Branislava Božinović

Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči

I DEO
(od slova a do slova t sanskrtske azbuke)

Pešić i sinovi

Beograd, 2000.

1

SADRŽAJ: Uvod Objašnjenja Oznake Glas a TV— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta Glas ā Glas i Glas ī Glas u Glas ū Glas ķ Glas e Glas o Glas k O vremenu i savršenstvu Vrlo mali sanskrtski rečnik, pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju Eshatološke opcije rezervisane za agresore Glas kh Glas g Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike Glas gh Glas č Glas čh Glas dž Glas džh Glas Ń Potpunija objašnjenja Teškoće Indijski i domaći izvori

2

UVOD

Ovaj rečnik je odgovor na bombardovanje Jugoslavije od strane NATO pakta 1999. godine, sačinjen skromnim sredstvima autora i uz veliku podršku onih lingvista koji su povezali jezik i sposobnost mišljenja, pa se čitalac moli da ne zameri što je argumentacija srodnosti sanskrta i srpskog jezika propraćena slobodnim asocijacijama na ovu i njoj srodne zavisnosti. U knjizi "Jezik i lingvistika", profesor Ranko Bugarski citira Edvarda Sapira: "Jezikje putokaz ka društvenoj stvarnosti... Ljudska bića ne žive samo u objektivnom svetu, niti samo u svetu obično shvaćene društvene delatnosti, već su u velikoj meri izložena milosti i nemilosti onog posebnog jezika koji je za njihovo društvo postao sredstvo izražavanja. Prava je iluzija zamišljati da se čovek prilagoñava stvarnosti u osnovi bez upotrebe jezika i da je jezik samo slučajno sredstvo za rešavanje specifičnih problema opštenja i razmišljanja. Činjenica je, naprotiv, da je stvarni svet u znatnoj meri nesvesno izgrañen na jezičkim navikama grupe." Bugarski zatim svojim rečima detaljnije obrazlaže Sapirove stavove: "Teorija jezičke relativnosli potiče iz osećanja da su u izražajnim sredstvima svake govorne zajednice tokom bezbrojnih generacija nataložene tradicionalne vrednosti, verovanja i načini interpretacije okolnog sveta. Ovaj repozitorij duhovnog i kulturnog života zajednice smatra se, tako, nečim što njenim pripadnicima nameće odreñene nasleñene životne filozofije, koje su nesvesne i kojima oni ne mogu da izmaknu jer su čvrsto ukorenjene u samom njihovom jeziku. Valja odmah istaći da ovde nije samo reč o dobro poznatim vezama izmeñu jezika i kultiire u širem siiiislu, kakve se ogledaju u leksikonu pojedinili zajedmca kao odrazu njihovog neposrednog ambijenta... Meñutim, hipoteza jezičke relativnosti postulira nešto dublje od veza izmeñu jezika i kulture, ilustrovane u leksici: ona tvrdi da postoji veza izmeñu jezika i mišljenja, manifestovana prevashodno u gramatici i to takva veza koja gramatičkoj strukturi svakog pojedinog jezika pridaje izvesnu ulogu u odreñivanju prirode i granica onoga što se posredstvom toga jezika može misliti. Drugim rečima, ovde se podrazumeva da struktura jednog jezika nije bez uticaja na formiranje pogleda na svet ljudi koji njime govore i da se otud polazeći od jezičkih podataka mogu legitimno izvoditi zaključci o vanjezičkim pojavama". Dalje, prof. Bugarski komentariše tekstove lingviste B. L. Vorfa: "Ovakva razmišljanja izmamila su iz Vorfovog inspirisanog pera često navoñene formulacije o tome kako različiti jezici na razne načine segmentiraju i klasifikuju svet ljudskog iskustva. podvrgavajući ga analizi kakvu diktira posebna unutrašnja logika njihove strukturalne organizacije, iz čega proističe da je negde duboko u ustrojstvu svakog jezika već sadržan niz krupnih a nesvesnih predpostavki o prirodi i egzisteniciji." Zatim sledi citat iz Vorfa: "Mi rasecamo prirodu po linijama koje su zacrtali naši maternji jezici: to nas vodi ka jednom novom principu relativnosti, koji govori da isti fizički materijal ne otkriva svim posmatračima istu sliku kosmosa, osim ako im je jezičko nasleñe slično." Po rečima Bugarskog: "Dakle, Francuzi, Kinezi, Arapi i Hotentoti (na primer) ne vide svet istim očima, ili preciznije, ne vide isti svet. Jezičke konfiguracije sadrže kategorije i forme kroz koje svaka ličnost ne samo opšti sa drugima nego i analizira prirodu, primećuje ili zanemaruje tipove odnosa i pojava, kanališe svoje rezonovanje i izgrañuje zdanje svoje svesti." Ili, odreñenije, rečima samog Vorfa: "Zapadna kultura je putem jezika izvršila privremenu analizu stvarnosti i, u odsustvu korektiva, odlučno se drži te analize kao konačne. Jedini korektivi leže u svim onim drugim jezicima koji su kroz vekove nezavisne evolucije došli do drugačijih, ali isto toliko logičnih, privremenih analiza." Bilo je lingvista kao što je Šlajher na primer, koji su naslutili neke vrlo bitne tendencije tvrdeći da je u oblasti jezika progres ostvaren i završen pre osvita istorije, tako da u istorijskom periodu beležimo opštu retrogresiju i dekompoziciju koja vodi fizičkom izumiranju jezika. Sanskrt, "samskrtam" - završen, kome bi bolje odgovarao atribut "savršen", formulisan je Paninijevom gramatikom, za koga se smatra da je živeo u Taksili, na severozapadu Indije, izmeñu 6-og i 4-og veka pre Hr. i da je pre njega bilo najmanje šezdeset i četiri lingvista koji su se bavili utvrñivanjem 3

meñutim. otimaju misao apstrakciji i nameću je kao čistu aktualnost. ali je izvesno nedostojno da bi se moglo nazvati filozofijom. istovremeno ga objektivno procenjuje: "Hebrejske reči. koji služi kao etalon jer je prajezik nepoznat. sa "Vakjapadijom" ili "Traktatom o upotrebi reči u rečenici" u kome se bavi sintaksom i filozofijom gramatike. vremenom su razlike dostigle takve razmere da je mulam zajedništvo postalo teško prepoznatljivo. iz raspoloživih korena nedavno je u Indiji završeno prevoñenje vokabulara svih naučnih disciplina na sanskrt. dogañajima koji u našoj svesti izazivaju požar reči. najdalje se od sanskrta. kruti. naredbodavni. u engleskom ono niti važi. logičkog pozitivizma. Autor knjige "Židovska misao". ponosu zapadne civilizacije. Za razliku od sanskrta i srpskog jezika kod kojih važi načelo "Piši kao što govoriš" i obratno. Po oceni malobrojnih kompetentnih stručnjaka koji znaju klasične jezike. filozofija je mesto gde "logos dolazi do sebe". a najbliži njemu ostao srpski jezik. isključivi i rasizmom obojeni monoteistički Stari zavet. istočne Indoarije duhom po čitavoi Aziji. predlozima i redom reči u rečenici obezbeñuje se očuvanje smisla. Atom je rascepljen i donekle proniknuto u genetsku spiralu. ili nečeg trećeg što još nema ime. nauka je logika sa logistikom. futur ne prestaje oblikovati prezent. S druge strane. filozofije i nauke izbacile sve grčke i latinske reči od kojih se brojne mogu naći u sanskrtskom rečniku u ovim uglednim oblastima. za vrlo starim jezicima ne bi li se označili takozvani novi pojmovi. Tako gore naše spokojne ograde. ogroman broj reči je jednosložan sa jednim takvim i od njemu sličnih teško raspoznatljivim vokalom pa je ovo jedini jezik za koji se moraju organizovati kursevi namenjeni strancima radi savladavanja teškoća u razumevanju govornog jezika. Bujica uskoro donosi sav naš pristanak..zakona ovog jezika.68 što ukazuje na porast analitičnosti na račun sintetičnosti. Patandžali sa svojom "Mahabajšom" iz 2-og veka pre Hr. Ako ih je nekada krasio isti duh. nastupilo bi mucanje. zapadne Evroarije više silom nego duhom na čitav svet. nefilozofski. u trojnom ritmu svojih nepromenljivih korena. Poseže se. Sanskrt je mrtav jezik jer njime više ne govori nijedan narod u Indiji.. bog je logos. Biće da su duboko bili u pravu oni lingvisti koji su pod maskom razvoja sagledali degenerativne promene koje vode fizičkom uništenju jezika. Pre Paninija teškoćama vedskog jezika bavio se Jaska u svojoj "Nirukti". bez potpornja ikakvog formalnog logičkog reda. Odatle 4 . Prva na svetu. vokali su mahom pomućeni. dakle. Paninijeva gramatika "Aštadhjaji" ima osam poglavlja i oko tri i po hiljade pravila saopštenih na najkoncizniji mogući način da bi se mogla lako memorisati. Hebrejska se misao napokon nameće zahvaljujući nediskurzivnoj dijalektici koja oslobaña stvari što prolaze. Zahvaljujući obilju pojmova i elastičnosti obrazovanja novih. Temeljno nediferencirani značaj semitskog vremena daje joj nenatkriljivu evokativnu moć: preterit je uvek samo predznak aorista. ukoliko bi se iz modernih jezika i pogotovu iz vokabulara religije. Iz korena. pogotovu oni apstraktni. ne idejama. punina je konkretnog tu i nameće nam univerzalnost zbilje. Nesumnjivo je da su Indoevropljani ostvarili najveći uticaj na planetarna istorijska zbivanja u tri poslednja milenijuma. indeks sintetičnosti modernog u odnosu na staroengleski jezik opao je od 2. udaljio engleski. on je živ i njime se i usmeno i pismeno služi duhovna elita Indije. sanskrt i savremene jezike sa evroarijskog stabla. Predloga gotovo da nema i svaka reč u rečenici. Došljaci su zatekli bratsku grčko-latinsku civilizaciju i možda bi se pokazali doslojnim takvog nasleña da u njihov svet nije zajedno sa hrišćanstvom uplovio semitski kod mišljenja. Osim toga. "mūlam". uključujući i srpski. koji sam sobom nije u stanju da reprezentuje celovitost bića. ona napučuje našu tamu jednim prisućem. koji se inače divi semitskoin duhu. u svojoj moćnoj verbalnoj okosnici. dok filozofska misao skončava na odru anglosaskog pragmatizma. niti može da važi. Svi su idoli srušeni u ime jednog. može da zauzme mesto svake druge reči bez ikakvih posledica po smisao iskaza. tako se semitska misao nameće kao imperativ: ona nasrće na nas dogañajima. Sanskrt ima vrlo složenu gramatiku. Andre Šuraki.12 na 1. od velikih lingvista posle Paninija ne mogu se zaobići Katjajana iz 3-eg veka pre Hr. pa nije nikakvo čudo što raste smisao za detalj i opada smisao za velike sinteze. Gramatika engleskog jezika gotovo da više ne postoji. Koliko znam. i genijalni Bhartrhari iz 7-og veka posle Hr. ljudskog uma. Zapad je razvio logos civilizaciju. nastavcima se obrazuju glagolski oblici i imeničke i pridevske osnove na koje se dodaju padežni nastavci. namera je da se on uvede u redovne školske programe. bez obzira na broj reči u njoj. čiste vokale i veliku transparentnost.

On nije bio u stanju da prihvati prirodne razlike. Predhodni politeizam bio je nemilitantan. Nije čudo što su se u ranom hrišćanstvu javili gnostici i sekte različitih viñenja. Dogodiće se ono šlo je u Indiji bilo nezamislivo -antagonističko razdvajanje religije i filozofije. da bi posle toga i nakratko. institucije koju je sam bog "ovlastio" da može. ili bolje rečeno bukvalnošću." Uzgred budi rečeno. poput onih u izmaštanom raju nebeskom. iako se radi o dva naroda gotovo istog jezika. mera. Po svoj prilici. Ne mislim da se susretanje. Danas se. prevlada i razori dijalektičkom mišljenju sklon arijski duh. tek poslednjih nekoliko vekova procvetala nezavisna filozofska misao oslonjena na roñačke izvore Starih Grka. pa se protiv onih koji se ponašaju gore od nacista i rasista. izbor boga gotovo da je bio privatna stvar pojedinca.teškoća vernog prikaza te misli na jednom jeziku kao što je francuski. i sami su postali progonitelji nasiljem šireći religiju ljubavi. Stari Grci i Stari Latini. čini se da meñu njima vlada potpuno jednoumno razumevanje i da štab ostaje i kad se voña promeni.ne sme ništa reći da se ne bi zaradila etiketa antisemite. evroarijskog i semitskog. po metodama preporučenim od strane proroka Amosa . uočava se srednjevekovni vakum apsorpcije i izvesnog prilagoñavanja semitskog importa potrebama arijskog duha. sa žaljenjem može konstatovati da je pokušaj povratka svome i srodnome bio neuspešan. Semitski duh nije uspeo da pronikne u stvarnost i u ljudsku prirodu onako kako su to u vrlo davna vremena umeli indijski mudraci i filozofi.osvetnika predvoñenih Sabaotom. Hrišćanstvom koje je došlo u paketu sa Starim zavetom. Činjenica je da danas jedan Anglosas sa štabom Jevreja žari i pali po svetu. strahom povratio prvobitnu bezgrešnost takoñe izmišljenu. ubijati. tačnost. Naprotiv. Ko je tu u čijim lukama. katolička mutacija ove religije uticala je u većoj meri od jezika na formiranje pogleda i ponašanje mnogih pa i ovog naroda. naročito ne po prve. protiv onih koji iz raznih zapadnih establišmenata jurišaju na čitav svet ne bi li ga prilagodili konceptu svojih predaka . insistirajući na grehu i kazni. Zato je neprestano proročki jurišao i na stvarnost i na ljudsku prirodu ne bi li im. već razrovašen nepremostivim provalijama. ukidanja razlika. svet očigledno da nije popravljen. mnogo bi bolje bilo da je svak ostao na svome i pri svome. on se njih i njihovog dinamizma bojao. Jevreji su dobro iskoristili tragediju holokausta da bi sebe zaštitili antisemitizmom. stalno čeznući za jednim idealizovanim i statičkim stanjem stvari i odnosa. jer je duhu 5 . Nasilje koje su do tada izvodili državnici i vojskovoñe višestruko se uvećalo sadejstvom "ecclesie militans". ili bolje reći sudar dvaju načina mišljenja.mondijalizmu Davida Rokfelera. čiji je genij jasnoća. teško je reći. no. smatram da bi svet bio bolji i duhovno bogatiji da su pridošlice prihvatile i nastavile ono i onako što su i kako su to činila njihova braća po krvi i jeziku. jer se dogodilo ono što se najmanje želelo: potiskivanje arijske sklonosti i smisla za filozofiranje jednim modelom duha lišenog sposobnosti za apstraktno mišljenje. Na armiranoj betonskoj ploči pod kojom je sahranjeno filozofsko blago Zapada ostala je gola sila koja nudi i nasilno nameće model gubljenja identiteta. Osmotre li se ukratko duhovna zbivanja u Evropi za poslednje dve hiljade godina. zaborava prošlosti. istaknutu ulogu moraju imati "izabrani" što se više nego bilo šta drugo dopalo hrišćanima. Najpre proganjani. u ime sina. Podrazumeva se da u stvaranju tog idealizovanog sveta u kome više neće biti ni razlika ni suprotnosti. Nedvosmisleno nam je saopšteno da će pobeda mondijalizma biti poslednji istorijski dogañaj i da u njemu nema mesta za filozofiju. prve ukorenjene u semitski i druge u arijski način mišljenja. može smatrati razvojnim i srećnim istorijskim dogañajem. Posle "Milosrdnog anñela" trebalo bi uvesti zaštitnu odrednicu: antisrbizam. "Čemu istorija. Kroz optiku indijske mitologije gledano. ''Milosrdni" je jedan od mačevima naoružanih anñela . Drugim rečima. čemu filozofija"! Semitska svetinja uspela je da svojom konkretnošću. za šta očit primer pružaju Srbi i Hrvati. ovaj genij koji se spominje u predhodnoj rečenici prošao je kroz transformacije slične onima kroz koje je prošao engleski jezik i kroz njih prolazeći podosta izgubio od svoje genijalnosti. jer se rabin u apostolu Pavlu njega nije mogao odreći. bolje rečeno odnos Hrvata prema Srbima. tradicije i sopstvenog bića u ime starozavetnog ideala poduprtog hrišćanstvom: "silazak carstva nebeskog na zemlju". neumoljivo analitičkom. ovakve militarističke kompozicije podsećaju na Mahabalija ili Ravanu na čelu demonskih buljuka.

na kojoj su se dobro primili kalemi latinskog smisla za grañenje velikih imperija. Plotin i njima slični koji su umeli da misle o biću.drugačijem i bogatijem od semitskog bilo nepodnošljivo prihvatanje starozavetne koncepcije boga i teze povratka u bezgrešni raj poslušnošću prema jednom demijurgu. lučeći i distancirajući sebe od drugih što je preneto i na starozavetne izdanke. istočnog pravoslavlja. Zapad je postao magarac ne kome jaše starozavetni semitski duh. Sokrat. prvo je bilo nanienjeno duhovnoj eliti. jasno. Model novog svetskog poretka po duhu je starozavetni. čim se bude okončao razvojni proces. Ovakve jezuitske trovačnice treba substituisati sanskrtskim učionicama u kojima semitska svetinja treba da ustupi mesto vedama. isključivo i netrpeljivo. a što je po snazi duha neuporedivo nadilazilo ono što je od strane semitskog duha bilo ponuñeno. znali da stvari ne mogu biti na semitski način jednostavne. prevoñenjem istorijske dinamike u statiku i ukidanjem "zlog i neposlušnog" filozofiranja u korist onih koji to ne umeju. obećavao raj na zemlji čim nastupi sveopšta diktatura proleterijata. Pitagora i mnogi drugi već rekli što su imali da kažu. takoñe. Ideja je semitska. aristotelovska upućenost na um i semitska uobraženost zbog izabranosti. Da se može srpski govoriti a semitski misliti dokaze pruža multidisciplinarni egzegeta koji je poverovao u nekoliko dogmi iz raznih oblasti. ona je "spasonosna" za čovečanstvo pa se ne treba odricati od nasilja da bi se njome unificirao svet. kratko. sve je uvek po duhu semitski staro. Jedna ekstremno neracionalna i neostvariva monoteistična koncepcija leži u osnovi mondijalizma. on ogovara nepotpuno i zakučasto: "Pa. da bi izazvao sukobe meñu narodima u cilju proširenja anglosasko-semitskog "carstva nebeskog" na čitavu planetu. On se tako i formirao. Dajmo duhu prostora i vazduha. sa uverenošću u istinitost otkrovenja i srednja. Na svoju doktrinu on gleda kao na "jedino tačno i jedino naučno" otkrovenje. drugo se lepilo za puk. Hrišćanske egzegete. prosto. i to utoliko više. koja crpi hranu iz najdubljih korena. predhodno je bilo mudro i suzdržano. početak od strane filozofa najavljene. sugerišući slušaocima da sami dovrše odgovor: svi će biti hrišćani. U monoteizmima nema ničeg zaista novog. zato što je čovečanstvo u razvoju". čak više nego danas. U monoteističkim sredinama i najozloglašeniji ateista nosi u svome umu pečat monoteizma. U njegova kola su se upregli oni narodi arijskog porekla koji su uprostili jezik. ukoliko je stepen retrogresije veći. kao što su Platon. Platon. importovano je bilo priprosto i agresivno. Neobično veliko učešće aktera semitskog porekla. Dvadeseti vek predstavlja prekretnicu ka sunovratu. Mnogi su tada. Dogañalo se to u jednom svetu koji je bio na daleko višem kulturnom i civilizacijskom nivou no što je apostol Pavle mogao da pojmi. Rekla bih da su tri grane na indoevropskom stablu: istočna. lišavajući ga svih drugih. pa na pitanje: ''Zašto hrišćanstvo kome se pripisuju superiorne performanse nije prevladalo na celoj planeti?". sila je anglosaska. isto sa istim kao jaje jajetu i svi sjedinjeni u Hristu. nego neodoljivo podsećaju i na revolucionarnog Semitu Marksa koji je čovečanstvu. zapadna. idealista. I novi svetski poredak nije nov. ne samo da zvuče usaglašeno sa mondijalistima. u zapanjujućem neskladu sa učešćem u relevantnom broju stanovnika. Ideolozi drugačijih prezimena ali slične proročko-mesijanske sklonosti ka idealizacijama koje zbog nerealnosti moraju biti isključive i zahtevati verovanje. političkog scenarija kojim anglosasko-semitska koalicija namerava silom da preuredi i usreći čitav svet. što će imati za posledicu narastanje sumnje u postojanje boga i njegovog sina. indijska i autentična. Njime se obećava raj na zemlji gašenjem prirodnih razlika izmedu ljudi i naroda. propasti Zapada. gde se bolje primio jevanñeoski kalem obogaćen mislima velikih klasičnih filozofa. ali je za uzvrat starozavetni model mišljenja osvajao sve veći prostor. Semitski duh je od nastanka tipičan po nesposobnosti za primenu korektiva iz drugih sredina. Aristotel. ne gušimo ga više skučenim i dogmatičnim izmišljotinama i nerealnim idealizacijama. širih i njemu bližih uvida. pak. u kome su predsokratovci. nije slučajno. ni revolucionar ne uspevaju da iskorače iz kalupa semitskog monoteizma i njegovih nebuloznih ideala. islam i 6 . Vremenom su ovi glasovi bili nasilno ućutkani a religija svedena na dogme. Ni egzegeta. tzv. pa će on iskoristiti i hrišćanstvo i preživela religiozna osećanja i sve drugo što mu ide na ruku. uspeli su da zapadni svet odvedu na stranputicu ljudske vrste. kao što se mora verovati u otkrovenje.

i dovele do ovoga što nazivamo stvarnost savremenog materijalno obogaćenog i duhovno retardiranog i pohlepnog Zapada. Ona je relativizovala spoznajnu moć čula i uma. sumnjajući prvenstveno u čula. idolopoklonstvo. ostaje da se vidi. podjednako nesposobne za prijem korektiva iz drugih sredina. Oni odbijaju da čuju drugačije uvide po kojima se na primer monoteizmi svrstavaju u fenomene kalijuge tipične po opštoj degradaciji duha što. umeli smo da se pregonimo što sam ja namerno podstrekavala. Umeo je sa osmehom na licu sam sebe da ismejava i sažaljeva. obe jedna drugu podupirući. nedvosmisleno mi 7 . nenametljivost. Pokazalo se. nisu naišle na odziv zapadnog duha nedoraslog i nespremnog za prihvatanje relativističke neizvesnosti. razradili su rg-vedski pojam maje . Uzroci razlika u načinu mišljenja i ponašanja naroda mnogo su složeniji i stariji od površinskih motivacija. povući u ambis čitav svet. lako se može argumentovati polazeći od obala Jordana i idući sve do zapadnih američkih granica. Monoteističke egzegete dele istoriju čovečanstva na paganstvo i monoteizam. Po lingvistima.čarobnjaka za transformacije. prihvatila mnoštvo i razlike kao prirodne pojave. i ono logičko. Zapad je indijskoj religiji i filozofiji pridevao pežorativne atribute: politeizam. fenomenalni svet odstupa od tog modela i nije moguće dovesti ih u stanje podudarnosti. arijska jezička retrogresija i semitsko odsustvo smisla za diskurzivno mišljenje.posle progresa ili evolucije sledi regresija ili involucija. osim Ajnštajnove formule i njene zloupotrebe. nagovešteni rajevi nebeski spadaju u mitologiju. skromnost i neagresivnost. Jednoga dana. nije teško činjenicama dokazati.iluzije. suzdržanost. Kalijuga je prikladnija oznaka. Hrišćanska religija. jer je "spavao dok je bog dobra delio pa je njemu ostao kamen. govoreći često i ono što ne mislim. Prirodni tokovi su do te mere narušeni da bi očekivanje uspostavljanja ravnoteže značilo već spomenutoj metafizici dodati još jednu zabludu. a pod onim drugim nekakvo duhovno uskrsnuće. Da li će Zapad. filozofiju. statičnost je apstrakcija ljudskog uma. jer je sebe zasnovao na segmentu ljudske prirode ne videći celinu. umu. Nagardžuna. ne bih li iz njega izmamila što veće obilje misli. Otuda se aktuelna i uopšte istorijska zbivanja ne daju objasniti samo golim ekonomskim interesima. dinamičnost je stvarnost univerzuma." Praveći nekakav zid danima. U pogledu sposobnosti voñenja dijaloga oba izdanka nisu se ni za jedan korak makla od antidiskurzivnog Starog zaveta. podrazumevajući pod onim prvim nekakvu duhovnu beslovesnost. strahu od boga dodana je ljubav prema bližnjem. Progres jeste ostvaren u sferi materijalnog po cenu osiromašenja duha. Na ovakvim temeljima izgrañeni su indijska tolerantnost. filozofija i nauka jesu odgovorne za stanje zapadnog duha jer se nema na koga drugog preneti ova odgovornost i ne bi smele sa distance objašnjavati svetu šta se dogodilo izuzimajući sebe od odgovornosti. za večerom. meñutim. oni najdublji i nesvesni potiču od jezika. Subjektivnost spoznaje rano je otkrivena. jer je najveće idolopoklonstvo i misticizam odnegovao Zapad klanjajući se idolu.hrišćanstvo. majstora za kamen. Imala sam priliku da upoznam srpskog Nagardžunu iz jednog sela kraj Svrljiga. kako ona o kojoj nam govore lingvisti. pokazao je da se sve što je mišljeno. procesi su ciklični . zaboravljajući na biće i verujući u realnost progresa ljudske prirode i društva. da stvari stoje obratno. Metoda je obogaćena. carstvo nebesko. Zapad je suprotnost svemu ovome. istisnule ono što im je smetalo. za koji je sirovina bila doterana sa njegovog imanja. Pogrešno je ovako unakaženu stvarnost u kojoj preovlañuje strah od uništenja života na planeti i dalje nazivati razvojem. uostalom. teorije o kolektivnom spasenju ne postoje. Hrišćanstvo ima isti starozavetni cilj. Dve istorodne struje. fabulozno naoružan i u dubokoj duhovnoj krizi. misticizam i sl. Da je proročko-mesijanski napor bio uzaludan. sumnjajući prvenstveno u spoznajnu moć uma. Buddha je savetovao uzdržavanje od zaključivanja. Bolji uvid u uzroke zapadnog batrganja izmeñu racionalnog i iracionalnog dobija se njihovim sagledavanjem i kroz prizmu sveobuhvatnije i stoga mnogo uravnoteženije indijske filozofije promišljane sanskrtom. čija je fela zbog procesa obrade strpljiva i misaona za razliku od kovača. koja dolazi od jezika tako i sve druge do kojih je Zapad kasno došao i koje. samo se individua može približiti idealu kroz moralni i duhovni razvoj. da istom tom logikom pobiti. Badarajana i pogotovu Šankara. slile su se u jedinstven tok. model idealnog sveta je produkt ljudskog uma. metafizičnost. Prorokovati o tome ne može niko i pogotovu ne onaj kome je strano proročko modeliranje sadašnjosti futurom i futura sadašnjošću. majstora .

8 . na šta će biti ukazivano uz neke od porodica reči. a Rgveda cilj traganja za najdubljim srpskim korenima. mada je. pošavši od Ganga pa naovamo. sa srpskim rečima. kako to pesnici i lingvisti kažu i ako je on najbliži rodak sanskrtu. dok će vrlo mali broj imati duhovnu snagu da sam relativizuje svoje spoznaje poput Indijaca i mog majstor Miće iz nekog sela kraj Svrljiga čije sam ime zaboravila. indijski socijalni život odvijao se unutar krutog kastinskog sistema koji nesumnjivo da ima mana. prvenstveno roñačkoj Indiji. koje. Gažena je i pustošena od svakojakog bašibozluka. koje je dalo pečat ovoj zemlji. Učeći sanskrt i boraveći u centrima indijske kulture. Ono što milenijumima traje u kontinuitetu može se naći samo u Indiji. Ne gubeći nikada iz vida celinu. Indija je zapravo jedina zemlja na svetu autentičnih vrednosti. osvetljavajući istovremeno jezičke uzroke slaganja i neslaganja. poštedeo indijsko društvo od divljačkih obračuna poput onih izmeñu hrišćanskih mutanata i socijalnih klasa kojima Zapad. gde sam ispod materijalnog siromaštva otkrila neizmerno bogatstvo duha akumulirano od starina. samo sam donekle uspela da naslutim dubinske veze izmeñu jezika. I egzegete i filozofi i naučnici uvek će tvrditi da su upravo saopštili poslednje istine. iz brojnih razloga i osobito radi podrške identitetu. Filozofski duh oslonjen na sanskrt i napajan iz širokog spektra izvora spoznaje nije sebi dozvolio da zapadne u monoteističko jednoumlje i dogmatizaciju. ne mogu nikada do kraja biti otkrivene. sakateći semantički opus sanskrtskih porodica reči (nastalih od istog korena) u kome se sadrže raznorodna i često meñusobno kontradiktorna značenja. ti ovak . Ovde moram napomenuti da sam odabirala prvenstveno ona značenja sanskrtskih reči u kojima se prepoznaju srpske. ovaj metod nije zastareo budući da se prvo prepoznavanje srodnosti izmedu jezika vrši u domenu leksike. izvodeći iz ovoga proizvoljne zaključke o starosti i kretanju Srba. gazdarice. mišljenja i ponašanja. Mada nedovoljan. duboko sam uverena. Nadam se da će budući i bolji poznavaoci sanskrta otkriti dubinske gramatičke i sintaksičke srodnosti izmeñu ova dva jezika i ispod naplavaka tuñih uticaja otkriti i razjasniti najstarije. kao lošeg rešenja i od isto tako loše institucionalizacije religije. osim muslimana. njemu se nije dogodilo da univerzum redukuje na čoveka i čovekovo biće na um.je saopštio: "Bre. Stoga reči nisu dovoljne. prepoznavanje fonetskih sličnosti izmeñu imena nekih geografskih lokaliteta. mogu mnogo bolje nego što je meni pošlo za rukom da putem reči otkrivam površinske srodnosti srpskog jezika i sanskrta. najkarakterističnije i najupornije slojeve srpskog bića. ušavši time u istoriju. s druge strane. Moja istraživanja pokazuju da se srodnost dva jezika očituje na tom najdubljem. gajeći precenjeno mišljenje o samome sebi. aktualizuju se traganja za korenima. mogu se dovesti u pitanje i progres i svrsishodnost okeana prolivene krvi. razumevanja i nerazumevanja sa drugim entitetima. Zgañena već odavno neskladom izmeñu onoga što se na Zapadu promoviše i ponašanja tog istog Zapada i ne dobivši zadovoljavajuće odgovore na mnoga pitanja. U svakoj egzistencijalnoj krizi i pogotovo ovakvoj u kakvoj se našao srpski narod. ti onak. svesno odustajući od monoteizma. Drugi način je neoprostivo romantičan. možda civilizacijski starija od Indije. Samo sanskrt može biti etalon. sve osvajače. mada izvesno. dostupnom sloju. no. a ako je biće jezik." Ovakav duh ne može se naterati da bezpogovorno veruje u bilo čija otkrovenja i ideologije jer on je u biću svome jezikom svojim ostao filozofska sumnjalica. kako je to pokazao veliki indijski lingvista Bhartrthari prenoseći sa reči na rečenicu ulogu osnovnog nosioca značenja i smisla. po onima koji su izbili pošto je srpski narod preveden u hrišćanstvo i dobio azbuku. Porast mnogohvaljene analitičnosti i preciznosti kasnijih jezika zbunjuju čitaoca sanskrtskog rečnika jer je ovaj izgubio sanskrtski smisao kako za uočavanje srodnosti izmeñu najšireg spektra fenomena u univerzumu tako i za relativizaciju pojmova. Srpstvo ima srpski jezik. ona je uspela da asimilira i ostane svoja. ja i ti cel dan -ja ovak. Sudeći po efektima. Prvim se prebira po adventivnim korenima. dublje od toga njegovo stablo se kalemi na vizantijski i čak na semitski koren. Samo snažan duh može da bude tolerantan i da neguje pluralizam na svim nivoima. njenoj misli i sanskrtu. Činjenica je da dok su se u sferi duha negovale sloboda i tolerantnost. okrenula sam se Istoku. ja onak. Prema mojoj obaveštenosti i oceni ona se vrše na dva neprikladna načina. onda se dubina srpskih korena mora meriti jezikom. Kina jeste stara. kratkovido dodeljuje ulogu operatora progresa. njenoj kulturi i civilizaciji.a ono si je kako si je. no ona je primila nauk indijskog Buddhe.

Uz srodnost sanskrtskih i srpskih reči, ova knjiga otvara neka pitanja i daje odgovore koji se često drastično razlikuju od opšteprihvaćenih. To je stoga što su autora nadahnuli indijska misao i Huserl. Poverovala sam da je potrebno sva uverenja ponovo premišljati ne bi li se otkrile predrasude i zablude. Treba biti otvoren za korektive! Stoga nisam sklona polemičkoj odbrani svojih stavova, pa smatram da o njima svako može donositi sopstveni sud, složiti se ili ih žestoko pobijati. I prvo, a pogotovo ovo drugo, navodi na razmišljanje. Indijci su me naučili da um ume logikom da brani i teze i antiteze, inače nam se filozofi ne bi javljali u parovima. Stoga u njegovu pouzdanost treba sumnjati, pa se pozivam na Sanatkumaru iz Čhandogja upanišade koji za sva empirijska znanja ovoga sveta kaže Naradi: "To što ti znaš to su samo reči." Istina je s one strane reči. Po Badhvi iz izgubljene upanišade, istina je u ćutanju. Da sam mudra poput ovih mudraca i sama bih mudro ćutala. Osnovni cilj knjige ostaje ukazivanje na srodnost srpskog jezika i sanskrta i na nekadašnju duhovnu bliskost Indoevropljana. Nju ilustrujem rečenicom: "Anksiozan sam, šokiran i iritiran kalkulacijama i urgencijama naših dušmana". Ovako se izražavajući, srpski jezik ne zajmi niti iz latinskog, niti iz grčkog, niti iz engleskog, niti iz turskog jezika, nego svi oni zajedno zahvataju iz sanskrta, što će u rečniku biti pokazano. Reč dve o turcizmima. Ovo varvarsko pleme upaloje u Indiju gotovo tri veka pre Kosovske bitke, gde se susrelo sa civilizacijom na vrhuncu i obogatilo jezik pozajmicania iz sanskrta i od njega nastalih živih jezika. Većina reči koje Vuk Karadžić i lingvisti posle njega nazivaju turcizmima, zapravo su turske pozajmice iz Indije. Za ovaj uvod neka kao argumenti posluže: kabadaliija, divan, at. Većina srpskih reči vezanih za religiju kao što su: crkva. kandilo, oltar, post, bog, višnji i mnoge druge nalaze se u sanskrtu zajedno sa nacionalnim obeležjima: svilen jelek, anterija, opanak. Mislim da je došlo krajnje vreme da se ovo zna! Ne znati to, a usuñivati se na rasecanje srpskog bića radi olakog donošenja zaključaka po kojima on jeste ono što nije i nije ono što jeste, znači nehatno se i bezobzirno odnositi i prema svome narodu i prema samome sebi. Najzad, moram pomenuti da je izvesno da nisam uočila sve slične reči, da je kod uočenih srodnosti propuštena po neka srpska reč, moguće su i greške, pogrešno prepoznavanje sličnosti, sanskrtske reči nastale dodavanjem prefiksa gotovo da nisam uzimala u obzir, pa se čitaoci mole da svoje primerke knjige dopune onim što sam ja propustila da učinim. Rezultat ove vrste napora može biti zaista vredan samo ako do njega stiže tim dobrih poznavalaca mnogih jezika, no ovo nije prvi slučaj u nas da ozbiljan posao zavisi od dobre volje i prilježnosti upornog pojedinca. Nadam se da mi za dovršavanje posla, odnosno za obradu srodnih reči od slova "t" do slova "h" sanskrtske azbuke, neće biti kao motiv potrebno bombardovanje. Na kraju, izražavam duboku zahvalnost mome pokojnom ocu Svetislavu Božinoviću koji je negovao moju intelektualnu radoznalost i upozoravao me da ne budem lakoverna, profesoru Radmilu Stojanoviću koji me je učio sanskrtu i Arue Volteru koji me je uputio da na nasilje i poniženje uzvratim ironijom i cinizmom. jer ne umem da očuvam duhovni mir na način kako to uči Indija: zato i dalje ostajem "kraj nogu" velikih učitelja Jadžnjavalkje i Buddhe, bez nade da ću dosegnuti ono što su oni nazivali znanjem i prosvetljenjem. Najzad, ali ne i poslednji, tu je i moj izdavač, kome u najvećoj meri zahvaljujem za poduhvat iznošenja ove knjige na svetlost dana.

Maj 2000 godine. Beograd i Vražogrnac Autor rečnika

9

OBJAŠNJENJA PITANJE: Šta čitalac treba da upamti da bi lako čitao sanskrtske reči? ODGOVOR: 5 oznaka 1. ş je za nas, koji nemamo cerebrale, isto što i: š 2. ñ je nj (kao: njiva); nj je n-j, oba glasa se jasno čuju 3. dugi vokali obeleženi su crtom iznad oznaka: dugo a je ā itd. 4. glas h se uvek jasno čuje, kao i svaki drugi glas. Na kraju reči, najčešće imenica muškog roda, označava se sa: h i čita blago propuštajući prethodni vokal: Šivah - Šivaha, Agnih - Agnihi, Dhenuh - Dhenuhu. 5. m (sa tačkom iznad) označava nazalizaciju prethodnog vokala, kao na primer: samtrasa - potresen, za razliku od sambuddha - probuñen, gde je "m" identično sa "m" u "more". -u nemogućnosti pisanja pisaću ga kao boldovano-podebljano

SVE OSTALO ČITATI KAKO PIŠE, BEZ OBZIRA NA OZNAKE. PITANJE: Kako je organizovano izlaganje materije? ODGOVOR: Graña je podeljena po porodicama reči. U zaglavlju svake porodice reči daje se sanskrtska reč i pored nje fonetski njoj najsličnija srpska reč. Značenja u sanskrtu i u srpskom ne podudaraju se uvek. Ispod zaglavlja dati su pojedini članovi porodice (uži izbor iz rečnika), sa značenjima reči u sanskrtu. OZNAKE G. glagol: koren, sa 3. licem jednine sadašnjeg vremena, koje je u srpskom postalo infinitiv. Glagol nastao od imenice označava se sa (den), nepotpun glagol označava se sa (dg). Glagoli se menjaju po 10 vrsta. Sa promenom vrste menja se i značenje. Kako je većina glagola i prelazna i povratna, da se ne bi opterećivao tekst, dat je oblik za 3. lice jednine sadašnjeg vremena samo za prelazni oblik - nastavak "ti". Ako se javi nastavak "te", glagol je samo povratan. I. imenica: imenice su date u nominativu singulara (Ns). Većina imenica muškog roda završava se na "h" (sa tačkom dole), ženskog na "ā", "ī" i "ū", srednjeg roda na "m" (umesto m-sa tačkom, koristi se u ovoj knjizi m, zbog tehničkih pogodnosti). Tamo gde je drugačije, označeno je u zagradi, pored imenice. Imence se menjaju po 8 padeža u singularu, dualu i pluralu. Tamo gde imenica nije data u (Ns), označeno je kako je data: du-dual, pl-plural. rod je označen sa: muški (m), ženski (f), srednji (n) P. pridevi i glagolski pridevi i prilozi: za njih je data osnova. Napomena: Svi oni glagolski oblici koji se u srpskom jeziku nazivaju glagolskim prilozima u sankrtu su pridevi jer se svi menjaju u rodu, broju i padežu. Oni se javljaju u aktivu i u pasivu, svi za sadašnje, buduće i prošlo vreme: (ps) - pridev vremena sadašnjeg (srpski: prilog vremena sadašnjeg) (pb) - pridev vremena budućeg (srpski: nema) 10

(pp) - pridev vremena prošlog (srpski: radni glagolski pridev. prošasti glagolski pridev) Odgovarajući trpni pridevi su: (tps) - trpni pridev vremena sadašnjeg (srpski: nema) (tpb) - trpni pridev vremena budućeg (srpski: nema) (tpp) - trpni pridev vremena prošlog (srpski: trpni glagolski pridev) (pvp) - prilog vremena prošlog (nepromenljiv i u srpskom i u sanskrtu) Nepromenljive reči, kao na primer predlozi, date su sa oznakom (ind) uz P. LZ. - lična zainenica PZ. - prisvojna ili pokazna zamenica B. - broj U. - uzvik (sl) - složenica od dve ili više reči RVK - Srpski riječnik Vuka Stefanovića Karadžića RV - Rg veda

GLAS "a" - kao anterija amh, amhate, hajati amhah, hajanje, anksioznost G. amh, amhate - priljubiti se, sljubiti se, gušiti se, zadaviti se, brinuti I. amhah (n) i amhatih (f) - uznemirenost, uzrujanost, nemir, dodijavanje, mučenje, kinjenje, briga, neprilika P. amhura - stisnut, prisiljen, uznemiren, uzrujan Sanskrt bi mogao poručiti srpskom jeziku: "na šķĦosi na amhase me" – " niti čuješ niti haješ za me !" Biti moderan, "u trendu" i ''in", znači neizostavno znati engleski jezik. Ne znati da je engleski jezik najudaljeniji, a srpski jezik najbliži sanskritu, znači ne znati jedan od osnovnih uzroka nesklada izmeñu srpskog i anglosaksonskog načina mišljenja, pa verovati da on potiče od pre dva veka ili od dnevne 11

pa se čini da je izmeštanje pastve iz ispovedaonice na kauč bilo uzaludno.muşŃika (sl) . sve sam naučnik do naučnika. Intuicija je najmoćnije sredstvo spoznaje. ukida se vokal "a".neartikulisan Gornjem treba dodati da je za razliku od starih semitskih pravila izostavljanja vokala u pisanom jeziku . Spoznaja stvarnosti nije neposredna. Poezija nema vek trajanja. "hitić dana". žrtva.mač. reč. Liliputanci. Šiva akşarā . Ne imati svoga. slugeranje.zadovoljstvo. um prerañuje i osmišljava čulne percepcije posredstvom jezika. Moć uticaja svete tajne ispovesti na duhovno zdravlje ispovedaoca nije bila nepoznata prvom naučnom ispovedniku. Čula su prijemnici. Prozna forma prepušta se laičkom opštenju. u cilju izdvajanja konsonanta. na Zapadu. najavljenih prvim artikulisanim slogom Aum. kredibilitet i čine ga mogućim. kosom crticom ispod nosača oznake za slog. kojima se "oživljavaju" po prirodi "mrtvi" konsonanti. Prvima nisu potrebni psihijatri. ne bi moglo doći do prvobitne artikulacije prvobitnog sloga. voda akşara . Uz to se podrazumeva "neskršivi" biblijski koncept: jedan odsečak na usponskoj pravoj liniji. logički ga osmišljavaju. Rišije mudrac. manuskript (povezivanje slogova) P. Zapad kaže: "uvali se u život do guše". Istok kaže: "odmakni se. "ga". pa azbuku čine slogovi: "ka".reč. a-kşarah ne-skršiv I. danas preovlañuje proza. Jedna od osnovnih razlika izmedu istočnog i zapadnog načina mišljenja uočava se povodom odnosa: čovek i dinamika života.Svet tišine i praznine: šunjam. jedan početak. nije moderno. zvuk. drugi moraju imati svako svog dušebrižnika. "gha" itd."imati puna usta slogova". Svetom dominiraju prozna dela mamutskih struktura za proizvodnju i disperziju laži. svi su anksiozni. Gullivera & Co. svakom konsonantu imanentan je vokal "a".sanskrtski pristup bio obrnut: prednost je data vokalima i glasu "h". Ovim Istok uči kako se izbegava anksioznost i štošta drugo. Višnu.šūnja (sl) . vokal. Pojam "razvoj" ima zavidnu učestanost u usmenoj i pismenoj komunikaciji savremenog sveta.slovo. od kojih nastaju reči i govor. na mahove. Zato je Rg-veda čuvana i sačuvana.pozajmica od Egipćana . blaženstvo. nastajanje nečega ni iz čega nije moguće. njemu odgovara umetničko uobličavanje govora u stih. govor akşaram . rasprskavaju u mnoštvo materijalnih obličja.politike koju vode imenom i prezimenom odreñene ličnosti. akşara .mukhah (sl) . daju mu tzv. slog AUM. Nekada je javno mnjenje kreirao pesnik poezijom. mada nije potvrñeno da su on i sledbenici mu efikasniji od prethodnika. Skup stihova je himna. aksarah . Uz pomoć ove porodice reči biva jasnije šta je starim Arjama značila moć govora: . jedan kraj i nekoliko hiljada godina izmeñu. sa univerzumom i silama opšti se himnama. Guliver drži u šaci čopore Liliputanaca upućenih u naučne metode manipulacije ljudskom svešću i upotrebe ubojitih sprava. prave od njega "reality".samsthānam (sl) . jer sve što nastaje. budi na distanci". koji se i sam rasprskava u mnoštvo slogova. nadahnuti vidilac istine i pesnik.pisanje. nego na glagol: verovati. "Čistoća je pola zdravlja (telesnog)". Valjda nije sporno da je u životu bolje oslanjati se na glagol: znati. ispovest je pola zdravlja (duhovnog). Ulaganje u drugu polovinu predstavlja promašenu investiciju. nastaje transformacijom nečega. Reči uobličene u smislene narativne celine mogu pričiniti veliko zadovoljstvo. slog. Čula i um pripadaju materiji. "kha". sa zaključkom: ono što je došlo posle bolje je od onoga što je 12 .umetnost prenošenja reči i pojmova prstima . na dnevnoj informaciji utisnut je rok upotrebe: jedan dan. izražava se stihom. Ma kako da je sumanut cilj upravljačkih struktura. Govor teče poput vode i neuništiv je. sadrži potencijale koji se. učenik akşara . pogotovo u onoj zemlji čije su nebo pohodili oni sa kauča. oni su materijalni nosači duha čije je sredstvo izražavanja govor. Da je uništiv.jedna od 64 umetnosti i lepih veština akşara . Onaj koji spoznaje intuitivno. Rg veda je svedočanstvo velikog pesničkog umeća i uzor kako se jedan moćan jezik može upotrebljavati na veličanstven način u cilju spoznaje istine.

pa se otada planinari nizbrdo.po . umesto da razrešava samim sobom izazvane dileme. nije nikakav turcizam.nama.oko akşī (N du) . jedno-te-isto: tk. naprosto. 13 . tk. počinje indiskretni teror diskretnog "da-ne" tiktakanja moždanog mehanizma. sve zna. globalno i zauvek. Da li će se bolest proširiti i na um. Uzgred budi rečeno. slično: premoderna. pogotovo ovi mladi. on retko dominira nad umom a ovaj. "Da . akşi . postmoderna. ali šta mari. u RVK zvezdicom označena. Dualističkom umu treba dohakati monoteističkim metodama i naučiti ga da se odaziva samo sa "da-da-da".. svakako mogao uvideti. pa ga ukalupi u svojom genijalnošću obeleženi vremenski trenutak. Čim se osvestimo. radije sudi i presuñuje drugome. Indijski jogi ume da isključi mehanizam i bez potonuća u dubok san. ima. Srbin videći zna i znajući vidi.po -nama . zasad je predmet nagañanja. bez sinteze i bez intervencije praktičnog uma. jedna od gornjih složenica pokazuje da se umesto reči mogu koristiti prsti. osim samo sebe. što ne znači da je uvideo. jereticima..bibliji . akşi oko I. kao što je: štrikanje vrlo sumnjiv germanizam.. Vrlo je važno i poučno vršiti distinkciju izmeñu pre i posle. alternativu ne treba uzimati u obzir. da vidljivo oko vidi sve što je njemu vidljivo. svima onima koji su za "da-ne" opcije. umesto da se sa "ne" distancira i protivi preovladujućoj dogmi. pa svaka polovina ratuje protiv one druge. nego ciklično. pa dalje nema. akşi (n) .bhū (sl) .bilo pre. ono što postoji i biva (bhū) Stari su znali da se može biti slep kod očiju. Osim toga. raskoljnicima i svim politeističkim bezbožnicima. jer se samo tako razmišljajući stiže do "nepogrešivog" zaključka da su monoteizmi. Sjajan primer šta se sve sa kosmičkim vremenom može zbiti ako ga zgrabi neki lokalni.gledati. vreme ne ponaša po . lepo je biti stalno budan na zapadni način. ne bi li se uhvatio korak sa večno . Šta drugo činiti sa najnovijom tekovinom raspolućivanja uma. Stvarni kontinuum preslikali smo u nestvarno tiktaranje satnog mehanizma. po nekima . pa "kom opanci tom i obojci". ne piše se dobro. te da reč: muštikla. barem da mu ubrza ritam. bolji od panteizama i politeizama. Sloboda i teror uvek idu zajedno kao tiktakanje sata. akcelerirajući ispraznu pomamu: novije od novog i najnovije od novijeg. jer može sve i svakoga da poveže u "net" za ulov riba radi držanja svih ribarenja "under control".bezbožnicima. Važno je biti uporan i tekovinu sprovesti u praksi dosledno i do kraja. moderna. otud obilje vidilaca koji znaju ono što niko ne zna. izum na neki način supstituiše Boga. ali. Ako se na semitski način izbace vokali pojava se razjašnjava zamaglivanjem. Duhom viñeno izvodi se u sanskrtu od glagolskog korena: vid . ili obratno. iako ne vide dalje od svog nosa.pomodno . Prava dijalektička borba suprotnosti. No. nego udariti afirmatorskom polovinom po negatorskoj.modernim vremenom. no. Borba bi mogla biti vrlo zabavna da se ne radi o opstanku zdravog razuma. kao što je atomska bomba. "bolja" od egipatske pumpe za navodnjavanje. hrišćanstvo i islam.i . beskrajnim pripisivanjem jednog latinskog prefiksa jednoj francuskoj izmišljotini. što se dogada čim se kantovski čisti um hegelijanski rascepi nadvoje. ne stiže. U protivnom sektašima. Kad već ne može umu da poveća kapacitet. šta vredi.Sunce i Mesec P. nesumljivo.vidljivo. svak za sebe. On pravi kompjutore. jer se njome dolazi do zaključka da se odavno presaldumilo preko planinskog vrha. Kažu da sprava može izazvati po sebi nazvanu kompjutersku bolest i nesanicu. što će reći bez opoziva. uvideti. ili nedaj Bože za neke intuitivne spoznaje.ne" našeg uma funkcioniše po principu našeg izuma: diskretnih matematičkih veličina. bez snova. kojim slučajem. ili.prezrenim . lociran na planeti zemlji. On bi. tk. i da se nevidljivo vidi nevidljivim okom duha. kad njega nismo svesni. Anglosas gleda i vidi: "I see".. Obožavalac mehaničkih idola to ne razume niti zna čemu bi ono njemu moglo služiti. osim dalekovidosti očitovane na voajerskim modnim revijama. Blaženstvu kontinuuma vraćamo se u dubokom snu. mašineriju povrh mehanizama. "najnovija sinteza na najmoderniji način". Ako se. "Je sai" i "Ich weisse" pokazuju da Francuz i Nemac. videti.

agnih (m) .roñen iz ognja agni . bog ognja. ak. pečen.pakva . osim Sanskrćana i Kanta.osa. agati . Sunčev kamen 14 . "Sve što nije izmereno.klin osovine Raspolućenost vlada i meñu onima koji su na istoj geografskoj širini i dužini. nije istinito". aksnaja koso.nefragmentaran. da je ono apsolutno.poprečno. drvo i ugalj.kretati se vijugavo.tapah .) . zvuči gordo aristotelovski."ognjena planina".ak. osovina. apsolutizovati ili relativizovati. drugi "da se klin klinom izbija". osovina I. žuč itd. koso. sagoreo Evo nekoliko složenica: agni .kilah (sl) . osa. angārah i angarākah . relativista Ajnštajn.vijugati. pogrešno a-khanda ne-pokidan I. no niko nam. pa se ne treba ponavljati. Već samim postavljanjem problem ohrabruje.garbha . akati se G.bremenit ognjem agni .oganj.pečen na ognju agni .upaljen. ceo. ne reče. broj 3.bīdžam. ukoso P. Jedni vide spas u obrtanju oko osovine. sveznajući apsolutista Njutn. akşnajā (instrumental. angāraka . dijagonalno.dragulj Sunca.toplota ognja agni .kalpa . akati.onaj koji ima ognjevitu prirodu agni . akşah. Koliko znam. neisprekidan. akati .vreme P. kretati se tamo-amo.parvatah. pogotovo prilikom razmišljanja o smrtnosti i besmrtnosti. vulkan agni . geografska širina akşāgra . da se ono može sabijati i rastezati. ugarak P. akhaĦda . žrtveni oganj. sposobnost varenja. zlato agni . akşah ."klica ognja". ići tamo-amo Glagol poučava kako se može izbeći neizbežna sudbina. Kant je vreme definisao kao apriorni iskustveni uslov naše spoznaje. ag. budući da svaki nerešen problem više obećava od rešenog. agnih oganj angarah ugarak G. potpun O kontinuitetu i diskontunitetu bilo je govora ranije. šta je to što mi možemo meriti. akhaĦdam . Reči su tu da bi pokazale šta su Sanskrćani mislili o vremenu bez spominjanja onoga koji od potpunoga pravi nepotpuno i celinu razbija na delove da bi mogao meriti. plamsati I.gorivo. ind. zbog ljudske maštovitosti.dža .manih .

poreklom od vetrova i sa imenom: "Nastao od plamena". kružni tok.rahasjam. uvek na tragu bitne niti kojom se svezuju delovi u celinu. vodi i pod zemljom. pravi nastavljači rgvedske misli."Poznavalac svih stvorenja" i njihovih tajni. plamti na kućnom ognjištu i u ljudskom telu. toplotu i munje sa plodonosnim kišama. od kojih radžas odražava agnijev dinamizam. sa zemlje odnoseći žrtve i himne hvale bogovima.vitalistička. kao putokaz. pa nañeno. Ognjevita. Riši Bhrgu. u biljci. mahalicu. juri na žrtvenim životinjama."Misterija ognja". Oganj gori u zvezdama i na ognjištu Sunca. odvodi do osnovne preokupacije drevnih predaka: kakva je priroda univerzuma. ovnu ili jarcu i ima snagu bika. silazi sa neba na Zemlju. 1 Wendy Doniger O'Flaherty: The rig veda. kad krenu. ispomažući se prastarim indoevropskim simbolom: oganj na ognjištu. sekiru. buktinju. Upanišadski rišiji. Penguin books. navelo je autore himni da njegovu tajnovitost transponuju na plan ideje o nečemu što je bilo izgubljeno. brzo se s njom po vedskom obredu venčao i još brže bez nje ostao. drugo.manthanam . štapić i daščica su otac i mati ognja agni . zavoleo je ženu obećanu nekom demonu. naslov 10-e knjige Šatapatha .1 U samkhji. poći će od misterije agnija i stići do apstraktnih pojmova: brahman.ognjište svete vatre Iskazom: "Prognani žele da se vrate na svoja vekovna ognjišta". agni . te iščitavanje smisla i značenja iz najstarijih dela sanskritske literature još nije privedeno kraju. Iz usta. Bhrgu prokle Agnija kletvom: "Žderi sve što ti se na putu nañe!" Agni se pravdao da je govorio istinu i da je kletva neumesna jer se odnosi na "usta bogova". guna. ako ne još više mitovima i legendama. Antropomorfizaciju prirodnih sila nije izbegla nijedna religija. iz tela sedam svetlosnih zraka. Čim se rodi. pa Bhrgu vide 15 . Priroda njegova. stići će do pojma apsoluta. dom. on je idealan posrednik izmeñu dva sveta. budući da je Agni demonu dojavio šta se sa izabranicom njegovog srca dogodilo i gde bi je mogao naći. Naziva se imenima: Vaišvanarah .brahmane. u nameri da ga ugase.āgārah . psihofizički procesi odvijaju se na potki od triju niti. Vedska i brahmanska religija odlikuju se maštovitošću i neuporedivom sposobnošću simbolizacije. dvostruka je: apolonijski-kultivatorska i dionizijski . roñenje i umiranje agnija. ognjište agni .vāhah-"vozilo ognja". Koliko se njome izgubilo zaobilaženjem zdravorazumskog rasuñivanja. problem prognanih nismo rešili ali smo ga jasnim načinili sa malo reči. reinkamacija. s neba donoseći svetlost. žrtvenu kašiku i dr. toliko se dobilo.1988. Zagonetno pojavljivanje i nestajanje. koji nas."Prijatelj svih ljudi" i Džatavedah . odveo je. prvo. atman. drvetu. krije se u oblaku. Od latentnog agnija pošavši. proždire roditelje i u pepeo pretvara sve čegagod da se dohvati. ontološke podloge svih bića i stvari. transformacija obličja. dok ga raspiruju. zlatnim zubima izbijaju plamenovi. U kružnom toku izmeñu neba i zemlje. životinji.agni . nadahnjuje pesničku imaginaciju: "agnih mūrdhā-divah kakup patih pķthivja ajam apām retāmsi džinvati" "oganj je glava neba i vrh muž zemlji ovoj u voda semenu život podstiče" Neumoran i sveprisutan. Agni je antropomorfizacijom dobio mnoga obličja.proizvoñenje ognja motanjem – uvrtanjem drvenog štapića u drvenu daščicu. odgovara nam Rg-veda. on čas posreduje. od kojih je najpopularnije: čovek riñe boje sa tri noge i sedam ruku u kojima nosi simbole. kao i žrtvenog obreda. čas se spori sa bogovima atmosfere. okićenih šiljatim.

. biva u apsolutističkim sistemima. ili po čijoj je moći postao jedini vladar. kolebljive u duhu. Žrtveni prostor ureñivanje po modelu trougla. supruga boga Brahme. sa istim završnim stihom: "Ko je bog kome treba da služimo žrtvom?" "Ko je prvi. Satana.. inače se papa ne bi izvinjavao. da od njega načini boga. Bhakti pokret. ima nekoliko. Njena svetlost obasjaće Istočnu i Jugoistočnu Aziju. Žrtvenici u temenima trougla simbolišu tri sveta: nebo.boginja govora i mudrosti Sarasvati... Ovih reči nema u sanskritskom rečniku. to je kao kad se deset stogodišnjaka uhvati za ruke . i nisu religije. oko 220 posvećeno je Agniju i Somi. Agni je agens..Sarasvati očuvala se u brižljvo čuvanom sanskritu da bi se njime čuvalo i sačuvalo milenijumima stvarano duhovno blago neizmerno kreativnih Indoarijaca. najdragocenija žrtva je piće besmrtnosti Soma. Neko će reći da nisu umeli.. knjige nisu uništavane.za Srbe. većina ostalih drugim bogovima panteona. Od 1028 rgvedskih himni. zapravo.žrtva . uz napomenu. mudrost i širina duha prvih rišija. razume se. Mislioci nisu proganjani i spaljivani na lomači. najzaslužnijim za radikalno iskorenjivanje politeističke tolerantosti. Od ognja sa domaćeg ognjišta uzima se ugarak radi paljenja vatre za obred venčanja ili prilikom nastanjivanja novog doma. Soma je nestala. zato treba početi sa svetim knjigama monoteista. Surja. ostaće trajno obeležje indijske misli i poštedeti Indiju od sramne i opake monoteističke isključivosti.. one. uklopiće se u široku reku indijske religioznosti. bog vetra Vaju i Agni obrazuju najstarije indoevropsko trojstvo. da li je po svojoj moći. da izvinjenje ne može da važi. i kletvu ublaži rečima: "Kao što Sunce toplotom i svetlošću pročišćava prirodu. oni su hrišćanska specijalnost. rodno mesto filozofije. taj koji je postao. himna je reč: Vak . Religija treba da oplemeni čoveka. Sve što je u Indiji nastalo bilo je autentično. Običnom čoveku dopušteni su grešnost. Samo onaj neobavešteni po pitanju svoga i tuñeg. lični odnos sa izabranim bogom. njemu je suprotstavljen drugi bog. čime je misaoni sistem velikog Arijca Zaratustre neoprostivo vulgarizovan. s posebnim osvrtom na Stari zavet.. jer se izvinjenjenjem ne menja duh bilo koje religije..himna antropomorfizacijom postaju božansko trojstvo Agni . inače. pogled upiru.Soma -Sarasvati." itd. izlivanje mleka ili rastopljenog maslaca u oganj ognjišta radi očuvanja porodične kohezije i njenih veza sa univerzumom. da ostane monoteista. Za razliku od Indijaca koji su rano spoznali sve spoznatljive istine spoznajući da ima istina koje nikada neće biti spoznate. i jedna meñu njima od 9 strofa.žrtva . Ona je džinovska akumulacija kompleksnog kulturnog nasleña.narod Izrailja: jedan bog izabran od strane jednog naroda i jedan narod izabran od strane izabranog boga. Prirodno je poći od prostijeg i ići ka složenijem. Semiti su bili uvereni da je njima bilo dato totalno spoznanje. Veliki evropski pesnik nasloviće pesmu posvećenu Buddhi: "Svetlost Azije". po kome duh prožima vasionske prostore. ono se na njega naslanjalo i bogatilo ga. dopuna svetskog vokabulara novim pojmovima.samo taj može. mada su na sva pitanja za koja nisu imali odgovore i na ona za koje nema odgovora odgovorili: "Tajni su putevi gospodnji!" Semitska vera je vera bez pogovora. Najgore su prošli i najgorima se pokazali oni koji su svoj politeizam trampili za tuñi monoteizam.. zemlju i atmosferu. Novo nije zatiralo staro. monoteističke religije su istorijski krvoloci. na primer...da je preterao. Kako jedan svemogući i svevideći bog ne može biti lišen odgovornosti za zlo. no. Svetovi se povezuju žrtvenim obredom. nauman da sledi put svojih predaka od juče .. poslušnost i pokornost. kako to. monoteizam je na nebesa preslikao najogavniji ovozemaljski oblik vladavine jednog neprosvećenog apsolutiste. Vak . bog zla. Indija je zemlja velikog znanja i najdužeg pamćenja u kojoj niko nikome nije prevrtao jezik u grlo da bi ga ućutkao kao što je hrišćanstvo postupalo sa bogumilima. Velika metla malog semitskog duha počistila je obilje ideja i problem zavisnosti čoveka od univerzuma i smisla njegovog postojanja redukovala na odnos: JHWH .. tako i ti.himna. Filozofska skepsa. Onoga koji je željan susretanja sa univerzumima mišljenja onaj koji ima iskustvo treba da upozori na važnost redosleda susretanja. niko nikoga nije nazivao jeretikom i sektašem. Oganj . I danas se u Indiji dva puta dnevno izvodi žrtveni obred: agnihotrah. nisu 16 . U njemu je sve prosto i jasno da prostije i jasnije ne može biti. pročišćavaj sve ono što budeš plamenovima dohvatio!" Bog Sunca. jedinstvom trojstva: oganj . po kome su učvršćeni moćno nebo i zemlja. zasnovan na vedskom poimanju Agnija kao najintimnijeg dela bića. na koga obe vojske. Umesto demokratskog politeističkog panteona. iz neznanja. autora himni. ali potraga za besmrtnošću nije prestala. raskoljnikom. Agni.

Tamo gde filozofija i religija idu zajedno. ne znate više ni ko ste ni šta ste. iz jednog centra na sve strane sveta.svestrano. pa se on raspadne u trojstvo. mislim svetski . Da su o jednom znali pokazuje gornja i druge himne. ali tamo gde do njega stiže sa zakašnjenjem od nekoliko milenijuma. jedan bog nije apsolut. Apsolut je jedno. ko ne zna. PITANJE: Dobar dan! Kako ste? ODGOVOR: "Good morning. PITANJE: Šta je cilj mondijalizma? ODGOVOR: Pljačka i preraspodela plena u korist bogataša. šareni svet. Darvina i Marksov kapitalizam. s njim se naprosto utapate u veliki." PITANJE: Šta mislite o mondijalizmu? ODGOVOR: Šta da mislim osim da se može samo mondijalistički misliti! PITANJE: Zar ne mislite da je takvo mišljenje jednostrano? ODGOVOR: Varate se ako mislite da ima dvostranih i. Marketing i menadžering čuda čine. sad ste me načisto razočarali. pozajmi se tuñi. Tv— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta PITANJA koja bi trebalo da budu zbunjujuća. namenjeno celom svetu. "don't they?" Mnogo sam čitao. takoreći od samog početka! (Policentrični predstavnik uzvratio je "oduševljenjem" od samog početka. Tamo gde nema filozofije i ne izvrši se sinteza na planu bogova. prema tome. Tamo gde nema filozofije. Zna se ko je počeo prvi da pravi velike pare. jer odražavaju zabrinutost. Svaka filozofija mora da stigne do pojma apsoluta. proglašen za jedinoga. biće svestrano. niti im je snaga duha podjednaka. mada sam sa varvarstvom lično raščistio čim sam pročitao prvi deo biblije. Ah! Umalo da zaboravim na internet. mondijalističko. evo. čim bude "practicaly" postalo mondijalističko. Zašto me to pitate? Pa mi ništa nismo krili otkad smo se na planeti pojavili.uspeli da izvrše sintezu mnoštva bogova u jednog. treba biti umereniji. nek'se besi! PITANJE: Zar pljačka nije ponašanje koje smo pripisivali varvarima? ODGOVOR: Samo mi njih ne spominjite! Upravo sam dobio zadatak da civilizujem varvare. ODGOVORE daje monocentrično . što nam se putem knjiga nikada ne bi moglo dogoditi. posvetiti se ti-viu.ako se sinteza izvrši na filozofskom nivou. sinteza na planu bogova predstavlja jedino rešenje. što se nisu za jednoga odlučili dokaz je njihove mudrosti." Mnogo bolje nego vi! "Thank you. Svako je jednostrano. Varvari su oni koji ne znaju da prave pare i da upravljaju svetom. pa. nedaj bože. nepotrebna je na planu bogova.nacentrirani predstavnik koji drčnošću teži da zabrinutost pretvori u neopreznost. Adama Smita. višestranih. Rotšildi. niti je po prvi put na planeti . Rgvedski rišiji i biblijski proroci jesu intelektualci. niti su na istom intelektualnom nivou.mondijalizam jeste monoteizam u najširem smislu reči. zar ne? "Don't you?!!" Niste još! Ma šta kažete! E. pa ko zna neka pravi. zna se kojih. no. pravi mondijalizam. sreli. ona i pozajmljena religija ne mogu da idu skupa. Odkud toliko hrišćanskog čuñenja povodom "pojave" agresivnog mondijalizma? Zar on nije nastavak starozavetne netrpeljivosti i hrišćanskog prozelitizma? Niti je nov. Rokfeleri i tako to. mi smo se. pa je gadno zasmrdelo na kozirjev sir i na opoziciono ovče mleko) PITANJE: Šta činiti sa demokratskom idejom vladavine većine nad manjinom? 17 . Zahvaljujući njemu. razume se. postavlja policentrično nacentrirani predstavnik. Ne svih.

Mi smo pozvani da izvršimo svetsku mobilizaciju. mada mi ne pucamo tako daleko. Sve je naučno! I filozofski! I bihevioristički! Drugim rečima. mi mnogo trošimo. pa smo hteli-ne hteli kaubojskog konja morali zaokrenuti unatraške. "could be very bad. bez nas. ostao je demobilisan. I hope". nadam se da ste razumeli. ne treba brinuti zbog recidiva. skrajnut izvan glavnih biznis -tokova i strujanja. od hrišćanskih misionara i od papa lično. na daljinu. "you know. pa na kraju nestaju. sa podvučenim naglaskom na ubijanje. Nema kod nas trte-mrte. Većina je proglašena za svece. U oklopu sanjaju kako da proñu kroz iglene uši u carstvo nebesko. od katoličkih kraljeva i kraljice Ibi. a ako ne izmanipulišeš. didn't you?" PITANJE: Vi ste hrišćanin.ODGOVOR: Prvi put čujem! Odakle vam ta ideja? Ako je u pitanju nekakva antička bolest. zdušno koristimo prilikom kloniranja. i tako to. učeći se kako se dolazi na vlast i kako se osvaja svet od cara Konstantina i kralja Davida. Izgubili su silno vreme i pogotovo "last century". Počinjemo sa isporukama oružja i stvaranjem haosa. Druženje sa divljacima. ali znam da su vrlo informativni. srpskog porekla: "did you make up your mind? A?" ("I don't mind do you mind".. eto vam moje metafore. kažu "šta" i kažu "kako". razvili smo "very good" nove metode. s posebnim osvrtom na Jehovu i na Darvina. štit Istoka prema Zapadu i štit . kojim slučajem.prepreka našem drangnahostenu. znate i sami. Da je nama onolika 18 . javljaju. U meduvremenu. jer bi ibermenša još bolje formulisao. Pragmatizam mobiliše! Ko god nije mobilisan. ako baš hoćete. Priseća se da je imao nešto vrlo važno da pita. uopšte. praćakajući se u plićaku i mutljagu nasleñene barice. do bola i do daske humano! Ojačali smo. izmanipulišeš pa zezneš. bolje reći doktrine ili. Njegovu teoriju. valjda. o jednom bogu celog čovečanstva. Istorijske promašaje pravdaju širinom duše. Ne mogu svih da se setim. Setio se!) PITANJE: Šta mislite o onom delu sveta koji sebe naziva pravoslavnim hrišćanima? ODGOVOR: Mislite na one što su donedavno dizali sopstvene svetinje u vazduh? Prava kornjača. završimo sa ulaganjem kapitala i izvlačenjem profita. oseća se tržišna nestašica kontinenata za osvajanje (čujem da je kod nekih u pitanju šećer i zejtin). "That's all!" PITANJE: Osećate li grižu savesti pred bogom. Zar blaga vest ne upućuje na milosrñe i praštanje? ODGOVOR: Koješta! To je bila i ostala uteha za slabe! Zar niste čuli za Ničea? Šteta što taj nije nas bolje poznavao. Vekovima drži glavu u oklopu i gubi vreme. crnci u državi. verujte. istorijom i čovečanstvom. Kako je ideologija nastala? ODGOVOR: Prostim sabiranjem odabranih biblijskih ideja o grehu i kazni. Ako ste. Pragmatizam je. razaranje i uništavanje. moraćete! PITANJE: Hvala na obaveštenju. a ako nećete. sa isključivim pravom kažnjavanja pomoću tekovina naučno-tehničko-tehnološkog progresa. organizovani kriminal i drogiranje da bi sami sebe istrebili. sve to košta. Koješta! Hrišćanski i. da reč koju ste upotrebili potiče od kolonijalne robe. Mi ne tražimo ništa više od kontrole svetskog tržišta. you know. razume se. bez boravka meñu varvarima. daljinskim i mobilnim. resursi su iscrpivi. iz dogme. Javljaju se. mada mi je rečeno da dolazite iz nekakvog antipragmatično-smotanog sveta. vajka se preneraženi predstavnik i baca diskretan pogled na improvizovani upitnik. Mnogo ih je. naš najveći doprinos religijsko -filozofskoj misli ovog bednog čovečanstva. jer su vas pragmatizam i protestantizam (i još koješta na "p" ) odveli u kolonijalizam? ODGOVOR: "Not at all!" Pa znate. bombarduješ. Dovoñenje robova iz Afrike nije popularno još od čiča Tomine kolibe. daljinski. PITANJE: Da li se pri izboru grešilo? ODGOVOR: Bože sačuvaj! Mi smo nepogrešivi jer smo pragmatični. istočnjački misticizam! Mogli su biti dvostruki kornjačin oklop. Ispred konja ide si-en-en da svet upozori na naš mondijalisdčki stav: manipulišeš. Zauvek! Pazite! PITANJE: Odakle crpite toliko samopouzdanje? ODGOVOR: Iz mondijalističke ideologije. Nažalost.

Izvanredno su talentovani za terorizam. Nismo opterećeni onim što se drugima u istoriji dogañalo. mi nju crpemo iz našeg skorojevićstva. a mene i sekretara odlikovati Nobelovom nagradom za mir i ljudska prava. Mi smo sa malo duha i nekoliko tričavih ideja kreirali nešto malo vrlo propulzivne kulture. Zar ne vidite da se ona munjevito raširila širom planete? Prilepčiva je. bez problematičnih vernika. U toku je kompjuterska simulacija po novom i tajnom metodu. lično. samo se smeškaju. "You know". ceo svet Amerika. Druga Amerika. uz američki. pa će mu se san onako usput. ne biste ni 19 . Evroazijska Amerika. mi se ne trudimo da upoznamo njihove zamumuljene i zakukuljene kulture. spojena Amerika. pa čovek nikad ne zna šta mu misle. verujte. Indijance. pa papsko iskustvo. a ovamo. osim svete stene sa našim svetim predsednicima. ha! PITANJE: Mislite li da će ići lako sa zatiranjem religija. Zasad se služimo najmlañim i najfanatičnijim islamom. Možda je duh sa idejama bogatiji. Uostalom. Izazvaćemo ratove izmeñu religija i time iscrpsti ionako drevnošću istrošene Azijate. prošireni monoteizam. zbog profita od turizma i od hadžiluka. PITANJE: Po mome mišljenju i pod uslovom da u vašem društvu smem da mislim trebalo bi biti oprezan sa Azijom. Hristocentrizam za centriranje sveta. a zatim pridobiti. ali... šta se tu može. videlo bi se još jedanput šla mi umemo. Jedan bog. koliko ja mogu da vidim. Morali smo ih ubijati. suprotnosti se privlače. osim ukidanja suprotnosti uništavanjem. Što se iskustva tiče.zemlja još jedanput. Ja. bez sile. te rulje crvenih i crnih ne bi ni bile vredne spomena da nisu dale sjajan povod za snimanje besmrtnih filmova. Mi smo više za plićak i silu. Šta kažete? A! Još kad biste znali ko rukovodi simulacijama i optimizacijama. umesto sebe zaluñivati obiljem ideja. Logiku smo prevazišli nelogičnim metodama. osim ako su u pitanju nafta i antički ćupovi. mada i sa njima imamo nekih problema. Zato smo izazvali naprsline na oklopu bez zrna baruta. na neki način. samo ako je sredstvo efikasno. odjedanput. onoliki resursi i onakav geografski položaj. Maksimiziramo našu dobit i tuñe gubitke. istaknuto prozirni. poznavanjem vas mogu najpre zbuniti. Ne može se tek tako i besplatno dospeti u hrišćanski svet odabranih. poput side! PITANJE: Kako nameravate da prevaziñete otpore koji će nastati od dubokih razlika u kulturnom nasleñu? ODGOVOR: Mi ne ronimo u dubine. nego teritorijalno. spasonosna za spas čovečanstva? ODGOVOR: Pa. Veći su od mnogobožačkih idola i od faraona Ramzesa. tek. samo "money. preferiram Vejna i Divlji Zapad. vidite. Ono čoveka čini neodlučnim. da nas svet ne bi opet pohapsio. Što Hristos u Kusku liči na Indijanca. i nama i većini sveta stalo je do neprofitabilnih ideja koliko do lanjskog snega. mada smo u proseku manje pismeni od prosečnog Egipćanina. One su najstarije društvene institucije širom planete? ODGOVOR: "Don't worry!". pa cilj opravdava sredstvo. on je. Uzmite na primer. sve sam simulant do simulanta. usput izražavajući zabrinutost. money". mada. Ukinućemo mondijalizmom sva sveta mesta. preziremo. Amerika oko celog globa. U pitanju su najstarije i najstrpljivije kulture? ODGOVOR: Tačno ste uočili. mada sam po prirodi pitom poput državnog sekretara. PITANJE: Da li je mondijalizam zaista nova ideja. ne mislim duhovno. pa se njihova i naša idolatrija ne mogu tretirati kao posledice iste vrste primitivizma. nema šanse! "Third Rome". Verujte. konačno ostvariti. naše je mišljenje da je mnogo bolje biti bezidejan. koju mi. ono o čemu je hrišćanstvo od nastanka sanjalo. iz čista mira! Ali. Prokletstvo zatvorenih sistema! Zato smo se još više zatvorili da bi druge što više otvorili. sve čisti modijalizam i humanistička renesansa. Zamislite samo više silom nego milom metode širenja hrišćanstva. nije ništa drugo do potvrda naše verske i rasne tolerantnosti. pa Džon Vejn. ha. Što se naše duhovne snage tiče. Nikako da izmirimo zakonitu Saru i robinjicu Agaru. Setite se samo Skarlet O'Hara. Imaju neku neprozirnu harizmu. tu smo nenadmašni. dosad ste mogli nešto da maksimizirate samo ako ste prethodno nešto drugo minimizirali. Smeškanje. zato toliko insistiramo na našoj slobodi i bezbednosti. Što se ideja tiče. Naša istorija je počela u apsani. to je najlakše. Likove slobodarskih deklaratora iskesali smo u steni.

voda (zato što uvek "gura" napred) P.gah (sl) .voda agra . PITANJE: Kako ćete znati da ste u tome uspeli? . želeli ste. čemu filozofija. podignut je slavni Tadž Mahal. nabijem ti ga u do. pokupi trake sa najnovijim otkrovenjem i ode. ako treba pet puta. Naumni smo da mondijalizam proširimo na univerzum. Antologijsko delo Holivuda. Na obali reke Jamune. agram . unutra intarzija u mermeru 20 . Po originalnosti. kraj istorije. bude pojavila idealna prava linija. do. nemilo prebijanje izmedu nemila i nedraga. pa. njihovog utvrñenog dvora. UČTIVOST monocentričnog: Stvamo. verujte. odmah biste se predali.puta.što bi rekao Haksli: kutija upakovana u mermer. deset puta. prema nama otvorili! "Great!" A! Šta kažete? "How do you do?" (More.na . da se više nikad ne vrati. NASTAVAK monocentričnog: Što god mi drugom radimo sve je "very grave" vodi pravo u "grave". agra . bolje reći. po raskoši i po uspomenama. iks . Zar jednakost i pravda nisu iskonska čežnja čovečanstva.ali. mnoštvo. milo em drago.. cilj.) ODGOVOR policentričnog: Više "grave" nego "great". Sunčeva amplituda i dr. gotovo da je nedostižan: spolja beli mermer. ja sam vas. slušajte. Interviju je zabeležio zavidan uspeh i naišao na širok odjek u svetskoj javnosti. Imate li još neko glupo pitanje? ODGOVOR policentričnog : Nemam. ratom protiv zvezda. ODGOVOR: Upravo je u realizaciji grandiozni projekat još grandioznijeg encefalografa. Sve je ostalo po starom. Imate li nešto protiv? ODGOVOR policentričnog: Imao bih. večna moderna. svemoćna informatika u rukama moćnika! Da li je ikada na planeti bilo toliko pozitivnosti na gomili. umesto gore . ali nisam siguran da ćete shvatiti! NASTAVAK monocentričnog: Ja nisam tu gde jesam da bih shvatao. pitao. Biće to pravi raj na zemlji. Budite poslušni.gū (sl) . biblija uživo. najbolji Agra je naziv grada sa sanskrtskim imenom koji je neko vreme bio prestonica porobljivača Indije. agra agrar I. nema sporenja zbog razlika.desno batrganja. spomenik jednoj ljubavi i svedok više velikih zverstava.reče.prvi.vrh. on nije nešto impresivno . mada se ništa ozbiljnije nije dogodilo.dole i levo . i ode na sastanak sa sekretarom. E. agra .. pa videli (ko preživi). pe.en . Zabeležena je izvesna zabrinutost izvesnih i izvesno repliciranje neizvesnih. reda radi. Mogula. ne misleći tako. hvala! POZIV monocentričnog: Doñite nam opet u projekat mondijalizma.. opsova svestrano obrazovani predstavnik. ODGOVOR: Šta ja imam da zamišljam kad je sve već smišljeno. sa četiri minareta . nedaleko od Crvene tvrdave.ne izdrža predstavnik. Biće novih rešenja. Svakoj svesti biće nesvesno dostupan pristup na sveopštu svest. glavni. Nema razlika. potomaka Džingis-Hana. ODGOVOR policentričnog: Neka. vrednost. Smirićemo mi razigrani ljudski um. samo malo neozbiljnije i još opasnije. Posredovani um posredovaćemo mnogostruko. ako treba. Videćete! Bili živi (što je malo teže). Uostalom.za trenutak posunmjali u uspeh. pa s njom na modnu reviju kusih i razvrcanih modela bogato ukrašenih simboličnim broševima. nema na čemu . sve će njemu biti jasno. Znaćemo da smo uspeli kad se na ekranu džina. početak. hvala .. bez prefiksa i sufiksa.reče. PITANJE: Kako zamišljate novi svet posle pobede mondijalizma? -postavi predstavnik poslednje i ključno pitanje. Mi se ne bavimo tuñim odgovorima na naša pitanja.

Džahangirove žene . uzdišući. bila je poreklom Persijanka. I podcenjeni hinduista naučio je od precenjenih monoteista kako se postaje netolerantan. kroz prozore paviljona da uživa u svome delu. nasilno svrgao sa vlasti sin Aurangzeb. "Kralja sveta". da bi se na njegovim temeljima izgradio hram jednoj ženi. pa je ovaj srce lečio gradeći jedan od najskupljih monumenata sveta. roñaka Šah . voziti. Uživanje u skakutanju veverica po ureñenom vrtu jedino je zadovoljstvo koje posetiocu nudi ovo morbidno mesto. najviše doprineo raspadanju Mogulske imperije. U Ajodhji se često dešavaju sukobi izmeñu hinduista i muslimana jer je džamija podignuta na temeljima Raminog hrama. istorija i smrt nisu namerama išle naruku. terati. odbaciti 21 . adžati (dg) . nedolično ponašanje za jednog sveca. ostaje tajna". mauzolej za ljubljenu i sebe. Zna se. osim jedne: levo od mauzoleja. I pored različitih osnivača i doktrinarnih razlika. na drugoj obali reke. umesto reči agrikole. Zašto je to tako. na teret i na račun "bezbožnih" podanika. Spomenik ljubavi: Mumtaz Mahal. niti Srbina koji bi se mogao diviti arhitektonici i raskoši džamije podignute na temeljima Gračanice. sve do svoje smrti. pošto bude umro. ista takva zgrada koja nikad ničem nije služila. "Izabranica harema". ljubavnici i poliličkom istomišljeniku. simetrije radi. baciti. koji je već izvršio "zaokret prema agraru". izgradi repliku od crnog mermera.Džahana. pokretati. goniti. treba pitati nekog ministra za poljoprivredu. Nema Starog Grka koji bi bio impresioniran hrišćanskom crkvom podignutom povrh nekog hrama posvećenog Apolonu i Atini. prvo ime znači: "roñen-da-ubija-da-bi-stigao-na-vrh". osim što nema vrha. upravljati. adž. ponajviše Šivinih. Sve su tajne tadžmahalskog kompleksa manje-više razjašnjene. koji je. Iz tvrñave i Tadža odnosili su kako je ko stigao. s desne strane. Srušen je hram jednog boga "bezbožnika". Izvori kažu da je izgradnja trajala 16 godina i da je u njoj učestvovalo 20 000 radnika. u čemu su mu zdušno pomagali Mumtaz i njena porodica. Biće da su Latini imali u vidu sanskrtske prioritete kad su njivi dali naziv: ager i poljoprivredi naziv: agrikultura. složenicu: poljoprivredni proizvoñači. kod drugog imena sve je isto. najviše Englezi. i odabranica srca Šah . islam i hrišćanstvo imaju zajedničku sklonost uništavanja svega što je tuñe. nalazi se duga i niska pravougaona džamija. Istorijskim i sveopštim "razvojem".pesnikinje. što nije nerazumno jer su se u superiornu indijsku kulturu asimilirali svi osvajači. a zašto je volja bila takva. biti željan pobuñivanja. ali. Grañevine i vrtove projektovali su i nadzor gradnje vršili slavni graditelji onoga vremena: Iranci. tim pre što je morao znati "da su i paganski hramovi podignuti po volji njegovoga boga jedinoga. stvari su se izmenile na štetu nekada najcenjenije profesije. a kad govore o seljacima. odakle nije makao osam godina. mora se priznati. Prvenstvo da budu pitani imaju oni koji kad god govore o svom resoru ili o zanimaciji širokih seljačkih masa uvek upotrebljavaju reč: agrar. Spomenik zločina: Šah Džahan je nasilno svrgao sa prestola oca Džahangira. Unutar temelja muslimanskih grañevina pronañeno je na stotine nabacanih kipova indijskih bogova. pogotovo na sarkofazima. fanatični islamac. adžah adžija adžira čigra G. jedan Venecijanac i jedan Francuz. spomenika ljubavi.Tajnu grañevine desno od mauzoleja nedavno su rasvetlili indijski arheolozi. takoñe. Ima osećanja jačih od estetskih.od raznobojnog dragog i poludragog kamenja. s jedinom povlasticom da može. da bi njega. najgori vladar dinastije. da se sveti Nikola "odlikovao" organizovanim rušenjem antičkih hramova što je. Avgustin od Bordoa. Ako smem sanskrtom da interpretiram ime Dža-han-gir i Dža-han. na primer. Utvrñeno je da se muslimanske grañevine oslanjaju na temelje hinduističkog hrama. plen je uredno obeležen i složen u Albert-hol muzeju. Oca je zatvorio u raskošni paviljon jedne od palata u sastavu Crvene tvrñave. kome je Džahangir dodelio titulu: "Izumitelj umetnosti". uzgred budi rečeno. Nameravao je da naspram Tadž Mahala.pobudivati. radi "večnog sjedinjenja u smrti". uvek koriste recidiv prošlosti.

Da su moje slutnje opravdane. i ako ga zamislimo u ljudskom obličju. sa hagiografijama . Da li je od sanskrtskog jarca: adžah izveden grčki: aigos.. u slobodnim časovima. no. gonič.uži izbor činjenica iz biografije. teško da bi se iko bavio pikanjem lopte. antagonizam. neprikladan za čovečanstvo Porodica reči navodi na brojne asocijacije. mantru iz sledeće porodice reči. Zbog agona . adža . jarac adžā . sa crkvom iz IV v. onda to mogu biti bogovi: Brahma. maja.pramaterija. gubitnike treba."neumoran vladalac". dok je semitski jarac nosač kolektivnog greha. Sanskrtske reči. organizovane su olimpijade čiji je razvoj dostigao neviñene razmere. čuvar. nešto je pramaterija . Crkve su grañene preko srušenih antičkih žrtvenika i hramova. koje jesu za priču. Ako su u pitanju Srbi koji malo imaju pojma o modalitetima kohezije kolektiviteta. Šiva. pa ima nečeg opasno dubokog i plitko istraženog u poigravanju loptom i nadigravanju protivnika dotičnim predmetom. Lopta je simbol savršenstva i univerzum u malom. zemljotres adžira . Višnu i nmogi drugi. voña.izvor budućih zamajavanja. od nje potiču grčke reči: agon. bogme. iluzija adžirah . otac mnogih naroda ili Izrailj. pobiti". Višnu. adžah . prevoñenjem u hrišćanstvo. pa. ljubljeni i podsticani narod lako može postati žrtveni jarac. Što se semitskog žrtvenog jarca tiče. smrt P.podsticanje adžanah . pokretač.sveto. materijalni predmeti. Na Zapadu važi samo jedna mantra: "Ko nije pobednik. terač.nešto vrlo neprijatno za čoveka kao. u kritičnom trenutku može doći do kritične nestašice ovih životinja. i agonija. propraćenih čudesima.oličenu u jarcu. da li je grčko hagio . jednog dana. Tu će biti poučeni da im je predak Avram. nehrišćani su čista materija. Najpre. podsticač.I. nego Avram.radža (sl) . večan adžira . agonizam. namerno lukavo politikantstvo apostolske zajednice. u kojoj se čuva stari žrtvenik sa rupom na mermernoj ploči za oticanje krvi žrtvene životinje. Sunce. pa imamo pojave da se drogiranjem tela i lažiranjem "natjecanja" pokvare i telo i duh. veliki borac s bogom! U Siriji postoji mesto Malula. Očigledno je. O kupu kupova i kupu kupa kupova i da ne govorimo. sa likovanjem pobednika i agonijom pobeñenih.trkalište. nesumnjivo je bog ljubavi Kama. Niko ne može znati ko bi mogao biti taj prvi. takoñe jarac.neroñen. bili oduhovljeni. jer je hrišćanstvo čista duhovnost. ništarija od čoveka adžanjam . Pitam se. okretan adžanja (tpb) . ali se inkasiraju velike pare. te nije na odmet ministru skrenuti pažnju na blagovremeni zaokret agrara prema kozarstvu. telo. naprotiv! Ipak je glavni pokretač bio i ostao Agni sa žrtvenim jarcem. borilište. nije baš sigurno. meñutim. pa. Brahma. Sve što postane masovno postane vulgarno i vrlo profitabilno. Šiva. mada je vrlo verovatno. Pokazalo se da takmičenja ne opravdavaju u potpunosti starogrčku motivaciju jer je čovek sklon vitoperenju velikih ideja. Lep i redak primer očuvanja kontinuiteta.adhi . pripisano istaknutim hrišćanima i hrišćankama. trebalo bi da je očigledno. ne Adam. bog ljubavi Kama. šta bi ostalo od ove starogrčke navade da su "natjecanja" besplatna? Osim dece u školskom dvorištu. stoga mudri dopuste da ih može biti mnogo. da je podsticanje posao voñe. dok se nemudri odluče za jednog.takmičenja. na primer. što ne znači da ga treba isključiti iz panteona. pa svako mora imati svog žrtvenog jarca. izazivaju nešto složenije asocijacije: da bi se svet pojavio. za vreme odmora i na poljančetu. takoñe. vetar adžanam . Mantrom se u Indiji služi pojedinac.brz. budući da se svakodnevno održavaju po najzapuštenijim palankama. nije čovek. dokazuje sveopšte prelivanje agona u sve sfere života. Najveći podsticatelj i izazivač maje. duh je taj koji pobuñuje. izvedeno od Agnijevog žrtvenog jarca. bilo je potrebno da neko nešto pobudi. sveopšti antagonizam. dvorište. on mi liči na: agha -marsanah. da bi pagani bili privučeni iskonskom svetošću mesta i na njemu. uz upozorenje da mu nepažnjom i neupućenošću u predhodni TV dijalog. beznačajna osoba. 22 .neprikladan da bude roñen. pod motivacijom: "u zdravom telu zdrav duh". hitar. kao stoku.paktu.pobuñivač. na kome stoji jevanjñelje iz koga sveštenik čita za vreme službe božje. može dobro doći Nato . nestvoren. Agni.pustinja (bez ljudi).

anakti . džarati i sl.hārah (sl) .ime jedne od nebeskih reka añdžişthah i añdžişnuh (m) . Bhagu. Sanskrtom se. kao kad se prosi. uverili smo se na sopstvenom iskustvu.nauljiti.marşanah (sl) . meñu ostalima ima mnogo zaboravnih ponavljača i improvizatora. patnja agha . takode.Višnua i u rečnik zabili Avrama. agh. iskrivljen. crkvi kao i prilikom poučnog iskušavanja preko okruglih stolova RTS-a i drugih rado gledanih i loše shvaćenih vizuelnih medija. añč. nažalost. Isaka. srpski jezik je najbolji sanskrtski učenik. Angirasa. ukrasiti. kovrdžanje F. skrenuti s puta.savijen. čilaš. pogreška. veri. Ovde spadaju i druge srpske reči. lutati. Nema moćnijeg jezika od sanskrta. Sunce andžalih (m) . añdžah ili añgiras anñeo G. podignute u visinu čela u znak poštovanja. njima slične i nepotrebne. ni žrtveni jarac. Jeremiju i druge. zapovednik añdžasī . onaj koji ima nameru da ugrozi. Grčki i latinski spadaju u dobre učenike. inače. Tada se moraju čitati Bhagavad gita i Gorski vijenac.jedna od rgvedskih kratkih himni kojom se "poništavaju" grehovi. Izbili su mu iz rečnika Vasištu. zavisno od uma. añč. aghajati grešiti agham greh G.šaka uz šaku. pa koristi sve modalitete sakupljanja potrebnih zasluga.zlo. grešiti I. i još manje islamska izmišljotina. greh. razjasniti I.zlonamernik. ne bi moglo lako postići. Jakova. Aghamarşanah bukvalno prevedeno znači: "izmarširati greh. iskriviti. sveto i obesvećeno. izvitoperen.ajuh (sl) . da povredi Da je aghahārah = aghājuh. kao što se "maršne" pas. tumarati. kao na primer: Čegar. izgubiti se.savijanje. agham . da adžija nije autentična hrišćanska. sa izbeglicama. Agnija. añčati . magična mast añdžah . añčita (tpp) . slaviti. odnosno da je razbojnik onaj koji ima nameru da ugrozi i da povredi. Bhrgua. añčanam .ići u pogrešnom pravcu. još uvek u upotrebi kao dnevna molitva agha . Malo je teže kad vojska razbojnika umaršira u nečiju zenilju pa je ne mogu izmarširati ni mantra. kovrdžati. Sva sreća da sveta zemlja nije daleko i da nije velika. ni moleban."vrlo sjajan". meñu kojima adžiluk zauzima vrlo istaknuto mesto.ciljna grupa sa ciljem da stigne u carstvo nebesko i da se domogne večnosti.kriviti. čigra. bol. aghajati . bulazniti I. glasnik. adžija i adžiluk. añčati ačiti se añčanam ačenje G. agh. pozdrava ili zaklinjanja 23 . voñe i žrtveni jarci. lukav Ačenje je ljupko . kovrdžav. u RVK zvezdicom obeležena. kao na primer agon i agonija.Iz gornje porodice reči raña se i asocijacija: adžija . nagnuti.pošiljac. izazivati pojavu nečega. bistre i povezuju mnogi pojmovi za koje bi se na prvi i pogrešan pogled moglo reći da nemaju nikakve meñusobne veze. Nije sporno. vokabular se koristi u emisijama RB: vreme sporta i razonode i o religiji. nečistoča. kao što vidimo. añdžanam .razbojnik agha . sa pustinjskim podvižništvom. ukazivanje na zemljotrese (imanentne ljudskom umu) različitih intenziteta. čio. mada. blistati. jer se nije blagovremeno čitala Kautiljina Artiašastra.on toga nije svestan.lukav način za postizanje nečega što se.ulepšavanje. añdž. Agni i žrtva. ni adžiluk. tuñe imenice.

blizu. ind) . unuka G. kad glagol promeni vrstu: aŃŃaja. ubiti i. pored. po redu Bilo bi interesantno čuti egzegetsko objašnjenje falsifikovanja rodovskog stabla Srba. trenutan. añūşīta komšija P. añdžasa . njegovi potomci su bića svetlosti. tumaranje aŃŃ. nastavlja.ispravan. na primer. dakle. varaju se. aŃŃā .oni koji žive jedan pokraj drugoga (pridev nastao od prefiksa: anu .stanovati) aŃ. Njome je u starini bila najavljena glavna odlika novog doba: vladavina tržišta. Oni koji misle da je presecanjem stari koren uništen. knjizi Rg-vede.arogantno ponasanje aŃŃah . privlačan añdža . ančajati . i glagola: vas. añč. mada se i oni sami služe srpskim jezikom. aŃŃate atakovati G. izgovara magijske izreke iz Atharva vede. aŃaŃa .lutanje. Krajnje 24 .hasitam (sl) .roñen u sukcesiji. anuči . koji sledi pravac drugog.onaj koji dolazi posle. otac Agnija. Vujaklija izvodi anñela od latinskog: angelus. srpskim jezikom grčke i latinske reči fonetski tako moduliraju da su bliže sanskrtu. aŃŃajati . aŃŃājate .biti diktatorski arogantan I. pouzdan Angiras . potiče od añdžah. anūčī . kao da su unuci tikve bez korena. po himnama Atharva vede Angiras je osoba koja. anūčīna .P.(Lokativ. ona. pijaca.rasa. aŃati lutati G. anūkam .sājana (sl) . ono.iza. očigledno.roñen iz brahminih usta. u astronomiji planeta Jupiter i jedna od zvezda Velikog medveda. autor himni u 9. pa se i ovde. Svi relevantni za pravljenje savremene istorije obuhvaćeni su gornjom porodicom reči. istinit. pošten.prezirati i aŃŃ. Za njih je srpski entitet neprozirna pojava. trg.razviti.onaj. pridev: anvañč.gospodari tržišta aŃŃa .onaj koji se kreće pravim putem. aŃŃ. njisak konja Može se. Angelus. sukcesivan anūčīna . posle I.glasan smeh. načiniti sanskrtska rečenica prikladna za opis "vrlog novog sveta": "aŃŃapatjah aŃŃājatena sah aŃŃahasantah aŃŃante""gospodari tržišta sa arogantnim diktatorom konjski njišteći atakuju. añučīna unuk.prevazilaziti. kao u mnogim drugim slučajevima. brz. vasati . Autor sanskrtskto . anvan. tumarati I.patjah (sl) . aŃati . prevršiti meru.osmatračnica. sa svodenjem čoveka na robu. s preflksom anu. prevršivanje mere aŃŃa . aŃŃate . proizvoditi.lutati. prati.garbha (sl) . u cilju zaštite žrtvenog obreda. jedan od sedam mudraca prve manvantare. gde se umesto prave unucima podmeće loza tuñih predaka. añūşīta . aŃ.engleskog rečnika izvodi poreklo grčkih reči: aggelos i aggapos od Angirasa. porodica P.

kosmičko jaje aĦda-karsanam (sl) . podstaknuti diskusijom. on gubi smisao postojanja. instrumenti u njegovim rukama. služiti. U Hristu se prepoznaje vedski Puruša.logos funkcioniše u zatvorenom krugu svoje samovolje. društvo ravnopravnih. am. addanam . u okean. pa i onaj "jedini i pravi". addati dodati G. svrgao s vlasti i ljude isterao iz raja. ali je zato tu egzegeta koji zna da oni rade u korist večnog života žrtve. amati . sastaviti. semen viril brahma . da se ponavljanjem ne bi narušili "izvornost i originalnost" Starog zaveta. krstom. budući da su se žene i na nebu i na zemlji pokazale gorim od muškaraca.jaja. muški rod je okitio istoriju i bogomolje "svetlim" likovima agresivnih boraca za veru i za teritorije." Što je volja takva kakva je kriva je žena. menja se samo žrtva. u Adamova rebra. zaštita Odnosi se na govornike koji. Treba bogu biti zahvalan zbog postojanja agresora jer oni su. tim pre i utoliko bliže do boga. addati . Ovako ponašajući se.on nije brahman -jedno bez drugoga. Kult žrtvovanja ne prestaje. u kojoj su uloge izmenjene. posledice agresije trpe grešne žene i nedužna deca. bogomater. ukoliko. Svi bogovi. mošnice.aĦda (sl) . stalno šapućući: "neka bude volja tvoja jako že na nebu i na zemlji.pridružiti. na neki način. no niko problem nije bolje rešio od hrišćanske religije. add. jer kaže kako se u ulozi žrtve treba ponašati: iz dubine duše voleti i praštati agresoru. inicijator praroditeljskog greha i začetnik istorije. dokazivati. Za svaki slučaj. bog. mada se kod jedinoga uočava izvesna nedoslednost: najpre se odrekao ljudskih žrtava. s posebnim osvrtom na hrišćanskog egzegetu. Jedinog predstavnika žena. Drugi monoteisti ostali su pri primitivnom strahu od božje volje. bez drugoga. aĦda-karşaĦam kastracija G. pa antroposa stavlja na žrtvenik. da bi ubrzo samome sebi prineo na žrtvu sina svoga jedinorodnoga. Ovo je bilo sa aspekta monoteizma. spojiti. mada ima i drugih. koji je druge bogove. rasuñivati I. umesto jarca. Primivši ponešto od duha svetoga i poviše od JHWH . teško podnosi samoću .štit. I. ne znaju šta rade.naravi. operatori božje volje. rajske voćke biće posečene i zmija vraćena natrag.ići prema nekom cilju. Antropocentrična religija ostaje dosledna. pa je samovoljom i vlastoljubljem uzrokovani lični problem rešio povratkom poslušnih pravednika u svoje carstvo nebesko. Agresiju uzrokuje nedužni muški rod. Još se ne zna šta će biti sa pravednicama. usput dajući običan doprinos opštem razvoju neobične duhovnosti. žrtva. kao što se činilo u starijim religijama. imaju nešto da dodaju u cilju "pojašnjenja" i zaštite autora od sopstvenog dela. Štaviše. add. Kod njih nema mudre: "Ne boj se!" Egzegetskim rešenjem eshatoloških problema hrišćaninu je objašnjeno da je neizmerna ljubav božja prema stvorenjima glavni uzrok pravednikovih stradanja i obećava mu se carstvo nebesko. nema značaja. ona je čisti biheviorizam. stiže u carstvo nebesko.kastracija 25 . Zamena žrtvenika simbolom. Upravo je u toku okrugli sto neba. gde JHWH raspravlja sa stručnjacima za kloniranje mogućnost involuiranja ženskog roda zajedno sa pravednicama. bezgrešno začinjući ženski rod. doduše. Oni. i bez monumentalnih zadužbina. logičnijih rešenja. traže žrtve. Dajem svoj doprinos egzegetici: život na zemlji nije ništa drugo doli selekciono sito za odbir pravednih poslušnika. ne računam jer ona predstavlja imaginarni.nepravičnom raspodelom moći i mogućnosti izmedu žrtava i agresora bavili su se mnogi veliki umovi. sam sebe valjano i voljno prinese na žrtvu. zamenivši Avramovog Isaka ovnom. Tako bog . aĦdam .

skršiti. Uzdajmo se. kako je. Ako je za sanskrt "athar" bio zastarela reč. Prvi je rezervisan za "atharvane". nauk o brahmanu. atķpa netrpeljiv atķpta nenatrpan I. teritorija koja prirada odreñenom naselju. prvi koji je znao i podučavao Brahma-vidju. Nezasit je nezajažljiv: atķpta . atathā .prvije ustrojio obožavanje vatrom.nezasitljivost. P. takoñe vodi poreklo od gornjeg pojma jer ukazuje na vlasništvo porodica u srodstvu . još jedna binarna jedinica može korisno poslužiti za podsticanje živahnosti konverzacije ili za totalno medusobno nerazumevanje. predačkog ognjišta. potiče od gornjeg korena. Njegovi potomci. atķpa . i otkriti nam zašto je sa ljudskim umom i jezikom tako. ne sme da stupi u sacrum da ga ne bi profanisao. On je jedan od Pradža-pati-a. što ima za posledicu otežano razlikovanje "aim" i "I am".gotram. u RVK obeležen zvezdicom.tako Svet se deli na afirmatore: tathā i negatore: atathā.mani .juga se prepoznaje po nezajažljivoj gladi mani . Nezajažljiva provalija generiše nezadovoljavajuća stanja i ne da se ničim zatrpati. Nekada je oganj na žrtveniku služio za opštenje sa silama univerzuma. a ono od korena glagola: kķş. Izbegavati kastraciju znači ići u susret. što će reći u slog AUM. karşati .cilj. at.hodati bez prestanka.nezasit Reči su iz Rg vede. osnova: atharvan) . atharjati treperiti athar oltar G. Umesto neba sa otvorenim vidicima. Atar ili hatar.ne tako. atharja i atharju . vijugav (kao plamen). mada je bolje.Kastracija vodi poreklo od: karşanam.nezadovoljen. krenuo protiv života. nezadovoljavajućeg stanja atķpta . nezajažljiv. Nikakvo čudo što je osnovni "aim" postao "I". Doduše. "Razvojem" engleskog jezika pomućeni su vokali. Satja . do kojih dubina seže srpski jezik sa crkvenim oltarom i sa polaganjem života na oltar otadžbine. vernik i pogotovo vernica.manijaka. atharja. atharjati (den) . žrtvenik sa ognjem pretvorio se u pregradu za deobu prostora na: sacrum i profanum. jer on je na profano imun.juga je bila epoha duhovne gladi. očuvalo samo kod Zaratustrinih Parsa.treperav. U pravoslavnom hrišćanstvu. što se. athar . trčati atharja. do danas. atathā / tathā . somom i himnom. drugi za vernike.atķpa.oganj (zastareo naziv) atharih (f) -plamen atharvā (m. "Atharvan" može da stupi u profanum. ne/ da P. atķptih (f) . da će autori opšte generativne gramatike proniknuti u najdublji sloj. oznaka je pozajmljena od latinskog: alta ara -visoki žrtvenik. nezajažljivost P. Brahmin najstariji sin. Autor je Atharva vede. biće da je Anglosas bombardujući ciljno i besciljno. lepršav. prapredak ljudi.treperiti I. Dotad. jer je tatha .ne tako / tako. umesto baviti se pozajmicama. mada ne verujem. služiti životu. uočiti svežinu memorije starih i sklerotičnost mladih. profanima se nudi 26 . talasast. Atharvānah stapaju se sa potomcima Angirasa i Bhrgua. kali . Ako engleska reč: "aim" . zbirke magijskih izreka protiv bolesti i nevolja. poteklih sa istog. identičan sa Angirasom. atati . Agnijevim ocem.

opadanje. osnova: adhivaktķ) . adhivač. podmukao Evo nekoliko složenica: adhara . adhara . atjeti .proći pored. adhivakti advokatisati adhivaktā advokat G.nadir adhara . Od njega nas deli stopedeset godina a mi i dalje bolje znamo turski od sanskrta.gamanam . planina.odgovor. što treba jesti Reči ove i prethodnih porodica reči korišćene su u Rg vedi.niži. više. ad. adrih zdrobiti (kamenom) I.govoriti u korist drugog. atjah . adanam-jedenje. ženski polni organ P. Pažljivim posmatranjem profanih. nizak. da bi se pokazalo šta sve u sanskrtu može biti dole. hrana P.ono što se može.niži i viši.donji region.pregrada sa sličicama paradigmatičnih ličnosti iz biblije. preći preko. atjah at G. ("upasivanje") Ovo je tek mali izvod reči iz rečnika. adharā . ad.trkački konj. adhivaktā (m. pitanje i odgovor adhara . gornji i donji. Nije se čuditi Vuku. mada je sve relativno. bliži i dalji. ati.titula. nadir (suprotno zenitu) adharam . ići svojim putem.uttaram .svastikam .anus (donje "dveri") adha . adanīja (tpb) . gornje.advokat. utešitelj adhivačanam . da se uočiti porast imuniteta na sličice i na oltaru i na tv ekranu.donji komad drveta za izazivanje vatre trenjem adho . kamen za istiskivanje soka some adhivač. niže i gore. zaštitnik. donje. advokatisati I. donji deo. atti jesti G.dvāram . adhara donji adharam odgovor I. epitet 27 . nego nama. stena. bojni konj At je obeležen zvezdicom u RVK. antropocentrizam u punom sjaju.kamen.seksualni odnos.ārani (f) . donji. degeneracija adho . adrih (m) . adhivakti . raniji i kasniji. kao što odgovor može biti adharam i uttaram.što može biti dobar znak.upahāsah = adhopahāsah . atti -jesti I. napredovati I.

atmosfera (ono što se vidi izmedu neba i zemlje) antar . antarījam . dejstvovanje. preuveličavanjem. apatrapā .aktivnost.roñen u drugoj porodici. anukaraĦam . anja ino.unutrašnjost.krčanje creva P. podražavalac.posle. nekada. te da je sanskrt od srpskog pozajmio oznake za odevno-obuvne predmete.meñu. ali su trapavost i trapav preživeli. anja . srce.ikşam (sl) .delatan. inoča P. iz RVK prepuštam akademicima nadležnim za zvezdice.udha (sl) . sličnost anukartā (m. apasja pasija.plašljivost.imitacija. različitog porekla I. izvoñač U Vujaklijinom rečniku stoji da karikatura potiče od italijanske reči: caricare . vlasništvo antram . apas . podražavanje anukārah .udata za drugog. pa bi: anukarah bilo: slediti neki uzor podražavanjem.anja (sl) . Gornje sanskrtske reči potiču od glagolskog korena: kķ . Latini su zapamtili i podsetili nas da govoriti u ime drugog nije neko novo umeće.unutrašnja toplota antram .delati. prema. pokraj. naglašavanjem preteranog.dža (sl) i anja . sa vedskim smislom za gostoprimstvo.tovariti.samgamah (sl) .drugi. vešt 28 .jedan drugi anja . zbunjenost. sadržaj.Pojmovi su iz Rg vede. u korist.imitator. antarījam anterija I. izmeñu.džātā (sl) . uz anteriju.imitacija.rad. atman. antarja . opus I. duša. u slučaju karikature.kūdžanam (sl) . izmeñu gornje i donje odeće antaram .utroba antar . Rgvedanin bi mu rekao da je i jelek i anteriju i opanke na kljunčiće pozajmio od sanskrta. različit eka . glumac. intimnost. Zvezdicu. anja .preljuba (sastanak sa tuñom ženom ili mužem) anja . stvarati i prefiksa: anu . Čuvši Srbina dok peva: "Svilen jelek. po tome se raspoznaju Srbijanci". delatništvo P. zamenjena je pridevom "smotan". anukaraĦam i anukārah karikatura I. Reč se sve reñe koristi. smetenost Ovako se. apas (n) . osnova: anukartķ) . anterija i opanci. pokret apasja . život. srpskim jezikom označavala aljkava i nezrela osoba. s obzirom na. na račun. bliže.tāpah (sl) .unutrašnji antare (ind) i antarena (ind) . stidljivost. tuña žena apatrapā apatrapa I. činiti. Srbin bi njega velikodušno. pozvao na rakiju i objasnio mu da su Srbi narod najstariji.komad odeće koji se nosi u sredini. delovanje.

loš.srpskog jezika. kriminal Nikakvo čudo što je pošten čovek "de rerum aturam" antipapista. apāpa . mada ap znači i voda. sos Niš". apāpa "antipapa" P. greh. nevažan aprati bez protivnika apratikarah kreator poverenja P. Mnogi se dive engleskom jeziku. apičja . i pāpam .presovati. neumorno podražavanje vodenih brzaka. širiti.trbuh. Pasionirano delatništvo.delo. može biti opasno ako se zaboravi da voda teče sa viših na niže nivoe. aprati . jer su: pāpah .nevolja. grešnik. moraju se u pomoć pozvati neki pojmovi koji ne spadaju pod "a". Pasioniranost aparatima može dovesti do zloupotrebe tekovina tečenja nizbrdo od strane nekog antropičnog antropofobiste. veštac. pičaĦdam . šteta.bezgrešan. piččh. krivica. medutim. porok. pa se ispomažu predlozima kojih u sanskrtu gotovo da nema. dobiće se slično onome: "kude Niš. razdeliti I.Pojmovi potiču od imenice: ap .neishranjen.karah (sl) . nego pod "p": G. apičja vulva (u prevodu na srpski) P. mada su antipapski Anglosasi pretvorili gornji latinski izraz u "race" . ako se engleska rečenica bukvalno prevede na srpski. pun vrlina. piččhajati .onaj koji ume da stvara poverenje (kredibilitet) Mudar se ponaša: aprati bez protivljenja jatna volji pūrva prirode (onoj koja je prva) Zao funkcioniše kao"cvajtakter" 1. apuşŃa zapušten P.tajan. ugurati. vrlo lep (u Bhagavata purani) Pošto je stvar složene prirode. apuşŃa . odkam Niš. nevaljalac. stomak Bilo bi protivprirodno da Srbin zapamti anteriju i opanke a da zaboravi ono što mu je i od samog života draže.onaj koji nema protivnike aprati . trku za profitom. otud latinsko: opus.utakmicu.takt aprati nesposobno za pružanje otpora manjūja uobličeno mānah (javno) mnjenje 29 . "Naturalia non sunt turpia". zao čovek. nedopustivo iskvarena varijanta sanskrtsko . obogaljen. utiskivati. Oni uvek nešto izostave kao što su izostavili padeže iz gramatike. skriven (u RV). omršaveo. krvoločna zver.

silina. apsu aps(?) jodhin naoružani P. amati zamahnuti amah zamah G. Brinući se više za Zemlju no za amķtam. dogovoriše se i udružiše. zao I.učvrstiti. cifra (u aritmetici) P.2. Iz praiskona izvire i dobro i zlo pa se na samom početku bućkanja pojavio otrov. am. dobrovoljno poturio ispod bućalice. podjednako željni besmrtnosti. za bućkalicu uzeše kosmičku planinu Meru. žestina. amati .liha (sl) .opijum P.besmrtan Nije se moglo bez bućkanja doći do napitka besmrtnosti.svet besmrtnika. neplodnost P. uzaludan. Višnu se. amķta (tpp) .onaj koji nema brata am. u obličju džinovske kornjače. aphena .kiša ("pršti' ili "pljušti" iz oblaka) abhram . pa se svojski posla prihvatiše. apsu . aphenam . visok. moć Dokazi srodnosti: "Mahnu sabljom.bez hrane aphala jalov I. nepenušav abhram oblak I. kišno vreme. Bogovi i demoni. abhra .prus (sl) . oblak prašine. napitak besmrtnosti P. amah ."onaj što liže oblake". nebo.oblak. lišen muškosti aphena bez pene I. aphalatvām .bez pene. večnost. biti nasilan. jer se znalo da se on krije u mlečnom okeanu. abhram . odseče mu glavu" i: "Ama. uzvišen abhrātķ bez brata P. prvi vukući za rep. drugi za vrat stoglavo i neizmemo kreativno čudovište. zmiju Vasuki obmotaše oko bućkalice.jalovost. dovoljan da otruje čitav 30 . amaraĦījata -besmrtnost amķtam . nemoj!" amaraĦījata besmrtnost amķta besmrtan I.takt aprati bez protivnika aparimita neizmerno p r i m e n j u j e s i l u. opak. kao što se maslac krije u mleku. aphala -jalov. besplodan. abhrātķ i abhrātķka .

Tako je svake godine u drevnom gradu Prajagu.hodanje. njega staviše Šivi u kosu."davalac vode". majka i hraniteljica živih bića.voda ambhasī (N du) nebo i zemlja ambu-dža (sl) . muslimanski osvajači. Kaustubhah . kompas. dadoše ga bogu Sunca za zapregu i na kraju Dhanvantarih .lekar bogova i izumitelj Ajur vede. promenili ime u "Alahov grad" .čarobna krava.boginja lepote i napretka."roñen u vodi".čarobni dragulj. nebo.melā. oblak ambu . dugouhi lepotan."ono što daje odeću".superirintendant za garderobu na dvoru ambara .obim. kasnije. kocka ajanam . koji se pretvorio u nebesku lepoticu Mohini. okupljati. Prilikom prelaska iz ruke u ruku. kome su vrsni monoteisti. horizont Ambar i ambra dobili su zvezdice u RVK.odelo. tu i tamo. Šiva popi otrov od čega mu grlo osta modre boje. ambarjati ambar ambarā ambra G. pamuk ambara . ajate ajde G. iz ćupa se prolilo nekoliko kapi amrte. po zemlji gde se i danas okuplja mnoštvo hodočasnika prilikom svetkovine Kūmbha . ambarjati (den) . koja se više ne da opisati rečima nego se mora videti. sve se završilo dobro. Airāvatah -beli slon. put. ajah . ambarja. Daljim bućkanjem izbućkane su sledeće dragocenosti: Surabhih . znači: "Ramino putovanje" ajatham . Rāma . koren "i" . ambhah ambis I.dā .boginja govora i muzike. pričvrstiše ga za Višnuove grudi. nego kad narod najpre mit ispriča rečima pa ga prepriča skulpturom. sa ćupom amrte u rukama. lotos ambu . Sarasvatī sa vinom .da (sl) . Pāridžātah . ajate . ambhah (n) . da bolje ne može biti. Demoni zgrabiše ćup i dadoše se u bekstvo i da ne beše Višnua. U svakom indijskom muzeju sakupljene su kolekcije dela skulptora naivaca. nebom bi vladali smrtni bogovi i zemljom besmrtni demoni.sakupljati.rub odeće. Tako je i sa "Bućkanjem okeana". kretanje nadesno u šahu. aj. nju dadoše Višnuu za ženu.āntah . Brinući se više za svet no za samog sebe. pa dobi još jedno ime: Plavogrli ili NilakaĦŃhah.stopalo 31 . pomerio pamet požudnih demona i oteo im ćup.rajsko drvo.Alahabad. Ničeg lepšeg i iskrenijeg u umetnosti nema. susedstvo ambarā .ići) I. Sunčeva putanja.ajanam = Rāmājanam. napredak. Sunce aj.hod. "Praznik Ćupa". čarobni konj Uččaih Šravasah. parfem (ambra) Složenice: ambara . Lakşmī na rascvetanom lotosu . nagomilavati I. ambaram . Čandrah .Mesec u obliku srpa.ādhikārī (m) . na ušću Jamune u Gangu. Na svu sreću.taskara (sl) .nebeske vode ambuh ."kradljivac vode". odlazak i povratak goveda.svet. ambarja. putovanje.ići (od korena "aj" iz RV nastao je. na kome Indra jaše meñu oblacima dok baca gromove.

onaj kome je zapoveñeno da pomogne U RVK glagolu: argatovati pripisuje se grčko poreklo.nezadovoljstvo. orač i sl. krajem istog veka.ne mariti.gama (sl) . pogrešna je. oranica G. i ispravka: ne kaže se "ajde". poslednje 32 . sa aratosiljati se i aratosiljane. grčkog porekla. kupastoj i stenovitoj planini iznad grada Tiruvanamalaj. zatekla restauriranog i u punom sjaju. u kome je živeo Ramana Maharši. sluga.skršiti. arunajati (den) . arantos (vedski infinitiv) . staratelj P. bazenima sa vodom. ne voleti.pomagati. arata . ne gajiti naklonost I. aruĦa -crven. pas P. vozač Sunčevih kola aruna .spreman da pomogne aram . mandapama. araĦjam i araĦjanī I. ajāna (ps) . 60 metara visoku. rumen. Paul Bronton.spremno aramis . aratih argat oranje. nego pamti prajezik iz vremena rane Rg vede.anūdžah (sl) . aratih (f) . araĦjam.crvena boja. Ispod planine širi se ogroman Šivin hram u južnom stilu. on se ne služi turcizmom (u RVK). araĦjakam i araĦjanī . ispomagati. mladi brat Arune."Aruna vozač" aruĦa . arantos aratos (ga bilo) G.trapah (sl) . mlitavost. gopuru. pomoćnik. boja jutra Uspomena na rgvedskog vozača Sunčevih kola očuvala se na Arunačali. Sunčeva ptica Garuda. aramgamati (den) . kralj Vidžajanagare. pratiti I. osoba bez duha aratam . Višnuov prevoznik P. Iznad glavnog ulaza u drevni hram. tupost. U sanskrtu se odgovarajuće reči izvode od korena: kķş . Aruna. veka u polurazrušenom stanju.sārathih (sl) . sa gornjom sanskrtskom porodicom izvodim iz činjenice da su se oranice dobijale krčenjem šuma. ara-brz aram (ind) ."besraman prilikom kopulacije".nesparivanje arata . oranje. sa gopurama.šuma. malo-malo. arunah . podigao je Krišnadevaraja.pokraj šume Srodstvo srpskih reči: oranica.nezadovoljan. araĦjīja .rumeneti se I.paok točka aratih (m) -"brzohod'. aramgam."roñen posle Arune". nego "hajde". arah . zgañen. divljina P. razočaran U RVK navodi se arantos. aruna rumen G. Šta više. Ja sam ga.idući ajatha . pa kaže: "ajde". nadzornik. veliki tragalac za prosvetljenjem na indijski način i učenik Ramanin. arunaja. zatekao je hram početkom 20.napredan Kad srpski seljak tera stoku i.P.

nāšah .ljubitelj bogatstva. onaj koji uništava svoju ili tuñu imovinu. smisao za.težiti dobitku. "biznis" arthanā .profil. za razliku od prethodnog. u Šri Kalahastiju vetar i na Arunačali oganj. u RV češće (n). želeti bogatstvo arthāpaja. šteta artha .poslovna neprilika ("krkljanac") artha .vidjā ."ubica prilike". zahtevan.sticanje bogatstva artha .srednjevekovne indijske države velikog sjaja koja se odupirala nadiranjima muslimanskih osvajača ka jugu.nekongruentnost ciljeva.lubdhah . U prstenu je univerzum vedskog Agnija. bosi hodočasnici pale vatru na vrhu planine.aktivan. art. željan bogatstva arthja (tpb) .dūşaĦam .tantram . artham i arthah.tražen.grahaĦam .odsustvo cilja artha . potražnja.cilj.dravja . vlasništvo.kāršjam . oprezno prikrivati I. bogatstvo."biznismen" . željen arthin . mudro. Šiva. oko Arunačale. arthajate . Svi su tu. novac. arthāpajati (den) " tretirati kao novac. inteligentno Složenice: artha .njūna . I vemici drugih religija kruže oko svetinja sa drugačijim motivacijama. u sanskrtu ova složenica znači i sposobnost čula da "zgrabe" percepciju iz spoljnjeg sveta artha .naciljano sa stanovišta utilitarizma artha .siromašan (nužan mu je novac) artha . bez proskribovanja. ekspert u nekom poslu artha .kķččhram .nepošten prilikom manipulacije novcem (kilbisin je onaj koji krši pravila radi sopstvene koristi.virodhah .kķta . arthita (tpp) ."vidovitost". Vedski kult istine.onaj koji ume da "zgrabi".kovidah . tražnja. poslovan čovek.siromaštvo ("skršeno" bogatstvo) artha .pra .ono što može biti prikladno.kķtjā . Pet praelemenata u Šivinom obličju obožava se u pet velikih hramova Južne Indije: u Kančipuramu zemlja.gubitak novca. u Čidambaramu akaša. tvrdica attha ."menadžer" .profil.ghnah .zahtev."dušmanin" imovine. traje. Oni kruže da bi se približili bogu u centru. namera.znanje o praktičnom životu sa stanovišta sticanja bogatstva artha . oličen u Agniju.čintaka . potreba P.onaj koji zna šta je korisno (očito mu je) artha . na okupu. bez odbacivanja i zaborava. Prsten bosih pešaka isti je sa onim u kome igra Šiva Nataradža. to može biti i kralj) artha .vaikaljam . kraña novca. kasnije samo (m) .trezor artha . svrha.arthin G. rasipnik artha . da iskoristi priliku artha . onaj koji kreira povoljne prilike radi ostvarivanja dobiti artha . bez prekida i preloma. Agni.grham .vipattih . ovi. da bi izašli iz prstenom nametnutih ograničenja. Posle desetodnevnog kruženja oko planine. delatan.kilbişin . arthah artizam artist nad artistima (profiter) artha .grāhin . Aruna.raskorak izmeñu ciljeva i postupaka ("izroñavanje") artha .dķştih .sticanje novca ("uzapćivanje" novca) artha .aptih . pogodno.utilitaristička doktrina artha .izdvajanje. odstupanje od istine 33 . prednost. korist. u Džambukešvari voda. sebe dovodi do siromaštva artha .

bogataš (taj se nikada ne šali) artha . "okean u kome vlada riblji princip".šabdau (N du) . Bombaj. saznanje. human. osnivač dinastije Maurija. tvrñava. Osnovne odlike savršenog kralja: Privlačnost: visoka roda.sticanje bogatstva artha . Razum: zainteresovanost. odlučnog uma. izvitoperenost.vķddhih . obmana. pažljivo slušanje. (ništa bez patetike).siddha .) 2 Osnov savršene države: kralj. u ljudskom društvu vlada: matsja . Kangle: The Kautilja Arthašatra.v.disjunktivan hipotetički silogizam artha . ministri. Temperament: hrabrost. nego okean". KauŃikah je lovac životinja pomoću mreže. Koliko vidim.apattih . spretnost. ispunjen pravednošću s poverenjem u starije ljude. 1991. poštovalac dharme. takozvana "Statue of Liberty".onaj koji krade.njasah . zahvalan za učinjeno dobro. "riblji princip".vjaktih . kautiljam . u ime: "God bless America". kao na primer: artha .vināšah . zvanog Veliki.nevaljalac. okružen ministrima ne malih vrlina sa smislom za disciplinu. istinoljubiv. zbog doktrine izložene u delu. "Čuvar pečata". kao na primer: "on je lav'' itd.nevaljalstvo. čovek velikog zamaha. prevarant. dosledan zadatoj reči. pamćenje. 1963. "Mesečev štićenik". lopuža Pojam: artha našao je veliku primenu u logici. demokratija. Ovaj je mlañi od Kautilje gotovo dva milenijuma. Bio je. Kako da smakne dinastiju Nanda u Pataliputri naučio ga je njegov saradnik i budući ministar Čanakah. Veliki dramski pisac Višakhadattah verno je oživeo uspomenu na ministra u drami Mudrārakşakah. Upoznavši se sa Arthašastrom. Čanakah je nazvan KauŃiljah . sposoban da pokori susedne vladare. nepoštenje.prozračnost čula artha .antara . nazvanom po njegovom nadimku: Kautiljārthašāstram.hārakam .akşepah . ni sada ne vlada neki humaniji princip.upamam .unošenje drugačijeg stava kojim se prethodni obesnažuje artha .tvrdnja bez "tercium comparationis". savremenik i prijatelj Aleksandra. narod. prevara. Prazna mislena imenica.siddhih . razumevanje. P.artha . razmišljanje. Nolit. nekada. s božanskim osobinama. Koji princip preovladuje u ljudskom društvu koje često liči na zverinjak? "Ne zverinjak. nije "zaživela".antara . nevaljalac i nepošten. nesavladivost. brzina. na ulazu u Njujoršku luku. sa plamenom u podignutoj ruci. evropski indolozi nazvali su Kautilju indijskim Makijavelijem. Čini se da su istorijski lomovi u ime velikih ideja bili uzaludni. Evo nekoliko izvoda iz dela pronicljive varalice2: Preuzeto od Rada Iveković: Počeci indijske misli. riznica. jer se u Indiji sve o vrlini i nevaljalstvu znalo mnogo ranije negoli u Evropi skorojevića.ilustracija posebnog slučaja opštom istinom ili obratno artha .samo po sebi očigledno artha . (sa konsultovanjem dela R. velike energije. privrženost pravoj istini.smisao i reč artha – šā l ī .njajah. davno. laž. 34 . pre Hrista kralj Čandragupta.akumulacija bogatstva artha . Beograd. odgovara Čanaka. hara pare. u 4. brzih poteza. Po Kautilji. gde veća riba guta manju ribu. osim što je antropomorfizirana i simbolizirana skulpturom francuskog porekla. vojska i prijatelji (spoljni).gubitnik artha . Možda je preterano nazivati autora varalicom samo zato što je prozreo stvarnost i prirodu onih kojima jeste stalo do vlasti i do bogatstva. kritičnost.

na njihov život i imetak. Ko god je sakupio velika sredstva neka napada. Otud ugrožene sitne ribe bivaju savetovane od strane usamljenih dharmičnih intelektualaca iz velikog sveta da budu strpljive. ne ruga se plemenitosti. biće lako savladati ga. Patetična ideja "egaliteta" srozala se na jednakost ljudi u mašini za glasanje kojom se vrši izbor ove ili one.sāna (sl) . Ko za neki naum treba pomoć. škodljiv.. nasmešen i otvoren u razgovoru. skroman. raskidanja i podržavanja ugovora. neka ide u rat. prikupljanje snaga je napad. opadanjem moći inferiorniji. upuštanje u mir s jednim i u rat s drugim.šteta. bez žurbe. ljutnje. Ko se vojskom oprema. dalekovid. bezobzirnosti. Danas se svuda piše i još više govori da su svi ljudi na planeti jednaki dok je pravo na sve ljude. poštujući običaje.zlonameran. Postavlja se pitanje da li će vranac koji istrčava pred rudu potrajati do zelene trave? aršah arašlama I. Osnove dobrog upravljanja. Saveti: Ko se smatra manjim od drugoga. ne odaje tajne.. zatrovana uma. ovako bi uz ostale razloge kralj mogao želeti čak i svom neprijatelju moć i uspeh. suzdržan.. niti sam ja u stanju da uništim neprijatelja. vremenu i ljudima.. opasan Arašlama . snažan. iz skupa najbogatijih ajkula. Tri su vrste moći: snaga znanja je misaona moć snaga vojske i novca je moć upravljanja snaga borbe je moć energije Povećanjem ovih moći postaje se superiorniji. arjah Arijac 35 . onaj koji je meni prijatelj a njemu neprijatelj. napad je rat. kao sudija. snaga je moć. prigrabilo jato krvožednih ajkula ribljim principom nadahnuto.. snagom će svog poštenja ili pomoću zlih namera drugih protiv njegovog neprijatelja nastojati da istoga ukloni. nepodložan porocima. postavivši kraljeve koji mu nisu neposredni susedi na periferiju kruga a one koji su uz njega kao paoke na točku. hemeroid. zajedljivosti. arša . spreman da uzvrati na isti način osudom ili nagradom. dobro pamćenje. gramzivosti. iskorišćavanja tuñih slabosti. Šest načina upravljania spoljnom politikom: mir je sporazum. Dalje. svedenih na glasanje. zadovoljstvo je ispunjenje cilja. ume da se nametne kao voña u situacijama kada se radi o zemlji. upotrebi pravilno rešenje. vladar osvajač će nametnuti sebe kao središte svih tih država. U RVK označena je zvezdicom. 12 vrsta kraljeva i 60 osnovnih vrsta upravljanja. tvrdoglavosti. bez strasti. sposoban da uočava potrebe povezivanja moći. pa kad se njegovi podanici okrenu protiv njega i on postane nemoćan. povezivanje s drugima je savezništvo.. jak um.Narav: rečitost. Ko god misli: niko meni ne može ništa.. aršah . ne uzdiže obrve nadmeno i ne mršti se strogo. Onaj koji je jednak neprijatelju. Kautilja definiše 4 vrste država. jer je u zemlji ajkula sve veće jato onih ribica koje se uzdržavaju od "demokratskih" ljudskih prava.moć je uspeh ispunjenja ciljeva. sposoban da u nesreći. P... neka pregovara o miru. uzvišen. neka vodi dvostruku politiku. jeste stvaranje dvostrukog odnosa. neka ostane neutralan. odlučnost. neutralnost je nezainteresovanost. Ko god je bez moći neka traži savezništvo. kada su dvojica u savezu.ranica. pružiće mi pomoć.

arhivar. prijateljski. (titule) G. alkoholno piće ala . ovlastiti. onaj kome se treba obraćati sa "arhan". arhanam . arh.džīvanāja . biti vredan. Tu nema prideva koji se čuju u narodu: alav i alapljiv. human. izvedeni od ale. slavljen arhita (tpp) . a.poštovan. isto sa naglaskom na prvi. imenovati. dobrodušan. bez naglaska. poželjan.obožavanje. voda. uvažavan. koji su. uvažavan. arja . upravitelj. titulisan. žaoka alih (m) . obožavan Oznake za titule crkvenih velikodostojnika potiču od grčkog jezika i u njemu od zajedničkog prajezika Arijaca.trgovci i zemljoradnici Ova odrednica služila je u davna vremena za oslovljavanje sa: "plemeniti".sposoban za porod alam .ukras. valjano Složenice: alam . viši rang u hijerarhiji bića mahajana . alakā . verujem. arha .priprema alam . titulisati I. tretiranje nekoga sa uvažavanjem. alaka I. arhati .besan pas Ala je u RVK označena zvezdicom. hvaljen.. zadovoljavajuće.hanişjati . izuzetan I. arh. kićenje 36 alakasta .budizma P.dovoljno. nakit. alam ala I.plemenit. arjah . učitelj.starešina. Prefiksom "arh" kod: arhitekta. kao na pr. o. označava se osoba koja se bavi nekom starom profesijom ili ostacima starog. prikladan arhat .sposoban da ubije alam . na poštovanje.kķtih . poštovanje arhaĦā . devojka".devojčica od 8 -10 godina U RVK navodi se: "alakast.dovoljno za život alam . zaslužan za dobijanje titule. alam alem (dragi kamen). alam . slavljenje arhan (osnova: arhat) i arhantah .zaslužan.pradžājā . pogodno.čin ukrašavanja. u retorici: kitnjasti stil alani .P. nažalost. arhati arh.bodež u repu škorpiona ili pčele. odan.insekt sa bodljom. gospodar. vredan nečega. umesto na poslednji slog: pripadnik treće kaste .zaslužiti. alal P.zaslužan. alam (ind) .. odgovarajuće. arheolog i sl.kārah .gardhah .zmija vodenjarka alakah .u budizmu: probuñeni koji tek treba da dostigne nirvanu. istinit.zasluga.karaĦam .

pročišćen G. Tursko: alaliti. tikvu su koristili srpski seljaci i indijske askete. Slično "možda" važi i za alaj . biti zadovoljan ponuñenim.engleskom daje se poreklo grčkog: av-ros. avado. avadaj.ukrašen U RVK: alem dragi kamen nije. očuvanje. avati davati (pomen) ava ovo G. davati sve od sebe.tikva-boca alābhah . latinskog: au-t.deljenje na komade (u budizmu ova imenica koristi se za označavanje većeg ostvarenja u duhovnom naporu probuñenja) U iskazu: "Davati pomen (parastos) mrtvom". čuvati I. Da bi se tikva mogla načiniti upotrebljivom u nju su stavljani kamenčići pa se ona drmusala da bi se semenke odvojile od zidova. av. gubitak pri prodaji robe Kao sud za vodu. avadajate (den) .konj crvene boje i alali .dati nešto.kķta (tpp) . alātam . s blagoslovom. alābukā . avadānam . označeni su u RVK zvezdicom. uporedo sa sveopštim "razvojem".platiti radi ućutkavanja ili odstranjivanja nečeg što može biti štetno P. Iz gornjeg je očigledno da obe potiču iz sanskrta.reč bez značenja u dijalektu kojim se u dramama služe glumci u ulogama zlonamernih duhova rakšasa i drugih nižih bića av. razdeliti žrtveni kolač ili drugu ponudu prilikom žrtvovanja. ale.seći. sa zemlje nagore.onaj koji traži pomoć i zaslužuje podršku G.oskudica.ovo (U Rečniku sanskrtsko .Verovatno da ona vodi poreklo od nekadašnjeg pijačnog "advertajzmenta". kao što se himna nudi bogovima. ava . avas (ind) . alali I. jer je nakit okićen dragim kamenovima poklanjan prilikom javnih i porodičnih svetkovina. štititi.odozdo. gore. alābukā I.ružičast. od dizanja buke pomoću tikvi u nekim narodnim običajima ili od napadne hvale robe na pijacama da bi se ona mogla što bolje i bez gubitaka prodati. možda potiče od alam.nuditi. Da li srpska alabuka potiče od ovog zvuka. radi smirivanja i zadovoljenja onih kojima se hrana nudi I. alātam alat.hrana PZ. dostići ogavne razmere.narukvica označena zvezdicom. avadata .alam . koji će. sa alaj barjakom na čelu i sa pozadinskim značenjem: sposoban da ubija. uspomena. 37 .grupu vojnika na paradi.milosrñe. udavati ćerku. alele lele alabuka P. dok je: alaka . Prvo i drugo "davati" različito je i u sanskrtu. avanam .ugarak Alat . to "davati" ima u srpskom jeziku drugi smisao od na primer davati na poklon. od: ava) P. alele (ind) .čist. ne bih znala reći. halaliti . i to sa blagoslovom. koje sa. koje bez blagoslova. dostići odozdo. avati . blagonaklonost. dole. avadājati (den) . nebo avasju . au-tem i slovenskog: ovo. zaštita avašam .

jer mu je rečeno da je taj najbolji i jedini. u vreme propadanja entropija raste. avatārah avatar G.glumac. U cilju sprečavanja bržeg rasta entropije na zemlji od zakonom predviñenog. U hrišćanstvu je ova pozajmica iz Indije dobila sasvim drugo značenje: zbog velike ljubavi boga prema čoveku i zbog prvoroñenog greha. prvi. pojaviti se. metaforično rečeno. trebalo bi da ima religioznog ukusa i stila pri izboru onoga u koga će verovati. Ne bih je ni spominjala da nije u modi korišćenje suženog značenja pojma avatar i da hrišćanski božji sin nije avatarah. O zadušnicama. pogotovo u selima. Višnu se inkarnira i silazi. pojma pozajmljenog iz termodinamike.skinut dole. bog šalje sina na zemlju da bi smrću iskupio grehove ljudi i ukazao na put spasenja. imati svrhu. silazi u ljudskom ili u nekom drugom obličju. na zemlju. o Agniju.Drugi smisao izvodi se od korena: da. Poput vode. odlučujući se da bude vernik.silazak avataranika . svaka vrlo cenjena osoba ovako se naziva iz poštovanja. Tuña ideja morala je biti adaptirana Starom zavetu. Dati pomen i razdeliti hranu radi smirivanja i zadovoljenja duhova umrlih potiče iz praiskona i opisuje se u srpskom jeziku vedskim pojmovima. Bogovi su merilo umne sposobnosti onih koji su ih izumeli.sl. na pozornici univerzuma pojavljuju se Šiva kao igrač i Višnu na zmiji Ananti. da se vidi tome i tome". Analogija: jednoumlja monoteizama i "novog" svetskog poretka. nauke o toploti ili. avatarati . stići (na zemlju). avatķ. Onaj koji veruje u volju monoteističkog boga mora svakog trenutka biti spreman na najgore. Toplotna smrt nastaje kada se ponište razlike u nivoima pa u celom sistemu zavlada konstantna temperatura. pomen se ne bi "davao" nego bi se izvodio. Indijski koncept ne vrti se oko odnosa čovek . povereno da bdi nad pravilnošću sukcesije kosmičkih ciklusa i kalpi i može se bolje razumeti uz pomoć entropije. deli se hrana namenski: "Ovo. avatarah i avataraĦam . na groblju.pojava") . razrañivala kao što je to učinjeno u Bhagavata purani i u drugim poznijim delima.("pozornica . pobuñen da siñe." 38 .silazak boga na zemlju. kosmičke horizonte. no pesnici Rg vede znaju da se on ume sakriti. odnosno povratka u carstvo nebesko. pre svega inkarnacija Višnua u 10 obličja. Ono sledi ķtam i dharmah bez pogovora pa je Višnuu. vršio i t. pa čovek. da pokrene. Reklo bi se da je uspostavljanje iste temperature trenutak Agnijeve smrti. na primer. a mi znamo da mesto njegovog prikrivanja može biti crna rupa. toplota se prenosi sa višeg na niži nivo.sići. biti na pravom mestu u pravo vreme. inkarniran ranga .avatārī (sl) . U vreme razvoja entropija opada. on ima daleko šire. Onaj koji veruje u Višnua zna da propast sveta ne može doći iz nebuha. predgovor avatarah . prevod s jezika na jezik P. Višnu je vreme i sve ono što se u njemu dogaña po utvrñenim zakonima koji su očiti kao što je očito zakonito ponašanje Sunca. iz nekoliko gorenavedenih korena korišćenih u Rg i u Atharva vedi. inkarnirati se. pokrenuti neki tok. i kad glagol promeni vrstu: avatķ.uvod u neko delo. odgovarati čemu. Entropija je mera razvoja ili propadanja zatvorenog sistema. Doktrina o avatarima najavljena je u Rg i u Atharva vedi i uobličena zaključno sa Mahabharatom da bi se. Potreba čoveka za božjim prisustvom na zemlji izvesno je nastala u periodima teških ekonomskih i socijalnih poremećaja. Stare Arje nisu bez razloga Višnuu namenile ulogu avatara. kasnije. U obličju Krišne on u Bhagavad giti Ardžunu upućuje u "pravo stanje stvari": "jadā jadā hi dharmasja glānih bhavati bhārata abhjutthānam adharmasja tadā atmānam sķdžami aham. sunčanom bogu iz rgvedskog panteona. Seče se i slavski kolač. Da nije tako. kada se činilo da su bogovi smetnuli s uma ovozemaljska zbivanja.onaj koji se pojavljuje. avatarajati . da ispuni avatārin . načiniti protočnim nešto što je preprekama zaustavljeno I. ispuniti nešto.izazivati silazak. skinuti se (sa neba). avatarah. a ne da veruje u najuprošćenijeg. avatārita (tpp) .bog.

čandrah: iako mu ime sadrži Mesec . Kūrmah . jedne prirodne pojave a ne kazne božje. 2. Tada se Višnu uzdiže u svoj svojoj veličini."bolje smrt nego sramota''. Njegova avatarska misija opisana je u epu Ramajana. Anante i Mučilinde pa sve do božanskih supruga Šakti. Varāhah označava prednost. zbog malog rasta ismejavan od strane demona Balija . Prebrajanjem po raznim delima. Po uputstvima ribe. koraknu dva puta preko zemlje i neba. inkarnacija koja se trudila da zatre kšatrije. Parašu . Matsjah . Devet Višnuovih silazaka na zemlju i deseto. stekao je silnu moć pa se stao svima. 4. Rāmah ili Rāma .ramah . U bibliji ona je izvor zla. 39 . 5.polulav i demona uništio. Jednom pnlikom. spašeni je spasao spasitelja. Varāhah .Moćnog. podzemlje ostavi u nadležnost Baliju. Od velikog potopa." Politeizam uživa u mnoštvu.Riba: Manu je sin boga Brahme. 7. s one strane triju vidljivih svetova. i pogotovo bogovima.vladar na zlatnom jastuku (ili prestolu). Bali obeća patuljku onoliko zemlje koliko on može preći u tri koraka. pa Višnu ima devet iskorišćenih i jedno najavljeno avatarstvo. premeštao ju je u sve veći i veći sud i kada više nije bilo dovoljno velikih sudova. najavljeno: 1.lav: Demon Hiranjakašipuh . Zmijom Vasuki privezao je lañu za rog navrh spasiteljeve glave. koji se hvalio da je jedini gospodar triju svetova. Istog momenta. o Bharata Pred naletom bezakonja. Manu je pokupio u lañu sva živa bića i semenje. Narāsimhah . počev od zmija Vasuki. niti su ljudi objekti samovolje nekog nebeskog autokrate.Kornjača u mitu o bućkanju okeana opisanom u jednoj od prethodnih porodica reči. zaronio u dubine i izneo je na svetlost dana. Ko je umeo prevazišao je na vreme primitivni dualizam koji pod uticajem biblije hara već milenijumima po Zapadu da bi ga konačno demantovala i porazila otkrića fundamentalnih nauka. ima na desetine.Čovek . U indijskoj mitologiji. plot. U svim mitologijama sveta zmija je simbol materije. 3. Njegov sin Prahlada verovao je u Višnuovu sveprisutnost pa ga je otac izazivao da mu svog boga pokaže u centralnom stubu prestone dvorane."Kad god zakon malakše. no. 6. superiornost nečeg nad nečim. koje Višnuovih koje drugih bogova. kao na primer u iskazu: "varam mķtjur na ča akīrtih" . ona nije plot koju treba prezirati. Jednom prilikom. iz stuba je iskočio polučovek . kako je ona brzo rasla. podsmevati. jer u indijskom konceptu odnosa čovek bog vlada princip uzajamnosti. jer je negde i nekada bilo presuñeno da ni čovek ni zver ne mogu Hiranjakašipuu nauditi. odneo ju je i pustio u okean.Rama sa sekirom.Patuljak. Duh i materija su nerazdvojni. avatara. on pripada solarnoj dinastiji kraljeva Ajodhje. ja se sam iz sebe uobličen. praotac manuşāh-čovečanstva. Himna o tri Višnuova koraka nalazi se u Rg-vedi. iskušenja ploti vode duh u propast. ratničku kastu belosvetskih siledžija. i trećim korakom stiže tamo gde je istina. šakama je zahvatio ribicu koja mu se molila da joj život poštedi. Vāmanah . Inkarnacija je morala biti mešovitog karaktera. Manu je odneo ribicu u svoju kolibu i stavio je u zemljani vrč. materija je izvor energije i kreativnosti.čandra. dok se kupao u reci. u obličju divljeg vepra. izvan ovih svetova. Nema bogova bez ljudi.Divlji vepar: U vreme potopa demoni su Zemlju uzeli pod svoje i odvukli je na dno okeana pa je Višnu. pojavljujem. drugim na nebo i trećim na istinu. Indijci kažu da Gajatri mantra ima tri oslonca: prvim se oslanja na zemlju.

10.ono što treba da bude shvaćeno. avasjati .Elastični hinduizam prihvatio je Buddhu kao inkarnaciju solarnog vedskog božanstva Višnua. Ide manje u veće. u njega ne mogu da stanu indijski avatari. poput Krišne u Mahabharati. ispuniti se I. Hrišćanstvo je rezervisano samo za Hrista. na način. Postoji veliki nesporazum u pogledu interpretacija starozavetnog pojma mesija. poslati kao strelu. (grčki: soter .spasitelj) avasānam . od ķtam ka dharmah. dvorište kuće."raspregnuti konje". leškari na zmiji Ananti. dovršiti svoje delo. 9. potvrdio se."gde se konji isprežu". onaj koji je odreñen za nešto. ubaciti.onaj koji je nešto razumeo.onaj koji je nešto napustio avaşķşta .baciti kao grom. kuća.izbačen kao strela ili grom. Uočljiva je transformacija avatara od nižih životinjskih oblika preko polučoveka i kepeca do ljudi. avasā . odmoriti se. poslat. napustiti. KrişĦah . oba odnoseći se na cilj ljudskog života. u njemu bi bolje prošao. Kalkih na belom konju treba da stigne pred kraj kalijuge i pošto uništi zle. jer i on je došao da svet obasja svetlošću znanja.osloboñenje. oprostiti I. iscrpsti se.oslobodilac. prestanak. Buddhah . koji je nešto odbacio. avasaķdžita . Sa ovom porodicom reči u bliskom odnosu je sledeća: avasķşŃa izračen avasātķ soter. njegovo učenje u mnogo većoj meri harmonira sa arijskim.pripada mesečevoj dinastiji. veće u manje ne može. mesto stanovanja. potvrñeno putem razaranja ili uništenja nečega da bi kraj bio ispunjenje. paganskog sveta. nekoliko milenijuma starije od Hrista. pao dole G. budući da njegovom smrću započinje kalijuga. kao u monoteizmu. mada nikad radikalno i jednokratno. Obratno nije moguće. nego sa semitskim duhom. potpuno različit od indijskog evolutivnog pristupa. spasitelj. nego sa Starim zavetom i ne bi bio ubijen. smrt.dolazi se do zaključaka: a) Hrist po poreklu pripada Semitima. zaustavljanje avasātā (m. b) hrišćanska doktrina razvijena je na osnovu nekoliko Hristovih izreka uvrštenih u jevanjñelja i sa mnogo pozajmica iz filozofije arijskomediteranskog. avasķdž. šta više. roñen. s tim što je Hristova biografija daleko impresivnija od hrišćanske doktrine. ispunio se avaseja . avasķdžat (sibžonktiv) . i pošto se pomno pročitaju značenja ove porodice reči. osnova: avasātķ) . kraj reči ili fraze avasīta . Starim zavetom zaokružen je jedan religiozni pogled na svet. koji je nečemu namenjen Ako se uzme u obzir da su Stari Grci nazivali Zevsa soter. narod Izrailja očekivao je jakog političkog voñu radi biološkog 40 . jer ne trpi nikakve izmene i dopune. Njegova misija opisana je u epu Mahabharata i učenje u poglavlju Bhagavad gita. c) ključni pojmovi po kojima se razlikuju indijska misao i hrišćanstvo. avasjo. počinuti. I Hrist bi se lako mogao uklopiti u doktrinu avatarstva. vidno pomeranje težišta ka antropocentrizmu. predati se. a ne da zasniva religiju. spasitelj G. završio. prebivanja.8. osloboditi od. povući će se u Višnua koji. zaključak. u periodu mirovanja. što nije neobično.osloboñenje P. jesu: osloboñenje / spasenje. avasķdžanam .

dogma širena po svetu. pa je doktrina zasnovana na jednoj emociji koja izmiče definiciji ostala lepa i uzvišena teorija sa katastrofalnim posledicama izazvanim od strane onih koji su je. Uostalom. nudeći formulu spasenja posle smrti. Nema dogovora. nikako nisu bile nove niti izvorno hrišćanske. Hrišćanstvo je imalo šanse da dosegne mnogo veće visine. nego osloboñenje samog sebe samim sobom: . sporazumevanja i razumevanja izmedu Istoka i Zapada. i mada mu oni mogu pomoći. ispunio se.opstanka i spašavanja istorijske.soter. Bolji deo hrišćanstva je tamo gde se. poverenje u božju moć.ženski rasplodni organi avasthā . putem spasitelja. još manje semitske. Onaj koji je u tome uspeo. I pored blistavog. jer se oslanjaju na najbolji deo u čoveku. postojanost.čatuşŃajam (sl) . Hrist je jedna od najvećih ali i najtragičnijih ličnosti u istoriji čovečanstva i po ličnoj biografiji i po dogmatizaciji njegove misli od strane institucionalizovane crkve i po nasilništvu kojim je. Zapad ne razume Istok. pošto se vratio kući". Indijska misao. Onaj koji tako ne ume. čvrstina.onaj koji je nešto razumeo jer je umeo nešto da odbaci i prihvativši ono što mu je bilo namenjeno. poput strele. grčki . jer su ga hrišćanski oci ukalupili u kôd starozavetne matrice. Znanjem se izlazi iz trpnog stanja uslovljenosti. začeta u Rg vedi. oni ne mogu sobom i svojim moćima supstituisati ono što spada u domen nepovredive slobode i nadležnosti svake individue. ali jednostranog razvoja.dve životne situacije: sreća i nesreća Ovo je primer kako se istim pojmom analoški povezuje meñusobno slično. avih ovca 41 . situacija (razlikuje se 5 u dramskoj radnji) avasthā . u narodu zvana ludilo. Hrišćanske egzegete daju sebi bespravno pravo da Stari zavet tumače suprotno od onih čiji su preci autori njihove svete knjige. zato je Hrist bio ismejan i ubijen.obraća se za pomoć bogovima i avatarima. niti može da ga razume.trajam (sl) . starost avasthā . svako samog sebe oslobaña. stekao je znanje. Osloboñeni je onaj koji je umeo da "raspregne konje.dvajam (sl) . da bi se moglo stići do znanja kojim se postiže samooslobañanje za vreme ovozemaljskog života.spasitelj. Ove ideje. hrišćanstvo je mesiju preselilo iz političke u duhovnu sferu. izmeñu ostalog zahvaljujući i jeziku. mladost. države. trening tela. avasthah postojano I. Veličanstvene ideje ljubavi i praštanja pokazale su se nedovoljnim i postale utopističke. života nije spasenje posredovanjem spasitelja.membrum viril avasthāh (pl) .Čovek je izračen ili. mada u tome i tamo. na primer). zrelost. Duševna bolest. Hrišćanstvo traži od čoveka veru. srca i uma. Cilj ljudskog. njegova poruka mogla bolje razumeti. kao lažni mesija. Ukoliko se čovek pridržava Hristovog učenja biće spasen. Umom i intuicijom proniče se u prirodu pojavnog sveta. dogmatizacijom kompromitovali. te on postaje: avasītah ili avasejah .pojava (u sudu. podvrgavajući telo.četiri perioda u ljudskom životu: detinjstvo. stabilnost. ljubav je vrlo širok i labavo definisan pojam. Obilje fizičke sile protiv obilja duha zbog straha i slutnje o sopstvenoj duhovnoj inferiornosti. srce i um disciplini i odričući se. izbačen u ovaj svet ograničenja. kao što se vidi iz gornje porodice reči. Hrist je: avasātķ . bez snova avasthā . san sa snevanjem I dubok san. zato se prema onome što se ne razume i od čega se zazire primenjuje sila. u ime njega. Hrist je pokušao da probije oklop starozavetnog mišljenja i da ga otvori za prijem novih ideja. razvijaće se u drugom pravcu. Indijske religije traže od čoveka individualni napor.tri stanja svesti: budno. Sfera u kojoj je uticaj ove morbidne i zatucane knjige mnogo slabiji naziva se pravoslavlje. nije uspeo. Ono je bliže istočnoj misli. pod uslovom da se za života slede Hristove preporuke o ljubavi i praštanju. vraćajući se samom sebi ili prepoznavajući identičnost individualnog i opšteg. kao što nema pomirenja izmeñu dveju medusobno nespojivih doktrina spakovanih u korice biblije. ne vodeći računa o kompleksnosti ljudske prirode. ali to se nije dogodilo. dobrotu i milost. jedrost. avasthah .

kamen ašmantam . polje P.oktopod aşŃa . zadobiti. ašā (m. ašokah .nezabrinut. avih (m. zaštitnik budizma.dostići.ognjište.ošinut gromom. Nekada se nudila mudrost kao antišok sredstvo. kamen za bacanje kao oružje ašmā (m. ugao aşŃan osam B. avja-vunen aš. Paninijeva gramatika aşŃhih koštica 42 oštrica . f) .konah . unuk Čandraguptin. ašrih (f) . ašani .ašraja .hata (sl) .adhjājī . ašrih I. osnova: ašman) . poznat po prvom ujedinjenju gotovo čitavog podkoninenta u 3.bez šoka I.broj 8 I. oštrica mača. najveći kralj indijske dinastije Maurija.I. pre Hr.guĦa .kamen.obdaren sa 8 kvaliteta (obavezno za kralja) aşŃa . osova: ašan) . aşŃan . stena. ostavio natpise sa javnim priznanjem svojih zlodela.osmina Složenice: aşŃa . ašnute .Ašoka. ašnute ošinuti ašman kamen ašmanta kamin G. prodreti.( "uživalac ovaca").dišah . osam stihova o etici aşŃa .drvo koje cveta crvenim cvetovima ašokah . munjom ašoka .zbirka od osam kniga ili poglavlja.pād . silu. Jedini vladar u istoriji čovečanstva koji je na stubovima i na stenama."osam dragulja'. primenjujući. ašoka .ašok stanja odavno su poznata. ovladati nečim I..osam kardinalnih tačaka kompasa aşŃa .stanje u kome se ništa ne oplakuje P.ovca avi . ašočjatā . aš. I. v.oštrica. nezagrejan.ratnam . Danas imamo širok spektar sedativa. astamah . bez toplote Šok . pogotovo u Orisi. širom Indije. sa pokajanjem i sa pozivom upućenim čovečanstvu da odustane od nasilja. vuk P.oktogon aşŃa .bhudž (sl) .

otud toliko nesaglasja i laži.drag kao svoj život. mnogo je manje laži i tipično zapadnog "ja pa ja". trebalo bi da je u meñusobnoj saglasnosti i štošta drugo važno.1. dogoditi se. zlo asatjam .zli ljudi za prezir Složenice: asat . od asuh) . zlo asantāh (m.loša misao Zapadnog čoveka naučili su njegova religija. jer i on je vrli monoteista.kārah .1. neistina. pa se njime čovek obraća svetlosti da mu obasja um.egoizam. Tamo gde je čovek rano naučen da istina nikom nije dostupna i gde se samo Gajatri stih jednom stopom oslanja na istinu. suprug. disanje. pak.mānah (sl) . zapasti u deo i sl.nesposobnost da se uradi bilo šta asat . budalasta uma asan .samah (sl) . tiče insistiranja na "ja pa ja".podbadač za podsticanje stoke.odan zlu asad . samoljublje asuh (m) . odsustvo entiteta.I.karatvam . čini se da se Stara Indija. aşŃhih (f) . aşŃrā . samosvest asu .jesam. biti.bhangah (sl) .sangah .nepostojanje. smatra se "značkom" zemljoradnika as.prekid života asu .asmi sam 2. asti .asi si 3. veća nego kod bilo kog drugog evropskog jezika. sadašnje vreme: jednina 1. Otud toliko nasrtaja entiteta na entitet.pathah . as.loš put asat .5 vitalnih dahova tela. biti jednak sa.činjenje nepravde asat . život sveta duhova ili umrlih asavah (pl.matih .glup. 43 . asat i asatjam neistina množina smasi smo stha ste santi su I.neistina. supruga Ako je ovoliko velika sličnost srpskog i sanskrtskog jezika na primeru jednog vrlo važnog glagola.dah.buddhih . Tu su istina i identitet meñusobno zavisni. sebičnost. pl) .asti je I. asmitā .1. asti jesam G.koštica u voću aşŃrā muštrač I. živeti. postati. animalan život asmi . filozofija i nauka da je on posednik istine. Proceni li se malo strožije sve što je ljudski um stvorio.svest o sebi. laž. pa niko ne sme da prizna da govori neistinu jer će ostati bez identiteta. asat (n) . sa svojom relativizacijom ljudske spoznajne moći. Što se. Srbin je bliži modernom zapadnjaku nego Starom Sanskrćaninu.

bližeći se kraju asta . zadovoljstva aho U. Hrist je stavio bližnjeg na prvo mesto.pūrva . kod promene glagola. asķk (n.uzvik potvrñivanja ahaha aha. Prvi uslov uspešnog približavanja bio je ukidanje ''ja pa ja" i potiskivanje "ja" u drugi plan. asthi (n) . a ne: mi. Prvo doñe on.uzvik iznenañenja. na kraju.sārah (sl) .prelom kosti aha U.samajah (sl) . ahaha . Naime. nego sa sanskrtskim: asrdž. ah aha kost U.kost asthi . vi. trenutak smrti asthi I. asķdž srdobolja. oni. a ne "ja pa ja". I.uzvik bolnog ili radosnog iznenañenja aham Z."trenutak zalaska Sunca". srkanje(?) I. aham -ja ahamtva (n) . Sanskrtska imenica: asķdž potiče od glagolskog korena: sķdž -izračivati. liti. umirući. smrt asta . planeta Mars asķk . aho . ja. još manje da li srkanje neke tečnosti ima veze sa srkanjem krvi. asta dosta I.poreklom od gornje imenice. vi.mita (sl) .najviše približila istini.ahamikā . osnova: asrdž) . mi. umora.bhangah (sl) . prvo lice u sanskrtu je treće lice evropskih jezika.onaj koji nestaje kao Sunce.koštana srž asthi . srdžba(?).biti "ja" ili individua ja oho Složenice: aham .zalazak Sunca. točiti. zabrinutosti.svest a superiornosti aham .krv.željan da bude prvi 44 . Isto je sa: oni. astah .krvopija asķk . što je u sanskrtskoj gramatici urañeno pola milenijuma pre Hrista.pah (sl) . Manje je izvesno da su: srditi se i srdžba -kad krv udari u obraze i u glavu .onaj koji pije krv Srdobolja (krvava dezinterija) nema nikakve veze sa srcem. ti i.pāvan (sl) . kraj. ti i on. na kraju. aha .

GLAS "ā" . ali nisu uvideli.poimanje individualiteta an . lišen svesti o individualitetu Sanskrtsko "aham" .jedan od praelemenata. Bezuspešnim suzbijanjem epidemije bavi se sve veći broj iscelitelja. pun nade. oholost aham -mānah . niti su uvideli.otvoren prostor. Ima i onih koji imaju para. ni onaj jedan jedini. tražiti reči radi upotpunjavanja smisla I. etar . ākānkşati .želja.uzvik prisećanja.kārah .kakşā "neukaišenog kaiš" I. Stratifikacijom svesti. individualizacija aham . duhovnim ispovednicima. otac psihoanalize izopačio je indijski nauk o biću i sa svoje strane "naučno" doprineo bujanju ega i egoizma. Leči se onaj koji uviña da je oboleo. (m) u RV. priželjkivati.karaĦam . meñu njima najveći procenat samoubica. azbuka morala počinjati sa "j" i završavati se sa "a" (u engleskom obratno).kakşā . što se njihovim predhodnicima. Oni su prepušteni samima sebi. jer je lečenje skupo. Unosan posao. Hrišćaninu se nudi vera da bi se približio bogu. sažaljenja.aham . ākānkşā . ākašam.buddhih . priželjkivanje P. Uzme li se u obzir i jedna od velikih upanišadskih izreka "aham brahma asmi".kārjam . nema dioptrije za popravku očnog vida. (n) kasnije .aham .ponositost. ākāšah. "alfa i omega sveta". aham je pojavni oblik atmana. ni psihijatri.željan.čeznuti. koliko čujem. da bi se atman spoznao neophodno je predhodno razoriti aham . a . onaj koji očekuje nešto Srpskim kamčenjem podrazumeva se veće lično angažovanje od sanskrtom najavljenog. opasač neba". nebo. praznina."ja" sastoji se od prvog slova azbuke "a" i poslednjeg "ha". ili da "ja" glasi "aš". na primer. Da bi se ovaj identitet spoznao Indijcu je potrebno znanje."kaiš. Za one kojima se jednom učinilo da je "poli" moguće zameniti sa "mono". Ima i onih koji niti imaju para.dominaciju. svest o individualitetu aham . to znači da je svako "onaj koji jest". radi dobijanja željenog ākākša . nikako i nikada nije dogañalo. Brahma identičan sa ākāšah ākāša . U svim evropskim jezicima sa arijskog stabla ovaj totalitet ličnosti je zaboravljen inače bi u srpskom jeziku. ākānkş. Svako "ja" je dakle. Tu ne mogu pomoći ni okulisti.samosvest. mada skupo staje i same iscelitelje jer je. pod uslovom da ima dovoljno para. ni okultisti. Oni veruju da je njihov jedini bog njima namenio ulogu vladara sveta. ākānkşin . horizont 45 . nosač života i zvuka u ranoj filozofiji.karaĦam . "zajedništvo s bogom" nije isto što i identitet s bogom.kao aps ā U. nadutost. "Ja sam onaj koji jest'' i "ja sam alfa i omega sveta" pozajmljeno je od Indije i pripisano Hristu na štetu i uz podcenjivanje čoveka. nastojati da se nešto dobije.ono što treba sam uraditi aham .osloboñen.egoizam. bola ākānkşā kamčenje a G.

osnova: āgur) .gah . preneto u hrišćanstvo. osim vazduha nema. da je bilo pravih gurua.uzvik kojim učesnici potvrñuju izreke koje izgovara svešteno lice prilikom žrtvenog obreda Pri rgvedskom žrtvenom obredu: āgur ima istu ulogu i značenje kao: amin .šikharah (sl) . aŃati .cilj u konjskoj trci P. savršenstvo.neka bude tako. reč potiče od glagola .naziv jednog naroda u Mahabharati.gangā . kad treba nešto izgurati i izdurati.borba. trebalo je ostati pri: agur. Oni su stariji od bogova.naduvavanje. āŃavikah . āŃopah . aguranam . kojom se u veri Izrailja izražava saglasnost vernika sa iskazima sveštenika.lista" I. invalid. 46 . kasnije. složiti se. šuma atavī .lutati uokolo atavī . namerno nedovoljno definisana boginja praiskona . takmičenje radi nagrade ādžitjā . nažalost.stanovnik šume. pre svega.Složenice: ākāša . nadmenost. sreća.stanište beskonačnog ili beskonačni prostor Sa ovim rgvedskim pojmovima o beskonačnosti mi se. āgur.pobeda u trci ādžjantah . āgurate . možemo povezati samo pomoću kaiša. Iako su "stare varalice". agur augur(?) G.Aditih znači: neograničenost. što je.atavista. Sunce ākāša . armija sastavljena od stanovnika šume. Biće da su latinski auguri poreklom od sanskrtskog: agur.onaj koji pobeduje u bici. izgovarati: āgur I. Po mome. āŃopah "top .potvrditi. Možda bi se i ostalo. ādžitur I.salilam . neiscrpno bogatstvo. ādžitur . āŃavikah atavizam turnir I. ovom prilikom ispali su iskreniji od kojekakvlh modernih civitas . uobraženost.pathikah "nebeski putnik". na takmičenju Ove reči iz Rg vede potvrñuju predhodna razmišljanja o adžiji i adžiluku. Vujaklija kaže da na latinskom: atavus znači predak.ājatanam = ākāšanantjājatanam . kreativna moć. a kad je došao na red panteon. medu njima su srpski bog: Bhagah i višnji: VişĦuh. jer se božja pomoć očekuje.reka Ganga sišla s neba na zemlju ākāša ."mesto za lutanje". sujeta. dete.izgovaranje: āgur agurūr (f.onaj koji ništa drugo. siromah ākāša . ādži (m) . pristati.ptica ākāša .aŃ. ponos.ānantja . Ona je majka osam bogova.kiša ākāša .iša = ākāšeša .

galama nastala od glasnog govora i nedoličnog ponašanja. beskrajan. naduven Još ima živih ljudi u našoj zemlji koji pamte dobošara kao začetnika javnih glasila. I prvi i drugi bave se problemima srca. talambas I. ātunna (tpp) . oteti P. da je najduži vek trajanja liste oko nedelju dana.uzeti.udarački muzički instrument P.lista nadrealista jer isprdava i top . orobiti. ātjantika . otimači. ubica. u kasnijoj literaturi meñu: ātatājinah ubrajani su: palikuće.lista. odneti.U skladu sa pomamom diverzifikacije turnira. to videći. propast Platonove Atlantide.udarati I. ādatte . koji od jednog koncerta inkasiraju hiljadu puta više od godišnjih prihoda nekih debejkija. Bojim se da će nekome pasti napamet ideja izrade bisti u bronzi svih topista sa svih top . Da je profesija na vrh top . latinski Atlantikus i geografski atlas u bliskom srodstvu sa gornjim sanskrtskim pridevom.vrsta doboša. personifikovani ratni doboš (modena sirena). napeti G. ādā. on mi ide s tupanom na vrata". promenila nabolje. žica P. ādambarah doboš.liste. ātta G. nisu. rika slonova ādambara . počev od toalet papira pa do bestselera. talabukanje i talabukati. da se ne bi dogodilo: "Ja ga šaljem na ata. ali na različite načine. neizmeran. ili počev od kreketanja žaba pa do folk urlatora. ātodjam .dobošar P. sveopšti (kao uništenje sveta na kraju mahajuge) Slutim da su grčke reči: Atlas i atleta. ali lepše zvuči na engleskom i služi za civilizovanje atavista). ātudati .zategnut kao luk ātatājin .razvući. zategnuti. ādambarah .aghātah (sl) . ātanoşi zategnuti. ātan.onaj koji je zategnuo luk da bi nekoga ustrelio. takode. rasprostrti I. Vremena su se. ātan. potpun. najdraža mi je Top . Naši atavistički preci silno bi se čudili šta smo sve u stanju da stavimo uvrh liste i možda bi se. tupandžiluk i talambaluk postali su ugledne i unosne profesije. Nekada su u Istočnoj Srbiji "zaostali" očevi upozoravali decu.neprekidan. mogu se po ćefu.liste dokaz su slavni bubnjari rok bendova.uobražen. ātata .udaren Talambas je u RVK označen zvezdicom. ātanoşi . Istočnosrbijanski tupan potiče od: G. Što se mene tiče. očigledno. praviti top . nategnut konopac. trubljenje kao znak za početak napada.zategnut.uzet. bombastičnost. ātanah . ātud. U meñuvremenu. Srećom. dobijen. siledžije i lopovi (hrvatsko: tat) ātjantika Atlantik (?) P. Prva opasnost: nestaće bronze i druga: neće se imati kuda proći do pijace i do centromarketa (ovo: market. otet 47 otet . ādambarin . pokajali zbog svojih seks adžitura. ātta .liste i nadrealiste. znači pijaca.

klaćenje. Zamerala sam mojim zemljacima jer koriste genitiv i kad treba i kad ne treba.ljuljati. āpanam . višati . dohvatiti.trgovac. na primer: "Daj to Vere. umesto boravka u hotelu. āntikā I. oteti. potomstvo apna . urbanim strukturama. āpnoti . biti živ) i vešja. komšija. samo mi se u Italiji i u Indiji dogañalo da lako sklopim prijateljstvo s nepoznatim osobama koje su mi nudile. svaštarske industrijalizacije. āndolajati (den) .ljuljanje.ljuljaška āndolakanam . prodavnica āpaĦikah . Ovdeje fonetska bliskost veća. diler āptih (f) .dobitak. āptih apetit āpanam aps G. prisvajanje. Mire". dosegnuti.sused (glagol: viš.trgovina.vlasništvo. nastalo od vešah . dohvat. jer bi i mi imali atomsku bombu. klatiti. Politiku i šalu nastranu. utešno je znati da je kolevka poreklom od sanskrta. tržište. znači da se na top . Indo. trebalo je "izvršiti zaokret" prema agraru i nuklearu.amaterske.čara (sl) . U Indiji važi mantra:"Gost je bog!" ānuvešja P. uhvatiti I. āndolaja.kojim se označava živo biće (glagol: an.obilje.srpsko prijateljstvo i razumevanje s posebnim osvrtom na humanizam papa i Venecije. Umesto titoističke grandomansko .listi evropskih jezika najbližih sanskrtu italijanski plasirao na drugo mesto. āp. povezanost.onaj koji je izvršio otimačinu i pobegao Oni koji orobe pa ostanu. dripci nam ne bi mogli pišati i srati i baze u kolevci graditi. posed. Što je gondola pored kolevke. Smisao je isti kao kod odrednica navedenih pod glasom "a". umesto "ruke uvis! predaj se". nazivaju se: adaja sthitah. Reč je složenica od: ānu . pa bi sad bilo: "vuna kićo". Otud italijansko . morate sa kapije da pitate: "Ape li kutre?" (ujeda li kuče). aniti . sreća. āndolakah .starija sestra Ko bi rekao!!! āndolakah āndolah kolevka gondola antika G. ānuvešja . posednik Kad dodete u goste seljaku u Jugoističnoj Srbiji.disati. kojom srećom. potresati. pokretati I.gospodar poseda. jer se tamo bolje pamti sanskrt nego u tzv.nastaniti se). drhtanje. seksualni odnos āpnah (n) . gostoprimstvo u svome domu. prisvojiti. uzapćivanje āpaĦah . a ne Evropljani.radža (sl) . dobiti. umesto: Veri 48 komšija .onaj koji živi u susedstvu. āntikā .ādāja . oscilovanje Budući da je Kosovo srpska kolevka. Da smo. postignuće.postići.

Ekonomski zakoni i uloga pojedinih sektora privrede u stvaranju profita nisu bili nepoznati u doba stvaranja Rg vede i Mahabharate. bol. jer tu se uvek neko ističe i nameće pa nam kvari jednakost. dovesti se u stanje nevolje. āpā. poboljšan. dekorisan. āpjājate .nesreća. gde su i posedovanje i vlasništvo i potomstvo izvedeni od istog korena. ojačati.odan piću āpānta . savremene svetske situacije tiče. pak. pijanka P. u RV particip: āpišāna . "Greškama" se ispoljava dobro pamćenje. "Razvojem" jezika došlo je do pomračenja vrlo instruktivnih analogija. pijuckati. Sa upijanjem znanja preko ušiju ide malo teže.izazvati neko stanje. ispuniti se I. od kojih je samo mali deo ovde dat. cigli.napiti se. āpjājita (tpp) . Pokajanje može da se obavi i u eventualnom apsu. āpiš. āpad.pojava. dajem svoj doprinos. ulazak u neko stanje.ukrašen. gorespomenuti radža želi da izazove svetsku apatiju i sveopšti duhovni pad.Miri. i da presisamo alkoholno piće opisano je sanskritskim rečima iz Rg vede. Predlažući turski aps. nevolja. Funkcionišući po principu: "ko će koga".zadovoljen. okićen. ravnopravnost i raspoloženje. āpišāna upisan pekara G.pijenje. āpādjati .osveženje. Što se. āpibati . āpjajanam . obojen. nevolja āpat (f) .apetitom i sa besnim psima rata. iznurenost Svojim apetitom. ojačan Kako izgleda kad nam gosti doñu pa svi imamo jak razlog da prestanemo sa pijenjem ap . āpattih (f) . Tu su i oni koji radžu & co. āpjai. āpānagoşŃhi pijanka sa gostima G. što potvrñuju pojmovi izvedeni od korena: āp. nevolja āpadā . āpīta . "piti ušima i očima"pažljivo slušati I. presisati. zasićenje P. i dr. āpākah āpākah . pozniji glagol je: 49 . tu je apna rādžā sa atķpa . očvrsnut. keramike. āpānam .pijan āpājin .gozba. trgovina liči na seksualni odnos. Aps i sl. nesreće I.goşŃhi (sl) . Tako se misli na sanskrtu."onaj koji podstiče žestinu i hrabrost". dok nisam saznala da u sanskrtu genitiv može da zameni svaki padež. Posle pijanke može doći do tuče radi osveženja i otrežnjenja. izmoždenost. patnja.naduti se. radi uvećanja poseda. vide u apsu. Pre pijanke treba udariti podlogu od hleba i pečenja. āpat apatija āpadā pad G. muka.nesreća. alkoholno piće G.vode.peć za pečenje hleba. nesreća. društvo koje pije āpāna .manu (sl) . u RVK obeleženo je zvezdicom u zagradi.

Ovde spadaju i pridevi: P. pinga . U Istočnoj Srbiji. strelac ili veća ptica grabljivica.prija (d) .meso (verovatno od korena: mis . jer planira u vazduhu lepršajući krilima dok osmatra zemlju u potrazi za plenom. Budući da su riñi obavezno penkavi. ārāla P. sekretarica isto čini. nije obavezno da penkavi predsednik bude lep kao upisan mada je obavezno "picnut". ambarja. amharjati . pa pošto postane budala.crvenkasto . Tu su başkiha star. iznemogao i bastah . izvijen I. riñ āpinga .sakupljati. mišar.sjajan. simbol revolveraške diplomatije.sijati. ābhā.blago zakrivljen. ārālikah .sjaj. neka kažu oni koji bolje od mene znaju srpski jezik. āmişam . ambaşŃhah I.mesožder "Na ubavu na polju Kosovu" zaseli su āmişašini po nalogu āmişaprijah kome su se u 20. Ove reči nema u RVK. otac se naziva bašta. mišar I.sirovo meso. prirodno stanje miša pretvara se u āmişatā. ārāla . Dogaña se da neko. v.narod spominjan u Mahabharati āmbah .stajati. da bi impresionirao Monike. prevede tresigaću u stanje napunjenih gaća i miša vrati u prvobitno stanje.budala. jer Srbi nikada nisu bili veliki baštovani. Otkud bašta. naziva se u RVK i u mom kraju: tresigaća. nad njim je vršen "lapot". najviše dopali pevač Prisli i bigmekovi. nego od: bašta.mrk Moji zemljaci kažu za riñeg.ukrasiti. Kralj se zvao: AmbaşŃhjah. ābhāta .sušiti) āmih (n.budala (na prakrtu) U Mahabharati spominju se zemlja i narod AmbaşŃhah nesigurnog porekla od: amba . pegavog čoveka "penkav kao ćureće jaje".stanje: biti plen āmişašin i āmişa . mada svi znamo šta je baština i baštiniti. ābhāti . lep āmişam meso. Ambah je vrsta žita. svetlost. na prakrtu. Ptica grabljivica. Znam da vrlo star čovek izlapi. Nañe li ga.majka i stha . ulepšati Da bi se postalo "lep kao upisan" neophodno je "picnuti se". blistati I. ambaşŃhah . Njemu guñeti uz gusle: "Na Mišaru polju širokome" značilo bi bacati biser pred svinju.vrsta žita başŃah . ābhāta G. uzevši u obzir gornje sanskrtske odrednice. kod Torlaka. Sigurno je da dve poslednje reči ne potiču od bašte.kuvar 50 ralo bašta (?) ubav . lepa pojava P. pinkte . mrtvo telo āmişatā i āmişatvam . iskrivljen. plus govedarski šešir.crvenkast. ābhā . osnova: amis) . isijavati.piñdž.

mārgah = ārjāşŃāhgamārgah (sl) . ārşam . štetovati. U 18 i 19. podložna je relativizaciji. srodnih jezika. nastalih od istog prajezika.onaj koji poznaje. Zašto je to tako.pasti u nevolju. Ono se očuvalo i u nazivu države Iran. ime rase koja je.studij kompletnih veda P. studij kompletnih veda. Na pitanje: zašto. Snažna meñuzavisnost pojmova: arčenje. Ovoj skupini pripadali su Stari Grci.Moguće je da veza izmeñu gornjih pojmova potiče od činjenice da dok se oralo ralicom. pod "ķ"). oznaka za prve tri kaste. pošavši iz pradomovine. poštenje. pretrpeti štetu. v.āşŃa . putovanje kroz vede". ārččhati arčiti argument (?) G. odan zakonima i religiji predaka koji ponašanjem opravdava poštovanje. Buddha i svaki onaj koji podučava i živi u skladu sa četiri plemenite istine budizma ārjāvartah (sl) .plemenit i ārjah ."domovina plemenitih". ārččhati . ārčh. Neko poarči jedinu kozu i štetuje 100%. Himalaja i Vindhija planina ārjāvratah (sl) . Isto se nazivaju i knjige koje se odnose na metode proučavanja veda (prema rečniku Tārānāthe Tarkavāčaspatija). meñutim. Evropa se upoznaje sa indijskom kulturom. Ako jedna USA . drugi ima 100 miliona dolara. Marksu se otkrilo kako se ovo dogaña. sa usvajanjem konvencionalne oznake Indoevropljani = Arijci = narodi istog porekla.anga . štetovanje. ārjah Arijac I. u njega ne mogu da prodru ni egzegeta. sličnih osnovnih nazora i mentaliteta. Zato će se u tekstu naći pojmovi Zapadni Arijci = Evropljani i Istočni Arijci = Indijci.koza košta 100 dolara. nema odgovora.govor rišija u vedskim tekstovima P.ono što se sadrži u knjigama o Rgajani Rgajanam je "hod. poštuje i ponaša se prema učenju i pravilima koja važe za "plemenite" ārja . pa kad poarči jedan. nastanila Arjavartu. čestitost Pojmovi arja . sveta zemlja Arijaca izmedu dva mora. ārjah .Buddhin osmostruki put ārjavam . Milošću božjom. ārgajana I. u Indiji mnogo više.ponašanje dostojno poštovanja. ārşa i ārşeja .sve što pripada ili je izvedeno od rišija. ārčh. zapisano je u tajnom božjem programu. ārşa arhaično I. rgajanam . preko sanskrta utvrñuje se srodnost jezika i zajedničko poreklo Evropljana i Indijaca. kasnije. ārgajana . poeta vedskih i drugih starih himni ālāpah alapača 51 . Latini i Kelti i pripadaju narodi većine evropskih zemalja i Indijci. nesreću. ni haker. štetuje 1%. za jedan milion može da se kupi 10 hiljada koza.čovek dostojan poštovanja. potiču iz Rg vede i izvedeni su od korena: "ķ" (v. U poznijoj literaturi pojam Arijci vezuje se za one grane koje su naselile Iran i Indiju. Ja se češće služim starom terminologijom jer se iz pojma Evropljani ne vidi njihova pripadnost istom stablu.osoba dostojna ovoga naziva. plemenit i mudar. glavna hrana je bila kaša. dok je pojam Indoevropljani širi i obuhvata sve narode istog porekla i srodnih jezika. Irci su u oznaci "aira" očuvali uspomenu na rgvedsko "arja".

1. stražnjica āsanam . āha U.biti. razgovor ālāpanam . zatvoriti krug. takoñe.hodati. pretnje. ita (tpp) .obraćanje.. 84 položaja joge.dolazak. itjā.proći pored. zabrinutosti. ājah . zanemaren Pojmovi: ići. aččh .i. kroz.sedenje.stolica od pruća āsidh.otišao. nastanjivati. opsedati (?) GLAS "i" -kao iskatii i U.uzvik strogosti. sanskrtsko. obići. uglavnom se jelo posno.govorenje nekome. atj . teći. sedište. osnova: asedhķ) . obavezno. zarada.uhapsiti I. došao Značenje istog glagolskog korena sa prefiksima: G. otišao. broj 4 ājavjajau (m. U njihovom beskrajnom kruženju neki izginu. sad blažim". āsedhjati . idenje P.uzvik ljutnje. ās. pozivanja. i . dostići ati .prošao. pobeći. postojati. I. āsedhjati G. proći. ostati i dr. eti . i. stanovanje. I. aččha . slediti. pa doći. āsah .ići prema. sedeti mirno. sažaljenja Srbin će. i. preminuo.hapsilac āsedhah .eti .sedište. ālāpah . āseddhā (m. otići.eti .hodanje. Istražujući u čemu moji zemljaci vide napredak. prikladni su za opis nekih ekonomija i nekih životnih standarda. vratiti se u početno stanje.prihod i rashod P. eti ići G. 52 . nareñenja. kocka. āha .i. dobila sam odgovor: "Kad sam bio dete. Blaženstvo napretka sastoji se u jedenju zamašćenog jela sa mesom. dobijaju nagrade za doprinos "napretku". profit. du) . uz "i" dodati "bre" što je. āsidh. opet. atiŃa (tpp) .zatvor Zato Srbin kaže: "odsedeo u zatvoru". razgovaranje s nekim āsanam sedenje G. aha odsedeti. približavanje. doći i td. preko. stolica āsandah . govorenje. ići. proteći I. mesto. neki krepavaju a neki. āste .

podao i zao ikşukah p. sa željom. čiča (?) šećer I. kao na primer: uş koji. I jedni i drugi. da oslovljavanje strica ili starijeg čoveka sa "čiča" ima veze sa sanskrtskim "idžjah". nastala kvarenjem sanskrtske ingitam nagoveštaj G. ponuditi. Doktrinama se uprošćava život i prebacuje odgovornost sa moćnika na nedužne i nemoćne. hitati.sada. i oni treći. poštovati. žreci. ing. itvara . sam je kriv jer nije umeo da iskoristi od boga i od demokratije darivanu mu slobodu izbora.šećerna trska Naziv: šećer potiče od latinske oznake za biljku: Saccharun Spontaneum.uzbuditi I. donacija Reči potiču od korena glagola: jadž.trenutan 53 . kretati se. Žeći. zeći. posvetiti. Ima i drugih korena. iŃ. etati G. idānīm . mogu biti izvori navedenih srpskih pojmova. promena boje glasa. zalutati idā sada hitati P. ikşukah.kovida (sl) i ingita . kao i dosada. zažeći. putuje i može biti svirep. ponuda bogovima ili precima. u ime boga i demokratije željni ustoličenja. žrtvovati U Istočnoj Srbiji deo kuće u kojoj je ognjište nazivao se: iža -mesto gde se oganj užiže. po svoj prilici. vode poreklo od žrtvenog obreda koji. takode. idžjah .učitelj.danas idānīmtanatva (ind) (sl) . a ova je. u ovom slučaju I. gramatički poredio pridev: siromašan i ne bude stigao u carstvo nebesko. idā (ind) i idānīm (ind) .onaj koji hoda. potresati.nagoveštaj. poklon.obožavati hvaliti. Manje je izvesno.ahnah (ind) (sl) .džñja (sl) . znak. mada nije nemoguće. Politička i duhovna elita nudi narodu metafizičke programe spasenja "okrenute budućnosti".vešt u izražavanju tumačenju unutrašnjih osećanja ispoljenih gestovima idžja iža. božanstvo idžjā . žuriti. it. luta. jadžati . možda i želeti. ovog momenta. eŃati . zažeti. putem ognja.žrtva. ikşurah i ikşurakah .ići. Ako narod bude u budućnosti. nagoveštavanje osećanja gestom ingitam .ići prema.ubrzan puls. itvara utvara P. ingah . zasnivaju svoje doktrine na slobodi izbora. unutrašnji pokret P. ingati . povezuje ljude sa svetom bogova i predaka."Strah od gladi" i "imati šta jesti" predstavljaju osnovnu životnu situaciju i jedinu životnu filozofiju siromašnih. ingita .

hitnuti. pokazivati neprijateljstvo prema nekome I. Neki etimolozi izvode ime boga Indre.ono čije mleko ili sok osvežava i raduje. pokoriti. Svrgavanjem starih panteona sa mnoštvom resora ostali smo na primer bez boga nuklearnog otpada i bez boginje bombardovanja. iş. nadahnuti.prevladati. preklinjati. indati . irā . izbačen.podsticanje. inoti inatiti se (?) G. groma i kiše i vrhovni u vreme arijskog osvajanja Severne Indije. osim pišanja. gašenje svih želja iččhā . sok od bilja is. izlivanje işuh (m) . Sve ovo je moguće. budući da je Indra bio bog munje. iş. ohrabriti. irasjati razjariti se. zahtevati. u matematici: sinus P. nije lako odgovoriti. nadvladati potući. irasja. imati nešto na raspoloženju. pobuditi. Na pitanje da li srpski inat i inaćenje potiču od: in.zahtevati. iķa . iččhā . hitnut Ima trenutaka u istoriji čovečanstva kada graditelji istorije.in. osloboditi isanja. zlovolja irah (n.izvirati. osnova: iras) -ljutina. ispražnjen.želeti. irasjati (den) . biti gospodar nečega.bilo koje piće. teći (kao voda). neprijateljstvo Starogrčka boginja Irida i latinsko: irritatio potiču od gornjeg korena. Za drugu funkciju konkuriše bez tržišnih konkurenata dama Irida sa iritativnim i iterativnim simbolima.zadovoljenje želja iččha . osnova: işan) .ubrzati. očekivati ili zahtevati nešto od nekoga I. işiŃa (tpp) . zahtev.neprijateljstvo.potiskivanje želja. u gramatici: deziderativ iččhā .pokrenut. nastojati da se nešto dobije. işudhja. sklonost. ohrabriti. işaĦja . unatti . da struji. poteran. iraksira rakija I. ne mogu ništa drugo da pospeše.želja. osveženje.dānam (sl) . invati . osnažiti. neko vreme vrhovnog od ovog glagola: in + d + ra. inoti i inv.naljutiti se. eşati . žestoko piće. ostaviti iza.phalam (sl) u matematici: rešenje problema G. u matematici: problem. istočiti. ksiram -mleko. esati pospešiti. poterati I. in.kşīra (sl) . inoti i od Indre. da otiče. ureñivati nešto.isticanje. irasja. pustiti da teče. nameravati. podsticati.biti moćan ili od: und. vršiti pridsak. irasjā . iččhati . isprazniti. broj 5. rasrditi se G. žudeti 54 .izazivati ubrzavanje. Božji gnev ne potiče iz sanskrta. iččhati iskati işudhjā ishod G. drugi mu ime izvode od: ind. radost I. uliti snagu pojačati. tražnja. terati. čeznuti. işudhjati (den) .nivķttih (f) (sl) . pišati G. odaslati. sa značenjem: potčiniti. iş. podbadanje işa (n.strela. isanjati (den) . primeniti silu.

želja P. ritati se (?) GLAS "u" . işudhja .dhuk (sl) .bik u ulozi oploditelja stada P. Sve ove srpske reči gotovo da su identične sa sanskrtskim. dizati glas I. škropiti G. željen.govoriti. proklamacija.zahtev. govor uktham . ukta (tpp) . škropiti. jer je bolje odreći se svih želja po sopstvenoj želji. ukş.nivrttih.ovlažen.kāma . ukşati .tražen. stih.prskanje. umesto iščekivanja: iččha . poprskan 55 . Kod Torlaka oko Knjaževca koristi se glagol: okati.izgovoren. pažen. Onaj koji se rita u ritmu neusklañenom sa ķtam. ukşita (tpp) . īrte .uzvik sažaljenja.džanah (sl) . īr. čuvan işta .krava obilja işta . GLAS "ī" īr. osnova: ukşan) . ukşaĦam .işŃadevatā.iskaz. hvala P. ukşati šikljati.stanje nekog koji tek što se nije razljutio Pošto je ovde naglasak na drmusanju. šikijati. u značenju zvati nekog ili vikati. işta .devatā (sl) . izabrani bog zaštitnik. božanstvo koje se slavi i od koga se ište.najmiliji. Kada se nešto ište iščekuje se povoljan ishod. loše prolazi.drmusati se. īrte G. iako "imaju ono što niko nema": slavu . rasprskavati.kao uzdanje - u U u . vakti . emitovati seme (kao bik). uktih (f) . ljutine uktih I. voljen. milovan. nego po želji kojekakvih usrećiteljskih doktrinara. biti jak I. molba iştuh (f) .danam.I. grditi nekog. preći na budističko stanje svesti: iččha . onaj kome se ukazuje najveće poštovanje i od koga se ište. pretpostavila sam gornju srodnost pojmova. prskati. Što se Srba tiče. buniti se. zahtevan. izrečen u okati Ove reči izvedene su od glagolskog korena: vač. ukş. īrah .izreka.vetar īrjatā .vlažiti. osvećenje ukşā (m.voljena osoba işta .

on tačno zna kuda ide skače na kravu.uzvišen. otmen. bes. Ako oreol okružuje mladi lik. pomazati. na ivici groba. govore da su oreoli rezervisani samo za starce. Usukani sveci. uzdignut. ukhja . kao da umire. posuda. nagore. kojima ga dva čoveka s mukom obuzdavaju.moćan. nasilan. jetkost. ukrasiti.ćup. vakti . Po svoj prilici.govoriti) . biti odan. hram . kao da su isekle čoveka iz života i svele ga na etički problem. pogodnost P. strast. Hinduizam je veličanstven zato što sve pamti.slaviti. kao što je onaj iznad Majsora. upalih obraza.onaj koji zna šta je prikladno učča (ind) . hvala učitatvam . Svaki Šivin hram u južnom stilu ima ispred glavnog ulaza mali hram mandapu u kome leži Nandi. Treba videti prvo pripuštanje mladog bika kravi. nigde osmeha. zvučan. učita (tpp) . glasno.biti u posudi ugratā ugra grozota grozan I. pravi morbidni nekropolis. ugra . sud za kuvanje na vatri ukha .pogodan za učathja .lomljiv kao ćup P.prikladnost.onaj koji zaslužuje hvalu učča (od glagolskog korena: añč. Nandi je simbol vitalnosti i energije plodnosti. učatham (od korena glagola: vač. Njome se naglašava značaj govora 56 . Šivina životinja je bik Nandi . bilo u joga . I bog je starac. čeznutljivo gledajući u pravcu lingama u središtu glavnog hrama. jer je problem aktuelan u mladosti i u doba najveće životne snage. sve s ciljem da se nešto osveti i blagoslovi. naglašeno. uč. kazan.uživati u. Ima Nandija. uč. ona odlazi ne osvrćući se.džña (d) . visok. i one koje ni to nemaju nego čitaju jednu te istu knjigu. bilo kao mrtvaca na krstu. odozgo. ukhah i ukhā . čestit G. ugursuzu je mesto ovde baš zato što je u RVK obeležen zvezdicom. ogroman. iz kojih je vreme istočilo životne snage. ukhja ukuvan I. džinovskih skulptura smeštenih na padinama brda. moćno Gornja porodica reći potiče od različitih korena: uč.Razdragani.stih.Škropljenja svetim vodicama u raznim prilikama. razjasniti) . postaje jasnije tek povezujući ih sa šikljanjem i rasprskavanjem semena. Religije koje obožavaju čoveka. samo "stradanija". zajedljivost P. Česte su skulpture Šive naslonjenog na pleća Nandija. vera nadahnuta smrću.asani. ugratā i ugratvam . biti pogodan za I.nasilje. glasan učita . U pomamnom otimanju od štrangi. privižen nečemu. Oploñena.visoko. strašan. od trećeg u literaturi nastaloj posle RV. sasvim drugačiji od egipatskog u kome sve vri od života i od nade u "voskresemje". vač i añč. lepi i mladi Šiva kroti Nandija.mučionica. biti naviknut na. svirep i sl. učjati . jarost. Nigde života i životne radosti. anakti . nagore uččais (ind) . učjati učiti (?) učathja učtiv. oslikani po hrišćanskim crkvama. Izvedenice od prva dva korena nalaze se u Rg vedi. nosioca života.gore (na nebu). na čijem vrhu se uzdiše hram. zna se da se radi o stradalniku za veru. brzo obavlja dužnost širom otvarajuči oči i nozdrve. i pada na kolena iza njenih zadnjih nogu.ččhid (sl) . dve najlepše nalaze se u Durginom hramu u Ajholeu i u Šivinom hramu na ostrvu Elefanti. odozgo.

neki ne vide da je on imao ikatakvu prošlost pre ulaska u istoriju. uččhi. razrešava teškoće G. uččhişŃa nečist P.du) (sl) . Po istoriji Indije rovašili su i prve knjige o tome napisalisa Englezi u vreme kolonizacije. jer se i pre nje imalo šta učiti. važan. napredak i propast P.preseći. uččhjāte .izgovaranje. uččhri. učtiv i sl. uččhedin .uzdizanje.ostaviti kao ostatak) . uččhrajati .presecanje.otići. uzdizati se. uččhişŃa (tpp. uččara . kazuje P.onaj koji se uzdiže kao Sunce G. dodavanje. veka i izradio rang-listu učestanosti pojave imena zemalja u naslovima.apačajam (n.lingvist uččarajitā (m.ići nagore. nečistoća uččhişŃa i uččhişŃvam . uččhrajah . nego da vuku poreklo iz vremena Rg vede. Evo još nekoliko primera nastalih dodavanjem prefiksa "ud" ispred korena: čar. uvereni smo do dana današnjeg da je usmeno učenje daleko superiornije u odnosu na knjiško. uččalati . Ona je jedna te ista priča: uččaja .dizati. uččaraĦam .ispljuvak. učitelj. vertikalna stranica pravouglog trougla 57 . Ona se bavila večnim temama opšteg značaja spram kojih je istorija koješta o kojekakvima. učen. uččhid.sakupljati. no. uččajah . čhid i ši (d pred č postaje č.sakupljanje. oni su noseći stubovi njene kulture i civilizacije.prekovanog u stih radi obraćanja bogovima. d i š daju ččh): G. či.sakupljen. analizirati. Biti akter istorije ne spada u časno zanimanje. glagola: uččhiš . otkloniti. razrešiti nejasnoće teškoće. penjanje. od korena def. uččhişŃam .ostatak uččhişŃa . uččita (tpp) .onaj koji razara nejasnoće. prikupljati I. Indija nikada nije hajala za istoriju dok je istoričnosti nisu naučili Anglosasi. uznositi. uččar. pogotovo kada se radi o razvoju umnih sposobnosti". izgovarati I.uspon i pad. Rekla bih da je srpski narod bio moralniji pre Ćirila i Metodija. iskorenjivanje. mnoštvo.apačajam siledžija.neko ko nije isprao usta i oprao ruke posle jela pa je ostao nečist I. verujem da bismo došli do zaključka da su najsrećnije prošle one zemije koje su imale najnižu frekvenciju ili minimalno učešće u stvaranju istorije. Ako bi neki kompjuter prelistao sve novine 20. O autorima velikih dela gotovo da nema podataka. učči. prikupljanje.bhoktā (d) . uččarati . Čin i delo govore sve što treba znati o pojedincu.onaj koji jede tuñe ostatke uččhri. razaranje. Nepobitna je činjenica da sa porastom pismenosti narastaju agresivnost i kriza morala. uččhinatti . biti znamenit. uččhrajati ustajati G. uččalah . rast. artikulacija uččaraĦa . uččinoti . veličati I.džnah . Verujem da reči srpskog jezika: učiti. uččhedah . prikupljen G. osnova: uččarajitķ) . punoća uččaja .um. objasniti I. Upamtila je vredna dela doslovce i mitologizirala one ličnosti o kojima se imalo šta reći izvan golih činjenica. najaviti. razumevanje G. uččal. dokrajčivanje P. osloboditi sebe nečega I. uspraviti.onaj koji izgovara. čal.isticati se. štrčati Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi u predgovoru rečenicu iz referata pandita Šjamadžija sa kongresa u Lajdenu: "Mi u Indiji. nisu nastale sa početkom pismenosti.

vratiti se u život udždžh.uzdignut.uništiti. Da li su vajanje i vajarstvo nastali od tkanja ili se dogodilo obratno? uddāmarin dambulhana. gotovo da je isto na srpskom i na sanskrtu. uspravljen. udždžāsanam . tkanje. udždžīv. buditi. udždžāgarajati G. zvati. isprazniti I. u nešto uživeo.otkan vātavja i veja (tpb) . glagola ve. udždžīvati oživeti užagriti užas G.sg. uŃh.1. uŃah . osnova: udždžhitķ) . udždžīvati (od glagola: džīv.koliba načinjena od lišća u kojoj boravi pustinjak.udarati. udždžhad . Po svoj prilici. povećan. Ńankajati . obarati ūj. džahāti . nadražen Čujem da narod kaže za nekoga daje užagrio očima kada se. pokolj. krvoproliće udždžāgr. otkati. odaslan. udždžas. istočen (kao voda) Zažditi pušku. koji izaziva velike posledice 58 . udždžāgara . ūjate .oživeti. istrebiti I. srpske reči: tkati. uŃŃankanam (od: Ńank. Zbunjuje 3. uŃh. ostavljen. boravište (u opštem smislu) Udžera je u RVK obeležena zvezdicom. uta (tpp) (od glagola: ve. roñen udždžāsanam G. u srodstvu su sa gornjom porodicom reči.tkati I. ubiti. ispražnjen.tkati) . pobuditi I. udždžh. damar (?) P. po Vuku. velikog značaja. po Vuku.(od glagola hā. vajati . uddāmara . oŃhati otkati (?) G. označavanje posebnim oznakama P. utkati. za poštovanje. udždžhati zažditi (pobeći) G. trava (one vrste koje se koriste za pokrivanje krova) uŃadžah . udždžāgarajati . džīvati -živeti) . tkanice i sl.napuštanje (sveta) udždžhitā (m.lišće.ubijanje.ono što treba da bude otkano Od korena: tank nose ime indijske i budističke (Nepal Tibet) tanke.pečatanje.napustiti. odustati.oŃhati i ūŃh. iskoreniti. podignut.onaj koji napušta P. udždžīv. kuća. udždžhitih (f) .pečatati) . udždžāgr.otići) . uŃadžāh udžerica I. ili zažditi preko polja. pobeći. jer se tkane izvodi udaranjem brdila i izvoñenjem šara.bditi. odaslati. pobuñen. uččhrita (tpp) .P.napušten. ūŃhati . udždžhita (tpp) .izvrstan.pobuñen. proizveden. udždžasajati . ostaviti.

mesto sa pitkom vodom uda .mokar.plavah . utta i unna (tpp) ."sušen u vodi". ponuda vode mrtvima Složenice: uda . vlažiti I."muzika vode". ljubazan.voda. jedna od umetnosti i lepih veština udaka . šupljina. human Od: udam nastali su na srpskom: voda."žaba u izvoru".prskanje bolesnika svetom vodom radi smirivanja udaka . kretanje nagore. Sva sreća da je Srbin umeo da peva i bez Turaka i bez Crnaca."stomačni oganj".sarvasva (sl) . materica."tamo gde voda miruje". jedan od pet vitalnih dahova tela.disati. ud ili und. creva. više.maĦdūkah .onaj kome je suština u stomaku. znači: turska muzika a kakva je ona kažu nam sanskrt i narodni pevač: "Čauš viče.voda udakam . udānah .izdisanje.višīrĦa . bazen udaka . na nemačkom: wasser. udan.agnih (sl) .šāntih (f) . udam (samo na početku ili na kraju složenica) .otkriti radost srca I. izelica. označena zvezdicom. nad. udānaja.pītih (f) . čovek ograničena uma uda . udānah izdah G. daljom vulgarizacijom turske muzike dobijaju se top ostvarenja srpske folk parade! Niti je srpski narod ''folk" niti su mu potrebne ovakve parade. unatti . udānajati (den) .udhārā = udodhārā .onaj koji stvara vrlo veliku buku Dok važni damari "biju" telo je živo. Tu je i "trajna undulacija". materica I.dodirivanje vode radi potvrde obećanja i zaveta uda . izdah. razdraganost udaram uterus. izdisati I. na latinskom: unda. jedna od 64 umetnosti i lepih veština udaka . vlažan.izvirati. isticati. ud ud (polni) Prefiks imenica i glagola: ud označava preimućstvo.tok. udam voda udodhara vododerina unna Una (reka) G. Reka Una.stomak. iznad.uddāmarin . mada uticaji ovih nisu za podcenjivanje. Po RVK dambulhana."udaranje vode pri plivanju". izvodi se kuckanjem ćupova ispunjenih vodom. beskoristan P. takode. na engleskom: water.ašajah . vulgarizacijom indijske muzike dobija se turska. udaram . unutrašnjost nečega udara .vādjam . proždrljiv udara . vodena struja uda .ghātah . preko. jezero. dambulhana riče" bolje rečeno. udaniti .poplava uda .sparšam . spada ovde. sposobnost varenja hrane 59 .

oženiti se ili udati se P. udesiti G. odnose se prvenstveno na rañanje Sunca. udīşati (nastalo od prefiksa: ud i glagola: īş. udajah (nastalo od prefiksa: ud i glagola: i. nadutost uddhatatvam . uddešanam .dizati se. uddiš. napregnut uddhāna i uddhānta (tpp) . uddharati udarati.dati. doći iz. ude. ponuditi.odvesti. osnova: uddeşŃķ) . odneti. udeti .podignut. ūdhā . uddhķ.ponos. raskinuti. kako su se tada znale povlačiti analogije širokog zamaha. udāvahati G. udati je (ud) īşita udejivah istok(?) dete (?) G. no. udeti . uzdizati se (Sunce) I. dadāti . uzbuñen Ponosito uzdanje u samoga sebe može. nasilan.dizati. uddhita (tpp) . izlaziti. izdignut iznad horizonta (Sunce) udejivah (nastalo od prefiksa: ud . udi. grub.onaj koji je izašao. biti plod nečega) . oholost P.ubiti se. kao uzrok. pokloniti. izlaziti. iščupati. doći iz. dati ćerku. udariti G. sve iz Rg vede. istrebiti. nastao. biti plod nečega) . udāvahati . udīşita (tpp) . iskoreniti. oholost. uddhata (tpp) . nije neosnovana pretpostavka da su navedene srpske reči u srodstvu sa sanskrtskim.udāvah.ukazivanje na uddeşŃā (m. penjati se. uddiš.rañanje Sunca P.onaj koji dela po odreñenom planu uddhatih uzdanje (u samoga sebe) G. izazvati samouništenje kao posledicu. kao što su: izlazak i zalazak. izbljuvan Ovi trpni pridevi dati su radi potvrñivanja na početku datog porekla srpske imenice: ud od sanskrtskog prefiksa: ud.ponos. osloboditi 60 . udāvah. uddišati . uddhita uzdignut P. izvući. ovde sa korenom: dhā.ā i glagola: i.odvesti. udīş. uspravljen. uništiti. naslale daleko pre nje. roñenje i smrt.uzdignut. udisanje i izdisanje. uddharati . roñen Ove prastare reči.penjati se. vahati .izbačen.izašao.kretati se) . podignut.ukazati na. potiskivati nagore uddhan. usmeriti na I. uddhante . obesili se I.dizati se. īşati .odvesti O udadbi i ženidbi biće više reči uz glagol: dā. penjati se. uddhatih (f) . uddhan. uddhķ.udata žena udavati Gornji glagol nastao je dodavanjem prefiksa glagolu: vah. uddhanti . uddišati udešavati.

