Branislava Božinović

Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči

I DEO
(od slova a do slova t sanskrtske azbuke)

Pešić i sinovi

Beograd, 2000.

1

SADRŽAJ: Uvod Objašnjenja Oznake Glas a TV— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta Glas ā Glas i Glas ī Glas u Glas ū Glas ķ Glas e Glas o Glas k O vremenu i savršenstvu Vrlo mali sanskrtski rečnik, pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju Eshatološke opcije rezervisane za agresore Glas kh Glas g Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike Glas gh Glas č Glas čh Glas dž Glas džh Glas Ń Potpunija objašnjenja Teškoće Indijski i domaći izvori

2

UVOD

Ovaj rečnik je odgovor na bombardovanje Jugoslavije od strane NATO pakta 1999. godine, sačinjen skromnim sredstvima autora i uz veliku podršku onih lingvista koji su povezali jezik i sposobnost mišljenja, pa se čitalac moli da ne zameri što je argumentacija srodnosti sanskrta i srpskog jezika propraćena slobodnim asocijacijama na ovu i njoj srodne zavisnosti. U knjizi "Jezik i lingvistika", profesor Ranko Bugarski citira Edvarda Sapira: "Jezikje putokaz ka društvenoj stvarnosti... Ljudska bića ne žive samo u objektivnom svetu, niti samo u svetu obično shvaćene društvene delatnosti, već su u velikoj meri izložena milosti i nemilosti onog posebnog jezika koji je za njihovo društvo postao sredstvo izražavanja. Prava je iluzija zamišljati da se čovek prilagoñava stvarnosti u osnovi bez upotrebe jezika i da je jezik samo slučajno sredstvo za rešavanje specifičnih problema opštenja i razmišljanja. Činjenica je, naprotiv, da je stvarni svet u znatnoj meri nesvesno izgrañen na jezičkim navikama grupe." Bugarski zatim svojim rečima detaljnije obrazlaže Sapirove stavove: "Teorija jezičke relativnosli potiče iz osećanja da su u izražajnim sredstvima svake govorne zajednice tokom bezbrojnih generacija nataložene tradicionalne vrednosti, verovanja i načini interpretacije okolnog sveta. Ovaj repozitorij duhovnog i kulturnog života zajednice smatra se, tako, nečim što njenim pripadnicima nameće odreñene nasleñene životne filozofije, koje su nesvesne i kojima oni ne mogu da izmaknu jer su čvrsto ukorenjene u samom njihovom jeziku. Valja odmah istaći da ovde nije samo reč o dobro poznatim vezama izmeñu jezika i kultiire u širem siiiislu, kakve se ogledaju u leksikonu pojedinili zajedmca kao odrazu njihovog neposrednog ambijenta... Meñutim, hipoteza jezičke relativnosti postulira nešto dublje od veza izmeñu jezika i kulture, ilustrovane u leksici: ona tvrdi da postoji veza izmeñu jezika i mišljenja, manifestovana prevashodno u gramatici i to takva veza koja gramatičkoj strukturi svakog pojedinog jezika pridaje izvesnu ulogu u odreñivanju prirode i granica onoga što se posredstvom toga jezika može misliti. Drugim rečima, ovde se podrazumeva da struktura jednog jezika nije bez uticaja na formiranje pogleda na svet ljudi koji njime govore i da se otud polazeći od jezičkih podataka mogu legitimno izvoditi zaključci o vanjezičkim pojavama". Dalje, prof. Bugarski komentariše tekstove lingviste B. L. Vorfa: "Ovakva razmišljanja izmamila su iz Vorfovog inspirisanog pera često navoñene formulacije o tome kako različiti jezici na razne načine segmentiraju i klasifikuju svet ljudskog iskustva. podvrgavajući ga analizi kakvu diktira posebna unutrašnja logika njihove strukturalne organizacije, iz čega proističe da je negde duboko u ustrojstvu svakog jezika već sadržan niz krupnih a nesvesnih predpostavki o prirodi i egzisteniciji." Zatim sledi citat iz Vorfa: "Mi rasecamo prirodu po linijama koje su zacrtali naši maternji jezici: to nas vodi ka jednom novom principu relativnosti, koji govori da isti fizički materijal ne otkriva svim posmatračima istu sliku kosmosa, osim ako im je jezičko nasleñe slično." Po rečima Bugarskog: "Dakle, Francuzi, Kinezi, Arapi i Hotentoti (na primer) ne vide svet istim očima, ili preciznije, ne vide isti svet. Jezičke konfiguracije sadrže kategorije i forme kroz koje svaka ličnost ne samo opšti sa drugima nego i analizira prirodu, primećuje ili zanemaruje tipove odnosa i pojava, kanališe svoje rezonovanje i izgrañuje zdanje svoje svesti." Ili, odreñenije, rečima samog Vorfa: "Zapadna kultura je putem jezika izvršila privremenu analizu stvarnosti i, u odsustvu korektiva, odlučno se drži te analize kao konačne. Jedini korektivi leže u svim onim drugim jezicima koji su kroz vekove nezavisne evolucije došli do drugačijih, ali isto toliko logičnih, privremenih analiza." Bilo je lingvista kao što je Šlajher na primer, koji su naslutili neke vrlo bitne tendencije tvrdeći da je u oblasti jezika progres ostvaren i završen pre osvita istorije, tako da u istorijskom periodu beležimo opštu retrogresiju i dekompoziciju koja vodi fizičkom izumiranju jezika. Sanskrt, "samskrtam" - završen, kome bi bolje odgovarao atribut "savršen", formulisan je Paninijevom gramatikom, za koga se smatra da je živeo u Taksili, na severozapadu Indije, izmeñu 6-og i 4-og veka pre Hr. i da je pre njega bilo najmanje šezdeset i četiri lingvista koji su se bavili utvrñivanjem 3

Došljaci su zatekli bratsku grčko-latinsku civilizaciju i možda bi se pokazali doslojnim takvog nasleña da u njihov svet nije zajedno sa hrišćanstvom uplovio semitski kod mišljenja. u svojoj moćnoj verbalnoj okosnici. Zapad je razvio logos civilizaciju. dogañajima koji u našoj svesti izazivaju požar reči. ogroman broj reči je jednosložan sa jednim takvim i od njemu sličnih teško raspoznatljivim vokalom pa je ovo jedini jezik za koji se moraju organizovati kursevi namenjeni strancima radi savladavanja teškoća u razumevanju govornog jezika. Sanskrt ima vrlo složenu gramatiku. Sanskrt je mrtav jezik jer njime više ne govori nijedan narod u Indiji. pa nije nikakvo čudo što raste smisao za detalj i opada smisao za velike sinteze. Osim toga. udaljio engleski. Patandžali sa svojom "Mahabajšom" iz 2-og veka pre Hr. Po oceni malobrojnih kompetentnih stručnjaka koji znaju klasične jezike. iz raspoloživih korena nedavno je u Indiji završeno prevoñenje vokabulara svih naučnih disciplina na sanskrt.12 na 1. dok filozofska misao skončava na odru anglosaskog pragmatizma. nefilozofski. filozofija je mesto gde "logos dolazi do sebe". može da zauzme mesto svake druge reči bez ikakvih posledica po smisao iskaza. u trojnom ritmu svojih nepromenljivih korena. sanskrt i savremene jezike sa evroarijskog stabla. ona napučuje našu tamu jednim prisućem. ne idejama. ljudskog uma. koji sam sobom nije u stanju da reprezentuje celovitost bića. a najbliži njemu ostao srpski jezik. zapadne Evroarije više silom nego duhom na čitav svet. namera je da se on uvede u redovne školske programe. čiste vokale i veliku transparentnost. nastupilo bi mucanje. filozofije i nauke izbacile sve grčke i latinske reči od kojih se brojne mogu naći u sanskrtskom rečniku u ovim uglednim oblastima. "mūlam". za vrlo starim jezicima ne bi li se označili takozvani novi pojmovi. Gramatika engleskog jezika gotovo da više ne postoji. Pre Paninija teškoćama vedskog jezika bavio se Jaska u svojoj "Nirukti". naredbodavni. Nesumnjivo je da su Indoevropljani ostvarili najveći uticaj na planetarna istorijska zbivanja u tri poslednja milenijuma. u engleskom ono niti važi. logičkog pozitivizma. futur ne prestaje oblikovati prezent. bez potpornja ikakvog formalnog logičkog reda. Svi su idoli srušeni u ime jednog. ali je izvesno nedostojno da bi se moglo nazvati filozofijom. i genijalni Bhartrhari iz 7-og veka posle Hr. bog je logos. Atom je rascepljen i donekle proniknuto u genetsku spiralu. Paninijeva gramatika "Aštadhjaji" ima osam poglavlja i oko tri i po hiljade pravila saopštenih na najkoncizniji mogući način da bi se mogla lako memorisati. Iz korena. isključivi i rasizmom obojeni monoteistički Stari zavet. Hebrejska se misao napokon nameće zahvaljujući nediskurzivnoj dijalektici koja oslobaña stvari što prolaze..68 što ukazuje na porast analitičnosti na račun sintetičnosti. dakle.zakona ovog jezika. Bujica uskoro donosi sav naš pristanak. indeks sintetičnosti modernog u odnosu na staroengleski jezik opao je od 2. Autor knjige "Židovska misao". vremenom su razlike dostigle takve razmere da je mulam zajedništvo postalo teško prepoznatljivo. Temeljno nediferencirani značaj semitskog vremena daje joj nenatkriljivu evokativnu moć: preterit je uvek samo predznak aorista. vokali su mahom pomućeni. Tako gore naše spokojne ograde. najdalje se od sanskrta. Biće da su duboko bili u pravu oni lingvisti koji su pod maskom razvoja sagledali degenerativne promene koje vode fizičkom uništenju jezika. punina je konkretnog tu i nameće nam univerzalnost zbilje. otimaju misao apstrakciji i nameću je kao čistu aktualnost. Koliko znam. sa "Vakjapadijom" ili "Traktatom o upotrebi reči u rečenici" u kome se bavi sintaksom i filozofijom gramatike. bez obzira na broj reči u njoj. predlozima i redom reči u rečenici obezbeñuje se očuvanje smisla. nauka je logika sa logistikom. meñutim. nastavcima se obrazuju glagolski oblici i imeničke i pridevske osnove na koje se dodaju padežni nastavci. koji se inače divi semitskoin duhu. Poseže se. Zahvaljujući obilju pojmova i elastičnosti obrazovanja novih. on je živ i njime se i usmeno i pismeno služi duhovna elita Indije. Andre Šuraki. ili nečeg trećeg što još nema ime. Odatle 4 . istovremeno ga objektivno procenjuje: "Hebrejske reči. pogotovu oni apstraktni. ponosu zapadne civilizacije. tako se semitska misao nameće kao imperativ: ona nasrće na nas dogañajima. koji služi kao etalon jer je prajezik nepoznat. Za razliku od sanskrta i srpskog jezika kod kojih važi načelo "Piši kao što govoriš" i obratno. niti može da važi.. Prva na svetu. Ako ih je nekada krasio isti duh. istočne Indoarije duhom po čitavoi Aziji. ukoliko bi se iz modernih jezika i pogotovu iz vokabulara religije. S druge strane. Predloga gotovo da nema i svaka reč u rečenici. uključujući i srpski. kruti. od velikih lingvista posle Paninija ne mogu se zaobići Katjajana iz 3-eg veka pre Hr.

ili bolje rečeno bukvalnošću. Ne mislim da se susretanje. čiji je genij jasnoća. Nedvosmisleno nam je saopšteno da će pobeda mondijalizma biti poslednji istorijski dogañaj i da u njemu nema mesta za filozofiju. tek poslednjih nekoliko vekova procvetala nezavisna filozofska misao oslonjena na roñačke izvore Starih Grka. zaborava prošlosti. Drugim rečima. prevlada i razori dijalektičkom mišljenju sklon arijski duh. mera. Posle "Milosrdnog anñela" trebalo bi uvesti zaštitnu odrednicu: antisrbizam. Naprotiv. ''Milosrdni" je jedan od mačevima naoružanih anñela . čini se da meñu njima vlada potpuno jednoumno razumevanje i da štab ostaje i kad se voña promeni. sa žaljenjem može konstatovati da je pokušaj povratka svome i srodnome bio neuspešan. Nije čudo što su se u ranom hrišćanstvu javili gnostici i sekte različitih viñenja. pa se protiv onih koji se ponašaju gore od nacista i rasista. ovaj genij koji se spominje u predhodnoj rečenici prošao je kroz transformacije slične onima kroz koje je prošao engleski jezik i kroz njih prolazeći podosta izgubio od svoje genijalnosti. svet očigledno da nije popravljen.mondijalizmu Davida Rokfelera. smatram da bi svet bio bolji i duhovno bogatiji da su pridošlice prihvatile i nastavile ono i onako što su i kako su to činila njihova braća po krvi i jeziku. Podrazumeva se da u stvaranju tog idealizovanog sveta u kome više neće biti ni razlika ni suprotnosti. Nasilje koje su do tada izvodili državnici i vojskovoñe višestruko se uvećalo sadejstvom "ecclesie militans". evroarijskog i semitskog. ili bolje reći sudar dvaju načina mišljenja. jer se dogodilo ono što se najmanje želelo: potiskivanje arijske sklonosti i smisla za filozofiranje jednim modelom duha lišenog sposobnosti za apstraktno mišljenje. bolje rečeno odnos Hrvata prema Srbima. ubijati. Semitski duh nije uspeo da pronikne u stvarnost i u ljudsku prirodu onako kako su to u vrlo davna vremena umeli indijski mudraci i filozofi. da bi posle toga i nakratko." Uzgred budi rečeno. naročito ne po prve. u ime sina. katolička mutacija ove religije uticala je u većoj meri od jezika na formiranje pogleda i ponašanje mnogih pa i ovog naroda. Zato je neprestano proročki jurišao i na stvarnost i na ljudsku prirodu ne bi li im. čemu filozofija"! Semitska svetinja uspela je da svojom konkretnošću. Kroz optiku indijske mitologije gledano. poput onih u izmaštanom raju nebeskom. no. "Čemu istorija. insistirajući na grehu i kazni. može smatrati razvojnim i srećnim istorijskim dogañajem. Činjenica je da danas jedan Anglosas sa štabom Jevreja žari i pali po svetu. Danas se.osvetnika predvoñenih Sabaotom. iako se radi o dva naroda gotovo istog jezika. prve ukorenjene u semitski i druge u arijski način mišljenja. Po svoj prilici. Osmotre li se ukratko duhovna zbivanja u Evropi za poslednje dve hiljade godina. i sami su postali progonitelji nasiljem šireći religiju ljubavi. Jevreji su dobro iskoristili tragediju holokausta da bi sebe zaštitili antisemitizmom. već razrovašen nepremostivim provalijama.ne sme ništa reći da se ne bi zaradila etiketa antisemite. Na armiranoj betonskoj ploči pod kojom je sahranjeno filozofsko blago Zapada ostala je gola sila koja nudi i nasilno nameće model gubljenja identiteta. neumoljivo analitičkom. institucije koju je sam bog "ovlastio" da može. Najpre proganjani. istaknutu ulogu moraju imati "izabrani" što se više nego bilo šta drugo dopalo hrišćanima. Predhodni politeizam bio je nemilitantan. izbor boga gotovo da je bio privatna stvar pojedinca. Ko je tu u čijim lukama. Hrišćanstvom koje je došlo u paketu sa Starim zavetom. on se njih i njihovog dinamizma bojao. tačnost. Dogodiće se ono šlo je u Indiji bilo nezamislivo -antagonističko razdvajanje religije i filozofije. jer je duhu 5 . teško je reći. ovakve militarističke kompozicije podsećaju na Mahabalija ili Ravanu na čelu demonskih buljuka. mnogo bi bolje bilo da je svak ostao na svome i pri svome. stalno čeznući za jednim idealizovanim i statičkim stanjem stvari i odnosa. jer se rabin u apostolu Pavlu njega nije mogao odreći. uočava se srednjevekovni vakum apsorpcije i izvesnog prilagoñavanja semitskog importa potrebama arijskog duha. ukidanja razlika. On nije bio u stanju da prihvati prirodne razlike. strahom povratio prvobitnu bezgrešnost takoñe izmišljenu. tradicije i sopstvenog bića u ime starozavetnog ideala poduprtog hrišćanstvom: "silazak carstva nebeskog na zemlju".teškoća vernog prikaza te misli na jednom jeziku kao što je francuski. Stari Grci i Stari Latini. protiv onih koji iz raznih zapadnih establišmenata jurišaju na čitav svet ne bi li ga prilagodili konceptu svojih predaka . za šta očit primer pružaju Srbi i Hrvati. po metodama preporučenim od strane proroka Amosa .

sugerišući slušaocima da sami dovrše odgovor: svi će biti hrišćani. nego neodoljivo podsećaju i na revolucionarnog Semitu Marksa koji je čovečanstvu. tzv. Dvadeseti vek predstavlja prekretnicu ka sunovratu. širih i njemu bližih uvida. Hrišćanske egzegete. Model novog svetskog poretka po duhu je starozavetni. Na svoju doktrinu on gleda kao na "jedino tačno i jedino naučno" otkrovenje. prvo je bilo nanienjeno duhovnoj eliti. Da se može srpski govoriti a semitski misliti dokaze pruža multidisciplinarni egzegeta koji je poverovao u nekoliko dogmi iz raznih oblasti. U monoteističkim sredinama i najozloglašeniji ateista nosi u svome umu pečat monoteizma. Ovakve jezuitske trovačnice treba substituisati sanskrtskim učionicama u kojima semitska svetinja treba da ustupi mesto vedama. Njime se obećava raj na zemlji gašenjem prirodnih razlika izmedu ljudi i naroda. takoñe. propasti Zapada. kao što su Platon. ne samo da zvuče usaglašeno sa mondijalistima. lučeći i distancirajući sebe od drugih što je preneto i na starozavetne izdanke. on ogovara nepotpuno i zakučasto: "Pa.drugačijem i bogatijem od semitskog bilo nepodnošljivo prihvatanje starozavetne koncepcije boga i teze povratka u bezgrešni raj poslušnošću prema jednom demijurgu. čak više nego danas. predhodno je bilo mudro i suzdržano. čim se bude okončao razvojni proces. ne gušimo ga više skučenim i dogmatičnim izmišljotinama i nerealnim idealizacijama. Sokrat. pa će on iskoristiti i hrišćanstvo i preživela religiozna osećanja i sve drugo što mu ide na ruku. kratko. početak od strane filozofa najavljene. Rekla bih da su tri grane na indoevropskom stablu: istočna. prosto. ali je za uzvrat starozavetni model mišljenja osvajao sve veći prostor. istočnog pravoslavlja. ukoliko je stepen retrogresije veći. obećavao raj na zemlji čim nastupi sveopšta diktatura proleterijata. uspeli su da zapadni svet odvedu na stranputicu ljudske vrste. Platon. Aristotel. Ni egzegeta. Ideja je semitska. sve je uvek po duhu semitski staro. pa na pitanje: ''Zašto hrišćanstvo kome se pripisuju superiorne performanse nije prevladalo na celoj planeti?". sila je anglosaska. sa uverenošću u istinitost otkrovenja i srednja. importovano je bilo priprosto i agresivno. Zapad je postao magarac ne kome jaše starozavetni semitski duh. isto sa istim kao jaje jajetu i svi sjedinjeni u Hristu. drugo se lepilo za puk. zato što je čovečanstvo u razvoju". znali da stvari ne mogu biti na semitski način jednostavne. političkog scenarija kojim anglosasko-semitska koalicija namerava silom da preuredi i usreći čitav svet. Pitagora i mnogi drugi već rekli što su imali da kažu. Mnogi su tada. i to utoliko više. jasno. ona je "spasonosna" za čovečanstvo pa se ne treba odricati od nasilja da bi se njome unificirao svet. islam i 6 . što će imati za posledicu narastanje sumnje u postojanje boga i njegovog sina. Vremenom su ovi glasovi bili nasilno ućutkani a religija svedena na dogme. idealista. U njegova kola su se upregli oni narodi arijskog porekla koji su uprostili jezik. zapadna. ni revolucionar ne uspevaju da iskorače iz kalupa semitskog monoteizma i njegovih nebuloznih ideala. prevoñenjem istorijske dinamike u statiku i ukidanjem "zlog i neposlušnog" filozofiranja u korist onih koji to ne umeju. gde se bolje primio jevanñeoski kalem obogaćen mislima velikih klasičnih filozofa. lišavajući ga svih drugih. Ideolozi drugačijih prezimena ali slične proročko-mesijanske sklonosti ka idealizacijama koje zbog nerealnosti moraju biti isključive i zahtevati verovanje. u zapanjujućem neskladu sa učešćem u relevantnom broju stanovnika. Neobično veliko učešće aktera semitskog porekla. na kojoj su se dobro primili kalemi latinskog smisla za grañenje velikih imperija. koja crpi hranu iz najdubljih korena. isključivo i netrpeljivo. Dajmo duhu prostora i vazduha. a što je po snazi duha neuporedivo nadilazilo ono što je od strane semitskog duha bilo ponuñeno. U monoteizmima nema ničeg zaista novog. I novi svetski poredak nije nov. Plotin i njima slični koji su umeli da misle o biću. indijska i autentična. pak. Jedna ekstremno neracionalna i neostvariva monoteistična koncepcija leži u osnovi mondijalizma. nije slučajno. da bi izazvao sukobe meñu narodima u cilju proširenja anglosasko-semitskog "carstva nebeskog" na čitavu planetu. u kome su predsokratovci. On se tako i formirao. aristotelovska upućenost na um i semitska uobraženost zbog izabranosti. Dogañalo se to u jednom svetu koji je bio na daleko višem kulturnom i civilizacijskom nivou no što je apostol Pavle mogao da pojmi. kao što se mora verovati u otkrovenje. Semitski duh je od nastanka tipičan po nesposobnosti za primenu korektiva iz drugih sredina.

Oni odbijaju da čuju drugačije uvide po kojima se na primer monoteizmi svrstavaju u fenomene kalijuge tipične po opštoj degradaciji duha što. jer je najveće idolopoklonstvo i misticizam odnegovao Zapad klanjajući se idolu. Prirodni tokovi su do te mere narušeni da bi očekivanje uspostavljanja ravnoteže značilo već spomenutoj metafizici dodati još jednu zabludu. Umeo je sa osmehom na licu sam sebe da ismejava i sažaljeva. Nagardžuna. filozofiju. ostaje da se vidi. Uzroci razlika u načinu mišljenja i ponašanja naroda mnogo su složeniji i stariji od površinskih motivacija. suzdržanost.posle progresa ili evolucije sledi regresija ili involucija. slile su se u jedinstven tok.čarobnjaka za transformacije. Metoda je obogaćena. Hrišćanstvo ima isti starozavetni cilj. Imala sam priliku da upoznam srpskog Nagardžunu iz jednog sela kraj Svrljiga. metafizičnost. Da li će Zapad. teorije o kolektivnom spasenju ne postoje. meñutim. za večerom. nisu naišle na odziv zapadnog duha nedoraslog i nespremnog za prihvatanje relativističke neizvesnosti. i dovele do ovoga što nazivamo stvarnost savremenog materijalno obogaćenog i duhovno retardiranog i pohlepnog Zapada. čija je fela zbog procesa obrade strpljiva i misaona za razliku od kovača. umu. Pogrešno je ovako unakaženu stvarnost u kojoj preovlañuje strah od uništenja života na planeti i dalje nazivati razvojem. zaboravljajući na biće i verujući u realnost progresa ljudske prirode i društva. podjednako nesposobne za prijem korektiva iz drugih sredina. nedvosmisleno mi 7 . a pod onim drugim nekakvo duhovno uskrsnuće. Dve istorodne struje. jer je "spavao dok je bog dobra delio pa je njemu ostao kamen.hrišćanstvo. za koji je sirovina bila doterana sa njegovog imanja. govoreći često i ono što ne mislim. Prorokovati o tome ne može niko i pogotovu ne onaj kome je strano proročko modeliranje sadašnjosti futurom i futura sadašnjošću. Zapad je suprotnost svemu ovome. U pogledu sposobnosti voñenja dijaloga oba izdanka nisu se ni za jedan korak makla od antidiskurzivnog Starog zaveta. majstora . ne bih li iz njega izmamila što veće obilje misli. Na ovakvim temeljima izgrañeni su indijska tolerantnost. arijska jezička retrogresija i semitsko odsustvo smisla za diskurzivno mišljenje. fenomenalni svet odstupa od tog modela i nije moguće dovesti ih u stanje podudarnosti. skromnost i neagresivnost. sumnjajući prvenstveno u čula. idolopoklonstvo. Zapad je indijskoj religiji i filozofiji pridevao pežorativne atribute: politeizam. filozofija i nauka jesu odgovorne za stanje zapadnog duha jer se nema na koga drugog preneti ova odgovornost i ne bi smele sa distance objašnjavati svetu šta se dogodilo izuzimajući sebe od odgovornosti. model idealnog sveta je produkt ljudskog uma. razradili su rg-vedski pojam maje . podrazumevajući pod onim prvim nekakvu duhovnu beslovesnost. sumnjajući prvenstveno u spoznajnu moć uma. jer je sebe zasnovao na segmentu ljudske prirode ne videći celinu. nije teško činjenicama dokazati. Kalijuga je prikladnija oznaka. kako ona o kojoj nam govore lingvisti. Buddha je savetovao uzdržavanje od zaključivanja. procesi su ciklični . strahu od boga dodana je ljubav prema bližnjem. povući u ambis čitav svet. Da je proročko-mesijanski napor bio uzaludan. Po lingvistima. Bolji uvid u uzroke zapadnog batrganja izmeñu racionalnog i iracionalnog dobija se njihovim sagledavanjem i kroz prizmu sveobuhvatnije i stoga mnogo uravnoteženije indijske filozofije promišljane sanskrtom. carstvo nebesko. Ona je relativizovala spoznajnu moć čula i uma. statičnost je apstrakcija ljudskog uma. lako se može argumentovati polazeći od obala Jordana i idući sve do zapadnih američkih granica. obe jedna drugu podupirući. uostalom. istisnule ono što im je smetalo. koja dolazi od jezika tako i sve druge do kojih je Zapad kasno došao i koje. Badarajana i pogotovu Šankara. Otuda se aktuelna i uopšte istorijska zbivanja ne daju objasniti samo golim ekonomskim interesima. dinamičnost je stvarnost univerzuma. Monoteističke egzegete dele istoriju čovečanstva na paganstvo i monoteizam. umeli smo da se pregonimo što sam ja namerno podstrekavala. Subjektivnost spoznaje rano je otkrivena. Pokazalo se. Progres jeste ostvaren u sferi materijalnog po cenu osiromašenja duha. osim Ajnštajnove formule i njene zloupotrebe. prihvatila mnoštvo i razlike kao prirodne pojave. majstora za kamen." Praveći nekakav zid danima. samo se individua može približiti idealu kroz moralni i duhovni razvoj. pokazao je da se sve što je mišljeno. nenametljivost. Hrišćanska religija. da istom tom logikom pobiti. Jednoga dana. misticizam i sl. i ono logičko. oni najdublji i nesvesni potiču od jezika.iluzije. da stvari stoje obratno. fabulozno naoružan i u dubokoj duhovnoj krizi. nagovešteni rajevi nebeski spadaju u mitologiju.

svesno odustajući od monoteizma. Nadam se da će budući i bolji poznavaoci sanskrta otkriti dubinske gramatičke i sintaksičke srodnosti izmeñu ova dva jezika i ispod naplavaka tuñih uticaja otkriti i razjasniti najstarije. koje. ti ovak . no. poštedeo indijsko društvo od divljačkih obračuna poput onih izmeñu hrišćanskih mutanata i socijalnih klasa kojima Zapad. mišljenja i ponašanja. Ono što milenijumima traje u kontinuitetu može se naći samo u Indiji. samo sam donekle uspela da naslutim dubinske veze izmeñu jezika. njenoj misli i sanskrtu. ne mogu nikada do kraja biti otkrivene. a Rgveda cilj traganja za najdubljim srpskim korenima. prvenstveno roñačkoj Indiji. dok će vrlo mali broj imati duhovnu snagu da sam relativizuje svoje spoznaje poput Indijaca i mog majstor Miće iz nekog sela kraj Svrljiga čije sam ime zaboravila. Drugi način je neoprostivo romantičan. Zgañena već odavno neskladom izmeñu onoga što se na Zapadu promoviše i ponašanja tog istog Zapada i ne dobivši zadovoljavajuće odgovore na mnoga pitanja. sakateći semantički opus sanskrtskih porodica reči (nastalih od istog korena) u kome se sadrže raznorodna i često meñusobno kontradiktorna značenja. dostupnom sloju. njenoj kulturi i civilizaciji. dublje od toga njegovo stablo se kalemi na vizantijski i čak na semitski koren. a ako je biće jezik. koje je dalo pečat ovoj zemlji. Ne gubeći nikada iz vida celinu. Gažena je i pustošena od svakojakog bašibozluka." Ovakav duh ne može se naterati da bezpogovorno veruje u bilo čija otkrovenja i ideologije jer on je u biću svome jezikom svojim ostao filozofska sumnjalica. U svakoj egzistencijalnoj krizi i pogotovo ovakvoj u kakvoj se našao srpski narod. Mada nedovoljan. Sudeći po efektima. Ovde moram napomenuti da sam odabirala prvenstveno ona značenja sanskrtskih reči u kojima se prepoznaju srpske. po onima koji su izbili pošto je srpski narod preveden u hrišćanstvo i dobio azbuku. kratkovido dodeljuje ulogu operatora progresa. iz brojnih razloga i osobito radi podrške identitetu. onda se dubina srpskih korena mora meriti jezikom. sve osvajače. ja onak. mogu se dovesti u pitanje i progres i svrsishodnost okeana prolivene krvi. Srpstvo ima srpski jezik. ovaj metod nije zastareo budući da se prvo prepoznavanje srodnosti izmedu jezika vrši u domenu leksike. Činjenica je da dok su se u sferi duha negovale sloboda i tolerantnost. ja i ti cel dan -ja ovak. 8 . gazdarice. osim muslimana. ti onak. možda civilizacijski starija od Indije. mogu mnogo bolje nego što je meni pošlo za rukom da putem reči otkrivam površinske srodnosti srpskog jezika i sanskrta. I egzegete i filozofi i naučnici uvek će tvrditi da su upravo saopštili poslednje istine. no ona je primila nauk indijskog Buddhe. na šta će biti ukazivano uz neke od porodica reči. kako to pesnici i lingvisti kažu i ako je on najbliži rodak sanskrtu. aktualizuju se traganja za korenima. s druge strane. gajeći precenjeno mišljenje o samome sebi. ušavši time u istoriju.je saopštio: "Bre.a ono si je kako si je. Samo snažan duh može da bude tolerantan i da neguje pluralizam na svim nivoima. Učeći sanskrt i boraveći u centrima indijske kulture. Prema mojoj obaveštenosti i oceni ona se vrše na dva neprikladna načina. Porast mnogohvaljene analitičnosti i preciznosti kasnijih jezika zbunjuju čitaoca sanskrtskog rečnika jer je ovaj izgubio sanskrtski smisao kako za uočavanje srodnosti izmeñu najšireg spektra fenomena u univerzumu tako i za relativizaciju pojmova. izvodeći iz ovoga proizvoljne zaključke o starosti i kretanju Srba. kako je to pokazao veliki indijski lingvista Bhartrthari prenoseći sa reči na rečenicu ulogu osnovnog nosioca značenja i smisla. prepoznavanje fonetskih sličnosti izmeñu imena nekih geografskih lokaliteta. sa srpskim rečima. najkarakterističnije i najupornije slojeve srpskog bića. pošavši od Ganga pa naovamo. indijski socijalni život odvijao se unutar krutog kastinskog sistema koji nesumnjivo da ima mana. Prvim se prebira po adventivnim korenima. ona je uspela da asimilira i ostane svoja. Stoga reči nisu dovoljne. kao lošeg rešenja i od isto tako loše institucionalizacije religije. Samo sanskrt može biti etalon. razumevanja i nerazumevanja sa drugim entitetima. mada je. njemu se nije dogodilo da univerzum redukuje na čoveka i čovekovo biće na um. osvetljavajući istovremeno jezičke uzroke slaganja i neslaganja. duboko sam uverena. Moja istraživanja pokazuju da se srodnost dva jezika očituje na tom najdubljem. gde sam ispod materijalnog siromaštva otkrila neizmerno bogatstvo duha akumulirano od starina. okrenula sam se Istoku. Filozofski duh oslonjen na sanskrt i napajan iz širokog spektra izvora spoznaje nije sebi dozvolio da zapadne u monoteističko jednoumlje i dogmatizaciju. Indija je zapravo jedina zemlja na svetu autentičnih vrednosti. Kina jeste stara. mada izvesno.

Uz srodnost sanskrtskih i srpskih reči, ova knjiga otvara neka pitanja i daje odgovore koji se često drastično razlikuju od opšteprihvaćenih. To je stoga što su autora nadahnuli indijska misao i Huserl. Poverovala sam da je potrebno sva uverenja ponovo premišljati ne bi li se otkrile predrasude i zablude. Treba biti otvoren za korektive! Stoga nisam sklona polemičkoj odbrani svojih stavova, pa smatram da o njima svako može donositi sopstveni sud, složiti se ili ih žestoko pobijati. I prvo, a pogotovo ovo drugo, navodi na razmišljanje. Indijci su me naučili da um ume logikom da brani i teze i antiteze, inače nam se filozofi ne bi javljali u parovima. Stoga u njegovu pouzdanost treba sumnjati, pa se pozivam na Sanatkumaru iz Čhandogja upanišade koji za sva empirijska znanja ovoga sveta kaže Naradi: "To što ti znaš to su samo reči." Istina je s one strane reči. Po Badhvi iz izgubljene upanišade, istina je u ćutanju. Da sam mudra poput ovih mudraca i sama bih mudro ćutala. Osnovni cilj knjige ostaje ukazivanje na srodnost srpskog jezika i sanskrta i na nekadašnju duhovnu bliskost Indoevropljana. Nju ilustrujem rečenicom: "Anksiozan sam, šokiran i iritiran kalkulacijama i urgencijama naših dušmana". Ovako se izražavajući, srpski jezik ne zajmi niti iz latinskog, niti iz grčkog, niti iz engleskog, niti iz turskog jezika, nego svi oni zajedno zahvataju iz sanskrta, što će u rečniku biti pokazano. Reč dve o turcizmima. Ovo varvarsko pleme upaloje u Indiju gotovo tri veka pre Kosovske bitke, gde se susrelo sa civilizacijom na vrhuncu i obogatilo jezik pozajmicania iz sanskrta i od njega nastalih živih jezika. Većina reči koje Vuk Karadžić i lingvisti posle njega nazivaju turcizmima, zapravo su turske pozajmice iz Indije. Za ovaj uvod neka kao argumenti posluže: kabadaliija, divan, at. Većina srpskih reči vezanih za religiju kao što su: crkva. kandilo, oltar, post, bog, višnji i mnoge druge nalaze se u sanskrtu zajedno sa nacionalnim obeležjima: svilen jelek, anterija, opanak. Mislim da je došlo krajnje vreme da se ovo zna! Ne znati to, a usuñivati se na rasecanje srpskog bića radi olakog donošenja zaključaka po kojima on jeste ono što nije i nije ono što jeste, znači nehatno se i bezobzirno odnositi i prema svome narodu i prema samome sebi. Najzad, moram pomenuti da je izvesno da nisam uočila sve slične reči, da je kod uočenih srodnosti propuštena po neka srpska reč, moguće su i greške, pogrešno prepoznavanje sličnosti, sanskrtske reči nastale dodavanjem prefiksa gotovo da nisam uzimala u obzir, pa se čitaoci mole da svoje primerke knjige dopune onim što sam ja propustila da učinim. Rezultat ove vrste napora može biti zaista vredan samo ako do njega stiže tim dobrih poznavalaca mnogih jezika, no ovo nije prvi slučaj u nas da ozbiljan posao zavisi od dobre volje i prilježnosti upornog pojedinca. Nadam se da mi za dovršavanje posla, odnosno za obradu srodnih reči od slova "t" do slova "h" sanskrtske azbuke, neće biti kao motiv potrebno bombardovanje. Na kraju, izražavam duboku zahvalnost mome pokojnom ocu Svetislavu Božinoviću koji je negovao moju intelektualnu radoznalost i upozoravao me da ne budem lakoverna, profesoru Radmilu Stojanoviću koji me je učio sanskrtu i Arue Volteru koji me je uputio da na nasilje i poniženje uzvratim ironijom i cinizmom. jer ne umem da očuvam duhovni mir na način kako to uči Indija: zato i dalje ostajem "kraj nogu" velikih učitelja Jadžnjavalkje i Buddhe, bez nade da ću dosegnuti ono što su oni nazivali znanjem i prosvetljenjem. Najzad, ali ne i poslednji, tu je i moj izdavač, kome u najvećoj meri zahvaljujem za poduhvat iznošenja ove knjige na svetlost dana.

Maj 2000 godine. Beograd i Vražogrnac Autor rečnika

9

OBJAŠNJENJA PITANJE: Šta čitalac treba da upamti da bi lako čitao sanskrtske reči? ODGOVOR: 5 oznaka 1. ş je za nas, koji nemamo cerebrale, isto što i: š 2. ñ je nj (kao: njiva); nj je n-j, oba glasa se jasno čuju 3. dugi vokali obeleženi su crtom iznad oznaka: dugo a je ā itd. 4. glas h se uvek jasno čuje, kao i svaki drugi glas. Na kraju reči, najčešće imenica muškog roda, označava se sa: h i čita blago propuštajući prethodni vokal: Šivah - Šivaha, Agnih - Agnihi, Dhenuh - Dhenuhu. 5. m (sa tačkom iznad) označava nazalizaciju prethodnog vokala, kao na primer: samtrasa - potresen, za razliku od sambuddha - probuñen, gde je "m" identično sa "m" u "more". -u nemogućnosti pisanja pisaću ga kao boldovano-podebljano

SVE OSTALO ČITATI KAKO PIŠE, BEZ OBZIRA NA OZNAKE. PITANJE: Kako je organizovano izlaganje materije? ODGOVOR: Graña je podeljena po porodicama reči. U zaglavlju svake porodice reči daje se sanskrtska reč i pored nje fonetski njoj najsličnija srpska reč. Značenja u sanskrtu i u srpskom ne podudaraju se uvek. Ispod zaglavlja dati su pojedini članovi porodice (uži izbor iz rečnika), sa značenjima reči u sanskrtu. OZNAKE G. glagol: koren, sa 3. licem jednine sadašnjeg vremena, koje je u srpskom postalo infinitiv. Glagol nastao od imenice označava se sa (den), nepotpun glagol označava se sa (dg). Glagoli se menjaju po 10 vrsta. Sa promenom vrste menja se i značenje. Kako je većina glagola i prelazna i povratna, da se ne bi opterećivao tekst, dat je oblik za 3. lice jednine sadašnjeg vremena samo za prelazni oblik - nastavak "ti". Ako se javi nastavak "te", glagol je samo povratan. I. imenica: imenice su date u nominativu singulara (Ns). Većina imenica muškog roda završava se na "h" (sa tačkom dole), ženskog na "ā", "ī" i "ū", srednjeg roda na "m" (umesto m-sa tačkom, koristi se u ovoj knjizi m, zbog tehničkih pogodnosti). Tamo gde je drugačije, označeno je u zagradi, pored imenice. Imence se menjaju po 8 padeža u singularu, dualu i pluralu. Tamo gde imenica nije data u (Ns), označeno je kako je data: du-dual, pl-plural. rod je označen sa: muški (m), ženski (f), srednji (n) P. pridevi i glagolski pridevi i prilozi: za njih je data osnova. Napomena: Svi oni glagolski oblici koji se u srpskom jeziku nazivaju glagolskim prilozima u sankrtu su pridevi jer se svi menjaju u rodu, broju i padežu. Oni se javljaju u aktivu i u pasivu, svi za sadašnje, buduće i prošlo vreme: (ps) - pridev vremena sadašnjeg (srpski: prilog vremena sadašnjeg) (pb) - pridev vremena budućeg (srpski: nema) 10

(pp) - pridev vremena prošlog (srpski: radni glagolski pridev. prošasti glagolski pridev) Odgovarajući trpni pridevi su: (tps) - trpni pridev vremena sadašnjeg (srpski: nema) (tpb) - trpni pridev vremena budućeg (srpski: nema) (tpp) - trpni pridev vremena prošlog (srpski: trpni glagolski pridev) (pvp) - prilog vremena prošlog (nepromenljiv i u srpskom i u sanskrtu) Nepromenljive reči, kao na primer predlozi, date su sa oznakom (ind) uz P. LZ. - lična zainenica PZ. - prisvojna ili pokazna zamenica B. - broj U. - uzvik (sl) - složenica od dve ili više reči RVK - Srpski riječnik Vuka Stefanovića Karadžića RV - Rg veda

GLAS "a" - kao anterija amh, amhate, hajati amhah, hajanje, anksioznost G. amh, amhate - priljubiti se, sljubiti se, gušiti se, zadaviti se, brinuti I. amhah (n) i amhatih (f) - uznemirenost, uzrujanost, nemir, dodijavanje, mučenje, kinjenje, briga, neprilika P. amhura - stisnut, prisiljen, uznemiren, uzrujan Sanskrt bi mogao poručiti srpskom jeziku: "na šķĦosi na amhase me" – " niti čuješ niti haješ za me !" Biti moderan, "u trendu" i ''in", znači neizostavno znati engleski jezik. Ne znati da je engleski jezik najudaljeniji, a srpski jezik najbliži sanskritu, znači ne znati jedan od osnovnih uzroka nesklada izmeñu srpskog i anglosaksonskog načina mišljenja, pa verovati da on potiče od pre dva veka ili od dnevne 11

Spoznaja stvarnosti nije neposredna. Ovim Istok uči kako se izbegava anksioznost i štošta drugo. nastajanje nečega ni iz čega nije moguće. "hitić dana". sa zaključkom: ono što je došlo posle bolje je od onoga što je 12 . Uz pomoć ove porodice reči biva jasnije šta je starim Arjama značila moć govora: . nije moderno. Poezija nema vek trajanja. Skup stihova je himna. vokal. reč. Pojam "razvoj" ima zavidnu učestanost u usmenoj i pismenoj komunikaciji savremenog sveta. prave od njega "reality". ne bi moglo doći do prvobitne artikulacije prvobitnog sloga. u cilju izdvajanja konsonanta. akşara . voda akşara .umetnost prenošenja reči i pojmova prstima .pisanje. a-kşarah ne-skršiv I. "Čistoća je pola zdravlja (telesnog)". nego na glagol: verovati.jedna od 64 umetnosti i lepih veština akşara . jedan kraj i nekoliko hiljada godina izmeñu. Višnu. "gha" itd. Ma kako da je sumanut cilj upravljačkih struktura. svakom konsonantu imanentan je vokal "a". Rg veda je svedočanstvo velikog pesničkog umeća i uzor kako se jedan moćan jezik može upotrebljavati na veličanstven način u cilju spoznaje istine. danas preovlañuje proza.Svet tišine i praznine: šunjam. na mahove. ispovest je pola zdravlja (duhovnog). slugeranje.reč. blaženstvo. ukida se vokal "a". njemu odgovara umetničko uobličavanje govora u stih. kojima se "oživljavaju" po prirodi "mrtvi" konsonanti. pa azbuku čine slogovi: "ka". drugi moraju imati svako svog dušebrižnika. koji se i sam rasprskava u mnoštvo slogova. Čula i um pripadaju materiji.samsthānam (sl) . mada nije potvrñeno da su on i sledbenici mu efikasniji od prethodnika.sanskrtski pristup bio obrnut: prednost je data vokalima i glasu "h". na dnevnoj informaciji utisnut je rok upotrebe: jedan dan. Jedna od osnovnih razlika izmedu istočnog i zapadnog načina mišljenja uočava se povodom odnosa: čovek i dinamika života."imati puna usta slogova". Moć uticaja svete tajne ispovesti na duhovno zdravlje ispovedaoca nije bila nepoznata prvom naučnom ispovedniku. kredibilitet i čine ga mogućim.šūnja (sl) .mukhah (sl) . učenik akşara . Gullivera & Co. Nekada je javno mnjenje kreirao pesnik poezijom.pozajmica od Egipćana . Guliver drži u šaci čopore Liliputanaca upućenih u naučne metode manipulacije ljudskom svešću i upotrebe ubojitih sprava. sadrži potencijale koji se. Prvima nisu potrebni psihijatri. Onaj koji spoznaje intuitivno. Intuicija je najmoćnije sredstvo spoznaje. Svetom dominiraju prozna dela mamutskih struktura za proizvodnju i disperziju laži. aksarah . sa univerzumom i silama opšti se himnama. govor akşaram . Uz to se podrazumeva "neskršivi" biblijski koncept: jedan odsečak na usponskoj pravoj liniji. sve sam naučnik do naučnika. daju mu tzv. nastaje transformacijom nečega. najavljenih prvim artikulisanim slogom Aum.politike koju vode imenom i prezimenom odreñene ličnosti. "ga".mač. budi na distanci". jedan početak. manuskript (povezivanje slogova) P. Liliputanci. Zato je Rg-veda čuvana i sačuvana. "kha". rasprskavaju u mnoštvo materijalnih obličja. Valjda nije sporno da je u životu bolje oslanjati se na glagol: znati. Čula su prijemnici. Ne imati svoga. Šiva akşarā . kosom crticom ispod nosača oznake za slog. nadahnuti vidilac istine i pesnik. na Zapadu. pogotovo u onoj zemlji čije su nebo pohodili oni sa kauča. oni su materijalni nosači duha čije je sredstvo izražavanja govor. Istok kaže: "odmakni se. žrtva. Prozna forma prepušta se laičkom opštenju. zvuk. Govor teče poput vode i neuništiv je. slog.slovo. izražava se stihom. Rišije mudrac. Da je uništiv. od kojih nastaju reči i govor.zadovoljstvo. Reči uobličene u smislene narativne celine mogu pričiniti veliko zadovoljstvo. jer sve što nastaje. um prerañuje i osmišljava čulne percepcije posredstvom jezika.muşŃika (sl) . slog AUM. svi su anksiozni.neartikulisan Gornjem treba dodati da je za razliku od starih semitskih pravila izostavljanja vokala u pisanom jeziku . Ulaganje u drugu polovinu predstavlja promašenu investiciju. logički ga osmišljavaju. pa se čini da je izmeštanje pastve iz ispovedaonice na kauč bilo uzaludno. Zapad kaže: "uvali se u život do guše".

otud obilje vidilaca koji znaju ono što niko ne zna. Kažu da sprava može izazvati po sebi nazvanu kompjutersku bolest i nesanicu. Uzgred budi rečeno. raskoljnicima i svim politeističkim bezbožnicima. naprosto. Šta drugo činiti sa najnovijom tekovinom raspolućivanja uma. tk. nesumljivo.po . počinje indiskretni teror diskretnog "da-ne" tiktakanja moždanog mehanizma. "bolja" od egipatske pumpe za navodnjavanje. ili. Čim se osvestimo.i .bezbožnicima. po nekima . Da li će se bolest proširiti i na um. Indijski jogi ume da isključi mehanizam i bez potonuća u dubok san. beskrajnim pripisivanjem jednog latinskog prefiksa jednoj francuskoj izmišljotini.po -nama . uvideti. što će reći bez opoziva. No. Dualističkom umu treba dohakati monoteističkim metodama i naučiti ga da se odaziva samo sa "da-da-da". ili obratno.oko akşī (N du) .. jedna od gornjih složenica pokazuje da se umesto reči mogu koristiti prsti.modernim vremenom. bolji od panteizama i politeizama.. Sjajan primer šta se sve sa kosmičkim vremenom može zbiti ako ga zgrabi neki lokalni. nije nikakav turcizam. pa "kom opanci tom i obojci". Borba bi mogla biti vrlo zabavna da se ne radi o opstanku zdravog razuma.. "najnovija sinteza na najmoderniji način". postmoderna. jereticima.. tk. ono što postoji i biva (bhū) Stari su znali da se može biti slep kod očiju.vidljivo. akşi .bibliji . svakako mogao uvideti. akşi (n) . bez snova. radije sudi i presuñuje drugome. izum na neki način supstituiše Boga.pomodno . lepo je biti stalno budan na zapadni način. sve zna. bez sinteze i bez intervencije praktičnog uma. barem da mu ubrza ritam. svak za sebe. Obožavalac mehaničkih idola to ne razume niti zna čemu bi ono njemu moglo služiti. no. Srbin videći zna i znajući vidi. Osim toga. Anglosas gleda i vidi: "I see". 13 . "Da . ili nedaj Bože za neke intuitivne spoznaje. pogotovo ovi mladi. što se dogada čim se kantovski čisti um hegelijanski rascepi nadvoje.ne" našeg uma funkcioniše po principu našeg izuma: diskretnih matematičkih veličina. u RVK zvezdicom označena. jer se njome dolazi do zaključka da se odavno presaldumilo preko planinskog vrha.gledati. pa se otada planinari nizbrdo. te da reč: muštikla. što ne znači da je uvideo. alternativu ne treba uzimati u obzir. iako ne vide dalje od svog nosa. Stvarni kontinuum preslikali smo u nestvarno tiktaranje satnog mehanizma. kao što je: štrikanje vrlo sumnjiv germanizam. Kad već ne može umu da poveća kapacitet. ali šta mari. mašineriju povrh mehanizama. ne stiže. zasad je predmet nagañanja. Ako se. globalno i zauvek. svima onima koji su za "da-ne" opcije. pa dalje nema. Prava dijalektička borba suprotnosti. pa ga ukalupi u svojom genijalnošću obeleženi vremenski trenutak. osim samo sebe.bhū (sl) . slično: premoderna. Duhom viñeno izvodi se u sanskrtu od glagolskog korena: vid . Sloboda i teror uvek idu zajedno kao tiktakanje sata. šta vredi. "Je sai" i "Ich weisse" pokazuju da Francuz i Nemac. lociran na planeti zemlji. videti. osim dalekovidosti očitovane na voajerskim modnim revijama.Sunce i Mesec P. jer se samo tako razmišljajući stiže do "nepogrešivog" zaključka da su monoteizmi.nama. kojim slučajem. Važno je biti uporan i tekovinu sprovesti u praksi dosledno i do kraja. Vrlo je važno i poučno vršiti distinkciju izmeñu pre i posle. ali. pa svaka polovina ratuje protiv one druge. ima. nego ciklično. da vidljivo oko vidi sve što je njemu vidljivo. On bi. jer može sve i svakoga da poveže u "net" za ulov riba radi držanja svih ribarenja "under control". ne bi li se uhvatio korak sa večno . nego udariti afirmatorskom polovinom po negatorskoj. akşi oko I. umesto da se sa "ne" distancira i protivi preovladujućoj dogmi. on retko dominira nad umom a ovaj. hrišćanstvo i islam. Ako se na semitski način izbace vokali pojava se razjašnjava zamaglivanjem. jedno-te-isto: tk. i da se nevidljivo vidi nevidljivim okom duha.bilo pre. U protivnom sektašima. akcelerirajući ispraznu pomamu: novije od novog i najnovije od novijeg. vreme ne ponaša po . On pravi kompjutore. umesto da razrešava samim sobom izazvane dileme. kao što je atomska bomba.prezrenim . kad njega nismo svesni. Blaženstvu kontinuuma vraćamo se u dubokom snu. ne piše se dobro. moderna.

Već samim postavljanjem problem ohrabruje. budući da svaki nerešen problem više obećava od rešenog.osa. žrtveni oganj.kalpa . Koliko znam. pa se ne treba ponavljati. ceo.nefragmentaran."klica ognja". nije istinito". da se ono može sabijati i rastezati. ugarak P.bremenit ognjem agni . vulkan agni . angāraka . sveznajući apsolutista Njutn.pakva .kilah (sl) . pogotovo prilikom razmišljanja o smrtnosti i besmrtnosti. osovina.garbha . drvo i ugalj. no niko nam. zvuči gordo aristotelovski. Kant je vreme definisao kao apriorni iskustveni uslov naše spoznaje. akati . ići tamo-amo Glagol poučava kako se može izbeći neizbežna sudbina.) .vreme P. kretati se tamo-amo. ag. angārah i angarākah .toplota ognja agni . sagoreo Evo nekoliko složenica: agni . zlato agni . akati se G. Jedni vide spas u obrtanju oko osovine. da je ono apsolutno. akhaĦda . osovina I. sposobnost varenja.parvatah. Sunčev kamen 14 . ind. pečen. pogrešno a-khanda ne-pokidan I. ak. akşah . akşnajā (instrumental.tapah . Reči su tu da bi pokazale šta su Sanskrćani mislili o vremenu bez spominjanja onoga koji od potpunoga pravi nepotpuno i celinu razbija na delove da bi mogao meriti. potpun O kontinuitetu i diskontunitetu bilo je govora ranije.bīdžam. "Sve što nije izmereno. apsolutizovati ili relativizovati. aksnaja koso.dža .pečen na ognju agni . akşah. šta je to što mi možemo meriti.poprečno. plamsati I. agnih (m) . neisprekidan.manih . relativista Ajnštajn. osim Sanskrćana i Kanta. geografska širina akşāgra . bog ognja."ognjena planina".kretati se vijugavo.klin osovine Raspolućenost vlada i meñu onima koji su na istoj geografskoj širini i dužini. broj 3. zbog ljudske maštovitosti.oganj. ukoso P.upaljen.onaj koji ima ognjevitu prirodu agni . agnih oganj angarah ugarak G.gorivo. ne reče. osa. akati.dragulj Sunca.ak. akhaĦdam .roñen iz ognja agni .vijugati. žuč itd. dijagonalno. agati . koso. drugi "da se klin klinom izbija".

Naziva se imenima: Vaišvanarah . životinji.brahmane. nadahnjuje pesničku imaginaciju: "agnih mūrdhā-divah kakup patih pķthivja ajam apām retāmsi džinvati" "oganj je glava neba i vrh muž zemlji ovoj u voda semenu život podstiče" Neumoran i sveprisutan. Čim se rodi. juri na žrtvenim životinjama."Poznavalac svih stvorenja" i njihovih tajni. Iz usta. drvetu. štapić i daščica su otac i mati ognja agni . Zagonetno pojavljivanje i nestajanje. mahalicu. on čas posreduje. ako ne još više mitovima i legendama. drugo. Ognjevita. psihofizički procesi odvijaju se na potki od triju niti. Upanišadski rišiji. ontološke podloge svih bića i stvari. roñenje i umiranje agnija. reinkamacija. kad krenu. pa Bhrgu vide 15 . zlatnim zubima izbijaju plamenovi. zavoleo je ženu obećanu nekom demonu. krije se u oblaku. sekiru. naslov 10-e knjige Šatapatha . od kojih je najpopularnije: čovek riñe boje sa tri noge i sedam ruku u kojima nosi simbole. odgovara nam Rg-veda. od kojih radžas odražava agnijev dinamizam. Riši Bhrgu. Oganj gori u zvezdama i na ognjištu Sunca. proždire roditelje i u pepeo pretvara sve čegagod da se dohvati. sa zemlje odnoseći žrtve i himne hvale bogovima. odveo je. pa nañeno. navelo je autore himni da njegovu tajnovitost transponuju na plan ideje o nečemu što je bilo izgubljeno. okićenih šiljatim.1988. Koliko se njome izgubilo zaobilaženjem zdravorazumskog rasuñivanja."Prijatelj svih ljudi" i Džatavedah . problem prognanih nismo rešili ali smo ga jasnim načinili sa malo reči. čas se spori sa bogovima atmosfere. ispomažući se prastarim indoevropskim simbolom: oganj na ognjištu. Antropomorfizaciju prirodnih sila nije izbegla nijedna religija.rahasjam. Penguin books. u biljci.ognjište svete vatre Iskazom: "Prognani žele da se vrate na svoja vekovna ognjišta". U kružnom toku izmeñu neba i zemlje. poreklom od vetrova i sa imenom: "Nastao od plamena". dok ga raspiruju. guna. poći će od misterije agnija i stići do apstraktnih pojmova: brahman. prvo. kao i žrtvenog obreda. Agni je antropomorfizacijom dobio mnoga obličja. plamti na kućnom ognjištu i u ljudskom telu. toplotu i munje sa plodonosnim kišama.1 U samkhji. vodi i pod zemljom. stići će do pojma apsoluta. Vedska i brahmanska religija odlikuju se maštovitošću i neuporedivom sposobnošću simbolizacije. ovnu ili jarcu i ima snagu bika. Priroda njegova. Bhrgu prokle Agnija kletvom: "Žderi sve što ti se na putu nañe!" Agni se pravdao da je govorio istinu i da je kletva neumesna jer se odnosi na "usta bogova". odvodi do osnovne preokupacije drevnih predaka: kakva je priroda univerzuma. budući da je Agni demonu dojavio šta se sa izabranicom njegovog srca dogodilo i gde bi je mogao naći. s neba donoseći svetlost. 1 Wendy Doniger O'Flaherty: The rig veda.āgārah . pravi nastavljači rgvedske misli.manthanam . koji nas. brzo se s njom po vedskom obredu venčao i još brže bez nje ostao. te iščitavanje smisla i značenja iz najstarijih dela sanskritske literature još nije privedeno kraju. atman.vitalistička. silazi sa neba na Zemlju. uvek na tragu bitne niti kojom se svezuju delovi u celinu. on je idealan posrednik izmeñu dva sveta. kao putokaz. dom. Od latentnog agnija pošavši. transformacija obličja.agni .vāhah-"vozilo ognja". iz tela sedam svetlosnih zraka. žrtvenu kašiku i dr. ognjište agni . u nameri da ga ugase. dvostruka je: apolonijski-kultivatorska i dionizijski ."Misterija ognja".proizvoñenje ognja motanjem – uvrtanjem drvenog štapića u drvenu daščicu. buktinju. kružni tok. agni . toliko se dobilo.

da je preterao. ostaće trajno obeležje indijske misli i poštedeti Indiju od sramne i opake monoteističke isključivosti. Novo nije zatiralo staro. monoteističke religije su istorijski krvoloci. no. Za razliku od Indijaca koji su rano spoznali sve spoznatljive istine spoznajući da ima istina koje nikada neće biti spoznate.. Veliki evropski pesnik nasloviće pesmu posvećenu Buddhi: "Svetlost Azije". Agni.Soma -Sarasvati. Onoga koji je željan susretanja sa univerzumima mišljenja onaj koji ima iskustvo treba da upozori na važnost redosleda susretanja. jedinstvom trojstva: oganj . bog vetra Vaju i Agni obrazuju najstarije indoevropsko trojstvo. raskoljnikom.za Srbe.. Indija je zemlja velikog znanja i najdužeg pamćenja u kojoj niko nikome nije prevrtao jezik u grlo da bi ga ućutkao kao što je hrišćanstvo postupalo sa bogumilima.narod Izrailja: jedan bog izabran od strane jednog naroda i jedan narod izabran od strane izabranog boga. čime je misaoni sistem velikog Arijca Zaratustre neoprostivo vulgarizovan. knjige nisu uništavane.. zato treba početi sa svetim knjigama monoteista. to je kao kad se deset stogodišnjaka uhvati za ruke .himna antropomorfizacijom postaju božansko trojstvo Agni . taj koji je postao. oko 220 posvećeno je Agniju i Somi. oni su hrišćanska specijalnost. bog zla. sa istim završnim stihom: "Ko je bog kome treba da služimo žrtvom?" "Ko je prvi. inače. Surja. biva u apsolutističkim sistemima. da ostane monoteista. Vak .boginja govora i mudrosti Sarasvati. kako to. mudrost i širina duha prvih rišija. niko nikoga nije nazivao jeretikom i sektašem. da od njega načini boga. U njemu je sve prosto i jasno da prostije i jasnije ne može biti. Svetovi se povezuju žrtvenim obredom.Sarasvati očuvala se u brižljvo čuvanom sanskritu da bi se njime čuvalo i sačuvalo milenijumima stvarano duhovno blago neizmerno kreativnih Indoarijaca. ima nekoliko. najzaslužnijim za radikalno iskorenjivanje politeističke tolerantosti.. I danas se u Indiji dva puta dnevno izvodi žrtveni obred: agnihotrah. Prirodno je poći od prostijeg i ići ka složenijem. Umesto demokratskog politeističkog panteona. supruga boga Brahme.. Najgore su prošli i najgorima se pokazali oni koji su svoj politeizam trampili za tuñi monoteizam. i jedna meñu njima od 9 strofa. na koga obe vojske. po kome duh prožima vasionske prostore. zemlju i atmosferu. Soma je nestala. da li je po svojoj moći. Sve što je u Indiji nastalo bilo je autentično.. na primer.. ili po čijoj je moći postao jedini vladar. Velika metla malog semitskog duha počistila je obilje ideja i problem zavisnosti čoveka od univerzuma i smisla njegovog postojanja redukovala na odnos: JHWH . Kako jedan svemogući i svevideći bog ne može biti lišen odgovornosti za zlo. Samo onaj neobavešteni po pitanju svoga i tuñeg. autora himni. lični odnos sa izabranim bogom. Njena svetlost obasjaće Istočnu i Jugoistočnu Aziju.. najdragocenija žrtva je piće besmrtnosti Soma. većina ostalih drugim bogovima panteona. Ovih reči nema u sanskritskom rečniku. uz napomenu. Oganj . Neko će reći da nisu umeli. Običnom čoveku dopušteni su grešnost. Bhakti pokret.žrtva ." itd. Od ognja sa domaćeg ognjišta uzima se ugarak radi paljenja vatre za obred venčanja ili prilikom nastanjivanja novog doma. ali potraga za besmrtnošću nije prestala. Žrtveni prostor ureñivanje po modelu trougla.. razume se. Žrtvenici u temenima trougla simbolišu tri sveta: nebo. Filozofska skepsa. zapravo. kolebljive u duhu. s posebnim osvrtom na Stari zavet. po kome su učvršćeni moćno nebo i zemlja. jer se izvinjenjenjem ne menja duh bilo koje religije. i kletvu ublaži rečima: "Kao što Sunce toplotom i svetlošću pročišćava prirodu. himna je reč: Vak . poslušnost i pokornost. Semiti su bili uvereni da je njima bilo dato totalno spoznanje.himna. pogled upiru. Mislioci nisu proganjani i spaljivani na lomači.samo taj može. zasnovan na vedskom poimanju Agnija kao najintimnijeg dela bića. iz neznanja. one.. njemu je suprotstavljen drugi bog. nisu 16 . ono se na njega naslanjalo i bogatilo ga. da izvinjenje ne može da važi. inače se papa ne bi izvinjavao. Od 1028 rgvedskih himni.. izlivanje mleka ili rastopljenog maslaca u oganj ognjišta radi očuvanja porodične kohezije i njenih veza sa univerzumom. pročišćavaj sve ono što budeš plamenovima dohvatio!" Bog Sunca.. i nisu religije.žrtva . uklopiće se u široku reku indijske religioznosti. Agni je agens. tako i ti.. mada su na sva pitanja za koja nisu imali odgovore i na ona za koje nema odgovora odgovorili: "Tajni su putevi gospodnji!" Semitska vera je vera bez pogovora. rodno mesto filozofije. Ona je džinovska akumulacija kompleksnog kulturnog nasleña. dopuna svetskog vokabulara novim pojmovima. Religija treba da oplemeni čoveka. nauman da sledi put svojih predaka od juče . Satana. monoteizam je na nebesa preslikao najogavniji ovozemaljski oblik vladavine jednog neprosvećenog apsolutiste..

namenjeno celom svetu. ali tamo gde do njega stiže sa zakašnjenjem od nekoliko milenijuma. Varvari su oni koji ne znaju da prave pare i da upravljaju svetom." Mnogo bolje nego vi! "Thank you. Zašto me to pitate? Pa mi ništa nismo krili otkad smo se na planeti pojavili. Tv— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta PITANJA koja bi trebalo da budu zbunjujuća. treba biti umereniji. Ne svih. Zna se ko je počeo prvi da pravi velike pare. Rokfeleri i tako to. sad ste me načisto razočarali. Adama Smita.uspeli da izvrše sintezu mnoštva bogova u jednog. pravi mondijalizam. zna se kojih. mondijalističko. ODGOVORE daje monocentrično .ako se sinteza izvrši na filozofskom nivou. Ah! Umalo da zaboravim na internet. zar ne? "Don't you?!!" Niste još! Ma šta kažete! E. ko ne zna. sreli. Tamo gde nema filozofije. ona i pozajmljena religija ne mogu da idu skupa. evo. što se nisu za jednoga odlučili dokaz je njihove mudrosti. višestranih. niti je po prvi put na planeti . PITANJE: Dobar dan! Kako ste? ODGOVOR: "Good morning. nepotrebna je na planu bogova. postavlja policentrično nacentrirani predstavnik. mislim svetski .mondijalizam jeste monoteizam u najširem smislu reči. Svako je jednostrano. PITANJE: Šta je cilj mondijalizma? ODGOVOR: Pljačka i preraspodela plena u korist bogataša. s njim se naprosto utapate u veliki. Svaka filozofija mora da stigne do pojma apsoluta. proglašen za jedinoga. nedaj bože. "don't they?" Mnogo sam čitao. mada sam sa varvarstvom lično raščistio čim sam pročitao prvi deo biblije. ne znate više ni ko ste ni šta ste. posvetiti se ti-viu. iz jednog centra na sve strane sveta. niti im je snaga duha podjednaka. Darvina i Marksov kapitalizam. pa ko zna neka pravi. prema tome.svestrano. Apsolut je jedno. pa se on raspadne u trojstvo. Odkud toliko hrišćanskog čuñenja povodom "pojave" agresivnog mondijalizma? Zar on nije nastavak starozavetne netrpeljivosti i hrišćanskog prozelitizma? Niti je nov. Tamo gde nema filozofije i ne izvrši se sinteza na planu bogova. niti su na istom intelektualnom nivou. Marketing i menadžering čuda čine. razume se. pa. nek'se besi! PITANJE: Zar pljačka nije ponašanje koje smo pripisivali varvarima? ODGOVOR: Samo mi njih ne spominjite! Upravo sam dobio zadatak da civilizujem varvare. Rotšildi. jedan bog nije apsolut.nacentrirani predstavnik koji drčnošću teži da zabrinutost pretvori u neopreznost. pa je gadno zasmrdelo na kozirjev sir i na opoziciono ovče mleko) PITANJE: Šta činiti sa demokratskom idejom vladavine većine nad manjinom? 17 . Rgvedski rišiji i biblijski proroci jesu intelektualci. Zahvaljujući njemu. što nam se putem knjiga nikada ne bi moglo dogoditi. sinteza na planu bogova predstavlja jedino rešenje. no. mi smo se." PITANJE: Šta mislite o mondijalizmu? ODGOVOR: Šta da mislim osim da se može samo mondijalistički misliti! PITANJE: Zar ne mislite da je takvo mišljenje jednostrano? ODGOVOR: Varate se ako mislite da ima dvostranih i. jer odražavaju zabrinutost. takoreći od samog početka! (Policentrični predstavnik uzvratio je "oduševljenjem" od samog početka. pozajmi se tuñi. šareni svet. Da su o jednom znali pokazuje gornja i druge himne. čim bude "practicaly" postalo mondijalističko. biće svestrano. Tamo gde filozofija i religija idu zajedno.

Većina je proglašena za svece. štit Istoka prema Zapadu i štit . istorijom i čovečanstvom. naš najveći doprinos religijsko -filozofskoj misli ovog bednog čovečanstva. da reč koju ste upotrebili potiče od kolonijalne robe. "you know. skrajnut izvan glavnih biznis -tokova i strujanja. od hrišćanskih misionara i od papa lično. mada mi ne pucamo tako daleko. vajka se preneraženi predstavnik i baca diskretan pogled na improvizovani upitnik. Mi ne tražimo ništa više od kontrole svetskog tržišta. i tako to. Mnogo ih je. praćakajući se u plićaku i mutljagu nasleñene barice. a ako nećete. Zauvek! Pazite! PITANJE: Odakle crpite toliko samopouzdanje? ODGOVOR: Iz mondijalističke ideologije. istočnjački misticizam! Mogli su biti dvostruki kornjačin oklop. ali znam da su vrlo informativni. jer su vas pragmatizam i protestantizam (i još koješta na "p" ) odveli u kolonijalizam? ODGOVOR: "Not at all!" Pa znate. oseća se tržišna nestašica kontinenata za osvajanje (čujem da je kod nekih u pitanju šećer i zejtin). Vekovima drži glavu u oklopu i gubi vreme.prepreka našem drangnahostenu. do bola i do daske humano! Ojačali smo. ako baš hoćete. Njegovu teoriju. sve to košta. Istorijske promašaje pravdaju širinom duše. eto vam moje metafore. Sve je naučno! I filozofski! I bihevioristički! Drugim rečima. Dovoñenje robova iz Afrike nije popularno još od čiča Tomine kolibe. završimo sa ulaganjem kapitala i izvlačenjem profita. Setio se!) PITANJE: Šta mislite o onom delu sveta koji sebe naziva pravoslavnim hrišćanima? ODGOVOR: Mislite na one što su donedavno dizali sopstvene svetinje u vazduh? Prava kornjača. srpskog porekla: "did you make up your mind? A?" ("I don't mind do you mind". verujte. sa podvučenim naglaskom na ubijanje. pa smo hteli-ne hteli kaubojskog konja morali zaokrenuti unatraške. you know. Pragmatizam je. PITANJE: Da li se pri izboru grešilo? ODGOVOR: Bože sačuvaj! Mi smo nepogrešivi jer smo pragmatični. s posebnim osvrtom na Jehovu i na Darvina. organizovani kriminal i drogiranje da bi sami sebe istrebili. resursi su iscrpivi. jer bi ibermenša još bolje formulisao. Da je nama onolika 18 . nadam se da ste razumeli. moraćete! PITANJE: Hvala na obaveštenju. bez boravka meñu varvarima. a ako ne izmanipulišeš. izmanipulišeš pa zezneš. Druženje sa divljacima. razume se. Počinjemo sa isporukama oružja i stvaranjem haosa.ODGOVOR: Prvi put čujem! Odakle vam ta ideja? Ako je u pitanju nekakva antička bolest. daljinski. Zar blaga vest ne upućuje na milosrñe i praštanje? ODGOVOR: Koješta! To je bila i ostala uteha za slabe! Zar niste čuli za Ničea? Šteta što taj nije nas bolje poznavao. bez nas. na daljinu. Priseća se da je imao nešto vrlo važno da pita. Nema kod nas trte-mrte. Koješta! Hrišćanski i. "That's all!" PITANJE: Osećate li grižu savesti pred bogom. zdušno koristimo prilikom kloniranja. mi mnogo trošimo. razvili smo "very good" nove metode. Ne mogu svih da se setim. daljinskim i mobilnim. Ispred konja ide si-en-en da svet upozori na naš mondijalisdčki stav: manipulišeš. mada mi je rečeno da dolazite iz nekakvog antipragmatično-smotanog sveta. iz dogme. ne treba brinuti zbog recidiva. Mi smo pozvani da izvršimo svetsku mobilizaciju. sa isključivim pravom kažnjavanja pomoću tekovina naučno-tehničko-tehnološkog progresa. I hope". kojim slučajem. javljaju. razaranje i uništavanje. valjda. od katoličkih kraljeva i kraljice Ibi. didn't you?" PITANJE: Vi ste hrišćanin.. Kako je ideologija nastala? ODGOVOR: Prostim sabiranjem odabranih biblijskih ideja o grehu i kazni. ostao je demobilisan. U meduvremenu. kažu "šta" i kažu "kako". o jednom bogu celog čovečanstva. crnci u državi. "could be very bad. znate i sami. bombarduješ. Izgubili su silno vreme i pogotovo "last century". Ako ste. U oklopu sanjaju kako da proñu kroz iglene uši u carstvo nebesko. Pragmatizam mobiliše! Ko god nije mobilisan. učeći se kako se dolazi na vlast i kako se osvaja svet od cara Konstantina i kralja Davida. Javljaju se. Nažalost. uopšte. bolje reći doktrine ili. pa na kraju nestaju.

preferiram Vejna i Divlji Zapad. Zar ne vidite da se ona munjevito raširila širom planete? Prilepčiva je. osim svete stene sa našim svetim predsednicima. osim ukidanja suprotnosti uništavanjem. spojena Amerika. mada. Evroazijska Amerika. dosad ste mogli nešto da maksimizirate samo ako ste prethodno nešto drugo minimizirali. pa papsko iskustvo. money". Verujte. "You know". Jedan bog. Indijance. Hristocentrizam za centriranje sveta. PITANJE: Po mome mišljenju i pod uslovom da u vašem društvu smem da mislim trebalo bi biti oprezan sa Azijom. pa će mu se san onako usput. Nikako da izmirimo zakonitu Saru i robinjicu Agaru. istaknuto prozirni. nije ništa drugo do potvrda naše verske i rasne tolerantnosti. Setite se samo Skarlet O'Hara. a mene i sekretara odlikovati Nobelovom nagradom za mir i ljudska prava. Što se iskustva tiče. osim ako su u pitanju nafta i antički ćupovi. Zasad se služimo najmlañim i najfanatičnijim islamom. zato toliko insistiramo na našoj slobodi i bezbednosti. Prokletstvo zatvorenih sistema! Zato smo se još više zatvorili da bi druge što više otvorili. Mi smo sa malo duha i nekoliko tričavih ideja kreirali nešto malo vrlo propulzivne kulture. Logiku smo prevazišli nelogičnim metodama. ha! PITANJE: Mislite li da će ići lako sa zatiranjem religija. to je najlakše. Zato smo izazvali naprsline na oklopu bez zrna baruta. U pitanju su najstarije i najstrpljivije kulture? ODGOVOR: Tačno ste uočili. PITANJE: Da li je mondijalizam zaista nova ideja. nego teritorijalno. umesto sebe zaluñivati obiljem ideja. mi se ne trudimo da upoznamo njihove zamumuljene i zakukuljene kulture. naše je mišljenje da je mnogo bolje biti bezidejan. Naša istorija je počela u apsani. lično. mada sam po prirodi pitom poput državnog sekretara. pa cilj opravdava sredstvo. tu smo nenadmašni. ono o čemu je hrišćanstvo od nastanka sanjalo. samo "money. samo se smeškaju. spasonosna za spas čovečanstva? ODGOVOR: Pa. pa se njihova i naša idolatrija ne mogu tretirati kao posledice iste vrste primitivizma. šta se tu može. U toku je kompjuterska simulacija po novom i tajnom metodu. prošireni monoteizam. Ono čoveka čini neodlučnim. konačno ostvariti. uz američki. Imaju neku neprozirnu harizmu. a ovamo. vidite. zbog profita od turizma i od hadžiluka. ceo svet Amerika. koju mi. a zatim pridobiti. verujte. samo ako je sredstvo efikasno. odjedanput. sve sam simulant do simulanta. Šta kažete? A! Još kad biste znali ko rukovodi simulacijama i optimizacijama. koliko ja mogu da vidim. iz čista mira! Ali. Izvanredno su talentovani za terorizam. ne mislim duhovno. Uostalom.zemlja još jedanput. pa čovek nikad ne zna šta mu misle. preziremo. Što se ideja tiče. i nama i većini sveta stalo je do neprofitabilnih ideja koliko do lanjskog snega. mi nju crpemo iz našeg skorojevićstva. Likove slobodarskih deklaratora iskesali smo u steni. onoliki resursi i onakav geografski položaj. Što Hristos u Kusku liči na Indijanca. pa Džon Vejn. Veći su od mnogobožačkih idola i od faraona Ramzesa. Mi smo više za plićak i silu. Izazvaćemo ratove izmeñu religija i time iscrpsti ionako drevnošću istrošene Azijate. on je. Što se naše duhovne snage tiče. tek. poznavanjem vas mogu najpre zbuniti. usput izražavajući zabrinutost. ali. Možda je duh sa idejama bogatiji. Ukinućemo mondijalizmom sva sveta mesta. suprotnosti se privlače. Amerika oko celog globa. ne biste ni 19 . bez sile. bez problematičnih vernika. One su najstarije društvene institucije širom planete? ODGOVOR: "Don't worry!". Maksimiziramo našu dobit i tuñe gubitke. Ne može se tek tako i besplatno dospeti u hrišćanski svet odabranih. Ja. nema šanse! "Third Rome". Uzmite na primer. Druga Amerika. sve čisti modijalizam i humanistička renesansa. Morali smo ih ubijati. poput side! PITANJE: Kako nameravate da prevaziñete otpore koji će nastati od dubokih razlika u kulturnom nasleñu? ODGOVOR: Mi ne ronimo u dubine. Smeškanje. te rulje crvenih i crnih ne bi ni bile vredne spomena da nisu dale sjajan povod za snimanje besmrtnih filmova. da nas svet ne bi opet pohapsio. Zamislite samo više silom nego milom metode širenja hrišćanstva.. videlo bi se još jedanput šla mi umemo. ha. mada i sa njima imamo nekih problema. mada smo u proseku manje pismeni od prosečnog Egipćanina. na neki način.. Nismo opterećeni onim što se drugima u istoriji dogañalo.

ali. Po originalnosti. nemilo prebijanje izmedu nemila i nedraga. Biće novih rešenja. početak. Smirićemo mi razigrani ljudski um. PITANJE: Kako ćete znati da ste u tome uspeli? . vrednost. gotovo da je nedostižan: spolja beli mermer. ne misleći tako. Na obali reke Jamune. ODGOVOR: Upravo je u realizaciji grandiozni projekat još grandioznijeg encefalografa. slušajte. Budite poslušni. hvala! POZIV monocentričnog: Doñite nam opet u projekat mondijalizma.. sve će njemu biti jasno. Antologijsko delo Holivuda. Sve je ostalo po starom. Zabeležena je izvesna zabrinutost izvesnih i izvesno repliciranje neizvesnih. podignut je slavni Tadž Mahal. nedaleko od Crvene tvrdave. ako treba. Imate li još neko glupo pitanje? ODGOVOR policentričnog : Nemam.reče. njihovog utvrñenog dvora.en . samo malo neozbiljnije i još opasnije.gū (sl) .desno batrganja. Biće to pravi raj na zemlji. pa s njom na modnu reviju kusih i razvrcanih modela bogato ukrašenih simboličnim broševima. ja sam vas.voda (zato što uvek "gura" napred) P.za trenutak posunmjali u uspeh. nema sporenja zbog razlika. bolje reći. glavni. i ode na sastanak sa sekretarom.) ODGOVOR policentričnog: Više "grave" nego "great". ODGOVOR: Šta ja imam da zamišljam kad je sve već smišljeno. odmah biste se predali. unutra intarzija u mermeru 20 . ali nisam siguran da ćete shvatiti! NASTAVAK monocentričnog: Ja nisam tu gde jesam da bih shvatao. svemoćna informatika u rukama moćnika! Da li je ikada na planeti bilo toliko pozitivnosti na gomili. kraj istorije. spomenik jednoj ljubavi i svedok više velikih zverstava. agra agrar I. nema na čemu . agra . Zar jednakost i pravda nisu iskonska čežnja čovečanstva. potomaka Džingis-Hana. mada se ništa ozbiljnije nije dogodilo. agra . PITANJE: Kako zamišljate novi svet posle pobede mondijalizma? -postavi predstavnik poslednje i ključno pitanje.gah (sl) .vrh. pitao. agram . do. milo em drago. Uostalom. Naumni smo da mondijalizam proširimo na univerzum. bude pojavila idealna prava linija. E. Posredovani um posredovaćemo mnogostruko. najbolji Agra je naziv grada sa sanskrtskim imenom koji je neko vreme bio prestonica porobljivača Indije. pe. Mi se ne bavimo tuñim odgovorima na naša pitanja. reda radi. pa videli (ko preživi). da se više nikad ne vrati. biblija uživo. večna moderna.prvi.puta. cilj. prema nama otvorili! "Great!" A! Šta kažete? "How do you do?" (More. sa četiri minareta .. umesto gore . pokupi trake sa najnovijim otkrovenjem i ode..dole i levo . hvala . po raskoši i po uspomenama. ODGOVOR policentričnog: Neka. ako treba pet puta.voda agra . opsova svestrano obrazovani predstavnik. Videćete! Bili živi (što je malo teže).ne izdrža predstavnik.na . nabijem ti ga u do. pa. Mogula. čemu filozofija. želeli ste. Znaćemo da smo uspeli kad se na ekranu džina.reče. on nije nešto impresivno . deset puta. UČTIVOST monocentričnog: Stvamo.što bi rekao Haksli: kutija upakovana u mermer. bez prefiksa i sufiksa. NASTAVAK monocentričnog: Što god mi drugom radimo sve je "very grave" vodi pravo u "grave". Nema razlika. mnoštvo. Svakoj svesti biće nesvesno dostupan pristup na sveopštu svest. Sunčeva amplituda i dr.. Imate li nešto protiv? ODGOVOR policentričnog: Imao bih. ratom protiv zvezda. Interviju je zabeležio zavidan uspeh i naišao na širok odjek u svetskoj javnosti. verujte. iks .

da bi njega. pokretati. Biće da su Latini imali u vidu sanskrtske prioritete kad su njivi dali naziv: ager i poljoprivredi naziv: agrikultura. nalazi se duga i niska pravougaona džamija. da se sveti Nikola "odlikovao" organizovanim rušenjem antičkih hramova što je. Zna se. na teret i na račun "bezbožnih" podanika.pesnikinje. Spomenik zločina: Šah Džahan je nasilno svrgao sa prestola oca Džahangira. Nameravao je da naspram Tadž Mahala. uzgred budi rečeno. najgori vladar dinastije. U Ajodhji se često dešavaju sukobi izmeñu hinduista i muslimana jer je džamija podignuta na temeljima Raminog hrama. da bi se na njegovim temeljima izgradio hram jednoj ženi. Spomenik ljubavi: Mumtaz Mahal. adžah adžija adžira čigra G. I podcenjeni hinduista naučio je od precenjenih monoteista kako se postaje netolerantan. koji je već izvršio "zaokret prema agraru". kome je Džahangir dodelio titulu: "Izumitelj umetnosti". Utvrñeno je da se muslimanske grañevine oslanjaju na temelje hinduističkog hrama. osim jedne: levo od mauzoleja. tim pre što je morao znati "da su i paganski hramovi podignuti po volji njegovoga boga jedinoga. ista takva zgrada koja nikad ničem nije služila. terati.od raznobojnog dragog i poludragog kamenja. najviše doprineo raspadanju Mogulske imperije. biti željan pobuñivanja. baciti. s jedinom povlasticom da može. bila je poreklom Persijanka. Oca je zatvorio u raskošni paviljon jedne od palata u sastavu Crvene tvrñave. što nije nerazumno jer su se u superiornu indijsku kulturu asimilirali svi osvajači.pobudivati. uzdišući. uvek koriste recidiv prošlosti. pogotovo na sarkofazima. Nema Starog Grka koji bi bio impresioniran hrišćanskom crkvom podignutom povrh nekog hrama posvećenog Apolonu i Atini. nedolično ponašanje za jednog sveca. sve do svoje smrti. mora se priznati.Tajnu grañevine desno od mauzoleja nedavno su rasvetlili indijski arheolozi. ljubavnici i poliličkom istomišljeniku. Ima osećanja jačih od estetskih. pošto bude umro. pa je ovaj srce lečio gradeći jedan od najskupljih monumenata sveta. Sve su tajne tadžmahalskog kompleksa manje-više razjašnjene. Unutar temelja muslimanskih grañevina pronañeno je na stotine nabacanih kipova indijskih bogova. "Kralja sveta". Izvori kažu da je izgradnja trajala 16 godina i da je u njoj učestvovalo 20 000 radnika.Džahana. radi "večnog sjedinjenja u smrti". na drugoj obali reke. i odabranica srca Šah . kod drugog imena sve je isto. istorija i smrt nisu namerama išle naruku. Prvenstvo da budu pitani imaju oni koji kad god govore o svom resoru ili o zanimaciji širokih seljačkih masa uvek upotrebljavaju reč: agrar. roñaka Šah . a zašto je volja bila takva. Zašto je to tako. kroz prozore paviljona da uživa u svome delu. fanatični islamac. prvo ime znači: "roñen-da-ubija-da-bi-stigao-na-vrh". Uživanje u skakutanju veverica po ureñenom vrtu jedino je zadovoljstvo koje posetiocu nudi ovo morbidno mesto. stvari su se izmenile na štetu nekada najcenjenije profesije. islam i hrišćanstvo imaju zajedničku sklonost uništavanja svega što je tuñe. Iz tvrñave i Tadža odnosili su kako je ko stigao. osim što nema vrha. voziti. treba pitati nekog ministra za poljoprivredu. a kad govore o seljacima. izgradi repliku od crnog mermera. najviše Englezi.Džahangirove žene . jedan Venecijanac i jedan Francuz. u čemu su mu zdušno pomagali Mumtaz i njena porodica. umesto reči agrikole. na primer. ali. goniti. takoñe. Grañevine i vrtove projektovali su i nadzor gradnje vršili slavni graditelji onoga vremena: Iranci. mauzolej za ljubljenu i sebe. odbaciti 21 . Avgustin od Bordoa. Istorijskim i sveopštim "razvojem". spomenika ljubavi. adžati (dg) . ostaje tajna". niti Srbina koji bi se mogao diviti arhitektonici i raskoši džamije podignute na temeljima Gračanice. simetrije radi. složenicu: poljoprivredni proizvoñači. "Izabranica harema". koji je. Ako smem sanskrtom da interpretiram ime Dža-han-gir i Dža-han. upravljati. I pored različitih osnivača i doktrinarnih razlika. nasilno svrgao sa vlasti sin Aurangzeb. odakle nije makao osam godina. Srušen je hram jednog boga "bezbožnika". adž. s desne strane. ponajviše Šivinih. plen je uredno obeležen i složen u Albert-hol muzeju.

zemljotres adžira .pustinja (bez ljudi). sa hagiografijama . jer je hrišćanstvo čista duhovnost. dvorište.uži izbor činjenica iz biografije. iluzija adžirah . sa crkvom iz IV v. Sunce. i agonija.pobuñivač. naprotiv! Ipak je glavni pokretač bio i ostao Agni sa žrtvenim jarcem. bogme. izazivaju nešto složenije asocijacije: da bi se svet pojavio. antagonizam. može dobro doći Nato . jarac adžā . dokazuje sveopšte prelivanje agona u sve sfere života. pod motivacijom: "u zdravom telu zdrav duh". Na Zapadu važi samo jedna mantra: "Ko nije pobednik. Očigledno je. večan adžira . Sve što postane masovno postane vulgarno i vrlo profitabilno. Mantrom se u Indiji služi pojedinac. u kritičnom trenutku može doći do kritične nestašice ovih životinja. Višnu. on mi liči na: agha -marsanah. nego Avram. dok se nemudri odluče za jednog.neroñen. uz upozorenje da mu nepažnjom i neupućenošću u predhodni TV dijalog. veliki borac s bogom! U Siriji postoji mesto Malula. izvedeno od Agnijevog žrtvenog jarca. nestvoren. O kupu kupova i kupu kupa kupova i da ne govorimo. beznačajna osoba. meñutim. ljubljeni i podsticani narod lako može postati žrtveni jarac. pokretač. pa. hitar. telo. neprikladan za čovečanstvo Porodica reči navodi na brojne asocijacije. propraćenih čudesima.izvor budućih zamajavanja. ali se inkasiraju velike pare. budući da se svakodnevno održavaju po najzapuštenijim palankama. bilo je potrebno da neko nešto pobudi. nešto je pramaterija .. Najveći podsticatelj i izazivač maje. Da li je od sanskrtskog jarca: adžah izveden grčki: aigos.radža (sl) . za vreme odmora i na poljančetu.nešto vrlo neprijatno za čoveka kao.I. koje jesu za priču. Šiva. maja. mada je vrlo verovatno. materijalni predmeti.neprikladan da bude roñen. na primer. terač. agonizam. u slobodnim časovima. nesumnjivo je bog ljubavi Kama.pramaterija. organizovane su olimpijade čiji je razvoj dostigao neviñene razmere. 22 . Crkve su grañene preko srušenih antičkih žrtvenika i hramova. no. takoñe jarac. Da su moje slutnje opravdane. vetar adžanam . ne Adam.trkalište. da li je grčko hagio . gonič. sa likovanjem pobednika i agonijom pobeñenih. mantru iz sledeće porodice reči. pa ima nečeg opasno dubokog i plitko istraženog u poigravanju loptom i nadigravanju protivnika dotičnim predmetom. u kojoj se čuva stari žrtvenik sa rupom na mermernoj ploči za oticanje krvi žrtvene životinje. pa. da je podsticanje posao voñe. bili oduhovljeni. onda to mogu biti bogovi: Brahma.sveto.adhi . bog ljubavi Kama. Lep i redak primer očuvanja kontinuiteta."neumoran vladalac". Niko ne može znati ko bi mogao biti taj prvi. adžah . Zbog agona . što ne znači da ga treba isključiti iz panteona. sveopšti antagonizam. trebalo bi da je očigledno. Pitam se. jednog dana. teško da bi se iko bavio pikanjem lopte. okretan adžanja (tpb) . podsticač. čuvar. i ako ga zamislimo u ljudskom obličju. namerno lukavo politikantstvo apostolske zajednice. da bi pagani bili privučeni iskonskom svetošću mesta i na njemu. Lopta je simbol savršenstva i univerzum u malom. Što se semitskog žrtvenog jarca tiče. stoga mudri dopuste da ih može biti mnogo. ništarija od čoveka adžanjam . duh je taj koji pobuñuje.takmičenja.podsticanje adžanah . voña. pa imamo pojave da se drogiranjem tela i lažiranjem "natjecanja" pokvare i telo i duh. dok je semitski jarac nosač kolektivnog greha. Pokazalo se da takmičenja ne opravdavaju u potpunosti starogrčku motivaciju jer je čovek sklon vitoperenju velikih ideja. Šiva. otac mnogih naroda ili Izrailj. na kome stoji jevanjñelje iz koga sveštenik čita za vreme službe božje. borilište. Brahma. nehrišćani su čista materija. Agni. pobiti". Tu će biti poučeni da im je predak Avram. te nije na odmet ministru skrenuti pažnju na blagovremeni zaokret agrara prema kozarstvu. pripisano istaknutim hrišćanima i hrišćankama. adža . prevoñenjem u hrišćanstvo. Višnu i nmogi drugi. nije čovek. smrt P. gubitnike treba. nije baš sigurno. takoñe. Sanskrtske reči.brz. Ako su u pitanju Srbi koji malo imaju pojma o modalitetima kohezije kolektiviteta. šta bi ostalo od ove starogrčke navade da su "natjecanja" besplatna? Osim dece u školskom dvorištu. od nje potiču grčke reči: agon.oličenu u jarcu. kao stoku. pa svako mora imati svog žrtvenog jarca. Najpre.paktu.

Aghamarşanah bukvalno prevedeno znači: "izmarširati greh. u RVK zvezdicom obeležena. tumarati.savijanje. čio. agh. kao što se "maršne" pas. sa pustinjskim podvižništvom."vrlo sjajan". ni moleban. lutati.šaka uz šaku. Sanskrtom se. aghajati grešiti agham greh G. zavisno od uma. i još manje islamska izmišljotina. bol. kao kad se prosi. agh. skrenuti s puta. nečistoča. Tada se moraju čitati Bhagavad gita i Gorski vijenac. uverili smo se na sopstvenom iskustvu. Sva sreća da sveta zemlja nije daleko i da nije velika. još uvek u upotrebi kao dnevna molitva agha . kao što vidimo. aghajati . kao na primer agon i agonija. tuñe imenice. agham . razjasniti I. bulazniti I.Višnua i u rečnik zabili Avrama.ulepšavanje. Jeremiju i druge. sa izbeglicama. ni adžiluk. odnosno da je razbojnik onaj koji ima nameru da ugrozi i da povredi. Jakova. zapovednik añdžasī . grešiti I. srpski jezik je najbolji sanskrtski učenik. izvitoperen. izazivati pojavu nečega. inače. da adžija nije autentična hrišćanska. Grčki i latinski spadaju u dobre učenike. kao na primer: Čegar. blistati. veri. añdž. onaj koji ima nameru da ugrozi. Nema moćnijeg jezika od sanskrta.kriviti. mada. ukazivanje na zemljotrese (imanentne ljudskom umu) različitih intenziteta. Angirasa.ciljna grupa sa ciljem da stigne u carstvo nebesko i da se domogne večnosti. pogreška.marşanah (sl) . kovrdžav.ajuh (sl) . adžija i adžiluk.lukav način za postizanje nečega što se. Malo je teže kad vojska razbojnika umaršira u nečiju zenilju pa je ne mogu izmarširati ni mantra. Nije sporno. magična mast añdžah . čilaš. izgubiti se.ići u pogrešnom pravcu.hārah (sl) . Isaka. ukrasiti. añdžah ili añgiras anñeo G. ni žrtveni jarac. añčanam . Sunce andžalih (m) . jer se nije blagovremeno čitala Kautiljina Artiašastra. añčita (tpp) . crkvi kao i prilikom poučnog iskušavanja preko okruglih stolova RTS-a i drugih rado gledanih i loše shvaćenih vizuelnih medija. añč. podignute u visinu čela u znak poštovanja. ne bi moglo lako postići. Agnija.zlo. pa koristi sve modalitete sakupljanja potrebnih zasluga. iskrivljen. vokabular se koristi u emisijama RB: vreme sporta i razonode i o religiji. añdžanam . pozdrava ili zaklinjanja 23 . meñu kojima adžiluk zauzima vrlo istaknuto mesto. nažalost. lukav Ačenje je ljupko .Iz gornje porodice reči raña se i asocijacija: adžija . glasnik. patnja agha .zlonamernik. greh. añčati ačiti se añčanam ačenje G.pošiljac. takode. añč. iskriviti. Bhagu. Izbili su mu iz rečnika Vasištu. džarati i sl.razbojnik agha .on toga nije svestan.ime jedne od nebeskih reka añdžişthah i añdžişnuh (m) . njima slične i nepotrebne.savijen. añčati . voñe i žrtveni jarci. Bhrgua. bistre i povezuju mnogi pojmovi za koje bi se na prvi i pogrešan pogled moglo reći da nemaju nikakve meñusobne veze. meñu ostalima ima mnogo zaboravnih ponavljača i improvizatora. slaviti.nauljiti. da povredi Da je aghahārah = aghājuh.jedna od rgvedskih kratkih himni kojom se "poništavaju" grehovi. sveto i obesvećeno. nagnuti. Agni i žrtva. anakti . kovrdžati. čigra. kovrdžanje F. Ovde spadaju i druge srpske reči.

aŃŃate atakovati G. anuči . pijaca.P.sājana (sl) .garbha (sl) . njegovi potomci su bića svetlosti. anūkam .glasan smeh.prevazilaziti. Krajnje 24 .engleskog rečnika izvodi poreklo grčkih reči: aggelos i aggapos od Angirasa. koji sledi pravac drugog. pošten. unuka G.blizu. gde se umesto prave unucima podmeće loza tuñih predaka.onaj koji dolazi posle. njisak konja Može se. Vujaklija izvodi anñela od latinskog: angelus. po himnama Atharva vede Angiras je osoba koja. proizvoditi.osmatračnica. u cilju zaštite žrtvenog obreda. tumarati I. mada se i oni sami služe srpskim jezikom. aŃŃajati . Njome je u starini bila najavljena glavna odlika novog doba: vladavina tržišta. añūşīta . aŃati lutati G. varaju se. añč. anūčīna . añūşīta komšija P. sukcesivan anūčīna .oni koji žive jedan pokraj drugoga (pridev nastao od prefiksa: anu . sa svodenjem čoveka na robu. kad glagol promeni vrstu: aŃŃaja. i glagola: vas.onaj.razviti. načiniti sanskrtska rečenica prikladna za opis "vrlog novog sveta": "aŃŃapatjah aŃŃājatena sah aŃŃahasantah aŃŃante""gospodari tržišta sa arogantnim diktatorom konjski njišteći atakuju.rasa. pridev: anvañč. añučīna unuk. pored.ispravan. ind) .onaj koji se kreće pravim putem.(Lokativ.hasitam (sl) . otac Agnija. aŃ.prezirati i aŃŃ. ubiti i. aŃati . Za njih je srpski entitet neprozirna pojava. Svi relevantni za pravljenje savremene istorije obuhvaćeni su gornjom porodicom reči. očigledno. privlačan añdža .gospodari tržišta aŃŃa . trenutan. nastavlja. s preflksom anu.biti diktatorski arogantan I. prevršiti meru. tumaranje aŃŃ. añdžasa . dakle.roñen u sukcesiji. u astronomiji planeta Jupiter i jedna od zvezda Velikog medveda. ono. anūčī . trg.roñen iz brahminih usta.lutanje. srpskim jezikom grčke i latinske reči fonetski tako moduliraju da su bliže sanskrtu. autor himni u 9. aŃaŃa . knjizi Rg-vede. aŃŃājate . anvan. aŃŃ. ona. kao u mnogim drugim slučajevima.iza. posle I.stanovati) aŃ. na primer. vasati . Oni koji misle da je presecanjem stari koren uništen. istinit. po redu Bilo bi interesantno čuti egzegetsko objašnjenje falsifikovanja rodovskog stabla Srba. pouzdan Angiras .lutati. aŃŃate . aŃŃā .arogantno ponasanje aŃŃah . potiče od añdžah. izgovara magijske izreke iz Atharva vede. prati. Angelus. Autor sanskrtskto . porodica P. pa se i ovde.patjah (sl) . brz. ančajati . kao da su unuci tikve bez korena. jedan od sedam mudraca prve manvantare. prevršivanje mere aŃŃa .

aĦda-karşaĦam kastracija G. zaštita Odnosi se na govornike koji. Još se ne zna šta će biti sa pravednicama. Agresiju uzrokuje nedužni muški rod. logičnijih rešenja. bez drugoga. sastaviti. traže žrtve. kao što se činilo u starijim religijama. ukoliko. teško podnosi samoću . tim pre i utoliko bliže do boga. rasuñivati I. bezgrešno začinjući ženski rod. Ovo je bilo sa aspekta monoteizma. Upravo je u toku okrugli sto neba. rajske voćke biće posečene i zmija vraćena natrag.aĦda (sl) .naravi. umesto jarca. s posebnim osvrtom na hrišćanskog egzegetu. Oni. addati . služiti. posledice agresije trpe grešne žene i nedužna deca. pa i onaj "jedini i pravi". dokazivati. addanam . amati . Štaviše. budući da su se žene i na nebu i na zemlji pokazale gorim od muškaraca. da se ponavljanjem ne bi narušili "izvornost i originalnost" Starog zaveta. spojiti. mada ima i drugih. U Hristu se prepoznaje vedski Puruša. jer kaže kako se u ulozi žrtve treba ponašati: iz dubine duše voleti i praštati agresoru. ne znaju šta rade. Kod njih nema mudre: "Ne boj se!" Egzegetskim rešenjem eshatoloških problema hrišćaninu je objašnjeno da je neizmerna ljubav božja prema stvorenjima glavni uzrok pravednikovih stradanja i obećava mu se carstvo nebesko. žrtva. imaju nešto da dodaju u cilju "pojašnjenja" i zaštite autora od sopstvenog dela.štit. u kojoj su uloge izmenjene. u Adamova rebra. usput dajući običan doprinos opštem razvoju neobične duhovnosti. pa antroposa stavlja na žrtvenik. Ovako ponašajući se. I. krstom. Za svaki slučaj. operatori božje volje. aĦdam . i bez monumentalnih zadužbina. doduše. koji je druge bogove. Primivši ponešto od duha svetoga i poviše od JHWH . zamenivši Avramovog Isaka ovnom. pa je samovoljom i vlastoljubljem uzrokovani lični problem rešio povratkom poslušnih pravednika u svoje carstvo nebesko. Jedinog predstavnika žena. mošnice. u okean. mada se kod jedinoga uočava izvesna nedoslednost: najpre se odrekao ljudskih žrtava. add. semen viril brahma .jaja.on nije brahman -jedno bez drugoga.nepravičnom raspodelom moći i mogućnosti izmedu žrtava i agresora bavili su se mnogi veliki umovi.ići prema nekom cilju. Treba bogu biti zahvalan zbog postojanja agresora jer oni su. nema značaja. na neki način. ne računam jer ona predstavlja imaginarni. Antropocentrična religija ostaje dosledna. instrumenti u njegovim rukama. Svi bogovi. Drugi monoteisti ostali su pri primitivnom strahu od božje volje. add. no niko problem nije bolje rešio od hrišćanske religije. ona je čisti biheviorizam." Što je volja takva kakva je kriva je žena. bogomater. da bi ubrzo samome sebi prineo na žrtvu sina svoga jedinorodnoga. menja se samo žrtva. svrgao s vlasti i ljude isterao iz raja. Zamena žrtvenika simbolom. sam sebe valjano i voljno prinese na žrtvu. am. Kult žrtvovanja ne prestaje. Dajem svoj doprinos egzegetici: život na zemlji nije ništa drugo doli selekciono sito za odbir pravednih poslušnika. on gubi smisao postojanja. ali je zato tu egzegeta koji zna da oni rade u korist večnog života žrtve.kosmičko jaje aĦda-karsanam (sl) .kastracija 25 . stiže u carstvo nebesko. muški rod je okitio istoriju i bogomolje "svetlim" likovima agresivnih boraca za veru i za teritorije.pridružiti. gde JHWH raspravlja sa stručnjacima za kloniranje mogućnost involuiranja ženskog roda zajedno sa pravednicama. addati dodati G. podstaknuti diskusijom. Tako bog . stalno šapućući: "neka bude volja tvoja jako že na nebu i na zemlji. inicijator praroditeljskog greha i začetnik istorije.logos funkcioniše u zatvorenom krugu svoje samovolje. društvo ravnopravnih. bog.

žrtvenik sa ognjem pretvorio se u pregradu za deobu prostora na: sacrum i profanum. atharja i atharju .ne tako / tako.juga je bila epoha duhovne gladi.oganj (zastareo naziv) atharih (f) -plamen atharvā (m. atharja. P. vijugav (kao plamen). U pravoslavnom hrišćanstvu. lepršav. nezajažljivost P. Atar ili hatar.prvije ustrojio obožavanje vatrom. trčati atharja. Satja . Ako je za sanskrt "athar" bio zastarela reč. očuvalo samo kod Zaratustrinih Parsa. atķpa netrpeljiv atķpta nenatrpan I. poteklih sa istog.nezasit Reči su iz Rg vede. atharjati (den) . predačkog ognjišta. što ima za posledicu otežano razlikovanje "aim" i "I am". somom i himnom. Doduše. at. atharjati treperiti athar oltar G. do danas.gotram. mada je bolje. Autor je Atharva vede.cilj. Nezajažljiva provalija generiše nezadovoljavajuća stanja i ne da se ničim zatrpati. Njegovi potomci. atķpa . služiti životu. atathā / tathā . Uzdajmo se. mada ne verujem. što će reći u slog AUM. nezajažljiv. drugi za vernike. nezadovoljavajućeg stanja atķpta . Izbegavati kastraciju znači ići u susret. još jedna binarna jedinica može korisno poslužiti za podsticanje živahnosti konverzacije ili za totalno medusobno nerazumevanje. krenuo protiv života. i otkriti nam zašto je sa ljudskim umom i jezikom tako. "Atharvan" može da stupi u profanum. atķptih (f) . u RVK obeležen zvezdicom. da će autori opšte generativne gramatike proniknuti u najdublji sloj. uočiti svežinu memorije starih i sklerotičnost mladih. prapredak ljudi. Agnijevim ocem. talasast. profanima se nudi 26 . nauk o brahmanu.mani .tako Svet se deli na afirmatore: tathā i negatore: atathā. jer on je na profano imun. zbirke magijskih izreka protiv bolesti i nevolja. jer je tatha . što se.ne tako.Kastracija vodi poreklo od: karşanam. teritorija koja prirada odreñenom naselju.skršiti.juga se prepoznaje po nezajažljivoj gladi mani .treperav. Umesto neba sa otvorenim vidicima. karşati . Brahmin najstariji sin. vernik i pogotovo vernica. Nezasit je nezajažljiv: atķpta . Nikakvo čudo što je osnovni "aim" postao "I".treperiti I. atathā . a ono od korena glagola: kķş. umesto baviti se pozajmicama.nezasitljivost. osnova: atharvan) .manijaka. kali .atķpa. kako je. athar . atati . Ako engleska reč: "aim" . prvi koji je znao i podučavao Brahma-vidju. ne/ da P.hodati bez prestanka. takoñe vodi poreklo od gornjeg pojma jer ukazuje na vlasništvo porodica u srodstvu . identičan sa Angirasom. Dotad. Atharvānah stapaju se sa potomcima Angirasa i Bhrgua. "Razvojem" engleskog jezika pomućeni su vokali. ne sme da stupi u sacrum da ga ne bi profanisao.nezadovoljen. Nekada je oganj na žrtveniku služio za opštenje sa silama univerzuma. oznaka je pozajmljena od latinskog: alta ara -visoki žrtvenik. Prvi je rezervisan za "atharvane". do kojih dubina seže srpski jezik sa crkvenim oltarom i sa polaganjem života na oltar otadžbine. potiče od gornjeg korena. biće da je Anglosas bombardujući ciljno i besciljno. On je jedan od Pradža-pati-a.

govoriti u korist drugog. stena. ženski polni organ P.kamen. adhara donji adharam odgovor I.titula. ići svojim putem. preći preko. osnova: adhivaktķ) . degeneracija adho . ("upasivanje") Ovo je tek mali izvod reči iz rečnika. atti -jesti I. mada je sve relativno. bliži i dalji. Nije se čuditi Vuku. što treba jesti Reči ove i prethodnih porodica reči korišćene su u Rg vedi. gornji i donji.trkački konj.gamanam . donje. da se uočiti porast imuniteta na sličice i na oltaru i na tv ekranu. adhivakti advokatisati adhivaktā advokat G. adrih (m) . antropocentrizam u punom sjaju. zaštitnik. Pažljivim posmatranjem profanih. adhivaktā (m. adhivač. niže i gore.uttaram .proći pored. adhara . atjah at G.što može biti dobar znak. adhivakti .seksualni odnos.opadanje. utešitelj adhivačanam .donji komad drveta za izazivanje vatre trenjem adho . da bi se pokazalo šta sve u sanskrtu može biti dole. gornje. Od njega nas deli stopedeset godina a mi i dalje bolje znamo turski od sanskrta. raniji i kasniji.niži i viši. donji. podmukao Evo nekoliko složenica: adhara .upahāsah = adhopahāsah . advokatisati I. donji deo. atjah . hrana P. adanīja (tpb) . atjeti . nadir (suprotno zenitu) adharam .ārani (f) . kamen za istiskivanje soka some adhivač.odgovor. ad.niži. napredovati I. adharā .donji region. ati.dvāram . bojni konj At je obeležen zvezdicom u RVK.pregrada sa sličicama paradigmatičnih ličnosti iz biblije. nego nama.advokat. nizak. ad.svastikam . kao što odgovor može biti adharam i uttaram.anus (donje "dveri") adha .nadir adhara . planina.ono što se može. pitanje i odgovor adhara . adanam-jedenje. epitet 27 . adrih zdrobiti (kamenom) I. atti jesti G. više.

sa vedskim smislom za gostoprimstvo.Pojmovi su iz Rg vede. antarja . stidljivost. tuña žena apatrapā apatrapa I. iz RVK prepuštam akademicima nadležnim za zvezdice.roñen u drugoj porodici. anukaraĦam .meñu. preuveličavanjem. delovanje.tāpah (sl) .jedan drugi anja . atman.udata za drugog.posle. Čuvši Srbina dok peva: "Svilen jelek. pa bi: anukarah bilo: slediti neki uzor podražavanjem. izmeñu gornje i donje odeće antaram .delatan. Reč se sve reñe koristi.plašljivost. opus I.unutrašnji antare (ind) i antarena (ind) . intimnost.anja (sl) . zbunjenost. izmeñu. izvoñač U Vujaklijinom rečniku stoji da karikatura potiče od italijanske reči: caricare . Srbin bi njega velikodušno. apasja pasija. apas . pozvao na rakiju i objasnio mu da su Srbi narod najstariji. s obzirom na. na račun. delatništvo P. bliže. antarījam anterija I.dža (sl) i anja . smetenost Ovako se. te da je sanskrt od srpskog pozajmio oznake za odevno-obuvne predmete.aktivnost.krčanje creva P.udha (sl) .preljuba (sastanak sa tuñom ženom ili mužem) anja . podražavalac.drugi. život. glumac. Latini su zapamtili i podsetili nas da govoriti u ime drugog nije neko novo umeće. sličnost anukartā (m. uz anteriju. antarījam . anukaraĦam i anukārah karikatura I.tovariti. srce. Rgvedanin bi mu rekao da je i jelek i anteriju i opanke na kljunčiće pozajmio od sanskrta. osnova: anukartķ) . vešt 28 . različitog porekla I.ikşam (sl) . dejstvovanje.unutrašnjost. sadržaj.džātā (sl) . u korist. vlasništvo antram . zamenjena je pridevom "smotan".imitacija. anja ino. Zvezdicu. anterija i opanci. ali su trapavost i trapav preživeli.atmosfera (ono što se vidi izmedu neba i zemlje) antar .delati. anja . srpskim jezikom označavala aljkava i nezrela osoba. različit eka . podražavanje anukārah .imitator. stvarati i prefiksa: anu . anja .komad odeće koji se nosi u sredini.samgamah (sl) .kūdžanam (sl) . apatrapā . po tome se raspoznaju Srbijanci". nekada. pokret apasja .utroba antar .rad. inoča P. činiti. pokraj.imitacija. duša. naglašavanjem preteranog. u slučaju karikature. Gornje sanskrtske reči potiču od glagolskog korena: kķ .unutrašnja toplota antram . prema. apas (n) .

širiti. apāpa "antipapa" P.utakmicu. Pasionirano delatništvo. "Naturalia non sunt turpia". mada ap znači i voda. vrlo lep (u Bhagavata purani) Pošto je stvar složene prirode.neishranjen. kriminal Nikakvo čudo što je pošten čovek "de rerum aturam" antipapista. obogaljen.onaj koji nema protivnike aprati . mada su antipapski Anglosasi pretvorili gornji latinski izraz u "race" .bezgrešan.presovati. nevažan aprati bez protivnika apratikarah kreator poverenja P. ako se engleska rečenica bukvalno prevede na srpski. apāpa . ugurati. greh. Mnogi se dive engleskom jeziku. krivica. apuşŃa zapušten P.loš. i pāpam . dobiće se slično onome: "kude Niš.Pojmovi potiču od imenice: ap . zao čovek. apičja vulva (u prevodu na srpski) P. pa se ispomažu predlozima kojih u sanskrtu gotovo da nema. pičaĦdam . odkam Niš. otud latinsko: opus. Pasioniranost aparatima može dovesti do zloupotrebe tekovina tečenja nizbrdo od strane nekog antropičnog antropofobiste.srpskog jezika.trbuh.nevolja. može biti opasno ako se zaboravi da voda teče sa viših na niže nivoe. apuşŃa . veštac. apičja . moraju se u pomoć pozvati neki pojmovi koji ne spadaju pod "a". porok.karah (sl) . skriven (u RV).takt aprati nesposobno za pružanje otpora manjūja uobličeno mānah (javno) mnjenje 29 . piččh. neumorno podražavanje vodenih brzaka. razdeliti I.onaj koji ume da stvara poverenje (kredibilitet) Mudar se ponaša: aprati bez protivljenja jatna volji pūrva prirode (onoj koja je prva) Zao funkcioniše kao"cvajtakter" 1. krvoločna zver.delo. utiskivati. Oni uvek nešto izostave kao što su izostavili padeže iz gramatike. grešnik. omršaveo. aprati . pun vrlina. nedopustivo iskvarena varijanta sanskrtsko . stomak Bilo bi protivprirodno da Srbin zapamti anteriju i opanke a da zaboravi ono što mu je i od samog života draže. piččhajati . trku za profitom.tajan. nego pod "p": G. šteta. nevaljalac. jer su: pāpah . medutim. sos Niš".

dobrovoljno poturio ispod bućalice. aphalatvām . Iz praiskona izvire i dobro i zlo pa se na samom početku bućkanja pojavio otrov. podjednako željni besmrtnosti. am. Višnu se. oblak prašine.liha (sl) . uzvišen abhrātķ bez brata P.oblak. drugi za vrat stoglavo i neizmemo kreativno čudovište. amaraĦījata -besmrtnost amķtam .prus (sl) . nebo. u obličju džinovske kornjače. jer se znalo da se on krije u mlečnom okeanu. neplodnost P. Brinući se više za Zemlju no za amķtam. amķta (tpp) . opak.takt aprati bez protivnika aparimita neizmerno p r i m e n j u j e s i l u. visok. uzaludan.2.kiša ("pršti' ili "pljušti" iz oblaka) abhram . apsu . amati zamahnuti amah zamah G. pa se svojski posla prihvatiše. zmiju Vasuki obmotaše oko bućkalice. abhrātķ i abhrātķka . moć Dokazi srodnosti: "Mahnu sabljom. biti nasilan. abhram .učvrstiti. napitak besmrtnosti P. za bućkalicu uzeše kosmičku planinu Meru. žestina.opijum P. večnost.silina. kišno vreme. dogovoriše se i udružiše. amah .bez hrane aphala jalov I. cifra (u aritmetici) P."onaj što liže oblake". abhra .bez pene. besplodan. amati .besmrtan Nije se moglo bez bućkanja doći do napitka besmrtnosti. nemoj!" amaraĦījata besmrtnost amķta besmrtan I. dovoljan da otruje čitav 30 . aphala -jalov. aphenam .onaj koji nema brata am. odseče mu glavu" i: "Ama. zao I. aphena . apsu aps(?) jodhin naoružani P. lišen muškosti aphena bez pene I. Bogovi i demoni. prvi vukući za rep. kao što se maslac krije u mleku.jalovost.svet besmrtnika. nepenušav abhram oblak I.

put.čarobna krava.odelo. nego kad narod najpre mit ispriča rečima pa ga prepriča skulpturom."davalac vode". putovanje. Airāvatah -beli slon. Sarasvatī sa vinom . Demoni zgrabiše ćup i dadoše se u bekstvo i da ne beše Višnua. ambaram .sakupljati. ambhah (n) .voda ambhasī (N du) nebo i zemlja ambu-dža (sl) . Tako je svake godine u drevnom gradu Prajagu. parfem (ambra) Složenice: ambara .ādhikārī (m) .ići (od korena "aj" iz RV nastao je. ambarja. pa dobi još jedno ime: Plavogrli ili NilakaĦŃhah. Tako je i sa "Bućkanjem okeana".rub odeće. Lakşmī na rascvetanom lotosu .rajsko drvo. sa ćupom amrte u rukama. kompas.nebeske vode ambuh . Prilikom prelaska iz ruke u ruku. sve se završilo dobro. Daljim bućkanjem izbućkane su sledeće dragocenosti: Surabhih . njega staviše Šivi u kosu. tu i tamo.dā . na kome Indra jaše meñu oblacima dok baca gromove.lekar bogova i izumitelj Ajur vede. Sunčeva putanja.boginja lepote i napretka. muslimanski osvajači. lotos ambu . kome su vrsni monoteisti. pričvrstiše ga za Višnuove grudi. kretanje nadesno u šahu. ajah . promenili ime u "Alahov grad" . pamuk ambara . nju dadoše Višnuu za ženu.Alahabad. koja se više ne da opisati rečima nego se mora videti. Rāma . Brinući se više za svet no za samog sebe. Na svu sreću.superirintendant za garderobu na dvoru ambara . iz ćupa se prolilo nekoliko kapi amrte.hod. po zemlji gde se i danas okuplja mnoštvo hodočasnika prilikom svetkovine Kūmbha . aj. ambarjati (den) . čarobni konj Uččaih Šravasah.da (sl) . dadoše ga bogu Sunca za zapregu i na kraju Dhanvantarih . majka i hraniteljica živih bića. susedstvo ambarā . Pāridžātah . ambarja. horizont Ambar i ambra dobili su zvezdice u RVK. U svakom indijskom muzeju sakupljene su kolekcije dela skulptora naivaca. Kaustubhah . ambarjati ambar ambarā ambra G. "Praznik Ćupa". nebom bi vladali smrtni bogovi i zemljom besmrtni demoni. kasnije."ono što daje odeću".svet. koji se pretvorio u nebesku lepoticu Mohini.āntah ."kradljivac vode".boginja govora i muzike. dugouhi lepotan.taskara (sl) . na ušću Jamune u Gangu."roñen u vodi". Šiva popi otrov od čega mu grlo osta modre boje.Mesec u obliku srpa. pomerio pamet požudnih demona i oteo im ćup.ići) I. Čandrah . ajate ajde G. odlazak i povratak goveda. okupljati.melā. oblak ambu .hodanje. Ničeg lepšeg i iskrenijeg u umetnosti nema. nagomilavati I. ajate . kocka ajanam . znači: "Ramino putovanje" ajatham .obim. da bolje ne može biti. napredak.čarobni dragulj. ambhah ambis I. nebo.stopalo 31 . koren "i" . Sunce aj.ajanam = Rāmājanam.

spreman da pomogne aram . pa kaže: "ajde". veka u polurazrušenom stanju. kralj Vidžajanagare. divljina P. U sanskrtu se odgovarajuće reči izvode od korena: kķş . mlitavost.nesparivanje arata . araĦjam i araĦjanī I. arunajati (den) .skršiti.pokraj šume Srodstvo srpskih reči: oranica. pogrešna je.P.nezadovoljstvo. nadzornik. malo-malo.nezadovoljan. zgañen. rumen.spremno aramis . kupastoj i stenovitoj planini iznad grada Tiruvanamalaj.gama (sl) . aratih (f) . araĦjam. 60 metara visoku. vozač Sunčevih kola aruna ."besraman prilikom kopulacije". veliki tragalac za prosvetljenjem na indijski način i učenik Ramanin. i ispravka: ne kaže se "ajde".šuma.idući ajatha .paok točka aratih (m) -"brzohod'. arantos (vedski infinitiv) . u kome je živeo Ramana Maharši.anūdžah (sl) . osoba bez duha aratam . ispomagati. pomoćnik. arata . sa gornjom sanskrtskom porodicom izvodim iz činjenice da su se oranice dobijale krčenjem šuma. arunah . zatekla restauriranog i u punom sjaju. ara-brz aram (ind) . aratih argat oranje. Sunčeva ptica Garuda.rumeneti se I. mandapama.sārathih (sl) . orač i sl. razočaran U RVK navodi se arantos. nego "hajde". arunaja. pas P. Aruna. araĦjakam i araĦjanī .onaj kome je zapoveñeno da pomogne U RVK glagolu: argatovati pripisuje se grčko poreklo. ajāna (ps) . mladi brat Arune. Šta više. grčkog porekla. arantos aratos (ga bilo) G. bazenima sa vodom. gopuru. Ja sam ga. staratelj P. sa gopurama. tupost. on se ne služi turcizmom (u RVK). Iznad glavnog ulaza u drevni hram.napredan Kad srpski seljak tera stoku i."Aruna vozač" aruĦa . sa aratosiljati se i aratosiljane.trapah (sl) . aramgamati (den) . oranica G. aruĦa -crven. oranje. sluga. aramgam. araĦjīja . Paul Bronton. nego pamti prajezik iz vremena rane Rg vede. Ispod planine širi se ogroman Šivin hram u južnom stilu. ne gajiti naklonost I.crvena boja. poslednje 32 ."roñen posle Arune". arah . pratiti I. ne voleti. aruna rumen G. podigao je Krišnadevaraja.pomagati. Višnuov prevoznik P.ne mariti. zatekao je hram početkom 20. krajem istog veka. boja jutra Uspomena na rgvedskog vozača Sunčevih kola očuvala se na Arunačali.

kāršjam . Oni kruže da bi se približili bogu u centru. onaj koji uništava svoju ili tuñu imovinu. oprezno prikrivati I. kasnije samo (m) .znanje o praktičnom životu sa stanovišta sticanja bogatstva artha . novac. arthah artizam artist nad artistima (profiter) artha ."dušmanin" imovine.grahaĦam . arthajate .dravja .onaj koji zna šta je korisno (očito mu je) artha .kovidah .ljubitelj bogatstva. Svi su tu. bosi hodočasnici pale vatru na vrhu planine.odsustvo cilja artha .profil. I vemici drugih religija kruže oko svetinja sa drugačijim motivacijama.lubdhah .težiti dobitku.zahtev.aktivan.kilbişin . u Čidambaramu akaša. to može biti i kralj) artha . bez prekida i preloma.tantram . potreba P. namera. zahtevan. ekspert u nekom poslu artha . oličen u Agniju. arthita (tpp) .čintaka .vipattih .dķştih . željan bogatstva arthja (tpb) .izdvajanje. bogatstvo. rasipnik artha .sticanje novca ("uzapćivanje" novca) artha . delatan.grāhin .profil. da bi izašli iz prstenom nametnutih ograničenja. bez odbacivanja i zaborava. korist.tražen. ovi. traje. tvrdica attha .kķččhram . inteligentno Složenice: artha . Agni.raskorak izmeñu ciljeva i postupaka ("izroñavanje") artha ."biznismen" . na okupu. Šiva.gubitak novca.virodhah . Prsten bosih pešaka isti je sa onim u kome igra Šiva Nataradža. Posle desetodnevnog kruženja oko planine."menadžer" ."vidovitost". "biznis" arthanā . sebe dovodi do siromaštva artha . mudro.kķta . u Šri Kalahastiju vetar i na Arunačali oganj.grham . U prstenu je univerzum vedskog Agnija. poslovan čovek.vidjā ."ubica prilike".vaikaljam .pra . za razliku od prethodnog.dūşaĦam . onaj koji kreira povoljne prilike radi ostvarivanja dobiti artha . Aruna. potražnja.nāšah . u sanskrtu ova složenica znači i sposobnost čula da "zgrabe" percepciju iz spoljnjeg sveta artha . da iskoristi priliku artha .njūna .ghnah . oko Arunačale.aptih .sticanje bogatstva artha . želeti bogatstvo arthāpaja.arthin G. u Džambukešvari voda. odstupanje od istine 33 .siromaštvo ("skršeno" bogatstvo) artha . artham i arthah. vlasništvo. tražnja.utilitaristička doktrina artha .siromašan (nužan mu je novac) artha . kraña novca. Vedski kult istine. željen arthin .srednjevekovne indijske države velikog sjaja koja se odupirala nadiranjima muslimanskih osvajača ka jugu.trezor artha . arthāpajati (den) " tretirati kao novac.cilj. prednost.onaj koji ume da "zgrabi". bez proskribovanja.kķtjā . smisao za. svrha. Pet praelemenata u Šivinom obličju obožava se u pet velikih hramova Južne Indije: u Kančipuramu zemlja.nekongruentnost ciljeva. u RV češće (n). šteta artha .naciljano sa stanovišta utilitarizma artha .poslovna neprilika ("krkljanac") artha .nepošten prilikom manipulacije novcem (kilbisin je onaj koji krši pravila radi sopstvene koristi. art. pogodno.ono što može biti prikladno.

Prazna mislena imenica. sposoban da pokori susedne vladare. Kako da smakne dinastiju Nanda u Pataliputri naučio ga je njegov saradnik i budući ministar Čanakah.hārakam . velike energije.prozračnost čula artha . savremenik i prijatelj Aleksandra.njasah . P. osnivač dinastije Maurija. Možda je preterano nazivati autora varalicom samo zato što je prozreo stvarnost i prirodu onih kojima jeste stalo do vlasti i do bogatstva. nekada.) 2 Osnov savršene države: kralj. "Čuvar pečata".siddha . vojska i prijatelji (spoljni). 34 . nevaljalac i nepošten. Koliko vidim.tvrdnja bez "tercium comparationis". spretnost.vināšah . odlučnog uma.nevaljalac. Kangle: The Kautilja Arthašatra. razumevanje. zbog doktrine izložene u delu.artha . ispunjen pravednošću s poverenjem u starije ljude. "riblji princip".akşepah . davno. ni sada ne vlada neki humaniji princip.antara . nije "zaživela".samo po sebi očigledno artha . narod.disjunktivan hipotetički silogizam artha . poštovalac dharme.gubitnik artha . (sa konsultovanjem dela R.sticanje bogatstva artha . u ljudskom društvu vlada: matsja . prevara. izvitoperenost.šabdau (N du) . evropski indolozi nazvali su Kautilju indijskim Makijavelijem. kautiljam .smisao i reč artha – šā l ī . demokratija. obmana.ilustracija posebnog slučaja opštom istinom ili obratno artha . Beograd. privrženost pravoj istini.vjaktih . Osnovne odlike savršenog kralja: Privlačnost: visoka roda. gde veća riba guta manju ribu. Bombaj. okružen ministrima ne malih vrlina sa smislom za disciplinu. ministri. osim što je antropomorfizirana i simbolizirana skulpturom francuskog porekla. "Mesečev štićenik". takozvana "Statue of Liberty". sa plamenom u podignutoj ruci.nevaljalstvo. nesavladivost.apattih . brzih poteza.upamam . kao na primer: artha . tvrñava. lopuža Pojam: artha našao je veliku primenu u logici. Čini se da su istorijski lomovi u ime velikih ideja bili uzaludni.njajah. jer se u Indiji sve o vrlini i nevaljalstvu znalo mnogo ranije negoli u Evropi skorojevića. hara pare. s božanskim osobinama. kao na primer: "on je lav'' itd. Razum: zainteresovanost.bogataš (taj se nikada ne šali) artha . 1991. (ništa bez patetike). 1963. razmišljanje. saznanje.vķddhih .siddhih . nepoštenje. u ime: "God bless America". pažljivo slušanje.v. Nolit. KauŃikah je lovac životinja pomoću mreže. pre Hrista kralj Čandragupta. Čanakah je nazvan KauŃiljah .onaj koji krade. dosledan zadatoj reči. human. brzina.unošenje drugačijeg stava kojim se prethodni obesnažuje artha . Temperament: hrabrost. Po Kautilji. u 4. prevarant. Bio je. riznica. Evo nekoliko izvoda iz dela pronicljive varalice2: Preuzeto od Rada Iveković: Počeci indijske misli.antara . nego okean". kritičnost. laž. na ulazu u Njujoršku luku. zvanog Veliki. nazvanom po njegovom nadimku: Kautiljārthašāstram. odgovara Čanaka. čovek velikog zamaha. Koji princip preovladuje u ljudskom društvu koje često liči na zverinjak? "Ne zverinjak. Upoznavši se sa Arthašastrom. zahvalan za učinjeno dobro.akumulacija bogatstva artha . pamćenje. "okean u kome vlada riblji princip". istinoljubiv. Veliki dramski pisac Višakhadattah verno je oživeo uspomenu na ministra u drami Mudrārakşakah. Ovaj je mlañi od Kautilje gotovo dva milenijuma.

na njihov život i imetak.Narav: rečitost. onaj koji je meni prijatelj a njemu neprijatelj.moć je uspeh ispunjenja ciljeva. tvrdoglavosti. Danas se svuda piše i još više govori da su svi ljudi na planeti jednaki dok je pravo na sve ljude. iz skupa najbogatijih ajkula.šteta. neka ostane neutralan. prigrabilo jato krvožednih ajkula ribljim principom nadahnuto.ranica. Patetična ideja "egaliteta" srozala se na jednakost ljudi u mašini za glasanje kojom se vrši izbor ove ili one. bez strasti.zlonameran. arša ... neka vodi dvostruku politiku. neka ide u rat. U RVK označena je zvezdicom.. biće lako savladati ga. poštujući običaje. povezivanje s drugima je savezništvo. snažan. jeste stvaranje dvostrukog odnosa. P. Ko god je sakupio velika sredstva neka napada.. hemeroid. Osnove dobrog upravljanja. Dalje. Ko god misli: niko meni ne može ništa. odlučnost. ovako bi uz ostale razloge kralj mogao želeti čak i svom neprijatelju moć i uspeh. pa kad se njegovi podanici okrenu protiv njega i on postane nemoćan. ne uzdiže obrve nadmeno i ne mršti se strogo. Saveti: Ko se smatra manjim od drugoga. neutralnost je nezainteresovanost. jak um. 12 vrsta kraljeva i 60 osnovnih vrsta upravljanja. nasmešen i otvoren u razgovoru. ume da se nametne kao voña u situacijama kada se radi o zemlji.sāna (sl) . škodljiv. jer je u zemlji ajkula sve veće jato onih ribica koje se uzdržavaju od "demokratskih" ljudskih prava.. opasan Arašlama . pružiće mi pomoć. bez žurbe. nepodložan porocima.. raskidanja i podržavanja ugovora. Šest načina upravljania spoljnom politikom: mir je sporazum. kao sudija. snaga je moć. ljutnje. zatrovana uma. Ko god je bez moći neka traži savezništvo. zajedljivosti. ne odaje tajne. ne ruga se plemenitosti. opadanjem moći inferiorniji. sposoban da u nesreći. Ko za neki naum treba pomoć. Otud ugrožene sitne ribe bivaju savetovane od strane usamljenih dharmičnih intelektualaca iz velikog sveta da budu strpljive. spreman da uzvrati na isti način osudom ili nagradom. neka pregovara o miru. zadovoljstvo je ispunjenje cilja. napad je rat. arjah Arijac 35 . postavivši kraljeve koji mu nisu neposredni susedi na periferiju kruga a one koji su uz njega kao paoke na točku. svedenih na glasanje.. kada su dvojica u savezu. niti sam ja u stanju da uništim neprijatelja. skroman. bezobzirnosti. dobro pamćenje. vremenu i ljudima. Onaj koji je jednak neprijatelju. Tri su vrste moći: snaga znanja je misaona moć snaga vojske i novca je moć upravljanja snaga borbe je moć energije Povećanjem ovih moći postaje se superiorniji. dalekovid. aršah . iskorišćavanja tuñih slabosti. Ko se vojskom oprema. uzvišen. snagom će svog poštenja ili pomoću zlih namera drugih protiv njegovog neprijatelja nastojati da istoga ukloni. upotrebi pravilno rešenje. suzdržan. sposoban da uočava potrebe povezivanja moći. Kautilja definiše 4 vrste država. vladar osvajač će nametnuti sebe kao središte svih tih država. Postavlja se pitanje da li će vranac koji istrčava pred rudu potrajati do zelene trave? aršah arašlama I.. prikupljanje snaga je napad. upuštanje u mir s jednim i u rat s drugim. gramzivosti..

zaslužiti. arhanam . hvaljen. istinit.zmija vodenjarka alakah .trgovci i zemljoradnici Ova odrednica služila je u davna vremena za oslovljavanje sa: "plemeniti". arh. prijateljski.pradžājā .plemenit. učitelj.karaĦam . izuzetan I. ovlastiti. žaoka alih (m) .zasluga.devojčica od 8 -10 godina U RVK navodi se: "alakast. alam . alakā .sposoban da ubije alam . nakit. koji su. odgovarajuće.bodež u repu škorpiona ili pčele. alam (ind) . arh. arhati arh. poželjan.insekt sa bodljom. kićenje 36 alakasta . uvažavan. alam ala I. na poštovanje.priprema alam .besan pas Ala je u RVK označena zvezdicom.poštovan.dovoljno za život alam .sposoban za porod alam .. o. zadovoljavajuće. alkoholno piće ala .P. nažalost. slavljen arhita (tpp) . uvažavan. isto sa naglaskom na prvi. slavljenje arhan (osnova: arhat) i arhantah . onaj kome se treba obraćati sa "arhan". izvedeni od ale. arja . arhivar.zaslužan. kao na pr. vredan nečega. poštovanje arhaĦā . imenovati.hanişjati . alam alem (dragi kamen). Tu nema prideva koji se čuju u narodu: alav i alapljiv.kķtih . pogodno.džīvanāja . alaka I. dobrodušan. biti vredan.obožavanje. voda. human. obožavan Oznake za titule crkvenih velikodostojnika potiču od grčkog jezika i u njemu od zajedničkog prajezika Arijaca. verujem.. odan. titulisan.ukras. Prefiksom "arh" kod: arhitekta.čin ukrašavanja.zaslužan. prikladan arhat . arha . valjano Složenice: alam . arhati . tretiranje nekoga sa uvažavanjem. arheolog i sl.dovoljno. titulisati I. umesto na poslednji slog: pripadnik treće kaste .kārah . gospodar.starešina.gardhah . alal P. (titule) G. devojka". viši rang u hijerarhiji bića mahajana .u budizmu: probuñeni koji tek treba da dostigne nirvanu. arjah . a. u retorici: kitnjasti stil alani . bez naglaska. upravitelj.budizma P. zaslužan za dobijanje titule. označava se osoba koja se bavi nekom starom profesijom ili ostacima starog.

uporedo sa sveopštim "razvojem". alābukā I.čist. alābukā . Tursko: alaliti. gore. avadājati (den) . Prvo i drugo "davati" različito je i u sanskrtu. latinskog: au-t. avas (ind) . možda potiče od alam.oskudica.kķta (tpp) .seći.ružičast.hrana PZ. štititi. uspomena.ukrašen U RVK: alem dragi kamen nije. biti zadovoljan ponuñenim.narukvica označena zvezdicom.grupu vojnika na paradi. koji će. čuvati I. koje sa. alātam . i to sa blagoslovom.ugarak Alat . ava . Iz gornjeg je očigledno da obe potiču iz sanskrta.odozdo. alātam alat. pročišćen G.nuditi. od dizanja buke pomoću tikvi u nekim narodnim običajima ili od napadne hvale robe na pijacama da bi se ona mogla što bolje i bez gubitaka prodati. davati sve od sebe. halaliti . ne bih znala reći. avadata . tikvu su koristili srpski seljaci i indijske askete. alali I. avati davati (pomen) ava ovo G. to "davati" ima u srpskom jeziku drugi smisao od na primer davati na poklon. jer je nakit okićen dragim kamenovima poklanjan prilikom javnih i porodičnih svetkovina. avado. dok je: alaka .ovo (U Rečniku sanskrtsko . označeni su u RVK zvezdicom. zaštita avašam . sa alaj barjakom na čelu i sa pozadinskim značenjem: sposoban da ubija.konj crvene boje i alali . razdeliti žrtveni kolač ili drugu ponudu prilikom žrtvovanja. s blagoslovom.engleskom daje se poreklo grčkog: av-ros. nebo avasju .tikva-boca alābhah . dole.onaj koji traži pomoć i zaslužuje podršku G. Da bi se tikva mogla načiniti upotrebljivom u nju su stavljani kamenčići pa se ona drmusala da bi se semenke odvojile od zidova.Verovatno da ona vodi poreklo od nekadašnjeg pijačnog "advertajzmenta". avadajate (den) . sa zemlje nagore. blagonaklonost. avadaj. Da li srpska alabuka potiče od ovog zvuka. avati .alam .dati nešto. alele lele alabuka P. au-tem i slovenskog: ovo. dostići ogavne razmere. od: ava) P.platiti radi ućutkavanja ili odstranjivanja nečeg što može biti štetno P. av.deljenje na komade (u budizmu ova imenica koristi se za označavanje većeg ostvarenja u duhovnom naporu probuñenja) U iskazu: "Davati pomen (parastos) mrtvom". gubitak pri prodaji robe Kao sud za vodu. koje bez blagoslova.reč bez značenja u dijalektu kojim se u dramama služe glumci u ulogama zlonamernih duhova rakšasa i drugih nižih bića av. Slično "možda" važi i za alaj . dostići odozdo. ale.milosrñe. avanam . 37 . alele (ind) . očuvanje. radi smirivanja i zadovoljenja onih kojima se hrana nudi I. udavati ćerku. avadānam . kao što se himna nudi bogovima.

Potreba čoveka za božjim prisustvom na zemlji izvesno je nastala u periodima teških ekonomskih i socijalnih poremećaja. avatarah i avataraĦam . imati svrhu. Poput vode. prvi. Dati pomen i razdeliti hranu radi smirivanja i zadovoljenja duhova umrlih potiče iz praiskona i opisuje se u srpskom jeziku vedskim pojmovima. Ne bih je ni spominjala da nije u modi korišćenje suženog značenja pojma avatar i da hrišćanski božji sin nije avatarah.Drugi smisao izvodi se od korena: da. Indijski koncept ne vrti se oko odnosa čovek . no pesnici Rg vede znaju da se on ume sakriti. avatarajati . kasnije.silazak avataranika .silazak boga na zemlju. a mi znamo da mesto njegovog prikrivanja može biti crna rupa. Da nije tako. ispuniti nešto. predgovor avatarah . da ispuni avatārin . da se vidi tome i tome". na pozornici univerzuma pojavljuju se Šiva kao igrač i Višnu na zmiji Ananti.sići. Onaj koji veruje u Višnua zna da propast sveta ne može doći iz nebuha. pomen se ne bi "davao" nego bi se izvodio. o Agniju. stići (na zemlju). avatarati . kada se činilo da su bogovi smetnuli s uma ovozemaljska zbivanja. U obličju Krišne on u Bhagavad giti Ardžunu upućuje u "pravo stanje stvari": "jadā jadā hi dharmasja glānih bhavati bhārata abhjutthānam adharmasja tadā atmānam sķdžami aham. inkarnirati se. silazi u ljudskom ili u nekom drugom obličju. bog šalje sina na zemlju da bi smrću iskupio grehove ljudi i ukazao na put spasenja.sl. U vreme razvoja entropija opada. prevod s jezika na jezik P. U hrišćanstvu je ova pozajmica iz Indije dobila sasvim drugo značenje: zbog velike ljubavi boga prema čoveku i zbog prvoroñenog greha. pre svega inkarnacija Višnua u 10 obličja.onaj koji se pojavljuje. svaka vrlo cenjena osoba ovako se naziva iz poštovanja. trebalo bi da ima religioznog ukusa i stila pri izboru onoga u koga će verovati. avatķ. na zemlju. pojaviti se. Seče se i slavski kolač. Stare Arje nisu bez razloga Višnuu namenile ulogu avatara. avatārah avatar G. Reklo bi se da je uspostavljanje iste temperature trenutak Agnijeve smrti.izazivati silazak. Višnu je vreme i sve ono što se u njemu dogaña po utvrñenim zakonima koji su očiti kao što je očito zakonito ponašanje Sunca.glumac. iz nekoliko gorenavedenih korena korišćenih u Rg i u Atharva vedi. inkarniran ranga . Bogovi su merilo umne sposobnosti onih koji su ih izumeli. razrañivala kao što je to učinjeno u Bhagavata purani i u drugim poznijim delima. pojma pozajmljenog iz termodinamike. pobuñen da siñe. odgovarati čemu." 38 . a ne da veruje u najuprošćenijeg. povereno da bdi nad pravilnošću sukcesije kosmičkih ciklusa i kalpi i može se bolje razumeti uz pomoć entropije. deli se hrana namenski: "Ovo. na groblju.uvod u neko delo.pojava") . Doktrina o avatarima najavljena je u Rg i u Atharva vedi i uobličena zaključno sa Mahabharatom da bi se. biti na pravom mestu u pravo vreme. U cilju sprečavanja bržeg rasta entropije na zemlji od zakonom predviñenog. odnosno povratka u carstvo nebesko. vršio i t. Toplotna smrt nastaje kada se ponište razlike u nivoima pa u celom sistemu zavlada konstantna temperatura. Entropija je mera razvoja ili propadanja zatvorenog sistema. avatarah. načiniti protočnim nešto što je preprekama zaustavljeno I.("pozornica . i kad glagol promeni vrstu: avatķ. Analogija: jednoumlja monoteizama i "novog" svetskog poretka. Ono sledi ķtam i dharmah bez pogovora pa je Višnuu. kosmičke horizonte.avatārī (sl) .skinut dole.bog. Onaj koji veruje u volju monoteističkog boga mora svakog trenutka biti spreman na najgore. sunčanom bogu iz rgvedskog panteona. toplota se prenosi sa višeg na niži nivo. na primer. pokrenuti neki tok. pogotovo u selima. odlučujući se da bude vernik. O zadušnicama. nauke o toploti ili. avatārita (tpp) . skinuti se (sa neba). pa čovek. u vreme propadanja entropija raste. da pokrene. metaforično rečeno. Višnu se inkarnira i silazi. jer mu je rečeno da je taj najbolji i jedini. Tuña ideja morala je biti adaptirana Starom zavetu. on ima daleko šire.

5. podsmevati. Jednom pnlikom. Varāhah .Kornjača u mitu o bućkanju okeana opisanom u jednoj od prethodnih porodica reči.ramah . podzemlje ostavi u nadležnost Baliju. odneo ju je i pustio u okean. niti su ljudi objekti samovolje nekog nebeskog autokrate. jedne prirodne pojave a ne kazne božje.Patuljak. dok se kupao u reci. Vāmanah . praotac manuşāh-čovečanstva. 4. ima na desetine. zaronio u dubine i izneo je na svetlost dana. i pogotovo bogovima. Tada se Višnu uzdiže u svoj svojoj veličini. Zmijom Vasuki privezao je lañu za rog navrh spasiteljeve glave. pojavljujem.Čovek . avatara. šakama je zahvatio ribicu koja mu se molila da joj život poštedi. on pripada solarnoj dinastiji kraljeva Ajodhje. Kūrmah . Manu je odneo ribicu u svoju kolibu i stavio je u zemljani vrč. Nema bogova bez ljudi. 6.lav: Demon Hiranjakašipuh . 3. superiornost nečeg nad nečim. i trećim korakom stiže tamo gde je istina. Od velikog potopa. iz stuba je iskočio polučovek . u obličju divljeg vepra. plot. Varāhah označava prednost. Duh i materija su nerazdvojni. Prebrajanjem po raznim delima. Manu je pokupio u lañu sva živa bića i semenje.polulav i demona uništio. Narāsimhah .Riba: Manu je sin boga Brahme."bolje smrt nego sramota''. koraknu dva puta preko zemlje i neba. Rāmah ili Rāma . Po uputstvima ribe. počev od zmija Vasuki. kao na primer u iskazu: "varam mķtjur na ča akīrtih" . spašeni je spasao spasitelja. Njegov sin Prahlada verovao je u Višnuovu sveprisutnost pa ga je otac izazivao da mu svog boga pokaže u centralnom stubu prestone dvorane.Divlji vepar: U vreme potopa demoni su Zemlju uzeli pod svoje i odvukli je na dno okeana pa je Višnu. U svim mitologijama sveta zmija je simbol materije. zbog malog rasta ismejavan od strane demona Balija . Njegova avatarska misija opisana je u epu Ramajana." Politeizam uživa u mnoštvu. ona nije plot koju treba prezirati.vladar na zlatnom jastuku (ili prestolu). 2. 39 . Bali obeća patuljku onoliko zemlje koliko on može preći u tri koraka. materija je izvor energije i kreativnosti. premeštao ju je u sve veći i veći sud i kada više nije bilo dovoljno velikih sudova.Rama sa sekirom. iskušenja ploti vode duh u propast. ja se sam iz sebe uobličen. Jednom prilikom. Devet Višnuovih silazaka na zemlju i deseto. Anante i Mučilinde pa sve do božanskih supruga Šakti.Moćnog. najavljeno: 1. Parašu .čandra. koje Višnuovih koje drugih bogova. Inkarnacija je morala biti mešovitog karaktera. kako je ona brzo rasla. Matsjah . inkarnacija koja se trudila da zatre kšatrije. izvan ovih svetova. no. Istog momenta. Indijci kažu da Gajatri mantra ima tri oslonca: prvim se oslanja na zemlju. pa Višnu ima devet iskorišćenih i jedno najavljeno avatarstvo. s one strane triju vidljivih svetova. o Bharata Pred naletom bezakonja. ratničku kastu belosvetskih siledžija. koji se hvalio da je jedini gospodar triju svetova. U bibliji ona je izvor zla. jer je negde i nekada bilo presuñeno da ni čovek ni zver ne mogu Hiranjakašipuu nauditi."Kad god zakon malakše. jer u indijskom konceptu odnosa čovek bog vlada princip uzajamnosti. drugim na nebo i trećim na istinu. Ko je umeo prevazišao je na vreme primitivni dualizam koji pod uticajem biblije hara već milenijumima po Zapadu da bi ga konačno demantovala i porazila otkrića fundamentalnih nauka. 7.čandrah: iako mu ime sadrži Mesec . Himna o tri Višnuova koraka nalazi se u Rg-vedi. U indijskoj mitologiji. stekao je silnu moć pa se stao svima.

osloboñenje. jesu: osloboñenje / spasenje. oba odnoseći se na cilj ljudskog života. dovršiti svoje delo. osnova: avasātķ) . napustiti. a ne da zasniva religiju. njegovo učenje u mnogo većoj meri harmonira sa arijskim.izbačen kao strela ili grom. Hrišćanstvo je rezervisano samo za Hrista. avasaķdžita . potvrdio se. c) ključni pojmovi po kojima se razlikuju indijska misao i hrišćanstvo. zaustavljanje avasātā (m. avasā . i pošto se pomno pročitaju značenja ove porodice reči. prestanak. nego sa Starim zavetom i ne bi bio ubijen. prebivanja. onaj koji je odreñen za nešto. osloboditi od. ispunio se avaseja . avasķdžanam . poput Krišne u Mahabharati. spasitelj G. Sa ovom porodicom reči u bliskom odnosu je sledeća: avasķşŃa izračen avasātķ soter. Uočljiva je transformacija avatara od nižih životinjskih oblika preko polučoveka i kepeca do ljudi. počinuti. koji je nečemu namenjen Ako se uzme u obzir da su Stari Grci nazivali Zevsa soter. ubaciti. Postoji veliki nesporazum u pogledu interpretacija starozavetnog pojma mesija. roñen. šta više. potpuno različit od indijskog evolutivnog pristupa. dvorište kuće. u periodu mirovanja. u njega ne mogu da stanu indijski avatari. nego sa semitskim duhom. jer ne trpi nikakve izmene i dopune. Starim zavetom zaokružen je jedan religiozni pogled na svet. koji je nešto odbacio. budući da njegovom smrću započinje kalijuga. kraj reči ili fraze avasīta . narod Izrailja očekivao je jakog političkog voñu radi biološkog 40 .8. Njegova misija opisana je u epu Mahabharata i učenje u poglavlju Bhagavad gita. poslat. od ķtam ka dharmah.oslobodilac. nekoliko milenijuma starije od Hrista. KrişĦah . potvrñeno putem razaranja ili uništenja nečega da bi kraj bio ispunjenje. (grčki: soter . završio. mada nikad radikalno i jednokratno.baciti kao grom. Kalkih na belom konju treba da stigne pred kraj kalijuge i pošto uništi zle. Obratno nije moguće. leškari na zmiji Ananti."raspregnuti konje". mesto stanovanja. jer i on je došao da svet obasja svetlošću znanja. avasķdžat (sibžonktiv) . kao u monoteizmu. 9. kuća. smrt.ono što treba da bude shvaćeno.osloboñenje P. što nije neobično. spasitelj.spasitelj) avasānam . s tim što je Hristova biografija daleko impresivnija od hrišćanske doktrine. veće u manje ne može. povući će se u Višnua koji. Buddhah .onaj koji je nešto napustio avaşķşta . oprostiti I. ispuniti se I. odmoriti se. avasjo. 10. avasķdž. vidno pomeranje težišta ka antropocentrizmu.pripada mesečevoj dinastiji."gde se konji isprežu".dolazi se do zaključaka: a) Hrist po poreklu pripada Semitima. predati se. avasjati . poslati kao strelu. paganskog sveta.Elastični hinduizam prihvatio je Buddhu kao inkarnaciju solarnog vedskog božanstva Višnua. iscrpsti se. I Hrist bi se lako mogao uklopiti u doktrinu avatarstva. Ide manje u veće. na način. u njemu bi bolje prošao.onaj koji je nešto razumeo. zaključak. pao dole G. b) hrišćanska doktrina razvijena je na osnovu nekoliko Hristovih izreka uvrštenih u jevanjñelja i sa mnogo pozajmica iz filozofije arijskomediteranskog.

Ono je bliže istočnoj misli. zato se prema onome što se ne razume i od čega se zazire primenjuje sila. dogma širena po svetu. Uostalom. države. Umom i intuicijom proniče se u prirodu pojavnog sveta. mladost. ali jednostranog razvoja. Hrišćanstvo je imalo šanse da dosegne mnogo veće visine. ne vodeći računa o kompleksnosti ljudske prirode. njegova poruka mogla bolje razumeti. ali to se nije dogodilo.soter. Sfera u kojoj je uticaj ove morbidne i zatucane knjige mnogo slabiji naziva se pravoslavlje.obraća se za pomoć bogovima i avatarima. pošto se vratio kući". da bi se moglo stići do znanja kojim se postiže samooslobañanje za vreme ovozemaljskog života. stekao je znanje. te on postaje: avasītah ili avasejah . sporazumevanja i razumevanja izmedu Istoka i Zapada. poput strele.trajam (sl) . nije uspeo. nego osloboñenje samog sebe samim sobom: . Indijske religije traže od čoveka individualni napor. Hrist je pokušao da probije oklop starozavetnog mišljenja i da ga otvori za prijem novih ideja. Zapad ne razume Istok. još manje semitske. avasthah postojano I.onaj koji je nešto razumeo jer je umeo nešto da odbaci i prihvativši ono što mu je bilo namenjeno. stabilnost. Hrišćanstvo traži od čoveka veru. avasthah . jedrost.membrum viril avasthāh (pl) . Onaj koji je u tome uspeo. Znanjem se izlazi iz trpnog stanja uslovljenosti.pojava (u sudu.čatuşŃajam (sl) . vraćajući se samom sebi ili prepoznavajući identičnost individualnog i opšteg. situacija (razlikuje se 5 u dramskoj radnji) avasthā . života nije spasenje posredovanjem spasitelja. Veličanstvene ideje ljubavi i praštanja pokazale su se nedovoljnim i postale utopističke. Hrist je jedna od najvećih ali i najtragičnijih ličnosti u istoriji čovečanstva i po ličnoj biografiji i po dogmatizaciji njegove misli od strane institucionalizovane crkve i po nasilništvu kojim je. podvrgavajući telo. nikako nisu bile nove niti izvorno hrišćanske. nudeći formulu spasenja posle smrti. čvrstina. Bolji deo hrišćanstva je tamo gde se. Hrist je: avasātķ . oni ne mogu sobom i svojim moćima supstituisati ono što spada u domen nepovredive slobode i nadležnosti svake individue. razvijaće se u drugom pravcu. ljubav je vrlo širok i labavo definisan pojam. starost avasthā . zato je Hrist bio ismejan i ubijen. I pored blistavog.tri stanja svesti: budno. na primer). poverenje u božju moć.Čovek je izračen ili. svako samog sebe oslobaña. san sa snevanjem I dubok san. niti može da ga razume. trening tela. Hrišćanske egzegete daju sebi bespravno pravo da Stari zavet tumače suprotno od onih čiji su preci autori njihove svete knjige. putem spasitelja. Obilje fizičke sile protiv obilja duha zbog straha i slutnje o sopstvenoj duhovnoj inferiornosti. u ime njega. grčki . začeta u Rg vedi. kao lažni mesija. hrišćanstvo je mesiju preselilo iz političke u duhovnu sferu.ženski rasplodni organi avasthā . pod uslovom da se za života slede Hristove preporuke o ljubavi i praštanju. Cilj ljudskog. i mada mu oni mogu pomoći. avih ovca 41 . izmeñu ostalog zahvaljujući i jeziku. srca i uma.opstanka i spašavanja istorijske. jer su ga hrišćanski oci ukalupili u kôd starozavetne matrice. mada u tome i tamo. Duševna bolest. dobrotu i milost. Osloboñeni je onaj koji je umeo da "raspregne konje. ispunio se. pa je doktrina zasnovana na jednoj emociji koja izmiče definiciji ostala lepa i uzvišena teorija sa katastrofalnim posledicama izazvanim od strane onih koji su je.četiri perioda u ljudskom životu: detinjstvo. Onaj koji tako ne ume. postojanost.spasitelj. jer se oslanjaju na najbolji deo u čoveku. kao što nema pomirenja izmeñu dveju medusobno nespojivih doktrina spakovanih u korice biblije. u narodu zvana ludilo. izbačen u ovaj svet ograničenja. srce i um disciplini i odričući se.dve životne situacije: sreća i nesreća Ovo je primer kako se istim pojmom analoški povezuje meñusobno slično. bez snova avasthā .dvajam (sl) . dogmatizacijom kompromitovali. Ove ideje. Nema dogovora. Ukoliko se čovek pridržava Hristovog učenja biće spasen. zrelost. Indijska misao. kao što se vidi iz gornje porodice reči.

ašnute ošinuti ašman kamen ašmanta kamin G."osam dragulja'. bez toplote Šok . aš. I.hata (sl) . prodreti. sa pokajanjem i sa pozivom upućenim čovečanstvu da odustane od nasilja. ašā (m. ašoka . ašnute . Danas imamo širok spektar sedativa.pād . astamah .ovca avi . zaštitnik budizma.dišah .drvo koje cveta crvenim cvetovima ašokah .oktogon aşŃa . osnova: ašman) .kamen ašmantam . vuk P.bez šoka I. oštrica mača.broj 8 I. poznat po prvom ujedinjenju gotovo čitavog podkoninenta u 3. ašočjatā . osova: ašan) . ugao aşŃan osam B. avih (m.ošinut gromom.guĦa .( "uživalac ovaca").osmina Složenice: aşŃa . osam stihova o etici aşŃa .stanje u kome se ništa ne oplakuje P.ašraja . avja-vunen aš. f) .osam kardinalnih tačaka kompasa aşŃa . širom Indije. ašani . zadobiti.kamen. ašrih (f) . ašokah . ovladati nečim I. kamen za bacanje kao oružje ašmā (m. Paninijeva gramatika aşŃhih koštica 42 oštrica . Jedini vladar u istoriji čovečanstva koji je na stubovima i na stenama.zbirka od osam kniga ili poglavlja.ognjište.oštrica.dostići. ašrih I.obdaren sa 8 kvaliteta (obavezno za kralja) aşŃa .oktopod aşŃa . Nekada se nudila mudrost kao antišok sredstvo. najveći kralj indijske dinastije Maurija.ašok stanja odavno su poznata. polje P. munjom ašoka . unuk Čandraguptin. pre Hr. nezagrejan. aşŃan .bhudž (sl) .Ašoka. ostavio natpise sa javnim priznanjem svojih zlodela. pogotovo u Orisi.ratnam .I. v. silu. primenjujući..nezabrinut.adhjājī . stena.konah .

pathah . pa niko ne sme da prizna da govori neistinu jer će ostati bez identiteta. aşŃhih (f) . sebičnost.zli ljudi za prezir Složenice: asat .odan zlu asad . filozofija i nauka da je on posednik istine.asti je I. dogoditi se.drag kao svoj život.egoizam.dah. sadašnje vreme: jednina 1. pak. asat i asatjam neistina množina smasi smo stha ste santi su I. as. odsustvo entiteta. animalan život asmi . asti . asat (n) .nesposobnost da se uradi bilo šta asat . Tu su istina i identitet meñusobno zavisni. samoljublje asuh (m) . Tamo gde je čovek rano naučen da istina nikom nije dostupna i gde se samo Gajatri stih jednom stopom oslanja na istinu.loš put asat . mnogo je manje laži i tipično zapadnog "ja pa ja". laž. disanje. jer i on je vrli monoteista.bhangah (sl) . čini se da se Stara Indija. neistina.asmi sam 2. od asuh) . sa svojom relativizacijom ljudske spoznajne moći.mānah (sl) .prekid života asu . trebalo bi da je u meñusobnoj saglasnosti i štošta drugo važno. postati.nepostojanje. budalasta uma asan . 43 . pl) . otud toliko nesaglasja i laži. asti jesam G. Otud toliko nasrtaja entiteta na entitet.matih .jesam.činjenje nepravde asat .1.karatvam .podbadač za podsticanje stoke.I. život sveta duhova ili umrlih asavah (pl. zapasti u deo i sl. biti jednak sa.kārah . zlo asatjam . tiče insistiranja na "ja pa ja".1. supruga Ako je ovoliko velika sličnost srpskog i sanskrtskog jezika na primeru jednog vrlo važnog glagola.5 vitalnih dahova tela. pa se njime čovek obraća svetlosti da mu obasja um. asmitā .1.buddhih .sangah .glup.samah (sl) . Srbin je bliži modernom zapadnjaku nego Starom Sanskrćaninu. Proceni li se malo strožije sve što je ljudski um stvorio.koštica u voću aşŃrā muštrač I. biti.neistina. veća nego kod bilo kog drugog evropskog jezika.svest o sebi. samosvest asu . zlo asantāh (m. smatra se "značkom" zemljoradnika as. aşŃrā .loša misao Zapadnog čoveka naučili su njegova religija.asi si 3. živeti. suprug. Što se.

bližeći se kraju asta .samajah (sl) . ja.željan da bude prvi 44 . umora. vi. vi. Isto je sa: oni. a ne: mi.uzvik bolnog ili radosnog iznenañenja aham Z. osnova: asrdž) . Sanskrtska imenica: asķdž potiče od glagolskog korena: sķdž -izračivati. kod promene glagola.onaj koji nestaje kao Sunce. mi. Naime. aham -ja ahamtva (n) .koštana srž asthi . prvo lice u sanskrtu je treće lice evropskih jezika. što je u sanskrtskoj gramatici urañeno pola milenijuma pre Hrista. kraj.mita (sl) .uzvik potvrñivanja ahaha aha. srdžba(?).sārah (sl) .ahamikā .prelom kosti aha U. I. planeta Mars asķk .pūrva .najviše približila istini. astah .bhangah (sl) . Prvo doñe on. još manje da li srkanje neke tečnosti ima veze sa srkanjem krvi.krv. točiti. oni. asthi (n) . aho . Prvi uslov uspešnog približavanja bio je ukidanje ''ja pa ja" i potiskivanje "ja" u drugi plan. umirući. zabrinutosti. nego sa sanskrtskim: asrdž. aha .uzvik iznenañenja. trenutak smrti asthi I.pāvan (sl) . ti i. ti i on.onaj koji pije krv Srdobolja (krvava dezinterija) nema nikakve veze sa srcem. smrt asta . asķdž srdobolja. ah aha kost U.zalazak Sunca.biti "ja" ili individua ja oho Složenice: aham .poreklom od gornje imenice. zadovoljstva aho U. liti."trenutak zalaska Sunca". asķk (n. na kraju. asta dosta I. ahaha .kost asthi .pah (sl) . srkanje(?) I. na kraju.svest a superiornosti aham . Hrist je stavio bližnjeg na prvo mesto. a ne "ja pa ja".krvopija asķk . Manje je izvesno da su: srditi se i srdžba -kad krv udari u obraze i u glavu .

ākānkş. Brahma identičan sa ākāšah ākāša . GLAS "ā" . praznina. Bezuspešnim suzbijanjem epidemije bavi se sve veći broj iscelitelja.čeznuti. ākašam. priželjkivanje P.ponositost. nastojati da se nešto dobije. Stratifikacijom svesti. niti su uvideli. jer je lečenje skupo. Hrišćaninu se nudi vera da bi se približio bogu."ja" sastoji se od prvog slova azbuke "a" i poslednjeg "ha".aham . Da bi se ovaj identitet spoznao Indijcu je potrebno znanje. Oni su prepušteni samima sebi.buddhih .samosvest. duhovnim ispovednicima. "alfa i omega sveta". priželjkivati.aham .kārah . opasač neba". nadutost. onaj koji očekuje nešto Srpskim kamčenjem podrazumeva se veće lično angažovanje od sanskrtom najavljenog. ākānkşā . pod uslovom da ima dovoljno para. Ima i onih koji niti imaju para. Tu ne mogu pomoći ni okulisti. U svim evropskim jezicima sa arijskog stabla ovaj totalitet ličnosti je zaboravljen inače bi u srpskom jeziku. nebo."kaiš. mada skupo staje i same iscelitelje jer je.kakşā "neukaišenog kaiš" I. lišen svesti o individualitetu Sanskrtsko "aham" . individualizacija aham . bola ākānkşā kamčenje a G.poimanje individualiteta an . ali nisu uvideli. tražiti reči radi upotpunjavanja smisla I.karaĦam . ākānkşin . ākāšah. etar . Uzme li se u obzir i jedna od velikih upanišadskih izreka "aham brahma asmi". Leči se onaj koji uviña da je oboleo. "zajedništvo s bogom" nije isto što i identitet s bogom. horizont 45 . oholost aham -mānah . meñu njima najveći procenat samoubica. a .egoizam.kārjam . ākānkşati . to znači da je svako "onaj koji jest".uzvik prisećanja.ono što treba sam uraditi aham . da bi se atman spoznao neophodno je predhodno razoriti aham . koliko čujem. ni psihijatri. nosač života i zvuka u ranoj filozofiji. "Ja sam onaj koji jest'' i "ja sam alfa i omega sveta" pozajmljeno je od Indije i pripisano Hristu na štetu i uz podcenjivanje čoveka. Za one kojima se jednom učinilo da je "poli" moguće zameniti sa "mono". sažaljenja.kakşā . aham je pojavni oblik atmana. ni okultisti.osloboñen. svest o individualitetu aham .karaĦam .željan. na primer.otvoren prostor. ili da "ja" glasi "aš". ni onaj jedan jedini. azbuka morala počinjati sa "j" i završavati se sa "a" (u engleskom obratno). (m) u RV. (n) kasnije . radi dobijanja željenog ākākša .kao aps ā U. što se njihovim predhodnicima. Unosan posao.dominaciju.želja. nikako i nikada nije dogañalo. Svako "ja" je dakle. pun nade. nema dioptrije za popravku očnog vida. Ima i onih koji imaju para. Oni veruju da je njihov jedini bog njima namenio ulogu vladara sveta.jedan od praelemenata. otac psihoanalize izopačio je indijski nauk o biću i sa svoje strane "naučno" doprineo bujanju ega i egoizma.

pobeda u trci ādžjantah . što je. āgur. ādži (m) . āŃavikah .stanište beskonačnog ili beskonačni prostor Sa ovim rgvedskim pojmovima o beskonačnosti mi se. medu njima su srpski bog: Bhagah i višnji: VişĦuh. nadmenost.uzvik kojim učesnici potvrñuju izreke koje izgovara svešteno lice prilikom žrtvenog obreda Pri rgvedskom žrtvenom obredu: āgur ima istu ulogu i značenje kao: amin .lutati uokolo atavī .onaj koji pobeduje u bici. izgovarati: āgur I. Možda bi se i ostalo. Sunce ākāša .borba.atavista. a kad je došao na red panteon.gangā .izgovaranje: āgur agurūr (f. 46 ."mesto za lutanje".naduvavanje.onaj koji ništa drugo. siromah ākāša .ājatanam = ākāšanantjājatanam . šuma atavī .kiša ākāša . ādžitur I. aŃati . kasnije. āŃopah . dete.gah . Ona je majka osam bogova.salilam . savršenstvo. nažalost.lista" I. Vujaklija kaže da na latinskom: atavus znači predak. ponos. āŃavikah atavizam turnir I.pathikah "nebeski putnik". uobraženost. osim vazduha nema. na takmičenju Ove reči iz Rg vede potvrñuju predhodna razmišljanja o adžiji i adžiluku. namerno nedovoljno definisana boginja praiskona . āgurate .neka bude tako.Aditih znači: neograničenost.šikharah (sl) . pre svega.Složenice: ākāša . Biće da su latinski auguri poreklom od sanskrtskog: agur. sujeta. Po mome. osnova: āgur) . ovom prilikom ispali su iskreniji od kojekakvlh modernih civitas . armija sastavljena od stanovnika šume.ānantja . neiscrpno bogatstvo.ptica ākāša . kreativna moć. složiti se. Iako su "stare varalice".stanovnik šume.potvrditi. Oni su stariji od bogova. trebalo je ostati pri: agur. kad treba nešto izgurati i izdurati.aŃ. kojom se u veri Izrailja izražava saglasnost vernika sa iskazima sveštenika. možemo povezati samo pomoću kaiša. jer se božja pomoć očekuje. takmičenje radi nagrade ādžitjā . invalid. āŃopah "top .naziv jednog naroda u Mahabharati. sreća.reka Ganga sišla s neba na zemlju ākāša . ādžitur .iša = ākāšeša . da je bilo pravih gurua. preneto u hrišćanstvo. aguranam . reč potiče od glagola .cilj u konjskoj trci P. agur augur(?) G. pristati.

otet 47 otet .razvući. očigledno. rasprostrti I. mogu se po ćefu.liste. da je najduži vek trajanja liste oko nedelju dana. dobijen. orobiti. ātanah . znači pijaca. Prva opasnost: nestaće bronze i druga: neće se imati kuda proći do pijace i do centromarketa (ovo: market. Srećom. takode.lista. ātanoşi . nategnut konopac.udaren Talambas je u RVK označen zvezdicom. promenila nabolje. ādatte . ātudati .liste i nadrealiste. U meñuvremenu. ādambarah doboš.aghātah (sl) . otimači. potpun. propast Platonove Atlantide. personifikovani ratni doboš (modena sirena). pokajali zbog svojih seks adžitura. rika slonova ādambara . I prvi i drugi bave se problemima srca.uobražen.U skladu sa pomamom diverzifikacije turnira. neizmeran. siledžije i lopovi (hrvatsko: tat) ātjantika Atlantik (?) P. ātunna (tpp) .dobošar P. zategnuti. koji od jednog koncerta inkasiraju hiljadu puta više od godišnjih prihoda nekih debejkija. talambas I. praviti top . latinski Atlantikus i geografski atlas u bliskom srodstvu sa gornjim sanskrtskim pridevom. ātud. ili počev od kreketanja žaba pa do folk urlatora.udarati I. napeti G. ātan.uzet. beskrajan. Vremena su se. odneti. sveopšti (kao uništenje sveta na kraju mahajuge) Slutim da su grčke reči: Atlas i atleta.vrsta doboša. to videći. ātan. Istočnosrbijanski tupan potiče od: G. Nekada su u Istočnoj Srbiji "zaostali" očevi upozoravali decu. Bojim se da će nekome pasti napamet ideja izrade bisti u bronzi svih topista sa svih top . on mi ide s tupanom na vrata".zategnut kao luk ātatājin . ali na različite načine. ātanoşi zategnuti. ātjantika . Naši atavistički preci silno bi se čudili šta smo sve u stanju da stavimo uvrh liste i možda bi se. galama nastala od glasnog govora i nedoličnog ponašanja. ātta G.liste dokaz su slavni bubnjari rok bendova. ādā. ubica. ādambarin . tupandžiluk i talambaluk postali su ugledne i unosne profesije. bombastičnost.uzeti. počev od toalet papira pa do bestselera.zategnut.onaj koji je zategnuo luk da bi nekoga ustrelio. ātodjam . u kasnijoj literaturi meñu: ātatājinah ubrajani su: palikuće.udarački muzički instrument P. ādambarah . žica P. trubljenje kao znak za početak napada. ali lepše zvuči na engleskom i služi za civilizovanje atavista). nisu. talabukanje i talabukati. da se ne bi dogodilo: "Ja ga šaljem na ata.neprekidan. Što se mene tiče. oteti P. ātata . Da je profesija na vrh top . ātta . naduven Još ima živih ljudi u našoj zemlji koji pamte dobošara kao začetnika javnih glasila.lista nadrealista jer isprdava i top . najdraža mi je Top .

Otud italijansko .onaj koji živi u susedstvu. pa bi sad bilo: "vuna kićo". oteti. āndolaja. potresati. ānuvešja . Što je gondola pored kolevke. U Indiji važi mantra:"Gost je bog!" ānuvešja P. umesto boravka u hotelu. a ne Evropljani. nazivaju se: adaja sthitah. jer bi i mi imali atomsku bombu. utešno je znati da je kolevka poreklom od sanskrta. Politiku i šalu nastranu.amaterske.čara (sl) . dohvatiti. prodavnica āpaĦikah . uhvatiti I.listi evropskih jezika najbližih sanskrtu italijanski plasirao na drugo mesto. biti živ) i vešja. āntikā I. umesto: Veri 48 komšija .sused (glagol: viš.radža (sl) . umesto "ruke uvis! predaj se". dohvat. dosegnuti. trebalo je "izvršiti zaokret" prema agraru i nuklearu. oscilovanje Budući da je Kosovo srpska kolevka. Mire". aniti .obilje. Reč je složenica od: ānu .disati.srpsko prijateljstvo i razumevanje s posebnim osvrtom na humanizam papa i Venecije.ljuljanje. sreća. jer se tamo bolje pamti sanskrt nego u tzv. samo mi se u Italiji i u Indiji dogañalo da lako sklopim prijateljstvo s nepoznatim osobama koje su mi nudile.ljuljati. āpanam . višati . postignuće.starija sestra Ko bi rekao!!! āndolakah āndolah kolevka gondola antika G. Zamerala sam mojim zemljacima jer koriste genitiv i kad treba i kad ne treba. āp.postići. znači da se na top .trgovac. uzapćivanje āpaĦah . Indo. prisvojiti. svaštarske industrijalizacije. drhtanje. āndolajati (den) . diler āptih (f) . āntikā .gospodar poseda. komšija. Smisao je isti kao kod odrednica navedenih pod glasom "a". āndolakah . potomstvo apna . seksualni odnos āpnah (n) .dobitak.onaj koji je izvršio otimačinu i pobegao Oni koji orobe pa ostanu. na primer: "Daj to Vere.ljuljaška āndolakanam . urbanim strukturama. āpnoti . morate sa kapije da pitate: "Ape li kutre?" (ujeda li kuče). prisvajanje. tržište. kojom srećom. posed.nastaniti se).ādāja . posednik Kad dodete u goste seljaku u Jugoističnoj Srbiji. dobiti. pokretati I.trgovina. dripci nam ne bi mogli pišati i srati i baze u kolevci graditi. gostoprimstvo u svome domu. klaćenje. Da smo. klatiti. āptih apetit āpanam aps G.vlasništvo. Ovdeje fonetska bliskost veća. povezanost.kojim se označava živo biće (glagol: an. Umesto titoističke grandomansko . nastalo od vešah .

izazvati neko stanje. iznurenost Svojim apetitom. āpīta . Pokajanje može da se obavi i u eventualnom apsu. Funkcionišući po principu: "ko će koga". "piti ušima i očima"pažljivo slušati I. jer tu se uvek neko ističe i nameće pa nam kvari jednakost. pak. pijuckati. muka. i dr.naduti se. Pre pijanke treba udariti podlogu od hleba i pečenja. ulazak u neko stanje. od kojih je samo mali deo ovde dat. zasićenje P. dok nisam saznala da u sanskrtu genitiv može da zameni svaki padež. āpišāna upisan pekara G. āpat apatija āpadā pad G. Aps i sl. radi uvećanja poseda. vide u apsu. nesreća. bol. očvrsnut. ojačati. cigli. Tako se misli na sanskrtu. okićen. āpākah āpākah . nevolja āpat (f) .gozba. Tu su i oni koji radžu & co.apetitom i sa besnim psima rata. āpjājita (tpp) . nesreće I. keramike. āpānam .vode. obojen. nevolja āpadā . "Greškama" se ispoljava dobro pamćenje. pozniji glagol je: 49 . āpjajanam .peć za pečenje hleba. Predlažući turski aps.goşŃhi (sl) . Posle pijanke može doći do tuče radi osveženja i otrežnjenja."onaj koji podstiče žestinu i hrabrost". āpā. društvo koje pije āpāna .pojava. ojačan Kako izgleda kad nam gosti doñu pa svi imamo jak razlog da prestanemo sa pijenjem ap . poboljšan.pijan āpājin . āpānagoşŃhi pijanka sa gostima G. tu je apna rādžā sa atķpa . presisati. gde su i posedovanje i vlasništvo i potomstvo izvedeni od istog korena. savremene svetske situacije tiče. nevolja. i da presisamo alkoholno piće opisano je sanskritskim rečima iz Rg vede.nesreća. u RV particip: āpišāna . āpjājate .osveženje.odan piću āpānta . āpibati . pijanka P. dekorisan. āpjai.Miri. gorespomenuti radža želi da izazove svetsku apatiju i sveopšti duhovni pad. Sa upijanjem znanja preko ušiju ide malo teže.nesreća.napiti se. što potvrñuju pojmovi izvedeni od korena: āp. trgovina liči na seksualni odnos.zadovoljen. ispuniti se I.manu (sl) .ukrašen.pijenje. āpādjati . alkoholno piće G. āpattih (f) . āpad. ravnopravnost i raspoloženje. dajem svoj doprinos. āpiš. dovesti se u stanje nevolje. izmoždenost. Ekonomski zakoni i uloga pojedinih sektora privrede u stvaranju profita nisu bili nepoznati u doba stvaranja Rg vede i Mahabharate. Što se. "Razvojem" jezika došlo je do pomračenja vrlo instruktivnih analogija. patnja. u RVK obeleženo je zvezdicom u zagradi.

piñdž. ārāla P. riñ āpinga . iskrivljen. ambaşŃhah . ārāla . mada svi znamo šta je baština i baštiniti.sijati.vrsta žita başŃah .sjajan. izvijen I. nije obavezno da penkavi predsednik bude lep kao upisan mada je obavezno "picnut".crvenkasto . iznemogao i bastah . naziva se u RVK i u mom kraju: tresigaća. mišar. Ovde spadaju i pridevi: P. mrtvo telo āmişatā i āmişatvam . Kralj se zvao: AmbaşŃhjah. prirodno stanje miša pretvara se u āmişatā.narod spominjan u Mahabharati āmbah . Znam da vrlo star čovek izlapi.sušiti) āmih (n. osnova: amis) . Otkud bašta. ārālikah . Njemu guñeti uz gusle: "Na Mišaru polju širokome" značilo bi bacati biser pred svinju. blistati I.majka i stha . pinkte . lepa pojava P. Ptica grabljivica. ulepšati Da bi se postalo "lep kao upisan" neophodno je "picnuti se". najviše dopali pevač Prisli i bigmekovi.sakupljati. na prakrtu. mišar I.sirovo meso. pegavog čoveka "penkav kao ćureće jaje". da bi impresionirao Monike. kod Torlaka.crvenkast. svetlost.mesožder "Na ubavu na polju Kosovu" zaseli su āmişašini po nalogu āmişaprijah kome su se u 20. lep āmişam meso. plus govedarski šešir. simbol revolveraške diplomatije.ukrasiti. jer Srbi nikada nisu bili veliki baštovani. Sigurno je da dve poslednje reči ne potiču od bašte.mrk Moji zemljaci kažu za riñeg. pa pošto postane budala.stanje: biti plen āmişašin i āmişa .kuvar 50 ralo bašta (?) ubav .stajati. ambaşŃhah I. prevede tresigaću u stanje napunjenih gaća i miša vrati u prvobitno stanje. ābhāta . v. jer planira u vazduhu lepršajući krilima dok osmatra zemlju u potrazi za plenom. Budući da su riñi obavezno penkavi. Tu su başkiha star.budala (na prakrtu) U Mahabharati spominju se zemlja i narod AmbaşŃhah nesigurnog porekla od: amba .budala. ābhā . ambarja.sjaj. strelac ili veća ptica grabljivica. Ambah je vrsta žita. āmişam . Ove reči nema u RVK. neka kažu oni koji bolje od mene znaju srpski jezik. amharjati . otac se naziva bašta. pinga . uzevši u obzir gornje sanskrtske odrednice. ābhāta G. ābhā. sekretarica isto čini. Dogaña se da neko.meso (verovatno od korena: mis . nego od: bašta.prija (d) . Nañe li ga. U Istočnoj Srbiji. ābhāti . isijavati.blago zakrivljen. nad njim je vršen "lapot".

Ono se očuvalo i u nazivu države Iran. Milošću božjom.anga . Snažna meñuzavisnost pojmova: arčenje. plemenit i mudar. nema odgovora.koza košta 100 dolara. Evropa se upoznaje sa indijskom kulturom. ārččhati arčiti argument (?) G.govor rišija u vedskim tekstovima P. štetovati. poeta vedskih i drugih starih himni ālāpah alapača 51 . sveta zemlja Arijaca izmedu dva mora. drugi ima 100 miliona dolara. ārgajana I. Latini i Kelti i pripadaju narodi većine evropskih zemalja i Indijci. glavna hrana je bila kaša. u Indiji mnogo više. potiču iz Rg vede i izvedeni su od korena: "ķ" (v. Zašto je to tako. U 18 i 19.osoba dostojna ovoga naziva. ārjah Arijac I. putovanje kroz vede". nastanila Arjavartu. nesreću. ni haker. Ovoj skupini pripadali su Stari Grci.Moguće je da veza izmeñu gornjih pojmova potiče od činjenice da dok se oralo ralicom. nastalih od istog prajezika. ārččhati . za jedan milion može da se kupi 10 hiljada koza. rgajanam . Buddha i svaki onaj koji podučava i živi u skladu sa četiri plemenite istine budizma ārjāvartah (sl) . srodnih jezika.āşŃa . sa usvajanjem konvencionalne oznake Indoevropljani = Arijci = narodi istog porekla. sličnih osnovnih nazora i mentaliteta. ārjah . štetuje 1%. Himalaja i Vindhija planina ārjāvratah (sl) . pod "ķ").studij kompletnih veda P. Isto se nazivaju i knjige koje se odnose na metode proučavanja veda (prema rečniku Tārānāthe Tarkavāčaspatija).plemenit i ārjah . Zato će se u tekstu naći pojmovi Zapadni Arijci = Evropljani i Istočni Arijci = Indijci. studij kompletnih veda. oznaka za prve tri kaste.sve što pripada ili je izvedeno od rišija. čestitost Pojmovi arja . Marksu se otkrilo kako se ovo dogaña. Ja se češće služim starom terminologijom jer se iz pojma Evropljani ne vidi njihova pripadnost istom stablu. pa kad poarči jedan.pasti u nevolju. Na pitanje: zašto. Ako jedna USA . pretrpeti štetu."domovina plemenitih". preko sanskrta utvrñuje se srodnost jezika i zajedničko poreklo Evropljana i Indijaca. ārgajana . odan zakonima i religiji predaka koji ponašanjem opravdava poštovanje. zapisano je u tajnom božjem programu. podložna je relativizaciji. ārčh. poštuje i ponaša se prema učenju i pravilima koja važe za "plemenite" ārja . ime rase koja je. Neko poarči jedinu kozu i štetuje 100%. U poznijoj literaturi pojam Arijci vezuje se za one grane koje su naselile Iran i Indiju. kasnije. Irci su u oznaci "aira" očuvali uspomenu na rgvedsko "arja". ārşam .mārgah = ārjāşŃāhgamārgah (sl) .Buddhin osmostruki put ārjavam . dok je pojam Indoevropljani širi i obuhvata sve narode istog porekla i srodnih jezika. meñutim.ono što se sadrži u knjigama o Rgajani Rgajanam je "hod.čovek dostojan poštovanja. štetovanje. u njega ne mogu da prodru ni egzegeta.ponašanje dostojno poštovanja. pošavši iz pradomovine.onaj koji poznaje. v. poštenje. ārčh. ārşa arhaično I. ārşa i ārşeja .

govorenje nekome. ājah . pozivanja. i. aha odsedeti. otišao.stolica od pruća āsidh. stanovanje. ālāpah . teći. ostati i dr. osnova: asedhķ) . obići.eti . uglavnom se jelo posno. dostići ati . razgovor ālāpanam . sedeti mirno.ići prema. pobeći. eti ići G. 52 . eti . I. govorenje. takoñe.biti. sedište. āseddhā (m.prošao. atiŃa (tpp) .hapsilac āsedhah . sanskrtsko. preko.sedište. sažaljenja Srbin će. došao Značenje istog glagolskog korena sa prefiksima: G.prihod i rashod P. zanemaren Pojmovi: ići. āha U. I. prikladni su za opis nekih ekonomija i nekih životnih standarda. stolica āsandah .uhapsiti I. preminuo. Blaženstvo napretka sastoji se u jedenju zamašćenog jela sa mesom.1.i. opet. sad blažim". uz "i" dodati "bre" što je. itjā. mesto.hodati.hodanje. slediti. razgovaranje s nekim āsanam sedenje G. neki krepavaju a neki.eti . āha . otići. približavanje. āsidh. atj . ići. proći. profit. i. postojati. vratiti se u početno stanje.i. aččha .uzvik strogosti. kocka.dolazak. dobila sam odgovor: "Kad sam bio dete. kroz. aččh . āsedhjati G. U njihovom beskrajnom kruženju neki izginu. āste .. ita (tpp) . āsedhjati . ās. zabrinutosti. obavezno.sedenje.zatvor Zato Srbin kaže: "odsedeo u zatvoru". proteći I. broj 4 ājavjajau (m. nareñenja. nastanjivati. idenje P. āsah . opsedati (?) GLAS "i" -kao iskatii i U. Istražujući u čemu moji zemljaci vide napredak.otišao.uzvik ljutnje. doći i td.obraćanje.proći pored. i . stražnjica āsanam . du) . 84 položaja joge. pretnje. zatvoriti krug. pa doći. dobijaju nagrade za doprinos "napretku". zarada.

ići prema. čiča (?) šećer I. žuriti. u ovom slučaju I. podao i zao ikşukah p. ponuditi. donacija Reči potiču od korena glagola: jadž. zasnivaju svoje doktrine na slobodi izbora. luta.onaj koji hoda. idžjah . možda i želeti. po svoj prilici.ahnah (ind) (sl) . zažeti.šećerna trska Naziv: šećer potiče od latinske oznake za biljku: Saccharun Spontaneum.sada. sa željom. it.vešt u izražavanju tumačenju unutrašnjih osećanja ispoljenih gestovima idžja iža. kao na primer: uş koji. mada nije nemoguće. Manje je izvesno.žrtva. I jedni i drugi.nagoveštaj. žreci. nastala kvarenjem sanskrtske ingitam nagoveštaj G. jadžati . žrtvovati U Istočnoj Srbiji deo kuće u kojoj je ognjište nazivao se: iža -mesto gde se oganj užiže. potresati. Žeći. idā (ind) i idānīm (ind) . itvara . ing. kretati se. Ako narod bude u budućnosti. putuje i može biti svirep. kao i dosada.kovida (sl) i ingita . putem ognja.ići.obožavati hvaliti. etati G. znak. Ima i drugih korena. zalutati idā sada hitati P. Doktrinama se uprošćava život i prebacuje odgovornost sa moćnika na nedužne i nemoćne.džñja (sl) ."Strah od gladi" i "imati šta jesti" predstavljaju osnovnu životnu situaciju i jedinu životnu filozofiju siromašnih. hitati.učitelj. vode poreklo od žrtvenog obreda koji. da oslovljavanje strica ili starijeg čoveka sa "čiča" ima veze sa sanskrtskim "idžjah".ubrzan puls. ikşukah. idānīm . ingita . zeći. zažeći. ingati . ingah . u ime boga i demokratije željni ustoličenja. Politička i duhovna elita nudi narodu metafizičke programe spasenja "okrenute budućnosti". božanstvo idžjā . takode.danas idānīmtanatva (ind) (sl) . promena boje glasa. poklon. itvara utvara P. nagoveštavanje osećanja gestom ingitam . i oni treći. poštovati. unutrašnji pokret P. ponuda bogovima ili precima. ikşurah i ikşurakah . eŃati .uzbuditi I. sam je kriv jer nije umeo da iskoristi od boga i od demokratije darivanu mu slobodu izbora. povezuje ljude sa svetom bogova i predaka. mogu biti izvori navedenih srpskih pojmova. posvetiti.trenutan 53 . ovog momenta. a ova je. gramatički poredio pridev: siromašan i ne bude stigao u carstvo nebesko. iŃ.

inoti i od Indre.nivķttih (f) (sl) . nadvladati potući. işudhja.izazivati ubrzavanje.potiskivanje želja. zahtev. nadahnuti.dānam (sl) . pobuditi. osim pišanja. gašenje svih želja iččhā .biti moćan ili od: und. işiŃa (tpp) . iş. vršiti pridsak. nameravati. osnova: işan) . osnova: iras) -ljutina. unatti . ksiram -mleko. radost I.ono čije mleko ili sok osvežava i raduje.kşīra (sl) .bilo koje piće. nastojati da se nešto dobije.podsticanje.isticanje. zahtevati. Na pitanje da li srpski inat i inaćenje potiču od: in. pokazivati neprijateljstvo prema nekome I. in. iččhā . žestoko piće. irasja. očekivati ili zahtevati nešto od nekoga I. u matematici: problem. sok od bilja is. budući da je Indra bio bog munje. podsticati. drugi mu ime izvode od: ind. sa značenjem: potčiniti.naljutiti se. irasja.in. irasjati (den) . ostaviti iza. iččhati iskati işudhjā ishod G. uliti snagu pojačati. neko vreme vrhovnog od ovog glagola: in + d + ra. işudhjati (den) . nije lako odgovoriti. Svrgavanjem starih panteona sa mnoštvom resora ostali smo na primer bez boga nuklearnog otpada i bez boginje bombardovanja.neprijateljstvo. da struji. Sve ovo je moguće. ohrabriti. groma i kiše i vrhovni u vreme arijskog osvajanja Severne Indije. irasjati razjariti se. u gramatici: deziderativ iččhā . osloboditi isanja. iş.želja. sklonost. iraksira rakija I. iččhati . inoti i inv. iķa . osveženje. žudeti 54 .phalam (sl) u matematici: rešenje problema G. da otiče. teći (kao voda).pokrenut.izvirati.želeti. imati nešto na raspoloženju. Neki etimolozi izvode ime boga Indre. primeniti silu. istočiti. pišati G. poterati I. hitnut Ima trenutaka u istoriji čovečanstva kada graditelji istorije. invati . iş. pokoriti.prevladati. Božji gnev ne potiče iz sanskrta. u matematici: sinus P. inoti inatiti se (?) G. ureñivati nešto.zahtevati.strela. čeznuti. zlovolja irah (n. osnažiti. pustiti da teče. rasrditi se G. isanjati (den) . tražnja. broj 5. neprijateljstvo Starogrčka boginja Irida i latinsko: irritatio potiču od gornjeg korena. preklinjati. indati . biti gospodar nečega. irā . izbačen. eşati . odaslati. ispražnjen. izlivanje işuh (m) . terati.ubrzati. ohrabriti.zadovoljenje želja iččha . isprazniti. irasjā . Za drugu funkciju konkuriše bez tržišnih konkurenata dama Irida sa iritativnim i iterativnim simbolima. hitnuti. işaĦja . ne mogu ništa drugo da pospeše. esati pospešiti. poteran. podbadanje işa (n.

krava obilja işta . prskati. vakti . īrah .drmusati se. ritati se (?) GLAS "u" .dhuk (sl) . ukşita (tpp) . preći na budističko stanje svesti: iččha .tražen. ukşati .danam.najmiliji. Onaj koji se rita u ritmu neusklañenom sa ķtam. onaj kome se ukazuje najveće poštovanje i od koga se ište. ukşaĦam . işudhja . poprskan 55 . nego po želji kojekakvih usrećiteljskih doktrinara.stanje nekog koji tek što se nije razljutio Pošto je ovde naglasak na drmusanju. šikijati. Kada se nešto ište iščekuje se povoljan ishod.uzvik sažaljenja. pretpostavila sam gornju srodnost pojmova. dizati glas I.želja P. emitovati seme (kao bik). čuvan işta . rasprskavati.izgovoren. osnova: ukşan) .I. īrte .vetar īrjatā .zahtev.džanah (sl) . hvala P. proklamacija.kao uzdanje - u U u . uktih (f) . voljen. ukş. GLAS "ī" īr. grditi nekog.kāma . škropiti G.prskanje. jer je bolje odreći se svih želja po sopstvenoj želji. stih. ukş.işŃadevatā. izabrani bog zaštitnik.iskaz. ukşati šikljati. molba iştuh (f) . Što se Srba tiče. osvećenje ukşā (m. pažen. īr. škropiti. zahtevan. buniti se.bik u ulozi oploditelja stada P. loše prolazi.ovlažen. īrte G. umesto iščekivanja: iččha . milovan. işta . govor uktham .devatā (sl) . izrečen u okati Ove reči izvedene su od glagolskog korena: vač.vlažiti.izreka.govoriti. ljutine uktih I. ukta (tpp) . iako "imaju ono što niko nema": slavu .voljena osoba işta . željen. božanstvo koje se slavi i od koga se ište. u značenju zvati nekog ili vikati.nivrttih. biti jak I. Sve ove srpske reči gotovo da su identične sa sanskrtskim. Kod Torlaka oko Knjaževca koristi se glagol: okati.

moćan. nagore. Religije koje obožavaju čoveka. na ivici groba. hram . nagore uččais (ind) . ugursuzu je mesto ovde baš zato što je u RVK obeležen zvezdicom. čeznutljivo gledajući u pravcu lingama u središtu glavnog hrama. uzdignut.pogodan za učathja . postaje jasnije tek povezujući ih sa šikljanjem i rasprskavanjem semena. strašan. strast. učita (tpp) . uč. odozgo. bes.Škropljenja svetim vodicama u raznim prilikama. kojima ga dva čoveka s mukom obuzdavaju.Razdragani. jarost. ukrasiti. otmen. zvučan.govoriti) . Njome se naglašava značaj govora 56 . brzo obavlja dužnost širom otvarajuči oči i nozdrve. Oploñena.nasilje. on tačno zna kuda ide skače na kravu.slaviti. ukhja ukuvan I.lomljiv kao ćup P.mučionica. kao što je onaj iznad Majsora. U pomamnom otimanju od štrangi. moćno Gornja porodica reći potiče od različitih korena: uč. pravi morbidni nekropolis. jetkost.stih.džña (d) . posuda. kazan. od trećeg u literaturi nastaloj posle RV. džinovskih skulptura smeštenih na padinama brda. Nigde života i životne radosti. Ako oreol okružuje mladi lik.onaj koji zaslužuje hvalu učča (od glagolskog korena: añč. svirep i sl.ćup. vač i añč. Izvedenice od prva dva korena nalaze se u Rg vedi. iz kojih je vreme istočilo životne snage. bilo u joga .prikladnost. bilo kao mrtvaca na krstu. oslikani po hrišćanskim crkvama. biti pogodan za I. učjati .ččhid (sl) . Svaki Šivin hram u južnom stilu ima ispred glavnog ulaza mali hram mandapu u kome leži Nandi. lepi i mladi Šiva kroti Nandija.gore (na nebu). sve s ciljem da se nešto osveti i blagoslovi.uzvišen. na čijem vrhu se uzdiše hram. samo "stradanija". naglašeno. učatham (od korena glagola: vač. upalih obraza. privižen nečemu. pogodnost P. anakti . dve najlepše nalaze se u Durginom hramu u Ajholeu i u Šivinom hramu na ostrvu Elefanti. razjasniti) . Usukani sveci. Hinduizam je veličanstven zato što sve pamti. i pada na kolena iza njenih zadnjih nogu.asani. jer je problem aktuelan u mladosti i u doba najveće životne snage. ogroman. glasno. glasan učita . visok. čestit G. vera nadahnuta smrću. nosioca života.visoko. Ima Nandija. Po svoj prilici. sud za kuvanje na vatri ukha . učjati učiti (?) učathja učtiv.biti u posudi ugratā ugra grozota grozan I. biti odan. vakti . zna se da se radi o stradalniku za veru. nasilan. kao da umire. uč. nigde osmeha. sasvim drugačiji od egipatskog u kome sve vri od života i od nade u "voskresemje". odozgo. biti naviknut na. ukhah i ukhā . i one koje ni to nemaju nego čitaju jednu te istu knjigu.uživati u. kao da su isekle čoveka iz života i svele ga na etički problem. ugra . ona odlazi ne osvrćući se. zajedljivost P. Treba videti prvo pripuštanje mladog bika kravi. I bog je starac.onaj koji zna šta je prikladno učča (ind) . Šivina životinja je bik Nandi . hvala učitatvam . govore da su oreoli rezervisani samo za starce. ukhja . Nandi je simbol vitalnosti i energije plodnosti. ugratā i ugratvam . Česte su skulpture Šive naslonjenog na pleća Nandija. pomazati.

nečistoća uččhişŃa i uččhişŃvam .onaj koji se uzdiže kao Sunce G.sakupljen. oni su noseći stubovi njene kulture i civilizacije. osloboditi sebe nečega I. či.apačajam siledžija. otkloniti.dizati. Po istoriji Indije rovašili su i prve knjige o tome napisalisa Englezi u vreme kolonizacije. uččhişŃam . Čin i delo govore sve što treba znati o pojedincu. uččhinatti . prikupljati I. uzdizati se. vertikalna stranica pravouglog trougla 57 . važan. uččhi. O autorima velikih dela gotovo da nema podataka. Biti akter istorije ne spada u časno zanimanje. uvereni smo do dana današnjeg da je usmeno učenje daleko superiornije u odnosu na knjiško. Ona se bavila večnim temama opšteg značaja spram kojih je istorija koješta o kojekakvima. dodavanje. uččinoti . učtiv i sl. čal. čhid i ši (d pred č postaje č. osnova: uččarajitķ) .sakupljanje. neki ne vide da je on imao ikatakvu prošlost pre ulaska u istoriju.onaj koji jede tuñe ostatke uččhri.ostaviti kao ostatak) .um.otići. pogotovo kada se radi o razvoju umnih sposobnosti". kazuje P. uččhrajati .džnah . štrčati Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi u predgovoru rečenicu iz referata pandita Šjamadžija sa kongresa u Lajdenu: "Mi u Indiji. Ako bi neki kompjuter prelistao sve novine 20.uzdizanje. Upamtila je vredna dela doslovce i mitologizirala one ličnosti o kojima se imalo šta reći izvan golih činjenica.uspon i pad. jer se i pre nje imalo šta učiti. penjanje. razrešiti nejasnoće teškoće. artikulacija uččaraĦa . uččajah .lingvist uččarajitā (m. prikupljanje. analizirati. uččhjāte .ići nagore. uznositi.onaj koji izgovara.ostatak uččhişŃa . uččar. uččhid. učči.apačajam (n. Nepobitna je činjenica da sa porastom pismenosti narastaju agresivnost i kriza morala. rast. razrešava teškoće G. Verujem da reči srpskog jezika: učiti. Indija nikada nije hajala za istoriju dok je istoričnosti nisu naučili Anglosasi.prekovanog u stih radi obraćanja bogovima. biti znamenit. uččhedin .presecanje. uččalah .ispljuvak. no. izgovarati I. objasniti I.izgovaranje. učitelj. nego da vuku poreklo iz vremena Rg vede. veličati I.sakupljati. Rekla bih da je srpski narod bio moralniji pre Ćirila i Metodija. uččhrajati ustajati G. učen. mnoštvo.neko ko nije isprao usta i oprao ruke posle jela pa je ostao nečist I. uččita (tpp) . najaviti. uččal. punoća uččaja . uspraviti. uččhişŃa (tpp. prikupljen G. razaranje. uččalati . verujem da bismo došli do zaključka da su najsrećnije prošle one zemije koje su imale najnižu frekvenciju ili minimalno učešće u stvaranju istorije. od korena def. uččhrajah . uččhişŃa nečist P. Ona je jedna te ista priča: uččaja . nisu nastale sa početkom pismenosti. uččhri.preseći. iskorenjivanje.bhoktā (d) . dokrajčivanje P.du) (sl) . glagola: uččhiš .onaj koji razara nejasnoće. Evo još nekoliko primera nastalih dodavanjem prefiksa "ud" ispred korena: čar. napredak i propast P. razumevanje G. veka i izradio rang-listu učestanosti pojave imena zemalja u naslovima. uččaraĦam . uččarati . uččara . d i š daju ččh): G.isticati se. uččhedah .

udždžasajati .bditi. džahāti . udždžh.pečatati) . po Vuku.ono što treba da bude otkano Od korena: tank nose ime indijske i budističke (Nepal Tibet) tanke. pobuñen. ostaviti.ubijanje. damar (?) P. udždžhati zažditi (pobeći) G. proizveden.pečatanje. ostavljen. krvoproliće udždžāgr. pobeći. ubiti.oŃhati i ūŃh.koliba načinjena od lišća u kojoj boravi pustinjak.1.uzdignut. uddāmara . udždžhita (tpp) . glagola ve. odaslan. tkanje. džīvati -živeti) .tkati) .pobuñen.tkati I. Po svoj prilici. otkati. uŃah . u nešto uživeo.udarati. pokolj. udždžhad .izvrstan. obarati ūj. velikog značaja. udždžhitih (f) . Ńankajati . tkanice i sl.otići) . označavanje posebnim oznakama P. udždžāgarajati G. odaslati. vajati . ūŃhati . uta (tpp) (od glagola: ve. srpske reči: tkati. podignut. istrebiti I. trava (one vrste koje se koriste za pokrivanje krova) uŃadžah .P. zvati. osnova: udždžhitķ) . nadražen Čujem da narod kaže za nekoga daje užagrio očima kada se. udždžīv. koji izaziva velike posledice 58 . Da li su vajanje i vajarstvo nastali od tkanja ili se dogodilo obratno? uddāmarin dambulhana. u srodstvu su sa gornjom porodicom reči.(od glagola hā. uŃŃankanam (od: Ńank.napuštanje (sveta) udždžhitā (m. udždžāgarajati . istočen (kao voda) Zažditi pušku. udždžas. za poštovanje. uspravljen. ūjate . uŃh. udždžāsanam . udždžīvati oživeti užagriti užas G. gotovo da je isto na srpskom i na sanskrtu. Zbunjuje 3. uŃh. kuća. povećan. ispražnjen.napustiti. isprazniti I. vratiti se u život udždžh.onaj koji napušta P. udždžīv. boravište (u opštem smislu) Udžera je u RVK obeležena zvezdicom.otkan vātavja i veja (tpb) . po Vuku.lišće. pobuditi I.napušten.uništiti. roñen udždžāsanam G. jer se tkane izvodi udaranjem brdila i izvoñenjem šara. iskoreniti. uččhrita (tpp) . udždžāgara . ili zažditi preko polja. udždžīvati (od glagola: džīv. uŃadžāh udžerica I. udždžāgr. odustati. oŃhati otkati (?) G.oživeti.sg. buditi. utkati.

daljom vulgarizacijom turske muzike dobijaju se top ostvarenja srpske folk parade! Niti je srpski narod ''folk" niti su mu potrebne ovakve parade. spada ovde. kretanje nagore. vlažan. Tu je i "trajna undulacija". udaram .pītih (f) . udānah . udaniti .dodirivanje vode radi potvrde obećanja i zaveta uda . Reka Una."žaba u izvoru". Po RVK dambulhana. ud ud (polni) Prefiks imenica i glagola: ud označava preimućstvo. jedna od umetnosti i lepih veština udaka . udan."tamo gde voda miruje". razdraganost udaram uterus. na nemačkom: wasser. materica. beskoristan P. čovek ograničena uma uda .otkriti radost srca I. na engleskom: water. sposobnost varenja hrane 59 .udhārā = udodhārā .voda. više. znači: turska muzika a kakva je ona kažu nam sanskrt i narodni pevač: "Čauš viče. udānah izdah G.onaj kome je suština u stomaku."sušen u vodi". nad. jedna od 64 umetnosti i lepih veština udaka . mada uticaji ovih nisu za podcenjivanje. na latinskom: unda. jezero.višīrĦa . udānaja.stomak. ponuda vode mrtvima Složenice: uda . materica I. vulgarizacijom indijske muzike dobija se turska.uddāmarin . jedan od pet vitalnih dahova tela. šupljina.plavah .poplava uda .onaj koji stvara vrlo veliku buku Dok važni damari "biju" telo je živo. vlažiti I.maĦdūkah . proždrljiv udara .ašajah .ghātah . preko. označena zvezdicom.izdisanje. ud ili und."stomačni oganj".sparšam . izdah. unatti .mesto sa pitkom vodom uda . isticati. creva. human Od: udam nastali su na srpskom: voda. iznad. takode. bazen udaka ."muzika vode".mokar.vādjam .voda udakam . dambulhana riče" bolje rečeno.izvirati.prskanje bolesnika svetom vodom radi smirivanja udaka . izdisati I. ljubazan.šāntih (f) . utta i unna (tpp) .tok. udam voda udodhara vododerina unna Una (reka) G.agnih (sl) .disati. vodena struja uda . Sva sreća da je Srbin umeo da peva i bez Turaka i bez Crnaca. izvodi se kuckanjem ćupova ispunjenih vodom. izelica. unutrašnjost nečega udara . udānajati (den) ."udaranje vode pri plivanju".sarvasva (sl) . udam (samo na početku ili na kraju složenica) .

ponos.ubiti se. usmeriti na I.rañanje Sunca P. uzdizati se (Sunce) I. odneti. penjati se. osloboditi 60 . uspravljen. uddharati . izlaziti. uddišati udešavati. raskinuti. nadutost uddhatatvam . nastao. uddhita uzdignut P.izašao. uddišati . uzbuñen Ponosito uzdanje u samoga sebe može. udeti . kao što su: izlazak i zalazak. udati je (ud) īşita udejivah istok(?) dete (?) G.onaj koji je izašao.onaj koji dela po odreñenom planu uddhatih uzdanje (u samoga sebe) G.ponos. osnova: uddeşŃķ) . penjati se. biti plod nečega) . uddharati udarati.ā i glagola: i. ūdhā .penjati se. sve iz Rg vede. uddhata (tpp) . udāvahati G. istrebiti. uddhanti . uddhante . uddhita (tpp) . kako su se tada znale povlačiti analogije širokog zamaha. potiskivati nagore uddhan.udata žena udavati Gornji glagol nastao je dodavanjem prefiksa glagolu: vah. roñen Ove prastare reči.odvesti O udadbi i ženidbi biće više reči uz glagol: dā. oholost P.udāvah. nije neosnovana pretpostavka da su navedene srpske reči u srodstvu sa sanskrtskim. izlaziti.uzdignut. odnose se prvenstveno na rañanje Sunca. roñenje i smrt. udīş. iščupati. uddhķ. izazvati samouništenje kao posledicu. no. biti plod nečega) . naslale daleko pre nje. nasilan.izbačen. uništiti. udīşita (tpp) . grub. udāvah. ude. oženiti se ili udati se P.ukazati na. ovde sa korenom: dhā. izvući. uddiš. udeti . obesili se I. izdignut iznad horizonta (Sunce) udejivah (nastalo od prefiksa: ud .kretati se) . uddhķ. izbljuvan Ovi trpni pridevi dati su radi potvrñivanja na početku datog porekla srpske imenice: ud od sanskrtskog prefiksa: ud. udesiti G. udāvahati . udīşati (nastalo od prefiksa: ud i glagola: īş.odvesti. udisanje i izdisanje. udajah (nastalo od prefiksa: ud i glagola: i. dadāti . uddhatih (f) . podignut. īşati .podignut. udariti G.odvesti. kao uzrok. uddešanam . oholost. uddhan. iskoreniti.ukazivanje na uddeşŃā (m.dizati se. udi. ponuditi. vahati .dizati se. uddiš.dati. pokloniti.dizati. dati ćerku. doći iz. doći iz. napregnut uddhāna i uddhānta (tpp) .

I. uddharaĦam - izbavljenje, osloboñenje, spasenje, uništavanje, gašenje, odnošenje ugarka sa domaćeg ognjišta radi paljenja žrtvene vatre i dr. uddhartā (m, osnova: uddhartķ) - razarač, uništitelj, oslobodilac, izbavitelj P. uddhāraka - iščupan, izvučen, uzdignut, podignut Porodica reči iz Rg vede ima bukvalni i metaforički smisao. Po prvome, da bi se došlo do slobode mora se udariti po onome koji slobodu ugrožava; po drugome, radi sticanja duhovne slobode neophodno je iščupati se i izdignuti iznad satirućih okolnosti svakodnevice. Srbima istorija neprestano natura prvi, bukvalni smisao, pa se duhovni potencijali troše na ispravljanje davno iskrivljene i neispravljive "krive Drine". udrič, udričjate G. udrič, udričjate - isticati se, strčati, prevazići, nadvisivati udvahah odvoñenje strčati

G. udvah, udvahati - odvesti, odneti, uzeti ili odvesti nevestu iz roditeljske kuće I. udvahah - odvoñenje neveste, sin, potomak, vitalni vazduh u telu koji odvodi hranljive materije nagore, jedan od 7 plamenova ognja udvahanam - odvoñenje neveste, venčanje, svadba udvodhā (m, osnova: udvodhķ) - suprug P. udūdha - donet, roñen, uzgojen, oženjen, udata udvodhu - kama (sl) - željan ženidbe Nekadašnje dogovaranje roditelja oko ženidbe i udadbe supstituisano je ud - varanjem. Ud – vāra je neko koji podiže rep uvis, udvāš, udvāšjati - obraćati se plačnim glasom i udvāşpa - onaj koji lije suze, cmizdrav, što sve lepo pristaje uz udvaranje. unmad, unmādjati pomahnitati

G. unmad, unmādjati - poludeti, pomahnitati, napiti se unmadah i unmāditā - ludilo, pomahnitalost, pijanstvo P. unmatta - pomahnitao, lud, pijan unmadana - pomahnitao od strasti G. umnanaja, unmanajati (den) - uzbuditi se, razdražiti se, pomahnitati I. unmanaskatā - pometenost uma, mahnitost P. unmanas - mahnit, lud "Madlenina mahnitost" na sanskrtu glasi: "mādlena - unmāditā", predsednička je nešto složenijeg karaktera: "unmadana - unmāditā". upaklķp, upakalpate upakovati (paket)

G. upaklķp, upakalpate - postati, biti prikladan, pristajati nečemu, uobličiti se I. upakalpanam - priprema P. upakalpita (tpp) - pripremljen, ureñen

61

Slavna porodica reči za koju znamo da sadrži koren: klķp, od koga su nastale kalpe, kod zapadnih Arijaca skončala je bedno. Doduše, namesto predstava o kalpama dobili smo raznovrsne političke i religijske "paket aranžmane" turističkog karaktera sa širokim spektrom destinacija. upadžñā saznanje

G. upadžñā, upadžānīte - izumeti, izmisliti, pronaći I. upadžña - nepoznato znanje koje nije prenelo tradicijom nego je do njega neko sam došao P. upadžñāta (tpp) - izumljen, izmišljen, pronañen Istorijski gledano, ovakvo znanje pokazalo se samo delimično napredno, iskustveno gledano, opasno je boriti se protiv predrasuda. upadas, upadasjati opadati

G. upadas, upadasjati - opadati, nestajati, malaksavati, biti iscrpljen, osušiti se, gubiti, biti lišen nečega P. upadāsuka - opao, malaksao, iscrpljen upadešah uputstvo G. upadiš, upadišati - ukazati, uputiti, objasniti, savetovati, propisati, naredivati I. upadešah - ukazivanje, učenje, savet, propis, uputstvo upadešī (m) - učitelj, savetnik upadeşŃā (m, osnova: upadeşŃķ) - duhovni učitelj Uporedo sa opadanjem duha narasta broj uputstava za upravljanje spravama. upadhķ, upadhārajati podržavati

G. upadhķ, upadhārajati - podupirati, podržavati, uočiti, razumevati, iskusiti, naučiti, zapamtiti Sve je veća ponuda imaginarnih ciljeva kojima se mora pružati realna podrška. upanāma I. upanāma - nadimak (nad - imenom) upapakşah I. upapakşah - pazuho Reč se sastoji od prefiksa: upa - ispod i imenice: pakşah -krilo, rame; doslovno prevedena gornja imenica je podramlje. Srpski jezik je sačuvao uspomenu na: pakşah u pazuhu. upapad, upapadjate upasti upādhih upadljivost G. upapad, upapadjate - ići nasuprot, protiv, napasti, prodreti pazuho nadimak

62

Glagol i imenice u istoj porodici reči imaju i druga značenja, u gramatici, filozofiji i logici. Upada se negde da bi se nešto otelo ili ako se ostane, da bi se jedno stanje supstituisalo drugim, po želji onoga koji je izvršio upad. Ono što upada u oči kao percepcija, razvijeno je u sledeće filozofske pojmove: G. upādhā, upadhāti, upādhate - postaviti preko, staviti na, pripisati, zgrabiti, pojmiti, shvatiti, obuhvatiti I. upādhih (m) - ono što može doći umesto drugog, supstitut, ono što može imati ime i izgled nečeg drugog, preinačenost, prerušenost, osobenost, atribut, ono čime se nešto bliže odreñuje - u materijalističkoj filozofiji: upādhih je uslovljenost, temeljni odnos izmeñu uzroka i posledice koji nije predmet čulnog opažanja pa se, stoga, ne može dokazati. - u vedanti, kod svih ogranaka, upādhih je jedan od osnovnih filozofskih pojmova: spoljno, slučajno ograničavanje i razgraničavanje pojava. Još je Badarajana, osnivač pravca, u svome delu Brahma - sūtram upadhih definisao kao zabludu, posledicu ograničenosti iskustvene svesti koja, zamračena delatništvom, vidi pojavne mnogostrukosti bića, iz neznanja, avidjā, tamo gde se znanjem, vidjā, spoznaje da apsolut nije dvostruk: saguĦah i nirgunah, već da je istinska suština sveobuhvatni apsolut, čista homogena svetlost, odnosno identitet imanentnog: atman i transcendentnog: brahman. Šankara je razradio ove teze i kreirao advaita - vedantu, monističku teoriju saznanja koja ide izvan majom nametnutih privida pojavnog sveta ili preko lažnih identifikacija posredstvom svesti rascepljene na subjekt - objekt, dvaita, udvojenost. Rascepljenost brahmana na nirgunah, bez obeležja i saguĦah, sa obeležjima iluzorna je, kao što je iluzorna iskustvena svest. Njoj nije dostupna istina, jer je individuacija iluzorna posledica iskonskog, ontološkog neznanja: avidjā. Bhaškara vraća realnost mnogostrukom pojavnom svetu koji je za njega: upādhih, mada je dosezanje te realnosti nepotpun cilj egzistencije bića u svetu. Dživah, živoj duši, biću, bitan je ne - rascep, abhedah; "rascep, bhedah, je uslovno ograničavanje, upadhih. Odstranjivanjem ograničenja, dživah se vraća u stanje prvobitnog abhedah. U svim vedantinskim školama osloboñenje, mokşah, postiže se meditacijom na nerascep, abhedah. Vedanta, u celini, počiva na upanišadskom postulatu: "tat tvam asi", "to si ti", odnosno na identitetu: atman = brahman - u logici, upadhih je ograničavajući dodatak kojim se izbegava: ativjāpti, neopravdano širenje nekog pravila ili principa izvan onoga što je prvobitnim iskazom obuhvaćeno. upoşanam post

G. upoş, upoşati (od prefiksa upa i glagola: uş, oşati - spaliti) - postiti (postom "spaliti" grehove) I. upoşanam i upoşitam - post upavitam pavit

G. upavje, upavjajati - udostojiti svetom uzicom (uzica se nosi preko levog ramena i svezuje se u čvor ispod desne ruke, niže pojasa; svakom dečaku prilikom inicijacije - uvoñenja u društvo odraslih Arja, svezivana je uzica u sedmoj godini, kada je, ako je iz brahmanske porodice, dobijao učitelja) I. uravītam - osoba sa svetom uzicom upavītakam - sveta uzica P. upavītin - onaj koji nosi svetu uzicu Pavit je puzavica velike dužine koja raste u šumi i puza se uz visoko drveće. U RVK naziva se belom lozom, jer cveta belim cvetovima. upānat opanak

63

približiti se. ubhe (n) . obuti) . upe. ubhe (f) . upānī. upinjati se upinjanje upājah G. poznavanje religije i svetovnih poslova ubhaja . obući. isto: ubhaja (osnova) koristi se samo u singularu i pluralu.onaj koji se približava. a Složenice: ubhaja .obadva. Za modele vlada veliko interesovanje u zemlji i u inostranstvu."sa licem na obadve strane". četiri diplomatske veštine. osnova: upānah. preduzeti nešto. upājah . Očekivani devizni priliv potrošen je unapred. eti . težiti nečemu i dr. hermafrodit 64 .jugam agencija za uparivanje veštine oblačenja i svlačenja sa veštinom obuvanja i izuvanja kreira nov svetski modni hit.obadva.jaram. upeta . stići do. oponaša gornju i "radi na projektu" svadbene varijante sa gumenjacima. ubhajī (f). dostiže cilj.vetana . upānajati . okrenuti se ka. uped (nastalo od prefiksa: upa i glagola: i. od prefiksa: upa i glagola: nah. špijun koji je prividno ušao u službu neprijatelja ubhaja . upānahin . obmotati. otvoreni napad P.onaj koji ima opanke na nogama Jugo . cipela! upānad . upāja . uz doplatu. upānat (f. strategija. ubh.onaj koji se približio.I.onaj koji živi i na zemlji i u vodi.obadva. po nekima i u dualu: ubhajah (m).opanak. nahjati -pričvrstiti. ekspert u korišćenju sredstava ubh.mukha .vidjā .predložak: obučen i obuven na buvljaku. ubiti ubhau obadva ubiti oponašati B. ubhajam (n) .povrediti. upe. autor sanskrtsko-engleskog rečnika Ser Vilijams.par opanaka (od: jugam .provesti. sejanje razdora. I.čara . ubhnāti G.dvopolan.obadve. bukvalno: upregnuti opanci) P.dvostruko znanje."onaj koji dobija platu na obema stranama". vodozemac ubhaja . praveći se da ne zna da su mu preci išli u opancima. e.jugam. prevodi gornju imenicu sa: sandala. .jugam (sl) . upeti upeti se.vjañdžanam . koji nešto preduzima upājin . oponašati I. srednji i ženski rod se podrazumevaju. ubhnāti . sredstvo kojima se neko približava cilju. ubha (osnova) koristi se samo u dualu: ubhau (m) . vezati.ići) . podmićivanje.čatuşŃajāni: pregovaranje. upānī.približavanje. tržišno konkurentna Jugo . jer je lice deteta okrenuto na suprotnu stranu od majčinog ubhaja . odvesti.odvoñenje neveste ženikovoj kući Druga agencija. trudna žena. upānajati G. upānajanam .

kaŃah .ime iskonske sove U mome kraju narod sovu zove ulovica što ne verujem da dolazi od njenih lovačkih sposobnosti. sa licima okrenutim na obadve strane ubhajatah .oklop urah .ubhaja .stavivši na grudi urasi . zemlja urvī (f.trānam .dvostrana mogućnost.dharah (sl) .planina.ono što pripada grudima. pre antropomorfizacije.Zevsa u koju se pretvorio da bi zaveo Kibelu . dilema ubhajatah .ogrlica od bisera urasi .ženske grudi urasam ."prostrana". sovu . urah (n.Heru i na njegovu kćer Atinu.pradžña .sudžāta . pticu . osnova: uras) .u oba dana (subsekventno) urasam I. ulūkah I.vrsta sočne trave Lapak se u narodu zovu vrste trava sa vlaknastim ili čahurastim plodovima sa kukicama kojima se kače za runo ovaca (ulapčeno runo).ruhāh . ulapā .poreklom od dobrih roditelja ubhaja-djus (ind) .Nebo i Zemlja urvjā . amplituda urvarā .šīrşan .pripadnik obadveju strana ubhajatah .pakşa .sveta uzica urasitra i urasi . koja drži sovu u ruci jer je i sama.dvoglav.nešto najbolje u svojoj vrsti Složenice: urasi . uspravan. urvī .onaj čija je spoznaja okrenuta ka spoljašnjosti i ka unutrašnjosti ubhajatah . du) . visok. ulūkah .Indru.grudi urasjah (m) . izdignut. ime Indre ulūkī .onaj koji stremi u visine. urasja . odgajano na grudima.dlake na grudima P. ulapā I. dete urvīdhara I. ka nebu.sambhavah .sūtrikā .plodna zemlja urvī . ime zmije Šeše Poreklo Urvine planine može biti i od: ūrdhva .kķtvā .širina. boginju mudrosti. Verovatno je da se sačuvalo sećanje na iskonsku sovu. bila sova. 65 ulovica lapak Urvina (planina) ures .sova.

zora. oşati užeći. oşati . užditi uşita užaren. večernje svetlo uşāsā .. sjajna deliteljko darova. du) (sl) .ulkuşī ulkus I. ćerka Neba. nazivanog Djaus . zora uşah (f) . na čelu hodi. Zoro.rano jutro. O lepoti Zore i njenoj vernosti rti peva Satjašravah Atreja u RV 5.. Stara boginja raña se opet i iznova obučena u iste boje.membrana oko embriona.. usijan. ''Pogledaj kako Zora razvija svoje zastave na istočnoj polovini neba.. personifikovano jutro. čineći smrtnike starijima za jedan dan i skraćujući njihov životni vek iz dana u dan. i ozbiljno motreći na nas sa nebeskih visina.. uşah . zora. buktinja ulvan I.. širi raznobojni sjaj i tako svetleći ona je sada poslednja od onih koje su svanule i prva od onih koje tek sviću i neće nikada prestati". ulkuşī .zora i noć uşasī .pitķ.113. usķ (f) . žariti I.sjajan fenomen na nebu. Prirodno žaljenje zbog svakodnevnog skraćivanja života javlja se i u RV 1. sjaj Oko dvadesetak rgvedskih hinmi posvećeno je boginji zore Uši.otac.. himni pesnika Kutse Angirasa: ''Dovozeći neizmerno blago. po kojoj sve blista. Nebo . ugarak. ulbam i ulvan ... 80: "eşā džanam daršatā bodhajantī sugān pathah kķnvatī jāti agre bķhadrathā brhatī višvam . od čega su nastali grčki Zevs. ona.zora. sa visokih kola sveprožimajuća sve bodri Zora sjaj daruje na početku dana" 66 zora vulva . veličanstvena. uterus uş.užaren. usrā I..inva uşā džjotir jačhati agre ahnām" "ona ljude budi. ti koja deliš pobedničke nagrade. Zoro. njen blistavi sjaj pojavljuje se još jedanput da bi rasprostirući sebe rasterala bezoblične crne ambise mraka.jutarnje svetlo. latinski Jupiter i pater.. ona se suočava sa svakim okom. ukrašena svetlosnim zracima. budeći i oživljavajući sve što je živo i nalazeći reči u njome nadahnutom pesniku. kao igračica. Ona je kći Neba. rasprostri svoje darove po nama. jutarnja svetlost. obilata konjima. obilata kravama. ovde i sada". puteve prohodnim čini. uštap (pun mesec) G. 92.. zažaren Sve reči su iz Rg vede. uşita (tpp) i uşŃa (tpp) . sestra Aditjāh i noći.sumrak P.goreti. blistava kći Neba donosi nam darove. kaže pesnik Gotama u himni RV 1. uş. ona se ukrasila blistavim nakitom i otvara svoja nedra.naktā (f. jutarnja svetlost usrā . vulva. donesi nam one blistave moći kojima ćemo izroditi decu i unuke. meteor. užariti.

mināti" "ona raznobojna biva dvostruko krepka razotkrivajući svoje telo spreda putem zakona ona hodi spremno znajući ga oduvek. uticajnih i snažnih koji.bivo uštrojen (?) Bikovi za tegljenje bili su štrojeni. obično. moćan. vunen 67 . ūrdžajati . gornji glagol je izgubio pravo značenje. snaga. slavan. poznat. hvalisav I. važan."stanište hrabrosti".āšrajah (sl) .kao urgirati - u U. preko latinskog. ū -uzvik sažaljenja kojim se obećava zaštita ūrdž. okrepa ūrdžah (n) .vat (sl) . jačina.bik koji vuče plug uşŃķah .ojačati." uşŃķ I. čuperak izmedu obrva P. osnova: ūrdž) -jačina. okružiti I. ūrĦam-vuna ūrĦā .vunen ūrĦā . sakriti. osnova: uşŃķ) . heroj P.onaj koji poseduje hranu i moć Dugo putujući do nas. ūrdžin . moć ūrdžita . osvežiti I. sok. ūrĦā vuna G. ūrdž. paučina.snaga. priznat.pokriti. Nema života bez urgiranja preko poznatih."esā vjenī bhavati dvibarhā āviş – kķĦvānā tanvam purastāt ķtasja . smer mu ne menja. Primena ove porodice reči u svakodnevnom životu do te mere je dobila egzistencijalni značaj da nju treba usvojiti i neizostavno uneti u rečnik srpskog jezika.vuna.moćan. I ove reči su iz Rg vede.obilat vunom. čuven ūrdžita (tpp) . osnažiti. hrana. ūrĦoti . nisu priznati ali su moćni i povezani u lance. veliki. ūrĦā .obdaren snagom. ūrĦu.vala (sl) . jak. Za uspešnost urgiranja neophodno je izazvati lančanu reakciju. moći. ūrdža . GLAS "ū" . ūrdžajati u urgirati G. snažan. uşŃā (m.panthām anu eti sādhu pradžānati iva na dišo . vuneni konopac. ūrk (f. ponosit.

zakon. ūh.ūrv.so u grudvama P. vera. stvarno i dr. iskreno. procenjivati. r . ķččhati . ūşati .ići ispravnim putem.povrediti. osvojiti.ići) . zavet.biti bolestan. ūrv. brū pod "b") ķtam red G. ūrvati G. oburvati U RVK navode se stari oblici za razoriti: razurati. ķtam (ind) i rtena (instrumental. ili: rušan . Sunce itd. ovde spadaju: razorati i survavati. pristojno. dizati se. nadati se. ispitivanje.očekivati. bolovati ūşah .so ūşa . običaj. versko pravilo. pobuñivati. pretpostavljanje. pravo. zaključivati I. ūhanīja (tpb) .na pravi način ķtajin – istinit Složenice: 68 . istina personifikovana u objektu obožavanja. zaključivanje P. eti . uništiti.i (glagol: i.slano tlo ūşakam. ūhah . uzdizati se.kretati se. ķtaja (ind) . kao zid na primer. ūş.razmatranje. ind) .pokretati. voda. razuriti.osoba u crnini kao znak žalosti za preminulim. uzlaziti i. zatim oburvati. uočiti. natopljen solju ūh. putem pravičnosti i istine I. pravda. ūrvati . razmatrati. ķtam (imenica nastala od trpnog prideva vremena prošlog glagola: r) red. ūşakam so ūşara usoljen G. ijarti . GLAS "ķ" -kao redr bre U. sresti se sa ķtam . u smislu: nadati se i nadanje ispali su iz upotrebe. čekati. zakonito. razumeti. žrtva.sikatam (sl) .ono što treba da bude razmatrano i o čemu treba doneti zaključak Ufati se i ufanje. dobiti. pobožan čin. kad glagol promeni vrstu: ķ. P. obećanje.istinito. Po svoj prilici.uzvik podsmeha. ūşara-usoljen. ķ. ūhati . istina. ubiti urvati. ūhati ufati se G. povredivanja. zakletva. pogrde (v.

artha . 69 . budući izveden od korena "ķ".sjedinjen (ujarmljen) sa istinom ķta . koja se raña iz zakona kao istina (metafore za Zoru) ķta . cenjen. bik je prožeo velike svetove".pradžnā .plemenit (Arijac) udārakah .karman (ind) . nalazi se u Rg vedi. kretati se.onaj koji vodi po pravdi i po istini ķtam.pada .iddhāt tapaso" "red i istina roñeni su od izračene toplote". 190 u kojoj se kaže da je toplota posledica napora ureñivanja univerzuma: "ķtam ča satjam ča abhi . ispravan.četas .vķtta .satje (n.dhī .sap . ako ne i svekolike ljudske misli.onaj koji boravi u istini. vķşa mahī rodasī āviveša" "sa dna istine (reda) izvodeći zore.plemenitost.ona koja je zakon i istina.uzvišene reči. ķtam. istinit govor ķta .vākah . ponašanje svega pojedinačnog u univerzumu mora biti ka njemu usmeravano.džĦā .čarita .pravda i istina ķta .džāta . du) .dhamā .sāta .daršana .zazivanje i obraćanje onome koji blista kroz istinu ķta .priznat. s njim usklañivano i njime odmeravano.tā .istina i laž ķta . slavan udāra .činiti po zakonu kao što Indra čini puštajući kišu Od gornjeg korena nastale su i sledeće reči koje pripadajui drugim slovima azbuke: ārjah .vķdh .ispunjen istinom i pravdom ķta . gospodstvenost udāra .gospodstvena pojava udāra .bhāva . herojski udāra .onaj koji se ponaša plemenito udāra . pesnik i slavni mudrac Višvamitra naziva Sunce.dhāman .. plemenitog uma udāra .intelekt ili znanje koje po sebi sadrži istinu ķta -judž . rta . istina.obavljanje pobožnog čina od strane čoveka i prihvatanje tog čina od strane boga (obadva su "sapeta" dvosmernom vezom univerzalnog zakona ķtam) ķta .vikrama .oni koji neguju istinu (bogovi) ķte.plemenita karaktera udara .anķtam .visoke inteligencije. otmenost.ni .djumna .ispravan. po smislu i po metru kojim su izražene Prvi apstraktni pojam indijske. mudar udāra .počasno ime udāra .uzvišenog uma udāra . sa značenjem: red.satja .uzvišen. veliki.uzvišenog karaktera. Surju.Višnu ķta .onaj koji nosi istinu u sebi ķtam .ķta . Evo ilustracija iz rgvedskih himni: RV 10.poznavalac zakona reda ķta .kīrti . bikom koji: "ķtasja budhna uşasām işaĦjan.sattva . najbolji udāra .bhara . pošten. RV 3. iskren. univerzalni zakon.satja ili ķta .hrabar. On ima snagu moralne obaveze univerzalnog važenja i. 61.

izvesti iz ķ i srpsko: orati. Ova vera pruža nam utehu i 70 . Samo je jedna od njih. božansku. moglo. r. Tako se obeležava zakon uopšte i imanentnost pravde.1. 4 Proroci iz Starog zaveta misle da bog postoji pre manifestacije svih pojava Tako se rta naziva ocem svih stvari. Ovu koncepciju mora da je nametnula prvobitno pravilnost kretanja sunca. koji se gojiš u svome domu"..neistina. ķtam. deset stotina ih se sabralo. od: sat – prilog vremena sadašnjeg glagola: as. Sve što postoji nestalan je prizor.red i vrat . vidilac. Grčki pojam: arete . istina je skrivena od očiju smrtnika tamo gde se "Licu istine". kojom se pesnik obraća Agniju: ''radžantam adhvarāĦām gopām ķtasja dīdivim. nesavršena kopija. "bivajuće". nastali su od istog korena ķ. dok se mnoštvo menja i prolazi. Svet iskustva je senka ili odsjaj rte.. jednu. blistavom. Evo skraćenih citata o ķtam iz Radhakrišnanove Istorije indijske filozofije: "Rta bukvalno znači: tok stvari. Čim je priznata ova koncepcija rte desila se promena u prirodi bogova. Postepeno.istma. Sve što je sreñeno u svetu ima rtu za svoj princip. kao da ga poznaje od ranije. Svoje prve znake pokazuje ovde tendencija za mističnom koncepcijom jedne nepromenljive stvarnosti. Oni su tragali za istinom. 3 Nisam uspela da utvrdim kome treba zameriti za nazivanje vedskih rišija prorocima. Na litvanskom: arti je orati. Stvarnost je jedna. Rta je uzrok što su Nebo i Zemlja ono što jesu. satjam "je ono što jeste''.na hiljade sunčevih zraka. Stvarnost je neizmenljivi zakon. isprežu. 62. asti jesam. mada skrivenu.lagati.. meseca i zvezda. Nju je. vladaru žrtava čuvaru (pastiru) reda. Zora se drži puta rte. laž. osim reda. on upotrebljava sanskrtski koren: ķ. što je isto što i: anķtam . Višnu je zametak rtin. bez delova i promena. to ne znam.. najveličanstveniju i najlepšu.."Zlatna posuda u kojoj je sakriveno lice istine". zato proroci3 iz veda misle da rta postoji pre manifestacije svih pojava4. po analogiji. i zakon pravičnosti koji poštuju čak i bogovi. Suncu.". trajne realnosti koja ostaje nepromenjena u neredu promena. rta je postala put moralnosti kojim čovek treba da ide. spazio riši.. Ķtam se podkrepljuje rečju: satjam .. Ona nikad ne prekoračuje njegove granice. Rta označava poredak u svetu.. r. ali znam da dok srpski seljak tera ovce povikom: "r. Da li bi se. "hiraĦmajena pātrena satjasjāpihitam mukham" . konji . Svet nije više haos koji predstavlja slepi bes slučajnih elemenata već dejstvo jedne svrhe koja unosi harmoniju. RV 5.. koji to nisu. pravog puta.. jer nisu ništa proricali. Univerzalno prethodi partikularnom. smenjivanje dana i noći i godišnjih doba.. kao i ruski: rjad .. u ovom slučaju pesnik Šrutavid Atreja: "ķtena ķtam apihitam dhruvam vām sūrjasja jatra vimučanti ašvān daša šatā saha tasthus tad ekam devānām šreşŃham vapuşām apašjam" "zakonom istina vam je stalno skrita tamo gde se iz Sunčevih kola konji isprežu.."Lice zakona".. vardhamānam sve dame" "tebi. Promenljivi nizovi pojava sveta predstavljaju različite izraze postojanog rtam. Tu.RV 1. najsjajnija i najlepša.moralna vrlina i latinsko ritus. spazih" U drugim himnama Sunce je: "ķtasja anīkam" . Sunce se drži puta rte.

na primer. Vrlina će trijumfovati isto tako sigurno kao što će sunce sutra da se rodi. On predstavlja nebo i bog je nebeske svetlosti. bez svake sumnje.. dok u himnama ona osim tog značenja ima i dodatno značenje "moralnog reda". na primer. Nadalje. bezrezervnu veru u superiornost Zapada mogu gajiti oni koji Istok ne poznaju ili ga poznaju na pogrešan način preko lako svarljivih. postajao sve bezličniji. ne treba smatrati samo čuvarima kosmičkog reda.. Ako išta treba rušiti na ovome svetu. niti je Varuna jedini koji zastupa rtu. Evo citata iz poglavlja: Vedsko razdoblje: "Moramo podsetiti da je. već se proteže i na moralno. I. Njegovo zanimanje za spekulaciju bilo je toliko duboko. Ovo uverenje o superiornosti Zapada ostavio je za sobom. već to čine svi bogovi sunca kojima i on pripada. Ali razvoj religijske misli u vedskoj Indiji. to jest potpuna personifikacija. Ova reč. okrepio. Zapad je. koji se preodenuo. kao što je redovno smenjivanje dana i noći. Vedske bogove."5 5 Servapali Radhakrišnan: Indijska filozotija.. U stvarima duha. U rtu se može imati poverenje. Izraze kao. sunce se ponekad poetično opisuje kao njegovo oko. već i na veliku raznolikost rešenja filozofskih problema koje nudi. drugi. dok to zapravo ukazuje na jednu izanrednu odliku strukture svesti vedskog Arijca koji je neobično sklon filozofskoj spekulaciji. prevladavajući tip vedskih bogova bio nepotpune personalizacije. tom. taj izraz može sugerirati da vedskom poimanju božanstva nedostaju potrebne osobine. što bolje od zapadnjaka razume svoju tradiciju i kulturu i treći i najznačajniji. Varuna je zaista u 71 . Beograd.. nastavio je sasvim drugim pravcem gde je pojam božanstva. No u vedskoj Indiji se nije išlo tim putem. jednako tako značajnu osobinu rane indijske religije predstavlja koncepcija rte koja ima istaknuto mesto u himnama. starim ideologijama i monoteističkim mondijalizmom da bi opet smrdeo po celom svetu. što se kod njega gotovo ne oseća ono što je prisutno u delima nekih indijskih pisaca: mnogo reči. Kaže se. Ma šta da se desi mi osećamo da postoji jedan zakon pravednosti u moralnom svetu. gde su njegovi zakoni jednako tako večni i neprekršivi. uopšteno govoreći. Ova osobina označava strast za istinom i ne odnosi se samo na dubinu filozofskih istraživanja. naoružao novim oružjima. Indra nije posve lišen moralnih osobina. Mogli bismo pretpostaviti da je najjednostavniji način svoñenja mnogih bogova ranije mitologije na jednog . treba rušiti predrasude o superiornosti zapadnog monoteizma i mondijalizma nad istočnim politeizmom i pluralizmom.. popularnih adaptacija prilagoñenih površnom i. Ako su u pitanju sila i nezajažljivost. a njegov osećaj tajnovitosti koja skriva konačno tako snažan. No njegova vlast nije ograničena samo na područje fizičkog. dakle. što je. Predstava Varune je u vedskoj mitologiji uskoro zamenjena predstavom Indre.. boga bitaka. anglosaski kolonijalizam. ostavljao otvorenim dok nije našao zadovoljavajuće rešenje. Nolit. relativno uzevši. da bi se objasnila doraslost indijske filozofije zapadnoj i indijske religije monoteizmu. suprotno od grčke mitologije.. da njegovom moći reke teku u okean ne prepunjavajući ga. Opisan je kao onaj koji je odredio zakone fizičkog univerzuma koje niko ne sme prekršiti.. napisao najkraću i najbolju istoriju indijske filozofije. Da bi se pokazala sveprožimajuća priroda njegovog budnog pogleda. da je prirodne pojave. vedska religija odmakla od svog izvora. Varuna odgovara samo jednom odreñenom tipu teističke koncepcije hebrejskom. Još jednu. Ova podjednaka odgovornost božanstva za održavanje kosmičkog i moralnog reda izrazita je u predstavi Varune.uzdizanje najuzvišenijeg od njih na stupanj Vrhovnog. bio i ostao superiorniji. koje je pokušavao razumeti. Ona se obično naziva "zaustavljenim antropomorfizmom". koji odgovara lepom redu u prirodi. po mojoj oceni. kao smrdljivi trag.. prvobitno je značila jednoobraznost prirode ili pravilan tok stvari. meñutim.. već i braniteljinia moralnog zakona. prezaposlenom Zapadu. Ovo je značajna karakteristika kada se ima na umu koliko je. Ideal Varune je tako vremenom zapostavljen što može ukazivati da je tada došlo do postupnog odbacivanja takve ideje božanstva. "čuvar rte" (gopa ķtasja) i "sledbenici rte" (ķtāju) često nalazimo prilikom opisa bogova. 1964 Citiraću i profesora sanskrta M. On je sveznajući pa će uočiti i najmanji greh.sigurnost kadgod nas neverovanje kuša a poverenje u same sebe se pokoleba. koja je predindijskog (ranog rg-vedskog) porekla. Hirijanu sa Univerziteta u Majsoru i to iz tri razloga: prvi..

otkud ovo izračenje bogovi su došli posle tog izračenja pa ko onda išta zna o postanju". a na više mesta se naslućuje u književnosti razdoblja što ga upravo razmatramo. Rgvedske sumnje u ispravnost monoteističkih zaključivanja odvešće indijsku misao u upanišadski monizam i kasnije u vedantu. pesnika Pradžapāti ParameşŃhina koja je ušla u svetsku književnost. Postoji viša koncepcija jedinstva . oni su ukinuli sva pitanja jednim jedinim odgovorom: sve je volja božja. nazvane "Postanak". zaista.. mudri ljudi nazivaju različitim imenima".."6 6 M. Značajno je za te vrhovne bogove da nijedan od njih ne zadržava svoje prvenstvo duže vreme. da li onaj koji ga vidi sa najvišeg neba o tome. a njegova se osnova stalno menja.monizam.. Tada se jedinstvo božanstva počelo tražiti na drugačiji način. može se uočiti u ranim himnama. čak i onaj filozofskog tipa. može reći da je nestabilan. 1980. Zagreb.129.. ijam vişķşŃihjata ābabhūva jadi vā dadhe jadi vā na jah asja adhjakşah parame vjoman sah anga veda jadi vā na veda" "otkud nasta to izračenje da li samo od sebe ili možda ne. ni zapadna nauka. Monoteističko shvatanje u čistom obliku nužno je dualistično i teži jedino jedinstvenosti božanstava . Stoga možemo reći da se monoteizam u uobičajenom smislu reči nije ostvario u vedskom razdoblju.svoñenju mnogo bogova na jednog koji je iznad i izvan sveta što ga stvara i kojim upravlja. a Indra u drugom. kako ga možemo nazvati.ponekad čak i više njih . Bog koji uzima žezlo brzo ga ispušta. Traganje za razvojem religijske i filozofske misli ne može zaobići vede. sa jačim naglaskom na moralnost.jednom razdoblju. koji čitavo postojanje izvodi iz jednog izvora. već zajedničku silu koja bi delovala u pozadini svih njih. gotovo ispunjavao uslove monoteističkog verovanja u ovom smislu. iskaze: "Ono što je samo jedno. Osnova čak i tog "filozofskog monoteizma". U odlomcima himni nešto kasnijeg datuma nalazimo. Naprijed. Bez sumnje je istog značenja i refren jedne druge himne: "Mahat devānām asuratvam ekam" • "Slavljena božanstvenost bogova je jedno".. uz uporedo pretapanje pojma ķtam u dharmah.i obraćaju im se kao da su jedno. jer vedski pesnici spajaju imena dvaju bogova.. već odavno. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. To sumnjom prožeto naslućivanje najočiglednije je u himni RV 10. no nijedan od njih nije postao definitivno personalizovani vrhovni bog. Monizam je potpuno razrañen u upanišadama. Na pitanja koja su otvorili vedski rišiji nisu do danas odgovorile ni zapadna filozofija. kao što su na primer Mitra i Varuna . Jedna koncepcija se smatra neprimerenom i ubrzo se umesto nje javlja druga pa se tako za vedski monoteizam. ko će objaviti odakle se pojavi.. pa nisu pokušavali naći jednog koji bi bio iznad ostalih.. Semiti jesu. Traži se poslušnost 72 . nešto zna ili i on ne zna". Evo završnih strofa: "kah addhā veda kah iha pravočat kutah ādžātā kutah ijam vişķşŃih arvāk devā asja visardžanenā thā kah veda jata ābabhūva" "ko uistinu zna.

stih za stihom ķg . željnog premoći. poznija dela koja pripadaju vedama. netačno i dogmatično. odavno rečeno. zbog jednačenja po zvučnosti) (sl) Rg veda.a sadrže himne različitog karaktera. ta reč ne liči ni na "word".brahmana. da bi u svima nama koji nismo oni izazvao stid i zgražanje nad sopstvenom retardiranošću. ķk (f.hvaliti. reči kojima se hvalimo i kudimo. zbirka himni posvećenih bogovima. Sama . zašto se baviti samo adventivnim korenima pa njih kalemiti na tuñe a svoj dubinski koren nazivati paganskim i neznabožačkim. ni na "parolle".samhitā . ni na Jovanovu "reč". knjiga koja se bavi metodologijom studija veda ķg .a i 10 . "k" prelazi u "g". osnova: ķč) . Istu formulu nudi i silom nameće mondijalizam. koji će u 21.studij kompletnih veda. vedah je ovde "znanje hvale".7 Reče rabin: "Šta možemo. Novim metodama treba nastaviti delo započeto sinom. ķč. stih.hvala. Mi ne treba da pitamo one koji kažu "word". sveta knjiga Indoarijaca. pogotovo sveti. opet će mu dobro doći stari lukavi ali i novoispiljeni geostratezi. sastoji se od 1028 himni razvrstanih u 10 mandalāh. veličati I. Kakve su mu dalje namere? Monoteizmom osuñen na "jednost" i na dvojnika. učvrstih svoje uverenje po kome smo sebi dopustili da budemo žrtve politikantstva "jedinoga". 7 Autorke Vesne Jugović ķč reč G. jer oni znaju ko su oni i da mi nismo kao oni. slaviti. ķčati . Za rgvedske himne on nije ni čuo pa ne zna da je i pre njega i pre njegovih proroka bilo mnogo pametnijih. ontološki supstrat ljudskog bića. 1 .vedah (m.8 svaka zbirka pripisana je jednom autoru ili članovima iste porodice.onaj koji je dobro upućen u Rg vedu Srpski pojam: reč. taj pojam iza kojeg se skriva najveća tajna moći govorenja.sāma .jadžuh . Rg veda ķg . Sećam se izjave glavnog jerusalimskog rabina u uglednoj TV seriji. na njeno poreklo podseća nas Rg veda i vodi nas u praiskon.mada od takvih treba zazirati .a sadrži himne recitovane prilikom žrtvovanja some. recitovan u slavu božanstva himnama: ķčas ķg . veku izazvati religijske ratove zarad njegove konačne pobede. teritorijalnih proširenja i ropskih podanika. koji su ķtam stavljali i iznad njegovog boga. Srbin je napravio kompromis: bog = istina i pravda.autoritetu a ne sklonost razmišljanju. Ugledajmo se na Semite. Rg vedi pripada Aitareja brahmanam ķg . Nije mu se ni čuditi . Njihov bog radi za sebe i u njihovu korist po 73 . Ako nam je koren ovako dubok. zbirki: od 2 . bez ugledanja na njihovu svetu knjigu. Jadžur i Sama veda ķg .vedah pevane i izreke iz Jadžur . Osećanjem grešnosti slobodnu volju pretopiti u poslušnost.vedāh .jer on čita samo jednu knjigu u kojoj je sve o postanju jasno i glasno. blagosiljamo i kunemo. Oni su željni premoći.vedah izgovarane tihim glasom. teritorijalnih proširenja i ropskih podanika. Da li bi se oni sa crnim šeširima i kikicama koji lupaju glavom o Zid plača i od kojih se ne može proći kroz holove "World treid centra" odrekli svojih predaka i njihove vere? Čitajući Saramaga. pokatkad ga prezirući. pripisane raznim autorima. kad smo pametni!" i to tako rasistički i monoteistički ponosito reče. sporazumevamo se i ne razumemo. Himne Rg vede su recitovane. mnoge od njih su filozofske prirode. 9 . "wort" i "parolle" ko smo mi. ni na"wort".Rg. branimo i napadamo informišemo i dezinformišemo.zbirka stihova. Složenice: ķkšas (ind) i rkčhas (ind) . kao da se radi o korenu nekakve divljake. Dobivši toga boga povrh ķtam.brāhmanam .ajanam .vedin . pevamo i oplakujemo.

rastenje. ķddhih (f) . porast. ķñdžate urediti. ķñdž.raž P.urediti.ovako.onaj koga treba umilostiviti himnama i pesmama ķddhih rastenje.uskladištene žitarice. pripraviti."tako je to" "evam astu" i "evam bhavatu" . dobiti. ukrasiti. ķdžra (od glagola: rañdž. ķñdžate . ķdhjati . napredak. "onaj koji ovako zna". neprihvatanja. Evam se koristi i u sprezi sa korenima: vač . Uspe li. sećanja. cvetati.scenariju proroka Amosa. e . o .biti obojen. i afirmativno: zaista sigurno i dr. opominjanja. napredovati. rda.govoriti i šru čuti u postvedskoj literaturi: "evam uktva'' . Da li će bogu volja poći za rukom ostaje da se vidi."ovakvim tvojim rečima obradovan". bogatstvo. ķdh. ostvariće se značajan "pomak" u sunovratu kalijuge."ovako rekavši" "evaitat" . dozivanja. obilje. uspeh. evam (ind) . biti (srećan. radžati .''neka bude tako" "kim evam" . umilostiviti. "šta to znači?" Upotrebljava se i kao pridevna zamenica: "evam te vačane ratah" . rezerve Nesumnjivo da rastenje i napredak donose radost. najčešće u sprezi sa korenom: vid . u starijim himnama Rg veda koristi se ova.razvijati se. udesiti."kako tako?".crven ķñdž. uspevati. na ovaj način. što će kasnije biti korišćeno u budizmu. radost (?) G.znati: "ja evam veda". "ovako sam čuo". rasti. sažaljenja evam ovako P. steći P. ķñdžasana . sažaljenja 74 o . GLAS "e" e e U. bogatiti se I. crveneti se) . načiniti nekog blagonaklonim. mada nisam sigurna da drugi srpski pojam treba dovoditi u vezu sa gornjom porodicom reči. na paliju: "evam me sutam". aranžirati G.kao odžak o U.uzvik obraćanja. GLAS "o" . sreća ķddham .uzvik prisećanja. ķdžra riñ.

hrabrost. Pojava je istovremeno lokalna i globalna. olaĦdati . životnost.obadve usne. Danas se najviše reči prosipa i zloupotrebljava da bi pojedinci i grupice u nešto ubedilc ''široke narodne mase''. Moćnost i vitalnost. bez grozote. vitalnost. uloćkati se. ne umem reći.srčanost. seju se "na odžake" ili ''na kućice".snaga. Nadam se da je ovaj u hrastu. odžāja.odžah odžak G. olaĦdati G. usta P. isprljati se. osnova: odžas) . odžājate (den) . nabaciti U RVK ulandati se isto je što i ulopati se. osnova: odžman) . toplota tela. Dug je put od odžaka do augustusa. ili hodža pripada ovoj porodici reči. veličanstvenost.telesna snaga. odžah (m. oşŃhah I.onaj koji leškari na jastucima. Ranije navedena srodnost: ugra . važe za zemljoradnički odžak.moćan. sjaj. odžişŃa (superlativ od: ugra) .pokazivati snagu. U RVK navodi se turcizam. brzina P. krastavci. opašin .zemljoradnički pojam. ono na čemu neko leškari. Odžah je ime jednog od jakša.dimnjak. najstrašniji Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi da od korena gornje porodice reči potiču latinske reči: vigere. oşŃhah . Da li i odža. vodi poreklo od gornjeg sanskrtskog korena. boranija. naijači. duhova drveća i zaštitnika sela. vedske "oşŃhau ķčah" isticale su se u vidu himni da bi se nešto urgiralo kod bogova. feminiziran Prirodne asocijacije uz pašu su divani sa jastucima. oşŃhja i osthadža (sl) . odžak . snažan.dvor i odžak . odmara se P. pasulj. činiti napor I. Tu je i odžak . dinje i dr. lubenice. Koliko su jastuci uticali na propast velikih imperija poput vizantijske i turske nije dovoljno rasvetljeno.najmoćniji. mekušan. hrabrost. opašah -jastuk. labijal Evo dokaza bliskog roñaštva srpskog jezika i sanskrta: "iz usta šikljajući reči urgiraju" "oşŃhābhjām ukşantjah ķčah ūrdžajanti" Doduše. svetlost. olaĦd. moć. moć. augur i augustus. ili da izoštri 75 usta ulandati se . hrabro ponašnje odžmā (m.proizveden ustima. isprskati se prilikom hodanja po blatu. Slušalac raspolaže slobodom izbora koja nije mala.grozan može da posluži kod bližeg odreñenja svih moćnika koji sebe nazivaju augustusima i odžaklijama. opašin paša (?) I. zajedno sa štalama.izbaciti. sposobnost. odžasja .usna oşŃhau (du) . očigledno poreklom iz sanskrta: odžaklija -plemić. jačina. olaĦd. U drugim izvorima nañoh da i grčki Augije. u retorici stil koji obiluje složenicama odžājitam .

koji. ponosit. ni da se gadi. u tom stanju ne može mu niko ništa.rukopis.obramica o koju se kači teret kāčanakī (m) . istaknut U Crnoj Gori ovako se nazivaju planinski vrhovi: Savin.ograda. okovati. okovati kačah . kakşah skrovište kakşah . i: kač ."kosa protiv kose" – čupanje za kose kesaram .kosmat. zaseda. skrovita odaja u palati ili kući kaksjāh (f.konjska ih lavlja griva P. spasao je sebe i bez spasovdana od svih nebeskih i zemaljskih spasitelja. vrpca kojom se povezuju listovi manuskripta kačah i kešah . Otud jedno od osnovnih značenja imenice kakşah: skrovito mesto za postavljanje zasede radi okivanja ili ubijanja vrebanog. pazuho kakşjā .vezati. niti može da se uzda u boga. Ovako samospasavajući se. manuskript.kosa. izmeñu ostalog.stanje svesti u kome ne može ni da mrzi. kakup (f) -vrh P.bilo koja posuda načinjena od metala. ni da prezire. leva se koristi za "prljave" poslove. dostojanstven. kakup kuk I. onaj koji ima dugu i gustu kosu 76 . "kača . ili da utekne u superiorno abhedah . kačati .raniti. jer se njima izvode skrovite radnje krañe Reči potiču od glagolskog korena: kaş. kač.svoje bhedah sposobnosti.kači" .svezati. pl) . Indijci jedu desnom rukom. kač. povezati. ubiti. kačenje slova za slovo) kāčanam .uzvišen.prsti. kakubha .skrovito mesto za vrebanje.omot. svezati. kačita (tpp) . GLAS "k" -kao kabadahijakamsakah kašika kamsakah .okačen kešava i kešin . kašika je korišćena u doba Rg vede prilikom žrtvovanja pića some kamşijam . (navezivanje. izvestan. izvrsan. znači .legura metala (za livenje zvona i dr. kačati kačiti kačita okačen kosa kačah kešava kosmat kesaram ćesar G. Bobotov kuk i dr. Naprosto. što nije mala stvar. niti može da bude ubeñen.) Kasnije će biti reči sa većom saglasnošću sanskrtskog i spskog jezika povodom kašike.

kakh. oduran. kaččhah . kaččhū kaččhura češanje gad.kasa -širokih obala. kaččhura . krastav. ali i iz sledeće jedinice. šugnv. grčki: kesar. hrpa Iranske Arje nazivale su Kaspijsko jezero: voura . odurnost I. gadost. kakhati . latinski:| cezar i srpski: ćesar nastali su iz istog izvora i istim povodom: izjednačavanje kraljeva sa lavovima. smejati se .onaj koji zauvek jadikuje ili večiti kukavac (duh tela svedenog na kostur).kožna bolest. jer se njome vrši povezivanje kraja jednog sa početkom drugog klubeta vune. kañčate G. spajati. oplakivanje.prljav. Poreklo reči kornjača može biti iz ove.obala. gadura. zapušten. kaččhah Kaspijsko jezero kornjača kaččhapakah I. bludan I bez komentara.povezivati.kikotati se. Nije isključeno da srpska reč: kanura potiče iz istog izvora. šuga. kankālah I. kaččhū . kañč. zagañenost duha P. skelet U RVK dati su: kamkanje. gomila. skelet kikotati se 77 . U RVK zabeleženo je narodno kazivanje o postanku kornjače. mada su se mnogi ponašali poput magaraca. kakhati G. kakh. sličnost je očigledna.Ovde spadaju: kukičanje i kukičati. češanje.kornjača Kornjača evocira na koru i stvrdnjavanje. jadikovanje i kamkalo . kañčate . močvara. kañč.kostur. ismejavati Sanskrtski glagol ima za "posledicu" u srpskom: kikotati se kikotanje. kaŃakah i kārikā karika kanjerisati kostur. Oznake su namenjene predvodniku hora. svrabež. poput skorupa. odakle potiče današnji naziv jezera kaččhapakah . obeščašćen. kankālah . pripajati U RVK kanjerisanje je unošenje oznaka u oktoih radi povezivanja prethodne strane sa sledećom. Čini se da je u sanskrtskoj porodici reči jače naglašena jednakost izmeñu telesne i duhovne zapuštenosti.

kadaččhakah . izvor. kaĦati kaĦah kanuti kap kutlača G.trgovina. kaŃakah . karavan. jer se katančenje vrši pomoću karika. kaŃikā I.biti potresen emocijama. kad. zvučati. kidati katun kuk G. zrno i dr. kaĦati .karika lanca. vrpca . kadati . kolevka. 78 . odlomiti. atom. kadaččhakah I.najmanji deo nečega. uzica. za razliku od.kidati. planinsko bilo. kuk kaŃanam I. mada ne mora biti i smisao isti.kotao. i kad glagol promeni vrstu: kaĦ. nazvan je KaĦadah. bok. zajednički je poluloptasti oblik. Indijski filozof. srpska imenica lako se može prepoznati u sanskrtskoj. koncizno izlaganje doktrine u stihovima. kaŃāhah kotao I. kao što se vrši svrstavanje karika u lanac. iskra.I. i kad glagol promeni vrstu: kad.smanjiti se. Njome se podrazumeva kontinuitet u poslu sa više učesnika. osnivač škole: vaišeşikah. Moguće je da i reč: katanac pripada ovoj jedinici. ili u delu sastavljenom od strofa.sklapati oči I. na primer. posao. ječati. "onaj koji se hrani atomima". kaĦah . kadati kādajati kidati se kad. kādajati . kaŃikā i kaŃī .vrsta kašike. Ovima ovde. kad. kaĦ. slepoočnica slona i dr. Potiče od glagolskog korena: kķ. Zapanjujuća je sposobnost uočavanja najšireg spektra sličnosti. kaĦajati . potiče od sličnosti predmeta.sve ono što se svrstava u red ili čini kontinuiran niz karika .bedro. kaŃāhah . kutlača Iako fonetski znatno odstupa.krov kuće. kaŃanam . deliti Dublji sloj srodnosti dva jezika očituje se u izvodenju dva značenja od istog glagolskog korena. slamni pokrivač krova Imenica: katun. kotarica. čime će biti udareni temelji indijske filozofije. kao u prethodnoj i mnogim drugim porodicama reči. koja se koristi u Crnoj Gori fonetski je slična sa ovom. engleske: "ladle". kaĦ. Naizgled neobično imenovanje različitih predmeta istom reči.

kazivač. Po RVK polna bolest kapavac naziva se u Vojvodini kankov. harmonika i violina. kath. poučna za mlade! A tek glazba uglazbljena u glazbila! Ne pitaj.autora sanskrtskog porekla! Srbin kaže.. pričati. logička rasprava. gatka kathanikah . "Stalo mi je u grlu" "Kost u grlu" bila bi prikladna metafora za neke od "kant . pripovedač kathakah . Da čovek zaurla iz kurjačkog kaĦŃhah. komandovati. kath. rupa u zemlji za paljenje vatre ili za odlaganje nečega Srpski jezik je pozajmio kantilenu od Italijana i šansonu od Francuza. kaĦŃh. spominjanje. obavestiti. ili da se zabrinemo ako je ovim izgubljena sposobnost izvrtanja. kr. čeznuti. živim dva života. reklo bi se. Ko bi rekao da je jedna polovina "kant .tugovati. u RVK označen zvezdicom. izmišljotina i prozna literarna dela: bajka. sve u ritmu kr. treba reći da se i na srpskom i na sanskrtu isto pita: ko si? U sanskrtu pitanje počinje od: kah asi. nagoveštaj. kathā . kazuje dela iz obimnog literarnog opusa Indije.. gde ko si kada ko si Evo pet priloga na koje se inože "po srpski" odgovoriti povodom prošlosti i budućnosti nekog Što se Srba tiče. uživam.. priča.razgovor..autora". kadā ko si Mala igra sa sanskrtsko . basna. objaviti. bacati čini I. kaĦŃhati . zvuk. Arja braća kažu: ''kaĦŃhasthita . ovakvih obrta.profesionalac koji javno. govoriti. kr. kaĦŃhah . kathajati . želeti I. Sa duhom je. glas. kaĦŃhah kantilena G. mesto za odlaganje njihovih "remek-dela" kaĦŃhah za ñubre. zaklinjati. bez dvojbe. jer znam da nema reprize života!!!" Kakva filozofija života. 79 . Kada smo već kod pitalica. kathajati kathā gatati gatka G. kapati i sl.grlo.razgovarati. diskurs. pred publikom. kap. dobije se: ko si? Ne znam da li da se zadivimo pred srpskom veštinom ukidanja. navoditi. sve u redu. važi ako je reč o materijalnom blagostanju. kad ne može nečega da se seti: "na vrh mi jejezika". Ovoj porodici reči bliski su: sklapanje očiju i kapak. Evo primera: "Samo jedan život imam.. šema.srpskim prilozima: kadā katham kutah kutah kalat kutra ko si naroda: PROŠLOST katham (je bilo): NIKAKO ODUVEK kutah kalat: do: od BUDUĆNOST kadā (će biti bolje): NIKADA kutra (se ide): NIKUDA kada kako otkud otkad kuda. pa pošto se "ah" pretvori u "o" a ono ukine "a" u "asi".Ovde spadaju sićušni deo tečnosti.

legende. svi oblici poroka razgolićeni "do koske". gatka. ili da se njome dodvori ostalom hrišćanskom svetu. kod malih . mitove. kao što to ne znaju kreatori novog svetskog poretka. Ko nema moći. Kakve promene od Vujaklijinih do naših dana! Danas je homogenizacija svuda "u trendu". do Srba nisu došli svi gore navedeni pojmovi. utoliko veća homogenizacija. sa aneksom. kod moćnih . Dugo je Istok darivao Zapadu religijske i filozofske ideje. drugi: "više dobiti. govornik sa medija počinje da laje. jer se ne izjašnjavaju. Niko. majku ti jebem.sanskrtskom. može lavežom da uzvrati na lajanje. s one strane. bilo ova. kako profitirati. Vest kao da je sa si-en-ena. Prvi su skrparili neubedljivu ideologiju od triju kompromitovanih ideja: starozavetno gordo jednoumlje. za njima vojske spasa. čovek pesništvom upotrebljava na najbolji mogući način i magijom zloupotrebljava njenu moć. da je ona multidimenzionalna i ne može da stane u skučeni prostor dela. pa se svet razdelio natroje: prvi "sve dobiti. hrišćanski prozelitizam i kapitalistička nezajažljivost. U Vujakliji pod homogenizacijom. Ništa se nije promenilo. problematične paradigme . pa neće ni tvoja!" Kolektivna identifikacija sa spasiteljem sveta. RVK). no izgubiti" i poslednji: "sve izgubiti ništa ne dobiti". bajke. Evo jednog. pretnje. ni makoji drugi. gatanje. da se delom ne može reprezentovati celina. čita se: pritiskom većim od 200 atmosfera mast u mleku tako fino rasporediti da se iz njega više ne može izvaditi ni puter. Razlog suženog obima zapamćenog u srpskom jeziku može biti razdvajanje budućih Srba i Indijaca u vreme kada je gatanje bilo preovladujuća "zanimacija" naroda a pesništvom se bavio tek pokoji obdareni pojedinac. nikada ne bi ni reč proslovio da ne veruje u moć reči. najčešće bez spasitelja? Zar se prilikom "opšeg uopštavanja" ne zna. Povodom pravoslavnog Božića slušani ljupki glas spikerke kojim mislilac iz pozadine saopštava celome svetu da je naš Hristos spasitelj celog sveta. za razliku od sanskrta u kome je čuvano i očuvano fonetsko jedinstvo srodnih pojmova. Moćnim medijima. s ove strane. primera. sa apokalipsom. Ako se ovo zna. U sanskrtu se produženjem korenskog samoglasnika od: bhaş .govoriti. basne. ili da uvredi one koji ne pripadaju tome svetu? Zatrovanost Zapada je sveopšta i neosporna. pravi dragulj meñu proizvodima ljudskog uma. Trojstvo je važan pojam. naizgled bezazlenog. Nisu sporna ni sredstva stavljanja celog sveta "under control": napred idu misionarski mediji.u malom. Sa gatkama pošavši iz Indije. "sveta" alijansa. Pesmom se želi izmeštanje čoveka iz svakodnevnih banalnosti. mediji rečju i slikom vrše homogenizaciju individualnih svesti. a zapravo ostaju pri svojim starim idejama. lavež nije prijatna muzika za ljudsko uvo. dok je za pripovedača ispraznih pričica skrojen izraz: preklapalo. osim kvaliteta i smera informacija. sa Zapada na Istok i širom planete. 80 . dobija: bhāş . ili je njome hteo da uveri lakoverni domaći auditorijum da je naša vera jedina i najbolja. Ništa se do danas nije promenilo. na engleskom. ništa ne izgubiti". ali ima medije. vara se. Kazivanje obično traje satima. vojna industrija.On mora napamet znati na stotine hiljada stihova i proznih dela i sugestivno ih saopštavati da bi kod publike izazvao adekvatne emocije. Samo se treći prsi i dovikuje: "Pucaj. ničija nije do zore gorela. krstaši i inkvizicija.isprazni tipovi bez ideala i bezvrednog života. ucene. raznose se storije o neostvarenim snovima promašenih snevača. novo izdanje biblije na hebrejskom. laži. poeziju i druga dela duha. raskošne reklame za štetne proizvode. a varvarin uzvraćao i uzvraća osvajačkim pohodima. klimavo idejno trojstvo oslonjeno je na veoma stabilan trougao: nauka. Od gornjih reči došle su srpske: gatati. Svako ko misli da je očuvao čistu individualnu svest. v. da li je autor informacije iskoristio religijski praznik u političke svrhe. iako je bombardovan. Što snažniji i dalekometniji.planetarnih razmera. Otkad je progovorio. Čini se da su drugi bezidejni. ni kajmak. Zar je trećina sveta isto što i ceo svet? Zar dve trećine sveta nema svoje spasitelje i svoje puteve spasenja. ni pesnik ni gatalo. Homogenizacija je učinila svoje. na srpsko . Zatrovan je i autor "radosne vesti".lajati Previše govoreći. gatalica (knjiga pripovedaka. bilo ona. Uporedo sa razvojem literarnih oblika oni će se pojavljivati raspršeni po drugim porodicama reči. Zapadu nepoznatim i zapadnom umu nedostupnim. Ali. magijom se želi nekome naneti neko zlo. kapital. osim moći zavojevača. Najnovije srpsko izdanje jevanjñelja.

Da li su sve maske spale ili je kalpak promenio ime u "štitnik ljudskili prava"? Lepo stoji i ženama sa broševima. kapa. donje udove sabio u trup. kāmajate kāmah kāmita kamčiti kamčenje iskamčen 81 kabanica . Što se zuluma tiče. mesto ovde. plaćeni i besplatni. kandūrakah .vrsta mirišljave supstance kanduh (m) .krivica.posuda u kojoj mirišljava supstanca sagoreva U srpskom žargonu čuju se oblici glagola: kandisati. kapālam kapa. gornja odeća U RVK reč: kaban označena je zvezdicom u zagradi. koji su napustili dom i krstare širom Indije u potrazi za prosvetljenjem) kapaŃah . tretiraju kao gusku za kljukanje. koje vole da ratuju. posuda u kojoj ona sagoreva kandukah . kanduh i kandukah I. smatra da jeste nakljukana. kao kapi grañevine. njemu predanih. Vokabulare treba razvijati u skladu sa opštim razvojem i ne dozvoliti korišćenje starih pojmova za nove pojave. pogotovo ako je zadržalo vitalnost. ali da nije za klanje. Više nema potrebe.obmana.maskiranje odećom i pogotovo maskom za glavu Danas je retko videti političara sa kapom na glavi u civilu i nikako sa kalpakom na glavi u ratu.kosa skupljena i smotana u vidu školjke na vrh glave (uobičajena frizura boga Šive i onih.odsecanje glave. Očito je da su Turci u Indiji podosta sanskrtskih reči naučili. kao zamena za: smrdeti.lobanja. kabandhatvam . truplo bez udova i glave. dakako da su bili kreativni. kalpak kandilo I.bezglavost. Svi mu upućuju istovetne poruke: bude li se o njih oglušio. poluloptasta posuda. Oni su povereni im zadatak sa uspehom obavili. na stomaku otvorio ogromna usta. kapālam . kambalah I. Kupoli je. isto reč iza nje: kabaet . bure.vrsta mirišljave supstance.vuneni prekrivač. U RVK reč kabadahija označena je zvezdicom. kabandhah kabadahija. kabast I. prosjačka zdela kapardah . meñutim. Opštom demokratizacijom razvijena tehnologija stavila je u ruke voña daljinske upravljače.Niko njega ne čuje jer ga svi mediji odreda. Iz gornjeg primera vidi se otkud kabadahija (pa i dahija) i šta njegov posao. kambalah . ime demona kome je Indra odsekao glavu. a odsecanje ruku rezervisao za Ramu i Lakšmanu. i domaći i strani. kandūrakah. prevara kapaŃavešah . Kakve blagodeti! Otklonjene su opasnosti od izginuća zavojevača. Nude se raznovrsni modaliteti klanja. kam.glomazan oblak koji zakriljuje sunce na izlasku i zalasku (često personifikovan). "Guska". kabandhah . takoñe. biće zaklan.

potom. računati 82 . čežnja. koji se menja po više vrsta kal. želeti. neka se obrati kompetentnim "kantautorima''. nositi. bacati na gomilu. semen viril. strast. umrljan karāla P.rasprskavati. Kamin najbolji prijatelj je: Vasamtah . Ko još nije iskusio. karvarah . Rakove smo istrebili u srpskim rekama. kao što je kreda.objekat želje. Bilo bi preterano izvoditi srpsku reč: muka od prideva kamuka. lubh). a. zaljubljen. kāmah . zavoditi. karvarah kurvanje kreda I. odan. skica načinjena jednostavnim sredstvima. kao jedan od četiri životna cilja: puruşārthāh kāmam . kaljuža kaluša kovrdža karlica G. kāmita (tpp) . karāla . ljubav. pokriti. Nije isključeno ni da je i reč: komora nastala od funkcije namenjene kamaranju. oživeo na zapomaganje Ramine žene Rati. kam. pohotiljivost i čulno uživanje. prljav. uvaliti se u. pohlepan bludan kāmuka . kāmajate .podsticati. kal. Biće da je kamara od ljudskih tela starija od kamare žita ili slame. s obzirom na učešće muka u ljubavnom životu čoveka. požudan. razbacivati. bog ljubavi i požude.željan. zaveden kamara i kāmin .slovenska Vesna P.vapnenac Javlja se i u grčkom jeziku odakle je nastao pojam: kroki -.onaj čije su želje snažne i nezadovoljene Od ogromne porodice reči u srpskom jeziku je očuvano suženo značenje kamčiti i od njega izvedene reči. Rak nismo. prekršaj. kalajati . karvara . biti zaljubljen.G.široko otvoren. više ih nema. imati seksualni odnos I. prikriti P. karkarah . pa ga je ovaj spalio trećim okom. karkah i karkatah rak Srpski rak i latinski cancer roñena su braća sa sanskrtskim karkatah. kirati .željen.greh. razjapljen O vremenu i savršenstvu Celinu obrazuju jedinice od I do V jer su porodice reči obrazovane od istog glagolskog korena: kal. pegav.šaren. prestup.želja. Ometao je Šivu u asketskoj meditaciji gañajući ga strelicama. kalajati kalkah kaluşam kalikah kaljati (se) kal. "Ljubavne pojmove" srpski će izvoditi iz drugog glagolskog korena (v. potiče od glagola: kr. razmatrati. požuda. mada veza nije isključena.voleti. karkarah I. voljen.

Kakav račundžija.ime one strane kocke na kojoj je jedna tačka. Tipična su joj obelezja: laž. zavisno od konvencije.lučevine ljudskog duha. al' ne vide da je kalijugu stvorio. kose. niti od uverenja. prave. posle velikog Mahabharata . sestrom Duruktī . sa crnom bojom runa. nepoštovanje dharme . Mišljenje i njegova pravilnost ne zavise niti od veri. neverovatno kratkovide račundžije. i kaluñer. po drugima. bogme. vosak iz ušiju. i klķp) kala . delatništvo. u pesništvu trajanje kratkog sloga. zamućenost. glad za materijalnim i zapostavljanje duhovnih vrednosti. Uz njega navedene reči: kalilo. borbe.smrt. odnosno od Hrista. može se pravilno misliti i bez judeohrišćanskih dogmi i bez Habla. dogodilo se to na kraju druge po redu dvapara juge 31 002. a ne sledećoj jedinici. nesloge. jedinica za merenje vremena: najmanja za merenja u mikrokosmosu iznosi 0. Sve same iracionalne imaginarnosti virtuelnih stvarnosti. brojeno od juče. kao što je imaginarna tačka. ratovi. svojevremeno su bili sračunali da je Jehova -stvorio svet pre nekih 6 hiljada godina.kovrdža U RVK pridev: kali označen je zvezdicom. hipokrizija. nečistoća. Za smak treba bili spreman na kraju svakog milenijuma.prijavština. računati H. "to je tako". započinje novi ciklus (v judž. Dovoljno je baciti pogled u nebeske visine pa zaključiti da je univerzum nešto "nenapravljeno" i vrlo dugotrajno te da se ne sme meriti ljudskim aršinima izgnaničke čežnje za izgubljenim rajem. izmet. takva računica! Drugačije rečeno.8 ili 1. i po scenariju apokaliptičnog Jovana. Krodhah će izroditi dvoje dece Bhajam . Stare Arje su nam ostavile upozorenje o kalijugi. pa počinu. vremenski ciklus: mahājugam . Ovde je mesto kovrdži i ovci kaluši .strah i Mķtjuh .rata. sedam lučevina ljudskog tela. kalih . 83 .6 i sl. Po okončanju kalijuge i kraćeg mirovanja. za vreme njenih 432 hiljade godina. takmičenja. Čoveku se savetuje da "takvost" spozna i da se u nju ne uvaljuje do kaĦŃhah. Srpske reči kaljuga i kaljuža pripadaju ovoj. pre Hr. obmana. "i vide bog". kalate kalirati G. jer mi nismo mogli ništa znati o indijskom sistemu podele vremena. džidnutog u nedoñiju. nego od glave koja misli i od jezika na kome misli.jugom istine. Započela je Krišninom smrću.zvučati. podeljen je na 4 juge. Sve gornje sanskrtske reči potiču iz ranog perioda Rg vede.velika juga. nepoštenje. od bele boje ovaca i od uobičajene. svi deca: Krodhah . 3102 god. Gubitništvo nagovešteno ovom porodicom reči i iz nje IZVedeni filozofski stavovi dali su povoda nekim zapadnim indolozima da indijsku misao oglase pesimističkom.32 miliona godina.besa i Himsā . traje 4. obmane. 2. obe u sanskrtu označavaju odstupanje od uobičajenih obeležja. nisu ničim označeni.kalkah . naziv potiče od gubitničke strane kocke.32 milijarde godina kalindika . i najmanja za makrokosmička merenja: jedan dan boga Brahme u trajanju od 4. dovoljan za reprezentovanje celine. pre Hr. kalate .. od kojih je kalijuga poslednja. kaljuža."srcu i duši ". niti od merenja. sa pripadajućim glagolima.kalijuga.prijavština. g. Uzgred budi rečeno i sledeće: nauka sve "zna" osim da li će univerzum nastaviti da se širi ili će okupiti da se skuplja skupivši se konačno u nešto krajnje nejasno. dolazi do fizičke i moralne degradacije ljudskog roda. po jednima. kao da se ona prevremeno zahuktava. najkraća i najgora. gubitnička strana kalijugam . blato. 64 umetnosti i finih zanata . greh kalusam . svañe. koji je nastao kasnije. jer sve je već tu što je njome najavljeno i pored uveravanja sveta od strane političara da je svetla budućnost tek pred nama. kal. pa.prirodnog zakona kalikah .kleveta. opisujući stvarnost takvom kakva jeste: tattvam . Ovi drugi..takvost. Uzgred budi rečeno. Izabrala je pravo vreme za procvat ne bi li kovčeg kalijuge obilato zasula trnjem. satja . kal. njene procene o starosti i veku trajanja univerzuma mnogo se bolje slažu sa indijskim sistemom nego sa judeohrišćanskim aršinima. smrad.mali deo nečega.nepravde. Ona je podjednako daleko i od pesimizma i od optimizma.nauka. danom 18.

vek čoveka je 100 ljudskih leta. Nisu Turci bili prve kalajdžije. G. Navešću mali primer širine upotrebe pojma: kālaratrī . Indijski duh u svemu traži i vidi red. 2. Slično je i sa grčkom reči: kalamos i iz nje izvedene: kaligrafije. 3. noć kālī . kāla . kal. navoditi na. presvučen.crna boja. uvreda. kal. ukor. gubitništvo. bakarnih predmeta od korozije.pisaljka načinjena od trske P. kalajisanje je. kalila . računanje vremena. personifikacija vremena u kome sve nastaje i nestaje. Prva sanskrtska složenica iz zaglavlja znači "crno mesto". megdan. Titanskim. Nemamo ni boginju Kali. ali smo morali imati neko. normativnim naporom želelo se postići uskladivanje čoveka sa socijalnim obavezama i sa prirodnim poretkom stvari.U srpskom jeziku očuvao se smisao pojma: gubitništvo u glagolu: kalirati i u imenici kalo . medinī . izmeñu ostalog. znači i: progoniti. Vek univerzuma je jedan dan boga Brahme. Imenica kalih nagoveštava. i to su. mastilo. U RVK kalaj je obeležen zvezdicom. I ako smo nešto mislili. godine u kojoj se on oslobaña obaveza propisanih za domaćina i oca porodice. 77. srodne sa sanskrtskom: kālah.boginja Kali. izbrisano nam je skučenom i pravolinijskom koncepcijom biblijskog vremena. ponekad preteranim.mesto. noć smrti živog bića. odreñeni vremenski raspon. no kako se njime vršila zaštita sjajnih. čime su oni dobijali tamnu boju. U narodnom govom često se čuje za čoveka tamne puti da je "crn kao kalajisan". Od prideva: kalila i imenice: kālah nastalo je srpsko: kalaj i kalajisanje. kleveta. znači: crn. slediti nekoga sa neprijateljskim namerama Od sanskrtskog medinī: mogao je nastati turski: mejdan.po ovoj vrsti promene glagol. Pisali nismo. kao što znamo. U Indiji se o svemu mislilo i najviše o očuvanju reda brinulo. naučili. ograñen prostor G. tle.iznos gubitka. dana meseca. Njime je uslovljen opstanak univerzuma i njegovo trajanje. tačno utvrñeno vreme. ali značajne porodice reči nastale od istog glagola i istih vrsta promene kao u jedinicama I i II. Neko će reći: "Bolje je što je nemamo!". 84 . crna ili tamnomodra boja (Indijci ih teško razlikuju) kālā . tamnomodar G. njime su uslovljeni čovekov život i opstanak ljudskog društva. kalamah . bukvalno rečeno: pocrnjivanje.crn. kālajati . dok pridev: kāla. kālah kalamah kalila kalendar kaligrafija kalajisanje Ovde se navode dve male. kalajati . kalate .crna noć: 1. a druga: "mesto gde jedan drugog sledi sa neprijateljskim namerama". nastao je opšteprihvaćeni pojam kalendar. prinudivati (dodatna značenja) kālah .vreme.prekriven. tamo negde. noć na kraju isteka mahajuge. mada nije tako. Ona je tek mitološki izraz onoga što se o vremenu mislilo. kasnije zaboravljeno.isto kao pod II I. IV kalimedinī ili kālamedinī Kalemegdan I. zloupotreba.goniti napred. sudbina: vremenski sled dogañaja čiji su uzroci nespoznatljivi ljudskom umu P. kal. značajna noć u životu čoveka: 7. neprobojan Od latinske reči: kalende.

odnosno kružni tok fenomena. glagol uvek ima značenje kalkulisati. Mirovanje je bliže savršenstvu. kretanje tamo-amo. Na sanskrtu žensko čeljade. pa. Isti put slede sva živa bića i čovek: začeće. posledica delanje. Isto važi za sve. Beskonačnoj. izazivanje potresa. zvučanje. Bitno obeležje indijske misli. vrč. nazivaju kalašau (m. Višnu na zmiji Ananti.Da li u imenu Kalemegdan treba videti uzrok višekratnog rušenja Beograda? Možda! Pa. i kalaštura i kalež potiču iz sanskrta. Umećem da jasno vidi sličnosti. kalahah kalašah kalas. Iz istog korena izveden je pojam: kalkulator (kompjuter). označavaju se rečju: kalatram. Ono se može pretpostaviti izvan vremena i prostora. ne treba zaboraviti da su mu poreklo imena i princip "0-1" po kome funkcioniše sanskrtski. reči ove porodice u vezi su sa napred obrañenim glagolom: kal. mladunče životinje. Mudrost je krasila zlatno doba. kavara kvaran 85 . ali i uzrok. ponašanje kalanam . za česticu prašine i za univerzum u celini kao skup fenomena i stvari. Posle okončanja ciklusa sledi period mirovanja u kome se sadrže potencijali za obrazovanje budućeg. smrt. nevolja. supruga i dr. Indoarijac je razvio moćan jezik i originalan filozofski pogled na svet. Sloga je teško reći otkud reč: kalaštura. Bilo kako bilo. računati. opadaju i iščezavaju.proračun. da prepozna zajednički kod izmeñu naizgled različitih pojava.iz stanja savršenstva.borba. provera. svaku ženu svañalicu. kal. obmana kalašah . embrion u prvom stadijumu posle začeća. oba pojma izvedena iz maloobećavajućeg korena: kal. kalaštura kalež I. u pojavni svet kretanja u kome su: delanje. Kalašenje je obmana i kalašiti . a kretanje dalje od njega.potres. Šta više. Savršenstvu se može približiti samo smireni um. kalate . prividno mirovanje. jeste ciklična priroda vremena. dok se ženske grudi. slog AUM kod Indijaca.varalica obeležena je zvezdicom. ipak. greška. odnosno dvožižnost putanja planeta oko Sunca -odstupanje elipse od savršenstva kruga.kālajati kalkulisati Bez obzira po kojoj se vrsti menja. Isto važi i za nauku. sa pobednikom gordo "iskoračio na vodu". uopšte. plač deteta. ženske grudi U RVK reč: kalaš . U istoriji Indije spominje se dinastija po imenu Kalašurih. opadanje vitalnosti. U istom delu značenje reči kalaštura je džukela. služeći se njime. Pokušaću da ukratko izložim najvažnije: . po kojoj se ona razlikuje od ostalih. za mnoge nespojivih. nevolje i sl. roñenje.kalajati . razvoj. kalanā . ponovno začeće. predstavlja mitološku sliku potencijalne energije u vreme mirovanja.. Čula sam da narod ovako naziva Romkinju i. razvijaju se. on je. bokal. Dužina ciklusa različitih entiteta različita je i hijerarhijski stratifikovana.Fenomeni se pojavljuju. uporeñene sa ćupovima punim mleka. kalahah . Nemirni um proizvodi zablude i tera akcije sa štetnim posledicama. Savršenstvo se ne može ostvariti unutar univerzuma. Nastanak univerzuma i roñenje živih bića praćeni su zvukom: Veliki prasak nauke. tumaranje tamo-amo. kako reče Crnjanski. du). manje više pogrešne i nikad tačne kalkulacije. proračunavati I. Dokaz odstupanja pojavnog od savršenstva (sličnog Platonovim idejama): ekscentričnost.ćup.obmanjivati: "osobito uzimati u zajam ne misleći vratiti". Biti začet znači preći iz mirovanja . nesavršenstvo Samo je um izuzetno obdaren sposobnošću analize i sinteze mogao staviti znak jednakosti izmeñu gornjih pojmova. bez obzira na veličinu stvari ili na intenzitet fenomena. kalkulacija. nikada ne gubeći iz vida detalj i celinu. nauka krasi kaljugu. svaña. posledice nesavršenstva toga sveta i manjkavosti ljudske spoznaje.

kašati kasati. kaš. alkoholno piće kašaplakau (m. uništiti I. kajas i kasapin Vuk je obeležio zvezdicama. povrediti. grepsti. raspodela bi mogla biti i drugačija od ove koju sam načinila. Neki od pojmova javljaju se u ovoj i u sledećoj porodici reči i u sanskrtu i u srpskom jeziku. možemo umesto biča upotrebiti kaiš u namerno preodreñenom iskazu: "kaštigovanjem (kaišem) bokova konja on kasa". kasati . takode. kaşati .zadnji delovi životinje koji se bičuju (pljuskaju) bičem kašah (m) . po ugledu na prelepe i kao dren zdrave američke nutricioniste. onaj ko mora.du) . P. kazniti. kas. ispitivanje. kasapiti G. što nije bez posledica. pomešan Pojam: kvaran ima šire značenje u srpskom jeziku.tri načina bičevanja konja kašjam . kašātrajam . Uz više znanja.trkalište P. Bukvalni prevod na sanskrt je: ''kašāghātena (kašjā) kašaplakan kašati". ubiti. kiselina P. Kaša i kašika pripadaju ovoj porodici reči.kuvanje mešavine (pogotovo lekova spravljanih od različitih odnosa lekovitih supstanci i vode). rñav. Kaiš. kaşati kuvati kašu.mešan. potekao od osnovne hrane Grka. bičevati. ovde spadaju: Kako se bič pravi od uzanog kožnog kaiša.zasluživši bič kašja (tpb) . mada nam makrobiotičari kašu preporučuju. zdravlja i lepote radi. ali nije isključeno da je naziv.onaj koji će zaslužiti bič Kaiš i kajas. Cenim da je kasapinu ovde mesto. Kaša je loša hrana i nju kusa samo onaj ko mora. uništiti I.bič. na neki način kaštiguje sebe.so. grebanje kaşā .kretati se. Sud u kome je kaša kuvana 86 .ribati. kaşah i kaşanam .kretanje. Sve je isto osim onoga što potiče od izvesnog siromaštva srpskog jezika u pogledu alternative za bokove konja. kasājajāvanālah (sl) . kašati . kaşŃa (tpp) .zao. kašā . ječmene kaše.proba. jer nema većeg kaštigovanja životinje od klanja i kasapljenja. kaş. kavara . Indoarje su braću Grke nazivali: javanāh. strugati. kaş. kaštigovati.struganje. u budizmu: opadanje spoznajne moći prepoznatljivo po pet obeležja. Kaša – ukuvana mešavina brašna i vode pretežno je bila ječmena i jela se kašikom. bič kāşŃhā . kaštvā (pvp) . kavaram .I. uzde kašāghātah . u svakom slučaju pežorativan. povrediti. pokušaj. Kako im on pridaje tursko.kretati se kaš.ječam. kaišariti G. U vedanti: nečistoća koja se lepi za atmana i izaziva tupost i slaboumnost. tako im ja pridajem sanskrtsko poreklo. javah . mučan.bič kaşŃih (f) . Jedući kašu. teranje.bok konja. u vreme kada su u Indiji žitarice već uveliko bile supstituisane pirinčem. od: Jonci.vrsta žitarica. njime se podrazumeva da se nešto ili neko može pokvariti kvarenjem od: izmeñu sastojka u mešavini.udarac bičem. bedan. gonjenje kaşajah .

dok je u hinduističkoj i pogotovo u budističkoj etici kārunjam aktivan. ispirati I. kākarukah .saučešće. pa bi bukvalan prevod tuberkuloze bio: stanište penaste sluzi ("šlajma").uzvik tuge.reč. blagost. 87 . pravi iste greške. "grepsti se" o nekog da bi se nešto ukaišarilo. čišćenje. ispiranje kaphah . žaljenja. to je druga stvar. dobrota. milosrde. na izvestan način egoistično usmeravanje ka ličnom spasenju. Ko slepo sledi. ljubaznost. prati. kākaruka I. a Nemci od sanskrta. progovoriti vulkani. "pokusati kašu".pranje.čistiti. sledi još jedno pitanje: kada će "konzumenti "pokusati kašu"? Molim onoga koji zna odgovor da mi ga dojavi. Smem. Ovo spada u emocije. kāku kākuvāk kuku kukanje kašljati kasalj "šlajm" I. Šta više. kukavički. oplakivanja kākuvāk (f) . u rečniku prilično udaljena. pa prati. kāsate . glib. kasanam i kāsikā . zabrinutosti. Pa pošto smem. pobrkavši pojmove: čišćenje i prljavština. kaphakşajah . kāsate kasanam i kāsikā kşalah i kşalanam G. da li je opadanje spoznajne moći u vezi sa svakodnevnom konzumacijom "some portions of porridges"? Ako je u vezi. jezik. kākuh (f) . zašto da ne smem. Dubinska srodnost sanskrtskog i srpskog jezika očituje se u idiomima: "izribati" nekog. mulj. posledica čišćenja nije prljavština. kās. a ono u dužnost. atomske i druge bombe. kuknjava. Mi smo reči "šlajm" i ''šljam" pozajmili iz nemačkog: schlam: blato. zapitaću se. još kako. humanost Hrišćanska skrušenost je pasivan odnos prema svetu. kşalajati . nego čistoća. drugi deo složenice nastao je od imeničke osnove: vāk (N.kašljati kşal. Tamo se nije baratalo površno definisanim pojmovima: ljubav i ljubljenje. prljavština.mora se grepsti. Druga reč složenice: kaphakşajah znači: stanište. kākaruka . malodušan O junacima i o junačenju biće više reči na drugom mestu. dobrodušnost. sluz.kašalj kşālah . Pitam se da li smem da dovedem u pravu zavisnost kašu i spoznajnu moć."šlajm"."papučić" P. svesno -voljan čin i jedini dopušteni način uspostavljanja odnosa sa živim bićem.tuberkuloza Ovde su data dva. orkani. pena. koja može. glagola da bi se povezalo kašljanje sa čišćenjem pluća. straha. Sanskrtom se sme sve sa svim povezati. kārunjam skrušenost kukavica kārunjam . kās. sg) . emocije se moraju sputavati da bi se jasnije uvidele dužnosti.plašljiv.kukanje. a što se ono vrši izbacivanjem prljavštine. govor svega što ispušta zvuke: živih bića i materije.

vidi sledeće) ku .rñava doktrina (ako se malo bolje pogleda. naučnik . izginuća. rñav izum.dhīh . sa finom meñusobnom diferencijacijom. budući da se odnosi na obične ljude.) ku .glup (zabrinjavajuće česta pojava) ku .onaj koji pravi pogrešne procene i predviñanja.bedan. kao što su tužbalice u Srba kukara kuka P. mogu izvrnuti u sopstvene suprotnosti ku .nāthah .lažan prosjak (onaj koji uzima strane kredite jer ne zna da iskoristi sopstvene potencijale) ku .onaj koji hoda uokolo sa lošim namerama "Poreklo" kučeta i kučišteta. U Istočnoj Srbiji starački štap naziva se: kukalja.rñav put. kučara kučesta P.onaj koji luta uokolo i može biti zao kučesta . po Hegelu i zavisno od uverenja. radi pridavanja negativne konotacije reči koja sledi (ovde crticom razdvojene.paridžñata .pathah .kukhjātih kuknjava I. čovek slabe pameti ( nedovoljno pronicljivim treba pomoći ukazivanjem na.česta . rgvedsko je.paĦditah . svaka) 88 . sramote. vulgaran čovek (predsednik sa doktrinom i prorok Amos zbog doktrine) ku .).rñav.poltron ( onaj koji predsedniku piše govore i hvata beleške za vreme predsednikove govorancije) ku ..onaj koji je loše voñen. pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi Korisna upotreba osnove: ku upitnih zamenica. smušena doktrina (za opravdavanje siledžija) ku .rñava zemlja ( u kojoj vlada nestašica hrane) ili zemlja podvrgnuta tlačenju (sankcijama) ku . putem medija) ku . jer bi nas nabrajanje svih naučnih majstorija daleko odvelo. rñava majstorija (kao na primer: kloniranje itd.dešah .buddhi .loša reputacija.nītih . kukhjātih (f) .bhikşuh .nabrajanje rñavih vesti. na narod ku .džanah .pankah . zao. loše reputacije. rñava.nājaka . uzroka propasti.rñav učenjak. biti na lošem glasu (većina voña. Što se kloniranja tiče. od starih sanskrćana naučiti da se najveće mora sadržati u najmanjem8 ku . radi bolje preglednosti): ku .pūja . klevetanje. apsorpcija medijskih poruka i "još mnogo toga") ku . kao prefiksa. za preziranje (agresor) ku .matam .budala.onaj koji ima krivu ili sasušenu ruku.bhogah .takoñe rñav (izumitelj opasnih majstorija) ku .gomila ñubreta. vulgaran. mogli smo. Oni se. jer ima rñavog voñu (pojava velike učestanosti.nāma . (političar) U zagradi su autorove dopune i komentari).rñavo shvaćeno (najčešće) ku .štetno zadovoljstvo (bombardovanje. kuče kučiste Vrlo mali sanskrtski rečnik.rñav voña ku .rdava namera.parīkşaka . kukara .purusah . bez posledica.rñavo ponašanje (moderno) ku . prljavština (kao opanjkavanje.. kučara .

lako se pamti. odnosno radi boljeg i bržeg meñusobnog sporazumevanja.matih (f) i ku .ena je) ku . vara se) ku .vikramah . bez posledica) ku .rñav šudra .sačivah .rñavi odnosi (nastaju od rñavih veza) ku . ružan (svaki duhovno obogaljen) ku .rūpjam . gvozdenom kšatrije a kalijugi šudre. nisu Srbi) ku .čovek slabe pameti (ponavlja se.. ali ne mari.vača . uz propratne prilike na nebu vrgnute od strane biblijskih svetaca. kolovsko gordo nošenje trbušine borisovska fizička kabastost i duhovna minornost. bogme.onaj koji upotrebljava uvredljive reči (mediji su najdublje zabrazdili) ku .rñav ministar. neprozirno jiñingovsko smeškanje u vreme plakanja itd. (sudeći po srpskoj.hrabrost ispoljena na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme (kao gore. (tajne vlade. varalica. i kad treba i kad ne treba.mantrah .mitram . Kako mi se čini neophodno je. ali svuda sa posledicama) ku . ne možemo. zasad je to jedini uspeh zlonamerne globalizacije: nadam se da će biti i poslednji. tonijevska zacerekanost kao lud na brašno.rñav trgovac (koje zbog nemoći. u pentagon. glasine.lažni dijamanti (kako se razvoj razvija. (neophodna performansa za ulazak u svet politike. tajnim mrežama za ulov riba i pacovskim kanalima) ku . naziv nije važan) ku .rñava sudbina. koji na srpsku nesreću. kao kuca. globalno zagañivanje i otopljavanje izazvani su dobronamernom globalizacijom) 89 .šrutam .ku . olbrajtovska debela i niska stražnjica na stubastim i pomodno otkrivenim nogama. srebrnom brahmane.rñav život (onaj koji misli da mu je dobar. proširiti skup prisvojnih prideva na "svetskom nivou". (pogotovo ako mu je resor: spoljni poslovi.samgatam . laje sebe radi) ku . faktori sreće i nesreće nisu ravnomemo rasporeñeni u svetu) ku . sve više je u modi i u opticaju "po srpski" rečeno: uvaljivanje m. Da i od rñavog može biti rdavije dokaz su savremene voñe u još savremenijem svetu) ku .rñav savetnik (Berger & Co) ku . kao da se narod može menjati preko noći .rñav drugar..rñav kralj (biti kuražan kralj ne znači biti dobar kralj) ku . obratiti se istaknutim i širom planete poznatim stručnjacima) ku .rñavo mesto za stanovanje (rñavost je globalizovana. obmanjivač (voñe "svete" alijanse.en . mi.vrşalah . koje zbog potkupljivosti. "rñavo srebro". sve na "p"): ku . ku .tajni put.lakşaĦah . koje zbog neznanja.rñav savet (vidi sledeće) ku .sķtih (f) . Indijci su jugama pripojili odgovarajuće voñe: zlatnom dobu mudrace. šarlatan. i još gdegde. tajna društva.vanik (m) . zapenjena dok obaveštava svet da Srbi više nisu ono što su nekad bili. kalaj (vidimo odakle nam reč korupcija. mi smo postojani kano klisurine.bezvredna rupija.manīşah .rñave vesti.čovek izvan indijskih kasta.rñav karakter. sve to opremljeno tajnim službama. u cilju poboljšanja komunikacija.obmana najniže vrste (od si .mantrī (m) .vidambanā .vķttih (f) .rādžā .ako oni mogu. ali ne vidimo odakle nam inflacija.rñav prijatelj (najčešće se sreće tamo gde se najmanje očekuje) ku -jogah . radi varijacije na temu) ku . (onaj koji.sambandhah .klintonovske pegice.rñave veze. (dobrih više nema) ku . može se zvati i sekretar. sa posledicama. u pakao i u pm.deformisan. istaknuto mesto zauzimaju rekla-kazala ženetina iz Vošingtona i Haga) ku .vedhah .sthānam .rūpa . (osim medija.onaj koji vreña.vadikah . za bubrege) ku .šilam .vadžrakah .sahādžah . u cilju maksimizacije stopa.nepovoljna konjukcija planeta (obično nad Srbijom. žakširakovska krivoustastost.onaj koji ima (zloslutne) markacije po telu anglosaksonsko . česta pojava u nerazvijenih) ku .

(obraćanje debelguze na srpskom jeziku srpskom narodu.izabranih doći će do opšteg i apokalipličnog naletanja svakog protiv svih. što se na engleskom kaže: ''the son of a bitch" a na srpskom: da lako može završiti malo ispred materice) kuh i bhūh (obe f) . Kako malo. komunisti su pokazali i šta znaju i šta ne znaju. radi dolaska na vlast. kuĦŃhati šuntav 90 gunñati . a ne svemir. negovati. čekajući na znak pentagona. kuñdžati . bharati . Jehova nije niti jedini. a njima treba verovati.izleteo iz rñave materice (kao na primer: WDžK.naduvenost najgore i najopasnije vrste.vakjam . U razvijenom obliku moja skraćenica glasi Starozavetno Kapitalistička Profitabilna Aždaja. iz ljubavi) ku . Drugi deo složenice nastao je od glagola: bhķ. naša planeta.smajanam . a sada je: nikad gore! Vršljanja nekadašnjih siledžija bila su lokalnog.onaj koji brine kako da napuni sopstveni stomak.kuknjavom i završiti. kuñdžati G. što će reći da će Zmaj & his Co savladati Aždaju & his Co na planeti bhūvi.roñen iz materice kukşimbhari . da bi u minulom veku dostigla globalne razmere. osim Izrailja. uzeti '"some cups tea of kukutah". pogotovo u zemlji velikog prostranstva i još većeg prirodnog bogatstva. kako bi se nekima moglo milo pričiniti: Savez Komunista Posrnule Amerike ili Prljave Alijanse. da su malo znali u odnosu na nas. Sebi i onima koji nisu radi učestvovati u sastavu bilo koje "Co". Na bhūvi nikada nije bilo dobro.pokrića .noćna mora (zdravog sna i lepih snova više nema) ku . kukşam . kukşam kuvanje I. bhūvi) Kažu neki da su stari bili zaostali i primtivni. niti svmogući. od koje su i džagat (svekret. Ovo nije. Ovde imamo još jedan primer analoškog povezivanja pojava i stvari u jednu reč. Kad počne. zato što je indoevropski smisao za istinu posrnuo pred semitskim smislom za odabranost i izabranost. zbog ambicija SKPA.ku . kontinentalnog karaktera. Ove reči su korišćene u Rg vedi. jer mi mnogo znamo. svakako. Neće moći sići na zemlju i sprovesti odluku donetu na nebu. Videćemo kasnije kako je od ovog glagola nastala imenica: Bhāratam . Samo Jehova bdi i vreba iz zasede. ako se ovim malim. podržavati. sokratovsko rešenje. da će žuta rasa napojiti konjen na Dunavu. jer u njemu ništa ne miruje) i svi bogovi odavno digli ruke. zatim ne znati iskoristiti resurse i opet znati potpuno upropastiti roñenu rodinu. Sa isukanim mačem u ruci neće moći pobiti sve narode. Biće lomova.stomak kukşih (m) . Uzgred budi rečeno. kuñdž. sanskrtskim rečnikom mogu opisati sva kretanja i stanja u savremenom svetu. jer sve je u razvoju. Ono što je počelo sa Ku! Ku! Ku! mora se kaku . kuvanje i sl.lažan osmeh. Tarabići prorokovali. proždrljiv. pa da krenu u realizaciju Amosovog proročanstva. smislom za bez . znati iskoristiti posrnulost.stomak. Posle zastrašujućih. mada će borba izmeñu bogova & theirs Co" biti duga i teška. da manji ne može biti. Ima mnogo naroda čiji bogovi nisu rasisti i fanatici. kuñdž.Indija. pa ne bi bilo neobično da su ih Srbi iskoristili za obrazovanje pojma: kuvati. U doba Rg vede Ku! Ku! Ku! je značilo : "How strange" "strange" je zato što je strano. Prvo.neprijatna buka (bombardovanje. (lokativ: kuvi. Najveća i najžešća rezervisana su za nastupajući vek.hraniti. dolina kukşidžah . gunñati kuĦŃh. materica. unutrašnjost bilo čega: pećina. kilikilakāh: naručeno za predsednike od strane njihovih partija) ku .udarah . U njega naivni polažu svu svoju nadu. & Co).hvānam .mrmoriti. žuboriti. čuvati. Umesto globalizacije u korist samozvano .zemlja. šupljina u ljudskom telu. Amosovo proročanstvo ne može se ispuniti.uvredljiv govor (govor voñe sa daljinskim i sa mobilnim na grobištu izginulih) ku . preñimo na prijatnije pojmove.svapnah . predlažem alternativno.

. sabiti se.G. Mnogo bogova. ukovrčiti.roñen. U srpskom jeziku ukras za glavu postaće: ćuba. zbiti se. domaćinstvo. Od svih nepoverljivih sumnjalica msje Volter je najbolje i najkritičnije ocenio svetost onoga što u "svetinji" piše. Posednici i naslednici monoteističke svete knjige niti mogu biti pluralisti. Reč je složenica od: kub-dža. niti znaju kako se u pluralizmu može ostvariti jedinstvo. kubdža . Neznalice pluralizma neka se okrenu izučavanju indijske tolerantnosti.kućica kuŃumbam . razvrstali u četiri perioda životnog ciklusa. porodica. pisati. umesto što se razmeću i diče diplomama jezuitskih koledža. Da bi se prebrodio jaz izmeñu individualnih sloboda i socijalnih potreba. beščasan I. Noć prestanka svih porodičnih i 91 okućiti se kuća . Svako naselje i svaki hram u Indiji imaju svoju "sthalapuranu". jer je uložena u ladicu "nahtkasna" svake hotelske sobe u katoličko . U srpskom se diferencijacija vrši promenom vokala pa se kaže: šuntav . sve po jedan "pravi" i "istinski". kubdža kubdžākā kumbah grbav grbavica ćuba I. biti nepošten. kubdžākā .vrsta ženskog ukrasa za glavu. nepouzdan. Kraj modernog grada Kanaudža prostiru se ostaci stare Kanjakubdže. na njegovu sreću. du) i kuče (f. Po jednoj takvoj. zadebljanje na kraju kosti ili močuge. S ove strane.grbava devojka P. na festivalu u njenu čast. Po drugoj. po pretku: kara – dža roñenom sa crnom puti.saviti. a kamoli sa nekim trećim čija vera. njenim imenom naziva se dvanaestogodišnja devojčica.saviti. potomstvo kučau (m. polirati kuč.hramati. susrevši ga žednog na putu.grbav.ženske grudi Zasnovati kuću i skućiti se znači suziti raspon dharmom već zadatih ograničenja. iskriviti. porodica. otupeti. kuŃati i kuč. Nagradio ju je besprimernom lepotom. sa stalnim svañama i ratovima izmeñu vernika.kućanstvo. porodica kutīkā . Tako se kod mudrih ukidaju mogućnosti izbijanja sporova zbog pluralizma bogova.hrom i šantav . I. I u srpskom jeziku ima reči sa završetkom na "dža". (U ovo drugo sumnjam. kuŃati . bog vetra Vaju grbavošću je kaznio stotinu raskalašnih kćeri kralja Kanjakubdže. tvrñava kuŃī . kočati kuŃah i kuŃi G. kuŃ. kuŃah . stare Arje su ciljeve života i čovekove dužosti: puruşarthāh.glup. jer su svi zadovoljeni. kuĦŃhati . Krišna je Višnuov avatar dok je Durga jedno od obličja supruge boga Šive. grbav .kuća. U spomen na prvu devojku.kuća. Oni ne umeju ni meñusobno da se slože. legendarizovano i mitologizovano kazivanje o njihovom nastanku. Mišljenja sam da je Vukovo prezime na isti način nastalo. personifikacija boginje Durge. iskriviti. kočati . "Grada grbave devojke" na prostoru dvostruko većem od Beograda. nije iznikla iz mnogoreklamirane i najčitanije "svetinje". kumbah . du) . zatupeti I ovde je uočljiva sklonost indijskog duha ka sintezi: hromost je i fizički i duhovni nedostatak. kuĦŃh. nezreo. ovaj stari grad dobio je ime po grbavoj devojci jer je napojila Krišnu. kuŃ.protestantskom svetu). pa ipak harmonija.

Kao istaknuti varvari. Srbin kaže: "kuća stoji na ženi" dok se on ponaša kao gazda u kući. rupa iskopana ispod lomače kūpārah . u izvoru (dakle onaj koji će. kopniti. uz napomenu da svi pisci ne moraju da pišu. poput Buddhe. kūpjate . materica univerzuma.socijalnih obaveza čoveka navedena je u jednoj od prethodnih jedinica. možda ambis pun voda. cvrkutati. posuda od stakla ili metala iz koje se pije. jer.konj svetlomrke boje crnih kolena U RVK ova reč je obeležena zvezdicom. Kasnije je upotrebljavana samo u pluralu: āpaş. udubljenje. držali propisa. Na svečanost će doći sve sami pozvani i slični "kao jaje jajetu". To je uvek veličansteno cirkuski. kūpah kupa kulaš I. turska imena. Mnogi se nisu. proizvoditi bilo koju vrstu neartikulisanih glasova I. izvor.rupa. kulāhah I. kupah . posuda od kože za nošenje vode. kudž. mrmljanje i dr. zujati. Dharmah je "pristrasan'' . kūpjate G. kao što je svima znano.pa se olako stavlja na stranu prvih. Posledice oduševljenog i nasilničkog oslobadanja očite su. Oni drugi.okean P. pretapanje se vršilo po meni nepoznatim zakonima u koje bi trebalo proniknuti. Što ga bude bio uspešnije nametnuo drugima. kūdžati kūdžanam zujati zujanje G. bezuslovno moraju biti lako čitljivi i nepolirani. Ova porodica reči nema svoj glagol pa se pretpostavlja da potiče od imenica: kū i āp (f) . zanemoćati. osobito u tzv. Što se. ćurlikati. pa će opet biti biran i svečano ustoličen. kudžanam . zgusnutih i poliranih misli (''šta je pisac hteo da kaže"). kūp. kūdž. gde svak ima svog "univerzalnog" dharmah. kūp.proizvoditi monoton zvuk. Turci su barem o konjima mogli više znati i nadevati im odgovarajuća.Atharva veda). razblažiti kūpakah kupanje (kopanje?) kopniti I.rupa.voda (Rg i . mada se i kopanje spominje u sanskrtskoj grupi. pećina. Što se ostalih. Kako u sanskrtu nema glasova "z" i "ž". Još je teže presuditi da li oba srpska glagola: kupati se i kopati ovde spadaju. utoliko će mandatura biti uspešnija. biti okupan). mnogo više nego kopati.zujanje. porodica može biti veći podsticaj i još veća prepreka na putu duhovnog razvoja individue. razvijenim zemljama.slabiti. mali izvor. ženskih grudi tiče. 92 . značenja tiče. kupati se. pak.onaj koji je u rupi. kūpja (tpb) . naizged kontroverznih. kulāhah . iz bilo kojih razloga. izvedeno od gornjeg glagola. mogli smo ih povezati na sledeći način: pisac i njegova dela moraju biti zakučasti. rupa iskopana u zemlji radi naviranja vode. kūpakah . Pogotovo je sklon pesnicima i nesklon otpadnicima od istine. kudžati .

dok se u "loše" momke može svrstati svaki nepoželjni pojedinac. treba ih podsetiti. Kuru je zajednički predak i: Pāndavah petoro braće.izražavanje radosti povicima. sa prestonicom: Hastinapuram. kīŃajati G. tako nazvane po ocu: PāĦduh (Bledoliki). pa bi moglo značiti: "Sam sebi uzdanica ". sa prestonicom Indraprastham (Indrino prebivalište) na mestu sadašnjeg Delhija. Ime majke bilo je Tapatī. kīlakah I. Večna tema dualizmu okrenutog sveta dostići će :zapamćenu vulgarizaciju u američkim šund filmovima. Šta više. na kome će se odigrati krvava bratoubilačka bitka. Kurukşetram. izvedeno od: tapah . kīŃ. klin kitovati O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba -Patetično romantična hipoteza je održiva jer je nedokaziva -(Celinu čine jedinice od I do III) kuravah kauravah Srbi (?) kauri (ñauri) I. kilikilakāh . a sile zla u Kuravama.Kurave. imala sam prilike da čujem "stručnu" ispravku. nema nigde" . Rat izmedu braće od stričeva osnovna je tema Mahābhāratam. Sunčeva kći. Od iskona sklona nadilaženju dualizma monizmom i sa izvanrednim smislom za uočavanje dinamizma univerzuma indijska misao izbegava opisivanje pojavnog sveta suprotnostima dobro .kaže se: "što nema u Mahahabharati. gde su sile dobra oličene u Pandavama. jer su one tek ekstremne tačke izmeñu kojih se odvija neprekidno i nezaustavivo oscilatorno kretanje 93 . kīŃ. zajedno sa svojim javnim i tajnim strukturama. koju su kurave nazivale: "Zemljom večne sreće". kliktanje U savremenom svetu pojava je sve reña. Kurave su nastanjivale područje severoistočno od Delhija. klicanje. kilakah . Prapostojbina svih Indoarijaca. lišeni kolektivnog pamćenja i po diktatu establišmenta". Ako su Nemci. zbog preterane automatizacije. ime izvedeno od: varanah bedem. potomci Kurua: Kuruh. Obilno se koristeći mitologiziranim kolektivnim pamćenjem . Povika ima. U sastavu teritorije Kurava bilo je i Polje Kurua. a nije nemačko ni: "klin se klinom izbija".ep nam kazuje o večnoj borbi izmeñu sila mraka i sila svetlosti.toplota. čitavi narodi gotovo čitav svet. gotovo da je jasno čitavom svetu. nego git i gitovanje''. izmedu dobra i zla. gledano iz Indije. Otac stotine braće Kurava bio je roñeni Panduov brat. u "dobre" momke svrstavaju policajce.kilikilakāh kliktanje I. Pandave su bile jugozapadno od Kurava. spojiti Eto. Gde on spada. zaboravili na klin. kīŃajati . Autori šunda. Kuravah .klin Klin nije od nemačke "kajle".bojiti. najobimnijeg svetskog epa od 200 000 stihova.zlo i sl. sa "poučnim" scenarijem na temu borbe izmedu "dobrih" i "loših" momaka. slepi: Dhrtarāştrah ("Staro kraljestvo"). a mi mislili da su nam uz kit. osim ako je poručena. povezati. Otac Kurua zvao se SamvaraĦah. nalazila se s one strane Himalaja. razvijeni Nemci i kitovanje uvalili. ali ne od radosti. Ne kaže se: "kit i kitovanje.

Lišen smisla za filozofske uzlete. pune su lukavo smišljenih dosledno izvedenih zverstava. Agresivnim islamom naoružani varvarin počeće da uči od pokorenog. Primenom gramatičkog pravila o obrazovanju prisvojnih prideva (preglašavanjem prvog vokala imeničke osnove) na imenicu Kuruh. potomci naroda Kurava. semitski duh je poručio svetu: "Ne ubi!" i "Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe!" Poruke su došle od jednog ubice i od jedog ubijenog. steći će i pojmove ali nikada neće dostići duhovni horizont pokorenog. zanemarivanjem nastavka za množinu. Potresna je moralna pouka zajedničkog učitelja zavañene braće: Bhīşmah. pl) . Tragične posledice besmislenog rata maestralno su opevane u knjizi tužbalica žena za poginulima. Durjodhanu (Zli ratnik). odnosno sopstvene pameti. imperiji. Srpski Gorski vijenac biće pozna i jedina reinkamacija Bhagavadgite. nekoliko vrsta joge. sveteći se za nanetu joj uvredu od strane Kurava. razneće po celoj. onih reči za koje nije imao odgovarajuće pojmove u glavi. Opevanaje u 12-oj knjizi: Šāntiparvan knjiga smirenja duhovne agonije preživelih. izveden varijetet: "ñauri". zvan Vķkodarah (Vučji trbuh). sina reke Gange. kauravāh (m. Knjige epa (ukupno 18) u kojima se opisuju uzroci i 18-dnevna bitka na Kurukšetri.fenomena.v. kurati kurkurah urlati kurjak 94 . U krvavom bratoubilačkom ratu obe strane koriste podjednako amoralna sredstva sa posledicama do te mere tragičnim da se nijedna od njih nije mogla osećati pobedničkom. najpre unošenjem njegovih reči u svoj siromašni jezik. Najstrašnija čini: Bhimah. najavljujući osnovna obeležja nastupajuće epohe. kup. Od ove imenice biće ili u Srba. obrazlaže Ardžuni. Takvima ih sve više afirmiše istorija ljudske vrste. Sebe neće identifikovati sa Kuravama ali će. Pokupljene reči često defomisane. na nasilju zasnovanoj. u širem smislu. napija se njegove krvi i u njoj pere kosu Draupadī. kao što je: I. što će se odraziti i na duh velikog epa. koju daje preživelima na bojnom polju. biti uzbuñen U Srba može i da prekipi. izboden strelama i na samrti. sa naglaskom na: karma . kaurava . kupjati . skratiti imenicu Kauravah na "kauri" i njome označiti "nevernike". Nazvati ceo svet nevernicima samo zato što ne pripadaju islamu. Obe su podjednako nerealne. ali i za realnost. kupjati kipeti (od besa) G. Pošto je zaklao predvodnika Kurava. III kur. jedan od petorice braće Pandava.Kuruov Iz prideva se mogu izvoditi nove imenice. ili. kup. Šta više.potomci Kurua. zajedničkoj ženi braće Pandava. dobija se: P. ne umem reći gde i kad. Turski upad u Indiju krajem XII. Epu je pripojena i Bhāgavadgītā u kojoj: Kķişnah. ili usput. sukob se odigrao na prelazu u kalijugu. znači biti zadojen sukrvičastim starozavetnim mlekom i prepravljati tude pojmove u skladu sa mogućnostima sopstvenog jezika.kipeti od besa. naduti se od emocija. Višnuov avatar.jogah i sa moralnim nalogom odricanja od plodova dela u svetu u kome je delanje neminovno. Uz reči. jednom od petorice braće Pandava. bio je sudar varvarizma najniže vrste sa civilizacijom u zenitu svoga razvoja. Čuće veliki ep i naučiti o ulozi Kurava i Pandava u njemu. U oba dela imalo se hrabrosti za postavljanje ključnog pitanja: ubiti ili ne ubiti. Jezičkim determinizmom uroñeni smisao za realno prosuñivanje o svetu u kome se mora živeti i filozofski nerv doprineli su sličnosti odgovora datih u oba dela.

kurati . Čim za to budu sazrele prilike. kurkurah . povlačili u utvrñene gradove na vrhovima planina. gornjem glagolu bi. On će opstati i sada i ubuduće. ispuštati zvuke. Šta mari. O svemu bismo se mogli nagoditi. po tome "brat na brata" prepoznajem Kurave u njemu. no što je izmeñu Hristove i starozavetne misli. čežnja za svojim Bhimom. Judhisthiri od Dharme. Uzdajući se u magijsku moć reči. Ako se pred silom moralo pasti. Meñutim. Poput Bhime. ona će se ispoljiti u liku Kraljevića Marka. narod će obrazovati svoju duhovnu vertikalu i opstati. ostali ripide. i on će biti snažan. Kurua je identifikovao sa vukom i stao od njega izvoditi svoje poreklo. pa se samim sobom nameće pomisao da se ovde radi o vrsti nalik na kurjaka. svi do jednoga. ne sme se zaboraviti da su promućurne radže pretvorile predačke palate u unosne turističke objekte. okružen preživelim i nakratko složnim partijskim voñama. moraće se zadovoljiti šatorom. kod pojedinih. u nadi da će steći Bhimine osobine. "via" Radžasthan. jer uvek treba pevati. jer će i nas malo biti. Svakome ko iole poznaje radnju Mahabharate. neće prestati ni posle preseljenja naviše nesrećni no srećni Balkan. sa decom u naručju. Prepoznavanje sličnosti posredstvom engleskih naočara traži veliki napor i bremenito je rizicima. mi smo bratja. zato su ga uništili. nakratko. moraće krenuti put prapostojbine. u Indiju. bez dvoumljenja. Meñu njima je sličnost mnogo veća. Slatko bismo se napričali. Prvi u rukama nosi raspeće. starog Bhage. Izmeñu su trubači i rok bendovi. svi su se. uprkos turskom zulumu. Autorima epa bilo je lakše. osim po pitanju da li je veći od većega Kraljević Marko ili Prthivi .Radž . pod bedemima izginuli. Vratimo se opet.pas U sanskrtu ima više oznaka za psa. sa porodicama. Radžastanci su bili veliki junaci. što je Srbinu očigledno i to utoliko pre što je u neposrednoj blizini reč kurjaku slična i znači urlati. nije mogao u gornjoj reči prepoznati srpskog kurjaka. ako ne i veći od Srba. jer. Narod sa začelja mudro sledi. Nakuli i 95 . Vuk se označava imenicom: vķkah. No. muškarci su se preoblačili u žute isposničke odore da bi. Rabinima je njegovo učenje zazvučalo strano i suprotno tradiciji. Napred ide neki Arsenije x-ti. nesavladiv I osvetoljubiv.Čauhan. boga univerzalnog zakona Bhimi od boga vetra Vajua. kur. U zemlji "gde radže stanuju" naići će na potpuno razumevanje. preživelima ništa drugo ne preostaje doli povratak u pradomovinu. i opet. u pradomovinu. Izmeñu pravičnog Marka na zemlji i boga pravde. Nas je pesma održala. a neprijatelj je bio isti: Turci. jedni drugima kazivajući. Ta. bez prisutnih svedoka. Ili je usput zaboravio kuda je pošao. ma šta da se dogaña. Težnja da se bude kao Bhima. Za to vreme. mada manje krvoločan. U mislima već vidim omanju kolonu. nažalost. pa dati. pevali smo zajedno na mostu: Trebaće nam sasvim malo mnogo manje od raznoraznih tamošnjih "sthanova". po diktatu tog literarnog žanra. dodao značenje urlati a imenici i značenje: kurjak. Razumljivo je da divljenja dostojni Englez. ali objektivnim razlozima. pa valjda će nas braća razumeti. autor rečnika. Ona je sada u sastavu Rusije. oglasiti Kurave za uzročnike rata i. mora biti da je bilo primamljivo. snagu i vučju Bhiminu prirodu nije mogao zaboraviti. a i sada. Budu se braća opet zavadila. Ovaj primer ilustruje teškoće sa kojima se susreće čitalac sanskrtsko-engleskog rečnika. sanskrtsko-srpskog nema. dok su svoj petorici braće Pandava morali izmaštati božansko očinstvo. oni uz vedsku vinu. starim Indoarjama. na nebu. žene bi zapalile lomače i. u njih poskakale. pa onaj ko nema deviza. čojstva i junaštva daleke prošlosti. ili je u tome bio sprečen nepoznatim. tamo bar nije hladno. jasno je zašto su autori epa zadržali ime naroda Kurava po pretku Kuruu. krike I. gde treći jezik samo donekle može pomoći. odlučio na povratak u "zemlju večne sreće". našao se meñu Slovenima i tu se poduže zadržao. brat na brata. kao što je znao sanskrt. potomka vedske vine. Prave teškoće nastaju kada se fonetska sličnost redukuje na jedan slog. Steći performanse pobednika u to vreme. Hristova mladica lako se primila na rgvedsko stablo. Izmeñu ostalog. tek. ako opet ne udari "brat na brata".proizvoditi zvuke. Da je Englez znao srpski. Pred silom. jer pravi hrišćanin mora biti pravdoljubiv. II i III izložiću u naslovu obećanu hipotezu: Srbi su većina naroda Kurava koji se posle nerešene bitke i izginuća voña na Kurukšetri. bogme. Sažimanjem jedinica I. mi uz gusle. Ardžuni od Indre. smestiti ih na stranu sila mraka. Udari li i tamo.G. njojzi hvala.

kraljevih donacija.potomci Kurua. Da je reč o haraču i haranju.uštinuti. 96 . Kad se ide u rat.jačina. izvući. onoliko koliko se može sa dva prsta zahvatiti.ti" i "ono . Iz njega nema izlaza. izbeglištva. Što bi rekle stare Indoarje: "to si ti". Zadivljujuće je. neprilagodljivost po cenu života.džungla nastanjena stanovnicima priznate i proslavljene hrabrosti. gde se obja[njavaju i druga. uvršten na strani Pandava.. a u hrišćanstvu lekari Kuzman i Damjan). Ona je za nas nestvarna. stali smo tek pošto smo stigli u guste. nesposobnost popuštanja na štetu pravde . blizancima. "ono su oni". rasa. nerešene bitke. u zemlji. Time se krug zatvara. banda lopova. rat i: vādžapejah . Soma je u Srba zamenjena rakijom. uz neprestanu unutrašnju i spoljnu mitologizaciju: Kosovo Polje umesto Kurukšetre (kurubhuh je vrsta ptice. pleme. u odnosu na vino. a da se ništa nije ostavilo nedorečenim.hārah . kuş. mada već pomalo dosadno.. porodica. kuş. izdvojiti. sa njihove strane. bežanija. pešadija. "to je stvarnost". Evo nekoliko složenica iz Rg vede koje idu u prilog moje hipoteze: . kuru . zajedničkim ritualom istog naziva. Ritualno pijenje rakije: vādžah . -. takoñe. izazivanje gladi. količinu. neposobnost razumevanja tuñeg i drugačijeg. što ne znači da ona nije stvarna. i nerazumevanje. kuşnati . pretnje uništenjem. bitka. Srpski pojam: "od kolena". sa naše strane. lako ćemo napraviti rečenicu: "kašu pokusavši dostižem blaženstvo". simbol Sunca). ne bi im bio potreban bog za učitelja.oni". kasta. hrastove šume Šumadije. junačenje i kad treba i kad ne treba. jer "to . ona ima veću ritualnu moć.Hrabrost i neustrašivost stanovnika Šumadije (sa okolinom): Zemlja Kurava nazivala se: kurudžangalam . jer ova dva pojma nisu turcizmi. Bila bi to nekakva multidimenzionalna i ljudskom umu nedostupna stvarnost. a ona postoji i takva je zato što je "to . možda kos. prepoloviti Pošto već znamo kako se kaže: kaša. usekovanje glava. ovako se nazivalo i nuñenje some kralju prilikom krunisanja: rādžasūjah. (U starom svetu Grka i Latina oni će se zvati Dioskuri. Dovoljan bi im bio i stari Bhišma. jedan od sedam načina žrtvovanja opojnog pića some. nismo. Seleći se. Zadivljujuća je veština prevazilaženja moralnih dilema. U sile dobra i svetlosti svrstani su po kriterijumu porekla a ne po delima po kojima se nisu razlikovali od stričevića. kad se deli plen onda. snaga. i te kako.Sahadevi. depresije i beznaña . a ptica je mamina. ima više smisla ako se dovede u srodstvo sa sanskrtom. jasno je i na sanskrtu i na srpskom. ponavljanje istog sudbinskog koda u srpskoj istoriji.s jedne. (Bog je uvek na strani pravednih boraca za pravdu). brahmanima. Mudrim autorima epa bilo je jasno da se ni ovom distinkcijom ne poseže za dovoljno ubedljivim razlogom razvrstavanja.hārah -jedan vid agra .. manje pohvalna.s druge. označavalo se savezništvo u bici ili u ratu. Ašvina.ono" ne ide. opanjkavanje sa svrstavanjem u sile mraka. od boga blizanaca. sa "Što si Leno na golemo. mržnja kao lakša opcija. kuşnati kusnuti G. kasta brahmana." i sl. takmičenje.piće snage i bitke.oni" i "ti . hrabrost. nada i uzdanica naroda: kurunandanah . kulah "od kolena" kulah .stado. Podmladak. mnoštvo. "kaşājam kuşitvā ānanda gaččhami". značenja: kulah. svi smo "od kulah". sukob. uzeti malu. pa se u igru morao uvesti Krišna. Da su Pandave znale šta čine.

Neka se zna da srpsko telesno i duhovno blaženstvo zavisi od kusanja i količine pokusane kaše, jer se može i bez nje ostati. Obratiti pažnju na: gaččhami, od glagolskog korena: gam - hodati, dostiči nešto. U srpskom se ono izmetnulo u: gackati, po blatu, na primer. Ovu radnju treba na vreme obaviti u cilju dostizanja samom sebi postavljenog cilja, koji bi mogao biti: "u dobrobiti, bez kaše biti", "na kaşājasja ānande bhavitum". kūrčah i kūrčakah kūrčakin membrum viril, kita kurčevit

I. kūrčah - kita cveća, trave, paunovog perja, istureni deo tela: ruka, noga, membrum viril, vrh nosa, hvalisanje, laskanje, čvrstina kūrčakah - kita, delovi ljudskog tela kao gore, igla, pupoljak, cvet, cvetanje, jarčeva brada, nezasluženo preporučivanje samog sebe P. kūrčakin - krut, naduven Nije nikakvo čudo što se prevodom membrum virila na sanskrt dobija srpska reč. Ako imamo zajedništvo kod mnogo složenijih pojmova zašto ne bismo imali kod organa značajnih za održanje vrste i prateća zadovoljstva. Čudno je što srpska "kita" nema svoj fonetski pandan u sanskrtu. Poznata je muška sklonost ka eufemizmima povodom rasplodnih i pratećih organa, no, čini se da je ovaj, primenjen na dotični membrum, ranijeg, a "kitka šarena, nemirisena" kasnijeg datuma. Gotovo da sam bukvalno prevela sa engleskog : "nezasluženo preporučivanje samog sebe". Iz ovog primera vidi se da je autoru sanskrtsko-engleskog rečnika naškodilo nepoznavanje srpskog jezika. Da ga je znao, ovoliki broj nepotrebnih reči zamenio bi samo jednom srpskom imenicom: kurčenje. Porodicom reči očituje se smisao sanskrta za uopštavanje, za podvodenje sličnog pod zajednički pojam. Zato reč kurčah nije samo penis. Zato sve ono što mi nazivamo "bezobraznim rečima" u njih nije bezobrazno. Zato je u njih polni odnos sa pratećim sredstvima bio prirodna pojava, a u nas, hriščanskim moralom proskribovana zona, greh, grešno/bezgrešno začeće i slične budalaštine. Zato se tamo usavršavala prirodna pojava - izloženo u Kamasutri, dok se na zapadu vršila banalizacija - izloženo u porno-filmovima i u sveopštoj raskalašnosti posle raspada religioznih tabua. O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju - sa obiljem ozbiljnih pitanja i tek pokojim nepopularnim odgovorom kreacija, kreirati karanje, karati, kara krknuti, koknuti krtica kurvarluk prekardašiti

kķ, karoti, kķĦoti, kārajati

Ovaj izuzetno značajan koren: kķ menja se po pet vrsta od kojih navodimo samo tri. Glagol ima nepravilnu promenu. Poput većine glagola u sanskrtu, i ovaj je prelazan i povratan, pa se daju oba oblika za 3. lice jednine sadašnjeg vremena: G. kr, karoti, kurute - činiti, delati, raditi, proizoditi, stvarati, preduzeti, izvršiti, uzrokovati, izazvati posledice i dr. kķ, kķĦoti, kķĦute - povrediti, raniti, ubiti 97

kķ, kārajati, kārajate - prouzročiti, navesti nekog da nešto učini 1. kķta (tpp) - stvoren, načinjen, učinjen, izvršen i t.d. Pojmovi se obrazuju na 5 načina: 1. direktno od korena 2. imenica ili pridev + kr (u obliku: po željenoj vrsti promene, u odgovarajućem vremenu i licu) 3. krta + imenica ili pridev ili drugi glagol 4. prvim preglašavanjem korena: od kķ u kar, radi daljeg obrazovanja pojmova 5. drugim preglašavanjem korena: od kar u kār, radi daljeg obrazovanja pojmova Mogućnosti obrazovanja pojmova praktično su neograničene, što je uvek koriščeno i koristi se. Sanskrtskom gramatikom jezik je ureñen, ali on ne spada u mrtve jezike. S obzirom da se malo reči očuvalo u srpskom jeziku iz ove porodice reči, u nastavku se daju samo neki od primera, sa naglaskom na one koji se koriste u indijskoj filozofiji, radi uvida u tokove i osobenost indijske misli. Pojmovi su navedeni po grupama, shodno gore navedenim načinima njihovog obrazovanja. 1. kķtih (f) - čin delanja kķtjakā - vračara, veštica kķtvja - sposoban za delanje, za izvršenje neke dužnosti, efikasan kķtaka - veštački, neprirodan, usvojeni sin 2. dharmani - kķ... - izvršiti dužnost sakhjani - kķ... - učvrstiti prijateljstvo darduram - kķ... - duvati u sviralu (vidi se poreklo srpskog duduka) hrdajam - kķ... - primiti k srcu dvidha - kķ... - udvojiti, raspoloviti manasa- kķ... -razmišljati mūrdhanā - kķ... - utuviti u glavu 3. krtam - delo, čin, posao, strana kocke sa 4 tačke (dobitnička strana). Od preko 250 složenica navedenih u rečniku, uzeto je nekoliko kķta - kāma - onaj koji je zadovoljio svoje želje kķta - kārjam - dostignuti objekat želje kķta - akķta = kķtākķta - učinjeno i neučinjeno, polovično učinjeno kķta - kķtjam - ono što je učinjeno i što tek treba učiniti kķta - kşaĦa - onaj koji čeka pravi trenutak (pojam viši od "oportuniste") kķta - pradžña i kķta - buddhi - mudar, učen, formiramog uma 4. kara - onaj koji čini, stvara, uzrokuje, proizvodi, (sa oko stotinak složenica) karah - čin, delo, sunčev i svaki drugi svetlosni zrak, dužnost, zadatak, taksa, porez, doprinos (karagrāhin - sakupljač poreza) karīşah - ñubre, otpad, goveda balega karka - beo, odličan, izvrstan karana - onaj koji čini, dela, uzrokuje, izaziva posledice karaĦah - pomoćnik, osoba roñena mešavinom kasta (od majke šudre i od oca vajšje, od majke vajšje i od oca kšatije - njihovo zanimanje je pisanje, beleženje, voñenje knjigovodstva), pisac, pisar, slog ili reč kao zavisni delovi jezika, vrsta ritma u muzici, iracionalan broj i dr. karaĦam - čin delovanja, uzrokovanje posledica, religiozni čin, astronomska kalkulacija, astrološka podela dana na 11 delova, izgovor, artikulacija. slog i reč izvan konteksta, položaj tela u askezi i u seksualnom odnosu, sredstvo i metoda rada, dokument I instrument zakona, čulni organ, izražavanje 98

ideje u instrumentalu (padež), polje, telo, um, srce. Evo nekoliko složenica izvedenih od ovog pojma: karana - trānam - glava (u funkciji zaštitnika čula) karana - nijamah - obuzdavanje čula karana - prajogah - očaravanje, opčinjavanje (majom, neznanjem i dr.) karana - vat - artikulisan karana - adhikārah - poglavlje gramatike o izgovoru karana - adhipah - bog čulnih organa, principa života, živa duša, bog svakog čula ponaosob (Sunce bog čula vida, oka) karana - abdāh - godina koja se koristi u astronomskim proračunima itd. karmā (m, osnova: karman) - osim opštepoznatog značenja ovog pojma: čin (uzrok) - moralni efekat (posledica), koja ulazi u sastav karmičkog lanca, u indijskoj literaturi i filozofiji on ima i sledeća značenja: - čin, delo, postupak, izvršenje, posao (RV, AV, ŠB, MB) - služba, dužnost, zanimanje, obaveza (sa: karman na završetku složenice, kojom se označava izvršilac radnje ili onaj kome je radnja namenjena ili specifikacija dužnosti) (ŠB, M, Bh) - religiozni čin sa ritualom u nadi da će doneti naknadu: filozofska alternativa je u vedanti: spoznaja identiteta atman - brahman, u budizmu: spoznaja nirvane (RV, AV i druga, poznija literatura) - rad, delanje kao alternativa mirovanju; prašantih (f) (H, BG i dr) - delovanje kao kretanje i pobuda, treća od sedam kategorija njajah -filozofije ili logike (T) - efekt, posledica (M i svi drugi izvori) - čulni organ (ŠB) - objekt, kao suprotnost subjektu: kartā (osnova: kartķ) Razlikuju se četiri vrste cilja delovanja na objekt: stvaranje novog, promena oblika ili i oblika i sadržaja, dostizanje željenog objekta, napuštanje neželjenog objekta. - čin kao neumitni izazivač posledice, sudbina kao rezultat činova izvršenih u prethodnim životima. Iz obilja složenica, navode se samo neke: karma - kartā - subjekt koji, vršeći radnju na objektu, i sam postaje objektom karma - kāra - onaj koji vrši dužnost bez očekivanja nagrade karma - kālah - pravo vreme za delanje karma - kşajah - okončanje svih aktivnosti karma - kşetram - polje dejstva, ljudsko biće, univerzum karma - dža - posledica, ono što rezultira iz dela ("činom roñeno") karma - tvaruh - stanje stvari karma - tjāgah - napuštanje delovanja i religijskih obaveza karma - duşŃa - nemoralan karma - doşah - nemoralan čin, greška, zaslepljenost karma - nāšā - uništavanje, odricanje od zasluga nastalih dobrim delima (posledice rñavih dela neuništive su; mogu se kompenzirati dobrim delima u dugom nizu budućih utelovljenja) karma - nibandhah - nužne konsekvence dela karma - njāsah - napuštanje ovozemaljskih dužnosti (od ovoga su indijski samnjasim) karma - pākah - žetva zrelih plodova prethodnih života karma - phalam - plod ranijih dela (bol ili radost) karma - bandhanam - svezanost (uslovljenost) svega što postaje i biva i što će nestati 99

onaj koji peva himne bogovima kārja (tpb) . obe imenice mogu biti izvor srpske reči: kurvarluk kāradadžah . dok povratni oblici kazuju: "delati se".nastalo od čina (sam . 5.reciprocitet izmeñu delatnika i dela karma .indrijam = karmendrijam . pet na broju: ruka. juga aktivnosti. uma i ruku kārī .šila . da li je srpsko: "tatamata" nasatalo od: "tatha .uzrok.univerzuma. umetnik. kao plodovi što otpadaju sa drveta. motiv. bol kāruh (m.ono što treba učiniti kārikā . Na primeru korena "kr" prelazni glagolski oblici označavaju da subjekt dela.čin. astronomski period. pogrešan karma . kārah .delatnički karakter koji poznaje principe delovanja karma . grlo.jugam .agonija. Ovi drugi imaju svoje nastavke i ne grade se uprošćeno kako se to vrši u savremenim jezicima prostim dodavanjem jedinog oblika degenerisane povratne zamenice (u srpskom: sebe ili se) prelaznim oblicima.nokat ("roden od ruke") kāranah .taksa.samo od sebe. Da ona nije dostignuta. vrši radnju na nekom objektu.organ akcije (kao što su čula organi percepcije). u vedanti -brahman. organ rasplodnje. delatnička epoha karma . sredstvo. izvodač karmatha . prvi uzrok nastanka bilo čega . umetničkog dela i dr.onaj koji obavlja dužnost ne očekujući nagradu karma .siddhih (f) .f) .kalijuga. delo.tok. razlog. mati kāraĦā .bandhah . koja. uopšteno: svi proizvodi ljudskog duha.vjatihārah .uzrevanje posledica dela. uzrok stvaranja: u religiji bog.zatvor.mathah" – "tako treba izvršiti mešanje" u kocki. u trgovini i uopšte u životu. vezivanje. pevač.ātmā . ili se subjektom izvršeno delovanje na objekt vraća subjektu u vidu posledica. nacrt literarnog dela. porez kārā . princip.umetnik. tamnica. Na Zapadu gde su subjekt i objekt strogo razdeljeni prosuto je mnogo filozofskih reči o slobodama subjekta a ta sloboda najčešće je tražena na pogrešnom mestu i na pogrešan način. dobro delo karma . napor kārā .izvodač. karma .izopačenost. vrši posao ili poseduje kāravarah .umetnost.sambhava . kovač. te da apsolutno slobodnog subjekta ne može biti u jednom univerzumu u kome su "kretati se" i "delati se" osnovni "glagolski" uslovi njegovog postojanja i opstanka. pesnik. treba istražiti. zanatlija.samvatsarah . bistar.viparjajah . nauka kārudžah . put delanja karma . bhu biva) karma . otpadaju od delatnika i ulaze u sastav karmičkog lanca (u Šātātapasmķti navodi se 86 "uzrelih plodova") karma . poreklo. Ogromna većina sanskrtskih glagola je prelazna i povratna sa odgovarajućim oblicima za sva lica u svim vremenima: prelazni oblici nazivaju se parasmai padam.slično kao pod pojmom: karaĦah. sa i bez poznavanja principa karma . stvaralac kāruh (m) . proizvod zanatstva ili bilo koje druge društvene delatnosti manufakture industrije. elementarna materija od koje je sve materijalno nastalo.sposoban za delanje. zatvaranje. izvitoperenost.adživāh .izvedena od: kār (obrañena u jednoj od prethodnih jedinica) Sapir je s pravom tvrdio da je jezikom odreñeno ono što se njime može misliti pa je ovo pogodna prilika za pretpostavku da se karmički zakon i pre formulacije implicitno sadržao u sanskrtu.karma . povratni ātmane padam.proizvedeno od strane umetnika. vešt.involviran u delatništvo. delo. noga.uspešan čin. u budizmu čin.sredstva za život radom stečena karmārah .mārgah. muka.vipākah . u religiji bog koji navodi na poštovanje univerzalnog zakona kāraĦatā . uzrok postojanja tela: otac. umetničko delo.kalendar od 360 dana karma . 100 .onaj koji dela.uzročnost kārah . organi za izlučivanje.kara .

počev od nastanka do iščeznuća fenomena ili individue. definisano Šatapatha brahmanom o stotinu puteva ka istom duhovnom cilju.ime i oblik. dok je karmički zakon "gonič" i "terač".9 Pozniji filozof mahajana budizma. izvesno spoznatljivo može biti samo ono što je nepromenljivo ili ontološka podloga bića: brahman. ali obeshrabrujuće što mnogi filozofi misle da je moguće stanje stvari popraviti polazeći od starih osnova. jer je ono stanje svesti pre dualističkog rascepa na subjekt i objekt. reč i delo nose moralne naboje koji se izvoñenjem čina oslobañaju i subsumiraju sa posledicama prethodnih činova na planu kontinuiteta bića. voda mora da teče sa višeg na niži nivo. Po Šankari. No. njena prava priroda: ātmā (osnova: ātman).Brahman. jer se može relativizovati. do dela. Ispomažući se matematičkim pojmovima. 9 Videti: Č. Otac moderne zapadne filozofije koji je "sum" samo dok "cogitira" bavi se jednim segmentom bića i po kriterijumima indijske filozofije ne bi mogao da se uvrsti u skup ozbiljnih mislilaca. preko reči. Spoznajom: vidjā stiče se džñānam . identično je sa brahmanom.znanje o identitetu: atman = brahman. irelaciono stanje iracionalne transcendencije: ni bitak. šūnjam: Prema monističko-panteističkoj doktrini upanišada i vedante. nametnuta su ograničenja radi očuvanja ureñenosti procesa u univerzumu. Fenomenalni svet neprestane mene jeste privid. vratimo se Indiji i osnovnim stavovima o karmičkom lancu: . Filozofija istočnih naroda. zakon je prerastao u moralnu normu: zvezde i planete moraju da slede unapred zadate putanje. 1958. od istih onih koje su nas dovele tu gde jesmo i načinile onakvima kakvi jesmo. Veljačić. Matica Hrvatska. U prastaroj Brhadaranjaka. Svaki čin. Buddha je osporio vedantinski metafizički supstrat i uveo pojam: nirvāĦam. upanišadi. I deo. preslikavaju se u implicitno sadržani kontinuum. izvan vremena i prostora. ni nebitak. Nagardžuna. raspoznatljivih po složenoj kategoriji: nāma . apsolutni subjekt je transcendentalna večna svest. ono je: "jedno bez drugoga". Determinizmom: mora se postupati po zakonu i poštovati zadata ograničenja. ni bitak i . Dirljivo je. popularno nazvanog "karmički lanac". nirvāĦam. na ja i drugo. jer je ono s one strane spoznajne moći uma i izražajnih mogućnosti jezika.bitak . Označava se imenicom srednjeg roda: brahma (osnova brahman). počev od misli. diferencira individuu u odnosu na drugog no. ili čina. velikoj šumskoj. u kome dolazi do potpunog gašenja svih pokretačkih snaga karme. pomisao.ni nebitak. 101 .na iti (neti .sl. Kvalitetom implicitnog nevidljivog kontinuuma zadate su vrsta i performanse sledeće nāma – rūpam. zemljinom težom predmeti moraju biti privučeni i t. Opredeljenje za moralan čin i obavljanje sarvamedhah žrtvovanje svih stvari.neti). ni to . sopstvo. koju su sačinili mudraci boraveći u šumi. onaj koji nagoni na ciklično ponavljanje i nateruje na ciklično kretanje.rūpam . moralan je po izvesnom automatizmu. U indijskoj filozofiji subjekt je uvek i istovremeno objekt tuñih ali i sopstvenih činova shvaćenih u najširem smislu reči. nedelatnički svedok i posmatrač delatništva u vremenu i prostoru. Poštovati zakon i njegova ograničenja isto je što i biti moralan. radi spoznaje istine. kompatibilni su i neophodni uslovi za oslobadanje od činom determinisanog toka stvari. ni ni . Samousavršavanje je: samskārah. Samo čovekov duh ima slobodu da bira izmeñu moralnog i amoralnog čina i da samoga sebe oslobodi od ulančenosti zakonom karme. Zajedničkim pojmom: samsārah označava se priroda fenomenalnog sveta kao zakonima ureñenog neprestanog toka zbivanja.ni to.nebitak. jer istina o njemu i u njemu izmiče ljudskom umu. Ceo univerzum uključujuči i bogove u njemu. proces se može formulisati kao: diskretne veličine eksplicitne posledice. Funkcijom neposredne zavisnosti posledice od uzroka. uvodi pojam: šūnjam -prazninu kao ontološku osnovu egzistencije. Individualno ja aham. Jadžnjavalkja je formulisao stav o mogućnostima bližeg odreñenja brahmana samo pomoću negacija: na iti . Zakon karme: svih šest daršana indijske filozofije i budizam na isti način definišu zakon karme. ego. Zagreb. od koje je izračenjem nastao univerzum.reklo bi se da nema dvojbe. Svaka spoznaja nije konačna.

ako im se vremena preklapaju. da bi se do tih izvora doprlo i oni razbudili neophodno je smirivanje aktivnosti uma. različit od drugih kojima se čovek dovodi u centar sveta i stvara iluzija da je svet njemu podreñen. Šta više. Na prvi pogled čini se da je nāma – rūpam . Svaka kuglica predstavlja telesnu formu koja nastaje. Preslikavanjem ovako zamišljene dvodimenzionalne slike u prostor. Radi se o ozbiljnoj povredi nekih vrlo bitnih Mojsijevih a možda i božji' zapovesti od strane izabranih. Moguće je zamisliti više meñusobno nezavisnih sinusoidalnih putanja kugli različitih perioda i amplituda. voljnog ili spontanog mentalnog i emocionalnog delatništva. Ona iščezava na svakom završetku jednog talasa sinusoide. u funkciji od promene stanja svesti. Možda bi sumnja u logos i veća kritičnost prema ovome idolu mogle biti polazne osnove za obnovu zapadne filozofske misli. razvija se. Osloboñena svest. On je po milosti svojoj uveo otkup grehova parama. ne znajući jedna za drugu. reformisanih i nereformisanih.Oslobañanje od karmičkog determinizma. blistavog sjaja. koje. leži prava linija čiste. plemenitu humanost prema svemu što je živo. sportskog Kadilaka za kretanje kroz široke mase vernika. neuništivi. u stanje nirvane. Razume se da je na planu mitologije. subjekt osposobljen da gaji voljnu blagonaklonost prema svemu što pojavom u svetu biva ograničavano zakonima prinude i spontanu.karmički lanac jedini je konstrukt koji se uslovno može nazvati indijskim antropocentrizmom. ne mogu uticati. u praznom prostoru. i ponovo se pojavljuje sa pojavom sledećeg talasa. sredstva će biti namenski iskorišćena za kupovinu novog papskog vozila. Ako je tačna indijska doktrina o pluralizmu univerzuma u kome svi entiteti nastaju po istom modelu transformacije iskonski .čovek povlašćeno. U tom slučaju više kugli klizi duž sinusoide ili. dok se ne uvidi sva sila dopunskih ograničenja i stešnjavanja granica da bi se čovek uzdigao do slobode. moguće i drugačije. do boga i preko boga. Naša kugla je ispunjena mnoštvom rotirajućih. Eshatološke opcije rezervisane za agresore Biblijska: Sve zavisi od Jehove. Nedvosmisleni filozofsko . Po obema doktrinama.datih potencijala. sklonog bludnim sinovima -pokajnicima. dok je po vedanti očuvana samo relacija: atman = brahman. one obrazuju grozdove. vlasništvo i sudbinu individue. ili od prinude cikličnog pojavljivanja u svetu fenomena. po vedanti: identifikacijom atmana sa brahmanom i po Buddhi. svetlećih kuglica. Izvan toka zbivanja. kao što znamo. nisu problem. legendi i nižih nivoa religije. Treba konsultovati cenovnik: "Koliko para toliko muzike". indijska kultura je prva na svetu uočila nepouzdanost ljudskog uma i razvila metode voljne kontrole tokova svesti. Model je otvoren za pretpostavke postojanja više univerzuma.religijski stav glasi: delima kodirani karmički lanac predstavlja umetničko delo. Dinamički model indijske teorije o karmanu i oslobadanju mogao bi se prikazati ogromnom kristalnom kuglom univerzuma koja rotirajući. On je. Takoñe po milosti božjoj.čin . pa će se pare vratiti u mesto polaska. izlazi iz "igre staklenih perli" i stapa se sa vedantinskom pravom linijom ili se utapa u budističku prazninu. pa ni bogovi. na njega niko. a 102 . Odnos čovek . po mnogo čemu. onda se umećem logiciranja ljudskog uma stiže do ideje o reinkarnaciji i o postojanju paralelnih svetova. stoga. "svako je naslednik svojih dela". postiže se povratkom svesti u ishodišno stanje. Sumu uplatiti na žiro račun Ofisa za oprost grehova svete Petrove šamlice. Uživajući u tom umeću. dolazeći time do jednakovrednih izvora spoznaje. propada i iščezava. pa su. Nirvanom se podrazumeva irelaciono stanje svesti. do nadčoveka. On postaje subjekt u pravom smislu te reči. Ova stanja svesti brže se dostižu upražnjavanjem discipline: jogah. praiskonske svesti. još svetije Pavlove stolice i najsvetijeg papskog prestola u Vatikanu. klizi po sinusoidi duž beskrajne apscise vremena. Osim autora. Svetlost je promenljivog intenziteta. sloboda se dostiže izvoñenjem duha iznad sfere dualističkih igara logiciranja ljudskog uma po principu: da/ne i izvan dohvata nelogičke i stihijske emocionalnosti. činom. Oslobodeni prestaje da bude objekt sopstvenog ili tuñeg. jer. do stanja u kome može da prepozna svoj pravi identitet ili: ko je. ili po isteku jedne mahajuge. jer grehovi nisu za potcenjivanje.posledica . dobija se figura slična genetskoj spirali.

šta više.seći u komade. Monikom. kķntati . pa i on pripada ovoj porodici reči. Sve namarupa za namarupom. deljenje P. vidi se odakle nam i krkače i krkanluk. Različiti su nivoi na koje svako pojedinačno (u ovom slučaju grupno. u Boki se umesto: krvnik kaže pravilnije: krnik. duboko uvereni da su samo oni subjekti a svi drugi objekti za bombardovanje. kķntatram . iver kķntanam . Teško zemlji u svakom slučaju! Indijska: Budući nesvesni da su istovremeno i subjekti objekti svojih dela. nepotpun. Srbi će sami sebe izuzeti. Ishod se ne može prognozirati jer su u igri dve opcije. Tu je i glagol: krnuti – tresnuti nekog o zenilju. odsečen Ispred poveće porodice reči izvedene od glagola .odsečak. imamo na pretek. do ponovnog pojavljivanja u ljudskoj formi vrlo je dug i težak put. razdeliiti.izdanju bespomoćnih zečića u kafezu moga komšije.bludni sinovi biti pripušteni u raj. vekovima i milenijumima. od nivoa do nivoa. Od izmeta. Biće neizostavno potrebno aktivno učešće u degenerativnom procesu kaljuge karmičkim sredstvima najdegenerisanijih. kķkāŃakam i kķkāŃika kķkah I. Može li biti efikasnijeg od bomardovanja? A da bi ono moglo biti sveopšte. što ne treba da znači da će se tamo dolično ponašati. Šetajući malo nagore malo nadole. U slučaju kompjuterskog očekivanja otkaza funkcija karmičkog zakona. Budući da nisu ovce koje sve što rade sebi rade. na vreme odložiti u hladnjače dragoceni genetski materijal koga. po čemu će se znati da je sveopšti haos započeo. ne znam. samim sobom sebe samo izvodi ili svodi. Meñutim. krntati kķntatram kķdhu i kķtta G. po uzoru na ovcu Doli. manjkav kķtta (tpp) . Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju opcije. Podrazumeva se da će im prethodno i putem Klarkovih satelita petougaoni pentagon isporučiti najmodernije naoružanje sa pratećim hardverima. uništiti I. skraćen. sa sanskrtom u pozadini. kķkah i kķkāŃākam .sečenje. meñutim. čini da bi se bačeni "okrnjio" ili načinio krntijom.krnjiti. komad. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju davno obećanog Amosovog proročanstva. krntija krnj. softverima i asovima.oštećen. krt. Naprotiv. što se. u skladu sa kvalitetom karika. opet će stići na pravo mesto u pravo vreme. na primer).zglob vrata Eto. krnjav krkače krkanje . kao seks). vrat krkāŃikā . bez sumnje. Tek se sa ovih aspekata može sagledati i uvideti kakve se sve koristi mogu imati od nezadrživog naučnog progresa degeneracije.sečen.grlo. biće svi do jednog poklani i transformisani najpre u paštetu a zatim u govna. kķdhu . odsecanje. 103 krnjiti krtina. ili će posegnuti za oprobanim sredstvom i raj isprazniti od bombaša. odseći. Koliko je ona srodna sa krntijom. Čim poodrastu i započnu ljubavne igre (sa zečicom. izvršiti sveopšte blagovremeno kloniranje. blizina jarosnog boga podjaruje agresivnost komšija pa će ovi kad-tad i iz čista mira započeti bombardovanje i od strane boga samoga bataljeni pravoslavni deo raja. u RVK navodi se: krntija (sa zvezdicom u zagradi) . mada su sve mogućnosti svima na najpluralističkiji način ponuñene. hvala bogu."gomila čega bez reda". ovi antikršćanski krstaši u ratu protiv pravoslavnih kršćana imaće priliku da poprave ocenu i da se idući put pojave u namarupam . kķt.

kķšanam . gladovati. i donosi je ljudima na zemlju. kķšjati . otud: "Ljubi cigara u zubi". savladati. kķš. čeznuti. Sanskrtskim pojmovima jače je istaknuto da ono može biti i duhovno. krpariti G. oranje. Osim toga. dobiti. puls kķšatā . iščezavati (kao Mesec) I. jadikovanju.pulsiranje. kķšaka . siromašan. suprug kķşih (f) . izvršitelja kazne. Očigledno je da su krepavanje i krparenje blisko povezani sa siromaštvom. krst G. iscrpljen. nevaljao. zemlja. nevaljalstvo P. Ako se hoće. kinjiti. Kako su pojam i mit rgvedski. kršiti. kķş.slabiti. Srpski pridev: kršan slaže se sa imenicom: kķšānuh .buddhi (sl) . kķpaĦin . Ne valja.vući.plug kķşāĦah i krşakah .mršavost.dobar strelac. kķş. sanskrt može pomoći da se ozbiljnost traganja za korenima uskladi sa njihovom dubinom. no. kržljavost kķšānuh .kķp. brazdati. karşati .tugovati. ne kršan.tanak. kķpaĦah . Ranije smo imali glagol: kaštigovati se (sam sebe nečim kažnjavati). oteti. savijati (luk). jadikovati. želeti I. Putevi jezika i mitova tajniji su od puteva gospodnjih. naoružano lukom i strelom vreba sokola naumnog da ukrade nebesku somu i odnese je na zemlju. krşah . kķp. privlačiti. mršaviti.siromaštvo. slabih udova kķša . što se kasnilo sa otvaranjem katedre za sanskrt. biti slab. mučiti. koje. od koje se zakržljava. kržljava uma Iz gornjeg se vidi odakle Zmajevitom čiki: "Kržljavić Ljuba".bedan. beda. Činjenica da su pridevi: kršan i kržljav fonetski slični i u srpskom i u sanskrtu otkriva nam dublji sloj srodnosti ova dva jezika.siromašan čovek kķpaĦam . oranica 104 .slabouman. pa njime i pomoću gornjih pojmova možemo sastaviti sanskrtsku rečenicu: "kķdžom kaštigujući se kržljavac i krntija. Ovom imenicom označava se nebesko biće identifikovano sa Rudrom. potonji Šiva.dobar strelac P. krpate krepavati. bolje ikad nego nikad. cepati. jadan kķpaĦa .poljoprivreda. umesto some. ovladati. orati I.zemljoradnik. kķšjati kķšatā kķšānuh kķšaka zakržljati kržljavić kršan kržljav G. kķš. slab. predvoditi vojsku. zao.sklon tugovanju. bivam!" "kršakrtjā kāşaşa kķšakah ča krĦtatram na kķšānuh bhavami!" Teško da se ijedan od zapadnih jezika sa istog stabla može pohvaliti ovakvom sličnošću sa sanskrtom. podao. mršav. izgladnjivati se. kķpate . Ptica kradljivica iz indijskog mita pojavljuje se u grčkom u ulozi orla. orač. karşati kķştī kršiti krstina. ono što nazivamo: krdžom. u njemu se može prepoznati titan Prometej koji krade nebesku vatru. što je dobro. prema RVK ovde treba uvrstiti i: kržak (nicotiana rustika).

i hlebom hrani sve veći broj lezilebovića. kanal. sa oranja.phalam (sl) . Zapadna Arja-braća. Pañča (pet) kķşŃajah na početku se odnosi na pet Arja . tegoban artha . kķşŃajah (pl) . Može nadgrañeni sloj . Rg veda je dala ime ljudskim rasama i čitavom čovečanstvu po oraču. oranje je kazna božja: "u znoju lica svoga.. Po Rg vedi . izbegavanje nasilja moralna je obaveza čoveka . drugu radi dobijanja potomstva. pa njene stanovnike i na kraju ljudske rase. i ono je istinito: "može se bez svega.onaj koji će biti pooran U vreme Rg vede orati zemlju bilo je časno zanimanje.svoñenjem hrane na dozrele plodove zemlje. mučan. kķşŃa (tpp) . karşaĦih (f) . simbol izdašnosti neba i zemlje. talog "naprednih" komešanja. ovi što nas bombardovanjem iz raja zemaljskog izganjaju i sankcijama bez hleba ostavljaju. ukidanjem mesožderstva . svedeno na najmanju meru. žena mnogo puta "uzorana" ralicama različitih orača kķččhram krčkanje I. Turvašah." Po rgvedskom. Ceni se daje reč najpre označavala kultivisano tlo. kasnije. "seljačina".. Indra (vrhovni) i Agni (oganj) u doba Rg vede nazivaju se rājā (kralj) ili patih (vodič. Na biološkom planu. a kad doñe umoran. ukrštanjem. u potpunom su skladu sa starozavetnom ideologijom. on je uvek ostajao na dnu lestvice. posredstvom spasitelja. u industrijske golaće.kķččhrešu (sl) .. Pojam se. korito reke kķşi .pooran kķşja (tpb) . Mučeno i na krst razapeto znro njihova je hrana.žetva (plod oranja) kķşŃī (f). Bogovi. procep. Nije bilo smešnijeg i žalosnijeg od nasilne transformacije "seljačina". kķččhra .čoveka i horizontale .karmički lanac se popravlja izbegavanjem nasilja." i bogom sankcionisano nasilje: "bićeš gospodar.spasenje. rascep. žetvom i mlevenjem zrna vrši se neizostavno nasilje. I na ovom jezičkom primeru uočava se oprečnost biblijskog i rgvedskog mišljenja. Torturom zemlje niče žito.kurva. kojom su bog i čovek sporeće strane u večnom sporu.životinje. umesto našeg "h". kķcčhram . zatim naseljenu zemlju.onaj koji je u teškoćama.bolan.brazda. naporan trud P. prekinut je lanac hrane. gospodar) kķşŃinām. u naporu da bi nešto postigao 105 . krst se dobija ukrštanjem vertikale . skrši i povredi zemlju i ženu. požnjeveni snopovi slažu se u krstine.karşuh (f) . I neopravdano skidanje odgovornosti sa sebe i opravdano roptanje protiv boga. ko zna ume i bolje: spasenje bez spasitelja.ljudi. Razvojem će orač dobiti traktor umesto pluga i dopunsku odrednicu. P.teškoća. jer biološki opstanak zavisi i od hrane. ona će poludeti). s pravom upotrebljavaju glas "k". Štagod da se u istoriji dešavalo. kao "reakcionarnog" i nerevolucionarnog sloja. U vreme jesenjeg pokolja svinja.. psovaće boga. bogovi ne kažnjavaju i ne daju ovlašćenja. Što se duhovnog plana tiče. osim bez hleba". što ne znači da su ''Krajstovim" znakom krsta kršteni karşaĦih kurva I. ljudske rase. prvu radi dobijanja hrane. Po prvome. krava. Anuh i Pūruh. Druhjuh. proglašena je svetinjom (u društvu sa Anglosasima. Hristovom žrtvom i pričešćem. metaforično su predstavljene osnovne životne istine.plemena: Jaduh. kod označavanja Hrista i hrišćanstva. nevolja.dužnost orača bila je da krši. put hrane je put nasilja nad zemljom i nad životinjama. odnosi na čitavo čovečanstvo. Srbin će reći: "tako im je rekao bog".

Mnogo veća, no što je ovde data, porodica reči odnosi se prvenstveno na tegobe asketizma onih koji su se usmerili ka odreñenom duhovnom cilju; on se može dostići samo laganim dozrevanjem, kao što dozrevaju plodovi na drvetu. Mi smo zaboravili duhovno dozrevanje, ali nismo da dobro jelo mora biti ukrčkano. kķ, kirate kiretirati

G. kķ, kirati - rasuti, razbacati, nagomilati, i sa promenom vrste (povratno) kķ, kirate - odbaciti od sebe Preko grčkog jezika, i mi smo se podsetili da smo znali šta su i kiretaža i kiretiranje. Nažalost, kao i obično, suzili smo značenja pojmova. kķ, kķnoti G. kķ, kķnoti - povrediti, ubiti, ozlediti, oštetiti klķp, kalpate kalpiti, kalupiti, ukalupiti kalpanā kalpljenje, kalupljenje, ukalupljivanje G. klķp, kalpate - biti dobro ureñen, slediti red, uspevati, dobiti nešto zapadanjem u deo, učestvovati, ispuniti, izvršiti, prilagoñavati se, biti delotvoran, imati dobre odnose sa, biti u skladu sa, ureñivati (se), proizvoditi (sebi) uzrok - posledicu, činiti (sebi), kočiti (sebe) uobličavati (se), stvarati (se) i dr. I. kalpanā - stvaranje, proizvodnja, praksa, hipoteza, uobličavanje kalpī - makaze kalpah - Brahmin dan, jedinica za merenje kosmičkog vremena, zakon, pravilo, red, nalog, osnovna dužnost, ponašanje, postojeći svet načinjen po uzoru (poput Platonovih ideja) idealnog, ali za stepen niži manje savršen u odnosu na paradigmu, zvezda planeta, živi svet, svet bogova. Brahmin dan: 1000 mahajuga ili 4,32 niilijardi godina. Prema Mahabharati, tu nije kraj. Brahmin mesec ima 30 dana a godina 12 meseci iste dužine, bez petljavina kao u našem kalendaru, sa različitim dužinama meseca i sa prostim i prestupnim godinama, jer je naš svet nesavršen, inače bi nam se nebeska tela kretala po kružnim, a ne po eliptičnim putanjama. Jedna Brahmina godina iznosi 1,5552 1012 godina. Život Brahmin traje stotinu godina ili 155,52 1012 naših godina. Naša kalpa je 51-a po redu i naziva se Švetavarahakalpa, ili Kalpa belog vepra. Na kraju svake kalpe dolazi do involucije univerzuma. P. kalpa - moguć, prikladan, pravi, prilagoñen, sposoban, kompletan Glagol je povratan, nema prelazne oblike, pa se ovom "menadžering" porodicom reči cilja na usklañivanje samog sebe sa univerzalnim zakonom. Čovek nije Brahma niti mu je jedina briga vreme i iniciranje mahajuga i kalpi u njemu. Sve što čovek može to je da bude bolji. On se raña nesavršen, sa mogućnošću da postane savršen. U nesavršenoin svetu i pod nesavršenim okolnostima, jedini smisao života jeste usavršavanje, samskārah, jedini cilj života približiti se savršenstvu. Indijska filozofija i religija nisu ostavile čoveka na cedilu božje volje. Kosmički moralni zakon jeste vodič, etalon i mera uspeha. No, kako se ljudi dele na: "dharmasja kalpah"-"sposoban za poštovanje i uklapanje u red" i: "karmaĦi na kalpah" -"nesposoban za vršenje sopstvene dužnosti", indijski mudrac nije dozvolio da ga slučaj biblijskog Jova zatekne nespremnog. Nezasluženim Jovovim stradanjem problem jeste postavljen, ali nije rešen jer: "tajni su putevi gospodnji" nije nikakav odgovor. Logičar i matematičar u indijskom mudracu pustili su funkciju da teži beskonačnosti, pa su ponavljanjem životnih ciklusa date iste 106 krknuti

mogućnosti i ''darmasjakalpahu" i "karmaninakalpahu". Prvome može biti dovoljan samo jedan ciklus, drugome može ne biti dovoljno ni stotinu Brahminih leta. Većina ljudskih želja ne harmonizira sa univerzalnim moralnim zakonom. Red je moranje, dužnost, a želje su želje. Indijskoin maštom izmaštani su drvo i krava. Drvo je kalpataruh, jedno od pet, koliko ih raste u Indrinom vrtu, a krava je kāmadhenu ili kalpadhenuh. Oni ispunjavaju sve ljudske želje, mada je prilično teško do njih doći, ali se zna kako. Za zabranjenu i kaznonosnu šumu u Jehovinom vrtu, pelceri sigurno da nisu uzeti sa Indrinih dobronamernih voćki. Što se nas Srba tiče, mi smo od ovolikog obilja pojmova zapamtili samo glagol: kalpiti i kalupiti, sa imenicom kalup, u RVK označeni, nažalost, kao turcizmi. Ni zapadna braća nisu bolja. Oni nemaju ovaj glagol, ali umeju da kalpe sve one koji im nisu po volji. poput Jehove, sa osnovnom funkcijom kalpljenja ljudi i naroda. Šta bi drugo činio jedan antropocentrični bog, bog za "instant" situacije u neizmerno dugom Brahminom vremenu. Koliko pameti toliko filozofije i religije. Koliko jezika, toliko misli i ideja. kendram centar

I. kendram - centar kruga, argument jednačine, udaljenje planete od uslovnog početnog položaja, neki lunarni meseci kejūram I. kejūram - narukvica koja se nosi na nadlaktici kaiŃabham ćitab, čitanje kanura

I. kaiŃabham - vrsta pisma, kao na primer: pāli - keŃubham Ćitap je u RVK označen kao turcizam, medutim, čitati i pisati se znalo i pre dolaska Turaka. Na sanskrtu čaitanjam je svest a čaitjah budističko svetilište. Kako je Buddha podučavao na pali - jeziku izvedenom od sanskrta, pāli - keŃubham je jedno od pisama na kom je učenje prvobitno bilo zapisano. Car Ašoka iz 3. v. pre Hr. služio brahma-pismom koje ima više slovnih oznaka pozaimljenih iz Vinčanskog pisma. Ko je od koga i kada zajmio ostalo mi je nejasno jer nisam spremna da bezrezervno verujem u tzv. naučna objašnjenja. Uostalom, profesor Radivoje Pešić argumentovano je dokazao koje je pismo najstarije. Nauka nije uvek naučna, u njoj predrasude često imaju veću snagu od argumenata. koŃih i koŃah I. koŃih (f) - kraj ili vrh nečega, najviša tačka koŃah - tvrñava, utvrñenje, zaklon Kota je pojam iz vojnog vokabulara. U značajne kote morala su se ubrajati razna utvrñenja, vrhovi brda i planina i sl. markantne tačke pogodne za orijentaciju. korita P. korita - izdubljen u zemlji kolah kola 107 korito kota

I. kolah - splav Kola su kasnijeg datuma od splava, pa nikakvo čudo što su Srbi prevozno sredstvo sa točkovima tako nazivali. kolāhalam kolanje

I. kolāhalam - jak i konfuzan zvuk, velika i nerazgovetna buka P. koāhalin - bučan Kolanjem se raznosi jasnija i često zlonamerna informacija. koŃarah I. koŃarah - šupljina u divetu, pećina, udubljenje košah madhukošah koža košnica kotarica

I. košah - omotač, korice, prekrivač, rečnik, leksikon, kora, ljuska, omotača atmana, obuća, posuda iz koje se pilo prilikom obnove ugovora o miru, membrana oko sadržine jajeta, sanduk za čuvanje trezora, mahuna, ostava, vulva, mošnice, penis madhukošah - košnica meda I u srpskom jeziku očuvan je osnovni smisao reči: pružanje zaštite nekom vrednom sadržaju, ali je izostala sposobnost podvoñenja sličnih pojava i stvari pod jednu reč. kramah korak, skrama

G. kram, krāmate - krupno koračati, približavati se, stremiti, unaprediti I. kramah - korak, neprekidan napredak, potomak, metod, način, običaj, pravilo sankcionisan tradicijom, napredovanje korak po korak Korak i skrama se smeju i mogu povezati samo preko sanskrta jer se skrama prevlači lagano, "korak po korak", preko mleka, bare, oka. Sa prefiksom: vi - vikramah, reč znači: snaga, hrabrost, heroizam. Tako je nazvan slavni, legendarni kralj Udždžaina: Vikramāditjah - Hrabro Sunce. Isterao je Šake, Skite, iz Indije i uveo kalendar koji počinje sa 58-om godinom pre Hr. Kasnije legende vezuju njegovu smrt za ovu godinu koja se poklapa sa 3044. godinom kalijuge. Bio je veliki mecena literata i na svom dvoru okupljao sve ugledne ljude svoga vremena, od kojih je po imenu poznato "devet dragulja", meñu kojima je i veliki svetski pesnik Kālidāsah. krap, krapate G. krap, krapate - sažaljevati, sažaliti se Sažaljevanog treba nečim okrepiti. Čim se Srbin sam nad sobom sažali, on se okrepi rakijicom. kravih G. kravih (n) - sirovo meso 108 krv, krava krepiti

dok je univerzum nastao izračenjem: sķşŃih. vrištati.medhah: žrtvovanje konja. izazivati I. zgrudvati se 109 klati grudi kričati ogrubeti grubost kruniti se . klathat G.proždirač krvavog mesa u vreme prinošenja žrtve i leševa. pretpostavljam da se u srpskom pamćenju očuvala veza izmeñu krvavog mesa i zaklane krave. krodah . Krv je: asķk. kravjam . Pretpostavljam da je odmah posle ove. krudh. grubijan kruš. krudhā . možda bi i Indoarje omanule kod kultivizacije nekih divljačnih performansi. sastavljača prvog rečnika engleskog jezika i uglednog intelektualca XVIII-og veka. u Indiji nastaju pojmovi "kravihasta" . moralo biti žrtvovanje krave.krodā (sl) . krošati . šupljina grudnog koša. strast P. Ja bih radije da nas prihvati svet u kome su krave svete i čija je zemlja osloboñena od anglosaksonskih kolonizatora. leš. kalāĦa . drečanje.bes. Kako su u doba Rg vede Indoarije bili mesojedi. krošah .I. po ugledu i vrednosti. kruñč.grudi. Indijci će postati vegeterijanci kasnije. drečati. Ovi stari narodi sa jezicima različitim od bilo kog drugog na svetu. u protivnom.krvoločna zver P."okrvavljenih ruku".kričati. kao što je sama sa sobom učinila. Mi se trudimo da nas prihvati onaj deo sveta koji je sebe uveo u epohu ludih krava i okrvavljenih ruku. po mojoj oceni. u periodu sinkretizacije svoje kulture sa kulturom starosedelaca Dravida. kruñčati G. dozivanje krodah I. Kasnije. krošati G. Tako je mislio Džonson. kao što se to dogodilo germanskim Evroarijama: Nemcima i Anglosasima. krodhana . Imenica krv. ali baba je nežna prema unuku i kada se on oda kriminalu. kruñčati . klathat (dg) . oganj se naziva: agnikravjād . krudhjati .sklon besu. dozivati I.kričanje. kravjāšin . kruš. Iako su sve velike ideje već bile najavljene Rg vedom.lepogruda klath. krudhjati krudhā G. bez okrvavljivanja ruku. ceo svet će od nje propištati. vrištanje. pak.smanjivati se. Najuglednija je bila: ašva . izvodi se od korena: sķdž. od istog onog kojim se opisuje nastanak univerzuma.ubiti. strastven. klath. nestajati krudh. grubost krodhah . prilikom kremacije kravjādah . pluća I. otud fonetska sličnost izmeñu reči krv i krava. u ruke potomaka govedara. da nije bilo Dravida i njihovog matrijarhalnog ureñenja. ljutina. odigrali su veliku ulogu kod "pripitomljavanja" durašnih i vitalnih Arijaca.mesožder U vreme Rg vede žrtvovane su bogovima sve vrste životinja. kruñč. Improvizovaću reči doktora Samjuela Džonsona.bes.sirovo meso.naljutiti se. povodom ponašanja prekookeanskih kauboja: bude li se ta bagra nakotila i obogatila. dok će krava postati svetinja. Zapadna Evropa predaće i nas.

kşad. i kad se nešto ugrudva .vreti. iscrljenost.želja. kinje čoveka: avidjā neznanje. kşaĦavādah je doktrina indijskog filozofa Badarajane.silovana devojka 110 naštetiti komadati . klešŃa . klībate klimati se priklještiti klješta klonuti G.seći. variti. kşananam .povreda. nemužastven klībatvam i klaibjam . kvathate vreti. kvathate .kşaĦam (sl) . U filozofiji jogah navedeno je pet vrsta nepriilika.kuvanje.pretvorilo se u kloce. kşad. ozlediti I. evnuh. o kontinualnom propadanju sveta.impotencija kvath.rezanje. koje. kşan. sečenje kşan. klišnati kleštā G. pripremati nešto na vatri I. klonulost.umoriti se.prilika. kao klješta. asmitā .osećaj odvratnosti i abhinivešah . kukavica. klam. u budizmu kşaĦabhangah je doktrina kojom se odriče mogućnost identifikacije bilo kog entiteta u univerzumu zbog njegovog propadanja u svakom trenu. deliti. dokolica. ozleda.odreñen vremenski trenutak. kvathanam . klībate .biti impotentan. mučiti. klišnati . ubiti.bol. uništiti I. rāgah . ključanje. istrošiti se I.U Timočkoj krajini kaže se za poveći kamen: kloca. kvathita (tpp) . kuvati. autora: vedāntasūtrah. nesreća.raniti. kinjiti. oštećenje kşatā . kşanoti I. kşadate . plašljiv. ključati.egoizam. agonija. kvath.kuvan kşaĦam šansa I. kşaĦam . dveşah . klāmati G. klīb. iscrpljen kliš. neprilika. vrenje P.uzbuditi. strpljivo čekanje na: krta . pogodan momenat. klāmati . klānta . patiti klešah . klantih (f) . uznemiriti. ključati G. kliš. istrošenost P. sekcirati. patnja. kşadate G. povrediti. ogorčenje. kşadanam .umoran. kşanoti .umor.prijanjanje za fenomenalni svet. jedinica za merenje vremena. klam.sve ono što može izazvati patnju klīb. iscrpsti se.

slanje kşiptih (f) . kşarah . kşi. ksajah . "more.živeti na mirnom i skrovitom mestu I. kraj. kuća više nije skrovište ako nema atomsko sklonište.stanište.pralajah (sl) . slomljen.uništenje univerzuma na kraju mahajuge. ksip. sa četiri vede u rukama! dina . kuća U savremenom svetu. ksijati skrivati (se) G. iz Višnuovog pupka nići će lotos i u njegovom cvetu Brahma. kaže se. kşajah . obasuti. kraj G.kşaje (sl) . kşip. upropašćen. slanje. kapati.izazvati isticanje (kao urina na pr.P. povrediti.stanju svesti.odbacivanje. bolest. liti. odbačen. bolje se slažući sa Indijcima negoli sa Semitima.potrošen. iznuren Kao i kod glagola: klķp. kşib.teći. kşi. ksi. propast. sa mogućnošću nenajavljenih vazdušnih udara. kşārajati .gubitak. kşajati . kşībati "našibati se" 111 . razoren kşar. kşi. kada treba nešto što je na smetnji skloniti. O uništenju se još ništa ne zna. Višnu je u joganidra . kşajati kşajah oštetiti šteta.povreñen. strujati. Izmeñu dva ciklusa Višnu leži na zmiji Ananti .Beskrajnoj. usmeriti. u kome se sadrže potencijali budućeg. kşipati "šibnuti" G.poslati. odbacivanje.razoriti. kşipati . osloboditi se od I. kşar.bacanje. šteta. kşita (tpp) . Nauka nagaña i iznosi gotovo mitske fantastične hipoteze. kşata (tpp) . sklupčana na mlečnom okeanu.kşaje (sl) .kišovito vreme Takoñe i u srpskom jeziku. uvenuo.na kraju dana dživita . baciti. razaranje univerzuma na kraju mahajuge kşaja . Neposredno pre njegovog nastanka. "šoraju" i čovek i kiša. sipati. dokrajčiti. Ona nastaje od pepela prethodno sagorelog univerzuma. dok koncipira budući univerzum. uništiti I. šibni ga tamo negde". iscepan. Mi smo poverovali u Jehovino jednokratno i nedavno stvaranje sveta. rešenje zagonetke. istopiti se.bačen. ksijati . i kad glagol promeni vrstu: kşar. liti. otpušten U žargonu. ozleñen. odavanje tajni P kşipta (tpp) . ni ovde u nas ni traga od indijskih koncepcija vremena i cikličnih pojava univerzuma.) I.na kraju života P. kşārajati "šorati" G. kşipa . kşārati . kalpate. otkrivanje skrivenog značenja. rezonovanje.oblak ksarī (m) . obasuti.

Od cele porodice reči u srpskom je ostalo samo "šuriti".oštrica (kao kod brijača) kşurī . kşurah . otrovan.okean od mleka. u žargonu.mleko. ako se ima prase. kşvedati . kşvelati kreveljiti se 112 šištati migati šuriti kijati . kşvedanam .treptati očnim kapcima kşvid. šištati.šištanje.G.pijanstvo. kşib. kşur. Po svoj prilici. sibilanti kşvedah . te se berberin našao u društvu sa sirovinom za svoje alatke. kşīram šira I.opremljen kandžama.mrmoriti.otrov kşvel.pijan.brijanje kşurinī (m) . Oni nisu imali sreće da obole od virusa sintetizovanog i "pobeglog" iz epruvete.povratiti. kşurati G. uzbuñen Takoñe. Sanskrt nam otkriva da je prethodna radnja uvek praćena bljuvanjem. kşu. bodež kşorah i kşurakarmā (n) . kşmīl. kşvid. ili paponjcima Mora biti da su noževi za brijanje bili pravljeni od kravljeg paponjka. napiti se isto je što i "našibati se". kşur.nož. kašljanje Posledice su iste no. izgovor sibilanata. kopati.kijanje. groktati. kašalj. čegrtati. zviždati I. kşībatā .kaĦŃhah" . kşmīlati G. kşvedati G."mleko mu je u grlu". opijenost P. kşmīl. što je u srpskom malo zamagljeno. kşavah . grebati. kşauti .kravlji paponjak P. kijavica. ili kopitima.kijati. ovde može da se smesti i srpski glagol. Srpski izraz: ''još mu je mleko na usnama" na sanskrtu glasi:"kşīra . bljuvati. šikljati. kşu. kşiba . napiti se I. sok od bilja kşīram . već spominjan kod: kşajapralajah. kşmīlati . ksībati . kašljati I.samudrah (sl) .berberin kşurakah .strugati. uzrok ne mora biti isti. kşauti G. kşīram . riti I. kşurati . kşuravat .

preseći. komedijašenje.štap za mešanje pri kockanju. kašika Možda je i kajgani ovde mesto. khañdž. khačati kačiti (se) G.kretati se.igra. khatva Ovde se nema šta reći. izaći. i.pečeno zrnevlje. zapaljena smola kharb. khadikāh .kašika khādžam . rugalica. podela. teško je izbeći gornju pretpostavku.uzbuñenje khadžā . šala. khadžakah i khadžadžikā . procenat. khadikāh kañenje handžar(?) krevet kandža kašika I. khañdžanam . kşvelanam . lakrdija. uzbudivati I. veliki žrtveni nož. khadgah i khaĦdanam G.skakati.G. kharbati . kad glagol promeni vrstu: khač. potresati.lomnjava. khaĦdanam .podeliti. hodati 113 grabiti (hodanjem) . sečenje. khačati . khaĦdati . uništiti I. roditi se ponovo. neizvesno je. khart). khadžakah i khadžadžikā G.mešati. kşvel. khadž.štrčati. khañdžānah G. khačñāti .prekinuti. kharbati G. Svima željnima ponovnog rodenja predlažem blagovremeno bavljenje profitiranjem.mešanje.donositi profit. rog nosoroga Poreklo handžara od ove porodice reči. khadžati . igrati se. raspolućivanje khadgah . U RVK označen je zvezdicom. biti zakačen za svoj karmički lanac. kşvelati . khaĦd.mač. sprdnja GLAS "kh" khač. khač.hramanje Iako su značenja različita. nosorog.hramati P. drmusati se I. khañdžati .

ime. khjā. napiti se.imenovati. režanje.slon gardžah . pomesti se grdž. pouka dobijena od slonova gadža . objaviti I. možemo se pozvati na kalotu. graktati. natpis. graktanje. gadž. nazvan. gardžati .rika slona gardžanam . grmeti I. režati. gadžah . poslastica. gardž i grñdž. khjāti zvati koračati G. kao na primer "privredne reforme radi turističkog otputovanja u svetlu budućnost". gardž i grñdž. khjā. imenovanje. pustinja khilam .nekultivisana zemlja. khāĦdavah . gadžati . znanje. rikati. koja je. upornost.šikşā (sl) . khjāta (tpp) . khjāti (f) . nepopunjen prostor. ukor.proizvoditi duboke tonove. nerešiv problem. prekor. golo.jaz. strast. objava. zvanje P.slatkiš. khjāti .hrom Zbog lingvističke zabune dolazi do posledica. Čim Srbin sebi postavi neki dalekometni cilj. (reč je u RVK označena zvezdicom). gardžati gardžah i gardžanam grmeti. khorati khor.bolest stopala P. GLAS "g" -kao govedo- grdž. ušećereno voće khilam kila kandiran I. slavan. stenjanje. nazor. dodatak. khora i khila . nedovoljnost khor. groktati grmljavina. prebacivanje. prezir gadža . bitka. izrečen Po ovom glagolu imenovan je jedan od šest filozofskih sistema Indije: sāmkhjah. neplodno tle.zvan.hramati khorakah . imenovan. rika. srodna sa gornjim pridevom. tvrdnja.znanje slonova.mišljenje. khilah . groktanje. urnebesan smeh.khalata i khalvāŃa ćelav Da biti ćelav ne znači "biti Turčin". on počne hramati kao da je kilav. bučanje. groktanje G.grmljavina. zvati.zvučati. khorati .udžbenik o hvatanju i pripitomljavanju slonova 114 . procep. khāĦdavah I. percepcija. ideja.šāstram (sl) . takoñe. slava.

njegova mašinerija grokće na tuñem nebu. stiže u šumu i preko prirodnog travnjaka razmotava tepih od sintetičke trave.gadža .videla sam američki reklamni "spot": luksuznim automobilom Amerikanac. gad. Degradacija ljudskog govora na režanje i ljudskog društva na zverinjak predstavlja najveću tekovinu "razvoja" zapadne hrišćanske civilizacije. ni sa samim sobom. na prvi pogled.vradžam (sl) . izraštaj na vratu. za dobro slušalaca kraj prijemnika i pomoću prijemnika. na nekom sajmu automobila. ganjati 115 .asahah (sl) . indijske zbirke basni u kojima su povučene paralele izmeñu zveri i ljudi. gaderah G. Vidi se. da bi se slušaoci vodili. Čudila sam se sebi zašto ovo pamtim i sećam se da sam. Danas se govorom zveri može označiti govor onih ljudi koji su se. gañdžādžikā konoplja(?) I.guka. modulira u reči. rekreacije radi. sanskrt. Plastični duh pokidanih veza sa prirodom ne ume da gradi odnos ni sa prirodom. guta gudura I.krčma. gadu . gaĦajatigaĦ. gañdžati .hod slona (smatra se elegantnim i podražava se) gadžita . može iznenada da pogine jer je u toku predizborna kampanja u zemlji na najveće demokratije na planeti. odveli i zaveli na "pravi put". suvišan dodatak literarnom delu P. Njegovo gardžanje razleže se širom planete. gledajući ga. jedne od najomiljenijih igara Starih Arijaca.kaĦŃhah (sl) . označava govor zveri. naraste smisao za gardžanam.bujica. globalizacija znači da bilo koje dete bilo gde na svetu. Drskost duha od plastike dostigla je dosad neviñene razmere. po karakteru i po ponašanju. dubinska veza nije isključena zbog "natezanja konopca". približili zverima.gušav Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike . provalija gaduh guka. Naše doba je izuzetno po blistavom razvoju komunikacija i po globalizaciji. ni sa čovekom. pa. pokriti. spremajući se za školu. Atmosfera je puna režanja koje se. ipak. on zavaña ljude kao što je šakal iz basne zavadio bika i lava. pomislila "čoveka razvijenog sveta treba žaliti". gadajati . Ovu vrstu konoplje ostali svet naziva marihuanom. gaderah . jer ne podnosi ruku slonova (ne "saka" je) Gornjim glagolima ljudski jezik. Više se ne čudim. da u takmičenju pobeñuje "dragocenost" iz trezora biljke.trezor. Komunikacije svakoga upozoravaju da svakog trena može nestati planete ako nije dopustio da bude zaveden. I ne žalim. Ne znam gde i ne znam kada.upotreba i zloupotreba sanskrtskog glagola gaĦ.lav. pune su režanja.prikriti. posuda iz koje se pije alkoholno piće gķñdžanah i gañdžādžikā (sl) . Srpska reč konoplja fonetski vrlo malo liči na sanskrtsku. gaĦajati gonetati. Kad smisao za dijalog malakše.konoplja. sakriti I. gaduh . Panjčatantra i Hitopadeša. druga reč je složenica gde drugi deo: ādžika potiče od korena: ādž . konopac.takmičiti se radi osvajanja nagrade. guta. Čopori žvakača svežih vrhova i pušača osušenih listova ove biljke mogu se videti na okupu iz celog sveta meñu stenama i ruševinama starog indijskog grada Vidžajanagare. ostava gañdžā .

pūdžanam Nebo: obožavanje Ganeše. pripisati. klasa stvari ili bića. gde se gaĦah okupljaju. Baš u to vreme odvijala se borba izmeñu Šivinog belog bika Nandija i Indrinog belog slona Airavate. Na primer iskaz: "na gaĦjāmi tam trnen" "ne cenim ga više od slame (trnja)". gaĦa . Zemlja: obožavanje partijskog lidera. I. gaĦah . zato se njemu treba obratiti za pomoć kadgod se neki novi posao započinje. gaĦ. Zemlja: partijski lider. Dečak bi promovisan u predvodnika Išah (bog) Šivinih nebeskih pratilaca i dobi za "vozilo" pacova. Na majčinu kuknjavu Šiva skide glavu sa Airavate i postavi je na dečakova ramena. pod uslovom da se diktat odvija neprekidno budući da njegovo pero. zabavljen "getiranjem". serija. u gramatici serija glagolskih korena ili imeničkih osnova za koje važe ista pravila. ma kako velika bila.brojiti.predvodnik grupe Šivinih pratilaca. skup ili asocijacija ljudi sa istim ciljem (koja nešto ganja). više ne može da stane. Posao je bio završen na obostrano zadovoljstvo. uzimati u obzir. važan bog mudrosti u indijskom panteonu.devatāh (f. sumirati. glodara velike prohodnosti. razmišljati.mnoštvo. računati. Višve. pl) Nebo: Bogovi svrstani u grupe: Aditje. uz uslov da Ganeša mora shvatiti smisao svakog stiha pre no što ga zapiše. kompanija.parvatah Nebo: planina Kailasa. premišljati. Ganeša postavlja i otklanja prepreke. uvek pomalo krnjava. gaĦajati . Otad je Ganeša zaštitnik pisaca i pisara. prebrojavati. Brahma mu dade savet da uzme Ganešu za zapisivača. Glava simbolizuje očuvanje kontinuiteta izmedu vedskog i hinduističkog panteona. iznalaziti. izmišljati. gaĦa . gaĦa . pleme. Dok je bio mali bio je vrlo radoznao. Videvši da je Vjasa sačinio Mahabharatu. mogao bi da se odnosi na duh od plastike. pa je zavirio u kupatilo dok se mama Parvati kupala čime je izazvao tata . Vjasa prihvati.nājakah Nebo: predvodnik gaĦah. procenjivati. sabirati. 116 . grupa sledbenika. Pojmovi . gaĦa . Mudri bog prihvati ponuñeno. slomljena kljova kazuje da je svaka mudrost. Bog se osmehnu i lati se pera i papira. Zemlja: Demokratsko razdvajanje ljudi po partijama.īšah = Ganešah . Rudre i dr. Prebijanjem jedne Airavatine kljove Nandi najavljuje premoć praiskonskog Šive nad vedskim Indrom. Vasui. ganjanje G.Šivu da kresne očima i odseče mu glavu (Edipov kompleks bio je dobro poznat Indijcima i pre Frojda i bez Frojda).složenice kojima se otkriva analogija izmeñu zemaljskih i nebeskih "grupašenja": gaĦa . pratilac. ceniti. stado. Šivino boravište.gaĦah gonetanje. slediti razmatrati. počevši da piše.

Ganjati nekoga ili nešto znači.ima pravo da izbegne glasanje ali ne i posledice glasanja. u ljudskom društvu: autsajder . prvi je..Zemlja: "narodne" skupštine i druge. pre svega.ideal budista.bankama. koji još uvek traje.ūtsahāh Nebo: onaj koji izbegava društvo.. Hristos 12 apostola. večera praćena noćnim zadovoljstvima biznisom iscrpljenih gaĦah biznismena. ili.ānam Nebo: hrana pripremljena za gaĦah. gaĦajati. bez obzira na "kulturni milje" u kome je nastalo. back-bite palasi.kāma Nebo: željan pratilaca. Zemlja: prijem za odabrane povodom. ali i onih koji zloupotrebljavaju sanskrtski glagol gaĦ. i to je demokratija. Pretendenti na božanske funkcije nekada su se okupljali po budžacima. usamljenik. -I oni su imali svoje gaĦah: Buda sangu. drugi bi u svakoj prilici bio na krst razapet. može i pred kailasa. gaĦa . zbog preferiranja partijskih lidera "pučina je stoka jedna grdna". Ganjanja je sve više. sa prestankom prinošenja žrtava nebesnicima. ganjati svoje pare po bankrot . radi gana . gaĦa . NATO and multinacionalne gaĦah. po svoj prilici. (obično bez ozbiljnog povoda). zbog malih izgleda na uspeh. obično bele. razne dume sa dumatorima. Zemlja: u životinjskom svetu: nosorog . Meñu zapadnim Arjama ima onih koji upotrebljavaju. Zemlja: koalicija. od koje bi trebalo dići ruke. Zemlja: poslovni ručak. gaĦa – trjamšah Nebo: trojstvo.opstanka na vlasti. itd. treba ukinuti žrtvovanje zemljanima.bhodžanam Nebo: zajednički obed bogova. ganjati tuñe ženske i td. Zemlja: demokratsko: "sjaši Kurta da uzjaše Murta". bundesratovi sa bandama lopuža. bio otrovan pečurkama. otud gornja distinkcija. Na primer: ganjati neke potvrde po prašumama administracije. zato je Hristos organizovao tajnu večeru. Medu prve spadaju Srbi. obogotvoreni ljudi bolje od bogova razumeju ljude. gaĦa . ovi su započeli štrajk glañu. ganjati pravdu-povodom komšije u sudovima. Zemlja: željan . javlja se nov pojam: "božji gnev" zbog poremećenog odnosa čovek . rambujei. odkad se demokratija razmahala. gran-i-pti-palei. dugovečnost joj nije jača strana.bog. još bolje. izganjanog sve manje. "gorile" mora imati u interesu naroda.neželjan.ādhipatjam Nebo: borba za premoć u okvirima grupe. gaĦa . Bogovi sa izdvojenim mišljenjem: Buddha i Hristos. osim kod poslednje 117 . kuće i dvorovi. gaĦa . obavljati nekakvu dosadnu radnju. meñu bogovima Jehova i Alah.

od preterane upotrebe glagola "get" preterano oboli i neprestano misli kako ća da postane "very rich" dobitkom. izabranih po kriterijumu "izabranih". ili tek što nije "I'll get". sa gaĦah . Sa Francuzima stvari stoje poprilično drugačije: "gagner" znači zarañivati pare. neproziran. pre nastanka univerzuma. gambhīratā bara ambis I.dubokoležeći. Stari zavet je eksplicitan. primiti. pomoću NATO-gaĦah koji funkcionišu po kompjuterskoj logici: da/ne. jer nemaju svi bilovi.i duh božji dizaše se nad vodama". polu-Švaba i što kaže jedan istaknuti ceo Srbin. pa Gejts. gambhiram . sa doktrinom i sa pedigreom: "leglo sa srpskog hleba prešlo na žive Srbe". "gagner gros" namlatiti pare. s konca s konopca. ono se oprezno nagoveštava rečima: "na asat āsīt no sat āsīt tadānaīm" "ni bitka ni nebitka ne bejaše tada" "na mrtjuh āsīt amķtam na tarhi" "ni smrti ni gesmrtnosti ne bejaše tada" "ambhah kim āsīt gahanam gabhīram" "vode da li je bilo bezdne i duboke" Rg veda je starija od Starog zaveta.moraš silom..klikah. po tom osnovu. Ona se njima služila pri suzdržanom nagadanju oko praštanja stvari. dostići. dubina gambhīra . "Malo morgen". madlenice. što rekao neki beznačajni polu-Srbin. smešten duboko (u raku) Svi su pojmovi rgvedski. pa tikva puca prema spolja. pa "mens". bergeri. na primer.dubokouman čovek P. nedostižan. pa se može prepoznati otkud biblijsko: ". Glagol ne samo daje prava jezička poštapalica. najveća zbirka pozajmljenih i meñusobno 118 . gambharam gabhvara. Sapir je imao pravo! Tamo odgovarajući glagol "get" ima značenja: dobiti.buddhih (sl) . koni. primitkom ili zadobitkom po mogućstvu tuñeg.ambis. U himni RV 10.voda gambhīratā .dubina vode gabhvaram . "getira" milijarde (US dolara) Unutrašnja napetost raste. postati. postići. kušneri i mnogi drugi iz istog legla Bilovu srećnu podudarnost prezimena sa glagolom. neprekidan gambhiraka (sl) . zadobiti. Rg vedom se pita i oprezno pretpostavlja šta nije moglo biti. nego demokratski izabrani predsednik. Svoje interese štite zaštitom tudih ljudskih prava.dubok. gabhīra . nego kod Anglosasa. lakše je harati po tuñoj zemlji nego praviti "prozore duha čovečjeg". Uostalom. nećeš milom . ali su interpretacije potpuno različite. Veliki duh se bavi sintezama i nikad ne ide do kraja ako um upozorava da ima pitanja na koje nema pouzdanih odgovora. O da /ne ne odlučuje pitani. Gotovo da nema rečenice u kojoj Anglosas nije već nešto "gotirao" ili je upravo "geting". Ima i drugih načina "getiranja". Teško je danas čoveku da egzistira ako nije programiran. Organizovano "gagner-gros-getiranje" vrše multinacionalne i interstelarne gaĦah. tajnovit. a ne šta jeste bilo. koeni. bez doktrine. nego je pravi otrov za "mens sana". poput Bil Gejtsovog. Najveća zloupotreba glagola vrši se.stavke.ili silom. a gde bi drugde. 129. ili/ili. neiscrpan. ili milom . Možda im je oboma zajedničko poreklo sumersko.

gambati. Lično ne verujem da će uspeti. bila je moguća relativizacija svakog verbalnog iskaza. gadih (f) . gaččhati gatih gackati. Logikom se ruši logično. nekada. pluralistički. približavati dolaziti. autokratski. umreti.hodati. razboleti se. gamizanje G.rečenica gadā . kazivanje.pričanje. buzdovan. reći. ubija se sloboda duha. svake eksplicitne tvrdnje i dovoñenje u zabunu svakog pretendenta na istinu. zapasti u deo. Mudrac je tolerantan. proticati (kao vreme). ne uspevajući da operatorom "strah od boga" popravi istoriju i u njoj grešne učesnike. a glupak isključiv. gam.otrov gadanam .naduvani. učestvovati. čovek nagaña.neusklañenih ideja. Zapad je ostao bez ideja. procenjivati (i uopšte: stići negde. u kome istoj porodici reči pripadaju govor. gatih (f) . preneti nekom nešto rečima.alapače (sanskrtski: lap. kao buzdovanom. kazuju da nagañanje može biti opasno trovanje verbalnim gadostima i pouzdan znak bolesnog stanja duha vrača . tok. Mudar se uzdržava od zaključivanja. Srbin voli da nagaña. gamizati gackanje. jer su u igri dva različita načina mišljenja. gaĦdūşajati (den) . i kad glagol promeni vrstu: gad. Eksplicitnom tvrdnjom. budalu ni mudrac ne može urazumiti.razboleti se I. gadin . ispiranje usta gaĦdolah – zalogaj gad. kretati se. ne bude sankcionisala čitav svet i samoizolacijom od sveta sebe osudila na propast. zato mudri. gaženje. gaĦdūşaja. otrov. gutati P. i semitsku svetinju primivši. politeistički i od strane Zapada vekovima terorisani Istok pokušava da upozori egom . gaččhati (ili:gamati) . Pogotovo brbljive žene nisu na dobrom glasu . dovesti sebe u neko stanje) I. rečenica. sposobnost i 119 .usta puna vode. sa primitkom hrišćanstva. Onome koji najviše govori najmanje veruje. jer i logikom služeći se. izveštavanje P. Ako smo i mi.skratiti. Budalčina neće stati sve dok. Mali duh pozajmi tuñe ideje pa preñe na biografije i sukobe ižmeñu razjarenih proroka i amoralnih kraljeva. gaziti. ali je teorija izostala. gadajati .bolestan Reči ove porodice. gaĦdūşah. gaĦdūşajati gaĦdolah G. Sanskrtskim jezikom. razumeti. hod. držanje. Ponašanje mu je poprilično u skladu sa indijskim uvidima. "Sve što je mišljeno neodrživo je". povezane u smislenu celinu. budala tvrdi da zna istinu.buzdovan. ne prima "zdravo za gotovo". gad. toljaga gadam . Ceni onoga koji ume da ćuti a kad nešto kaže ima šta da kaže.artikulisati. korak po korak. gadati nagañati gutati (ogladneti) zalogaj G. ponašanje. bolest i nagañanje.nagañača. Ume da sumnja i da ćutke vrti glavom. gadati . gam. imati seksualni odnos. ali nije lakoveran. gambanje. monocentristički i monoteistički Zapad. nismo se oduhovili. Mudar je previše suzdržan.kretanje.govor gadah . put. umeli da gajimo vedske sumnje. Istok ostaje pri starim idejama. lapate). Stari zavet nema u sebi ni traga od filozofske skepse rgvedske religije.

ma koliko bio reklamiran njihov "personality". seksualni odnos i dr. teško da bi im mogle biti pratilje. zasnovanog u praiskonu. žena sa detetom na krilu. započinjanje rata. Voda vraća kupača u prenatalno stanje čistoće nedelanja i. Očajnička sumornost objekta božje volje pretopila se u toplinu materinstva. U zemlji sa obiljem velikih reka. ritualno kupanje rezidijum primitivizma. Nije ni pranje ruku i nogu pred obraćanje Alahu. Benares pruža najlepšu sliku spontanog ljubavnog odnosa čoveka sa vodom. dolazi u Benares. sredstva za reprodukciju vrste. Veličina izraslina i oblina može biti stvar modnih preferencija. odlazak. Dva misaona sklopa opremljena različitim jezicima misle na različite načine. možda će vernici antropocentrične religije shvatiti šta je metafizični i panteistični Stari Indijac imao da kaže povodom zavisnosti čoveka od 120 . on je filozofsko iskustvo. danonoćna lomača i najbolja sanskrtska učionica. Dodir sa Gangom nije obred krštenja u kome posrednik makazama presecajući kontinuitet na "do i od". pa se postavlja pitanje sa kojih aspekata i po čijim kriterijumima je ona oglašena naprednom. dobitak. Kupač koji se kupa radi spiranja telesne nečistoće nema pojma o širim značenjima radnje koju obavlja."Brzohoda".putnik gamanam . dar neba. Jakšini na budističkim toranama u Sančiju i tri boginje . GaĦgā . ako je mlad. Indijski uvidi su za nju metafizičke tlapnje i preklapanja. da se u reci okupa. izraz lica . način postojanja. različito je interpretiran na ikonama i na umetničkim delima renesanse. najviše zbog vere u moć praelementa da spira duhovne nečistoće vernika. način kretanja. Ideal ženske lepote preselio se iz umetnosti na modne piste. Indijski ideal saopštava mnogo više od uloge rodnice. Telesne i duhovne nečistoće potiču od delanja. hijerarhizacija vodnih tokova pomaže da se željan pročišćenja lakše snañe. postizanje nečeg. ono što praksom treba dostići.durnovita samouverenost bez velikog pokrića -maska od plastike kompjuterom modelirana po ukusu bogatih voajera neizvesnog pola. neprestano spiralište naslaga karme. ukalupljivanje tela. u iskonsko jedinstvo pre nastanka univerzuma. ako je star. kontemplativnošću čuñenje pred tajnom moći davanja života. Ne. jedna rečica i neokončivi sporovi i zbog bogova i zbog rečice. mrgodna lika i ušinuta hoda. napredak. Motivišući se brigom za materijalno bogaćenje manjeg dela-čovečanstva ispostavilo se da je napredna zapadna civilizacija sa stanovišta opstanka prirode i čoveka nazadna. paganina sa praroditeljskim grehom na grbači izdvaja iz čovečanstva i svrstava ga u gaĦah "bezgrešnih i bogopoznavajućih" hrišćana. Bogorodica. postupak. na šta se neće dugo čekati. Osmehom se izražavaju spremnost i radost davanja. Većina indijskih reka označena je imenicama ženskog roda I personifikovana mladim ženama božanske lepote. Pošto se bude ostalo bez vode. jer sve je standardizovano što se dalo standardizovati: proporcije tela. gamatah . gantavja. pa pošto bude uredno spaljen. dostižno I. Uspelo se sa zagañenjem voda gotovo svih reka i okeana. O nekakvom "personality" nema ni govora. Zavidna civilizacija u kojoj su najbolje plaćeni manekenke i fudbaleri! Voda je na velikoj ceni u Indiji. njegov pepeo poslušna reka odneće u okean. P. može biti svakojako. ćerka boga Himavata. način hoda. Telesni obrazac.kretanje. Pokretna vešalica iskorišćena za atraktivno reklamiranje robe i sama postaje robom. neizbežnog u dinamičnom univerzumu. on nema nikakve veze ni sa istorijom ni sa religijom. gamanija i gamja (tpb) . Benaresko kupanje u Gangi ne čini se radi izdvajanja nego radi spajanja pojedinačnog sa sveopštim. Ko god može. još dalje. Vrh hidropiramide Indije krasi reka Ganga i na njoj drevni Šivin grad Benares. Gospoñicama iz Avinjona promovisan je ideal ženske nakaznosti i najavljena epoha skidanja velova sa tajni začeća i rañanja.način hodanja. pa je svako kupanje ritualno.ono što treba da bude dostignuto. neprekidnog odnosa očuvanog smisla. ishod. ali izraz lica ostaje jedino sredstvo umetničkog izražavanja duha epohe i kulture. U svetoj zemlji sve je mnogo lakše: jedan bog. svetost praelemenata izraz panteističke idolatrije prirodnih sila. Pljosnate manekenke. da kraj reke mre i umre. individualni tok kroz brojne oblike života i dr.reke u tremu hrama Kailase u Elori oličavaju indijski ideal ženske lepote. dveri okeana i nebesa. put ka brahmanu.

on ih prokle kletvom roñenja na zemlji. Kralj Santanu srete nebesku lepoticu na obali reke i uzgubi pamet. navoñenje muževa na greh. samo sad i više nikad. u pratnji kraljevih sinova. Indijska rešenja sugerišu uverenje da je zlo moguće savladati dobrim. teško je prekori i zatraži da mu dete ostavi. Sa drugom ženom Santanu je imao dva sina od kojih je mlañi izrodio Pandua i Dhrtaraštru. duž tela. dok je kralj ćuteći patio. nekadašnjoj luci okeanu okrenutih Palava. širina zahvata problema i njihovo razrešenje potpuno su različiti kod Indijaca i kod Semita. ono je linearno i nepovratno. ili Brahma. Kad ozbiljni starac vide šta su neozbiljni bogovi učinili. Mitovi o Gangi spadaju u najlepša poglavlja obimne indijske mitologije. sve je već jednom bilo i opet će biti. Patale. trojstvo i t. višeslojna su i otvorena za nadogradnju. Učitelj im je bio Gangin sin. Jehova i Alah predstavljaju najgore moguće rešenje: Brahmu sa jednom glavom. Istočnoj misli bliže hrišćanstvo. da konja bogovima prinese na žrtvu. Ona mu kaza razloge svojih postupaka. nabediše ga da je konja ukrao i pošto prevršiše svaku meru. u trojstvo: telo. pa tako i ovde -sve je tu: praroditeljski greh. pretnje i zastrašivanja. ili troglavi Brahma. Isti pojam multidimenzioni duh saopštava na više načina. Mitova nikada dosta. 121 . osim da ukaže na sličnost tema kojima se većina mitova bavi. Višnu i Šiva.neminovno preslikavanje nestabilnog četvorougla u stabilan trougao. on ne izdrža. i dokle se stiglo sa starozavetnom promocijom čoveka u gospodara. U oba mita Šiva se dobrovoljno prihvatio da silovito -stropoštavajuću reku prihvati na sopstvenu glavu. U hinduizmu granična linija izmeñu bogova i ljudi tanka je i propustljiva. neće grešku prikrivati tajnovitošću puteva gospodnjih. Kralj Ajodhje Sagara naumio je da obavi slavnu ašvamedhah. ukrali Nandini. kravu mudraca i rgvedskog pesnika Vasište. Vrlinom čovek može postati ravan bogovima a bog. da ih rodi i odmah po roñenju pusti niz reku. Ganga se žestoko protivila i. vratila ga je ocu. kaže samo na jedan i jedino dopušten način. ono je ciklično. pa pošto se dohvate okeana. usliši molbe bogova. ali kad htede i sa osmim da učini isto. izgon sa neba na zemlju. Očigledno je da gospodar ne ume da gospodari jer mu uz semitsko ovlašćenje nije uručeno vedsko upozorenje o posledicama delatništva koje zaboravlja na prirodom zadata ograničenja. a ovi pet Pandava i stotinu Kurava. pa nam drugi kazuje da su po nagovoru suprugaa osam bogova Vasua i meñu njima naš Bhaga. uze dete u naručje i iščeze. pribeglo je trojstvu. Jedan od razloga ovih razlika može biti koncepcija vremena. ovo pogrebno preduzeće ume samo da produži agoniju bolesnika. samopožrtvovanje boga. nepažnjom i neozbiljnošću. Bogu funkcije razaranja zapalo je u deo da predimenzionisanom Brahmi odseče jednu glavu . izgubiše konja iz vida. on u svojoj visoko spletenoj kosi nosi njen lik kraj Brahmine lubanje. videvši konačno da nema kud.d. Grubo izvreñaše starca. Ovom prilikom konja je pratilo 60 hiljada prinčeva koji. pošto je poodrastao. zgreši li. Semitska rešenja su eksplicitna. a ne od JHWH . Hvaleći se umećem lečenja posledica. Vasui saleteše Gangu molbama da siñe na zemlju.prirodnog okruženja i od prirodnih sila. ali ne i da predvidi posledice. oni iskopaše rupu u zemlji i prokopaše tunel do podzemnog sveta. Sedam sinova je Ganga bacila u reku. potiču od razlika u veličini i snazi duha. Struju je rasčlanio na sedam potoka i sproveo ih. Drevni običaj je nalagao da se godinu dana pre žrtvovanja životinja prepusti slobodnom lutanju po prirodi. konačna i obeshrabrujuća: neopoziva grešnost zbog tuñih dela. u njegovom ašramu na padinama Himalaja i. Otad. lako će se i na nebo vratiti. Sagarin praunuk Bhagirata izmolio je bogove da pošalju Gangu na zemlju ne bi li svetom vodom sprala grehove predaka i njihov pepeo odnela u okean. Gazde života i smrti uzele su nauku pod svoje a ova ume da registruje. mnogo važniji. Isticala je iz nožnog palca boga Višnua i rastakala se po nebu u obličju Mlečnog Puta sve dok je bogovi nisu uverili u neminovnost silaska na zemlju radi spiranja grehova bogova i ljudi. Ovaj mit je ispričan reljefom na steni u tamilskom mestašcu Mamalapuram. kod drugih. jednodimenzioni se ne snalazi u mnoštvu pa ono što ima da kaže. Bišma. kod prvih. na zemlju. nebulozna obećanja. glavnih protagonista sukoba opevanog u Mahabharati. prihvati njen uslov i obeća da će ćutati štogod ona bude činila. Pa ipak. Moje sakato prepričavanje indijskih mitova nema drugi cilj.volje. um i srce ljudsko. Vaspitavala ga je uz pomoć Vasišthe. gde konja nadoše kako mirno pase kraj starca Kapile uma duboko utonulog u meditaciju. Drugi. starac ih pogledom spali. Spremno i bez razmišljanja. Ne mogavši ga nigde naći.

garvah . oni spadaju ovde.opojni miris gandha .sādhana (sl) . po značenju. bogatstvo P. naduvenost.ponosit. garvara i garvita . gal. kamfor i dr.mirišljavi plod gandha . pogotovo u oblasti tzv. prekorevati. agrara. vlasništvo. gajah . U nekima od njih mogu se prepoznati srpske reči: gandha . jedna vrsta jasmina gandha . gajah gajenje.vahah . garh. vetar gandha . teretiti sa. pokretna i nepokretna imovina.onaj koji zaslužuje da bude prekoren.dravjam . garhati garhanam grditi grdnja (greh) gorditi se gordost G. prigovarati I.āşŃakam . po svoj prilici.lubdha .rādžā . pčela gandha . s obzirom na stanje "gazdinog" gazdaluka.ponositi se.veština mešanja mirisa. gaja . garvati garvah G. Od čestih i naglih političkih zaokreta. garv."mirišljavi slon".mādanah .pānam . grñen Greh. S pravom. gorditi se I.ponos. Preživeo je status "kulaka" i "kao takav" revolucionarno bio "prestruktuiran" u kudikamo "napredniju" radničku klasu. garhanam . Kako može biti gazda neko koga razgazduju ratovi i sve glomaznije društvene ''nadgradnje". gardžati."raznosač mirisa". nabusitost P.mirišljava tvar gandha . domaćinstvo."mirišljava mati''. jedna od 64 lepih umetnosti i veština gandha . gord garh. Dočekao je i program kojim se ulažu najveće nade u odrtavele seljake i seljanke."kralj mirisa".mātā . gordost.gadžah . valerijana. Daje se nekoliko složenica. prebacivanje P.mirišljavo piće gandha . grditi."ljubitelj mirisa". u vreme parenja mužjaku izbijaju mirišljave graške na slepoočnicama gandha .mešavina osam mirisa od kojih se svaki pojedinačno prinosi odreñenom bogu: sandal.kuća. u nastavku.juktī (f) .onaj koji unapreñuje domaće bogatstvo. njemu se odavno zavrtelo u glavi. garhati . garvati . porodica. pod glasom "k". galati galah galatiti grlo 122 . ako se misli na njegov odgajivački trud i bezrazložno.phalam . garv. šafran.grdnja. odgajanje I. pripada ovoj porodici reči. garhja (tpb) .gandhah "kandisanje" Ova porodica reči srodna je odgovarajućoj. Grditi i grdnja. fonetski se bolje slažu sa napred datim glagolom: gardž. Srpski seljak voli da bude oslovljavan sa: "gazda". zemlja gandha .osuñivati.

stena.težak posao (od: dhuh. svaka starija osoba). uzdizati se. gurutā . osnova: dhur -jaram). galah .galjā G. grlo. O tempora mutantur et nos mutamur."gutač".d. vrat galakam . truditi se. dostojanstvo.dan učitelja. osnova: gurudhūr) . proždirati I. neprobojan girih I.prastham (sl) .videnje učitelja gum . neproziran. gadha .prevoj ("dveri". gahajati gadham zagaziti gaz G. podsticati. Gorski vijenac: Gairamālā sličan je Krišninoj pesmi Bhagavadgītā.tāpah . kraj Knjaževca. gahajati .gaz. posao u koji se. Torlaci. učitelj bogova: Bķhaspatih. KķişĦagirih je krševita Crna Gora sa kršnim Crnogorcima.mnoštvo grla grlati U RVK nalazi se pridev: galjuh . da li ćete skršiti Crnogorca i Njegoša odgurnuti u zaborav? gur. imenicom KķişĦah označava se Višnuov avatar.obožavanje učiteljevih stopala 123 .visoravan giri . koriste gornji glagol samo kada se priča da je neko nekoga "galatio izmetom". gah. treba upregnuti i "izdurati" guru .aşrajah .težak.dvaram (sl) .prşŃham (sl) .težina. visok. gah. duhovni otac ili učitelj. hvaljen. mati. dakle. preteran. naprezati se I.grlo P.daršanam . uzvišen.. guruh .ući duboko u gadh. svaki četvrtak . gutati. girih (m) .. guru . galati . gur.divasah . ogroman. gurate .vrh ("prst" planine) giri .planina. galjā . veliki. uzvisiti.pregaziv (kao reka). gurate guriti se gora G.. G. probuditi. plitak gahvara . nevolja P.preterana toplota osloboñena duhovnim naprezanjem guru . brod P.svaka poštovanja dostojna osoba (otac. "vrata" planine) giri .dhūh (f.dubok. važan vredan. oživeti. vokal dug po prirodi ili po mestu Evo nekoliko složenica: gum .oblaporan.stojati postojano. važnost.jesti. gādhate .pādā . gal. rastegnut. Tako je bilo u prošlosti. povezati (kao most dve obale) gadham . trudna žena i t. kao u jaram.rādžā (sl) .kralj planina Himavat Pridev: kķişĦa znači crn. uzvišenje giri .dizati se.dan Bķhaspatija guru . teret.

. nažalost). potraga za identitetom zbog ugroženosti identiteta. Nažalost.učenik.slušati.relativne vrednosti guru .teško svariva hrana guru . osim kod onih koji se time profesionalno bave. stanje: biti učitelj guru .gatam vidjam šušrūşah adhigaččhati" "tako u učitelju skriveno znanje učenik nalazi" Zahvaljujući očuvanju kontinuiteta ove uzajamnosti i Paninijevoj gramatici sanskrtskog jezika.laghutā . trud i strpljivost učitelja sa učenikom. naučio je napamet. gurati se.bhavah . gavate gur. gurati. poštovan je princip uzajamnosti: prati . ume mleko iz vode da izdvaja i da njime napaja sebe i svoga učenika. gu.bhķt . pa bi uporeñivanje srpskog jezika s njime bilo značajnije od ovoga ovde što ja činim. mora se okrenuti vedama.lāghavam .guru . spevane na tzv. kao dustabanlija. potiče od glagolskog korena: šru . Upotrebom ove reči kao prefiska. gurjate "gurati". filološko .vartititā . time nema ko da se bavi. pa ga prepravili ne može se pouzdano reći. Ako neko želi da zna više o sopstvenim korenima i nije umeo drugačije osim jezikom da pamti.lingvistička nagañanja mogu biti zabavna mentalna gimnastika. jer samo tamo može naći ono što je naumio da traži. gurnuti gurati se.onaj koji nosi težinu. plovilo.poštovanje prema poštovanja dostojnoj osobi guru . Učitelj je nazivan labudom koji.nava" znači:. čuti. Guravah nisu tako naučili svoje šušruşāh. Današnje okretanje istorijskoj prošlosti i veri nije ništa drugo do izraz trenutka. arhaičnom sanskrtu.bhārika . "Nau" ili "nava" je splav. pa se dobilo "Donau". evo jedne sanskrtske mogućnosti: "dur" ili "dus" na sanskrtu je nešto loše i teško.pālajati. sve sanskrtske imenice i pridevi dobijaju negativnu konotaciju.šušrūşā . moralo je biti pronicljivo i: "jathā khanan khantitrena narah vāri adhigaččhati" "kao što riljajući ašovom čovek vodu nalazi" "tathā guru . zemlja guru . bez udžbenika i bez pisanja. Čuh nedavno da latinska reč "Danubius" potiče od srpskog "Dan ubavi".težina i lakoća. Imenica: šušrūşah . bilo zbog pristrasnosti i predrasuda tumača i prepisivača. Nasuprot ovoj interpretaciji imena reke. poznat je i ovaj prethodnik sanskrta. velike i male vrednosti guru . od učitelja do učenika. Ceni se da najstarije himne Rg vede. ali se iz njih ne sme izvoditi "zdravo za gotovo" zaključci. Da bi "ružno pače" odrastanjem postalo labud. durnovitost. bilo zbog neznanja. "Dur .samvadah . Dužnost učenika je bila: prati .uslovi. ploveći po jezeru. brod.uzvratiti na pālajati: brigu. od reči do reči. razumeo je. potiču iz trećeg milenijuma pre Hrista (po Indijcima.dijalog izmeñu učitelja i učenika guru .šişja . one su mnogo starije) Zahvaljujući tome sto su zapamćene. Primitkom hrišćanstva i primitkom marksizma naučeni smo da sami sebi sasecamo korene. od sloga do sloga. Da li su stari Latini uzeli slovenski (ili germanski) naziv. Indijci su sačuvali svoje duhovno blago u izvornom obliku i usmeno ga prenoseći. izbegli prepravke i deformacije koje su kod drugih nastajale bilo zbog kvarenja jezika. Sa prestankom opasnosti prestaje i interesovanje. ako je dobro čuo. ako je pažljivo slušao. da bi dubinu svojih korena otkrio mora dublje da zaroni. gurate i gur. Bez dokumenata kao što je Rg veda i bez sanskrta. Nemački ''Donau" istog je sastava i porekla."teško prebrodivo" što bi u to vreme bilo vrlo prikladno ime za veliku reku. Durmitor (dur je u RVK obeležen zvezdicom.poslušnost prema učitelju U vreme kada se znanje prenosilo usmenim putem. čamac. gurnuti 124 . pa je osnovna dužnost učenika bila da sluša i da čuje. U sanskrtu "u" prelazi u "o" pa je "dur" postalo "do" a "nau" ostalo nepromenjeno.

podvoñenje pod okrilje jačeg kralja guĦakah . vrsta. gudhajati . guĦdajati G. gudh. guččhah . šaputati. zaštititi. kalkulator 125 . gundelj G. guñdžah .množenje.okružen. guĦah . mrmljano. prah guĦdikah . guñdžati gunñati guñdžah gunñanje. kvalitet.jedna nit preñe. snop. guñdž. guñdžita (tpp) . žbun. što je u srodstvu sa gutom i gmdvom i sa: guñdžah iz sledeće jedinice. stariji sede na kamenju i divane (i ova poslednja reč nije turska. gurati se. kita.pokriti.povrediti (se) U srpskom jeziku očuvala su se sva značenja: gurati . gurate . da je i ona sanskrtska). guñdžati . mrmjljanje. smrviti.brašno P. guĦah gen (?) gunj gumno I.umotati. venac. videćemo. gurjate . zaštićen guĦdita (tpp) . guĦdakah .računaljka. manevrisanje u cilju zbunjivanja neprijatelja. guñdž. žica muzičkog mstrumenta guĦā . pokriti guĦd.G.izgovarano tihim glasom.uzdizati se. obući se guĦŃh. gu. vrpca. umotati. gudhita (tpp) . makar neko bio povreñen i gurnuti nekog. Dok mladež igra. lanac. osobina. samleti I. gudhajati i guĦŃh. gu.prašina. konopac.pokriti. Na gumnu se mlati žito i razonodi. gunthajati guĦd. mrmljati. guvati .svežanj. šest vrsta strategije kralja u spoljnoj politici: mir. čekanje.zujanje. kasnije. Predpostavljam da su za tu priliku oblačili nove gunjeve. mlaćen U RVK kaže se da je gumno "okolomašeno kamenom". guĦŃhajati . sa istom namerom.uporno hodati u nekom pravcu.prazniti creva guččhah "gučma" "govnati" I. smotuljak načinjen od trave U Timočkoj Krajini "gučmom" se naziva svežanj trave kojom se briše neka prljavština ili se otire znoj sa konja i krava. rod. gunñano U RVK nalaze se još i: gundoriti i gundorenje gudh. rat. uzica. napredovanje. guĦdajati . veza P. svojstvo. obmotati. naprezati se gur.mleven. žagoriti I. gu. guvati G.zujati. gavate .hodati gur. svežanj.

um. znanje. bio stran taj tipično ljudski napor. a ona suzdržano "Opažena sam". Pojmovi. važeće na planeti. kao i gunama.. godate . tako se priroda odvraća čim se ispolji pred duhom. najpametniji. čim prozre i odvrati se od līlā . ali su slični. tamas je nit utonulosti u materiju. Duh. neznanje. Sarajevo.stvarnosti. zabavljati se I. od materije-prakķtih. puruša. gud. ili bude li bio neposlušan prema guruima. Samkhja se spominje u indijskoj literaturi pre Buddhe. nisu identični. Završne strofe Išvarakrišninih Karika. prepoznatljivo po zatamnjenju umnih sposobnosti. U njoj se vrši raščlanjavanje iskonskih datosti ili "toga tu" . naj. indrijāni pet čula i pet delatnih organa..razum. dve su solucije moguće: strpati ga u raketu i usrećiti Mesec. prepoznatljivo po vrlini. gde se opisuje odnos duha i materije (prirode).tamas. determinisane performanse individue i. gud.pet velikih elemenata sa: tanmātrāh . crevo. što je jednako izgnanstvu iz "raja" ili dobrovoljno se staviti pod okrilje superiornog. njeno ponašanje i ciljevi koje će sebi u životu postavljati. kao "ibermenšu". nije povezao gunu sa grčkim genusom.posmatrač i kšetradžñah . Veljačić. Samkhja je jedini dualistički pravac u indijskoj filozofiji. koja se dalje deli na 23 psihofizička elementa i to: buddhih . Imajući u vidu indijski "ciklizam". Temelj učenja je: materiji je imanentno kretanje i promena svojstava duh je sākšin ... Ime joj potiče od glagola: khjā. iz razloga naučničke opreznosti. jer etički gen ne postoji.10 10 Prema Č. Osnovnom podelom razgraničava se duh-puruşah. dobroti i miru. Satva je nit jasnoće uvida. ahamkārah . I on će morati da se trudi oko odnosa triju guna u svom karakteru. .pojavni psihofizički elementi. na 25 tattvam .pojavna počela velikih praelemenata. Čovek stiče slobodu spoznajom svoje prave prirode.utroba. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. ovo drugo je verovatnije. što je jednako "zaokretu" i sunovratu demokratije u robovlasništvo. imenovati te naziv sāmkhjah znači nabrajanje. Nije ni imao prilika za razvoj. mahābhūtāni . anus 126 ugañati sebi guza i t sl."Ridi".1984. gudah . postaje muktih . jer čim shvati: "Viñena sam". jer su genima.. radžas je strastvenost koja zamagljuje uvide i podstiče delatništvo.slobodan. R. Svjetlost. u prvoj polovini prvog milenijuma pre Hrista. Gurui genetike guraju da izguraju "ibermenša" iz epruvete. kojima se modulira kvalitet procesa promenom odnosa izmeñu prirodi imanentnih svojstava: sattvam radžas ." "Duh tad ravnodušno kaže: "Video sam je". spadaju u vrhunske domet indijske filozofske poezije: "Kao što se igračica povlači čim gledaocima prikaže igru. sa teorijom nastanka univerzuma emanacijom i sa kosmološkom teorijom duhovnog osloboñenja. s obzirom na uslove sveopšteg carovanja amoralnosti. Ima indikacija da je Aristotel razradio logiku pošto je od Aleksandrovih generala dobio u ruke indijsku samkhju i njaju. rektum. Može ispasti da tip bude najlepši.individualna svest. A meni se čini da nijedno biće nije od nje stidljivije.nabrajati. duha. Iveković: Indijska i iranska etika. duboko sam uverena. onaj što je "spalio" Sagarine sinove. manah . ali da li će se odlikovati moralnošću. khjāti .poznavalac zbivanja na polju (kšetram) zbivanja. Iz ovih razloga osmelila sam se da obadva pojma povežem u naslovu ove jedinice. Svi fizički i psihički procesi odvijaju se preobražajem 25 tattvāni na potki od triju struna: trigunāh. najsnažniji i sve drugo naj.igrati se. nikad više ne izlazi u vidokrug duha.Najstariji indijski filozofski sistem: sāmkhjah osnovao je legendarni mudrac Kapila . Osnovno učenje samkhje sistematizovao je i izložio u 70 strofa Išvarakrišna u delu Sāmkhjakārikāh iz trećeg veka posle Hrista. godate gudah G. "ja". Bude li mu. putem potiskivanja radžas i tamas svojstava u korist satve.igre prirode. Par samkhji čini njājah -logika. to ni gurui ne znaju.

armija.pākah (sl) . igravši se.lešinar. pohlepan "Ljudski isprdak (duhovna grdoba) gramzeći obmanjuje".nagomilavanje (u tajnosti. zaglušiti. gķdhjā i gķdhnutā . gķdh. gavate gudeti (uz gusle) gīr i gīrā govor garanam i giranam gutanje 127 . NATO.gramzivost. gķdhjati gķdhjā gķdhuh gramziti gramzivost prdež G. gķdhjati . u guštari zagluhnut. U nas.hemoroid guda .glavić penisa."Gudam godajetum". gķdhin . igra se sa svicima".prikriven.pentagonskih glava sa guzicom. gķ. poigravši se "Ugañati svojoj guzici" . dok se pomodno odenute parajlije besomučno zabavljaju na njegov račun. gūdha . Zna se na koga se odnosi. prikriveno) gulphinī . nagomilavanje gubinam guštara G. gķnāti govoriti gķ. intiman. sakriti. osim preko sličnosti predsedničko . kad glagol promeni vrstu: gķdh.gramziv.nevidljivi avioni nisu. prikriti. čestar guhjā-dipakah (s) .avadja guhine guhita guhjādipakaih godate".dodijavši. skriven. "biti zaguljen" nije retko stanje duha trpnog gologuzana. ličan. misteriozan guhad . nevidljiv. zagluhnuti.zapaljenje anusa gulah . gardhajate . guh. prevariti I. u potpunom je skladu sa sanskrtom.svitac (sa skrivenom svetiljkom) P. prikriveni objekti u saglasnosti su i sa ovom porodicom reči. (Rečenica je konstrukt sličan onome iz udžbenika za učenje stranih jezika: "Da li vaša sestra govori grčki? Ne. klitoris gulugudhā (pvp) . na sanskrtu bi bilo: "naragķdhuh gķdhan gardhajate". nagomilavanje trupa guhinam . girati rigati (ždrati) gu. ona ne govori grčki.avdja (sl) .gramziti.jedan od pet vitalnih vazduha koji se prazni kroz prdež P. guhati guşpitam i gulphitam gomilanje. ogluveti (?) guh. gķdh. u bukvalnom prevodu na sanskrt glasi "Guhad . žudeti i. težiti za bogatstvom. varati.sakrivanje. prikrivanje guhinam .prikrivajući nedostatke "Prikrivajući nedostatke. ali rado jede sir!") Guzica i njoj slični.guda . tajan. guhati .kīlah (sl) .šuma.pokriti.obmanjivati.sekretarsko . pohlepa gķdhrah . čuvati u tajnosti I. pak. maskiran. beloglavi sup gķdhuh . guşpitam i gulphitam .

himna. gājati . hvaliti pesmom I.hvala. gķnāti . haleluja.devī (sl) . recitovati. gītā . Isto se dogodilo i sa praslogom. vrhunskim izrazom te moći. Vuk je stavio zvezdicu.zvučati.obraćanje hvalom. slava gī . reč gīrĦih (f) .pevati. Uzvraćano je poezijom. glas."vozilo govora". Kaljanina Gitagangadhara i sl. prizivati. razgaljivati(se). Džajadevina. kompozicija u gajatri . pa je ideja imala vremena da doputuje. neizgovoren Sve reči korišćene su u Rg vedi i drugim ranim delima. razgaljivač G. i prasak se posle nekoliko milijardi godina pretvorio u merijivi šum i uzrok smetnji prenosa nekih elektromagnetnih talasa. potpuno stran i nakalemljen na proizvod jednog duha. kao na primer: Bhagavadgita. aplauz gīr .pesma. Platonom. sredstvo govora garaĦam i giraĦam . čitalac mora da se pita otkud ovaj intelektualizam. u zagradi. 128 . gīr. slogom AUM ili OM (A + U = O). gadljati (u gajde) gajdaš. gai.rathah (sl) . najaviti. Strofa ili padja je kombinacija četiri pada.progutan. hvala. vikati od radosti (glagol je u značenju: hodati naveden u jednoj od predhodnih jedinica) I. gavate . gadljar i svirati u gajde. mistično . gāthin i gītin . Sanskrtska literarna dela su u prozi: gadja i u stihu: padja. gutati. poučavati u stihovima i kad glagol promeni vrstu: gķ. Stihu je davana prednost. Stih je ureñen brojem slogova: akšarah ili brojem silabičkih mora: mātrā. gajdaš.ždrati.vāhas (sl) . stoga njime počinje svako literarno delo Indije.vaĦas (sl) . Razležući se univerzumom. objaviti. malo rezultata. Svako ko je pretendovao da bude ozbiljno shvaćen morao se stihom izraziti. otrov P.G. preklinjati.gutanje garah . izgubio je izvorni smisao. ne bi ni bio otkriven.pesma. u vreme kada je moć govora bila svetinja. Zna se otkud! Više od dva milenijuma dele Jovana jevanjñelistu od prve vedske himne. amin i sl. razvoj početnog sloga AUM od brahmana i dar bogova. gai.dozivati. gājati gājanah galiti. Smatralo se da svaki ciklus univerzuma počinje zvučnim impulsom. gadljati. izbacivati iz (kroz) usta gu.pevač P. Kada se sa starozavetnog opisa zanatlijskog stvaranja sveta preñe na Jovanovo jevanjñelje. sveta pesma ili poema u kojoj se izlaže neka doktrina. gīrā . koje počinje: ''U početku beše reč i reč beše u boga i bog beše reč.piće. ili stiha. Jedinična matra ima dužinu trajanja kratkog sloga. da bude prepisana i neshvaćena. te se uporedo sa pesništvom razvijala teorija o pesničkim oblicima. gķ. Heraklitom. Mnogo sholastike. Ramagita. recitovati po pravilima metrike. govor. ispričati. priprostog i lišenog svakog smisla za filozofiranje.onaj koji recituje pevajući po zakonima metrike U RVK gajde se nazivaju i gadlji.erotska Gitagovinda. Hrišćanstvo je imalo muke da neshvaćeno shvati i objasni ispomažući se starogrčkun "paganima": Homerom. himna gājatrah . stih. hvaliti. izveštavati. Pretvaranjem u višesložne reči osana. uzdizati. ona bejaše u početku u boga. Uz gajde. pesma. osim što je uz ime Hristovo dodat grčki pojam logos. himna.onaj kome su himne hvale namenjene (bogovi) gir .pesma. Da nije ometao. stoicima i neoplatoničarima. himnama hvale i zahvalnosti. girati . sve je kroz nju postalo. i bez nje ništa nije postalo što je postalo". gāthah . izgovarati. Nedavno nas je nauka obavestila da je uobličavanje univerzuma započelo Velikim praskom.metru gājanah i gāthakah . slava. gir .onaj koji uživa u himnama hvale (bogovi) girĦa (tpp) .boginja govora Sarasvati.

ājuh (pl. poseban stih koji se čita cik .balega go .kīlam . Ima ih tri vrste.majka.kulam . za stih od 26 slogova odgovarajući maksimum je 226. 3 stiha od po 8 slogova (novi ima 6 slogova u svakom stihu). S obzirom na mogućnosti variranja distribucije kratkih i drugih slogova u stihu. go goşŃhī govedo gosti G. kao krave. prikupljati se I. Na primer. (osnova: go). Razvrstavanjem vrsta prema broju slogova u svakom stihu dobijeno je 26 klasa ili vķttāni. Po starom gājatrī . zaštitnik gopā . pa je broj kombinacija 26 = 64.sthānam. U praksi je korišćen daleko manji broj obrazaca u odnosu na moguće kombinacije.čeznuti i razgaliti (se). jedan od načina . gradilo se kao klasično grčko i rimsko.krava.kşīram i go . marva goşu .dugi slog traje dve matre.zaštita. stanovnik tog sela go .okupljati se. boginja govora Sarasvati go . generatoru života i svesti. koji ih je. Mesec.mleko go .poći u boj radi zaplene goveda.zaprežna kola go . pastir.mūtraka . sakupljati se. zavisno od metričke istovetnosti. sloboda tvorenja stihova praktično je neograničena.zemlja (krava muzara kraljeva) gopanam . čuvar.pastir go . obraća svetlosti.plug go . zatvorio u pećinu i u svoje telo zarobio nebeske vode gauh (m) .cak isticanju kravlje mokraće". go . sve ono što se dobija od goveda go . različitosti ili alternacije istovetnih stihova u strofi. (f) . rogata stoka.cak.) .selo na Jamuni u kome je Krišna odrastao. voda gauh (f) . u stihu od 6 slogova svaki može biti kratak ili dug. govor.vo. sa ritmičkom smenom dugih i kratkih slogova. goşŃh. Svaki metrički obrazac ima svoje ime." "bhargo devasja dhīmahi" "da bismo božansko prozreli" "dhijo jo nah pračodajāt" "uvide nek nam podstakne.stado goveda."slično cik .Krišnin deo neba (Krišnina "lokacija") 129 .lokah .metru. Kratki slog zove se: laghu .kravarica gopita (tpp) . zraci svetlosti radi kojih se Indra borio sa demonom Vrtrom. suštini boga Sunca. na načelu kvantiteta. Savitru.gam (sl) .goveda.rasah .şŃhah. Surje: "tat savitur varenjam" "taj Savitur. gauh.računanja sa razlomcima go -jānam .kķtam .Sunce.divljenja dostojni.štala. kojom se svaki Indijac.zaštićen."nebeska stada": zvezde. (m) . sačinjena je drevna gajatri -mantra.vithī .šālam i goşŃomah . očuvanje gopah .lak i dug: guru. go .rakşah . goşŃhate . Vķttam je strofa sa ureñenim brojem i položajem slogova u svakom stihu." U RVK nalazi se glagol: galiti . gāvah (pl) . staja za goveda go . Sanskrtsko pesništvo. očuvan Evo kratkog izbora iz obilja složenica: go . svakoga jutra i večeri.

pragalbha . goşŃhate (den) .bandhah .pleterom zaštićeno odmaralište krava.svest o poreklu porodice goşŃhī .tarpaĦam .porodično božanstvo gotram . Dogaña se da posle posete nekih gostiju zaključimo da su se ponašali kao goveda. hvalisava kukavica goşŃhe . rodoslov.zajednica po krvi koju treba štititi.ajah.sastanakradi konverzacije go . otud pojam gotram . skupština. zaštita go .jānah .aranžman dopadljiv kravama go . a neki. čeljad kuće.şŃhī .vo go . pastire i pastirice od sedmodnevne olujne kiše kojom je Indra iskušavao Krišninu božanstvenost! go . porodica. pominje se porodično božanstvo. Gautama."mudar.go . čuvati i obezbediti joj budućnost potomstvom.šaphah . žena i dete. Stada goveda bila su najveće bogatstvo arja .goveñi papak go . sakupljati go . prema broju goveda u vlasništvu porodica. porodično ime.şŃha. izvodili poreklo od bogova.sthiti . gaura kauri (?) 130 .samdājah . go .šālā . hvalisavac goşŃhe .manje istorijskim ličnostima. Krava ima plemenitu narav i od nje se ništa ne baca. Kraljevi su. kao i drugde. šta više.sabirati. Prvobitna ekonomska i socijalna stratifikacija vršila se. rasa.vrşah .dharmah ."hrabar u štali". isto kao u prethodnom slučaju.onaj koji muče kao krava (vrsta žabe) go .nomada. bez sanskrta.karman . Gore.ono što se odnosi na neki skup ljudi.paĦdita . potiču od sanskrtske oznake za govedo. U Indiji. društvo. (Brahmani su bili podeljeni na: 49 gotrāni sa izvoñenjem porekla od slavnih mudraca: Šandilja.şŃhi .şŃha. go . rodaci. osuda bi se smatrala komplimentom. Da li se sme pretpostaviti da srpska slava vodi poreklo od ovog običaja ustrojenog pre rgvedskih vremena.ceremonija u trajanju od 6 dana koja se u doba Rg vede nazivala gavām .devatā .şŃhi .vidžitin . predsednik skupštine go .pīthah . označeno je istim rečima kojima opisuje večernje okupljanje goveda u pleterom ograñenu i slamom pokrivenu štalu.poklon u govedima go . Prema rečima Indijaca jednu kravu može da pojede 20 ljudi za jedan dan. i jedna krava može da hrani porodicu 20 godina.ponašanje stoke. roñaštvo. u užem i širem sastavu.sala za sastanke goşŃhe .najvažnija osoba.māju .društveno vozilo go ."pobednik u štali".muža. ali znam da su Indijci predlagali preseljenje ludih krava u Indiju. obreda ili radi druženja. Bharadvadža.skup. Kašjapa. Ko bi. najsvetija životinja. da bi tamo mogle na miru skončati. pa je krava ostala i posle naseljavanja Indije najdragocenija. U RVK glota je porodica.) gotram . spontano i neprikriveno parenje go . brdo kraj Mathure koje je Krišna podigao i držao na prstu da bi zaštitio stada. go . Ne znam da li su se posle razlaza u raznim pravcima neki od Arja oplemenili. mogao zaključiti da naši ''gosti.şŃhī-patih .onaj koji skromnošću podražava kravu go .stanah . gostiti se" i sl.stomah i goşŃam .vardhanah . partnerstvo goşŃhī i goşŃhika ."puno goveda". Atri i td. uz pojam gotram. starozavetnim prorocima i borcima za hrišćanstvo? Substitucija bogova ljudima nije okončana. muž. na običaj ljudi da se okupljaju u društvo go . opet ostrvili.postojan kao planina gotrika . po svoj prilici.şŃa.vratah .tram . učen u štali". povodom praznika.vime go . uz žalosnu napomenu da su izvorna božanstva zamenjena semitskim više . Okupljanje porodice.

grabhah .aghaĦŃā (d) . prihvatanje neke doktrine i sl. astrolog (ume da povezuje stvari) grabh.demon Rahu koji pomračuje.grabh. Od ljudi nikada ne treba previše tražiti.beo.grabežljivac. oglobiti. gomilati. zatvorenik.Gandijevo: "Čvrsto se držati istine" grahanam . čvor na kraju odeće načinjen radi čuvanja para. zaposedanje grabhītā (m. kasnije biva zamenjeno sa "h". crvenkast. mnogo širi spektar pojmova povezanih uočavanjem sličnosti u pojavnom svetu. oblačenje. zaraditi. povezivanje više stvari na način da se teško mogu razdvojiti. da je ono što je shvaćeno takoñe "zgrabljeno". mesto planete u znaku zodijaka. grathnāti . razumeti. onaj koji diži.zvono o vratu konja 131 . Sunce i Mesec. pa sve do onog koji ima konstipaciju Koren: grabh korišćen je u Rg i Atharva vedi. grahin .. gķbhĦati grahītā grabhah zgrabiti. ajkula i dr.pripojiti se nekom krilu. zaplenitelj grahah . svežanj. guta. kakvim se retko koji jezik može pohvaliti. grabiti. grīvah griva I.čvor. vratni deo životinjske kože grīvā .) P. grabh.rumen Nadam se da moju mitološki . uhvatiti. umrežavanje grathnah . zadnji deo vrata. što smo ranije već spominjali.ruka.. sve su to primeri Sapirovog "kako se jednim jezikom može misliti". upotrebljena reč.. resa granthih (m) . grathnāti granthih granati se grananje I. plen. preduzeti nešto. uhapsiti..snop. pomračenje. granth. da se treba odreći svih stvari.grabh.zatiljak. hvatanje u mrežu. prihvatiti. groblje G. planeta. ženidba.uzeti za ruku u svadbenoj ceremoniji pakşam . pa se treba odreći vlasništva da se ne bi bilo grabežljivac. što je još jedan dokaz našeg druženja sa sanskrćanima u davna vremena. . grathanam . shvatiti. Sanskrtskom porodicom reči obuhvaćen je. gķhĦāti . razmatrati pāĦim . kako to već u njih biva. saglasnost u mišljenju. tim pre. dobiti. partiji I. što se njime podrazumeva da su Turci bili upoznati sa indijskim epovima. uočiti. žućkast.patetičnu hipotezu o poreklu Srba i Kaura od Kurava niko nije ozbiljno shvatio. grbhnati i grah. insistiranje na nečemu. (sl) . Pre će biti da su Kauri izvedeni od gornjeg prideva i njegovog korišćenja za opis boje kože "nevernika". posednik. hapšenje. smisleno povezivanje reči I. poštovanje principa i dr.zgrabiti (rukom).narator.povezati zajedno u pravilne nizove. zglob granthikah . grāhah . organ percepcije: čula i um."hvatač".uzimanje u vlasništvo. granth. dobija i sl. kita. osnova: grabhitķ) . (sl) . pristanak. izraslina. gomilati grabežljivac grabež. Da je percepcija ono što čula "zgrabe" iz spoljašnjeg sveta. opljačkati.slatkovodna ili morska grabljivica (krokodil. započeti. razumevanje. satja . sastaviti literarno delo. dok je u sipskim rečima "b" očuvano. čulo. dohvatiti se nečeg. grīvah-vrat grīvā . da je vlasništvo "grabež".povezivanje. grob. čuperak. upornost.grabežljiv.gaura .grahah (sl) . bledo .

ghaŃŃate ghaŃŃah gatati gat G. kathajati. tešiti. gharagharah grgotanje. kolekcija.groktanje ghargharjam .predati se nekom poslu.osećati odbojnost prema nečemu.postati. klevetati I. umna depresija. društvo. Što su glava I maloumnost u istoj porodici nije nikakvo čudo. glanih (f) . maloumnost glauh (osnova: glau. makar bio Rus. biti uporan. bez daljega. grumen. kao što "i" postaje "j" (zato se "v" i "j" glasovi nazivaju poluvokalima. potresati. ghaŃŃate . tandrkanje kola ghargharitam . pa se od glauh (Ns) dobija glāvah (Npl).grumeni mesa žrtvovane životinje glau . kad glagol promeni vrstu: glai .gat Povezujući reči ove porodice u smislenu celinu. ghaŃŃate i ghaŃŃ. uz neke sanskrtske reči paralele iz grčkog. čim se nañe pred nekim drugim vokalom. poput Mesečevih mena. Svaki autor sanskrtskoengleskog i svih drugih rečnika.napor.obeshrahriti I. skup.mandalam (sl) .. mesečev srp. izgledati kao Mesec Po mojoj oceni. Nije retka srpska poredbenica glave sa Mesecom: glavonja ima glavu kao Mesec ili. No. glai. može pobiti. nastojati. klokotanje.tresti.Autor sanskrtsko . Ovoj pripada srpska reč: griva glauh glava G. tvrdoglav i.. grgoljenje I. gbarbati G. nastojanje.umor. klevetati ghaŃŃ.hodad 132 grabiti (hodom) . biti prikladan. izraslina gāvah (pl) . ghaŃŃate .zvonce gharb. jer Šiva u svojoj kosi nosi. morao bi prethodno da savlada srpski.glapajati . sve reči. moguć. možda je pravilnije za nju vezati srpsko: gatati i druge njoj slične. gharb. iscrpsti se. vredati. od glave do glavonje. GLAS"gh" -kao g(h)rnacghaŃ.as. jer je ruskom: golova i srpskom glava mesto u sledećoj porodici reči. u sanskrtu postaje "v". simbol kolebljivosti ljudskog uma.ekvator ghaŃŃah . kako je već rečeno u uvodu. glājati .. tim pre što glas "u". latinskog i vrlo retko iz ruskog jezika. pucketanje vatre. (sl) .grudva. ovakvih će primera biti još kadgod se srpski i sanskrtski sinonimi fonetski podudaraju. vreñati. kako je napred učinjeno. u RVK pripadaju ovoj porodici reči. granica ghaŃā . ghargharah .um. ghaŃ. ghaŃikā . gharbad . od gornjeg korena: glai) . Ovde on navodi rusku reč: golova (glava) što se.engleskog rečnika navodi. negoli uz kath.zvuk kao što je: grgotanje. uz Gangu i Brahmu. dogoditi se.u složenicama sa: manas . "smeje se kao pun Mesec". ghaŃah . procesija i dr.glava.

vikati. izvedem poreklo od Višnua. Videti u nekoj boljoj istoriji umetnosti: Ravena . povici gomile.nežan. dovikivati.zujati ghuş. pašnjak ghasanam . džigharti goreti. ognju. za moje selo "lepše od Pariza". ghrĦin . zaogrnuti ogranulo (sunce) ghķnih i ghramsah gharmah gorenje ghķĦā grnac (zemljani lonac) G. gužva. nežnost ili saosećanje za druge P. ghķ.buka. livada. granuti.kķtih (sl) gugutanje goluba ghumaghumāja G. rika životinja. ghoşati . goreti I. Poslušne su i ne sumnjaju. ogranulo Sunce. objavljivač ghoşah . ghu. sunčeva svetlost gharmah . u Suncu. na primer.u RV: sve ono što je dobijeno toplotom ognja ili sunca ghķĦā . bojni poklič. verovatno. javno obznaniti I. Bez sanskrta teško da bismo povezali: goreti.ghķ.dozivati. Napomenuću tek toliko da je preseljenje obavljeno odmah posle Krišnine smrti! ghas. zemlji. pa ipak. ghoşakah . Pastirima je lakše sa ovcama. biljkama i dr.sijati. ghasati ghāsah G. ghas. Apolonije. ghķĦah .javna proklamacija. ghumaghumāja. ghu . ghāsah . Pokrajina oko Agre i Mathure u kojoj je Krišna odrastao zove se Vradžah.toplota.Sv. Čuli ste. sa ružnim imenom Vražogrnac.vikač.žderanje. ghu. ghavate . zaogrnuti nežnošću i grnac (zemljani lonac) u kome se nekada kuvalo jelo na ognjištu. grmljavina ghoşanam . proždirati I. plamen. ghuş. dan.zrak sunca. milosrdan Sanskrćani su uočili opšte prisustvo istog prirodnog fenomena. gutanje Ovde nam nedostaju samo ovce sa pastirom ili: "dobri pastir sa pastvom". telu. Hrišćanstvo se ruga hinduizmu zbog svetosti krave a ne ruga se sebi što od ljudi pravi ovce. povici tuge i žaljenja. ghoşati ghoşah iz grla (guše) vikati bučna gužva gamad gugutati pasti. džigharti .sunčeva svetlost ghķnih .vatra. ghumaghumajate (den) . uzdržaću se. toplote. kome ni sanskrt ne može pomoći: vradžaghķĦā. objava 133 .toplo osećanje. preko Krišne.gugutati I.gorenje ghramsah . ghasati -jesti. Sunce ghķĦā . Pruža mi se sjajna prilika da pretke mojih seljana i svoje doselim iz Vradža u Vražogrnac i da im. napasati pašnjak G.ghu .hrana. ogrejati. On je rado krao puter iz ćupova grnaca). ghavate G.

ghur. bez institucija za sputavanje religiozne i misaone energije. Izgledi za sporazumevanje u hrišćanstvu isti su kao kod potomaka zakonite Sare i robinjice Agare. gharşah . osoba različita od jevanjñeliste Jovana. onda se otvaraju mnoga pitanja: Ako bog stvara svet iz ljubavi da li će ga iz mržnje uništiti? Kako se dogodilo da moćna volja božja biva motivisana slabašnom slobodnom voljom udeljenom čoveku od boga? Zar bog postoji samo zbog čoveka? Ako je bog stvorio svet ni iz čega da li će ga u ništa pretvoriti? Čemu Strašni sud ako je delima već sve presuñeno? itd. strahopoštovanje.poštovanost.noć ghoram . magično oružje ghorah i ghoraghoratarah (sl) . gharşati . mnoštvom odgovora uvećavalo bi se duhovno bogatstvo.ribanje.najstrašniji Šiva: u Bairava izdanju ognjem proždire leševe na lomači i kao ghorah.odličan i vrio poštovan učitelj Osim što pokazuje otkud "goro" u srpskim rečima goostas i goropad. pa ciklično poimanje vremena prilagodio biblijskom pravolinijskom shvatanju: samo jedan početak . kako je život jači od dogmatizma. mora biti da je nešto bio načuo o indijskim kalpama. ghuş. gharşati gharşah grepsti grebanje zagušiti. Apoklaptični Jovan. ghķşta (tpp) .zvučan Da bi se vikalo mora se biti grlat ili "gušat". da paradoksalnija ne može biti: jedan bog sa obiljem monoteizama koji se meñusobno isključuju i jedan drugom rade o glavi. ghoratarah ognjem uništava svet na kraju ciklusa ghorarūpam (sl) . ghurati . sa crkvom i saborima. trljanje P. niti 134 .izriban. užas.ubiti U sanskrtu nije rečeno kako ubiti. otrov. Paradoksalna situacija. sa rezultantnim strahopoštovanjem tim pre i više. dopunjeno meñusobnom mržnjom koja ne preza od zloupotrebe "Milosrdnih anñela". ova porodica sanskrtskih pojmova tvrdi da ono što dovodi do osećanja užasa biva praćeno osećanjem poštovanja. No. U hrišćanskom svetu. istrijavati se I. Da je u pitanju neki drugi deo sveta. ghķş. drobiti. Završimo priču o guturalima prepoznavanjem sanskrtske imenice: kalpah u grčkoj reči: apokalipsa. ghķş. i scene ukrasio koloritom i mitološkim bićima iz judeo -hrišćanske imaginacije. ghuş. osim u duhu dogme. izazvano je duhovno siromaštvo. a hrišćanstvo postalo multidogmatično. četkati. gde niko nikog ne isključuje.ribati. Na ovakva pitanja mogu se dati različiti odgovori. hrišćansko jedinstvo se raspalo.zastrašujuća prilika ghorādhjāpakah . ghoşaĦa .P. istrljan. Oni koji misle nedogmatično nazivaju se jereticima i sektašima. gušati se G.samo jedan kraj. baš suprotno od onoga što se dogodilo u "paganskih neznabožaca": mnogo bogova sa obiljem politeizama i panteizama. Zabranom da se ne sme misliti drugačije. ghorā . odreñeni odgovori proglašeni su za dogme a sva druga mišljenja nazivaju se jeres i sektaštvo. strahota. u Panjčatantri: do krvi izgreban ghoram i ghorarupam gorostas. dok nam srpski glagoli daju odgovor na to pitanje. ghoşati G. grozota. ghoşati .zastrašivati kricima I. Ako se neki deo sveta opredeli za tezu da iznad boga nema zakona i da sve zavisi od božje volje. ako su uzročnici prirodne sile. goropad G.

za Šivin račun.sudija sudi. duh i materija zajedno. individuacije. prinesi sebe na žrtvu i stići ćeš u centar . razdvajanja.Šakti. levom rukom pokazuje na levu nogu izdignutu iznad tla. Oni su naša istina i sudbina. Hristocentričnost nije nova reč. Sve svetove ti 135 . U već spominjanom ravenskom Sv. Tamilski pesnici spevali su pre mnogo vekova pesme i poeme Igraču.Hristu. ništa mi nismo biranjem izabrali. raširene su sve do unutrašnjeg ruba prstena. naše planete. U Unmai vilakkamu: "stvaranje nastaje od doboša. pre nego što kažemo šta igrač Indijcima znači. Svi oni nešto rade. sa dvoslojnom porukom: Hrist centar i vladar univerzuma. druge svetove i bezbrojne duše. pojas.tarah i ognjem pretvara preostalo u neuništivi pepeo nabijen potencijalom. nanožice. našeg života. podignuta noga daje smirenje" Ili u Čidambara . U desnoj ruci drži doboš. kojom dotiče prsten. Igrač ima četiri ruke. počinje novi ciklus i nastaje frenetična igra mnoštva željnog uobličenja. Podignutom nogom ti štitiš svesni i nesvesni poredak stvari. našeg vremena. vatrom im razara obličja. ali se nema mnogo argumenata kojima bi se oni mogli odbaciti. isto misle i pravoslavni hrišćani. ostavili su za sobom mnogo primeraka Kosmičkog igrača.ali. deluje nedovršen i nedorečen. sledeći u stopu svoje duhovne uzore. stvara nove sinteze. te onaj jedan. Umetnici Južne Indije. čim zvučnim impulsom razbudi potencijale. pozadinu i nosač centralne figure kojom se razrešava dilema: šta činiti u prstenu determinacije. Iz poveće daljine gledano. nisu ni meni dragi. razaranje od plamena. Ganga. Mogu nekome biti ogavni i prsten i centričnost. njegov univerzum pun je dinamike njegove igre. tvojom rukom u kojoj držiš sveti doboš. sklopljena u trojstvo. Hrist pristaje na raspinjanje. Tako bog Višnu ima svoje avatare a Šiva 1008 imena. u jednome. Brahma. treba ga opisati. ono se pojavljuje u superlativu: Ghora . on ličnim primerom ukazuje na opcije različite od raspinjanja. ili smo svi mi skupa deteminisani opštim kosmičkim zakonom. sa bezbroj pojavnih obličja. vizantijskoj crkvi izgrañenoj u vreme Justinijana. Bog i njegova stvaralačka energija. Tek sa umetanjem igrača u prsten. Osim jednoga. Apoloniju. Tako je mislila Vizantija. u visoko spletenoj kosi. zatočenici našeg tela. ti stvaraš i ureduješ nebesa i zemlju. Indijski um umeo je (um tome služi. slobodna volja. gde god da je ima.jedno drugo mrzi. Šakom desne ruke u prednjem planu u položaju: mudro poručuje: "Ne boj se!". igrajući obavlja svoju kosmičku dužnost. Obe u drugom planu. nadlaktice. dok desnom nogom slama kičmu slepog demona Andhake. Šiva . mislila bogatije. Par ruku sa dobošom i ognjem obrazuju kosmički plan. Indija je. Demokratski establišmenti ponašaju se po istom obrascu. minñuše. Vitice kose vijore se i lepezasto šire od glave pa sve do unutrašnjeg ruba prstena. poput kupaste krune. od kojih su tri. u apsidi. narukvice. osim pobožnosti koja je. svuda od iste tvari. Jehovu neću ni da spominjem. umesto Hristovog lika nalazi se krst u krugu. Ono što ih dočekuje porukom: "Ne boj se" i pošto svako od njih odživi svoj vek. iznad pastira i ovaca. Hrist .kovaiu: "O moj bože. Kosmički igrač nije decizivan ni statičan. a kad se energija potroši na dinamičnu igru i vreme univerzuma iscuri. dijadema i okićen simbolima. oko vrata ukroćene kobre. Za razliku od vizantijskog simbola. našeg univerzuma.sudija na Mikelanñelovom Strašnom sudu u Sikstinskoj kapeli. i božja i čovečija. njemu su nalik raspeće i Hrist . Prisvajanjeje utešno i iluzorno. slavni livci bronze. on se javlja samo kad treba da nareduje i da kažnjava . kod svih ostalih primeraka umetnici su Igrača smestili u prsten. svi smo u istoj klopci. reklo bi se po slobodnoj volji. sa najvećom kolekcijom u Madraskom muzeju. Mladalački lik bogato je ukrašen nakitom: ogrlice. scena se menja i raña dilemu: postoji li. Mesečev srp. bez prstena. sve nam je dato i nametnuto. pa evo mrvica od onoga što oni kažu. zaštita od šake nade. oponašaj Hrista. on lako. jer ništa nije naše. u levoj plitku posudu sa razbuktalim ognjem.ghora .mumani . da nešto ume) da do mnoštva doñe razlaganjem i da iz njega birajući. igrač igra. Spoljni rub prstena okićen je plamenovima. zaista. crux gemata.

" Ova misao Iše. Dirigent je bio i ostao JHWH.joga . impresioniran je "novom" tržišnom ponudom iz starih radionica i marketinškim olakšicama prilikom izbora ili jednog ili drugog centrizma . Od punoće kada se puno uzme. kola su tvoja a tvoj i moj cilj je: ja sve bogatiji. Opet se svetski ucentrisala pragmatično . Ako je Ep = 0. O njemu je Andre Malro rekao da bi se.u rupi je boravio dok mu je ateizam crkve u vazduh dizao . uzročnosti.transformišeš rukom u kojoj držiš plamen. a kola su mnoga. Onaj koji pobuñuje i uvodi u igru da bi na kraju sve uništio. New Delhi Na drugom mestu se Šiva obraća čoveku: U nesavršenom svetu čovek se raña nesavršen.za obadva nema mesta ."11 11 Preuzeto iz: Ananda Kumarasvami: The dance of Shiva. Šivatrimurtih . svih onih koji su poruku shvatili. na ostrvu Elefanti. nedaleko od Bombaja. puno ovo. ili potencijalna i kinetička. punoća opet ostaje.budistička Azija zna da je cilj jedan: duhovni razvoj čoveka. Znanjem uništi slepilo duha. Tri su milienijuma izmeñu Iša upanišade i moderne nauke.filozofska misao. veliki delatnik koji ne sme samovoljom da prekraćuje prirodni zakon. apokalipsom. Posebno mu je interesantan segment preklapanja dva kruga: sve je bez ikakve sumnje započelo prvom glavom svete knjige i mora se završiti poslednjom. Otud centralni lik trojstva.išvarah. nalazi se u hramu. Uvereni da se univerzum menja iz trena u tren. oslonjenom o tle ti nudiš pribežište dušama umornim od zakona. Hinduističko . ona može biti ili potencijalna ili kinetička (dinamička). tvrdi isto što i zakon fizike: Ep + Ek = E = C (konstanta) gde se indeksima "p" i "k" označavaju potencijalna i kinetička energija nekog sistema. "Naivni i metafizični" svet Azije. pūrĦāt purnam udačjate pūrĦasja pūrĦam ādāja. bog joge i zaštitnik asketa i jogina. Iz osiromašenog i zbunjenog "Trećeg Rima" čuje tradicionalno zakasneli glasić iz rupe izašlog i podgojenog patera . Ajnštajn je pokazao kako se potencijalitet materije pretvara u dinamičku energiju na "ghoraghoratara" . slično onome što je Gandi rekao za Iša upanišadu. mržnjom zadojena i silom opijena. E je jednako Ep.način. njime mogla rekonstruisati indijska religijsko . nastalo u osmom veku. Iz punoće puno izvire. mora sebe da obuzdava askezom i jogom uspostavljajući duhovnu ravnotežu. Tu je i 136 . Monoteistički svet zna samo jedno: put je moj. Znanjem osvetljeni duh oslobaña se uloge igrača u razigranoj procesiji univerzuma.onako kako mi pravoslavni hrišćani svet siromašnih zamišljamo. Ne boj se. pūrĦam evāvašişjate" "Puno je ono. pa je zato nespoznatljiv.amoralna i starozavetno – kapitalistička koalicija. ako je Ek = 0. matematičkim jezikom izražena. Sagar Publications.pod uslovom da se svi Azijati odreknu svih svojih puteva i prevoznih sredstava. Šiva mahā . ili da je put jedan. uveren u postojanje mnogo kola i puteva. jer se znaju putevi dostizanja savršenstva. azijski svet je zapanjen spoznajom nepromenljivosti hrišćanskog fenomena. Najveličanstvenije vajarsko delo indijske umetnosti. ti sve siromašniji. a da su putevi mnogi. E je jednako Ek i respektivno.troliki ili trostruki Šiva. isklesanom u steni. Tvoja podignuta noga daruje večno blaženstvo svima koji uz tebe prionu. uprkos dve hiljade godina hrišćanstva. Svojom nogom. Njena uvodna strofa glasi: "Aum pūrĦam adah pūrĦam idam.sa političkom porukom: "I mi budem komandovat!" prevedenom na slatkopravoslavni jezik i bačenom svetu u lice iz tuñe "Atine" "Hristocentrizam kao osnova ustrojstva sveta" . Energija se ne može uništiti. u slučaju iščeznuća svega što je indijsko.

rabinskih razloga i zbog nesrećne ljubavi. Zna on da i pesnici i duhovnici moraju od nečega da žive. U carstvo nebesko Srbin ne veruje i nema pojma da može biti spašen. Naš bog nema ime. moja ljubavi? Svega smo se odrekli. i za svaki slučaj. on se zove bog. sa ispuštenom dušom. Samo monoteisti tvrde da je monoteizam u prednosti nad politeitzmom. U istoriji se jedno-te-isto dogaña. Niko ne spominje da je JHWH bio izabran za jedinoga iz političkih razloga očuvanja identiteta i biološkog opstanka "izabranog naroda" Izrailja u moru civilizovanijeg okruženja. barem što se Bgd . Gledano iz uglova učiteljice života. na zemlji. danas se dogaña u ime ljudskih prava. Njemu se ne menja carstvo zemaljsko za carstvo nebesko. On bi radije da bude spašen ovde. danas je geografija beznačajna. kao trkači prepone. na nebesima.. Epitet mu je višnji. osim nešto malo vedskog duha. pravo brhadaranjaka i tripitaka ponašanje. Većina ide u crkvu tri puta. to se ne spominje. Putem glasila. da li je ispravno da bezbožnici prime hrišćanstvo pre hrišćana? Da li će. videće se. stariji hiljadu godina od JH i tri hiljade godina od KGJ. To je ugaoni kamen zapadne naduvanosti preteranom individuacijom. Tu je i prečista mati. koji mnogo više "zna" od svih ostalih mudraca sveta. Pastiri boga mole da je ovih. Šta više. Pravi hinduističko -budistički samnjasini. jer se pošto-poto narod sada "pita" i po pitanju svih siledžija. Srećni dogañaj koji se već dogodio poodavno. Jungu = oboženje po J. Održavamo običaje. srpski narode. Ne spominje se. uz blagoslov rabina Savla i apostola Pavla. Ne kaže se da je sam tablice klesao a nama lagao da mu ih je bog dao. ili neće. pa posle toga naredio: "Ne ubij" i da je neizmerno mrzeo Egipćane iako su mu život spasili i na visok položaj postavili. sve to odjedanput. no što je njegov sinajski JHWH. Ili su pastiri loše obavili posao. Nema boljeg trojstva. dakle nije JHWH. i bez angažovanja KFORA i misionara pokrste. bez oboženja.dogodio se iz istih razloga iz kojih mu se upravo dogaña ovo što mu se dogaña: geostrateško-politički ciljevi i interesi velikih sila. Duh se s duhom razumeo. uturio Stari zavet u bibliju iz rasno . šta će se silama sa istim ciljem dogoditi. Pošavši unazad. niti nam je do vere stalo. kakve blagodeti! . od: KGJ + JIH + RSAP. koji nije od svetoga duha. Ne spominje se ni Ehnaton. crkvi može reći osim onoga što se. autentični upanišadski identitet. ni intelektualizmu skloni Azijati nisu u stanju da konzumiraju. treći put. doktrinarnih nesporazuma. ili su ovce loše stado. dva puta za života. i nismo nigde osim onih koji su svoj na svome. I. Niko ne spominje da je Mojsije prvo ubio Egipćanina. na mnogo višem nivou apstrahovanja: atman = brahman. saosećanje i podrška iz Azije. Niti verujemo. Toliko obilje istinskog dogmatizma. bez dovoljnog poznavanja naroda. od Karla Gustava Junga oni stižu do Jošue Isusa Hrista i laiku nude spasonosni udvojeni semitski identitet: individuacija po K. povodom krštenja i venčanja. a ne iz nekih filozofskih razloga razvoja religijske misli sa nižeg politeističkog na viši monoteistički nivo. Naročito su interesantni oni koji umeju da preskaču milenijume. I bog i višnji potiču iz rgvedskog panteona.uče ga da mu se sa primitkom hrišćanstva dogodio najsrećniji dogadaj u životu. od koga je mogao čuti o mnogo boljem jednom bogu. Niko ne kaže da je Pavle. pa se mora malo pričekati na "prati .učenika" povodom "pālajati" centrista. Nekada se ono što se dogañalo. Ne. 137 . makar reda radi. A gde smo mi. Hristu sve to. G. pokojnik se nosi u crkvu. nego tamo.Hristos da bi spasao "per se" bezgrešne hrišćane i "per se" grešne bezbožnike ukoliko se blagovremeno. Suncu. ulepšava se semitska predaja. Osim toga. teško je prorokovati. razvoj se odnosi na sredstva i metode osvajanja. Prvi dogañaj se dogodio jer niko narod nije ni pitao. pogotovo oko vrlo važne reći "filioque". koja će se zdušno zauzeti kod dvojstva za grešnozačete i grešnozačinjuće. "Svaka tica svome jatu leti!" Šta se o veri. reklo bi se da neće. dogañalo i u ime duha.hrišćanstva tiče. jer može da izazove sumnju u originalnost prvog identiteta. Nekada je bila od presudnog značaja geografska blizina sile. sve višc. Otud razumevanje. religiji. može čuti na RB 2.

nego tuñe. čakram (od korena: čar . opet kažem.vrteti.desna i desno . čakraka i čākrika . a sve mu je manje do bilo čega stalo. Višnuov disk.Semitsku svetinju retko koji Srbin da je video. domen. svestrano. održati kratak kongres o otadžbinskoj budućnosti. obrtati. postojati) . Nisu nama strane i nedostupne duhovne vertikale. Mirno sačekati do prestanka zavijajanja sloga AUM i izvršiti zaokret kosmičke uloge nebeskog naroda ka obnovi porušenog. GLAS "č" -kao čuturačakram krug I.ono što pripada točku ili kolima.kretati se i kķ . kružan. on ne gubi svoje.suveren.deva . krug. kralj. vremenski ciklus. s obzirom na sanskrtski fundament jezika i na prijateljstvo sa Kinezima.onaj koji se kreće svuda neometano i bez prepreka 138 . Višnu čakra . suverenitet. čākrikah . neko će reći. A kad se vreme bude primaklo kraju. točak Sunčevog vozila. mlin za ulje. vartate .gatih (f) . Dokaz za srodstvo Indoevropljana indolozi nalazej u odgovarajućem grčkom izrazu (jer ne znaju srpski): "kleos aftiton". stalo mu je da se proslavi braneći pravdu. uz pratnju vokala.točak kola. "To se više ne radi!". pripadnik neke grupe ili društva. Srbinu bi najbolje odgovarala jedna stara kineska varijanta budizma svesti. Jeste da je komplikovaniji. biti.vartin (od glagola: vrt. ne traži se samo ljubav. jebo te bog! Kalijugi je došao kraj! I "neka je. ako svet ima budućnost.raditi. okrug.sličan točku. Uzme li se baš sve u obzir i razmotri sa svih aspekata. drugar P. grnčarski točak. grnčar. delati) .pāĦih (m) . jedinom nepristrasnom bogu uništavanja. kružno kretanje čakra . bolje nije ni zaslužila!" Ovo poslednje ponavljati kao refren.onaj koji ima za božanstvo točak bornih kola čakra . Kažem: ako je neko sebi dozvolio da napusti veru svojih pradedova i drugima da mu koren preseku. područje. Budizam je vera budućnosti. "Šta mari!". šest oblasti ljudskog tela ovako nazvanih u tantri. smiriti levo . zbog Srba i bez Srba ne iščezne. seoski akrobata. imperator. što na srpskom glasi: "neuništiva (neskršiva) slava". Ako mu je do ičega stalo. Neka svako za sebe oceni da li je grčki ili srpski izraz bliži sanskrtu. onaj koji se vozi kolima.leva talasanja.rotacija. sastaviti opštenarodni trubački rok-bend. a kamoli čitao.. putnik Složenice: čakra . cirkularan čakrija .dharah .vozač."sa diskom u rukama". nego ugledanje na žrtveno jagnje. mnoštvo. sve dok univerzum. opsenar čakra . ali ne mari. centrirati se u centar univerzuma i iz sveg glasa celom univerzumu otpevati: "Ne boj se. Najveći ideal Starih Arijaca "akşitam sravah". oblast. ako je ono što dobija bolje i bezbednije! Ili se prikloniti Šivi. i nek izgubi. kraljevstvo i dr. Iz nje bi radije izabrao: "Oko za oko. Ovaj barem pošteno radi svoj posao i neće na Srbe krenuti u obličju Ghoraghoratare pre no što istekne vreme predviñeno za kalpljenje Srba u sopstvenu kalpu."..

izgled. Što se čakšira tiče. oko 5 v. nositi. "Tau dvau".uživanje za oči čakşū . o četiri plemenite istine i o osmostrukom putu prosvetljenja. čakş. u Sarnathu. postati vidljiv.suveren. razlomiti I. meñutim. mora da su bile veliki modni hit. kralj. lep čakşuşmat (sl) . čaşte čakşuşja čkiljiti čakšire G. Tu je i ogroman kompleks temelja grañevina koje su na tom istorijskom i svetom mestu podizali kraljevi dinastije Maurija. očito je da čakravartin nije smeo da vrti točak naprazno ili da mu točak kola "šlajfuje u mestu".pojaviti se. piljiti. podizati.ljubavno čavrljanje 139 . počev od Bharate. nije mi jasno zašto to nisu: kirkos i circulus? Krug srpskog jezika kao da je usput izgubio koren: čar i ostao pri korenu kr. čuvati. čaŃačaŃŃati (onomatopeja) . U pozadini. čaŃŃati čagrljati. Sunca i Meseca inspirisalo je Stare Arje da vladara svoje zemlje nazovu čakravartinom. Poslednji nemitski bio je Buddha. U čakravartine je ubrajano 12 prinčeva plemena Bharata. podupirati.vartitā . no on se odrekao svetovne vlasti radi pokretanja točka moralnog zakona. desnom rukom dodiruje nebo koje ga zasipa kvadratnim novčićima (srpsko: "padaju mu pare s neba"). posle Hr.obdaren sposobnošću viñenja Ništa bolje ne pristaje uz srpski glagol: čkiljiti od sanskrtskog: čakş. neko ko zauzima najviši rang. u I v.prijatan za oko. Dominantna figura. tri puta viša od konja ili slona kraj jastuka na kome stoji. pre Hr.pucketati (kao vatra) čaŃ. vladar čakre (oblasti) od jednog do drugog mora (Indija). pod uslovom da je posmatrač bio čakşuşmat. Zbog ograničenosti znanja. desno.prītih (f) (sl) . čaŃ. čakşaĦam . Indijci nisu gajili iluzije o svetskim vladarima pa su čakravartine smestili u mitsku prošlost. Kušana i Gupta počev od 4. Kruženje nebeskog svoda. Mada su indijski kraljevi od detinjstva dobijali potrebno obrazovanje. Tu. što danas nigde nije slučaj. ta dva. unapreñivati. Najlepša skulptura Buddhe u ulozi pokretača točka zakona potiče iz Gupta perioda.prevarant.država (ili stanje: biti u ulozi univerzalnog imperatora) čakra . u Parku Jelena. Na mermernom reljefu u madraskom muzeju dat je prikaz čakravartina onako kako je zamišljan relativno kasno. dopadljiv.čakra . Iznad lakta desne ruke čakravartina nalazi se točak na stubastom nosaču. v. seoski zabavljač Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. nikada nisu išli zajedno.rogah . pa su bile pravo uživanje za oko čakşuşja. čatačatajanam . kako je ime Indije . pogotovo one sa nafaltanim i obešenim turovima. opsenar (sa zmijama). uočiti.bolest oka P. čaŃačaŃa. čaŃajati . levo. buljiti I.aŃah . pokrenuo je točak prenoseći prvoj petorici učenika saznanja do kojih je u osami došao. čavrljati G.čakravartin. čaşte (def) . čakşuşja . dharma . bharati .vartī (m) . navodi sličnost grčke reči: kiklos i latinske: circus sa čakram. kad glagol promeni vrstu: čaŃ. U RVK čakšire su označene zvezdicom. i nalazi se u muzeju u Sarnathu kraj Benaresa. prikazana je raskošno odevena i urešena kraljica.slomiti. čakş.održavati. sina Dušjante i Šakuntale čakra . Iznad turbana ove dvojice nalazi se državni pečat jednak njima po veličini.pojava. prvi ministar i rizničar. čaŃŃati . imperator.padati kao kiša i.oko čakşuş . a srušili ih do temelja monoteistički varvari..pucketanje vatre čaŃuh (m) .Bharatam i prvog čakravartina Bharate izvedeno od glagola: bhķ. prizor čakşuh (m) . pre Hr.

Plodnost je podloga i uslov dinamičkog zamaha kreativnost. bez svirepog ubijanja bikova na koridama u cilju demonstracije čovekove premoći nad životinjom.Žestoka. nasilan.zob. su imena boginje Durge .Durga. strastan čaĦdam (ind) . čaŃukā I. besno. a ne čegrtaljka). zvanog Kautilja. Razaračka funkcija para Šiva . spasavajući njegovu dušu zarobljenu u telu bivola. čaĦakah čanak (?) čutura G. čaĦ. sitno znevlje. osnaže svoje države. Šivine supruge. autora Arthašastre. Čanakja je učio vladare kako da. što čine tantristi kundalini . da neko čagrlja kad pretura po sudovima. razbesneti se I. mogla je da uništi samo žena. bez namere korenitog zatiranja seksualnih nagona. čaĦati . otac Čanakje. da kiša čagrlja po krovu.mardinī . Ona se naziva i: Mahişa asura . Vuk kaže da je čanak sa čančićima turskog porekla. Moćnog demona u obliku bivola. koja je pod ovim imenom predmet obožavanja tantrista. a sam nije upućen u stvari. Ova ideja o kroćenju čulnih strasti saopštava odnosom ČaĦda Mahişa slično onome Šiva . ČaĦdā i ČaĦdikā . čaĦdašīla je strastven karaker. Doduše. Tu je i čagrtaljka (ispravno. svirepo Gornji srpski glagol Vuk nije uneo u rečnik. obavlja se radi obnove na višem nivou: smanjenje fizičke u korist povećanja mentalne i duhovne snage. čaĦdate .čovek bio je za Indijce očit primer evolutivne strukturne promene. pa su bogovi udruživanjem energija stvorili ČaĦdu. označivši ih zvezdicama. koliko sam ja čula. čaĦakah . 140 čantrati . uništavanje. U njegovo vreme čantranje još nije bilo preovlañujući meñuljudski i.čaŃakah . grašak. otud lingami. da miš čagrlja u drvima. umesto Šive. u rečnik prideve: čandrijiv i džandrljiv. sa pežorativnim prizvukom i da ih srozavaju u idolatriju. čaĦd. čaĦd.Nandi."Teško dostupne". Odnos bik . pogotovo. U prvoj će se naći usred ljudske drame. Pod znakom pitanja je srodnost čanka sa čanakah. mada je razlika u nazorima velika.nasilno. čaĦda . Slično ovome je i čavrljanje: "žene čavrljaju kao čavke". koju oni izražavaju mitski i metaforčno. Mahišu.naljutiti se.vrabac U narodu se kaže.drvena posuda za tečnost Simboli srpskog naroda srodni su svi. ČaĦdi je ime od milja kojim se oslovljava ljubavnica. pak. Poreklo nekih čankolizaca od Čanakje nije. Takozvani idoli do te mere su obogaćeni simbolikom i smislom da se pred njima sve "neprirodne" religije (po kojima ispada da čovek nije prirodno biće) moraju osećati ubogim siromasima. Uneo je. ne birajići sredstva. čaĦdate G.ponuditi nekome nešto I. što dobro dode monoteističkim propagandistima da politeističke religije nazivaju prirodnim.jogom.svirep. u drugome. čaŃukā . Iskonsku seksualnu energiju treba transformisati u energiju duhovnog prosvetljenja."Ubica demona Mahiše". po Vuku.toplota. Ona je Mahišu najpre navela da se u nju zaljubi a potom ga ubila. bračni odnos. bez izuzetka sa sanskrtom. neka nañe dva dobra vodiča pa neka ga jedan od njih provede kroz crkvu a drugi kroz hinduistički hram. Slutim da je od ovoga dvoga nastala: šindivila. Ko mi ne veruje. ljutina P. bes. u indijskim hramovima. čaĦdam .

patham . Što se. čantranjima.i. čatur . U Indiji je odlučivanje po principu ili-ili bilo nepopularno pa se postupilo po principu i . ne umem reći.stvaralac sveta mora biti starac kome lepo pristaje nevina bespolnost.dvāra . Ostali će goreti u večnom paklu. Ovome ide u prilog sanskrtski glagol: čham. čaraĦa čarapa 141 . pa bogme i muškiin. U monoteizmima takvi obrti imali bi se smatrati: prvi neoprostivo bogohulnim. veština P. Moralo se izmisliti bezgrešno začeće propraćeno ženskim.bistar. na filozofskom planu stiglo se do apstraktnog pojma srednjeg roda brahman.drvena plitka posuda kvadratnog oblika sa drškom upotrebljavana prilikom žrtvovanja some.četvoronožac sa kopitama čatuş . Bilo je potrebno ili da se oni požene ili da preñu u bespolne spodobe.preterano komplikovanim. ljubavnog umeća tiče. slatkiš. O onima koji izmeñu golih zidova čitaju samo jednu knjigu ne treba ni govoriti. i tu za Indijce ništa nije ostalo prekriveno velovima tajni. čhamati -jesti. boginja je kreativna energija boga. Na nivou religije bogovi su upotpunjeni boginjama. moraju se uvesti čuda božja i svete tajne kao osnovi vere.biće uveden u univerzum gde će naći monoteiste. čatura i čaturaka . oštrouman. Neprirodno sputavanje prirode izaziva seksualne revolucije.sa četiri stiha čatur . pirinčanog ili nekog drugog brašna. pak. kaša načinjena od ječmenog.šapha . Neki davnašnji kastratori duha zabranili su sve osim reči. očuvala u kačamaku kada je. Zato bog . čaturatā .broj 4 Složenice od kojih neke imaju sličnost sa srpskim rečima: čatur . vešt.vķşa . čovek čatur . Otud Kama Sutra i bezbroj poema poput ove: "čandī . U vreme moga detinjstva na lopar se istresao kačamak. simbol te žene je cvet crvenog oleandra: čandi. Možda se uspomena na čamasah. Izaći na kraj sa bogovima ženomrscima nije lako. brašno Lopar je služio i služi za iznošenje hleba iz furune.onaj koji ima četiri bika čatuh . Arijcima su Dravidi ukazali na nepotpunost bogova muškog roda.četvorougao čaturatā I.kuča . mnogo kasnije. drugi . Prirodno proglašeno grešnim pretvara se u bezgrešno činom svete tajne. ne rekavši da reči imaju veću moć obmanjivanja od dela likovne umetnosti. Tamo gde se neprirodnim supstituiše prirodno i čovek izoluje od prirode. čamasah kačamak (?) čutura (glava) (?) četiri I. čamasah . čatur B.kona . okretan Da li se u srpskom iskazu "utuviti nešto u čuturu" glava metaforično naziva čuturom po sudu za vodu ili po sećanju na oštroumnost.bistrina uma.pančašati".raskrsnica četiri glavna puta čatur . slično loparu. "Reductio ad absurdum" na ultramonoteistički način. počelo da se koristi kukuruzno brašno. "500 stihova u slavu grudi strasne žene".ķča . Samo privenčani hrišćani bezgrešno seksualno opšte.mahā ."sa 4 vrata".

škola ili ogranak veda. svirači i vrači lutalice sebe nazivali čaranah od čega su nastali: čaranje. sve ove reči potiču iz vremena Rg vede. upustvo ačarjah . alternacija recitovanja izmedu dveju osoba čarčanam . post. 142 . višnji. bez ikakvih nasilja.ponavljanje reči prilikom recitovanja veda. organizuje sabore radi dogmatizacije učenja osnivača. koren drveta.G. preporuka. čovek roñen u noći bez mesečine (čandrah je Mesec na sanskrtu) preko koga je prešla mačka ili neka druga nečista životinja zbog čega se on celog života ne prihvata ozbiljnog posla nego luta od mesta do mesta.hvala.rupam novo! Da li ''čarč" potiče iz istog izvora neka o tome sude Englezi. moralno ponašanje Od gornjeg glagola sa prefiksom: ā nastali su. slušati nekog. onaj koji inicira učenika svetom uzicom i podučava ga vedama Produženjem korenskog samoglasnika od čar u čār. čarčah i čarčakah . postupati. lutati. Sve nam je mnogo starije nego što nam se čini. Namani stara . čakķtja (tpb) . dobro ponašanje. Nije nerazumno pretpostaviti da su Cigani. progresija. nasilno širi veru uništavajući narode. zatvor. starije i od primitka hrišćanstva. kretanje. anñeo. praktikovati nešto. kandilo. bog.profesija glumaca i igrača lutalica P. pevači. slediti neki put I.pomazivanje čarkķtih (f) (od korena čar i kķ. kompanija. praksa. slediti nekog. Iako neinstitucionalizovan. Vuk navodi reč iz Boke: čaratan.špijun. stavljen u pokret. naredba. tako odu. āčar. bez sabora. kod nas se očuvala samo čarapa. čarkķtih crkva G. čarati . dogme u obliku zvonceta blagovremeno svezuje deci oko vrata. kretanje.špijun. lutanje. bez progona. delati. čāratha . greh. ognjem i mačem uništava jeretike i bezbožnike. slava. vozač. preduzimati nešto. ponavljanje reči u mislima. Šta se dogodilo i šta se dogaña sa svetom apostolskom crkvom? Ona izrasta u moćnu ovozemaljsku instituciju.krug) .ono što treba spominjati sa hvalom Crkva. čar."onaj koji zna i podučava ačarah".ponašanje. dobijaju se nove reči: I. bez religijskih ratova. učitelj. āčārati . tradicionalni običaj kao osnova zakona. hinduizam je držao i drži na okupu zemlju najvećeg pluralizma na svetu. I.ponavljati reči prilikom recitovanja veda I. propis. čarčajati . ačarah . i od Hrista i od starozavetnih proroka.približiti se. ispravno delanje.onaj koji luta. običaj. U njemu nije nikad i ničim ograničavana sloboda mišljenja i verovanja pa je bujao kao banjan drvo. čārah . kao: čakram . uzdizanje. apsorbuje sve što se pojavi uživajući u bogatstvu ideja.glumac i pevač lutalica čaraĦatvam . okovi čārakah . čarati i dr. prvenstveno duhovni. čarč. čaraĦam . stub. oltar. asocijacija čāranah .pokrenut. veličanje P. Mislena imenica hinduizam. ponašati se. i ona u RVK obeležena zvezdicom. naveden od strane nekog da učini nešto Od ovoliko pojmova odabranih iz mnogo veće porodice reči.stopalo. zabavlja narod i mami pare koje kako doñu.kretati se. G. lutalica čārita (tpp) . putovanje. bez intervencija "kultivatora" sa makazama.

rad u kožarstvu čarma .kārah . ni taoisti. zaokrenuti. ni budisti. čarv. krvni neprijatelji: izgnanstva. obućar Čarugdžija je u RVK opančar.kožar. ni tantristi. delatan. U tom skupu nema pravoslavnih Slovena niti ih može biti sve dok sa Marksovog komunizma i Hristovog hrišćanstva ne preñu na tržišnu privredu i na starozavetni katolicizam. vañenje očiju.ubrzavanje. čarşaĦi. Njega će izazvati monoteisti zatrovani otrovnim mlekom monoteističke netrpeljivosti gde unutrašnja podela na vernike i ateistse nema značaja. ni zenovci. Geografska granica Evrope duž Urala gola je fikcija. čalah . čaldosati G.žvakanje P. Ovo uslovljavanje služi kao dobar izgovor jer nije civilizovano javno se deklarisati kao rasista. čal. fluktuacija. potresanje. skretati od. čarşaĦi . takozvani ekonomski faktori jedini razlozi nesloge. čarvaĦam G. pod "k"). Oni su mnogo dublji i potiču od davnina. zastraniti.parče kože čarma . Može i na protestantizam. ni ñaini.kķşŃajah (v. U RVK čaršija je obeležena zvezdicom. biti konfuzan.čarsanajah su isto što i pañča . Egzegeta predlaže da im ponudimo Hrista jer Hrist je jedino što mi imamo. čarvita (tpp) . čarvajati . rastrojen. veću od strateških namera i vojne sile neprijatelja. čarvaĦam . povezivanje svih monoteista na globalnom planu u jedinstven skup sa najavom religijskih ratova -monoteisti protiv ostalog sveta. Nema boljeg primera za ilustraciju onoga šta ona može da učini od odnosa izmedu Srba i Hrvata: narodi istog jezika. Nisu naftovodi i prirodna bogatstva. Propast sveta. opasnost. čalati . čalati akcelerirati. klanje. brz.koža Složenice: čarma .Vera -kazan u kome se ključanje održava tapasom izračenim iz netrpeljivosti i mržnje.sažvakan čarşaĦi čaršija žvakanje čarugdžija I.onaj koji neguje. ni višnuiti. neće izazvati ni šivaiti. obeležen zvezdicom.karaĦam . Čarsañajah su osnivali trgovišta za razmenu proizvoda i gradove. čarma (n) . Ne videti i ne uvideti na vreme o čemu se radi predstavlja najveću opasnost. hitar. Pañča . odstupiti od vrline I. kultiviše.narod kultivator koji se bavi zemljoradnjom za razliku od nomada P. nestabilnost. potresati.žvakati I. Ima se utisak da impresije dublje od ponude Hrista ostavlja pretnja atomskom bombom. uznemiren. može i na islam. čarşaĦajah (pl) . čal.kretati se. Pravu granicu izmedu Zapada i Istoka povuklo je carigradsko anatemisanje u crkvi Svete Sofije sa početka proteklog milenijuma. čarma-karanam I. pogibeljnost 143 .kartah . ako do njega doñe. Upadljiv je nov fenomen.

mesečina. sjaj. pokretljivost. brz.neprekidno u pokretu. I. Kasnijim pregrupisavanjem pojmova ovaj kvalitet je izgubljen pa brzina. nestabilan. čāmarikā .ačala .čalā . počev od instrumenata za merenje brzine pa sve do onih koji. pogibeljnost.ātman .nepouzdana žena. nepromišljen. kurva P. točak samsare čala . čāmarikā I.brzina.biti zadovoljan. čāpalam .skrenut sa uobičajenog toka stvari. čala . voljen. lepo pristaju za kraj "diskursa" o akceleraciji. Ovakvi se zaključci mogu izvoditi samo iz sanskrtske porodice reči u kojoj se sadrže naizgled kontradiktorna značenja za iste pojmove. ubrzanje. nesiguran. čanasajati (den) . inteligencija čārutā .nestabilan. drag.. ubrzavaju razvoj i izazivaju opasno skretanje od prirodnog toka stvari.džanā (sl) .engleskog rečnika. od nje glagol: čanasaja.munja. prikladan. onda su iz istog korena nastali i akceleratori.povoljan. boginja sreće P. kampate . nelojalna žena. čāru .. omileo. uznemirenih čula Ako je latinski pridev: brz . zbunjen. nepostojanost. bar ne u onolikoj meri kako je to bilo sa opancima. Izvesno je da se od prelaska sa opanaka na cipele drastično povećava stopa rasta "nezaustavljivog razvoja". S druge strane.pokretno i nepokretno čala .ljupkost. "nisu sve koze na broju". zadovoljstvo. 144 . haotičnog. čapala .nestabilan. nije izvesno da cipele proishode iz sanskrta. prihvatiti sa zadovoljstvom.omiljenost Latinsko: carus i italijansko: "cara mia" potiču od istog izvora.potresen.drmusati.indrija = čalendrija . iskliznuće iz prirodnog toka stvari i odstupanje od vrline ne pripadaju više istoj porodici reči.munja. tresti: G.nestabilnih. pomućena uma. pomućenog uma Složenice: čala . kanati . ćudljiv duh čala . boginja sreće Srpske poslovice: "Sve što je brzo to je i kuso" i "Sreća je slepa" (da ne kažem nešto gore). nepromišljenost čapalā .navesti nekoga da postupi nepromišljeno I. čapalaja. lepota čārutvam .obratiti se rečima (srpsko -"zadovoljstvo mi je da vam se obratim. a od ovoga imenica: čanas (n) uživanje. pridev je nastao od korena čan. Iz istog razloga potrebno je da prode vreme ne bi li se sa nenadoknadivim zakašnjenjem uvidelo da ubrzanje nosi klicu propasti u sebi. zatim pridev: čaniştha . saglasiti se sa. trenutan čapalā .celer potekao od korena čal kako tvrdi autor sanskrtsko . uznemirenost. No šta vredi o tome post faktum govoriti kad se više ne može sanskrtski misliti. "). poželjan i sve to skupa od korena: kan odnosno od glagola: kan.lepa žena. kojim se čovek žali da mu nije dobro u glavi ili da mu. opasan čalita (tpp) . čapalajati (den) .ačala (udvojen koren: čal) . Samo sam od Torlaka čula iskaz: "Čaldosalo me nešto u glavu".prijatan.žbun čāru čaroban čemerika P. čāruvī . Slična značenja imaju i reči porodice nastale od glagola: kamp. jezik.

kao što znamo. "kako to da su nam crkve pune jevrejskih svetaca i proroka a nas bombarduju Čivuti?" Napravi čovek finu distinkciju izmeñu Jevreja I Čivuta. jer ova druga oznaka. imati nameru. čittih (f) . "Što ne bi moglo?" iznenadi se neznalica.gomilati. osećanja čaitanjam . da bi konačno "najizabraniji" stigli do visina na kojima se sakupljaju najveće pare i sa kojih se presuñuje narodima i svetu. Prvu prepreku postavili su mu povratni glagoli. zatim vrlo profitabilnim lihvarskim bankarstvom. či. čiketi . osnova: četas) . zato nema potrebe.vikārah (sl) . danju kopa i razmišlja o onome što je pročitao. pa. či. apsolut P.to se zove "oštrenje pameti". čajate . "Zato što Srpkinja nema te pare". dakle. ciljati na.poremećaj. nagomilavši Ako Vuk kaže da je odrednica: Čivutin turcizam ja dodajem da su Čivuti zajedno sa čivutarenjem tako nazvani po gornjem sanskrtskom glagolu jer niko nikada nije video taj soj da kopa iako mu je JHWH naredio da se u znoju lica svoga hlebom hrani. srce. Uzgred budi rečeno. usmeriti um na nešto.sakupivši.uočavati. onih koji bleje u njega. nagomilavati.čitva Čivutin. misleće biće. razumevanje.misao. četati ceniti. ćifta G. Čivuti su. čikīşati P. ima u srpskom jeziku pežorativan prizvuk. vitoperenje uma. Isti koren sa promenom vrste znači: G. sposobnost razmišljanja. sklon polemici polemike radi . Ne ume svako da poveže apstrakcije atman i brahman. a nije ni bilo poklonjenja triju mudraca sa Istoka pred kolevkom . U društvu se našao i jedan od njegovih stalnih pratilaca. razumeti. U svojoj naivnosti mi verujemo da nam je po nekakvom automatizmu prijatelj svaki onaj koji razotkriva slabe strane svetske aždaje.inteligentan. Rasut po celom svetu on se svuda bavio najpre sitnom trgovinom po čaršijama. čittin . kad bi moglo da se neka Srpkinja namesti na Olbrajtkino mesto pa da bombarduje Čivute!" "E. procenjivati G. činuti.svest. pa tako shvaćeno raznose dalje kao svoje mišljenje. bistar. te da se dno bilo čega pa ni jezika ne može dohvatiti. "Je li". nameravati nešto i či. duša četas . akumulirati. svetiti se. čitvā (pvp) . on je poverovao u biblijsku priču o pometnji jezika na Vavilonskoj kuli (nastaloj zbog nomadskog osećaja inferiornosti pred veličinom urbane civilizacije) i krenuo da traži prajezik ne znajući ono što je Jadžnjavalkja znao da je slog AUM simbol a atman i brahman apstrakcije. čit četati . reče. činute . gledati na nešto kao na. uman 145 . u svašta upućen: večerom čita.pričica nastala iz nezdravog uverenja monoteista da su u nekakvoj prednosti i da ceo ostali svet treba pred njima da padne na kolena.inteligencija. um. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika izvodi poreklo latinskog glagola: scio . Da bi se nagomilavalo basnoslovno bogatstvo i upravljalo svetom mora se znati skrenuti pogled sa deset božjih zapovesti na profit. Pita mene jedan moj zemljak. univerzalni duh. mudrost četah (n. potraživati.uočiti.znati od gornjeg korena: či. osvetiti se. ako treba. zahtevati. Tako se dogodilo i sa ocem monoteističke generativne gramatike. odnosno sanskrtsko: ātman . deziderativ istog glagola glasi: čičīşati. oni Jevreji kojih su se odrekli svi pošteni Jevreji. Taj reče: "Mamu mu jebem. procenjivati I.kazniti. čit. reče znalica. pogrešno shvate. to ne može!".ātmane padam. oni što imaju uza se srpsko: sebe ili se. duh. i ubiti. fiksirati pogled na nešto. inteligentan.

Čaitjah ili čaitjam su najpre bile gomile kamenja naslagane radi obeležavanja groba. danas one izaavaju čuñenje. čitrakah .ukrašavati bojama. pa mesto za obožavanje sa žrtvenikom. ili "Momak je za toj da cuka devojke". celivati . čitrījate (den) . ukrašen bojama čitra . čitrajati (den) .poljubiti. čup. U Torlaka se kaže: cuknuti.čopate G. Postoje pojmovi za koje još nisu nañene adekvatne reči u evropskim jezicima. kao u Adžanti na primer.poljubac P.Vokabular sanskrta koji se odnosi na svest i mišljenje bogatiji je u odnosu na savremene jezike jer su oni bili u centru kritičke pažnje indijske filozofije.krasti. čintajati . biti čudo. čintaka .razmišljanje čintā . gde se upražnjavalo kultivisanje svesti. čopati .misliti. pričinjavati se G. čumb.lopov. čumbita (tpp) . čitraja. čumbati G.slika P. obično ukopano u steni i ukrašeno zidnim slikama. čumbah .maja (sl) . čup.nešto što je tek ideja."misao . čint. čumb. pomicati se unapred čur. i po svoj prilici ne mogu se ni naći. U pauzama neka gleda TV. na primer "Što cukaš toj dete. nežno dodirnut Vuk navodi da se u Grablju kaže: cukiti umesto poljubiti ili celivati.misao. orobiti nekog I. čintajati činiti se. zatim budistička stupa i svetilište. zamišljeni dragulj koji ispunjava sve želje čintā . izazivati iznenañenje I.kretati se. razmatrati.slikar čitrakam . plagijator 146 "ćorisati" ćopati cukati. višestruk Crtanje i slikarstvo spadaju u neobjašnjena i neobjašnjiva čuda. briga.vidan. pa se one neadekvatno ili opisno prevode. Retka je podudrnost izmeñu onoga što se umetniku činilo dok je sliku slikao i onoga što se gledaocu čini dok sliku posmatra. čumbati . nekada se u slikama uživalo. zatim nadgrobni spomenik.maĦih (sl) . dodirnuti ustima I. čitraja. čintā . premišljati. čorajati . čorah i čurā . imati misao ili ideju o nečemu I. Doduše.biti iznenañen. taj sve zna. čorajati G.poljubljen. pušti ga nek spi". usmeriti misli na. gledati na nešto kao na čudo čitrīja. čitrita . upadljiv.dragulj". obespokojavajuća misao čintanam . čitrajati crtati G. Tu je presudan kritičar.misaon Ako neko želi da mu se štošta i koješta čini i pričinjava neka što više razmišlja.obojen. čur. čint. zamišljeno P. sjajan.

Sve je na prodaju. isisan čelakam G. čūrĦ. Tamo se amaterizam nije cenio ni u jednoj oblasti pa ni u lopovluku.sisanje P. zdrobiti čūr. sve što je bradavičasto naziva se čučulj. čūčukatā i čūčukāgram (sl) . rasprašivati.P.brašno. čūdā . čolah i čolī .sisan. Danas su I mislene imenice postale roba: poštenje. čūşati . čučulj G. Štapić stavljen meñu šake brzo se vrti po celoj masi da se brašno ne bi zgrudvalo.posipati. čilati .sisati. čūdaja. čestitost. Nikad gora! Svaki drugi u "vrlom" zapadnom svetu tereti se za kriminalne radnje.mleti brašno. sušenje G. lopovluk i finansijske malverzacije.ukraden U Staroj Indiji je napisan priručnik za lopove: Čaurja . koren slonovog uva čūşaĦam sisanje.čuperak kose na vrh glave čūlaka .vidjā. dostojanstvo. čelam .čūrĦam . zasipanje P. čūrĦajati G. čūrĦajati . čoşaĦam .posipanje. Današnji priručnik verujem da bi bio većeg opusa od Britanske enciklopedije. čūrĦin-pomešan sa nečim rasprašenim Opet kod Torlaka. čūčuka I. Ako je cucla zapadnog porekla znači da je iz sanskrta putovala preko Zapada nepotrebno. kada se u kuvane koprive doda kukuruzno brašno koristi se čurkalo (štapić sa tri izdanka na vrhu). čorita (tpp) . kratak gornji haljetak jelek 147 . isisati i.bradavica na grudima Kod Torlaka. čūşita (tpp) . čūdajati (den) . čūş. čūlaka čūdā čuljav (?) ćuba čurkati cucla.osušiti se od unutrašnje toplote u bolesti koja isisava životnu snagu I. zasipati I.odelo čelakam. Hrist je isterao trgovce iz hrama. kad glagol promeni vrstu: čūş. trgovci su se revanširali I isterali Hrista iz hrišćanstva.pričvrstiti kao krestu na vrh glave I.jelek. Od njih treba sačiniti tim autora za izradu lopovske enciklopedije.kresta. bilo koja rasprašena materija. čūrajati .obući odelo I. Ukoliko se takav izdavački poduhvat planira treba ga realizovati na vreme dok je još u životu tekuća generacija svetskih lidera. laka proza čuranam . čil. čūşjate . čūrĦ.

krov čhadih (n. pokušati zavesti nekoga. uzvišenosti) čhadanam . izmišljanje. suncobran (simbol kraljevske ili delegirane vlasti. prividnost. osnova: čhandas) . čatrlja G. prekriti. čhal. prerušen. šaliti se I. krov kuće čhattvarah .po sopstvenoj želji aččhanda (sl) . anterija i opanci. ugoditi nekome nečim. oblik.ono što uzima metričku formu. šatra čatmara.kišobran. plus čuturica.pokrivač.čhandah (sl) .pokriti. znači ''Hajde da spavamo". ćilime. razume se. zavarati nekoga čhandah (n. nadmudrivati.obmanjivati. čultarine.upānahah = čhattropānahah (sl) . učenik. smķtih. krov kola. čhal. volja ātma .pečurka čhattram . pogodno za himnu. nauka o metrici čhandah . čhanna i čhādita (tpp) . prikriti.dhārah . čhalajati .pokriven. svrha.uživati u nečemu. opsena.protiv volje. udovištvo čhattra .obmana. čhalajati šaliti se.Torlaci nazivaju krpe. prikriven Složenice: čhattra .pokrivač.ono što se smatra objavom: šrutih. dopadati se. namera. čhadajati čeznuti G.kuća čhāttrah-"zaštićen". gubitak teritorije. varljiv 148 . čhand. učinjeno u skladu sa sopstvenom željom Pretpostavljam da se očuvala daleka veza izmeñu srpskih i sanskrtskih pojmova iz vremena kada se uživalo u upućivanju želja bogovima i s poverenjem očekivao "feed .zavodljiv."uništenje kraljevskog suncobrana". čhattrah .pojava. čežnja. čhand.bhangah . šala P. dostojanstva. šegačiti se G. čhalam . čhadati . Danas se od ovozemaljskih bogova mogu očekivati samo "back . nevoljno P.back". sakriti I.suncobran i opanci U RVK gornje reči označene su zvezdicom u zagradi Srećom da suncobran i opanci nisu više insignije kraljevskemoći pa se teško uočavaju gubitak teritorija i anarhija. čhadajati . Tu su: svilen jelek. "Ajdo da se uvijamo u čultarine". 3 vede: Rč. izvrtati smisao. zadovoljstvo. želja. osnova: čhadis) .želja. Jadžus i Sama . pokrovce i sl.nosač suncobrana (kraljevskog) čhattra . GLAS "čh" čhattrah čhattvarah čador. ččhandasja . štićenik P. čhad. Gotovo da smo ovim kompletirali srpska nacionalna obeležja.bites " i "beaters" po glavi. anarhija. čhalaka . za razliku od prenetog tradicijom. vojnička.

džagat (n. čhinatti čhida G. čhinna (tpp) . čhinatti . jezička odrednica sa smislom kome se sa stanovišta istine i nauke ništa ne može ni dodati ni oduzeti. čovečanstvo.roñen. čhardajati . Npl) . ženka. čhavih (f) i čhavī .nebo i donji svet džaganti (n. UNIVERZUM džagatī (n. čhidā . postoji na.pā (sl) . čhjati G. Nsg) (po autoru rečnika nastalo udvajanjem korena glagola: gam. Ndu) . čhardih (n. gamati . podeljen Ovome se može pridodati: čho.uiuverzum. čhjati . za stanovanje P. štiteći kuću Čardak je u RVK označen zvezdicom. prelivati. Po mome mišljenju ona je nastala od prideva: dža . čho. hrid i sl. čhid. povratiti.svetovi.kretati se. odsecati P.odsečen. čhita (tpp) . sigurno mesto za prebivanje. uzrokovan. džagat .pokretan.odseći.presečen. nastao od. Npl) . čovečanstvo džagantah (m. razdeljen čerečiti kidati kidanje štaviti GLAS "dž" . Džagat je dakle uzrokovan i održava se kretanjem.deljenje (u matematici) P.kao džukac - džagat univerzum I. prelomiti. životinja P. osnova: čhardis) .seći. Sanskrtska reč potiče od glagolskog korena: čhķd. isturiti Najverovatnije je da su sa gornjim glagolom u srodstvu srpsko: hripavac.kretati se. gamati . Nsg) . 149 .sve što se kreće. održava se na i od glagola: gam. raskomadati I.ono što štiti kuću. jer se kod nekih glagola na taj način gradi prošlo vreme) .koža čhid.sečenje čhittih (f) . živ Ova imenica data je samo zato da bi se pokazalo kako se još u vreme njenog nastanka znalo šta je bitna odlika univerzuma.čovečanstvo džagatī (f. podeliti. čhavih I. zemlja.čhardih čardak I.ograda.izbaciti. hripanje. čhardis .

onaj koji začinje. u opštoj upotrebi ove reči. doduše sa znakom pitanja. Indijska socijalna mikrostruktura obrazovana je po ovom kriterijumu.živo biće. šljiva džanarika u RVK obeležena zvezdicom. generacija. rasa.Ako je isto i sa latinskim univerzumom (verso .neplodan (u smislu neupotrebljivosti. narod.koleno. čovečanstvo.padah . vasiona. džanati. džaŃharam . latinsko: gigno.majka. podanici. džanah . ljudska zajednica. otac džanakatā . želudac. džapati šaputati 150 .začet.žena džaninih (f) . osoba.ime dobijeno na roñenju džanma . pokriven džunglom) džaŃharam I. sveobuhvat.roditi se i genu . džan.roditi. kao i grčke: kosmos.vreme roñenja džanma . mesto roñenja. roñenje. džan.bhāşā . začinjanje džanakah .kretati se.poznavanje otrova džāngulih (f) . vaseljena nema više ni traga od kretanja. roditi. uzrokovati I. genitus . džāĦgula . džanatā . džanma-jogah-horoskop Autor sanskrtsko-engleskog rečnika.maternji jezik .stanovnik zemlje džanma . džanate .pripadnost široj porodici po roñenju. Ovde spada. povezuje grčku reč: gaster sa džataram. Srpske reči: začeće i žena srodne su sa ovom porodicom reči dok su čovek i roñenje bliži nekim drugim. džanaka . bilo koji kolektivitet I. stvoriti.predak.stomak. naglasak je prenet na celinu. Ova poslednja reč služi u mnogim jezicima za izvoñenje rodoslova što odgovara sanskrtskoj reči: džātih (f) . roñen Složenice: džāna . čovek. džap. stvoriti. džangala džungla I. pañča džanāh = pañča kķşŃajah.kālah . džanati džanah džanih začeti čovek (?) žena želudac (?) G. Pravo ime mu je "svekret".začeti. unutrašnjost bilo čega Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. obrtati se). genui. zbog svoje rodnosti.nāma (n) . nascor . dovodi u vezu sa gornjim sanskrtskim korenom grčko: gignomai. proizvodi.očinstvo džananam i džātih (f) .narod. uzrokuje džanita i džāta (tpp) . te u njihovom prevodu na srpski: svemir.koleno P. život džānuh (n) .krotitelj zmija džangala .roñenje džanih (f) i džananī .

džambū -ružina jabuka džambū . Biće da na toj jabuci rastu zlatni plodovi a oko nje šeta devet paunica. džandrljiv Vuk navodi: čalekati i čalekanje (larmati i larmanje). Indija. džambhah džakanje ždrelo G.dža .jedan od sedam kontinenata sveta.onaj koji šapuće molitve džambū jabuka I.džapanam šapat. zdrav Složenice: džīva . džagor i džagorenje. negovati.mrmljati. izgovarati neartikulisane glasove. džalpati ."davalac života"."Davanje života". džap. džakati i džakanje.dānam .individualni duh.ghātjā . oživeti i. džambhah .život.dvīpah (sl) . džīv. džandrijiv. Drvo se na latinskom zove Eugenia Iamboliana. dīivati džīvah džīvaka živeti život čovek G džīv. Ovome treba dodati i sledeće G.oživeti. živo biće. ose sveta. dok "hvali svoga konja". podržavati život. džalpaka .živ. džapin . džīva i džīvaka . lekar džīva .izgovarati tihim glasom.put koji vodi svetoj jabuci na planini Ova jabuka nije učestvovala u prvoroñenom grehu. raspravljati se. džīvah .govor.kşetram . šaputanje G. šaputati. gajiti I. sa džinovskom ružinom jabukom na vrhu od čijih plodova nastaju reke džambū .mārgah (sl) . duša.brbljiv. Zemlja džīvanakam .ādhāra . džalpah . ćaskati. oko planine Meru. Čjavanin medicinski priručnik džīva .široko otvoriti vilice I. postojeći.adžīva . džalp.uništenje života džīva .ātman . vitalni dah.dah . govoriti o I. mrmljati I. džīvajati .hrana. džalpah čalekanje. džabhate . sve kao turcizmi što je dokaz više da vode poreklo od sanskrta. džapanam .živ roñen džīva . džabh ili džambh. gutanje Poslednja imenica podseća na ždrelo i još više na džambasa.život. džīvati . vitalni princip 151 . razgovor.svet živih bića i materije džīv . ćaskanje P. kad glagol promeni vrstu: džīv. džapati .usta i vilice sa zubima.živeti. postojanje. životni princip džīva .šaputanje molitvi P. životne namirnice P.

stariti džukela. milost. dovodi u vezu džarat I grčko: geron i geras.dugovečnost P. pod znanjem podrazumeva se prvenstveno poznavanje upanišada i identiteta atman = brahman džñah . džarana. dobro došao Da srodnost nije nasumična potvrñuje nam pomenuti autor rečnika sa latinskim: gustus . prijatan džķmbhah drombulja G. džñā. džāĦati džñānam znati znanje G. smrt I povodom života i povodom smrti srpski jezik se bolje nego ijedan drugi slaže sa sanskrtom. odapeti luk.znati. razapinjanje Slutim da "razdrljiti grudi ili usta" kao i čepiti (se). staračka nemoć džarantah . razumeti potvrditi. džukutah .znalački i neznalački 152 . džaĦati .star čovek džarantika . džukuta I. trošiti se.ljubav.stara žena džaradaşŃih (f) . nestajati. džarat i džaraŃha . služba P. rastopiti se I.dopadljiv.uživati. pružati zadovoljstvo.inteligencija džñapatih (f) . zevati.znanje. džuş. ispoljavanje inteligencije džñātih (m) .blisko roñaštvo. džķmbh. džaranti .razumevanje. pucanje. džur.mudar i učen čovek džñatā . cvetanje. prsnuti.starost. širenje. džuşate džuşŃih uživati uživanje G. džñānam . svest. biti zadovoljan. zjapiti.džīva . ponašati se ljubazno prema I.stariti. džuşŃih (f) . zadovoljstvo. predati se nečemu. džuşŃa (tpp) .adžñānad vā (sl) . džķmbhah .pas džur. što verujem da nije ni slučajno ni beznačajno. propadati džķ. Blizu su Stari Grci sa: bios i Latini sa: vivus. džķmbhate (u vezi sa napred datim korenom: džabh) širom otvoriti usta.ispuštanje duše. dozreti. širiti se kao zvuk I. nestajati.ādānam . inteligencija.voljen. roñak džñānad . džñā. biti upoznat sa. imati znanje. prijatan. džūrjati . džūrjati uzreti.stariti. provaliti se. propao Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. džukac G. sećati se I. željen.zevanje. džuşate . džuş. propasti. voleti. ostareo. ukusan. raščepiti (se) nisu daleko od džķmbh.star. džarā i džaranjā .

"to si ti" i "aham brahma asmi" . shvaćen Evo nekoliko iskaza iz velikih literarnih dela: "džane tapaso vīrjam" "žar (od napora) učenja je heroizam" (Kalidasa: Šakuntala) "sāmkhjasja jogasja ča džñānam" "samkhjom i jogom stiče se znanje" "budhirdžñānena šudhjati" "um znanjem pročišćavati" (Manuov zakonik) Posle rgvedskog negovanja kulta istine.antah.sad je: pored -predano . Upanišade i vedanta predstavljaju teorijsku razradu i logičku afirmaciju upravo tako stečenog saznanja. Nazivaju se i Veda . do 6. Mandukja i Švetašvatara. znanjem. Iša.znan. posle razglobljivanja Puruše. radi struktuiranja univerzuma: "jadžñena jadžñam ajadžanta devāh tāni dharmāĦi prathamāni āsan" ''žrtvom su bogovi žrtvovali žrtvi takva su drevna pravila bila" posle svesnog odustajanja od monoteizma.onaj koji poznaje nesreću i sreću P. što će mnogo vekova kasnije Šankara stihom reći zašto je tako učinjeno: "na īšvarah džagatah kāraĦam upapadjate kutah vaişamja-naiķgķhnja-prasangat" "nije bog uzrok pokretanja univerzuma zašto? Zbog iskonskog spoja nepravde i surovosti. Katha. Aitareja. Njih ima preko dve stotine. Profesor Hirijanna."ja sam brahman". Kaušitaki. Taitirija. najstarije su nastale pre Buddhe. Kraj veda. u širem smislu reči pod znanjem se podrazumevaju teorijske osnove bilo kog fiiozofskog pravca. kao u gorenavedenom iskazu: samkhijom i jogom se stiče znanje. Iz njih će se razviti najugledniji filozofski pravac Indije vedanta." indijski rišiji počinju da se bave sintezama.v. ne drži mnogo do ovakvih tumačenja jer se u samim upanišadama koristi sinonim: rahasjam 153 .sukhadžña . Čhandogja. analiza i sumnji. To su: Brhadaranjaka.veliki iskazi kao što su: "tat tvam asi" . pre Hr. Prasna.ni . džñāta (tpp) . meñutim. podrazumeva se poznavanje identiteta atman = brahman.duhkhadžña . Većina filozofskih pravaca Indije zasniva se na spekulacijama i na iskustvu duhovnog života koje se sticalo praksom joge. kosmičkog čoveka. Kako su oni to činili i do čega su došli sačuvano je u upanišadama.sedeti. Kena. iskazom: "džane tapaso vīrjam" upravo se misli na sticanje duhovnih uvida doslednim disciplinovanjem tela i duha jogom. Mundaka. Etimološki ekvivalent naziva: upa . Nekoliko upanišadskih misli naziva se: mahāvākjāni . U vedanti pod džñānam. potvrñen.

12 Eknath Easwaran: The upanishads. moglo tako biti? Kako bi se iz nebića moglo roditi biće? Iz samoga sebe biće je iznedrilo univerzum i proželo sve u njemu. 1953. to je atman." Švetaketu je otišao učitelju. to je atman. Zaista. tako se isto. oče. on je njihova kuća i njihova snaga. ono što je ova tananost. 12 godina izučavao vede i vratio se kući pun ponosa zbog učenosti.. mudra mlada Gargi. Usmerimo naše najdublje želje na otkrivanje atmana. Švetaketu. London. Sanatkumara. čovek sa taljigama Raikva. sve mirise i ukuse. jedno. Naša najdublja želja u ovome svetu je ono što će oblikovati život koji će doći. Mi kažemo on spava ali on boravi u atmanu. reče Uddalaka. to si ti.. Kad čovek odlazi sa ovoga sveta govor se povlači u um. Kada je napunio 12 godina otac mu reče: ''Vreme ti je. manji od zrna slačice. pouči me više o tome. svemu je ono najintimnije sopstvo. mudraci . um u dah. bez drugoga. jedno..Jadžnjavalkja. sat. manji od zrna prosa. Vaju. mili. Njega ću ja dostići posle smrti moga ega". veći od neba. pojavljuje se i boginja Uma. otkud je. dah u oganj. Tako je govorio Šandilja. dolaze da uče novo znanje od onih koji su ga kreirali ili su u njega dobro upućeni. je ovo bilo u početku. naveden je u fusnoti. veći od svih svetova. Adžatašatru Ašvapati Kaikeja. mili". to si ti Švetaketu. on je radost. sve želje.tajna. ono što je ova tanana nit to je istina.Indra. uzalud traži mesto za odmor i spušta se najzad na svoju granu. to je bitak." "Hoću. Taj atman boravi u mome srcu. mili. kojim nerazumjjivo postaje razumljivo?" "Kakvo je to znanje. brahmani Aruna. Samo biće. Svaka osoba je ono što je njena želja. tako je govorio Šandilja. to je sopstvo celog ovog sveta." "Molim te. istina. tako mi putem duhovnog znanja saznajemo da je ceo život jedno. Neki kažu samo nebiće. "Da li si pitao učitelja o duhovnom znanju kojim nečuveno postaje čuveno. Šta se tada dešava? Dokle god je čovek utonuo u san bez snova on je jedno sa atmanom mada o tome ne zna ništa. Sva bića izviru iz njega. Korišćeni su razni izvori. Svi izvori uporeñivani su sa "etalonima" : S." "Molim te. Narada i dr. Šandilja. zatim u izdanju Arkana. Od bogova samo Jama daje poduke mladom Načiketasu.. mladić Satjakama sin služavke. štampano prvi put u Blue Mountain Center of Meditation 1987. on nadahnjuje sva dela. umorna od letenja. sve je brahman. Pouka Švetaketuu: Švetaketu je bio Uddalakin sin. asat. mili. pouči me više o tome". da nadeš učitelja jer niko u našoj porodici nije bio brahman samo po poreklu. manji od zrna ječma. mili... On se može otkriti čistim srcem "on je život.. Uddalaka reče Švetaketuu: "Kao što se. Kao što pčele sisaju nektar iz bezbroj cvetova i prave isti med tako da nijedna kap ne može reći: ja sam od ovog ili od onog cveta. sav je svet od njega. sva stvorenja mada su 154 . Kao što ptica. manji čak i od jezgra zrna prosa. "Čini se da si ponosit zbog učenosti". upita sin. "Hoću. kojim nezamislivo postaje zamislivo. manji od zrna pirinča. Taj atman boravi u mome srcu veći od zemlje. U nastavku dati su kratki izvodi iz nekoliko upanišada. oganj u bitak jer nema ničeg što ne potiče od njega. bez drugoga i iz tog nebića da se rodilo biće. Ali. Čhandogja upanišada12 Šandiljina mudrost: "Ovaj univerzum proishodi od brahmana i vraća se u brahman. svetlost. London. Šivina supruga. U stvaranju upanišada učestvuju mudri i misaoni ljudi iz svih društvenih staleža: kraljevi Pravahana Džaivali. oče. 1988. od sveobuhvatnog bitka. njegov sin Uddalaka Aruni.. reče Uddalaka. mili. Zato ničeg nema što ne potiče od njega. oče?". um umoran od lutanja spušta u svoj atman. njegov sin Švetaketu. Radhakrishnan: "The Principal Upanishads". svemu je ono unutrašnja suština. onaj koji je bio presudan za odreñeni odlomak teksta. Agni. on je s one strane reči. ostali . što znači da je učenje u početku prenošeno samo doraslima da ne bi bilo loše shvaćeno ili zloupotrebljeno. je ovo bilo u početku. po jednom grumenu gline može znati sve što je načinjeno od gline. prostor. i sa indijskim izdanjima upanišada na sanskrtu. jer ono po čemu se oni razlikuju jesu samo ime i forma a ono što postoji to je glina. to je istina.. "Počnimo od sna.

taj je slobodan bez obzira gde se nalazi i kuda odlazi. poštovani." "Kad neko spozna nedeljivo jedinstvo života on ne čuje ništa drugo. Strah od smrti nema pristup u unutrašnji prostor. U njemu se nalaze nebo i zemlja. U čistom umu boravi svest o atmanu. pouči me više o tome." "Od čega beskonačno zavisi. Svemu je ono najintimnije sopstvo. ja to ne nazivam slavom. utapaju u okean. oče. izvan sveta pojedinačnog u kome caruje briga. zdanja. Samo je beskrajno potpuno nezavisno. ono je atman. ono je atman. konja. "imena konačnih pojava i stvari. Beskrajno je izvor radosti jer ono ne podleže promeni. Nema ničega što ne dolazi od njega. Kontroliši čula i pročisti um. reče Sanatkumara." "Hoću mili". mili. vrlo sitno seme.ne. to je sopstvo. "Kao što se reke. to si ti Švetaketu. oganj i vazduh." "Hoću. reč i delo. ne znaju da su to jedno. um i volja. svemu je ono najintimnije sopstvo. On ne poznaje vreme dok telo stari. logiku. o atmanu. Nema ničeg što iz njega ne proishodi. to si ti. to si ti. Onaj koji meditiranjem iskusi bitak otkriva da sve u univerzumu. smrt i roñenje.. "Stavi ovu so u sud sa vodom i donesi ga ujutro. Sunce i Mesec. Švetaketu." Grad brahmana: U gradu brahmana je tajno skrovište. gospodine. 155 . sopstvo. zna izdvojenost. Znali mi ili ne znali spoljni svet. pouči me više o tome. To je grad brahmana. ekonomiju.. iz nje izrasta džinovsko njagrodha drvo. tekući na istok i na zapad. fine umetnosti. Šta vidiš?" "Ništa. Izučavao sam gramatiku." "Reci mi šta znaš da bih te podučio onome što je izvan tvoga znanja. Onaj koji meditira o bitku vidi bitak u svemu i raduje se u bitku. on je u svetu ograničenog. to si ti. ne ni od toga. oče. Nema ničeg što od njega ne potiče. ono je najintimnije sopstvo. bitak slobodan od starenja. Narada pristupi mudrom Sanatkumari i reče: "Molim. astronomiju. Ali. Za onim koji se u tome prostoru nalazi mora se čeznuti. nema propasti za unutrašnji trezor koji je stvarnost i istina." "Molim te. "Gde je so?". čuje izdvojenost." "Znam četiri vede. on se ceo već sadrži u unutrašnjem prostoru srca. i ostvari ga. Onaj koji čezne za konačnim slep je za suštinu i živi u ropstvu. poštovani?" "Od svoje sopstvene slave . Ono je istina. Nauči me kako se ona prevazilazi. postaju jedno s njim i zaboravljaju da su nekada bile pojedinačne reke. ono je istina. polja. gospodine. upita otac. Rč. mada se čini da je mnoštvo." "Prelomi ga. "Ne vidim je. smrti. Prostor unutar lotosa srca je beskonačan kao i prostor izvan njega. On vidi atman u svemu i dobija sve." "Slanog. ono se mora iskustvom ostvariti. vrhunsko sopstvo. Ono je jedno. Zato traje neograničeno. matematiku. pouči me više o tome." "Hoću. reče Uddalaka. on ne zna ništa drugo nego samo beskrajno. svemu je ono najintimnije sopstvo. ono je bitak. ono je vrhunsko sopstvo." Naradino usavršavanje: (Narada je jedan od deset Brahminih sinova roñenih iz glave. konačno ne može da izbegne smrt. on ne vidi ništa drugo. prostor i energija. Sve to nije mi pomoglo da spoznam suštinu... ritualno umeće." "So je svuda. mili." ''Sve što ti znaš to su samo reči". Tako je i ono unutar svih stvari iako ga mi ne vidimo. On je glasnik izmeñu bogova i ljudi i rado izaziva neslogu meñu njima da bi se neka dilema razrešila preciznijim formulacijama. reče Uddalaka. Čuo sam od duhovnih učitelja da onaj koji je spoznao atmana prevazilazi patnju. ime i forma. mili". Ljudi misle da u svetu mogu dostići slavu posedovanjem krava.. tako sva stvorenja gube izdvojenost kada se na kraju stope sa jednim." "Probaj po jedan gutljaj sa svih strana suña da osetiš kakvog je ukusa. Jadžus i Atharvu. sloboda dokrajčuje ropstvo a radost patnju. "Molim te. izlazi izvan sveta propasti i smrti. Nema ničega što od njega ne potiče. to si ti". sve to dolazi od bitka. šta vidiš?" "Seme. stih i meditacija. atman. Izumeo je vedsku vinu. ono je istina. Tamo gde neko vidi izdvojenost. Švetaketu. Bezgranično je s one strane smrti. jer tu jedna stvar zavisi od druge. Sama. oče.jedno. Tamo gde je svest o atmanu neprestana. to si ti Švetaketu." "Čeznem da spoznam neograničeno." Mladić postupi kako mu je rečeno. Onaj koji meditira o bitku. pouči me poštovani. lotos srca. fiziku. on ne zna za smrt dok telo umire. Unutar tog skrovišta je prostor a unutar tog prostora ispunjenje svih naših želja. oče. čak i dresuru zmija. to si ti. mada je mi ne vidimo. vrlo sličnu srpskim guslama. znam epove koji se nazivaju petom vedom. Donesi mi plod njagrodha drveta" "Evo ga. vatra i voda." "Slomi jedno. oče. Ono je istina." "Molim te. munje i zvezde. to si ti. ono je atman. Izgubljen sam i ophrvan patnjama." "Ta skrivena suština koju ti ne vidiš.

govori. čuje." Učenici bivaju često upozoravani da je čak Indra morao da provede 101 godinu sa svojim učiteljem. s molbom da im prenese nauk o istini. meñutim. sveznajući Agni. a Vaju odgovori: "Mogu da odnesem svaku stvar sa zemlje. Viročani je ovo bilo dovoljno pa je širio učenje da je telo ono koje treba spašavati i privukao brojne pristalice i poklonike." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?" "Mogu da spalim sve na svetu. za njih nema slobode ni sada ni posle. od tudih želja. skrivenom u srcu. tvoje su misli jasne". pak. Oni. gladi i žeñi. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni. Trideset i dve godine su njih dvojica naukovali i shvatili da je sopstvo isto što i telo. Telo je podložno zadovoljstvu i bolu. zaista. meñutim. Tom prilikom Pradžapati otkriva Indri istinu do kraja: "Unutar propadljivog tela boravi nepropadljivi atman.o Indri i Viročani: Indra i Viročana (jedno od nižih božanstava) pristupiše Pradžapatiju sa drvetom za potpalu u rukama. utvrdi šta ovo može biti?" "Hoću". u stanju spavanja bez snova spavač nije svestan ni sebe ni drugih. misleći: "Naša je. Noć ne dopire u njegov svet. što je bio znak da su njega izabrali za učitelja." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu: "Odnesi to. U tom stanju vezanosti atmana za telo on zna da je utelovljenost privremena kao što je vo privremeno upregnut u kola." "Dobro". pa se njihove želje nikada ne ispunjavaju. onda ja ne vidim da ovaj nauk ima bilo kakvu vrednost. Oni koji odlaze sa ovoga sveta ne saznavši ko su i koje su njihove istinske želje. onaj koji se kreće po Nebu. Besmrtno i neustrašivo. utvrdi ti o kome se radi. to sopstvo je brahman. "Imaš pravo. oni nisu znali ko je ono. mrtvo kada je telo mrtvo. reče mu Pradžapati. uobraziše da su je sami izvojevali.duh drveta)?" zapitaše se i rekoše Agniju: "O. "Kakva je ovo spodoba (jakša . "Onaj koji tako misli gubi pravac u životu". Postupak se ponavlja još jedanput te za vreme dopunskog školovanja Indra saznaje tajnu o spavanju sa snovima i bez snova." Tako je govorio Pradžatati. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni Vaju." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu. ljudi čine ono što im je rečeno. reče ovaj i krenu na njega. nazvan istina." "Dobro razmišljaš". sveta moć. Onaj koji zna da on nije telo prelazi s one strane zadovoljstva i bola i obitava u večnoj radosti. Priča o Pradžapatiju. "ostaćeš kod mene još pet godina. Kena upanišada Brahman je izvojevao pobedu za bogove.. gotovo sveznajući. ali ne učini ništa. na svoj način došao do sličnog zaključka: "Ako je sopstvo slepo kada je telo slepo. oseća. "Spali to!" Agni navali svom snagom ali ne učini ništa i vrati se bogovima rekavši: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi" Tada bogovi rekoše Vajuu. pobrkali su sopstvo i telo." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?". od svog komada zemlje. Ponovo uznemiren sumnjama on se vraća i po treći put. U njemu su sve želje ispunjene." Vaju navali svom snagom.. bogu vetra: "O. paralisano kada je telo paralisano. trijumfujući zbog pobede brahmana. njega mogu dosegnuti samo oni koji sebe podvrgavaju samokontroli i čistog su srca. Vaju. u svetu. ova pobeda! Naša je slava!" Brahman. Onaj koji sebe vidi u svim stvorenjima boravi dan za danom u svetu brahmana. Ova dvojica ništa nisu shvatila." Vratio se Pradžapatiju i izložio mu svoje sumnje. Onaj koji spozna i ostvari to brahman dobija sve svetove i zadovoljava sve želje. Bitak je skrit u lotosu srca. ako je sopstvo hromo kada je telo hromo. tako je govorio Pradžapati. reče mu praotac i zadrža ga još 32 godine kod sebe. Sopstvo. Ovde. zavise od mesta gde su se rodili. ti. njihov trud postaje bezvredan. brahman. praocu ljudskog roda. obrativši se praocu rečima: "Poštovani. Ovo stanje je vrlo blisko utrnuću te u tom učenju ja ne vidim nikakve vrednosti. vajkao se Pradžapati. ali. atman. Indra je. 156 . U ovome svetu naše nesebične želje prekrivene su sebičnim.bolova. Obožavajući to brahman bogovi su zadobili sve svetove i zadovoljili sve želje. vrati se bogovima i reče: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi. ti. upita ga brahman. reče ovaj i jurnu prema njemu. razumede o čemu se radi i pojavi se pred njima. onaj koji se identifikuje sa telom ne može da izbegne bol i zadovoljstvo. misli samo ono što je istinito. želi samo ono što je stvarno. On zna da je atman to koje vidi. misli i da su čula njegovi instrumenti. Ustoličen u miru on se izdiže iznad telesne svesti ka svetlosti sopstva." Tada se bogovi obratiše Indri rekavši: "O. i otišli.

Treba spoznati delatelja. Ne vidimo i ne uviñamo. tako se materijalni elementi oslanjaju na elemente svesti a elementi svesti na 157 . Njegovom pobedom vi ste stekli slavu na koju ste ponosni.14 14 Rada Iveković: Počeci indijske misli.bhūtam. Ne treba hteti spoznati zadovoljstvo. reče ovaj i krenu prema njemu. Sarajevo 1984. Treba spoznati onoga koji se kreće Ne treba hteti spoznati misao." Tako je Indra naučio ko je brahman13 13 Joseph Campbell: The masks of God. a deset elemenata svesti odnosi se na materijalne elemente bića: adhi . Jer doista. On je upita: "Ko je taj koji bejaše do malopre tu?''.preuzvišeni. Svjetlost. 1991.. Kaušitaki upanišada15 Ne treba hteti spoznati govor. Ne treba hteti spoznati oblik. Beograd. 1977. Treba spoznati govoniika. Orijental mythology. radost i umnožavanje. R. ne doseže reč ni misao. Kad u svim oblicima zbivanja mudraci to razabiru. a spoznajom doseže besmrtnost. postiže se doista besmrtnost U sebi se tad postiže snaga. Kao što se na kolima obruč oslanja na paoke a paoci na glavčinu točka. Od samo jednog od njih ne bi se ostvario ni jedan oblik. Ne treba hteti spoznati ukus hrane. Ovih deset materijanih elemenata odnosi se na svest: adhi-pradžñjam. Ne treba hteti spoznati kretanje. a i onkraj neznanoga. oko i uho? Koje božanstvo njima upravlja? Tamo ne doseže oko. Veljačić." "'Dobro". ćerka snežnih planina. a ko to ne spozna gubitak mu je velik. Treba spoznati onoga koji razaznaje zadovoljstvo. Treba spoznati slušača. A Penguin Books. Kako se nazre spoznaja u probuñenju. Tako smo čuli od prethodnika. Treba spoznati onoga koji njuši. Ko to spozna ovde. Nespoznatljivoje za one koji spoznaju.. Ne treba hteti spoznati zvuk. Iveković: Indijska i iranska etika. taj doista jest. Ne treba hteti spoznati miris. Treba spoznati gledaoca. New York. Ne treba hteti spoznati radost i bol. koji su nas to učili. kako o tome poučavati. Treba spoznati onoga koji razaznaje radost i bol. Treba spoznati onoga koji razaznaje ukus. mada nema mnoštva. Drugačije je to od znanog. radost i umnožavanje. nadilaze ovaj svet i postaju besmrtni. dočeka ga lepa boginja Uma Haimavati. a ona mu odgovori: "Brahman. Nolit. da nema materijalnih elemenata ne bi bilo ni elemenata svesti. ali umesto brahmana. 15 Prema Č. a spoznatljivo za one koji ne spoznaju. utvrdi šta ovo može biti. Treba spoznati mislioca. Ne treba hteti spoznati delo. Od koga usmerena misao teži k odredištu? Od koga se upregnut pokreće prvi dah života? Ko je usmerio ovu izgovorenu reč. a da nema elemenata svesti ne bi bilo ni materijalnih elemenata.

Spominje se i u Mahabharati i u Puranama. Ovaj atman je trag svega ovoga (celog sveta) i po njemu se sve ovo spoznaje kao što se po tragu pronalazi put. Reč je njen oslonac. * * * U početku svet beše brahman. vid u sunce. Od nebitka vodi me bitku iz tame vodi me na svetlost od smrti vodi me u besmrtnost. Jer oslonjen na reč ovaj životni dah poje. zove se Puruša. Kao što mnoge životinje služe čoveku. tako čovek služi bogove. um u mesec. Njemu se pripisuje i jedan zbornik zakona. telo u zemlju. atman u prostor. Ko tako zna: "Ja sam brahman". kad sluša uhom. da je ono moj atman. Posta razlučen (manifestovan. U brhadaranjaka upanišadi opisuju se turniri duha održavani na dvoru kralja Džanake na kojima prve nagrade. U njoj je najbriljantnija ličnost Jadžnjavalkja. Beograd. 1991. "Artabhaga. Ne 158 .. taj postaje sve ovo. Ono je zaštitnik sveta. Ko tako zna sudeluje u ovom njegovom stvaranju. emanacija) jer ja sam sve ovo stvorio". a krv i seme uñu u vode. Prvo izusti: "Ja jesam. Onaj koji ga slavi u pojedinačnome ne poznaje ga: jer on je nepotpun u pojedinačnom. šta ga ne ostavlja?" "Ime. dlake u bilje. Njega ne vide jer je nepotpun u pojedinačnom.materijalne elemente. Pomisli: "Čega se plašim kad ovde nema nikog drugog osim mene?" I strah mu iščeznu. Ali on. Znao je uistinu: "Ja sam stvaranje (sķşŃih . A to su samo imena njegovih dela. U početku svet beše samo atman u obličju Puruše (prakosmičkog čoveka). "kad glas mrtvog čoveka ode u oganj. Ko poznaje oslonac ove himne uistinu stoji čvrsto. Ono sebe spoznade ovako: "Ja sam brahman". atman. Kada diše naziva se dahom. kad govori rečju.. 16 Rada Iveković: Počeci indijske misli." "Jadžnjavalkja". Onaj koji tako zna doista sažiže onoga koji želi biti pre njega. Nolit. On bejaše uplašen. Čak ni bogovi ne mogu upravljati takvim jer on postaje njihov atman. upita on. Zato Jadžnjavalkja reče: "Svaki od nas je kao polovična krhotina". kad gleda okom. Zato se usamljeni ne raduje. Kako je pre (purva) početka sveta sagoreo (uş) sva zla. Zato i danas upitan prvo kaže: "Ja sam ovo. odnosi riši Jadžnjavalkja.. Samo ćemo nas dvojica to znati. Tako se zbilo stvaranje. "Jadžnjavalkja". vladar sveta. Što je njemu životinja to je on bogovima. bez premca. a ja drugo" taj ne razume. "kad čovek umre. gospodar sveta. potomak sveštenika koji je prinosio žrtvu obučen u odelo od like. šta tada ostaje od čoveka?". Poželeo je drugoga. diferenciran) imenom i likom.. Postade tako velik kao muškarac i žena čvrsto obgrljeni i podeli se u dva dela.izračenje. Jer čega bi se on trebao plašiti? Strah nastaje samo od drugoga. U početku svet beše nerazlučen (avjakrtam nediferencirano). upita on. A ko poštuje drugo božanstvo misleći: "Ono je jedno. kad razmišlja razumom. Atman je u njega prodro kao svepodupiruće u svoje boravište. a onda izgovori neko drugo ime koje ima". Beskrajno je ime. Pogledavši unaokolo ne vide ništa drugo osim sebe. nije se radovao. Brhadaranjaka upanišada16 Velika šumska upanišada je najstarija. Od njega postade sve ovo. Ako čoveku odvedu samojednu životinju on postaje nezadovoljan. Treba slaviti atman i tada sve ovo postaje jedno. Od toga nastadoše muž i žena. A kako ne bi bio ako mu odvedu mnoge? Zar bogovima nije prijatno ako to spozna ma i jedan čovek. kosa u drveće. moj prijatelju." Tako je nastala oznaka "ja''. daj mi ruku. Zato se plaši onaj koji je usamljen.. sluh u strane sveta. Treba znati da je ono moj atman. dah u vetar.

Gargi. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. ni žarko ni mokro. Jama pokušava da odvrati Načiketu od dramatičnih pitanja: "Ko sam ja. on postaje znalac brahmana.od čega je to ispredeno i satkano?" "Od prostora. Kako čovek deluje i kako živi. Ovaj veliki neroñeni atman je večno mlad. slobodan od zla. slobodan od straha. bez razuma. dajem ti kraljevstvo Videhe i sebe da ti služim. To je ono njegovo stanje u kome su sve želje ostvarene. neroñeni atman. u kome je bez žudnje i slobodan od bola.sutre. brahman je neustrašivo. tako deluje. kralju". nespojivo je. Da. blag.17 17 Poslednji odlomak prema izvoru kao uz drugi deo Kena Upanišada Izgubljena upanišada18 Ovu upanišadu spominje Šankara u svom komentaru vedanta . Zato onaj ko tako zna. 1980. bez mirisa. niti što jede njega" Na Gargino pitanje: "Od čega su svetovi brahmana ispredeni i satkani?" ''Jadžnjavalkja odgovara: "Gargi. Jer dobrim delima čovek postaje dobar. niti ono što jede. Ono o čemu su govorili bejaše karma (delo). što je ispod zemlje." "Čovek treba dobro biti upućen u brahman jer spozna li ga. reče Jadžnjavalkja. nije to. ostaje li nešto posle moje smrti?"-obećavajući mu veliko bogatstvo i 159 . Badhva je ćutao. neprolazan.." 18 M. ni senovito ni tamno." (poslednji stav i neki drugi ući će u budizam). Baskali je molio: "Pouči me. takva mu je volja. u kome je atman njegova ljubav. jer se ne može shvatiti. Častan postaje časnim delom. tako i ubire plodove. Ovaj atman je brahman. slobodan od sumnje. Ono nije ni krupno ni sitno. Kad je Baskali zapitao Badhvu da objasni prirodu brahmana ovaj je uzvratio ćutanjem. Katha upanišada19 Najomiljenija upanišada govori o boravku dečaka Načikete u dvorovima boga smrti Jame od koga je uspeo da iskamči odgovore i da utaži žed za istinom. loš lošim delom. bez sjaja. bez daha. poznavaoci brahmana nazivaju ono neprolazno (tad akšaram)." "Od čega je prostor ispreden i satkan?" Jadžnjavalkja odgovori: "To. takav i postaje. a kada mu se ovaj obratio drugi i treći put." Jadžnjavalkja nastavi: "To je veliki. postavši spokojan. bez mere.. bez unutrašnjosti i bez spoljašnosti. bez ukusa. bez vida. To je ono njegovo stanje (čoveka) u kome je slobodan od žudnje. a zlim postaje zao. bez glasa. odgovorio je: "Ja te poučavam ali ti me ne razumeš. proletevši nebom. ne pitaj previše. Jadžnjavalkja. zre sebe u atmanu. sačinjen od spoznaje. postaje zao. reče Jadžnjavalkja. Kako deluje. neuništiv jer se ne može uništiti. Kao što čovek u zagrljaju ljubljene ne zna šta je spolja. Ko tako zna. on je nedokučiv. "Ovaj atman nije to." I otišavši njih dvojica raspravljahu. a šta unutra. bez sluha. suspregnut i zadubljen. Brahman je ćutnja. jer će ti se rasprsnuti glava." Gargi reče: "Ono. Kakva mu je želja. što je iznad neba. postaje dobar. Čineći dobro. Ko tako zna postaje neustrašivo brahman. Ono što su slavili bejaše karma. tako i čovek koji se sljubi s umnim atmanom ne zna šta je spolja a šta unutra. ono što se naziva prošlošću. gospodine. Kakva mu je volja. Kao što soko ili koja druga ptica. Naprijed. on sva zla sagoreva. Tada Artabhaga ućuta. sadašnjošću i budućnošću . To je i brahmanov svet. zlo delo za njega ne prijanja. uzvrati Jadžnjavalkja. Zagreb. bez usta. ne strahuje i nepovrediv je". ni kratko ni dugo. neprionljiv je jer se ne veže: on je nesputan. smiren. besmrtan i neustrašivo brahman. uživalac hrane i darovatelj blaga. umorna sklapa krila i u gnezdo sleće. Čineći zlo. Na to će Džanaka: "Poštovani. ni zrak prostor. zre sve u atmanu. blago otkriva. Takvog zlo ne žeže. što je izmeñu njih. Slobodan od prljavštine. A neki kažu: "Čovek je sačinjen od želje.govorimo o tome pred ljudima. tako i čovek hita stanju gde neće žudeti želje ni sanjati snove.

bezuman i stoga nečist 160 . Advaita Ashram.na babhūva kaščit" ''niti je roñen niti je smrtan najviši duh ne nasta ni iz čega niti išta posta (njega ništa ne uzrokuje niti on nešto uzrokuje)" "adžo nitjah šašvato -jam purāĦo na hanjate hanjamāne šarīre" "neroñen. Calcutta Evo nekoliko stihova u originalu i u prevodu. Jama pristaje da mu bude učitelj. drevan. *** "dandram jamāĦāh parijanti mūdha andhena iva nījamānah jatha andhāh" "živeći usred neznanja i oholo smatrajući sebe mudrim.ugodan život. dečak se ne predaje i odgovara novim pitanjem. tako misle mudri" "jah tu avidžñānavān bhavati ajuktena manasā sadā tasja indrijāĦi avašjāni duşŃa . 19 Katha upanišhad sa Šankarinim komentarima.indrijam .ašvāh iva sāratheh" "ko je nerazborit i nekontrolisana uma čula su mu neposlušna kao podivljali konji vozaču" "jah tu vidžñānavān bhavati juktena manasā sadā tasja indrijāĦi vašjāni sadašvāh iva sāratheh!" "koje razborit i kontrolisana uma njega čula slušaju kao dobri konji vozača" "jah tu avidžñānavān bhavati amanaskah sadā ašučih na sah tat padam āpnoti samsāram ča adhigaččhati" "koje nerazborit.ajam kutaščin .anojuktam bhoktā ātja ahuh manīşiĦah" "kažu da su čula konji a objekti percepcije njihovi pašnjaci uživanje donosi susprezanje čula atmanom. telo su kola sama znaj da je um vozač i da je razum uzde" "indrijāĦi hajān āhum vişajān tesu gočarān ātma . on ostaje neuništiv uništenjem tela" *** "ātmānam rathinam viddhih šariram ratham eva tu buddhim tu sārathim viddhi manah pragraham eva ča" "znaj da je atman gospodar kola.na . glupi teturajući se blude naokolo kao slepi koje slepac vodi" *** "na džājate mrijate vā vipaščin . ali. "Sada kad sam ti video lice kako i u čemu bih ja mogao da uživam?" Iznenañen dečakovom neustrašivošću. večan. stalan.

rasti.sārathih jah tu manah pragrahavān narah sah adhvanah pāram āpnoti tat vişĦoh paramam padam" "čovek kome je um vozač a razum uzde dolazi do kraja puta. on najpre znači: dah. bolje rečeno nijedan od njegovih savremenika ne može pohvaliti. nadimati se i prvobitno se odnosi na spontanu bujicu reči govornog jezika.mūlah avākšākhah eşah ašvatthah sanātanah tat eva šukram tat brahma tat eva amķtam učjate tasmin llokāh šritāh sarve tat u na atjeti kah čana etadvai tat" "To je drevno drvo ašvattha sa korenjem nagore i sa krošnjom nadole to je čisto i sjajno. da bi potom dobio filozofsku oznaku prvobitnog uzroka univerzuma. to je brahma i zove se besmrtnost u njemu su svi svetovi i niko njega ne nadvisi. oni se sve češće upotrebljavaju kao sinonimi. brahman postaje izvor spoljnjeg sveta koji je iz njega nastao izračenjem. sve to u vreme kada se duh okolnog sveta vrti oko objektivizacije predstave boga i oko priprosto koncipiranog večnog života. svojim trudom to jedno" ''tučhjenā bhū apihitam jat āsīt" "prazninom to nastajuće beše zaogrnuto" "tapasah tat mahin ādžājata ekam" "od sopstvenog unutrašnjeg žara nasta to jedno". Upanišade su zapravo prva teorija saznanja u istoriji čovečanstva i jedina u njoj koja ne izostavlja ni jedan od prirode čoveku dat izvor tog saznanja.cilj koji je bio lišen svake mitologije i uistinu bio filozofski". ne samo ljudski. sopstvo ili duša.istina. bit čoveka. To je zaista ono. Po rečima profesora Hirijanne: "poistovećivanjem spoljnje i unutrašnje realnosti i srećnom identifikacijom Indijac je konačno dostigao cilj dugog traganja za .taj cilj (oslobadanje) ne dostiže već ostaje u večnom krugu rañanja i umiranja" "jah tu avidžñānavān bhavati samanaskah sadā šučih sah tu tat padam āpnoti jasmāt bhūjah na džājate" "ko je razborit. Vremenom. uman i stoga čist taj cilj on doseže i više se ne raña" "vidžñāna . Treba ukazati da su brahman i atman u početku bili nezavisni pojmovi. Brahman potiče od korena: bķh . sat i asat .znanje. mada je njegovo značenje šire. 161 . do najviše Višnuove stope" *** "ūrdhva . Kako su se upanišade množile. pokazuje misaonost i intelektualnu zrelost kojom se retko koji.129 "koje je poželelo da se unmoži": "anīt avātam svadhaja tad ekam" "disa. Narod koji od početka duhovnog oglašavanja ima i koristi pojmove: ķtam . jedinstvom .univerzalni red. satjam . već sveprožimajući vitalni princip univerzuma. vidjā i džñānam . bez daha vetra.bitak i nebitak. dok je atman unutrašnje sopstvo." Nadam se da smo i pored ozbiljne nestašice adekvatnih reči u evropskim i srpskom jeziku uspeli da pokažemo kako je u upanišadama razrañen pojam tog jednog: "tad-ekam" iz RV 10. vedah. kasnije uobličenog u stihove. Atman je povratna zamenica "sebe ili se" (koja u sanskrtu ima sve oblike).

Ukoliko tada neko ustanovi da su te dve zvezde zapravo jedna I da je istočna zvezda jednaka zapadnoj. pogotovo semitskog a zatim i zapadnog mišljenja. Tamo gde se bog u upanišadama spominje on se naziva antar . Najdalje se otišlo formulacijom: jedinstvo u bogu. Potkrepljena Sapirom. Od Jadžnjavalkje do Hegela proteklo je gotovo 162 . Zagreb. svaka grupa vidi planetu koju posmatra različito od druge. koliko god da nam je nejasna njegova prava priroda. slikara čiji su likovi nadahnuti indijskim idealom nevezanosti za ono što se mora činiti.nit koja se provlači kroz sve što postoji i drži ga na okupu. duboko sam uverena da je ovakvom razvoju indijske misli u najvećoj meri doprineo potencijal akomuliran u sanskrtskom jeziku. Prvi je afirmativan u pogledu mogućnosti spoznaje vrhovne stvarnosti ili istine. meñutim. a mi postajemo intuitivno obavezni da priznamo stvarnost našeg vlastitog postojanja. "Sve dok ono vrhovno posmatramo kao nešto što nismo mi sami. jedinstvo u bogu posredovano zaštitnicom ljudskog roda.po njemu. drugi u Jadžnjavalkjinim definicijama. Monoteisti uče svoje vernike da bog jeste jedno a oni su uvek i zauvek drugo. drugi u budizmu. ali u času kad ga priznalmo našim sopstvom. Dakle. Naprijed. akosmički sa transcendentalne. neograničeno. Još se kaže "ko god poštuje božanstvo smatrajući njega jednim a sebe drugim . no on to nije priznao svojim poklonicima." Naišli smo i na pojam: "ja jesam". Prvi se najjasnije očituje u Šandiljinoj pouci. džñānam na njegovu duhovnu prirodu. Prvi insistira na imanentnosti brahmana.taj ne zna. duhovno kao atman i za razliku od njega beskonačno. pad iz univerzuma na zemlju. slično bramanu.brahman dobija se nov pojam -apsolut. Kadgod se ono spomene setim se slike Pjera dela Frančeske. već oboje jedan u drugom. drugi na transcendentnosti. Georg Vilhelm Fridrih Hegel. gde satjam ukazuje na njegovu neposrednu izvesnost. ono se pretvara u sigurnu izvesnost. Pretpostavimo da neki ljudi vide zvezdu Danicu kako se pojavljuje samo na istoku. pročitavši Bhagavadgitu. a drugi samo na zapadu. a anantam na njegov sveobuhvatan i bezgraničan karakter.. konkretizacija jedne ideje prisvojene od strane jednog čoveka. vrhovna stvarnost nalazi se izvan dometa ljudskog iskustva. osim patuljaka pod klobučastim plaštom madone -mizerikordija. na primer: satjam džñānam anantam. prvi u vedanti. Šankara ove razlike pripisuje aspektu iz kojeg se apsolut posmatra. on će im sa olimpijskih visina priznati smisao za filozofiranje. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. U indijskom idealističkom monizmu upanišada uočavaju se kosmički i akosmički ideal. Kako je to daleko od indijskog identiteta. Oba dela biće predmet daljih filozofskih razrada.amķtah -unutrašnji besmrtnik ili nitih (sūtram) .. znamo da je do rascepa apostolske crkve došlo povodom dogmatske dileme: proishodi li sveti duli samo od oca ili i od oca i od sina. To je apsolut upanišada koji nije ni brahman ni atman pojedinačno. Ne čudim se brahmanu koji se sa prezirom odnosio prema propovedanjima apostola Tome koji je pobegao. to ostaje više-manje pretpostavka i dogma. Znamo kad i kako se upotrebljava ono Purušino: "Ja sam onaj koji jeste" hiljadu godina posle autentične upanišadske formulacije. Kasnije. promena koja bi iz toga sledila u pogledu zvezde Danice odgovara promeni u gornjem slučaju. on je bio neminovan operator preslikavanja dvojstva u trojstvo. Šta više. Brahman bi rekao da je problem pogrešno postavljen jer bi trebalo da i otac i sin proishode iz svetoga duha. Brahman je neosporno jer je shvaćeno kao fundamentalno jedinstvo i jedinstveno sa neposrednim sopstvom. I ovde. drugi je negatorski . Apsolutom se na Zapadu prvi put ozbiljno bavio poslednji veliki starozavetni prorok i prvi filozof apsolutista: ''nemoj imati drugih filozofa osim mene". živeo i umro u Indiji. dugujući svoje bivstvovanje transcendentalnoj realnosti. Mi. Uverena sam da je bio inspirisan upanišadama koje su upravo za njegova života stigle u Evropu. zamerao je Indijcima da nisu načisto sa pojmom subjekt mada su se ovi počev od kraja Rg vede trudili da zatrpaju provaliju izmedu subjekta i objekta."20 20 M. Teško je uzdržati se od iskušenja uporeñivanja indijskog i drugih. objedinjavanjem obadva brahman postaje i imanentan i transcendentan. Sveti duh je mogao biti vrh sinteze. I upravo je to viša stvarnost koja se naziva. 1980. Kosmički potiče od empirijske tačke gledišta.Identifikacijom atman . Sveti duh nije proizvod filozofske sinteze. već kao sam brahman.

razgovor. moto indijske civilizacije je "tat tvam asi".ne" filozofija i nauka u službi militarizma. Na zategnutoj niti iznad vetrobrana vozač je štipaljkama zakačio drečave sličice bezbroj svetaca i istorijskih ličnosti brojnih religija. malaksala. "da . džvarah . naumna je da se regeneriše na starim osnovama. izabranost. sagoreti.lični doživljaj u autobusu kojim sam putovala iz Maduraja u Tandžor. džvar. razume se. koliko čujem. da mi nismo nacija teorije. mada su kudikamo poželjniji. stvara iluzije o superiornosti: osobenost. demokratija. veliki jogini sa Himalaja. zato zapaljivi. Durga. vatren. Ne samo što je stariji i od hrišćanstva. filozofija u domenu uma. Pobedila je nauka i to ne ona vesela.onaj koji pravi grimase dok peva Da li su džombe prenete sa lica na put ili se dogodilo obratno. GLAS "džh" džhombaka P.grozničav G. Vera je delovala u domenu srca. osvetliti I. sve je ustuknulo pred nakaznim licem totalitarizma. Jovan Krstitelj. konačno. kome se klanjaš. Čvarci i čvareno jesu nižeg ranga od mentalne i duhovne groznice. Hegel je doneo apsolutne zaključke o apsolutu. Krišna. džval. pogotovo u doba sveopšte oskudice. Svi su bili tu: Šiva. on pleni.plamen P. nestrljiv I. tirthankare. Humanizam.mudraci. dodajem. Nauka je načinila džinovske korake. Ovako uzvišenim znanjem teško da se može pohvaliti bilo ko na Zapadu.biti grozničav. jer Zapadnjak je negovan i odnegovan bez smisla za tolerantnost i za jedinstvo. sve bez dovoljnog pokrića i sve ono što lako degeneriše u netrpeljivi rasizam. Koren ovog zla potiče iz Starog zaveta. ekskluzivnost. u pozadini bičevanje Hrista. mimo javnih glasila. Bogorodica. džhombaka . "Šta je ovo?" upitah ga.2500 godina. džvalah . džvarati čvariti čvareno.zapaljiv Neko odavno reče. Zapad je svet Viročane. čvarak džvarah G. Ispričaću na kraju malu priču . Tri svete oblasti za sveto trojstvo. najdžinovskije u domenu sredstava za uništenje života. džvar. niti će biti mudraca koji će biti u stanju da načine sinteze dometa načinjenih u oblasti religije. džomba (?) 163 . Jadžnjavalkja je bio pravi mudrac. Opet Pjero dela Frančeska: u prednjem planu biznis . Ali smo. Vera ne menja svoje dogme više od hiljadu godina. sama sebi odrekla smisao postojanja i. džvalana . za generalne sinteze. Motor zapadne civilizacije je "ja pa ja". Za ružno lice Zapada odgovorno je trojstvo: monoteistička religija. ko je tvoj bog?" "Svi su ono jedno isto". Od onih snaga koje su nagrdile lice Zapada ne može se očekivati spasenje. "u koga veruješ. Višnu.grozničavost tela uma i duha P. sufi . i od filozofije i od nauke. džvalati . reče vozač osmehnuvši se i kresnu ključem. Gornjem uzroku dodajem sklerotični proces od koga je obolela sposobnost jezika. Isus. nauka u domenu materije. sloboda. pogotovo engleskog. džvarita (tpp) . Lakšmi. Zapadni svet je živeo i živi u njegovom duhu. goreti. oprezan pri zaključivanju.zapaliti. džvarati . Vreme je učinilo svoje. preko javnih glasila. filozofije i nauke. Niti je tu bilo. filozofija je akomulirala impozantnu biblioteku da bi. teško je reći. možda još mnogo više.

2.ī. ovoga puta iz jonosfere. Takoñe ih molim da se po završetku čitanja podsete Sanatkumarine pouke: "Sve su ovo samo reči". Nazal: nj (kao njiva) označava se talasastom crticom iznad slova: ñ. j . 3. kao što su: č. *** Započeli smo ovaj rečnik slavnim glasom "a". od kojih je 13 nepomućenih vokala. budući da je u njih najviše indologa. cerebrali.dh. postoje vokali ai i au i kratko vokalno l. Ń-Ńh. U francuskom i engleskom jeziku izgovor glasa r praćen je teškoćama. Molim čitaoce da u svoje primerke dopišu sve one srpske reči kojih se ja nisam setila. Mi smo tek na trećini. kojih u srpskom nema. ķi . važi pravilo: čitaj kako piše i piši kako govoriš. Osim toga. osim siflanata i nazala.glas "a" i završava se izdahom . a završavamo ga džombama. pod uslovoin da nam se na glave ne sruči novi energetski talas. 4 poluvokala (j. pa ima nade za lepši kraj. čvarcima i stenicama. Sanskrtska azbuka ima 46 slova [plus m (m sa tačkom iznad) i h (sa tačkom ispod)]. Na sreću. Znanje je nešto drugo. 4. v) i 29 konsonanata. tačkom ispod slova: Ħ. nazala ima pet. 164 . pa nije isključeno da se Vuk "napajao znanjem'' i iz ovog izvora. Ovako veliki broj glasova i slova u odnosu na srpskih 30 potiče od sledećeg: 1. Da li je Vuk Karadžić nešto znao o sanskrtu. Prema sanskrtskim pravilima.. od kojih se dva ne javljaju u srpskom jeziku. jer su u njegovo vreme bečki lingvisti bili upoznati sa rezultatima istraživanja evropskih indologa. f i dr. neka ćirilična slova liče na sanskrtska.glas "ha". imaju par ''oživljen" glasom h: k-kh.ķī. Za sva slova za koja postoje odgovarajuća u srpskoj azbuci odstupila sam od meñunarodne transkripcije i unela slova srpskog Jezika: č .umesto y. U meñunarodnoj transkripciji cerebralno ñ označava se. Osim toga. guturalno n označava se tačkom iznad slova: ń. pa su oni. svi konsonanti. dugi vokali imaju u sanskrtu svaki svoje slovo. ŃiŃŃibhah . ja to ne znam. Moje odgovarajuće oznake su: ķ i ŕ (bez i i ī).umesto j. dž . kao i u srpskom.za kratko samoglasno r i ķī . Ono je neprestana svest o jedinstvu života i univerzuma. kao i svi cerebrali. Ħ i ş. d-dh. i .GLAS "Ń" ŃiŃŃibhah I. l. označava se poluglas r. u meñunarodnoj transkripciji obeležavaju se tačkom ispod slova: Ń .za dugo samoglasno r. tataba POTPUNIJA OBJAŠNJENJA U sanskrtu. Prostim slovom r.ā. pa sam se i sama pridržavala sanskrtskog pravila. g-gh.dh. d.umesto c. t-th. u meñunarodnoj transkripciji označavaju se crtom iznad slova za kratki vokal: a . p. bez dodataka. mada se može pretpostaviti da je mogao znati. sanskrtska azbuka počinje uzdahom . uveli u meñunarodnu transkripciju ķi . d . kao na primer: ķtam je ķtam ali Kķşna je. itd. zbog siflanta u Kķişna. dok sam samoglasno kratko r označila sa ķ.Ńh. r.stenica Torlaci nazivaju stenicu tataba. Ono se ne nalazi ni u anglosaskoj enciklopediji ni na anglosaskom internetu. r i r izgovaraju se ķi i ķī samo ispred siflanata.

. . 240 a) Sankrt .Bibliografija: str. .Od meñunarodne transkripcije zadržala sam: 1. MILOVANOVIĆ • ŠTAMPA: MEGRAF.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. 2. TEL/FAKS: 011/183-666 • ZA IZDAVAČA: VESNA PEŠIĆ • BIBLIOTEKA: "RETKI REČNICI" • UREDNIK: VESNA PEŠIĆ • LEKTURA I KOREKTURA: ALEKSANDAR PAVLOVIĆ • KOMPJUTERSKA OBRADA: MILOVAN P. tačka iznad slova za označavanje guturalnog n: ń.12-54 BOŽINOVIĆ.Semantika (lingvistika) IZDAVAČ: PEŠIĆ I SINOVI. -240 str. . DUŠANOVA 25 TEL/FAKS: 011/183-666 SVA PRAVA ZADRŽAVA IZDAVAČ 165 . Ńh. tačka ispod slova za označavanje cerebrala: Ń. . BEOGRAD • TIRAŽ: 1000 UREDNIK VESNA PEŠIĆ COPYRIGHT © PEŠIĆ I SINOVI BEOGRAD. Branislava Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči / Branislava Božinović.Beograd : Pešić i sinovi. Beograd 809. BEOGRAD. Ħ i ş. 21 cm. dh.(Biblioteka Retki rečnici) Tiraž 1000.Beleške uz tekst. 2000 (Beograd : Megraf). d. DUŠANOVA 25. CIP .

166 .