Branislava Božinović

Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči

I DEO
(od slova a do slova t sanskrtske azbuke)

Pešić i sinovi

Beograd, 2000.

1

SADRŽAJ: Uvod Objašnjenja Oznake Glas a TV— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta Glas ā Glas i Glas ī Glas u Glas ū Glas ķ Glas e Glas o Glas k O vremenu i savršenstvu Vrlo mali sanskrtski rečnik, pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju Eshatološke opcije rezervisane za agresore Glas kh Glas g Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike Glas gh Glas č Glas čh Glas dž Glas džh Glas Ń Potpunija objašnjenja Teškoće Indijski i domaći izvori

2

UVOD

Ovaj rečnik je odgovor na bombardovanje Jugoslavije od strane NATO pakta 1999. godine, sačinjen skromnim sredstvima autora i uz veliku podršku onih lingvista koji su povezali jezik i sposobnost mišljenja, pa se čitalac moli da ne zameri što je argumentacija srodnosti sanskrta i srpskog jezika propraćena slobodnim asocijacijama na ovu i njoj srodne zavisnosti. U knjizi "Jezik i lingvistika", profesor Ranko Bugarski citira Edvarda Sapira: "Jezikje putokaz ka društvenoj stvarnosti... Ljudska bića ne žive samo u objektivnom svetu, niti samo u svetu obično shvaćene društvene delatnosti, već su u velikoj meri izložena milosti i nemilosti onog posebnog jezika koji je za njihovo društvo postao sredstvo izražavanja. Prava je iluzija zamišljati da se čovek prilagoñava stvarnosti u osnovi bez upotrebe jezika i da je jezik samo slučajno sredstvo za rešavanje specifičnih problema opštenja i razmišljanja. Činjenica je, naprotiv, da je stvarni svet u znatnoj meri nesvesno izgrañen na jezičkim navikama grupe." Bugarski zatim svojim rečima detaljnije obrazlaže Sapirove stavove: "Teorija jezičke relativnosli potiče iz osećanja da su u izražajnim sredstvima svake govorne zajednice tokom bezbrojnih generacija nataložene tradicionalne vrednosti, verovanja i načini interpretacije okolnog sveta. Ovaj repozitorij duhovnog i kulturnog života zajednice smatra se, tako, nečim što njenim pripadnicima nameće odreñene nasleñene životne filozofije, koje su nesvesne i kojima oni ne mogu da izmaknu jer su čvrsto ukorenjene u samom njihovom jeziku. Valja odmah istaći da ovde nije samo reč o dobro poznatim vezama izmeñu jezika i kultiire u širem siiiislu, kakve se ogledaju u leksikonu pojedinili zajedmca kao odrazu njihovog neposrednog ambijenta... Meñutim, hipoteza jezičke relativnosti postulira nešto dublje od veza izmeñu jezika i kulture, ilustrovane u leksici: ona tvrdi da postoji veza izmeñu jezika i mišljenja, manifestovana prevashodno u gramatici i to takva veza koja gramatičkoj strukturi svakog pojedinog jezika pridaje izvesnu ulogu u odreñivanju prirode i granica onoga što se posredstvom toga jezika može misliti. Drugim rečima, ovde se podrazumeva da struktura jednog jezika nije bez uticaja na formiranje pogleda na svet ljudi koji njime govore i da se otud polazeći od jezičkih podataka mogu legitimno izvoditi zaključci o vanjezičkim pojavama". Dalje, prof. Bugarski komentariše tekstove lingviste B. L. Vorfa: "Ovakva razmišljanja izmamila su iz Vorfovog inspirisanog pera često navoñene formulacije o tome kako različiti jezici na razne načine segmentiraju i klasifikuju svet ljudskog iskustva. podvrgavajući ga analizi kakvu diktira posebna unutrašnja logika njihove strukturalne organizacije, iz čega proističe da je negde duboko u ustrojstvu svakog jezika već sadržan niz krupnih a nesvesnih predpostavki o prirodi i egzisteniciji." Zatim sledi citat iz Vorfa: "Mi rasecamo prirodu po linijama koje su zacrtali naši maternji jezici: to nas vodi ka jednom novom principu relativnosti, koji govori da isti fizički materijal ne otkriva svim posmatračima istu sliku kosmosa, osim ako im je jezičko nasleñe slično." Po rečima Bugarskog: "Dakle, Francuzi, Kinezi, Arapi i Hotentoti (na primer) ne vide svet istim očima, ili preciznije, ne vide isti svet. Jezičke konfiguracije sadrže kategorije i forme kroz koje svaka ličnost ne samo opšti sa drugima nego i analizira prirodu, primećuje ili zanemaruje tipove odnosa i pojava, kanališe svoje rezonovanje i izgrañuje zdanje svoje svesti." Ili, odreñenije, rečima samog Vorfa: "Zapadna kultura je putem jezika izvršila privremenu analizu stvarnosti i, u odsustvu korektiva, odlučno se drži te analize kao konačne. Jedini korektivi leže u svim onim drugim jezicima koji su kroz vekove nezavisne evolucije došli do drugačijih, ali isto toliko logičnih, privremenih analiza." Bilo je lingvista kao što je Šlajher na primer, koji su naslutili neke vrlo bitne tendencije tvrdeći da je u oblasti jezika progres ostvaren i završen pre osvita istorije, tako da u istorijskom periodu beležimo opštu retrogresiju i dekompoziciju koja vodi fizičkom izumiranju jezika. Sanskrt, "samskrtam" - završen, kome bi bolje odgovarao atribut "savršen", formulisan je Paninijevom gramatikom, za koga se smatra da je živeo u Taksili, na severozapadu Indije, izmeñu 6-og i 4-og veka pre Hr. i da je pre njega bilo najmanje šezdeset i četiri lingvista koji su se bavili utvrñivanjem 3

68 što ukazuje na porast analitičnosti na račun sintetičnosti. uključujući i srpski. vremenom su razlike dostigle takve razmere da je mulam zajedništvo postalo teško prepoznatljivo. bez obzira na broj reči u njoj. ponosu zapadne civilizacije. Nesumnjivo je da su Indoevropljani ostvarili najveći uticaj na planetarna istorijska zbivanja u tri poslednja milenijuma. Tako gore naše spokojne ograde. naredbodavni. Paninijeva gramatika "Aštadhjaji" ima osam poglavlja i oko tri i po hiljade pravila saopštenih na najkoncizniji mogući način da bi se mogla lako memorisati. Iz korena. u trojnom ritmu svojih nepromenljivih korena. Temeljno nediferencirani značaj semitskog vremena daje joj nenatkriljivu evokativnu moć: preterit je uvek samo predznak aorista. meñutim. nauka je logika sa logistikom. koji sam sobom nije u stanju da reprezentuje celovitost bića. futur ne prestaje oblikovati prezent. istovremeno ga objektivno procenjuje: "Hebrejske reči. Predloga gotovo da nema i svaka reč u rečenici. sanskrt i savremene jezike sa evroarijskog stabla. nastavcima se obrazuju glagolski oblici i imeničke i pridevske osnove na koje se dodaju padežni nastavci. ali je izvesno nedostojno da bi se moglo nazvati filozofijom. on je živ i njime se i usmeno i pismeno služi duhovna elita Indije. niti može da važi. S druge strane. kruti. Andre Šuraki. Biće da su duboko bili u pravu oni lingvisti koji su pod maskom razvoja sagledali degenerativne promene koje vode fizičkom uništenju jezika. u engleskom ono niti važi. Ako ih je nekada krasio isti duh. najdalje se od sanskrta. predlozima i redom reči u rečenici obezbeñuje se očuvanje smisla. nastupilo bi mucanje. istočne Indoarije duhom po čitavoi Aziji.12 na 1. Svi su idoli srušeni u ime jednog. Hebrejska se misao napokon nameće zahvaljujući nediskurzivnoj dijalektici koja oslobaña stvari što prolaze. bog je logos. dakle. ona napučuje našu tamu jednim prisućem. pa nije nikakvo čudo što raste smisao za detalj i opada smisao za velike sinteze. Gramatika engleskog jezika gotovo da više ne postoji. dok filozofska misao skončava na odru anglosaskog pragmatizma. i genijalni Bhartrhari iz 7-og veka posle Hr. Prva na svetu. dogañajima koji u našoj svesti izazivaju požar reči.. Za razliku od sanskrta i srpskog jezika kod kojih važi načelo "Piši kao što govoriš" i obratno. tako se semitska misao nameće kao imperativ: ona nasrće na nas dogañajima. Zapad je razvio logos civilizaciju. koji služi kao etalon jer je prajezik nepoznat. sa "Vakjapadijom" ili "Traktatom o upotrebi reči u rečenici" u kome se bavi sintaksom i filozofijom gramatike. Pre Paninija teškoćama vedskog jezika bavio se Jaska u svojoj "Nirukti". Atom je rascepljen i donekle proniknuto u genetsku spiralu. Autor knjige "Židovska misao". iz raspoloživih korena nedavno je u Indiji završeno prevoñenje vokabulara svih naučnih disciplina na sanskrt.. ljudskog uma. Koliko znam. Poseže se. Sanskrt ima vrlo složenu gramatiku. nefilozofski. ne idejama. pogotovu oni apstraktni. filozofija je mesto gde "logos dolazi do sebe". čiste vokale i veliku transparentnost. u svojoj moćnoj verbalnoj okosnici. Došljaci su zatekli bratsku grčko-latinsku civilizaciju i možda bi se pokazali doslojnim takvog nasleña da u njihov svet nije zajedno sa hrišćanstvom uplovio semitski kod mišljenja. vokali su mahom pomućeni. "mūlam". ukoliko bi se iz modernih jezika i pogotovu iz vokabulara religije. udaljio engleski. namera je da se on uvede u redovne školske programe. filozofije i nauke izbacile sve grčke i latinske reči od kojih se brojne mogu naći u sanskrtskom rečniku u ovim uglednim oblastima. Zahvaljujući obilju pojmova i elastičnosti obrazovanja novih. Sanskrt je mrtav jezik jer njime više ne govori nijedan narod u Indiji. indeks sintetičnosti modernog u odnosu na staroengleski jezik opao je od 2. logičkog pozitivizma. zapadne Evroarije više silom nego duhom na čitav svet. otimaju misao apstrakciji i nameću je kao čistu aktualnost. bez potpornja ikakvog formalnog logičkog reda.zakona ovog jezika. punina je konkretnog tu i nameće nam univerzalnost zbilje. ili nečeg trećeg što još nema ime. a najbliži njemu ostao srpski jezik. Bujica uskoro donosi sav naš pristanak. od velikih lingvista posle Paninija ne mogu se zaobići Katjajana iz 3-eg veka pre Hr. Patandžali sa svojom "Mahabajšom" iz 2-og veka pre Hr. ogroman broj reči je jednosložan sa jednim takvim i od njemu sličnih teško raspoznatljivim vokalom pa je ovo jedini jezik za koji se moraju organizovati kursevi namenjeni strancima radi savladavanja teškoća u razumevanju govornog jezika. koji se inače divi semitskoin duhu. Osim toga. isključivi i rasizmom obojeni monoteistički Stari zavet. može da zauzme mesto svake druge reči bez ikakvih posledica po smisao iskaza. Po oceni malobrojnih kompetentnih stručnjaka koji znaju klasične jezike. Odatle 4 . za vrlo starim jezicima ne bi li se označili takozvani novi pojmovi.

naročito ne po prve. Ne mislim da se susretanje. Hrišćanstvom koje je došlo u paketu sa Starim zavetom. Na armiranoj betonskoj ploči pod kojom je sahranjeno filozofsko blago Zapada ostala je gola sila koja nudi i nasilno nameće model gubljenja identiteta. čemu filozofija"! Semitska svetinja uspela je da svojom konkretnošću." Uzgred budi rečeno. stalno čeznući za jednim idealizovanim i statičkim stanjem stvari i odnosa. neumoljivo analitičkom. u ime sina. Semitski duh nije uspeo da pronikne u stvarnost i u ljudsku prirodu onako kako su to u vrlo davna vremena umeli indijski mudraci i filozofi. Ko je tu u čijim lukama. Najpre proganjani. za šta očit primer pružaju Srbi i Hrvati. sa žaljenjem može konstatovati da je pokušaj povratka svome i srodnome bio neuspešan. uočava se srednjevekovni vakum apsorpcije i izvesnog prilagoñavanja semitskog importa potrebama arijskog duha. prve ukorenjene u semitski i druge u arijski način mišljenja. poput onih u izmaštanom raju nebeskom. prevlada i razori dijalektičkom mišljenju sklon arijski duh.osvetnika predvoñenih Sabaotom. ubijati. po metodama preporučenim od strane proroka Amosa . "Čemu istorija. Nedvosmisleno nam je saopšteno da će pobeda mondijalizma biti poslednji istorijski dogañaj i da u njemu nema mesta za filozofiju. evroarijskog i semitskog. Nasilje koje su do tada izvodili državnici i vojskovoñe višestruko se uvećalo sadejstvom "ecclesie militans".ne sme ništa reći da se ne bi zaradila etiketa antisemite. jer se rabin u apostolu Pavlu njega nije mogao odreći. Zato je neprestano proročki jurišao i na stvarnost i na ljudsku prirodu ne bi li im. ukidanja razlika. smatram da bi svet bio bolji i duhovno bogatiji da su pridošlice prihvatile i nastavile ono i onako što su i kako su to činila njihova braća po krvi i jeziku. da bi posle toga i nakratko. Stari Grci i Stari Latini. Dogodiće se ono šlo je u Indiji bilo nezamislivo -antagonističko razdvajanje religije i filozofije. ili bolje rečeno bukvalnošću. izbor boga gotovo da je bio privatna stvar pojedinca.teškoća vernog prikaza te misli na jednom jeziku kao što je francuski. mnogo bi bolje bilo da je svak ostao na svome i pri svome. Predhodni politeizam bio je nemilitantan. zaborava prošlosti. no. istaknutu ulogu moraju imati "izabrani" što se više nego bilo šta drugo dopalo hrišćanima. čiji je genij jasnoća. ovakve militarističke kompozicije podsećaju na Mahabalija ili Ravanu na čelu demonskih buljuka. mera.mondijalizmu Davida Rokfelera. Jevreji su dobro iskoristili tragediju holokausta da bi sebe zaštitili antisemitizmom. Kroz optiku indijske mitologije gledano. jer se dogodilo ono što se najmanje želelo: potiskivanje arijske sklonosti i smisla za filozofiranje jednim modelom duha lišenog sposobnosti za apstraktno mišljenje. bolje rečeno odnos Hrvata prema Srbima. Po svoj prilici. Posle "Milosrdnog anñela" trebalo bi uvesti zaštitnu odrednicu: antisrbizam. svet očigledno da nije popravljen. ''Milosrdni" je jedan od mačevima naoružanih anñela . Činjenica je da danas jedan Anglosas sa štabom Jevreja žari i pali po svetu. strahom povratio prvobitnu bezgrešnost takoñe izmišljenu. protiv onih koji iz raznih zapadnih establišmenata jurišaju na čitav svet ne bi li ga prilagodili konceptu svojih predaka . čini se da meñu njima vlada potpuno jednoumno razumevanje i da štab ostaje i kad se voña promeni. Osmotre li se ukratko duhovna zbivanja u Evropi za poslednje dve hiljade godina. Danas se. katolička mutacija ove religije uticala je u većoj meri od jezika na formiranje pogleda i ponašanje mnogih pa i ovog naroda. tradicije i sopstvenog bića u ime starozavetnog ideala poduprtog hrišćanstvom: "silazak carstva nebeskog na zemlju". iako se radi o dva naroda gotovo istog jezika. insistirajući na grehu i kazni. ili bolje reći sudar dvaju načina mišljenja. Naprotiv. već razrovašen nepremostivim provalijama. Nije čudo što su se u ranom hrišćanstvu javili gnostici i sekte različitih viñenja. Drugim rečima. tačnost. pa se protiv onih koji se ponašaju gore od nacista i rasista. i sami su postali progonitelji nasiljem šireći religiju ljubavi. ovaj genij koji se spominje u predhodnoj rečenici prošao je kroz transformacije slične onima kroz koje je prošao engleski jezik i kroz njih prolazeći podosta izgubio od svoje genijalnosti. Podrazumeva se da u stvaranju tog idealizovanog sveta u kome više neće biti ni razlika ni suprotnosti. jer je duhu 5 . može smatrati razvojnim i srećnim istorijskim dogañajem. on se njih i njihovog dinamizma bojao. teško je reći. tek poslednjih nekoliko vekova procvetala nezavisna filozofska misao oslonjena na roñačke izvore Starih Grka. On nije bio u stanju da prihvati prirodne razlike. institucije koju je sam bog "ovlastio" da može.

Semitski duh je od nastanka tipičan po nesposobnosti za primenu korektiva iz drugih sredina. Ideja je semitska. obećavao raj na zemlji čim nastupi sveopšta diktatura proleterijata. importovano je bilo priprosto i agresivno. da bi izazvao sukobe meñu narodima u cilju proširenja anglosasko-semitskog "carstva nebeskog" na čitavu planetu. sila je anglosaska. Mnogi su tada. isto sa istim kao jaje jajetu i svi sjedinjeni u Hristu. U monoteizmima nema ničeg zaista novog. Ni egzegeta. širih i njemu bližih uvida. ukoliko je stepen retrogresije veći. U njegova kola su se upregli oni narodi arijskog porekla koji su uprostili jezik. jasno. kao što se mora verovati u otkrovenje. Rekla bih da su tri grane na indoevropskom stablu: istočna. On se tako i formirao. Hrišćanske egzegete. što će imati za posledicu narastanje sumnje u postojanje boga i njegovog sina. pa na pitanje: ''Zašto hrišćanstvo kome se pripisuju superiorne performanse nije prevladalo na celoj planeti?". Dajmo duhu prostora i vazduha. Jedna ekstremno neracionalna i neostvariva monoteistična koncepcija leži u osnovi mondijalizma. ne samo da zvuče usaglašeno sa mondijalistima. drugo se lepilo za puk. početak od strane filozofa najavljene. aristotelovska upućenost na um i semitska uobraženost zbog izabranosti. kao što su Platon. prosto. nego neodoljivo podsećaju i na revolucionarnog Semitu Marksa koji je čovečanstvu. ni revolucionar ne uspevaju da iskorače iz kalupa semitskog monoteizma i njegovih nebuloznih ideala. idealista. pa će on iskoristiti i hrišćanstvo i preživela religiozna osećanja i sve drugo što mu ide na ruku. koja crpi hranu iz najdubljih korena. Aristotel. Da se može srpski govoriti a semitski misliti dokaze pruža multidisciplinarni egzegeta koji je poverovao u nekoliko dogmi iz raznih oblasti. lučeći i distancirajući sebe od drugih što je preneto i na starozavetne izdanke. ona je "spasonosna" za čovečanstvo pa se ne treba odricati od nasilja da bi se njome unificirao svet. prevoñenjem istorijske dinamike u statiku i ukidanjem "zlog i neposlušnog" filozofiranja u korist onih koji to ne umeju. u zapanjujućem neskladu sa učešćem u relevantnom broju stanovnika. Sokrat. U monoteističkim sredinama i najozloglašeniji ateista nosi u svome umu pečat monoteizma. uspeli su da zapadni svet odvedu na stranputicu ljudske vrste. zapadna. u kome su predsokratovci. Pitagora i mnogi drugi već rekli što su imali da kažu. pak. na kojoj su se dobro primili kalemi latinskog smisla za grañenje velikih imperija. Model novog svetskog poretka po duhu je starozavetni. Zapad je postao magarac ne kome jaše starozavetni semitski duh. propasti Zapada. sve je uvek po duhu semitski staro. takoñe. Neobično veliko učešće aktera semitskog porekla. sugerišući slušaocima da sami dovrše odgovor: svi će biti hrišćani. čim se bude okončao razvojni proces. predhodno je bilo mudro i suzdržano.drugačijem i bogatijem od semitskog bilo nepodnošljivo prihvatanje starozavetne koncepcije boga i teze povratka u bezgrešni raj poslušnošću prema jednom demijurgu. ali je za uzvrat starozavetni model mišljenja osvajao sve veći prostor. a što je po snazi duha neuporedivo nadilazilo ono što je od strane semitskog duha bilo ponuñeno. sa uverenošću u istinitost otkrovenja i srednja. Vremenom su ovi glasovi bili nasilno ućutkani a religija svedena na dogme. prvo je bilo nanienjeno duhovnoj eliti. lišavajući ga svih drugih. Platon. indijska i autentična. nije slučajno. Njime se obećava raj na zemlji gašenjem prirodnih razlika izmedu ljudi i naroda. I novi svetski poredak nije nov. gde se bolje primio jevanñeoski kalem obogaćen mislima velikih klasičnih filozofa. i to utoliko više. Na svoju doktrinu on gleda kao na "jedino tačno i jedino naučno" otkrovenje. islam i 6 . zato što je čovečanstvo u razvoju". čak više nego danas. Dvadeseti vek predstavlja prekretnicu ka sunovratu. isključivo i netrpeljivo. ne gušimo ga više skučenim i dogmatičnim izmišljotinama i nerealnim idealizacijama. Plotin i njima slični koji su umeli da misle o biću. znali da stvari ne mogu biti na semitski način jednostavne. Dogañalo se to u jednom svetu koji je bio na daleko višem kulturnom i civilizacijskom nivou no što je apostol Pavle mogao da pojmi. Ideolozi drugačijih prezimena ali slične proročko-mesijanske sklonosti ka idealizacijama koje zbog nerealnosti moraju biti isključive i zahtevati verovanje. tzv. političkog scenarija kojim anglosasko-semitska koalicija namerava silom da preuredi i usreći čitav svet. kratko. Ovakve jezuitske trovačnice treba substituisati sanskrtskim učionicama u kojima semitska svetinja treba da ustupi mesto vedama. istočnog pravoslavlja. on ogovara nepotpuno i zakučasto: "Pa.

prihvatila mnoštvo i razlike kao prirodne pojave. Badarajana i pogotovu Šankara. fenomenalni svet odstupa od tog modela i nije moguće dovesti ih u stanje podudarnosti. nedvosmisleno mi 7 . a pod onim drugim nekakvo duhovno uskrsnuće. Da li će Zapad. za večerom. razradili su rg-vedski pojam maje . dinamičnost je stvarnost univerzuma. da istom tom logikom pobiti. osim Ajnštajnove formule i njene zloupotrebe.iluzije. povući u ambis čitav svet. ne bih li iz njega izmamila što veće obilje misli. metafizičnost. Dve istorodne struje. Uzroci razlika u načinu mišljenja i ponašanja naroda mnogo su složeniji i stariji od površinskih motivacija." Praveći nekakav zid danima. filozofija i nauka jesu odgovorne za stanje zapadnog duha jer se nema na koga drugog preneti ova odgovornost i ne bi smele sa distance objašnjavati svetu šta se dogodilo izuzimajući sebe od odgovornosti. koja dolazi od jezika tako i sve druge do kojih je Zapad kasno došao i koje. Jednoga dana. kako ona o kojoj nam govore lingvisti. Na ovakvim temeljima izgrañeni su indijska tolerantnost. meñutim. fabulozno naoružan i u dubokoj duhovnoj krizi. oni najdublji i nesvesni potiču od jezika. Subjektivnost spoznaje rano je otkrivena. U pogledu sposobnosti voñenja dijaloga oba izdanka nisu se ni za jedan korak makla od antidiskurzivnog Starog zaveta. nisu naišle na odziv zapadnog duha nedoraslog i nespremnog za prihvatanje relativističke neizvesnosti. suzdržanost. Metoda je obogaćena. Umeo je sa osmehom na licu sam sebe da ismejava i sažaljeva. misticizam i sl. procesi su ciklični . Progres jeste ostvaren u sferi materijalnog po cenu osiromašenja duha. nenametljivost. filozofiju. umu. čija je fela zbog procesa obrade strpljiva i misaona za razliku od kovača. Buddha je savetovao uzdržavanje od zaključivanja. ostaje da se vidi. Prorokovati o tome ne može niko i pogotovu ne onaj kome je strano proročko modeliranje sadašnjosti futurom i futura sadašnjošću. lako se može argumentovati polazeći od obala Jordana i idući sve do zapadnih američkih granica. majstora . majstora za kamen. Hrišćanska religija. podjednako nesposobne za prijem korektiva iz drugih sredina. jer je najveće idolopoklonstvo i misticizam odnegovao Zapad klanjajući se idolu. govoreći često i ono što ne mislim. teorije o kolektivnom spasenju ne postoje. jer je "spavao dok je bog dobra delio pa je njemu ostao kamen. sumnjajući prvenstveno u spoznajnu moć uma. za koji je sirovina bila doterana sa njegovog imanja. Pokazalo se. Ona je relativizovala spoznajnu moć čula i uma. model idealnog sveta je produkt ljudskog uma. samo se individua može približiti idealu kroz moralni i duhovni razvoj.hrišćanstvo. idolopoklonstvo. i ono logičko. strahu od boga dodana je ljubav prema bližnjem. nije teško činjenicama dokazati. da stvari stoje obratno. Pogrešno je ovako unakaženu stvarnost u kojoj preovlañuje strah od uništenja života na planeti i dalje nazivati razvojem. Po lingvistima. obe jedna drugu podupirući. Oni odbijaju da čuju drugačije uvide po kojima se na primer monoteizmi svrstavaju u fenomene kalijuge tipične po opštoj degradaciji duha što. slile su se u jedinstven tok.posle progresa ili evolucije sledi regresija ili involucija. zaboravljajući na biće i verujući u realnost progresa ljudske prirode i društva. nagovešteni rajevi nebeski spadaju u mitologiju. pokazao je da se sve što je mišljeno. Kalijuga je prikladnija oznaka. jer je sebe zasnovao na segmentu ljudske prirode ne videći celinu. podrazumevajući pod onim prvim nekakvu duhovnu beslovesnost. Monoteističke egzegete dele istoriju čovečanstva na paganstvo i monoteizam. Hrišćanstvo ima isti starozavetni cilj. skromnost i neagresivnost. Zapad je suprotnost svemu ovome. istisnule ono što im je smetalo. Imala sam priliku da upoznam srpskog Nagardžunu iz jednog sela kraj Svrljiga. i dovele do ovoga što nazivamo stvarnost savremenog materijalno obogaćenog i duhovno retardiranog i pohlepnog Zapada. Nagardžuna.čarobnjaka za transformacije. sumnjajući prvenstveno u čula. umeli smo da se pregonimo što sam ja namerno podstrekavala. Da je proročko-mesijanski napor bio uzaludan. Zapad je indijskoj religiji i filozofiji pridevao pežorativne atribute: politeizam. uostalom. carstvo nebesko. statičnost je apstrakcija ljudskog uma. Prirodni tokovi su do te mere narušeni da bi očekivanje uspostavljanja ravnoteže značilo već spomenutoj metafizici dodati još jednu zabludu. Otuda se aktuelna i uopšte istorijska zbivanja ne daju objasniti samo golim ekonomskim interesima. arijska jezička retrogresija i semitsko odsustvo smisla za diskurzivno mišljenje. Bolji uvid u uzroke zapadnog batrganja izmeñu racionalnog i iracionalnog dobija se njihovim sagledavanjem i kroz prizmu sveobuhvatnije i stoga mnogo uravnoteženije indijske filozofije promišljane sanskrtom.

Učeći sanskrt i boraveći u centrima indijske kulture. aktualizuju se traganja za korenima. prvenstveno roñačkoj Indiji. ti onak. Samo sanskrt može biti etalon. Drugi način je neoprostivo romantičan. ona je uspela da asimilira i ostane svoja. duboko sam uverena. Gažena je i pustošena od svakojakog bašibozluka. osvetljavajući istovremeno jezičke uzroke slaganja i neslaganja. Filozofski duh oslonjen na sanskrt i napajan iz širokog spektra izvora spoznaje nije sebi dozvolio da zapadne u monoteističko jednoumlje i dogmatizaciju. Ne gubeći nikada iz vida celinu. iz brojnih razloga i osobito radi podrške identitetu. Kina jeste stara. svesno odustajući od monoteizma. mogu mnogo bolje nego što je meni pošlo za rukom da putem reči otkrivam površinske srodnosti srpskog jezika i sanskrta. samo sam donekle uspela da naslutim dubinske veze izmeñu jezika. najkarakterističnije i najupornije slojeve srpskog bića. Prvim se prebira po adventivnim korenima. ušavši time u istoriju. sa srpskim rečima.a ono si je kako si je. Mada nedovoljan. na šta će biti ukazivano uz neke od porodica reči. Samo snažan duh može da bude tolerantan i da neguje pluralizam na svim nivoima. mogu se dovesti u pitanje i progres i svrsishodnost okeana prolivene krvi. njemu se nije dogodilo da univerzum redukuje na čoveka i čovekovo biće na um. osim muslimana. Zgañena već odavno neskladom izmeñu onoga što se na Zapadu promoviše i ponašanja tog istog Zapada i ne dobivši zadovoljavajuće odgovore na mnoga pitanja. mišljenja i ponašanja. Ono što milenijumima traje u kontinuitetu može se naći samo u Indiji. I egzegete i filozofi i naučnici uvek će tvrditi da su upravo saopštili poslednje istine. ja onak. gazdarice. Indija je zapravo jedina zemlja na svetu autentičnih vrednosti. ne mogu nikada do kraja biti otkrivene. mada je. indijski socijalni život odvijao se unutar krutog kastinskog sistema koji nesumnjivo da ima mana. dublje od toga njegovo stablo se kalemi na vizantijski i čak na semitski koren." Ovakav duh ne može se naterati da bezpogovorno veruje u bilo čija otkrovenja i ideologije jer on je u biću svome jezikom svojim ostao filozofska sumnjalica. Moja istraživanja pokazuju da se srodnost dva jezika očituje na tom najdubljem. Srpstvo ima srpski jezik. izvodeći iz ovoga proizvoljne zaključke o starosti i kretanju Srba. no. Porast mnogohvaljene analitičnosti i preciznosti kasnijih jezika zbunjuju čitaoca sanskrtskog rečnika jer je ovaj izgubio sanskrtski smisao kako za uočavanje srodnosti izmeñu najšireg spektra fenomena u univerzumu tako i za relativizaciju pojmova. koje je dalo pečat ovoj zemlji. dostupnom sloju.je saopštio: "Bre. onda se dubina srpskih korena mora meriti jezikom. sakateći semantički opus sanskrtskih porodica reči (nastalih od istog korena) u kome se sadrže raznorodna i često meñusobno kontradiktorna značenja. kratkovido dodeljuje ulogu operatora progresa. kako je to pokazao veliki indijski lingvista Bhartrthari prenoseći sa reči na rečenicu ulogu osnovnog nosioca značenja i smisla. sve osvajače. možda civilizacijski starija od Indije. ja i ti cel dan -ja ovak. U svakoj egzistencijalnoj krizi i pogotovo ovakvoj u kakvoj se našao srpski narod. s druge strane. no ona je primila nauk indijskog Buddhe. ti ovak . Nadam se da će budući i bolji poznavaoci sanskrta otkriti dubinske gramatičke i sintaksičke srodnosti izmeñu ova dva jezika i ispod naplavaka tuñih uticaja otkriti i razjasniti najstarije. okrenula sam se Istoku. Prema mojoj obaveštenosti i oceni ona se vrše na dva neprikladna načina. gde sam ispod materijalnog siromaštva otkrila neizmerno bogatstvo duha akumulirano od starina. razumevanja i nerazumevanja sa drugim entitetima. poštedeo indijsko društvo od divljačkih obračuna poput onih izmeñu hrišćanskih mutanata i socijalnih klasa kojima Zapad. mada izvesno. po onima koji su izbili pošto je srpski narod preveden u hrišćanstvo i dobio azbuku. njenoj kulturi i civilizaciji. prepoznavanje fonetskih sličnosti izmeñu imena nekih geografskih lokaliteta. njenoj misli i sanskrtu. pošavši od Ganga pa naovamo. a ako je biće jezik. koje. kako to pesnici i lingvisti kažu i ako je on najbliži rodak sanskrtu. gajeći precenjeno mišljenje o samome sebi. Činjenica je da dok su se u sferi duha negovale sloboda i tolerantnost. 8 . dok će vrlo mali broj imati duhovnu snagu da sam relativizuje svoje spoznaje poput Indijaca i mog majstor Miće iz nekog sela kraj Svrljiga čije sam ime zaboravila. kao lošeg rešenja i od isto tako loše institucionalizacije religije. a Rgveda cilj traganja za najdubljim srpskim korenima. ovaj metod nije zastareo budući da se prvo prepoznavanje srodnosti izmedu jezika vrši u domenu leksike. Ovde moram napomenuti da sam odabirala prvenstveno ona značenja sanskrtskih reči u kojima se prepoznaju srpske. Sudeći po efektima. Stoga reči nisu dovoljne.

Uz srodnost sanskrtskih i srpskih reči, ova knjiga otvara neka pitanja i daje odgovore koji se često drastično razlikuju od opšteprihvaćenih. To je stoga što su autora nadahnuli indijska misao i Huserl. Poverovala sam da je potrebno sva uverenja ponovo premišljati ne bi li se otkrile predrasude i zablude. Treba biti otvoren za korektive! Stoga nisam sklona polemičkoj odbrani svojih stavova, pa smatram da o njima svako može donositi sopstveni sud, složiti se ili ih žestoko pobijati. I prvo, a pogotovo ovo drugo, navodi na razmišljanje. Indijci su me naučili da um ume logikom da brani i teze i antiteze, inače nam se filozofi ne bi javljali u parovima. Stoga u njegovu pouzdanost treba sumnjati, pa se pozivam na Sanatkumaru iz Čhandogja upanišade koji za sva empirijska znanja ovoga sveta kaže Naradi: "To što ti znaš to su samo reči." Istina je s one strane reči. Po Badhvi iz izgubljene upanišade, istina je u ćutanju. Da sam mudra poput ovih mudraca i sama bih mudro ćutala. Osnovni cilj knjige ostaje ukazivanje na srodnost srpskog jezika i sanskrta i na nekadašnju duhovnu bliskost Indoevropljana. Nju ilustrujem rečenicom: "Anksiozan sam, šokiran i iritiran kalkulacijama i urgencijama naših dušmana". Ovako se izražavajući, srpski jezik ne zajmi niti iz latinskog, niti iz grčkog, niti iz engleskog, niti iz turskog jezika, nego svi oni zajedno zahvataju iz sanskrta, što će u rečniku biti pokazano. Reč dve o turcizmima. Ovo varvarsko pleme upaloje u Indiju gotovo tri veka pre Kosovske bitke, gde se susrelo sa civilizacijom na vrhuncu i obogatilo jezik pozajmicania iz sanskrta i od njega nastalih živih jezika. Većina reči koje Vuk Karadžić i lingvisti posle njega nazivaju turcizmima, zapravo su turske pozajmice iz Indije. Za ovaj uvod neka kao argumenti posluže: kabadaliija, divan, at. Većina srpskih reči vezanih za religiju kao što su: crkva. kandilo, oltar, post, bog, višnji i mnoge druge nalaze se u sanskrtu zajedno sa nacionalnim obeležjima: svilen jelek, anterija, opanak. Mislim da je došlo krajnje vreme da se ovo zna! Ne znati to, a usuñivati se na rasecanje srpskog bića radi olakog donošenja zaključaka po kojima on jeste ono što nije i nije ono što jeste, znači nehatno se i bezobzirno odnositi i prema svome narodu i prema samome sebi. Najzad, moram pomenuti da je izvesno da nisam uočila sve slične reči, da je kod uočenih srodnosti propuštena po neka srpska reč, moguće su i greške, pogrešno prepoznavanje sličnosti, sanskrtske reči nastale dodavanjem prefiksa gotovo da nisam uzimala u obzir, pa se čitaoci mole da svoje primerke knjige dopune onim što sam ja propustila da učinim. Rezultat ove vrste napora može biti zaista vredan samo ako do njega stiže tim dobrih poznavalaca mnogih jezika, no ovo nije prvi slučaj u nas da ozbiljan posao zavisi od dobre volje i prilježnosti upornog pojedinca. Nadam se da mi za dovršavanje posla, odnosno za obradu srodnih reči od slova "t" do slova "h" sanskrtske azbuke, neće biti kao motiv potrebno bombardovanje. Na kraju, izražavam duboku zahvalnost mome pokojnom ocu Svetislavu Božinoviću koji je negovao moju intelektualnu radoznalost i upozoravao me da ne budem lakoverna, profesoru Radmilu Stojanoviću koji me je učio sanskrtu i Arue Volteru koji me je uputio da na nasilje i poniženje uzvratim ironijom i cinizmom. jer ne umem da očuvam duhovni mir na način kako to uči Indija: zato i dalje ostajem "kraj nogu" velikih učitelja Jadžnjavalkje i Buddhe, bez nade da ću dosegnuti ono što su oni nazivali znanjem i prosvetljenjem. Najzad, ali ne i poslednji, tu je i moj izdavač, kome u najvećoj meri zahvaljujem za poduhvat iznošenja ove knjige na svetlost dana.

Maj 2000 godine. Beograd i Vražogrnac Autor rečnika

9

OBJAŠNJENJA PITANJE: Šta čitalac treba da upamti da bi lako čitao sanskrtske reči? ODGOVOR: 5 oznaka 1. ş je za nas, koji nemamo cerebrale, isto što i: š 2. ñ je nj (kao: njiva); nj je n-j, oba glasa se jasno čuju 3. dugi vokali obeleženi su crtom iznad oznaka: dugo a je ā itd. 4. glas h se uvek jasno čuje, kao i svaki drugi glas. Na kraju reči, najčešće imenica muškog roda, označava se sa: h i čita blago propuštajući prethodni vokal: Šivah - Šivaha, Agnih - Agnihi, Dhenuh - Dhenuhu. 5. m (sa tačkom iznad) označava nazalizaciju prethodnog vokala, kao na primer: samtrasa - potresen, za razliku od sambuddha - probuñen, gde je "m" identično sa "m" u "more". -u nemogućnosti pisanja pisaću ga kao boldovano-podebljano

SVE OSTALO ČITATI KAKO PIŠE, BEZ OBZIRA NA OZNAKE. PITANJE: Kako je organizovano izlaganje materije? ODGOVOR: Graña je podeljena po porodicama reči. U zaglavlju svake porodice reči daje se sanskrtska reč i pored nje fonetski njoj najsličnija srpska reč. Značenja u sanskrtu i u srpskom ne podudaraju se uvek. Ispod zaglavlja dati su pojedini članovi porodice (uži izbor iz rečnika), sa značenjima reči u sanskrtu. OZNAKE G. glagol: koren, sa 3. licem jednine sadašnjeg vremena, koje je u srpskom postalo infinitiv. Glagol nastao od imenice označava se sa (den), nepotpun glagol označava se sa (dg). Glagoli se menjaju po 10 vrsta. Sa promenom vrste menja se i značenje. Kako je većina glagola i prelazna i povratna, da se ne bi opterećivao tekst, dat je oblik za 3. lice jednine sadašnjeg vremena samo za prelazni oblik - nastavak "ti". Ako se javi nastavak "te", glagol je samo povratan. I. imenica: imenice su date u nominativu singulara (Ns). Većina imenica muškog roda završava se na "h" (sa tačkom dole), ženskog na "ā", "ī" i "ū", srednjeg roda na "m" (umesto m-sa tačkom, koristi se u ovoj knjizi m, zbog tehničkih pogodnosti). Tamo gde je drugačije, označeno je u zagradi, pored imenice. Imence se menjaju po 8 padeža u singularu, dualu i pluralu. Tamo gde imenica nije data u (Ns), označeno je kako je data: du-dual, pl-plural. rod je označen sa: muški (m), ženski (f), srednji (n) P. pridevi i glagolski pridevi i prilozi: za njih je data osnova. Napomena: Svi oni glagolski oblici koji se u srpskom jeziku nazivaju glagolskim prilozima u sankrtu su pridevi jer se svi menjaju u rodu, broju i padežu. Oni se javljaju u aktivu i u pasivu, svi za sadašnje, buduće i prošlo vreme: (ps) - pridev vremena sadašnjeg (srpski: prilog vremena sadašnjeg) (pb) - pridev vremena budućeg (srpski: nema) 10

(pp) - pridev vremena prošlog (srpski: radni glagolski pridev. prošasti glagolski pridev) Odgovarajući trpni pridevi su: (tps) - trpni pridev vremena sadašnjeg (srpski: nema) (tpb) - trpni pridev vremena budućeg (srpski: nema) (tpp) - trpni pridev vremena prošlog (srpski: trpni glagolski pridev) (pvp) - prilog vremena prošlog (nepromenljiv i u srpskom i u sanskrtu) Nepromenljive reči, kao na primer predlozi, date su sa oznakom (ind) uz P. LZ. - lična zainenica PZ. - prisvojna ili pokazna zamenica B. - broj U. - uzvik (sl) - složenica od dve ili više reči RVK - Srpski riječnik Vuka Stefanovića Karadžića RV - Rg veda

GLAS "a" - kao anterija amh, amhate, hajati amhah, hajanje, anksioznost G. amh, amhate - priljubiti se, sljubiti se, gušiti se, zadaviti se, brinuti I. amhah (n) i amhatih (f) - uznemirenost, uzrujanost, nemir, dodijavanje, mučenje, kinjenje, briga, neprilika P. amhura - stisnut, prisiljen, uznemiren, uzrujan Sanskrt bi mogao poručiti srpskom jeziku: "na šķĦosi na amhase me" – " niti čuješ niti haješ za me !" Biti moderan, "u trendu" i ''in", znači neizostavno znati engleski jezik. Ne znati da je engleski jezik najudaljeniji, a srpski jezik najbliži sanskritu, znači ne znati jedan od osnovnih uzroka nesklada izmeñu srpskog i anglosaksonskog načina mišljenja, pa verovati da on potiče od pre dva veka ili od dnevne 11

šūnja (sl) . Čula i um pripadaju materiji. ukida se vokal "a".pozajmica od Egipćana . Spoznaja stvarnosti nije neposredna. Pojam "razvoj" ima zavidnu učestanost u usmenoj i pismenoj komunikaciji savremenog sveta.slovo. Intuicija je najmoćnije sredstvo spoznaje. Reči uobličene u smislene narativne celine mogu pričiniti veliko zadovoljstvo. a-kşarah ne-skršiv I. Ma kako da je sumanut cilj upravljačkih struktura. Zapad kaže: "uvali se u život do guše". Gullivera & Co. daju mu tzv. učenik akşara . kojima se "oživljavaju" po prirodi "mrtvi" konsonanti. Ovim Istok uči kako se izbegava anksioznost i štošta drugo.jedna od 64 umetnosti i lepih veština akşara . Govor teče poput vode i neuništiv je.muşŃika (sl) . Višnu. Onaj koji spoznaje intuitivno. akşara . Skup stihova je himna. Rišije mudrac. Valjda nije sporno da je u životu bolje oslanjati se na glagol: znati.Svet tišine i praznine: šunjam. "gha" itd. sa zaključkom: ono što je došlo posle bolje je od onoga što je 12 . Da je uništiv. Prvima nisu potrebni psihijatri. logički ga osmišljavaju. oni su materijalni nosači duha čije je sredstvo izražavanja govor. budi na distanci".politike koju vode imenom i prezimenom odreñene ličnosti. drugi moraju imati svako svog dušebrižnika. svakom konsonantu imanentan je vokal "a". na Zapadu. Liliputanci. u cilju izdvajanja konsonanta.sanskrtski pristup bio obrnut: prednost je data vokalima i glasu "h". mada nije potvrñeno da su on i sledbenici mu efikasniji od prethodnika. pogotovo u onoj zemlji čije su nebo pohodili oni sa kauča. na dnevnoj informaciji utisnut je rok upotrebe: jedan dan. "hitić dana". aksarah . ne bi moglo doći do prvobitne artikulacije prvobitnog sloga. nadahnuti vidilac istine i pesnik. Jedna od osnovnih razlika izmedu istočnog i zapadnog načina mišljenja uočava se povodom odnosa: čovek i dinamika života. Nekada je javno mnjenje kreirao pesnik poezijom. "Čistoća je pola zdravlja (telesnog)". zvuk. voda akşara . rasprskavaju u mnoštvo materijalnih obličja. manuskript (povezivanje slogova) P. pa azbuku čine slogovi: "ka". Uz pomoć ove porodice reči biva jasnije šta je starim Arjama značila moć govora: ."imati puna usta slogova". pa se čini da je izmeštanje pastve iz ispovedaonice na kauč bilo uzaludno.samsthānam (sl) . reč. Ne imati svoga. kosom crticom ispod nosača oznake za slog. prave od njega "reality". nastaje transformacijom nečega.mukhah (sl) . slog. nego na glagol: verovati. sa univerzumom i silama opšti se himnama. jedan početak. Uz to se podrazumeva "neskršivi" biblijski koncept: jedan odsečak na usponskoj pravoj liniji. jer sve što nastaje. najavljenih prvim artikulisanim slogom Aum.reč. kredibilitet i čine ga mogućim. um prerañuje i osmišljava čulne percepcije posredstvom jezika. od kojih nastaju reči i govor. izražava se stihom. Istok kaže: "odmakni se.zadovoljstvo. svi su anksiozni. "kha". sadrži potencijale koji se. vokal. Guliver drži u šaci čopore Liliputanaca upućenih u naučne metode manipulacije ljudskom svešću i upotrebe ubojitih sprava. Šiva akşarā . Poezija nema vek trajanja. sve sam naučnik do naučnika. danas preovlañuje proza. nastajanje nečega ni iz čega nije moguće. Ulaganje u drugu polovinu predstavlja promašenu investiciju. govor akşaram . "ga". žrtva. Zato je Rg-veda čuvana i sačuvana. blaženstvo. Čula su prijemnici. Moć uticaja svete tajne ispovesti na duhovno zdravlje ispovedaoca nije bila nepoznata prvom naučnom ispovedniku.umetnost prenošenja reči i pojmova prstima . Prozna forma prepušta se laičkom opštenju. koji se i sam rasprskava u mnoštvo slogova.neartikulisan Gornjem treba dodati da je za razliku od starih semitskih pravila izostavljanja vokala u pisanom jeziku . slog AUM. na mahove. slugeranje. Svetom dominiraju prozna dela mamutskih struktura za proizvodnju i disperziju laži. njemu odgovara umetničko uobličavanje govora u stih. jedan kraj i nekoliko hiljada godina izmeñu. nije moderno. Rg veda je svedočanstvo velikog pesničkog umeća i uzor kako se jedan moćan jezik može upotrebljavati na veličanstven način u cilju spoznaje istine. ispovest je pola zdravlja (duhovnog).mač.pisanje.

po nekima . Vrlo je važno i poučno vršiti distinkciju izmeñu pre i posle.gledati. što će reći bez opoziva. tk. šta vredi. Uzgred budi rečeno. svakako mogao uvideti. svima onima koji su za "da-ne" opcije. kad njega nismo svesni.po -nama . ne piše se dobro. pa ga ukalupi u svojom genijalnošću obeleženi vremenski trenutak.prezrenim . ili obratno. Obožavalac mehaničkih idola to ne razume niti zna čemu bi ono njemu moglo služiti.bhū (sl) . Dualističkom umu treba dohakati monoteističkim metodama i naučiti ga da se odaziva samo sa "da-da-da". lociran na planeti zemlji. i da se nevidljivo vidi nevidljivim okom duha.nama. osim samo sebe. ono što postoji i biva (bhū) Stari su znali da se može biti slep kod očiju.pomodno . u RVK zvezdicom označena. Duhom viñeno izvodi se u sanskrtu od glagolskog korena: vid . ne bi li se uhvatio korak sa večno . "Da . umesto da se sa "ne" distancira i protivi preovladujućoj dogmi. izum na neki način supstituiše Boga.Sunce i Mesec P. On pravi kompjutore. što se dogada čim se kantovski čisti um hegelijanski rascepi nadvoje. lepo je biti stalno budan na zapadni način. jedno-te-isto: tk. Ako se na semitski način izbace vokali pojava se razjašnjava zamaglivanjem. kojim slučajem. kao što je atomska bomba. akcelerirajući ispraznu pomamu: novije od novog i najnovije od novijeg.ne" našeg uma funkcioniše po principu našeg izuma: diskretnih matematičkih veličina. jer se samo tako razmišljajući stiže do "nepogrešivog" zaključka da su monoteizmi. svak za sebe. On bi. raskoljnicima i svim politeističkim bezbožnicima. beskrajnim pripisivanjem jednog latinskog prefiksa jednoj francuskoj izmišljotini. pogotovo ovi mladi. radije sudi i presuñuje drugome. bolji od panteizama i politeizama. počinje indiskretni teror diskretnog "da-ne" tiktakanja moždanog mehanizma. Borba bi mogla biti vrlo zabavna da se ne radi o opstanku zdravog razuma.bibliji . naprosto. umesto da razrešava samim sobom izazvane dileme. "Je sai" i "Ich weisse" pokazuju da Francuz i Nemac. pa dalje nema. nije nikakav turcizam. Važno je biti uporan i tekovinu sprovesti u praksi dosledno i do kraja. Blaženstvu kontinuuma vraćamo se u dubokom snu. nego ciklično. Ako se. jer se njome dolazi do zaključka da se odavno presaldumilo preko planinskog vrha.. ima. jereticima. bez sinteze i bez intervencije praktičnog uma. ili. pa se otada planinari nizbrdo.po . alternativu ne treba uzimati u obzir. da vidljivo oko vidi sve što je njemu vidljivo. no. Anglosas gleda i vidi: "I see". vreme ne ponaša po . te da reč: muštikla.vidljivo. Sloboda i teror uvek idu zajedno kao tiktakanje sata. ali. akşi . nesumljivo. akşi (n) . otud obilje vidilaca koji znaju ono što niko ne zna. Da li će se bolest proširiti i na um. jer može sve i svakoga da poveže u "net" za ulov riba radi držanja svih ribarenja "under control". ali šta mari. Prava dijalektička borba suprotnosti. što ne znači da je uvideo. Kažu da sprava može izazvati po sebi nazvanu kompjutersku bolest i nesanicu. barem da mu ubrza ritam. nego udariti afirmatorskom polovinom po negatorskoj. "najnovija sinteza na najmoderniji način". moderna. Osim toga. iako ne vide dalje od svog nosa. osim dalekovidosti očitovane na voajerskim modnim revijama. jedna od gornjih složenica pokazuje da se umesto reči mogu koristiti prsti. Stvarni kontinuum preslikali smo u nestvarno tiktaranje satnog mehanizma. tk. pa "kom opanci tom i obojci". uvideti.i . "bolja" od egipatske pumpe za navodnjavanje. U protivnom sektašima.. ili nedaj Bože za neke intuitivne spoznaje.modernim vremenom. mašineriju povrh mehanizama. Sjajan primer šta se sve sa kosmičkim vremenom može zbiti ako ga zgrabi neki lokalni. Srbin videći zna i znajući vidi. zasad je predmet nagañanja. sve zna.. kao što je: štrikanje vrlo sumnjiv germanizam. postmoderna.bezbožnicima. Kad već ne može umu da poveća kapacitet. videti. No. ne stiže. 13 . akşi oko I. globalno i zauvek. bez snova.oko akşī (N du) . Šta drugo činiti sa najnovijom tekovinom raspolućivanja uma. Čim se osvestimo..bilo pre. slično: premoderna. on retko dominira nad umom a ovaj. pa svaka polovina ratuje protiv one druge. Indijski jogi ume da isključi mehanizam i bez potonuća u dubok san. hrišćanstvo i islam.

ceo. ugarak P. Reči su tu da bi pokazale šta su Sanskrćani mislili o vremenu bez spominjanja onoga koji od potpunoga pravi nepotpuno i celinu razbija na delove da bi mogao meriti. akşah. da je ono apsolutno. neisprekidan. bog ognja.vijugati."ognjena planina".gorivo. osovina.parvatah.) . akati se G. ukoso P. Kant je vreme definisao kao apriorni iskustveni uslov naše spoznaje. potpun O kontinuitetu i diskontunitetu bilo je govora ranije.klin osovine Raspolućenost vlada i meñu onima koji su na istoj geografskoj širini i dužini. akşnajā (instrumental. ići tamo-amo Glagol poučava kako se može izbeći neizbežna sudbina. osim Sanskrćana i Kanta. zbog ljudske maštovitosti. sveznajući apsolutista Njutn.ak. akşah . da se ono može sabijati i rastezati. dijagonalno. osovina I. nije istinito".bīdžam. ne reče. no niko nam. drugi "da se klin klinom izbija".pakva .kalpa . akati . pa se ne treba ponavljati. apsolutizovati ili relativizovati.kilah (sl) . sagoreo Evo nekoliko složenica: agni . relativista Ajnštajn. pogrešno a-khanda ne-pokidan I.upaljen. osa.osa. Jedni vide spas u obrtanju oko osovine.dža .vreme P. pečen.dragulj Sunca. plamsati I. vulkan agni . agnih oganj angarah ugarak G. zvuči gordo aristotelovski. akhaĦda . sposobnost varenja. žrtveni oganj. ak. drvo i ugalj. aksnaja koso.nefragmentaran. angāraka . zlato agni .pečen na ognju agni . "Sve što nije izmereno. akati.manih .poprečno. ag. Koliko znam. budući da svaki nerešen problem više obećava od rešenog.roñen iz ognja agni .garbha .onaj koji ima ognjevitu prirodu agni .kretati se vijugavo. agati .bremenit ognjem agni . angārah i angarākah .toplota ognja agni . kretati se tamo-amo.oganj."klica ognja". žuč itd. pogotovo prilikom razmišljanja o smrtnosti i besmrtnosti. broj 3. Sunčev kamen 14 . akhaĦdam . šta je to što mi možemo meriti. koso.tapah . Već samim postavljanjem problem ohrabruje. ind. agnih (m) . geografska širina akşāgra .

agni . guna.agni . kao putokaz. koji nas. roñenje i umiranje agnija. transformacija obličja. 1 Wendy Doniger O'Flaherty: The rig veda. dvostruka je: apolonijski-kultivatorska i dionizijski . od kojih je najpopularnije: čovek riñe boje sa tri noge i sedam ruku u kojima nosi simbole. mahalicu. navelo je autore himni da njegovu tajnovitost transponuju na plan ideje o nečemu što je bilo izgubljeno. poći će od misterije agnija i stići do apstraktnih pojmova: brahman. atman. juri na žrtvenim životinjama.brahmane. on čas posreduje. od kojih radžas odražava agnijev dinamizam. sekiru. buktinju. poreklom od vetrova i sa imenom: "Nastao od plamena".vāhah-"vozilo ognja". toplotu i munje sa plodonosnim kišama. vodi i pod zemljom. štapić i daščica su otac i mati ognja agni . nadahnjuje pesničku imaginaciju: "agnih mūrdhā-divah kakup patih pķthivja ajam apām retāmsi džinvati" "oganj je glava neba i vrh muž zemlji ovoj u voda semenu život podstiče" Neumoran i sveprisutan. ognjište agni .rahasjam. okićenih šiljatim.ognjište svete vatre Iskazom: "Prognani žele da se vrate na svoja vekovna ognjišta".proizvoñenje ognja motanjem – uvrtanjem drvenog štapića u drvenu daščicu.manthanam . budući da je Agni demonu dojavio šta se sa izabranicom njegovog srca dogodilo i gde bi je mogao naći. kružni tok. stići će do pojma apsoluta. prvo. odgovara nam Rg-veda. plamti na kućnom ognjištu i u ljudskom telu. Čim se rodi. proždire roditelje i u pepeo pretvara sve čegagod da se dohvati. iz tela sedam svetlosnih zraka. Vedska i brahmanska religija odlikuju se maštovitošću i neuporedivom sposobnošću simbolizacije. uvek na tragu bitne niti kojom se svezuju delovi u celinu. životinji. zavoleo je ženu obećanu nekom demonu. reinkamacija. kao i žrtvenog obreda. kad krenu. te iščitavanje smisla i značenja iz najstarijih dela sanskritske literature još nije privedeno kraju. čas se spori sa bogovima atmosfere. Zagonetno pojavljivanje i nestajanje. Agni je antropomorfizacijom dobio mnoga obličja. dom. problem prognanih nismo rešili ali smo ga jasnim načinili sa malo reči. Priroda njegova. Bhrgu prokle Agnija kletvom: "Žderi sve što ti se na putu nañe!" Agni se pravdao da je govorio istinu i da je kletva neumesna jer se odnosi na "usta bogova". u nameri da ga ugase.vitalistička."Misterija ognja". Ognjevita."Prijatelj svih ljudi" i Džatavedah . ispomažući se prastarim indoevropskim simbolom: oganj na ognjištu. pa Bhrgu vide 15 . Upanišadski rišiji. Oganj gori u zvezdama i na ognjištu Sunca. Antropomorfizaciju prirodnih sila nije izbegla nijedna religija. Penguin books. s neba donoseći svetlost. odvodi do osnovne preokupacije drevnih predaka: kakva je priroda univerzuma. žrtvenu kašiku i dr. psihofizički procesi odvijaju se na potki od triju niti. toliko se dobilo. zlatnim zubima izbijaju plamenovi.1988. Od latentnog agnija pošavši. pa nañeno. on je idealan posrednik izmeñu dva sveta. silazi sa neba na Zemlju. ovnu ili jarcu i ima snagu bika. brzo se s njom po vedskom obredu venčao i još brže bez nje ostao. dok ga raspiruju. sa zemlje odnoseći žrtve i himne hvale bogovima. U kružnom toku izmeñu neba i zemlje.āgārah . Riši Bhrgu. drugo."Poznavalac svih stvorenja" i njihovih tajni. odveo je.1 U samkhji. pravi nastavljači rgvedske misli. ako ne još više mitovima i legendama. Iz usta. krije se u oblaku. ontološke podloge svih bića i stvari. u biljci. naslov 10-e knjige Šatapatha . drvetu. Koliko se njome izgubilo zaobilaženjem zdravorazumskog rasuñivanja. Naziva se imenima: Vaišvanarah .

ostaće trajno obeležje indijske misli i poštedeti Indiju od sramne i opake monoteističke isključivosti. Samo onaj neobavešteni po pitanju svoga i tuñeg. čime je misaoni sistem velikog Arijca Zaratustre neoprostivo vulgarizovan. Kako jedan svemogući i svevideći bog ne može biti lišen odgovornosti za zlo. izlivanje mleka ili rastopljenog maslaca u oganj ognjišta radi očuvanja porodične kohezije i njenih veza sa univerzumom. jer se izvinjenjenjem ne menja duh bilo koje religije...Sarasvati očuvala se u brižljvo čuvanom sanskritu da bi se njime čuvalo i sačuvalo milenijumima stvarano duhovno blago neizmerno kreativnih Indoarijaca. iz neznanja." itd. taj koji je postao. i jedna meñu njima od 9 strofa.za Srbe.boginja govora i mudrosti Sarasvati. knjige nisu uništavane. Žrtvenici u temenima trougla simbolišu tri sveta: nebo. autora himni.himna. mudrost i širina duha prvih rišija. nauman da sledi put svojih predaka od juče . i nisu religije. da izvinjenje ne može da važi. pogled upiru. monoteističke religije su istorijski krvoloci. na koga obe vojske. po kome su učvršćeni moćno nebo i zemlja. Agni. Bhakti pokret. rodno mesto filozofije.da je preterao. himna je reč: Vak . Najgore su prošli i najgorima se pokazali oni koji su svoj politeizam trampili za tuñi monoteizam.. inače se papa ne bi izvinjavao.. zato treba početi sa svetim knjigama monoteista. Onoga koji je željan susretanja sa univerzumima mišljenja onaj koji ima iskustvo treba da upozori na važnost redosleda susretanja. ima nekoliko..himna antropomorfizacijom postaju božansko trojstvo Agni . razume se. Ona je džinovska akumulacija kompleksnog kulturnog nasleña. kako to..Soma -Sarasvati. Novo nije zatiralo staro. Satana. Vak . Običnom čoveku dopušteni su grešnost. najzaslužnijim za radikalno iskorenjivanje politeističke tolerantosti. uklopiće se u široku reku indijske religioznosti. Za razliku od Indijaca koji su rano spoznali sve spoznatljive istine spoznajući da ima istina koje nikada neće biti spoznate. poslušnost i pokornost. oko 220 posvećeno je Agniju i Somi.. njemu je suprotstavljen drugi bog. Veliki evropski pesnik nasloviće pesmu posvećenu Buddhi: "Svetlost Azije".. to je kao kad se deset stogodišnjaka uhvati za ruke . no. zasnovan na vedskom poimanju Agnija kao najintimnijeg dela bića. Oganj . supruga boga Brahme.žrtva . Agni je agens. da li je po svojoj moći. Sve što je u Indiji nastalo bilo je autentično. ili po čijoj je moći postao jedini vladar. zemlju i atmosferu.. i kletvu ublaži rečima: "Kao što Sunce toplotom i svetlošću pročišćava prirodu. Njena svetlost obasjaće Istočnu i Jugoistočnu Aziju. Od 1028 rgvedskih himni. Mislioci nisu proganjani i spaljivani na lomači.samo taj može. lični odnos sa izabranim bogom. bog vetra Vaju i Agni obrazuju najstarije indoevropsko trojstvo. da ostane monoteista. Umesto demokratskog politeističkog panteona. jedinstvom trojstva: oganj .. sa istim završnim stihom: "Ko je bog kome treba da služimo žrtvom?" "Ko je prvi. kolebljive u duhu.žrtva . većina ostalih drugim bogovima panteona. ono se na njega naslanjalo i bogatilo ga. nisu 16 . najdragocenija žrtva je piće besmrtnosti Soma. Religija treba da oplemeni čoveka. Velika metla malog semitskog duha počistila je obilje ideja i problem zavisnosti čoveka od univerzuma i smisla njegovog postojanja redukovala na odnos: JHWH . Svetovi se povezuju žrtvenim obredom. Od ognja sa domaćeg ognjišta uzima se ugarak radi paljenja vatre za obred venčanja ili prilikom nastanjivanja novog doma... mada su na sva pitanja za koja nisu imali odgovore i na ona za koje nema odgovora odgovorili: "Tajni su putevi gospodnji!" Semitska vera je vera bez pogovora. raskoljnikom. da od njega načini boga. pročišćavaj sve ono što budeš plamenovima dohvatio!" Bog Sunca. s posebnim osvrtom na Stari zavet. Semiti su bili uvereni da je njima bilo dato totalno spoznanje. biva u apsolutističkim sistemima. Surja. Žrtveni prostor ureñivanje po modelu trougla.narod Izrailja: jedan bog izabran od strane jednog naroda i jedan narod izabran od strane izabranog boga. zapravo. inače. Neko će reći da nisu umeli. one. tako i ti. monoteizam je na nebesa preslikao najogavniji ovozemaljski oblik vladavine jednog neprosvećenog apsolutiste. I danas se u Indiji dva puta dnevno izvodi žrtveni obred: agnihotrah. po kome duh prožima vasionske prostore. Indija je zemlja velikog znanja i najdužeg pamćenja u kojoj niko nikome nije prevrtao jezik u grlo da bi ga ućutkao kao što je hrišćanstvo postupalo sa bogumilima. ali potraga za besmrtnošću nije prestala. uz napomenu. Soma je nestala. Filozofska skepsa. Prirodno je poći od prostijeg i ići ka složenijem. niko nikoga nije nazivao jeretikom i sektašem. Ovih reči nema u sanskritskom rečniku... oni su hrišćanska specijalnost. dopuna svetskog vokabulara novim pojmovima. U njemu je sve prosto i jasno da prostije i jasnije ne može biti. bog zla. na primer.

posvetiti se ti-viu. Tv— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta PITANJA koja bi trebalo da budu zbunjujuća. proglašen za jedinoga.ako se sinteza izvrši na filozofskom nivou. razume se. Darvina i Marksov kapitalizam. višestranih. no. jer odražavaju zabrinutost. mada sam sa varvarstvom lično raščistio čim sam pročitao prvi deo biblije. ko ne zna. Tamo gde nema filozofije i ne izvrši se sinteza na planu bogova. pa se on raspadne u trojstvo. niti su na istom intelektualnom nivou. Rokfeleri i tako to. biće svestrano. ne znate više ni ko ste ni šta ste. šareni svet.mondijalizam jeste monoteizam u najširem smislu reči. Tamo gde filozofija i religija idu zajedno. iz jednog centra na sve strane sveta. Adama Smita. Svako je jednostrano. Ah! Umalo da zaboravim na internet. niti im je snaga duha podjednaka. što nam se putem knjiga nikada ne bi moglo dogoditi.svestrano. nedaj bože. Marketing i menadžering čuda čine. pa. što se nisu za jednoga odlučili dokaz je njihove mudrosti. pa ko zna neka pravi. Rotšildi. evo. Apsolut je jedno. Odkud toliko hrišćanskog čuñenja povodom "pojave" agresivnog mondijalizma? Zar on nije nastavak starozavetne netrpeljivosti i hrišćanskog prozelitizma? Niti je nov. PITANJE: Dobar dan! Kako ste? ODGOVOR: "Good morning. mislim svetski . Zahvaljujući njemu. PITANJE: Šta je cilj mondijalizma? ODGOVOR: Pljačka i preraspodela plena u korist bogataša. "don't they?" Mnogo sam čitao. treba biti umereniji. ODGOVORE daje monocentrično . Zašto me to pitate? Pa mi ništa nismo krili otkad smo se na planeti pojavili. postavlja policentrično nacentrirani predstavnik. niti je po prvi put na planeti . namenjeno celom svetu. Varvari su oni koji ne znaju da prave pare i da upravljaju svetom. čim bude "practicaly" postalo mondijalističko. Svaka filozofija mora da stigne do pojma apsoluta." Mnogo bolje nego vi! "Thank you. pa je gadno zasmrdelo na kozirjev sir i na opoziciono ovče mleko) PITANJE: Šta činiti sa demokratskom idejom vladavine većine nad manjinom? 17 . Rgvedski rišiji i biblijski proroci jesu intelektualci. pravi mondijalizam. Zna se ko je počeo prvi da pravi velike pare. sad ste me načisto razočarali. takoreći od samog početka! (Policentrični predstavnik uzvratio je "oduševljenjem" od samog početka. zar ne? "Don't you?!!" Niste još! Ma šta kažete! E. jedan bog nije apsolut. sreli.nacentrirani predstavnik koji drčnošću teži da zabrinutost pretvori u neopreznost. pozajmi se tuñi. s njim se naprosto utapate u veliki. sinteza na planu bogova predstavlja jedino rešenje. ona i pozajmljena religija ne mogu da idu skupa.uspeli da izvrše sintezu mnoštva bogova u jednog. prema tome. zna se kojih. mondijalističko. mi smo se. Ne svih. Tamo gde nema filozofije. nepotrebna je na planu bogova." PITANJE: Šta mislite o mondijalizmu? ODGOVOR: Šta da mislim osim da se može samo mondijalistički misliti! PITANJE: Zar ne mislite da je takvo mišljenje jednostrano? ODGOVOR: Varate se ako mislite da ima dvostranih i. Da su o jednom znali pokazuje gornja i druge himne. nek'se besi! PITANJE: Zar pljačka nije ponašanje koje smo pripisivali varvarima? ODGOVOR: Samo mi njih ne spominjite! Upravo sam dobio zadatak da civilizujem varvare. ali tamo gde do njega stiže sa zakašnjenjem od nekoliko milenijuma.

resursi su iscrpivi. izmanipulišeš pa zezneš. vajka se preneraženi predstavnik i baca diskretan pogled na improvizovani upitnik. Nema kod nas trte-mrte. Pragmatizam je. pa smo hteli-ne hteli kaubojskog konja morali zaokrenuti unatraške. jer bi ibermenša još bolje formulisao. I hope". Koješta! Hrišćanski i. didn't you?" PITANJE: Vi ste hrišćanin.ODGOVOR: Prvi put čujem! Odakle vam ta ideja? Ako je u pitanju nekakva antička bolest. kažu "šta" i kažu "kako". Ispred konja ide si-en-en da svet upozori na naš mondijalisdčki stav: manipulišeš. štit Istoka prema Zapadu i štit . valjda. Zauvek! Pazite! PITANJE: Odakle crpite toliko samopouzdanje? ODGOVOR: Iz mondijalističke ideologije. praćakajući se u plićaku i mutljagu nasleñene barice. mada mi je rečeno da dolazite iz nekakvog antipragmatično-smotanog sveta. zdušno koristimo prilikom kloniranja. bez boravka meñu varvarima. moraćete! PITANJE: Hvala na obaveštenju. pa na kraju nestaju. eto vam moje metafore. Počinjemo sa isporukama oružja i stvaranjem haosa. znate i sami. Ako ste. crnci u državi. verujte. Javljaju se. sa isključivim pravom kažnjavanja pomoću tekovina naučno-tehničko-tehnološkog progresa. od katoličkih kraljeva i kraljice Ibi. Setio se!) PITANJE: Šta mislite o onom delu sveta koji sebe naziva pravoslavnim hrišćanima? ODGOVOR: Mislite na one što su donedavno dizali sopstvene svetinje u vazduh? Prava kornjača. ako baš hoćete. iz dogme. javljaju. "you know. oseća se tržišna nestašica kontinenata za osvajanje (čujem da je kod nekih u pitanju šećer i zejtin). naš najveći doprinos religijsko -filozofskoj misli ovog bednog čovečanstva. mada mi ne pucamo tako daleko. U oklopu sanjaju kako da proñu kroz iglene uši u carstvo nebesko.prepreka našem drangnahostenu. Njegovu teoriju. Većina je proglašena za svece. daljinski. mi mnogo trošimo. skrajnut izvan glavnih biznis -tokova i strujanja. a ako nećete. bez nas. sve to košta. razume se. do bola i do daske humano! Ojačali smo. Mi ne tražimo ništa više od kontrole svetskog tržišta. Mnogo ih je. nadam se da ste razumeli. organizovani kriminal i drogiranje da bi sami sebe istrebili. Dovoñenje robova iz Afrike nije popularno još od čiča Tomine kolibe.. Druženje sa divljacima. uopšte. s posebnim osvrtom na Jehovu i na Darvina. ostao je demobilisan. jer su vas pragmatizam i protestantizam (i još koješta na "p" ) odveli u kolonijalizam? ODGOVOR: "Not at all!" Pa znate. razvili smo "very good" nove metode. istorijom i čovečanstvom. završimo sa ulaganjem kapitala i izvlačenjem profita. "That's all!" PITANJE: Osećate li grižu savesti pred bogom. Nažalost. you know. na daljinu. PITANJE: Da li se pri izboru grešilo? ODGOVOR: Bože sačuvaj! Mi smo nepogrešivi jer smo pragmatični. razaranje i uništavanje. srpskog porekla: "did you make up your mind? A?" ("I don't mind do you mind". Da je nama onolika 18 . učeći se kako se dolazi na vlast i kako se osvaja svet od cara Konstantina i kralja Davida. U meduvremenu. o jednom bogu celog čovečanstva. a ako ne izmanipulišeš. od hrišćanskih misionara i od papa lično. "could be very bad. sa podvučenim naglaskom na ubijanje. Izgubili su silno vreme i pogotovo "last century". Ne mogu svih da se setim. Zar blaga vest ne upućuje na milosrñe i praštanje? ODGOVOR: Koješta! To je bila i ostala uteha za slabe! Zar niste čuli za Ničea? Šteta što taj nije nas bolje poznavao. ne treba brinuti zbog recidiva. kojim slučajem. ali znam da su vrlo informativni. i tako to. da reč koju ste upotrebili potiče od kolonijalne robe. Vekovima drži glavu u oklopu i gubi vreme. Priseća se da je imao nešto vrlo važno da pita. daljinskim i mobilnim. Pragmatizam mobiliše! Ko god nije mobilisan. Mi smo pozvani da izvršimo svetsku mobilizaciju. bombarduješ. bolje reći doktrine ili. Istorijske promašaje pravdaju širinom duše. Sve je naučno! I filozofski! I bihevioristički! Drugim rečima. istočnjački misticizam! Mogli su biti dvostruki kornjačin oklop. Kako je ideologija nastala? ODGOVOR: Prostim sabiranjem odabranih biblijskih ideja o grehu i kazni.

na neki način. sve čisti modijalizam i humanistička renesansa. Morali smo ih ubijati. Ono čoveka čini neodlučnim. istaknuto prozirni. pa papsko iskustvo. mada sam po prirodi pitom poput državnog sekretara. Izvanredno su talentovani za terorizam. tu smo nenadmašni. Ne može se tek tako i besplatno dospeti u hrišćanski svet odabranih. a zatim pridobiti. šta se tu može. videlo bi se još jedanput šla mi umemo. Smeškanje. nego teritorijalno. Šta kažete? A! Još kad biste znali ko rukovodi simulacijama i optimizacijama. lično. mi se ne trudimo da upoznamo njihove zamumuljene i zakukuljene kulture. Ja. te rulje crvenih i crnih ne bi ni bile vredne spomena da nisu dale sjajan povod za snimanje besmrtnih filmova. a ovamo. spojena Amerika. naše je mišljenje da je mnogo bolje biti bezidejan. Možda je duh sa idejama bogatiji. Zato smo izazvali naprsline na oklopu bez zrna baruta. Verujte. pa čovek nikad ne zna šta mu misle. Izazvaćemo ratove izmeñu religija i time iscrpsti ionako drevnošću istrošene Azijate. Mi smo sa malo duha i nekoliko tričavih ideja kreirali nešto malo vrlo propulzivne kulture. Uostalom. dosad ste mogli nešto da maksimizirate samo ako ste prethodno nešto drugo minimizirali. samo "money. samo ako je sredstvo efikasno. poput side! PITANJE: Kako nameravate da prevaziñete otpore koji će nastati od dubokih razlika u kulturnom nasleñu? ODGOVOR: Mi ne ronimo u dubine. Zar ne vidite da se ona munjevito raširila širom planete? Prilepčiva je.. Indijance. koju mi. Imaju neku neprozirnu harizmu. Mi smo više za plićak i silu. nije ništa drugo do potvrda naše verske i rasne tolerantnosti. mi nju crpemo iz našeg skorojevićstva. Amerika oko celog globa. usput izražavajući zabrinutost. mada smo u proseku manje pismeni od prosečnog Egipćanina. U pitanju su najstarije i najstrpljivije kulture? ODGOVOR: Tačno ste uočili. umesto sebe zaluñivati obiljem ideja. osim svete stene sa našim svetim predsednicima. PITANJE: Po mome mišljenju i pod uslovom da u vašem društvu smem da mislim trebalo bi biti oprezan sa Azijom. a mene i sekretara odlikovati Nobelovom nagradom za mir i ljudska prava. Hristocentrizam za centriranje sveta. zato toliko insistiramo na našoj slobodi i bezbednosti. samo se smeškaju. ali. mada. Druga Amerika. osim ako su u pitanju nafta i antički ćupovi. ha. on je. Jedan bog. da nas svet ne bi opet pohapsio. pa Džon Vejn. ceo svet Amerika. prošireni monoteizam. money". spasonosna za spas čovečanstva? ODGOVOR: Pa. Likove slobodarskih deklaratora iskesali smo u steni. vidite. Setite se samo Skarlet O'Hara. Nismo opterećeni onim što se drugima u istoriji dogañalo. preferiram Vejna i Divlji Zapad. iz čista mira! Ali. tek. One su najstarije društvene institucije širom planete? ODGOVOR: "Don't worry!". suprotnosti se privlače. Prokletstvo zatvorenih sistema! Zato smo se još više zatvorili da bi druge što više otvorili. pa će mu se san onako usput. odjedanput.zemlja još jedanput. poznavanjem vas mogu najpre zbuniti. bez sile. nema šanse! "Third Rome". Što Hristos u Kusku liči na Indijanca. zbog profita od turizma i od hadžiluka. U toku je kompjuterska simulacija po novom i tajnom metodu. Što se iskustva tiče. mada i sa njima imamo nekih problema. Logiku smo prevazišli nelogičnim metodama. ono o čemu je hrišćanstvo od nastanka sanjalo. Zamislite samo više silom nego milom metode širenja hrišćanstva. Evroazijska Amerika. osim ukidanja suprotnosti uništavanjem. to je najlakše. preziremo. pa cilj opravdava sredstvo. Što se ideja tiče. onoliki resursi i onakav geografski položaj. ne mislim duhovno. Uzmite na primer. Maksimiziramo našu dobit i tuñe gubitke. verujte. ne biste ni 19 . konačno ostvariti. uz američki. "You know". koliko ja mogu da vidim. bez problematičnih vernika. PITANJE: Da li je mondijalizam zaista nova ideja. Nikako da izmirimo zakonitu Saru i robinjicu Agaru. Što se naše duhovne snage tiče. Naša istorija je počela u apsani. Ukinućemo mondijalizmom sva sveta mesta. ha! PITANJE: Mislite li da će ići lako sa zatiranjem religija. Veći su od mnogobožačkih idola i od faraona Ramzesa. pa se njihova i naša idolatrija ne mogu tretirati kao posledice iste vrste primitivizma. Zasad se služimo najmlañim i najfanatičnijim islamom. i nama i većini sveta stalo je do neprofitabilnih ideja koliko do lanjskog snega. sve sam simulant do simulanta..

najbolji Agra je naziv grada sa sanskrtskim imenom koji je neko vreme bio prestonica porobljivača Indije. NASTAVAK monocentričnog: Što god mi drugom radimo sve je "very grave" vodi pravo u "grave". Naumni smo da mondijalizam proširimo na univerzum. umesto gore . samo malo neozbiljnije i još opasnije. čemu filozofija. gotovo da je nedostižan: spolja beli mermer. pokupi trake sa najnovijim otkrovenjem i ode. spomenik jednoj ljubavi i svedok više velikih zverstava. ODGOVOR policentričnog: Neka..ali. glavni. ODGOVOR: Upravo je u realizaciji grandiozni projekat još grandioznijeg encefalografa. do. Na obali reke Jamune.voda agra . Budite poslušni.za trenutak posunmjali u uspeh. biblija uživo. Interviju je zabeležio zavidan uspeh i naišao na širok odjek u svetskoj javnosti.gū (sl) . podignut je slavni Tadž Mahal. Videćete! Bili živi (što je malo teže). Smirićemo mi razigrani ljudski um. sa četiri minareta . opsova svestrano obrazovani predstavnik. Imate li nešto protiv? ODGOVOR policentričnog: Imao bih. mada se ništa ozbiljnije nije dogodilo.dole i levo . agra . Sunčeva amplituda i dr. želeli ste. da se više nikad ne vrati. nedaleko od Crvene tvrdave.en . ne misleći tako. agra . ja sam vas. nema na čemu . Antologijsko delo Holivuda. pe.na . Biće to pravi raj na zemlji. cilj. Znaćemo da smo uspeli kad se na ekranu džina. sve će njemu biti jasno. agra agrar I. Mi se ne bavimo tuñim odgovorima na naša pitanja. PITANJE: Kako ćete znati da ste u tome uspeli? . Posredovani um posredovaćemo mnogostruko. potomaka Džingis-Hana. ako treba pet puta. Sve je ostalo po starom.) ODGOVOR policentričnog: Više "grave" nego "great". večna moderna. Uostalom.ne izdrža predstavnik.. hvala . i ode na sastanak sa sekretarom. PITANJE: Kako zamišljate novi svet posle pobede mondijalizma? -postavi predstavnik poslednje i ključno pitanje. bolje reći. početak.gah (sl) . bude pojavila idealna prava linija.vrh.voda (zato što uvek "gura" napred) P. on nije nešto impresivno . Biće novih rešenja. njihovog utvrñenog dvora. reda radi. E. mnoštvo.što bi rekao Haksli: kutija upakovana u mermer. Svakoj svesti biće nesvesno dostupan pristup na sveopštu svest. bez prefiksa i sufiksa. UČTIVOST monocentričnog: Stvamo. Zabeležena je izvesna zabrinutost izvesnih i izvesno repliciranje neizvesnih. deset puta. ratom protiv zvezda.prvi.reče. slušajte. Mogula. kraj istorije. svemoćna informatika u rukama moćnika! Da li je ikada na planeti bilo toliko pozitivnosti na gomili. verujte. hvala! POZIV monocentričnog: Doñite nam opet u projekat mondijalizma. nemilo prebijanje izmedu nemila i nedraga. ODGOVOR: Šta ja imam da zamišljam kad je sve već smišljeno. odmah biste se predali. Nema razlika.puta.desno batrganja. pitao. nabijem ti ga u do. unutra intarzija u mermeru 20 . vrednost. pa. pa videli (ko preživi).reče. Zar jednakost i pravda nisu iskonska čežnja čovečanstva. ali nisam siguran da ćete shvatiti! NASTAVAK monocentričnog: Ja nisam tu gde jesam da bih shvatao. Po originalnosti. po raskoši i po uspomenama.. iks . nema sporenja zbog razlika.. prema nama otvorili! "Great!" A! Šta kažete? "How do you do?" (More. milo em drago. Imate li još neko glupo pitanje? ODGOVOR policentričnog : Nemam. ako treba. agram . pa s njom na modnu reviju kusih i razvrcanih modela bogato ukrašenih simboličnim broševima.

pošto bude umro. biti željan pobuñivanja. nalazi se duga i niska pravougaona džamija. složenicu: poljoprivredni proizvoñači. Utvrñeno je da se muslimanske grañevine oslanjaju na temelje hinduističkog hrama. mauzolej za ljubljenu i sebe. istorija i smrt nisu namerama išle naruku. izgradi repliku od crnog mermera. "Izabranica harema". osim što nema vrha.Džahangirove žene . kome je Džahangir dodelio titulu: "Izumitelj umetnosti". odbaciti 21 .od raznobojnog dragog i poludragog kamenja. Avgustin od Bordoa. Sve su tajne tadžmahalskog kompleksa manje-više razjašnjene. sve do svoje smrti. Ima osećanja jačih od estetskih. uzdišući. adž. voziti. i odabranica srca Šah . na teret i na račun "bezbožnih" podanika. Uživanje u skakutanju veverica po ureñenom vrtu jedino je zadovoljstvo koje posetiocu nudi ovo morbidno mesto. pogotovo na sarkofazima. a kad govore o seljacima. pa je ovaj srce lečio gradeći jedan od najskupljih monumenata sveta. terati. Prvenstvo da budu pitani imaju oni koji kad god govore o svom resoru ili o zanimaciji širokih seljačkih masa uvek upotrebljavaju reč: agrar. Iz tvrñave i Tadža odnosili su kako je ko stigao. baciti. Nema Starog Grka koji bi bio impresioniran hrišćanskom crkvom podignutom povrh nekog hrama posvećenog Apolonu i Atini. I podcenjeni hinduista naučio je od precenjenih monoteista kako se postaje netolerantan. niti Srbina koji bi se mogao diviti arhitektonici i raskoši džamije podignute na temeljima Gračanice.Džahana. a zašto je volja bila takva. Oca je zatvorio u raskošni paviljon jedne od palata u sastavu Crvene tvrñave. upravljati. na primer. kroz prozore paviljona da uživa u svome delu. Unutar temelja muslimanskih grañevina pronañeno je na stotine nabacanih kipova indijskih bogova. uzgred budi rečeno. takoñe. prvo ime znači: "roñen-da-ubija-da-bi-stigao-na-vrh". roñaka Šah . koji je već izvršio "zaokret prema agraru". ali. s jedinom povlasticom da može. odakle nije makao osam godina. simetrije radi. Nameravao je da naspram Tadž Mahala.pesnikinje. spomenika ljubavi. što nije nerazumno jer su se u superiornu indijsku kulturu asimilirali svi osvajači. adžati (dg) . s desne strane. najviše doprineo raspadanju Mogulske imperije. Spomenik ljubavi: Mumtaz Mahal. ponajviše Šivinih. U Ajodhji se često dešavaju sukobi izmeñu hinduista i muslimana jer je džamija podignuta na temeljima Raminog hrama. "Kralja sveta". na drugoj obali reke. nedolično ponašanje za jednog sveca. da se sveti Nikola "odlikovao" organizovanim rušenjem antičkih hramova što je. Zna se. ostaje tajna". adžah adžija adžira čigra G. Zašto je to tako. islam i hrišćanstvo imaju zajedničku sklonost uništavanja svega što je tuñe. umesto reči agrikole. Istorijskim i sveopštim "razvojem". bila je poreklom Persijanka. Spomenik zločina: Šah Džahan je nasilno svrgao sa prestola oca Džahangira. osim jedne: levo od mauzoleja. da bi njega. Biće da su Latini imali u vidu sanskrtske prioritete kad su njivi dali naziv: ager i poljoprivredi naziv: agrikultura.pobudivati. goniti. Izvori kažu da je izgradnja trajala 16 godina i da je u njoj učestvovalo 20 000 radnika. nasilno svrgao sa vlasti sin Aurangzeb. tim pre što je morao znati "da su i paganski hramovi podignuti po volji njegovoga boga jedinoga. najgori vladar dinastije. pokretati. I pored različitih osnivača i doktrinarnih razlika. stvari su se izmenile na štetu nekada najcenjenije profesije. fanatični islamac. treba pitati nekog ministra za poljoprivredu.Tajnu grañevine desno od mauzoleja nedavno su rasvetlili indijski arheolozi. koji je. u čemu su mu zdušno pomagali Mumtaz i njena porodica. najviše Englezi. kod drugog imena sve je isto. Grañevine i vrtove projektovali su i nadzor gradnje vršili slavni graditelji onoga vremena: Iranci. ista takva zgrada koja nikad ničem nije služila. jedan Venecijanac i jedan Francuz. uvek koriste recidiv prošlosti. ljubavnici i poliličkom istomišljeniku. Ako smem sanskrtom da interpretiram ime Dža-han-gir i Dža-han. da bi se na njegovim temeljima izgradio hram jednoj ženi. Srušen je hram jednog boga "bezbožnika". mora se priznati. plen je uredno obeležen i složen u Albert-hol muzeju. radi "večnog sjedinjenja u smrti".

jarac adžā . večan adžira . ljubljeni i podsticani narod lako može postati žrtveni jarac. pobiti". veliki borac s bogom! U Siriji postoji mesto Malula. mantru iz sledeće porodice reči. bogme. za vreme odmora i na poljančetu. u slobodnim časovima. Višnu i nmogi drugi. okretan adžanja (tpb) .takmičenja.oličenu u jarcu. pa imamo pojave da se drogiranjem tela i lažiranjem "natjecanja" pokvare i telo i duh.paktu.sveto. neprikladan za čovečanstvo Porodica reči navodi na brojne asocijacije. Što se semitskog žrtvenog jarca tiče. nešto je pramaterija . voña. budući da se svakodnevno održavaju po najzapuštenijim palankama. nije baš sigurno. ne Adam. adžah . otac mnogih naroda ili Izrailj. hitar. Najveći podsticatelj i izazivač maje. bili oduhovljeni. Višnu. pa svako mora imati svog žrtvenog jarca. O kupu kupova i kupu kupa kupova i da ne govorimo. bog ljubavi Kama. Očigledno je. Šiva. pokretač. sveopšti antagonizam. ništarija od čoveka adžanjam . izazivaju nešto složenije asocijacije: da bi se svet pojavio. takoñe jarac.radža (sl) .pobuñivač. sa crkvom iz IV v. Mantrom se u Indiji služi pojedinac. nehrišćani su čista materija.izvor budućih zamajavanja. kao stoku. beznačajna osoba. nego Avram. Na Zapadu važi samo jedna mantra: "Ko nije pobednik. Lopta je simbol savršenstva i univerzum u malom. dok je semitski jarac nosač kolektivnog greha. pa. da je podsticanje posao voñe. antagonizam. Pitam se.. 22 . sa hagiografijama . jer je hrišćanstvo čista duhovnost. prevoñenjem u hrišćanstvo. sa likovanjem pobednika i agonijom pobeñenih. on mi liči na: agha -marsanah. podsticač. naprotiv! Ipak je glavni pokretač bio i ostao Agni sa žrtvenim jarcem. nestvoren. na kome stoji jevanjñelje iz koga sveštenik čita za vreme službe božje. šta bi ostalo od ove starogrčke navade da su "natjecanja" besplatna? Osim dece u školskom dvorištu. ali se inkasiraju velike pare.trkalište. maja. agonizam. propraćenih čudesima. no. Zbog agona .neprikladan da bude roñen. Da li je od sanskrtskog jarca: adžah izveden grčki: aigos.podsticanje adžanah . te nije na odmet ministru skrenuti pažnju na blagovremeni zaokret agrara prema kozarstvu. čuvar.brz. nije čovek. gonič. terač. smrt P. Tu će biti poučeni da im je predak Avram. da li je grčko hagio . telo. zemljotres adžira . jednog dana.pramaterija. Brahma. duh je taj koji pobuñuje. dvorište. izvedeno od Agnijevog žrtvenog jarca."neumoran vladalac". bilo je potrebno da neko nešto pobudi.nešto vrlo neprijatno za čoveka kao.pustinja (bez ljudi). na primer. vetar adžanam . nesumnjivo je bog ljubavi Kama. pripisano istaknutim hrišćanima i hrišćankama.uži izbor činjenica iz biografije. i agonija. Ako su u pitanju Srbi koji malo imaju pojma o modalitetima kohezije kolektiviteta.adhi . u kritičnom trenutku može doći do kritične nestašice ovih životinja. pod motivacijom: "u zdravom telu zdrav duh". materijalni predmeti. može dobro doći Nato . stoga mudri dopuste da ih može biti mnogo. uz upozorenje da mu nepažnjom i neupućenošću u predhodni TV dijalog. meñutim. namerno lukavo politikantstvo apostolske zajednice. Niko ne može znati ko bi mogao biti taj prvi. Lep i redak primer očuvanja kontinuiteta. Najpre. i ako ga zamislimo u ljudskom obličju. Crkve su grañene preko srušenih antičkih žrtvenika i hramova. Agni. što ne znači da ga treba isključiti iz panteona. Pokazalo se da takmičenja ne opravdavaju u potpunosti starogrčku motivaciju jer je čovek sklon vitoperenju velikih ideja. iluzija adžirah . Da su moje slutnje opravdane. teško da bi se iko bavio pikanjem lopte. dok se nemudri odluče za jednog. organizovane su olimpijade čiji je razvoj dostigao neviñene razmere.I. pa ima nečeg opasno dubokog i plitko istraženog u poigravanju loptom i nadigravanju protivnika dotičnim predmetom. Šiva. u kojoj se čuva stari žrtvenik sa rupom na mermernoj ploči za oticanje krvi žrtvene životinje. onda to mogu biti bogovi: Brahma. pa. od nje potiču grčke reči: agon. gubitnike treba. da bi pagani bili privučeni iskonskom svetošću mesta i na njemu. dokazuje sveopšte prelivanje agona u sve sfere života. Sanskrtske reči.neroñen. adža . borilište. koje jesu za priču. takoñe. Sunce. Sve što postane masovno postane vulgarno i vrlo profitabilno. mada je vrlo verovatno. trebalo bi da je očigledno.

"vrlo sjajan". sa pustinjskim podvižništvom.hārah (sl) . nagnuti. bulazniti I.ajuh (sl) .on toga nije svestan. Ovde spadaju i druge srpske reči. u RVK zvezdicom obeležena. sa izbeglicama. patnja agha .marşanah (sl) . tumarati. lutati.Iz gornje porodice reči raña se i asocijacija: adžija . añdžanam . añč. añčati ačiti se añčanam ačenje G. ukrasiti. iskrivljen. ni adžiluk. razjasniti I.savijen. kovrdžanje F. Angirasa.Višnua i u rečnik zabili Avrama.pošiljac. agh. ne bi moglo lako postići. jer se nije blagovremeno čitala Kautiljina Artiašastra. Sunce andžalih (m) . njima slične i nepotrebne. aghajati .savijanje. crkvi kao i prilikom poučnog iskušavanja preko okruglih stolova RTS-a i drugih rado gledanih i loše shvaćenih vizuelnih medija. Agnija. Sanskrtom se. añč. anakti . Agni i žrtva.zlonamernik. da adžija nije autentična hrišćanska. Aghamarşanah bukvalno prevedeno znači: "izmarširati greh. lukav Ačenje je ljupko . skrenuti s puta. sveto i obesvećeno. adžija i adžiluk. kao na primer agon i agonija. veri. podignute u visinu čela u znak poštovanja. Sva sreća da sveta zemlja nije daleko i da nije velika. nažalost. tuñe imenice. kovrdžav. bistre i povezuju mnogi pojmovi za koje bi se na prvi i pogrešan pogled moglo reći da nemaju nikakve meñusobne veze. añdž. Bhrgua.šaka uz šaku. zavisno od uma. greh. da povredi Da je aghahārah = aghājuh. kao što vidimo. onaj koji ima nameru da ugrozi. nečistoča. pogreška.jedna od rgvedskih kratkih himni kojom se "poništavaju" grehovi. añčita (tpp) . kao što se "maršne" pas. kao kad se prosi. Jakova. inače. čigra.zlo. odnosno da je razbojnik onaj koji ima nameru da ugrozi i da povredi. agham . Bhagu. ni žrtveni jarac. magična mast añdžah . džarati i sl. Isaka.razbojnik agha . meñu ostalima ima mnogo zaboravnih ponavljača i improvizatora. glasnik. ukazivanje na zemljotrese (imanentne ljudskom umu) različitih intenziteta. mada. i još manje islamska izmišljotina. Izbili su mu iz rečnika Vasištu. añčati . Malo je teže kad vojska razbojnika umaršira u nečiju zenilju pa je ne mogu izmarširati ni mantra. srpski jezik je najbolji sanskrtski učenik. voñe i žrtveni jarci. slaviti.lukav način za postizanje nečega što se. iskriviti.ići u pogrešnom pravcu.ime jedne od nebeskih reka añdžişthah i añdžişnuh (m) .ulepšavanje. añdžah ili añgiras anñeo G. zapovednik añdžasī . kao na primer: Čegar. blistati. uverili smo se na sopstvenom iskustvu. vokabular se koristi u emisijama RB: vreme sporta i razonode i o religiji. kovrdžati. Nije sporno. izazivati pojavu nečega. Tada se moraju čitati Bhagavad gita i Gorski vijenac. izgubiti se. pozdrava ili zaklinjanja 23 . izvitoperen. ni moleban. bol. agh. aghajati grešiti agham greh G.kriviti. meñu kojima adžiluk zauzima vrlo istaknuto mesto. Jeremiju i druge. grešiti I.nauljiti. pa koristi sve modalitete sakupljanja potrebnih zasluga.ciljna grupa sa ciljem da stigne u carstvo nebesko i da se domogne večnosti. još uvek u upotrebi kao dnevna molitva agha . čio. Nema moćnijeg jezika od sanskrta. čilaš. takode. añčanam . Grčki i latinski spadaju u dobre učenike.

pouzdan Angiras .sājana (sl) . porodica P. pored. jedan od sedam mudraca prve manvantare. kao da su unuci tikve bez korena.onaj koji dolazi posle.iza. Angelus. po redu Bilo bi interesantno čuti egzegetsko objašnjenje falsifikovanja rodovskog stabla Srba. sukcesivan anūčīna . dakle. aŃŃate . unuka G. pijaca. Svi relevantni za pravljenje savremene istorije obuhvaćeni su gornjom porodicom reči. tumaranje aŃŃ.stanovati) aŃ. proizvoditi. Krajnje 24 . varaju se.glasan smeh. añč. añūşīta komšija P.gospodari tržišta aŃŃa . u astronomiji planeta Jupiter i jedna od zvezda Velikog medveda. gde se umesto prave unucima podmeće loza tuñih predaka.arogantno ponasanje aŃŃah . tumarati I. i glagola: vas.onaj koji se kreće pravim putem. Njome je u starini bila najavljena glavna odlika novog doba: vladavina tržišta.roñen u sukcesiji.biti diktatorski arogantan I. aŃati lutati G. ančajati .lutati. posle I. očigledno. anvan. prati. aŃŃā . prevršiti meru. knjizi Rg-vede. aŃŃ. nastavlja.razviti.ispravan. autor himni u 9. koji sledi pravac drugog. aŃŃajati . aŃŃate atakovati G. aŃ. prevršivanje mere aŃŃa . njegovi potomci su bića svetlosti. otac Agnija. anūčī . anuči .blizu. ubiti i.lutanje. brz. kad glagol promeni vrstu: aŃŃaja. privlačan añdža . po himnama Atharva vede Angiras je osoba koja. s preflksom anu.engleskog rečnika izvodi poreklo grčkih reči: aggelos i aggapos od Angirasa. pošten. añdžasa .(Lokativ.garbha (sl) . srpskim jezikom grčke i latinske reči fonetski tako moduliraju da su bliže sanskrtu. kao u mnogim drugim slučajevima. njisak konja Može se. vasati . trenutan. mada se i oni sami služe srpskim jezikom. anūkam . pa se i ovde. aŃaŃa . Oni koji misle da je presecanjem stari koren uništen. aŃŃājate . ono.prezirati i aŃŃ. u cilju zaštite žrtvenog obreda. Autor sanskrtskto .onaj. pridev: anvañč. na primer.P. añučīna unuk. ona. Vujaklija izvodi anñela od latinskog: angelus. añūşīta . ind) . aŃati . izgovara magijske izreke iz Atharva vede.prevazilaziti.osmatračnica.patjah (sl) . Za njih je srpski entitet neprozirna pojava. anūčīna .rasa. potiče od añdžah. sa svodenjem čoveka na robu. načiniti sanskrtska rečenica prikladna za opis "vrlog novog sveta": "aŃŃapatjah aŃŃājatena sah aŃŃahasantah aŃŃante""gospodari tržišta sa arogantnim diktatorom konjski njišteći atakuju.roñen iz brahminih usta. istinit.oni koji žive jedan pokraj drugoga (pridev nastao od prefiksa: anu .hasitam (sl) . trg.

društvo ravnopravnih. menja se samo žrtva. svrgao s vlasti i ljude isterao iz raja. Kult žrtvovanja ne prestaje. kao što se činilo u starijim religijama. muški rod je okitio istoriju i bogomolje "svetlim" likovima agresivnih boraca za veru i za teritorije. bogomater. Još se ne zna šta će biti sa pravednicama. s posebnim osvrtom na hrišćanskog egzegetu. on gubi smisao postojanja. Svi bogovi. da se ponavljanjem ne bi narušili "izvornost i originalnost" Starog zaveta. logičnijih rešenja. no niko problem nije bolje rešio od hrišćanske religije. Oni. Jedinog predstavnika žena.nepravičnom raspodelom moći i mogućnosti izmedu žrtava i agresora bavili su se mnogi veliki umovi. Upravo je u toku okrugli sto neba. sam sebe valjano i voljno prinese na žrtvu. nema značaja.ići prema nekom cilju. mošnice. Za svaki slučaj. budući da su se žene i na nebu i na zemlji pokazale gorim od muškaraca. I. mada ima i drugih.aĦda (sl) . am. teško podnosi samoću . Tako bog . bez drugoga. i bez monumentalnih zadužbina. žrtva. bezgrešno začinjući ženski rod. aĦdam . semen viril brahma . služiti. addanam . Zamena žrtvenika simbolom.on nije brahman -jedno bez drugoga. Primivši ponešto od duha svetoga i poviše od JHWH .jaja. Ovako ponašajući se. koji je druge bogove. Agresiju uzrokuje nedužni muški rod. doduše. pa i onaj "jedini i pravi". ali je zato tu egzegeta koji zna da oni rade u korist večnog života žrtve. operatori božje volje. Drugi monoteisti ostali su pri primitivnom strahu od božje volje. instrumenti u njegovim rukama. bog. imaju nešto da dodaju u cilju "pojašnjenja" i zaštite autora od sopstvenog dela. Štaviše.štit. Antropocentrična religija ostaje dosledna. addati dodati G. sastaviti. usput dajući običan doprinos opštem razvoju neobične duhovnosti. ona je čisti biheviorizam. add. pa je samovoljom i vlastoljubljem uzrokovani lični problem rešio povratkom poslušnih pravednika u svoje carstvo nebesko. rasuñivati I. jer kaže kako se u ulozi žrtve treba ponašati: iz dubine duše voleti i praštati agresoru. krstom. podstaknuti diskusijom. ne računam jer ona predstavlja imaginarni. rajske voćke biće posečene i zmija vraćena natrag. Kod njih nema mudre: "Ne boj se!" Egzegetskim rešenjem eshatoloških problema hrišćaninu je objašnjeno da je neizmerna ljubav božja prema stvorenjima glavni uzrok pravednikovih stradanja i obećava mu se carstvo nebesko. aĦda-karşaĦam kastracija G. ukoliko. add. u Adamova rebra. umesto jarca. Dajem svoj doprinos egzegetici: život na zemlji nije ništa drugo doli selekciono sito za odbir pravednih poslušnika. Ovo je bilo sa aspekta monoteizma. addati . pa antroposa stavlja na žrtvenik. amati . zamenivši Avramovog Isaka ovnom.naravi. traže žrtve. ne znaju šta rade. gde JHWH raspravlja sa stručnjacima za kloniranje mogućnost involuiranja ženskog roda zajedno sa pravednicama. na neki način.kosmičko jaje aĦda-karsanam (sl) .logos funkcioniše u zatvorenom krugu svoje samovolje. zaštita Odnosi se na govornike koji. stalno šapućući: "neka bude volja tvoja jako že na nebu i na zemlji. da bi ubrzo samome sebi prineo na žrtvu sina svoga jedinorodnoga. inicijator praroditeljskog greha i začetnik istorije. spojiti. U Hristu se prepoznaje vedski Puruša. stiže u carstvo nebesko. posledice agresije trpe grešne žene i nedužna deca. u okean.kastracija 25 .pridružiti." Što je volja takva kakva je kriva je žena. dokazivati. Treba bogu biti zahvalan zbog postojanja agresora jer oni su. mada se kod jedinoga uočava izvesna nedoslednost: najpre se odrekao ljudskih žrtava. u kojoj su uloge izmenjene. tim pre i utoliko bliže do boga.

jer on je na profano imun. mada je bolje. Ako je za sanskrt "athar" bio zastarela reč. oznaka je pozajmljena od latinskog: alta ara -visoki žrtvenik.atķpa. Brahmin najstariji sin. umesto baviti se pozajmicama.skršiti. atķpa . teritorija koja prirada odreñenom naselju. poteklih sa istog. atharjati (den) . kali .nezasit Reči su iz Rg vede.ne tako. P.manijaka. da će autori opšte generativne gramatike proniknuti u najdublji sloj. takoñe vodi poreklo od gornjeg pojma jer ukazuje na vlasništvo porodica u srodstvu . krenuo protiv života. identičan sa Angirasom. On je jedan od Pradža-pati-a. lepršav. ne sme da stupi u sacrum da ga ne bi profanisao. atati . Autor je Atharva vede. karşati . a ono od korena glagola: kķş.nezadovoljen. do danas. atathā . što će reći u slog AUM. predačkog ognjišta.juga je bila epoha duhovne gladi. potiče od gornjeg korena. kako je. athar . Nezasit je nezajažljiv: atķpta . atathā / tathā . Nezajažljiva provalija generiše nezadovoljavajuća stanja i ne da se ničim zatrpati. nezajažljivost P. Dotad. zbirke magijskih izreka protiv bolesti i nevolja. što se. Nikakvo čudo što je osnovni "aim" postao "I".treperiti I. nauk o brahmanu. Prvi je rezervisan za "atharvane".gotram. nezadovoljavajućeg stanja atķpta . talasast. Nekada je oganj na žrtveniku služio za opštenje sa silama univerzuma. biće da je Anglosas bombardujući ciljno i besciljno. vijugav (kao plamen). u RVK obeležen zvezdicom. Njegovi potomci.mani . osnova: atharvan) .treperav. nezajažljiv. trčati atharja. ne/ da P. drugi za vernike. što ima za posledicu otežano razlikovanje "aim" i "I am". atķpa netrpeljiv atķpta nenatrpan I.Kastracija vodi poreklo od: karşanam. Umesto neba sa otvorenim vidicima.prvije ustrojio obožavanje vatrom.ne tako / tako. vernik i pogotovo vernica. i otkriti nam zašto je sa ljudskim umom i jezikom tako. služiti životu.oganj (zastareo naziv) atharih (f) -plamen atharvā (m. Ako engleska reč: "aim" . prapredak ljudi. prvi koji je znao i podučavao Brahma-vidju. "Razvojem" engleskog jezika pomućeni su vokali.cilj. atharjati treperiti athar oltar G. uočiti svežinu memorije starih i sklerotičnost mladih. Satja .nezasitljivost.hodati bez prestanka. žrtvenik sa ognjem pretvorio se u pregradu za deobu prostora na: sacrum i profanum. "Atharvan" može da stupi u profanum. do kojih dubina seže srpski jezik sa crkvenim oltarom i sa polaganjem života na oltar otadžbine. očuvalo samo kod Zaratustrinih Parsa. Atar ili hatar.tako Svet se deli na afirmatore: tathā i negatore: atathā. profanima se nudi 26 . Agnijevim ocem. Izbegavati kastraciju znači ići u susret. U pravoslavnom hrišćanstvu. Doduše. atharja. mada ne verujem. atharja i atharju .juga se prepoznaje po nezajažljivoj gladi mani . jer je tatha . još jedna binarna jedinica može korisno poslužiti za podsticanje živahnosti konverzacije ili za totalno medusobno nerazumevanje. somom i himnom. at. atķptih (f) . Atharvānah stapaju se sa potomcima Angirasa i Bhrgua. Uzdajmo se.

hrana P. mada je sve relativno. adhivaktā (m. bliži i dalji.dvāram . atjah at G. ženski polni organ P.kamen. adhivač.niži. napredovati I. da se uočiti porast imuniteta na sličice i na oltaru i na tv ekranu. nizak. adrih (m) .titula. adhara donji adharam odgovor I. Pažljivim posmatranjem profanih.anus (donje "dveri") adha .nadir adhara .pregrada sa sličicama paradigmatičnih ličnosti iz biblije. podmukao Evo nekoliko složenica: adhara . adhivakti advokatisati adhivaktā advokat G. gornje. utešitelj adhivačanam . nadir (suprotno zenitu) adharam . donji deo. donje. ad.ārani (f) .donji region.proći pored. da bi se pokazalo šta sve u sanskrtu može biti dole. gornji i donji.gamanam . adrih zdrobiti (kamenom) I. kamen za istiskivanje soka some adhivač. adanīja (tpb) . više. stena. bojni konj At je obeležen zvezdicom u RVK. kao što odgovor može biti adharam i uttaram. advokatisati I.niži i viši.opadanje. raniji i kasniji.ono što se može. Od njega nas deli stopedeset godina a mi i dalje bolje znamo turski od sanskrta. adhivakti . adanam-jedenje.donji komad drveta za izazivanje vatre trenjem adho .uttaram . ati. atjah . antropocentrizam u punom sjaju. osnova: adhivaktķ) . što treba jesti Reči ove i prethodnih porodica reči korišćene su u Rg vedi. adhara . pitanje i odgovor adhara . nego nama. ("upasivanje") Ovo je tek mali izvod reči iz rečnika. atti jesti G.svastikam . ad. donji.govoriti u korist drugog.seksualni odnos. niže i gore. atti -jesti I.upahāsah = adhopahāsah .advokat.odgovor. degeneracija adho .trkački konj. preći preko. atjeti . epitet 27 . Nije se čuditi Vuku. ići svojim putem. adharā . planina. zaštitnik.što može biti dobar znak.

iz RVK prepuštam akademicima nadležnim za zvezdice.anja (sl) . različit eka . anukaraĦam i anukārah karikatura I. pa bi: anukarah bilo: slediti neki uzor podražavanjem. smetenost Ovako se. Reč se sve reñe koristi. apas . različitog porekla I. antarja . bliže. pozvao na rakiju i objasnio mu da su Srbi narod najstariji. uz anteriju. Čuvši Srbina dok peva: "Svilen jelek.komad odeće koji se nosi u sredini.imitacija. u korist. pokraj. tuña žena apatrapā apatrapa I. osnova: anukartķ) . opus I.unutrašnja toplota antram . te da je sanskrt od srpskog pozajmio oznake za odevno-obuvne predmete. na račun. stidljivost.posle. u slučaju karikature. sličnost anukartā (m. preuveličavanjem.dža (sl) i anja .udata za drugog. nekada.tovariti. atman. izvoñač U Vujaklijinom rečniku stoji da karikatura potiče od italijanske reči: caricare .udha (sl) . podražavalac. anukaraĦam .kūdžanam (sl) .aktivnost. anja ino. stvarati i prefiksa: anu . intimnost. duša.plašljivost. Rgvedanin bi mu rekao da je i jelek i anteriju i opanke na kljunčiće pozajmio od sanskrta.samgamah (sl) . apas (n) . činiti.ikşam (sl) .krčanje creva P. antarījam anterija I.drugi. Gornje sanskrtske reči potiču od glagolskog korena: kķ . izmeñu. srpskim jezikom označavala aljkava i nezrela osoba. sadržaj. podražavanje anukārah . život. delovanje.jedan drugi anja . anterija i opanci.delati. srce. inoča P. ali su trapavost i trapav preživeli. po tome se raspoznaju Srbijanci". vlasništvo antram . anja . vešt 28 . Latini su zapamtili i podsetili nas da govoriti u ime drugog nije neko novo umeće. dejstvovanje. glumac. naglašavanjem preteranog.utroba antar .tāpah (sl) .imitator.unutrašnji antare (ind) i antarena (ind) . izmeñu gornje i donje odeće antaram . Zvezdicu. pokret apasja .imitacija. delatništvo P.roñen u drugoj porodici.Pojmovi su iz Rg vede.unutrašnjost.preljuba (sastanak sa tuñom ženom ili mužem) anja . Srbin bi njega velikodušno. apatrapā . anja .meñu. s obzirom na.delatan.atmosfera (ono što se vidi izmedu neba i zemlje) antar .rad. sa vedskim smislom za gostoprimstvo. prema. zamenjena je pridevom "smotan".džātā (sl) . apasja pasija. zbunjenost. antarījam .

Oni uvek nešto izostave kao što su izostavili padeže iz gramatike. porok. greh. veštac.trbuh. Mnogi se dive engleskom jeziku. krvoločna zver. neumorno podražavanje vodenih brzaka. trku za profitom. pičaĦdam . može biti opasno ako se zaboravi da voda teče sa viših na niže nivoe. skriven (u RV). apāpa . mada su antipapski Anglosasi pretvorili gornji latinski izraz u "race" . stomak Bilo bi protivprirodno da Srbin zapamti anteriju i opanke a da zaboravi ono što mu je i od samog života draže. jer su: pāpah . apičja vulva (u prevodu na srpski) P. apičja . sos Niš".onaj koji nema protivnike aprati . obogaljen.takt aprati nesposobno za pružanje otpora manjūja uobličeno mānah (javno) mnjenje 29 . krivica.presovati.bezgrešan. dobiće se slično onome: "kude Niš. ako se engleska rečenica bukvalno prevede na srpski. otud latinsko: opus.utakmicu. ugurati. odkam Niš. medutim. moraju se u pomoć pozvati neki pojmovi koji ne spadaju pod "a". piččhajati .neishranjen. apuşŃa . širiti. mada ap znači i voda. apāpa "antipapa" P.onaj koji ume da stvara poverenje (kredibilitet) Mudar se ponaša: aprati bez protivljenja jatna volji pūrva prirode (onoj koja je prva) Zao funkcioniše kao"cvajtakter" 1. piččh. utiskivati. vrlo lep (u Bhagavata purani) Pošto je stvar složene prirode.karah (sl) . "Naturalia non sunt turpia". aprati . Pasionirano delatništvo. omršaveo. kriminal Nikakvo čudo što je pošten čovek "de rerum aturam" antipapista. nevaljalac. apuşŃa zapušten P. šteta. nedopustivo iskvarena varijanta sanskrtsko . grešnik.tajan. i pāpam . nego pod "p": G.srpskog jezika. zao čovek. nevažan aprati bez protivnika apratikarah kreator poverenja P. razdeliti I. Pasioniranost aparatima može dovesti do zloupotrebe tekovina tečenja nizbrdo od strane nekog antropičnog antropofobiste.nevolja.delo. pun vrlina. pa se ispomažu predlozima kojih u sanskrtu gotovo da nema.loš.Pojmovi potiču od imenice: ap .

nebo. cifra (u aritmetici) P. amati zamahnuti amah zamah G. Iz praiskona izvire i dobro i zlo pa se na samom početku bućkanja pojavio otrov.oblak.bez pene. dobrovoljno poturio ispod bućalice. za bućkalicu uzeše kosmičku planinu Meru. kišno vreme. abhra . jer se znalo da se on krije u mlečnom okeanu. nepenušav abhram oblak I. apsu . aphalatvām .svet besmrtnika."onaj što liže oblake". uzaludan.učvrstiti.liha (sl) . zao I. besplodan.besmrtan Nije se moglo bez bućkanja doći do napitka besmrtnosti.opijum P. amati . moć Dokazi srodnosti: "Mahnu sabljom. drugi za vrat stoglavo i neizmemo kreativno čudovište.prus (sl) . oblak prašine.onaj koji nema brata am. odseče mu glavu" i: "Ama. opak.jalovost. u obličju džinovske kornjače. amaraĦījata -besmrtnost amķtam . neplodnost P. lišen muškosti aphena bez pene I. biti nasilan.2. prvi vukući za rep. zmiju Vasuki obmotaše oko bućkalice. aphena . žestina. večnost.takt aprati bez protivnika aparimita neizmerno p r i m e n j u j e s i l u.silina. nemoj!" amaraĦījata besmrtnost amķta besmrtan I. kao što se maslac krije u mleku. amah . dogovoriše se i udružiše. visok. aphala -jalov. am.kiša ("pršti' ili "pljušti" iz oblaka) abhram . uzvišen abhrātķ bez brata P. apsu aps(?) jodhin naoružani P. podjednako željni besmrtnosti.bez hrane aphala jalov I. abhram . Višnu se. aphenam . dovoljan da otruje čitav 30 . pa se svojski posla prihvatiše. amķta (tpp) . Bogovi i demoni. Brinući se više za Zemlju no za amķtam. napitak besmrtnosti P. abhrātķ i abhrātķka .

muslimanski osvajači. njega staviše Šivi u kosu. dadoše ga bogu Sunca za zapregu i na kraju Dhanvantarih . pričvrstiše ga za Višnuove grudi.da (sl) . ajate ajde G. nagomilavati I. Pāridžātah . znači: "Ramino putovanje" ajatham . lotos ambu . Kaustubhah . odlazak i povratak goveda. horizont Ambar i ambra dobili su zvezdice u RVK.odelo.obim."ono što daje odeću".stopalo 31 . na ušću Jamune u Gangu. susedstvo ambarā . Ničeg lepšeg i iskrenijeg u umetnosti nema. ambarja. ambarjati ambar ambarā ambra G. nju dadoše Višnuu za ženu. sve se završilo dobro. kompas.boginja lepote i napretka.Alahabad.ići (od korena "aj" iz RV nastao je. pa dobi još jedno ime: Plavogrli ili NilakaĦŃhah. Sunčeva putanja. Tako je svake godine u drevnom gradu Prajagu. dugouhi lepotan.svet. ambhah ambis I.ajanam = Rāmājanam. U svakom indijskom muzeju sakupljene su kolekcije dela skulptora naivaca. Demoni zgrabiše ćup i dadoše se u bekstvo i da ne beše Višnua. parfem (ambra) Složenice: ambara . ajah . iz ćupa se prolilo nekoliko kapi amrte.nebeske vode ambuh . Daljim bućkanjem izbućkane su sledeće dragocenosti: Surabhih .ići) I. kasnije.voda ambhasī (N du) nebo i zemlja ambu-dža (sl) .Mesec u obliku srpa.hodanje. na kome Indra jaše meñu oblacima dok baca gromove. putovanje. ajate . oblak ambu . kretanje nadesno u šahu.boginja govora i muzike. koja se više ne da opisati rečima nego se mora videti.superirintendant za garderobu na dvoru ambara . Prilikom prelaska iz ruke u ruku. ambarja. Sunce aj. po zemlji gde se i danas okuplja mnoštvo hodočasnika prilikom svetkovine Kūmbha . majka i hraniteljica živih bića."kradljivac vode". čarobni konj Uččaih Šravasah. sa ćupom amrte u rukama."davalac vode". Airāvatah -beli slon. Na svu sreću. Sarasvatī sa vinom . pamuk ambara . okupljati. pomerio pamet požudnih demona i oteo im ćup. Čandrah .lekar bogova i izumitelj Ajur vede. ambarjati (den) . tu i tamo.taskara (sl) . nebo. Tako je i sa "Bućkanjem okeana". nebom bi vladali smrtni bogovi i zemljom besmrtni demoni. Rāma .dā .čarobna krava. kome su vrsni monoteisti.čarobni dragulj. ambhah (n) . kocka ajanam ."roñen u vodi".sakupljati. promenili ime u "Alahov grad" . Brinući se više za svet no za samog sebe. koren "i" . koji se pretvorio u nebesku lepoticu Mohini.āntah . aj.rajsko drvo. Lakşmī na rascvetanom lotosu . Šiva popi otrov od čega mu grlo osta modre boje.rub odeće.hod. napredak. ambaram . da bolje ne može biti. put.melā. nego kad narod najpre mit ispriča rečima pa ga prepriča skulpturom. "Praznik Ćupa".ādhikārī (m) .

podigao je Krišnadevaraja. araĦjīja . Sunčeva ptica Garuda. tupost. pa kaže: "ajde". krajem istog veka.napredan Kad srpski seljak tera stoku i. gopuru.nezadovoljstvo. oranje. osoba bez duha aratam . U sanskrtu se odgovarajuće reči izvode od korena: kķş . mladi brat Arune.crvena boja. arah . arunajati (den) .spremno aramis .šuma. sluga."Aruna vozač" aruĦa . Ja sam ga. arantos aratos (ga bilo) G. nego pamti prajezik iz vremena rane Rg vede.ne mariti.skršiti."besraman prilikom kopulacije". on se ne služi turcizmom (u RVK).paok točka aratih (m) -"brzohod'. aratih argat oranje.onaj kome je zapoveñeno da pomogne U RVK glagolu: argatovati pripisuje se grčko poreklo. veliki tragalac za prosvetljenjem na indijski način i učenik Ramanin. pas P. orač i sl.trapah (sl) . vozač Sunčevih kola aruna . ne gajiti naklonost I.pokraj šume Srodstvo srpskih reči: oranica. sa gornjom sanskrtskom porodicom izvodim iz činjenice da su se oranice dobijale krčenjem šuma. bazenima sa vodom. arunah . poslednje 32 . kupastoj i stenovitoj planini iznad grada Tiruvanamalaj.nesparivanje arata . boja jutra Uspomena na rgvedskog vozača Sunčevih kola očuvala se na Arunačali. sa aratosiljati se i aratosiljane. Ispod planine širi se ogroman Šivin hram u južnom stilu. zgañen. i ispravka: ne kaže se "ajde". sa gopurama. rumen. mandapama.idući ajatha . ne voleti. aramgamati (den) . divljina P.nezadovoljan. pratiti I.spreman da pomogne aram . 60 metara visoku. ispomagati. arata .gama (sl) . araĦjakam i araĦjanī .P. Paul Bronton. arunaja. aratih (f) . oranica G. aruĦa -crven. arantos (vedski infinitiv) .sārathih (sl) . kralj Vidžajanagare. staratelj P. grčkog porekla. Višnuov prevoznik P. nego "hajde". veka u polurazrušenom stanju. pomoćnik.anūdžah (sl) .rumeneti se I. Šta više. aruna rumen G."roñen posle Arune". razočaran U RVK navodi se arantos. mlitavost. Iznad glavnog ulaza u drevni hram. zatekla restauriranog i u punom sjaju.pomagati. ara-brz aram (ind) . nadzornik. araĦjam. malo-malo. pogrešna je. aramgam. araĦjam i araĦjanī I. Aruna. zatekao je hram početkom 20. u kome je živeo Ramana Maharši. ajāna (ps) .

inteligentno Složenice: artha .odsustvo cilja artha . da iskoristi priliku artha . u Džambukešvari voda.tantram . namera.siromaštvo ("skršeno" bogatstvo) artha . svrha.sticanje bogatstva artha . U prstenu je univerzum vedskog Agnija. bosi hodočasnici pale vatru na vrhu planine.aptih . želeti bogatstvo arthāpaja. tvrdica attha .kķččhram . Agni.naciljano sa stanovišta utilitarizma artha . I vemici drugih religija kruže oko svetinja sa drugačijim motivacijama.kķta .znanje o praktičnom životu sa stanovišta sticanja bogatstva artha . arthita (tpp) ."ubica prilike". bogatstvo. arthah artizam artist nad artistima (profiter) artha .siromašan (nužan mu je novac) artha . Posle desetodnevnog kruženja oko planine. prednost.lubdhah . Aruna.srednjevekovne indijske države velikog sjaja koja se odupirala nadiranjima muslimanskih osvajača ka jugu.grham . tražnja. pogodno.nepošten prilikom manipulacije novcem (kilbisin je onaj koji krši pravila radi sopstvene koristi.grahaĦam . artham i arthah.dķştih . korist.onaj koji ume da "zgrabi".profil. ekspert u nekom poslu artha . novac."biznismen" . Prsten bosih pešaka isti je sa onim u kome igra Šiva Nataradža.kķtjā . odstupanje od istine 33 .arthin G. bez proskribovanja.virodhah .utilitaristička doktrina artha .sticanje novca ("uzapćivanje" novca) artha . zahtevan."dušmanin" imovine.dūşaĦam . Svi su tu. da bi izašli iz prstenom nametnutih ograničenja. u Čidambaramu akaša. Oni kruže da bi se približili bogu u centru.težiti dobitku.poslovna neprilika ("krkljanac") artha . potražnja. oprezno prikrivati I. kraña novca. željen arthin .kilbişin . željan bogatstva arthja (tpb) . bez prekida i preloma.grāhin . vlasništvo. "biznis" arthanā .onaj koji zna šta je korisno (očito mu je) artha .pra .vidjā . oko Arunačale.kāršjam .vaikaljam .trezor artha . u sanskrtu ova složenica znači i sposobnost čula da "zgrabe" percepciju iz spoljnjeg sveta artha ."vidovitost". Šiva.čintaka . art.kovidah . Vedski kult istine. sebe dovodi do siromaštva artha . šteta artha .gubitak novca.izdvajanje. mudro.ljubitelj bogatstva. smisao za. rasipnik artha .njūna . potreba P.cilj. poslovan čovek. kasnije samo (m) .zahtev. za razliku od prethodnog. onaj koji uništava svoju ili tuñu imovinu. u RV češće (n).profil."menadžer" . u Šri Kalahastiju vetar i na Arunačali oganj. oličen u Agniju. bez odbacivanja i zaborava. onaj koji kreira povoljne prilike radi ostvarivanja dobiti artha .vipattih .nāšah . traje. to može biti i kralj) artha . ovi.nekongruentnost ciljeva.ono što može biti prikladno. arthajate .tražen.raskorak izmeñu ciljeva i postupaka ("izroñavanje") artha . na okupu.dravja . Pet praelemenata u Šivinom obličju obožava se u pet velikih hramova Južne Indije: u Kančipuramu zemlja.ghnah . delatan. arthāpajati (den) " tretirati kao novac.aktivan.

davno. hara pare.v.artha .nevaljalstvo. dosledan zadatoj reči.siddha . lopuža Pojam: artha našao je veliku primenu u logici.antara . Prazna mislena imenica. Čini se da su istorijski lomovi u ime velikih ideja bili uzaludni. Ovaj je mlañi od Kautilje gotovo dva milenijuma. sa plamenom u podignutoj ruci. narod.) 2 Osnov savršene države: kralj. pre Hrista kralj Čandragupta. Upoznavši se sa Arthašastrom. u ime: "God bless America".smisao i reč artha – šā l ī . saznanje. privrženost pravoj istini. 1991. Možda je preterano nazivati autora varalicom samo zato što je prozreo stvarnost i prirodu onih kojima jeste stalo do vlasti i do bogatstva. brzih poteza. kautiljam .tvrdnja bez "tercium comparationis". prevara. obmana. Bombaj. Osnovne odlike savršenog kralja: Privlačnost: visoka roda.unošenje drugačijeg stava kojim se prethodni obesnažuje artha . Evo nekoliko izvoda iz dela pronicljive varalice2: Preuzeto od Rada Iveković: Počeci indijske misli. pamćenje.antara .onaj koji krade. Koji princip preovladuje u ljudskom društvu koje često liči na zverinjak? "Ne zverinjak. kao na primer: artha . nekada. osnivač dinastije Maurija. (sa konsultovanjem dela R. istinoljubiv.vjaktih . na ulazu u Njujoršku luku. pažljivo slušanje. sposoban da pokori susedne vladare.vķddhih . s božanskim osobinama. odlučnog uma. Po Kautilji.akşepah . prevarant. savremenik i prijatelj Aleksandra. nego okean".akumulacija bogatstva artha . Veliki dramski pisac Višakhadattah verno je oživeo uspomenu na ministra u drami Mudrārakşakah.apattih .šabdau (N du) . ispunjen pravednošću s poverenjem u starije ljude. ministri. Kako da smakne dinastiju Nanda u Pataliputri naučio ga je njegov saradnik i budući ministar Čanakah. nije "zaživela". "okean u kome vlada riblji princip". u 4. spretnost. čovek velikog zamaha. osim što je antropomorfizirana i simbolizirana skulpturom francuskog porekla.samo po sebi očigledno artha .hārakam . ni sada ne vlada neki humaniji princip. "riblji princip". nesavladivost. (ništa bez patetike). brzina. human.gubitnik artha . poštovalac dharme.disjunktivan hipotetički silogizam artha .sticanje bogatstva artha . riznica. Koliko vidim.siddhih . izvitoperenost. Beograd. Čanakah je nazvan KauŃiljah . okružen ministrima ne malih vrlina sa smislom za disciplinu.upamam .ilustracija posebnog slučaja opštom istinom ili obratno artha . Nolit. 1963. jer se u Indiji sve o vrlini i nevaljalstvu znalo mnogo ranije negoli u Evropi skorojevića. KauŃikah je lovac životinja pomoću mreže. tvrñava.njasah . razmišljanje. demokratija. nazvanom po njegovom nadimku: Kautiljārthašāstram. Kangle: The Kautilja Arthašatra. u ljudskom društvu vlada: matsja . Razum: zainteresovanost. odgovara Čanaka. evropski indolozi nazvali su Kautilju indijskim Makijavelijem. laž.bogataš (taj se nikada ne šali) artha . razumevanje. P. Bio je. "Mesečev štićenik". zvanog Veliki.prozračnost čula artha .vināšah . zbog doktrine izložene u delu. zahvalan za učinjeno dobro. nevaljalac i nepošten. nepoštenje. Temperament: hrabrost. takozvana "Statue of Liberty".nevaljalac.njajah. kao na primer: "on je lav'' itd. 34 . velike energije. vojska i prijatelji (spoljni). "Čuvar pečata". gde veća riba guta manju ribu. kritičnost.

Ko god misli: niko meni ne može ništa. Saveti: Ko se smatra manjim od drugoga... svedenih na glasanje. ne uzdiže obrve nadmeno i ne mršti se strogo. ovako bi uz ostale razloge kralj mogao želeti čak i svom neprijatelju moć i uspeh.. tvrdoglavosti. jak um. nepodložan porocima. Otud ugrožene sitne ribe bivaju savetovane od strane usamljenih dharmičnih intelektualaca iz velikog sveta da budu strpljive. Ko god je sakupio velika sredstva neka napada. suzdržan.ranica. povezivanje s drugima je savezništvo. pa kad se njegovi podanici okrenu protiv njega i on postane nemoćan. bez strasti. U RVK označena je zvezdicom.. jeste stvaranje dvostrukog odnosa. neka vodi dvostruku politiku. hemeroid. napad je rat. kao sudija. sposoban da uočava potrebe povezivanja moći. sposoban da u nesreći... opasan Arašlama . iskorišćavanja tuñih slabosti. niti sam ja u stanju da uništim neprijatelja. snagom će svog poštenja ili pomoću zlih namera drugih protiv njegovog neprijatelja nastojati da istoga ukloni. arša . neutralnost je nezainteresovanost. Onaj koji je jednak neprijatelju.zlonameran. arjah Arijac 35 . postavivši kraljeve koji mu nisu neposredni susedi na periferiju kruga a one koji su uz njega kao paoke na točku. Patetična ideja "egaliteta" srozala se na jednakost ljudi u mašini za glasanje kojom se vrši izbor ove ili one.moć je uspeh ispunjenja ciljeva. kada su dvojica u savezu. opadanjem moći inferiorniji. odlučnost. Dalje.. biće lako savladati ga. snažan. upuštanje u mir s jednim i u rat s drugim. iz skupa najbogatijih ajkula. Ko god je bez moći neka traži savezništvo. neka ostane neutralan. prikupljanje snaga je napad. snaga je moć. Ko za neki naum treba pomoć. aršah . onaj koji je meni prijatelj a njemu neprijatelj. Šest načina upravljania spoljnom politikom: mir je sporazum. upotrebi pravilno rešenje. neka ide u rat. Postavlja se pitanje da li će vranac koji istrčava pred rudu potrajati do zelene trave? aršah arašlama I. uzvišen. dalekovid. škodljiv. ne ruga se plemenitosti. poštujući običaje. bez žurbe. neka pregovara o miru. Osnove dobrog upravljanja. Ko se vojskom oprema. na njihov život i imetak. bezobzirnosti.. Tri su vrste moći: snaga znanja je misaona moć snaga vojske i novca je moć upravljanja snaga borbe je moć energije Povećanjem ovih moći postaje se superiorniji.šteta.Narav: rečitost. Kautilja definiše 4 vrste država. prigrabilo jato krvožednih ajkula ribljim principom nadahnuto. dobro pamćenje. P.sāna (sl) . zadovoljstvo je ispunjenje cilja. vladar osvajač će nametnuti sebe kao središte svih tih država. gramzivosti. pružiće mi pomoć. zatrovana uma. nasmešen i otvoren u razgovoru. ume da se nametne kao voña u situacijama kada se radi o zemlji. ne odaje tajne. jer je u zemlji ajkula sve veće jato onih ribica koje se uzdržavaju od "demokratskih" ljudskih prava. skroman.. zajedljivosti. ljutnje. 12 vrsta kraljeva i 60 osnovnih vrsta upravljanja. vremenu i ljudima. raskidanja i podržavanja ugovora. spreman da uzvrati na isti način osudom ili nagradom. Danas se svuda piše i još više govori da su svi ljudi na planeti jednaki dok je pravo na sve ljude.

slavljen arhita (tpp) .obožavanje. dobrodušan.poštovan. arheolog i sl. u retorici: kitnjasti stil alani . devojka". arja . titulisati I. odan. arha . prikladan arhat .dovoljno za život alam . učitelj. vredan nečega. human.karaĦam . isto sa naglaskom na prvi.zaslužiti.sposoban za porod alam . umesto na poslednji slog: pripadnik treće kaste . a.zaslužan. kao na pr. slavljenje arhan (osnova: arhat) i arhantah . arhivar. (titule) G.zaslužan.džīvanāja . onaj kome se treba obraćati sa "arhan". zadovoljavajuće. Prefiksom "arh" kod: arhitekta. arjah . tretiranje nekoga sa uvažavanjem.u budizmu: probuñeni koji tek treba da dostigne nirvanu. nakit. upravitelj.starešina. izvedeni od ale.dovoljno. arhati arh. koji su. odgovarajuće. gospodar. prijateljski. biti vredan. valjano Složenice: alam .priprema alam .trgovci i zemljoradnici Ova odrednica služila je u davna vremena za oslovljavanje sa: "plemeniti".insekt sa bodljom.kārah . viši rang u hijerarhiji bića mahajana . Tu nema prideva koji se čuju u narodu: alav i alapljiv.gardhah . uvažavan. alam ala I. žaoka alih (m) . na poštovanje. arh. pogodno. voda. arhanam . alal P.P.. titulisan.kķtih .čin ukrašavanja. kićenje 36 alakasta . poštovanje arhaĦā . obožavan Oznake za titule crkvenih velikodostojnika potiču od grčkog jezika i u njemu od zajedničkog prajezika Arijaca. alakā . ovlastiti. alam alem (dragi kamen). alam . alkoholno piće ala .bodež u repu škorpiona ili pčele.pradžājā .zasluga. alaka I. izuzetan I.zmija vodenjarka alakah . arh.plemenit. zaslužan za dobijanje titule.sposoban da ubije alam . alam (ind) .ukras. imenovati. arhati .. bez naglaska.budizma P. poželjan. o.devojčica od 8 -10 godina U RVK navodi se: "alakast.besan pas Ala je u RVK označena zvezdicom.hanişjati . istinit. označava se osoba koja se bavi nekom starom profesijom ili ostacima starog. hvaljen. verujem. nažalost. uvažavan.

hrana PZ. s blagoslovom. od: ava) P.kķta (tpp) . avanam . Prvo i drugo "davati" različito je i u sanskrtu. halaliti . sa zemlje nagore. uspomena. avado.čist. čuvati I. Da bi se tikva mogla načiniti upotrebljivom u nju su stavljani kamenčići pa se ona drmusala da bi se semenke odvojile od zidova. nebo avasju .narukvica označena zvezdicom. avati davati (pomen) ava ovo G.ružičast. avas (ind) . gore. avadaj. udavati ćerku. biti zadovoljan ponuñenim.reč bez značenja u dijalektu kojim se u dramama služe glumci u ulogama zlonamernih duhova rakšasa i drugih nižih bića av. alele (ind) . označeni su u RVK zvezdicom. od dizanja buke pomoću tikvi u nekim narodnim običajima ili od napadne hvale robe na pijacama da bi se ona mogla što bolje i bez gubitaka prodati. možda potiče od alam. tikvu su koristili srpski seljaci i indijske askete. alātam alat. Slično "možda" važi i za alaj . ne bih znala reći. avadajate (den) . ava . davati sve od sebe. alātam . kao što se himna nudi bogovima.tikva-boca alābhah . alali I. radi smirivanja i zadovoljenja onih kojima se hrana nudi I. Iz gornjeg je očigledno da obe potiču iz sanskrta. sa alaj barjakom na čelu i sa pozadinskim značenjem: sposoban da ubija.Verovatno da ona vodi poreklo od nekadašnjeg pijačnog "advertajzmenta".onaj koji traži pomoć i zaslužuje podršku G. alābukā .dati nešto. alele lele alabuka P.konj crvene boje i alali .alam . au-tem i slovenskog: ovo. koje bez blagoslova. dostići odozdo. av. dole. dok je: alaka .platiti radi ućutkavanja ili odstranjivanja nečeg što može biti štetno P. 37 . avadānam . to "davati" ima u srpskom jeziku drugi smisao od na primer davati na poklon. dostići ogavne razmere.milosrñe. avati . koje sa. alābukā I.odozdo. avadājati (den) . koji će. blagonaklonost. i to sa blagoslovom.engleskom daje se poreklo grčkog: av-ros. avadata .ugarak Alat .ovo (U Rečniku sanskrtsko . Da li srpska alabuka potiče od ovog zvuka. ale. jer je nakit okićen dragim kamenovima poklanjan prilikom javnih i porodičnih svetkovina. očuvanje.oskudica. latinskog: au-t. Tursko: alaliti.ukrašen U RVK: alem dragi kamen nije.seći. štititi. pročišćen G. uporedo sa sveopštim "razvojem".grupu vojnika na paradi.nuditi. razdeliti žrtveni kolač ili drugu ponudu prilikom žrtvovanja.deljenje na komade (u budizmu ova imenica koristi se za označavanje većeg ostvarenja u duhovnom naporu probuñenja) U iskazu: "Davati pomen (parastos) mrtvom". gubitak pri prodaji robe Kao sud za vodu. zaštita avašam .

Stare Arje nisu bez razloga Višnuu namenile ulogu avatara. razrañivala kao što je to učinjeno u Bhagavata purani i u drugim poznijim delima. U vreme razvoja entropija opada. povereno da bdi nad pravilnošću sukcesije kosmičkih ciklusa i kalpi i može se bolje razumeti uz pomoć entropije.onaj koji se pojavljuje. inkarnirati se. Poput vode. da ispuni avatārin . Potreba čoveka za božjim prisustvom na zemlji izvesno je nastala u periodima teških ekonomskih i socijalnih poremećaja. Ono sledi ķtam i dharmah bez pogovora pa je Višnuu. stići (na zemlju). toplota se prenosi sa višeg na niži nivo. avatarajati . svaka vrlo cenjena osoba ovako se naziva iz poštovanja. odgovarati čemu. inkarniran ranga . metaforično rečeno. načiniti protočnim nešto što je preprekama zaustavljeno I. avatarah. avatķ. Da nije tako. bog šalje sina na zemlju da bi smrću iskupio grehove ljudi i ukazao na put spasenja.silazak boga na zemlju. na pozornici univerzuma pojavljuju se Šiva kao igrač i Višnu na zmiji Ananti. pobuñen da siñe. Tuña ideja morala je biti adaptirana Starom zavetu. Entropija je mera razvoja ili propadanja zatvorenog sistema. no pesnici Rg vede znaju da se on ume sakriti. pokrenuti neki tok. skinuti se (sa neba). Onaj koji veruje u Višnua zna da propast sveta ne može doći iz nebuha. avatārah avatar G. odlučujući se da bude vernik. prvi. kosmičke horizonte. na zemlju. Dati pomen i razdeliti hranu radi smirivanja i zadovoljenja duhova umrlih potiče iz praiskona i opisuje se u srpskom jeziku vedskim pojmovima. predgovor avatarah . iz nekoliko gorenavedenih korena korišćenih u Rg i u Atharva vedi. a ne da veruje u najuprošćenijeg. vršio i t. prevod s jezika na jezik P. Onaj koji veruje u volju monoteističkog boga mora svakog trenutka biti spreman na najgore.avatārī (sl) . pa čovek. a mi znamo da mesto njegovog prikrivanja može biti crna rupa. O zadušnicama. Višnu se inkarnira i silazi. pre svega inkarnacija Višnua u 10 obličja. nauke o toploti ili.skinut dole. biti na pravom mestu u pravo vreme." 38 . avatarah i avataraĦam . u vreme propadanja entropija raste. pogotovo u selima. pomen se ne bi "davao" nego bi se izvodio.sići. silazi u ljudskom ili u nekom drugom obličju. na groblju.silazak avataranika . U obličju Krišne on u Bhagavad giti Ardžunu upućuje u "pravo stanje stvari": "jadā jadā hi dharmasja glānih bhavati bhārata abhjutthānam adharmasja tadā atmānam sķdžami aham. da se vidi tome i tome". Bogovi su merilo umne sposobnosti onih koji su ih izumeli. Višnu je vreme i sve ono što se u njemu dogaña po utvrñenim zakonima koji su očiti kao što je očito zakonito ponašanje Sunca.bog. o Agniju. Analogija: jednoumlja monoteizama i "novog" svetskog poretka. imati svrhu. Seče se i slavski kolač. odnosno povratka u carstvo nebesko. da pokrene. kasnije. Ne bih je ni spominjala da nije u modi korišćenje suženog značenja pojma avatar i da hrišćanski božji sin nije avatarah.uvod u neko delo. i kad glagol promeni vrstu: avatķ. deli se hrana namenski: "Ovo. U cilju sprečavanja bržeg rasta entropije na zemlji od zakonom predviñenog. trebalo bi da ima religioznog ukusa i stila pri izboru onoga u koga će verovati. Toplotna smrt nastaje kada se ponište razlike u nivoima pa u celom sistemu zavlada konstantna temperatura. ispuniti nešto.izazivati silazak.glumac. jer mu je rečeno da je taj najbolji i jedini. on ima daleko šire. U hrišćanstvu je ova pozajmica iz Indije dobila sasvim drugo značenje: zbog velike ljubavi boga prema čoveku i zbog prvoroñenog greha. Indijski koncept ne vrti se oko odnosa čovek . avatārita (tpp) . Reklo bi se da je uspostavljanje iste temperature trenutak Agnijeve smrti. sunčanom bogu iz rgvedskog panteona. pojma pozajmljenog iz termodinamike.("pozornica .sl. Doktrina o avatarima najavljena je u Rg i u Atharva vedi i uobličena zaključno sa Mahabharatom da bi se. na primer. avatarati . kada se činilo da su bogovi smetnuli s uma ovozemaljska zbivanja.Drugi smisao izvodi se od korena: da. pojaviti se.pojava") .

" Politeizam uživa u mnoštvu. iskušenja ploti vode duh u propast."bolje smrt nego sramota''. Jednom prilikom. Rāmah ili Rāma . pojavljujem. jer je negde i nekada bilo presuñeno da ni čovek ni zver ne mogu Hiranjakašipuu nauditi."Kad god zakon malakše. 4.Divlji vepar: U vreme potopa demoni su Zemlju uzeli pod svoje i odvukli je na dno okeana pa je Višnu. plot. izvan ovih svetova. Vāmanah . zbog malog rasta ismejavan od strane demona Balija . iz stuba je iskočio polučovek . Bali obeća patuljku onoliko zemlje koliko on može preći u tri koraka. o Bharata Pred naletom bezakonja. Zmijom Vasuki privezao je lañu za rog navrh spasiteljeve glave. on pripada solarnoj dinastiji kraljeva Ajodhje. Nema bogova bez ljudi. ima na desetine. Parašu . 6. avatara. 7. kao na primer u iskazu: "varam mķtjur na ča akīrtih" . Manu je pokupio u lañu sva živa bića i semenje. Himna o tri Višnuova koraka nalazi se u Rg-vedi.Kornjača u mitu o bućkanju okeana opisanom u jednoj od prethodnih porodica reči. Indijci kažu da Gajatri mantra ima tri oslonca: prvim se oslanja na zemlju. no. Prebrajanjem po raznim delima. Inkarnacija je morala biti mešovitog karaktera. najavljeno: 1. premeštao ju je u sve veći i veći sud i kada više nije bilo dovoljno velikih sudova. superiornost nečeg nad nečim. 39 . U indijskoj mitologiji. koje Višnuovih koje drugih bogova. spašeni je spasao spasitelja.Patuljak. U bibliji ona je izvor zla. i trećim korakom stiže tamo gde je istina. u obličju divljeg vepra.Rama sa sekirom. Varāhah . stekao je silnu moć pa se stao svima. praotac manuşāh-čovečanstva. U svim mitologijama sveta zmija je simbol materije. Devet Višnuovih silazaka na zemlju i deseto. Od velikog potopa. Duh i materija su nerazdvojni. jedne prirodne pojave a ne kazne božje. Matsjah . jer u indijskom konceptu odnosa čovek bog vlada princip uzajamnosti. drugim na nebo i trećim na istinu. Anante i Mučilinde pa sve do božanskih supruga Šakti.polulav i demona uništio. šakama je zahvatio ribicu koja mu se molila da joj život poštedi. kako je ona brzo rasla. ja se sam iz sebe uobličen. zaronio u dubine i izneo je na svetlost dana. odneo ju je i pustio u okean. Varāhah označava prednost.vladar na zlatnom jastuku (ili prestolu). i pogotovo bogovima. Njegova avatarska misija opisana je u epu Ramajana. Manu je odneo ribicu u svoju kolibu i stavio je u zemljani vrč. počev od zmija Vasuki. Kūrmah . pa Višnu ima devet iskorišćenih i jedno najavljeno avatarstvo. Tada se Višnu uzdiže u svoj svojoj veličini. dok se kupao u reci. ona nije plot koju treba prezirati. 3. koji se hvalio da je jedini gospodar triju svetova. 2.ramah .Riba: Manu je sin boga Brahme. Njegov sin Prahlada verovao je u Višnuovu sveprisutnost pa ga je otac izazivao da mu svog boga pokaže u centralnom stubu prestone dvorane. podsmevati. ratničku kastu belosvetskih siledžija.Čovek . podzemlje ostavi u nadležnost Baliju. Narāsimhah . niti su ljudi objekti samovolje nekog nebeskog autokrate. materija je izvor energije i kreativnosti. Jednom pnlikom.Moćnog. Ko je umeo prevazišao je na vreme primitivni dualizam koji pod uticajem biblije hara već milenijumima po Zapadu da bi ga konačno demantovala i porazila otkrića fundamentalnih nauka. inkarnacija koja se trudila da zatre kšatrije. koraknu dva puta preko zemlje i neba.čandra.čandrah: iako mu ime sadrži Mesec .lav: Demon Hiranjakašipuh . Po uputstvima ribe. Istog momenta. 5. s one strane triju vidljivih svetova.

zaključak. u njemu bi bolje prošao. potvrñeno putem razaranja ili uništenja nečega da bi kraj bio ispunjenje. c) ključni pojmovi po kojima se razlikuju indijska misao i hrišćanstvo. avasķdžat (sibžonktiv) . roñen. b) hrišćanska doktrina razvijena je na osnovu nekoliko Hristovih izreka uvrštenih u jevanjñelja i sa mnogo pozajmica iz filozofije arijskomediteranskog."raspregnuti konje". dovršiti svoje delo. avasjati .izbačen kao strela ili grom. (grčki: soter .ono što treba da bude shvaćeno. mada nikad radikalno i jednokratno. Kalkih na belom konju treba da stigne pred kraj kalijuge i pošto uništi zle. avasķdž. nego sa semitskim duhom. koji je nečemu namenjen Ako se uzme u obzir da su Stari Grci nazivali Zevsa soter. avasjo. s tim što je Hristova biografija daleko impresivnija od hrišćanske doktrine. iscrpsti se.osloboñenje.8. Hrišćanstvo je rezervisano samo za Hrista. Uočljiva je transformacija avatara od nižih životinjskih oblika preko polučoveka i kepeca do ljudi.oslobodilac. njegovo učenje u mnogo većoj meri harmonira sa arijskim.Elastični hinduizam prihvatio je Buddhu kao inkarnaciju solarnog vedskog božanstva Višnua. jer i on je došao da svet obasja svetlošću znanja. Buddhah . potpuno različit od indijskog evolutivnog pristupa. povući će se u Višnua koji. spasitelj G. prestanak. Postoji veliki nesporazum u pogledu interpretacija starozavetnog pojma mesija. nego sa Starim zavetom i ne bi bio ubijen. avasaķdžita . 9. zaustavljanje avasātā (m. smrt. poslati kao strelu. jesu: osloboñenje / spasenje. odmoriti se. paganskog sveta. kraj reči ili fraze avasīta . počinuti. ispunio se avaseja . avasā . koji je nešto odbacio. leškari na zmiji Ananti. 10. od ķtam ka dharmah.onaj koji je nešto napustio avaşķşta . kuća. narod Izrailja očekivao je jakog političkog voñu radi biološkog 40 . poslat. vidno pomeranje težišta ka antropocentrizmu. KrişĦah . mesto stanovanja. osnova: avasātķ) . oprostiti I.baciti kao grom. završio. veće u manje ne može. potvrdio se.onaj koji je nešto razumeo. što nije neobično. ubaciti. u njega ne mogu da stanu indijski avatari. pao dole G. napustiti. I Hrist bi se lako mogao uklopiti u doktrinu avatarstva. na način. šta više. oba odnoseći se na cilj ljudskog života. predati se. Obratno nije moguće.osloboñenje P. i pošto se pomno pročitaju značenja ove porodice reči. poput Krišne u Mahabharati. Ide manje u veće. Starim zavetom zaokružen je jedan religiozni pogled na svet. avasķdžanam . kao u monoteizmu.spasitelj) avasānam . spasitelj.pripada mesečevoj dinastiji. ispuniti se I. a ne da zasniva religiju. osloboditi od. nekoliko milenijuma starije od Hrista. jer ne trpi nikakve izmene i dopune. prebivanja.dolazi se do zaključaka: a) Hrist po poreklu pripada Semitima. Sa ovom porodicom reči u bliskom odnosu je sledeća: avasķşŃa izračen avasātķ soter. dvorište kuće. onaj koji je odreñen za nešto. u periodu mirovanja. budući da njegovom smrću započinje kalijuga. Njegova misija opisana je u epu Mahabharata i učenje u poglavlju Bhagavad gita."gde se konji isprežu".

čatuşŃajam (sl) . stekao je znanje. ljubav je vrlo širok i labavo definisan pojam. Bolji deo hrišćanstva je tamo gde se. srca i uma. Onaj koji je u tome uspeo. zato je Hrist bio ismejan i ubijen. Hrist je: avasātķ . postojanost. zato se prema onome što se ne razume i od čega se zazire primenjuje sila. poverenje u božju moć. Hrišćanske egzegete daju sebi bespravno pravo da Stari zavet tumače suprotno od onih čiji su preci autori njihove svete knjige.ženski rasplodni organi avasthā . avasthah postojano I. kao što se vidi iz gornje porodice reči. mladost. Uostalom.četiri perioda u ljudskom životu: detinjstvo. starost avasthā . avasthah . srce i um disciplini i odričući se. države. dobrotu i milost. Indijske religije traže od čoveka individualni napor. izmeñu ostalog zahvaljujući i jeziku. života nije spasenje posredovanjem spasitelja.dvajam (sl) . te on postaje: avasītah ili avasejah . zrelost. ne vodeći računa o kompleksnosti ljudske prirode.trajam (sl) . nikako nisu bile nove niti izvorno hrišćanske. nego osloboñenje samog sebe samim sobom: . Ono je bliže istočnoj misli. Hrist je jedna od najvećih ali i najtragičnijih ličnosti u istoriji čovečanstva i po ličnoj biografiji i po dogmatizaciji njegove misli od strane institucionalizovane crkve i po nasilništvu kojim je. bez snova avasthā . dogma širena po svetu.Čovek je izračen ili. podvrgavajući telo.opstanka i spašavanja istorijske. pod uslovom da se za života slede Hristove preporuke o ljubavi i praštanju.soter. poput strele.obraća se za pomoć bogovima i avatarima. i mada mu oni mogu pomoći. situacija (razlikuje se 5 u dramskoj radnji) avasthā .dve životne situacije: sreća i nesreća Ovo je primer kako se istim pojmom analoški povezuje meñusobno slično. začeta u Rg vedi.membrum viril avasthāh (pl) . Nema dogovora. Duševna bolest. nudeći formulu spasenja posle smrti.pojava (u sudu. na primer). čvrstina.onaj koji je nešto razumeo jer je umeo nešto da odbaci i prihvativši ono što mu je bilo namenjeno. Umom i intuicijom proniče se u prirodu pojavnog sveta. nije uspeo. Veličanstvene ideje ljubavi i praštanja pokazale su se nedovoljnim i postale utopističke. Ukoliko se čovek pridržava Hristovog učenja biće spasen. pa je doktrina zasnovana na jednoj emociji koja izmiče definiciji ostala lepa i uzvišena teorija sa katastrofalnim posledicama izazvanim od strane onih koji su je. Ove ideje.tri stanja svesti: budno. Indijska misao. u narodu zvana ludilo. sporazumevanja i razumevanja izmedu Istoka i Zapada. stabilnost. Zapad ne razume Istok. Obilje fizičke sile protiv obilja duha zbog straha i slutnje o sopstvenoj duhovnoj inferiornosti. vraćajući se samom sebi ili prepoznavajući identičnost individualnog i opšteg. Znanjem se izlazi iz trpnog stanja uslovljenosti. razvijaće se u drugom pravcu. niti može da ga razume. pošto se vratio kući". ali jednostranog razvoja.spasitelj. da bi se moglo stići do znanja kojim se postiže samooslobañanje za vreme ovozemaljskog života. mada u tome i tamo. Osloboñeni je onaj koji je umeo da "raspregne konje. Onaj koji tako ne ume. putem spasitelja. I pored blistavog. avih ovca 41 . izbačen u ovaj svet ograničenja. jer se oslanjaju na najbolji deo u čoveku. Cilj ljudskog. san sa snevanjem I dubok san. jedrost. u ime njega. ispunio se. Hrist je pokušao da probije oklop starozavetnog mišljenja i da ga otvori za prijem novih ideja. jer su ga hrišćanski oci ukalupili u kôd starozavetne matrice. kao što nema pomirenja izmeñu dveju medusobno nespojivih doktrina spakovanih u korice biblije. ali to se nije dogodilo. oni ne mogu sobom i svojim moćima supstituisati ono što spada u domen nepovredive slobode i nadležnosti svake individue. Sfera u kojoj je uticaj ove morbidne i zatucane knjige mnogo slabiji naziva se pravoslavlje. kao lažni mesija. još manje semitske. njegova poruka mogla bolje razumeti. hrišćanstvo je mesiju preselilo iz političke u duhovnu sferu. Hrišćanstvo je imalo šanse da dosegne mnogo veće visine. dogmatizacijom kompromitovali. Hrišćanstvo traži od čoveka veru. trening tela. svako samog sebe oslobaña. grčki .

ašnute .osam kardinalnih tačaka kompasa aşŃa .drvo koje cveta crvenim cvetovima ašokah .oktopod aşŃa . aš. munjom ašoka . unuk Čandraguptin. prodreti. pogotovo u Orisi. osova: ašan) .ašok stanja odavno su poznata.guĦa . ašani ..oštrica. širom Indije. astamah .ognjište.ošinut gromom.hata (sl) . ugao aşŃan osam B. ašoka . Nekada se nudila mudrost kao antišok sredstvo. vuk P.dostići. ašnute ošinuti ašman kamen ašmanta kamin G. Paninijeva gramatika aşŃhih koštica 42 oštrica . ostavio natpise sa javnim priznanjem svojih zlodela.ašraja .osmina Složenice: aşŃa ."osam dragulja'.obdaren sa 8 kvaliteta (obavezno za kralja) aşŃa . polje P.kamen.pād . pre Hr.stanje u kome se ništa ne oplakuje P. avih (m. osnova: ašman) .bez šoka I. sa pokajanjem i sa pozivom upućenim čovečanstvu da odustane od nasilja. avja-vunen aš.broj 8 I. I.ovca avi . zadobiti. Danas imamo širok spektar sedativa.bhudž (sl) . nezagrejan. poznat po prvom ujedinjenju gotovo čitavog podkoninenta u 3. silu. zaštitnik budizma.oktogon aşŃa . ašrih (f) . ovladati nečim I. v.zbirka od osam kniga ili poglavlja. ašā (m. osam stihova o etici aşŃa . ašrih I. oštrica mača. najveći kralj indijske dinastije Maurija. f) . stena.I.adhjājī .konah .kamen ašmantam . kamen za bacanje kao oružje ašmā (m. aşŃan .Ašoka. ašokah .ratnam .dišah .( "uživalac ovaca"). Jedini vladar u istoriji čovečanstva koji je na stubovima i na stenama. primenjujući. bez toplote Šok .nezabrinut. ašočjatā .

asi si 3. pa se njime čovek obraća svetlosti da mu obasja um. asmitā . zlo asantāh (m. sebičnost. smatra se "značkom" zemljoradnika as.sangah . supruga Ako je ovoliko velika sličnost srpskog i sanskrtskog jezika na primeru jednog vrlo važnog glagola. život sveta duhova ili umrlih asavah (pl.pathah . zlo asatjam .podbadač za podsticanje stoke. filozofija i nauka da je on posednik istine.asti je I. Srbin je bliži modernom zapadnjaku nego Starom Sanskrćaninu. laž.kārah .loša misao Zapadnog čoveka naučili su njegova religija. 43 .asmi sam 2. mnogo je manje laži i tipično zapadnog "ja pa ja".zli ljudi za prezir Složenice: asat . aşŃhih (f) . čini se da se Stara Indija. suprug.činjenje nepravde asat . asat (n) . trebalo bi da je u meñusobnoj saglasnosti i štošta drugo važno.glup. biti jednak sa.karatvam . asti jesam G.nesposobnost da se uradi bilo šta asat . Tu su istina i identitet meñusobno zavisni.koštica u voću aşŃrā muštrač I. sa svojom relativizacijom ljudske spoznajne moći. animalan život asmi .1. pl) . živeti. asat i asatjam neistina množina smasi smo stha ste santi su I. samosvest asu .neistina. Što se. sadašnje vreme: jednina 1. tiče insistiranja na "ja pa ja".mānah (sl) . budalasta uma asan . Tamo gde je čovek rano naučen da istina nikom nije dostupna i gde se samo Gajatri stih jednom stopom oslanja na istinu.samah (sl) . dogoditi se.buddhih . postati. Proceni li se malo strožije sve što je ljudski um stvorio. od asuh) .jesam. aşŃrā . asti . otud toliko nesaglasja i laži.I.svest o sebi.odan zlu asad . samoljublje asuh (m) . as.loš put asat .dah.5 vitalnih dahova tela. disanje.nepostojanje. zapasti u deo i sl. pa niko ne sme da prizna da govori neistinu jer će ostati bez identiteta. jer i on je vrli monoteista.drag kao svoj život. odsustvo entiteta. biti.prekid života asu .matih . veća nego kod bilo kog drugog evropskog jezika. neistina. pak.1. Otud toliko nasrtaja entiteta na entitet.1.bhangah (sl) .egoizam.

asta dosta I.mita (sl) . bližeći se kraju asta .onaj koji pije krv Srdobolja (krvava dezinterija) nema nikakve veze sa srcem. ja. prvo lice u sanskrtu je treće lice evropskih jezika. I.pāvan (sl) . Naime. osnova: asrdž) .najviše približila istini. na kraju. ti i on. Manje je izvesno da su: srditi se i srdžba -kad krv udari u obraze i u glavu . aham -ja ahamtva (n) . ahaha . Prvi uslov uspešnog približavanja bio je ukidanje ''ja pa ja" i potiskivanje "ja" u drugi plan. točiti.pūrva . trenutak smrti asthi I. mi. asķdž srdobolja.krvopija asķk .uzvik iznenañenja. aha .svest a superiornosti aham .koštana srž asthi . umora.poreklom od gornje imenice. kraj. kod promene glagola. Prvo doñe on.pah (sl) . zabrinutosti. aho .onaj koji nestaje kao Sunce. nego sa sanskrtskim: asrdž. još manje da li srkanje neke tečnosti ima veze sa srkanjem krvi.zalazak Sunca. Sanskrtska imenica: asķdž potiče od glagolskog korena: sķdž -izračivati."trenutak zalaska Sunca". Hrist je stavio bližnjeg na prvo mesto. oni. vi.biti "ja" ili individua ja oho Složenice: aham . vi. srdžba(?). ti i.samajah (sl) . a ne "ja pa ja". zadovoljstva aho U. Isto je sa: oni. a ne: mi.ahamikā . umirući. planeta Mars asķk .željan da bude prvi 44 .prelom kosti aha U.uzvik potvrñivanja ahaha aha.bhangah (sl) .kost asthi . na kraju. asķk (n. srkanje(?) I. asthi (n) . ah aha kost U.krv.sārah (sl) . liti. što je u sanskrtskoj gramatici urañeno pola milenijuma pre Hrista. astah . smrt asta .uzvik bolnog ili radosnog iznenañenja aham Z.

nikako i nikada nije dogañalo. Stratifikacijom svesti. tražiti reči radi upotpunjavanja smisla I. Ima i onih koji niti imaju para. otac psihoanalize izopačio je indijski nauk o biću i sa svoje strane "naučno" doprineo bujanju ega i egoizma."kaiš. Da bi se ovaj identitet spoznao Indijcu je potrebno znanje. individualizacija aham . etar . ali nisu uvideli.kao aps ā U."ja" sastoji se od prvog slova azbuke "a" i poslednjeg "ha".željan.kārah . pod uslovom da ima dovoljno para.želja. Svako "ja" je dakle. bola ākānkşā kamčenje a G. Unosan posao. nastojati da se nešto dobije.egoizam. ākānkş. Leči se onaj koji uviña da je oboleo.uzvik prisećanja. radi dobijanja željenog ākākša . nema dioptrije za popravku očnog vida.ono što treba sam uraditi aham . koliko čujem. pun nade. na primer. ākānkşati . to znači da je svako "onaj koji jest". GLAS "ā" .jedan od praelemenata. Hrišćaninu se nudi vera da bi se približio bogu. "alfa i omega sveta". Za one kojima se jednom učinilo da je "poli" moguće zameniti sa "mono".kārjam . opasač neba". Brahma identičan sa ākāšah ākāša .otvoren prostor. niti su uvideli.ponositost. priželjkivanje P.poimanje individualiteta an .kakşā "neukaišenog kaiš" I. U svim evropskim jezicima sa arijskog stabla ovaj totalitet ličnosti je zaboravljen inače bi u srpskom jeziku.samosvest. mada skupo staje i same iscelitelje jer je.osloboñen. ni onaj jedan jedini.aham . ākāšah. priželjkivati. ni okultisti. ākašam. nebo. onaj koji očekuje nešto Srpskim kamčenjem podrazumeva se veće lično angažovanje od sanskrtom najavljenog. oholost aham -mānah . Oni veruju da je njihov jedini bog njima namenio ulogu vladara sveta. što se njihovim predhodnicima. ni psihijatri. da bi se atman spoznao neophodno je predhodno razoriti aham . (m) u RV. praznina. Bezuspešnim suzbijanjem epidemije bavi se sve veći broj iscelitelja.aham .karaĦam .dominaciju. "Ja sam onaj koji jest'' i "ja sam alfa i omega sveta" pozajmljeno je od Indije i pripisano Hristu na štetu i uz podcenjivanje čoveka.buddhih .kakşā . (n) kasnije . lišen svesti o individualitetu Sanskrtsko "aham" . aham je pojavni oblik atmana. Uzme li se u obzir i jedna od velikih upanišadskih izreka "aham brahma asmi". horizont 45 . duhovnim ispovednicima. Tu ne mogu pomoći ni okulisti. nadutost.čeznuti. meñu njima najveći procenat samoubica. azbuka morala počinjati sa "j" i završavati se sa "a" (u engleskom obratno). Oni su prepušteni samima sebi. jer je lečenje skupo.karaĦam . ili da "ja" glasi "aš". Ima i onih koji imaju para. "zajedništvo s bogom" nije isto što i identitet s bogom. a . nosač života i zvuka u ranoj filozofiji. sažaljenja. ākānkşā . svest o individualitetu aham . ākānkşin .

kasnije. armija sastavljena od stanovnika šume.borba. ovom prilikom ispali su iskreniji od kojekakvlh modernih civitas .izgovaranje: āgur agurūr (f. aguranam .pathikah "nebeski putnik". Po mome. āŃopah . Vujaklija kaže da na latinskom: atavus znači predak. savršenstvo. nažalost."mesto za lutanje". kad treba nešto izgurati i izdurati. sreća.stanište beskonačnog ili beskonačni prostor Sa ovim rgvedskim pojmovima o beskonačnosti mi se. Sunce ākāša . preneto u hrišćanstvo. Možda bi se i ostalo. takmičenje radi nagrade ādžitjā . izgovarati: āgur I. na takmičenju Ove reči iz Rg vede potvrñuju predhodna razmišljanja o adžiji i adžiluku. Oni su stariji od bogova. sujeta. pre svega.potvrditi. trebalo je ostati pri: agur.šikharah (sl) .lista" I. šuma atavī . Iako su "stare varalice". siromah ākāša . agur augur(?) G.naduvavanje. āgur. 46 . da je bilo pravih gurua. što je.ptica ākāša .iša = ākāšeša .pobeda u trci ādžjantah . osnova: āgur) . dete.onaj koji pobeduje u bici. āgurate . invalid. možemo povezati samo pomoću kaiša.aŃ. ādžitur .lutati uokolo atavī . Ona je majka osam bogova. reč potiče od glagola . āŃavikah .naziv jednog naroda u Mahabharati. složiti se.salilam .onaj koji ništa drugo.cilj u konjskoj trci P.Složenice: ākāša .gangā . pristati. medu njima su srpski bog: Bhagah i višnji: VişĦuh. osim vazduha nema. ādži (m) . ādžitur I. jer se božja pomoć očekuje.uzvik kojim učesnici potvrñuju izreke koje izgovara svešteno lice prilikom žrtvenog obreda Pri rgvedskom žrtvenom obredu: āgur ima istu ulogu i značenje kao: amin .reka Ganga sišla s neba na zemlju ākāša . āŃopah "top . aŃati . kojom se u veri Izrailja izražava saglasnost vernika sa iskazima sveštenika. namerno nedovoljno definisana boginja praiskona . a kad je došao na red panteon. ponos.ānantja .neka bude tako. kreativna moć. āŃavikah atavizam turnir I.gah .Aditih znači: neograničenost.atavista. nadmenost.stanovnik šume. uobraženost. neiscrpno bogatstvo. Biće da su latinski auguri poreklom od sanskrtskog: agur.ājatanam = ākāšanantjājatanam .kiša ākāša .

aghātah (sl) . U meñuvremenu. ātud. ātta . ādambarah . rika slonova ādambara . ātjantika . Prva opasnost: nestaće bronze i druga: neće se imati kuda proći do pijace i do centromarketa (ovo: market. u kasnijoj literaturi meñu: ātatājinah ubrajani su: palikuće. žica P. ādambarah doboš. takode. da se ne bi dogodilo: "Ja ga šaljem na ata. ātodjam .neprekidan.udarački muzički instrument P.razvući. da je najduži vek trajanja liste oko nedelju dana. I prvi i drugi bave se problemima srca. personifikovani ratni doboš (modena sirena). otet 47 otet . neizmeran. trubljenje kao znak za početak napada. talambas I. ali lepše zvuči na engleskom i služi za civilizovanje atavista).liste i nadrealiste. propast Platonove Atlantide. bombastičnost. počev od toalet papira pa do bestselera. siledžije i lopovi (hrvatsko: tat) ātjantika Atlantik (?) P. Da je profesija na vrh top .uobražen. potpun.vrsta doboša. zategnuti. to videći.liste. ādā. orobiti. odneti.uzet. tupandžiluk i talambaluk postali su ugledne i unosne profesije.zategnut kao luk ātatājin . ātanoşi zategnuti. sveopšti (kao uništenje sveta na kraju mahajuge) Slutim da su grčke reči: Atlas i atleta. ātunna (tpp) . otimači.uzeti. koji od jednog koncerta inkasiraju hiljadu puta više od godišnjih prihoda nekih debejkija.zategnut. ali na različite načine. ātta G. nisu. Nekada su u Istočnoj Srbiji "zaostali" očevi upozoravali decu.U skladu sa pomamom diverzifikacije turnira. oteti P. ātanah . ātan. ubica. ili počev od kreketanja žaba pa do folk urlatora. galama nastala od glasnog govora i nedoličnog ponašanja. Bojim se da će nekome pasti napamet ideja izrade bisti u bronzi svih topista sa svih top .lista nadrealista jer isprdava i top .lista. najdraža mi je Top . nategnut konopac.udarati I. talabukanje i talabukati. pokajali zbog svojih seks adžitura. naduven Još ima živih ljudi u našoj zemlji koji pamte dobošara kao začetnika javnih glasila. ādatte .liste dokaz su slavni bubnjari rok bendova. rasprostrti I. mogu se po ćefu. ādambarin . ātan.dobošar P. on mi ide s tupanom na vrata". ātata . znači pijaca. očigledno.onaj koji je zategnuo luk da bi nekoga ustrelio. Vremena su se. Što se mene tiče. promenila nabolje. Istočnosrbijanski tupan potiče od: G. praviti top . Naši atavistički preci silno bi se čudili šta smo sve u stanju da stavimo uvrh liste i možda bi se.udaren Talambas je u RVK označen zvezdicom. dobijen. ātudati . napeti G. Srećom. beskrajan. latinski Atlantikus i geografski atlas u bliskom srodstvu sa gornjim sanskrtskim pridevom. ātanoşi .

aniti . Ovdeje fonetska bliskost veća.radža (sl) . umesto: Veri 48 komšija .obilje. klatiti.ljuljanje. morate sa kapije da pitate: "Ape li kutre?" (ujeda li kuče).ljuljaška āndolakanam . pa bi sad bilo: "vuna kićo". urbanim strukturama. āpanam .čara (sl) .postići. jer bi i mi imali atomsku bombu. pokretati I.ādāja . Mire". dohvatiti. dosegnuti. āp. tržište.starija sestra Ko bi rekao!!! āndolakah āndolah kolevka gondola antika G. potomstvo apna . sreća. svaštarske industrijalizacije. trebalo je "izvršiti zaokret" prema agraru i nuklearu. āntikā . seksualni odnos āpnah (n) . Reč je složenica od: ānu . znači da se na top .onaj koji živi u susedstvu. uzapćivanje āpaĦah . Umesto titoističke grandomansko .nastaniti se). klaćenje. Da smo.trgovina.trgovac.listi evropskih jezika najbližih sanskrtu italijanski plasirao na drugo mesto.gospodar poseda.ljuljati. prisvajanje. nazivaju se: adaja sthitah. samo mi se u Italiji i u Indiji dogañalo da lako sklopim prijateljstvo s nepoznatim osobama koje su mi nudile. umesto "ruke uvis! predaj se". na primer: "Daj to Vere. Politiku i šalu nastranu. višati . jer se tamo bolje pamti sanskrt nego u tzv. prodavnica āpaĦikah . āndolakah . āntikā I. oscilovanje Budući da je Kosovo srpska kolevka. āndolaja.amaterske. potresati. komšija. utešno je znati da je kolevka poreklom od sanskrta. Smisao je isti kao kod odrednica navedenih pod glasom "a".onaj koji je izvršio otimačinu i pobegao Oni koji orobe pa ostanu.sused (glagol: viš.vlasništvo. Što je gondola pored kolevke.kojim se označava živo biće (glagol: an. uhvatiti I. dobiti. posednik Kad dodete u goste seljaku u Jugoističnoj Srbiji. āptih apetit āpanam aps G. diler āptih (f) . a ne Evropljani. oteti.disati. povezanost. āpnoti . prisvojiti. postignuće. drhtanje. gostoprimstvo u svome domu. nastalo od vešah . biti živ) i vešja. Otud italijansko . Indo. āndolajati (den) . ānuvešja . umesto boravka u hotelu. dripci nam ne bi mogli pišati i srati i baze u kolevci graditi. Zamerala sam mojim zemljacima jer koriste genitiv i kad treba i kad ne treba.dobitak. U Indiji važi mantra:"Gost je bog!" ānuvešja P. dohvat. posed. kojom srećom.srpsko prijateljstvo i razumevanje s posebnim osvrtom na humanizam papa i Venecije.

"Greškama" se ispoljava dobro pamćenje. āpišāna upisan pekara G.nesreća. presisati.osveženje. patnja. i dr. ravnopravnost i raspoloženje. āpā. u RVK obeleženo je zvezdicom u zagradi. u RV particip: āpišāna . pijuckati. dovesti se u stanje nevolje. iznurenost Svojim apetitom. bol. ulazak u neko stanje. okićen.odan piću āpānta .Miri. āpiš.izazvati neko stanje.apetitom i sa besnim psima rata. ispuniti se I.manu (sl) . izmoždenost. poboljšan. nevolja āpadā . Sa upijanjem znanja preko ušiju ide malo teže. āpad. radi uvećanja poseda. āpjai. trgovina liči na seksualni odnos.peć za pečenje hleba."onaj koji podstiče žestinu i hrabrost".naduti se. zasićenje P. āpādjati .pijan āpājin . pak. "Razvojem" jezika došlo je do pomračenja vrlo instruktivnih analogija. alkoholno piće G. cigli. jer tu se uvek neko ističe i nameće pa nam kvari jednakost. gde su i posedovanje i vlasništvo i potomstvo izvedeni od istog korena.vode. āpjājate . nevolja āpat (f) . ojačan Kako izgleda kad nam gosti doñu pa svi imamo jak razlog da prestanemo sa pijenjem ap . āpākah āpākah . Predlažući turski aps. āpat apatija āpadā pad G. keramike. tu je apna rādžā sa atķpa .goşŃhi (sl) . od kojih je samo mali deo ovde dat. Pre pijanke treba udariti podlogu od hleba i pečenja. nevolja. i da presisamo alkoholno piće opisano je sanskritskim rečima iz Rg vede. āpibati . āpānam . gorespomenuti radža želi da izazove svetsku apatiju i sveopšti duhovni pad. pozniji glagol je: 49 . āpānagoşŃhi pijanka sa gostima G. nesreća. Što se. dajem svoj doprinos. dok nisam saznala da u sanskrtu genitiv može da zameni svaki padež. očvrsnut. dekorisan. Ekonomski zakoni i uloga pojedinih sektora privrede u stvaranju profita nisu bili nepoznati u doba stvaranja Rg vede i Mahabharate. "piti ušima i očima"pažljivo slušati I. Tako se misli na sanskrtu. što potvrñuju pojmovi izvedeni od korena: āp. āpjajanam . āpīta . savremene svetske situacije tiče. āpattih (f) . āpjājita (tpp) . Tu su i oni koji radžu & co. Aps i sl.nesreća. nesreće I.ukrašen.napiti se. pijanka P.zadovoljen.pojava. Pokajanje može da se obavi i u eventualnom apsu. muka. Posle pijanke može doći do tuče radi osveženja i otrežnjenja. društvo koje pije āpāna .gozba. ojačati. vide u apsu. obojen.pijenje. Funkcionišući po principu: "ko će koga".

izvijen I.ukrasiti. blistati I. ābhāti . ambaşŃhah I. kod Torlaka.vrsta žita başŃah . nad njim je vršen "lapot". Znam da vrlo star čovek izlapi. sekretarica isto čini. ābhāta G. svetlost. pegavog čoveka "penkav kao ćureće jaje". prevede tresigaću u stanje napunjenih gaća i miša vrati u prvobitno stanje. amharjati . nije obavezno da penkavi predsednik bude lep kao upisan mada je obavezno "picnut". Kralj se zvao: AmbaşŃhjah. ārāla P. Tu su başkiha star.crvenkast.kuvar 50 ralo bašta (?) ubav . strelac ili veća ptica grabljivica. neka kažu oni koji bolje od mene znaju srpski jezik. pinga .sjajan. nego od: bašta.sijati.blago zakrivljen. najviše dopali pevač Prisli i bigmekovi. na prakrtu. prirodno stanje miša pretvara se u āmişatā.mrk Moji zemljaci kažu za riñeg. iznemogao i bastah . U Istočnoj Srbiji. ārālikah .stanje: biti plen āmişašin i āmişa . ulepšati Da bi se postalo "lep kao upisan" neophodno je "picnuti se".meso (verovatno od korena: mis . da bi impresionirao Monike.budala (na prakrtu) U Mahabharati spominju se zemlja i narod AmbaşŃhah nesigurnog porekla od: amba . āmişam . jer planira u vazduhu lepršajući krilima dok osmatra zemlju u potrazi za plenom. iskrivljen.narod spominjan u Mahabharati āmbah .sirovo meso. simbol revolveraške diplomatije.mesožder "Na ubavu na polju Kosovu" zaseli su āmişašini po nalogu āmişaprijah kome su se u 20.sjaj. lepa pojava P. v.prija (d) . jer Srbi nikada nisu bili veliki baštovani. mišar I.sušiti) āmih (n. pinkte . Ovde spadaju i pridevi: P. uzevši u obzir gornje sanskrtske odrednice. mrtvo telo āmişatā i āmişatvam . Njemu guñeti uz gusle: "Na Mišaru polju širokome" značilo bi bacati biser pred svinju. mada svi znamo šta je baština i baštiniti. osnova: amis) . ābhāta . otac se naziva bašta. Budući da su riñi obavezno penkavi. Otkud bašta. naziva se u RVK i u mom kraju: tresigaća. ambarja.budala. ābhā . Ove reči nema u RVK. riñ āpinga .piñdž. Ambah je vrsta žita. ambaşŃhah . mišar. ābhā. ārāla . lep āmişam meso. Ptica grabljivica. plus govedarski šešir. Dogaña se da neko.sakupljati.majka i stha . pa pošto postane budala.stajati.crvenkasto . isijavati. Sigurno je da dve poslednje reči ne potiču od bašte. Nañe li ga.

putovanje kroz vede". nastanila Arjavartu.koza košta 100 dolara. nesreću. poštenje. sličnih osnovnih nazora i mentaliteta. ārčh. Na pitanje: zašto. Isto se nazivaju i knjige koje se odnose na metode proučavanja veda (prema rečniku Tārānāthe Tarkavāčaspatija). zapisano je u tajnom božjem programu. ārjah Arijac I. za jedan milion može da se kupi 10 hiljada koza. glavna hrana je bila kaša. Marksu se otkrilo kako se ovo dogaña. Himalaja i Vindhija planina ārjāvratah (sl) . štetuje 1%. ārččhati . oznaka za prve tri kaste. ārşa i ārşeja . Ja se češće služim starom terminologijom jer se iz pojma Evropljani ne vidi njihova pripadnost istom stablu. plemenit i mudar. Evropa se upoznaje sa indijskom kulturom. ārčh. dok je pojam Indoevropljani širi i obuhvata sve narode istog porekla i srodnih jezika. u Indiji mnogo više. štetovanje. drugi ima 100 miliona dolara. srodnih jezika.plemenit i ārjah .āşŃa .sve što pripada ili je izvedeno od rišija. Snažna meñuzavisnost pojmova: arčenje. ārşa arhaično I. u njega ne mogu da prodru ni egzegeta. potiču iz Rg vede i izvedeni su od korena: "ķ" (v. sa usvajanjem konvencionalne oznake Indoevropljani = Arijci = narodi istog porekla.govor rišija u vedskim tekstovima P. studij kompletnih veda. meñutim. Latini i Kelti i pripadaju narodi većine evropskih zemalja i Indijci. Ako jedna USA . poštuje i ponaša se prema učenju i pravilima koja važe za "plemenite" ārja . štetovati.ono što se sadrži u knjigama o Rgajani Rgajanam je "hod. podložna je relativizaciji. nastalih od istog prajezika. Ovoj skupini pripadali su Stari Grci. nema odgovora. Neko poarči jedinu kozu i štetuje 100%. pretrpeti štetu. ārjah . čestitost Pojmovi arja . ārgajana I.mārgah = ārjāşŃāhgamārgah (sl) . ārgajana . preko sanskrta utvrñuje se srodnost jezika i zajedničko poreklo Evropljana i Indijaca.pasti u nevolju. ārşam . rgajanam .Buddhin osmostruki put ārjavam . Zato će se u tekstu naći pojmovi Zapadni Arijci = Evropljani i Istočni Arijci = Indijci.anga .ponašanje dostojno poštovanja. Milošću božjom. pod "ķ")."domovina plemenitih". odan zakonima i religiji predaka koji ponašanjem opravdava poštovanje. pošavši iz pradomovine. Buddha i svaki onaj koji podučava i živi u skladu sa četiri plemenite istine budizma ārjāvartah (sl) . U poznijoj literaturi pojam Arijci vezuje se za one grane koje su naselile Iran i Indiju. pa kad poarči jedan. kasnije.osoba dostojna ovoga naziva. ārččhati arčiti argument (?) G. poeta vedskih i drugih starih himni ālāpah alapača 51 . v. U 18 i 19.studij kompletnih veda P. ime rase koja je. Zašto je to tako.čovek dostojan poštovanja.onaj koji poznaje. Irci su u oznaci "aira" očuvali uspomenu na rgvedsko "arja". sveta zemlja Arijaca izmedu dva mora. Ono se očuvalo i u nazivu države Iran.Moguće je da veza izmeñu gornjih pojmova potiče od činjenice da dok se oralo ralicom. ni haker.

aččh .sedenje. pobeći. 84 položaja joge. ājah . približavanje. stražnjica āsanam .zatvor Zato Srbin kaže: "odsedeo u zatvoru". atiŃa (tpp) . āha . nareñenja. sedište.dolazak. ostati i dr. 52 . profit.stolica od pruća āsidh. takoñe. broj 4 ājavjajau (m. uz "i" dodati "bre" što je. došao Značenje istog glagolskog korena sa prefiksima: G. vratiti se u početno stanje. doći i td. āste . otišao.govorenje nekome.eti . zarada. eti ići G. opet. pa doći. du) .i. preko. proći. obavezno.hodati. Istražujući u čemu moji zemljaci vide napredak. dobila sam odgovor: "Kad sam bio dete. proteći I. āha U. aččha . slediti. aha odsedeti.otišao.uzvik ljutnje. ita (tpp) . eti . I. teći. osnova: asedhķ) . nastanjivati. idenje P. govorenje.i. kocka. stanovanje. ālāpah . obići. neki krepavaju a neki. āsidh. razgovaranje s nekim āsanam sedenje G. dobijaju nagrade za doprinos "napretku". ići.uhapsiti I. preminuo.prošao. āsah .eti . Blaženstvo napretka sastoji se u jedenju zamašćenog jela sa mesom. pozivanja. āseddhā (m. itjā. zanemaren Pojmovi: ići. i.obraćanje.biti.sedište. i . postojati. zatvoriti krug. pretnje. sedeti mirno.hodanje. kroz. mesto.. sad blažim". i.1. U njihovom beskrajnom kruženju neki izginu. sažaljenja Srbin će. āsedhjati G. zabrinutosti. atj .ići prema. sanskrtsko. I.prihod i rashod P. otići. āsedhjati .uzvik strogosti. dostići ati . ās. uglavnom se jelo posno. opsedati (?) GLAS "i" -kao iskatii i U. prikladni su za opis nekih ekonomija i nekih životnih standarda.hapsilac āsedhah . stolica āsandah .proći pored. razgovor ālāpanam .

unutrašnji pokret P. mada nije nemoguće. iŃ. zažeti.žrtva. idā (ind) i idānīm (ind) .ahnah (ind) (sl) . zalutati idā sada hitati P.džñja (sl) . zasnivaju svoje doktrine na slobodi izbora.kovida (sl) i ingita .trenutan 53 . zeći. Ima i drugih korena. donacija Reči potiču od korena glagola: jadž. povezuje ljude sa svetom bogova i predaka. čiča (?) šećer I.ići prema. Žeći. Ako narod bude u budućnosti. vode poreklo od žrtvenog obreda koji. možda i želeti. ingita . putuje i može biti svirep.danas idānīmtanatva (ind) (sl) . božanstvo idžjā . u ovom slučaju I. mogu biti izvori navedenih srpskih pojmova. etati G. ingah . takode. luta. a ova je.ubrzan puls. po svoj prilici.obožavati hvaliti. nastala kvarenjem sanskrtske ingitam nagoveštaj G. hitati. zažeći. posvetiti. ponuditi."Strah od gladi" i "imati šta jesti" predstavljaju osnovnu životnu situaciju i jedinu životnu filozofiju siromašnih. kao i dosada. podao i zao ikşukah p. da oslovljavanje strica ili starijeg čoveka sa "čiča" ima veze sa sanskrtskim "idžjah". potresati. itvara utvara P. žrtvovati U Istočnoj Srbiji deo kuće u kojoj je ognjište nazivao se: iža -mesto gde se oganj užiže.šećerna trska Naziv: šećer potiče od latinske oznake za biljku: Saccharun Spontaneum. ingati . ponuda bogovima ili precima. promena boje glasa. poštovati. eŃati .ići. idānīm . žreci. i oni treći. ikşurah i ikşurakah .nagoveštaj. ovog momenta.onaj koji hoda. žuriti. gramatički poredio pridev: siromašan i ne bude stigao u carstvo nebesko. it. ing. ikşukah.sada.vešt u izražavanju tumačenju unutrašnjih osećanja ispoljenih gestovima idžja iža. kretati se.uzbuditi I. nagoveštavanje osećanja gestom ingitam . I jedni i drugi. Doktrinama se uprošćava život i prebacuje odgovornost sa moćnika na nedužne i nemoćne. u ime boga i demokratije željni ustoličenja. Politička i duhovna elita nudi narodu metafizičke programe spasenja "okrenute budućnosti". sam je kriv jer nije umeo da iskoristi od boga i od demokratije darivanu mu slobodu izbora. znak. jadžati . itvara . idžjah . Manje je izvesno.učitelj. putem ognja. sa željom. poklon. kao na primer: uş koji.

sklonost. Neki etimolozi izvode ime boga Indre. tražnja. in. irā .nivķttih (f) (sl) . ohrabriti. nije lako odgovoriti.potiskivanje želja. primeniti silu. rasrditi se G. izbačen. iş.želja.in. pokazivati neprijateljstvo prema nekome I. isanjati (den) . terati. pobuditi. Božji gnev ne potiče iz sanskrta. izlivanje işuh (m) . ksiram -mleko. radost I.pokrenut. neprijateljstvo Starogrčka boginja Irida i latinsko: irritatio potiču od gornjeg korena. nadvladati potući. uliti snagu pojačati.strela. inoti i inv.podsticanje. irasjati (den) . iş. iķa . da otiče. žestoko piće. esati pospešiti. eşati . Sve ovo je moguće. pustiti da teče. hitnut Ima trenutaka u istoriji čovečanstva kada graditelji istorije. işudhja. osnova: işan) .zahtevati. isprazniti. invati . odaslati. Svrgavanjem starih panteona sa mnoštvom resora ostali smo na primer bez boga nuklearnog otpada i bez boginje bombardovanja.kşīra (sl) . podsticati. teći (kao voda). pokoriti.bilo koje piće. osloboditi isanja.izvirati.phalam (sl) u matematici: rešenje problema G. iş. sa značenjem: potčiniti. indati . u matematici: problem. imati nešto na raspoloženju.želeti. biti gospodar nečega. sok od bilja is. osveženje.dānam (sl) . irasjati razjariti se. nadahnuti. osnažiti. iččhati iskati işudhjā ishod G. hitnuti.zadovoljenje želja iččha .naljutiti se. zahtevati. irasja. ohrabriti. u gramatici: deziderativ iččhā . preklinjati. ureñivati nešto. irasja. broj 5. irasjā . vršiti pridsak. inoti inatiti se (?) G. zahtev. iččhati . da struji. podbadanje işa (n. Na pitanje da li srpski inat i inaćenje potiču od: in. unatti .isticanje. işaĦja . nameravati.neprijateljstvo. drugi mu ime izvode od: ind. čeznuti. osim pišanja. pišati G. osnova: iras) -ljutina. očekivati ili zahtevati nešto od nekoga I. neko vreme vrhovnog od ovog glagola: in + d + ra. işiŃa (tpp) . iraksira rakija I. poterati I. nastojati da se nešto dobije. budući da je Indra bio bog munje. groma i kiše i vrhovni u vreme arijskog osvajanja Severne Indije. ostaviti iza. iččhā . zlovolja irah (n. poteran.ubrzati. inoti i od Indre. ispražnjen.ono čije mleko ili sok osvežava i raduje.prevladati.izazivati ubrzavanje. istočiti. işudhjati (den) . ne mogu ništa drugo da pospeše.biti moćan ili od: und. u matematici: sinus P. gašenje svih želja iččhā . Za drugu funkciju konkuriše bez tržišnih konkurenata dama Irida sa iritativnim i iterativnim simbolima. žudeti 54 .

GLAS "ī" īr.bik u ulozi oploditelja stada P.I. ukşita (tpp) . milovan.krava obilja işta . iako "imaju ono što niko nema": slavu .želja P. emitovati seme (kao bik). īrte . pretpostavila sam gornju srodnost pojmova. pažen.džanah (sl) .izgovoren.uzvik sažaljenja. šikijati. ritati se (?) GLAS "u" .nivrttih.vetar īrjatā . Što se Srba tiče.danam. onaj kome se ukazuje najveće poštovanje i od koga se ište. işudhja .kao uzdanje - u U u .govoriti.drmusati se.vlažiti. škropiti. prskati. buniti se. ukşaĦam . Sve ove srpske reči gotovo da su identične sa sanskrtskim.devatā (sl) . željen. Onaj koji se rita u ritmu neusklañenom sa ķtam. ukta (tpp) . loše prolazi.ovlažen. molba iştuh (f) . hvala P.stanje nekog koji tek što se nije razljutio Pošto je ovde naglasak na drmusanju. poprskan 55 . īrte G. vakti .najmiliji.dhuk (sl) .işŃadevatā. Kada se nešto ište iščekuje se povoljan ishod. uktih (f) . u značenju zvati nekog ili vikati. proklamacija. čuvan işta . govor uktham .tražen. osvećenje ukşā (m. jer je bolje odreći se svih želja po sopstvenoj želji.iskaz. rasprskavati. nego po želji kojekakvih usrećiteljskih doktrinara. ukşati . zahtevan. ukşati šikljati. biti jak I.prskanje.voljena osoba işta . škropiti G.izreka. Kod Torlaka oko Knjaževca koristi se glagol: okati. grditi nekog. ukş. dizati glas I. īr. işta . božanstvo koje se slavi i od koga se ište. izrečen u okati Ove reči izvedene su od glagolskog korena: vač. ukş. ljutine uktih I. izabrani bog zaštitnik. stih. umesto iščekivanja: iččha . voljen.kāma . osnova: ukşan) . īrah . preći na budističko stanje svesti: iččha .zahtev.

bilo u joga . Šivina životinja je bik Nandi . uzdignut.govoriti) .visoko. učita (tpp) .stih. Nigde života i životne radosti. Hinduizam je veličanstven zato što sve pamti. Religije koje obožavaju čoveka.lomljiv kao ćup P. on tačno zna kuda ide skače na kravu. Izvedenice od prva dva korena nalaze se u Rg vedi. jetkost. odozgo. dve najlepše nalaze se u Durginom hramu u Ajholeu i u Šivinom hramu na ostrvu Elefanti.ćup. uč. biti pogodan za I. nigde osmeha. i one koje ni to nemaju nego čitaju jednu te istu knjigu.moćan.džña (d) . samo "stradanija". učjati . posuda. privižen nečemu. biti naviknut na. pravi morbidni nekropolis. vakti . Treba videti prvo pripuštanje mladog bika kravi. ugratā i ugratvam . ukhja ukuvan I. svirep i sl. učjati učiti (?) učathja učtiv. nagore uččais (ind) . i pada na kolena iza njenih zadnjih nogu. od trećeg u literaturi nastaloj posle RV. nagore. strast.gore (na nebu). bes. hram .biti u posudi ugratā ugra grozota grozan I. zajedljivost P.slaviti. čeznutljivo gledajući u pravcu lingama u središtu glavnog hrama. zna se da se radi o stradalniku za veru. iz kojih je vreme istočilo životne snage. vera nadahnuta smrću. jer je problem aktuelan u mladosti i u doba najveće životne snage. odozgo.mučionica. jarost. ogroman.onaj koji zna šta je prikladno učča (ind) . Česte su skulpture Šive naslonjenog na pleća Nandija.asani. ugra . ukrasiti.prikladnost.Razdragani. ugursuzu je mesto ovde baš zato što je u RVK obeležen zvezdicom. zvučan. otmen. lepi i mladi Šiva kroti Nandija. ona odlazi ne osvrćući se. ukhah i ukhā . upalih obraza. Ima Nandija. biti odan. kojima ga dva čoveka s mukom obuzdavaju. U pomamnom otimanju od štrangi. nosioca života. I bog je starac. kao da su isekle čoveka iz života i svele ga na etički problem. kao što je onaj iznad Majsora. bilo kao mrtvaca na krstu. glasno. Svaki Šivin hram u južnom stilu ima ispred glavnog ulaza mali hram mandapu u kome leži Nandi. uč. moćno Gornja porodica reći potiče od različitih korena: uč. nasilan. Nandi je simbol vitalnosti i energije plodnosti.Škropljenja svetim vodicama u raznim prilikama. Po svoj prilici.pogodan za učathja . Usukani sveci. džinovskih skulptura smeštenih na padinama brda. ukhja . sve s ciljem da se nešto osveti i blagoslovi. glasan učita . pogodnost P. vač i añč.nasilje.ččhid (sl) . na ivici groba. govore da su oreoli rezervisani samo za starce. naglašeno. visok. Njome se naglašava značaj govora 56 . sud za kuvanje na vatri ukha . kazan. Ako oreol okružuje mladi lik.uzvišen. brzo obavlja dužnost širom otvarajuči oči i nozdrve.onaj koji zaslužuje hvalu učča (od glagolskog korena: añč. razjasniti) . postaje jasnije tek povezujući ih sa šikljanjem i rasprskavanjem semena.uživati u. na čijem vrhu se uzdiše hram. hvala učitatvam . strašan. sasvim drugačiji od egipatskog u kome sve vri od života i od nade u "voskresemje". Oploñena. oslikani po hrišćanskim crkvama. kao da umire. učatham (od korena glagola: vač. čestit G. anakti . pomazati.

nego da vuku poreklo iz vremena Rg vede. učči. Indija nikada nije hajala za istoriju dok je istoričnosti nisu naučili Anglosasi.du) (sl) .sakupljen.presecanje.neko ko nije isprao usta i oprao ruke posle jela pa je ostao nečist I. veličati I. uččarati . jer se i pre nje imalo šta učiti.prekovanog u stih radi obraćanja bogovima. uččhid. Ako bi neki kompjuter prelistao sve novine 20. uččalati . uččhrajati ustajati G. dodavanje. analizirati. penjanje.preseći. Po istoriji Indije rovašili su i prve knjige o tome napisalisa Englezi u vreme kolonizacije. uččhişŃa nečist P. od korena def.isticati se. uččajah . nisu nastale sa početkom pismenosti.ispljuvak. mnoštvo. prikupljen G. učitelj. Ona je jedna te ista priča: uččaja .onaj koji izgovara. najaviti. uččar.onaj koji razara nejasnoće. uččara . uzdizati se. uččhrajah . uččhedah . kazuje P. uččhjāte . Nepobitna je činjenica da sa porastom pismenosti narastaju agresivnost i kriza morala.lingvist uččarajitā (m. dokrajčivanje P. Ona se bavila večnim temama opšteg značaja spram kojih je istorija koješta o kojekakvima. razumevanje G. napredak i propast P. Verujem da reči srpskog jezika: učiti. razrešiti nejasnoće teškoće. osloboditi sebe nečega I. artikulacija uččaraĦa .ostatak uččhişŃa . učen. izgovarati I. O autorima velikih dela gotovo da nema podataka. uččhedin . no. oni su noseći stubovi njene kulture i civilizacije.onaj koji se uzdiže kao Sunce G. Rekla bih da je srpski narod bio moralniji pre Ćirila i Metodija. neki ne vide da je on imao ikatakvu prošlost pre ulaska u istoriju. uččalah . nečistoća uččhişŃa i uččhişŃvam . verujem da bismo došli do zaključka da su najsrećnije prošle one zemije koje su imale najnižu frekvenciju ili minimalno učešće u stvaranju istorije. uččhinatti . Biti akter istorije ne spada u časno zanimanje. Čin i delo govore sve što treba znati o pojedincu. razaranje.apačajam siledžija.onaj koji jede tuñe ostatke uččhri. uččhişŃa (tpp.ići nagore. čal. uččal. uznositi. punoća uččaja . osnova: uččarajitķ) . rast. uččita (tpp) . objasniti I. razrešava teškoće G. glagola: uččhiš . Upamtila je vredna dela doslovce i mitologizirala one ličnosti o kojima se imalo šta reći izvan golih činjenica. Evo još nekoliko primera nastalih dodavanjem prefiksa "ud" ispred korena: čar.uspon i pad. vertikalna stranica pravouglog trougla 57 . či.otići. štrčati Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi u predgovoru rečenicu iz referata pandita Šjamadžija sa kongresa u Lajdenu: "Mi u Indiji. učtiv i sl.bhoktā (d) . uvereni smo do dana današnjeg da je usmeno učenje daleko superiornije u odnosu na knjiško. čhid i ši (d pred č postaje č.apačajam (n. prikupljati I. iskorenjivanje. uččhişŃam .izgovaranje.sakupljati. prikupljanje.sakupljanje.uzdizanje. uččhri. uččhi. uččinoti . uččhrajati . biti znamenit.ostaviti kao ostatak) . važan. d i š daju ččh): G. otkloniti. veka i izradio rang-listu učestanosti pojave imena zemalja u naslovima.džnah . pogotovo kada se radi o razvoju umnih sposobnosti".um. uččaraĦam .dizati. uspraviti.

trava (one vrste koje se koriste za pokrivanje krova) uŃadžah . uddāmara . udždžhati zažditi (pobeći) G. uŃadžāh udžerica I.otići) . istočen (kao voda) Zažditi pušku. osnova: udždžhitķ) . po Vuku.koliba načinjena od lišća u kojoj boravi pustinjak.ubijanje. otkati.tkati I.napušten.izvrstan.napuštanje (sveta) udždžhitā (m. vajati . ūjate . obarati ūj. povećan.oživeti. buditi. podignut. tkanje. proizveden. udždžasajati . udždžhitih (f) . kuća. pokolj.onaj koji napušta P. udždžāgara . koji izaziva velike posledice 58 . srpske reči: tkati.uništiti. isprazniti I. odaslan. pobeći.(od glagola hā.oŃhati i ūŃh. udždžīv.tkati) . Po svoj prilici.pečatati) . uŃah . uččhrita (tpp) .udarati. krvoproliće udždžāgr. označavanje posebnim oznakama P. za poštovanje. velikog značaja. tkanice i sl.pečatanje.pobuñen. uŃŃankanam (od: Ńank.lišće. džahāti . pobuñen.ono što treba da bude otkano Od korena: tank nose ime indijske i budističke (Nepal Tibet) tanke.1. damar (?) P. ispražnjen. po Vuku. udždžāgr. udždžhad . ubiti. ostavljen. ili zažditi preko polja.uzdignut. u nešto uživeo.sg. Zbunjuje 3. udždžh. zvati. udždžīvati (od glagola: džīv. uspravljen. nadražen Čujem da narod kaže za nekoga daje užagrio očima kada se. roñen udždžāsanam G. ostaviti. odustati. boravište (u opštem smislu) Udžera je u RVK obeležena zvezdicom. glagola ve. udždžāgarajati G. udždžāgarajati . uta (tpp) (od glagola: ve. udždžīvati oživeti užagriti užas G.bditi. ūŃhati . udždžas.napustiti. udždžhita (tpp) . udždžīv. udždžāsanam .otkan vātavja i veja (tpb) . u srodstvu su sa gornjom porodicom reči. vratiti se u život udždžh. odaslati. oŃhati otkati (?) G. gotovo da je isto na srpskom i na sanskrtu. jer se tkane izvodi udaranjem brdila i izvoñenjem šara. Ńankajati . uŃh. istrebiti I. džīvati -živeti) .P. pobuditi I. Da li su vajanje i vajarstvo nastali od tkanja ili se dogodilo obratno? uddāmarin dambulhana. utkati. uŃh. iskoreniti.

daljom vulgarizacijom turske muzike dobijaju se top ostvarenja srpske folk parade! Niti je srpski narod ''folk" niti su mu potrebne ovakve parade. Tu je i "trajna undulacija".agnih (sl) .disati. udānah .pītih (f) . vlažan. šupljina. izvodi se kuckanjem ćupova ispunjenih vodom.ghātah . spada ovde. udānah izdah G.vādjam . jezero. udan.udhārā = udodhārā .poplava uda . označena zvezdicom. materica. nad. znači: turska muzika a kakva je ona kažu nam sanskrt i narodni pevač: "Čauš viče.voda."stomačni oganj".uddāmarin ."sušen u vodi". izdisati I. ponuda vode mrtvima Složenice: uda . čovek ograničena uma uda . materica I.mokar."žaba u izvoru". vodena struja uda . creva. razdraganost udaram uterus. više. proždrljiv udara ."udaranje vode pri plivanju".izvirati. dambulhana riče" bolje rečeno. beskoristan P. udānaja.dodirivanje vode radi potvrde obećanja i zaveta uda .tok. ud ili und. ljubazan.plavah . jedan od pet vitalnih dahova tela.otkriti radost srca I. unutrašnjost nečega udara . isticati.voda udakam . unatti . na latinskom: unda. jedna od umetnosti i lepih veština udaka .stomak.višīrĦa . na engleskom: water. bazen udaka .sarvasva (sl) . mada uticaji ovih nisu za podcenjivanje.onaj kome je suština u stomaku.šāntih (f) . vlažiti I. jedna od 64 umetnosti i lepih veština udaka . utta i unna (tpp) . izdah.maĦdūkah . vulgarizacijom indijske muzike dobija se turska."tamo gde voda miruje". takode.izdisanje.ašajah .prskanje bolesnika svetom vodom radi smirivanja udaka . udaram ."muzika vode". izelica. udam voda udodhara vododerina unna Una (reka) G. preko. udānajati (den) . iznad.onaj koji stvara vrlo veliku buku Dok važni damari "biju" telo je živo.sparšam . udam (samo na početku ili na kraju složenica) . na nemačkom: wasser. udaniti . human Od: udam nastali su na srpskom: voda.mesto sa pitkom vodom uda . Po RVK dambulhana. ud ud (polni) Prefiks imenica i glagola: ud označava preimućstvo. sposobnost varenja hrane 59 . Reka Una. kretanje nagore. Sva sreća da je Srbin umeo da peva i bez Turaka i bez Crnaca.

odvesti. grub. udīş. udāvah. udāvahati . uddiš. iskoreniti. udajah (nastalo od prefiksa: ud i glagola: i. izbljuvan Ovi trpni pridevi dati su radi potvrñivanja na početku datog porekla srpske imenice: ud od sanskrtskog prefiksa: ud. uddhita (tpp) . udīşati (nastalo od prefiksa: ud i glagola: īş.ponos. uddhķ. vahati . ūdhā . izazvati samouništenje kao posledicu. udeti . uddešanam . osloboditi 60 .penjati se. izvući. kako su se tada znale povlačiti analogije širokog zamaha. oholost. ude. osnova: uddeşŃķ) . obesili se I. uddiš.dizati. penjati se. ponuditi. doći iz. īşati .ubiti se. uddhan. potiskivati nagore uddhan. uddharati . penjati se. uddišati . dati ćerku. ovde sa korenom: dhā. iščupati. istrebiti. udeti . roñenje i smrt. odneti.udāvah. no. raskinuti. uzdizati se (Sunce) I. kao što su: izlazak i zalazak.dizati se. nadutost uddhatatvam .onaj koji dela po odreñenom planu uddhatih uzdanje (u samoga sebe) G. udati je (ud) īşita udejivah istok(?) dete (?) G. udariti G. nije neosnovana pretpostavka da su navedene srpske reči u srodstvu sa sanskrtskim. uddhita uzdignut P.ukazivanje na uddeşŃā (m. doći iz. roñen Ove prastare reči. udīşita (tpp) . izlaziti. udesiti G.ponos.izbačen. izlaziti. kao uzrok.uzdignut.odvesti O udadbi i ženidbi biće više reči uz glagol: dā. sve iz Rg vede. nastao. oženiti se ili udati se P. uzbuñen Ponosito uzdanje u samoga sebe može. odnose se prvenstveno na rañanje Sunca. uddhķ. podignut. oholost P. uddhata (tpp) . udāvahati G.podignut. izdignut iznad horizonta (Sunce) udejivah (nastalo od prefiksa: ud .dizati se.odvesti.ā i glagola: i. uddhante . naslale daleko pre nje. dadāti . biti plod nečega) .dati. uništiti.kretati se) .udata žena udavati Gornji glagol nastao je dodavanjem prefiksa glagolu: vah. uddišati udešavati. uddharati udarati. pokloniti. nasilan. usmeriti na I. uddhanti . biti plod nečega) .onaj koji je izašao. uspravljen. udi.izašao.ukazati na. napregnut uddhāna i uddhānta (tpp) . udisanje i izdisanje. uddhatih (f) .rañanje Sunca P.

I. uddharaĦam - izbavljenje, osloboñenje, spasenje, uništavanje, gašenje, odnošenje ugarka sa domaćeg ognjišta radi paljenja žrtvene vatre i dr. uddhartā (m, osnova: uddhartķ) - razarač, uništitelj, oslobodilac, izbavitelj P. uddhāraka - iščupan, izvučen, uzdignut, podignut Porodica reči iz Rg vede ima bukvalni i metaforički smisao. Po prvome, da bi se došlo do slobode mora se udariti po onome koji slobodu ugrožava; po drugome, radi sticanja duhovne slobode neophodno je iščupati se i izdignuti iznad satirućih okolnosti svakodnevice. Srbima istorija neprestano natura prvi, bukvalni smisao, pa se duhovni potencijali troše na ispravljanje davno iskrivljene i neispravljive "krive Drine". udrič, udričjate G. udrič, udričjate - isticati se, strčati, prevazići, nadvisivati udvahah odvoñenje strčati

G. udvah, udvahati - odvesti, odneti, uzeti ili odvesti nevestu iz roditeljske kuće I. udvahah - odvoñenje neveste, sin, potomak, vitalni vazduh u telu koji odvodi hranljive materije nagore, jedan od 7 plamenova ognja udvahanam - odvoñenje neveste, venčanje, svadba udvodhā (m, osnova: udvodhķ) - suprug P. udūdha - donet, roñen, uzgojen, oženjen, udata udvodhu - kama (sl) - željan ženidbe Nekadašnje dogovaranje roditelja oko ženidbe i udadbe supstituisano je ud - varanjem. Ud – vāra je neko koji podiže rep uvis, udvāš, udvāšjati - obraćati se plačnim glasom i udvāşpa - onaj koji lije suze, cmizdrav, što sve lepo pristaje uz udvaranje. unmad, unmādjati pomahnitati

G. unmad, unmādjati - poludeti, pomahnitati, napiti se unmadah i unmāditā - ludilo, pomahnitalost, pijanstvo P. unmatta - pomahnitao, lud, pijan unmadana - pomahnitao od strasti G. umnanaja, unmanajati (den) - uzbuditi se, razdražiti se, pomahnitati I. unmanaskatā - pometenost uma, mahnitost P. unmanas - mahnit, lud "Madlenina mahnitost" na sanskrtu glasi: "mādlena - unmāditā", predsednička je nešto složenijeg karaktera: "unmadana - unmāditā". upaklķp, upakalpate upakovati (paket)

G. upaklķp, upakalpate - postati, biti prikladan, pristajati nečemu, uobličiti se I. upakalpanam - priprema P. upakalpita (tpp) - pripremljen, ureñen

61

Slavna porodica reči za koju znamo da sadrži koren: klķp, od koga su nastale kalpe, kod zapadnih Arijaca skončala je bedno. Doduše, namesto predstava o kalpama dobili smo raznovrsne političke i religijske "paket aranžmane" turističkog karaktera sa širokim spektrom destinacija. upadžñā saznanje

G. upadžñā, upadžānīte - izumeti, izmisliti, pronaći I. upadžña - nepoznato znanje koje nije prenelo tradicijom nego je do njega neko sam došao P. upadžñāta (tpp) - izumljen, izmišljen, pronañen Istorijski gledano, ovakvo znanje pokazalo se samo delimično napredno, iskustveno gledano, opasno je boriti se protiv predrasuda. upadas, upadasjati opadati

G. upadas, upadasjati - opadati, nestajati, malaksavati, biti iscrpljen, osušiti se, gubiti, biti lišen nečega P. upadāsuka - opao, malaksao, iscrpljen upadešah uputstvo G. upadiš, upadišati - ukazati, uputiti, objasniti, savetovati, propisati, naredivati I. upadešah - ukazivanje, učenje, savet, propis, uputstvo upadešī (m) - učitelj, savetnik upadeşŃā (m, osnova: upadeşŃķ) - duhovni učitelj Uporedo sa opadanjem duha narasta broj uputstava za upravljanje spravama. upadhķ, upadhārajati podržavati

G. upadhķ, upadhārajati - podupirati, podržavati, uočiti, razumevati, iskusiti, naučiti, zapamtiti Sve je veća ponuda imaginarnih ciljeva kojima se mora pružati realna podrška. upanāma I. upanāma - nadimak (nad - imenom) upapakşah I. upapakşah - pazuho Reč se sastoji od prefiksa: upa - ispod i imenice: pakşah -krilo, rame; doslovno prevedena gornja imenica je podramlje. Srpski jezik je sačuvao uspomenu na: pakşah u pazuhu. upapad, upapadjate upasti upādhih upadljivost G. upapad, upapadjate - ići nasuprot, protiv, napasti, prodreti pazuho nadimak

62

Glagol i imenice u istoj porodici reči imaju i druga značenja, u gramatici, filozofiji i logici. Upada se negde da bi se nešto otelo ili ako se ostane, da bi se jedno stanje supstituisalo drugim, po želji onoga koji je izvršio upad. Ono što upada u oči kao percepcija, razvijeno je u sledeće filozofske pojmove: G. upādhā, upadhāti, upādhate - postaviti preko, staviti na, pripisati, zgrabiti, pojmiti, shvatiti, obuhvatiti I. upādhih (m) - ono što može doći umesto drugog, supstitut, ono što može imati ime i izgled nečeg drugog, preinačenost, prerušenost, osobenost, atribut, ono čime se nešto bliže odreñuje - u materijalističkoj filozofiji: upādhih je uslovljenost, temeljni odnos izmeñu uzroka i posledice koji nije predmet čulnog opažanja pa se, stoga, ne može dokazati. - u vedanti, kod svih ogranaka, upādhih je jedan od osnovnih filozofskih pojmova: spoljno, slučajno ograničavanje i razgraničavanje pojava. Još je Badarajana, osnivač pravca, u svome delu Brahma - sūtram upadhih definisao kao zabludu, posledicu ograničenosti iskustvene svesti koja, zamračena delatništvom, vidi pojavne mnogostrukosti bića, iz neznanja, avidjā, tamo gde se znanjem, vidjā, spoznaje da apsolut nije dvostruk: saguĦah i nirgunah, već da je istinska suština sveobuhvatni apsolut, čista homogena svetlost, odnosno identitet imanentnog: atman i transcendentnog: brahman. Šankara je razradio ove teze i kreirao advaita - vedantu, monističku teoriju saznanja koja ide izvan majom nametnutih privida pojavnog sveta ili preko lažnih identifikacija posredstvom svesti rascepljene na subjekt - objekt, dvaita, udvojenost. Rascepljenost brahmana na nirgunah, bez obeležja i saguĦah, sa obeležjima iluzorna je, kao što je iluzorna iskustvena svest. Njoj nije dostupna istina, jer je individuacija iluzorna posledica iskonskog, ontološkog neznanja: avidjā. Bhaškara vraća realnost mnogostrukom pojavnom svetu koji je za njega: upādhih, mada je dosezanje te realnosti nepotpun cilj egzistencije bića u svetu. Dživah, živoj duši, biću, bitan je ne - rascep, abhedah; "rascep, bhedah, je uslovno ograničavanje, upadhih. Odstranjivanjem ograničenja, dživah se vraća u stanje prvobitnog abhedah. U svim vedantinskim školama osloboñenje, mokşah, postiže se meditacijom na nerascep, abhedah. Vedanta, u celini, počiva na upanišadskom postulatu: "tat tvam asi", "to si ti", odnosno na identitetu: atman = brahman - u logici, upadhih je ograničavajući dodatak kojim se izbegava: ativjāpti, neopravdano širenje nekog pravila ili principa izvan onoga što je prvobitnim iskazom obuhvaćeno. upoşanam post

G. upoş, upoşati (od prefiksa upa i glagola: uş, oşati - spaliti) - postiti (postom "spaliti" grehove) I. upoşanam i upoşitam - post upavitam pavit

G. upavje, upavjajati - udostojiti svetom uzicom (uzica se nosi preko levog ramena i svezuje se u čvor ispod desne ruke, niže pojasa; svakom dečaku prilikom inicijacije - uvoñenja u društvo odraslih Arja, svezivana je uzica u sedmoj godini, kada je, ako je iz brahmanske porodice, dobijao učitelja) I. uravītam - osoba sa svetom uzicom upavītakam - sveta uzica P. upavītin - onaj koji nosi svetu uzicu Pavit je puzavica velike dužine koja raste u šumi i puza se uz visoko drveće. U RVK naziva se belom lozom, jer cveta belim cvetovima. upānat opanak

63

špijun koji je prividno ušao u službu neprijatelja ubhaja . vezati. sejanje razdora. upānajanam . Očekivani devizni priliv potrošen je unapred.obadve.obadva.predložak: obučen i obuven na buvljaku. upe."sa licem na obadve strane". okrenuti se ka. srednji i ženski rod se podrazumevaju. eti .vetana . oponaša gornju i "radi na projektu" svadbene varijante sa gumenjacima.onaj koji živi i na zemlji i u vodi. upānat (f. tržišno konkurentna Jugo .mukha . vodozemac ubhaja .onaj koji se približava. jer je lice deteta okrenuto na suprotnu stranu od majčinog ubhaja . ubhe (n) .jugam. Za modele vlada veliko interesovanje u zemlji i u inostranstvu. a Složenice: ubhaja . autor sanskrtsko-engleskog rečnika Ser Vilijams. ubhajam (n) .približiti se. poznavanje religije i svetovnih poslova ubhaja .jugam (sl) . ubha (osnova) koristi se samo u dualu: ubhau (m) .provesti. otvoreni napad P.par opanaka (od: jugam .jaram.čatuşŃajāni: pregovaranje. upānajati . upānahin . preduzeti nešto. upinjati se upinjanje upājah G. ubh. po nekima i u dualu: ubhajah (m). obuti) .dvostruko znanje."onaj koji dobija platu na obema stranama". hermafrodit 64 . odvesti. oponašati I.vidjā . podmićivanje. ekspert u korišćenju sredstava ubh. ubhajī (f).onaj koji ima opanke na nogama Jugo .obadva. ubhe (f) . koji nešto preduzima upājin . obmotati.vjañdžanam .približavanje. e. cipela! upānad . I.čara . stići do.I. upeti upeti se. upānī.onaj koji se približio. upānajati G. upāja . upe.dvopolan. nahjati -pričvrstiti. od prefiksa: upa i glagola: nah. uz doplatu.povrediti. bukvalno: upregnuti opanci) P.odvoñenje neveste ženikovoj kući Druga agencija. upājah . dostiže cilj. praveći se da ne zna da su mu preci išli u opancima.jugam agencija za uparivanje veštine oblačenja i svlačenja sa veštinom obuvanja i izuvanja kreira nov svetski modni hit. težiti nečemu i dr. prevodi gornju imenicu sa: sandala.opanak. ubhnāti G. upeta . upānī. osnova: upānah. sredstvo kojima se neko približava cilju. strategija.obadva. isto: ubhaja (osnova) koristi se samo u singularu i pluralu. četiri diplomatske veštine. trudna žena. obući. uped (nastalo od prefiksa: upa i glagola: i. ubiti ubhau obadva ubiti oponašati B. . ubhnāti .ići) .

ogrlica od bisera urasi . ulūkah . ulapā I. uspravan.ženske grudi urasam ."prostrana".pradžña .trānam . osnova: uras) . Verovatno je da se sačuvalo sećanje na iskonsku sovu. zemlja urvī (f. koja drži sovu u ruci jer je i sama.Nebo i Zemlja urvjā .plodna zemlja urvī .grudi urasjah (m) . pre antropomorfizacije. amplituda urvarā . ime zmije Šeše Poreklo Urvine planine može biti i od: ūrdhva . urasja . ulapā .Indru. odgajano na grudima.šīrşan .poreklom od dobrih roditelja ubhaja-djus (ind) .Zevsa u koju se pretvorio da bi zaveo Kibelu . urvī . ime Indre ulūkī .ruhāh .kaŃah . sovu .pripadnik obadveju strana ubhajatah .ubhaja .dharah (sl) .u oba dana (subsekventno) urasam I.sveta uzica urasitra i urasi . dilema ubhajatah . 65 ulovica lapak Urvina (planina) ures . urah (n.oklop urah .kķtvā . ulūkah I. du) .ono što pripada grudima.sambhavah .širina.onaj čija je spoznaja okrenuta ka spoljašnjosti i ka unutrašnjosti ubhajatah .sūtrikā .onaj koji stremi u visine. boginju mudrosti.pakşa .dvoglav.dlake na grudima P.planina. sa licima okrenutim na obadve strane ubhajatah .ime iskonske sove U mome kraju narod sovu zove ulovica što ne verujem da dolazi od njenih lovačkih sposobnosti.vrsta sočne trave Lapak se u narodu zovu vrste trava sa vlaknastim ili čahurastim plodovima sa kukicama kojima se kače za runo ovaca (ulapčeno runo). ka nebu. izdignut.stavivši na grudi urasi .sova.nešto najbolje u svojoj vrsti Složenice: urasi . visok. bila sova. dete urvīdhara I.Heru i na njegovu kćer Atinu.dvostrana mogućnost. pticu .sudžāta .

ti koja deliš pobedničke nagrade.jutarnje svetlo.. čineći smrtnike starijima za jedan dan i skraćujući njihov životni vek iz dana u dan. ulbam i ulvan . usrā I. zažaren Sve reči su iz Rg vede. rasprostri svoje darove po nama.zora.otac. jutarnja svetlost usrā . uštap (pun mesec) G. jutarnja svetlost. O lepoti Zore i njenoj vernosti rti peva Satjašravah Atreja u RV 5. Ona je kći Neba..sjajan fenomen na nebu. ona se suočava sa svakim okom. ulkuşī .zora i noć uşasī .. blistava kći Neba donosi nam darove. zora uşah (f) . veličanstvena.rano jutro. uşita (tpp) i uşŃa (tpp) .113... ona. sestra Aditjāh i noći. usķ (f) . 92.. užditi uşita užaren. ona se ukrasila blistavim nakitom i otvara svoja nedra. večernje svetlo uşāsā . latinski Jupiter i pater. ''Pogledaj kako Zora razvija svoje zastave na istočnoj polovini neba. usijan. sjajna deliteljko darova. ugarak. žariti I.membrana oko embriona. buktinja ulvan I. uşah .inva uşā džjotir jačhati agre ahnām" "ona ljude budi. na čelu hodi. kao igračica. ovde i sada".pitķ. Nebo . Stara boginja raña se opet i iznova obučena u iste boje..goreti. Prirodno žaljenje zbog svakodnevnog skraćivanja života javlja se i u RV 1. po kojoj sve blista. oşati .ulkuşī ulkus I. meteor. od čega su nastali grčki Zevs. puteve prohodnim čini. vulva. personifikovano jutro.. 80: "eşā džanam daršatā bodhajantī sugān pathah kķnvatī jāti agre bķhadrathā brhatī višvam .. Zoro. du) (sl) .. i ozbiljno motreći na nas sa nebeskih visina. oşati užeći. kaže pesnik Gotama u himni RV 1. uş. budeći i oživljavajući sve što je živo i nalazeći reči u njome nadahnutom pesniku. sa visokih kola sveprožimajuća sve bodri Zora sjaj daruje na početku dana" 66 zora vulva .užaren.sumrak P... uterus uş. nazivanog Djaus . donesi nam one blistave moći kojima ćemo izroditi decu i unuke.zora. obilata konjima. ćerka Neba. zora. himni pesnika Kutse Angirasa: ''Dovozeći neizmerno blago. obilata kravama. užariti.naktā (f. sjaj Oko dvadesetak rgvedskih hinmi posvećeno je boginji zore Uši. njen blistavi sjaj pojavljuje se još jedanput da bi rasprostirući sebe rasterala bezoblične crne ambise mraka. Zoro. širi raznobojni sjaj i tako svetleći ona je sada poslednja od onih koje su svanule i prva od onih koje tek sviću i neće nikada prestati". ukrašena svetlosnim zracima.

obično. slavan. preko latinskog. ūrĦoti . ūrĦu.kao urgirati - u U. smer mu ne menja.mināti" "ona raznobojna biva dvostruko krepka razotkrivajući svoje telo spreda putem zakona ona hodi spremno znajući ga oduvek.vunen ūrĦā . nisu priznati ali su moćni i povezani u lance. I ove reči su iz Rg vede. ūrdž.bik koji vuče plug uşŃķah . osvežiti I. priznat. veliki. osnažiti. hrana. moćan.āšrajah (sl) . paučina. uşŃā (m.vala (sl) .obdaren snagom. osnova: ūrdž) -jačina. sakriti. jak. ūrdža . vuneni konopac. ūrĦā vuna G.vuna. jačina."stanište hrabrosti". hvalisav I. snaga. okrepa ūrdžah (n) .bivo uštrojen (?) Bikovi za tegljenje bili su štrojeni. ūrĦā . poznat. ponosit. snažan. čuven ūrdžita (tpp) . uticajnih i snažnih koji.onaj koji poseduje hranu i moć Dugo putujući do nas. okružiti I." uşŃķ I.vat (sl) . ū -uzvik sažaljenja kojim se obećava zaštita ūrdž.ojačati. ūrk (f. ūrdžajati . osnova: uşŃķ) . Primena ove porodice reči u svakodnevnom životu do te mere je dobila egzistencijalni značaj da nju treba usvojiti i neizostavno uneti u rečnik srpskog jezika. heroj P. Nema života bez urgiranja preko poznatih. ūrdžin . čuperak izmedu obrva P. moći. vunen 67 ."esā vjenī bhavati dvibarhā āviş – kķĦvānā tanvam purastāt ķtasja . moć ūrdžita .pokriti.panthām anu eti sādhu pradžānati iva na dišo . gornji glagol je izgubio pravo značenje. sok. ūrĦam-vuna ūrĦā . ūrdžajati u urgirati G.snaga. važan. GLAS "ū" . Za uspešnost urgiranja neophodno je izazvati lančanu reakciju.obilat vunom.moćan.

žrtva. ūşati . sresti se sa ķtam . ūrv. istina. versko pravilo. pobuñivati. eti . ūhati ufati se G. kad glagol promeni vrstu: ķ. zakonito. ķtam (imenica nastala od trpnog prideva vremena prošlog glagola: r) red.osoba u crnini kao znak žalosti za preminulim. ķtaja (ind) . iskreno.ići) .so u grudvama P. zaključivanje P. pogrde (v. r . ūrvati .so ūşa . natopljen solju ūh. ūhati . ubiti urvati. pravda. voda. Sunce itd. ili: rušan . ūşara-usoljen. brū pod "b") ķtam red G. ūhanīja (tpb) . ūrvati G. ūş.na pravi način ķtajin – istinit Složenice: 68 . razmatrati.povrediti. nadati se. stvarno i dr. povredivanja.ono što treba da bude razmatrano i o čemu treba doneti zaključak Ufati se i ufanje.očekivati. bolovati ūşah . razumeti.biti bolestan. dizati se. uništiti.sikatam (sl) . zaključivati I.ūrv. ijarti . zakletva. ovde spadaju: razorati i survavati. pristojno.kretati se.pokretati. ispitivanje. pobožan čin. kao zid na primer. uzdizati se. pravo. čekati.razmatranje. ķtam (ind) i rtena (instrumental.i (glagol: i. pretpostavljanje. ūh. procenjivati. dobiti. običaj. zakon. u smislu: nadati se i nadanje ispali su iz upotrebe.ići ispravnim putem. ūşakam so ūşara usoljen G. uočiti. Po svoj prilici. ķččhati .uzvik podsmeha. putem pravičnosti i istine I.istinito. zatim oburvati. oburvati U RVK navode se stari oblici za razoriti: razurati. ķ. P. ūhah . razuriti. ind) .slano tlo ūşakam. uzlaziti i. vera. osvojiti. zavet. istina personifikovana u objektu obožavanja. obećanje. GLAS "ķ" -kao redr bre U.

ispunjen istinom i pravdom ķta .uzvišen. Evo ilustracija iz rgvedskih himni: RV 10. istinit govor ķta . RV 3. Surju. ponašanje svega pojedinačnog u univerzumu mora biti ka njemu usmeravano.obavljanje pobožnog čina od strane čoveka i prihvatanje tog čina od strane boga (obadva su "sapeta" dvosmernom vezom univerzalnog zakona ķtam) ķta .počasno ime udāra .džāta . cenjen.bhara .oni koji neguju istinu (bogovi) ķte. budući izveden od korena "ķ".ni .pravda i istina ķta .satje (n. veliki.dhāman . sa značenjem: red.anķtam . najbolji udāra .onaj koji boravi u istini. plemenitog uma udāra .iddhāt tapaso" "red i istina roñeni su od izračene toplote". univerzalni zakon.vākah . 61. slavan udāra .pada .ispravan.kīrti .gospodstvena pojava udāra .sāta .satja .poznavalac zakona reda ķta .sjedinjen (ujarmljen) sa istinom ķta .ķta . iskren. pošten.daršana .karman (ind) .intelekt ili znanje koje po sebi sadrži istinu ķta -judž .uzvišenog karaktera. s njim usklañivano i njime odmeravano. po smislu i po metru kojim su izražene Prvi apstraktni pojam indijske. ķtam.onaj koji se ponaša plemenito udāra .plemenita karaktera udara . otmenost.vķtta .Višnu ķta .artha . On ima snagu moralne obaveze univerzalnog važenja i. 190 u kojoj se kaže da je toplota posledica napora ureñivanja univerzuma: "ķtam ča satjam ča abhi .visoke inteligencije.četas .bhāva .dhamā . ako ne i svekolike ljudske misli.zazivanje i obraćanje onome koji blista kroz istinu ķta .vķdh .uzvišenog uma udāra . gospodstvenost udāra .džĦā .ona koja je zakon i istina.plemenit (Arijac) udārakah . nalazi se u Rg vedi.vikrama . ispravan. mudar udāra . du) .onaj koji vodi po pravdi i po istini ķtam. rta .istina i laž ķta .hrabar.sattva .onaj koji nosi istinu u sebi ķtam .uzvišene reči. herojski udāra .čarita . bikom koji: "ķtasja budhna uşasām işaĦjan.plemenitost.satja ili ķta .činiti po zakonu kao što Indra čini puštajući kišu Od gornjeg korena nastale su i sledeće reči koje pripadajui drugim slovima azbuke: ārjah . istina. pesnik i slavni mudrac Višvamitra naziva Sunce..dhī .sap . kretati se.priznat.pradžnā . bik je prožeo velike svetove". vķşa mahī rodasī āviveša" "sa dna istine (reda) izvodeći zore.tā . koja se raña iz zakona kao istina (metafore za Zoru) ķta .djumna . 69 .

Svoje prve znake pokazuje ovde tendencija za mističnom koncepcijom jedne nepromenljive stvarnosti. Da li bi se. Promenljivi nizovi pojava sveta predstavljaju različite izraze postojanog rtam. vidilac. rta je postala put moralnosti kojim čovek treba da ide. to ne znam. Postepeno. božansku.. Zora se drži puta rte. Tako se obeležava zakon uopšte i imanentnost pravde.. Univerzalno prethodi partikularnom. jednu.. nesavršena kopija. r. Rta je uzrok što su Nebo i Zemlja ono što jesu. ķtam.istma. Svet iskustva je senka ili odsjaj rte.. Sve što je sreñeno u svetu ima rtu za svoj princip. Tu. vladaru žrtava čuvaru (pastiru) reda. smenjivanje dana i noći i godišnjih doba."Zlatna posuda u kojoj je sakriveno lice istine".moralna vrlina i latinsko ritus.RV 1. kojom se pesnik obraća Agniju: ''radžantam adhvarāĦām gopām ķtasja dīdivim. Stvarnost je jedna. moglo. Nju je. vardhamānam sve dame" "tebi. asti jesam. po analogiji.na hiljade sunčevih zraka. koji to nisu. satjam "je ono što jeste''. isprežu. dok se mnoštvo menja i prolazi. nastali su od istog korena ķ. najveličanstveniju i najlepšu. izvesti iz ķ i srpsko: orati. Sunce se drži puta rte. i zakon pravičnosti koji poštuju čak i bogovi. Suncu. laž. koji se gojiš u svome domu". RV 5.1. Čim je priznata ova koncepcija rte desila se promena u prirodi bogova. pravog puta. konji . u ovom slučaju pesnik Šrutavid Atreja: "ķtena ķtam apihitam dhruvam vām sūrjasja jatra vimučanti ašvān daša šatā saha tasthus tad ekam devānām šreşŃham vapuşām apašjam" "zakonom istina vam je stalno skrita tamo gde se iz Sunčevih kola konji isprežu. jer nisu ništa proricali.. "bivajuće". ali znam da dok srpski seljak tera ovce povikom: "r. kao i ruski: rjad . Samo je jedna od njih. on upotrebljava sanskrtski koren: ķ. Ķtam se podkrepljuje rečju: satjam .red i vrat . mada skrivenu. 4 Proroci iz Starog zaveta misle da bog postoji pre manifestacije svih pojava Tako se rta naziva ocem svih stvari. "hiraĦmajena pātrena satjasjāpihitam mukham" . 62... Ova vera pruža nam utehu i 70 . istina je skrivena od očiju smrtnika tamo gde se "Licu istine". spazih" U drugim himnama Sunce je: "ķtasja anīkam" .. blistavom..lagati. spazio riši.neistina. trajne realnosti koja ostaje nepromenjena u neredu promena. bez delova i promena. Svet nije više haos koji predstavlja slepi bes slučajnih elemenata već dejstvo jedne svrhe koja unosi harmoniju. Ona nikad ne prekoračuje njegove granice. meseca i zvezda. što je isto što i: anķtam . Ovu koncepciju mora da je nametnula prvobitno pravilnost kretanja sunca. Sve što postoji nestalan je prizor. Oni su tragali za istinom. r. od: sat – prilog vremena sadašnjeg glagola: as. zato proroci3 iz veda misle da rta postoji pre manifestacije svih pojava4. Višnu je zametak rtin. Na litvanskom: arti je orati. Rta označava poredak u svetu.. Evo skraćenih citata o ķtam iz Radhakrišnanove Istorije indijske filozofije: "Rta bukvalno znači: tok stvari.. osim reda.. Grčki pojam: arete ."Lice zakona"..".. Stvarnost je neizmenljivi zakon. najsjajnija i najlepša. kao da ga poznaje od ranije. deset stotina ih se sabralo. 3 Nisam uspela da utvrdim kome treba zameriti za nazivanje vedskih rišija prorocima.

koji se preodenuo. Predstava Varune je u vedskoj mitologiji uskoro zamenjena predstavom Indre.. Ako išta treba rušiti na ovome svetu. Opisan je kao onaj koji je odredio zakone fizičkog univerzuma koje niko ne sme prekršiti.. dok u himnama ona osim tog značenja ima i dodatno značenje "moralnog reda". bez svake sumnje. dok to zapravo ukazuje na jednu izanrednu odliku strukture svesti vedskog Arijca koji je neobično sklon filozofskoj spekulaciji. bezrezervnu veru u superiornost Zapada mogu gajiti oni koji Istok ne poznaju ili ga poznaju na pogrešan način preko lako svarljivih.. da njegovom moći reke teku u okean ne prepunjavajući ga. prvobitno je značila jednoobraznost prirode ili pravilan tok stvari. Evo citata iz poglavlja: Vedsko razdoblje: "Moramo podsetiti da je. Mogli bismo pretpostaviti da je najjednostavniji način svoñenja mnogih bogova ranije mitologije na jednog . Ali razvoj religijske misli u vedskoj Indiji. nastavio je sasvim drugim pravcem gde je pojam božanstva. Da bi se pokazala sveprožimajuća priroda njegovog budnog pogleda. drugi. Ideal Varune je tako vremenom zapostavljen što može ukazivati da je tada došlo do postupnog odbacivanja takve ideje božanstva. a njegov osećaj tajnovitosti koja skriva konačno tako snažan.uzdizanje najuzvišenijeg od njih na stupanj Vrhovnog.. Hirijanu sa Univerziteta u Majsoru i to iz tri razloga: prvi.. On je sveznajući pa će uočiti i najmanji greh. na primer. 1964 Citiraću i profesora sanskrta M. prevladavajući tip vedskih bogova bio nepotpune personalizacije. po mojoj oceni. niti je Varuna jedini koji zastupa rtu. već i na veliku raznolikost rešenja filozofskih problema koje nudi.. Izraze kao. Ova reč. Kaže se. U stvarima duha. boga bitaka. Još jednu."5 5 Servapali Radhakrišnan: Indijska filozotija. ne treba smatrati samo čuvarima kosmičkog reda. Ova osobina označava strast za istinom i ne odnosi se samo na dubinu filozofskih istraživanja. naoružao novim oružjima. Varuna je zaista u 71 . da bi se objasnila doraslost indijske filozofije zapadnoj i indijske religije monoteizmu. kao što je redovno smenjivanje dana i noći. Ma šta da se desi mi osećamo da postoji jedan zakon pravednosti u moralnom svetu. napisao najkraću i najbolju istoriju indijske filozofije. koje je pokušavao razumeti. dakle.sigurnost kadgod nas neverovanje kuša a poverenje u same sebe se pokoleba. bio i ostao superiorniji. Njegovo zanimanje za spekulaciju bilo je toliko duboko. On predstavlja nebo i bog je nebeske svetlosti. tom.. taj izraz može sugerirati da vedskom poimanju božanstva nedostaju potrebne osobine. Nolit. Indra nije posve lišen moralnih osobina. treba rušiti predrasude o superiornosti zapadnog monoteizma i mondijalizma nad istočnim politeizmom i pluralizmom. da je prirodne pojave. popularnih adaptacija prilagoñenih površnom i. I. Vrlina će trijumfovati isto tako sigurno kao što će sunce sutra da se rodi. Ona se obično naziva "zaustavljenim antropomorfizmom". što se kod njega gotovo ne oseća ono što je prisutno u delima nekih indijskih pisaca: mnogo reči. No njegova vlast nije ograničena samo na područje fizičkog.. već i braniteljinia moralnog zakona. što bolje od zapadnjaka razume svoju tradiciju i kulturu i treći i najznačajniji.. ostavljao otvorenim dok nije našao zadovoljavajuće rešenje. Ovo je značajna karakteristika kada se ima na umu koliko je. okrepio. Ova podjednaka odgovornost božanstva za održavanje kosmičkog i moralnog reda izrazita je u predstavi Varune. koja je predindijskog (ranog rg-vedskog) porekla. Zapad je. No u vedskoj Indiji se nije išlo tim putem. prezaposlenom Zapadu. gde su njegovi zakoni jednako tako večni i neprekršivi. to jest potpuna personifikacija. jednako tako značajnu osobinu rane indijske religije predstavlja koncepcija rte koja ima istaknuto mesto u himnama.. meñutim. Ako su u pitanju sila i nezajažljivost. već to čine svi bogovi sunca kojima i on pripada. Vedske bogove. Varuna odgovara samo jednom odreñenom tipu teističke koncepcije hebrejskom. Nadalje. vedska religija odmakla od svog izvora. U rtu se može imati poverenje. relativno uzevši. uopšteno govoreći.. postajao sve bezličniji. Beograd. već se proteže i na moralno. na primer. koji odgovara lepom redu u prirodi. anglosaski kolonijalizam. "čuvar rte" (gopa ķtasja) i "sledbenici rte" (ķtāju) često nalazimo prilikom opisa bogova. što je. Ovo uverenje o superiornosti Zapada ostavio je za sobom. sunce se ponekad poetično opisuje kao njegovo oko. kao smrdljivi trag. starim ideologijama i monoteističkim mondijalizmom da bi opet smrdeo po celom svetu. suprotno od grčke mitologije.

pesnika Pradžapāti ParameşŃhina koja je ušla u svetsku književnost.. U odlomcima himni nešto kasnijeg datuma nalazimo. Traganje za razvojem religijske i filozofske misli ne može zaobići vede. oni su ukinuli sva pitanja jednim jedinim odgovorom: sve je volja božja. Semiti jesu. Traži se poslušnost 72 .i obraćaju im se kao da su jedno.ponekad čak i više njih . Tada se jedinstvo božanstva počelo tražiti na drugačiji način. To sumnjom prožeto naslućivanje najočiglednije je u himni RV 10. otkud ovo izračenje bogovi su došli posle tog izračenja pa ko onda išta zna o postanju". može se uočiti u ranim himnama. Evo završnih strofa: "kah addhā veda kah iha pravočat kutah ādžātā kutah ijam vişķşŃih arvāk devā asja visardžanenā thā kah veda jata ābabhūva" "ko uistinu zna. a njegova se osnova stalno menja. zaista.129. nešto zna ili i on ne zna".monizam. da li onaj koji ga vidi sa najvišeg neba o tome. čak i onaj filozofskog tipa. Stoga možemo reći da se monoteizam u uobičajenom smislu reči nije ostvario u vedskom razdoblju.svoñenju mnogo bogova na jednog koji je iznad i izvan sveta što ga stvara i kojim upravlja. Bog koji uzima žezlo brzo ga ispušta. nazvane "Postanak". a na više mesta se naslućuje u književnosti razdoblja što ga upravo razmatramo. jer vedski pesnici spajaju imena dvaju bogova. Na pitanja koja su otvorili vedski rišiji nisu do danas odgovorile ni zapadna filozofija. već zajedničku silu koja bi delovala u pozadini svih njih. ni zapadna nauka. Monoteističko shvatanje u čistom obliku nužno je dualistično i teži jedino jedinstvenosti božanstava . Jedna koncepcija se smatra neprimerenom i ubrzo se umesto nje javlja druga pa se tako za vedski monoteizam. kao što su na primer Mitra i Varuna . koji čitavo postojanje izvodi iz jednog izvora. 1980. mudri ljudi nazivaju različitim imenima". ko će objaviti odakle se pojavi. pa nisu pokušavali naći jednog koji bi bio iznad ostalih.. Rgvedske sumnje u ispravnost monoteističkih zaključivanja odvešće indijsku misao u upanišadski monizam i kasnije u vedantu.. ijam vişķşŃihjata ābabhūva jadi vā dadhe jadi vā na jah asja adhjakşah parame vjoman sah anga veda jadi vā na veda" "otkud nasta to izračenje da li samo od sebe ili možda ne. može reći da je nestabilan."6 6 M. iskaze: "Ono što je samo jedno. Osnova čak i tog "filozofskog monoteizma"...jednom razdoblju. uz uporedo pretapanje pojma ķtam u dharmah. Značajno je za te vrhovne bogove da nijedan od njih ne zadržava svoje prvenstvo duže vreme. no nijedan od njih nije postao definitivno personalizovani vrhovni bog. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. Bez sumnje je istog značenja i refren jedne druge himne: "Mahat devānām asuratvam ekam" • "Slavljena božanstvenost bogova je jedno".. Naprijed.. sa jačim naglaskom na moralnost. Monizam je potpuno razrañen u upanišadama. kako ga možemo nazvati. Postoji viša koncepcija jedinstva . gotovo ispunjavao uslove monoteističkog verovanja u ovom smislu. Zagreb.. a Indra u drugom. već odavno.

samhitā . na njeno poreklo podseća nas Rg veda i vodi nas u praiskon. sastoji se od 1028 himni razvrstanih u 10 mandalāh. opet će mu dobro doći stari lukavi ali i novoispiljeni geostratezi. kad smo pametni!" i to tako rasistički i monoteistički ponosito reče.7 Reče rabin: "Šta možemo. osnova: ķč) .mada od takvih treba zazirati .vedah pevane i izreke iz Jadžur . Jadžur i Sama veda ķg . "wort" i "parolle" ko smo mi. zbog jednačenja po zvučnosti) (sl) Rg veda.vedāh . poznija dela koja pripadaju vedama. Rg veda ķg . bez ugledanja na njihovu svetu knjigu. Sećam se izjave glavnog jerusalimskog rabina u uglednoj TV seriji. Ugledajmo se na Semite. pogotovo sveti. 9 . pevamo i oplakujemo. Istu formulu nudi i silom nameće mondijalizam. zašto se baviti samo adventivnim korenima pa njih kalemiti na tuñe a svoj dubinski koren nazivati paganskim i neznabožačkim. ķč.hvala. ni na "parolle". kao da se radi o korenu nekakve divljake. sporazumevamo se i ne razumemo. Kakve su mu dalje namere? Monoteizmom osuñen na "jednost" i na dvojnika. Rg vedi pripada Aitareja brahmanam ķg . blagosiljamo i kunemo. 1 . ontološki supstrat ljudskog bića. Himne Rg vede su recitovane. Njihov bog radi za sebe i u njihovu korist po 73 . Nije mu se ni čuditi . veku izazvati religijske ratove zarad njegove konačne pobede. zbirki: od 2 . ķčati . ķk (f. mnoge od njih su filozofske prirode. taj pojam iza kojeg se skriva najveća tajna moći govorenja.jer on čita samo jednu knjigu u kojoj je sve o postanju jasno i glasno. branimo i napadamo informišemo i dezinformišemo.8 svaka zbirka pripisana je jednom autoru ili članovima iste porodice. da bi u svima nama koji nismo oni izazvao stid i zgražanje nad sopstvenom retardiranošću.ajanam .vedah izgovarane tihim glasom. vedah je ovde "znanje hvale".sāma . Mi ne treba da pitamo one koji kažu "word". Ako nam je koren ovako dubok. Osećanjem grešnosti slobodnu volju pretopiti u poslušnost.vedin .a sadrže himne različitog karaktera.autoritetu a ne sklonost razmišljanju. Da li bi se oni sa crnim šeširima i kikicama koji lupaju glavom o Zid plača i od kojih se ne može proći kroz holove "World treid centra" odrekli svojih predaka i njihove vere? Čitajući Saramaga. Oni su željni premoći. teritorijalnih proširenja i ropskih podanika. stih.studij kompletnih veda.Rg. zbirka himni posvećenih bogovima. ni na Jovanovu "reč".onaj koji je dobro upućen u Rg vedu Srpski pojam: reč.hvaliti. željnog premoći. pripisane raznim autorima. teritorijalnih proširenja i ropskih podanika. Novim metodama treba nastaviti delo započeto sinom. Složenice: ķkšas (ind) i rkčhas (ind) .a sadrži himne recitovane prilikom žrtvovanja some. ta reč ne liči ni na "word".vedah (m. pokatkad ga prezirući. Dobivši toga boga povrh ķtam. veličati I.brāhmanam . koji će u 21. 7 Autorke Vesne Jugović ķč reč G. slaviti. jer oni znaju ko su oni i da mi nismo kao oni. knjiga koja se bavi metodologijom studija veda ķg .stih za stihom ķg . koji su ķtam stavljali i iznad njegovog boga. recitovan u slavu božanstva himnama: ķčas ķg . reči kojima se hvalimo i kudimo.a i 10 . Za rgvedske himne on nije ni čuo pa ne zna da je i pre njega i pre njegovih proroka bilo mnogo pametnijih. učvrstih svoje uverenje po kome smo sebi dopustili da budemo žrtve politikantstva "jedinoga". Sama . ni na"wort". netačno i dogmatično. sveta knjiga Indoarijaca. Srbin je napravio kompromis: bog = istina i pravda. odavno rečeno.zbirka stihova.jadžuh . "k" prelazi u "g".brahmana.

bogatstvo. sećanja. obilje. ķdžra riñ.urediti.uzvik obraćanja."ovakvim tvojim rečima obradovan".onaj koga treba umilostiviti himnama i pesmama ķddhih rastenje. umilostiviti. uspevati. sreća ķddham . mada nisam sigurna da drugi srpski pojam treba dovoditi u vezu sa gornjom porodicom reči.znati: "ja evam veda". Da li će bogu volja poći za rukom ostaje da se vidi. ķdžra (od glagola: rañdž. načiniti nekog blagonaklonim. ķñdžasana . rasti.scenariju proroka Amosa. na paliju: "evam me sutam". uspeh."kako tako?".razvijati se. GLAS "e" e e U. ostvariće se značajan "pomak" u sunovratu kalijuge. opominjanja. aranžirati G.rastenje. ukrasiti."ovako rekavši" "evaitat" . neprihvatanja. rda. o . i afirmativno: zaista sigurno i dr. e . ķñdžate .''neka bude tako" "kim evam" . ķñdžate urediti. cvetati. u starijim himnama Rg veda koristi se ova. napredak. sažaljenja 74 o . Evam se koristi i u sprezi sa korenima: vač . dobiti.govoriti i šru čuti u postvedskoj literaturi: "evam uktva'' . napredovati. "šta to znači?" Upotrebljava se i kao pridevna zamenica: "evam te vačane ratah" . što će kasnije biti korišćeno u budizmu. ķdhjati .uzvik prisećanja. evam (ind) . pripraviti. crveneti se) .ovako.kao odžak o U. bogatiti se I. sažaljenja evam ovako P. "onaj koji ovako zna". ķdh. "ovako sam čuo". radžati . steći P. ķddhih (f) . Uspe li. ķñdž.raž P. GLAS "o" . porast."tako je to" "evam astu" i "evam bhavatu" .crven ķñdž. dozivanja.uskladištene žitarice. rezerve Nesumnjivo da rastenje i napredak donose radost. biti (srećan. na ovaj način. najčešće u sprezi sa korenom: vid . udesiti. radost (?) G.biti obojen.

telesna snaga. Pojava je istovremeno lokalna i globalna. oşŃhah . sposobnost. ne umem reći.srčanost. olaĦd. ili hodža pripada ovoj porodici reči. seju se "na odžake" ili ''na kućice". vedske "oşŃhau ķčah" isticale su se u vidu himni da bi se nešto urgiralo kod bogova. Nadam se da je ovaj u hrastu. sjaj. lubenice. vitalnost. snažan. uloćkati se. opašin paša (?) I. osnova: odžman) .najmoćniji. odžāja. olaĦdati G. toplota tela. olaĦd.onaj koji leškari na jastucima. veličanstvenost. jačina. augur i augustus. odžak . moć. bez grozote. Odžah je ime jednog od jakša. činiti napor I. ono na čemu neko leškari.izbaciti. hrabrost.obadve usne. dinje i dr. odžājate (den) . feminiziran Prirodne asocijacije uz pašu su divani sa jastucima. odžişŃa (superlativ od: ugra) . zajedno sa štalama. hrabrost. nabaciti U RVK ulandati se isto je što i ulopati se. vodi poreklo od gornjeg sanskrtskog korena. opašin . U RVK navodi se turcizam. svetlost. Da li i odža.dimnjak. Moćnost i vitalnost. očigledno poreklom iz sanskrta: odžaklija -plemić. Koliko su jastuci uticali na propast velikih imperija poput vizantijske i turske nije dovoljno rasvetljeno. odmara se P. mekušan. važe za zemljoradnički odžak. Ranije navedena srodnost: ugra .odžah odžak G. moć.snaga. olaĦdati .dvor i odžak . oşŃhah I. naijači. hrabro ponašnje odžmā (m. ili da izoštri 75 usta ulandati se . duhova drveća i zaštitnika sela. osnova: odžas) . najstrašniji Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi da od korena gornje porodice reči potiču latinske reči: vigere. Slušalac raspolaže slobodom izbora koja nije mala. životnost. brzina P. odžasja . U drugim izvorima nañoh da i grčki Augije.proizveden ustima. labijal Evo dokaza bliskog roñaštva srpskog jezika i sanskrta: "iz usta šikljajući reči urgiraju" "oşŃhābhjām ukşantjah ķčah ūrdžajanti" Doduše. isprskati se prilikom hodanja po blatu. isprljati se.moćan. boranija. pasulj. krastavci. Danas se najviše reči prosipa i zloupotrebljava da bi pojedinci i grupice u nešto ubedilc ''široke narodne mase''. odžah (m. oşŃhja i osthadža (sl) .grozan može da posluži kod bližeg odreñenja svih moćnika koji sebe nazivaju augustusima i odžaklijama. opašah -jastuk.zemljoradnički pojam. usta P.usna oşŃhau (du) . Dug je put od odžaka do augustusa.pokazivati snagu. u retorici stil koji obiluje složenicama odžājitam . Tu je i odžak .

omot.svoje bhedah sposobnosti. ubiti. izvestan.ograda. leva se koristi za "prljave" poslove. "kača . spasao je sebe i bez spasovdana od svih nebeskih i zemaljskih spasitelja. (navezivanje.bilo koja posuda načinjena od metala.konjska ih lavlja griva P. Bobotov kuk i dr. GLAS "k" -kao kabadahijakamsakah kašika kamsakah . onaj koji ima dugu i gustu kosu 76 . pazuho kakşjā .skrovito mesto za vrebanje. istaknut U Crnoj Gori ovako se nazivaju planinski vrhovi: Savin. Ovako samospasavajući se.obramica o koju se kači teret kāčanakī (m) . niti može da se uzda u boga.svezati. kačati . ili da utekne u superiorno abhedah . kašika je korišćena u doba Rg vede prilikom žrtvovanja pića some kamşijam . što nije mala stvar. jer se njima izvode skrovite radnje krañe Reči potiču od glagolskog korena: kaş. u tom stanju ne može mu niko ništa. zaseda. kačenje slova za slovo) kāčanam . vrpca kojom se povezuju listovi manuskripta kačah i kešah .rukopis. kač. dostojanstven. kač.) Kasnije će biti reči sa većom saglasnošću sanskrtskog i spskog jezika povodom kašike. kačati kačiti kačita okačen kosa kačah kešava kosmat kesaram ćesar G. izvrsan. kakşah skrovište kakşah .kosa. ponosit.legura metala (za livenje zvona i dr. znači .prsti. kačita (tpp) . svezati.okačen kešava i kešin .raniti. Indijci jedu desnom rukom. Naprosto.vezati. ni da prezire. izmeñu ostalog. okovati. i: kač . Otud jedno od osnovnih značenja imenice kakşah: skrovito mesto za postavljanje zasede radi okivanja ili ubijanja vrebanog.stanje svesti u kome ne može ni da mrzi. niti može da bude ubeñen.kosmat.kači" ."kosa protiv kose" – čupanje za kose kesaram . manuskript. povezati. pl) . koji. kakup (f) -vrh P. kakubha . ni da se gadi. okovati kačah .uzvišen. kakup kuk I. skrovita odaja u palati ili kući kaksjāh (f.

prljav. Oznake su namenjene predvodniku hora. hrpa Iranske Arje nazivale su Kaspijsko jezero: voura . kañčate G. poput skorupa. sličnost je očigledna. Čini se da je u sanskrtskoj porodici reči jače naglašena jednakost izmeñu telesne i duhovne zapuštenosti.onaj koji zauvek jadikuje ili večiti kukavac (duh tela svedenog na kostur). jer se njome vrši povezivanje kraja jednog sa početkom drugog klubeta vune. kaččhura . kaččhah Kaspijsko jezero kornjača kaččhapakah I.obala. obeščašćen. kakhati G. bludan I bez komentara. ismejavati Sanskrtski glagol ima za "posledicu" u srpskom: kikotati se kikotanje. krastav. pripajati U RVK kanjerisanje je unošenje oznaka u oktoih radi povezivanja prethodne strane sa sledećom. oplakivanje.povezivati. kaččhū kaččhura češanje gad.kostur. svrabež. kañč. grčki: kesar. U RVK zabeleženo je narodno kazivanje o postanku kornjače. kaŃakah i kārikā karika kanjerisati kostur. šugnv. odakle potiče današnji naziv jezera kaččhapakah . češanje. gomila. ali i iz sledeće jedinice. kankālah . spajati. močvara. zapušten. Poreklo reči kornjača može biti iz ove.kožna bolest. gadura. kañč. šuga. jadikovanje i kamkalo . kaččhah . kaččhū . Nije isključeno da srpska reč: kanura potiče iz istog izvora. kakhati . oduran. zagañenost duha P. kakh. mada su se mnogi ponašali poput magaraca. skelet kikotati se 77 .kikotati se. gadost.kasa -širokih obala. kakh.kornjača Kornjača evocira na koru i stvrdnjavanje. odurnost I. kañčate . latinski:| cezar i srpski: ćesar nastali su iz istog izvora i istim povodom: izjednačavanje kraljeva sa lavovima. smejati se .Ovde spadaju: kukičanje i kukičati. skelet U RVK dati su: kamkanje. kankālah I.

zajednički je poluloptasti oblik. ili u delu sastavljenom od strofa. kaŃāhah kotao I. kaŃikā i kaŃī .kidati. osnivač škole: vaišeşikah. zrno i dr. kādajati .vrsta kašike. kutlača Iako fonetski znatno odstupa. Indijski filozof. kidati katun kuk G. bok. izvor. mada ne mora biti i smisao isti. engleske: "ladle". za razliku od.kotao. Potiče od glagolskog korena: kķ. kaĦah . kaŃakah .biti potresen emocijama. čime će biti udareni temelji indijske filozofije. Ovima ovde. iskra. odlomiti. kad.bedro. kotarica.trgovina. koncizno izlaganje doktrine u stihovima. nazvan je KaĦadah. ječati. jer se katančenje vrši pomoću karika. kaĦati . vrpca . kaŃanam . Zapanjujuća je sposobnost uočavanja najšireg spektra sličnosti. i kad glagol promeni vrstu: kaĦ. srpska imenica lako se može prepoznati u sanskrtskoj. slepoočnica slona i dr. posao. "onaj koji se hrani atomima". kaŃāhah . deliti Dublji sloj srodnosti dva jezika očituje se u izvodenju dva značenja od istog glagolskog korena. Naizgled neobično imenovanje različitih predmeta istom reči. kadati . planinsko bilo. kaĦajati . kadati kādajati kidati se kad. kad. kuk kaŃanam I. kaŃikā I. 78 . kao što se vrši svrstavanje karika u lanac. kao u prethodnoj i mnogim drugim porodicama reči.I.sklapati oči I. kaĦati kaĦah kanuti kap kutlača G. kadaččhakah . koja se koristi u Crnoj Gori fonetski je slična sa ovom. kolevka. potiče od sličnosti predmeta. karavan. atom.smanjiti se. i kad glagol promeni vrstu: kad. uzica. zvučati. kadaččhakah I.karika lanca. na primer. kaĦ.sve ono što se svrstava u red ili čini kontinuiran niz karika . kaĦ. Njome se podrazumeva kontinuitet u poslu sa više učesnika. slamni pokrivač krova Imenica: katun.najmanji deo nečega.krov kuće. Moguće je da i reč: katanac pripada ovoj jedinici.

živim dva života. Evo primera: "Samo jedan život imam. važi ako je reč o materijalnom blagostanju. kathajati . Da čovek zaurla iz kurjačkog kaĦŃhah. pričati. pred publikom.grlo. bacati čini I. nagoveštaj.razgovor.. harmonika i violina. Kada smo već kod pitalica. basna. mesto za odlaganje njihovih "remek-dela" kaĦŃhah za ñubre. sve u redu. jer znam da nema reprize života!!!" Kakva filozofija života. dobije se: ko si? Ne znam da li da se zadivimo pred srpskom veštinom ukidanja. uživam.autora". govoriti. 79 . zvuk. ili da se zabrinemo ako je ovim izgubljena sposobnost izvrtanja. rupa u zemlji za paljenje vatre ili za odlaganje nečega Srpski jezik je pozajmio kantilenu od Italijana i šansonu od Francuza. Ovoj porodici reči bliski su: sklapanje očiju i kapak. komandovati. kaĦŃhati . kathajati kathā gatati gatka G. želeti I. ovakvih obrta. kap. reklo bi se.tugovati. pripovedač kathakah . obavestiti. u RVK označen zvezdicom. kaĦŃhah . pa pošto se "ah" pretvori u "o" a ono ukine "a" u "asi". šema. kaĦŃh. Po RVK polna bolest kapavac naziva se u Vojvodini kankov. kazuje dela iz obimnog literarnog opusa Indije. Sa duhom je. glas. logička rasprava. kadā ko si Mala igra sa sanskrtsko . kathā . kr. navoditi. kaĦŃhah kantilena G. izmišljotina i prozna literarna dela: bajka. treba reći da se i na srpskom i na sanskrtu isto pita: ko si? U sanskrtu pitanje počinje od: kah asi.. kapati i sl. kath. kr. Arja braća kažu: ''kaĦŃhasthita . gde ko si kada ko si Evo pet priloga na koje se inože "po srpski" odgovoriti povodom prošlosti i budućnosti nekog Što se Srba tiče. spominjanje..kazivač. poučna za mlade! A tek glazba uglazbljena u glazbila! Ne pitaj. zaklinjati. bez dvojbe. "Stalo mi je u grlu" "Kost u grlu" bila bi prikladna metafora za neke od "kant . gatka kathanikah . Ko bi rekao da je jedna polovina "kant . sve u ritmu kr. priča..profesionalac koji javno.Ovde spadaju sićušni deo tečnosti.srpskim prilozima: kadā katham kutah kutah kalat kutra ko si naroda: PROŠLOST katham (je bilo): NIKAKO ODUVEK kutah kalat: do: od BUDUĆNOST kadā (će biti bolje): NIKADA kutra (se ide): NIKUDA kada kako otkud otkad kuda. objaviti.autora sanskrtskog porekla! Srbin kaže. diskurs. kad ne može nečega da se seti: "na vrh mi jejezika". kath..razgovarati. čeznuti.

planetarnih razmera. basne. ali ima medije. ili da uvredi one koji ne pripadaju tome svetu? Zatrovanost Zapada je sveopšta i neosporna. osim moći zavojevača. a zapravo ostaju pri svojim starim idejama. Najnovije srpsko izdanje jevanjñelja. kod malih . Povodom pravoslavnog Božića slušani ljupki glas spikerke kojim mislilac iz pozadine saopštava celome svetu da je naš Hristos spasitelj celog sveta. Niko. "sveta" alijansa. drugi: "više dobiti. ničija nije do zore gorela. primera. nikada ne bi ni reč proslovio da ne veruje u moć reči. a varvarin uzvraćao i uzvraća osvajačkim pohodima. bilo ova. lavež nije prijatna muzika za ljudsko uvo. s ove strane. 80 . Dugo je Istok darivao Zapadu religijske i filozofske ideje. Zatrovan je i autor "radosne vesti". utoliko veća homogenizacija.u malom. da se delom ne može reprezentovati celina. na engleskom. Od gornjih reči došle su srpske: gatati. problematične paradigme . RVK). kapital. Zar je trećina sveta isto što i ceo svet? Zar dve trećine sveta nema svoje spasitelje i svoje puteve spasenja. Moćnim medijima. na srpsko . ni pesnik ni gatalo. gatalica (knjiga pripovedaka.govoriti. pa se svet razdelio natroje: prvi "sve dobiti.lajati Previše govoreći.On mora napamet znati na stotine hiljada stihova i proznih dela i sugestivno ih saopštavati da bi kod publike izazvao adekvatne emocije. sa aneksom. gatanje. U sanskrtu se produženjem korenskog samoglasnika od: bhaş . Ništa se nije promenilo. pravi dragulj meñu proizvodima ljudskog uma. Uporedo sa razvojem literarnih oblika oni će se pojavljivati raspršeni po drugim porodicama reči. pa neće ni tvoja!" Kolektivna identifikacija sa spasiteljem sveta. raskošne reklame za štetne proizvode. raznose se storije o neostvarenim snovima promašenih snevača.sanskrtskom. Razlog suženog obima zapamćenog u srpskom jeziku može biti razdvajanje budućih Srba i Indijaca u vreme kada je gatanje bilo preovladujuća "zanimacija" naroda a pesništvom se bavio tek pokoji obdareni pojedinac. Čini se da su drugi bezidejni. najčešće bez spasitelja? Zar se prilikom "opšeg uopštavanja" ne zna. Kazivanje obično traje satima. Nisu sporna ni sredstva stavljanja celog sveta "under control": napred idu misionarski mediji. kako profitirati. kod moćnih . sa Zapada na Istok i širom planete. sa apokalipsom. može lavežom da uzvrati na lajanje. ili da se njome dodvori ostalom hrišćanskom svetu. ili je njome hteo da uveri lakoverni domaći auditorijum da je naša vera jedina i najbolja. Ništa se do danas nije promenilo. gatka. bajke. vara se. ni makoji drugi. za njima vojske spasa. Sa gatkama pošavši iz Indije. iako je bombardovan. krstaši i inkvizicija. Pesmom se želi izmeštanje čoveka iz svakodnevnih banalnosti. Ko nema moći. čita se: pritiskom većim od 200 atmosfera mast u mleku tako fino rasporediti da se iz njega više ne može izvaditi ni puter. laži.isprazni tipovi bez ideala i bezvrednog života. jer se ne izjašnjavaju. Trojstvo je važan pojam. Otkad je progovorio. hrišćanski prozelitizam i kapitalistička nezajažljivost. Svako ko misli da je očuvao čistu individualnu svest. v. Kakve promene od Vujaklijinih do naših dana! Danas je homogenizacija svuda "u trendu". majku ti jebem. za razliku od sanskrta u kome je čuvano i očuvano fonetsko jedinstvo srodnih pojmova. kao što to ne znaju kreatori novog svetskog poretka. ništa ne izgubiti". Homogenizacija je učinila svoje. dobija: bhāş . Evo jednog. pretnje. ni kajmak. Prvi su skrparili neubedljivu ideologiju od triju kompromitovanih ideja: starozavetno gordo jednoumlje. dok je za pripovedača ispraznih pričica skrojen izraz: preklapalo. da li je autor informacije iskoristio religijski praznik u političke svrhe. poeziju i druga dela duha. da je ona multidimenzionalna i ne može da stane u skučeni prostor dela. magijom se želi nekome naneti neko zlo. Zapadu nepoznatim i zapadnom umu nedostupnim. legende. Ali. vojna industrija. naizgled bezazlenog. no izgubiti" i poslednji: "sve izgubiti ništa ne dobiti". mitove. novo izdanje biblije na hebrejskom. Što snažniji i dalekometniji. svi oblici poroka razgolićeni "do koske". do Srba nisu došli svi gore navedeni pojmovi. Samo se treći prsi i dovikuje: "Pucaj. Vest kao da je sa si-en-ena. s one strane. U Vujakliji pod homogenizacijom. Ako se ovo zna. bilo ona. osim kvaliteta i smera informacija. ucene. klimavo idejno trojstvo oslonjeno je na veoma stabilan trougao: nauka. govornik sa medija počinje da laje. mediji rečju i slikom vrše homogenizaciju individualnih svesti. čovek pesništvom upotrebljava na najbolji mogući način i magijom zloupotrebljava njenu moć.

Da li su sve maske spale ili je kalpak promenio ime u "štitnik ljudskili prava"? Lepo stoji i ženama sa broševima. Iz gornjeg primera vidi se otkud kabadahija (pa i dahija) i šta njegov posao. kambalah .glomazan oblak koji zakriljuje sunce na izlasku i zalasku (često personifikovan). kabandhah . kao zamena za: smrdeti.Niko njega ne čuje jer ga svi mediji odreda. na stomaku otvorio ogromna usta.bezglavost. donje udove sabio u trup. mesto ovde. kabandhatvam . tretiraju kao gusku za kljukanje. U RVK reč kabadahija označena je zvezdicom. "Guska". meñutim. kandūrakah. poluloptasta posuda. Nude se raznovrsni modaliteti klanja. dakako da su bili kreativni. kāmajate kāmah kāmita kamčiti kamčenje iskamčen 81 kabanica .vuneni prekrivač. Kakve blagodeti! Otklonjene su opasnosti od izginuća zavojevača. koje vole da ratuju. Očito je da su Turci u Indiji podosta sanskrtskih reči naučili. bure. kapa. prosjačka zdela kapardah . koji su napustili dom i krstare širom Indije u potrazi za prosvetljenjem) kapaŃah . Što se zuluma tiče. kandūrakah . takoñe. prevara kapaŃavešah . ali da nije za klanje.odsecanje glave. smatra da jeste nakljukana. Više nema potrebe. plaćeni i besplatni. kanduh i kandukah I. isto reč iza nje: kabaet .vrsta mirišljave supstance kanduh (m) . gornja odeća U RVK reč: kaban označena je zvezdicom u zagradi. biće zaklan.obmana. Vokabulare treba razvijati u skladu sa opštim razvojem i ne dozvoliti korišćenje starih pojmova za nove pojave. ime demona kome je Indra odsekao glavu. pogotovo ako je zadržalo vitalnost. kabast I. kambalah I. truplo bez udova i glave. i domaći i strani. kalpak kandilo I. Opštom demokratizacijom razvijena tehnologija stavila je u ruke voña daljinske upravljače. kapālam . Kupoli je. Svi mu upućuju istovetne poruke: bude li se o njih oglušio. posuda u kojoj ona sagoreva kandukah . Oni su povereni im zadatak sa uspehom obavili.posuda u kojoj mirišljava supstanca sagoreva U srpskom žargonu čuju se oblici glagola: kandisati. a odsecanje ruku rezervisao za Ramu i Lakšmanu. kabandhah kabadahija.kosa skupljena i smotana u vidu školjke na vrh glave (uobičajena frizura boga Šive i onih. kam.vrsta mirišljave supstance. kapālam kapa. njemu predanih.krivica.maskiranje odećom i pogotovo maskom za glavu Danas je retko videti političara sa kapom na glavi u civilu i nikako sa kalpakom na glavi u ratu.lobanja. kao kapi grañevine.

široko otvoren.želja. kao što je kreda. Ometao je Šivu u asketskoj meditaciji gañajući ga strelicama. čežnja.G. pegav. zaljubljen. kāmita (tpp) . skica načinjena jednostavnim sredstvima. semen viril.vapnenac Javlja se i u grčkom jeziku odakle je nastao pojam: kroki -. razmatrati. prekršaj.onaj čije su želje snažne i nezadovoljene Od ogromne porodice reči u srpskom jeziku je očuvano suženo značenje kamčiti i od njega izvedene reči. odan. Nije isključeno ni da je i reč: komora nastala od funkcije namenjene kamaranju. više ih nema. kal. Biće da je kamara od ljudskih tela starija od kamare žita ili slame. koji se menja po više vrsta kal. Bilo bi preterano izvoditi srpsku reč: muka od prideva kamuka.rasprskavati. neka se obrati kompetentnim "kantautorima''. prljav. razbacivati. pa ga je ovaj spalio trećim okom. bog ljubavi i požude.šaren. Rak nismo.željen. a. zaveden kamara i kāmin . imati seksualni odnos I. Ko još nije iskusio. kam.slovenska Vesna P. prikriti P. računati 82 .objekat želje. umrljan karāla P. pohlepan bludan kāmuka . oživeo na zapomaganje Ramine žene Rati. pohotiljivost i čulno uživanje. kalajati . mada veza nije isključena. karāla . kaljuža kaluša kovrdža karlica G. pokriti. kirati . nositi. karkarah I. karvara . karvarah kurvanje kreda I. karkarah . s obzirom na učešće muka u ljubavnom životu čoveka. Kamin najbolji prijatelj je: Vasamtah . zavoditi. kao jedan od četiri životna cilja: puruşārthāh kāmam . uvaliti se u. kāmah . biti zaljubljen.željan.podsticati. ljubav. potom. požudan. karvarah . potiče od glagola: kr. prestup. razjapljen O vremenu i savršenstvu Celinu obrazuju jedinice od I do V jer su porodice reči obrazovane od istog glagolskog korena: kal. voljen. Rakove smo istrebili u srpskim rekama. kalajati kalkah kaluşam kalikah kaljati (se) kal. "Ljubavne pojmove" srpski će izvoditi iz drugog glagolskog korena (v. želeti. požuda. strast. karkah i karkatah rak Srpski rak i latinski cancer roñena su braća sa sanskrtskim karkatah. kāmajate .voleti.greh. lubh). bacati na gomilu.

nepravde.jugom istine. pre Hr. smrad. vosak iz ušiju. jedinica za merenje vremena: najmanja za merenja u mikrokosmosu iznosi 0. takmičenja. kose. neverovatno kratkovide račundžije. brojeno od juče. dovoljan za reprezentovanje celine.velika juga. Kakav račundžija.smrt. kalate kalirati G. bogme.kalkah . Za smak treba bili spreman na kraju svakog milenijuma. njene procene o starosti i veku trajanja univerzuma mnogo se bolje slažu sa indijskim sistemom nego sa judeohrišćanskim aršinima. može se pravilno misliti i bez judeohrišćanskih dogmi i bez Habla.prirodnog zakona kalikah . Ovde je mesto kovrdži i ovci kaluši . Sve same iracionalne imaginarnosti virtuelnih stvarnosti. sedam lučevina ljudskog tela. kao da se ona prevremeno zahuktava. podeljen je na 4 juge. zavisno od konvencije.32 milijarde godina kalindika ."srcu i duši ". pa. Čoveku se savetuje da "takvost" spozna i da se u nju ne uvaljuje do kaĦŃhah. 3102 god. Mišljenje i njegova pravilnost ne zavise niti od veri. jer sve je već tu što je njome najavljeno i pored uveravanja sveta od strane političara da je svetla budućnost tek pred nama. svi deca: Krodhah .kalijuga. nesloge. Po okončanju kalijuge i kraćeg mirovanja. izmet. sa pripadajućim glagolima. Ona je podjednako daleko i od pesimizma i od optimizma. i kaluñer. za vreme njenih 432 hiljade godina. "i vide bog". hipokrizija. greh kalusam . satja ..rata. sa crnom bojom runa. nisu ničim označeni. 83 . Ovi drugi. delatništvo. naziv potiče od gubitničke strane kocke. 64 umetnosti i finih zanata . Sve gornje sanskrtske reči potiču iz ranog perioda Rg vede.ime one strane kocke na kojoj je jedna tačka. glad za materijalnim i zapostavljanje duhovnih vrednosti. traje 4. sestrom Duruktī . al' ne vide da je kalijugu stvorio.zvučati. Tipična su joj obelezja: laž. Započela je Krišninom smrću. pa počinu. po jednima. najkraća i najgora. i po scenariju apokaliptičnog Jovana. Izabrala je pravo vreme za procvat ne bi li kovčeg kalijuge obilato zasula trnjem. obmana. nečistoća.kovrdža U RVK pridev: kali označen je zvezdicom.besa i Himsā . Gubitništvo nagovešteno ovom porodicom reči i iz nje IZVedeni filozofski stavovi dali su povoda nekim zapadnim indolozima da indijsku misao oglase pesimističkom.lučevine ljudskog duha. od kojih je kalijuga poslednja. vremenski ciklus: mahājugam . takva računica! Drugačije rečeno.strah i Mķtjuh . započinje novi ciklus (v judž. u pesništvu trajanje kratkog sloga. kalate . svojevremeno su bili sračunali da je Jehova -stvorio svet pre nekih 6 hiljada godina. koji je nastao kasnije. opisujući stvarnost takvom kakva jeste: tattvam . nego od glave koja misli i od jezika na kome misli. i najmanja za makrokosmička merenja: jedan dan boga Brahme u trajanju od 4. blato. pre Hr. nepoštenje. džidnutog u nedoñiju. nepoštovanje dharme . zamućenost.nauka. a ne sledećoj jedinici.prijavština. računati H. prave. odnosno od Hrista. Stare Arje su nam ostavile upozorenje o kalijugi. Uzgred budi rečeno i sledeće: nauka sve "zna" osim da li će univerzum nastaviti da se širi ili će okupiti da se skuplja skupivši se konačno u nešto krajnje nejasno. kal. niti od merenja. obmane.mali deo nečega.. Srpske reči kaljuga i kaljuža pripadaju ovoj. kal. po drugima. obe u sanskrtu označavaju odstupanje od uobičajenih obeležja. jer mi nismo mogli ništa znati o indijskom sistemu podele vremena. Krodhah će izroditi dvoje dece Bhajam . gubitnička strana kalijugam . Uzgred budi rečeno. "to je tako". borbe. kaljuža. danom 18.kleveta. Dovoljno je baciti pogled u nebeske visine pa zaključiti da je univerzum nešto "nenapravljeno" i vrlo dugotrajno te da se ne sme meriti ljudskim aršinima izgnaničke čežnje za izgubljenim rajem. g. niti od uverenja. 2. ratovi. Uz njega navedene reči: kalilo. dolazi do fizičke i moralne degradacije ljudskog roda. i klķp) kala . svañe. kalih .takvost. kao što je imaginarna tačka.8 ili 1. posle velikog Mahabharata .6 i sl.32 miliona godina.prijavština. od bele boje ovaca i od uobičajene. dogodilo se to na kraju druge po redu dvapara juge 31 002.

i to su. Neko će reći: "Bolje je što je nemamo!". prinudivati (dodatna značenja) kālah .goniti napred. godine u kojoj se on oslobaña obaveza propisanih za domaćina i oca porodice. presvučen. kāla . naučili. slediti nekoga sa neprijateljskim namerama Od sanskrtskog medinī: mogao je nastati turski: mejdan. Navešću mali primer širine upotrebe pojma: kālaratrī . Vek univerzuma je jedan dan boga Brahme.vreme. znači i: progoniti. kal. U Indiji se o svemu mislilo i najviše o očuvanju reda brinulo. gubitništvo. personifikacija vremena u kome sve nastaje i nestaje. ali značajne porodice reči nastale od istog glagola i istih vrsta promene kao u jedinicama I i II.iznos gubitka. Od prideva: kalila i imenice: kālah nastalo je srpsko: kalaj i kalajisanje. 2. kao što znamo. 3.crna boja. znači: crn. izbrisano nam je skučenom i pravolinijskom koncepcijom biblijskog vremena. a druga: "mesto gde jedan drugog sledi sa neprijateljskim namerama". megdan. tačno utvrñeno vreme. izmeñu ostalog. računanje vremena. noć na kraju isteka mahajuge.pisaljka načinjena od trske P. kasnije zaboravljeno. ali smo morali imati neko. Ona je tek mitološki izraz onoga što se o vremenu mislilo. odreñeni vremenski raspon. Titanskim. bukvalno rečeno: pocrnjivanje. srodne sa sanskrtskom: kālah. ukor. Indijski duh u svemu traži i vidi red. Pisali nismo. noć smrti živog bića.crna noć: 1. Njime je uslovljen opstanak univerzuma i njegovo trajanje. vek čoveka je 100 ljudskih leta. zloupotreba. ograñen prostor G. crna ili tamnomodra boja (Indijci ih teško razlikuju) kālā . navoditi na. uvreda.mesto. medinī . kālajati . no kako se njime vršila zaštita sjajnih. kal. kleveta. njime su uslovljeni čovekov život i opstanak ljudskog društva.crn. dana meseca. bakarnih predmeta od korozije. I ako smo nešto mislili.po ovoj vrsti promene glagol. 77. Prva sanskrtska složenica iz zaglavlja znači "crno mesto". tle. mastilo. normativnim naporom želelo se postići uskladivanje čoveka sa socijalnim obavezama i sa prirodnim poretkom stvari. nastao je opšteprihvaćeni pojam kalendar.isto kao pod II I. noć kālī . kalajisanje je. 84 . ponekad preteranim. U narodnom govom često se čuje za čoveka tamne puti da je "crn kao kalajisan". čime su oni dobijali tamnu boju. kal. Imenica kalih nagoveštava. IV kalimedinī ili kālamedinī Kalemegdan I. značajna noć u životu čoveka: 7. tamnomodar G. kalate .prekriven. G. sudbina: vremenski sled dogañaja čiji su uzroci nespoznatljivi ljudskom umu P. kalajati .U srpskom jeziku očuvao se smisao pojma: gubitništvo u glagolu: kalirati i u imenici kalo . dok pridev: kāla. mada nije tako. kalila . U RVK kalaj je obeležen zvezdicom.boginja Kali. Nisu Turci bili prve kalajdžije. kālah kalamah kalila kalendar kaligrafija kalajisanje Ovde se navode dve male. tamo negde. neprobojan Od latinske reči: kalende. Nemamo ni boginju Kali. kalamah . Slično je i sa grčkom reči: kalamos i iz nje izvedene: kaligrafije.

iz stanja savršenstva. uporeñene sa ćupovima punim mleka. ali i uzrok. označavaju se rečju: kalatram. nevolje i sl. on je. prividno mirovanje. U istoriji Indije spominje se dinastija po imenu Kalašurih. Čula sam da narod ovako naziva Romkinju i. dok se ženske grudi. roñenje. oba pojma izvedena iz maloobećavajućeg korena: kal.Fenomeni se pojavljuju. nevolja. kalate . Mirovanje je bliže savršenstvu..ćup. Dužina ciklusa različitih entiteta različita je i hijerarhijski stratifikovana. računati. Isti put slede sva živa bića i čovek: začeće. zvučanje. nazivaju kalašau (m.kalajati . tumaranje tamo-amo. svaña. posledica delanje. opadaju i iščezavaju. ponašanje kalanam .varalica obeležena je zvezdicom. Posle okončanja ciklusa sledi period mirovanja u kome se sadrže potencijali za obrazovanje budućeg.potres. ženske grudi U RVK reč: kalaš . posledice nesavršenstva toga sveta i manjkavosti ljudske spoznaje. ponovno začeće. po kojoj se ona razlikuje od ostalih. Na sanskrtu žensko čeljade. Ono se može pretpostaviti izvan vremena i prostora. greška. kavara kvaran 85 . kalaštura kalež I. uopšte. da prepozna zajednički kod izmeñu naizgled različitih pojava. ne treba zaboraviti da su mu poreklo imena i princip "0-1" po kome funkcioniše sanskrtski.Da li u imenu Kalemegdan treba videti uzrok višekratnog rušenja Beograda? Možda! Pa. glagol uvek ima značenje kalkulisati. odnosno kružni tok fenomena. izazivanje potresa. sa pobednikom gordo "iskoračio na vodu". Biti začet znači preći iz mirovanja . kal. Višnu na zmiji Ananti.obmanjivati: "osobito uzimati u zajam ne misleći vratiti". Dokaz odstupanja pojavnog od savršenstva (sličnog Platonovim idejama): ekscentričnost. plač deteta. slog AUM kod Indijaca. Šta više. Umećem da jasno vidi sličnosti. Indoarijac je razvio moćan jezik i originalan filozofski pogled na svet. Bitno obeležje indijske misli. a kretanje dalje od njega. odnosno dvožižnost putanja planeta oko Sunca -odstupanje elipse od savršenstva kruga. razvijaju se. služeći se njime. predstavlja mitološku sliku potencijalne energije u vreme mirovanja. za mnoge nespojivih. kalahah kalašah kalas. smrt. Kalašenje je obmana i kalašiti . kako reče Crnjanski. Sloga je teško reći otkud reč: kalaštura. nesavršenstvo Samo je um izuzetno obdaren sposobnošću analize i sinteze mogao staviti znak jednakosti izmeñu gornjih pojmova. Beskonačnoj. Isto važi za sve. svaku ženu svañalicu. du). razvoj. ipak.borba. embrion u prvom stadijumu posle začeća. Iz istog korena izveden je pojam: kalkulator (kompjuter). kalkulacija. jeste ciklična priroda vremena. Bilo kako bilo.proračun. vrč. reči ove porodice u vezi su sa napred obrañenim glagolom: kal. Nemirni um proizvodi zablude i tera akcije sa štetnim posledicama.kālajati kalkulisati Bez obzira po kojoj se vrsti menja. Isto važi i za nauku. provera. Pokušaću da ukratko izložim najvažnije: . i kalaštura i kalež potiču iz sanskrta. za česticu prašine i za univerzum u celini kao skup fenomena i stvari. kalanā . pa. obmana kalašah . nauka krasi kaljugu. Mudrost je krasila zlatno doba. manje više pogrešne i nikad tačne kalkulacije. Savršenstvu se može približiti samo smireni um. bokal. nikada ne gubeći iz vida detalj i celinu. bez obzira na veličinu stvari ili na intenzitet fenomena. kalahah . Nastanak univerzuma i roñenje živih bića praćeni su zvukom: Veliki prasak nauke. supruga i dr. u pojavni svet kretanja u kome su: delanje. opadanje vitalnosti. Savršenstvo se ne može ostvariti unutar univerzuma. mladunče životinje. proračunavati I. U istom delu značenje reči kalaštura je džukela. kretanje tamo-amo.

kasājajāvanālah (sl) . Sud u kome je kaša kuvana 86 . teranje.bič. bič kāşŃhā .bok konja.onaj koji će zaslužiti bič Kaiš i kajas. od: Jonci.I. u svakom slučaju pežorativan. u vreme kada su u Indiji žitarice već uveliko bile supstituisane pirinčem.vrsta žitarica. javah .trkalište P.mešan. grebanje kaşā . P. mučan. bičevati. U vedanti: nečistoća koja se lepi za atmana i izaziva tupost i slaboumnost. tako im ja pridajem sanskrtsko poreklo. Neki od pojmova javljaju se u ovoj i u sledećoj porodici reči i u sanskrtu i u srpskom jeziku. pomešan Pojam: kvaran ima šire značenje u srpskom jeziku.udarac bičem. ovde spadaju: Kako se bič pravi od uzanog kožnog kaiša. Kaša i kašika pripadaju ovoj porodici reči. Jedući kašu. kaş.kretati se. takode.struganje.ribati. onaj ko mora.du) . Kako im on pridaje tursko. Kaiš. strugati. što nije bez posledica. Uz više znanja. gonjenje kaşajah .kretati se kaš. Kaša je loša hrana i nju kusa samo onaj ko mora. Kaša – ukuvana mešavina brašna i vode pretežno je bila ječmena i jela se kašikom. njime se podrazumeva da se nešto ili neko može pokvariti kvarenjem od: izmeñu sastojka u mešavini. kašati . jer nema većeg kaštigovanja životinje od klanja i kasapljenja. raspodela bi mogla biti i drugačija od ove koju sam načinila. kaštigovati. kavara . kazniti. kašā .kretanje. po ugledu na prelepe i kao dren zdrave američke nutricioniste. uzde kašāghātah . Cenim da je kasapinu ovde mesto. kaš. ubiti. kašātrajam . Sve je isto osim onoga što potiče od izvesnog siromaštva srpskog jezika u pogledu alternative za bokove konja.ječam. Bukvalni prevod na sanskrt je: ''kašāghātena (kašjā) kašaplakan kašati". kaşah i kaşanam . kaşati . ječmene kaše.zadnji delovi životinje koji se bičuju (pljuskaju) bičem kašah (m) . potekao od osnovne hrane Grka. grepsti. kaşati kuvati kašu. na neki način kaštiguje sebe. mada nam makrobiotičari kašu preporučuju. u budizmu: opadanje spoznajne moći prepoznatljivo po pet obeležja. povrediti. bedan. ispitivanje. možemo umesto biča upotrebiti kaiš u namerno preodreñenom iskazu: "kaštigovanjem (kaišem) bokova konja on kasa". rñav.tri načina bičevanja konja kašjam . kasapiti G. kas. kasati .zao. Indoarje su braću Grke nazivali: javanāh.kuvanje mešavine (pogotovo lekova spravljanih od različitih odnosa lekovitih supstanci i vode). kašati kasati. povrediti. kaštvā (pvp) .zasluživši bič kašja (tpb) .bič kaşŃih (f) . kavaram . uništiti I. ali nije isključeno da je naziv. uništiti I. kiselina P. alkoholno piće kašaplakau (m. zdravlja i lepote radi. kaišariti G.proba. pokušaj.so. kaş. kajas i kasapin Vuk je obeležio zvezdicama. kaşŃa (tpp) .

sluz. pobrkavši pojmove: čišćenje i prljavština. malodušan O junacima i o junačenju biće više reči na drugom mestu.plašljiv. pravi iste greške. kās. jezik. Pa pošto smem. straha. žaljenja.uzvik tuge. kākarukah . atomske i druge bombe. Šta više. kāsate . kasanam i kāsikā . glagola da bi se povezalo kašljanje sa čišćenjem pluća.mora se grepsti. kāku kākuvāk kuku kukanje kašljati kasalj "šlajm" I. humanost Hrišćanska skrušenost je pasivan odnos prema svetu. Mi smo reči "šlajm" i ''šljam" pozajmili iz nemačkog: schlam: blato. Tamo se nije baratalo površno definisanim pojmovima: ljubav i ljubljenje. Ko slepo sledi. drugi deo složenice nastao je od imeničke osnove: vāk (N. pena. dobrota.saučešće.kašalj kşālah . Sanskrtom se sme sve sa svim povezati. kākaruka I.čistiti. na izvestan način egoistično usmeravanje ka ličnom spasenju.pranje. Pitam se da li smem da dovedem u pravu zavisnost kašu i spoznajnu moć. mulj. progovoriti vulkani. kāsate kasanam i kāsikā kşalah i kşalanam G. 87 . kārunjam skrušenost kukavica kārunjam . "grepsti se" o nekog da bi se nešto ukaišarilo. čišćenje. milosrde. pa bi bukvalan prevod tuberkuloze bio: stanište penaste sluzi ("šlajma")."šlajm". orkani. a ono u dužnost. dobrodušnost. prljavština. kuknjava. emocije se moraju sputavati da bi se jasnije uvidele dužnosti. još kako. zašto da ne smem. koja može.reč. zabrinutosti. nego čistoća. blagost. pa prati. govor svega što ispušta zvuke: živih bića i materije. da li je opadanje spoznajne moći u vezi sa svakodnevnom konzumacijom "some portions of porridges"? Ako je u vezi. kukavički. to je druga stvar. zapitaću se. glib. ljubaznost. a što se ono vrši izbacivanjem prljavštine. Druga reč složenice: kaphakşajah znači: stanište. kās. sledi još jedno pitanje: kada će "konzumenti "pokusati kašu"? Molim onoga koji zna odgovor da mi ga dojavi. oplakivanja kākuvāk (f) . kākaruka . Ovo spada u emocije. u rečniku prilično udaljena. posledica čišćenja nije prljavština. sg) . ispirati I.kukanje. Smem.tuberkuloza Ovde su data dva. kākuh (f) . prati. svesno -voljan čin i jedini dopušteni način uspostavljanja odnosa sa živim bićem.kašljati kşal."papučić" P. a Nemci od sanskrta. dok je u hinduističkoj i pogotovo u budističkoj etici kārunjam aktivan. Dubinska srodnost sanskrtskog i srpskog jezika očituje se u idiomima: "izribati" nekog. kşalajati . kaphakşajah . "pokusati kašu". ispiranje kaphah .

parīkşaka . (političar) U zagradi su autorove dopune i komentari).gomila ñubreta..onaj koji ima krivu ili sasušenu ruku.dhīh .loša reputacija.rñava zemlja ( u kojoj vlada nestašica hrane) ili zemlja podvrgnuta tlačenju (sankcijama) ku . naučnik . kuče kučiste Vrlo mali sanskrtski rečnik. rgvedsko je. Oni se. kučara kučesta P. putem medija) ku . Što se kloniranja tiče.paĦditah .dešah .onaj koji luta uokolo i može biti zao kučesta .paridžñata .onaj koji je loše voñen. loše reputacije. radi bolje preglednosti): ku . na narod ku .lažan prosjak (onaj koji uzima strane kredite jer ne zna da iskoristi sopstvene potencijale) ku .rñavo ponašanje (moderno) ku . radi pridavanja negativne konotacije reči koja sledi (ovde crticom razdvojene. kao prefiksa.nabrajanje rñavih vesti.buddhi .česta .bhogah .nājaka .. kao što su tužbalice u Srba kukara kuka P. mogli smo.kukhjātih kuknjava I. za preziranje (agresor) ku .rdava namera. vidi sledeće) ku .pathah . uzroka propasti. od starih sanskrćana naučiti da se najveće mora sadržati u najmanjem8 ku .) ku . svaka) 88 . rñava majstorija (kao na primer: kloniranje itd.purusah . jer bi nas nabrajanje svih naučnih majstorija daleko odvelo. U Istočnoj Srbiji starački štap naziva se: kukalja.budala.rñava doktrina (ako se malo bolje pogleda.poltron ( onaj koji predsedniku piše govore i hvata beleške za vreme predsednikove govorancije) ku . kukara .rñav voña ku . sramote. po Hegelu i zavisno od uverenja.nāthah . kučara . jer ima rñavog voñu (pojava velike učestanosti.pūja . rñava. smušena doktrina (za opravdavanje siledžija) ku .rñavo shvaćeno (najčešće) ku .takoñe rñav (izumitelj opasnih majstorija) ku .bhikşuh . budući da se odnosi na obične ljude.nītih .džanah . sa finom meñusobnom diferencijacijom.).rñav učenjak. pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi Korisna upotreba osnove: ku upitnih zamenica. čovek slabe pameti ( nedovoljno pronicljivim treba pomoći ukazivanjem na. zao.štetno zadovoljstvo (bombardovanje.matam .rñav. izginuća. klevetanje. biti na lošem glasu (većina voña. rñav izum.rñav put.onaj koji hoda uokolo sa lošim namerama "Poreklo" kučeta i kučišteta. vulgaran. vulgaran čovek (predsednik sa doktrinom i prorok Amos zbog doktrine) ku . kukhjātih (f) . apsorpcija medijskih poruka i "još mnogo toga") ku .onaj koji pravi pogrešne procene i predviñanja. bez posledica.glup (zabrinjavajuće česta pojava) ku .bedan. prljavština (kao opanjkavanje. mogu izvrnuti u sopstvene suprotnosti ku .nāma .pankah .

i kad treba i kad ne treba. koje zbog potkupljivosti.tajni put. može se zvati i sekretar. Da i od rñavog može biti rdavije dokaz su savremene voñe u još savremenijem svetu) ku . (onaj koji. odnosno radi boljeg i bržeg meñusobnog sporazumevanja.. u pentagon. kao kuca. kao da se narod može menjati preko noći ..šrutam .rñav trgovac (koje zbog nemoći. česta pojava u nerazvijenih) ku . varalica. proširiti skup prisvojnih prideva na "svetskom nivou". laje sebe radi) ku . mi. zapenjena dok obaveštava svet da Srbi više nisu ono što su nekad bili.sķtih (f) .sačivah . neprozirno jiñingovsko smeškanje u vreme plakanja itd. sve više je u modi i u opticaju "po srpski" rečeno: uvaljivanje m.ku .vedhah . globalno zagañivanje i otopljavanje izazvani su dobronamernom globalizacijom) 89 . ružan (svaki duhovno obogaljen) ku . olbrajtovska debela i niska stražnjica na stubastim i pomodno otkrivenim nogama. u cilju poboljšanja komunikacija. Kako mi se čini neophodno je.onaj koji vreña. lako se pamti. ali ne mari.vadikah .vača . nisu Srbi) ku .lažni dijamanti (kako se razvoj razvija.vadžrakah . sve na "p"): ku . kolovsko gordo nošenje trbušine borisovska fizička kabastost i duhovna minornost.ako oni mogu.vikramah . za bubrege) ku .rñav život (onaj koji misli da mu je dobar.klintonovske pegice. koje zbog neznanja. tajnim mrežama za ulov riba i pacovskim kanalima) ku .sahādžah . i još gdegde. (neophodna performansa za ulazak u svet politike.matih (f) i ku .rñav drugar.rñave vesti. ne možemo.mantrah .deformisan.obmana najniže vrste (od si . (tajne vlade.vķttih (f) . koji na srpsku nesreću. sve to opremljeno tajnim službama.rñav šudra . (dobrih više nema) ku . radi varijacije na temu) ku .lakşaĦah . u pakao i u pm. mi smo postojani kano klisurine. bogme. uz propratne prilike na nebu vrgnute od strane biblijskih svetaca.čovek slabe pameti (ponavlja se.hrabrost ispoljena na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme (kao gore.onaj koji upotrebljava uvredljive reči (mediji su najdublje zabrazdili) ku . sa posledicama. tonijevska zacerekanost kao lud na brašno.čovek izvan indijskih kasta.sambandhah . tajna društva.manīşah .bezvredna rupija.rūpjam . (osim medija. faktori sreće i nesreće nisu ravnomemo rasporeñeni u svetu) ku .šilam .rūpa .rñav kralj (biti kuražan kralj ne znači biti dobar kralj) ku .rñava sudbina. "rñavo srebro".mitram .rñavi odnosi (nastaju od rñavih veza) ku .samgatam . ali ne vidimo odakle nam inflacija. (sudeći po srpskoj.onaj koji ima (zloslutne) markacije po telu anglosaksonsko . vara se) ku . obratiti se istaknutim i širom planete poznatim stručnjacima) ku . gvozdenom kšatrije a kalijugi šudre. ali svuda sa posledicama) ku .sthānam .vanik (m) . kalaj (vidimo odakle nam reč korupcija.vidambanā .en .mantrī (m) .vrşalah .rñav savetnik (Berger & Co) ku . naziv nije važan) ku . zasad je to jedini uspeh zlonamerne globalizacije: nadam se da će biti i poslednji.rñav karakter.rñav ministar.rñavo mesto za stanovanje (rñavost je globalizovana. obmanjivač (voñe "svete" alijanse.rādžā . Indijci su jugama pripojili odgovarajuće voñe: zlatnom dobu mudrace. bez posledica) ku .rñave veze.rñav prijatelj (najčešće se sreće tamo gde se najmanje očekuje) ku -jogah . žakširakovska krivoustastost. glasine. ku . šarlatan.rñav savet (vidi sledeće) ku . istaknuto mesto zauzimaju rekla-kazala ženetina iz Vošingtona i Haga) ku .nepovoljna konjukcija planeta (obično nad Srbijom. (pogotovo ako mu je resor: spoljni poslovi. u cilju maksimizacije stopa.ena je) ku . srebrnom brahmane.

gunñati kuĦŃh.neprijatna buka (bombardovanje. U njega naivni polažu svu svoju nadu. zatim ne znati iskoristiti resurse i opet znati potpuno upropastiti roñenu rodinu. iz ljubavi) ku .Indija. predlažem alternativno. pogotovo u zemlji velikog prostranstva i još većeg prirodnog bogatstva. kuĦŃhati šuntav 90 gunñati .izleteo iz rñave materice (kao na primer: WDžK. Neće moći sići na zemlju i sprovesti odluku donetu na nebu.pokrića .ku . kontinentalnog karaktera. Samo Jehova bdi i vreba iz zasede. kuñdž. bharati . da će žuta rasa napojiti konjen na Dunavu.zemlja. osim Izrailja.izabranih doći će do opšteg i apokalipličnog naletanja svakog protiv svih. mada će borba izmeñu bogova & theirs Co" biti duga i teška. Sa isukanim mačem u ruci neće moći pobiti sve narode. sanskrtskim rečnikom mogu opisati sva kretanja i stanja u savremenom svetu.roñen iz materice kukşimbhari . U doba Rg vede Ku! Ku! Ku! je značilo : "How strange" "strange" je zato što je strano. Ima mnogo naroda čiji bogovi nisu rasisti i fanatici. (obraćanje debelguze na srpskom jeziku srpskom narodu. Amosovo proročanstvo ne može se ispuniti. pa ne bi bilo neobično da su ih Srbi iskoristili za obrazovanje pojma: kuvati. Ovo nije.hraniti.mrmoriti. što će reći da će Zmaj & his Co savladati Aždaju & his Co na planeti bhūvi. Posle zastrašujućih.lažan osmeh. Drugi deo složenice nastao je od glagola: bhķ. Biće lomova. U razvijenom obliku moja skraćenica glasi Starozavetno Kapitalistička Profitabilna Aždaja. kukşam kuvanje I. žuboriti. da manji ne može biti.stomak. Sebi i onima koji nisu radi učestvovati u sastavu bilo koje "Co". kuñdžati . Umesto globalizacije u korist samozvano . Ono što je počelo sa Ku! Ku! Ku! mora se kaku . Kad počne. Uzgred budi rečeno. čuvati. Tarabići prorokovali.stomak kukşih (m) .kuknjavom i završiti. a sada je: nikad gore! Vršljanja nekadašnjih siledžija bila su lokalnog. da su malo znali u odnosu na nas. (lokativ: kuvi.noćna mora (zdravog sna i lepih snova više nema) ku . unutrašnjost bilo čega: pećina. čekajući na znak pentagona. svakako. ako se ovim malim. radi dolaska na vlast. Kako malo. zato što je indoevropski smisao za istinu posrnuo pred semitskim smislom za odabranost i izabranost. kilikilakāh: naručeno za predsednike od strane njihovih partija) ku . niti svmogući.naduvenost najgore i najopasnije vrste. šupljina u ljudskom telu. kuñdž. Najveća i najžešća rezervisana su za nastupajući vek. od koje su i džagat (svekret.onaj koji brine kako da napuni sopstveni stomak. Ove reči su korišćene u Rg vedi.uvredljiv govor (govor voñe sa daljinskim i sa mobilnim na grobištu izginulih) ku . kuvanje i sl.svapnah . Videćemo kasnije kako je od ovog glagola nastala imenica: Bhāratam .vakjam . kuñdžati G. uzeti '"some cups tea of kukutah". negovati. jer sve je u razvoju. da bi u minulom veku dostigla globalne razmere. & Co). komunisti su pokazali i šta znaju i šta ne znaju. Jehova nije niti jedini. Ovde imamo još jedan primer analoškog povezivanja pojava i stvari u jednu reč. znati iskoristiti posrnulost. kukşam . Prvo. preñimo na prijatnije pojmove. jer mi mnogo znamo. bhūvi) Kažu neki da su stari bili zaostali i primtivni. a ne svemir.hvānam . smislom za bez . materica. dolina kukşidžah .smajanam . sokratovsko rešenje. pa da krenu u realizaciju Amosovog proročanstva. a njima treba verovati. što se na engleskom kaže: ''the son of a bitch" a na srpskom: da lako može završiti malo ispred materice) kuh i bhūh (obe f) . Na bhūvi nikada nije bilo dobro. zbog ambicija SKPA. naša planeta. podržavati. proždrljiv.udarah . jer u njemu ništa ne miruje) i svi bogovi odavno digli ruke. kako bi se nekima moglo milo pričiniti: Savez Komunista Posrnule Amerike ili Prljave Alijanse.

sve po jedan "pravi" i "istinski". porodica kutīkā . nepouzdan. potomstvo kučau (m. nije iznikla iz mnogoreklamirane i najčitanije "svetinje". Oni ne umeju ni meñusobno da se slože. domaćinstvo.hramati. sabiti se. kuŃ. porodica. iskriviti. S ove strane. personifikacija boginje Durge. kuŃ.grbava devojka P. I u srpskom jeziku ima reči sa završetkom na "dža". po pretku: kara – dža roñenom sa crnom puti. zadebljanje na kraju kosti ili močuge. Krišna je Višnuov avatar dok je Durga jedno od obličja supruge boga Šive.grbav.saviti. grbav .hrom i šantav . biti nepošten. Mnogo bogova. kočati kuŃah i kuŃi G.ženske grudi Zasnovati kuću i skućiti se znači suziti raspon dharmom već zadatih ograničenja. niti znaju kako se u pluralizmu može ostvariti jedinstvo. du) . kuĦŃhati . Po jednoj takvoj.kuća. susrevši ga žednog na putu. U srpskom se diferencijacija vrši promenom vokala pa se kaže: šuntav . kočati .saviti.protestantskom svetu). a kamoli sa nekim trećim čija vera. jer je uložena u ladicu "nahtkasna" svake hotelske sobe u katoličko . pisati. Od svih nepoverljivih sumnjalica msje Volter je najbolje i najkritičnije ocenio svetost onoga što u "svetinji" piše. legendarizovano i mitologizovano kazivanje o njihovom nastanku. umesto što se razmeću i diče diplomama jezuitskih koledža. kuŃati i kuč. kubdžākā . I. Noć prestanka svih porodičnih i 91 okućiti se kuća . Neznalice pluralizma neka se okrenu izučavanju indijske tolerantnosti. na njegovu sreću.roñen. sa stalnim svañama i ratovima izmeñu vernika. kubdža . njenim imenom naziva se dvanaestogodišnja devojčica. kubdža kubdžākā kumbah grbav grbavica ćuba I. iskriviti. otupeti. jer su svi zadovoljeni. (U ovo drugo sumnjam. bog vetra Vaju grbavošću je kaznio stotinu raskalašnih kćeri kralja Kanjakubdže. Reč je složenica od: kub-dža. Svako naselje i svaki hram u Indiji imaju svoju "sthalapuranu".. tvrñava kuŃī . kuŃah . polirati kuč. du) i kuče (f. U spomen na prvu devojku. porodica. razvrstali u četiri perioda životnog ciklusa.kućica kuŃumbam . zbiti se. Posednici i naslednici monoteističke svete knjige niti mogu biti pluralisti. nezreo. Da bi se prebrodio jaz izmeñu individualnih sloboda i socijalnih potreba. Mišljenja sam da je Vukovo prezime na isti način nastalo. kuŃati . ukovrčiti. Tako se kod mudrih ukidaju mogućnosti izbijanja sporova zbog pluralizma bogova. na festivalu u njenu čast.glup.G.kućanstvo. U srpskom jeziku ukras za glavu postaće: ćuba.vrsta ženskog ukrasa za glavu. kumbah . Kraj modernog grada Kanaudža prostiru se ostaci stare Kanjakubdže. beščasan I. Po drugoj. stare Arje su ciljeve života i čovekove dužosti: puruşarthāh. Nagradio ju je besprimernom lepotom. pa ipak harmonija.kuća. "Grada grbave devojke" na prostoru dvostruko većem od Beograda. ovaj stari grad dobio je ime po grbavoj devojci jer je napojila Krišnu. zatupeti I ovde je uočljiva sklonost indijskog duha ka sintezi: hromost je i fizički i duhovni nedostatak. kuĦŃh.

razblažiti kūpakah kupanje (kopanje?) kopniti I. utoliko će mandatura biti uspešnija. Kako u sanskrtu nema glasova "z" i "ž". kūpjate . izvedeno od gornjeg glagola. kao što je svima znano. mrmljanje i dr. kūdž. Pogotovo je sklon pesnicima i nesklon otpadnicima od istine. jer.zujanje.Atharva veda). To je uvek veličansteno cirkuski. možda ambis pun voda. kopniti. kudž.onaj koji je u rupi. bezuslovno moraju biti lako čitljivi i nepolirani.rupa. kudžati . zgusnutih i poliranih misli (''šta je pisac hteo da kaže"). poput Buddhe. mada se i kopanje spominje u sanskrtskoj grupi. Dharmah je "pristrasan'' . iz bilo kojih razloga. biti okupan). pa će opet biti biran i svečano ustoličen. pećina. Turci su barem o konjima mogli više znati i nadevati im odgovarajuća. ženskih grudi tiče. u izvoru (dakle onaj koji će. kudžanam . Što ga bude bio uspešnije nametnuo drugima. porodica može biti veći podsticaj i još veća prepreka na putu duhovnog razvoja individue.socijalnih obaveza čoveka navedena je u jednoj od prethodnih jedinica. Mnogi se nisu.proizvoditi monoton zvuk. značenja tiče. kūpja (tpb) .rupa. zujati. izvor. kulāhah . Na svečanost će doći sve sami pozvani i slični "kao jaje jajetu". razvijenim zemljama. proizvoditi bilo koju vrstu neartikulisanih glasova I. rupa iskopana u zemlji radi naviranja vode. gde svak ima svog "univerzalnog" dharmah. Ova porodica reči nema svoj glagol pa se pretpostavlja da potiče od imenica: kū i āp (f) .konj svetlomrke boje crnih kolena U RVK ova reč je obeležena zvezdicom. materica univerzuma. ćurlikati. mnogo više nego kopati. Srbin kaže: "kuća stoji na ženi" dok se on ponaša kao gazda u kući. Posledice oduševljenog i nasilničkog oslobadanja očite su. posuda od kože za nošenje vode. Što se ostalih. uz napomenu da svi pisci ne moraju da pišu. zanemoćati. udubljenje. osobito u tzv. cvrkutati. naizged kontroverznih. kūpjate G. kupati se. Što se. kūp. rupa iskopana ispod lomače kūpārah . kulāhah I. pretapanje se vršilo po meni nepoznatim zakonima u koje bi trebalo proniknuti. turska imena. držali propisa. mali izvor. Oni drugi. kūpah kupa kulaš I.slabiti.pa se olako stavlja na stranu prvih. Kasnije je upotrebljavana samo u pluralu: āpaş. kupah .voda (Rg i . kūdžati kūdžanam zujati zujanje G. pak. kūp. Još je teže presuditi da li oba srpska glagola: kupati se i kopati ovde spadaju.okean P. mogli smo ih povezati na sledeći način: pisac i njegova dela moraju biti zakučasti. Kao istaknuti varvari. kūpakah . posuda od stakla ili metala iz koje se pije. 92 .

Kuravah . klicanje. potomci Kurua: Kuruh. na kome će se odigrati krvava bratoubilačka bitka. slepi: Dhrtarāştrah ("Staro kraljestvo"). kīŃ. tako nazvane po ocu: PāĦduh (Bledoliki). gde su sile dobra oličene u Pandavama. sa "poučnim" scenarijem na temu borbe izmedu "dobrih" i "loših" momaka.izražavanje radosti povicima.klin Klin nije od nemačke "kajle". najobimnijeg svetskog epa od 200 000 stihova. izmedu dobra i zla. Otac Kurua zvao se SamvaraĦah. zaboravili na klin. Pandave su bile jugozapadno od Kurava. a mi mislili da su nam uz kit.kilikilakāh kliktanje I. Ne kaže se: "kit i kitovanje. Obilno se koristeći mitologiziranim kolektivnim pamćenjem . sa prestonicom Indraprastham (Indrino prebivalište) na mestu sadašnjeg Delhija. Prapostojbina svih Indoarijaca.Kurave. Od iskona sklona nadilaženju dualizma monizmom i sa izvanrednim smislom za uočavanje dinamizma univerzuma indijska misao izbegava opisivanje pojavnog sveta suprotnostima dobro . Gde on spada. razvijeni Nemci i kitovanje uvalili. Rat izmedu braće od stričeva osnovna je tema Mahābhāratam. a sile zla u Kuravama. gledano iz Indije. kīlakah I. ime izvedeno od: varanah bedem. U sastavu teritorije Kurava bilo je i Polje Kurua. Autori šunda. nema nigde" . imala sam prilike da čujem "stručnu" ispravku.ep nam kazuje o večnoj borbi izmeñu sila mraka i sila svetlosti. a nije nemačko ni: "klin se klinom izbija". klin kitovati O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba -Patetično romantična hipoteza je održiva jer je nedokaziva -(Celinu čine jedinice od I do III) kuravah kauravah Srbi (?) kauri (ñauri) I.toplota. jer su one tek ekstremne tačke izmeñu kojih se odvija neprekidno i nezaustavivo oscilatorno kretanje 93 . nalazila se s one strane Himalaja.bojiti. Kurave su nastanjivale područje severoistočno od Delhija. u "dobre" momke svrstavaju policajce. pa bi moglo značiti: "Sam sebi uzdanica ". lišeni kolektivnog pamćenja i po diktatu establišmenta". kīŃajati . Kurukşetram. zajedno sa svojim javnim i tajnim strukturama. Ime majke bilo je Tapatī. kilakah . kīŃ. dok se u "loše" momke može svrstati svaki nepoželjni pojedinac. Povika ima. povezati. nego git i gitovanje''. gotovo da je jasno čitavom svetu. čitavi narodi gotovo čitav svet.zlo i sl. spojiti Eto. osim ako je poručena. koju su kurave nazivale: "Zemljom večne sreće". Šta više. Večna tema dualizmu okrenutog sveta dostići će :zapamćenu vulgarizaciju u američkim šund filmovima. ali ne od radosti. kilikilakāh . treba ih podsetiti. Sunčeva kći. sa prestonicom: Hastinapuram. Ako su Nemci.kaže se: "što nema u Mahahabharati. zbog preterane automatizacije. Otac stotine braće Kurava bio je roñeni Panduov brat. kīŃajati G. Kuru je zajednički predak i: Pāndavah petoro braće. kliktanje U savremenom svetu pojava je sve reña. izvedeno od: tapah .

Od ove imenice biće ili u Srba.kipeti od besa. Čuće veliki ep i naučiti o ulozi Kurava i Pandava u njemu.v. Agresivnim islamom naoružani varvarin počeće da uči od pokorenog. Turski upad u Indiju krajem XII. Uz reči. kauravāh (m. steći će i pojmove ali nikada neće dostići duhovni horizont pokorenog. U oba dela imalo se hrabrosti za postavljanje ključnog pitanja: ubiti ili ne ubiti. Pošto je zaklao predvodnika Kurava. znači biti zadojen sukrvičastim starozavetnim mlekom i prepravljati tude pojmove u skladu sa mogućnostima sopstvenog jezika. Lišen smisla za filozofske uzlete. Tragične posledice besmislenog rata maestralno su opevane u knjizi tužbalica žena za poginulima. najavljujući osnovna obeležja nastupajuće epohe. Jezičkim determinizmom uroñeni smisao za realno prosuñivanje o svetu u kome se mora živeti i filozofski nerv doprineli su sličnosti odgovora datih u oba dela. Potresna je moralna pouka zajedničkog učitelja zavañene braće: Bhīşmah. Nazvati ceo svet nevernicima samo zato što ne pripadaju islamu. najpre unošenjem njegovih reči u svoj siromašni jezik. ali i za realnost. kupjati . potomci naroda Kurava. Opevanaje u 12-oj knjizi: Šāntiparvan knjiga smirenja duhovne agonije preživelih. razneće po celoj. odnosno sopstvene pameti. sa naglaskom na: karma . Pokupljene reči često defomisane. sina reke Gange. ne umem reći gde i kad. Srpski Gorski vijenac biće pozna i jedina reinkamacija Bhagavadgite. ili. Najstrašnija čini: Bhimah. kup. U krvavom bratoubilačkom ratu obe strane koriste podjednako amoralna sredstva sa posledicama do te mere tragičnim da se nijedna od njih nije mogla osećati pobedničkom. kurati kurkurah urlati kurjak 94 . nekoliko vrsta joge. kaurava . jedan od petorice braće Pandava. sveteći se za nanetu joj uvredu od strane Kurava. Takvima ih sve više afirmiše istorija ljudske vrste. jednom od petorice braće Pandava. Šta više. napija se njegove krvi i u njoj pere kosu Draupadī.Kuruov Iz prideva se mogu izvoditi nove imenice. izboden strelama i na samrti. Primenom gramatičkog pravila o obrazovanju prisvojnih prideva (preglašavanjem prvog vokala imeničke osnove) na imenicu Kuruh. koju daje preživelima na bojnom polju. Obe su podjednako nerealne. Knjige epa (ukupno 18) u kojima se opisuju uzroci i 18-dnevna bitka na Kurukšetri. ili usput. zvan Vķkodarah (Vučji trbuh). Durjodhanu (Zli ratnik). sukob se odigrao na prelazu u kalijugu. izveden varijetet: "ñauri". onih reči za koje nije imao odgovarajuće pojmove u glavi. imperiji. naduti se od emocija. što će se odraziti i na duh velikog epa. u širem smislu. biti uzbuñen U Srba može i da prekipi.potomci Kurua. na nasilju zasnovanoj. Epu je pripojena i Bhāgavadgītā u kojoj: Kķişnah. kao što je: I. kupjati kipeti (od besa) G. skratiti imenicu Kauravah na "kauri" i njome označiti "nevernike". III kur.fenomena. zanemarivanjem nastavka za množinu. obrazlaže Ardžuni. Sebe neće identifikovati sa Kuravama ali će. dobija se: P.jogah i sa moralnim nalogom odricanja od plodova dela u svetu u kome je delanje neminovno. bio je sudar varvarizma najniže vrste sa civilizacijom u zenitu svoga razvoja. kup. Višnuov avatar. pune su lukavo smišljenih dosledno izvedenih zverstava. pl) . zajedničkoj ženi braće Pandava. semitski duh je poručio svetu: "Ne ubi!" i "Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe!" Poruke su došle od jednog ubice i od jedog ubijenog.

Judhisthiri od Dharme. snagu i vučju Bhiminu prirodu nije mogao zaboraviti. Autorima epa bilo je lakše. Ona je sada u sastavu Rusije. sa decom u naručju. Ardžuni od Indre. pa se samim sobom nameće pomisao da se ovde radi o vrsti nalik na kurjaka. ako opet ne udari "brat na brata". njojzi hvala.proizvoditi zvuke. krike I. kur. Čim za to budu sazrele prilike. narod će obrazovati svoju duhovnu vertikalu i opstati. u pradomovinu. jer pravi hrišćanin mora biti pravdoljubiv. našao se meñu Slovenima i tu se poduže zadržao. smestiti ih na stranu sila mraka. preživelima ništa drugo ne preostaje doli povratak u pradomovinu. u nadi da će steći Bhimine osobine. tamo bar nije hladno. brat na brata. pa valjda će nas braća razumeti. autor rečnika.G. po tome "brat na brata" prepoznajem Kurave u njemu. nesavladiv I osvetoljubiv. na nebu. pa onaj ko nema deviza. Meñutim. Udari li i tamo. moraće se zadovoljiti šatorom. bez prisutnih svedoka. jer će i nas malo biti. čežnja za svojim Bhimom. Vuk se označava imenicom: vķkah. a i sada. jedni drugima kazivajući. pevali smo zajedno na mostu: Trebaće nam sasvim malo mnogo manje od raznoraznih tamošnjih "sthanova". O svemu bismo se mogli nagoditi. Radžastanci su bili veliki junaci. Izmeñu ostalog. Rabinima je njegovo učenje zazvučalo strano i suprotno tradiciji. Kurua je identifikovao sa vukom i stao od njega izvoditi svoje poreklo. Steći performanse pobednika u to vreme. bogme. uprkos turskom zulumu. žene bi zapalile lomače i. Sažimanjem jedinica I. ostali ripide. Hristova mladica lako se primila na rgvedsko stablo. čojstva i junaštva daleke prošlosti. u njih poskakale. Ta. u Indiju. mada manje krvoločan. odlučio na povratak u "zemlju večne sreće". II i III izložiću u naslovu obećanu hipotezu: Srbi su većina naroda Kurava koji se posle nerešene bitke i izginuća voña na Kurukšetri. moraće krenuti put prapostojbine. dok su svoj petorici braće Pandava morali izmaštati božansko očinstvo. Uzdajući se u magijsku moć reči. Za to vreme. jer. Vratimo se opet. Prave teškoće nastaju kada se fonetska sličnost redukuje na jedan slog. pa dati. okružen preživelim i nakratko složnim partijskim voñama. nakratko. U zemlji "gde radže stanuju" naići će na potpuno razumevanje. oglasiti Kurave za uzročnike rata i. tek. Napred ide neki Arsenije x-ti. Da je Englez znao srpski. Svakome ko iole poznaje radnju Mahabharate. neće prestati ni posle preseljenja naviše nesrećni no srećni Balkan. ili je u tome bio sprečen nepoznatim. svi do jednoga. a neprijatelj je bio isti: Turci. Pred silom. Prepoznavanje sličnosti posredstvom engleskih naočara traži veliki napor i bremenito je rizicima. Težnja da se bude kao Bhima. ali objektivnim razlozima. bez dvoumljenja. Šta mari. Budu se braća opet zavadila.Radž . oni uz vedsku vinu. što je Srbinu očigledno i to utoliko pre što je u neposrednoj blizini reč kurjaku slična i znači urlati. U mislima već vidim omanju kolonu. "via" Radžasthan. kao što je znao sanskrt. nije mogao u gornjoj reči prepoznati srpskog kurjaka. kod pojedinih. gornjem glagolu bi. dodao značenje urlati a imenici i značenje: kurjak. pod bedemima izginuli. Poput Bhime. ispuštati zvuke. starog Bhage. sanskrtsko-srpskog nema. kurkurah . Ovaj primer ilustruje teškoće sa kojima se susreće čitalac sanskrtsko-engleskog rečnika. Izmeñu su trubači i rok bendovi. Meñu njima je sličnost mnogo veća. po diktatu tog literarnog žanra. muškarci su se preoblačili u žute isposničke odore da bi. sa porodicama. svi su se. Nas je pesma održala. Izmeñu pravičnog Marka na zemlji i boga pravde. boga univerzalnog zakona Bhimi od boga vetra Vajua. jasno je zašto su autori epa zadržali ime naroda Kurava po pretku Kuruu. mora biti da je bilo primamljivo. Ili je usput zaboravio kuda je pošao. Prvi u rukama nosi raspeće. i on će biti snažan. No. no što je izmeñu Hristove i starozavetne misli. Ako se pred silom moralo pasti. mi uz gusle. povlačili u utvrñene gradove na vrhovima planina. zato su ga uništili. gde treći jezik samo donekle može pomoći. starim Indoarjama. ne sme se zaboraviti da su promućurne radže pretvorile predačke palate u unosne turističke objekte.Čauhan.pas U sanskrtu ima više oznaka za psa. i opet. ma šta da se dogaña. Nakuli i 95 . jer uvek treba pevati. Razumljivo je da divljenja dostojni Englez. nažalost. potomka vedske vine. kurati . On će opstati i sada i ubuduće. Slatko bismo se napričali. mi smo bratja. ako ne i veći od Srba. osim po pitanju da li je veći od većega Kraljević Marko ili Prthivi . Narod sa začelja mudro sledi. ona će se ispoljiti u liku Kraljevića Marka.

Da su Pandave znale šta čine. Srpski pojam: "od kolena". jedan od sedam načina žrtvovanja opojnog pića some. Ritualno pijenje rakije: vādžah . simbol Sunca). a ptica je mamina. -. kuşnati kusnuti G. (U starom svetu Grka i Latina oni će se zvati Dioskuri.ti" i "ono . U sile dobra i svetlosti svrstani su po kriterijumu porekla a ne po delima po kojima se nisu razlikovali od stričevića. označavalo se savezništvo u bici ili u ratu.hārah .ono" ne ide. neprilagodljivost po cenu života. gde se obja[njavaju i druga. svi smo "od kulah". Soma je u Srba zamenjena rakijom.kraljevih donacija.oni". Ašvina. i nerazumevanje.. ima više smisla ako se dovede u srodstvo sa sanskrtom.. takoñe. sa "Što si Leno na golemo. ovako se nazivalo i nuñenje some kralju prilikom krunisanja: rādžasūjah. depresije i beznaña . "to je stvarnost". lako ćemo napraviti rečenicu: "kašu pokusavši dostižem blaženstvo". mnoštvo. Bila bi to nekakva multidimenzionalna i ljudskom umu nedostupna stvarnost. Dovoljan bi im bio i stari Bhišma. što ne znači da ona nije stvarna. nismo. pretnje uništenjem. možda kos. opanjkavanje sa svrstavanjem u sile mraka. u odnosu na vino. Zadivljujuće je. pa se u igru morao uvesti Krišna. blizancima. Ona je za nas nestvarna. hrabrost. sa naše strane." i sl. rasa. uzeti malu. Što bi rekle stare Indoarje: "to si ti". ona ima veću ritualnu moć. 96 . snaga. mržnja kao lakša opcija. kuş.oni" i "ti . neposobnost razumevanja tuñeg i drugačijeg. banda lopova. prepoloviti Pošto već znamo kako se kaže: kaša. pešadija. a u hrišćanstvu lekari Kuzman i Damjan). hrastove šume Šumadije. kuşnati .piće snage i bitke. uz neprestanu unutrašnju i spoljnu mitologizaciju: Kosovo Polje umesto Kurukšetre (kurubhuh je vrsta ptice. "kaşājam kuşitvā ānanda gaččhami".potomci Kurua. Kad se ide u rat. sukob.džungla nastanjena stanovnicima priznate i proslavljene hrabrosti.stado. stali smo tek pošto smo stigli u guste. izbeglištva. jer ova dva pojma nisu turcizmi. sa njihove strane. mada već pomalo dosadno. uvršten na strani Pandava. i te kako. jasno je i na sanskrtu i na srpskom. Podmladak. Iz njega nema izlaza. u zemlji. kulah "od kolena" kulah .Hrabrost i neustrašivost stanovnika Šumadije (sa okolinom): Zemlja Kurava nazivala se: kurudžangalam . ne bi im bio potreban bog za učitelja. Da je reč o haraču i haranju. jer "to . bežanija. kad se deli plen onda. izdvojiti. usekovanje glava. Zadivljujuća je veština prevazilaženja moralnih dilema. značenja: kulah. manje pohvalna. izvući.jačina.hārah -jedan vid agra . izazivanje gladi.s druge. količinu. kasta brahmana. pleme. Time se krug zatvara. (Bog je uvek na strani pravednih boraca za pravdu). porodica.Sahadevi. Mudrim autorima epa bilo je jasno da se ni ovom distinkcijom ne poseže za dovoljno ubedljivim razlogom razvrstavanja.s jedne. kuş. zajedničkim ritualom istog naziva. junačenje i kad treba i kad ne treba. nesposobnost popuštanja na štetu pravde . kuru . ponavljanje istog sudbinskog koda u srpskoj istoriji. Seleći se. a ona postoji i takva je zato što je "to . od boga blizanaca. takmičenje. nada i uzdanica naroda: kurunandanah . brahmanima. nerešene bitke. kasta.uštinuti. "ono su oni". Evo nekoliko složenica iz Rg vede koje idu u prilog moje hipoteze: . bitka. rat i: vādžapejah . a da se ništa nije ostavilo nedorečenim.. onoliko koliko se može sa dva prsta zahvatiti.

Neka se zna da srpsko telesno i duhovno blaženstvo zavisi od kusanja i količine pokusane kaše, jer se može i bez nje ostati. Obratiti pažnju na: gaččhami, od glagolskog korena: gam - hodati, dostiči nešto. U srpskom se ono izmetnulo u: gackati, po blatu, na primer. Ovu radnju treba na vreme obaviti u cilju dostizanja samom sebi postavljenog cilja, koji bi mogao biti: "u dobrobiti, bez kaše biti", "na kaşājasja ānande bhavitum". kūrčah i kūrčakah kūrčakin membrum viril, kita kurčevit

I. kūrčah - kita cveća, trave, paunovog perja, istureni deo tela: ruka, noga, membrum viril, vrh nosa, hvalisanje, laskanje, čvrstina kūrčakah - kita, delovi ljudskog tela kao gore, igla, pupoljak, cvet, cvetanje, jarčeva brada, nezasluženo preporučivanje samog sebe P. kūrčakin - krut, naduven Nije nikakvo čudo što se prevodom membrum virila na sanskrt dobija srpska reč. Ako imamo zajedništvo kod mnogo složenijih pojmova zašto ne bismo imali kod organa značajnih za održanje vrste i prateća zadovoljstva. Čudno je što srpska "kita" nema svoj fonetski pandan u sanskrtu. Poznata je muška sklonost ka eufemizmima povodom rasplodnih i pratećih organa, no, čini se da je ovaj, primenjen na dotični membrum, ranijeg, a "kitka šarena, nemirisena" kasnijeg datuma. Gotovo da sam bukvalno prevela sa engleskog : "nezasluženo preporučivanje samog sebe". Iz ovog primera vidi se da je autoru sanskrtsko-engleskog rečnika naškodilo nepoznavanje srpskog jezika. Da ga je znao, ovoliki broj nepotrebnih reči zamenio bi samo jednom srpskom imenicom: kurčenje. Porodicom reči očituje se smisao sanskrta za uopštavanje, za podvodenje sličnog pod zajednički pojam. Zato reč kurčah nije samo penis. Zato sve ono što mi nazivamo "bezobraznim rečima" u njih nije bezobrazno. Zato je u njih polni odnos sa pratećim sredstvima bio prirodna pojava, a u nas, hriščanskim moralom proskribovana zona, greh, grešno/bezgrešno začeće i slične budalaštine. Zato se tamo usavršavala prirodna pojava - izloženo u Kamasutri, dok se na zapadu vršila banalizacija - izloženo u porno-filmovima i u sveopštoj raskalašnosti posle raspada religioznih tabua. O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju - sa obiljem ozbiljnih pitanja i tek pokojim nepopularnim odgovorom kreacija, kreirati karanje, karati, kara krknuti, koknuti krtica kurvarluk prekardašiti

kķ, karoti, kķĦoti, kārajati

Ovaj izuzetno značajan koren: kķ menja se po pet vrsta od kojih navodimo samo tri. Glagol ima nepravilnu promenu. Poput većine glagola u sanskrtu, i ovaj je prelazan i povratan, pa se daju oba oblika za 3. lice jednine sadašnjeg vremena: G. kr, karoti, kurute - činiti, delati, raditi, proizoditi, stvarati, preduzeti, izvršiti, uzrokovati, izazvati posledice i dr. kķ, kķĦoti, kķĦute - povrediti, raniti, ubiti 97

kķ, kārajati, kārajate - prouzročiti, navesti nekog da nešto učini 1. kķta (tpp) - stvoren, načinjen, učinjen, izvršen i t.d. Pojmovi se obrazuju na 5 načina: 1. direktno od korena 2. imenica ili pridev + kr (u obliku: po željenoj vrsti promene, u odgovarajućem vremenu i licu) 3. krta + imenica ili pridev ili drugi glagol 4. prvim preglašavanjem korena: od kķ u kar, radi daljeg obrazovanja pojmova 5. drugim preglašavanjem korena: od kar u kār, radi daljeg obrazovanja pojmova Mogućnosti obrazovanja pojmova praktično su neograničene, što je uvek koriščeno i koristi se. Sanskrtskom gramatikom jezik je ureñen, ali on ne spada u mrtve jezike. S obzirom da se malo reči očuvalo u srpskom jeziku iz ove porodice reči, u nastavku se daju samo neki od primera, sa naglaskom na one koji se koriste u indijskoj filozofiji, radi uvida u tokove i osobenost indijske misli. Pojmovi su navedeni po grupama, shodno gore navedenim načinima njihovog obrazovanja. 1. kķtih (f) - čin delanja kķtjakā - vračara, veštica kķtvja - sposoban za delanje, za izvršenje neke dužnosti, efikasan kķtaka - veštački, neprirodan, usvojeni sin 2. dharmani - kķ... - izvršiti dužnost sakhjani - kķ... - učvrstiti prijateljstvo darduram - kķ... - duvati u sviralu (vidi se poreklo srpskog duduka) hrdajam - kķ... - primiti k srcu dvidha - kķ... - udvojiti, raspoloviti manasa- kķ... -razmišljati mūrdhanā - kķ... - utuviti u glavu 3. krtam - delo, čin, posao, strana kocke sa 4 tačke (dobitnička strana). Od preko 250 složenica navedenih u rečniku, uzeto je nekoliko kķta - kāma - onaj koji je zadovoljio svoje želje kķta - kārjam - dostignuti objekat želje kķta - akķta = kķtākķta - učinjeno i neučinjeno, polovično učinjeno kķta - kķtjam - ono što je učinjeno i što tek treba učiniti kķta - kşaĦa - onaj koji čeka pravi trenutak (pojam viši od "oportuniste") kķta - pradžña i kķta - buddhi - mudar, učen, formiramog uma 4. kara - onaj koji čini, stvara, uzrokuje, proizvodi, (sa oko stotinak složenica) karah - čin, delo, sunčev i svaki drugi svetlosni zrak, dužnost, zadatak, taksa, porez, doprinos (karagrāhin - sakupljač poreza) karīşah - ñubre, otpad, goveda balega karka - beo, odličan, izvrstan karana - onaj koji čini, dela, uzrokuje, izaziva posledice karaĦah - pomoćnik, osoba roñena mešavinom kasta (od majke šudre i od oca vajšje, od majke vajšje i od oca kšatije - njihovo zanimanje je pisanje, beleženje, voñenje knjigovodstva), pisac, pisar, slog ili reč kao zavisni delovi jezika, vrsta ritma u muzici, iracionalan broj i dr. karaĦam - čin delovanja, uzrokovanje posledica, religiozni čin, astronomska kalkulacija, astrološka podela dana na 11 delova, izgovor, artikulacija. slog i reč izvan konteksta, položaj tela u askezi i u seksualnom odnosu, sredstvo i metoda rada, dokument I instrument zakona, čulni organ, izražavanje 98

ideje u instrumentalu (padež), polje, telo, um, srce. Evo nekoliko složenica izvedenih od ovog pojma: karana - trānam - glava (u funkciji zaštitnika čula) karana - nijamah - obuzdavanje čula karana - prajogah - očaravanje, opčinjavanje (majom, neznanjem i dr.) karana - vat - artikulisan karana - adhikārah - poglavlje gramatike o izgovoru karana - adhipah - bog čulnih organa, principa života, živa duša, bog svakog čula ponaosob (Sunce bog čula vida, oka) karana - abdāh - godina koja se koristi u astronomskim proračunima itd. karmā (m, osnova: karman) - osim opštepoznatog značenja ovog pojma: čin (uzrok) - moralni efekat (posledica), koja ulazi u sastav karmičkog lanca, u indijskoj literaturi i filozofiji on ima i sledeća značenja: - čin, delo, postupak, izvršenje, posao (RV, AV, ŠB, MB) - služba, dužnost, zanimanje, obaveza (sa: karman na završetku složenice, kojom se označava izvršilac radnje ili onaj kome je radnja namenjena ili specifikacija dužnosti) (ŠB, M, Bh) - religiozni čin sa ritualom u nadi da će doneti naknadu: filozofska alternativa je u vedanti: spoznaja identiteta atman - brahman, u budizmu: spoznaja nirvane (RV, AV i druga, poznija literatura) - rad, delanje kao alternativa mirovanju; prašantih (f) (H, BG i dr) - delovanje kao kretanje i pobuda, treća od sedam kategorija njajah -filozofije ili logike (T) - efekt, posledica (M i svi drugi izvori) - čulni organ (ŠB) - objekt, kao suprotnost subjektu: kartā (osnova: kartķ) Razlikuju se četiri vrste cilja delovanja na objekt: stvaranje novog, promena oblika ili i oblika i sadržaja, dostizanje željenog objekta, napuštanje neželjenog objekta. - čin kao neumitni izazivač posledice, sudbina kao rezultat činova izvršenih u prethodnim životima. Iz obilja složenica, navode se samo neke: karma - kartā - subjekt koji, vršeći radnju na objektu, i sam postaje objektom karma - kāra - onaj koji vrši dužnost bez očekivanja nagrade karma - kālah - pravo vreme za delanje karma - kşajah - okončanje svih aktivnosti karma - kşetram - polje dejstva, ljudsko biće, univerzum karma - dža - posledica, ono što rezultira iz dela ("činom roñeno") karma - tvaruh - stanje stvari karma - tjāgah - napuštanje delovanja i religijskih obaveza karma - duşŃa - nemoralan karma - doşah - nemoralan čin, greška, zaslepljenost karma - nāšā - uništavanje, odricanje od zasluga nastalih dobrim delima (posledice rñavih dela neuništive su; mogu se kompenzirati dobrim delima u dugom nizu budućih utelovljenja) karma - nibandhah - nužne konsekvence dela karma - njāsah - napuštanje ovozemaljskih dužnosti (od ovoga su indijski samnjasim) karma - pākah - žetva zrelih plodova prethodnih života karma - phalam - plod ranijih dela (bol ili radost) karma - bandhanam - svezanost (uslovljenost) svega što postaje i biva i što će nestati 99

pevač. put delanja karma . nauka kārudžah . umetničko delo. vrši posao ili poseduje kāravarah . dobro delo karma . delo. delatnička epoha karma .vjatihārah . Da ona nije dostignuta. otpadaju od delatnika i ulaze u sastav karmičkog lanca (u Šātātapasmķti navodi se 86 "uzrelih plodova") karma . karma . Na primeru korena "kr" prelazni glagolski oblici označavaju da subjekt dela.ono što treba učiniti kārikā .izvedena od: kār (obrañena u jednoj od prethodnih jedinica) Sapir je s pravom tvrdio da je jezikom odreñeno ono što se njime može misliti pa je ovo pogodna prilika za pretpostavku da se karmički zakon i pre formulacije implicitno sadržao u sanskrtu.proizvedeno od strane umetnika. astronomski period. uzrok stvaranja: u religiji bog.agonija.kalijuga.umetnost.univerzuma. elementarna materija od koje je sve materijalno nastalo.siddhih (f) .onaj koji dela. zanatlija. organ rasplodnje.sposoban za delanje.samvatsarah . vrši radnju na nekom objektu.izvodač. vešt. uzrok postojanja tela: otac.umetnik. u trgovini i uopšte u životu. te da apsolutno slobodnog subjekta ne može biti u jednom univerzumu u kome su "kretati se" i "delati se" osnovni "glagolski" uslovi njegovog postojanja i opstanka. bistar.karma . u vedanti -brahman. nacrt literarnog dela.f) . razlog. Ovi drugi imaju svoje nastavke i ne grade se uprošćeno kako se to vrši u savremenim jezicima prostim dodavanjem jedinog oblika degenerisane povratne zamenice (u srpskom: sebe ili se) prelaznim oblicima. grlo. muka. izvitoperenost.reciprocitet izmeñu delatnika i dela karma . obe imenice mogu biti izvor srpske reči: kurvarluk kāradadžah . treba istražiti.onaj koji peva himne bogovima kārja (tpb) . umetnik. kārah . mati kāraĦā . princip. kovač. pogrešan karma . stvaralac kāruh (m) . napor kārā . Ogromna većina sanskrtskih glagola je prelazna i povratna sa odgovarajućim oblicima za sva lica u svim vremenima: prelazni oblici nazivaju se parasmai padam. koja. dok povratni oblici kazuju: "delati se".slično kao pod pojmom: karaĦah.taksa.mathah" – "tako treba izvršiti mešanje" u kocki.kalendar od 360 dana karma .onaj koji obavlja dužnost ne očekujući nagradu karma .čin.sambhava . pet na broju: ruka. da li je srpsko: "tatamata" nasatalo od: "tatha .samo od sebe.šila . prvi uzrok nastanka bilo čega . uma i ruku kārī . 100 .delatnički karakter koji poznaje principe delovanja karma . 5. Na Zapadu gde su subjekt i objekt strogo razdeljeni prosuto je mnogo filozofskih reči o slobodama subjekta a ta sloboda najčešće je tražena na pogrešnom mestu i na pogrešan način.nastalo od čina (sam .izopačenost.viparjajah .indrijam = karmendrijam . pesnik. delo.uzrevanje posledica dela. umetničkog dela i dr. kao plodovi što otpadaju sa drveta. u budizmu čin.ātmā .nokat ("roden od ruke") kāranah .bandhah . uopšteno: svi proizvodi ljudskog duha. bol kāruh (m. povratni ātmane padam. u religiji bog koji navodi na poštovanje univerzalnog zakona kāraĦatā .uspešan čin.sredstva za život radom stečena karmārah .zatvor. noga. vezivanje. ili se subjektom izvršeno delovanje na objekt vraća subjektu u vidu posledica.adživāh . poreklo.jugam . motiv. tamnica.uzročnost kārah .uzrok.mārgah. proizvod zanatstva ili bilo koje druge društvene delatnosti manufakture industrije. organi za izlučivanje.tok.vipākah . porez kārā . bhu biva) karma .involviran u delatništvo. sa i bez poznavanja principa karma . zatvaranje.organ akcije (kao što su čula organi percepcije).kara . sredstvo. izvodač karmatha . juga aktivnosti.

I deo. 1958. koju su sačinili mudraci boraveći u šumi. Svaki čin.nebitak. Po Šankari. od istih onih koje su nas dovele tu gde jesmo i načinile onakvima kakvi jesmo. Otac moderne zapadne filozofije koji je "sum" samo dok "cogitira" bavi se jednim segmentom bića i po kriterijumima indijske filozofije ne bi mogao da se uvrsti u skup ozbiljnih mislilaca. izvesno spoznatljivo može biti samo ono što je nepromenljivo ili ontološka podloga bića: brahman. na ja i drugo. Veljačić. ono je: "jedno bez drugoga". od koje je izračenjem nastao univerzum.neti).reklo bi se da nema dvojbe. vratimo se Indiji i osnovnim stavovima o karmičkom lancu: . velikoj šumskoj. Dirljivo je. zemljinom težom predmeti moraju biti privučeni i t. nedelatnički svedok i posmatrač delatništva u vremenu i prostoru. upanišadi. dok je karmički zakon "gonič" i "terač". irelaciono stanje iracionalne transcendencije: ni bitak. preslikavaju se u implicitno sadržani kontinuum. Buddha je osporio vedantinski metafizički supstrat i uveo pojam: nirvāĦam. apsolutni subjekt je transcendentalna večna svest.bitak . uvodi pojam: šūnjam -prazninu kao ontološku osnovu egzistencije. do dela. raspoznatljivih po složenoj kategoriji: nāma . ni ni .9 Pozniji filozof mahajana budizma. 101 . šūnjam: Prema monističko-panteističkoj doktrini upanišada i vedante. Poštovati zakon i njegova ograničenja isto je što i biti moralan. Nagardžuna. popularno nazvanog "karmički lanac". nametnuta su ograničenja radi očuvanja ureñenosti procesa u univerzumu. ego. počev od nastanka do iščeznuća fenomena ili individue. identično je sa brahmanom. Funkcijom neposredne zavisnosti posledice od uzroka. ni bitak i .znanje o identitetu: atman = brahman. kompatibilni su i neophodni uslovi za oslobadanje od činom determinisanog toka stvari. ni nebitak. Determinizmom: mora se postupati po zakonu i poštovati zadata ograničenja. Zakon karme: svih šest daršana indijske filozofije i budizam na isti način definišu zakon karme. Samousavršavanje je: samskārah. jer je ono stanje svesti pre dualističkog rascepa na subjekt i objekt. ni to . ili čina. pomisao. Spoznajom: vidjā stiče se džñānam . reč i delo nose moralne naboje koji se izvoñenjem čina oslobañaju i subsumiraju sa posledicama prethodnih činova na planu kontinuiteta bića. ali obeshrabrujuće što mnogi filozofi misle da je moguće stanje stvari popraviti polazeći od starih osnova.rūpam . proces se može formulisati kao: diskretne veličine eksplicitne posledice. Matica Hrvatska.ni to. onaj koji nagoni na ciklično ponavljanje i nateruje na ciklično kretanje. Zagreb. Filozofija istočnih naroda.na iti (neti . Fenomenalni svet neprestane mene jeste privid. izvan vremena i prostora. U prastaroj Brhadaranjaka. No. Svaka spoznaja nije konačna. jer je ono s one strane spoznajne moći uma i izražajnih mogućnosti jezika.Brahman. definisano Šatapatha brahmanom o stotinu puteva ka istom duhovnom cilju. Samo čovekov duh ima slobodu da bira izmeñu moralnog i amoralnog čina i da samoga sebe oslobodi od ulančenosti zakonom karme. voda mora da teče sa višeg na niži nivo. Označava se imenicom srednjeg roda: brahma (osnova brahman). u kome dolazi do potpunog gašenja svih pokretačkih snaga karme. preko reči. Zajedničkim pojmom: samsārah označava se priroda fenomenalnog sveta kao zakonima ureñenog neprestanog toka zbivanja. Ceo univerzum uključujuči i bogove u njemu. jer se može relativizovati. diferencira individuu u odnosu na drugog no. zakon je prerastao u moralnu normu: zvezde i planete moraju da slede unapred zadate putanje. počev od misli. Jadžnjavalkja je formulisao stav o mogućnostima bližeg odreñenja brahmana samo pomoću negacija: na iti . U indijskoj filozofiji subjekt je uvek i istovremeno objekt tuñih ali i sopstvenih činova shvaćenih u najširem smislu reči. Individualno ja aham. nirvāĦam. sopstvo. njena prava priroda: ātmā (osnova: ātman). jer istina o njemu i u njemu izmiče ljudskom umu. moralan je po izvesnom automatizmu. Kvalitetom implicitnog nevidljivog kontinuuma zadate su vrsta i performanse sledeće nāma – rūpam. radi spoznaje istine.sl. Opredeljenje za moralan čin i obavljanje sarvamedhah žrtvovanje svih stvari.ime i oblik.ni nebitak. 9 Videti: Č. Ispomažući se matematičkim pojmovima.

pa ni bogovi. Nedvosmisleni filozofsko . On je po milosti svojoj uveo otkup grehova parama. Po obema doktrinama. u praznom prostoru. "svako je naslednik svojih dela". u funkciji od promene stanja svesti. u stanje nirvane. Izvan toka zbivanja. Odnos čovek .posledica . blistavog sjaja. Oslobodeni prestaje da bude objekt sopstvenog ili tuñeg. klizi po sinusoidi duž beskrajne apscise vremena. vlasništvo i sudbinu individue. On postaje subjekt u pravom smislu te reči. Uživajući u tom umeću. ne mogu uticati. Sumu uplatiti na žiro račun Ofisa za oprost grehova svete Petrove šamlice. Ako je tačna indijska doktrina o pluralizmu univerzuma u kome svi entiteti nastaju po istom modelu transformacije iskonski . izlazi iz "igre staklenih perli" i stapa se sa vedantinskom pravom linijom ili se utapa u budističku prazninu. voljnog ili spontanog mentalnog i emocionalnog delatništva. sredstva će biti namenski iskorišćena za kupovinu novog papskog vozila. da bi se do tih izvora doprlo i oni razbudili neophodno je smirivanje aktivnosti uma. dok se ne uvidi sva sila dopunskih ograničenja i stešnjavanja granica da bi se čovek uzdigao do slobode. Ova stanja svesti brže se dostižu upražnjavanjem discipline: jogah. Moguće je zamisliti više meñusobno nezavisnih sinusoidalnih putanja kugli različitih perioda i amplituda. koje. do stanja u kome može da prepozna svoj pravi identitet ili: ko je. Ona iščezava na svakom završetku jednog talasa sinusoide. Šta više. nisu problem. reformisanih i nereformisanih. praiskonske svesti. indijska kultura je prva na svetu uočila nepouzdanost ljudskog uma i razvila metode voljne kontrole tokova svesti. dobija se figura slična genetskoj spirali. Treba konsultovati cenovnik: "Koliko para toliko muzike". Radi se o ozbiljnoj povredi nekih vrlo bitnih Mojsijevih a možda i božji' zapovesti od strane izabranih. do boga i preko boga. plemenitu humanost prema svemu što je živo. subjekt osposobljen da gaji voljnu blagonaklonost prema svemu što pojavom u svetu biva ograničavano zakonima prinude i spontanu. ili od prinude cikličnog pojavljivanja u svetu fenomena. U tom slučaju više kugli klizi duž sinusoide ili. svetlećih kuglica. stoga. moguće i drugačije.čin .datih potencijala. različit od drugih kojima se čovek dovodi u centar sveta i stvara iluzija da je svet njemu podreñen. jer. On je. Model je otvoren za pretpostavke postojanja više univerzuma. Preslikavanjem ovako zamišljene dvodimenzionalne slike u prostor.Oslobañanje od karmičkog determinizma. do nadčoveka. po mnogo čemu. onda se umećem logiciranja ljudskog uma stiže do ideje o reinkarnaciji i o postojanju paralelnih svetova. po vedanti: identifikacijom atmana sa brahmanom i po Buddhi. legendi i nižih nivoa religije. propada i iščezava. Razume se da je na planu mitologije. dolazeći time do jednakovrednih izvora spoznaje. razvija se. ili po isteku jedne mahajuge. sloboda se dostiže izvoñenjem duha iznad sfere dualističkih igara logiciranja ljudskog uma po principu: da/ne i izvan dohvata nelogičke i stihijske emocionalnosti. pa će se pare vratiti u mesto polaska. na njega niko. još svetije Pavlove stolice i najsvetijeg papskog prestola u Vatikanu. Svaka kuglica predstavlja telesnu formu koja nastaje. dok je po vedanti očuvana samo relacija: atman = brahman. jer grehovi nisu za potcenjivanje. a 102 . Nirvanom se podrazumeva irelaciono stanje svesti. ako im se vremena preklapaju.čovek povlašćeno. kao što znamo. Na prvi pogled čini se da je nāma – rūpam . neuništivi. sportskog Kadilaka za kretanje kroz široke mase vernika. činom. leži prava linija čiste. Osloboñena svest. Svetlost je promenljivog intenziteta. postiže se povratkom svesti u ishodišno stanje. Možda bi sumnja u logos i veća kritičnost prema ovome idolu mogle biti polazne osnove za obnovu zapadne filozofske misli. Naša kugla je ispunjena mnoštvom rotirajućih. ne znajući jedna za drugu. Takoñe po milosti božjoj. Eshatološke opcije rezervisane za agresore Biblijska: Sve zavisi od Jehove. pa su.karmički lanac jedini je konstrukt koji se uslovno može nazvati indijskim antropocentrizmom.religijski stav glasi: delima kodirani karmički lanac predstavlja umetničko delo. Osim autora. one obrazuju grozdove. Dinamički model indijske teorije o karmanu i oslobadanju mogao bi se prikazati ogromnom kristalnom kuglom univerzuma koja rotirajući. sklonog bludnim sinovima -pokajnicima. i ponovo se pojavljuje sa pojavom sledećeg talasa.

Različiti su nivoi na koje svako pojedinačno (u ovom slučaju grupno. na vreme odložiti u hladnjače dragoceni genetski materijal koga. Može li biti efikasnijeg od bomardovanja? A da bi ono moglo biti sveopšte. Tu je i glagol: krnuti – tresnuti nekog o zenilju. Čim poodrastu i započnu ljubavne igre (sa zečicom. što ne treba da znači da će se tamo dolično ponašati. Naprotiv. od nivoa do nivoa.odsečak. komad. duboko uvereni da su samo oni subjekti a svi drugi objekti za bombardovanje. Ishod se ne može prognozirati jer su u igri dve opcije. Budući da nisu ovce koje sve što rade sebi rade.krnjiti. deljenje P. krnjav krkače krkanje . odsečen Ispred poveće porodice reči izvedene od glagola . Podrazumeva se da će im prethodno i putem Klarkovih satelita petougaoni pentagon isporučiti najmodernije naoružanje sa pratećim hardverima. Monikom. softverima i asovima. pa i on pripada ovoj porodici reči. kķntati . kķkah i kķkāŃākam . po čemu će se znati da je sveopšti haos započeo. na primer). manjkav kķtta (tpp) . bez sumnje. 103 krnjiti krtina. uništiti I.izdanju bespomoćnih zečića u kafezu moga komšije. imamo na pretek. izvršiti sveopšte blagovremeno kloniranje.bludni sinovi biti pripušteni u raj. vidi se odakle nam i krkače i krkanluk.zglob vrata Eto. Biće neizostavno potrebno aktivno učešće u degenerativnom procesu kaljuge karmičkim sredstvima najdegenerisanijih. Sve namarupa za namarupom. nepotpun. krntija krnj. u RVK navodi se: krntija (sa zvezdicom u zagradi) . vrat krkāŃikā . u Boki se umesto: krvnik kaže pravilnije: krnik. biće svi do jednog poklani i transformisani najpre u paštetu a zatim u govna. odsecanje. krntati kķntatram kķdhu i kķtta G. što se. meñutim. Meñutim. skraćen. kķntatram .seći u komade. razdeliiti. Koliko je ona srodna sa krntijom. hvala bogu. kķdhu . Srbi će sami sebe izuzeti. kķkāŃakam i kķkāŃika kķkah I. mada su sve mogućnosti svima na najpluralističkiji način ponuñene.oštećen. sa sanskrtom u pozadini.grlo. u skladu sa kvalitetom karika. kao seks). kķt. iver kķntanam . Šetajući malo nagore malo nadole. blizina jarosnog boga podjaruje agresivnost komšija pa će ovi kad-tad i iz čista mira započeti bombardovanje i od strane boga samoga bataljeni pravoslavni deo raja. odseći. do ponovnog pojavljivanja u ljudskoj formi vrlo je dug i težak put.sečenje. vekovima i milenijumima. Od izmeta. Tek se sa ovih aspekata može sagledati i uvideti kakve se sve koristi mogu imati od nezadrživog naučnog progresa degeneracije. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju opcije. ovi antikršćanski krstaši u ratu protiv pravoslavnih kršćana imaće priliku da poprave ocenu i da se idući put pojave u namarupam . Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju davno obećanog Amosovog proročanstva. čini da bi se bačeni "okrnjio" ili načinio krntijom. opet će stići na pravo mesto u pravo vreme. ili će posegnuti za oprobanim sredstvom i raj isprazniti od bombaša. po uzoru na ovcu Doli. ne znam. krt.sečen. šta više. Teško zemlji u svakom slučaju! Indijska: Budući nesvesni da su istovremeno i subjekti objekti svojih dela. samim sobom sebe samo izvodi ili svodi."gomila čega bez reda". U slučaju kompjuterskog očekivanja otkaza funkcija karmičkog zakona.

Ranije smo imali glagol: kaštigovati se (sam sebe nečim kažnjavati).kķp. mršaviti. prema RVK ovde treba uvrstiti i: kržak (nicotiana rustika). Ako se hoće. orač.bedan. sanskrt može pomoći da se ozbiljnost traganja za korenima uskladi sa njihovom dubinom. izvršitelja kazne. Ne valja. koje. Srpski pridev: kršan slaže se sa imenicom: kķšānuh . krpariti G. krpate krepavati. karşati kķştī kršiti krstina.sklon tugovanju.slabouman. mršav. suprug kķşih (f) . želeti I. kinjiti. što je dobro. kķpaĦin . kķpaĦah .plug kķşāĦah i krşakah . otud: "Ljubi cigara u zubi". čeznuti.buddhi (sl) . kķş.tugovati. ovladati. zemlja. jadikovati. bolje ikad nego nikad. cepati. iščezavati (kao Mesec) I. slabih udova kķša . ono što nazivamo: krdžom. biti slab. no. savijati (luk). i donosi je ljudima na zemlju.mršavost. orati I. Ovom imenicom označava se nebesko biće identifikovano sa Rudrom. umesto some. potonji Šiva.zemljoradnik.dobar strelac. jadan kķpaĦa . podao. Kako su pojam i mit rgvedski.siromaštvo. Sanskrtskim pojmovima jače je istaknuto da ono može biti i duhovno. savladati. Očigledno je da su krepavanje i krparenje blisko povezani sa siromaštvom. izgladnjivati se. siromašan. nevaljalstvo P. ne kršan.slabiti.tanak. Osim toga. kršiti. Putevi jezika i mitova tajniji su od puteva gospodnjih. oranica 104 .siromašan čovek kķpaĦam . dobiti. kķš. pa njime i pomoću gornjih pojmova možemo sastaviti sanskrtsku rečenicu: "kķdžom kaštigujući se kržljavac i krntija. oteti. mučiti. krst G.vući. krşah . brazdati. Ptica kradljivica iz indijskog mita pojavljuje se u grčkom u ulozi orla. kķpate . Činjenica da su pridevi: kršan i kržljav fonetski slični i u srpskom i u sanskrtu otkriva nam dublji sloj srodnosti ova dva jezika. kķšjati . naoružano lukom i strelom vreba sokola naumnog da ukrade nebesku somu i odnese je na zemlju. iscrpljen. kķş.dobar strelac P. karşati . kķp.pulsiranje. kķšanam . privlačiti. nevaljao. bivam!" "kršakrtjā kāşaşa kķšakah ča krĦtatram na kķšānuh bhavami!" Teško da se ijedan od zapadnih jezika sa istog stabla može pohvaliti ovakvom sličnošću sa sanskrtom. od koje se zakržljava. kķšaka . puls kķšatā . oranje. predvoditi vojsku. gladovati. slab. kķš. jadikovanju. što se kasnilo sa otvaranjem katedre za sanskrt. u njemu se može prepoznati titan Prometej koji krade nebesku vatru. zao. kržljavost kķšānuh . kržljava uma Iz gornjeg se vidi odakle Zmajevitom čiki: "Kržljavić Ljuba".poljoprivreda. kķšjati kķšatā kķšānuh kķšaka zakržljati kržljavić kršan kržljav G. beda.

Pañča (pet) kķşŃajah na početku se odnosi na pet Arja . što ne znači da su ''Krajstovim" znakom krsta kršteni karşaĦih kurva I.plemena: Jaduh. kod označavanja Hrista i hrišćanstva. Pojam se. Indra (vrhovni) i Agni (oganj) u doba Rg vede nazivaju se rājā (kralj) ili patih (vodič. gospodar) kķşŃinām.karmički lanac se popravlja izbegavanjem nasilja. mučan. kao "reakcionarnog" i nerevolucionarnog sloja. Na biološkom planu. Po prvome.čoveka i horizontale . Po Rg vedi . U vreme jesenjeg pokolja svinja. i hlebom hrani sve veći broj lezilebovića. Zapadna Arja-braća. proglašena je svetinjom (u društvu sa Anglosasima. skrši i povredi zemlju i ženu. jer biološki opstanak zavisi i od hrane. Turvašah. psovaće boga. prvu radi dobijanja hrane. odnosi na čitavo čovečanstvo. u naporu da bi nešto postigao 105 .onaj koji je u teškoćama. P. Hristovom žrtvom i pričešćem.žetva (plod oranja) kķşŃī (f).. prekinut je lanac hrane.svoñenjem hrane na dozrele plodove zemlje. kojom su bog i čovek sporeće strane u večnom sporu. Mučeno i na krst razapeto znro njihova je hrana. on je uvek ostajao na dnu lestvice. metaforično su predstavljene osnovne životne istine. tegoban artha . Rg veda je dala ime ljudskim rasama i čitavom čovečanstvu po oraču.brazda. požnjeveni snopovi slažu se u krstine. posredstvom spasitelja. drugu radi dobijanja potomstva." Po rgvedskom. Anuh i Pūruh. izbegavanje nasilja moralna je obaveza čoveka .karşuh (f) . ljudske rase. Bogovi. rascep. Može nadgrañeni sloj .bolan. Torturom zemlje niče žito. kanal. I neopravdano skidanje odgovornosti sa sebe i opravdano roptanje protiv boga. put hrane je put nasilja nad zemljom i nad životinjama. talog "naprednih" komešanja. bogovi ne kažnjavaju i ne daju ovlašćenja. umesto našeg "h".spasenje.kurva. kķcčhram .. ona će poludeti). oranje je kazna božja: "u znoju lica svoga. Razvojem će orač dobiti traktor umesto pluga i dopunsku odrednicu. Ceni se daje reč najpre označavala kultivisano tlo. svedeno na najmanju meru. kasnije. sa oranja.. Štagod da se u istoriji dešavalo. ukrštanjem. s pravom upotrebljavaju glas "k". ukidanjem mesožderstva . simbol izdašnosti neba i zemlje.phalam (sl) . ovi što nas bombardovanjem iz raja zemaljskog izganjaju i sankcijama bez hleba ostavljaju. krava. procep.dužnost orača bila je da krši. Što se duhovnog plana tiče.životinje. "seljačina".ljudi. u industrijske golaće. ko zna ume i bolje: spasenje bez spasitelja..kķččhrešu (sl) . žena mnogo puta "uzorana" ralicama različitih orača kķččhram krčkanje I. Nije bilo smešnijeg i žalosnijeg od nasilne transformacije "seljačina". Druhjuh. osim bez hleba". kķşŃa (tpp) . u potpunom su skladu sa starozavetnom ideologijom. nevolja. a kad doñe umoran.pooran kķşja (tpb) . kķşŃajah (pl) . Srbin će reći: "tako im je rekao bog". karşaĦih (f) . žetvom i mlevenjem zrna vrši se neizostavno nasilje. naporan trud P.teškoća. zatim naseljenu zemlju.onaj koji će biti pooran U vreme Rg vede orati zemlju bilo je časno zanimanje. kķččhra . i ono je istinito: "može se bez svega. korito reke kķşi . I na ovom jezičkom primeru uočava se oprečnost biblijskog i rgvedskog mišljenja." i bogom sankcionisano nasilje: "bićeš gospodar. krst se dobija ukrštanjem vertikale . pa njene stanovnike i na kraju ljudske rase.

Mnogo veća, no što je ovde data, porodica reči odnosi se prvenstveno na tegobe asketizma onih koji su se usmerili ka odreñenom duhovnom cilju; on se može dostići samo laganim dozrevanjem, kao što dozrevaju plodovi na drvetu. Mi smo zaboravili duhovno dozrevanje, ali nismo da dobro jelo mora biti ukrčkano. kķ, kirate kiretirati

G. kķ, kirati - rasuti, razbacati, nagomilati, i sa promenom vrste (povratno) kķ, kirate - odbaciti od sebe Preko grčkog jezika, i mi smo se podsetili da smo znali šta su i kiretaža i kiretiranje. Nažalost, kao i obično, suzili smo značenja pojmova. kķ, kķnoti G. kķ, kķnoti - povrediti, ubiti, ozlediti, oštetiti klķp, kalpate kalpiti, kalupiti, ukalupiti kalpanā kalpljenje, kalupljenje, ukalupljivanje G. klķp, kalpate - biti dobro ureñen, slediti red, uspevati, dobiti nešto zapadanjem u deo, učestvovati, ispuniti, izvršiti, prilagoñavati se, biti delotvoran, imati dobre odnose sa, biti u skladu sa, ureñivati (se), proizvoditi (sebi) uzrok - posledicu, činiti (sebi), kočiti (sebe) uobličavati (se), stvarati (se) i dr. I. kalpanā - stvaranje, proizvodnja, praksa, hipoteza, uobličavanje kalpī - makaze kalpah - Brahmin dan, jedinica za merenje kosmičkog vremena, zakon, pravilo, red, nalog, osnovna dužnost, ponašanje, postojeći svet načinjen po uzoru (poput Platonovih ideja) idealnog, ali za stepen niži manje savršen u odnosu na paradigmu, zvezda planeta, živi svet, svet bogova. Brahmin dan: 1000 mahajuga ili 4,32 niilijardi godina. Prema Mahabharati, tu nije kraj. Brahmin mesec ima 30 dana a godina 12 meseci iste dužine, bez petljavina kao u našem kalendaru, sa različitim dužinama meseca i sa prostim i prestupnim godinama, jer je naš svet nesavršen, inače bi nam se nebeska tela kretala po kružnim, a ne po eliptičnim putanjama. Jedna Brahmina godina iznosi 1,5552 1012 godina. Život Brahmin traje stotinu godina ili 155,52 1012 naših godina. Naša kalpa je 51-a po redu i naziva se Švetavarahakalpa, ili Kalpa belog vepra. Na kraju svake kalpe dolazi do involucije univerzuma. P. kalpa - moguć, prikladan, pravi, prilagoñen, sposoban, kompletan Glagol je povratan, nema prelazne oblike, pa se ovom "menadžering" porodicom reči cilja na usklañivanje samog sebe sa univerzalnim zakonom. Čovek nije Brahma niti mu je jedina briga vreme i iniciranje mahajuga i kalpi u njemu. Sve što čovek može to je da bude bolji. On se raña nesavršen, sa mogućnošću da postane savršen. U nesavršenoin svetu i pod nesavršenim okolnostima, jedini smisao života jeste usavršavanje, samskārah, jedini cilj života približiti se savršenstvu. Indijska filozofija i religija nisu ostavile čoveka na cedilu božje volje. Kosmički moralni zakon jeste vodič, etalon i mera uspeha. No, kako se ljudi dele na: "dharmasja kalpah"-"sposoban za poštovanje i uklapanje u red" i: "karmaĦi na kalpah" -"nesposoban za vršenje sopstvene dužnosti", indijski mudrac nije dozvolio da ga slučaj biblijskog Jova zatekne nespremnog. Nezasluženim Jovovim stradanjem problem jeste postavljen, ali nije rešen jer: "tajni su putevi gospodnji" nije nikakav odgovor. Logičar i matematičar u indijskom mudracu pustili su funkciju da teži beskonačnosti, pa su ponavljanjem životnih ciklusa date iste 106 krknuti

mogućnosti i ''darmasjakalpahu" i "karmaninakalpahu". Prvome može biti dovoljan samo jedan ciklus, drugome može ne biti dovoljno ni stotinu Brahminih leta. Većina ljudskih želja ne harmonizira sa univerzalnim moralnim zakonom. Red je moranje, dužnost, a želje su želje. Indijskoin maštom izmaštani su drvo i krava. Drvo je kalpataruh, jedno od pet, koliko ih raste u Indrinom vrtu, a krava je kāmadhenu ili kalpadhenuh. Oni ispunjavaju sve ljudske želje, mada je prilično teško do njih doći, ali se zna kako. Za zabranjenu i kaznonosnu šumu u Jehovinom vrtu, pelceri sigurno da nisu uzeti sa Indrinih dobronamernih voćki. Što se nas Srba tiče, mi smo od ovolikog obilja pojmova zapamtili samo glagol: kalpiti i kalupiti, sa imenicom kalup, u RVK označeni, nažalost, kao turcizmi. Ni zapadna braća nisu bolja. Oni nemaju ovaj glagol, ali umeju da kalpe sve one koji im nisu po volji. poput Jehove, sa osnovnom funkcijom kalpljenja ljudi i naroda. Šta bi drugo činio jedan antropocentrični bog, bog za "instant" situacije u neizmerno dugom Brahminom vremenu. Koliko pameti toliko filozofije i religije. Koliko jezika, toliko misli i ideja. kendram centar

I. kendram - centar kruga, argument jednačine, udaljenje planete od uslovnog početnog položaja, neki lunarni meseci kejūram I. kejūram - narukvica koja se nosi na nadlaktici kaiŃabham ćitab, čitanje kanura

I. kaiŃabham - vrsta pisma, kao na primer: pāli - keŃubham Ćitap je u RVK označen kao turcizam, medutim, čitati i pisati se znalo i pre dolaska Turaka. Na sanskrtu čaitanjam je svest a čaitjah budističko svetilište. Kako je Buddha podučavao na pali - jeziku izvedenom od sanskrta, pāli - keŃubham je jedno od pisama na kom je učenje prvobitno bilo zapisano. Car Ašoka iz 3. v. pre Hr. služio brahma-pismom koje ima više slovnih oznaka pozaimljenih iz Vinčanskog pisma. Ko je od koga i kada zajmio ostalo mi je nejasno jer nisam spremna da bezrezervno verujem u tzv. naučna objašnjenja. Uostalom, profesor Radivoje Pešić argumentovano je dokazao koje je pismo najstarije. Nauka nije uvek naučna, u njoj predrasude često imaju veću snagu od argumenata. koŃih i koŃah I. koŃih (f) - kraj ili vrh nečega, najviša tačka koŃah - tvrñava, utvrñenje, zaklon Kota je pojam iz vojnog vokabulara. U značajne kote morala su se ubrajati razna utvrñenja, vrhovi brda i planina i sl. markantne tačke pogodne za orijentaciju. korita P. korita - izdubljen u zemlji kolah kola 107 korito kota

I. kolah - splav Kola su kasnijeg datuma od splava, pa nikakvo čudo što su Srbi prevozno sredstvo sa točkovima tako nazivali. kolāhalam kolanje

I. kolāhalam - jak i konfuzan zvuk, velika i nerazgovetna buka P. koāhalin - bučan Kolanjem se raznosi jasnija i često zlonamerna informacija. koŃarah I. koŃarah - šupljina u divetu, pećina, udubljenje košah madhukošah koža košnica kotarica

I. košah - omotač, korice, prekrivač, rečnik, leksikon, kora, ljuska, omotača atmana, obuća, posuda iz koje se pilo prilikom obnove ugovora o miru, membrana oko sadržine jajeta, sanduk za čuvanje trezora, mahuna, ostava, vulva, mošnice, penis madhukošah - košnica meda I u srpskom jeziku očuvan je osnovni smisao reči: pružanje zaštite nekom vrednom sadržaju, ali je izostala sposobnost podvoñenja sličnih pojava i stvari pod jednu reč. kramah korak, skrama

G. kram, krāmate - krupno koračati, približavati se, stremiti, unaprediti I. kramah - korak, neprekidan napredak, potomak, metod, način, običaj, pravilo sankcionisan tradicijom, napredovanje korak po korak Korak i skrama se smeju i mogu povezati samo preko sanskrta jer se skrama prevlači lagano, "korak po korak", preko mleka, bare, oka. Sa prefiksom: vi - vikramah, reč znači: snaga, hrabrost, heroizam. Tako je nazvan slavni, legendarni kralj Udždžaina: Vikramāditjah - Hrabro Sunce. Isterao je Šake, Skite, iz Indije i uveo kalendar koji počinje sa 58-om godinom pre Hr. Kasnije legende vezuju njegovu smrt za ovu godinu koja se poklapa sa 3044. godinom kalijuge. Bio je veliki mecena literata i na svom dvoru okupljao sve ugledne ljude svoga vremena, od kojih je po imenu poznato "devet dragulja", meñu kojima je i veliki svetski pesnik Kālidāsah. krap, krapate G. krap, krapate - sažaljevati, sažaliti se Sažaljevanog treba nečim okrepiti. Čim se Srbin sam nad sobom sažali, on se okrepi rakijicom. kravih G. kravih (n) - sirovo meso 108 krv, krava krepiti

krošati . dok je univerzum nastao izračenjem: sķşŃih. u periodu sinkretizacije svoje kulture sa kulturom starosedelaca Dravida. strast P. Indijci će postati vegeterijanci kasnije.mesožder U vreme Rg vede žrtvovane su bogovima sve vrste životinja. krodhana . krošah . kalāĦa .kričanje. Tako je mislio Džonson. moralo biti žrtvovanje krave."okrvavljenih ruku".lepogruda klath. Improvizovaću reči doktora Samjuela Džonsona. Ovi stari narodi sa jezicima različitim od bilo kog drugog na svetu.kričati. grubijan kruš. sastavljača prvog rečnika engleskog jezika i uglednog intelektualca XVIII-og veka. Iako su sve velike ideje već bile najavljene Rg vedom. krošati G. kravjam . da nije bilo Dravida i njihovog matrijarhalnog ureñenja. ljutina. klath. leš. izazivati I. odigrali su veliku ulogu kod "pripitomljavanja" durašnih i vitalnih Arijaca. Zapadna Evropa predaće i nas.proždirač krvavog mesa u vreme prinošenja žrtve i leševa. po ugledu i vrednosti. pak. kravjāšin . krodah . ceo svet će od nje propištati. pretpostavljam da se u srpskom pamćenju očuvala veza izmeñu krvavog mesa i zaklane krave. izvodi se od korena: sķdž.bes. kruñčati . kruñč. nestajati krudh. Mi se trudimo da nas prihvati onaj deo sveta koji je sebe uveo u epohu ludih krava i okrvavljenih ruku. dozivanje krodah I. strastven. zgrudvati se 109 klati grudi kričati ogrubeti grubost kruniti se .sklon besu. grubost krodhah . krudhjati krudhā G. krudhā . kruš. prilikom kremacije kravjādah . Najuglednija je bila: ašva . povodom ponašanja prekookeanskih kauboja: bude li se ta bagra nakotila i obogatila.krvoločna zver P. krudh. klathat G. šupljina grudnog koša. klathat (dg) . otud fonetska sličnost izmeñu reči krv i krava. u protivnom. od istog onog kojim se opisuje nastanak univerzuma. Krv je: asķk.sirovo meso.naljutiti se. kruñč.bes. Imenica krv. drečanje. ali baba je nežna prema unuku i kada se on oda kriminalu.grudi. u ruke potomaka govedara. vrištati. kruñčati G. kao što je sama sa sobom učinila. bez okrvavljivanja ruku. drečati. vrištanje.ubiti. možda bi i Indoarje omanule kod kultivizacije nekih divljačnih performansi. po mojoj oceni. pluća I. krudhjati . oganj se naziva: agnikravjād .I. Kako su u doba Rg vede Indoarije bili mesojedi. u Indiji nastaju pojmovi "kravihasta" . Pretpostavljam da je odmah posle ove. Kasnije.krodā (sl) .smanjivati se. Ja bih radije da nas prihvati svet u kome su krave svete i čija je zemlja osloboñena od anglosaksonskih kolonizatora. dok će krava postati svetinja. kao što se to dogodilo germanskim Evroarijama: Nemcima i Anglosasima. dozivati I.medhah: žrtvovanje konja.

kşad. klišnati . vrenje P. dokolica. ključati G. kşanoti I. kşaĦavādah je doktrina indijskog filozofa Badarajane. kşanoti . pripremati nešto na vatri I. kşananam .kşaĦam (sl) . klīb.raniti. strpljivo čekanje na: krta .rezanje.osećaj odvratnosti i abhinivešah .uzbuditi.prilika. variti. jedinica za merenje vremena. kvathanam . oštećenje kşatā . ključati.umoriti se. klībate .želja.biti impotentan. plašljiv.umoran. kşadate .impotencija kvath.povreda. iscrpsti se.vreti. istrošenost P. kşan. dveşah . ključanje. kvathita (tpp) . pogodan momenat. povrediti.pretvorilo se u kloce.silovana devojka 110 naštetiti komadati . kinje čoveka: avidjā neznanje. klišnati kleštā G. sečenje kşan. sekcirati. kliš.seći. autora: vedāntasūtrah. klāmati G. patiti klešah . klešŃa . istrošiti se I.prijanjanje za fenomenalni svet. klantih (f) . klāmati . kinjiti.egoizam. koje.sve ono što može izazvati patnju klīb.kuvan kşaĦam šansa I. kvathate vreti. evnuh. kuvati. nesreća. uništiti I. iscrpljen kliš.odreñen vremenski trenutak. ogorčenje. ubiti.kuvanje. klam. klonulost. asmitā . klam. uznemiriti. kvathate . i kad se nešto ugrudva . kvath. o kontinualnom propadanju sveta. ozlediti I. rāgah .bol. kao klješta. ozleda. agonija. kşaĦam . iscrljenost. kşadanam . mučiti. U filozofiji jogah navedeno je pet vrsta nepriilika. u budizmu kşaĦabhangah je doktrina kojom se odriče mogućnost identifikacije bilo kog entiteta u univerzumu zbog njegovog propadanja u svakom trenu. klībate klimati se priklještiti klješta klonuti G. kşadate G. deliti. nemužastven klībatvam i klaibjam . neprilika. kukavica.U Timočkoj krajini kaže se za poveći kamen: kloca. patnja. klānta . kşad.umor.

odavanje tajni P kşipta (tpp) . kşata (tpp) . kşipati "šibnuti" G.Beskrajnoj. dok koncipira budući univerzum. istopiti se. ni ovde u nas ni traga od indijskih koncepcija vremena i cikličnih pojava univerzuma. iznuren Kao i kod glagola: klķp. Mi smo poverovali u Jehovino jednokratno i nedavno stvaranje sveta.oblak ksarī (m) . šteta. rešenje zagonetke. kşībati "našibati se" 111 .P. Višnu je u joganidra . sipati.razoriti.bačen. odbacivanje. kşipa .kşaje (sl) .živeti na mirnom i skrovitom mestu I.povreñen. bolje se slažući sa Indijcima negoli sa Semitima. kşi. uništiti I. kşar. odbačen. obasuti. kşārajati . kraj G. kşarah . ksijati . iz Višnuovog pupka nići će lotos i u njegovom cvetu Brahma. kşārati . u kome se sadrže potencijali budućeg. osloboditi se od I. upropašćen.kşaje (sl) .poslati. slomljen.izazvati isticanje (kao urina na pr.kišovito vreme Takoñe i u srpskom jeziku.) I.teći. rezonovanje.na kraju života P. kşārajati "šorati" G. slanje kşiptih (f) . povrediti. kşip. kşipati . ksip. kşib. usmeriti. ozleñen. baciti. ksijati skrivati (se) G. kşi. iscepan. ksi. razaranje univerzuma na kraju mahajuge kşaja .na kraju dana dživita . "šoraju" i čovek i kiša. otpušten U žargonu. kşita (tpp) . kşajati . sklupčana na mlečnom okeanu. kşi.stanju svesti. dokrajčiti. kşajah . bolest. kada treba nešto što je na smetnji skloniti. Izmeñu dva ciklusa Višnu leži na zmiji Ananti .gubitak. strujati. ksajah . sa mogućnošću nenajavljenih vazdušnih udara. slanje. šibni ga tamo negde". O uništenju se još ništa ne zna. Nauka nagaña i iznosi gotovo mitske fantastične hipoteze.potrošen. kuća U savremenom svetu. razoren kşar. kaže se.stanište. uvenuo.bacanje. Ona nastaje od pepela prethodno sagorelog univerzuma. Neposredno pre njegovog nastanka.odbacivanje. liti. obasuti. sa četiri vede u rukama! dina . kuća više nije skrovište ako nema atomsko sklonište.uništenje univerzuma na kraju mahajuge.pralajah (sl) . kalpate. kşajati kşajah oštetiti šteta. propast. i kad glagol promeni vrstu: kşar. liti. otkrivanje skrivenog značenja. "more. kapati. kraj.

pijan. šištati. kşvedati . kşībatā . napiti se isto je što i "našibati se". sok od bilja kşīram . zviždati I.kaĦŃhah" . Po svoj prilici. kašljanje Posledice su iste no. kşiba .pijanstvo.nož. te se berberin našao u društvu sa sirovinom za svoje alatke. riti I. Sanskrt nam otkriva da je prethodna radnja uvek praćena bljuvanjem. ili paponjcima Mora biti da su noževi za brijanje bili pravljeni od kravljeg paponjka. grebati. u žargonu. kijavica. Srpski izraz: ''još mu je mleko na usnama" na sanskrtu glasi:"kşīra . kašljati I. kşvid.opremljen kandžama.strugati. kşvedanam . kašalj. Od cele porodice reči u srpskom je ostalo samo "šuriti". kşu. sibilanti kşvedah .oštrica (kao kod brijača) kşurī .brijanje kşurinī (m) . kşurah . kşavah . kşib. ili kopitima. kşīram . kşvelati kreveljiti se 112 šištati migati šuriti kijati . kşmīlati G. bljuvati.mrmoriti. kşu.treptati očnim kapcima kşvid. kşīram šira I.kijanje.šištanje. kopati.mleko. Oni nisu imali sreće da obole od virusa sintetizovanog i "pobeglog" iz epruvete.povratiti. kşurati G. ksībati . bodež kşorah i kşurakarmā (n) .otrov kşvel.G.samudrah (sl) . kşur. kşmīl. ako se ima prase. kşauti G. kşurati . ovde može da se smesti i srpski glagol. već spominjan kod: kşajapralajah.kravlji paponjak P. što je u srpskom malo zamagljeno. kşauti . šikljati. uzrok ne mora biti isti. uzbuñen Takoñe. čegrtati. otrovan.berberin kşurakah . kşur. kşmīl.kijati.okean od mleka. opijenost P. napiti se I. kşuravat . izgovor sibilanata."mleko mu je u grlu". groktati. kşmīlati . kşvedati G.

khañdžanam .hramati P. khadikāh kañenje handžar(?) krevet kandža kašika I. veliki žrtveni nož.štap za mešanje pri kockanju. hodati 113 grabiti (hodanjem) . kharbati G.kašika khādžam .igra.mač. sprdnja GLAS "kh" khač. khačñāti . procenat. khaĦdati . drmusati se I. khañdžānah G. komedijašenje. potresati.štrčati.lomnjava. uništiti I.G.uzbuñenje khadžā . lakrdija.mešanje. khaĦd. khadgah i khaĦdanam G. kşvelanam . i. igrati se. kad glagol promeni vrstu: khač. khač. biti zakačen za svoj karmički lanac. khaĦdanam . khañdž. khačati kačiti (se) G. khadžakah i khadžadžikā G. raspolućivanje khadgah . sečenje. khadikāh . khadž. izaći. podela.skakati. khart).hramanje Iako su značenja različita. uzbudivati I.mešati. Svima željnima ponovnog rodenja predlažem blagovremeno bavljenje profitiranjem. khatva Ovde se nema šta reći. khadžakah i khadžadžikā . nosorog. khadžati . U RVK označen je zvezdicom.donositi profit. šala. kşvelati . neizvesno je. rugalica. rog nosoroga Poreklo handžara od ove porodice reči.prekinuti. preseći.podeliti.kretati se. zapaljena smola kharb.pečeno zrnevlje. khačati . teško je izbeći gornju pretpostavku. khañdžati . roditi se ponovo. kharbati . kşvel. kašika Možda je i kajgani ovde mesto.

ukor. koja je. bitka.imenovati. percepcija. prekor. prezir gadža . khjā. izrečen Po ovom glagolu imenovan je jedan od šest filozofskih sistema Indije: sāmkhjah. tvrdnja. groktanje G. objava. gadžati . khjāta (tpp) .šikşā (sl) . stenjanje. urnebesan smeh. imenovan.nekultivisana zemlja. GLAS "g" -kao govedo- grdž. khora i khila . objaviti I.khalata i khalvāŃa ćelav Da biti ćelav ne znači "biti Turčin". slava. groktati grmljavina. bučanje. zvanje P. režati. (reč je u RVK označena zvezdicom). gadž. nazvan.hramati khorakah .znanje slonova. nerešiv problem. zvati. khorati .rika slona gardžanam . graktanje. grmeti I. nepopunjen prostor. upornost.jaz. ime. napiti se. graktati. gardžati gardžah i gardžanam grmeti. groktanje. Čim Srbin sebi postavi neki dalekometni cilj.zvan.udžbenik o hvatanju i pripitomljavanju slonova 114 .mišljenje. khilah . khjāti . golo.bolest stopala P. gadžah .grmljavina. ideja. znanje. ušećereno voće khilam kila kandiran I. khjāti (f) .zvučati. pomesti se grdž. khorati khor. rika. procep. imenovanje. režanje. dodatak. gardž i grñdž. gardž i grñdž.šāstram (sl) . strast. srodna sa gornjim pridevom. takoñe. poslastica. khjāti zvati koračati G. khjā. neplodno tle. pouka dobijena od slonova gadža . natpis. rikati. khāĦdavah I. nazor.slon gardžah . on počne hramati kao da je kilav.slatkiš.proizvoditi duboke tonove.hrom Zbog lingvističke zabune dolazi do posledica. gardžati . khāĦdavah . prebacivanje. možemo se pozvati na kalotu. kao na primer "privredne reforme radi turističkog otputovanja u svetlu budućnost". slavan. pustinja khilam . nedovoljnost khor.

ipak. Ovu vrstu konoplje ostali svet naziva marihuanom. jedne od najomiljenijih igara Starih Arijaca. naraste smisao za gardžanam. Njegovo gardžanje razleže se širom planete. spremajući se za školu.guka. ostava gañdžā . jer ne podnosi ruku slonova (ne "saka" je) Gornjim glagolima ljudski jezik. Drskost duha od plastike dostigla je dosad neviñene razmere. da bi se slušaoci vodili.asahah (sl) . Vidi se.videla sam američki reklamni "spot": luksuznim automobilom Amerikanac. rekreacije radi. guta gudura I. gañdžati .hod slona (smatra se elegantnim i podražava se) gadžita . sanskrt. gad. gadajati .takmičiti se radi osvajanja nagrade. I ne žalim. guta. Srpska reč konoplja fonetski vrlo malo liči na sanskrtsku. pomislila "čoveka razvijenog sveta treba žaliti".trezor. ganjati 115 . posuda iz koje se pije alkoholno piće gķñdžanah i gañdžādžikā (sl) . Naše doba je izuzetno po blistavom razvoju komunikacija i po globalizaciji. odveli i zaveli na "pravi put". gaderah . ni sa samim sobom.bujica. označava govor zveri. gledajući ga.gadža .prikriti. približili zverima.konoplja. gaĦajatigaĦ.vradžam (sl) . on zavaña ljude kao što je šakal iz basne zavadio bika i lava. sakriti I. Degradacija ljudskog govora na režanje i ljudskog društva na zverinjak predstavlja najveću tekovinu "razvoja" zapadne hrišćanske civilizacije. Danas se govorom zveri može označiti govor onih ljudi koji su se. stiže u šumu i preko prirodnog travnjaka razmotava tepih od sintetičke trave. provalija gaduh guka. njegova mašinerija grokće na tuñem nebu. da u takmičenju pobeñuje "dragocenost" iz trezora biljke.upotreba i zloupotreba sanskrtskog glagola gaĦ. Plastični duh pokidanih veza sa prirodom ne ume da gradi odnos ni sa prirodom. Atmosfera je puna režanja koje se. za dobro slušalaca kraj prijemnika i pomoću prijemnika. gañdžādžikā konoplja(?) I. Čopori žvakača svežih vrhova i pušača osušenih listova ove biljke mogu se videti na okupu iz celog sveta meñu stenama i ruševinama starog indijskog grada Vidžajanagare. Panjčatantra i Hitopadeša. suvišan dodatak literarnom delu P. Kad smisao za dijalog malakše. pa. Više se ne čudim. na nekom sajmu automobila. pokriti. gaderah G. indijske zbirke basni u kojima su povučene paralele izmeñu zveri i ljudi. gadu . na prvi pogled. ni sa čovekom. konopac.gušav Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike .kaĦŃhah (sl) . Čudila sam se sebi zašto ovo pamtim i sećam se da sam. gaduh . dubinska veza nije isključena zbog "natezanja konopca". Komunikacije svakoga upozoravaju da svakog trena može nestati planete ako nije dopustio da bude zaveden. modulira u reči. druga reč je složenica gde drugi deo: ādžika potiče od korena: ādž .lav. izraštaj na vratu. pune su režanja. može iznenada da pogine jer je u toku predizborna kampanja u zemlji na najveće demokratije na planeti. globalizacija znači da bilo koje dete bilo gde na svetu.krčma. po karakteru i po ponašanju. gaĦajati gonetati. Ne znam gde i ne znam kada.

Prebijanjem jedne Airavatine kljove Nandi najavljuje premoć praiskonskog Šive nad vedskim Indrom. gaĦa . premišljati. klasa stvari ili bića.Šivu da kresne očima i odseče mu glavu (Edipov kompleks bio je dobro poznat Indijcima i pre Frojda i bez Frojda). skup ili asocijacija ljudi sa istim ciljem (koja nešto ganja). gaĦa . Zemlja: obožavanje partijskog lidera.parvatah Nebo: planina Kailasa. sumirati. zabavljen "getiranjem". grupa sledbenika. serija. Brahma mu dade savet da uzme Ganešu za zapisivača. ma kako velika bila. glodara velike prohodnosti. u gramatici serija glagolskih korena ili imeničkih osnova za koje važe ista pravila.īšah = Ganešah . Rudre i dr. uzimati u obzir. 116 . Otad je Ganeša zaštitnik pisaca i pisara. pa je zavirio u kupatilo dok se mama Parvati kupala čime je izazvao tata .mnoštvo. počevši da piše. uvek pomalo krnjava. procenjivati. kompanija. iznalaziti. pl) Nebo: Bogovi svrstani u grupe: Aditje. I. Posao je bio završen na obostrano zadovoljstvo. prebrojavati. razmišljati. Glava simbolizuje očuvanje kontinuiteta izmedu vedskog i hinduističkog panteona. Vasui. Na primer iskaz: "na gaĦjāmi tam trnen" "ne cenim ga više od slame (trnja)".devatāh (f. slomljena kljova kazuje da je svaka mudrost. više ne može da stane. gaĦ. izmišljati. pripisati. Na majčinu kuknjavu Šiva skide glavu sa Airavate i postavi je na dečakova ramena. gaĦa . Dečak bi promovisan u predvodnika Išah (bog) Šivinih nebeskih pratilaca i dobi za "vozilo" pacova. mogao bi da se odnosi na duh od plastike. ceniti. zato se njemu treba obratiti za pomoć kadgod se neki novi posao započinje. Baš u to vreme odvijala se borba izmeñu Šivinog belog bika Nandija i Indrinog belog slona Airavate. Dok je bio mali bio je vrlo radoznao.brojiti. Mudri bog prihvati ponuñeno. stado. Bog se osmehnu i lati se pera i papira. Vjasa prihvati. Ganeša postavlja i otklanja prepreke. Zemlja: Demokratsko razdvajanje ljudi po partijama.pūdžanam Nebo: obožavanje Ganeše.nājakah Nebo: predvodnik gaĦah. uz uslov da Ganeša mora shvatiti smisao svakog stiha pre no što ga zapiše. gde se gaĦah okupljaju. Višve. gaĦajati . ganjanje G. računati. pod uslovom da se diktat odvija neprekidno budući da njegovo pero. Zemlja: partijski lider. Pojmovi . pratilac. slediti razmatrati. Šivino boravište. gaĦah . pleme. sabirati. važan bog mudrosti u indijskom panteonu. gaĦa .gaĦah gonetanje.složenice kojima se otkriva analogija izmeñu zemaljskih i nebeskih "grupašenja": gaĦa . Videvši da je Vjasa sačinio Mahabharatu.predvodnik grupe Šivinih pratilaca.

bankama. Zemlja: poslovni ručak.Zemlja: "narodne" skupštine i druge. obično bele. osim kod poslednje 117 . (obično bez ozbiljnog povoda). rambujei. Medu prve spadaju Srbi.ideal budista. izganjanog sve manje. usamljenik. sa prestankom prinošenja žrtava nebesnicima.ānam Nebo: hrana pripremljena za gaĦah. treba ukinuti žrtvovanje zemljanima. prvi je. otud gornja distinkcija. gaĦa . Zemlja: u životinjskom svetu: nosorog . gran-i-pti-palei. bundesratovi sa bandama lopuža. razne dume sa dumatorima. obavljati nekakvu dosadnu radnju. gaĦa .ūtsahāh Nebo: onaj koji izbegava društvo. koji još uvek traje. pre svega. može i pred kailasa. gaĦajati. odkad se demokratija razmahala.bhodžanam Nebo: zajednički obed bogova. NATO and multinacionalne gaĦah. dugovečnost joj nije jača strana. od koje bi trebalo dići ruke. ili. Ganjanja je sve više.neželjan. javlja se nov pojam: "božji gnev" zbog poremećenog odnosa čovek . Pretendenti na božanske funkcije nekada su se okupljali po budžacima. Zemlja: koalicija. gaĦa . večera praćena noćnim zadovoljstvima biznisom iscrpljenih gaĦah biznismena.ima pravo da izbegne glasanje ali ne i posledice glasanja. po svoj prilici. ali i onih koji zloupotrebljavaju sanskrtski glagol gaĦ. ganjati svoje pare po bankrot . Zemlja: prijem za odabrane povodom. Bogovi sa izdvojenim mišljenjem: Buddha i Hristos. ganjati pravdu-povodom komšije u sudovima. ganjati tuñe ženske i td. zbog preferiranja partijskih lidera "pučina je stoka jedna grdna". bio otrovan pečurkama. zato je Hristos organizovao tajnu večeru. gaĦa . još bolje.bog. Zemlja: demokratsko: "sjaši Kurta da uzjaše Murta".. u ljudskom društvu: autsajder .kāma Nebo: željan pratilaca. Zemlja: željan . Ganjati nekoga ili nešto znači. i to je demokratija. Hristos 12 apostola. drugi bi u svakoj prilici bio na krst razapet. obogotvoreni ljudi bolje od bogova razumeju ljude. "gorile" mora imati u interesu naroda. gaĦa – trjamšah Nebo: trojstvo.ādhipatjam Nebo: borba za premoć u okvirima grupe. meñu bogovima Jehova i Alah.opstanka na vlasti. back-bite palasi. bez obzira na "kulturni milje" u kome je nastalo. kuće i dvorovi. -I oni su imali svoje gaĦah: Buda sangu.. itd. radi gana . gaĦa . zbog malih izgleda na uspeh. ovi su započeli štrajk glañu. Na primer: ganjati neke potvrde po prašumama administracije. Meñu zapadnim Arjama ima onih koji upotrebljavaju.

izabranih po kriterijumu "izabranih". primiti. od preterane upotrebe glagola "get" preterano oboli i neprestano misli kako ća da postane "very rich" dobitkom. poput Bil Gejtsovog.ili silom. Stari zavet je eksplicitan. nedostižan. neprekidan gambhiraka (sl) . ili/ili. a gde bi drugde.stavke. najveća zbirka pozajmljenih i meñusobno 118 .dubokoležeći. O da /ne ne odlučuje pitani. koeni.moraš silom. sa doktrinom i sa pedigreom: "leglo sa srpskog hleba prešlo na žive Srbe". Sa Francuzima stvari stoje poprilično drugačije: "gagner" znači zarañivati pare. "getira" milijarde (US dolara) Unutrašnja napetost raste. Glagol ne samo daje prava jezička poštapalica. pa "mens". pa Gejts. Organizovano "gagner-gros-getiranje" vrše multinacionalne i interstelarne gaĦah. pa se može prepoznati otkud biblijsko: ". koni. gambharam gabhvara. gambhiram . bergeri. po tom osnovu. nego je pravi otrov za "mens sana". pomoću NATO-gaĦah koji funkcionišu po kompjuterskoj logici: da/ne.dubokouman čovek P. primitkom ili zadobitkom po mogućstvu tuñeg. Veliki duh se bavi sintezama i nikad ne ide do kraja ako um upozorava da ima pitanja na koje nema pouzdanih odgovora. postati. kušneri i mnogi drugi iz istog legla Bilovu srećnu podudarnost prezimena sa glagolom. nego demokratski izabrani predsednik.. dubina gambhīra . tajnovit. neproziran. Sapir je imao pravo! Tamo odgovarajući glagol "get" ima značenja: dobiti. Možda im je oboma zajedničko poreklo sumersko. pa tikva puca prema spolja. gabhīra . Gotovo da nema rečenice u kojoj Anglosas nije već nešto "gotirao" ili je upravo "geting". bez doktrine.buddhih (sl) . 129. Svoje interese štite zaštitom tudih ljudskih prava. "gagner gros" namlatiti pare. gambhīratā bara ambis I. nego kod Anglosasa. nećeš milom . ili tek što nije "I'll get". smešten duboko (u raku) Svi su pojmovi rgvedski. lakše je harati po tuñoj zemlji nego praviti "prozore duha čovečjeg". Najveća zloupotreba glagola vrši se. dostići. Ona se njima služila pri suzdržanom nagadanju oko praštanja stvari. Uostalom. Ima i drugih načina "getiranja". pre nastanka univerzuma. a ne šta jeste bilo.klikah. s konca s konopca. U himni RV 10. ono se oprezno nagoveštava rečima: "na asat āsīt no sat āsīt tadānaīm" "ni bitka ni nebitka ne bejaše tada" "na mrtjuh āsīt amķtam na tarhi" "ni smrti ni gesmrtnosti ne bejaše tada" "ambhah kim āsīt gahanam gabhīram" "vode da li je bilo bezdne i duboke" Rg veda je starija od Starog zaveta. sa gaĦah . zadobiti. Teško je danas čoveku da egzistira ako nije programiran.dubok.ambis. "Malo morgen". jer nemaju svi bilovi.dubina vode gabhvaram . polu-Švaba i što kaže jedan istaknuti ceo Srbin. ili milom . Rg vedom se pita i oprezno pretpostavlja šta nije moglo biti.voda gambhīratā . na primer. neiscrpan. ali su interpretacije potpuno različite. madlenice. postići. što rekao neki beznačajni polu-Srbin.i duh božji dizaše se nad vodama".

jer i logikom služeći se. proticati (kao vreme). budala tvrdi da zna istinu. Onome koji najviše govori najmanje veruje. gatih (f) . tok. gadin . bila je moguća relativizacija svakog verbalnog iskaza. gaĦdūşajati (den) . otrov.artikulisati. Logikom se ruši logično. autokratski. ne bude sankcionisala čitav svet i samoizolacijom od sveta sebe osudila na propast. gambati. gadajati . i semitsku svetinju primivši. gutati P. gamizanje G. gaĦdūşah.otrov gadanam .razboleti se I. jer su u igri dva različita načina mišljenja. Ceni onoga koji ume da ćuti a kad nešto kaže ima šta da kaže. pluralistički. u kome istoj porodici reči pripadaju govor. dovesti sebe u neko stanje) I. zapasti u deo. učestvovati. ispiranje usta gaĦdolah – zalogaj gad. umeli da gajimo vedske sumnje. i kad glagol promeni vrstu: gad.rečenica gadā . gadati nagañati gutati (ogladneti) zalogaj G. imati seksualni odnos. ponašanje. gam. Eksplicitnom tvrdnjom. izveštavanje P. ali nije lakoveran. razboleti se. Budalčina neće stati sve dok. sa primitkom hrišćanstva. ali je teorija izostala. Zapad je ostao bez ideja. Ako smo i mi. gam. gambanje. gamizati gackanje.neusklañenih ideja.govor gadah . Mudar se uzdržava od zaključivanja. Istok ostaje pri starim idejama. sposobnost i 119 .buzdovan. rečenica. držanje. Mudrac je tolerantan. politeistički i od strane Zapada vekovima terorisani Istok pokušava da upozori egom . preneti nekom nešto rečima. Mali duh pozajmi tuñe ideje pa preñe na biografije i sukobe ižmeñu razjarenih proroka i amoralnih kraljeva. gadati . Ume da sumnja i da ćutke vrti glavom.naduvani. svake eksplicitne tvrdnje i dovoñenje u zabunu svakog pretendenta na istinu. bolest i nagañanje. približavati dolaziti. kazivanje. ne uspevajući da operatorom "strah od boga" popravi istoriju i u njoj grešne učesnike. Sanskrtskim jezikom. kretati se.skratiti.hodati. umreti. Mudar je previše suzdržan. Lično ne verujem da će uspeti. zato mudri. hod. reći. povezane u smislenu celinu. nismo se oduhovili. gaženje. ubija se sloboda duha.usta puna vode. toljaga gadam . buzdovan. gaččhati (ili:gamati) . čovek nagaña.alapače (sanskrtski: lap. Srbin voli da nagaña. monocentristički i monoteistički Zapad. Ponašanje mu je poprilično u skladu sa indijskim uvidima. Stari zavet nema u sebi ni traga od filozofske skepse rgvedske religije. korak po korak. gad. kazuju da nagañanje može biti opasno trovanje verbalnim gadostima i pouzdan znak bolesnog stanja duha vrača . gaziti.bolestan Reči ove porodice. a glupak isključiv. ne prima "zdravo za gotovo".pričanje. put. gaččhati gatih gackati. razumeti. "Sve što je mišljeno neodrživo je". gaĦdūşajati gaĦdolah G. kao buzdovanom.nagañača. procenjivati (i uopšte: stići negde. Pogotovo brbljive žene nisu na dobrom glasu . nekada. budalu ni mudrac ne može urazumiti. gadih (f) .kretanje. lapate). gaĦdūşaja.

Većina indijskih reka označena je imenicama ženskog roda I personifikovana mladim ženama božanske lepote. neizbežnog u dinamičnom univerzumu. Bogorodica. njegov pepeo poslušna reka odneće u okean. zasnovanog u praiskonu. neprestano spiralište naslaga karme. Telesni obrazac. ritualno kupanje rezidijum primitivizma. da se u reci okupa. da kraj reke mre i umre. Veličina izraslina i oblina može biti stvar modnih preferencija. Indijski ideal saopštava mnogo više od uloge rodnice. ma koliko bio reklamiran njihov "personality". ukalupljivanje tela. seksualni odnos i dr. najviše zbog vere u moć praelementa da spira duhovne nečistoće vernika.putnik gamanam . mrgodna lika i ušinuta hoda. započinjanje rata. Osmehom se izražavaju spremnost i radost davanja. Voda vraća kupača u prenatalno stanje čistoće nedelanja i. dar neba.kretanje. možda će vernici antropocentrične religije shvatiti šta je metafizični i panteistični Stari Indijac imao da kaže povodom zavisnosti čoveka od 120 . Pljosnate manekenke.ono što treba da bude dostignuto. postupak. GaĦgā .reke u tremu hrama Kailase u Elori oličavaju indijski ideal ženske lepote. može biti svakojako. on je filozofsko iskustvo. Pokretna vešalica iskorišćena za atraktivno reklamiranje robe i sama postaje robom. P. ako je mlad. dobitak. U zemlji sa obiljem velikih reka. on nema nikakve veze ni sa istorijom ni sa religijom. pa je svako kupanje ritualno. Kupač koji se kupa radi spiranja telesne nečistoće nema pojma o širim značenjima radnje koju obavlja. Pošto se bude ostalo bez vode. ishod. Ne. teško da bi im mogle biti pratilje. pa pošto bude uredno spaljen. put ka brahmanu. Nije ni pranje ruku i nogu pred obraćanje Alahu. još dalje. različito je interpretiran na ikonama i na umetničkim delima renesanse. Benaresko kupanje u Gangi ne čini se radi izdvajanja nego radi spajanja pojedinačnog sa sveopštim. jedna rečica i neokončivi sporovi i zbog bogova i zbog rečice. dolazi u Benares."Brzohoda". Očajnička sumornost objekta božje volje pretopila se u toplinu materinstva. Dva misaona sklopa opremljena različitim jezicima misle na različite načine. O nekakvom "personality" nema ni govora. Ko god može. U svetoj zemlji sve je mnogo lakše: jedan bog. Indijski uvidi su za nju metafizičke tlapnje i preklapanja. izraz lica . postizanje nečeg. individualni tok kroz brojne oblike života i dr. paganina sa praroditeljskim grehom na grbači izdvaja iz čovečanstva i svrstava ga u gaĦah "bezgrešnih i bogopoznavajućih" hrišćana. Uspelo se sa zagañenjem voda gotovo svih reka i okeana. ćerka boga Himavata. odlazak. sredstva za reprodukciju vrste. kontemplativnošću čuñenje pred tajnom moći davanja života. na šta se neće dugo čekati. gantavja. gamanija i gamja (tpb) . ako je star. ali izraz lica ostaje jedino sredstvo umetničkog izražavanja duha epohe i kulture. Benares pruža najlepšu sliku spontanog ljubavnog odnosa čoveka sa vodom. način postojanja. ono što praksom treba dostići. Zavidna civilizacija u kojoj su najbolje plaćeni manekenke i fudbaleri! Voda je na velikoj ceni u Indiji. pa se postavlja pitanje sa kojih aspekata i po čijim kriterijumima je ona oglašena naprednom. neprekidnog odnosa očuvanog smisla. hijerarhizacija vodnih tokova pomaže da se željan pročišćenja lakše snañe. dveri okeana i nebesa. žena sa detetom na krilu. Jakšini na budističkim toranama u Sančiju i tri boginje . način kretanja. Gospoñicama iz Avinjona promovisan je ideal ženske nakaznosti i najavljena epoha skidanja velova sa tajni začeća i rañanja. Vrh hidropiramide Indije krasi reka Ganga i na njoj drevni Šivin grad Benares. jer sve je standardizovano što se dalo standardizovati: proporcije tela.način hodanja. Dodir sa Gangom nije obred krštenja u kome posrednik makazama presecajući kontinuitet na "do i od". u iskonsko jedinstvo pre nastanka univerzuma. gamatah .durnovita samouverenost bez velikog pokrića -maska od plastike kompjuterom modelirana po ukusu bogatih voajera neizvesnog pola. dostižno I. danonoćna lomača i najbolja sanskrtska učionica. Telesne i duhovne nečistoće potiču od delanja. način hoda. Motivišući se brigom za materijalno bogaćenje manjeg dela-čovečanstva ispostavilo se da je napredna zapadna civilizacija sa stanovišta opstanka prirode i čoveka nazadna. Ideal ženske lepote preselio se iz umetnosti na modne piste. napredak. svetost praelemenata izraz panteističke idolatrije prirodnih sila.

Mitovi o Gangi spadaju u najlepša poglavlja obimne indijske mitologije. Kralj Ajodhje Sagara naumio je da obavi slavnu ašvamedhah. Pa ipak. oni iskopaše rupu u zemlji i prokopaše tunel do podzemnog sveta. kravu mudraca i rgvedskog pesnika Vasište. pribeglo je trojstvu. teško je prekori i zatraži da mu dete ostavi.d. ono je linearno i nepovratno. Ona mu kaza razloge svojih postupaka. ukrali Nandini. Semitska rešenja su eksplicitna. Struju je rasčlanio na sedam potoka i sproveo ih. Indijska rešenja sugerišu uverenje da je zlo moguće savladati dobrim. samopožrtvovanje boga. Vrlinom čovek može postati ravan bogovima a bog. ili troglavi Brahma. dok je kralj ćuteći patio. neće grešku prikrivati tajnovitošću puteva gospodnjih. Kralj Santanu srete nebesku lepoticu na obali reke i uzgubi pamet. pošto je poodrastao. Patale. pa tako i ovde -sve je tu: praroditeljski greh. samo sad i više nikad. a ne od JHWH . u njegovom ašramu na padinama Himalaja i. izgubiše konja iz vida. Isticala je iz nožnog palca boga Višnua i rastakala se po nebu u obličju Mlečnog Puta sve dok je bogovi nisu uverili u neminovnost silaska na zemlju radi spiranja grehova bogova i ljudi. kaže samo na jedan i jedino dopušten način. zgreši li. Ganga se žestoko protivila i. kod drugih. trojstvo i t. mnogo važniji. Ne mogavši ga nigde naći. nepažnjom i neozbiljnošću. pretnje i zastrašivanja. glavnih protagonista sukoba opevanog u Mahabharati. nekadašnjoj luci okeanu okrenutih Palava. Isti pojam multidimenzioni duh saopštava na više načina. kod prvih. i dokle se stiglo sa starozavetnom promocijom čoveka u gospodara. Očigledno je da gospodar ne ume da gospodari jer mu uz semitsko ovlašćenje nije uručeno vedsko upozorenje o posledicama delatništva koje zaboravlja na prirodom zadata ograničenja. navoñenje muževa na greh. na zemlju. Vaspitavala ga je uz pomoć Vasišthe. jednodimenzioni se ne snalazi u mnoštvu pa ono što ima da kaže. Ovom prilikom konja je pratilo 60 hiljada prinčeva koji. Vasui saleteše Gangu molbama da siñe na zemlju. Istočnoj misli bliže hrišćanstvo. Otad. da konja bogovima prinese na žrtvu. konačna i obeshrabrujuća: neopoziva grešnost zbog tuñih dela. uze dete u naručje i iščeze. Jehova i Alah predstavljaju najgore moguće rešenje: Brahmu sa jednom glavom. pa pošto se dohvate okeana. starac ih pogledom spali. on ih prokle kletvom roñenja na zemlji. Drugi.volje. Gazde života i smrti uzele su nauku pod svoje a ova ume da registruje.prirodnog okruženja i od prirodnih sila. ovo pogrebno preduzeće ume samo da produži agoniju bolesnika. da ih rodi i odmah po roñenju pusti niz reku. Mitova nikada dosta. izgon sa neba na zemlju. usliši molbe bogova. Učitelj im je bio Gangin sin. sve je već jednom bilo i opet će biti. širina zahvata problema i njihovo razrešenje potpuno su različiti kod Indijaca i kod Semita.neminovno preslikavanje nestabilnog četvorougla u stabilan trougao. Sagarin praunuk Bhagirata izmolio je bogove da pošalju Gangu na zemlju ne bi li svetom vodom sprala grehove predaka i njihov pepeo odnela u okean. Sedam sinova je Ganga bacila u reku. on u svojoj visoko spletenoj kosi nosi njen lik kraj Brahmine lubanje. nebulozna obećanja. Višnu i Šiva. Jedan od razloga ovih razlika može biti koncepcija vremena. gde konja nadoše kako mirno pase kraj starca Kapile uma duboko utonulog u meditaciju. Grubo izvreñaše starca. osim da ukaže na sličnost tema kojima se većina mitova bavi. lako će se i na nebo vratiti. Kad ozbiljni starac vide šta su neozbiljni bogovi učinili. prihvati njen uslov i obeća da će ćutati štogod ona bude činila. u trojstvo: telo. ili Brahma. Moje sakato prepričavanje indijskih mitova nema drugi cilj. Bišma. ali kad htede i sa osmim da učini isto. Spremno i bez razmišljanja. Ovaj mit je ispričan reljefom na steni u tamilskom mestašcu Mamalapuram. pa nam drugi kazuje da su po nagovoru suprugaa osam bogova Vasua i meñu njima naš Bhaga. a ovi pet Pandava i stotinu Kurava. nabediše ga da je konja ukrao i pošto prevršiše svaku meru. višeslojna su i otvorena za nadogradnju. ono je ciklično. Drevni običaj je nalagao da se godinu dana pre žrtvovanja životinja prepusti slobodnom lutanju po prirodi. on ne izdrža. U oba mita Šiva se dobrovoljno prihvatio da silovito -stropoštavajuću reku prihvati na sopstvenu glavu. vratila ga je ocu. potiču od razlika u veličini i snazi duha. videvši konačno da nema kud. duž tela. Sa drugom ženom Santanu je imao dva sina od kojih je mlañi izrodio Pandua i Dhrtaraštru. ali ne i da predvidi posledice. Bogu funkcije razaranja zapalo je u deo da predimenzionisanom Brahmi odseče jednu glavu . um i srce ljudsko. 121 . u pratnji kraljevih sinova. U hinduizmu granična linija izmeñu bogova i ljudi tanka je i propustljiva. Hvaleći se umećem lečenja posledica.

fonetski se bolje slažu sa napred datim glagolom: gardž.gandhah "kandisanje" Ova porodica reči srodna je odgovarajućoj. pogotovo u oblasti tzv. kamfor i dr. porodica. po svoj prilici. garhati garhanam grditi grdnja (greh) gorditi se gordost G. teretiti sa. u nastavku.ponosit.osuñivati. gal.veština mešanja mirisa. S pravom. garhanam . grñen Greh."raznosač mirisa".dravjam .pānam .vahah . šafran. U nekima od njih mogu se prepoznati srpske reči: gandha . po značenju. vetar gandha . njemu se odavno zavrtelo u glavi. Daje se nekoliko složenica. zemlja gandha .juktī (f) ."ljubitelj mirisa". jedna od 64 lepih umetnosti i veština gandha .onaj koji unapreñuje domaće bogatstvo.rādžā . u vreme parenja mužjaku izbijaju mirišljave graške na slepoočnicama gandha . nabusitost P. Dočekao je i program kojim se ulažu najveće nade u odrtavele seljake i seljanke.mešavina osam mirisa od kojih se svaki pojedinačno prinosi odreñenom bogu: sandal. garvara i garvita . pokretna i nepokretna imovina."kralj mirisa". gordost. naduvenost. vlasništvo. garv.opojni miris gandha . garh.mirišljavi plod gandha .mātā . pčela gandha . garv. Preživeo je status "kulaka" i "kao takav" revolucionarno bio "prestruktuiran" u kudikamo "napredniju" radničku klasu."mirišljava mati''. garvati . s obzirom na stanje "gazdinog" gazdaluka.mirišljava tvar gandha .ponositi se.ponos. Od čestih i naglih političkih zaokreta. oni spadaju ovde. garhati .sādhana (sl) . bogatstvo P. garhja (tpb) .grdnja. Kako može biti gazda neko koga razgazduju ratovi i sve glomaznije društvene ''nadgradnje". grditi. agrara. gorditi se I.mirišljavo piće gandha . ako se misli na njegov odgajivački trud i bezrazložno.mādanah . gajah gajenje. gaja ."mirišljavi slon". gord garh. garvah .āşŃakam .lubdha .gadžah . prigovarati I. prekorevati. prebacivanje P.kuća. gardžati. domaćinstvo. valerijana. Grditi i grdnja. odgajanje I.onaj koji zaslužuje da bude prekoren. garvati garvah G. galati galah galatiti grlo 122 . jedna vrsta jasmina gandha . pripada ovoj porodici reči. pod glasom "k". gajah .phalam . Srpski seljak voli da bude oslovljavan sa: "gazda".

plitak gahvara . svaka starija osoba). hvaljen."gutač". kraj Knjaževca.pādā . KķişĦagirih je krševita Crna Gora sa kršnim Crnogorcima. gur.divasah . trudna žena i t. kao u jaram.težina.preterana toplota osloboñena duhovnim naprezanjem guru . vokal dug po prirodi ili po mestu Evo nekoliko složenica: gum . grlo.dubok. rastegnut.vrh ("prst" planine) giri . oživeti. guru . posao u koji se.kralj planina Himavat Pridev: kķişĦa znači crn. girih (m) .težak. probuditi.dan Bķhaspatija guru .prastham (sl) . Tako je bilo u prošlosti. galah . guruh . Torlaci. teret.pregaziv (kao reka).oblaporan. galati . duhovni otac ili učitelj.ući duboko u gadh. imenicom KķişĦah označava se Višnuov avatar.dvaram (sl) . treba upregnuti i "izdurati" guru . gahajati gadham zagaziti gaz G. gah. brod P. uzdizati se.tāpah .visoravan giri .prşŃham (sl) . O tempora mutantur et nos mutamur. neproziran. stena. koriste gornji glagol samo kada se priča da je neko nekoga "galatio izmetom". važnost. ogroman. naprezati se I. gutati.gaz. nevolja P. gah.dhūh (f.prevoj ("dveri". dakle. gādhate .svaka poštovanja dostojna osoba (otac.obožavanje učiteljevih stopala 123 . galjā ... da li ćete skršiti Crnogorca i Njegoša odgurnuti u zaborav? gur. podsticati. uzvišenje giri . povezati (kao most dve obale) gadham . proždirati I. gurutā . osnova: gurudhūr) . Gorski vijenac: Gairamālā sličan je Krišninoj pesmi Bhagavadgītā. gal. gadha . "vrata" planine) giri .aşrajah .mnoštvo grla grlati U RVK nalazi se pridev: galjuh .d.galjā G.stojati postojano. gahajati . uzvisiti. dostojanstvo.grlo P. gurate guriti se gora G. G.daršanam . truditi se.rādžā (sl) ..jesti. preteran. gurate . svaki četvrtak .dan učitelja.videnje učitelja gum .planina. osnova: dhur -jaram). neprobojan girih I. veliki.dizati se. visok. vrat galakam . mati. učitelj bogova: Bķhaspatih. uzvišen.težak posao (od: dhuh. važan vredan.

Sa prestankom opasnosti prestaje i interesovanje. nažalost).bhavah . poznat je i ovaj prethodnik sanskrta..relativne vrednosti guru . razumeo je. ako je pažljivo slušao. od učitelja do učenika.šušrūşā . evo jedne sanskrtske mogućnosti: "dur" ili "dus" na sanskrtu je nešto loše i teško.samvadah . U sanskrtu "u" prelazi u "o" pa je "dur" postalo "do" a "nau" ostalo nepromenjeno.poslušnost prema učitelju U vreme kada se znanje prenosilo usmenim putem. ploveći po jezeru. gurate i gur. sve sanskrtske imenice i pridevi dobijaju negativnu konotaciju.težina i lakoća. "Nau" ili "nava" je splav.slušati. Da bi "ružno pače" odrastanjem postalo labud. kao dustabanlija. da bi dubinu svojih korena otkrio mora dublje da zaroni.nava" znači:. zemlja guru . Imenica: šušrūşah . stanje: biti učitelj guru . Nemački ''Donau" istog je sastava i porekla. Učitelj je nazivan labudom koji. čamac. od reči do reči. potiče od glagolskog korena: šru . izbegli prepravke i deformacije koje su kod drugih nastajale bilo zbog kvarenja jezika. ako je dobro čuo.bhārika . time nema ko da se bavi. arhaičnom sanskrtu. "Dur .pālajati. bilo zbog neznanja.onaj koji nosi težinu.laghutā . Indijci su sačuvali svoje duhovno blago u izvornom obliku i usmeno ga prenoseći.bhķt . Ceni se da najstarije himne Rg vede. moralo je biti pronicljivo i: "jathā khanan khantitrena narah vāri adhigaččhati" "kao što riljajući ašovom čovek vodu nalazi" "tathā guru . pa ga prepravili ne može se pouzdano reći. Nasuprot ovoj interpretaciji imena reke. Nažalost. bilo zbog pristrasnosti i predrasuda tumača i prepisivača. gurnuti gurati se. Da li su stari Latini uzeli slovenski (ili germanski) naziv.teško svariva hrana guru . one su mnogo starije) Zahvaljujući tome sto su zapamćene.poštovanje prema poštovanja dostojnoj osobi guru . spevane na tzv.lāghavam .uzvratiti na pālajati: brigu. pa bi uporeñivanje srpskog jezika s njime bilo značajnije od ovoga ovde što ja činim. gurnuti 124 . osim kod onih koji se time profesionalno bave. ume mleko iz vode da izdvaja i da njime napaja sebe i svoga učenika. Primitkom hrišćanstva i primitkom marksizma naučeni smo da sami sebi sasecamo korene. gavate gur. gurati. Dužnost učenika je bila: prati . od sloga do sloga. naučio je napamet.lingvistička nagañanja mogu biti zabavna mentalna gimnastika. gurjate "gurati". Guravah nisu tako naučili svoje šušruşāh."teško prebrodivo" što bi u to vreme bilo vrlo prikladno ime za veliku reku. durnovitost.guru . Durmitor (dur je u RVK obeležen zvezdicom. Današnje okretanje istorijskoj prošlosti i veri nije ništa drugo do izraz trenutka. čuti. Čuh nedavno da latinska reč "Danubius" potiče od srpskog "Dan ubavi". pa je osnovna dužnost učenika bila da sluša i da čuje. gurati se. plovilo.vartititā . mora se okrenuti vedama. velike i male vrednosti guru . gu. Bez dokumenata kao što je Rg veda i bez sanskrta. poštovan je princip uzajamnosti: prati .gatam vidjam šušrūşah adhigaččhati" "tako u učitelju skriveno znanje učenik nalazi" Zahvaljujući očuvanju kontinuiteta ove uzajamnosti i Paninijevoj gramatici sanskrtskog jezika.dijalog izmeñu učitelja i učenika guru . Ako neko želi da zna više o sopstvenim korenima i nije umeo drugačije osim jezikom da pamti. brod. Upotrebom ove reči kao prefiska. pa se dobilo "Donau". potiču iz trećeg milenijuma pre Hrista (po Indijcima. potraga za identitetom zbog ugroženosti identiteta.uslovi. trud i strpljivost učitelja sa učenikom. ali se iz njih ne sme izvoditi "zdravo za gotovo" zaključci.šişja . jer samo tamo može naći ono što je naumio da traži. filološko . bez udžbenika i bez pisanja.učenik.

računaljka. gunñano U RVK nalaze se još i: gundoriti i gundorenje gudh. manevrisanje u cilju zbunjivanja neprijatelja. žica muzičkog mstrumenta guĦā . gudhita (tpp) . guñdžati gunñati guñdžah gunñanje. naprezati se gur.G. obmotati. napredovanje.pokriti. snop. kalkulator 125 . gu. Dok mladež igra. što je u srodstvu sa gutom i gmdvom i sa: guñdžah iz sledeće jedinice. umotati. gu. mlaćen U RVK kaže se da je gumno "okolomašeno kamenom".pokriti. šest vrsta strategije kralja u spoljnoj politici: mir. Na gumnu se mlati žito i razonodi. gavate . guvati G. guñdžati .mleven. gurjate . pokriti guĦd. gu. zaštititi. svojstvo. stariji sede na kamenju i divane (i ova poslednja reč nije turska. guččhah . videćemo. guĦdakah .povrediti (se) U srpskom jeziku očuvala su se sva značenja: gurati . gurati se. da je i ona sanskrtska). podvoñenje pod okrilje jačeg kralja guĦakah .prazniti creva guččhah "gučma" "govnati" I. guĦah gen (?) gunj gumno I. veza P. kvalitet. gudhajati i guĦŃh. zaštićen guĦdita (tpp) .zujati. šaputati. makar neko bio povreñen i gurnuti nekog. čekanje.množenje. rod. žbun.jedna nit preñe.uzdizati se.zujanje. gurate . guĦah . venac. vrpca. gudh. prah guĦdikah . rat. guñdž. mrmljano. mrmljati. smotuljak načinjen od trave U Timočkoj Krajini "gučmom" se naziva svežanj trave kojom se briše neka prljavština ili se otire znoj sa konja i krava.svežanj. guñdžita (tpp) . guñdž. mrmjljanje. uzica. guvati . kita. osobina. lanac.brašno P. žagoriti I. gunthajati guĦd. gundelj G. guñdžah . guĦdajati G. vrsta.hodati gur.okružen. gudhajati . smrviti. svežanj.izgovarano tihim glasom. obući se guĦŃh. guĦŃhajati .umotati. Predpostavljam da su za tu priliku oblačili nove gunjeve. kasnije. samleti I.uporno hodati u nekom pravcu. konopac. guĦdajati .prašina. sa istom namerom.

. to ni gurui ne znaju. kojima se modulira kvalitet procesa promenom odnosa izmeñu prirodi imanentnih svojstava: sattvam radžas . anus 126 ugañati sebi guza i t sl. Pojmovi.poznavalac zbivanja na polju (kšetram) zbivanja. Ima indikacija da je Aristotel razradio logiku pošto je od Aleksandrovih generala dobio u ruke indijsku samkhju i njaju. nikad više ne izlazi u vidokrug duha. U njoj se vrši raščlanjavanje iskonskih datosti ili "toga tu" . jer su genima. najsnažniji i sve drugo naj. ovo drugo je verovatnije..pojavna počela velikih praelemenata. sa teorijom nastanka univerzuma emanacijom i sa kosmološkom teorijom duhovnog osloboñenja. zabavljati se I. mahābhūtāni . puruša. Iz ovih razloga osmelila sam se da obadva pojma povežem u naslovu ove jedinice. Par samkhji čini njājah -logika. crevo. manah .. naj. . Svi fizički i psihički procesi odvijaju se preobražajem 25 tattvāni na potki od triju struna: trigunāh. dobroti i miru. jer čim shvati: "Viñena sam". Bude li mu. imenovati te naziv sāmkhjah znači nabrajanje.Najstariji indijski filozofski sistem: sāmkhjah osnovao je legendarni mudrac Kapila . od materije-prakķtih. nije povezao gunu sa grčkim genusom. ili bude li bio neposlušan prema guruima.. prepoznatljivo po vrlini. spadaju u vrhunske domet indijske filozofske poezije: "Kao što se igračica povlači čim gledaocima prikaže igru. Osnovnom podelom razgraničava se duh-puruşah.razum. Veljačić. iz razloga naučničke opreznosti. postaje muktih . važeće na planeti. tako se priroda odvraća čim se ispolji pred duhom. kao i gunama. Završne strofe Išvarakrišninih Karika. radžas je strastvenost koja zamagljuje uvide i podstiče delatništvo. khjāti . Nije ni imao prilika za razvoj. ahamkārah . gud.nabrajati. "ja"."Ridi". godate . A meni se čini da nijedno biće nije od nje stidljivije. indrijāni pet čula i pet delatnih organa.individualna svest. R. onaj što je "spalio" Sagarine sinove. kao "ibermenšu". tamas je nit utonulosti u materiju. gudah . Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. prepoznatljivo po zatamnjenju umnih sposobnosti. Svjetlost. znanje. najpametniji. Čovek stiče slobodu spoznajom svoje prave prirode. determinisane performanse individue i. Ime joj potiče od glagola: khjā.. putem potiskivanja radžas i tamas svojstava u korist satve.igre prirode. Sarajevo. što je jednako izgnanstvu iz "raja" ili dobrovoljno se staviti pod okrilje superiornog.igrati se." "Duh tad ravnodušno kaže: "Video sam je". ali da li će se odlikovati moralnošću. nisu identični.10 10 Prema Č. Može ispasti da tip bude najlepši. Samkhja se spominje u indijskoj literaturi pre Buddhe. u prvoj polovini prvog milenijuma pre Hrista. neznanje. s obzirom na uslove sveopšteg carovanja amoralnosti. na 25 tattvam . Gurui genetike guraju da izguraju "ibermenša" iz epruvete. gud.posmatrač i kšetradžñah . dve su solucije moguće: strpati ga u raketu i usrećiti Mesec.stvarnosti. jer etički gen ne postoji. Temelj učenja je: materiji je imanentno kretanje i promena svojstava duh je sākšin . duboko sam uverena.tamas. bio stran taj tipično ljudski napor.pet velikih elemenata sa: tanmātrāh .slobodan.1984. ali su slični.utroba.um. duha. I on će morati da se trudi oko odnosa triju guna u svom karakteru. Osnovno učenje samkhje sistematizovao je i izložio u 70 strofa Išvarakrišna u delu Sāmkhjakārikāh iz trećeg veka posle Hrista. što je jednako "zaokretu" i sunovratu demokratije u robovlasništvo. koja se dalje deli na 23 psihofizička elementa i to: buddhih . godate gudah G. rektum. Duh. njeno ponašanje i ciljevi koje će sebi u životu postavljati. Samkhja je jedini dualistički pravac u indijskoj filozofiji. Iveković: Indijska i iranska etika.pojavni psihofizički elementi. a ona suzdržano "Opažena sam". Imajući u vidu indijski "ciklizam". gde se opisuje odnos duha i materije (prirode). Satva je nit jasnoće uvida. čim prozre i odvrati se od līlā .

ogluveti (?) guh. težiti za bogatstvom. u bukvalnom prevodu na sanskrt glasi "Guhad . ona ne govori grčki.lešinar. skriven. gķdhjati . gķdhin . gardhajate .pentagonskih glava sa guzicom."Gudam godajetum". prikriti. U nas.armija. gķdh. prikriveno) gulphinī .pākah (sl) . prevariti I. igra se sa svicima". prikriveni objekti u saglasnosti su i sa ovom porodicom reči. NATO.glavić penisa. gķ.kīlah (sl) .gramziv. čestar guhjā-dipakah (s) . dok se pomodno odenute parajlije besomučno zabavljaju na njegov račun. gķdhjati gķdhjā gķdhuh gramziti gramzivost prdež G. igravši se. čuvati u tajnosti I. pohlepa gķdhrah . tajan.avdja (sl) . pohlepan "Ljudski isprdak (duhovna grdoba) gramzeći obmanjuje". gūdha . gķnāti govoriti gķ. sakriti. gķdhjā i gķdhnutā .svitac (sa skrivenom svetiljkom) P. poigravši se "Ugañati svojoj guzici" . zagluhnuti.prikriven.gramziti. na sanskrtu bi bilo: "naragķdhuh gķdhan gardhajate". nagomilavanje gubinam guštara G. zaglušiti. klitoris gulugudhā (pvp) . žudeti i. (Rečenica je konstrukt sličan onome iz udžbenika za učenje stranih jezika: "Da li vaša sestra govori grčki? Ne. guhati .nevidljivi avioni nisu.sekretarsko . nagomilavanje trupa guhinam .dodijavši. guşpitam i gulphitam . maskiran. ličan.guda . guhati guşpitam i gulphitam gomilanje. pak. Zna se na koga se odnosi. misteriozan guhad . osim preko sličnosti predsedničko . u potpunom je skladu sa sanskrtom.gramzivost. nevidljiv.sakrivanje. "biti zaguljen" nije retko stanje duha trpnog gologuzana. intiman.zapaljenje anusa gulah . beloglavi sup gķdhuh .jedan od pet vitalnih vazduha koji se prazni kroz prdež P. girati rigati (ždrati) gu.avadja guhine guhita guhjādipakaih godate".hemoroid guda . ali rado jede sir!") Guzica i njoj slični. prikrivanje guhinam . u guštari zagluhnut. gavate gudeti (uz gusle) gīr i gīrā govor garanam i giranam gutanje 127 . varati. gķdh.obmanjivati.prikrivajući nedostatke "Prikrivajući nedostatke.nagomilavanje (u tajnosti.pokriti. guh.šuma. kad glagol promeni vrstu: gķdh.

devī (sl) .pevati. neizgovoren Sve reči korišćene su u Rg vedi i drugim ranim delima. gajdaš. Kada se sa starozavetnog opisa zanatlijskog stvaranja sveta preñe na Jovanovo jevanjñelje. Da nije ometao.obraćanje hvalom. gķ. Isto se dogodilo i sa praslogom. reč gīrĦih (f) .metru gājanah i gāthakah .dozivati. aplauz gīr . gāthah . gītā .erotska Gitagovinda. gir . gai. slava. Sanskrtska literarna dela su u prozi: gadja i u stihu: padja. haleluja. gājati gājanah galiti. te se uporedo sa pesništvom razvijala teorija o pesničkim oblicima. izbacivati iz (kroz) usta gu. gājati . hvala. Ramagita."vozilo govora".ždrati. gavate . Zna se otkud! Više od dva milenijuma dele Jovana jevanjñelistu od prve vedske himne. prizivati.onaj koji recituje pevajući po zakonima metrike U RVK gajde se nazivaju i gadlji. razgaljivač G. stoicima i neoplatoničarima. čitalac mora da se pita otkud ovaj intelektualizam.pevač P. Hrišćanstvo je imalo muke da neshvaćeno shvati i objasni ispomažući se starogrčkun "paganima": Homerom.vaĦas (sl) . ili stiha.onaj kome su himne hvale namenjene (bogovi) gir . gai.progutan. Stihu je davana prednost. malo rezultata. objaviti.pesma.vāhas (sl) . stih.boginja govora Sarasvati. uzdizati. Svako ko je pretendovao da bude ozbiljno shvaćen morao se stihom izraziti.piće. da bude prepisana i neshvaćena. himna gājatrah . govor.pesma. Džajadevina.zvučati. u zagradi. Heraklitom. kao na primer: Bhagavadgita. gīrā . sveta pesma ili poema u kojoj se izlaže neka doktrina. gadljati. otrov P. amin i sl. ispričati. Stih je ureñen brojem slogova: akšarah ili brojem silabičkih mora: mātrā. Strofa ili padja je kombinacija četiri pada. kompozicija u gajatri . i bez nje ništa nije postalo što je postalo". recitovati. stoga njime počinje svako literarno delo Indije. glas.gutanje garah . girati . izgovarati. slogom AUM ili OM (A + U = O). izgubio je izvorni smisao. gadljar i svirati u gajde. potpuno stran i nakalemljen na proizvod jednog duha. Nedavno nas je nauka obavestila da je uobličavanje univerzuma započelo Velikim praskom. vikati od radosti (glagol je u značenju: hodati naveden u jednoj od predhodnih jedinica) I. izveštavati. hvaliti. 128 . Jedinična matra ima dužinu trajanja kratkog sloga. himna.onaj koji uživa u himnama hvale (bogovi) girĦa (tpp) . Uzvraćano je poezijom. slava gī .hvala. Vuk je stavio zvezdicu. gutati. Uz gajde. vrhunskim izrazom te moći. Platonom. i prasak se posle nekoliko milijardi godina pretvorio u merijivi šum i uzrok smetnji prenosa nekih elektromagnetnih talasa. himna. Pretvaranjem u višesložne reči osana. Mnogo sholastike. koje počinje: ''U početku beše reč i reč beše u boga i bog beše reč. Kaljanina Gitagangadhara i sl. himnama hvale i zahvalnosti. priprostog i lišenog svakog smisla za filozofiranje.pesma. razvoj početnog sloga AUM od brahmana i dar bogova. sredstvo govora garaĦam i giraĦam . recitovati po pravilima metrike. hvaliti pesmom I. gķnāti . pa je ideja imala vremena da doputuje. gīr. sve je kroz nju postalo. preklinjati. ona bejaše u početku u boga. gāthin i gītin . u vreme kada je moć govora bila svetinja. gadljati (u gajde) gajdaš. osim što je uz ime Hristovo dodat grčki pojam logos. mistično . razgaljivati(se).G.rathah (sl) . poučavati u stihovima i kad glagol promeni vrstu: gķ. Smatralo se da svaki ciklus univerzuma počinje zvučnim impulsom. pesma. najaviti. Razležući se univerzumom. ne bi ni bio otkriven.

Savitru.rakşah . marva goşu . 3 stiha od po 8 slogova (novi ima 6 slogova u svakom stihu). go . Vķttam je strofa sa ureñenim brojem i položajem slogova u svakom stihu.mūtraka .Sunce.kşīram i go .sthānam. Na primer.cak isticanju kravlje mokraće". pastir. jedan od načina .vithī .lak i dug: guru. S obzirom na mogućnosti variranja distribucije kratkih i drugih slogova u stihu. poseban stih koji se čita cik .štala. kao krave. Mesec. stanovnik tog sela go . zaštitnik gopā . Kratki slog zove se: laghu .čeznuti i razgaliti (se)." U RVK nalazi se glagol: galiti . (osnova: go). suštini boga Sunca.balega go .divljenja dostojni. Sanskrtsko pesništvo.kīlam .računanja sa razlomcima go -jānam . očuvan Evo kratkog izbora iz obilja složenica: go . zavisno od metričke istovetnosti.plug go . voda gauh (f) . generatoru života i svesti.goveda.zaprežna kola go . gradilo se kao klasično grčko i rimsko.okupljati se. u stihu od 6 slogova svaki može biti kratak ili dug.kķtam .šālam i goşŃomah . go . očuvanje gopah . različitosti ili alternacije istovetnih stihova u strofi. (f) . sa ritmičkom smenom dugih i kratkih slogova.poći u boj radi zaplene goveda."nebeska stada": zvezde. Svaki metrički obrazac ima svoje ime.zemlja (krava muzara kraljeva) gopanam .) . goşŃh. (m) . Razvrstavanjem vrsta prema broju slogova u svakom stihu dobijeno je 26 klasa ili vķttāni.metru. Surje: "tat savitur varenjam" "taj Savitur.gam (sl) .lokah . koji ih je. obraća svetlosti. kojom se svaki Indijac.selo na Jamuni u kome je Krišna odrastao. rogata stoka.pastir go .stado goveda. na načelu kvantiteta. goşŃhate .şŃhah." "bhargo devasja dhīmahi" "da bismo božansko prozreli" "dhijo jo nah pračodajāt" "uvide nek nam podstakne.kravarica gopita (tpp) . zraci svetlosti radi kojih se Indra borio sa demonom Vrtrom. zatvorio u pećinu i u svoje telo zarobio nebeske vode gauh (m) .krava. svakoga jutra i večeri. pa je broj kombinacija 26 = 64. gauh. sve ono što se dobija od goveda go .vo. gāvah (pl) . U praksi je korišćen daleko manji broj obrazaca u odnosu na moguće kombinacije.mleko go .kulam . za stih od 26 slogova odgovarajući maksimum je 226. prikupljati se I.zaštićen. govor.majka. Ima ih tri vrste. sloboda tvorenja stihova praktično je neograničena.zaštita.cak.ājuh (pl."slično cik . Po starom gājatrī .rasah . sačinjena je drevna gajatri -mantra.dugi slog traje dve matre. go goşŃhī govedo gosti G. staja za goveda go .Krišnin deo neba (Krišnina "lokacija") 129 . čuvar. boginja govora Sarasvati go . sakupljati se.

potiču od sanskrtske oznake za govedo.şŃhi . Gore.šālā . čeljad kuće."hrabar u štali".vratah . Krava ima plemenitu narav i od nje se ništa ne baca. najsvetija životinja.aranžman dopadljiv kravama go . otud pojam gotram .sala za sastanke goşŃhe . pa je krava ostala i posle naseljavanja Indije najdragocenija. hvalisava kukavica goşŃhe . skupština. u užem i širem sastavu. prema broju goveda u vlasništvu porodica. porodično ime. muž. učen u štali". go . go .vidžitin . goşŃhate (den) .jānah .dharmah . Atri i td. označeno je istim rečima kojima opisuje večernje okupljanje goveda u pleterom ograñenu i slamom pokrivenu štalu. brdo kraj Mathure koje je Krišna podigao i držao na prstu da bi zaštitio stada. rodoslov.šaphah .svest o poreklu porodice goşŃhī . povodom praznika.najvažnija osoba. društvo. obreda ili radi druženja.ajah. Prema rečima Indijaca jednu kravu može da pojede 20 ljudi za jedan dan. Bharadvadža.ceremonija u trajanju od 6 dana koja se u doba Rg vede nazivala gavām . gaura kauri (?) 130 . porodica.skup.şŃhī-patih . Gautama.sthiti . čuvati i obezbediti joj budućnost potomstvom.manje istorijskim ličnostima. (Brahmani su bili podeljeni na: 49 gotrāni sa izvoñenjem porekla od slavnih mudraca: Šandilja. spontano i neprikriveno parenje go .devatā . i jedna krava može da hrani porodicu 20 godina. go . isto kao u prethodnom slučaju.şŃa. šta više.şŃha.onaj koji muče kao krava (vrsta žabe) go .pleterom zaštićeno odmaralište krava. partnerstvo goşŃhī i goşŃhika .bandhah . osuda bi se smatrala komplimentom.onaj koji skromnošću podražava kravu go .karman . ali znam da su Indijci predlagali preseljenje ludih krava u Indiju.vardhanah .sastanakradi konverzacije go .porodično božanstvo gotram . uz pojam gotram.zajednica po krvi koju treba štititi.sabirati. da bi tamo mogle na miru skončati.tarpaĦam . mogao zaključiti da naši ''gosti. predsednik skupštine go .ponašanje stoke. pastire i pastirice od sedmodnevne olujne kiše kojom je Indra iskušavao Krišninu božanstvenost! go .pīthah .stomah i goşŃam . Stada goveda bila su najveće bogatstvo arja . Okupljanje porodice. U Indiji. bez sanskrta. Kraljevi su. Prvobitna ekonomska i socijalna stratifikacija vršila se. izvodili poreklo od bogova. kao i drugde. U RVK glota je porodica.postojan kao planina gotrika . rodaci. Dogaña se da posle posete nekih gostiju zaključimo da su se ponašali kao goveda. rasa. po svoj prilici.go .samdājah . sakupljati go .māju .pragalbha .vime go .vo go . hvalisavac goşŃhe .nomada. roñaštvo. opet ostrvili.ono što se odnosi na neki skup ljudi.) gotram .vrşah .paĦdita .tram . a neki. Ne znam da li su se posle razlaza u raznim pravcima neki od Arja oplemenili. na običaj ljudi da se okupljaju u društvo go . starozavetnim prorocima i borcima za hrišćanstvo? Substitucija bogova ljudima nije okončana.muža."pobednik u štali".şŃhi ."mudar. Ko bi.şŃha.goveñi papak go . žena i dete. Kašjapa.şŃhī . pominje se porodično božanstvo.stanah .poklon u govedima go . gostiti se" i sl.društveno vozilo go ."puno goveda". zaštita go . uz žalosnu napomenu da su izvorna božanstva zamenjena semitskim više . Da li se sme pretpostaviti da srpska slava vodi poreklo od ovog običaja ustrojenog pre rgvedskih vremena.

dobiti.grabh. partiji I. umrežavanje grathnah .povezati zajedno u pravilne nizove. Sanskrtskom porodicom reči obuhvaćen je. smisleno povezivanje reči I. mesto planete u znaku zodijaka. groblje G.rumen Nadam se da moju mitološki . planeta.grabh.narator. započeti. insistiranje na nečemu. dok je u sipskim rečima "b" očuvano.. crvenkast. Da je percepcija ono što čula "zgrabe" iz spoljašnjeg sveta.zgrabiti (rukom). ženidba.grabežljiv. što je još jedan dokaz našeg druženja sa sanskrćanima u davna vremena. što se njime podrazumeva da su Turci bili upoznati sa indijskim epovima.slatkovodna ili morska grabljivica (krokodil. pa sve do onog koji ima konstipaciju Koren: grabh korišćen je u Rg i Atharva vedi. oblačenje. Od ljudi nikada ne treba previše tražiti.pripojiti se nekom krilu. plen. satja . gķbhĦati grahītā grabhah zgrabiti. preduzeti nešto. .. pomračenje. zatvorenik. granth.uzeti za ruku u svadbenoj ceremoniji pakşam .povezivanje. saglasnost u mišljenju. granth. grathnāti granthih granati se grananje I. čuperak. zaplenitelj grahah .demon Rahu koji pomračuje.čvor. hapšenje. grīvah griva I.gaura . oglobiti. organ percepcije: čula i um. astrolog (ume da povezuje stvari) grabh. poštovanje principa i dr.grahah (sl) . da je ono što je shvaćeno takoñe "zgrabljeno". grob."hvatač". grīvah-vrat grīvā . čulo. grāhah . zglob granthikah . uočiti. grbhnati i grah. zaposedanje grabhītā (m. sastaviti literarno delo. žućkast. opljačkati. razmatrati pāĦim . grahin . grathanam . grabh. da je vlasništvo "grabež". Sunce i Mesec. shvatiti.uzimanje u vlasništvo. prihvatiti.Gandijevo: "Čvrsto se držati istine" grahanam . razumevanje. dohvatiti se nečeg. gomilati grabežljivac grabež. pa se treba odreći vlasništva da se ne bi bilo grabežljivac. dobija i sl. povezivanje više stvari na način da se teško mogu razdvojiti.aghaĦŃā (d) .grabežljivac. uhapsiti. osnova: grabhitķ) . kita. tim pre. mnogo širi spektar pojmova povezanih uočavanjem sličnosti u pojavnom svetu. kako to već u njih biva.ruka. svežanj. prihvatanje neke doktrine i sl. uhvatiti.patetičnu hipotezu o poreklu Srba i Kaura od Kurava niko nije ozbiljno shvatio. resa granthih (m) . upotrebljena reč. izraslina. sve su to primeri Sapirovog "kako se jednim jezikom može misliti". zaraditi.. posednik. ajkula i dr. vratni deo životinjske kože grīvā . grabiti. (sl) . gķhĦāti . onaj koji diži. (sl) . što smo ranije već spominjali. gomilati. kakvim se retko koji jezik može pohvaliti. grabhah . guta. hvatanje u mrežu. grathnāti . upornost. kasnije biva zamenjeno sa "h". da se treba odreći svih stvari. pristanak. čvor na kraju odeće načinjen radi čuvanja para..) P. razumeti.beo. zadnji deo vrata.snop.zvono o vratu konja 131 . bledo .zatiljak. Pre će biti da su Kauri izvedeni od gornjeg prideva i njegovog korišćenja za opis boje kože "nevernika".

osećati odbojnost prema nečemu.glapajati . u RVK pripadaju ovoj porodici reči. čim se nañe pred nekim drugim vokalom. od glave do glavonje. gbarbati G. u sanskrtu postaje "v".grudva. može pobiti. umna depresija. vreñati. pa se od glauh (Ns) dobija glāvah (Npl). kako je napred učinjeno.. pucketanje vatre. ghaŃ. kolekcija. glanih (f) . grgoljenje I. gharb.glava. nastojati. biti prikladan.gat Povezujući reči ove porodice u smislenu celinu. mesečev srp. negoli uz kath.Autor sanskrtsko . Ovoj pripada srpska reč: griva glauh glava G. GLAS"gh" -kao g(h)rnacghaŃ.umor. bez daljega. ghaŃŃate i ghaŃŃ. tim pre što glas "u". ghaŃah . ghaŃŃate ghaŃŃah gatati gat G.ekvator ghaŃŃah .engleskog rečnika navodi. dogoditi se. latinskog i vrlo retko iz ruskog jezika. makar bio Rus. skup. biti uporan. "smeje se kao pun Mesec". grumen. No. kathajati. potresati. jer Šiva u svojoj kosi nosi. uz neke sanskrtske reči paralele iz grčkog.postati. jer je ruskom: golova i srpskom glava mesto u sledećoj porodici reči. Što su glava I maloumnost u istoj porodici nije nikakvo čudo.zvonce gharb. vredati. moguć.obeshrahriti I. ovakvih će primera biti još kadgod se srpski i sanskrtski sinonimi fonetski podudaraju. procesija i dr. sve reči. kad glagol promeni vrstu: glai . Nije retka srpska poredbenica glave sa Mesecom: glavonja ima glavu kao Mesec ili. klokotanje. tvrdoglav i.groktanje ghargharjam .grumeni mesa žrtvovane životinje glau .u složenicama sa: manas .predati se nekom poslu. od gornjeg korena: glai) . tešiti. morao bi prethodno da savlada srpski. ghargharah . klevetati ghaŃŃ. ghaŃikā .tresti. društvo. ghaŃŃate . granica ghaŃā . nastojanje. gharbad . glājati . simbol kolebljivosti ljudskog uma. tandrkanje kola ghargharitam . kao što "i" postaje "j" (zato se "v" i "j" glasovi nazivaju poluvokalima.napor. izraslina gāvah (pl) . (sl) . Svaki autor sanskrtskoengleskog i svih drugih rečnika. iscrpsti se. klevetati I. možda je pravilnije za nju vezati srpsko: gatati i druge njoj slične. glai. uz Gangu i Brahmu.mandalam (sl) . poput Mesečevih mena. kako je već rečeno u uvodu..um. maloumnost glauh (osnova: glau. Ovde on navodi rusku reč: golova (glava) što se.as..hodad 132 grabiti (hodom) . izgledati kao Mesec Po mojoj oceni.zvuk kao što je: grgotanje. gharagharah grgotanje. ghaŃŃate .

povici tuge i žaljenja.Sv. povici gomile. Pastirima je lakše sa ovcama. Videti u nekoj boljoj istoriji umetnosti: Ravena . ghu. Poslušne su i ne sumnjaju. sa ružnim imenom Vražogrnac. džigharti . ghavate . ghu. Hrišćanstvo se ruga hinduizmu zbog svetosti krave a ne ruga se sebi što od ljudi pravi ovce.žderanje. nežnost ili saosećanje za druge P. ghumaghumajate (den) . ognju. u Suncu. Napomenuću tek toliko da je preseljenje obavljeno odmah posle Krišnine smrti! ghas.javna proklamacija. ghas. toplote. uzdržaću se. dan. izvedem poreklo od Višnua. dovikivati. ogrejati. Apolonije. objavljivač ghoşah . ghķ. Pokrajina oko Agre i Mathure u kojoj je Krišna odrastao zove se Vradžah. ghrĦin .vatra. objava 133 . proždirati I. napasati pašnjak G. džigharti goreti. livada. ghuş. pašnjak ghasanam . plamen. zaogrnuti nežnošću i grnac (zemljani lonac) u kome se nekada kuvalo jelo na ognjištu. zaogrnuti ogranulo (sunce) ghķnih i ghramsah gharmah gorenje ghķĦā grnac (zemljani lonac) G. zemlji.buka. grmljavina ghoşanam . bojni poklič. ghoşakah . telu.u RV: sve ono što je dobijeno toplotom ognja ili sunca ghķĦā . za moje selo "lepše od Pariza". milosrdan Sanskrćani su uočili opšte prisustvo istog prirodnog fenomena. biljkama i dr. ghoşati . ghu . Sunce ghķĦā . ghķĦah . ghumaghumāja. javno obznaniti I.gorenje ghramsah . vikati.kķtih (sl) gugutanje goluba ghumaghumāja G. ogranulo Sunce.nežan.sijati.hrana.gugutati I. Bez sanskrta teško da bismo povezali: goreti. sunčeva svetlost gharmah . Čuli ste. kome ni sanskrt ne može pomoći: vradžaghķĦā. granuti.toplota. ghavate G.ghķ. Pruža mi se sjajna prilika da pretke mojih seljana i svoje doselim iz Vradža u Vražogrnac i da im. ghāsah . preko Krišne. gužva.toplo osećanje.vikač. goreti I. ghasati -jesti. pa ipak. verovatno. rika životinja. On je rado krao puter iz ćupova grnaca). gutanje Ovde nam nedostaju samo ovce sa pastirom ili: "dobri pastir sa pastvom".zrak sunca. ghoşati ghoşah iz grla (guše) vikati bučna gužva gamad gugutati pasti. ghasati ghāsah G.zujati ghuş.sunčeva svetlost ghķnih . na primer.dozivati.ghu .

ova porodica sanskrtskih pojmova tvrdi da ono što dovodi do osećanja užasa biva praćeno osećanjem poštovanja. i scene ukrasio koloritom i mitološkim bićima iz judeo -hrišćanske imaginacije. Izgledi za sporazumevanje u hrišćanstvu isti su kao kod potomaka zakonite Sare i robinjice Agare.najstrašniji Šiva: u Bairava izdanju ognjem proždire leševe na lomači i kao ghorah. No. a hrišćanstvo postalo multidogmatično.izriban. četkati. Završimo priču o guturalima prepoznavanjem sanskrtske imenice: kalpah u grčkoj reči: apokalipsa. sa rezultantnim strahopoštovanjem tim pre i više. bez institucija za sputavanje religiozne i misaone energije. mnoštvom odgovora uvećavalo bi se duhovno bogatstvo. dopunjeno meñusobnom mržnjom koja ne preza od zloupotrebe "Milosrdnih anñela". kako je život jači od dogmatizma. ghur. ghoratarah ognjem uništava svet na kraju ciklusa ghorarūpam (sl) . ghoşaĦa .ribati. Apoklaptični Jovan. sa crkvom i saborima. ghuş.poštovanost. gharşati . ghuş. ghorā . Paradoksalna situacija. strahota. trljanje P. onda se otvaraju mnoga pitanja: Ako bog stvara svet iz ljubavi da li će ga iz mržnje uništiti? Kako se dogodilo da moćna volja božja biva motivisana slabašnom slobodnom voljom udeljenom čoveku od boga? Zar bog postoji samo zbog čoveka? Ako je bog stvorio svet ni iz čega da li će ga u ništa pretvoriti? Čemu Strašni sud ako je delima već sve presuñeno? itd. izazvano je duhovno siromaštvo. hrišćansko jedinstvo se raspalo. Na ovakva pitanja mogu se dati različiti odgovori. istrijavati se I. ghķş. ghurati . pa ciklično poimanje vremena prilagodio biblijskom pravolinijskom shvatanju: samo jedan početak . Da je u pitanju neki drugi deo sveta. otrov. ako su uzročnici prirodne sile. odreñeni odgovori proglašeni su za dogme a sva druga mišljenja nazivaju se jeres i sektaštvo. magično oružje ghorah i ghoraghoratarah (sl) . da paradoksalnija ne može biti: jedan bog sa obiljem monoteizama koji se meñusobno isključuju i jedan drugom rade o glavi. strahopoštovanje. Oni koji misle nedogmatično nazivaju se jereticima i sektašima.ubiti U sanskrtu nije rečeno kako ubiti. ghoşati G. osoba različita od jevanjñeliste Jovana.zastrašujuća prilika ghorādhjāpakah . drobiti. užas. Zabranom da se ne sme misliti drugačije. u Panjčatantri: do krvi izgreban ghoram i ghorarupam gorostas. U hrišćanskom svetu. baš suprotno od onoga što se dogodilo u "paganskih neznabožaca": mnogo bogova sa obiljem politeizama i panteizama.odličan i vrio poštovan učitelj Osim što pokazuje otkud "goro" u srpskim rečima goostas i goropad. osim u duhu dogme. gde niko nikog ne isključuje. ghķşta (tpp) . niti 134 . gharşati gharşah grepsti grebanje zagušiti.ribanje.zvučan Da bi se vikalo mora se biti grlat ili "gušat". Ako se neki deo sveta opredeli za tezu da iznad boga nema zakona i da sve zavisi od božje volje. dok nam srpski glagoli daju odgovor na to pitanje.noć ghoram . grozota. ghķş. goropad G. ghoşati .P.samo jedan kraj.zastrašivati kricima I. mora biti da je nešto bio načuo o indijskim kalpama. gharşah . gušati se G. istrljan.

Šakti. Jehovu neću ni da spominjem. našeg života. tvojom rukom u kojoj držiš sveti doboš. Oni su naša istina i sudbina. zaista.kovaiu: "O moj bože. Svi oni nešto rade. sklopljena u trojstvo. pa evo mrvica od onoga što oni kažu. duh i materija zajedno. Kosmički igrač nije decizivan ni statičan. levom rukom pokazuje na levu nogu izdignutu iznad tla. Tako je mislila Vizantija. deluje nedovršen i nedorečen. umesto Hristovog lika nalazi se krst u krugu. pre nego što kažemo šta igrač Indijcima znači. Brahma. Sve svetove ti 135 . a kad se energija potroši na dinamičnu igru i vreme univerzuma iscuri. Ganga. razdvajanja. u apsidi. isto misle i pravoslavni hrišćani. igrač igra. podignuta noga daje smirenje" Ili u Čidambara . Hrist pristaje na raspinjanje. raširene su sve do unutrašnjeg ruba prstena. za Šivin račun. Šakom desne ruke u prednjem planu u položaju: mudro poručuje: "Ne boj se!".ghora . treba ga opisati. sve nam je dato i nametnuto. čim zvučnim impulsom razbudi potencijale. Apoloniju. Hrist . i božja i čovečija. zatočenici našeg tela. sledeći u stopu svoje duhovne uzore. u jednome. igrajući obavlja svoju kosmičku dužnost. slavni livci bronze. dok desnom nogom slama kičmu slepog demona Andhake. reklo bi se po slobodnoj volji. poput kupaste krune. individuacije. u visoko spletenoj kosi. U desnoj ruci drži doboš. Tamilski pesnici spevali su pre mnogo vekova pesme i poeme Igraču. dijadema i okićen simbolima. Mogu nekome biti ogavni i prsten i centričnost. zaštita od šake nade. Obe u drugom planu. ostavili su za sobom mnogo primeraka Kosmičkog igrača.ali. Podignutom nogom ti štitiš svesni i nesvesni poredak stvari. oko vrata ukroćene kobre. druge svetove i bezbrojne duše. pozadinu i nosač centralne figure kojom se razrešava dilema: šta činiti u prstenu determinacije. Za razliku od vizantijskog simbola. on se javlja samo kad treba da nareduje i da kažnjava . sa dvoslojnom porukom: Hrist centar i vladar univerzuma. narukvice. Ono što ih dočekuje porukom: "Ne boj se" i pošto svako od njih odživi svoj vek. U Unmai vilakkamu: "stvaranje nastaje od doboša.mumani . slobodna volja. mislila bogatije. Indijski um umeo je (um tome služi. ništa mi nismo biranjem izabrali. nanožice. Bog i njegova stvaralačka energija. on lako. sa najvećom kolekcijom u Madraskom muzeju. Vitice kose vijore se i lepezasto šire od glave pa sve do unutrašnjeg ruba prstena. Mesečev srp. razaranje od plamena. te onaj jedan. Iz poveće daljine gledano. da nešto ume) da do mnoštva doñe razlaganjem i da iz njega birajući. sa bezbroj pojavnih obličja. Šiva . naše planete. stvara nove sinteze.sudija na Mikelanñelovom Strašnom sudu u Sikstinskoj kapeli. minñuše. Tako bog Višnu ima svoje avatare a Šiva 1008 imena. Par ruku sa dobošom i ognjem obrazuju kosmički plan. Osim jednoga. iznad pastira i ovaca. ti stvaraš i ureduješ nebesa i zemlju. vatrom im razara obličja.Hristu. počinje novi ciklus i nastaje frenetična igra mnoštva željnog uobličenja. našeg univerzuma. crux gemata. Spoljni rub prstena okićen je plamenovima. Demokratski establišmenti ponašaju se po istom obrascu. u levoj plitku posudu sa razbuktalim ognjem. jer ništa nije naše. gde god da je ima. Mladalački lik bogato je ukrašen nakitom: ogrlice.jedno drugo mrzi. od kojih su tri. nadlaktice. U već spominjanom ravenskom Sv. scena se menja i raña dilemu: postoji li. Prisvajanjeje utešno i iluzorno. bez prstena.sudija sudi. svuda od iste tvari. kod svih ostalih primeraka umetnici su Igrača smestili u prsten. prinesi sebe na žrtvu i stići ćeš u centar . oponašaj Hrista. ono se pojavljuje u superlativu: Ghora . Tek sa umetanjem igrača u prsten. njemu su nalik raspeće i Hrist . Hristocentričnost nije nova reč. Igrač ima četiri ruke. Umetnici Južne Indije. kojom dotiče prsten. našeg vremena. Indija je. ali se nema mnogo argumenata kojima bi se oni mogli odbaciti. vizantijskoj crkvi izgrañenoj u vreme Justinijana.tarah i ognjem pretvara preostalo u neuništivi pepeo nabijen potencijalom. osim pobožnosti koja je. ili smo svi mi skupa deteminisani opštim kosmičkim zakonom. on ličnim primerom ukazuje na opcije različite od raspinjanja. svi smo u istoj klopci. njegov univerzum pun je dinamike njegove igre. pojas. nisu ni meni dragi.

a kola su mnoga. Tri su milienijuma izmeñu Iša upanišade i moderne nauke. Iz punoće puno izvire. "Naivni i metafizični" svet Azije.amoralna i starozavetno – kapitalistička koalicija. puno ovo. pa je zato nespoznatljiv. Od punoće kada se puno uzme. svih onih koji su poruku shvatili. Tvoja podignuta noga daruje večno blaženstvo svima koji uz tebe prionu. pūrĦam evāvašişjate" "Puno je ono. Ne boj se. isklesanom u steni." Ova misao Iše.transformišeš rukom u kojoj držiš plamen. na ostrvu Elefanti. Njena uvodna strofa glasi: "Aum pūrĦam adah pūrĦam idam. Najveličanstvenije vajarsko delo indijske umetnosti. nastalo u osmom veku. a da su putevi mnogi. bog joge i zaštitnik asketa i jogina. Iz osiromašenog i zbunjenog "Trećeg Rima" čuje tradicionalno zakasneli glasić iz rupe izašlog i podgojenog patera . Svojom nogom. ona može biti ili potencijalna ili kinetička (dinamička). tvrdi isto što i zakon fizike: Ep + Ek = E = C (konstanta) gde se indeksima "p" i "k" označavaju potencijalna i kinetička energija nekog sistema. Posebno mu je interesantan segment preklapanja dva kruga: sve je bez ikakve sumnje započelo prvom glavom svete knjige i mora se završiti poslednjom.joga . Ako je Ep = 0. ili potencijalna i kinetička. punoća opet ostaje. O njemu je Andre Malro rekao da bi se. Onaj koji pobuñuje i uvodi u igru da bi na kraju sve uništio. uzročnosti. slično onome što je Gandi rekao za Iša upanišadu. Tu je i 136 . matematičkim jezikom izražena. New Delhi Na drugom mestu se Šiva obraća čoveku: U nesavršenom svetu čovek se raña nesavršen. ti sve siromašniji. Opet se svetski ucentrisala pragmatično . E je jednako Ek i respektivno. veliki delatnik koji ne sme samovoljom da prekraćuje prirodni zakon. njime mogla rekonstruisati indijska religijsko .za obadva nema mesta . Šivatrimurtih . Hinduističko . Uvereni da se univerzum menja iz trena u tren.onako kako mi pravoslavni hrišćani svet siromašnih zamišljamo. nedaleko od Bombaja. azijski svet je zapanjen spoznajom nepromenljivosti hrišćanskog fenomena.troliki ili trostruki Šiva. oslonjenom o tle ti nudiš pribežište dušama umornim od zakona.način.u rupi je boravio dok mu je ateizam crkve u vazduh dizao . jer se znaju putevi dostizanja savršenstva.pod uslovom da se svi Azijati odreknu svih svojih puteva i prevoznih sredstava. uveren u postojanje mnogo kola i puteva. Sagar Publications. kola su tvoja a tvoj i moj cilj je: ja sve bogatiji. E je jednako Ep. Ajnštajn je pokazao kako se potencijalitet materije pretvara u dinamičku energiju na "ghoraghoratara" .išvarah. mržnjom zadojena i silom opijena. Monoteistički svet zna samo jedno: put je moj. pūrĦāt purnam udačjate pūrĦasja pūrĦam ādāja. ili da je put jedan. ako je Ek = 0. u slučaju iščeznuća svega što je indijsko.budistička Azija zna da je cilj jedan: duhovni razvoj čoveka.filozofska misao. Otud centralni lik trojstva. Znanjem osvetljeni duh oslobaña se uloge igrača u razigranoj procesiji univerzuma. mora sebe da obuzdava askezom i jogom uspostavljajući duhovnu ravnotežu. Šiva mahā . Znanjem uništi slepilo duha. uprkos dve hiljade godina hrišćanstva. apokalipsom. impresioniran je "novom" tržišnom ponudom iz starih radionica i marketinškim olakšicama prilikom izbora ili jednog ili drugog centrizma . Energija se ne može uništiti. Dirigent je bio i ostao JHWH.sa političkom porukom: "I mi budem komandovat!" prevedenom na slatkopravoslavni jezik i bačenom svetu u lice iz tuñe "Atine" "Hristocentrizam kao osnova ustrojstva sveta" . nalazi se u hramu."11 11 Preuzeto iz: Ananda Kumarasvami: The dance of Shiva.

Epitet mu je višnji. na nebesima. on se zove bog. Pravi hinduističko -budistički samnjasini. razvoj se odnosi na sredstva i metode osvajanja. dakle nije JHWH. osim nešto malo vedskog duha. na mnogo višem nivou apstrahovanja: atman = brahman. U istoriji se jedno-te-isto dogaña. Otud razumevanje. Nema boljeg trojstva. I bog i višnji potiču iz rgvedskog panteona. povodom krštenja i venčanja. Pastiri boga mole da je ovih. Niko ne kaže da je Pavle. Prvi dogañaj se dogodio jer niko narod nije ni pitao. Toliko obilje istinskog dogmatizma. reklo bi se da neće. U carstvo nebesko Srbin ne veruje i nema pojma da može biti spašen. Šta više. Ili su pastiri loše obavili posao. ili neće. Ne spominje se ni Ehnaton. koji mnogo više "zna" od svih ostalih mudraca sveta. i nismo nigde osim onih koji su svoj na svome. Srećni dogañaj koji se već dogodio poodavno. pravo brhadaranjaka i tripitaka ponašanje. Osim toga. "Svaka tica svome jatu leti!" Šta se o veri. Samo monoteisti tvrde da je monoteizam u prednosti nad politeitzmom. koji nije od svetoga duha. Suncu. Ne spominje se. Ne kaže se da je sam tablice klesao a nama lagao da mu ih je bog dao. G. nego tamo. makar reda radi. uz blagoslov rabina Savla i apostola Pavla. danas se dogaña u ime ljudskih prava. to se ne spominje. Jungu = oboženje po J. sa ispuštenom dušom. Pošavši unazad. bez dovoljnog poznavanja naroda. Niti verujemo. 137 . treći put. Zna on da i pesnici i duhovnici moraju od nečega da žive. Naš bog nema ime. može čuti na RB 2. od Karla Gustava Junga oni stižu do Jošue Isusa Hrista i laiku nude spasonosni udvojeni semitski identitet: individuacija po K. Duh se s duhom razumeo. a ne iz nekih filozofskih razloga razvoja religijske misli sa nižeg politeističkog na viši monoteistički nivo. Nekada je bila od presudnog značaja geografska blizina sile. doktrinarnih nesporazuma. Niko ne spominje da je JHWH bio izabran za jedinoga iz političkih razloga očuvanja identiteta i biološkog opstanka "izabranog naroda" Izrailja u moru civilizovanijeg okruženja. Hristu sve to. koja će se zdušno zauzeti kod dvojstva za grešnozačete i grešnozačinjuće. barem što se Bgd . srpski narode.učenika" povodom "pālajati" centrista.dogodio se iz istih razloga iz kojih mu se upravo dogaña ovo što mu se dogaña: geostrateško-politički ciljevi i interesi velikih sila. jer može da izazove sumnju u originalnost prvog identiteta. pa posle toga naredio: "Ne ubij" i da je neizmerno mrzeo Egipćane iako su mu život spasili i na visok položaj postavili. autentični upanišadski identitet.. od koga je mogao čuti o mnogo boljem jednom bogu. kakve blagodeti! . Ne.hrišćanstva tiče. ili su ovce loše stado. saosećanje i podrška iz Azije. To je ugaoni kamen zapadne naduvanosti preteranom individuacijom. moja ljubavi? Svega smo se odrekli. i za svaki slučaj. Tu je i prečista mati. no što je njegov sinajski JHWH. sve to odjedanput. stariji hiljadu godina od JH i tri hiljade godina od KGJ.uče ga da mu se sa primitkom hrišćanstva dogodio najsrećniji dogadaj u životu. videće se.rabinskih razloga i zbog nesrećne ljubavi. Gledano iz uglova učiteljice života. Većina ide u crkvu tri puta. ni intelektualizmu skloni Azijati nisu u stanju da konzumiraju. A gde smo mi. I. Nekada se ono što se dogañalo. Putem glasila. na zemlji. religiji. jer se pošto-poto narod sada "pita" i po pitanju svih siledžija. teško je prorokovati. Njemu se ne menja carstvo zemaljsko za carstvo nebesko. pa se mora malo pričekati na "prati . od: KGJ + JIH + RSAP. crkvi može reći osim onoga što se. Niko ne spominje da je Mojsije prvo ubio Egipćanina. danas je geografija beznačajna. i bez angažovanja KFORA i misionara pokrste. On bi radije da bude spašen ovde. dogañalo i u ime duha.Hristos da bi spasao "per se" bezgrešne hrišćane i "per se" grešne bezbožnike ukoliko se blagovremeno. dva puta za života. pokojnik se nosi u crkvu. Naročito su interesantni oni koji umeju da preskaču milenijume. pogotovo oko vrlo važne reći "filioque". uturio Stari zavet u bibliju iz rasno . niti nam je do vere stalo. da li je ispravno da bezbožnici prime hrišćanstvo pre hrišćana? Da li će. bez oboženja. Održavamo običaje. sve višc. ulepšava se semitska predaja. šta će se silama sa istim ciljem dogoditi. kao trkači prepone.

grnčarski točak. obrtati. Najveći ideal Starih Arijaca "akşitam sravah". bolje nije ni zaslužila!" Ovo poslednje ponavljati kao refren. s obzirom na sanskrtski fundament jezika i na prijateljstvo sa Kinezima. Budizam je vera budućnosti. kružno kretanje čakra ..rotacija. sastaviti opštenarodni trubački rok-bend. mnoštvo.vozač. Kažem: ako je neko sebi dozvolio da napusti veru svojih pradedova i drugima da mu koren preseku. stalo mu je da se proslavi braneći pravdu. pripadnik neke grupe ili društva. Nisu nama strane i nedostupne duhovne vertikale.sličan točku. svestrano. kraljevstvo i dr. čakram (od korena: čar . delati) . Višnuov disk. vremenski ciklus. Dokaz za srodstvo Indoevropljana indolozi nalazej u odgovarajućem grčkom izrazu (jer ne znaju srpski): "kleos aftiton". a kamoli čitao. Srbinu bi najbolje odgovarala jedna stara kineska varijanta budizma svesti.suveren. Ako mu je do ičega stalo. Mirno sačekati do prestanka zavijajanja sloga AUM i izvršiti zaokret kosmičke uloge nebeskog naroda ka obnovi porušenog. biti. opsenar čakra . krug. seoski akrobata.Semitsku svetinju retko koji Srbin da je video. ne traži se samo ljubav. što na srpskom glasi: "neuništiva (neskršiva) slava". ali ne mari. vartate . putnik Složenice: čakra . imperator. okrug. a sve mu je manje do bilo čega stalo. mlin za ulje. održati kratak kongres o otadžbinskoj budućnosti. kružan. on ne gubi svoje.vrteti. jebo te bog! Kalijugi je došao kraj! I "neka je. neko će reći. onaj koji se vozi kolima.ono što pripada točku ili kolima. jedinom nepristrasnom bogu uništavanja. sve dok univerzum. čākrikah . područje. "Šta mari!". cirkularan čakrija .gatih (f) . nego ugledanje na žrtveno jagnje. opet kažem. šest oblasti ljudskog tela ovako nazvanih u tantri. postojati) .dharah . kralj.onaj koji se kreće svuda neometano i bez prepreka 138 .. oblast. "To se više ne radi!". centrirati se u centar univerzuma i iz sveg glasa celom univerzumu otpevati: "Ne boj se. suverenitet.pāĦih (m) .leva talasanja. smiriti levo ."sa diskom u rukama". GLAS "č" -kao čuturačakram krug I. nego tuñe.". drugar P.deva .onaj koji ima za božanstvo točak bornih kola čakra . čakraka i čākrika . Neka svako za sebe oceni da li je grčki ili srpski izraz bliži sanskrtu. grnčar. točak Sunčevog vozila. domen. ako svet ima budućnost. Uzme li se baš sve u obzir i razmotri sa svih aspekata. zbog Srba i bez Srba ne iščezne. i nek izgubi.točak kola. Jeste da je komplikovaniji.desna i desno . ako je ono što dobija bolje i bezbednije! Ili se prikloniti Šivi. A kad se vreme bude primaklo kraju. Višnu čakra . uz pratnju vokala. Ovaj barem pošteno radi svoj posao i neće na Srbe krenuti u obličju Ghoraghoratare pre no što istekne vreme predviñeno za kalpljenje Srba u sopstvenu kalpu.vartin (od glagola: vrt.kretati se i kķ . Iz nje bi radije izabrao: "Oko za oko.raditi.

oko čakşuş . nikada nisu išli zajedno.ljubavno čavrljanje 139 . vladar čakre (oblasti) od jednog do drugog mora (Indija). Mada su indijski kraljevi od detinjstva dobijali potrebno obrazovanje. o četiri plemenite istine i o osmostrukom putu prosvetljenja.bolest oka P.prevarant. prikazana je raskošno odevena i urešena kraljica. dopadljiv. čakş.padati kao kiša i. pre Hr. prizor čakşuh (m) . pa su bile pravo uživanje za oko čakşuşja.čakravartin. čakş. Što se čakšira tiče.obdaren sposobnošću viñenja Ništa bolje ne pristaje uz srpski glagol: čkiljiti od sanskrtskog: čakş. izgled. podupirati. Zbog ograničenosti znanja. kako je ime Indije . U čakravartine je ubrajano 12 prinčeva plemena Bharata. kad glagol promeni vrstu: čaŃ. čaŃŃati čagrljati. Najlepša skulptura Buddhe u ulozi pokretača točka zakona potiče iz Gupta perioda. pre Hr. a srušili ih do temelja monoteistički varvari. pogotovo one sa nafaltanim i obešenim turovima. uočiti. Iznad lakta desne ruke čakravartina nalazi se točak na stubastom nosaču.vartī (m) . što danas nigde nije slučaj. čaŃačaŃŃati (onomatopeja) . čaŃŃati . "Tau dvau". u Parku Jelena. nije mi jasno zašto to nisu: kirkos i circulus? Krug srpskog jezika kao da je usput izgubio koren: čar i ostao pri korenu kr. bharati . čaŃajati . Kušana i Gupta počev od 4. U pozadini. prvi ministar i rizničar. piljiti. čakşuşja . kralj. unapreñivati. imperator. u Sarnathu. opsenar (sa zmijama). lep čakşuşmat (sl) . u I v.suveren. navodi sličnost grčke reči: kiklos i latinske: circus sa čakram. Kruženje nebeskog svoda.Bharatam i prvog čakravartina Bharate izvedeno od glagola: bhķ.pojaviti se. desno. Sunca i Meseca inspirisalo je Stare Arje da vladara svoje zemlje nazovu čakravartinom. sina Dušjante i Šakuntale čakra . Tu. no on se odrekao svetovne vlasti radi pokretanja točka moralnog zakona.prijatan za oko. buljiti I. i nalazi se u muzeju u Sarnathu kraj Benaresa. posle Hr. levo. razlomiti I. Na mermernom reljefu u madraskom muzeju dat je prikaz čakravartina onako kako je zamišljan relativno kasno. U RVK čakšire su označene zvezdicom. Iznad turbana ove dvojice nalazi se državni pečat jednak njima po veličini.vartitā .čakra . tri puta viša od konja ili slona kraj jastuka na kome stoji.aŃah . mora da su bile veliki modni hit.održavati. oko 5 v. seoski zabavljač Autor sanskrtsko-engleskog rečnika.pucketati (kao vatra) čaŃ. meñutim. Dominantna figura. dharma . Poslednji nemitski bio je Buddha.rogah . v. nositi. čatačatajanam . neko ko zauzima najviši rang. očito je da čakravartin nije smeo da vrti točak naprazno ili da mu točak kola "šlajfuje u mestu". čakşaĦam . čaşte čakşuşja čkiljiti čakšire G. postati vidljiv.pojava. Indijci nisu gajili iluzije o svetskim vladarima pa su čakravartine smestili u mitsku prošlost.. čaşte (def) . desnom rukom dodiruje nebo koje ga zasipa kvadratnim novčićima (srpsko: "padaju mu pare s neba"). čaŃačaŃa. čaŃ.uživanje za oči čakşū . počev od Bharate.država (ili stanje: biti u ulozi univerzalnog imperatora) čakra . podizati.pucketanje vatre čaŃuh (m) . čuvati.prītih (f) (sl) . Tu je i ogroman kompleks temelja grañevina koje su na tom istorijskom i svetom mestu podizali kraljevi dinastije Maurija. čavrljati G.slomiti. pokrenuo je točak prenoseći prvoj petorici učenika saznanja do kojih je u osami došao. ta dva. pod uslovom da je posmatrač bio čakşuşmat.

nasilno. svirepo Gornji srpski glagol Vuk nije uneo u rečnik. pa su bogovi udruživanjem energija stvorili ČaĦdu. Doduše. u rečnik prideve: čandrijiv i džandrljiv. autora Arthašastre. označivši ih zvezdicama. što čine tantristi kundalini . Tu je i čagrtaljka (ispravno. a sam nije upućen u stvari.naljutiti se.mardinī . Odnos bik . Iskonsku seksualnu energiju treba transformisati u energiju duhovnog prosvetljenja. čaĦdate G. otac Čanakje. čaĦd. sa pežorativnim prizvukom i da ih srozavaju u idolatriju. čaĦda . nasilan.čaŃakah . osnaže svoje države. što dobro dode monoteističkim propagandistima da politeističke religije nazivaju prirodnim.svirep. Moćnog demona u obliku bivola. su imena boginje Durge . bes. U njegovo vreme čantranje još nije bilo preovlañujući meñuljudski i. strastan čaĦdam (ind) . da neko čagrlja kad pretura po sudovima. čaĦ. sitno znevlje."Ubica demona Mahiše". u indijskim hramovima.Nandi. otud lingami. u drugome. čaĦdam .drvena posuda za tečnost Simboli srpskog naroda srodni su svi. Šivine supruge. Takozvani idoli do te mere su obogaćeni simbolikom i smislom da se pred njima sve "neprirodne" religije (po kojima ispada da čovek nije prirodno biće) moraju osećati ubogim siromasima. čaĦakah čanak (?) čutura G. mada je razlika u nazorima velika. besno.zob. 140 čantrati . umesto Šive. bez namere korenitog zatiranja seksualnih nagona.čovek bio je za Indijce očit primer evolutivne strukturne promene."Teško dostupne". uništavanje. pogotovo.toplota. razbesneti se I. bez izuzetka sa sanskrtom. neka nañe dva dobra vodiča pa neka ga jedan od njih provede kroz crkvu a drugi kroz hinduistički hram.jogom.Durga. Ona je Mahišu najpre navela da se u nju zaljubi a potom ga ubila. Ova ideja o kroćenju čulnih strasti saopštava odnosom ČaĦda Mahişa slično onome Šiva . Plodnost je podloga i uslov dinamičkog zamaha kreativnost. Vuk kaže da je čanak sa čančićima turskog porekla. čaĦdašīla je strastven karaker. U prvoj će se naći usred ljudske drame. zvanog Kautilja. koliko sam ja čula. Slično ovome je i čavrljanje: "žene čavrljaju kao čavke". Ona se naziva i: Mahişa asura .Žestoka. Poreklo nekih čankolizaca od Čanakje nije. Slutim da je od ovoga dvoga nastala: šindivila. bez svirepog ubijanja bikova na koridama u cilju demonstracije čovekove premoći nad životinjom. čaĦati . bračni odnos. čaŃukā . da miš čagrlja u drvima. po Vuku. ne birajići sredstva. a ne čegrtaljka). Uneo je. spasavajući njegovu dušu zarobljenu u telu bivola. Čanakja je učio vladare kako da. koju oni izražavaju mitski i metaforčno. čaĦakah . obavlja se radi obnove na višem nivou: smanjenje fizičke u korist povećanja mentalne i duhovne snage. Razaračka funkcija para Šiva . ČaĦdi je ime od milja kojim se oslovljava ljubavnica. čaĦd. pak. da kiša čagrlja po krovu. Mahišu. ČaĦdā i ČaĦdikā . čaŃukā I. mogla je da uništi samo žena. grašak. ljutina P.vrabac U narodu se kaže. Pod znakom pitanja je srodnost čanka sa čanakah. koja je pod ovim imenom predmet obožavanja tantrista. čaĦdate . Ko mi ne veruje.ponuditi nekome nešto I.

veština P.bistrina uma.četvoronožac sa kopitama čatuş . vešt. Možda se uspomena na čamasah.broj 4 Složenice od kojih neke imaju sličnost sa srpskim rečima: čatur . "Reductio ad absurdum" na ultramonoteistički način. U vreme moga detinjstva na lopar se istresao kačamak. O onima koji izmeñu golih zidova čitaju samo jednu knjigu ne treba ni govoriti. oštrouman. Neki davnašnji kastratori duha zabranili su sve osim reči. i tu za Indijce ništa nije ostalo prekriveno velovima tajni.sa četiri stiha čatur . pak. čatura i čaturaka .patham . simbol te žene je cvet crvenog oleandra: čandi."sa 4 vrata". čhamati -jesti.stvaralac sveta mora biti starac kome lepo pristaje nevina bespolnost. Zato bog . Ovome ide u prilog sanskrtski glagol: čham. Moralo se izmisliti bezgrešno začeće propraćeno ženskim. pirinčanog ili nekog drugog brašna. drugi . slatkiš.četvorougao čaturatā I. čamasah . Na nivou religije bogovi su upotpunjeni boginjama.raskrsnica četiri glavna puta čatur . Što se. na filozofskom planu stiglo se do apstraktnog pojma srednjeg roda brahman. moraju se uvesti čuda božja i svete tajne kao osnovi vere. U monoteizmima takvi obrti imali bi se smatrati: prvi neoprostivo bogohulnim. U Indiji je odlučivanje po principu ili-ili bilo nepopularno pa se postupilo po principu i . čantranjima. pa bogme i muškiin.pančašati". Neprirodno sputavanje prirode izaziva seksualne revolucije. ljubavnog umeća tiče.mahā .ķča . "500 stihova u slavu grudi strasne žene".onaj koji ima četiri bika čatuh . Samo privenčani hrišćani bezgrešno seksualno opšte.kona . Otud Kama Sutra i bezbroj poema poput ove: "čandī .bistar. počelo da se koristi kukuruzno brašno. čatur . čamasah kačamak (?) čutura (glava) (?) četiri I.kuča . Arijcima su Dravidi ukazali na nepotpunost bogova muškog roda. brašno Lopar je služio i služi za iznošenje hleba iz furune. Ostali će goreti u večnom paklu. boginja je kreativna energija boga. Bilo je potrebno ili da se oni požene ili da preñu u bespolne spodobe.dvāra .preterano komplikovanim. Izaći na kraj sa bogovima ženomrscima nije lako. ne rekavši da reči imaju veću moć obmanjivanja od dela likovne umetnosti. Tamo gde se neprirodnim supstituiše prirodno i čovek izoluje od prirode. čovek čatur . kaša načinjena od ječmenog. ne umem reći. Prirodno proglašeno grešnim pretvara se u bezgrešno činom svete tajne. čaturatā . očuvala u kačamaku kada je.šapha .vķşa . čatur B. okretan Da li se u srpskom iskazu "utuviti nešto u čuturu" glava metaforično naziva čuturom po sudu za vodu ili po sećanju na oštroumnost. mnogo kasnije.drvena plitka posuda kvadratnog oblika sa drškom upotrebljavana prilikom žrtvovanja some.biće uveden u univerzum gde će naći monoteiste. čaraĦa čarapa 141 .i. slično loparu.

škola ili ogranak veda.rupam novo! Da li ''čarč" potiče iz istog izvora neka o tome sude Englezi. okovi čārakah . slediti nekog. 142 . Nije nerazumno pretpostaviti da su Cigani. svirači i vrači lutalice sebe nazivali čaranah od čega su nastali: čaranje. kao: čakram .ponašanje. tradicionalni običaj kao osnova zakona.kretati se. stavljen u pokret.pokrenut. tako odu.hvala. bog. kretanje. āčārati . čar. čaraĦam . čarčajati . dobijaju se nove reči: I. oltar. kod nas se očuvala samo čarapa. preporuka.ponavljati reči prilikom recitovanja veda I. G. greh. stub. zatvor. čarati i dr. onaj koji inicira učenika svetom uzicom i podučava ga vedama Produženjem korenskog samoglasnika od čar u čār. čarkķtih crkva G. kompanija. slediti neki put I. alternacija recitovanja izmedu dveju osoba čarčanam . sve ove reči potiču iz vremena Rg vede. lutati. lutalica čārita (tpp) . upustvo ačarjah .glumac i pevač lutalica čaraĦatvam . čārah . uzdizanje. nasilno širi veru uništavajući narode. čarati . ispravno delanje.pomazivanje čarkķtih (f) (od korena čar i kķ. putovanje. čāratha . apsorbuje sve što se pojavi uživajući u bogatstvu ideja. Šta se dogodilo i šta se dogaña sa svetom apostolskom crkvom? Ona izrasta u moćnu ovozemaljsku instituciju. naredba. Namani stara . propis. bez sabora. čakķtja (tpb) . veličanje P. bez progona. običaj.špijun. koren drveta. dobro ponašanje. čovek roñen u noći bez mesečine (čandrah je Mesec na sanskrtu) preko koga je prešla mačka ili neka druga nečista životinja zbog čega se on celog života ne prihvata ozbiljnog posla nego luta od mesta do mesta. postupati. bez religijskih ratova.profesija glumaca i igrača lutalica P. lutanje.približiti se. ognjem i mačem uništava jeretike i bezbožnike. prvenstveno duhovni.špijun.krug) . organizuje sabore radi dogmatizacije učenja osnivača. zabavlja narod i mami pare koje kako doñu. I. moralno ponašanje Od gornjeg glagola sa prefiksom: ā nastali su. Vuk navodi reč iz Boke: čaratan. ačarah . preduzimati nešto. bez intervencija "kultivatora" sa makazama. Sve nam je mnogo starije nego što nam se čini. asocijacija čāranah .ponavljanje reči prilikom recitovanja veda. i od Hrista i od starozavetnih proroka. čarčah i čarčakah ."onaj koji zna i podučava ačarah".onaj koji luta. ponavljanje reči u mislima. praktikovati nešto. dogme u obliku zvonceta blagovremeno svezuje deci oko vrata. pevači. slava. delati.G. ponašati se. praksa. bez ikakvih nasilja. hinduizam je držao i drži na okupu zemlju najvećeg pluralizma na svetu. naveden od strane nekog da učini nešto Od ovoliko pojmova odabranih iz mnogo veće porodice reči. starije i od primitka hrišćanstva. U njemu nije nikad i ničim ograničavana sloboda mišljenja i verovanja pa je bujao kao banjan drvo. kandilo. slušati nekog. Mislena imenica hinduizam. āčar. čarč. višnji. post. kretanje. progresija. anñeo. vozač. Iako neinstitucionalizovan.stopalo. učitelj. i ona u RVK obeležena zvezdicom.ono što treba spominjati sa hvalom Crkva.

ako do njega doñe.kartah . povezivanje svih monoteista na globalnom planu u jedinstven skup sa najavom religijskih ratova -monoteisti protiv ostalog sveta.žvakati I. nestabilnost. neće izazvati ni šivaiti. čarşaĦi. čarşaĦi .koža Složenice: čarma . skretati od. Upadljiv je nov fenomen. uznemiren. potresati.žvakanje P.onaj koji neguje. Može i na protestantizam. čalati . brz. Pañča . rastrojen.kožar. potresanje. fluktuacija. čarvaĦam . može i na islam. čarvita (tpp) . U RVK čaršija je obeležena zvezdicom. ni taoisti.Vera -kazan u kome se ključanje održava tapasom izračenim iz netrpeljivosti i mržnje.čarsanajah su isto što i pañča . Ovo uslovljavanje služi kao dobar izgovor jer nije civilizovano javno se deklarisati kao rasista. delatan. odstupiti od vrline I. krvni neprijatelji: izgnanstva. ni ñaini.ubrzavanje.karaĦam .kķşŃajah (v. Čarsañajah su osnivali trgovišta za razmenu proizvoda i gradove. takozvani ekonomski faktori jedini razlozi nesloge. Pravu granicu izmedu Zapada i Istoka povuklo je carigradsko anatemisanje u crkvi Svete Sofije sa početka proteklog milenijuma.rad u kožarstvu čarma . pod "k"). čarvajati . kultiviše. Nema boljeg primera za ilustraciju onoga šta ona može da učini od odnosa izmedu Srba i Hrvata: narodi istog jezika. Geografska granica Evrope duž Urala gola je fikcija.narod kultivator koji se bavi zemljoradnjom za razliku od nomada P. ni tantristi. Propast sveta. čalati akcelerirati.parče kože čarma . čarvaĦam G. zastraniti. čalah . pogibeljnost 143 . obeležen zvezdicom. čarma (n) . obućar Čarugdžija je u RVK opančar. Egzegeta predlaže da im ponudimo Hrista jer Hrist je jedino što mi imamo. ni višnuiti. biti konfuzan. čal. klanje. ni zenovci. Ima se utisak da impresije dublje od ponude Hrista ostavlja pretnja atomskom bombom. vañenje očiju.sažvakan čarşaĦi čaršija žvakanje čarugdžija I. Nisu naftovodi i prirodna bogatstva.kretati se. Oni su mnogo dublji i potiču od davnina. čarv.kārah . čaldosati G. U tom skupu nema pravoslavnih Slovena niti ih može biti sve dok sa Marksovog komunizma i Hristovog hrišćanstva ne preñu na tržišnu privredu i na starozavetni katolicizam. veću od strateških namera i vojne sile neprijatelja. Njega će izazvati monoteisti zatrovani otrovnim mlekom monoteističke netrpeljivosti gde unutrašnja podela na vernike i ateistse nema značaja. čarşaĦajah (pl) . ni budisti. hitar. zaokrenuti. opasnost. čarma-karanam I. čal. Ne videti i ne uvideti na vreme o čemu se radi predstavlja najveću opasnost.

144 . a od ovoga imenica: čanas (n) uživanje. pomućenog uma Složenice: čala . No šta vredi o tome post faktum govoriti kad se više ne može sanskrtski misliti.indrija = čalendrija . lepota čārutvam . brz. zatim pridev: čaniştha .munja. Izvesno je da se od prelaska sa opanaka na cipele drastično povećava stopa rasta "nezaustavljivog razvoja".celer potekao od korena čal kako tvrdi autor sanskrtsko . prihvatiti sa zadovoljstvom. Ovakvi se zaključci mogu izvoditi samo iz sanskrtske porodice reči u kojoj se sadrže naizgled kontradiktorna značenja za iste pojmove. ubrzavaju razvoj i izazivaju opasno skretanje od prirodnog toka stvari. čāpalam . pomućena uma.neprekidno u pokretu. kurva P. Slična značenja imaju i reči porodice nastale od glagola: kamp.potresen.prijatan.brzina. kanati .obratiti se rečima (srpsko -"zadovoljstvo mi je da vam se obratim. pokretljivost. Iz istog razloga potrebno je da prode vreme ne bi li se sa nenadoknadivim zakašnjenjem uvidelo da ubrzanje nosi klicu propasti u sebi.pokretno i nepokretno čala . boginja sreće P. trenutan čapalā .nestabilan. kampate . mesečina. S druge strane. Kasnijim pregrupisavanjem pojmova ovaj kvalitet je izgubljen pa brzina. Samo sam od Torlaka čula iskaz: "Čaldosalo me nešto u glavu".munja. nesiguran.žbun čāru čaroban čemerika P. onda su iz istog korena nastali i akceleratori. uznemirenost. pogibeljnost.povoljan.skrenut sa uobičajenog toka stvari. zadovoljstvo. pridev je nastao od korena čan. voljen. nije izvesno da cipele proishode iz sanskrta. čapala . boginja sreće Srpske poslovice: "Sve što je brzo to je i kuso" i "Sreća je slepa" (da ne kažem nešto gore). nepromišljenost čapalā . ćudljiv duh čala . tresti: G. bar ne u onolikoj meri kako je to bilo sa opancima. točak samsare čala .čalā .. sjaj.nestabilan. zbunjen. lepo pristaju za kraj "diskursa" o akceleraciji. od nje glagol: čanasaja.lepa žena.ātman .. nepromišljen.omiljenost Latinsko: carus i italijansko: "cara mia" potiču od istog izvora.nestabilnih. saglasiti se sa.ačala (udvojen koren: čal) . uznemirenih čula Ako je latinski pridev: brz . nepostojanost. ubrzanje.biti zadovoljan. čāru . inteligencija čārutā . čanasajati (den) .navesti nekoga da postupi nepromišljeno I.džanā (sl) . opasan čalita (tpp) . poželjan i sve to skupa od korena: kan odnosno od glagola: kan. čāruvī .ačala . čapalajati (den) .nepouzdana žena.drmusati. počev od instrumenata za merenje brzine pa sve do onih koji. "). čāmarikā . kojim se čovek žali da mu nije dobro u glavi ili da mu. nestabilan. haotičnog.engleskog rečnika. čala . omileo. iskliznuće iz prirodnog toka stvari i odstupanje od vrline ne pripadaju više istoj porodici reči. jezik. drag. I. čapalaja. prikladan.ljupkost. nelojalna žena. čāmarikā I. "nisu sve koze na broju".

ako treba. ćifta G. imati nameru.to se zove "oštrenje pameti". to ne može!". nagomilavati. ciljati na. reče. zato nema potrebe. jer ova druga oznaka. apsolut P.vikārah (sl) . činuti.uočiti. te da se dno bilo čega pa ni jezika ne može dohvatiti. kao što znamo. kad bi moglo da se neka Srpkinja namesti na Olbrajtkino mesto pa da bombarduje Čivute!" "E. odnosno sanskrtsko: ātman . misleće biće. a nije ni bilo poklonjenja triju mudraca sa Istoka pred kolevkom . razumeti.uočavati. oni Jevreji kojih su se odrekli svi pošteni Jevreji. on je poverovao u biblijsku priču o pometnji jezika na Vavilonskoj kuli (nastaloj zbog nomadskog osećaja inferiornosti pred veličinom urbane civilizacije) i krenuo da traži prajezik ne znajući ono što je Jadžnjavalkja znao da je slog AUM simbol a atman i brahman apstrakcije.gomilati. zahtevati. da bi konačno "najizabraniji" stigli do visina na kojima se sakupljaju najveće pare i sa kojih se presuñuje narodima i svetu. onih koji bleje u njega.inteligentan. pa tako shvaćeno raznose dalje kao svoje mišljenje. nameravati nešto i či.svest. zatim vrlo profitabilnim lihvarskim bankarstvom. oni što imaju uza se srpsko: sebe ili se. mudrost četah (n. duh. sklon polemici polemike radi . čit četati . čikīşati P. usmeriti um na nešto. osvetiti se. um. gledati na nešto kao na. procenjivati G. fiksirati pogled na nešto. či. Čivuti su.sakupivši. danju kopa i razmišlja o onome što je pročitao. Rasut po celom svetu on se svuda bavio najpre sitnom trgovinom po čaršijama. bistar. duša četas . čit. Taj reče: "Mamu mu jebem. srce.poremećaj. ima u srpskom jeziku pežorativan prizvuk. razumevanje. "Zato što Srpkinja nema te pare". pogrešno shvate. deziderativ istog glagola glasi: čičīşati. vitoperenje uma. i ubiti. u svašta upućen: večerom čita. čittih (f) . Pita mene jedan moj zemljak. U svojoj naivnosti mi verujemo da nam je po nekakvom automatizmu prijatelj svaki onaj koji razotkriva slabe strane svetske aždaje. Prvu prepreku postavili su mu povratni glagoli. či.inteligencija.čitva Čivutin. akumulirati. reče znalica. svetiti se. čajate . činute . Uzgred budi rečeno. čiketi . "Što ne bi moglo?" iznenadi se neznalica. Da bi se nagomilavalo basnoslovno bogatstvo i upravljalo svetom mora se znati skrenuti pogled sa deset božjih zapovesti na profit. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika izvodi poreklo latinskog glagola: scio . osnova: četas) . čitvā (pvp) . potraživati. uman 145 .pričica nastala iz nezdravog uverenja monoteista da su u nekakvoj prednosti i da ceo ostali svet treba pred njima da padne na kolena. inteligentan.znati od gornjeg korena: či.kazniti. čittin . univerzalni duh.misao. "kako to da su nam crkve pune jevrejskih svetaca i proroka a nas bombarduju Čivuti?" Napravi čovek finu distinkciju izmeñu Jevreja I Čivuta.ātmane padam. pa. nagomilavši Ako Vuk kaže da je odrednica: Čivutin turcizam ja dodajem da su Čivuti zajedno sa čivutarenjem tako nazvani po gornjem sanskrtskom glagolu jer niko nikada nije video taj soj da kopa iako mu je JHWH naredio da se u znoju lica svoga hlebom hrani. dakle. procenjivati I. U društvu se našao i jedan od njegovih stalnih pratilaca. sposobnost razmišljanja. četati ceniti. Ne ume svako da poveže apstrakcije atman i brahman. Isti koren sa promenom vrste znači: G. osećanja čaitanjam . Tako se dogodilo i sa ocem monoteističke generativne gramatike. "Je li".

premišljati. pa se one neadekvatno ili opisno prevode. Tu je presudan kritičar. pomicati se unapred čur. čintajati . U Torlaka se kaže: cuknuti. danas one izaavaju čuñenje. ukrašen bojama čitra . Retka je podudrnost izmeñu onoga što se umetniku činilo dok je sliku slikao i onoga što se gledaocu čini dok sliku posmatra. čitrījate (den) . usmeriti misli na. ili "Momak je za toj da cuka devojke". čitrajati (den) .krasti. pa mesto za obožavanje sa žrtvenikom.maĦih (sl) . na primer "Što cukaš toj dete. čintā . Čaitjah ili čaitjam su najpre bile gomile kamenja naslagane radi obeležavanja groba.vidan. čumb. Postoje pojmovi za koje još nisu nañene adekvatne reči u evropskim jezicima. plagijator 146 "ćorisati" ćopati cukati. čumb.misao. taj sve zna. čup. čint. pušti ga nek spi". zatim budistička stupa i svetilište.nešto što je tek ideja. čumbita (tpp) . kao u Adžanti na primer. nežno dodirnut Vuk navodi da se u Grablju kaže: cukiti umesto poljubiti ili celivati. čint.poljubljen. čitrakah ."misao . gledati na nešto kao na čudo čitrīja. čitrita .biti iznenañen. i po svoj prilici ne mogu se ni naći. čitrajati crtati G. čup.slika P. čitraja. briga.maja (sl) .ukrašavati bojama. čorajati . čur. biti čudo. U pauzama neka gleda TV. nekada se u slikama uživalo.kretati se.Vokabular sanskrta koji se odnosi na svest i mišljenje bogatiji je u odnosu na savremene jezike jer su oni bili u centru kritičke pažnje indijske filozofije.poljubac P. višestruk Crtanje i slikarstvo spadaju u neobjašnjena i neobjašnjiva čuda. čumbati G. obično ukopano u steni i ukrašeno zidnim slikama. čintajati činiti se. Doduše.lopov.obojen. čorajati G. čorah i čurā . orobiti nekog I. dodirnuti ustima I. čintaka .razmišljanje čintā . zatim nadgrobni spomenik.čopate G. čumbah .poljubiti.misaon Ako neko želi da mu se štošta i koješta čini i pričinjava neka što više razmišlja.dragulj". pričinjavati se G. čitraja. sjajan. zamišljeni dragulj koji ispunjava sve želje čintā . izazivati iznenañenje I. imati misao ili ideju o nečemu I. celivati . čopati . upadljiv. razmatrati. obespokojavajuća misao čintanam .misliti. čumbati . zamišljeno P. gde se upražnjavalo kultivisanje svesti.slikar čitrakam .

osušiti se od unutrašnje toplote u bolesti koja isisava životnu snagu I. koren slonovog uva čūşaĦam sisanje. čučulj G.kresta.odelo čelakam. čorita (tpp) . Tamo se amaterizam nije cenio ni u jednoj oblasti pa ni u lopovluku. sušenje G. čilati . kada se u kuvane koprive doda kukuruzno brašno koristi se čurkalo (štapić sa tri izdanka na vrhu). čelam . dostojanstvo. bilo koja rasprašena materija.sisan. rasprašivati. sve što je bradavičasto naziva se čučulj. čil. isisati i. čūdā . čūşita (tpp) . čūrajati . Sve je na prodaju.posipati. laka proza čuranam . lopovluk i finansijske malverzacije. kratak gornji haljetak jelek 147 . zasipati I. isisan čelakam G. čūş. čūdaja.čuperak kose na vrh glave čūlaka . čūčuka I. čūrĦin-pomešan sa nečim rasprašenim Opet kod Torlaka.brašno. čūrĦajati G. Ukoliko se takav izdavački poduhvat planira treba ga realizovati na vreme dok je još u životu tekuća generacija svetskih lidera. čūlaka čūdā čuljav (?) ćuba čurkati cucla.ukraden U Staroj Indiji je napisan priručnik za lopove: Čaurja .bradavica na grudima Kod Torlaka. kad glagol promeni vrstu: čūş. zdrobiti čūr. čestitost. čūdajati (den) .vidjā. Hrist je isterao trgovce iz hrama.jelek. čoşaĦam . Danas su I mislene imenice postale roba: poštenje.obući odelo I. trgovci su se revanširali I isterali Hrista iz hrišćanstva. čūşati . čūrĦ.čūrĦam . čūrĦajati . Današnji priručnik verujem da bi bio većeg opusa od Britanske enciklopedije. zasipanje P.sisati.posipanje.sisanje P. čūşjate . Od njih treba sačiniti tim autora za izradu lopovske enciklopedije. čolah i čolī .P.pričvrstiti kao krestu na vrh glave I. Štapić stavljen meñu šake brzo se vrti po celoj masi da se brašno ne bi zgrudvalo. čūrĦ. Ako je cucla zapadnog porekla znači da je iz sanskrta putovala preko Zapada nepotrebno. Nikad gora! Svaki drugi u "vrlom" zapadnom svetu tereti se za kriminalne radnje.mleti brašno. čūčukatā i čūčukāgram (sl) .

oblik. čhadajati . nevoljno P. prividnost. čhanna i čhādita (tpp) . krov kola. šaliti se I. gubitak teritorije. čatrlja G. Danas se od ovozemaljskih bogova mogu očekivati samo "back .bhangah .ono što se smatra objavom: šrutih.suncobran i opanci U RVK gornje reči označene su zvezdicom u zagradi Srećom da suncobran i opanci nisu više insignije kraljevskemoći pa se teško uočavaju gubitak teritorija i anarhija. osnova: čhadis) .dhārah . čhattrah .Torlaci nazivaju krpe.kišobran. vojnička. čhadajati čeznuti G."uništenje kraljevskog suncobrana". sakriti I. volja ātma . izvrtati smisao. čhand.pojava.upānahah = čhattropānahah (sl) . prerušen. opsena. izmišljanje. znači ''Hajde da spavamo". anterija i opanci. za razliku od prenetog tradicijom.obmanjivati. GLAS "čh" čhattrah čhattvarah čador. osnova: čhandas) .uživati u nečemu. čhad. čhand. udovištvo čhattra . zavarati nekoga čhandah (n. nadmudrivati. krov kuće čhattvarah . šala P. čežnja. suncobran (simbol kraljevske ili delegirane vlasti. namera. nauka o metrici čhandah . prikriti. razume se. čultarine.pokriven.back". svrha.pokrivač. "Ajdo da se uvijamo u čultarine". čhalajati šaliti se. ugoditi nekome nečim. prekriti. krov čhadih (n.bites " i "beaters" po glavi. čhal.kuća čhāttrah-"zaštićen". zadovoljstvo. ččhandasja . čhal.zavodljiv. pogodno za himnu. čhalam . čhalajati . smķtih. šegačiti se G.nosač suncobrana (kraljevskog) čhattra . želja.protiv volje.pečurka čhattram . pokrovce i sl. plus čuturica. varljiv 148 .obmana. učenik.pokrivač. Jadžus i Sama . uzvišenosti) čhadanam . Tu su: svilen jelek.ono što uzima metričku formu. 3 vede: Rč. učinjeno u skladu sa sopstvenom željom Pretpostavljam da se očuvala daleka veza izmeñu srpskih i sanskrtskih pojmova iz vremena kada se uživalo u upućivanju želja bogovima i s poverenjem očekivao "feed .po sopstvenoj želji aččhanda (sl) . dostojanstva.želja. štićenik P. anarhija. čhalaka .čhandah (sl) . Gotovo da smo ovim kompletirali srpska nacionalna obeležja. čhadati . ćilime.pokriti. pokušati zavesti nekoga. šatra čatmara. prikriven Složenice: čhattra . dopadati se.

odsecati P. čhavih (f) i čhavī . prelomiti. čovečanstvo džagantah (m. Ndu) .kao džukac - džagat univerzum I. čhinatti čhida G. čhardajati . Npl) .kretati se. čhavih I.ograda. čhita (tpp) . ženka.pā (sl) . 149 . gamati . Nsg) (po autoru rečnika nastalo udvajanjem korena glagola: gam. jezička odrednica sa smislom kome se sa stanovišta istine i nauke ništa ne može ni dodati ni oduzeti. gamati .svetovi. sigurno mesto za prebivanje. čho. povratiti. hripanje. razdeljen čerečiti kidati kidanje štaviti GLAS "dž" . čovečanstvo. čhinna (tpp) . uzrokovan.odsečen. Nsg) . čhardih (n. za stanovanje P.čhardih čardak I. održava se na i od glagola: gam.seći.presečen. čhid. Sanskrtska reč potiče od glagolskog korena: čhķd. čhidā . Npl) .ono što štiti kuću.sečenje čhittih (f) . džagat (n.nebo i donji svet džaganti (n. životinja P. podeliti. Po mome mišljenju ona je nastala od prideva: dža .roñen.koža čhid. zemlja. nastao od. isturiti Najverovatnije je da su sa gornjim glagolom u srodstvu srpsko: hripavac. čhinatti . podeljen Ovome se može pridodati: čho. čhardis .čovečanstvo džagatī (f.sve što se kreće. čhjati G. postoji na. štiteći kuću Čardak je u RVK označen zvezdicom.odseći. džagat .deljenje (u matematici) P. Džagat je dakle uzrokovan i održava se kretanjem. prelivati.uiuverzum. čhjati . hrid i sl. jer se kod nekih glagola na taj način gradi prošlo vreme) .kretati se. UNIVERZUM džagatī (n. raskomadati I.pokretan. osnova: čhardis) . živ Ova imenica data je samo zato da bi se pokazalo kako se još u vreme njenog nastanka znalo šta je bitna odlika univerzuma.izbaciti.

bhāşā . Srpske reči: začeće i žena srodne su sa ovom porodicom reči dok su čovek i roñenje bliži nekim drugim. džanah . džapati šaputati 150 .stomak. čovečanstvo.začet.roditi se i genu . nascor . začinjanje džanakah . otac džanakatā . pañča džanāh = pañča kķşŃajah. genui. čovek. u opštoj upotrebi ove reči.vreme roñenja džanma . džanati džanah džanih začeti čovek (?) žena želudac (?) G. podanici. roñen Složenice: džāna . te u njihovom prevodu na srpski: svemir. stvoriti.začeti. bilo koji kolektivitet I.stanovnik zemlje džanma .Ako je isto i sa latinskim univerzumom (verso .kālah . osoba. dovodi u vezu sa gornjim sanskrtskim korenom grčko: gignomai. zbog svoje rodnosti.roñenje džanih (f) i džananī . pokriven džunglom) džaŃharam I.padah . Indijska socijalna mikrostruktura obrazovana je po ovom kriterijumu.očinstvo džananam i džātih (f) . šljiva džanarika u RVK obeležena zvezdicom.pripadnost široj porodici po roñenju.neplodan (u smislu neupotrebljivosti. džanate .ime dobijeno na roñenju džanma . doduše sa znakom pitanja.roditi. Ova poslednja reč služi u mnogim jezicima za izvoñenje rodoslova što odgovara sanskrtskoj reči: džātih (f) .krotitelj zmija džangala . ljudska zajednica. uzrokuje džanita i džāta (tpp) .maternji jezik .onaj koji začinje. džaŃharam . sveobuhvat. džāĦgula . unutrašnjost bilo čega Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. uzrokovati I. obrtati se). džan. džanma-jogah-horoskop Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. proizvodi. džap. želudac. džanaka . Ovde spada. vasiona.žena džaninih (f) . povezuje grčku reč: gaster sa džataram. džanati.narod. džanatā . mesto roñenja. latinsko: gigno.poznavanje otrova džāngulih (f) . vaseljena nema više ni traga od kretanja. roditi. roñenje.majka.predak. naglasak je prenet na celinu. narod.nāma (n) .koleno P. stvoriti. genitus .kretati se. generacija. rasa.koleno. kao i grčke: kosmos. džangala džungla I.živo biće. život džānuh (n) . Pravo ime mu je "svekret". džan.

gajiti I.hrana.ghātjā . Indija. džalp.oživeti.izgovarati tihim glasom.ātman . džabhate . dīivati džīvah džīvaka živeti život čovek G džīv."Davanje života". sa džinovskom ružinom jabukom na vrhu od čijih plodova nastaju reke džambū .živ.mārgah (sl) . podržavati život.usta i vilice sa zubima.dah .živ roñen džīva . džapin . džapanam .široko otvoriti vilice I.uništenje života džīva . šaputanje G. džīv. džagor i džagorenje. postojanje. govoriti o I. živo biće. ćaskati. kad glagol promeni vrstu: džīv. džabh ili džambh.život.dānam . džīva i džīvaka .šaputanje molitvi P. lekar džīva . zdrav Složenice: džīva . džambū -ružina jabuka džambū . gutanje Poslednja imenica podseća na ždrelo i još više na džambasa.kşetram . izgovarati neartikulisane glasove. negovati. džīvah . sve kao turcizmi što je dokaz više da vode poreklo od sanskrta. džalpah . džandrijiv. džalpaka .put koji vodi svetoj jabuci na planini Ova jabuka nije učestvovala u prvoroñenom grehu. Ovome treba dodati i sledeće G. džakati i džakanje. džambhah . Drvo se na latinskom zove Eugenia Iamboliana. raspravljati se.jedan od sedam kontinenata sveta. džapati .džapanam šapat. džambhah džakanje ždrelo G. oživeti i. mrmljati I. vitalni princip 151 ."davalac života". oko planine Meru. ćaskanje P. životne namirnice P.individualni duh. džap.onaj koji šapuće molitve džambū jabuka I.ādhāra . dok "hvali svoga konja". džandrljiv Vuk navodi: čalekati i čalekanje (larmati i larmanje). postojeći. džalpati .dža . duša. ose sveta. Čjavanin medicinski priručnik džīva . razgovor.živeti. vitalni dah.govor.svet živih bića i materije džīv . životni princip džīva .brbljiv. šaputati. džīvajati .život. džīvati . Zemlja džīvanakam . Biće da na toj jabuci rastu zlatni plodovi a oko nje šeta devet paunica.dvīpah (sl) .adžīva .mrmljati. džalpah čalekanje.

željen. džuş. pucanje. Blizu su Stari Grci sa: bios i Latini sa: vivus. staračka nemoć džarantah . svest. nestajati. džarat i džaraŃha . džukutah . propadati džķ.uživati. služba P. džukuta I. biti zadovoljan. širenje. nestajati.star.star čovek džarantika . odapeti luk. zadovoljstvo.dugovečnost P.stariti.znati.džīva .ispuštanje duše. ponašati se ljubazno prema I. imati znanje.znalački i neznalački 152 . propao Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. ukusan. džuşate džuşŃih uživati uživanje G.starost. raščepiti (se) nisu daleko od džķmbh. pod znanjem podrazumeva se prvenstveno poznavanje upanišada i identiteta atman = brahman džñah . džuş. milost. prsnuti. džukac G. džuşŃa (tpp) .ādānam . smrt I povodom života i povodom smrti srpski jezik se bolje nego ijedan drugi slaže sa sanskrtom. džūrjati uzreti. zevati. dozreti. predati se nečemu. širiti se kao zvuk I. inteligencija. trošiti se.voljen. pružati zadovoljstvo. što verujem da nije ni slučajno ni beznačajno. biti upoznat sa. dobro došao Da srodnost nije nasumična potvrñuje nam pomenuti autor rečnika sa latinskim: gustus . stariti džukela. razumeti potvrditi. zjapiti.mudar i učen čovek džñatā .zevanje. džuşŃih (f) .inteligencija džñapatih (f) . voleti. ispoljavanje inteligencije džñātih (m) . dovodi u vezu džarat I grčko: geron i geras. džñā. džaĦati . prijatan. ostareo. džāĦati džñānam znati znanje G. propasti.pas džur.stariti. džķmbhate (u vezi sa napred datim korenom: džabh) širom otvoriti usta. džūrjati .stara žena džaradaşŃih (f) . džuşate .blisko roñaštvo. provaliti se.razumevanje. džñā.dopadljiv. rastopiti se I. razapinjanje Slutim da "razdrljiti grudi ili usta" kao i čepiti (se). roñak džñānad . džarā i džaranjā . prijatan džķmbhah drombulja G. džķmbh. cvetanje. džķmbhah . džñānam .ljubav. džarana. džaranti .adžñānad vā (sl) . džur.znanje. sećati se I.

shvaćen Evo nekoliko iskaza iz velikih literarnih dela: "džane tapaso vīrjam" "žar (od napora) učenja je heroizam" (Kalidasa: Šakuntala) "sāmkhjasja jogasja ča džñānam" "samkhjom i jogom stiče se znanje" "budhirdžñānena šudhjati" "um znanjem pročišćavati" (Manuov zakonik) Posle rgvedskog negovanja kulta istine. Kako su oni to činili i do čega su došli sačuvano je u upanišadama. što će mnogo vekova kasnije Šankara stihom reći zašto je tako učinjeno: "na īšvarah džagatah kāraĦam upapadjate kutah vaişamja-naiķgķhnja-prasangat" "nije bog uzrok pokretanja univerzuma zašto? Zbog iskonskog spoja nepravde i surovosti.znan.onaj koji poznaje nesreću i sreću P.sukhadžña ."ja sam brahman". pre Hr. To su: Brhadaranjaka. U vedanti pod džñānam. podrazumeva se poznavanje identiteta atman = brahman. iskazom: "džane tapaso vīrjam" upravo se misli na sticanje duhovnih uvida doslednim disciplinovanjem tela i duha jogom."to si ti" i "aham brahma asmi" . ne drži mnogo do ovakvih tumačenja jer se u samim upanišadama koristi sinonim: rahasjam 153 . Kaušitaki. posle razglobljivanja Puruše.duhkhadžña . Aitareja." indijski rišiji počinju da se bave sintezama.antah. Prasna. kao u gorenavedenom iskazu: samkhijom i jogom se stiče znanje. Čhandogja.sedeti. džñāta (tpp) . Mandukja i Švetašvatara. Kraj veda. Nekoliko upanišadskih misli naziva se: mahāvākjāni . Upanišade i vedanta predstavljaju teorijsku razradu i logičku afirmaciju upravo tako stečenog saznanja. Mundaka.ni . Nazivaju se i Veda . Profesor Hirijanna. Etimološki ekvivalent naziva: upa . meñutim. analiza i sumnji. Kena. kosmičkog čoveka.veliki iskazi kao što su: "tat tvam asi" . Većina filozofskih pravaca Indije zasniva se na spekulacijama i na iskustvu duhovnog života koje se sticalo praksom joge. Iz njih će se razviti najugledniji filozofski pravac Indije vedanta. radi struktuiranja univerzuma: "jadžñena jadžñam ajadžanta devāh tāni dharmāĦi prathamāni āsan" ''žrtvom su bogovi žrtvovali žrtvi takva su drevna pravila bila" posle svesnog odustajanja od monoteizma.v. do 6. Iša. u širem smislu reči pod znanjem se podrazumevaju teorijske osnove bilo kog fiiozofskog pravca. potvrñen.sad je: pored -predano . Taitirija. Njih ima preko dve stotine. najstarije su nastale pre Buddhe. Katha. znanjem.

1953. Agni.. Kad čovek odlazi sa ovoga sveta govor se povlači u um. oče?". zatim u izdanju Arkana. Taj atman boravi u mome srcu. po jednom grumenu gline može znati sve što je načinjeno od gline. sve mirise i ukuse. tako se isto. 12 godina izučavao vede i vratio se kući pun ponosa zbog učenosti. "Da li si pitao učitelja o duhovnom znanju kojim nečuveno postaje čuveno. Zato ničeg nema što ne potiče od njega. Šandilja. Kao što pčele sisaju nektar iz bezbroj cvetova i prave isti med tako da nijedna kap ne može reći: ja sam od ovog ili od onog cveta. Usmerimo naše najdublje želje na otkrivanje atmana. to si ti. onaj koji je bio presudan za odreñeni odlomak teksta. Sanatkumara. Mi kažemo on spava ali on boravi u atmanu. um umoran od lutanja spušta u svoj atman. Neki kažu samo nebiće. on nadahnjuje sva dela. štampano prvi put u Blue Mountain Center of Meditation 1987. ostali . U stvaranju upanišada učestvuju mudri i misaoni ljudi iz svih društvenih staleža: kraljevi Pravahana Džaivali. bez drugoga. Šta se tada dešava? Dokle god je čovek utonuo u san bez snova on je jedno sa atmanom mada o tome ne zna ništa. prostor. to si ti Švetaketu. 1988. jer ono po čemu se oni razlikuju jesu samo ime i forma a ono što postoji to je glina. ono što je ova tanana nit to je istina. um u dah. pouči me više o tome". Od bogova samo Jama daje poduke mladom Načiketasu. veći od svih svetova. jedno. njegov sin Uddalaka Aruni. tako je govorio Šandilja. čovek sa taljigama Raikva. oganj u bitak jer nema ničeg što ne potiče od njega. od sveobuhvatnog bitka. 12 Eknath Easwaran: The upanishads. manji od zrna slačice. svemu je ono unutrašnja suština. ono što je ova tananost. Samo biće. Korišćeni su razni izvori. Radhakrishnan: "The Principal Upanishads". bez drugoga i iz tog nebića da se rodilo biće.. Taj atman boravi u mome srcu veći od zemlje. Kada je napunio 12 godina otac mu reče: ''Vreme ti je. on je radost. London. mili.. sve je brahman. Svaka osoba je ono što je njena želja. svetlost. svemu je ono najintimnije sopstvo. mladić Satjakama sin služavke. manji čak i od jezgra zrna prosa. Tako je govorio Šandilja. Svi izvori uporeñivani su sa "etalonima" : S. Njega ću ja dostići posle smrti moga ega". dolaze da uče novo znanje od onih koji su ga kreirali ili su u njega dobro upućeni. dah u oganj. On se može otkriti čistim srcem "on je život. Naša najdublja želja u ovome svetu je ono što će oblikovati život koji će doći. Narada i dr. umorna od letenja. Vaju.tajna. mili. manji od zrna ječma." "Molim te. Sva bića izviru iz njega. Čhandogja upanišada12 Šandiljina mudrost: "Ovaj univerzum proishodi od brahmana i vraća se u brahman. Švetaketu. i sa indijskim izdanjima upanišada na sanskrtu. to je atman. naveden je u fusnoti.. sav je svet od njega. mili. sve želje.. Adžatašatru Ašvapati Kaikeja. to je sopstvo celog ovog sveta.Indra. uzalud traži mesto za odmor i spušta se najzad na svoju granu." "Hoću.. "Čini se da si ponosit zbog učenosti". sat. mili". otkud je. U nastavku dati su kratki izvodi iz nekoliko upanišada. brahmani Aruna. on je njihova kuća i njihova snaga. mudraci . on je s one strane reči. oče. to je istina. kojim nezamislivo postaje zamislivo. asat. reče Uddalaka. manji od zrna prosa." Švetaketu je otišao učitelju. je ovo bilo u početku. Šivina supruga. tako mi putem duhovnog znanja saznajemo da je ceo život jedno. Ali. jedno. London. da nadeš učitelja jer niko u našoj porodici nije bio brahman samo po poreklu. veći od neba. pojavljuje se i boginja Uma.Jadžnjavalkja. to je bitak. Pouka Švetaketuu: Švetaketu je bio Uddalakin sin. reče Uddalaka. kojim nerazumjjivo postaje razumljivo?" "Kakvo je to znanje.. upita sin. Kao što ptica. istina. mili. Zaista. sva stvorenja mada su 154 . "Počnimo od sna. je ovo bilo u početku. moglo tako biti? Kako bi se iz nebića moglo roditi biće? Iz samoga sebe biće je iznedrilo univerzum i proželo sve u njemu. to je atman.. mili. mudra mlada Gargi. "Hoću. njegov sin Švetaketu.." "Molim te. Uddalaka reče Švetaketuu: "Kao što se. manji od zrna pirinča. oče. što znači da je učenje u početku prenošeno samo doraslima da ne bi bilo loše shvaćeno ili zloupotrebljeno. pouči me više o tome.

to si ti. 155 . svemu je ono najintimnije sopstvo. Nema ničeg što od njega ne potiče. Onaj koji meditiranjem iskusi bitak otkriva da sve u univerzumu. oče. on ne zna ništa drugo nego samo beskrajno." Mladić postupi kako mu je rečeno. gospodine. "Ne vidim je. tako sva stvorenja gube izdvojenost kada se na kraju stope sa jednim. tekući na istok i na zapad. ono je najintimnije sopstvo." "Molim te. nema propasti za unutrašnji trezor koji je stvarnost i istina. smrt i roñenje. jer tu jedna stvar zavisi od druge. gospodine." "Kad neko spozna nedeljivo jedinstvo života on ne čuje ništa drugo. ono je vrhunsko sopstvo." "Reci mi šta znaš da bih te podučio onome što je izvan tvoga znanja. Donesi mi plod njagrodha drveta" "Evo ga. i ostvari ga. polja. šta vidiš?" "Seme. Strah od smrti nema pristup u unutrašnji prostor. matematiku. "Molim te. Zato traje neograničeno. Izučavao sam gramatiku. reče Uddalaka." Grad brahmana: U gradu brahmana je tajno skrovište. reče Uddalaka. On je glasnik izmeñu bogova i ljudi i rado izaziva neslogu meñu njima da bi se neka dilema razrešila preciznijim formulacijama. konačno ne može da izbegne smrt. on ne vidi ništa drugo.ne. "Gde je so?". to si ti Švetaketu." "Od čega beskonačno zavisi. vrhunsko sopstvo. izlazi izvan sveta propasti i smrti. ne znaju da su to jedno. "imena konačnih pojava i stvari. Bezgranično je s one strane smrti. To je grad brahmana.. bitak slobodan od starenja. svemu je ono najintimnije sopstvo. Čuo sam od duhovnih učitelja da onaj koji je spoznao atmana prevazilazi patnju. upita otac." "Probaj po jedan gutljaj sa svih strana suña da osetiš kakvog je ukusa. Onaj koji meditira o bitku vidi bitak u svemu i raduje se u bitku. oče. znam epove koji se nazivaju petom vedom. um i volja. o atmanu. sve to dolazi od bitka. Nema ničega što od njega ne potiče." "So je svuda." ''Sve što ti znaš to su samo reči". Za onim koji se u tome prostoru nalazi mora se čeznuti. konja." "Čeznem da spoznam neograničeno. logiku. ono je atman. atman. mili. Jadžus i Atharvu. fine umetnosti. astronomiju. Ono je istina. ime i forma." "Molim te. Tamo gde neko vidi izdvojenost. Kontroliši čula i pročisti um. Znali mi ili ne znali spoljni svet. pouči me više o tome. Švetaketu. Izumeo je vedsku vinu. ja to ne nazivam slavom. Švetaketu. poštovani?" "Od svoje sopstvene slave . stih i meditacija. "Kao što se reke. reče Sanatkumara. Nema ničeg što iz njega ne proishodi. pouči me više o tome.." "Hoću." "Slanog. mili". "Stavi ovu so u sud sa vodom i donesi ga ujutro. oče. Rč.jedno. to je sopstvo. to si ti". zdanja." "Prelomi ga. Ali. Onaj koji meditira o bitku." "Znam četiri vede. U njemu se nalaze nebo i zemlja. prostor i energija... Nema ničega što ne dolazi od njega. to si ti. mada se čini da je mnoštvo. munje i zvezde. Narada pristupi mudrom Sanatkumari i reče: "Molim. iz nje izrasta džinovsko njagrodha drvo. poštovani. to si ti Švetaketu. zna izdvojenost. Ljudi misle da u svetu mogu dostići slavu posedovanjem krava. oče. Unutar tog skrovišta je prostor a unutar tog prostora ispunjenje svih naših želja. utapaju u okean. to si ti. čak i dresuru zmija. postaju jedno s njim i zaboravljaju da su nekada bile pojedinačne reke. ono se mora iskustvom ostvariti." "Hoću. vrlo sličnu srpskim guslama. On vidi atman u svemu i dobija sve. Svemu je ono najintimnije sopstvo. ono je atman. Nauči me kako se ona prevazilazi. Tako je i ono unutar svih stvari iako ga mi ne vidimo. Samo je beskrajno potpuno nezavisno. čuje izdvojenost. ne ni od toga. ono je istina. Sve to nije mi pomoglo da spoznam suštinu. Sunce i Mesec." "Slomi jedno. Prostor unutar lotosa srca je beskonačan kao i prostor izvan njega. mada je mi ne vidimo. oče. ono je istina. Tamo gde je svest o atmanu neprestana. pouči me poštovani. Ono je jedno. Ono je istina. to si ti." "Ta skrivena suština koju ti ne vidiš. On ne poznaje vreme dok telo stari. U čistom umu boravi svest o atmanu." Naradino usavršavanje: (Narada je jedan od deset Brahminih sinova roñenih iz glave. smrti. Šta vidiš?" "Ništa. Onaj koji čezne za konačnim slep je za suštinu i živi u ropstvu. mili. on ne zna za smrt dok telo umire.. oganj i vazduh. Beskrajno je izvor radosti jer ono ne podleže promeni. ekonomiju. ono je atman. izvan sveta pojedinačnog u kome caruje briga. to si ti. fiziku. lotos srca. sopstvo. on je u svetu ograničenog. reč i delo. sloboda dokrajčuje ropstvo a radost patnju. Izgubljen sam i ophrvan patnjama. taj je slobodan bez obzira gde se nalazi i kuda odlazi. vatra i voda. Sama. ono je bitak. pouči me više o tome. vrlo sitno seme." "Hoću mili". on se ceo već sadrži u unutrašnjem prostoru srca. ritualno umeće.

Besmrtno i neustrašivo. U tom stanju vezanosti atmana za telo on zna da je utelovljenost privremena kao što je vo privremeno upregnut u kola. što je bio znak da su njega izabrali za učitelja." Tada se bogovi obratiše Indri rekavši: "O. pobrkali su sopstvo i telo. Indra je. onda ja ne vidim da ovaj nauk ima bilo kakvu vrednost. njihov trud postaje bezvredan. tvoje su misli jasne". čuje. zaista. "ostaćeš kod mene još pet godina. tako je govorio Pradžapati. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni. to sopstvo je brahman. oseća. ti. ako je sopstvo hromo kada je telo hromo. od tudih želja. "Onaj koji tako misli gubi pravac u životu". u svetu. utvrdi ti o kome se radi. Vaju. Priča o Pradžapatiju. Onaj koji sebe vidi u svim stvorenjima boravi dan za danom u svetu brahmana. sveta moć." "Dobro". Ponovo uznemiren sumnjama on se vraća i po treći put. U njemu su sve želje ispunjene. utvrdi šta ovo može biti?" "Hoću". Obožavajući to brahman bogovi su zadobili sve svetove i zadovoljili sve želje. u stanju spavanja bez snova spavač nije svestan ni sebe ni drugih. U ovome svetu naše nesebične želje prekrivene su sebičnim. a Vaju odgovori: "Mogu da odnesem svaku stvar sa zemlje. "Spali to!" Agni navali svom snagom ali ne učini ništa i vrati se bogovima rekavši: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi" Tada bogovi rekoše Vajuu.duh drveta)?" zapitaše se i rekoše Agniju: "O. 156 . od svog komada zemlje. oni nisu znali ko je ono. pa se njihove želje nikada ne ispunjavaju. reče ovaj i krenu na njega.. Telo je podložno zadovoljstvu i bolu. ova pobeda! Naša je slava!" Brahman. s molbom da im prenese nauk o istini. ali. nazvan istina. misli i da su čula njegovi instrumenti. vajkao se Pradžapati." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?".o Indri i Viročani: Indra i Viročana (jedno od nižih božanstava) pristupiše Pradžapatiju sa drvetom za potpalu u rukama. ljudi čine ono što im je rečeno. praocu ljudskog roda. na svoj način došao do sličnog zaključka: "Ako je sopstvo slepo kada je telo slepo. govori. reče mu Pradžapati. za njih nema slobode ni sada ni posle. upita ga brahman." Vratio se Pradžapatiju i izložio mu svoje sumnje. skrivenom u srcu.bolova." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu. Sopstvo. Trideset i dve godine su njih dvojica naukovali i shvatili da je sopstvo isto što i telo. mrtvo kada je telo mrtvo. Onaj koji zna da on nije telo prelazi s one strane zadovoljstva i bola i obitava u večnoj radosti. meñutim. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni Vaju. gotovo sveznajući. sveznajući Agni. trijumfujući zbog pobede brahmana." Učenici bivaju često upozoravani da je čak Indra morao da provede 101 godinu sa svojim učiteljem. bogu vetra: "O. ali ne učini ništa. razumede o čemu se radi i pojavi se pred njima. zavise od mesta gde su se rodili. onaj koji se kreće po Nebu. želi samo ono što je stvarno. meñutim. Ova dvojica ništa nisu shvatila. i otišli. On zna da je atman to koje vidi. "Kakva je ovo spodoba (jakša . atman. Ustoličen u miru on se izdiže iznad telesne svesti ka svetlosti sopstva. reče mu praotac i zadrža ga još 32 godine kod sebe. uobraziše da su je sami izvojevali. vrati se bogovima i reče: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi. Kena upanišada Brahman je izvojevao pobedu za bogove." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?" "Mogu da spalim sve na svetu. Noć ne dopire u njegov svet. ti. Oni." "Dobro razmišljaš". Ovo stanje je vrlo blisko utrnuću te u tom učenju ja ne vidim nikakve vrednosti. paralisano kada je telo paralisano. misli samo ono što je istinito. misleći: "Naša je. Viročani je ovo bilo dovoljno pa je širio učenje da je telo ono koje treba spašavati i privukao brojne pristalice i poklonike. gladi i žeñi.. njega mogu dosegnuti samo oni koji sebe podvrgavaju samokontroli i čistog su srca. "Imaš pravo. Ovde." Vaju navali svom snagom. Onaj koji spozna i ostvari to brahman dobija sve svetove i zadovoljava sve želje. Postupak se ponavlja još jedanput te za vreme dopunskog školovanja Indra saznaje tajnu o spavanju sa snovima i bez snova. Bitak je skrit u lotosu srca. onaj koji se identifikuje sa telom ne može da izbegne bol i zadovoljstvo. reče ovaj i jurnu prema njemu." Tako je govorio Pradžatati. Tom prilikom Pradžapati otkriva Indri istinu do kraja: "Unutar propadljivog tela boravi nepropadljivi atman. obrativši se praocu rečima: "Poštovani. brahman. pak." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu: "Odnesi to. Oni koji odlaze sa ovoga sveta ne saznavši ko su i koje su njihove istinske želje.

Beograd. Ne treba hteti spoznati radost i bol. Nespoznatljivoje za one koji spoznaju. Kad u svim oblicima zbivanja mudraci to razabiru. Iveković: Indijska i iranska etika. Njegovom pobedom vi ste stekli slavu na koju ste ponosni. Tako smo čuli od prethodnika. Ne vidimo i ne uviñamo. a i onkraj neznanoga. Kako se nazre spoznaja u probuñenju. Treba spoznati mislioca. Ne treba hteti spoznati kretanje. A Penguin Books. Svjetlost.14 14 Rada Iveković: Počeci indijske misli. Nolit. a da nema elemenata svesti ne bi bilo ni materijalnih elemenata. Drugačije je to od znanog. Sarajevo 1984. dočeka ga lepa boginja Uma Haimavati. a spoznajom doseže besmrtnost. Orijental mythology. Od samo jednog od njih ne bi se ostvario ni jedan oblik. Treba spoznati onoga koji razaznaje zadovoljstvo. Jer doista. Treba spoznati delatelja. Ovih deset materijanih elemenata odnosi se na svest: adhi-pradžñjam. 1977. Ne treba hteti spoznati delo.preuzvišeni. radost i umnožavanje. R. Treba spoznati gledaoca. a spoznatljivo za one koji ne spoznaju.. radost i umnožavanje. oko i uho? Koje božanstvo njima upravlja? Tamo ne doseže oko. Od koga usmerena misao teži k odredištu? Od koga se upregnut pokreće prvi dah života? Ko je usmerio ovu izgovorenu reč. Ne treba hteti spoznati ukus hrane. ali umesto brahmana. a ko to ne spozna gubitak mu je velik." Tako je Indra naučio ko je brahman13 13 Joseph Campbell: The masks of God. Ne treba hteti spoznati zadovoljstvo. ćerka snežnih planina. Ne treba hteti spoznati miris. Treba spoznati slušača. New York. Treba spoznati onoga koji se kreće Ne treba hteti spoznati misao. reče ovaj i krenu prema njemu.. On je upita: "Ko je taj koji bejaše do malopre tu?''. tako se materijalni elementi oslanjaju na elemente svesti a elementi svesti na 157 . Kaušitaki upanišada15 Ne treba hteti spoznati govor. Ne treba hteti spoznati zvuk. Treba spoznati onoga koji razaznaje radost i bol. kako o tome poučavati. Treba spoznati govoniika. Treba spoznati onoga koji razaznaje ukus. a deset elemenata svesti odnosi se na materijalne elemente bića: adhi . nadilaze ovaj svet i postaju besmrtni. postiže se doista besmrtnost U sebi se tad postiže snaga. Treba spoznati onoga koji njuši." "'Dobro". Ne treba hteti spoznati oblik. a ona mu odgovori: "Brahman. ne doseže reč ni misao. 1991.bhūtam. Ko to spozna ovde. Kao što se na kolima obruč oslanja na paoke a paoci na glavčinu točka. koji su nas to učili. da nema materijalnih elemenata ne bi bilo ni elemenata svesti. taj doista jest. Veljačić. utvrdi šta ovo može biti. mada nema mnoštva. 15 Prema Č.

Kako je pre (purva) početka sveta sagoreo (uş) sva zla. Atman je u njega prodro kao svepodupiruće u svoje boravište. diferenciran) imenom i likom. vid u sunce. kad sluša uhom. A to su samo imena njegovih dela. Jer čega bi se on trebao plašiti? Strah nastaje samo od drugoga. Pogledavši unaokolo ne vide ništa drugo osim sebe. upita on. emanacija) jer ja sam sve ovo stvorio". Znao je uistinu: "Ja sam stvaranje (sķşŃih . Nolit. Ko tako zna sudeluje u ovom njegovom stvaranju. Zato Jadžnjavalkja reče: "Svaki od nas je kao polovična krhotina". nije se radovao. potomak sveštenika koji je prinosio žrtvu obučen u odelo od like.. moj prijatelju. telo u zemlju. U njoj je najbriljantnija ličnost Jadžnjavalkja. sluh u strane sveta. Zato se usamljeni ne raduje. a krv i seme uñu u vode. "kad čovek umre. Samo ćemo nas dvojica to znati. odnosi riši Jadžnjavalkja. Treba znati da je ono moj atman. On bejaše uplašen. A ko poštuje drugo božanstvo misleći: "Ono je jedno. Ako čoveku odvedu samojednu životinju on postaje nezadovoljan. dah u vetar. Postade tako velik kao muškarac i žena čvrsto obgrljeni i podeli se u dva dela. šta ga ne ostavlja?" "Ime. taj postaje sve ovo. Brhadaranjaka upanišada16 Velika šumska upanišada je najstarija. kad razmišlja razumom. 1991. Ali on. "kad glas mrtvog čoveka ode u oganj.. A kako ne bi bio ako mu odvedu mnoge? Zar bogovima nije prijatno ako to spozna ma i jedan čovek. Tako se zbilo stvaranje. Pomisli: "Čega se plašim kad ovde nema nikog drugog osim mene?" I strah mu iščeznu. a onda izgovori neko drugo ime koje ima". Od nebitka vodi me bitku iz tame vodi me na svetlost od smrti vodi me u besmrtnost.. "Artabhaga. Zato se plaši onaj koji je usamljen. Što je njemu životinja to je on bogovima. um u mesec. atman u prostor. kad gleda okom. Zato i danas upitan prvo kaže: "Ja sam ovo. Od njega postade sve ovo. zove se Puruša.materijalne elemente. šta tada ostaje od čoveka?".." Tako je nastala oznaka "ja''. Beskrajno je ime. kosa u drveće. Jer oslonjen na reč ovaj životni dah poje. Kao što mnoge životinje služe čoveku. Ono sebe spoznade ovako: "Ja sam brahman". Njemu se pripisuje i jedan zbornik zakona. kad govori rečju. tako čovek služi bogove. Kada diše naziva se dahom. bez premca.izračenje. Treba slaviti atman i tada sve ovo postaje jedno. Njega ne vide jer je nepotpun u pojedinačnom. Ko poznaje oslonac ove himne uistinu stoji čvrsto. 16 Rada Iveković: Počeci indijske misli. dlake u bilje. Onaj koji tako zna doista sažiže onoga koji želi biti pre njega. daj mi ruku. Poželeo je drugoga. atman. vladar sveta. a ja drugo" taj ne razume. Spominje se i u Mahabharati i u Puranama. U početku svet beše samo atman u obličju Puruše (prakosmičkog čoveka). Beograd. gospodar sveta. Reč je njen oslonac. Ono je zaštitnik sveta." "Jadžnjavalkja". * * * U početku svet beše brahman. "Jadžnjavalkja". Ko tako zna: "Ja sam brahman". Prvo izusti: "Ja jesam. Ovaj atman je trag svega ovoga (celog sveta) i po njemu se sve ovo spoznaje kao što se po tragu pronalazi put. Od toga nastadoše muž i žena. U početku svet beše nerazlučen (avjakrtam nediferencirano). Onaj koji ga slavi u pojedinačnome ne poznaje ga: jer on je nepotpun u pojedinačnom. Čak ni bogovi ne mogu upravljati takvim jer on postaje njihov atman. Posta razlučen (manifestovan. Ne 158 . upita on.. U brhadaranjaka upanišadi opisuju se turniri duha održavani na dvoru kralja Džanake na kojima prve nagrade. da je ono moj atman.

postaje dobar. smiren." Jadžnjavalkja nastavi: "To je veliki. Ovaj atman je brahman. što je ispod zemlje. uzvrati Jadžnjavalkja. Kako čovek deluje i kako živi. loš lošim delom. Slobodan od prljavštine. a zlim postaje zao. što je iznad neba. Ono nije ni krupno ni sitno. besmrtan i neustrašivo brahman. Ko tako zna. neprionljiv je jer se ne veže: on je nesputan. bez unutrašnjosti i bez spoljašnosti. bez mirisa. Ovaj veliki neroñeni atman je večno mlad. odgovorio je: "Ja te poučavam ali ti me ne razumeš. kralju". što je izmeñu njih. ono što se naziva prošlošću. Kao što čovek u zagrljaju ljubljene ne zna šta je spolja. a šta unutra.sutre. zlo delo za njega ne prijanja. Da. To je i brahmanov svet. Jama pokušava da odvrati Načiketu od dramatičnih pitanja: "Ko sam ja. To je ono njegovo stanje u kome su sve želje ostvarene. slobodan od zla. ni zrak prostor. poznavaoci brahmana nazivaju ono neprolazno (tad akšaram). Tada Artabhaga ućuta. a kada mu se ovaj obratio drugi i treći put. ni senovito ni tamno. reče Jadžnjavalkja. Kao što soko ili koja druga ptica. bez sjaja. slobodan od straha. Gargi. tako i čovek hita stanju gde neće žudeti želje ni sanjati snove. sačinjen od spoznaje. dajem ti kraljevstvo Videhe i sebe da ti služim.govorimo o tome pred ljudima. ni žarko ni mokro. ne strahuje i nepovrediv je". Kako deluje. Na to će Džanaka: "Poštovani." (poslednji stav i neki drugi ući će u budizam). neroñeni atman. Ono što su slavili bejaše karma. bez vida.od čega je to ispredeno i satkano?" "Od prostora. nespojivo je. Jer dobrim delima čovek postaje dobar.. nije to. sadašnjošću i budućnošću . u kome je bez žudnje i slobodan od bola. takva mu je volja. gospodine. Takvog zlo ne žeže. 1980. bez sluha. ostaje li nešto posle moje smrti?"-obećavajući mu veliko bogatstvo i 159 . bez mere. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. Badhva je ćutao. blago otkriva. Kad je Baskali zapitao Badhvu da objasni prirodu brahmana ovaj je uzvratio ćutanjem. niti što jede njega" Na Gargino pitanje: "Od čega su svetovi brahmana ispredeni i satkani?" ''Jadžnjavalkja odgovara: "Gargi. reče Jadžnjavalkja. Častan postaje časnim delom. A neki kažu: "Čovek je sačinjen od želje. Kakva mu je volja. neuništiv jer se ne može uništiti. Baskali je molio: "Pouči me. Brahman je ćutnja. blag. Čineći dobro. jer će ti se rasprsnuti glava. neprolazan. postavši spokojan. niti ono što jede.17 17 Poslednji odlomak prema izvoru kao uz drugi deo Kena Upanišada Izgubljena upanišada18 Ovu upanišadu spominje Šankara u svom komentaru vedanta . Zato onaj ko tako zna. To je ono njegovo stanje (čoveka) u kome je slobodan od žudnje. bez razuma. on sva zla sagoreva. tako i čovek koji se sljubi s umnim atmanom ne zna šta je spolja a šta unutra.. Kakva mu je želja. bez daha. Ono o čemu su govorili bejaše karma (delo). bez glasa." I otišavši njih dvojica raspravljahu." Gargi reče: "Ono. ni kratko ni dugo. Naprijed." "Od čega je prostor ispreden i satkan?" Jadžnjavalkja odgovori: "To. ne pitaj previše. postaje zao. zre sebe u atmanu. takav i postaje." 18 M. slobodan od sumnje. on je nedokučiv. Jadžnjavalkja. zre sve u atmanu. brahman je neustrašivo. Ko tako zna postaje neustrašivo brahman. "Ovaj atman nije to. Čineći zlo. jer se ne može shvatiti. bez usta." "Čovek treba dobro biti upućen u brahman jer spozna li ga. u kome je atman njegova ljubav. suspregnut i zadubljen. on postaje znalac brahmana. bez ukusa. umorna sklapa krila i u gnezdo sleće. proletevši nebom. tako deluje. uživalac hrane i darovatelj blaga. Katha upanišada19 Najomiljenija upanišada govori o boravku dečaka Načikete u dvorovima boga smrti Jame od koga je uspeo da iskamči odgovore i da utaži žed za istinom. tako i ubire plodove. Zagreb.

stalan. Advaita Ashram.ajam kutaščin . dečak se ne predaje i odgovara novim pitanjem. on ostaje neuništiv uništenjem tela" *** "ātmānam rathinam viddhih šariram ratham eva tu buddhim tu sārathim viddhi manah pragraham eva ča" "znaj da je atman gospodar kola. drevan.indrijam .ašvāh iva sāratheh" "ko je nerazborit i nekontrolisana uma čula su mu neposlušna kao podivljali konji vozaču" "jah tu vidžñānavān bhavati juktena manasā sadā tasja indrijāĦi vašjāni sadašvāh iva sāratheh!" "koje razborit i kontrolisana uma njega čula slušaju kao dobri konji vozača" "jah tu avidžñānavān bhavati amanaskah sadā ašučih na sah tat padam āpnoti samsāram ča adhigaččhati" "koje nerazborit. bezuman i stoga nečist 160 . telo su kola sama znaj da je um vozač i da je razum uzde" "indrijāĦi hajān āhum vişajān tesu gočarān ātma . 19 Katha upanišhad sa Šankarinim komentarima. ali. "Sada kad sam ti video lice kako i u čemu bih ja mogao da uživam?" Iznenañen dečakovom neustrašivošću. Calcutta Evo nekoliko stihova u originalu i u prevodu.na . tako misle mudri" "jah tu avidžñānavān bhavati ajuktena manasā sadā tasja indrijāĦi avašjāni duşŃa .ugodan život.anojuktam bhoktā ātja ahuh manīşiĦah" "kažu da su čula konji a objekti percepcije njihovi pašnjaci uživanje donosi susprezanje čula atmanom. glupi teturajući se blude naokolo kao slepi koje slepac vodi" *** "na džājate mrijate vā vipaščin . Jama pristaje da mu bude učitelj. večan. *** "dandram jamāĦāh parijanti mūdha andhena iva nījamānah jatha andhāh" "živeći usred neznanja i oholo smatrajući sebe mudrim.na babhūva kaščit" ''niti je roñen niti je smrtan najviši duh ne nasta ni iz čega niti išta posta (njega ništa ne uzrokuje niti on nešto uzrokuje)" "adžo nitjah šašvato -jam purāĦo na hanjate hanjamāne šarīre" "neroñen.

rasti. to je brahma i zove se besmrtnost u njemu su svi svetovi i niko njega ne nadvisi. To je zaista ono.cilj koji je bio lišen svake mitologije i uistinu bio filozofski".istina. sve to u vreme kada se duh okolnog sveta vrti oko objektivizacije predstave boga i oko priprosto koncipiranog večnog života. sopstvo ili duša. pokazuje misaonost i intelektualnu zrelost kojom se retko koji. da bi potom dobio filozofsku oznaku prvobitnog uzroka univerzuma. 161 .129 "koje je poželelo da se unmoži": "anīt avātam svadhaja tad ekam" "disa. on najpre znači: dah. Brahman potiče od korena: bķh . već sveprožimajući vitalni princip univerzuma. Treba ukazati da su brahman i atman u početku bili nezavisni pojmovi. vedah. jedinstvom . bez daha vetra.mūlah avākšākhah eşah ašvatthah sanātanah tat eva šukram tat brahma tat eva amķtam učjate tasmin llokāh šritāh sarve tat u na atjeti kah čana etadvai tat" "To je drevno drvo ašvattha sa korenjem nagore i sa krošnjom nadole to je čisto i sjajno. uman i stoga čist taj cilj on doseže i više se ne raña" "vidžñāna . brahman postaje izvor spoljnjeg sveta koji je iz njega nastao izračenjem.univerzalni red. sat i asat . mada je njegovo značenje šire. bit čoveka.sārathih jah tu manah pragrahavān narah sah adhvanah pāram āpnoti tat vişĦoh paramam padam" "čovek kome je um vozač a razum uzde dolazi do kraja puta. nadimati se i prvobitno se odnosi na spontanu bujicu reči govornog jezika. ne samo ljudski. kasnije uobličenog u stihove. oni se sve češće upotrebljavaju kao sinonimi. satjam .znanje. Vremenom. Kako su se upanišade množile. bolje rečeno nijedan od njegovih savremenika ne može pohvaliti. dok je atman unutrašnje sopstvo. Narod koji od početka duhovnog oglašavanja ima i koristi pojmove: ķtam . do najviše Višnuove stope" *** "ūrdhva .bitak i nebitak.taj cilj (oslobadanje) ne dostiže već ostaje u večnom krugu rañanja i umiranja" "jah tu avidžñānavān bhavati samanaskah sadā šučih sah tu tat padam āpnoti jasmāt bhūjah na džājate" "ko je razborit. vidjā i džñānam . svojim trudom to jedno" ''tučhjenā bhū apihitam jat āsīt" "prazninom to nastajuće beše zaogrnuto" "tapasah tat mahin ādžājata ekam" "od sopstvenog unutrašnjeg žara nasta to jedno"." Nadam se da smo i pored ozbiljne nestašice adekvatnih reči u evropskim i srpskom jeziku uspeli da pokažemo kako je u upanišadama razrañen pojam tog jednog: "tad-ekam" iz RV 10. Po rečima profesora Hirijanne: "poistovećivanjem spoljnje i unutrašnje realnosti i srećnom identifikacijom Indijac je konačno dostigao cilj dugog traganja za . Atman je povratna zamenica "sebe ili se" (koja u sanskrtu ima sve oblike). Upanišade su zapravo prva teorija saznanja u istoriji čovečanstva i jedina u njoj koja ne izostavlja ni jedan od prirode čoveku dat izvor tog saznanja.

ali u času kad ga priznalmo našim sopstvom. Pretpostavimo da neki ljudi vide zvezdu Danicu kako se pojavljuje samo na istoku. drugi na transcendentnosti. Mi. već oboje jedan u drugom. Apsolutom se na Zapadu prvi put ozbiljno bavio poslednji veliki starozavetni prorok i prvi filozof apsolutista: ''nemoj imati drugih filozofa osim mene"."20 20 M. već kao sam brahman. akosmički sa transcendentalne. Uverena sam da je bio inspirisan upanišadama koje su upravo za njegova života stigle u Evropu. Dakle. Ne čudim se brahmanu koji se sa prezirom odnosio prema propovedanjima apostola Tome koji je pobegao. U indijskom idealističkom monizmu upanišada uočavaju se kosmički i akosmički ideal. duboko sam uverena da je ovakvom razvoju indijske misli u najvećoj meri doprineo potencijal akomuliran u sanskrtskom jeziku. To je apsolut upanišada koji nije ni brahman ni atman pojedinačno. pad iz univerzuma na zemlju. Kasnije. konkretizacija jedne ideje prisvojene od strane jednog čoveka. ono se pretvara u sigurnu izvesnost. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. objedinjavanjem obadva brahman postaje i imanentan i transcendentan. Još se kaže "ko god poštuje božanstvo smatrajući njega jednim a sebe drugim . svaka grupa vidi planetu koju posmatra različito od druge. Kadgod se ono spomene setim se slike Pjera dela Frančeske.Identifikacijom atman .amķtah -unutrašnji besmrtnik ili nitih (sūtram) .nit koja se provlači kroz sve što postoji i drži ga na okupu.brahman dobija se nov pojam -apsolut. I ovde. drugi u Jadžnjavalkjinim definicijama. Georg Vilhelm Fridrih Hegel. Kosmički potiče od empirijske tačke gledišta. Potkrepljena Sapirom. no on to nije priznao svojim poklonicima. a mi postajemo intuitivno obavezni da priznamo stvarnost našeg vlastitog postojanja. Najdalje se otišlo formulacijom: jedinstvo u bogu. Sveti duh nije proizvod filozofske sinteze. gde satjam ukazuje na njegovu neposrednu izvesnost. on će im sa olimpijskih visina priznati smisao za filozofiranje. 1980. duhovno kao atman i za razliku od njega beskonačno. a anantam na njegov sveobuhvatan i bezgraničan karakter.. Tamo gde se bog u upanišadama spominje on se naziva antar . a drugi samo na zapadu. Prvi se najjasnije očituje u Šandiljinoj pouci. na primer: satjam džñānam anantam. Naprijed. Monoteisti uče svoje vernike da bog jeste jedno a oni su uvek i zauvek drugo. promena koja bi iz toga sledila u pogledu zvezde Danice odgovara promeni u gornjem slučaju. Prvi insistira na imanentnosti brahmana. zamerao je Indijcima da nisu načisto sa pojmom subjekt mada su se ovi počev od kraja Rg vede trudili da zatrpaju provaliju izmedu subjekta i objekta. Kako je to daleko od indijskog identiteta.po njemu. jedinstvo u bogu posredovano zaštitnicom ljudskog roda. Znamo kad i kako se upotrebljava ono Purušino: "Ja sam onaj koji jeste" hiljadu godina posle autentične upanišadske formulacije. Brahman je neosporno jer je shvaćeno kao fundamentalno jedinstvo i jedinstveno sa neposrednim sopstvom. slično bramanu. Oba dela biće predmet daljih filozofskih razrada. prvi u vedanti. osim patuljaka pod klobučastim plaštom madone -mizerikordija. Zagreb. Prvi je afirmativan u pogledu mogućnosti spoznaje vrhovne stvarnosti ili istine. dugujući svoje bivstvovanje transcendentalnoj realnosti. pročitavši Bhagavadgitu. Šankara ove razlike pripisuje aspektu iz kojeg se apsolut posmatra. vrhovna stvarnost nalazi se izvan dometa ljudskog iskustva. Od Jadžnjavalkje do Hegela proteklo je gotovo 162 . Teško je uzdržati se od iskušenja uporeñivanja indijskog i drugih. živeo i umro u Indiji.." Naišli smo i na pojam: "ja jesam". Šta više.taj ne zna. drugi je negatorski . slikara čiji su likovi nadahnuti indijskim idealom nevezanosti za ono što se mora činiti. Brahman bi rekao da je problem pogrešno postavljen jer bi trebalo da i otac i sin proishode iz svetoga duha. drugi u budizmu. on je bio neminovan operator preslikavanja dvojstva u trojstvo. znamo da je do rascepa apostolske crkve došlo povodom dogmatske dileme: proishodi li sveti duli samo od oca ili i od oca i od sina. meñutim. to ostaje više-manje pretpostavka i dogma. "Sve dok ono vrhovno posmatramo kao nešto što nismo mi sami. Ukoliko tada neko ustanovi da su te dve zvezde zapravo jedna I da je istočna zvezda jednaka zapadnoj. neograničeno. džñānam na njegovu duhovnu prirodu. koliko god da nam je nejasna njegova prava priroda. Sveti duh je mogao biti vrh sinteze. pogotovo semitskog a zatim i zapadnog mišljenja. I upravo je to viša stvarnost koja se naziva.

vatren. on pleni. sve je ustuknulo pred nakaznim licem totalitarizma.2500 godina. Hegel je doneo apsolutne zaključke o apsolutu. sagoreti. Koren ovog zla potiče iz Starog zaveta. Jadžnjavalkja je bio pravi mudrac. oprezan pri zaključivanju. veliki jogini sa Himalaja. džomba (?) 163 . džvarati . Humanizam. Zapadni svet je živeo i živi u njegovom duhu. dodajem. najdžinovskije u domenu sredstava za uništenje života. moto indijske civilizacije je "tat tvam asi". reče vozač osmehnuvši se i kresnu ključem. Krišna. goreti. Tri svete oblasti za sveto trojstvo. mada su kudikamo poželjniji. kome se klanjaš. demokratija. "u koga veruješ. da mi nismo nacija teorije.razgovor. sufi . razume se. Ne samo što je stariji i od hrišćanstva. možda još mnogo više. Durga. Opet Pjero dela Frančeska: u prednjem planu biznis . džvalana . Vreme je učinilo svoje. Nauka je načinila džinovske korake. izabranost. Za ružno lice Zapada odgovorno je trojstvo: monoteistička religija.zapaliti. Čvarci i čvareno jesu nižeg ranga od mentalne i duhovne groznice. tirthankare. Vera ne menja svoje dogme više od hiljadu godina.plamen P. teško je reći. Ali smo. Jovan Krstitelj. jer Zapadnjak je negovan i odnegovan bez smisla za tolerantnost i za jedinstvo. koliko čujem. Ovako uzvišenim znanjem teško da se može pohvaliti bilo ko na Zapadu. konačno.mudraci. GLAS "džh" džhombaka P. Gornjem uzroku dodajem sklerotični proces od koga je obolela sposobnost jezika.grozničavost tela uma i duha P. zato zapaljivi. filozofija je akomulirala impozantnu biblioteku da bi. Višnu. pogotovo engleskog. filozofije i nauke. nestrljiv I. i od filozofije i od nauke. mimo javnih glasila. džvarah . filozofija u domenu uma. Motor zapadne civilizacije je "ja pa ja". stvara iluzije o superiornosti: osobenost. preko javnih glasila. džvarati čvariti čvareno. džvalah . za generalne sinteze. džvar. Isus.ne" filozofija i nauka u službi militarizma. "da . džvar. Bogorodica. džval. Od onih snaga koje su nagrdile lice Zapada ne može se očekivati spasenje.biti grozničav. Pobedila je nauka i to ne ona vesela.zapaljiv Neko odavno reče. Lakšmi. malaksala. ko je tvoj bog?" "Svi su ono jedno isto". Zapad je svet Viročane.onaj koji pravi grimase dok peva Da li su džombe prenete sa lica na put ili se dogodilo obratno. džvarita (tpp) . u pozadini bičevanje Hrista. sloboda. džvalati . sama sebi odrekla smisao postojanja i. ekskluzivnost. Svi su bili tu: Šiva. naumna je da se regeneriše na starim osnovama. "Šta je ovo?" upitah ga. niti će biti mudraca koji će biti u stanju da načine sinteze dometa načinjenih u oblasti religije. Na zategnutoj niti iznad vetrobrana vozač je štipaljkama zakačio drečave sličice bezbroj svetaca i istorijskih ličnosti brojnih religija. čvarak džvarah G. Ispričaću na kraju malu priču . džhombaka . osvetliti I. nauka u domenu materije. pogotovo u doba sveopšte oskudice.lični doživljaj u autobusu kojim sam putovala iz Maduraja u Tandžor. sve bez dovoljnog pokrića i sve ono što lako degeneriše u netrpeljivi rasizam.grozničav G. Niti je tu bilo. Vera je delovala u domenu srca.

Sanskrtska azbuka ima 46 slova [plus m (m sa tačkom iznad) i h (sa tačkom ispod)]. i .dh.Ńh. kao na primer: ķtam je ķtam ali Kķşna je. a završavamo ga džombama. svi konsonanti. dž . Na sreću. itd. neka ćirilična slova liče na sanskrtska. jer su u njegovo vreme bečki lingvisti bili upoznati sa rezultatima istraživanja evropskih indologa. pod uslovoin da nam se na glave ne sruči novi energetski talas. tačkom ispod slova: Ħ. j . d. ja to ne znam. uveli u meñunarodnu transkripciju ķi . kao što su: č. Da li je Vuk Karadžić nešto znao o sanskrtu. budući da je u njih najviše indologa. označava se poluglas r. f i dr. 3. Ħ i ş. kao i u srpskom. cerebrali. od kojih se dva ne javljaju u srpskom jeziku. bez dodataka.za kratko samoglasno r i ķī . 164 . zbog siflanta u Kķişna. ŃiŃŃibhah . 2. d-dh.dh.ī. U meñunarodnoj transkripciji cerebralno ñ označava se. Osim toga. p. dok sam samoglasno kratko r označila sa ķ. važi pravilo: čitaj kako piše i piši kako govoriš. Molim čitaoce da u svoje primerke dopišu sve one srpske reči kojih se ja nisam setila.stenica Torlaci nazivaju stenicu tataba. sanskrtska azbuka počinje uzdahom . pa nije isključeno da se Vuk "napajao znanjem'' i iz ovog izvora.glas "ha".GLAS "Ń" ŃiŃŃibhah I. d .umesto c. Ono je neprestana svest o jedinstvu života i univerzuma. t-th. Prostim slovom r. kojih u srpskom nema. mada se može pretpostaviti da je mogao znati. g-gh.ķī. Prema sanskrtskim pravilima. 4. Znanje je nešto drugo. l. od kojih je 13 nepomućenih vokala. pa su oni. r i r izgovaraju se ķi i ķī samo ispred siflanata.umesto y. 4 poluvokala (j. *** Započeli smo ovaj rečnik slavnim glasom "a". nazala ima pet.ā. v) i 29 konsonanata. u meñunarodnoj transkripciji obeležavaju se tačkom ispod slova: Ń . Osim toga. pa sam se i sama pridržavala sanskrtskog pravila. guturalno n označava se tačkom iznad slova: ń. Mi smo tek na trećini. postoje vokali ai i au i kratko vokalno l. čvarcima i stenicama. ovoga puta iz jonosfere.umesto j. Moje odgovarajuće oznake su: ķ i ŕ (bez i i ī). tataba POTPUNIJA OBJAŠNJENJA U sanskrtu. r. Ono se ne nalazi ni u anglosaskoj enciklopediji ni na anglosaskom internetu.glas "a" i završava se izdahom . Nazal: nj (kao njiva) označava se talasastom crticom iznad slova: ñ. dugi vokali imaju u sanskrtu svaki svoje slovo. ķi . Ovako veliki broj glasova i slova u odnosu na srpskih 30 potiče od sledećeg: 1. Za sva slova za koja postoje odgovarajuća u srpskoj azbuci odstupila sam od meñunarodne transkripcije i unela slova srpskog Jezika: č . Takoñe ih molim da se po završetku čitanja podsete Sanatkumarine pouke: "Sve su ovo samo reči". osim siflanata i nazala. Ń-Ńh. imaju par ''oživljen" glasom h: k-kh. U francuskom i engleskom jeziku izgovor glasa r praćen je teškoćama. kao i svi cerebrali.za dugo samoglasno r. pa ima nade za lepši kraj. u meñunarodnoj transkripciji označavaju se crtom iznad slova za kratki vokal: a ..

TEL/FAKS: 011/183-666 • ZA IZDAVAČA: VESNA PEŠIĆ • BIBLIOTEKA: "RETKI REČNICI" • UREDNIK: VESNA PEŠIĆ • LEKTURA I KOREKTURA: ALEKSANDAR PAVLOVIĆ • KOMPJUTERSKA OBRADA: MILOVAN P.12-54 BOŽINOVIĆ. MILOVANOVIĆ • ŠTAMPA: MEGRAF. d.Beograd : Pešić i sinovi. Ħ i ş.Semantika (lingvistika) IZDAVAČ: PEŠIĆ I SINOVI.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. 2000 (Beograd : Megraf). dh.Beleške uz tekst.(Biblioteka Retki rečnici) Tiraž 1000. 21 cm. 240 a) Sankrt . tačka iznad slova za označavanje guturalnog n: ń. -240 str. 2.Bibliografija: str. Ńh. BEOGRAD • TIRAŽ: 1000 UREDNIK VESNA PEŠIĆ COPYRIGHT © PEŠIĆ I SINOVI BEOGRAD. . . . DUŠANOVA 25. tačka ispod slova za označavanje cerebrala: Ń. . Beograd 809. . BEOGRAD.Od meñunarodne transkripcije zadržala sam: 1. CIP . DUŠANOVA 25 TEL/FAKS: 011/183-666 SVA PRAVA ZADRŽAVA IZDAVAČ 165 . Branislava Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči / Branislava Božinović.

166 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful