadležnosti. pročišćavanje. tj. depurgativan (lat. izvod. ko- dsradenitis (grč. de profundis (lat. mat. derivare. u ime neke veće organizacije. omalovažavadeprimirati (lat. nov glagol patiti. u katoli čkoj crkvi pokajna i žalosna pesma). depuracija (nlat. derivometar predstavništvo. pobrkati. deprefiksacija (fr. depresorij(um) (nlat. niže stanje »sive u uzanim cevima nego u širim sudovima koji opkoljavaju cevi. stan i dr. deputirac (lat. oslabiti. reč koja je postala od neke druge reči. de-primiran puls pritisnut. uputiti. derviš) pripad-nik derviškog reda. aden žlezda) med. med. derwis. depurgatio) čišćenje. lor-du Derbiju. u naturi. izvoñenje. derangement) smetanje. izazvane njihovim obrtanjem. jedne reči iz druge. deputatum) onaj koji prima deputat. proizlaziti. koja se održava. derivatum) gram. napuštanje. de-. derivatum) gram. sla-biti. vrednost) koji izaziva prezir. derivatum. utući. imaju ovlašćenje da obave izvestan posao. zapaljenje vratnih žlezda. izvoditi. grč. smetati kome. derbi (eng. v. cena. derivatus) izveden. deprecijativan (lat. dere vrat. deprimere) pritiskivati. poremeć enost. naro č ito koji pomaže č iš ć enje krvi. derivometar (lat. derivati (lat. derivatum. depuratoran (nlat. uznemiriti. voditi poreklo od. rivus potok. pomeriti. iznuravati. de. depurer) čistiti. deputatus) zastupnik.

desenater (fr. zakidati. derogacija (lat. ñerma. rasecanje kože. lat. v. deo hirurške plastike koji se bavi vešta č kim obnavljanjem i popravljanjem obolelih delova kože. descente) silaženje. zakinuti. dermijatrija med. veština ggunjenja životinja. dessein. u vezi sa kožom. dermotilus med. stavljanje van snage. silazak. skopeo gledam) aparat. ñerma. činiti krivo. svaka pora. derogare) krnjiti. rasturi!??. koji je u vezi s kožom. tj. dermatom (grč. ñ erma. eldos vid. zoon životinja) pl. vojska dovedena vodenim. dessin) trg. deroute) nered. šara. iskrcavanje vojske na neprijateljsko zemljište. bol kože. dermatozoe (grč. udarom. dermatoliza (grč. tome sečenje) med. koji se tiče kože. ñerma koža. ñerma) kožni. jad. dernek (tur. bora. nacrt. grapho pišem) opisivanje kože.pojave na koži kod nekih. vašar. v. ñ erma. dirnek) sabor. dermatod člija. ñ erma. ñerma. zahidanje. tur. opozivan. bolest kože. dert) tuga. nćsos bolest) med. grapho pišem) med. tylos žulj) med. derogirati (lat. dermatonoza (grč. šteti. logia) nauka o kožnim bolestima. lekar za kožne bolesti. zbuniti. staviti van snage. neprijateljski upad u neku zemlju. smanjiti. koji pripada koži. logia) nauka o koži. tajni hodnik u nekoj tvrñ avi koja vodi u rovove ili ka minama. koje ostavljaju trajan i jasan trag. dere vrat. (fr. dernije kri ((fr. svadba. derut (fr. pomo ću naro čitog uvelič ava ju ćeg aparata. voj. dermatologija (gr č . plastike veština uobličavanja) 1. gr č u vratu. poslednja novost. oduzimati. osoba (nastaju trljanjem. koji opoziva. ñerma. cilj. padina. derogatio) krnjenje. rasulo. ñerma) med. iatrela lečenje) med.derma 206 desenater derma (grč. raditi na uštrb. vrsta. lat. smesti. dermo. dermatoze (grč. dermatotilus (grč. gljive gotovanke. ñerma. oleum ulje) farm. dermatodinija (grč. opozivanje. ñ erma. patheln patiti) med. derogativan (nlat. odnosno za pola stepena sniženi ton desdesant (fr. dermatoid (grč. derutirati (fr. ukidanje neke naredbe. oduzimanje. dermalni (grč. desen (fr. bolest kože koju prouzrokuju parazitske gljive. ital. bežanje u neredu razbijene vojske. dermatotilus. površine ili dubljih slojeva kože. desig-nare obeležiti) namera. kožni žulj. deses muz. dermatoplastika (grč. bezmirisan bizmutov prašak koji ima antiseptičko dejstvo i koji leči rane. ñerma) kožni. dermatopatija. •zapaljenje kože. osnova jedne kompozicije. ukidan. tovar jednog broda. ñerma) ned. zakinu će. dlačica i dr. stavlja van snage. ñerma. dermatos) predmetak u složenicama sa zna č enjem: koža. kožni para-ziti. derma. način ispitivanja kože i njenih oboljenja posmatranjem. derma. . lečenje kožnih bolesti. uzoraka. pobrkati nečije namere. ñerma. zakona. uzorak. prevla č enjem kakvog predmeta ili pisanjem po koži kakvim tvrdim predmetom). v. dert (pere. dermatičan (grč. odstupanje (npr. dermatalgija (grč. kožni. dermatomikoza (grč. pa i najmanja promena na koži. radi na uštrb. osujetiti. skopeo gledam) med. dsrmologija v.(gr č . ñerma. derma talšja. žu ć kast. descente) specijalno grañ eni brod za iskrcavanje na neureñ enoj neprijateljskoj obali. spuštanje. muz. voj. derma. pathos bol. smanjenje. derma. plan. algos bol) ned. dermatitms (grč. derma. od ugovora). ñ erma. dermoskopija (grč. ñerma. opozvati. dermatonoza. Guo labavim) preterana rastegljivost i mlitavost kože. oblik) kožasta masa koja se upotrebl>ava za povezivanje i kori č enje knjiga. desantni brod (fr. npr. derospazmus (grč. dermatopatologija (grč. fort. dermatologija. dermatijatrija (grč. nagib. ñerma. koji ukida. u obliku naro čitog ogledala. žalost. okrnjiva-ti. dermoplastika (grč. logos) onaj koji se bavi prou č avanjem kože. dermaskop (grč. v. naro čito nervoznih. dermatopatija (grč. dermatolog (grč. 2. plastike veština uobličavanja) med. neki zakon. bol. razbiti. pomo ću koga se može videti svaka. otok kože. odyne bol) med. disegno. dermatijatrija. mykes gljiva) med. derouter) skrenuti nekoga s pravoga puta. dermatol (grč. des. veselje. dermatografija (grč. povrediti. ograničavanje. dermografizam (grč. ono što je najnovije u modi. dernek. briga. ñ erma. propast. ñ erma. ñ erma) v. za pola stepena sniženi ton de. (upotrebljava se u zavodima za ulepšavanje). dernier eri) poslednji krik. zavesti. derd. med opšti naziv za bolesti kože. presañ ivanje zdrave kože hirurškim putem na mesto gde je ona uništena. spasmos grč) med. gotovani koji žive na koži. nauka o kožnim bolestima. derogativus) koji krnji. ukinuti. dermotomija (grč. dessinateur) crtač mustara. okrnjivanje. vazdušnim putem na neprijateljsko zemljište. ñ erma. naročito u modi.

npr. despektirati (lat. slatka i jaka vina). fot. desperado o čajnik) razbojnik. deservit (lat. onaj koji pokazuje mesta (u pozorištu itd. titula nekih srpskih vladara posle Kosova. naimenovanje. desperare) očajavati.). dessine) crtano. voće. descriptio) opisivanje. deskriptivan (lat. desolirati (lat. tanjir za voće i poslastice. presuda po kome će se redu isplać ivati poverioci kod nekog stečaja. ital. koji označava. okaniti se nečega. desiderata (lat. a koji još nije uveden u dužnost. deskvamacija (lat. Podanici . razoren. desiderirati (lat. krajnje ogor čen. neu-tešnost. ucveliti.). desideratio) nemanje. desensibilisatio otklanjanje osetljivosti) med. smanji-vanje osetljivosti emulzija ploča i filmova pomoću naročitih boja (desenzibi-lizatora). designativus) označavan. koji prikazuje. describere. osećanje bezizlaznosti. despicere prezirati. revolucionar koji je stavio sebe van zakona. razoriti. desiderat (lat. honorar. desolare) pustošiti. desikacija (lat. stvari kojih nema. bezutešan. žude-ti. desert (fr. samovolja. teško ožalostiti. dessert) v. despekt (lat. desperatan člat. desnog (grč. naz-načiti. despekcija (lat. koji opisuje. stvari koje su potrebne. poslastice). desquamare) oljuštiti. gubiti svaku nadu. opis. krajnje ogor č en čovek. tiranin. puste želje. čega nema. kraj. krajnje ogorčenje. desolacija (lat. grdnja. bez nade. desenzibilizacija (nlat. poslednji deo obeda (sir. deskvamirati (lat. nlat. praznina koju bi trebalo popuniti. nacrtano. klonuti duhom. siccus. nedostajanje. isušivanje. uništen. gubiti ljusku. molba. prezir. ljušćenje kože posle kožnih bolesti. nestale stvari. med. desen-mašina mašina za izradu tkanina po mustri. skicirati. desine (fr. dakle. deser. despectio) v. decimetre) v. describere opisivati) mat. desquamatio) ljušćenje. bezglavost. omalovažavati. suv. prikazan. označenje. crtao. despotes) neograničeno gospodarstvo. poruga. neograničeni gospodar. zahtev. tiranstvo despotizam. desiderativus) koji izražava želju. desolare) opustophen. desensibilisator onaj koji otklanja osetljivost) v. desertni tanjir. dobronamerne želje (koje se obično ne ispunjavaju). završetak reči. verba desiderativa) gram. decigram. dssignacija (lat. desperado (šp. ocrtavanje. samovoljan gospodar. despectare) potcenjivati. potrebu. desideratum) nešto što je poželjno. desolatio) pustošenje. re-dar. ostrugati l>uske. fr. nešto što nedostaje. designator) razvodnik. desistirati (lat. odredan. žudnja. čežnja. desistere) odustati (ili: odustajati) od čega. klonuo duhom. desigram v. prikazivanje. nedostatak. despotizam (grč. i koja mustru. dosuñivač nagrada pri javnim igrama i utakmicama. desiderija pija (lat. desperare) čovek bez nade. nacrtao. potreba. očajanje. uništiti. verba desiderati-va (nlat. desinere završiti se. potreba. descriptif) opisan. prestati s čime. za popunja-van>e zbirki. dessert) prislačni. desperatio) očajanje. designatio) označavanje. desinencija (lat. skromne. neograničena vladavina. taru tkanine koja treba da se izradi najpre izbocka na tvrdoj hartiji (kartonu). deservitum) braniočeva (ili: zastupnikova) prinadležnost. despectus) preziranje. desperatus) očajan. desimetar (fr. koje su poželjne. obeležava. radnja kojom se otklanja ili smanjuje preosetljivost izvesnih organizama na neke tvari. designativan (nlat. deskrintivna lingvistika grana lingvisti-ke koja se bavi izgrañivanjem metoda za objektivno opisivanje jezičke strukture u jednom vremenskom preseku. obeležavan. desiderata) pl. neograničeni vladalac. designator (nlat. desinirati (fr. samodržac. nacrtna geometrija. dessiner. ocrtava. designare) označiti. deskripcija (lat. desiderij(um) (lat. desiderium) želja. desertna vina vina koja se piju posle obeda (obi čno fina. despćtes gospodar) prvobitno: gospodar roba ili sluge. disegnare) crtati. baciti u o čajanje. pod desenzi-bilizacija. decimetar. odrediti (nekoga). deskriptiva (lat. odreñivanje.desenzibilizator 207 despotizam desenzibilizator (nlat. desoliran (lat. desiccatio) sušenje. o čajan. rastvorenih u vodi. mašina za deseniranje mašina koja se upotrebljava u fabrikaciji tkanina. imenovanje. pasti u očajanje. supstan-cije (kod koprivnjače i dr. glagoli koji iskazuju neku želju ili potrebu. designatus (lat. duboka tuga. fr. desperacije (lat. desiderativan (nlat. rušenje. želja. opu-stošiti. desiderare) želeti. desinence) gran. čeznuti (za čim). ocrtavan. naznačenje. imenovati. desideracija (lat. desperirati (lat. despekt. odreñuje. desperatist(a) (lat. designaciona presuda prav. titula grčkopravoslavnih vladika. desigvirati (lat. desideria pia) pl. o čajnik. prezirati. razo-renje. gubljenje ljuske. designatus) neko koji je odreñen za neki položaj. ime. nai-menovati (nekoga za nešto). deser (fr.

voditi poreklo. detailler) opširan. Despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke ure ñene uprave. descendens) potomak. destina-taire) trg. na komad. detaxatio) v. unipggavanje. opredeliti. si ći. destruktor (nlat. opisivati). popravljen. descendent (lat.i stilla kap) ispariti. desublimacija (lat. name-niti. u č enje o prirodnom razvitku životinj-skih i biljnih vrsta u toku istorije Zemlje. destructibilitas) razorljivost. desudatio) znojenje. detaljisati v. opuštenost. dosti dovati v. pričanje (ili: opisivanje) do sitnica. naro č ito državni dug. kostiju i dr. komada ti. destruktibilan (lat. nasitno. detaljirati (fr.) u zatvorenim sudovima da bi se iz njih dobili tečni i gasni proizvodi. destinater (nlat. destinativ (lat. detalj (fr. unuk. naročito Lamark (v. izlaganje) nabrajanje do sitnica. voj. detaljirati. destruktivnost (lat. dsstiliran (lat. de-suggestio) osloboñavanje od sugestije i njene moći. pri kojem neke materije prelaze neposredno iz gaso- vitog u čvrsto stanje. poboljšanje u odnosima izmeñ u dveju država. unipggilac. izdvaja. destilacioni aparat sprava za vršenje destilacije.). konsig-nator. sitnica. a potom ovu. descendentna teorija bkol. razrušljivost. država neograničenog i samovoljnog vladaoca. colla destra) kuz. scendere) silaziti. dug. dette flottante) leteći dug. destra desnica) kola destra (ital. detail) pojedinost. de-struere) razornost. detaljist(a) (fr. isparavanjem prekapa-ti. descendirati (lat. detašman (fr. destilirati. onaj koji je suviše opširan u izlaganju (ili: pri čanju. prodavati namalo (ili: nasitno. vršiti nasilje. detant (fr. posvetiti. destructor) rušilac. onaj koji peče rakiju. de-. praunuk itd. pridodat. det publik(fr. uništljivost. desudacija (lat. neograni čena i samovoljna vladavina. descendentia) potomstvo. destilacija (lat. padež cilja u najopštijem zna č enju. onaj kome zapovednik lañe ima da preda robu. detente) popuštanje zategnutosti u odnosima. razrušljiv. koleno. destilater (fr. an detaj (fr. naziv za potez gudala pri sviranju na gudačkom instrumentu. opširno pričanje (ili: opisivanje. destillare kapati. opisivanju). isparavanje tečnosti i ponovno zgušnjavanje u tečnost. kazan za pe č enje rakije. destinare odrediti) lingv. rashlañivanjem. dette) podužica. hem. neku tečnost. poticati. det flotant (fr. do deliti. ponašati se kao tiranin ili nasilnik. detacher) odvojen od celine. Tvorci ove teorije su: stari grčki mislioci Anaksimandar i Empedoklo.). detaširan (fr. prevratnik. despotija (grč. rušilački. potanko. detaširati (fr. prodaja namalo. destructio) rušenje. destilirati (lat. destinatarius. bez veze sa ostalim delovima. podrobnost. razo-rilac. destinatio) odreñenje. destillatus) hen. tečni proizvod destilacije. u novije vreme. despotizirati (grč. proces prikazan pod destilirati. postupati nasil-ni č ki. dodeljen. destillare) destilacijom do-bijen. pridodato. primalac. raza-ranje. adresat. despotes) samovoljno. javni dug. detachement) voj. de-. despotes) vladati neograni čeno i samovoljno. desugestija (lat. descendencija (nlat. izdanak (dete. destructivus) razoran. iscrpan u izlaganju (ili: pričanju. ponovo napraviti tečnom. na par č e). nasitno. destillateur) onaj koji preči-šćava. odred vojske (manji od divizije) odvojen od celine i . namena. sudor znoj. i o uzrocima toga i takvog razvitka. pre čistiti. det (fr. odvojiti odred vojske ili flote i poslati ga da izvrši neki zadatak. lamarkizam). nasilni č ki. opširno. kr č miti. detaljiran (fr. rasparčan. usitnjavati. posvete. učenje o postanku. putem zagrevanje u zatvorenim sudovima (retortama i dr. otcepljen od celine. trg. izlapiti. destinacija (lat. de. otcepljen. spuštati se. neograni č eno. despotski (grč. sublimatio) proces obrnut procesu sublimacije.despotizirati 208 detašman stoje pravio prema despotu u istom odnosu kao ma koji predmet poseda. do sitnica pri čati (ili: izlagati. taksacija. poboljšava. detailler) rasparčavati. otkomandovati. dsstruktivan (lat. otcepiti. sitni čar. prekapavati. pečenje rakije. detache) muz. detaše (fr. destinare) odrediti. opredeljenje. prečišćen. destruktibilitet (lat. destinirati (lat. o činjenicama koje na taj razvitak ukazuju i koje ga dokazuju. opisivanju). darvi-nizam) i Hekl. despotes) neograničeno gospodarstvo. isparavanje. destructibilis) razor-ljiv. ako se ohlade do odreñene temperature. fabrikant likera. skidati se. detaksacija (nlat. detailleur) trgovac namalo. prekapnica. uništljiv. detailler) opširno (ili: podrobno) izlaganje. na par č e. detaljiranje (fr. fr. destilat (lat. desnom rukom. suva destilacija zagrevanje organskih tela (drveta. destra (ital. a. tiranski. destrukcija (lat. en detail) trg. destillatio) hen. prevrat. preznojavanje. detacher) od celine odvojiti pojedine delove i odaslati. osamljen. Darvin (v. dette publique) državni. krajnji cilj. poreklo. pretvoriti u paru.

determinativus) odre-dan. pomenuto. za-plašiti.grč. detergere) obrisati. znojenja itd. sprava na vešta č kim bravama koja pokušaje obi-janja objavljuje i spre čava. grmljavina. npr. determinabilitet (nlat. odlučno. detergere čistiti) med. odlučiti. odreñivati. odre ñenje. krvi otvaranjem vene. trg. detegere otkriti. odlučljiv. ispadanje iz tona.) koje se zbivaju kod optuženog ili osumnji čenog lica za vreme njegovog saslušavanje. deterziv (lat. determinisati. determinist(a) (lat. pritežalac. determiniran (lat. de. npr. detonare. inde-terminist. panjkalo. determinacija (lat. determinisati (lat. prav. zakup-ca. opredeljivati. detranp (fr. te zabeležene promene prilikom saslušavanje koriste se pri utvr ñ ivanju istinitosti izjava optuženog. detoksinizacija (lat. ograničl>ivost. otrti. determinativ. nego odreñena i uslovljena tim uzrocima i motivima. . determinare) ograniči-ti. oštro naglašeno. detoner) muz. dictum) rečeno. to isto. lako upaljiv eksploziv kao sredstvo za paljenje teže upaljivih eksploziva. opredeljen. gram. eng. jus detrectionis) pravo odlaska (ili: udaljivenje). determinante (lat. ograni čljiv. detektor laži ureñaj koji beleži fiziolo-ške promene (krvotoka. tresnuti. detersio) čišćenje. čistiti. detersorium) med. detentor) prav.detektiv 209 detranp determinativ (lat. odredba. detto. pobudama. opredelji-vanje. klevetanje. 2. indetermini-zam. determinabilis) odre-dljiv. determinativus) gram. determinato (ital. odre ñ enost. up. prima elektromagnetne talase i slušalac ih naročitim ure ñajem č uje. uzeti odviše visok ili odviše dubok ton. sredstvo za čiš ć enje. detergent očistiti) hemijsko sredstvo (prašak. deterior gori) v.). detektor (lat. toga istog. disanja. deterritio) zastrašivanje. odlučnost. tobožnje sopstvenik. (lat. obustava. determinabilan (nlat. tresak. pulsa. eks-plodirati. opredeljenje. oduzimanje. determinare odrediti) mat. materije. detekcija (nlat. a detto) istoga dana. otirati. panjkenje. odredbeni. pejora-tivan. detektiv-aparat vrlo mali fotografski aparat kojim se mogu. determinato) muz. u s loženo j reči (složenici) onaj deo kojim se drugi odre ñ uje. deterdžent (lat. presudan faktor. praviti snimci. deteriinirati v. deterrere) zastrašiti. deterziv. pogrešno pevati. ograni čen. opredeljenost. činilac koji odreñ uje pravac i cilj. detentio) zadržavanje. prema čemu ni čovečja volja ne može biti slobodna. eksplozija. determinatus) odreñen. privatan detektiv lice koje. deterzija (nlat. a deto (ital. lišavanje slobode putem zatvora ili pritvora. napred imenovano. detrempe) vodena boja pomešana sa tutkalom i belan č evinom (služi upućen radi izvršenja nekog naročitog zadatka. jus detrakcio-nis (let. odrednica. službenik koji otkriva zločine i njihove izvršioce. muz. detevtor (lat. detector) u radiotelegrafiji i telefoniji: aparat koji namešten u prijemnoj stanici. učenje o odreñenosti ljudskog delanja i htenja i uslovljenosti njihovoj spoljnim i unuta-rnjim uzrocima i motivima. detonatio) pucanj. determinanta (lat. koji odreñuje. determinatio) odreñivanje. odlučljivost. čime se dolazi od opštijih do maše opštih pojmova. pogrešno pevanje. npr. eng. fr. detencija (lat. tečnost i dr. nezakonito zadržavanje. determinizam (lat. odluka. detericija (nlat. tajni policajac. distonirati. organizma i dr. rešljivost. (fr. za razliku od sopstvenosti. suža-vanje obima pojma proširivanjem njegove sadržine. po porudžbini i za nagradu. sinteza opštih pojmova u posebne. iznošenje na videlo. determinare) fil. odrediti. prasnuti. supr. potajno motri rad pojedinih li čnosti. deteriorativan (lat.) za čišćenje i pranje raznih predmeta (rublja. detectio) otkrivanje. detonacije (lat. rešenost. utvrditi. detergirati (lat. izvesni spojevi veli čine koeficijenata koji se javljaju pri rešavanju linearnih algebarskih jednačina sa više nepoznatih. toxon otrov) uklanjanje otrovnih sastojaka iz neke tvari. posuñ a i dr. očistiti. eng. supr. klevetnik. detraktor (lat. prasak. detective) potajnik. v. detegere otkriti. detonator) upalja č. tj. detonirati 1. detoner) puknuti. determinare odrediti) fkl. detractio) odbijanje. pristalica determinizma. detonator (lat. detektiv (lat. 6 kg brašna 9 kg deto. determinabilitas) odredljivost. rešljiv. sprava koja otkriva bojne otrove u atmosferi. deterzorij(um) (lat. stvarno raspolaganje nekom stvari. detractor) opadač. deterirati (lat. odvra ć anje od zla pretnjom kazne. deto (ital. determinare odrediti) fkl. lat. smenjivanje. ldg. detergere. detrakcija (lat. obelodanjivanje. determinativan (nlat. onaj koji raspolaže nekom stvari. sasvim neprimetno. opredeliti.

odbijati. izmešane strane ponovo dovesti u red. ukloniti. pathein patiti. skopeo) drugi vid. prilaže se prepis rasprave. deuterokanbnske knjige kanonske knjige Sv. jezgra teškog vodonika. defanzivno oružje voj. jedan deo nasledstva. detronizacija (lat. dii) pl. rana napravljena trljanjem. . sa prazninama. deuteroksid (grč. defamirati (lat. deuteros. spoljašnje zaštitno sredstvo. ispravljanje izmešanih strana. oduzeti. ozloglasiti. detritio) trljanje. grč. ukloniti. fig. deuterogonist(a) (grč. nepotpun. deus (lat.(grč. detumescencija (lat. v. detroner) v. grč. deuteros. defanzivan (lat. nomfa) drugo zakonodavstvo (u odnosu prema nekom ranijem). nepotpunost. da se da. de-transpositio) til.. detransportirati (lat. praznina. detransponirati. skopeo gledam) vidovit čovek. defectus) krnj. rušenja. deuteros. odbrambeni položaj. defektivan (lat. na motoru. de facto) v. oduzimati. deuteros. difamirati. koji je. detransponirati (lat. def. izbacivanje izmeta. gr č . defectivum) gram. deus eh machina) lit. supr. manjkav. rat koji se vodi samo radi odbrane. obediti. deuterij(um) (grč. gamos brak) ženidba (ili: udaja) po drugi put. u antičkoj tragediji. oni koji nemaju svih oblika. defectivus) nepotpun. vatri. pod fakat. manjkavost. defensus. radi zaštite od škodljivih uticaja. prav. popustiti (otok). npr. detranspozicija. fiz. defensiva) odbrana. teški vodonik. de-transponere) tip. uzeti napred. detumescere) med. defalcirati (lat. tur. znak D. de. dewas) bog. deuteros. thronos presto) lišavanje prestola. koji dolazi kao posledica neke ranije bolesti. nomos zakon) peta knjiga Mojsijeva (kao ponavljanje zakona sadržanih u 2—4 knjizi). koji je za odbranu. deuterogamija (grč. proizvodi raspadanja. nepotpunost. zaštitni. deuteroni (grč. oxys) hem. de-transportatio) tip. istrošen kamen. deuterijuma. protocolli) prav. de-transportare) tip. drugi brak. defaecatio) čiš ćenje od šljama. fiz. deuteros. taloga. nepotpuni glagoli. oklevetati. med. drugog ranga. de. detumescirati (lat. biol. slika raće-na vodenim bojama. mešanjem. de. dewa. npr. vidovnjak. verba defectiva) gram. detronizirati (lat. pisma. sposobnost da se vidi i ono što nije tu (izvesno dejstvo poremećene ili prenadražene delatnosti nerava koja es pojavljuje kao vidovitost). deuteros. defektiv (lat. defanzivni položaj voj. defanzivni rat voj. faix srp) požnjeti srpom. thronos) lišiti prestola. koje su tek docnije primljene u kanon. pathos bol) med. defanzivno sredstvo (lat. defensif) odbrambeni. defektivni glagoli (lat. mesto izloženo unakr-snoj. detronizirati. svrgavanje (ili: zbacivanje) s prestola.detranspozicija 210 defektivni glagoli istim ciljevima kao i gvaš). bolest koja dolazi kao posledica druge neke bolesti. glagol jesam itd. defektan (lat. uskratiti. deugeronomion (grč. detrusorium) med. iznenadna pomo ć. tj. thronos. defectus) nedostatak. u kasi. deutero. grč. detransportacija (lat. ošte ć en. deuteroskop (grč. ofanziva. fr. defectivitas) krnjost. deuteronomijum. prestati da otiče. dni (lat. defakto (lat. detronirati (lat. detranspozicija (nlat. deuteros. detur) neka se da. popuštanje (ili: prestajanje) oticanja. defanzivni ugao voj. odbrambeni rat. hirurška sprava za potiskivan* tela koja se zadrže u ždrelu. tef) v. splašnjavanje. fr. daff. onaj na kojem se o č ekuje napad. detruzorij(um) (nlat. stanje u kojem je jedna strana samo u stavu odbrane. defekt (lat. up. defanziva (fr. de. defektivitet (nlat. ponovo rasporediti. greška. deus eks mahina (lat. reč koja nema svih oblika svoje promene. svrgnuti s prestola. odbrambeno oružje (koje služi samo za odbranu). deuteros drugi po redu) hem. diffamare) izneti na rñ av glas. v. daire. def (arap. neočekivana sila koja se iznenadno pojavljuje i rešava stvar. koji nema svih delova i oblika. imenica doba. tj. npr. kvar. deuteroza (gr č. neo čekivano posredovanje u nekoj stvari. detur (lat. odbiti. deuteros) drugi glumac po važnosti u starogr č koj tragediji. mana. detumescere) med. naro čito šećernog soka pomo ću kreča. deuteropati č an (gr č. deus. tj. pomo ću naročite sprave (mašine) bio spuštan na pozornicu. deuteros) ponavljanje. deuteroskopija (grč. deuteronomija (grč. splašnjavati. „bog iz mašine". potonji. bogovi. manjak. topovskoj ili puš č anoj. deuteros) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi po redu. šljunak. detricija (lat. iznenadno posredovanje koga boga u nekom kriti č nom položaju. detritus) oblutak. detritus (lat. deuteropatija (grč. pod