I. uddharaĦam - izbavljenje, osloboñenje, spasenje, uništavanje, gašenje, odnošenje ugarka sa domaćeg ognjišta radi paljenja žrtvene vatre i dr. uddhartā (m, osnova: uddhartķ) - razarač, uništitelj, oslobodilac, izbavitelj P. uddhāraka - iščupan, izvučen, uzdignut, podignut Porodica reči iz Rg vede ima bukvalni i metaforički smisao. Po prvome, da bi se došlo do slobode mora se udariti po onome koji slobodu ugrožava; po drugome, radi sticanja duhovne slobode neophodno je iščupati se i izdignuti iznad satirućih okolnosti svakodnevice. Srbima istorija neprestano natura prvi, bukvalni smisao, pa se duhovni potencijali troše na ispravljanje davno iskrivljene i neispravljive "krive Drine". udrič, udričjate G. udrič, udričjate - isticati se, strčati, prevazići, nadvisivati udvahah odvoñenje strčati

G. udvah, udvahati - odvesti, odneti, uzeti ili odvesti nevestu iz roditeljske kuće I. udvahah - odvoñenje neveste, sin, potomak, vitalni vazduh u telu koji odvodi hranljive materije nagore, jedan od 7 plamenova ognja udvahanam - odvoñenje neveste, venčanje, svadba udvodhā (m, osnova: udvodhķ) - suprug P. udūdha - donet, roñen, uzgojen, oženjen, udata udvodhu - kama (sl) - željan ženidbe Nekadašnje dogovaranje roditelja oko ženidbe i udadbe supstituisano je ud - varanjem. Ud – vāra je neko koji podiže rep uvis, udvāš, udvāšjati - obraćati se plačnim glasom i udvāşpa - onaj koji lije suze, cmizdrav, što sve lepo pristaje uz udvaranje. unmad, unmādjati pomahnitati

G. unmad, unmādjati - poludeti, pomahnitati, napiti se unmadah i unmāditā - ludilo, pomahnitalost, pijanstvo P. unmatta - pomahnitao, lud, pijan unmadana - pomahnitao od strasti G. umnanaja, unmanajati (den) - uzbuditi se, razdražiti se, pomahnitati I. unmanaskatā - pometenost uma, mahnitost P. unmanas - mahnit, lud "Madlenina mahnitost" na sanskrtu glasi: "mādlena - unmāditā", predsednička je nešto složenijeg karaktera: "unmadana - unmāditā". upaklķp, upakalpate upakovati (paket)

G. upaklķp, upakalpate - postati, biti prikladan, pristajati nečemu, uobličiti se I. upakalpanam - priprema P. upakalpita (tpp) - pripremljen, ureñen

61

Slavna porodica reči za koju znamo da sadrži koren: klķp, od koga su nastale kalpe, kod zapadnih Arijaca skončala je bedno. Doduše, namesto predstava o kalpama dobili smo raznovrsne političke i religijske "paket aranžmane" turističkog karaktera sa širokim spektrom destinacija. upadžñā saznanje

G. upadžñā, upadžānīte - izumeti, izmisliti, pronaći I. upadžña - nepoznato znanje koje nije prenelo tradicijom nego je do njega neko sam došao P. upadžñāta (tpp) - izumljen, izmišljen, pronañen Istorijski gledano, ovakvo znanje pokazalo se samo delimično napredno, iskustveno gledano, opasno je boriti se protiv predrasuda. upadas, upadasjati opadati

G. upadas, upadasjati - opadati, nestajati, malaksavati, biti iscrpljen, osušiti se, gubiti, biti lišen nečega P. upadāsuka - opao, malaksao, iscrpljen upadešah uputstvo G. upadiš, upadišati - ukazati, uputiti, objasniti, savetovati, propisati, naredivati I. upadešah - ukazivanje, učenje, savet, propis, uputstvo upadešī (m) - učitelj, savetnik upadeşŃā (m, osnova: upadeşŃķ) - duhovni učitelj Uporedo sa opadanjem duha narasta broj uputstava za upravljanje spravama. upadhķ, upadhārajati podržavati

G. upadhķ, upadhārajati - podupirati, podržavati, uočiti, razumevati, iskusiti, naučiti, zapamtiti Sve je veća ponuda imaginarnih ciljeva kojima se mora pružati realna podrška. upanāma I. upanāma - nadimak (nad - imenom) upapakşah I. upapakşah - pazuho Reč se sastoji od prefiksa: upa - ispod i imenice: pakşah -krilo, rame; doslovno prevedena gornja imenica je podramlje. Srpski jezik je sačuvao uspomenu na: pakşah u pazuhu. upapad, upapadjate upasti upādhih upadljivost G. upapad, upapadjate - ići nasuprot, protiv, napasti, prodreti pazuho nadimak

62

Glagol i imenice u istoj porodici reči imaju i druga značenja, u gramatici, filozofiji i logici. Upada se negde da bi se nešto otelo ili ako se ostane, da bi se jedno stanje supstituisalo drugim, po želji onoga koji je izvršio upad. Ono što upada u oči kao percepcija, razvijeno je u sledeće filozofske pojmove: G. upādhā, upadhāti, upādhate - postaviti preko, staviti na, pripisati, zgrabiti, pojmiti, shvatiti, obuhvatiti I. upādhih (m) - ono što može doći umesto drugog, supstitut, ono što može imati ime i izgled nečeg drugog, preinačenost, prerušenost, osobenost, atribut, ono čime se nešto bliže odreñuje - u materijalističkoj filozofiji: upādhih je uslovljenost, temeljni odnos izmeñu uzroka i posledice koji nije predmet čulnog opažanja pa se, stoga, ne može dokazati. - u vedanti, kod svih ogranaka, upādhih je jedan od osnovnih filozofskih pojmova: spoljno, slučajno ograničavanje i razgraničavanje pojava. Još je Badarajana, osnivač pravca, u svome delu Brahma - sūtram upadhih definisao kao zabludu, posledicu ograničenosti iskustvene svesti koja, zamračena delatništvom, vidi pojavne mnogostrukosti bića, iz neznanja, avidjā, tamo gde se znanjem, vidjā, spoznaje da apsolut nije dvostruk: saguĦah i nirgunah, već da je istinska suština sveobuhvatni apsolut, čista homogena svetlost, odnosno identitet imanentnog: atman i transcendentnog: brahman. Šankara je razradio ove teze i kreirao advaita - vedantu, monističku teoriju saznanja koja ide izvan majom nametnutih privida pojavnog sveta ili preko lažnih identifikacija posredstvom svesti rascepljene na subjekt - objekt, dvaita, udvojenost. Rascepljenost brahmana na nirgunah, bez obeležja i saguĦah, sa obeležjima iluzorna je, kao što je iluzorna iskustvena svest. Njoj nije dostupna istina, jer je individuacija iluzorna posledica iskonskog, ontološkog neznanja: avidjā. Bhaškara vraća realnost mnogostrukom pojavnom svetu koji je za njega: upādhih, mada je dosezanje te realnosti nepotpun cilj egzistencije bića u svetu. Dživah, živoj duši, biću, bitan je ne - rascep, abhedah; "rascep, bhedah, je uslovno ograničavanje, upadhih. Odstranjivanjem ograničenja, dživah se vraća u stanje prvobitnog abhedah. U svim vedantinskim školama osloboñenje, mokşah, postiže se meditacijom na nerascep, abhedah. Vedanta, u celini, počiva na upanišadskom postulatu: "tat tvam asi", "to si ti", odnosno na identitetu: atman = brahman - u logici, upadhih je ograničavajući dodatak kojim se izbegava: ativjāpti, neopravdano širenje nekog pravila ili principa izvan onoga što je prvobitnim iskazom obuhvaćeno. upoşanam post

G. upoş, upoşati (od prefiksa upa i glagola: uş, oşati - spaliti) - postiti (postom "spaliti" grehove) I. upoşanam i upoşitam - post upavitam pavit

G. upavje, upavjajati - udostojiti svetom uzicom (uzica se nosi preko levog ramena i svezuje se u čvor ispod desne ruke, niže pojasa; svakom dečaku prilikom inicijacije - uvoñenja u društvo odraslih Arja, svezivana je uzica u sedmoj godini, kada je, ako je iz brahmanske porodice, dobijao učitelja) I. uravītam - osoba sa svetom uzicom upavītakam - sveta uzica P. upavītin - onaj koji nosi svetu uzicu Pavit je puzavica velike dužine koja raste u šumi i puza se uz visoko drveće. U RVK naziva se belom lozom, jer cveta belim cvetovima. upānat opanak

63

ubh. ubha (osnova) koristi se samo u dualu: ubhau (m) . obući. nahjati -pričvrstiti. sejanje razdora.mukha . upānajati G. ubhajam (n) . ubhajī (f).onaj koji ima opanke na nogama Jugo . upānajati . upe. bukvalno: upregnuti opanci) P. koji nešto preduzima upājin .par opanaka (od: jugam . srednji i ženski rod se podrazumevaju."onaj koji dobija platu na obema stranama".onaj koji se približava. dostiže cilj.jugam. ubhe (f) . stići do. ekspert u korišćenju sredstava ubh. trudna žena. e.vjañdžanam . upeta . upājah .odvoñenje neveste ženikovoj kući Druga agencija. eti . težiti nečemu i dr.I.vidjā . vodozemac ubhaja . upānī. oponašati I. četiri diplomatske veštine. vezati. uz doplatu. upānat (f."sa licem na obadve strane". tržišno konkurentna Jugo . Očekivani devizni priliv potrošen je unapred. odvesti. prevodi gornju imenicu sa: sandala.obadva. strategija. osnova: upānah. okrenuti se ka.čatuşŃajāni: pregovaranje.čara .ići) .jugam (sl) . špijun koji je prividno ušao u službu neprijatelja ubhaja .obadva. preduzeti nešto. ubiti ubhau obadva ubiti oponašati B.dvopolan. poznavanje religije i svetovnih poslova ubhaja . otvoreni napad P.obadva.onaj koji živi i na zemlji i u vodi.obadve. praveći se da ne zna da su mu preci išli u opancima. od prefiksa: upa i glagola: nah. a Složenice: ubhaja . sredstvo kojima se neko približava cilju.povrediti. hermafrodit 64 .vetana . .predložak: obučen i obuven na buvljaku. ubhnāti . isto: ubhaja (osnova) koristi se samo u singularu i pluralu.jugam agencija za uparivanje veštine oblačenja i svlačenja sa veštinom obuvanja i izuvanja kreira nov svetski modni hit. obuti) . upāja . upānī.opanak. oponaša gornju i "radi na projektu" svadbene varijante sa gumenjacima. jer je lice deteta okrenuto na suprotnu stranu od majčinog ubhaja . upinjati se upinjanje upājah G. upānajanam . ubhnāti G. uped (nastalo od prefiksa: upa i glagola: i.približiti se. Za modele vlada veliko interesovanje u zemlji i u inostranstvu. autor sanskrtsko-engleskog rečnika Ser Vilijams. podmićivanje. ubhe (n) .približavanje.onaj koji se približio. upeti upeti se.provesti.jaram.dvostruko znanje. upe. upānahin . po nekima i u dualu: ubhajah (m). I. obmotati. cipela! upānad .

65 ulovica lapak Urvina (planina) ures . dilema ubhajatah .onaj čija je spoznaja okrenuta ka spoljašnjosti i ka unutrašnjosti ubhajatah .sova.grudi urasjah (m) . ulapā I. ime zmije Šeše Poreklo Urvine planine može biti i od: ūrdhva .ono što pripada grudima. amplituda urvarā .poreklom od dobrih roditelja ubhaja-djus (ind) .stavivši na grudi urasi . pre antropomorfizacije. Verovatno je da se sačuvalo sećanje na iskonsku sovu. odgajano na grudima.u oba dana (subsekventno) urasam I.ženske grudi urasam .planina.nešto najbolje u svojoj vrsti Složenice: urasi . ka nebu.ruhāh . urvī .ubhaja .Nebo i Zemlja urvjā . urasja . ulapā .trānam .ogrlica od bisera urasi .dlake na grudima P.pripadnik obadveju strana ubhajatah .dvoglav.širina. bila sova. dete urvīdhara I. ime Indre ulūkī . du) . zemlja urvī (f. koja drži sovu u ruci jer je i sama. ulūkah .Zevsa u koju se pretvorio da bi zaveo Kibelu .onaj koji stremi u visine.vrsta sočne trave Lapak se u narodu zovu vrste trava sa vlaknastim ili čahurastim plodovima sa kukicama kojima se kače za runo ovaca (ulapčeno runo). boginju mudrosti. ulūkah I.plodna zemlja urvī .ime iskonske sove U mome kraju narod sovu zove ulovica što ne verujem da dolazi od njenih lovačkih sposobnosti. sa licima okrenutim na obadve strane ubhajatah .pradžña . osnova: uras) .kķtvā . sovu .oklop urah .kaŃah .pakşa .sveta uzica urasitra i urasi . pticu . urah (n.sudžāta .sūtrikā . uspravan.sambhavah .dvostrana mogućnost. izdignut.dharah (sl) . visok.šīrşan .Indru.Heru i na njegovu kćer Atinu."prostrana".

sjajna deliteljko darova.. ulkuşī . večernje svetlo uşāsā . i ozbiljno motreći na nas sa nebeskih visina. ona.. uštap (pun mesec) G.113. uş. budeći i oživljavajući sve što je živo i nalazeći reči u njome nadahnutom pesniku. jutarnja svetlost usrā . žariti I.sjajan fenomen na nebu. obilata konjima. njen blistavi sjaj pojavljuje se još jedanput da bi rasprostirući sebe rasterala bezoblične crne ambise mraka. ulbam i ulvan .rano jutro. uterus uş. oşati užeći.goreti. ovde i sada". ti koja deliš pobedničke nagrade. latinski Jupiter i pater.. zažaren Sve reči su iz Rg vede. ''Pogledaj kako Zora razvija svoje zastave na istočnoj polovini neba. kao igračica.zora. čineći smrtnike starijima za jedan dan i skraćujući njihov životni vek iz dana u dan. buktinja ulvan I. užariti. zora uşah (f) . jutarnja svetlost. Prirodno žaljenje zbog svakodnevnog skraćivanja života javlja se i u RV 1.. sestra Aditjāh i noći.naktā (f.užaren.pitķ. kaže pesnik Gotama u himni RV 1. Nebo .. himni pesnika Kutse Angirasa: ''Dovozeći neizmerno blago. Zoro. 92.zora. ćerka Neba. ukrašena svetlosnim zracima. puteve prohodnim čini.. usķ (f) .. du) (sl) .zora i noć uşasī . personifikovano jutro. od čega su nastali grčki Zevs. uşita (tpp) i uşŃa (tpp) . usijan. veličanstvena. ugarak. užditi uşita užaren. vulva. ona se ukrasila blistavim nakitom i otvara svoja nedra.inva uşā džjotir jačhati agre ahnām" "ona ljude budi.ulkuşī ulkus I.jutarnje svetlo. na čelu hodi. 80: "eşā džanam daršatā bodhajantī sugān pathah kķnvatī jāti agre bķhadrathā brhatī višvam . ona se suočava sa svakim okom. po kojoj sve blista. O lepoti Zore i njenoj vernosti rti peva Satjašravah Atreja u RV 5. usrā I.. oşati . zora. Stara boginja raña se opet i iznova obučena u iste boje.. sjaj Oko dvadesetak rgvedskih hinmi posvećeno je boginji zore Uši.sumrak P. Zoro. rasprostri svoje darove po nama. blistava kći Neba donosi nam darove. Ona je kći Neba.. donesi nam one blistave moći kojima ćemo izroditi decu i unuke.. širi raznobojni sjaj i tako svetleći ona je sada poslednja od onih koje su svanule i prva od onih koje tek sviću i neće nikada prestati".otac. uşah .membrana oko embriona.. meteor. obilata kravama. sa visokih kola sveprožimajuća sve bodri Zora sjaj daruje na početku dana" 66 zora vulva . nazivanog Djaus .

vat (sl) . čuven ūrdžita (tpp) .vunen ūrĦā .moćan.panthām anu eti sādhu pradžānati iva na dišo . čuperak izmedu obrva P.āšrajah (sl) . snažan. poznat. okružiti I. uticajnih i snažnih koji.pokriti." uşŃķ I. Primena ove porodice reči u svakodnevnom životu do te mere je dobila egzistencijalni značaj da nju treba usvojiti i neizostavno uneti u rečnik srpskog jezika. obično. ūrdžin . ūrĦā . ūrĦoti . osvežiti I."stanište hrabrosti". hvalisav I. slavan. smer mu ne menja. Nema života bez urgiranja preko poznatih.ojačati. jak. nisu priznati ali su moćni i povezani u lance.vala (sl) .kao urgirati - u U. preko latinskog. vuneni konopac.obilat vunom.obdaren snagom.bivo uštrojen (?) Bikovi za tegljenje bili su štrojeni. osnažiti. priznat. ūrĦā vuna G. snaga. okrepa ūrdžah (n) . ūrk (f. moć ūrdžita . vunen 67 . osnova: ūrdž) -jačina. ūrdž. veliki. jačina. ūrdžajati u urgirati G. važan.snaga.onaj koji poseduje hranu i moć Dugo putujući do nas. osnova: uşŃķ) .vuna. moći. ūrdžajati . heroj P. gornji glagol je izgubio pravo značenje. ūrdža . hrana. ūrĦam-vuna ūrĦā . ponosit.mināti" "ona raznobojna biva dvostruko krepka razotkrivajući svoje telo spreda putem zakona ona hodi spremno znajući ga oduvek. Za uspešnost urgiranja neophodno je izazvati lančanu reakciju.bik koji vuče plug uşŃķah . sok."esā vjenī bhavati dvibarhā āviş – kķĦvānā tanvam purastāt ķtasja . GLAS "ū" . ū -uzvik sažaljenja kojim se obećava zaštita ūrdž. sakriti. ūrĦu. paučina. moćan. uşŃā (m. I ove reči su iz Rg vede.

voda. pravda. pogrde (v. Po svoj prilici. ūhati ufati se G. ķččhati . sresti se sa ķtam .biti bolestan. u smislu: nadati se i nadanje ispali su iz upotrebe. pravo. uzdizati se. natopljen solju ūh. ūhanīja (tpb) . brū pod "b") ķtam red G. ijarti . razumeti. ūrvati . ūrv. r . procenjivati.ono što treba da bude razmatrano i o čemu treba doneti zaključak Ufati se i ufanje.istinito. pretpostavljanje. ispitivanje. istina. razuriti.i (glagol: i. ķ.ići) . nadati se. putem pravičnosti i istine I. GLAS "ķ" -kao redr bre U. običaj. ūhati . istina personifikovana u objektu obožavanja. ķtam (imenica nastala od trpnog prideva vremena prošlog glagola: r) red. ind) . vera. uništiti. stvarno i dr. ūşara-usoljen. zavet.ūrv. iskreno.osoba u crnini kao znak žalosti za preminulim. obećanje. dobiti. žrtva. ķtaja (ind) .povrediti. zakonito. pobuñivati.očekivati. ūş. zakon. Sunce itd. zaključivati I. bolovati ūşah . eti . ūhah . ūşakam so ūşara usoljen G. povredivanja. ovde spadaju: razorati i survavati. ili: rušan . uočiti. ūh. osvojiti. pobožan čin.so ūşa .so u grudvama P. uzlaziti i. oburvati U RVK navode se stari oblici za razoriti: razurati. zakletva.uzvik podsmeha. ūşati .na pravi način ķtajin – istinit Složenice: 68 .kretati se.slano tlo ūşakam. versko pravilo. ķtam (ind) i rtena (instrumental. čekati. zatim oburvati. P.razmatranje. razmatrati. dizati se. kao zid na primer.pokretati. zaključivanje P. kad glagol promeni vrstu: ķ.ići ispravnim putem. ūrvati G. pristojno. ubiti urvati.sikatam (sl) .

veliki.vākah . iskren.pradžnā .vikrama .uzvišenog karaktera.vķtta .visoke inteligencije.djumna .počasno ime udāra .ķta .uzvišene reči. ako ne i svekolike ljudske misli. univerzalni zakon.poznavalac zakona reda ķta . du) .plemenitost. ispravan. ķtam. budući izveden od korena "ķ". najbolji udāra .pada .dhāman .onaj koji boravi u istini.četas .činiti po zakonu kao što Indra čini puštajući kišu Od gornjeg korena nastale su i sledeće reči koje pripadajui drugim slovima azbuke: ārjah .intelekt ili znanje koje po sebi sadrži istinu ķta -judž .artha . RV 3. s njim usklañivano i njime odmeravano. 69 .istina i laž ķta .Višnu ķta . plemenitog uma udāra .uzvišen.dhī . ponašanje svega pojedinačnog u univerzumu mora biti ka njemu usmeravano.priznat. pošten. Evo ilustracija iz rgvedskih himni: RV 10. Surju. rta .uzvišenog uma udāra . istina.dhamā .hrabar. sa značenjem: red. vķşa mahī rodasī āviveša" "sa dna istine (reda) izvodeći zore. cenjen.plemenita karaktera udara .džĦā . bikom koji: "ķtasja budhna uşasām işaĦjan.zazivanje i obraćanje onome koji blista kroz istinu ķta .ona koja je zakon i istina. nalazi se u Rg vedi.. kretati se.ispravan. istinit govor ķta .pravda i istina ķta . po smislu i po metru kojim su izražene Prvi apstraktni pojam indijske. otmenost.sāta .onaj koji nosi istinu u sebi ķtam .ni . gospodstvenost udāra .čarita .džāta .karman (ind) . koja se raña iz zakona kao istina (metafore za Zoru) ķta .obavljanje pobožnog čina od strane čoveka i prihvatanje tog čina od strane boga (obadva su "sapeta" dvosmernom vezom univerzalnog zakona ķtam) ķta .bhara .daršana .plemenit (Arijac) udārakah .satja . 61.gospodstvena pojava udāra .satja ili ķta .iddhāt tapaso" "red i istina roñeni su od izračene toplote". mudar udāra . pesnik i slavni mudrac Višvamitra naziva Sunce.sap .onaj koji se ponaša plemenito udāra .anķtam .sjedinjen (ujarmljen) sa istinom ķta .vķdh . 190 u kojoj se kaže da je toplota posledica napora ureñivanja univerzuma: "ķtam ča satjam ča abhi .sattva . On ima snagu moralne obaveze univerzalnog važenja i.kīrti . bik je prožeo velike svetove".onaj koji vodi po pravdi i po istini ķtam.ispunjen istinom i pravdom ķta . slavan udāra . herojski udāra .satje (n.bhāva .tā .oni koji neguju istinu (bogovi) ķte.

božansku. Ovu koncepciju mora da je nametnula prvobitno pravilnost kretanja sunca. Ķtam se podkrepljuje rečju: satjam . Višnu je zametak rtin. spazio riši. Da li bi se. Tako se obeležava zakon uopšte i imanentnost pravde.. on upotrebljava sanskrtski koren: ķ. isprežu.. od: sat – prilog vremena sadašnjeg glagola: as. blistavom. Ova vera pruža nam utehu i 70 .lagati. i zakon pravičnosti koji poštuju čak i bogovi. Sve što postoji nestalan je prizor. Sve što je sreñeno u svetu ima rtu za svoj princip. osim reda..1. rta je postala put moralnosti kojim čovek treba da ide. Zora se drži puta rte. nastali su od istog korena ķ. to ne znam. kojom se pesnik obraća Agniju: ''radžantam adhvarāĦām gopām ķtasja dīdivim.moralna vrlina i latinsko ritus. Svet iskustva je senka ili odsjaj rte.. vidilac. jer nisu ništa proricali. najsjajnija i najlepša. koji se gojiš u svome domu".istma. Promenljivi nizovi pojava sveta predstavljaju različite izraze postojanog rtam. RV 5. kao da ga poznaje od ranije."Zlatna posuda u kojoj je sakriveno lice istine".na hiljade sunčevih zraka. ali znam da dok srpski seljak tera ovce povikom: "r. "hiraĦmajena pātrena satjasjāpihitam mukham" .RV 1. dok se mnoštvo menja i prolazi.". mada skrivenu. satjam "je ono što jeste''. Suncu. izvesti iz ķ i srpsko: orati. Rta označava poredak u svetu. kao i ruski: rjad . najveličanstveniju i najlepšu.. r. Svoje prve znake pokazuje ovde tendencija za mističnom koncepcijom jedne nepromenljive stvarnosti. Postepeno. asti jesam.. nesavršena kopija.. ķtam.. Čim je priznata ova koncepcija rte desila se promena u prirodi bogova. bez delova i promena.. pravog puta. spazih" U drugim himnama Sunce je: "ķtasja anīkam" . koji to nisu. Tu. Svet nije više haos koji predstavlja slepi bes slučajnih elemenata već dejstvo jedne svrhe koja unosi harmoniju.. konji . u ovom slučaju pesnik Šrutavid Atreja: "ķtena ķtam apihitam dhruvam vām sūrjasja jatra vimučanti ašvān daša šatā saha tasthus tad ekam devānām šreşŃham vapuşām apašjam" "zakonom istina vam je stalno skrita tamo gde se iz Sunčevih kola konji isprežu. po analogiji."Lice zakona". što je isto što i: anķtam . Evo skraćenih citata o ķtam iz Radhakrišnanove Istorije indijske filozofije: "Rta bukvalno znači: tok stvari.. Rta je uzrok što su Nebo i Zemlja ono što jesu. 62. trajne realnosti koja ostaje nepromenjena u neredu promena. laž.. Ona nikad ne prekoračuje njegove granice. istina je skrivena od očiju smrtnika tamo gde se "Licu istine". 3 Nisam uspela da utvrdim kome treba zameriti za nazivanje vedskih rišija prorocima. deset stotina ih se sabralo. Oni su tragali za istinom.. Sunce se drži puta rte. zato proroci3 iz veda misle da rta postoji pre manifestacije svih pojava4. meseca i zvezda. moglo. vladaru žrtava čuvaru (pastiru) reda. Grčki pojam: arete . r. Samo je jedna od njih.. smenjivanje dana i noći i godišnjih doba. Stvarnost je neizmenljivi zakon. Stvarnost je jedna. vardhamānam sve dame" "tebi. "bivajuće".neistina.red i vrat . jednu. Nju je. Na litvanskom: arti je orati. 4 Proroci iz Starog zaveta misle da bog postoji pre manifestacije svih pojava Tako se rta naziva ocem svih stvari. Univerzalno prethodi partikularnom.

na primer. Varuna je zaista u 71 . prezaposlenom Zapadu. anglosaski kolonijalizam. kao smrdljivi trag. koji se preodenuo. po mojoj oceni. kao što je redovno smenjivanje dana i noći. dok u himnama ona osim tog značenja ima i dodatno značenje "moralnog reda". već i braniteljinia moralnog zakona. meñutim. Ova reč. Vedske bogove. što se kod njega gotovo ne oseća ono što je prisutno u delima nekih indijskih pisaca: mnogo reči. I.sigurnost kadgod nas neverovanje kuša a poverenje u same sebe se pokoleba.. Nadalje. Da bi se pokazala sveprožimajuća priroda njegovog budnog pogleda. taj izraz može sugerirati da vedskom poimanju božanstva nedostaju potrebne osobine. već se proteže i na moralno. gde su njegovi zakoni jednako tako večni i neprekršivi. nastavio je sasvim drugim pravcem gde je pojam božanstva. uopšteno govoreći. Ideal Varune je tako vremenom zapostavljen što može ukazivati da je tada došlo do postupnog odbacivanja takve ideje božanstva. Mogli bismo pretpostaviti da je najjednostavniji način svoñenja mnogih bogova ranije mitologije na jednog .. Zapad je. bio i ostao superiorniji. Opisan je kao onaj koji je odredio zakone fizičkog univerzuma koje niko ne sme prekršiti.. Ovo uverenje o superiornosti Zapada ostavio je za sobom. vedska religija odmakla od svog izvora. 1964 Citiraću i profesora sanskrta M.. U stvarima duha. a njegov osećaj tajnovitosti koja skriva konačno tako snažan. Još jednu. Nolit. Ali razvoj religijske misli u vedskoj Indiji. to jest potpuna personifikacija. Ova osobina označava strast za istinom i ne odnosi se samo na dubinu filozofskih istraživanja."5 5 Servapali Radhakrišnan: Indijska filozotija. bezrezervnu veru u superiornost Zapada mogu gajiti oni koji Istok ne poznaju ili ga poznaju na pogrešan način preko lako svarljivih. Vrlina će trijumfovati isto tako sigurno kao što će sunce sutra da se rodi.. Kaže se. Izraze kao. starim ideologijama i monoteističkim mondijalizmom da bi opet smrdeo po celom svetu.uzdizanje najuzvišenijeg od njih na stupanj Vrhovnog. Indra nije posve lišen moralnih osobina. postajao sve bezličniji. Ako išta treba rušiti na ovome svetu. što bolje od zapadnjaka razume svoju tradiciju i kulturu i treći i najznačajniji. dakle. Predstava Varune je u vedskoj mitologiji uskoro zamenjena predstavom Indre. Varuna odgovara samo jednom odreñenom tipu teističke koncepcije hebrejskom.. drugi. Hirijanu sa Univerziteta u Majsoru i to iz tri razloga: prvi. ostavljao otvorenim dok nije našao zadovoljavajuće rešenje. Njegovo zanimanje za spekulaciju bilo je toliko duboko. da bi se objasnila doraslost indijske filozofije zapadnoj i indijske religije monoteizmu. No u vedskoj Indiji se nije išlo tim putem... da njegovom moći reke teku u okean ne prepunjavajući ga. prvobitno je značila jednoobraznost prirode ili pravilan tok stvari. boga bitaka. jednako tako značajnu osobinu rane indijske religije predstavlja koncepcija rte koja ima istaknuto mesto u himnama. prevladavajući tip vedskih bogova bio nepotpune personalizacije.. treba rušiti predrasude o superiornosti zapadnog monoteizma i mondijalizma nad istočnim politeizmom i pluralizmom. sunce se ponekad poetično opisuje kao njegovo oko. "čuvar rte" (gopa ķtasja) i "sledbenici rte" (ķtāju) često nalazimo prilikom opisa bogova. tom. već i na veliku raznolikost rešenja filozofskih problema koje nudi. Beograd. U rtu se može imati poverenje. On je sveznajući pa će uočiti i najmanji greh. Evo citata iz poglavlja: Vedsko razdoblje: "Moramo podsetiti da je. naoružao novim oružjima. No njegova vlast nije ograničena samo na područje fizičkog. koja je predindijskog (ranog rg-vedskog) porekla. da je prirodne pojave. Ma šta da se desi mi osećamo da postoji jedan zakon pravednosti u moralnom svetu. koje je pokušavao razumeti. već to čine svi bogovi sunca kojima i on pripada. Ova podjednaka odgovornost božanstva za održavanje kosmičkog i moralnog reda izrazita je u predstavi Varune. na primer. dok to zapravo ukazuje na jednu izanrednu odliku strukture svesti vedskog Arijca koji je neobično sklon filozofskoj spekulaciji. bez svake sumnje. niti je Varuna jedini koji zastupa rtu. Ovo je značajna karakteristika kada se ima na umu koliko je.. popularnih adaptacija prilagoñenih površnom i. ne treba smatrati samo čuvarima kosmičkog reda. okrepio. napisao najkraću i najbolju istoriju indijske filozofije. suprotno od grčke mitologije. što je. koji odgovara lepom redu u prirodi. Ako su u pitanju sila i nezajažljivost.. On predstavlja nebo i bog je nebeske svetlosti. Ona se obično naziva "zaustavljenim antropomorfizmom". relativno uzevši.

Naprijed. Traganje za razvojem religijske i filozofske misli ne može zaobići vede.ponekad čak i više njih . da li onaj koji ga vidi sa najvišeg neba o tome. ni zapadna nauka. oni su ukinuli sva pitanja jednim jedinim odgovorom: sve je volja božja.. Značajno je za te vrhovne bogove da nijedan od njih ne zadržava svoje prvenstvo duže vreme. no nijedan od njih nije postao definitivno personalizovani vrhovni bog. Na pitanja koja su otvorili vedski rišiji nisu do danas odgovorile ni zapadna filozofija. Postoji viša koncepcija jedinstva . iskaze: "Ono što je samo jedno. čak i onaj filozofskog tipa. Zagreb.129. jer vedski pesnici spajaju imena dvaju bogova.monizam. kako ga možemo nazvati.. 1980.. Bog koji uzima žezlo brzo ga ispušta. zaista. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. To sumnjom prožeto naslućivanje najočiglednije je u himni RV 10.. Osnova čak i tog "filozofskog monoteizma". koji čitavo postojanje izvodi iz jednog izvora..jednom razdoblju. Rgvedske sumnje u ispravnost monoteističkih zaključivanja odvešće indijsku misao u upanišadski monizam i kasnije u vedantu. Monoteističko shvatanje u čistom obliku nužno je dualistično i teži jedino jedinstvenosti božanstava . mudri ljudi nazivaju različitim imenima". Jedna koncepcija se smatra neprimerenom i ubrzo se umesto nje javlja druga pa se tako za vedski monoteizam.i obraćaju im se kao da su jedno. Semiti jesu. pesnika Pradžapāti ParameşŃhina koja je ušla u svetsku književnost. a na više mesta se naslućuje u književnosti razdoblja što ga upravo razmatramo. pa nisu pokušavali naći jednog koji bi bio iznad ostalih. Traži se poslušnost 72 . ijam vişķşŃihjata ābabhūva jadi vā dadhe jadi vā na jah asja adhjakşah parame vjoman sah anga veda jadi vā na veda" "otkud nasta to izračenje da li samo od sebe ili možda ne. gotovo ispunjavao uslove monoteističkog verovanja u ovom smislu. otkud ovo izračenje bogovi su došli posle tog izračenja pa ko onda išta zna o postanju". uz uporedo pretapanje pojma ķtam u dharmah. sa jačim naglaskom na moralnost.. Stoga možemo reći da se monoteizam u uobičajenom smislu reči nije ostvario u vedskom razdoblju. nazvane "Postanak". može se uočiti u ranim himnama. Bez sumnje je istog značenja i refren jedne druge himne: "Mahat devānām asuratvam ekam" • "Slavljena božanstvenost bogova je jedno". Evo završnih strofa: "kah addhā veda kah iha pravočat kutah ādžātā kutah ijam vişķşŃih arvāk devā asja visardžanenā thā kah veda jata ābabhūva" "ko uistinu zna. Monizam je potpuno razrañen u upanišadama. U odlomcima himni nešto kasnijeg datuma nalazimo. već odavno. a Indra u drugom. Tada se jedinstvo božanstva počelo tražiti na drugačiji način.svoñenju mnogo bogova na jednog koji je iznad i izvan sveta što ga stvara i kojim upravlja. već zajedničku silu koja bi delovala u pozadini svih njih. kao što su na primer Mitra i Varuna . ko će objaviti odakle se pojavi.. a njegova se osnova stalno menja."6 6 M.. nešto zna ili i on ne zna". može reći da je nestabilan.

odavno rečeno.a i 10 . knjiga koja se bavi metodologijom studija veda ķg . teritorijalnih proširenja i ropskih podanika. učvrstih svoje uverenje po kome smo sebi dopustili da budemo žrtve politikantstva "jedinoga". sveta knjiga Indoarijaca. pogotovo sveti.stih za stihom ķg .ajanam . kad smo pametni!" i to tako rasistički i monoteistički ponosito reče. ni na"wort".vedin . teritorijalnih proširenja i ropskih podanika. Njihov bog radi za sebe i u njihovu korist po 73 . sporazumevamo se i ne razumemo. Ako nam je koren ovako dubok. ontološki supstrat ljudskog bića. zašto se baviti samo adventivnim korenima pa njih kalemiti na tuñe a svoj dubinski koren nazivati paganskim i neznabožačkim.hvaliti. opet će mu dobro doći stari lukavi ali i novoispiljeni geostratezi. 7 Autorke Vesne Jugović ķč reč G. jer oni znaju ko su oni i da mi nismo kao oni. mnoge od njih su filozofske prirode. Da li bi se oni sa crnim šeširima i kikicama koji lupaju glavom o Zid plača i od kojih se ne može proći kroz holove "World treid centra" odrekli svojih predaka i njihove vere? Čitajući Saramaga.studij kompletnih veda. slaviti. Srbin je napravio kompromis: bog = istina i pravda.brāhmanam . osnova: ķč) . na njeno poreklo podseća nas Rg veda i vodi nas u praiskon.autoritetu a ne sklonost razmišljanju. ķk (f. recitovan u slavu božanstva himnama: ķčas ķg . Novim metodama treba nastaviti delo započeto sinom.jer on čita samo jednu knjigu u kojoj je sve o postanju jasno i glasno. 1 . "k" prelazi u "g". poznija dela koja pripadaju vedama. Osećanjem grešnosti slobodnu volju pretopiti u poslušnost. blagosiljamo i kunemo. koji će u 21. Nije mu se ni čuditi . ta reč ne liči ni na "word". taj pojam iza kojeg se skriva najveća tajna moći govorenja. Oni su željni premoći. pevamo i oplakujemo. Rg veda ķg .sāma . kao da se radi o korenu nekakve divljake. zbirki: od 2 .7 Reče rabin: "Šta možemo.onaj koji je dobro upućen u Rg vedu Srpski pojam: reč.jadžuh . da bi u svima nama koji nismo oni izazvao stid i zgražanje nad sopstvenom retardiranošću. Istu formulu nudi i silom nameće mondijalizam.a sadrži himne recitovane prilikom žrtvovanja some. Sećam se izjave glavnog jerusalimskog rabina u uglednoj TV seriji. "wort" i "parolle" ko smo mi.8 svaka zbirka pripisana je jednom autoru ili članovima iste porodice. ni na Jovanovu "reč". Dobivši toga boga povrh ķtam.vedah pevane i izreke iz Jadžur .a sadrže himne različitog karaktera. Kakve su mu dalje namere? Monoteizmom osuñen na "jednost" i na dvojnika.vedah izgovarane tihim glasom. reči kojima se hvalimo i kudimo.vedāh .brahmana. zbirka himni posvećenih bogovima. vedah je ovde "znanje hvale". branimo i napadamo informišemo i dezinformišemo. Sama . željnog premoći. ni na "parolle". sastoji se od 1028 himni razvrstanih u 10 mandalāh.samhitā .hvala. 9 . zbog jednačenja po zvučnosti) (sl) Rg veda. veku izazvati religijske ratove zarad njegove konačne pobede. veličati I.vedah (m.Rg. Jadžur i Sama veda ķg . Rg vedi pripada Aitareja brahmanam ķg . bez ugledanja na njihovu svetu knjigu.mada od takvih treba zazirati . koji su ķtam stavljali i iznad njegovog boga. Himne Rg vede su recitovane. stih.zbirka stihova. Složenice: ķkšas (ind) i rkčhas (ind) . Ugledajmo se na Semite. pripisane raznim autorima. ķč. netačno i dogmatično. ķčati . Mi ne treba da pitamo one koji kažu "word". Za rgvedske himne on nije ni čuo pa ne zna da je i pre njega i pre njegovih proroka bilo mnogo pametnijih. pokatkad ga prezirući.

"ovako sam čuo". sećanja. što će kasnije biti korišćeno u budizmu.ovako. opominjanja.biti obojen. steći P.govoriti i šru čuti u postvedskoj literaturi: "evam uktva'' . ķdžra (od glagola: rañdž. ķñdžasana . ķñdžate urediti. rasti. Da li će bogu volja poći za rukom ostaje da se vidi. načiniti nekog blagonaklonim. aranžirati G. radost (?) G. napredovati. ķddhih (f) . uspeh. na ovaj način. neprihvatanja. ukrasiti. evam (ind) .uzvik prisećanja. porast. biti (srećan. umilostiviti.crven ķñdž. mada nisam sigurna da drugi srpski pojam treba dovoditi u vezu sa gornjom porodicom reči. "onaj koji ovako zna".uzvik obraćanja. u starijim himnama Rg veda koristi se ova. o ."kako tako?". ķdhjati . pripraviti.onaj koga treba umilostiviti himnama i pesmama ķddhih rastenje. sreća ķddham . dobiti.razvijati se.znati: "ja evam veda". i afirmativno: zaista sigurno i dr. crveneti se) . Evam se koristi i u sprezi sa korenima: vač ."ovakvim tvojim rečima obradovan".urediti. bogatiti se I. uspevati. ķñdžate . ķdh. "šta to znači?" Upotrebljava se i kao pridevna zamenica: "evam te vačane ratah" . radžati .uskladištene žitarice. GLAS "o" . napredak."tako je to" "evam astu" i "evam bhavatu" .rastenje.''neka bude tako" "kim evam" .kao odžak o U."ovako rekavši" "evaitat" . rda.raž P. ķdžra riñ. GLAS "e" e e U.scenariju proroka Amosa. sažaljenja evam ovako P. sažaljenja 74 o . e . najčešće u sprezi sa korenom: vid . obilje. dozivanja. ostvariće se značajan "pomak" u sunovratu kalijuge. udesiti. bogatstvo. Uspe li. ķñdž. na paliju: "evam me sutam". rezerve Nesumnjivo da rastenje i napredak donose radost. cvetati.

ili da izoštri 75 usta ulandati se . bez grozote. U drugim izvorima nañoh da i grčki Augije.proizveden ustima. Ranije navedena srodnost: ugra .dimnjak. opašin paša (?) I. feminiziran Prirodne asocijacije uz pašu su divani sa jastucima. vedske "oşŃhau ķčah" isticale su se u vidu himni da bi se nešto urgiralo kod bogova. usta P.snaga. osnova: odžman) . oşŃhah I. olaĦd. uloćkati se. odžak . odžājate (den) . Tu je i odžak . olaĦdati G. oşŃhah . veličanstvenost. vitalnost. toplota tela. U RVK navodi se turcizam. Dug je put od odžaka do augustusa. osnova: odžas) . lubenice. životnost. zajedno sa štalama. augur i augustus.srčanost.najmoćniji. Koliko su jastuci uticali na propast velikih imperija poput vizantijske i turske nije dovoljno rasvetljeno. duhova drveća i zaštitnika sela. oşŃhja i osthadža (sl) . olaĦd. moć. labijal Evo dokaza bliskog roñaštva srpskog jezika i sanskrta: "iz usta šikljajući reči urgiraju" "oşŃhābhjām ukşantjah ķčah ūrdžajanti" Doduše. isprskati se prilikom hodanja po blatu. važe za zemljoradnički odžak. moć.pokazivati snagu. ne umem reći.moćan. krastavci. odžişŃa (superlativ od: ugra) . najstrašniji Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi da od korena gornje porodice reči potiču latinske reči: vigere.grozan može da posluži kod bližeg odreñenja svih moćnika koji sebe nazivaju augustusima i odžaklijama.usna oşŃhau (du) . Moćnost i vitalnost. olaĦdati . snažan. odžāja. naijači. pasulj. mekušan. Pojava je istovremeno lokalna i globalna. Da li i odža. nabaciti U RVK ulandati se isto je što i ulopati se. hrabrost.telesna snaga. vodi poreklo od gornjeg sanskrtskog korena. seju se "na odžake" ili ''na kućice". sposobnost. odmara se P. odžasja . isprljati se. brzina P.odžah odžak G.dvor i odžak . opašin . Danas se najviše reči prosipa i zloupotrebljava da bi pojedinci i grupice u nešto ubedilc ''široke narodne mase''. boranija. sjaj. očigledno poreklom iz sanskrta: odžaklija -plemić. odžah (m. činiti napor I. u retorici stil koji obiluje složenicama odžājitam . jačina.obadve usne.zemljoradnički pojam.onaj koji leškari na jastucima.izbaciti. dinje i dr. hrabrost. svetlost. Slušalac raspolaže slobodom izbora koja nije mala. Nadam se da je ovaj u hrastu. hrabro ponašnje odžmā (m. ono na čemu neko leškari. ili hodža pripada ovoj porodici reči. Odžah je ime jednog od jakša. opašah -jastuk.

izmeñu ostalog. kačita (tpp) . kač. (navezivanje.kosa. Otud jedno od osnovnih značenja imenice kakşah: skrovito mesto za postavljanje zasede radi okivanja ili ubijanja vrebanog. Naprosto. što nije mala stvar. spasao je sebe i bez spasovdana od svih nebeskih i zemaljskih spasitelja.) Kasnije će biti reči sa većom saglasnošću sanskrtskog i spskog jezika povodom kašike. Ovako samospasavajući se. kašika je korišćena u doba Rg vede prilikom žrtvovanja pića some kamşijam .okačen kešava i kešin . kačenje slova za slovo) kāčanam . kač."kosa protiv kose" – čupanje za kose kesaram . kakşah skrovište kakşah . zaseda. povezati. niti može da se uzda u boga. onaj koji ima dugu i gustu kosu 76 . ni da prezire. okovati kačah . u tom stanju ne može mu niko ništa.svezati. izvestan. niti može da bude ubeñen.bilo koja posuda načinjena od metala.kači" .omot. koji. leva se koristi za "prljave" poslove.svoje bhedah sposobnosti. vrpca kojom se povezuju listovi manuskripta kačah i kešah . ni da se gadi. Bobotov kuk i dr. okovati.raniti. svezati.konjska ih lavlja griva P. pazuho kakşjā . i: kač . Indijci jedu desnom rukom. ponosit. znači . kačati kačiti kačita okačen kosa kačah kešava kosmat kesaram ćesar G.skrovito mesto za vrebanje.rukopis. jer se njima izvode skrovite radnje krañe Reči potiču od glagolskog korena: kaş. "kača .kosmat.ograda. dostojanstven. istaknut U Crnoj Gori ovako se nazivaju planinski vrhovi: Savin. izvrsan. manuskript.uzvišen.vezati. kakup (f) -vrh P.stanje svesti u kome ne može ni da mrzi. kakubha . ubiti. GLAS "k" -kao kabadahijakamsakah kašika kamsakah . pl) .prsti. ili da utekne u superiorno abhedah . skrovita odaja u palati ili kući kaksjāh (f. kakup kuk I.legura metala (za livenje zvona i dr. kačati .obramica o koju se kači teret kāčanakī (m) .

kaččhū . kaččhū kaččhura češanje gad. oduran.prljav. kaŃakah i kārikā karika kanjerisati kostur.kornjača Kornjača evocira na koru i stvrdnjavanje. sličnost je očigledna. šuga. Nije isključeno da srpska reč: kanura potiče iz istog izvora. kañč. šugnv. jadikovanje i kamkalo . odakle potiče današnji naziv jezera kaččhapakah . skelet kikotati se 77 .onaj koji zauvek jadikuje ili večiti kukavac (duh tela svedenog na kostur). češanje. svrabež. pripajati U RVK kanjerisanje je unošenje oznaka u oktoih radi povezivanja prethodne strane sa sledećom. bludan I bez komentara. kañč. kankālah I. gadura. grčki: kesar. oplakivanje. odurnost I. zagañenost duha P.kasa -širokih obala. zapušten. ismejavati Sanskrtski glagol ima za "posledicu" u srpskom: kikotati se kikotanje.Ovde spadaju: kukičanje i kukičati. skelet U RVK dati su: kamkanje. Poreklo reči kornjača može biti iz ove.kožna bolest. kakhati . močvara. gomila. kakh. kakh. kaččhura . Čini se da je u sanskrtskoj porodici reči jače naglašena jednakost izmeñu telesne i duhovne zapuštenosti.povezivati. latinski:| cezar i srpski: ćesar nastali su iz istog izvora i istim povodom: izjednačavanje kraljeva sa lavovima. kakhati G. ali i iz sledeće jedinice. obeščašćen. hrpa Iranske Arje nazivale su Kaspijsko jezero: voura . mada su se mnogi ponašali poput magaraca. gadost. poput skorupa. Oznake su namenjene predvodniku hora. kaččhah Kaspijsko jezero kornjača kaččhapakah I. kañčate G. smejati se . kankālah . kaččhah .obala. jer se njome vrši povezivanje kraja jednog sa početkom drugog klubeta vune. spajati. kañčate .kikotati se.kostur. krastav. U RVK zabeleženo je narodno kazivanje o postanku kornjače.

zvučati. kadaččhakah I. uzica. "onaj koji se hrani atomima".I.smanjiti se. slepoočnica slona i dr. koja se koristi u Crnoj Gori fonetski je slična sa ovom. koncizno izlaganje doktrine u stihovima. mada ne mora biti i smisao isti. i kad glagol promeni vrstu: kad. zrno i dr. kolevka. kaŃāhah kotao I.najmanji deo nečega.karika lanca. Indijski filozof. kao u prethodnoj i mnogim drugim porodicama reči. kao što se vrši svrstavanje karika u lanac. engleske: "ladle". Naizgled neobično imenovanje različitih predmeta istom reči. Njome se podrazumeva kontinuitet u poslu sa više učesnika. kaŃikā I. ječati. kutlača Iako fonetski znatno odstupa. Moguće je da i reč: katanac pripada ovoj jedinici. karavan.biti potresen emocijama. potiče od sličnosti predmeta. kādajati . zajednički je poluloptasti oblik. nazvan je KaĦadah. kaŃakah . jer se katančenje vrši pomoću karika. i kad glagol promeni vrstu: kaĦ. kaĦah . osnivač škole: vaišeşikah. kaĦ. kad.trgovina. kadati . na primer. kaŃikā i kaŃī . kaĦati .bedro. kadaččhakah . slamni pokrivač krova Imenica: katun. 78 . odlomiti. bok. kaŃāhah . kaĦati kaĦah kanuti kap kutlača G.kidati.kotao. kaĦ. Zapanjujuća je sposobnost uočavanja najšireg spektra sličnosti. Potiče od glagolskog korena: kķ.sklapati oči I. kuk kaŃanam I. vrpca . kotarica. srpska imenica lako se može prepoznati u sanskrtskoj. kad. kadati kādajati kidati se kad. iskra. deliti Dublji sloj srodnosti dva jezika očituje se u izvodenju dva značenja od istog glagolskog korena.sve ono što se svrstava u red ili čini kontinuiran niz karika . atom. Ovima ovde. kidati katun kuk G.vrsta kašike. posao.krov kuće. planinsko bilo. za razliku od. izvor. kaŃanam . kaĦajati . ili u delu sastavljenom od strofa. čime će biti udareni temelji indijske filozofije.

autora sanskrtskog porekla! Srbin kaže. kad ne može nečega da se seti: "na vrh mi jejezika". uživam.razgovarati. čeznuti. logička rasprava...kazivač. ili da se zabrinemo ako je ovim izgubljena sposobnost izvrtanja. kazuje dela iz obimnog literarnog opusa Indije. spominjanje.grlo. želeti I. sve u ritmu kr. jer znam da nema reprize života!!!" Kakva filozofija života. Ovoj porodici reči bliski su: sklapanje očiju i kapak. kap. kapati i sl.. nagoveštaj. Po RVK polna bolest kapavac naziva se u Vojvodini kankov.Ovde spadaju sićušni deo tečnosti. obavestiti. Sa duhom je. poučna za mlade! A tek glazba uglazbljena u glazbila! Ne pitaj. kathajati .profesionalac koji javno. kaĦŃh..razgovor. kathā . šema. glas. ovakvih obrta. Da čovek zaurla iz kurjačkog kaĦŃhah. Ko bi rekao da je jedna polovina "kant .. dobije se: ko si? Ne znam da li da se zadivimo pred srpskom veštinom ukidanja. važi ako je reč o materijalnom blagostanju. reklo bi se. basna. Evo primera: "Samo jedan život imam. pripovedač kathakah . kaĦŃhah . kr. kr. pričati. pa pošto se "ah" pretvori u "o" a ono ukine "a" u "asi".tugovati. kaĦŃhah kantilena G. komandovati. gatka kathanikah . izmišljotina i prozna literarna dela: bajka. harmonika i violina. treba reći da se i na srpskom i na sanskrtu isto pita: ko si? U sanskrtu pitanje počinje od: kah asi. "Stalo mi je u grlu" "Kost u grlu" bila bi prikladna metafora za neke od "kant . mesto za odlaganje njihovih "remek-dela" kaĦŃhah za ñubre. Kada smo već kod pitalica. živim dva života. zaklinjati.autora". diskurs. u RVK označen zvezdicom. govoriti. 79 . sve u redu. kath. zvuk. kath. Arja braća kažu: ''kaĦŃhasthita . objaviti. priča. navoditi. kadā ko si Mala igra sa sanskrtsko . kaĦŃhati . rupa u zemlji za paljenje vatre ili za odlaganje nečega Srpski jezik je pozajmio kantilenu od Italijana i šansonu od Francuza. bez dvojbe. pred publikom.srpskim prilozima: kadā katham kutah kutah kalat kutra ko si naroda: PROŠLOST katham (je bilo): NIKAKO ODUVEK kutah kalat: do: od BUDUĆNOST kadā (će biti bolje): NIKADA kutra (se ide): NIKUDA kada kako otkud otkad kuda. kathajati kathā gatati gatka G. bacati čini I. gde ko si kada ko si Evo pet priloga na koje se inože "po srpski" odgovoriti povodom prošlosti i budućnosti nekog Što se Srba tiče.

Dugo je Istok darivao Zapadu religijske i filozofske ideje. "sveta" alijansa. no izgubiti" i poslednji: "sve izgubiti ništa ne dobiti". novo izdanje biblije na hebrejskom. U Vujakliji pod homogenizacijom. s one strane. Što snažniji i dalekometniji. pretnje. pa neće ni tvoja!" Kolektivna identifikacija sa spasiteljem sveta. nikada ne bi ni reč proslovio da ne veruje u moć reči. ni makoji drugi. ništa ne izgubiti". sa Zapada na Istok i širom planete. utoliko veća homogenizacija. majku ti jebem. Najnovije srpsko izdanje jevanjñelja. klimavo idejno trojstvo oslonjeno je na veoma stabilan trougao: nauka. RVK). s ove strane. Vest kao da je sa si-en-ena. Evo jednog. lavež nije prijatna muzika za ljudsko uvo.govoriti. magijom se želi nekome naneti neko zlo. pa se svet razdelio natroje: prvi "sve dobiti. svi oblici poroka razgolićeni "do koske". Zapadu nepoznatim i zapadnom umu nedostupnim. gatanje. ni pesnik ni gatalo. pravi dragulj meñu proizvodima ljudskog uma. Trojstvo je važan pojam. Samo se treći prsi i dovikuje: "Pucaj. da li je autor informacije iskoristio religijski praznik u političke svrhe. sa apokalipsom. gatalica (knjiga pripovedaka. ili da se njome dodvori ostalom hrišćanskom svetu.sanskrtskom. može lavežom da uzvrati na lajanje. ničija nije do zore gorela. kod malih . na engleskom. ucene. vara se. 80 . poeziju i druga dela duha. Kakve promene od Vujaklijinih do naših dana! Danas je homogenizacija svuda "u trendu". kapital. za njima vojske spasa.u malom.planetarnih razmera. bajke. Pesmom se želi izmeštanje čoveka iz svakodnevnih banalnosti. Otkad je progovorio. legende. Ako se ovo zna. mitove. iako je bombardovan. a varvarin uzvraćao i uzvraća osvajačkim pohodima. bilo ova. Prvi su skrparili neubedljivu ideologiju od triju kompromitovanih ideja: starozavetno gordo jednoumlje. basne. ali ima medije. čita se: pritiskom većim od 200 atmosfera mast u mleku tako fino rasporediti da se iz njega više ne može izvaditi ni puter. najčešće bez spasitelja? Zar se prilikom "opšeg uopštavanja" ne zna. Ništa se do danas nije promenilo. Svako ko misli da je očuvao čistu individualnu svest. Razlog suženog obima zapamćenog u srpskom jeziku može biti razdvajanje budućih Srba i Indijaca u vreme kada je gatanje bilo preovladujuća "zanimacija" naroda a pesništvom se bavio tek pokoji obdareni pojedinac. Uporedo sa razvojem literarnih oblika oni će se pojavljivati raspršeni po drugim porodicama reči. jer se ne izjašnjavaju. mediji rečju i slikom vrše homogenizaciju individualnih svesti. raskošne reklame za štetne proizvode. ni kajmak. U sanskrtu se produženjem korenskog samoglasnika od: bhaş . Ali. vojna industrija. Čini se da su drugi bezidejni. dobija: bhāş . osim moći zavojevača. kao što to ne znaju kreatori novog svetskog poretka. primera. ili je njome hteo da uveri lakoverni domaći auditorijum da je naša vera jedina i najbolja. Zatrovan je i autor "radosne vesti". ili da uvredi one koji ne pripadaju tome svetu? Zatrovanost Zapada je sveopšta i neosporna. Ništa se nije promenilo. problematične paradigme . naizgled bezazlenog. Povodom pravoslavnog Božića slušani ljupki glas spikerke kojim mislilac iz pozadine saopštava celome svetu da je naš Hristos spasitelj celog sveta. Sa gatkama pošavši iz Indije. Niko. sa aneksom. Od gornjih reči došle su srpske: gatati. krstaši i inkvizicija. raznose se storije o neostvarenim snovima promašenih snevača. Ko nema moći.lajati Previše govoreći.isprazni tipovi bez ideala i bezvrednog života. Zar je trećina sveta isto što i ceo svet? Zar dve trećine sveta nema svoje spasitelje i svoje puteve spasenja. osim kvaliteta i smera informacija. laži.On mora napamet znati na stotine hiljada stihova i proznih dela i sugestivno ih saopštavati da bi kod publike izazvao adekvatne emocije. a zapravo ostaju pri svojim starim idejama. v. govornik sa medija počinje da laje. Nisu sporna ni sredstva stavljanja celog sveta "under control": napred idu misionarski mediji. drugi: "više dobiti. Moćnim medijima. bilo ona. da je ona multidimenzionalna i ne može da stane u skučeni prostor dela. na srpsko . da se delom ne može reprezentovati celina. Kazivanje obično traje satima. Homogenizacija je učinila svoje. gatka. čovek pesništvom upotrebljava na najbolji mogući način i magijom zloupotrebljava njenu moć. do Srba nisu došli svi gore navedeni pojmovi. hrišćanski prozelitizam i kapitalistička nezajažljivost. za razliku od sanskrta u kome je čuvano i očuvano fonetsko jedinstvo srodnih pojmova. dok je za pripovedača ispraznih pričica skrojen izraz: preklapalo. kako profitirati. kod moćnih .

dakako da su bili kreativni. prosjačka zdela kapardah . a odsecanje ruku rezervisao za Ramu i Lakšmanu.glomazan oblak koji zakriljuje sunce na izlasku i zalasku (često personifikovan). mesto ovde. tretiraju kao gusku za kljukanje. bure. Svi mu upućuju istovetne poruke: bude li se o njih oglušio. Oni su povereni im zadatak sa uspehom obavili.posuda u kojoj mirišljava supstanca sagoreva U srpskom žargonu čuju se oblici glagola: kandisati. poluloptasta posuda.krivica. kandūrakah.vuneni prekrivač. biće zaklan. kambalah .vrsta mirišljave supstance kanduh (m) . na stomaku otvorio ogromna usta. kabast I. kapālam . kao zamena za: smrdeti. i domaći i strani. truplo bez udova i glave. smatra da jeste nakljukana. prevara kapaŃavešah . gornja odeća U RVK reč: kaban označena je zvezdicom u zagradi. "Guska". pogotovo ako je zadržalo vitalnost. kambalah I. kandūrakah . kapālam kapa. kapa. kāmajate kāmah kāmita kamčiti kamčenje iskamčen 81 kabanica . posuda u kojoj ona sagoreva kandukah .vrsta mirišljave supstance. Kakve blagodeti! Otklonjene su opasnosti od izginuća zavojevača. kabandhah kabadahija. kabandhatvam . kanduh i kandukah I. koji su napustili dom i krstare širom Indije u potrazi za prosvetljenjem) kapaŃah . Više nema potrebe. Vokabulare treba razvijati u skladu sa opštim razvojem i ne dozvoliti korišćenje starih pojmova za nove pojave. donje udove sabio u trup. ali da nije za klanje. plaćeni i besplatni.maskiranje odećom i pogotovo maskom za glavu Danas je retko videti političara sa kapom na glavi u civilu i nikako sa kalpakom na glavi u ratu. kao kapi grañevine.bezglavost. kabandhah . Kupoli je. Opštom demokratizacijom razvijena tehnologija stavila je u ruke voña daljinske upravljače.Niko njega ne čuje jer ga svi mediji odreda.lobanja. U RVK reč kabadahija označena je zvezdicom. njemu predanih. koje vole da ratuju. Iz gornjeg primera vidi se otkud kabadahija (pa i dahija) i šta njegov posao. ime demona kome je Indra odsekao glavu. kalpak kandilo I.odsecanje glave. Očito je da su Turci u Indiji podosta sanskrtskih reči naučili. isto reč iza nje: kabaet . Nude se raznovrsni modaliteti klanja. meñutim. Da li su sve maske spale ili je kalpak promenio ime u "štitnik ljudskili prava"? Lepo stoji i ženama sa broševima. Što se zuluma tiče.obmana. kam. takoñe.kosa skupljena i smotana u vidu školjke na vrh glave (uobičajena frizura boga Šive i onih.

razjapljen O vremenu i savršenstvu Celinu obrazuju jedinice od I do V jer su porodice reči obrazovane od istog glagolskog korena: kal. oživeo na zapomaganje Ramine žene Rati.šaren. karvarah kurvanje kreda I. semen viril. kāmah .željen. kao jedan od četiri životna cilja: puruşārthāh kāmam .G. pohlepan bludan kāmuka . karvarah . "Ljubavne pojmove" srpski će izvoditi iz drugog glagolskog korena (v.onaj čije su želje snažne i nezadovoljene Od ogromne porodice reči u srpskom jeziku je očuvano suženo značenje kamčiti i od njega izvedene reči. potiče od glagola: kr. bog ljubavi i požude. a. pa ga je ovaj spalio trećim okom. Ometao je Šivu u asketskoj meditaciji gañajući ga strelicama. kalajati . Ko još nije iskusio. zavoditi. karvara . koji se menja po više vrsta kal. pokriti. prestup. Biće da je kamara od ljudskih tela starija od kamare žita ili slame. karkarah . imati seksualni odnos I. požuda. bacati na gomilu. želeti.široko otvoren.greh.slovenska Vesna P. skica načinjena jednostavnim sredstvima. kao što je kreda.rasprskavati. lubh). karkarah I. pohotiljivost i čulno uživanje. računati 82 . Rakove smo istrebili u srpskim rekama.želja. karkah i karkatah rak Srpski rak i latinski cancer roñena su braća sa sanskrtskim karkatah. voljen. kalajati kalkah kaluşam kalikah kaljati (se) kal. nositi. ljubav. zaljubljen. kāmajate . kam. kāmita (tpp) . prikriti P. karāla .vapnenac Javlja se i u grčkom jeziku odakle je nastao pojam: kroki -. požudan.željan. umrljan karāla P. neka se obrati kompetentnim "kantautorima''.voleti. s obzirom na učešće muka u ljubavnom životu čoveka. više ih nema. razmatrati. odan. razbacivati. Rak nismo. kal.objekat želje. mada veza nije isključena. pegav. Nije isključeno ni da je i reč: komora nastala od funkcije namenjene kamaranju. čežnja. prljav. Bilo bi preterano izvoditi srpsku reč: muka od prideva kamuka. Kamin najbolji prijatelj je: Vasamtah . prekršaj. kirati . biti zaljubljen. zaveden kamara i kāmin . potom. kaljuža kaluša kovrdža karlica G.podsticati. strast. uvaliti se u.

kao što je imaginarna tačka. od kojih je kalijuga poslednja. kal. borbe. bogme.mali deo nečega. Sve gornje sanskrtske reči potiču iz ranog perioda Rg vede. svojevremeno su bili sračunali da je Jehova -stvorio svet pre nekih 6 hiljada godina. Uz njega navedene reči: kalilo. smrad. brojeno od juče. niti od uverenja. nepoštenje. naziv potiče od gubitničke strane kocke. ratovi.kovrdža U RVK pridev: kali označen je zvezdicom. 3102 god. al' ne vide da je kalijugu stvorio. satja . Sve same iracionalne imaginarnosti virtuelnih stvarnosti. Izabrala je pravo vreme za procvat ne bi li kovčeg kalijuge obilato zasula trnjem.kalkah . Stare Arje su nam ostavile upozorenje o kalijugi. Za smak treba bili spreman na kraju svakog milenijuma. Po okončanju kalijuge i kraćeg mirovanja. računati H. sa pripadajućim glagolima. najkraća i najgora. hipokrizija. delatništvo. pa. za vreme njenih 432 hiljade godina."srcu i duši ". pre Hr. i najmanja za makrokosmička merenja: jedan dan boga Brahme u trajanju od 4. Ovi drugi. odnosno od Hrista. njene procene o starosti i veku trajanja univerzuma mnogo se bolje slažu sa indijskim sistemom nego sa judeohrišćanskim aršinima. džidnutog u nedoñiju.32 milijarde godina kalindika . "to je tako". prave. Krodhah će izroditi dvoje dece Bhajam .lučevine ljudskog duha. g. od bele boje ovaca i od uobičajene. Dovoljno je baciti pogled u nebeske visine pa zaključiti da je univerzum nešto "nenapravljeno" i vrlo dugotrajno te da se ne sme meriti ljudskim aršinima izgnaničke čežnje za izgubljenim rajem.ime one strane kocke na kojoj je jedna tačka. glad za materijalnim i zapostavljanje duhovnih vrednosti. blato. 83 . i po scenariju apokaliptičnog Jovana. Uzgred budi rečeno. zamućenost. kalih . "i vide bog".prirodnog zakona kalikah . kaljuža. nisu ničim označeni. obmana. posle velikog Mahabharata .besa i Himsā . i kaluñer. Srpske reči kaljuga i kaljuža pripadaju ovoj. danom 18. dogodilo se to na kraju druge po redu dvapara juge 31 002.8 ili 1. po drugima. pa počinu.strah i Mķtjuh .kalijuga. niti od merenja. Čoveku se savetuje da "takvost" spozna i da se u nju ne uvaljuje do kaĦŃhah. započinje novi ciklus (v judž.takvost.velika juga. gubitnička strana kalijugam . Tipična su joj obelezja: laž. svi deca: Krodhah . kao da se ona prevremeno zahuktava. traje 4. nesloge. i klķp) kala . kose. 64 umetnosti i finih zanata . takmičenja.prijavština.nepravde.zvučati.. a ne sledećoj jedinici.32 miliona godina.smrt.rata. Gubitništvo nagovešteno ovom porodicom reči i iz nje IZVedeni filozofski stavovi dali su povoda nekim zapadnim indolozima da indijsku misao oglase pesimističkom. jer mi nismo mogli ništa znati o indijskom sistemu podele vremena. pre Hr. izmet. Ona je podjednako daleko i od pesimizma i od optimizma. vremenski ciklus: mahājugam . Ovde je mesto kovrdži i ovci kaluši .kleveta. greh kalusam . nepoštovanje dharme . po jednima. dovoljan za reprezentovanje celine. Uzgred budi rečeno i sledeće: nauka sve "zna" osim da li će univerzum nastaviti da se širi ili će okupiti da se skuplja skupivši se konačno u nešto krajnje nejasno. koji je nastao kasnije. podeljen je na 4 juge. u pesništvu trajanje kratkog sloga. sa crnom bojom runa.. zavisno od konvencije. može se pravilno misliti i bez judeohrišćanskih dogmi i bez Habla. kalate kalirati G.jugom istine.6 i sl. 2. kalate . takva računica! Drugačije rečeno. nečistoća.nauka.prijavština. neverovatno kratkovide račundžije. Započela je Krišninom smrću. sedam lučevina ljudskog tela. Mišljenje i njegova pravilnost ne zavise niti od veri. vosak iz ušiju. sestrom Duruktī . obe u sanskrtu označavaju odstupanje od uobičajenih obeležja. jer sve je već tu što je njome najavljeno i pored uveravanja sveta od strane političara da je svetla budućnost tek pred nama. dolazi do fizičke i moralne degradacije ljudskog roda. opisujući stvarnost takvom kakva jeste: tattvam . kal. nego od glave koja misli i od jezika na kome misli. jedinica za merenje vremena: najmanja za merenja u mikrokosmosu iznosi 0. obmane. Kakav račundžija. svañe.

Indijski duh u svemu traži i vidi red. noć kālī . Vek univerzuma je jedan dan boga Brahme. megdan.isto kao pod II I. 3. kasnije zaboravljeno. Pisali nismo. kleveta. Nisu Turci bili prve kalajdžije.goniti napred. uvreda. kālajati . U narodnom govom često se čuje za čoveka tamne puti da je "crn kao kalajisan". navoditi na. ograñen prostor G. tamnomodar G. noć na kraju isteka mahajuge. Imenica kalih nagoveštava. računanje vremena. tačno utvrñeno vreme. Navešću mali primer širine upotrebe pojma: kālaratrī . mastilo. slediti nekoga sa neprijateljskim namerama Od sanskrtskog medinī: mogao je nastati turski: mejdan. I ako smo nešto mislili. Prva sanskrtska složenica iz zaglavlja znači "crno mesto". U RVK kalaj je obeležen zvezdicom. dana meseca. Slično je i sa grčkom reči: kalamos i iz nje izvedene: kaligrafije. kalajati . normativnim naporom želelo se postići uskladivanje čoveka sa socijalnim obavezama i sa prirodnim poretkom stvari. godine u kojoj se on oslobaña obaveza propisanih za domaćina i oca porodice. bukvalno rečeno: pocrnjivanje. kāla . Nemamo ni boginju Kali. no kako se njime vršila zaštita sjajnih. personifikacija vremena u kome sve nastaje i nestaje. prinudivati (dodatna značenja) kālah . medinī . kalila .po ovoj vrsti promene glagol.crn.crna noć: 1. vek čoveka je 100 ljudskih leta. Njime je uslovljen opstanak univerzuma i njegovo trajanje. značajna noć u životu čoveka: 7. kal.vreme. Od prideva: kalila i imenice: kālah nastalo je srpsko: kalaj i kalajisanje. U Indiji se o svemu mislilo i najviše o očuvanju reda brinulo. izmeñu ostalog. mada nije tako. Ona je tek mitološki izraz onoga što se o vremenu mislilo. ukor. znači: crn. čime su oni dobijali tamnu boju. izbrisano nam je skučenom i pravolinijskom koncepcijom biblijskog vremena. sudbina: vremenski sled dogañaja čiji su uzroci nespoznatljivi ljudskom umu P.iznos gubitka. kal. presvučen. ali značajne porodice reči nastale od istog glagola i istih vrsta promene kao u jedinicama I i II. 84 . neprobojan Od latinske reči: kalende. nastao je opšteprihvaćeni pojam kalendar. Neko će reći: "Bolje je što je nemamo!".pisaljka načinjena od trske P.U srpskom jeziku očuvao se smisao pojma: gubitništvo u glagolu: kalirati i u imenici kalo . crna ili tamnomodra boja (Indijci ih teško razlikuju) kālā . dok pridev: kāla. odreñeni vremenski raspon. kao što znamo.prekriven. zloupotreba. kalajisanje je. znači i: progoniti. gubitništvo.boginja Kali. tle. ali smo morali imati neko. srodne sa sanskrtskom: kālah. bakarnih predmeta od korozije.crna boja. njime su uslovljeni čovekov život i opstanak ljudskog društva. noć smrti živog bića. 77. kalate . kalamah . 2. kālah kalamah kalila kalendar kaligrafija kalajisanje Ovde se navode dve male. i to su.mesto. G. ponekad preteranim. a druga: "mesto gde jedan drugog sledi sa neprijateljskim namerama". kal. naučili. IV kalimedinī ili kālamedinī Kalemegdan I. tamo negde. Titanskim.

predstavlja mitološku sliku potencijalne energije u vreme mirovanja. manje više pogrešne i nikad tačne kalkulacije. nauka krasi kaljugu. Umećem da jasno vidi sličnosti.Fenomeni se pojavljuju. Dužina ciklusa različitih entiteta različita je i hijerarhijski stratifikovana. uporeñene sa ćupovima punim mleka.Da li u imenu Kalemegdan treba videti uzrok višekratnog rušenja Beograda? Možda! Pa. du). kalkulacija.varalica obeležena je zvezdicom. on je. bez obzira na veličinu stvari ili na intenzitet fenomena.kalajati . ponovno začeće. Sloga je teško reći otkud reč: kalaštura. proračunavati I. u pojavni svet kretanja u kome su: delanje. označavaju se rečju: kalatram.proračun. Bilo kako bilo. tumaranje tamo-amo. pa. prividno mirovanje. Ono se može pretpostaviti izvan vremena i prostora. opadanje vitalnosti. Savršenstvo se ne može ostvariti unutar univerzuma. za česticu prašine i za univerzum u celini kao skup fenomena i stvari.borba. kretanje tamo-amo. Višnu na zmiji Ananti. Isti put slede sva živa bića i čovek: začeće. Čula sam da narod ovako naziva Romkinju i. jeste ciklična priroda vremena. U istoriji Indije spominje se dinastija po imenu Kalašurih. nazivaju kalašau (m.iz stanja savršenstva. Na sanskrtu žensko čeljade. obmana kalašah . Bitno obeležje indijske misli. Mudrost je krasila zlatno doba. nevolje i sl. oba pojma izvedena iz maloobećavajućeg korena: kal. sa pobednikom gordo "iskoračio na vodu".. Šta više. odnosno kružni tok fenomena. U istom delu značenje reči kalaštura je džukela. glagol uvek ima značenje kalkulisati. Mirovanje je bliže savršenstvu. da prepozna zajednički kod izmeñu naizgled različitih pojava. reči ove porodice u vezi su sa napred obrañenim glagolom: kal. plač deteta. Isto važi za sve. Posle okončanja ciklusa sledi period mirovanja u kome se sadrže potencijali za obrazovanje budućeg. kalahah . izazivanje potresa. po kojoj se ona razlikuje od ostalih. nikada ne gubeći iz vida detalj i celinu. nesavršenstvo Samo je um izuzetno obdaren sposobnošću analize i sinteze mogao staviti znak jednakosti izmeñu gornjih pojmova. opadaju i iščezavaju. Isto važi i za nauku. roñenje. zvučanje. greška. služeći se njime. Indoarijac je razvio moćan jezik i originalan filozofski pogled na svet. Nemirni um proizvodi zablude i tera akcije sa štetnim posledicama. Kalašenje je obmana i kalašiti . dok se ženske grudi.obmanjivati: "osobito uzimati u zajam ne misleći vratiti". smrt. posledice nesavršenstva toga sveta i manjkavosti ljudske spoznaje. Iz istog korena izveden je pojam: kalkulator (kompjuter). Beskonačnoj. provera. slog AUM kod Indijaca. za mnoge nespojivih. Pokušaću da ukratko izložim najvažnije: . Biti začet znači preći iz mirovanja . embrion u prvom stadijumu posle začeća. kako reče Crnjanski.kālajati kalkulisati Bez obzira po kojoj se vrsti menja. svaña. ipak. kal. svaku ženu svañalicu. kalahah kalašah kalas. nevolja. kalanā . ali i uzrok. odnosno dvožižnost putanja planeta oko Sunca -odstupanje elipse od savršenstva kruga. ženske grudi U RVK reč: kalaš . bokal. posledica delanje. ne treba zaboraviti da su mu poreklo imena i princip "0-1" po kome funkcioniše sanskrtski. Dokaz odstupanja pojavnog od savršenstva (sličnog Platonovim idejama): ekscentričnost. kalaštura kalež I. razvijaju se. Savršenstvu se može približiti samo smireni um. kavara kvaran 85 . mladunče životinje. vrč.ćup.potres. a kretanje dalje od njega. supruga i dr. i kalaštura i kalež potiču iz sanskrta. Nastanak univerzuma i roñenje živih bića praćeni su zvukom: Veliki prasak nauke. razvoj. uopšte. ponašanje kalanam . računati. kalate .

pomešan Pojam: kvaran ima šire značenje u srpskom jeziku.so. kaišariti G. U vedanti: nečistoća koja se lepi za atmana i izaziva tupost i slaboumnost.udarac bičem. u svakom slučaju pežorativan. kazniti. raspodela bi mogla biti i drugačija od ove koju sam načinila. kavaram .bič kaşŃih (f) . bič kāşŃhā . od: Jonci. kas. kasājajāvanālah (sl) .zasluživši bič kašja (tpb) . Neki od pojmova javljaju se u ovoj i u sledećoj porodici reči i u sanskrtu i u srpskom jeziku. kašati . ovde spadaju: Kako se bič pravi od uzanog kožnog kaiša. Cenim da je kasapinu ovde mesto. kaşŃa (tpp) . potekao od osnovne hrane Grka. strugati. kaštigovati.kuvanje mešavine (pogotovo lekova spravljanih od različitih odnosa lekovitih supstanci i vode). povrediti.ribati. Kako im on pridaje tursko. kasati .proba. alkoholno piće kašaplakau (m. možemo umesto biča upotrebiti kaiš u namerno preodreñenom iskazu: "kaštigovanjem (kaišem) bokova konja on kasa". kaš. kašātrajam . na neki način kaštiguje sebe. uništiti I. kašati kasati. mada nam makrobiotičari kašu preporučuju. rñav. Sud u kome je kaša kuvana 86 . mučan. ubiti.bok konja. kajas i kasapin Vuk je obeležio zvezdicama.kretanje. po ugledu na prelepe i kao dren zdrave američke nutricioniste. u vreme kada su u Indiji žitarice već uveliko bile supstituisane pirinčem. što nije bez posledica. grepsti. onaj ko mora.zao.zadnji delovi životinje koji se bičuju (pljuskaju) bičem kašah (m) . kaş. javah . pokušaj. zdravlja i lepote radi. teranje. ispitivanje. Sve je isto osim onoga što potiče od izvesnog siromaštva srpskog jezika u pogledu alternative za bokove konja. P.struganje. jer nema većeg kaštigovanja životinje od klanja i kasapljenja. uništiti I. takode.bič. kaşati kuvati kašu. u budizmu: opadanje spoznajne moći prepoznatljivo po pet obeležja. kaşah i kaşanam . kaşati . njime se podrazumeva da se nešto ili neko može pokvariti kvarenjem od: izmeñu sastojka u mešavini. Jedući kašu.mešan.onaj koji će zaslužiti bič Kaiš i kajas.trkalište P. Indoarje su braću Grke nazivali: javanāh. tako im ja pridajem sanskrtsko poreklo.kretati se kaš. Kaša je loša hrana i nju kusa samo onaj ko mora. kiselina P. ali nije isključeno da je naziv.ječam. Kaša i kašika pripadaju ovoj porodici reči. kasapiti G. Bukvalni prevod na sanskrt je: ''kašāghātena (kašjā) kašaplakan kašati". bičevati. Uz više znanja.I. kaş. grebanje kaşā .du) .kretati se. gonjenje kaşajah .tri načina bičevanja konja kašjam . Kaiš.vrsta žitarica. bedan. ječmene kaše. Kaša – ukuvana mešavina brašna i vode pretežno je bila ječmena i jela se kašikom. kaštvā (pvp) . kavara . povrediti. kašā . uzde kašāghātah .

žaljenja. Smem. kāku kākuvāk kuku kukanje kašljati kasalj "šlajm" I. kākaruka . još kako. kşalajati . zabrinutosti. ljubaznost. govor svega što ispušta zvuke: živih bića i materije. blagost. kasanam i kāsikā . "grepsti se" o nekog da bi se nešto ukaišarilo. mulj. malodušan O junacima i o junačenju biće više reči na drugom mestu. drugi deo složenice nastao je od imeničke osnove: vāk (N. Pa pošto smem. glagola da bi se povezalo kašljanje sa čišćenjem pluća. a što se ono vrši izbacivanjem prljavštine.saučešće. na izvestan način egoistično usmeravanje ka ličnom spasenju. pa prati. prati. straha. emocije se moraju sputavati da bi se jasnije uvidele dužnosti. ispiranje kaphah . prljavština. Tamo se nije baratalo površno definisanim pojmovima: ljubav i ljubljenje. kuknjava. zapitaću se. a ono u dužnost. sledi još jedno pitanje: kada će "konzumenti "pokusati kašu"? Molim onoga koji zna odgovor da mi ga dojavi.tuberkuloza Ovde su data dva. Sanskrtom se sme sve sa svim povezati.pranje. kārunjam skrušenost kukavica kārunjam . Ko slepo sledi. pa bi bukvalan prevod tuberkuloze bio: stanište penaste sluzi ("šlajma"). "pokusati kašu". sg) . kās. ispirati I. Mi smo reči "šlajm" i ''šljam" pozajmili iz nemačkog: schlam: blato.plašljiv.kašljati kşal. kukavički. kākaruka I. pobrkavši pojmove: čišćenje i prljavština. atomske i druge bombe.uzvik tuge. u rečniku prilično udaljena.mora se grepsti. sluz. zašto da ne smem. kākarukah . dok je u hinduističkoj i pogotovo u budističkoj etici kārunjam aktivan. kākuh (f) .kašalj kşālah . glib. dobrota. pena. nego čistoća.kukanje. kās. orkani. dobrodušnost. svesno -voljan čin i jedini dopušteni način uspostavljanja odnosa sa živim bićem. progovoriti vulkani. humanost Hrišćanska skrušenost je pasivan odnos prema svetu. koja može. Druga reč složenice: kaphakşajah znači: stanište. to je druga stvar. oplakivanja kākuvāk (f) . kāsate kasanam i kāsikā kşalah i kşalanam G. posledica čišćenja nije prljavština. jezik. Šta više. Dubinska srodnost sanskrtskog i srpskog jezika očituje se u idiomima: "izribati" nekog.reč. milosrde. Ovo spada u emocije. da li je opadanje spoznajne moći u vezi sa svakodnevnom konzumacijom "some portions of porridges"? Ako je u vezi.čistiti. 87 . kāsate . a Nemci od sanskrta. čišćenje. kaphakşajah ."papučić" P."šlajm". Pitam se da li smem da dovedem u pravu zavisnost kašu i spoznajnu moć. pravi iste greške.

mogli smo. zao.onaj koji je loše voñen. radi pridavanja negativne konotacije reči koja sledi (ovde crticom razdvojene.bhogah . po Hegelu i zavisno od uverenja.rñav put.rñavo shvaćeno (najčešće) ku . Što se kloniranja tiče. kučara kučesta P. (političar) U zagradi su autorove dopune i komentari).. sa finom meñusobnom diferencijacijom.pathah .loša reputacija. vulgaran. putem medija) ku . za preziranje (agresor) ku . naučnik . izginuća.onaj koji luta uokolo i može biti zao kučesta .džanah .onaj koji hoda uokolo sa lošim namerama "Poreklo" kučeta i kučišteta.lažan prosjak (onaj koji uzima strane kredite jer ne zna da iskoristi sopstvene potencijale) ku . uzroka propasti.nāthah . rgvedsko je. smušena doktrina (za opravdavanje siledžija) ku .rñavo ponašanje (moderno) ku .paridžñata .budala. kuče kučiste Vrlo mali sanskrtski rečnik. apsorpcija medijskih poruka i "još mnogo toga") ku .rñav učenjak. rñava majstorija (kao na primer: kloniranje itd.rñav. budući da se odnosi na obične ljude.poltron ( onaj koji predsedniku piše govore i hvata beleške za vreme predsednikove govorancije) ku .onaj koji pravi pogrešne procene i predviñanja. od starih sanskrćana naučiti da se najveće mora sadržati u najmanjem8 ku . na narod ku .rñav voña ku . pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi Korisna upotreba osnove: ku upitnih zamenica. mogu izvrnuti u sopstvene suprotnosti ku .rñava zemlja ( u kojoj vlada nestašica hrane) ili zemlja podvrgnuta tlačenju (sankcijama) ku . jer bi nas nabrajanje svih naučnih majstorija daleko odvelo.paĦditah . biti na lošem glasu (većina voña.bedan. kučara . Oni se.purusah . čovek slabe pameti ( nedovoljno pronicljivim treba pomoći ukazivanjem na.dhīh .nāma . prljavština (kao opanjkavanje.štetno zadovoljstvo (bombardovanje.). vulgaran čovek (predsednik sa doktrinom i prorok Amos zbog doktrine) ku .bhikşuh . kao što su tužbalice u Srba kukara kuka P.parīkşaka . kukara .nājaka . rñav izum.kukhjātih kuknjava I..takoñe rñav (izumitelj opasnih majstorija) ku .rñava doktrina (ako se malo bolje pogleda. klevetanje.glup (zabrinjavajuće česta pojava) ku .nabrajanje rñavih vesti. vidi sledeće) ku .dešah .česta . loše reputacije.nītih . sramote.pūja . radi bolje preglednosti): ku . bez posledica.onaj koji ima krivu ili sasušenu ruku. rñava. jer ima rñavog voñu (pojava velike učestanosti.matam .rdava namera. U Istočnoj Srbiji starački štap naziva se: kukalja. svaka) 88 .gomila ñubreta.pankah .) ku .buddhi . kao prefiksa. kukhjātih (f) .

rñav trgovac (koje zbog nemoći.vedhah . (dobrih više nema) ku .onaj koji upotrebljava uvredljive reči (mediji su najdublje zabrazdili) ku . i još gdegde. za bubrege) ku . kalaj (vidimo odakle nam reč korupcija.manīşah . koje zbog potkupljivosti.rñava sudbina. zasad je to jedini uspeh zlonamerne globalizacije: nadam se da će biti i poslednji.sthānam . mi.lažni dijamanti (kako se razvoj razvija. srebrnom brahmane. ali ne vidimo odakle nam inflacija. Da i od rñavog može biti rdavije dokaz su savremene voñe u još savremenijem svetu) ku .rñavo mesto za stanovanje (rñavost je globalizovana.rñav savet (vidi sledeće) ku .rādžā . ali svuda sa posledicama) ku .rñav kralj (biti kuražan kralj ne znači biti dobar kralj) ku .bezvredna rupija. gvozdenom kšatrije a kalijugi šudre. sve to opremljeno tajnim službama. vara se) ku . Kako mi se čini neophodno je. "rñavo srebro". šarlatan. tajnim mrežama za ulov riba i pacovskim kanalima) ku . istaknuto mesto zauzimaju rekla-kazala ženetina iz Vošingtona i Haga) ku . radi varijacije na temu) ku . (sudeći po srpskoj.en . žakširakovska krivoustastost.rūpa .mantrah . naziv nije važan) ku . (osim medija. olbrajtovska debela i niska stražnjica na stubastim i pomodno otkrivenim nogama.mitram .vrşalah .čovek izvan indijskih kasta. neprozirno jiñingovsko smeškanje u vreme plakanja itd. bez posledica) ku .tajni put.rñav ministar. uz propratne prilike na nebu vrgnute od strane biblijskih svetaca.ako oni mogu. (onaj koji.sahādžah .vķttih (f) . kao kuca.mantrī (m) .onaj koji ima (zloslutne) markacije po telu anglosaksonsko .vikramah . u cilju maksimizacije stopa.rñav život (onaj koji misli da mu je dobar. Indijci su jugama pripojili odgovarajuće voñe: zlatnom dobu mudrace.matih (f) i ku .sambandhah .čovek slabe pameti (ponavlja se.vanik (m) .rñavi odnosi (nastaju od rñavih veza) ku . sa posledicama. bogme.rūpjam . ku .samgatam .rñav šudra . sve više je u modi i u opticaju "po srpski" rečeno: uvaljivanje m. i kad treba i kad ne treba. ne možemo.rñav karakter.rñav savetnik (Berger & Co) ku . tonijevska zacerekanost kao lud na brašno. ružan (svaki duhovno obogaljen) ku .lakşaĦah .šilam .ku . faktori sreće i nesreće nisu ravnomemo rasporeñeni u svetu) ku .rñav prijatelj (najčešće se sreće tamo gde se najmanje očekuje) ku -jogah . u cilju poboljšanja komunikacija. sve na "p"): ku .. kolovsko gordo nošenje trbušine borisovska fizička kabastost i duhovna minornost.onaj koji vreña.hrabrost ispoljena na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme (kao gore.obmana najniže vrste (od si . (neophodna performansa za ulazak u svet politike. ali ne mari. česta pojava u nerazvijenih) ku . laje sebe radi) ku . lako se pamti. u pakao i u pm. tajna društva.vadžrakah .šrutam . mi smo postojani kano klisurine. obmanjivač (voñe "svete" alijanse. koje zbog neznanja.vidambanā . glasine. varalica.vača .rñave vesti.. globalno zagañivanje i otopljavanje izazvani su dobronamernom globalizacijom) 89 . obratiti se istaknutim i širom planete poznatim stručnjacima) ku .klintonovske pegice. zapenjena dok obaveštava svet da Srbi više nisu ono što su nekad bili.vadikah .rñav drugar.sačivah . u pentagon. (pogotovo ako mu je resor: spoljni poslovi. proširiti skup prisvojnih prideva na "svetskom nivou". koji na srpsku nesreću. (tajne vlade. nisu Srbi) ku . kao da se narod može menjati preko noći .rñave veze. može se zvati i sekretar.deformisan.nepovoljna konjukcija planeta (obično nad Srbijom.ena je) ku . odnosno radi boljeg i bržeg meñusobnog sporazumevanja.sķtih (f) .

ku . svakako. unutrašnjost bilo čega: pećina. U doba Rg vede Ku! Ku! Ku! je značilo : "How strange" "strange" je zato što je strano. kuĦŃhati šuntav 90 gunñati .kuknjavom i završiti. od koje su i džagat (svekret. Na bhūvi nikada nije bilo dobro. bharati . sokratovsko rešenje. Drugi deo složenice nastao je od glagola: bhķ. čuvati. Kad počne. znati iskoristiti posrnulost.udarah . bhūvi) Kažu neki da su stari bili zaostali i primtivni.svapnah . Samo Jehova bdi i vreba iz zasede. Tarabići prorokovali. pa da krenu u realizaciju Amosovog proročanstva. kako bi se nekima moglo milo pričiniti: Savez Komunista Posrnule Amerike ili Prljave Alijanse. što se na engleskom kaže: ''the son of a bitch" a na srpskom: da lako može završiti malo ispred materice) kuh i bhūh (obe f) . sanskrtskim rečnikom mogu opisati sva kretanja i stanja u savremenom svetu. jer u njemu ništa ne miruje) i svi bogovi odavno digli ruke.roñen iz materice kukşimbhari . gunñati kuĦŃh. šupljina u ljudskom telu. osim Izrailja.uvredljiv govor (govor voñe sa daljinskim i sa mobilnim na grobištu izginulih) ku . ako se ovim malim. Ove reči su korišćene u Rg vedi. iz ljubavi) ku . jer sve je u razvoju. naša planeta. smislom za bez .Indija. niti svmogući. Umesto globalizacije u korist samozvano . Ovde imamo još jedan primer analoškog povezivanja pojava i stvari u jednu reč.hraniti. Posle zastrašujućih. a sada je: nikad gore! Vršljanja nekadašnjih siledžija bila su lokalnog. kuñdž. da su malo znali u odnosu na nas. Jehova nije niti jedini. a ne svemir. (lokativ: kuvi. Ima mnogo naroda čiji bogovi nisu rasisti i fanatici.vakjam . Prvo. U razvijenom obliku moja skraćenica glasi Starozavetno Kapitalistička Profitabilna Aždaja. kukşam kuvanje I. proždrljiv. Najveća i najžešća rezervisana su za nastupajući vek. Videćemo kasnije kako je od ovog glagola nastala imenica: Bhāratam . komunisti su pokazali i šta znaju i šta ne znaju. kuñdžati G. kuñdž. negovati. Uzgred budi rečeno.noćna mora (zdravog sna i lepih snova više nema) ku . da bi u minulom veku dostigla globalne razmere. radi dolaska na vlast.zemlja.mrmoriti.smajanam . kilikilakāh: naručeno za predsednike od strane njihovih partija) ku . (obraćanje debelguze na srpskom jeziku srpskom narodu. predlažem alternativno. kontinentalnog karaktera. Ovo nije. Kako malo. pa ne bi bilo neobično da su ih Srbi iskoristili za obrazovanje pojma: kuvati.stomak kukşih (m) . Amosovo proročanstvo ne može se ispuniti. dolina kukşidžah . kuñdžati . jer mi mnogo znamo. U njega naivni polažu svu svoju nadu. materica. Sebi i onima koji nisu radi učestvovati u sastavu bilo koje "Co". zato što je indoevropski smisao za istinu posrnuo pred semitskim smislom za odabranost i izabranost. Sa isukanim mačem u ruci neće moći pobiti sve narode. mada će borba izmeñu bogova & theirs Co" biti duga i teška. zatim ne znati iskoristiti resurse i opet znati potpuno upropastiti roñenu rodinu. kuvanje i sl. kukşam . čekajući na znak pentagona.izleteo iz rñave materice (kao na primer: WDžK.onaj koji brine kako da napuni sopstveni stomak. a njima treba verovati. žuboriti. da će žuta rasa napojiti konjen na Dunavu. Biće lomova.stomak.izabranih doći će do opšteg i apokalipličnog naletanja svakog protiv svih.neprijatna buka (bombardovanje. preñimo na prijatnije pojmove. zbog ambicija SKPA. uzeti '"some cups tea of kukutah". Neće moći sići na zemlju i sprovesti odluku donetu na nebu.lažan osmeh.hvānam .pokrića . podržavati. Ono što je počelo sa Ku! Ku! Ku! mora se kaku .naduvenost najgore i najopasnije vrste. da manji ne može biti. & Co). pogotovo u zemlji velikog prostranstva i još većeg prirodnog bogatstva. što će reći da će Zmaj & his Co savladati Aždaju & his Co na planeti bhūvi.

Tako se kod mudrih ukidaju mogućnosti izbijanja sporova zbog pluralizma bogova. sa stalnim svañama i ratovima izmeñu vernika. kuĦŃhati .. Kraj modernog grada Kanaudža prostiru se ostaci stare Kanjakubdže. Mišljenja sam da je Vukovo prezime na isti način nastalo. "Grada grbave devojke" na prostoru dvostruko većem od Beograda.grbav. kuŃati . du) . kubdžākā . porodica.kuća. otupeti. kuŃ.hrom i šantav . Krišna je Višnuov avatar dok je Durga jedno od obličja supruge boga Šive. na njegovu sreću. pa ipak harmonija. Neznalice pluralizma neka se okrenu izučavanju indijske tolerantnosti. kuŃ.kućica kuŃumbam . ukovrčiti. ovaj stari grad dobio je ime po grbavoj devojci jer je napojila Krišnu. (U ovo drugo sumnjam. zadebljanje na kraju kosti ili močuge. po pretku: kara – dža roñenom sa crnom puti. du) i kuče (f. kočati . sabiti se. Da bi se prebrodio jaz izmeñu individualnih sloboda i socijalnih potreba.ženske grudi Zasnovati kuću i skućiti se znači suziti raspon dharmom već zadatih ograničenja. U srpskom se diferencijacija vrši promenom vokala pa se kaže: šuntav . kumbah . Mnogo bogova.kuća. bog vetra Vaju grbavošću je kaznio stotinu raskalašnih kćeri kralja Kanjakubdže. zatupeti I ovde je uočljiva sklonost indijskog duha ka sintezi: hromost je i fizički i duhovni nedostatak. kubdža kubdžākā kumbah grbav grbavica ćuba I. Posednici i naslednici monoteističke svete knjige niti mogu biti pluralisti.saviti. beščasan I. U srpskom jeziku ukras za glavu postaće: ćuba. kubdža . porodica. nezreo. Oni ne umeju ni meñusobno da se slože. legendarizovano i mitologizovano kazivanje o njihovom nastanku.grbava devojka P. Od svih nepoverljivih sumnjalica msje Volter je najbolje i najkritičnije ocenio svetost onoga što u "svetinji" piše.glup. pisati. polirati kuč.roñen. tvrñava kuŃī . S ove strane. kočati kuŃah i kuŃi G. grbav . nepouzdan. susrevši ga žednog na putu.G. Reč je složenica od: kub-dža. razvrstali u četiri perioda životnog ciklusa. U spomen na prvu devojku. I u srpskom jeziku ima reči sa završetkom na "dža". umesto što se razmeću i diče diplomama jezuitskih koledža. kuŃati i kuč. personifikacija boginje Durge. Noć prestanka svih porodičnih i 91 okućiti se kuća . Nagradio ju je besprimernom lepotom. niti znaju kako se u pluralizmu može ostvariti jedinstvo. nije iznikla iz mnogoreklamirane i najčitanije "svetinje". stare Arje su ciljeve života i čovekove dužosti: puruşarthāh.hramati. kuŃah . potomstvo kučau (m. a kamoli sa nekim trećim čija vera. zbiti se. Po jednoj takvoj. njenim imenom naziva se dvanaestogodišnja devojčica. biti nepošten. jer su svi zadovoljeni. porodica kutīkā . Svako naselje i svaki hram u Indiji imaju svoju "sthalapuranu".protestantskom svetu). Po drugoj. iskriviti. domaćinstvo.saviti. sve po jedan "pravi" i "istinski".vrsta ženskog ukrasa za glavu. jer je uložena u ladicu "nahtkasna" svake hotelske sobe u katoličko . na festivalu u njenu čast. iskriviti. kuĦŃh. I.kućanstvo.

kūp. mnogo više nego kopati. u izvoru (dakle onaj koji će. udubljenje. kūpjate . Na svečanost će doći sve sami pozvani i slični "kao jaje jajetu". Što ga bude bio uspešnije nametnuo drugima. cvrkutati.Atharva veda). porodica može biti veći podsticaj i još veća prepreka na putu duhovnog razvoja individue. Kasnije je upotrebljavana samo u pluralu: āpaş. naizged kontroverznih. možda ambis pun voda. zanemoćati.pa se olako stavlja na stranu prvih. pećina. kūpja (tpb) . proizvoditi bilo koju vrstu neartikulisanih glasova I. izvor. Posledice oduševljenog i nasilničkog oslobadanja očite su. uz napomenu da svi pisci ne moraju da pišu. jer. zujati. kupati se. utoliko će mandatura biti uspešnija. rupa iskopana u zemlji radi naviranja vode. kao što je svima znano. mada se i kopanje spominje u sanskrtskoj grupi.socijalnih obaveza čoveka navedena je u jednoj od prethodnih jedinica. značenja tiče. ćurlikati.konj svetlomrke boje crnih kolena U RVK ova reč je obeležena zvezdicom. Kao istaknuti varvari. Dharmah je "pristrasan'' . rupa iskopana ispod lomače kūpārah . iz bilo kojih razloga. Kako u sanskrtu nema glasova "z" i "ž". materica univerzuma.zujanje. kudž. kulāhah . pretapanje se vršilo po meni nepoznatim zakonima u koje bi trebalo proniknuti. kudžanam . 92 . kudžati . mrmljanje i dr. To je uvek veličansteno cirkuski. bezuslovno moraju biti lako čitljivi i nepolirani.proizvoditi monoton zvuk. posuda od kože za nošenje vode. razblažiti kūpakah kupanje (kopanje?) kopniti I. kūp. posuda od stakla ili metala iz koje se pije. Ova porodica reči nema svoj glagol pa se pretpostavlja da potiče od imenica: kū i āp (f) .slabiti. kūdžati kūdžanam zujati zujanje G. pak. Još je teže presuditi da li oba srpska glagola: kupati se i kopati ovde spadaju. ženskih grudi tiče. kupah . Što se ostalih.onaj koji je u rupi. mogli smo ih povezati na sledeći način: pisac i njegova dela moraju biti zakučasti. Turci su barem o konjima mogli više znati i nadevati im odgovarajuća. kūpjate G. osobito u tzv.voda (Rg i . kūpah kupa kulaš I.rupa. poput Buddhe. izvedeno od gornjeg glagola. držali propisa. Srbin kaže: "kuća stoji na ženi" dok se on ponaša kao gazda u kući. pa će opet biti biran i svečano ustoličen. kūdž. Oni drugi. turska imena. Mnogi se nisu. Što se. zgusnutih i poliranih misli (''šta je pisac hteo da kaže"). biti okupan).okean P. razvijenim zemljama.rupa. kulāhah I. kopniti. kūpakah . mali izvor. Pogotovo je sklon pesnicima i nesklon otpadnicima od istine. gde svak ima svog "univerzalnog" dharmah.

jer su one tek ekstremne tačke izmeñu kojih se odvija neprekidno i nezaustavivo oscilatorno kretanje 93 . osim ako je poručena. kliktanje U savremenom svetu pojava je sve reña. gledano iz Indije. Otac stotine braće Kurava bio je roñeni Panduov brat. imala sam prilike da čujem "stručnu" ispravku. Kuravah . Obilno se koristeći mitologiziranim kolektivnim pamćenjem . treba ih podsetiti. Otac Kurua zvao se SamvaraĦah.bojiti. sa prestonicom Indraprastham (Indrino prebivalište) na mestu sadašnjeg Delhija.ep nam kazuje o večnoj borbi izmeñu sila mraka i sila svetlosti. sa "poučnim" scenarijem na temu borbe izmedu "dobrih" i "loših" momaka. Gde on spada. povezati. nema nigde" . Od iskona sklona nadilaženju dualizma monizmom i sa izvanrednim smislom za uočavanje dinamizma univerzuma indijska misao izbegava opisivanje pojavnog sveta suprotnostima dobro . Pandave su bile jugozapadno od Kurava. kīŃ. a nije nemačko ni: "klin se klinom izbija". čitavi narodi gotovo čitav svet. izmedu dobra i zla. spojiti Eto.izražavanje radosti povicima. kilakah . zajedno sa svojim javnim i tajnim strukturama. kīŃajati . izvedeno od: tapah .kilikilakāh kliktanje I. nalazila se s one strane Himalaja. koju su kurave nazivale: "Zemljom večne sreće". lišeni kolektivnog pamćenja i po diktatu establišmenta". razvijeni Nemci i kitovanje uvalili. slepi: Dhrtarāştrah ("Staro kraljestvo"). Autori šunda. najobimnijeg svetskog epa od 200 000 stihova. Večna tema dualizmu okrenutog sveta dostići će :zapamćenu vulgarizaciju u američkim šund filmovima. nego git i gitovanje''. zaboravili na klin. u "dobre" momke svrstavaju policajce. U sastavu teritorije Kurava bilo je i Polje Kurua. a mi mislili da su nam uz kit. gde su sile dobra oličene u Pandavama. potomci Kurua: Kuruh. Ako su Nemci. tako nazvane po ocu: PāĦduh (Bledoliki). kīlakah I. dok se u "loše" momke može svrstati svaki nepoželjni pojedinac. Povika ima.Kurave. sa prestonicom: Hastinapuram. Prapostojbina svih Indoarijaca. Ime majke bilo je Tapatī.kaže se: "što nema u Mahahabharati. Kuru je zajednički predak i: Pāndavah petoro braće. Kurukşetram. na kome će se odigrati krvava bratoubilačka bitka. Ne kaže se: "kit i kitovanje. kīŃajati G. a sile zla u Kuravama. Kurave su nastanjivale područje severoistočno od Delhija. ali ne od radosti. Rat izmedu braće od stričeva osnovna je tema Mahābhāratam. Sunčeva kći.klin Klin nije od nemačke "kajle".toplota. gotovo da je jasno čitavom svetu.zlo i sl. zbog preterane automatizacije. klicanje. kīŃ. klin kitovati O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba -Patetično romantična hipoteza je održiva jer je nedokaziva -(Celinu čine jedinice od I do III) kuravah kauravah Srbi (?) kauri (ñauri) I. Šta više. ime izvedeno od: varanah bedem. pa bi moglo značiti: "Sam sebi uzdanica ". kilikilakāh .

najpre unošenjem njegovih reči u svoj siromašni jezik. III kur. Takvima ih sve više afirmiše istorija ljudske vrste. Agresivnim islamom naoružani varvarin počeće da uči od pokorenog. zajedničkoj ženi braće Pandava. jednom od petorice braće Pandava. Uz reči. potomci naroda Kurava. kurati kurkurah urlati kurjak 94 . Obe su podjednako nerealne. izboden strelama i na samrti.fenomena. Primenom gramatičkog pravila o obrazovanju prisvojnih prideva (preglašavanjem prvog vokala imeničke osnove) na imenicu Kuruh. pune su lukavo smišljenih dosledno izvedenih zverstava. Potresna je moralna pouka zajedničkog učitelja zavañene braće: Bhīşmah. Epu je pripojena i Bhāgavadgītā u kojoj: Kķişnah. sveteći se za nanetu joj uvredu od strane Kurava. Od ove imenice biće ili u Srba. kupjati . odnosno sopstvene pameti. Durjodhanu (Zli ratnik). semitski duh je poručio svetu: "Ne ubi!" i "Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe!" Poruke su došle od jednog ubice i od jedog ubijenog. što će se odraziti i na duh velikog epa. znači biti zadojen sukrvičastim starozavetnim mlekom i prepravljati tude pojmove u skladu sa mogućnostima sopstvenog jezika. Lišen smisla za filozofske uzlete. Šta više. kupjati kipeti (od besa) G. zvan Vķkodarah (Vučji trbuh).v.Kuruov Iz prideva se mogu izvoditi nove imenice. nekoliko vrsta joge. ne umem reći gde i kad. obrazlaže Ardžuni. Najstrašnija čini: Bhimah. U oba dela imalo se hrabrosti za postavljanje ključnog pitanja: ubiti ili ne ubiti. razneće po celoj. u širem smislu. kup. na nasilju zasnovanoj. Jezičkim determinizmom uroñeni smisao za realno prosuñivanje o svetu u kome se mora živeti i filozofski nerv doprineli su sličnosti odgovora datih u oba dela. steći će i pojmove ali nikada neće dostići duhovni horizont pokorenog. Srpski Gorski vijenac biće pozna i jedina reinkamacija Bhagavadgite. pl) . najavljujući osnovna obeležja nastupajuće epohe. Knjige epa (ukupno 18) u kojima se opisuju uzroci i 18-dnevna bitka na Kurukšetri.jogah i sa moralnim nalogom odricanja od plodova dela u svetu u kome je delanje neminovno. U krvavom bratoubilačkom ratu obe strane koriste podjednako amoralna sredstva sa posledicama do te mere tragičnim da se nijedna od njih nije mogla osećati pobedničkom. ali i za realnost. skratiti imenicu Kauravah na "kauri" i njome označiti "nevernike". koju daje preživelima na bojnom polju. jedan od petorice braće Pandava. kao što je: I. onih reči za koje nije imao odgovarajuće pojmove u glavi. Tragične posledice besmislenog rata maestralno su opevane u knjizi tužbalica žena za poginulima.potomci Kurua. ili. zanemarivanjem nastavka za množinu. Turski upad u Indiju krajem XII. sukob se odigrao na prelazu u kalijugu. Nazvati ceo svet nevernicima samo zato što ne pripadaju islamu. Sebe neće identifikovati sa Kuravama ali će. izveden varijetet: "ñauri". imperiji. bio je sudar varvarizma najniže vrste sa civilizacijom u zenitu svoga razvoja. naduti se od emocija. sina reke Gange. dobija se: P. Pokupljene reči često defomisane. kauravāh (m. kup. Višnuov avatar. Čuće veliki ep i naučiti o ulozi Kurava i Pandava u njemu. kaurava . biti uzbuñen U Srba može i da prekipi.kipeti od besa. ili usput. napija se njegove krvi i u njoj pere kosu Draupadī. Pošto je zaklao predvodnika Kurava. Opevanaje u 12-oj knjizi: Šāntiparvan knjiga smirenja duhovne agonije preživelih. sa naglaskom na: karma .

bogme. sa porodicama. Nas je pesma održala. Kurua je identifikovao sa vukom i stao od njega izvoditi svoje poreklo. pa dati. okružen preživelim i nakratko složnim partijskim voñama. kur.pas U sanskrtu ima više oznaka za psa.G. "via" Radžasthan. no što je izmeñu Hristove i starozavetne misli. u Indiju. krike I. Udari li i tamo. pa onaj ko nema deviza. a neprijatelj je bio isti: Turci.Radž . Autorima epa bilo je lakše. žene bi zapalile lomače i. nije mogao u gornjoj reči prepoznati srpskog kurjaka. ne sme se zaboraviti da su promućurne radže pretvorile predačke palate u unosne turističke objekte. Prepoznavanje sličnosti posredstvom engleskih naočara traži veliki napor i bremenito je rizicima. boga univerzalnog zakona Bhimi od boga vetra Vajua. oni uz vedsku vinu. kao što je znao sanskrt. autor rečnika. Hristova mladica lako se primila na rgvedsko stablo. pa valjda će nas braća razumeti. jedni drugima kazivajući. bez prisutnih svedoka. pa se samim sobom nameće pomisao da se ovde radi o vrsti nalik na kurjaka. Razumljivo je da divljenja dostojni Englez. Radžastanci su bili veliki junaci. svi do jednoga. Budu se braća opet zavadila. zato su ga uništili. U zemlji "gde radže stanuju" naići će na potpuno razumevanje. povlačili u utvrñene gradove na vrhovima planina. gde treći jezik samo donekle može pomoći. nakratko. u njih poskakale. smestiti ih na stranu sila mraka. Da je Englez znao srpski. Ta. tamo bar nije hladno. starog Bhage. Svakome ko iole poznaje radnju Mahabharate. Prave teškoće nastaju kada se fonetska sličnost redukuje na jedan slog. jer pravi hrišćanin mora biti pravdoljubiv. osim po pitanju da li je veći od većega Kraljević Marko ili Prthivi . brat na brata. Čim za to budu sazrele prilike. njojzi hvala. moraće krenuti put prapostojbine. a i sada. Rabinima je njegovo učenje zazvučalo strano i suprotno tradiciji. po diktatu tog literarnog žanra. i opet. moraće se zadovoljiti šatorom. Slatko bismo se napričali. pevali smo zajedno na mostu: Trebaće nam sasvim malo mnogo manje od raznoraznih tamošnjih "sthanova". Šta mari. No. U mislima već vidim omanju kolonu. Ardžuni od Indre. Vratimo se opet. jer će i nas malo biti. Poput Bhime. uprkos turskom zulumu. ma šta da se dogaña. sa decom u naručju. Steći performanse pobednika u to vreme. jer. i on će biti snažan. Pred silom. muškarci su se preoblačili u žute isposničke odore da bi. II i III izložiću u naslovu obećanu hipotezu: Srbi su većina naroda Kurava koji se posle nerešene bitke i izginuća voña na Kurukšetri. čežnja za svojim Bhimom. ali objektivnim razlozima. Narod sa začelja mudro sledi. snagu i vučju Bhiminu prirodu nije mogao zaboraviti. mi smo bratja. ako ne i veći od Srba. po tome "brat na brata" prepoznajem Kurave u njemu. što je Srbinu očigledno i to utoliko pre što je u neposrednoj blizini reč kurjaku slična i znači urlati. sanskrtsko-srpskog nema. nesavladiv I osvetoljubiv. preživelima ništa drugo ne preostaje doli povratak u pradomovinu. jer uvek treba pevati. Prvi u rukama nosi raspeće. kurati . tek. pod bedemima izginuli. Izmeñu su trubači i rok bendovi. Meñu njima je sličnost mnogo veća. u nadi da će steći Bhimine osobine. ako opet ne udari "brat na brata". dok su svoj petorici braće Pandava morali izmaštati božansko očinstvo. ona će se ispoljiti u liku Kraljevića Marka. Uzdajući se u magijsku moć reči. oglasiti Kurave za uzročnike rata i. neće prestati ni posle preseljenja naviše nesrećni no srećni Balkan. našao se meñu Slovenima i tu se poduže zadržao. narod će obrazovati svoju duhovnu vertikalu i opstati. odlučio na povratak u "zemlju večne sreće". u pradomovinu. mora biti da je bilo primamljivo. čojstva i junaštva daleke prošlosti. mada manje krvoločan. On će opstati i sada i ubuduće. dodao značenje urlati a imenici i značenje: kurjak. bez dvoumljenja. na nebu. jasno je zašto su autori epa zadržali ime naroda Kurava po pretku Kuruu. potomka vedske vine. kod pojedinih. Napred ide neki Arsenije x-ti. Ona je sada u sastavu Rusije. starim Indoarjama. Izmeñu ostalog. O svemu bismo se mogli nagoditi. Ako se pred silom moralo pasti. nažalost.Čauhan. Sažimanjem jedinica I. Meñutim. Vuk se označava imenicom: vķkah. Za to vreme. ili je u tome bio sprečen nepoznatim. Ovaj primer ilustruje teškoće sa kojima se susreće čitalac sanskrtsko-engleskog rečnika. ispuštati zvuke.proizvoditi zvuke. Nakuli i 95 . gornjem glagolu bi. kurkurah . Ili je usput zaboravio kuda je pošao. mi uz gusle. ostali ripide. Izmeñu pravičnog Marka na zemlji i boga pravde. Judhisthiri od Dharme. svi su se. Težnja da se bude kao Bhima.

sukob. pretnje uništenjem. ona ima veću ritualnu moć. svi smo "od kulah". Zadivljujuća je veština prevazilaženja moralnih dilema. izazivanje gladi. nismo. Što bi rekle stare Indoarje: "to si ti". nada i uzdanica naroda: kurunandanah . "to je stvarnost". a ona postoji i takva je zato što je "to . bitka.s jedne.kraljevih donacija. onoliko koliko se može sa dva prsta zahvatiti. uz neprestanu unutrašnju i spoljnu mitologizaciju: Kosovo Polje umesto Kurukšetre (kurubhuh je vrsta ptice. kulah "od kolena" kulah . jer "to . sa naše strane.uštinuti. bežanija. Da je reč o haraču i haranju. možda kos.hārah -jedan vid agra . takmičenje.potomci Kurua. uvršten na strani Pandava. kuru . rasa. kuş. 96 . kuşnati .džungla nastanjena stanovnicima priznate i proslavljene hrabrosti.stado. hrastove šume Šumadije. rat i: vādžapejah . i nerazumevanje. što ne znači da ona nije stvarna. a da se ništa nije ostavilo nedorečenim. simbol Sunca). a ptica je mamina. ima više smisla ako se dovede u srodstvo sa sanskrtom. nerešene bitke. Dovoljan bi im bio i stari Bhišma. sa "Što si Leno na golemo.ti" i "ono .hārah . mada već pomalo dosadno. "kaşājam kuşitvā ānanda gaččhami". Podmladak.jačina. Mudrim autorima epa bilo je jasno da se ni ovom distinkcijom ne poseže za dovoljno ubedljivim razlogom razvrstavanja. Zadivljujuće je. od boga blizanaca. gde se obja[njavaju i druga. Kad se ide u rat. mnoštvo. Time se krug zatvara. snaga. neposobnost razumevanja tuñeg i drugačijeg. -. Srpski pojam: "od kolena". takoñe. (Bog je uvek na strani pravednih boraca za pravdu). Bila bi to nekakva multidimenzionalna i ljudskom umu nedostupna stvarnost. pleme. kuşnati kusnuti G.oni". porodica.. Da su Pandave znale šta čine. lako ćemo napraviti rečenicu: "kašu pokusavši dostižem blaženstvo". junačenje i kad treba i kad ne treba. Soma je u Srba zamenjena rakijom.s druge. Ona je za nas nestvarna. izdvojiti. (U starom svetu Grka i Latina oni će se zvati Dioskuri. U sile dobra i svetlosti svrstani su po kriterijumu porekla a ne po delima po kojima se nisu razlikovali od stričevića. jasno je i na sanskrtu i na srpskom. sa njihove strane. i te kako. zajedničkim ritualom istog naziva. mržnja kao lakša opcija.. blizancima.ono" ne ide. kuş. ne bi im bio potreban bog za učitelja.oni" i "ti . Ašvina. jedan od sedam načina žrtvovanja opojnog pića some." i sl. a u hrišćanstvu lekari Kuzman i Damjan). Seleći se.piće snage i bitke. prepoloviti Pošto već znamo kako se kaže: kaša.Hrabrost i neustrašivost stanovnika Šumadije (sa okolinom): Zemlja Kurava nazivala se: kurudžangalam . opanjkavanje sa svrstavanjem u sile mraka. usekovanje glava. uzeti malu.. neprilagodljivost po cenu života. Ritualno pijenje rakije: vādžah . hrabrost. Iz njega nema izlaza. nesposobnost popuštanja na štetu pravde . ponavljanje istog sudbinskog koda u srpskoj istoriji. kasta.Sahadevi. pa se u igru morao uvesti Krišna. kad se deli plen onda. depresije i beznaña . u odnosu na vino. u zemlji. brahmanima. manje pohvalna. Evo nekoliko složenica iz Rg vede koje idu u prilog moje hipoteze: . ovako se nazivalo i nuñenje some kralju prilikom krunisanja: rādžasūjah. stali smo tek pošto smo stigli u guste. "ono su oni". kasta brahmana. izvući. pešadija. značenja: kulah. banda lopova. količinu. izbeglištva. označavalo se savezništvo u bici ili u ratu. jer ova dva pojma nisu turcizmi.

Neka se zna da srpsko telesno i duhovno blaženstvo zavisi od kusanja i količine pokusane kaše, jer se može i bez nje ostati. Obratiti pažnju na: gaččhami, od glagolskog korena: gam - hodati, dostiči nešto. U srpskom se ono izmetnulo u: gackati, po blatu, na primer. Ovu radnju treba na vreme obaviti u cilju dostizanja samom sebi postavljenog cilja, koji bi mogao biti: "u dobrobiti, bez kaše biti", "na kaşājasja ānande bhavitum". kūrčah i kūrčakah kūrčakin membrum viril, kita kurčevit

I. kūrčah - kita cveća, trave, paunovog perja, istureni deo tela: ruka, noga, membrum viril, vrh nosa, hvalisanje, laskanje, čvrstina kūrčakah - kita, delovi ljudskog tela kao gore, igla, pupoljak, cvet, cvetanje, jarčeva brada, nezasluženo preporučivanje samog sebe P. kūrčakin - krut, naduven Nije nikakvo čudo što se prevodom membrum virila na sanskrt dobija srpska reč. Ako imamo zajedništvo kod mnogo složenijih pojmova zašto ne bismo imali kod organa značajnih za održanje vrste i prateća zadovoljstva. Čudno je što srpska "kita" nema svoj fonetski pandan u sanskrtu. Poznata je muška sklonost ka eufemizmima povodom rasplodnih i pratećih organa, no, čini se da je ovaj, primenjen na dotični membrum, ranijeg, a "kitka šarena, nemirisena" kasnijeg datuma. Gotovo da sam bukvalno prevela sa engleskog : "nezasluženo preporučivanje samog sebe". Iz ovog primera vidi se da je autoru sanskrtsko-engleskog rečnika naškodilo nepoznavanje srpskog jezika. Da ga je znao, ovoliki broj nepotrebnih reči zamenio bi samo jednom srpskom imenicom: kurčenje. Porodicom reči očituje se smisao sanskrta za uopštavanje, za podvodenje sličnog pod zajednički pojam. Zato reč kurčah nije samo penis. Zato sve ono što mi nazivamo "bezobraznim rečima" u njih nije bezobrazno. Zato je u njih polni odnos sa pratećim sredstvima bio prirodna pojava, a u nas, hriščanskim moralom proskribovana zona, greh, grešno/bezgrešno začeće i slične budalaštine. Zato se tamo usavršavala prirodna pojava - izloženo u Kamasutri, dok se na zapadu vršila banalizacija - izloženo u porno-filmovima i u sveopštoj raskalašnosti posle raspada religioznih tabua. O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju - sa obiljem ozbiljnih pitanja i tek pokojim nepopularnim odgovorom kreacija, kreirati karanje, karati, kara krknuti, koknuti krtica kurvarluk prekardašiti

kķ, karoti, kķĦoti, kārajati

Ovaj izuzetno značajan koren: kķ menja se po pet vrsta od kojih navodimo samo tri. Glagol ima nepravilnu promenu. Poput većine glagola u sanskrtu, i ovaj je prelazan i povratan, pa se daju oba oblika za 3. lice jednine sadašnjeg vremena: G. kr, karoti, kurute - činiti, delati, raditi, proizoditi, stvarati, preduzeti, izvršiti, uzrokovati, izazvati posledice i dr. kķ, kķĦoti, kķĦute - povrediti, raniti, ubiti 97

kķ, kārajati, kārajate - prouzročiti, navesti nekog da nešto učini 1. kķta (tpp) - stvoren, načinjen, učinjen, izvršen i t.d. Pojmovi se obrazuju na 5 načina: 1. direktno od korena 2. imenica ili pridev + kr (u obliku: po željenoj vrsti promene, u odgovarajućem vremenu i licu) 3. krta + imenica ili pridev ili drugi glagol 4. prvim preglašavanjem korena: od kķ u kar, radi daljeg obrazovanja pojmova 5. drugim preglašavanjem korena: od kar u kār, radi daljeg obrazovanja pojmova Mogućnosti obrazovanja pojmova praktično su neograničene, što je uvek koriščeno i koristi se. Sanskrtskom gramatikom jezik je ureñen, ali on ne spada u mrtve jezike. S obzirom da se malo reči očuvalo u srpskom jeziku iz ove porodice reči, u nastavku se daju samo neki od primera, sa naglaskom na one koji se koriste u indijskoj filozofiji, radi uvida u tokove i osobenost indijske misli. Pojmovi su navedeni po grupama, shodno gore navedenim načinima njihovog obrazovanja. 1. kķtih (f) - čin delanja kķtjakā - vračara, veštica kķtvja - sposoban za delanje, za izvršenje neke dužnosti, efikasan kķtaka - veštački, neprirodan, usvojeni sin 2. dharmani - kķ... - izvršiti dužnost sakhjani - kķ... - učvrstiti prijateljstvo darduram - kķ... - duvati u sviralu (vidi se poreklo srpskog duduka) hrdajam - kķ... - primiti k srcu dvidha - kķ... - udvojiti, raspoloviti manasa- kķ... -razmišljati mūrdhanā - kķ... - utuviti u glavu 3. krtam - delo, čin, posao, strana kocke sa 4 tačke (dobitnička strana). Od preko 250 složenica navedenih u rečniku, uzeto je nekoliko kķta - kāma - onaj koji je zadovoljio svoje želje kķta - kārjam - dostignuti objekat želje kķta - akķta = kķtākķta - učinjeno i neučinjeno, polovično učinjeno kķta - kķtjam - ono što je učinjeno i što tek treba učiniti kķta - kşaĦa - onaj koji čeka pravi trenutak (pojam viši od "oportuniste") kķta - pradžña i kķta - buddhi - mudar, učen, formiramog uma 4. kara - onaj koji čini, stvara, uzrokuje, proizvodi, (sa oko stotinak složenica) karah - čin, delo, sunčev i svaki drugi svetlosni zrak, dužnost, zadatak, taksa, porez, doprinos (karagrāhin - sakupljač poreza) karīşah - ñubre, otpad, goveda balega karka - beo, odličan, izvrstan karana - onaj koji čini, dela, uzrokuje, izaziva posledice karaĦah - pomoćnik, osoba roñena mešavinom kasta (od majke šudre i od oca vajšje, od majke vajšje i od oca kšatije - njihovo zanimanje je pisanje, beleženje, voñenje knjigovodstva), pisac, pisar, slog ili reč kao zavisni delovi jezika, vrsta ritma u muzici, iracionalan broj i dr. karaĦam - čin delovanja, uzrokovanje posledica, religiozni čin, astronomska kalkulacija, astrološka podela dana na 11 delova, izgovor, artikulacija. slog i reč izvan konteksta, položaj tela u askezi i u seksualnom odnosu, sredstvo i metoda rada, dokument I instrument zakona, čulni organ, izražavanje 98

ideje u instrumentalu (padež), polje, telo, um, srce. Evo nekoliko složenica izvedenih od ovog pojma: karana - trānam - glava (u funkciji zaštitnika čula) karana - nijamah - obuzdavanje čula karana - prajogah - očaravanje, opčinjavanje (majom, neznanjem i dr.) karana - vat - artikulisan karana - adhikārah - poglavlje gramatike o izgovoru karana - adhipah - bog čulnih organa, principa života, živa duša, bog svakog čula ponaosob (Sunce bog čula vida, oka) karana - abdāh - godina koja se koristi u astronomskim proračunima itd. karmā (m, osnova: karman) - osim opštepoznatog značenja ovog pojma: čin (uzrok) - moralni efekat (posledica), koja ulazi u sastav karmičkog lanca, u indijskoj literaturi i filozofiji on ima i sledeća značenja: - čin, delo, postupak, izvršenje, posao (RV, AV, ŠB, MB) - služba, dužnost, zanimanje, obaveza (sa: karman na završetku složenice, kojom se označava izvršilac radnje ili onaj kome je radnja namenjena ili specifikacija dužnosti) (ŠB, M, Bh) - religiozni čin sa ritualom u nadi da će doneti naknadu: filozofska alternativa je u vedanti: spoznaja identiteta atman - brahman, u budizmu: spoznaja nirvane (RV, AV i druga, poznija literatura) - rad, delanje kao alternativa mirovanju; prašantih (f) (H, BG i dr) - delovanje kao kretanje i pobuda, treća od sedam kategorija njajah -filozofije ili logike (T) - efekt, posledica (M i svi drugi izvori) - čulni organ (ŠB) - objekt, kao suprotnost subjektu: kartā (osnova: kartķ) Razlikuju se četiri vrste cilja delovanja na objekt: stvaranje novog, promena oblika ili i oblika i sadržaja, dostizanje željenog objekta, napuštanje neželjenog objekta. - čin kao neumitni izazivač posledice, sudbina kao rezultat činova izvršenih u prethodnim životima. Iz obilja složenica, navode se samo neke: karma - kartā - subjekt koji, vršeći radnju na objektu, i sam postaje objektom karma - kāra - onaj koji vrši dužnost bez očekivanja nagrade karma - kālah - pravo vreme za delanje karma - kşajah - okončanje svih aktivnosti karma - kşetram - polje dejstva, ljudsko biće, univerzum karma - dža - posledica, ono što rezultira iz dela ("činom roñeno") karma - tvaruh - stanje stvari karma - tjāgah - napuštanje delovanja i religijskih obaveza karma - duşŃa - nemoralan karma - doşah - nemoralan čin, greška, zaslepljenost karma - nāšā - uništavanje, odricanje od zasluga nastalih dobrim delima (posledice rñavih dela neuništive su; mogu se kompenzirati dobrim delima u dugom nizu budućih utelovljenja) karma - nibandhah - nužne konsekvence dela karma - njāsah - napuštanje ovozemaljskih dužnosti (od ovoga su indijski samnjasim) karma - pākah - žetva zrelih plodova prethodnih života karma - phalam - plod ranijih dela (bol ili radost) karma - bandhanam - svezanost (uslovljenost) svega što postaje i biva i što će nestati 99

kārah . ili se subjektom izvršeno delovanje na objekt vraća subjektu u vidu posledica. uzrok postojanja tela: otac.zatvor. put delanja karma .onaj koji peva himne bogovima kārja (tpb) . bol kāruh (m. grlo. vezivanje. dobro delo karma .tok. delatnička epoha karma .izvedena od: kār (obrañena u jednoj od prethodnih jedinica) Sapir je s pravom tvrdio da je jezikom odreñeno ono što se njime može misliti pa je ovo pogodna prilika za pretpostavku da se karmički zakon i pre formulacije implicitno sadržao u sanskrtu.samvatsarah . bhu biva) karma . nauka kārudžah . Da ona nije dostignuta. sredstvo. stvaralac kāruh (m) . uopšteno: svi proizvodi ljudskog duha.vjatihārah . izvitoperenost. delo. da li je srpsko: "tatamata" nasatalo od: "tatha .kalijuga.nokat ("roden od ruke") kāranah . pevač.f) . umetničkog dela i dr. bistar.adživāh . poreklo.sambhava .izvodač. karma . obe imenice mogu biti izvor srpske reči: kurvarluk kāradadžah . 5.umetnik.ātmā .siddhih (f) . delo. napor kārā .univerzuma. vrši posao ili poseduje kāravarah .uzrok. u budizmu čin. vešt. zatvaranje. organ rasplodnje. zanatlija. umetnik.mārgah.jugam .indrijam = karmendrijam .onaj koji dela. razlog. Na Zapadu gde su subjekt i objekt strogo razdeljeni prosuto je mnogo filozofskih reči o slobodama subjekta a ta sloboda najčešće je tražena na pogrešnom mestu i na pogrešan način.samo od sebe. noga.šila . povratni ātmane padam. uma i ruku kārī .kalendar od 360 dana karma . izvodač karmatha . 100 . koja. nacrt literarnog dela. prvi uzrok nastanka bilo čega . tamnica. juga aktivnosti.slično kao pod pojmom: karaĦah. treba istražiti.sposoban za delanje.uzročnost kārah .nastalo od čina (sam .uspešan čin. kovač. u trgovini i uopšte u životu. u religiji bog koji navodi na poštovanje univerzalnog zakona kāraĦatā .izopačenost.kara .karma . uzrok stvaranja: u religiji bog.bandhah .delatnički karakter koji poznaje principe delovanja karma .involviran u delatništvo.proizvedeno od strane umetnika.agonija. princip. porez kārā . te da apsolutno slobodnog subjekta ne može biti u jednom univerzumu u kome su "kretati se" i "delati se" osnovni "glagolski" uslovi njegovog postojanja i opstanka. pogrešan karma .ono što treba učiniti kārikā . mati kāraĦā .viparjajah .mathah" – "tako treba izvršiti mešanje" u kocki. Ogromna većina sanskrtskih glagola je prelazna i povratna sa odgovarajućim oblicima za sva lica u svim vremenima: prelazni oblici nazivaju se parasmai padam. astronomski period. otpadaju od delatnika i ulaze u sastav karmičkog lanca (u Šātātapasmķti navodi se 86 "uzrelih plodova") karma .vipākah .reciprocitet izmeñu delatnika i dela karma . sa i bez poznavanja principa karma . proizvod zanatstva ili bilo koje druge društvene delatnosti manufakture industrije. muka.sredstva za život radom stečena karmārah .čin. kao plodovi što otpadaju sa drveta. dok povratni oblici kazuju: "delati se". organi za izlučivanje. pesnik.umetnost. u vedanti -brahman.organ akcije (kao što su čula organi percepcije). Na primeru korena "kr" prelazni glagolski oblici označavaju da subjekt dela.onaj koji obavlja dužnost ne očekujući nagradu karma .taksa.uzrevanje posledica dela. motiv. Ovi drugi imaju svoje nastavke i ne grade se uprošćeno kako se to vrši u savremenim jezicima prostim dodavanjem jedinog oblika degenerisane povratne zamenice (u srpskom: sebe ili se) prelaznim oblicima. vrši radnju na nekom objektu. elementarna materija od koje je sve materijalno nastalo. pet na broju: ruka. umetničko delo.

popularno nazvanog "karmički lanac". zakon je prerastao u moralnu normu: zvezde i planete moraju da slede unapred zadate putanje. raspoznatljivih po složenoj kategoriji: nāma . 1958. Jadžnjavalkja je formulisao stav o mogućnostima bližeg odreñenja brahmana samo pomoću negacija: na iti . Svaki čin. Zakon karme: svih šest daršana indijske filozofije i budizam na isti način definišu zakon karme. velikoj šumskoj. nirvāĦam.nebitak. Ispomažući se matematičkim pojmovima.bitak .znanje o identitetu: atman = brahman. šūnjam: Prema monističko-panteističkoj doktrini upanišada i vedante. na ja i drugo.na iti (neti . sopstvo.ime i oblik. Samousavršavanje je: samskārah. radi spoznaje istine. Funkcijom neposredne zavisnosti posledice od uzroka. pomisao. onaj koji nagoni na ciklično ponavljanje i nateruje na ciklično kretanje. Fenomenalni svet neprestane mene jeste privid. jer se može relativizovati. 9 Videti: Č. I deo. jer je ono stanje svesti pre dualističkog rascepa na subjekt i objekt. koju su sačinili mudraci boraveći u šumi. irelaciono stanje iracionalne transcendencije: ni bitak. ili čina. vratimo se Indiji i osnovnim stavovima o karmičkom lancu: . Poštovati zakon i njegova ograničenja isto je što i biti moralan. moralan je po izvesnom automatizmu. apsolutni subjekt je transcendentalna večna svest. Dirljivo je. nametnuta su ograničenja radi očuvanja ureñenosti procesa u univerzumu.ni nebitak. Zajedničkim pojmom: samsārah označava se priroda fenomenalnog sveta kao zakonima ureñenog neprestanog toka zbivanja. zemljinom težom predmeti moraju biti privučeni i t. definisano Šatapatha brahmanom o stotinu puteva ka istom duhovnom cilju. Zagreb. Po Šankari. jer je ono s one strane spoznajne moći uma i izražajnih mogućnosti jezika. ni ni . jer istina o njemu i u njemu izmiče ljudskom umu. ni bitak i . Buddha je osporio vedantinski metafizički supstrat i uveo pojam: nirvāĦam. Ceo univerzum uključujuči i bogove u njemu. izvesno spoznatljivo može biti samo ono što je nepromenljivo ili ontološka podloga bića: brahman. izvan vremena i prostora. Spoznajom: vidjā stiče se džñānam . upanišadi. ego. ali obeshrabrujuće što mnogi filozofi misle da je moguće stanje stvari popraviti polazeći od starih osnova.neti). diferencira individuu u odnosu na drugog no. preko reči. ono je: "jedno bez drugoga". do dela. Individualno ja aham.Brahman. Opredeljenje za moralan čin i obavljanje sarvamedhah žrtvovanje svih stvari.rūpam . Otac moderne zapadne filozofije koji je "sum" samo dok "cogitira" bavi se jednim segmentom bića i po kriterijumima indijske filozofije ne bi mogao da se uvrsti u skup ozbiljnih mislilaca. 101 .sl. uvodi pojam: šūnjam -prazninu kao ontološku osnovu egzistencije. Svaka spoznaja nije konačna. Matica Hrvatska. U prastaroj Brhadaranjaka. Samo čovekov duh ima slobodu da bira izmeñu moralnog i amoralnog čina i da samoga sebe oslobodi od ulančenosti zakonom karme. Označava se imenicom srednjeg roda: brahma (osnova brahman). reč i delo nose moralne naboje koji se izvoñenjem čina oslobañaju i subsumiraju sa posledicama prethodnih činova na planu kontinuiteta bića. kompatibilni su i neophodni uslovi za oslobadanje od činom determinisanog toka stvari. ni nebitak. identično je sa brahmanom. njena prava priroda: ātmā (osnova: ātman).9 Pozniji filozof mahajana budizma. počev od misli. nedelatnički svedok i posmatrač delatništva u vremenu i prostoru. Nagardžuna. preslikavaju se u implicitno sadržani kontinuum. Determinizmom: mora se postupati po zakonu i poštovati zadata ograničenja. počev od nastanka do iščeznuća fenomena ili individue. od koje je izračenjem nastao univerzum. od istih onih koje su nas dovele tu gde jesmo i načinile onakvima kakvi jesmo. Filozofija istočnih naroda. No. Veljačić. proces se može formulisati kao: diskretne veličine eksplicitne posledice. Kvalitetom implicitnog nevidljivog kontinuuma zadate su vrsta i performanse sledeće nāma – rūpam. u kome dolazi do potpunog gašenja svih pokretačkih snaga karme. dok je karmički zakon "gonič" i "terač". voda mora da teče sa višeg na niži nivo.reklo bi se da nema dvojbe.ni to. ni to . U indijskoj filozofiji subjekt je uvek i istovremeno objekt tuñih ali i sopstvenih činova shvaćenih u najširem smislu reči.

po vedanti: identifikacijom atmana sa brahmanom i po Buddhi. Model je otvoren za pretpostavke postojanja više univerzuma. On je po milosti svojoj uveo otkup grehova parama. do nadčoveka. Moguće je zamisliti više meñusobno nezavisnih sinusoidalnih putanja kugli različitih perioda i amplituda. jer grehovi nisu za potcenjivanje. pa će se pare vratiti u mesto polaska.Oslobañanje od karmičkog determinizma. ne znajući jedna za drugu. leži prava linija čiste.čovek povlašćeno. Naša kugla je ispunjena mnoštvom rotirajućih. legendi i nižih nivoa religije. Možda bi sumnja u logos i veća kritičnost prema ovome idolu mogle biti polazne osnove za obnovu zapadne filozofske misli. pa su. Izvan toka zbivanja. Dinamički model indijske teorije o karmanu i oslobadanju mogao bi se prikazati ogromnom kristalnom kuglom univerzuma koja rotirajući. razvija se. ili od prinude cikličnog pojavljivanja u svetu fenomena. Razume se da je na planu mitologije. a 102 .čin . postiže se povratkom svesti u ishodišno stanje. Oslobodeni prestaje da bude objekt sopstvenog ili tuñeg. u stanje nirvane. propada i iščezava. Eshatološke opcije rezervisane za agresore Biblijska: Sve zavisi od Jehove. pa ni bogovi. Svetlost je promenljivog intenziteta. Uživajući u tom umeću.religijski stav glasi: delima kodirani karmički lanac predstavlja umetničko delo. ne mogu uticati. izlazi iz "igre staklenih perli" i stapa se sa vedantinskom pravom linijom ili se utapa u budističku prazninu. po mnogo čemu. dobija se figura slična genetskoj spirali. dok je po vedanti očuvana samo relacija: atman = brahman. U tom slučaju više kugli klizi duž sinusoide ili. stoga. Osloboñena svest. kao što znamo. blistavog sjaja. Ova stanja svesti brže se dostižu upražnjavanjem discipline: jogah. onda se umećem logiciranja ljudskog uma stiže do ideje o reinkarnaciji i o postojanju paralelnih svetova. sloboda se dostiže izvoñenjem duha iznad sfere dualističkih igara logiciranja ljudskog uma po principu: da/ne i izvan dohvata nelogičke i stihijske emocionalnosti. Treba konsultovati cenovnik: "Koliko para toliko muzike". u praznom prostoru. svetlećih kuglica.karmički lanac jedini je konstrukt koji se uslovno može nazvati indijskim antropocentrizmom. Na prvi pogled čini se da je nāma – rūpam . subjekt osposobljen da gaji voljnu blagonaklonost prema svemu što pojavom u svetu biva ograničavano zakonima prinude i spontanu. "svako je naslednik svojih dela". nisu problem. On postaje subjekt u pravom smislu te reči. Osim autora. Šta više. voljnog ili spontanog mentalnog i emocionalnog delatništva. različit od drugih kojima se čovek dovodi u centar sveta i stvara iluzija da je svet njemu podreñen. još svetije Pavlove stolice i najsvetijeg papskog prestola u Vatikanu. Sumu uplatiti na žiro račun Ofisa za oprost grehova svete Petrove šamlice. On je. Odnos čovek . na njega niko. praiskonske svesti. klizi po sinusoidi duž beskrajne apscise vremena.datih potencijala. sportskog Kadilaka za kretanje kroz široke mase vernika. dolazeći time do jednakovrednih izvora spoznaje. i ponovo se pojavljuje sa pojavom sledećeg talasa. Radi se o ozbiljnoj povredi nekih vrlo bitnih Mojsijevih a možda i božji' zapovesti od strane izabranih. Ako je tačna indijska doktrina o pluralizmu univerzuma u kome svi entiteti nastaju po istom modelu transformacije iskonski . do boga i preko boga. dok se ne uvidi sva sila dopunskih ograničenja i stešnjavanja granica da bi se čovek uzdigao do slobode. neuništivi. sredstva će biti namenski iskorišćena za kupovinu novog papskog vozila. da bi se do tih izvora doprlo i oni razbudili neophodno je smirivanje aktivnosti uma. Svaka kuglica predstavlja telesnu formu koja nastaje. Nedvosmisleni filozofsko . vlasništvo i sudbinu individue. moguće i drugačije. Takoñe po milosti božjoj.posledica . u funkciji od promene stanja svesti. ako im se vremena preklapaju. one obrazuju grozdove. Nirvanom se podrazumeva irelaciono stanje svesti. indijska kultura je prva na svetu uočila nepouzdanost ljudskog uma i razvila metode voljne kontrole tokova svesti. Po obema doktrinama. sklonog bludnim sinovima -pokajnicima. reformisanih i nereformisanih. koje. ili po isteku jedne mahajuge. Ona iščezava na svakom završetku jednog talasa sinusoide. jer. do stanja u kome može da prepozna svoj pravi identitet ili: ko je. plemenitu humanost prema svemu što je živo. Preslikavanjem ovako zamišljene dvodimenzionalne slike u prostor. činom.

ili će posegnuti za oprobanim sredstvom i raj isprazniti od bombaša.zglob vrata Eto. Budući da nisu ovce koje sve što rade sebi rade. meñutim.krnjiti. vekovima i milenijumima. samim sobom sebe samo izvodi ili svodi. krt. što ne treba da znači da će se tamo dolično ponašati. duboko uvereni da su samo oni subjekti a svi drugi objekti za bombardovanje. imamo na pretek. u Boki se umesto: krvnik kaže pravilnije: krnik. kķt. ovi antikršćanski krstaši u ratu protiv pravoslavnih kršćana imaće priliku da poprave ocenu i da se idući put pojave u namarupam . Monikom. Ishod se ne može prognozirati jer su u igri dve opcije. Čim poodrastu i započnu ljubavne igre (sa zečicom. Može li biti efikasnijeg od bomardovanja? A da bi ono moglo biti sveopšte. manjkav kķtta (tpp) . softverima i asovima. vidi se odakle nam i krkače i krkanluk. komad. Sve namarupa za namarupom.sečenje. vrat krkāŃikā . čini da bi se bačeni "okrnjio" ili načinio krntijom. U slučaju kompjuterskog očekivanja otkaza funkcija karmičkog zakona.oštećen. kķkah i kķkāŃākam . mada su sve mogućnosti svima na najpluralističkiji način ponuñene.bludni sinovi biti pripušteni u raj.seći u komade. pa i on pripada ovoj porodici reči. blizina jarosnog boga podjaruje agresivnost komšija pa će ovi kad-tad i iz čista mira započeti bombardovanje i od strane boga samoga bataljeni pravoslavni deo raja.odsečak. na vreme odložiti u hladnjače dragoceni genetski materijal koga. kķntatram . Od izmeta. skraćen.grlo. kķdhu . Naprotiv. 103 krnjiti krtina. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju opcije. krnjav krkače krkanje . ne znam. krntati kķntatram kķdhu i kķtta G. na primer). Tu je i glagol: krnuti – tresnuti nekog o zenilju. nepotpun. šta više. Meñutim. odseći. što se. kķkāŃakam i kķkāŃika kķkah I. Biće neizostavno potrebno aktivno učešće u degenerativnom procesu kaljuge karmičkim sredstvima najdegenerisanijih. krntija krnj. iver kķntanam . Šetajući malo nagore malo nadole. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju davno obećanog Amosovog proročanstva. Različiti su nivoi na koje svako pojedinačno (u ovom slučaju grupno. odsecanje. Srbi će sami sebe izuzeti. bez sumnje. kķntati . kao seks). odsečen Ispred poveće porodice reči izvedene od glagola . uništiti I. po čemu će se znati da je sveopšti haos započeo. Tek se sa ovih aspekata može sagledati i uvideti kakve se sve koristi mogu imati od nezadrživog naučnog progresa degeneracije. opet će stići na pravo mesto u pravo vreme. sa sanskrtom u pozadini. razdeliiti. do ponovnog pojavljivanja u ljudskoj formi vrlo je dug i težak put. od nivoa do nivoa. hvala bogu. u skladu sa kvalitetom karika. biće svi do jednog poklani i transformisani najpre u paštetu a zatim u govna. Podrazumeva se da će im prethodno i putem Klarkovih satelita petougaoni pentagon isporučiti najmodernije naoružanje sa pratećim hardverima."gomila čega bez reda".sečen. po uzoru na ovcu Doli. u RVK navodi se: krntija (sa zvezdicom u zagradi) . deljenje P. izvršiti sveopšte blagovremeno kloniranje. Teško zemlji u svakom slučaju! Indijska: Budući nesvesni da su istovremeno i subjekti objekti svojih dela.izdanju bespomoćnih zečića u kafezu moga komšije. Koliko je ona srodna sa krntijom.

što je dobro. beda. biti slab. puls kķšatā . Kako su pojam i mit rgvedski. privlačiti. naoružano lukom i strelom vreba sokola naumnog da ukrade nebesku somu i odnese je na zemlju. bolje ikad nego nikad. slab.tanak.dobar strelac P.tugovati. dobiti.slabiti. kķpaĦah . krpate krepavati. oranica 104 . no.plug kķşāĦah i krşakah . mršaviti. otud: "Ljubi cigara u zubi". nevaljalstvo P. zao.slabouman. Očigledno je da su krepavanje i krparenje blisko povezani sa siromaštvom. umesto some. izvršitelja kazne. predvoditi vojsku.kķp. kķpate . mršav. krst G.siromaštvo. čeznuti. iscrpljen.zemljoradnik. nevaljao. karşati kķştī kršiti krstina. kķšjati kķšatā kķšānuh kķšaka zakržljati kržljavić kršan kržljav G. ovladati. kķšanam .dobar strelac. iščezavati (kao Mesec) I. ne kršan. kķp.pulsiranje. brazdati.buddhi (sl) . kķş. od koje se zakržljava. Ptica kradljivica iz indijskog mita pojavljuje se u grčkom u ulozi orla.mršavost. cepati. oranje. Ako se hoće. u njemu se može prepoznati titan Prometej koji krade nebesku vatru. sanskrt može pomoći da se ozbiljnost traganja za korenima uskladi sa njihovom dubinom. Srpski pridev: kršan slaže se sa imenicom: kķšānuh . prema RVK ovde treba uvrstiti i: kržak (nicotiana rustika). kržljavost kķšānuh . Ne valja. mučiti.sklon tugovanju. savijati (luk). kķš.vući. Sanskrtskim pojmovima jače je istaknuto da ono može biti i duhovno. gladovati. kķpaĦin . Ovom imenicom označava se nebesko biće identifikovano sa Rudrom. siromašan. bivam!" "kršakrtjā kāşaşa kķšakah ča krĦtatram na kķšānuh bhavami!" Teško da se ijedan od zapadnih jezika sa istog stabla može pohvaliti ovakvom sličnošću sa sanskrtom. suprug kķşih (f) .bedan. ono što nazivamo: krdžom. zemlja.poljoprivreda. savladati. Ranije smo imali glagol: kaštigovati se (sam sebe nečim kažnjavati). kinjiti. kķş. Činjenica da su pridevi: kršan i kržljav fonetski slični i u srpskom i u sanskrtu otkriva nam dublji sloj srodnosti ova dva jezika. potonji Šiva. podao. slabih udova kķša . što se kasnilo sa otvaranjem katedre za sanskrt. želeti I. izgladnjivati se. kržljava uma Iz gornjeg se vidi odakle Zmajevitom čiki: "Kržljavić Ljuba". karşati . krşah . pa njime i pomoću gornjih pojmova možemo sastaviti sanskrtsku rečenicu: "kķdžom kaštigujući se kržljavac i krntija. oteti. kķšaka . koje. orač. jadikovanju. jadikovati. kķš.siromašan čovek kķpaĦam . i donosi je ljudima na zemlju. Osim toga. orati I. krpariti G. kķšjati . jadan kķpaĦa . kršiti. Putevi jezika i mitova tajniji su od puteva gospodnjih.

pooran kķşja (tpb) . prvu radi dobijanja hrane.čoveka i horizontale . izbegavanje nasilja moralna je obaveza čoveka . posredstvom spasitelja. Pañča (pet) kķşŃajah na početku se odnosi na pet Arja . Anuh i Pūruh.onaj koji će biti pooran U vreme Rg vede orati zemlju bilo je časno zanimanje. u industrijske golaće. kķşŃajah (pl) . ljudske rase. i ono je istinito: "može se bez svega. put hrane je put nasilja nad zemljom i nad životinjama. tegoban artha . I na ovom jezičkom primeru uočava se oprečnost biblijskog i rgvedskog mišljenja.. krst se dobija ukrštanjem vertikale . zatim naseljenu zemlju.dužnost orača bila je da krši. drugu radi dobijanja potomstva. Turvašah. proglašena je svetinjom (u društvu sa Anglosasima. kķččhra . gospodar) kķşŃinām.karmički lanac se popravlja izbegavanjem nasilja.ljudi." Po rgvedskom. krava. jer biološki opstanak zavisi i od hrane. Može nadgrañeni sloj . Indra (vrhovni) i Agni (oganj) u doba Rg vede nazivaju se rājā (kralj) ili patih (vodič.spasenje. on je uvek ostajao na dnu lestvice. pa njene stanovnike i na kraju ljudske rase. ona će poludeti). skrši i povredi zemlju i ženu.. talog "naprednih" komešanja. žetvom i mlevenjem zrna vrši se neizostavno nasilje.brazda. Razvojem će orač dobiti traktor umesto pluga i dopunsku odrednicu. a kad doñe umoran. kanal.phalam (sl) . ko zna ume i bolje: spasenje bez spasitelja. rascep.bolan.. U vreme jesenjeg pokolja svinja. Druhjuh.teškoća. umesto našeg "h". I neopravdano skidanje odgovornosti sa sebe i opravdano roptanje protiv boga." i bogom sankcionisano nasilje: "bićeš gospodar. simbol izdašnosti neba i zemlje. kķşŃa (tpp) . prekinut je lanac hrane.svoñenjem hrane na dozrele plodove zemlje. Nije bilo smešnijeg i žalosnijeg od nasilne transformacije "seljačina". što ne znači da su ''Krajstovim" znakom krsta kršteni karşaĦih kurva I. odnosi na čitavo čovečanstvo. Srbin će reći: "tako im je rekao bog". Zapadna Arja-braća. Bogovi. u potpunom su skladu sa starozavetnom ideologijom. Torturom zemlje niče žito. Po Rg vedi . P. Štagod da se u istoriji dešavalo.onaj koji je u teškoćama. metaforično su predstavljene osnovne životne istine.plemena: Jaduh. i hlebom hrani sve veći broj lezilebovića.karşuh (f) . ukidanjem mesožderstva . svedeno na najmanju meru. Što se duhovnog plana tiče. kķcčhram . naporan trud P. "seljačina". karşaĦih (f) . žena mnogo puta "uzorana" ralicama različitih orača kķččhram krčkanje I. bogovi ne kažnjavaju i ne daju ovlašćenja. kojom su bog i čovek sporeće strane u večnom sporu. ukrštanjem. Hristovom žrtvom i pričešćem. ovi što nas bombardovanjem iz raja zemaljskog izganjaju i sankcijama bez hleba ostavljaju. oranje je kazna božja: "u znoju lica svoga. procep. kod označavanja Hrista i hrišćanstva. u naporu da bi nešto postigao 105 . Mučeno i na krst razapeto znro njihova je hrana.kurva. požnjeveni snopovi slažu se u krstine.životinje. Pojam se. s pravom upotrebljavaju glas "k".. sa oranja.žetva (plod oranja) kķşŃī (f). mučan. osim bez hleba". Po prvome. Ceni se daje reč najpre označavala kultivisano tlo. nevolja. Rg veda je dala ime ljudskim rasama i čitavom čovečanstvu po oraču. psovaće boga. Na biološkom planu. korito reke kķşi .kķččhrešu (sl) . kasnije. kao "reakcionarnog" i nerevolucionarnog sloja.

Mnogo veća, no što je ovde data, porodica reči odnosi se prvenstveno na tegobe asketizma onih koji su se usmerili ka odreñenom duhovnom cilju; on se može dostići samo laganim dozrevanjem, kao što dozrevaju plodovi na drvetu. Mi smo zaboravili duhovno dozrevanje, ali nismo da dobro jelo mora biti ukrčkano. kķ, kirate kiretirati

G. kķ, kirati - rasuti, razbacati, nagomilati, i sa promenom vrste (povratno) kķ, kirate - odbaciti od sebe Preko grčkog jezika, i mi smo se podsetili da smo znali šta su i kiretaža i kiretiranje. Nažalost, kao i obično, suzili smo značenja pojmova. kķ, kķnoti G. kķ, kķnoti - povrediti, ubiti, ozlediti, oštetiti klķp, kalpate kalpiti, kalupiti, ukalupiti kalpanā kalpljenje, kalupljenje, ukalupljivanje G. klķp, kalpate - biti dobro ureñen, slediti red, uspevati, dobiti nešto zapadanjem u deo, učestvovati, ispuniti, izvršiti, prilagoñavati se, biti delotvoran, imati dobre odnose sa, biti u skladu sa, ureñivati (se), proizvoditi (sebi) uzrok - posledicu, činiti (sebi), kočiti (sebe) uobličavati (se), stvarati (se) i dr. I. kalpanā - stvaranje, proizvodnja, praksa, hipoteza, uobličavanje kalpī - makaze kalpah - Brahmin dan, jedinica za merenje kosmičkog vremena, zakon, pravilo, red, nalog, osnovna dužnost, ponašanje, postojeći svet načinjen po uzoru (poput Platonovih ideja) idealnog, ali za stepen niži manje savršen u odnosu na paradigmu, zvezda planeta, živi svet, svet bogova. Brahmin dan: 1000 mahajuga ili 4,32 niilijardi godina. Prema Mahabharati, tu nije kraj. Brahmin mesec ima 30 dana a godina 12 meseci iste dužine, bez petljavina kao u našem kalendaru, sa različitim dužinama meseca i sa prostim i prestupnim godinama, jer je naš svet nesavršen, inače bi nam se nebeska tela kretala po kružnim, a ne po eliptičnim putanjama. Jedna Brahmina godina iznosi 1,5552 1012 godina. Život Brahmin traje stotinu godina ili 155,52 1012 naših godina. Naša kalpa je 51-a po redu i naziva se Švetavarahakalpa, ili Kalpa belog vepra. Na kraju svake kalpe dolazi do involucije univerzuma. P. kalpa - moguć, prikladan, pravi, prilagoñen, sposoban, kompletan Glagol je povratan, nema prelazne oblike, pa se ovom "menadžering" porodicom reči cilja na usklañivanje samog sebe sa univerzalnim zakonom. Čovek nije Brahma niti mu je jedina briga vreme i iniciranje mahajuga i kalpi u njemu. Sve što čovek može to je da bude bolji. On se raña nesavršen, sa mogućnošću da postane savršen. U nesavršenoin svetu i pod nesavršenim okolnostima, jedini smisao života jeste usavršavanje, samskārah, jedini cilj života približiti se savršenstvu. Indijska filozofija i religija nisu ostavile čoveka na cedilu božje volje. Kosmički moralni zakon jeste vodič, etalon i mera uspeha. No, kako se ljudi dele na: "dharmasja kalpah"-"sposoban za poštovanje i uklapanje u red" i: "karmaĦi na kalpah" -"nesposoban za vršenje sopstvene dužnosti", indijski mudrac nije dozvolio da ga slučaj biblijskog Jova zatekne nespremnog. Nezasluženim Jovovim stradanjem problem jeste postavljen, ali nije rešen jer: "tajni su putevi gospodnji" nije nikakav odgovor. Logičar i matematičar u indijskom mudracu pustili su funkciju da teži beskonačnosti, pa su ponavljanjem životnih ciklusa date iste 106 krknuti

mogućnosti i ''darmasjakalpahu" i "karmaninakalpahu". Prvome može biti dovoljan samo jedan ciklus, drugome može ne biti dovoljno ni stotinu Brahminih leta. Većina ljudskih želja ne harmonizira sa univerzalnim moralnim zakonom. Red je moranje, dužnost, a želje su želje. Indijskoin maštom izmaštani su drvo i krava. Drvo je kalpataruh, jedno od pet, koliko ih raste u Indrinom vrtu, a krava je kāmadhenu ili kalpadhenuh. Oni ispunjavaju sve ljudske želje, mada je prilično teško do njih doći, ali se zna kako. Za zabranjenu i kaznonosnu šumu u Jehovinom vrtu, pelceri sigurno da nisu uzeti sa Indrinih dobronamernih voćki. Što se nas Srba tiče, mi smo od ovolikog obilja pojmova zapamtili samo glagol: kalpiti i kalupiti, sa imenicom kalup, u RVK označeni, nažalost, kao turcizmi. Ni zapadna braća nisu bolja. Oni nemaju ovaj glagol, ali umeju da kalpe sve one koji im nisu po volji. poput Jehove, sa osnovnom funkcijom kalpljenja ljudi i naroda. Šta bi drugo činio jedan antropocentrični bog, bog za "instant" situacije u neizmerno dugom Brahminom vremenu. Koliko pameti toliko filozofije i religije. Koliko jezika, toliko misli i ideja. kendram centar

I. kendram - centar kruga, argument jednačine, udaljenje planete od uslovnog početnog položaja, neki lunarni meseci kejūram I. kejūram - narukvica koja se nosi na nadlaktici kaiŃabham ćitab, čitanje kanura

I. kaiŃabham - vrsta pisma, kao na primer: pāli - keŃubham Ćitap je u RVK označen kao turcizam, medutim, čitati i pisati se znalo i pre dolaska Turaka. Na sanskrtu čaitanjam je svest a čaitjah budističko svetilište. Kako je Buddha podučavao na pali - jeziku izvedenom od sanskrta, pāli - keŃubham je jedno od pisama na kom je učenje prvobitno bilo zapisano. Car Ašoka iz 3. v. pre Hr. služio brahma-pismom koje ima više slovnih oznaka pozaimljenih iz Vinčanskog pisma. Ko je od koga i kada zajmio ostalo mi je nejasno jer nisam spremna da bezrezervno verujem u tzv. naučna objašnjenja. Uostalom, profesor Radivoje Pešić argumentovano je dokazao koje je pismo najstarije. Nauka nije uvek naučna, u njoj predrasude često imaju veću snagu od argumenata. koŃih i koŃah I. koŃih (f) - kraj ili vrh nečega, najviša tačka koŃah - tvrñava, utvrñenje, zaklon Kota je pojam iz vojnog vokabulara. U značajne kote morala su se ubrajati razna utvrñenja, vrhovi brda i planina i sl. markantne tačke pogodne za orijentaciju. korita P. korita - izdubljen u zemlji kolah kola 107 korito kota

I. kolah - splav Kola su kasnijeg datuma od splava, pa nikakvo čudo što su Srbi prevozno sredstvo sa točkovima tako nazivali. kolāhalam kolanje

I. kolāhalam - jak i konfuzan zvuk, velika i nerazgovetna buka P. koāhalin - bučan Kolanjem se raznosi jasnija i često zlonamerna informacija. koŃarah I. koŃarah - šupljina u divetu, pećina, udubljenje košah madhukošah koža košnica kotarica

I. košah - omotač, korice, prekrivač, rečnik, leksikon, kora, ljuska, omotača atmana, obuća, posuda iz koje se pilo prilikom obnove ugovora o miru, membrana oko sadržine jajeta, sanduk za čuvanje trezora, mahuna, ostava, vulva, mošnice, penis madhukošah - košnica meda I u srpskom jeziku očuvan je osnovni smisao reči: pružanje zaštite nekom vrednom sadržaju, ali je izostala sposobnost podvoñenja sličnih pojava i stvari pod jednu reč. kramah korak, skrama

G. kram, krāmate - krupno koračati, približavati se, stremiti, unaprediti I. kramah - korak, neprekidan napredak, potomak, metod, način, običaj, pravilo sankcionisan tradicijom, napredovanje korak po korak Korak i skrama se smeju i mogu povezati samo preko sanskrta jer se skrama prevlači lagano, "korak po korak", preko mleka, bare, oka. Sa prefiksom: vi - vikramah, reč znači: snaga, hrabrost, heroizam. Tako je nazvan slavni, legendarni kralj Udždžaina: Vikramāditjah - Hrabro Sunce. Isterao je Šake, Skite, iz Indije i uveo kalendar koji počinje sa 58-om godinom pre Hr. Kasnije legende vezuju njegovu smrt za ovu godinu koja se poklapa sa 3044. godinom kalijuge. Bio je veliki mecena literata i na svom dvoru okupljao sve ugledne ljude svoga vremena, od kojih je po imenu poznato "devet dragulja", meñu kojima je i veliki svetski pesnik Kālidāsah. krap, krapate G. krap, krapate - sažaljevati, sažaliti se Sažaljevanog treba nečim okrepiti. Čim se Srbin sam nad sobom sažali, on se okrepi rakijicom. kravih G. kravih (n) - sirovo meso 108 krv, krava krepiti

vrištanje. izazivati I.naljutiti se. grubost krodhah .I. Ja bih radije da nas prihvati svet u kome su krave svete i čija je zemlja osloboñena od anglosaksonskih kolonizatora. zgrudvati se 109 klati grudi kričati ogrubeti grubost kruniti se . Improvizovaću reči doktora Samjuela Džonsona.krvoločna zver P. Najuglednija je bila: ašva . kao što je sama sa sobom učinila. pak. možda bi i Indoarje omanule kod kultivizacije nekih divljačnih performansi.krodā (sl) . kalāĦa . ljutina.proždirač krvavog mesa u vreme prinošenja žrtve i leševa. leš. dok je univerzum nastao izračenjem: sķşŃih.sklon besu. strast P. krudh. pretpostavljam da se u srpskom pamćenju očuvala veza izmeñu krvavog mesa i zaklane krave. povodom ponašanja prekookeanskih kauboja: bude li se ta bagra nakotila i obogatila. krošati G. Krv je: asķk. dok će krava postati svetinja. kruñč. oganj se naziva: agnikravjād . kruñčati G. izvodi se od korena: sķdž. drečati. Iako su sve velike ideje već bile najavljene Rg vedom. kruñčati . kravjāšin . krudhjati krudhā G. u ruke potomaka govedara. klathat (dg) . da nije bilo Dravida i njihovog matrijarhalnog ureñenja. ali baba je nežna prema unuku i kada se on oda kriminalu. po mojoj oceni.kričanje. kao što se to dogodilo germanskim Evroarijama: Nemcima i Anglosasima. Ovi stari narodi sa jezicima različitim od bilo kog drugog na svetu. pluća I.lepogruda klath. krodah .sirovo meso. dozivanje krodah I. grubijan kruš. u protivnom. Kako su u doba Rg vede Indoarije bili mesojedi. Indijci će postati vegeterijanci kasnije. u Indiji nastaju pojmovi "kravihasta" . odigrali su veliku ulogu kod "pripitomljavanja" durašnih i vitalnih Arijaca."okrvavljenih ruku". Imenica krv. šupljina grudnog koša. Pretpostavljam da je odmah posle ove. kruš.bes. dozivati I. vrištati. krodhana .mesožder U vreme Rg vede žrtvovane su bogovima sve vrste životinja. u periodu sinkretizacije svoje kulture sa kulturom starosedelaca Dravida.bes. Zapadna Evropa predaće i nas. drečanje. prilikom kremacije kravjādah . klath. kravjam . Tako je mislio Džonson. krudhjati . moralo biti žrtvovanje krave. klathat G. Mi se trudimo da nas prihvati onaj deo sveta koji je sebe uveo u epohu ludih krava i okrvavljenih ruku. strastven.ubiti. od istog onog kojim se opisuje nastanak univerzuma.medhah: žrtvovanje konja. krošah .smanjivati se.grudi. otud fonetska sličnost izmeñu reči krv i krava. sastavljača prvog rečnika engleskog jezika i uglednog intelektualca XVIII-og veka. Kasnije. po ugledu i vrednosti. krudhā . bez okrvavljivanja ruku.kričati. nestajati krudh. kruñč. krošati . ceo svet će od nje propištati.

kukavica. kao klješta. dokolica. klantih (f) . kuvati. rāgah . istrošiti se I. sekcirati.umor.pretvorilo se u kloce. pripremati nešto na vatri I. kşaĦam . jedinica za merenje vremena.osećaj odvratnosti i abhinivešah . iscrpsti se. patnja. o kontinualnom propadanju sveta. iscrljenost. plašljiv. klāmati G. kvathate . kşadate . kvathate vreti.seći. u budizmu kşaĦabhangah je doktrina kojom se odriče mogućnost identifikacije bilo kog entiteta u univerzumu zbog njegovog propadanja u svakom trenu. asmitā .sve ono što može izazvati patnju klīb. kinje čoveka: avidjā neznanje. patiti klešah .odreñen vremenski trenutak. pogodan momenat. deliti. kşan.prijanjanje za fenomenalni svet. kşaĦavādah je doktrina indijskog filozofa Badarajane.uzbuditi. uznemiriti. klam. uništiti I. klānta .želja. klonulost. povrediti. kşadanam . nemužastven klībatvam i klaibjam . strpljivo čekanje na: krta . evnuh. variti. kvath. vrenje P. dveşah . ogorčenje. ključati G. i kad se nešto ugrudva . koje. U filozofiji jogah navedeno je pet vrsta nepriilika.kuvan kşaĦam šansa I. kşad. klišnati . nesreća. kşananam . autora: vedāntasūtrah. kşad.biti impotentan. neprilika. oštećenje kşatā . ubiti. ozleda.umoriti se. iscrpljen kliš. klišnati kleštā G. klāmati . kvathanam .silovana devojka 110 naštetiti komadati .rezanje.kuvanje. klībate . kinjiti. ključanje. ključati.kşaĦam (sl) .vreti. kşadate G.umoran. istrošenost P. kşanoti . agonija.impotencija kvath.raniti. kşanoti I. ozlediti I. sečenje kşan.U Timočkoj krajini kaže se za poveći kamen: kloca.egoizam. klīb. klam. kvathita (tpp) . mučiti.povreda. kliš.prilika.bol. klībate klimati se priklještiti klješta klonuti G. klešŃa .

kşip.izazvati isticanje (kao urina na pr. bolest. kuća U savremenom svetu. ksajah . dokrajčiti.razoriti. baciti.) I.bačen. uvenuo. kuća više nije skrovište ako nema atomsko sklonište. Višnu je u joganidra .na kraju života P.pralajah (sl) . kşi. kşib.teći. ksip. kşajati kşajah oštetiti šteta. kşībati "našibati se" 111 .bacanje. kşarah .uništenje univerzuma na kraju mahajuge. otpušten U žargonu. rešenje zagonetke. odbacivanje.poslati. kşārati . sipati. kaže se. ni ovde u nas ni traga od indijskih koncepcija vremena i cikličnih pojava univerzuma. kraj G.P. istopiti se. Nauka nagaña i iznosi gotovo mitske fantastične hipoteze.oblak ksarī (m) . kşita (tpp) . ksi. dok koncipira budući univerzum. kapati. rezonovanje. iz Višnuovog pupka nići će lotos i u njegovom cvetu Brahma. razaranje univerzuma na kraju mahajuge kşaja . otkrivanje skrivenog značenja.odbacivanje. obasuti. kşipati . kşajati . slanje kşiptih (f) . kraj. povrediti. uništiti I. iznuren Kao i kod glagola: klķp. kada treba nešto što je na smetnji skloniti. šteta.na kraju dana dživita . Neposredno pre njegovog nastanka. propast. kşajah . osloboditi se od I. kşi. slomljen. obasuti.stanju svesti.potrošen. upropašćen. Ona nastaje od pepela prethodno sagorelog univerzuma. razoren kşar. sklupčana na mlečnom okeanu.živeti na mirnom i skrovitom mestu I. "more. liti. strujati. kşipati "šibnuti" G. kşi.stanište. i kad glagol promeni vrstu: kşar. ksijati skrivati (se) G. kşata (tpp) . sa mogućnošću nenajavljenih vazdušnih udara. odavanje tajni P kşipta (tpp) . kalpate. Mi smo poverovali u Jehovino jednokratno i nedavno stvaranje sveta.kišovito vreme Takoñe i u srpskom jeziku. šibni ga tamo negde".kşaje (sl) . usmeriti. Izmeñu dva ciklusa Višnu leži na zmiji Ananti . "šoraju" i čovek i kiša. slanje. kşārajati . kşipa . u kome se sadrže potencijali budućeg. odbačen. ksijati . kşar. sa četiri vede u rukama! dina .kşaje (sl) . liti. O uništenju se još ništa ne zna.Beskrajnoj. kşārajati "šorati" G. ozleñen. iscepan. bolje se slažući sa Indijcima negoli sa Semitima.povreñen.gubitak.

sok od bilja kşīram . kşur.oštrica (kao kod brijača) kşurī . kşauti . kşauti G. šištati. Srpski izraz: ''još mu je mleko na usnama" na sanskrtu glasi:"kşīra . riti I. kşu. ako se ima prase.mrmoriti. kşib. kşurah . bodež kşorah i kşurakarmā (n) . otrovan. kşurati G.strugati. šikljati. kşuravat . te se berberin našao u društvu sa sirovinom za svoje alatke. napiti se I.opremljen kandžama. kşvedati G. zviždati I. kašljanje Posledice su iste no. kşīram šira I.šištanje. napiti se isto je što i "našibati se". kşu. kašalj. kşmīlati . bljuvati. Sanskrt nam otkriva da je prethodna radnja uvek praćena bljuvanjem.mleko.kravlji paponjak P.kijanje.brijanje kşurinī (m) . kşībatā . Oni nisu imali sreće da obole od virusa sintetizovanog i "pobeglog" iz epruvete. kopati. već spominjan kod: kşajapralajah. kşmīlati G. kşmīl. ili kopitima.okean od mleka. uzrok ne mora biti isti.kijati. čegrtati. ovde može da se smesti i srpski glagol. kşvid. kşur. ili paponjcima Mora biti da su noževi za brijanje bili pravljeni od kravljeg paponjka. kşurati .berberin kşurakah . sibilanti kşvedah . Od cele porodice reči u srpskom je ostalo samo "šuriti". kşiba .G. izgovor sibilanata. kijavica. kşīram . što je u srpskom malo zamagljeno. kşvelati kreveljiti se 112 šištati migati šuriti kijati .treptati očnim kapcima kşvid.otrov kşvel.samudrah (sl) .pijanstvo. Po svoj prilici. kşvedati . u žargonu.kaĦŃhah" . kşavah .nož. ksībati .povratiti. kşvedanam . groktati. kşmīl.pijan. uzbuñen Takoñe. kašljati I."mleko mu je u grlu". opijenost P. grebati.

pečeno zrnevlje.kretati se.G. izaći. khačati . khart). igrati se. drmusati se I. khačati kačiti (se) G. biti zakačen za svoj karmički lanac. khadikāh kañenje handžar(?) krevet kandža kašika I. kşvelanam . khačñāti . U RVK označen je zvezdicom.kašika khādžam . rugalica.podeliti.uzbuñenje khadžā . teško je izbeći gornju pretpostavku. neizvesno je.hramanje Iako su značenja različita. zapaljena smola kharb.štrčati. kašika Možda je i kajgani ovde mesto. lakrdija. khadž. khač. khaĦdati . khaĦdanam . i. khaĦd. uzbudivati I. khatva Ovde se nema šta reći. nosorog. preseći.mešanje. podela. khañdžānah G. kşvelati . sečenje. roditi se ponovo. procenat. khadikāh . khañdž. veliki žrtveni nož.skakati. khadžati . kşvel.štap za mešanje pri kockanju. sprdnja GLAS "kh" khač. kharbati G.mač. raspolućivanje khadgah . potresati. khadgah i khaĦdanam G. kharbati . khañdžanam . khadžakah i khadžadžikā G.igra.mešati. šala. uništiti I.prekinuti. khadžakah i khadžadžikā . Svima željnima ponovnog rodenja predlažem blagovremeno bavljenje profitiranjem. khañdžati .hramati P. komedijašenje. kad glagol promeni vrstu: khač. hodati 113 grabiti (hodanjem) .lomnjava. rog nosoroga Poreklo handžara od ove porodice reči.donositi profit.

režati. khjāti zvati koračati G.proizvoditi duboke tonove. khjāta (tpp) . khjā. srodna sa gornjim pridevom. nepopunjen prostor. neplodno tle. imenovan. urnebesan smeh. rika.hramati khorakah .grmljavina. Čim Srbin sebi postavi neki dalekometni cilj.imenovati. nazvan. khorati khor. procep. ušećereno voće khilam kila kandiran I. tvrdnja. strast. možemo se pozvati na kalotu. pustinja khilam . khorati . objaviti I. pomesti se grdž. prebacivanje. on počne hramati kao da je kilav. prezir gadža . stenjanje. natpis. zvati. gardžati gardžah i gardžanam grmeti. bitka.šikşā (sl) . khjā. grmeti I.zvučati. khilah . poslastica.slon gardžah . gardžati .khalata i khalvāŃa ćelav Da biti ćelav ne znači "biti Turčin". groktanje G. ime.slatkiš. khjāti .hrom Zbog lingvističke zabune dolazi do posledica. ideja. ukor.zvan. slava. napiti se. khora i khila . gadžati . gardž i grñdž. khāĦdavah . kao na primer "privredne reforme radi turističkog otputovanja u svetlu budućnost". imenovanje. koja je. (reč je u RVK označena zvezdicom). gadžah . upornost.jaz.nekultivisana zemlja. rikati. khāĦdavah I. groktanje. dodatak. prekor. percepcija. golo. znanje. izrečen Po ovom glagolu imenovan je jedan od šest filozofskih sistema Indije: sāmkhjah. zvanje P.udžbenik o hvatanju i pripitomljavanju slonova 114 . khjāti (f) . takoñe. graktati. graktanje. gadž. groktati grmljavina. nerešiv problem.znanje slonova. nedovoljnost khor. GLAS "g" -kao govedo- grdž. objava. gardž i grñdž. slavan. bučanje. nazor.bolest stopala P. režanje.rika slona gardžanam . pouka dobijena od slonova gadža .šāstram (sl) .mišljenje.

gaĦajati gonetati. Ne znam gde i ne znam kada. Kad smisao za dijalog malakše.prikriti. gañdžādžikā konoplja(?) I. druga reč je složenica gde drugi deo: ādžika potiče od korena: ādž . gadajati . Komunikacije svakoga upozoravaju da svakog trena može nestati planete ako nije dopustio da bude zaveden. provalija gaduh guka. naraste smisao za gardžanam. gañdžati . Vidi se. Danas se govorom zveri može označiti govor onih ljudi koji su se. gaduh . za dobro slušalaca kraj prijemnika i pomoću prijemnika. ipak. gad. na nekom sajmu automobila. izraštaj na vratu.kaĦŃhah (sl) . jer ne podnosi ruku slonova (ne "saka" je) Gornjim glagolima ljudski jezik. ni sa samim sobom. gaĦajatigaĦ.konoplja. Plastični duh pokidanih veza sa prirodom ne ume da gradi odnos ni sa prirodom.gušav Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike . gledajući ga. sakriti I.vradžam (sl) . posuda iz koje se pije alkoholno piće gķñdžanah i gañdžādžikā (sl) . I ne žalim.lav. modulira u reči. jedne od najomiljenijih igara Starih Arijaca. pokriti. ostava gañdžā .hod slona (smatra se elegantnim i podražava se) gadžita . može iznenada da pogine jer je u toku predizborna kampanja u zemlji na najveće demokratije na planeti. da u takmičenju pobeñuje "dragocenost" iz trezora biljke.trezor. da bi se slušaoci vodili. Njegovo gardžanje razleže se širom planete.bujica. guta gudura I. na prvi pogled. Srpska reč konoplja fonetski vrlo malo liči na sanskrtsku. spremajući se za školu. pa. on zavaña ljude kao što je šakal iz basne zavadio bika i lava. ni sa čovekom. Atmosfera je puna režanja koje se. Ovu vrstu konoplje ostali svet naziva marihuanom.gadža . približili zverima. guta. po karakteru i po ponašanju.upotreba i zloupotreba sanskrtskog glagola gaĦ.krčma. pune su režanja. odveli i zaveli na "pravi put".asahah (sl) . stiže u šumu i preko prirodnog travnjaka razmotava tepih od sintetičke trave. Čopori žvakača svežih vrhova i pušača osušenih listova ove biljke mogu se videti na okupu iz celog sveta meñu stenama i ruševinama starog indijskog grada Vidžajanagare. konopac. ganjati 115 . dubinska veza nije isključena zbog "natezanja konopca". globalizacija znači da bilo koje dete bilo gde na svetu. Panjčatantra i Hitopadeša. Drskost duha od plastike dostigla je dosad neviñene razmere. njegova mašinerija grokće na tuñem nebu. pomislila "čoveka razvijenog sveta treba žaliti". rekreacije radi. gaderah G. suvišan dodatak literarnom delu P. gaderah . Čudila sam se sebi zašto ovo pamtim i sećam se da sam. označava govor zveri.guka.takmičiti se radi osvajanja nagrade. Naše doba je izuzetno po blistavom razvoju komunikacija i po globalizaciji.videla sam američki reklamni "spot": luksuznim automobilom Amerikanac. gadu . indijske zbirke basni u kojima su povučene paralele izmeñu zveri i ljudi. Više se ne čudim. sanskrt. Degradacija ljudskog govora na režanje i ljudskog društva na zverinjak predstavlja najveću tekovinu "razvoja" zapadne hrišćanske civilizacije.

stado. u gramatici serija glagolskih korena ili imeničkih osnova za koje važe ista pravila. gaĦa .predvodnik grupe Šivinih pratilaca.brojiti. sabirati. mogao bi da se odnosi na duh od plastike.devatāh (f. Vasui. pratilac. izmišljati. Prebijanjem jedne Airavatine kljove Nandi najavljuje premoć praiskonskog Šive nad vedskim Indrom. gaĦa . 116 . kompanija. slediti razmatrati. pripisati. Pojmovi . Dečak bi promovisan u predvodnika Išah (bog) Šivinih nebeskih pratilaca i dobi za "vozilo" pacova.īšah = Ganešah . Glava simbolizuje očuvanje kontinuiteta izmedu vedskog i hinduističkog panteona. ceniti. sumirati. Dok je bio mali bio je vrlo radoznao. Videvši da je Vjasa sačinio Mahabharatu.nājakah Nebo: predvodnik gaĦah. klasa stvari ili bića.složenice kojima se otkriva analogija izmeñu zemaljskih i nebeskih "grupašenja": gaĦa . Zemlja: partijski lider.pūdžanam Nebo: obožavanje Ganeše. premišljati. uz uslov da Ganeša mora shvatiti smisao svakog stiha pre no što ga zapiše. računati. Bog se osmehnu i lati se pera i papira. razmišljati. slomljena kljova kazuje da je svaka mudrost. Zemlja: obožavanje partijskog lidera. Otad je Ganeša zaštitnik pisaca i pisara. više ne može da stane. ganjanje G. serija. Na primer iskaz: "na gaĦjāmi tam trnen" "ne cenim ga više od slame (trnja)". I. procenjivati. iznalaziti. glodara velike prohodnosti.Šivu da kresne očima i odseče mu glavu (Edipov kompleks bio je dobro poznat Indijcima i pre Frojda i bez Frojda). Baš u to vreme odvijala se borba izmeñu Šivinog belog bika Nandija i Indrinog belog slona Airavate. uzimati u obzir. pod uslovom da se diktat odvija neprekidno budući da njegovo pero. gaĦa .mnoštvo. Posao je bio završen na obostrano zadovoljstvo. zabavljen "getiranjem". pleme. Rudre i dr. prebrojavati. gaĦa .gaĦah gonetanje. zato se njemu treba obratiti za pomoć kadgod se neki novi posao započinje. gde se gaĦah okupljaju. pl) Nebo: Bogovi svrstani u grupe: Aditje. važan bog mudrosti u indijskom panteonu. gaĦ. skup ili asocijacija ljudi sa istim ciljem (koja nešto ganja). gaĦajati . gaĦah . Brahma mu dade savet da uzme Ganešu za zapisivača. Šivino boravište. pa je zavirio u kupatilo dok se mama Parvati kupala čime je izazvao tata . Vjasa prihvati. uvek pomalo krnjava. Zemlja: Demokratsko razdvajanje ljudi po partijama. počevši da piše. Ganeša postavlja i otklanja prepreke.parvatah Nebo: planina Kailasa. Na majčinu kuknjavu Šiva skide glavu sa Airavate i postavi je na dečakova ramena. grupa sledbenika. Mudri bog prihvati ponuñeno. ma kako velika bila. Višve.

Zemlja: poslovni ručak. od koje bi trebalo dići ruke. dugovečnost joj nije jača strana. gran-i-pti-palei. po svoj prilici. u ljudskom društvu: autsajder . obavljati nekakvu dosadnu radnju. -I oni su imali svoje gaĦah: Buda sangu. gaĦa . ganjati pravdu-povodom komšije u sudovima. ganjati tuñe ženske i td. gaĦa . radi gana . "gorile" mora imati u interesu naroda.ima pravo da izbegne glasanje ali ne i posledice glasanja.ideal budista. Pretendenti na božanske funkcije nekada su se okupljali po budžacima. usamljenik. osim kod poslednje 117 . zbog preferiranja partijskih lidera "pučina je stoka jedna grdna". treba ukinuti žrtvovanje zemljanima. gaĦa . zbog malih izgleda na uspeh. Medu prve spadaju Srbi. Meñu zapadnim Arjama ima onih koji upotrebljavaju. i to je demokratija. (obično bez ozbiljnog povoda). gaĦa . sa prestankom prinošenja žrtava nebesnicima. back-bite palasi. meñu bogovima Jehova i Alah. Ganjati nekoga ili nešto znači. itd. Hristos 12 apostola. rambujei. Zemlja: demokratsko: "sjaši Kurta da uzjaše Murta". ovi su započeli štrajk glañu.. Bogovi sa izdvojenim mišljenjem: Buddha i Hristos.bankama. gaĦajati.. večera praćena noćnim zadovoljstvima biznisom iscrpljenih gaĦah biznismena. još bolje. Ganjanja je sve više. odkad se demokratija razmahala. koji još uvek traje. Na primer: ganjati neke potvrde po prašumama administracije. kuće i dvorovi.bhodžanam Nebo: zajednički obed bogova.ādhipatjam Nebo: borba za premoć u okvirima grupe. ganjati svoje pare po bankrot . javlja se nov pojam: "božji gnev" zbog poremećenog odnosa čovek .ūtsahāh Nebo: onaj koji izbegava društvo.Zemlja: "narodne" skupštine i druge. pre svega. razne dume sa dumatorima. gaĦa . Zemlja: prijem za odabrane povodom. NATO and multinacionalne gaĦah. bundesratovi sa bandama lopuža. obogotvoreni ljudi bolje od bogova razumeju ljude.opstanka na vlasti. ali i onih koji zloupotrebljavaju sanskrtski glagol gaĦ.ānam Nebo: hrana pripremljena za gaĦah. obično bele. Zemlja: željan . prvi je.neželjan. Zemlja: u životinjskom svetu: nosorog . zato je Hristos organizovao tajnu večeru. bez obzira na "kulturni milje" u kome je nastalo. može i pred kailasa. drugi bi u svakoj prilici bio na krst razapet. Zemlja: koalicija. ili.kāma Nebo: željan pratilaca. izganjanog sve manje. otud gornja distinkcija. bio otrovan pečurkama. gaĦa – trjamšah Nebo: trojstvo.bog.

O da /ne ne odlučuje pitani. jer nemaju svi bilovi.buddhih (sl) .ambis. bergeri. bez doktrine. poput Bil Gejtsovog. dostići.dubina vode gabhvaram . što rekao neki beznačajni polu-Srbin. postati. najveća zbirka pozajmljenih i meñusobno 118 .ili silom.klikah. nećeš milom . ili/ili. koeni.voda gambhīratā . sa gaĦah . nego je pravi otrov za "mens sana". Možda im je oboma zajedničko poreklo sumersko. nego kod Anglosasa. po tom osnovu. Uostalom. pa se može prepoznati otkud biblijsko: ". lakše je harati po tuñoj zemlji nego praviti "prozore duha čovečjeg". postići. a gde bi drugde. a ne šta jeste bilo. Sa Francuzima stvari stoje poprilično drugačije: "gagner" znači zarañivati pare. neproziran. izabranih po kriterijumu "izabranih". neprekidan gambhiraka (sl) . Stari zavet je eksplicitan. ili milom . Svoje interese štite zaštitom tudih ljudskih prava. "Malo morgen". gambharam gabhvara. Sapir je imao pravo! Tamo odgovarajući glagol "get" ima značenja: dobiti. Gotovo da nema rečenice u kojoj Anglosas nije već nešto "gotirao" ili je upravo "geting". od preterane upotrebe glagola "get" preterano oboli i neprestano misli kako ća da postane "very rich" dobitkom.stavke. ili tek što nije "I'll get". s konca s konopca. polu-Švaba i što kaže jedan istaknuti ceo Srbin. Ima i drugih načina "getiranja". madlenice. "getira" milijarde (US dolara) Unutrašnja napetost raste. tajnovit.i duh božji dizaše se nad vodama". pa tikva puca prema spolja. gambhiram . sa doktrinom i sa pedigreom: "leglo sa srpskog hleba prešlo na žive Srbe". koni. Najveća zloupotreba glagola vrši se. pa Gejts. "gagner gros" namlatiti pare. pa "mens". ali su interpretacije potpuno različite. ono se oprezno nagoveštava rečima: "na asat āsīt no sat āsīt tadānaīm" "ni bitka ni nebitka ne bejaše tada" "na mrtjuh āsīt amķtam na tarhi" "ni smrti ni gesmrtnosti ne bejaše tada" "ambhah kim āsīt gahanam gabhīram" "vode da li je bilo bezdne i duboke" Rg veda je starija od Starog zaveta. Glagol ne samo daje prava jezička poštapalica.dubokoležeći. smešten duboko (u raku) Svi su pojmovi rgvedski. na primer. kušneri i mnogi drugi iz istog legla Bilovu srećnu podudarnost prezimena sa glagolom. gambhīratā bara ambis I. nego demokratski izabrani predsednik. pre nastanka univerzuma.dubokouman čovek P. Organizovano "gagner-gros-getiranje" vrše multinacionalne i interstelarne gaĦah. dubina gambhīra . Teško je danas čoveku da egzistira ako nije programiran. primiti. nedostižan. Ona se njima služila pri suzdržanom nagadanju oko praštanja stvari. Rg vedom se pita i oprezno pretpostavlja šta nije moglo biti. 129. U himni RV 10.moraš silom.. zadobiti. primitkom ili zadobitkom po mogućstvu tuñeg. pomoću NATO-gaĦah koji funkcionišu po kompjuterskoj logici: da/ne.dubok. neiscrpan. gabhīra . Veliki duh se bavi sintezama i nikad ne ide do kraja ako um upozorava da ima pitanja na koje nema pouzdanih odgovora.

gaziti. Ume da sumnja i da ćutke vrti glavom.naduvani. ali je teorija izostala. gad. ponašanje. "Sve što je mišljeno neodrživo je". tok. gadin . dovesti sebe u neko stanje) I. budalu ni mudrac ne može urazumiti. kretati se. gatih (f) . nekada. Ako smo i mi. razumeti.neusklañenih ideja. Zapad je ostao bez ideja. lapate). umreti. približavati dolaziti. ubija se sloboda duha. ne prima "zdravo za gotovo".otrov gadanam . ispiranje usta gaĦdolah – zalogaj gad. gaĦdūşaja. gadajati . Istok ostaje pri starim idejama.bolestan Reči ove porodice.hodati. gaĦdūşah. ali nije lakoveran. buzdovan.alapače (sanskrtski: lap. bila je moguća relativizacija svakog verbalnog iskaza. toljaga gadam . put. nismo se oduhovili. Logikom se ruši logično. gamizati gackanje. reći. učestvovati. Mudar se uzdržava od zaključivanja. Ceni onoga koji ume da ćuti a kad nešto kaže ima šta da kaže. preneti nekom nešto rečima.buzdovan. gaĦdūşajati gaĦdolah G.pričanje.skratiti. sa primitkom hrišćanstva. gadih (f) . i semitsku svetinju primivši. bolest i nagañanje. ne bude sankcionisala čitav svet i samoizolacijom od sveta sebe osudila na propast. gamizanje G. Budalčina neće stati sve dok. kazuju da nagañanje može biti opasno trovanje verbalnim gadostima i pouzdan znak bolesnog stanja duha vrača . proticati (kao vreme). držanje. Lično ne verujem da će uspeti. gutati P. gam. gaženje. gam. i kad glagol promeni vrstu: gad. Sanskrtskim jezikom. jer su u igri dva različita načina mišljenja. gadati . Onome koji najviše govori najmanje veruje. u kome istoj porodici reči pripadaju govor. Ponašanje mu je poprilično u skladu sa indijskim uvidima.govor gadah . čovek nagaña. Eksplicitnom tvrdnjom. ne uspevajući da operatorom "strah od boga" popravi istoriju i u njoj grešne učesnike. Pogotovo brbljive žene nisu na dobrom glasu .usta puna vode.artikulisati. izveštavanje P. Stari zavet nema u sebi ni traga od filozofske skepse rgvedske religije. umeli da gajimo vedske sumnje. kazivanje. pluralistički. monocentristički i monoteistički Zapad. Mudar je previše suzdržan. kao buzdovanom.kretanje. autokratski. gaĦdūşajati (den) . gaččhati gatih gackati.rečenica gadā . zato mudri. gadati nagañati gutati (ogladneti) zalogaj G. politeistički i od strane Zapada vekovima terorisani Istok pokušava da upozori egom . sposobnost i 119 . korak po korak. gambati. Mali duh pozajmi tuñe ideje pa preñe na biografije i sukobe ižmeñu razjarenih proroka i amoralnih kraljeva. procenjivati (i uopšte: stići negde. jer i logikom služeći se.razboleti se I. razboleti se. gambanje. budala tvrdi da zna istinu. povezane u smislenu celinu. a glupak isključiv. svake eksplicitne tvrdnje i dovoñenje u zabunu svakog pretendenta na istinu. zapasti u deo. gaččhati (ili:gamati) . otrov. Mudrac je tolerantan. Srbin voli da nagaña. hod.nagañača. imati seksualni odnos. rečenica.

U svetoj zemlji sve je mnogo lakše: jedan bog. Vrh hidropiramide Indije krasi reka Ganga i na njoj drevni Šivin grad Benares. ishod.durnovita samouverenost bez velikog pokrića -maska od plastike kompjuterom modelirana po ukusu bogatih voajera neizvesnog pola. Kupač koji se kupa radi spiranja telesne nečistoće nema pojma o širim značenjima radnje koju obavlja. individualni tok kroz brojne oblike života i dr. gamanija i gamja (tpb) . dolazi u Benares. pa pošto bude uredno spaljen. ono što praksom treba dostići. Telesne i duhovne nečistoće potiču od delanja. hijerarhizacija vodnih tokova pomaže da se željan pročišćenja lakše snañe. Veličina izraslina i oblina može biti stvar modnih preferencija. postizanje nečeg. Benaresko kupanje u Gangi ne čini se radi izdvajanja nego radi spajanja pojedinačnog sa sveopštim. pa se postavlja pitanje sa kojih aspekata i po čijim kriterijumima je ona oglašena naprednom. Većina indijskih reka označena je imenicama ženskog roda I personifikovana mladim ženama božanske lepote. Jakšini na budističkim toranama u Sančiju i tri boginje . Pošto se bude ostalo bez vode. Ne. jedna rečica i neokončivi sporovi i zbog bogova i zbog rečice.reke u tremu hrama Kailase u Elori oličavaju indijski ideal ženske lepote. najviše zbog vere u moć praelementa da spira duhovne nečistoće vernika. započinjanje rata. Telesni obrazac. žena sa detetom na krilu. ako je star. Bogorodica. gamatah .način hodanja. neprekidnog odnosa očuvanog smisla. O nekakvom "personality" nema ni govora. način hoda. Motivišući se brigom za materijalno bogaćenje manjeg dela-čovečanstva ispostavilo se da je napredna zapadna civilizacija sa stanovišta opstanka prirode i čoveka nazadna. ritualno kupanje rezidijum primitivizma. može biti svakojako. napredak. na šta se neće dugo čekati. Očajnička sumornost objekta božje volje pretopila se u toplinu materinstva. kontemplativnošću čuñenje pred tajnom moći davanja života. postupak. U zemlji sa obiljem velikih reka. Ko god može. jer sve je standardizovano što se dalo standardizovati: proporcije tela. Dodir sa Gangom nije obred krštenja u kome posrednik makazama presecajući kontinuitet na "do i od". danonoćna lomača i najbolja sanskrtska učionica. zasnovanog u praiskonu. njegov pepeo poslušna reka odneće u okean. Osmehom se izražavaju spremnost i radost davanja. Ideal ženske lepote preselio se iz umetnosti na modne piste. teško da bi im mogle biti pratilje. Indijski uvidi su za nju metafizičke tlapnje i preklapanja. Benares pruža najlepšu sliku spontanog ljubavnog odnosa čoveka sa vodom.putnik gamanam . put ka brahmanu. P. sredstva za reprodukciju vrste. ma koliko bio reklamiran njihov "personality". ukalupljivanje tela. neprestano spiralište naslaga karme. ali izraz lica ostaje jedino sredstvo umetničkog izražavanja duha epohe i kulture. način postojanja. Pljosnate manekenke. ćerka boga Himavata. Zavidna civilizacija u kojoj su najbolje plaćeni manekenke i fudbaleri! Voda je na velikoj ceni u Indiji. možda će vernici antropocentrične religije shvatiti šta je metafizični i panteistični Stari Indijac imao da kaže povodom zavisnosti čoveka od 120 . mrgodna lika i ušinuta hoda. da se u reci okupa. neizbežnog u dinamičnom univerzumu. u iskonsko jedinstvo pre nastanka univerzuma. još dalje. odlazak. svetost praelemenata izraz panteističke idolatrije prirodnih sila. pa je svako kupanje ritualno. način kretanja. Indijski ideal saopštava mnogo više od uloge rodnice. da kraj reke mre i umre. dveri okeana i nebesa. dobitak. GaĦgā . Uspelo se sa zagañenjem voda gotovo svih reka i okeana. ako je mlad."Brzohoda". dar neba. seksualni odnos i dr.ono što treba da bude dostignuto. Gospoñicama iz Avinjona promovisan je ideal ženske nakaznosti i najavljena epoha skidanja velova sa tajni začeća i rañanja. Pokretna vešalica iskorišćena za atraktivno reklamiranje robe i sama postaje robom. Dva misaona sklopa opremljena različitim jezicima misle na različite načine. Nije ni pranje ruku i nogu pred obraćanje Alahu. on je filozofsko iskustvo. različito je interpretiran na ikonama i na umetničkim delima renesanse. on nema nikakve veze ni sa istorijom ni sa religijom. izraz lica . paganina sa praroditeljskim grehom na grbači izdvaja iz čovečanstva i svrstava ga u gaĦah "bezgrešnih i bogopoznavajućih" hrišćana.kretanje. Voda vraća kupača u prenatalno stanje čistoće nedelanja i. dostižno I. gantavja.

on u svojoj visoko spletenoj kosi nosi njen lik kraj Brahmine lubanje. lako će se i na nebo vratiti. oni iskopaše rupu u zemlji i prokopaše tunel do podzemnog sveta. um i srce ljudsko. da konja bogovima prinese na žrtvu. samopožrtvovanje boga. Vrlinom čovek može postati ravan bogovima a bog.prirodnog okruženja i od prirodnih sila. pribeglo je trojstvu. Otad. on ne izdrža. Struju je rasčlanio na sedam potoka i sproveo ih. Jedan od razloga ovih razlika može biti koncepcija vremena. Grubo izvreñaše starca. kod prvih. pa tako i ovde -sve je tu: praroditeljski greh. Spremno i bez razmišljanja. Višnu i Šiva. dok je kralj ćuteći patio. Pa ipak. sve je već jednom bilo i opet će biti. u njegovom ašramu na padinama Himalaja i. ili Brahma. on ih prokle kletvom roñenja na zemlji. kravu mudraca i rgvedskog pesnika Vasište. jednodimenzioni se ne snalazi u mnoštvu pa ono što ima da kaže. ukrali Nandini. glavnih protagonista sukoba opevanog u Mahabharati. Bišma. kod drugih. pošto je poodrastao. uze dete u naručje i iščeze. Istočnoj misli bliže hrišćanstvo. pa nam drugi kazuje da su po nagovoru suprugaa osam bogova Vasua i meñu njima naš Bhaga. potiču od razlika u veličini i snazi duha. Gazde života i smrti uzele su nauku pod svoje a ova ume da registruje. zgreši li. Ovom prilikom konja je pratilo 60 hiljada prinčeva koji. neće grešku prikrivati tajnovitošću puteva gospodnjih. da ih rodi i odmah po roñenju pusti niz reku. višeslojna su i otvorena za nadogradnju. konačna i obeshrabrujuća: neopoziva grešnost zbog tuñih dela. pretnje i zastrašivanja. na zemlju. Drevni običaj je nalagao da se godinu dana pre žrtvovanja životinja prepusti slobodnom lutanju po prirodi. Kad ozbiljni starac vide šta su neozbiljni bogovi učinili. nebulozna obećanja. 121 . i dokle se stiglo sa starozavetnom promocijom čoveka u gospodara. prihvati njen uslov i obeća da će ćutati štogod ona bude činila. U hinduizmu granična linija izmeñu bogova i ljudi tanka je i propustljiva. a ne od JHWH . Isti pojam multidimenzioni duh saopštava na više načina. Vaspitavala ga je uz pomoć Vasišthe. ili troglavi Brahma. Moje sakato prepričavanje indijskih mitova nema drugi cilj. Ovaj mit je ispričan reljefom na steni u tamilskom mestašcu Mamalapuram. Mitova nikada dosta.d. pa pošto se dohvate okeana. videvši konačno da nema kud. mnogo važniji. Hvaleći se umećem lečenja posledica. Jehova i Alah predstavljaju najgore moguće rešenje: Brahmu sa jednom glavom. ali ne i da predvidi posledice. ovo pogrebno preduzeće ume samo da produži agoniju bolesnika. izgon sa neba na zemlju. U oba mita Šiva se dobrovoljno prihvatio da silovito -stropoštavajuću reku prihvati na sopstvenu glavu. Indijska rešenja sugerišu uverenje da je zlo moguće savladati dobrim. Drugi. Sa drugom ženom Santanu je imao dva sina od kojih je mlañi izrodio Pandua i Dhrtaraštru. Semitska rešenja su eksplicitna. duž tela. u pratnji kraljevih sinova. u trojstvo: telo. Sedam sinova je Ganga bacila u reku. Mitovi o Gangi spadaju u najlepša poglavlja obimne indijske mitologije. vratila ga je ocu. Isticala je iz nožnog palca boga Višnua i rastakala se po nebu u obličju Mlečnog Puta sve dok je bogovi nisu uverili u neminovnost silaska na zemlju radi spiranja grehova bogova i ljudi. teško je prekori i zatraži da mu dete ostavi. kaže samo na jedan i jedino dopušten način. nabediše ga da je konja ukrao i pošto prevršiše svaku meru. Vasui saleteše Gangu molbama da siñe na zemlju. a ovi pet Pandava i stotinu Kurava. Kralj Santanu srete nebesku lepoticu na obali reke i uzgubi pamet. samo sad i više nikad. ono je linearno i nepovratno. Kralj Ajodhje Sagara naumio je da obavi slavnu ašvamedhah. Bogu funkcije razaranja zapalo je u deo da predimenzionisanom Brahmi odseče jednu glavu . ono je ciklično. Patale. izgubiše konja iz vida. trojstvo i t. starac ih pogledom spali. Očigledno je da gospodar ne ume da gospodari jer mu uz semitsko ovlašćenje nije uručeno vedsko upozorenje o posledicama delatništva koje zaboravlja na prirodom zadata ograničenja. navoñenje muževa na greh. usliši molbe bogova. Ganga se žestoko protivila i. Učitelj im je bio Gangin sin. Ona mu kaza razloge svojih postupaka. nepažnjom i neozbiljnošću. osim da ukaže na sličnost tema kojima se većina mitova bavi.volje. gde konja nadoše kako mirno pase kraj starca Kapile uma duboko utonulog u meditaciju.neminovno preslikavanje nestabilnog četvorougla u stabilan trougao. nekadašnjoj luci okeanu okrenutih Palava. Sagarin praunuk Bhagirata izmolio je bogove da pošalju Gangu na zemlju ne bi li svetom vodom sprala grehove predaka i njihov pepeo odnela u okean. Ne mogavši ga nigde naći. ali kad htede i sa osmim da učini isto. širina zahvata problema i njihovo razrešenje potpuno su različiti kod Indijaca i kod Semita.

onaj koji unapreñuje domaće bogatstvo. garvah . U nekima od njih mogu se prepoznati srpske reči: gandha . garhati garhanam grditi grdnja (greh) gorditi se gordost G. pčela gandha . njemu se odavno zavrtelo u glavi.gandhah "kandisanje" Ova porodica reči srodna je odgovarajućoj.opojni miris gandha . vlasništvo.gadžah . agrara. Daje se nekoliko složenica."mirišljavi slon". prebacivanje P.onaj koji zaslužuje da bude prekoren. pokretna i nepokretna imovina. gajah gajenje. gorditi se I. prekorevati. prigovarati I. garvati garvah G. u nastavku. gardžati. ako se misli na njegov odgajivački trud i bezrazložno. Dočekao je i program kojim se ulažu najveće nade u odrtavele seljake i seljanke. jedna od 64 lepih umetnosti i veština gandha .veština mešanja mirisa. u vreme parenja mužjaku izbijaju mirišljave graške na slepoočnicama gandha .kuća.ponositi se. vetar gandha . Od čestih i naglih političkih zaokreta. bogatstvo P. zemlja gandha . po značenju. s obzirom na stanje "gazdinog" gazdaluka.mādanah . pogotovo u oblasti tzv.ponosit. S pravom."ljubitelj mirisa". domaćinstvo. pod glasom "k". garhja (tpb) .mešavina osam mirisa od kojih se svaki pojedinačno prinosi odreñenom bogu: sandal. jedna vrsta jasmina gandha .āşŃakam . garh. nabusitost P. po svoj prilici. valerijana. garvara i garvita .vahah .lubdha . garvati . garhati . pripada ovoj porodici reči. gal.pānam . gajah . gord garh. naduvenost.ponos.mirišljavi plod gandha .grdnja. kamfor i dr. garv."raznosač mirisa".mirišljava tvar gandha . garv.mātā . grñen Greh. gaja . Srpski seljak voli da bude oslovljavan sa: "gazda".dravjam . grditi.mirišljavo piće gandha . Grditi i grdnja. porodica. šafran."kralj mirisa". Kako može biti gazda neko koga razgazduju ratovi i sve glomaznije društvene ''nadgradnje"."mirišljava mati''. teretiti sa.osuñivati. Preživeo je status "kulaka" i "kao takav" revolucionarno bio "prestruktuiran" u kudikamo "napredniju" radničku klasu. oni spadaju ovde.phalam . fonetski se bolje slažu sa napred datim glagolom: gardž. garhanam .sādhana (sl) . odgajanje I.rādžā .juktī (f) . galati galah galatiti grlo 122 . gordost.

tāpah . važan vredan. posao u koji se. galjā ..planina.gaz.rādžā (sl) . svaki četvrtak . trudna žena i t.dan učitelja.stojati postojano.prşŃham (sl) . stena. mati.težak posao (od: dhuh. gadha . gal.pādā . svaka starija osoba).mnoštvo grla grlati U RVK nalazi se pridev: galjuh . gādhate .prastham (sl) . gahajati . uzvisiti.d. galah . "vrata" planine) giri .obožavanje učiteljevih stopala 123 .kralj planina Himavat Pridev: kķişĦa znači crn.preterana toplota osloboñena duhovnim naprezanjem guru . uzdizati se. podsticati. guru . hvaljen.dhūh (f.ući duboko u gadh. gurate .galjā G. veliki.oblaporan..daršanam .dizati se. važnost.jesti. rastegnut. preteran.videnje učitelja gum . G.dubok. plitak gahvara . nevolja P.težina. osnova: gurudhūr) . gurutā . O tempora mutantur et nos mutamur. uzvišenje giri . oživeti. dostojanstvo. KķişĦagirih je krševita Crna Gora sa kršnim Crnogorcima. vokal dug po prirodi ili po mestu Evo nekoliko složenica: gum ."gutač".težak. girih (m) . neprobojan girih I. treba upregnuti i "izdurati" guru . naprezati se I.aşrajah . osnova: dhur -jaram). uzvišen. visok. gurate guriti se gora G. kao u jaram.svaka poštovanja dostojna osoba (otac. gutati.dan Bķhaspatija guru . proždirati I. vrat galakam . duhovni otac ili učitelj. imenicom KķişĦah označava se Višnuov avatar. učitelj bogova: Bķhaspatih. teret. gahajati gadham zagaziti gaz G. dakle. koriste gornji glagol samo kada se priča da je neko nekoga "galatio izmetom". galati .divasah . guruh . Gorski vijenac: Gairamālā sličan je Krišninoj pesmi Bhagavadgītā. Tako je bilo u prošlosti.dvaram (sl) . ogroman. Torlaci.prevoj ("dveri". gur.visoravan giri . gah. povezati (kao most dve obale) gadham . truditi se. kraj Knjaževca.grlo P.vrh ("prst" planine) giri . neproziran. da li ćete skršiti Crnogorca i Njegoša odgurnuti u zaborav? gur. brod P.. grlo. probuditi.pregaziv (kao reka). gah.

bilo zbog neznanja. stanje: biti učitelj guru . evo jedne sanskrtske mogućnosti: "dur" ili "dus" na sanskrtu je nešto loše i teško. spevane na tzv. durnovitost. izbegli prepravke i deformacije koje su kod drugih nastajale bilo zbog kvarenja jezika.uzvratiti na pālajati: brigu.teško svariva hrana guru . "Dur . Nažalost. Primitkom hrišćanstva i primitkom marksizma naučeni smo da sami sebi sasecamo korene. one su mnogo starije) Zahvaljujući tome sto su zapamćene. arhaičnom sanskrtu. da bi dubinu svojih korena otkrio mora dublje da zaroni.poslušnost prema učitelju U vreme kada se znanje prenosilo usmenim putem. plovilo. osim kod onih koji se time profesionalno bave. nažalost). Nasuprot ovoj interpretaciji imena reke. pa ga prepravili ne može se pouzdano reći.gatam vidjam šušrūşah adhigaččhati" "tako u učitelju skriveno znanje učenik nalazi" Zahvaljujući očuvanju kontinuiteta ove uzajamnosti i Paninijevoj gramatici sanskrtskog jezika. gurati. bez udžbenika i bez pisanja.laghutā . jer samo tamo može naći ono što je naumio da traži. time nema ko da se bavi.samvadah .poštovanje prema poštovanja dostojnoj osobi guru . velike i male vrednosti guru .vartititā .učenik. moralo je biti pronicljivo i: "jathā khanan khantitrena narah vāri adhigaččhati" "kao što riljajući ašovom čovek vodu nalazi" "tathā guru . od učitelja do učenika.onaj koji nosi težinu. gavate gur. pa bi uporeñivanje srpskog jezika s njime bilo značajnije od ovoga ovde što ja činim. Čuh nedavno da latinska reč "Danubius" potiče od srpskog "Dan ubavi". "Nau" ili "nava" je splav. gurnuti gurati se. Da bi "ružno pače" odrastanjem postalo labud. Upotrebom ove reči kao prefiska. od sloga do sloga.bhķt . trud i strpljivost učitelja sa učenikom. ume mleko iz vode da izdvaja i da njime napaja sebe i svoga učenika. Ako neko želi da zna više o sopstvenim korenima i nije umeo drugačije osim jezikom da pamti."teško prebrodivo" što bi u to vreme bilo vrlo prikladno ime za veliku reku. poznat je i ovaj prethodnik sanskrta.relativne vrednosti guru .uslovi.pālajati.guru . Ceni se da najstarije himne Rg vede. Imenica: šušrūşah .šişja . naučio je napamet. gu.lingvistička nagañanja mogu biti zabavna mentalna gimnastika. Da li su stari Latini uzeli slovenski (ili germanski) naziv. mora se okrenuti vedama. čamac. pa je osnovna dužnost učenika bila da sluša i da čuje. bilo zbog pristrasnosti i predrasuda tumača i prepisivača. gurjate "gurati".bhavah . Guravah nisu tako naučili svoje šušruşāh. Današnje okretanje istorijskoj prošlosti i veri nije ništa drugo do izraz trenutka.bhārika . pa se dobilo "Donau". zemlja guru . kao dustabanlija. Nemački ''Donau" istog je sastava i porekla. potiču iz trećeg milenijuma pre Hrista (po Indijcima. Dužnost učenika je bila: prati .lāghavam . poštovan je princip uzajamnosti: prati . Durmitor (dur je u RVK obeležen zvezdicom. potraga za identitetom zbog ugroženosti identiteta.šušrūşā . gurati se. gurate i gur.slušati. razumeo je. gurnuti 124 . ako je dobro čuo. ploveći po jezeru. brod.nava" znači:. Bez dokumenata kao što je Rg veda i bez sanskrta. sve sanskrtske imenice i pridevi dobijaju negativnu konotaciju.. filološko .dijalog izmeñu učitelja i učenika guru . Sa prestankom opasnosti prestaje i interesovanje. Indijci su sačuvali svoje duhovno blago u izvornom obliku i usmeno ga prenoseći. ako je pažljivo slušao. od reči do reči. U sanskrtu "u" prelazi u "o" pa je "dur" postalo "do" a "nau" ostalo nepromenjeno. Učitelj je nazivan labudom koji. čuti. ali se iz njih ne sme izvoditi "zdravo za gotovo" zaključci.težina i lakoća. potiče od glagolskog korena: šru .

prašina. da je i ona sanskrtska).povrediti (se) U srpskom jeziku očuvala su se sva značenja: gurati . guñdžati gunñati guñdžah gunñanje. kita. gurate . kalkulator 125 . obući se guĦŃh. smrviti. smotuljak načinjen od trave U Timočkoj Krajini "gučmom" se naziva svežanj trave kojom se briše neka prljavština ili se otire znoj sa konja i krava. šest vrsta strategije kralja u spoljnoj politici: mir. zaštititi. Dok mladež igra. svojstvo. mlaćen U RVK kaže se da je gumno "okolomašeno kamenom". gu.okružen. lanac. rat. kasnije. guĦah gen (?) gunj gumno I. šaputati. uzica.brašno P.mleven. guĦŃhajati .pokriti. što je u srodstvu sa gutom i gmdvom i sa: guñdžah iz sledeće jedinice.svežanj.G. Na gumnu se mlati žito i razonodi.množenje.uzdizati se. makar neko bio povreñen i gurnuti nekog.uporno hodati u nekom pravcu. gunñano U RVK nalaze se još i: gundoriti i gundorenje gudh. vrsta. manevrisanje u cilju zbunjivanja neprijatelja. gunthajati guĦd.umotati. guñdžita (tpp) .prazniti creva guččhah "gučma" "govnati" I.hodati gur.zujati. videćemo. mrmljano. guñdž. guĦdajati G. gudh.pokriti. konopac. pokriti guĦd. veza P. osobina. guñdž. zaštićen guĦdita (tpp) . napredovanje. guñdžah . gu. gurati se. naprezati se gur. guččhah . guĦdajati . mrmljati. obmotati. gudhita (tpp) . gundelj G.zujanje. gu. guvati G. guñdžati . žbun. umotati.izgovarano tihim glasom. gudhajati . guĦah . kvalitet. venac. svežanj. vrpca. samleti I. čekanje. rod. snop. stariji sede na kamenju i divane (i ova poslednja reč nije turska. gudhajati i guĦŃh. žica muzičkog mstrumenta guĦā . sa istom namerom.jedna nit preñe.računaljka. prah guĦdikah . mrmjljanje. gavate . gurjate . žagoriti I. guvati . Predpostavljam da su za tu priliku oblačili nove gunjeve. podvoñenje pod okrilje jačeg kralja guĦakah . guĦdakah .

gud. iz razloga naučničke opreznosti.1984. a ona suzdržano "Opažena sam".stvarnosti. na 25 tattvam . ali da li će se odlikovati moralnošću. to ni gurui ne znaju.slobodan."Ridi". Samkhja je jedini dualistički pravac u indijskoj filozofiji. gudah . Temelj učenja je: materiji je imanentno kretanje i promena svojstava duh je sākšin . Satva je nit jasnoće uvida. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. što je jednako izgnanstvu iz "raja" ili dobrovoljno se staviti pod okrilje superiornog. ahamkārah . Čovek stiče slobodu spoznajom svoje prave prirode. rektum. determinisane performanse individue i. khjāti . Gurui genetike guraju da izguraju "ibermenša" iz epruvete. jer čim shvati: "Viñena sam". crevo. radžas je strastvenost koja zamagljuje uvide i podstiče delatništvo.tamas. koja se dalje deli na 23 psihofizička elementa i to: buddhih . R. manah . Ima indikacija da je Aristotel razradio logiku pošto je od Aleksandrovih generala dobio u ruke indijsku samkhju i njaju.Najstariji indijski filozofski sistem: sāmkhjah osnovao je legendarni mudrac Kapila . s obzirom na uslove sveopšteg carovanja amoralnosti. Ime joj potiče od glagola: khjā. ali su slični. Iz ovih razloga osmelila sam se da obadva pojma povežem u naslovu ove jedinice.poznavalac zbivanja na polju (kšetram) zbivanja. u prvoj polovini prvog milenijuma pre Hrista. Duh. važeće na planeti. prepoznatljivo po zatamnjenju umnih sposobnosti. Iveković: Indijska i iranska etika. Par samkhji čini njājah -logika. godate gudah G. nisu identični. gud. prepoznatljivo po vrlini. najpametniji. I on će morati da se trudi oko odnosa triju guna u svom karakteru. Bude li mu.10 10 Prema Č. sa teorijom nastanka univerzuma emanacijom i sa kosmološkom teorijom duhovnog osloboñenja.nabrajati. mahābhūtāni . ovo drugo je verovatnije.. jer etički gen ne postoji.pojavni psihofizički elementi. dobroti i miru. . najsnažniji i sve drugo naj.. putem potiskivanja radžas i tamas svojstava u korist satve.utroba. Svjetlost. "ja". bio stran taj tipično ljudski napor.. naj. spadaju u vrhunske domet indijske filozofske poezije: "Kao što se igračica povlači čim gledaocima prikaže igru. Osnovno učenje samkhje sistematizovao je i izložio u 70 strofa Išvarakrišna u delu Sāmkhjakārikāh iz trećeg veka posle Hrista. godate . Svi fizički i psihički procesi odvijaju se preobražajem 25 tattvāni na potki od triju struna: trigunāh. od materije-prakķtih.um." "Duh tad ravnodušno kaže: "Video sam je".. čim prozre i odvrati se od līlā . nikad više ne izlazi u vidokrug duha. što je jednako "zaokretu" i sunovratu demokratije u robovlasništvo.pojavna počela velikih praelemenata. kao i gunama. jer su genima. postaje muktih . Sarajevo.igrati se.pet velikih elemenata sa: tanmātrāh . duha. nije povezao gunu sa grčkim genusom.igre prirode. indrijāni pet čula i pet delatnih organa. kao "ibermenšu". anus 126 ugañati sebi guza i t sl. puruša. Nije ni imao prilika za razvoj. tako se priroda odvraća čim se ispolji pred duhom. A meni se čini da nijedno biće nije od nje stidljivije. Može ispasti da tip bude najlepši. imenovati te naziv sāmkhjah znači nabrajanje. Pojmovi. neznanje. Samkhja se spominje u indijskoj literaturi pre Buddhe.individualna svest. onaj što je "spalio" Sagarine sinove. ili bude li bio neposlušan prema guruima. gde se opisuje odnos duha i materije (prirode). tamas je nit utonulosti u materiju. kojima se modulira kvalitet procesa promenom odnosa izmeñu prirodi imanentnih svojstava: sattvam radžas . Osnovnom podelom razgraničava se duh-puruşah. njeno ponašanje i ciljevi koje će sebi u životu postavljati. U njoj se vrši raščlanjavanje iskonskih datosti ili "toga tu" . Završne strofe Išvarakrišninih Karika. Veljačić. dve su solucije moguće: strpati ga u raketu i usrećiti Mesec. zabavljati se I.posmatrač i kšetradžñah . Imajući u vidu indijski "ciklizam".. duboko sam uverena. znanje.razum.

težiti za bogatstvom. čuvati u tajnosti I.pākah (sl) . sakriti. varati. gūdha .avadja guhine guhita guhjādipakaih godate". intiman.pentagonskih glava sa guzicom. prikriveni objekti u saglasnosti su i sa ovom porodicom reči. gķdh.hemoroid guda . žudeti i. zagluhnuti. misteriozan guhad .nevidljivi avioni nisu. gķdhjati gķdhjā gķdhuh gramziti gramzivost prdež G. guhati guşpitam i gulphitam gomilanje. girati rigati (ždrati) gu.kīlah (sl) . ličan. nevidljiv. guh. gķdhjā i gķdhnutā .dodijavši. pohlepan "Ljudski isprdak (duhovna grdoba) gramzeći obmanjuje". igravši se. prikrivanje guhinam .armija.obmanjivati. tajan.jedan od pet vitalnih vazduha koji se prazni kroz prdež P.sakrivanje. osim preko sličnosti predsedničko . NATO. (Rečenica je konstrukt sličan onome iz udžbenika za učenje stranih jezika: "Da li vaša sestra govori grčki? Ne. guhati . klitoris gulugudhā (pvp) . skriven.sekretarsko . prikriti. čestar guhjā-dipakah (s) . "biti zaguljen" nije retko stanje duha trpnog gologuzana. dok se pomodno odenute parajlije besomučno zabavljaju na njegov račun. gķnāti govoriti gķ. kad glagol promeni vrstu: gķdh. gķdhin .gramziti. nagomilavanje gubinam guštara G. ali rado jede sir!") Guzica i njoj slični. U nas. gķdh.svitac (sa skrivenom svetiljkom) P. gavate gudeti (uz gusle) gīr i gīrā govor garanam i giranam gutanje 127 . zaglušiti. prikriveno) gulphinī . maskiran. gķ. u bukvalnom prevodu na sanskrt glasi "Guhad .prikrivajući nedostatke "Prikrivajući nedostatke. guşpitam i gulphitam . ogluveti (?) guh.šuma.prikriven. beloglavi sup gķdhuh .pokriti. igra se sa svicima".avdja (sl) . na sanskrtu bi bilo: "naragķdhuh gķdhan gardhajate". prevariti I. poigravši se "Ugañati svojoj guzici" .zapaljenje anusa gulah .guda . u guštari zagluhnut.glavić penisa.nagomilavanje (u tajnosti. u potpunom je skladu sa sanskrtom. nagomilavanje trupa guhinam . pak. Zna se na koga se odnosi. pohlepa gķdhrah . gķdhjati .lešinar.gramziv. ona ne govori grčki. gardhajate ."Gudam godajetum".gramzivost.

Vuk je stavio zvezdicu.vāhas (sl) . himnama hvale i zahvalnosti. stih.ždrati. sve je kroz nju postalo. sveta pesma ili poema u kojoj se izlaže neka doktrina. Mnogo sholastike. Uz gajde. Svako ko je pretendovao da bude ozbiljno shvaćen morao se stihom izraziti. razgaljivati(se).gutanje garah .G.dozivati. objaviti. recitovati. gadljati (u gajde) gajdaš. izgovarati. hvaliti. i bez nje ništa nije postalo što je postalo".zvučati. Kada se sa starozavetnog opisa zanatlijskog stvaranja sveta preñe na Jovanovo jevanjñelje. Platonom. uzdizati. najaviti. Sanskrtska literarna dela su u prozi: gadja i u stihu: padja. gāthin i gītin . malo rezultata. gadljati.pesma. otrov P.vaĦas (sl) . Pretvaranjem u višesložne reči osana.onaj koji uživa u himnama hvale (bogovi) girĦa (tpp) . te se uporedo sa pesništvom razvijala teorija o pesničkim oblicima. vikati od radosti (glagol je u značenju: hodati naveden u jednoj od predhodnih jedinica) I. girati . razgaljivač G. mistično . kao na primer: Bhagavadgita. gai. himna. govor.onaj koji recituje pevajući po zakonima metrike U RVK gajde se nazivaju i gadlji. aplauz gīr .boginja govora Sarasvati. amin i sl.pevač P. gīr. gājati gājanah galiti. vrhunskim izrazom te moći. recitovati po pravilima metrike. preklinjati. slava. gājati . Razležući se univerzumom.piće. izbacivati iz (kroz) usta gu. gai. razvoj početnog sloga AUM od brahmana i dar bogova. koje počinje: ''U početku beše reč i reč beše u boga i bog beše reč. pa je ideja imala vremena da doputuje.obraćanje hvalom. gītā .onaj kome su himne hvale namenjene (bogovi) gir . pesma. ona bejaše u početku u boga. 128 . Jedinična matra ima dužinu trajanja kratkog sloga.pesma.pevati. haleluja. ili stiha. hvaliti pesmom I. gadljar i svirati u gajde. Strofa ili padja je kombinacija četiri pada. ispričati. Heraklitom. u vreme kada je moć govora bila svetinja. u zagradi. čitalac mora da se pita otkud ovaj intelektualizam. gavate . Hrišćanstvo je imalo muke da neshvaćeno shvati i objasni ispomažući se starogrčkun "paganima": Homerom. Uzvraćano je poezijom. sredstvo govora garaĦam i giraĦam . himna gājatrah . priprostog i lišenog svakog smisla za filozofiranje. gķ.metru gājanah i gāthakah . Nedavno nas je nauka obavestila da je uobličavanje univerzuma započelo Velikim praskom. Isto se dogodilo i sa praslogom.progutan. Da nije ometao. izgubio je izvorni smisao. stoicima i neoplatoničarima. Kaljanina Gitagangadhara i sl. reč gīrĦih (f) . kompozicija u gajatri .rathah (sl) . Smatralo se da svaki ciklus univerzuma počinje zvučnim impulsom. himna. da bude prepisana i neshvaćena."vozilo govora". hvala. Džajadevina.devī (sl) .pesma. potpuno stran i nakalemljen na proizvod jednog duha. prizivati. gir . poučavati u stihovima i kad glagol promeni vrstu: gķ. slava gī . Ramagita. i prasak se posle nekoliko milijardi godina pretvorio u merijivi šum i uzrok smetnji prenosa nekih elektromagnetnih talasa. gajdaš.hvala. neizgovoren Sve reči korišćene su u Rg vedi i drugim ranim delima. Zna se otkud! Više od dva milenijuma dele Jovana jevanjñelistu od prve vedske himne. stoga njime počinje svako literarno delo Indije. Stih je ureñen brojem slogova: akšarah ili brojem silabičkih mora: mātrā. gutati. gāthah . gīrā . izveštavati. gķnāti . glas. ne bi ni bio otkriven. Stihu je davana prednost.erotska Gitagovinda. slogom AUM ili OM (A + U = O). osim što je uz ime Hristovo dodat grčki pojam logos.

mūtraka . (f) . Vķttam je strofa sa ureñenim brojem i položajem slogova u svakom stihu. gradilo se kao klasično grčko i rimsko. go goşŃhī govedo gosti G.stado goveda.kravarica gopita (tpp) ." "bhargo devasja dhīmahi" "da bismo božansko prozreli" "dhijo jo nah pračodajāt" "uvide nek nam podstakne. U praksi je korišćen daleko manji broj obrazaca u odnosu na moguće kombinacije. pa je broj kombinacija 26 = 64. Sanskrtsko pesništvo. na načelu kvantiteta. Kratki slog zove se: laghu .okupljati se. jedan od načina . sakupljati se. obraća svetlosti. zaštitnik gopā . goşŃh.pastir go .rasah .lak i dug: guru.rakşah . kao krave. (m) .selo na Jamuni u kome je Krišna odrastao. Na primer.gam (sl) .računanja sa razlomcima go -jānam . generatoru života i svesti. Surje: "tat savitur varenjam" "taj Savitur. različitosti ili alternacije istovetnih stihova u strofi. voda gauh (f) . Ima ih tri vrste. govor. gāvah (pl) .čeznuti i razgaliti (se). S obzirom na mogućnosti variranja distribucije kratkih i drugih slogova u stihu.dugi slog traje dve matre.balega go . očuvan Evo kratkog izbora iz obilja složenica: go .krava.) . Svaki metrički obrazac ima svoje ime. sve ono što se dobija od goveda go . rogata stoka. čuvar.vithī .kulam . goşŃhate . kojom se svaki Indijac. stanovnik tog sela go .divljenja dostojni.cak isticanju kravlje mokraće".šālam i goşŃomah . gauh." U RVK nalazi se glagol: galiti . boginja govora Sarasvati go .lokah . očuvanje gopah . staja za goveda go . u stihu od 6 slogova svaki može biti kratak ili dug. sloboda tvorenja stihova praktično je neograničena. zatvorio u pećinu i u svoje telo zarobio nebeske vode gauh (m) .mleko go ."nebeska stada": zvezde. zraci svetlosti radi kojih se Indra borio sa demonom Vrtrom.poći u boj radi zaplene goveda.metru. suštini boga Sunca. Mesec.zemlja (krava muzara kraljeva) gopanam .kşīram i go .štala. zavisno od metričke istovetnosti. Savitru. marva goşu .Krišnin deo neba (Krišnina "lokacija") 129 . 3 stiha od po 8 slogova (novi ima 6 slogova u svakom stihu).cak.zaštita.vo.plug go . za stih od 26 slogova odgovarajući maksimum je 226.Sunce. sa ritmičkom smenom dugih i kratkih slogova. koji ih je.zaprežna kola go . go .şŃhah. prikupljati se I.kķtam . (osnova: go).ājuh (pl.goveda. sačinjena je drevna gajatri -mantra.kīlam . pastir. go . Po starom gājatrī . svakoga jutra i večeri. Razvrstavanjem vrsta prema broju slogova u svakom stihu dobijeno je 26 klasa ili vķttāni.majka.zaštićen.sthānam."slično cik . poseban stih koji se čita cik .

rodaci. Prema rečima Indijaca jednu kravu može da pojede 20 ljudi za jedan dan. muž.tarpaĦam .najvažnija osoba. Gautama.nomada. uz žalosnu napomenu da su izvorna božanstva zamenjena semitskim više .māju .paĦdita . gaura kauri (?) 130 . Ne znam da li su se posle razlaza u raznim pravcima neki od Arja oplemenili. čuvati i obezbediti joj budućnost potomstvom.sthiti .onaj koji skromnošću podražava kravu go .şŃhi . društvo. žena i dete.manje istorijskim ličnostima. opet ostrvili. i jedna krava može da hrani porodicu 20 godina. Bharadvadža.stomah i goşŃam .porodično božanstvo gotram . Kraljevi su. U Indiji. rodoslov.šālā . Stada goveda bila su najveće bogatstvo arja ."hrabar u štali".ajah. hvalisavac goşŃhe .go . porodično ime. u užem i širem sastavu. predsednik skupštine go .sastanakradi konverzacije go .jānah . Dogaña se da posle posete nekih gostiju zaključimo da su se ponašali kao goveda.svest o poreklu porodice goşŃhī . Gore.vo go .onaj koji muče kao krava (vrsta žabe) go .şŃhī-patih .) gotram . šta više. da bi tamo mogle na miru skončati. Ko bi. go . osuda bi se smatrala komplimentom. pominje se porodično božanstvo. skupština. rasa. obreda ili radi druženja. Atri i td. a neki. gostiti se" i sl. zaštita go . povodom praznika.vime go . uz pojam gotram. starozavetnim prorocima i borcima za hrišćanstvo? Substitucija bogova ljudima nije okončana.goveñi papak go .sabirati.ponašanje stoke. pastire i pastirice od sedmodnevne olujne kiše kojom je Indra iskušavao Krišninu božanstvenost! go . učen u štali". označeno je istim rečima kojima opisuje večernje okupljanje goveda u pleterom ograñenu i slamom pokrivenu štalu.bandhah .şŃha. izvodili poreklo od bogova.muža.skup.vrşah . prema broju goveda u vlasništvu porodica.postojan kao planina gotrika . po svoj prilici.pragalbha . hvalisava kukavica goşŃhe .šaphah .vratah .vardhanah . spontano i neprikriveno parenje go . isto kao u prethodnom slučaju.samdājah . na običaj ljudi da se okupljaju u društvo go . porodica. Krava ima plemenitu narav i od nje se ništa ne baca.poklon u govedima go . otud pojam gotram . brdo kraj Mathure koje je Krišna podigao i držao na prstu da bi zaštitio stada.sala za sastanke goşŃhe . Kašjapa.şŃa. Okupljanje porodice."puno goveda".ceremonija u trajanju od 6 dana koja se u doba Rg vede nazivala gavām .dharmah . čeljad kuće.vidžitin . goşŃhate (den) . partnerstvo goşŃhī i goşŃhika . (Brahmani su bili podeljeni na: 49 gotrāni sa izvoñenjem porekla od slavnih mudraca: Šandilja. go .ono što se odnosi na neki skup ljudi.stanah . go . Da li se sme pretpostaviti da srpska slava vodi poreklo od ovog običaja ustrojenog pre rgvedskih vremena.şŃhī . potiču od sanskrtske oznake za govedo. mogao zaključiti da naši ''gosti. bez sanskrta.devatā .pleterom zaštićeno odmaralište krava.zajednica po krvi koju treba štititi.pīthah . kao i drugde."mudar. Prvobitna ekonomska i socijalna stratifikacija vršila se.karman . sakupljati go .şŃha. ali znam da su Indijci predlagali preseljenje ludih krava u Indiju. pa je krava ostala i posle naseljavanja Indije najdragocenija.aranžman dopadljiv kravama go .tram .društveno vozilo go ."pobednik u štali".şŃhi . U RVK glota je porodica. roñaštvo. najsvetija životinja.

povezivanje.grabh. žućkast.grabežljiv. gomilati. osnova: grabhitķ) . grob. tim pre. zatvorenik.uzimanje u vlasništvo. čvor na kraju odeće načinjen radi čuvanja para. čuperak. sve su to primeri Sapirovog "kako se jednim jezikom može misliti". upotrebljena reč. gķhĦāti . pa se treba odreći vlasništva da se ne bi bilo grabežljivac.) P.narator. opljačkati. razumeti. razumevanje. grathnāti . umrežavanje grathnah . ženidba.zatiljak. guta. insistiranje na nečemu. Sanskrtskom porodicom reči obuhvaćen je. grathnāti granthih granati se grananje I. hvatanje u mrežu. da je ono što je shvaćeno takoñe "zgrabljeno". groblje G. započeti. grahin .beo. povezivanje više stvari na način da se teško mogu razdvojiti. uhvatiti. oglobiti. što se njime podrazumeva da su Turci bili upoznati sa indijskim epovima. kasnije biva zamenjeno sa "h". partiji I. poštovanje principa i dr. grabiti. saglasnost u mišljenju. Sunce i Mesec.. astrolog (ume da povezuje stvari) grabh. zadnji deo vrata. što smo ranije već spominjali.čvor.slatkovodna ili morska grabljivica (krokodil. zaplenitelj grahah . zaraditi.snop. dobiti.grabh. uhapsiti.uzeti za ruku u svadbenoj ceremoniji pakşam . onaj koji diži. preduzeti nešto. prihvatiti.aghaĦŃā (d) . zglob granthikah . grathanam . . pristanak. izraslina. kita. plen. prihvatanje neke doktrine i sl. da je vlasništvo "grabež".ruka.pripojiti se nekom krilu. svežanj. Pre će biti da su Kauri izvedeni od gornjeg prideva i njegovog korišćenja za opis boje kože "nevernika".zgrabiti (rukom).grahah (sl) . (sl) . kakvim se retko koji jezik može pohvaliti. zaposedanje grabhītā (m. crvenkast.. vratni deo životinjske kože grīvā . dobija i sl. bledo . grabhah . mnogo širi spektar pojmova povezanih uočavanjem sličnosti u pojavnom svetu. grīvah-vrat grīvā . oblačenje.patetičnu hipotezu o poreklu Srba i Kaura od Kurava niko nije ozbiljno shvatio. granth. čulo. grabh. gomilati grabežljivac grabež. uočiti. Od ljudi nikada ne treba previše tražiti. posednik. sastaviti literarno delo. grāhah . mesto planete u znaku zodijaka. granth. satja . upornost.. smisleno povezivanje reči I. organ percepcije: čula i um. razmatrati pāĦim .rumen Nadam se da moju mitološki . Da je percepcija ono što čula "zgrabe" iz spoljašnjeg sveta. resa granthih (m) . planeta.Gandijevo: "Čvrsto se držati istine" grahanam . grbhnati i grah.demon Rahu koji pomračuje. grīvah griva I.. kako to već u njih biva. pa sve do onog koji ima konstipaciju Koren: grabh korišćen je u Rg i Atharva vedi.povezati zajedno u pravilne nizove. (sl) . gķbhĦati grahītā grabhah zgrabiti. hapšenje. da se treba odreći svih stvari. što je još jedan dokaz našeg druženja sa sanskrćanima u davna vremena. shvatiti. pomračenje. dok je u sipskim rečima "b" očuvano.grabežljivac.zvono o vratu konja 131 . dohvatiti se nečeg."hvatač". ajkula i dr.gaura .

poput Mesečevih mena. glanih (f) .hodad 132 grabiti (hodom) . glai. maloumnost glauh (osnova: glau. može pobiti. Ovoj pripada srpska reč: griva glauh glava G.postati. izraslina gāvah (pl) .grumeni mesa žrtvovane životinje glau . grumen. vredati.obeshrahriti I. (sl) . tešiti. ghargharah . morao bi prethodno da savlada srpski. potresati.zvonce gharb.glapajati . pucketanje vatre. skup. simbol kolebljivosti ljudskog uma. klevetati I.zvuk kao što je: grgotanje. dogoditi se. bez daljega.. Što su glava I maloumnost u istoj porodici nije nikakvo čudo.ekvator ghaŃŃah . Svaki autor sanskrtskoengleskog i svih drugih rečnika.engleskog rečnika navodi.osećati odbojnost prema nečemu.. kako je već rečeno u uvodu. latinskog i vrlo retko iz ruskog jezika. ghaŃŃate . u RVK pripadaju ovoj porodici reči. ovakvih će primera biti još kadgod se srpski i sanskrtski sinonimi fonetski podudaraju. biti uporan. tim pre što glas "u". uz Gangu i Brahmu. izgledati kao Mesec Po mojoj oceni. pa se od glauh (Ns) dobija glāvah (Npl). glājati . nastojanje.predati se nekom poslu. klevetati ghaŃŃ. jer Šiva u svojoj kosi nosi. ghaŃŃate i ghaŃŃ. GLAS"gh" -kao g(h)rnacghaŃ. Nije retka srpska poredbenica glave sa Mesecom: glavonja ima glavu kao Mesec ili..as.napor. tandrkanje kola ghargharitam . mesečev srp.Autor sanskrtsko . "smeje se kao pun Mesec". društvo. ghaŃ. ghaŃŃate .mandalam (sl) . od glave do glavonje. tvrdoglav i. Ovde on navodi rusku reč: golova (glava) što se.gat Povezujući reči ove porodice u smislenu celinu. kao što "i" postaje "j" (zato se "v" i "j" glasovi nazivaju poluvokalima. gbarbati G. iscrpsti se. procesija i dr. ghaŃah . biti prikladan. od gornjeg korena: glai) . gharagharah grgotanje. gharbad . vreñati.umor.tresti.glava. kad glagol promeni vrstu: glai . No. u sanskrtu postaje "v". ghaŃikā . nastojati.grudva. čim se nañe pred nekim drugim vokalom. granica ghaŃā . umna depresija.groktanje ghargharjam . klokotanje. ghaŃŃate ghaŃŃah gatati gat G. kolekcija. negoli uz kath. grgoljenje I. sve reči. makar bio Rus.um. gharb. možda je pravilnije za nju vezati srpsko: gatati i druge njoj slične. jer je ruskom: golova i srpskom glava mesto u sledećoj porodici reči. kako je napred učinjeno.u složenicama sa: manas . moguć. kathajati. uz neke sanskrtske reči paralele iz grčkog.

hrana. Poslušne su i ne sumnjaju. ogranulo Sunce. gutanje Ovde nam nedostaju samo ovce sa pastirom ili: "dobri pastir sa pastvom". ghoşati ghoşah iz grla (guše) vikati bučna gužva gamad gugutati pasti. kome ni sanskrt ne može pomoći: vradžaghķĦā. ghavate . milosrdan Sanskrćani su uočili opšte prisustvo istog prirodnog fenomena.žderanje. telu. napasati pašnjak G. uzdržaću se.toplo osećanje. rika životinja.ghķ.buka. grmljavina ghoşanam . ghas. Čuli ste. ognju. u Suncu. dovikivati. ghasati -jesti. ghumaghumajate (den) . livada. goreti I. ghavate G. On je rado krao puter iz ćupova grnaca). Apolonije. Hrišćanstvo se ruga hinduizmu zbog svetosti krave a ne ruga se sebi što od ljudi pravi ovce.toplota. vikati. na primer. džigharti goreti. ghoşakah . izvedem poreklo od Višnua. sunčeva svetlost gharmah . ghrĦin .ghu . sa ružnim imenom Vražogrnac. ghķĦah . zaogrnuti ogranulo (sunce) ghķnih i ghramsah gharmah gorenje ghķĦā grnac (zemljani lonac) G.nežan. Videti u nekoj boljoj istoriji umetnosti: Ravena . bojni poklič. zemlji. nežnost ili saosećanje za druge P.kķtih (sl) gugutanje goluba ghumaghumāja G.sunčeva svetlost ghķnih .javna proklamacija. biljkama i dr. ghu. za moje selo "lepše od Pariza". ghu . pašnjak ghasanam . ghu. plamen. ghumaghumāja.sijati. Pokrajina oko Agre i Mathure u kojoj je Krišna odrastao zove se Vradžah. ghķ. džigharti . Pruža mi se sjajna prilika da pretke mojih seljana i svoje doselim iz Vradža u Vražogrnac i da im. ghāsah .gorenje ghramsah . javno obznaniti I. pa ipak. Pastirima je lakše sa ovcama. ghoşati . Bez sanskrta teško da bismo povezali: goreti.u RV: sve ono što je dobijeno toplotom ognja ili sunca ghķĦā . Napomenuću tek toliko da je preseljenje obavljeno odmah posle Krišnine smrti! ghas. objava 133 . ghuş. objavljivač ghoşah . preko Krišne. verovatno.dozivati. toplote. proždirati I. ogrejati.Sv. granuti.gugutati I. povici tuge i žaljenja.vikač. Sunce ghķĦā .zujati ghuş. povici gomile. zaogrnuti nežnošću i grnac (zemljani lonac) u kome se nekada kuvalo jelo na ognjištu. dan. gužva.vatra.zrak sunca. ghasati ghāsah G.

ghķşta (tpp) . Oni koji misle nedogmatično nazivaju se jereticima i sektašima. ghķş. Da je u pitanju neki drugi deo sveta. kako je život jači od dogmatizma. ghoratarah ognjem uništava svet na kraju ciklusa ghorarūpam (sl) .P. ghur. ghurati .odličan i vrio poštovan učitelj Osim što pokazuje otkud "goro" u srpskim rečima goostas i goropad. Apoklaptični Jovan. istrijavati se I. ghoşati .poštovanost. strahota. grozota. baš suprotno od onoga što se dogodilo u "paganskih neznabožaca": mnogo bogova sa obiljem politeizama i panteizama. drobiti.izriban. niti 134 . a hrišćanstvo postalo multidogmatično. ova porodica sanskrtskih pojmova tvrdi da ono što dovodi do osećanja užasa biva praćeno osećanjem poštovanja.zvučan Da bi se vikalo mora se biti grlat ili "gušat".ubiti U sanskrtu nije rečeno kako ubiti. No. Izgledi za sporazumevanje u hrišćanstvu isti su kao kod potomaka zakonite Sare i robinjice Agare. mora biti da je nešto bio načuo o indijskim kalpama. goropad G. ghuş. gde niko nikog ne isključuje. da paradoksalnija ne može biti: jedan bog sa obiljem monoteizama koji se meñusobno isključuju i jedan drugom rade o glavi. ghoşati G. Paradoksalna situacija. četkati. sa crkvom i saborima. ghuş. odreñeni odgovori proglašeni su za dogme a sva druga mišljenja nazivaju se jeres i sektaštvo. gušati se G. osoba različita od jevanjñeliste Jovana. i scene ukrasio koloritom i mitološkim bićima iz judeo -hrišćanske imaginacije. ako su uzročnici prirodne sile. ghorā .ribati. istrljan. sa rezultantnim strahopoštovanjem tim pre i više. hrišćansko jedinstvo se raspalo.zastrašivati kricima I. strahopoštovanje. ghoşaĦa . Ako se neki deo sveta opredeli za tezu da iznad boga nema zakona i da sve zavisi od božje volje. magično oružje ghorah i ghoraghoratarah (sl) . U hrišćanskom svetu. pa ciklično poimanje vremena prilagodio biblijskom pravolinijskom shvatanju: samo jedan početak . onda se otvaraju mnoga pitanja: Ako bog stvara svet iz ljubavi da li će ga iz mržnje uništiti? Kako se dogodilo da moćna volja božja biva motivisana slabašnom slobodnom voljom udeljenom čoveku od boga? Zar bog postoji samo zbog čoveka? Ako je bog stvorio svet ni iz čega da li će ga u ništa pretvoriti? Čemu Strašni sud ako je delima već sve presuñeno? itd.najstrašniji Šiva: u Bairava izdanju ognjem proždire leševe na lomači i kao ghorah. gharşati gharşah grepsti grebanje zagušiti. Zabranom da se ne sme misliti drugačije. otrov.zastrašujuća prilika ghorādhjāpakah . osim u duhu dogme. u Panjčatantri: do krvi izgreban ghoram i ghorarupam gorostas. trljanje P.ribanje. Na ovakva pitanja mogu se dati različiti odgovori.noć ghoram . mnoštvom odgovora uvećavalo bi se duhovno bogatstvo. Završimo priču o guturalima prepoznavanjem sanskrtske imenice: kalpah u grčkoj reči: apokalipsa. ghķş. dopunjeno meñusobnom mržnjom koja ne preza od zloupotrebe "Milosrdnih anñela". gharşah . dok nam srpski glagoli daju odgovor na to pitanje. bez institucija za sputavanje religiozne i misaone energije. gharşati . izazvano je duhovno siromaštvo.samo jedan kraj. užas.

sve nam je dato i nametnuto. Brahma. narukvice. iznad pastira i ovaca.mumani . ili smo svi mi skupa deteminisani opštim kosmičkim zakonom. Iz poveće daljine gledano. oko vrata ukroćene kobre. bez prstena. nadlaktice. mislila bogatije.ali. te onaj jedan. Prisvajanjeje utešno i iluzorno. sledeći u stopu svoje duhovne uzore. gde god da je ima. Šiva . njemu su nalik raspeće i Hrist . jer ništa nije naše. da nešto ume) da do mnoštva doñe razlaganjem i da iz njega birajući. prinesi sebe na žrtvu i stići ćeš u centar . levom rukom pokazuje na levu nogu izdignutu iznad tla. za Šivin račun. pa evo mrvica od onoga što oni kažu. igrač igra.ghora . čim zvučnim impulsom razbudi potencijale. individuacije. raširene su sve do unutrašnjeg ruba prstena. duh i materija zajedno. osim pobožnosti koja je.sudija na Mikelanñelovom Strašnom sudu u Sikstinskoj kapeli. ništa mi nismo biranjem izabrali. kod svih ostalih primeraka umetnici su Igrača smestili u prsten. vatrom im razara obličja. Bog i njegova stvaralačka energija. ono se pojavljuje u superlativu: Ghora . Mladalački lik bogato je ukrašen nakitom: ogrlice. zaštita od šake nade. stvara nove sinteze. Par ruku sa dobošom i ognjem obrazuju kosmički plan. oponašaj Hrista. vizantijskoj crkvi izgrañenoj u vreme Justinijana. sa bezbroj pojavnih obličja. zaista. Svi oni nešto rade. slobodna volja. on se javlja samo kad treba da nareduje i da kažnjava . Mogu nekome biti ogavni i prsten i centričnost. druge svetove i bezbrojne duše. slavni livci bronze. svuda od iste tvari. Hrist . Podignutom nogom ti štitiš svesni i nesvesni poredak stvari. u apsidi. njegov univerzum pun je dinamike njegove igre. deluje nedovršen i nedorečen. Tek sa umetanjem igrača u prsten. pozadinu i nosač centralne figure kojom se razrešava dilema: šta činiti u prstenu determinacije. sklopljena u trojstvo. Hristocentričnost nije nova reč. Igrač ima četiri ruke.Šakti. naše planete. pojas. nisu ni meni dragi. svi smo u istoj klopci. on ličnim primerom ukazuje na opcije različite od raspinjanja. Kosmički igrač nije decizivan ni statičan. Ganga. ostavili su za sobom mnogo primeraka Kosmičkog igrača. Oni su naša istina i sudbina. u jednome. Mesečev srp. tvojom rukom u kojoj držiš sveti doboš. U desnoj ruci drži doboš. sa najvećom kolekcijom u Madraskom muzeju. Apoloniju. Šakom desne ruke u prednjem planu u položaju: mudro poručuje: "Ne boj se!".jedno drugo mrzi.sudija sudi. dijadema i okićen simbolima. u visoko spletenoj kosi. razdvajanja. U već spominjanom ravenskom Sv. Tako bog Višnu ima svoje avatare a Šiva 1008 imena. od kojih su tri. Indijski um umeo je (um tome služi. našeg univerzuma. Jehovu neću ni da spominjem. Vitice kose vijore se i lepezasto šire od glave pa sve do unutrašnjeg ruba prstena. Sve svetove ti 135 . sa dvoslojnom porukom: Hrist centar i vladar univerzuma. crux gemata.kovaiu: "O moj bože. kojom dotiče prsten. umesto Hristovog lika nalazi se krst u krugu. reklo bi se po slobodnoj volji.tarah i ognjem pretvara preostalo u neuništivi pepeo nabijen potencijalom. treba ga opisati. nanožice. poput kupaste krune. ali se nema mnogo argumenata kojima bi se oni mogli odbaciti.Hristu. Tako je mislila Vizantija. ti stvaraš i ureduješ nebesa i zemlju. igrajući obavlja svoju kosmičku dužnost. Osim jednoga. a kad se energija potroši na dinamičnu igru i vreme univerzuma iscuri. našeg života. Indija je. Obe u drugom planu. isto misle i pravoslavni hrišćani. dok desnom nogom slama kičmu slepog demona Andhake. on lako. u levoj plitku posudu sa razbuktalim ognjem. scena se menja i raña dilemu: postoji li. pre nego što kažemo šta igrač Indijcima znači. zatočenici našeg tela. minñuše. našeg vremena. razaranje od plamena. Hrist pristaje na raspinjanje. Demokratski establišmenti ponašaju se po istom obrascu. U Unmai vilakkamu: "stvaranje nastaje od doboša. Tamilski pesnici spevali su pre mnogo vekova pesme i poeme Igraču. počinje novi ciklus i nastaje frenetična igra mnoštva željnog uobličenja. i božja i čovečija. podignuta noga daje smirenje" Ili u Čidambara . Za razliku od vizantijskog simbola. Umetnici Južne Indije. Spoljni rub prstena okićen je plamenovima. Ono što ih dočekuje porukom: "Ne boj se" i pošto svako od njih odživi svoj vek.

joga . Ako je Ep = 0. bog joge i zaštitnik asketa i jogina. nalazi se u hramu. Uvereni da se univerzum menja iz trena u tren. ona može biti ili potencijalna ili kinetička (dinamička).amoralna i starozavetno – kapitalistička koalicija. Onaj koji pobuñuje i uvodi u igru da bi na kraju sve uništio. Znanjem osvetljeni duh oslobaña se uloge igrača u razigranoj procesiji univerzuma. nedaleko od Bombaja. njime mogla rekonstruisati indijska religijsko . oslonjenom o tle ti nudiš pribežište dušama umornim od zakona. mržnjom zadojena i silom opijena. Energija se ne može uništiti. ako je Ek = 0. uzročnosti. Svojom nogom. pūrĦāt purnam udačjate pūrĦasja pūrĦam ādāja. impresioniran je "novom" tržišnom ponudom iz starih radionica i marketinškim olakšicama prilikom izbora ili jednog ili drugog centrizma . E je jednako Ep.troliki ili trostruki Šiva. Ne boj se. nastalo u osmom veku. u slučaju iščeznuća svega što je indijsko. jer se znaju putevi dostizanja savršenstva. Posebno mu je interesantan segment preklapanja dva kruga: sve je bez ikakve sumnje započelo prvom glavom svete knjige i mora se završiti poslednjom. a da su putevi mnogi. slično onome što je Gandi rekao za Iša upanišadu. Iz osiromašenog i zbunjenog "Trećeg Rima" čuje tradicionalno zakasneli glasić iz rupe izašlog i podgojenog patera . pūrĦam evāvašişjate" "Puno je ono. Šiva mahā .filozofska misao. na ostrvu Elefanti. E je jednako Ek i respektivno. New Delhi Na drugom mestu se Šiva obraća čoveku: U nesavršenom svetu čovek se raña nesavršen. tvrdi isto što i zakon fizike: Ep + Ek = E = C (konstanta) gde se indeksima "p" i "k" označavaju potencijalna i kinetička energija nekog sistema. Tri su milienijuma izmeñu Iša upanišade i moderne nauke. Ajnštajn je pokazao kako se potencijalitet materije pretvara u dinamičku energiju na "ghoraghoratara" . ili potencijalna i kinetička. Tvoja podignuta noga daruje večno blaženstvo svima koji uz tebe prionu.sa političkom porukom: "I mi budem komandovat!" prevedenom na slatkopravoslavni jezik i bačenom svetu u lice iz tuñe "Atine" "Hristocentrizam kao osnova ustrojstva sveta" . svih onih koji su poruku shvatili. Dirigent je bio i ostao JHWH. kola su tvoja a tvoj i moj cilj je: ja sve bogatiji."11 11 Preuzeto iz: Ananda Kumarasvami: The dance of Shiva. "Naivni i metafizični" svet Azije.budistička Azija zna da je cilj jedan: duhovni razvoj čoveka.onako kako mi pravoslavni hrišćani svet siromašnih zamišljamo.u rupi je boravio dok mu je ateizam crkve u vazduh dizao . Otud centralni lik trojstva.pod uslovom da se svi Azijati odreknu svih svojih puteva i prevoznih sredstava. Monoteistički svet zna samo jedno: put je moj.transformišeš rukom u kojoj držiš plamen. isklesanom u steni. Tu je i 136 .za obadva nema mesta . pa je zato nespoznatljiv. uveren u postojanje mnogo kola i puteva. Opet se svetski ucentrisala pragmatično ." Ova misao Iše. Šivatrimurtih . Najveličanstvenije vajarsko delo indijske umetnosti. matematičkim jezikom izražena.način. uprkos dve hiljade godina hrišćanstva. punoća opet ostaje. azijski svet je zapanjen spoznajom nepromenljivosti hrišćanskog fenomena. O njemu je Andre Malro rekao da bi se. Od punoće kada se puno uzme. a kola su mnoga. apokalipsom. veliki delatnik koji ne sme samovoljom da prekraćuje prirodni zakon. ili da je put jedan. Sagar Publications.išvarah. Iz punoće puno izvire. mora sebe da obuzdava askezom i jogom uspostavljajući duhovnu ravnotežu. Hinduističko . ti sve siromašniji. Njena uvodna strofa glasi: "Aum pūrĦam adah pūrĦam idam. puno ovo. Znanjem uništi slepilo duha.

I bog i višnji potiču iz rgvedskog panteona. Ne kaže se da je sam tablice klesao a nama lagao da mu ih je bog dao. Duh se s duhom razumeo. crkvi može reći osim onoga što se. doktrinarnih nesporazuma. barem što se Bgd . srpski narode. može čuti na RB 2. Pošavši unazad. On bi radije da bude spašen ovde. To je ugaoni kamen zapadne naduvanosti preteranom individuacijom. Toliko obilje istinskog dogmatizma. 137 . Putem glasila. kakve blagodeti! . nego tamo. na nebesima. pokojnik se nosi u crkvu. ili neće. jer može da izazove sumnju u originalnost prvog identiteta. Održavamo običaje.dogodio se iz istih razloga iz kojih mu se upravo dogaña ovo što mu se dogaña: geostrateško-politički ciljevi i interesi velikih sila. Nekada se ono što se dogañalo. Otud razumevanje. Ne spominje se ni Ehnaton. razvoj se odnosi na sredstva i metode osvajanja. Srećni dogañaj koji se već dogodio poodavno. Suncu. koja će se zdušno zauzeti kod dvojstva za grešnozačete i grešnozačinjuće. stariji hiljadu godina od JH i tri hiljade godina od KGJ. bez oboženja. Hristu sve to. da li je ispravno da bezbožnici prime hrišćanstvo pre hrišćana? Da li će. pogotovo oko vrlo važne reći "filioque". i bez angažovanja KFORA i misionara pokrste. koji mnogo više "zna" od svih ostalih mudraca sveta. Pravi hinduističko -budistički samnjasini. Epitet mu je višnji. treći put. Niko ne spominje da je Mojsije prvo ubio Egipćanina. od koga je mogao čuti o mnogo boljem jednom bogu. dakle nije JHWH. Tu je i prečista mati. sa ispuštenom dušom. Pastiri boga mole da je ovih. šta će se silama sa istim ciljem dogoditi. Niko ne kaže da je Pavle. dogañalo i u ime duha.uče ga da mu se sa primitkom hrišćanstva dogodio najsrećniji dogadaj u životu. i nismo nigde osim onih koji su svoj na svome. sve višc. "Svaka tica svome jatu leti!" Šta se o veri. Prvi dogañaj se dogodio jer niko narod nije ni pitao. danas je geografija beznačajna.rabinskih razloga i zbog nesrećne ljubavi. Niti verujemo. on se zove bog. povodom krštenja i venčanja. Zna on da i pesnici i duhovnici moraju od nečega da žive. Osim toga. bez dovoljnog poznavanja naroda. a ne iz nekih filozofskih razloga razvoja religijske misli sa nižeg politeističkog na viši monoteistički nivo. Ne spominje se. no što je njegov sinajski JHWH. Većina ide u crkvu tri puta. Jungu = oboženje po J. uturio Stari zavet u bibliju iz rasno . teško je prorokovati. religiji. Ne. od: KGJ + JIH + RSAP. osim nešto malo vedskog duha. I. saosećanje i podrška iz Azije. Niko ne spominje da je JHWH bio izabran za jedinoga iz političkih razloga očuvanja identiteta i biološkog opstanka "izabranog naroda" Izrailja u moru civilizovanijeg okruženja. Gledano iz uglova učiteljice života. reklo bi se da neće. koji nije od svetoga duha. danas se dogaña u ime ljudskih prava. pa se mora malo pričekati na "prati . Samo monoteisti tvrde da je monoteizam u prednosti nad politeitzmom. to se ne spominje. ili su ovce loše stado. Naš bog nema ime. G. uz blagoslov rabina Savla i apostola Pavla. videće se. ulepšava se semitska predaja. na mnogo višem nivou apstrahovanja: atman = brahman.. pa posle toga naredio: "Ne ubij" i da je neizmerno mrzeo Egipćane iako su mu život spasili i na visok položaj postavili. A gde smo mi. makar reda radi. sve to odjedanput. Njemu se ne menja carstvo zemaljsko za carstvo nebesko. niti nam je do vere stalo. Naročito su interesantni oni koji umeju da preskaču milenijume. i za svaki slučaj. kao trkači prepone. ni intelektualizmu skloni Azijati nisu u stanju da konzumiraju. pravo brhadaranjaka i tripitaka ponašanje. U istoriji se jedno-te-isto dogaña. na zemlji.hrišćanstva tiče. Nekada je bila od presudnog značaja geografska blizina sile.Hristos da bi spasao "per se" bezgrešne hrišćane i "per se" grešne bezbožnike ukoliko se blagovremeno. Šta više. U carstvo nebesko Srbin ne veruje i nema pojma da može biti spašen. moja ljubavi? Svega smo se odrekli. Ili su pastiri loše obavili posao.učenika" povodom "pālajati" centrista. Nema boljeg trojstva. autentični upanišadski identitet. jer se pošto-poto narod sada "pita" i po pitanju svih siledžija. od Karla Gustava Junga oni stižu do Jošue Isusa Hrista i laiku nude spasonosni udvojeni semitski identitet: individuacija po K. dva puta za života.

grnčarski točak. A kad se vreme bude primaklo kraju.vartin (od glagola: vrt. kraljevstvo i dr. jedinom nepristrasnom bogu uništavanja. Budizam je vera budućnosti. GLAS "č" -kao čuturačakram krug I. Kažem: ako je neko sebi dozvolio da napusti veru svojih pradedova i drugima da mu koren preseku.. Neka svako za sebe oceni da li je grčki ili srpski izraz bliži sanskrtu. drugar P. Jeste da je komplikovaniji. kralj. stalo mu je da se proslavi braneći pravdu. bolje nije ni zaslužila!" Ovo poslednje ponavljati kao refren.onaj koji se kreće svuda neometano i bez prepreka 138 . čākrikah . on ne gubi svoje.onaj koji ima za božanstvo točak bornih kola čakra .vozač. suverenitet. smiriti levo . čakram (od korena: čar . "Šta mari!". a kamoli čitao. putnik Složenice: čakra . delati) . grnčar. krug. obrtati. područje.ono što pripada točku ili kolima.dharah . što na srpskom glasi: "neuništiva (neskršiva) slava". nego ugledanje na žrtveno jagnje.rotacija. uz pratnju vokala. šest oblasti ljudskog tela ovako nazvanih u tantri. točak Sunčevog vozila. neko će reći. mnoštvo. ali ne mari.pāĦih (m) . svestrano. sve dok univerzum. onaj koji se vozi kolima.gatih (f) . seoski akrobata. Najveći ideal Starih Arijaca "akşitam sravah". Srbinu bi najbolje odgovarala jedna stara kineska varijanta budizma svesti. Mirno sačekati do prestanka zavijajanja sloga AUM i izvršiti zaokret kosmičke uloge nebeskog naroda ka obnovi porušenog. zbog Srba i bez Srba ne iščezne. jebo te bog! Kalijugi je došao kraj! I "neka je. Iz nje bi radije izabrao: "Oko za oko. čakraka i čākrika . ako je ono što dobija bolje i bezbednije! Ili se prikloniti Šivi. Ovaj barem pošteno radi svoj posao i neće na Srbe krenuti u obličju Ghoraghoratare pre no što istekne vreme predviñeno za kalpljenje Srba u sopstvenu kalpu.deva . a sve mu je manje do bilo čega stalo. Višnuov disk. ako svet ima budućnost.sličan točku. pripadnik neke grupe ili društva. centrirati se u centar univerzuma i iz sveg glasa celom univerzumu otpevati: "Ne boj se. nego tuñe. imperator. cirkularan čakrija .točak kola. Nisu nama strane i nedostupne duhovne vertikale. Dokaz za srodstvo Indoevropljana indolozi nalazej u odgovarajućem grčkom izrazu (jer ne znaju srpski): "kleos aftiton". sastaviti opštenarodni trubački rok-bend. i nek izgubi. kružan. postojati) . vremenski ciklus. domen."."sa diskom u rukama". vartate . kružno kretanje čakra .kretati se i kķ . s obzirom na sanskrtski fundament jezika i na prijateljstvo sa Kinezima.vrteti. oblast. Ako mu je do ičega stalo. održati kratak kongres o otadžbinskoj budućnosti.raditi. ne traži se samo ljubav. mlin za ulje.suveren. okrug. opsenar čakra . opet kažem.desna i desno .leva talasanja. Višnu čakra . biti. Uzme li se baš sve u obzir i razmotri sa svih aspekata. "To se više ne radi!"..Semitsku svetinju retko koji Srbin da je video.

čakravartin. i nalazi se u muzeju u Sarnathu kraj Benaresa. prvi ministar i rizničar. čaŃ. prikazana je raskošno odevena i urešena kraljica. dharma . dopadljiv. čaşte čakşuşja čkiljiti čakšire G. Mada su indijski kraljevi od detinjstva dobijali potrebno obrazovanje. oko 5 v. buljiti I. podizati. Iznad turbana ove dvojice nalazi se državni pečat jednak njima po veličini. izgled.obdaren sposobnošću viñenja Ništa bolje ne pristaje uz srpski glagol: čkiljiti od sanskrtskog: čakş. no on se odrekao svetovne vlasti radi pokretanja točka moralnog zakona. očito je da čakravartin nije smeo da vrti točak naprazno ili da mu točak kola "šlajfuje u mestu". u Sarnathu.rogah . u I v. neko ko zauzima najviši rang.pucketati (kao vatra) čaŃ. lep čakşuşmat (sl) . U RVK čakšire su označene zvezdicom. čaŃačaŃa.padati kao kiša i. U pozadini. kad glagol promeni vrstu: čaŃ. Poslednji nemitski bio je Buddha.suveren. Najlepša skulptura Buddhe u ulozi pokretača točka zakona potiče iz Gupta perioda. pogotovo one sa nafaltanim i obešenim turovima. prizor čakşuh (m) . pokrenuo je točak prenoseći prvoj petorici učenika saznanja do kojih je u osami došao. Sunca i Meseca inspirisalo je Stare Arje da vladara svoje zemlje nazovu čakravartinom.Bharatam i prvog čakravartina Bharate izvedeno od glagola: bhķ. "Tau dvau". čakş. nije mi jasno zašto to nisu: kirkos i circulus? Krug srpskog jezika kao da je usput izgubio koren: čar i ostao pri korenu kr. Indijci nisu gajili iluzije o svetskim vladarima pa su čakravartine smestili u mitsku prošlost. čavrljati G.prītih (f) (sl) .prevarant. razlomiti I. što danas nigde nije slučaj. čakş. pre Hr. U čakravartine je ubrajano 12 prinčeva plemena Bharata. čaŃačaŃŃati (onomatopeja) . navodi sličnost grčke reči: kiklos i latinske: circus sa čakram.aŃah . Kruženje nebeskog svoda.pojava. u Parku Jelena.pucketanje vatre čaŃuh (m) . kralj. nositi.čakra . Na mermernom reljefu u madraskom muzeju dat je prikaz čakravartina onako kako je zamišljan relativno kasno.održavati. pod uslovom da je posmatrač bio čakşuşmat. Zbog ograničenosti znanja. čaŃajati . meñutim. čaŃŃati . unapreñivati.uživanje za oči čakşū . mora da su bile veliki modni hit. ta dva. v. bharati . a srušili ih do temelja monoteistički varvari. kako je ime Indije . o četiri plemenite istine i o osmostrukom putu prosvetljenja. pa su bile pravo uživanje za oko čakşuşja. čakşaĦam . uočiti. počev od Bharate.slomiti. vladar čakre (oblasti) od jednog do drugog mora (Indija).pojaviti se. levo. sina Dušjante i Šakuntale čakra . nikada nisu išli zajedno.prijatan za oko. čatačatajanam . čaşte (def) .. piljiti. postati vidljiv. imperator. pre Hr. Dominantna figura.vartitā . Kušana i Gupta počev od 4. čaŃŃati čagrljati. desno. podupirati.vartī (m) . Što se čakšira tiče. desnom rukom dodiruje nebo koje ga zasipa kvadratnim novčićima (srpsko: "padaju mu pare s neba"). Tu. posle Hr. opsenar (sa zmijama). čakşuşja . tri puta viša od konja ili slona kraj jastuka na kome stoji.bolest oka P. čuvati. seoski zabavljač Autor sanskrtsko-engleskog rečnika.ljubavno čavrljanje 139 .država (ili stanje: biti u ulozi univerzalnog imperatora) čakra . Iznad lakta desne ruke čakravartina nalazi se točak na stubastom nosaču.oko čakşuş . Tu je i ogroman kompleks temelja grañevina koje su na tom istorijskom i svetom mestu podizali kraljevi dinastije Maurija.

čovek bio je za Indijce očit primer evolutivne strukturne promene. Ko mi ne veruje. Doduše. Tu je i čagrtaljka (ispravno. Moćnog demona u obliku bivola. čaĦdam . razbesneti se I. bez izuzetka sa sanskrtom.Durga. sitno znevlje. spasavajući njegovu dušu zarobljenu u telu bivola. ČaĦdi je ime od milja kojim se oslovljava ljubavnica.Žestoka. svirepo Gornji srpski glagol Vuk nije uneo u rečnik.ponuditi nekome nešto I. bes. po Vuku. U njegovo vreme čantranje još nije bilo preovlañujući meñuljudski i. Mahišu. čaĦati . Pod znakom pitanja je srodnost čanka sa čanakah. čaĦdašīla je strastven karaker. Slično ovome je i čavrljanje: "žene čavrljaju kao čavke". Ona se naziva i: Mahişa asura . mada je razlika u nazorima velika. obavlja se radi obnove na višem nivou: smanjenje fizičke u korist povećanja mentalne i duhovne snage.svirep. Odnos bik . zvanog Kautilja. da miš čagrlja u drvima. Razaračka funkcija para Šiva . što čine tantristi kundalini . Slutim da je od ovoga dvoga nastala: šindivila. nasilan. umesto Šive. osnaže svoje države. strastan čaĦdam (ind) . bez namere korenitog zatiranja seksualnih nagona. čaŃukā I. Ova ideja o kroćenju čulnih strasti saopštava odnosom ČaĦda Mahişa slično onome Šiva . Poreklo nekih čankolizaca od Čanakje nije.toplota. ČaĦdā i ČaĦdikā ."Teško dostupne".drvena posuda za tečnost Simboli srpskog naroda srodni su svi. uništavanje. mogla je da uništi samo žena. čaĦdate ."Ubica demona Mahiše". čaĦ.Nandi. pa su bogovi udruživanjem energija stvorili ČaĦdu. a sam nije upućen u stvari. označivši ih zvezdicama. čaŃukā . koja je pod ovim imenom predmet obožavanja tantrista. Uneo je. Vuk kaže da je čanak sa čančićima turskog porekla.čaŃakah . u rečnik prideve: čandrijiv i džandrljiv. Čanakja je učio vladare kako da. ne birajići sredstva. koliko sam ja čula. a ne čegrtaljka). Šivine supruge. da kiša čagrlja po krovu. ljutina P. autora Arthašastre. čaĦd. otac Čanakje. u indijskim hramovima. Plodnost je podloga i uslov dinamičkog zamaha kreativnost. bez svirepog ubijanja bikova na koridama u cilju demonstracije čovekove premoći nad životinjom. čaĦdate G. su imena boginje Durge .jogom. bračni odnos. neka nañe dva dobra vodiča pa neka ga jedan od njih provede kroz crkvu a drugi kroz hinduistički hram. U prvoj će se naći usred ljudske drame. da neko čagrlja kad pretura po sudovima. pak. Takozvani idoli do te mere su obogaćeni simbolikom i smislom da se pred njima sve "neprirodne" religije (po kojima ispada da čovek nije prirodno biće) moraju osećati ubogim siromasima.vrabac U narodu se kaže. grašak.zob. u drugome. pogotovo. čaĦda .naljutiti se. koju oni izražavaju mitski i metaforčno. Iskonsku seksualnu energiju treba transformisati u energiju duhovnog prosvetljenja. otud lingami. što dobro dode monoteističkim propagandistima da politeističke religije nazivaju prirodnim. 140 čantrati . sa pežorativnim prizvukom i da ih srozavaju u idolatriju. Ona je Mahišu najpre navela da se u nju zaljubi a potom ga ubila. besno.nasilno. čaĦd. čaĦakah čanak (?) čutura G. čaĦakah .mardinī .

moraju se uvesti čuda božja i svete tajne kao osnovi vere. Tamo gde se neprirodnim supstituiše prirodno i čovek izoluje od prirode.patham . Moralo se izmisliti bezgrešno začeće propraćeno ženskim.četvorougao čaturatā I. okretan Da li se u srpskom iskazu "utuviti nešto u čuturu" glava metaforično naziva čuturom po sudu za vodu ili po sećanju na oštroumnost. Na nivou religije bogovi su upotpunjeni boginjama.dvāra . pak. U vreme moga detinjstva na lopar se istresao kačamak.kuča . U monoteizmima takvi obrti imali bi se smatrati: prvi neoprostivo bogohulnim.raskrsnica četiri glavna puta čatur . simbol te žene je cvet crvenog oleandra: čandi. počelo da se koristi kukuruzno brašno.biće uveden u univerzum gde će naći monoteiste. čamasah kačamak (?) čutura (glava) (?) četiri I. Bilo je potrebno ili da se oni požene ili da preñu u bespolne spodobe.bistar. čovek čatur . Prirodno proglašeno grešnim pretvara se u bezgrešno činom svete tajne.stvaralac sveta mora biti starac kome lepo pristaje nevina bespolnost. ljubavnog umeća tiče.šapha . na filozofskom planu stiglo se do apstraktnog pojma srednjeg roda brahman.drvena plitka posuda kvadratnog oblika sa drškom upotrebljavana prilikom žrtvovanja some. boginja je kreativna energija boga. slatkiš.četvoronožac sa kopitama čatuş . Ovome ide u prilog sanskrtski glagol: čham.preterano komplikovanim.sa četiri stiha čatur . brašno Lopar je služio i služi za iznošenje hleba iz furune. kaša načinjena od ječmenog.mahā . Ostali će goreti u večnom paklu. "500 stihova u slavu grudi strasne žene". očuvala u kačamaku kada je. čamasah . ne rekavši da reči imaju veću moć obmanjivanja od dela likovne umetnosti. Samo privenčani hrišćani bezgrešno seksualno opšte. pirinčanog ili nekog drugog brašna. Izaći na kraj sa bogovima ženomrscima nije lako.ķča ."sa 4 vrata". čatur B. Neki davnašnji kastratori duha zabranili su sve osim reči. ne umem reći. drugi . Otud Kama Sutra i bezbroj poema poput ove: "čandī . Što se.kona . "Reductio ad absurdum" na ultramonoteistički način. čaraĦa čarapa 141 . oštrouman. čhamati -jesti. veština P.bistrina uma.broj 4 Složenice od kojih neke imaju sličnost sa srpskim rečima: čatur . Možda se uspomena na čamasah. mnogo kasnije.vķşa . vešt. Neprirodno sputavanje prirode izaziva seksualne revolucije. Arijcima su Dravidi ukazali na nepotpunost bogova muškog roda.i. čantranjima. čaturatā . O onima koji izmeñu golih zidova čitaju samo jednu knjigu ne treba ni govoriti.pančašati". čatura i čaturaka . pa bogme i muškiin. i tu za Indijce ništa nije ostalo prekriveno velovima tajni. U Indiji je odlučivanje po principu ili-ili bilo nepopularno pa se postupilo po principu i . Zato bog . slično loparu. čatur .onaj koji ima četiri bika čatuh .

anñeo. čarčajati . dobro ponašanje. kretanje.ponavljati reči prilikom recitovanja veda I. bez intervencija "kultivatora" sa makazama. postupati. slava. āčar. uzdizanje. slediti nekog. čarkķtih crkva G. čaraĦam . kretanje. običaj. koren drveta.profesija glumaca i igrača lutalica P. tradicionalni običaj kao osnova zakona."onaj koji zna i podučava ačarah". vozač. bog. naredba. čarati . zabavlja narod i mami pare koje kako doñu. pevači.stopalo.približiti se. Iako neinstitucionalizovan.ponašanje. okovi čārakah . organizuje sabore radi dogmatizacije učenja osnivača. Nije nerazumno pretpostaviti da su Cigani.ono što treba spominjati sa hvalom Crkva. putovanje. čāratha . Namani stara . bez sabora. zatvor.pomazivanje čarkķtih (f) (od korena čar i kķ. U njemu nije nikad i ničim ograničavana sloboda mišljenja i verovanja pa je bujao kao banjan drvo. I. bez progona. ognjem i mačem uništava jeretike i bezbožnike. čarčah i čarčakah . G. preduzimati nešto. bez ikakvih nasilja.rupam novo! Da li ''čarč" potiče iz istog izvora neka o tome sude Englezi. ponašati se. bez religijskih ratova. prvenstveno duhovni. onaj koji inicira učenika svetom uzicom i podučava ga vedama Produženjem korenskog samoglasnika od čar u čār. kandilo. slediti neki put I. lutalica čārita (tpp) . i ona u RVK obeležena zvezdicom. slušati nekog. stavljen u pokret. ponavljanje reči u mislima.krug) . dogme u obliku zvonceta blagovremeno svezuje deci oko vrata. upustvo ačarjah . āčārati . lutanje.špijun. ačarah .glumac i pevač lutalica čaraĦatvam . ispravno delanje. čārah . dobijaju se nove reči: I. delati. progresija. čovek roñen u noći bez mesečine (čandrah je Mesec na sanskrtu) preko koga je prešla mačka ili neka druga nečista životinja zbog čega se on celog života ne prihvata ozbiljnog posla nego luta od mesta do mesta. praktikovati nešto.hvala. alternacija recitovanja izmedu dveju osoba čarčanam . učitelj. Šta se dogodilo i šta se dogaña sa svetom apostolskom crkvom? Ona izrasta u moćnu ovozemaljsku instituciju. i od Hrista i od starozavetnih proroka. kompanija.špijun. moralno ponašanje Od gornjeg glagola sa prefiksom: ā nastali su. Mislena imenica hinduizam. škola ili ogranak veda. Sve nam je mnogo starije nego što nam se čini. veličanje P. lutati.onaj koji luta. starije i od primitka hrišćanstva. praksa. višnji. propis.G. sve ove reči potiču iz vremena Rg vede. naveden od strane nekog da učini nešto Od ovoliko pojmova odabranih iz mnogo veće porodice reči. apsorbuje sve što se pojavi uživajući u bogatstvu ideja. čar. greh. svirači i vrači lutalice sebe nazivali čaranah od čega su nastali: čaranje.pokrenut. čakķtja (tpb) . kod nas se očuvala samo čarapa. čarč. 142 . kao: čakram . čarati i dr.ponavljanje reči prilikom recitovanja veda. tako odu. preporuka.kretati se. nasilno širi veru uništavajući narode. oltar. hinduizam je držao i drži na okupu zemlju najvećeg pluralizma na svetu. post. stub. asocijacija čāranah . Vuk navodi reč iz Boke: čaratan.

ni zenovci. čarv.žvakati I. Pañča . ni taoisti. zastraniti. obućar Čarugdžija je u RVK opančar. povezivanje svih monoteista na globalnom planu u jedinstven skup sa najavom religijskih ratova -monoteisti protiv ostalog sveta.narod kultivator koji se bavi zemljoradnjom za razliku od nomada P. Upadljiv je nov fenomen. odstupiti od vrline I. zaokrenuti. može i na islam. krvni neprijatelji: izgnanstva. pogibeljnost 143 . čaldosati G.kārah . Ovo uslovljavanje služi kao dobar izgovor jer nije civilizovano javno se deklarisati kao rasista. rastrojen. ni ñaini.čarsanajah su isto što i pañča . biti konfuzan.kožar. potresanje.kķşŃajah (v. delatan. potresati. U tom skupu nema pravoslavnih Slovena niti ih može biti sve dok sa Marksovog komunizma i Hristovog hrišćanstva ne preñu na tržišnu privredu i na starozavetni katolicizam. neće izazvati ni šivaiti. Geografska granica Evrope duž Urala gola je fikcija. čarma-karanam I. nestabilnost. hitar. čarvaĦam . čarşaĦajah (pl) . čalati . Ne videti i ne uvideti na vreme o čemu se radi predstavlja najveću opasnost. brz. skretati od.onaj koji neguje.parče kože čarma . Njega će izazvati monoteisti zatrovani otrovnim mlekom monoteističke netrpeljivosti gde unutrašnja podela na vernike i ateistse nema značaja. ni budisti.karaĦam .ubrzavanje.Vera -kazan u kome se ključanje održava tapasom izračenim iz netrpeljivosti i mržnje. veću od strateških namera i vojne sile neprijatelja. čarşaĦi. ni tantristi. čarşaĦi . obeležen zvezdicom. pod "k"). ako do njega doñe. U RVK čaršija je obeležena zvezdicom.rad u kožarstvu čarma . Može i na protestantizam. klanje. vañenje očiju. čarvaĦam G. Oni su mnogo dublji i potiču od davnina. čarma (n) .koža Složenice: čarma . Čarsañajah su osnivali trgovišta za razmenu proizvoda i gradove. Propast sveta. opasnost. čarvajati . Ima se utisak da impresije dublje od ponude Hrista ostavlja pretnja atomskom bombom. Pravu granicu izmedu Zapada i Istoka povuklo je carigradsko anatemisanje u crkvi Svete Sofije sa početka proteklog milenijuma. čalah . čarvita (tpp) . Nisu naftovodi i prirodna bogatstva.žvakanje P. Nema boljeg primera za ilustraciju onoga šta ona može da učini od odnosa izmedu Srba i Hrvata: narodi istog jezika. uznemiren. čal. takozvani ekonomski faktori jedini razlozi nesloge.kretati se. ni višnuiti. kultiviše. čal. Egzegeta predlaže da im ponudimo Hrista jer Hrist je jedino što mi imamo. čalati akcelerirati.kartah . fluktuacija.sažvakan čarşaĦi čaršija žvakanje čarugdžija I.

No šta vredi o tome post faktum govoriti kad se više ne može sanskrtski misliti. čāru . Kasnijim pregrupisavanjem pojmova ovaj kvalitet je izgubljen pa brzina.drmusati. nepostojanost. opasan čalita (tpp) . omileo. prikladan. iskliznuće iz prirodnog toka stvari i odstupanje od vrline ne pripadaju više istoj porodici reči. mesečina. čāmarikā .žbun čāru čaroban čemerika P. ćudljiv duh čala .neprekidno u pokretu. čāmarikā I. trenutan čapalā . boginja sreće Srpske poslovice: "Sve što je brzo to je i kuso" i "Sreća je slepa" (da ne kažem nešto gore). Slična značenja imaju i reči porodice nastale od glagola: kamp. ubrzavaju razvoj i izazivaju opasno skretanje od prirodnog toka stvari. I. lepota čārutvam . inteligencija čārutā . čāpalam . lepo pristaju za kraj "diskursa" o akceleraciji.nestabilan. pogibeljnost. pomućenog uma Složenice: čala . čala . a od ovoga imenica: čanas (n) uživanje.navesti nekoga da postupi nepromišljeno I. točak samsare čala . čapalaja.engleskog rečnika.indrija = čalendrija . sjaj.ačala . Izvesno je da se od prelaska sa opanaka na cipele drastično povećava stopa rasta "nezaustavljivog razvoja".munja. bar ne u onolikoj meri kako je to bilo sa opancima. nesiguran. čāruvī . saglasiti se sa.prijatan. nestabilan. boginja sreće P. od nje glagol: čanasaja.potresen. poželjan i sve to skupa od korena: kan odnosno od glagola: kan. tresti: G. kurva P.lepa žena. kampate .čalā .munja. čapala . nelojalna žena. "). brz. nepromišljenost čapalā .nepouzdana žena. ubrzanje. zatim pridev: čaniştha .skrenut sa uobičajenog toka stvari. kojim se čovek žali da mu nije dobro u glavi ili da mu.biti zadovoljan. zadovoljstvo. uznemirenih čula Ako je latinski pridev: brz .. Ovakvi se zaključci mogu izvoditi samo iz sanskrtske porodice reči u kojoj se sadrže naizgled kontradiktorna značenja za iste pojmove. prihvatiti sa zadovoljstvom. S druge strane.povoljan.pokretno i nepokretno čala . kanati .obratiti se rečima (srpsko -"zadovoljstvo mi je da vam se obratim. jezik. počev od instrumenata za merenje brzine pa sve do onih koji.ačala (udvojen koren: čal) .nestabilnih. nije izvesno da cipele proishode iz sanskrta. pokretljivost. nepromišljen.celer potekao od korena čal kako tvrdi autor sanskrtsko .ljupkost. zbunjen. 144 .brzina. voljen.omiljenost Latinsko: carus i italijansko: "cara mia" potiču od istog izvora. čanasajati (den) . pomućena uma.ātman . drag. pridev je nastao od korena čan.džanā (sl) . uznemirenost. "nisu sve koze na broju". čapalajati (den) . onda su iz istog korena nastali i akceleratori.nestabilan.. Samo sam od Torlaka čula iskaz: "Čaldosalo me nešto u glavu". Iz istog razloga potrebno je da prode vreme ne bi li se sa nenadoknadivim zakašnjenjem uvidelo da ubrzanje nosi klicu propasti u sebi. haotičnog.

osnova: četas) . razumeti. uman 145 . reče.kazniti. ako treba. bistar. čittih (f) . Ne ume svako da poveže apstrakcije atman i brahman. Isti koren sa promenom vrste znači: G. "Zato što Srpkinja nema te pare". onih koji bleje u njega.to se zove "oštrenje pameti". Čivuti su.poremećaj. čiketi . Rasut po celom svetu on se svuda bavio najpre sitnom trgovinom po čaršijama.ātmane padam. univerzalni duh.misao. pa. nagomilavati. ciljati na. danju kopa i razmišlja o onome što je pročitao. Tako se dogodilo i sa ocem monoteističke generativne gramatike. svetiti se. činuti. U društvu se našao i jedan od njegovih stalnih pratilaca. nagomilavši Ako Vuk kaže da je odrednica: Čivutin turcizam ja dodajem da su Čivuti zajedno sa čivutarenjem tako nazvani po gornjem sanskrtskom glagolu jer niko nikada nije video taj soj da kopa iako mu je JHWH naredio da se u znoju lica svoga hlebom hrani. čikīşati P. kao što znamo. usmeriti um na nešto. kad bi moglo da se neka Srpkinja namesti na Olbrajtkino mesto pa da bombarduje Čivute!" "E.pričica nastala iz nezdravog uverenja monoteista da su u nekakvoj prednosti i da ceo ostali svet treba pred njima da padne na kolena. duša četas . osvetiti se. akumulirati. "Je li". nameravati nešto i či. reče znalica. te da se dno bilo čega pa ni jezika ne može dohvatiti. Taj reče: "Mamu mu jebem. imati nameru.sakupivši. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika izvodi poreklo latinskog glagola: scio .uočiti. odnosno sanskrtsko: ātman . ima u srpskom jeziku pežorativan prizvuk. fiksirati pogled na nešto. U svojoj naivnosti mi verujemo da nam je po nekakvom automatizmu prijatelj svaki onaj koji razotkriva slabe strane svetske aždaje. inteligentan. um. procenjivati G. sklon polemici polemike radi .gomilati. osećanja čaitanjam . četati ceniti. da bi konačno "najizabraniji" stigli do visina na kojima se sakupljaju najveće pare i sa kojih se presuñuje narodima i svetu. Pita mene jedan moj zemljak. on je poverovao u biblijsku priču o pometnji jezika na Vavilonskoj kuli (nastaloj zbog nomadskog osećaja inferiornosti pred veličinom urbane civilizacije) i krenuo da traži prajezik ne znajući ono što je Jadžnjavalkja znao da je slog AUM simbol a atman i brahman apstrakcije. pogrešno shvate. Prvu prepreku postavili su mu povratni glagoli.svest. či. činute . razumevanje. čit. zahtevati. ćifta G. potraživati. deziderativ istog glagola glasi: čičīşati. zato nema potrebe.čitva Čivutin. zatim vrlo profitabilnim lihvarskim bankarstvom. čit četati . "Što ne bi moglo?" iznenadi se neznalica. či. gledati na nešto kao na. vitoperenje uma. jer ova druga oznaka. čitvā (pvp) . i ubiti. oni Jevreji kojih su se odrekli svi pošteni Jevreji. Da bi se nagomilavalo basnoslovno bogatstvo i upravljalo svetom mora se znati skrenuti pogled sa deset božjih zapovesti na profit. Uzgred budi rečeno. duh. u svašta upućen: večerom čita. pa tako shvaćeno raznose dalje kao svoje mišljenje. apsolut P. misleće biće. srce.vikārah (sl) .uočavati. procenjivati I.inteligencija.inteligentan. to ne može!". "kako to da su nam crkve pune jevrejskih svetaca i proroka a nas bombarduju Čivuti?" Napravi čovek finu distinkciju izmeñu Jevreja I Čivuta. čajate . mudrost četah (n. a nije ni bilo poklonjenja triju mudraca sa Istoka pred kolevkom . dakle.znati od gornjeg korena: či. oni što imaju uza se srpsko: sebe ili se. sposobnost razmišljanja. čittin .

pričinjavati se G. dodirnuti ustima I. Tu je presudan kritičar. čorah i čurā . zamišljeni dragulj koji ispunjava sve želje čintā . biti čudo.lopov. čup. i po svoj prilici ne mogu se ni naći. Postoje pojmovi za koje još nisu nañene adekvatne reči u evropskim jezicima. čintā .misliti.dragulj".čopate G. nežno dodirnut Vuk navodi da se u Grablju kaže: cukiti umesto poljubiti ili celivati. pa mesto za obožavanje sa žrtvenikom. na primer "Što cukaš toj dete.poljubljen. čint. zamišljeno P. čumb. sjajan.nešto što je tek ideja. čumb. čup.razmišljanje čintā . čitrajati crtati G.slikar čitrakam . čopati . čint. čitrakah . čumbati . čumbita (tpp) . pa se one neadekvatno ili opisno prevode. premišljati.krasti.slika P. danas one izaavaju čuñenje. obično ukopano u steni i ukrašeno zidnim slikama.maĦih (sl) . razmatrati. čintajati činiti se. plagijator 146 "ćorisati" ćopati cukati. taj sve zna.misao. celivati . čumbati G. čintajati . upadljiv. čorajati . ili "Momak je za toj da cuka devojke". čorajati G. pomicati se unapred čur. orobiti nekog I.vidan. izazivati iznenañenje I.poljubiti. briga. gde se upražnjavalo kultivisanje svesti. čitrījate (den) . imati misao ili ideju o nečemu I. Doduše. zatim nadgrobni spomenik.misaon Ako neko želi da mu se štošta i koješta čini i pričinjava neka što više razmišlja. čur. čintaka . U pauzama neka gleda TV. gledati na nešto kao na čudo čitrīja. zatim budistička stupa i svetilište. Retka je podudrnost izmeñu onoga što se umetniku činilo dok je sliku slikao i onoga što se gledaocu čini dok sliku posmatra."misao .ukrašavati bojama. čumbah .kretati se. čitrita . ukrašen bojama čitra . čitrajati (den) .maja (sl) . usmeriti misli na.obojen.poljubac P. čitraja. čitraja. kao u Adžanti na primer. obespokojavajuća misao čintanam .Vokabular sanskrta koji se odnosi na svest i mišljenje bogatiji je u odnosu na savremene jezike jer su oni bili u centru kritičke pažnje indijske filozofije. Čaitjah ili čaitjam su najpre bile gomile kamenja naslagane radi obeležavanja groba. U Torlaka se kaže: cuknuti. pušti ga nek spi". višestruk Crtanje i slikarstvo spadaju u neobjašnjena i neobjašnjiva čuda.biti iznenañen. nekada se u slikama uživalo.

čolah i čolī . čučulj G. isisan čelakam G. čūrajati . čūlaka čūdā čuljav (?) ćuba čurkati cucla. čūdaja. Sve je na prodaju. laka proza čuranam . čūrĦ. Hrist je isterao trgovce iz hrama. čūşita (tpp) . Danas su I mislene imenice postale roba: poštenje. kad glagol promeni vrstu: čūş. dostojanstvo. čūş.ukraden U Staroj Indiji je napisan priručnik za lopove: Čaurja . čūşjate . Ukoliko se takav izdavački poduhvat planira treba ga realizovati na vreme dok je još u životu tekuća generacija svetskih lidera. trgovci su se revanširali I isterali Hrista iz hrišćanstva. čoşaĦam . sušenje G. zasipanje P. čūrĦin-pomešan sa nečim rasprašenim Opet kod Torlaka. kada se u kuvane koprive doda kukuruzno brašno koristi se čurkalo (štapić sa tri izdanka na vrhu). čorita (tpp) . zdrobiti čūr. čūdajati (den) .osušiti se od unutrašnje toplote u bolesti koja isisava životnu snagu I. čilati .čuperak kose na vrh glave čūlaka . zasipati I.sisati. čil. čelam . isisati i. lopovluk i finansijske malverzacije. Nikad gora! Svaki drugi u "vrlom" zapadnom svetu tereti se za kriminalne radnje.čūrĦam .brašno.pričvrstiti kao krestu na vrh glave I. čūrĦajati . koren slonovog uva čūşaĦam sisanje. rasprašivati. čūčukatā i čūčukāgram (sl) . Štapić stavljen meñu šake brzo se vrti po celoj masi da se brašno ne bi zgrudvalo. čūşati .sisanje P.kresta. bilo koja rasprašena materija.odelo čelakam.vidjā.obući odelo I. Od njih treba sačiniti tim autora za izradu lopovske enciklopedije.sisan.mleti brašno. kratak gornji haljetak jelek 147 . čestitost. sve što je bradavičasto naziva se čučulj.bradavica na grudima Kod Torlaka. Tamo se amaterizam nije cenio ni u jednoj oblasti pa ni u lopovluku. čūrĦ. Današnji priručnik verujem da bi bio većeg opusa od Britanske enciklopedije. čūdā .posipanje. čūrĦajati G.P.jelek. Ako je cucla zapadnog porekla znači da je iz sanskrta putovala preko Zapada nepotrebno. čūčuka I.posipati.

čhanna i čhādita (tpp) . suncobran (simbol kraljevske ili delegirane vlasti. anterija i opanci.suncobran i opanci U RVK gornje reči označene su zvezdicom u zagradi Srećom da suncobran i opanci nisu više insignije kraljevskemoći pa se teško uočavaju gubitak teritorija i anarhija. čhal. čhadati . izmišljanje. čatrlja G. ćilime. šegačiti se G. razume se.pokriven.uživati u nečemu.pokrivač.zavodljiv. krov čhadih (n. šaliti se I. želja. prekriti. nevoljno P. za razliku od prenetog tradicijom. nadmudrivati. osnova: čhadis) .nosač suncobrana (kraljevskog) čhattra .obmanjivati. sakriti I. prerušen.kišobran. zavarati nekoga čhandah (n. zadovoljstvo. oblik. ččhandasja . dostojanstva. anarhija. Gotovo da smo ovim kompletirali srpska nacionalna obeležja. učenik. pokušati zavesti nekoga.pečurka čhattram ."uništenje kraljevskog suncobrana". nauka o metrici čhandah . "Ajdo da se uvijamo u čultarine".dhārah . šatra čatmara.čhandah (sl) . čhalajati .pokrivač. štićenik P. čhalam .ono što uzima metričku formu. prikriti. krov kuće čhattvarah . uzvišenosti) čhadanam . znači ''Hajde da spavamo".želja. namera. prividnost. čhal. pokrovce i sl. volja ātma . čhadajati čeznuti G. čhalajati šaliti se. opsena. gubitak teritorije. čhalaka . čhadajati . čhad.kuća čhāttrah-"zaštićen". 3 vede: Rč.po sopstvenoj želji aččhanda (sl) . čultarine. vojnička. Jadžus i Sama .bites " i "beaters" po glavi. ugoditi nekome nečim. učinjeno u skladu sa sopstvenom željom Pretpostavljam da se očuvala daleka veza izmeñu srpskih i sanskrtskih pojmova iz vremena kada se uživalo u upućivanju želja bogovima i s poverenjem očekivao "feed . čežnja. pogodno za himnu.bhangah . dopadati se. smķtih.obmana.upānahah = čhattropānahah (sl) .protiv volje. udovištvo čhattra . Danas se od ovozemaljskih bogova mogu očekivati samo "back . osnova: čhandas) . Tu su: svilen jelek.pojava. čhand.pokriti. svrha. čhand.Torlaci nazivaju krpe. čhattrah .back". GLAS "čh" čhattrah čhattvarah čador.ono što se smatra objavom: šrutih. prikriven Složenice: čhattra . krov kola. varljiv 148 . plus čuturica. izvrtati smisao. šala P.

osnova: čhardis) .pā (sl) . 149 . jezička odrednica sa smislom kome se sa stanovišta istine i nauke ništa ne može ni dodati ni oduzeti. čho. čovečanstvo džagantah (m. štiteći kuću Čardak je u RVK označen zvezdicom.ograda.deljenje (u matematici) P. čhardajati .svetovi.kretati se. čhavih (f) i čhavī .izbaciti.sve što se kreće.nebo i donji svet džaganti (n.seći. ženka.odseći. čhid.presečen. za stanovanje P. Nsg) (po autoru rečnika nastalo udvajanjem korena glagola: gam. čhavih I. Džagat je dakle uzrokovan i održava se kretanjem. čhinatti .čovečanstvo džagatī (f. UNIVERZUM džagatī (n. čhinatti čhida G.sečenje čhittih (f) .uiuverzum. odsecati P. džagat . prelomiti. nastao od. održava se na i od glagola: gam.koža čhid. podeljen Ovome se može pridodati: čho. sigurno mesto za prebivanje. hripanje. zemlja. razdeljen čerečiti kidati kidanje štaviti GLAS "dž" . životinja P. uzrokovan. gamati .ono što štiti kuću. podeliti. postoji na. čovečanstvo. Sanskrtska reč potiče od glagolskog korena: čhķd. čhardih (n.kretati se. čhinna (tpp) . džagat (n. Ndu) . čhita (tpp) . čhardis .roñen. Npl) . jer se kod nekih glagola na taj način gradi prošlo vreme) . prelivati. gamati . živ Ova imenica data je samo zato da bi se pokazalo kako se još u vreme njenog nastanka znalo šta je bitna odlika univerzuma. Nsg) . isturiti Najverovatnije je da su sa gornjim glagolom u srodstvu srpsko: hripavac. hrid i sl. Po mome mišljenju ona je nastala od prideva: dža . čhjati .odsečen. čhjati G. raskomadati I. povratiti.čhardih čardak I. Npl) .kao džukac - džagat univerzum I. čhidā .pokretan.

džan. džanaka .kretati se. džanati. unutrašnjost bilo čega Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. roditi.poznavanje otrova džāngulih (f) .krotitelj zmija džangala .stanovnik zemlje džanma .majka.Ako je isto i sa latinskim univerzumom (verso . Srpske reči: začeće i žena srodne su sa ovom porodicom reči dok su čovek i roñenje bliži nekim drugim. život džānuh (n) . bilo koji kolektivitet I. stvoriti. Pravo ime mu je "svekret".roditi se i genu . podanici. džapati šaputati 150 . čovečanstvo. džanatā .padah .maternji jezik .predak. te u njihovom prevodu na srpski: svemir. džangala džungla I. uzrokuje džanita i džāta (tpp) .ime dobijeno na roñenju džanma . zbog svoje rodnosti. latinsko: gigno. roñen Složenice: džāna . džan. Ovde spada. obrtati se). pañča džanāh = pañča kķşŃajah. džap. osoba. genitus .bhāşā .roñenje džanih (f) i džananī . Ova poslednja reč služi u mnogim jezicima za izvoñenje rodoslova što odgovara sanskrtskoj reči: džātih (f) . nascor .vreme roñenja džanma .narod. džāĦgula .pripadnost široj porodici po roñenju.začet. proizvodi. džanate . džanati džanah džanih začeti čovek (?) žena želudac (?) G. džaŃharam . sveobuhvat.onaj koji začinje.koleno P. Indijska socijalna mikrostruktura obrazovana je po ovom kriterijumu.živo biće. začinjanje džanakah . narod. kao i grčke: kosmos. vasiona. ljudska zajednica. generacija.roditi. dovodi u vezu sa gornjim sanskrtskim korenom grčko: gignomai.neplodan (u smislu neupotrebljivosti. u opštoj upotrebi ove reči.začeti. genui.kālah .koleno. čovek. želudac. rasa. vaseljena nema više ni traga od kretanja. naglasak je prenet na celinu. roñenje.stomak. povezuje grčku reč: gaster sa džataram. mesto roñenja. šljiva džanarika u RVK obeležena zvezdicom.nāma (n) . doduše sa znakom pitanja. stvoriti. džanma-jogah-horoskop Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. uzrokovati I. pokriven džunglom) džaŃharam I. džanah . otac džanakatā .žena džaninih (f) .očinstvo džananam i džātih (f) .

raspravljati se. govoriti o I. džīva i džīvaka . Ovome treba dodati i sledeće G. džīv. gajiti I.ādhāra . džandrijiv.život. gutanje Poslednja imenica podseća na ždrelo i još više na džambasa. dok "hvali svoga konja".adžīva .mrmljati. sa džinovskom ružinom jabukom na vrhu od čijih plodova nastaju reke džambū .dvīpah (sl) ."Davanje života". džīvajati . duša. izgovarati neartikulisane glasove. Biće da na toj jabuci rastu zlatni plodovi a oko nje šeta devet paunica.individualni duh. džambhah džakanje ždrelo G.široko otvoriti vilice I. zdrav Složenice: džīva . postojanje.put koji vodi svetoj jabuci na planini Ova jabuka nije učestvovala u prvoroñenom grehu. džap. ćaskati.mārgah (sl) .usta i vilice sa zubima. vitalni dah.oživeti.život."davalac života". džapati . džandrljiv Vuk navodi: čalekati i čalekanje (larmati i larmanje). podržavati život.onaj koji šapuće molitve džambū jabuka I.jedan od sedam kontinenata sveta. džapin . Zemlja džīvanakam . životni princip džīva . džapanam . sve kao turcizmi što je dokaz više da vode poreklo od sanskrta. ose sveta. oživeti i.brbljiv.dža . džambū -ružina jabuka džambū . džīvah . džalpah čalekanje.živ roñen džīva . negovati.šaputanje molitvi P. kad glagol promeni vrstu: džīv.izgovarati tihim glasom. Čjavanin medicinski priručnik džīva .dānam .govor. šaputati. ćaskanje P.ātman .kşetram . džīvati . postojeći. Indija.živeti. dīivati džīvah džīvaka živeti život čovek G džīv. džagor i džagorenje.uništenje života džīva .živ. mrmljati I. šaputanje G. džalpah .džapanam šapat. džalpati . Drvo se na latinskom zove Eugenia Iamboliana.ghātjā .hrana. životne namirnice P. džakati i džakanje. razgovor. lekar džīva .svet živih bića i materije džīv . džabhate . džabh ili džambh. džalpaka . džambhah . oko planine Meru. džalp. živo biće. vitalni princip 151 .dah .

stariti. predati se nečemu. zevati. džur. džarat i džaraŃha . džuşate džuşŃih uživati uživanje G. džķmbhate (u vezi sa napred datim korenom: džabh) širom otvoriti usta. prsnuti. stariti džukela. džuş. cvetanje. zadovoljstvo.mudar i učen čovek džñatā . inteligencija. ispoljavanje inteligencije džñātih (m) . dozreti. džñānam . što verujem da nije ni slučajno ni beznačajno. džuşate . milost. džukuta I. biti zadovoljan. džūrjati . džukac G.znanje. nestajati.ādānam .star čovek džarantika .adžñānad vā (sl) . džķmbhah . džuşŃih (f) . smrt I povodom života i povodom smrti srpski jezik se bolje nego ijedan drugi slaže sa sanskrtom.znati. služba P. džūrjati uzreti. raščepiti (se) nisu daleko od džķmbh. zjapiti. širenje.zevanje.džīva . džarana.star.ljubav. širiti se kao zvuk I. svest. džñā. provaliti se. biti upoznat sa. propasti. dobro došao Da srodnost nije nasumična potvrñuje nam pomenuti autor rečnika sa latinskim: gustus . prijatan džķmbhah drombulja G. džuş. odapeti luk. nestajati.stariti. ukusan. sećati se I.voljen. ostareo. voleti. pružati zadovoljstvo.pas džur. džñā. propao Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. trošiti se. razapinjanje Slutim da "razdrljiti grudi ili usta" kao i čepiti (se). razumeti potvrditi. pucanje.dugovečnost P. Blizu su Stari Grci sa: bios i Latini sa: vivus. džuşŃa (tpp) . džķmbh.stara žena džaradaşŃih (f) . rastopiti se I.znalački i neznalački 152 . džāĦati džñānam znati znanje G. džukutah .ispuštanje duše. staračka nemoć džarantah .uživati. pod znanjem podrazumeva se prvenstveno poznavanje upanišada i identiteta atman = brahman džñah . željen.starost. dovodi u vezu džarat I grčko: geron i geras. propadati džķ. imati znanje.blisko roñaštvo. džaĦati . prijatan. roñak džñānad .dopadljiv. džarā i džaranjā . džaranti . ponašati se ljubazno prema I.razumevanje.inteligencija džñapatih (f) .

podrazumeva se poznavanje identiteta atman = brahman. Kraj veda." indijski rišiji počinju da se bave sintezama. ne drži mnogo do ovakvih tumačenja jer se u samim upanišadama koristi sinonim: rahasjam 153 . do 6.sedeti. Prasna. Katha. Nekoliko upanišadskih misli naziva se: mahāvākjāni . Mundaka.v. Kaušitaki. kosmičkog čoveka. meñutim. radi struktuiranja univerzuma: "jadžñena jadžñam ajadžanta devāh tāni dharmāĦi prathamāni āsan" ''žrtvom su bogovi žrtvovali žrtvi takva su drevna pravila bila" posle svesnog odustajanja od monoteizma. Etimološki ekvivalent naziva: upa .znan. analiza i sumnji.veliki iskazi kao što su: "tat tvam asi" . Upanišade i vedanta predstavljaju teorijsku razradu i logičku afirmaciju upravo tako stečenog saznanja.sad je: pored -predano . pre Hr. džñāta (tpp) . Kena. Profesor Hirijanna. Većina filozofskih pravaca Indije zasniva se na spekulacijama i na iskustvu duhovnog života koje se sticalo praksom joge.duhkhadžña .antah. iskazom: "džane tapaso vīrjam" upravo se misli na sticanje duhovnih uvida doslednim disciplinovanjem tela i duha jogom. Mandukja i Švetašvatara.sukhadžña . Iša. shvaćen Evo nekoliko iskaza iz velikih literarnih dela: "džane tapaso vīrjam" "žar (od napora) učenja je heroizam" (Kalidasa: Šakuntala) "sāmkhjasja jogasja ča džñānam" "samkhjom i jogom stiče se znanje" "budhirdžñānena šudhjati" "um znanjem pročišćavati" (Manuov zakonik) Posle rgvedskog negovanja kulta istine. što će mnogo vekova kasnije Šankara stihom reći zašto je tako učinjeno: "na īšvarah džagatah kāraĦam upapadjate kutah vaişamja-naiķgķhnja-prasangat" "nije bog uzrok pokretanja univerzuma zašto? Zbog iskonskog spoja nepravde i surovosti. To su: Brhadaranjaka. potvrñen. znanjem.onaj koji poznaje nesreću i sreću P."ja sam brahman". posle razglobljivanja Puruše. Kako su oni to činili i do čega su došli sačuvano je u upanišadama. najstarije su nastale pre Buddhe. Nazivaju se i Veda . Iz njih će se razviti najugledniji filozofski pravac Indije vedanta.ni . kao u gorenavedenom iskazu: samkhijom i jogom se stiče znanje. Taitirija. Aitareja. Njih ima preko dve stotine. Čhandogja. U vedanti pod džñānam. u širem smislu reči pod znanjem se podrazumevaju teorijske osnove bilo kog fiiozofskog pravca."to si ti" i "aham brahma asmi" .

" Švetaketu je otišao učitelju. pouči me više o tome. manji od zrna pirinča. Švetaketu. sve želje. Ali. sve mirise i ukuse. to si ti. 12 Eknath Easwaran: The upanishads. sat. on je njihova kuća i njihova snaga. pojavljuje se i boginja Uma. London. tako je govorio Šandilja.Jadžnjavalkja. Neki kažu samo nebiće. Radhakrishnan: "The Principal Upanishads". um umoran od lutanja spušta u svoj atman. mudraci . 12 godina izučavao vede i vratio se kući pun ponosa zbog učenosti. oče. Pouka Švetaketuu: Švetaketu je bio Uddalakin sin. jer ono po čemu se oni razlikuju jesu samo ime i forma a ono što postoji to je glina. kojim nerazumjjivo postaje razumljivo?" "Kakvo je to znanje. Kao što ptica. to si ti Švetaketu. Korišćeni su razni izvori. njegov sin Švetaketu. on nadahnjuje sva dela. Svi izvori uporeñivani su sa "etalonima" : S. Agni. Šivina supruga. Kad čovek odlazi sa ovoga sveta govor se povlači u um. je ovo bilo u početku. svetlost. sve je brahman. tako mi putem duhovnog znanja saznajemo da je ceo život jedno. "Čini se da si ponosit zbog učenosti". Uddalaka reče Švetaketuu: "Kao što se. umorna od letenja. 1953.. Mi kažemo on spava ali on boravi u atmanu. asat. kojim nezamislivo postaje zamislivo. Samo biće. London. Naša najdublja želja u ovome svetu je ono što će oblikovati život koji će doći. mili. on je s one strane reči.. mladić Satjakama sin služavke. Usmerimo naše najdublje želje na otkrivanje atmana. štampano prvi put u Blue Mountain Center of Meditation 1987. "Hoću. onaj koji je bio presudan za odreñeni odlomak teksta. Njega ću ja dostići posle smrti moga ega". otkud je. moglo tako biti? Kako bi se iz nebića moglo roditi biće? Iz samoga sebe biće je iznedrilo univerzum i proželo sve u njemu. manji čak i od jezgra zrna prosa. uzalud traži mesto za odmor i spušta se najzad na svoju granu. i sa indijskim izdanjima upanišada na sanskrtu. oče. Kada je napunio 12 godina otac mu reče: ''Vreme ti je. sav je svet od njega. Od bogova samo Jama daje poduke mladom Načiketasu. mili. veći od neba. mili. od sveobuhvatnog bitka. ostali . to je bitak. po jednom grumenu gline može znati sve što je načinjeno od gline." "Molim te. mili." "Hoću. Sva bića izviru iz njega. Taj atman boravi u mome srcu veći od zemlje.. mili. sva stvorenja mada su 154 . jedno. svemu je ono unutrašnja suština. brahmani Aruna. manji od zrna ječma.. to je istina.. Tako je govorio Šandilja. manji od zrna prosa. bez drugoga i iz tog nebića da se rodilo biće." "Molim te. dah u oganj.. on je radost. oganj u bitak jer nema ničeg što ne potiče od njega..tajna. manji od zrna slačice. prostor. ono što je ova tanana nit to je istina. Šta se tada dešava? Dokle god je čovek utonuo u san bez snova on je jedno sa atmanom mada o tome ne zna ništa. Zaista. svemu je ono najintimnije sopstvo. pouči me više o tome". njegov sin Uddalaka Aruni. mili". mudra mlada Gargi.. Taj atman boravi u mome srcu. ono što je ova tananost. to je atman. Vaju. Adžatašatru Ašvapati Kaikeja. dolaze da uče novo znanje od onih koji su ga kreirali ili su u njega dobro upućeni. je ovo bilo u početku. Kao što pčele sisaju nektar iz bezbroj cvetova i prave isti med tako da nijedna kap ne može reći: ja sam od ovog ili od onog cveta. zatim u izdanju Arkana. reče Uddalaka. da nadeš učitelja jer niko u našoj porodici nije bio brahman samo po poreklu. čovek sa taljigama Raikva. Narada i dr. to je atman. "Počnimo od sna. upita sin. što znači da je učenje u početku prenošeno samo doraslima da ne bi bilo loše shvaćeno ili zloupotrebljeno. Svaka osoba je ono što je njena želja. istina. tako se isto. jedno. to je sopstvo celog ovog sveta. Sanatkumara. reče Uddalaka. U nastavku dati su kratki izvodi iz nekoliko upanišada. Čhandogja upanišada12 Šandiljina mudrost: "Ovaj univerzum proishodi od brahmana i vraća se u brahman.. veći od svih svetova. Šandilja. On se može otkriti čistim srcem "on je život.Indra. 1988. naveden je u fusnoti. Zato ničeg nema što ne potiče od njega. bez drugoga. U stvaranju upanišada učestvuju mudri i misaoni ljudi iz svih društvenih staleža: kraljevi Pravahana Džaivali. um u dah. "Da li si pitao učitelja o duhovnom znanju kojim nečuveno postaje čuveno. oče?".

" Mladić postupi kako mu je rečeno. polja." "Prelomi ga. sloboda dokrajčuje ropstvo a radost patnju. Nema ničeg što iz njega ne proishodi.. oče." "Kad neko spozna nedeljivo jedinstvo života on ne čuje ništa drugo. sve to dolazi od bitka. On ne poznaje vreme dok telo stari. pouči me više o tome. Nema ničeg što od njega ne potiče. reče Sanatkumara. "Molim te. Sve to nije mi pomoglo da spoznam suštinu. reče Uddalaka. "Gde je so?". čuje izdvojenost. ono je najintimnije sopstvo. Strah od smrti nema pristup u unutrašnji prostor. sopstvo. to si ti Švetaketu. mada je mi ne vidimo. zna izdvojenost. Ali. matematiku." Grad brahmana: U gradu brahmana je tajno skrovište. to si ti Švetaketu. Prostor unutar lotosa srca je beskonačan kao i prostor izvan njega. Šta vidiš?" "Ništa." "Reci mi šta znaš da bih te podučio onome što je izvan tvoga znanja. Nema ničega što ne dolazi od njega. konačno ne može da izbegne smrt. o atmanu. Onaj koji meditira o bitku vidi bitak u svemu i raduje se u bitku. oče. logiku. Beskrajno je izvor radosti jer ono ne podleže promeni. šta vidiš?" "Seme. Narada pristupi mudrom Sanatkumari i reče: "Molim. tako sva stvorenja gube izdvojenost kada se na kraju stope sa jednim. to si ti. oganj i vazduh. Sama." ''Sve što ti znaš to su samo reči". zdanja. oče. Sunce i Mesec. To je grad brahmana. U njemu se nalaze nebo i zemlja. svemu je ono najintimnije sopstvo." "So je svuda. mada se čini da je mnoštvo. oče.jedno. to si ti". Tako je i ono unutar svih stvari iako ga mi ne vidimo. ono je atman. um i volja. ja to ne nazivam slavom. Švetaketu. fiziku. ono je istina. ekonomiju." "Molim te. Onaj koji čezne za konačnim slep je za suštinu i živi u ropstvu. upita otac. ne ni od toga. on je u svetu ograničenog. bitak slobodan od starenja. to je sopstvo." "Slanog. Unutar tog skrovišta je prostor a unutar tog prostora ispunjenje svih naših želja. svemu je ono najintimnije sopstvo. Izumeo je vedsku vinu. Ono je istina. Čuo sam od duhovnih učitelja da onaj koji je spoznao atmana prevazilazi patnju. prostor i energija. Za onim koji se u tome prostoru nalazi mora se čeznuti. izvan sveta pojedinačnog u kome caruje briga." "Hoću. Onaj koji meditiranjem iskusi bitak otkriva da sve u univerzumu." "Ta skrivena suština koju ti ne vidiš. vatra i voda. ne znaju da su to jedno. i ostvari ga. utapaju u okean. ritualno umeće. astronomiju. ime i forma. Rč. vrhunsko sopstvo. On vidi atman u svemu i dobija sve. smrti." "Hoću. mili"." "Probaj po jedan gutljaj sa svih strana suña da osetiš kakvog je ukusa. Nema ničega što od njega ne potiče. gospodine. "Ne vidim je. ono se mora iskustvom ostvariti. Ono je jedno. reče Uddalaka. Znali mi ili ne znali spoljni svet. pouči me više o tome. to si ti. ono je vrhunsko sopstvo." Naradino usavršavanje: (Narada je jedan od deset Brahminih sinova roñenih iz glave. on ne vidi ništa drugo.. poštovani?" "Od svoje sopstvene slave . ono je istina.ne. reč i delo. iz nje izrasta džinovsko njagrodha drvo. stih i meditacija. Izgubljen sam i ophrvan patnjama. izlazi izvan sveta propasti i smrti. Donesi mi plod njagrodha drveta" "Evo ga. to si ti. to si ti. Svemu je ono najintimnije sopstvo. čak i dresuru zmija." "Molim te. tekući na istok i na zapad. konja. znam epove koji se nazivaju petom vedom. "imena konačnih pojava i stvari. nema propasti za unutrašnji trezor koji je stvarnost i istina. pouči me poštovani. Švetaketu.." "Čeznem da spoznam neograničeno. Izučavao sam gramatiku. Tamo gde je svest o atmanu neprestana." "Slomi jedno. gospodine. on ne zna ništa drugo nego samo beskrajno. fine umetnosti. On je glasnik izmeñu bogova i ljudi i rado izaziva neslogu meñu njima da bi se neka dilema razrešila preciznijim formulacijama. atman. Nauči me kako se ona prevazilazi. Zato traje neograničeno. ono je bitak. smrt i roñenje.." "Hoću mili". lotos srca.. Onaj koji meditira o bitku. Jadžus i Atharvu. oče. U čistom umu boravi svest o atmanu. Ono je istina. Tamo gde neko vidi izdvojenost. munje i zvezde. to si ti. pouči me više o tome. Samo je beskrajno potpuno nezavisno. jer tu jedna stvar zavisi od druge. taj je slobodan bez obzira gde se nalazi i kuda odlazi. Bezgranično je s one strane smrti. on ne zna za smrt dok telo umire." "Od čega beskonačno zavisi. mili. "Stavi ovu so u sud sa vodom i donesi ga ujutro. ono je atman." "Znam četiri vede. vrlo sitno seme. vrlo sličnu srpskim guslama. ono je atman. 155 . mili. "Kao što se reke. Ljudi misle da u svetu mogu dostići slavu posedovanjem krava. on se ceo već sadrži u unutrašnjem prostoru srca. postaju jedno s njim i zaboravljaju da su nekada bile pojedinačne reke. Kontroliši čula i pročisti um. poštovani.

razumede o čemu se radi i pojavi se pred njima. misli i da su čula njegovi instrumenti. upita ga brahman. zavise od mesta gde su se rodili. Ova dvojica ništa nisu shvatila.o Indri i Viročani: Indra i Viročana (jedno od nižih božanstava) pristupiše Pradžapatiju sa drvetom za potpalu u rukama. Indra je. "Onaj koji tako misli gubi pravac u životu". reče ovaj i krenu na njega. to sopstvo je brahman.bolova. gotovo sveznajući." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?" "Mogu da spalim sve na svetu. Bitak je skrit u lotosu srca. 156 . utvrdi šta ovo može biti?" "Hoću". tvoje su misli jasne". čuje." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu: "Odnesi to. reče mu praotac i zadrža ga još 32 godine kod sebe. njihov trud postaje bezvredan. "ostaćeš kod mene još pet godina. ali ne učini ništa. Obožavajući to brahman bogovi su zadobili sve svetove i zadovoljili sve želje. praocu ljudskog roda. pak. misleći: "Naša je. u svetu." Vratio se Pradžapatiju i izložio mu svoje sumnje. i otišli. Trideset i dve godine su njih dvojica naukovali i shvatili da je sopstvo isto što i telo. Viročani je ovo bilo dovoljno pa je širio učenje da je telo ono koje treba spašavati i privukao brojne pristalice i poklonike. a Vaju odgovori: "Mogu da odnesem svaku stvar sa zemlje. Postupak se ponavlja još jedanput te za vreme dopunskog školovanja Indra saznaje tajnu o spavanju sa snovima i bez snova. meñutim." Tada se bogovi obratiše Indri rekavši: "O. Priča o Pradžapatiju. ako je sopstvo hromo kada je telo hromo. onaj koji se identifikuje sa telom ne može da izbegne bol i zadovoljstvo. njega mogu dosegnuti samo oni koji sebe podvrgavaju samokontroli i čistog su srca. Noć ne dopire u njegov svet. Onaj koji spozna i ostvari to brahman dobija sve svetove i zadovoljava sve želje.. pobrkali su sopstvo i telo. uobraziše da su je sami izvojevali. Ustoličen u miru on se izdiže iznad telesne svesti ka svetlosti sopstva. zaista. nazvan istina. Onaj koji zna da on nije telo prelazi s one strane zadovoljstva i bola i obitava u večnoj radosti. vajkao se Pradžapati. misli samo ono što je istinito. "Kakva je ovo spodoba (jakša . Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni Vaju. Oni. želi samo ono što je stvarno. U njemu su sve želje ispunjene. Ponovo uznemiren sumnjama on se vraća i po treći put." "Dobro razmišljaš".duh drveta)?" zapitaše se i rekoše Agniju: "O. Kena upanišada Brahman je izvojevao pobedu za bogove. Besmrtno i neustrašivo." Učenici bivaju često upozoravani da je čak Indra morao da provede 101 godinu sa svojim učiteljem. obrativši se praocu rečima: "Poštovani. U tom stanju vezanosti atmana za telo on zna da je utelovljenost privremena kao što je vo privremeno upregnut u kola. Sopstvo. ljudi čine ono što im je rečeno. "Imaš pravo. atman. od svog komada zemlje. ti. s molbom da im prenese nauk o istini. za njih nema slobode ni sada ni posle. reče ovaj i jurnu prema njemu. oni nisu znali ko je ono. od tudih želja. U ovome svetu naše nesebične želje prekrivene su sebičnim. Telo je podložno zadovoljstvu i bolu. meñutim. utvrdi ti o kome se radi. reče mu Pradžapati." Vaju navali svom snagom. vrati se bogovima i reče: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi. trijumfujući zbog pobede brahmana. onaj koji se kreće po Nebu. "Spali to!" Agni navali svom snagom ali ne učini ništa i vrati se bogovima rekavši: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi" Tada bogovi rekoše Vajuu." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?". gladi i žeñi." "Dobro". sveznajući Agni. skrivenom u srcu. paralisano kada je telo paralisano. mrtvo kada je telo mrtvo. u stanju spavanja bez snova spavač nije svestan ni sebe ni drugih. Oni koji odlaze sa ovoga sveta ne saznavši ko su i koje su njihove istinske želje. Vaju. Onaj koji sebe vidi u svim stvorenjima boravi dan za danom u svetu brahmana. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni. što je bio znak da su njega izabrali za učitelja. govori. Ovo stanje je vrlo blisko utrnuću te u tom učenju ja ne vidim nikakve vrednosti. oseća. Tom prilikom Pradžapati otkriva Indri istinu do kraja: "Unutar propadljivog tela boravi nepropadljivi atman. bogu vetra: "O. ali. sveta moć. onda ja ne vidim da ovaj nauk ima bilo kakvu vrednost. brahman. pa se njihove želje nikada ne ispunjavaju. Ovde." Tako je govorio Pradžatati.. na svoj način došao do sličnog zaključka: "Ako je sopstvo slepo kada je telo slepo. tako je govorio Pradžapati. ti. On zna da je atman to koje vidi. ova pobeda! Naša je slava!" Brahman.

Treba spoznati govoniika. utvrdi šta ovo može biti. koji su nas to učili. Veljačić. Ne treba hteti spoznati zvuk. Ne treba hteti spoznati kretanje. 15 Prema Č. Treba spoznati mislioca. Od koga usmerena misao teži k odredištu? Od koga se upregnut pokreće prvi dah života? Ko je usmerio ovu izgovorenu reč. Od samo jednog od njih ne bi se ostvario ni jedan oblik." Tako je Indra naučio ko je brahman13 13 Joseph Campbell: The masks of God. oko i uho? Koje božanstvo njima upravlja? Tamo ne doseže oko. ali umesto brahmana. radost i umnožavanje. R. Kako se nazre spoznaja u probuñenju. Treba spoznati onoga koji razaznaje ukus. a ona mu odgovori: "Brahman. Svjetlost. reče ovaj i krenu prema njemu. ćerka snežnih planina. Ne treba hteti spoznati miris. Beograd. Nespoznatljivoje za one koji spoznaju.. a spoznatljivo za one koji ne spoznaju. On je upita: "Ko je taj koji bejaše do malopre tu?''. kako o tome poučavati. New York. Treba spoznati onoga koji se kreće Ne treba hteti spoznati misao. Ne treba hteti spoznati oblik. Orijental mythology." "'Dobro". A Penguin Books. Ne treba hteti spoznati zadovoljstvo. Jer doista. Ne vidimo i ne uviñamo. Treba spoznati onoga koji razaznaje radost i bol. Kaušitaki upanišada15 Ne treba hteti spoznati govor. tako se materijalni elementi oslanjaju na elemente svesti a elementi svesti na 157 .bhūtam. Tako smo čuli od prethodnika. a i onkraj neznanoga. Ovih deset materijanih elemenata odnosi se na svest: adhi-pradžñjam. Treba spoznati onoga koji razaznaje zadovoljstvo. Ne treba hteti spoznati radost i bol. Treba spoznati gledaoca. radost i umnožavanje. a ko to ne spozna gubitak mu je velik. a deset elemenata svesti odnosi se na materijalne elemente bića: adhi . Treba spoznati delatelja. Drugačije je to od znanog. Treba spoznati slušača. Iveković: Indijska i iranska etika. Ne treba hteti spoznati ukus hrane. dočeka ga lepa boginja Uma Haimavati. Njegovom pobedom vi ste stekli slavu na koju ste ponosni. Nolit. postiže se doista besmrtnost U sebi se tad postiže snaga. ne doseže reč ni misao.preuzvišeni.. Kao što se na kolima obruč oslanja na paoke a paoci na glavčinu točka. 1991. Treba spoznati onoga koji njuši. a da nema elemenata svesti ne bi bilo ni materijalnih elemenata. Ne treba hteti spoznati delo. nadilaze ovaj svet i postaju besmrtni. da nema materijalnih elemenata ne bi bilo ni elemenata svesti. Sarajevo 1984.14 14 Rada Iveković: Počeci indijske misli. Ko to spozna ovde. Kad u svim oblicima zbivanja mudraci to razabiru. 1977. taj doista jest. a spoznajom doseže besmrtnost. mada nema mnoštva.

Postade tako velik kao muškarac i žena čvrsto obgrljeni i podeli se u dva dela. 16 Rada Iveković: Počeci indijske misli. dlake u bilje. A to su samo imena njegovih dela. Od nebitka vodi me bitku iz tame vodi me na svetlost od smrti vodi me u besmrtnost. Ono sebe spoznade ovako: "Ja sam brahman". Ne 158 . Ono je zaštitnik sveta. U brhadaranjaka upanišadi opisuju se turniri duha održavani na dvoru kralja Džanake na kojima prve nagrade. nije se radovao. Što je njemu životinja to je on bogovima.izračenje. Kada diše naziva se dahom. Zato se plaši onaj koji je usamljen. Brhadaranjaka upanišada16 Velika šumska upanišada je najstarija. bez premca. kad sluša uhom. Čak ni bogovi ne mogu upravljati takvim jer on postaje njihov atman. um u mesec. Od njega postade sve ovo. vid u sunce. Ko tako zna sudeluje u ovom njegovom stvaranju. Pomisli: "Čega se plašim kad ovde nema nikog drugog osim mene?" I strah mu iščeznu. da je ono moj atman. Reč je njen oslonac. "Jadžnjavalkja". emanacija) jer ja sam sve ovo stvorio". telo u zemlju. 1991. a ja drugo" taj ne razume. Jer čega bi se on trebao plašiti? Strah nastaje samo od drugoga. Zato i danas upitan prvo kaže: "Ja sam ovo.materijalne elemente. a krv i seme uñu u vode. šta tada ostaje od čoveka?". a onda izgovori neko drugo ime koje ima". Ako čoveku odvedu samojednu životinju on postaje nezadovoljan. Poželeo je drugoga. upita on.. Treba slaviti atman i tada sve ovo postaje jedno. Onaj koji ga slavi u pojedinačnome ne poznaje ga: jer on je nepotpun u pojedinačnom. atman u prostor. vladar sveta. "kad glas mrtvog čoveka ode u oganj. kosa u drveće. odnosi riši Jadžnjavalkja. Zato Jadžnjavalkja reče: "Svaki od nas je kao polovična krhotina". gospodar sveta. "kad čovek umre. tako čovek služi bogove. U njoj je najbriljantnija ličnost Jadžnjavalkja. Beskrajno je ime. Znao je uistinu: "Ja sam stvaranje (sķşŃih . Od toga nastadoše muž i žena. Tako se zbilo stvaranje. Zato se usamljeni ne raduje. A ko poštuje drugo božanstvo misleći: "Ono je jedno.. kad govori rečju. "Artabhaga. Ko poznaje oslonac ove himne uistinu stoji čvrsto. U početku svet beše nerazlučen (avjakrtam nediferencirano). dah u vetar. Njega ne vide jer je nepotpun u pojedinačnom. Kako je pre (purva) početka sveta sagoreo (uş) sva zla. U početku svet beše samo atman u obličju Puruše (prakosmičkog čoveka). Beograd.. Posta razlučen (manifestovan. moj prijatelju. Pogledavši unaokolo ne vide ništa drugo osim sebe. Ali on. zove se Puruša. Njemu se pripisuje i jedan zbornik zakona. upita on. šta ga ne ostavlja?" "Ime.. Jer oslonjen na reč ovaj životni dah poje." "Jadžnjavalkja". On bejaše uplašen. Treba znati da je ono moj atman. Prvo izusti: "Ja jesam. A kako ne bi bio ako mu odvedu mnoge? Zar bogovima nije prijatno ako to spozna ma i jedan čovek. Ovaj atman je trag svega ovoga (celog sveta) i po njemu se sve ovo spoznaje kao što se po tragu pronalazi put. potomak sveštenika koji je prinosio žrtvu obučen u odelo od like. * * * U početku svet beše brahman. Nolit. kad gleda okom. Samo ćemo nas dvojica to znati." Tako je nastala oznaka "ja''. daj mi ruku.. Ko tako zna: "Ja sam brahman". sluh u strane sveta. diferenciran) imenom i likom. Atman je u njega prodro kao svepodupiruće u svoje boravište. Spominje se i u Mahabharati i u Puranama. Kao što mnoge životinje služe čoveku. atman. taj postaje sve ovo. kad razmišlja razumom. Onaj koji tako zna doista sažiže onoga koji želi biti pre njega.

ni kratko ni dugo. sadašnjošću i budućnošću . Kad je Baskali zapitao Badhvu da objasni prirodu brahmana ovaj je uzvratio ćutanjem. To je ono njegovo stanje u kome su sve želje ostvarene. slobodan od straha. Ono o čemu su govorili bejaše karma (delo)." I otišavši njih dvojica raspravljahu. To je i brahmanov svet. poznavaoci brahmana nazivaju ono neprolazno (tad akšaram). sačinjen od spoznaje. bez vida. Zagreb. Da. umorna sklapa krila i u gnezdo sleće. Ono što su slavili bejaše karma. on sva zla sagoreva. bez ukusa. suspregnut i zadubljen. jer će ti se rasprsnuti glava. niti što jede njega" Na Gargino pitanje: "Od čega su svetovi brahmana ispredeni i satkani?" ''Jadžnjavalkja odgovara: "Gargi.sutre. "Ovaj atman nije to. niti ono što jede. Kao što čovek u zagrljaju ljubljene ne zna šta je spolja. Na to će Džanaka: "Poštovani. Badhva je ćutao. Kao što soko ili koja druga ptica. bez sjaja. nije to. takva mu je volja. kralju". što je ispod zemlje.. Tada Artabhaga ućuta." (poslednji stav i neki drugi ući će u budizam). bez glasa. Jadžnjavalkja. reče Jadžnjavalkja. gospodine. Naprijed. postaje zao." 18 M. Katha upanišada19 Najomiljenija upanišada govori o boravku dečaka Načikete u dvorovima boga smrti Jame od koga je uspeo da iskamči odgovore i da utaži žed za istinom. uživalac hrane i darovatelj blaga. Kakva mu je volja.od čega je to ispredeno i satkano?" "Od prostora. tako deluje. što je izmeñu njih. proletevši nebom." "Od čega je prostor ispreden i satkan?" Jadžnjavalkja odgovori: "To. Čineći dobro.17 17 Poslednji odlomak prema izvoru kao uz drugi deo Kena Upanišada Izgubljena upanišada18 Ovu upanišadu spominje Šankara u svom komentaru vedanta . reče Jadžnjavalkja. neroñeni atman. Takvog zlo ne žeže. slobodan od sumnje. besmrtan i neustrašivo brahman. A neki kažu: "Čovek je sačinjen od želje. ostaje li nešto posle moje smrti?"-obećavajući mu veliko bogatstvo i 159 . Baskali je molio: "Pouči me. Čineći zlo. Jer dobrim delima čovek postaje dobar. dajem ti kraljevstvo Videhe i sebe da ti služim. bez usta. odgovorio je: "Ja te poučavam ali ti me ne razumeš. Ovaj veliki neroñeni atman je večno mlad. Ko tako zna. tako i čovek koji se sljubi s umnim atmanom ne zna šta je spolja a šta unutra. bez razuma. bez sluha. Slobodan od prljavštine. ne pitaj previše. ni zrak prostor. smiren. brahman je neustrašivo. Gargi.govorimo o tome pred ljudima. 1980. a kada mu se ovaj obratio drugi i treći put. u kome je atman njegova ljubav. Častan postaje časnim delom. neprolazan. u kome je bez žudnje i slobodan od bola. takav i postaje. neprionljiv je jer se ne veže: on je nesputan. tako i ubire plodove. bez mere. blag." Jadžnjavalkja nastavi: "To je veliki. Ono nije ni krupno ni sitno. jer se ne može shvatiti. a šta unutra." Gargi reče: "Ono. loš lošim delom. uzvrati Jadžnjavalkja. zlo delo za njega ne prijanja. on je nedokučiv. nespojivo je. bez daha. Kako deluje. bez unutrašnjosti i bez spoljašnosti. Zato onaj ko tako zna." "Čovek treba dobro biti upućen u brahman jer spozna li ga. Brahman je ćutnja. ono što se naziva prošlošću. a zlim postaje zao. zre sve u atmanu. Kakva mu je želja. postavši spokojan. on postaje znalac brahmana. zre sebe u atmanu. ni senovito ni tamno. bez mirisa.. slobodan od zla. postaje dobar. Ovaj atman je brahman. ne strahuje i nepovrediv je". ni žarko ni mokro. Jama pokušava da odvrati Načiketu od dramatičnih pitanja: "Ko sam ja. neuništiv jer se ne može uništiti. što je iznad neba. tako i čovek hita stanju gde neće žudeti želje ni sanjati snove. To je ono njegovo stanje (čoveka) u kome je slobodan od žudnje. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. Kako čovek deluje i kako živi. blago otkriva. Ko tako zna postaje neustrašivo brahman.

ugodan život. Jama pristaje da mu bude učitelj. "Sada kad sam ti video lice kako i u čemu bih ja mogao da uživam?" Iznenañen dečakovom neustrašivošću. glupi teturajući se blude naokolo kao slepi koje slepac vodi" *** "na džājate mrijate vā vipaščin . Calcutta Evo nekoliko stihova u originalu i u prevodu.na babhūva kaščit" ''niti je roñen niti je smrtan najviši duh ne nasta ni iz čega niti išta posta (njega ništa ne uzrokuje niti on nešto uzrokuje)" "adžo nitjah šašvato -jam purāĦo na hanjate hanjamāne šarīre" "neroñen.na . dečak se ne predaje i odgovara novim pitanjem. večan. *** "dandram jamāĦāh parijanti mūdha andhena iva nījamānah jatha andhāh" "živeći usred neznanja i oholo smatrajući sebe mudrim. Advaita Ashram. telo su kola sama znaj da je um vozač i da je razum uzde" "indrijāĦi hajān āhum vişajān tesu gočarān ātma . drevan.ašvāh iva sāratheh" "ko je nerazborit i nekontrolisana uma čula su mu neposlušna kao podivljali konji vozaču" "jah tu vidžñānavān bhavati juktena manasā sadā tasja indrijāĦi vašjāni sadašvāh iva sāratheh!" "koje razborit i kontrolisana uma njega čula slušaju kao dobri konji vozača" "jah tu avidžñānavān bhavati amanaskah sadā ašučih na sah tat padam āpnoti samsāram ča adhigaččhati" "koje nerazborit. stalan. 19 Katha upanišhad sa Šankarinim komentarima. ali. bezuman i stoga nečist 160 .indrijam .ajam kutaščin .anojuktam bhoktā ātja ahuh manīşiĦah" "kažu da su čula konji a objekti percepcije njihovi pašnjaci uživanje donosi susprezanje čula atmanom. on ostaje neuništiv uništenjem tela" *** "ātmānam rathinam viddhih šariram ratham eva tu buddhim tu sārathim viddhi manah pragraham eva ča" "znaj da je atman gospodar kola. tako misle mudri" "jah tu avidžñānavān bhavati ajuktena manasā sadā tasja indrijāĦi avašjāni duşŃa .

mūlah avākšākhah eşah ašvatthah sanātanah tat eva šukram tat brahma tat eva amķtam učjate tasmin llokāh šritāh sarve tat u na atjeti kah čana etadvai tat" "To je drevno drvo ašvattha sa korenjem nagore i sa krošnjom nadole to je čisto i sjajno. da bi potom dobio filozofsku oznaku prvobitnog uzroka univerzuma. Brahman potiče od korena: bķh . kasnije uobličenog u stihove. Kako su se upanišade množile. uman i stoga čist taj cilj on doseže i više se ne raña" "vidžñāna . mada je njegovo značenje šire." Nadam se da smo i pored ozbiljne nestašice adekvatnih reči u evropskim i srpskom jeziku uspeli da pokažemo kako je u upanišadama razrañen pojam tog jednog: "tad-ekam" iz RV 10. nadimati se i prvobitno se odnosi na spontanu bujicu reči govornog jezika. sat i asat . to je brahma i zove se besmrtnost u njemu su svi svetovi i niko njega ne nadvisi.cilj koji je bio lišen svake mitologije i uistinu bio filozofski".bitak i nebitak. pokazuje misaonost i intelektualnu zrelost kojom se retko koji. bez daha vetra. Narod koji od početka duhovnog oglašavanja ima i koristi pojmove: ķtam . do najviše Višnuove stope" *** "ūrdhva . satjam . Upanišade su zapravo prva teorija saznanja u istoriji čovečanstva i jedina u njoj koja ne izostavlja ni jedan od prirode čoveku dat izvor tog saznanja. Po rečima profesora Hirijanne: "poistovećivanjem spoljnje i unutrašnje realnosti i srećnom identifikacijom Indijac je konačno dostigao cilj dugog traganja za .univerzalni red. Atman je povratna zamenica "sebe ili se" (koja u sanskrtu ima sve oblike). svojim trudom to jedno" ''tučhjenā bhū apihitam jat āsīt" "prazninom to nastajuće beše zaogrnuto" "tapasah tat mahin ādžājata ekam" "od sopstvenog unutrašnjeg žara nasta to jedno". 161 .istina.znanje. Treba ukazati da su brahman i atman u početku bili nezavisni pojmovi. ne samo ljudski. To je zaista ono. vidjā i džñānam . Vremenom. on najpre znači: dah.129 "koje je poželelo da se unmoži": "anīt avātam svadhaja tad ekam" "disa. sopstvo ili duša. bolje rečeno nijedan od njegovih savremenika ne može pohvaliti.taj cilj (oslobadanje) ne dostiže već ostaje u večnom krugu rañanja i umiranja" "jah tu avidžñānavān bhavati samanaskah sadā šučih sah tu tat padam āpnoti jasmāt bhūjah na džājate" "ko je razborit. već sveprožimajući vitalni princip univerzuma. brahman postaje izvor spoljnjeg sveta koji je iz njega nastao izračenjem. sve to u vreme kada se duh okolnog sveta vrti oko objektivizacije predstave boga i oko priprosto koncipiranog večnog života.sārathih jah tu manah pragrahavān narah sah adhvanah pāram āpnoti tat vişĦoh paramam padam" "čovek kome je um vozač a razum uzde dolazi do kraja puta. jedinstvom . vedah. oni se sve češće upotrebljavaju kao sinonimi. dok je atman unutrašnje sopstvo. bit čoveka.rasti.

džñānam na njegovu duhovnu prirodu. 1980. Sveti duh je mogao biti vrh sinteze. a mi postajemo intuitivno obavezni da priznamo stvarnost našeg vlastitog postojanja. Ukoliko tada neko ustanovi da su te dve zvezde zapravo jedna I da je istočna zvezda jednaka zapadnoj. objedinjavanjem obadva brahman postaje i imanentan i transcendentan. U indijskom idealističkom monizmu upanišada uočavaju se kosmički i akosmički ideal. slikara čiji su likovi nadahnuti indijskim idealom nevezanosti za ono što se mora činiti. osim patuljaka pod klobučastim plaštom madone -mizerikordija. na primer: satjam džñānam anantam. pročitavši Bhagavadgitu. drugi u Jadžnjavalkjinim definicijama. I ovde. Kadgod se ono spomene setim se slike Pjera dela Frančeske. Šankara ove razlike pripisuje aspektu iz kojeg se apsolut posmatra. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. Zagreb. koliko god da nam je nejasna njegova prava priroda. akosmički sa transcendentalne. pad iz univerzuma na zemlju. konkretizacija jedne ideje prisvojene od strane jednog čoveka. Georg Vilhelm Fridrih Hegel. Mi. Naprijed. već oboje jedan u drugom. Monoteisti uče svoje vernike da bog jeste jedno a oni su uvek i zauvek drugo. Prvi insistira na imanentnosti brahmana.brahman dobija se nov pojam -apsolut. Šta više. on je bio neminovan operator preslikavanja dvojstva u trojstvo. a drugi samo na zapadu. znamo da je do rascepa apostolske crkve došlo povodom dogmatske dileme: proishodi li sveti duli samo od oca ili i od oca i od sina. Najdalje se otišlo formulacijom: jedinstvo u bogu. meñutim. drugi na transcendentnosti. Kako je to daleko od indijskog identiteta.taj ne zna. svaka grupa vidi planetu koju posmatra različito od druge. Potkrepljena Sapirom. I upravo je to viša stvarnost koja se naziva. prvi u vedanti. Brahman je neosporno jer je shvaćeno kao fundamentalno jedinstvo i jedinstveno sa neposrednim sopstvom. a anantam na njegov sveobuhvatan i bezgraničan karakter.amķtah -unutrašnji besmrtnik ili nitih (sūtram) . duhovno kao atman i za razliku od njega beskonačno. Dakle. duboko sam uverena da je ovakvom razvoju indijske misli u najvećoj meri doprineo potencijal akomuliran u sanskrtskom jeziku." Naišli smo i na pojam: "ja jesam".. Znamo kad i kako se upotrebljava ono Purušino: "Ja sam onaj koji jeste" hiljadu godina posle autentične upanišadske formulacije. Prvi se najjasnije očituje u Šandiljinoj pouci. To je apsolut upanišada koji nije ni brahman ni atman pojedinačno. živeo i umro u Indiji. ali u času kad ga priznalmo našim sopstvom. dugujući svoje bivstvovanje transcendentalnoj realnosti. slično bramanu. no on to nije priznao svojim poklonicima. Brahman bi rekao da je problem pogrešno postavljen jer bi trebalo da i otac i sin proishode iz svetoga duha. Kosmički potiče od empirijske tačke gledišta.Identifikacijom atman ."20 20 M. Od Jadžnjavalkje do Hegela proteklo je gotovo 162 . zamerao je Indijcima da nisu načisto sa pojmom subjekt mada su se ovi počev od kraja Rg vede trudili da zatrpaju provaliju izmedu subjekta i objekta. Pretpostavimo da neki ljudi vide zvezdu Danicu kako se pojavljuje samo na istoku. već kao sam brahman.po njemu. pogotovo semitskog a zatim i zapadnog mišljenja. drugi u budizmu. Još se kaže "ko god poštuje božanstvo smatrajući njega jednim a sebe drugim . Sveti duh nije proizvod filozofske sinteze. "Sve dok ono vrhovno posmatramo kao nešto što nismo mi sami. Kasnije. gde satjam ukazuje na njegovu neposrednu izvesnost. Tamo gde se bog u upanišadama spominje on se naziva antar . Ne čudim se brahmanu koji se sa prezirom odnosio prema propovedanjima apostola Tome koji je pobegao. on će im sa olimpijskih visina priznati smisao za filozofiranje. promena koja bi iz toga sledila u pogledu zvezde Danice odgovara promeni u gornjem slučaju. neograničeno. jedinstvo u bogu posredovano zaštitnicom ljudskog roda. Prvi je afirmativan u pogledu mogućnosti spoznaje vrhovne stvarnosti ili istine. Apsolutom se na Zapadu prvi put ozbiljno bavio poslednji veliki starozavetni prorok i prvi filozof apsolutista: ''nemoj imati drugih filozofa osim mene".nit koja se provlači kroz sve što postoji i drži ga na okupu. ono se pretvara u sigurnu izvesnost. vrhovna stvarnost nalazi se izvan dometa ljudskog iskustva. Uverena sam da je bio inspirisan upanišadama koje su upravo za njegova života stigle u Evropu. Teško je uzdržati se od iskušenja uporeñivanja indijskog i drugih. to ostaje više-manje pretpostavka i dogma. Oba dela biće predmet daljih filozofskih razrada. drugi je negatorski ..

pogotovo engleskog. izabranost. "u koga veruješ. Hegel je doneo apsolutne zaključke o apsolutu. Jovan Krstitelj. niti će biti mudraca koji će biti u stanju da načine sinteze dometa načinjenih u oblasti religije. konačno. Bogorodica. sve je ustuknulo pred nakaznim licem totalitarizma. demokratija. filozofija je akomulirala impozantnu biblioteku da bi. nestrljiv I. pogotovo u doba sveopšte oskudice. Lakšmi. čvarak džvarah G. Ne samo što je stariji i od hrišćanstva. džvarah . džvar. GLAS "džh" džhombaka P. džvarita (tpp) . on pleni. veliki jogini sa Himalaja. naumna je da se regeneriše na starim osnovama. džhombaka . Vera ne menja svoje dogme više od hiljadu godina. preko javnih glasila. filozofije i nauke.biti grozničav. Isus. "Šta je ovo?" upitah ga. za generalne sinteze. džval. Zapad je svet Viročane.grozničavost tela uma i duha P. sufi . Čvarci i čvareno jesu nižeg ranga od mentalne i duhovne groznice. Motor zapadne civilizacije je "ja pa ja".zapaljiv Neko odavno reče. dodajem. osvetliti I. Zapadni svet je živeo i živi u njegovom duhu. kome se klanjaš. najdžinovskije u domenu sredstava za uništenje života. Svi su bili tu: Šiva. Ovako uzvišenim znanjem teško da se može pohvaliti bilo ko na Zapadu. džvarati . sama sebi odrekla smisao postojanja i. Durga. oprezan pri zaključivanju. malaksala. filozofija u domenu uma. džvar. u pozadini bičevanje Hrista. Pobedila je nauka i to ne ona vesela. džvarati čvariti čvareno. moto indijske civilizacije je "tat tvam asi". Koren ovog zla potiče iz Starog zaveta. džvalah . Opet Pjero dela Frančeska: u prednjem planu biznis .mudraci. Tri svete oblasti za sveto trojstvo. možda još mnogo više. razume se. reče vozač osmehnuvši se i kresnu ključem. koliko čujem.razgovor. džomba (?) 163 . ekskluzivnost. Za ružno lice Zapada odgovorno je trojstvo: monoteistička religija. Vera je delovala u domenu srca. Na zategnutoj niti iznad vetrobrana vozač je štipaljkama zakačio drečave sličice bezbroj svetaca i istorijskih ličnosti brojnih religija.ne" filozofija i nauka u službi militarizma. Ali smo. Višnu. Od onih snaga koje su nagrdile lice Zapada ne može se očekivati spasenje. zato zapaljivi. jer Zapadnjak je negovan i odnegovan bez smisla za tolerantnost i za jedinstvo. sve bez dovoljnog pokrića i sve ono što lako degeneriše u netrpeljivi rasizam.zapaliti. stvara iluzije o superiornosti: osobenost. džvalana . vatren. sloboda. mada su kudikamo poželjniji. teško je reći.lični doživljaj u autobusu kojim sam putovala iz Maduraja u Tandžor. "da . Krišna. Niti je tu bilo. Jadžnjavalkja je bio pravi mudrac. da mi nismo nacija teorije. sagoreti. mimo javnih glasila. i od filozofije i od nauke. džvalati . goreti. Gornjem uzroku dodajem sklerotični proces od koga je obolela sposobnost jezika.2500 godina. Ispričaću na kraju malu priču . Nauka je načinila džinovske korake. tirthankare. nauka u domenu materije.grozničav G. ko je tvoj bog?" "Svi su ono jedno isto".plamen P. Humanizam.onaj koji pravi grimase dok peva Da li su džombe prenete sa lica na put ili se dogodilo obratno. Vreme je učinilo svoje.

kojih u srpskom nema. Mi smo tek na trećini. uveli u meñunarodnu transkripciju ķi . kao i u srpskom.za dugo samoglasno r. p. r i r izgovaraju se ķi i ķī samo ispred siflanata. postoje vokali ai i au i kratko vokalno l. Molim čitaoce da u svoje primerke dopišu sve one srpske reči kojih se ja nisam setila. guturalno n označava se tačkom iznad slova: ń.za kratko samoglasno r i ķī . ja to ne znam. pa sam se i sama pridržavala sanskrtskog pravila. od kojih se dva ne javljaju u srpskom jeziku. zbog siflanta u Kķişna. Na sreću. Osim toga. 3. Takoñe ih molim da se po završetku čitanja podsete Sanatkumarine pouke: "Sve su ovo samo reči". a završavamo ga džombama. mada se može pretpostaviti da je mogao znati. kao i svi cerebrali. *** Započeli smo ovaj rečnik slavnim glasom "a". 4 poluvokala (j. imaju par ''oživljen" glasom h: k-kh. kao što su: č. 164 . Ħ i ş.dh. ovoga puta iz jonosfere. u meñunarodnoj transkripciji označavaju se crtom iznad slova za kratki vokal: a . Moje odgovarajuće oznake su: ķ i ŕ (bez i i ī). kao na primer: ķtam je ķtam ali Kķşna je. tačkom ispod slova: Ħ.ā. Znanje je nešto drugo. d-dh.ķī.ī. g-gh.umesto y.glas "ha". nazala ima pet. cerebrali. 4. Nazal: nj (kao njiva) označava se talasastom crticom iznad slova: ñ. 2. ķi . u meñunarodnoj transkripciji obeležavaju se tačkom ispod slova: Ń . f i dr. itd. svi konsonanti.umesto j. i . označava se poluglas r. Ń-Ńh. tataba POTPUNIJA OBJAŠNJENJA U sanskrtu. pa ima nade za lepši kraj. dugi vokali imaju u sanskrtu svaki svoje slovo. dž .dh. Prostim slovom r. Da li je Vuk Karadžić nešto znao o sanskrtu. budući da je u njih najviše indologa. Sanskrtska azbuka ima 46 slova [plus m (m sa tačkom iznad) i h (sa tačkom ispod)]. v) i 29 konsonanata. dok sam samoglasno kratko r označila sa ķ.stenica Torlaci nazivaju stenicu tataba. t-th. od kojih je 13 nepomućenih vokala. osim siflanata i nazala.umesto c. r. Prema sanskrtskim pravilima. U francuskom i engleskom jeziku izgovor glasa r praćen je teškoćama. Ono se ne nalazi ni u anglosaskoj enciklopediji ni na anglosaskom internetu. važi pravilo: čitaj kako piše i piši kako govoriš. jer su u njegovo vreme bečki lingvisti bili upoznati sa rezultatima istraživanja evropskih indologa. Za sva slova za koja postoje odgovarajuća u srpskoj azbuci odstupila sam od meñunarodne transkripcije i unela slova srpskog Jezika: č . neka ćirilična slova liče na sanskrtska. d . Ono je neprestana svest o jedinstvu života i univerzuma. bez dodataka. pa nije isključeno da se Vuk "napajao znanjem'' i iz ovog izvora. ŃiŃŃibhah ..Ńh. d. U meñunarodnoj transkripciji cerebralno ñ označava se. pod uslovoin da nam se na glave ne sruči novi energetski talas. Osim toga.glas "a" i završava se izdahom . čvarcima i stenicama. pa su oni. Ovako veliki broj glasova i slova u odnosu na srpskih 30 potiče od sledećeg: 1.GLAS "Ń" ŃiŃŃibhah I. l. j . sanskrtska azbuka počinje uzdahom .

. TEL/FAKS: 011/183-666 • ZA IZDAVAČA: VESNA PEŠIĆ • BIBLIOTEKA: "RETKI REČNICI" • UREDNIK: VESNA PEŠIĆ • LEKTURA I KOREKTURA: ALEKSANDAR PAVLOVIĆ • KOMPJUTERSKA OBRADA: MILOVAN P.Semantika (lingvistika) IZDAVAČ: PEŠIĆ I SINOVI. 21 cm. . Ħ i ş. . 2000 (Beograd : Megraf). . tačka ispod slova za označavanje cerebrala: Ń. DUŠANOVA 25. 240 a) Sankrt .Bibliografija: str.Od meñunarodne transkripcije zadržala sam: 1. dh.Beograd : Pešić i sinovi.(Biblioteka Retki rečnici) Tiraž 1000. BEOGRAD • TIRAŽ: 1000 UREDNIK VESNA PEŠIĆ COPYRIGHT © PEŠIĆ I SINOVI BEOGRAD. Branislava Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči / Branislava Božinović. . Beograd 809. CIP . DUŠANOVA 25 TEL/FAKS: 011/183-666 SVA PRAVA ZADRŽAVA IZDAVAČ 165 . MILOVANOVIĆ • ŠTAMPA: MEGRAF. d. BEOGRAD.Beleške uz tekst.12-54 BOŽINOVIĆ. Ńh. 2. tačka iznad slova za označavanje guturalnog n: ń. -240 str.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije.

166 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful