Branislava Božinović

Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči

I DEO
(od slova a do slova t sanskrtske azbuke)

Pešić i sinovi

Beograd, 2000.

1

SADRŽAJ: Uvod Objašnjenja Oznake Glas a TV— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta Glas ā Glas i Glas ī Glas u Glas ū Glas ķ Glas e Glas o Glas k O vremenu i savršenstvu Vrlo mali sanskrtski rečnik, pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju Eshatološke opcije rezervisane za agresore Glas kh Glas g Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike Glas gh Glas č Glas čh Glas dž Glas džh Glas Ń Potpunija objašnjenja Teškoće Indijski i domaći izvori

2

UVOD

Ovaj rečnik je odgovor na bombardovanje Jugoslavije od strane NATO pakta 1999. godine, sačinjen skromnim sredstvima autora i uz veliku podršku onih lingvista koji su povezali jezik i sposobnost mišljenja, pa se čitalac moli da ne zameri što je argumentacija srodnosti sanskrta i srpskog jezika propraćena slobodnim asocijacijama na ovu i njoj srodne zavisnosti. U knjizi "Jezik i lingvistika", profesor Ranko Bugarski citira Edvarda Sapira: "Jezikje putokaz ka društvenoj stvarnosti... Ljudska bića ne žive samo u objektivnom svetu, niti samo u svetu obično shvaćene društvene delatnosti, već su u velikoj meri izložena milosti i nemilosti onog posebnog jezika koji je za njihovo društvo postao sredstvo izražavanja. Prava je iluzija zamišljati da se čovek prilagoñava stvarnosti u osnovi bez upotrebe jezika i da je jezik samo slučajno sredstvo za rešavanje specifičnih problema opštenja i razmišljanja. Činjenica je, naprotiv, da je stvarni svet u znatnoj meri nesvesno izgrañen na jezičkim navikama grupe." Bugarski zatim svojim rečima detaljnije obrazlaže Sapirove stavove: "Teorija jezičke relativnosli potiče iz osećanja da su u izražajnim sredstvima svake govorne zajednice tokom bezbrojnih generacija nataložene tradicionalne vrednosti, verovanja i načini interpretacije okolnog sveta. Ovaj repozitorij duhovnog i kulturnog života zajednice smatra se, tako, nečim što njenim pripadnicima nameće odreñene nasleñene životne filozofije, koje su nesvesne i kojima oni ne mogu da izmaknu jer su čvrsto ukorenjene u samom njihovom jeziku. Valja odmah istaći da ovde nije samo reč o dobro poznatim vezama izmeñu jezika i kultiire u širem siiiislu, kakve se ogledaju u leksikonu pojedinili zajedmca kao odrazu njihovog neposrednog ambijenta... Meñutim, hipoteza jezičke relativnosti postulira nešto dublje od veza izmeñu jezika i kulture, ilustrovane u leksici: ona tvrdi da postoji veza izmeñu jezika i mišljenja, manifestovana prevashodno u gramatici i to takva veza koja gramatičkoj strukturi svakog pojedinog jezika pridaje izvesnu ulogu u odreñivanju prirode i granica onoga što se posredstvom toga jezika može misliti. Drugim rečima, ovde se podrazumeva da struktura jednog jezika nije bez uticaja na formiranje pogleda na svet ljudi koji njime govore i da se otud polazeći od jezičkih podataka mogu legitimno izvoditi zaključci o vanjezičkim pojavama". Dalje, prof. Bugarski komentariše tekstove lingviste B. L. Vorfa: "Ovakva razmišljanja izmamila su iz Vorfovog inspirisanog pera često navoñene formulacije o tome kako različiti jezici na razne načine segmentiraju i klasifikuju svet ljudskog iskustva. podvrgavajući ga analizi kakvu diktira posebna unutrašnja logika njihove strukturalne organizacije, iz čega proističe da je negde duboko u ustrojstvu svakog jezika već sadržan niz krupnih a nesvesnih predpostavki o prirodi i egzisteniciji." Zatim sledi citat iz Vorfa: "Mi rasecamo prirodu po linijama koje su zacrtali naši maternji jezici: to nas vodi ka jednom novom principu relativnosti, koji govori da isti fizički materijal ne otkriva svim posmatračima istu sliku kosmosa, osim ako im je jezičko nasleñe slično." Po rečima Bugarskog: "Dakle, Francuzi, Kinezi, Arapi i Hotentoti (na primer) ne vide svet istim očima, ili preciznije, ne vide isti svet. Jezičke konfiguracije sadrže kategorije i forme kroz koje svaka ličnost ne samo opšti sa drugima nego i analizira prirodu, primećuje ili zanemaruje tipove odnosa i pojava, kanališe svoje rezonovanje i izgrañuje zdanje svoje svesti." Ili, odreñenije, rečima samog Vorfa: "Zapadna kultura je putem jezika izvršila privremenu analizu stvarnosti i, u odsustvu korektiva, odlučno se drži te analize kao konačne. Jedini korektivi leže u svim onim drugim jezicima koji su kroz vekove nezavisne evolucije došli do drugačijih, ali isto toliko logičnih, privremenih analiza." Bilo je lingvista kao što je Šlajher na primer, koji su naslutili neke vrlo bitne tendencije tvrdeći da je u oblasti jezika progres ostvaren i završen pre osvita istorije, tako da u istorijskom periodu beležimo opštu retrogresiju i dekompoziciju koja vodi fizičkom izumiranju jezika. Sanskrt, "samskrtam" - završen, kome bi bolje odgovarao atribut "savršen", formulisan je Paninijevom gramatikom, za koga se smatra da je živeo u Taksili, na severozapadu Indije, izmeñu 6-og i 4-og veka pre Hr. i da je pre njega bilo najmanje šezdeset i četiri lingvista koji su se bavili utvrñivanjem 3

Patandžali sa svojom "Mahabajšom" iz 2-og veka pre Hr. koji služi kao etalon jer je prajezik nepoznat. Gramatika engleskog jezika gotovo da više ne postoji.12 na 1. meñutim. Atom je rascepljen i donekle proniknuto u genetsku spiralu. nefilozofski. filozofija je mesto gde "logos dolazi do sebe". Paninijeva gramatika "Aštadhjaji" ima osam poglavlja i oko tri i po hiljade pravila saopštenih na najkoncizniji mogući način da bi se mogla lako memorisati. Sanskrt je mrtav jezik jer njime više ne govori nijedan narod u Indiji. u engleskom ono niti važi. sanskrt i savremene jezike sa evroarijskog stabla. u trojnom ritmu svojih nepromenljivih korena. u svojoj moćnoj verbalnoj okosnici.. Tako gore naše spokojne ograde. nastavcima se obrazuju glagolski oblici i imeničke i pridevske osnove na koje se dodaju padežni nastavci. Bujica uskoro donosi sav naš pristanak. dok filozofska misao skončava na odru anglosaskog pragmatizma. Po oceni malobrojnih kompetentnih stručnjaka koji znaju klasične jezike. pogotovu oni apstraktni. za vrlo starim jezicima ne bi li se označili takozvani novi pojmovi. isključivi i rasizmom obojeni monoteistički Stari zavet. Iz korena. Biće da su duboko bili u pravu oni lingvisti koji su pod maskom razvoja sagledali degenerativne promene koje vode fizičkom uništenju jezika. bez potpornja ikakvog formalnog logičkog reda. iz raspoloživih korena nedavno je u Indiji završeno prevoñenje vokabulara svih naučnih disciplina na sanskrt. "mūlam". namera je da se on uvede u redovne školske programe. Sanskrt ima vrlo složenu gramatiku. koji sam sobom nije u stanju da reprezentuje celovitost bića. zapadne Evroarije više silom nego duhom na čitav svet. Ako ih je nekada krasio isti duh. i genijalni Bhartrhari iz 7-og veka posle Hr. Pre Paninija teškoćama vedskog jezika bavio se Jaska u svojoj "Nirukti". S druge strane. Došljaci su zatekli bratsku grčko-latinsku civilizaciju i možda bi se pokazali doslojnim takvog nasleña da u njihov svet nije zajedno sa hrišćanstvom uplovio semitski kod mišljenja. može da zauzme mesto svake druge reči bez ikakvih posledica po smisao iskaza. ne idejama. tako se semitska misao nameće kao imperativ: ona nasrće na nas dogañajima. od velikih lingvista posle Paninija ne mogu se zaobići Katjajana iz 3-eg veka pre Hr. ukoliko bi se iz modernih jezika i pogotovu iz vokabulara religije. vokali su mahom pomućeni. ili nečeg trećeg što još nema ime. nauka je logika sa logistikom. pa nije nikakvo čudo što raste smisao za detalj i opada smisao za velike sinteze. sa "Vakjapadijom" ili "Traktatom o upotrebi reči u rečenici" u kome se bavi sintaksom i filozofijom gramatike. punina je konkretnog tu i nameće nam univerzalnost zbilje. Koliko znam.. indeks sintetičnosti modernog u odnosu na staroengleski jezik opao je od 2. bog je logos. Autor knjige "Židovska misao". a najbliži njemu ostao srpski jezik. filozofije i nauke izbacile sve grčke i latinske reči od kojih se brojne mogu naći u sanskrtskom rečniku u ovim uglednim oblastima. Andre Šuraki. istovremeno ga objektivno procenjuje: "Hebrejske reči. udaljio engleski. uključujući i srpski. Hebrejska se misao napokon nameće zahvaljujući nediskurzivnoj dijalektici koja oslobaña stvari što prolaze. istočne Indoarije duhom po čitavoi Aziji. dakle. Osim toga.68 što ukazuje na porast analitičnosti na račun sintetičnosti. logičkog pozitivizma. Svi su idoli srušeni u ime jednog. ogroman broj reči je jednosložan sa jednim takvim i od njemu sličnih teško raspoznatljivim vokalom pa je ovo jedini jezik za koji se moraju organizovati kursevi namenjeni strancima radi savladavanja teškoća u razumevanju govornog jezika. nastupilo bi mucanje. Predloga gotovo da nema i svaka reč u rečenici. ljudskog uma. Zapad je razvio logos civilizaciju. Odatle 4 . ponosu zapadne civilizacije. Za razliku od sanskrta i srpskog jezika kod kojih važi načelo "Piši kao što govoriš" i obratno.zakona ovog jezika. futur ne prestaje oblikovati prezent. naredbodavni. otimaju misao apstrakciji i nameću je kao čistu aktualnost. ona napučuje našu tamu jednim prisućem. vremenom su razlike dostigle takve razmere da je mulam zajedništvo postalo teško prepoznatljivo. Temeljno nediferencirani značaj semitskog vremena daje joj nenatkriljivu evokativnu moć: preterit je uvek samo predznak aorista. koji se inače divi semitskoin duhu. Prva na svetu. čiste vokale i veliku transparentnost. Nesumnjivo je da su Indoevropljani ostvarili najveći uticaj na planetarna istorijska zbivanja u tri poslednja milenijuma. dogañajima koji u našoj svesti izazivaju požar reči. ali je izvesno nedostojno da bi se moglo nazvati filozofijom. niti može da važi. najdalje se od sanskrta. Poseže se. on je živ i njime se i usmeno i pismeno služi duhovna elita Indije. bez obzira na broj reči u njoj. predlozima i redom reči u rečenici obezbeñuje se očuvanje smisla. kruti. Zahvaljujući obilju pojmova i elastičnosti obrazovanja novih.

Predhodni politeizam bio je nemilitantan. Semitski duh nije uspeo da pronikne u stvarnost i u ljudsku prirodu onako kako su to u vrlo davna vremena umeli indijski mudraci i filozofi. katolička mutacija ove religije uticala je u većoj meri od jezika na formiranje pogleda i ponašanje mnogih pa i ovog naroda. Zato je neprestano proročki jurišao i na stvarnost i na ljudsku prirodu ne bi li im. Dogodiće se ono šlo je u Indiji bilo nezamislivo -antagonističko razdvajanje religije i filozofije. Na armiranoj betonskoj ploči pod kojom je sahranjeno filozofsko blago Zapada ostala je gola sila koja nudi i nasilno nameće model gubljenja identiteta. ili bolje rečeno bukvalnošću. Ko je tu u čijim lukama. protiv onih koji iz raznih zapadnih establišmenata jurišaju na čitav svet ne bi li ga prilagodili konceptu svojih predaka . u ime sina. insistirajući na grehu i kazni. može smatrati razvojnim i srećnim istorijskim dogañajem. "Čemu istorija. strahom povratio prvobitnu bezgrešnost takoñe izmišljenu. Hrišćanstvom koje je došlo u paketu sa Starim zavetom.mondijalizmu Davida Rokfelera. ovaj genij koji se spominje u predhodnoj rečenici prošao je kroz transformacije slične onima kroz koje je prošao engleski jezik i kroz njih prolazeći podosta izgubio od svoje genijalnosti. prve ukorenjene u semitski i druge u arijski način mišljenja. ovakve militarističke kompozicije podsećaju na Mahabalija ili Ravanu na čelu demonskih buljuka. da bi posle toga i nakratko. no. po metodama preporučenim od strane proroka Amosa . tek poslednjih nekoliko vekova procvetala nezavisna filozofska misao oslonjena na roñačke izvore Starih Grka. On nije bio u stanju da prihvati prirodne razlike. poput onih u izmaštanom raju nebeskom. Nije čudo što su se u ranom hrišćanstvu javili gnostici i sekte različitih viñenja. Nasilje koje su do tada izvodili državnici i vojskovoñe višestruko se uvećalo sadejstvom "ecclesie militans".teškoća vernog prikaza te misli na jednom jeziku kao što je francuski. Nedvosmisleno nam je saopšteno da će pobeda mondijalizma biti poslednji istorijski dogañaj i da u njemu nema mesta za filozofiju. čemu filozofija"! Semitska svetinja uspela je da svojom konkretnošću. mnogo bi bolje bilo da je svak ostao na svome i pri svome. izbor boga gotovo da je bio privatna stvar pojedinca. Podrazumeva se da u stvaranju tog idealizovanog sveta u kome više neće biti ni razlika ni suprotnosti. teško je reći. iako se radi o dva naroda gotovo istog jezika. ili bolje reći sudar dvaju načina mišljenja. zaborava prošlosti. on se njih i njihovog dinamizma bojao. Jevreji su dobro iskoristili tragediju holokausta da bi sebe zaštitili antisemitizmom. čini se da meñu njima vlada potpuno jednoumno razumevanje i da štab ostaje i kad se voña promeni. evroarijskog i semitskog. čiji je genij jasnoća." Uzgred budi rečeno. ''Milosrdni" je jedan od mačevima naoružanih anñela . istaknutu ulogu moraju imati "izabrani" što se više nego bilo šta drugo dopalo hrišćanima. ukidanja razlika. sa žaljenjem može konstatovati da je pokušaj povratka svome i srodnome bio neuspešan. Činjenica je da danas jedan Anglosas sa štabom Jevreja žari i pali po svetu. Stari Grci i Stari Latini. tradicije i sopstvenog bića u ime starozavetnog ideala poduprtog hrišćanstvom: "silazak carstva nebeskog na zemlju". jer je duhu 5 . naročito ne po prve. već razrovašen nepremostivim provalijama. smatram da bi svet bio bolji i duhovno bogatiji da su pridošlice prihvatile i nastavile ono i onako što su i kako su to činila njihova braća po krvi i jeziku. mera. jer se dogodilo ono što se najmanje želelo: potiskivanje arijske sklonosti i smisla za filozofiranje jednim modelom duha lišenog sposobnosti za apstraktno mišljenje. prevlada i razori dijalektičkom mišljenju sklon arijski duh. Po svoj prilici. Osmotre li se ukratko duhovna zbivanja u Evropi za poslednje dve hiljade godina. Kroz optiku indijske mitologije gledano. Drugim rečima.osvetnika predvoñenih Sabaotom. uočava se srednjevekovni vakum apsorpcije i izvesnog prilagoñavanja semitskog importa potrebama arijskog duha. institucije koju je sam bog "ovlastio" da može. bolje rečeno odnos Hrvata prema Srbima. Naprotiv. neumoljivo analitičkom. Danas se. svet očigledno da nije popravljen. Posle "Milosrdnog anñela" trebalo bi uvesti zaštitnu odrednicu: antisrbizam. ubijati. jer se rabin u apostolu Pavlu njega nije mogao odreći. Najpre proganjani. Ne mislim da se susretanje. za šta očit primer pružaju Srbi i Hrvati. stalno čeznući za jednim idealizovanim i statičkim stanjem stvari i odnosa.ne sme ništa reći da se ne bi zaradila etiketa antisemite. i sami su postali progonitelji nasiljem šireći religiju ljubavi. pa se protiv onih koji se ponašaju gore od nacista i rasista. tačnost.

na kojoj su se dobro primili kalemi latinskog smisla za grañenje velikih imperija. sila je anglosaska. a što je po snazi duha neuporedivo nadilazilo ono što je od strane semitskog duha bilo ponuñeno. kao što se mora verovati u otkrovenje. i to utoliko više. tzv. U njegova kola su se upregli oni narodi arijskog porekla koji su uprostili jezik. prosto. Plotin i njima slični koji su umeli da misle o biću. lučeći i distancirajući sebe od drugih što je preneto i na starozavetne izdanke. Na svoju doktrinu on gleda kao na "jedino tačno i jedino naučno" otkrovenje. sve je uvek po duhu semitski staro. zapadna. on ogovara nepotpuno i zakučasto: "Pa. gde se bolje primio jevanñeoski kalem obogaćen mislima velikih klasičnih filozofa. ali je za uzvrat starozavetni model mišljenja osvajao sve veći prostor. Neobično veliko učešće aktera semitskog porekla. zato što je čovečanstvo u razvoju". čak više nego danas. islam i 6 . širih i njemu bližih uvida. I novi svetski poredak nije nov. ne gušimo ga više skučenim i dogmatičnim izmišljotinama i nerealnim idealizacijama. početak od strane filozofa najavljene. sugerišući slušaocima da sami dovrše odgovor: svi će biti hrišćani. Vremenom su ovi glasovi bili nasilno ućutkani a religija svedena na dogme. kratko. drugo se lepilo za puk. nego neodoljivo podsećaju i na revolucionarnog Semitu Marksa koji je čovečanstvu. uspeli su da zapadni svet odvedu na stranputicu ljudske vrste. isto sa istim kao jaje jajetu i svi sjedinjeni u Hristu. Hrišćanske egzegete. Aristotel. Ovakve jezuitske trovačnice treba substituisati sanskrtskim učionicama u kojima semitska svetinja treba da ustupi mesto vedama. političkog scenarija kojim anglosasko-semitska koalicija namerava silom da preuredi i usreći čitav svet. ne samo da zvuče usaglašeno sa mondijalistima. istočnog pravoslavlja. Rekla bih da su tri grane na indoevropskom stablu: istočna. Pitagora i mnogi drugi već rekli što su imali da kažu. Dvadeseti vek predstavlja prekretnicu ka sunovratu. sa uverenošću u istinitost otkrovenja i srednja. prvo je bilo nanienjeno duhovnoj eliti. da bi izazvao sukobe meñu narodima u cilju proširenja anglosasko-semitskog "carstva nebeskog" na čitavu planetu. U monoteističkim sredinama i najozloglašeniji ateista nosi u svome umu pečat monoteizma. pak. u kome su predsokratovci. ukoliko je stepen retrogresije veći. Dogañalo se to u jednom svetu koji je bio na daleko višem kulturnom i civilizacijskom nivou no što je apostol Pavle mogao da pojmi. Ni egzegeta. u zapanjujućem neskladu sa učešćem u relevantnom broju stanovnika. On se tako i formirao. kao što su Platon. jasno. Ideja je semitska. Ideolozi drugačijih prezimena ali slične proročko-mesijanske sklonosti ka idealizacijama koje zbog nerealnosti moraju biti isključive i zahtevati verovanje. predhodno je bilo mudro i suzdržano. propasti Zapada. Mnogi su tada. Zapad je postao magarac ne kome jaše starozavetni semitski duh. idealista. importovano je bilo priprosto i agresivno. Sokrat. Njime se obećava raj na zemlji gašenjem prirodnih razlika izmedu ljudi i naroda. pa će on iskoristiti i hrišćanstvo i preživela religiozna osećanja i sve drugo što mu ide na ruku. koja crpi hranu iz najdubljih korena. lišavajući ga svih drugih. Model novog svetskog poretka po duhu je starozavetni. obećavao raj na zemlji čim nastupi sveopšta diktatura proleterijata. što će imati za posledicu narastanje sumnje u postojanje boga i njegovog sina. Dajmo duhu prostora i vazduha. čim se bude okončao razvojni proces. ni revolucionar ne uspevaju da iskorače iz kalupa semitskog monoteizma i njegovih nebuloznih ideala.drugačijem i bogatijem od semitskog bilo nepodnošljivo prihvatanje starozavetne koncepcije boga i teze povratka u bezgrešni raj poslušnošću prema jednom demijurgu. isključivo i netrpeljivo. takoñe. prevoñenjem istorijske dinamike u statiku i ukidanjem "zlog i neposlušnog" filozofiranja u korist onih koji to ne umeju. Jedna ekstremno neracionalna i neostvariva monoteistična koncepcija leži u osnovi mondijalizma. znali da stvari ne mogu biti na semitski način jednostavne. nije slučajno. ona je "spasonosna" za čovečanstvo pa se ne treba odricati od nasilja da bi se njome unificirao svet. indijska i autentična. Platon. U monoteizmima nema ničeg zaista novog. Da se može srpski govoriti a semitski misliti dokaze pruža multidisciplinarni egzegeta koji je poverovao u nekoliko dogmi iz raznih oblasti. Semitski duh je od nastanka tipičan po nesposobnosti za primenu korektiva iz drugih sredina. pa na pitanje: ''Zašto hrišćanstvo kome se pripisuju superiorne performanse nije prevladalo na celoj planeti?". aristotelovska upućenost na um i semitska uobraženost zbog izabranosti.

Bolji uvid u uzroke zapadnog batrganja izmeñu racionalnog i iracionalnog dobija se njihovim sagledavanjem i kroz prizmu sveobuhvatnije i stoga mnogo uravnoteženije indijske filozofije promišljane sanskrtom. skromnost i neagresivnost. Badarajana i pogotovu Šankara. Subjektivnost spoznaje rano je otkrivena. samo se individua može približiti idealu kroz moralni i duhovni razvoj. Jednoga dana. sumnjajući prvenstveno u čula. Pogrešno je ovako unakaženu stvarnost u kojoj preovlañuje strah od uništenja života na planeti i dalje nazivati razvojem. Zapad je suprotnost svemu ovome. majstora za kamen. Uzroci razlika u načinu mišljenja i ponašanja naroda mnogo su složeniji i stariji od površinskih motivacija. govoreći često i ono što ne mislim." Praveći nekakav zid danima. a pod onim drugim nekakvo duhovno uskrsnuće. Na ovakvim temeljima izgrañeni su indijska tolerantnost. Da li će Zapad. Imala sam priliku da upoznam srpskog Nagardžunu iz jednog sela kraj Svrljiga. metafizičnost. zaboravljajući na biće i verujući u realnost progresa ljudske prirode i društva. fabulozno naoružan i u dubokoj duhovnoj krizi. umeli smo da se pregonimo što sam ja namerno podstrekavala. lako se može argumentovati polazeći od obala Jordana i idući sve do zapadnih američkih granica. filozofija i nauka jesu odgovorne za stanje zapadnog duha jer se nema na koga drugog preneti ova odgovornost i ne bi smele sa distance objašnjavati svetu šta se dogodilo izuzimajući sebe od odgovornosti. Monoteističke egzegete dele istoriju čovečanstva na paganstvo i monoteizam. ostaje da se vidi. prihvatila mnoštvo i razlike kao prirodne pojave. nisu naišle na odziv zapadnog duha nedoraslog i nespremnog za prihvatanje relativističke neizvesnosti. oni najdublji i nesvesni potiču od jezika. Buddha je savetovao uzdržavanje od zaključivanja. obe jedna drugu podupirući.hrišćanstvo. Pokazalo se.čarobnjaka za transformacije. i ono logičko. Hrišćanska religija. podrazumevajući pod onim prvim nekakvu duhovnu beslovesnost.posle progresa ili evolucije sledi regresija ili involucija. idolopoklonstvo. Da je proročko-mesijanski napor bio uzaludan. strahu od boga dodana je ljubav prema bližnjem. Prorokovati o tome ne može niko i pogotovu ne onaj kome je strano proročko modeliranje sadašnjosti futurom i futura sadašnjošću.iluzije. nedvosmisleno mi 7 . Zapad je indijskoj religiji i filozofiji pridevao pežorativne atribute: politeizam. jer je sebe zasnovao na segmentu ljudske prirode ne videći celinu. razradili su rg-vedski pojam maje . da stvari stoje obratno. Po lingvistima. koja dolazi od jezika tako i sve druge do kojih je Zapad kasno došao i koje. uostalom. fenomenalni svet odstupa od tog modela i nije moguće dovesti ih u stanje podudarnosti. Prirodni tokovi su do te mere narušeni da bi očekivanje uspostavljanja ravnoteže značilo već spomenutoj metafizici dodati još jednu zabludu. dinamičnost je stvarnost univerzuma. čija je fela zbog procesa obrade strpljiva i misaona za razliku od kovača. podjednako nesposobne za prijem korektiva iz drugih sredina. sumnjajući prvenstveno u spoznajnu moć uma. Hrišćanstvo ima isti starozavetni cilj. teorije o kolektivnom spasenju ne postoje. za večerom. U pogledu sposobnosti voñenja dijaloga oba izdanka nisu se ni za jedan korak makla od antidiskurzivnog Starog zaveta. jer je najveće idolopoklonstvo i misticizam odnegovao Zapad klanjajući se idolu. i dovele do ovoga što nazivamo stvarnost savremenog materijalno obogaćenog i duhovno retardiranog i pohlepnog Zapada. Nagardžuna. statičnost je apstrakcija ljudskog uma. suzdržanost. za koji je sirovina bila doterana sa njegovog imanja. Metoda je obogaćena. model idealnog sveta je produkt ljudskog uma. meñutim. majstora . procesi su ciklični . Umeo je sa osmehom na licu sam sebe da ismejava i sažaljeva. Ona je relativizovala spoznajnu moć čula i uma. arijska jezička retrogresija i semitsko odsustvo smisla za diskurzivno mišljenje. slile su se u jedinstven tok. da istom tom logikom pobiti. carstvo nebesko. ne bih li iz njega izmamila što veće obilje misli. filozofiju. kako ona o kojoj nam govore lingvisti. Dve istorodne struje. Kalijuga je prikladnija oznaka. povući u ambis čitav svet. Progres jeste ostvaren u sferi materijalnog po cenu osiromašenja duha. misticizam i sl. nije teško činjenicama dokazati. istisnule ono što im je smetalo. umu. Oni odbijaju da čuju drugačije uvide po kojima se na primer monoteizmi svrstavaju u fenomene kalijuge tipične po opštoj degradaciji duha što. jer je "spavao dok je bog dobra delio pa je njemu ostao kamen. Otuda se aktuelna i uopšte istorijska zbivanja ne daju objasniti samo golim ekonomskim interesima. osim Ajnštajnove formule i njene zloupotrebe. nenametljivost. pokazao je da se sve što je mišljeno. nagovešteni rajevi nebeski spadaju u mitologiju.

Gažena je i pustošena od svakojakog bašibozluka. iz brojnih razloga i osobito radi podrške identitetu. njenoj misli i sanskrtu. kako je to pokazao veliki indijski lingvista Bhartrthari prenoseći sa reči na rečenicu ulogu osnovnog nosioca značenja i smisla. na šta će biti ukazivano uz neke od porodica reči. ti onak. no ona je primila nauk indijskog Buddhe. gazdarice. kratkovido dodeljuje ulogu operatora progresa. duboko sam uverena. Sudeći po efektima. razumevanja i nerazumevanja sa drugim entitetima. poštedeo indijsko društvo od divljačkih obračuna poput onih izmeñu hrišćanskih mutanata i socijalnih klasa kojima Zapad. dok će vrlo mali broj imati duhovnu snagu da sam relativizuje svoje spoznaje poput Indijaca i mog majstor Miće iz nekog sela kraj Svrljiga čije sam ime zaboravila. Indija je zapravo jedina zemlja na svetu autentičnih vrednosti. Prvim se prebira po adventivnim korenima. ja i ti cel dan -ja ovak. Činjenica je da dok su se u sferi duha negovale sloboda i tolerantnost. Zgañena već odavno neskladom izmeñu onoga što se na Zapadu promoviše i ponašanja tog istog Zapada i ne dobivši zadovoljavajuće odgovore na mnoga pitanja. a Rgveda cilj traganja za najdubljim srpskim korenima. Stoga reči nisu dovoljne. Učeći sanskrt i boraveći u centrima indijske kulture. mišljenja i ponašanja. Ovde moram napomenuti da sam odabirala prvenstveno ona značenja sanskrtskih reči u kojima se prepoznaju srpske. Srpstvo ima srpski jezik. ušavši time u istoriju. koje. dublje od toga njegovo stablo se kalemi na vizantijski i čak na semitski koren. Nadam se da će budući i bolji poznavaoci sanskrta otkriti dubinske gramatičke i sintaksičke srodnosti izmeñu ova dva jezika i ispod naplavaka tuñih uticaja otkriti i razjasniti najstarije. samo sam donekle uspela da naslutim dubinske veze izmeñu jezika. Moja istraživanja pokazuju da se srodnost dva jezika očituje na tom najdubljem. izvodeći iz ovoga proizvoljne zaključke o starosti i kretanju Srba. indijski socijalni život odvijao se unutar krutog kastinskog sistema koji nesumnjivo da ima mana. njenoj kulturi i civilizaciji. kao lošeg rešenja i od isto tako loše institucionalizacije religije. Samo snažan duh može da bude tolerantan i da neguje pluralizam na svim nivoima. Prema mojoj obaveštenosti i oceni ona se vrše na dva neprikladna načina. mada je. okrenula sam se Istoku. mogu mnogo bolje nego što je meni pošlo za rukom da putem reči otkrivam površinske srodnosti srpskog jezika i sanskrta. po onima koji su izbili pošto je srpski narod preveden u hrišćanstvo i dobio azbuku. ne mogu nikada do kraja biti otkrivene. gajeći precenjeno mišljenje o samome sebi. Ono što milenijumima traje u kontinuitetu može se naći samo u Indiji. Ne gubeći nikada iz vida celinu. sakateći semantički opus sanskrtskih porodica reči (nastalih od istog korena) u kome se sadrže raznorodna i često meñusobno kontradiktorna značenja. Porast mnogohvaljene analitičnosti i preciznosti kasnijih jezika zbunjuju čitaoca sanskrtskog rečnika jer je ovaj izgubio sanskrtski smisao kako za uočavanje srodnosti izmeñu najšireg spektra fenomena u univerzumu tako i za relativizaciju pojmova. osvetljavajući istovremeno jezičke uzroke slaganja i neslaganja. sa srpskim rečima. kako to pesnici i lingvisti kažu i ako je on najbliži rodak sanskrtu. prvenstveno roñačkoj Indiji. a ako je biće jezik. ja onak. I egzegete i filozofi i naučnici uvek će tvrditi da su upravo saopštili poslednje istine. Kina jeste stara. pošavši od Ganga pa naovamo. onda se dubina srpskih korena mora meriti jezikom.je saopštio: "Bre. gde sam ispod materijalnog siromaštva otkrila neizmerno bogatstvo duha akumulirano od starina. aktualizuju se traganja za korenima. svesno odustajući od monoteizma. s druge strane. ti ovak . najkarakterističnije i najupornije slojeve srpskog bića. 8 . osim muslimana. sve osvajače. ovaj metod nije zastareo budući da se prvo prepoznavanje srodnosti izmedu jezika vrši u domenu leksike." Ovakav duh ne može se naterati da bezpogovorno veruje u bilo čija otkrovenja i ideologije jer on je u biću svome jezikom svojim ostao filozofska sumnjalica.a ono si je kako si je. dostupnom sloju. Drugi način je neoprostivo romantičan. Samo sanskrt može biti etalon. prepoznavanje fonetskih sličnosti izmeñu imena nekih geografskih lokaliteta. mada izvesno. Filozofski duh oslonjen na sanskrt i napajan iz širokog spektra izvora spoznaje nije sebi dozvolio da zapadne u monoteističko jednoumlje i dogmatizaciju. koje je dalo pečat ovoj zemlji. U svakoj egzistencijalnoj krizi i pogotovo ovakvoj u kakvoj se našao srpski narod. no. Mada nedovoljan. mogu se dovesti u pitanje i progres i svrsishodnost okeana prolivene krvi. možda civilizacijski starija od Indije. njemu se nije dogodilo da univerzum redukuje na čoveka i čovekovo biće na um. ona je uspela da asimilira i ostane svoja.

Uz srodnost sanskrtskih i srpskih reči, ova knjiga otvara neka pitanja i daje odgovore koji se često drastično razlikuju od opšteprihvaćenih. To je stoga što su autora nadahnuli indijska misao i Huserl. Poverovala sam da je potrebno sva uverenja ponovo premišljati ne bi li se otkrile predrasude i zablude. Treba biti otvoren za korektive! Stoga nisam sklona polemičkoj odbrani svojih stavova, pa smatram da o njima svako može donositi sopstveni sud, složiti se ili ih žestoko pobijati. I prvo, a pogotovo ovo drugo, navodi na razmišljanje. Indijci su me naučili da um ume logikom da brani i teze i antiteze, inače nam se filozofi ne bi javljali u parovima. Stoga u njegovu pouzdanost treba sumnjati, pa se pozivam na Sanatkumaru iz Čhandogja upanišade koji za sva empirijska znanja ovoga sveta kaže Naradi: "To što ti znaš to su samo reči." Istina je s one strane reči. Po Badhvi iz izgubljene upanišade, istina je u ćutanju. Da sam mudra poput ovih mudraca i sama bih mudro ćutala. Osnovni cilj knjige ostaje ukazivanje na srodnost srpskog jezika i sanskrta i na nekadašnju duhovnu bliskost Indoevropljana. Nju ilustrujem rečenicom: "Anksiozan sam, šokiran i iritiran kalkulacijama i urgencijama naših dušmana". Ovako se izražavajući, srpski jezik ne zajmi niti iz latinskog, niti iz grčkog, niti iz engleskog, niti iz turskog jezika, nego svi oni zajedno zahvataju iz sanskrta, što će u rečniku biti pokazano. Reč dve o turcizmima. Ovo varvarsko pleme upaloje u Indiju gotovo tri veka pre Kosovske bitke, gde se susrelo sa civilizacijom na vrhuncu i obogatilo jezik pozajmicania iz sanskrta i od njega nastalih živih jezika. Većina reči koje Vuk Karadžić i lingvisti posle njega nazivaju turcizmima, zapravo su turske pozajmice iz Indije. Za ovaj uvod neka kao argumenti posluže: kabadaliija, divan, at. Većina srpskih reči vezanih za religiju kao što su: crkva. kandilo, oltar, post, bog, višnji i mnoge druge nalaze se u sanskrtu zajedno sa nacionalnim obeležjima: svilen jelek, anterija, opanak. Mislim da je došlo krajnje vreme da se ovo zna! Ne znati to, a usuñivati se na rasecanje srpskog bića radi olakog donošenja zaključaka po kojima on jeste ono što nije i nije ono što jeste, znači nehatno se i bezobzirno odnositi i prema svome narodu i prema samome sebi. Najzad, moram pomenuti da je izvesno da nisam uočila sve slične reči, da je kod uočenih srodnosti propuštena po neka srpska reč, moguće su i greške, pogrešno prepoznavanje sličnosti, sanskrtske reči nastale dodavanjem prefiksa gotovo da nisam uzimala u obzir, pa se čitaoci mole da svoje primerke knjige dopune onim što sam ja propustila da učinim. Rezultat ove vrste napora može biti zaista vredan samo ako do njega stiže tim dobrih poznavalaca mnogih jezika, no ovo nije prvi slučaj u nas da ozbiljan posao zavisi od dobre volje i prilježnosti upornog pojedinca. Nadam se da mi za dovršavanje posla, odnosno za obradu srodnih reči od slova "t" do slova "h" sanskrtske azbuke, neće biti kao motiv potrebno bombardovanje. Na kraju, izražavam duboku zahvalnost mome pokojnom ocu Svetislavu Božinoviću koji je negovao moju intelektualnu radoznalost i upozoravao me da ne budem lakoverna, profesoru Radmilu Stojanoviću koji me je učio sanskrtu i Arue Volteru koji me je uputio da na nasilje i poniženje uzvratim ironijom i cinizmom. jer ne umem da očuvam duhovni mir na način kako to uči Indija: zato i dalje ostajem "kraj nogu" velikih učitelja Jadžnjavalkje i Buddhe, bez nade da ću dosegnuti ono što su oni nazivali znanjem i prosvetljenjem. Najzad, ali ne i poslednji, tu je i moj izdavač, kome u najvećoj meri zahvaljujem za poduhvat iznošenja ove knjige na svetlost dana.

Maj 2000 godine. Beograd i Vražogrnac Autor rečnika

9

OBJAŠNJENJA PITANJE: Šta čitalac treba da upamti da bi lako čitao sanskrtske reči? ODGOVOR: 5 oznaka 1. ş je za nas, koji nemamo cerebrale, isto što i: š 2. ñ je nj (kao: njiva); nj je n-j, oba glasa se jasno čuju 3. dugi vokali obeleženi su crtom iznad oznaka: dugo a je ā itd. 4. glas h se uvek jasno čuje, kao i svaki drugi glas. Na kraju reči, najčešće imenica muškog roda, označava se sa: h i čita blago propuštajući prethodni vokal: Šivah - Šivaha, Agnih - Agnihi, Dhenuh - Dhenuhu. 5. m (sa tačkom iznad) označava nazalizaciju prethodnog vokala, kao na primer: samtrasa - potresen, za razliku od sambuddha - probuñen, gde je "m" identično sa "m" u "more". -u nemogućnosti pisanja pisaću ga kao boldovano-podebljano

SVE OSTALO ČITATI KAKO PIŠE, BEZ OBZIRA NA OZNAKE. PITANJE: Kako je organizovano izlaganje materije? ODGOVOR: Graña je podeljena po porodicama reči. U zaglavlju svake porodice reči daje se sanskrtska reč i pored nje fonetski njoj najsličnija srpska reč. Značenja u sanskrtu i u srpskom ne podudaraju se uvek. Ispod zaglavlja dati su pojedini članovi porodice (uži izbor iz rečnika), sa značenjima reči u sanskrtu. OZNAKE G. glagol: koren, sa 3. licem jednine sadašnjeg vremena, koje je u srpskom postalo infinitiv. Glagol nastao od imenice označava se sa (den), nepotpun glagol označava se sa (dg). Glagoli se menjaju po 10 vrsta. Sa promenom vrste menja se i značenje. Kako je većina glagola i prelazna i povratna, da se ne bi opterećivao tekst, dat je oblik za 3. lice jednine sadašnjeg vremena samo za prelazni oblik - nastavak "ti". Ako se javi nastavak "te", glagol je samo povratan. I. imenica: imenice su date u nominativu singulara (Ns). Većina imenica muškog roda završava se na "h" (sa tačkom dole), ženskog na "ā", "ī" i "ū", srednjeg roda na "m" (umesto m-sa tačkom, koristi se u ovoj knjizi m, zbog tehničkih pogodnosti). Tamo gde je drugačije, označeno je u zagradi, pored imenice. Imence se menjaju po 8 padeža u singularu, dualu i pluralu. Tamo gde imenica nije data u (Ns), označeno je kako je data: du-dual, pl-plural. rod je označen sa: muški (m), ženski (f), srednji (n) P. pridevi i glagolski pridevi i prilozi: za njih je data osnova. Napomena: Svi oni glagolski oblici koji se u srpskom jeziku nazivaju glagolskim prilozima u sankrtu su pridevi jer se svi menjaju u rodu, broju i padežu. Oni se javljaju u aktivu i u pasivu, svi za sadašnje, buduće i prošlo vreme: (ps) - pridev vremena sadašnjeg (srpski: prilog vremena sadašnjeg) (pb) - pridev vremena budućeg (srpski: nema) 10

(pp) - pridev vremena prošlog (srpski: radni glagolski pridev. prošasti glagolski pridev) Odgovarajući trpni pridevi su: (tps) - trpni pridev vremena sadašnjeg (srpski: nema) (tpb) - trpni pridev vremena budućeg (srpski: nema) (tpp) - trpni pridev vremena prošlog (srpski: trpni glagolski pridev) (pvp) - prilog vremena prošlog (nepromenljiv i u srpskom i u sanskrtu) Nepromenljive reči, kao na primer predlozi, date su sa oznakom (ind) uz P. LZ. - lična zainenica PZ. - prisvojna ili pokazna zamenica B. - broj U. - uzvik (sl) - složenica od dve ili više reči RVK - Srpski riječnik Vuka Stefanovića Karadžića RV - Rg veda

GLAS "a" - kao anterija amh, amhate, hajati amhah, hajanje, anksioznost G. amh, amhate - priljubiti se, sljubiti se, gušiti se, zadaviti se, brinuti I. amhah (n) i amhatih (f) - uznemirenost, uzrujanost, nemir, dodijavanje, mučenje, kinjenje, briga, neprilika P. amhura - stisnut, prisiljen, uznemiren, uzrujan Sanskrt bi mogao poručiti srpskom jeziku: "na šķĦosi na amhase me" – " niti čuješ niti haješ za me !" Biti moderan, "u trendu" i ''in", znači neizostavno znati engleski jezik. Ne znati da je engleski jezik najudaljeniji, a srpski jezik najbliži sanskritu, znači ne znati jedan od osnovnih uzroka nesklada izmeñu srpskog i anglosaksonskog načina mišljenja, pa verovati da on potiče od pre dva veka ili od dnevne 11

najavljenih prvim artikulisanim slogom Aum. logički ga osmišljavaju. koji se i sam rasprskava u mnoštvo slogova.mač. Govor teče poput vode i neuništiv je. slugeranje. jedan početak. slog. njemu odgovara umetničko uobličavanje govora u stih.politike koju vode imenom i prezimenom odreñene ličnosti. Prvima nisu potrebni psihijatri."imati puna usta slogova". "hitić dana". ne bi moglo doći do prvobitne artikulacije prvobitnog sloga. učenik akşara .pozajmica od Egipćana . na Zapadu. rasprskavaju u mnoštvo materijalnih obličja. Spoznaja stvarnosti nije neposredna. Svetom dominiraju prozna dela mamutskih struktura za proizvodnju i disperziju laži. sve sam naučnik do naučnika.muşŃika (sl) . oni su materijalni nosači duha čije je sredstvo izražavanja govor. nastaje transformacijom nečega. Ovim Istok uči kako se izbegava anksioznost i štošta drugo. blaženstvo. svi su anksiozni. nastajanje nečega ni iz čega nije moguće.jedna od 64 umetnosti i lepih veština akşara . pa se čini da je izmeštanje pastve iz ispovedaonice na kauč bilo uzaludno. Prozna forma prepušta se laičkom opštenju. kojima se "oživljavaju" po prirodi "mrtvi" konsonanti. Čula i um pripadaju materiji. u cilju izdvajanja konsonanta. danas preovlañuje proza. Rišije mudrac. ispovest je pola zdravlja (duhovnog). Ne imati svoga. Da je uništiv. sadrži potencijale koji se. prave od njega "reality".samsthānam (sl) . nije moderno. svakom konsonantu imanentan je vokal "a". a-kşarah ne-skršiv I. pa azbuku čine slogovi: "ka".zadovoljstvo. govor akşaram . Višnu. Moć uticaja svete tajne ispovesti na duhovno zdravlje ispovedaoca nije bila nepoznata prvom naučnom ispovedniku. Liliputanci. kosom crticom ispod nosača oznake za slog.mukhah (sl) . jer sve što nastaje. Čula su prijemnici. reč. slog AUM. Zapad kaže: "uvali se u život do guše". Ulaganje u drugu polovinu predstavlja promašenu investiciju. Guliver drži u šaci čopore Liliputanaca upućenih u naučne metode manipulacije ljudskom svešću i upotrebe ubojitih sprava. Valjda nije sporno da je u životu bolje oslanjati se na glagol: znati.pisanje. Poezija nema vek trajanja. sa univerzumom i silama opšti se himnama. manuskript (povezivanje slogova) P. aksarah . Nekada je javno mnjenje kreirao pesnik poezijom. budi na distanci". "Čistoća je pola zdravlja (telesnog)". sa zaključkom: ono što je došlo posle bolje je od onoga što je 12 . Onaj koji spoznaje intuitivno.šūnja (sl) .umetnost prenošenja reči i pojmova prstima . Jedna od osnovnih razlika izmedu istočnog i zapadnog načina mišljenja uočava se povodom odnosa: čovek i dinamika života. Reči uobličene u smislene narativne celine mogu pričiniti veliko zadovoljstvo.reč. izražava se stihom. zvuk. Intuicija je najmoćnije sredstvo spoznaje. Zato je Rg-veda čuvana i sačuvana. Skup stihova je himna. mada nije potvrñeno da su on i sledbenici mu efikasniji od prethodnika. Rg veda je svedočanstvo velikog pesničkog umeća i uzor kako se jedan moćan jezik može upotrebljavati na veličanstven način u cilju spoznaje istine.Svet tišine i praznine: šunjam. Pojam "razvoj" ima zavidnu učestanost u usmenoj i pismenoj komunikaciji savremenog sveta. kredibilitet i čine ga mogućim. pogotovo u onoj zemlji čije su nebo pohodili oni sa kauča. ukida se vokal "a".slovo. na dnevnoj informaciji utisnut je rok upotrebe: jedan dan. daju mu tzv. "ga". Šiva akşarā . nego na glagol: verovati. nadahnuti vidilac istine i pesnik. na mahove. vokal. jedan kraj i nekoliko hiljada godina izmeñu. voda akşara . od kojih nastaju reči i govor.neartikulisan Gornjem treba dodati da je za razliku od starih semitskih pravila izostavljanja vokala u pisanom jeziku . Uz pomoć ove porodice reči biva jasnije šta je starim Arjama značila moć govora: . Istok kaže: "odmakni se. "kha". Ma kako da je sumanut cilj upravljačkih struktura. Gullivera & Co. "gha" itd. drugi moraju imati svako svog dušebrižnika. Uz to se podrazumeva "neskršivi" biblijski koncept: jedan odsečak na usponskoj pravoj liniji.sanskrtski pristup bio obrnut: prednost je data vokalima i glasu "h". žrtva. akşara . um prerañuje i osmišljava čulne percepcije posredstvom jezika.

mašineriju povrh mehanizama. Vrlo je važno i poučno vršiti distinkciju izmeñu pre i posle. nego udariti afirmatorskom polovinom po negatorskoj.bhū (sl) .. što ne znači da je uvideo. Dualističkom umu treba dohakati monoteističkim metodama i naučiti ga da se odaziva samo sa "da-da-da". akcelerirajući ispraznu pomamu: novije od novog i najnovije od novijeg. šta vredi.Sunce i Mesec P. ili. jer se njome dolazi do zaključka da se odavno presaldumilo preko planinskog vrha. tk.oko akşī (N du) . jer može sve i svakoga da poveže u "net" za ulov riba radi držanja svih ribarenja "under control". pa se otada planinari nizbrdo. Duhom viñeno izvodi se u sanskrtu od glagolskog korena: vid . On bi.bibliji . pogotovo ovi mladi. On pravi kompjutore. kojim slučajem. Da li će se bolest proširiti i na um. vreme ne ponaša po . počinje indiskretni teror diskretnog "da-ne" tiktakanja moždanog mehanizma. Važno je biti uporan i tekovinu sprovesti u praksi dosledno i do kraja. hrišćanstvo i islam. U protivnom sektašima. što će reći bez opoziva. radije sudi i presuñuje drugome. moderna. kao što je atomska bomba. bez snova. jereticima. Borba bi mogla biti vrlo zabavna da se ne radi o opstanku zdravog razuma. "Da . svima onima koji su za "da-ne" opcije. pa dalje nema. bez sinteze i bez intervencije praktičnog uma. Ako se. Osim toga. zasad je predmet nagañanja.modernim vremenom. ili nedaj Bože za neke intuitivne spoznaje..po . što se dogada čim se kantovski čisti um hegelijanski rascepi nadvoje. da vidljivo oko vidi sve što je njemu vidljivo. ima.ne" našeg uma funkcioniše po principu našeg izuma: diskretnih matematičkih veličina. alternativu ne treba uzimati u obzir. te da reč: muštikla. svak za sebe. pa "kom opanci tom i obojci". akşi oko I. jedno-te-isto: tk. ne piše se dobro. barem da mu ubrza ritam. Čim se osvestimo. Anglosas gleda i vidi: "I see". pa ga ukalupi u svojom genijalnošću obeleženi vremenski trenutak. nesumljivo.. uvideti. postmoderna.po -nama . kad njega nismo svesni. nije nikakav turcizam. No. Sloboda i teror uvek idu zajedno kao tiktakanje sata. svakako mogao uvideti. umesto da se sa "ne" distancira i protivi preovladujućoj dogmi. Uzgred budi rečeno. Šta drugo činiti sa najnovijom tekovinom raspolućivanja uma. slično: premoderna. Ako se na semitski način izbace vokali pojava se razjašnjava zamaglivanjem. no. Kad već ne može umu da poveća kapacitet. naprosto. pa svaka polovina ratuje protiv one druge. videti.vidljivo.bezbožnicima. ali. po nekima . "Je sai" i "Ich weisse" pokazuju da Francuz i Nemac. bolji od panteizama i politeizama.i . 13 . globalno i zauvek. osim samo sebe. Indijski jogi ume da isključi mehanizam i bez potonuća u dubok san. kao što je: štrikanje vrlo sumnjiv germanizam. Blaženstvu kontinuuma vraćamo se u dubokom snu. ne bi li se uhvatio korak sa večno . on retko dominira nad umom a ovaj. jedna od gornjih složenica pokazuje da se umesto reči mogu koristiti prsti. Obožavalac mehaničkih idola to ne razume niti zna čemu bi ono njemu moglo služiti. otud obilje vidilaca koji znaju ono što niko ne zna. Stvarni kontinuum preslikali smo u nestvarno tiktaranje satnog mehanizma.pomodno . ne stiže.prezrenim . Kažu da sprava može izazvati po sebi nazvanu kompjutersku bolest i nesanicu. iako ne vide dalje od svog nosa. nego ciklično. Srbin videći zna i znajući vidi. "najnovija sinteza na najmoderniji način". umesto da razrešava samim sobom izazvane dileme. ali šta mari. lociran na planeti zemlji. sve zna. akşi . lepo je biti stalno budan na zapadni način. "bolja" od egipatske pumpe za navodnjavanje.gledati. beskrajnim pripisivanjem jednog latinskog prefiksa jednoj francuskoj izmišljotini. u RVK zvezdicom označena. raskoljnicima i svim politeističkim bezbožnicima. akşi (n) . Sjajan primer šta se sve sa kosmičkim vremenom može zbiti ako ga zgrabi neki lokalni. ono što postoji i biva (bhū) Stari su znali da se može biti slep kod očiju. ili obratno.nama.. tk. Prava dijalektička borba suprotnosti. osim dalekovidosti očitovane na voajerskim modnim revijama. izum na neki način supstituiše Boga. i da se nevidljivo vidi nevidljivim okom duha.bilo pre. jer se samo tako razmišljajući stiže do "nepogrešivog" zaključka da su monoteizmi.

potpun O kontinuitetu i diskontunitetu bilo je govora ranije. ukoso P.kilah (sl) . žuč itd.kretati se vijugavo. neisprekidan. angārah i angarākah . zlato agni . osim Sanskrćana i Kanta.bīdžam. geografska širina akşāgra . akşnajā (instrumental. sposobnost varenja.poprečno. ceo.upaljen. ne reče.garbha . da se ono može sabijati i rastezati. pogotovo prilikom razmišljanja o smrtnosti i besmrtnosti. Već samim postavljanjem problem ohrabruje. vulkan agni . žrtveni oganj. akşah. no niko nam.oganj. ići tamo-amo Glagol poučava kako se može izbeći neizbežna sudbina.onaj koji ima ognjevitu prirodu agni . pečen. zbog ljudske maštovitosti. osovina I.bremenit ognjem agni .klin osovine Raspolućenost vlada i meñu onima koji su na istoj geografskoj širini i dužini.toplota ognja agni .nefragmentaran. da je ono apsolutno. broj 3. pa se ne treba ponavljati. ind. agati .kalpa . relativista Ajnštajn. sagoreo Evo nekoliko složenica: agni .gorivo. osovina. angāraka .manih . pogrešno a-khanda ne-pokidan I. akati .pakva . agnih oganj angarah ugarak G."ognjena planina". Kant je vreme definisao kao apriorni iskustveni uslov naše spoznaje.vreme P. bog ognja. plamsati I.pečen na ognju agni . Jedni vide spas u obrtanju oko osovine. akati se G. zvuči gordo aristotelovski.roñen iz ognja agni . osa. agnih (m) . akşah . ag.) . sveznajući apsolutista Njutn. drugi "da se klin klinom izbija".ak. koso.dža .tapah ."klica ognja". drvo i ugalj.osa. akhaĦdam . budući da svaki nerešen problem više obećava od rešenog.vijugati. ak. Sunčev kamen 14 . ugarak P. akhaĦda . apsolutizovati ili relativizovati. Koliko znam. "Sve što nije izmereno.dragulj Sunca.parvatah. aksnaja koso. nije istinito". akati. dijagonalno. šta je to što mi možemo meriti. kretati se tamo-amo. Reči su tu da bi pokazale šta su Sanskrćani mislili o vremenu bez spominjanja onoga koji od potpunoga pravi nepotpuno i celinu razbija na delove da bi mogao meriti.

vāhah-"vozilo ognja". drugo. dvostruka je: apolonijski-kultivatorska i dionizijski . nadahnjuje pesničku imaginaciju: "agnih mūrdhā-divah kakup patih pķthivja ajam apām retāmsi džinvati" "oganj je glava neba i vrh muž zemlji ovoj u voda semenu život podstiče" Neumoran i sveprisutan. kružni tok. reinkamacija. prvo. Koliko se njome izgubilo zaobilaženjem zdravorazumskog rasuñivanja."Misterija ognja". ispomažući se prastarim indoevropskim simbolom: oganj na ognjištu. toliko se dobilo. proždire roditelje i u pepeo pretvara sve čegagod da se dohvati. Vedska i brahmanska religija odlikuju se maštovitošću i neuporedivom sposobnošću simbolizacije.rahasjam.brahmane. Oganj gori u zvezdama i na ognjištu Sunca. U kružnom toku izmeñu neba i zemlje. Riši Bhrgu. odvodi do osnovne preokupacije drevnih predaka: kakva je priroda univerzuma. s neba donoseći svetlost."Prijatelj svih ljudi" i Džatavedah . sa zemlje odnoseći žrtve i himne hvale bogovima.manthanam . silazi sa neba na Zemlju. ontološke podloge svih bića i stvari. odgovara nam Rg-veda. kad krenu. juri na žrtvenim životinjama. problem prognanih nismo rešili ali smo ga jasnim načinili sa malo reči. ako ne još više mitovima i legendama. psihofizički procesi odvijaju se na potki od triju niti. agni . zavoleo je ženu obećanu nekom demonu. on čas posreduje. pravi nastavljači rgvedske misli. Upanišadski rišiji. atman.ognjište svete vatre Iskazom: "Prognani žele da se vrate na svoja vekovna ognjišta".vitalistička. žrtvenu kašiku i dr. drvetu. u biljci. transformacija obličja. mahalicu. guna."Poznavalac svih stvorenja" i njihovih tajni. navelo je autore himni da njegovu tajnovitost transponuju na plan ideje o nečemu što je bilo izgubljeno. kao i žrtvenog obreda. dom. toplotu i munje sa plodonosnim kišama. kao putokaz. Čim se rodi. vodi i pod zemljom.āgārah .agni . Bhrgu prokle Agnija kletvom: "Žderi sve što ti se na putu nañe!" Agni se pravdao da je govorio istinu i da je kletva neumesna jer se odnosi na "usta bogova". čas se spori sa bogovima atmosfere. on je idealan posrednik izmeñu dva sveta. Ognjevita. ognjište agni . poći će od misterije agnija i stići do apstraktnih pojmova: brahman. od kojih radžas odražava agnijev dinamizam. iz tela sedam svetlosnih zraka. pa Bhrgu vide 15 . Penguin books. krije se u oblaku. buktinju. od kojih je najpopularnije: čovek riñe boje sa tri noge i sedam ruku u kojima nosi simbole. ovnu ili jarcu i ima snagu bika. Od latentnog agnija pošavši. pa nañeno. Iz usta. 1 Wendy Doniger O'Flaherty: The rig veda.1988. naslov 10-e knjige Šatapatha . uvek na tragu bitne niti kojom se svezuju delovi u celinu. brzo se s njom po vedskom obredu venčao i još brže bez nje ostao. stići će do pojma apsoluta. Antropomorfizaciju prirodnih sila nije izbegla nijedna religija. u nameri da ga ugase. odveo je. koji nas. okićenih šiljatim. budući da je Agni demonu dojavio šta se sa izabranicom njegovog srca dogodilo i gde bi je mogao naći. poreklom od vetrova i sa imenom: "Nastao od plamena". zlatnim zubima izbijaju plamenovi. Agni je antropomorfizacijom dobio mnoga obličja. te iščitavanje smisla i značenja iz najstarijih dela sanskritske literature još nije privedeno kraju. Zagonetno pojavljivanje i nestajanje.1 U samkhji. roñenje i umiranje agnija.proizvoñenje ognja motanjem – uvrtanjem drvenog štapića u drvenu daščicu. štapić i daščica su otac i mati ognja agni . dok ga raspiruju. Naziva se imenima: Vaišvanarah . plamti na kućnom ognjištu i u ljudskom telu. Priroda njegova. životinji. sekiru.

Semiti su bili uvereni da je njima bilo dato totalno spoznanje. raskoljnikom. Žrtvenici u temenima trougla simbolišu tri sveta: nebo. ima nekoliko. Ovih reči nema u sanskritskom rečniku. Od ognja sa domaćeg ognjišta uzima se ugarak radi paljenja vatre za obred venčanja ili prilikom nastanjivanja novog doma.. oko 220 posvećeno je Agniju i Somi. Običnom čoveku dopušteni su grešnost. čime je misaoni sistem velikog Arijca Zaratustre neoprostivo vulgarizovan. i jedna meñu njima od 9 strofa. zapravo. da od njega načini boga. Žrtveni prostor ureñivanje po modelu trougla.. Svetovi se povezuju žrtvenim obredom. na primer. Agni je agens. da li je po svojoj moći. Onoga koji je željan susretanja sa univerzumima mišljenja onaj koji ima iskustvo treba da upozori na važnost redosleda susretanja.. ali potraga za besmrtnošću nije prestala. bog zla..narod Izrailja: jedan bog izabran od strane jednog naroda i jedan narod izabran od strane izabranog boga. kolebljive u duhu. knjige nisu uništavane. Sve što je u Indiji nastalo bilo je autentično.. pročišćavaj sve ono što budeš plamenovima dohvatio!" Bog Sunca.samo taj može. monoteističke religije su istorijski krvoloci.. zemlju i atmosferu. uklopiće se u široku reku indijske religioznosti. zato treba početi sa svetim knjigama monoteista. kako to. Njena svetlost obasjaće Istočnu i Jugoistočnu Aziju.Sarasvati očuvala se u brižljvo čuvanom sanskritu da bi se njime čuvalo i sačuvalo milenijumima stvarano duhovno blago neizmerno kreativnih Indoarijaca. Velika metla malog semitskog duha počistila je obilje ideja i problem zavisnosti čoveka od univerzuma i smisla njegovog postojanja redukovala na odnos: JHWH . mada su na sva pitanja za koja nisu imali odgovore i na ona za koje nema odgovora odgovorili: "Tajni su putevi gospodnji!" Semitska vera je vera bez pogovora. Samo onaj neobavešteni po pitanju svoga i tuñeg.. taj koji je postao. U njemu je sve prosto i jasno da prostije i jasnije ne može biti. inače se papa ne bi izvinjavao.. Za razliku od Indijaca koji su rano spoznali sve spoznatljive istine spoznajući da ima istina koje nikada neće biti spoznate. uz napomenu. zasnovan na vedskom poimanju Agnija kao najintimnijeg dela bića. ili po čijoj je moći postao jedini vladar. s posebnim osvrtom na Stari zavet. inače. najdragocenija žrtva je piće besmrtnosti Soma. poslušnost i pokornost. razume se. Kako jedan svemogući i svevideći bog ne može biti lišen odgovornosti za zlo.da je preterao. I danas se u Indiji dva puta dnevno izvodi žrtveni obred: agnihotrah. no. većina ostalih drugim bogovima panteona.himna antropomorfizacijom postaju božansko trojstvo Agni .žrtva . Najgore su prošli i najgorima se pokazali oni koji su svoj politeizam trampili za tuñi monoteizam. Indija je zemlja velikog znanja i najdužeg pamćenja u kojoj niko nikome nije prevrtao jezik u grlo da bi ga ućutkao kao što je hrišćanstvo postupalo sa bogumilima. i kletvu ublaži rečima: "Kao što Sunce toplotom i svetlošću pročišćava prirodu. Umesto demokratskog politeističkog panteona. mudrost i širina duha prvih rišija. lični odnos sa izabranim bogom.. ono se na njega naslanjalo i bogatilo ga. to je kao kad se deset stogodišnjaka uhvati za ruke . Oganj . Religija treba da oplemeni čoveka. Bhakti pokret. jedinstvom trojstva: oganj . Soma je nestala. nauman da sledi put svojih predaka od juče . autora himni. Vak . Agni. supruga boga Brahme. sa istim završnim stihom: "Ko je bog kome treba da služimo žrtvom?" "Ko je prvi. Mislioci nisu proganjani i spaljivani na lomači.. Prirodno je poći od prostijeg i ići ka složenijem. Satana. jer se izvinjenjenjem ne menja duh bilo koje religije. na koga obe vojske.. bog vetra Vaju i Agni obrazuju najstarije indoevropsko trojstvo. pogled upiru. oni su hrišćanska specijalnost. niko nikoga nije nazivao jeretikom i sektašem. monoteizam je na nebesa preslikao najogavniji ovozemaljski oblik vladavine jednog neprosvećenog apsolutiste. Ona je džinovska akumulacija kompleksnog kulturnog nasleña. izlivanje mleka ili rastopljenog maslaca u oganj ognjišta radi očuvanja porodične kohezije i njenih veza sa univerzumom.. Od 1028 rgvedskih himni. dopuna svetskog vokabulara novim pojmovima. Neko će reći da nisu umeli. biva u apsolutističkim sistemima.. njemu je suprotstavljen drugi bog. da izvinjenje ne može da važi. one. ostaće trajno obeležje indijske misli i poštedeti Indiju od sramne i opake monoteističke isključivosti. iz neznanja. tako i ti. po kome su učvršćeni moćno nebo i zemlja." itd.himna. da ostane monoteista.žrtva . rodno mesto filozofije. najzaslužnijim za radikalno iskorenjivanje politeističke tolerantosti. po kome duh prožima vasionske prostore. Novo nije zatiralo staro.Soma -Sarasvati. nisu 16 .za Srbe.. Surja.boginja govora i mudrosti Sarasvati. Filozofska skepsa. himna je reč: Vak . Veliki evropski pesnik nasloviće pesmu posvećenu Buddhi: "Svetlost Azije". i nisu religije.

" PITANJE: Šta mislite o mondijalizmu? ODGOVOR: Šta da mislim osim da se može samo mondijalistički misliti! PITANJE: Zar ne mislite da je takvo mišljenje jednostrano? ODGOVOR: Varate se ako mislite da ima dvostranih i. pravi mondijalizam.ako se sinteza izvrši na filozofskom nivou.uspeli da izvrše sintezu mnoštva bogova u jednog." Mnogo bolje nego vi! "Thank you. ne znate više ni ko ste ni šta ste. iz jednog centra na sve strane sveta. višestranih. Marketing i menadžering čuda čine. Ne svih. no. Tamo gde filozofija i religija idu zajedno. mondijalističko. šareni svet. Apsolut je jedno. proglašen za jedinoga. PITANJE: Šta je cilj mondijalizma? ODGOVOR: Pljačka i preraspodela plena u korist bogataša.svestrano. mislim svetski . jedan bog nije apsolut. Zahvaljujući njemu. Rotšildi. evo. Varvari su oni koji ne znaju da prave pare i da upravljaju svetom. ko ne zna. ODGOVORE daje monocentrično . Rokfeleri i tako to. razume se.nacentrirani predstavnik koji drčnošću teži da zabrinutost pretvori u neopreznost. što nam se putem knjiga nikada ne bi moglo dogoditi. mi smo se. takoreći od samog početka! (Policentrični predstavnik uzvratio je "oduševljenjem" od samog početka. Tamo gde nema filozofije. zna se kojih. sad ste me načisto razočarali. treba biti umereniji. pa. mada sam sa varvarstvom lično raščistio čim sam pročitao prvi deo biblije. PITANJE: Dobar dan! Kako ste? ODGOVOR: "Good morning. zar ne? "Don't you?!!" Niste još! Ma šta kažete! E. postavlja policentrično nacentrirani predstavnik. namenjeno celom svetu. Adama Smita. Zna se ko je počeo prvi da pravi velike pare. biće svestrano. posvetiti se ti-viu. nepotrebna je na planu bogova. Da su o jednom znali pokazuje gornja i druge himne. sreli. Zašto me to pitate? Pa mi ništa nismo krili otkad smo se na planeti pojavili. s njim se naprosto utapate u veliki. pozajmi se tuñi. čim bude "practicaly" postalo mondijalističko. prema tome. Ah! Umalo da zaboravim na internet. nek'se besi! PITANJE: Zar pljačka nije ponašanje koje smo pripisivali varvarima? ODGOVOR: Samo mi njih ne spominjite! Upravo sam dobio zadatak da civilizujem varvare.mondijalizam jeste monoteizam u najširem smislu reči. jer odražavaju zabrinutost. "don't they?" Mnogo sam čitao. sinteza na planu bogova predstavlja jedino rešenje. Darvina i Marksov kapitalizam. pa je gadno zasmrdelo na kozirjev sir i na opoziciono ovče mleko) PITANJE: Šta činiti sa demokratskom idejom vladavine većine nad manjinom? 17 . niti je po prvi put na planeti . Tamo gde nema filozofije i ne izvrši se sinteza na planu bogova. Odkud toliko hrišćanskog čuñenja povodom "pojave" agresivnog mondijalizma? Zar on nije nastavak starozavetne netrpeljivosti i hrišćanskog prozelitizma? Niti je nov. što se nisu za jednoga odlučili dokaz je njihove mudrosti. ali tamo gde do njega stiže sa zakašnjenjem od nekoliko milenijuma. Svako je jednostrano. pa ko zna neka pravi. pa se on raspadne u trojstvo. Svaka filozofija mora da stigne do pojma apsoluta. ona i pozajmljena religija ne mogu da idu skupa. nedaj bože. Rgvedski rišiji i biblijski proroci jesu intelektualci. Tv— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta PITANJA koja bi trebalo da budu zbunjujuća. niti su na istom intelektualnom nivou. niti im je snaga duha podjednaka.

na daljinu. Nažalost. jer su vas pragmatizam i protestantizam (i još koješta na "p" ) odveli u kolonijalizam? ODGOVOR: "Not at all!" Pa znate. resursi su iscrpivi. zdušno koristimo prilikom kloniranja. valjda. eto vam moje metafore. ako baš hoćete. Ne mogu svih da se setim. javljaju. razume se. i tako to. moraćete! PITANJE: Hvala na obaveštenju. srpskog porekla: "did you make up your mind? A?" ("I don't mind do you mind". Kako je ideologija nastala? ODGOVOR: Prostim sabiranjem odabranih biblijskih ideja o grehu i kazni. Zar blaga vest ne upućuje na milosrñe i praštanje? ODGOVOR: Koješta! To je bila i ostala uteha za slabe! Zar niste čuli za Ničea? Šteta što taj nije nas bolje poznavao. Dovoñenje robova iz Afrike nije popularno još od čiča Tomine kolibe. kažu "šta" i kažu "kako". pa na kraju nestaju. Počinjemo sa isporukama oružja i stvaranjem haosa. ali znam da su vrlo informativni. Mnogo ih je. Da je nama onolika 18 . Ispred konja ide si-en-en da svet upozori na naš mondijalisdčki stav: manipulišeš. do bola i do daske humano! Ojačali smo. U oklopu sanjaju kako da proñu kroz iglene uši u carstvo nebesko.. ne treba brinuti zbog recidiva.prepreka našem drangnahostenu. "could be very bad. Vekovima drži glavu u oklopu i gubi vreme. skrajnut izvan glavnih biznis -tokova i strujanja. Setio se!) PITANJE: Šta mislite o onom delu sveta koji sebe naziva pravoslavnim hrišćanima? ODGOVOR: Mislite na one što su donedavno dizali sopstvene svetinje u vazduh? Prava kornjača. mada mi je rečeno da dolazite iz nekakvog antipragmatično-smotanog sveta. znate i sami. Izgubili su silno vreme i pogotovo "last century". od hrišćanskih misionara i od papa lično. organizovani kriminal i drogiranje da bi sami sebe istrebili. od katoličkih kraljeva i kraljice Ibi. verujte. s posebnim osvrtom na Jehovu i na Darvina.ODGOVOR: Prvi put čujem! Odakle vam ta ideja? Ako je u pitanju nekakva antička bolest. sa isključivim pravom kažnjavanja pomoću tekovina naučno-tehničko-tehnološkog progresa. praćakajući se u plićaku i mutljagu nasleñene barice. naš najveći doprinos religijsko -filozofskoj misli ovog bednog čovečanstva. Koješta! Hrišćanski i. pa smo hteli-ne hteli kaubojskog konja morali zaokrenuti unatraške. bez nas. crnci u državi. Ako ste. o jednom bogu celog čovečanstva. istorijom i čovečanstvom. sa podvučenim naglaskom na ubijanje. Mi ne tražimo ništa više od kontrole svetskog tržišta. završimo sa ulaganjem kapitala i izvlačenjem profita. Njegovu teoriju. štit Istoka prema Zapadu i štit . Pragmatizam je. razvili smo "very good" nove metode. oseća se tržišna nestašica kontinenata za osvajanje (čujem da je kod nekih u pitanju šećer i zejtin). bombarduješ. da reč koju ste upotrebili potiče od kolonijalne robe. a ako ne izmanipulišeš. I hope". bolje reći doktrine ili. uopšte. a ako nećete. ostao je demobilisan. Priseća se da je imao nešto vrlo važno da pita. bez boravka meñu varvarima. Sve je naučno! I filozofski! I bihevioristički! Drugim rečima. you know. U meduvremenu. Nema kod nas trte-mrte. "That's all!" PITANJE: Osećate li grižu savesti pred bogom. PITANJE: Da li se pri izboru grešilo? ODGOVOR: Bože sačuvaj! Mi smo nepogrešivi jer smo pragmatični. sve to košta. Zauvek! Pazite! PITANJE: Odakle crpite toliko samopouzdanje? ODGOVOR: Iz mondijalističke ideologije. nadam se da ste razumeli. "you know. mada mi ne pucamo tako daleko. didn't you?" PITANJE: Vi ste hrišćanin. vajka se preneraženi predstavnik i baca diskretan pogled na improvizovani upitnik. jer bi ibermenša još bolje formulisao. kojim slučajem. daljinskim i mobilnim. iz dogme. Druženje sa divljacima. Mi smo pozvani da izvršimo svetsku mobilizaciju. Javljaju se. Pragmatizam mobiliše! Ko god nije mobilisan. daljinski. istočnjački misticizam! Mogli su biti dvostruki kornjačin oklop. razaranje i uništavanje. Istorijske promašaje pravdaju širinom duše. mi mnogo trošimo. učeći se kako se dolazi na vlast i kako se osvaja svet od cara Konstantina i kralja Davida. Većina je proglašena za svece. izmanipulišeš pa zezneš.

tek. Možda je duh sa idejama bogatiji. pa čovek nikad ne zna šta mu misle. tu smo nenadmašni. pa će mu se san onako usput. a ovamo. ha. Zamislite samo više silom nego milom metode širenja hrišćanstva. nije ništa drugo do potvrda naše verske i rasne tolerantnosti. na neki način. te rulje crvenih i crnih ne bi ni bile vredne spomena da nisu dale sjajan povod za snimanje besmrtnih filmova. osim ako su u pitanju nafta i antički ćupovi. osim ukidanja suprotnosti uništavanjem. Mi smo sa malo duha i nekoliko tričavih ideja kreirali nešto malo vrlo propulzivne kulture. Prokletstvo zatvorenih sistema! Zato smo se još više zatvorili da bi druge što više otvorili. ne mislim duhovno. Zato smo izazvali naprsline na oklopu bez zrna baruta. pa se njihova i naša idolatrija ne mogu tretirati kao posledice iste vrste primitivizma. "You know". mi nju crpemo iz našeg skorojevićstva. mada i sa njima imamo nekih problema. osim svete stene sa našim svetim predsednicima. PITANJE: Da li je mondijalizam zaista nova ideja. to je najlakše. Ja. bez problematičnih vernika. šta se tu može. Indijance. ali. Nismo opterećeni onim što se drugima u istoriji dogañalo. pa papsko iskustvo. vidite. Jedan bog. Ne može se tek tako i besplatno dospeti u hrišćanski svet odabranih. istaknuto prozirni. Morali smo ih ubijati. Setite se samo Skarlet O'Hara. Veći su od mnogobožačkih idola i od faraona Ramzesa. mada sam po prirodi pitom poput državnog sekretara. usput izražavajući zabrinutost. onoliki resursi i onakav geografski položaj. dosad ste mogli nešto da maksimizirate samo ako ste prethodno nešto drugo minimizirali. odjedanput. umesto sebe zaluñivati obiljem ideja. Maksimiziramo našu dobit i tuñe gubitke. da nas svet ne bi opet pohapsio. money". naše je mišljenje da je mnogo bolje biti bezidejan. zbog profita od turizma i od hadžiluka. spasonosna za spas čovečanstva? ODGOVOR: Pa. Verujte. preferiram Vejna i Divlji Zapad. koju mi. Što se naše duhovne snage tiče. preziremo. Nikako da izmirimo zakonitu Saru i robinjicu Agaru. Naša istorija je počela u apsani. Druga Amerika. ceo svet Amerika. mada. ha! PITANJE: Mislite li da će ići lako sa zatiranjem religija. pa Džon Vejn. videlo bi se još jedanput šla mi umemo. Evroazijska Amerika. Imaju neku neprozirnu harizmu. Što Hristos u Kusku liči na Indijanca. Smeškanje. poznavanjem vas mogu najpre zbuniti. Logiku smo prevazišli nelogičnim metodama. Ukinućemo mondijalizmom sva sveta mesta. samo "money. suprotnosti se privlače. U toku je kompjuterska simulacija po novom i tajnom metodu. Zar ne vidite da se ona munjevito raširila širom planete? Prilepčiva je. Uzmite na primer. a mene i sekretara odlikovati Nobelovom nagradom za mir i ljudska prava. koliko ja mogu da vidim. PITANJE: Po mome mišljenju i pod uslovom da u vašem društvu smem da mislim trebalo bi biti oprezan sa Azijom. uz američki. on je. samo ako je sredstvo efikasno.. U pitanju su najstarije i najstrpljivije kulture? ODGOVOR: Tačno ste uočili. mada smo u proseku manje pismeni od prosečnog Egipćanina. poput side! PITANJE: Kako nameravate da prevaziñete otpore koji će nastati od dubokih razlika u kulturnom nasleñu? ODGOVOR: Mi ne ronimo u dubine. samo se smeškaju. Izazvaćemo ratove izmeñu religija i time iscrpsti ionako drevnošću istrošene Azijate. Što se iskustva tiče. konačno ostvariti. lično. Likove slobodarskih deklaratora iskesali smo u steni. Hristocentrizam za centriranje sveta. nema šanse! "Third Rome". sve sam simulant do simulanta. ono o čemu je hrišćanstvo od nastanka sanjalo. prošireni monoteizam. iz čista mira! Ali. a zatim pridobiti.. Amerika oko celog globa. ne biste ni 19 . Šta kažete? A! Još kad biste znali ko rukovodi simulacijama i optimizacijama. i nama i većini sveta stalo je do neprofitabilnih ideja koliko do lanjskog snega. spojena Amerika. zato toliko insistiramo na našoj slobodi i bezbednosti. Što se ideja tiče. verujte. pa cilj opravdava sredstvo. Uostalom. Mi smo više za plićak i silu. One su najstarije društvene institucije širom planete? ODGOVOR: "Don't worry!". Zasad se služimo najmlañim i najfanatičnijim islamom. mi se ne trudimo da upoznamo njihove zamumuljene i zakukuljene kulture. sve čisti modijalizam i humanistička renesansa. Ono čoveka čini neodlučnim.zemlja još jedanput. nego teritorijalno. Izvanredno su talentovani za terorizam. bez sile.

ne izdrža predstavnik. Mi se ne bavimo tuñim odgovorima na naša pitanja.vrh. ODGOVOR: Upravo je u realizaciji grandiozni projekat još grandioznijeg encefalografa.voda agra . Znaćemo da smo uspeli kad se na ekranu džina. i ode na sastanak sa sekretarom.prvi. ratom protiv zvezda. Uostalom. Sunčeva amplituda i dr.reče. vrednost. pa. hvala! POZIV monocentričnog: Doñite nam opet u projekat mondijalizma. ja sam vas. Imate li nešto protiv? ODGOVOR policentričnog: Imao bih. hvala . ODGOVOR: Šta ja imam da zamišljam kad je sve već smišljeno. ako treba. UČTIVOST monocentričnog: Stvamo.za trenutak posunmjali u uspeh. ne misleći tako.reče. njihovog utvrñenog dvora. pa s njom na modnu reviju kusih i razvrcanih modela bogato ukrašenih simboličnim broševima. da se više nikad ne vrati. ODGOVOR policentričnog: Neka. agram . svemoćna informatika u rukama moćnika! Da li je ikada na planeti bilo toliko pozitivnosti na gomili. Videćete! Bili živi (što je malo teže). nema sporenja zbog razlika. Nema razlika. Po originalnosti. Zar jednakost i pravda nisu iskonska čežnja čovečanstva. Sve je ostalo po starom. pitao. PITANJE: Kako zamišljate novi svet posle pobede mondijalizma? -postavi predstavnik poslednje i ključno pitanje. najbolji Agra je naziv grada sa sanskrtskim imenom koji je neko vreme bio prestonica porobljivača Indije. mada se ništa ozbiljnije nije dogodilo. spomenik jednoj ljubavi i svedok više velikih zverstava. mnoštvo.što bi rekao Haksli: kutija upakovana u mermer. pa videli (ko preživi).gū (sl) .puta. bez prefiksa i sufiksa. bude pojavila idealna prava linija.. Antologijsko delo Holivuda.) ODGOVOR policentričnog: Više "grave" nego "great". cilj. Posredovani um posredovaćemo mnogostruko. Biće novih rešenja. slušajte. čemu filozofija. nemilo prebijanje izmedu nemila i nedraga. verujte. ako treba pet puta. kraj istorije. želeli ste. umesto gore . samo malo neozbiljnije i još opasnije. prema nama otvorili! "Great!" A! Šta kažete? "How do you do?" (More. nema na čemu . NASTAVAK monocentričnog: Što god mi drugom radimo sve je "very grave" vodi pravo u "grave". gotovo da je nedostižan: spolja beli mermer.ali. Mogula. Imate li još neko glupo pitanje? ODGOVOR policentričnog : Nemam.. bolje reći. večna moderna. sa četiri minareta . početak. biblija uživo. Svakoj svesti biće nesvesno dostupan pristup na sveopštu svest. ali nisam siguran da ćete shvatiti! NASTAVAK monocentričnog: Ja nisam tu gde jesam da bih shvatao.. on nije nešto impresivno . nabijem ti ga u do. opsova svestrano obrazovani predstavnik. glavni.. Smirićemo mi razigrani ljudski um.voda (zato što uvek "gura" napred) P.gah (sl) . reda radi. Na obali reke Jamune. PITANJE: Kako ćete znati da ste u tome uspeli? . Biće to pravi raj na zemlji. deset puta. agra . unutra intarzija u mermeru 20 . Budite poslušni. E.en . milo em drago.desno batrganja. pe. po raskoši i po uspomenama. Zabeležena je izvesna zabrinutost izvesnih i izvesno repliciranje neizvesnih. nedaleko od Crvene tvrdave. agra . Naumni smo da mondijalizam proširimo na univerzum.na .dole i levo . odmah biste se predali. iks . do. podignut je slavni Tadž Mahal. agra agrar I. potomaka Džingis-Hana. sve će njemu biti jasno. pokupi trake sa najnovijim otkrovenjem i ode. Interviju je zabeležio zavidan uspeh i naišao na širok odjek u svetskoj javnosti.

na drugoj obali reke. pa je ovaj srce lečio gradeći jedan od najskupljih monumenata sveta. "Izabranica harema". a zašto je volja bila takva. takoñe. koji je. plen je uredno obeležen i složen u Albert-hol muzeju. da bi se na njegovim temeljima izgradio hram jednoj ženi. uzgred budi rečeno.Džahangirove žene . osim jedne: levo od mauzoleja. na primer. pošto bude umro. mora se priznati. tim pre što je morao znati "da su i paganski hramovi podignuti po volji njegovoga boga jedinoga. spomenika ljubavi. radi "večnog sjedinjenja u smrti". nedolično ponašanje za jednog sveca. a kad govore o seljacima. Sve su tajne tadžmahalskog kompleksa manje-više razjašnjene. da se sveti Nikola "odlikovao" organizovanim rušenjem antičkih hramova što je. što nije nerazumno jer su se u superiornu indijsku kulturu asimilirali svi osvajači. I pored različitih osnivača i doktrinarnih razlika. Ako smem sanskrtom da interpretiram ime Dža-han-gir i Dža-han. bila je poreklom Persijanka. u čemu su mu zdušno pomagali Mumtaz i njena porodica. Spomenik ljubavi: Mumtaz Mahal.pesnikinje. Avgustin od Bordoa. Zašto je to tako. I podcenjeni hinduista naučio je od precenjenih monoteista kako se postaje netolerantan. Biće da su Latini imali u vidu sanskrtske prioritete kad su njivi dali naziv: ager i poljoprivredi naziv: agrikultura. istorija i smrt nisu namerama išle naruku. koji je već izvršio "zaokret prema agraru". Unutar temelja muslimanskih grañevina pronañeno je na stotine nabacanih kipova indijskih bogova. sve do svoje smrti. Srušen je hram jednog boga "bezbožnika". adžah adžija adžira čigra G. najviše doprineo raspadanju Mogulske imperije. nasilno svrgao sa vlasti sin Aurangzeb. Nema Starog Grka koji bi bio impresioniran hrišćanskom crkvom podignutom povrh nekog hrama posvećenog Apolonu i Atini. adž. kroz prozore paviljona da uživa u svome delu. kome je Džahangir dodelio titulu: "Izumitelj umetnosti". da bi njega. ostaje tajna". na teret i na račun "bezbožnih" podanika. i odabranica srca Šah . Oca je zatvorio u raskošni paviljon jedne od palata u sastavu Crvene tvrñave. baciti. Utvrñeno je da se muslimanske grañevine oslanjaju na temelje hinduističkog hrama. Istorijskim i sveopštim "razvojem". pogotovo na sarkofazima.pobudivati. adžati (dg) . odbaciti 21 . jedan Venecijanac i jedan Francuz. fanatični islamac. najviše Englezi. treba pitati nekog ministra za poljoprivredu. Spomenik zločina: Šah Džahan je nasilno svrgao sa prestola oca Džahangira. upravljati. nalazi se duga i niska pravougaona džamija. biti željan pobuñivanja. uzdišući. stvari su se izmenile na štetu nekada najcenjenije profesije. niti Srbina koji bi se mogao diviti arhitektonici i raskoši džamije podignute na temeljima Gračanice. izgradi repliku od crnog mermera. U Ajodhji se često dešavaju sukobi izmeñu hinduista i muslimana jer je džamija podignuta na temeljima Raminog hrama. Ima osećanja jačih od estetskih. simetrije radi. pokretati. mauzolej za ljubljenu i sebe. terati. Izvori kažu da je izgradnja trajala 16 godina i da je u njoj učestvovalo 20 000 radnika.od raznobojnog dragog i poludragog kamenja. s desne strane. ista takva zgrada koja nikad ničem nije služila. uvek koriste recidiv prošlosti. Prvenstvo da budu pitani imaju oni koji kad god govore o svom resoru ili o zanimaciji širokih seljačkih masa uvek upotrebljavaju reč: agrar. roñaka Šah .Džahana. s jedinom povlasticom da može. Iz tvrñave i Tadža odnosili su kako je ko stigao. složenicu: poljoprivredni proizvoñači. islam i hrišćanstvo imaju zajedničku sklonost uništavanja svega što je tuñe. Nameravao je da naspram Tadž Mahala. umesto reči agrikole. goniti. Uživanje u skakutanju veverica po ureñenom vrtu jedino je zadovoljstvo koje posetiocu nudi ovo morbidno mesto. Zna se. "Kralja sveta". najgori vladar dinastije. ljubavnici i poliličkom istomišljeniku. osim što nema vrha. kod drugog imena sve je isto. voziti. ponajviše Šivinih.Tajnu grañevine desno od mauzoleja nedavno su rasvetlili indijski arheolozi. ali. Grañevine i vrtove projektovali su i nadzor gradnje vršili slavni graditelji onoga vremena: Iranci. prvo ime znači: "roñen-da-ubija-da-bi-stigao-na-vrh". odakle nije makao osam godina.

te nije na odmet ministru skrenuti pažnju na blagovremeni zaokret agrara prema kozarstvu. neprikladan za čovečanstvo Porodica reči navodi na brojne asocijacije. gonič. u slobodnim časovima. propraćenih čudesima. Šiva. Zbog agona . Mantrom se u Indiji služi pojedinac. voña. na kome stoji jevanjñelje iz koga sveštenik čita za vreme službe božje. onda to mogu biti bogovi: Brahma. kao stoku. takoñe. što ne znači da ga treba isključiti iz panteona. Sve što postane masovno postane vulgarno i vrlo profitabilno. Očigledno je. da li je grčko hagio . pokretač. Ako su u pitanju Srbi koji malo imaju pojma o modalitetima kohezije kolektiviteta. i agonija.izvor budućih zamajavanja. Agni. Pitam se. koje jesu za priču. Lopta je simbol savršenstva i univerzum u malom. vetar adžanam . nešto je pramaterija .. Lep i redak primer očuvanja kontinuiteta. mantru iz sledeće porodice reči. jednog dana. stoga mudri dopuste da ih može biti mnogo. meñutim. izvedeno od Agnijevog žrtvenog jarca."neumoran vladalac".uži izbor činjenica iz biografije. prevoñenjem u hrišćanstvo.brz. pod motivacijom: "u zdravom telu zdrav duh". materijalni predmeti. pa svako mora imati svog žrtvenog jarca. trebalo bi da je očigledno. večan adžira . nesumnjivo je bog ljubavi Kama. pa. Sunce. budući da se svakodnevno održavaju po najzapuštenijim palankama. Crkve su grañene preko srušenih antičkih žrtvenika i hramova. sa likovanjem pobednika i agonijom pobeñenih.adhi . telo. čuvar. pa.radža (sl) . nehrišćani su čista materija. beznačajna osoba. Niko ne može znati ko bi mogao biti taj prvi. za vreme odmora i na poljančetu. sa hagiografijama . Na Zapadu važi samo jedna mantra: "Ko nije pobednik. maja. dok se nemudri odluče za jednog.nešto vrlo neprijatno za čoveka kao.takmičenja. naprotiv! Ipak je glavni pokretač bio i ostao Agni sa žrtvenim jarcem. zemljotres adžira . adžah . da bi pagani bili privučeni iskonskom svetošću mesta i na njemu. nije čovek.oličenu u jarcu. dokazuje sveopšte prelivanje agona u sve sfere života. O kupu kupova i kupu kupa kupova i da ne govorimo. pripisano istaknutim hrišćanima i hrišćankama.pustinja (bez ljudi). Sanskrtske reči. sa crkvom iz IV v. Što se semitskog žrtvenog jarca tiče. bogme. on mi liči na: agha -marsanah. podsticač.trkalište. hitar. bilo je potrebno da neko nešto pobudi. adža . nego Avram. Da li je od sanskrtskog jarca: adžah izveden grčki: aigos. otac mnogih naroda ili Izrailj. šta bi ostalo od ove starogrčke navade da su "natjecanja" besplatna? Osim dece u školskom dvorištu. gubitnike treba. može dobro doći Nato . iluzija adžirah . dvorište. antagonizam. Višnu. dok je semitski jarac nosač kolektivnog greha. ne Adam. jer je hrišćanstvo čista duhovnost. bog ljubavi Kama. borilište. organizovane su olimpijade čiji je razvoj dostigao neviñene razmere. Višnu i nmogi drugi. uz upozorenje da mu nepažnjom i neupućenošću u predhodni TV dijalog. na primer. 22 .I. jarac adžā . i ako ga zamislimo u ljudskom obličju. pa imamo pojave da se drogiranjem tela i lažiranjem "natjecanja" pokvare i telo i duh. u kritičnom trenutku može doći do kritične nestašice ovih životinja. Šiva. okretan adžanja (tpb) . Pokazalo se da takmičenja ne opravdavaju u potpunosti starogrčku motivaciju jer je čovek sklon vitoperenju velikih ideja. Najveći podsticatelj i izazivač maje. ljubljeni i podsticani narod lako može postati žrtveni jarac.pramaterija.paktu. veliki borac s bogom! U Siriji postoji mesto Malula. namerno lukavo politikantstvo apostolske zajednice. duh je taj koji pobuñuje. od nje potiču grčke reči: agon. bili oduhovljeni.neprikladan da bude roñen. agonizam. mada je vrlo verovatno. pa ima nečeg opasno dubokog i plitko istraženog u poigravanju loptom i nadigravanju protivnika dotičnim predmetom. teško da bi se iko bavio pikanjem lopte. Brahma. da je podsticanje posao voñe. Da su moje slutnje opravdane. u kojoj se čuva stari žrtvenik sa rupom na mermernoj ploči za oticanje krvi žrtvene životinje. ništarija od čoveka adžanjam .podsticanje adžanah . Tu će biti poučeni da im je predak Avram. no.pobuñivač. izazivaju nešto složenije asocijacije: da bi se svet pojavio. takoñe jarac. sveopšti antagonizam.neroñen. nestvoren.sveto. Najpre. ali se inkasiraju velike pare. smrt P. terač. nije baš sigurno. pobiti".

nečistoča. voñe i žrtveni jarci. Nije sporno.Višnua i u rečnik zabili Avrama. sa izbeglicama.kriviti. njima slične i nepotrebne. sa pustinjskim podvižništvom. añčati . podignute u visinu čela u znak poštovanja. kao što se "maršne" pas.ciljna grupa sa ciljem da stigne u carstvo nebesko i da se domogne večnosti. Izbili su mu iz rečnika Vasištu. još uvek u upotrebi kao dnevna molitva agha . jer se nije blagovremeno čitala Kautiljina Artiašastra. mada.jedna od rgvedskih kratkih himni kojom se "poništavaju" grehovi. čio. kao kad se prosi.ime jedne od nebeskih reka añdžişthah i añdžişnuh (m) . ukazivanje na zemljotrese (imanentne ljudskom umu) različitih intenziteta.zlo.savijanje.ajuh (sl) . ukrasiti. magična mast añdžah . Sunce andžalih (m) . Sva sreća da sveta zemlja nije daleko i da nije velika. añčati ačiti se añčanam ačenje G. lutati. uverili smo se na sopstvenom iskustvu. bulazniti I. ni moleban. kovrdžav. meñu kojima adžiluk zauzima vrlo istaknuto mesto. Bhagu. grešiti I. ni žrtveni jarac. pogreška.on toga nije svestan. Bhrgua. čigra.ići u pogrešnom pravcu. bistre i povezuju mnogi pojmovi za koje bi se na prvi i pogrešan pogled moglo reći da nemaju nikakve meñusobne veze. Isaka. Jeremiju i druge.marşanah (sl) ."vrlo sjajan". Tada se moraju čitati Bhagavad gita i Gorski vijenac. pozdrava ili zaklinjanja 23 . zavisno od uma. Agnija. iskrivljen.hārah (sl) . Angirasa. da adžija nije autentična hrišćanska. tuñe imenice. izazivati pojavu nečega. ne bi moglo lako postići. iskriviti. džarati i sl. añdž. nažalost. zapovednik añdžasī . adžija i adžiluk. añčita (tpp) . da povredi Da je aghahārah = aghājuh. sveto i obesvećeno. kovrdžati. pa koristi sve modalitete sakupljanja potrebnih zasluga. patnja agha .lukav način za postizanje nečega što se. greh. añdžah ili añgiras anñeo G. Aghamarşanah bukvalno prevedeno znači: "izmarširati greh. kao na primer agon i agonija.ulepšavanje.savijen. agh. takode. Grčki i latinski spadaju u dobre učenike. Jakova. čilaš. kao na primer: Čegar. Agni i žrtva. ni adžiluk. Sanskrtom se. veri. glasnik. kovrdžanje F. añčanam . Ovde spadaju i druge srpske reči. srpski jezik je najbolji sanskrtski učenik. razjasniti I.razbojnik agha . u RVK zvezdicom obeležena. Malo je teže kad vojska razbojnika umaršira u nečiju zenilju pa je ne mogu izmarširati ni mantra. añdžanam . odnosno da je razbojnik onaj koji ima nameru da ugrozi i da povredi. i još manje islamska izmišljotina. izvitoperen. skrenuti s puta. vokabular se koristi u emisijama RB: vreme sporta i razonode i o religiji. agh. aghajati grešiti agham greh G. bol. agham . anakti . Nema moćnijeg jezika od sanskrta. tumarati. kao što vidimo.Iz gornje porodice reči raña se i asocijacija: adžija . nagnuti. lukav Ačenje je ljupko . onaj koji ima nameru da ugrozi.pošiljac. crkvi kao i prilikom poučnog iskušavanja preko okruglih stolova RTS-a i drugih rado gledanih i loše shvaćenih vizuelnih medija. slaviti. meñu ostalima ima mnogo zaboravnih ponavljača i improvizatora. inače. añč.nauljiti. izgubiti se. blistati.zlonamernik.šaka uz šaku. aghajati . añč.

iza. ančajati . ubiti i. pouzdan Angiras .prezirati i aŃŃ.lutanje.oni koji žive jedan pokraj drugoga (pridev nastao od prefiksa: anu . añūşīta komšija P. añč. tumaranje aŃŃ. aŃŃajati . ono. na primer. pridev: anvañč. posle I. pijaca. pošten. anvan. vasati . varaju se. ona.roñen iz brahminih usta. brz.engleskog rečnika izvodi poreklo grčkih reči: aggelos i aggapos od Angirasa.biti diktatorski arogantan I. u cilju zaštite žrtvenog obreda. s preflksom anu. gde se umesto prave unucima podmeće loza tuñih predaka. Autor sanskrtskto .gospodari tržišta aŃŃa . anūčī . kao da su unuci tikve bez korena. dakle.stanovati) aŃ. Za njih je srpski entitet neprozirna pojava. koji sledi pravac drugog. pored.onaj koji dolazi posle.glasan smeh. añdžasa . aŃŃā . sukcesivan anūčīna . prati. anuči . kad glagol promeni vrstu: aŃŃaja. privlačan añdža . proizvoditi. potiče od añdžah.onaj.arogantno ponasanje aŃŃah . po himnama Atharva vede Angiras je osoba koja.sājana (sl) . porodica P. mada se i oni sami služe srpskim jezikom. načiniti sanskrtska rečenica prikladna za opis "vrlog novog sveta": "aŃŃapatjah aŃŃājatena sah aŃŃahasantah aŃŃante""gospodari tržišta sa arogantnim diktatorom konjski njišteći atakuju. jedan od sedam mudraca prve manvantare. Krajnje 24 . unuka G. njegovi potomci su bića svetlosti. anūkam . aŃati .osmatračnica. Svi relevantni za pravljenje savremene istorije obuhvaćeni su gornjom porodicom reči.rasa. aŃŃate . otac Agnija. anūčīna . prevršivanje mere aŃŃa . knjizi Rg-vede. očigledno. Oni koji misle da je presecanjem stari koren uništen.lutati. nastavlja. u astronomiji planeta Jupiter i jedna od zvezda Velikog medveda. prevršiti meru. trg.P. aŃŃājate . istinit. izgovara magijske izreke iz Atharva vede. aŃŃ. srpskim jezikom grčke i latinske reči fonetski tako moduliraju da su bliže sanskrtu. i glagola: vas.hasitam (sl) . autor himni u 9.onaj koji se kreće pravim putem.patjah (sl) . ind) .ispravan.(Lokativ. aŃati lutati G. aŃ. Angelus.prevazilaziti. njisak konja Može se. añučīna unuk. Njome je u starini bila najavljena glavna odlika novog doba: vladavina tržišta.razviti. Vujaklija izvodi anñela od latinskog: angelus. añūşīta . kao u mnogim drugim slučajevima. aŃŃate atakovati G.garbha (sl) .roñen u sukcesiji.blizu. pa se i ovde. trenutan. aŃaŃa . tumarati I. po redu Bilo bi interesantno čuti egzegetsko objašnjenje falsifikovanja rodovskog stabla Srba. sa svodenjem čoveka na robu.

naravi. u Adamova rebra. jer kaže kako se u ulozi žrtve treba ponašati: iz dubine duše voleti i praštati agresoru. pa je samovoljom i vlastoljubljem uzrokovani lični problem rešio povratkom poslušnih pravednika u svoje carstvo nebesko. addati dodati G. društvo ravnopravnih. žrtva. bog. koji je druge bogove. instrumenti u njegovim rukama. Drugi monoteisti ostali su pri primitivnom strahu od božje volje. ukoliko.logos funkcioniše u zatvorenom krugu svoje samovolje. operatori božje volje. teško podnosi samoću . posledice agresije trpe grešne žene i nedužna deca. Štaviše. aĦdam . rajske voćke biće posečene i zmija vraćena natrag. rasuñivati I. doduše. U Hristu se prepoznaje vedski Puruša. Kult žrtvovanja ne prestaje.aĦda (sl) . mošnice. tim pre i utoliko bliže do boga. bezgrešno začinjući ženski rod. spojiti. na neki način. da bi ubrzo samome sebi prineo na žrtvu sina svoga jedinorodnoga.štit. Kod njih nema mudre: "Ne boj se!" Egzegetskim rešenjem eshatoloških problema hrišćaninu je objašnjeno da je neizmerna ljubav božja prema stvorenjima glavni uzrok pravednikovih stradanja i obećava mu se carstvo nebesko. amati . am. stalno šapućući: "neka bude volja tvoja jako že na nebu i na zemlji. Treba bogu biti zahvalan zbog postojanja agresora jer oni su. Agresiju uzrokuje nedužni muški rod. i bez monumentalnih zadužbina. Zamena žrtvenika simbolom. umesto jarca. u okean. bez drugoga.jaja. s posebnim osvrtom na hrišćanskog egzegetu. muški rod je okitio istoriju i bogomolje "svetlim" likovima agresivnih boraca za veru i za teritorije.ići prema nekom cilju. Primivši ponešto od duha svetoga i poviše od JHWH . Svi bogovi. Još se ne zna šta će biti sa pravednicama. Ovako ponašajući se. Za svaki slučaj. Jedinog predstavnika žena.kastracija 25 ." Što je volja takva kakva je kriva je žena. dokazivati. imaju nešto da dodaju u cilju "pojašnjenja" i zaštite autora od sopstvenog dela. ne računam jer ona predstavlja imaginarni.nepravičnom raspodelom moći i mogućnosti izmedu žrtava i agresora bavili su se mnogi veliki umovi. addati . on gubi smisao postojanja. addanam . zamenivši Avramovog Isaka ovnom. sam sebe valjano i voljno prinese na žrtvu. I. da se ponavljanjem ne bi narušili "izvornost i originalnost" Starog zaveta. Antropocentrična religija ostaje dosledna. pa i onaj "jedini i pravi".kosmičko jaje aĦda-karsanam (sl) . semen viril brahma . krstom. inicijator praroditeljskog greha i začetnik istorije. gde JHWH raspravlja sa stručnjacima za kloniranje mogućnost involuiranja ženskog roda zajedno sa pravednicama. ali je zato tu egzegeta koji zna da oni rade u korist večnog života žrtve. add. svrgao s vlasti i ljude isterao iz raja. Upravo je u toku okrugli sto neba. logičnijih rešenja.pridružiti. menja se samo žrtva. ne znaju šta rade. bogomater. aĦda-karşaĦam kastracija G. podstaknuti diskusijom. nema značaja. Tako bog .on nije brahman -jedno bez drugoga. stiže u carstvo nebesko. kao što se činilo u starijim religijama. usput dajući običan doprinos opštem razvoju neobične duhovnosti. budući da su se žene i na nebu i na zemlji pokazale gorim od muškaraca. služiti. mada se kod jedinoga uočava izvesna nedoslednost: najpre se odrekao ljudskih žrtava. Oni. Ovo je bilo sa aspekta monoteizma. sastaviti. no niko problem nije bolje rešio od hrišćanske religije. ona je čisti biheviorizam. zaštita Odnosi se na govornike koji. mada ima i drugih. pa antroposa stavlja na žrtvenik. u kojoj su uloge izmenjene. add. traže žrtve. Dajem svoj doprinos egzegetici: život na zemlji nije ništa drugo doli selekciono sito za odbir pravednih poslušnika.

somom i himnom. Agnijevim ocem. prvi koji je znao i podučavao Brahma-vidju. nezajažljivost P. očuvalo samo kod Zaratustrinih Parsa. P. Nezajažljiva provalija generiše nezadovoljavajuća stanja i ne da se ničim zatrpati. što će reći u slog AUM.treperiti I. još jedna binarna jedinica može korisno poslužiti za podsticanje živahnosti konverzacije ili za totalno medusobno nerazumevanje. drugi za vernike. profanima se nudi 26 . Ako je za sanskrt "athar" bio zastarela reč. jer on je na profano imun.manijaka.tako Svet se deli na afirmatore: tathā i negatore: atathā. identičan sa Angirasom. što ima za posledicu otežano razlikovanje "aim" i "I am". atharja i atharju . atķptih (f) . karşati .nezasit Reči su iz Rg vede. Satja . Atar ili hatar. uočiti svežinu memorije starih i sklerotičnost mladih. potiče od gornjeg korena. atharja. at. Atharvānah stapaju se sa potomcima Angirasa i Bhrgua. atathā / tathā . što se. ne sme da stupi u sacrum da ga ne bi profanisao. "Razvojem" engleskog jezika pomućeni su vokali. žrtvenik sa ognjem pretvorio se u pregradu za deobu prostora na: sacrum i profanum. Brahmin najstariji sin. prapredak ljudi. Nikakvo čudo što je osnovni "aim" postao "I". služiti životu. jer je tatha .treperav. kali .atķpa. atharjati (den) . athar . Uzdajmo se. Dotad. krenuo protiv života. poteklih sa istog.ne tako / tako. U pravoslavnom hrišćanstvu. nezajažljiv. Umesto neba sa otvorenim vidicima. vernik i pogotovo vernica. u RVK obeležen zvezdicom. Ako engleska reč: "aim" . a ono od korena glagola: kķş. nezadovoljavajućeg stanja atķpta . oznaka je pozajmljena od latinskog: alta ara -visoki žrtvenik.mani . trčati atharja. kako je.oganj (zastareo naziv) atharih (f) -plamen atharvā (m. do kojih dubina seže srpski jezik sa crkvenim oltarom i sa polaganjem života na oltar otadžbine.ne tako. mada ne verujem. Nekada je oganj na žrtveniku služio za opštenje sa silama univerzuma. i otkriti nam zašto je sa ljudskim umom i jezikom tako. do danas. Prvi je rezervisan za "atharvane".cilj. lepršav. atķpa netrpeljiv atķpta nenatrpan I. On je jedan od Pradža-pati-a. osnova: atharvan) .hodati bez prestanka. teritorija koja prirada odreñenom naselju.juga se prepoznaje po nezajažljivoj gladi mani . Izbegavati kastraciju znači ići u susret.prvije ustrojio obožavanje vatrom.Kastracija vodi poreklo od: karşanam. nauk o brahmanu.skršiti. zbirke magijskih izreka protiv bolesti i nevolja. biće da je Anglosas bombardujući ciljno i besciljno. talasast. da će autori opšte generativne gramatike proniknuti u najdublji sloj. "Atharvan" može da stupi u profanum. mada je bolje. ne/ da P. Autor je Atharva vede. atķpa . Doduše.gotram. atati . predačkog ognjišta. atathā . vijugav (kao plamen).juga je bila epoha duhovne gladi. atharjati treperiti athar oltar G.nezadovoljen.nezasitljivost. Nezasit je nezajažljiv: atķpta . Njegovi potomci. umesto baviti se pozajmicama. takoñe vodi poreklo od gornjeg pojma jer ukazuje na vlasništvo porodica u srodstvu .

nego nama. raniji i kasniji. bojni konj At je obeležen zvezdicom u RVK. gornji i donji. nadir (suprotno zenitu) adharam .što može biti dobar znak. stena. adhara . bliži i dalji. pitanje i odgovor adhara . da bi se pokazalo šta sve u sanskrtu može biti dole. kao što odgovor može biti adharam i uttaram. adhivakti advokatisati adhivaktā advokat G.proći pored. ("upasivanje") Ovo je tek mali izvod reči iz rečnika. donje. više. gornje. kamen za istiskivanje soka some adhivač. podmukao Evo nekoliko složenica: adhara . nizak. adhivaktā (m.uttaram . degeneracija adho . adanam-jedenje.odgovor.opadanje. advokatisati I. atti -jesti I.trkački konj.titula. adhivač.dvāram . zaštitnik. mada je sve relativno.niži i viši.donji komad drveta za izazivanje vatre trenjem adho . planina. adanīja (tpb) .niži. antropocentrizam u punom sjaju.seksualni odnos.ono što se može. ad.gamanam . ati.govoriti u korist drugog.pregrada sa sličicama paradigmatičnih ličnosti iz biblije. napredovati I. atjah at G. donji deo. utešitelj adhivačanam . što treba jesti Reči ove i prethodnih porodica reči korišćene su u Rg vedi. osnova: adhivaktķ) . ženski polni organ P. Nije se čuditi Vuku. atti jesti G. ići svojim putem.donji region.ārani (f) . adrih (m) . preći preko.nadir adhara . adhara donji adharam odgovor I. adharā . epitet 27 .advokat. atjah . niže i gore. adhivakti . ad.anus (donje "dveri") adha . hrana P. Pažljivim posmatranjem profanih.upahāsah = adhopahāsah .svastikam .kamen. Od njega nas deli stopedeset godina a mi i dalje bolje znamo turski od sanskrta. donji. atjeti . adrih zdrobiti (kamenom) I. da se uočiti porast imuniteta na sličice i na oltaru i na tv ekranu.

udata za drugog. pa bi: anukarah bilo: slediti neki uzor podražavanjem. smetenost Ovako se. srpskim jezikom označavala aljkava i nezrela osoba.posle. Rgvedanin bi mu rekao da je i jelek i anteriju i opanke na kljunčiće pozajmio od sanskrta. apas (n) .džātā (sl) . uz anteriju. sličnost anukartā (m. naglašavanjem preteranog.Pojmovi su iz Rg vede. antarījam anterija I. osnova: anukartķ) . bliže. pokret apasja .unutrašnjost.aktivnost.roñen u drugoj porodici. antarja . stidljivost. sadržaj.dža (sl) i anja .meñu. preuveličavanjem. Srbin bi njega velikodušno. anja ino. život. atman. delatništvo P.anja (sl) . izvoñač U Vujaklijinom rečniku stoji da karikatura potiče od italijanske reči: caricare .tovariti.kūdžanam (sl) . pokraj. Reč se sve reñe koristi. glumac.tāpah (sl) . zamenjena je pridevom "smotan". zbunjenost.jedan drugi anja . Zvezdicu.preljuba (sastanak sa tuñom ženom ili mužem) anja .imitacija.samgamah (sl) . po tome se raspoznaju Srbijanci".imitator. tuña žena apatrapā apatrapa I. sa vedskim smislom za gostoprimstvo.unutrašnja toplota antram . stvarati i prefiksa: anu . srce.imitacija. apatrapā .drugi. s obzirom na. prema. Čuvši Srbina dok peva: "Svilen jelek. apas . inoča P. anja .atmosfera (ono što se vidi izmedu neba i zemlje) antar . antarījam . anukaraĦam i anukārah karikatura I. anterija i opanci. vešt 28 . činiti. vlasništvo antram .unutrašnji antare (ind) i antarena (ind) . delovanje. anukaraĦam . u slučaju karikature. ali su trapavost i trapav preživeli.ikşam (sl) .delati. u korist. anja .plašljivost. na račun.delatan. duša. Latini su zapamtili i podsetili nas da govoriti u ime drugog nije neko novo umeće. Gornje sanskrtske reči potiču od glagolskog korena: kķ . podražavalac. te da je sanskrt od srpskog pozajmio oznake za odevno-obuvne predmete.krčanje creva P. različit eka . dejstvovanje.rad. izmeñu. pozvao na rakiju i objasnio mu da su Srbi narod najstariji. opus I. apasja pasija. nekada.utroba antar . izmeñu gornje i donje odeće antaram .komad odeće koji se nosi u sredini. različitog porekla I. iz RVK prepuštam akademicima nadležnim za zvezdice. intimnost.udha (sl) . podražavanje anukārah .

piččh. medutim. odkam Niš. Pasionirano delatništvo.onaj koji nema protivnike aprati . aprati .takt aprati nesposobno za pružanje otpora manjūja uobličeno mānah (javno) mnjenje 29 . neumorno podražavanje vodenih brzaka. nevaljalac. Pasioniranost aparatima može dovesti do zloupotrebe tekovina tečenja nizbrdo od strane nekog antropičnog antropofobiste.nevolja.onaj koji ume da stvara poverenje (kredibilitet) Mudar se ponaša: aprati bez protivljenja jatna volji pūrva prirode (onoj koja je prva) Zao funkcioniše kao"cvajtakter" 1.utakmicu.neishranjen.presovati. nego pod "p": G. apičja . grešnik. obogaljen.karah (sl) . stomak Bilo bi protivprirodno da Srbin zapamti anteriju i opanke a da zaboravi ono što mu je i od samog života draže. apāpa "antipapa" P. "Naturalia non sunt turpia". pa se ispomažu predlozima kojih u sanskrtu gotovo da nema. apāpa .Pojmovi potiču od imenice: ap . moraju se u pomoć pozvati neki pojmovi koji ne spadaju pod "a". krivica. nedopustivo iskvarena varijanta sanskrtsko . Oni uvek nešto izostave kao što su izostavili padeže iz gramatike. nevažan aprati bez protivnika apratikarah kreator poverenja P.delo. mada su antipapski Anglosasi pretvorili gornji latinski izraz u "race" . apuşŃa zapušten P. krvoločna zver. apuşŃa . zao čovek. skriven (u RV). ugurati. utiskivati. pun vrlina. otud latinsko: opus. mada ap znači i voda. može biti opasno ako se zaboravi da voda teče sa viših na niže nivoe. porok. vrlo lep (u Bhagavata purani) Pošto je stvar složene prirode. širiti. trku za profitom. veštac. razdeliti I.bezgrešan. greh. ako se engleska rečenica bukvalno prevede na srpski.loš. i pāpam .tajan. jer su: pāpah .trbuh. omršaveo. sos Niš". Mnogi se dive engleskom jeziku. pičaĦdam . dobiće se slično onome: "kude Niš. apičja vulva (u prevodu na srpski) P. kriminal Nikakvo čudo što je pošten čovek "de rerum aturam" antipapista. piččhajati .srpskog jezika. šteta.

amķta (tpp) .svet besmrtnika.opijum P. za bućkalicu uzeše kosmičku planinu Meru.učvrstiti. opak. lišen muškosti aphena bez pene I. aphenam .oblak. Bogovi i demoni.bez pene. uzvišen abhrātķ bez brata P. žestina. oblak prašine. dogovoriše se i udružiše. apsu aps(?) jodhin naoružani P. aphalatvām . prvi vukući za rep. neplodnost P. nepenušav abhram oblak I. drugi za vrat stoglavo i neizmemo kreativno čudovište. amah .silina."onaj što liže oblake". podjednako željni besmrtnosti. uzaludan.jalovost. pa se svojski posla prihvatiše. abhra . kao što se maslac krije u mleku. amaraĦījata -besmrtnost amķtam . besplodan. Višnu se. amati . Iz praiskona izvire i dobro i zlo pa se na samom početku bućkanja pojavio otrov. večnost. am. cifra (u aritmetici) P.takt aprati bez protivnika aparimita neizmerno p r i m e n j u j e s i l u. apsu . abhram .bez hrane aphala jalov I. aphena .besmrtan Nije se moglo bez bućkanja doći do napitka besmrtnosti. nebo. biti nasilan. odseče mu glavu" i: "Ama. aphala -jalov. amati zamahnuti amah zamah G. napitak besmrtnosti P.liha (sl) .2.kiša ("pršti' ili "pljušti" iz oblaka) abhram . jer se znalo da se on krije u mlečnom okeanu. visok. dobrovoljno poturio ispod bućalice.onaj koji nema brata am. zmiju Vasuki obmotaše oko bućkalice. u obličju džinovske kornjače. abhrātķ i abhrātķka . moć Dokazi srodnosti: "Mahnu sabljom. kišno vreme. nemoj!" amaraĦījata besmrtnost amķta besmrtan I.prus (sl) . Brinući se više za Zemlju no za amķtam. zao I. dovoljan da otruje čitav 30 .

tu i tamo. Daljim bućkanjem izbućkane su sledeće dragocenosti: Surabhih . koja se više ne da opisati rečima nego se mora videti. ambarja. Prilikom prelaska iz ruke u ruku. put. kocka ajanam .čarobni dragulj. čarobni konj Uččaih Šravasah. promenili ime u "Alahov grad" . pričvrstiše ga za Višnuove grudi. ambaram . koren "i" . sa ćupom amrte u rukama. Brinući se više za svet no za samog sebe. Rāma .melā. kome su vrsni monoteisti.rajsko drvo.superirintendant za garderobu na dvoru ambara .nebeske vode ambuh . muslimanski osvajači. ambhah ambis I. okupljati.Mesec u obliku srpa. dadoše ga bogu Sunca za zapregu i na kraju Dhanvantarih . Tako je i sa "Bućkanjem okeana". na ušću Jamune u Gangu. Sunčeva putanja.stopalo 31 . U svakom indijskom muzeju sakupljene su kolekcije dela skulptora naivaca. kompas. znači: "Ramino putovanje" ajatham . Kaustubhah . "Praznik Ćupa". ambarjati ambar ambarā ambra G. ajah . odlazak i povratak goveda. ajate ajde G. sve se završilo dobro. njega staviše Šivi u kosu. Ničeg lepšeg i iskrenijeg u umetnosti nema.svet. Demoni zgrabiše ćup i dadoše se u bekstvo i da ne beše Višnua. napredak. ambarjati (den) . Čandrah . horizont Ambar i ambra dobili su zvezdice u RVK. iz ćupa se prolilo nekoliko kapi amrte. parfem (ambra) Složenice: ambara .da (sl) . oblak ambu .Alahabad. Lakşmī na rascvetanom lotosu .ādhikārī (m) ."davalac vode". Na svu sreću.boginja govora i muzike. Sunce aj. nagomilavati I. nego kad narod najpre mit ispriča rečima pa ga prepriča skulpturom.boginja lepote i napretka. kretanje nadesno u šahu. Pāridžātah .ići (od korena "aj" iz RV nastao je.sakupljati. ambhah (n) . lotos ambu .odelo. Sarasvatī sa vinom .taskara (sl) . ambarja.rub odeće.obim. nebom bi vladali smrtni bogovi i zemljom besmrtni demoni. susedstvo ambarā . Airāvatah -beli slon."roñen u vodi". pamuk ambara . aj. nebo. kasnije."kradljivac vode".hodanje. Tako je svake godine u drevnom gradu Prajagu.āntah .čarobna krava. majka i hraniteljica živih bića. na kome Indra jaše meñu oblacima dok baca gromove. pomerio pamet požudnih demona i oteo im ćup.hod. koji se pretvorio u nebesku lepoticu Mohini. da bolje ne može biti.voda ambhasī (N du) nebo i zemlja ambu-dža (sl) . nju dadoše Višnuu za ženu. pa dobi još jedno ime: Plavogrli ili NilakaĦŃhah.ajanam = Rāmājanam. ajate .ići) I. Šiva popi otrov od čega mu grlo osta modre boje.lekar bogova i izumitelj Ajur vede.dā . dugouhi lepotan."ono što daje odeću". po zemlji gde se i danas okuplja mnoštvo hodočasnika prilikom svetkovine Kūmbha . putovanje.

sluga. sa gornjom sanskrtskom porodicom izvodim iz činjenice da su se oranice dobijale krčenjem šuma. Aruna.sārathih (sl) . oranica G.pokraj šume Srodstvo srpskih reči: oranica. araĦjīja . arunajati (den) . orač i sl.anūdžah (sl) . aratih argat oranje.rumeneti se I. ajāna (ps) . veka u polurazrušenom stanju. nadzornik. tupost. pratiti I. boja jutra Uspomena na rgvedskog vozača Sunčevih kola očuvala se na Arunačali. Iznad glavnog ulaza u drevni hram. pogrešna je.pomagati. ne gajiti naklonost I.crvena boja. Sunčeva ptica Garuda. pas P."Aruna vozač" aruĦa .ne mariti. bazenima sa vodom. poslednje 32 . kupastoj i stenovitoj planini iznad grada Tiruvanamalaj. Ja sam ga."besraman prilikom kopulacije". U sanskrtu se odgovarajuće reči izvode od korena: kķş . Ispod planine širi se ogroman Šivin hram u južnom stilu. 60 metara visoku.spremno aramis . aruna rumen G. i ispravka: ne kaže se "ajde". zatekao je hram početkom 20.onaj kome je zapoveñeno da pomogne U RVK glagolu: argatovati pripisuje se grčko poreklo.spreman da pomogne aram .idući ajatha .trapah (sl) . mandapama. arunah . pa kaže: "ajde". rumen.nesparivanje arata . gopuru. osoba bez duha aratam ."roñen posle Arune".napredan Kad srpski seljak tera stoku i.P. staratelj P. araĦjakam i araĦjanī . aramgamati (den) . sa gopurama. vozač Sunčevih kola aruna . araĦjam.paok točka aratih (m) -"brzohod'. arah . ara-brz aram (ind) . Paul Bronton. podigao je Krišnadevaraja. zgañen. sa aratosiljati se i aratosiljane. kralj Vidžajanagare. veliki tragalac za prosvetljenjem na indijski način i učenik Ramanin.šuma. grčkog porekla. krajem istog veka. on se ne služi turcizmom (u RVK). aruĦa -crven. arata . nego "hajde". mlitavost. arantos aratos (ga bilo) G. ne voleti.nezadovoljstvo. pomoćnik. nego pamti prajezik iz vremena rane Rg vede. divljina P. arantos (vedski infinitiv) . oranje. aratih (f) .skršiti. aramgam. araĦjam i araĦjanī I.gama (sl) . ispomagati. malo-malo. Šta više. zatekla restauriranog i u punom sjaju. razočaran U RVK navodi se arantos.nezadovoljan. Višnuov prevoznik P. mladi brat Arune. u kome je živeo Ramana Maharši. arunaja.

na okupu. da bi izašli iz prstenom nametnutih ograničenja. Prsten bosih pešaka isti je sa onim u kome igra Šiva Nataradža."biznismen" . arthāpajati (den) " tretirati kao novac.utilitaristička doktrina artha . inteligentno Složenice: artha .vidjā . zahtevan.zahtev. želeti bogatstvo arthāpaja. traje. I vemici drugih religija kruže oko svetinja sa drugačijim motivacijama.grāhin . Oni kruže da bi se približili bogu u centru.tantram .dķştih .naciljano sa stanovišta utilitarizma artha .profil.grham .ljubitelj bogatstva. šteta artha . poslovan čovek. u Čidambaramu akaša.sticanje novca ("uzapćivanje" novca) artha . kraña novca. artham i arthah. u Džambukešvari voda. to može biti i kralj) artha . arthajate .nepošten prilikom manipulacije novcem (kilbisin je onaj koji krši pravila radi sopstvene koristi. Aruna. kasnije samo (m) . željen arthin .odsustvo cilja artha . vlasništvo. svrha.arthin G.njūna . Svi su tu.kāršjam .poslovna neprilika ("krkljanac") artha .trezor artha .srednjevekovne indijske države velikog sjaja koja se odupirala nadiranjima muslimanskih osvajača ka jugu.gubitak novca.kķččhram . "biznis" arthanā .ono što može biti prikladno. namera. bez prekida i preloma.vaikaljam . potreba P."vidovitost".nekongruentnost ciljeva.dravja .siromaštvo ("skršeno" bogatstvo) artha . sebe dovodi do siromaštva artha .težiti dobitku.lubdhah .kovidah . bez odbacivanja i zaborava. odstupanje od istine 33 . tvrdica attha .znanje o praktičnom životu sa stanovišta sticanja bogatstva artha . arthah artizam artist nad artistima (profiter) artha . korist. mudro. novac.nāšah .aptih . arthita (tpp) .dūşaĦam ."ubica prilike". u sanskrtu ova složenica znači i sposobnost čula da "zgrabe" percepciju iz spoljnjeg sveta artha .raskorak izmeñu ciljeva i postupaka ("izroñavanje") artha .kilbişin .ghnah .grahaĦam .čintaka . Agni.pra . da iskoristi priliku artha . bez proskribovanja.onaj koji ume da "zgrabi".vipattih . rasipnik artha . smisao za. prednost.profil. potražnja.kķta ."dušmanin" imovine.kķtjā ."menadžer" .virodhah . delatan. Vedski kult istine. oličen u Agniju. u RV češće (n). željan bogatstva arthja (tpb) . art. tražnja. oko Arunačale. za razliku od prethodnog.tražen.cilj.siromašan (nužan mu je novac) artha . onaj koji kreira povoljne prilike radi ostvarivanja dobiti artha . oprezno prikrivati I. bogatstvo. U prstenu je univerzum vedskog Agnija. Posle desetodnevnog kruženja oko planine. pogodno. ovi.aktivan.sticanje bogatstva artha . Šiva. bosi hodočasnici pale vatru na vrhu planine. Pet praelemenata u Šivinom obličju obožava se u pet velikih hramova Južne Indije: u Kančipuramu zemlja. onaj koji uništava svoju ili tuñu imovinu. u Šri Kalahastiju vetar i na Arunačali oganj. ekspert u nekom poslu artha .izdvajanje.onaj koji zna šta je korisno (očito mu je) artha .

ni sada ne vlada neki humaniji princip. u ljudskom društvu vlada: matsja .nevaljalac. 1991. izvitoperenost.njasah . brzina. razmišljanje. brzih poteza.onaj koji krade.antara . osnivač dinastije Maurija. saznanje.siddhih . nazvanom po njegovom nadimku: Kautiljārthašāstram.apattih .v.siddha . evropski indolozi nazvali su Kautilju indijskim Makijavelijem. nije "zaživela". spretnost.smisao i reč artha – šā l ī . Prazna mislena imenica. ispunjen pravednošću s poverenjem u starije ljude. lopuža Pojam: artha našao je veliku primenu u logici.disjunktivan hipotetički silogizam artha . Čanakah je nazvan KauŃiljah .hārakam . Koji princip preovladuje u ljudskom društvu koje često liči na zverinjak? "Ne zverinjak. nego okean". nepoštenje. Bio je. Ovaj je mlañi od Kautilje gotovo dva milenijuma.šabdau (N du) . osim što je antropomorfizirana i simbolizirana skulpturom francuskog porekla. Kako da smakne dinastiju Nanda u Pataliputri naučio ga je njegov saradnik i budući ministar Čanakah. Osnovne odlike savršenog kralja: Privlačnost: visoka roda. istinoljubiv.sticanje bogatstva artha .vķddhih . okružen ministrima ne malih vrlina sa smislom za disciplinu. zbog doktrine izložene u delu.vināšah . pamćenje. (ništa bez patetike).antara . u 4. Bombaj. prevara. Temperament: hrabrost. nekada. Evo nekoliko izvoda iz dela pronicljive varalice2: Preuzeto od Rada Iveković: Počeci indijske misli. riznica. jer se u Indiji sve o vrlini i nevaljalstvu znalo mnogo ranije negoli u Evropi skorojevića. pažljivo slušanje.) 2 Osnov savršene države: kralj. Razum: zainteresovanost.akşepah .samo po sebi očigledno artha . kautiljam . odlučnog uma. zvanog Veliki. Beograd. davno. "okean u kome vlada riblji princip". (sa konsultovanjem dela R.akumulacija bogatstva artha . kritičnost. laž.vjaktih .upamam . pre Hrista kralj Čandragupta. dosledan zadatoj reči.bogataš (taj se nikada ne šali) artha . Koliko vidim. sposoban da pokori susedne vladare. vojska i prijatelji (spoljni). Čini se da su istorijski lomovi u ime velikih ideja bili uzaludni. Upoznavši se sa Arthašastrom. poštovalac dharme. P. čovek velikog zamaha.ilustracija posebnog slučaja opštom istinom ili obratno artha . nesavladivost. velike energije.njajah. Nolit. hara pare. savremenik i prijatelj Aleksandra. obmana. "riblji princip". tvrñava. demokratija. Veliki dramski pisac Višakhadattah verno je oživeo uspomenu na ministra u drami Mudrārakşakah. u ime: "God bless America". prevarant. KauŃikah je lovac životinja pomoću mreže. "Čuvar pečata". s božanskim osobinama. zahvalan za učinjeno dobro. Kangle: The Kautilja Arthašatra. human.unošenje drugačijeg stava kojim se prethodni obesnažuje artha . gde veća riba guta manju ribu. privrženost pravoj istini.prozračnost čula artha . 1963. ministri. takozvana "Statue of Liberty". sa plamenom u podignutoj ruci. razumevanje. na ulazu u Njujoršku luku. kao na primer: artha . "Mesečev štićenik". Po Kautilji. odgovara Čanaka.tvrdnja bez "tercium comparationis". kao na primer: "on je lav'' itd. nevaljalac i nepošten. 34 . Možda je preterano nazivati autora varalicom samo zato što je prozreo stvarnost i prirodu onih kojima jeste stalo do vlasti i do bogatstva. narod.nevaljalstvo.artha .gubitnik artha .

upuštanje u mir s jednim i u rat s drugim.Narav: rečitost. bez strasti. Postavlja se pitanje da li će vranac koji istrčava pred rudu potrajati do zelene trave? aršah arašlama I. Ko god je bez moći neka traži savezništvo. arša . opasan Arašlama . zajedljivosti. U RVK označena je zvezdicom. ne ruga se plemenitosti. opadanjem moći inferiorniji. suzdržan.zlonameran. ne odaje tajne. gramzivosti. ovako bi uz ostale razloge kralj mogao želeti čak i svom neprijatelju moć i uspeh. Ko za neki naum treba pomoć. prigrabilo jato krvožednih ajkula ribljim principom nadahnuto. neka ostane neutralan. Tri su vrste moći: snaga znanja je misaona moć snaga vojske i novca je moć upravljanja snaga borbe je moć energije Povećanjem ovih moći postaje se superiorniji. iz skupa najbogatijih ajkula. neka pregovara o miru. kada su dvojica u savezu. Kautilja definiše 4 vrste država. neka ide u rat. snaga je moć. postavivši kraljeve koji mu nisu neposredni susedi na periferiju kruga a one koji su uz njega kao paoke na točku.ranica. Onaj koji je jednak neprijatelju.. dobro pamćenje. dalekovid. uzvišen. biće lako savladati ga.šteta. na njihov život i imetak. P. ne uzdiže obrve nadmeno i ne mršti se strogo. napad je rat. hemeroid.moć je uspeh ispunjenja ciljeva. povezivanje s drugima je savezništvo. spreman da uzvrati na isti način osudom ili nagradom.. Ko god je sakupio velika sredstva neka napada.. ume da se nametne kao voña u situacijama kada se radi o zemlji. niti sam ja u stanju da uništim neprijatelja. nasmešen i otvoren u razgovoru. kao sudija.sāna (sl) .. sposoban da u nesreći. Ko god misli: niko meni ne može ništa. odlučnost. zatrovana uma. bezobzirnosti. skroman. jer je u zemlji ajkula sve veće jato onih ribica koje se uzdržavaju od "demokratskih" ljudskih prava. Saveti: Ko se smatra manjim od drugoga. svedenih na glasanje. pa kad se njegovi podanici okrenu protiv njega i on postane nemoćan. jak um. vladar osvajač će nametnuti sebe kao središte svih tih država. bez žurbe. Osnove dobrog upravljanja. Ko se vojskom oprema... zadovoljstvo je ispunjenje cilja. aršah . onaj koji je meni prijatelj a njemu neprijatelj. raskidanja i podržavanja ugovora... prikupljanje snaga je napad. neka vodi dvostruku politiku. Otud ugrožene sitne ribe bivaju savetovane od strane usamljenih dharmičnih intelektualaca iz velikog sveta da budu strpljive. Dalje. neutralnost je nezainteresovanost. Patetična ideja "egaliteta" srozala se na jednakost ljudi u mašini za glasanje kojom se vrši izbor ove ili one. poštujući običaje. Danas se svuda piše i još više govori da su svi ljudi na planeti jednaki dok je pravo na sve ljude. pružiće mi pomoć. tvrdoglavosti. snažan. Šest načina upravljania spoljnom politikom: mir je sporazum.. nepodložan porocima. vremenu i ljudima. ljutnje. jeste stvaranje dvostrukog odnosa. iskorišćavanja tuñih slabosti. upotrebi pravilno rešenje. snagom će svog poštenja ili pomoću zlih namera drugih protiv njegovog neprijatelja nastojati da istoga ukloni. sposoban da uočava potrebe povezivanja moći. škodljiv. 12 vrsta kraljeva i 60 osnovnih vrsta upravljanja. arjah Arijac 35 .

istinit.plemenit. prikladan arhat . u retorici: kitnjasti stil alani . arheolog i sl.zaslužan. arhati arh. gospodar. alkoholno piće ala . arja .. slavljen arhita (tpp) .kārah .bodež u repu škorpiona ili pčele. učitelj.kķtih . pogodno. (titule) G. koji su.priprema alam . imenovati.insekt sa bodljom. alal P. arh. arjah .pradžājā . odan. human. verujem. arhivar. alam (ind) . isto sa naglaskom na prvi.čin ukrašavanja.sposoban da ubije alam .zaslužiti. arhati .poštovan. poštovanje arhaĦā . na poštovanje.besan pas Ala je u RVK označena zvezdicom. devojka". valjano Složenice: alam . upravitelj.starešina. alaka I. izuzetan I.ukras. voda. alam ala I. tretiranje nekoga sa uvažavanjem.P. hvaljen. nažalost. arhanam . kićenje 36 alakasta . vredan nečega.zaslužan.gardhah . uvažavan.džīvanāja . o. prijateljski. Prefiksom "arh" kod: arhitekta. izvedeni od ale.. alam alem (dragi kamen). alakā . žaoka alih (m) . arha . Tu nema prideva koji se čuju u narodu: alav i alapljiv. bez naglaska. označava se osoba koja se bavi nekom starom profesijom ili ostacima starog.karaĦam . ovlastiti. dobrodušan. odgovarajuće.trgovci i zemljoradnici Ova odrednica služila je u davna vremena za oslovljavanje sa: "plemeniti". viši rang u hijerarhiji bića mahajana .devojčica od 8 -10 godina U RVK navodi se: "alakast. biti vredan.dovoljno.zasluga. arh. titulisan. kao na pr.sposoban za porod alam . onaj kome se treba obraćati sa "arhan".obožavanje.dovoljno za život alam . umesto na poslednji slog: pripadnik treće kaste .u budizmu: probuñeni koji tek treba da dostigne nirvanu.hanişjati . a.zmija vodenjarka alakah . obožavan Oznake za titule crkvenih velikodostojnika potiču od grčkog jezika i u njemu od zajedničkog prajezika Arijaca. alam . uvažavan. titulisati I. zaslužan za dobijanje titule. slavljenje arhan (osnova: arhat) i arhantah . nakit. zadovoljavajuće. poželjan.budizma P.

od dizanja buke pomoću tikvi u nekim narodnim običajima ili od napadne hvale robe na pijacama da bi se ona mogla što bolje i bez gubitaka prodati. avado.konj crvene boje i alali .alam . 37 .tikva-boca alābhah . čuvati I.oskudica. jer je nakit okićen dragim kamenovima poklanjan prilikom javnih i porodičnih svetkovina. avadaj. alali I. dok je: alaka . od: ava) P. avati davati (pomen) ava ovo G.dati nešto. dostići ogavne razmere. ne bih znala reći. nebo avasju .ružičast. Tursko: alaliti.hrana PZ. davati sve od sebe. avadata . s blagoslovom. Slično "možda" važi i za alaj . avadajate (den) . avanam .nuditi.reč bez značenja u dijalektu kojim se u dramama služe glumci u ulogama zlonamernih duhova rakšasa i drugih nižih bića av. koji će. sa zemlje nagore. dole.ukrašen U RVK: alem dragi kamen nije. ale. razdeliti žrtveni kolač ili drugu ponudu prilikom žrtvovanja. biti zadovoljan ponuñenim. gore.deljenje na komade (u budizmu ova imenica koristi se za označavanje većeg ostvarenja u duhovnom naporu probuñenja) U iskazu: "Davati pomen (parastos) mrtvom". uspomena. alele (ind) . avati . koje bez blagoslova.grupu vojnika na paradi.platiti radi ućutkavanja ili odstranjivanja nečeg što može biti štetno P. pročišćen G. zaštita avašam . i to sa blagoslovom. ava . kao što se himna nudi bogovima.milosrñe. uporedo sa sveopštim "razvojem". tikvu su koristili srpski seljaci i indijske askete. alābukā .engleskom daje se poreklo grčkog: av-ros. avas (ind) . avadānam . avadājati (den) . alātam alat.ovo (U Rečniku sanskrtsko . au-tem i slovenskog: ovo.kķta (tpp) . alābukā I. gubitak pri prodaji robe Kao sud za vodu. očuvanje. alātam .onaj koji traži pomoć i zaslužuje podršku G.seći. sa alaj barjakom na čelu i sa pozadinskim značenjem: sposoban da ubija. to "davati" ima u srpskom jeziku drugi smisao od na primer davati na poklon. označeni su u RVK zvezdicom. štititi. av. Da bi se tikva mogla načiniti upotrebljivom u nju su stavljani kamenčići pa se ona drmusala da bi se semenke odvojile od zidova. latinskog: au-t. dostići odozdo. Da li srpska alabuka potiče od ovog zvuka.čist.Verovatno da ona vodi poreklo od nekadašnjeg pijačnog "advertajzmenta".narukvica označena zvezdicom. halaliti . možda potiče od alam. koje sa.odozdo. Iz gornjeg je očigledno da obe potiču iz sanskrta. alele lele alabuka P. blagonaklonost.ugarak Alat . radi smirivanja i zadovoljenja onih kojima se hrana nudi I. udavati ćerku. Prvo i drugo "davati" različito je i u sanskrtu.

U cilju sprečavanja bržeg rasta entropije na zemlji od zakonom predviñenog. kasnije. imati svrhu. Toplotna smrt nastaje kada se ponište razlike u nivoima pa u celom sistemu zavlada konstantna temperatura. skinuti se (sa neba). da pokrene. silazi u ljudskom ili u nekom drugom obličju. U vreme razvoja entropija opada. bog šalje sina na zemlju da bi smrću iskupio grehove ljudi i ukazao na put spasenja. odgovarati čemu.izazivati silazak. pojaviti se.skinut dole. pobuñen da siñe. Onaj koji veruje u Višnua zna da propast sveta ne može doći iz nebuha. avatarah. avatarati . no pesnici Rg vede znaju da se on ume sakriti. načiniti protočnim nešto što je preprekama zaustavljeno I. pogotovo u selima.avatārī (sl) . Tuña ideja morala je biti adaptirana Starom zavetu. Entropija je mera razvoja ili propadanja zatvorenog sistema. ispuniti nešto. deli se hrana namenski: "Ovo. na pozornici univerzuma pojavljuju se Šiva kao igrač i Višnu na zmiji Ananti. stići (na zemlju). na zemlju. pojma pozajmljenog iz termodinamike. prevod s jezika na jezik P. Reklo bi se da je uspostavljanje iste temperature trenutak Agnijeve smrti. U hrišćanstvu je ova pozajmica iz Indije dobila sasvim drugo značenje: zbog velike ljubavi boga prema čoveku i zbog prvoroñenog greha. razrañivala kao što je to učinjeno u Bhagavata purani i u drugim poznijim delima." 38 . i kad glagol promeni vrstu: avatķ.silazak avataranika . avatarah i avataraĦam .sići. avatārah avatar G.sl. Seče se i slavski kolač. pre svega inkarnacija Višnua u 10 obličja. Bogovi su merilo umne sposobnosti onih koji su ih izumeli. Onaj koji veruje u volju monoteističkog boga mora svakog trenutka biti spreman na najgore. trebalo bi da ima religioznog ukusa i stila pri izboru onoga u koga će verovati. inkarnirati se.("pozornica . O zadušnicama. sunčanom bogu iz rgvedskog panteona. na groblju.pojava") . jer mu je rečeno da je taj najbolji i jedini. Doktrina o avatarima najavljena je u Rg i u Atharva vedi i uobličena zaključno sa Mahabharatom da bi se. U obličju Krišne on u Bhagavad giti Ardžunu upućuje u "pravo stanje stvari": "jadā jadā hi dharmasja glānih bhavati bhārata abhjutthānam adharmasja tadā atmānam sķdžami aham. na primer. da ispuni avatārin . vršio i t. on ima daleko šire. Poput vode. Analogija: jednoumlja monoteizama i "novog" svetskog poretka. biti na pravom mestu u pravo vreme. a mi znamo da mesto njegovog prikrivanja može biti crna rupa. nauke o toploti ili. avatarajati . avatķ. avatārita (tpp) . Da nije tako. o Agniju. odnosno povratka u carstvo nebesko. Potreba čoveka za božjim prisustvom na zemlji izvesno je nastala u periodima teških ekonomskih i socijalnih poremećaja. svaka vrlo cenjena osoba ovako se naziva iz poštovanja. pa čovek.glumac. kosmičke horizonte. inkarniran ranga . iz nekoliko gorenavedenih korena korišćenih u Rg i u Atharva vedi. Stare Arje nisu bez razloga Višnuu namenile ulogu avatara.onaj koji se pojavljuje. povereno da bdi nad pravilnošću sukcesije kosmičkih ciklusa i kalpi i može se bolje razumeti uz pomoć entropije. pomen se ne bi "davao" nego bi se izvodio. Ono sledi ķtam i dharmah bez pogovora pa je Višnuu.Drugi smisao izvodi se od korena: da.silazak boga na zemlju. a ne da veruje u najuprošćenijeg. Ne bih je ni spominjala da nije u modi korišćenje suženog značenja pojma avatar i da hrišćanski božji sin nije avatarah. metaforično rečeno. Indijski koncept ne vrti se oko odnosa čovek . prvi. pokrenuti neki tok. Dati pomen i razdeliti hranu radi smirivanja i zadovoljenja duhova umrlih potiče iz praiskona i opisuje se u srpskom jeziku vedskim pojmovima. u vreme propadanja entropija raste. Višnu se inkarnira i silazi. toplota se prenosi sa višeg na niži nivo. Višnu je vreme i sve ono što se u njemu dogaña po utvrñenim zakonima koji su očiti kao što je očito zakonito ponašanje Sunca. kada se činilo da su bogovi smetnuli s uma ovozemaljska zbivanja. predgovor avatarah . odlučujući se da bude vernik.uvod u neko delo. da se vidi tome i tome".bog.

Moćnog. Devet Višnuovih silazaka na zemlju i deseto. plot. on pripada solarnoj dinastiji kraljeva Ajodhje. jedne prirodne pojave a ne kazne božje. kao na primer u iskazu: "varam mķtjur na ča akīrtih" . 4.Čovek . koje Višnuovih koje drugih bogova. 7.polulav i demona uništio. pa Višnu ima devet iskorišćenih i jedno najavljeno avatarstvo. zbog malog rasta ismejavan od strane demona Balija . 39 . Istog momenta. Anante i Mučilinde pa sve do božanskih supruga Šakti. Parašu . Matsjah . 2. 3. niti su ljudi objekti samovolje nekog nebeskog autokrate. premeštao ju je u sve veći i veći sud i kada više nije bilo dovoljno velikih sudova. Indijci kažu da Gajatri mantra ima tri oslonca: prvim se oslanja na zemlju. ja se sam iz sebe uobličen. Narāsimhah .lav: Demon Hiranjakašipuh . s one strane triju vidljivih svetova. Manu je odneo ribicu u svoju kolibu i stavio je u zemljani vrč. Po uputstvima ribe. zaronio u dubine i izneo je na svetlost dana.vladar na zlatnom jastuku (ili prestolu). najavljeno: 1. materija je izvor energije i kreativnosti. kako je ona brzo rasla.Patuljak. pojavljujem. i pogotovo bogovima. i trećim korakom stiže tamo gde je istina. U svim mitologijama sveta zmija je simbol materije. Inkarnacija je morala biti mešovitog karaktera. odneo ju je i pustio u okean. Himna o tri Višnuova koraka nalazi se u Rg-vedi.ramah . Vāmanah . jer je negde i nekada bilo presuñeno da ni čovek ni zver ne mogu Hiranjakašipuu nauditi.Rama sa sekirom. Rāmah ili Rāma . Duh i materija su nerazdvojni. podsmevati. ratničku kastu belosvetskih siledžija. Tada se Višnu uzdiže u svoj svojoj veličini. ona nije plot koju treba prezirati. šakama je zahvatio ribicu koja mu se molila da joj život poštedi. ima na desetine. Kūrmah . 6. Varāhah .Divlji vepar: U vreme potopa demoni su Zemlju uzeli pod svoje i odvukli je na dno okeana pa je Višnu."Kad god zakon malakše. dok se kupao u reci. Manu je pokupio u lañu sva živa bića i semenje.čandrah: iako mu ime sadrži Mesec . Jednom prilikom. koraknu dva puta preko zemlje i neba. Bali obeća patuljku onoliko zemlje koliko on može preći u tri koraka. spašeni je spasao spasitelja. U bibliji ona je izvor zla. praotac manuşāh-čovečanstva.Kornjača u mitu o bućkanju okeana opisanom u jednoj od prethodnih porodica reči.čandra. drugim na nebo i trećim na istinu.Riba: Manu je sin boga Brahme. superiornost nečeg nad nečim. koji se hvalio da je jedini gospodar triju svetova. 5. u obličju divljeg vepra. počev od zmija Vasuki. izvan ovih svetova. no. iskušenja ploti vode duh u propast. Od velikog potopa." Politeizam uživa u mnoštvu. Nema bogova bez ljudi. inkarnacija koja se trudila da zatre kšatrije. avatara. Jednom pnlikom. o Bharata Pred naletom bezakonja. Varāhah označava prednost. iz stuba je iskočio polučovek . Zmijom Vasuki privezao je lañu za rog navrh spasiteljeve glave. Ko je umeo prevazišao je na vreme primitivni dualizam koji pod uticajem biblije hara već milenijumima po Zapadu da bi ga konačno demantovala i porazila otkrića fundamentalnih nauka. jer u indijskom konceptu odnosa čovek bog vlada princip uzajamnosti. Njegova avatarska misija opisana je u epu Ramajana. U indijskoj mitologiji. podzemlje ostavi u nadležnost Baliju. Prebrajanjem po raznim delima. stekao je silnu moć pa se stao svima."bolje smrt nego sramota''. Njegov sin Prahlada verovao je u Višnuovu sveprisutnost pa ga je otac izazivao da mu svog boga pokaže u centralnom stubu prestone dvorane.

b) hrišćanska doktrina razvijena je na osnovu nekoliko Hristovih izreka uvrštenih u jevanjñelja i sa mnogo pozajmica iz filozofije arijskomediteranskog. u periodu mirovanja. Sa ovom porodicom reči u bliskom odnosu je sledeća: avasķşŃa izračen avasātķ soter. dvorište kuće. I Hrist bi se lako mogao uklopiti u doktrinu avatarstva. budući da njegovom smrću započinje kalijuga. Obratno nije moguće. u njega ne mogu da stanu indijski avatari. predati se. onaj koji je odreñen za nešto. odmoriti se.8. nego sa semitskim duhom. povući će se u Višnua koji. počinuti. poput Krišne u Mahabharati. veće u manje ne može. dovršiti svoje delo. Starim zavetom zaokružen je jedan religiozni pogled na svet. kao u monoteizmu.Elastični hinduizam prihvatio je Buddhu kao inkarnaciju solarnog vedskog božanstva Višnua. a ne da zasniva religiju. (grčki: soter ."raspregnuti konje". njegovo učenje u mnogo većoj meri harmonira sa arijskim. od ķtam ka dharmah. c) ključni pojmovi po kojima se razlikuju indijska misao i hrišćanstvo. prebivanja. mada nikad radikalno i jednokratno. završio. poslati kao strelu. potpuno različit od indijskog evolutivnog pristupa.onaj koji je nešto razumeo. mesto stanovanja. smrt. roñen. na način. 9. oba odnoseći se na cilj ljudskog života. paganskog sveta. zaustavljanje avasātā (m. napustiti. zaključak. avasķdž. kraj reči ili fraze avasīta . nego sa Starim zavetom i ne bi bio ubijen. narod Izrailja očekivao je jakog političkog voñu radi biološkog 40 . i pošto se pomno pročitaju značenja ove porodice reči.onaj koji je nešto napustio avaşķşta . nekoliko milenijuma starije od Hrista.oslobodilac. avasķdžanam . koji je nečemu namenjen Ako se uzme u obzir da su Stari Grci nazivali Zevsa soter. Buddhah ."gde se konji isprežu". Uočljiva je transformacija avatara od nižih životinjskih oblika preko polučoveka i kepeca do ljudi. u njemu bi bolje prošao. ubaciti. šta više. iscrpsti se. avasķdžat (sibžonktiv) . spasitelj G. KrişĦah .spasitelj) avasānam . prestanak. ispunio se avaseja . vidno pomeranje težišta ka antropocentrizmu. pao dole G. jesu: osloboñenje / spasenje. osloboditi od. avasjati . kuća. 10. Hrišćanstvo je rezervisano samo za Hrista. avasaķdžita .osloboñenje P.ono što treba da bude shvaćeno. jer i on je došao da svet obasja svetlošću znanja.osloboñenje. osnova: avasātķ) .baciti kao grom. potvrdio se. što nije neobično.dolazi se do zaključaka: a) Hrist po poreklu pripada Semitima.pripada mesečevoj dinastiji. oprostiti I. s tim što je Hristova biografija daleko impresivnija od hrišćanske doktrine. jer ne trpi nikakve izmene i dopune. potvrñeno putem razaranja ili uništenja nečega da bi kraj bio ispunjenje. Njegova misija opisana je u epu Mahabharata i učenje u poglavlju Bhagavad gita. avasā . koji je nešto odbacio. Kalkih na belom konju treba da stigne pred kraj kalijuge i pošto uništi zle. avasjo. ispuniti se I.izbačen kao strela ili grom. poslat. Ide manje u veće. leškari na zmiji Ananti. Postoji veliki nesporazum u pogledu interpretacija starozavetnog pojma mesija. spasitelj.

pojava (u sudu. začeta u Rg vedi. avih ovca 41 . čvrstina. niti može da ga razume. podvrgavajući telo. Ono je bliže istočnoj misli. još manje semitske. u narodu zvana ludilo. poput strele. kao što nema pomirenja izmeñu dveju medusobno nespojivih doktrina spakovanih u korice biblije. grčki . dobrotu i milost. situacija (razlikuje se 5 u dramskoj radnji) avasthā . ali jednostranog razvoja. u ime njega. kao lažni mesija. države. ne vodeći računa o kompleksnosti ljudske prirode. Sfera u kojoj je uticaj ove morbidne i zatucane knjige mnogo slabiji naziva se pravoslavlje. sporazumevanja i razumevanja izmedu Istoka i Zapada. oni ne mogu sobom i svojim moćima supstituisati ono što spada u domen nepovredive slobode i nadležnosti svake individue. avasthah .čatuşŃajam (sl) . ljubav je vrlo širok i labavo definisan pojam. poverenje u božju moć.dve životne situacije: sreća i nesreća Ovo je primer kako se istim pojmom analoški povezuje meñusobno slično. putem spasitelja. Hrišćanstvo traži od čoveka veru.Čovek je izračen ili. mada u tome i tamo. ali to se nije dogodilo. zato je Hrist bio ismejan i ubijen. Obilje fizičke sile protiv obilja duha zbog straha i slutnje o sopstvenoj duhovnoj inferiornosti. izmeñu ostalog zahvaljujući i jeziku. Ukoliko se čovek pridržava Hristovog učenja biće spasen. svako samog sebe oslobaña. izbačen u ovaj svet ograničenja. nikako nisu bile nove niti izvorno hrišćanske. Hrist je pokušao da probije oklop starozavetnog mišljenja i da ga otvori za prijem novih ideja. kao što se vidi iz gornje porodice reči. starost avasthā . života nije spasenje posredovanjem spasitelja.soter. Osloboñeni je onaj koji je umeo da "raspregne konje. avasthah postojano I. dogma širena po svetu. Umom i intuicijom proniče se u prirodu pojavnog sveta. nego osloboñenje samog sebe samim sobom: . Onaj koji tako ne ume. da bi se moglo stići do znanja kojim se postiže samooslobañanje za vreme ovozemaljskog života.membrum viril avasthāh (pl) . nije uspeo. razvijaće se u drugom pravcu. pod uslovom da se za života slede Hristove preporuke o ljubavi i praštanju.četiri perioda u ljudskom životu: detinjstvo. Hrišćanstvo je imalo šanse da dosegne mnogo veće visine. Zapad ne razume Istok.trajam (sl) . trening tela. Hrist je: avasātķ . nudeći formulu spasenja posle smrti.tri stanja svesti: budno. Uostalom.spasitelj. jer se oslanjaju na najbolji deo u čoveku.dvajam (sl) . hrišćanstvo je mesiju preselilo iz političke u duhovnu sferu. pa je doktrina zasnovana na jednoj emociji koja izmiče definiciji ostala lepa i uzvišena teorija sa katastrofalnim posledicama izazvanim od strane onih koji su je. pošto se vratio kući". dogmatizacijom kompromitovali. Nema dogovora. vraćajući se samom sebi ili prepoznavajući identičnost individualnog i opšteg. Indijska misao. Bolji deo hrišćanstva je tamo gde se. na primer). I pored blistavog. mladost.ženski rasplodni organi avasthā .obraća se za pomoć bogovima i avatarima. Indijske religije traže od čoveka individualni napor. Onaj koji je u tome uspeo. stekao je znanje. te on postaje: avasītah ili avasejah . jer su ga hrišćanski oci ukalupili u kôd starozavetne matrice. ispunio se. Hrist je jedna od najvećih ali i najtragičnijih ličnosti u istoriji čovečanstva i po ličnoj biografiji i po dogmatizaciji njegove misli od strane institucionalizovane crkve i po nasilništvu kojim je. zato se prema onome što se ne razume i od čega se zazire primenjuje sila. Hrišćanske egzegete daju sebi bespravno pravo da Stari zavet tumače suprotno od onih čiji su preci autori njihove svete knjige. zrelost. stabilnost. njegova poruka mogla bolje razumeti. Veličanstvene ideje ljubavi i praštanja pokazale su se nedovoljnim i postale utopističke. bez snova avasthā . postojanost. srce i um disciplini i odričući se. san sa snevanjem I dubok san. i mada mu oni mogu pomoći. srca i uma.onaj koji je nešto razumeo jer je umeo nešto da odbaci i prihvativši ono što mu je bilo namenjeno. Znanjem se izlazi iz trpnog stanja uslovljenosti. Ove ideje. jedrost. Cilj ljudskog.opstanka i spašavanja istorijske. Duševna bolest.

nezagrejan. f) . osnova: ašman) .osam kardinalnih tačaka kompasa aşŃa . ašnute ošinuti ašman kamen ašmanta kamin G. ostavio natpise sa javnim priznanjem svojih zlodela. vuk P. poznat po prvom ujedinjenju gotovo čitavog podkoninenta u 3. Danas imamo širok spektar sedativa. polje P.hata (sl) .zbirka od osam kniga ili poglavlja. ašoka .obdaren sa 8 kvaliteta (obavezno za kralja) aşŃa . avih (m.oktopod aşŃa .( "uživalac ovaca").bhudž (sl) .ašok stanja odavno su poznata. prodreti. munjom ašoka . avja-vunen aš.dišah .konah . ašokah .oštrica. stena.ognjište. I. Paninijeva gramatika aşŃhih koštica 42 oštrica . širom Indije. Jedini vladar u istoriji čovečanstva koji je na stubovima i na stenama. pre Hr.kamen.pād . ašočjatā .I.osmina Složenice: aşŃa .adhjājī . oštrica mača.ašraja . sa pokajanjem i sa pozivom upućenim čovečanstvu da odustane od nasilja. astamah .nezabrinut. ovladati nečim I. zadobiti.kamen ašmantam . osam stihova o etici aşŃa . ašā (m. primenjujući.ošinut gromom. zaštitnik budizma.oktogon aşŃa .Ašoka. silu.ovca avi .guĦa . ugao aşŃan osam B. aşŃan .bez šoka I.drvo koje cveta crvenim cvetovima ašokah . ašrih I. kamen za bacanje kao oružje ašmā (m. unuk Čandraguptin. pogotovo u Orisi. aš.dostići.broj 8 I. Nekada se nudila mudrost kao antišok sredstvo.. v. bez toplote Šok . ašnute .ratnam ."osam dragulja'. ašani . osova: ašan) . najveći kralj indijske dinastije Maurija.stanje u kome se ništa ne oplakuje P. ašrih (f) .

asti je I.loša misao Zapadnog čoveka naučili su njegova religija.odan zlu asad .zli ljudi za prezir Složenice: asat .egoizam.samah (sl) .5 vitalnih dahova tela. sa svojom relativizacijom ljudske spoznajne moći. postati.glup.neistina. asti .mānah (sl) .dah. smatra se "značkom" zemljoradnika as. Tamo gde je čovek rano naučen da istina nikom nije dostupna i gde se samo Gajatri stih jednom stopom oslanja na istinu.asmi sam 2. život sveta duhova ili umrlih asavah (pl. zlo asantāh (m. Otud toliko nasrtaja entiteta na entitet. od asuh) . animalan život asmi . laž. suprug.1. otud toliko nesaglasja i laži. aşŃhih (f) . samoljublje asuh (m) . asti jesam G. pa se njime čovek obraća svetlosti da mu obasja um.podbadač za podsticanje stoke.prekid života asu .činjenje nepravde asat . biti jednak sa. 43 . dogoditi se. asat (n) . sadašnje vreme: jednina 1. supruga Ako je ovoliko velika sličnost srpskog i sanskrtskog jezika na primeru jednog vrlo važnog glagola.1.svest o sebi.1. disanje. veća nego kod bilo kog drugog evropskog jezika.asi si 3. aşŃrā .matih . asmitā .drag kao svoj život. čini se da se Stara Indija. Što se.koštica u voću aşŃrā muštrač I. sebičnost.kārah . Proceni li se malo strožije sve što je ljudski um stvorio. odsustvo entiteta. budalasta uma asan .buddhih .bhangah (sl) . zlo asatjam . as.jesam. mnogo je manje laži i tipično zapadnog "ja pa ja". filozofija i nauka da je on posednik istine. tiče insistiranja na "ja pa ja". trebalo bi da je u meñusobnoj saglasnosti i štošta drugo važno.pathah . pa niko ne sme da prizna da govori neistinu jer će ostati bez identiteta. neistina. biti. pak.karatvam .sangah .nesposobnost da se uradi bilo šta asat . asat i asatjam neistina množina smasi smo stha ste santi su I.I. Srbin je bliži modernom zapadnjaku nego Starom Sanskrćaninu. samosvest asu . pl) . jer i on je vrli monoteista. zapasti u deo i sl.nepostojanje. živeti. Tu su istina i identitet meñusobno zavisni.loš put asat .

onaj koji pije krv Srdobolja (krvava dezinterija) nema nikakve veze sa srcem. I.svest a superiornosti aham . aha .krvopija asķk . trenutak smrti asthi I. zabrinutosti. kod promene glagola."trenutak zalaska Sunca". točiti. kraj. a ne: mi.kost asthi .uzvik bolnog ili radosnog iznenañenja aham Z.krv. asķdž srdobolja.pūrva . a ne "ja pa ja". oni. vi.željan da bude prvi 44 . srdžba(?). umirući.biti "ja" ili individua ja oho Složenice: aham .mita (sl) . asta dosta I. smrt asta . planeta Mars asķk . zadovoljstva aho U. umora. ja. ti i on. Naime. ahaha . Hrist je stavio bližnjeg na prvo mesto. što je u sanskrtskoj gramatici urañeno pola milenijuma pre Hrista. ah aha kost U. aho .pāvan (sl) . asthi (n) . Isto je sa: oni. osnova: asrdž) . ti i.najviše približila istini.zalazak Sunca.koštana srž asthi .pah (sl) . Sanskrtska imenica: asķdž potiče od glagolskog korena: sķdž -izračivati.sārah (sl) .uzvik potvrñivanja ahaha aha. Prvi uslov uspešnog približavanja bio je ukidanje ''ja pa ja" i potiskivanje "ja" u drugi plan. nego sa sanskrtskim: asrdž.bhangah (sl) .samajah (sl) .onaj koji nestaje kao Sunce. liti.poreklom od gornje imenice. mi.ahamikā . prvo lice u sanskrtu je treće lice evropskih jezika. bližeći se kraju asta . srkanje(?) I. asķk (n. Manje je izvesno da su: srditi se i srdžba -kad krv udari u obraze i u glavu . astah . aham -ja ahamtva (n) . na kraju.prelom kosti aha U. Prvo doñe on. još manje da li srkanje neke tečnosti ima veze sa srkanjem krvi. na kraju.uzvik iznenañenja. vi.

ono što treba sam uraditi aham . niti su uvideli. ākašam. Leči se onaj koji uviña da je oboleo. što se njihovim predhodnicima.uzvik prisećanja. (m) u RV.samosvest. mada skupo staje i same iscelitelje jer je.kārah . ali nisu uvideli.aham . Tu ne mogu pomoći ni okulisti. koliko čujem. sažaljenja. na primer. ākānkşin . oholost aham -mānah . Uzme li se u obzir i jedna od velikih upanišadskih izreka "aham brahma asmi". Oni su prepušteni samima sebi. U svim evropskim jezicima sa arijskog stabla ovaj totalitet ličnosti je zaboravljen inače bi u srpskom jeziku.dominaciju. ākānkşati ."kaiš. nema dioptrije za popravku očnog vida. ni onaj jedan jedini.želja. opasač neba". tražiti reči radi upotpunjavanja smisla I.čeznuti. etar . bola ākānkşā kamčenje a G. meñu njima najveći procenat samoubica. praznina. Unosan posao.osloboñen. Bezuspešnim suzbijanjem epidemije bavi se sve veći broj iscelitelja.ponositost. lišen svesti o individualitetu Sanskrtsko "aham" .karaĦam . onaj koji očekuje nešto Srpskim kamčenjem podrazumeva se veće lično angažovanje od sanskrtom najavljenog. ni okultisti. horizont 45 . individualizacija aham . pun nade. ni psihijatri. Hrišćaninu se nudi vera da bi se približio bogu.željan. jer je lečenje skupo.egoizam. a . otac psihoanalize izopačio je indijski nauk o biću i sa svoje strane "naučno" doprineo bujanju ega i egoizma. (n) kasnije . aham je pojavni oblik atmana. "Ja sam onaj koji jest'' i "ja sam alfa i omega sveta" pozajmljeno je od Indije i pripisano Hristu na štetu i uz podcenjivanje čoveka.otvoren prostor. to znači da je svako "onaj koji jest". Stratifikacijom svesti. svest o individualitetu aham . Za one kojima se jednom učinilo da je "poli" moguće zameniti sa "mono". priželjkivanje P. priželjkivati. nikako i nikada nije dogañalo.kakşā "neukaišenog kaiš" I. radi dobijanja željenog ākākša . nastojati da se nešto dobije. pod uslovom da ima dovoljno para. Brahma identičan sa ākāšah ākāša . Ima i onih koji niti imaju para. azbuka morala počinjati sa "j" i završavati se sa "a" (u engleskom obratno). ili da "ja" glasi "aš".kārjam . da bi se atman spoznao neophodno je predhodno razoriti aham . "zajedništvo s bogom" nije isto što i identitet s bogom."ja" sastoji se od prvog slova azbuke "a" i poslednjeg "ha". nosač života i zvuka u ranoj filozofiji. duhovnim ispovednicima. Svako "ja" je dakle.kao aps ā U.poimanje individualiteta an . Oni veruju da je njihov jedini bog njima namenio ulogu vladara sveta.karaĦam . ākānkşā .kakşā . GLAS "ā" . Da bi se ovaj identitet spoznao Indijcu je potrebno znanje. nadutost.jedan od praelemenata. "alfa i omega sveta". ākānkş.buddhih . Ima i onih koji imaju para.aham . nebo. ākāšah.

na takmičenju Ove reči iz Rg vede potvrñuju predhodna razmišljanja o adžiji i adžiluku.Aditih znači: neograničenost.lista" I. armija sastavljena od stanovnika šume. a kad je došao na red panteon. ovom prilikom ispali su iskreniji od kojekakvlh modernih civitas . jer se božja pomoć očekuje. osim vazduha nema. sujeta.šikharah (sl) .salilam . āgur.Složenice: ākāša . āgurate .gangā .uzvik kojim učesnici potvrñuju izreke koje izgovara svešteno lice prilikom žrtvenog obreda Pri rgvedskom žrtvenom obredu: āgur ima istu ulogu i značenje kao: amin . invalid. ādži (m) .ptica ākāša .gah . izgovarati: āgur I.stanovnik šume. agur augur(?) G. āŃavikah . Možda bi se i ostalo. Iako su "stare varalice".neka bude tako.potvrditi.cilj u konjskoj trci P. što je. reč potiče od glagola .kiša ākāša . sreća. namerno nedovoljno definisana boginja praiskona ."mesto za lutanje".lutati uokolo atavī . osnova: āgur) . medu njima su srpski bog: Bhagah i višnji: VişĦuh. aŃati . Vujaklija kaže da na latinskom: atavus znači predak.naduvavanje. trebalo je ostati pri: agur. možemo povezati samo pomoću kaiša. kojom se u veri Izrailja izražava saglasnost vernika sa iskazima sveštenika. āŃopah "top . kad treba nešto izgurati i izdurati. Po mome.pobeda u trci ādžjantah . aguranam . 46 . pristati.iša = ākāšeša . uobraženost. siromah ākāša . Ona je majka osam bogova. savršenstvo. dete.ājatanam = ākāšanantjājatanam . da je bilo pravih gurua. nažalost.onaj koji ništa drugo. takmičenje radi nagrade ādžitjā . pre svega. preneto u hrišćanstvo.borba. Oni su stariji od bogova. āŃopah . ādžitur . kreativna moć. ādžitur I.ānantja . nadmenost. Sunce ākāša .pathikah "nebeski putnik". ponos. kasnije. šuma atavī .stanište beskonačnog ili beskonačni prostor Sa ovim rgvedskim pojmovima o beskonačnosti mi se.naziv jednog naroda u Mahabharati. Biće da su latinski auguri poreklom od sanskrtskog: agur. āŃavikah atavizam turnir I. složiti se.aŃ.atavista.reka Ganga sišla s neba na zemlju ākāša .izgovaranje: āgur agurūr (f. neiscrpno bogatstvo.onaj koji pobeduje u bici.

otimači. Prva opasnost: nestaće bronze i druga: neće se imati kuda proći do pijace i do centromarketa (ovo: market. talambas I. Naši atavistički preci silno bi se čudili šta smo sve u stanju da stavimo uvrh liste i možda bi se. latinski Atlantikus i geografski atlas u bliskom srodstvu sa gornjim sanskrtskim pridevom.liste dokaz su slavni bubnjari rok bendova. ātud. beskrajan.zategnut. siledžije i lopovi (hrvatsko: tat) ātjantika Atlantik (?) P. rasprostrti I. Bojim se da će nekome pasti napamet ideja izrade bisti u bronzi svih topista sa svih top .neprekidan. ātanoşi zategnuti.liste. otet 47 otet . tupandžiluk i talambaluk postali su ugledne i unosne profesije. on mi ide s tupanom na vrata". nategnut konopac. promenila nabolje. Što se mene tiče. ādatte . ali na različite načine.zategnut kao luk ātatājin . ādambarin . Da je profesija na vrh top . ātanoşi .uzet. Vremena su se. ādā. ādambarah doboš. galama nastala od glasnog govora i nedoličnog ponašanja. Istočnosrbijanski tupan potiče od: G. Nekada su u Istočnoj Srbiji "zaostali" očevi upozoravali decu.uzeti. najdraža mi je Top . bombastičnost.onaj koji je zategnuo luk da bi nekoga ustrelio.udarački muzički instrument P. sveopšti (kao uništenje sveta na kraju mahajuge) Slutim da su grčke reči: Atlas i atleta. I prvi i drugi bave se problemima srca. ātunna (tpp) . U meñuvremenu. ātjantika . očigledno.dobošar P. takode. ātata . oteti P. ili počev od kreketanja žaba pa do folk urlatora.uobražen. odneti. ātan. ātta G.U skladu sa pomamom diverzifikacije turnira. ubica. ātta . to videći.lista. koji od jednog koncerta inkasiraju hiljadu puta više od godišnjih prihoda nekih debejkija. napeti G. u kasnijoj literaturi meñu: ātatājinah ubrajani su: palikuće. zategnuti.razvući. potpun. ādambarah . praviti top . naduven Još ima živih ljudi u našoj zemlji koji pamte dobošara kao začetnika javnih glasila.udaren Talambas je u RVK označen zvezdicom. da je najduži vek trajanja liste oko nedelju dana. znači pijaca.udarati I. talabukanje i talabukati. trubljenje kao znak za početak napada.aghātah (sl) . počev od toalet papira pa do bestselera. da se ne bi dogodilo: "Ja ga šaljem na ata. ātodjam . personifikovani ratni doboš (modena sirena). mogu se po ćefu.vrsta doboša. orobiti. pokajali zbog svojih seks adžitura. ātanah . ātudati . Srećom. dobijen. rika slonova ādambara .liste i nadrealiste. propast Platonove Atlantide. neizmeran. ali lepše zvuči na engleskom i služi za civilizovanje atavista). ātan.lista nadrealista jer isprdava i top . žica P. nisu.

seksualni odnos āpnah (n) . umesto: Veri 48 komšija . biti živ) i vešja.starija sestra Ko bi rekao!!! āndolakah āndolah kolevka gondola antika G. umesto "ruke uvis! predaj se". dohvatiti. povezanost.amaterske. āptih apetit āpanam aps G. dripci nam ne bi mogli pišati i srati i baze u kolevci graditi. āp.postići. Zamerala sam mojim zemljacima jer koriste genitiv i kad treba i kad ne treba. dosegnuti. prisvojiti. sreća. ānuvešja .listi evropskih jezika najbližih sanskrtu italijanski plasirao na drugo mesto. gostoprimstvo u svome domu. posednik Kad dodete u goste seljaku u Jugoističnoj Srbiji. uhvatiti I.sused (glagol: viš. āndolajati (den) . Indo. višati . oscilovanje Budući da je Kosovo srpska kolevka.trgovac. Ovdeje fonetska bliskost veća. Reč je složenica od: ānu . dohvat.onaj koji živi u susedstvu. utešno je znati da je kolevka poreklom od sanskrta. svaštarske industrijalizacije. āntikā . diler āptih (f) . prodavnica āpaĦikah .onaj koji je izvršio otimačinu i pobegao Oni koji orobe pa ostanu. a ne Evropljani. dobiti.disati. āndolakah . Politiku i šalu nastranu.kojim se označava živo biće (glagol: an. pokretati I. tržište. potresati. nazivaju se: adaja sthitah. āntikā I.nastaniti se). Što je gondola pored kolevke. Da smo. prisvajanje.čara (sl) . kojom srećom.obilje. Mire". pa bi sad bilo: "vuna kićo".ādāja . klaćenje. āpnoti .ljuljati. Otud italijansko . jer se tamo bolje pamti sanskrt nego u tzv.gospodar poseda. Smisao je isti kao kod odrednica navedenih pod glasom "a". āndolaja.srpsko prijateljstvo i razumevanje s posebnim osvrtom na humanizam papa i Venecije. potomstvo apna . aniti . drhtanje. na primer: "Daj to Vere. znači da se na top . nastalo od vešah . uzapćivanje āpaĦah . Umesto titoističke grandomansko . umesto boravka u hotelu. morate sa kapije da pitate: "Ape li kutre?" (ujeda li kuče). āpanam . komšija.radža (sl) . postignuće. oteti.ljuljanje.dobitak.ljuljaška āndolakanam . posed.vlasništvo. trebalo je "izvršiti zaokret" prema agraru i nuklearu. samo mi se u Italiji i u Indiji dogañalo da lako sklopim prijateljstvo s nepoznatim osobama koje su mi nudile. klatiti. urbanim strukturama. U Indiji važi mantra:"Gost je bog!" ānuvešja P. jer bi i mi imali atomsku bombu.trgovina.

gde su i posedovanje i vlasništvo i potomstvo izvedeni od istog korena. āpādjati .nesreća. āpīta . alkoholno piće G. pijanka P. pak. āpattih (f) . Aps i sl. āpjajanam . nesreća. "piti ušima i očima"pažljivo slušati I. ispuniti se I.peć za pečenje hleba.pijan āpājin . Funkcionišući po principu: "ko će koga". okićen. očvrsnut. Tu su i oni koji radžu & co.gozba. nevolja āpat (f) . trgovina liči na seksualni odnos. Pokajanje može da se obavi i u eventualnom apsu. āpjājate . Pre pijanke treba udariti podlogu od hleba i pečenja.napiti se. āpākah āpākah . i dr. ulazak u neko stanje. nevolja. savremene svetske situacije tiče. iznurenost Svojim apetitom. u RVK obeleženo je zvezdicom u zagradi.Miri. āpišāna upisan pekara G. muka.ukrašen. āpā. āpad. āpānagoşŃhi pijanka sa gostima G. od kojih je samo mali deo ovde dat. dajem svoj doprinos. "Razvojem" jezika došlo je do pomračenja vrlo instruktivnih analogija. Tako se misli na sanskrtu. "Greškama" se ispoljava dobro pamćenje. nesreće I. ojačati. āpiš.nesreća. presisati. što potvrñuju pojmovi izvedeni od korena: āp.naduti se. dok nisam saznala da u sanskrtu genitiv može da zameni svaki padež. poboljšan. Što se. āpjai. u RV particip: āpišāna . Predlažući turski aps. pozniji glagol je: 49 . cigli. āpibati . vide u apsu.pojava."onaj koji podstiče žestinu i hrabrost". āpānam . društvo koje pije āpāna .apetitom i sa besnim psima rata.pijenje.izazvati neko stanje. keramike. nevolja āpadā .manu (sl) . Posle pijanke može doći do tuče radi osveženja i otrežnjenja. obojen. izmoždenost. dovesti se u stanje nevolje. ojačan Kako izgleda kad nam gosti doñu pa svi imamo jak razlog da prestanemo sa pijenjem ap .goşŃhi (sl) .odan piću āpānta . āpat apatija āpadā pad G. i da presisamo alkoholno piće opisano je sanskritskim rečima iz Rg vede. gorespomenuti radža želi da izazove svetsku apatiju i sveopšti duhovni pad. pijuckati.zadovoljen. patnja. āpjājita (tpp) . tu je apna rādžā sa atķpa . bol. ravnopravnost i raspoloženje.vode.osveženje. dekorisan. jer tu se uvek neko ističe i nameće pa nam kvari jednakost. zasićenje P. Ekonomski zakoni i uloga pojedinih sektora privrede u stvaranju profita nisu bili nepoznati u doba stvaranja Rg vede i Mahabharate. Sa upijanjem znanja preko ušiju ide malo teže. radi uvećanja poseda.

najviše dopali pevač Prisli i bigmekovi.budala (na prakrtu) U Mahabharati spominju se zemlja i narod AmbaşŃhah nesigurnog porekla od: amba .vrsta žita başŃah . Otkud bašta. Ptica grabljivica.piñdž.sjajan. Kralj se zvao: AmbaşŃhjah.budala.blago zakrivljen. pa pošto postane budala. Dogaña se da neko. mrtvo telo āmişatā i āmişatvam . lep āmişam meso.kuvar 50 ralo bašta (?) ubav .sjaj. blistati I.meso (verovatno od korena: mis . Ove reči nema u RVK. iskrivljen.prija (d) . Ambah je vrsta žita. kod Torlaka. iznemogao i bastah .sakupljati. ārāla P.sirovo meso. otac se naziva bašta. Njemu guñeti uz gusle: "Na Mišaru polju širokome" značilo bi bacati biser pred svinju. U Istočnoj Srbiji. ambaşŃhah I. Nañe li ga. nego od: bašta.narod spominjan u Mahabharati āmbah . ārāla . uzevši u obzir gornje sanskrtske odrednice. simbol revolveraške diplomatije.majka i stha . prevede tresigaću u stanje napunjenih gaća i miša vrati u prvobitno stanje. strelac ili veća ptica grabljivica. sekretarica isto čini. Tu su başkiha star. prirodno stanje miša pretvara se u āmişatā. lepa pojava P. ābhāta . āmişam . da bi impresionirao Monike. ābhā. izvijen I. Znam da vrlo star čovek izlapi. Ovde spadaju i pridevi: P. na prakrtu. svetlost. ābhāti . ambaşŃhah .stajati.sušiti) āmih (n. jer Srbi nikada nisu bili veliki baštovani. mada svi znamo šta je baština i baštiniti. mišar I. nije obavezno da penkavi predsednik bude lep kao upisan mada je obavezno "picnut".crvenkast.mesožder "Na ubavu na polju Kosovu" zaseli su āmişašini po nalogu āmişaprijah kome su se u 20. neka kažu oni koji bolje od mene znaju srpski jezik. amharjati .stanje: biti plen āmişašin i āmişa . ulepšati Da bi se postalo "lep kao upisan" neophodno je "picnuti se".sijati. pinga . ārālikah . nad njim je vršen "lapot". pegavog čoveka "penkav kao ćureće jaje". Sigurno je da dve poslednje reči ne potiču od bašte. jer planira u vazduhu lepršajući krilima dok osmatra zemlju u potrazi za plenom. v.mrk Moji zemljaci kažu za riñeg.ukrasiti.crvenkasto . ābhāta G. Budući da su riñi obavezno penkavi. plus govedarski šešir. mišar. riñ āpinga . pinkte . ambarja. naziva se u RVK i u mom kraju: tresigaća. osnova: amis) . isijavati. ābhā .

poštenje.koza košta 100 dolara. ime rase koja je. kasnije. poeta vedskih i drugih starih himni ālāpah alapača 51 . podložna je relativizaciji.govor rišija u vedskim tekstovima P. odan zakonima i religiji predaka koji ponašanjem opravdava poštovanje. pod "ķ"). preko sanskrta utvrñuje se srodnost jezika i zajedničko poreklo Evropljana i Indijaca. za jedan milion može da se kupi 10 hiljada koza. u Indiji mnogo više. Ako jedna USA . nastanila Arjavartu. Buddha i svaki onaj koji podučava i živi u skladu sa četiri plemenite istine budizma ārjāvartah (sl) . oznaka za prve tri kaste. u njega ne mogu da prodru ni egzegeta. U poznijoj literaturi pojam Arijci vezuje se za one grane koje su naselile Iran i Indiju. glavna hrana je bila kaša.Buddhin osmostruki put ārjavam . nastalih od istog prajezika. potiču iz Rg vede i izvedeni su od korena: "ķ" (v. studij kompletnih veda. štetovanje. Himalaja i Vindhija planina ārjāvratah (sl) . Snažna meñuzavisnost pojmova: arčenje. pretrpeti štetu. putovanje kroz vede". rgajanam .sve što pripada ili je izvedeno od rišija. ārgajana I. poštuje i ponaša se prema učenju i pravilima koja važe za "plemenite" ārja . ārjah . ārjah Arijac I. štetuje 1%. Irci su u oznaci "aira" očuvali uspomenu na rgvedsko "arja". ārşa arhaično I. Milošću božjom. Ja se češće služim starom terminologijom jer se iz pojma Evropljani ne vidi njihova pripadnost istom stablu.osoba dostojna ovoga naziva.anga . pa kad poarči jedan. v. ārččhati arčiti argument (?) G.studij kompletnih veda P."domovina plemenitih". sličnih osnovnih nazora i mentaliteta. nesreću. Marksu se otkrilo kako se ovo dogaña. ārčh.Moguće je da veza izmeñu gornjih pojmova potiče od činjenice da dok se oralo ralicom. Zašto je to tako. meñutim. drugi ima 100 miliona dolara. sveta zemlja Arijaca izmedu dva mora. Isto se nazivaju i knjige koje se odnose na metode proučavanja veda (prema rečniku Tārānāthe Tarkavāčaspatija). čestitost Pojmovi arja . Neko poarči jedinu kozu i štetuje 100%. Ovoj skupini pripadali su Stari Grci. ārččhati . ārşa i ārşeja .plemenit i ārjah . ārgajana . zapisano je u tajnom božjem programu. Na pitanje: zašto. sa usvajanjem konvencionalne oznake Indoevropljani = Arijci = narodi istog porekla. dok je pojam Indoevropljani širi i obuhvata sve narode istog porekla i srodnih jezika. U 18 i 19. Zato će se u tekstu naći pojmovi Zapadni Arijci = Evropljani i Istočni Arijci = Indijci. nema odgovora. pošavši iz pradomovine. ārčh.āşŃa . štetovati.ponašanje dostojno poštovanja. Evropa se upoznaje sa indijskom kulturom. plemenit i mudar.ono što se sadrži u knjigama o Rgajani Rgajanam je "hod. ārşam . Latini i Kelti i pripadaju narodi većine evropskih zemalja i Indijci. ni haker. srodnih jezika. Ono se očuvalo i u nazivu države Iran.pasti u nevolju.mārgah = ārjāşŃāhgamārgah (sl) .onaj koji poznaje.čovek dostojan poštovanja.

dolazak. zatvoriti krug. zabrinutosti. āsedhjati G. sažaljenja Srbin će. profit.prošao. stražnjica āsanam . neki krepavaju a neki.obraćanje. āha . eti ići G. i . preko.biti. āseddhā (m. govorenje. dostići ati . teći. pozivanja.1. 52 .otišao.zatvor Zato Srbin kaže: "odsedeo u zatvoru". i. atj . obavezno. uglavnom se jelo posno.eti .hodati. āha U. sedište. otići. takoñe. nareñenja. nastanjivati. I. proći. približavanje. dobijaju nagrade za doprinos "napretku". sanskrtsko. ići. broj 4 ājavjajau (m. sad blažim". eti .uzvik ljutnje. opsedati (?) GLAS "i" -kao iskatii i U. prikladni su za opis nekih ekonomija i nekih životnih standarda.ići prema.uzvik strogosti. kocka. zarada. došao Značenje istog glagolskog korena sa prefiksima: G.sedenje. uz "i" dodati "bre" što je.i.. āsedhjati . doći i td. postojati.sedište. Istražujući u čemu moji zemljaci vide napredak. atiŃa (tpp) . pa doći.uhapsiti I. āste .prihod i rashod P. du) . osnova: asedhķ) . mesto. idenje P.hodanje.stolica od pruća āsidh. razgovaranje s nekim āsanam sedenje G. āsah . proteći I. aččh . opet.eti . sedeti mirno.i. ās. stolica āsandah . itjā. i. stanovanje.hapsilac āsedhah . aččha .proći pored. U njihovom beskrajnom kruženju neki izginu. pretnje. razgovor ālāpanam . 84 položaja joge. ājah . kroz. aha odsedeti. otišao. preminuo. āsidh. slediti. ālāpah . ostati i dr. dobila sam odgovor: "Kad sam bio dete. pobeći.govorenje nekome. vratiti se u početno stanje. Blaženstvo napretka sastoji se u jedenju zamašćenog jela sa mesom. obići. zanemaren Pojmovi: ići. ita (tpp) . I.

takode. mogu biti izvori navedenih srpskih pojmova. gramatički poredio pridev: siromašan i ne bude stigao u carstvo nebesko. možda i želeti. ponuditi.šećerna trska Naziv: šećer potiče od latinske oznake za biljku: Saccharun Spontaneum. nastala kvarenjem sanskrtske ingitam nagoveštaj G. luta. ingati .vešt u izražavanju tumačenju unutrašnjih osećanja ispoljenih gestovima idžja iža.danas idānīmtanatva (ind) (sl) . ovog momenta. putuje i može biti svirep. itvara utvara P. Doktrinama se uprošćava život i prebacuje odgovornost sa moćnika na nedužne i nemoćne. idžjah . zažeći.ubrzan puls. Ako narod bude u budućnosti. božanstvo idžjā .sada.trenutan 53 .džñja (sl) . etati G. zeći. iŃ. poklon. čiča (?) šećer I. ingah . sa željom. unutrašnji pokret P.obožavati hvaliti.ići prema. kretati se. u ovom slučaju I. vode poreklo od žrtvenog obreda koji. itvara ."Strah od gladi" i "imati šta jesti" predstavljaju osnovnu životnu situaciju i jedinu životnu filozofiju siromašnih. Manje je izvesno. putem ognja. a ova je. idānīm .ahnah (ind) (sl) . žrtvovati U Istočnoj Srbiji deo kuće u kojoj je ognjište nazivao se: iža -mesto gde se oganj užiže. zažeti. zalutati idā sada hitati P. Ima i drugih korena. po svoj prilici. ikşurah i ikşurakah .žrtva. jadžati . podao i zao ikşukah p. kao na primer: uş koji.uzbuditi I.učitelj. žuriti. ponuda bogovima ili precima. hitati. I jedni i drugi. zasnivaju svoje doktrine na slobodi izbora. Politička i duhovna elita nudi narodu metafizičke programe spasenja "okrenute budućnosti". nagoveštavanje osećanja gestom ingitam . it.nagoveštaj. ing. potresati. donacija Reči potiču od korena glagola: jadž. kao i dosada. znak. posvetiti. povezuje ljude sa svetom bogova i predaka. poštovati. sam je kriv jer nije umeo da iskoristi od boga i od demokratije darivanu mu slobodu izbora.kovida (sl) i ingita . promena boje glasa. u ime boga i demokratije željni ustoličenja. i oni treći. da oslovljavanje strica ili starijeg čoveka sa "čiča" ima veze sa sanskrtskim "idžjah".onaj koji hoda.ići. idā (ind) i idānīm (ind) . mada nije nemoguće. eŃati . žreci. ingita . ikşukah. Žeći.

zahtevati. sklonost.izvirati. Božji gnev ne potiče iz sanskrta. pišati G. groma i kiše i vrhovni u vreme arijskog osvajanja Severne Indije.bilo koje piće. neprijateljstvo Starogrčka boginja Irida i latinsko: irritatio potiču od gornjeg korena.zadovoljenje želja iččha . izbačen. irasjati (den) . poterati I.želeti. eşati .isticanje. işiŃa (tpp) .podsticanje. ureñivati nešto. in. osnažiti. esati pospešiti. broj 5. işudhja. nameravati. işudhjati (den) . irasja. irā . sok od bilja is. izlivanje işuh (m) . isanjati (den) . biti gospodar nečega. pokoriti. Svrgavanjem starih panteona sa mnoštvom resora ostali smo na primer bez boga nuklearnog otpada i bez boginje bombardovanja. radost I.ubrzati. isprazniti. osnova: iras) -ljutina.želja.pokrenut.kşīra (sl) . ksiram -mleko. iş.nivķttih (f) (sl) . pustiti da teče. budući da je Indra bio bog munje. da struji. teći (kao voda). irasja. Sve ovo je moguće. u matematici: problem. drugi mu ime izvode od: ind. iččhā . ne mogu ništa drugo da pospeše.neprijateljstvo. zahtev. iččhati . nadvladati potući. iķa . pobuditi. ispražnjen. hitnut Ima trenutaka u istoriji čovečanstva kada graditelji istorije.prevladati.strela. iş.potiskivanje želja. žestoko piće. ohrabriti. da otiče. vršiti pridsak. indati . invati .naljutiti se. imati nešto na raspoloženju. u matematici: sinus P. osnova: işan) .dānam (sl) . işaĦja .izazivati ubrzavanje. irasjā . osim pišanja. zlovolja irah (n. iččhati iskati işudhjā ishod G. ostaviti iza. rasrditi se G. Neki etimolozi izvode ime boga Indre. inoti i inv. podbadanje işa (n. podsticati. odaslati. primeniti silu. hitnuti. Na pitanje da li srpski inat i inaćenje potiču od: in.biti moćan ili od: und. tražnja. ohrabriti. irasjati razjariti se. terati. uliti snagu pojačati. preklinjati. poteran.ono čije mleko ili sok osvežava i raduje. nije lako odgovoriti.zahtevati. iş. žudeti 54 . nastojati da se nešto dobije. iraksira rakija I. gašenje svih želja iččhā . pokazivati neprijateljstvo prema nekome I. neko vreme vrhovnog od ovog glagola: in + d + ra. nadahnuti. očekivati ili zahtevati nešto od nekoga I.phalam (sl) u matematici: rešenje problema G. unatti . sa značenjem: potčiniti. osloboditi isanja.in. čeznuti. inoti inatiti se (?) G. osveženje. Za drugu funkciju konkuriše bez tržišnih konkurenata dama Irida sa iritativnim i iterativnim simbolima. u gramatici: deziderativ iččhā . inoti i od Indre. istočiti.

uzvik sažaljenja.vetar īrjatā . Kada se nešto ište iščekuje se povoljan ishod.vlažiti. GLAS "ī" īr.voljena osoba işta . božanstvo koje se slavi i od koga se ište. vakti . nego po želji kojekakvih usrećiteljskih doktrinara. işta . govor uktham . zahtevan. ukşita (tpp) . ukta (tpp) . Što se Srba tiče.stanje nekog koji tek što se nije razljutio Pošto je ovde naglasak na drmusanju.devatā (sl) . ukş.izreka. preći na budističko stanje svesti: iččha . pretpostavila sam gornju srodnost pojmova.krava obilja işta . osnova: ukşan) . umesto iščekivanja: iččha . ritati se (?) GLAS "u" .kao uzdanje - u U u .govoriti. buniti se. Onaj koji se rita u ritmu neusklañenom sa ķtam. Kod Torlaka oko Knjaževca koristi se glagol: okati. işudhja . voljen. izrečen u okati Ove reči izvedene su od glagolskog korena: vač. željen. osvećenje ukşā (m. ukşaĦam . milovan.I.kāma . iako "imaju ono što niko nema": slavu .želja P.bik u ulozi oploditelja stada P. onaj kome se ukazuje najveće poštovanje i od koga se ište. īrah .nivrttih.najmiliji. grditi nekog.tražen. īrte . molba iştuh (f) . poprskan 55 . hvala P. škropiti G. Sve ove srpske reči gotovo da su identične sa sanskrtskim.džanah (sl) . ukşati šikljati. prskati. īr. škropiti. uktih (f) . čuvan işta .ovlažen. biti jak I. pažen. loše prolazi. ukşati . dizati glas I.drmusati se.danam.izgovoren. emitovati seme (kao bik). šikijati.dhuk (sl) .prskanje. stih. jer je bolje odreći se svih želja po sopstvenoj želji.zahtev.işŃadevatā. izabrani bog zaštitnik.iskaz. proklamacija. ukş. rasprskavati. ljutine uktih I. īrte G. u značenju zvati nekog ili vikati.

postaje jasnije tek povezujući ih sa šikljanjem i rasprskavanjem semena. svirep i sl. Izvedenice od prva dva korena nalaze se u Rg vedi.džña (d) . posuda. na ivici groba. jarost. brzo obavlja dužnost širom otvarajuči oči i nozdrve. učatham (od korena glagola: vač. ukrasiti. nigde osmeha.govoriti) . čeznutljivo gledajući u pravcu lingama u središtu glavnog hrama. nosioca života. govore da su oreoli rezervisani samo za starce. pravi morbidni nekropolis. strašan. jer je problem aktuelan u mladosti i u doba najveće životne snage.Razdragani. Svaki Šivin hram u južnom stilu ima ispred glavnog ulaza mali hram mandapu u kome leži Nandi.prikladnost.onaj koji zaslužuje hvalu učča (od glagolskog korena: añč. od trećeg u literaturi nastaloj posle RV. ona odlazi ne osvrćući se. hram .biti u posudi ugratā ugra grozota grozan I. na čijem vrhu se uzdiše hram.nasilje. sve s ciljem da se nešto osveti i blagoslovi.Škropljenja svetim vodicama u raznim prilikama. ugra . Oploñena. bilo u joga . uč. lepi i mladi Šiva kroti Nandija. kojima ga dva čoveka s mukom obuzdavaju. biti naviknut na. nagore uččais (ind) . vač i añč. kazan. Šivina životinja je bik Nandi . Po svoj prilici. uzdignut. Ima Nandija. Religije koje obožavaju čoveka. biti pogodan za I. i one koje ni to nemaju nego čitaju jednu te istu knjigu. uč. visok. ugursuzu je mesto ovde baš zato što je u RVK obeležen zvezdicom.visoko. nasilan. odozgo.asani.uzvišen. U pomamnom otimanju od štrangi. glasan učita . ogroman.uživati u.stih. i pada na kolena iza njenih zadnjih nogu. Usukani sveci. učjati učiti (?) učathja učtiv.ćup.lomljiv kao ćup P.moćan. sud za kuvanje na vatri ukha . samo "stradanija". I bog je starac. naglašeno. ukhja . Treba videti prvo pripuštanje mladog bika kravi. glasno. učita (tpp) .gore (na nebu). zna se da se radi o stradalniku za veru. zajedljivost P. ugratā i ugratvam . Njome se naglašava značaj govora 56 . kao da umire. oslikani po hrišćanskim crkvama. sasvim drugačiji od egipatskog u kome sve vri od života i od nade u "voskresemje". zvučan. ukhja ukuvan I. iz kojih je vreme istočilo životne snage. pomazati. čestit G. dve najlepše nalaze se u Durginom hramu u Ajholeu i u Šivinom hramu na ostrvu Elefanti. odozgo.slaviti. vera nadahnuta smrću. razjasniti) . otmen. džinovskih skulptura smeštenih na padinama brda. kao što je onaj iznad Majsora. anakti . ukhah i ukhā . kao da su isekle čoveka iz života i svele ga na etički problem. bes. učjati . moćno Gornja porodica reći potiče od različitih korena: uč. upalih obraza.pogodan za učathja . biti odan. Ako oreol okružuje mladi lik. hvala učitatvam . privižen nečemu. bilo kao mrtvaca na krstu.ččhid (sl) . Hinduizam je veličanstven zato što sve pamti. vakti . Nandi je simbol vitalnosti i energije plodnosti. on tačno zna kuda ide skače na kravu. strast. nagore.onaj koji zna šta je prikladno učča (ind) . jetkost. Nigde života i životne radosti. Česte su skulpture Šive naslonjenog na pleća Nandija. pogodnost P.mučionica.

uččhişŃam .apačajam siledžija. prikupljen G. napredak i propast P.onaj koji razara nejasnoće.isticati se. uččhedah . uččhi.neko ko nije isprao usta i oprao ruke posle jela pa je ostao nečist I. analizirati. učči. uzdizati se. Po istoriji Indije rovašili su i prve knjige o tome napisalisa Englezi u vreme kolonizacije. d i š daju ččh): G. mnoštvo. Rekla bih da je srpski narod bio moralniji pre Ćirila i Metodija. učen. uččhid. Indija nikada nije hajala za istoriju dok je istoričnosti nisu naučili Anglosasi.sakupljanje. prikupljati I. Biti akter istorije ne spada u časno zanimanje. neki ne vide da je on imao ikatakvu prošlost pre ulaska u istoriju. Ako bi neki kompjuter prelistao sve novine 20.sakupljen.presecanje. uččhri. osnova: uččarajitķ) . Evo još nekoliko primera nastalih dodavanjem prefiksa "ud" ispred korena: čar.sakupljati. Nepobitna je činjenica da sa porastom pismenosti narastaju agresivnost i kriza morala. vertikalna stranica pravouglog trougla 57 . uččhişŃa (tpp.dizati. čhid i ši (d pred č postaje č. biti znamenit. uččita (tpp) .preseći.otići.onaj koji izgovara. uččhrajati ustajati G. dokrajčivanje P.ostaviti kao ostatak) . uččhjāte . no. čal. nisu nastale sa početkom pismenosti. uznositi. najaviti. Čin i delo govore sve što treba znati o pojedincu.izgovaranje. nego da vuku poreklo iz vremena Rg vede. O autorima velikih dela gotovo da nema podataka. razrešava teškoće G. Ona se bavila večnim temama opšteg značaja spram kojih je istorija koješta o kojekakvima. uččalati . či.apačajam (n. od korena def. pogotovo kada se radi o razvoju umnih sposobnosti". uččhedin . veka i izradio rang-listu učestanosti pojave imena zemalja u naslovima.džnah . uččajah .ispljuvak.um.lingvist uččarajitā (m. razrešiti nejasnoće teškoće. penjanje.bhoktā (d) . učitelj. osloboditi sebe nečega I. oni su noseći stubovi njene kulture i civilizacije. uččalah . uččhrajah . uččarati . rast. punoća uččaja .onaj koji jede tuñe ostatke uččhri. objasniti I. prikupljanje. uvereni smo do dana današnjeg da je usmeno učenje daleko superiornije u odnosu na knjiško.ići nagore. uččhrajati .prekovanog u stih radi obraćanja bogovima.uspon i pad. uččhinatti . razumevanje G. izgovarati I. uččara . verujem da bismo došli do zaključka da su najsrećnije prošle one zemije koje su imale najnižu frekvenciju ili minimalno učešće u stvaranju istorije. uččinoti .uzdizanje. Verujem da reči srpskog jezika: učiti.du) (sl) . razaranje. uččal. glagola: uččhiš .onaj koji se uzdiže kao Sunce G.ostatak uččhişŃa . jer se i pre nje imalo šta učiti. Ona je jedna te ista priča: uččaja . učtiv i sl. uččhişŃa nečist P. nečistoća uččhişŃa i uččhişŃvam . iskorenjivanje. Upamtila je vredna dela doslovce i mitologizirala one ličnosti o kojima se imalo šta reći izvan golih činjenica. kazuje P. otkloniti. važan. štrčati Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi u predgovoru rečenicu iz referata pandita Šjamadžija sa kongresa u Lajdenu: "Mi u Indiji. veličati I. uččar. dodavanje. uččaraĦam . artikulacija uččaraĦa . uspraviti.

udždžhati zažditi (pobeći) G. vajati .lišće. koji izaziva velike posledice 58 . po Vuku. Da li su vajanje i vajarstvo nastali od tkanja ili se dogodilo obratno? uddāmarin dambulhana. udždžas.pobuñen. uspravljen.ono što treba da bude otkano Od korena: tank nose ime indijske i budističke (Nepal Tibet) tanke. ūŃhati . ūjate . povećan. trava (one vrste koje se koriste za pokrivanje krova) uŃadžah . džīvati -živeti) . odaslati.onaj koji napušta P. osnova: udždžhitķ) .pečatati) . vratiti se u život udždžh. džahāti . udždžīv. ispražnjen. tkanje.uništiti. udždžh.oŃhati i ūŃh. glagola ve. ubiti. u srodstvu su sa gornjom porodicom reči. udždžasajati .otkan vātavja i veja (tpb) . udždžhita (tpp) . tkanice i sl. označavanje posebnim oznakama P. istočen (kao voda) Zažditi pušku. istrebiti I. pokolj. udždžhad .1.bditi. iskoreniti. buditi. uŃh.(od glagola hā.tkati) . uta (tpp) (od glagola: ve. jer se tkane izvodi udaranjem brdila i izvoñenjem šara. pobeći. obarati ūj. udždžīvati (od glagola: džīv. nadražen Čujem da narod kaže za nekoga daje užagrio očima kada se.koliba načinjena od lišća u kojoj boravi pustinjak. boravište (u opštem smislu) Udžera je u RVK obeležena zvezdicom. proizveden. Ńankajati . roñen udždžāsanam G.P. u nešto uživeo. zvati.pečatanje. udždžāgarajati G.udarati. Po svoj prilici.uzdignut. uŃadžāh udžerica I.napuštanje (sveta) udždžhitā (m.otići) . otkati. uddāmara . odustati. udždžhitih (f) . Zbunjuje 3.napustiti. pobuñen. ostavljen. ostaviti. oŃhati otkati (?) G. udždžāgara . damar (?) P.ubijanje. velikog značaja. udždžāgr. udždžīv. udždžāsanam . ili zažditi preko polja. uŃah . krvoproliće udždžāgr. udždžāgarajati . za poštovanje. po Vuku. odaslan. isprazniti I. srpske reči: tkati. kuća. uččhrita (tpp) .izvrstan. uŃŃankanam (od: Ńank. uŃh.oživeti. utkati.sg.tkati I.napušten. gotovo da je isto na srpskom i na sanskrtu. podignut. pobuditi I. udždžīvati oživeti užagriti užas G.

ašajah . Po RVK dambulhana. beskoristan P.mesto sa pitkom vodom uda .agnih (sl) .stomak. jezero. udaram . na nemačkom: wasser. ud ili und.vādjam . udānah izdah G. preko. vulgarizacijom indijske muzike dobija se turska. utta i unna (tpp) . Reka Una. izelica. udānah . isticati.voda. udaniti .plavah .višīrĦa .disati. iznad.sparšam .mokar.maĦdūkah .onaj kome je suština u stomaku. nad. sposobnost varenja hrane 59 .onaj koji stvara vrlo veliku buku Dok važni damari "biju" telo je živo. izvodi se kuckanjem ćupova ispunjenih vodom. znači: turska muzika a kakva je ona kažu nam sanskrt i narodni pevač: "Čauš viče.voda udakam .sarvasva (sl) . jedna od 64 umetnosti i lepih veština udaka .otkriti radost srca I.poplava uda ."udaranje vode pri plivanju". proždrljiv udara ."žaba u izvoru". ponuda vode mrtvima Složenice: uda ."tamo gde voda miruje". jedna od umetnosti i lepih veština udaka . udan. označena zvezdicom.pītih (f) . takode.dodirivanje vode radi potvrde obećanja i zaveta uda . mada uticaji ovih nisu za podcenjivanje. materica I. unatti . Sva sreća da je Srbin umeo da peva i bez Turaka i bez Crnaca."muzika vode". spada ovde."stomačni oganj". dambulhana riče" bolje rečeno. udānaja. udam (samo na početku ili na kraju složenica) . jedan od pet vitalnih dahova tela. vlažiti I. materica. razdraganost udaram uterus.ghātah .tok. udam voda udodhara vododerina unna Una (reka) G. izdah. izdisati I. više. na engleskom: water. human Od: udam nastali su na srpskom: voda.udhārā = udodhārā . čovek ograničena uma uda .prskanje bolesnika svetom vodom radi smirivanja udaka . vlažan.uddāmarin . vodena struja uda .šāntih (f) . kretanje nagore.izvirati. Tu je i "trajna undulacija". na latinskom: unda. bazen udaka ."sušen u vodi".izdisanje. ljubazan. udānajati (den) . daljom vulgarizacijom turske muzike dobijaju se top ostvarenja srpske folk parade! Niti je srpski narod ''folk" niti su mu potrebne ovakve parade. ud ud (polni) Prefiks imenica i glagola: ud označava preimućstvo. šupljina. creva. unutrašnjost nečega udara .

uzdizati se (Sunce) I. udariti G.dizati.onaj koji dela po odreñenom planu uddhatih uzdanje (u samoga sebe) G. udajah (nastalo od prefiksa: ud i glagola: i.dizati se. osloboditi 60 . uddhata (tpp) .ā i glagola: i.ubiti se. uzbuñen Ponosito uzdanje u samoga sebe može. usmeriti na I. oženiti se ili udati se P.dizati se. osnova: uddeşŃķ) .ponos. udi. udati je (ud) īşita udejivah istok(?) dete (?) G. ūdhā . iščupati.podignut. dadāti . uddharati . oholost P.udata žena udavati Gornji glagol nastao je dodavanjem prefiksa glagolu: vah. uddharati udarati. uddhķ.izašao. sve iz Rg vede. izazvati samouništenje kao posledicu. izlaziti.ponos. uddhķ. potiskivati nagore uddhan. odneti. penjati se. uddiš. udesiti G.izbačen.ukazati na. doći iz. uddišati udešavati. napregnut uddhāna i uddhānta (tpp) . udāvah.odvesti.odvesti O udadbi i ženidbi biće više reči uz glagol: dā. podignut. biti plod nečega) . udisanje i izdisanje.penjati se. īşati . kao uzrok. roñen Ove prastare reči. uddešanam . vahati . izdignut iznad horizonta (Sunce) udejivah (nastalo od prefiksa: ud . nasilan.onaj koji je izašao. uddhan. nije neosnovana pretpostavka da su navedene srpske reči u srodstvu sa sanskrtskim. udīş. izvući. uništiti. udāvahati . udeti . kao što su: izlazak i zalazak. ude.odvesti. raskinuti. roñenje i smrt. iskoreniti. kako su se tada znale povlačiti analogije širokog zamaha. udeti . penjati se. uddiš. uspravljen.kretati se) . uddhita (tpp) . istrebiti. ovde sa korenom: dhā. dati ćerku.ukazivanje na uddeşŃā (m.udāvah. nastao. obesili se I.rañanje Sunca P.dati. oholost. nadutost uddhatatvam . udāvahati G. izlaziti. no. udīşita (tpp) . naslale daleko pre nje. ponuditi. grub. uddhante . uddišati . uddhatih (f) . pokloniti. izbljuvan Ovi trpni pridevi dati su radi potvrñivanja na početku datog porekla srpske imenice: ud od sanskrtskog prefiksa: ud. doći iz. uddhanti .uzdignut. odnose se prvenstveno na rañanje Sunca. uddhita uzdignut P. udīşati (nastalo od prefiksa: ud i glagola: īş. biti plod nečega) .

I. uddharaĦam - izbavljenje, osloboñenje, spasenje, uništavanje, gašenje, odnošenje ugarka sa domaćeg ognjišta radi paljenja žrtvene vatre i dr. uddhartā (m, osnova: uddhartķ) - razarač, uništitelj, oslobodilac, izbavitelj P. uddhāraka - iščupan, izvučen, uzdignut, podignut Porodica reči iz Rg vede ima bukvalni i metaforički smisao. Po prvome, da bi se došlo do slobode mora se udariti po onome koji slobodu ugrožava; po drugome, radi sticanja duhovne slobode neophodno je iščupati se i izdignuti iznad satirućih okolnosti svakodnevice. Srbima istorija neprestano natura prvi, bukvalni smisao, pa se duhovni potencijali troše na ispravljanje davno iskrivljene i neispravljive "krive Drine". udrič, udričjate G. udrič, udričjate - isticati se, strčati, prevazići, nadvisivati udvahah odvoñenje strčati

G. udvah, udvahati - odvesti, odneti, uzeti ili odvesti nevestu iz roditeljske kuće I. udvahah - odvoñenje neveste, sin, potomak, vitalni vazduh u telu koji odvodi hranljive materije nagore, jedan od 7 plamenova ognja udvahanam - odvoñenje neveste, venčanje, svadba udvodhā (m, osnova: udvodhķ) - suprug P. udūdha - donet, roñen, uzgojen, oženjen, udata udvodhu - kama (sl) - željan ženidbe Nekadašnje dogovaranje roditelja oko ženidbe i udadbe supstituisano je ud - varanjem. Ud – vāra je neko koji podiže rep uvis, udvāš, udvāšjati - obraćati se plačnim glasom i udvāşpa - onaj koji lije suze, cmizdrav, što sve lepo pristaje uz udvaranje. unmad, unmādjati pomahnitati

G. unmad, unmādjati - poludeti, pomahnitati, napiti se unmadah i unmāditā - ludilo, pomahnitalost, pijanstvo P. unmatta - pomahnitao, lud, pijan unmadana - pomahnitao od strasti G. umnanaja, unmanajati (den) - uzbuditi se, razdražiti se, pomahnitati I. unmanaskatā - pometenost uma, mahnitost P. unmanas - mahnit, lud "Madlenina mahnitost" na sanskrtu glasi: "mādlena - unmāditā", predsednička je nešto složenijeg karaktera: "unmadana - unmāditā". upaklķp, upakalpate upakovati (paket)

G. upaklķp, upakalpate - postati, biti prikladan, pristajati nečemu, uobličiti se I. upakalpanam - priprema P. upakalpita (tpp) - pripremljen, ureñen

61

Slavna porodica reči za koju znamo da sadrži koren: klķp, od koga su nastale kalpe, kod zapadnih Arijaca skončala je bedno. Doduše, namesto predstava o kalpama dobili smo raznovrsne političke i religijske "paket aranžmane" turističkog karaktera sa širokim spektrom destinacija. upadžñā saznanje

G. upadžñā, upadžānīte - izumeti, izmisliti, pronaći I. upadžña - nepoznato znanje koje nije prenelo tradicijom nego je do njega neko sam došao P. upadžñāta (tpp) - izumljen, izmišljen, pronañen Istorijski gledano, ovakvo znanje pokazalo se samo delimično napredno, iskustveno gledano, opasno je boriti se protiv predrasuda. upadas, upadasjati opadati

G. upadas, upadasjati - opadati, nestajati, malaksavati, biti iscrpljen, osušiti se, gubiti, biti lišen nečega P. upadāsuka - opao, malaksao, iscrpljen upadešah uputstvo G. upadiš, upadišati - ukazati, uputiti, objasniti, savetovati, propisati, naredivati I. upadešah - ukazivanje, učenje, savet, propis, uputstvo upadešī (m) - učitelj, savetnik upadeşŃā (m, osnova: upadeşŃķ) - duhovni učitelj Uporedo sa opadanjem duha narasta broj uputstava za upravljanje spravama. upadhķ, upadhārajati podržavati

G. upadhķ, upadhārajati - podupirati, podržavati, uočiti, razumevati, iskusiti, naučiti, zapamtiti Sve je veća ponuda imaginarnih ciljeva kojima se mora pružati realna podrška. upanāma I. upanāma - nadimak (nad - imenom) upapakşah I. upapakşah - pazuho Reč se sastoji od prefiksa: upa - ispod i imenice: pakşah -krilo, rame; doslovno prevedena gornja imenica je podramlje. Srpski jezik je sačuvao uspomenu na: pakşah u pazuhu. upapad, upapadjate upasti upādhih upadljivost G. upapad, upapadjate - ići nasuprot, protiv, napasti, prodreti pazuho nadimak

62

Glagol i imenice u istoj porodici reči imaju i druga značenja, u gramatici, filozofiji i logici. Upada se negde da bi se nešto otelo ili ako se ostane, da bi se jedno stanje supstituisalo drugim, po želji onoga koji je izvršio upad. Ono što upada u oči kao percepcija, razvijeno je u sledeće filozofske pojmove: G. upādhā, upadhāti, upādhate - postaviti preko, staviti na, pripisati, zgrabiti, pojmiti, shvatiti, obuhvatiti I. upādhih (m) - ono što može doći umesto drugog, supstitut, ono što može imati ime i izgled nečeg drugog, preinačenost, prerušenost, osobenost, atribut, ono čime se nešto bliže odreñuje - u materijalističkoj filozofiji: upādhih je uslovljenost, temeljni odnos izmeñu uzroka i posledice koji nije predmet čulnog opažanja pa se, stoga, ne može dokazati. - u vedanti, kod svih ogranaka, upādhih je jedan od osnovnih filozofskih pojmova: spoljno, slučajno ograničavanje i razgraničavanje pojava. Još je Badarajana, osnivač pravca, u svome delu Brahma - sūtram upadhih definisao kao zabludu, posledicu ograničenosti iskustvene svesti koja, zamračena delatništvom, vidi pojavne mnogostrukosti bića, iz neznanja, avidjā, tamo gde se znanjem, vidjā, spoznaje da apsolut nije dvostruk: saguĦah i nirgunah, već da je istinska suština sveobuhvatni apsolut, čista homogena svetlost, odnosno identitet imanentnog: atman i transcendentnog: brahman. Šankara je razradio ove teze i kreirao advaita - vedantu, monističku teoriju saznanja koja ide izvan majom nametnutih privida pojavnog sveta ili preko lažnih identifikacija posredstvom svesti rascepljene na subjekt - objekt, dvaita, udvojenost. Rascepljenost brahmana na nirgunah, bez obeležja i saguĦah, sa obeležjima iluzorna je, kao što je iluzorna iskustvena svest. Njoj nije dostupna istina, jer je individuacija iluzorna posledica iskonskog, ontološkog neznanja: avidjā. Bhaškara vraća realnost mnogostrukom pojavnom svetu koji je za njega: upādhih, mada je dosezanje te realnosti nepotpun cilj egzistencije bića u svetu. Dživah, živoj duši, biću, bitan je ne - rascep, abhedah; "rascep, bhedah, je uslovno ograničavanje, upadhih. Odstranjivanjem ograničenja, dživah se vraća u stanje prvobitnog abhedah. U svim vedantinskim školama osloboñenje, mokşah, postiže se meditacijom na nerascep, abhedah. Vedanta, u celini, počiva na upanišadskom postulatu: "tat tvam asi", "to si ti", odnosno na identitetu: atman = brahman - u logici, upadhih je ograničavajući dodatak kojim se izbegava: ativjāpti, neopravdano širenje nekog pravila ili principa izvan onoga što je prvobitnim iskazom obuhvaćeno. upoşanam post

G. upoş, upoşati (od prefiksa upa i glagola: uş, oşati - spaliti) - postiti (postom "spaliti" grehove) I. upoşanam i upoşitam - post upavitam pavit

G. upavje, upavjajati - udostojiti svetom uzicom (uzica se nosi preko levog ramena i svezuje se u čvor ispod desne ruke, niže pojasa; svakom dečaku prilikom inicijacije - uvoñenja u društvo odraslih Arja, svezivana je uzica u sedmoj godini, kada je, ako je iz brahmanske porodice, dobijao učitelja) I. uravītam - osoba sa svetom uzicom upavītakam - sveta uzica P. upavītin - onaj koji nosi svetu uzicu Pavit je puzavica velike dužine koja raste u šumi i puza se uz visoko drveće. U RVK naziva se belom lozom, jer cveta belim cvetovima. upānat opanak

63

mukha .obadva."sa licem na obadve strane".obadve.jugam (sl) . otvoreni napad P. upe.I. upānī. vodozemac ubhaja .par opanaka (od: jugam . upājah .opanak. podmićivanje. cipela! upānad . upānajati G.obadva.povrediti. tržišno konkurentna Jugo . po nekima i u dualu: ubhajah (m). eti . autor sanskrtsko-engleskog rečnika Ser Vilijams. ubhnāti . Očekivani devizni priliv potrošen je unapred."onaj koji dobija platu na obema stranama". sredstvo kojima se neko približava cilju.odvoñenje neveste ženikovoj kući Druga agencija. stići do. upānat (f. težiti nečemu i dr.onaj koji se približava. prevodi gornju imenicu sa: sandala. a Složenice: ubhaja . strategija.jugam. upānī. osnova: upānah. ubh. upānajati . bukvalno: upregnuti opanci) P. odvesti. I. obući. ubhnāti G. ubhe (n) .onaj koji se približio. preduzeti nešto. uped (nastalo od prefiksa: upa i glagola: i. četiri diplomatske veštine. Za modele vlada veliko interesovanje u zemlji i u inostranstvu. isto: ubhaja (osnova) koristi se samo u singularu i pluralu. obuti) . sejanje razdora. upānahin . upeti upeti se.jaram. e. upāja . upeta . vezati.vetana . ubiti ubhau obadva ubiti oponašati B. od prefiksa: upa i glagola: nah. ubhe (f) . nahjati -pričvrstiti. upinjati se upinjanje upājah G.dvopolan. obmotati.onaj koji ima opanke na nogama Jugo .ići) . trudna žena. oponaša gornju i "radi na projektu" svadbene varijante sa gumenjacima. . oponašati I. okrenuti se ka. praveći se da ne zna da su mu preci išli u opancima. ubhajam (n) .provesti. dostiže cilj. špijun koji je prividno ušao u službu neprijatelja ubhaja .predložak: obučen i obuven na buvljaku.onaj koji živi i na zemlji i u vodi. jer je lice deteta okrenuto na suprotnu stranu od majčinog ubhaja . ubhajī (f). ubha (osnova) koristi se samo u dualu: ubhau (m) .jugam agencija za uparivanje veštine oblačenja i svlačenja sa veštinom obuvanja i izuvanja kreira nov svetski modni hit.obadva. poznavanje religije i svetovnih poslova ubhaja .vidjā .dvostruko znanje.čatuşŃajāni: pregovaranje. koji nešto preduzima upājin . hermafrodit 64 . srednji i ženski rod se podrazumevaju.približavanje. ekspert u korišćenju sredstava ubh.vjañdžanam . upe.približiti se. uz doplatu. upānajanam .čara .

bila sova.ime iskonske sove U mome kraju narod sovu zove ulovica što ne verujem da dolazi od njenih lovačkih sposobnosti.šīrşan .onaj čija je spoznaja okrenuta ka spoljašnjosti i ka unutrašnjosti ubhajatah .grudi urasjah (m) . ime zmije Šeše Poreklo Urvine planine može biti i od: ūrdhva . visok.ubhaja .dlake na grudima P.plodna zemlja urvī . ulūkah . sa licima okrenutim na obadve strane ubhajatah .sveta uzica urasitra i urasi .poreklom od dobrih roditelja ubhaja-djus (ind) . boginju mudrosti.sambhavah .ženske grudi urasam .kaŃah .kķtvā .u oba dana (subsekventno) urasam I. izdignut. dilema ubhajatah .Heru i na njegovu kćer Atinu. ulūkah I.trānam . urah (n.onaj koji stremi u visine.oklop urah .vrsta sočne trave Lapak se u narodu zovu vrste trava sa vlaknastim ili čahurastim plodovima sa kukicama kojima se kače za runo ovaca (ulapčeno runo).ruhāh . osnova: uras) .Nebo i Zemlja urvjā .sūtrikā .dharah (sl) . Verovatno je da se sačuvalo sećanje na iskonsku sovu. ime Indre ulūkī . urvī . zemlja urvī (f.dvostrana mogućnost. ulapā I. koja drži sovu u ruci jer je i sama. pre antropomorfizacije.pakşa .ogrlica od bisera urasi . odgajano na grudima. urasja . dete urvīdhara I. 65 ulovica lapak Urvina (planina) ures .sova. amplituda urvarā . ka nebu.širina.ono što pripada grudima.Zevsa u koju se pretvorio da bi zaveo Kibelu .pradžña .nešto najbolje u svojoj vrsti Složenice: urasi ."prostrana".sudžāta . sovu .pripadnik obadveju strana ubhajatah .planina.stavivši na grudi urasi . ulapā . du) .Indru.dvoglav. uspravan. pticu .

nazivanog Djaus . sa visokih kola sveprožimajuća sve bodri Zora sjaj daruje na početku dana" 66 zora vulva . O lepoti Zore i njenoj vernosti rti peva Satjašravah Atreja u RV 5. užditi uşita užaren.sumrak P. ulkuşī .otac. po kojoj sve blista. užariti.jutarnje svetlo. i ozbiljno motreći na nas sa nebeskih visina. ulbam i ulvan . ona. usijan. Ona je kći Neba. usķ (f) . od čega su nastali grčki Zevs. sestra Aditjāh i noći.. sjajna deliteljko darova.zora i noć uşasī . uş.pitķ.. personifikovano jutro. du) (sl) .goreti.naktā (f. Zoro. širi raznobojni sjaj i tako svetleći ona je sada poslednja od onih koje su svanule i prva od onih koje tek sviću i neće nikada prestati". ćerka Neba. rasprostri svoje darove po nama... ugarak.zora. donesi nam one blistave moći kojima ćemo izroditi decu i unuke.membrana oko embriona. uşah .užaren. oşati užeći.113. obilata konjima. ti koja deliš pobedničke nagrade.zora.ulkuşī ulkus I. 92.rano jutro. večernje svetlo uşāsā . ''Pogledaj kako Zora razvija svoje zastave na istočnoj polovini neba.. usrā I. meteor. ukrašena svetlosnim zracima. čineći smrtnike starijima za jedan dan i skraćujući njihov životni vek iz dana u dan. budeći i oživljavajući sve što je živo i nalazeći reči u njome nadahnutom pesniku. 80: "eşā džanam daršatā bodhajantī sugān pathah kķnvatī jāti agre bķhadrathā brhatī višvam . zora. latinski Jupiter i pater. blistava kći Neba donosi nam darove. vulva. Nebo . himni pesnika Kutse Angirasa: ''Dovozeći neizmerno blago. ona se suočava sa svakim okom..sjajan fenomen na nebu... jutarnja svetlost. zora uşah (f) ... oşati . na čelu hodi. uterus uş.. žariti I.inva uşā džjotir jačhati agre ahnām" "ona ljude budi. ona se ukrasila blistavim nakitom i otvara svoja nedra. obilata kravama. kao igračica. Prirodno žaljenje zbog svakodnevnog skraćivanja života javlja se i u RV 1. sjaj Oko dvadesetak rgvedskih hinmi posvećeno je boginji zore Uši. buktinja ulvan I. jutarnja svetlost usrā . uštap (pun mesec) G. njen blistavi sjaj pojavljuje se još jedanput da bi rasprostirući sebe rasterala bezoblične crne ambise mraka.. ovde i sada". Stara boginja raña se opet i iznova obučena u iste boje. zažaren Sve reči su iz Rg vede. puteve prohodnim čini. uşita (tpp) i uşŃa (tpp) . veličanstvena. kaže pesnik Gotama u himni RV 1. Zoro.

uşŃā (m. ūrdžajati u urgirati G. gornji glagol je izgubio pravo značenje. sakriti. ponosit.pokriti. veliki.obilat vunom. vunen 67 . moć ūrdžita ."esā vjenī bhavati dvibarhā āviş – kķĦvānā tanvam purastāt ķtasja . poznat. osnova: ūrdž) -jačina. nisu priznati ali su moćni i povezani u lance.vala (sl) . paučina. Za uspešnost urgiranja neophodno je izazvati lančanu reakciju. heroj P. ū -uzvik sažaljenja kojim se obećava zaštita ūrdž.vunen ūrĦā . uticajnih i snažnih koji. ūrĦam-vuna ūrĦā . ūrĦoti . ūrdža .āšrajah (sl) .ojačati." uşŃķ I. čuperak izmedu obrva P. jak.mināti" "ona raznobojna biva dvostruko krepka razotkrivajući svoje telo spreda putem zakona ona hodi spremno znajući ga oduvek. snažan. smer mu ne menja. ūrk (f.panthām anu eti sādhu pradžānati iva na dišo . Nema života bez urgiranja preko poznatih. I ove reči su iz Rg vede. vuneni konopac. priznat. GLAS "ū" . moći. ūrdžin .kao urgirati - u U. moćan."stanište hrabrosti". obično. jačina.vuna.bik koji vuče plug uşŃķah . slavan. hrana. ūrĦu. Primena ove porodice reči u svakodnevnom životu do te mere je dobila egzistencijalni značaj da nju treba usvojiti i neizostavno uneti u rečnik srpskog jezika. sok. važan. snaga. okružiti I. čuven ūrdžita (tpp) . osnažiti. okrepa ūrdžah (n) . ūrdž. osnova: uşŃķ) . ūrĦā .snaga.moćan. ūrĦā vuna G. preko latinskog.vat (sl) . ūrdžajati .bivo uštrojen (?) Bikovi za tegljenje bili su štrojeni.obdaren snagom. osvežiti I. hvalisav I.onaj koji poseduje hranu i moć Dugo putujući do nas.

ūşara-usoljen.ono što treba da bude razmatrano i o čemu treba doneti zaključak Ufati se i ufanje. GLAS "ķ" -kao redr bre U. pristojno. kao zid na primer. Sunce itd. žrtva. pretpostavljanje. Po svoj prilici. stvarno i dr.istinito. P. ili: rušan .i (glagol: i. zakon. pravo. uzdizati se. pravda. osvojiti. voda. ūş. zakonito. kad glagol promeni vrstu: ķ. ovde spadaju: razorati i survavati. ūhanīja (tpb) . ispitivanje. nadati se. ūşakam so ūşara usoljen G. povredivanja. ūh. ķtaja (ind) . ķtam (imenica nastala od trpnog prideva vremena prošlog glagola: r) red.ūrv. ūhah . razmatrati. istina. dizati se. ind) . iskreno. ijarti . ķ. ķččhati . pogrde (v.biti bolestan. uništiti. ubiti urvati. čekati. u smislu: nadati se i nadanje ispali su iz upotrebe. brū pod "b") ķtam red G. oburvati U RVK navode se stari oblici za razoriti: razurati.uzvik podsmeha. ķtam (ind) i rtena (instrumental. bolovati ūşah .očekivati.so u grudvama P. vera. običaj. zavet.razmatranje.osoba u crnini kao znak žalosti za preminulim.povrediti. ūrvati G.so ūşa . uočiti. razuriti. eti . istina personifikovana u objektu obožavanja. ūrv.sikatam (sl) . ūrvati . sresti se sa ķtam . razumeti. pobožan čin.slano tlo ūşakam.ići) . ūhati ufati se G. zakletva. ūhati .ići ispravnim putem.kretati se. versko pravilo. zaključivanje P.na pravi način ķtajin – istinit Složenice: 68 . putem pravičnosti i istine I. pobuñivati. zatim oburvati. procenjivati. uzlaziti i. natopljen solju ūh. dobiti. obećanje. zaključivati I.pokretati. r . ūşati .

plemenitog uma udāra . bik je prožeo velike svetove".satje (n. s njim usklañivano i njime odmeravano.onaj koji boravi u istini.činiti po zakonu kao što Indra čini puštajući kišu Od gornjeg korena nastale su i sledeće reči koje pripadajui drugim slovima azbuke: ārjah .sjedinjen (ujarmljen) sa istinom ķta .sap .uzvišene reči. nalazi se u Rg vedi.satja . univerzalni zakon. gospodstvenost udāra . 190 u kojoj se kaže da je toplota posledica napora ureñivanja univerzuma: "ķtam ča satjam ča abhi . ako ne i svekolike ljudske misli.priznat.daršana .vikrama . sa značenjem: red.uzvišenog uma udāra . Surju. istinit govor ķta .četas .uzvišenog karaktera.počasno ime udāra . On ima snagu moralne obaveze univerzalnog važenja i. 61.sāta .tā .ispravan. veliki.džĦā . mudar udāra .intelekt ili znanje koje po sebi sadrži istinu ķta -judž .artha .ni . pošten.zazivanje i obraćanje onome koji blista kroz istinu ķta .bhara . najbolji udāra .pravda i istina ķta . 69 .vākah . ponašanje svega pojedinačnog u univerzumu mora biti ka njemu usmeravano.iddhāt tapaso" "red i istina roñeni su od izračene toplote".čarita .anķtam .karman (ind) ..vķdh .onaj koji se ponaša plemenito udāra .plemenita karaktera udara .dhamā .ona koja je zakon i istina. RV 3.istina i laž ķta .bhāva . po smislu i po metru kojim su izražene Prvi apstraktni pojam indijske.ispunjen istinom i pravdom ķta .satja ili ķta . ķtam.obavljanje pobožnog čina od strane čoveka i prihvatanje tog čina od strane boga (obadva su "sapeta" dvosmernom vezom univerzalnog zakona ķtam) ķta . rta .uzvišen. budući izveden od korena "ķ".onaj koji vodi po pravdi i po istini ķtam. kretati se.dhī . herojski udāra . iskren.vķtta .Višnu ķta . Evo ilustracija iz rgvedskih himni: RV 10.onaj koji nosi istinu u sebi ķtam .djumna .poznavalac zakona reda ķta . bikom koji: "ķtasja budhna uşasām işaĦjan. slavan udāra . vķşa mahī rodasī āviveša" "sa dna istine (reda) izvodeći zore.plemenitost.dhāman . pesnik i slavni mudrac Višvamitra naziva Sunce.gospodstvena pojava udāra . du) .plemenit (Arijac) udārakah .kīrti . otmenost.sattva . cenjen.pradžnā .džāta .oni koji neguju istinu (bogovi) ķte.ķta . ispravan. koja se raña iz zakona kao istina (metafore za Zoru) ķta . istina.visoke inteligencije.pada .hrabar.

"Zlatna posuda u kojoj je sakriveno lice istine". koji to nisu. nastali su od istog korena ķ. vidilac. 4 Proroci iz Starog zaveta misle da bog postoji pre manifestacije svih pojava Tako se rta naziva ocem svih stvari.."Lice zakona". Sve što je sreñeno u svetu ima rtu za svoj princip.. kao i ruski: rjad . Na litvanskom: arti je orati. Rta označava poredak u svetu. r. rta je postala put moralnosti kojim čovek treba da ide. 3 Nisam uspela da utvrdim kome treba zameriti za nazivanje vedskih rišija prorocima. konji .. Stvarnost je jedna. u ovom slučaju pesnik Šrutavid Atreja: "ķtena ķtam apihitam dhruvam vām sūrjasja jatra vimučanti ašvān daša šatā saha tasthus tad ekam devānām šreşŃham vapuşām apašjam" "zakonom istina vam je stalno skrita tamo gde se iz Sunčevih kola konji isprežu. satjam "je ono što jeste''. laž.neistina. i zakon pravičnosti koji poštuju čak i bogovi.. Svoje prve znake pokazuje ovde tendencija za mističnom koncepcijom jedne nepromenljive stvarnosti."... spazio riši. najsjajnija i najlepša. kao da ga poznaje od ranije. što je isto što i: anķtam . Tako se obeležava zakon uopšte i imanentnost pravde.. jer nisu ništa proricali. Suncu. Svet iskustva je senka ili odsjaj rte.. osim reda. mada skrivenu. koji se gojiš u svome domu"... nesavršena kopija.. asti jesam.. božansku. Nju je. vardhamānam sve dame" "tebi. Svet nije više haos koji predstavlja slepi bes slučajnih elemenata već dejstvo jedne svrhe koja unosi harmoniju.istma. Sve što postoji nestalan je prizor. r.. smenjivanje dana i noći i godišnjih doba. istina je skrivena od očiju smrtnika tamo gde se "Licu istine". Oni su tragali za istinom. Rta je uzrok što su Nebo i Zemlja ono što jesu. najveličanstveniju i najlepšu. Da li bi se. meseca i zvezda. Samo je jedna od njih. pravog puta. blistavom. ķtam. moglo. Promenljivi nizovi pojava sveta predstavljaju različite izraze postojanog rtam. "hiraĦmajena pātrena satjasjāpihitam mukham" . Zora se drži puta rte. vladaru žrtava čuvaru (pastiru) reda. to ne znam. Postepeno. dok se mnoštvo menja i prolazi. Ovu koncepciju mora da je nametnula prvobitno pravilnost kretanja sunca. Univerzalno prethodi partikularnom. od: sat – prilog vremena sadašnjeg glagola: as. deset stotina ih se sabralo. Ova vera pruža nam utehu i 70 . Ķtam se podkrepljuje rečju: satjam . "bivajuće". Višnu je zametak rtin. isprežu. po analogiji. zato proroci3 iz veda misle da rta postoji pre manifestacije svih pojava4.na hiljade sunčevih zraka. Stvarnost je neizmenljivi zakon. izvesti iz ķ i srpsko: orati. Sunce se drži puta rte. kojom se pesnik obraća Agniju: ''radžantam adhvarāĦām gopām ķtasja dīdivim. RV 5. jednu.moralna vrlina i latinsko ritus. 62.red i vrat . Evo skraćenih citata o ķtam iz Radhakrišnanove Istorije indijske filozofije: "Rta bukvalno znači: tok stvari.. Čim je priznata ova koncepcija rte desila se promena u prirodi bogova. spazih" U drugim himnama Sunce je: "ķtasja anīkam" . ali znam da dok srpski seljak tera ovce povikom: "r. on upotrebljava sanskrtski koren: ķ. Tu. trajne realnosti koja ostaje nepromenjena u neredu promena.RV 1.1. Grčki pojam: arete . bez delova i promena.lagati. Ona nikad ne prekoračuje njegove granice.

gde su njegovi zakoni jednako tako večni i neprekršivi. bez svake sumnje. koji odgovara lepom redu u prirodi. dok u himnama ona osim tog značenja ima i dodatno značenje "moralnog reda". da bi se objasnila doraslost indijske filozofije zapadnoj i indijske religije monoteizmu. po mojoj oceni. Beograd. Ovo je značajna karakteristika kada se ima na umu koliko je.. napisao najkraću i najbolju istoriju indijske filozofije. već se proteže i na moralno. Ako su u pitanju sila i nezajažljivost. dakle. postajao sve bezličniji. već i na veliku raznolikost rešenja filozofskih problema koje nudi."5 5 Servapali Radhakrišnan: Indijska filozotija. Još jednu.. Evo citata iz poglavlja: Vedsko razdoblje: "Moramo podsetiti da je. dok to zapravo ukazuje na jednu izanrednu odliku strukture svesti vedskog Arijca koji je neobično sklon filozofskoj spekulaciji. I. "čuvar rte" (gopa ķtasja) i "sledbenici rte" (ķtāju) često nalazimo prilikom opisa bogova. da njegovom moći reke teku u okean ne prepunjavajući ga. to jest potpuna personifikacija. boga bitaka. On predstavlja nebo i bog je nebeske svetlosti. Ova osobina označava strast za istinom i ne odnosi se samo na dubinu filozofskih istraživanja. Varuna odgovara samo jednom odreñenom tipu teističke koncepcije hebrejskom. a njegov osećaj tajnovitosti koja skriva konačno tako snažan. Varuna je zaista u 71 . bio i ostao superiorniji. Mogli bismo pretpostaviti da je najjednostavniji način svoñenja mnogih bogova ranije mitologije na jednog . anglosaski kolonijalizam. bezrezervnu veru u superiornost Zapada mogu gajiti oni koji Istok ne poznaju ili ga poznaju na pogrešan način preko lako svarljivih. starim ideologijama i monoteističkim mondijalizmom da bi opet smrdeo po celom svetu. prezaposlenom Zapadu.... Ova reč. Hirijanu sa Univerziteta u Majsoru i to iz tri razloga: prvi. 1964 Citiraću i profesora sanskrta M. koja je predindijskog (ranog rg-vedskog) porekla. drugi. prvobitno je značila jednoobraznost prirode ili pravilan tok stvari. nastavio je sasvim drugim pravcem gde je pojam božanstva. suprotno od grčke mitologije. kao smrdljivi trag. jednako tako značajnu osobinu rane indijske religije predstavlja koncepcija rte koja ima istaknuto mesto u himnama. Ova podjednaka odgovornost božanstva za održavanje kosmičkog i moralnog reda izrazita je u predstavi Varune. naoružao novim oružjima. meñutim. ostavljao otvorenim dok nije našao zadovoljavajuće rešenje. Predstava Varune je u vedskoj mitologiji uskoro zamenjena predstavom Indre. uopšteno govoreći. Izraze kao.. da je prirodne pojave. Njegovo zanimanje za spekulaciju bilo je toliko duboko. na primer.uzdizanje najuzvišenijeg od njih na stupanj Vrhovnog. Nadalje. U rtu se može imati poverenje. No u vedskoj Indiji se nije išlo tim putem. prevladavajući tip vedskih bogova bio nepotpune personalizacije. Da bi se pokazala sveprožimajuća priroda njegovog budnog pogleda.. Ovo uverenje o superiornosti Zapada ostavio je za sobom. Vrlina će trijumfovati isto tako sigurno kao što će sunce sutra da se rodi.. tom. Zapad je. već to čine svi bogovi sunca kojima i on pripada. vedska religija odmakla od svog izvora. relativno uzevši. sunce se ponekad poetično opisuje kao njegovo oko. Ona se obično naziva "zaustavljenim antropomorfizmom". na primer. U stvarima duha.. Opisan je kao onaj koji je odredio zakone fizičkog univerzuma koje niko ne sme prekršiti. što se kod njega gotovo ne oseća ono što je prisutno u delima nekih indijskih pisaca: mnogo reči. Nolit. Kaže se. popularnih adaptacija prilagoñenih površnom i. Vedske bogove. što je. Indra nije posve lišen moralnih osobina. treba rušiti predrasude o superiornosti zapadnog monoteizma i mondijalizma nad istočnim politeizmom i pluralizmom. što bolje od zapadnjaka razume svoju tradiciju i kulturu i treći i najznačajniji. niti je Varuna jedini koji zastupa rtu. Ma šta da se desi mi osećamo da postoji jedan zakon pravednosti u moralnom svetu. koji se preodenuo.. Ali razvoj religijske misli u vedskoj Indiji. koje je pokušavao razumeti. On je sveznajući pa će uočiti i najmanji greh. No njegova vlast nije ograničena samo na područje fizičkog. ne treba smatrati samo čuvarima kosmičkog reda.sigurnost kadgod nas neverovanje kuša a poverenje u same sebe se pokoleba. okrepio. Ako išta treba rušiti na ovome svetu. već i braniteljinia moralnog zakona. kao što je redovno smenjivanje dana i noći.. Ideal Varune je tako vremenom zapostavljen što može ukazivati da je tada došlo do postupnog odbacivanja takve ideje božanstva. taj izraz može sugerirati da vedskom poimanju božanstva nedostaju potrebne osobine.

a na više mesta se naslućuje u književnosti razdoblja što ga upravo razmatramo. U odlomcima himni nešto kasnijeg datuma nalazimo.ponekad čak i više njih .. čak i onaj filozofskog tipa. gotovo ispunjavao uslove monoteističkog verovanja u ovom smislu. koji čitavo postojanje izvodi iz jednog izvora. već zajedničku silu koja bi delovala u pozadini svih njih. zaista. Jedna koncepcija se smatra neprimerenom i ubrzo se umesto nje javlja druga pa se tako za vedski monoteizam. Evo završnih strofa: "kah addhā veda kah iha pravočat kutah ādžātā kutah ijam vişķşŃih arvāk devā asja visardžanenā thā kah veda jata ābabhūva" "ko uistinu zna. Bog koji uzima žezlo brzo ga ispušta. ijam vişķşŃihjata ābabhūva jadi vā dadhe jadi vā na jah asja adhjakşah parame vjoman sah anga veda jadi vā na veda" "otkud nasta to izračenje da li samo od sebe ili možda ne."6 6 M. ko će objaviti odakle se pojavi. Osnova čak i tog "filozofskog monoteizma".jednom razdoblju. Monizam je potpuno razrañen u upanišadama. nazvane "Postanak". iskaze: "Ono što je samo jedno. otkud ovo izračenje bogovi su došli posle tog izračenja pa ko onda išta zna o postanju". sa jačim naglaskom na moralnost. Traži se poslušnost 72 . kao što su na primer Mitra i Varuna .. Semiti jesu. oni su ukinuli sva pitanja jednim jedinim odgovorom: sve je volja božja. Postoji viša koncepcija jedinstva . Tada se jedinstvo božanstva počelo tražiti na drugačiji način. nešto zna ili i on ne zna". ni zapadna nauka.. da li onaj koji ga vidi sa najvišeg neba o tome. mudri ljudi nazivaju različitim imenima". no nijedan od njih nije postao definitivno personalizovani vrhovni bog. Zagreb.svoñenju mnogo bogova na jednog koji je iznad i izvan sveta što ga stvara i kojim upravlja. To sumnjom prožeto naslućivanje najočiglednije je u himni RV 10. Traganje za razvojem religijske i filozofske misli ne može zaobići vede. pa nisu pokušavali naći jednog koji bi bio iznad ostalih.. a njegova se osnova stalno menja. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. već odavno.. Na pitanja koja su otvorili vedski rišiji nisu do danas odgovorile ni zapadna filozofija. može reći da je nestabilan. Monoteističko shvatanje u čistom obliku nužno je dualistično i teži jedino jedinstvenosti božanstava . Naprijed. jer vedski pesnici spajaju imena dvaju bogova. može se uočiti u ranim himnama.129. Stoga možemo reći da se monoteizam u uobičajenom smislu reči nije ostvario u vedskom razdoblju.. a Indra u drugom. uz uporedo pretapanje pojma ķtam u dharmah.monizam. Bez sumnje je istog značenja i refren jedne druge himne: "Mahat devānām asuratvam ekam" • "Slavljena božanstvenost bogova je jedno". 1980. Rgvedske sumnje u ispravnost monoteističkih zaključivanja odvešće indijsku misao u upanišadski monizam i kasnije u vedantu..i obraćaju im se kao da su jedno. Značajno je za te vrhovne bogove da nijedan od njih ne zadržava svoje prvenstvo duže vreme.. kako ga možemo nazvati. pesnika Pradžapāti ParameşŃhina koja je ušla u svetsku književnost.

Za rgvedske himne on nije ni čuo pa ne zna da je i pre njega i pre njegovih proroka bilo mnogo pametnijih. slaviti. jer oni znaju ko su oni i da mi nismo kao oni. Ugledajmo se na Semite.brahmana. 9 . bez ugledanja na njihovu svetu knjigu. recitovan u slavu božanstva himnama: ķčas ķg . taj pojam iza kojeg se skriva najveća tajna moći govorenja. kad smo pametni!" i to tako rasistički i monoteistički ponosito reče. sporazumevamo se i ne razumemo. Srbin je napravio kompromis: bog = istina i pravda. učvrstih svoje uverenje po kome smo sebi dopustili da budemo žrtve politikantstva "jedinoga". Dobivši toga boga povrh ķtam. na njeno poreklo podseća nas Rg veda i vodi nas u praiskon.stih za stihom ķg .vedāh . Sama .brāhmanam .zbirka stihova. Njihov bog radi za sebe i u njihovu korist po 73 . Sećam se izjave glavnog jerusalimskog rabina u uglednoj TV seriji. 7 Autorke Vesne Jugović ķč reč G. odavno rečeno. 1 . Istu formulu nudi i silom nameće mondijalizam.vedah izgovarane tihim glasom. kao da se radi o korenu nekakve divljake. veličati I. stih. Složenice: ķkšas (ind) i rkčhas (ind) . Novim metodama treba nastaviti delo započeto sinom. ta reč ne liči ni na "word". zbog jednačenja po zvučnosti) (sl) Rg veda. teritorijalnih proširenja i ropskih podanika.hvaliti. blagosiljamo i kunemo. ni na "parolle". ni na Jovanovu "reč".hvala. Ako nam je koren ovako dubok. zašto se baviti samo adventivnim korenima pa njih kalemiti na tuñe a svoj dubinski koren nazivati paganskim i neznabožačkim. sveta knjiga Indoarijaca.sāma . Rg veda ķg .studij kompletnih veda.7 Reče rabin: "Šta možemo. ķk (f. veku izazvati religijske ratove zarad njegove konačne pobede.vedah (m.onaj koji je dobro upućen u Rg vedu Srpski pojam: reč. Kakve su mu dalje namere? Monoteizmom osuñen na "jednost" i na dvojnika. Himne Rg vede su recitovane. ni na"wort". pripisane raznim autorima. ontološki supstrat ljudskog bića. zbirki: od 2 . "k" prelazi u "g". poznija dela koja pripadaju vedama.a sadrže himne različitog karaktera. mnoge od njih su filozofske prirode. sastoji se od 1028 himni razvrstanih u 10 mandalāh. knjiga koja se bavi metodologijom studija veda ķg .Rg. reči kojima se hvalimo i kudimo. da bi u svima nama koji nismo oni izazvao stid i zgražanje nad sopstvenom retardiranošću. osnova: ķč) . Mi ne treba da pitamo one koji kažu "word". pogotovo sveti.jadžuh .vedah pevane i izreke iz Jadžur . Oni su željni premoći.ajanam . ķčati .vedin . vedah je ovde "znanje hvale". "wort" i "parolle" ko smo mi. branimo i napadamo informišemo i dezinformišemo. željnog premoći. Jadžur i Sama veda ķg . netačno i dogmatično.samhitā . opet će mu dobro doći stari lukavi ali i novoispiljeni geostratezi. zbirka himni posvećenih bogovima.a i 10 . Osećanjem grešnosti slobodnu volju pretopiti u poslušnost.a sadrži himne recitovane prilikom žrtvovanja some. Rg vedi pripada Aitareja brahmanam ķg . koji će u 21.jer on čita samo jednu knjigu u kojoj je sve o postanju jasno i glasno. teritorijalnih proširenja i ropskih podanika. ķč.8 svaka zbirka pripisana je jednom autoru ili članovima iste porodice.mada od takvih treba zazirati . Da li bi se oni sa crnim šeširima i kikicama koji lupaju glavom o Zid plača i od kojih se ne može proći kroz holove "World treid centra" odrekli svojih predaka i njihove vere? Čitajući Saramaga. pokatkad ga prezirući.autoritetu a ne sklonost razmišljanju. Nije mu se ni čuditi . pevamo i oplakujemo. koji su ķtam stavljali i iznad njegovog boga.

e .ovako. obilje."kako tako?". ostvariće se značajan "pomak" u sunovratu kalijuge. ķñdžate urediti.uzvik prisećanja. radost (?) G. i afirmativno: zaista sigurno i dr. opominjanja. ķddhih (f) . sažaljenja 74 o . rezerve Nesumnjivo da rastenje i napredak donose radost.urediti. dozivanja. ķdžra (od glagola: rañdž. "šta to znači?" Upotrebljava se i kao pridevna zamenica: "evam te vačane ratah" .raž P. pripraviti.crven ķñdž. ķñdžate . biti (srećan. ķñdž. Evam se koristi i u sprezi sa korenima: vač . Da li će bogu volja poći za rukom ostaje da se vidi."ovakvim tvojim rečima obradovan"."tako je to" "evam astu" i "evam bhavatu" .govoriti i šru čuti u postvedskoj literaturi: "evam uktva'' . rda. udesiti. radžati .''neka bude tako" "kim evam" . ķdžra riñ.uskladištene žitarice.znati: "ja evam veda". bogatiti se I. sažaljenja evam ovako P. ukrasiti. sreća ķddham . napredak. "ovako sam čuo". "onaj koji ovako zna". neprihvatanja. steći P. načiniti nekog blagonaklonim. u starijim himnama Rg veda koristi se ova. porast. sećanja. uspeh. GLAS "o" .kao odžak o U. mada nisam sigurna da drugi srpski pojam treba dovoditi u vezu sa gornjom porodicom reči. evam (ind) . uspevati. ķñdžasana . o . Uspe li.uzvik obraćanja. ķdh.scenariju proroka Amosa. najčešće u sprezi sa korenom: vid . što će kasnije biti korišćeno u budizmu."ovako rekavši" "evaitat" . crveneti se) . GLAS "e" e e U. na ovaj način.onaj koga treba umilostiviti himnama i pesmama ķddhih rastenje. aranžirati G.biti obojen. cvetati.rastenje. bogatstvo. umilostiviti. ķdhjati . na paliju: "evam me sutam". dobiti. rasti. napredovati.razvijati se.

duhova drveća i zaštitnika sela. sposobnost.zemljoradnički pojam. Slušalac raspolaže slobodom izbora koja nije mala. augur i augustus. krastavci. boranija. Nadam se da je ovaj u hrastu.snaga. osnova: odžas) . hrabrost. Dug je put od odžaka do augustusa. u retorici stil koji obiluje složenicama odžājitam . lubenice. veličanstvenost. Koliko su jastuci uticali na propast velikih imperija poput vizantijske i turske nije dovoljno rasvetljeno. vitalnost. usta P. ili da izoštri 75 usta ulandati se . Tu je i odžak .dimnjak. U RVK navodi se turcizam. Pojava je istovremeno lokalna i globalna. ne umem reći. toplota tela.pokazivati snagu. ili hodža pripada ovoj porodici reči. moć. Ranije navedena srodnost: ugra .izbaciti. nabaciti U RVK ulandati se isto je što i ulopati se. pasulj. svetlost. olaĦdati . Da li i odža. olaĦd. Moćnost i vitalnost. mekušan. Danas se najviše reči prosipa i zloupotrebljava da bi pojedinci i grupice u nešto ubedilc ''široke narodne mase''. zajedno sa štalama. U drugim izvorima nañoh da i grčki Augije. životnost. opašah -jastuk. moć.dvor i odžak . osnova: odžman) . činiti napor I. oşŃhja i osthadža (sl) . vedske "oşŃhau ķčah" isticale su se u vidu himni da bi se nešto urgiralo kod bogova. sjaj. odžişŃa (superlativ od: ugra) .najmoćniji.telesna snaga. odžak .onaj koji leškari na jastucima.odžah odžak G. Odžah je ime jednog od jakša. bez grozote. olaĦdati G. isprskati se prilikom hodanja po blatu. olaĦd. oşŃhah .obadve usne. ono na čemu neko leškari. vodi poreklo od gornjeg sanskrtskog korena. seju se "na odžake" ili ''na kućice". feminiziran Prirodne asocijacije uz pašu su divani sa jastucima. snažan. odžasja . isprljati se. oşŃhah I. očigledno poreklom iz sanskrta: odžaklija -plemić.grozan može da posluži kod bližeg odreñenja svih moćnika koji sebe nazivaju augustusima i odžaklijama. hrabrost.srčanost. odžāja. brzina P. hrabro ponašnje odžmā (m. odžah (m. opašin paša (?) I.moćan. labijal Evo dokaza bliskog roñaštva srpskog jezika i sanskrta: "iz usta šikljajući reči urgiraju" "oşŃhābhjām ukşantjah ķčah ūrdžajanti" Doduše. opašin . odmara se P. dinje i dr.usna oşŃhau (du) . odžājate (den) . važe za zemljoradnički odžak. uloćkati se. jačina.proizveden ustima. najstrašniji Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi da od korena gornje porodice reči potiču latinske reči: vigere. naijači.

bilo koja posuda načinjena od metala. kač. ili da utekne u superiorno abhedah . ni da prezire. povezati. vrpca kojom se povezuju listovi manuskripta kačah i kešah . i: kač . kašika je korišćena u doba Rg vede prilikom žrtvovanja pića some kamşijam .vezati.) Kasnije će biti reči sa većom saglasnošću sanskrtskog i spskog jezika povodom kašike.raniti.kosa.rukopis. kačenje slova za slovo) kāčanam . Naprosto. ponosit. znači .prsti. GLAS "k" -kao kabadahijakamsakah kašika kamsakah . ubiti.okačen kešava i kešin . niti može da bude ubeñen. leva se koristi za "prljave" poslove. što nije mala stvar. izvestan. kačita (tpp) . izmeñu ostalog. ni da se gadi. izvrsan. kačati ."kosa protiv kose" – čupanje za kose kesaram . u tom stanju ne može mu niko ništa. Ovako samospasavajući se.konjska ih lavlja griva P. okovati kačah . istaknut U Crnoj Gori ovako se nazivaju planinski vrhovi: Savin. manuskript. kakup kuk I. Bobotov kuk i dr. skrovita odaja u palati ili kući kaksjāh (f.stanje svesti u kome ne može ni da mrzi. jer se njima izvode skrovite radnje krañe Reči potiču od glagolskog korena: kaş. Otud jedno od osnovnih značenja imenice kakşah: skrovito mesto za postavljanje zasede radi okivanja ili ubijanja vrebanog. (navezivanje. "kača .legura metala (za livenje zvona i dr. svezati. onaj koji ima dugu i gustu kosu 76 . koji. kakubha .svoje bhedah sposobnosti. kačati kačiti kačita okačen kosa kačah kešava kosmat kesaram ćesar G. niti može da se uzda u boga. pl) . dostojanstven. kakşah skrovište kakşah . kač.ograda. kakup (f) -vrh P. okovati. pazuho kakşjā .kosmat. Indijci jedu desnom rukom.skrovito mesto za vrebanje.uzvišen.omot. zaseda. spasao je sebe i bez spasovdana od svih nebeskih i zemaljskih spasitelja.svezati.obramica o koju se kači teret kāčanakī (m) .kači" .

U RVK zabeleženo je narodno kazivanje o postanku kornjače. krastav. kakhati . šuga.Ovde spadaju: kukičanje i kukičati. poput skorupa.kornjača Kornjača evocira na koru i stvrdnjavanje. svrabež. kañč.kasa -širokih obala.kikotati se. sličnost je očigledna. jer se njome vrši povezivanje kraja jednog sa početkom drugog klubeta vune. gomila. obeščašćen. zapušten. kaččhura . zagañenost duha P. češanje. odakle potiče današnji naziv jezera kaččhapakah . oplakivanje. oduran. mada su se mnogi ponašali poput magaraca. kañčate G. kañč. ali i iz sledeće jedinice. pripajati U RVK kanjerisanje je unošenje oznaka u oktoih radi povezivanja prethodne strane sa sledećom. gadura.kostur. močvara. kaččhah .prljav. kaččhah Kaspijsko jezero kornjača kaččhapakah I. kaŃakah i kārikā karika kanjerisati kostur. kaččhū kaččhura češanje gad. skelet kikotati se 77 . Nije isključeno da srpska reč: kanura potiče iz istog izvora. odurnost I.onaj koji zauvek jadikuje ili večiti kukavac (duh tela svedenog na kostur). Oznake su namenjene predvodniku hora. ismejavati Sanskrtski glagol ima za "posledicu" u srpskom: kikotati se kikotanje.povezivati. kankālah . kakhati G. šugnv. kaččhū . kakh. Čini se da je u sanskrtskoj porodici reči jače naglašena jednakost izmeñu telesne i duhovne zapuštenosti. Poreklo reči kornjača može biti iz ove. spajati. bludan I bez komentara. jadikovanje i kamkalo . kakh. smejati se . skelet U RVK dati su: kamkanje. latinski:| cezar i srpski: ćesar nastali su iz istog izvora i istim povodom: izjednačavanje kraljeva sa lavovima. grčki: kesar.obala. kankālah I. kañčate .kožna bolest. hrpa Iranske Arje nazivale su Kaspijsko jezero: voura . gadost.

Zapanjujuća je sposobnost uočavanja najšireg spektra sličnosti.kotao. iskra. kaĦ. kaŃāhah kotao I. zrno i dr.vrsta kašike. kaŃanam . atom. kaĦajati . kādajati . slepoočnica slona i dr.smanjiti se. kaŃikā i kaŃī .najmanji deo nečega.biti potresen emocijama. Naizgled neobično imenovanje različitih predmeta istom reči.bedro. koja se koristi u Crnoj Gori fonetski je slična sa ovom. kaŃikā I. kadaččhakah . planinsko bilo. ječati. na primer. kaĦati kaĦah kanuti kap kutlača G. srpska imenica lako se može prepoznati u sanskrtskoj. kaĦati . potiče od sličnosti predmeta. mada ne mora biti i smisao isti. Indijski filozof. vrpca . kaĦ. kaŃakah . kolevka. kad. zajednički je poluloptasti oblik.trgovina.krov kuće. karavan. bok. osnivač škole: vaišeşikah. kidati katun kuk G. nazvan je KaĦadah. ili u delu sastavljenom od strofa. Ovima ovde. 78 . Moguće je da i reč: katanac pripada ovoj jedinici. koncizno izlaganje doktrine u stihovima.karika lanca. kutlača Iako fonetski znatno odstupa. za razliku od. uzica. slamni pokrivač krova Imenica: katun. čime će biti udareni temelji indijske filozofije. Njome se podrazumeva kontinuitet u poslu sa više učesnika. jer se katančenje vrši pomoću karika.sklapati oči I. izvor. Potiče od glagolskog korena: kķ. engleske: "ladle". kadati . deliti Dublji sloj srodnosti dva jezika očituje se u izvodenju dva značenja od istog glagolskog korena. kad. kaĦah . "onaj koji se hrani atomima". posao. kadati kādajati kidati se kad. kuk kaŃanam I. kao u prethodnoj i mnogim drugim porodicama reči. i kad glagol promeni vrstu: kad. i kad glagol promeni vrstu: kaĦ.kidati. kaŃāhah .sve ono što se svrstava u red ili čini kontinuiran niz karika . kadaččhakah I. odlomiti.I. kotarica. zvučati. kao što se vrši svrstavanje karika u lanac.

mesto za odlaganje njihovih "remek-dela" kaĦŃhah za ñubre. navoditi.autora sanskrtskog porekla! Srbin kaže.razgovor. kazuje dela iz obimnog literarnog opusa Indije. živim dva života. gatka kathanikah . želeti I.. kath. Ovoj porodici reči bliski su: sklapanje očiju i kapak. logička rasprava. kathajati kathā gatati gatka G. čeznuti. Da čovek zaurla iz kurjačkog kaĦŃhah. poučna za mlade! A tek glazba uglazbljena u glazbila! Ne pitaj. važi ako je reč o materijalnom blagostanju. zvuk. kadā ko si Mala igra sa sanskrtsko . kathā . bez dvojbe. rupa u zemlji za paljenje vatre ili za odlaganje nečega Srpski jezik je pozajmio kantilenu od Italijana i šansonu od Francuza. ovakvih obrta. pričati. Arja braća kažu: ''kaĦŃhasthita . ili da se zabrinemo ako je ovim izgubljena sposobnost izvrtanja. dobije se: ko si? Ne znam da li da se zadivimo pred srpskom veštinom ukidanja. treba reći da se i na srpskom i na sanskrtu isto pita: ko si? U sanskrtu pitanje počinje od: kah asi. pred publikom. bacati čini I. reklo bi se. Kada smo već kod pitalica.autora".. Sa duhom je. spominjanje. kr.tugovati. nagoveštaj.Ovde spadaju sićušni deo tečnosti. uživam. diskurs.. kr. govoriti. kad ne može nečega da se seti: "na vrh mi jejezika". jer znam da nema reprize života!!!" Kakva filozofija života. šema. izmišljotina i prozna literarna dela: bajka.kazivač. priča. kaĦŃhah kantilena G. 79 . kaĦŃhati . "Stalo mi je u grlu" "Kost u grlu" bila bi prikladna metafora za neke od "kant . zaklinjati. Ko bi rekao da je jedna polovina "kant . Po RVK polna bolest kapavac naziva se u Vojvodini kankov. glas. obavestiti. kathajati . Evo primera: "Samo jedan život imam. kap. gde ko si kada ko si Evo pet priloga na koje se inože "po srpski" odgovoriti povodom prošlosti i budućnosti nekog Što se Srba tiče.profesionalac koji javno. sve u ritmu kr. kapati i sl.srpskim prilozima: kadā katham kutah kutah kalat kutra ko si naroda: PROŠLOST katham (je bilo): NIKAKO ODUVEK kutah kalat: do: od BUDUĆNOST kadā (će biti bolje): NIKADA kutra (se ide): NIKUDA kada kako otkud otkad kuda.grlo. u RVK označen zvezdicom. harmonika i violina. basna.. pa pošto se "ah" pretvori u "o" a ono ukine "a" u "asi". objaviti. kath. pripovedač kathakah ..razgovarati. kaĦŃh. komandovati. kaĦŃhah . sve u redu.

u malom. Samo se treći prsi i dovikuje: "Pucaj. U sanskrtu se produženjem korenskog samoglasnika od: bhaş . da je ona multidimenzionalna i ne može da stane u skučeni prostor dela. novo izdanje biblije na hebrejskom. na engleskom. RVK). krstaši i inkvizicija. da li je autor informacije iskoristio religijski praznik u političke svrhe. Svako ko misli da je očuvao čistu individualnu svest. s one strane. bajke. ili da se njome dodvori ostalom hrišćanskom svetu.isprazni tipovi bez ideala i bezvrednog života. ali ima medije. za njima vojske spasa. mitove. jer se ne izjašnjavaju. klimavo idejno trojstvo oslonjeno je na veoma stabilan trougao: nauka. v.lajati Previše govoreći. majku ti jebem. osim kvaliteta i smera informacija. Kakve promene od Vujaklijinih do naših dana! Danas je homogenizacija svuda "u trendu". magijom se želi nekome naneti neko zlo. Uporedo sa razvojem literarnih oblika oni će se pojavljivati raspršeni po drugim porodicama reči. Homogenizacija je učinila svoje. da se delom ne može reprezentovati celina. Niko. a varvarin uzvraćao i uzvraća osvajačkim pohodima. Dugo je Istok darivao Zapadu religijske i filozofske ideje. ucene. ili da uvredi one koji ne pripadaju tome svetu? Zatrovanost Zapada je sveopšta i neosporna. no izgubiti" i poslednji: "sve izgubiti ništa ne dobiti". dobija: bhāş . 80 . Nisu sporna ni sredstva stavljanja celog sveta "under control": napred idu misionarski mediji. ni pesnik ni gatalo. kao što to ne znaju kreatori novog svetskog poretka. sa aneksom. nikada ne bi ni reč proslovio da ne veruje u moć reči. a zapravo ostaju pri svojim starim idejama. Povodom pravoslavnog Božića slušani ljupki glas spikerke kojim mislilac iz pozadine saopštava celome svetu da je naš Hristos spasitelj celog sveta. Kazivanje obično traje satima. hrišćanski prozelitizam i kapitalistička nezajažljivost. svi oblici poroka razgolićeni "do koske". Ništa se nije promenilo. najčešće bez spasitelja? Zar se prilikom "opšeg uopštavanja" ne zna. pa neće ni tvoja!" Kolektivna identifikacija sa spasiteljem sveta. Sa gatkama pošavši iz Indije. pravi dragulj meñu proizvodima ljudskog uma. Vest kao da je sa si-en-ena. lavež nije prijatna muzika za ljudsko uvo.planetarnih razmera. poeziju i druga dela duha. raskošne reklame za štetne proizvode. raznose se storije o neostvarenim snovima promašenih snevača. legende. osim moći zavojevača. sa Zapada na Istok i širom planete. Ali. Pesmom se želi izmeštanje čoveka iz svakodnevnih banalnosti. dok je za pripovedača ispraznih pričica skrojen izraz: preklapalo. ni makoji drugi. Evo jednog. mediji rečju i slikom vrše homogenizaciju individualnih svesti. kako profitirati. Zapadu nepoznatim i zapadnom umu nedostupnim. laži. primera. gatka. Najnovije srpsko izdanje jevanjñelja. naizgled bezazlenog. Što snažniji i dalekometniji. gatanje. do Srba nisu došli svi gore navedeni pojmovi. bilo ona. čovek pesništvom upotrebljava na najbolji mogući način i magijom zloupotrebljava njenu moć. za razliku od sanskrta u kome je čuvano i očuvano fonetsko jedinstvo srodnih pojmova. Moćnim medijima. drugi: "više dobiti. Čini se da su drugi bezidejni. ni kajmak. gatalica (knjiga pripovedaka. čita se: pritiskom većim od 200 atmosfera mast u mleku tako fino rasporediti da se iz njega više ne može izvaditi ni puter. pretnje. "sveta" alijansa. na srpsko .On mora napamet znati na stotine hiljada stihova i proznih dela i sugestivno ih saopštavati da bi kod publike izazvao adekvatne emocije. utoliko veća homogenizacija. Otkad je progovorio. Ako se ovo zna.govoriti. Razlog suženog obima zapamćenog u srpskom jeziku može biti razdvajanje budućih Srba i Indijaca u vreme kada je gatanje bilo preovladujuća "zanimacija" naroda a pesništvom se bavio tek pokoji obdareni pojedinac. Trojstvo je važan pojam. ništa ne izgubiti". sa apokalipsom. kod moćnih . može lavežom da uzvrati na lajanje. kapital. Prvi su skrparili neubedljivu ideologiju od triju kompromitovanih ideja: starozavetno gordo jednoumlje. Ništa se do danas nije promenilo. problematične paradigme . vara se. Zar je trećina sveta isto što i ceo svet? Zar dve trećine sveta nema svoje spasitelje i svoje puteve spasenja. pa se svet razdelio natroje: prvi "sve dobiti. vojna industrija. kod malih . iako je bombardovan. Zatrovan je i autor "radosne vesti". govornik sa medija počinje da laje. ničija nije do zore gorela. basne.sanskrtskom. U Vujakliji pod homogenizacijom. Ko nema moći. s ove strane. bilo ova. Od gornjih reči došle su srpske: gatati. ili je njome hteo da uveri lakoverni domaći auditorijum da je naša vera jedina i najbolja.

prosjačka zdela kapardah . Vokabulare treba razvijati u skladu sa opštim razvojem i ne dozvoliti korišćenje starih pojmova za nove pojave. Iz gornjeg primera vidi se otkud kabadahija (pa i dahija) i šta njegov posao. kanduh i kandukah I. kambalah .vrsta mirišljave supstance kanduh (m) . kam. "Guska". takoñe. na stomaku otvorio ogromna usta.odsecanje glave.vuneni prekrivač. kabandhah kabadahija. Oni su povereni im zadatak sa uspehom obavili. Očito je da su Turci u Indiji podosta sanskrtskih reči naučili. ime demona kome je Indra odsekao glavu. kambalah I. posuda u kojoj ona sagoreva kandukah . meñutim. kandūrakah . a odsecanje ruku rezervisao za Ramu i Lakšmanu. tretiraju kao gusku za kljukanje. kabast I.krivica. biće zaklan. kao kapi grañevine. kapa.lobanja. prevara kapaŃavešah . kabandhatvam . truplo bez udova i glave. koje vole da ratuju.kosa skupljena i smotana u vidu školjke na vrh glave (uobičajena frizura boga Šive i onih.maskiranje odećom i pogotovo maskom za glavu Danas je retko videti političara sa kapom na glavi u civilu i nikako sa kalpakom na glavi u ratu. dakako da su bili kreativni. U RVK reč kabadahija označena je zvezdicom. kāmajate kāmah kāmita kamčiti kamčenje iskamčen 81 kabanica .posuda u kojoj mirišljava supstanca sagoreva U srpskom žargonu čuju se oblici glagola: kandisati.vrsta mirišljave supstance. Kakve blagodeti! Otklonjene su opasnosti od izginuća zavojevača. njemu predanih. Kupoli je. ali da nije za klanje. Nude se raznovrsni modaliteti klanja. mesto ovde.glomazan oblak koji zakriljuje sunce na izlasku i zalasku (često personifikovan). isto reč iza nje: kabaet . gornja odeća U RVK reč: kaban označena je zvezdicom u zagradi. kalpak kandilo I. poluloptasta posuda. Svi mu upućuju istovetne poruke: bude li se o njih oglušio. koji su napustili dom i krstare širom Indije u potrazi za prosvetljenjem) kapaŃah . kapālam kapa. Više nema potrebe. Opštom demokratizacijom razvijena tehnologija stavila je u ruke voña daljinske upravljače. donje udove sabio u trup. kao zamena za: smrdeti. i domaći i strani. Što se zuluma tiče. kabandhah . Da li su sve maske spale ili je kalpak promenio ime u "štitnik ljudskili prava"? Lepo stoji i ženama sa broševima.Niko njega ne čuje jer ga svi mediji odreda. kandūrakah. kapālam . bure.bezglavost. smatra da jeste nakljukana.obmana. pogotovo ako je zadržalo vitalnost. plaćeni i besplatni.

kāmita (tpp) . kalajati kalkah kaluşam kalikah kaljati (se) kal. kao što je kreda. pokriti.široko otvoren. semen viril. zavoditi. razjapljen O vremenu i savršenstvu Celinu obrazuju jedinice od I do V jer su porodice reči obrazovane od istog glagolskog korena: kal. strast. kaljuža kaluša kovrdža karlica G. razmatrati. "Ljubavne pojmove" srpski će izvoditi iz drugog glagolskog korena (v. želeti. umrljan karāla P.podsticati. kirati . nositi.šaren. ljubav. karkah i karkatah rak Srpski rak i latinski cancer roñena su braća sa sanskrtskim karkatah.želja. bacati na gomilu. pohotiljivost i čulno uživanje. skica načinjena jednostavnim sredstvima. koji se menja po više vrsta kal. požudan. prljav.vapnenac Javlja se i u grčkom jeziku odakle je nastao pojam: kroki -. Ko još nije iskusio. kao jedan od četiri životna cilja: puruşārthāh kāmam . a. s obzirom na učešće muka u ljubavnom životu čoveka. kāmah . karkarah I.greh. zaveden kamara i kāmin . prekršaj.onaj čije su želje snažne i nezadovoljene Od ogromne porodice reči u srpskom jeziku je očuvano suženo značenje kamčiti i od njega izvedene reči. prestup. Rakove smo istrebili u srpskim rekama. pohlepan bludan kāmuka . bog ljubavi i požude. pegav. lubh). više ih nema. Biće da je kamara od ljudskih tela starija od kamare žita ili slame. kal. odan. karāla . oživeo na zapomaganje Ramine žene Rati. imati seksualni odnos I. voljen.rasprskavati. Bilo bi preterano izvoditi srpsku reč: muka od prideva kamuka. Kamin najbolji prijatelj je: Vasamtah . kāmajate . karvarah . Ometao je Šivu u asketskoj meditaciji gañajući ga strelicama.G. biti zaljubljen. kam. razbacivati. računati 82 . Nije isključeno ni da je i reč: komora nastala od funkcije namenjene kamaranju. prikriti P. Rak nismo.željen. potiče od glagola: kr. mada veza nije isključena. potom. požuda. čežnja.željan. neka se obrati kompetentnim "kantautorima''. karvarah kurvanje kreda I. pa ga je ovaj spalio trećim okom.slovenska Vesna P. uvaliti se u. karkarah . karvara . kalajati .voleti.objekat želje. zaljubljen.

obe u sanskrtu označavaju odstupanje od uobičajenih obeležja.lučevine ljudskog duha. vosak iz ušiju.6 i sl. njene procene o starosti i veku trajanja univerzuma mnogo se bolje slažu sa indijskim sistemom nego sa judeohrišćanskim aršinima. al' ne vide da je kalijugu stvorio. Za smak treba bili spreman na kraju svakog milenijuma. Mišljenje i njegova pravilnost ne zavise niti od veri. nesloge. za vreme njenih 432 hiljade godina. traje 4. ratovi. Čoveku se savetuje da "takvost" spozna i da se u nju ne uvaljuje do kaĦŃhah. 64 umetnosti i finih zanata .8 ili 1. Gubitništvo nagovešteno ovom porodicom reči i iz nje IZVedeni filozofski stavovi dali su povoda nekim zapadnim indolozima da indijsku misao oglase pesimističkom. smrad. kaljuža. nisu ničim označeni. Uz njega navedene reči: kalilo.nauka. jer mi nismo mogli ništa znati o indijskom sistemu podele vremena. hipokrizija. posle velikog Mahabharata . i klķp) kala . dolazi do fizičke i moralne degradacije ljudskog roda.nepravde. sestrom Duruktī . sa pripadajućim glagolima. dogodilo se to na kraju druge po redu dvapara juge 31 002. sa crnom bojom runa."srcu i duši ".rata. koji je nastao kasnije.32 miliona godina. gubitnička strana kalijugam . sedam lučevina ljudskog tela.velika juga. 83 .prirodnog zakona kalikah . opisujući stvarnost takvom kakva jeste: tattvam . niti od uverenja. kalate . glad za materijalnim i zapostavljanje duhovnih vrednosti. neverovatno kratkovide račundžije. greh kalusam . započinje novi ciklus (v judž. džidnutog u nedoñiju. svojevremeno su bili sračunali da je Jehova -stvorio svet pre nekih 6 hiljada godina.prijavština. pa. zamućenost. po drugima. jedinica za merenje vremena: najmanja za merenja u mikrokosmosu iznosi 0. prave.. naziv potiče od gubitničke strane kocke.strah i Mķtjuh . računati H. "i vide bog". g.32 milijarde godina kalindika . Dovoljno je baciti pogled u nebeske visine pa zaključiti da je univerzum nešto "nenapravljeno" i vrlo dugotrajno te da se ne sme meriti ljudskim aršinima izgnaničke čežnje za izgubljenim rajem. svi deca: Krodhah .smrt. bogme. u pesništvu trajanje kratkog sloga.kalijuga. borbe. nepoštenje. brojeno od juče. Izabrala je pravo vreme za procvat ne bi li kovčeg kalijuge obilato zasula trnjem.prijavština.besa i Himsā . 2. i najmanja za makrokosmička merenja: jedan dan boga Brahme u trajanju od 4. po jednima. izmet. i kaluñer.ime one strane kocke na kojoj je jedna tačka. kal. Tipična su joj obelezja: laž. danom 18. nego od glave koja misli i od jezika na kome misli. Sve same iracionalne imaginarnosti virtuelnih stvarnosti. nečistoća. Srpske reči kaljuga i kaljuža pripadaju ovoj. dovoljan za reprezentovanje celine. Uzgred budi rečeno. satja . svañe. podeljen je na 4 juge. vremenski ciklus: mahājugam . takmičenja. kalih . Sve gornje sanskrtske reči potiču iz ranog perioda Rg vede.takvost. može se pravilno misliti i bez judeohrišćanskih dogmi i bez Habla. kalate kalirati G. Ovi drugi. kao što je imaginarna tačka. od bele boje ovaca i od uobičajene. blato. "to je tako".kovrdža U RVK pridev: kali označen je zvezdicom. kal. i po scenariju apokaliptičnog Jovana.kalkah . najkraća i najgora. obmane.jugom istine. Stare Arje su nam ostavile upozorenje o kalijugi. Krodhah će izroditi dvoje dece Bhajam .. Kakav račundžija. Ona je podjednako daleko i od pesimizma i od optimizma. nepoštovanje dharme . kose.mali deo nečega.zvučati. pa počinu. takva računica! Drugačije rečeno. Uzgred budi rečeno i sledeće: nauka sve "zna" osim da li će univerzum nastaviti da se širi ili će okupiti da se skuplja skupivši se konačno u nešto krajnje nejasno. kao da se ona prevremeno zahuktava. delatništvo. Po okončanju kalijuge i kraćeg mirovanja. Započela je Krišninom smrću. pre Hr. odnosno od Hrista. Ovde je mesto kovrdži i ovci kaluši . obmana. jer sve je već tu što je njome najavljeno i pored uveravanja sveta od strane političara da je svetla budućnost tek pred nama. a ne sledećoj jedinici. pre Hr. niti od merenja. 3102 god. od kojih je kalijuga poslednja.kleveta. zavisno od konvencije.

sudbina: vremenski sled dogañaja čiji su uzroci nespoznatljivi ljudskom umu P. a druga: "mesto gde jedan drugog sledi sa neprijateljskim namerama". Ona je tek mitološki izraz onoga što se o vremenu mislilo.crn. kalate .U srpskom jeziku očuvao se smisao pojma: gubitništvo u glagolu: kalirati i u imenici kalo . kasnije zaboravljeno. tle. noć kālī . znači i: progoniti. kālah kalamah kalila kalendar kaligrafija kalajisanje Ovde se navode dve male.crna noć: 1. dok pridev: kāla. izmeñu ostalog. presvučen. neprobojan Od latinske reči: kalende. i to su. crna ili tamnomodra boja (Indijci ih teško razlikuju) kālā . znači: crn. kalajati . ali smo morali imati neko. medinī . 2. naučili. U narodnom govom često se čuje za čoveka tamne puti da je "crn kao kalajisan". megdan.iznos gubitka. Indijski duh u svemu traži i vidi red. 3. značajna noć u životu čoveka: 7. Nisu Turci bili prve kalajdžije. gubitništvo. kāla . Od prideva: kalila i imenice: kālah nastalo je srpsko: kalaj i kalajisanje. ograñen prostor G. izbrisano nam je skučenom i pravolinijskom koncepcijom biblijskog vremena. slediti nekoga sa neprijateljskim namerama Od sanskrtskog medinī: mogao je nastati turski: mejdan. U Indiji se o svemu mislilo i najviše o očuvanju reda brinulo. ukor. Nemamo ni boginju Kali. kālajati . 84 .crna boja. nastao je opšteprihvaćeni pojam kalendar. noć na kraju isteka mahajuge. tamnomodar G. Slično je i sa grčkom reči: kalamos i iz nje izvedene: kaligrafije. godine u kojoj se on oslobaña obaveza propisanih za domaćina i oca porodice. navoditi na. kalila .mesto.isto kao pod II I. odreñeni vremenski raspon. G. tačno utvrñeno vreme. uvreda. Neko će reći: "Bolje je što je nemamo!".goniti napred. ali značajne porodice reči nastale od istog glagola i istih vrsta promene kao u jedinicama I i II.prekriven. vek čoveka je 100 ljudskih leta. no kako se njime vršila zaštita sjajnih. Imenica kalih nagoveštava. bukvalno rečeno: pocrnjivanje. Titanskim. noć smrti živog bića. kal. I ako smo nešto mislili. 77. čime su oni dobijali tamnu boju. Pisali nismo. Prva sanskrtska složenica iz zaglavlja znači "crno mesto". Navešću mali primer širine upotrebe pojma: kālaratrī . zloupotreba.vreme.boginja Kali.po ovoj vrsti promene glagol.pisaljka načinjena od trske P. normativnim naporom želelo se postići uskladivanje čoveka sa socijalnim obavezama i sa prirodnim poretkom stvari. kal. personifikacija vremena u kome sve nastaje i nestaje. kleveta. njime su uslovljeni čovekov život i opstanak ljudskog društva. kao što znamo. tamo negde. kalajisanje je. srodne sa sanskrtskom: kālah. prinudivati (dodatna značenja) kālah . dana meseca. Njime je uslovljen opstanak univerzuma i njegovo trajanje. ponekad preteranim. računanje vremena. kal. U RVK kalaj je obeležen zvezdicom. mastilo. bakarnih predmeta od korozije. IV kalimedinī ili kālamedinī Kalemegdan I. Vek univerzuma je jedan dan boga Brahme. mada nije tako. kalamah .

manje više pogrešne i nikad tačne kalkulacije. jeste ciklična priroda vremena. kalkulacija. svaku ženu svañalicu. embrion u prvom stadijumu posle začeća. oba pojma izvedena iz maloobećavajućeg korena: kal. označavaju se rečju: kalatram. razvijaju se. du). opadanje vitalnosti. ali i uzrok. mladunče životinje. slog AUM kod Indijaca. bokal. opadaju i iščezavaju. Iz istog korena izveden je pojam: kalkulator (kompjuter). u pojavni svet kretanja u kome su: delanje. ne treba zaboraviti da su mu poreklo imena i princip "0-1" po kome funkcioniše sanskrtski. plač deteta. nevolja. odnosno kružni tok fenomena. ponovno začeće. Isti put slede sva živa bića i čovek: začeće.potres. smrt. dok se ženske grudi.iz stanja savršenstva. Čula sam da narod ovako naziva Romkinju i. a kretanje dalje od njega. vrč. Bitno obeležje indijske misli. Savršenstvu se može približiti samo smireni um. Dužina ciklusa različitih entiteta različita je i hijerarhijski stratifikovana. za mnoge nespojivih.kalajati . provera. kal. kalahah kalašah kalas. odnosno dvožižnost putanja planeta oko Sunca -odstupanje elipse od savršenstva kruga. Savršenstvo se ne može ostvariti unutar univerzuma. posledice nesavršenstva toga sveta i manjkavosti ljudske spoznaje. U istom delu značenje reči kalaštura je džukela.proračun. ponašanje kalanam . kako reče Crnjanski. Višnu na zmiji Ananti. posledica delanje. greška. Umećem da jasno vidi sličnosti. uporeñene sa ćupovima punim mleka. Šta više. kalanā . glagol uvek ima značenje kalkulisati. Dokaz odstupanja pojavnog od savršenstva (sličnog Platonovim idejama): ekscentričnost. Indoarijac je razvio moćan jezik i originalan filozofski pogled na svet. Isto važi i za nauku. supruga i dr. Nastanak univerzuma i roñenje živih bića praćeni su zvukom: Veliki prasak nauke. Biti začet znači preći iz mirovanja . izazivanje potresa. Ono se može pretpostaviti izvan vremena i prostora. i kalaštura i kalež potiču iz sanskrta. za česticu prašine i za univerzum u celini kao skup fenomena i stvari. uopšte. Nemirni um proizvodi zablude i tera akcije sa štetnim posledicama. kretanje tamo-amo. Posle okončanja ciklusa sledi period mirovanja u kome se sadrže potencijali za obrazovanje budućeg. računati.borba. predstavlja mitološku sliku potencijalne energije u vreme mirovanja.kālajati kalkulisati Bez obzira po kojoj se vrsti menja. sa pobednikom gordo "iskoračio na vodu". on je. kalate . svaña. Isto važi za sve.ćup. zvučanje. nauka krasi kaljugu. nazivaju kalašau (m.Da li u imenu Kalemegdan treba videti uzrok višekratnog rušenja Beograda? Možda! Pa. prividno mirovanje. ženske grudi U RVK reč: kalaš . nikada ne gubeći iz vida detalj i celinu. služeći se njime. kalaštura kalež I. obmana kalašah . Mudrost je krasila zlatno doba. razvoj. roñenje. Na sanskrtu žensko čeljade.Fenomeni se pojavljuju. reči ove porodice u vezi su sa napred obrañenim glagolom: kal. kalahah . Kalašenje je obmana i kalašiti . da prepozna zajednički kod izmeñu naizgled različitih pojava. nevolje i sl.obmanjivati: "osobito uzimati u zajam ne misleći vratiti". nesavršenstvo Samo je um izuzetno obdaren sposobnošću analize i sinteze mogao staviti znak jednakosti izmeñu gornjih pojmova. po kojoj se ona razlikuje od ostalih. U istoriji Indije spominje se dinastija po imenu Kalašurih.varalica obeležena je zvezdicom. Beskonačnoj. tumaranje tamo-amo. bez obzira na veličinu stvari ili na intenzitet fenomena. Sloga je teško reći otkud reč: kalaštura. pa. proračunavati I.. Pokušaću da ukratko izložim najvažnije: . Bilo kako bilo. ipak. kavara kvaran 85 . Mirovanje je bliže savršenstvu.

kasapiti G. uništiti I.I. kašātrajam . kaşah i kaşanam .tri načina bičevanja konja kašjam . P.bič. kašati . što nije bez posledica. možemo umesto biča upotrebiti kaiš u namerno preodreñenom iskazu: "kaštigovanjem (kaišem) bokova konja on kasa". Indoarje su braću Grke nazivali: javanāh.trkalište P. po ugledu na prelepe i kao dren zdrave američke nutricioniste.ribati.mešan.kretati se kaš. gonjenje kaşajah .ječam. kazniti. bičevati. zdravlja i lepote radi. povrediti. strugati. tako im ja pridajem sanskrtsko poreklo. ječmene kaše.zao.zasluživši bič kašja (tpb) . uništiti I. onaj ko mora. potekao od osnovne hrane Grka. javah . takode.udarac bičem. kaštvā (pvp) .so.bič kaşŃih (f) .kretanje.kuvanje mešavine (pogotovo lekova spravljanih od različitih odnosa lekovitih supstanci i vode). ovde spadaju: Kako se bič pravi od uzanog kožnog kaiša. kaišariti G. od: Jonci.onaj koji će zaslužiti bič Kaiš i kajas. u budizmu: opadanje spoznajne moći prepoznatljivo po pet obeležja.struganje.zadnji delovi životinje koji se bičuju (pljuskaju) bičem kašah (m) . raspodela bi mogla biti i drugačija od ove koju sam načinila. mučan. povrediti. ubiti. kas. kašati kasati. alkoholno piće kašaplakau (m.du) . Uz više znanja. kaş. kaş. grebanje kaşā . kasati . Cenim da je kasapinu ovde mesto. Kako im on pridaje tursko.proba. kavara .kretati se. kaš. Jedući kašu. kaşati kuvati kašu. kavaram . kasājajāvanālah (sl) . grepsti. Sve je isto osim onoga što potiče od izvesnog siromaštva srpskog jezika u pogledu alternative za bokove konja. Bukvalni prevod na sanskrt je: ''kašāghātena (kašjā) kašaplakan kašati". teranje. jer nema većeg kaštigovanja životinje od klanja i kasapljenja. mada nam makrobiotičari kašu preporučuju. kaşŃa (tpp) . njime se podrazumeva da se nešto ili neko može pokvariti kvarenjem od: izmeñu sastojka u mešavini. bedan. Kaša je loša hrana i nju kusa samo onaj ko mora. kiselina P. U vedanti: nečistoća koja se lepi za atmana i izaziva tupost i slaboumnost. kajas i kasapin Vuk je obeležio zvezdicama. Sud u kome je kaša kuvana 86 . kaštigovati. bič kāşŃhā . rñav. Neki od pojmova javljaju se u ovoj i u sledećoj porodici reči i u sanskrtu i u srpskom jeziku. pokušaj. Kaša – ukuvana mešavina brašna i vode pretežno je bila ječmena i jela se kašikom. pomešan Pojam: kvaran ima šire značenje u srpskom jeziku. ali nije isključeno da je naziv.vrsta žitarica. na neki način kaštiguje sebe. kašā .bok konja. ispitivanje. kaşati . u vreme kada su u Indiji žitarice već uveliko bile supstituisane pirinčem. Kaiš. uzde kašāghātah . u svakom slučaju pežorativan. Kaša i kašika pripadaju ovoj porodici reči.

žaljenja. svesno -voljan čin i jedini dopušteni način uspostavljanja odnosa sa živim bićem. straha. Pa pošto smem. malodušan O junacima i o junačenju biće više reči na drugom mestu. čišćenje. pobrkavši pojmove: čišćenje i prljavština. dok je u hinduističkoj i pogotovo u budističkoj etici kārunjam aktivan. pa prati.kašljati kşal. zapitaću se.plašljiv.tuberkuloza Ovde su data dva. kākuh (f) . zabrinutosti. pa bi bukvalan prevod tuberkuloze bio: stanište penaste sluzi ("šlajma"). da li je opadanje spoznajne moći u vezi sa svakodnevnom konzumacijom "some portions of porridges"? Ako je u vezi."šlajm". zašto da ne smem. Ovo spada u emocije. to je druga stvar. kākarukah . "pokusati kašu". kasanam i kāsikā .čistiti. kāsate kasanam i kāsikā kşalah i kşalanam G. ispirati I. kākaruka I. orkani. kākaruka . pravi iste greške. mulj. dobrota. govor svega što ispušta zvuke: živih bića i materije. Pitam se da li smem da dovedem u pravu zavisnost kašu i spoznajnu moć. Ko slepo sledi."papučić" P. Sanskrtom se sme sve sa svim povezati. glib. blagost.kukanje. prljavština. kārunjam skrušenost kukavica kārunjam . Mi smo reči "šlajm" i ''šljam" pozajmili iz nemačkog: schlam: blato. Šta više. sledi još jedno pitanje: kada će "konzumenti "pokusati kašu"? Molim onoga koji zna odgovor da mi ga dojavi. kukavički. Dubinska srodnost sanskrtskog i srpskog jezika očituje se u idiomima: "izribati" nekog. glagola da bi se povezalo kašljanje sa čišćenjem pluća. a Nemci od sanskrta. milosrde. nego čistoća. u rečniku prilično udaljena. progovoriti vulkani. drugi deo složenice nastao je od imeničke osnove: vāk (N. oplakivanja kākuvāk (f) . dobrodušnost. na izvestan način egoistično usmeravanje ka ličnom spasenju. humanost Hrišćanska skrušenost je pasivan odnos prema svetu. kās. Smem. sg) . jezik. atomske i druge bombe. emocije se moraju sputavati da bi se jasnije uvidele dužnosti. kuknjava. kaphakşajah . "grepsti se" o nekog da bi se nešto ukaišarilo. a što se ono vrši izbacivanjem prljavštine. ispiranje kaphah . još kako. kāsate . Druga reč složenice: kaphakşajah znači: stanište. pena.mora se grepsti.saučešće.reč.kašalj kşālah . prati. kşalajati . posledica čišćenja nije prljavština. ljubaznost. 87 . kās. Tamo se nije baratalo površno definisanim pojmovima: ljubav i ljubljenje.pranje. sluz. koja može. a ono u dužnost. kāku kākuvāk kuku kukanje kašljati kasalj "šlajm" I.uzvik tuge.

sramote. izginuća. kao što su tužbalice u Srba kukara kuka P.loša reputacija.) ku .gomila ñubreta.rñav voña ku .onaj koji luta uokolo i može biti zao kučesta .nāma .glup (zabrinjavajuće česta pojava) ku .poltron ( onaj koji predsedniku piše govore i hvata beleške za vreme predsednikove govorancije) ku .rñavo shvaćeno (najčešće) ku .budala. pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi Korisna upotreba osnove: ku upitnih zamenica. vulgaran. prljavština (kao opanjkavanje. kučara .pankah .nājaka .rñav učenjak. sa finom meñusobnom diferencijacijom. zao.štetno zadovoljstvo (bombardovanje. kuče kučiste Vrlo mali sanskrtski rečnik. vulgaran čovek (predsednik sa doktrinom i prorok Amos zbog doktrine) ku .nāthah .rñavo ponašanje (moderno) ku . kučara kučesta P.matam . uzroka propasti.džanah . svaka) 88 . čovek slabe pameti ( nedovoljno pronicljivim treba pomoći ukazivanjem na.pathah . kao prefiksa. za preziranje (agresor) ku .lažan prosjak (onaj koji uzima strane kredite jer ne zna da iskoristi sopstvene potencijale) ku .paridžñata . Što se kloniranja tiče.onaj koji je loše voñen. budući da se odnosi na obične ljude.bedan. rñava majstorija (kao na primer: kloniranje itd. vidi sledeće) ku .purusah .rdava namera. rgvedsko je.nabrajanje rñavih vesti.kukhjātih kuknjava I. od starih sanskrćana naučiti da se najveće mora sadržati u najmanjem8 ku . po Hegelu i zavisno od uverenja.buddhi .onaj koji ima krivu ili sasušenu ruku. smušena doktrina (za opravdavanje siledžija) ku . rñav izum.onaj koji hoda uokolo sa lošim namerama "Poreklo" kučeta i kučišteta.parīkşaka .).rñava doktrina (ako se malo bolje pogleda.bhikşuh . putem medija) ku . loše reputacije..onaj koji pravi pogrešne procene i predviñanja. klevetanje.takoñe rñav (izumitelj opasnih majstorija) ku .rñava zemlja ( u kojoj vlada nestašica hrane) ili zemlja podvrgnuta tlačenju (sankcijama) ku .rñav put. rñava. Oni se. mogli smo. apsorpcija medijskih poruka i "još mnogo toga") ku .česta . jer ima rñavog voñu (pojava velike učestanosti.paĦditah . radi pridavanja negativne konotacije reči koja sledi (ovde crticom razdvojene. kukara . mogu izvrnuti u sopstvene suprotnosti ku . naučnik . jer bi nas nabrajanje svih naučnih majstorija daleko odvelo. radi bolje preglednosti): ku .bhogah . U Istočnoj Srbiji starački štap naziva se: kukalja.nītih . (političar) U zagradi su autorove dopune i komentari).pūja . kukhjātih (f) . na narod ku . biti na lošem glasu (većina voña..dešah .dhīh . bez posledica.rñav.

rñavo mesto za stanovanje (rñavost je globalizovana.ku . kao kuca. sve to opremljeno tajnim službama. lako se pamti. žakširakovska krivoustastost. glasine.onaj koji vreña. ružan (svaki duhovno obogaljen) ku . za bubrege) ku .samgatam . proširiti skup prisvojnih prideva na "svetskom nivou". i još gdegde. kalaj (vidimo odakle nam reč korupcija. (pogotovo ako mu je resor: spoljni poslovi.rñav prijatelj (najčešće se sreće tamo gde se najmanje očekuje) ku -jogah . koje zbog potkupljivosti. ku .sķtih (f) .. česta pojava u nerazvijenih) ku .šrutam .sačivah . tajnim mrežama za ulov riba i pacovskim kanalima) ku .vadžrakah . "rñavo srebro".čovek slabe pameti (ponavlja se.čovek izvan indijskih kasta.rñav ministar.rñav život (onaj koji misli da mu je dobar. sa posledicama.vrşalah .manīşah .rñav karakter. mi.rñave veze. ne možemo. koji na srpsku nesreću. faktori sreće i nesreće nisu ravnomemo rasporeñeni u svetu) ku . radi varijacije na temu) ku . varalica. obratiti se istaknutim i širom planete poznatim stručnjacima) ku .hrabrost ispoljena na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme (kao gore.mantrah .mitram .ena je) ku . (osim medija.rūpjam . kao da se narod može menjati preko noći . uz propratne prilike na nebu vrgnute od strane biblijskih svetaca. koje zbog neznanja. ali ne vidimo odakle nam inflacija.nepovoljna konjukcija planeta (obično nad Srbijom.rñav drugar.vķttih (f) .vača . globalno zagañivanje i otopljavanje izazvani su dobronamernom globalizacijom) 89 .rñav savetnik (Berger & Co) ku .onaj koji upotrebljava uvredljive reči (mediji su najdublje zabrazdili) ku . obmanjivač (voñe "svete" alijanse.deformisan. nisu Srbi) ku . gvozdenom kšatrije a kalijugi šudre. Indijci su jugama pripojili odgovarajuće voñe: zlatnom dobu mudrace. olbrajtovska debela i niska stražnjica na stubastim i pomodno otkrivenim nogama.sthānam . ali ne mari.lažni dijamanti (kako se razvoj razvija.ako oni mogu.rūpa .rñav savet (vidi sledeće) ku .onaj koji ima (zloslutne) markacije po telu anglosaksonsko . zasad je to jedini uspeh zlonamerne globalizacije: nadam se da će biti i poslednji. istaknuto mesto zauzimaju rekla-kazala ženetina iz Vošingtona i Haga) ku .vedhah .vanik (m) .rñavi odnosi (nastaju od rñavih veza) ku . sve više je u modi i u opticaju "po srpski" rečeno: uvaljivanje m. šarlatan. kolovsko gordo nošenje trbušine borisovska fizička kabastost i duhovna minornost. u pakao i u pm. srebrnom brahmane. može se zvati i sekretar. Kako mi se čini neophodno je. i kad treba i kad ne treba. bogme.vadikah . (sudeći po srpskoj.rñav kralj (biti kuražan kralj ne znači biti dobar kralj) ku . mi smo postojani kano klisurine. naziv nije važan) ku . sve na "p"): ku . (neophodna performansa za ulazak u svet politike.šilam .lakşaĦah .tajni put. bez posledica) ku .rādžā .vikramah .rñava sudbina. u pentagon.matih (f) i ku .klintonovske pegice. odnosno radi boljeg i bržeg meñusobnog sporazumevanja.rñav trgovac (koje zbog nemoći. vara se) ku .rñave vesti.vidambanā .. (tajne vlade.en .bezvredna rupija. (onaj koji. (dobrih više nema) ku . tonijevska zacerekanost kao lud na brašno.obmana najniže vrste (od si . tajna društva.mantrī (m) . ali svuda sa posledicama) ku . Da i od rñavog može biti rdavije dokaz su savremene voñe u još savremenijem svetu) ku .rñav šudra .sahādžah . neprozirno jiñingovsko smeškanje u vreme plakanja itd. laje sebe radi) ku . u cilju maksimizacije stopa. u cilju poboljšanja komunikacija.sambandhah . zapenjena dok obaveštava svet da Srbi više nisu ono što su nekad bili.

proždrljiv. zato što je indoevropski smisao za istinu posrnuo pred semitskim smislom za odabranost i izabranost.naduvenost najgore i najopasnije vrste.kuknjavom i završiti. svakako.onaj koji brine kako da napuni sopstveni stomak. kako bi se nekima moglo milo pričiniti: Savez Komunista Posrnule Amerike ili Prljave Alijanse. Ovde imamo još jedan primer analoškog povezivanja pojava i stvari u jednu reč.zemlja. kuĦŃhati šuntav 90 gunñati . a njima treba verovati. kuñdžati G. Amosovo proročanstvo ne može se ispuniti. preñimo na prijatnije pojmove. da će žuta rasa napojiti konjen na Dunavu. jer mi mnogo znamo. mada će borba izmeñu bogova & theirs Co" biti duga i teška. Kako malo. kuñdž. bhūvi) Kažu neki da su stari bili zaostali i primtivni.hraniti. uzeti '"some cups tea of kukutah". ako se ovim malim.smajanam . Posle zastrašujućih. Sa isukanim mačem u ruci neće moći pobiti sve narode.lažan osmeh. bharati . Neće moći sići na zemlju i sprovesti odluku donetu na nebu. da manji ne može biti. kuvanje i sl. Umesto globalizacije u korist samozvano . a sada je: nikad gore! Vršljanja nekadašnjih siledžija bila su lokalnog. naša planeta. kuñdžati . smislom za bez . radi dolaska na vlast. jer u njemu ništa ne miruje) i svi bogovi odavno digli ruke. predlažem alternativno.noćna mora (zdravog sna i lepih snova više nema) ku . Na bhūvi nikada nije bilo dobro. kuñdž. Kad počne.hvānam . Samo Jehova bdi i vreba iz zasede. Najveća i najžešća rezervisana su za nastupajući vek. žuboriti. osim Izrailja. pa da krenu u realizaciju Amosovog proročanstva. a ne svemir. znati iskoristiti posrnulost. unutrašnjost bilo čega: pećina. sokratovsko rešenje. podržavati. čuvati. Drugi deo složenice nastao je od glagola: bhķ.ku . Prvo. (lokativ: kuvi. Ima mnogo naroda čiji bogovi nisu rasisti i fanatici.svapnah . U doba Rg vede Ku! Ku! Ku! je značilo : "How strange" "strange" je zato što je strano. U razvijenom obliku moja skraćenica glasi Starozavetno Kapitalistička Profitabilna Aždaja.stomak kukşih (m) . negovati. Ono što je počelo sa Ku! Ku! Ku! mora se kaku . materica. što se na engleskom kaže: ''the son of a bitch" a na srpskom: da lako može završiti malo ispred materice) kuh i bhūh (obe f) . zbog ambicija SKPA. kukşam . kontinentalnog karaktera. šupljina u ljudskom telu.pokrića .roñen iz materice kukşimbhari . jer sve je u razvoju. da bi u minulom veku dostigla globalne razmere. Tarabići prorokovali. (obraćanje debelguze na srpskom jeziku srpskom narodu. Sebi i onima koji nisu radi učestvovati u sastavu bilo koje "Co".vakjam .udarah . Uzgred budi rečeno. Jehova nije niti jedini. čekajući na znak pentagona. niti svmogući.uvredljiv govor (govor voñe sa daljinskim i sa mobilnim na grobištu izginulih) ku . što će reći da će Zmaj & his Co savladati Aždaju & his Co na planeti bhūvi.stomak.Indija. iz ljubavi) ku .neprijatna buka (bombardovanje. dolina kukşidžah . U njega naivni polažu svu svoju nadu. pogotovo u zemlji velikog prostranstva i još većeg prirodnog bogatstva. Ove reči su korišćene u Rg vedi.izabranih doći će do opšteg i apokalipličnog naletanja svakog protiv svih. Biće lomova.mrmoriti. pa ne bi bilo neobično da su ih Srbi iskoristili za obrazovanje pojma: kuvati. od koje su i džagat (svekret. & Co).izleteo iz rñave materice (kao na primer: WDžK. komunisti su pokazali i šta znaju i šta ne znaju. sanskrtskim rečnikom mogu opisati sva kretanja i stanja u savremenom svetu. Videćemo kasnije kako je od ovog glagola nastala imenica: Bhāratam . kilikilakāh: naručeno za predsednike od strane njihovih partija) ku . da su malo znali u odnosu na nas. zatim ne znati iskoristiti resurse i opet znati potpuno upropastiti roñenu rodinu. kukşam kuvanje I. Ovo nije. gunñati kuĦŃh.

Od svih nepoverljivih sumnjalica msje Volter je najbolje i najkritičnije ocenio svetost onoga što u "svetinji" piše. ukovrčiti. ovaj stari grad dobio je ime po grbavoj devojci jer je napojila Krišnu. po pretku: kara – dža roñenom sa crnom puti.grbav. Nagradio ju je besprimernom lepotom. otupeti.saviti.roñen. kumbah . sabiti se. Noć prestanka svih porodičnih i 91 okućiti se kuća . S ove strane. U srpskom jeziku ukras za glavu postaće: ćuba. Krišna je Višnuov avatar dok je Durga jedno od obličja supruge boga Šive..glup.grbava devojka P. beščasan I. Po drugoj. niti znaju kako se u pluralizmu može ostvariti jedinstvo. kočati kuŃah i kuŃi G. kuŃ.saviti. njenim imenom naziva se dvanaestogodišnja devojčica.kuća.ženske grudi Zasnovati kuću i skućiti se znači suziti raspon dharmom već zadatih ograničenja. (U ovo drugo sumnjam. razvrstali u četiri perioda životnog ciklusa. Kraj modernog grada Kanaudža prostiru se ostaci stare Kanjakubdže. Neznalice pluralizma neka se okrenu izučavanju indijske tolerantnosti. kuĦŃh.G.hramati. kubdžākā . nepouzdan. "Grada grbave devojke" na prostoru dvostruko većem od Beograda. porodica kutīkā . pa ipak harmonija. Mišljenja sam da je Vukovo prezime na isti način nastalo. kuŃati . kubdža kubdžākā kumbah grbav grbavica ćuba I.hrom i šantav . Posednici i naslednici monoteističke svete knjige niti mogu biti pluralisti. polirati kuč. Svako naselje i svaki hram u Indiji imaju svoju "sthalapuranu". kuŃati i kuč.vrsta ženskog ukrasa za glavu. stare Arje su ciljeve života i čovekove dužosti: puruşarthāh. kuŃ. jer je uložena u ladicu "nahtkasna" svake hotelske sobe u katoličko . nezreo. susrevši ga žednog na putu. potomstvo kučau (m.protestantskom svetu). na festivalu u njenu čast.kućica kuŃumbam . I u srpskom jeziku ima reči sa završetkom na "dža". kočati . porodica. Oni ne umeju ni meñusobno da se slože. jer su svi zadovoljeni. iskriviti. Da bi se prebrodio jaz izmeñu individualnih sloboda i socijalnih potreba. legendarizovano i mitologizovano kazivanje o njihovom nastanku. grbav . iskriviti. nije iznikla iz mnogoreklamirane i najčitanije "svetinje". sve po jedan "pravi" i "istinski". du) i kuče (f. zbiti se. zatupeti I ovde je uočljiva sklonost indijskog duha ka sintezi: hromost je i fizički i duhovni nedostatak. Reč je složenica od: kub-dža. Po jednoj takvoj. sa stalnim svañama i ratovima izmeñu vernika. I. Tako se kod mudrih ukidaju mogućnosti izbijanja sporova zbog pluralizma bogova. Mnogo bogova. U spomen na prvu devojku. domaćinstvo. a kamoli sa nekim trećim čija vera.kuća. umesto što se razmeću i diče diplomama jezuitskih koledža. biti nepošten. tvrñava kuŃī . pisati. porodica. du) . bog vetra Vaju grbavošću je kaznio stotinu raskalašnih kćeri kralja Kanjakubdže.kućanstvo. kuĦŃhati . zadebljanje na kraju kosti ili močuge. kuŃah . U srpskom se diferencijacija vrši promenom vokala pa se kaže: šuntav . na njegovu sreću. personifikacija boginje Durge. kubdža .

mrmljanje i dr. kopniti. kūp. materica univerzuma. Turci su barem o konjima mogli više znati i nadevati im odgovarajuća.pa se olako stavlja na stranu prvih.konj svetlomrke boje crnih kolena U RVK ova reč je obeležena zvezdicom. zgusnutih i poliranih misli (''šta je pisac hteo da kaže"). značenja tiče. kupati se.proizvoditi monoton zvuk. pretapanje se vršilo po meni nepoznatim zakonima u koje bi trebalo proniknuti. Što ga bude bio uspešnije nametnuo drugima. kao što je svima znano. kūpjate . kulāhah .rupa. Još je teže presuditi da li oba srpska glagola: kupati se i kopati ovde spadaju. pak. kulāhah I.slabiti. mada se i kopanje spominje u sanskrtskoj grupi. iz bilo kojih razloga. 92 . mogli smo ih povezati na sledeći način: pisac i njegova dela moraju biti zakučasti.okean P. osobito u tzv. porodica može biti veći podsticaj i još veća prepreka na putu duhovnog razvoja individue.onaj koji je u rupi. proizvoditi bilo koju vrstu neartikulisanih glasova I. kūpah kupa kulaš I. kūp. pa će opet biti biran i svečano ustoličen. mnogo više nego kopati. Ova porodica reči nema svoj glagol pa se pretpostavlja da potiče od imenica: kū i āp (f) .zujanje. posuda od kože za nošenje vode. mali izvor. gde svak ima svog "univerzalnog" dharmah. Mnogi se nisu.voda (Rg i . Srbin kaže: "kuća stoji na ženi" dok se on ponaša kao gazda u kući. kupah . kūpjate G. Kao istaknuti varvari. kudž. kūpja (tpb) . rupa iskopana u zemlji radi naviranja vode. ženskih grudi tiče. izvor. Što se. pećina. Posledice oduševljenog i nasilničkog oslobadanja očite su. Na svečanost će doći sve sami pozvani i slični "kao jaje jajetu". Kako u sanskrtu nema glasova "z" i "ž". udubljenje. turska imena. zanemoćati. bezuslovno moraju biti lako čitljivi i nepolirani. kūdž. kūdžati kūdžanam zujati zujanje G. Što se ostalih. razvijenim zemljama.socijalnih obaveza čoveka navedena je u jednoj od prethodnih jedinica. naizged kontroverznih. biti okupan).Atharva veda). Oni drugi. Kasnije je upotrebljavana samo u pluralu: āpaş. zujati. jer. možda ambis pun voda. izvedeno od gornjeg glagola. uz napomenu da svi pisci ne moraju da pišu. posuda od stakla ili metala iz koje se pije. Dharmah je "pristrasan'' . rupa iskopana ispod lomače kūpārah . kūpakah . razblažiti kūpakah kupanje (kopanje?) kopniti I. držali propisa. To je uvek veličansteno cirkuski. u izvoru (dakle onaj koji će.rupa. kudžati . poput Buddhe. ćurlikati. Pogotovo je sklon pesnicima i nesklon otpadnicima od istine. kudžanam . utoliko će mandatura biti uspešnija. cvrkutati.

potomci Kurua: Kuruh. kīlakah I. kīŃ. Šta više. lišeni kolektivnog pamćenja i po diktatu establišmenta". povezati. Otac Kurua zvao se SamvaraĦah. zajedno sa svojim javnim i tajnim strukturama. zaboravili na klin.klin Klin nije od nemačke "kajle".Kurave. Večna tema dualizmu okrenutog sveta dostići će :zapamćenu vulgarizaciju u američkim šund filmovima. izvedeno od: tapah . treba ih podsetiti.kaže se: "što nema u Mahahabharati. a mi mislili da su nam uz kit. kliktanje U savremenom svetu pojava je sve reña. ali ne od radosti. Kurukşetram. čitavi narodi gotovo čitav svet. Ako su Nemci.izražavanje radosti povicima. kīŃ. koju su kurave nazivale: "Zemljom večne sreće". Obilno se koristeći mitologiziranim kolektivnim pamćenjem . Prapostojbina svih Indoarijaca. Kuru je zajednički predak i: Pāndavah petoro braće. Gde on spada. Otac stotine braće Kurava bio je roñeni Panduov brat. na kome će se odigrati krvava bratoubilačka bitka. Od iskona sklona nadilaženju dualizma monizmom i sa izvanrednim smislom za uočavanje dinamizma univerzuma indijska misao izbegava opisivanje pojavnog sveta suprotnostima dobro .kilikilakāh kliktanje I. klicanje.bojiti. Pandave su bile jugozapadno od Kurava. sa prestonicom: Hastinapuram.zlo i sl. nalazila se s one strane Himalaja. kīŃajati . gde su sile dobra oličene u Pandavama. Povika ima. gledano iz Indije. sa prestonicom Indraprastham (Indrino prebivalište) na mestu sadašnjeg Delhija. U sastavu teritorije Kurava bilo je i Polje Kurua. zbog preterane automatizacije. kīŃajati G. spojiti Eto. najobimnijeg svetskog epa od 200 000 stihova. jer su one tek ekstremne tačke izmeñu kojih se odvija neprekidno i nezaustavivo oscilatorno kretanje 93 . imala sam prilike da čujem "stručnu" ispravku. tako nazvane po ocu: PāĦduh (Bledoliki). pa bi moglo značiti: "Sam sebi uzdanica ". osim ako je poručena. slepi: Dhrtarāştrah ("Staro kraljestvo"). Ne kaže se: "kit i kitovanje.toplota. Sunčeva kći. izmedu dobra i zla. Kuravah . klin kitovati O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba -Patetično romantična hipoteza je održiva jer je nedokaziva -(Celinu čine jedinice od I do III) kuravah kauravah Srbi (?) kauri (ñauri) I. razvijeni Nemci i kitovanje uvalili. Autori šunda. Ime majke bilo je Tapatī. sa "poučnim" scenarijem na temu borbe izmedu "dobrih" i "loših" momaka.ep nam kazuje o večnoj borbi izmeñu sila mraka i sila svetlosti. u "dobre" momke svrstavaju policajce. Kurave su nastanjivale područje severoistočno od Delhija. nego git i gitovanje''. a nije nemačko ni: "klin se klinom izbija". a sile zla u Kuravama. nema nigde" . kilikilakāh . ime izvedeno od: varanah bedem. gotovo da je jasno čitavom svetu. kilakah . dok se u "loše" momke može svrstati svaki nepoželjni pojedinac. Rat izmedu braće od stričeva osnovna je tema Mahābhāratam.

izveden varijetet: "ñauri". Knjige epa (ukupno 18) u kojima se opisuju uzroci i 18-dnevna bitka na Kurukšetri. Čuće veliki ep i naučiti o ulozi Kurava i Pandava u njemu. sina reke Gange. U oba dela imalo se hrabrosti za postavljanje ključnog pitanja: ubiti ili ne ubiti. kaurava . jedan od petorice braće Pandava.jogah i sa moralnim nalogom odricanja od plodova dela u svetu u kome je delanje neminovno. Pošto je zaklao predvodnika Kurava. Tragične posledice besmislenog rata maestralno su opevane u knjizi tužbalica žena za poginulima. kurati kurkurah urlati kurjak 94 . najpre unošenjem njegovih reči u svoj siromašni jezik. izboden strelama i na samrti. ili. kupjati kipeti (od besa) G. u širem smislu. biti uzbuñen U Srba može i da prekipi. Durjodhanu (Zli ratnik). kupjati . Agresivnim islamom naoružani varvarin počeće da uči od pokorenog. semitski duh je poručio svetu: "Ne ubi!" i "Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe!" Poruke su došle od jednog ubice i od jedog ubijenog. zanemarivanjem nastavka za množinu. Lišen smisla za filozofske uzlete. Nazvati ceo svet nevernicima samo zato što ne pripadaju islamu. sa naglaskom na: karma . napija se njegove krvi i u njoj pere kosu Draupadī. najavljujući osnovna obeležja nastupajuće epohe. imperiji. ili usput. Najstrašnija čini: Bhimah. kup. skratiti imenicu Kauravah na "kauri" i njome označiti "nevernike".v. na nasilju zasnovanoj. Primenom gramatičkog pravila o obrazovanju prisvojnih prideva (preglašavanjem prvog vokala imeničke osnove) na imenicu Kuruh. III kur. zvan Vķkodarah (Vučji trbuh). ne umem reći gde i kad. ali i za realnost. Šta više. Uz reči. zajedničkoj ženi braće Pandava. obrazlaže Ardžuni. Obe su podjednako nerealne. U krvavom bratoubilačkom ratu obe strane koriste podjednako amoralna sredstva sa posledicama do te mere tragičnim da se nijedna od njih nije mogla osećati pobedničkom. koju daje preživelima na bojnom polju. Potresna je moralna pouka zajedničkog učitelja zavañene braće: Bhīşmah. Višnuov avatar. Epu je pripojena i Bhāgavadgītā u kojoj: Kķişnah. odnosno sopstvene pameti. jednom od petorice braće Pandava. nekoliko vrsta joge. Jezičkim determinizmom uroñeni smisao za realno prosuñivanje o svetu u kome se mora živeti i filozofski nerv doprineli su sličnosti odgovora datih u oba dela. steći će i pojmove ali nikada neće dostići duhovni horizont pokorenog. pune su lukavo smišljenih dosledno izvedenih zverstava. naduti se od emocija.Kuruov Iz prideva se mogu izvoditi nove imenice. Takvima ih sve više afirmiše istorija ljudske vrste. sukob se odigrao na prelazu u kalijugu. kao što je: I. što će se odraziti i na duh velikog epa. dobija se: P. bio je sudar varvarizma najniže vrste sa civilizacijom u zenitu svoga razvoja. razneće po celoj. potomci naroda Kurava. Srpski Gorski vijenac biće pozna i jedina reinkamacija Bhagavadgite. sveteći se za nanetu joj uvredu od strane Kurava. kauravāh (m. kup.fenomena. Pokupljene reči često defomisane.kipeti od besa. Opevanaje u 12-oj knjizi: Šāntiparvan knjiga smirenja duhovne agonije preživelih. znači biti zadojen sukrvičastim starozavetnim mlekom i prepravljati tude pojmove u skladu sa mogućnostima sopstvenog jezika. onih reči za koje nije imao odgovarajuće pojmove u glavi. Sebe neće identifikovati sa Kuravama ali će. Od ove imenice biće ili u Srba.potomci Kurua. Turski upad u Indiju krajem XII. pl) .

ispuštati zvuke. kod pojedinih. Vuk se označava imenicom: vķkah. osim po pitanju da li je veći od većega Kraljević Marko ili Prthivi . U zemlji "gde radže stanuju" naići će na potpuno razumevanje. Ona je sada u sastavu Rusije. po diktatu tog literarnog žanra. Judhisthiri od Dharme. Napred ide neki Arsenije x-ti.G. ali objektivnim razlozima. Vratimo se opet. muškarci su se preoblačili u žute isposničke odore da bi. a i sada. oni uz vedsku vinu. u pradomovinu. neće prestati ni posle preseljenja naviše nesrećni no srećni Balkan. našao se meñu Slovenima i tu se poduže zadržao.proizvoditi zvuke. moraće krenuti put prapostojbine. jedni drugima kazivajući. kurkurah . oglasiti Kurave za uzročnike rata i. Prave teškoće nastaju kada se fonetska sličnost redukuje na jedan slog. Izmeñu pravičnog Marka na zemlji i boga pravde. Hristova mladica lako se primila na rgvedsko stablo. jer pravi hrišćanin mora biti pravdoljubiv. dok su svoj petorici braće Pandava morali izmaštati božansko očinstvo. Meñu njima je sličnost mnogo veća.Čauhan. Rabinima je njegovo učenje zazvučalo strano i suprotno tradiciji. jasno je zašto su autori epa zadržali ime naroda Kurava po pretku Kuruu. gde treći jezik samo donekle može pomoći. što je Srbinu očigledno i to utoliko pre što je u neposrednoj blizini reč kurjaku slična i znači urlati. pa dati. gornjem glagolu bi. sanskrtsko-srpskog nema. čojstva i junaštva daleke prošlosti. svi su se. nakratko. Ta. Narod sa začelja mudro sledi. Ardžuni od Indre. jer će i nas malo biti. svi do jednoga.pas U sanskrtu ima više oznaka za psa. Steći performanse pobednika u to vreme. Udari li i tamo. Svakome ko iole poznaje radnju Mahabharate. sa decom u naručju. Težnja da se bude kao Bhima. boga univerzalnog zakona Bhimi od boga vetra Vajua. On će opstati i sada i ubuduće. jer. tamo bar nije hladno. krike I. starim Indoarjama. preživelima ništa drugo ne preostaje doli povratak u pradomovinu. II i III izložiću u naslovu obećanu hipotezu: Srbi su većina naroda Kurava koji se posle nerešene bitke i izginuća voña na Kurukšetri. kurati . po tome "brat na brata" prepoznajem Kurave u njemu. mi uz gusle. sa porodicama. dodao značenje urlati a imenici i značenje: kurjak. starog Bhage. u Indiju. Meñutim. No. Radžastanci su bili veliki junaci. jer uvek treba pevati. pod bedemima izginuli. Uzdajući se u magijsku moć reči. nesavladiv I osvetoljubiv. smestiti ih na stranu sila mraka. bez dvoumljenja. snagu i vučju Bhiminu prirodu nije mogao zaboraviti. žene bi zapalile lomače i. Prvi u rukama nosi raspeće. uprkos turskom zulumu. Budu se braća opet zavadila. odlučio na povratak u "zemlju večne sreće". ili je u tome bio sprečen nepoznatim. tek. Pred silom. U mislima već vidim omanju kolonu. mora biti da je bilo primamljivo. Kurua je identifikovao sa vukom i stao od njega izvoditi svoje poreklo. brat na brata. ona će se ispoljiti u liku Kraljevića Marka. ako opet ne udari "brat na brata". i opet. Nakuli i 95 .Radž . i on će biti snažan. Sažimanjem jedinica I. njojzi hvala. pa se samim sobom nameće pomisao da se ovde radi o vrsti nalik na kurjaka. no što je izmeñu Hristove i starozavetne misli. Da je Englez znao srpski. na nebu. mada manje krvoločan. Prepoznavanje sličnosti posredstvom engleskih naočara traži veliki napor i bremenito je rizicima. narod će obrazovati svoju duhovnu vertikalu i opstati. nije mogao u gornjoj reči prepoznati srpskog kurjaka. čežnja za svojim Bhimom. Ili je usput zaboravio kuda je pošao. "via" Radžasthan. Poput Bhime. autor rečnika. Ovaj primer ilustruje teškoće sa kojima se susreće čitalac sanskrtsko-engleskog rečnika. pevali smo zajedno na mostu: Trebaće nam sasvim malo mnogo manje od raznoraznih tamošnjih "sthanova". kur. potomka vedske vine. Šta mari. ostali ripide. ma šta da se dogaña. ako ne i veći od Srba. bogme. okružen preživelim i nakratko složnim partijskim voñama. kao što je znao sanskrt. Autorima epa bilo je lakše. a neprijatelj je bio isti: Turci. Čim za to budu sazrele prilike. Razumljivo je da divljenja dostojni Englez. u nadi da će steći Bhimine osobine. Za to vreme. Izmeñu su trubači i rok bendovi. Ako se pred silom moralo pasti. povlačili u utvrñene gradove na vrhovima planina. mi smo bratja. zato su ga uništili. Nas je pesma održala. u njih poskakale. O svemu bismo se mogli nagoditi. Slatko bismo se napričali. nažalost. pa valjda će nas braća razumeti. ne sme se zaboraviti da su promućurne radže pretvorile predačke palate u unosne turističke objekte. moraće se zadovoljiti šatorom. pa onaj ko nema deviza. Izmeñu ostalog. bez prisutnih svedoka.

"kaşājam kuşitvā ānanda gaččhami". "ono su oni". Kad se ide u rat. označavalo se savezništvo u bici ili u ratu. U sile dobra i svetlosti svrstani su po kriterijumu porekla a ne po delima po kojima se nisu razlikovali od stričevića. (Bog je uvek na strani pravednih boraca za pravdu). takmičenje. kuru .. količinu. što ne znači da ona nije stvarna. izbeglištva. -. pešadija. svi smo "od kulah". Ašvina.. sa "Što si Leno na golemo. prepoloviti Pošto već znamo kako se kaže: kaša.hārah -jedan vid agra . jedan od sedam načina žrtvovanja opojnog pića some. kuşnati . snaga. junačenje i kad treba i kad ne treba. Podmladak. sa njihove strane. rat i: vādžapejah .jačina. mržnja kao lakša opcija. simbol Sunca).. porodica. depresije i beznaña . Zadivljujuće je. usekovanje glava. 96 .hārah . Seleći se. izdvojiti. kasta brahmana. Iz njega nema izlaza. mnoštvo. onoliko koliko se može sa dva prsta zahvatiti. nada i uzdanica naroda: kurunandanah . lako ćemo napraviti rečenicu: "kašu pokusavši dostižem blaženstvo".stado. mada već pomalo dosadno. kasta. ne bi im bio potreban bog za učitelja. sukob. (U starom svetu Grka i Latina oni će se zvati Dioskuri. uvršten na strani Pandava. izazivanje gladi. Soma je u Srba zamenjena rakijom. i nerazumevanje. Time se krug zatvara. kuşnati kusnuti G.kraljevih donacija. jer "to . Da su Pandave znale šta čine. uzeti malu. kuş. zajedničkim ritualom istog naziva.potomci Kurua. jasno je i na sanskrtu i na srpskom. gde se obja[njavaju i druga. ona ima veću ritualnu moć. Što bi rekle stare Indoarje: "to si ti".piće snage i bitke. i te kako. pa se u igru morao uvesti Krišna. nesposobnost popuštanja na štetu pravde . kad se deli plen onda. blizancima. a ona postoji i takva je zato što je "to .uštinuti. u zemlji.Hrabrost i neustrašivost stanovnika Šumadije (sa okolinom): Zemlja Kurava nazivala se: kurudžangalam . pleme. izvući. Mudrim autorima epa bilo je jasno da se ni ovom distinkcijom ne poseže za dovoljno ubedljivim razlogom razvrstavanja.ono" ne ide. nismo.oni" i "ti . od boga blizanaca." i sl.džungla nastanjena stanovnicima priznate i proslavljene hrabrosti. opanjkavanje sa svrstavanjem u sile mraka. ovako se nazivalo i nuñenje some kralju prilikom krunisanja: rādžasūjah. bitka. stali smo tek pošto smo stigli u guste. Da je reč o haraču i haranju. takoñe. neprilagodljivost po cenu života. Zadivljujuća je veština prevazilaženja moralnih dilema. Ona je za nas nestvarna.oni". "to je stvarnost". nerešene bitke. pretnje uništenjem.ti" i "ono . a u hrišćanstvu lekari Kuzman i Damjan). možda kos. brahmanima. uz neprestanu unutrašnju i spoljnu mitologizaciju: Kosovo Polje umesto Kurukšetre (kurubhuh je vrsta ptice. banda lopova. Bila bi to nekakva multidimenzionalna i ljudskom umu nedostupna stvarnost. a ptica je mamina. kulah "od kolena" kulah .s jedne. hrastove šume Šumadije. ponavljanje istog sudbinskog koda u srpskoj istoriji. u odnosu na vino. hrabrost. jer ova dva pojma nisu turcizmi. ima više smisla ako se dovede u srodstvo sa sanskrtom. rasa. značenja: kulah. Ritualno pijenje rakije: vādžah . sa naše strane.Sahadevi. kuş. Dovoljan bi im bio i stari Bhišma. neposobnost razumevanja tuñeg i drugačijeg. Srpski pojam: "od kolena". a da se ništa nije ostavilo nedorečenim. bežanija.s druge. Evo nekoliko složenica iz Rg vede koje idu u prilog moje hipoteze: . manje pohvalna.

Neka se zna da srpsko telesno i duhovno blaženstvo zavisi od kusanja i količine pokusane kaše, jer se može i bez nje ostati. Obratiti pažnju na: gaččhami, od glagolskog korena: gam - hodati, dostiči nešto. U srpskom se ono izmetnulo u: gackati, po blatu, na primer. Ovu radnju treba na vreme obaviti u cilju dostizanja samom sebi postavljenog cilja, koji bi mogao biti: "u dobrobiti, bez kaše biti", "na kaşājasja ānande bhavitum". kūrčah i kūrčakah kūrčakin membrum viril, kita kurčevit

I. kūrčah - kita cveća, trave, paunovog perja, istureni deo tela: ruka, noga, membrum viril, vrh nosa, hvalisanje, laskanje, čvrstina kūrčakah - kita, delovi ljudskog tela kao gore, igla, pupoljak, cvet, cvetanje, jarčeva brada, nezasluženo preporučivanje samog sebe P. kūrčakin - krut, naduven Nije nikakvo čudo što se prevodom membrum virila na sanskrt dobija srpska reč. Ako imamo zajedništvo kod mnogo složenijih pojmova zašto ne bismo imali kod organa značajnih za održanje vrste i prateća zadovoljstva. Čudno je što srpska "kita" nema svoj fonetski pandan u sanskrtu. Poznata je muška sklonost ka eufemizmima povodom rasplodnih i pratećih organa, no, čini se da je ovaj, primenjen na dotični membrum, ranijeg, a "kitka šarena, nemirisena" kasnijeg datuma. Gotovo da sam bukvalno prevela sa engleskog : "nezasluženo preporučivanje samog sebe". Iz ovog primera vidi se da je autoru sanskrtsko-engleskog rečnika naškodilo nepoznavanje srpskog jezika. Da ga je znao, ovoliki broj nepotrebnih reči zamenio bi samo jednom srpskom imenicom: kurčenje. Porodicom reči očituje se smisao sanskrta za uopštavanje, za podvodenje sličnog pod zajednički pojam. Zato reč kurčah nije samo penis. Zato sve ono što mi nazivamo "bezobraznim rečima" u njih nije bezobrazno. Zato je u njih polni odnos sa pratećim sredstvima bio prirodna pojava, a u nas, hriščanskim moralom proskribovana zona, greh, grešno/bezgrešno začeće i slične budalaštine. Zato se tamo usavršavala prirodna pojava - izloženo u Kamasutri, dok se na zapadu vršila banalizacija - izloženo u porno-filmovima i u sveopštoj raskalašnosti posle raspada religioznih tabua. O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju - sa obiljem ozbiljnih pitanja i tek pokojim nepopularnim odgovorom kreacija, kreirati karanje, karati, kara krknuti, koknuti krtica kurvarluk prekardašiti

kķ, karoti, kķĦoti, kārajati

Ovaj izuzetno značajan koren: kķ menja se po pet vrsta od kojih navodimo samo tri. Glagol ima nepravilnu promenu. Poput većine glagola u sanskrtu, i ovaj je prelazan i povratan, pa se daju oba oblika za 3. lice jednine sadašnjeg vremena: G. kr, karoti, kurute - činiti, delati, raditi, proizoditi, stvarati, preduzeti, izvršiti, uzrokovati, izazvati posledice i dr. kķ, kķĦoti, kķĦute - povrediti, raniti, ubiti 97

kķ, kārajati, kārajate - prouzročiti, navesti nekog da nešto učini 1. kķta (tpp) - stvoren, načinjen, učinjen, izvršen i t.d. Pojmovi se obrazuju na 5 načina: 1. direktno od korena 2. imenica ili pridev + kr (u obliku: po željenoj vrsti promene, u odgovarajućem vremenu i licu) 3. krta + imenica ili pridev ili drugi glagol 4. prvim preglašavanjem korena: od kķ u kar, radi daljeg obrazovanja pojmova 5. drugim preglašavanjem korena: od kar u kār, radi daljeg obrazovanja pojmova Mogućnosti obrazovanja pojmova praktično su neograničene, što je uvek koriščeno i koristi se. Sanskrtskom gramatikom jezik je ureñen, ali on ne spada u mrtve jezike. S obzirom da se malo reči očuvalo u srpskom jeziku iz ove porodice reči, u nastavku se daju samo neki od primera, sa naglaskom na one koji se koriste u indijskoj filozofiji, radi uvida u tokove i osobenost indijske misli. Pojmovi su navedeni po grupama, shodno gore navedenim načinima njihovog obrazovanja. 1. kķtih (f) - čin delanja kķtjakā - vračara, veštica kķtvja - sposoban za delanje, za izvršenje neke dužnosti, efikasan kķtaka - veštački, neprirodan, usvojeni sin 2. dharmani - kķ... - izvršiti dužnost sakhjani - kķ... - učvrstiti prijateljstvo darduram - kķ... - duvati u sviralu (vidi se poreklo srpskog duduka) hrdajam - kķ... - primiti k srcu dvidha - kķ... - udvojiti, raspoloviti manasa- kķ... -razmišljati mūrdhanā - kķ... - utuviti u glavu 3. krtam - delo, čin, posao, strana kocke sa 4 tačke (dobitnička strana). Od preko 250 složenica navedenih u rečniku, uzeto je nekoliko kķta - kāma - onaj koji je zadovoljio svoje želje kķta - kārjam - dostignuti objekat želje kķta - akķta = kķtākķta - učinjeno i neučinjeno, polovično učinjeno kķta - kķtjam - ono što je učinjeno i što tek treba učiniti kķta - kşaĦa - onaj koji čeka pravi trenutak (pojam viši od "oportuniste") kķta - pradžña i kķta - buddhi - mudar, učen, formiramog uma 4. kara - onaj koji čini, stvara, uzrokuje, proizvodi, (sa oko stotinak složenica) karah - čin, delo, sunčev i svaki drugi svetlosni zrak, dužnost, zadatak, taksa, porez, doprinos (karagrāhin - sakupljač poreza) karīşah - ñubre, otpad, goveda balega karka - beo, odličan, izvrstan karana - onaj koji čini, dela, uzrokuje, izaziva posledice karaĦah - pomoćnik, osoba roñena mešavinom kasta (od majke šudre i od oca vajšje, od majke vajšje i od oca kšatije - njihovo zanimanje je pisanje, beleženje, voñenje knjigovodstva), pisac, pisar, slog ili reč kao zavisni delovi jezika, vrsta ritma u muzici, iracionalan broj i dr. karaĦam - čin delovanja, uzrokovanje posledica, religiozni čin, astronomska kalkulacija, astrološka podela dana na 11 delova, izgovor, artikulacija. slog i reč izvan konteksta, položaj tela u askezi i u seksualnom odnosu, sredstvo i metoda rada, dokument I instrument zakona, čulni organ, izražavanje 98

ideje u instrumentalu (padež), polje, telo, um, srce. Evo nekoliko složenica izvedenih od ovog pojma: karana - trānam - glava (u funkciji zaštitnika čula) karana - nijamah - obuzdavanje čula karana - prajogah - očaravanje, opčinjavanje (majom, neznanjem i dr.) karana - vat - artikulisan karana - adhikārah - poglavlje gramatike o izgovoru karana - adhipah - bog čulnih organa, principa života, živa duša, bog svakog čula ponaosob (Sunce bog čula vida, oka) karana - abdāh - godina koja se koristi u astronomskim proračunima itd. karmā (m, osnova: karman) - osim opštepoznatog značenja ovog pojma: čin (uzrok) - moralni efekat (posledica), koja ulazi u sastav karmičkog lanca, u indijskoj literaturi i filozofiji on ima i sledeća značenja: - čin, delo, postupak, izvršenje, posao (RV, AV, ŠB, MB) - služba, dužnost, zanimanje, obaveza (sa: karman na završetku složenice, kojom se označava izvršilac radnje ili onaj kome je radnja namenjena ili specifikacija dužnosti) (ŠB, M, Bh) - religiozni čin sa ritualom u nadi da će doneti naknadu: filozofska alternativa je u vedanti: spoznaja identiteta atman - brahman, u budizmu: spoznaja nirvane (RV, AV i druga, poznija literatura) - rad, delanje kao alternativa mirovanju; prašantih (f) (H, BG i dr) - delovanje kao kretanje i pobuda, treća od sedam kategorija njajah -filozofije ili logike (T) - efekt, posledica (M i svi drugi izvori) - čulni organ (ŠB) - objekt, kao suprotnost subjektu: kartā (osnova: kartķ) Razlikuju se četiri vrste cilja delovanja na objekt: stvaranje novog, promena oblika ili i oblika i sadržaja, dostizanje željenog objekta, napuštanje neželjenog objekta. - čin kao neumitni izazivač posledice, sudbina kao rezultat činova izvršenih u prethodnim životima. Iz obilja složenica, navode se samo neke: karma - kartā - subjekt koji, vršeći radnju na objektu, i sam postaje objektom karma - kāra - onaj koji vrši dužnost bez očekivanja nagrade karma - kālah - pravo vreme za delanje karma - kşajah - okončanje svih aktivnosti karma - kşetram - polje dejstva, ljudsko biće, univerzum karma - dža - posledica, ono što rezultira iz dela ("činom roñeno") karma - tvaruh - stanje stvari karma - tjāgah - napuštanje delovanja i religijskih obaveza karma - duşŃa - nemoralan karma - doşah - nemoralan čin, greška, zaslepljenost karma - nāšā - uništavanje, odricanje od zasluga nastalih dobrim delima (posledice rñavih dela neuništive su; mogu se kompenzirati dobrim delima u dugom nizu budućih utelovljenja) karma - nibandhah - nužne konsekvence dela karma - njāsah - napuštanje ovozemaljskih dužnosti (od ovoga su indijski samnjasim) karma - pākah - žetva zrelih plodova prethodnih života karma - phalam - plod ranijih dela (bol ili radost) karma - bandhanam - svezanost (uslovljenost) svega što postaje i biva i što će nestati 99

indrijam = karmendrijam . umetničkog dela i dr. organ rasplodnje. tamnica.mathah" – "tako treba izvršiti mešanje" u kocki. Ogromna većina sanskrtskih glagola je prelazna i povratna sa odgovarajućim oblicima za sva lica u svim vremenima: prelazni oblici nazivaju se parasmai padam. obe imenice mogu biti izvor srpske reči: kurvarluk kāradadžah . koja. proizvod zanatstva ili bilo koje druge društvene delatnosti manufakture industrije. muka. grlo.univerzuma. Na Zapadu gde su subjekt i objekt strogo razdeljeni prosuto je mnogo filozofskih reči o slobodama subjekta a ta sloboda najčešće je tražena na pogrešnom mestu i na pogrešan način. u trgovini i uopšte u životu. delo.f) . princip.jugam .reciprocitet izmeñu delatnika i dela karma . pesnik. zanatlija.uzrevanje posledica dela.sredstva za život radom stečena karmārah . motiv. uzrok postojanja tela: otac. pevač. pogrešan karma . razlog. delatnička epoha karma . mati kāraĦā . karma . poreklo. povratni ātmane padam. kao plodovi što otpadaju sa drveta. kovač. vrši radnju na nekom objektu. bhu biva) karma . nacrt literarnog dela.kara . zatvaranje. Na primeru korena "kr" prelazni glagolski oblici označavaju da subjekt dela.karma .slično kao pod pojmom: karaĦah. ili se subjektom izvršeno delovanje na objekt vraća subjektu u vidu posledica.onaj koji dela. dobro delo karma . u budizmu čin. sredstvo. uzrok stvaranja: u religiji bog. sa i bez poznavanja principa karma . napor kārā . te da apsolutno slobodnog subjekta ne može biti u jednom univerzumu u kome su "kretati se" i "delati se" osnovni "glagolski" uslovi njegovog postojanja i opstanka. izvitoperenost. bistar. astronomski period. organi za izlučivanje. bol kāruh (m.izvedena od: kār (obrañena u jednoj od prethodnih jedinica) Sapir je s pravom tvrdio da je jezikom odreñeno ono što se njime može misliti pa je ovo pogodna prilika za pretpostavku da se karmički zakon i pre formulacije implicitno sadržao u sanskrtu. stvaralac kāruh (m) .ātmā .šila . Da ona nije dostignuta. uopšteno: svi proizvodi ljudskog duha.onaj koji obavlja dužnost ne očekujući nagradu karma .samo od sebe.uzročnost kārah .tok.agonija. nauka kārudžah .organ akcije (kao što su čula organi percepcije). umetničko delo.kalijuga.siddhih (f) .involviran u delatništvo.samvatsarah .nokat ("roden od ruke") kāranah .bandhah .delatnički karakter koji poznaje principe delovanja karma .onaj koji peva himne bogovima kārja (tpb) . da li je srpsko: "tatamata" nasatalo od: "tatha .uzrok. 5. Ovi drugi imaju svoje nastavke i ne grade se uprošćeno kako se to vrši u savremenim jezicima prostim dodavanjem jedinog oblika degenerisane povratne zamenice (u srpskom: sebe ili se) prelaznim oblicima.mārgah. juga aktivnosti.nastalo od čina (sam .umetnik.umetnost. dok povratni oblici kazuju: "delati se".čin.izopačenost.zatvor. treba istražiti. 100 .izvodač.ono što treba učiniti kārikā . delo. pet na broju: ruka.taksa. u religiji bog koji navodi na poštovanje univerzalnog zakona kāraĦatā . elementarna materija od koje je sve materijalno nastalo. kārah . noga. umetnik.adživāh . vešt.proizvedeno od strane umetnika.vjatihārah . prvi uzrok nastanka bilo čega .uspešan čin. uma i ruku kārī .kalendar od 360 dana karma . otpadaju od delatnika i ulaze u sastav karmičkog lanca (u Šātātapasmķti navodi se 86 "uzrelih plodova") karma . u vedanti -brahman. vezivanje.viparjajah . izvodač karmatha . vrši posao ili poseduje kāravarah .sposoban za delanje.sambhava . put delanja karma .vipākah . porez kārā .

Označava se imenicom srednjeg roda: brahma (osnova brahman).9 Pozniji filozof mahajana budizma. 101 . Funkcijom neposredne zavisnosti posledice od uzroka. ali obeshrabrujuće što mnogi filozofi misle da je moguće stanje stvari popraviti polazeći od starih osnova.znanje o identitetu: atman = brahman. Samo čovekov duh ima slobodu da bira izmeñu moralnog i amoralnog čina i da samoga sebe oslobodi od ulančenosti zakonom karme. ni nebitak. Poštovati zakon i njegova ograničenja isto je što i biti moralan. počev od misli. njena prava priroda: ātmā (osnova: ātman). Determinizmom: mora se postupati po zakonu i poštovati zadata ograničenja. ono je: "jedno bez drugoga". Opredeljenje za moralan čin i obavljanje sarvamedhah žrtvovanje svih stvari. Ceo univerzum uključujuči i bogove u njemu. vratimo se Indiji i osnovnim stavovima o karmičkom lancu: . 1958. nedelatnički svedok i posmatrač delatništva u vremenu i prostoru. jer je ono s one strane spoznajne moći uma i izražajnih mogućnosti jezika. počev od nastanka do iščeznuća fenomena ili individue. sopstvo. pomisao. zakon je prerastao u moralnu normu: zvezde i planete moraju da slede unapred zadate putanje.Brahman. nirvāĦam. Filozofija istočnih naroda. velikoj šumskoj.na iti (neti . kompatibilni su i neophodni uslovi za oslobadanje od činom determinisanog toka stvari. Jadžnjavalkja je formulisao stav o mogućnostima bližeg odreñenja brahmana samo pomoću negacija: na iti . raspoznatljivih po složenoj kategoriji: nāma . irelaciono stanje iracionalne transcendencije: ni bitak. Zakon karme: svih šest daršana indijske filozofije i budizam na isti način definišu zakon karme. definisano Šatapatha brahmanom o stotinu puteva ka istom duhovnom cilju.neti). ni bitak i . preslikavaju se u implicitno sadržani kontinuum. Dirljivo je. jer se može relativizovati. U prastaroj Brhadaranjaka. Svaka spoznaja nije konačna.bitak . jer istina o njemu i u njemu izmiče ljudskom umu. Individualno ja aham. U indijskoj filozofiji subjekt je uvek i istovremeno objekt tuñih ali i sopstvenih činova shvaćenih u najširem smislu reči. reč i delo nose moralne naboje koji se izvoñenjem čina oslobañaju i subsumiraju sa posledicama prethodnih činova na planu kontinuiteta bića. Zagreb. preko reči. 9 Videti: Č.nebitak. Kvalitetom implicitnog nevidljivog kontinuuma zadate su vrsta i performanse sledeće nāma – rūpam. I deo. u kome dolazi do potpunog gašenja svih pokretačkih snaga karme. Po Šankari.sl. šūnjam: Prema monističko-panteističkoj doktrini upanišada i vedante. nametnuta su ograničenja radi očuvanja ureñenosti procesa u univerzumu. Veljačić. Fenomenalni svet neprestane mene jeste privid. No. Zajedničkim pojmom: samsārah označava se priroda fenomenalnog sveta kao zakonima ureñenog neprestanog toka zbivanja. moralan je po izvesnom automatizmu. od istih onih koje su nas dovele tu gde jesmo i načinile onakvima kakvi jesmo. Otac moderne zapadne filozofije koji je "sum" samo dok "cogitira" bavi se jednim segmentom bića i po kriterijumima indijske filozofije ne bi mogao da se uvrsti u skup ozbiljnih mislilaca. zemljinom težom predmeti moraju biti privučeni i t. Svaki čin. apsolutni subjekt je transcendentalna večna svest. Samousavršavanje je: samskārah. Buddha je osporio vedantinski metafizički supstrat i uveo pojam: nirvāĦam. od koje je izračenjem nastao univerzum. proces se može formulisati kao: diskretne veličine eksplicitne posledice. do dela. koju su sačinili mudraci boraveći u šumi. izvan vremena i prostora. izvesno spoznatljivo može biti samo ono što je nepromenljivo ili ontološka podloga bića: brahman. Nagardžuna.ni nebitak. jer je ono stanje svesti pre dualističkog rascepa na subjekt i objekt. upanišadi.ime i oblik. ni ni .reklo bi se da nema dvojbe.ni to. onaj koji nagoni na ciklično ponavljanje i nateruje na ciklično kretanje. voda mora da teče sa višeg na niži nivo. na ja i drugo. dok je karmički zakon "gonič" i "terač". ili čina. popularno nazvanog "karmički lanac". Matica Hrvatska. ni to . ego. Ispomažući se matematičkim pojmovima. radi spoznaje istine. uvodi pojam: šūnjam -prazninu kao ontološku osnovu egzistencije. identično je sa brahmanom. Spoznajom: vidjā stiče se džñānam .rūpam . diferencira individuu u odnosu na drugog no.

pa su. sredstva će biti namenski iskorišćena za kupovinu novog papskog vozila. Nirvanom se podrazumeva irelaciono stanje svesti. sportskog Kadilaka za kretanje kroz široke mase vernika. u stanje nirvane. ne znajući jedna za drugu. Ona iščezava na svakom završetku jednog talasa sinusoide. do nadčoveka. one obrazuju grozdove. legendi i nižih nivoa religije. Treba konsultovati cenovnik: "Koliko para toliko muzike". do boga i preko boga. svetlećih kuglica. Preslikavanjem ovako zamišljene dvodimenzionalne slike u prostor. Eshatološke opcije rezervisane za agresore Biblijska: Sve zavisi od Jehove.karmički lanac jedini je konstrukt koji se uslovno može nazvati indijskim antropocentrizmom. Osloboñena svest. On je. Nedvosmisleni filozofsko . sloboda se dostiže izvoñenjem duha iznad sfere dualističkih igara logiciranja ljudskog uma po principu: da/ne i izvan dohvata nelogičke i stihijske emocionalnosti. Po obema doktrinama. propada i iščezava. činom. ili od prinude cikličnog pojavljivanja u svetu fenomena. različit od drugih kojima se čovek dovodi u centar sveta i stvara iluzija da je svet njemu podreñen. subjekt osposobljen da gaji voljnu blagonaklonost prema svemu što pojavom u svetu biva ograničavano zakonima prinude i spontanu.posledica . Osim autora. nisu problem. pa ni bogovi. dok se ne uvidi sva sila dopunskih ograničenja i stešnjavanja granica da bi se čovek uzdigao do slobode. izlazi iz "igre staklenih perli" i stapa se sa vedantinskom pravom linijom ili se utapa u budističku prazninu. Moguće je zamisliti više meñusobno nezavisnih sinusoidalnih putanja kugli različitih perioda i amplituda.čovek povlašćeno. voljnog ili spontanog mentalnog i emocionalnog delatništva. Radi se o ozbiljnoj povredi nekih vrlo bitnih Mojsijevih a možda i božji' zapovesti od strane izabranih. Dinamički model indijske teorije o karmanu i oslobadanju mogao bi se prikazati ogromnom kristalnom kuglom univerzuma koja rotirajući. indijska kultura je prva na svetu uočila nepouzdanost ljudskog uma i razvila metode voljne kontrole tokova svesti. Model je otvoren za pretpostavke postojanja više univerzuma. moguće i drugačije. On postaje subjekt u pravom smislu te reči. klizi po sinusoidi duž beskrajne apscise vremena. Razume se da je na planu mitologije. a 102 . dok je po vedanti očuvana samo relacija: atman = brahman. Naša kugla je ispunjena mnoštvom rotirajućih. neuništivi.religijski stav glasi: delima kodirani karmički lanac predstavlja umetničko delo. jer.datih potencijala. Uživajući u tom umeću. ili po isteku jedne mahajuge. Oslobodeni prestaje da bude objekt sopstvenog ili tuñeg. Ako je tačna indijska doktrina o pluralizmu univerzuma u kome svi entiteti nastaju po istom modelu transformacije iskonski . vlasništvo i sudbinu individue. sklonog bludnim sinovima -pokajnicima. na njega niko. Izvan toka zbivanja. da bi se do tih izvora doprlo i oni razbudili neophodno je smirivanje aktivnosti uma. jer grehovi nisu za potcenjivanje. i ponovo se pojavljuje sa pojavom sledećeg talasa. reformisanih i nereformisanih. kao što znamo. po mnogo čemu. po vedanti: identifikacijom atmana sa brahmanom i po Buddhi. Takoñe po milosti božjoj. u funkciji od promene stanja svesti. koje. ne mogu uticati. pa će se pare vratiti u mesto polaska. blistavog sjaja. Ova stanja svesti brže se dostižu upražnjavanjem discipline: jogah. još svetije Pavlove stolice i najsvetijeg papskog prestola u Vatikanu. Šta više. "svako je naslednik svojih dela". do stanja u kome može da prepozna svoj pravi identitet ili: ko je. plemenitu humanost prema svemu što je živo. stoga. Možda bi sumnja u logos i veća kritičnost prema ovome idolu mogle biti polazne osnove za obnovu zapadne filozofske misli. On je po milosti svojoj uveo otkup grehova parama. u praznom prostoru. dobija se figura slična genetskoj spirali. Svetlost je promenljivog intenziteta. Odnos čovek . razvija se. Na prvi pogled čini se da je nāma – rūpam .Oslobañanje od karmičkog determinizma. ako im se vremena preklapaju. postiže se povratkom svesti u ishodišno stanje.čin . leži prava linija čiste. Svaka kuglica predstavlja telesnu formu koja nastaje. praiskonske svesti. Sumu uplatiti na žiro račun Ofisa za oprost grehova svete Petrove šamlice. U tom slučaju više kugli klizi duž sinusoide ili. onda se umećem logiciranja ljudskog uma stiže do ideje o reinkarnaciji i o postojanju paralelnih svetova. dolazeći time do jednakovrednih izvora spoznaje.

bez sumnje. Ishod se ne može prognozirati jer su u igri dve opcije. vrat krkāŃikā . u Boki se umesto: krvnik kaže pravilnije: krnik. skraćen. mada su sve mogućnosti svima na najpluralističkiji način ponuñene. Teško zemlji u svakom slučaju! Indijska: Budući nesvesni da su istovremeno i subjekti objekti svojih dela. šta više. kķkah i kķkāŃākam . što ne treba da znači da će se tamo dolično ponašati. duboko uvereni da su samo oni subjekti a svi drugi objekti za bombardovanje. ovi antikršćanski krstaši u ratu protiv pravoslavnih kršćana imaće priliku da poprave ocenu i da se idući put pojave u namarupam . kķntatram . Šetajući malo nagore malo nadole. Može li biti efikasnijeg od bomardovanja? A da bi ono moglo biti sveopšte. samim sobom sebe samo izvodi ili svodi. odsečen Ispred poveće porodice reči izvedene od glagola . Sve namarupa za namarupom. 103 krnjiti krtina. Budući da nisu ovce koje sve što rade sebi rade. Biće neizostavno potrebno aktivno učešće u degenerativnom procesu kaljuge karmičkim sredstvima najdegenerisanijih. ne znam. manjkav kķtta (tpp) . kao seks). čini da bi se bačeni "okrnjio" ili načinio krntijom. odsecanje. po uzoru na ovcu Doli. deljenje P. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju opcije. blizina jarosnog boga podjaruje agresivnost komšija pa će ovi kad-tad i iz čista mira započeti bombardovanje i od strane boga samoga bataljeni pravoslavni deo raja.bludni sinovi biti pripušteni u raj. po čemu će se znati da je sveopšti haos započeo. kķkāŃakam i kķkāŃika kķkah I. kķdhu . krntija krnj. uništiti I. razdeliiti.grlo. Različiti su nivoi na koje svako pojedinačno (u ovom slučaju grupno. Naprotiv. u RVK navodi se: krntija (sa zvezdicom u zagradi) . do ponovnog pojavljivanja u ljudskoj formi vrlo je dug i težak put. vidi se odakle nam i krkače i krkanluk. izvršiti sveopšte blagovremeno kloniranje. pa i on pripada ovoj porodici reči. U slučaju kompjuterskog očekivanja otkaza funkcija karmičkog zakona.sečen. Tek se sa ovih aspekata može sagledati i uvideti kakve se sve koristi mogu imati od nezadrživog naučnog progresa degeneracije. Tu je i glagol: krnuti – tresnuti nekog o zenilju. hvala bogu."gomila čega bez reda". od nivoa do nivoa. Meñutim. Monikom. Srbi će sami sebe izuzeti.odsečak.izdanju bespomoćnih zečića u kafezu moga komšije. komad. u skladu sa kvalitetom karika. Podrazumeva se da će im prethodno i putem Klarkovih satelita petougaoni pentagon isporučiti najmodernije naoružanje sa pratećim hardverima. opet će stići na pravo mesto u pravo vreme. Čim poodrastu i započnu ljubavne igre (sa zečicom. Koliko je ona srodna sa krntijom. nepotpun. Od izmeta. kķt. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju davno obećanog Amosovog proročanstva. krntati kķntatram kķdhu i kķtta G. što se. odseći. meñutim.seći u komade. na primer).sečenje.krnjiti. biće svi do jednog poklani i transformisani najpre u paštetu a zatim u govna. kķntati . vekovima i milenijumima. sa sanskrtom u pozadini. na vreme odložiti u hladnjače dragoceni genetski materijal koga. softverima i asovima. imamo na pretek.zglob vrata Eto.oštećen. krt. iver kķntanam . ili će posegnuti za oprobanim sredstvom i raj isprazniti od bombaša. krnjav krkače krkanje .

beda. potonji Šiva. bivam!" "kršakrtjā kāşaşa kķšakah ča krĦtatram na kķšānuh bhavami!" Teško da se ijedan od zapadnih jezika sa istog stabla može pohvaliti ovakvom sličnošću sa sanskrtom. oranica 104 . čeznuti. Putevi jezika i mitova tajniji su od puteva gospodnjih.mršavost. mršaviti. mršav. privlačiti. Ako se hoće. kķšanam . karşati . gladovati.dobar strelac P. predvoditi vojsku. Ovom imenicom označava se nebesko biće identifikovano sa Rudrom. krpariti G. ovladati. slab. Očigledno je da su krepavanje i krparenje blisko povezani sa siromaštvom. Sanskrtskim pojmovima jače je istaknuto da ono može biti i duhovno. kķpaĦin . umesto some. Ptica kradljivica iz indijskog mita pojavljuje se u grčkom u ulozi orla.plug kķşāĦah i krşakah . zemlja. iscrpljen. nevaljao. kķş. u njemu se može prepoznati titan Prometej koji krade nebesku vatru. sanskrt može pomoći da se ozbiljnost traganja za korenima uskladi sa njihovom dubinom. ono što nazivamo: krdžom. koje. jadan kķpaĦa . jadikovanju. kķš. podao. kķšjati kķšatā kķšānuh kķšaka zakržljati kržljavić kršan kržljav G. želeti I. i donosi je ljudima na zemlju.vući. mučiti. kķš. nevaljalstvo P. izvršitelja kazne. Ranije smo imali glagol: kaštigovati se (sam sebe nečim kažnjavati). brazdati.pulsiranje. otud: "Ljubi cigara u zubi". kržljavost kķšānuh .bedan. zao. kķšaka . savladati. kķş.buddhi (sl) . krpate krepavati. pa njime i pomoću gornjih pojmova možemo sastaviti sanskrtsku rečenicu: "kķdžom kaštigujući se kržljavac i krntija. cepati. od koje se zakržljava. puls kķšatā .siromašan čovek kķpaĦam . jadikovati. ne kršan. dobiti. Osim toga. savijati (luk). iščezavati (kao Mesec) I. što je dobro.tanak. krst G.zemljoradnik. biti slab. Srpski pridev: kršan slaže se sa imenicom: kķšānuh . no. izgladnjivati se. prema RVK ovde treba uvrstiti i: kržak (nicotiana rustika). naoružano lukom i strelom vreba sokola naumnog da ukrade nebesku somu i odnese je na zemlju. Ne valja. suprug kķşih (f) . Činjenica da su pridevi: kršan i kržljav fonetski slični i u srpskom i u sanskrtu otkriva nam dublji sloj srodnosti ova dva jezika. kķšjati .slabiti. kķpate . krşah . kržljava uma Iz gornjeg se vidi odakle Zmajevitom čiki: "Kržljavić Ljuba". siromašan.tugovati. oranje. bolje ikad nego nikad. slabih udova kķša . kinjiti.dobar strelac. kršiti. oteti.slabouman.poljoprivreda.siromaštvo. Kako su pojam i mit rgvedski. karşati kķştī kršiti krstina. kķpaĦah . što se kasnilo sa otvaranjem katedre za sanskrt.kķp. orač. orati I.sklon tugovanju. kķp.

kķşŃajah (pl) . osim bez hleba". I neopravdano skidanje odgovornosti sa sebe i opravdano roptanje protiv boga. naporan trud P. ko zna ume i bolje: spasenje bez spasitelja.dužnost orača bila je da krši. metaforično su predstavljene osnovne životne istine. bogovi ne kažnjavaju i ne daju ovlašćenja. skrši i povredi zemlju i ženu. a kad doñe umoran. I na ovom jezičkom primeru uočava se oprečnost biblijskog i rgvedskog mišljenja. talog "naprednih" komešanja.. Po Rg vedi . u potpunom su skladu sa starozavetnom ideologijom. psovaće boga. u naporu da bi nešto postigao 105 . gospodar) kķşŃinām. Zapadna Arja-braća. kod označavanja Hrista i hrišćanstva. Druhjuh. Na biološkom planu. kojom su bog i čovek sporeće strane u večnom sporu. Nije bilo smešnijeg i žalosnijeg od nasilne transformacije "seljačina". kao "reakcionarnog" i nerevolucionarnog sloja. Štagod da se u istoriji dešavalo. Srbin će reći: "tako im je rekao bog". mučan.životinje.plemena: Jaduh. ona će poludeti). rascep.ljudi. Indra (vrhovni) i Agni (oganj) u doba Rg vede nazivaju se rājā (kralj) ili patih (vodič. ovi što nas bombardovanjem iz raja zemaljskog izganjaju i sankcijama bez hleba ostavljaju.onaj koji je u teškoćama. procep. ukidanjem mesožderstva ." i bogom sankcionisano nasilje: "bićeš gospodar.. Ceni se daje reč najpre označavala kultivisano tlo.pooran kķşja (tpb) . prekinut je lanac hrane. žena mnogo puta "uzorana" ralicama različitih orača kķččhram krčkanje I. krst se dobija ukrštanjem vertikale . prvu radi dobijanja hrane. s pravom upotrebljavaju glas "k". požnjeveni snopovi slažu se u krstine.phalam (sl) .bolan. ljudske rase. Pojam se. svedeno na najmanju meru. krava. U vreme jesenjeg pokolja svinja. Torturom zemlje niče žito. zatim naseljenu zemlju.kķččhrešu (sl) . "seljačina". Razvojem će orač dobiti traktor umesto pluga i dopunsku odrednicu. kķččhra . kķcčhram . izbegavanje nasilja moralna je obaveza čoveka .karşuh (f) .teškoća. Bogovi. drugu radi dobijanja potomstva. nevolja. simbol izdašnosti neba i zemlje. tegoban artha . kanal. karşaĦih (f) .žetva (plod oranja) kķşŃī (f). i hlebom hrani sve veći broj lezilebovića.čoveka i horizontale . u industrijske golaće. posredstvom spasitelja. P. umesto našeg "h"." Po rgvedskom. Turvašah. proglašena je svetinjom (u društvu sa Anglosasima. korito reke kķşi . odnosi na čitavo čovečanstvo.brazda. pa njene stanovnike i na kraju ljudske rase. Anuh i Pūruh. kasnije. Mučeno i na krst razapeto znro njihova je hrana. Pañča (pet) kķşŃajah na početku se odnosi na pet Arja . Može nadgrañeni sloj . što ne znači da su ''Krajstovim" znakom krsta kršteni karşaĦih kurva I.. kķşŃa (tpp) ..karmički lanac se popravlja izbegavanjem nasilja.kurva. jer biološki opstanak zavisi i od hrane. i ono je istinito: "može se bez svega.spasenje. žetvom i mlevenjem zrna vrši se neizostavno nasilje. ukrštanjem. Hristovom žrtvom i pričešćem. on je uvek ostajao na dnu lestvice. Rg veda je dala ime ljudskim rasama i čitavom čovečanstvu po oraču. sa oranja. Što se duhovnog plana tiče. oranje je kazna božja: "u znoju lica svoga.svoñenjem hrane na dozrele plodove zemlje. Po prvome.onaj koji će biti pooran U vreme Rg vede orati zemlju bilo je časno zanimanje. put hrane je put nasilja nad zemljom i nad životinjama.

Mnogo veća, no što je ovde data, porodica reči odnosi se prvenstveno na tegobe asketizma onih koji su se usmerili ka odreñenom duhovnom cilju; on se može dostići samo laganim dozrevanjem, kao što dozrevaju plodovi na drvetu. Mi smo zaboravili duhovno dozrevanje, ali nismo da dobro jelo mora biti ukrčkano. kķ, kirate kiretirati

G. kķ, kirati - rasuti, razbacati, nagomilati, i sa promenom vrste (povratno) kķ, kirate - odbaciti od sebe Preko grčkog jezika, i mi smo se podsetili da smo znali šta su i kiretaža i kiretiranje. Nažalost, kao i obično, suzili smo značenja pojmova. kķ, kķnoti G. kķ, kķnoti - povrediti, ubiti, ozlediti, oštetiti klķp, kalpate kalpiti, kalupiti, ukalupiti kalpanā kalpljenje, kalupljenje, ukalupljivanje G. klķp, kalpate - biti dobro ureñen, slediti red, uspevati, dobiti nešto zapadanjem u deo, učestvovati, ispuniti, izvršiti, prilagoñavati se, biti delotvoran, imati dobre odnose sa, biti u skladu sa, ureñivati (se), proizvoditi (sebi) uzrok - posledicu, činiti (sebi), kočiti (sebe) uobličavati (se), stvarati (se) i dr. I. kalpanā - stvaranje, proizvodnja, praksa, hipoteza, uobličavanje kalpī - makaze kalpah - Brahmin dan, jedinica za merenje kosmičkog vremena, zakon, pravilo, red, nalog, osnovna dužnost, ponašanje, postojeći svet načinjen po uzoru (poput Platonovih ideja) idealnog, ali za stepen niži manje savršen u odnosu na paradigmu, zvezda planeta, živi svet, svet bogova. Brahmin dan: 1000 mahajuga ili 4,32 niilijardi godina. Prema Mahabharati, tu nije kraj. Brahmin mesec ima 30 dana a godina 12 meseci iste dužine, bez petljavina kao u našem kalendaru, sa različitim dužinama meseca i sa prostim i prestupnim godinama, jer je naš svet nesavršen, inače bi nam se nebeska tela kretala po kružnim, a ne po eliptičnim putanjama. Jedna Brahmina godina iznosi 1,5552 1012 godina. Život Brahmin traje stotinu godina ili 155,52 1012 naših godina. Naša kalpa je 51-a po redu i naziva se Švetavarahakalpa, ili Kalpa belog vepra. Na kraju svake kalpe dolazi do involucije univerzuma. P. kalpa - moguć, prikladan, pravi, prilagoñen, sposoban, kompletan Glagol je povratan, nema prelazne oblike, pa se ovom "menadžering" porodicom reči cilja na usklañivanje samog sebe sa univerzalnim zakonom. Čovek nije Brahma niti mu je jedina briga vreme i iniciranje mahajuga i kalpi u njemu. Sve što čovek može to je da bude bolji. On se raña nesavršen, sa mogućnošću da postane savršen. U nesavršenoin svetu i pod nesavršenim okolnostima, jedini smisao života jeste usavršavanje, samskārah, jedini cilj života približiti se savršenstvu. Indijska filozofija i religija nisu ostavile čoveka na cedilu božje volje. Kosmički moralni zakon jeste vodič, etalon i mera uspeha. No, kako se ljudi dele na: "dharmasja kalpah"-"sposoban za poštovanje i uklapanje u red" i: "karmaĦi na kalpah" -"nesposoban za vršenje sopstvene dužnosti", indijski mudrac nije dozvolio da ga slučaj biblijskog Jova zatekne nespremnog. Nezasluženim Jovovim stradanjem problem jeste postavljen, ali nije rešen jer: "tajni su putevi gospodnji" nije nikakav odgovor. Logičar i matematičar u indijskom mudracu pustili su funkciju da teži beskonačnosti, pa su ponavljanjem životnih ciklusa date iste 106 krknuti

mogućnosti i ''darmasjakalpahu" i "karmaninakalpahu". Prvome može biti dovoljan samo jedan ciklus, drugome može ne biti dovoljno ni stotinu Brahminih leta. Većina ljudskih želja ne harmonizira sa univerzalnim moralnim zakonom. Red je moranje, dužnost, a želje su želje. Indijskoin maštom izmaštani su drvo i krava. Drvo je kalpataruh, jedno od pet, koliko ih raste u Indrinom vrtu, a krava je kāmadhenu ili kalpadhenuh. Oni ispunjavaju sve ljudske želje, mada je prilično teško do njih doći, ali se zna kako. Za zabranjenu i kaznonosnu šumu u Jehovinom vrtu, pelceri sigurno da nisu uzeti sa Indrinih dobronamernih voćki. Što se nas Srba tiče, mi smo od ovolikog obilja pojmova zapamtili samo glagol: kalpiti i kalupiti, sa imenicom kalup, u RVK označeni, nažalost, kao turcizmi. Ni zapadna braća nisu bolja. Oni nemaju ovaj glagol, ali umeju da kalpe sve one koji im nisu po volji. poput Jehove, sa osnovnom funkcijom kalpljenja ljudi i naroda. Šta bi drugo činio jedan antropocentrični bog, bog za "instant" situacije u neizmerno dugom Brahminom vremenu. Koliko pameti toliko filozofije i religije. Koliko jezika, toliko misli i ideja. kendram centar

I. kendram - centar kruga, argument jednačine, udaljenje planete od uslovnog početnog položaja, neki lunarni meseci kejūram I. kejūram - narukvica koja se nosi na nadlaktici kaiŃabham ćitab, čitanje kanura

I. kaiŃabham - vrsta pisma, kao na primer: pāli - keŃubham Ćitap je u RVK označen kao turcizam, medutim, čitati i pisati se znalo i pre dolaska Turaka. Na sanskrtu čaitanjam je svest a čaitjah budističko svetilište. Kako je Buddha podučavao na pali - jeziku izvedenom od sanskrta, pāli - keŃubham je jedno od pisama na kom je učenje prvobitno bilo zapisano. Car Ašoka iz 3. v. pre Hr. služio brahma-pismom koje ima više slovnih oznaka pozaimljenih iz Vinčanskog pisma. Ko je od koga i kada zajmio ostalo mi je nejasno jer nisam spremna da bezrezervno verujem u tzv. naučna objašnjenja. Uostalom, profesor Radivoje Pešić argumentovano je dokazao koje je pismo najstarije. Nauka nije uvek naučna, u njoj predrasude često imaju veću snagu od argumenata. koŃih i koŃah I. koŃih (f) - kraj ili vrh nečega, najviša tačka koŃah - tvrñava, utvrñenje, zaklon Kota je pojam iz vojnog vokabulara. U značajne kote morala su se ubrajati razna utvrñenja, vrhovi brda i planina i sl. markantne tačke pogodne za orijentaciju. korita P. korita - izdubljen u zemlji kolah kola 107 korito kota

I. kolah - splav Kola su kasnijeg datuma od splava, pa nikakvo čudo što su Srbi prevozno sredstvo sa točkovima tako nazivali. kolāhalam kolanje

I. kolāhalam - jak i konfuzan zvuk, velika i nerazgovetna buka P. koāhalin - bučan Kolanjem se raznosi jasnija i često zlonamerna informacija. koŃarah I. koŃarah - šupljina u divetu, pećina, udubljenje košah madhukošah koža košnica kotarica

I. košah - omotač, korice, prekrivač, rečnik, leksikon, kora, ljuska, omotača atmana, obuća, posuda iz koje se pilo prilikom obnove ugovora o miru, membrana oko sadržine jajeta, sanduk za čuvanje trezora, mahuna, ostava, vulva, mošnice, penis madhukošah - košnica meda I u srpskom jeziku očuvan je osnovni smisao reči: pružanje zaštite nekom vrednom sadržaju, ali je izostala sposobnost podvoñenja sličnih pojava i stvari pod jednu reč. kramah korak, skrama

G. kram, krāmate - krupno koračati, približavati se, stremiti, unaprediti I. kramah - korak, neprekidan napredak, potomak, metod, način, običaj, pravilo sankcionisan tradicijom, napredovanje korak po korak Korak i skrama se smeju i mogu povezati samo preko sanskrta jer se skrama prevlači lagano, "korak po korak", preko mleka, bare, oka. Sa prefiksom: vi - vikramah, reč znači: snaga, hrabrost, heroizam. Tako je nazvan slavni, legendarni kralj Udždžaina: Vikramāditjah - Hrabro Sunce. Isterao je Šake, Skite, iz Indije i uveo kalendar koji počinje sa 58-om godinom pre Hr. Kasnije legende vezuju njegovu smrt za ovu godinu koja se poklapa sa 3044. godinom kalijuge. Bio je veliki mecena literata i na svom dvoru okupljao sve ugledne ljude svoga vremena, od kojih je po imenu poznato "devet dragulja", meñu kojima je i veliki svetski pesnik Kālidāsah. krap, krapate G. krap, krapate - sažaljevati, sažaliti se Sažaljevanog treba nečim okrepiti. Čim se Srbin sam nad sobom sažali, on se okrepi rakijicom. kravih G. kravih (n) - sirovo meso 108 krv, krava krepiti

krodā (sl) .kričati. krodah .mesožder U vreme Rg vede žrtvovane su bogovima sve vrste životinja. moralo biti žrtvovanje krave. kruñč.ubiti. krošati .lepogruda klath.medhah: žrtvovanje konja. po mojoj oceni. povodom ponašanja prekookeanskih kauboja: bude li se ta bagra nakotila i obogatila. ali baba je nežna prema unuku i kada se on oda kriminalu. šupljina grudnog koša.bes. kravjāšin . dok je univerzum nastao izračenjem: sķşŃih. dozivanje krodah I.proždirač krvavog mesa u vreme prinošenja žrtve i leševa. krudhā .kričanje. ceo svet će od nje propištati. Krv je: asķk. vrištati. od istog onog kojim se opisuje nastanak univerzuma. Improvizovaću reči doktora Samjuela Džonsona. krudh. možda bi i Indoarje omanule kod kultivizacije nekih divljačnih performansi. pak. Ovi stari narodi sa jezicima različitim od bilo kog drugog na svetu. Zapadna Evropa predaće i nas. u protivnom. Indijci će postati vegeterijanci kasnije. kravjam .sirovo meso. u Indiji nastaju pojmovi "kravihasta" . Pretpostavljam da je odmah posle ove. Ja bih radije da nas prihvati svet u kome su krave svete i čija je zemlja osloboñena od anglosaksonskih kolonizatora. drečati. Kako su u doba Rg vede Indoarije bili mesojedi. klathat (dg) . kruñčati G. kao što se to dogodilo germanskim Evroarijama: Nemcima i Anglosasima. po ugledu i vrednosti. pretpostavljam da se u srpskom pamćenju očuvala veza izmeñu krvavog mesa i zaklane krave. krudhjati krudhā G.I. kao što je sama sa sobom učinila. dok će krava postati svetinja. otud fonetska sličnost izmeñu reči krv i krava.naljutiti se. leš. krošah . bez okrvavljivanja ruku. pluća I.krvoločna zver P. kruñč. kalāĦa . prilikom kremacije kravjādah . nestajati krudh. Imenica krv. ljutina.smanjivati se. kruñčati . drečanje. Mi se trudimo da nas prihvati onaj deo sveta koji je sebe uveo u epohu ludih krava i okrvavljenih ruku. strastven. krodhana . zgrudvati se 109 klati grudi kričati ogrubeti grubost kruniti se .grudi. klathat G. krudhjati .sklon besu. Najuglednija je bila: ašva . klath. odigrali su veliku ulogu kod "pripitomljavanja" durašnih i vitalnih Arijaca. strast P. izvodi se od korena: sķdž. da nije bilo Dravida i njihovog matrijarhalnog ureñenja. Kasnije. krošati G. u ruke potomaka govedara. sastavljača prvog rečnika engleskog jezika i uglednog intelektualca XVIII-og veka. grubijan kruš. oganj se naziva: agnikravjād . dozivati I."okrvavljenih ruku".bes. kruš. u periodu sinkretizacije svoje kulture sa kulturom starosedelaca Dravida. grubost krodhah . Iako su sve velike ideje već bile najavljene Rg vedom. Tako je mislio Džonson. izazivati I. vrištanje.

kvathate . dveşah . kvathanam . i kad se nešto ugrudva .kuvan kşaĦam šansa I. kşananam . mučiti. kvathate vreti. kuvati. klam. klišnati kleštā G. ozleda. klonulost. istrošiti se I.U Timočkoj krajini kaže se za poveći kamen: kloca. kliš. koje. autora: vedāntasūtrah.egoizam. kşanoti I. u budizmu kşaĦabhangah je doktrina kojom se odriče mogućnost identifikacije bilo kog entiteta u univerzumu zbog njegovog propadanja u svakom trenu.kşaĦam (sl) .osećaj odvratnosti i abhinivešah . sečenje kşan. ključati. vrenje P.impotencija kvath.želja. uznemiriti. dokolica. asmitā . iscrpsti se.umoran. pripremati nešto na vatri I.raniti.rezanje.prijanjanje za fenomenalni svet.kuvanje. klībate klimati se priklještiti klješta klonuti G. kşad. kşad. ključati G. kao klješta. uništiti I. kinje čoveka: avidjā neznanje. o kontinualnom propadanju sveta. jedinica za merenje vremena.prilika. oštećenje kşatā . istrošenost P. pogodan momenat. klāmati G.odreñen vremenski trenutak.uzbuditi. ozlediti I.vreti. nemužastven klībatvam i klaibjam . ključanje.bol. strpljivo čekanje na: krta .povreda. kukavica. iscrljenost.sve ono što može izazvati patnju klīb. kvathita (tpp) . nesreća. kşadate G.umoriti se. klānta . ubiti. variti. neprilika. ogorčenje. klībate . deliti.biti impotentan.pretvorilo se u kloce. U filozofiji jogah navedeno je pet vrsta nepriilika. kşadate . kşaĦavādah je doktrina indijskog filozofa Badarajane. kvath. kşan. klešŃa . kinjiti. povrediti. rāgah . kşanoti . klāmati . klišnati . klīb. kşaĦam . kşadanam . patiti klešah . sekcirati. klantih (f) . klam. agonija. patnja.silovana devojka 110 naštetiti komadati . plašljiv.seći.umor. evnuh. iscrpljen kliš.

kşipa .na kraju života P. sklupčana na mlečnom okeanu. kşajati . Ona nastaje od pepela prethodno sagorelog univerzuma. ksip. odbacivanje. kşita (tpp) . Mi smo poverovali u Jehovino jednokratno i nedavno stvaranje sveta.stanište. Neposredno pre njegovog nastanka. kşi.P. sa mogućnošću nenajavljenih vazdušnih udara. baciti. kuća U savremenom svetu. kşipati . osloboditi se od I. otkrivanje skrivenog značenja. kşip. uništiti I. obasuti.kşaje (sl) .izazvati isticanje (kao urina na pr. bolest. i kad glagol promeni vrstu: kşar. istopiti se.odbacivanje. odavanje tajni P kşipta (tpp) . kaže se.poslati. usmeriti. kşar. "more.kşaje (sl) . iscepan.razoriti.bacanje. kraj. dok koncipira budući univerzum. iznuren Kao i kod glagola: klķp. kşi. slanje kşiptih (f) . slomljen. kşipati "šibnuti" G.potrošen.bačen. ksijati skrivati (se) G. kşib. šteta. rezonovanje. ozleñen.stanju svesti. u kome se sadrže potencijali budućeg. kşārajati . rešenje zagonetke. strujati. bolje se slažući sa Indijcima negoli sa Semitima. uvenuo.živeti na mirnom i skrovitom mestu I. šibni ga tamo negde".teći. kşata (tpp) .pralajah (sl) . odbačen.) I. kraj G. obasuti. liti. kşarah . razaranje univerzuma na kraju mahajuge kşaja . O uništenju se još ništa ne zna. ksajah . kşārati . ni ovde u nas ni traga od indijskih koncepcija vremena i cikličnih pojava univerzuma. slanje. kşajah . upropašćen. propast. liti.Beskrajnoj. kşi.na kraju dana dživita .povreñen.uništenje univerzuma na kraju mahajuge. ksijati . razoren kşar.oblak ksarī (m) . iz Višnuovog pupka nići će lotos i u njegovom cvetu Brahma. kada treba nešto što je na smetnji skloniti. kşārajati "šorati" G. Višnu je u joganidra . dokrajčiti. kşajati kşajah oštetiti šteta. Nauka nagaña i iznosi gotovo mitske fantastične hipoteze. otpušten U žargonu. sipati. ksi. kapati. kşībati "našibati se" 111 . kuća više nije skrovište ako nema atomsko sklonište. povrediti.kišovito vreme Takoñe i u srpskom jeziku. sa četiri vede u rukama! dina . "šoraju" i čovek i kiša. Izmeñu dva ciklusa Višnu leži na zmiji Ananti . kalpate.gubitak.

što je u srpskom malo zamagljeno.G. napiti se I. kşur. riti I. kşauti G. kašalj. izgovor sibilanata. šikljati. napiti se isto je što i "našibati se". ili paponjcima Mora biti da su noževi za brijanje bili pravljeni od kravljeg paponjka. kašljati I. kşmīlati . kşavah .kaĦŃhah" . kşurati ."mleko mu je u grlu".brijanje kşurinī (m) . kşmīl. kşurah .kravlji paponjak P. kşur.berberin kşurakah . čegrtati.pijanstvo. Srpski izraz: ''još mu je mleko na usnama" na sanskrtu glasi:"kşīra . kşmīl. zviždati I.strugati. kşvid. već spominjan kod: kşajapralajah. kşiba . kşīram šira I.šištanje. Po svoj prilici.nož. otrovan. kşuravat .oštrica (kao kod brijača) kşurī . Oni nisu imali sreće da obole od virusa sintetizovanog i "pobeglog" iz epruvete. kşurati G. Od cele porodice reči u srpskom je ostalo samo "šuriti".mrmoriti.kijati.otrov kşvel.pijan. grebati. ovde može da se smesti i srpski glagol. sibilanti kşvedah . opijenost P. kşu. ksībati . kşībatā . kşvedati .povratiti. kašljanje Posledice su iste no.opremljen kandžama. groktati. kşvelati kreveljiti se 112 šištati migati šuriti kijati . u žargonu. kşmīlati G. šištati. kşauti . uzrok ne mora biti isti. kşu. kşīram . kijavica. kşvedanam . te se berberin našao u društvu sa sirovinom za svoje alatke.mleko. kopati.treptati očnim kapcima kşvid. kşib. uzbuñen Takoñe. kşvedati G.kijanje. Sanskrt nam otkriva da je prethodna radnja uvek praćena bljuvanjem. bodež kşorah i kşurakarmā (n) . bljuvati.samudrah (sl) . ako se ima prase. ili kopitima.okean od mleka. sok od bilja kşīram .

sprdnja GLAS "kh" khač.podeliti. roditi se ponovo. khačati kačiti (se) G. khañdžānah G. khadikāh kañenje handžar(?) krevet kandža kašika I. uništiti I.G. šala. khadžakah i khadžadžikā G. raspolućivanje khadgah .hramati P. khadžakah i khadžadžikā .mač. igrati se. khaĦdanam . khaĦdati . khañdžati . sečenje. komedijašenje.štap za mešanje pri kockanju. kharbati .mešati. kad glagol promeni vrstu: khač. teško je izbeći gornju pretpostavku. khatva Ovde se nema šta reći. khadž. khačñāti . potresati.igra. neizvesno je.štrčati. zapaljena smola kharb. podela. izaći. khañdž. veliki žrtveni nož. khañdžanam . hodati 113 grabiti (hodanjem) .mešanje. khadikāh . preseći.hramanje Iako su značenja različita. kašika Možda je i kajgani ovde mesto. rugalica. lakrdija. khart). i. uzbudivati I. procenat. Svima željnima ponovnog rodenja predlažem blagovremeno bavljenje profitiranjem. khačati . biti zakačen za svoj karmički lanac. khaĦd. rog nosoroga Poreklo handžara od ove porodice reči. kşvelati .lomnjava.uzbuñenje khadžā . kharbati G. khadgah i khaĦdanam G. nosorog. kşvel. khač. khadžati .kretati se.pečeno zrnevlje. drmusati se I. kşvelanam .prekinuti.skakati.kašika khādžam . U RVK označen je zvezdicom.donositi profit.

bučanje. graktanje. bitka. gadžati . nazor. khāĦdavah .hramati khorakah . procep. možemo se pozvati na kalotu. percepcija. khjāti zvati koračati G. groktanje. zvati. (reč je u RVK označena zvezdicom). golo. imenovan.zvan. khjā. dodatak.slatkiš. prebacivanje.zvučati.jaz. zvanje P. poslastica. ime.bolest stopala P. khorati . gardžati . gardžati gardžah i gardžanam grmeti. khāĦdavah I. gadž. slava. gardž i grñdž. pustinja khilam .rika slona gardžanam .khalata i khalvāŃa ćelav Da biti ćelav ne znači "biti Turčin". pomesti se grdž. napiti se. izrečen Po ovom glagolu imenovan je jedan od šest filozofskih sistema Indije: sāmkhjah. rika. neplodno tle. tvrdnja.nekultivisana zemlja.udžbenik o hvatanju i pripitomljavanju slonova 114 . prekor. khjā. GLAS "g" -kao govedo- grdž. nazvan.proizvoditi duboke tonove.šāstram (sl) .hrom Zbog lingvističke zabune dolazi do posledica.šikşā (sl) . srodna sa gornjim pridevom. groktati grmljavina. khora i khila . gadžah . on počne hramati kao da je kilav. groktanje G. khjāta (tpp) . grmeti I.imenovati. imenovanje. ukor. pouka dobijena od slonova gadža . objava. graktati.grmljavina. khjāti (f) . khjāti . stenjanje. objaviti I. nerešiv problem. upornost. strast. režanje. režati. natpis. prezir gadža .slon gardžah . khorati khor. nepopunjen prostor. takoñe.mišljenje. kao na primer "privredne reforme radi turističkog otputovanja u svetlu budućnost". slavan. urnebesan smeh.znanje slonova. koja je. Čim Srbin sebi postavi neki dalekometni cilj. ideja. znanje. khilah . ušećereno voće khilam kila kandiran I. rikati. nedovoljnost khor. gardž i grñdž.

videla sam američki reklamni "spot": luksuznim automobilom Amerikanac.hod slona (smatra se elegantnim i podražava se) gadžita .bujica.vradžam (sl) . Degradacija ljudskog govora na režanje i ljudskog društva na zverinjak predstavlja najveću tekovinu "razvoja" zapadne hrišćanske civilizacije. I ne žalim. Više se ne čudim.asahah (sl) . Čopori žvakača svežih vrhova i pušača osušenih listova ove biljke mogu se videti na okupu iz celog sveta meñu stenama i ruševinama starog indijskog grada Vidžajanagare. ostava gañdžā . suvišan dodatak literarnom delu P. po karakteru i po ponašanju. gledajući ga. da bi se slušaoci vodili. Plastični duh pokidanih veza sa prirodom ne ume da gradi odnos ni sa prirodom. konopac.gušav Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike .krčma. ganjati 115 . jedne od najomiljenijih igara Starih Arijaca.konoplja.lav. Panjčatantra i Hitopadeša. Drskost duha od plastike dostigla je dosad neviñene razmere. za dobro slušalaca kraj prijemnika i pomoću prijemnika. Čudila sam se sebi zašto ovo pamtim i sećam se da sam. druga reč je složenica gde drugi deo: ādžika potiče od korena: ādž . pomislila "čoveka razvijenog sveta treba žaliti". približili zverima. pokriti. Njegovo gardžanje razleže se širom planete. spremajući se za školu. gadu .upotreba i zloupotreba sanskrtskog glagola gaĦ. njegova mašinerija grokće na tuñem nebu. može iznenada da pogine jer je u toku predizborna kampanja u zemlji na najveće demokratije na planeti. gad. provalija gaduh guka. gaderah G. Danas se govorom zveri može označiti govor onih ljudi koji su se. gaĦajati gonetati.prikriti. da u takmičenju pobeñuje "dragocenost" iz trezora biljke. globalizacija znači da bilo koje dete bilo gde na svetu.trezor. gaderah . označava govor zveri. Ovu vrstu konoplje ostali svet naziva marihuanom. na nekom sajmu automobila.gadža . ni sa čovekom. gadajati . Atmosfera je puna režanja koje se. on zavaña ljude kao što je šakal iz basne zavadio bika i lava. sakriti I. gañdžādžikā konoplja(?) I. odveli i zaveli na "pravi put". Komunikacije svakoga upozoravaju da svakog trena može nestati planete ako nije dopustio da bude zaveden.takmičiti se radi osvajanja nagrade. gaĦajatigaĦ. pa. stiže u šumu i preko prirodnog travnjaka razmotava tepih od sintetičke trave. jer ne podnosi ruku slonova (ne "saka" je) Gornjim glagolima ljudski jezik. izraštaj na vratu. posuda iz koje se pije alkoholno piće gķñdžanah i gañdžādžikā (sl) . naraste smisao za gardžanam. Vidi se. Ne znam gde i ne znam kada. Kad smisao za dijalog malakše. dubinska veza nije isključena zbog "natezanja konopca". guta. sanskrt. guta gudura I. ipak. Naše doba je izuzetno po blistavom razvoju komunikacija i po globalizaciji. rekreacije radi. ni sa samim sobom. pune su režanja.guka. modulira u reči. gañdžati . na prvi pogled. indijske zbirke basni u kojima su povučene paralele izmeñu zveri i ljudi. gaduh .kaĦŃhah (sl) . Srpska reč konoplja fonetski vrlo malo liči na sanskrtsku.

sumirati. u gramatici serija glagolskih korena ili imeničkih osnova za koje važe ista pravila. Baš u to vreme odvijala se borba izmeñu Šivinog belog bika Nandija i Indrinog belog slona Airavate. važan bog mudrosti u indijskom panteonu. pratilac. gaĦ. gaĦa . zabavljen "getiranjem". gaĦa . Videvši da je Vjasa sačinio Mahabharatu. računati. iznalaziti.devatāh (f.gaĦah gonetanje.parvatah Nebo: planina Kailasa. gaĦah . Prebijanjem jedne Airavatine kljove Nandi najavljuje premoć praiskonskog Šive nad vedskim Indrom. uvek pomalo krnjava. izmišljati. više ne može da stane. pod uslovom da se diktat odvija neprekidno budući da njegovo pero. pripisati. Posao je bio završen na obostrano zadovoljstvo. uz uslov da Ganeša mora shvatiti smisao svakog stiha pre no što ga zapiše. Otad je Ganeša zaštitnik pisaca i pisara. ma kako velika bila. Bog se osmehnu i lati se pera i papira. Pojmovi . Vjasa prihvati. mogao bi da se odnosi na duh od plastike. Šivino boravište. 116 . Na primer iskaz: "na gaĦjāmi tam trnen" "ne cenim ga više od slame (trnja)". I. Višve. gaĦa .mnoštvo. ganjanje G. počevši da piše. Mudri bog prihvati ponuñeno. Rudre i dr. Glava simbolizuje očuvanje kontinuiteta izmedu vedskog i hinduističkog panteona. glodara velike prohodnosti. Zemlja: Demokratsko razdvajanje ljudi po partijama. uzimati u obzir. procenjivati. premišljati. Dok je bio mali bio je vrlo radoznao.predvodnik grupe Šivinih pratilaca. Zemlja: obožavanje partijskog lidera. kompanija. Na majčinu kuknjavu Šiva skide glavu sa Airavate i postavi je na dečakova ramena.Šivu da kresne očima i odseče mu glavu (Edipov kompleks bio je dobro poznat Indijcima i pre Frojda i bez Frojda). slediti razmatrati. klasa stvari ili bića.složenice kojima se otkriva analogija izmeñu zemaljskih i nebeskih "grupašenja": gaĦa . slomljena kljova kazuje da je svaka mudrost. Brahma mu dade savet da uzme Ganešu za zapisivača. gde se gaĦah okupljaju. Ganeša postavlja i otklanja prepreke. zato se njemu treba obratiti za pomoć kadgod se neki novi posao započinje. Vasui. gaĦajati . skup ili asocijacija ljudi sa istim ciljem (koja nešto ganja).īšah = Ganešah . prebrojavati. pl) Nebo: Bogovi svrstani u grupe: Aditje. serija. stado. ceniti. grupa sledbenika.brojiti.nājakah Nebo: predvodnik gaĦah. pleme. gaĦa . Dečak bi promovisan u predvodnika Išah (bog) Šivinih nebeskih pratilaca i dobi za "vozilo" pacova. Zemlja: partijski lider. sabirati. razmišljati.pūdžanam Nebo: obožavanje Ganeše. pa je zavirio u kupatilo dok se mama Parvati kupala čime je izazvao tata .

gran-i-pti-palei. meñu bogovima Jehova i Alah. pre svega.bankama. sa prestankom prinošenja žrtava nebesnicima. bundesratovi sa bandama lopuža. obavljati nekakvu dosadnu radnju. po svoj prilici. Pretendenti na božanske funkcije nekada su se okupljali po budžacima. otud gornja distinkcija. obično bele.ānam Nebo: hrana pripremljena za gaĦah. kuće i dvorovi. (obično bez ozbiljnog povoda). rambujei. gaĦa – trjamšah Nebo: trojstvo. ganjati svoje pare po bankrot . back-bite palasi. prvi je. javlja se nov pojam: "božji gnev" zbog poremećenog odnosa čovek . još bolje.. drugi bi u svakoj prilici bio na krst razapet. gaĦa . može i pred kailasa.bhodžanam Nebo: zajednički obed bogova.Zemlja: "narodne" skupštine i druge. zbog preferiranja partijskih lidera "pučina je stoka jedna grdna". koji još uvek traje. Na primer: ganjati neke potvrde po prašumama administracije. Bogovi sa izdvojenim mišljenjem: Buddha i Hristos. ganjati pravdu-povodom komšije u sudovima. ali i onih koji zloupotrebljavaju sanskrtski glagol gaĦ. bez obzira na "kulturni milje" u kome je nastalo. "gorile" mora imati u interesu naroda. izganjanog sve manje. Meñu zapadnim Arjama ima onih koji upotrebljavaju.bog. Zemlja: koalicija. Zemlja: demokratsko: "sjaši Kurta da uzjaše Murta". u ljudskom društvu: autsajder . bio otrovan pečurkama. Zemlja: u životinjskom svetu: nosorog .opstanka na vlasti. gaĦa . obogotvoreni ljudi bolje od bogova razumeju ljude. od koje bi trebalo dići ruke. ganjati tuñe ženske i td. ili.ima pravo da izbegne glasanje ali ne i posledice glasanja. razne dume sa dumatorima. osim kod poslednje 117 . ovi su započeli štrajk glañu. večera praćena noćnim zadovoljstvima biznisom iscrpljenih gaĦah biznismena. zato je Hristos organizovao tajnu večeru. Ganjanja je sve više. Zemlja: prijem za odabrane povodom. -I oni su imali svoje gaĦah: Buda sangu. Ganjati nekoga ili nešto znači. NATO and multinacionalne gaĦah. Medu prve spadaju Srbi.ādhipatjam Nebo: borba za premoć u okvirima grupe.neželjan.kāma Nebo: željan pratilaca.ūtsahāh Nebo: onaj koji izbegava društvo. gaĦa .. Hristos 12 apostola. Zemlja: poslovni ručak. odkad se demokratija razmahala. zbog malih izgleda na uspeh. i to je demokratija. Zemlja: željan . usamljenik.ideal budista. treba ukinuti žrtvovanje zemljanima. dugovečnost joj nije jača strana. gaĦajati. radi gana . gaĦa . gaĦa . itd.

pa tikva puca prema spolja.dubokoležeći. zadobiti. ili tek što nije "I'll get". primiti.. Stari zavet je eksplicitan. Gotovo da nema rečenice u kojoj Anglosas nije već nešto "gotirao" ili je upravo "geting". nećeš milom . koeni. sa gaĦah . primitkom ili zadobitkom po mogućstvu tuñeg.moraš silom. ali su interpretacije potpuno različite. tajnovit. Sapir je imao pravo! Tamo odgovarajući glagol "get" ima značenja: dobiti.ili silom.buddhih (sl) . nego je pravi otrov za "mens sana". najveća zbirka pozajmljenih i meñusobno 118 . Organizovano "gagner-gros-getiranje" vrše multinacionalne i interstelarne gaĦah. gambhīratā bara ambis I. neproziran. jer nemaju svi bilovi. lakše je harati po tuñoj zemlji nego praviti "prozore duha čovečjeg". a ne šta jeste bilo.ambis. ono se oprezno nagoveštava rečima: "na asat āsīt no sat āsīt tadānaīm" "ni bitka ni nebitka ne bejaše tada" "na mrtjuh āsīt amķtam na tarhi" "ni smrti ni gesmrtnosti ne bejaše tada" "ambhah kim āsīt gahanam gabhīram" "vode da li je bilo bezdne i duboke" Rg veda je starija od Starog zaveta. madlenice. Ona se njima služila pri suzdržanom nagadanju oko praštanja stvari. smešten duboko (u raku) Svi su pojmovi rgvedski. s konca s konopca. O da /ne ne odlučuje pitani. Uostalom. postići. koni. Sa Francuzima stvari stoje poprilično drugačije: "gagner" znači zarañivati pare. pomoću NATO-gaĦah koji funkcionišu po kompjuterskoj logici: da/ne. bergeri. neprekidan gambhiraka (sl) . izabranih po kriterijumu "izabranih". pa Gejts. 129. nego demokratski izabrani predsednik.dubokouman čovek P.klikah. Možda im je oboma zajedničko poreklo sumersko. kušneri i mnogi drugi iz istog legla Bilovu srećnu podudarnost prezimena sa glagolom. Veliki duh se bavi sintezama i nikad ne ide do kraja ako um upozorava da ima pitanja na koje nema pouzdanih odgovora. poput Bil Gejtsovog. U himni RV 10. polu-Švaba i što kaže jedan istaknuti ceo Srbin.i duh božji dizaše se nad vodama".stavke. "gagner gros" namlatiti pare. bez doktrine. dostići.dubina vode gabhvaram . "getira" milijarde (US dolara) Unutrašnja napetost raste.dubok. Ima i drugih načina "getiranja". nedostižan. "Malo morgen". po tom osnovu. Glagol ne samo daje prava jezička poštapalica. postati. Teško je danas čoveku da egzistira ako nije programiran. od preterane upotrebe glagola "get" preterano oboli i neprestano misli kako ća da postane "very rich" dobitkom. pre nastanka univerzuma. Rg vedom se pita i oprezno pretpostavlja šta nije moglo biti. nego kod Anglosasa. Najveća zloupotreba glagola vrši se. na primer. gambharam gabhvara. gabhīra . neiscrpan. dubina gambhīra . što rekao neki beznačajni polu-Srbin. pa "mens". Svoje interese štite zaštitom tudih ljudskih prava. gambhiram . ili milom . ili/ili. a gde bi drugde.voda gambhīratā . pa se može prepoznati otkud biblijsko: ". sa doktrinom i sa pedigreom: "leglo sa srpskog hleba prešlo na žive Srbe".

kazivanje. autokratski. gadin . gamizati gackanje. Mudar se uzdržava od zaključivanja. lapate). ne prima "zdravo za gotovo". učestvovati. Stari zavet nema u sebi ni traga od filozofske skepse rgvedske religije. monocentristički i monoteistički Zapad.artikulisati. gadih (f) . zapasti u deo. približavati dolaziti. Zapad je ostao bez ideja. Mudar je previše suzdržan. bila je moguća relativizacija svakog verbalnog iskaza. preneti nekom nešto rečima. čovek nagaña. korak po korak. gam. Mudrac je tolerantan. ne uspevajući da operatorom "strah od boga" popravi istoriju i u njoj grešne učesnike. politeistički i od strane Zapada vekovima terorisani Istok pokušava da upozori egom . izveštavanje P. gaččhati (ili:gamati) . jer i logikom služeći se.govor gadah . ispiranje usta gaĦdolah – zalogaj gad. Mali duh pozajmi tuñe ideje pa preñe na biografije i sukobe ižmeñu razjarenih proroka i amoralnih kraljeva. Ako smo i mi. reći. rečenica. gaĦdūşajati (den) . nekada. Ponašanje mu je poprilično u skladu sa indijskim uvidima. bolest i nagañanje. Onome koji najviše govori najmanje veruje. buzdovan. budala tvrdi da zna istinu. gatih (f) . gaĦdūşajati gaĦdolah G. umreti. i kad glagol promeni vrstu: gad. Logikom se ruši logično. i semitsku svetinju primivši. ubija se sloboda duha. tok. držanje. gadati . otrov. Srbin voli da nagaña. a glupak isključiv.skratiti.bolestan Reči ove porodice. Lično ne verujem da će uspeti. Budalčina neće stati sve dok. kao buzdovanom. pluralistički. ponašanje. gambanje.buzdovan. svake eksplicitne tvrdnje i dovoñenje u zabunu svakog pretendenta na istinu. nismo se oduhovili. Sanskrtskim jezikom. Ceni onoga koji ume da ćuti a kad nešto kaže ima šta da kaže. kazuju da nagañanje može biti opasno trovanje verbalnim gadostima i pouzdan znak bolesnog stanja duha vrača .pričanje. gaĦdūşaja. Pogotovo brbljive žene nisu na dobrom glasu . jer su u igri dva različita načina mišljenja.otrov gadanam . gadajati . umeli da gajimo vedske sumnje. ali je teorija izostala. ne bude sankcionisala čitav svet i samoizolacijom od sveta sebe osudila na propast. hod.kretanje. povezane u smislenu celinu.usta puna vode. gaččhati gatih gackati. gamizanje G. put. proticati (kao vreme). gaĦdūşah. gam. Eksplicitnom tvrdnjom. kretati se. sa primitkom hrišćanstva. gadati nagañati gutati (ogladneti) zalogaj G.razboleti se I. ali nije lakoveran. sposobnost i 119 .naduvani. zato mudri. dovesti sebe u neko stanje) I. razumeti.nagañača. "Sve što je mišljeno neodrživo je". gad.neusklañenih ideja. budalu ni mudrac ne može urazumiti. gutati P. gaziti. u kome istoj porodici reči pripadaju govor. imati seksualni odnos.alapače (sanskrtski: lap.rečenica gadā . toljaga gadam . Ume da sumnja i da ćutke vrti glavom. gambati. procenjivati (i uopšte: stići negde.hodati. razboleti se. gaženje. Istok ostaje pri starim idejama.

"Brzohoda". još dalje. ma koliko bio reklamiran njihov "personality". način kretanja. gamanija i gamja (tpb) . u iskonsko jedinstvo pre nastanka univerzuma. sredstva za reprodukciju vrste. dobitak. Benaresko kupanje u Gangi ne čini se radi izdvajanja nego radi spajanja pojedinačnog sa sveopštim. on je filozofsko iskustvo. gamatah . P. Dodir sa Gangom nije obred krštenja u kome posrednik makazama presecajući kontinuitet na "do i od". Pljosnate manekenke. Telesni obrazac. Kupač koji se kupa radi spiranja telesne nečistoće nema pojma o širim značenjima radnje koju obavlja. započinjanje rata. ishod. Vrh hidropiramide Indije krasi reka Ganga i na njoj drevni Šivin grad Benares. Dva misaona sklopa opremljena različitim jezicima misle na različite načine. izraz lica . žena sa detetom na krilu. on nema nikakve veze ni sa istorijom ni sa religijom. svetost praelemenata izraz panteističke idolatrije prirodnih sila. Pokretna vešalica iskorišćena za atraktivno reklamiranje robe i sama postaje robom. Nije ni pranje ruku i nogu pred obraćanje Alahu. Motivišući se brigom za materijalno bogaćenje manjeg dela-čovečanstva ispostavilo se da je napredna zapadna civilizacija sa stanovišta opstanka prirode i čoveka nazadna. najviše zbog vere u moć praelementa da spira duhovne nečistoće vernika. da kraj reke mre i umre. Indijski uvidi su za nju metafizičke tlapnje i preklapanja. na šta se neće dugo čekati. ali izraz lica ostaje jedino sredstvo umetničkog izražavanja duha epohe i kulture. kontemplativnošću čuñenje pred tajnom moći davanja života. Pošto se bude ostalo bez vode. Voda vraća kupača u prenatalno stanje čistoće nedelanja i. Veličina izraslina i oblina može biti stvar modnih preferencija. Očajnička sumornost objekta božje volje pretopila se u toplinu materinstva. postizanje nečeg. Telesne i duhovne nečistoće potiču od delanja. ćerka boga Himavata. dveri okeana i nebesa. GaĦgā . način postojanja. individualni tok kroz brojne oblike života i dr. dostižno I.putnik gamanam . gantavja. napredak. Zavidna civilizacija u kojoj su najbolje plaćeni manekenke i fudbaleri! Voda je na velikoj ceni u Indiji. mrgodna lika i ušinuta hoda. dolazi u Benares. Jakšini na budističkim toranama u Sančiju i tri boginje . Uspelo se sa zagañenjem voda gotovo svih reka i okeana. zasnovanog u praiskonu. O nekakvom "personality" nema ni govora. odlazak. Ko god može.reke u tremu hrama Kailase u Elori oličavaju indijski ideal ženske lepote. jedna rečica i neokončivi sporovi i zbog bogova i zbog rečice. postupak.ono što treba da bude dostignuto. teško da bi im mogle biti pratilje. da se u reci okupa. paganina sa praroditeljskim grehom na grbači izdvaja iz čovečanstva i svrstava ga u gaĦah "bezgrešnih i bogopoznavajućih" hrišćana. ukalupljivanje tela. možda će vernici antropocentrične religije shvatiti šta je metafizični i panteistični Stari Indijac imao da kaže povodom zavisnosti čoveka od 120 . Većina indijskih reka označena je imenicama ženskog roda I personifikovana mladim ženama božanske lepote. dar neba. U svetoj zemlji sve je mnogo lakše: jedan bog. ritualno kupanje rezidijum primitivizma. hijerarhizacija vodnih tokova pomaže da se željan pročišćenja lakše snañe. put ka brahmanu.kretanje. način hoda. Ideal ženske lepote preselio se iz umetnosti na modne piste. seksualni odnos i dr. U zemlji sa obiljem velikih reka.durnovita samouverenost bez velikog pokrića -maska od plastike kompjuterom modelirana po ukusu bogatih voajera neizvesnog pola. pa pošto bude uredno spaljen. pa se postavlja pitanje sa kojih aspekata i po čijim kriterijumima je ona oglašena naprednom. ako je mlad. jer sve je standardizovano što se dalo standardizovati: proporcije tela. Benares pruža najlepšu sliku spontanog ljubavnog odnosa čoveka sa vodom. Gospoñicama iz Avinjona promovisan je ideal ženske nakaznosti i najavljena epoha skidanja velova sa tajni začeća i rañanja. ono što praksom treba dostići. Osmehom se izražavaju spremnost i radost davanja. Indijski ideal saopštava mnogo više od uloge rodnice. Bogorodica. neizbežnog u dinamičnom univerzumu. njegov pepeo poslušna reka odneće u okean.način hodanja. različito je interpretiran na ikonama i na umetničkim delima renesanse. može biti svakojako. danonoćna lomača i najbolja sanskrtska učionica. ako je star. neprestano spiralište naslaga karme. pa je svako kupanje ritualno. Ne. neprekidnog odnosa očuvanog smisla.

Struju je rasčlanio na sedam potoka i sproveo ih. da konja bogovima prinese na žrtvu. i dokle se stiglo sa starozavetnom promocijom čoveka u gospodara. U hinduizmu granična linija izmeñu bogova i ljudi tanka je i propustljiva. trojstvo i t. on ih prokle kletvom roñenja na zemlji. usliši molbe bogova. Semitska rešenja su eksplicitna. Isti pojam multidimenzioni duh saopštava na više načina. u trojstvo: telo. potiču od razlika u veličini i snazi duha. teško je prekori i zatraži da mu dete ostavi. pretnje i zastrašivanja. Vasui saleteše Gangu molbama da siñe na zemlju. duž tela. Ona mu kaza razloge svojih postupaka. oni iskopaše rupu u zemlji i prokopaše tunel do podzemnog sveta. Očigledno je da gospodar ne ume da gospodari jer mu uz semitsko ovlašćenje nije uručeno vedsko upozorenje o posledicama delatništva koje zaboravlja na prirodom zadata ograničenja. nebulozna obećanja. nabediše ga da je konja ukrao i pošto prevršiše svaku meru. dok je kralj ćuteći patio. kod prvih.neminovno preslikavanje nestabilnog četvorougla u stabilan trougao. lako će se i na nebo vratiti.volje. ili troglavi Brahma. Vrlinom čovek može postati ravan bogovima a bog. Kralj Ajodhje Sagara naumio je da obavi slavnu ašvamedhah. ukrali Nandini. 121 . izgubiše konja iz vida. on ne izdrža. zgreši li. širina zahvata problema i njihovo razrešenje potpuno su različiti kod Indijaca i kod Semita. kod drugih. osim da ukaže na sličnost tema kojima se većina mitova bavi. on u svojoj visoko spletenoj kosi nosi njen lik kraj Brahmine lubanje. pa nam drugi kazuje da su po nagovoru suprugaa osam bogova Vasua i meñu njima naš Bhaga. neće grešku prikrivati tajnovitošću puteva gospodnjih. jednodimenzioni se ne snalazi u mnoštvu pa ono što ima da kaže. uze dete u naručje i iščeze. u pratnji kraljevih sinova. ali kad htede i sa osmim da učini isto. starac ih pogledom spali. Sedam sinova je Ganga bacila u reku. prihvati njen uslov i obeća da će ćutati štogod ona bude činila. Ganga se žestoko protivila i. pa pošto se dohvate okeana. na zemlju. Višnu i Šiva. Moje sakato prepričavanje indijskih mitova nema drugi cilj. u njegovom ašramu na padinama Himalaja i. a ne od JHWH . da ih rodi i odmah po roñenju pusti niz reku. ono je linearno i nepovratno. Ne mogavši ga nigde naći. Ovom prilikom konja je pratilo 60 hiljada prinčeva koji. Grubo izvreñaše starca. Mitova nikada dosta. Jehova i Alah predstavljaju najgore moguće rešenje: Brahmu sa jednom glavom. videvši konačno da nema kud. kaže samo na jedan i jedino dopušten način. Jedan od razloga ovih razlika može biti koncepcija vremena. Sagarin praunuk Bhagirata izmolio je bogove da pošalju Gangu na zemlju ne bi li svetom vodom sprala grehove predaka i njihov pepeo odnela u okean. Patale. Indijska rešenja sugerišu uverenje da je zlo moguće savladati dobrim.d. vratila ga je ocu. navoñenje muževa na greh. U oba mita Šiva se dobrovoljno prihvatio da silovito -stropoštavajuću reku prihvati na sopstvenu glavu. um i srce ljudsko. višeslojna su i otvorena za nadogradnju. Spremno i bez razmišljanja. Isticala je iz nožnog palca boga Višnua i rastakala se po nebu u obličju Mlečnog Puta sve dok je bogovi nisu uverili u neminovnost silaska na zemlju radi spiranja grehova bogova i ljudi. kravu mudraca i rgvedskog pesnika Vasište. Vaspitavala ga je uz pomoć Vasišthe. samopožrtvovanje boga. gde konja nadoše kako mirno pase kraj starca Kapile uma duboko utonulog u meditaciju. samo sad i više nikad. konačna i obeshrabrujuća: neopoziva grešnost zbog tuñih dela. Otad. Ovaj mit je ispričan reljefom na steni u tamilskom mestašcu Mamalapuram. Sa drugom ženom Santanu je imao dva sina od kojih je mlañi izrodio Pandua i Dhrtaraštru. Kad ozbiljni starac vide šta su neozbiljni bogovi učinili. izgon sa neba na zemlju. Učitelj im je bio Gangin sin. Istočnoj misli bliže hrišćanstvo. Drugi. mnogo važniji. glavnih protagonista sukoba opevanog u Mahabharati. Drevni običaj je nalagao da se godinu dana pre žrtvovanja životinja prepusti slobodnom lutanju po prirodi. pribeglo je trojstvu. Pa ipak. a ovi pet Pandava i stotinu Kurava.prirodnog okruženja i od prirodnih sila. pa tako i ovde -sve je tu: praroditeljski greh. nekadašnjoj luci okeanu okrenutih Palava. Mitovi o Gangi spadaju u najlepša poglavlja obimne indijske mitologije. Bišma. Gazde života i smrti uzele su nauku pod svoje a ova ume da registruje. ili Brahma. pošto je poodrastao. ovo pogrebno preduzeće ume samo da produži agoniju bolesnika. ono je ciklično. Hvaleći se umećem lečenja posledica. sve je već jednom bilo i opet će biti. Bogu funkcije razaranja zapalo je u deo da predimenzionisanom Brahmi odseče jednu glavu . Kralj Santanu srete nebesku lepoticu na obali reke i uzgubi pamet. ali ne i da predvidi posledice. nepažnjom i neozbiljnošću.

āşŃakam . gord garh. galati galah galatiti grlo 122 . nabusitost P. oni spadaju ovde.ponos. gorditi se I. domaćinstvo. Kako može biti gazda neko koga razgazduju ratovi i sve glomaznije društvene ''nadgradnje". vlasništvo. garhanam . garhati . garvah .mirišljava tvar gandha .mādanah . njemu se odavno zavrtelo u glavi.mirišljavo piće gandha . garvara i garvita . teretiti sa. pokretna i nepokretna imovina. agrara.pānam .gandhah "kandisanje" Ova porodica reči srodna je odgovarajućoj. gal.ponosit. u nastavku. Preživeo je status "kulaka" i "kao takav" revolucionarno bio "prestruktuiran" u kudikamo "napredniju" radničku klasu.kuća. ako se misli na njegov odgajivački trud i bezrazložno. garh. s obzirom na stanje "gazdinog" gazdaluka.ponositi se.onaj koji zaslužuje da bude prekoren."mirišljava mati''.grdnja. valerijana.sādhana (sl) . prigovarati I. gajah . pčela gandha . bogatstvo P. šafran.lubdha ."ljubitelj mirisa"."mirišljavi slon". pripada ovoj porodici reči. garv.mešavina osam mirisa od kojih se svaki pojedinačno prinosi odreñenom bogu: sandal. naduvenost."kralj mirisa". pogotovo u oblasti tzv.onaj koji unapreñuje domaće bogatstvo. po svoj prilici. po značenju.vahah . Dočekao je i program kojim se ulažu najveće nade u odrtavele seljake i seljanke.rādžā .gadžah . Grditi i grdnja.veština mešanja mirisa. U nekima od njih mogu se prepoznati srpske reči: gandha .phalam . gordost. Daje se nekoliko složenica. fonetski se bolje slažu sa napred datim glagolom: gardž.dravjam . prekorevati. porodica. kamfor i dr. gaja . garvati . vetar gandha . grñen Greh. u vreme parenja mužjaku izbijaju mirišljave graške na slepoočnicama gandha .mirišljavi plod gandha . jedna vrsta jasmina gandha . grditi. gajah gajenje.opojni miris gandha . garhja (tpb) . zemlja gandha . S pravom. garhati garhanam grditi grdnja (greh) gorditi se gordost G. pod glasom "k".mātā . jedna od 64 lepih umetnosti i veština gandha . garv. Srpski seljak voli da bude oslovljavan sa: "gazda". gardžati.osuñivati.juktī (f) ."raznosač mirisa". odgajanje I. Od čestih i naglih političkih zaokreta. garvati garvah G. prebacivanje P.

osnova: dhur -jaram). neprobojan girih I. probuditi. povezati (kao most dve obale) gadham . koriste gornji glagol samo kada se priča da je neko nekoga "galatio izmetom".galjā G. G. galati .preterana toplota osloboñena duhovnim naprezanjem guru . ogroman. gurate guriti se gora G. oživeti.tāpah .dhūh (f. proždirati I.pregaziv (kao reka). stena.prşŃham (sl) .svaka poštovanja dostojna osoba (otac. kraj Knjaževca.pādā .d. galah .grlo P. nevolja P.prastham (sl) .težina.obožavanje učiteljevih stopala 123 . dostojanstvo. grlo.dan učitelja. guru . gutati. O tempora mutantur et nos mutamur.dizati se.. gadha . rastegnut. treba upregnuti i "izdurati" guru . učitelj bogova: Bķhaspatih. gahajati . podsticati.težak posao (od: dhuh.dubok.dvaram (sl) . osnova: gurudhūr) . trudna žena i t.mnoštvo grla grlati U RVK nalazi se pridev: galjuh . gādhate . Gorski vijenac: Gairamālā sličan je Krišninoj pesmi Bhagavadgītā. uzvišen. guruh .gaz.težak. gah. duhovni otac ili učitelj. veliki.oblaporan. gal. gurutā . gahajati gadham zagaziti gaz G. "vrata" planine) giri . preteran. girih (m) . da li ćete skršiti Crnogorca i Njegoša odgurnuti u zaborav? gur. hvaljen. brod P. imenicom KķişĦah označava se Višnuov avatar.vrh ("prst" planine) giri . visok. plitak gahvara .prevoj ("dveri".planina. KķişĦagirih je krševita Crna Gora sa kršnim Crnogorcima. uzvisiti. neproziran. Torlaci. gur. uzvišenje giri . dakle. gah.stojati postojano.. važan vredan. vokal dug po prirodi ili po mestu Evo nekoliko složenica: gum .ući duboko u gadh. Tako je bilo u prošlosti. svaka starija osoba).rādžā (sl) . uzdizati se.daršanam . mati. naprezati se I. kao u jaram.aşrajah . posao u koji se.kralj planina Himavat Pridev: kķişĦa znači crn.visoravan giri . teret. truditi se.jesti.dan Bķhaspatija guru . svaki četvrtak .divasah . važnost. gurate . vrat galakam ."gutač".. galjā .videnje učitelja gum .

potraga za identitetom zbog ugroženosti identiteta.uzvratiti na pālajati: brigu. brod. evo jedne sanskrtske mogućnosti: "dur" ili "dus" na sanskrtu je nešto loše i teško. "Nau" ili "nava" je splav.nava" znači:. razumeo je.teško svariva hrana guru . velike i male vrednosti guru . Nasuprot ovoj interpretaciji imena reke. od učitelja do učenika.težina i lakoća.gatam vidjam šušrūşah adhigaččhati" "tako u učitelju skriveno znanje učenik nalazi" Zahvaljujući očuvanju kontinuiteta ove uzajamnosti i Paninijevoj gramatici sanskrtskog jezika. "Dur . Bez dokumenata kao što je Rg veda i bez sanskrta. bilo zbog neznanja.guru . osim kod onih koji se time profesionalno bave.relativne vrednosti guru .samvadah .uslovi.bhķt . Primitkom hrišćanstva i primitkom marksizma naučeni smo da sami sebi sasecamo korene. gurati se.šişja . sve sanskrtske imenice i pridevi dobijaju negativnu konotaciju. gavate gur. pa se dobilo "Donau".dijalog izmeñu učitelja i učenika guru .poštovanje prema poštovanja dostojnoj osobi guru . Dužnost učenika je bila: prati . Upotrebom ove reči kao prefiska. jer samo tamo može naći ono što je naumio da traži. gurati. poznat je i ovaj prethodnik sanskrta. Nažalost. stanje: biti učitelj guru . Indijci su sačuvali svoje duhovno blago u izvornom obliku i usmeno ga prenoseći. potiče od glagolskog korena: šru .onaj koji nosi težinu. kao dustabanlija. one su mnogo starije) Zahvaljujući tome sto su zapamćene. Ako neko želi da zna više o sopstvenim korenima i nije umeo drugačije osim jezikom da pamti. Čuh nedavno da latinska reč "Danubius" potiče od srpskog "Dan ubavi". time nema ko da se bavi.slušati. bilo zbog pristrasnosti i predrasuda tumača i prepisivača. pa ga prepravili ne može se pouzdano reći. gurate i gur. čamac.. arhaičnom sanskrtu.lāghavam . od reči do reči.šušrūşā . Guravah nisu tako naučili svoje šušruşāh. poštovan je princip uzajamnosti: prati . potiču iz trećeg milenijuma pre Hrista (po Indijcima. pa je osnovna dužnost učenika bila da sluša i da čuje. gurnuti gurati se. Da li su stari Latini uzeli slovenski (ili germanski) naziv. da bi dubinu svojih korena otkrio mora dublje da zaroni. bez udžbenika i bez pisanja.pālajati. od sloga do sloga. Današnje okretanje istorijskoj prošlosti i veri nije ništa drugo do izraz trenutka. Imenica: šušrūşah ."teško prebrodivo" što bi u to vreme bilo vrlo prikladno ime za veliku reku. moralo je biti pronicljivo i: "jathā khanan khantitrena narah vāri adhigaččhati" "kao što riljajući ašovom čovek vodu nalazi" "tathā guru . pa bi uporeñivanje srpskog jezika s njime bilo značajnije od ovoga ovde što ja činim. trud i strpljivost učitelja sa učenikom. Ceni se da najstarije himne Rg vede.bhārika . ako je dobro čuo. gurnuti 124 . plovilo.vartititā . ume mleko iz vode da izdvaja i da njime napaja sebe i svoga učenika.lingvistička nagañanja mogu biti zabavna mentalna gimnastika. ako je pažljivo slušao. Da bi "ružno pače" odrastanjem postalo labud. naučio je napamet. čuti. Nemački ''Donau" istog je sastava i porekla. ploveći po jezeru. zemlja guru .poslušnost prema učitelju U vreme kada se znanje prenosilo usmenim putem. mora se okrenuti vedama. U sanskrtu "u" prelazi u "o" pa je "dur" postalo "do" a "nau" ostalo nepromenjeno. spevane na tzv. filološko . Učitelj je nazivan labudom koji. ali se iz njih ne sme izvoditi "zdravo za gotovo" zaključci. gurjate "gurati". nažalost). durnovitost. Sa prestankom opasnosti prestaje i interesovanje.laghutā . izbegli prepravke i deformacije koje su kod drugih nastajale bilo zbog kvarenja jezika.bhavah .učenik. Durmitor (dur je u RVK obeležen zvezdicom. gu.

prašina. samleti I. smotuljak načinjen od trave U Timočkoj Krajini "gučmom" se naziva svežanj trave kojom se briše neka prljavština ili se otire znoj sa konja i krava.hodati gur. podvoñenje pod okrilje jačeg kralja guĦakah . čekanje. obmotati. gudhajati .svežanj.okružen. gurjate . pokriti guĦd.prazniti creva guččhah "gučma" "govnati" I. guñdžati gunñati guñdžah gunñanje. stariji sede na kamenju i divane (i ova poslednja reč nije turska. guĦah . Dok mladež igra.zujanje. kalkulator 125 . guñdžati . da je i ona sanskrtska). šaputati. naprezati se gur. gurate . venac. gurati se. gu. žica muzičkog mstrumenta guĦā . gunthajati guĦd.uporno hodati u nekom pravcu.G. guĦdakah . zaštićen guĦdita (tpp) .pokriti. gundelj G. svežanj. žbun. gavate . manevrisanje u cilju zbunjivanja neprijatelja. zaštititi. guĦdajati G.izgovarano tihim glasom.množenje. guñdžita (tpp) . napredovanje. mrmljati. gudhajati i guĦŃh. lanac. svojstvo. mlaćen U RVK kaže se da je gumno "okolomašeno kamenom". mrmljano. gu. vrpca.računaljka. kvalitet.jedna nit preñe. što je u srodstvu sa gutom i gmdvom i sa: guñdžah iz sledeće jedinice. guvati .povrediti (se) U srpskom jeziku očuvala su se sva značenja: gurati . guččhah . guvati G. smrviti. guñdžah . gudh. makar neko bio povreñen i gurnuti nekog. mrmjljanje. umotati. kasnije. Na gumnu se mlati žito i razonodi. uzica. videćemo. rod. guĦdajati . snop. obući se guĦŃh. gu. guĦah gen (?) gunj gumno I.umotati. gunñano U RVK nalaze se još i: gundoriti i gundorenje gudh. vrsta. žagoriti I. gudhita (tpp) . prah guĦdikah . konopac. guñdž. kita. veza P.zujati.uzdizati se. šest vrsta strategije kralja u spoljnoj politici: mir. guñdž. Predpostavljam da su za tu priliku oblačili nove gunjeve. osobina.mleven.brašno P. guĦŃhajati . sa istom namerom.pokriti. rat.

gud.poznavalac zbivanja na polju (kšetram) zbivanja.pojavna počela velikih praelemenata. Satva je nit jasnoće uvida.1984. godate gudah G. ali su slični. crevo. A meni se čini da nijedno biće nije od nje stidljivije. Sarajevo. zabavljati se I. U njoj se vrši raščlanjavanje iskonskih datosti ili "toga tu" . rektum. jer su genima. ovo drugo je verovatnije. Par samkhji čini njājah -logika. tamas je nit utonulosti u materiju. Imajući u vidu indijski "ciklizam". postaje muktih . Samkhja se spominje u indijskoj literaturi pre Buddhe. "ja". Gurui genetike guraju da izguraju "ibermenša" iz epruvete. Ima indikacija da je Aristotel razradio logiku pošto je od Aleksandrovih generala dobio u ruke indijsku samkhju i njaju. kojima se modulira kvalitet procesa promenom odnosa izmeñu prirodi imanentnih svojstava: sattvam radžas . dobroti i miru. imenovati te naziv sāmkhjah znači nabrajanje. mahābhūtāni . I on će morati da se trudi oko odnosa triju guna u svom karakteru. dve su solucije moguće: strpati ga u raketu i usrećiti Mesec. od materije-prakķtih. najpametniji.individualna svest. R. Veljačić."Ridi". Iz ovih razloga osmelila sam se da obadva pojma povežem u naslovu ove jedinice. godate . Pojmovi. gud. čim prozre i odvrati se od līlā .pojavni psihofizički elementi. što je jednako "zaokretu" i sunovratu demokratije u robovlasništvo. koja se dalje deli na 23 psihofizička elementa i to: buddhih . Ime joj potiče od glagola: khjā.slobodan. manah . Završne strofe Išvarakrišninih Karika.tamas. najsnažniji i sve drugo naj. kao "ibermenšu".igrati se. s obzirom na uslove sveopšteg carovanja amoralnosti. ahamkārah . gde se opisuje odnos duha i materije (prirode). Svi fizički i psihički procesi odvijaju se preobražajem 25 tattvāni na potki od triju struna: trigunāh. anus 126 ugañati sebi guza i t sl. neznanje.razum. njeno ponašanje i ciljevi koje će sebi u životu postavljati. prepoznatljivo po zatamnjenju umnih sposobnosti.um. Nije ni imao prilika za razvoj. bio stran taj tipično ljudski napor. Samkhja je jedini dualistički pravac u indijskoj filozofiji.stvarnosti.. Čovek stiče slobodu spoznajom svoje prave prirode.10 10 Prema Č.igre prirode. a ona suzdržano "Opažena sam".pet velikih elemenata sa: tanmātrāh . duboko sam uverena. khjāti .nabrajati. ali da li će se odlikovati moralnošću. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. prepoznatljivo po vrlini.Najstariji indijski filozofski sistem: sāmkhjah osnovao je legendarni mudrac Kapila . Bude li mu.. jer etički gen ne postoji. gudah .. nije povezao gunu sa grčkim genusom. to ni gurui ne znaju. Temelj učenja je: materiji je imanentno kretanje i promena svojstava duh je sākšin . tako se priroda odvraća čim se ispolji pred duhom. putem potiskivanja radžas i tamas svojstava u korist satve. u prvoj polovini prvog milenijuma pre Hrista. Svjetlost. Osnovno učenje samkhje sistematizovao je i izložio u 70 strofa Išvarakrišna u delu Sāmkhjakārikāh iz trećeg veka posle Hrista. radžas je strastvenost koja zamagljuje uvide i podstiče delatništvo. duha. nisu identični. onaj što je "spalio" Sagarine sinove. Iveković: Indijska i iranska etika. spadaju u vrhunske domet indijske filozofske poezije: "Kao što se igračica povlači čim gledaocima prikaže igru. nikad više ne izlazi u vidokrug duha. važeće na planeti. iz razloga naučničke opreznosti. Može ispasti da tip bude najlepši. puruša. . Duh. jer čim shvati: "Viñena sam"." "Duh tad ravnodušno kaže: "Video sam je". ili bude li bio neposlušan prema guruima. znanje. sa teorijom nastanka univerzuma emanacijom i sa kosmološkom teorijom duhovnog osloboñenja.posmatrač i kšetradžñah . determinisane performanse individue i. na 25 tattvam .. indrijāni pet čula i pet delatnih organa.. što je jednako izgnanstvu iz "raja" ili dobrovoljno se staviti pod okrilje superiornog. kao i gunama.utroba. naj. Osnovnom podelom razgraničava se duh-puruşah.

avadja guhine guhita guhjādipakaih godate". gķnāti govoriti gķ.prikriven.avdja (sl) . "biti zaguljen" nije retko stanje duha trpnog gologuzana.gramziv. ličan.sakrivanje. gķdh. igravši se.šuma.pākah (sl) . prevariti I.sekretarsko . klitoris gulugudhā (pvp) . guşpitam i gulphitam .hemoroid guda . igra se sa svicima". nagomilavanje trupa guhinam . pohlepan "Ljudski isprdak (duhovna grdoba) gramzeći obmanjuje". gardhajate . prikrivanje guhinam . intiman. u potpunom je skladu sa sanskrtom.pentagonskih glava sa guzicom. dok se pomodno odenute parajlije besomučno zabavljaju na njegov račun. na sanskrtu bi bilo: "naragķdhuh gķdhan gardhajate". varati.armija. gķdhjati gķdhjā gķdhuh gramziti gramzivost prdež G.zapaljenje anusa gulah . beloglavi sup gķdhuh . Zna se na koga se odnosi. u guštari zagluhnut.glavić penisa. gavate gudeti (uz gusle) gīr i gīrā govor garanam i giranam gutanje 127 . guhati guşpitam i gulphitam gomilanje. girati rigati (ždrati) gu. prikriveno) gulphinī . guh. ona ne govori grčki. gķdhin . ogluveti (?) guh.kīlah (sl) . tajan. gķdh. prikriveni objekti u saglasnosti su i sa ovom porodicom reči.gramzivost. čuvati u tajnosti I. guhati . zagluhnuti. prikriti. maskiran. (Rečenica je konstrukt sličan onome iz udžbenika za učenje stranih jezika: "Da li vaša sestra govori grčki? Ne.prikrivajući nedostatke "Prikrivajući nedostatke.jedan od pet vitalnih vazduha koji se prazni kroz prdež P. U nas.nevidljivi avioni nisu. gūdha . u bukvalnom prevodu na sanskrt glasi "Guhad . osim preko sličnosti predsedničko . nagomilavanje gubinam guštara G. čestar guhjā-dipakah (s) .lešinar. gķ. misteriozan guhad . kad glagol promeni vrstu: gķdh.gramziti. ali rado jede sir!") Guzica i njoj slični. nevidljiv.guda . zaglušiti. NATO.nagomilavanje (u tajnosti."Gudam godajetum". žudeti i. težiti za bogatstvom.dodijavši. pohlepa gķdhrah . gķdhjā i gķdhnutā .pokriti.obmanjivati. sakriti.svitac (sa skrivenom svetiljkom) P. poigravši se "Ugañati svojoj guzici" . skriven. gķdhjati . pak.

vikati od radosti (glagol je u značenju: hodati naveden u jednoj od predhodnih jedinica) I. hvaliti.dozivati.progutan. gavate . u vreme kada je moć govora bila svetinja. gai. Isto se dogodilo i sa praslogom. priprostog i lišenog svakog smisla za filozofiranje. potpuno stran i nakalemljen na proizvod jednog duha.vaĦas (sl) . kompozicija u gajatri .pevati. kao na primer: Bhagavadgita.erotska Gitagovinda. Uzvraćano je poezijom. Uz gajde.onaj koji uživa u himnama hvale (bogovi) girĦa (tpp) . Ramagita.ždrati. gķ. stih. koje počinje: ''U početku beše reč i reč beše u boga i bog beše reč. glas. amin i sl.gutanje garah . Mnogo sholastike. mistično .obraćanje hvalom. gadljati. gājati . gķnāti . sredstvo govora garaĦam i giraĦam . uzdizati. gir . himna. himna. Hrišćanstvo je imalo muke da neshvaćeno shvati i objasni ispomažući se starogrčkun "paganima": Homerom.G. Da nije ometao. hvala.zvučati. razgaljivač G. Kaljanina Gitagangadhara i sl. slava. poučavati u stihovima i kad glagol promeni vrstu: gķ. prizivati. Razležući se univerzumom. vrhunskim izrazom te moći. ona bejaše u početku u boga. himna gājatrah . izgubio je izvorni smisao. izveštavati.onaj kome su himne hvale namenjene (bogovi) gir . Sanskrtska literarna dela su u prozi: gadja i u stihu: padja. razvoj početnog sloga AUM od brahmana i dar bogova.pevač P. Jedinična matra ima dužinu trajanja kratkog sloga. gāthin i gītin . razgaljivati(se). slava gī . gajdaš. Smatralo se da svaki ciklus univerzuma počinje zvučnim impulsom. himnama hvale i zahvalnosti. recitovati.rathah (sl) . ne bi ni bio otkriven. govor. 128 . preklinjati.pesma. gīrā . izgovarati. reč gīrĦih (f) . ispričati.metru gājanah i gāthakah .pesma. aplauz gīr . gai. osim što je uz ime Hristovo dodat grčki pojam logos. čitalac mora da se pita otkud ovaj intelektualizam.hvala. Platonom.devī (sl) . gītā . ili stiha. Džajadevina.vāhas (sl) . najaviti. Zna se otkud! Više od dva milenijuma dele Jovana jevanjñelistu od prve vedske himne. izbacivati iz (kroz) usta gu. Heraklitom.piće. malo rezultata. neizgovoren Sve reči korišćene su u Rg vedi i drugim ranim delima. Stihu je davana prednost. Kada se sa starozavetnog opisa zanatlijskog stvaranja sveta preñe na Jovanovo jevanjñelje. hvaliti pesmom I. stoga njime počinje svako literarno delo Indije. objaviti.boginja govora Sarasvati. sveta pesma ili poema u kojoj se izlaže neka doktrina. gadljar i svirati u gajde. Strofa ili padja je kombinacija četiri pada. sve je kroz nju postalo. gadljati (u gajde) gajdaš.onaj koji recituje pevajući po zakonima metrike U RVK gajde se nazivaju i gadlji. gājati gājanah galiti. otrov P. Vuk je stavio zvezdicu. gīr. slogom AUM ili OM (A + U = O). pesma. u zagradi. pa je ideja imala vremena da doputuje. recitovati po pravilima metrike. te se uporedo sa pesništvom razvijala teorija o pesničkim oblicima. gāthah . Stih je ureñen brojem slogova: akšarah ili brojem silabičkih mora: mātrā. da bude prepisana i neshvaćena. i bez nje ništa nije postalo što je postalo". haleluja. Nedavno nas je nauka obavestila da je uobličavanje univerzuma započelo Velikim praskom."vozilo govora". stoicima i neoplatoničarima. Pretvaranjem u višesložne reči osana. girati . Svako ko je pretendovao da bude ozbiljno shvaćen morao se stihom izraziti. i prasak se posle nekoliko milijardi godina pretvorio u merijivi šum i uzrok smetnji prenosa nekih elektromagnetnih talasa. gutati.pesma.

vo. čuvar.mūtraka . stanovnik tog sela go . zraci svetlosti radi kojih se Indra borio sa demonom Vrtrom. 3 stiha od po 8 slogova (novi ima 6 slogova u svakom stihu).balega go .plug go . gauh. kao krave. u stihu od 6 slogova svaki može biti kratak ili dug. Kratki slog zove se: laghu .kulam . Na primer.selo na Jamuni u kome je Krišna odrastao. Po starom gājatrī . (osnova: go). poseban stih koji se čita cik . sve ono što se dobija od goveda go . Ima ih tri vrste.štala.lak i dug: guru.pastir go . go goşŃhī govedo gosti G.) . zaštitnik gopā .stado goveda. (f) . Razvrstavanjem vrsta prema broju slogova u svakom stihu dobijeno je 26 klasa ili vķttāni. rogata stoka. go .lokah . obraća svetlosti.vithī . suštini boga Sunca.okupljati se.zemlja (krava muzara kraljeva) gopanam .goveda. go . zatvorio u pećinu i u svoje telo zarobio nebeske vode gauh (m) . boginja govora Sarasvati go . prikupljati se I.mleko go .majka." U RVK nalazi se glagol: galiti .čeznuti i razgaliti (se). Vķttam je strofa sa ureñenim brojem i položajem slogova u svakom stihu.dugi slog traje dve matre. pa je broj kombinacija 26 = 64.cak."nebeska stada": zvezde. Svaki metrički obrazac ima svoje ime.kķtam .krava. sakupljati se. očuvan Evo kratkog izbora iz obilja složenica: go . gradilo se kao klasično grčko i rimsko.kravarica gopita (tpp) . Savitru. Sanskrtsko pesništvo. za stih od 26 slogova odgovarajući maksimum je 226. voda gauh (f) .Krišnin deo neba (Krišnina "lokacija") 129 . U praksi je korišćen daleko manji broj obrazaca u odnosu na moguće kombinacije.zaprežna kola go . marva goşu .rakşah .zaštita.zaštićen. sloboda tvorenja stihova praktično je neograničena."slično cik . goşŃhate .Sunce.poći u boj radi zaplene goveda." "bhargo devasja dhīmahi" "da bismo božansko prozreli" "dhijo jo nah pračodajāt" "uvide nek nam podstakne. sačinjena je drevna gajatri -mantra. pastir. kojom se svaki Indijac. očuvanje gopah . Surje: "tat savitur varenjam" "taj Savitur. na načelu kvantiteta. gāvah (pl) . S obzirom na mogućnosti variranja distribucije kratkih i drugih slogova u stihu. različitosti ili alternacije istovetnih stihova u strofi. sa ritmičkom smenom dugih i kratkih slogova.sthānam.şŃhah. svakoga jutra i večeri.kşīram i go .ājuh (pl. goşŃh.kīlam .divljenja dostojni.metru.računanja sa razlomcima go -jānam .gam (sl) .rasah . govor. jedan od načina . zavisno od metričke istovetnosti. (m) . koji ih je.šālam i goşŃomah . staja za goveda go . generatoru života i svesti. Mesec.cak isticanju kravlje mokraće".

spontano i neprikriveno parenje go .pragalbha . kao i drugde. sakupljati go .sala za sastanke goşŃhe . žena i dete.şŃhī-patih .svest o poreklu porodice goşŃhī . da bi tamo mogle na miru skončati. i jedna krava može da hrani porodicu 20 godina.vime go . Kašjapa."hrabar u štali".sabirati.stomah i goşŃam . Gore. zaštita go .şŃha.sthiti . predsednik skupštine go . gaura kauri (?) 130 .onaj koji skromnošću podražava kravu go . go .ono što se odnosi na neki skup ljudi. čeljad kuće. potiču od sanskrtske oznake za govedo. osuda bi se smatrala komplimentom.pīthah .ajah.go .bandhah . Atri i td. go .goveñi papak go . otud pojam gotram . obreda ili radi druženja. uz pojam gotram.manje istorijskim ličnostima. rodaci. označeno je istim rečima kojima opisuje večernje okupljanje goveda u pleterom ograñenu i slamom pokrivenu štalu. muž.şŃha. (Brahmani su bili podeljeni na: 49 gotrāni sa izvoñenjem porekla od slavnih mudraca: Šandilja.tarpaĦam .samdājah .şŃa.zajednica po krvi koju treba štititi.onaj koji muče kao krava (vrsta žabe) go .stanah . pominje se porodično božanstvo. Stada goveda bila su najveće bogatstvo arja .jānah . prema broju goveda u vlasništvu porodica. Prvobitna ekonomska i socijalna stratifikacija vršila se."pobednik u štali". Dogaña se da posle posete nekih gostiju zaključimo da su se ponašali kao goveda. Prema rečima Indijaca jednu kravu može da pojede 20 ljudi za jedan dan. gostiti se" i sl. bez sanskrta. Okupljanje porodice. u užem i širem sastavu. porodično ime.şŃhī . Bharadvadža.vratah .devatā . Krava ima plemenitu narav i od nje se ništa ne baca.postojan kao planina gotrika . hvalisava kukavica goşŃhe .sastanakradi konverzacije go .māju .vardhanah .paĦdita . šta više.muža.vrşah .pleterom zaštićeno odmaralište krava. roñaštvo. isto kao u prethodnom slučaju.nomada. rodoslov.şŃhi . Gautama.poklon u govedima go . brdo kraj Mathure koje je Krišna podigao i držao na prstu da bi zaštitio stada.) gotram .vidžitin .vo go . porodica. mogao zaključiti da naši ''gosti. uz žalosnu napomenu da su izvorna božanstva zamenjena semitskim više . pastire i pastirice od sedmodnevne olujne kiše kojom je Indra iskušavao Krišninu božanstvenost! go . ali znam da su Indijci predlagali preseljenje ludih krava u Indiju.društveno vozilo go . Da li se sme pretpostaviti da srpska slava vodi poreklo od ovog običaja ustrojenog pre rgvedskih vremena. U Indiji. skupština.šālā . go . Ne znam da li su se posle razlaza u raznim pravcima neki od Arja oplemenili.najvažnija osoba. partnerstvo goşŃhī i goşŃhika . povodom praznika. Ko bi. rasa. društvo. najsvetija životinja.aranžman dopadljiv kravama go . po svoj prilici. goşŃhate (den) . izvodili poreklo od bogova.şŃhi .dharmah . čuvati i obezbediti joj budućnost potomstvom."puno goveda".šaphah . U RVK glota je porodica. učen u štali". pa je krava ostala i posle naseljavanja Indije najdragocenija.skup. Kraljevi su. hvalisavac goşŃhe .ceremonija u trajanju od 6 dana koja se u doba Rg vede nazivala gavām .ponašanje stoke.karman . a neki. starozavetnim prorocima i borcima za hrišćanstvo? Substitucija bogova ljudima nije okončana.porodično božanstvo gotram . na običaj ljudi da se okupljaju u društvo go ."mudar.tram . opet ostrvili.

vratni deo životinjske kože grīvā . pomračenje. zaraditi. da je vlasništvo "grabež". uočiti. što je još jedan dokaz našeg druženja sa sanskrćanima u davna vremena. oglobiti. guta. prihvatanje neke doktrine i sl. kita. mesto planete u znaku zodijaka. prihvatiti. astrolog (ume da povezuje stvari) grabh. zglob granthikah . grabh. organ percepcije: čula i um. kasnije biva zamenjeno sa "h". grathnāti granthih granati se grananje I. ženidba. saglasnost u mišljenju. hvatanje u mrežu. pa sve do onog koji ima konstipaciju Koren: grabh korišćen je u Rg i Atharva vedi.grabežljivac. upotrebljena reč. oblačenje. sastaviti literarno delo. da se treba odreći svih stvari. kakvim se retko koji jezik može pohvaliti. onaj koji diži. grob. razmatrati pāĦim . razumeti. posednik. granth. gomilati. (sl) .. grīvah-vrat grīvā . grahin . resa granthih (m) . što se njime podrazumeva da su Turci bili upoznati sa indijskim epovima. žućkast. grīvah griva I.povezivanje. shvatiti.ruka.patetičnu hipotezu o poreklu Srba i Kaura od Kurava niko nije ozbiljno shvatio. smisleno povezivanje reči I. granth. Pre će biti da su Kauri izvedeni od gornjeg prideva i njegovog korišćenja za opis boje kože "nevernika". ajkula i dr. Sunce i Mesec.uzimanje u vlasništvo. uhvatiti. zadnji deo vrata. grabhah .slatkovodna ili morska grabljivica (krokodil. Da je percepcija ono što čula "zgrabe" iz spoljašnjeg sveta. . umrežavanje grathnah . osnova: grabhitķ) . (sl) .grahah (sl) .čvor. upornost. pristanak. započeti. groblje G. poštovanje principa i dr.gaura .beo. grāhah . hapšenje. gķbhĦati grahītā grabhah zgrabiti. partiji I.Gandijevo: "Čvrsto se držati istine" grahanam . da je ono što je shvaćeno takoñe "zgrabljeno". bledo . što smo ranije već spominjali. izraslina. preduzeti nešto. dok je u sipskim rečima "b" očuvano.povezati zajedno u pravilne nizove. kako to već u njih biva.narator.. grathnāti .pripojiti se nekom krilu. grabiti. čuperak. grbhnati i grah.aghaĦŃā (d) . plen.zvono o vratu konja 131 . svežanj.. zatvorenik.snop. čulo. Sanskrtskom porodicom reči obuhvaćen je. dobiti."hvatač".uzeti za ruku u svadbenoj ceremoniji pakşam . opljačkati. Od ljudi nikada ne treba previše tražiti. crvenkast. sve su to primeri Sapirovog "kako se jednim jezikom može misliti".) P. tim pre. pa se treba odreći vlasništva da se ne bi bilo grabežljivac.rumen Nadam se da moju mitološki .grabh.grabežljiv. zaplenitelj grahah . uhapsiti. dohvatiti se nečeg.grabh. razumevanje. čvor na kraju odeće načinjen radi čuvanja para. planeta.. povezivanje više stvari na način da se teško mogu razdvojiti. zaposedanje grabhītā (m. gķhĦāti . insistiranje na nečemu.demon Rahu koji pomračuje. mnogo širi spektar pojmova povezanih uočavanjem sličnosti u pojavnom svetu. satja . dobija i sl.zgrabiti (rukom).zatiljak. grathanam . gomilati grabežljivac grabež.

ovakvih će primera biti još kadgod se srpski i sanskrtski sinonimi fonetski podudaraju. vredati. pa se od glauh (Ns) dobija glāvah (Npl). (sl) .hodad 132 grabiti (hodom) . klokotanje.Autor sanskrtsko . klevetati I.engleskog rečnika navodi. nastojati. ghaŃŃate i ghaŃŃ. makar bio Rus. kako je napred učinjeno. Nije retka srpska poredbenica glave sa Mesecom: glavonja ima glavu kao Mesec ili. Što su glava I maloumnost u istoj porodici nije nikakvo čudo.as.u složenicama sa: manas . Ovde on navodi rusku reč: golova (glava) što se. ghaŃŃate . društvo. kolekcija.postati. izraslina gāvah (pl) . sve reči. procesija i dr.osećati odbojnost prema nečemu. možda je pravilnije za nju vezati srpsko: gatati i druge njoj slične. kad glagol promeni vrstu: glai .umor.ekvator ghaŃŃah . glai. simbol kolebljivosti ljudskog uma. klevetati ghaŃŃ. ghaŃah . morao bi prethodno da savlada srpski. ghaŃŃate ghaŃŃah gatati gat G.. umna depresija. biti prikladan. mesečev srp. može pobiti. uz Gangu i Brahmu.glapajati . ghaŃ. potresati. maloumnost glauh (osnova: glau. vreñati. uz neke sanskrtske reči paralele iz grčkog. izgledati kao Mesec Po mojoj oceni. grumen. u sanskrtu postaje "v". pucketanje vatre. tim pre što glas "u". kao što "i" postaje "j" (zato se "v" i "j" glasovi nazivaju poluvokalima. gharagharah grgotanje.groktanje ghargharjam . No.mandalam (sl) . od gornjeg korena: glai) . nastojanje. gharbad ..tresti. kako je već rečeno u uvodu. gharb.zvonce gharb. Svaki autor sanskrtskoengleskog i svih drugih rečnika. "smeje se kao pun Mesec". od glave do glavonje.gat Povezujući reči ove porodice u smislenu celinu. jer je ruskom: golova i srpskom glava mesto u sledećoj porodici reči. tandrkanje kola ghargharitam . tešiti. u RVK pripadaju ovoj porodici reči. poput Mesečevih mena.glava.zvuk kao što je: grgotanje.predati se nekom poslu.um. Ovoj pripada srpska reč: griva glauh glava G. jer Šiva u svojoj kosi nosi. granica ghaŃā .grumeni mesa žrtvovane životinje glau . ghaŃŃate .grudva. negoli uz kath. glājati . grgoljenje I.obeshrahriti I. biti uporan.. iscrpsti se. GLAS"gh" -kao g(h)rnacghaŃ. ghaŃikā . tvrdoglav i. latinskog i vrlo retko iz ruskog jezika. moguć.napor. skup. čim se nañe pred nekim drugim vokalom. gbarbati G. bez daljega. glanih (f) . kathajati. dogoditi se. ghargharah .

biljkama i dr. Sunce ghķĦā . napasati pašnjak G. povici gomile. toplote. pa ipak.sijati. javno obznaniti I. Čuli ste.vatra. ogranulo Sunce. džigharti goreti. Pastirima je lakše sa ovcama. kome ni sanskrt ne može pomoći: vradžaghķĦā. Poslušne su i ne sumnjaju.žderanje. ghoşakah . preko Krišne. ghavate G. granuti. gužva. ghķĦah . ghrĦin . džigharti . verovatno. Apolonije.nežan. na primer. grmljavina ghoşanam .ghķ.dozivati.toplo osećanje. ghu . nežnost ili saosećanje za druge P.javna proklamacija. ghķ. bojni poklič.buka. Videti u nekoj boljoj istoriji umetnosti: Ravena . gutanje Ovde nam nedostaju samo ovce sa pastirom ili: "dobri pastir sa pastvom". milosrdan Sanskrćani su uočili opšte prisustvo istog prirodnog fenomena. ghoşati ghoşah iz grla (guše) vikati bučna gužva gamad gugutati pasti.Sv. goreti I. uzdržaću se. ghumaghumāja. izvedem poreklo od Višnua.u RV: sve ono što je dobijeno toplotom ognja ili sunca ghķĦā . ognju. ghavate .sunčeva svetlost ghķnih .zujati ghuş.vikač.zrak sunca. sunčeva svetlost gharmah .toplota. Bez sanskrta teško da bismo povezali: goreti. telu. vikati.ghu .kķtih (sl) gugutanje goluba ghumaghumāja G. ghas. Napomenuću tek toliko da je preseljenje obavljeno odmah posle Krišnine smrti! ghas.gugutati I. Pruža mi se sjajna prilika da pretke mojih seljana i svoje doselim iz Vradža u Vražogrnac i da im. za moje selo "lepše od Pariza". dovikivati. proždirati I. ghāsah . livada. ghasati -jesti. ghumaghumajate (den) . On je rado krao puter iz ćupova grnaca). sa ružnim imenom Vražogrnac. ghuş. objava 133 . Hrišćanstvo se ruga hinduizmu zbog svetosti krave a ne ruga se sebi što od ljudi pravi ovce. plamen.gorenje ghramsah . ghu. objavljivač ghoşah . ghoşati . Pokrajina oko Agre i Mathure u kojoj je Krišna odrastao zove se Vradžah. zemlji. ghasati ghāsah G. ogrejati. ghu. pašnjak ghasanam . dan. zaogrnuti nežnošću i grnac (zemljani lonac) u kome se nekada kuvalo jelo na ognjištu. u Suncu. rika životinja. povici tuge i žaljenja. zaogrnuti ogranulo (sunce) ghķnih i ghramsah gharmah gorenje ghķĦā grnac (zemljani lonac) G.hrana.

ako su uzročnici prirodne sile. dok nam srpski glagoli daju odgovor na to pitanje.P. ova porodica sanskrtskih pojmova tvrdi da ono što dovodi do osećanja užasa biva praćeno osećanjem poštovanja. a hrišćanstvo postalo multidogmatično. užas. sa rezultantnim strahopoštovanjem tim pre i više.ubiti U sanskrtu nije rečeno kako ubiti. kako je život jači od dogmatizma. otrov. mora biti da je nešto bio načuo o indijskim kalpama. grozota. dopunjeno meñusobnom mržnjom koja ne preza od zloupotrebe "Milosrdnih anñela". gde niko nikog ne isključuje. bez institucija za sputavanje religiozne i misaone energije.ribanje.samo jedan kraj.zastrašivati kricima I.zastrašujuća prilika ghorādhjāpakah . pa ciklično poimanje vremena prilagodio biblijskom pravolinijskom shvatanju: samo jedan početak . četkati. Na ovakva pitanja mogu se dati različiti odgovori. sa crkvom i saborima. osoba različita od jevanjñeliste Jovana. ghuş. drobiti.noć ghoram .ribati. onda se otvaraju mnoga pitanja: Ako bog stvara svet iz ljubavi da li će ga iz mržnje uništiti? Kako se dogodilo da moćna volja božja biva motivisana slabašnom slobodnom voljom udeljenom čoveku od boga? Zar bog postoji samo zbog čoveka? Ako je bog stvorio svet ni iz čega da li će ga u ništa pretvoriti? Čemu Strašni sud ako je delima već sve presuñeno? itd. strahopoštovanje. mnoštvom odgovora uvećavalo bi se duhovno bogatstvo. u Panjčatantri: do krvi izgreban ghoram i ghorarupam gorostas. gharşati gharşah grepsti grebanje zagušiti. ghurati . ghoşati . ghķş. osim u duhu dogme. Apoklaptični Jovan. niti 134 . istrijavati se I. i scene ukrasio koloritom i mitološkim bićima iz judeo -hrišćanske imaginacije. baš suprotno od onoga što se dogodilo u "paganskih neznabožaca": mnogo bogova sa obiljem politeizama i panteizama.zvučan Da bi se vikalo mora se biti grlat ili "gušat". ghoratarah ognjem uništava svet na kraju ciklusa ghorarūpam (sl) . magično oružje ghorah i ghoraghoratarah (sl) .izriban. trljanje P. goropad G. Paradoksalna situacija.odličan i vrio poštovan učitelj Osim što pokazuje otkud "goro" u srpskim rečima goostas i goropad. gušati se G. ghorā . da paradoksalnija ne može biti: jedan bog sa obiljem monoteizama koji se meñusobno isključuju i jedan drugom rade o glavi. ghoşaĦa . Završimo priču o guturalima prepoznavanjem sanskrtske imenice: kalpah u grčkoj reči: apokalipsa. odreñeni odgovori proglašeni su za dogme a sva druga mišljenja nazivaju se jeres i sektaštvo. hrišćansko jedinstvo se raspalo. Oni koji misle nedogmatično nazivaju se jereticima i sektašima. ghķş. ghur. U hrišćanskom svetu. Izgledi za sporazumevanje u hrišćanstvu isti su kao kod potomaka zakonite Sare i robinjice Agare.poštovanost. ghķşta (tpp) . ghuş. Da je u pitanju neki drugi deo sveta. No. ghoşati G. Zabranom da se ne sme misliti drugačije. gharşati . izazvano je duhovno siromaštvo.najstrašniji Šiva: u Bairava izdanju ognjem proždire leševe na lomači i kao ghorah. gharşah . strahota. istrljan. Ako se neki deo sveta opredeli za tezu da iznad boga nema zakona i da sve zavisi od božje volje.

U Unmai vilakkamu: "stvaranje nastaje od doboša. nadlaktice. Jehovu neću ni da spominjem. Sve svetove ti 135 . osim pobožnosti koja je. prinesi sebe na žrtvu i stići ćeš u centar . za Šivin račun. dok desnom nogom slama kičmu slepog demona Andhake. ništa mi nismo biranjem izabrali. razaranje od plamena. ti stvaraš i ureduješ nebesa i zemlju. dijadema i okićen simbolima. Iz poveće daljine gledano. Indija je.sudija na Mikelanñelovom Strašnom sudu u Sikstinskoj kapeli. njegov univerzum pun je dinamike njegove igre. našeg života. sledeći u stopu svoje duhovne uzore. zaista. bez prstena. poput kupaste krune. nanožice. Mogu nekome biti ogavni i prsten i centričnost. Demokratski establišmenti ponašaju se po istom obrascu. Tamilski pesnici spevali su pre mnogo vekova pesme i poeme Igraču. Obe u drugom planu. Igrač ima četiri ruke.kovaiu: "O moj bože. Oni su naša istina i sudbina. razdvajanja. sa dvoslojnom porukom: Hrist centar i vladar univerzuma. u visoko spletenoj kosi. i božja i čovečija. slavni livci bronze. zatočenici našeg tela. reklo bi se po slobodnoj volji. on se javlja samo kad treba da nareduje i da kažnjava . U već spominjanom ravenskom Sv. Mladalački lik bogato je ukrašen nakitom: ogrlice. ono se pojavljuje u superlativu: Ghora . minñuše. Ganga. njemu su nalik raspeće i Hrist . mislila bogatije. isto misle i pravoslavni hrišćani. Tako bog Višnu ima svoje avatare a Šiva 1008 imena. on lako. Ono što ih dočekuje porukom: "Ne boj se" i pošto svako od njih odživi svoj vek. te onaj jedan.ali. počinje novi ciklus i nastaje frenetična igra mnoštva željnog uobličenja.mumani . naše planete. pozadinu i nosač centralne figure kojom se razrešava dilema: šta činiti u prstenu determinacije. našeg univerzuma. u jednome. u levoj plitku posudu sa razbuktalim ognjem. iznad pastira i ovaca. Hrist . igrajući obavlja svoju kosmičku dužnost. Par ruku sa dobošom i ognjem obrazuju kosmički plan. jer ništa nije naše. oko vrata ukroćene kobre. Kosmički igrač nije decizivan ni statičan. slobodna volja. sa najvećom kolekcijom u Madraskom muzeju. duh i materija zajedno. druge svetove i bezbrojne duše. vizantijskoj crkvi izgrañenoj u vreme Justinijana.Hristu. crux gemata. Mesečev srp. Šakom desne ruke u prednjem planu u položaju: mudro poručuje: "Ne boj se!". pre nego što kažemo šta igrač Indijcima znači. gde god da je ima.tarah i ognjem pretvara preostalo u neuništivi pepeo nabijen potencijalom. on ličnim primerom ukazuje na opcije različite od raspinjanja. Osim jednoga. Podignutom nogom ti štitiš svesni i nesvesni poredak stvari. Tek sa umetanjem igrača u prsten. Za razliku od vizantijskog simbola. igrač igra. Svi oni nešto rade. pa evo mrvica od onoga što oni kažu. Brahma. čim zvučnim impulsom razbudi potencijale. ostavili su za sobom mnogo primeraka Kosmičkog igrača. svi smo u istoj klopci. u apsidi. ili smo svi mi skupa deteminisani opštim kosmičkim zakonom. vatrom im razara obličja. zaštita od šake nade. kod svih ostalih primeraka umetnici su Igrača smestili u prsten. sa bezbroj pojavnih obličja. Vitice kose vijore se i lepezasto šire od glave pa sve do unutrašnjeg ruba prstena. Tako je mislila Vizantija. Umetnici Južne Indije. podignuta noga daje smirenje" Ili u Čidambara . treba ga opisati. Apoloniju. levom rukom pokazuje na levu nogu izdignutu iznad tla. sve nam je dato i nametnuto. nisu ni meni dragi. narukvice. oponašaj Hrista. deluje nedovršen i nedorečen. Bog i njegova stvaralačka energija.jedno drugo mrzi. raširene su sve do unutrašnjeg ruba prstena.ghora . stvara nove sinteze. ali se nema mnogo argumenata kojima bi se oni mogli odbaciti. da nešto ume) da do mnoštva doñe razlaganjem i da iz njega birajući. od kojih su tri. sklopljena u trojstvo. Indijski um umeo je (um tome služi. tvojom rukom u kojoj držiš sveti doboš. Hristocentričnost nije nova reč. umesto Hristovog lika nalazi se krst u krugu.Šakti. scena se menja i raña dilemu: postoji li. Hrist pristaje na raspinjanje. Prisvajanjeje utešno i iluzorno.sudija sudi. Spoljni rub prstena okićen je plamenovima. našeg vremena. pojas. Šiva . individuacije. a kad se energija potroši na dinamičnu igru i vreme univerzuma iscuri. svuda od iste tvari. U desnoj ruci drži doboš. kojom dotiče prsten.

ona može biti ili potencijalna ili kinetička (dinamička). ili potencijalna i kinetička. apokalipsom. Monoteistički svet zna samo jedno: put je moj. isklesanom u steni. nalazi se u hramu. Znanjem uništi slepilo duha. Energija se ne može uništiti. Ajnštajn je pokazao kako se potencijalitet materije pretvara u dinamičku energiju na "ghoraghoratara" . Najveličanstvenije vajarsko delo indijske umetnosti. Svojom nogom.za obadva nema mesta . mora sebe da obuzdava askezom i jogom uspostavljajući duhovnu ravnotežu. Od punoće kada se puno uzme.pod uslovom da se svi Azijati odreknu svih svojih puteva i prevoznih sredstava. New Delhi Na drugom mestu se Šiva obraća čoveku: U nesavršenom svetu čovek se raña nesavršen. ti sve siromašniji. bog joge i zaštitnik asketa i jogina. Tvoja podignuta noga daruje večno blaženstvo svima koji uz tebe prionu. Dirigent je bio i ostao JHWH. nedaleko od Bombaja.budistička Azija zna da je cilj jedan: duhovni razvoj čoveka. pa je zato nespoznatljiv. Šiva mahā . Posebno mu je interesantan segment preklapanja dva kruga: sve je bez ikakve sumnje započelo prvom glavom svete knjige i mora se završiti poslednjom. uveren u postojanje mnogo kola i puteva. ili da je put jedan. E je jednako Ek i respektivno. "Naivni i metafizični" svet Azije. njime mogla rekonstruisati indijska religijsko . a kola su mnoga. svih onih koji su poruku shvatili. E je jednako Ep. oslonjenom o tle ti nudiš pribežište dušama umornim od zakona. pūrĦāt purnam udačjate pūrĦasja pūrĦam ādāja. a da su putevi mnogi. nastalo u osmom veku. Hinduističko . uzročnosti.troliki ili trostruki Šiva. jer se znaju putevi dostizanja savršenstva. u slučaju iščeznuća svega što je indijsko.transformišeš rukom u kojoj držiš plamen. Iz punoće puno izvire.amoralna i starozavetno – kapitalistička koalicija.u rupi je boravio dok mu je ateizam crkve u vazduh dizao .filozofska misao. impresioniran je "novom" tržišnom ponudom iz starih radionica i marketinškim olakšicama prilikom izbora ili jednog ili drugog centrizma . Ne boj se. Tu je i 136 .išvarah. Šivatrimurtih . tvrdi isto što i zakon fizike: Ep + Ek = E = C (konstanta) gde se indeksima "p" i "k" označavaju potencijalna i kinetička energija nekog sistema. Onaj koji pobuñuje i uvodi u igru da bi na kraju sve uništio. azijski svet je zapanjen spoznajom nepromenljivosti hrišćanskog fenomena. Tri su milienijuma izmeñu Iša upanišade i moderne nauke. pūrĦam evāvašişjate" "Puno je ono. uprkos dve hiljade godina hrišćanstva. Njena uvodna strofa glasi: "Aum pūrĦam adah pūrĦam idam. Uvereni da se univerzum menja iz trena u tren. Otud centralni lik trojstva. puno ovo.način." Ova misao Iše.sa političkom porukom: "I mi budem komandovat!" prevedenom na slatkopravoslavni jezik i bačenom svetu u lice iz tuñe "Atine" "Hristocentrizam kao osnova ustrojstva sveta" . Znanjem osvetljeni duh oslobaña se uloge igrača u razigranoj procesiji univerzuma. punoća opet ostaje.joga . mržnjom zadojena i silom opijena. Opet se svetski ucentrisala pragmatično . slično onome što je Gandi rekao za Iša upanišadu."11 11 Preuzeto iz: Ananda Kumarasvami: The dance of Shiva. O njemu je Andre Malro rekao da bi se. matematičkim jezikom izražena. ako je Ek = 0. Sagar Publications. na ostrvu Elefanti. Iz osiromašenog i zbunjenog "Trećeg Rima" čuje tradicionalno zakasneli glasić iz rupe izašlog i podgojenog patera . Ako je Ep = 0. veliki delatnik koji ne sme samovoljom da prekraćuje prirodni zakon.onako kako mi pravoslavni hrišćani svet siromašnih zamišljamo. kola su tvoja a tvoj i moj cilj je: ja sve bogatiji.

od: KGJ + JIH + RSAP. Otud razumevanje. jer može da izazove sumnju u originalnost prvog identiteta. dakle nije JHWH. Nekada se ono što se dogañalo. jer se pošto-poto narod sada "pita" i po pitanju svih siledžija. na mnogo višem nivou apstrahovanja: atman = brahman. Ne. Osim toga. Nema boljeg trojstva. Srećni dogañaj koji se već dogodio poodavno. pa posle toga naredio: "Ne ubij" i da je neizmerno mrzeo Egipćane iako su mu život spasili i na visok položaj postavili. kakve blagodeti! . Duh se s duhom razumeo.hrišćanstva tiče. On bi radije da bude spašen ovde. Pravi hinduističko -budistički samnjasini. povodom krštenja i venčanja. može čuti na RB 2. sa ispuštenom dušom. Suncu. Većina ide u crkvu tri puta. Naročito su interesantni oni koji umeju da preskaču milenijume. danas se dogaña u ime ljudskih prava. kao trkači prepone. Pošavši unazad. Ili su pastiri loše obavili posao. razvoj se odnosi na sredstva i metode osvajanja. koji mnogo više "zna" od svih ostalih mudraca sveta. ni intelektualizmu skloni Azijati nisu u stanju da konzumiraju. Ne kaže se da je sam tablice klesao a nama lagao da mu ih je bog dao. U istoriji se jedno-te-isto dogaña. religiji.rabinskih razloga i zbog nesrećne ljubavi. Tu je i prečista mati. koji nije od svetoga duha. reklo bi se da neće. na nebesima. srpski narode. Niko ne kaže da je Pavle. A gde smo mi. Niti verujemo. i za svaki slučaj. makar reda radi. niti nam je do vere stalo.uče ga da mu se sa primitkom hrišćanstva dogodio najsrećniji dogadaj u životu. a ne iz nekih filozofskih razloga razvoja religijske misli sa nižeg politeističkog na viši monoteistički nivo. Jungu = oboženje po J.dogodio se iz istih razloga iz kojih mu se upravo dogaña ovo što mu se dogaña: geostrateško-politički ciljevi i interesi velikih sila. na zemlji. od Karla Gustava Junga oni stižu do Jošue Isusa Hrista i laiku nude spasonosni udvojeni semitski identitet: individuacija po K. pravo brhadaranjaka i tripitaka ponašanje. autentični upanišadski identitet. Gledano iz uglova učiteljice života. G. ulepšava se semitska predaja. Naš bog nema ime. to se ne spominje. sve višc.učenika" povodom "pālajati" centrista. sve to odjedanput. Pastiri boga mole da je ovih. 137 . Prvi dogañaj se dogodio jer niko narod nije ni pitao. stariji hiljadu godina od JH i tri hiljade godina od KGJ. uturio Stari zavet u bibliju iz rasno . osim nešto malo vedskog duha. Toliko obilje istinskog dogmatizma. Šta više. bez dovoljnog poznavanja naroda. dogañalo i u ime duha.Hristos da bi spasao "per se" bezgrešne hrišćane i "per se" grešne bezbožnike ukoliko se blagovremeno. no što je njegov sinajski JHWH. Održavamo običaje. i bez angažovanja KFORA i misionara pokrste. Ne spominje se ni Ehnaton. da li je ispravno da bezbožnici prime hrišćanstvo pre hrišćana? Da li će. pokojnik se nosi u crkvu. Zna on da i pesnici i duhovnici moraju od nečega da žive. Niko ne spominje da je Mojsije prvo ubio Egipćanina. saosećanje i podrška iz Azije. I. Epitet mu je višnji. šta će se silama sa istim ciljem dogoditi. To je ugaoni kamen zapadne naduvanosti preteranom individuacijom. i nismo nigde osim onih koji su svoj na svome. treći put. doktrinarnih nesporazuma. ili neće. koja će se zdušno zauzeti kod dvojstva za grešnozačete i grešnozačinjuće. Samo monoteisti tvrde da je monoteizam u prednosti nad politeitzmom. pogotovo oko vrlo važne reći "filioque". Niko ne spominje da je JHWH bio izabran za jedinoga iz političkih razloga očuvanja identiteta i biološkog opstanka "izabranog naroda" Izrailja u moru civilizovanijeg okruženja. "Svaka tica svome jatu leti!" Šta se o veri. nego tamo. teško je prorokovati. bez oboženja. pa se mora malo pričekati na "prati .. on se zove bog. videće se. Nekada je bila od presudnog značaja geografska blizina sile. barem što se Bgd . moja ljubavi? Svega smo se odrekli. Ne spominje se. Putem glasila. dva puta za života. crkvi može reći osim onoga što se. ili su ovce loše stado. Njemu se ne menja carstvo zemaljsko za carstvo nebesko. I bog i višnji potiču iz rgvedskog panteona. danas je geografija beznačajna. U carstvo nebesko Srbin ne veruje i nema pojma da može biti spašen. od koga je mogao čuti o mnogo boljem jednom bogu. uz blagoslov rabina Savla i apostola Pavla. Hristu sve to.

pāĦih (m) . Uzme li se baš sve u obzir i razmotri sa svih aspekata. područje.ono što pripada točku ili kolima. zbog Srba i bez Srba ne iščezne. ako je ono što dobija bolje i bezbednije! Ili se prikloniti Šivi. putnik Složenice: čakra .vrteti. opet kažem. grnčarski točak. ali ne mari. sve dok univerzum.kretati se i kķ . svestrano. GLAS "č" -kao čuturačakram krug I. Višnuov disk. ne traži se samo ljubav. "To se više ne radi!"..suveren. Jeste da je komplikovaniji. on ne gubi svoje.". uz pratnju vokala. A kad se vreme bude primaklo kraju. Nisu nama strane i nedostupne duhovne vertikale."sa diskom u rukama". krug. seoski akrobata. biti. što na srpskom glasi: "neuništiva (neskršiva) slava". delati) .leva talasanja. čakraka i čākrika .rotacija. grnčar. Iz nje bi radije izabrao: "Oko za oko. kralj.. Srbinu bi najbolje odgovarala jedna stara kineska varijanta budizma svesti. oblast.gatih (f) . održati kratak kongres o otadžbinskoj budućnosti. čakram (od korena: čar . Mirno sačekati do prestanka zavijajanja sloga AUM i izvršiti zaokret kosmičke uloge nebeskog naroda ka obnovi porušenog. stalo mu je da se proslavi braneći pravdu. nego tuñe. Najveći ideal Starih Arijaca "akşitam sravah". Budizam je vera budućnosti. Ako mu je do ičega stalo. centrirati se u centar univerzuma i iz sveg glasa celom univerzumu otpevati: "Ne boj se. ako svet ima budućnost. čākrikah .deva . neko će reći. obrtati.onaj koji ima za božanstvo točak bornih kola čakra . Višnu čakra .vozač.desna i desno . Neka svako za sebe oceni da li je grčki ili srpski izraz bliži sanskrtu.Semitsku svetinju retko koji Srbin da je video. smiriti levo . imperator. sastaviti opštenarodni trubački rok-bend. kružan. Ovaj barem pošteno radi svoj posao i neće na Srbe krenuti u obličju Ghoraghoratare pre no što istekne vreme predviñeno za kalpljenje Srba u sopstvenu kalpu. šest oblasti ljudskog tela ovako nazvanih u tantri. suverenitet. cirkularan čakrija . jebo te bog! Kalijugi je došao kraj! I "neka je. okrug. i nek izgubi.dharah . mnoštvo. drugar P.točak kola. a kamoli čitao. opsenar čakra .vartin (od glagola: vrt. "Šta mari!". vartate . nego ugledanje na žrtveno jagnje. s obzirom na sanskrtski fundament jezika i na prijateljstvo sa Kinezima. točak Sunčevog vozila. domen. jedinom nepristrasnom bogu uništavanja. kraljevstvo i dr. mlin za ulje. Kažem: ako je neko sebi dozvolio da napusti veru svojih pradedova i drugima da mu koren preseku.raditi. Dokaz za srodstvo Indoevropljana indolozi nalazej u odgovarajućem grčkom izrazu (jer ne znaju srpski): "kleos aftiton".onaj koji se kreće svuda neometano i bez prepreka 138 . postojati) . pripadnik neke grupe ili društva. onaj koji se vozi kolima. kružno kretanje čakra . bolje nije ni zaslužila!" Ovo poslednje ponavljati kao refren.sličan točku. vremenski ciklus. a sve mu je manje do bilo čega stalo.

Mada su indijski kraljevi od detinjstva dobijali potrebno obrazovanje. U pozadini. čakşuşja .oko čakşuş . nije mi jasno zašto to nisu: kirkos i circulus? Krug srpskog jezika kao da je usput izgubio koren: čar i ostao pri korenu kr. čakş. Dominantna figura. prikazana je raskošno odevena i urešena kraljica. Zbog ograničenosti znanja. posle Hr.pojava. čakş. v. razlomiti I. počev od Bharate. kako je ime Indije .održavati. čatačatajanam . čavrljati G. Iznad turbana ove dvojice nalazi se državni pečat jednak njima po veličini. čaşte čakşuşja čkiljiti čakšire G. čaŃačaŃŃati (onomatopeja) . čaŃ. prizor čakşuh (m) . Poslednji nemitski bio je Buddha.suveren. pogotovo one sa nafaltanim i obešenim turovima. buljiti I. Sunca i Meseca inspirisalo je Stare Arje da vladara svoje zemlje nazovu čakravartinom.rogah . pokrenuo je točak prenoseći prvoj petorici učenika saznanja do kojih je u osami došao.vartitā .uživanje za oči čakşū . sina Dušjante i Šakuntale čakra . ta dva. desnom rukom dodiruje nebo koje ga zasipa kvadratnim novčićima (srpsko: "padaju mu pare s neba"). pre Hr. nositi. Iznad lakta desne ruke čakravartina nalazi se točak na stubastom nosaču. u I v.prītih (f) (sl) .vartī (m) . pre Hr. čaŃajati . Kušana i Gupta počev od 4. Indijci nisu gajili iluzije o svetskim vladarima pa su čakravartine smestili u mitsku prošlost. u Sarnathu. Kruženje nebeskog svoda. piljiti. Na mermernom reljefu u madraskom muzeju dat je prikaz čakravartina onako kako je zamišljan relativno kasno. izgled.slomiti. čaŃačaŃa. navodi sličnost grčke reči: kiklos i latinske: circus sa čakram. čaşte (def) .prevarant. postati vidljiv. Tu je i ogroman kompleks temelja grañevina koje su na tom istorijskom i svetom mestu podizali kraljevi dinastije Maurija.pucketanje vatre čaŃuh (m) . vladar čakre (oblasti) od jednog do drugog mora (Indija). imperator. čuvati. čaŃŃati .čakra . Tu. u Parku Jelena. kad glagol promeni vrstu: čaŃ.padati kao kiša i. što danas nigde nije slučaj. čaŃŃati čagrljati.Bharatam i prvog čakravartina Bharate izvedeno od glagola: bhķ.ljubavno čavrljanje 139 . dopadljiv. opsenar (sa zmijama).pojaviti se. podizati. neko ko zauzima najviši rang. čakşaĦam . lep čakşuşmat (sl) ..aŃah . pa su bile pravo uživanje za oko čakşuşja.bolest oka P. meñutim. očito je da čakravartin nije smeo da vrti točak naprazno ili da mu točak kola "šlajfuje u mestu". desno.prijatan za oko. seoski zabavljač Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. pod uslovom da je posmatrač bio čakşuşmat. Što se čakšira tiče.država (ili stanje: biti u ulozi univerzalnog imperatora) čakra . a srušili ih do temelja monoteistički varvari. U čakravartine je ubrajano 12 prinčeva plemena Bharata. levo.pucketati (kao vatra) čaŃ. bharati . nikada nisu išli zajedno. U RVK čakšire su označene zvezdicom. podupirati.čakravartin. mora da su bile veliki modni hit. dharma . Najlepša skulptura Buddhe u ulozi pokretača točka zakona potiče iz Gupta perioda. tri puta viša od konja ili slona kraj jastuka na kome stoji. oko 5 v.obdaren sposobnošću viñenja Ništa bolje ne pristaje uz srpski glagol: čkiljiti od sanskrtskog: čakş. kralj. i nalazi se u muzeju u Sarnathu kraj Benaresa. prvi ministar i rizničar. no on se odrekao svetovne vlasti radi pokretanja točka moralnog zakona. "Tau dvau". unapreñivati. o četiri plemenite istine i o osmostrukom putu prosvetljenja. uočiti.

bračni odnos. Odnos bik . pak. čaĦ.zob. Razaračka funkcija para Šiva . u indijskim hramovima. po Vuku. ČaĦdi je ime od milja kojim se oslovljava ljubavnica. neka nañe dva dobra vodiča pa neka ga jedan od njih provede kroz crkvu a drugi kroz hinduistički hram. čaĦdate G. ne birajići sredstva. bes. čaĦdašīla je strastven karaker. čaĦd. zvanog Kautilja. nasilan. ČaĦdā i ČaĦdikā .naljutiti se. otud lingami. otac Čanakje. U prvoj će se naći usred ljudske drame. Ko mi ne veruje. autora Arthašastre. Tu je i čagrtaljka (ispravno. sitno znevlje. a sam nije upućen u stvari. označivši ih zvezdicama.čovek bio je za Indijce očit primer evolutivne strukturne promene. čaĦati . mada je razlika u nazorima velika. Slutim da je od ovoga dvoga nastala: šindivila. Pod znakom pitanja je srodnost čanka sa čanakah. koja je pod ovim imenom predmet obožavanja tantrista. bez svirepog ubijanja bikova na koridama u cilju demonstracije čovekove premoći nad životinjom. obavlja se radi obnove na višem nivou: smanjenje fizičke u korist povećanja mentalne i duhovne snage. koliko sam ja čula. strastan čaĦdam (ind) .jogom. umesto Šive. Šivine supruge.nasilno. da miš čagrlja u drvima. čaŃukā .vrabac U narodu se kaže. da kiša čagrlja po krovu. Iskonsku seksualnu energiju treba transformisati u energiju duhovnog prosvetljenja. svirepo Gornji srpski glagol Vuk nije uneo u rečnik. u drugome. Moćnog demona u obliku bivola. Čanakja je učio vladare kako da. uništavanje. čaĦakah .mardinī . Ona se naziva i: Mahişa asura . čaĦakah čanak (?) čutura G. ljutina P. Takozvani idoli do te mere su obogaćeni simbolikom i smislom da se pred njima sve "neprirodne" religije (po kojima ispada da čovek nije prirodno biće) moraju osećati ubogim siromasima. besno. pa su bogovi udruživanjem energija stvorili ČaĦdu. čaŃukā I. čaĦdam . što čine tantristi kundalini . mogla je da uništi samo žena.Nandi."Ubica demona Mahiše". da neko čagrlja kad pretura po sudovima. sa pežorativnim prizvukom i da ih srozavaju u idolatriju.svirep. Plodnost je podloga i uslov dinamičkog zamaha kreativnost.ponuditi nekome nešto I. Mahišu.drvena posuda za tečnost Simboli srpskog naroda srodni su svi. Uneo je. Poreklo nekih čankolizaca od Čanakje nije. Ova ideja o kroćenju čulnih strasti saopštava odnosom ČaĦda Mahişa slično onome Šiva . bez izuzetka sa sanskrtom. čaĦda . spasavajući njegovu dušu zarobljenu u telu bivola. što dobro dode monoteističkim propagandistima da politeističke religije nazivaju prirodnim. čaĦd. Vuk kaže da je čanak sa čančićima turskog porekla."Teško dostupne". razbesneti se I. koju oni izražavaju mitski i metaforčno. Doduše.toplota.Durga. Slično ovome je i čavrljanje: "žene čavrljaju kao čavke". bez namere korenitog zatiranja seksualnih nagona.čaŃakah . osnaže svoje države. su imena boginje Durge . Ona je Mahišu najpre navela da se u nju zaljubi a potom ga ubila. a ne čegrtaljka). čaĦdate . pogotovo.Žestoka. U njegovo vreme čantranje još nije bilo preovlañujući meñuljudski i. grašak. 140 čantrati . u rečnik prideve: čandrijiv i džandrljiv.

Neki davnašnji kastratori duha zabranili su sve osim reči.onaj koji ima četiri bika čatuh . slično loparu.četvoronožac sa kopitama čatuş . čamasah kačamak (?) čutura (glava) (?) četiri I.broj 4 Složenice od kojih neke imaju sličnost sa srpskim rečima: čatur . ne rekavši da reči imaju veću moć obmanjivanja od dela likovne umetnosti.četvorougao čaturatā I. na filozofskom planu stiglo se do apstraktnog pojma srednjeg roda brahman. čatura i čaturaka . Bilo je potrebno ili da se oni požene ili da preñu u bespolne spodobe.i. drugi . veština P. Arijcima su Dravidi ukazali na nepotpunost bogova muškog roda. Otud Kama Sutra i bezbroj poema poput ove: "čandī . brašno Lopar je služio i služi za iznošenje hleba iz furune. Neprirodno sputavanje prirode izaziva seksualne revolucije. Moralo se izmisliti bezgrešno začeće propraćeno ženskim. U vreme moga detinjstva na lopar se istresao kačamak. pa bogme i muškiin.stvaralac sveta mora biti starac kome lepo pristaje nevina bespolnost. Prirodno proglašeno grešnim pretvara se u bezgrešno činom svete tajne. pak.kuča . čovek čatur . oštrouman. vešt. čatur . i tu za Indijce ništa nije ostalo prekriveno velovima tajni. čatur B.drvena plitka posuda kvadratnog oblika sa drškom upotrebljavana prilikom žrtvovanja some."sa 4 vrata". Ovome ide u prilog sanskrtski glagol: čham.patham . ljubavnog umeća tiče. čhamati -jesti. počelo da se koristi kukuruzno brašno.pančašati". Na nivou religije bogovi su upotpunjeni boginjama.sa četiri stiha čatur . kaša načinjena od ječmenog.mahā . okretan Da li se u srpskom iskazu "utuviti nešto u čuturu" glava metaforično naziva čuturom po sudu za vodu ili po sećanju na oštroumnost. mnogo kasnije. očuvala u kačamaku kada je.vķşa .šapha . U Indiji je odlučivanje po principu ili-ili bilo nepopularno pa se postupilo po principu i . "Reductio ad absurdum" na ultramonoteistički način. Ostali će goreti u večnom paklu. Samo privenčani hrišćani bezgrešno seksualno opšte. Izaći na kraj sa bogovima ženomrscima nije lako.biće uveden u univerzum gde će naći monoteiste. boginja je kreativna energija boga. Možda se uspomena na čamasah. "500 stihova u slavu grudi strasne žene". čaraĦa čarapa 141 . ne umem reći. Što se. slatkiš.dvāra . čamasah .preterano komplikovanim.kona . Tamo gde se neprirodnim supstituiše prirodno i čovek izoluje od prirode. simbol te žene je cvet crvenog oleandra: čandi. pirinčanog ili nekog drugog brašna.bistrina uma. čaturatā . Zato bog . O onima koji izmeñu golih zidova čitaju samo jednu knjigu ne treba ni govoriti. U monoteizmima takvi obrti imali bi se smatrati: prvi neoprostivo bogohulnim.raskrsnica četiri glavna puta čatur . čantranjima. moraju se uvesti čuda božja i svete tajne kao osnovi vere.bistar.ķča .

dogme u obliku zvonceta blagovremeno svezuje deci oko vrata. čar. kretanje. U njemu nije nikad i ničim ograničavana sloboda mišljenja i verovanja pa je bujao kao banjan drvo. čarati . uzdizanje. čarkķtih crkva G. dobijaju se nove reči: I. Mislena imenica hinduizam. āčar. I. G. i od Hrista i od starozavetnih proroka. naveden od strane nekog da učini nešto Od ovoliko pojmova odabranih iz mnogo veće porodice reči. Šta se dogodilo i šta se dogaña sa svetom apostolskom crkvom? Ona izrasta u moćnu ovozemaljsku instituciju. čakķtja (tpb) .rupam novo! Da li ''čarč" potiče iz istog izvora neka o tome sude Englezi. alternacija recitovanja izmedu dveju osoba čarčanam . lutanje.G. sve ove reči potiču iz vremena Rg vede.kretati se. moralno ponašanje Od gornjeg glagola sa prefiksom: ā nastali su. 142 . bez ikakvih nasilja.krug) . upustvo ačarjah . kretanje. stub. čarčajati . preporuka. tradicionalni običaj kao osnova zakona. čarčah i čarčakah .ono što treba spominjati sa hvalom Crkva. čaraĦam . organizuje sabore radi dogmatizacije učenja osnivača. bez progona.onaj koji luta.ponavljati reči prilikom recitovanja veda I.približiti se. Vuk navodi reč iz Boke: čaratan. nasilno širi veru uništavajući narode.špijun. slediti nekog. kandilo.glumac i pevač lutalica čaraĦatvam . običaj. Iako neinstitucionalizovan. apsorbuje sve što se pojavi uživajući u bogatstvu ideja. asocijacija čāranah .ponašanje. Namani stara . propis. kod nas se očuvala samo čarapa. āčārati . bog. čarč. bez sabora. čarati i dr.pokrenut. čārah . bez religijskih ratova.pomazivanje čarkķtih (f) (od korena čar i kķ. Sve nam je mnogo starije nego što nam se čini.profesija glumaca i igrača lutalica P. greh. čāratha . svirači i vrači lutalice sebe nazivali čaranah od čega su nastali: čaranje.ponavljanje reči prilikom recitovanja veda. bez intervencija "kultivatora" sa makazama. vozač. slediti neki put I. oltar. i ona u RVK obeležena zvezdicom. post. putovanje. starije i od primitka hrišćanstva. slušati nekog. škola ili ogranak veda. preduzimati nešto.stopalo. učitelj.špijun. stavljen u pokret. koren drveta. čovek roñen u noći bez mesečine (čandrah je Mesec na sanskrtu) preko koga je prešla mačka ili neka druga nečista životinja zbog čega se on celog života ne prihvata ozbiljnog posla nego luta od mesta do mesta. tako odu. veličanje P. naredba. ponašati se. pevači. praksa. zatvor. višnji. kompanija. progresija. hinduizam je držao i drži na okupu zemlju najvećeg pluralizma na svetu. delati. dobro ponašanje. anñeo. okovi čārakah . ačarah . Nije nerazumno pretpostaviti da su Cigani. onaj koji inicira učenika svetom uzicom i podučava ga vedama Produženjem korenskog samoglasnika od čar u čār. kao: čakram . lutalica čārita (tpp) . zabavlja narod i mami pare koje kako doñu. slava.hvala."onaj koji zna i podučava ačarah". prvenstveno duhovni. ispravno delanje. praktikovati nešto. ognjem i mačem uništava jeretike i bezbožnike. postupati. ponavljanje reči u mislima. lutati.

Pravu granicu izmedu Zapada i Istoka povuklo je carigradsko anatemisanje u crkvi Svete Sofije sa početka proteklog milenijuma.kretati se. vañenje očiju.karaĦam . U RVK čaršija je obeležena zvezdicom. čarvaĦam . uznemiren. čarvita (tpp) . čarma-karanam I. potresanje.žvakati I. Geografska granica Evrope duž Urala gola je fikcija. Upadljiv je nov fenomen.čarsanajah su isto što i pañča . čalati akcelerirati. čal. čarv. potresati. čaldosati G. klanje. Njega će izazvati monoteisti zatrovani otrovnim mlekom monoteističke netrpeljivosti gde unutrašnja podela na vernike i ateistse nema značaja. ni budisti. takozvani ekonomski faktori jedini razlozi nesloge. čarma (n) . može i na islam. čarşaĦajah (pl) . ni tantristi. pogibeljnost 143 .rad u kožarstvu čarma . ako do njega doñe. Ne videti i ne uvideti na vreme o čemu se radi predstavlja najveću opasnost. Pañča .narod kultivator koji se bavi zemljoradnjom za razliku od nomada P. biti konfuzan.koža Složenice: čarma .ubrzavanje. Nema boljeg primera za ilustraciju onoga šta ona može da učini od odnosa izmedu Srba i Hrvata: narodi istog jezika.kartah . obeležen zvezdicom. zaokrenuti. povezivanje svih monoteista na globalnom planu u jedinstven skup sa najavom religijskih ratova -monoteisti protiv ostalog sveta. zastraniti. kultiviše. veću od strateških namera i vojne sile neprijatelja. opasnost. ni višnuiti. Čarsañajah su osnivali trgovišta za razmenu proizvoda i gradove.parče kože čarma .žvakanje P. U tom skupu nema pravoslavnih Slovena niti ih može biti sve dok sa Marksovog komunizma i Hristovog hrišćanstva ne preñu na tržišnu privredu i na starozavetni katolicizam. čarşaĦi . odstupiti od vrline I.Vera -kazan u kome se ključanje održava tapasom izračenim iz netrpeljivosti i mržnje. ni taoisti. ni zenovci. ni ñaini. Egzegeta predlaže da im ponudimo Hrista jer Hrist je jedino što mi imamo. neće izazvati ni šivaiti. čarvaĦam G.kķşŃajah (v.kožar.onaj koji neguje. delatan. čalati . Može i na protestantizam. čal. Oni su mnogo dublji i potiču od davnina. hitar. Ovo uslovljavanje služi kao dobar izgovor jer nije civilizovano javno se deklarisati kao rasista. rastrojen.sažvakan čarşaĦi čaršija žvakanje čarugdžija I. skretati od. čalah . pod "k"). nestabilnost. fluktuacija. brz. Propast sveta. čarvajati . čarşaĦi. Ima se utisak da impresije dublje od ponude Hrista ostavlja pretnja atomskom bombom.kārah . obućar Čarugdžija je u RVK opančar. Nisu naftovodi i prirodna bogatstva. krvni neprijatelji: izgnanstva.

nepouzdana žena.čalā . čāru . omileo. bar ne u onolikoj meri kako je to bilo sa opancima. No šta vredi o tome post faktum govoriti kad se više ne može sanskrtski misliti.munja.ljupkost. opasan čalita (tpp) ..povoljan. a od ovoga imenica: čanas (n) uživanje. Ovakvi se zaključci mogu izvoditi samo iz sanskrtske porodice reči u kojoj se sadrže naizgled kontradiktorna značenja za iste pojmove. sjaj. pridev je nastao od korena čan.potresen. 144 . Izvesno je da se od prelaska sa opanaka na cipele drastično povećava stopa rasta "nezaustavljivog razvoja". uznemirenost.ačala (udvojen koren: čal) .pokretno i nepokretno čala . čāruvī . trenutan čapalā .munja. zadovoljstvo.ātman . čāmarikā I. nepromišljen. pomućenog uma Složenice: čala . uznemirenih čula Ako je latinski pridev: brz .nestabilan. čapalajati (den) . mesečina.nestabilnih. boginja sreće Srpske poslovice: "Sve što je brzo to je i kuso" i "Sreća je slepa" (da ne kažem nešto gore). I.prijatan.drmusati. jezik.obratiti se rečima (srpsko -"zadovoljstvo mi je da vam se obratim. čāpalam . inteligencija čārutā . lepo pristaju za kraj "diskursa" o akceleraciji.neprekidno u pokretu. čapalaja. nije izvesno da cipele proishode iz sanskrta. S druge strane. ubrzanje. pogibeljnost. počev od instrumenata za merenje brzine pa sve do onih koji. zatim pridev: čaniştha . čanasajati (den) . čala . pokretljivost. boginja sreće P.lepa žena. iskliznuće iz prirodnog toka stvari i odstupanje od vrline ne pripadaju više istoj porodici reči. pomućena uma. brz. nepromišljenost čapalā .džanā (sl) . prihvatiti sa zadovoljstvom. kojim se čovek žali da mu nije dobro u glavi ili da mu.biti zadovoljan.engleskog rečnika. kampate . Iz istog razloga potrebno je da prode vreme ne bi li se sa nenadoknadivim zakašnjenjem uvidelo da ubrzanje nosi klicu propasti u sebi. čāmarikā . Samo sam od Torlaka čula iskaz: "Čaldosalo me nešto u glavu".ačala . nesiguran. nestabilan. ubrzavaju razvoj i izazivaju opasno skretanje od prirodnog toka stvari. nelojalna žena.žbun čāru čaroban čemerika P.omiljenost Latinsko: carus i italijansko: "cara mia" potiču od istog izvora. poželjan i sve to skupa od korena: kan odnosno od glagola: kan. ćudljiv duh čala .nestabilan. točak samsare čala .celer potekao od korena čal kako tvrdi autor sanskrtsko . Slična značenja imaju i reči porodice nastale od glagola: kamp. saglasiti se sa. zbunjen.brzina. "). čapala . "nisu sve koze na broju". haotičnog. drag. kanati . lepota čārutvam . voljen. tresti: G. prikladan.indrija = čalendrija . nepostojanost. Kasnijim pregrupisavanjem pojmova ovaj kvalitet je izgubljen pa brzina.navesti nekoga da postupi nepromišljeno I. onda su iz istog korena nastali i akceleratori. kurva P.skrenut sa uobičajenog toka stvari.. od nje glagol: čanasaja.

svetiti se. i ubiti. Rasut po celom svetu on se svuda bavio najpre sitnom trgovinom po čaršijama. pogrešno shvate. čiketi . oni Jevreji kojih su se odrekli svi pošteni Jevreji. srce. "Je li". imati nameru.inteligencija. U društvu se našao i jedan od njegovih stalnih pratilaca. ciljati na. onih koji bleje u njega. čit. fiksirati pogled na nešto. Da bi se nagomilavalo basnoslovno bogatstvo i upravljalo svetom mora se znati skrenuti pogled sa deset božjih zapovesti na profit. sklon polemici polemike radi . te da se dno bilo čega pa ni jezika ne može dohvatiti. deziderativ istog glagola glasi: čičīşati. kao što znamo.gomilati. razumevanje. kad bi moglo da se neka Srpkinja namesti na Olbrajtkino mesto pa da bombarduje Čivute!" "E.uočiti. osvetiti se. činuti. vitoperenje uma. gledati na nešto kao na. reče znalica. u svašta upućen: večerom čita. pa tako shvaćeno raznose dalje kao svoje mišljenje.čitva Čivutin. ćifta G. uman 145 . odnosno sanskrtsko: ātman . pa.kazniti. procenjivati I. procenjivati G.znati od gornjeg korena: či. U svojoj naivnosti mi verujemo da nam je po nekakvom automatizmu prijatelj svaki onaj koji razotkriva slabe strane svetske aždaje. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika izvodi poreklo latinskog glagola: scio . čit četati . či. reče. Taj reče: "Mamu mu jebem. čajate . čittih (f) . Pita mene jedan moj zemljak. Čivuti su. ako treba. univerzalni duh. Uzgred budi rečeno. Tako se dogodilo i sa ocem monoteističke generativne gramatike. um. duša četas . razumeti.pričica nastala iz nezdravog uverenja monoteista da su u nekakvoj prednosti i da ceo ostali svet treba pred njima da padne na kolena.inteligentan. čitvā (pvp) .sakupivši. zatim vrlo profitabilnim lihvarskim bankarstvom. činute .poremećaj.to se zove "oštrenje pameti". nagomilavati. nameravati nešto i či. nagomilavši Ako Vuk kaže da je odrednica: Čivutin turcizam ja dodajem da su Čivuti zajedno sa čivutarenjem tako nazvani po gornjem sanskrtskom glagolu jer niko nikada nije video taj soj da kopa iako mu je JHWH naredio da se u znoju lica svoga hlebom hrani. Prvu prepreku postavili su mu povratni glagoli. "Što ne bi moglo?" iznenadi se neznalica. duh. bistar. potraživati. inteligentan. to ne može!". "kako to da su nam crkve pune jevrejskih svetaca i proroka a nas bombarduju Čivuti?" Napravi čovek finu distinkciju izmeñu Jevreja I Čivuta.misao. čikīşati P. mudrost četah (n.uočavati. zato nema potrebe. oni što imaju uza se srpsko: sebe ili se. misleće biće. a nije ni bilo poklonjenja triju mudraca sa Istoka pred kolevkom .ātmane padam. osnova: četas) . četati ceniti. "Zato što Srpkinja nema te pare". akumulirati. Isti koren sa promenom vrste znači: G. ima u srpskom jeziku pežorativan prizvuk. či. on je poverovao u biblijsku priču o pometnji jezika na Vavilonskoj kuli (nastaloj zbog nomadskog osećaja inferiornosti pred veličinom urbane civilizacije) i krenuo da traži prajezik ne znajući ono što je Jadžnjavalkja znao da je slog AUM simbol a atman i brahman apstrakcije. apsolut P.vikārah (sl) . da bi konačno "najizabraniji" stigli do visina na kojima se sakupljaju najveće pare i sa kojih se presuñuje narodima i svetu. danju kopa i razmišlja o onome što je pročitao. jer ova druga oznaka. sposobnost razmišljanja. osećanja čaitanjam . usmeriti um na nešto. Ne ume svako da poveže apstrakcije atman i brahman. dakle.svest. čittin . zahtevati.

izazivati iznenañenje I. pa mesto za obožavanje sa žrtvenikom. kao u Adžanti na primer. Čaitjah ili čaitjam su najpre bile gomile kamenja naslagane radi obeležavanja groba. čorah i čurā . ili "Momak je za toj da cuka devojke". čitrajati (den) . Postoje pojmovi za koje još nisu nañene adekvatne reči u evropskim jezicima. usmeriti misli na. gde se upražnjavalo kultivisanje svesti.poljubljen. pričinjavati se G. čup. čitraja.misao.obojen. čint. celivati . čintā . U pauzama neka gleda TV.misaon Ako neko želi da mu se štošta i koješta čini i pričinjava neka što više razmišlja. nekada se u slikama uživalo. dodirnuti ustima I. zatim nadgrobni spomenik. orobiti nekog I.slika P.ukrašavati bojama. čumbah . na primer "Što cukaš toj dete. čup.lopov.maja (sl) . čitrajati crtati G.slikar čitrakam . višestruk Crtanje i slikarstvo spadaju u neobjašnjena i neobjašnjiva čuda. čintajati . nežno dodirnut Vuk navodi da se u Grablju kaže: cukiti umesto poljubiti ili celivati.dragulj". gledati na nešto kao na čudo čitrīja. zamišljeni dragulj koji ispunjava sve želje čintā . čitrakah . plagijator 146 "ćorisati" ćopati cukati.poljubiti. Retka je podudrnost izmeñu onoga što se umetniku činilo dok je sliku slikao i onoga što se gledaocu čini dok sliku posmatra. biti čudo. čorajati . razmatrati. čumbita (tpp) . čumbati . premišljati. čumb. Tu je presudan kritičar. sjajan. čopati . čumb. taj sve zna.Vokabular sanskrta koji se odnosi na svest i mišljenje bogatiji je u odnosu na savremene jezike jer su oni bili u centru kritičke pažnje indijske filozofije. briga.razmišljanje čintā . U Torlaka se kaže: cuknuti. zamišljeno P.misliti. čintajati činiti se. imati misao ili ideju o nečemu I. čitrita . danas one izaavaju čuñenje.poljubac P. čur.čopate G. pomicati se unapred čur. čintaka . obično ukopano u steni i ukrašeno zidnim slikama. pa se one neadekvatno ili opisno prevode. čitraja.krasti.biti iznenañen.nešto što je tek ideja. pušti ga nek spi". obespokojavajuća misao čintanam . čumbati G. čorajati G. upadljiv.vidan.maĦih (sl) . i po svoj prilici ne mogu se ni naći. Doduše. zatim budistička stupa i svetilište. čitrījate (den) . čint. ukrašen bojama čitra .kretati se."misao .

kratak gornji haljetak jelek 147 .P. Tamo se amaterizam nije cenio ni u jednoj oblasti pa ni u lopovluku. sve što je bradavičasto naziva se čučulj.obući odelo I. zdrobiti čūr. čūdā . čilati . čūrĦajati G. Štapić stavljen meñu šake brzo se vrti po celoj masi da se brašno ne bi zgrudvalo. čučulj G.osušiti se od unutrašnje toplote u bolesti koja isisava životnu snagu I. lopovluk i finansijske malverzacije. čelam . čūşita (tpp) . čūdajati (den) . čūşati . koren slonovog uva čūşaĦam sisanje. čūčukatā i čūčukāgram (sl) .posipanje. kad glagol promeni vrstu: čūş.sisanje P.bradavica na grudima Kod Torlaka.odelo čelakam. čorita (tpp) .sisan. Hrist je isterao trgovce iz hrama. čil. Ako je cucla zapadnog porekla znači da je iz sanskrta putovala preko Zapada nepotrebno. zasipanje P. čūrĦajati .posipati.kresta. čūşjate . kada se u kuvane koprive doda kukuruzno brašno koristi se čurkalo (štapić sa tri izdanka na vrhu). čolah i čolī .brašno. čūş. rasprašivati. Sve je na prodaju. Nikad gora! Svaki drugi u "vrlom" zapadnom svetu tereti se za kriminalne radnje. čoşaĦam . laka proza čuranam . Današnji priručnik verujem da bi bio većeg opusa od Britanske enciklopedije. zasipati I.čuperak kose na vrh glave čūlaka . sušenje G.čūrĦam .vidjā. čūrajati . trgovci su se revanširali I isterali Hrista iz hrišćanstva. čestitost.jelek.mleti brašno. dostojanstvo. čūlaka čūdā čuljav (?) ćuba čurkati cucla.sisati. isisati i. isisan čelakam G. čūrĦ. čūrĦin-pomešan sa nečim rasprašenim Opet kod Torlaka. Danas su I mislene imenice postale roba: poštenje. bilo koja rasprašena materija. Ukoliko se takav izdavački poduhvat planira treba ga realizovati na vreme dok je još u životu tekuća generacija svetskih lidera.pričvrstiti kao krestu na vrh glave I. čūdaja. čūrĦ. Od njih treba sačiniti tim autora za izradu lopovske enciklopedije. čūčuka I.ukraden U Staroj Indiji je napisan priručnik za lopove: Čaurja .

Jadžus i Sama . volja ātma . učenik. plus čuturica. zavarati nekoga čhandah (n. čhalaka . čhal. prikriti.uživati u nečemu. gubitak teritorije. nadmudrivati.pojava.back". čhal. oblik. štićenik P. "Ajdo da se uvijamo u čultarine". čhadati . čultarine. dostojanstva. čatrlja G. želja. čhattrah .zavodljiv. krov čhadih (n. znači ''Hajde da spavamo". šaliti se I. smķtih. nauka o metrici čhandah . udovištvo čhattra .upānahah = čhattropānahah (sl) .po sopstvenoj želji aččhanda (sl) .nosač suncobrana (kraljevskog) čhattra . svrha. čhadajati čeznuti G.kišobran. šala P. dopadati se.pokriti. čhad. uzvišenosti) čhadanam . prekriti.suncobran i opanci U RVK gornje reči označene su zvezdicom u zagradi Srećom da suncobran i opanci nisu više insignije kraljevskemoći pa se teško uočavaju gubitak teritorija i anarhija. pokušati zavesti nekoga.bhangah .bites " i "beaters" po glavi. GLAS "čh" čhattrah čhattvarah čador. varljiv 148 . čhalam . čhalajati šaliti se. anterija i opanci. prerušen. ugoditi nekome nečim. prividnost. čhalajati .Torlaci nazivaju krpe. šegačiti se G.pokriven.dhārah .ono što uzima metričku formu. osnova: čhadis) . učinjeno u skladu sa sopstvenom željom Pretpostavljam da se očuvala daleka veza izmeñu srpskih i sanskrtskih pojmova iz vremena kada se uživalo u upućivanju želja bogovima i s poverenjem očekivao "feed . pokrovce i sl.čhandah (sl) . izmišljanje.pečurka čhattram .želja.ono što se smatra objavom: šrutih. čežnja. ččhandasja . izvrtati smisao. čhanna i čhādita (tpp) . krov kola. opsena. anarhija. čhand. krov kuće čhattvarah . prikriven Složenice: čhattra . namera.pokrivač."uništenje kraljevskog suncobrana".protiv volje. 3 vede: Rč.obmanjivati. ćilime. čhand.obmana.kuća čhāttrah-"zaštićen". čhadajati . zadovoljstvo. nevoljno P. osnova: čhandas) . Danas se od ovozemaljskih bogova mogu očekivati samo "back . Gotovo da smo ovim kompletirali srpska nacionalna obeležja.pokrivač. razume se. šatra čatmara. pogodno za himnu. suncobran (simbol kraljevske ili delegirane vlasti. Tu su: svilen jelek. sakriti I. za razliku od prenetog tradicijom. vojnička.

čovečanstvo džagatī (f.izbaciti.koža čhid. čhidā .čhardih čardak I.pā (sl) . Ndu) . čhavih (f) i čhavī . čho.roñen.seći.svetovi. povratiti. sigurno mesto za prebivanje. Po mome mišljenju ona je nastala od prideva: dža . štiteći kuću Čardak je u RVK označen zvezdicom. uzrokovan. gamati . džagat .kretati se. razdeljen čerečiti kidati kidanje štaviti GLAS "dž" . čhjati . Npl) . za stanovanje P. čhinatti čhida G. čovečanstvo. isturiti Najverovatnije je da su sa gornjim glagolom u srodstvu srpsko: hripavac.deljenje (u matematici) P. čhardih (n. Nsg) (po autoru rečnika nastalo udvajanjem korena glagola: gam.kao džukac - džagat univerzum I. Džagat je dakle uzrokovan i održava se kretanjem. ženka.sve što se kreće.uiuverzum. Sanskrtska reč potiče od glagolskog korena: čhķd. čhid. osnova: čhardis) . Nsg) . životinja P. zemlja. postoji na. podeliti. prelivati.ograda. živ Ova imenica data je samo zato da bi se pokazalo kako se još u vreme njenog nastanka znalo šta je bitna odlika univerzuma.presečen. gamati . jer se kod nekih glagola na taj način gradi prošlo vreme) . čhinatti . nastao od. čhinna (tpp) . održava se na i od glagola: gam. džagat (n. čhavih I. čhita (tpp) .sečenje čhittih (f) . hripanje. Npl) .pokretan. čhardajati .nebo i donji svet džaganti (n.ono što štiti kuću.kretati se. hrid i sl. čhardis . raskomadati I.odseći. jezička odrednica sa smislom kome se sa stanovišta istine i nauke ništa ne može ni dodati ni oduzeti. čovečanstvo džagantah (m.odsečen. podeljen Ovome se može pridodati: čho. UNIVERZUM džagatī (n. 149 . odsecati P. čhjati G. prelomiti.

život džānuh (n) . džanate .predak. stvoriti. genui. Pravo ime mu je "svekret". začinjanje džanakah .krotitelj zmija džangala .poznavanje otrova džāngulih (f) .začeti.vreme roñenja džanma . bilo koji kolektivitet I. džanaka . vaseljena nema više ni traga od kretanja.kālah . otac džanakatā . osoba.narod. Ovde spada. džāĦgula .nāma (n) . čovečanstvo. Ova poslednja reč služi u mnogim jezicima za izvoñenje rodoslova što odgovara sanskrtskoj reči: džātih (f) . narod. naglasak je prenet na celinu. šljiva džanarika u RVK obeležena zvezdicom.očinstvo džananam i džātih (f) .roditi se i genu .koleno. džaŃharam . unutrašnjost bilo čega Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. mesto roñenja. proizvodi. nascor . povezuje grčku reč: gaster sa džataram.koleno P. u opštoj upotrebi ove reči.neplodan (u smislu neupotrebljivosti. te u njihovom prevodu na srpski: svemir.maternji jezik . roditi. džapati šaputati 150 . džanma-jogah-horoskop Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. rasa.živo biće.pripadnost široj porodici po roñenju. ljudska zajednica.žena džaninih (f) . vasiona. pokriven džunglom) džaŃharam I.roñenje džanih (f) i džananī . roñenje.onaj koji začinje. pañča džanāh = pañča kķşŃajah.stanovnik zemlje džanma . uzrokovati I. džan.ime dobijeno na roñenju džanma . kao i grčke: kosmos.roditi.kretati se.Ako je isto i sa latinskim univerzumom (verso . genitus . stvoriti.padah .majka.stomak.začet. latinsko: gigno. Srpske reči: začeće i žena srodne su sa ovom porodicom reči dok su čovek i roñenje bliži nekim drugim. roñen Složenice: džāna . džan. sveobuhvat. Indijska socijalna mikrostruktura obrazovana je po ovom kriterijumu. džap. džanatā . džanati. dovodi u vezu sa gornjim sanskrtskim korenom grčko: gignomai. džangala džungla I. džanah .bhāşā . uzrokuje džanita i džāta (tpp) . džanati džanah džanih začeti čovek (?) žena želudac (?) G. generacija. želudac. obrtati se). podanici. čovek. zbog svoje rodnosti. doduše sa znakom pitanja.

džabhate .jedan od sedam kontinenata sveta. lekar džīva . džalpah .živ roñen džīva .dah . ćaskanje P. džalpaka . ose sveta. podržavati život.uništenje života džīva . džambhah džakanje ždrelo G. raspravljati se."Davanje života". oživeti i. džapanam .ghātjā . duša. džambhah . Čjavanin medicinski priručnik džīva .živ. Indija. džapati . kad glagol promeni vrstu: džīv. Biće da na toj jabuci rastu zlatni plodovi a oko nje šeta devet paunica.hrana.mārgah (sl) . džambū -ružina jabuka džambū . oko planine Meru.izgovarati tihim glasom. mrmljati I. gajiti I.ātman . izgovarati neartikulisane glasove. dok "hvali svoga konja".život.džapanam šapat.ādhāra . postojanje. ćaskati. džandrijiv. džalp. vitalni dah.dža . sve kao turcizmi što je dokaz više da vode poreklo od sanskrta. Drvo se na latinskom zove Eugenia Iamboliana."davalac života". džīv. džalpati .široko otvoriti vilice I. šaputati. životne namirnice P.usta i vilice sa zubima. džalpah čalekanje.mrmljati.dānam . džakati i džakanje.onaj koji šapuće molitve džambū jabuka I.dvīpah (sl) . džap. Ovome treba dodati i sledeće G. džapin . džīvajati . džabh ili džambh. govoriti o I.šaputanje molitvi P.kşetram . negovati. džīvah . postojeći. životni princip džīva . živo biće. Zemlja džīvanakam .brbljiv.govor.adžīva .život. džandrljiv Vuk navodi: čalekati i čalekanje (larmati i larmanje). džīvati . razgovor. džīva i džīvaka .oživeti. zdrav Složenice: džīva .svet živih bića i materije džīv .individualni duh. vitalni princip 151 . dīivati džīvah džīvaka živeti život čovek G džīv.živeti. džagor i džagorenje. sa džinovskom ružinom jabukom na vrhu od čijih plodova nastaju reke džambū .put koji vodi svetoj jabuci na planini Ova jabuka nije učestvovala u prvoroñenom grehu. šaputanje G. gutanje Poslednja imenica podseća na ždrelo i još više na džambasa.

ponašati se ljubazno prema I.ljubav. džuşŃih (f) . džarana. stariti džukela. džñānam . biti zadovoljan. dobro došao Da srodnost nije nasumična potvrñuje nam pomenuti autor rečnika sa latinskim: gustus .znati.blisko roñaštvo. što verujem da nije ni slučajno ni beznačajno. svest. željen.inteligencija džñapatih (f) . džaranti .voljen. pucanje. voleti.star. džāĦati džñānam znati znanje G. širenje. prijatan džķmbhah drombulja G. propasti. džñā. zadovoljstvo.starost. rastopiti se I. smrt I povodom života i povodom smrti srpski jezik se bolje nego ijedan drugi slaže sa sanskrtom. džķmbh.stariti. džķmbhate (u vezi sa napred datim korenom: džabh) širom otvoriti usta.mudar i učen čovek džñatā . cvetanje.stara žena džaradaşŃih (f) . džuşŃa (tpp) . zevati.ādānam .dugovečnost P. zjapiti. dozreti. propao Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. trošiti se.ispuštanje duše. nestajati. džñā. inteligencija. džur. dovodi u vezu džarat I grčko: geron i geras. predati se nečemu. džarā i džaranjā . pod znanjem podrazumeva se prvenstveno poznavanje upanišada i identiteta atman = brahman džñah . Blizu su Stari Grci sa: bios i Latini sa: vivus. razumeti potvrditi. džukuta I. raščepiti (se) nisu daleko od džķmbh. nestajati. džarat i džaraŃha . biti upoznat sa. razapinjanje Slutim da "razdrljiti grudi ili usta" kao i čepiti (se). staračka nemoć džarantah . propadati džķ.uživati.dopadljiv. služba P. imati znanje.znalački i neznalački 152 . pružati zadovoljstvo.pas džur.adžñānad vā (sl) . milost. džuşate . džuş. džuşate džuşŃih uživati uživanje G. džūrjati . ispoljavanje inteligencije džñātih (m) .znanje. ukusan.stariti.džīva . sećati se I. odapeti luk. roñak džñānad . džķmbhah . prijatan.zevanje.star čovek džarantika . džuş. džukac G. džūrjati uzreti. ostareo. džaĦati . širiti se kao zvuk I.razumevanje. provaliti se. prsnuti. džukutah .

Većina filozofskih pravaca Indije zasniva se na spekulacijama i na iskustvu duhovnog života koje se sticalo praksom joge. Taitirija. Nazivaju se i Veda . Čhandogja. shvaćen Evo nekoliko iskaza iz velikih literarnih dela: "džane tapaso vīrjam" "žar (od napora) učenja je heroizam" (Kalidasa: Šakuntala) "sāmkhjasja jogasja ča džñānam" "samkhjom i jogom stiče se znanje" "budhirdžñānena šudhjati" "um znanjem pročišćavati" (Manuov zakonik) Posle rgvedskog negovanja kulta istine. kosmičkog čoveka. do 6. Prasna. Kena. potvrñen."to si ti" i "aham brahma asmi" . Iz njih će se razviti najugledniji filozofski pravac Indije vedanta. Aitareja.sedeti. Kraj veda. posle razglobljivanja Puruše. Kako su oni to činili i do čega su došli sačuvano je u upanišadama. pre Hr.duhkhadžña . analiza i sumnji.antah. iskazom: "džane tapaso vīrjam" upravo se misli na sticanje duhovnih uvida doslednim disciplinovanjem tela i duha jogom.sad je: pored -predano .znan. kao u gorenavedenom iskazu: samkhijom i jogom se stiče znanje.v. U vedanti pod džñānam. To su: Brhadaranjaka. Katha. najstarije su nastale pre Buddhe." indijski rišiji počinju da se bave sintezama. Nekoliko upanišadskih misli naziva se: mahāvākjāni . Njih ima preko dve stotine.sukhadžña .veliki iskazi kao što su: "tat tvam asi" . Profesor Hirijanna. Kaušitaki. podrazumeva se poznavanje identiteta atman = brahman. Upanišade i vedanta predstavljaju teorijsku razradu i logičku afirmaciju upravo tako stečenog saznanja. meñutim.onaj koji poznaje nesreću i sreću P. Etimološki ekvivalent naziva: upa . džñāta (tpp) . radi struktuiranja univerzuma: "jadžñena jadžñam ajadžanta devāh tāni dharmāĦi prathamāni āsan" ''žrtvom su bogovi žrtvovali žrtvi takva su drevna pravila bila" posle svesnog odustajanja od monoteizma.ni ."ja sam brahman". Mandukja i Švetašvatara. što će mnogo vekova kasnije Šankara stihom reći zašto je tako učinjeno: "na īšvarah džagatah kāraĦam upapadjate kutah vaişamja-naiķgķhnja-prasangat" "nije bog uzrok pokretanja univerzuma zašto? Zbog iskonskog spoja nepravde i surovosti. znanjem. Mundaka. Iša. u širem smislu reči pod znanjem se podrazumevaju teorijske osnove bilo kog fiiozofskog pravca. ne drži mnogo do ovakvih tumačenja jer se u samim upanišadama koristi sinonim: rahasjam 153 .

London. reče Uddalaka. Naša najdublja želja u ovome svetu je ono što će oblikovati život koji će doći. manji od zrna prosa. mudraci . mladić Satjakama sin služavke. 1988. mili. mili. dah u oganj. oganj u bitak jer nema ničeg što ne potiče od njega. Tako je govorio Šandilja. tako mi putem duhovnog znanja saznajemo da je ceo život jedno. to je istina. to je atman. Svaka osoba je ono što je njena želja. kojim nezamislivo postaje zamislivo. da nadeš učitelja jer niko u našoj porodici nije bio brahman samo po poreklu. pouči me više o tome". prostor." Švetaketu je otišao učitelju. Kao što ptica. on je radost. čovek sa taljigama Raikva. Kada je napunio 12 godina otac mu reče: ''Vreme ti je. brahmani Aruna. svemu je ono najintimnije sopstvo. Agni. što znači da je učenje u početku prenošeno samo doraslima da ne bi bilo loše shvaćeno ili zloupotrebljeno. Neki kažu samo nebiće. Šivina supruga. "Hoću.. to je bitak.tajna. Korišćeni su razni izvori.Jadžnjavalkja. Od bogova samo Jama daje poduke mladom Načiketasu. Pouka Švetaketuu: Švetaketu je bio Uddalakin sin. od sveobuhvatnog bitka.Indra." "Hoću. Taj atman boravi u mome srcu veći od zemlje. tako je govorio Šandilja. 12 Eknath Easwaran: The upanishads. zatim u izdanju Arkana. umorna od letenja. sve mirise i ukuse. on je njihova kuća i njihova snaga. U stvaranju upanišada učestvuju mudri i misaoni ljudi iz svih društvenih staleža: kraljevi Pravahana Džaivali. manji od zrna slačice. sva stvorenja mada su 154 . bez drugoga i iz tog nebića da se rodilo biće. Švetaketu. manji od zrna pirinča." "Molim te. Uddalaka reče Švetaketuu: "Kao što se. Sva bića izviru iz njega. Sanatkumara. po jednom grumenu gline može znati sve što je načinjeno od gline. um umoran od lutanja spušta u svoj atman. On se može otkriti čistim srcem "on je život. Zaista. to je atman. to si ti.. štampano prvi put u Blue Mountain Center of Meditation 1987. istina. Usmerimo naše najdublje želje na otkrivanje atmana. Samo biće. Šandilja. jedno. sav je svet od njega. 1953. on nadahnjuje sva dela. oče. mili. oče?".. kojim nerazumjjivo postaje razumljivo?" "Kakvo je to znanje. tako se isto. njegov sin Švetaketu. ono što je ova tananost. uzalud traži mesto za odmor i spušta se najzad na svoju granu. "Da li si pitao učitelja o duhovnom znanju kojim nečuveno postaje čuveno. Mi kažemo on spava ali on boravi u atmanu.." "Molim te. manji od zrna ječma. Taj atman boravi u mome srcu. Zato ničeg nema što ne potiče od njega. ostali . Šta se tada dešava? Dokle god je čovek utonuo u san bez snova on je jedno sa atmanom mada o tome ne zna ništa. je ovo bilo u početku. oče. bez drugoga.. um u dah. Čhandogja upanišada12 Šandiljina mudrost: "Ovaj univerzum proishodi od brahmana i vraća se u brahman. Ali.. Narada i dr. svemu je ono unutrašnja suština. London. njegov sin Uddalaka Aruni. Svi izvori uporeñivani su sa "etalonima" : S.. manji čak i od jezgra zrna prosa. jer ono po čemu se oni razlikuju jesu samo ime i forma a ono što postoji to je glina. mudra mlada Gargi. je ovo bilo u početku. Radhakrishnan: "The Principal Upanishads".. jedno. otkud je. pojavljuje se i boginja Uma. moglo tako biti? Kako bi se iz nebića moglo roditi biće? Iz samoga sebe biće je iznedrilo univerzum i proželo sve u njemu. upita sin. sat. Njega ću ja dostići posle smrti moga ega". sve je brahman. U nastavku dati su kratki izvodi iz nekoliko upanišada. to si ti Švetaketu. ono što je ova tanana nit to je istina. dolaze da uče novo znanje od onih koji su ga kreirali ili su u njega dobro upućeni. on je s one strane reči. mili". veći od svih svetova. 12 godina izučavao vede i vratio se kući pun ponosa zbog učenosti. naveden je u fusnoti. Vaju. "Čini se da si ponosit zbog učenosti". onaj koji je bio presudan za odreñeni odlomak teksta. sve želje. pouči me više o tome. mili. svetlost. to je sopstvo celog ovog sveta. mili. Kao što pčele sisaju nektar iz bezbroj cvetova i prave isti med tako da nijedna kap ne može reći: ja sam od ovog ili od onog cveta. asat. i sa indijskim izdanjima upanišada na sanskrtu. "Počnimo od sna. Adžatašatru Ašvapati Kaikeja. Kad čovek odlazi sa ovoga sveta govor se povlači u um. reče Uddalaka.. veći od neba.

" "Probaj po jedan gutljaj sa svih strana suña da osetiš kakvog je ukusa. oče. prostor i energija. oganj i vazduh. čak i dresuru zmija. On vidi atman u svemu i dobija sve. ono je atman. o atmanu. astronomiju. Švetaketu. U čistom umu boravi svest o atmanu. Švetaketu. mili. Svemu je ono najintimnije sopstvo. Unutar tog skrovišta je prostor a unutar tog prostora ispunjenje svih naših želja. lotos srca." "Molim te." "Hoću. vatra i voda. Izgubljen sam i ophrvan patnjama. U njemu se nalaze nebo i zemlja. on se ceo već sadrži u unutrašnjem prostoru srca. mada je mi ne vidimo. 155 . Donesi mi plod njagrodha drveta" "Evo ga. gospodine. ime i forma. ne znaju da su to jedno. Čuo sam od duhovnih učitelja da onaj koji je spoznao atmana prevazilazi patnju." "Molim te. Sunce i Mesec." "So je svuda." Mladić postupi kako mu je rečeno. pouči me poštovani." "Od čega beskonačno zavisi. Ono je istina. on ne zna za smrt dok telo umire. to si ti." "Čeznem da spoznam neograničeno. vrlo sličnu srpskim guslama. to si ti. ne ni od toga. Nema ničega što od njega ne potiče. jer tu jedna stvar zavisi od druge. Jadžus i Atharvu. fiziku. um i volja. atman. reč i delo. šta vidiš?" "Seme. upita otac. taj je slobodan bez obzira gde se nalazi i kuda odlazi. Onaj koji meditira o bitku. to si ti Švetaketu." "Prelomi ga. bitak slobodan od starenja. "Stavi ovu so u sud sa vodom i donesi ga ujutro. konačno ne može da izbegne smrt.. utapaju u okean. Narada pristupi mudrom Sanatkumari i reče: "Molim. to si ti. zdanja. smrti.jedno. oče. ono je atman. postaju jedno s njim i zaboravljaju da su nekada bile pojedinačne reke." "Hoću mili". oče. Izučavao sam gramatiku. i ostvari ga. Tamo gde neko vidi izdvojenost. ja to ne nazivam slavom. Za onim koji se u tome prostoru nalazi mora se čeznuti. On je glasnik izmeñu bogova i ljudi i rado izaziva neslogu meñu njima da bi se neka dilema razrešila preciznijim formulacijama. ono je istina. ono se mora iskustvom ostvariti. Kontroliši čula i pročisti um. sloboda dokrajčuje ropstvo a radost patnju. Onaj koji meditiranjem iskusi bitak otkriva da sve u univerzumu. polja." "Slanog. on ne vidi ništa drugo. Nema ničeg što od njega ne potiče. Ono je jedno. Nauči me kako se ona prevazilazi. poštovani. izlazi izvan sveta propasti i smrti. vrhunsko sopstvo. ono je atman. to si ti. Nema ničega što ne dolazi od njega." "Znam četiri vede. Tako je i ono unutar svih stvari iako ga mi ne vidimo. smrt i roñenje. Tamo gde je svest o atmanu neprestana. "Ne vidim je. gospodine. stih i meditacija. on je u svetu ograničenog. Ali. "imena konačnih pojava i stvari. "Gde je so?"." "Slomi jedno. znam epove koji se nazivaju petom vedom. iz nje izrasta džinovsko njagrodha drvo. fine umetnosti. To je grad brahmana. svemu je ono najintimnije sopstvo." Naradino usavršavanje: (Narada je jedan od deset Brahminih sinova roñenih iz glave. to si ti". konja. Bezgranično je s one strane smrti. Zato traje neograničeno. pouči me više o tome. tako sva stvorenja gube izdvojenost kada se na kraju stope sa jednim. Nema ničeg što iz njega ne proishodi. to je sopstvo. matematiku. mada se čini da je mnoštvo. nema propasti za unutrašnji trezor koji je stvarnost i istina. Sama. "Kao što se reke. Znali mi ili ne znali spoljni svet. Prostor unutar lotosa srca je beskonačan kao i prostor izvan njega. ritualno umeće." Grad brahmana: U gradu brahmana je tajno skrovište." "Hoću. Sve to nije mi pomoglo da spoznam suštinu. reče Sanatkumara. mili".ne. svemu je ono najintimnije sopstvo. logiku.. ono je bitak. ekonomiju. Onaj koji meditira o bitku vidi bitak u svemu i raduje se u bitku. Ljudi misle da u svetu mogu dostići slavu posedovanjem krava.. izvan sveta pojedinačnog u kome caruje briga. Rč. ono je najintimnije sopstvo. sopstvo. ono je vrhunsko sopstvo. mili. to si ti. "Molim te. Samo je beskrajno potpuno nezavisno. pouči me više o tome. On ne poznaje vreme dok telo stari. reče Uddalaka. ono je istina. čuje izdvojenost. vrlo sitno seme. Onaj koji čezne za konačnim slep je za suštinu i živi u ropstvu. Beskrajno je izvor radosti jer ono ne podleže promeni. Šta vidiš?" "Ništa. munje i zvezde.." "Ta skrivena suština koju ti ne vidiš. tekući na istok i na zapad. oče." ''Sve što ti znaš to su samo reči". to si ti Švetaketu." "Kad neko spozna nedeljivo jedinstvo života on ne čuje ništa drugo. Strah od smrti nema pristup u unutrašnji prostor. reče Uddalaka. zna izdvojenost. on ne zna ništa drugo nego samo beskrajno. oče. Ono je istina. Izumeo je vedsku vinu. sve to dolazi od bitka. poštovani?" "Od svoje sopstvene slave .." "Reci mi šta znaš da bih te podučio onome što je izvan tvoga znanja. pouči me više o tome.

. ako je sopstvo hromo kada je telo hromo. nazvan istina. zaista. onda ja ne vidim da ovaj nauk ima bilo kakvu vrednost. ova pobeda! Naša je slava!" Brahman. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni. Postupak se ponavlja još jedanput te za vreme dopunskog školovanja Indra saznaje tajnu o spavanju sa snovima i bez snova. U ovome svetu naše nesebične želje prekrivene su sebičnim. Tom prilikom Pradžapati otkriva Indri istinu do kraja: "Unutar propadljivog tela boravi nepropadljivi atman. Ustoličen u miru on se izdiže iznad telesne svesti ka svetlosti sopstva." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?" "Mogu da spalim sve na svetu. reče mu praotac i zadrža ga još 32 godine kod sebe. zavise od mesta gde su se rodili. On zna da je atman to koje vidi. a Vaju odgovori: "Mogu da odnesem svaku stvar sa zemlje. misli samo ono što je istinito. misli i da su čula njegovi instrumenti. njihov trud postaje bezvredan. u stanju spavanja bez snova spavač nije svestan ni sebe ni drugih." Vratio se Pradžapatiju i izložio mu svoje sumnje. od tudih želja. sveta moć. u svetu. 156 . Sopstvo. s molbom da im prenese nauk o istini." Tako je govorio Pradžatati. meñutim. Priča o Pradžapatiju. mrtvo kada je telo mrtvo. ali ne učini ništa. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni Vaju. sveznajući Agni. "ostaćeš kod mene još pet godina. misleći: "Naša je. "Kakva je ovo spodoba (jakša . ljudi čine ono što im je rečeno. Onaj koji sebe vidi u svim stvorenjima boravi dan za danom u svetu brahmana. Trideset i dve godine su njih dvojica naukovali i shvatili da je sopstvo isto što i telo. Ponovo uznemiren sumnjama on se vraća i po treći put. U tom stanju vezanosti atmana za telo on zna da je utelovljenost privremena kao što je vo privremeno upregnut u kola. meñutim. čuje. Indra je." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu: "Odnesi to. i otišli. Onaj koji spozna i ostvari to brahman dobija sve svetove i zadovoljava sve želje. od svog komada zemlje. želi samo ono što je stvarno. oni nisu znali ko je ono. Obožavajući to brahman bogovi su zadobili sve svetove i zadovoljili sve želje. bogu vetra: "O. trijumfujući zbog pobede brahmana. Noć ne dopire u njegov svet." Tada se bogovi obratiše Indri rekavši: "O. Ovo stanje je vrlo blisko utrnuću te u tom učenju ja ne vidim nikakve vrednosti. ali. reče ovaj i jurnu prema njemu. paralisano kada je telo paralisano. obrativši se praocu rečima: "Poštovani. vrati se bogovima i reče: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi. U njemu su sve želje ispunjene.bolova. atman. upita ga brahman. Viročani je ovo bilo dovoljno pa je širio učenje da je telo ono koje treba spašavati i privukao brojne pristalice i poklonike. onaj koji se identifikuje sa telom ne može da izbegne bol i zadovoljstvo. Telo je podložno zadovoljstvu i bolu. gladi i žeñi. onaj koji se kreće po Nebu. njega mogu dosegnuti samo oni koji sebe podvrgavaju samokontroli i čistog su srca.. Oni koji odlaze sa ovoga sveta ne saznavši ko su i koje su njihove istinske želje." Vaju navali svom snagom. Vaju. Ovde. "Onaj koji tako misli gubi pravac u životu". skrivenom u srcu. pobrkali su sopstvo i telo. Oni. oseća." Učenici bivaju često upozoravani da je čak Indra morao da provede 101 godinu sa svojim učiteljem." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?". tvoje su misli jasne". za njih nema slobode ni sada ni posle." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu. gotovo sveznajući. brahman. praocu ljudskog roda. reče ovaj i krenu na njega. ti. Kena upanišada Brahman je izvojevao pobedu za bogove. Bitak je skrit u lotosu srca. ti." "Dobro razmišljaš". Besmrtno i neustrašivo. Onaj koji zna da on nije telo prelazi s one strane zadovoljstva i bola i obitava u večnoj radosti. pak. "Imaš pravo. što je bio znak da su njega izabrali za učitelja. to sopstvo je brahman. razumede o čemu se radi i pojavi se pred njima. vajkao se Pradžapati. govori. reče mu Pradžapati. uobraziše da su je sami izvojevali. utvrdi šta ovo može biti?" "Hoću". "Spali to!" Agni navali svom snagom ali ne učini ništa i vrati se bogovima rekavši: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi" Tada bogovi rekoše Vajuu. pa se njihove želje nikada ne ispunjavaju.o Indri i Viročani: Indra i Viročana (jedno od nižih božanstava) pristupiše Pradžapatiju sa drvetom za potpalu u rukama. utvrdi ti o kome se radi. Ova dvojica ništa nisu shvatila.duh drveta)?" zapitaše se i rekoše Agniju: "O." "Dobro". na svoj način došao do sličnog zaključka: "Ako je sopstvo slepo kada je telo slepo. tako je govorio Pradžapati.

da nema materijalnih elemenata ne bi bilo ni elemenata svesti. dočeka ga lepa boginja Uma Haimavati. utvrdi šta ovo može biti. Ne treba hteti spoznati radost i bol. Treba spoznati onoga koji njuši. koji su nas to učili. Sarajevo 1984. Kaušitaki upanišada15 Ne treba hteti spoznati govor. 15 Prema Č. On je upita: "Ko je taj koji bejaše do malopre tu?''... Ne treba hteti spoznati miris. Drugačije je to od znanog. Treba spoznati onoga koji se kreće Ne treba hteti spoznati misao. Ne treba hteti spoznati oblik. a deset elemenata svesti odnosi se na materijalne elemente bića: adhi . a ko to ne spozna gubitak mu je velik. Nespoznatljivoje za one koji spoznaju. a da nema elemenata svesti ne bi bilo ni materijalnih elemenata. Treba spoznati onoga koji razaznaje zadovoljstvo. Njegovom pobedom vi ste stekli slavu na koju ste ponosni. mada nema mnoštva. A Penguin Books. a spoznajom doseže besmrtnost. Od samo jednog od njih ne bi se ostvario ni jedan oblik. Ne treba hteti spoznati zadovoljstvo. Treba spoznati govoniika. Orijental mythology. a i onkraj neznanoga. Veljačić. Od koga usmerena misao teži k odredištu? Od koga se upregnut pokreće prvi dah života? Ko je usmerio ovu izgovorenu reč. postiže se doista besmrtnost U sebi se tad postiže snaga. a spoznatljivo za one koji ne spoznaju. Ne vidimo i ne uviñamo. ćerka snežnih planina. Treba spoznati mislioca. Treba spoznati slušača. New York. Treba spoznati onoga koji razaznaje radost i bol. oko i uho? Koje božanstvo njima upravlja? Tamo ne doseže oko. Beograd. Iveković: Indijska i iranska etika. Treba spoznati delatelja. Kad u svim oblicima zbivanja mudraci to razabiru. 1991. Ne treba hteti spoznati ukus hrane. reče ovaj i krenu prema njemu. kako o tome poučavati. tako se materijalni elementi oslanjaju na elemente svesti a elementi svesti na 157 . Ovih deset materijanih elemenata odnosi se na svest: adhi-pradžñjam." "'Dobro". Ne treba hteti spoznati kretanje. Kako se nazre spoznaja u probuñenju. Treba spoznati gledaoca. Ne treba hteti spoznati delo. ne doseže reč ni misao. Jer doista. radost i umnožavanje. Kao što se na kolima obruč oslanja na paoke a paoci na glavčinu točka. Ko to spozna ovde. taj doista jest. Treba spoznati onoga koji razaznaje ukus. 1977.bhūtam. nadilaze ovaj svet i postaju besmrtni. Svjetlost. ali umesto brahmana. Ne treba hteti spoznati zvuk. R. Tako smo čuli od prethodnika.preuzvišeni. radost i umnožavanje. a ona mu odgovori: "Brahman. Nolit." Tako je Indra naučio ko je brahman13 13 Joseph Campbell: The masks of God.14 14 Rada Iveković: Počeci indijske misli.

1991. Njemu se pripisuje i jedan zbornik zakona. Beskrajno je ime. Atman je u njega prodro kao svepodupiruće u svoje boravište. Zato i danas upitan prvo kaže: "Ja sam ovo. kosa u drveće. taj postaje sve ovo. Postade tako velik kao muškarac i žena čvrsto obgrljeni i podeli se u dva dela. Onaj koji tako zna doista sažiže onoga koji želi biti pre njega. bez premca. daj mi ruku. Ko poznaje oslonac ove himne uistinu stoji čvrsto. Samo ćemo nas dvojica to znati. kad govori rečju. Što je njemu životinja to je on bogovima. Zato se plaši onaj koji je usamljen. Čak ni bogovi ne mogu upravljati takvim jer on postaje njihov atman. nije se radovao. Ali on. Poželeo je drugoga. tako čovek služi bogove. potomak sveštenika koji je prinosio žrtvu obučen u odelo od like. Ako čoveku odvedu samojednu životinju on postaje nezadovoljan. a krv i seme uñu u vode." "Jadžnjavalkja". diferenciran) imenom i likom. U njoj je najbriljantnija ličnost Jadžnjavalkja. "Jadžnjavalkja". telo u zemlju. da je ono moj atman. dah u vetar.. A to su samo imena njegovih dela. dlake u bilje. emanacija) jer ja sam sve ovo stvorio". Beograd. U brhadaranjaka upanišadi opisuju se turniri duha održavani na dvoru kralja Džanake na kojima prve nagrade. vladar sveta. Treba slaviti atman i tada sve ovo postaje jedno. Ovaj atman je trag svega ovoga (celog sveta) i po njemu se sve ovo spoznaje kao što se po tragu pronalazi put.izračenje. Zato se usamljeni ne raduje. Od nebitka vodi me bitku iz tame vodi me na svetlost od smrti vodi me u besmrtnost. Onaj koji ga slavi u pojedinačnome ne poznaje ga: jer on je nepotpun u pojedinačnom. atman u prostor. Znao je uistinu: "Ja sam stvaranje (sķşŃih . atman. kad gleda okom. Ko tako zna: "Ja sam brahman". moj prijatelju. Kada diše naziva se dahom. Posta razlučen (manifestovan. Kao što mnoge životinje služe čoveku. Od njega postade sve ovo. kad razmišlja razumom. gospodar sveta. * * * U početku svet beše brahman. šta tada ostaje od čoveka?".. U početku svet beše nerazlučen (avjakrtam nediferencirano). Kako je pre (purva) početka sveta sagoreo (uş) sva zla. upita on. Zato Jadžnjavalkja reče: "Svaki od nas je kao polovična krhotina". Pogledavši unaokolo ne vide ništa drugo osim sebe.. odnosi riši Jadžnjavalkja. Ono je zaštitnik sveta. A kako ne bi bio ako mu odvedu mnoge? Zar bogovima nije prijatno ako to spozna ma i jedan čovek.. 16 Rada Iveković: Počeci indijske misli. sluh u strane sveta. šta ga ne ostavlja?" "Ime. Tako se zbilo stvaranje. Ko tako zna sudeluje u ovom njegovom stvaranju. Reč je njen oslonac. U početku svet beše samo atman u obličju Puruše (prakosmičkog čoveka). Jer oslonjen na reč ovaj životni dah poje." Tako je nastala oznaka "ja''. Njega ne vide jer je nepotpun u pojedinačnom. vid u sunce.materijalne elemente. Brhadaranjaka upanišada16 Velika šumska upanišada je najstarija. Nolit. upita on. Treba znati da je ono moj atman. Ne 158 . Jer čega bi se on trebao plašiti? Strah nastaje samo od drugoga.. On bejaše uplašen. "kad glas mrtvog čoveka ode u oganj. Prvo izusti: "Ja jesam. a onda izgovori neko drugo ime koje ima". Od toga nastadoše muž i žena. Pomisli: "Čega se plašim kad ovde nema nikog drugog osim mene?" I strah mu iščeznu. A ko poštuje drugo božanstvo misleći: "Ono je jedno. "kad čovek umre. Spominje se i u Mahabharati i u Puranama. kad sluša uhom. zove se Puruša. um u mesec. a ja drugo" taj ne razume. Ono sebe spoznade ovako: "Ja sam brahman". "Artabhaga.

Na to će Džanaka: "Poštovani.sutre. Baskali je molio: "Pouči me. Jer dobrim delima čovek postaje dobar. Katha upanišada19 Najomiljenija upanišada govori o boravku dečaka Načikete u dvorovima boga smrti Jame od koga je uspeo da iskamči odgovore i da utaži žed za istinom. on sva zla sagoreva. blago otkriva. kralju". neroñeni atman. postaje zao. ni zrak prostor. Čineći zlo. Naprijed. nespojivo je." I otišavši njih dvojica raspravljahu. reče Jadžnjavalkja. tako i čovek hita stanju gde neće žudeti želje ni sanjati snove.govorimo o tome pred ljudima. bez vida. Takvog zlo ne žeže. Ovaj veliki neroñeni atman je večno mlad. 1980. Čineći dobro. Ko tako zna. Gargi. bez mere.17 17 Poslednji odlomak prema izvoru kao uz drugi deo Kena Upanišada Izgubljena upanišada18 Ovu upanišadu spominje Šankara u svom komentaru vedanta . Kakva mu je želja. bez usta." "Od čega je prostor ispreden i satkan?" Jadžnjavalkja odgovori: "To. Ono što su slavili bejaše karma. takav i postaje. postaje dobar. bez glasa. niti ono što jede. on postaje znalac brahmana. Kako čovek deluje i kako živi. To je ono njegovo stanje u kome su sve želje ostvarene. Kakva mu je volja. jer će ti se rasprsnuti glava. Zato onaj ko tako zna. Ko tako zna postaje neustrašivo brahman. brahman je neustrašivo. u kome je bez žudnje i slobodan od bola. Jama pokušava da odvrati Načiketu od dramatičnih pitanja: "Ko sam ja. blag. Kako deluje. odgovorio je: "Ja te poučavam ali ti me ne razumeš. slobodan od zla. ni senovito ni tamno. ostaje li nešto posle moje smrti?"-obećavajući mu veliko bogatstvo i 159 . tako i ubire plodove. on je nedokučiv. što je izmeñu njih.od čega je to ispredeno i satkano?" "Od prostora. Kao što soko ili koja druga ptica." Gargi reče: "Ono. bez razuma. bez unutrašnjosti i bez spoljašnosti. a kada mu se ovaj obratio drugi i treći put. postavši spokojan." (poslednji stav i neki drugi ući će u budizam). Ovaj atman je brahman. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. umorna sklapa krila i u gnezdo sleće. ne pitaj previše. To je i brahmanov svet. zlo delo za njega ne prijanja.. smiren. Slobodan od prljavštine. ni žarko ni mokro. uzvrati Jadžnjavalkja. tako deluje. zre sve u atmanu. u kome je atman njegova ljubav. Badhva je ćutao. bez sluha. a zlim postaje zao." "Čovek treba dobro biti upućen u brahman jer spozna li ga. ne strahuje i nepovrediv je". zre sebe u atmanu." Jadžnjavalkja nastavi: "To je veliki. Brahman je ćutnja. Da. slobodan od straha. proletevši nebom. slobodan od sumnje. bez ukusa. A neki kažu: "Čovek je sačinjen od želje. Ono nije ni krupno ni sitno. gospodine." 18 M. "Ovaj atman nije to. suspregnut i zadubljen. ni kratko ni dugo. To je ono njegovo stanje (čoveka) u kome je slobodan od žudnje. besmrtan i neustrašivo brahman. Zagreb. reče Jadžnjavalkja. ono što se naziva prošlošću. tako i čovek koji se sljubi s umnim atmanom ne zna šta je spolja a šta unutra. neprionljiv je jer se ne veže: on je nesputan.. nije to. Ono o čemu su govorili bejaše karma (delo). Kao što čovek u zagrljaju ljubljene ne zna šta je spolja. Tada Artabhaga ućuta. uživalac hrane i darovatelj blaga. bez sjaja. niti što jede njega" Na Gargino pitanje: "Od čega su svetovi brahmana ispredeni i satkani?" ''Jadžnjavalkja odgovara: "Gargi. što je iznad neba. dajem ti kraljevstvo Videhe i sebe da ti služim. Jadžnjavalkja. Častan postaje časnim delom. što je ispod zemlje. sačinjen od spoznaje. bez daha. bez mirisa. neuništiv jer se ne može uništiti. sadašnjošću i budućnošću . a šta unutra. poznavaoci brahmana nazivaju ono neprolazno (tad akšaram). jer se ne može shvatiti. takva mu je volja. Kad je Baskali zapitao Badhvu da objasni prirodu brahmana ovaj je uzvratio ćutanjem. loš lošim delom. neprolazan.

"Sada kad sam ti video lice kako i u čemu bih ja mogao da uživam?" Iznenañen dečakovom neustrašivošću. ali. bezuman i stoga nečist 160 .anojuktam bhoktā ātja ahuh manīşiĦah" "kažu da su čula konji a objekti percepcije njihovi pašnjaci uživanje donosi susprezanje čula atmanom.indrijam . Jama pristaje da mu bude učitelj.na .ašvāh iva sāratheh" "ko je nerazborit i nekontrolisana uma čula su mu neposlušna kao podivljali konji vozaču" "jah tu vidžñānavān bhavati juktena manasā sadā tasja indrijāĦi vašjāni sadašvāh iva sāratheh!" "koje razborit i kontrolisana uma njega čula slušaju kao dobri konji vozača" "jah tu avidžñānavān bhavati amanaskah sadā ašučih na sah tat padam āpnoti samsāram ča adhigaččhati" "koje nerazborit.ajam kutaščin . večan. Calcutta Evo nekoliko stihova u originalu i u prevodu. telo su kola sama znaj da je um vozač i da je razum uzde" "indrijāĦi hajān āhum vişajān tesu gočarān ātma . on ostaje neuništiv uništenjem tela" *** "ātmānam rathinam viddhih šariram ratham eva tu buddhim tu sārathim viddhi manah pragraham eva ča" "znaj da je atman gospodar kola. 19 Katha upanišhad sa Šankarinim komentarima. Advaita Ashram.na babhūva kaščit" ''niti je roñen niti je smrtan najviši duh ne nasta ni iz čega niti išta posta (njega ništa ne uzrokuje niti on nešto uzrokuje)" "adžo nitjah šašvato -jam purāĦo na hanjate hanjamāne šarīre" "neroñen.ugodan život. tako misle mudri" "jah tu avidžñānavān bhavati ajuktena manasā sadā tasja indrijāĦi avašjāni duşŃa . glupi teturajući se blude naokolo kao slepi koje slepac vodi" *** "na džājate mrijate vā vipaščin . drevan. dečak se ne predaje i odgovara novim pitanjem. *** "dandram jamāĦāh parijanti mūdha andhena iva nījamānah jatha andhāh" "živeći usred neznanja i oholo smatrajući sebe mudrim. stalan.

taj cilj (oslobadanje) ne dostiže već ostaje u večnom krugu rañanja i umiranja" "jah tu avidžñānavān bhavati samanaskah sadā šučih sah tu tat padam āpnoti jasmāt bhūjah na džājate" "ko je razborit. bolje rečeno nijedan od njegovih savremenika ne može pohvaliti. oni se sve češće upotrebljavaju kao sinonimi. već sveprožimajući vitalni princip univerzuma. mada je njegovo značenje šire. sve to u vreme kada se duh okolnog sveta vrti oko objektivizacije predstave boga i oko priprosto koncipiranog večnog života. To je zaista ono. to je brahma i zove se besmrtnost u njemu su svi svetovi i niko njega ne nadvisi. vedah. pokazuje misaonost i intelektualnu zrelost kojom se retko koji. da bi potom dobio filozofsku oznaku prvobitnog uzroka univerzuma. nadimati se i prvobitno se odnosi na spontanu bujicu reči govornog jezika. svojim trudom to jedno" ''tučhjenā bhū apihitam jat āsīt" "prazninom to nastajuće beše zaogrnuto" "tapasah tat mahin ādžājata ekam" "od sopstvenog unutrašnjeg žara nasta to jedno"." Nadam se da smo i pored ozbiljne nestašice adekvatnih reči u evropskim i srpskom jeziku uspeli da pokažemo kako je u upanišadama razrañen pojam tog jednog: "tad-ekam" iz RV 10. sat i asat .sārathih jah tu manah pragrahavān narah sah adhvanah pāram āpnoti tat vişĦoh paramam padam" "čovek kome je um vozač a razum uzde dolazi do kraja puta. Brahman potiče od korena: bķh . on najpre znači: dah.mūlah avākšākhah eşah ašvatthah sanātanah tat eva šukram tat brahma tat eva amķtam učjate tasmin llokāh šritāh sarve tat u na atjeti kah čana etadvai tat" "To je drevno drvo ašvattha sa korenjem nagore i sa krošnjom nadole to je čisto i sjajno.bitak i nebitak.cilj koji je bio lišen svake mitologije i uistinu bio filozofski".univerzalni red. 161 . ne samo ljudski. uman i stoga čist taj cilj on doseže i više se ne raña" "vidžñāna . bez daha vetra. Atman je povratna zamenica "sebe ili se" (koja u sanskrtu ima sve oblike). Upanišade su zapravo prva teorija saznanja u istoriji čovečanstva i jedina u njoj koja ne izostavlja ni jedan od prirode čoveku dat izvor tog saznanja. Po rečima profesora Hirijanne: "poistovećivanjem spoljnje i unutrašnje realnosti i srećnom identifikacijom Indijac je konačno dostigao cilj dugog traganja za . jedinstvom . do najviše Višnuove stope" *** "ūrdhva .znanje. satjam .rasti.129 "koje je poželelo da se unmoži": "anīt avātam svadhaja tad ekam" "disa. dok je atman unutrašnje sopstvo. Vremenom.istina. sopstvo ili duša. Narod koji od početka duhovnog oglašavanja ima i koristi pojmove: ķtam . Treba ukazati da su brahman i atman u početku bili nezavisni pojmovi. bit čoveka. Kako su se upanišade množile. vidjā i džñānam . brahman postaje izvor spoljnjeg sveta koji je iz njega nastao izračenjem. kasnije uobličenog u stihove.

dugujući svoje bivstvovanje transcendentalnoj realnosti. Tamo gde se bog u upanišadama spominje on se naziva antar . Sveti duh je mogao biti vrh sinteze." Naišli smo i na pojam: "ja jesam". I ovde. zamerao je Indijcima da nisu načisto sa pojmom subjekt mada su se ovi počev od kraja Rg vede trudili da zatrpaju provaliju izmedu subjekta i objekta.Identifikacijom atman . prvi u vedanti. Kadgod se ono spomene setim se slike Pjera dela Frančeske.amķtah -unutrašnji besmrtnik ili nitih (sūtram) . već oboje jedan u drugom."20 20 M. Georg Vilhelm Fridrih Hegel.nit koja se provlači kroz sve što postoji i drži ga na okupu. Uverena sam da je bio inspirisan upanišadama koje su upravo za njegova života stigle u Evropu. drugi na transcendentnosti. slično bramanu.taj ne zna. jedinstvo u bogu posredovano zaštitnicom ljudskog roda. I upravo je to viša stvarnost koja se naziva. U indijskom idealističkom monizmu upanišada uočavaju se kosmički i akosmički ideal. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. konkretizacija jedne ideje prisvojene od strane jednog čoveka. no on to nije priznao svojim poklonicima. Od Jadžnjavalkje do Hegela proteklo je gotovo 162 . Znamo kad i kako se upotrebljava ono Purušino: "Ja sam onaj koji jeste" hiljadu godina posle autentične upanišadske formulacije. "Sve dok ono vrhovno posmatramo kao nešto što nismo mi sami. svaka grupa vidi planetu koju posmatra različito od druge. na primer: satjam džñānam anantam. Ukoliko tada neko ustanovi da su te dve zvezde zapravo jedna I da je istočna zvezda jednaka zapadnoj. a mi postajemo intuitivno obavezni da priznamo stvarnost našeg vlastitog postojanja. Dakle.. Monoteisti uče svoje vernike da bog jeste jedno a oni su uvek i zauvek drugo. Apsolutom se na Zapadu prvi put ozbiljno bavio poslednji veliki starozavetni prorok i prvi filozof apsolutista: ''nemoj imati drugih filozofa osim mene". džñānam na njegovu duhovnu prirodu. To je apsolut upanišada koji nije ni brahman ni atman pojedinačno. Prvi je afirmativan u pogledu mogućnosti spoznaje vrhovne stvarnosti ili istine. Teško je uzdržati se od iskušenja uporeñivanja indijskog i drugih. Oba dela biće predmet daljih filozofskih razrada. a drugi samo na zapadu. osim patuljaka pod klobučastim plaštom madone -mizerikordija. duhovno kao atman i za razliku od njega beskonačno. Potkrepljena Sapirom. Šta više. Brahman je neosporno jer je shvaćeno kao fundamentalno jedinstvo i jedinstveno sa neposrednim sopstvom. drugi je negatorski . Mi.brahman dobija se nov pojam -apsolut. Zagreb. živeo i umro u Indiji. drugi u budizmu. pogotovo semitskog a zatim i zapadnog mišljenja. 1980. Najdalje se otišlo formulacijom: jedinstvo u bogu. slikara čiji su likovi nadahnuti indijskim idealom nevezanosti za ono što se mora činiti. Šankara ove razlike pripisuje aspektu iz kojeg se apsolut posmatra. on je bio neminovan operator preslikavanja dvojstva u trojstvo. a anantam na njegov sveobuhvatan i bezgraničan karakter. Kako je to daleko od indijskog identiteta. akosmički sa transcendentalne.po njemu. Brahman bi rekao da je problem pogrešno postavljen jer bi trebalo da i otac i sin proishode iz svetoga duha. objedinjavanjem obadva brahman postaje i imanentan i transcendentan. on će im sa olimpijskih visina priznati smisao za filozofiranje. vrhovna stvarnost nalazi se izvan dometa ljudskog iskustva. neograničeno. Sveti duh nije proizvod filozofske sinteze. Ne čudim se brahmanu koji se sa prezirom odnosio prema propovedanjima apostola Tome koji je pobegao. duboko sam uverena da je ovakvom razvoju indijske misli u najvećoj meri doprineo potencijal akomuliran u sanskrtskom jeziku. Prvi se najjasnije očituje u Šandiljinoj pouci. Kosmički potiče od empirijske tačke gledišta. Prvi insistira na imanentnosti brahmana. meñutim. Pretpostavimo da neki ljudi vide zvezdu Danicu kako se pojavljuje samo na istoku. Još se kaže "ko god poštuje božanstvo smatrajući njega jednim a sebe drugim . promena koja bi iz toga sledila u pogledu zvezde Danice odgovara promeni u gornjem slučaju. to ostaje više-manje pretpostavka i dogma.. pročitavši Bhagavadgitu. pad iz univerzuma na zemlju. znamo da je do rascepa apostolske crkve došlo povodom dogmatske dileme: proishodi li sveti duli samo od oca ili i od oca i od sina. koliko god da nam je nejasna njegova prava priroda. ali u času kad ga priznalmo našim sopstvom. drugi u Jadžnjavalkjinim definicijama. Kasnije. gde satjam ukazuje na njegovu neposrednu izvesnost. ono se pretvara u sigurnu izvesnost. Naprijed. već kao sam brahman.

Nauka je načinila džinovske korake. ekskluzivnost.grozničav G. on pleni. Čvarci i čvareno jesu nižeg ranga od mentalne i duhovne groznice.ne" filozofija i nauka u službi militarizma. demokratija. Hegel je doneo apsolutne zaključke o apsolutu. džvar. Ali smo. Vreme je učinilo svoje. Zapad je svet Viročane.2500 godina.mudraci. reče vozač osmehnuvši se i kresnu ključem.razgovor. Ispričaću na kraju malu priču . Jadžnjavalkja je bio pravi mudrac. nauka u domenu materije. moto indijske civilizacije je "tat tvam asi". džvar. Lakšmi. džvarah . mada su kudikamo poželjniji. "Šta je ovo?" upitah ga. sve je ustuknulo pred nakaznim licem totalitarizma. Od onih snaga koje su nagrdile lice Zapada ne može se očekivati spasenje.biti grozničav. "da . džvarita (tpp) . filozofija u domenu uma. pogotovo engleskog. Pobedila je nauka i to ne ona vesela. tirthankare. veliki jogini sa Himalaja. Višnu. nestrljiv I. Zapadni svet je živeo i živi u njegovom duhu. naumna je da se regeneriše na starim osnovama. preko javnih glasila. izabranost. Svi su bili tu: Šiva.grozničavost tela uma i duha P. Krišna. niti će biti mudraca koji će biti u stanju da načine sinteze dometa načinjenih u oblasti religije. mimo javnih glasila. konačno. sloboda. ko je tvoj bog?" "Svi su ono jedno isto".lični doživljaj u autobusu kojim sam putovala iz Maduraja u Tandžor. džvalati . oprezan pri zaključivanju.zapaliti. Motor zapadne civilizacije je "ja pa ja".plamen P. džvarati čvariti čvareno. kome se klanjaš. da mi nismo nacija teorije. Jovan Krstitelj. možda još mnogo više. džvalana . Humanizam. teško je reći. i od filozofije i od nauke. dodajem. Isus. sve bez dovoljnog pokrića i sve ono što lako degeneriše u netrpeljivi rasizam. džomba (?) 163 . stvara iluzije o superiornosti: osobenost. džhombaka . Bogorodica. Niti je tu bilo. osvetliti I. malaksala.onaj koji pravi grimase dok peva Da li su džombe prenete sa lica na put ili se dogodilo obratno. zato zapaljivi.zapaljiv Neko odavno reče. vatren. filozofije i nauke. Vera ne menja svoje dogme više od hiljadu godina. Opet Pjero dela Frančeska: u prednjem planu biznis . Na zategnutoj niti iznad vetrobrana vozač je štipaljkama zakačio drečave sličice bezbroj svetaca i istorijskih ličnosti brojnih religija. čvarak džvarah G. Ne samo što je stariji i od hrišćanstva. u pozadini bičevanje Hrista. Gornjem uzroku dodajem sklerotični proces od koga je obolela sposobnost jezika. "u koga veruješ. Koren ovog zla potiče iz Starog zaveta. džvalah . najdžinovskije u domenu sredstava za uništenje života. Vera je delovala u domenu srca. džvarati . Tri svete oblasti za sveto trojstvo. GLAS "džh" džhombaka P. džval. za generalne sinteze. pogotovo u doba sveopšte oskudice. goreti. sufi . razume se. Ovako uzvišenim znanjem teško da se može pohvaliti bilo ko na Zapadu. jer Zapadnjak je negovan i odnegovan bez smisla za tolerantnost i za jedinstvo. koliko čujem. filozofija je akomulirala impozantnu biblioteku da bi. sagoreti. Durga. Za ružno lice Zapada odgovorno je trojstvo: monoteistička religija. sama sebi odrekla smisao postojanja i.

čvarcima i stenicama.glas "a" i završava se izdahom . Ono je neprestana svest o jedinstvu života i univerzuma. Znanje je nešto drugo. osim siflanata i nazala. p. dugi vokali imaju u sanskrtu svaki svoje slovo. kao na primer: ķtam je ķtam ali Kķşna je. postoje vokali ai i au i kratko vokalno l. Molim čitaoce da u svoje primerke dopišu sve one srpske reči kojih se ja nisam setila. ŃiŃŃibhah . Moje odgovarajuće oznake su: ķ i ŕ (bez i i ī). jer su u njegovo vreme bečki lingvisti bili upoznati sa rezultatima istraživanja evropskih indologa. U meñunarodnoj transkripciji cerebralno ñ označava se. d . bez dodataka. 164 . važi pravilo: čitaj kako piše i piši kako govoriš. pa ima nade za lepši kraj. imaju par ''oživljen" glasom h: k-kh. v) i 29 konsonanata. Za sva slova za koja postoje odgovarajuća u srpskoj azbuci odstupila sam od meñunarodne transkripcije i unela slova srpskog Jezika: č .glas "ha".umesto c.ī.ķī. Takoñe ih molim da se po završetku čitanja podsete Sanatkumarine pouke: "Sve su ovo samo reči". nazala ima pet. g-gh. 4. kao i u srpskom. Na sreću. 4 poluvokala (j. neka ćirilična slova liče na sanskrtska.. kojih u srpskom nema. Osim toga.ā. 3. d. Nazal: nj (kao njiva) označava se talasastom crticom iznad slova: ñ. tačkom ispod slova: Ħ. Ħ i ş. j . Prostim slovom r. guturalno n označava se tačkom iznad slova: ń. zbog siflanta u Kķişna. u meñunarodnoj transkripciji označavaju se crtom iznad slova za kratki vokal: a . Mi smo tek na trećini.za dugo samoglasno r. kao što su: č.dh. ja to ne znam. U francuskom i engleskom jeziku izgovor glasa r praćen je teškoćama.dh. označava se poluglas r. mada se može pretpostaviti da je mogao znati. pod uslovoin da nam se na glave ne sruči novi energetski talas. Ń-Ńh. od kojih se dva ne javljaju u srpskom jeziku. od kojih je 13 nepomućenih vokala. kao i svi cerebrali. ovoga puta iz jonosfere. pa su oni.Ńh. ķi . tataba POTPUNIJA OBJAŠNJENJA U sanskrtu.umesto y. Ovako veliki broj glasova i slova u odnosu na srpskih 30 potiče od sledećeg: 1. sanskrtska azbuka počinje uzdahom . Ono se ne nalazi ni u anglosaskoj enciklopediji ni na anglosaskom internetu. f i dr. Sanskrtska azbuka ima 46 slova [plus m (m sa tačkom iznad) i h (sa tačkom ispod)]. t-th. a završavamo ga džombama. u meñunarodnoj transkripciji obeležavaju se tačkom ispod slova: Ń . Osim toga. cerebrali.za kratko samoglasno r i ķī .GLAS "Ń" ŃiŃŃibhah I. dž . i . d-dh. 2. pa nije isključeno da se Vuk "napajao znanjem'' i iz ovog izvora. uveli u meñunarodnu transkripciju ķi . Prema sanskrtskim pravilima. r. pa sam se i sama pridržavala sanskrtskog pravila. l.stenica Torlaci nazivaju stenicu tataba. *** Započeli smo ovaj rečnik slavnim glasom "a". budući da je u njih najviše indologa.umesto j. r i r izgovaraju se ķi i ķī samo ispred siflanata. itd. svi konsonanti. dok sam samoglasno kratko r označila sa ķ. Da li je Vuk Karadžić nešto znao o sanskrtu.

Ħ i ş. DUŠANOVA 25 TEL/FAKS: 011/183-666 SVA PRAVA ZADRŽAVA IZDAVAČ 165 . BEOGRAD. CIP .Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. d. Beograd 809. Ńh. 2000 (Beograd : Megraf). . 240 a) Sankrt . MILOVANOVIĆ • ŠTAMPA: MEGRAF. . Branislava Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči / Branislava Božinović.Beleške uz tekst. DUŠANOVA 25.Od meñunarodne transkripcije zadržala sam: 1.12-54 BOŽINOVIĆ. dh. tačka iznad slova za označavanje guturalnog n: ń. .Bibliografija: str. tačka ispod slova za označavanje cerebrala: Ń. 21 cm. . BEOGRAD • TIRAŽ: 1000 UREDNIK VESNA PEŠIĆ COPYRIGHT © PEŠIĆ I SINOVI BEOGRAD. 2.Beograd : Pešić i sinovi.(Biblioteka Retki rečnici) Tiraž 1000. -240 str.Semantika (lingvistika) IZDAVAČ: PEŠIĆ I SINOVI. TEL/FAKS: 011/183-666 • ZA IZDAVAČA: VESNA PEŠIĆ • BIBLIOTEKA: "RETKI REČNICI" • UREDNIK: VESNA PEŠIĆ • LEKTURA I KOREKTURA: ALEKSANDAR PAVLOVIĆ • KOMPJUTERSKA OBRADA: MILOVAN P. .

166 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful