P. 1
Hidroelektrane

Hidroelektrane

|Views: 419|Likes:
Hidroelektrane
Hidroelektrane

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Иван Јовановић on Aug 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2015

pdf

text

original

Savo Škrga 12595 Sanja Mrmoš 12702 Maja Aleksandrovski 12703 Nikola Vujinović 12708 Marko Glogovac 12651

Struktura prezentacije
 Uvod  Vodenice  Prve hidroelektrane  Opšte o hidroelektrane  Proces pretvaranja energije u hidroelektranama  Princip rada hidroelektrane  Podela hidroelektrana  Podela prema instaliranoj snazi  Podela prema količini vode i visini vodenog pada  Podela na osnovu položaja mašinske zgrade i brane
 Podela prema regulacije protoka

Struktura prezentacije
 Male hidroelektrane
 Podela malih hidroelektrana  prema mogućnostima akumulacije  MHE sa dnevnim ravnanjem akumulacije  MHE sa sedmičnim ravnanjem akumulacije  Prema neto padu  Prema režimu rada

 Prema položaju zgrade
 Prednosti i mane MHE  Snaga postrojenja i proizvedena energija

Struktura prezentacije
 Komponente hidroelektrane
 Ulazni presek  Brane  Dovod  Vodena komora  Električne centrale  Turbine  Generator  Transformator  Dalekovod  Izlazni presak (odvod)

Struktura prezentacije
 Centar za automatiku i regulaciju
 Sistem upravljanja agregatom  Sistem zaštite  Sigurnosno i besprekidno napajanje i razvod

jednosmerne i naizmenične struje  Sistem pobude  Turbinski regulator  Scada aplikacija za nadzor I upravljanje elektranom  Sistem za sinhronizaciju

Struktura prezentacije
 Hidroelektrane u svetu
 Hidroelektrane u Srbiji
 HE Đetinje  HE Đerdap 1  HE Đerdap 2  HE Bajina Bašta

 Prednosti hidroelektrana

 Mane hidroelektrana

UVOD .

vodenice .

pouzdanost i praktično besplatna energija uz vrlo malo primetnog uticaja na okolinu.  Koncept hidroelektrana je isti kao kod istorijskih mlinova. ali puno složeniji. koje se okretalo i preko osovine prenosilo kretanje na mlinski kamen koji je drobio zrnevlje u brašno. . energija vode koja se kreće je prenošena na vodeničko kolo.  Prednost direktnih metoda je bila jednostavnost.vodenice  U starim vodenicama za mlevenje brašna.

.veku.prve hidroelektrane  Posle otkrića električnog generatora u 19. na reci Nijagari.  1895 u Kanadi. zahvaljujući patentima Nikole Tesle. počela je sa radom prva hidroelektrana. počele su da se grade hidroelektrane.

avgusta 1900.prve hidroelektrane  Prva hidroelektrana u Srbiji je bila puštena 2. zatim ponovo pokrenuta 2000. .  Zaustavljenja je 1970.  To je bila elektrocentrala ”Pod gradom” u Užicu na reci Đetinja. godine i to sa Teslinim sistemom trofaznih struja. godine. radi i danas. godine.

 U hidroelektranama je tok reke preprečen pomoću armirano betonskih brana i tako stvoreno veštačko jezero.Opšte o hidroelektrane  Hidroenergija je energija koja potiče od snage vode.  Predstavlja obnovljiv izvor energije. . a već duže od sto godina i električne energije.  Hidroelektrana ili hidrocentrala je električno postrojenje za proizvodnju električne energije sa pogonom na vodu. koji se vekovima koristi za dobijanje mehaničke.

tj. . koja je na znatno višem nivou od reke. jer se nalaze na zajedničkom vratilu. potencijalne energije.Opšte o hidroelektrane  Zaustavljena voda. kanalima. usled čega se obrće i rotor generatora. tunelima ili cevima dovodi se do turbina.  Delujući velikom silom. voda obrće rotor turbine.

tunele ili cevi dovodi se do turbina.  Mehanička energija rotirajuće turbine se pretvara u električnu energiju u generatoru s kojim je mehanički povezana sa osovinom. .  Kinetička energija vode u pokretu se rotacijom turbina pretvara u mehaničku energiju.Proces pretvaranja energije u hidroelektranama  Potencijalna energija vode pretvara se u kinetičku energiju vode koja se kroz kanale.

Princip rada hidroelektrane .

Podela hidroelektrana .

Podela prema instaliranoj snazi: .

isporučuju energiju u mrežu.5 .Velike hidroelektrane: Veće od 100 MW isporučuju energiju u velike elektroenergetske mreže.10 MW obicno isporučuju energiju u mrežu. Male hidroelektrane: 0.Protočni rad ili. Mini hidroelektrane: 100 . .100 MW obično isporučuju energiju u mrežu.500 kW. Srednje hidroelektrane: 10 . što je češći slučaj.

Područja udaljena od mreže. Piko hidroelektrane: Od nekoliko stotina W do 5 kW.Mikro hidroelektrane: 5 . . Obično daju energiju za malo naselje ili ruralnu industriju na udaljenijim područjima udaljenim od mreže.100 KW.

. snaga elektrane je proporcionalna s protokom i padom. razlikuju se: -hidroelektrane sa visokim padovima(veći od 100 m) i relativno malom količinom vode. -hidroelektrane sa srednjim i niskim padovima(30 –100 m) i -hidroelektrane s niskim padovima(2 – 30 m) i relativno velikom količinom vode.Cilj hidroelektrane je pretvaranje potencijalne energije zapremine vode (koja teče zbog postojanja visinske razlike) u električnu energiju. Prema količini vode i visini vodenog pada koji koriste.

Veliki pad Srednji pad Mali pad .

Derivacione hidroelektrane. . Pribranske hidroelektrane.koje mogu biti:  sa otvorenom derivacijom i  sa derivacijom pod pritiskom.Na osnovu položaja mašinske zgrade i brane hidroelektrane se dele na: Branske hidroelektrane.

Grade se za bruto padove HB=(3¸60) m i protoke Q ≤ 12000 m3/s.Branske hidroelektrane Branske hidroelektrane se grade na vodenim tokovima gde nije moguće postići velike padove. .

. 4-prelivna polja. 5-sektorski zatvarač. 2-donja voda. 6-sklapište. 7-pregradne lamele sklapšta. 8-linija obale pre izgradnje brane.Horizontalna projekcija branske hidroelektrane 1-gornja voda. 9-razbijač vodenog talasa. 3-deo brane-mašinska zgrada.

. HB=(60¸200) m.Protoci kod pribranskih hidroelektrana su manji nego kod branskih hidroelektrana i obično se kreću granicama Q ≤6000 m3/s .Pribranske hidroelektrane  Grade se na tokovima na kojima je moguće postići veće padove.

3-deo brane-mašinska zgrada. 6-sklapište. . 5-sektorski zatvarač. 4-prelivna polja. 8-linija obale pre izgradnje brane. 2-donjavoda. 7-pregradne lamele sklapšta. 9-razbijač vodenog talasa.Horizontalna projekcija pribranske hidroelektrane 1-gornja voda.

2-prelivno polje na brani. .Derivacione hidroelektrane Hidroelektrana sa otvorenom derivacijom Ovakve hidroelektrane izgrađene su za padove HB=(200¸1000) m i protoke Q ≤ 2400 m3/s . 4-prijemna građevina. 5-cevovodi. 1-brana. 3-otvoreni derivacioni kanal(dovodni). 6-mašinska zgrada.

Neto pad se smanjuje sa povećanjem protoka.jer gubici u kanalu i cevovodu rastu sa kvadratom protoka (Q 2). .Zavisnost statičkog i neto pada i nivoa gornje i donje vode od protoka Nivoi gornje i donje vode kod hidroelektrana sa otvorenom derivacijom su približno stalni.

5-cevovodi. 6-mašinska zgrada. 6 . 8-potopljeno korito reke. 2-prelivno polje na brani. 4-prijemna građevina. 3-derivacioni kanal.Hidroelektrane sa derivacijom pod pritiskom Ovakve hidroelektrane grade se za padove HB=(30¸1800) m i protoke Q ≤ 1000 m3/s .

3-odvodna derivacija. 5-donja voda.U nekim slučajevima mašinska zgrada se smešta u iskopanu pećinu u brdu. 4-vodostan(vodena komora).i sa donjom vodom se povezuje sa odvodnom derivacijom pod pritiskom. 2-turbina sa sifonom. 6-brdo .kao što je to prikazano na slici: 1-dovodni tunel.

Reverzibilne hidroelektrane. hidroelektrane se dele na: Akumulacione hidroelektrane.Prema načinu korišćenja vode. . odnosno regulacije protoka. Protočne hidroelektrane.

).što dovodi stvaranju velikog akumulacionog jezera uzvodno od brane koje sadrži velike količine vode što predstavlja rezervoar energije.a koja se pretvara u kinetičku energiju vode koja pokreće lopatice turbine.ali se može koristiti i u druge svrhe(navodnjavanje.itd.ribolov.Akumulacione hidroelektrane  Akumulaciona hidroelektrana se pravi pregrađivanjem reke i zaustavljanjem toka.Akumulaciono jezero poseduje potencijalnu energiju koja je rezultat visinske razlike gornje kote jezera i tačke montaže generatora.  Kod ovakve vrste elektrane obično postoje velike godišnje . varijacije u količini dotoka vode.

. klasične hidrocentrale sa uobičajenim komponentama.a u slučaju kada je količina vode dovoljna koriste se akumulacijske hidrocentrale su tzv.  Za elektrane na rekama sa velikim padovima i malim pritiskom koriste se Peltonove turbine. Voda se od brane vodi tunelima koji mogu biti kilometrima dugi do mesta gde je sagrađeno postrojenje elektrane sa turbinama i generatorima.

Hidroelektrana u preseku А-rezervoar, B-zgrada, Cтurbina, D-generator, Е-ulaz vode, F-cev za vodu, Gvisokonaponska mreža, H-reka.

Akumulacione hidroelektrane se dele na dva tipa:
 pribranske

hidroelektrane i hidroelektrane.

 derivacione

 Pribranska hidroelektrana je vrsta akumulacijske

hidroelektrane kod koje se zgrada za proizvodnju nalazi u samoj pregradnoj brani.
 Derivaciona hidroelektrana je vrsta akumulacijske

hidroelektrane kod koje se zgrada za proizvodnju energije nalazi na nekoj udaljenosti (nizvodno od brane), a voda se iz akumulacijskog jezera dovodi posebnim cevima sa ulaznog preseka do zgrade.

Princip rada akumulacione hidroelektrane(pribranska): http://holbert.faculty.asu.edu/eee463/hydroelectric.html

 Postoje i pumpno-akumulacione hidroelektrane kod kojih su posebno izvedene turbina i pumpa(za razliku od reverzibilnih). .sa derivacijom pod pritiskom.Ovakve hidroelektrane rade obično kao derivacione.jer su im akumulacije u planinskim područjima na velikim visinama.

koristi za proizvodnju struje u doba najveće potrošnje. .Tako akumulisanu vodu (energiju) isti sistem. U oba načina rada pretežno se koristi ista voda.Reverzibilne hidroelektrane Reverzibilne hidroelektrane su hidroenergetski objekti koji imaju mogućnost promene funkcije agregata pa isti uređaj može da radi kao električni motor i pumpa. a potom kao generator i turbina. ali u drugom načinu rada. Kada sistem radi kao pumpa.jer su vlastiti prirodni dotoci minimalni. akumuliše vodu i pokreće ga motor koji se napaja iz mreže.

faculty.koja kada protiče kroz postrojenje ima za posledicu proizvodnju električne energije.  Donja akumulacija: voda koja izlazi iz hidroelektrane prelazi u drugo.Gradnjom brane osigurava se akumulacija vode.Reverzibilna hidroelektrana ima dva skladišta vodene mase:  Gornja akumulacija: ima istu ulogu kao akumulaciono jezero kod klasicnih hidroelektrana. Princip rada reverzibilnih hidroelektrana : http://holbert.edu/eee463/pumpedstorage.akumulaciono jezero i ne vraća se u osnovni tok reke.html . donje.asu.

Šema reverzibilne hidroelektrane .

ali u većini slučajeva to su prirodni bazeni ili iskopani bazeni. ali kombinovane reverzibilne hidroelektrane ujedno generišu električnu energiju kao konvekcione hidroelektrane kroz energiju toka vode. Reverzibilne hidroelektrane plaćaju tu nižu cenu struje i koriste je da akumulišu vodu u gornje jezero.Pošto je teško upravljati proizvodnjom električne energije koja se dobija iz termoelektrana i u poslednje vreme sve više vetroelektrana onda se u doba manje potrošnje (obično noću) javljaju viškovi električne energije pa to ima za posledicu manju cenu struje u tom periodu.  Postoje postrojenja koja koriste napuštene rudnike kao donji akumulacioni bazen. Čiste reverzibilne hidroelektrane razmenjuju vodu između dva bazena.a nakon toga u vreme kada su potrebe potrošača za električnom energijom veće tu istu vodu koriste za proizvodnju električne energije i prodaju je po skupljoj ceni. .

Na nekim područjima visinska razlika između donjeg i gornjeg bazena se pojavljuje prirodno. a na nekim se pravi veštački. ali troškovi izgradnje i prisutnost problema pogodnog geografskog položaja (razlika u visini između bazena) su kritični faktori u odluci o izgradnji. 1000 kilograma vode (1kubni metar) na vrhu 100 metara visokog tornja ima potencijalnu energiju od oko 0. . Ova tehnologija je trenutno najisplativija u smislu čuvanja velike količine električne energije. Na primer.272 KWh. Uzimajući u obzir gubitke usled isparavanja akumulisane vode i gubitke usled pretvaranja.  Jedini način da stvorimo značajniju količinu električne energije je taj da imamo veliku količinu vode na što većem brdu iznad donjeg bazena. približno 70% do 85% električne energije koja se koristi za napumpavanje vode u viši bazen može biti vraćeno.

Ilustracija razlike između RHE i PAHE

TR-transformator, G-generator(radi kao motor u pumpnom režimu (P)), T-turbina(kod RHE i pumpa), P-pumpa, (P)-pumpni režim.

K-kvačilo, V1,V2-ventili, GA-gornja akumulacija, DA-donja akumulacija, EES-elektroenergetski sistem.

Protočne hidroelektrane
Protočne hidroelektrane su elektrane koje nemaju svoju akumulaciju ili imaju akumulaciju koja se, pri radu hidroelektrane pri nominalnoj snazi, može isprazniti za manje od dva sata.Protočna hidroelektrana direktno koristi kinetičku energiju vode za pokretanje turbina.Ovakva vrsta hidrocentrala je najjednostavnija za izradu, ali uveliko zavise od trenutnog protoka vode.

Male hidroelektrane

  Osim u vlasništvu velikih elektroprivrednih poduzeća.  Mala hidroelektrana je određena kao postrojenje za iskorištavanje energije vodotokova sa izlaznom električnom snagom od 10 kW do 10 MW. i u vlasništvu manjih privatnih poduzetnika.Male hidroelektrane  Razlika izmenu velikih hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi. mogu biti .ali i za niskonaponske mreže i lokalne mikro mreže. Male hidroelektrane ponekad su prikladne za decentralizovana područja sa malom potrošnjom.

 Instalisani protok .Pravilan izbor instalisanog protoka MHE je najvažniji zadatak. .5Qsr  Akumulacione  Kod vodotokova sa velikim protokom postavljaju se dva agregata od koji jedan radi stalno.Podela malih hidroelektrana prema mogućnostima akumulacije:  Protočne  Imaju veoma male mogućnosti akumulacije.Proizvode električne energije koliko im dopušta protok u vodenom toku. je tipično u granicama: Qsr< Qinst<1. u odnosu na srednji višegodišnji protok rečnog toka. a drugi samo u kišnom periodu godine.

 Akumulacione MHE. • . MHE sa sedmičnim ravnanjem akumulacije.  Postoje: • MHE sa dnevnim ravnanjem akumulacije. sadrže akumulacioni bazen za poravnanje dotoka rečnog toka.

dok je u toku dana moguća snaga koja odgovara protoku od (1. . MHE dnevno radi 12 h. Instalisani protok (Qins) kod MHE mora biti u granicama: 1. Da bi se obezbedio dnevno ravnanje akumulacije potrebno je da zapremina akumulacionog bazena za izravnanje iznosi: V [m3] = Qsr × 12h = 43 200 × Qsr [m3/s]. a 12 h stoji.MHE sa dnevnim ravnanjem akumulacije Umesto regulisanja na osnovu stvarnog dnevnog dijagrama opterećenja. Gde je Qsr srednji dnevni dotok vode u akumulaciju.5Qsr ≤ Qins ≤3Qsr. u lokalnoj mreži može se uvesti aproksimacija da noću uopšte nema potrošnje.5÷3) Qsr. Ovakvim dnevnim ravnanjem akumulacije.

.MHE sa sedmičnim ravnanjem akumulacije Instalisani protok: 2 Qsr < Qinst < 4 Qsr Potrebna zapremina akumulacije: V [m3] = 216 000 × Qsr[m3/s].

Protočna mikrohidroelektrana .

Prema neto padu:  sa niskim padom ( H < 30 m ). sa visokim padom (H > 100 m ). sa srednjim padom (30 m > H < 100 m ).   .

farmi i objekata koji su udaljeni od EES-a. o Koriste se za napajanje seoskih područja.  MHE povezana na EES (paralelni rad). .  MHE u kombinovanom radu.Prema režimu rada:  MHE na izolovanoj mreži (ostrvski rad).

. o Proizvodnja električne energije na račun količine vode koja otiče iz akumulacije.  Pribranske MHE. Prema položaju zgrade:  Branske MHE.  Derivacione MHE.

vodosnabdevanja. . Derivacione MHE imaju veliku primenu u brdsko-planinskim terenima. kod vodotoka sa velikim padovima. zaštite od poplava i slično. turizma.Branske i pribranske MHE nalaze veliku primenu kod malih akumulacija koje se projektuju za potrebe navodnjavanja.

 Smanjuju investiciona ulaganja za elektrifikaciju udaljenih naselja od opšte električne mreže.izgradnju ribnjaka i zaštitu od poplava. kao i snadbevanje vodom okolnih naselja. praktično neograničen.  Eksploatišu se uz veoma male materijalne troškove  Radni vek je vrlo dug. a elektrifikacijom takvih ruralnih naselja doprinosi se unapređenju njihovog razvoja.Prednosti i mane MHE  U odnosu na velike HE nemamo plavljenja širokih područja (kako bi se obezbedio prostor za akumulaciju vode) i narušavanja lokalnog ekološkog sistema.Prosečan vek je 30 godina.  Mogu obezbediti navodnjavanje zemljišta. mada ima MHE koje već rade 80 godina. .

pa višak ostaje neiskorišćen. Eksploatacija zavisi od postojećih resursa.energije zavisi od potrošnje.  Veliki troškovi istraživanja u odnosu na ukupne investicije. proizvodnja el. s tim što se prednost mora dati sistemima za snadbevanje vodom i za navodnjavanje. Ako radi autonomno. zato MHE moraju raditi sa instalisanim protokom koji je određen prema drugim potrošačima. Zahteva integralno vodoprivredno rešenje. MHE kao izvori energije. .Naravno. a to su: Visoki investicioni troškovi po instalisanom kW. u odnosu na druge slične izvore imaju nedostatke.

Snaga dobijena u hidroelektranama .

 Električna snaga i energija su direktno proporcionalni količini vode koja prolazi kroz turbinu.  Dva puta veća količina vode proizvešće će dva puta više električne energije kod iste visine vodenog pada.Snaga postrojenja i proizvedena energija  Zavisi od raspoloživog vodenog pada (razlici geodetske visine). što je pad veći. tako da ista količina vode.  Visina pada zavisi od visine brane. postoji veći energetski potencijal. ukoliko pada sa dva puta veće visine proizvodi duplo više električne energije.  Energetski potencijal je direktno proporcionalan visini pada. .

stepen iskorišćenja postrojenja Q – raspoloživi protok vode [m3/s] h .raspoloživi vodeni pad [m] ρ .ubrzanje sile teže [m/s2] .snaga postrojenja i proiyvedena energija  Zavisnost snage od navedenih veličina izražena je sledećim izrazom: P =ŋ* Q * h * ρ * g  gde je: P .Snaga [W] ŋ .gustina vode [kg/m3] g .

Komponente hidroelektrane .

Komponente hidroelektrane • • • • • • • • • • Ulazni presek Brane Dovod Vodena komora Električne centrale Turbine Generator Transformator Dalekovod Izlazni presak (odvod) .

 Ulaz vode može biti na površini vode ili ispod površine. . dok se ispod površine i to na najnižoj mogucoj visini izvodi u slucaju kada se nivo vode tokom godine znacajno menja.Ulazni presek  Otvor na brani se otvori i kroz kontrolna vrata voda cevovodom dolazi do turbine određenim masenim protokom.  Kada je pregrada niska i nivo vode gotovo konstantan izvodi se na površini.

ostvarivanje akumulacije . drveta i njihove kombinacije  Imaju ulogu: 1.brane  Većina hidroelektrana se snadbeva vodom iz akumulacijskih jezera.  Konstrukcija može biti od betona. skretanje vode s njenog prirodnog toka prema zahvatu hidroelektrane 2. povišenje nivoa vode kako bi se povećao pad 3.  Brana predstavlja građevinu čiji je zadatak da osigurava akumulaciju vode.

 Može biti otvoren (kanal) i zatvoren(tunel). .Dovod  Deo koji spaja ulazni presek sa vodenom komorom.koji može biti gravitacioni ili pod pritiskom.  Gravitacioni nije potpuno ispunjen vodom i potrebno je regulisati ulazni presek.za razliku od tunela pod pritiskom koji je potpun ispunjen vodom i kod kojeg nema potrebe za regulacijom ulaznog preseka.

a služi za odgovaranje na promene opterećenja. mora imati odgovarajuću zapreminu kako bi se u njemu mogle smestiti veće količine vode  Kada je tunel pod pritiskom.  Dimenzije vodene komore ima veliki uticaj na pravilno funkcionisanje hidroelektrane.Vodena komora  Predstavlja zadnji deo dovoda.  Kada je dovod izveden kao gravitacioni tunel. njegove dimenzije moraju biti takve da pritisak u dovodu ne poraste preko dopuštene granice ili da nivo vode ne padne ispod visine ulaza u cevovod pod pritiskom. .

izvođenje pada i konstitucija lokacije (terena) utiču na oblik i veličinu zgrade. tip i snaga turbina i generatora.Električna centrala  Kod malih hidroelektrana uloga električne centrale je da zaštiti elektromehaničku opremu od vremenskih nepogoda.  Broj. .  Povezivanje turbine i generatora u jednu podvodnu celinu koja se može ugraditi direktno u tok reke znači da uobičajena električna centrala nije potrebna. njihova konfiguracija.

 Mlaz vode udara i okreće lopatice turbine koja je vratilom vezana na generator. Takve turbine teže do 172 tone i postižu brzinu obrtanja do 90 obrtaja u minuti. .turbina  Funkcija turbine je transformacija kineticke energije vode u mehaničku energiju pomoću rotirajućih delova turbine.  Najčešći tip turbina za hidroelektrane su Francisove.

3.turbina  Izbor tipa. oblika i dimenzija turbine prvenstveno zavisi o: 1. 2. 4. koja određuje tip i osnovni oblik rotora turbine i ostalih delova Kritična brzina: najveca brzina koja se može postići bez priključenog električnog opterećenja. Neto padu Instaliranom (projektovanom) protoku Brzini obrtaja. .

pri izboru pogodne turbine o tome se mora voditi računa. obično se odabiraju one turbine koje efikasno rade u širokim granicama protoka (npr. Kaplan.  Kod većine lokacija malih protočnih hidroelektrana kod kojih protoci značajno variraju.turbina  Male vodene turbine mogu postići efikasnot oko 90%  Budući da pojedini tipovi turbina efikasno rade samo unutar granica određenih protoka i padova.Turgo i Crossflow) . Pelton.

Francisova i Kaplanova turbina • AKCIJSKE TURBINE .Nema pada pritiska na turbini .Klasifikacija turbina • REAKCIJSKE TURBINE .Propelerna.Peltonova.Periferna brzina se pretvara u snagu osovine . Turgo i Crossflow turbina .Potpuno uronjena u vodu .Pretvaraju kineticku energiju vode tako da mlaznice (cev iz koje ide voda) pogađaju lopatice .Snaga proizlazi iz pada pritiska na turbini .

reakcijska turbina radijalnog protoka s fiksnim lopaticama rotora i podesivim ivicama lopatica koja se koristi za srednje padove. Koristi se za srednje i velike padove.ovo je podesiva turbina s jednom ili više mlaznica. 3. Kaplan i Propelerna turbina .to su reakcijske turbine sa podesivim protokom koje se koriste za male padove. Francis turbina .Vodene turbine  3 su osnovne kategorije konvencionalnih turbina: 1. 2. . Pelton . a svaka mlaznica osigurava kontrolu protoka kroz prskalicu s iglom.

Tipovi turbina  Francis turbina  Kaplan turbina  Pelton turbina  Turgo turbina  Ostali tipovi .

96  Spiralna komora ravnomerno dovodi vodu obrtnom kolu i stvara raotaciono strujanje vode.Francisove turbine  Padovi od 15 do 700 metara  Srednje brzine protoka visoka efikasnost =0. .

Lopatice sprovodnog aparata su pokretne i služe za regulaciju protoka vode kroz turbinu.Francisove turbine  Sprovodni aparat je jedini regulacioni element Fransisove turbine. Lopatice pokreće hidraulički servo motor (pokreće ga ulje pod pritiskom) .

.Kaplanova turbina  Mali padovi (od 5 metara do     70 metara) Velike brzine protoka Moguće je upravljanje mlaznicama rotora. čime se postiže veća pogonska fleksibilnost u cilju postizanja većeg faktora efikasnosti za različite količine vode (protoke) Visoka efikasnost Podvarijante Kaplanove turbine sa fiksnim lopaticama obrtnog kola nazivaju se propelerne turbine.

Kaplanova turbina Vertikalno postavljena Kaplanova turbina Horizontalna postavljena Kaplanova turbina .

Da bi se. . Visoka efikasnost. Maksimalno do 6 mlaznica. Od akumulacije do Peltonove turbine voda se dovodi dugačkim cevovodima. po potrebi. Relativno male brzine protoka. snaga turbine brzo mogla da smanji do nule koristi se skretač mlaza jer se protok vode kroz cevovod ne sme naglo prekinuti zbog dinamičkih pritisaka koji bi tada nastali.Peltonova turbina  Veliki padovi (od 100 metara do     1800 metara).

Turgo turbina  Turgo turbina: 1. protok vode . rotor turbine 2.

Vratilo koje povezuje generator i turbinu. .

 Kako se turbina okreće pobudni namotaj šalje električni napon rotoru.  U osnovi proces se sastoji od rotacije serija magneta unutar namotaja žica.  Rotor predstavlja seriju velikih elektromagneta koji se okreću unutar gustih namotaja bakrenih žica.  Ovime se ubrzavaju elektroni.  Magnetsko polje između magneta i žičanih namotaja stvara električni napon. koji proizvode električni naboj.generator  Generiše električnu energiju. .  Broj generatora zavisi od elektrane do elektrane. koje predstavljaju stator.

Stator  Dve vrste generatora: 1. .generator  Osnovni delovi svakog generatora su: 1. Rotor 4. Vratilo 2. Asihroni generator koji pobudu vuče iz mreže. Pobudni namotaj 3. Sinhroni generator opremljen sa vlastitim sistemom pobude 2.

ali takođe i u manjim izolovanim mrežama kao i za samostalne primene malih hidroelektrana  Asinhroni generatori cesto su najjednostavnije i najjefikasnije rešenje za male hidroelektrane koje proizvode električnu energiju za isporuku u postojeću veliku elektroenergetsku mrežu. dok asinhroni generator za normalno funkcionisanje mora biti u vezi s ostalim generatorima (odnosno prikljucen na elektroenergetski sistem). -Sinhroni generatori se koriste kao primarni izvori proizvodnje energije u elektroenergetskim sistemima.generator  Sinhroni generator može funkcionisati izolovano (odvojen od elektroenergetske mreže). .

istog iznosa i međusobno pomaknutih za 120 stepeni. dok četvrta predstavlja nulu. Tri nose struju napona koja izlazi iz transformatora. . koji sadrže 4 žice. dalekovodi  Iz svake elektrane vode dalekovodi.transformator  Na izlazu iz elektrane povećava napon naizmenične struje da bi se smanjili gubici prenosa energije. Izlazni presek  Iskorišćena voda se cevovodima vraća u donji tok reke.

Centar za automatiku i regulaciju .

praćenje stanja opreme agregata i prepoznavanje kvarova i opasnih struja. sinhronizacija na mrežu. rad na mreži. regulacija brzine obrtaja i snage. . zaustavljanje agregata u normalnim i havarijskim uslovima rada.  Njime je obezbeđeno automatsko pokretanje agregata. pobuđivanje generatora.  Sistem upravljanja povezan je sa SCADA sistemom za daljinski nadzor i kontrolu uređaja.Sistem upravljanja agregatom  Vrši upravljanje drugim podsistemima u jedinstvenom upravljačko-regulacionom uređaju (JURU) vodeći računa o njihovoj međusobnoj zavisnosti i uticaju. regulacija pobude.

5.Sistem zaštite  Mikroprocesorski upravljane električne zaštite obuhvataju podnaponsku I prenaponsku zaštitu : 1. 3. Podfrekventnu I nadfrekventnu zaštitu Prekostrujnu zaštitu Kratkospojnu zaštitu Zemljospojnu zaštitu Zaštitu od nesimetričnog opterećenja generator Zaštitu od povratne sprege . 2. 6. 4.

50Hz. napaja potrošače u jednosmernom razvodu i obezbeđuje komandi napon elektrane. preko monofaznog invertora 220V.  U slučaju nestanka naizmeničnog napajanja potrošači u razvodu besprekidnog napajanja napaju se iz AKU baterije.Sigurnosno i besprekidno napajanje i razvod jednosmerne i naizmenične struje  Naponski nivo jednosmernog napona bira se prema potrebama pogona elektrane.  Sopstvena potrošnja elektrane je sastavni deo projekta .  Ispravljač je modularnog tipa i jednovremeno puni AKU bateriju.

2. Regulacija napona statora generatora Regulacija struje pobude generatora Limiter minimalne i maksimalne struje pobude Limiter maksimalne struje statora generatora Regulacija reaktivne snage generator Q Regulacija faktora snage generator cos ϕ .Sistem pobude  Statički sistem pobude je sa mikroprocesorskim upravljanjem. 4.  Osnovne funkcije regulatora pobude su : 1. 6. 3. 5.

Turbinski regulator  Električni deo turbinskog regulatora realizovan je u digitalnoj tehnici.  Osnovne funkcije turbinsko regulatora su : 1. 3. 4. 2. 7. 6. 8. Pokretanja agregata do nominalne brzine obrtanja Učešće u toku sinhronizacije agregata na mrežu Regulacija brzine obrtanja pri radu agregata u praznom hodu i sa izolovanim opterećenjem Regulacija aktivne snage generatora Ograničavanje otvora i aktivne snage generatora Normalno I havarijsko zaustavljanje agregata Formiranje informacionih signala Upravljanjem pomoćnim sistemima turbine . 5.

Prikaz stanja mreže na koju je elektrana priključena ili je treba priključiti 3. Prikaz stanja opreme u elektrani 4. Arhiviranje merenja. Ručno upravljanje pojedinim podsistemima kada su oni u ručnom režimu rada 7. Uključenje i isključenje pojedinih podsistema u automatski/ručni režimu rada 6. Uvid u sva relevantna merenja koja ulaze u jedinstveni upravljačkoregulacioni uređaj 5.Scada aplikacija za nadzor I upravljanje elektranom  Instalirana na staničnom računaru ostvaruje sledeće funkcije: 1. zadatih komandi i drugih relevantnih podataka 9. Daljinski prenos podataka nekim od standardnih komunikacionih protokola 10. Vizuelni prikaz stanja elektrane i njenih podsistema 2. Vizuelni prikaz veličina od interesa . Aktiviranje alarma u neregularnim stanjima 8.

Sistem za sinhronizaciju  Sistem za sinhronizaciju omogućava automatsku sinhronizaciju i uključivanje agregata u elektroenergetski sistem delovanjem na sistem pobude i turbinske regulacije.  Sinhronizacioni instrumenti obuhvataju sinhroskop.  Automatsku sinhronizaciju vrši mikroprocesorska sinhronizaciona jedinica kada su ostvareni uslovi sinhronizacije. . voltmetar sa dvostrukom skalom i dvostruki frekvenometar.

Hidroelektrane u svetu .

43 .8 2 3 4 HE Itaipu HE Guri HE Tucurui Brazil/Paragvaj Venecuela Brazil 1984.7 53./ 2003.Ime hidroelektrane Država Godina završetka izgradnje Ukupan kapacitet (MW) Maksimalna godišnja proizvodnja električne struje (TWh) 1 HE Tri klanca Kina 2008/2011 18 300 (novembar 2008. 1986.) 22 500 (kod završetka) 14 000 10 200 8 370 80./1991.41 41. 1984. 94.

/1980. 5 429 4 900 ( 6 300 kod završetka) 35 10 Kina 2009. 6 809 6 400 6 000 5 616 20 26. 2009./1989. 1985. 1981.7 .5 6 7 8 HE Grand Coulee HE Sajano Šušenskaja (popravak) SAD Rusija 1942./2014. 1972. 18.8 20.4 HE Rusija Krasnojarsk HE Robert Bourassa HE Churchill Falls HE Longtan Kanada 9 Kanada 1971.

Hidroelektrane u Srbiji .

Hidroelektrane u Srbiji Vrste i snage hidroelektrana naziv Dunav ĐerdapI ĐerdapII broj aktivna generatora snaga vrsta godišnja proizvodnja zapremina Ukupno jezera 6 10 176.5 mil m³ 1026 MW 270 MW Drina Zvornik Bajina Bašta 4 4 24 MW 91.5 MW 307 MW predbransko550 GWh 89 mil m³ protočna pribranska reverzibilna 1819 GWh 96 MW 340 mil m³ 366 MW RH Bajina 2 Bašta 501 GWh 170 mil m³ 614 MW .3 MW 27 MW branska rečnoprotočna 5489 GWh 1504 GWh 2800 mil m³ 716.

5 MW .5 MW 4.5 mil m³ 5.Lim Uvac Kokin Brod Bistrica Potpeć 1 2 2 3 36 MW 11 MW 51 MW 17 MW derivaciona pribranska akumulaciona pribranska 213 mil m³ 36 MW 250 mil m³ 22 MW 7.3 MW derivaciona protočna 1.2 MW 3.5 mil m³ 51 MW Zapadna Morava Ovčar Banja Međuvršje 1 1 2.6 mil m³ 102 MW 27.5 MW 13 mil m³ 7 MW 1 1 2.

8 MW 16.Vlasina Pirot 2 2 2 1 1 1 1 1 1 40 MW 11.4 MW .2 MW 10.6 MW 11.7 MW 13.2 MW 14.3 MW 12.1 mil m³ 25.2 MW akumulaciona 87 GWh 180 mil m³ 165 mil m³ 51 GWh 73 GWh 80 MW Vrla 1 Vrla 2 Vrla 3 akumulaciona akumulaciona akumulaciona 50 MW 0.4 MW Vrla 4 akumulaciona 63 GWh 0.1 mil m³ 24 MW 29.2 MW 14.

Voith Heidenheim“ (1904). Moguća godišnja proizvodnja:0. Generatori: Dva generatora trofazne naizmenične struje.3 m3/s.36 MW. . Sliv:Zapadna Morava. Vodotok:Đetinja.HE Đetinje Tehničke karakteristike: Tip brane: Niski betonski prag. Danubius“ (1900). Građevinska visina:4. Instalisani protok: 2.jedna Francis turbina.26 KWh. „Siemens .proizvođača .5m.proizvođača „Ganz & Co.Halske“ (1904) Snaga: 200kW. Instalisana snaga: 0. M. Turbine: Dve Francis turbine. proizvođača „J.

 Na srpskoj i rumunskoj strani Dunava je napravljeno po 6 generatora od po 176.  Akumulacino jezero je zapremine 1380 miliona m³.3 MW.  U elektrani je montirano šest hidroagregata snage po 190 MWA.kilometru Dunava.sa prelivnom branom sredini i brodskim prevodnicama na rumunskoj i srpskoj strani.  Godišnje radi oko 7500 časova i proizvede oko 6000GWh.  Instalisani su za protok od 4800 m³/s.Brana je simetrična.  Snaga generatora na pragu sa srpske strane iznosi 1058 MW. čiji prečnik iznosi 9.  Do tada u svetu nisu građene turbine većeg prečnika.HE Đerdap 1  Đerdap 1 se nalazi na 943. 10 kilometara uzvodno od Kladova. sa Kaplanovim turbinama.50m. .

.HE Đerdap 1  Obe elektrane (jedna na srpskoj i druga na rumunskoj strani) su međusobno povezane tako da u slučaju potrebe agregati elektrane na srpskoj strani mogu isporučivati električnu energiju u mrežu na rumunskoj strani obratno.

opet. postoji Komandni centar.  Osim visine vode u jezeru. zavisi od visine vode u jezeru koje brana formira. podizanje i obaranje snage. uključenje i isključenje agregata itd.HE Đerdap 1  Količina proizvedene struje zavisi od protoka vode koji. moglo bi se dogoditi da Dunav poplavi deo Vojvodine.  Postoji i mogućnost sekundarne regulacije.  Ako bi visina vode bila veća nego što okolnosti dozvoljavaju. sinhronizacija sistema. što znači da je daljinskim sistemom radom hidroelektrane moguće upravljati i iz centrale u Beogradu. tu je i merenje protoka vode kroz turbinu. ali i mnogih drugih okolnosti.  Svi podaci neophodni za funkcionisanje hidroelektrane šalju se tamo i obrađuju. Zbog toga. . upravljanje opterećenjem među generatorima. temperature.

Maksimalni pad: 30m. Prosečan godišnji dotok Dunava: 5650 m3/s. Ukupni kontrolisani protok: 4800 m³/s.9.5 o/min.5 m.Turbina Proizvođač: LMZ Lenjingrad. Tip: branska.75 kV. Nominalna snaga : 380/190/190MVA.Hidrološki podaci: Ukupna zapremina akumulacije: 2800 x 106 m3. 2. Broj obrtaja: 71.Tehničke karakteristike HE Đerdap 1 1. Prenosni odnos: 420/15. Površina sliva Dunava: 573 x 103 km2.Blok transfomator: Proizvođač: R. Aktivna snaga: 171 MW. Prividna snaga: 190 MVA.Generator: Proizvođač: Elektrosila/R.Končar. 5.75/15. Faktor snage: 0. 3. Tip Turbine: Kaplan. Instalisana snaga: 194 MW. Minimalni pad: 17. 4.Končar. .Podaci za HE: Snaga elektrane: 1026 MW (6x171).

Sastoji se od osnovne elektrane. dve brodske prevodnice i dva razvodna postrojenja. dve dodate elektrane. kilometru. . 80 km nizvodno od Đerdapa 1.HE Đerdap 2 Đerdap 2 je druga srpsko rumunska hidroelektrana. dve prelivne brane.sagrađena na 863.

tako da svaka strana nesmetano održava i eksploatiše svoj deo sistema. .  Izmedju njih je državna granica.ukupne instalisane snage 270 MW.  Osnovna elektrana podeljena je na dva jednaka dela.pripada po jedan od pomenutih objekata.HE Đerdap 2  Svakoj strani srpskoj i rumunskoj .  U hidroelektranu je ugrađeno 10 horizontalnih cevnih agregata.

Podaci za HE Snaga elektrane:270 MW. Ukupni instal. Faktor snage: 0. Rumunija. Hrvatska Prividna snaga: 27.5 m Minimalni pad: 2. 5.5 o/min Instalisana snaga: 28 MW Maksimalni pad: 12. Končar.98.55 MVA Aktivna snaga: 27 MW Faktor snage: 0.1985. 3. Generator 3 / 4 / 5 / 6 Proizvođač: R.5 m Minimalni pad: 2. protok: 4200 m3/s.5 m 4. Turbina 9 / 10 Proizvođač: LMZ Sankt Peterburg Tip turbine: Kaplan Broj obrtaja: 62.5 m 2.5 o/min Instalisana snaga: 28 MW Maksimalni pad: 12.Tehničke karakteristike HE Đerdap 2 1.98 .55 MVA. Prividna snaga: 27.55 MVA Aktivna snaga: 27 MW Faktor snage: 0. Generator 1 / 2 / 7 / 8 Proizvođač: Elektrosila. Prenosni odnos: 27 MW. Turbina 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Proizvođač: UCM Rešica Tip turbine: Kaplan Broj obrtaja: 62.98 6. Tip: Rečna-protočna Datum prve sinhronizacije:12.04.Generator 9/10: Proizvođač: UCM Rešica. Rusija Prividna snaga: 27.

.Tehničke karakteristike HE Đerdap 2 7.5 106m3. Prenosni odnos: 123/6. 8.3 kV. Blok transformator 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (rezerva) Proizvođač: Elektroputere – Krajova (Minel). Nominalna snaga: 63 MVA. Hidrološki podaci Ukupna zapremina akumulacije: 716.

U sledećoj tabeli date su tehničke karakteristike HE Bajina Bašta.Turbine su tipa Fransis instalisane snage 92 MWh sa 136.Akumulaciono jezero u dužini od 52 km.Reka je pregrađena betonskom branom visokom 90 metara i dugačkom 460 metara. Proteže se od Višegrada i čuvene “Na Drini ćuprije”. U mašinskoj zgradi instalisana su 4 agregata ukupne snage od 368 MWh koji godišnje u proseku proizvedu oko milijardu i po KWh.HE Bajina Bašta  Protočna hidroelektrana “Bajina Bašta ” u Prećcu najveći je hidroenergetski objekat izgrađen na reci Drini.36 obrtaja u minuti. .

HE Bajina Bašta .

Prednosti hidroelektrana .

Studija koja je sprovedene u saradnji Paul Scherrer Institut-a i univerziteta u Stuttgartu pokazala je da su. kao sistem sačinjen od brane. ako se isključivo posmatra samo proces proizvodnje električne energije. Ta studija je rađena za klimatske prilike u Evrope te se može primeniti i na područja Severne Amerike i Severne Azije. među svim izvorima energije. generatora i akumulacionog jezera.Smanjena emisija gasova staklene bašte  Ključna prednost obnovljivih izvora energije. je smanjena     ili u potpunosti eliminisana emisija gasova staklene bašte. . Ne može se reći za celu hidroelektranu. hidroelektrane najmanji proizvođači gasova staklene bašte. turbine. Emisija gasova staklene bašte je u potpunosti eliminisana.

ekonomija  Velika prednost je što ne koriste fosilna goriva kao pokretač     turbine. zbog velikog nivoa automatizacije. Cena investicije u izgradnju hidroelektrane se povrati u razdoblju do desetak godina. Hidroelektrane imaju predviđen duži životni vek nego elektrane na fosilna goriva. nezavisna o ceni i ponudi fosilnih goriva na tržištu. Time električna energija nastala u hidroelektranama postaje rentabilnija. . Danas moderne hidroelektrane zahtevaju vrlo mali broj osoblja. odnosno električnog generatora.

Druge funkcije umetnih jezera  Akumulacijska jezera hidroelektrana mogu osim svoje primarne funkcije imati još nekoliko pozitivnih aspekata. .  Velike brane mogu igrati značajnu ulogu u navodnjavanju i regulaciji toka reka.  Svojom veličinom mogu privlačiti turiste i na njihovoj površini mogu seodvijati razni vodeni sportovi.

Mane hidroelektrana .

 Brane predstavljaju prepreke za migraciju riba. terorističkih činova i tome sličnih situacija. traženje prostora za razmnožavanje)  To uzrokuje smanjenje populacija pa čak i nestanak migracinih vrsta. konstrukcija i održavanje brane nije dovoljna garancija da je brana osigurana od oštećivanja. .Uništavanje ekosistema i gubitak zemlje  Urušavanje brane može dovesti do velikih katastrofa za ceo ekosistem nizvodno od brane.  Uzroci migracija su višestruki (traženje hrane.  Brane su vrlo primamljiv cilj tokom vojnih operacija. traženje mesta za prezimljavanje.  Sam kvalitet gradnje.

Dok naučnici strahuju od potresa i urušavanja brane. to je najveća kineska reka i shodno tome je i reka najbogatija vodom. Ako se uzme u obzir da je to područje geološki nestabilno. hidro akumulacijsko jezero te brane. Hidroelektrana se nalazi na rijeci Jangce. jasno je da postoji opravdani rizik od potresa. da se nalazi na spoju litosfernih ploča. Međutim. što opravdava izgradnju hidroelektrane na njoj. je toliko veliko da svojom težinom opterećuje zemljinu koru. . tj. vodeni bazen. tj.Hidroelektrana ‘tri klanca’ u Kini  Takođe jedan primer koji svedoči o opasnosti ljudskih životima     je hidroelektrana Tri klanca u Kini. političari tvrde da takav rizik ne postoji.

da preusmere sedimentalne materije. a korišćenja iste tokom suvih razdoblja godine. To sa vremenom dovodi do taloženja toga materijala u vodenom bazenu. a posledica toga je smanjivanje dubine vodenog bazena. nakon kojeg postaje neekonomična. To se može izbeći gradnjom raznoraznih kanala koji imaju ulogu premošćavanja. . Zahvaljujući tome. Rezultat je da svaka hidroelektrana ima svoj životni vek. vodeni bazen gubi svoju ulogu. Uloga bazena je akumulacija vodene mase tokom kišnih razdoblja.Nanosi mulja  Reka svojim tokom nosi vodeni materijal u      obliku peska i mulja.

. aspekti prilikom gradnje brana je nužnost uništavanja ljudskih. kulturnih i prirodnih dobara. prvenstveno u tropskim područjima.  Prilikom punjenja hidro akumulacijskog jezera dolazi do nužnog potapanja svega onoga što se našlo ispod površine samoga jezera.  Što se flore tiče. situacija je malo drugačija.Promena okoline  Uočeni. kao i ljudi.  Fauna toga područja je primorana na preseljenje. negativni.

 Nesreća na brani Banqiao u Kini. .Preseljenje ljudi i nesrede sa branama  Do 2008.  Nesreća na brani Vajont u Italiji.  Nesreće sa branama mogu biti jedne od najvećih katastrofa . odnela je 26 000 ljudskih života i oko 145 000 od epidemije. se procenjuje da je kod gradnji hidroelektrana preseljeno sveukupno izmedu 40 do 80 miliona ljudi širom sveta. odnela je oko 2 000 ljudskih života 1963.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->