Branislava Božinović

Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči

I DEO
(od slova a do slova t sanskrtske azbuke)

Pešić i sinovi

Beograd, 2000.

1

SADRŽAJ: Uvod Objašnjenja Oznake Glas a TV— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta Glas ā Glas i Glas ī Glas u Glas ū Glas ķ Glas e Glas o Glas k O vremenu i savršenstvu Vrlo mali sanskrtski rečnik, pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju Eshatološke opcije rezervisane za agresore Glas kh Glas g Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike Glas gh Glas č Glas čh Glas dž Glas džh Glas Ń Potpunija objašnjenja Teškoće Indijski i domaći izvori

2

UVOD

Ovaj rečnik je odgovor na bombardovanje Jugoslavije od strane NATO pakta 1999. godine, sačinjen skromnim sredstvima autora i uz veliku podršku onih lingvista koji su povezali jezik i sposobnost mišljenja, pa se čitalac moli da ne zameri što je argumentacija srodnosti sanskrta i srpskog jezika propraćena slobodnim asocijacijama na ovu i njoj srodne zavisnosti. U knjizi "Jezik i lingvistika", profesor Ranko Bugarski citira Edvarda Sapira: "Jezikje putokaz ka društvenoj stvarnosti... Ljudska bića ne žive samo u objektivnom svetu, niti samo u svetu obično shvaćene društvene delatnosti, već su u velikoj meri izložena milosti i nemilosti onog posebnog jezika koji je za njihovo društvo postao sredstvo izražavanja. Prava je iluzija zamišljati da se čovek prilagoñava stvarnosti u osnovi bez upotrebe jezika i da je jezik samo slučajno sredstvo za rešavanje specifičnih problema opštenja i razmišljanja. Činjenica je, naprotiv, da je stvarni svet u znatnoj meri nesvesno izgrañen na jezičkim navikama grupe." Bugarski zatim svojim rečima detaljnije obrazlaže Sapirove stavove: "Teorija jezičke relativnosli potiče iz osećanja da su u izražajnim sredstvima svake govorne zajednice tokom bezbrojnih generacija nataložene tradicionalne vrednosti, verovanja i načini interpretacije okolnog sveta. Ovaj repozitorij duhovnog i kulturnog života zajednice smatra se, tako, nečim što njenim pripadnicima nameće odreñene nasleñene životne filozofije, koje su nesvesne i kojima oni ne mogu da izmaknu jer su čvrsto ukorenjene u samom njihovom jeziku. Valja odmah istaći da ovde nije samo reč o dobro poznatim vezama izmeñu jezika i kultiire u širem siiiislu, kakve se ogledaju u leksikonu pojedinili zajedmca kao odrazu njihovog neposrednog ambijenta... Meñutim, hipoteza jezičke relativnosti postulira nešto dublje od veza izmeñu jezika i kulture, ilustrovane u leksici: ona tvrdi da postoji veza izmeñu jezika i mišljenja, manifestovana prevashodno u gramatici i to takva veza koja gramatičkoj strukturi svakog pojedinog jezika pridaje izvesnu ulogu u odreñivanju prirode i granica onoga što se posredstvom toga jezika može misliti. Drugim rečima, ovde se podrazumeva da struktura jednog jezika nije bez uticaja na formiranje pogleda na svet ljudi koji njime govore i da se otud polazeći od jezičkih podataka mogu legitimno izvoditi zaključci o vanjezičkim pojavama". Dalje, prof. Bugarski komentariše tekstove lingviste B. L. Vorfa: "Ovakva razmišljanja izmamila su iz Vorfovog inspirisanog pera često navoñene formulacije o tome kako različiti jezici na razne načine segmentiraju i klasifikuju svet ljudskog iskustva. podvrgavajući ga analizi kakvu diktira posebna unutrašnja logika njihove strukturalne organizacije, iz čega proističe da je negde duboko u ustrojstvu svakog jezika već sadržan niz krupnih a nesvesnih predpostavki o prirodi i egzisteniciji." Zatim sledi citat iz Vorfa: "Mi rasecamo prirodu po linijama koje su zacrtali naši maternji jezici: to nas vodi ka jednom novom principu relativnosti, koji govori da isti fizički materijal ne otkriva svim posmatračima istu sliku kosmosa, osim ako im je jezičko nasleñe slično." Po rečima Bugarskog: "Dakle, Francuzi, Kinezi, Arapi i Hotentoti (na primer) ne vide svet istim očima, ili preciznije, ne vide isti svet. Jezičke konfiguracije sadrže kategorije i forme kroz koje svaka ličnost ne samo opšti sa drugima nego i analizira prirodu, primećuje ili zanemaruje tipove odnosa i pojava, kanališe svoje rezonovanje i izgrañuje zdanje svoje svesti." Ili, odreñenije, rečima samog Vorfa: "Zapadna kultura je putem jezika izvršila privremenu analizu stvarnosti i, u odsustvu korektiva, odlučno se drži te analize kao konačne. Jedini korektivi leže u svim onim drugim jezicima koji su kroz vekove nezavisne evolucije došli do drugačijih, ali isto toliko logičnih, privremenih analiza." Bilo je lingvista kao što je Šlajher na primer, koji su naslutili neke vrlo bitne tendencije tvrdeći da je u oblasti jezika progres ostvaren i završen pre osvita istorije, tako da u istorijskom periodu beležimo opštu retrogresiju i dekompoziciju koja vodi fizičkom izumiranju jezika. Sanskrt, "samskrtam" - završen, kome bi bolje odgovarao atribut "savršen", formulisan je Paninijevom gramatikom, za koga se smatra da je živeo u Taksili, na severozapadu Indije, izmeñu 6-og i 4-og veka pre Hr. i da je pre njega bilo najmanje šezdeset i četiri lingvista koji su se bavili utvrñivanjem 3

punina je konkretnog tu i nameće nam univerzalnost zbilje. Patandžali sa svojom "Mahabajšom" iz 2-og veka pre Hr. i genijalni Bhartrhari iz 7-og veka posle Hr. Nesumnjivo je da su Indoevropljani ostvarili najveći uticaj na planetarna istorijska zbivanja u tri poslednja milenijuma. "mūlam". bog je logos. filozofija je mesto gde "logos dolazi do sebe". iz raspoloživih korena nedavno je u Indiji završeno prevoñenje vokabulara svih naučnih disciplina na sanskrt. istovremeno ga objektivno procenjuje: "Hebrejske reči. Iz korena. Došljaci su zatekli bratsku grčko-latinsku civilizaciju i možda bi se pokazali doslojnim takvog nasleña da u njihov svet nije zajedno sa hrišćanstvom uplovio semitski kod mišljenja. koji sam sobom nije u stanju da reprezentuje celovitost bića. nastavcima se obrazuju glagolski oblici i imeničke i pridevske osnove na koje se dodaju padežni nastavci. koji služi kao etalon jer je prajezik nepoznat. niti može da važi. Tako gore naše spokojne ograde.. filozofije i nauke izbacile sve grčke i latinske reči od kojih se brojne mogu naći u sanskrtskom rečniku u ovim uglednim oblastima. Sanskrt ima vrlo složenu gramatiku. vremenom su razlike dostigle takve razmere da je mulam zajedništvo postalo teško prepoznatljivo. Andre Šuraki. ali je izvesno nedostojno da bi se moglo nazvati filozofijom. a najbliži njemu ostao srpski jezik. Autor knjige "Židovska misao". ponosu zapadne civilizacije. Zapad je razvio logos civilizaciju. dogañajima koji u našoj svesti izazivaju požar reči. Hebrejska se misao napokon nameće zahvaljujući nediskurzivnoj dijalektici koja oslobaña stvari što prolaze. nauka je logika sa logistikom. predlozima i redom reči u rečenici obezbeñuje se očuvanje smisla. pa nije nikakvo čudo što raste smisao za detalj i opada smisao za velike sinteze. Atom je rascepljen i donekle proniknuto u genetsku spiralu. pogotovu oni apstraktni. nastupilo bi mucanje. čiste vokale i veliku transparentnost.12 na 1. Biće da su duboko bili u pravu oni lingvisti koji su pod maskom razvoja sagledali degenerativne promene koje vode fizičkom uništenju jezika. ona napučuje našu tamu jednim prisućem. meñutim. logičkog pozitivizma. Zahvaljujući obilju pojmova i elastičnosti obrazovanja novih. za vrlo starim jezicima ne bi li se označili takozvani novi pojmovi. Po oceni malobrojnih kompetentnih stručnjaka koji znaju klasične jezike. Pre Paninija teškoćama vedskog jezika bavio se Jaska u svojoj "Nirukti". naredbodavni. ukoliko bi se iz modernih jezika i pogotovu iz vokabulara religije. otimaju misao apstrakciji i nameću je kao čistu aktualnost. tako se semitska misao nameće kao imperativ: ona nasrće na nas dogañajima. uključujući i srpski. istočne Indoarije duhom po čitavoi Aziji. Odatle 4 . ljudskog uma. kruti. Gramatika engleskog jezika gotovo da više ne postoji. bez obzira na broj reči u njoj. sanskrt i savremene jezike sa evroarijskog stabla.68 što ukazuje na porast analitičnosti na račun sintetičnosti. u trojnom ritmu svojih nepromenljivih korena. najdalje se od sanskrta. nefilozofski. Prva na svetu.zakona ovog jezika. Koliko znam. ili nečeg trećeg što još nema ime. ne idejama. u svojoj moćnoj verbalnoj okosnici. Temeljno nediferencirani značaj semitskog vremena daje joj nenatkriljivu evokativnu moć: preterit je uvek samo predznak aorista. vokali su mahom pomućeni. sa "Vakjapadijom" ili "Traktatom o upotrebi reči u rečenici" u kome se bavi sintaksom i filozofijom gramatike. može da zauzme mesto svake druge reči bez ikakvih posledica po smisao iskaza. on je živ i njime se i usmeno i pismeno služi duhovna elita Indije. isključivi i rasizmom obojeni monoteistički Stari zavet. dakle. Osim toga. ogroman broj reči je jednosložan sa jednim takvim i od njemu sličnih teško raspoznatljivim vokalom pa je ovo jedini jezik za koji se moraju organizovati kursevi namenjeni strancima radi savladavanja teškoća u razumevanju govornog jezika. Ako ih je nekada krasio isti duh. Sanskrt je mrtav jezik jer njime više ne govori nijedan narod u Indiji. futur ne prestaje oblikovati prezent. Za razliku od sanskrta i srpskog jezika kod kojih važi načelo "Piši kao što govoriš" i obratno. bez potpornja ikakvog formalnog logičkog reda. zapadne Evroarije više silom nego duhom na čitav svet. Predloga gotovo da nema i svaka reč u rečenici. Bujica uskoro donosi sav naš pristanak. indeks sintetičnosti modernog u odnosu na staroengleski jezik opao je od 2.. Poseže se. dok filozofska misao skončava na odru anglosaskog pragmatizma. udaljio engleski. od velikih lingvista posle Paninija ne mogu se zaobići Katjajana iz 3-eg veka pre Hr. Paninijeva gramatika "Aštadhjaji" ima osam poglavlja i oko tri i po hiljade pravila saopštenih na najkoncizniji mogući način da bi se mogla lako memorisati. u engleskom ono niti važi. S druge strane. namera je da se on uvede u redovne školske programe. Svi su idoli srušeni u ime jednog. koji se inače divi semitskoin duhu.

Po svoj prilici. evroarijskog i semitskog. da bi posle toga i nakratko. izbor boga gotovo da je bio privatna stvar pojedinca. Hrišćanstvom koje je došlo u paketu sa Starim zavetom. neumoljivo analitičkom. bolje rečeno odnos Hrvata prema Srbima. Kroz optiku indijske mitologije gledano.teškoća vernog prikaza te misli na jednom jeziku kao što je francuski. no. katolička mutacija ove religije uticala je u većoj meri od jezika na formiranje pogleda i ponašanje mnogih pa i ovog naroda. čemu filozofija"! Semitska svetinja uspela je da svojom konkretnošću. ukidanja razlika. strahom povratio prvobitnu bezgrešnost takoñe izmišljenu. Semitski duh nije uspeo da pronikne u stvarnost i u ljudsku prirodu onako kako su to u vrlo davna vremena umeli indijski mudraci i filozofi. može smatrati razvojnim i srećnim istorijskim dogañajem. Podrazumeva se da u stvaranju tog idealizovanog sveta u kome više neće biti ni razlika ni suprotnosti. smatram da bi svet bio bolji i duhovno bogatiji da su pridošlice prihvatile i nastavile ono i onako što su i kako su to činila njihova braća po krvi i jeziku. mnogo bi bolje bilo da je svak ostao na svome i pri svome. ovaj genij koji se spominje u predhodnoj rečenici prošao je kroz transformacije slične onima kroz koje je prošao engleski jezik i kroz njih prolazeći podosta izgubio od svoje genijalnosti. i sami su postali progonitelji nasiljem šireći religiju ljubavi. ili bolje reći sudar dvaju načina mišljenja. Na armiranoj betonskoj ploči pod kojom je sahranjeno filozofsko blago Zapada ostala je gola sila koja nudi i nasilno nameće model gubljenja identiteta. tačnost. pa se protiv onih koji se ponašaju gore od nacista i rasista.ne sme ništa reći da se ne bi zaradila etiketa antisemite. naročito ne po prve. Stari Grci i Stari Latini. Ne mislim da se susretanje. uočava se srednjevekovni vakum apsorpcije i izvesnog prilagoñavanja semitskog importa potrebama arijskog duha." Uzgred budi rečeno.osvetnika predvoñenih Sabaotom. svet očigledno da nije popravljen. protiv onih koji iz raznih zapadnih establišmenata jurišaju na čitav svet ne bi li ga prilagodili konceptu svojih predaka . Predhodni politeizam bio je nemilitantan. jer se rabin u apostolu Pavlu njega nije mogao odreći. mera. Posle "Milosrdnog anñela" trebalo bi uvesti zaštitnu odrednicu: antisrbizam. Ko je tu u čijim lukama. Jevreji su dobro iskoristili tragediju holokausta da bi sebe zaštitili antisemitizmom. tek poslednjih nekoliko vekova procvetala nezavisna filozofska misao oslonjena na roñačke izvore Starih Grka. u ime sina. istaknutu ulogu moraju imati "izabrani" što se više nego bilo šta drugo dopalo hrišćanima. Nasilje koje su do tada izvodili državnici i vojskovoñe višestruko se uvećalo sadejstvom "ecclesie militans". prevlada i razori dijalektičkom mišljenju sklon arijski duh. poput onih u izmaštanom raju nebeskom. po metodama preporučenim od strane proroka Amosa . jer se dogodilo ono što se najmanje želelo: potiskivanje arijske sklonosti i smisla za filozofiranje jednim modelom duha lišenog sposobnosti za apstraktno mišljenje. tradicije i sopstvenog bića u ime starozavetnog ideala poduprtog hrišćanstvom: "silazak carstva nebeskog na zemlju". Drugim rečima. Osmotre li se ukratko duhovna zbivanja u Evropi za poslednje dve hiljade godina. iako se radi o dva naroda gotovo istog jezika. institucije koju je sam bog "ovlastio" da može. zaborava prošlosti. čiji je genij jasnoća. sa žaljenjem može konstatovati da je pokušaj povratka svome i srodnome bio neuspešan. Nedvosmisleno nam je saopšteno da će pobeda mondijalizma biti poslednji istorijski dogañaj i da u njemu nema mesta za filozofiju. Činjenica je da danas jedan Anglosas sa štabom Jevreja žari i pali po svetu. ili bolje rečeno bukvalnošću. ovakve militarističke kompozicije podsećaju na Mahabalija ili Ravanu na čelu demonskih buljuka. insistirajući na grehu i kazni. stalno čeznući za jednim idealizovanim i statičkim stanjem stvari i odnosa. On nije bio u stanju da prihvati prirodne razlike. prve ukorenjene u semitski i druge u arijski način mišljenja. teško je reći. za šta očit primer pružaju Srbi i Hrvati. Dogodiće se ono šlo je u Indiji bilo nezamislivo -antagonističko razdvajanje religije i filozofije. Zato je neprestano proročki jurišao i na stvarnost i na ljudsku prirodu ne bi li im. on se njih i njihovog dinamizma bojao. Nije čudo što su se u ranom hrišćanstvu javili gnostici i sekte različitih viñenja. "Čemu istorija. ''Milosrdni" je jedan od mačevima naoružanih anñela . Najpre proganjani. Danas se. čini se da meñu njima vlada potpuno jednoumno razumevanje i da štab ostaje i kad se voña promeni. već razrovašen nepremostivim provalijama.mondijalizmu Davida Rokfelera. ubijati. jer je duhu 5 . Naprotiv.

Vremenom su ovi glasovi bili nasilno ućutkani a religija svedena na dogme. u zapanjujućem neskladu sa učešćem u relevantnom broju stanovnika. U njegova kola su se upregli oni narodi arijskog porekla koji su uprostili jezik. ona je "spasonosna" za čovečanstvo pa se ne treba odricati od nasilja da bi se njome unificirao svet. nego neodoljivo podsećaju i na revolucionarnog Semitu Marksa koji je čovečanstvu.drugačijem i bogatijem od semitskog bilo nepodnošljivo prihvatanje starozavetne koncepcije boga i teze povratka u bezgrešni raj poslušnošću prema jednom demijurgu. koja crpi hranu iz najdubljih korena. prvo je bilo nanienjeno duhovnoj eliti. obećavao raj na zemlji čim nastupi sveopšta diktatura proleterijata. isključivo i netrpeljivo. kao što se mora verovati u otkrovenje. prosto. islam i 6 . propasti Zapada. aristotelovska upućenost na um i semitska uobraženost zbog izabranosti. Dajmo duhu prostora i vazduha. Model novog svetskog poretka po duhu je starozavetni. Sokrat. sve je uvek po duhu semitski staro. u kome su predsokratovci. ne gušimo ga više skučenim i dogmatičnim izmišljotinama i nerealnim idealizacijama. političkog scenarija kojim anglosasko-semitska koalicija namerava silom da preuredi i usreći čitav svet. i to utoliko više. pak. početak od strane filozofa najavljene. ne samo da zvuče usaglašeno sa mondijalistima. indijska i autentična. što će imati za posledicu narastanje sumnje u postojanje boga i njegovog sina. I novi svetski poredak nije nov. nije slučajno. Ideja je semitska. jasno. importovano je bilo priprosto i agresivno. prevoñenjem istorijske dinamike u statiku i ukidanjem "zlog i neposlušnog" filozofiranja u korist onih koji to ne umeju. širih i njemu bližih uvida. idealista. lišavajući ga svih drugih. takoñe. On se tako i formirao. Ideolozi drugačijih prezimena ali slične proročko-mesijanske sklonosti ka idealizacijama koje zbog nerealnosti moraju biti isključive i zahtevati verovanje. sila je anglosaska. on ogovara nepotpuno i zakučasto: "Pa. U monoteizmima nema ničeg zaista novog. gde se bolje primio jevanñeoski kalem obogaćen mislima velikih klasičnih filozofa. Njime se obećava raj na zemlji gašenjem prirodnih razlika izmedu ljudi i naroda. Rekla bih da su tri grane na indoevropskom stablu: istočna. Na svoju doktrinu on gleda kao na "jedino tačno i jedino naučno" otkrovenje. sa uverenošću u istinitost otkrovenja i srednja. ali je za uzvrat starozavetni model mišljenja osvajao sve veći prostor. Neobično veliko učešće aktera semitskog porekla. ukoliko je stepen retrogresije veći. Mnogi su tada. tzv. lučeći i distancirajući sebe od drugih što je preneto i na starozavetne izdanke. znali da stvari ne mogu biti na semitski način jednostavne. čim se bude okončao razvojni proces. Semitski duh je od nastanka tipičan po nesposobnosti za primenu korektiva iz drugih sredina. pa na pitanje: ''Zašto hrišćanstvo kome se pripisuju superiorne performanse nije prevladalo na celoj planeti?". Zapad je postao magarac ne kome jaše starozavetni semitski duh. kratko. pa će on iskoristiti i hrišćanstvo i preživela religiozna osećanja i sve drugo što mu ide na ruku. Aristotel. drugo se lepilo za puk. a što je po snazi duha neuporedivo nadilazilo ono što je od strane semitskog duha bilo ponuñeno. da bi izazvao sukobe meñu narodima u cilju proširenja anglosasko-semitskog "carstva nebeskog" na čitavu planetu. Ovakve jezuitske trovačnice treba substituisati sanskrtskim učionicama u kojima semitska svetinja treba da ustupi mesto vedama. čak više nego danas. Pitagora i mnogi drugi već rekli što su imali da kažu. na kojoj su se dobro primili kalemi latinskog smisla za grañenje velikih imperija. predhodno je bilo mudro i suzdržano. Jedna ekstremno neracionalna i neostvariva monoteistična koncepcija leži u osnovi mondijalizma. Dvadeseti vek predstavlja prekretnicu ka sunovratu. Hrišćanske egzegete. sugerišući slušaocima da sami dovrše odgovor: svi će biti hrišćani. Platon. uspeli su da zapadni svet odvedu na stranputicu ljudske vrste. kao što su Platon. zato što je čovečanstvo u razvoju". Plotin i njima slični koji su umeli da misle o biću. Ni egzegeta. zapadna. Dogañalo se to u jednom svetu koji je bio na daleko višem kulturnom i civilizacijskom nivou no što je apostol Pavle mogao da pojmi. U monoteističkim sredinama i najozloglašeniji ateista nosi u svome umu pečat monoteizma. Da se može srpski govoriti a semitski misliti dokaze pruža multidisciplinarni egzegeta koji je poverovao u nekoliko dogmi iz raznih oblasti. istočnog pravoslavlja. ni revolucionar ne uspevaju da iskorače iz kalupa semitskog monoteizma i njegovih nebuloznih ideala. isto sa istim kao jaje jajetu i svi sjedinjeni u Hristu.

Ona je relativizovala spoznajnu moć čula i uma.čarobnjaka za transformacije. Otuda se aktuelna i uopšte istorijska zbivanja ne daju objasniti samo golim ekonomskim interesima. ostaje da se vidi. da istom tom logikom pobiti. uostalom. samo se individua može približiti idealu kroz moralni i duhovni razvoj. Badarajana i pogotovu Šankara. skromnost i neagresivnost. sumnjajući prvenstveno u čula. ne bih li iz njega izmamila što veće obilje misli. teorije o kolektivnom spasenju ne postoje. čija je fela zbog procesa obrade strpljiva i misaona za razliku od kovača. lako se može argumentovati polazeći od obala Jordana i idući sve do zapadnih američkih granica. nagovešteni rajevi nebeski spadaju u mitologiju. Nagardžuna. nedvosmisleno mi 7 . U pogledu sposobnosti voñenja dijaloga oba izdanka nisu se ni za jedan korak makla od antidiskurzivnog Starog zaveta. i ono logičko.iluzije. umeli smo da se pregonimo što sam ja namerno podstrekavala. Bolji uvid u uzroke zapadnog batrganja izmeñu racionalnog i iracionalnog dobija se njihovim sagledavanjem i kroz prizmu sveobuhvatnije i stoga mnogo uravnoteženije indijske filozofije promišljane sanskrtom. prihvatila mnoštvo i razlike kao prirodne pojave. suzdržanost. Da je proročko-mesijanski napor bio uzaludan. dinamičnost je stvarnost univerzuma. Oni odbijaju da čuju drugačije uvide po kojima se na primer monoteizmi svrstavaju u fenomene kalijuge tipične po opštoj degradaciji duha što. za večerom. Zapad je suprotnost svemu ovome. Dve istorodne struje. podjednako nesposobne za prijem korektiva iz drugih sredina. Jednoga dana. Zapad je indijskoj religiji i filozofiji pridevao pežorativne atribute: politeizam. oni najdublji i nesvesni potiču od jezika. Prirodni tokovi su do te mere narušeni da bi očekivanje uspostavljanja ravnoteže značilo već spomenutoj metafizici dodati još jednu zabludu. razradili su rg-vedski pojam maje .hrišćanstvo. nisu naišle na odziv zapadnog duha nedoraslog i nespremnog za prihvatanje relativističke neizvesnosti. statičnost je apstrakcija ljudskog uma. filozofija i nauka jesu odgovorne za stanje zapadnog duha jer se nema na koga drugog preneti ova odgovornost i ne bi smele sa distance objašnjavati svetu šta se dogodilo izuzimajući sebe od odgovornosti. model idealnog sveta je produkt ljudskog uma. nenametljivost. sumnjajući prvenstveno u spoznajnu moć uma. fabulozno naoružan i u dubokoj duhovnoj krizi. misticizam i sl. majstora za kamen. zaboravljajući na biće i verujući u realnost progresa ljudske prirode i društva. Kalijuga je prikladnija oznaka. Da li će Zapad. Buddha je savetovao uzdržavanje od zaključivanja. jer je sebe zasnovao na segmentu ljudske prirode ne videći celinu. osim Ajnštajnove formule i njene zloupotrebe. Na ovakvim temeljima izgrañeni su indijska tolerantnost. da stvari stoje obratno. umu. fenomenalni svet odstupa od tog modela i nije moguće dovesti ih u stanje podudarnosti. arijska jezička retrogresija i semitsko odsustvo smisla za diskurzivno mišljenje. strahu od boga dodana je ljubav prema bližnjem. Pokazalo se. idolopoklonstvo. majstora . koja dolazi od jezika tako i sve druge do kojih je Zapad kasno došao i koje. obe jedna drugu podupirući. Hrišćanska religija." Praveći nekakav zid danima. podrazumevajući pod onim prvim nekakvu duhovnu beslovesnost.posle progresa ili evolucije sledi regresija ili involucija. Umeo je sa osmehom na licu sam sebe da ismejava i sažaljeva. a pod onim drugim nekakvo duhovno uskrsnuće. filozofiju. meñutim. jer je "spavao dok je bog dobra delio pa je njemu ostao kamen. metafizičnost. za koji je sirovina bila doterana sa njegovog imanja. Prorokovati o tome ne može niko i pogotovu ne onaj kome je strano proročko modeliranje sadašnjosti futurom i futura sadašnjošću. slile su se u jedinstven tok. istisnule ono što im je smetalo. carstvo nebesko. Pogrešno je ovako unakaženu stvarnost u kojoj preovlañuje strah od uništenja života na planeti i dalje nazivati razvojem. Hrišćanstvo ima isti starozavetni cilj. kako ona o kojoj nam govore lingvisti. pokazao je da se sve što je mišljeno. Metoda je obogaćena. i dovele do ovoga što nazivamo stvarnost savremenog materijalno obogaćenog i duhovno retardiranog i pohlepnog Zapada. Monoteističke egzegete dele istoriju čovečanstva na paganstvo i monoteizam. nije teško činjenicama dokazati. govoreći često i ono što ne mislim. Po lingvistima. Imala sam priliku da upoznam srpskog Nagardžunu iz jednog sela kraj Svrljiga. procesi su ciklični . Uzroci razlika u načinu mišljenja i ponašanja naroda mnogo su složeniji i stariji od površinskih motivacija. Progres jeste ostvaren u sferi materijalnog po cenu osiromašenja duha. Subjektivnost spoznaje rano je otkrivena. povući u ambis čitav svet. jer je najveće idolopoklonstvo i misticizam odnegovao Zapad klanjajući se idolu.

Prvim se prebira po adventivnim korenima. Sudeći po efektima. ja onak. koje je dalo pečat ovoj zemlji. izvodeći iz ovoga proizvoljne zaključke o starosti i kretanju Srba. Ono što milenijumima traje u kontinuitetu može se naći samo u Indiji. kako to pesnici i lingvisti kažu i ako je on najbliži rodak sanskrtu. Drugi način je neoprostivo romantičan. no. na šta će biti ukazivano uz neke od porodica reči. okrenula sam se Istoku. Moja istraživanja pokazuju da se srodnost dva jezika očituje na tom najdubljem. aktualizuju se traganja za korenima. Filozofski duh oslonjen na sanskrt i napajan iz širokog spektra izvora spoznaje nije sebi dozvolio da zapadne u monoteističko jednoumlje i dogmatizaciju. Porast mnogohvaljene analitičnosti i preciznosti kasnijih jezika zbunjuju čitaoca sanskrtskog rečnika jer je ovaj izgubio sanskrtski smisao kako za uočavanje srodnosti izmeñu najšireg spektra fenomena u univerzumu tako i za relativizaciju pojmova. Samo sanskrt može biti etalon. dok će vrlo mali broj imati duhovnu snagu da sam relativizuje svoje spoznaje poput Indijaca i mog majstor Miće iz nekog sela kraj Svrljiga čije sam ime zaboravila. osim muslimana. ti ovak . svesno odustajući od monoteizma. možda civilizacijski starija od Indije. Nadam se da će budući i bolji poznavaoci sanskrta otkriti dubinske gramatičke i sintaksičke srodnosti izmeñu ova dva jezika i ispod naplavaka tuñih uticaja otkriti i razjasniti najstarije. poštedeo indijsko društvo od divljačkih obračuna poput onih izmeñu hrišćanskih mutanata i socijalnih klasa kojima Zapad. Srpstvo ima srpski jezik. mada je. kratkovido dodeljuje ulogu operatora progresa. iz brojnih razloga i osobito radi podrške identitetu. Ovde moram napomenuti da sam odabirala prvenstveno ona značenja sanskrtskih reči u kojima se prepoznaju srpske. kao lošeg rešenja i od isto tako loše institucionalizacije religije. gajeći precenjeno mišljenje o samome sebi. mogu se dovesti u pitanje i progres i svrsishodnost okeana prolivene krvi. I egzegete i filozofi i naučnici uvek će tvrditi da su upravo saopštili poslednje istine. duboko sam uverena. njenoj kulturi i civilizaciji. Prema mojoj obaveštenosti i oceni ona se vrše na dva neprikladna načina. najkarakterističnije i najupornije slojeve srpskog bića. sakateći semantički opus sanskrtskih porodica reči (nastalih od istog korena) u kome se sadrže raznorodna i često meñusobno kontradiktorna značenja. mogu mnogo bolje nego što je meni pošlo za rukom da putem reči otkrivam površinske srodnosti srpskog jezika i sanskrta. ti onak. indijski socijalni život odvijao se unutar krutog kastinskog sistema koji nesumnjivo da ima mana. ja i ti cel dan -ja ovak. Ne gubeći nikada iz vida celinu. ona je uspela da asimilira i ostane svoja. Indija je zapravo jedina zemlja na svetu autentičnih vrednosti. gazdarice.a ono si je kako si je. mišljenja i ponašanja. onda se dubina srpskih korena mora meriti jezikom. osvetljavajući istovremeno jezičke uzroke slaganja i neslaganja. po onima koji su izbili pošto je srpski narod preveden u hrišćanstvo i dobio azbuku." Ovakav duh ne može se naterati da bezpogovorno veruje u bilo čija otkrovenja i ideologije jer on je u biću svome jezikom svojim ostao filozofska sumnjalica. sve osvajače. gde sam ispod materijalnog siromaštva otkrila neizmerno bogatstvo duha akumulirano od starina. njenoj misli i sanskrtu. sa srpskim rečima. dublje od toga njegovo stablo se kalemi na vizantijski i čak na semitski koren.je saopštio: "Bre. ovaj metod nije zastareo budući da se prvo prepoznavanje srodnosti izmedu jezika vrši u domenu leksike. ne mogu nikada do kraja biti otkrivene. Zgañena već odavno neskladom izmeñu onoga što se na Zapadu promoviše i ponašanja tog istog Zapada i ne dobivši zadovoljavajuće odgovore na mnoga pitanja. Mada nedovoljan. kako je to pokazao veliki indijski lingvista Bhartrthari prenoseći sa reči na rečenicu ulogu osnovnog nosioca značenja i smisla. Činjenica je da dok su se u sferi duha negovale sloboda i tolerantnost. prvenstveno roñačkoj Indiji. prepoznavanje fonetskih sličnosti izmeñu imena nekih geografskih lokaliteta. mada izvesno. s druge strane. a Rgveda cilj traganja za najdubljim srpskim korenima. koje. njemu se nije dogodilo da univerzum redukuje na čoveka i čovekovo biće na um. dostupnom sloju. a ako je biće jezik. Kina jeste stara. Gažena je i pustošena od svakojakog bašibozluka. razumevanja i nerazumevanja sa drugim entitetima. Učeći sanskrt i boraveći u centrima indijske kulture. Samo snažan duh može da bude tolerantan i da neguje pluralizam na svim nivoima. Stoga reči nisu dovoljne. U svakoj egzistencijalnoj krizi i pogotovo ovakvoj u kakvoj se našao srpski narod. samo sam donekle uspela da naslutim dubinske veze izmeñu jezika. pošavši od Ganga pa naovamo. ušavši time u istoriju. 8 . no ona je primila nauk indijskog Buddhe.

Uz srodnost sanskrtskih i srpskih reči, ova knjiga otvara neka pitanja i daje odgovore koji se često drastično razlikuju od opšteprihvaćenih. To je stoga što su autora nadahnuli indijska misao i Huserl. Poverovala sam da je potrebno sva uverenja ponovo premišljati ne bi li se otkrile predrasude i zablude. Treba biti otvoren za korektive! Stoga nisam sklona polemičkoj odbrani svojih stavova, pa smatram da o njima svako može donositi sopstveni sud, složiti se ili ih žestoko pobijati. I prvo, a pogotovo ovo drugo, navodi na razmišljanje. Indijci su me naučili da um ume logikom da brani i teze i antiteze, inače nam se filozofi ne bi javljali u parovima. Stoga u njegovu pouzdanost treba sumnjati, pa se pozivam na Sanatkumaru iz Čhandogja upanišade koji za sva empirijska znanja ovoga sveta kaže Naradi: "To što ti znaš to su samo reči." Istina je s one strane reči. Po Badhvi iz izgubljene upanišade, istina je u ćutanju. Da sam mudra poput ovih mudraca i sama bih mudro ćutala. Osnovni cilj knjige ostaje ukazivanje na srodnost srpskog jezika i sanskrta i na nekadašnju duhovnu bliskost Indoevropljana. Nju ilustrujem rečenicom: "Anksiozan sam, šokiran i iritiran kalkulacijama i urgencijama naših dušmana". Ovako se izražavajući, srpski jezik ne zajmi niti iz latinskog, niti iz grčkog, niti iz engleskog, niti iz turskog jezika, nego svi oni zajedno zahvataju iz sanskrta, što će u rečniku biti pokazano. Reč dve o turcizmima. Ovo varvarsko pleme upaloje u Indiju gotovo tri veka pre Kosovske bitke, gde se susrelo sa civilizacijom na vrhuncu i obogatilo jezik pozajmicania iz sanskrta i od njega nastalih živih jezika. Većina reči koje Vuk Karadžić i lingvisti posle njega nazivaju turcizmima, zapravo su turske pozajmice iz Indije. Za ovaj uvod neka kao argumenti posluže: kabadaliija, divan, at. Većina srpskih reči vezanih za religiju kao što su: crkva. kandilo, oltar, post, bog, višnji i mnoge druge nalaze se u sanskrtu zajedno sa nacionalnim obeležjima: svilen jelek, anterija, opanak. Mislim da je došlo krajnje vreme da se ovo zna! Ne znati to, a usuñivati se na rasecanje srpskog bića radi olakog donošenja zaključaka po kojima on jeste ono što nije i nije ono što jeste, znači nehatno se i bezobzirno odnositi i prema svome narodu i prema samome sebi. Najzad, moram pomenuti da je izvesno da nisam uočila sve slične reči, da je kod uočenih srodnosti propuštena po neka srpska reč, moguće su i greške, pogrešno prepoznavanje sličnosti, sanskrtske reči nastale dodavanjem prefiksa gotovo da nisam uzimala u obzir, pa se čitaoci mole da svoje primerke knjige dopune onim što sam ja propustila da učinim. Rezultat ove vrste napora može biti zaista vredan samo ako do njega stiže tim dobrih poznavalaca mnogih jezika, no ovo nije prvi slučaj u nas da ozbiljan posao zavisi od dobre volje i prilježnosti upornog pojedinca. Nadam se da mi za dovršavanje posla, odnosno za obradu srodnih reči od slova "t" do slova "h" sanskrtske azbuke, neće biti kao motiv potrebno bombardovanje. Na kraju, izražavam duboku zahvalnost mome pokojnom ocu Svetislavu Božinoviću koji je negovao moju intelektualnu radoznalost i upozoravao me da ne budem lakoverna, profesoru Radmilu Stojanoviću koji me je učio sanskrtu i Arue Volteru koji me je uputio da na nasilje i poniženje uzvratim ironijom i cinizmom. jer ne umem da očuvam duhovni mir na način kako to uči Indija: zato i dalje ostajem "kraj nogu" velikih učitelja Jadžnjavalkje i Buddhe, bez nade da ću dosegnuti ono što su oni nazivali znanjem i prosvetljenjem. Najzad, ali ne i poslednji, tu je i moj izdavač, kome u najvećoj meri zahvaljujem za poduhvat iznošenja ove knjige na svetlost dana.

Maj 2000 godine. Beograd i Vražogrnac Autor rečnika

9

OBJAŠNJENJA PITANJE: Šta čitalac treba da upamti da bi lako čitao sanskrtske reči? ODGOVOR: 5 oznaka 1. ş je za nas, koji nemamo cerebrale, isto što i: š 2. ñ je nj (kao: njiva); nj je n-j, oba glasa se jasno čuju 3. dugi vokali obeleženi su crtom iznad oznaka: dugo a je ā itd. 4. glas h se uvek jasno čuje, kao i svaki drugi glas. Na kraju reči, najčešće imenica muškog roda, označava se sa: h i čita blago propuštajući prethodni vokal: Šivah - Šivaha, Agnih - Agnihi, Dhenuh - Dhenuhu. 5. m (sa tačkom iznad) označava nazalizaciju prethodnog vokala, kao na primer: samtrasa - potresen, za razliku od sambuddha - probuñen, gde je "m" identično sa "m" u "more". -u nemogućnosti pisanja pisaću ga kao boldovano-podebljano

SVE OSTALO ČITATI KAKO PIŠE, BEZ OBZIRA NA OZNAKE. PITANJE: Kako je organizovano izlaganje materije? ODGOVOR: Graña je podeljena po porodicama reči. U zaglavlju svake porodice reči daje se sanskrtska reč i pored nje fonetski njoj najsličnija srpska reč. Značenja u sanskrtu i u srpskom ne podudaraju se uvek. Ispod zaglavlja dati su pojedini članovi porodice (uži izbor iz rečnika), sa značenjima reči u sanskrtu. OZNAKE G. glagol: koren, sa 3. licem jednine sadašnjeg vremena, koje je u srpskom postalo infinitiv. Glagol nastao od imenice označava se sa (den), nepotpun glagol označava se sa (dg). Glagoli se menjaju po 10 vrsta. Sa promenom vrste menja se i značenje. Kako je većina glagola i prelazna i povratna, da se ne bi opterećivao tekst, dat je oblik za 3. lice jednine sadašnjeg vremena samo za prelazni oblik - nastavak "ti". Ako se javi nastavak "te", glagol je samo povratan. I. imenica: imenice su date u nominativu singulara (Ns). Većina imenica muškog roda završava se na "h" (sa tačkom dole), ženskog na "ā", "ī" i "ū", srednjeg roda na "m" (umesto m-sa tačkom, koristi se u ovoj knjizi m, zbog tehničkih pogodnosti). Tamo gde je drugačije, označeno je u zagradi, pored imenice. Imence se menjaju po 8 padeža u singularu, dualu i pluralu. Tamo gde imenica nije data u (Ns), označeno je kako je data: du-dual, pl-plural. rod je označen sa: muški (m), ženski (f), srednji (n) P. pridevi i glagolski pridevi i prilozi: za njih je data osnova. Napomena: Svi oni glagolski oblici koji se u srpskom jeziku nazivaju glagolskim prilozima u sankrtu su pridevi jer se svi menjaju u rodu, broju i padežu. Oni se javljaju u aktivu i u pasivu, svi za sadašnje, buduće i prošlo vreme: (ps) - pridev vremena sadašnjeg (srpski: prilog vremena sadašnjeg) (pb) - pridev vremena budućeg (srpski: nema) 10

(pp) - pridev vremena prošlog (srpski: radni glagolski pridev. prošasti glagolski pridev) Odgovarajući trpni pridevi su: (tps) - trpni pridev vremena sadašnjeg (srpski: nema) (tpb) - trpni pridev vremena budućeg (srpski: nema) (tpp) - trpni pridev vremena prošlog (srpski: trpni glagolski pridev) (pvp) - prilog vremena prošlog (nepromenljiv i u srpskom i u sanskrtu) Nepromenljive reči, kao na primer predlozi, date su sa oznakom (ind) uz P. LZ. - lična zainenica PZ. - prisvojna ili pokazna zamenica B. - broj U. - uzvik (sl) - složenica od dve ili više reči RVK - Srpski riječnik Vuka Stefanovića Karadžića RV - Rg veda

GLAS "a" - kao anterija amh, amhate, hajati amhah, hajanje, anksioznost G. amh, amhate - priljubiti se, sljubiti se, gušiti se, zadaviti se, brinuti I. amhah (n) i amhatih (f) - uznemirenost, uzrujanost, nemir, dodijavanje, mučenje, kinjenje, briga, neprilika P. amhura - stisnut, prisiljen, uznemiren, uzrujan Sanskrt bi mogao poručiti srpskom jeziku: "na šķĦosi na amhase me" – " niti čuješ niti haješ za me !" Biti moderan, "u trendu" i ''in", znači neizostavno znati engleski jezik. Ne znati da je engleski jezik najudaljeniji, a srpski jezik najbliži sanskritu, znači ne znati jedan od osnovnih uzroka nesklada izmeñu srpskog i anglosaksonskog načina mišljenja, pa verovati da on potiče od pre dva veka ili od dnevne 11

Ma kako da je sumanut cilj upravljačkih struktura. svi su anksiozni. mada nije potvrñeno da su on i sledbenici mu efikasniji od prethodnika. "kha". od kojih nastaju reči i govor.pisanje. sadrži potencijale koji se.mukhah (sl) . vokal. Šiva akşarā . kosom crticom ispod nosača oznake za slog. Rišije mudrac. Rg veda je svedočanstvo velikog pesničkog umeća i uzor kako se jedan moćan jezik može upotrebljavati na veličanstven način u cilju spoznaje istine. voda akşara . Svetom dominiraju prozna dela mamutskih struktura za proizvodnju i disperziju laži. slog AUM.pozajmica od Egipćana . reč. na mahove. Poezija nema vek trajanja. a-kşarah ne-skršiv I. ne bi moglo doći do prvobitne artikulacije prvobitnog sloga.jedna od 64 umetnosti i lepih veština akşara . govor akşaram . slog. svakom konsonantu imanentan je vokal "a". "gha" itd. Čula i um pripadaju materiji. Skup stihova je himna. Reči uobličene u smislene narativne celine mogu pričiniti veliko zadovoljstvo. "hitić dana". Valjda nije sporno da je u životu bolje oslanjati se na glagol: znati. prave od njega "reality".umetnost prenošenja reči i pojmova prstima . Čula su prijemnici. Ovim Istok uči kako se izbegava anksioznost i štošta drugo. zvuk. um prerañuje i osmišljava čulne percepcije posredstvom jezika. sve sam naučnik do naučnika. Višnu.Svet tišine i praznine: šunjam. žrtva. nadahnuti vidilac istine i pesnik. daju mu tzv. Istok kaže: "odmakni se. koji se i sam rasprskava u mnoštvo slogova. Prvima nisu potrebni psihijatri. Uz to se podrazumeva "neskršivi" biblijski koncept: jedan odsečak na usponskoj pravoj liniji. ispovest je pola zdravlja (duhovnog). Gullivera & Co.zadovoljstvo. Ulaganje u drugu polovinu predstavlja promašenu investiciju. oni su materijalni nosači duha čije je sredstvo izražavanja govor. izražava se stihom. kredibilitet i čine ga mogućim. učenik akşara . na Zapadu.slovo. nastajanje nečega ni iz čega nije moguće. na dnevnoj informaciji utisnut je rok upotrebe: jedan dan. Spoznaja stvarnosti nije neposredna.muşŃika (sl) . manuskript (povezivanje slogova) P. Uz pomoć ove porodice reči biva jasnije šta je starim Arjama značila moć govora: . jedan početak. Zato je Rg-veda čuvana i sačuvana. nije moderno. blaženstvo.samsthānam (sl) .neartikulisan Gornjem treba dodati da je za razliku od starih semitskih pravila izostavljanja vokala u pisanom jeziku . Onaj koji spoznaje intuitivno. danas preovlañuje proza. kojima se "oživljavaju" po prirodi "mrtvi" konsonanti. Prozna forma prepušta se laičkom opštenju. Liliputanci. "Čistoća je pola zdravlja (telesnog)". Da je uništiv. najavljenih prvim artikulisanim slogom Aum. Ne imati svoga. akşara .sanskrtski pristup bio obrnut: prednost je data vokalima i glasu "h". drugi moraju imati svako svog dušebrižnika. Pojam "razvoj" ima zavidnu učestanost u usmenoj i pismenoj komunikaciji savremenog sveta. rasprskavaju u mnoštvo materijalnih obličja.reč.politike koju vode imenom i prezimenom odreñene ličnosti.mač. nastaje transformacijom nečega. Nekada je javno mnjenje kreirao pesnik poezijom. jer sve što nastaje. aksarah . Moć uticaja svete tajne ispovesti na duhovno zdravlje ispovedaoca nije bila nepoznata prvom naučnom ispovedniku. ukida se vokal "a". u cilju izdvajanja konsonanta. slugeranje."imati puna usta slogova". budi na distanci". jedan kraj i nekoliko hiljada godina izmeñu. Guliver drži u šaci čopore Liliputanaca upućenih u naučne metode manipulacije ljudskom svešću i upotrebe ubojitih sprava. pogotovo u onoj zemlji čije su nebo pohodili oni sa kauča. njemu odgovara umetničko uobličavanje govora u stih. pa se čini da je izmeštanje pastve iz ispovedaonice na kauč bilo uzaludno. logički ga osmišljavaju. pa azbuku čine slogovi: "ka". Intuicija je najmoćnije sredstvo spoznaje. sa univerzumom i silama opšti se himnama.šūnja (sl) . Govor teče poput vode i neuništiv je. sa zaključkom: ono što je došlo posle bolje je od onoga što je 12 . nego na glagol: verovati. Zapad kaže: "uvali se u život do guše". Jedna od osnovnih razlika izmedu istočnog i zapadnog načina mišljenja uočava se povodom odnosa: čovek i dinamika života. "ga".

akşi (n) . Anglosas gleda i vidi: "I see". u RVK zvezdicom označena.. Vrlo je važno i poučno vršiti distinkciju izmeñu pre i posle. 13 . ili obratno. jedno-te-isto: tk. Sloboda i teror uvek idu zajedno kao tiktakanje sata. Srbin videći zna i znajući vidi. Osim toga.ne" našeg uma funkcioniše po principu našeg izuma: diskretnih matematičkih veličina. jer može sve i svakoga da poveže u "net" za ulov riba radi držanja svih ribarenja "under control". i da se nevidljivo vidi nevidljivim okom duha. jer se samo tako razmišljajući stiže do "nepogrešivog" zaključka da su monoteizmi. pogotovo ovi mladi. ili nedaj Bože za neke intuitivne spoznaje. Uzgred budi rečeno. Šta drugo činiti sa najnovijom tekovinom raspolućivanja uma. umesto da se sa "ne" distancira i protivi preovladujućoj dogmi. svima onima koji su za "da-ne" opcije. ili. osim samo sebe. beskrajnim pripisivanjem jednog latinskog prefiksa jednoj francuskoj izmišljotini. nesumljivo.po . nego udariti afirmatorskom polovinom po negatorskoj. On bi.i .gledati. bolji od panteizama i politeizama.modernim vremenom. sve zna.. U protivnom sektašima. pa "kom opanci tom i obojci".. akşi . kao što je: štrikanje vrlo sumnjiv germanizam. akşi oko I.bhū (sl) . On pravi kompjutore. jereticima. Ako se. radije sudi i presuñuje drugome. tk. vreme ne ponaša po . naprosto. lociran na planeti zemlji. ali šta mari. Duhom viñeno izvodi se u sanskrtu od glagolskog korena: vid . Obožavalac mehaničkih idola to ne razume niti zna čemu bi ono njemu moglo služiti. po nekima . tk. akcelerirajući ispraznu pomamu: novije od novog i najnovije od novijeg. svak za sebe. hrišćanstvo i islam. ono što postoji i biva (bhū) Stari su znali da se može biti slep kod očiju. on retko dominira nad umom a ovaj. pa svaka polovina ratuje protiv one druge. ali.. počinje indiskretni teror diskretnog "da-ne" tiktakanja moždanog mehanizma. jedna od gornjih složenica pokazuje da se umesto reči mogu koristiti prsti.oko akşī (N du) . Borba bi mogla biti vrlo zabavna da se ne radi o opstanku zdravog razuma.po -nama . što se dogada čim se kantovski čisti um hegelijanski rascepi nadvoje. pa dalje nema.bilo pre. Prava dijalektička borba suprotnosti. mašineriju povrh mehanizama. lepo je biti stalno budan na zapadni način. bez sinteze i bez intervencije praktičnog uma. Blaženstvu kontinuuma vraćamo se u dubokom snu.nama. videti. otud obilje vidilaca koji znaju ono što niko ne zna. osim dalekovidosti očitovane na voajerskim modnim revijama. kao što je atomska bomba. Sjajan primer šta se sve sa kosmičkim vremenom može zbiti ako ga zgrabi neki lokalni. nego ciklično.pomodno . jer se njome dolazi do zaključka da se odavno presaldumilo preko planinskog vrha. "Je sai" i "Ich weisse" pokazuju da Francuz i Nemac. pa se otada planinari nizbrdo. zasad je predmet nagañanja. Kad već ne može umu da poveća kapacitet. "najnovija sinteza na najmoderniji način".vidljivo.Sunce i Mesec P. Ako se na semitski način izbace vokali pojava se razjašnjava zamaglivanjem. kojim slučajem. Dualističkom umu treba dohakati monoteističkim metodama i naučiti ga da se odaziva samo sa "da-da-da". ne bi li se uhvatio korak sa večno . Važno je biti uporan i tekovinu sprovesti u praksi dosledno i do kraja. te da reč: muštikla. alternativu ne treba uzimati u obzir. pa ga ukalupi u svojom genijalnošću obeleženi vremenski trenutak. barem da mu ubrza ritam. što će reći bez opoziva. Čim se osvestimo. kad njega nismo svesni. No. ne piše se dobro. iako ne vide dalje od svog nosa. bez snova. Da li će se bolest proširiti i na um.bibliji . Indijski jogi ume da isključi mehanizam i bez potonuća u dubok san. ne stiže. Kažu da sprava može izazvati po sebi nazvanu kompjutersku bolest i nesanicu. ima. raskoljnicima i svim politeističkim bezbožnicima. Stvarni kontinuum preslikali smo u nestvarno tiktaranje satnog mehanizma. šta vredi. moderna. "bolja" od egipatske pumpe za navodnjavanje. uvideti. no.bezbožnicima. da vidljivo oko vidi sve što je njemu vidljivo. što ne znači da je uvideo. slično: premoderna. "Da . svakako mogao uvideti.prezrenim . postmoderna. globalno i zauvek. umesto da razrešava samim sobom izazvane dileme. izum na neki način supstituiše Boga. nije nikakav turcizam.

relativista Ajnštajn. ugarak P. pogotovo prilikom razmišljanja o smrtnosti i besmrtnosti. ukoso P. drvo i ugalj.kretati se vijugavo. pogrešno a-khanda ne-pokidan I.garbha .nefragmentaran. da se ono može sabijati i rastezati. akhaĦda . agnih (m) . akati.vreme P."ognjena planina".dža . geografska širina akşāgra . potpun O kontinuitetu i diskontunitetu bilo je govora ranije.roñen iz ognja agni .kilah (sl) . broj 3. osa.pakva .bīdžam.pečen na ognju agni . angāraka . sagoreo Evo nekoliko složenica: agni . neisprekidan. agati .ak. drugi "da se klin klinom izbija". agnih oganj angarah ugarak G. Već samim postavljanjem problem ohrabruje. "Sve što nije izmereno. ind. Reči su tu da bi pokazale šta su Sanskrćani mislili o vremenu bez spominjanja onoga koji od potpunoga pravi nepotpuno i celinu razbija na delove da bi mogao meriti.tapah . žuč itd. akati .upaljen.) . Koliko znam. pa se ne treba ponavljati. akşnajā (instrumental. plamsati I. zlato agni . osim Sanskrćana i Kanta.toplota ognja agni . nije istinito".manih . akşah. bog ognja. akhaĦdam .onaj koji ima ognjevitu prirodu agni .poprečno. Sunčev kamen 14 . zbog ljudske maštovitosti.dragulj Sunca. pečen.oganj.parvatah. ići tamo-amo Glagol poučava kako se može izbeći neizbežna sudbina. no niko nam. ag. akati se G. kretati se tamo-amo."klica ognja". budući da svaki nerešen problem više obećava od rešenog. Jedni vide spas u obrtanju oko osovine. apsolutizovati ili relativizovati.kalpa .bremenit ognjem agni . zvuči gordo aristotelovski. angārah i angarākah . sposobnost varenja.osa. žrtveni oganj. osovina.vijugati. šta je to što mi možemo meriti. vulkan agni . dijagonalno. da je ono apsolutno. Kant je vreme definisao kao apriorni iskustveni uslov naše spoznaje. akşah . ne reče. ak. ceo. sveznajući apsolutista Njutn. aksnaja koso. koso.gorivo.klin osovine Raspolućenost vlada i meñu onima koji su na istoj geografskoj širini i dužini. osovina I.

sa zemlje odnoseći žrtve i himne hvale bogovima. pa Bhrgu vide 15 .manthanam . Koliko se njome izgubilo zaobilaženjem zdravorazumskog rasuñivanja. Upanišadski rišiji. pravi nastavljači rgvedske misli. ontološke podloge svih bića i stvari. štapić i daščica su otac i mati ognja agni . iz tela sedam svetlosnih zraka. kružni tok. Penguin books. s neba donoseći svetlost. buktinju.brahmane. čas se spori sa bogovima atmosfere.rahasjam. kao i žrtvenog obreda. okićenih šiljatim. Od latentnog agnija pošavši. plamti na kućnom ognjištu i u ljudskom telu. te iščitavanje smisla i značenja iz najstarijih dela sanskritske literature još nije privedeno kraju. ovnu ili jarcu i ima snagu bika. juri na žrtvenim životinjama. od kojih radžas odražava agnijev dinamizam. Čim se rodi. silazi sa neba na Zemlju. životinji. vodi i pod zemljom. žrtvenu kašiku i dr. ako ne još više mitovima i legendama. atman. naslov 10-e knjige Šatapatha . nadahnjuje pesničku imaginaciju: "agnih mūrdhā-divah kakup patih pķthivja ajam apām retāmsi džinvati" "oganj je glava neba i vrh muž zemlji ovoj u voda semenu život podstiče" Neumoran i sveprisutan. toplotu i munje sa plodonosnim kišama. Antropomorfizaciju prirodnih sila nije izbegla nijedna religija. Oganj gori u zvezdama i na ognjištu Sunca. Vedska i brahmanska religija odlikuju se maštovitošću i neuporedivom sposobnošću simbolizacije. Zagonetno pojavljivanje i nestajanje. Priroda njegova.ognjište svete vatre Iskazom: "Prognani žele da se vrate na svoja vekovna ognjišta". poreklom od vetrova i sa imenom: "Nastao od plamena". u biljci. krije se u oblaku. problem prognanih nismo rešili ali smo ga jasnim načinili sa malo reči. Agni je antropomorfizacijom dobio mnoga obličja. dvostruka je: apolonijski-kultivatorska i dionizijski . zavoleo je ženu obećanu nekom demonu. kao putokaz.agni . u nameri da ga ugase. guna. brzo se s njom po vedskom obredu venčao i još brže bez nje ostao.1 U samkhji. 1 Wendy Doniger O'Flaherty: The rig veda. poći će od misterije agnija i stići do apstraktnih pojmova: brahman. prvo.proizvoñenje ognja motanjem – uvrtanjem drvenog štapića u drvenu daščicu. Bhrgu prokle Agnija kletvom: "Žderi sve što ti se na putu nañe!" Agni se pravdao da je govorio istinu i da je kletva neumesna jer se odnosi na "usta bogova". koji nas."Prijatelj svih ljudi" i Džatavedah . mahalicu. ognjište agni . budući da je Agni demonu dojavio šta se sa izabranicom njegovog srca dogodilo i gde bi je mogao naći. od kojih je najpopularnije: čovek riñe boje sa tri noge i sedam ruku u kojima nosi simbole. navelo je autore himni da njegovu tajnovitost transponuju na plan ideje o nečemu što je bilo izgubljeno. on čas posreduje. zlatnim zubima izbijaju plamenovi.āgārah ."Misterija ognja"."Poznavalac svih stvorenja" i njihovih tajni. toliko se dobilo. reinkamacija.vitalistička. pa nañeno. agni . drugo. roñenje i umiranje agnija. odvodi do osnovne preokupacije drevnih predaka: kakva je priroda univerzuma. Naziva se imenima: Vaišvanarah . Iz usta. ispomažući se prastarim indoevropskim simbolom: oganj na ognjištu. drvetu. uvek na tragu bitne niti kojom se svezuju delovi u celinu.1988. dom. Ognjevita. psihofizički procesi odvijaju se na potki od triju niti. odveo je. kad krenu. transformacija obličja. on je idealan posrednik izmeñu dva sveta. U kružnom toku izmeñu neba i zemlje. stići će do pojma apsoluta. proždire roditelje i u pepeo pretvara sve čegagod da se dohvati. odgovara nam Rg-veda. Riši Bhrgu. sekiru. dok ga raspiruju.vāhah-"vozilo ognja".

pročišćavaj sve ono što budeš plamenovima dohvatio!" Bog Sunca... Vak . Mislioci nisu proganjani i spaljivani na lomači. Običnom čoveku dopušteni su grešnost. ili po čijoj je moći postao jedini vladar. biva u apsolutističkim sistemima. po kome su učvršćeni moćno nebo i zemlja.žrtva . Žrtvenici u temenima trougla simbolišu tri sveta: nebo.. razume se. Agni je agens.. oni su hrišćanska specijalnost. Filozofska skepsa. Prirodno je poći od prostijeg i ići ka složenijem. Novo nije zatiralo staro. na koga obe vojske. jer se izvinjenjenjem ne menja duh bilo koje religije. Indija je zemlja velikog znanja i najdužeg pamćenja u kojoj niko nikome nije prevrtao jezik u grlo da bi ga ućutkao kao što je hrišćanstvo postupalo sa bogumilima. zemlju i atmosferu. ima nekoliko. i nisu religije. najdragocenija žrtva je piće besmrtnosti Soma. inače. i kletvu ublaži rečima: "Kao što Sunce toplotom i svetlošću pročišćava prirodu. Religija treba da oplemeni čoveka. da od njega načini boga. Agni. knjige nisu uništavane.žrtva . Sve što je u Indiji nastalo bilo je autentično. i jedna meñu njima od 9 strofa. Semiti su bili uvereni da je njima bilo dato totalno spoznanje. taj koji je postao. ali potraga za besmrtnošću nije prestala. sa istim završnim stihom: "Ko je bog kome treba da služimo žrtvom?" "Ko je prvi. uklopiće se u široku reku indijske religioznosti. uz napomenu. pogled upiru. Samo onaj neobavešteni po pitanju svoga i tuñeg. Surja... da ostane monoteista. jedinstvom trojstva: oganj . himna je reč: Vak . da izvinjenje ne može da važi. na primer.Soma -Sarasvati. ostaće trajno obeležje indijske misli i poštedeti Indiju od sramne i opake monoteističke isključivosti. mada su na sva pitanja za koja nisu imali odgovore i na ona za koje nema odgovora odgovorili: "Tajni su putevi gospodnji!" Semitska vera je vera bez pogovora. I danas se u Indiji dva puta dnevno izvodi žrtveni obred: agnihotrah. rodno mesto filozofije.Sarasvati očuvala se u brižljvo čuvanom sanskritu da bi se njime čuvalo i sačuvalo milenijumima stvarano duhovno blago neizmerno kreativnih Indoarijaca.. Kako jedan svemogući i svevideći bog ne može biti lišen odgovornosti za zlo. raskoljnikom. Ona je džinovska akumulacija kompleksnog kulturnog nasleña.. Najgore su prošli i najgorima se pokazali oni koji su svoj politeizam trampili za tuñi monoteizam. Njena svetlost obasjaće Istočnu i Jugoistočnu Aziju.. Oganj . Umesto demokratskog politeističkog panteona. bog vetra Vaju i Agni obrazuju najstarije indoevropsko trojstvo. zasnovan na vedskom poimanju Agnija kao najintimnijeg dela bića. najzaslužnijim za radikalno iskorenjivanje politeističke tolerantosti.himna. dopuna svetskog vokabulara novim pojmovima. Velika metla malog semitskog duha počistila je obilje ideja i problem zavisnosti čoveka od univerzuma i smisla njegovog postojanja redukovala na odnos: JHWH . supruga boga Brahme." itd. Od ognja sa domaćeg ognjišta uzima se ugarak radi paljenja vatre za obred venčanja ili prilikom nastanjivanja novog doma. nauman da sledi put svojih predaka od juče . Satana.boginja govora i mudrosti Sarasvati. oko 220 posvećeno je Agniju i Somi. Veliki evropski pesnik nasloviće pesmu posvećenu Buddhi: "Svetlost Azije". iz neznanja. Soma je nestala. monoteističke religije su istorijski krvoloci.. većina ostalih drugim bogovima panteona.za Srbe. poslušnost i pokornost. Svetovi se povezuju žrtvenim obredom. U njemu je sve prosto i jasno da prostije i jasnije ne može biti. autora himni. Od 1028 rgvedskih himni. njemu je suprotstavljen drugi bog.himna antropomorfizacijom postaju božansko trojstvo Agni . Žrtveni prostor ureñivanje po modelu trougla. kolebljive u duhu.. tako i ti. da li je po svojoj moći.. one. monoteizam je na nebesa preslikao najogavniji ovozemaljski oblik vladavine jednog neprosvećenog apsolutiste. Neko će reći da nisu umeli. to je kao kad se deset stogodišnjaka uhvati za ruke . inače se papa ne bi izvinjavao. s posebnim osvrtom na Stari zavet. izlivanje mleka ili rastopljenog maslaca u oganj ognjišta radi očuvanja porodične kohezije i njenih veza sa univerzumom. zato treba početi sa svetim knjigama monoteista. bog zla. kako to. mudrost i širina duha prvih rišija.. po kome duh prožima vasionske prostore.. nisu 16 . Ovih reči nema u sanskritskom rečniku. ono se na njega naslanjalo i bogatilo ga. čime je misaoni sistem velikog Arijca Zaratustre neoprostivo vulgarizovan. Bhakti pokret.da je preterao.samo taj može. Za razliku od Indijaca koji su rano spoznali sve spoznatljive istine spoznajući da ima istina koje nikada neće biti spoznate. lični odnos sa izabranim bogom. no.narod Izrailja: jedan bog izabran od strane jednog naroda i jedan narod izabran od strane izabranog boga. zapravo. Onoga koji je željan susretanja sa univerzumima mišljenja onaj koji ima iskustvo treba da upozori na važnost redosleda susretanja. niko nikoga nije nazivao jeretikom i sektašem.

no. Apsolut je jedno. evo. Varvari su oni koji ne znaju da prave pare i da upravljaju svetom. "don't they?" Mnogo sam čitao. mi smo se. pa se on raspadne u trojstvo. Ah! Umalo da zaboravim na internet. prema tome. mada sam sa varvarstvom lično raščistio čim sam pročitao prvi deo biblije. sreli. s njim se naprosto utapate u veliki. niti su na istom intelektualnom nivou. Rotšildi. Zašto me to pitate? Pa mi ništa nismo krili otkad smo se na planeti pojavili. iz jednog centra na sve strane sveta. ali tamo gde do njega stiže sa zakašnjenjem od nekoliko milenijuma. mislim svetski . Da su o jednom znali pokazuje gornja i druge himne. zna se kojih. niti je po prvi put na planeti . Tamo gde nema filozofije." Mnogo bolje nego vi! "Thank you. nek'se besi! PITANJE: Zar pljačka nije ponašanje koje smo pripisivali varvarima? ODGOVOR: Samo mi njih ne spominjite! Upravo sam dobio zadatak da civilizujem varvare.svestrano. proglašen za jedinoga. niti im je snaga duha podjednaka. Tv— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta PITANJA koja bi trebalo da budu zbunjujuća. mondijalističko. što nam se putem knjiga nikada ne bi moglo dogoditi. Svaka filozofija mora da stigne do pojma apsoluta. šareni svet. Tamo gde filozofija i religija idu zajedno. ko ne zna. Marketing i menadžering čuda čine. namenjeno celom svetu. PITANJE: Dobar dan! Kako ste? ODGOVOR: "Good morning.ako se sinteza izvrši na filozofskom nivou. treba biti umereniji. postavlja policentrično nacentrirani predstavnik. ODGOVORE daje monocentrično . sinteza na planu bogova predstavlja jedino rešenje. ne znate više ni ko ste ni šta ste. sad ste me načisto razočarali. razume se. PITANJE: Šta je cilj mondijalizma? ODGOVOR: Pljačka i preraspodela plena u korist bogataša. Zahvaljujući njemu. Svako je jednostrano.nacentrirani predstavnik koji drčnošću teži da zabrinutost pretvori u neopreznost. Rokfeleri i tako to. jer odražavaju zabrinutost. pozajmi se tuñi. Zna se ko je počeo prvi da pravi velike pare. Odkud toliko hrišćanskog čuñenja povodom "pojave" agresivnog mondijalizma? Zar on nije nastavak starozavetne netrpeljivosti i hrišćanskog prozelitizma? Niti je nov. posvetiti se ti-viu. nedaj bože. višestranih. ona i pozajmljena religija ne mogu da idu skupa.mondijalizam jeste monoteizam u najširem smislu reči. Ne svih. čim bude "practicaly" postalo mondijalističko. Adama Smita. pa ko zna neka pravi. Rgvedski rišiji i biblijski proroci jesu intelektualci. Tamo gde nema filozofije i ne izvrši se sinteza na planu bogova. pa.uspeli da izvrše sintezu mnoštva bogova u jednog. pravi mondijalizam. nepotrebna je na planu bogova. biće svestrano." PITANJE: Šta mislite o mondijalizmu? ODGOVOR: Šta da mislim osim da se može samo mondijalistički misliti! PITANJE: Zar ne mislite da je takvo mišljenje jednostrano? ODGOVOR: Varate se ako mislite da ima dvostranih i. pa je gadno zasmrdelo na kozirjev sir i na opoziciono ovče mleko) PITANJE: Šta činiti sa demokratskom idejom vladavine većine nad manjinom? 17 . Darvina i Marksov kapitalizam. jedan bog nije apsolut. takoreći od samog početka! (Policentrični predstavnik uzvratio je "oduševljenjem" od samog početka. što se nisu za jednoga odlučili dokaz je njihove mudrosti. zar ne? "Don't you?!!" Niste još! Ma šta kažete! E.

kojim slučajem. bez boravka meñu varvarima. Mi smo pozvani da izvršimo svetsku mobilizaciju. Pragmatizam mobiliše! Ko god nije mobilisan. pa smo hteli-ne hteli kaubojskog konja morali zaokrenuti unatraške. Ispred konja ide si-en-en da svet upozori na naš mondijalisdčki stav: manipulišeš. pa na kraju nestaju. Ne mogu svih da se setim. ne treba brinuti zbog recidiva. bombarduješ. sve to košta. "you know. praćakajući se u plićaku i mutljagu nasleñene barice. ostao je demobilisan. Setio se!) PITANJE: Šta mislite o onom delu sveta koji sebe naziva pravoslavnim hrišćanima? ODGOVOR: Mislite na one što su donedavno dizali sopstvene svetinje u vazduh? Prava kornjača. znate i sami. Počinjemo sa isporukama oružja i stvaranjem haosa. kažu "šta" i kažu "kako". srpskog porekla: "did you make up your mind? A?" ("I don't mind do you mind". jer su vas pragmatizam i protestantizam (i još koješta na "p" ) odveli u kolonijalizam? ODGOVOR: "Not at all!" Pa znate. Istorijske promašaje pravdaju širinom duše. eto vam moje metafore. Zauvek! Pazite! PITANJE: Odakle crpite toliko samopouzdanje? ODGOVOR: Iz mondijalističke ideologije. ako baš hoćete.prepreka našem drangnahostenu. Nema kod nas trte-mrte. zdušno koristimo prilikom kloniranja. resursi su iscrpivi. daljinskim i mobilnim. Većina je proglašena za svece. jer bi ibermenša još bolje formulisao. mi mnogo trošimo. sa isključivim pravom kažnjavanja pomoću tekovina naučno-tehničko-tehnološkog progresa. bolje reći doktrine ili. Priseća se da je imao nešto vrlo važno da pita. a ako ne izmanipulišeš. Nažalost. U oklopu sanjaju kako da proñu kroz iglene uši u carstvo nebesko. razume se. bez nas. skrajnut izvan glavnih biznis -tokova i strujanja. do bola i do daske humano! Ojačali smo. sa podvučenim naglaskom na ubijanje. a ako nećete. U meduvremenu. od hrišćanskih misionara i od papa lično. "could be very bad. razvili smo "very good" nove metode. Kako je ideologija nastala? ODGOVOR: Prostim sabiranjem odabranih biblijskih ideja o grehu i kazni. Zar blaga vest ne upućuje na milosrñe i praštanje? ODGOVOR: Koješta! To je bila i ostala uteha za slabe! Zar niste čuli za Ničea? Šteta što taj nije nas bolje poznavao. Dovoñenje robova iz Afrike nije popularno još od čiča Tomine kolibe. Sve je naučno! I filozofski! I bihevioristički! Drugim rečima. oseća se tržišna nestašica kontinenata za osvajanje (čujem da je kod nekih u pitanju šećer i zejtin). Izgubili su silno vreme i pogotovo "last century". Pragmatizam je. crnci u državi. istorijom i čovečanstvom. istočnjački misticizam! Mogli su biti dvostruki kornjačin oklop. Mnogo ih je. razaranje i uništavanje. PITANJE: Da li se pri izboru grešilo? ODGOVOR: Bože sačuvaj! Mi smo nepogrešivi jer smo pragmatični. Ako ste. o jednom bogu celog čovečanstva. moraćete! PITANJE: Hvala na obaveštenju. mada mi ne pucamo tako daleko. Njegovu teoriju. Da je nama onolika 18 . vajka se preneraženi predstavnik i baca diskretan pogled na improvizovani upitnik. ali znam da su vrlo informativni. I hope". "That's all!" PITANJE: Osećate li grižu savesti pred bogom. da reč koju ste upotrebili potiče od kolonijalne robe. daljinski. Javljaju se. Druženje sa divljacima. iz dogme. verujte. izmanipulišeš pa zezneš. mada mi je rečeno da dolazite iz nekakvog antipragmatično-smotanog sveta. Vekovima drži glavu u oklopu i gubi vreme.. od katoličkih kraljeva i kraljice Ibi. valjda. završimo sa ulaganjem kapitala i izvlačenjem profita. didn't you?" PITANJE: Vi ste hrišćanin. štit Istoka prema Zapadu i štit . s posebnim osvrtom na Jehovu i na Darvina. organizovani kriminal i drogiranje da bi sami sebe istrebili. nadam se da ste razumeli. Koješta! Hrišćanski i. Mi ne tražimo ništa više od kontrole svetskog tržišta.ODGOVOR: Prvi put čujem! Odakle vam ta ideja? Ako je u pitanju nekakva antička bolest. naš najveći doprinos religijsko -filozofskoj misli ovog bednog čovečanstva. učeći se kako se dolazi na vlast i kako se osvaja svet od cara Konstantina i kralja Davida. javljaju. na daljinu. i tako to. you know. uopšte.

Što Hristos u Kusku liči na Indijanca. Ono čoveka čini neodlučnim. suprotnosti se privlače. samo se smeškaju. a ovamo. Šta kažete? A! Još kad biste znali ko rukovodi simulacijama i optimizacijama. ne biste ni 19 .zemlja još jedanput. dosad ste mogli nešto da maksimizirate samo ako ste prethodno nešto drugo minimizirali. to je najlakše. Što se ideja tiče. nije ništa drugo do potvrda naše verske i rasne tolerantnosti. mi nju crpemo iz našeg skorojevićstva. tek. Uzmite na primer. Ukinućemo mondijalizmom sva sveta mesta. koju mi.. Zar ne vidite da se ona munjevito raširila širom planete? Prilepčiva je. pa će mu se san onako usput. on je. money". Zamislite samo više silom nego milom metode širenja hrišćanstva. ceo svet Amerika. Što se naše duhovne snage tiče. uz američki. Amerika oko celog globa. iz čista mira! Ali. PITANJE: Po mome mišljenju i pod uslovom da u vašem društvu smem da mislim trebalo bi biti oprezan sa Azijom. sve sam simulant do simulanta. Mi smo sa malo duha i nekoliko tričavih ideja kreirali nešto malo vrlo propulzivne kulture. Veći su od mnogobožačkih idola i od faraona Ramzesa. mada. Logiku smo prevazišli nelogičnim metodama. naše je mišljenje da je mnogo bolje biti bezidejan. Prokletstvo zatvorenih sistema! Zato smo se još više zatvorili da bi druge što više otvorili. lično. videlo bi se još jedanput šla mi umemo. Ja. One su najstarije društvene institucije širom planete? ODGOVOR: "Don't worry!". ali. odjedanput. Indijance. mada smo u proseku manje pismeni od prosečnog Egipćanina. Ne može se tek tako i besplatno dospeti u hrišćanski svet odabranih. Evroazijska Amerika. pa cilj opravdava sredstvo. koliko ja mogu da vidim. samo ako je sredstvo efikasno. Likove slobodarskih deklaratora iskesali smo u steni. Nikako da izmirimo zakonitu Saru i robinjicu Agaru. osim svete stene sa našim svetim predsednicima. spojena Amerika. pa čovek nikad ne zna šta mu misle. da nas svet ne bi opet pohapsio. bez sile. PITANJE: Da li je mondijalizam zaista nova ideja. Morali smo ih ubijati. šta se tu može. zbog profita od turizma i od hadžiluka. konačno ostvariti. nego teritorijalno. Što se iskustva tiče. umesto sebe zaluñivati obiljem ideja. Mi smo više za plićak i silu. osim ukidanja suprotnosti uništavanjem. ha! PITANJE: Mislite li da će ići lako sa zatiranjem religija. Maksimiziramo našu dobit i tuñe gubitke. U pitanju su najstarije i najstrpljivije kulture? ODGOVOR: Tačno ste uočili. pa se njihova i naša idolatrija ne mogu tretirati kao posledice iste vrste primitivizma. i nama i većini sveta stalo je do neprofitabilnih ideja koliko do lanjskog snega. nema šanse! "Third Rome". a zatim pridobiti.. na neki način. Jedan bog. te rulje crvenih i crnih ne bi ni bile vredne spomena da nisu dale sjajan povod za snimanje besmrtnih filmova. "You know". onoliki resursi i onakav geografski položaj. ono o čemu je hrišćanstvo od nastanka sanjalo. Možda je duh sa idejama bogatiji. pa papsko iskustvo. osim ako su u pitanju nafta i antički ćupovi. preferiram Vejna i Divlji Zapad. prošireni monoteizam. preziremo. Setite se samo Skarlet O'Hara. Verujte. samo "money. vidite. spasonosna za spas čovečanstva? ODGOVOR: Pa. Zasad se služimo najmlañim i najfanatičnijim islamom. Uostalom. U toku je kompjuterska simulacija po novom i tajnom metodu. mada i sa njima imamo nekih problema. Izazvaćemo ratove izmeñu religija i time iscrpsti ionako drevnošću istrošene Azijate. Izvanredno su talentovani za terorizam. Naša istorija je počela u apsani. zato toliko insistiramo na našoj slobodi i bezbednosti. Hristocentrizam za centriranje sveta. ha. ne mislim duhovno. bez problematičnih vernika. istaknuto prozirni. verujte. tu smo nenadmašni. mi se ne trudimo da upoznamo njihove zamumuljene i zakukuljene kulture. mada sam po prirodi pitom poput državnog sekretara. Imaju neku neprozirnu harizmu. sve čisti modijalizam i humanistička renesansa. a mene i sekretara odlikovati Nobelovom nagradom za mir i ljudska prava. Druga Amerika. pa Džon Vejn. poznavanjem vas mogu najpre zbuniti. Nismo opterećeni onim što se drugima u istoriji dogañalo. poput side! PITANJE: Kako nameravate da prevaziñete otpore koji će nastati od dubokih razlika u kulturnom nasleñu? ODGOVOR: Mi ne ronimo u dubine. usput izražavajući zabrinutost. Zato smo izazvali naprsline na oklopu bez zrna baruta. Smeškanje.

cilj. sa četiri minareta . svemoćna informatika u rukama moćnika! Da li je ikada na planeti bilo toliko pozitivnosti na gomili. bude pojavila idealna prava linija.na . UČTIVOST monocentričnog: Stvamo. Znaćemo da smo uspeli kad se na ekranu džina. agram . želeli ste. i ode na sastanak sa sekretarom. njihovog utvrñenog dvora. pe. hvala! POZIV monocentričnog: Doñite nam opet u projekat mondijalizma. reda radi. umesto gore . ako treba. pa s njom na modnu reviju kusih i razvrcanih modela bogato ukrašenih simboličnim broševima.reče. samo malo neozbiljnije i još opasnije. kraj istorije. PITANJE: Kako ćete znati da ste u tome uspeli? .. slušajte. Posredovani um posredovaćemo mnogostruko. podignut je slavni Tadž Mahal. Imate li još neko glupo pitanje? ODGOVOR policentričnog : Nemam. gotovo da je nedostižan: spolja beli mermer. mada se ništa ozbiljnije nije dogodilo. bez prefiksa i sufiksa. odmah biste se predali. ali nisam siguran da ćete shvatiti! NASTAVAK monocentričnog: Ja nisam tu gde jesam da bih shvatao. početak. E.desno batrganja. agra . Biće novih rešenja. Mi se ne bavimo tuñim odgovorima na naša pitanja. ODGOVOR: Šta ja imam da zamišljam kad je sve već smišljeno.prvi.voda agra .što bi rekao Haksli: kutija upakovana u mermer. Biće to pravi raj na zemlji.za trenutak posunmjali u uspeh. večna moderna.. mnoštvo. vrednost. pa videli (ko preživi). Sunčeva amplituda i dr. prema nama otvorili! "Great!" A! Šta kažete? "How do you do?" (More.voda (zato što uvek "gura" napred) P. nema sporenja zbog razlika. NASTAVAK monocentričnog: Što god mi drugom radimo sve je "very grave" vodi pravo u "grave". pokupi trake sa najnovijim otkrovenjem i ode. deset puta. Na obali reke Jamune. unutra intarzija u mermeru 20 . Uostalom. potomaka Džingis-Hana. ratom protiv zvezda. najbolji Agra je naziv grada sa sanskrtskim imenom koji je neko vreme bio prestonica porobljivača Indije. Svakoj svesti biće nesvesno dostupan pristup na sveopštu svest.reče.ne izdrža predstavnik.puta. Antologijsko delo Holivuda. ako treba pet puta. spomenik jednoj ljubavi i svedok više velikih zverstava. nemilo prebijanje izmedu nemila i nedraga.gah (sl) . Smirićemo mi razigrani ljudski um. Videćete! Bili živi (što je malo teže). Naumni smo da mondijalizam proširimo na univerzum. Sve je ostalo po starom.. verujte. Zar jednakost i pravda nisu iskonska čežnja čovečanstva. Zabeležena je izvesna zabrinutost izvesnih i izvesno repliciranje neizvesnih. po raskoši i po uspomenama.. čemu filozofija. Budite poslušni. biblija uživo. PITANJE: Kako zamišljate novi svet posle pobede mondijalizma? -postavi predstavnik poslednje i ključno pitanje.ali.gū (sl) . ODGOVOR: Upravo je u realizaciji grandiozni projekat još grandioznijeg encefalografa. Po originalnosti. sve će njemu biti jasno. ja sam vas.en . on nije nešto impresivno . ODGOVOR policentričnog: Neka. nabijem ti ga u do. bolje reći. hvala . nema na čemu . Mogula. agra . nedaleko od Crvene tvrdave. da se više nikad ne vrati. iks . Imate li nešto protiv? ODGOVOR policentričnog: Imao bih. ne misleći tako. Interviju je zabeležio zavidan uspeh i naišao na širok odjek u svetskoj javnosti. glavni. agra agrar I. do. pa. Nema razlika. pitao. milo em drago.vrh.dole i levo . opsova svestrano obrazovani predstavnik.) ODGOVOR policentričnog: Više "grave" nego "great".

upravljati. biti željan pobuñivanja. Istorijskim i sveopštim "razvojem". na primer. adž. i odabranica srca Šah . ponajviše Šivinih.pobudivati. s desne strane. radi "večnog sjedinjenja u smrti". sve do svoje smrti. Spomenik ljubavi: Mumtaz Mahal. najviše Englezi. simetrije radi. osim što nema vrha. Zna se. Prvenstvo da budu pitani imaju oni koji kad god govore o svom resoru ili o zanimaciji širokih seljačkih masa uvek upotrebljavaju reč: agrar. Ima osećanja jačih od estetskih. nasilno svrgao sa vlasti sin Aurangzeb. Nema Starog Grka koji bi bio impresioniran hrišćanskom crkvom podignutom povrh nekog hrama posvećenog Apolonu i Atini. "Kralja sveta". Srušen je hram jednog boga "bezbožnika". Spomenik zločina: Šah Džahan je nasilno svrgao sa prestola oca Džahangira. izgradi repliku od crnog mermera. odbaciti 21 . goniti. pošto bude umro. Avgustin od Bordoa. a zašto je volja bila takva. adžati (dg) .od raznobojnog dragog i poludragog kamenja. tim pre što je morao znati "da su i paganski hramovi podignuti po volji njegovoga boga jedinoga. U Ajodhji se često dešavaju sukobi izmeñu hinduista i muslimana jer je džamija podignuta na temeljima Raminog hrama. I pored različitih osnivača i doktrinarnih razlika. ista takva zgrada koja nikad ničem nije služila. kome je Džahangir dodelio titulu: "Izumitelj umetnosti". najgori vladar dinastije. na teret i na račun "bezbožnih" podanika. bila je poreklom Persijanka. a kad govore o seljacima. prvo ime znači: "roñen-da-ubija-da-bi-stigao-na-vrh". u čemu su mu zdušno pomagali Mumtaz i njena porodica. Utvrñeno je da se muslimanske grañevine oslanjaju na temelje hinduističkog hrama. nedolično ponašanje za jednog sveca. Sve su tajne tadžmahalskog kompleksa manje-više razjašnjene. koji je.Džahangirove žene . nalazi se duga i niska pravougaona džamija. ostaje tajna". terati. složenicu: poljoprivredni proizvoñači. istorija i smrt nisu namerama išle naruku. Nameravao je da naspram Tadž Mahala. niti Srbina koji bi se mogao diviti arhitektonici i raskoši džamije podignute na temeljima Gračanice. jedan Venecijanac i jedan Francuz. koji je već izvršio "zaokret prema agraru".Džahana. umesto reči agrikole. I podcenjeni hinduista naučio je od precenjenih monoteista kako se postaje netolerantan.Tajnu grañevine desno od mauzoleja nedavno su rasvetlili indijski arheolozi. uzgred budi rečeno. da bi se na njegovim temeljima izgradio hram jednoj ženi. s jedinom povlasticom da može. Ako smem sanskrtom da interpretiram ime Dža-han-gir i Dža-han. islam i hrišćanstvo imaju zajedničku sklonost uništavanja svega što je tuñe. "Izabranica harema". osim jedne: levo od mauzoleja. Grañevine i vrtove projektovali su i nadzor gradnje vršili slavni graditelji onoga vremena: Iranci. da se sveti Nikola "odlikovao" organizovanim rušenjem antičkih hramova što je. ali. odakle nije makao osam godina. Uživanje u skakutanju veverica po ureñenom vrtu jedino je zadovoljstvo koje posetiocu nudi ovo morbidno mesto. da bi njega. mauzolej za ljubljenu i sebe. uvek koriste recidiv prošlosti. treba pitati nekog ministra za poljoprivredu. spomenika ljubavi. roñaka Šah . plen je uredno obeležen i složen u Albert-hol muzeju. kod drugog imena sve je isto. pa je ovaj srce lečio gradeći jedan od najskupljih monumenata sveta. Izvori kažu da je izgradnja trajala 16 godina i da je u njoj učestvovalo 20 000 radnika. Biće da su Latini imali u vidu sanskrtske prioritete kad su njivi dali naziv: ager i poljoprivredi naziv: agrikultura. adžah adžija adžira čigra G. pogotovo na sarkofazima. kroz prozore paviljona da uživa u svome delu. mora se priznati. Zašto je to tako. Iz tvrñave i Tadža odnosili su kako je ko stigao. takoñe. uzdišući. Unutar temelja muslimanskih grañevina pronañeno je na stotine nabacanih kipova indijskih bogova. što nije nerazumno jer su se u superiornu indijsku kulturu asimilirali svi osvajači. voziti. stvari su se izmenile na štetu nekada najcenjenije profesije. Oca je zatvorio u raskošni paviljon jedne od palata u sastavu Crvene tvrñave.pesnikinje. najviše doprineo raspadanju Mogulske imperije. baciti. na drugoj obali reke. ljubavnici i poliličkom istomišljeniku. fanatični islamac. pokretati.

bog ljubavi Kama. bili oduhovljeni.pustinja (bez ljudi). organizovane su olimpijade čiji je razvoj dostigao neviñene razmere. pa svako mora imati svog žrtvenog jarca. mantru iz sledeće porodice reči. Sanskrtske reči. namerno lukavo politikantstvo apostolske zajednice. što ne znači da ga treba isključiti iz panteona. Očigledno je. jarac adžā . duh je taj koji pobuñuje. podsticač. vetar adžanam .adhi . jer je hrišćanstvo čista duhovnost. izazivaju nešto složenije asocijacije: da bi se svet pojavio. Lopta je simbol savršenstva i univerzum u malom. adžah . kao stoku. te nije na odmet ministru skrenuti pažnju na blagovremeni zaokret agrara prema kozarstvu.I. sa crkvom iz IV v.uži izbor činjenica iz biografije. telo. nije čovek. da bi pagani bili privučeni iskonskom svetošću mesta i na njemu. i agonija. pa imamo pojave da se drogiranjem tela i lažiranjem "natjecanja" pokvare i telo i duh. meñutim. koje jesu za priču. Da su moje slutnje opravdane. gonič."neumoran vladalac".pobuñivač. O kupu kupova i kupu kupa kupova i da ne govorimo..paktu. antagonizam. no. i ako ga zamislimo u ljudskom obličju.nešto vrlo neprijatno za čoveka kao. Sunce. Na Zapadu važi samo jedna mantra: "Ko nije pobednik. voña. onda to mogu biti bogovi: Brahma. Što se semitskog žrtvenog jarca tiče. dok se nemudri odluče za jednog.izvor budućih zamajavanja. Pitam se. šta bi ostalo od ove starogrčke navade da su "natjecanja" besplatna? Osim dece u školskom dvorištu. bilo je potrebno da neko nešto pobudi. da je podsticanje posao voñe. prevoñenjem u hrišćanstvo. Višnu i nmogi drugi. Tu će biti poučeni da im je predak Avram. materijalni predmeti. sa likovanjem pobednika i agonijom pobeñenih. Niko ne može znati ko bi mogao biti taj prvi. Najpre. beznačajna osoba. trebalo bi da je očigledno. Crkve su grañene preko srušenih antičkih žrtvenika i hramova. budući da se svakodnevno održavaju po najzapuštenijim palankama. pa ima nečeg opasno dubokog i plitko istraženog u poigravanju loptom i nadigravanju protivnika dotičnim predmetom. pod motivacijom: "u zdravom telu zdrav duh". Agni. iluzija adžirah . na primer. uz upozorenje da mu nepažnjom i neupućenošću u predhodni TV dijalog. zemljotres adžira . dok je semitski jarac nosač kolektivnog greha. naprotiv! Ipak je glavni pokretač bio i ostao Agni sa žrtvenim jarcem. u kritičnom trenutku može doći do kritične nestašice ovih životinja. otac mnogih naroda ili Izrailj. pokretač. čuvar. Višnu. Najveći podsticatelj i izazivač maje. Pokazalo se da takmičenja ne opravdavaju u potpunosti starogrčku motivaciju jer je čovek sklon vitoperenju velikih ideja. Lep i redak primer očuvanja kontinuiteta. može dobro doći Nato . gubitnike treba. adža . Mantrom se u Indiji služi pojedinac. na kome stoji jevanjñelje iz koga sveštenik čita za vreme službe božje. sveopšti antagonizam. ništarija od čoveka adžanjam .radža (sl) . večan adžira . Šiva. borilište. od nje potiču grčke reči: agon. 22 . takoñe jarac. ali se inkasiraju velike pare. sa hagiografijama . da li je grčko hagio . okretan adžanja (tpb) . agonizam. nehrišćani su čista materija. terač.neprikladan da bude roñen.brz. Ako su u pitanju Srbi koji malo imaju pojma o modalitetima kohezije kolektiviteta. hitar. on mi liči na: agha -marsanah. propraćenih čudesima. Šiva. jednog dana. teško da bi se iko bavio pikanjem lopte. neprikladan za čovečanstvo Porodica reči navodi na brojne asocijacije. stoga mudri dopuste da ih može biti mnogo. nesumnjivo je bog ljubavi Kama.neroñen. pa. pripisano istaknutim hrišćanima i hrišćankama. mada je vrlo verovatno. pobiti". dvorište. ljubljeni i podsticani narod lako može postati žrtveni jarac.sveto. smrt P. maja. Zbog agona . pa.pramaterija. veliki borac s bogom! U Siriji postoji mesto Malula. Brahma.trkalište. nego Avram. Da li je od sanskrtskog jarca: adžah izveden grčki: aigos. izvedeno od Agnijevog žrtvenog jarca.takmičenja. nije baš sigurno. bogme. nešto je pramaterija . Sve što postane masovno postane vulgarno i vrlo profitabilno.podsticanje adžanah . ne Adam. nestvoren. takoñe.oličenu u jarcu. u kojoj se čuva stari žrtvenik sa rupom na mermernoj ploči za oticanje krvi žrtvene životinje. u slobodnim časovima. dokazuje sveopšte prelivanje agona u sve sfere života. za vreme odmora i na poljančetu.

takode.savijanje.ulepšavanje. blistati. pogreška. grešiti I. izazivati pojavu nečega. bistre i povezuju mnogi pojmovi za koje bi se na prvi i pogrešan pogled moglo reći da nemaju nikakve meñusobne veze. meñu kojima adžiluk zauzima vrlo istaknuto mesto. uverili smo se na sopstvenom iskustvu. Jakova.ajuh (sl) . aghajati . Nema moćnijeg jezika od sanskrta. Ovde spadaju i druge srpske reči.savijen. kao na primer: Čegar.ime jedne od nebeskih reka añdžişthah i añdžişnuh (m) . Jeremiju i druge. kao što se "maršne" pas. meñu ostalima ima mnogo zaboravnih ponavljača i improvizatora. agh. agham . zavisno od uma. vokabular se koristi u emisijama RB: vreme sporta i razonode i o religiji. añčati . čigra.Iz gornje porodice reči raña se i asocijacija: adžija . nažalost. añdžanam . pozdrava ili zaklinjanja 23 . agh. ni žrtveni jarac. Agnija. džarati i sl. veri. kao što vidimo.ići u pogrešnom pravcu. da adžija nije autentična hrišćanska. greh. voñe i žrtveni jarci. añdžah ili añgiras anñeo G. ukazivanje na zemljotrese (imanentne ljudskom umu) različitih intenziteta. Sva sreća da sveta zemlja nije daleko i da nije velika. Izbili su mu iz rečnika Vasištu. crkvi kao i prilikom poučnog iskušavanja preko okruglih stolova RTS-a i drugih rado gledanih i loše shvaćenih vizuelnih medija. Malo je teže kad vojska razbojnika umaršira u nečiju zenilju pa je ne mogu izmarširati ni mantra. lutati. añčati ačiti se añčanam ačenje G.razbojnik agha . jer se nije blagovremeno čitala Kautiljina Artiašastra. kao kad se prosi. Angirasa. Sanskrtom se. sa pustinjskim podvižništvom. añdž. odnosno da je razbojnik onaj koji ima nameru da ugrozi i da povredi. inače. sa izbeglicama. lukav Ačenje je ljupko . añč. mada. onaj koji ima nameru da ugrozi. kovrdžav. añč. ni moleban.lukav način za postizanje nečega što se. magična mast añdžah . razjasniti I. još uvek u upotrebi kao dnevna molitva agha . adžija i adžiluk. izgubiti se."vrlo sjajan". kovrdžati. njima slične i nepotrebne. bulazniti I.nauljiti. zapovednik añdžasī .ciljna grupa sa ciljem da stigne u carstvo nebesko i da se domogne večnosti. kao na primer agon i agonija.zlo. Isaka. izvitoperen. bol. añčita (tpp) . nagnuti. anakti .šaka uz šaku. nečistoča. Aghamarşanah bukvalno prevedeno znači: "izmarširati greh. añčanam . Sunce andžalih (m) . da povredi Da je aghahārah = aghājuh. Tada se moraju čitati Bhagavad gita i Gorski vijenac.on toga nije svestan. i još manje islamska izmišljotina. iskriviti. sveto i obesvećeno. tuñe imenice.Višnua i u rečnik zabili Avrama. podignute u visinu čela u znak poštovanja. aghajati grešiti agham greh G.jedna od rgvedskih kratkih himni kojom se "poništavaju" grehovi. ne bi moglo lako postići. patnja agha . pa koristi sve modalitete sakupljanja potrebnih zasluga.zlonamernik. ukrasiti.kriviti.hārah (sl) . u RVK zvezdicom obeležena. Agni i žrtva. Bhrgua. tumarati. iskrivljen. srpski jezik je najbolji sanskrtski učenik. ni adžiluk. Nije sporno. Bhagu. kovrdžanje F. glasnik. Grčki i latinski spadaju u dobre učenike.marşanah (sl) . čilaš. čio.pošiljac. slaviti. skrenuti s puta.

aŃŃājate . tumaranje aŃŃ. pošten. u astronomiji planeta Jupiter i jedna od zvezda Velikog medveda. anuči . potiče od añdžah. trg. ono. añč. Njome je u starini bila najavljena glavna odlika novog doba: vladavina tržišta.glasan smeh.prevazilaziti. trenutan.arogantno ponasanje aŃŃah . anvan. Krajnje 24 . Za njih je srpski entitet neprozirna pojava. aŃaŃa . njisak konja Može se. posle I. prevršiti meru. nastavlja.(Lokativ. brz. añūşīta . Svi relevantni za pravljenje savremene istorije obuhvaćeni su gornjom porodicom reči. ind) . anūkam . ona. ančajati . anūčīna .stanovati) aŃ. Oni koji misle da je presecanjem stari koren uništen.onaj koji dolazi posle.oni koji žive jedan pokraj drugoga (pridev nastao od prefiksa: anu .engleskog rečnika izvodi poreklo grčkih reči: aggelos i aggapos od Angirasa. aŃŃate . anūčī .hasitam (sl) . privlačan añdža . pa se i ovde.rasa.onaj. jedan od sedam mudraca prve manvantare.garbha (sl) . pridev: anvañč. gde se umesto prave unucima podmeće loza tuñih predaka. aŃŃate atakovati G. pored. vasati . načiniti sanskrtska rečenica prikladna za opis "vrlog novog sveta": "aŃŃapatjah aŃŃājatena sah aŃŃahasantah aŃŃante""gospodari tržišta sa arogantnim diktatorom konjski njišteći atakuju. knjizi Rg-vede. aŃ. aŃŃajati . pouzdan Angiras . kad glagol promeni vrstu: aŃŃaja. otac Agnija.biti diktatorski arogantan I. añdžasa . Vujaklija izvodi anñela od latinskog: angelus. sukcesivan anūčīna . prevršivanje mere aŃŃa . u cilju zaštite žrtvenog obreda.razviti. ubiti i. Angelus.roñen u sukcesiji. añučīna unuk.ispravan.iza. aŃati lutati G. Autor sanskrtskto . aŃŃ. koji sledi pravac drugog. kao da su unuci tikve bez korena. dakle. porodica P.osmatračnica.roñen iz brahminih usta. proizvoditi. sa svodenjem čoveka na robu.patjah (sl) . srpskim jezikom grčke i latinske reči fonetski tako moduliraju da su bliže sanskrtu. pijaca. i glagola: vas. na primer. njegovi potomci su bića svetlosti. očigledno. prati.prezirati i aŃŃ. po redu Bilo bi interesantno čuti egzegetsko objašnjenje falsifikovanja rodovskog stabla Srba.blizu.lutanje.sājana (sl) . mada se i oni sami služe srpskim jezikom.P. izgovara magijske izreke iz Atharva vede. istinit. kao u mnogim drugim slučajevima.onaj koji se kreće pravim putem. aŃati . varaju se. tumarati I. aŃŃā . s preflksom anu. unuka G.lutati.gospodari tržišta aŃŃa . añūşīta komšija P. autor himni u 9. po himnama Atharva vede Angiras je osoba koja.

naravi. Upravo je u toku okrugli sto neba. Jedinog predstavnika žena. mada se kod jedinoga uočava izvesna nedoslednost: najpre se odrekao ljudskih žrtava. s posebnim osvrtom na hrišćanskog egzegetu." Što je volja takva kakva je kriva je žena. nema značaja.ići prema nekom cilju. addati . Drugi monoteisti ostali su pri primitivnom strahu od božje volje. muški rod je okitio istoriju i bogomolje "svetlim" likovima agresivnih boraca za veru i za teritorije. žrtva. logičnijih rešenja. usput dajući običan doprinos opštem razvoju neobične duhovnosti. kao što se činilo u starijim religijama. bez drugoga. imaju nešto da dodaju u cilju "pojašnjenja" i zaštite autora od sopstvenog dela. zamenivši Avramovog Isaka ovnom. sastaviti. ukoliko. krstom. U Hristu se prepoznaje vedski Puruša. rajske voćke biće posečene i zmija vraćena natrag. semen viril brahma . i bez monumentalnih zadužbina. mada ima i drugih. u Adamova rebra. u kojoj su uloge izmenjene. spojiti. addati dodati G. Ovo je bilo sa aspekta monoteizma. Agresiju uzrokuje nedužni muški rod. stalno šapućući: "neka bude volja tvoja jako že na nebu i na zemlji. koji je druge bogove. Kult žrtvovanja ne prestaje.nepravičnom raspodelom moći i mogućnosti izmedu žrtava i agresora bavili su se mnogi veliki umovi. posledice agresije trpe grešne žene i nedužna deca. jer kaže kako se u ulozi žrtve treba ponašati: iz dubine duše voleti i praštati agresoru. dokazivati. sam sebe valjano i voljno prinese na žrtvu. Dajem svoj doprinos egzegetici: život na zemlji nije ništa drugo doli selekciono sito za odbir pravednih poslušnika.logos funkcioniše u zatvorenom krugu svoje samovolje. služiti. Treba bogu biti zahvalan zbog postojanja agresora jer oni su. instrumenti u njegovim rukama.kosmičko jaje aĦda-karsanam (sl) . rasuñivati I. budući da su se žene i na nebu i na zemlji pokazale gorim od muškaraca. umesto jarca. svrgao s vlasti i ljude isterao iz raja. inicijator praroditeljskog greha i začetnik istorije. bezgrešno začinjući ženski rod. aĦda-karşaĦam kastracija G. I. doduše. Antropocentrična religija ostaje dosledna.jaja. Još se ne zna šta će biti sa pravednicama. stiže u carstvo nebesko. ali je zato tu egzegeta koji zna da oni rade u korist večnog života žrtve. na neki način. da se ponavljanjem ne bi narušili "izvornost i originalnost" Starog zaveta. Kod njih nema mudre: "Ne boj se!" Egzegetskim rešenjem eshatoloških problema hrišćaninu je objašnjeno da je neizmerna ljubav božja prema stvorenjima glavni uzrok pravednikovih stradanja i obećava mu se carstvo nebesko.kastracija 25 . bog. add.aĦda (sl) . pa antroposa stavlja na žrtvenik. gde JHWH raspravlja sa stručnjacima za kloniranje mogućnost involuiranja ženskog roda zajedno sa pravednicama. zaštita Odnosi se na govornike koji. operatori božje volje. Oni. ne znaju šta rade. no niko problem nije bolje rešio od hrišćanske religije. aĦdam . am. bogomater. tim pre i utoliko bliže do boga. podstaknuti diskusijom. Tako bog . Štaviše. pa je samovoljom i vlastoljubljem uzrokovani lični problem rešio povratkom poslušnih pravednika u svoje carstvo nebesko. Ovako ponašajući se. teško podnosi samoću . add. Primivši ponešto od duha svetoga i poviše od JHWH . traže žrtve. mošnice. da bi ubrzo samome sebi prineo na žrtvu sina svoga jedinorodnoga. amati . pa i onaj "jedini i pravi". ne računam jer ona predstavlja imaginarni. Zamena žrtvenika simbolom. Za svaki slučaj. on gubi smisao postojanja.pridružiti. Svi bogovi.štit. ona je čisti biheviorizam. menja se samo žrtva. addanam . društvo ravnopravnih. u okean.on nije brahman -jedno bez drugoga.

manijaka. oznaka je pozajmljena od latinskog: alta ara -visoki žrtvenik.mani .skršiti.ne tako / tako. žrtvenik sa ognjem pretvorio se u pregradu za deobu prostora na: sacrum i profanum. Nikakvo čudo što je osnovni "aim" postao "I". Atar ili hatar. što se. "Atharvan" može da stupi u profanum. Ako engleska reč: "aim" . vijugav (kao plamen). talasast. U pravoslavnom hrišćanstvu. athar . do kojih dubina seže srpski jezik sa crkvenim oltarom i sa polaganjem života na oltar otadžbine. Satja .oganj (zastareo naziv) atharih (f) -plamen atharvā (m. a ono od korena glagola: kķş. jer on je na profano imun. atķpa netrpeljiv atķpta nenatrpan I. Nezasit je nezajažljiv: atķpta . atathā / tathā . nezajažljivost P. zbirke magijskih izreka protiv bolesti i nevolja. Nekada je oganj na žrtveniku služio za opštenje sa silama univerzuma. služiti životu. što ima za posledicu otežano razlikovanje "aim" i "I am".prvije ustrojio obožavanje vatrom. Izbegavati kastraciju znači ići u susret. karşati . atathā . Nezajažljiva provalija generiše nezadovoljavajuća stanja i ne da se ničim zatrpati.nezasit Reči su iz Rg vede. drugi za vernike. prvi koji je znao i podučavao Brahma-vidju. somom i himnom.tako Svet se deli na afirmatore: tathā i negatore: atathā. identičan sa Angirasom. očuvalo samo kod Zaratustrinih Parsa. umesto baviti se pozajmicama.nezasitljivost. Prvi je rezervisan za "atharvane". On je jedan od Pradža-pati-a. do danas. jer je tatha . Atharvānah stapaju se sa potomcima Angirasa i Bhrgua. Dotad. Umesto neba sa otvorenim vidicima. i otkriti nam zašto je sa ljudskim umom i jezikom tako. predačkog ognjišta. uočiti svežinu memorije starih i sklerotičnost mladih.treperiti I. atharjati (den) . potiče od gornjeg korena. Uzdajmo se. Brahmin najstariji sin.nezadovoljen. profanima se nudi 26 . Autor je Atharva vede. lepršav.juga se prepoznaje po nezajažljivoj gladi mani .gotram.atķpa. biće da je Anglosas bombardujući ciljno i besciljno. mada ne verujem. u RVK obeležen zvezdicom. da će autori opšte generativne gramatike proniknuti u najdublji sloj. teritorija koja prirada odreñenom naselju.ne tako. još jedna binarna jedinica može korisno poslužiti za podsticanje živahnosti konverzacije ili za totalno medusobno nerazumevanje. atķpa . "Razvojem" engleskog jezika pomućeni su vokali. atharjati treperiti athar oltar G. atharja. atharja i atharju . poteklih sa istog.Kastracija vodi poreklo od: karşanam. Doduše. prapredak ljudi. trčati atharja. ne/ da P. nauk o brahmanu. vernik i pogotovo vernica. mada je bolje. P.hodati bez prestanka. nezajažljiv. ne sme da stupi u sacrum da ga ne bi profanisao. kako je. Agnijevim ocem. takoñe vodi poreklo od gornjeg pojma jer ukazuje na vlasništvo porodica u srodstvu . što će reći u slog AUM.juga je bila epoha duhovne gladi. kali . Njegovi potomci. atati . at. osnova: atharvan) .treperav. atķptih (f) . nezadovoljavajućeg stanja atķpta .cilj. Ako je za sanskrt "athar" bio zastarela reč. krenuo protiv života.

adhivaktā (m.što može biti dobar znak. degeneracija adho . atti jesti G.dvāram .govoriti u korist drugog.svastikam . utešitelj adhivačanam . da se uočiti porast imuniteta na sličice i na oltaru i na tv ekranu. gornji i donji. bliži i dalji. adrih (m) . stena. adanam-jedenje. da bi se pokazalo šta sve u sanskrtu može biti dole.pregrada sa sličicama paradigmatičnih ličnosti iz biblije. niže i gore. atjah at G.ārani (f) . mada je sve relativno. što treba jesti Reči ove i prethodnih porodica reči korišćene su u Rg vedi. osnova: adhivaktķ) . bojni konj At je obeležen zvezdicom u RVK. atti -jesti I. više.ono što se može. nego nama.odgovor. ad. gornje. podmukao Evo nekoliko složenica: adhara . donji.trkački konj. ići svojim putem. zaštitnik. Pažljivim posmatranjem profanih. adrih zdrobiti (kamenom) I. atjeti .opadanje. kamen za istiskivanje soka some adhivač.niži.kamen. ati.proći pored. epitet 27 . antropocentrizam u punom sjaju. adanīja (tpb) . ženski polni organ P.niži i viši. adhara donji adharam odgovor I. ad. kao što odgovor može biti adharam i uttaram. Od njega nas deli stopedeset godina a mi i dalje bolje znamo turski od sanskrta.uttaram . pitanje i odgovor adhara .anus (donje "dveri") adha .upahāsah = adhopahāsah . atjah . advokatisati I. napredovati I.donji region. preći preko. ("upasivanje") Ovo je tek mali izvod reči iz rečnika. Nije se čuditi Vuku. adharā .gamanam .seksualni odnos. nadir (suprotno zenitu) adharam . nizak. adhivakti . adhara .donji komad drveta za izazivanje vatre trenjem adho . adhivakti advokatisati adhivaktā advokat G.titula. donji deo. donje. planina.advokat. raniji i kasniji. hrana P.nadir adhara . adhivač.

udata za drugog. izmeñu gornje i donje odeće antaram .unutrašnja toplota antram .unutrašnjost.komad odeće koji se nosi u sredini.posle. Reč se sve reñe koristi. glumac.imitacija. bliže. stidljivost.krčanje creva P.imitator. uz anteriju. atman. pokret apasja . opus I.delatan. smetenost Ovako se.unutrašnji antare (ind) i antarena (ind) .imitacija.dža (sl) i anja . tuña žena apatrapā apatrapa I. Gornje sanskrtske reči potiču od glagolskog korena: kķ . Latini su zapamtili i podsetili nas da govoriti u ime drugog nije neko novo umeće. antarījam anterija I. osnova: anukartķ) . apas (n) . anterija i opanci. apasja pasija. u slučaju karikature. anja .anja (sl) .udha (sl) . po tome se raspoznaju Srbijanci". na račun. s obzirom na. dejstvovanje. anja ino. pa bi: anukarah bilo: slediti neki uzor podražavanjem.ikşam (sl) .tovariti. sa vedskim smislom za gostoprimstvo. život.preljuba (sastanak sa tuñom ženom ili mužem) anja .delati. inoča P. različitog porekla I. nekada. pokraj. antarījam . različit eka .Pojmovi su iz Rg vede.aktivnost. pozvao na rakiju i objasnio mu da su Srbi narod najstariji. sličnost anukartā (m. vlasništvo antram . delatništvo P.kūdžanam (sl) . anukaraĦam . zamenjena je pridevom "smotan". Čuvši Srbina dok peva: "Svilen jelek. srpskim jezikom označavala aljkava i nezrela osoba. vešt 28 .utroba antar . te da je sanskrt od srpskog pozajmio oznake za odevno-obuvne predmete. prema. srce. stvarati i prefiksa: anu . podražavanje anukārah .džātā (sl) .plašljivost. iz RVK prepuštam akademicima nadležnim za zvezdice. ali su trapavost i trapav preživeli. intimnost.tāpah (sl) . antarja . apatrapā .samgamah (sl) . Zvezdicu. izmeñu. činiti.drugi.rad. preuveličavanjem. delovanje. anja . u korist. zbunjenost. anukaraĦam i anukārah karikatura I.roñen u drugoj porodici. apas . izvoñač U Vujaklijinom rečniku stoji da karikatura potiče od italijanske reči: caricare . naglašavanjem preteranog. sadržaj.meñu. podražavalac. duša. Rgvedanin bi mu rekao da je i jelek i anteriju i opanke na kljunčiće pozajmio od sanskrta.jedan drugi anja .atmosfera (ono što se vidi izmedu neba i zemlje) antar . Srbin bi njega velikodušno.

nevolja.loš. nedopustivo iskvarena varijanta sanskrtsko . medutim. vrlo lep (u Bhagavata purani) Pošto je stvar složene prirode. širiti. apuşŃa . moraju se u pomoć pozvati neki pojmovi koji ne spadaju pod "a". greh. omršaveo.onaj koji nema protivnike aprati . grešnik. apičja vulva (u prevodu na srpski) P. može biti opasno ako se zaboravi da voda teče sa viših na niže nivoe. zao čovek. nego pod "p": G.bezgrešan. mada su antipapski Anglosasi pretvorili gornji latinski izraz u "race" . nevaljalac. skriven (u RV). mada ap znači i voda.takt aprati nesposobno za pružanje otpora manjūja uobličeno mānah (javno) mnjenje 29 . krvoločna zver. pun vrlina. odkam Niš. apāpa . nevažan aprati bez protivnika apratikarah kreator poverenja P. šteta. porok. stomak Bilo bi protivprirodno da Srbin zapamti anteriju i opanke a da zaboravi ono što mu je i od samog života draže. veštac. pičaĦdam .karah (sl) . utiskivati. sos Niš". "Naturalia non sunt turpia". neumorno podražavanje vodenih brzaka. piččhajati . i pāpam . apičja . jer su: pāpah . kriminal Nikakvo čudo što je pošten čovek "de rerum aturam" antipapista. apāpa "antipapa" P.trbuh. ako se engleska rečenica bukvalno prevede na srpski. obogaljen.tajan. apuşŃa zapušten P. aprati .utakmicu.Pojmovi potiču od imenice: ap . Oni uvek nešto izostave kao što su izostavili padeže iz gramatike.srpskog jezika. krivica.neishranjen. trku za profitom. Pasioniranost aparatima može dovesti do zloupotrebe tekovina tečenja nizbrdo od strane nekog antropičnog antropofobiste. otud latinsko: opus. Mnogi se dive engleskom jeziku. pa se ispomažu predlozima kojih u sanskrtu gotovo da nema. ugurati. Pasionirano delatništvo.onaj koji ume da stvara poverenje (kredibilitet) Mudar se ponaša: aprati bez protivljenja jatna volji pūrva prirode (onoj koja je prva) Zao funkcioniše kao"cvajtakter" 1. razdeliti I.presovati.delo. dobiće se slično onome: "kude Niš. piččh.

2. moć Dokazi srodnosti: "Mahnu sabljom. besplodan.svet besmrtnika.onaj koji nema brata am. cifra (u aritmetici) P. nebo. uzvišen abhrātķ bez brata P. lišen muškosti aphena bez pene I. amati zamahnuti amah zamah G. u obličju džinovske kornjače. aphala -jalov. nemoj!" amaraĦījata besmrtnost amķta besmrtan I. prvi vukući za rep. dobrovoljno poturio ispod bućalice. pa se svojski posla prihvatiše. zao I. apsu . jer se znalo da se on krije u mlečnom okeanu.takt aprati bez protivnika aparimita neizmerno p r i m e n j u j e s i l u. odseče mu glavu" i: "Ama.silina. žestina. abhrātķ i abhrātķka . dovoljan da otruje čitav 30 . apsu aps(?) jodhin naoružani P. opak. drugi za vrat stoglavo i neizmemo kreativno čudovište.bez pene. visok."onaj što liže oblake". dogovoriše se i udružiše.bez hrane aphala jalov I. kišno vreme. abhra . neplodnost P. abhram . am.učvrstiti. večnost. aphenam . amķta (tpp) . za bućkalicu uzeše kosmičku planinu Meru.prus (sl) . napitak besmrtnosti P. zmiju Vasuki obmotaše oko bućkalice. amaraĦījata -besmrtnost amķtam . kao što se maslac krije u mleku. Višnu se. biti nasilan. aphalatvām . uzaludan.opijum P. amati .besmrtan Nije se moglo bez bućkanja doći do napitka besmrtnosti.oblak.liha (sl) . aphena . podjednako željni besmrtnosti. nepenušav abhram oblak I. Brinući se više za Zemlju no za amķtam.jalovost. Iz praiskona izvire i dobro i zlo pa se na samom početku bućkanja pojavio otrov. oblak prašine.kiša ("pršti' ili "pljušti" iz oblaka) abhram . Bogovi i demoni. amah .

koren "i" .svet. kocka ajanam . Airāvatah -beli slon. koji se pretvorio u nebesku lepoticu Mohini. nebom bi vladali smrtni bogovi i zemljom besmrtni demoni. Čandrah . nego kad narod najpre mit ispriča rečima pa ga prepriča skulpturom. kome su vrsni monoteisti. koja se više ne da opisati rečima nego se mora videti. susedstvo ambarā . putovanje.ajanam = Rāmājanam. Sarasvatī sa vinom ."ono što daje odeću".ići) I. okupljati.čarobni dragulj.āntah . aj.hod. ajah . ambhah ambis I.voda ambhasī (N du) nebo i zemlja ambu-dža (sl) . Šiva popi otrov od čega mu grlo osta modre boje."roñen u vodi". ambarja.Alahabad. promenili ime u "Alahov grad" . po zemlji gde se i danas okuplja mnoštvo hodočasnika prilikom svetkovine Kūmbha .rub odeće. na ušću Jamune u Gangu."kradljivac vode". pomerio pamet požudnih demona i oteo im ćup.nebeske vode ambuh .lekar bogova i izumitelj Ajur vede. nagomilavati I. njega staviše Šivi u kosu. Pāridžātah . sve se završilo dobro.boginja govora i muzike. Sunčeva putanja. dugouhi lepotan. sa ćupom amrte u rukama.melā.taskara (sl) . nju dadoše Višnuu za ženu. ambarja.stopalo 31 . Rāma . Sunce aj. ajate ajde G. nebo. pa dobi još jedno ime: Plavogrli ili NilakaĦŃhah. Prilikom prelaska iz ruke u ruku.ādhikārī (m) .rajsko drvo. parfem (ambra) Složenice: ambara .odelo. napredak. pričvrstiše ga za Višnuove grudi. Tako je svake godine u drevnom gradu Prajagu."davalac vode". oblak ambu .sakupljati. znači: "Ramino putovanje" ajatham . ambarjati (den) . ambhah (n) . da bolje ne može biti. dadoše ga bogu Sunca za zapregu i na kraju Dhanvantarih . kasnije. tu i tamo.ići (od korena "aj" iz RV nastao je. lotos ambu .obim. pamuk ambara . ajate . Demoni zgrabiše ćup i dadoše se u bekstvo i da ne beše Višnua. "Praznik Ćupa". muslimanski osvajači. Lakşmī na rascvetanom lotosu .čarobna krava. Ničeg lepšeg i iskrenijeg u umetnosti nema. horizont Ambar i ambra dobili su zvezdice u RVK. na kome Indra jaše meñu oblacima dok baca gromove.boginja lepote i napretka. U svakom indijskom muzeju sakupljene su kolekcije dela skulptora naivaca. ambaram .superirintendant za garderobu na dvoru ambara . čarobni konj Uččaih Šravasah.hodanje.da (sl) . odlazak i povratak goveda. Daljim bućkanjem izbućkane su sledeće dragocenosti: Surabhih . Kaustubhah . Brinući se više za svet no za samog sebe. ambarjati ambar ambarā ambra G. Na svu sreću. put.Mesec u obliku srpa. Tako je i sa "Bućkanjem okeana". kretanje nadesno u šahu. kompas. majka i hraniteljica živih bića.dā . iz ćupa se prolilo nekoliko kapi amrte.

rumen. Sunčeva ptica Garuda. poslednje 32 . nadzornik. aratih argat oranje. Iznad glavnog ulaza u drevni hram. krajem istog veka. arah .spremno aramis . Višnuov prevoznik P. ajāna (ps) . u kome je živeo Ramana Maharši. Paul Bronton. staratelj P. nego pamti prajezik iz vremena rane Rg vede. Ispod planine širi se ogroman Šivin hram u južnom stilu. zatekla restauriranog i u punom sjaju.rumeneti se I.skršiti. bazenima sa vodom. orač i sl. arantos (vedski infinitiv) . aratih (f) .gama (sl) . ne voleti. aruna rumen G. nego "hajde".pokraj šume Srodstvo srpskih reči: oranica. sa gopurama.pomagati.nezadovoljan. arunah . boja jutra Uspomena na rgvedskog vozača Sunčevih kola očuvala se na Arunačali. pomoćnik. i ispravka: ne kaže se "ajde". zgañen.crvena boja."roñen posle Arune". 60 metara visoku. veka u polurazrušenom stanju. sa aratosiljati se i aratosiljane. araĦjam i araĦjanī I.paok točka aratih (m) -"brzohod'.idući ajatha . mandapama. Aruna. malo-malo. U sanskrtu se odgovarajuće reči izvode od korena: kķş . tupost. oranje. kralj Vidžajanagare.onaj kome je zapoveñeno da pomogne U RVK glagolu: argatovati pripisuje se grčko poreklo. podigao je Krišnadevaraja. osoba bez duha aratam . grčkog porekla. pogrešna je. pratiti I. mladi brat Arune. aramgamati (den) . razočaran U RVK navodi se arantos. pa kaže: "ajde".napredan Kad srpski seljak tera stoku i. aruĦa -crven. sluga."besraman prilikom kopulacije". divljina P. on se ne služi turcizmom (u RVK). vozač Sunčevih kola aruna .nesparivanje arata . kupastoj i stenovitoj planini iznad grada Tiruvanamalaj. veliki tragalac za prosvetljenjem na indijski način i učenik Ramanin.sārathih (sl) . Šta više. mlitavost. ne gajiti naklonost I. arantos aratos (ga bilo) G. gopuru.ne mariti.šuma.anūdžah (sl) . araĦjam. aramgam. ara-brz aram (ind) . arunajati (den) . arata . sa gornjom sanskrtskom porodicom izvodim iz činjenice da su se oranice dobijale krčenjem šuma. araĦjīja .spreman da pomogne aram . zatekao je hram početkom 20. ispomagati. oranica G. Ja sam ga.P. araĦjakam i araĦjanī . pas P. arunaja.trapah (sl) ."Aruna vozač" aruĦa .nezadovoljstvo.

Agni.kķtjā . Oni kruže da bi se približili bogu u centru. kasnije samo (m) .vidjā .čintaka .vaikaljam .naciljano sa stanovišta utilitarizma artha .pra .lubdhah . Posle desetodnevnog kruženja oko planine. u Čidambaramu akaša. arthah artizam artist nad artistima (profiter) artha . art. kraña novca. I vemici drugih religija kruže oko svetinja sa drugačijim motivacijama.aktivan.tražen. za razliku od prethodnog. Vedski kult istine. bez proskribovanja. Prsten bosih pešaka isti je sa onim u kome igra Šiva Nataradža.nekongruentnost ciljeva. arthāpajati (den) " tretirati kao novac.znanje o praktičnom životu sa stanovišta sticanja bogatstva artha . u RV češće (n). željen arthin . oko Arunačale. Aruna. delatan.raskorak izmeñu ciljeva i postupaka ("izroñavanje") artha . to može biti i kralj) artha .nāšah .utilitaristička doktrina artha .dķştih . oprezno prikrivati I.onaj koji zna šta je korisno (očito mu je) artha . mudro. onaj koji kreira povoljne prilike radi ostvarivanja dobiti artha .kovidah . ekspert u nekom poslu artha . arthita (tpp) .ljubitelj bogatstva. "biznis" arthanā . tvrdica attha ."ubica prilike".dravja .zahtev. zahtevan.grāhin . namera.srednjevekovne indijske države velikog sjaja koja se odupirala nadiranjima muslimanskih osvajača ka jugu. Svi su tu.virodhah . oličen u Agniju.siromaštvo ("skršeno" bogatstvo) artha .kķččhram . korist.poslovna neprilika ("krkljanac") artha . svrha. na okupu.aptih .grahaĦam . željan bogatstva arthja (tpb) . bogatstvo.cilj. potreba P. pogodno. odstupanje od istine 33 . rasipnik artha . U prstenu je univerzum vedskog Agnija. želeti bogatstvo arthāpaja. ovi. u Šri Kalahastiju vetar i na Arunačali oganj.ghnah ."dušmanin" imovine.profil. bosi hodočasnici pale vatru na vrhu planine.dūşaĦam .sticanje novca ("uzapćivanje" novca) artha . inteligentno Složenice: artha .grham . Šiva.izdvajanje.kķta . prednost.odsustvo cilja artha .gubitak novca.tantram ."menadžer" . arthajate . da iskoristi priliku artha .ono što može biti prikladno. u sanskrtu ova složenica znači i sposobnost čula da "zgrabe" percepciju iz spoljnjeg sveta artha .nepošten prilikom manipulacije novcem (kilbisin je onaj koji krši pravila radi sopstvene koristi. smisao za.arthin G. vlasništvo. artham i arthah. bez prekida i preloma. šteta artha .njūna .sticanje bogatstva artha . potražnja. da bi izašli iz prstenom nametnutih ograničenja.težiti dobitku.onaj koji ume da "zgrabi".kāršjam . Pet praelemenata u Šivinom obličju obožava se u pet velikih hramova Južne Indije: u Kančipuramu zemlja.kilbişin .trezor artha .siromašan (nužan mu je novac) artha .profil."vidovitost". novac. traje. onaj koji uništava svoju ili tuñu imovinu. poslovan čovek. u Džambukešvari voda. bez odbacivanja i zaborava. sebe dovodi do siromaštva artha . tražnja.vipattih ."biznismen" .

akşepah . razmišljanje. nesavladivost. Čini se da su istorijski lomovi u ime velikih ideja bili uzaludni. Bombaj. takozvana "Statue of Liberty". demokratija. kao na primer: artha . nepoštenje.sticanje bogatstva artha .bogataš (taj se nikada ne šali) artha . Temperament: hrabrost. Razum: zainteresovanost. davno. 1963. evropski indolozi nazvali su Kautilju indijskim Makijavelijem. brzih poteza. pažljivo slušanje. Osnovne odlike savršenog kralja: Privlačnost: visoka roda. Bio je. ministri.gubitnik artha . sposoban da pokori susedne vladare. s božanskim osobinama. izvitoperenost. savremenik i prijatelj Aleksandra. Po Kautilji.šabdau (N du) . zahvalan za učinjeno dobro. brzina. prevara.vjaktih . zvanog Veliki.siddha . pamćenje. 1991. sa plamenom u podignutoj ruci. riznica. Prazna mislena imenica. zbog doktrine izložene u delu. tvrñava.artha . okružen ministrima ne malih vrlina sa smislom za disciplinu. nevaljalac i nepošten.disjunktivan hipotetički silogizam artha . istinoljubiv. gde veća riba guta manju ribu.unošenje drugačijeg stava kojim se prethodni obesnažuje artha . narod. 34 . Kangle: The Kautilja Arthašatra. poštovalac dharme. "Čuvar pečata".upamam . Beograd. u 4.vināšah .vķddhih . odgovara Čanaka. osnivač dinastije Maurija. odlučnog uma. hara pare.nevaljalstvo. dosledan zadatoj reči. privrženost pravoj istini. Nolit. u ime: "God bless America".njajah. "okean u kome vlada riblji princip". nazvanom po njegovom nadimku: Kautiljārthašāstram. "riblji princip". saznanje.siddhih . Čanakah je nazvan KauŃiljah .njasah .ilustracija posebnog slučaja opštom istinom ili obratno artha . na ulazu u Njujoršku luku. vojska i prijatelji (spoljni). osim što je antropomorfizirana i simbolizirana skulpturom francuskog porekla.nevaljalac.prozračnost čula artha . razumevanje. kritičnost.v.smisao i reč artha – šā l ī .) 2 Osnov savršene države: kralj.samo po sebi očigledno artha . spretnost. nije "zaživela".akumulacija bogatstva artha . nekada. Upoznavši se sa Arthašastrom. Koliko vidim. obmana. human.tvrdnja bez "tercium comparationis". KauŃikah je lovac životinja pomoću mreže. prevarant.onaj koji krade. ispunjen pravednošću s poverenjem u starije ljude. Ovaj je mlañi od Kautilje gotovo dva milenijuma. velike energije. Možda je preterano nazivati autora varalicom samo zato što je prozreo stvarnost i prirodu onih kojima jeste stalo do vlasti i do bogatstva. ni sada ne vlada neki humaniji princip. kautiljam . (ništa bez patetike). lopuža Pojam: artha našao je veliku primenu u logici. jer se u Indiji sve o vrlini i nevaljalstvu znalo mnogo ranije negoli u Evropi skorojevića.apattih . laž.antara .antara . čovek velikog zamaha. nego okean". P. pre Hrista kralj Čandragupta. Koji princip preovladuje u ljudskom društvu koje često liči na zverinjak? "Ne zverinjak. Kako da smakne dinastiju Nanda u Pataliputri naučio ga je njegov saradnik i budući ministar Čanakah. kao na primer: "on je lav'' itd. u ljudskom društvu vlada: matsja . Evo nekoliko izvoda iz dela pronicljive varalice2: Preuzeto od Rada Iveković: Počeci indijske misli. Veliki dramski pisac Višakhadattah verno je oživeo uspomenu na ministra u drami Mudrārakşakah. "Mesečev štićenik".hārakam . (sa konsultovanjem dela R.

P. hemeroid. 12 vrsta kraljeva i 60 osnovnih vrsta upravljanja.ranica. skroman.. dobro pamćenje. nasmešen i otvoren u razgovoru. arša . Kautilja definiše 4 vrste država. ne odaje tajne. sposoban da u nesreći.šteta. neka ide u rat. zajedljivosti. snaga je moć. U RVK označena je zvezdicom. napad je rat. onaj koji je meni prijatelj a njemu neprijatelj... ume da se nametne kao voña u situacijama kada se radi o zemlji. uzvišen. tvrdoglavosti.. jer je u zemlji ajkula sve veće jato onih ribica koje se uzdržavaju od "demokratskih" ljudskih prava. upotrebi pravilno rešenje. suzdržan. Dalje.moć je uspeh ispunjenja ciljeva. bezobzirnosti. zadovoljstvo je ispunjenje cilja. biće lako savladati ga. kada su dvojica u savezu. Ko god je bez moći neka traži savezništvo. sposoban da uočava potrebe povezivanja moći. poštujući običaje. Šest načina upravljania spoljnom politikom: mir je sporazum. neutralnost je nezainteresovanost. opasan Arašlama . iz skupa najbogatijih ajkula. Tri su vrste moći: snaga znanja je misaona moć snaga vojske i novca je moć upravljanja snaga borbe je moć energije Povećanjem ovih moći postaje se superiorniji.zlonameran. dalekovid. povezivanje s drugima je savezništvo. neka ostane neutralan.. Saveti: Ko se smatra manjim od drugoga. škodljiv.. zatrovana uma. ovako bi uz ostale razloge kralj mogao želeti čak i svom neprijatelju moć i uspeh. raskidanja i podržavanja ugovora. na njihov život i imetak. ne ruga se plemenitosti.. vladar osvajač će nametnuti sebe kao središte svih tih država. neka pregovara o miru. neka vodi dvostruku politiku. Patetična ideja "egaliteta" srozala se na jednakost ljudi u mašini za glasanje kojom se vrši izbor ove ili one. niti sam ja u stanju da uništim neprijatelja. svedenih na glasanje. kao sudija. Ko god je sakupio velika sredstva neka napada. bez strasti. Postavlja se pitanje da li će vranac koji istrčava pred rudu potrajati do zelene trave? aršah arašlama I. snažan. prikupljanje snaga je napad. jeste stvaranje dvostrukog odnosa. pružiće mi pomoć.sāna (sl) . prigrabilo jato krvožednih ajkula ribljim principom nadahnuto. snagom će svog poštenja ili pomoću zlih namera drugih protiv njegovog neprijatelja nastojati da istoga ukloni. Otud ugrožene sitne ribe bivaju savetovane od strane usamljenih dharmičnih intelektualaca iz velikog sveta da budu strpljive. upuštanje u mir s jednim i u rat s drugim. iskorišćavanja tuñih slabosti. jak um. ne uzdiže obrve nadmeno i ne mršti se strogo. spreman da uzvrati na isti način osudom ili nagradom. Ko se vojskom oprema. nepodložan porocima. pa kad se njegovi podanici okrenu protiv njega i on postane nemoćan.. postavivši kraljeve koji mu nisu neposredni susedi na periferiju kruga a one koji su uz njega kao paoke na točku. Ko god misli: niko meni ne može ništa. aršah . ljutnje.Narav: rečitost. gramzivosti. Onaj koji je jednak neprijatelju. odlučnost. vremenu i ljudima. bez žurbe. arjah Arijac 35 . Ko za neki naum treba pomoć.. opadanjem moći inferiorniji. Danas se svuda piše i još više govori da su svi ljudi na planeti jednaki dok je pravo na sve ljude. Osnove dobrog upravljanja.

označava se osoba koja se bavi nekom starom profesijom ili ostacima starog.trgovci i zemljoradnici Ova odrednica služila je u davna vremena za oslovljavanje sa: "plemeniti".dovoljno.u budizmu: probuñeni koji tek treba da dostigne nirvanu. alam . verujem.bodež u repu škorpiona ili pčele. tretiranje nekoga sa uvažavanjem. uvažavan. (titule) G.priprema alam .kķtih .karaĦam . uvažavan. kao na pr. arja . izvedeni od ale. arheolog i sl.sposoban da ubije alam .zaslužiti. poštovanje arhaĦā .zmija vodenjarka alakah .hanişjati . na poštovanje. koji su. alam ala I.besan pas Ala je u RVK označena zvezdicom.starešina. žaoka alih (m) .kārah .. arh. arhanam . pogodno.ukras. dobrodušan. kićenje 36 alakasta . arhivar.dovoljno za život alam .zasluga. odan. arjah . u retorici: kitnjasti stil alani .gardhah . istinit. isto sa naglaskom na prvi. onaj kome se treba obraćati sa "arhan". nažalost.poštovan. zadovoljavajuće. arh.obožavanje.sposoban za porod alam . Tu nema prideva koji se čuju u narodu: alav i alapljiv. valjano Složenice: alam . alam alem (dragi kamen). titulisan. viši rang u hijerarhiji bića mahajana . vredan nečega. odgovarajuće..budizma P. alaka I.zaslužan. učitelj. o. nakit. hvaljen. biti vredan. alal P.P. izuzetan I. prijateljski. devojka". imenovati. alakā .devojčica od 8 -10 godina U RVK navodi se: "alakast. obožavan Oznake za titule crkvenih velikodostojnika potiču od grčkog jezika i u njemu od zajedničkog prajezika Arijaca. alkoholno piće ala .zaslužan. arha . upravitelj. arhati arh.džīvanāja . zaslužan za dobijanje titule.čin ukrašavanja. slavljen arhita (tpp) . bez naglaska. Prefiksom "arh" kod: arhitekta. human. alam (ind) . titulisati I. slavljenje arhan (osnova: arhat) i arhantah . gospodar. ovlastiti. a. umesto na poslednji slog: pripadnik treće kaste . arhati .pradžājā . voda.insekt sa bodljom. poželjan. prikladan arhat .plemenit.

avadaj. i to sa blagoslovom. s blagoslovom. od dizanja buke pomoću tikvi u nekim narodnim običajima ili od napadne hvale robe na pijacama da bi se ona mogla što bolje i bez gubitaka prodati. avadānam . avati . dostići odozdo. koje bez blagoslova.čist. alātam alat. ne bih znala reći. Prvo i drugo "davati" različito je i u sanskrtu. uporedo sa sveopštim "razvojem".platiti radi ućutkavanja ili odstranjivanja nečeg što može biti štetno P. dok je: alaka .narukvica označena zvezdicom. avati davati (pomen) ava ovo G.grupu vojnika na paradi. biti zadovoljan ponuñenim.hrana PZ. 37 . kao što se himna nudi bogovima.alam .oskudica.konj crvene boje i alali . očuvanje. jer je nakit okićen dragim kamenovima poklanjan prilikom javnih i porodičnih svetkovina.ovo (U Rečniku sanskrtsko .kķta (tpp) . dole.odozdo. koji će. od: ava) P. Iz gornjeg je očigledno da obe potiču iz sanskrta. alātam . av. au-tem i slovenskog: ovo. alele (ind) . alābukā I. avadajate (den) .reč bez značenja u dijalektu kojim se u dramama služe glumci u ulogama zlonamernih duhova rakšasa i drugih nižih bića av. blagonaklonost. štititi.Verovatno da ona vodi poreklo od nekadašnjeg pijačnog "advertajzmenta".ružičast. alele lele alabuka P. avadājati (den) . uspomena.onaj koji traži pomoć i zaslužuje podršku G. Da li srpska alabuka potiče od ovog zvuka. možda potiče od alam. zaštita avašam . Slično "možda" važi i za alaj . halaliti . davati sve od sebe. označeni su u RVK zvezdicom. avas (ind) . udavati ćerku. gore. avanam .seći.ugarak Alat . latinskog: au-t.ukrašen U RVK: alem dragi kamen nije. avado. avadata .engleskom daje se poreklo grčkog: av-ros. to "davati" ima u srpskom jeziku drugi smisao od na primer davati na poklon. dostići ogavne razmere.milosrñe. ale. tikvu su koristili srpski seljaci i indijske askete. Da bi se tikva mogla načiniti upotrebljivom u nju su stavljani kamenčići pa se ona drmusala da bi se semenke odvojile od zidova. radi smirivanja i zadovoljenja onih kojima se hrana nudi I. nebo avasju . sa alaj barjakom na čelu i sa pozadinskim značenjem: sposoban da ubija. koje sa. Tursko: alaliti. alali I.deljenje na komade (u budizmu ova imenica koristi se za označavanje većeg ostvarenja u duhovnom naporu probuñenja) U iskazu: "Davati pomen (parastos) mrtvom". pročišćen G. gubitak pri prodaji robe Kao sud za vodu. alābukā .nuditi.tikva-boca alābhah . ava .dati nešto. čuvati I. razdeliti žrtveni kolač ili drugu ponudu prilikom žrtvovanja. sa zemlje nagore.

Potreba čoveka za božjim prisustvom na zemlji izvesno je nastala u periodima teških ekonomskih i socijalnih poremećaja. predgovor avatarah .avatārī (sl) . pre svega inkarnacija Višnua u 10 obličja. vršio i t. pokrenuti neki tok. da se vidi tome i tome". Da nije tako. on ima daleko šire. pojaviti se. na zemlju. inkarniran ranga . na pozornici univerzuma pojavljuju se Šiva kao igrač i Višnu na zmiji Ananti. avatarajati . inkarnirati se. da ispuni avatārin . Višnu je vreme i sve ono što se u njemu dogaña po utvrñenim zakonima koji su očiti kao što je očito zakonito ponašanje Sunca.Drugi smisao izvodi se od korena: da. avatarah. na primer. a mi znamo da mesto njegovog prikrivanja može biti crna rupa. biti na pravom mestu u pravo vreme. imati svrhu.glumac. kada se činilo da su bogovi smetnuli s uma ovozemaljska zbivanja. kosmičke horizonte. Toplotna smrt nastaje kada se ponište razlike u nivoima pa u celom sistemu zavlada konstantna temperatura. načiniti protočnim nešto što je preprekama zaustavljeno I. avatārita (tpp) . avatārah avatar G. U cilju sprečavanja bržeg rasta entropije na zemlji od zakonom predviñenog.silazak avataranika . toplota se prenosi sa višeg na niži nivo. trebalo bi da ima religioznog ukusa i stila pri izboru onoga u koga će verovati.pojava") . povereno da bdi nad pravilnošću sukcesije kosmičkih ciklusa i kalpi i može se bolje razumeti uz pomoć entropije. Onaj koji veruje u volju monoteističkog boga mora svakog trenutka biti spreman na najgore. pomen se ne bi "davao" nego bi se izvodio. odlučujući se da bude vernik. stići (na zemlju). skinuti se (sa neba). odgovarati čemu. deli se hrana namenski: "Ovo. na groblju. odnosno povratka u carstvo nebesko. iz nekoliko gorenavedenih korena korišćenih u Rg i u Atharva vedi. nauke o toploti ili.silazak boga na zemlju. metaforično rečeno. Dati pomen i razdeliti hranu radi smirivanja i zadovoljenja duhova umrlih potiče iz praiskona i opisuje se u srpskom jeziku vedskim pojmovima. i kad glagol promeni vrstu: avatķ. avatķ. pa čovek. svaka vrlo cenjena osoba ovako se naziva iz poštovanja. prvi." 38 . a ne da veruje u najuprošćenijeg. prevod s jezika na jezik P. Indijski koncept ne vrti se oko odnosa čovek .onaj koji se pojavljuje. Analogija: jednoumlja monoteizama i "novog" svetskog poretka.bog. Reklo bi se da je uspostavljanje iste temperature trenutak Agnijeve smrti. Tuña ideja morala je biti adaptirana Starom zavetu. u vreme propadanja entropija raste. o Agniju. bog šalje sina na zemlju da bi smrću iskupio grehove ljudi i ukazao na put spasenja. sunčanom bogu iz rgvedskog panteona. pobuñen da siñe. Entropija je mera razvoja ili propadanja zatvorenog sistema. avatarah i avataraĦam . Onaj koji veruje u Višnua zna da propast sveta ne može doći iz nebuha.sići.sl. Ne bih je ni spominjala da nije u modi korišćenje suženog značenja pojma avatar i da hrišćanski božji sin nije avatarah. pojma pozajmljenog iz termodinamike. U hrišćanstvu je ova pozajmica iz Indije dobila sasvim drugo značenje: zbog velike ljubavi boga prema čoveku i zbog prvoroñenog greha. razrañivala kao što je to učinjeno u Bhagavata purani i u drugim poznijim delima. avatarati . Višnu se inkarnira i silazi. jer mu je rečeno da je taj najbolji i jedini.uvod u neko delo. kasnije.skinut dole. Ono sledi ķtam i dharmah bez pogovora pa je Višnuu. Bogovi su merilo umne sposobnosti onih koji su ih izumeli. U obličju Krišne on u Bhagavad giti Ardžunu upućuje u "pravo stanje stvari": "jadā jadā hi dharmasja glānih bhavati bhārata abhjutthānam adharmasja tadā atmānam sķdžami aham. silazi u ljudskom ili u nekom drugom obličju. U vreme razvoja entropija opada. no pesnici Rg vede znaju da se on ume sakriti. Seče se i slavski kolač. Stare Arje nisu bez razloga Višnuu namenile ulogu avatara. Doktrina o avatarima najavljena je u Rg i u Atharva vedi i uobličena zaključno sa Mahabharatom da bi se. O zadušnicama. pogotovo u selima.("pozornica . ispuniti nešto. da pokrene. Poput vode.izazivati silazak.

o Bharata Pred naletom bezakonja. Njegov sin Prahlada verovao je u Višnuovu sveprisutnost pa ga je otac izazivao da mu svog boga pokaže u centralnom stubu prestone dvorane. Varāhah . 6. kao na primer u iskazu: "varam mķtjur na ča akīrtih" . koje Višnuovih koje drugih bogova. Varāhah označava prednost. Ko je umeo prevazišao je na vreme primitivni dualizam koji pod uticajem biblije hara već milenijumima po Zapadu da bi ga konačno demantovala i porazila otkrića fundamentalnih nauka. 5. koji se hvalio da je jedini gospodar triju svetova. niti su ljudi objekti samovolje nekog nebeskog autokrate. Rāmah ili Rāma . on pripada solarnoj dinastiji kraljeva Ajodhje. dok se kupao u reci. Po uputstvima ribe. praotac manuşāh-čovečanstva.Moćnog. počev od zmija Vasuki. Narāsimhah . Himna o tri Višnuova koraka nalazi se u Rg-vedi. Anante i Mučilinde pa sve do božanskih supruga Šakti. plot.polulav i demona uništio." Politeizam uživa u mnoštvu. ima na desetine. Od velikog potopa. inkarnacija koja se trudila da zatre kšatrije. no. odneo ju je i pustio u okean.Kornjača u mitu o bućkanju okeana opisanom u jednoj od prethodnih porodica reči. drugim na nebo i trećim na istinu. kako je ona brzo rasla.čandra. Matsjah .ramah . Kūrmah . 2. i pogotovo bogovima.čandrah: iako mu ime sadrži Mesec . s one strane triju vidljivih svetova. spašeni je spasao spasitelja.Divlji vepar: U vreme potopa demoni su Zemlju uzeli pod svoje i odvukli je na dno okeana pa je Višnu."bolje smrt nego sramota''. Indijci kažu da Gajatri mantra ima tri oslonca: prvim se oslanja na zemlju. Vāmanah . iz stuba je iskočio polučovek .Patuljak. U bibliji ona je izvor zla. koraknu dva puta preko zemlje i neba. i trećim korakom stiže tamo gde je istina. Jednom prilikom. pojavljujem. Inkarnacija je morala biti mešovitog karaktera. 4. Manu je pokupio u lañu sva živa bića i semenje. jer je negde i nekada bilo presuñeno da ni čovek ni zver ne mogu Hiranjakašipuu nauditi. podsmevati. ratničku kastu belosvetskih siledžija. materija je izvor energije i kreativnosti. Istog momenta. Njegova avatarska misija opisana je u epu Ramajana. avatara. šakama je zahvatio ribicu koja mu se molila da joj život poštedi. Nema bogova bez ljudi. Jednom pnlikom. stekao je silnu moć pa se stao svima. superiornost nečeg nad nečim. 3. iskušenja ploti vode duh u propast. U svim mitologijama sveta zmija je simbol materije. U indijskoj mitologiji. Prebrajanjem po raznim delima.vladar na zlatnom jastuku (ili prestolu). jedne prirodne pojave a ne kazne božje. u obličju divljeg vepra. jer u indijskom konceptu odnosa čovek bog vlada princip uzajamnosti. zaronio u dubine i izneo je na svetlost dana.Rama sa sekirom. 39 . 7.Čovek . Devet Višnuovih silazaka na zemlju i deseto.Riba: Manu je sin boga Brahme. Bali obeća patuljku onoliko zemlje koliko on može preći u tri koraka. premeštao ju je u sve veći i veći sud i kada više nije bilo dovoljno velikih sudova. Zmijom Vasuki privezao je lañu za rog navrh spasiteljeve glave. ja se sam iz sebe uobličen.lav: Demon Hiranjakašipuh . Parašu . Tada se Višnu uzdiže u svoj svojoj veličini. podzemlje ostavi u nadležnost Baliju. izvan ovih svetova. pa Višnu ima devet iskorišćenih i jedno najavljeno avatarstvo. Manu je odneo ribicu u svoju kolibu i stavio je u zemljani vrč. zbog malog rasta ismejavan od strane demona Balija ."Kad god zakon malakše. ona nije plot koju treba prezirati. Duh i materija su nerazdvojni. najavljeno: 1.

oba odnoseći se na cilj ljudskog života. I Hrist bi se lako mogao uklopiti u doktrinu avatarstva.oslobodilac. c) ključni pojmovi po kojima se razlikuju indijska misao i hrišćanstvo.dolazi se do zaključaka: a) Hrist po poreklu pripada Semitima. kao u monoteizmu. što nije neobično. Sa ovom porodicom reči u bliskom odnosu je sledeća: avasķşŃa izračen avasātķ soter. nego sa semitskim duhom. narod Izrailja očekivao je jakog političkog voñu radi biološkog 40 . (grčki: soter . nekoliko milenijuma starije od Hrista."raspregnuti konje". s tim što je Hristova biografija daleko impresivnija od hrišćanske doktrine. vidno pomeranje težišta ka antropocentrizmu. predati se. jer ne trpi nikakve izmene i dopune. potpuno različit od indijskog evolutivnog pristupa.onaj koji je nešto napustio avaşķşta .Elastični hinduizam prihvatio je Buddhu kao inkarnaciju solarnog vedskog božanstva Višnua. ubaciti. 10. iscrpsti se. avasaķdžita .baciti kao grom. roñen. a ne da zasniva religiju. počinuti.osloboñenje. koji je nečemu namenjen Ako se uzme u obzir da su Stari Grci nazivali Zevsa soter. paganskog sveta. Buddhah . KrişĦah . i pošto se pomno pročitaju značenja ove porodice reči. Uočljiva je transformacija avatara od nižih životinjskih oblika preko polučoveka i kepeca do ljudi. prestanak. jer i on je došao da svet obasja svetlošću znanja. napustiti. u periodu mirovanja. u njega ne mogu da stanu indijski avatari. smrt. avasjo. od ķtam ka dharmah. b) hrišćanska doktrina razvijena je na osnovu nekoliko Hristovih izreka uvrštenih u jevanjñelja i sa mnogo pozajmica iz filozofije arijskomediteranskog. poslat. onaj koji je odreñen za nešto. njegovo učenje u mnogo većoj meri harmonira sa arijskim. mada nikad radikalno i jednokratno. jesu: osloboñenje / spasenje. odmoriti se. dovršiti svoje delo. pao dole G. ispuniti se I. Hrišćanstvo je rezervisano samo za Hrista. Starim zavetom zaokružen je jedan religiozni pogled na svet. oprostiti I. ispunio se avaseja . leškari na zmiji Ananti. avasķdž. mesto stanovanja. Postoji veliki nesporazum u pogledu interpretacija starozavetnog pojma mesija.onaj koji je nešto razumeo. potvrñeno putem razaranja ili uništenja nečega da bi kraj bio ispunjenje.pripada mesečevoj dinastiji. avasjati . avasķdžat (sibžonktiv) . Ide manje u veće. osnova: avasātķ) . prebivanja. potvrdio se."gde se konji isprežu".osloboñenje P.izbačen kao strela ili grom. šta više.spasitelj) avasānam . Obratno nije moguće. zaključak. veće u manje ne može. poslati kao strelu.ono što treba da bude shvaćeno. spasitelj G. Njegova misija opisana je u epu Mahabharata i učenje u poglavlju Bhagavad gita. dvorište kuće. u njemu bi bolje prošao. nego sa Starim zavetom i ne bi bio ubijen. zaustavljanje avasātā (m. avasā . poput Krišne u Mahabharati. spasitelj. avasķdžanam . Kalkih na belom konju treba da stigne pred kraj kalijuge i pošto uništi zle. 9. povući će se u Višnua koji. budući da njegovom smrću započinje kalijuga.8. osloboditi od. kraj reči ili fraze avasīta . kuća. završio. koji je nešto odbacio. na način.

u ime njega. Ove ideje. te on postaje: avasītah ili avasejah . zato se prema onome što se ne razume i od čega se zazire primenjuje sila. ljubav je vrlo širok i labavo definisan pojam.dvajam (sl) .soter. Cilj ljudskog. života nije spasenje posredovanjem spasitelja. nije uspeo. starost avasthā . jer se oslanjaju na najbolji deo u čoveku. pa je doktrina zasnovana na jednoj emociji koja izmiče definiciji ostala lepa i uzvišena teorija sa katastrofalnim posledicama izazvanim od strane onih koji su je. stekao je znanje. bez snova avasthā . zrelost. Hrišćanske egzegete daju sebi bespravno pravo da Stari zavet tumače suprotno od onih čiji su preci autori njihove svete knjige. Uostalom. u narodu zvana ludilo. Ono je bliže istočnoj misli. dogma širena po svetu. na primer). Obilje fizičke sile protiv obilja duha zbog straha i slutnje o sopstvenoj duhovnoj inferiornosti.obraća se za pomoć bogovima i avatarima. zato je Hrist bio ismejan i ubijen. postojanost. Umom i intuicijom proniče se u prirodu pojavnog sveta. avih ovca 41 .opstanka i spašavanja istorijske.četiri perioda u ljudskom životu: detinjstvo. Indijska misao. Ukoliko se čovek pridržava Hristovog učenja biće spasen. jedrost. poverenje u božju moć. sporazumevanja i razumevanja izmedu Istoka i Zapada. pošto se vratio kući". Hrist je jedna od najvećih ali i najtragičnijih ličnosti u istoriji čovečanstva i po ličnoj biografiji i po dogmatizaciji njegove misli od strane institucionalizovane crkve i po nasilništvu kojim je. mladost. san sa snevanjem I dubok san. hrišćanstvo je mesiju preselilo iz političke u duhovnu sferu. još manje semitske. čvrstina. Bolji deo hrišćanstva je tamo gde se. nikako nisu bile nove niti izvorno hrišćanske. situacija (razlikuje se 5 u dramskoj radnji) avasthā . poput strele. avasthah . kao što nema pomirenja izmeñu dveju medusobno nespojivih doktrina spakovanih u korice biblije. srce i um disciplini i odričući se. dobrotu i milost. izmeñu ostalog zahvaljujući i jeziku. Onaj koji tako ne ume.pojava (u sudu. pod uslovom da se za života slede Hristove preporuke o ljubavi i praštanju. Hrist je pokušao da probije oklop starozavetnog mišljenja i da ga otvori za prijem novih ideja. I pored blistavog. srca i uma.onaj koji je nešto razumeo jer je umeo nešto da odbaci i prihvativši ono što mu je bilo namenjeno. Osloboñeni je onaj koji je umeo da "raspregne konje. avasthah postojano I.ženski rasplodni organi avasthā .čatuşŃajam (sl) . mada u tome i tamo.dve životne situacije: sreća i nesreća Ovo je primer kako se istim pojmom analoški povezuje meñusobno slično. svako samog sebe oslobaña. stabilnost.spasitelj. putem spasitelja.Čovek je izračen ili. ali jednostranog razvoja. oni ne mogu sobom i svojim moćima supstituisati ono što spada u domen nepovredive slobode i nadležnosti svake individue. izbačen u ovaj svet ograničenja. nudeći formulu spasenja posle smrti. Veličanstvene ideje ljubavi i praštanja pokazale su se nedovoljnim i postale utopističke. Indijske religije traže od čoveka individualni napor. Znanjem se izlazi iz trpnog stanja uslovljenosti. podvrgavajući telo. Hrist je: avasātķ . niti može da ga razume. države. Hrišćanstvo je imalo šanse da dosegne mnogo veće visine. nego osloboñenje samog sebe samim sobom: . i mada mu oni mogu pomoći. Sfera u kojoj je uticaj ove morbidne i zatucane knjige mnogo slabiji naziva se pravoslavlje. da bi se moglo stići do znanja kojim se postiže samooslobañanje za vreme ovozemaljskog života. razvijaće se u drugom pravcu. trening tela. dogmatizacijom kompromitovali.trajam (sl) . jer su ga hrišćanski oci ukalupili u kôd starozavetne matrice. ispunio se. ali to se nije dogodilo.membrum viril avasthāh (pl) . Hrišćanstvo traži od čoveka veru. ne vodeći računa o kompleksnosti ljudske prirode. Nema dogovora. njegova poruka mogla bolje razumeti. Duševna bolest. kao što se vidi iz gornje porodice reči. začeta u Rg vedi. Zapad ne razume Istok. vraćajući se samom sebi ili prepoznavajući identičnost individualnog i opšteg. kao lažni mesija. Onaj koji je u tome uspeo.tri stanja svesti: budno. grčki .

kamen za bacanje kao oružje ašmā (m. avih (m. ovladati nečim I. polje P.Ašoka. primenjujući. zaštitnik budizma.kamen. poznat po prvom ujedinjenju gotovo čitavog podkoninenta u 3.ovca avi .dostići.( "uživalac ovaca"). prodreti. nezagrejan.bez šoka I.obdaren sa 8 kvaliteta (obavezno za kralja) aşŃa . zadobiti.oktogon aşŃa .stanje u kome se ništa ne oplakuje P. aš. silu. ostavio natpise sa javnim priznanjem svojih zlodela.guĦa . najveći kralj indijske dinastije Maurija. aşŃan .pād . avja-vunen aš. ašrih (f) . ašnute ošinuti ašman kamen ašmanta kamin G.oštrica. Danas imamo širok spektar sedativa. stena.osmina Složenice: aşŃa .osam kardinalnih tačaka kompasa aşŃa . osova: ašan) . astamah . unuk Čandraguptin. ugao aşŃan osam B.bhudž (sl) .drvo koje cveta crvenim cvetovima ašokah . I. sa pokajanjem i sa pozivom upućenim čovečanstvu da odustane od nasilja. pogotovo u Orisi. vuk P.ašraja . Paninijeva gramatika aşŃhih koštica 42 oštrica . ašokah . ašrih I.hata (sl) . ašoka . Nekada se nudila mudrost kao antišok sredstvo. munjom ašoka . ašnute .nezabrinut.broj 8 I.kamen ašmantam . oštrica mača.ratnam . ašočjatā . osnova: ašman) .dišah .ošinut gromom. širom Indije. osam stihova o etici aşŃa .zbirka od osam kniga ili poglavlja. f) .ašok stanja odavno su poznata. bez toplote Šok .I. pre Hr.konah ."osam dragulja'.ognjište.. ašā (m. Jedini vladar u istoriji čovečanstva koji je na stubovima i na stenama.adhjājī .oktopod aşŃa . v. ašani .

nesposobnost da se uradi bilo šta asat . aşŃhih (f) . zapasti u deo i sl. aşŃrā . smatra se "značkom" zemljoradnika as. budalasta uma asan . as. sebičnost.samah (sl) .mānah (sl) . sadašnje vreme: jednina 1. biti. Tamo gde je čovek rano naučen da istina nikom nije dostupna i gde se samo Gajatri stih jednom stopom oslanja na istinu. asmitā . neistina. Srbin je bliži modernom zapadnjaku nego Starom Sanskrćaninu. pak. mnogo je manje laži i tipično zapadnog "ja pa ja".karatvam . animalan život asmi .zli ljudi za prezir Složenice: asat . tiče insistiranja na "ja pa ja". Što se.glup. asti . jer i on je vrli monoteista. trebalo bi da je u meñusobnoj saglasnosti i štošta drugo važno. Proceni li se malo strožije sve što je ljudski um stvorio.odan zlu asad . disanje. asti jesam G. suprug. 43 .drag kao svoj život. čini se da se Stara Indija.jesam. postati.neistina.asmi sam 2.I.nepostojanje.dah.asi si 3.koštica u voću aşŃrā muštrač I.sangah .prekid života asu . sa svojom relativizacijom ljudske spoznajne moći. biti jednak sa.kārah .loš put asat . zlo asantāh (m.5 vitalnih dahova tela. odsustvo entiteta.činjenje nepravde asat .asti je I. od asuh) . asat i asatjam neistina množina smasi smo stha ste santi su I. Otud toliko nasrtaja entiteta na entitet.1.podbadač za podsticanje stoke. zlo asatjam . samosvest asu .svest o sebi.pathah . supruga Ako je ovoliko velika sličnost srpskog i sanskrtskog jezika na primeru jednog vrlo važnog glagola. veća nego kod bilo kog drugog evropskog jezika. život sveta duhova ili umrlih asavah (pl.matih .loša misao Zapadnog čoveka naučili su njegova religija. asat (n) .buddhih .egoizam. laž. pa niko ne sme da prizna da govori neistinu jer će ostati bez identiteta. pa se njime čovek obraća svetlosti da mu obasja um. otud toliko nesaglasja i laži. filozofija i nauka da je on posednik istine.bhangah (sl) . samoljublje asuh (m) . živeti. Tu su istina i identitet meñusobno zavisni.1.1. pl) . dogoditi se.

Isto je sa: oni. zadovoljstva aho U.kost asthi . osnova: asrdž) .biti "ja" ili individua ja oho Složenice: aham . asthi (n) . aho . srkanje(?) I. kraj. vi. točiti. smrt asta .najviše približila istini. I. aha . Hrist je stavio bližnjeg na prvo mesto.uzvik iznenañenja. astah .pūrva . liti. asta dosta I.ahamikā . aham -ja ahamtva (n) .sārah (sl) .krvopija asķk . prvo lice u sanskrtu je treće lice evropskih jezika.uzvik bolnog ili radosnog iznenañenja aham Z.onaj koji nestaje kao Sunce. planeta Mars asķk . Sanskrtska imenica: asķdž potiče od glagolskog korena: sķdž -izračivati. trenutak smrti asthi I. na kraju. ti i on.pāvan (sl) . još manje da li srkanje neke tečnosti ima veze sa srkanjem krvi. ah aha kost U. srdžba(?). vi.zalazak Sunca.onaj koji pije krv Srdobolja (krvava dezinterija) nema nikakve veze sa srcem.bhangah (sl) . umirući. što je u sanskrtskoj gramatici urañeno pola milenijuma pre Hrista. zabrinutosti. Naime. ti i.poreklom od gornje imenice.prelom kosti aha U. mi.uzvik potvrñivanja ahaha aha. nego sa sanskrtskim: asrdž.krv. oni. Prvi uslov uspešnog približavanja bio je ukidanje ''ja pa ja" i potiskivanje "ja" u drugi plan. Manje je izvesno da su: srditi se i srdžba -kad krv udari u obraze i u glavu . kod promene glagola."trenutak zalaska Sunca".željan da bude prvi 44 . Prvo doñe on. asķdž srdobolja. asķk (n.koštana srž asthi .svest a superiornosti aham . umora. na kraju.mita (sl) . a ne: mi. ja.pah (sl) . ahaha . bližeći se kraju asta . a ne "ja pa ja".samajah (sl) .

ni onaj jedan jedini. Da bi se ovaj identitet spoznao Indijcu je potrebno znanje. "zajedništvo s bogom" nije isto što i identitet s bogom. ni psihijatri.kao aps ā U. Bezuspešnim suzbijanjem epidemije bavi se sve veći broj iscelitelja.poimanje individualiteta an . onaj koji očekuje nešto Srpskim kamčenjem podrazumeva se veće lično angažovanje od sanskrtom najavljenog. što se njihovim predhodnicima.kakşā .željan.dominaciju.samosvest. opasač neba". "Ja sam onaj koji jest'' i "ja sam alfa i omega sveta" pozajmljeno je od Indije i pripisano Hristu na štetu i uz podcenjivanje čoveka. Leči se onaj koji uviña da je oboleo. tražiti reči radi upotpunjavanja smisla I. ākašam. na primer. bola ākānkşā kamčenje a G. Ima i onih koji niti imaju para.kakşā "neukaišenog kaiš" I. U svim evropskim jezicima sa arijskog stabla ovaj totalitet ličnosti je zaboravljen inače bi u srpskom jeziku.aham . Svako "ja" je dakle. pun nade. radi dobijanja željenog ākākša . Hrišćaninu se nudi vera da bi se približio bogu. horizont 45 .kārjam . nikako i nikada nije dogañalo.osloboñen. (m) u RV.aham . individualizacija aham .otvoren prostor. praznina. priželjkivanje P.egoizam. Za one kojima se jednom učinilo da je "poli" moguće zameniti sa "mono". lišen svesti o individualitetu Sanskrtsko "aham" . meñu njima najveći procenat samoubica. ākānkş. Uzme li se u obzir i jedna od velikih upanišadskih izreka "aham brahma asmi". (n) kasnije .želja.uzvik prisećanja.ponositost.karaĦam . ākānkşin . azbuka morala počinjati sa "j" i završavati se sa "a" (u engleskom obratno). to znači da je svako "onaj koji jest". Tu ne mogu pomoći ni okulisti. niti su uvideli. GLAS "ā" . ni okultisti.karaĦam . Ima i onih koji imaju para. nebo. Oni veruju da je njihov jedini bog njima namenio ulogu vladara sveta. da bi se atman spoznao neophodno je predhodno razoriti aham . sažaljenja."ja" sastoji se od prvog slova azbuke "a" i poslednjeg "ha". ākānkşā . aham je pojavni oblik atmana. priželjkivati. nadutost. duhovnim ispovednicima. koliko čujem. ali nisu uvideli. a . svest o individualitetu aham . Unosan posao. nosač života i zvuka u ranoj filozofiji. ākānkşati . otac psihoanalize izopačio je indijski nauk o biću i sa svoje strane "naučno" doprineo bujanju ega i egoizma.kārah . etar .buddhih .ono što treba sam uraditi aham . nema dioptrije za popravku očnog vida. nastojati da se nešto dobije.jedan od praelemenata."kaiš. Brahma identičan sa ākāšah ākāša . "alfa i omega sveta". ākāšah. mada skupo staje i same iscelitelje jer je. oholost aham -mānah .čeznuti. jer je lečenje skupo. Stratifikacijom svesti. pod uslovom da ima dovoljno para. Oni su prepušteni samima sebi. ili da "ja" glasi "aš".

iša = ākāšeša .Složenice: ākāša .pathikah "nebeski putnik". pre svega. preneto u hrišćanstvo.atavista.borba. namerno nedovoljno definisana boginja praiskona .stanovnik šume.pobeda u trci ādžjantah .onaj koji pobeduje u bici. aŃati . trebalo je ostati pri: agur.neka bude tako. medu njima su srpski bog: Bhagah i višnji: VişĦuh. šuma atavī .naduvavanje. savršenstvo. pristati. dete.salilam . Biće da su latinski auguri poreklom od sanskrtskog: agur.uzvik kojim učesnici potvrñuju izreke koje izgovara svešteno lice prilikom žrtvenog obreda Pri rgvedskom žrtvenom obredu: āgur ima istu ulogu i značenje kao: amin . reč potiče od glagola . āŃopah "top . nadmenost. ādži (m) . nažalost. osnova: āgur) . uobraženost. Sunce ākāša . agur augur(?) G.Aditih znači: neograničenost. kasnije. Ona je majka osam bogova. izgovarati: āgur I.ānantja . složiti se. ponos. āgur. kad treba nešto izgurati i izdurati.reka Ganga sišla s neba na zemlju ākāša . invalid. jer se božja pomoć očekuje. takmičenje radi nagrade ādžitjā . osim vazduha nema.stanište beskonačnog ili beskonačni prostor Sa ovim rgvedskim pojmovima o beskonačnosti mi se.lutati uokolo atavī . Po mome. Vujaklija kaže da na latinskom: atavus znači predak.ājatanam = ākāšanantjājatanam .naziv jednog naroda u Mahabharati. ādžitur .cilj u konjskoj trci P. Iako su "stare varalice". kreativna moć.onaj koji ništa drugo. Oni su stariji od bogova. armija sastavljena od stanovnika šume.aŃ. 46 . āŃavikah . sreća. neiscrpno bogatstvo. āŃavikah atavizam turnir I. āŃopah .gah . sujeta.gangā . siromah ākāša .ptica ākāša .šikharah (sl) .potvrditi."mesto za lutanje". kojom se u veri Izrailja izražava saglasnost vernika sa iskazima sveštenika. ādžitur I. aguranam .kiša ākāša . a kad je došao na red panteon.izgovaranje: āgur agurūr (f. ovom prilikom ispali su iskreniji od kojekakvlh modernih civitas . da je bilo pravih gurua. možemo povezati samo pomoću kaiša. Možda bi se i ostalo. āgurate . na takmičenju Ove reči iz Rg vede potvrñuju predhodna razmišljanja o adžiji i adžiluku.lista" I. što je.

to videći. u kasnijoj literaturi meñu: ātatājinah ubrajani su: palikuće. personifikovani ratni doboš (modena sirena). promenila nabolje. nisu. rika slonova ādambara . mogu se po ćefu. ātata .liste.neprekidan. praviti top . koji od jednog koncerta inkasiraju hiljadu puta više od godišnjih prihoda nekih debejkija. očigledno. sveopšti (kao uništenje sveta na kraju mahajuge) Slutim da su grčke reči: Atlas i atleta. ātanoşi .vrsta doboša. galama nastala od glasnog govora i nedoličnog ponašanja.onaj koji je zategnuo luk da bi nekoga ustrelio. ili počev od kreketanja žaba pa do folk urlatora. Srećom. rasprostrti I. ādambarin . oteti P. otimači. ubica. naduven Još ima živih ljudi u našoj zemlji koji pamte dobošara kao začetnika javnih glasila. ādā. on mi ide s tupanom na vrata".U skladu sa pomamom diverzifikacije turnira.udaren Talambas je u RVK označen zvezdicom. Vremena su se. I prvi i drugi bave se problemima srca. latinski Atlantikus i geografski atlas u bliskom srodstvu sa gornjim sanskrtskim pridevom. ādambarah doboš. orobiti. ātta G. pokajali zbog svojih seks adžitura.zategnut kao luk ātatājin . najdraža mi je Top . ātan.udarački muzički instrument P. Prva opasnost: nestaće bronze i druga: neće se imati kuda proći do pijace i do centromarketa (ovo: market.lista. da se ne bi dogodilo: "Ja ga šaljem na ata. Istočnosrbijanski tupan potiče od: G.liste dokaz su slavni bubnjari rok bendova. U meñuvremenu. zategnuti. odneti. ādatte . Što se mene tiče.uzet. ali lepše zvuči na engleskom i služi za civilizovanje atavista). otet 47 otet . ātjantika . napeti G. Naši atavistički preci silno bi se čudili šta smo sve u stanju da stavimo uvrh liste i možda bi se. nategnut konopac. trubljenje kao znak za početak napada. ādambarah . ātud. znači pijaca.lista nadrealista jer isprdava i top .zategnut. potpun. siledžije i lopovi (hrvatsko: tat) ātjantika Atlantik (?) P.udarati I. talambas I. propast Platonove Atlantide. žica P. ātudati . talabukanje i talabukati. tupandžiluk i talambaluk postali su ugledne i unosne profesije.aghātah (sl) .liste i nadrealiste. ātunna (tpp) . neizmeran. Bojim se da će nekome pasti napamet ideja izrade bisti u bronzi svih topista sa svih top . počev od toalet papira pa do bestselera. takode.uzeti. Da je profesija na vrh top . ātta . bombastičnost. ātanoşi zategnuti.dobošar P. ātan.razvući. ātanah . beskrajan.uobražen. ali na različite načine. ātodjam . Nekada su u Istočnoj Srbiji "zaostali" očevi upozoravali decu. da je najduži vek trajanja liste oko nedelju dana. dobijen.

Indo. Ovdeje fonetska bliskost veća. āndolajati (den) .nastaniti se). Zamerala sam mojim zemljacima jer koriste genitiv i kad treba i kad ne treba. Umesto titoističke grandomansko . utešno je znati da je kolevka poreklom od sanskrta. dosegnuti.amaterske. sreća. na primer: "Daj to Vere. oscilovanje Budući da je Kosovo srpska kolevka. jer bi i mi imali atomsku bombu. dohvat.ādāja . umesto boravka u hotelu. potomstvo apna . posednik Kad dodete u goste seljaku u Jugoističnoj Srbiji. āp. kojom srećom. Da smo. gostoprimstvo u svome domu.obilje. Reč je složenica od: ānu . umesto: Veri 48 komšija . nastalo od vešah . dobiti. višati . āpnoti . prodavnica āpaĦikah .onaj koji živi u susedstvu.radža (sl) . prisvojiti. svaštarske industrijalizacije.čara (sl) . Otud italijansko . jer se tamo bolje pamti sanskrt nego u tzv. āpanam . āntikā . potresati.starija sestra Ko bi rekao!!! āndolakah āndolah kolevka gondola antika G. urbanim strukturama. znači da se na top . nazivaju se: adaja sthitah. āntikā I. āptih apetit āpanam aps G. komšija. posed. klaćenje.sused (glagol: viš.dobitak. biti živ) i vešja. pa bi sad bilo: "vuna kićo".kojim se označava živo biće (glagol: an. morate sa kapije da pitate: "Ape li kutre?" (ujeda li kuče). postignuće. prisvajanje. povezanost. diler āptih (f) .ljuljaška āndolakanam . trebalo je "izvršiti zaokret" prema agraru i nuklearu. Mire". a ne Evropljani.gospodar poseda. drhtanje. Što je gondola pored kolevke. umesto "ruke uvis! predaj se". oteti. uzapćivanje āpaĦah . Smisao je isti kao kod odrednica navedenih pod glasom "a".srpsko prijateljstvo i razumevanje s posebnim osvrtom na humanizam papa i Venecije. Politiku i šalu nastranu. pokretati I. uhvatiti I. klatiti.trgovac. seksualni odnos āpnah (n) . dripci nam ne bi mogli pišati i srati i baze u kolevci graditi. āndolaja.trgovina.disati.ljuljanje. samo mi se u Italiji i u Indiji dogañalo da lako sklopim prijateljstvo s nepoznatim osobama koje su mi nudile.listi evropskih jezika najbližih sanskrtu italijanski plasirao na drugo mesto. aniti . dohvatiti. ānuvešja .ljuljati. U Indiji važi mantra:"Gost je bog!" ānuvešja P.vlasništvo. tržište.onaj koji je izvršio otimačinu i pobegao Oni koji orobe pa ostanu. āndolakah .postići.

tu je apna rādžā sa atķpa . iznurenost Svojim apetitom.zadovoljen. āpiš. dajem svoj doprinos. dekorisan. āpattih (f) . keramike. i da presisamo alkoholno piće opisano je sanskritskim rečima iz Rg vede. cigli.apetitom i sa besnim psima rata. āpjajanam . āpā. vide u apsu. Ekonomski zakoni i uloga pojedinih sektora privrede u stvaranju profita nisu bili nepoznati u doba stvaranja Rg vede i Mahabharate. trgovina liči na seksualni odnos.naduti se. Što se. obojen. nevolja. dok nisam saznala da u sanskrtu genitiv može da zameni svaki padež. āpat apatija āpadā pad G. pijanka P. āpibati .goşŃhi (sl) . izmoždenost.Miri. Sa upijanjem znanja preko ušiju ide malo teže.vode.napiti se.manu (sl) . Funkcionišući po principu: "ko će koga". zasićenje P."onaj koji podstiče žestinu i hrabrost".ukrašen. āpad.nesreća. āpīta . pak. nevolja āpadā . ojačan Kako izgleda kad nam gosti doñu pa svi imamo jak razlog da prestanemo sa pijenjem ap . muka. "Razvojem" jezika došlo je do pomračenja vrlo instruktivnih analogija. āpišāna upisan pekara G. "piti ušima i očima"pažljivo slušati I. patnja. ulazak u neko stanje. alkoholno piće G.osveženje. āpjai. nesreća. pijuckati. društvo koje pije āpāna . okićen. gde su i posedovanje i vlasništvo i potomstvo izvedeni od istog korena. āpākah āpākah . āpjājita (tpp) .pijan āpājin .peć za pečenje hleba.gozba. āpādjati . nevolja āpat (f) .nesreća. nesreće I. dovesti se u stanje nevolje. āpānam . od kojih je samo mali deo ovde dat. ravnopravnost i raspoloženje. savremene svetske situacije tiče. Tako se misli na sanskrtu. Predlažući turski aps.izazvati neko stanje. bol.odan piću āpānta . radi uvećanja poseda. u RVK obeleženo je zvezdicom u zagradi. poboljšan. što potvrñuju pojmovi izvedeni od korena: āp. i dr. očvrsnut.pijenje. āpānagoşŃhi pijanka sa gostima G. Aps i sl. Tu su i oni koji radžu & co. Pre pijanke treba udariti podlogu od hleba i pečenja. āpjājate . jer tu se uvek neko ističe i nameće pa nam kvari jednakost. "Greškama" se ispoljava dobro pamćenje. ispuniti se I. Pokajanje može da se obavi i u eventualnom apsu. gorespomenuti radža želi da izazove svetsku apatiju i sveopšti duhovni pad. u RV particip: āpišāna . ojačati. Posle pijanke može doći do tuče radi osveženja i otrežnjenja. presisati.pojava. pozniji glagol je: 49 .

mada svi znamo šta je baština i baštiniti. lepa pojava P. prirodno stanje miša pretvara se u āmişatā. ārāla .stajati. ābhāta .budala. ambaşŃhah . mišar I. mrtvo telo āmişatā i āmişatvam . svetlost. āmişam . simbol revolveraške diplomatije.mrk Moji zemljaci kažu za riñeg. Ambah je vrsta žita. Budući da su riñi obavezno penkavi. jer planira u vazduhu lepršajući krilima dok osmatra zemlju u potrazi za plenom.blago zakrivljen.stanje: biti plen āmişašin i āmişa . Ovde spadaju i pridevi: P. pegavog čoveka "penkav kao ćureće jaje". ārālikah . prevede tresigaću u stanje napunjenih gaća i miša vrati u prvobitno stanje. Dogaña se da neko. ambarja. ābhāti . nego od: bašta.vrsta žita başŃah . v. neka kažu oni koji bolje od mene znaju srpski jezik.sirovo meso. Otkud bašta. iznemogao i bastah . Ove reči nema u RVK.sakupljati.sjaj. ābhā. Njemu guñeti uz gusle: "Na Mišaru polju širokome" značilo bi bacati biser pred svinju. Ptica grabljivica. Znam da vrlo star čovek izlapi. nije obavezno da penkavi predsednik bude lep kao upisan mada je obavezno "picnut". na prakrtu.crvenkasto . Tu su başkiha star. uzevši u obzir gornje sanskrtske odrednice. iskrivljen. strelac ili veća ptica grabljivica. riñ āpinga .kuvar 50 ralo bašta (?) ubav .piñdž. pinga . Sigurno je da dve poslednje reči ne potiču od bašte. jer Srbi nikada nisu bili veliki baštovani. Nañe li ga. pa pošto postane budala. otac se naziva bašta.majka i stha .narod spominjan u Mahabharati āmbah . ābhā . lep āmişam meso. ārāla P. pinkte . sekretarica isto čini. ambaşŃhah I. blistati I. naziva se u RVK i u mom kraju: tresigaća.sjajan. najviše dopali pevač Prisli i bigmekovi.meso (verovatno od korena: mis .budala (na prakrtu) U Mahabharati spominju se zemlja i narod AmbaşŃhah nesigurnog porekla od: amba . isijavati.sijati.crvenkast. ābhāta G. kod Torlaka. Kralj se zvao: AmbaşŃhjah. mišar. amharjati . osnova: amis) .mesožder "Na ubavu na polju Kosovu" zaseli su āmişašini po nalogu āmişaprijah kome su se u 20. U Istočnoj Srbiji. nad njim je vršen "lapot". izvijen I.prija (d) .ukrasiti. plus govedarski šešir. da bi impresionirao Monike. ulepšati Da bi se postalo "lep kao upisan" neophodno je "picnuti se".sušiti) āmih (n.

govor rišija u vedskim tekstovima P. podložna je relativizaciji. Ako jedna USA . ni haker. u Indiji mnogo više. Zašto je to tako. ārčh. kasnije. Ja se češće služim starom terminologijom jer se iz pojma Evropljani ne vidi njihova pripadnost istom stablu. pretrpeti štetu.Moguće je da veza izmeñu gornjih pojmova potiče od činjenice da dok se oralo ralicom. ārşa i ārşeja . U 18 i 19. studij kompletnih veda. Isto se nazivaju i knjige koje se odnose na metode proučavanja veda (prema rečniku Tārānāthe Tarkavāčaspatija).anga . dok je pojam Indoevropljani širi i obuhvata sve narode istog porekla i srodnih jezika. u njega ne mogu da prodru ni egzegeta. nastanila Arjavartu. ārşam . sveta zemlja Arijaca izmedu dva mora.sve što pripada ili je izvedeno od rišija. Na pitanje: zašto. Neko poarči jedinu kozu i štetuje 100%. poštuje i ponaša se prema učenju i pravilima koja važe za "plemenite" ārja . poeta vedskih i drugih starih himni ālāpah alapača 51 . Latini i Kelti i pripadaju narodi većine evropskih zemalja i Indijci. potiču iz Rg vede i izvedeni su od korena: "ķ" (v. ārgajana I. meñutim. zapisano je u tajnom božjem programu.studij kompletnih veda P. drugi ima 100 miliona dolara. nema odgovora. štetovanje. nastalih od istog prajezika. nesreću. preko sanskrta utvrñuje se srodnost jezika i zajedničko poreklo Evropljana i Indijaca. rgajanam . sa usvajanjem konvencionalne oznake Indoevropljani = Arijci = narodi istog porekla.čovek dostojan poštovanja. ārččhati arčiti argument (?) G. pošavši iz pradomovine.Buddhin osmostruki put ārjavam . pod "ķ"). Buddha i svaki onaj koji podučava i živi u skladu sa četiri plemenite istine budizma ārjāvartah (sl) . ārčh. ārččhati . glavna hrana je bila kaša. Snažna meñuzavisnost pojmova: arčenje. U poznijoj literaturi pojam Arijci vezuje se za one grane koje su naselile Iran i Indiju. poštenje. ārgajana .āşŃa .onaj koji poznaje. v. ārşa arhaično I. ime rase koja je. štetuje 1%.osoba dostojna ovoga naziva. Milošću božjom. plemenit i mudar. Ono se očuvalo i u nazivu države Iran.ponašanje dostojno poštovanja. Ovoj skupini pripadali su Stari Grci. ārjah .ono što se sadrži u knjigama o Rgajani Rgajanam je "hod. za jedan milion može da se kupi 10 hiljada koza. odan zakonima i religiji predaka koji ponašanjem opravdava poštovanje. Evropa se upoznaje sa indijskom kulturom.koza košta 100 dolara. putovanje kroz vede". Himalaja i Vindhija planina ārjāvratah (sl) . oznaka za prve tri kaste. srodnih jezika. Irci su u oznaci "aira" očuvali uspomenu na rgvedsko "arja". Zato će se u tekstu naći pojmovi Zapadni Arijci = Evropljani i Istočni Arijci = Indijci."domovina plemenitih".mārgah = ārjāşŃāhgamārgah (sl) .pasti u nevolju. čestitost Pojmovi arja . sličnih osnovnih nazora i mentaliteta.plemenit i ārjah . štetovati. Marksu se otkrilo kako se ovo dogaña. pa kad poarči jedan. ārjah Arijac I.

sažaljenja Srbin će.sedenje.i. takoñe. zarada. pa doći. uglavnom se jelo posno. doći i td. profit.uzvik strogosti. zanemaren Pojmovi: ići. aččh . āha U. dostići ati . U njihovom beskrajnom kruženju neki izginu. približavanje.hodanje. nareñenja.proći pored. āsedhjati . stolica āsandah .uhapsiti I.ići prema. razgovaranje s nekim āsanam sedenje G. ostati i dr. opsedati (?) GLAS "i" -kao iskatii i U. razgovor ālāpanam . proći.govorenje nekome. neki krepavaju a neki. zatvoriti krug. stanovanje. uz "i" dodati "bre" što je. ājah .otišao. osnova: asedhķ) .i.hodati. vratiti se u početno stanje. itjā. prikladni su za opis nekih ekonomija i nekih životnih standarda.biti.eti . kroz.eti . idenje P. došao Značenje istog glagolskog korena sa prefiksima: G. i. opet. pozivanja. Blaženstvo napretka sastoji se u jedenju zamašćenog jela sa mesom. aččha . sedeti mirno.dolazak. i . proteći I. mesto. ići. pretnje. postojati. otići. atj .uzvik ljutnje. govorenje. preko. du) . āsedhjati G. āha . 52 .zatvor Zato Srbin kaže: "odsedeo u zatvoru". āste . atiŃa (tpp) . I. otišao. slediti. sedište. 84 položaja joge. nastanjivati.stolica od pruća āsidh..prošao. ita (tpp) . ās. obavezno. kocka. broj 4 ājavjajau (m. zabrinutosti.prihod i rashod P. teći. sad blažim". āsidh. eti ići G. i. stražnjica āsanam . eti . sanskrtsko. obići.1. dobijaju nagrade za doprinos "napretku". Istražujući u čemu moji zemljaci vide napredak.sedište. ālāpah . aha odsedeti. āseddhā (m. āsah . dobila sam odgovor: "Kad sam bio dete. pobeći.hapsilac āsedhah . I.obraćanje. preminuo.

ponuda bogovima ili precima.učitelj. povezuje ljude sa svetom bogova i predaka. kao na primer: uş koji. podao i zao ikşukah p. idā (ind) i idānīm (ind) . mogu biti izvori navedenih srpskih pojmova.vešt u izražavanju tumačenju unutrašnjih osećanja ispoljenih gestovima idžja iža. mada nije nemoguće. zalutati idā sada hitati P. idžjah . it. takode. itvara .žrtva.nagoveštaj. čiča (?) šećer I. ing. zasnivaju svoje doktrine na slobodi izbora. zažeti. poklon.onaj koji hoda. etati G. luta. nastala kvarenjem sanskrtske ingitam nagoveštaj G. ikşurah i ikşurakah . po svoj prilici.uzbuditi I. i oni treći. I jedni i drugi. u ime boga i demokratije željni ustoličenja.sada. kao i dosada.ubrzan puls. da oslovljavanje strica ili starijeg čoveka sa "čiča" ima veze sa sanskrtskim "idžjah".šećerna trska Naziv: šećer potiče od latinske oznake za biljku: Saccharun Spontaneum. potresati. Ima i drugih korena. putuje i može biti svirep. donacija Reči potiču od korena glagola: jadž. posvetiti. Manje je izvesno. nagoveštavanje osećanja gestom ingitam . ovog momenta. hitati.ahnah (ind) (sl) . ingita ."Strah od gladi" i "imati šta jesti" predstavljaju osnovnu životnu situaciju i jedinu životnu filozofiju siromašnih.ići. putem ognja. zažeći. ponuditi. žrtvovati U Istočnoj Srbiji deo kuće u kojoj je ognjište nazivao se: iža -mesto gde se oganj užiže. unutrašnji pokret P. gramatički poredio pridev: siromašan i ne bude stigao u carstvo nebesko.obožavati hvaliti. idānīm . božanstvo idžjā . poštovati. iŃ. Politička i duhovna elita nudi narodu metafizičke programe spasenja "okrenute budućnosti".danas idānīmtanatva (ind) (sl) . Žeći. a ova je. eŃati .džñja (sl) . vode poreklo od žrtvenog obreda koji. promena boje glasa. znak. žuriti.ići prema.trenutan 53 . možda i želeti. u ovom slučaju I. žreci. ikşukah. jadžati . ingah . Doktrinama se uprošćava život i prebacuje odgovornost sa moćnika na nedužne i nemoćne. itvara utvara P. sam je kriv jer nije umeo da iskoristi od boga i od demokratije darivanu mu slobodu izbora.kovida (sl) i ingita . sa željom. Ako narod bude u budućnosti. ingati . kretati se. zeći.

primeniti silu.želeti. irasjā . isprazniti. gašenje svih želja iččhā . osloboditi isanja. iş. pokoriti. isanjati (den) . pokazivati neprijateljstvo prema nekome I. vršiti pridsak. pustiti da teče. iččhā . irā . inoti i od Indre. ohrabriti. rasrditi se G.neprijateljstvo. u gramatici: deziderativ iččhā .dānam (sl) . Božji gnev ne potiče iz sanskrta. hitnuti.zahtevati.ubrzati. işaĦja . iččhati iskati işudhjā ishod G. iş. ostaviti iza. ksiram -mleko. iķa . invati . iraksira rakija I. poteran.podsticanje. sok od bilja is. terati. esati pospešiti. irasjati razjariti se. ohrabriti. podbadanje işa (n. sa značenjem: potčiniti. žestoko piće. poterati I. žudeti 54 . Sve ovo je moguće. uliti snagu pojačati.prevladati. očekivati ili zahtevati nešto od nekoga I.želja. iş.nivķttih (f) (sl) .pokrenut. nadahnuti. radost I. groma i kiše i vrhovni u vreme arijskog osvajanja Severne Indije. irasjati (den) . iččhati . nije lako odgovoriti. podsticati. imati nešto na raspoloženju. neko vreme vrhovnog od ovog glagola: in + d + ra.potiskivanje želja. budući da je Indra bio bog munje.izvirati. ureñivati nešto. nameravati. Neki etimolozi izvode ime boga Indre. osim pišanja.isticanje. u matematici: problem.kşīra (sl) . unatti .naljutiti se. sklonost. osveženje. da struji. izbačen. Za drugu funkciju konkuriše bez tržišnih konkurenata dama Irida sa iritativnim i iterativnim simbolima.strela. čeznuti.bilo koje piće. irasja. inoti inatiti se (?) G. hitnut Ima trenutaka u istoriji čovečanstva kada graditelji istorije. da otiče. Svrgavanjem starih panteona sa mnoštvom resora ostali smo na primer bez boga nuklearnog otpada i bez boginje bombardovanja. zahtev. preklinjati.izazivati ubrzavanje. biti gospodar nečega. zahtevati. pišati G. tražnja. osnova: iras) -ljutina. ne mogu ništa drugo da pospeše. istočiti. işudhja. neprijateljstvo Starogrčka boginja Irida i latinsko: irritatio potiču od gornjeg korena. pobuditi.phalam (sl) u matematici: rešenje problema G.in. nastojati da se nešto dobije. zlovolja irah (n. işiŃa (tpp) . irasja. teći (kao voda).zadovoljenje želja iččha .ono čije mleko ili sok osvežava i raduje. u matematici: sinus P. inoti i inv. in. Na pitanje da li srpski inat i inaćenje potiču od: in.biti moćan ili od: und. drugi mu ime izvode od: ind. broj 5. eşati . işudhjati (den) . osnažiti. osnova: işan) . indati . ispražnjen. odaslati. izlivanje işuh (m) . nadvladati potući.

grditi nekog. umesto iščekivanja: iččha .džanah (sl) .govoriti. škropiti G.danam. milovan. īrah . emitovati seme (kao bik).krava obilja işta .ovlažen. preći na budističko stanje svesti: iččha . jer je bolje odreći se svih želja po sopstvenoj želji. željen.tražen.kāma .işŃadevatā. Kod Torlaka oko Knjaževca koristi se glagol: okati.izreka. ukşita (tpp) . pretpostavila sam gornju srodnost pojmova. šikijati.vlažiti. loše prolazi. u značenju zvati nekog ili vikati.iskaz.dhuk (sl) . ukşati šikljati. vakti .prskanje. onaj kome se ukazuje najveće poštovanje i od koga se ište.voljena osoba işta . škropiti.I. stih. poprskan 55 . govor uktham . ljutine uktih I. Kada se nešto ište iščekuje se povoljan ishod. dizati glas I. īrte G. čuvan işta . Onaj koji se rita u ritmu neusklañenom sa ķtam. ukşaĦam .najmiliji. ukş. GLAS "ī" īr.kao uzdanje - u U u . voljen. pažen. ukş. işudhja . osvećenje ukşā (m. işta . Sve ove srpske reči gotovo da su identične sa sanskrtskim.stanje nekog koji tek što se nije razljutio Pošto je ovde naglasak na drmusanju.izgovoren. ukşati . biti jak I. prskati. izabrani bog zaštitnik. Što se Srba tiče.zahtev.bik u ulozi oploditelja stada P. hvala P. uktih (f) . osnova: ukşan) . buniti se. nego po želji kojekakvih usrećiteljskih doktrinara.drmusati se.želja P. ukta (tpp) . zahtevan. rasprskavati.vetar īrjatā . izrečen u okati Ove reči izvedene su od glagolskog korena: vač. iako "imaju ono što niko nema": slavu .devatā (sl) . molba iştuh (f) . božanstvo koje se slavi i od koga se ište. īrte .uzvik sažaljenja. proklamacija. īr.nivrttih. ritati se (?) GLAS "u" .

bilo kao mrtvaca na krstu. nagore uččais (ind) . nigde osmeha. vač i añč. jer je problem aktuelan u mladosti i u doba najveće životne snage. čeznutljivo gledajući u pravcu lingama u središtu glavnog hrama.visoko. hvala učitatvam . pogodnost P. uzdignut. ogroman. lepi i mladi Šiva kroti Nandija. učita (tpp) . on tačno zna kuda ide skače na kravu. uč. moćno Gornja porodica reći potiče od različitih korena: uč. ukrasiti. sasvim drugačiji od egipatskog u kome sve vri od života i od nade u "voskresemje". govore da su oreoli rezervisani samo za starce.slaviti. svirep i sl. anakti . visok.ččhid (sl) . Religije koje obožavaju čoveka. zajedljivost P. ugra . i one koje ni to nemaju nego čitaju jednu te istu knjigu. ukhja ukuvan I. uč. nasilan.džña (d) . Nandi je simbol vitalnosti i energije plodnosti. glasno.onaj koji zna šta je prikladno učča (ind) . vakti . Oploñena. U pomamnom otimanju od štrangi. naglašeno.lomljiv kao ćup P. učjati .ćup. oslikani po hrišćanskim crkvama. Hinduizam je veličanstven zato što sve pamti.mučionica. samo "stradanija". Treba videti prvo pripuštanje mladog bika kravi. Nigde života i životne radosti.onaj koji zaslužuje hvalu učča (od glagolskog korena: añč. Izvedenice od prva dva korena nalaze se u Rg vedi. na ivici groba. upalih obraza. Usukani sveci. odozgo. Ima Nandija. kojima ga dva čoveka s mukom obuzdavaju. glasan učita . pomazati. strast. Šivina životinja je bik Nandi . razjasniti) . postaje jasnije tek povezujući ih sa šikljanjem i rasprskavanjem semena.Razdragani. zna se da se radi o stradalniku za veru. sud za kuvanje na vatri ukha . Ako oreol okružuje mladi lik.nasilje. od trećeg u literaturi nastaloj posle RV.biti u posudi ugratā ugra grozota grozan I. zvučan.govoriti) . posuda.uzvišen.gore (na nebu). i pada na kolena iza njenih zadnjih nogu. Svaki Šivin hram u južnom stilu ima ispred glavnog ulaza mali hram mandapu u kome leži Nandi. hram .asani. kao da su isekle čoveka iz života i svele ga na etički problem. ukhah i ukhā . odozgo.uživati u. brzo obavlja dužnost širom otvarajuči oči i nozdrve. Po svoj prilici. učatham (od korena glagola: vač.moćan. I bog je starac. pravi morbidni nekropolis. kao da umire. učjati učiti (?) učathja učtiv. nagore. džinovskih skulptura smeštenih na padinama brda. kazan. čestit G. ugursuzu je mesto ovde baš zato što je u RVK obeležen zvezdicom. ona odlazi ne osvrćući se. privižen nečemu. strašan. iz kojih je vreme istočilo životne snage. jetkost. jarost. dve najlepše nalaze se u Durginom hramu u Ajholeu i u Šivinom hramu na ostrvu Elefanti.prikladnost. otmen. Česte su skulpture Šive naslonjenog na pleća Nandija. Njome se naglašava značaj govora 56 . vera nadahnuta smrću. kao što je onaj iznad Majsora. biti pogodan za I. ukhja . nosioca života. ugratā i ugratvam . biti naviknut na.Škropljenja svetim vodicama u raznim prilikama. sve s ciljem da se nešto osveti i blagoslovi. biti odan.stih. bilo u joga .pogodan za učathja . bes. na čijem vrhu se uzdiše hram.

neki ne vide da je on imao ikatakvu prošlost pre ulaska u istoriju. nečistoća uččhişŃa i uččhişŃvam . uččara . artikulacija uččaraĦa . dokrajčivanje P. uspraviti.onaj koji jede tuñe ostatke uččhri. iskorenjivanje. važan. učitelj. štrčati Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi u predgovoru rečenicu iz referata pandita Šjamadžija sa kongresa u Lajdenu: "Mi u Indiji.sakupljati. Indija nikada nije hajala za istoriju dok je istoričnosti nisu naučili Anglosasi. jer se i pre nje imalo šta učiti. no. pogotovo kada se radi o razvoju umnih sposobnosti". Ona je jedna te ista priča: uččaja . Nepobitna je činjenica da sa porastom pismenosti narastaju agresivnost i kriza morala.dizati. uččarati . uznositi. prikupljati I. Biti akter istorije ne spada u časno zanimanje. nisu nastale sa početkom pismenosti. Po istoriji Indije rovašili su i prve knjige o tome napisalisa Englezi u vreme kolonizacije.ići nagore.apačajam siledžija. prikupljanje.onaj koji se uzdiže kao Sunce G. rast. najaviti.džnah .uzdizanje. uččaraĦam . izgovarati I.uspon i pad. uččar.isticati se. učtiv i sl. prikupljen G. od korena def.preseći. uččalah . veka i izradio rang-listu učestanosti pojave imena zemalja u naslovima. mnoštvo. razaranje. uččhişŃa nečist P. napredak i propast P. nego da vuku poreklo iz vremena Rg vede.onaj koji izgovara. Ona se bavila večnim temama opšteg značaja spram kojih je istorija koješta o kojekakvima. uččhinatti . Upamtila je vredna dela doslovce i mitologizirala one ličnosti o kojima se imalo šta reći izvan golih činjenica. penjanje. objasniti I. d i š daju ččh): G. uččhri.neko ko nije isprao usta i oprao ruke posle jela pa je ostao nečist I.um. biti znamenit. uččal.izgovaranje. uččajah . čal. uvereni smo do dana današnjeg da je usmeno učenje daleko superiornije u odnosu na knjiško. uččhrajati ustajati G.bhoktā (d) . uččhid.apačajam (n.otići. verujem da bismo došli do zaključka da su najsrećnije prošle one zemije koje su imale najnižu frekvenciju ili minimalno učešće u stvaranju istorije. otkloniti. Verujem da reči srpskog jezika: učiti. uččhişŃa (tpp. glagola: uččhiš .ostatak uččhişŃa . dodavanje. razrešava teškoće G. uččhrajati . uččhedin .lingvist uččarajitā (m. analizirati. či. punoća uččaja . uččinoti . uzdizati se. uččalati . uččita (tpp) . veličati I. vertikalna stranica pravouglog trougla 57 . osnova: uččarajitķ) . uččhrajah . oni su noseći stubovi njene kulture i civilizacije. čhid i ši (d pred č postaje č.sakupljen. O autorima velikih dela gotovo da nema podataka. učči. Evo još nekoliko primera nastalih dodavanjem prefiksa "ud" ispred korena: čar. uččhjāte . učen.ispljuvak. uččhedah . uččhi.ostaviti kao ostatak) . Ako bi neki kompjuter prelistao sve novine 20. Čin i delo govore sve što treba znati o pojedincu. uččhişŃam . kazuje P. Rekla bih da je srpski narod bio moralniji pre Ćirila i Metodija. razrešiti nejasnoće teškoće.presecanje. razumevanje G.prekovanog u stih radi obraćanja bogovima.du) (sl) .onaj koji razara nejasnoće.sakupljanje. osloboditi sebe nečega I.

odaslati. uŃah .bditi. ostavljen.tkati) . Ńankajati . ispražnjen. uta (tpp) (od glagola: ve.otići) .uništiti. otkati. uddāmara . ūŃhati . kuća. vajati . tkanice i sl. vratiti se u život udždžh. jer se tkane izvodi udaranjem brdila i izvoñenjem šara. glagola ve. Po svoj prilici. udždžāgarajati G. udždžīv.ono što treba da bude otkano Od korena: tank nose ime indijske i budističke (Nepal Tibet) tanke.1. istrebiti I. osnova: udždžhitķ) . utkati. boravište (u opštem smislu) Udžera je u RVK obeležena zvezdicom.izvrstan. udždžhati zažditi (pobeći) G.pobuñen. Da li su vajanje i vajarstvo nastali od tkanja ili se dogodilo obratno? uddāmarin dambulhana. po Vuku. pobuditi I. uččhrita (tpp) .sg. nadražen Čujem da narod kaže za nekoga daje užagrio očima kada se. po Vuku. ubiti.koliba načinjena od lišća u kojoj boravi pustinjak. krvoproliće udždžāgr. iskoreniti. pobuñen. udždžas. uŃŃankanam (od: Ńank. roñen udždžāsanam G. udždžīvati oživeti užagriti užas G.udarati. koji izaziva velike posledice 58 . odustati. damar (?) P. udždžāgara . istočen (kao voda) Zažditi pušku. ostaviti.napušten.onaj koji napušta P. pobeći.pečatanje. velikog značaja.oŃhati i ūŃh.oživeti. džīvati -živeti) . uŃh. zvati. udždžasajati . udždžh. označavanje posebnim oznakama P. udždžīv. odaslan. udždžāgarajati .napustiti. buditi. povećan. podignut. u nešto uživeo.ubijanje.P. udždžāsanam . uspravljen. udždžīvati (od glagola: džīv.uzdignut.pečatati) . proizveden. srpske reči: tkati.otkan vātavja i veja (tpb) . za poštovanje. obarati ūj. udždžāgr. trava (one vrste koje se koriste za pokrivanje krova) uŃadžah . ili zažditi preko polja. Zbunjuje 3. udždžhad . tkanje. gotovo da je isto na srpskom i na sanskrtu. isprazniti I. pokolj. udždžhita (tpp) . džahāti .napuštanje (sveta) udždžhitā (m. u srodstvu su sa gornjom porodicom reči. ūjate .tkati I. oŃhati otkati (?) G. uŃh.lišće. udždžhitih (f) . uŃadžāh udžerica I.(od glagola hā.

udhārā = udodhārā . human Od: udam nastali su na srpskom: voda.vādjam . iznad.otkriti radost srca I. nad. vulgarizacijom indijske muzike dobija se turska. udan. na latinskom: unda. vlažan. Reka Una. ud ud (polni) Prefiks imenica i glagola: ud označava preimućstvo.dodirivanje vode radi potvrde obećanja i zaveta uda .šāntih (f) . izdah. izvodi se kuckanjem ćupova ispunjenih vodom.disati.voda. spada ovde. materica I.sparšam . znači: turska muzika a kakva je ona kažu nam sanskrt i narodni pevač: "Čauš viče.poplava uda . utta i unna (tpp) . dambulhana riče" bolje rečeno.sarvasva (sl) . vlažiti I. Po RVK dambulhana. udānah izdah G. ljubazan.agnih (sl) . Tu je i "trajna undulacija". preko. ud ili und. beskoristan P. šupljina. kretanje nagore.ghātah .tok. udam voda udodhara vododerina unna Una (reka) G.ašajah ."stomačni oganj". razdraganost udaram uterus. udānaja.mokar."žaba u izvoru". proždrljiv udara . jedan od pet vitalnih dahova tela."muzika vode". izdisati I. izelica. čovek ograničena uma uda . creva. na engleskom: water."udaranje vode pri plivanju". ponuda vode mrtvima Složenice: uda . na nemačkom: wasser. daljom vulgarizacijom turske muzike dobijaju se top ostvarenja srpske folk parade! Niti je srpski narod ''folk" niti su mu potrebne ovakve parade. mada uticaji ovih nisu za podcenjivanje. materica. sposobnost varenja hrane 59 . jedna od umetnosti i lepih veština udaka ."tamo gde voda miruje".onaj kome je suština u stomaku.prskanje bolesnika svetom vodom radi smirivanja udaka . jedna od 64 umetnosti i lepih veština udaka . bazen udaka .izdisanje. više.stomak. isticati. udānajati (den) . vodena struja uda . Sva sreća da je Srbin umeo da peva i bez Turaka i bez Crnaca.plavah ."sušen u vodi".višīrĦa . takode. označena zvezdicom. udaniti .maĦdūkah . udaram . udānah .izvirati. unatti .uddāmarin . jezero.voda udakam .onaj koji stvara vrlo veliku buku Dok važni damari "biju" telo je živo.pītih (f) .mesto sa pitkom vodom uda . udam (samo na početku ili na kraju složenica) . unutrašnjost nečega udara .

udāvah. nastao. uddhķ. penjati se. īşati . izdignut iznad horizonta (Sunce) udejivah (nastalo od prefiksa: ud .rañanje Sunca P.onaj koji dela po odreñenom planu uddhatih uzdanje (u samoga sebe) G. uddhķ. uddišati . izlaziti.udāvah. uddiš.ukazati na. oženiti se ili udati se P.odvesti. penjati se. iščupati.podignut. udīşita (tpp) . uništiti. napregnut uddhāna i uddhānta (tpp) . udesiti G.kretati se) . usmeriti na I. roñenje i smrt.dati.ā i glagola: i. odnose se prvenstveno na rañanje Sunca. uspravljen. oholost. uddharati udarati. osnova: uddeşŃķ) . nije neosnovana pretpostavka da su navedene srpske reči u srodstvu sa sanskrtskim.ponos. potiskivati nagore uddhan. uddhan. roñen Ove prastare reči. doći iz. uddhatih (f) . izlaziti. doći iz. uddhata (tpp) . istrebiti. izbljuvan Ovi trpni pridevi dati su radi potvrñivanja na početku datog porekla srpske imenice: ud od sanskrtskog prefiksa: ud.odvesti. nadutost uddhatatvam .uzdignut. uddharati . grub. obesili se I.dizati se. uddišati udešavati. uddešanam . udeti . uzdizati se (Sunce) I.dizati. dadāti . udariti G. udi. udāvahati G. biti plod nečega) . udeti .dizati se. kao što su: izlazak i zalazak. raskinuti. ovde sa korenom: dhā. udīş.izašao. udisanje i izdisanje.onaj koji je izašao. ponuditi. podignut. biti plod nečega) . udajah (nastalo od prefiksa: ud i glagola: i. no. uddhante .izbačen. kako su se tada znale povlačiti analogije širokog zamaha. uddhanti . oholost P. udati je (ud) īşita udejivah istok(?) dete (?) G.odvesti O udadbi i ženidbi biće više reči uz glagol: dā. osloboditi 60 . ude.penjati se. kao uzrok.ukazivanje na uddeşŃā (m. naslale daleko pre nje. udīşati (nastalo od prefiksa: ud i glagola: īş.ubiti se. vahati . izazvati samouništenje kao posledicu.udata žena udavati Gornji glagol nastao je dodavanjem prefiksa glagolu: vah. nasilan. izvući. pokloniti. ūdhā . iskoreniti. uddhita (tpp) .ponos. uddhita uzdignut P. sve iz Rg vede. udāvahati . uddiš. odneti. dati ćerku. uzbuñen Ponosito uzdanje u samoga sebe može.

I. uddharaĦam - izbavljenje, osloboñenje, spasenje, uništavanje, gašenje, odnošenje ugarka sa domaćeg ognjišta radi paljenja žrtvene vatre i dr. uddhartā (m, osnova: uddhartķ) - razarač, uništitelj, oslobodilac, izbavitelj P. uddhāraka - iščupan, izvučen, uzdignut, podignut Porodica reči iz Rg vede ima bukvalni i metaforički smisao. Po prvome, da bi se došlo do slobode mora se udariti po onome koji slobodu ugrožava; po drugome, radi sticanja duhovne slobode neophodno je iščupati se i izdignuti iznad satirućih okolnosti svakodnevice. Srbima istorija neprestano natura prvi, bukvalni smisao, pa se duhovni potencijali troše na ispravljanje davno iskrivljene i neispravljive "krive Drine". udrič, udričjate G. udrič, udričjate - isticati se, strčati, prevazići, nadvisivati udvahah odvoñenje strčati

G. udvah, udvahati - odvesti, odneti, uzeti ili odvesti nevestu iz roditeljske kuće I. udvahah - odvoñenje neveste, sin, potomak, vitalni vazduh u telu koji odvodi hranljive materije nagore, jedan od 7 plamenova ognja udvahanam - odvoñenje neveste, venčanje, svadba udvodhā (m, osnova: udvodhķ) - suprug P. udūdha - donet, roñen, uzgojen, oženjen, udata udvodhu - kama (sl) - željan ženidbe Nekadašnje dogovaranje roditelja oko ženidbe i udadbe supstituisano je ud - varanjem. Ud – vāra je neko koji podiže rep uvis, udvāš, udvāšjati - obraćati se plačnim glasom i udvāşpa - onaj koji lije suze, cmizdrav, što sve lepo pristaje uz udvaranje. unmad, unmādjati pomahnitati

G. unmad, unmādjati - poludeti, pomahnitati, napiti se unmadah i unmāditā - ludilo, pomahnitalost, pijanstvo P. unmatta - pomahnitao, lud, pijan unmadana - pomahnitao od strasti G. umnanaja, unmanajati (den) - uzbuditi se, razdražiti se, pomahnitati I. unmanaskatā - pometenost uma, mahnitost P. unmanas - mahnit, lud "Madlenina mahnitost" na sanskrtu glasi: "mādlena - unmāditā", predsednička je nešto složenijeg karaktera: "unmadana - unmāditā". upaklķp, upakalpate upakovati (paket)

G. upaklķp, upakalpate - postati, biti prikladan, pristajati nečemu, uobličiti se I. upakalpanam - priprema P. upakalpita (tpp) - pripremljen, ureñen

61

Slavna porodica reči za koju znamo da sadrži koren: klķp, od koga su nastale kalpe, kod zapadnih Arijaca skončala je bedno. Doduše, namesto predstava o kalpama dobili smo raznovrsne političke i religijske "paket aranžmane" turističkog karaktera sa širokim spektrom destinacija. upadžñā saznanje

G. upadžñā, upadžānīte - izumeti, izmisliti, pronaći I. upadžña - nepoznato znanje koje nije prenelo tradicijom nego je do njega neko sam došao P. upadžñāta (tpp) - izumljen, izmišljen, pronañen Istorijski gledano, ovakvo znanje pokazalo se samo delimično napredno, iskustveno gledano, opasno je boriti se protiv predrasuda. upadas, upadasjati opadati

G. upadas, upadasjati - opadati, nestajati, malaksavati, biti iscrpljen, osušiti se, gubiti, biti lišen nečega P. upadāsuka - opao, malaksao, iscrpljen upadešah uputstvo G. upadiš, upadišati - ukazati, uputiti, objasniti, savetovati, propisati, naredivati I. upadešah - ukazivanje, učenje, savet, propis, uputstvo upadešī (m) - učitelj, savetnik upadeşŃā (m, osnova: upadeşŃķ) - duhovni učitelj Uporedo sa opadanjem duha narasta broj uputstava za upravljanje spravama. upadhķ, upadhārajati podržavati

G. upadhķ, upadhārajati - podupirati, podržavati, uočiti, razumevati, iskusiti, naučiti, zapamtiti Sve je veća ponuda imaginarnih ciljeva kojima se mora pružati realna podrška. upanāma I. upanāma - nadimak (nad - imenom) upapakşah I. upapakşah - pazuho Reč se sastoji od prefiksa: upa - ispod i imenice: pakşah -krilo, rame; doslovno prevedena gornja imenica je podramlje. Srpski jezik je sačuvao uspomenu na: pakşah u pazuhu. upapad, upapadjate upasti upādhih upadljivost G. upapad, upapadjate - ići nasuprot, protiv, napasti, prodreti pazuho nadimak

62

Glagol i imenice u istoj porodici reči imaju i druga značenja, u gramatici, filozofiji i logici. Upada se negde da bi se nešto otelo ili ako se ostane, da bi se jedno stanje supstituisalo drugim, po želji onoga koji je izvršio upad. Ono što upada u oči kao percepcija, razvijeno je u sledeće filozofske pojmove: G. upādhā, upadhāti, upādhate - postaviti preko, staviti na, pripisati, zgrabiti, pojmiti, shvatiti, obuhvatiti I. upādhih (m) - ono što može doći umesto drugog, supstitut, ono što može imati ime i izgled nečeg drugog, preinačenost, prerušenost, osobenost, atribut, ono čime se nešto bliže odreñuje - u materijalističkoj filozofiji: upādhih je uslovljenost, temeljni odnos izmeñu uzroka i posledice koji nije predmet čulnog opažanja pa se, stoga, ne može dokazati. - u vedanti, kod svih ogranaka, upādhih je jedan od osnovnih filozofskih pojmova: spoljno, slučajno ograničavanje i razgraničavanje pojava. Još je Badarajana, osnivač pravca, u svome delu Brahma - sūtram upadhih definisao kao zabludu, posledicu ograničenosti iskustvene svesti koja, zamračena delatništvom, vidi pojavne mnogostrukosti bića, iz neznanja, avidjā, tamo gde se znanjem, vidjā, spoznaje da apsolut nije dvostruk: saguĦah i nirgunah, već da je istinska suština sveobuhvatni apsolut, čista homogena svetlost, odnosno identitet imanentnog: atman i transcendentnog: brahman. Šankara je razradio ove teze i kreirao advaita - vedantu, monističku teoriju saznanja koja ide izvan majom nametnutih privida pojavnog sveta ili preko lažnih identifikacija posredstvom svesti rascepljene na subjekt - objekt, dvaita, udvojenost. Rascepljenost brahmana na nirgunah, bez obeležja i saguĦah, sa obeležjima iluzorna je, kao što je iluzorna iskustvena svest. Njoj nije dostupna istina, jer je individuacija iluzorna posledica iskonskog, ontološkog neznanja: avidjā. Bhaškara vraća realnost mnogostrukom pojavnom svetu koji je za njega: upādhih, mada je dosezanje te realnosti nepotpun cilj egzistencije bića u svetu. Dživah, živoj duši, biću, bitan je ne - rascep, abhedah; "rascep, bhedah, je uslovno ograničavanje, upadhih. Odstranjivanjem ograničenja, dživah se vraća u stanje prvobitnog abhedah. U svim vedantinskim školama osloboñenje, mokşah, postiže se meditacijom na nerascep, abhedah. Vedanta, u celini, počiva na upanišadskom postulatu: "tat tvam asi", "to si ti", odnosno na identitetu: atman = brahman - u logici, upadhih je ograničavajući dodatak kojim se izbegava: ativjāpti, neopravdano širenje nekog pravila ili principa izvan onoga što je prvobitnim iskazom obuhvaćeno. upoşanam post

G. upoş, upoşati (od prefiksa upa i glagola: uş, oşati - spaliti) - postiti (postom "spaliti" grehove) I. upoşanam i upoşitam - post upavitam pavit

G. upavje, upavjajati - udostojiti svetom uzicom (uzica se nosi preko levog ramena i svezuje se u čvor ispod desne ruke, niže pojasa; svakom dečaku prilikom inicijacije - uvoñenja u društvo odraslih Arja, svezivana je uzica u sedmoj godini, kada je, ako je iz brahmanske porodice, dobijao učitelja) I. uravītam - osoba sa svetom uzicom upavītakam - sveta uzica P. upavītin - onaj koji nosi svetu uzicu Pavit je puzavica velike dužine koja raste u šumi i puza se uz visoko drveće. U RVK naziva se belom lozom, jer cveta belim cvetovima. upānat opanak

63

uz doplatu. upājah . bukvalno: upregnuti opanci) P. jer je lice deteta okrenuto na suprotnu stranu od majčinog ubhaja . ubh. autor sanskrtsko-engleskog rečnika Ser Vilijams. a Složenice: ubhaja . od prefiksa: upa i glagola: nah.vetana ."sa licem na obadve strane". hermafrodit 64 . osnova: upānah. strategija.približiti se. ubhnāti G. nahjati -pričvrstiti. sredstvo kojima se neko približava cilju.obadve. trudna žena. ubhajam (n) . oponašati I. ekspert u korišćenju sredstava ubh. cipela! upānad . upe.vjañdžanam ."onaj koji dobija platu na obema stranama".jaram. okrenuti se ka. srednji i ženski rod se podrazumevaju. preduzeti nešto. uped (nastalo od prefiksa: upa i glagola: i. dostiže cilj. obuti) . obući. po nekima i u dualu: ubhajah (m). stići do. upeti upeti se.onaj koji se približio. tržišno konkurentna Jugo . odvesti. Očekivani devizni priliv potrošen je unapred. upānī. koji nešto preduzima upājin . I. vezati.mukha .provesti. podmićivanje. sejanje razdora.čatuşŃajāni: pregovaranje.obadva.obadva.približavanje. prevodi gornju imenicu sa: sandala. upānī.par opanaka (od: jugam . težiti nečemu i dr.onaj koji ima opanke na nogama Jugo .jugam. upeta . ubhajī (f). ubhe (n) . otvoreni napad P.jugam agencija za uparivanje veštine oblačenja i svlačenja sa veštinom obuvanja i izuvanja kreira nov svetski modni hit.povrediti. upānahin .dvostruko znanje. poznavanje religije i svetovnih poslova ubhaja . isto: ubhaja (osnova) koristi se samo u singularu i pluralu.obadva. upinjati se upinjanje upājah G.dvopolan. eti .vidjā . oponaša gornju i "radi na projektu" svadbene varijante sa gumenjacima. vodozemac ubhaja . e.opanak. praveći se da ne zna da su mu preci išli u opancima.onaj koji živi i na zemlji i u vodi. ubiti ubhau obadva ubiti oponašati B. upānajanam . Za modele vlada veliko interesovanje u zemlji i u inostranstvu. upānat (f.I. upānajati G. . ubhe (f) .odvoñenje neveste ženikovoj kući Druga agencija. ubha (osnova) koristi se samo u dualu: ubhau (m) . špijun koji je prividno ušao u službu neprijatelja ubhaja . upānajati . četiri diplomatske veštine. obmotati.jugam (sl) . ubhnāti .čara .predložak: obučen i obuven na buvljaku.ići) . upe.onaj koji se približava. upāja .

ubhaja . du) . urasja .dharah (sl) . visok. sovu . ulapā .kaŃah . izdignut. ka nebu.onaj čija je spoznaja okrenuta ka spoljašnjosti i ka unutrašnjosti ubhajatah .sambhavah .pakşa . osnova: uras) . 65 ulovica lapak Urvina (planina) ures . ulūkah I.sveta uzica urasitra i urasi .ono što pripada grudima.ruhāh .pradžña .plodna zemlja urvī .kķtvā .u oba dana (subsekventno) urasam I. koja drži sovu u ruci jer je i sama.šīrşan . sa licima okrenutim na obadve strane ubhajatah . urvī .sūtrikā .ženske grudi urasam .širina.stavivši na grudi urasi .grudi urasjah (m) . odgajano na grudima.dvostrana mogućnost.oklop urah .pripadnik obadveju strana ubhajatah .sova.dvoglav. bila sova.Nebo i Zemlja urvjā .Zevsa u koju se pretvorio da bi zaveo Kibelu . Verovatno je da se sačuvalo sećanje na iskonsku sovu.sudžāta .poreklom od dobrih roditelja ubhaja-djus (ind) . urah (n.ogrlica od bisera urasi . ulapā I. boginju mudrosti.ime iskonske sove U mome kraju narod sovu zove ulovica što ne verujem da dolazi od njenih lovačkih sposobnosti."prostrana". amplituda urvarā . ime zmije Šeše Poreklo Urvine planine može biti i od: ūrdhva . dilema ubhajatah .onaj koji stremi u visine. dete urvīdhara I. ime Indre ulūkī . pre antropomorfizacije.planina. zemlja urvī (f.nešto najbolje u svojoj vrsti Složenice: urasi .dlake na grudima P. ulūkah .trānam . pticu . uspravan.vrsta sočne trave Lapak se u narodu zovu vrste trava sa vlaknastim ili čahurastim plodovima sa kukicama kojima se kače za runo ovaca (ulapčeno runo).Heru i na njegovu kćer Atinu.Indru.

obilata kravama. donesi nam one blistave moći kojima ćemo izroditi decu i unuke. puteve prohodnim čini.. obilata konjima. zažaren Sve reči su iz Rg vede.. du) (sl) . Ona je kći Neba. od čega su nastali grčki Zevs. budeći i oživljavajući sve što je živo i nalazeći reči u njome nadahnutom pesniku.. na čelu hodi... jutarnja svetlost usrā . zora uşah (f) . veličanstvena. uterus uş. Zoro.. Nebo .zora. ulbam i ulvan . ona se ukrasila blistavim nakitom i otvara svoja nedra. ugarak.113. ona se suočava sa svakim okom. sjajna deliteljko darova.zora.rano jutro. uşah .sjajan fenomen na nebu. latinski Jupiter i pater.ulkuşī ulkus I. ćerka Neba. njen blistavi sjaj pojavljuje se još jedanput da bi rasprostirući sebe rasterala bezoblične crne ambise mraka.. oşati užeći. usrā I. po kojoj sve blista.. ulkuşī ..naktā (f. ''Pogledaj kako Zora razvija svoje zastave na istočnoj polovini neba. Stara boginja raña se opet i iznova obučena u iste boje.. sa visokih kola sveprožimajuća sve bodri Zora sjaj daruje na početku dana" 66 zora vulva . himni pesnika Kutse Angirasa: ''Dovozeći neizmerno blago.užaren. O lepoti Zore i njenoj vernosti rti peva Satjašravah Atreja u RV 5. rasprostri svoje darove po nama. sestra Aditjāh i noći.jutarnje svetlo.membrana oko embriona.. zora. kaže pesnik Gotama u himni RV 1. ti koja deliš pobedničke nagrade. Zoro. žariti I. Prirodno žaljenje zbog svakodnevnog skraćivanja života javlja se i u RV 1. buktinja ulvan I. večernje svetlo uşāsā . i ozbiljno motreći na nas sa nebeskih visina. usķ (f) . blistava kći Neba donosi nam darove. kao igračica.pitķ. personifikovano jutro. jutarnja svetlost.sumrak P.. uşita (tpp) i uşŃa (tpp) . ovde i sada".goreti. nazivanog Djaus . čineći smrtnike starijima za jedan dan i skraćujući njihov životni vek iz dana u dan. oşati .inva uşā džjotir jačhati agre ahnām" "ona ljude budi. širi raznobojni sjaj i tako svetleći ona je sada poslednja od onih koje su svanule i prva od onih koje tek sviću i neće nikada prestati". usijan.zora i noć uşasī . užariti. ona. ukrašena svetlosnim zracima.otac. uštap (pun mesec) G. užditi uşita užaren. 80: "eşā džanam daršatā bodhajantī sugān pathah kķnvatī jāti agre bķhadrathā brhatī višvam . 92. uş. sjaj Oko dvadesetak rgvedskih hinmi posvećeno je boginji zore Uši. vulva. meteor.

ūrdžajati u urgirati G. osvežiti I. Za uspešnost urgiranja neophodno je izazvati lančanu reakciju. ūrdžajati . obično.vat (sl) . moć ūrdžita . okrepa ūrdžah (n) .mināti" "ona raznobojna biva dvostruko krepka razotkrivajući svoje telo spreda putem zakona ona hodi spremno znajući ga oduvek.snaga. Primena ove porodice reči u svakodnevnom životu do te mere je dobila egzistencijalni značaj da nju treba usvojiti i neizostavno uneti u rečnik srpskog jezika. ūrĦam-vuna ūrĦā . važan. I ove reči su iz Rg vede.vala (sl) . ūrdžin . osnova: ūrdž) -jačina. slavan. priznat.moćan.obilat vunom. ūrĦu. ūrĦā . moćan. vunen 67 . Nema života bez urgiranja preko poznatih. gornji glagol je izgubio pravo značenje. sakriti.onaj koji poseduje hranu i moć Dugo putujući do nas.bivo uštrojen (?) Bikovi za tegljenje bili su štrojeni.āšrajah (sl) . vuneni konopac.vuna."stanište hrabrosti". sok. nisu priznati ali su moćni i povezani u lance. čuven ūrdžita (tpp) . osnova: uşŃķ) .panthām anu eti sādhu pradžānati iva na dišo . hvalisav I.ojačati. poznat. jačina. okružiti I. čuperak izmedu obrva P.obdaren snagom. ūrdž. snažan. heroj P. ponosit.vunen ūrĦā .bik koji vuče plug uşŃķah . hrana. osnažiti. preko latinskog. GLAS "ū" . smer mu ne menja. veliki." uşŃķ I. snaga.pokriti. paučina. ūrdža . ū -uzvik sažaljenja kojim se obećava zaštita ūrdž.kao urgirati - u U."esā vjenī bhavati dvibarhā āviş – kķĦvānā tanvam purastāt ķtasja . ūrĦoti . ūrĦā vuna G. ūrk (f. jak. uşŃā (m. moći. uticajnih i snažnih koji.

ķččhati . povredivanja. sresti se sa ķtam .ūrv. zakletva. pogrde (v. ili: rušan . uzdizati se. ūrvati G. zaključivati I. Po svoj prilici. iskreno. ūş.ići) . ubiti urvati. pravo. u smislu: nadati se i nadanje ispali su iz upotrebe. vera. kao zid na primer. uništiti. r . zavet. bolovati ūşah . osvojiti. zakon. čekati. procenjivati.ono što treba da bude razmatrano i o čemu treba doneti zaključak Ufati se i ufanje. natopljen solju ūh. ūşakam so ūşara usoljen G. versko pravilo. ķtam (ind) i rtena (instrumental. zatim oburvati.so u grudvama P. GLAS "ķ" -kao redr bre U. zaključivanje P. ūrv. ūhah . razmatrati. ūhati ufati se G. ūşara-usoljen.razmatranje. pobožan čin. ūşati . voda.uzvik podsmeha. uočiti. ūhati . ovde spadaju: razorati i survavati.pokretati. uzlaziti i. kad glagol promeni vrstu: ķ. putem pravičnosti i istine I. nadati se. istina personifikovana u objektu obožavanja. stvarno i dr. ijarti . pretpostavljanje. obećanje.i (glagol: i.slano tlo ūşakam. pristojno.so ūşa . ķtam (imenica nastala od trpnog prideva vremena prošlog glagola: r) red.očekivati.na pravi način ķtajin – istinit Složenice: 68 .biti bolestan. zakonito.sikatam (sl) . ind) .kretati se. pobuñivati.istinito. razuriti. P. ķtaja (ind) . istina. ūh. žrtva. brū pod "b") ķtam red G. oburvati U RVK navode se stari oblici za razoriti: razurati.osoba u crnini kao znak žalosti za preminulim. eti . dobiti. ķ. Sunce itd. ispitivanje. dizati se. razumeti. pravda.ići ispravnim putem. ūhanīja (tpb) . ūrvati .povrediti. običaj.

otmenost.činiti po zakonu kao što Indra čini puštajući kišu Od gornjeg korena nastale su i sledeće reči koje pripadajui drugim slovima azbuke: ārjah . plemenitog uma udāra .anķtam .vākah .onaj koji se ponaša plemenito udāra .onaj koji boravi u istini. iskren. du) .sjedinjen (ujarmljen) sa istinom ķta .čarita .onaj koji vodi po pravdi i po istini ķtam.dhamā .uzvišene reči. najbolji udāra .satja . 69 . gospodstvenost udāra .plemenit (Arijac) udārakah .hrabar. pošten.onaj koji nosi istinu u sebi ķtam .zazivanje i obraćanje onome koji blista kroz istinu ķta .poznavalac zakona reda ķta . bikom koji: "ķtasja budhna uşasām işaĦjan. ponašanje svega pojedinačnog u univerzumu mora biti ka njemu usmeravano. Evo ilustracija iz rgvedskih himni: RV 10. budući izveden od korena "ķ". sa značenjem: red.iddhāt tapaso" "red i istina roñeni su od izračene toplote".plemenita karaktera udara .obavljanje pobožnog čina od strane čoveka i prihvatanje tog čina od strane boga (obadva su "sapeta" dvosmernom vezom univerzalnog zakona ķtam) ķta .ona koja je zakon i istina.visoke inteligencije. istina. vķşa mahī rodasī āviveša" "sa dna istine (reda) izvodeći zore.intelekt ili znanje koje po sebi sadrži istinu ķta -judž . veliki. ispravan.artha .sattva .ispunjen istinom i pravdom ķta . mudar udāra .tā . ako ne i svekolike ljudske misli.dhāman .satja ili ķta . Surju.počasno ime udāra .dhī .bhāva . istinit govor ķta .džĦā .djumna .ni . po smislu i po metru kojim su izražene Prvi apstraktni pojam indijske.vķtta .ispravan.ķta .plemenitost.pada .uzvišenog uma udāra .sap .. s njim usklañivano i njime odmeravano.Višnu ķta . ķtam. herojski udāra .džāta .daršana . kretati se. 61. pesnik i slavni mudrac Višvamitra naziva Sunce. univerzalni zakon.pravda i istina ķta . slavan udāra .pradžnā . On ima snagu moralne obaveze univerzalnog važenja i.uzvišenog karaktera.istina i laž ķta .kīrti . koja se raña iz zakona kao istina (metafore za Zoru) ķta .vikrama .bhara .priznat.vķdh .četas .uzvišen. RV 3. nalazi se u Rg vedi.satje (n.gospodstvena pojava udāra . cenjen.karman (ind) . bik je prožeo velike svetove". 190 u kojoj se kaže da je toplota posledica napora ureñivanja univerzuma: "ķtam ča satjam ča abhi .sāta . rta .oni koji neguju istinu (bogovi) ķte.

. najveličanstveniju i najlepšu. r."Zlatna posuda u kojoj je sakriveno lice istine". Rta označava poredak u svetu. konji . mada skrivenu. vardhamānam sve dame" "tebi.moralna vrlina i latinsko ritus. Nju je. izvesti iz ķ i srpsko: orati. Svet nije više haos koji predstavlja slepi bes slučajnih elemenata već dejstvo jedne svrhe koja unosi harmoniju. 62. Grčki pojam: arete . bez delova i promena. Na litvanskom: arti je orati.. vidilac.. Evo skraćenih citata o ķtam iz Radhakrišnanove Istorije indijske filozofije: "Rta bukvalno znači: tok stvari. spazih" U drugim himnama Sunce je: "ķtasja anīkam" . božansku. Stvarnost je jedna. Promenljivi nizovi pojava sveta predstavljaju različite izraze postojanog rtam. ķtam. Oni su tragali za istinom. koji se gojiš u svome domu". Ķtam se podkrepljuje rečju: satjam . to ne znam. Svoje prve znake pokazuje ovde tendencija za mističnom koncepcijom jedne nepromenljive stvarnosti.RV 1. zato proroci3 iz veda misle da rta postoji pre manifestacije svih pojava4. vladaru žrtava čuvaru (pastiru) reda. najsjajnija i najlepša.. dok se mnoštvo menja i prolazi. trajne realnosti koja ostaje nepromenjena u neredu promena. r. Tu.red i vrat . isprežu. blistavom. istina je skrivena od očiju smrtnika tamo gde se "Licu istine". po analogiji.. nastali su od istog korena ķ. satjam "je ono što jeste''. meseca i zvezda. od: sat – prilog vremena sadašnjeg glagola: as..istma. Ova vera pruža nam utehu i 70 . i zakon pravičnosti koji poštuju čak i bogovi. "bivajuće". Samo je jedna od njih.. Stvarnost je neizmenljivi zakon. rta je postala put moralnosti kojim čovek treba da ide. Univerzalno prethodi partikularnom. kao i ruski: rjad . Sunce se drži puta rte..neistina. deset stotina ih se sabralo. asti jesam. nesavršena kopija. osim reda. Čim je priznata ova koncepcija rte desila se promena u prirodi bogova. Zora se drži puta rte.. moglo.. 3 Nisam uspela da utvrdim kome treba zameriti za nazivanje vedskih rišija prorocima.. Ovu koncepciju mora da je nametnula prvobitno pravilnost kretanja sunca. koji to nisu. kojom se pesnik obraća Agniju: ''radžantam adhvarāĦām gopām ķtasja dīdivim."Lice zakona".lagati. kao da ga poznaje od ranije. u ovom slučaju pesnik Šrutavid Atreja: "ķtena ķtam apihitam dhruvam vām sūrjasja jatra vimučanti ašvān daša šatā saha tasthus tad ekam devānām šreşŃham vapuşām apašjam" "zakonom istina vam je stalno skrita tamo gde se iz Sunčevih kola konji isprežu. što je isto što i: anķtam .. Višnu je zametak rtin.. Da li bi se. on upotrebljava sanskrtski koren: ķ. Sve što je sreñeno u svetu ima rtu za svoj princip. 4 Proroci iz Starog zaveta misle da bog postoji pre manifestacije svih pojava Tako se rta naziva ocem svih stvari. "hiraĦmajena pātrena satjasjāpihitam mukham" . pravog puta. spazio riši. ali znam da dok srpski seljak tera ovce povikom: "r.na hiljade sunčevih zraka. Sve što postoji nestalan je prizor. jer nisu ništa proricali. Tako se obeležava zakon uopšte i imanentnost pravde. RV 5. jednu.". Rta je uzrok što su Nebo i Zemlja ono što jesu.. smenjivanje dana i noći i godišnjih doba. laž. Postepeno.1. Svet iskustva je senka ili odsjaj rte. Suncu. Ona nikad ne prekoračuje njegove granice.

. već i braniteljinia moralnog zakona. No u vedskoj Indiji se nije išlo tim putem. Vrlina će trijumfovati isto tako sigurno kao što će sunce sutra da se rodi. "čuvar rte" (gopa ķtasja) i "sledbenici rte" (ķtāju) često nalazimo prilikom opisa bogova. sunce se ponekad poetično opisuje kao njegovo oko. Hirijanu sa Univerziteta u Majsoru i to iz tri razloga: prvi. na primer. Ovo uverenje o superiornosti Zapada ostavio je za sobom. to jest potpuna personifikacija. treba rušiti predrasude o superiornosti zapadnog monoteizma i mondijalizma nad istočnim politeizmom i pluralizmom. prezaposlenom Zapadu.. što bolje od zapadnjaka razume svoju tradiciju i kulturu i treći i najznačajniji. Ova osobina označava strast za istinom i ne odnosi se samo na dubinu filozofskih istraživanja. Ova podjednaka odgovornost božanstva za održavanje kosmičkog i moralnog reda izrazita je u predstavi Varune. On je sveznajući pa će uočiti i najmanji greh. Zapad je. napisao najkraću i najbolju istoriju indijske filozofije. drugi. boga bitaka. Još jednu. 1964 Citiraću i profesora sanskrta M. okrepio. dok to zapravo ukazuje na jednu izanrednu odliku strukture svesti vedskog Arijca koji je neobično sklon filozofskoj spekulaciji. Ali razvoj religijske misli u vedskoj Indiji. Indra nije posve lišen moralnih osobina. Varuna je zaista u 71 . niti je Varuna jedini koji zastupa rtu. ostavljao otvorenim dok nije našao zadovoljavajuće rešenje.. gde su njegovi zakoni jednako tako večni i neprekršivi. Opisan je kao onaj koji je odredio zakone fizičkog univerzuma koje niko ne sme prekršiti. relativno uzevši. postajao sve bezličniji. Ovo je značajna karakteristika kada se ima na umu koliko je. dok u himnama ona osim tog značenja ima i dodatno značenje "moralnog reda". Beograd. I. na primer.. bez svake sumnje.. Kaže se.. što se kod njega gotovo ne oseća ono što je prisutno u delima nekih indijskih pisaca: mnogo reči. U rtu se može imati poverenje.... Njegovo zanimanje za spekulaciju bilo je toliko duboko.. vedska religija odmakla od svog izvora. No njegova vlast nije ograničena samo na područje fizičkog. tom. koja je predindijskog (ranog rg-vedskog) porekla. kao smrdljivi trag.. uopšteno govoreći. Ako išta treba rušiti na ovome svetu. Ona se obično naziva "zaustavljenim antropomorfizmom". Varuna odgovara samo jednom odreñenom tipu teističke koncepcije hebrejskom. koji odgovara lepom redu u prirodi. bezrezervnu veru u superiornost Zapada mogu gajiti oni koji Istok ne poznaju ili ga poznaju na pogrešan način preko lako svarljivih. Nolit. taj izraz može sugerirati da vedskom poimanju božanstva nedostaju potrebne osobine. Ako su u pitanju sila i nezajažljivost. Predstava Varune je u vedskoj mitologiji uskoro zamenjena predstavom Indre. anglosaski kolonijalizam. prvobitno je značila jednoobraznost prirode ili pravilan tok stvari. naoružao novim oružjima."5 5 Servapali Radhakrišnan: Indijska filozotija. da bi se objasnila doraslost indijske filozofije zapadnoj i indijske religije monoteizmu. On predstavlja nebo i bog je nebeske svetlosti. Ova reč. Vedske bogove.sigurnost kadgod nas neverovanje kuša a poverenje u same sebe se pokoleba. Ma šta da se desi mi osećamo da postoji jedan zakon pravednosti u moralnom svetu. već se proteže i na moralno. koje je pokušavao razumeti. kao što je redovno smenjivanje dana i noći. već i na veliku raznolikost rešenja filozofskih problema koje nudi. da je prirodne pojave. već to čine svi bogovi sunca kojima i on pripada. nastavio je sasvim drugim pravcem gde je pojam božanstva. meñutim. popularnih adaptacija prilagoñenih površnom i. po mojoj oceni. Evo citata iz poglavlja: Vedsko razdoblje: "Moramo podsetiti da je. koji se preodenuo. Mogli bismo pretpostaviti da je najjednostavniji način svoñenja mnogih bogova ranije mitologije na jednog . što je. a njegov osećaj tajnovitosti koja skriva konačno tako snažan. starim ideologijama i monoteističkim mondijalizmom da bi opet smrdeo po celom svetu. prevladavajući tip vedskih bogova bio nepotpune personalizacije. dakle. Izraze kao. jednako tako značajnu osobinu rane indijske religije predstavlja koncepcija rte koja ima istaknuto mesto u himnama.uzdizanje najuzvišenijeg od njih na stupanj Vrhovnog. U stvarima duha. Da bi se pokazala sveprožimajuća priroda njegovog budnog pogleda. bio i ostao superiorniji. ne treba smatrati samo čuvarima kosmičkog reda. Ideal Varune je tako vremenom zapostavljen što može ukazivati da je tada došlo do postupnog odbacivanja takve ideje božanstva. da njegovom moći reke teku u okean ne prepunjavajući ga. suprotno od grčke mitologije. Nadalje.

ko će objaviti odakle se pojavi.. uz uporedo pretapanje pojma ķtam u dharmah. može se uočiti u ranim himnama. Hirijanna: Osnove indijske filozofije.jednom razdoblju..svoñenju mnogo bogova na jednog koji je iznad i izvan sveta što ga stvara i kojim upravlja. Osnova čak i tog "filozofskog monoteizma". no nijedan od njih nije postao definitivno personalizovani vrhovni bog. zaista. To sumnjom prožeto naslućivanje najočiglednije je u himni RV 10. Monizam je potpuno razrañen u upanišadama. već zajedničku silu koja bi delovala u pozadini svih njih. a na više mesta se naslućuje u književnosti razdoblja što ga upravo razmatramo. Zagreb.. otkud ovo izračenje bogovi su došli posle tog izračenja pa ko onda išta zna o postanju". da li onaj koji ga vidi sa najvišeg neba o tome. a njegova se osnova stalno menja. Bog koji uzima žezlo brzo ga ispušta.. ijam vişķşŃihjata ābabhūva jadi vā dadhe jadi vā na jah asja adhjakşah parame vjoman sah anga veda jadi vā na veda" "otkud nasta to izračenje da li samo od sebe ili možda ne. a Indra u drugom. Traganje za razvojem religijske i filozofske misli ne može zaobići vede. iskaze: "Ono što je samo jedno. Monoteističko shvatanje u čistom obliku nužno je dualistično i teži jedino jedinstvenosti božanstava .. Značajno je za te vrhovne bogove da nijedan od njih ne zadržava svoje prvenstvo duže vreme. kako ga možemo nazvati. sa jačim naglaskom na moralnost. gotovo ispunjavao uslove monoteističkog verovanja u ovom smislu.. Rgvedske sumnje u ispravnost monoteističkih zaključivanja odvešće indijsku misao u upanišadski monizam i kasnije u vedantu. pesnika Pradžapāti ParameşŃhina koja je ušla u svetsku književnost.. može reći da je nestabilan. Naprijed. ni zapadna nauka. Jedna koncepcija se smatra neprimerenom i ubrzo se umesto nje javlja druga pa se tako za vedski monoteizam. U odlomcima himni nešto kasnijeg datuma nalazimo. Traži se poslušnost 72 . pa nisu pokušavali naći jednog koji bi bio iznad ostalih. Tada se jedinstvo božanstva počelo tražiti na drugačiji način. oni su ukinuli sva pitanja jednim jedinim odgovorom: sve je volja božja. nešto zna ili i on ne zna". Bez sumnje je istog značenja i refren jedne druge himne: "Mahat devānām asuratvam ekam" • "Slavljena božanstvenost bogova je jedno"..ponekad čak i više njih . Stoga možemo reći da se monoteizam u uobičajenom smislu reči nije ostvario u vedskom razdoblju. već odavno. nazvane "Postanak". Na pitanja koja su otvorili vedski rišiji nisu do danas odgovorile ni zapadna filozofija. 1980. koji čitavo postojanje izvodi iz jednog izvora.129. kao što su na primer Mitra i Varuna . mudri ljudi nazivaju različitim imenima". čak i onaj filozofskog tipa."6 6 M.i obraćaju im se kao da su jedno.monizam. jer vedski pesnici spajaju imena dvaju bogova. Postoji viša koncepcija jedinstva . Semiti jesu. Evo završnih strofa: "kah addhā veda kah iha pravočat kutah ādžātā kutah ijam vişķşŃih arvāk devā asja visardžanenā thā kah veda jata ābabhūva" "ko uistinu zna.

ķč. stih. kad smo pametni!" i to tako rasistički i monoteistički ponosito reče. Istu formulu nudi i silom nameće mondijalizam. netačno i dogmatično. Osećanjem grešnosti slobodnu volju pretopiti u poslušnost. sporazumevamo se i ne razumemo. bez ugledanja na njihovu svetu knjigu.vedah (m. da bi u svima nama koji nismo oni izazvao stid i zgražanje nad sopstvenom retardiranošću.zbirka stihova. taj pojam iza kojeg se skriva najveća tajna moći govorenja.vedin .hvala. Da li bi se oni sa crnim šeširima i kikicama koji lupaju glavom o Zid plača i od kojih se ne može proći kroz holove "World treid centra" odrekli svojih predaka i njihove vere? Čitajući Saramaga. Dobivši toga boga povrh ķtam. Sećam se izjave glavnog jerusalimskog rabina u uglednoj TV seriji. ni na"wort".autoritetu a ne sklonost razmišljanju. knjiga koja se bavi metodologijom studija veda ķg .vedah pevane i izreke iz Jadžur . ķčati . branimo i napadamo informišemo i dezinformišemo. ta reč ne liči ni na "word".jadžuh .a sadrži himne recitovane prilikom žrtvovanja some. ontološki supstrat ljudskog bića. Ako nam je koren ovako dubok.brahmana. kao da se radi o korenu nekakve divljake.7 Reče rabin: "Šta možemo.ajanam . zbog jednačenja po zvučnosti) (sl) Rg veda. zbirka himni posvećenih bogovima.stih za stihom ķg . Za rgvedske himne on nije ni čuo pa ne zna da je i pre njega i pre njegovih proroka bilo mnogo pametnijih. sastoji se od 1028 himni razvrstanih u 10 mandalāh. recitovan u slavu božanstva himnama: ķčas ķg . 9 . "k" prelazi u "g".Rg.brāhmanam .vedah izgovarane tihim glasom. Ugledajmo se na Semite. ni na Jovanovu "reč". teritorijalnih proširenja i ropskih podanika. učvrstih svoje uverenje po kome smo sebi dopustili da budemo žrtve politikantstva "jedinoga". poznija dela koja pripadaju vedama. Srbin je napravio kompromis: bog = istina i pravda. Rg veda ķg . koji su ķtam stavljali i iznad njegovog boga. Oni su željni premoći. ķk (f. Novim metodama treba nastaviti delo započeto sinom. 1 . Mi ne treba da pitamo one koji kažu "word". odavno rečeno. slaviti. veličati I.a i 10 . jer oni znaju ko su oni i da mi nismo kao oni. osnova: ķč) .studij kompletnih veda.jer on čita samo jednu knjigu u kojoj je sve o postanju jasno i glasno.onaj koji je dobro upućen u Rg vedu Srpski pojam: reč.samhitā . Sama . Rg vedi pripada Aitareja brahmanam ķg .mada od takvih treba zazirati . pokatkad ga prezirući. Nije mu se ni čuditi . na njeno poreklo podseća nas Rg veda i vodi nas u praiskon.vedāh . zbirki: od 2 . mnoge od njih su filozofske prirode. pogotovo sveti. blagosiljamo i kunemo. Njihov bog radi za sebe i u njihovu korist po 73 . Složenice: ķkšas (ind) i rkčhas (ind) . reči kojima se hvalimo i kudimo.a sadrže himne različitog karaktera. pevamo i oplakujemo. teritorijalnih proširenja i ropskih podanika. "wort" i "parolle" ko smo mi. koji će u 21. željnog premoći. sveta knjiga Indoarijaca. Jadžur i Sama veda ķg . zašto se baviti samo adventivnim korenima pa njih kalemiti na tuñe a svoj dubinski koren nazivati paganskim i neznabožačkim. pripisane raznim autorima. Kakve su mu dalje namere? Monoteizmom osuñen na "jednost" i na dvojnika. 7 Autorke Vesne Jugović ķč reč G. Himne Rg vede su recitovane.8 svaka zbirka pripisana je jednom autoru ili članovima iste porodice. veku izazvati religijske ratove zarad njegove konačne pobede. vedah je ovde "znanje hvale".hvaliti.sāma . opet će mu dobro doći stari lukavi ali i novoispiljeni geostratezi. ni na "parolle".

napredak. uspevati. dobiti. na paliju: "evam me sutam". što će kasnije biti korišćeno u budizmu."tako je to" "evam astu" i "evam bhavatu" . ķñdžasana . Uspe li. radost (?) G.govoriti i šru čuti u postvedskoj literaturi: "evam uktva'' . sažaljenja 74 o . mada nisam sigurna da drugi srpski pojam treba dovoditi u vezu sa gornjom porodicom reči. evam (ind) . udesiti. sećanja.znati: "ja evam veda". porast. GLAS "e" e e U. "onaj koji ovako zna". Evam se koristi i u sprezi sa korenima: vač . ķddhih (f) .urediti.''neka bude tako" "kim evam" . GLAS "o" ."ovakvim tvojim rečima obradovan". rda. i afirmativno: zaista sigurno i dr. ķdh. sreća ķddham .rastenje. uspeh. crveneti se) . u starijim himnama Rg veda koristi se ova. umilostiviti. načiniti nekog blagonaklonim. cvetati. opominjanja. e .uskladištene žitarice. ķñdžate urediti. najčešće u sprezi sa korenom: vid . ostvariće se značajan "pomak" u sunovratu kalijuge. rezerve Nesumnjivo da rastenje i napredak donose radost.kao odžak o U. aranžirati G. obilje."kako tako?".biti obojen. Da li će bogu volja poći za rukom ostaje da se vidi.scenariju proroka Amosa. ķdhjati . bogatiti se I.crven ķñdž. sažaljenja evam ovako P.onaj koga treba umilostiviti himnama i pesmama ķddhih rastenje. biti (srećan. rasti. "ovako sam čuo". pripraviti.uzvik obraćanja.raž P. radžati . o . dozivanja. ķdžra (od glagola: rañdž. "šta to znači?" Upotrebljava se i kao pridevna zamenica: "evam te vačane ratah" . na ovaj način. ukrasiti.razvijati se. ķñdž. neprihvatanja."ovako rekavši" "evaitat" .ovako. ķdžra riñ. bogatstvo.uzvik prisećanja. napredovati. steći P. ķñdžate .

olaĦd. bez grozote. isprljati se. oşŃhja i osthadža (sl) . Tu je i odžak . sjaj. uloćkati se. Slušalac raspolaže slobodom izbora koja nije mala. ili da izoštri 75 usta ulandati se .izbaciti. Moćnost i vitalnost. ono na čemu neko leškari. opašin paša (?) I. Pojava je istovremeno lokalna i globalna.onaj koji leškari na jastucima. Dug je put od odžaka do augustusa. odmara se P. odžişŃa (superlativ od: ugra) . moć. očigledno poreklom iz sanskrta: odžaklija -plemić.telesna snaga. opašah -jastuk. brzina P. životnost. oşŃhah I.odžah odžak G. vitalnost. odžasja . svetlost. duhova drveća i zaštitnika sela.pokazivati snagu. Ranije navedena srodnost: ugra . odžak . isprskati se prilikom hodanja po blatu. labijal Evo dokaza bliskog roñaštva srpskog jezika i sanskrta: "iz usta šikljajući reči urgiraju" "oşŃhābhjām ukşantjah ķčah ūrdžajanti" Doduše. augur i augustus.dvor i odžak . oşŃhah . Koliko su jastuci uticali na propast velikih imperija poput vizantijske i turske nije dovoljno rasvetljeno. U RVK navodi se turcizam. mekušan. vodi poreklo od gornjeg sanskrtskog korena. naijači. osnova: odžas) .dimnjak. moć. feminiziran Prirodne asocijacije uz pašu su divani sa jastucima. U drugim izvorima nañoh da i grčki Augije. hrabrost. Da li i odža. odžah (m. najstrašniji Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi da od korena gornje porodice reči potiču latinske reči: vigere.zemljoradnički pojam. nabaciti U RVK ulandati se isto je što i ulopati se. jačina. činiti napor I. vedske "oşŃhau ķčah" isticale su se u vidu himni da bi se nešto urgiralo kod bogova.proizveden ustima. lubenice. hrabrost. boranija.moćan. seju se "na odžake" ili ''na kućice".usna oşŃhau (du) .grozan može da posluži kod bližeg odreñenja svih moćnika koji sebe nazivaju augustusima i odžaklijama. odžājate (den) . veličanstvenost. olaĦdati G. odžāja. važe za zemljoradnički odžak. ne umem reći.obadve usne. opašin .srčanost. osnova: odžman) . olaĦdati . pasulj.najmoćniji. snažan. toplota tela. usta P. Danas se najviše reči prosipa i zloupotrebljava da bi pojedinci i grupice u nešto ubedilc ''široke narodne mase''. dinje i dr. olaĦd. Odžah je ime jednog od jakša. hrabro ponašnje odžmā (m. sposobnost. ili hodža pripada ovoj porodici reči.snaga. Nadam se da je ovaj u hrastu. u retorici stil koji obiluje složenicama odžājitam . zajedno sa štalama. krastavci.

ili da utekne u superiorno abhedah . u tom stanju ne može mu niko ništa. kašika je korišćena u doba Rg vede prilikom žrtvovanja pića some kamşijam .kači" . istaknut U Crnoj Gori ovako se nazivaju planinski vrhovi: Savin. izvestan.omot. znači . niti može da se uzda u boga.svoje bhedah sposobnosti. Bobotov kuk i dr. Naprosto.skrovito mesto za vrebanje. "kača . kakup kuk I. pazuho kakşjā . izmeñu ostalog. što nije mala stvar.raniti. kač. koji.stanje svesti u kome ne može ni da mrzi.obramica o koju se kači teret kāčanakī (m) . povezati. Indijci jedu desnom rukom. izvrsan. leva se koristi za "prljave" poslove. spasao je sebe i bez spasovdana od svih nebeskih i zemaljskih spasitelja. manuskript.vezati.prsti. onaj koji ima dugu i gustu kosu 76 . ubiti. kakubha . vrpca kojom se povezuju listovi manuskripta kačah i kešah . Ovako samospasavajući se.ograda.bilo koja posuda načinjena od metala.kosa. svezati.uzvišen.) Kasnije će biti reči sa većom saglasnošću sanskrtskog i spskog jezika povodom kašike. pl) . Otud jedno od osnovnih značenja imenice kakşah: skrovito mesto za postavljanje zasede radi okivanja ili ubijanja vrebanog. kač. kačati . kačati kačiti kačita okačen kosa kačah kešava kosmat kesaram ćesar G. okovati. kakup (f) -vrh P. dostojanstven. okovati kačah ."kosa protiv kose" – čupanje za kose kesaram . zaseda. niti može da bude ubeñen.svezati. kačenje slova za slovo) kāčanam . (navezivanje. jer se njima izvode skrovite radnje krañe Reči potiču od glagolskog korena: kaş. skrovita odaja u palati ili kući kaksjāh (f. ni da se gadi.rukopis. ni da prezire. ponosit. kakşah skrovište kakşah . GLAS "k" -kao kabadahijakamsakah kašika kamsakah .kosmat. i: kač .legura metala (za livenje zvona i dr.konjska ih lavlja griva P.okačen kešava i kešin . kačita (tpp) .

obeščašćen. oduran. hrpa Iranske Arje nazivale su Kaspijsko jezero: voura .onaj koji zauvek jadikuje ili večiti kukavac (duh tela svedenog na kostur). latinski:| cezar i srpski: ćesar nastali su iz istog izvora i istim povodom: izjednačavanje kraljeva sa lavovima. jadikovanje i kamkalo . kakhati . zagañenost duha P. kaččhah . kaččhah Kaspijsko jezero kornjača kaččhapakah I. Poreklo reči kornjača može biti iz ove.kostur. U RVK zabeleženo je narodno kazivanje o postanku kornjače. oplakivanje. kañčate . Oznake su namenjene predvodniku hora. poput skorupa. ali i iz sledeće jedinice. kankālah I. kaččhura . šugnv. kañč. kakh. krastav. ismejavati Sanskrtski glagol ima za "posledicu" u srpskom: kikotati se kikotanje. gadost.kasa -širokih obala. šuga. skelet kikotati se 77 . gomila. kakh. odakle potiče današnji naziv jezera kaččhapakah . kañč. pripajati U RVK kanjerisanje je unošenje oznaka u oktoih radi povezivanja prethodne strane sa sledećom. kankālah . bludan I bez komentara.kikotati se. kakhati G.Ovde spadaju: kukičanje i kukičati. zapušten. češanje. Nije isključeno da srpska reč: kanura potiče iz istog izvora.kornjača Kornjača evocira na koru i stvrdnjavanje.prljav. sličnost je očigledna. grčki: kesar. kañčate G.povezivati. Čini se da je u sanskrtskoj porodici reči jače naglašena jednakost izmeñu telesne i duhovne zapuštenosti. kaččhū kaččhura češanje gad. skelet U RVK dati su: kamkanje. kaŃakah i kārikā karika kanjerisati kostur. gadura. mada su se mnogi ponašali poput magaraca. odurnost I. smejati se . jer se njome vrši povezivanje kraja jednog sa početkom drugog klubeta vune. močvara. kaččhū .obala. svrabež. spajati.kožna bolest.

kao što se vrši svrstavanje karika u lanac. Ovima ovde. čime će biti udareni temelji indijske filozofije. izvor. posao. iskra. Njome se podrazumeva kontinuitet u poslu sa više učesnika. kaĦah . kadati .trgovina. odlomiti.biti potresen emocijama. koncizno izlaganje doktrine u stihovima. ili u delu sastavljenom od strofa.bedro. kao u prethodnoj i mnogim drugim porodicama reči. karavan. bok. vrpca . i kad glagol promeni vrstu: kad. slepoočnica slona i dr. kidati katun kuk G. kaŃanam . slamni pokrivač krova Imenica: katun.sklapati oči I.I. zrno i dr.karika lanca. potiče od sličnosti predmeta. kuk kaŃanam I.kotao. kolevka. kaŃāhah kotao I. jer se katančenje vrši pomoću karika. kadaččhakah . srpska imenica lako se može prepoznati u sanskrtskoj. mada ne mora biti i smisao isti. na primer. kaĦajati . deliti Dublji sloj srodnosti dva jezika očituje se u izvodenju dva značenja od istog glagolskog korena. kaŃāhah . kādajati . kaĦati kaĦah kanuti kap kutlača G. kaŃakah .sve ono što se svrstava u red ili čini kontinuiran niz karika . osnivač škole: vaišeşikah. atom.kidati. kaŃikā i kaŃī . kadaččhakah I. zajednički je poluloptasti oblik. Zapanjujuća je sposobnost uočavanja najšireg spektra sličnosti. kad. "onaj koji se hrani atomima". Indijski filozof. planinsko bilo. kutlača Iako fonetski znatno odstupa. Naizgled neobično imenovanje različitih predmeta istom reči.krov kuće. kaĦ. ječati. i kad glagol promeni vrstu: kaĦ. nazvan je KaĦadah. Potiče od glagolskog korena: kķ.smanjiti se. engleske: "ladle". kaŃikā I. kotarica. za razliku od. koja se koristi u Crnoj Gori fonetski je slična sa ovom. 78 . kaĦati .najmanji deo nečega. zvučati. Moguće je da i reč: katanac pripada ovoj jedinici. uzica. kadati kādajati kidati se kad. kaĦ.vrsta kašike. kad.

bacati čini I. kad ne može nečega da se seti: "na vrh mi jejezika". kadā ko si Mala igra sa sanskrtsko . navoditi. kaĦŃhah kantilena G. objaviti. bez dvojbe. pa pošto se "ah" pretvori u "o" a ono ukine "a" u "asi".. diskurs. kathajati kathā gatati gatka G. sve u ritmu kr.razgovor. kr. kap. pripovedač kathakah . gde ko si kada ko si Evo pet priloga na koje se inože "po srpski" odgovoriti povodom prošlosti i budućnosti nekog Što se Srba tiče. kr. kaĦŃh.. govoriti. kathajati . ili da se zabrinemo ako je ovim izgubljena sposobnost izvrtanja. kapati i sl.kazivač. kath. basna. u RVK označen zvezdicom. Sa duhom je. mesto za odlaganje njihovih "remek-dela" kaĦŃhah za ñubre. Kada smo već kod pitalica. spominjanje. Po RVK polna bolest kapavac naziva se u Vojvodini kankov. harmonika i violina. "Stalo mi je u grlu" "Kost u grlu" bila bi prikladna metafora za neke od "kant . 79 . kathā . živim dva života. kath. šema.. kaĦŃhati . glas. ovakvih obrta. nagoveštaj.srpskim prilozima: kadā katham kutah kutah kalat kutra ko si naroda: PROŠLOST katham (je bilo): NIKAKO ODUVEK kutah kalat: do: od BUDUĆNOST kadā (će biti bolje): NIKADA kutra (se ide): NIKUDA kada kako otkud otkad kuda. čeznuti.. zaklinjati. gatka kathanikah . izmišljotina i prozna literarna dela: bajka. Ko bi rekao da je jedna polovina "kant .autora sanskrtskog porekla! Srbin kaže. priča. želeti I.grlo. treba reći da se i na srpskom i na sanskrtu isto pita: ko si? U sanskrtu pitanje počinje od: kah asi. važi ako je reč o materijalnom blagostanju. dobije se: ko si? Ne znam da li da se zadivimo pred srpskom veštinom ukidanja. zvuk. reklo bi se.tugovati. Da čovek zaurla iz kurjačkog kaĦŃhah. Evo primera: "Samo jedan život imam. rupa u zemlji za paljenje vatre ili za odlaganje nečega Srpski jezik je pozajmio kantilenu od Italijana i šansonu od Francuza. pred publikom. Arja braća kažu: ''kaĦŃhasthita . pričati.Ovde spadaju sićušni deo tečnosti.razgovarati.autora". uživam. sve u redu. jer znam da nema reprize života!!!" Kakva filozofija života.profesionalac koji javno. kaĦŃhah . Ovoj porodici reči bliski su: sklapanje očiju i kapak. poučna za mlade! A tek glazba uglazbljena u glazbila! Ne pitaj. obavestiti. komandovati.. logička rasprava. kazuje dela iz obimnog literarnog opusa Indije.

Zar je trećina sveta isto što i ceo svet? Zar dve trećine sveta nema svoje spasitelje i svoje puteve spasenja. naizgled bezazlenog. na engleskom. pa se svet razdelio natroje: prvi "sve dobiti. U Vujakliji pod homogenizacijom. Zapadu nepoznatim i zapadnom umu nedostupnim. drugi: "više dobiti. Najnovije srpsko izdanje jevanjñelja. a zapravo ostaju pri svojim starim idejama. sa apokalipsom. Otkad je progovorio. Niko.planetarnih razmera. Ko nema moći. kao što to ne znaju kreatori novog svetskog poretka. s one strane. Dugo je Istok darivao Zapadu religijske i filozofske ideje. Samo se treći prsi i dovikuje: "Pucaj. mitove. raskošne reklame za štetne proizvode. ni makoji drugi. klimavo idejno trojstvo oslonjeno je na veoma stabilan trougao: nauka. sa aneksom. Prvi su skrparili neubedljivu ideologiju od triju kompromitovanih ideja: starozavetno gordo jednoumlje. primera. utoliko veća homogenizacija. Ništa se nije promenilo. ucene. Sa gatkama pošavši iz Indije. RVK). ili da se njome dodvori ostalom hrišćanskom svetu. ničija nije do zore gorela. Moćnim medijima. najčešće bez spasitelja? Zar se prilikom "opšeg uopštavanja" ne zna. v. ništa ne izgubiti". Homogenizacija je učinila svoje. lavež nije prijatna muzika za ljudsko uvo. hrišćanski prozelitizam i kapitalistička nezajažljivost. ali ima medije. "sveta" alijansa. pretnje. 80 . Ali. Svako ko misli da je očuvao čistu individualnu svest. za razliku od sanskrta u kome je čuvano i očuvano fonetsko jedinstvo srodnih pojmova. dobija: bhāş .u malom. Kakve promene od Vujaklijinih do naših dana! Danas je homogenizacija svuda "u trendu". Evo jednog. Povodom pravoslavnog Božića slušani ljupki glas spikerke kojim mislilac iz pozadine saopštava celome svetu da je naš Hristos spasitelj celog sveta. Vest kao da je sa si-en-ena. kapital. ili je njome hteo da uveri lakoverni domaći auditorijum da je naša vera jedina i najbolja. iako je bombardovan. vara se. majku ti jebem. da je ona multidimenzionalna i ne može da stane u skučeni prostor dela. problematične paradigme . Pesmom se želi izmeštanje čoveka iz svakodnevnih banalnosti. ili da uvredi one koji ne pripadaju tome svetu? Zatrovanost Zapada je sveopšta i neosporna. kod moćnih . Kazivanje obično traje satima. na srpsko . do Srba nisu došli svi gore navedeni pojmovi. pravi dragulj meñu proizvodima ljudskog uma. magijom se želi nekome naneti neko zlo. basne. Trojstvo je važan pojam.sanskrtskom. pa neće ni tvoja!" Kolektivna identifikacija sa spasiteljem sveta. kod malih .On mora napamet znati na stotine hiljada stihova i proznih dela i sugestivno ih saopštavati da bi kod publike izazvao adekvatne emocije. Uporedo sa razvojem literarnih oblika oni će se pojavljivati raspršeni po drugim porodicama reči. Zatrovan je i autor "radosne vesti". poeziju i druga dela duha.lajati Previše govoreći. no izgubiti" i poslednji: "sve izgubiti ništa ne dobiti".isprazni tipovi bez ideala i bezvrednog života. da se delom ne može reprezentovati celina. vojna industrija. Čini se da su drugi bezidejni. osim kvaliteta i smera informacija. čita se: pritiskom većim od 200 atmosfera mast u mleku tako fino rasporediti da se iz njega više ne može izvaditi ni puter. gatanje. U sanskrtu se produženjem korenskog samoglasnika od: bhaş . Nisu sporna ni sredstva stavljanja celog sveta "under control": napred idu misionarski mediji. Od gornjih reči došle su srpske: gatati. kako profitirati. dok je za pripovedača ispraznih pričica skrojen izraz: preklapalo.govoriti. bilo ona. čovek pesništvom upotrebljava na najbolji mogući način i magijom zloupotrebljava njenu moć. ni kajmak. Ništa se do danas nije promenilo. Što snažniji i dalekometniji. mediji rečju i slikom vrše homogenizaciju individualnih svesti. govornik sa medija počinje da laje. novo izdanje biblije na hebrejskom. raznose se storije o neostvarenim snovima promašenih snevača. sa Zapada na Istok i širom planete. bilo ova. za njima vojske spasa. a varvarin uzvraćao i uzvraća osvajačkim pohodima. s ove strane. gatalica (knjiga pripovedaka. Ako se ovo zna. svi oblici poroka razgolićeni "do koske". može lavežom da uzvrati na lajanje. bajke. ni pesnik ni gatalo. krstaši i inkvizicija. Razlog suženog obima zapamćenog u srpskom jeziku može biti razdvajanje budućih Srba i Indijaca u vreme kada je gatanje bilo preovladujuća "zanimacija" naroda a pesništvom se bavio tek pokoji obdareni pojedinac. jer se ne izjašnjavaju. legende. gatka. da li je autor informacije iskoristio religijski praznik u političke svrhe. laži. nikada ne bi ni reč proslovio da ne veruje u moć reči. osim moći zavojevača.

krivica. prosjačka zdela kapardah . kabandhatvam . kambalah I. U RVK reč kabadahija označena je zvezdicom. Oni su povereni im zadatak sa uspehom obavili. kāmajate kāmah kāmita kamčiti kamčenje iskamčen 81 kabanica .maskiranje odećom i pogotovo maskom za glavu Danas je retko videti političara sa kapom na glavi u civilu i nikako sa kalpakom na glavi u ratu.posuda u kojoj mirišljava supstanca sagoreva U srpskom žargonu čuju se oblici glagola: kandisati. njemu predanih. pogotovo ako je zadržalo vitalnost. kabandhah . Više nema potrebe. Kupoli je. koji su napustili dom i krstare širom Indije u potrazi za prosvetljenjem) kapaŃah . kao kapi grañevine. gornja odeća U RVK reč: kaban označena je zvezdicom u zagradi. kapālam . Svi mu upućuju istovetne poruke: bude li se o njih oglušio. poluloptasta posuda.lobanja. kapa.obmana. isto reč iza nje: kabaet . donje udove sabio u trup.bezglavost. kalpak kandilo I.vuneni prekrivač. kambalah .odsecanje glave. ali da nije za klanje. koje vole da ratuju. smatra da jeste nakljukana. truplo bez udova i glave.glomazan oblak koji zakriljuje sunce na izlasku i zalasku (često personifikovan). Kakve blagodeti! Otklonjene su opasnosti od izginuća zavojevača. kabast I.vrsta mirišljave supstance. Nude se raznovrsni modaliteti klanja.vrsta mirišljave supstance kanduh (m) . Opštom demokratizacijom razvijena tehnologija stavila je u ruke voña daljinske upravljače. plaćeni i besplatni. ime demona kome je Indra odsekao glavu. "Guska". na stomaku otvorio ogromna usta. kandūrakah .kosa skupljena i smotana u vidu školjke na vrh glave (uobičajena frizura boga Šive i onih. Vokabulare treba razvijati u skladu sa opštim razvojem i ne dozvoliti korišćenje starih pojmova za nove pojave. Očito je da su Turci u Indiji podosta sanskrtskih reči naučili. a odsecanje ruku rezervisao za Ramu i Lakšmanu. Da li su sve maske spale ili je kalpak promenio ime u "štitnik ljudskili prava"? Lepo stoji i ženama sa broševima. bure. kapālam kapa. posuda u kojoj ona sagoreva kandukah . kanduh i kandukah I. meñutim. prevara kapaŃavešah . Što se zuluma tiče. kao zamena za: smrdeti.Niko njega ne čuje jer ga svi mediji odreda. kabandhah kabadahija. Iz gornjeg primera vidi se otkud kabadahija (pa i dahija) i šta njegov posao. kam. biće zaklan. i domaći i strani. dakako da su bili kreativni. mesto ovde. takoñe. tretiraju kao gusku za kljukanje. kandūrakah.

rasprskavati. neka se obrati kompetentnim "kantautorima''. kāmajate . strast.podsticati. karvarah kurvanje kreda I. karkarah . voljen. računati 82 . kal. kāmita (tpp) . kalajati kalkah kaluşam kalikah kaljati (se) kal. nositi. umrljan karāla P. Ko još nije iskusio.šaren. kirati . pokriti. pohotiljivost i čulno uživanje. zavoditi. prestup.slovenska Vesna P. Rakove smo istrebili u srpskim rekama. pohlepan bludan kāmuka . Ometao je Šivu u asketskoj meditaciji gañajući ga strelicama. prikriti P. lubh). kaljuža kaluša kovrdža karlica G. karkah i karkatah rak Srpski rak i latinski cancer roñena su braća sa sanskrtskim karkatah. kam. požuda. karvarah . prljav. skica načinjena jednostavnim sredstvima. a.želja. kalajati .onaj čije su želje snažne i nezadovoljene Od ogromne porodice reči u srpskom jeziku je očuvano suženo značenje kamčiti i od njega izvedene reči. mada veza nije isključena.objekat želje. Nije isključeno ni da je i reč: komora nastala od funkcije namenjene kamaranju. razbacivati. imati seksualni odnos I. koji se menja po više vrsta kal. više ih nema. odan. pa ga je ovaj spalio trećim okom. čežnja. požudan. karkarah I. oživeo na zapomaganje Ramine žene Rati.vapnenac Javlja se i u grčkom jeziku odakle je nastao pojam: kroki -. zaveden kamara i kāmin . biti zaljubljen. uvaliti se u. karāla . pegav. bacati na gomilu. Rak nismo.greh. prekršaj. "Ljubavne pojmove" srpski će izvoditi iz drugog glagolskog korena (v. kao jedan od četiri životna cilja: puruşārthāh kāmam . potiče od glagola: kr.željan.G. zaljubljen. Biće da je kamara od ljudskih tela starija od kamare žita ili slame.široko otvoren. semen viril. bog ljubavi i požude. kāmah . razmatrati. želeti.voleti. Kamin najbolji prijatelj je: Vasamtah . s obzirom na učešće muka u ljubavnom životu čoveka. potom.željen. ljubav. kao što je kreda. karvara . razjapljen O vremenu i savršenstvu Celinu obrazuju jedinice od I do V jer su porodice reči obrazovane od istog glagolskog korena: kal. Bilo bi preterano izvoditi srpsku reč: muka od prideva kamuka.

smrad. Po okončanju kalijuge i kraćeg mirovanja. za vreme njenih 432 hiljade godina. borbe. Uzgred budi rečeno. 83 . izmet. neverovatno kratkovide račundžije. Uz njega navedene reči: kalilo. kao da se ona prevremeno zahuktava. brojeno od juče. niti od uverenja. od bele boje ovaca i od uobičajene. i po scenariju apokaliptičnog Jovana. satja . glad za materijalnim i zapostavljanje duhovnih vrednosti. Sve same iracionalne imaginarnosti virtuelnih stvarnosti. po jednima..8 ili 1. kaljuža. 2. i kaluñer. posle velikog Mahabharata . "to je tako". greh kalusam .32 milijarde godina kalindika . Za smak treba bili spreman na kraju svakog milenijuma."srcu i duši ". kose.prijavština. kal.nepravde. Krodhah će izroditi dvoje dece Bhajam . 3102 god.prijavština.prirodnog zakona kalikah . takva računica! Drugačije rečeno. računati H. nepoštovanje dharme .velika juga. delatništvo. pre Hr. svañe. gubitnička strana kalijugam . Ovde je mesto kovrdži i ovci kaluši . danom 18. vremenski ciklus: mahājugam . kalih . obmana. zavisno od konvencije. najkraća i najgora. Kakav račundžija. nesloge. podeljen je na 4 juge. jedinica za merenje vremena: najmanja za merenja u mikrokosmosu iznosi 0. po drugima. sa crnom bojom runa. Dovoljno je baciti pogled u nebeske visine pa zaključiti da je univerzum nešto "nenapravljeno" i vrlo dugotrajno te da se ne sme meriti ljudskim aršinima izgnaničke čežnje za izgubljenim rajem. naziv potiče od gubitničke strane kocke. Gubitništvo nagovešteno ovom porodicom reči i iz nje IZVedeni filozofski stavovi dali su povoda nekim zapadnim indolozima da indijsku misao oglase pesimističkom.kleveta.takvost. hipokrizija. odnosno od Hrista. dolazi do fizičke i moralne degradacije ljudskog roda.strah i Mķtjuh .kalkah . Izabrala je pravo vreme za procvat ne bi li kovčeg kalijuge obilato zasula trnjem. a ne sledećoj jedinici. kao što je imaginarna tačka. može se pravilno misliti i bez judeohrišćanskih dogmi i bez Habla. dovoljan za reprezentovanje celine.smrt. Sve gornje sanskrtske reči potiču iz ranog perioda Rg vede. opisujući stvarnost takvom kakva jeste: tattvam .ime one strane kocke na kojoj je jedna tačka. sa pripadajućim glagolima. "i vide bog". nečistoća.kovrdža U RVK pridev: kali označen je zvezdicom.besa i Himsā . koji je nastao kasnije. vosak iz ušiju. kalate kalirati G. Uzgred budi rečeno i sledeće: nauka sve "zna" osim da li će univerzum nastaviti da se širi ili će okupiti da se skuplja skupivši se konačno u nešto krajnje nejasno. nego od glave koja misli i od jezika na kome misli. sedam lučevina ljudskog tela. pa počinu. blato.. jer mi nismo mogli ništa znati o indijskom sistemu podele vremena. Započela je Krišninom smrću. Srpske reči kaljuga i kaljuža pripadaju ovoj. dogodilo se to na kraju druge po redu dvapara juge 31 002. obe u sanskrtu označavaju odstupanje od uobičajenih obeležja. sestrom Duruktī .6 i sl. ratovi. pre Hr. njene procene o starosti i veku trajanja univerzuma mnogo se bolje slažu sa indijskim sistemom nego sa judeohrišćanskim aršinima. traje 4. Čoveku se savetuje da "takvost" spozna i da se u nju ne uvaljuje do kaĦŃhah. obmane.kalijuga. kal.lučevine ljudskog duha. Ona je podjednako daleko i od pesimizma i od optimizma. al' ne vide da je kalijugu stvorio. Mišljenje i njegova pravilnost ne zavise niti od veri. nepoštenje. Stare Arje su nam ostavile upozorenje o kalijugi. takmičenja.rata. zamućenost. Ovi drugi. pa.nauka. kalate . Tipična su joj obelezja: laž. i klķp) kala . g. nisu ničim označeni. svi deca: Krodhah .mali deo nečega. jer sve je već tu što je njome najavljeno i pored uveravanja sveta od strane političara da je svetla budućnost tek pred nama.jugom istine. započinje novi ciklus (v judž. džidnutog u nedoñiju. i najmanja za makrokosmička merenja: jedan dan boga Brahme u trajanju od 4. bogme. prave. 64 umetnosti i finih zanata . niti od merenja. u pesništvu trajanje kratkog sloga. od kojih je kalijuga poslednja.zvučati.32 miliona godina. svojevremeno su bili sračunali da je Jehova -stvorio svet pre nekih 6 hiljada godina.

Slično je i sa grčkom reči: kalamos i iz nje izvedene: kaligrafije.vreme. uvreda. kalajisanje je. prinudivati (dodatna značenja) kālah . medinī . izbrisano nam je skučenom i pravolinijskom koncepcijom biblijskog vremena. značajna noć u životu čoveka: 7. mastilo. 84 . čime su oni dobijali tamnu boju. Imenica kalih nagoveštava. kālajati . odreñeni vremenski raspon. kalamah . bukvalno rečeno: pocrnjivanje. ponekad preteranim. Neko će reći: "Bolje je što je nemamo!". megdan. nastao je opšteprihvaćeni pojam kalendar.U srpskom jeziku očuvao se smisao pojma: gubitništvo u glagolu: kalirati i u imenici kalo . kal. I ako smo nešto mislili. računanje vremena. Navešću mali primer širine upotrebe pojma: kālaratrī . tačno utvrñeno vreme. znači i: progoniti. kalila .boginja Kali. neprobojan Od latinske reči: kalende. srodne sa sanskrtskom: kālah. noć smrti živog bića. G. tle. crna ili tamnomodra boja (Indijci ih teško razlikuju) kālā . normativnim naporom želelo se postići uskladivanje čoveka sa socijalnim obavezama i sa prirodnim poretkom stvari. gubitništvo. ograñen prostor G. kal. Pisali nismo. naučili. U narodnom govom često se čuje za čoveka tamne puti da je "crn kao kalajisan". IV kalimedinī ili kālamedinī Kalemegdan I.isto kao pod II I. Titanskim.crn. navoditi na.crna noć: 1.iznos gubitka. bakarnih predmeta od korozije. ali smo morali imati neko. ali značajne porodice reči nastale od istog glagola i istih vrsta promene kao u jedinicama I i II. kalate . Njime je uslovljen opstanak univerzuma i njegovo trajanje. noć kālī . Nemamo ni boginju Kali. dana meseca. Od prideva: kalila i imenice: kālah nastalo je srpsko: kalaj i kalajisanje. kal. kāla . zloupotreba. mada nije tako. godine u kojoj se on oslobaña obaveza propisanih za domaćina i oca porodice. a druga: "mesto gde jedan drugog sledi sa neprijateljskim namerama".po ovoj vrsti promene glagol. U RVK kalaj je obeležen zvezdicom. kasnije zaboravljeno. kālah kalamah kalila kalendar kaligrafija kalajisanje Ovde se navode dve male. noć na kraju isteka mahajuge. presvučen. 3. Ona je tek mitološki izraz onoga što se o vremenu mislilo. znači: crn. sudbina: vremenski sled dogañaja čiji su uzroci nespoznatljivi ljudskom umu P. izmeñu ostalog. dok pridev: kāla.pisaljka načinjena od trske P. no kako se njime vršila zaštita sjajnih. U Indiji se o svemu mislilo i najviše o očuvanju reda brinulo. 77. kao što znamo. tamo negde. tamnomodar G.prekriven. Nisu Turci bili prve kalajdžije. njime su uslovljeni čovekov život i opstanak ljudskog društva. slediti nekoga sa neprijateljskim namerama Od sanskrtskog medinī: mogao je nastati turski: mejdan.crna boja. Indijski duh u svemu traži i vidi red. personifikacija vremena u kome sve nastaje i nestaje. 2. vek čoveka je 100 ljudskih leta.goniti napred. kleveta. kalajati . i to su. Prva sanskrtska složenica iz zaglavlja znači "crno mesto".mesto. ukor. Vek univerzuma je jedan dan boga Brahme.

ne treba zaboraviti da su mu poreklo imena i princip "0-1" po kome funkcioniše sanskrtski. Na sanskrtu žensko čeljade. Posle okončanja ciklusa sledi period mirovanja u kome se sadrže potencijali za obrazovanje budućeg. Biti začet znači preći iz mirovanja . Čula sam da narod ovako naziva Romkinju i. nazivaju kalašau (m. opadaju i iščezavaju. plač deteta. ipak. Mirovanje je bliže savršenstvu. kretanje tamo-amo. Savršenstvo se ne može ostvariti unutar univerzuma. kavara kvaran 85 . Isto važi za sve. odnosno dvožižnost putanja planeta oko Sunca -odstupanje elipse od savršenstva kruga.Da li u imenu Kalemegdan treba videti uzrok višekratnog rušenja Beograda? Možda! Pa. izazivanje potresa. kal. Isti put slede sva živa bića i čovek: začeće. da prepozna zajednički kod izmeñu naizgled različitih pojava. razvijaju se. za česticu prašine i za univerzum u celini kao skup fenomena i stvari. posledica delanje. po kojoj se ona razlikuje od ostalih. supruga i dr. Pokušaću da ukratko izložim najvažnije: . Sloga je teško reći otkud reč: kalaštura. slog AUM kod Indijaca. glagol uvek ima značenje kalkulisati. roñenje. mladunče životinje. i kalaštura i kalež potiču iz sanskrta. svaku ženu svañalicu. bez obzira na veličinu stvari ili na intenzitet fenomena. računati. služeći se njime.Fenomeni se pojavljuju. greška. Ono se može pretpostaviti izvan vremena i prostora. nikada ne gubeći iz vida detalj i celinu. Bitno obeležje indijske misli.proračun. sa pobednikom gordo "iskoračio na vodu". du). uporeñene sa ćupovima punim mleka.varalica obeležena je zvezdicom. Nastanak univerzuma i roñenje živih bića praćeni su zvukom: Veliki prasak nauke. Beskonačnoj. odnosno kružni tok fenomena. reči ove porodice u vezi su sa napred obrañenim glagolom: kal. posledice nesavršenstva toga sveta i manjkavosti ljudske spoznaje. bokal. provera. nevolje i sl. on je. nauka krasi kaljugu. pa. Isto važi i za nauku. zvučanje. proračunavati I. prividno mirovanje. oba pojma izvedena iz maloobećavajućeg korena: kal. U istom delu značenje reči kalaštura je džukela. Savršenstvu se može približiti samo smireni um. Dokaz odstupanja pojavnog od savršenstva (sličnog Platonovim idejama): ekscentričnost. U istoriji Indije spominje se dinastija po imenu Kalašurih. embrion u prvom stadijumu posle začeća. ponašanje kalanam . kalkulacija. Dužina ciklusa različitih entiteta različita je i hijerarhijski stratifikovana. Umećem da jasno vidi sličnosti. uopšte.obmanjivati: "osobito uzimati u zajam ne misleći vratiti". obmana kalašah . Bilo kako bilo. Iz istog korena izveden je pojam: kalkulator (kompjuter). Nemirni um proizvodi zablude i tera akcije sa štetnim posledicama. dok se ženske grudi. kalahah .kalajati . označavaju se rečju: kalatram. u pojavni svet kretanja u kome su: delanje. kalate . kalanā .kālajati kalkulisati Bez obzira po kojoj se vrsti menja. Šta više. razvoj. ponovno začeće. za mnoge nespojivih. predstavlja mitološku sliku potencijalne energije u vreme mirovanja..potres.borba. tumaranje tamo-amo. a kretanje dalje od njega. vrč. opadanje vitalnosti. ženske grudi U RVK reč: kalaš . Indoarijac je razvio moćan jezik i originalan filozofski pogled na svet.ćup. Kalašenje je obmana i kalašiti . kako reče Crnjanski. nevolja.iz stanja savršenstva. Višnu na zmiji Ananti. smrt. Mudrost je krasila zlatno doba. manje više pogrešne i nikad tačne kalkulacije. svaña. nesavršenstvo Samo je um izuzetno obdaren sposobnošću analize i sinteze mogao staviti znak jednakosti izmeñu gornjih pojmova. kalaštura kalež I. ali i uzrok. jeste ciklična priroda vremena. kalahah kalašah kalas.

raspodela bi mogla biti i drugačija od ove koju sam načinila. Neki od pojmova javljaju se u ovoj i u sledećoj porodici reči i u sanskrtu i u srpskom jeziku.udarac bičem.trkalište P. što nije bez posledica.kuvanje mešavine (pogotovo lekova spravljanih od različitih odnosa lekovitih supstanci i vode). potekao od osnovne hrane Grka. Sve je isto osim onoga što potiče od izvesnog siromaštva srpskog jezika u pogledu alternative za bokove konja. kas. kaišariti G. ispitivanje. kaštigovati. pokušaj. kaşati kuvati kašu. u svakom slučaju pežorativan.ječam. ali nije isključeno da je naziv. U vedanti: nečistoća koja se lepi za atmana i izaziva tupost i slaboumnost. rñav. P. Jedući kašu. kasājajāvanālah (sl) . uništiti I. Uz više znanja. kašati . povrediti.kretati se. u vreme kada su u Indiji žitarice već uveliko bile supstituisane pirinčem. od: Jonci. pomešan Pojam: kvaran ima šire značenje u srpskom jeziku. alkoholno piće kašaplakau (m. kavaram . Kaša i kašika pripadaju ovoj porodici reči. kaštvā (pvp) .ribati. grepsti. Bukvalni prevod na sanskrt je: ''kašāghātena (kašjā) kašaplakan kašati". uzde kašāghātah . ubiti. grebanje kaşā .I. kaş. ovde spadaju: Kako se bič pravi od uzanog kožnog kaiša.so.tri načina bičevanja konja kašjam . javah . možemo umesto biča upotrebiti kaiš u namerno preodreñenom iskazu: "kaštigovanjem (kaišem) bokova konja on kasa".bič kaşŃih (f) .mešan. bič kāşŃhā .zao. kavara . na neki način kaštiguje sebe. kasati . bičevati. tako im ja pridajem sanskrtsko poreklo. njime se podrazumeva da se nešto ili neko može pokvariti kvarenjem od: izmeñu sastojka u mešavini. mučan. takode. kaš. mada nam makrobiotičari kašu preporučuju. Kaiš. kiselina P. teranje. onaj ko mora. Kako im on pridaje tursko. kašā .bič. povrediti. kajas i kasapin Vuk je obeležio zvezdicama. kazniti.kretanje. zdravlja i lepote radi. kaşah i kaşanam . Kaša – ukuvana mešavina brašna i vode pretežno je bila ječmena i jela se kašikom. kasapiti G.du) . Kaša je loša hrana i nju kusa samo onaj ko mora.struganje.proba. uništiti I. kašātrajam . u budizmu: opadanje spoznajne moći prepoznatljivo po pet obeležja. po ugledu na prelepe i kao dren zdrave američke nutricioniste. Sud u kome je kaša kuvana 86 . Cenim da je kasapinu ovde mesto. kaş. kaşŃa (tpp) . kašati kasati. jer nema većeg kaštigovanja životinje od klanja i kasapljenja.kretati se kaš. ječmene kaše. kaşati .zadnji delovi životinje koji se bičuju (pljuskaju) bičem kašah (m) . gonjenje kaşajah . Indoarje su braću Grke nazivali: javanāh.onaj koji će zaslužiti bič Kaiš i kajas.bok konja. bedan. strugati.zasluživši bič kašja (tpb) .vrsta žitarica.

mulj. kasanam i kāsikā .plašljiv. drugi deo složenice nastao je od imeničke osnove: vāk (N. Tamo se nije baratalo površno definisanim pojmovima: ljubav i ljubljenje. još kako. zabrinutosti. milosrde. sledi još jedno pitanje: kada će "konzumenti "pokusati kašu"? Molim onoga koji zna odgovor da mi ga dojavi. kşalajati . u rečniku prilično udaljena. Mi smo reči "šlajm" i ''šljam" pozajmili iz nemačkog: schlam: blato. govor svega što ispušta zvuke: živih bića i materije. Ko slepo sledi. atomske i druge bombe. "grepsti se" o nekog da bi se nešto ukaišarilo. svesno -voljan čin i jedini dopušteni način uspostavljanja odnosa sa živim bićem. kākuh (f) . prljavština. kukavički. zapitaću se. kākarukah ."šlajm". emocije se moraju sputavati da bi se jasnije uvidele dužnosti.tuberkuloza Ovde su data dva. žaljenja. posledica čišćenja nije prljavština. Ovo spada u emocije. Pitam se da li smem da dovedem u pravu zavisnost kašu i spoznajnu moć. malodušan O junacima i o junačenju biće više reči na drugom mestu. dobrodušnost. na izvestan način egoistično usmeravanje ka ličnom spasenju.reč. koja može. to je druga stvar. pa bi bukvalan prevod tuberkuloze bio: stanište penaste sluzi ("šlajma"). kās. a Nemci od sanskrta. 87 . dobrota.kašalj kşālah . a ono u dužnost. ljubaznost. straha. Dubinska srodnost sanskrtskog i srpskog jezika očituje se u idiomima: "izribati" nekog. kās.kašljati kşal. Pa pošto smem. oplakivanja kākuvāk (f) . čišćenje. humanost Hrišćanska skrušenost je pasivan odnos prema svetu.mora se grepsti."papučić" P. jezik. Smem.saučešće. kuknjava. orkani. kākaruka .uzvik tuge. zašto da ne smem.kukanje. blagost. pena.pranje. kaphakşajah . a što se ono vrši izbacivanjem prljavštine.čistiti. glagola da bi se povezalo kašljanje sa čišćenjem pluća. Druga reč složenice: kaphakşajah znači: stanište. kāku kākuvāk kuku kukanje kašljati kasalj "šlajm" I. "pokusati kašu". kāsate kasanam i kāsikā kşalah i kşalanam G. Šta više. kāsate . nego čistoća. ispirati I. pravi iste greške. kākaruka I. prati. ispiranje kaphah . pobrkavši pojmove: čišćenje i prljavština. progovoriti vulkani. glib. pa prati. sg) . Sanskrtom se sme sve sa svim povezati. da li je opadanje spoznajne moći u vezi sa svakodnevnom konzumacijom "some portions of porridges"? Ako je u vezi. dok je u hinduističkoj i pogotovo u budističkoj etici kārunjam aktivan. kārunjam skrušenost kukavica kārunjam . sluz.

smušena doktrina (za opravdavanje siledžija) ku .rñavo shvaćeno (najčešće) ku . bez posledica. kao prefiksa.rñava zemlja ( u kojoj vlada nestašica hrane) ili zemlja podvrgnuta tlačenju (sankcijama) ku .glup (zabrinjavajuće česta pojava) ku ..nāma .takoñe rñav (izumitelj opasnih majstorija) ku . od starih sanskrćana naučiti da se najveće mora sadržati u najmanjem8 ku . kučara kučesta P. svaka) 88 .paridžñata .rñavo ponašanje (moderno) ku .) ku . sramote. jer ima rñavog voñu (pojava velike učestanosti. uzroka propasti. kukhjātih (f) .lažan prosjak (onaj koji uzima strane kredite jer ne zna da iskoristi sopstvene potencijale) ku . pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi Korisna upotreba osnove: ku upitnih zamenica. vulgaran čovek (predsednik sa doktrinom i prorok Amos zbog doktrine) ku . rñava.matam . prljavština (kao opanjkavanje.rñava doktrina (ako se malo bolje pogleda.rñav put.nītih .onaj koji ima krivu ili sasušenu ruku.budala. vidi sledeće) ku .onaj koji hoda uokolo sa lošim namerama "Poreklo" kučeta i kučišteta.pūja . budući da se odnosi na obične ljude.nājaka .džanah .bhikşuh .bhogah . rgvedsko je.onaj koji je loše voñen. čovek slabe pameti ( nedovoljno pronicljivim treba pomoći ukazivanjem na.nabrajanje rñavih vesti. rñav izum. biti na lošem glasu (većina voña.loša reputacija.bedan.pathah . radi pridavanja negativne konotacije reči koja sledi (ovde crticom razdvojene. kučara .gomila ñubreta. Oni se. izginuća. apsorpcija medijskih poruka i "još mnogo toga") ku .dhīh . (političar) U zagradi su autorove dopune i komentari). radi bolje preglednosti): ku .buddhi .poltron ( onaj koji predsedniku piše govore i hvata beleške za vreme predsednikove govorancije) ku .rñav voña ku . za preziranje (agresor) ku .rñav učenjak.dešah .rñav. zao.parīkşaka . mogu izvrnuti u sopstvene suprotnosti ku .purusah .rdava namera. vulgaran.pankah . kao što su tužbalice u Srba kukara kuka P. jer bi nas nabrajanje svih naučnih majstorija daleko odvelo.paĦditah . po Hegelu i zavisno od uverenja. kuče kučiste Vrlo mali sanskrtski rečnik. mogli smo. rñava majstorija (kao na primer: kloniranje itd.onaj koji luta uokolo i može biti zao kučesta .). naučnik . putem medija) ku . loše reputacije. Što se kloniranja tiče.štetno zadovoljstvo (bombardovanje. sa finom meñusobnom diferencijacijom.onaj koji pravi pogrešne procene i predviñanja.nāthah . kukara . na narod ku .kukhjātih kuknjava I.. U Istočnoj Srbiji starački štap naziva se: kukalja.česta . klevetanje.

(osim medija.rñav ministar. sa posledicama. lako se pamti. u cilju maksimizacije stopa.hrabrost ispoljena na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme (kao gore.rñav život (onaj koji misli da mu je dobar. kalaj (vidimo odakle nam reč korupcija. žakširakovska krivoustastost.deformisan.mitram . odnosno radi boljeg i bržeg meñusobnog sporazumevanja. može se zvati i sekretar.rñav trgovac (koje zbog nemoći. uz propratne prilike na nebu vrgnute od strane biblijskih svetaca. ku .rñav prijatelj (najčešće se sreće tamo gde se najmanje očekuje) ku -jogah . sve više je u modi i u opticaju "po srpski" rečeno: uvaljivanje m.onaj koji ima (zloslutne) markacije po telu anglosaksonsko .lakşaĦah .klintonovske pegice.rñave vesti. u cilju poboljšanja komunikacija.vanik (m) . gvozdenom kšatrije a kalijugi šudre. ali ne vidimo odakle nam inflacija.čovek izvan indijskih kasta. mi.vadikah .sthānam . (dobrih više nema) ku . i kad treba i kad ne treba. ali ne mari.vidambanā .rñava sudbina.rādžā . globalno zagañivanje i otopljavanje izazvani su dobronamernom globalizacijom) 89 . olbrajtovska debela i niska stražnjica na stubastim i pomodno otkrivenim nogama.onaj koji vreña. (neophodna performansa za ulazak u svet politike. u pakao i u pm.rñav kralj (biti kuražan kralj ne znači biti dobar kralj) ku . (onaj koji.šilam . varalica. tonijevska zacerekanost kao lud na brašno.samgatam .sačivah .sķtih (f) .. mi smo postojani kano klisurine.ena je) ku .rñav savet (vidi sledeće) ku .manīşah . glasine.rñavi odnosi (nastaju od rñavih veza) ku .en . i još gdegde.rūpa .obmana najniže vrste (od si .mantrī (m) .vača .vedhah . ne možemo. (pogotovo ako mu je resor: spoljni poslovi. faktori sreće i nesreće nisu ravnomemo rasporeñeni u svetu) ku .vikramah .sahādžah .vķttih (f) .matih (f) i ku . tajnim mrežama za ulov riba i pacovskim kanalima) ku .nepovoljna konjukcija planeta (obično nad Srbijom. obmanjivač (voñe "svete" alijanse. bogme. za bubrege) ku . sve na "p"): ku . bez posledica) ku . u pentagon.rñav karakter.čovek slabe pameti (ponavlja se.bezvredna rupija.šrutam .lažni dijamanti (kako se razvoj razvija. tajna društva. zapenjena dok obaveštava svet da Srbi više nisu ono što su nekad bili. obratiti se istaknutim i širom planete poznatim stručnjacima) ku . kao da se narod može menjati preko noći . Da i od rñavog može biti rdavije dokaz su savremene voñe u još savremenijem svetu) ku . proširiti skup prisvojnih prideva na "svetskom nivou".vrşalah . koji na srpsku nesreću.sambandhah . naziv nije važan) ku .rñavo mesto za stanovanje (rñavost je globalizovana. neprozirno jiñingovsko smeškanje u vreme plakanja itd. česta pojava u nerazvijenih) ku .rñav savetnik (Berger & Co) ku .ako oni mogu. laje sebe radi) ku .rñav drugar. Kako mi se čini neophodno je. (tajne vlade. koje zbog neznanja. (sudeći po srpskoj. Indijci su jugama pripojili odgovarajuće voñe: zlatnom dobu mudrace. koje zbog potkupljivosti.tajni put.mantrah . šarlatan. srebrnom brahmane.rñav šudra .onaj koji upotrebljava uvredljive reči (mediji su najdublje zabrazdili) ku .rñave veze. ali svuda sa posledicama) ku .vadžrakah . vara se) ku . ružan (svaki duhovno obogaljen) ku .. sve to opremljeno tajnim službama. radi varijacije na temu) ku . nisu Srbi) ku . kolovsko gordo nošenje trbušine borisovska fizička kabastost i duhovna minornost. kao kuca.ku . zasad je to jedini uspeh zlonamerne globalizacije: nadam se da će biti i poslednji.rūpjam . "rñavo srebro". istaknuto mesto zauzimaju rekla-kazala ženetina iz Vošingtona i Haga) ku .

naša planeta. mada će borba izmeñu bogova & theirs Co" biti duga i teška. kuñdž. Posle zastrašujućih. U njega naivni polažu svu svoju nadu. čuvati.mrmoriti. sanskrtskim rečnikom mogu opisati sva kretanja i stanja u savremenom svetu. Najveća i najžešća rezervisana su za nastupajući vek.smajanam . materica. da su malo znali u odnosu na nas. šupljina u ljudskom telu.kuknjavom i završiti. Ovde imamo još jedan primer analoškog povezivanja pojava i stvari u jednu reč. Samo Jehova bdi i vreba iz zasede. Drugi deo složenice nastao je od glagola: bhķ. Na bhūvi nikada nije bilo dobro. pogotovo u zemlji velikog prostranstva i još većeg prirodnog bogatstva. Sebi i onima koji nisu radi učestvovati u sastavu bilo koje "Co". a njima treba verovati. kako bi se nekima moglo milo pričiniti: Savez Komunista Posrnule Amerike ili Prljave Alijanse. predlažem alternativno. da će žuta rasa napojiti konjen na Dunavu. & Co). iz ljubavi) ku . Kad počne. preñimo na prijatnije pojmove. jer mi mnogo znamo. Neće moći sići na zemlju i sprovesti odluku donetu na nebu. Sa isukanim mačem u ruci neće moći pobiti sve narode.ku . osim Izrailja. jer u njemu ništa ne miruje) i svi bogovi odavno digli ruke. kukşam . jer sve je u razvoju.udarah . U razvijenom obliku moja skraćenica glasi Starozavetno Kapitalistička Profitabilna Aždaja. unutrašnjost bilo čega: pećina.vakjam . od koje su i džagat (svekret. a sada je: nikad gore! Vršljanja nekadašnjih siledžija bila su lokalnog. (lokativ: kuvi.lažan osmeh.naduvenost najgore i najopasnije vrste. zato što je indoevropski smisao za istinu posrnuo pred semitskim smislom za odabranost i izabranost. proždrljiv. da manji ne može biti.neprijatna buka (bombardovanje.stomak kukşih (m) . kuĦŃhati šuntav 90 gunñati . Jehova nije niti jedini. Ima mnogo naroda čiji bogovi nisu rasisti i fanatici. kuñdž. negovati. a ne svemir. Prvo. (obraćanje debelguze na srpskom jeziku srpskom narodu. smislom za bez .izabranih doći će do opšteg i apokalipličnog naletanja svakog protiv svih. da bi u minulom veku dostigla globalne razmere. U doba Rg vede Ku! Ku! Ku! je značilo : "How strange" "strange" je zato što je strano. uzeti '"some cups tea of kukutah".uvredljiv govor (govor voñe sa daljinskim i sa mobilnim na grobištu izginulih) ku . Biće lomova. podržavati. Umesto globalizacije u korist samozvano .svapnah . žuboriti. čekajući na znak pentagona.stomak.zemlja. Tarabići prorokovali. kukşam kuvanje I.onaj koji brine kako da napuni sopstveni stomak. bhūvi) Kažu neki da su stari bili zaostali i primtivni. svakako. bharati . dolina kukşidžah .Indija.noćna mora (zdravog sna i lepih snova više nema) ku . sokratovsko rešenje.hvānam .izleteo iz rñave materice (kao na primer: WDžK. ako se ovim malim.hraniti. kuñdžati G. zbog ambicija SKPA. kuvanje i sl. Uzgred budi rečeno. kontinentalnog karaktera. pa da krenu u realizaciju Amosovog proročanstva. pa ne bi bilo neobično da su ih Srbi iskoristili za obrazovanje pojma: kuvati. kilikilakāh: naručeno za predsednike od strane njihovih partija) ku .pokrića . što se na engleskom kaže: ''the son of a bitch" a na srpskom: da lako može završiti malo ispred materice) kuh i bhūh (obe f) . Videćemo kasnije kako je od ovog glagola nastala imenica: Bhāratam . što će reći da će Zmaj & his Co savladati Aždaju & his Co na planeti bhūvi. kuñdžati . Ovo nije. znati iskoristiti posrnulost. Kako malo. Ono što je počelo sa Ku! Ku! Ku! mora se kaku . komunisti su pokazali i šta znaju i šta ne znaju. zatim ne znati iskoristiti resurse i opet znati potpuno upropastiti roñenu rodinu. Amosovo proročanstvo ne može se ispuniti.roñen iz materice kukşimbhari . radi dolaska na vlast. Ove reči su korišćene u Rg vedi. gunñati kuĦŃh. niti svmogući.

kuŃ. Mnogo bogova. kubdža .G. Nagradio ju je besprimernom lepotom.grbav. po pretku: kara – dža roñenom sa crnom puti. sa stalnim svañama i ratovima izmeñu vernika. iskriviti. kuŃah . (U ovo drugo sumnjam. porodica. kuĦŃhati . Noć prestanka svih porodičnih i 91 okućiti se kuća . legendarizovano i mitologizovano kazivanje o njihovom nastanku. kubdža kubdžākā kumbah grbav grbavica ćuba I. Kraj modernog grada Kanaudža prostiru se ostaci stare Kanjakubdže.saviti. Tako se kod mudrih ukidaju mogućnosti izbijanja sporova zbog pluralizma bogova.saviti. domaćinstvo. sabiti se. Svako naselje i svaki hram u Indiji imaju svoju "sthalapuranu". Reč je složenica od: kub-dža. Mišljenja sam da je Vukovo prezime na isti način nastalo.kuća. zatupeti I ovde je uočljiva sklonost indijskog duha ka sintezi: hromost je i fizički i duhovni nedostatak. biti nepošten. kuŃ. otupeti. sve po jedan "pravi" i "istinski". kuĦŃh. du) . susrevši ga žednog na putu. nije iznikla iz mnogoreklamirane i najčitanije "svetinje". nezreo. bog vetra Vaju grbavošću je kaznio stotinu raskalašnih kćeri kralja Kanjakubdže. Po drugoj. Da bi se prebrodio jaz izmeñu individualnih sloboda i socijalnih potreba. du) i kuče (f.ženske grudi Zasnovati kuću i skućiti se znači suziti raspon dharmom već zadatih ograničenja.kuća. zbiti se.kućanstvo.glup. Neznalice pluralizma neka se okrenu izučavanju indijske tolerantnosti. stare Arje su ciljeve života i čovekove dužosti: puruşarthāh. Od svih nepoverljivih sumnjalica msje Volter je najbolje i najkritičnije ocenio svetost onoga što u "svetinji" piše.hramati. ovaj stari grad dobio je ime po grbavoj devojci jer je napojila Krišnu. "Grada grbave devojke" na prostoru dvostruko većem od Beograda. U spomen na prvu devojku. pisati. jer su svi zadovoljeni. kočati kuŃah i kuŃi G.grbava devojka P. kuŃati . na njegovu sreću.roñen. iskriviti. kuŃati i kuč. Oni ne umeju ni meñusobno da se slože. beščasan I. kubdžākā . I u srpskom jeziku ima reči sa završetkom na "dža". pa ipak harmonija.kućica kuŃumbam . niti znaju kako se u pluralizmu može ostvariti jedinstvo. Posednici i naslednici monoteističke svete knjige niti mogu biti pluralisti. razvrstali u četiri perioda životnog ciklusa. porodica kutīkā .. I. porodica. Krišna je Višnuov avatar dok je Durga jedno od obličja supruge boga Šive. polirati kuč. ukovrčiti.hrom i šantav . kumbah . U srpskom jeziku ukras za glavu postaće: ćuba. U srpskom se diferencijacija vrši promenom vokala pa se kaže: šuntav . nepouzdan. kočati . na festivalu u njenu čast. jer je uložena u ladicu "nahtkasna" svake hotelske sobe u katoličko . potomstvo kučau (m.vrsta ženskog ukrasa za glavu. tvrñava kuŃī .protestantskom svetu). njenim imenom naziva se dvanaestogodišnja devojčica. S ove strane. Po jednoj takvoj. personifikacija boginje Durge. umesto što se razmeću i diče diplomama jezuitskih koledža. a kamoli sa nekim trećim čija vera. zadebljanje na kraju kosti ili močuge. grbav .

porodica može biti veći podsticaj i još veća prepreka na putu duhovnog razvoja individue. Kasnije je upotrebljavana samo u pluralu: āpaş. posuda od kože za nošenje vode. kulāhah . utoliko će mandatura biti uspešnija. kudž. izvedeno od gornjeg glagola.voda (Rg i . rupa iskopana u zemlji radi naviranja vode. Što ga bude bio uspešnije nametnuo drugima. kūpjate G. rupa iskopana ispod lomače kūpārah . kao što je svima znano. cvrkutati. poput Buddhe. kupati se. Dharmah je "pristrasan'' . Ova porodica reči nema svoj glagol pa se pretpostavlja da potiče od imenica: kū i āp (f) . zanemoćati. ženskih grudi tiče. Kao istaknuti varvari. možda ambis pun voda.Atharva veda).rupa. kūp. mada se i kopanje spominje u sanskrtskoj grupi. Srbin kaže: "kuća stoji na ženi" dok se on ponaša kao gazda u kući. osobito u tzv.pa se olako stavlja na stranu prvih. posuda od stakla ili metala iz koje se pije. kūpjate .okean P. izvor. mali izvor.konj svetlomrke boje crnih kolena U RVK ova reč je obeležena zvezdicom. Pogotovo je sklon pesnicima i nesklon otpadnicima od istine.slabiti. Što se. mrmljanje i dr. kupah . Kako u sanskrtu nema glasova "z" i "ž". iz bilo kojih razloga. zujati. Oni drugi. kudžati . u izvoru (dakle onaj koji će. Na svečanost će doći sve sami pozvani i slični "kao jaje jajetu". materica univerzuma. bezuslovno moraju biti lako čitljivi i nepolirani. pećina. kūdž. zgusnutih i poliranih misli (''šta je pisac hteo da kaže"). razvijenim zemljama. pretapanje se vršilo po meni nepoznatim zakonima u koje bi trebalo proniknuti.socijalnih obaveza čoveka navedena je u jednoj od prethodnih jedinica. uz napomenu da svi pisci ne moraju da pišu. kudžanam .onaj koji je u rupi. kopniti.proizvoditi monoton zvuk. kūpja (tpb) . jer. Turci su barem o konjima mogli više znati i nadevati im odgovarajuća. razblažiti kūpakah kupanje (kopanje?) kopniti I. značenja tiče. gde svak ima svog "univerzalnog" dharmah.rupa. kulāhah I. naizged kontroverznih. proizvoditi bilo koju vrstu neartikulisanih glasova I. kūdžati kūdžanam zujati zujanje G. ćurlikati. biti okupan). mnogo više nego kopati. pak. 92 . mogli smo ih povezati na sledeći način: pisac i njegova dela moraju biti zakučasti. držali propisa. Posledice oduševljenog i nasilničkog oslobadanja očite su.zujanje. Mnogi se nisu. Što se ostalih. turska imena. Još je teže presuditi da li oba srpska glagola: kupati se i kopati ovde spadaju. kūp. udubljenje. kūpah kupa kulaš I. pa će opet biti biran i svečano ustoličen. To je uvek veličansteno cirkuski. kūpakah .

treba ih podsetiti. zajedno sa svojim javnim i tajnim strukturama.ep nam kazuje o večnoj borbi izmeñu sila mraka i sila svetlosti. Obilno se koristeći mitologiziranim kolektivnim pamćenjem . gledano iz Indije. gde su sile dobra oličene u Pandavama. dok se u "loše" momke može svrstati svaki nepoželjni pojedinac. sa "poučnim" scenarijem na temu borbe izmedu "dobrih" i "loših" momaka. nema nigde" . kliktanje U savremenom svetu pojava je sve reña. koju su kurave nazivale: "Zemljom večne sreće". kīŃ. Sunčeva kći. Kuru je zajednički predak i: Pāndavah petoro braće.izražavanje radosti povicima. zbog preterane automatizacije. ali ne od radosti. kīŃ. klicanje. čitavi narodi gotovo čitav svet. Od iskona sklona nadilaženju dualizma monizmom i sa izvanrednim smislom za uočavanje dinamizma univerzuma indijska misao izbegava opisivanje pojavnog sveta suprotnostima dobro . nalazila se s one strane Himalaja. imala sam prilike da čujem "stručnu" ispravku. a mi mislili da su nam uz kit. Kurukşetram. Prapostojbina svih Indoarijaca. povezati. a nije nemačko ni: "klin se klinom izbija". klin kitovati O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba -Patetično romantična hipoteza je održiva jer je nedokaziva -(Celinu čine jedinice od I do III) kuravah kauravah Srbi (?) kauri (ñauri) I. spojiti Eto. Autori šunda. jer su one tek ekstremne tačke izmeñu kojih se odvija neprekidno i nezaustavivo oscilatorno kretanje 93 . tako nazvane po ocu: PāĦduh (Bledoliki). Kuravah .toplota. Ako su Nemci.bojiti. razvijeni Nemci i kitovanje uvalili. zaboravili na klin.zlo i sl. ime izvedeno od: varanah bedem. lišeni kolektivnog pamćenja i po diktatu establišmenta". kīŃajati G. Rat izmedu braće od stričeva osnovna je tema Mahābhāratam. gotovo da je jasno čitavom svetu. sa prestonicom Indraprastham (Indrino prebivalište) na mestu sadašnjeg Delhija.kaže se: "što nema u Mahahabharati. Večna tema dualizmu okrenutog sveta dostići će :zapamćenu vulgarizaciju u američkim šund filmovima. Pandave su bile jugozapadno od Kurava. Otac Kurua zvao se SamvaraĦah. Šta više. kīlakah I. a sile zla u Kuravama.klin Klin nije od nemačke "kajle". Povika ima. kīŃajati . na kome će se odigrati krvava bratoubilačka bitka. Ime majke bilo je Tapatī. izmedu dobra i zla. Otac stotine braće Kurava bio je roñeni Panduov brat. u "dobre" momke svrstavaju policajce. potomci Kurua: Kuruh. kilakah . Ne kaže se: "kit i kitovanje. pa bi moglo značiti: "Sam sebi uzdanica ". nego git i gitovanje''. kilikilakāh . izvedeno od: tapah . Kurave su nastanjivale područje severoistočno od Delhija. slepi: Dhrtarāştrah ("Staro kraljestvo"). najobimnijeg svetskog epa od 200 000 stihova. U sastavu teritorije Kurava bilo je i Polje Kurua. Gde on spada. osim ako je poručena. sa prestonicom: Hastinapuram.Kurave.kilikilakāh kliktanje I.

Opevanaje u 12-oj knjizi: Šāntiparvan knjiga smirenja duhovne agonije preživelih. Sebe neće identifikovati sa Kuravama ali će. ali i za realnost.Kuruov Iz prideva se mogu izvoditi nove imenice. sukob se odigrao na prelazu u kalijugu. zanemarivanjem nastavka za množinu.fenomena. napija se njegove krvi i u njoj pere kosu Draupadī. obrazlaže Ardžuni. kup. pune su lukavo smišljenih dosledno izvedenih zverstava. Lišen smisla za filozofske uzlete. razneće po celoj. Turski upad u Indiju krajem XII. potomci naroda Kurava. Pokupljene reči često defomisane. što će se odraziti i na duh velikog epa. Pošto je zaklao predvodnika Kurava. kupjati kipeti (od besa) G. Šta više. znači biti zadojen sukrvičastim starozavetnim mlekom i prepravljati tude pojmove u skladu sa mogućnostima sopstvenog jezika. kao što je: I. izveden varijetet: "ñauri". dobija se: P. Agresivnim islamom naoružani varvarin počeće da uči od pokorenog. nekoliko vrsta joge. Jezičkim determinizmom uroñeni smisao za realno prosuñivanje o svetu u kome se mora živeti i filozofski nerv doprineli su sličnosti odgovora datih u oba dela.jogah i sa moralnim nalogom odricanja od plodova dela u svetu u kome je delanje neminovno. Najstrašnija čini: Bhimah.v. U oba dela imalo se hrabrosti za postavljanje ključnog pitanja: ubiti ili ne ubiti. u širem smislu. Epu je pripojena i Bhāgavadgītā u kojoj: Kķişnah. sveteći se za nanetu joj uvredu od strane Kurava. zvan Vķkodarah (Vučji trbuh). ili usput. Uz reči. imperiji. najavljujući osnovna obeležja nastupajuće epohe. najpre unošenjem njegovih reči u svoj siromašni jezik. III kur. izboden strelama i na samrti. biti uzbuñen U Srba može i da prekipi. semitski duh je poručio svetu: "Ne ubi!" i "Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe!" Poruke su došle od jednog ubice i od jedog ubijenog. Višnuov avatar. Tragične posledice besmislenog rata maestralno su opevane u knjizi tužbalica žena za poginulima. Durjodhanu (Zli ratnik). kaurava . jedan od petorice braće Pandava. Takvima ih sve više afirmiše istorija ljudske vrste. odnosno sopstvene pameti. Obe su podjednako nerealne. Srpski Gorski vijenac biće pozna i jedina reinkamacija Bhagavadgite. bio je sudar varvarizma najniže vrste sa civilizacijom u zenitu svoga razvoja. sa naglaskom na: karma . sina reke Gange. ne umem reći gde i kad. Potresna je moralna pouka zajedničkog učitelja zavañene braće: Bhīşmah. onih reči za koje nije imao odgovarajuće pojmove u glavi. naduti se od emocija. kauravāh (m.potomci Kurua. na nasilju zasnovanoj. Knjige epa (ukupno 18) u kojima se opisuju uzroci i 18-dnevna bitka na Kurukšetri. Od ove imenice biće ili u Srba. kupjati . kup. skratiti imenicu Kauravah na "kauri" i njome označiti "nevernike". U krvavom bratoubilačkom ratu obe strane koriste podjednako amoralna sredstva sa posledicama do te mere tragičnim da se nijedna od njih nije mogla osećati pobedničkom. steći će i pojmove ali nikada neće dostići duhovni horizont pokorenog. zajedničkoj ženi braće Pandava. Primenom gramatičkog pravila o obrazovanju prisvojnih prideva (preglašavanjem prvog vokala imeničke osnove) na imenicu Kuruh. Nazvati ceo svet nevernicima samo zato što ne pripadaju islamu. pl) . Čuće veliki ep i naučiti o ulozi Kurava i Pandava u njemu. ili. kurati kurkurah urlati kurjak 94 .kipeti od besa. koju daje preživelima na bojnom polju. jednom od petorice braće Pandava.

Poput Bhime. kurkurah . Steći performanse pobednika u to vreme. moraće se zadovoljiti šatorom. mada manje krvoločan. ona će se ispoljiti u liku Kraljevića Marka. Vuk se označava imenicom: vķkah. Autorima epa bilo je lakše. a neprijatelj je bio isti: Turci. čežnja za svojim Bhimom. na nebu. Nakuli i 95 . gde treći jezik samo donekle može pomoći. oni uz vedsku vinu. gornjem glagolu bi. u Indiju. Ta. Pred silom. Vratimo se opet. čojstva i junaštva daleke prošlosti. pa valjda će nas braća razumeti. autor rečnika. moraće krenuti put prapostojbine. Ili je usput zaboravio kuda je pošao. nažalost. neće prestati ni posle preseljenja naviše nesrećni no srećni Balkan. što je Srbinu očigledno i to utoliko pre što je u neposrednoj blizini reč kurjaku slična i znači urlati. Prave teškoće nastaju kada se fonetska sličnost redukuje na jedan slog. Težnja da se bude kao Bhima. jasno je zašto su autori epa zadržali ime naroda Kurava po pretku Kuruu. Hristova mladica lako se primila na rgvedsko stablo. nesavladiv I osvetoljubiv. no što je izmeñu Hristove i starozavetne misli. povlačili u utvrñene gradove na vrhovima planina. narod će obrazovati svoju duhovnu vertikalu i opstati. ako opet ne udari "brat na brata". po tome "brat na brata" prepoznajem Kurave u njemu. smestiti ih na stranu sila mraka. svi su se. jedni drugima kazivajući.G. tek. mi uz gusle. kod pojedinih. okružen preživelim i nakratko složnim partijskim voñama. ne sme se zaboraviti da su promućurne radže pretvorile predačke palate u unosne turističke objekte. Narod sa začelja mudro sledi. brat na brata. nije mogao u gornjoj reči prepoznati srpskog kurjaka. On će opstati i sada i ubuduće. i on će biti snažan. ako ne i veći od Srba. Uzdajući se u magijsku moć reči. starim Indoarjama. ali objektivnim razlozima. Slatko bismo se napričali. nakratko. II i III izložiću u naslovu obećanu hipotezu: Srbi su većina naroda Kurava koji se posle nerešene bitke i izginuća voña na Kurukšetri. boga univerzalnog zakona Bhimi od boga vetra Vajua. Prepoznavanje sličnosti posredstvom engleskih naočara traži veliki napor i bremenito je rizicima. ispuštati zvuke. našao se meñu Slovenima i tu se poduže zadržao. Nas je pesma održala. a i sada. Prvi u rukama nosi raspeće. Ardžuni od Indre. osim po pitanju da li je veći od većega Kraljević Marko ili Prthivi . preživelima ništa drugo ne preostaje doli povratak u pradomovinu. dok su svoj petorici braće Pandava morali izmaštati božansko očinstvo. starog Bhage. Da je Englez znao srpski. u pradomovinu. Judhisthiri od Dharme. U zemlji "gde radže stanuju" naići će na potpuno razumevanje. ostali ripide. po diktatu tog literarnog žanra. Razumljivo je da divljenja dostojni Englez. njojzi hvala. bez dvoumljenja. potomka vedske vine. Čim za to budu sazrele prilike. kao što je znao sanskrt. pod bedemima izginuli. sanskrtsko-srpskog nema. jer. mora biti da je bilo primamljivo. ma šta da se dogaña. "via" Radžasthan. Ako se pred silom moralo pasti.pas U sanskrtu ima više oznaka za psa. jer će i nas malo biti. dodao značenje urlati a imenici i značenje: kurjak. sa decom u naručju. Meñutim. pa dati. odlučio na povratak u "zemlju večne sreće".Čauhan. Sažimanjem jedinica I. Ovaj primer ilustruje teškoće sa kojima se susreće čitalac sanskrtsko-engleskog rečnika. Rabinima je njegovo učenje zazvučalo strano i suprotno tradiciji. Svakome ko iole poznaje radnju Mahabharate. Ona je sada u sastavu Rusije. jer pravi hrišćanin mora biti pravdoljubiv. kurati . pevali smo zajedno na mostu: Trebaće nam sasvim malo mnogo manje od raznoraznih tamošnjih "sthanova". bez prisutnih svedoka. Izmeñu su trubači i rok bendovi. jer uvek treba pevati. Izmeñu pravičnog Marka na zemlji i boga pravde. kur. svi do jednoga. Napred ide neki Arsenije x-ti. snagu i vučju Bhiminu prirodu nije mogao zaboraviti. u njih poskakale. U mislima već vidim omanju kolonu. bogme. krike I.proizvoditi zvuke. Izmeñu ostalog. No. ili je u tome bio sprečen nepoznatim. oglasiti Kurave za uzročnike rata i. mi smo bratja. i opet. Šta mari. Budu se braća opet zavadila. uprkos turskom zulumu. muškarci su se preoblačili u žute isposničke odore da bi. Udari li i tamo. zato su ga uništili. tamo bar nije hladno. pa onaj ko nema deviza. Radžastanci su bili veliki junaci. pa se samim sobom nameće pomisao da se ovde radi o vrsti nalik na kurjaka.Radž . O svemu bismo se mogli nagoditi. Za to vreme. u nadi da će steći Bhimine osobine. Meñu njima je sličnost mnogo veća. Kurua je identifikovao sa vukom i stao od njega izvoditi svoje poreklo. sa porodicama. žene bi zapalile lomače i.

piće snage i bitke.uštinuti. "kaşājam kuşitvā ānanda gaččhami". bežanija.Hrabrost i neustrašivost stanovnika Šumadije (sa okolinom): Zemlja Kurava nazivala se: kurudžangalam . Dovoljan bi im bio i stari Bhišma. kuşnati . 96 .oni". pleme. jer "to . Iz njega nema izlaza. ima više smisla ako se dovede u srodstvo sa sanskrtom. i te kako. označavalo se savezništvo u bici ili u ratu. brahmanima." i sl. nerešene bitke..hārah . bitka. onoliko koliko se može sa dva prsta zahvatiti.stado. kulah "od kolena" kulah . jasno je i na sanskrtu i na srpskom. što ne znači da ona nije stvarna.Sahadevi. uvršten na strani Pandava. snaga. -. "ono su oni". U sile dobra i svetlosti svrstani su po kriterijumu porekla a ne po delima po kojima se nisu razlikovali od stričevića. sukob. sa njihove strane. Time se krug zatvara. pešadija. mnoštvo. Da je reč o haraču i haranju. u odnosu na vino. simbol Sunca). takmičenje. kuru . nada i uzdanica naroda: kurunandanah .. lako ćemo napraviti rečenicu: "kašu pokusavši dostižem blaženstvo". gde se obja[njavaju i druga. kuş. a da se ništa nije ostavilo nedorečenim.s jedne. možda kos. jer ova dva pojma nisu turcizmi. a ptica je mamina. Seleći se. porodica. nesposobnost popuštanja na štetu pravde . pretnje uništenjem. usekovanje glava. Bila bi to nekakva multidimenzionalna i ljudskom umu nedostupna stvarnost. sa "Što si Leno na golemo. ovako se nazivalo i nuñenje some kralju prilikom krunisanja: rādžasūjah. sa naše strane. kuşnati kusnuti G. uzeti malu. Zadivljujuće je. zajedničkim ritualom istog naziva. jedan od sedam načina žrtvovanja opojnog pića some.. rasa. od boga blizanaca. nismo. Da su Pandave znale šta čine. značenja: kulah. blizancima. Ritualno pijenje rakije: vādžah . manje pohvalna.ti" i "ono . ponavljanje istog sudbinskog koda u srpskoj istoriji. depresije i beznaña . "to je stvarnost". (Bog je uvek na strani pravednih boraca za pravdu).potomci Kurua. uz neprestanu unutrašnju i spoljnu mitologizaciju: Kosovo Polje umesto Kurukšetre (kurubhuh je vrsta ptice. banda lopova. hrabrost. rat i: vādžapejah . ona ima veću ritualnu moć. Zadivljujuća je veština prevazilaženja moralnih dilema. stali smo tek pošto smo stigli u guste. kuş. i nerazumevanje. pa se u igru morao uvesti Krišna. ne bi im bio potreban bog za učitelja. Kad se ide u rat. Evo nekoliko složenica iz Rg vede koje idu u prilog moje hipoteze: . kasta brahmana. kad se deli plen onda. Soma je u Srba zamenjena rakijom. hrastove šume Šumadije. Ona je za nas nestvarna. svi smo "od kulah".hārah -jedan vid agra . junačenje i kad treba i kad ne treba. neposobnost razumevanja tuñeg i drugačijeg. mada već pomalo dosadno. Srpski pojam: "od kolena". Ašvina. Podmladak.kraljevih donacija.oni" i "ti . u zemlji. izbeglištva. (U starom svetu Grka i Latina oni će se zvati Dioskuri. Mudrim autorima epa bilo je jasno da se ni ovom distinkcijom ne poseže za dovoljno ubedljivim razlogom razvrstavanja. prepoloviti Pošto već znamo kako se kaže: kaša. a ona postoji i takva je zato što je "to .džungla nastanjena stanovnicima priznate i proslavljene hrabrosti.ono" ne ide.s druge. neprilagodljivost po cenu života. količinu. mržnja kao lakša opcija. Što bi rekle stare Indoarje: "to si ti". izazivanje gladi. izdvojiti.jačina. a u hrišćanstvu lekari Kuzman i Damjan). kasta. opanjkavanje sa svrstavanjem u sile mraka. izvući. takoñe.

Neka se zna da srpsko telesno i duhovno blaženstvo zavisi od kusanja i količine pokusane kaše, jer se može i bez nje ostati. Obratiti pažnju na: gaččhami, od glagolskog korena: gam - hodati, dostiči nešto. U srpskom se ono izmetnulo u: gackati, po blatu, na primer. Ovu radnju treba na vreme obaviti u cilju dostizanja samom sebi postavljenog cilja, koji bi mogao biti: "u dobrobiti, bez kaše biti", "na kaşājasja ānande bhavitum". kūrčah i kūrčakah kūrčakin membrum viril, kita kurčevit

I. kūrčah - kita cveća, trave, paunovog perja, istureni deo tela: ruka, noga, membrum viril, vrh nosa, hvalisanje, laskanje, čvrstina kūrčakah - kita, delovi ljudskog tela kao gore, igla, pupoljak, cvet, cvetanje, jarčeva brada, nezasluženo preporučivanje samog sebe P. kūrčakin - krut, naduven Nije nikakvo čudo što se prevodom membrum virila na sanskrt dobija srpska reč. Ako imamo zajedništvo kod mnogo složenijih pojmova zašto ne bismo imali kod organa značajnih za održanje vrste i prateća zadovoljstva. Čudno je što srpska "kita" nema svoj fonetski pandan u sanskrtu. Poznata je muška sklonost ka eufemizmima povodom rasplodnih i pratećih organa, no, čini se da je ovaj, primenjen na dotični membrum, ranijeg, a "kitka šarena, nemirisena" kasnijeg datuma. Gotovo da sam bukvalno prevela sa engleskog : "nezasluženo preporučivanje samog sebe". Iz ovog primera vidi se da je autoru sanskrtsko-engleskog rečnika naškodilo nepoznavanje srpskog jezika. Da ga je znao, ovoliki broj nepotrebnih reči zamenio bi samo jednom srpskom imenicom: kurčenje. Porodicom reči očituje se smisao sanskrta za uopštavanje, za podvodenje sličnog pod zajednički pojam. Zato reč kurčah nije samo penis. Zato sve ono što mi nazivamo "bezobraznim rečima" u njih nije bezobrazno. Zato je u njih polni odnos sa pratećim sredstvima bio prirodna pojava, a u nas, hriščanskim moralom proskribovana zona, greh, grešno/bezgrešno začeće i slične budalaštine. Zato se tamo usavršavala prirodna pojava - izloženo u Kamasutri, dok se na zapadu vršila banalizacija - izloženo u porno-filmovima i u sveopštoj raskalašnosti posle raspada religioznih tabua. O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju - sa obiljem ozbiljnih pitanja i tek pokojim nepopularnim odgovorom kreacija, kreirati karanje, karati, kara krknuti, koknuti krtica kurvarluk prekardašiti

kķ, karoti, kķĦoti, kārajati

Ovaj izuzetno značajan koren: kķ menja se po pet vrsta od kojih navodimo samo tri. Glagol ima nepravilnu promenu. Poput većine glagola u sanskrtu, i ovaj je prelazan i povratan, pa se daju oba oblika za 3. lice jednine sadašnjeg vremena: G. kr, karoti, kurute - činiti, delati, raditi, proizoditi, stvarati, preduzeti, izvršiti, uzrokovati, izazvati posledice i dr. kķ, kķĦoti, kķĦute - povrediti, raniti, ubiti 97

kķ, kārajati, kārajate - prouzročiti, navesti nekog da nešto učini 1. kķta (tpp) - stvoren, načinjen, učinjen, izvršen i t.d. Pojmovi se obrazuju na 5 načina: 1. direktno od korena 2. imenica ili pridev + kr (u obliku: po željenoj vrsti promene, u odgovarajućem vremenu i licu) 3. krta + imenica ili pridev ili drugi glagol 4. prvim preglašavanjem korena: od kķ u kar, radi daljeg obrazovanja pojmova 5. drugim preglašavanjem korena: od kar u kār, radi daljeg obrazovanja pojmova Mogućnosti obrazovanja pojmova praktično su neograničene, što je uvek koriščeno i koristi se. Sanskrtskom gramatikom jezik je ureñen, ali on ne spada u mrtve jezike. S obzirom da se malo reči očuvalo u srpskom jeziku iz ove porodice reči, u nastavku se daju samo neki od primera, sa naglaskom na one koji se koriste u indijskoj filozofiji, radi uvida u tokove i osobenost indijske misli. Pojmovi su navedeni po grupama, shodno gore navedenim načinima njihovog obrazovanja. 1. kķtih (f) - čin delanja kķtjakā - vračara, veštica kķtvja - sposoban za delanje, za izvršenje neke dužnosti, efikasan kķtaka - veštački, neprirodan, usvojeni sin 2. dharmani - kķ... - izvršiti dužnost sakhjani - kķ... - učvrstiti prijateljstvo darduram - kķ... - duvati u sviralu (vidi se poreklo srpskog duduka) hrdajam - kķ... - primiti k srcu dvidha - kķ... - udvojiti, raspoloviti manasa- kķ... -razmišljati mūrdhanā - kķ... - utuviti u glavu 3. krtam - delo, čin, posao, strana kocke sa 4 tačke (dobitnička strana). Od preko 250 složenica navedenih u rečniku, uzeto je nekoliko kķta - kāma - onaj koji je zadovoljio svoje želje kķta - kārjam - dostignuti objekat želje kķta - akķta = kķtākķta - učinjeno i neučinjeno, polovično učinjeno kķta - kķtjam - ono što je učinjeno i što tek treba učiniti kķta - kşaĦa - onaj koji čeka pravi trenutak (pojam viši od "oportuniste") kķta - pradžña i kķta - buddhi - mudar, učen, formiramog uma 4. kara - onaj koji čini, stvara, uzrokuje, proizvodi, (sa oko stotinak složenica) karah - čin, delo, sunčev i svaki drugi svetlosni zrak, dužnost, zadatak, taksa, porez, doprinos (karagrāhin - sakupljač poreza) karīşah - ñubre, otpad, goveda balega karka - beo, odličan, izvrstan karana - onaj koji čini, dela, uzrokuje, izaziva posledice karaĦah - pomoćnik, osoba roñena mešavinom kasta (od majke šudre i od oca vajšje, od majke vajšje i od oca kšatije - njihovo zanimanje je pisanje, beleženje, voñenje knjigovodstva), pisac, pisar, slog ili reč kao zavisni delovi jezika, vrsta ritma u muzici, iracionalan broj i dr. karaĦam - čin delovanja, uzrokovanje posledica, religiozni čin, astronomska kalkulacija, astrološka podela dana na 11 delova, izgovor, artikulacija. slog i reč izvan konteksta, položaj tela u askezi i u seksualnom odnosu, sredstvo i metoda rada, dokument I instrument zakona, čulni organ, izražavanje 98

ideje u instrumentalu (padež), polje, telo, um, srce. Evo nekoliko složenica izvedenih od ovog pojma: karana - trānam - glava (u funkciji zaštitnika čula) karana - nijamah - obuzdavanje čula karana - prajogah - očaravanje, opčinjavanje (majom, neznanjem i dr.) karana - vat - artikulisan karana - adhikārah - poglavlje gramatike o izgovoru karana - adhipah - bog čulnih organa, principa života, živa duša, bog svakog čula ponaosob (Sunce bog čula vida, oka) karana - abdāh - godina koja se koristi u astronomskim proračunima itd. karmā (m, osnova: karman) - osim opštepoznatog značenja ovog pojma: čin (uzrok) - moralni efekat (posledica), koja ulazi u sastav karmičkog lanca, u indijskoj literaturi i filozofiji on ima i sledeća značenja: - čin, delo, postupak, izvršenje, posao (RV, AV, ŠB, MB) - služba, dužnost, zanimanje, obaveza (sa: karman na završetku složenice, kojom se označava izvršilac radnje ili onaj kome je radnja namenjena ili specifikacija dužnosti) (ŠB, M, Bh) - religiozni čin sa ritualom u nadi da će doneti naknadu: filozofska alternativa je u vedanti: spoznaja identiteta atman - brahman, u budizmu: spoznaja nirvane (RV, AV i druga, poznija literatura) - rad, delanje kao alternativa mirovanju; prašantih (f) (H, BG i dr) - delovanje kao kretanje i pobuda, treća od sedam kategorija njajah -filozofije ili logike (T) - efekt, posledica (M i svi drugi izvori) - čulni organ (ŠB) - objekt, kao suprotnost subjektu: kartā (osnova: kartķ) Razlikuju se četiri vrste cilja delovanja na objekt: stvaranje novog, promena oblika ili i oblika i sadržaja, dostizanje željenog objekta, napuštanje neželjenog objekta. - čin kao neumitni izazivač posledice, sudbina kao rezultat činova izvršenih u prethodnim životima. Iz obilja složenica, navode se samo neke: karma - kartā - subjekt koji, vršeći radnju na objektu, i sam postaje objektom karma - kāra - onaj koji vrši dužnost bez očekivanja nagrade karma - kālah - pravo vreme za delanje karma - kşajah - okončanje svih aktivnosti karma - kşetram - polje dejstva, ljudsko biće, univerzum karma - dža - posledica, ono što rezultira iz dela ("činom roñeno") karma - tvaruh - stanje stvari karma - tjāgah - napuštanje delovanja i religijskih obaveza karma - duşŃa - nemoralan karma - doşah - nemoralan čin, greška, zaslepljenost karma - nāšā - uništavanje, odricanje od zasluga nastalih dobrim delima (posledice rñavih dela neuništive su; mogu se kompenzirati dobrim delima u dugom nizu budućih utelovljenja) karma - nibandhah - nužne konsekvence dela karma - njāsah - napuštanje ovozemaljskih dužnosti (od ovoga su indijski samnjasim) karma - pākah - žetva zrelih plodova prethodnih života karma - phalam - plod ranijih dela (bol ili radost) karma - bandhanam - svezanost (uslovljenost) svega što postaje i biva i što će nestati 99

sredstva za život radom stečena karmārah . u trgovini i uopšte u životu.izvedena od: kār (obrañena u jednoj od prethodnih jedinica) Sapir je s pravom tvrdio da je jezikom odreñeno ono što se njime može misliti pa je ovo pogodna prilika za pretpostavku da se karmički zakon i pre formulacije implicitno sadržao u sanskrtu. dok povratni oblici kazuju: "delati se".samvatsarah . delo. Na primeru korena "kr" prelazni glagolski oblici označavaju da subjekt dela. uopšteno: svi proizvodi ljudskog duha.organ akcije (kao što su čula organi percepcije).indrijam = karmendrijam .vipākah . izvitoperenost. pogrešan karma .zatvor. grlo.uzrok.samo od sebe.tok. kārah .slično kao pod pojmom: karaĦah. pesnik. noga. poreklo. pevač.jugam . bhu biva) karma . zanatlija. delo. napor kārā . vrši radnju na nekom objektu.adživāh . tamnica. Na Zapadu gde su subjekt i objekt strogo razdeljeni prosuto je mnogo filozofskih reči o slobodama subjekta a ta sloboda najčešće je tražena na pogrešnom mestu i na pogrešan način.onaj koji dela.delatnički karakter koji poznaje principe delovanja karma .univerzuma. umetničko delo. zatvaranje. juga aktivnosti. elementarna materija od koje je sve materijalno nastalo. nacrt literarnog dela. treba istražiti. obe imenice mogu biti izvor srpske reči: kurvarluk kāradadžah .kalijuga. uma i ruku kārī . umetnik. motiv.onaj koji obavlja dužnost ne očekujući nagradu karma .bandhah . kao plodovi što otpadaju sa drveta. u vedanti -brahman. vrši posao ili poseduje kāravarah . Da ona nije dostignuta.umetnik. delatnička epoha karma .siddhih (f) . mati kāraĦā .kalendar od 360 dana karma . stvaralac kāruh (m) . kovač.izopačenost. bol kāruh (m. dobro delo karma . princip. proizvod zanatstva ili bilo koje druge društvene delatnosti manufakture industrije.involviran u delatništvo. organ rasplodnje. u budizmu čin.proizvedeno od strane umetnika. organi za izlučivanje. uzrok stvaranja: u religiji bog.f) .mārgah.umetnost. vešt. nauka kārudžah . da li je srpsko: "tatamata" nasatalo od: "tatha .šila . put delanja karma .mathah" – "tako treba izvršiti mešanje" u kocki.čin.onaj koji peva himne bogovima kārja (tpb) . povratni ātmane padam.kara . porez kārā .uzrevanje posledica dela. otpadaju od delatnika i ulaze u sastav karmičkog lanca (u Šātātapasmķti navodi se 86 "uzrelih plodova") karma .vjatihārah .sambhava . umetničkog dela i dr. pet na broju: ruka. ili se subjektom izvršeno delovanje na objekt vraća subjektu u vidu posledica. 5. sa i bez poznavanja principa karma .taksa.uspešan čin.uzročnost kārah . muka. razlog. 100 .ātmā . izvodač karmatha .reciprocitet izmeñu delatnika i dela karma . Ogromna većina sanskrtskih glagola je prelazna i povratna sa odgovarajućim oblicima za sva lica u svim vremenima: prelazni oblici nazivaju se parasmai padam. astronomski period. vezivanje. u religiji bog koji navodi na poštovanje univerzalnog zakona kāraĦatā .viparjajah . te da apsolutno slobodnog subjekta ne može biti u jednom univerzumu u kome su "kretati se" i "delati se" osnovni "glagolski" uslovi njegovog postojanja i opstanka.agonija. prvi uzrok nastanka bilo čega .nastalo od čina (sam . uzrok postojanja tela: otac. sredstvo. Ovi drugi imaju svoje nastavke i ne grade se uprošćeno kako se to vrši u savremenim jezicima prostim dodavanjem jedinog oblika degenerisane povratne zamenice (u srpskom: sebe ili se) prelaznim oblicima. koja.ono što treba učiniti kārikā . bistar.izvodač.sposoban za delanje.karma .nokat ("roden od ruke") kāranah . karma .

I deo. šūnjam: Prema monističko-panteističkoj doktrini upanišada i vedante. nedelatnički svedok i posmatrač delatništva u vremenu i prostoru. moralan je po izvesnom automatizmu. nametnuta su ograničenja radi očuvanja ureñenosti procesa u univerzumu. onaj koji nagoni na ciklično ponavljanje i nateruje na ciklično kretanje. Nagardžuna. Jadžnjavalkja je formulisao stav o mogućnostima bližeg odreñenja brahmana samo pomoću negacija: na iti . Ceo univerzum uključujuči i bogove u njemu. Filozofija istočnih naroda. Fenomenalni svet neprestane mene jeste privid.na iti (neti . nirvāĦam. sopstvo. Buddha je osporio vedantinski metafizički supstrat i uveo pojam: nirvāĦam. Kvalitetom implicitnog nevidljivog kontinuuma zadate su vrsta i performanse sledeće nāma – rūpam. Samo čovekov duh ima slobodu da bira izmeñu moralnog i amoralnog čina i da samoga sebe oslobodi od ulančenosti zakonom karme.bitak .ime i oblik. Opredeljenje za moralan čin i obavljanje sarvamedhah žrtvovanje svih stvari. Svaki čin. ono je: "jedno bez drugoga". Matica Hrvatska. voda mora da teče sa višeg na niži nivo. 101 . ni nebitak. ego. Svaka spoznaja nije konačna. Po Šankari. u kome dolazi do potpunog gašenja svih pokretačkih snaga karme. kompatibilni su i neophodni uslovi za oslobadanje od činom determinisanog toka stvari. proces se može formulisati kao: diskretne veličine eksplicitne posledice. Zajedničkim pojmom: samsārah označava se priroda fenomenalnog sveta kao zakonima ureñenog neprestanog toka zbivanja. Funkcijom neposredne zavisnosti posledice od uzroka. jer se može relativizovati.sl. ali obeshrabrujuće što mnogi filozofi misle da je moguće stanje stvari popraviti polazeći od starih osnova. vratimo se Indiji i osnovnim stavovima o karmičkom lancu: . do dela. Individualno ja aham. No. na ja i drugo. upanišadi. njena prava priroda: ātmā (osnova: ātman). ni bitak i . zakon je prerastao u moralnu normu: zvezde i planete moraju da slede unapred zadate putanje. Zagreb. irelaciono stanje iracionalne transcendencije: ni bitak. ni to . počev od nastanka do iščeznuća fenomena ili individue. 9 Videti: Č. U prastaroj Brhadaranjaka.znanje o identitetu: atman = brahman. izvan vremena i prostora. diferencira individuu u odnosu na drugog no. identično je sa brahmanom. Poštovati zakon i njegova ograničenja isto je što i biti moralan. reč i delo nose moralne naboje koji se izvoñenjem čina oslobañaju i subsumiraju sa posledicama prethodnih činova na planu kontinuiteta bića. od koje je izračenjem nastao univerzum.rūpam . definisano Šatapatha brahmanom o stotinu puteva ka istom duhovnom cilju. Veljačić. radi spoznaje istine.9 Pozniji filozof mahajana budizma. preko reči. pomisao.neti). izvesno spoznatljivo može biti samo ono što je nepromenljivo ili ontološka podloga bića: brahman. Označava se imenicom srednjeg roda: brahma (osnova brahman). preslikavaju se u implicitno sadržani kontinuum. od istih onih koje su nas dovele tu gde jesmo i načinile onakvima kakvi jesmo. Determinizmom: mora se postupati po zakonu i poštovati zadata ograničenja. Ispomažući se matematičkim pojmovima. Otac moderne zapadne filozofije koji je "sum" samo dok "cogitira" bavi se jednim segmentom bića i po kriterijumima indijske filozofije ne bi mogao da se uvrsti u skup ozbiljnih mislilaca. raspoznatljivih po složenoj kategoriji: nāma . dok je karmički zakon "gonič" i "terač".ni to. jer je ono s one strane spoznajne moći uma i izražajnih mogućnosti jezika. koju su sačinili mudraci boraveći u šumi. popularno nazvanog "karmički lanac". uvodi pojam: šūnjam -prazninu kao ontološku osnovu egzistencije. U indijskoj filozofiji subjekt je uvek i istovremeno objekt tuñih ali i sopstvenih činova shvaćenih u najširem smislu reči.Brahman.reklo bi se da nema dvojbe. jer istina o njemu i u njemu izmiče ljudskom umu. velikoj šumskoj. ni ni . Spoznajom: vidjā stiče se džñānam . počev od misli. Zakon karme: svih šest daršana indijske filozofije i budizam na isti način definišu zakon karme.nebitak. 1958. Dirljivo je. jer je ono stanje svesti pre dualističkog rascepa na subjekt i objekt. apsolutni subjekt je transcendentalna večna svest. Samousavršavanje je: samskārah. ili čina. zemljinom težom predmeti moraju biti privučeni i t.ni nebitak.

nisu problem. plemenitu humanost prema svemu što je živo. Svaka kuglica predstavlja telesnu formu koja nastaje. propada i iščezava. neuništivi. do stanja u kome može da prepozna svoj pravi identitet ili: ko je. Nedvosmisleni filozofsko . da bi se do tih izvora doprlo i oni razbudili neophodno je smirivanje aktivnosti uma. Model je otvoren za pretpostavke postojanja više univerzuma. legendi i nižih nivoa religije. pa ni bogovi. indijska kultura je prva na svetu uočila nepouzdanost ljudskog uma i razvila metode voljne kontrole tokova svesti. Na prvi pogled čini se da je nāma – rūpam . koje. Možda bi sumnja u logos i veća kritičnost prema ovome idolu mogle biti polazne osnove za obnovu zapadne filozofske misli. Radi se o ozbiljnoj povredi nekih vrlo bitnih Mojsijevih a možda i božji' zapovesti od strane izabranih. blistavog sjaja. Izvan toka zbivanja. do nadčoveka. Oslobodeni prestaje da bude objekt sopstvenog ili tuñeg. ne mogu uticati. pa će se pare vratiti u mesto polaska. Preslikavanjem ovako zamišljene dvodimenzionalne slike u prostor. razvija se. moguće i drugačije. a 102 . ako im se vremena preklapaju. Ako je tačna indijska doktrina o pluralizmu univerzuma u kome svi entiteti nastaju po istom modelu transformacije iskonski . Nirvanom se podrazumeva irelaciono stanje svesti. u praznom prostoru.datih potencijala. klizi po sinusoidi duž beskrajne apscise vremena. Osim autora. pa su. Odnos čovek . još svetije Pavlove stolice i najsvetijeg papskog prestola u Vatikanu. po mnogo čemu. različit od drugih kojima se čovek dovodi u centar sveta i stvara iluzija da je svet njemu podreñen. subjekt osposobljen da gaji voljnu blagonaklonost prema svemu što pojavom u svetu biva ograničavano zakonima prinude i spontanu. dok je po vedanti očuvana samo relacija: atman = brahman. Po obema doktrinama. onda se umećem logiciranja ljudskog uma stiže do ideje o reinkarnaciji i o postojanju paralelnih svetova. sportskog Kadilaka za kretanje kroz široke mase vernika. na njega niko. po vedanti: identifikacijom atmana sa brahmanom i po Buddhi. one obrazuju grozdove. Dinamički model indijske teorije o karmanu i oslobadanju mogao bi se prikazati ogromnom kristalnom kuglom univerzuma koja rotirajući. U tom slučaju više kugli klizi duž sinusoide ili. jer. voljnog ili spontanog mentalnog i emocionalnog delatništva. On je. sredstva će biti namenski iskorišćena za kupovinu novog papskog vozila. Ova stanja svesti brže se dostižu upražnjavanjem discipline: jogah. "svako je naslednik svojih dela".čin . Moguće je zamisliti više meñusobno nezavisnih sinusoidalnih putanja kugli različitih perioda i amplituda. Osloboñena svest. i ponovo se pojavljuje sa pojavom sledećeg talasa. dobija se figura slična genetskoj spirali. dolazeći time do jednakovrednih izvora spoznaje. Ona iščezava na svakom završetku jednog talasa sinusoide. izlazi iz "igre staklenih perli" i stapa se sa vedantinskom pravom linijom ili se utapa u budističku prazninu. ili po isteku jedne mahajuge. jer grehovi nisu za potcenjivanje. Šta više. leži prava linija čiste. dok se ne uvidi sva sila dopunskih ograničenja i stešnjavanja granica da bi se čovek uzdigao do slobode. činom. Eshatološke opcije rezervisane za agresore Biblijska: Sve zavisi od Jehove. Uživajući u tom umeću. Takoñe po milosti božjoj. sklonog bludnim sinovima -pokajnicima. kao što znamo. do boga i preko boga. ili od prinude cikličnog pojavljivanja u svetu fenomena. u funkciji od promene stanja svesti.Oslobañanje od karmičkog determinizma. ne znajući jedna za drugu.karmički lanac jedini je konstrukt koji se uslovno može nazvati indijskim antropocentrizmom. Svetlost je promenljivog intenziteta. Sumu uplatiti na žiro račun Ofisa za oprost grehova svete Petrove šamlice. On postaje subjekt u pravom smislu te reči. praiskonske svesti.čovek povlašćeno. sloboda se dostiže izvoñenjem duha iznad sfere dualističkih igara logiciranja ljudskog uma po principu: da/ne i izvan dohvata nelogičke i stihijske emocionalnosti. u stanje nirvane. stoga. reformisanih i nereformisanih.posledica . Razume se da je na planu mitologije. svetlećih kuglica. postiže se povratkom svesti u ishodišno stanje. vlasništvo i sudbinu individue. Naša kugla je ispunjena mnoštvom rotirajućih. On je po milosti svojoj uveo otkup grehova parama. Treba konsultovati cenovnik: "Koliko para toliko muzike".religijski stav glasi: delima kodirani karmički lanac predstavlja umetničko delo.

izdanju bespomoćnih zečića u kafezu moga komšije. Sve namarupa za namarupom. kķdhu . samim sobom sebe samo izvodi ili svodi. bez sumnje. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju davno obećanog Amosovog proročanstva. Može li biti efikasnijeg od bomardovanja? A da bi ono moglo biti sveopšte. kķt. do ponovnog pojavljivanja u ljudskoj formi vrlo je dug i težak put. ili će posegnuti za oprobanim sredstvom i raj isprazniti od bombaša. duboko uvereni da su samo oni subjekti a svi drugi objekti za bombardovanje. od nivoa do nivoa. skraćen. Biće neizostavno potrebno aktivno učešće u degenerativnom procesu kaljuge karmičkim sredstvima najdegenerisanijih. Ishod se ne može prognozirati jer su u igri dve opcije. po čemu će se znati da je sveopšti haos započeo. hvala bogu. U slučaju kompjuterskog očekivanja otkaza funkcija karmičkog zakona. krnjav krkače krkanje . Teško zemlji u svakom slučaju! Indijska: Budući nesvesni da su istovremeno i subjekti objekti svojih dela. softverima i asovima. Čim poodrastu i započnu ljubavne igre (sa zečicom.krnjiti.bludni sinovi biti pripušteni u raj. krt. šta više. Različiti su nivoi na koje svako pojedinačno (u ovom slučaju grupno. odsečen Ispred poveće porodice reči izvedene od glagola .seći u komade. vrat krkāŃikā . meñutim. odsecanje. manjkav kķtta (tpp) . krntija krnj. Srbi će sami sebe izuzeti. kķkah i kķkāŃākam . Monikom. imamo na pretek. što se. komad. vidi se odakle nam i krkače i krkanluk. Od izmeta. krntati kķntatram kķdhu i kķtta G. uništiti I. Budući da nisu ovce koje sve što rade sebi rade. razdeliiti. pa i on pripada ovoj porodici reči. ovi antikršćanski krstaši u ratu protiv pravoslavnih kršćana imaće priliku da poprave ocenu i da se idući put pojave u namarupam . kķntati . opet će stići na pravo mesto u pravo vreme. Tek se sa ovih aspekata može sagledati i uvideti kakve se sve koristi mogu imati od nezadrživog naučnog progresa degeneracije. iver kķntanam . 103 krnjiti krtina. po uzoru na ovcu Doli. Tu je i glagol: krnuti – tresnuti nekog o zenilju. vekovima i milenijumima. blizina jarosnog boga podjaruje agresivnost komšija pa će ovi kad-tad i iz čista mira započeti bombardovanje i od strane boga samoga bataljeni pravoslavni deo raja. na vreme odložiti u hladnjače dragoceni genetski materijal koga. biće svi do jednog poklani i transformisani najpre u paštetu a zatim u govna. Naprotiv. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju opcije. u skladu sa kvalitetom karika. odseći.sečen."gomila čega bez reda". sa sanskrtom u pozadini. Koliko je ona srodna sa krntijom. kķkāŃakam i kķkāŃika kķkah I.zglob vrata Eto.grlo. deljenje P. Meñutim.sečenje. nepotpun. u Boki se umesto: krvnik kaže pravilnije: krnik. što ne treba da znači da će se tamo dolično ponašati. kķntatram . čini da bi se bačeni "okrnjio" ili načinio krntijom.odsečak. Šetajući malo nagore malo nadole. Podrazumeva se da će im prethodno i putem Klarkovih satelita petougaoni pentagon isporučiti najmodernije naoružanje sa pratećim hardverima.oštećen. izvršiti sveopšte blagovremeno kloniranje. ne znam. u RVK navodi se: krntija (sa zvezdicom u zagradi) . mada su sve mogućnosti svima na najpluralističkiji način ponuñene. na primer). kao seks).

pulsiranje. krst G. orač. jadikovati. čeznuti. oranica 104 .slabiti. što je dobro. gladovati. Ne valja.siromašan čovek kķpaĦam . Ranije smo imali glagol: kaštigovati se (sam sebe nečim kažnjavati).siromaštvo. siromašan. Srpski pridev: kršan slaže se sa imenicom: kķšānuh . kķpaĦah . kršiti. karşati kķştī kršiti krstina. krşah . mučiti. prema RVK ovde treba uvrstiti i: kržak (nicotiana rustika). predvoditi vojsku.dobar strelac. otud: "Ljubi cigara u zubi". zemlja. kķšjati . oranje. ovladati.slabouman. umesto some. kķš.poljoprivreda. mršaviti. Kako su pojam i mit rgvedski. želeti I. Ptica kradljivica iz indijskog mita pojavljuje se u grčkom u ulozi orla. savladati. izvršitelja kazne. Očigledno je da su krepavanje i krparenje blisko povezani sa siromaštvom. kķšaka . zao. kržljava uma Iz gornjeg se vidi odakle Zmajevitom čiki: "Kržljavić Ljuba".tugovati. ne kršan. slab. orati I. Putevi jezika i mitova tajniji su od puteva gospodnjih.plug kķşāĦah i krşakah . kķp. podao.buddhi (sl) . potonji Šiva. nevaljao. kķş. beda. kķšjati kķšatā kķšānuh kķšaka zakržljati kržljavić kršan kržljav G. mršav.sklon tugovanju. oteti.dobar strelac P.zemljoradnik. dobiti. brazdati. slabih udova kķša . što se kasnilo sa otvaranjem katedre za sanskrt. pa njime i pomoću gornjih pojmova možemo sastaviti sanskrtsku rečenicu: "kķdžom kaštigujući se kržljavac i krntija. kķş. ono što nazivamo: krdžom. od koje se zakržljava. biti slab. kķš. iščezavati (kao Mesec) I.tanak. kinjiti. izgladnjivati se. no. savijati (luk). sanskrt može pomoći da se ozbiljnost traganja za korenima uskladi sa njihovom dubinom. kķpaĦin . bivam!" "kršakrtjā kāşaşa kķšakah ča krĦtatram na kķšānuh bhavami!" Teško da se ijedan od zapadnih jezika sa istog stabla može pohvaliti ovakvom sličnošću sa sanskrtom. iscrpljen. Ovom imenicom označava se nebesko biće identifikovano sa Rudrom. kķpate .vući. nevaljalstvo P. kržljavost kķšānuh . krpariti G. Osim toga. Ako se hoće. krpate krepavati.kķp. karşati . puls kķšatā .bedan. Sanskrtskim pojmovima jače je istaknuto da ono može biti i duhovno. u njemu se može prepoznati titan Prometej koji krade nebesku vatru. kķšanam .mršavost. cepati. i donosi je ljudima na zemlju. privlačiti. bolje ikad nego nikad. naoružano lukom i strelom vreba sokola naumnog da ukrade nebesku somu i odnese je na zemlju. suprug kķşih (f) . koje. Činjenica da su pridevi: kršan i kržljav fonetski slični i u srpskom i u sanskrtu otkriva nam dublji sloj srodnosti ova dva jezika. jadan kķpaĦa . jadikovanju.

Što se duhovnog plana tiče. drugu radi dobijanja potomstva.ljudi. a kad doñe umoran. u naporu da bi nešto postigao 105 . u potpunom su skladu sa starozavetnom ideologijom. u industrijske golaće. izbegavanje nasilja moralna je obaveza čoveka . kķşŃa (tpp) . mučan.teškoća. osim bez hleba".onaj koji će biti pooran U vreme Rg vede orati zemlju bilo je časno zanimanje. talog "naprednih" komešanja. Po Rg vedi .bolan. Mučeno i na krst razapeto znro njihova je hrana. zatim naseljenu zemlju. Pañča (pet) kķşŃajah na početku se odnosi na pet Arja .. Rg veda je dala ime ljudskim rasama i čitavom čovečanstvu po oraču. ukrštanjem. P. on je uvek ostajao na dnu lestvice. kao "reakcionarnog" i nerevolucionarnog sloja. psovaće boga.onaj koji je u teškoćama.. tegoban artha . skrši i povredi zemlju i ženu." Po rgvedskom. s pravom upotrebljavaju glas "k". kķşŃajah (pl) . kķččhra . kanal. karşaĦih (f) . posredstvom spasitelja. metaforično su predstavljene osnovne životne istine." i bogom sankcionisano nasilje: "bićeš gospodar.phalam (sl) . I na ovom jezičkom primeru uočava se oprečnost biblijskog i rgvedskog mišljenja. Može nadgrañeni sloj . i hlebom hrani sve veći broj lezilebovića. kasnije. prvu radi dobijanja hrane.karmički lanac se popravlja izbegavanjem nasilja. procep. pa njene stanovnike i na kraju ljudske rase. Pojam se. Anuh i Pūruh. žetvom i mlevenjem zrna vrši se neizostavno nasilje. Bogovi. Štagod da se u istoriji dešavalo.karşuh (f) . ona će poludeti). gospodar) kķşŃinām.. Turvašah. nevolja. i ono je istinito: "može se bez svega. put hrane je put nasilja nad zemljom i nad životinjama. oranje je kazna božja: "u znoju lica svoga. ljudske rase.životinje.plemena: Jaduh. jer biološki opstanak zavisi i od hrane. U vreme jesenjeg pokolja svinja. ovi što nas bombardovanjem iz raja zemaljskog izganjaju i sankcijama bez hleba ostavljaju. proglašena je svetinjom (u društvu sa Anglosasima. Indra (vrhovni) i Agni (oganj) u doba Rg vede nazivaju se rājā (kralj) ili patih (vodič. kķcčhram . umesto našeg "h". žena mnogo puta "uzorana" ralicama različitih orača kķččhram krčkanje I.čoveka i horizontale . bogovi ne kažnjavaju i ne daju ovlašćenja. ko zna ume i bolje: spasenje bez spasitelja. Na biološkom planu. odnosi na čitavo čovečanstvo. naporan trud P. simbol izdašnosti neba i zemlje. Druhjuh.pooran kķşja (tpb) .kķččhrešu (sl) . kod označavanja Hrista i hrišćanstva. krava.spasenje. "seljačina". Hristovom žrtvom i pričešćem. Ceni se daje reč najpre označavala kultivisano tlo. I neopravdano skidanje odgovornosti sa sebe i opravdano roptanje protiv boga. što ne znači da su ''Krajstovim" znakom krsta kršteni karşaĦih kurva I. ukidanjem mesožderstva . prekinut je lanac hrane. rascep.kurva. kojom su bog i čovek sporeće strane u večnom sporu.. Po prvome. požnjeveni snopovi slažu se u krstine. sa oranja. krst se dobija ukrštanjem vertikale . Srbin će reći: "tako im je rekao bog".svoñenjem hrane na dozrele plodove zemlje. Zapadna Arja-braća. Nije bilo smešnijeg i žalosnijeg od nasilne transformacije "seljačina".dužnost orača bila je da krši. Torturom zemlje niče žito.brazda.žetva (plod oranja) kķşŃī (f). Razvojem će orač dobiti traktor umesto pluga i dopunsku odrednicu. svedeno na najmanju meru. korito reke kķşi .

Mnogo veća, no što je ovde data, porodica reči odnosi se prvenstveno na tegobe asketizma onih koji su se usmerili ka odreñenom duhovnom cilju; on se može dostići samo laganim dozrevanjem, kao što dozrevaju plodovi na drvetu. Mi smo zaboravili duhovno dozrevanje, ali nismo da dobro jelo mora biti ukrčkano. kķ, kirate kiretirati

G. kķ, kirati - rasuti, razbacati, nagomilati, i sa promenom vrste (povratno) kķ, kirate - odbaciti od sebe Preko grčkog jezika, i mi smo se podsetili da smo znali šta su i kiretaža i kiretiranje. Nažalost, kao i obično, suzili smo značenja pojmova. kķ, kķnoti G. kķ, kķnoti - povrediti, ubiti, ozlediti, oštetiti klķp, kalpate kalpiti, kalupiti, ukalupiti kalpanā kalpljenje, kalupljenje, ukalupljivanje G. klķp, kalpate - biti dobro ureñen, slediti red, uspevati, dobiti nešto zapadanjem u deo, učestvovati, ispuniti, izvršiti, prilagoñavati se, biti delotvoran, imati dobre odnose sa, biti u skladu sa, ureñivati (se), proizvoditi (sebi) uzrok - posledicu, činiti (sebi), kočiti (sebe) uobličavati (se), stvarati (se) i dr. I. kalpanā - stvaranje, proizvodnja, praksa, hipoteza, uobličavanje kalpī - makaze kalpah - Brahmin dan, jedinica za merenje kosmičkog vremena, zakon, pravilo, red, nalog, osnovna dužnost, ponašanje, postojeći svet načinjen po uzoru (poput Platonovih ideja) idealnog, ali za stepen niži manje savršen u odnosu na paradigmu, zvezda planeta, živi svet, svet bogova. Brahmin dan: 1000 mahajuga ili 4,32 niilijardi godina. Prema Mahabharati, tu nije kraj. Brahmin mesec ima 30 dana a godina 12 meseci iste dužine, bez petljavina kao u našem kalendaru, sa različitim dužinama meseca i sa prostim i prestupnim godinama, jer je naš svet nesavršen, inače bi nam se nebeska tela kretala po kružnim, a ne po eliptičnim putanjama. Jedna Brahmina godina iznosi 1,5552 1012 godina. Život Brahmin traje stotinu godina ili 155,52 1012 naših godina. Naša kalpa je 51-a po redu i naziva se Švetavarahakalpa, ili Kalpa belog vepra. Na kraju svake kalpe dolazi do involucije univerzuma. P. kalpa - moguć, prikladan, pravi, prilagoñen, sposoban, kompletan Glagol je povratan, nema prelazne oblike, pa se ovom "menadžering" porodicom reči cilja na usklañivanje samog sebe sa univerzalnim zakonom. Čovek nije Brahma niti mu je jedina briga vreme i iniciranje mahajuga i kalpi u njemu. Sve što čovek može to je da bude bolji. On se raña nesavršen, sa mogućnošću da postane savršen. U nesavršenoin svetu i pod nesavršenim okolnostima, jedini smisao života jeste usavršavanje, samskārah, jedini cilj života približiti se savršenstvu. Indijska filozofija i religija nisu ostavile čoveka na cedilu božje volje. Kosmički moralni zakon jeste vodič, etalon i mera uspeha. No, kako se ljudi dele na: "dharmasja kalpah"-"sposoban za poštovanje i uklapanje u red" i: "karmaĦi na kalpah" -"nesposoban za vršenje sopstvene dužnosti", indijski mudrac nije dozvolio da ga slučaj biblijskog Jova zatekne nespremnog. Nezasluženim Jovovim stradanjem problem jeste postavljen, ali nije rešen jer: "tajni su putevi gospodnji" nije nikakav odgovor. Logičar i matematičar u indijskom mudracu pustili su funkciju da teži beskonačnosti, pa su ponavljanjem životnih ciklusa date iste 106 krknuti

mogućnosti i ''darmasjakalpahu" i "karmaninakalpahu". Prvome može biti dovoljan samo jedan ciklus, drugome može ne biti dovoljno ni stotinu Brahminih leta. Većina ljudskih želja ne harmonizira sa univerzalnim moralnim zakonom. Red je moranje, dužnost, a želje su želje. Indijskoin maštom izmaštani su drvo i krava. Drvo je kalpataruh, jedno od pet, koliko ih raste u Indrinom vrtu, a krava je kāmadhenu ili kalpadhenuh. Oni ispunjavaju sve ljudske želje, mada je prilično teško do njih doći, ali se zna kako. Za zabranjenu i kaznonosnu šumu u Jehovinom vrtu, pelceri sigurno da nisu uzeti sa Indrinih dobronamernih voćki. Što se nas Srba tiče, mi smo od ovolikog obilja pojmova zapamtili samo glagol: kalpiti i kalupiti, sa imenicom kalup, u RVK označeni, nažalost, kao turcizmi. Ni zapadna braća nisu bolja. Oni nemaju ovaj glagol, ali umeju da kalpe sve one koji im nisu po volji. poput Jehove, sa osnovnom funkcijom kalpljenja ljudi i naroda. Šta bi drugo činio jedan antropocentrični bog, bog za "instant" situacije u neizmerno dugom Brahminom vremenu. Koliko pameti toliko filozofije i religije. Koliko jezika, toliko misli i ideja. kendram centar

I. kendram - centar kruga, argument jednačine, udaljenje planete od uslovnog početnog položaja, neki lunarni meseci kejūram I. kejūram - narukvica koja se nosi na nadlaktici kaiŃabham ćitab, čitanje kanura

I. kaiŃabham - vrsta pisma, kao na primer: pāli - keŃubham Ćitap je u RVK označen kao turcizam, medutim, čitati i pisati se znalo i pre dolaska Turaka. Na sanskrtu čaitanjam je svest a čaitjah budističko svetilište. Kako je Buddha podučavao na pali - jeziku izvedenom od sanskrta, pāli - keŃubham je jedno od pisama na kom je učenje prvobitno bilo zapisano. Car Ašoka iz 3. v. pre Hr. služio brahma-pismom koje ima više slovnih oznaka pozaimljenih iz Vinčanskog pisma. Ko je od koga i kada zajmio ostalo mi je nejasno jer nisam spremna da bezrezervno verujem u tzv. naučna objašnjenja. Uostalom, profesor Radivoje Pešić argumentovano je dokazao koje je pismo najstarije. Nauka nije uvek naučna, u njoj predrasude često imaju veću snagu od argumenata. koŃih i koŃah I. koŃih (f) - kraj ili vrh nečega, najviša tačka koŃah - tvrñava, utvrñenje, zaklon Kota je pojam iz vojnog vokabulara. U značajne kote morala su se ubrajati razna utvrñenja, vrhovi brda i planina i sl. markantne tačke pogodne za orijentaciju. korita P. korita - izdubljen u zemlji kolah kola 107 korito kota

I. kolah - splav Kola su kasnijeg datuma od splava, pa nikakvo čudo što su Srbi prevozno sredstvo sa točkovima tako nazivali. kolāhalam kolanje

I. kolāhalam - jak i konfuzan zvuk, velika i nerazgovetna buka P. koāhalin - bučan Kolanjem se raznosi jasnija i često zlonamerna informacija. koŃarah I. koŃarah - šupljina u divetu, pećina, udubljenje košah madhukošah koža košnica kotarica

I. košah - omotač, korice, prekrivač, rečnik, leksikon, kora, ljuska, omotača atmana, obuća, posuda iz koje se pilo prilikom obnove ugovora o miru, membrana oko sadržine jajeta, sanduk za čuvanje trezora, mahuna, ostava, vulva, mošnice, penis madhukošah - košnica meda I u srpskom jeziku očuvan je osnovni smisao reči: pružanje zaštite nekom vrednom sadržaju, ali je izostala sposobnost podvoñenja sličnih pojava i stvari pod jednu reč. kramah korak, skrama

G. kram, krāmate - krupno koračati, približavati se, stremiti, unaprediti I. kramah - korak, neprekidan napredak, potomak, metod, način, običaj, pravilo sankcionisan tradicijom, napredovanje korak po korak Korak i skrama se smeju i mogu povezati samo preko sanskrta jer se skrama prevlači lagano, "korak po korak", preko mleka, bare, oka. Sa prefiksom: vi - vikramah, reč znači: snaga, hrabrost, heroizam. Tako je nazvan slavni, legendarni kralj Udždžaina: Vikramāditjah - Hrabro Sunce. Isterao je Šake, Skite, iz Indije i uveo kalendar koji počinje sa 58-om godinom pre Hr. Kasnije legende vezuju njegovu smrt za ovu godinu koja se poklapa sa 3044. godinom kalijuge. Bio je veliki mecena literata i na svom dvoru okupljao sve ugledne ljude svoga vremena, od kojih je po imenu poznato "devet dragulja", meñu kojima je i veliki svetski pesnik Kālidāsah. krap, krapate G. krap, krapate - sažaljevati, sažaliti se Sažaljevanog treba nečim okrepiti. Čim se Srbin sam nad sobom sažali, on se okrepi rakijicom. kravih G. kravih (n) - sirovo meso 108 krv, krava krepiti

dok je univerzum nastao izračenjem: sķşŃih. Tako je mislio Džonson.kričanje. ali baba je nežna prema unuku i kada se on oda kriminalu. kao što se to dogodilo germanskim Evroarijama: Nemcima i Anglosasima. da nije bilo Dravida i njihovog matrijarhalnog ureñenja. ceo svet će od nje propištati. po ugledu i vrednosti. u protivnom. klath. kruñč. Imenica krv. odigrali su veliku ulogu kod "pripitomljavanja" durašnih i vitalnih Arijaca. krudhjati . u ruke potomaka govedara. ljutina. dozivanje krodah I. Krv je: asķk. strast P. kalāĦa . Indijci će postati vegeterijanci kasnije. Ja bih radije da nas prihvati svet u kome su krave svete i čija je zemlja osloboñena od anglosaksonskih kolonizatora. kruñčati G. klathat (dg) . u periodu sinkretizacije svoje kulture sa kulturom starosedelaca Dravida. pak. u Indiji nastaju pojmovi "kravihasta" . krodah .sirovo meso. pretpostavljam da se u srpskom pamćenju očuvala veza izmeñu krvavog mesa i zaklane krave. drečati. kruñčati . krudh. vrištati. možda bi i Indoarje omanule kod kultivizacije nekih divljačnih performansi. Improvizovaću reči doktora Samjuela Džonsona. Zapadna Evropa predaće i nas. Pretpostavljam da je odmah posle ove.krvoločna zver P.kričati.sklon besu. kruš. leš.naljutiti se. krodhana . bez okrvavljivanja ruku. Kasnije.I. Kako su u doba Rg vede Indoarije bili mesojedi. strastven. klathat G. otud fonetska sličnost izmeñu reči krv i krava. povodom ponašanja prekookeanskih kauboja: bude li se ta bagra nakotila i obogatila. sastavljača prvog rečnika engleskog jezika i uglednog intelektualca XVIII-og veka. drečanje.lepogruda klath. kao što je sama sa sobom učinila. dok će krava postati svetinja. vrištanje. po mojoj oceni. krudhā .grudi. grubijan kruš. od istog onog kojim se opisuje nastanak univerzuma.medhah: žrtvovanje konja. grubost krodhah . Iako su sve velike ideje već bile najavljene Rg vedom. pluća I. nestajati krudh. Ovi stari narodi sa jezicima različitim od bilo kog drugog na svetu. moralo biti žrtvovanje krave. kruñč.smanjivati se. zgrudvati se 109 klati grudi kričati ogrubeti grubost kruniti se . izazivati I. izvodi se od korena: sķdž.proždirač krvavog mesa u vreme prinošenja žrtve i leševa. Najuglednija je bila: ašva . oganj se naziva: agnikravjād . krošah . dozivati I.bes.bes.ubiti. krošati G."okrvavljenih ruku".krodā (sl) . kravjāšin . krošati . šupljina grudnog koša. prilikom kremacije kravjādah . kravjam . Mi se trudimo da nas prihvati onaj deo sveta koji je sebe uveo u epohu ludih krava i okrvavljenih ruku.mesožder U vreme Rg vede žrtvovane su bogovima sve vrste životinja. krudhjati krudhā G.

kvathate vreti. jedinica za merenje vremena. pogodan momenat.kuvanje. povrediti.osećaj odvratnosti i abhinivešah . ozlediti I. istrošenost P. istrošiti se I. klīb. sečenje kşan. dokolica. kşan. strpljivo čekanje na: krta .želja. kao klješta. ključati. nesreća.vreti.umoran. klībate klimati se priklještiti klješta klonuti G.prilika. kvathita (tpp) . kvathate .impotencija kvath. iscrpsti se.biti impotentan. oštećenje kşatā . kşaĦavādah je doktrina indijskog filozofa Badarajane. kşad. nemužastven klībatvam i klaibjam . ključati G. ključanje. pripremati nešto na vatri I. ogorčenje. klam.raniti. patiti klešah . sekcirati. kliš.sve ono što može izazvati patnju klīb. asmitā . uznemiriti. kuvati. klam. klāmati G. evnuh. klībate . klišnati . klantih (f) . ozleda. U filozofiji jogah navedeno je pet vrsta nepriilika.uzbuditi. variti. o kontinualnom propadanju sveta. kşad.kşaĦam (sl) . kşadate .U Timočkoj krajini kaže se za poveći kamen: kloca.umor. kşadanam . dveşah . patnja. klešŃa .povreda. uništiti I.kuvan kşaĦam šansa I. autora: vedāntasūtrah.umoriti se.egoizam. klonulost. neprilika. u budizmu kşaĦabhangah je doktrina kojom se odriče mogućnost identifikacije bilo kog entiteta u univerzumu zbog njegovog propadanja u svakom trenu.rezanje. iscrpljen kliš. ubiti. rāgah . kşaĦam . kşanoti . vrenje P. koje.silovana devojka 110 naštetiti komadati .seći. deliti. kşadate G. klāmati .bol. klānta . kinje čoveka: avidjā neznanje. plašljiv.odreñen vremenski trenutak.pretvorilo se u kloce. kinjiti. iscrljenost. klišnati kleštā G. kşanoti I. agonija. kukavica. kvath. kvathanam . mučiti. i kad se nešto ugrudva .prijanjanje za fenomenalni svet. kşananam .

kşārajati "šorati" G. obasuti. iz Višnuovog pupka nići će lotos i u njegovom cvetu Brahma. otpušten U žargonu. sipati. kşajati . rešenje zagonetke. razaranje univerzuma na kraju mahajuge kşaja .potrošen. kşipa . kşib. kşajati kşajah oštetiti šteta. Izmeñu dva ciklusa Višnu leži na zmiji Ananti . liti. povrediti. razoren kşar.kşaje (sl) . uništiti I. bolje se slažući sa Indijcima negoli sa Semitima. odbacivanje. kşarah . Mi smo poverovali u Jehovino jednokratno i nedavno stvaranje sveta.poslati. ksajah . uvenuo. kşārajati .) I. istopiti se. propast. ksip. Višnu je u joganidra . kşipati "šibnuti" G.oblak ksarī (m) . baciti. rezonovanje. dokrajčiti.teći.povreñen.kišovito vreme Takoñe i u srpskom jeziku. Nauka nagaña i iznosi gotovo mitske fantastične hipoteze.na kraju života P. usmeriti.uništenje univerzuma na kraju mahajuge. kuća U savremenom svetu.pralajah (sl) . kraj. ksijati .razoriti. Ona nastaje od pepela prethodno sagorelog univerzuma. u kome se sadrže potencijali budućeg. upropašćen.živeti na mirnom i skrovitom mestu I. obasuti. otkrivanje skrivenog značenja. kşipati . O uništenju se još ništa ne zna. liti. slanje kşiptih (f) . kada treba nešto što je na smetnji skloniti. šibni ga tamo negde". kuća više nije skrovište ako nema atomsko sklonište. ozleñen. ksi.gubitak. strujati. odavanje tajni P kşipta (tpp) . iscepan. kşībati "našibati se" 111 .Beskrajnoj. bolest.stanište. kşi.odbacivanje. kşata (tpp) . "more. kraj G. šteta.izazvati isticanje (kao urina na pr. "šoraju" i čovek i kiša. kşita (tpp) . slomljen. kşip. kalpate. sklupčana na mlečnom okeanu. kapati. kşi.P. dok koncipira budući univerzum. Neposredno pre njegovog nastanka. kşārati . sa četiri vede u rukama! dina . ksijati skrivati (se) G.bacanje. kşajah .bačen. sa mogućnošću nenajavljenih vazdušnih udara. iznuren Kao i kod glagola: klķp. odbačen. kaže se.na kraju dana dživita . kşar. i kad glagol promeni vrstu: kşar. ni ovde u nas ni traga od indijskih koncepcija vremena i cikličnih pojava univerzuma. osloboditi se od I. slanje.stanju svesti.kşaje (sl) . kşi.

kşīram .strugati. Od cele porodice reči u srpskom je ostalo samo "šuriti". kijavica.nož. kşavah . u žargonu.kijati.kijanje. napiti se I. kşīram šira I."mleko mu je u grlu". bodež kşorah i kşurakarmā (n) . uzrok ne mora biti isti. kşu.treptati očnim kapcima kşvid. otrovan. kşiba . kşvedati .šištanje. te se berberin našao u društvu sa sirovinom za svoje alatke. ako se ima prase.povratiti. kşvid. čegrtati. šikljati. ili kopitima. grebati. zviždati I. ili paponjcima Mora biti da su noževi za brijanje bili pravljeni od kravljeg paponjka. sok od bilja kşīram .mleko. kşmīl. izgovor sibilanata. bljuvati. kşu.samudrah (sl) . kşurah . Srpski izraz: ''još mu je mleko na usnama" na sanskrtu glasi:"kşīra . kopati. opijenost P. kşurati . kşvedati G. kašljanje Posledice su iste no.G. napiti se isto je što i "našibati se". kşauti . riti I. kşmīlati . već spominjan kod: kşajapralajah. kşuravat .brijanje kşurinī (m) .pijanstvo.mrmoriti. ksībati . sibilanti kşvedah . kşvedanam .oštrica (kao kod brijača) kşurī . kşmīl.berberin kşurakah . što je u srpskom malo zamagljeno.pijan. kašalj.otrov kşvel.okean od mleka. kşur. groktati. ovde može da se smesti i srpski glagol.opremljen kandžama. Sanskrt nam otkriva da je prethodna radnja uvek praćena bljuvanjem. kşur.kravlji paponjak P. kşmīlati G.kaĦŃhah" . kašljati I. kşurati G. kşvelati kreveljiti se 112 šištati migati šuriti kijati . šištati. Oni nisu imali sreće da obole od virusa sintetizovanog i "pobeglog" iz epruvete. Po svoj prilici. uzbuñen Takoñe. kşauti G. kşībatā . kşib.

khaĦd. podela. khatva Ovde se nema šta reći. izaći. komedijašenje. U RVK označen je zvezdicom. khaĦdanam . veliki žrtveni nož. nosorog. kharbati G. kad glagol promeni vrstu: khač.G.lomnjava. zapaljena smola kharb. khadžakah i khadžadžikā . kşvelati . khañdžānah G.štap za mešanje pri kockanju. khaĦdati . khačñāti .donositi profit. rugalica. khadžakah i khadžadžikā G. potresati. khart).prekinuti. khañdžati . lakrdija.skakati. i. khač. preseći. Svima željnima ponovnog rodenja predlažem blagovremeno bavljenje profitiranjem. uzbudivati I. khadikāh kañenje handžar(?) krevet kandža kašika I. khadžati .mešati.uzbuñenje khadžā .mešanje. kşvel. uništiti I. khadž.igra. khačati kačiti (se) G. igrati se. roditi se ponovo. rog nosoroga Poreklo handžara od ove porodice reči. hodati 113 grabiti (hodanjem) . khañdžanam .kretati se. khadgah i khaĦdanam G.hramanje Iako su značenja različita. sprdnja GLAS "kh" khač.hramati P. biti zakačen za svoj karmički lanac. khañdž.pečeno zrnevlje. šala. drmusati se I. raspolućivanje khadgah . kharbati . procenat. teško je izbeći gornju pretpostavku. kašika Možda je i kajgani ovde mesto. kşvelanam .kašika khādžam .štrčati.podeliti. neizvesno je.mač. sečenje. khačati . khadikāh .

rika slona gardžanam . bučanje. Čim Srbin sebi postavi neki dalekometni cilj. gardžati gardžah i gardžanam grmeti. takoñe.imenovati.jaz. nedovoljnost khor. khilah . grmeti I. objaviti I. tvrdnja. imenovanje. slavan. slava. graktati.khalata i khalvāŃa ćelav Da biti ćelav ne znači "biti Turčin". khāĦdavah I. zvanje P.šāstram (sl) . nepopunjen prostor.nekultivisana zemlja. prezir gadža . pouka dobijena od slonova gadža . GLAS "g" -kao govedo- grdž. poslastica. groktanje G. gardžati . nazor. khjāta (tpp) .proizvoditi duboke tonove. groktanje. (reč je u RVK označena zvezdicom).mišljenje. imenovan. režanje. khjā.zvan. golo.udžbenik o hvatanju i pripitomljavanju slonova 114 . gardž i grñdž. rika. izrečen Po ovom glagolu imenovan je jedan od šest filozofskih sistema Indije: sāmkhjah. ukor. možemo se pozvati na kalotu. khjāti zvati koračati G. ušećereno voće khilam kila kandiran I.zvučati. prebacivanje. režati.hramati khorakah . prekor. natpis.slatkiš. gadžati .grmljavina. khāĦdavah . nazvan. ime. procep. upornost. gadžah . khjāti (f) .šikşā (sl) . rikati. bitka. gadž. neplodno tle. urnebesan smeh. khjāti . pomesti se grdž. objava. pustinja khilam . ideja. dodatak. srodna sa gornjim pridevom. zvati. znanje.hrom Zbog lingvističke zabune dolazi do posledica. graktanje. strast. koja je. on počne hramati kao da je kilav.slon gardžah . nerešiv problem. stenjanje. khora i khila . groktati grmljavina. gardž i grñdž.znanje slonova. percepcija. khorati . khorati khor. kao na primer "privredne reforme radi turističkog otputovanja u svetlu budućnost".bolest stopala P. napiti se. khjā.

gaĦajati gonetati.hod slona (smatra se elegantnim i podražava se) gadžita . Njegovo gardžanje razleže se širom planete. odveli i zaveli na "pravi put". naraste smisao za gardžanam. po karakteru i po ponašanju. stiže u šumu i preko prirodnog travnjaka razmotava tepih od sintetičke trave. rekreacije radi. ganjati 115 . gaduh . spremajući se za školu. približili zverima. indijske zbirke basni u kojima su povučene paralele izmeñu zveri i ljudi. gaderah . Drskost duha od plastike dostigla je dosad neviñene razmere. ni sa samim sobom. na prvi pogled. Plastični duh pokidanih veza sa prirodom ne ume da gradi odnos ni sa prirodom. Panjčatantra i Hitopadeša. Komunikacije svakoga upozoravaju da svakog trena može nestati planete ako nije dopustio da bude zaveden. Kad smisao za dijalog malakše. Čopori žvakača svežih vrhova i pušača osušenih listova ove biljke mogu se videti na okupu iz celog sveta meñu stenama i ruševinama starog indijskog grada Vidžajanagare. pune su režanja. guta gudura I. njegova mašinerija grokće na tuñem nebu. može iznenada da pogine jer je u toku predizborna kampanja u zemlji na najveće demokratije na planeti. guta.takmičiti se radi osvajanja nagrade. pa. Naše doba je izuzetno po blistavom razvoju komunikacija i po globalizaciji.konoplja. gadu .upotreba i zloupotreba sanskrtskog glagola gaĦ.vradžam (sl) . sanskrt. globalizacija znači da bilo koje dete bilo gde na svetu. Više se ne čudim. Čudila sam se sebi zašto ovo pamtim i sećam se da sam. Vidi se. jer ne podnosi ruku slonova (ne "saka" je) Gornjim glagolima ljudski jezik. Ne znam gde i ne znam kada. sakriti I.lav. provalija gaduh guka.bujica. označava govor zveri. ostava gañdžā . ni sa čovekom. gaderah G. jedne od najomiljenijih igara Starih Arijaca. konopac. gledajući ga. suvišan dodatak literarnom delu P.kaĦŃhah (sl) .krčma. Srpska reč konoplja fonetski vrlo malo liči na sanskrtsku. on zavaña ljude kao što je šakal iz basne zavadio bika i lava.trezor. da bi se slušaoci vodili. gañdžādžikā konoplja(?) I. da u takmičenju pobeñuje "dragocenost" iz trezora biljke.videla sam američki reklamni "spot": luksuznim automobilom Amerikanac.guka. modulira u reči.prikriti. gaĦajatigaĦ. na nekom sajmu automobila. pomislila "čoveka razvijenog sveta treba žaliti". izraštaj na vratu. Degradacija ljudskog govora na režanje i ljudskog društva na zverinjak predstavlja najveću tekovinu "razvoja" zapadne hrišćanske civilizacije. posuda iz koje se pije alkoholno piće gķñdžanah i gañdžādžikā (sl) . druga reč je složenica gde drugi deo: ādžika potiče od korena: ādž . za dobro slušalaca kraj prijemnika i pomoću prijemnika. I ne žalim. Ovu vrstu konoplje ostali svet naziva marihuanom.asahah (sl) .gadža . ipak. gadajati . Atmosfera je puna režanja koje se. dubinska veza nije isključena zbog "natezanja konopca".gušav Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike . pokriti. gad. gañdžati . Danas se govorom zveri može označiti govor onih ljudi koji su se.

pl) Nebo: Bogovi svrstani u grupe: Aditje. premišljati.predvodnik grupe Šivinih pratilaca. serija. zabavljen "getiranjem". Na majčinu kuknjavu Šiva skide glavu sa Airavate i postavi je na dečakova ramena. Pojmovi . slomljena kljova kazuje da je svaka mudrost. Vjasa prihvati. zato se njemu treba obratiti za pomoć kadgod se neki novi posao započinje. kompanija. gaĦa . ceniti. Rudre i dr. Zemlja: Demokratsko razdvajanje ljudi po partijama. gaĦajati . sumirati. ganjanje G. više ne može da stane. važan bog mudrosti u indijskom panteonu. Zemlja: obožavanje partijskog lidera.parvatah Nebo: planina Kailasa. gde se gaĦah okupljaju. grupa sledbenika. glodara velike prohodnosti. pa je zavirio u kupatilo dok se mama Parvati kupala čime je izazvao tata . Na primer iskaz: "na gaĦjāmi tam trnen" "ne cenim ga više od slame (trnja)". Otad je Ganeša zaštitnik pisaca i pisara. pleme. sabirati. Bog se osmehnu i lati se pera i papira. stado. izmišljati. pod uslovom da se diktat odvija neprekidno budući da njegovo pero.gaĦah gonetanje. uzimati u obzir. Dečak bi promovisan u predvodnika Išah (bog) Šivinih nebeskih pratilaca i dobi za "vozilo" pacova. razmišljati. slediti razmatrati. ma kako velika bila. Posao je bio završen na obostrano zadovoljstvo. 116 . Mudri bog prihvati ponuñeno. gaĦa . gaĦah .složenice kojima se otkriva analogija izmeñu zemaljskih i nebeskih "grupašenja": gaĦa . Glava simbolizuje očuvanje kontinuiteta izmedu vedskog i hinduističkog panteona. Šivino boravište. pripisati. I. pratilac.devatāh (f. počevši da piše. mogao bi da se odnosi na duh od plastike. Dok je bio mali bio je vrlo radoznao. u gramatici serija glagolskih korena ili imeničkih osnova za koje važe ista pravila.īšah = Ganešah . Brahma mu dade savet da uzme Ganešu za zapisivača.brojiti. uz uslov da Ganeša mora shvatiti smisao svakog stiha pre no što ga zapiše.mnoštvo.pūdžanam Nebo: obožavanje Ganeše. skup ili asocijacija ljudi sa istim ciljem (koja nešto ganja). procenjivati. Ganeša postavlja i otklanja prepreke. Višve.Šivu da kresne očima i odseče mu glavu (Edipov kompleks bio je dobro poznat Indijcima i pre Frojda i bez Frojda).nājakah Nebo: predvodnik gaĦah. Prebijanjem jedne Airavatine kljove Nandi najavljuje premoć praiskonskog Šive nad vedskim Indrom. gaĦ. klasa stvari ili bića. računati. iznalaziti. Baš u to vreme odvijala se borba izmeñu Šivinog belog bika Nandija i Indrinog belog slona Airavate. prebrojavati. Vasui. Zemlja: partijski lider. gaĦa . gaĦa . uvek pomalo krnjava. Videvši da je Vjasa sačinio Mahabharatu.

-I oni su imali svoje gaĦah: Buda sangu. Zemlja: poslovni ručak. još bolje. Hristos 12 apostola. zbog preferiranja partijskih lidera "pučina je stoka jedna grdna". i to je demokratija. itd. drugi bi u svakoj prilici bio na krst razapet. može i pred kailasa. treba ukinuti žrtvovanje zemljanima. back-bite palasi. koji još uvek traje. usamljenik.ānam Nebo: hrana pripremljena za gaĦah. gaĦa .bog. Ganjati nekoga ili nešto znači. kuće i dvorovi. Na primer: ganjati neke potvrde po prašumama administracije.ūtsahāh Nebo: onaj koji izbegava društvo. sa prestankom prinošenja žrtava nebesnicima. NATO and multinacionalne gaĦah. odkad se demokratija razmahala. meñu bogovima Jehova i Alah. zato je Hristos organizovao tajnu večeru.ideal budista.neželjan. gaĦa . u ljudskom društvu: autsajder . Meñu zapadnim Arjama ima onih koji upotrebljavaju. radi gana . Zemlja: željan . izganjanog sve manje. Zemlja: prijem za odabrane povodom.bhodžanam Nebo: zajednički obed bogova. Bogovi sa izdvojenim mišljenjem: Buddha i Hristos. gaĦa .ādhipatjam Nebo: borba za premoć u okvirima grupe.kāma Nebo: željan pratilaca. od koje bi trebalo dići ruke. ili.bankama. obično bele. razne dume sa dumatorima. (obično bez ozbiljnog povoda). ganjati svoje pare po bankrot .ima pravo da izbegne glasanje ali ne i posledice glasanja. gaĦa .. pre svega. Zemlja: koalicija.Zemlja: "narodne" skupštine i druge. bez obzira na "kulturni milje" u kome je nastalo. gaĦa – trjamšah Nebo: trojstvo. "gorile" mora imati u interesu naroda. ovi su započeli štrajk glañu. rambujei. dugovečnost joj nije jača strana. javlja se nov pojam: "božji gnev" zbog poremećenog odnosa čovek . ali i onih koji zloupotrebljavaju sanskrtski glagol gaĦ. ganjati tuñe ženske i td. Pretendenti na božanske funkcije nekada su se okupljali po budžacima. bio otrovan pečurkama. večera praćena noćnim zadovoljstvima biznisom iscrpljenih gaĦah biznismena. gaĦa .opstanka na vlasti. po svoj prilici. Ganjanja je sve više. prvi je. zbog malih izgleda na uspeh. gran-i-pti-palei. gaĦajati. Zemlja: u životinjskom svetu: nosorog . otud gornja distinkcija. obogotvoreni ljudi bolje od bogova razumeju ljude. obavljati nekakvu dosadnu radnju.. bundesratovi sa bandama lopuža. Zemlja: demokratsko: "sjaši Kurta da uzjaše Murta". osim kod poslednje 117 . ganjati pravdu-povodom komšije u sudovima. Medu prve spadaju Srbi.

ili milom .voda gambhīratā . na primer.buddhih (sl) . Glagol ne samo daje prava jezička poštapalica. nedostižan.moraš silom. jer nemaju svi bilovi. gabhīra . kušneri i mnogi drugi iz istog legla Bilovu srećnu podudarnost prezimena sa glagolom.i duh božji dizaše se nad vodama". Ima i drugih načina "getiranja". Ona se njima služila pri suzdržanom nagadanju oko praštanja stvari.dubokoležeći. "getira" milijarde (US dolara) Unutrašnja napetost raste. s konca s konopca. Svoje interese štite zaštitom tudih ljudskih prava. 129. Stari zavet je eksplicitan. neiscrpan.dubina vode gabhvaram . ili/ili. Teško je danas čoveku da egzistira ako nije programiran. Uostalom. poput Bil Gejtsovog. pa "mens". bez doktrine. nećeš milom . ali su interpretacije potpuno različite. pa se može prepoznati otkud biblijsko: ". od preterane upotrebe glagola "get" preterano oboli i neprestano misli kako ća da postane "very rich" dobitkom. koni. nego je pravi otrov za "mens sana". sa gaĦah .dubokouman čovek P.. nego kod Anglosasa. Veliki duh se bavi sintezama i nikad ne ide do kraja ako um upozorava da ima pitanja na koje nema pouzdanih odgovora. pre nastanka univerzuma.ambis. pomoću NATO-gaĦah koji funkcionišu po kompjuterskoj logici: da/ne. smešten duboko (u raku) Svi su pojmovi rgvedski. nego demokratski izabrani predsednik. tajnovit. postati. gambhīratā bara ambis I. primitkom ili zadobitkom po mogućstvu tuñeg.stavke. lakše je harati po tuñoj zemlji nego praviti "prozore duha čovečjeg". sa doktrinom i sa pedigreom: "leglo sa srpskog hleba prešlo na žive Srbe". Sa Francuzima stvari stoje poprilično drugačije: "gagner" znači zarañivati pare. dubina gambhīra .ili silom. Sapir je imao pravo! Tamo odgovarajući glagol "get" ima značenja: dobiti. Najveća zloupotreba glagola vrši se. a ne šta jeste bilo. gambharam gabhvara. Možda im je oboma zajedničko poreklo sumersko. Gotovo da nema rečenice u kojoj Anglosas nije već nešto "gotirao" ili je upravo "geting". polu-Švaba i što kaže jedan istaknuti ceo Srbin. Rg vedom se pita i oprezno pretpostavlja šta nije moglo biti. izabranih po kriterijumu "izabranih". pa tikva puca prema spolja. po tom osnovu. madlenice. koeni. najveća zbirka pozajmljenih i meñusobno 118 . neprekidan gambhiraka (sl) . bergeri. Organizovano "gagner-gros-getiranje" vrše multinacionalne i interstelarne gaĦah. "Malo morgen". zadobiti. ili tek što nije "I'll get". a gde bi drugde.klikah. "gagner gros" namlatiti pare. neproziran. primiti. pa Gejts. O da /ne ne odlučuje pitani. U himni RV 10. dostići.dubok. ono se oprezno nagoveštava rečima: "na asat āsīt no sat āsīt tadānaīm" "ni bitka ni nebitka ne bejaše tada" "na mrtjuh āsīt amķtam na tarhi" "ni smrti ni gesmrtnosti ne bejaše tada" "ambhah kim āsīt gahanam gabhīram" "vode da li je bilo bezdne i duboke" Rg veda je starija od Starog zaveta. gambhiram . postići. što rekao neki beznačajni polu-Srbin.

gaziti. gaĦdūşajati (den) .nagañača. držanje. gaženje. Ako smo i mi. reći. gaĦdūşaja. Ceni onoga koji ume da ćuti a kad nešto kaže ima šta da kaže. ali je teorija izostala. Ponašanje mu je poprilično u skladu sa indijskim uvidima. gadin . u kome istoj porodici reči pripadaju govor.artikulisati. zapasti u deo. budalu ni mudrac ne može urazumiti. gamizanje G. razboleti se. i semitsku svetinju primivši. Istok ostaje pri starim idejama. i kad glagol promeni vrstu: gad. kao buzdovanom. imati seksualni odnos.skratiti. Mudrac je tolerantan.razboleti se I. razumeti. put. buzdovan. svake eksplicitne tvrdnje i dovoñenje u zabunu svakog pretendenta na istinu. dovesti sebe u neko stanje) I. ponašanje. gamizati gackanje. bolest i nagañanje. politeistički i od strane Zapada vekovima terorisani Istok pokušava da upozori egom . gutati P. otrov. korak po korak. umreti. Mali duh pozajmi tuñe ideje pa preñe na biografije i sukobe ižmeñu razjarenih proroka i amoralnih kraljeva. jer su u igri dva različita načina mišljenja. lapate). ne bude sankcionisala čitav svet i samoizolacijom od sveta sebe osudila na propast. izveštavanje P. hod. Onome koji najviše govori najmanje veruje. pluralistički. gadati nagañati gutati (ogladneti) zalogaj G. sposobnost i 119 .govor gadah . nekada. Mudar je previše suzdržan. učestvovati. ne uspevajući da operatorom "strah od boga" popravi istoriju i u njoj grešne učesnike. gaĦdūşah. ispiranje usta gaĦdolah – zalogaj gad. ubija se sloboda duha. nismo se oduhovili. sa primitkom hrišćanstva. Ume da sumnja i da ćutke vrti glavom. gaĦdūşajati gaĦdolah G. ne prima "zdravo za gotovo".neusklañenih ideja. toljaga gadam . preneti nekom nešto rečima. budala tvrdi da zna istinu. Mudar se uzdržava od zaključivanja.pričanje.naduvani. gadati . Eksplicitnom tvrdnjom. jer i logikom služeći se. autokratski. Lično ne verujem da će uspeti. proticati (kao vreme). a glupak isključiv.usta puna vode. gambati. Stari zavet nema u sebi ni traga od filozofske skepse rgvedske religije. gambanje.hodati. procenjivati (i uopšte: stići negde. povezane u smislenu celinu. Sanskrtskim jezikom. Budalčina neće stati sve dok.buzdovan. rečenica. čovek nagaña. gaččhati (ili:gamati) .alapače (sanskrtski: lap. kazivanje. Zapad je ostao bez ideja. gad. "Sve što je mišljeno neodrživo je". bila je moguća relativizacija svakog verbalnog iskaza. Pogotovo brbljive žene nisu na dobrom glasu . Srbin voli da nagaña. gam. gadajati . ali nije lakoveran. gaččhati gatih gackati. tok. zato mudri. gatih (f) . umeli da gajimo vedske sumnje. približavati dolaziti.otrov gadanam . Logikom se ruši logično. gam.kretanje. gadih (f) . kretati se. monocentristički i monoteistički Zapad.rečenica gadā .bolestan Reči ove porodice. kazuju da nagañanje može biti opasno trovanje verbalnim gadostima i pouzdan znak bolesnog stanja duha vrača .

Telesni obrazac. Indijski ideal saopštava mnogo više od uloge rodnice. Osmehom se izražavaju spremnost i radost davanja. Ko god može. izraz lica . paganina sa praroditeljskim grehom na grbači izdvaja iz čovečanstva i svrstava ga u gaĦah "bezgrešnih i bogopoznavajućih" hrišćana. ishod. sredstva za reprodukciju vrste. Nije ni pranje ruku i nogu pred obraćanje Alahu. Pokretna vešalica iskorišćena za atraktivno reklamiranje robe i sama postaje robom. ali izraz lica ostaje jedino sredstvo umetničkog izražavanja duha epohe i kulture. najviše zbog vere u moć praelementa da spira duhovne nečistoće vernika. neprestano spiralište naslaga karme. Telesne i duhovne nečistoće potiču od delanja. njegov pepeo poslušna reka odneće u okean. Ne.kretanje. on nema nikakve veze ni sa istorijom ni sa religijom. kontemplativnošću čuñenje pred tajnom moći davanja života. teško da bi im mogle biti pratilje. Kupač koji se kupa radi spiranja telesne nečistoće nema pojma o širim značenjima radnje koju obavlja. može biti svakojako. žena sa detetom na krilu. dolazi u Benares. P. neizbežnog u dinamičnom univerzumu. gamanija i gamja (tpb) . Jakšini na budističkim toranama u Sančiju i tri boginje . Veličina izraslina i oblina može biti stvar modnih preferencija. Motivišući se brigom za materijalno bogaćenje manjeg dela-čovečanstva ispostavilo se da je napredna zapadna civilizacija sa stanovišta opstanka prirode i čoveka nazadna. Indijski uvidi su za nju metafizičke tlapnje i preklapanja. Dodir sa Gangom nije obred krštenja u kome posrednik makazama presecajući kontinuitet na "do i od". Pljosnate manekenke. Gospoñicama iz Avinjona promovisan je ideal ženske nakaznosti i najavljena epoha skidanja velova sa tajni začeća i rañanja. Voda vraća kupača u prenatalno stanje čistoće nedelanja i. Vrh hidropiramide Indije krasi reka Ganga i na njoj drevni Šivin grad Benares. ako je mlad."Brzohoda". Uspelo se sa zagañenjem voda gotovo svih reka i okeana. u iskonsko jedinstvo pre nastanka univerzuma.ono što treba da bude dostignuto. Zavidna civilizacija u kojoj su najbolje plaćeni manekenke i fudbaleri! Voda je na velikoj ceni u Indiji.putnik gamanam . ukalupljivanje tela. jedna rečica i neokončivi sporovi i zbog bogova i zbog rečice. Bogorodica. još dalje. zasnovanog u praiskonu. način kretanja. možda će vernici antropocentrične religije shvatiti šta je metafizični i panteistični Stari Indijac imao da kaže povodom zavisnosti čoveka od 120 .način hodanja. put ka brahmanu. različito je interpretiran na ikonama i na umetničkim delima renesanse. jer sve je standardizovano što se dalo standardizovati: proporcije tela. Većina indijskih reka označena je imenicama ženskog roda I personifikovana mladim ženama božanske lepote.reke u tremu hrama Kailase u Elori oličavaju indijski ideal ženske lepote. Dva misaona sklopa opremljena različitim jezicima misle na različite načine. pa se postavlja pitanje sa kojih aspekata i po čijim kriterijumima je ona oglašena naprednom. dveri okeana i nebesa. dostižno I. gamatah . započinjanje rata. dobitak. način hoda. napredak. Pošto se bude ostalo bez vode. ćerka boga Himavata. on je filozofsko iskustvo. da kraj reke mre i umre. ako je star. O nekakvom "personality" nema ni govora. gantavja. individualni tok kroz brojne oblike života i dr. Očajnička sumornost objekta božje volje pretopila se u toplinu materinstva. Benaresko kupanje u Gangi ne čini se radi izdvajanja nego radi spajanja pojedinačnog sa sveopštim. dar neba. U svetoj zemlji sve je mnogo lakše: jedan bog. način postojanja. hijerarhizacija vodnih tokova pomaže da se željan pročišćenja lakše snañe. ma koliko bio reklamiran njihov "personality". na šta se neće dugo čekati.durnovita samouverenost bez velikog pokrića -maska od plastike kompjuterom modelirana po ukusu bogatih voajera neizvesnog pola. ritualno kupanje rezidijum primitivizma. GaĦgā . svetost praelemenata izraz panteističke idolatrije prirodnih sila. pa pošto bude uredno spaljen. neprekidnog odnosa očuvanog smisla. ono što praksom treba dostići. mrgodna lika i ušinuta hoda. pa je svako kupanje ritualno. U zemlji sa obiljem velikih reka. Benares pruža najlepšu sliku spontanog ljubavnog odnosa čoveka sa vodom. seksualni odnos i dr. Ideal ženske lepote preselio se iz umetnosti na modne piste. odlazak. da se u reci okupa. danonoćna lomača i najbolja sanskrtska učionica. postupak. postizanje nečeg.

videvši konačno da nema kud. um i srce ljudsko. Ganga se žestoko protivila i. Struju je rasčlanio na sedam potoka i sproveo ih. neće grešku prikrivati tajnovitošću puteva gospodnjih. Otad. glavnih protagonista sukoba opevanog u Mahabharati. Grubo izvreñaše starca. jednodimenzioni se ne snalazi u mnoštvu pa ono što ima da kaže. Sa drugom ženom Santanu je imao dva sina od kojih je mlañi izrodio Pandua i Dhrtaraštru. osim da ukaže na sličnost tema kojima se većina mitova bavi.prirodnog okruženja i od prirodnih sila. uze dete u naručje i iščeze. Sedam sinova je Ganga bacila u reku. Bogu funkcije razaranja zapalo je u deo da predimenzionisanom Brahmi odseče jednu glavu . usliši molbe bogova. Pa ipak. da ih rodi i odmah po roñenju pusti niz reku. samopožrtvovanje boga. Vaspitavala ga je uz pomoć Vasišthe. Drugi. dok je kralj ćuteći patio. ali ne i da predvidi posledice.neminovno preslikavanje nestabilnog četvorougla u stabilan trougao. kod prvih. ovo pogrebno preduzeće ume samo da produži agoniju bolesnika. Sagarin praunuk Bhagirata izmolio je bogove da pošalju Gangu na zemlju ne bi li svetom vodom sprala grehove predaka i njihov pepeo odnela u okean. pa pošto se dohvate okeana. kravu mudraca i rgvedskog pesnika Vasište. trojstvo i t. on ne izdrža. Hvaleći se umećem lečenja posledica. Vrlinom čovek može postati ravan bogovima a bog. duž tela. Gazde života i smrti uzele su nauku pod svoje a ova ume da registruje. ili troglavi Brahma. samo sad i više nikad. Bišma. Očigledno je da gospodar ne ume da gospodari jer mu uz semitsko ovlašćenje nije uručeno vedsko upozorenje o posledicama delatništva koje zaboravlja na prirodom zadata ograničenja. sve je već jednom bilo i opet će biti. Ona mu kaza razloge svojih postupaka. u trojstvo: telo. on ih prokle kletvom roñenja na zemlji. Jedan od razloga ovih razlika može biti koncepcija vremena. nepažnjom i neozbiljnošću. potiču od razlika u veličini i snazi duha. Patale. nabediše ga da je konja ukrao i pošto prevršiše svaku meru. Višnu i Šiva. ili Brahma. u njegovom ašramu na padinama Himalaja i. kod drugih. Spremno i bez razmišljanja. U oba mita Šiva se dobrovoljno prihvatio da silovito -stropoštavajuću reku prihvati na sopstvenu glavu. Indijska rešenja sugerišu uverenje da je zlo moguće savladati dobrim. Ovom prilikom konja je pratilo 60 hiljada prinčeva koji. Moje sakato prepričavanje indijskih mitova nema drugi cilj. 121 . pribeglo je trojstvu. mnogo važniji. Kad ozbiljni starac vide šta su neozbiljni bogovi učinili. Isti pojam multidimenzioni duh saopštava na više načina. Učitelj im je bio Gangin sin. ono je ciklično. pretnje i zastrašivanja. a ne od JHWH . Ne mogavši ga nigde naći. na zemlju. zgreši li. Istočnoj misli bliže hrišćanstvo. izgon sa neba na zemlju. Mitovi o Gangi spadaju u najlepša poglavlja obimne indijske mitologije. pa nam drugi kazuje da su po nagovoru suprugaa osam bogova Vasua i meñu njima naš Bhaga. prihvati njen uslov i obeća da će ćutati štogod ona bude činila. lako će se i na nebo vratiti. U hinduizmu granična linija izmeñu bogova i ljudi tanka je i propustljiva. konačna i obeshrabrujuća: neopoziva grešnost zbog tuñih dela. u pratnji kraljevih sinova. oni iskopaše rupu u zemlji i prokopaše tunel do podzemnog sveta. ukrali Nandini. da konja bogovima prinese na žrtvu. višeslojna su i otvorena za nadogradnju. nekadašnjoj luci okeanu okrenutih Palava. Kralj Santanu srete nebesku lepoticu na obali reke i uzgubi pamet. izgubiše konja iz vida. teško je prekori i zatraži da mu dete ostavi. Isticala je iz nožnog palca boga Višnua i rastakala se po nebu u obličju Mlečnog Puta sve dok je bogovi nisu uverili u neminovnost silaska na zemlju radi spiranja grehova bogova i ljudi. gde konja nadoše kako mirno pase kraj starca Kapile uma duboko utonulog u meditaciju. a ovi pet Pandava i stotinu Kurava. i dokle se stiglo sa starozavetnom promocijom čoveka u gospodara. on u svojoj visoko spletenoj kosi nosi njen lik kraj Brahmine lubanje. Mitova nikada dosta.d. nebulozna obećanja. pošto je poodrastao. navoñenje muževa na greh. Semitska rešenja su eksplicitna. Jehova i Alah predstavljaju najgore moguće rešenje: Brahmu sa jednom glavom. starac ih pogledom spali. ali kad htede i sa osmim da učini isto.volje. ono je linearno i nepovratno. Kralj Ajodhje Sagara naumio je da obavi slavnu ašvamedhah. Ovaj mit je ispričan reljefom na steni u tamilskom mestašcu Mamalapuram. kaže samo na jedan i jedino dopušten način. Drevni običaj je nalagao da se godinu dana pre žrtvovanja životinja prepusti slobodnom lutanju po prirodi. širina zahvata problema i njihovo razrešenje potpuno su različiti kod Indijaca i kod Semita. Vasui saleteše Gangu molbama da siñe na zemlju. pa tako i ovde -sve je tu: praroditeljski greh. vratila ga je ocu.

garhati . Od čestih i naglih političkih zaokreta.lubdha . pokretna i nepokretna imovina. gaja . oni spadaju ovde. po svoj prilici."mirišljava mati''.gadžah . gajah gajenje. pogotovo u oblasti tzv. teretiti sa. garv."raznosač mirisa". domaćinstvo. gajah ."mirišljavi slon".mātā .mirišljavi plod gandha .phalam .mirišljava tvar gandha . garh. pripada ovoj porodici reči. prigovarati I.rādžā . gord garh. porodica.onaj koji unapreñuje domaće bogatstvo. fonetski se bolje slažu sa napred datim glagolom: gardž. Grditi i grdnja.mādanah . pčela gandha . vetar gandha .ponosit.gandhah "kandisanje" Ova porodica reči srodna je odgovarajućoj. galati galah galatiti grlo 122 . garvati garvah G. po značenju. garv. njemu se odavno zavrtelo u glavi. Kako može biti gazda neko koga razgazduju ratovi i sve glomaznije društvene ''nadgradnje". gorditi se I. garvah .mešavina osam mirisa od kojih se svaki pojedinačno prinosi odreñenom bogu: sandal. u nastavku. agrara. zemlja gandha . garhja (tpb) .pānam . garvati . Srpski seljak voli da bude oslovljavan sa: "gazda". pod glasom "k"."kralj mirisa". garhati garhanam grditi grdnja (greh) gorditi se gordost G. odgajanje I.opojni miris gandha . jedna vrsta jasmina gandha .onaj koji zaslužuje da bude prekoren. garhanam . šafran.dravjam . grditi. vlasništvo. Daje se nekoliko složenica.juktī (f) .ponositi se.vahah . kamfor i dr.kuća. valerijana. s obzirom na stanje "gazdinog" gazdaluka. Preživeo je status "kulaka" i "kao takav" revolucionarno bio "prestruktuiran" u kudikamo "napredniju" radničku klasu.āşŃakam . gal. naduvenost.mirišljavo piće gandha .grdnja. u vreme parenja mužjaku izbijaju mirišljave graške na slepoočnicama gandha . ako se misli na njegov odgajivački trud i bezrazložno. nabusitost P. grñen Greh.osuñivati. bogatstvo P. U nekima od njih mogu se prepoznati srpske reči: gandha .veština mešanja mirisa."ljubitelj mirisa". garvara i garvita . prekorevati. Dočekao je i program kojim se ulažu najveće nade u odrtavele seljake i seljanke.ponos. gordost. jedna od 64 lepih umetnosti i veština gandha . S pravom.sādhana (sl) . gardžati. prebacivanje P.

guru . duhovni otac ili učitelj.. uzdizati se.. probuditi.vrh ("prst" planine) giri . uzvišenje giri . O tempora mutantur et nos mutamur.aşrajah . uzvisiti.težak. koriste gornji glagol samo kada se priča da je neko nekoga "galatio izmetom". gahajati . vokal dug po prirodi ili po mestu Evo nekoliko složenica: gum .tāpah . Torlaci.dvaram (sl) . gah.mnoštvo grla grlati U RVK nalazi se pridev: galjuh . galati . visok. gurate guriti se gora G. galjā .dizati se.dan Bķhaspatija guru .kralj planina Himavat Pridev: kķişĦa znači crn. treba upregnuti i "izdurati" guru . brod P.rādžā (sl) .planina. osnova: gurudhūr) . posao u koji se. Tako je bilo u prošlosti. važan vredan.divasah . teret. gādhate .dubok.gaz. kao u jaram. stena. dostojanstvo. neprobojan girih I. KķişĦagirih je krševita Crna Gora sa kršnim Crnogorcima. gah. oživeti.pregaziv (kao reka). svaki četvrtak .. gutati. proždirati I. ogroman. mati. girih (m) .težina. svaka starija osoba). povezati (kao most dve obale) gadham . gadha . "vrata" planine) giri . uzvišen.d. nevolja P. galah .visoravan giri . preteran. gur. osnova: dhur -jaram). kraj Knjaževca. G.prastham (sl) .prşŃham (sl) .videnje učitelja gum . hvaljen.pādā . trudna žena i t.galjā G.stojati postojano. Gorski vijenac: Gairamālā sličan je Krišninoj pesmi Bhagavadgītā. gurate .dhūh (f.svaka poštovanja dostojna osoba (otac. veliki. vrat galakam ."gutač". učitelj bogova: Bķhaspatih.prevoj ("dveri".ući duboko u gadh. naprezati se I. gahajati gadham zagaziti gaz G. gurutā . da li ćete skršiti Crnogorca i Njegoša odgurnuti u zaborav? gur.obožavanje učiteljevih stopala 123 . podsticati. imenicom KķişĦah označava se Višnuov avatar. guruh .dan učitelja. truditi se.jesti.oblaporan. gal.daršanam .grlo P.preterana toplota osloboñena duhovnim naprezanjem guru . neproziran. važnost. dakle.težak posao (od: dhuh. grlo. plitak gahvara . rastegnut.

uzvratiti na pālajati: brigu. gu. bilo zbog neznanja. gavate gur. Ceni se da najstarije himne Rg vede.učenik.vartititā .guru . Upotrebom ove reči kao prefiska. bez udžbenika i bez pisanja. ali se iz njih ne sme izvoditi "zdravo za gotovo" zaključci. Nažalost. arhaičnom sanskrtu.bhārika . Sa prestankom opasnosti prestaje i interesovanje. Indijci su sačuvali svoje duhovno blago u izvornom obliku i usmeno ga prenoseći."teško prebrodivo" što bi u to vreme bilo vrlo prikladno ime za veliku reku. moralo je biti pronicljivo i: "jathā khanan khantitrena narah vāri adhigaččhati" "kao što riljajući ašovom čovek vodu nalazi" "tathā guru . Današnje okretanje istorijskoj prošlosti i veri nije ništa drugo do izraz trenutka. gurjate "gurati". Nasuprot ovoj interpretaciji imena reke. "Nau" ili "nava" je splav.laghutā . Čuh nedavno da latinska reč "Danubius" potiče od srpskog "Dan ubavi". gurati se. stanje: biti učitelj guru . Da bi "ružno pače" odrastanjem postalo labud.. brod. spevane na tzv. filološko .poštovanje prema poštovanja dostojnoj osobi guru . Da li su stari Latini uzeli slovenski (ili germanski) naziv. potiče od glagolskog korena: šru . izbegli prepravke i deformacije koje su kod drugih nastajale bilo zbog kvarenja jezika.lāghavam . gurati. ako je pažljivo slušao. mora se okrenuti vedama. poznat je i ovaj prethodnik sanskrta. bilo zbog pristrasnosti i predrasuda tumača i prepisivača.teško svariva hrana guru . pa je osnovna dužnost učenika bila da sluša i da čuje.šişja .uslovi. nažalost).poslušnost prema učitelju U vreme kada se znanje prenosilo usmenim putem.šušrūşā . naučio je napamet. gurnuti gurati se. time nema ko da se bavi.dijalog izmeñu učitelja i učenika guru . Bez dokumenata kao što je Rg veda i bez sanskrta. durnovitost. Učitelj je nazivan labudom koji. Ako neko želi da zna više o sopstvenim korenima i nije umeo drugačije osim jezikom da pamti. Durmitor (dur je u RVK obeležen zvezdicom. Imenica: šušrūşah . od učitelja do učenika.relativne vrednosti guru . pa bi uporeñivanje srpskog jezika s njime bilo značajnije od ovoga ovde što ja činim. pa se dobilo "Donau".bhķt . pa ga prepravili ne može se pouzdano reći. sve sanskrtske imenice i pridevi dobijaju negativnu konotaciju.slušati. osim kod onih koji se time profesionalno bave.onaj koji nosi težinu. trud i strpljivost učitelja sa učenikom. ume mleko iz vode da izdvaja i da njime napaja sebe i svoga učenika. plovilo. Nemački ''Donau" istog je sastava i porekla. ploveći po jezeru. jer samo tamo može naći ono što je naumio da traži. čamac. Dužnost učenika je bila: prati . gurnuti 124 . velike i male vrednosti guru . razumeo je. evo jedne sanskrtske mogućnosti: "dur" ili "dus" na sanskrtu je nešto loše i teško. od reči do reči. zemlja guru . gurate i gur.lingvistička nagañanja mogu biti zabavna mentalna gimnastika. poštovan je princip uzajamnosti: prati .nava" znači:. U sanskrtu "u" prelazi u "o" pa je "dur" postalo "do" a "nau" ostalo nepromenjeno. "Dur .samvadah .pālajati. od sloga do sloga.bhavah . one su mnogo starije) Zahvaljujući tome sto su zapamćene.gatam vidjam šušrūşah adhigaččhati" "tako u učitelju skriveno znanje učenik nalazi" Zahvaljujući očuvanju kontinuiteta ove uzajamnosti i Paninijevoj gramatici sanskrtskog jezika. potiču iz trećeg milenijuma pre Hrista (po Indijcima. da bi dubinu svojih korena otkrio mora dublje da zaroni. čuti.težina i lakoća. Primitkom hrišćanstva i primitkom marksizma naučeni smo da sami sebi sasecamo korene. Guravah nisu tako naučili svoje šušruşāh. ako je dobro čuo. potraga za identitetom zbog ugroženosti identiteta. kao dustabanlija.

mlaćen U RVK kaže se da je gumno "okolomašeno kamenom". guĦdakah .množenje.jedna nit preñe.pokriti. guĦŃhajati . guvati . guĦah gen (?) gunj gumno I. naprezati se gur. gunñano U RVK nalaze se još i: gundoriti i gundorenje gudh. konopac. što je u srodstvu sa gutom i gmdvom i sa: guñdžah iz sledeće jedinice. gurate . gudhajati .mleven. napredovanje. videćemo.okružen. mrmjljanje. guñdžah . rod. kvalitet. Dok mladež igra.umotati. lanac.prazniti creva guččhah "gučma" "govnati" I. veza P. guvati G. umotati. stariji sede na kamenju i divane (i ova poslednja reč nije turska. obući se guĦŃh. šaputati.zujanje. svojstvo. gudh. kalkulator 125 .izgovarano tihim glasom. gu. venac.povrediti (se) U srpskom jeziku očuvala su se sva značenja: gurati . gu. prah guĦdikah . zaštititi. snop.uzdizati se. mrmljano.pokriti. gudhita (tpp) . žica muzičkog mstrumenta guĦā . gunthajati guĦd. šest vrsta strategije kralja u spoljnoj politici: mir. guñdžati . guĦdajati G.brašno P. čekanje. guñdž. sa istom namerom. makar neko bio povreñen i gurnuti nekog.uporno hodati u nekom pravcu. smotuljak načinjen od trave U Timočkoj Krajini "gučmom" se naziva svežanj trave kojom se briše neka prljavština ili se otire znoj sa konja i krava. pokriti guĦd.G. uzica. manevrisanje u cilju zbunjivanja neprijatelja. guñdž. žagoriti I.računaljka. guñdžati gunñati guñdžah gunñanje. gurati se. samleti I. osobina. gu. gurjate . guččhah . vrsta. obmotati. žbun. gudhajati i guĦŃh. gavate . smrviti. da je i ona sanskrtska). guĦah .svežanj. guñdžita (tpp) . kita. vrpca. svežanj. Na gumnu se mlati žito i razonodi.prašina.zujati. podvoñenje pod okrilje jačeg kralja guĦakah . kasnije. gundelj G. mrmljati. Predpostavljam da su za tu priliku oblačili nove gunjeve.hodati gur. rat. guĦdajati . zaštićen guĦdita (tpp) .

. putem potiskivanja radžas i tamas svojstava u korist satve. Bude li mu. khjāti . zabavljati se I. čim prozre i odvrati se od līlā . duboko sam uverena. indrijāni pet čula i pet delatnih organa. znanje. koja se dalje deli na 23 psihofizička elementa i to: buddhih . godate gudah G.slobodan. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. to ni gurui ne znaju. Pojmovi. ovo drugo je verovatnije. sa teorijom nastanka univerzuma emanacijom i sa kosmološkom teorijom duhovnog osloboñenja. I on će morati da se trudi oko odnosa triju guna u svom karakteru. bio stran taj tipično ljudski napor. gde se opisuje odnos duha i materije (prirode). rektum. a ona suzdržano "Opažena sam".. Duh. A meni se čini da nijedno biće nije od nje stidljivije. Ime joj potiče od glagola: khjā. prepoznatljivo po zatamnjenju umnih sposobnosti.individualna svest. Osnovnom podelom razgraničava se duh-puruşah. najsnažniji i sve drugo naj. determinisane performanse individue i. duha..posmatrač i kšetradžñah .pojavna počela velikih praelemenata. jer etički gen ne postoji. njeno ponašanje i ciljevi koje će sebi u životu postavljati. mahābhūtāni ..stvarnosti. anus 126 ugañati sebi guza i t sl. gud. ahamkārah .Najstariji indijski filozofski sistem: sāmkhjah osnovao je legendarni mudrac Kapila . puruša. važeće na planeti. ali da li će se odlikovati moralnošću. dve su solucije moguće: strpati ga u raketu i usrećiti Mesec. U njoj se vrši raščlanjavanje iskonskih datosti ili "toga tu" . Može ispasti da tip bude najlepši.pojavni psihofizički elementi. prepoznatljivo po vrlini. imenovati te naziv sāmkhjah znači nabrajanje.pet velikih elemenata sa: tanmātrāh . Nije ni imao prilika za razvoj. manah .utroba. ali su slični.10 10 Prema Č. tako se priroda odvraća čim se ispolji pred duhom.um." "Duh tad ravnodušno kaže: "Video sam je". Samkhja je jedini dualistički pravac u indijskoj filozofiji.. što je jednako izgnanstvu iz "raja" ili dobrovoljno se staviti pod okrilje superiornog.igre prirode. iz razloga naučničke opreznosti. naj.igrati se.poznavalac zbivanja na polju (kšetram) zbivanja."Ridi". gud. Čovek stiče slobodu spoznajom svoje prave prirode. Gurui genetike guraju da izguraju "ibermenša" iz epruvete. u prvoj polovini prvog milenijuma pre Hrista. Iveković: Indijska i iranska etika. Temelj učenja je: materiji je imanentno kretanje i promena svojstava duh je sākšin .1984.razum. . godate . Imajući u vidu indijski "ciklizam".nabrajati. R. crevo. nikad više ne izlazi u vidokrug duha. Iz ovih razloga osmelila sam se da obadva pojma povežem u naslovu ove jedinice. Sarajevo. nije povezao gunu sa grčkim genusom. Satva je nit jasnoće uvida. neznanje. "ja". kojima se modulira kvalitet procesa promenom odnosa izmeñu prirodi imanentnih svojstava: sattvam radžas . Samkhja se spominje u indijskoj literaturi pre Buddhe. gudah . kao i gunama. Osnovno učenje samkhje sistematizovao je i izložio u 70 strofa Išvarakrišna u delu Sāmkhjakārikāh iz trećeg veka posle Hrista. spadaju u vrhunske domet indijske filozofske poezije: "Kao što se igračica povlači čim gledaocima prikaže igru. kao "ibermenšu". nisu identični. na 25 tattvam . onaj što je "spalio" Sagarine sinove. tamas je nit utonulosti u materiju. ili bude li bio neposlušan prema guruima. jer su genima. s obzirom na uslove sveopšteg carovanja amoralnosti. najpametniji. Ima indikacija da je Aristotel razradio logiku pošto je od Aleksandrovih generala dobio u ruke indijsku samkhju i njaju. postaje muktih . Veljačić. radžas je strastvenost koja zamagljuje uvide i podstiče delatništvo. od materije-prakķtih. Svjetlost. Završne strofe Išvarakrišninih Karika. Par samkhji čini njājah -logika.tamas. Svi fizički i psihički procesi odvijaju se preobražajem 25 tattvāni na potki od triju struna: trigunāh. jer čim shvati: "Viñena sam". dobroti i miru. što je jednako "zaokretu" i sunovratu demokratije u robovlasništvo.

guşpitam i gulphitam . "biti zaguljen" nije retko stanje duha trpnog gologuzana. Zna se na koga se odnosi.hemoroid guda . žudeti i.lešinar. (Rečenica je konstrukt sličan onome iz udžbenika za učenje stranih jezika: "Da li vaša sestra govori grčki? Ne.armija. intiman. ali rado jede sir!") Guzica i njoj slični. girati rigati (ždrati) gu."Gudam godajetum". gavate gudeti (uz gusle) gīr i gīrā govor garanam i giranam gutanje 127 . NATO. gūdha .nagomilavanje (u tajnosti. u guštari zagluhnut.glavić penisa. ličan. guh. ona ne govori grčki. gķ.prikrivajući nedostatke "Prikrivajući nedostatke.sekretarsko .svitac (sa skrivenom svetiljkom) P. osim preko sličnosti predsedničko . na sanskrtu bi bilo: "naragķdhuh gķdhan gardhajate". pohlepa gķdhrah . gardhajate . gķdhjati gķdhjā gķdhuh gramziti gramzivost prdež G. guhati . u bukvalnom prevodu na sanskrt glasi "Guhad . skriven. pak. igra se sa svicima".jedan od pet vitalnih vazduha koji se prazni kroz prdež P. kad glagol promeni vrstu: gķdh.prikriven. nevidljiv. zagluhnuti.obmanjivati. težiti za bogatstvom.avadja guhine guhita guhjādipakaih godate". gķdh. zaglušiti. čuvati u tajnosti I. nagomilavanje trupa guhinam . gķnāti govoriti gķ. prikrivanje guhinam . prevariti I. misteriozan guhad .dodijavši.avdja (sl) .nevidljivi avioni nisu. klitoris gulugudhā (pvp) . sakriti. beloglavi sup gķdhuh . prikriveni objekti u saglasnosti su i sa ovom porodicom reči. prikriti. čestar guhjā-dipakah (s) .sakrivanje. gķdhin .pākah (sl) .zapaljenje anusa gulah . u potpunom je skladu sa sanskrtom.pokriti.gramziv. poigravši se "Ugañati svojoj guzici" . varati. gķdh. tajan. maskiran. U nas.gramziti. gķdhjā i gķdhnutā . nagomilavanje gubinam guštara G. pohlepan "Ljudski isprdak (duhovna grdoba) gramzeći obmanjuje". prikriveno) gulphinī .gramzivost. igravši se. gķdhjati .pentagonskih glava sa guzicom. guhati guşpitam i gulphitam gomilanje. ogluveti (?) guh.kīlah (sl) . dok se pomodno odenute parajlije besomučno zabavljaju na njegov račun.guda .šuma.

vāhas (sl) . izbacivati iz (kroz) usta gu. razgaljivač G. neizgovoren Sve reči korišćene su u Rg vedi i drugim ranim delima. sve je kroz nju postalo. amin i sl.progutan. Strofa ili padja je kombinacija četiri pada.gutanje garah . pa je ideja imala vremena da doputuje. gadljar i svirati u gajde. Zna se otkud! Više od dva milenijuma dele Jovana jevanjñelistu od prve vedske himne.obraćanje hvalom. vikati od radosti (glagol je u značenju: hodati naveden u jednoj od predhodnih jedinica) I. Isto se dogodilo i sa praslogom. gīr. recitovati po pravilima metrike. potpuno stran i nakalemljen na proizvod jednog duha. prizivati. himna gājatrah . gadljati (u gajde) gajdaš. razvoj početnog sloga AUM od brahmana i dar bogova.pesma. izgubio je izvorni smisao. Svako ko je pretendovao da bude ozbiljno shvaćen morao se stihom izraziti. ona bejaše u početku u boga. u zagradi. gājati gājanah galiti. sredstvo govora garaĦam i giraĦam . gāthah . i bez nje ništa nije postalo što je postalo". himnama hvale i zahvalnosti. Nedavno nas je nauka obavestila da je uobličavanje univerzuma započelo Velikim praskom. himna. osim što je uz ime Hristovo dodat grčki pojam logos. priprostog i lišenog svakog smisla za filozofiranje.devī (sl) . gai.pevač P. govor. Vuk je stavio zvezdicu. poučavati u stihovima i kad glagol promeni vrstu: gķ. Hrišćanstvo je imalo muke da neshvaćeno shvati i objasni ispomažući se starogrčkun "paganima": Homerom. gajdaš. otrov P. Uz gajde. aplauz gīr . hvaliti. slava gī .erotska Gitagovinda.ždrati. gāthin i gītin . vrhunskim izrazom te moći.zvučati.pesma. Sanskrtska literarna dela su u prozi: gadja i u stihu: padja. gītā . da bude prepisana i neshvaćena. gadljati. Kaljanina Gitagangadhara i sl. Ramagita. gutati. Heraklitom. gīrā . Kada se sa starozavetnog opisa zanatlijskog stvaranja sveta preñe na Jovanovo jevanjñelje. pesma.hvala. Džajadevina. stoicima i neoplatoničarima. te se uporedo sa pesništvom razvijala teorija o pesničkim oblicima. i prasak se posle nekoliko milijardi godina pretvorio u merijivi šum i uzrok smetnji prenosa nekih elektromagnetnih talasa. himna. gājati . Uzvraćano je poezijom."vozilo govora". u vreme kada je moć govora bila svetinja. kompozicija u gajatri . preklinjati.dozivati. reč gīrĦih (f) . gai.pesma. kao na primer: Bhagavadgita. girati . recitovati. haleluja.pevati. Stihu je davana prednost. 128 . slava. glas. objaviti.metru gājanah i gāthakah . ili stiha. hvala. stih.boginja govora Sarasvati. čitalac mora da se pita otkud ovaj intelektualizam.onaj koji recituje pevajući po zakonima metrike U RVK gajde se nazivaju i gadlji.piće. Platonom. koje počinje: ''U početku beše reč i reč beše u boga i bog beše reč.G.vaĦas (sl) . sveta pesma ili poema u kojoj se izlaže neka doktrina. mistično . razgaljivati(se). izgovarati.rathah (sl) . hvaliti pesmom I. gķnāti . slogom AUM ili OM (A + U = O). gķ. uzdizati. najaviti. malo rezultata. Smatralo se da svaki ciklus univerzuma počinje zvučnim impulsom. izveštavati. ispričati. ne bi ni bio otkriven. Razležući se univerzumom. Mnogo sholastike. gavate .onaj kome su himne hvale namenjene (bogovi) gir . stoga njime počinje svako literarno delo Indije. Jedinična matra ima dužinu trajanja kratkog sloga. Da nije ometao. Stih je ureñen brojem slogova: akšarah ili brojem silabičkih mora: mātrā. gir . Pretvaranjem u višesložne reči osana.onaj koji uživa u himnama hvale (bogovi) girĦa (tpp) .

Kratki slog zove se: laghu . Surje: "tat savitur varenjam" "taj Savitur. očuvanje gopah .stado goveda. U praksi je korišćen daleko manji broj obrazaca u odnosu na moguće kombinacije.ājuh (pl.čeznuti i razgaliti (se). stanovnik tog sela go .mūtraka .okupljati se. sloboda tvorenja stihova praktično je neograničena. sa ritmičkom smenom dugih i kratkih slogova.lak i dug: guru.mleko go .balega go . svakoga jutra i večeri. gradilo se kao klasično grčko i rimsko. sve ono što se dobija od goveda go . voda gauh (f) . sakupljati se.kulam .metru.lokah .vo. Mesec."slično cik .sthānam. čuvar. S obzirom na mogućnosti variranja distribucije kratkih i drugih slogova u stihu. staja za goveda go .pastir go . generatoru života i svesti. Sanskrtsko pesništvo. koji ih je.gam (sl) .şŃhah. go .štala. govor.Krišnin deo neba (Krišnina "lokacija") 129 .rasah .poći u boj radi zaplene goveda.dugi slog traje dve matre. na načelu kvantiteta. Ima ih tri vrste. gāvah (pl) . rogata stoka.goveda.šālam i goşŃomah . suštini boga Sunca.divljenja dostojni. Po starom gājatrī .kşīram i go . kao krave. (f) . zraci svetlosti radi kojih se Indra borio sa demonom Vrtrom. 3 stiha od po 8 slogova (novi ima 6 slogova u svakom stihu). u stihu od 6 slogova svaki može biti kratak ili dug. jedan od načina . go . pa je broj kombinacija 26 = 64.krava. zaštitnik gopā . Na primer.) . boginja govora Sarasvati go . (osnova: go).kravarica gopita (tpp) . marva goşu ." U RVK nalazi se glagol: galiti . kojom se svaki Indijac.cak. goşŃhate .zemlja (krava muzara kraljeva) gopanam .računanja sa razlomcima go -jānam . pastir. Svaki metrički obrazac ima svoje ime.Sunce."nebeska stada": zvezde.zaštita. prikupljati se I.kķtam . sačinjena je drevna gajatri -mantra. zatvorio u pećinu i u svoje telo zarobio nebeske vode gauh (m) . različitosti ili alternacije istovetnih stihova u strofi. obraća svetlosti.zaprežna kola go . očuvan Evo kratkog izbora iz obilja složenica: go . (m) .vithī .cak isticanju kravlje mokraće". zavisno od metričke istovetnosti. go goşŃhī govedo gosti G.zaštićen. Savitru. za stih od 26 slogova odgovarajući maksimum je 226.plug go .majka.kīlam .rakşah ." "bhargo devasja dhīmahi" "da bismo božansko prozreli" "dhijo jo nah pračodajāt" "uvide nek nam podstakne. Razvrstavanjem vrsta prema broju slogova u svakom stihu dobijeno je 26 klasa ili vķttāni. Vķttam je strofa sa ureñenim brojem i položajem slogova u svakom stihu. gauh.selo na Jamuni u kome je Krišna odrastao. goşŃh. poseban stih koji se čita cik .

tram .māju . i jedna krava može da hrani porodicu 20 godina. pominje se porodično božanstvo.jānah . partnerstvo goşŃhī i goşŃhika ."hrabar u štali".najvažnija osoba. sakupljati go . povodom praznika.) gotram ."mudar.stomah i goşŃam . predsednik skupštine go .šālā .şŃhi . rodaci. goşŃhate (den) . prema broju goveda u vlasništvu porodica.vrşah . zaštita go . označeno je istim rečima kojima opisuje večernje okupljanje goveda u pleterom ograñenu i slamom pokrivenu štalu. žena i dete.ceremonija u trajanju od 6 dana koja se u doba Rg vede nazivala gavām . pa je krava ostala i posle naseljavanja Indije najdragocenija. ali znam da su Indijci predlagali preseljenje ludih krava u Indiju. Gautama. Kraljevi su. otud pojam gotram . Prema rečima Indijaca jednu kravu može da pojede 20 ljudi za jedan dan.ono što se odnosi na neki skup ljudi.tarpaĦam .go . čuvati i obezbediti joj budućnost potomstvom. osuda bi se smatrala komplimentom. opet ostrvili.sastanakradi konverzacije go .ponašanje stoke. Krava ima plemenitu narav i od nje se ništa ne baca. obreda ili radi druženja. skupština."puno goveda". Ko bi.pleterom zaštićeno odmaralište krava. spontano i neprikriveno parenje go . najsvetija životinja. starozavetnim prorocima i borcima za hrišćanstvo? Substitucija bogova ljudima nije okončana.şŃha. Stada goveda bila su najveće bogatstvo arja . Ne znam da li su se posle razlaza u raznim pravcima neki od Arja oplemenili.vardhanah . kao i drugde.şŃhī . čeljad kuće. go .bandhah . izvodili poreklo od bogova. hvalisavac goşŃhe .manje istorijskim ličnostima. po svoj prilici.devatā ."pobednik u štali". U Indiji. U RVK glota je porodica. potiču od sanskrtske oznake za govedo.aranžman dopadljiv kravama go . (Brahmani su bili podeljeni na: 49 gotrāni sa izvoñenjem porekla od slavnih mudraca: Šandilja.ajah. gostiti se" i sl. roñaštvo. da bi tamo mogle na miru skončati.društveno vozilo go .vidžitin . uz žalosnu napomenu da su izvorna božanstva zamenjena semitskim više .vime go .poklon u govedima go .postojan kao planina gotrika .šaphah . gaura kauri (?) 130 .porodično božanstvo gotram . Bharadvadža. u užem i širem sastavu.zajednica po krvi koju treba štititi.onaj koji skromnošću podražava kravu go .şŃa.sabirati.sthiti .şŃhi . društvo.paĦdita . Atri i td. Gore.vratah .dharmah .stanah . porodično ime.samdājah . Okupljanje porodice.vo go .pīthah .svest o poreklu porodice goşŃhī . Prvobitna ekonomska i socijalna stratifikacija vršila se. mogao zaključiti da naši ''gosti. Da li se sme pretpostaviti da srpska slava vodi poreklo od ovog običaja ustrojenog pre rgvedskih vremena.goveñi papak go . a neki.muža.karman . muž.onaj koji muče kao krava (vrsta žabe) go . na običaj ljudi da se okupljaju u društvo go . go . rodoslov.sala za sastanke goşŃhe . hvalisava kukavica goşŃhe . go . isto kao u prethodnom slučaju.pragalbha . porodica. brdo kraj Mathure koje je Krišna podigao i držao na prstu da bi zaštitio stada. bez sanskrta.şŃha. učen u štali". rasa. šta više.skup. pastire i pastirice od sedmodnevne olujne kiše kojom je Indra iskušavao Krišninu božanstvenost! go . Kašjapa.şŃhī-patih .nomada. uz pojam gotram. Dogaña se da posle posete nekih gostiju zaključimo da su se ponašali kao goveda.

da je ono što je shvaćeno takoñe "zgrabljeno".zvono o vratu konja 131 . smisleno povezivanje reči I. grabh. dobija i sl. čuperak. pomračenje. upornost. grob. Od ljudi nikada ne treba previše tražiti. zadnji deo vrata. što se njime podrazumeva da su Turci bili upoznati sa indijskim epovima. hapšenje. grāhah . shvatiti. granth. zglob granthikah . grathanam . posednik. što smo ranije već spominjali."hvatač". kita. žućkast.gaura . astrolog (ume da povezuje stvari) grabh. grīvah-vrat grīvā . crvenkast. uhvatiti. dobiti. kakvim se retko koji jezik može pohvaliti. plen. gķhĦāti . opljačkati. hvatanje u mrežu. resa granthih (m) . kako to već u njih biva. satja . prihvatiti. insistiranje na nečemu.beo. povezivanje više stvari na način da se teško mogu razdvojiti. pristanak.zatiljak. oblačenje. ajkula i dr. uhapsiti. svežanj. preduzeti nešto.ruka. zaposedanje grabhītā (m.narator. Da je percepcija ono što čula "zgrabe" iz spoljašnjeg sveta. gomilati grabežljivac grabež.uzeti za ruku u svadbenoj ceremoniji pakşam . kasnije biva zamenjeno sa "h". granth. guta.grabh. grahin . dohvatiti se nečeg. planeta. da se treba odreći svih stvari. uočiti. ženidba. čulo. zaplenitelj grahah .) P. razumeti. Sanskrtskom porodicom reči obuhvaćen je.uzimanje u vlasništvo. bledo . grathnāti . grabiti. razmatrati pāĦim .. dok je u sipskim rečima "b" očuvano.demon Rahu koji pomračuje. sastaviti literarno delo. započeti. grathnāti granthih granati se grananje I. što je još jedan dokaz našeg druženja sa sanskrćanima u davna vremena.grabežljivac. prihvatanje neke doktrine i sl.snop.povezati zajedno u pravilne nizove.grahah (sl) . upotrebljena reč. onaj koji diži. Pre će biti da su Kauri izvedeni od gornjeg prideva i njegovog korišćenja za opis boje kože "nevernika". sve su to primeri Sapirovog "kako se jednim jezikom može misliti". izraslina. (sl) . pa sve do onog koji ima konstipaciju Koren: grabh korišćen je u Rg i Atharva vedi. gomilati. groblje G.zgrabiti (rukom). gķbhĦati grahītā grabhah zgrabiti. da je vlasništvo "grabež".povezivanje. zaraditi.grabh. razumevanje. partiji I.Gandijevo: "Čvrsto se držati istine" grahanam . pa se treba odreći vlasništva da se ne bi bilo grabežljivac.rumen Nadam se da moju mitološki . grbhnati i grah.grabežljiv. vratni deo životinjske kože grīvā . poštovanje principa i dr. . oglobiti..pripojiti se nekom krilu. organ percepcije: čula i um. saglasnost u mišljenju.slatkovodna ili morska grabljivica (krokodil. Sunce i Mesec.aghaĦŃā (d) . čvor na kraju odeće načinjen radi čuvanja para.čvor. mnogo širi spektar pojmova povezanih uočavanjem sličnosti u pojavnom svetu. mesto planete u znaku zodijaka. (sl) .. umrežavanje grathnah . grīvah griva I. grabhah . tim pre..patetičnu hipotezu o poreklu Srba i Kaura od Kurava niko nije ozbiljno shvatio. osnova: grabhitķ) . zatvorenik.

može pobiti. Što su glava I maloumnost u istoj porodici nije nikakvo čudo. No. izgledati kao Mesec Po mojoj oceni. makar bio Rus. nastojanje. ghaŃŃate i ghaŃŃ. ghaŃ.ekvator ghaŃŃah . možda je pravilnije za nju vezati srpsko: gatati i druge njoj slične. iscrpsti se. društvo. ghaŃŃate . granica ghaŃā . uz Gangu i Brahmu. nastojati. gharbad . kako je već rečeno u uvodu. moguć.tresti. kathajati. tim pre što glas "u". ghaŃŃate . dogoditi se. (sl) . negoli uz kath. ghaŃŃate ghaŃŃah gatati gat G. grumen. biti uporan. "smeje se kao pun Mesec".um. ghaŃah . mesečev srp. gharb. vreñati.obeshrahriti I.napor.zvonce gharb. bez daljega.engleskog rečnika navodi. ghargharah .grumeni mesa žrtvovane životinje glau . čim se nañe pred nekim drugim vokalom. glanih (f) .glava. maloumnost glauh (osnova: glau. tandrkanje kola ghargharitam .u složenicama sa: manas . potresati.groktanje ghargharjam . pa se od glauh (Ns) dobija glāvah (Npl).postati. gharagharah grgotanje.umor. izraslina gāvah (pl) . klokotanje. latinskog i vrlo retko iz ruskog jezika. pucketanje vatre. poput Mesečevih mena. umna depresija. sve reči. ovakvih će primera biti još kadgod se srpski i sanskrtski sinonimi fonetski podudaraju. ghaŃikā .mandalam (sl) . biti prikladan. uz neke sanskrtske reči paralele iz grčkog. Svaki autor sanskrtskoengleskog i svih drugih rečnika. jer je ruskom: golova i srpskom glava mesto u sledećoj porodici reči. Ovde on navodi rusku reč: golova (glava) što se. simbol kolebljivosti ljudskog uma. jer Šiva u svojoj kosi nosi.as. kako je napred učinjeno.hodad 132 grabiti (hodom) . u RVK pripadaju ovoj porodici reči..glapajati .grudva. Ovoj pripada srpska reč: griva glauh glava G. grgoljenje I.Autor sanskrtsko .predati se nekom poslu. klevetati I.gat Povezujući reči ove porodice u smislenu celinu. kad glagol promeni vrstu: glai . klevetati ghaŃŃ. Nije retka srpska poredbenica glave sa Mesecom: glavonja ima glavu kao Mesec ili. procesija i dr. glājati . od gornjeg korena: glai) . glai. tvrdoglav i. morao bi prethodno da savlada srpski. GLAS"gh" -kao g(h)rnacghaŃ. gbarbati G..osećati odbojnost prema nečemu. kolekcija. skup. kao što "i" postaje "j" (zato se "v" i "j" glasovi nazivaju poluvokalima.. tešiti. vredati.zvuk kao što je: grgotanje. u sanskrtu postaje "v". od glave do glavonje.

Pokrajina oko Agre i Mathure u kojoj je Krišna odrastao zove se Vradžah.ghķ.toplota. plamen. Pruža mi se sjajna prilika da pretke mojih seljana i svoje doselim iz Vradža u Vražogrnac i da im. Napomenuću tek toliko da je preseljenje obavljeno odmah posle Krišnine smrti! ghas. livada. proždirati I. ghu.sunčeva svetlost ghķnih . ghasati -jesti. preko Krišne.u RV: sve ono što je dobijeno toplotom ognja ili sunca ghķĦā .Sv. ognju. javno obznaniti I. ghas. ghoşati ghoşah iz grla (guše) vikati bučna gužva gamad gugutati pasti.hrana. granuti.zrak sunca. grmljavina ghoşanam . pašnjak ghasanam . biljkama i dr. za moje selo "lepše od Pariza".zujati ghuş. ghoşati . Apolonije. dan. ghāsah .žderanje.dozivati. vikati.toplo osećanje.javna proklamacija.gugutati I. gutanje Ovde nam nedostaju samo ovce sa pastirom ili: "dobri pastir sa pastvom". u Suncu. verovatno.vatra. objava 133 . napasati pašnjak G. goreti I. ghuş. džigharti . Videti u nekoj boljoj istoriji umetnosti: Ravena . povici tuge i žaljenja. gužva. On je rado krao puter iz ćupova grnaca). pa ipak. Hrišćanstvo se ruga hinduizmu zbog svetosti krave a ne ruga se sebi što od ljudi pravi ovce. nežnost ili saosećanje za druge P. ghavate G. zaogrnuti nežnošću i grnac (zemljani lonac) u kome se nekada kuvalo jelo na ognjištu.ghu . džigharti goreti.nežan. milosrdan Sanskrćani su uočili opšte prisustvo istog prirodnog fenomena. povici gomile. dovikivati. bojni poklič. toplote. Čuli ste. ghu. na primer. zaogrnuti ogranulo (sunce) ghķnih i ghramsah gharmah gorenje ghķĦā grnac (zemljani lonac) G. Sunce ghķĦā . zemlji. ghķĦah . Poslušne su i ne sumnjaju. telu. objavljivač ghoşah . ghasati ghāsah G. izvedem poreklo od Višnua. uzdržaću se. sunčeva svetlost gharmah . ghavate .kķtih (sl) gugutanje goluba ghumaghumāja G. ghumaghumāja. ogranulo Sunce. ghrĦin . sa ružnim imenom Vražogrnac.buka.vikač. ghoşakah . kome ni sanskrt ne može pomoći: vradžaghķĦā. ghumaghumajate (den) . Bez sanskrta teško da bismo povezali: goreti. ghu .sijati.gorenje ghramsah . ghķ. rika životinja. ogrejati. Pastirima je lakše sa ovcama.

ribati. ghuş. a hrišćanstvo postalo multidogmatično. u Panjčatantri: do krvi izgreban ghoram i ghorarupam gorostas. gušati se G.ribanje. i scene ukrasio koloritom i mitološkim bićima iz judeo -hrišćanske imaginacije. grozota. gharşah .samo jedan kraj. trljanje P. ghoşaĦa . mnoštvom odgovora uvećavalo bi se duhovno bogatstvo. gharşati . Završimo priču o guturalima prepoznavanjem sanskrtske imenice: kalpah u grčkoj reči: apokalipsa. Apoklaptični Jovan.zvučan Da bi se vikalo mora se biti grlat ili "gušat". strahopoštovanje. ghoratarah ognjem uništava svet na kraju ciklusa ghorarūpam (sl) . Da je u pitanju neki drugi deo sveta. niti 134 . ghorā . istrljan. ghuş. ghķş.poštovanost.noć ghoram .izriban. Paradoksalna situacija.P.ubiti U sanskrtu nije rečeno kako ubiti. magično oružje ghorah i ghoraghoratarah (sl) . otrov.odličan i vrio poštovan učitelj Osim što pokazuje otkud "goro" u srpskim rečima goostas i goropad. onda se otvaraju mnoga pitanja: Ako bog stvara svet iz ljubavi da li će ga iz mržnje uništiti? Kako se dogodilo da moćna volja božja biva motivisana slabašnom slobodnom voljom udeljenom čoveku od boga? Zar bog postoji samo zbog čoveka? Ako je bog stvorio svet ni iz čega da li će ga u ništa pretvoriti? Čemu Strašni sud ako je delima već sve presuñeno? itd.zastrašujuća prilika ghorādhjāpakah . No. ghur.najstrašniji Šiva: u Bairava izdanju ognjem proždire leševe na lomači i kao ghorah. ghķşta (tpp) . Zabranom da se ne sme misliti drugačije. strahota. Ako se neki deo sveta opredeli za tezu da iznad boga nema zakona i da sve zavisi od božje volje. izazvano je duhovno siromaštvo. ghoşati G. ghurati . četkati. dok nam srpski glagoli daju odgovor na to pitanje. ghoşati . ghķş. odreñeni odgovori proglašeni su za dogme a sva druga mišljenja nazivaju se jeres i sektaštvo. pa ciklično poimanje vremena prilagodio biblijskom pravolinijskom shvatanju: samo jedan početak . ako su uzročnici prirodne sile. sa rezultantnim strahopoštovanjem tim pre i više. osim u duhu dogme. baš suprotno od onoga što se dogodilo u "paganskih neznabožaca": mnogo bogova sa obiljem politeizama i panteizama. hrišćansko jedinstvo se raspalo. dopunjeno meñusobnom mržnjom koja ne preza od zloupotrebe "Milosrdnih anñela". Na ovakva pitanja mogu se dati različiti odgovori. istrijavati se I. osoba različita od jevanjñeliste Jovana. gharşati gharşah grepsti grebanje zagušiti. Izgledi za sporazumevanje u hrišćanstvu isti su kao kod potomaka zakonite Sare i robinjice Agare. Oni koji misle nedogmatično nazivaju se jereticima i sektašima. goropad G. kako je život jači od dogmatizma. mora biti da je nešto bio načuo o indijskim kalpama. užas. da paradoksalnija ne može biti: jedan bog sa obiljem monoteizama koji se meñusobno isključuju i jedan drugom rade o glavi. drobiti.zastrašivati kricima I. ova porodica sanskrtskih pojmova tvrdi da ono što dovodi do osećanja užasa biva praćeno osećanjem poštovanja. gde niko nikog ne isključuje. U hrišćanskom svetu. bez institucija za sputavanje religiozne i misaone energije. sa crkvom i saborima.

sve nam je dato i nametnuto. u levoj plitku posudu sa razbuktalim ognjem. ili smo svi mi skupa deteminisani opštim kosmičkim zakonom. umesto Hristovog lika nalazi se krst u krugu. ti stvaraš i ureduješ nebesa i zemlju. pa evo mrvica od onoga što oni kažu. druge svetove i bezbrojne duše. bez prstena. Obe u drugom planu. jer ništa nije naše. dok desnom nogom slama kičmu slepog demona Andhake. oko vrata ukroćene kobre. sa dvoslojnom porukom: Hrist centar i vladar univerzuma. minñuše. vatrom im razara obličja. Indijski um umeo je (um tome služi. našeg vremena. crux gemata. Podignutom nogom ti štitiš svesni i nesvesni poredak stvari. U Unmai vilakkamu: "stvaranje nastaje od doboša. Kosmički igrač nije decizivan ni statičan. levom rukom pokazuje na levu nogu izdignutu iznad tla. svi smo u istoj klopci. Par ruku sa dobošom i ognjem obrazuju kosmički plan. sledeći u stopu svoje duhovne uzore. u jednome. tvojom rukom u kojoj držiš sveti doboš. razaranje od plamena. on ličnim primerom ukazuje na opcije različite od raspinjanja. Vitice kose vijore se i lepezasto šire od glave pa sve do unutrašnjeg ruba prstena. on lako. našeg života. kojom dotiče prsten. nanožice. pojas. Oni su naša istina i sudbina. slobodna volja. te onaj jedan.kovaiu: "O moj bože. Hrist . Šakom desne ruke u prednjem planu u položaju: mudro poručuje: "Ne boj se!". Za razliku od vizantijskog simbola. počinje novi ciklus i nastaje frenetična igra mnoštva željnog uobličenja. zatočenici našeg tela. nadlaktice. podignuta noga daje smirenje" Ili u Čidambara . Apoloniju. našeg univerzuma. Hrist pristaje na raspinjanje. sa bezbroj pojavnih obličja. Demokratski establišmenti ponašaju se po istom obrascu. duh i materija zajedno. Igrač ima četiri ruke. poput kupaste krune. kod svih ostalih primeraka umetnici su Igrača smestili u prsten. njemu su nalik raspeće i Hrist . dijadema i okićen simbolima. gde god da je ima. Umetnici Južne Indije.Šakti. ali se nema mnogo argumenata kojima bi se oni mogli odbaciti. ostavili su za sobom mnogo primeraka Kosmičkog igrača. Iz poveće daljine gledano. naše planete. Svi oni nešto rade. zaštita od šake nade. razdvajanja. isto misle i pravoslavni hrišćani. Tek sa umetanjem igrača u prsten. prinesi sebe na žrtvu i stići ćeš u centar . narukvice.Hristu. Tamilski pesnici spevali su pre mnogo vekova pesme i poeme Igraču. ono se pojavljuje u superlativu: Ghora . igrač igra.jedno drugo mrzi. U već spominjanom ravenskom Sv. individuacije. treba ga opisati. Ganga. Osim jednoga. igrajući obavlja svoju kosmičku dužnost. Indija je. i božja i čovečija.ali.tarah i ognjem pretvara preostalo u neuništivi pepeo nabijen potencijalom. sklopljena u trojstvo. Ono što ih dočekuje porukom: "Ne boj se" i pošto svako od njih odživi svoj vek. Hristocentričnost nije nova reč. Šiva . Mladalački lik bogato je ukrašen nakitom: ogrlice. Mogu nekome biti ogavni i prsten i centričnost. sa najvećom kolekcijom u Madraskom muzeju. zaista.sudija sudi. Tako bog Višnu ima svoje avatare a Šiva 1008 imena. čim zvučnim impulsom razbudi potencijale. Sve svetove ti 135 . oponašaj Hrista. pozadinu i nosač centralne figure kojom se razrešava dilema: šta činiti u prstenu determinacije. mislila bogatije. da nešto ume) da do mnoštva doñe razlaganjem i da iz njega birajući. Bog i njegova stvaralačka energija. za Šivin račun. Mesečev srp. u visoko spletenoj kosi. Spoljni rub prstena okićen je plamenovima. pre nego što kažemo šta igrač Indijcima znači. stvara nove sinteze. U desnoj ruci drži doboš. slavni livci bronze. ništa mi nismo biranjem izabrali. u apsidi. osim pobožnosti koja je. iznad pastira i ovaca.mumani .ghora . Jehovu neću ni da spominjem. deluje nedovršen i nedorečen. svuda od iste tvari. Tako je mislila Vizantija. njegov univerzum pun je dinamike njegove igre. reklo bi se po slobodnoj volji. scena se menja i raña dilemu: postoji li. nisu ni meni dragi.sudija na Mikelanñelovom Strašnom sudu u Sikstinskoj kapeli. vizantijskoj crkvi izgrañenoj u vreme Justinijana. od kojih su tri. Brahma. Prisvajanjeje utešno i iluzorno. on se javlja samo kad treba da nareduje i da kažnjava . raširene su sve do unutrašnjeg ruba prstena. a kad se energija potroši na dinamičnu igru i vreme univerzuma iscuri.

uprkos dve hiljade godina hrišćanstva.troliki ili trostruki Šiva. Energija se ne može uništiti.onako kako mi pravoslavni hrišćani svet siromašnih zamišljamo.išvarah. Tvoja podignuta noga daruje večno blaženstvo svima koji uz tebe prionu. nedaleko od Bombaja. bog joge i zaštitnik asketa i jogina. azijski svet je zapanjen spoznajom nepromenljivosti hrišćanskog fenomena. Hinduističko . Opet se svetski ucentrisala pragmatično . tvrdi isto što i zakon fizike: Ep + Ek = E = C (konstanta) gde se indeksima "p" i "k" označavaju potencijalna i kinetička energija nekog sistema. Ne boj se. O njemu je Andre Malro rekao da bi se. pūrĦāt purnam udačjate pūrĦasja pūrĦam ādāja. Ajnštajn je pokazao kako se potencijalitet materije pretvara u dinamičku energiju na "ghoraghoratara" . Šiva mahā . Tri su milienijuma izmeñu Iša upanišade i moderne nauke."11 11 Preuzeto iz: Ananda Kumarasvami: The dance of Shiva.budistička Azija zna da je cilj jedan: duhovni razvoj čoveka. New Delhi Na drugom mestu se Šiva obraća čoveku: U nesavršenom svetu čovek se raña nesavršen. oslonjenom o tle ti nudiš pribežište dušama umornim od zakona. njime mogla rekonstruisati indijska religijsko . ako je Ek = 0. ona može biti ili potencijalna ili kinetička (dinamička). veliki delatnik koji ne sme samovoljom da prekraćuje prirodni zakon. Njena uvodna strofa glasi: "Aum pūrĦam adah pūrĦam idam.sa političkom porukom: "I mi budem komandovat!" prevedenom na slatkopravoslavni jezik i bačenom svetu u lice iz tuñe "Atine" "Hristocentrizam kao osnova ustrojstva sveta" . "Naivni i metafizični" svet Azije.način. punoća opet ostaje. Uvereni da se univerzum menja iz trena u tren. Ako je Ep = 0. impresioniran je "novom" tržišnom ponudom iz starih radionica i marketinškim olakšicama prilikom izbora ili jednog ili drugog centrizma . jer se znaju putevi dostizanja savršenstva. u slučaju iščeznuća svega što je indijsko.transformišeš rukom u kojoj držiš plamen. ili da je put jedan. Znanjem osvetljeni duh oslobaña se uloge igrača u razigranoj procesiji univerzuma. Otud centralni lik trojstva.za obadva nema mesta . mržnjom zadojena i silom opijena. slično onome što je Gandi rekao za Iša upanišadu. pūrĦam evāvašişjate" "Puno je ono.amoralna i starozavetno – kapitalistička koalicija. apokalipsom.joga . E je jednako Ep. svih onih koji su poruku shvatili. Dirigent je bio i ostao JHWH. Šivatrimurtih . Posebno mu je interesantan segment preklapanja dva kruga: sve je bez ikakve sumnje započelo prvom glavom svete knjige i mora se završiti poslednjom. uzročnosti.u rupi je boravio dok mu je ateizam crkve u vazduh dizao . Tu je i 136 .pod uslovom da se svi Azijati odreknu svih svojih puteva i prevoznih sredstava. na ostrvu Elefanti. Od punoće kada se puno uzme. Svojom nogom. Najveličanstvenije vajarsko delo indijske umetnosti. a kola su mnoga. nastalo u osmom veku. E je jednako Ek i respektivno. Sagar Publications. Znanjem uništi slepilo duha. puno ovo." Ova misao Iše. uveren u postojanje mnogo kola i puteva. Monoteistički svet zna samo jedno: put je moj. Iz punoće puno izvire. pa je zato nespoznatljiv. Iz osiromašenog i zbunjenog "Trećeg Rima" čuje tradicionalno zakasneli glasić iz rupe izašlog i podgojenog patera . ti sve siromašniji. nalazi se u hramu. mora sebe da obuzdava askezom i jogom uspostavljajući duhovnu ravnotežu. kola su tvoja a tvoj i moj cilj je: ja sve bogatiji. a da su putevi mnogi. Onaj koji pobuñuje i uvodi u igru da bi na kraju sve uništio. isklesanom u steni.filozofska misao. matematičkim jezikom izražena. ili potencijalna i kinetička.

Nema boljeg trojstva. sve višc. teško je prorokovati. crkvi može reći osim onoga što se. na mnogo višem nivou apstrahovanja: atman = brahman.dogodio se iz istih razloga iz kojih mu se upravo dogaña ovo što mu se dogaña: geostrateško-politički ciljevi i interesi velikih sila. osim nešto malo vedskog duha. Većina ide u crkvu tri puta. Nekada se ono što se dogañalo. od koga je mogao čuti o mnogo boljem jednom bogu. a ne iz nekih filozofskih razloga razvoja religijske misli sa nižeg politeističkog na viši monoteistički nivo. dakle nije JHWH. Tu je i prečista mati. Naročito su interesantni oni koji umeju da preskaču milenijume. dogañalo i u ime duha. saosećanje i podrška iz Azije. Toliko obilje istinskog dogmatizma. pa se mora malo pričekati na "prati . koji mnogo više "zna" od svih ostalih mudraca sveta.rabinskih razloga i zbog nesrećne ljubavi. Niti verujemo. Pastiri boga mole da je ovih. od Karla Gustava Junga oni stižu do Jošue Isusa Hrista i laiku nude spasonosni udvojeni semitski identitet: individuacija po K. kakve blagodeti! . I bog i višnji potiču iz rgvedskog panteona. bez oboženja. videće se. nego tamo. 137 . Samo monoteisti tvrde da je monoteizam u prednosti nad politeitzmom. doktrinarnih nesporazuma. A gde smo mi. Pošavši unazad. On bi radije da bude spašen ovde. "Svaka tica svome jatu leti!" Šta se o veri. on se zove bog. Održavamo običaje. moja ljubavi? Svega smo se odrekli. i za svaki slučaj. Jungu = oboženje po J. Njemu se ne menja carstvo zemaljsko za carstvo nebesko. kao trkači prepone. Putem glasila. jer može da izazove sumnju u originalnost prvog identiteta. Ne kaže se da je sam tablice klesao a nama lagao da mu ih je bog dao. bez dovoljnog poznavanja naroda. uz blagoslov rabina Savla i apostola Pavla. može čuti na RB 2. pogotovo oko vrlo važne reći "filioque". sve to odjedanput.Hristos da bi spasao "per se" bezgrešne hrišćane i "per se" grešne bezbožnike ukoliko se blagovremeno. koja će se zdušno zauzeti kod dvojstva za grešnozačete i grešnozačinjuće.. Suncu. no što je njegov sinajski JHWH. Hristu sve to. i nismo nigde osim onih koji su svoj na svome. I. na zemlji. reklo bi se da neće.učenika" povodom "pālajati" centrista. to se ne spominje. makar reda radi. i bez angažovanja KFORA i misionara pokrste. Ne spominje se. To je ugaoni kamen zapadne naduvanosti preteranom individuacijom. koji nije od svetoga duha. Niko ne spominje da je Mojsije prvo ubio Egipćanina. danas se dogaña u ime ljudskih prava. Ili su pastiri loše obavili posao. razvoj se odnosi na sredstva i metode osvajanja. ili su ovce loše stado. danas je geografija beznačajna. G. od: KGJ + JIH + RSAP. da li je ispravno da bezbožnici prime hrišćanstvo pre hrišćana? Da li će. sa ispuštenom dušom.hrišćanstva tiče. Otud razumevanje. Epitet mu je višnji. na nebesima. Gledano iz uglova učiteljice života. religiji. povodom krštenja i venčanja. uturio Stari zavet u bibliju iz rasno . srpski narode. Naš bog nema ime. dva puta za života. Pravi hinduističko -budistički samnjasini. Niko ne spominje da je JHWH bio izabran za jedinoga iz političkih razloga očuvanja identiteta i biološkog opstanka "izabranog naroda" Izrailja u moru civilizovanijeg okruženja. pokojnik se nosi u crkvu. niti nam je do vere stalo. ili neće. Šta više. Duh se s duhom razumeo. treći put. šta će se silama sa istim ciljem dogoditi. stariji hiljadu godina od JH i tri hiljade godina od KGJ. U carstvo nebesko Srbin ne veruje i nema pojma da može biti spašen. pravo brhadaranjaka i tripitaka ponašanje. Ne. U istoriji se jedno-te-isto dogaña.uče ga da mu se sa primitkom hrišćanstva dogodio najsrećniji dogadaj u životu. Srećni dogañaj koji se već dogodio poodavno. Osim toga. Zna on da i pesnici i duhovnici moraju od nečega da žive. Prvi dogañaj se dogodio jer niko narod nije ni pitao. Ne spominje se ni Ehnaton. barem što se Bgd . autentični upanišadski identitet. Niko ne kaže da je Pavle. ulepšava se semitska predaja. Nekada je bila od presudnog značaja geografska blizina sile. pa posle toga naredio: "Ne ubij" i da je neizmerno mrzeo Egipćane iako su mu život spasili i na visok položaj postavili. jer se pošto-poto narod sada "pita" i po pitanju svih siledžija. ni intelektualizmu skloni Azijati nisu u stanju da konzumiraju.

rotacija.". pripadnik neke grupe ili društva.gatih (f) . bolje nije ni zaslužila!" Ovo poslednje ponavljati kao refren. Iz nje bi radije izabrao: "Oko za oko. on ne gubi svoje. oblast.deva . opsenar čakra . zbog Srba i bez Srba ne iščezne. GLAS "č" -kao čuturačakram krug I. što na srpskom glasi: "neuništiva (neskršiva) slava". domen. cirkularan čakrija . nego tuñe. područje. onaj koji se vozi kolima. Ovaj barem pošteno radi svoj posao i neće na Srbe krenuti u obličju Ghoraghoratare pre no što istekne vreme predviñeno za kalpljenje Srba u sopstvenu kalpu. grnčar. Višnuov disk. i nek izgubi.. sastaviti opštenarodni trubački rok-bend. Jeste da je komplikovaniji. sve dok univerzum. obrtati. Neka svako za sebe oceni da li je grčki ili srpski izraz bliži sanskrtu. s obzirom na sanskrtski fundament jezika i na prijateljstvo sa Kinezima. putnik Složenice: čakra . Uzme li se baš sve u obzir i razmotri sa svih aspekata. neko će reći. vartate . održati kratak kongres o otadžbinskoj budućnosti.. seoski akrobata.leva talasanja.sličan točku.kretati se i kķ . ako svet ima budućnost.onaj koji se kreće svuda neometano i bez prepreka 138 .pāĦih (m) . delati) . postojati) . A kad se vreme bude primaklo kraju. čakram (od korena: čar ."sa diskom u rukama". točak Sunčevog vozila.onaj koji ima za božanstvo točak bornih kola čakra . opet kažem.točak kola. čakraka i čākrika .Semitsku svetinju retko koji Srbin da je video. ali ne mari. Kažem: ako je neko sebi dozvolio da napusti veru svojih pradedova i drugima da mu koren preseku. a sve mu je manje do bilo čega stalo. biti. kralj.raditi.ono što pripada točku ili kolima. svestrano. kraljevstvo i dr. "Šta mari!". Višnu čakra . ako je ono što dobija bolje i bezbednije! Ili se prikloniti Šivi. šest oblasti ljudskog tela ovako nazvanih u tantri. krug. kružno kretanje čakra .dharah . ne traži se samo ljubav. Mirno sačekati do prestanka zavijajanja sloga AUM i izvršiti zaokret kosmičke uloge nebeskog naroda ka obnovi porušenog. kružan. okrug.desna i desno . Srbinu bi najbolje odgovarala jedna stara kineska varijanta budizma svesti. Nisu nama strane i nedostupne duhovne vertikale. drugar P. Dokaz za srodstvo Indoevropljana indolozi nalazej u odgovarajućem grčkom izrazu (jer ne znaju srpski): "kleos aftiton". mlin za ulje. čākrikah . Najveći ideal Starih Arijaca "akşitam sravah". mnoštvo.vartin (od glagola: vrt. stalo mu je da se proslavi braneći pravdu. suverenitet. jedinom nepristrasnom bogu uništavanja. imperator. vremenski ciklus. nego ugledanje na žrtveno jagnje.vrteti. jebo te bog! Kalijugi je došao kraj! I "neka je. grnčarski točak. Ako mu je do ičega stalo.vozač. a kamoli čitao.suveren. Budizam je vera budućnosti. "To se više ne radi!". centrirati se u centar univerzuma i iz sveg glasa celom univerzumu otpevati: "Ne boj se. smiriti levo . uz pratnju vokala.

oko čakşuş . Kruženje nebeskog svoda. a srušili ih do temelja monoteistički varvari. što danas nigde nije slučaj. prvi ministar i rizničar. bharati .prevarant. desno. postati vidljiv. čaŃačaŃŃati (onomatopeja) .pucketati (kao vatra) čaŃ.čakra . i nalazi se u muzeju u Sarnathu kraj Benaresa. Zbog ograničenosti znanja. pre Hr. čaŃačaŃa. počev od Bharate. U RVK čakšire su označene zvezdicom. čaşte (def) . Najlepša skulptura Buddhe u ulozi pokretača točka zakona potiče iz Gupta perioda. čaŃŃati čagrljati. nije mi jasno zašto to nisu: kirkos i circulus? Krug srpskog jezika kao da je usput izgubio koren: čar i ostao pri korenu kr.vartitā . Mada su indijski kraljevi od detinjstva dobijali potrebno obrazovanje. piljiti. Tu je i ogroman kompleks temelja grañevina koje su na tom istorijskom i svetom mestu podizali kraljevi dinastije Maurija. nikada nisu išli zajedno.pucketanje vatre čaŃuh (m) . kad glagol promeni vrstu: čaŃ. prizor čakşuh (m) .Bharatam i prvog čakravartina Bharate izvedeno od glagola: bhķ.uživanje za oči čakşū . kako je ime Indije . U čakravartine je ubrajano 12 prinčeva plemena Bharata. izgled. Što se čakšira tiče.čakravartin. čaŃ. razlomiti I. u I v..aŃah . sina Dušjante i Šakuntale čakra . Kušana i Gupta počev od 4.pojaviti se. o četiri plemenite istine i o osmostrukom putu prosvetljenja. ta dva. imperator.rogah . vladar čakre (oblasti) od jednog do drugog mora (Indija). navodi sličnost grčke reči: kiklos i latinske: circus sa čakram. Indijci nisu gajili iluzije o svetskim vladarima pa su čakravartine smestili u mitsku prošlost. mora da su bile veliki modni hit. Na mermernom reljefu u madraskom muzeju dat je prikaz čakravartina onako kako je zamišljan relativno kasno. Sunca i Meseca inspirisalo je Stare Arje da vladara svoje zemlje nazovu čakravartinom. lep čakşuşmat (sl) . čavrljati G. neko ko zauzima najviši rang. očito je da čakravartin nije smeo da vrti točak naprazno ili da mu točak kola "šlajfuje u mestu". meñutim. posle Hr. dharma . opsenar (sa zmijama). čakşaĦam . prikazana je raskošno odevena i urešena kraljica. pre Hr. Iznad lakta desne ruke čakravartina nalazi se točak na stubastom nosaču. čaşte čakşuşja čkiljiti čakšire G. podizati. v. tri puta viša od konja ili slona kraj jastuka na kome stoji. U pozadini. dopadljiv. buljiti I.održavati. čakş. u Parku Jelena. uočiti. podupirati.obdaren sposobnošću viñenja Ništa bolje ne pristaje uz srpski glagol: čkiljiti od sanskrtskog: čakş. Dominantna figura. levo. Poslednji nemitski bio je Buddha.ljubavno čavrljanje 139 . Iznad turbana ove dvojice nalazi se državni pečat jednak njima po veličini. pogotovo one sa nafaltanim i obešenim turovima. unapreñivati. pod uslovom da je posmatrač bio čakşuşmat. kralj.prītih (f) (sl) .prijatan za oko. čaŃajati . čakşuşja . čuvati. Tu.bolest oka P. seoski zabavljač Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. desnom rukom dodiruje nebo koje ga zasipa kvadratnim novčićima (srpsko: "padaju mu pare s neba"). čakş. čatačatajanam . čaŃŃati . oko 5 v.vartī (m) .padati kao kiša i. "Tau dvau". pa su bile pravo uživanje za oko čakşuşja.slomiti.pojava.država (ili stanje: biti u ulozi univerzalnog imperatora) čakra . pokrenuo je točak prenoseći prvoj petorici učenika saznanja do kojih je u osami došao.suveren. u Sarnathu. nositi. no on se odrekao svetovne vlasti radi pokretanja točka moralnog zakona.

Ona se naziva i: Mahişa asura . bez izuzetka sa sanskrtom. čaĦd.mardinī . Uneo je. uništavanje. Slično ovome je i čavrljanje: "žene čavrljaju kao čavke". Mahišu. Razaračka funkcija para Šiva . Ova ideja o kroćenju čulnih strasti saopštava odnosom ČaĦda Mahişa slično onome Šiva . spasavajući njegovu dušu zarobljenu u telu bivola. čaĦakah . čaĦdam . da neko čagrlja kad pretura po sudovima. Doduše. ne birajići sredstva. Čanakja je učio vladare kako da.naljutiti se.čaŃakah . ČaĦdā i ČaĦdikā .drvena posuda za tečnost Simboli srpskog naroda srodni su svi. čaĦ. razbesneti se I. čaŃukā I. Moćnog demona u obliku bivola. autora Arthašastre. su imena boginje Durge . U prvoj će se naći usred ljudske drame. označivši ih zvezdicama. što čine tantristi kundalini . pak. Pod znakom pitanja je srodnost čanka sa čanakah.toplota. Takozvani idoli do te mere su obogaćeni simbolikom i smislom da se pred njima sve "neprirodne" religije (po kojima ispada da čovek nije prirodno biće) moraju osećati ubogim siromasima. Ona je Mahišu najpre navela da se u nju zaljubi a potom ga ubila. po Vuku. svirepo Gornji srpski glagol Vuk nije uneo u rečnik. bes. nasilan. ČaĦdi je ime od milja kojim se oslovljava ljubavnica. U njegovo vreme čantranje još nije bilo preovlañujući meñuljudski i. grašak. sa pežorativnim prizvukom i da ih srozavaju u idolatriju."Teško dostupne". Šivine supruge. Odnos bik .zob. Plodnost je podloga i uslov dinamičkog zamaha kreativnost. čaŃukā . obavlja se radi obnove na višem nivou: smanjenje fizičke u korist povećanja mentalne i duhovne snage. sitno znevlje. Vuk kaže da je čanak sa čančićima turskog porekla. čaĦakah čanak (?) čutura G.vrabac U narodu se kaže. strastan čaĦdam (ind) .nasilno. u drugome.čovek bio je za Indijce očit primer evolutivne strukturne promene. Ko mi ne veruje. Slutim da je od ovoga dvoga nastala: šindivila. Iskonsku seksualnu energiju treba transformisati u energiju duhovnog prosvetljenja. čaĦdate G. ljutina P. u rečnik prideve: čandrijiv i džandrljiv. bez namere korenitog zatiranja seksualnih nagona. u indijskim hramovima. da miš čagrlja u drvima. što dobro dode monoteističkim propagandistima da politeističke religije nazivaju prirodnim. čaĦdate . a sam nije upućen u stvari. neka nañe dva dobra vodiča pa neka ga jedan od njih provede kroz crkvu a drugi kroz hinduistički hram. koliko sam ja čula. zvanog Kautilja. 140 čantrati . mogla je da uništi samo žena. bračni odnos. Poreklo nekih čankolizaca od Čanakje nije.jogom. koja je pod ovim imenom predmet obožavanja tantrista. bez svirepog ubijanja bikova na koridama u cilju demonstracije čovekove premoći nad životinjom. besno. otac Čanakje.Nandi. koju oni izražavaju mitski i metaforčno. čaĦd. pa su bogovi udruživanjem energija stvorili ČaĦdu.Žestoka. pogotovo. osnaže svoje države.ponuditi nekome nešto I. mada je razlika u nazorima velika. čaĦda . otud lingami.svirep."Ubica demona Mahiše". da kiša čagrlja po krovu.Durga. umesto Šive. čaĦati . čaĦdašīla je strastven karaker. Tu je i čagrtaljka (ispravno. a ne čegrtaljka).

"sa 4 vrata".kuča . "500 stihova u slavu grudi strasne žene". čatur . Arijcima su Dravidi ukazali na nepotpunost bogova muškog roda. počelo da se koristi kukuruzno brašno. vešt. pak. Samo privenčani hrišćani bezgrešno seksualno opšte.broj 4 Složenice od kojih neke imaju sličnost sa srpskim rečima: čatur . Otud Kama Sutra i bezbroj poema poput ove: "čandī . ljubavnog umeća tiče. čatura i čaturaka .bistar. čaraĦa čarapa 141 . čatur B. čovek čatur . U monoteizmima takvi obrti imali bi se smatrati: prvi neoprostivo bogohulnim.i.patham . na filozofskom planu stiglo se do apstraktnog pojma srednjeg roda brahman.pančašati". ne umem reći. čamasah kačamak (?) čutura (glava) (?) četiri I. drugi . "Reductio ad absurdum" na ultramonoteistički način.dvāra . oštrouman. slatkiš.ķča . očuvala u kačamaku kada je. čantranjima.mahā . U Indiji je odlučivanje po principu ili-ili bilo nepopularno pa se postupilo po principu i . Što se. Tamo gde se neprirodnim supstituiše prirodno i čovek izoluje od prirode. pa bogme i muškiin. ne rekavši da reči imaju veću moć obmanjivanja od dela likovne umetnosti. boginja je kreativna energija boga. mnogo kasnije.drvena plitka posuda kvadratnog oblika sa drškom upotrebljavana prilikom žrtvovanja some. Izaći na kraj sa bogovima ženomrscima nije lako.četvoronožac sa kopitama čatuş .biće uveden u univerzum gde će naći monoteiste. Možda se uspomena na čamasah. Prirodno proglašeno grešnim pretvara se u bezgrešno činom svete tajne. čamasah . O onima koji izmeñu golih zidova čitaju samo jednu knjigu ne treba ni govoriti.stvaralac sveta mora biti starac kome lepo pristaje nevina bespolnost. kaša načinjena od ječmenog. Moralo se izmisliti bezgrešno začeće propraćeno ženskim. Ovome ide u prilog sanskrtski glagol: čham.raskrsnica četiri glavna puta čatur .bistrina uma.vķşa . Na nivou religije bogovi su upotpunjeni boginjama. čhamati -jesti. Neki davnašnji kastratori duha zabranili su sve osim reči.onaj koji ima četiri bika čatuh .kona . simbol te žene je cvet crvenog oleandra: čandi.četvorougao čaturatā I. Zato bog . slično loparu.preterano komplikovanim. Ostali će goreti u večnom paklu. Neprirodno sputavanje prirode izaziva seksualne revolucije. okretan Da li se u srpskom iskazu "utuviti nešto u čuturu" glava metaforično naziva čuturom po sudu za vodu ili po sećanju na oštroumnost. pirinčanog ili nekog drugog brašna. moraju se uvesti čuda božja i svete tajne kao osnovi vere. čaturatā . veština P.šapha . i tu za Indijce ništa nije ostalo prekriveno velovima tajni. Bilo je potrebno ili da se oni požene ili da preñu u bespolne spodobe. brašno Lopar je služio i služi za iznošenje hleba iz furune. U vreme moga detinjstva na lopar se istresao kačamak.sa četiri stiha čatur .

U njemu nije nikad i ničim ograničavana sloboda mišljenja i verovanja pa je bujao kao banjan drvo. lutalica čārita (tpp) . čarati . bog. naredba. preporuka. zabavlja narod i mami pare koje kako doñu. Sve nam je mnogo starije nego što nam se čini. moralno ponašanje Od gornjeg glagola sa prefiksom: ā nastali su. čarkķtih crkva G. I.pokrenut."onaj koji zna i podučava ačarah". nasilno širi veru uništavajući narode. propis. Šta se dogodilo i šta se dogaña sa svetom apostolskom crkvom? Ona izrasta u moćnu ovozemaljsku instituciju. putovanje. čarč. āčar. praktikovati nešto.špijun. āčārati . praksa. bez progona. čarati i dr.ponavljanje reči prilikom recitovanja veda.pomazivanje čarkķtih (f) (od korena čar i kķ. pevači. tako odu. kretanje.ponašanje. slava. slediti neki put I. bez intervencija "kultivatora" sa makazama. i ona u RVK obeležena zvezdicom. organizuje sabore radi dogmatizacije učenja osnivača.špijun. G. greh. okovi čārakah . onaj koji inicira učenika svetom uzicom i podučava ga vedama Produženjem korenskog samoglasnika od čar u čār.stopalo. upustvo ačarjah . Iako neinstitucionalizovan. Nije nerazumno pretpostaviti da su Cigani. tradicionalni običaj kao osnova zakona. čovek roñen u noći bez mesečine (čandrah je Mesec na sanskrtu) preko koga je prešla mačka ili neka druga nečista životinja zbog čega se on celog života ne prihvata ozbiljnog posla nego luta od mesta do mesta. slediti nekog. ognjem i mačem uništava jeretike i bezbožnike.glumac i pevač lutalica čaraĦatvam . hinduizam je držao i drži na okupu zemlju najvećeg pluralizma na svetu. čaraĦam . prvenstveno duhovni. kompanija. ispravno delanje.približiti se.profesija glumaca i igrača lutalica P. čar.ponavljati reči prilikom recitovanja veda I. učitelj. Vuk navodi reč iz Boke: čaratan. naveden od strane nekog da učini nešto Od ovoliko pojmova odabranih iz mnogo veće porodice reči. vozač. dogme u obliku zvonceta blagovremeno svezuje deci oko vrata. i od Hrista i od starozavetnih proroka.rupam novo! Da li ''čarč" potiče iz istog izvora neka o tome sude Englezi. čarčah i čarčakah .hvala. čakķtja (tpb) . kandilo. koren drveta. veličanje P. kao: čakram . običaj. bez sabora. Namani stara . oltar. kod nas se očuvala samo čarapa. starije i od primitka hrišćanstva. škola ili ogranak veda. alternacija recitovanja izmedu dveju osoba čarčanam . asocijacija čāranah . preduzimati nešto. dobro ponašanje. dobijaju se nove reči: I. apsorbuje sve što se pojavi uživajući u bogatstvu ideja. delati. višnji. ačarah . lutati. ponavljanje reči u mislima. kretanje. Mislena imenica hinduizam. stub. čārah . čarčajati .krug) . svirači i vrači lutalice sebe nazivali čaranah od čega su nastali: čaranje. lutanje. uzdizanje.ono što treba spominjati sa hvalom Crkva. zatvor. progresija. post. stavljen u pokret.onaj koji luta.G. anñeo. ponašati se. postupati. sve ove reči potiču iz vremena Rg vede. 142 . bez ikakvih nasilja.kretati se. slušati nekog. bez religijskih ratova. čāratha .

čarsanajah su isto što i pañča . potresati.sažvakan čarşaĦi čaršija žvakanje čarugdžija I.kartah . čal. ni višnuiti. zastraniti. čalati akcelerirati. brz. Pravu granicu izmedu Zapada i Istoka povuklo je carigradsko anatemisanje u crkvi Svete Sofije sa početka proteklog milenijuma.parče kože čarma . ni tantristi.žvakati I. hitar. Geografska granica Evrope duž Urala gola je fikcija. delatan.kķşŃajah (v. čarşaĦi. obeležen zvezdicom. čarv. biti konfuzan.rad u kožarstvu čarma . skretati od. pogibeljnost 143 .kārah . čarvaĦam . neće izazvati ni šivaiti.Vera -kazan u kome se ključanje održava tapasom izračenim iz netrpeljivosti i mržnje. takozvani ekonomski faktori jedini razlozi nesloge. Može i na protestantizam. čarşaĦajah (pl) .koža Složenice: čarma .žvakanje P. čarvajati . čarşaĦi .kožar. Njega će izazvati monoteisti zatrovani otrovnim mlekom monoteističke netrpeljivosti gde unutrašnja podela na vernike i ateistse nema značaja. čarma (n) . potresanje. ni taoisti. Oni su mnogo dublji i potiču od davnina. ako do njega doñe. ni budisti. Nema boljeg primera za ilustraciju onoga šta ona može da učini od odnosa izmedu Srba i Hrvata: narodi istog jezika. Ovo uslovljavanje služi kao dobar izgovor jer nije civilizovano javno se deklarisati kao rasista. Nisu naftovodi i prirodna bogatstva. čaldosati G. čalah . rastrojen. čarvaĦam G. Egzegeta predlaže da im ponudimo Hrista jer Hrist je jedino što mi imamo. zaokrenuti. uznemiren. kultiviše. fluktuacija. čarvita (tpp) . čarma-karanam I. U tom skupu nema pravoslavnih Slovena niti ih može biti sve dok sa Marksovog komunizma i Hristovog hrišćanstva ne preñu na tržišnu privredu i na starozavetni katolicizam.karaĦam .ubrzavanje. čalati . Upadljiv je nov fenomen. povezivanje svih monoteista na globalnom planu u jedinstven skup sa najavom religijskih ratova -monoteisti protiv ostalog sveta. ni ñaini. Pañča . Ne videti i ne uvideti na vreme o čemu se radi predstavlja najveću opasnost. pod "k"). vañenje očiju. obućar Čarugdžija je u RVK opančar. klanje. krvni neprijatelji: izgnanstva. veću od strateških namera i vojne sile neprijatelja. Čarsañajah su osnivali trgovišta za razmenu proizvoda i gradove. Ima se utisak da impresije dublje od ponude Hrista ostavlja pretnja atomskom bombom. čal. nestabilnost. može i na islam. opasnost. U RVK čaršija je obeležena zvezdicom. odstupiti od vrline I.onaj koji neguje. Propast sveta.narod kultivator koji se bavi zemljoradnjom za razliku od nomada P. ni zenovci.kretati se.

poželjan i sve to skupa od korena: kan odnosno od glagola: kan. čāmarikā I.obratiti se rečima (srpsko -"zadovoljstvo mi je da vam se obratim. čapala . lepota čārutvam . mesečina.pokretno i nepokretno čala .skrenut sa uobičajenog toka stvari.ačala (udvojen koren: čal) .drmusati. kurva P. jezik. nepostojanost. iskliznuće iz prirodnog toka stvari i odstupanje od vrline ne pripadaju više istoj porodici reči.čalā . čāruvī .ačala .nepouzdana žena. voljen.engleskog rečnika.povoljan. ubrzavaju razvoj i izazivaju opasno skretanje od prirodnog toka stvari.potresen.džanā (sl) . Izvesno je da se od prelaska sa opanaka na cipele drastično povećava stopa rasta "nezaustavljivog razvoja". čāpalam .ljupkost. omileo. zbunjen. prikladan.munja. nesiguran. I. pokretljivost. nelojalna žena. čāru . Ovakvi se zaključci mogu izvoditi samo iz sanskrtske porodice reči u kojoj se sadrže naizgled kontradiktorna značenja za iste pojmove. nestabilan.nestabilan. haotičnog.. S druge strane. 144 . pogibeljnost.navesti nekoga da postupi nepromišljeno I. a od ovoga imenica: čanas (n) uživanje. brz. inteligencija čārutā . "nisu sve koze na broju".biti zadovoljan. trenutan čapalā . Iz istog razloga potrebno je da prode vreme ne bi li se sa nenadoknadivim zakašnjenjem uvidelo da ubrzanje nosi klicu propasti u sebi.prijatan. čala . tresti: G. lepo pristaju za kraj "diskursa" o akceleraciji. prihvatiti sa zadovoljstvom.neprekidno u pokretu. zatim pridev: čaniştha . čapalaja. boginja sreće Srpske poslovice: "Sve što je brzo to je i kuso" i "Sreća je slepa" (da ne kažem nešto gore).munja. bar ne u onolikoj meri kako je to bilo sa opancima.nestabilan. ubrzanje. uznemirenost.. pomućena uma. Kasnijim pregrupisavanjem pojmova ovaj kvalitet je izgubljen pa brzina. pridev je nastao od korena čan.lepa žena. nepromišljenost čapalā . nepromišljen.ātman .celer potekao od korena čal kako tvrdi autor sanskrtsko . opasan čalita (tpp) . počev od instrumenata za merenje brzine pa sve do onih koji.nestabilnih. kampate . kojim se čovek žali da mu nije dobro u glavi ili da mu.indrija = čalendrija . čāmarikā . kanati . čanasajati (den) .žbun čāru čaroban čemerika P. nije izvesno da cipele proishode iz sanskrta. od nje glagol: čanasaja. boginja sreće P. čapalajati (den) .omiljenost Latinsko: carus i italijansko: "cara mia" potiču od istog izvora. onda su iz istog korena nastali i akceleratori. drag. zadovoljstvo.brzina. ćudljiv duh čala . sjaj. Slična značenja imaju i reči porodice nastale od glagola: kamp. No šta vredi o tome post faktum govoriti kad se više ne može sanskrtski misliti. Samo sam od Torlaka čula iskaz: "Čaldosalo me nešto u glavu". "). točak samsare čala . saglasiti se sa. uznemirenih čula Ako je latinski pridev: brz . pomućenog uma Složenice: čala .

Prvu prepreku postavili su mu povratni glagoli. četati ceniti. gledati na nešto kao na. oni Jevreji kojih su se odrekli svi pošteni Jevreji. razumevanje. sposobnost razmišljanja. osvetiti se.inteligentan. procenjivati G. čikīşati P. ako treba. misleće biće. čittih (f) . pa tako shvaćeno raznose dalje kao svoje mišljenje.gomilati.poremećaj. kao što znamo. imati nameru. razumeti. dakle.znati od gornjeg korena: či. mudrost četah (n. zahtevati. Rasut po celom svetu on se svuda bavio najpre sitnom trgovinom po čaršijama. reče znalica.svest. u svašta upućen: večerom čita. činuti. danju kopa i razmišlja o onome što je pročitao. Isti koren sa promenom vrste znači: G. osećanja čaitanjam . inteligentan. Čivuti su. nagomilavati. sklon polemici polemike radi .sakupivši. čitvā (pvp) . čajate . zatim vrlo profitabilnim lihvarskim bankarstvom. čit četati . te da se dno bilo čega pa ni jezika ne može dohvatiti. potraživati.uočiti. Pita mene jedan moj zemljak.ātmane padam. da bi konačno "najizabraniji" stigli do visina na kojima se sakupljaju najveće pare i sa kojih se presuñuje narodima i svetu. um. "kako to da su nam crkve pune jevrejskih svetaca i proroka a nas bombarduju Čivuti?" Napravi čovek finu distinkciju izmeñu Jevreja I Čivuta.kazniti. univerzalni duh. i ubiti. či.uočavati. a nije ni bilo poklonjenja triju mudraca sa Istoka pred kolevkom . svetiti se. duša četas . uman 145 . oni što imaju uza se srpsko: sebe ili se.inteligencija. on je poverovao u biblijsku priču o pometnji jezika na Vavilonskoj kuli (nastaloj zbog nomadskog osećaja inferiornosti pred veličinom urbane civilizacije) i krenuo da traži prajezik ne znajući ono što je Jadžnjavalkja znao da je slog AUM simbol a atman i brahman apstrakcije. Uzgred budi rečeno. to ne može!". vitoperenje uma. "Je li".vikārah (sl) . Taj reče: "Mamu mu jebem. Ne ume svako da poveže apstrakcije atman i brahman. jer ova druga oznaka. nagomilavši Ako Vuk kaže da je odrednica: Čivutin turcizam ja dodajem da su Čivuti zajedno sa čivutarenjem tako nazvani po gornjem sanskrtskom glagolu jer niko nikada nije video taj soj da kopa iako mu je JHWH naredio da se u znoju lica svoga hlebom hrani.misao. "Što ne bi moglo?" iznenadi se neznalica. čit. čiketi . ciljati na. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika izvodi poreklo latinskog glagola: scio . pogrešno shvate. U društvu se našao i jedan od njegovih stalnih pratilaca. deziderativ istog glagola glasi: čičīşati. bistar. zato nema potrebe.to se zove "oštrenje pameti". onih koji bleje u njega. činute . Tako se dogodilo i sa ocem monoteističke generativne gramatike. reče. čittin . osnova: četas) .čitva Čivutin. či. kad bi moglo da se neka Srpkinja namesti na Olbrajtkino mesto pa da bombarduje Čivute!" "E. fiksirati pogled na nešto. ćifta G. Da bi se nagomilavalo basnoslovno bogatstvo i upravljalo svetom mora se znati skrenuti pogled sa deset božjih zapovesti na profit. duh. procenjivati I. usmeriti um na nešto. pa. odnosno sanskrtsko: ātman . akumulirati. apsolut P. "Zato što Srpkinja nema te pare". U svojoj naivnosti mi verujemo da nam je po nekakvom automatizmu prijatelj svaki onaj koji razotkriva slabe strane svetske aždaje.pričica nastala iz nezdravog uverenja monoteista da su u nekakvoj prednosti i da ceo ostali svet treba pred njima da padne na kolena. srce. nameravati nešto i či. ima u srpskom jeziku pežorativan prizvuk.

briga. orobiti nekog I.poljubac P. razmatrati. čitrita . čumb. celivati .maja (sl) . biti čudo. Tu je presudan kritičar.misliti.poljubiti. pomicati se unapred čur. čint. dodirnuti ustima I. čitraja. čumbita (tpp) . čorajati G.misao. Retka je podudrnost izmeñu onoga što se umetniku činilo dok je sliku slikao i onoga što se gledaocu čini dok sliku posmatra. čitrajati crtati G. čumb.maĦih (sl) . pa se one neadekvatno ili opisno prevode. i po svoj prilici ne mogu se ni naći. čitrījate (den) . taj sve zna. U Torlaka se kaže: cuknuti. zatim budistička stupa i svetilište.ukrašavati bojama. čintajati činiti se. čumbah . pa mesto za obožavanje sa žrtvenikom. čup. čumbati G.Vokabular sanskrta koji se odnosi na svest i mišljenje bogatiji je u odnosu na savremene jezike jer su oni bili u centru kritičke pažnje indijske filozofije. čint.dragulj". kao u Adžanti na primer. zamišljeno P. čitraja. pušti ga nek spi".nešto što je tek ideja. čopati .kretati se. U pauzama neka gleda TV. zamišljeni dragulj koji ispunjava sve želje čintā . imati misao ili ideju o nečemu I.obojen. sjajan. čumbati . premišljati. izazivati iznenañenje I. nežno dodirnut Vuk navodi da se u Grablju kaže: cukiti umesto poljubiti ili celivati.poljubljen.misaon Ako neko želi da mu se štošta i koješta čini i pričinjava neka što više razmišlja.biti iznenañen. čitrakah . obično ukopano u steni i ukrašeno zidnim slikama.slika P."misao .krasti. ili "Momak je za toj da cuka devojke". Postoje pojmovi za koje još nisu nañene adekvatne reči u evropskim jezicima. Doduše. pričinjavati se G.vidan.razmišljanje čintā . plagijator 146 "ćorisati" ćopati cukati. na primer "Što cukaš toj dete. čup. usmeriti misli na. obespokojavajuća misao čintanam . gde se upražnjavalo kultivisanje svesti. višestruk Crtanje i slikarstvo spadaju u neobjašnjena i neobjašnjiva čuda. čitrajati (den) .slikar čitrakam . upadljiv. čorah i čurā . nekada se u slikama uživalo.lopov. čorajati . Čaitjah ili čaitjam su najpre bile gomile kamenja naslagane radi obeležavanja groba. gledati na nešto kao na čudo čitrīja. čur. čintā . čintajati . čintaka . danas one izaavaju čuñenje.čopate G. ukrašen bojama čitra . zatim nadgrobni spomenik.

čolah i čolī . kad glagol promeni vrstu: čūş. zasipati I. čestitost.brašno. trgovci su se revanširali I isterali Hrista iz hrišćanstva.bradavica na grudima Kod Torlaka.posipati. Danas su I mislene imenice postale roba: poštenje. sve što je bradavičasto naziva se čučulj.sisanje P.jelek.mleti brašno.vidjā. Sve je na prodaju.čūrĦam . Ukoliko se takav izdavački poduhvat planira treba ga realizovati na vreme dok je još u životu tekuća generacija svetskih lidera. zasipanje P.pričvrstiti kao krestu na vrh glave I. čil. laka proza čuranam . Hrist je isterao trgovce iz hrama. čoşaĦam . Štapić stavljen meñu šake brzo se vrti po celoj masi da se brašno ne bi zgrudvalo. Tamo se amaterizam nije cenio ni u jednoj oblasti pa ni u lopovluku. čorita (tpp) . čūşjate .kresta. čūrĦajati . čūşita (tpp) . čūdā . čučulj G. čūrĦin-pomešan sa nečim rasprašenim Opet kod Torlaka. čilati . čūşati . čūdaja. čūdajati (den) . bilo koja rasprašena materija. Od njih treba sačiniti tim autora za izradu lopovske enciklopedije. čūş. kada se u kuvane koprive doda kukuruzno brašno koristi se čurkalo (štapić sa tri izdanka na vrhu).osušiti se od unutrašnje toplote u bolesti koja isisava životnu snagu I. isisati i.obući odelo I. Nikad gora! Svaki drugi u "vrlom" zapadnom svetu tereti se za kriminalne radnje.čuperak kose na vrh glave čūlaka . isisan čelakam G.P. Današnji priručnik verujem da bi bio većeg opusa od Britanske enciklopedije.ukraden U Staroj Indiji je napisan priručnik za lopove: Čaurja . lopovluk i finansijske malverzacije. čūčuka I. čūrĦ. čūlaka čūdā čuljav (?) ćuba čurkati cucla.sisati. sušenje G. čūčukatā i čūčukāgram (sl) . čelam . čūrajati .odelo čelakam. rasprašivati. dostojanstvo.posipanje. Ako je cucla zapadnog porekla znači da je iz sanskrta putovala preko Zapada nepotrebno. koren slonovog uva čūşaĦam sisanje. kratak gornji haljetak jelek 147 .sisan. čūrĦ. zdrobiti čūr. čūrĦajati G.

čhadajati čeznuti G. izmišljanje. čhalaka . pogodno za himnu. čežnja. varljiv 148 . osnova: čhadis) . nauka o metrici čhandah . osnova: čhandas) . Gotovo da smo ovim kompletirali srpska nacionalna obeležja. ćilime. šala P.želja. anarhija. smķtih. plus čuturica. učinjeno u skladu sa sopstvenom željom Pretpostavljam da se očuvala daleka veza izmeñu srpskih i sanskrtskih pojmova iz vremena kada se uživalo u upućivanju želja bogovima i s poverenjem očekivao "feed . uzvišenosti) čhadanam .upānahah = čhattropānahah (sl) ."uništenje kraljevskog suncobrana". čultarine. Tu su: svilen jelek. izvrtati smisao. krov čhadih (n.ono što uzima metričku formu. svrha. čhand. Jadžus i Sama . Danas se od ovozemaljskih bogova mogu očekivati samo "back . za razliku od prenetog tradicijom.po sopstvenoj želji aččhanda (sl) . čhalajati šaliti se. čhal.pokriven.čhandah (sl) . prerušen.nosač suncobrana (kraljevskog) čhattra .pokrivač. sakriti I.dhārah .pokrivač. čhalam . šaliti se I. volja ātma .pokriti. želja. šegačiti se G. čhadati . oblik. razume se. vojnička. prikriven Složenice: čhattra .ono što se smatra objavom: šrutih.back".obmana.kišobran. zavarati nekoga čhandah (n. pokušati zavesti nekoga. "Ajdo da se uvijamo u čultarine". čhad. štićenik P. prividnost. šatra čatmara. anterija i opanci. čhadajati . opsena. čhanna i čhādita (tpp) . nevoljno P.suncobran i opanci U RVK gornje reči označene su zvezdicom u zagradi Srećom da suncobran i opanci nisu više insignije kraljevskemoći pa se teško uočavaju gubitak teritorija i anarhija. znači ''Hajde da spavamo". pokrovce i sl.obmanjivati. čhattrah . dopadati se.pojava.pečurka čhattram . 3 vede: Rč. udovištvo čhattra . krov kuće čhattvarah . čatrlja G. suncobran (simbol kraljevske ili delegirane vlasti. GLAS "čh" čhattrah čhattvarah čador. gubitak teritorije. krov kola. zadovoljstvo. nadmudrivati. namera. čhand. čhalajati .Torlaci nazivaju krpe. prekriti. ugoditi nekome nečim.bhangah . čhal.protiv volje.bites " i "beaters" po glavi.zavodljiv. učenik. dostojanstva. prikriti.kuća čhāttrah-"zaštićen". ččhandasja .uživati u nečemu.

pā (sl) . odsecati P.presečen.kao džukac - džagat univerzum I.deljenje (u matematici) P. čhardajati .kretati se. čhinatti čhida G. Npl) . Ndu) . nastao od. čhinatti .ono što štiti kuću. jer se kod nekih glagola na taj način gradi prošlo vreme) .ograda. podeljen Ovome se može pridodati: čho. jezička odrednica sa smislom kome se sa stanovišta istine i nauke ništa ne može ni dodati ni oduzeti. Nsg) (po autoru rečnika nastalo udvajanjem korena glagola: gam. čhavih I. Džagat je dakle uzrokovan i održava se kretanjem. osnova: čhardis) . zemlja. čovečanstvo. uzrokovan. ženka. prelivati. povratiti. gamati . životinja P. hripanje. čhardih (n. prelomiti.uiuverzum. razdeljen čerečiti kidati kidanje štaviti GLAS "dž" . UNIVERZUM džagatī (n. živ Ova imenica data je samo zato da bi se pokazalo kako se još u vreme njenog nastanka znalo šta je bitna odlika univerzuma.kretati se. džagat . čhid. čhidā .čhardih čardak I. Sanskrtska reč potiče od glagolskog korena: čhķd.nebo i donji svet džaganti (n.odseći. gamati .pokretan. Po mome mišljenju ona je nastala od prideva: dža . čho.sve što se kreće. 149 . džagat (n.seći. sigurno mesto za prebivanje. Npl) . čhjati . održava se na i od glagola: gam.izbaciti. čhita (tpp) . hrid i sl. podeliti. postoji na. čovečanstvo džagantah (m. čhardis . čhjati G.roñen. Nsg) . štiteći kuću Čardak je u RVK označen zvezdicom.koža čhid. čhinna (tpp) . isturiti Najverovatnije je da su sa gornjim glagolom u srodstvu srpsko: hripavac. raskomadati I. za stanovanje P.odsečen.sečenje čhittih (f) .čovečanstvo džagatī (f.svetovi. čhavih (f) i čhavī .

pokriven džunglom) džaŃharam I. obrtati se). džanati.maternji jezik .stanovnik zemlje džanma . genui. generacija. džanate .majka. ljudska zajednica. sveobuhvat.kālah .začeti. u opštoj upotrebi ove reči. želudac. Srpske reči: začeće i žena srodne su sa ovom porodicom reči dok su čovek i roñenje bliži nekim drugim. naglasak je prenet na celinu. džanatā .poznavanje otrova džāngulih (f) . šljiva džanarika u RVK obeležena zvezdicom. Ovde spada. te u njihovom prevodu na srpski: svemir. začinjanje džanakah . vasiona. roñenje. džan. uzrokovati I. džanma-jogah-horoskop Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. roñen Složenice: džāna .začet. džanah .živo biće. unutrašnjost bilo čega Autor sanskrtsko-engleskog rečnika.vreme roñenja džanma . Ova poslednja reč služi u mnogim jezicima za izvoñenje rodoslova što odgovara sanskrtskoj reči: džātih (f) . podanici.pripadnost široj porodici po roñenju. džan. osoba.krotitelj zmija džangala . džap.narod. rasa. pañča džanāh = pañča kķşŃajah. latinsko: gigno. džapati šaputati 150 . roditi. čovečanstvo.roditi.bhāşā . džāĦgula .očinstvo džananam i džātih (f) . povezuje grčku reč: gaster sa džataram.nāma (n) . doduše sa znakom pitanja. čovek.kretati se. Pravo ime mu je "svekret". dovodi u vezu sa gornjim sanskrtskim korenom grčko: gignomai.roditi se i genu .koleno P.Ako je isto i sa latinskim univerzumom (verso . stvoriti.padah . otac džanakatā . uzrokuje džanita i džāta (tpp) .ime dobijeno na roñenju džanma .onaj koji začinje. vaseljena nema više ni traga od kretanja. genitus . kao i grčke: kosmos.roñenje džanih (f) i džananī . proizvodi. zbog svoje rodnosti.koleno.neplodan (u smislu neupotrebljivosti.stomak. narod. život džānuh (n) . džanati džanah džanih začeti čovek (?) žena želudac (?) G. bilo koji kolektivitet I. nascor .žena džaninih (f) .predak. džangala džungla I. Indijska socijalna mikrostruktura obrazovana je po ovom kriterijumu. stvoriti. mesto roñenja. džaŃharam . džanaka .

džīvah . šaputanje G. ćaskati. Ovome treba dodati i sledeće G."davalac života".brbljiv.put koji vodi svetoj jabuci na planini Ova jabuka nije učestvovala u prvoroñenom grehu. izgovarati neartikulisane glasove. Biće da na toj jabuci rastu zlatni plodovi a oko nje šeta devet paunica.široko otvoriti vilice I. gajiti I. živo biće. podržavati život. govoriti o I. džandrljiv Vuk navodi: čalekati i čalekanje (larmati i larmanje).mārgah (sl) .izgovarati tihim glasom. džambū -ružina jabuka džambū . Čjavanin medicinski priručnik džīva . životne namirnice P. džalpaka . Indija. džalp.onaj koji šapuće molitve džambū jabuka I. mrmljati I. duša. zdrav Složenice: džīva . razgovor."Davanje života".živeti. oko planine Meru.živ roñen džīva . negovati.oživeti. džīv.hrana.život.dvīpah (sl) . džapanam .ātman . ose sveta.uništenje života džīva .džapanam šapat. lekar džīva . Zemlja džīvanakam . džapin . džīvati . raspravljati se.svet živih bića i materije džīv . vitalni princip 151 . kad glagol promeni vrstu: džīv. džapati .kşetram . džabhate . džalpah čalekanje. ćaskanje P. sa džinovskom ružinom jabukom na vrhu od čijih plodova nastaju reke džambū .dānam . džalpah .mrmljati. džap. Drvo se na latinskom zove Eugenia Iamboliana.šaputanje molitvi P. šaputati.govor. džandrijiv. dok "hvali svoga konja". dīivati džīvah džīvaka živeti život čovek G džīv.ādhāra . džambhah . džīvajati . džagor i džagorenje. sve kao turcizmi što je dokaz više da vode poreklo od sanskrta.usta i vilice sa zubima.dah .živ. postojanje. džalpati . džambhah džakanje ždrelo G. džīva i džīvaka .život.jedan od sedam kontinenata sveta.ghātjā . postojeći. gutanje Poslednja imenica podseća na ždrelo i još više na džambasa. životni princip džīva . džakati i džakanje. džabh ili džambh.adžīva .dža . oživeti i.individualni duh. vitalni dah.

propadati džķ. propao Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. željen.blisko roñaštvo. džuşŃih (f) . džāĦati džñānam znati znanje G. svest. džarana. biti zadovoljan. džuş. džķmbh.znanje. smrt I povodom života i povodom smrti srpski jezik se bolje nego ijedan drugi slaže sa sanskrtom.džīva .znati. biti upoznat sa. predati se nečemu.uživati. rastopiti se I. ukusan. nestajati. džūrjati . odapeti luk. džuşŃa (tpp) .star čovek džarantika . džñā. džaĦati . dozreti.znalački i neznalački 152 . širenje.ispuštanje duše. stariti džukela.zevanje.dugovečnost P. prijatan džķmbhah drombulja G.inteligencija džñapatih (f) . džuşate džuşŃih uživati uživanje G.adžñānad vā (sl) . džuş. milost. ispoljavanje inteligencije džñātih (m) .voljen. džķmbhah . džarā i džaranjā . pružati zadovoljstvo. džukac G.razumevanje. širiti se kao zvuk I. džķmbhate (u vezi sa napred datim korenom: džabh) širom otvoriti usta. razumeti potvrditi. pucanje. zadovoljstvo. Blizu su Stari Grci sa: bios i Latini sa: vivus. zevati. staračka nemoć džarantah . džaranti . džarat i džaraŃha .starost. prijatan. roñak džñānad . razapinjanje Slutim da "razdrljiti grudi ili usta" kao i čepiti (se).mudar i učen čovek džñatā . cvetanje. zjapiti.stara žena džaradaşŃih (f) . trošiti se. sećati se I. imati znanje. služba P. džñā.dopadljiv.stariti. prsnuti. ponašati se ljubazno prema I. propasti. voleti. nestajati. inteligencija. što verujem da nije ni slučajno ni beznačajno. džukutah . provaliti se. džur. džukuta I. dobro došao Da srodnost nije nasumična potvrñuje nam pomenuti autor rečnika sa latinskim: gustus . džūrjati uzreti. džñānam .stariti. raščepiti (se) nisu daleko od džķmbh.ljubav. dovodi u vezu džarat I grčko: geron i geras. ostareo.ādānam . pod znanjem podrazumeva se prvenstveno poznavanje upanišada i identiteta atman = brahman džñah .pas džur.star. džuşate .

Kaušitaki. Profesor Hirijanna. ne drži mnogo do ovakvih tumačenja jer se u samim upanišadama koristi sinonim: rahasjam 153 . Njih ima preko dve stotine. do 6.veliki iskazi kao što su: "tat tvam asi" .antah.ni . Mandukja i Švetašvatara.sedeti. potvrñen. što će mnogo vekova kasnije Šankara stihom reći zašto je tako učinjeno: "na īšvarah džagatah kāraĦam upapadjate kutah vaişamja-naiķgķhnja-prasangat" "nije bog uzrok pokretanja univerzuma zašto? Zbog iskonskog spoja nepravde i surovosti.sad je: pored -predano . Taitirija. kao u gorenavedenom iskazu: samkhijom i jogom se stiče znanje. Aitareja. Etimološki ekvivalent naziva: upa . Katha. Čhandogja. u širem smislu reči pod znanjem se podrazumevaju teorijske osnove bilo kog fiiozofskog pravca. iskazom: "džane tapaso vīrjam" upravo se misli na sticanje duhovnih uvida doslednim disciplinovanjem tela i duha jogom.onaj koji poznaje nesreću i sreću P. Iša. znanjem. Nekoliko upanišadskih misli naziva se: mahāvākjāni . shvaćen Evo nekoliko iskaza iz velikih literarnih dela: "džane tapaso vīrjam" "žar (od napora) učenja je heroizam" (Kalidasa: Šakuntala) "sāmkhjasja jogasja ča džñānam" "samkhjom i jogom stiče se znanje" "budhirdžñānena šudhjati" "um znanjem pročišćavati" (Manuov zakonik) Posle rgvedskog negovanja kulta istine.v. Iz njih će se razviti najugledniji filozofski pravac Indije vedanta. džñāta (tpp) . Nazivaju se i Veda .duhkhadžña . kosmičkog čoveka. podrazumeva se poznavanje identiteta atman = brahman. Mundaka. Upanišade i vedanta predstavljaju teorijsku razradu i logičku afirmaciju upravo tako stečenog saznanja. Većina filozofskih pravaca Indije zasniva se na spekulacijama i na iskustvu duhovnog života koje se sticalo praksom joge.znan."ja sam brahman". To su: Brhadaranjaka. Prasna. U vedanti pod džñānam. Kena. meñutim. Kraj veda. radi struktuiranja univerzuma: "jadžñena jadžñam ajadžanta devāh tāni dharmāĦi prathamāni āsan" ''žrtvom su bogovi žrtvovali žrtvi takva su drevna pravila bila" posle svesnog odustajanja od monoteizma. pre Hr. posle razglobljivanja Puruše. najstarije su nastale pre Buddhe. analiza i sumnji.sukhadžña . Kako su oni to činili i do čega su došli sačuvano je u upanišadama." indijski rišiji počinju da se bave sintezama."to si ti" i "aham brahma asmi" .

. štampano prvi put u Blue Mountain Center of Meditation 1987. Tako je govorio Šandilja. London. Taj atman boravi u mome srcu. jer ono po čemu se oni razlikuju jesu samo ime i forma a ono što postoji to je glina. On se može otkriti čistim srcem "on je život. on nadahnjuje sva dela. to si ti Švetaketu. sve je brahman. mladić Satjakama sin služavke. kojim nerazumjjivo postaje razumljivo?" "Kakvo je to znanje.tajna. Korišćeni su razni izvori. mili. Čhandogja upanišada12 Šandiljina mudrost: "Ovaj univerzum proishodi od brahmana i vraća se u brahman. Njega ću ja dostići posle smrti moga ega". dah u oganj.Jadžnjavalkja. mili. 12 Eknath Easwaran: The upanishads. to je bitak. jedno. ono što je ova tananost. mili. manji od zrna slačice. tako se isto. 1953. Šta se tada dešava? Dokle god je čovek utonuo u san bez snova on je jedno sa atmanom mada o tome ne zna ništa. pouči me više o tome". reče Uddalaka. mili. Radhakrishnan: "The Principal Upanishads"." "Molim te. U stvaranju upanišada učestvuju mudri i misaoni ljudi iz svih društvenih staleža: kraljevi Pravahana Džaivali. dolaze da uče novo znanje od onih koji su ga kreirali ili su u njega dobro upućeni. Taj atman boravi u mome srcu veći od zemlje. to je atman. mudra mlada Gargi. U nastavku dati su kratki izvodi iz nekoliko upanišada. oče?". po jednom grumenu gline može znati sve što je načinjeno od gline. on je s one strane reči.. ono što je ova tanana nit to je istina. Agni. brahmani Aruna. Vaju. to je istina. Usmerimo naše najdublje želje na otkrivanje atmana. to si ti.. Ali. manji čak i od jezgra zrna prosa. Zaista. "Da li si pitao učitelja o duhovnom znanju kojim nečuveno postaje čuveno. "Počnimo od sna. svemu je ono najintimnije sopstvo. Samo biće. uzalud traži mesto za odmor i spušta se najzad na svoju granu. manji od zrna prosa. asat. oče. je ovo bilo u početku. Svi izvori uporeñivani su sa "etalonima" : S. sat." Švetaketu je otišao učitelju.. svetlost. Svaka osoba je ono što je njena želja. to je atman. um u dah. Kad čovek odlazi sa ovoga sveta govor se povlači u um. sve želje. što znači da je učenje u početku prenošeno samo doraslima da ne bi bilo loše shvaćeno ili zloupotrebljeno. bez drugoga i iz tog nebića da se rodilo biće. prostor.Indra. um umoran od lutanja spušta u svoj atman. to je sopstvo celog ovog sveta. mili. upita sin. Šivina supruga. Kao što ptica. Sanatkumara." "Hoću. veći od neba. ostali . otkud je. njegov sin Uddalaka Aruni. jedno. pouči me više o tome. Naša najdublja želja u ovome svetu je ono što će oblikovati život koji će doći. oganj u bitak jer nema ničeg što ne potiče od njega. 12 godina izučavao vede i vratio se kući pun ponosa zbog učenosti. umorna od letenja. da nadeš učitelja jer niko u našoj porodici nije bio brahman samo po poreklu. London. naveden je u fusnoti. mili". Mi kažemo on spava ali on boravi u atmanu. tako je govorio Šandilja. Neki kažu samo nebiće. sva stvorenja mada su 154 . "Hoću. Švetaketu. onaj koji je bio presudan za odreñeni odlomak teksta. oče. sve mirise i ukuse." "Molim te. istina. mudraci . kojim nezamislivo postaje zamislivo. sav je svet od njega. manji od zrna ječma.. Kada je napunio 12 godina otac mu reče: ''Vreme ti je. čovek sa taljigama Raikva.. reče Uddalaka. veći od svih svetova. Šandilja. Adžatašatru Ašvapati Kaikeja. on je radost. "Čini se da si ponosit zbog učenosti". svemu je ono unutrašnja suština. Zato ničeg nema što ne potiče od njega. zatim u izdanju Arkana. je ovo bilo u početku. Narada i dr. moglo tako biti? Kako bi se iz nebića moglo roditi biće? Iz samoga sebe biće je iznedrilo univerzum i proželo sve u njemu. od sveobuhvatnog bitka. Sva bića izviru iz njega.. Od bogova samo Jama daje poduke mladom Načiketasu. Pouka Švetaketuu: Švetaketu je bio Uddalakin sin. bez drugoga. manji od zrna pirinča. 1988. on je njihova kuća i njihova snaga. tako mi putem duhovnog znanja saznajemo da je ceo život jedno. pojavljuje se i boginja Uma. i sa indijskim izdanjima upanišada na sanskrtu. Uddalaka reče Švetaketuu: "Kao što se... Kao što pčele sisaju nektar iz bezbroj cvetova i prave isti med tako da nijedna kap ne može reći: ja sam od ovog ili od onog cveta. njegov sin Švetaketu.

mada se čini da je mnoštvo. Izučavao sam gramatiku. Nema ničeg što iz njega ne proishodi. svemu je ono najintimnije sopstvo. "Kao što se reke. Za onim koji se u tome prostoru nalazi mora se čeznuti. ono se mora iskustvom ostvariti. mada je mi ne vidimo. Tamo gde neko vidi izdvojenost. šta vidiš?" "Seme. U čistom umu boravi svest o atmanu. U njemu se nalaze nebo i zemlja. reče Uddalaka. Ono je istina. Svemu je ono najintimnije sopstvo. Bezgranično je s one strane smrti. gospodine. Kontroliši čula i pročisti um.ne." Mladić postupi kako mu je rečeno." "Reci mi šta znaš da bih te podučio onome što je izvan tvoga znanja." "Molim te. zdanja. on je u svetu ograničenog. logiku. pouči me poštovani. smrt i roñenje. um i volja. Izumeo je vedsku vinu. on ne zna ništa drugo nego samo beskrajno.. polja. Samo je beskrajno potpuno nezavisno. Tako je i ono unutar svih stvari iako ga mi ne vidimo. sopstvo. Onaj koji meditira o bitku vidi bitak u svemu i raduje se u bitku." "Molim te. "Molim te. Strah od smrti nema pristup u unutrašnji prostor. vatra i voda. ono je vrhunsko sopstvo. ja to ne nazivam slavom. Onaj koji čezne za konačnim slep je za suštinu i živi u ropstvu. pouči me više o tome. gospodine. "imena konačnih pojava i stvari. bitak slobodan od starenja." "Slomi jedno. matematiku. to je sopstvo. reče Uddalaka. lotos srca. vrlo sličnu srpskim guslama. Čuo sam od duhovnih učitelja da onaj koji je spoznao atmana prevazilazi patnju. izvan sveta pojedinačnog u kome caruje briga. Ono je istina. Švetaketu. reč i delo.jedno. oče. Onaj koji meditira o bitku. Donesi mi plod njagrodha drveta" "Evo ga. oganj i vazduh. "Gde je so?"." "Znam četiri vede. ritualno umeće. Sama. svemu je ono najintimnije sopstvo. "Stavi ovu so u sud sa vodom i donesi ga ujutro. astronomiju. To je grad brahmana. i ostvari ga. on ne zna za smrt dok telo umire." "Ta skrivena suština koju ti ne vidiš. ono je najintimnije sopstvo. mili. ono je atman." ''Sve što ti znaš to su samo reči". ekonomiju. izlazi izvan sveta propasti i smrti. čuje izdvojenost. poštovani?" "Od svoje sopstvene slave . reče Sanatkumara. Zato traje neograničeno." Grad brahmana: U gradu brahmana je tajno skrovište. ono je bitak. On ne poznaje vreme dok telo stari. Ono je jedno. oče. tekući na istok i na zapad. konja. pouči me više o tome. ono je istina. Znali mi ili ne znali spoljni svet. On je glasnik izmeñu bogova i ljudi i rado izaziva neslogu meñu njima da bi se neka dilema razrešila preciznijim formulacijama. munje i zvezde. ono je atman. Sunce i Mesec. Šta vidiš?" "Ništa. ono je atman. znam epove koji se nazivaju petom vedom. smrti. čak i dresuru zmija." "Čeznem da spoznam neograničeno." "Probaj po jedan gutljaj sa svih strana suña da osetiš kakvog je ukusa. vrhunsko sopstvo. ime i forma.. Narada pristupi mudrom Sanatkumari i reče: "Molim. mili. on ne vidi ništa drugo. to si ti. nema propasti za unutrašnji trezor koji je stvarnost i istina. Unutar tog skrovišta je prostor a unutar tog prostora ispunjenje svih naših želja. poštovani. oče.. fine umetnosti. upita otac." "Hoću. zna izdvojenost." "Od čega beskonačno zavisi. oče. utapaju u okean. fiziku. jer tu jedna stvar zavisi od druge. to si ti". ono je istina. stih i meditacija. postaju jedno s njim i zaboravljaju da su nekada bile pojedinačne reke. Švetaketu. "Ne vidim je." "Hoću mili". Ljudi misle da u svetu mogu dostići slavu posedovanjem krava. Sve to nije mi pomoglo da spoznam suštinu. to si ti Švetaketu. Nema ničega što od njega ne potiče. Izgubljen sam i ophrvan patnjama. to si ti Švetaketu. On vidi atman u svemu i dobija sve. pouči me više o tome. mili". to si ti. Nema ničeg što od njega ne potiče. Onaj koji meditiranjem iskusi bitak otkriva da sve u univerzumu. on se ceo već sadrži u unutrašnjem prostoru srca." "Hoću. sve to dolazi od bitka. to si ti. taj je slobodan bez obzira gde se nalazi i kuda odlazi. Nema ničega što ne dolazi od njega." "Kad neko spozna nedeljivo jedinstvo života on ne čuje ništa drugo. vrlo sitno seme. prostor i energija." Naradino usavršavanje: (Narada je jedan od deset Brahminih sinova roñenih iz glave. tako sva stvorenja gube izdvojenost kada se na kraju stope sa jednim." "Slanog. oče. Rč." "Prelomi ga. atman. o atmanu. iz nje izrasta džinovsko njagrodha drvo." "So je svuda. ne ni od toga. sloboda dokrajčuje ropstvo a radost patnju. Ali.. Jadžus i Atharvu. Beskrajno je izvor radosti jer ono ne podleže promeni. to si ti. ne znaju da su to jedno. konačno ne može da izbegne smrt. 155 .. to si ti. Tamo gde je svest o atmanu neprestana. Prostor unutar lotosa srca je beskonačan kao i prostor izvan njega. Nauči me kako se ona prevazilazi.

pak. Sopstvo. uobraziše da su je sami izvojevali. misli samo ono što je istinito. ti. Ovo stanje je vrlo blisko utrnuću te u tom učenju ja ne vidim nikakve vrednosti. Vaju. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni." Učenici bivaju često upozoravani da je čak Indra morao da provede 101 godinu sa svojim učiteljem. brahman." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu. govori. sveta moć. misli i da su čula njegovi instrumenti. mrtvo kada je telo mrtvo. "Spali to!" Agni navali svom snagom ali ne učini ništa i vrati se bogovima rekavši: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi" Tada bogovi rekoše Vajuu. Ovde." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu: "Odnesi to." Tada se bogovi obratiše Indri rekavši: "O. pa se njihove želje nikada ne ispunjavaju. trijumfujući zbog pobede brahmana. meñutim. zavise od mesta gde su se rodili. Ova dvojica ništa nisu shvatila. Besmrtno i neustrašivo. čuje." Tako je govorio Pradžatati. U ovome svetu naše nesebične želje prekrivene su sebičnim." Vaju navali svom snagom. njega mogu dosegnuti samo oni koji sebe podvrgavaju samokontroli i čistog su srca.. njihov trud postaje bezvredan. Priča o Pradžapatiju. a Vaju odgovori: "Mogu da odnesem svaku stvar sa zemlje. atman. skrivenom u srcu. utvrdi šta ovo može biti?" "Hoću". ali. praocu ljudskog roda. Tom prilikom Pradžapati otkriva Indri istinu do kraja: "Unutar propadljivog tela boravi nepropadljivi atman. 156 . reče mu praotac i zadrža ga još 32 godine kod sebe. razumede o čemu se radi i pojavi se pred njima. Ustoličen u miru on se izdiže iznad telesne svesti ka svetlosti sopstva. paralisano kada je telo paralisano. od svog komada zemlje." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?"." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?" "Mogu da spalim sve na svetu. utvrdi ti o kome se radi. upita ga brahman. obrativši se praocu rečima: "Poštovani. meñutim. na svoj način došao do sličnog zaključka: "Ako je sopstvo slepo kada je telo slepo. bogu vetra: "O. ti. Onaj koji spozna i ostvari to brahman dobija sve svetove i zadovoljava sve želje." "Dobro razmišljaš". "Imaš pravo. želi samo ono što je stvarno. U njemu su sve želje ispunjene. vajkao se Pradžapati. Oni koji odlaze sa ovoga sveta ne saznavši ko su i koje su njihove istinske želje. onaj koji se identifikuje sa telom ne može da izbegne bol i zadovoljstvo.bolova.. onaj koji se kreće po Nebu. pobrkali su sopstvo i telo. ova pobeda! Naša je slava!" Brahman. ali ne učini ništa. Indra je. ako je sopstvo hromo kada je telo hromo. U tom stanju vezanosti atmana za telo on zna da je utelovljenost privremena kao što je vo privremeno upregnut u kola. gladi i žeñi. u svetu. oni nisu znali ko je ono. tvoje su misli jasne". što je bio znak da su njega izabrali za učitelja. reče ovaj i krenu na njega.o Indri i Viročani: Indra i Viročana (jedno od nižih božanstava) pristupiše Pradžapatiju sa drvetom za potpalu u rukama." "Dobro". vrati se bogovima i reče: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi. nazvan istina. Viročani je ovo bilo dovoljno pa je širio učenje da je telo ono koje treba spašavati i privukao brojne pristalice i poklonike. od tudih želja. "Onaj koji tako misli gubi pravac u životu". Noć ne dopire u njegov svet. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni Vaju. sveznajući Agni. reče ovaj i jurnu prema njemu. s molbom da im prenese nauk o istini. misleći: "Naša je. oseća. reče mu Pradžapati. "Kakva je ovo spodoba (jakša . Kena upanišada Brahman je izvojevao pobedu za bogove. Bitak je skrit u lotosu srca. Obožavajući to brahman bogovi su zadobili sve svetove i zadovoljili sve želje. tako je govorio Pradžapati. to sopstvo je brahman. gotovo sveznajući. Trideset i dve godine su njih dvojica naukovali i shvatili da je sopstvo isto što i telo. Oni. Onaj koji sebe vidi u svim stvorenjima boravi dan za danom u svetu brahmana.duh drveta)?" zapitaše se i rekoše Agniju: "O. ljudi čine ono što im je rečeno. Postupak se ponavlja još jedanput te za vreme dopunskog školovanja Indra saznaje tajnu o spavanju sa snovima i bez snova. i otišli. "ostaćeš kod mene još pet godina. Onaj koji zna da on nije telo prelazi s one strane zadovoljstva i bola i obitava u večnoj radosti. u stanju spavanja bez snova spavač nije svestan ni sebe ni drugih. On zna da je atman to koje vidi. Telo je podložno zadovoljstvu i bolu. zaista. onda ja ne vidim da ovaj nauk ima bilo kakvu vrednost." Vratio se Pradžapatiju i izložio mu svoje sumnje. Ponovo uznemiren sumnjama on se vraća i po treći put. za njih nema slobode ni sada ni posle.

Ne treba hteti spoznati ukus hrane. R. Ne treba hteti spoznati delo. reče ovaj i krenu prema njemu. Treba spoznati onoga koji razaznaje ukus. Sarajevo 1984. oko i uho? Koje božanstvo njima upravlja? Tamo ne doseže oko. Veljačić.14 14 Rada Iveković: Počeci indijske misli. koji su nas to učili. Treba spoznati govoniika." Tako je Indra naučio ko je brahman13 13 Joseph Campbell: The masks of God.. Kao što se na kolima obruč oslanja na paoke a paoci na glavčinu točka. Tako smo čuli od prethodnika. Orijental mythology. 1991. postiže se doista besmrtnost U sebi se tad postiže snaga. Treba spoznati mislioca. Nolit. On je upita: "Ko je taj koji bejaše do malopre tu?''. a spoznatljivo za one koji ne spoznaju. Treba spoznati gledaoca. Nespoznatljivoje za one koji spoznaju. utvrdi šta ovo može biti. Ne treba hteti spoznati zvuk. Ne treba hteti spoznati kretanje.preuzvišeni. mada nema mnoštva. Od koga usmerena misao teži k odredištu? Od koga se upregnut pokreće prvi dah života? Ko je usmerio ovu izgovorenu reč. A Penguin Books. kako o tome poučavati. Njegovom pobedom vi ste stekli slavu na koju ste ponosni. Drugačije je to od znanog. radost i umnožavanje. radost i umnožavanje. nadilaze ovaj svet i postaju besmrtni. da nema materijalnih elemenata ne bi bilo ni elemenata svesti. Ne vidimo i ne uviñamo. 15 Prema Č. Treba spoznati onoga koji razaznaje zadovoljstvo. a spoznajom doseže besmrtnost. Ne treba hteti spoznati radost i bol. a deset elemenata svesti odnosi se na materijalne elemente bića: adhi . Od samo jednog od njih ne bi se ostvario ni jedan oblik. Treba spoznati onoga koji njuši. Treba spoznati delatelja. a ko to ne spozna gubitak mu je velik. Ko to spozna ovde." "'Dobro". ćerka snežnih planina. Kako se nazre spoznaja u probuñenju. Ovih deset materijanih elemenata odnosi se na svest: adhi-pradžñjam. Ne treba hteti spoznati oblik. New York. a i onkraj neznanoga. a ona mu odgovori: "Brahman. Treba spoznati slušača. Ne treba hteti spoznati zadovoljstvo. ne doseže reč ni misao. Svjetlost. ali umesto brahmana. Beograd. Jer doista. Kaušitaki upanišada15 Ne treba hteti spoznati govor. Treba spoznati onoga koji se kreće Ne treba hteti spoznati misao. a da nema elemenata svesti ne bi bilo ni materijalnih elemenata.bhūtam. Ne treba hteti spoznati miris. 1977. Iveković: Indijska i iranska etika. taj doista jest. Treba spoznati onoga koji razaznaje radost i bol. dočeka ga lepa boginja Uma Haimavati.. Kad u svim oblicima zbivanja mudraci to razabiru. tako se materijalni elementi oslanjaju na elemente svesti a elementi svesti na 157 .

Samo ćemo nas dvojica to znati. kosa u drveće.. Tako se zbilo stvaranje. odnosi riši Jadžnjavalkja. bez premca. Znao je uistinu: "Ja sam stvaranje (sķşŃih . zove se Puruša. 16 Rada Iveković: Počeci indijske misli. U njoj je najbriljantnija ličnost Jadžnjavalkja. Ali on. Jer oslonjen na reč ovaj životni dah poje. Beograd. Posta razlučen (manifestovan. Beskrajno je ime. Od toga nastadoše muž i žena. Pomisli: "Čega se plašim kad ovde nema nikog drugog osim mene?" I strah mu iščeznu. Reč je njen oslonac. Od nebitka vodi me bitku iz tame vodi me na svetlost od smrti vodi me u besmrtnost. Nolit. Ako čoveku odvedu samojednu životinju on postaje nezadovoljan. A kako ne bi bio ako mu odvedu mnoge? Zar bogovima nije prijatno ako to spozna ma i jedan čovek. vladar sveta. kad govori rečju. Što je njemu životinja to je on bogovima. Zato Jadžnjavalkja reče: "Svaki od nas je kao polovična krhotina". Onaj koji ga slavi u pojedinačnome ne poznaje ga: jer on je nepotpun u pojedinačnom. Njemu se pripisuje i jedan zbornik zakona. kad sluša uhom. moj prijatelju.izračenje. Kao što mnoge životinje služe čoveku. Od njega postade sve ovo. Brhadaranjaka upanišada16 Velika šumska upanišada je najstarija. Zato i danas upitan prvo kaže: "Ja sam ovo. Kada diše naziva se dahom. Postade tako velik kao muškarac i žena čvrsto obgrljeni i podeli se u dva dela. dah u vetar. šta tada ostaje od čoveka?". "kad čovek umre. U početku svet beše nerazlučen (avjakrtam nediferencirano).. Ovaj atman je trag svega ovoga (celog sveta) i po njemu se sve ovo spoznaje kao što se po tragu pronalazi put. atman. Pogledavši unaokolo ne vide ništa drugo osim sebe. gospodar sveta. emanacija) jer ja sam sve ovo stvorio". dlake u bilje." Tako je nastala oznaka "ja''. "Artabhaga. potomak sveštenika koji je prinosio žrtvu obučen u odelo od like. Onaj koji tako zna doista sažiže onoga koji želi biti pre njega. tako čovek služi bogove. U brhadaranjaka upanišadi opisuju se turniri duha održavani na dvoru kralja Džanake na kojima prve nagrade. Njega ne vide jer je nepotpun u pojedinačnom. upita on. Zato se usamljeni ne raduje. * * * U početku svet beše brahman. Prvo izusti: "Ja jesam. U početku svet beše samo atman u obličju Puruše (prakosmičkog čoveka). daj mi ruku. um u mesec. Jer čega bi se on trebao plašiti? Strah nastaje samo od drugoga. a onda izgovori neko drugo ime koje ima". 1991. a ja drugo" taj ne razume. Čak ni bogovi ne mogu upravljati takvim jer on postaje njihov atman. atman u prostor.. Treba slaviti atman i tada sve ovo postaje jedno. upita on. Ko tako zna: "Ja sam brahman". "Jadžnjavalkja". taj postaje sve ovo. da je ono moj atman.. Kako je pre (purva) početka sveta sagoreo (uş) sva zla. a krv i seme uñu u vode. Treba znati da je ono moj atman. šta ga ne ostavlja?" "Ime. sluh u strane sveta. kad razmišlja razumom. Spominje se i u Mahabharati i u Puranama. Ne 158 . Ono je zaštitnik sveta.materijalne elemente. "kad glas mrtvog čoveka ode u oganj. A to su samo imena njegovih dela.. vid u sunce. Ko poznaje oslonac ove himne uistinu stoji čvrsto." "Jadžnjavalkja". nije se radovao. Zato se plaši onaj koji je usamljen. telo u zemlju. On bejaše uplašen. kad gleda okom. Ko tako zna sudeluje u ovom njegovom stvaranju. diferenciran) imenom i likom. Poželeo je drugoga. A ko poštuje drugo božanstvo misleći: "Ono je jedno. Ono sebe spoznade ovako: "Ja sam brahman". Atman je u njega prodro kao svepodupiruće u svoje boravište.

postaje dobar. umorna sklapa krila i u gnezdo sleće. ne strahuje i nepovrediv je". Tada Artabhaga ućuta. brahman je neustrašivo. što je ispod zemlje. Kako čovek deluje i kako živi. uzvrati Jadžnjavalkja. Ono nije ni krupno ni sitno. smiren. Ono o čemu su govorili bejaše karma (delo). bez usta. reče Jadžnjavalkja. Jama pokušava da odvrati Načiketu od dramatičnih pitanja: "Ko sam ja. tako i čovek hita stanju gde neće žudeti želje ni sanjati snove. niti ono što jede. To je ono njegovo stanje (čoveka) u kome je slobodan od žudnje." I otišavši njih dvojica raspravljahu. ne pitaj previše. Kako deluje. ni kratko ni dugo.govorimo o tome pred ljudima. on je nedokučiv. A neki kažu: "Čovek je sačinjen od želje." "Čovek treba dobro biti upućen u brahman jer spozna li ga. Kao što soko ili koja druga ptica. neroñeni atman. Ono što su slavili bejaše karma. slobodan od straha. u kome je atman njegova ljubav.od čega je to ispredeno i satkano?" "Od prostora." Gargi reče: "Ono. ni zrak prostor. Ovaj veliki neroñeni atman je večno mlad. Jadžnjavalkja. To je i brahmanov svet. što je iznad neba. postavši spokojan. bez glasa. Kao što čovek u zagrljaju ljubljene ne zna šta je spolja. Gargi. besmrtan i neustrašivo brahman. Brahman je ćutnja. a zlim postaje zao. ostaje li nešto posle moje smrti?"-obećavajući mu veliko bogatstvo i 159 . ni senovito ni tamno. Zagreb. suspregnut i zadubljen. slobodan od sumnje. Slobodan od prljavštine. ni žarko ni mokro. a šta unutra. poznavaoci brahmana nazivaju ono neprolazno (tad akšaram). reče Jadžnjavalkja. zlo delo za njega ne prijanja. blago otkriva. bez mirisa. bez sluha." 18 M. tako deluje. Kakva mu je želja. nije to. a kada mu se ovaj obratio drugi i treći put. bez vida.. Naprijed. bez mere. nespojivo je. bez sjaja. Katha upanišada19 Najomiljenija upanišada govori o boravku dečaka Načikete u dvorovima boga smrti Jame od koga je uspeo da iskamči odgovore i da utaži žed za istinom. takav i postaje. jer se ne može shvatiti. bez razuma. što je izmeñu njih. Takvog zlo ne žeže. on postaje znalac brahmana. bez daha. Ko tako zna. odgovorio je: "Ja te poučavam ali ti me ne razumeš.sutre. kralju". zre sve u atmanu. "Ovaj atman nije to. slobodan od zla. bez ukusa. Ko tako zna postaje neustrašivo brahman. proletevši nebom. neprionljiv je jer se ne veže: on je nesputan. ono što se naziva prošlošću. Čineći dobro. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. 1980. takva mu je volja. Badhva je ćutao. u kome je bez žudnje i slobodan od bola. gospodine. uživalac hrane i darovatelj blaga. sadašnjošću i budućnošću .. Čineći zlo. dajem ti kraljevstvo Videhe i sebe da ti služim. Kakva mu je volja. neprolazan. Ovaj atman je brahman." "Od čega je prostor ispreden i satkan?" Jadžnjavalkja odgovori: "To.17 17 Poslednji odlomak prema izvoru kao uz drugi deo Kena Upanišada Izgubljena upanišada18 Ovu upanišadu spominje Šankara u svom komentaru vedanta . Častan postaje časnim delom. blag. loš lošim delom. Jer dobrim delima čovek postaje dobar. niti što jede njega" Na Gargino pitanje: "Od čega su svetovi brahmana ispredeni i satkani?" ''Jadžnjavalkja odgovara: "Gargi. postaje zao." (poslednji stav i neki drugi ući će u budizam). Da. on sva zla sagoreva. Baskali je molio: "Pouči me. zre sebe u atmanu. Zato onaj ko tako zna. jer će ti se rasprsnuti glava." Jadžnjavalkja nastavi: "To je veliki. neuništiv jer se ne može uništiti. Kad je Baskali zapitao Badhvu da objasni prirodu brahmana ovaj je uzvratio ćutanjem. bez unutrašnjosti i bez spoljašnosti. Na to će Džanaka: "Poštovani. tako i čovek koji se sljubi s umnim atmanom ne zna šta je spolja a šta unutra. To je ono njegovo stanje u kome su sve želje ostvarene. tako i ubire plodove. sačinjen od spoznaje.

Advaita Ashram. Jama pristaje da mu bude učitelj. drevan. glupi teturajući se blude naokolo kao slepi koje slepac vodi" *** "na džājate mrijate vā vipaščin .ašvāh iva sāratheh" "ko je nerazborit i nekontrolisana uma čula su mu neposlušna kao podivljali konji vozaču" "jah tu vidžñānavān bhavati juktena manasā sadā tasja indrijāĦi vašjāni sadašvāh iva sāratheh!" "koje razborit i kontrolisana uma njega čula slušaju kao dobri konji vozača" "jah tu avidžñānavān bhavati amanaskah sadā ašučih na sah tat padam āpnoti samsāram ča adhigaččhati" "koje nerazborit. 19 Katha upanišhad sa Šankarinim komentarima. Calcutta Evo nekoliko stihova u originalu i u prevodu. *** "dandram jamāĦāh parijanti mūdha andhena iva nījamānah jatha andhāh" "živeći usred neznanja i oholo smatrajući sebe mudrim.anojuktam bhoktā ātja ahuh manīşiĦah" "kažu da su čula konji a objekti percepcije njihovi pašnjaci uživanje donosi susprezanje čula atmanom.indrijam . dečak se ne predaje i odgovara novim pitanjem. tako misle mudri" "jah tu avidžñānavān bhavati ajuktena manasā sadā tasja indrijāĦi avašjāni duşŃa . "Sada kad sam ti video lice kako i u čemu bih ja mogao da uživam?" Iznenañen dečakovom neustrašivošću.na . telo su kola sama znaj da je um vozač i da je razum uzde" "indrijāĦi hajān āhum vişajān tesu gočarān ātma . stalan. večan.ugodan život. on ostaje neuništiv uništenjem tela" *** "ātmānam rathinam viddhih šariram ratham eva tu buddhim tu sārathim viddhi manah pragraham eva ča" "znaj da je atman gospodar kola.ajam kutaščin .na babhūva kaščit" ''niti je roñen niti je smrtan najviši duh ne nasta ni iz čega niti išta posta (njega ništa ne uzrokuje niti on nešto uzrokuje)" "adžo nitjah šašvato -jam purāĦo na hanjate hanjamāne šarīre" "neroñen. bezuman i stoga nečist 160 . ali.

taj cilj (oslobadanje) ne dostiže već ostaje u večnom krugu rañanja i umiranja" "jah tu avidžñānavān bhavati samanaskah sadā šučih sah tu tat padam āpnoti jasmāt bhūjah na džājate" "ko je razborit. to je brahma i zove se besmrtnost u njemu su svi svetovi i niko njega ne nadvisi. Vremenom. bit čoveka. sopstvo ili duša. mada je njegovo značenje šire." Nadam se da smo i pored ozbiljne nestašice adekvatnih reči u evropskim i srpskom jeziku uspeli da pokažemo kako je u upanišadama razrañen pojam tog jednog: "tad-ekam" iz RV 10. To je zaista ono. do najviše Višnuove stope" *** "ūrdhva . vidjā i džñānam . Upanišade su zapravo prva teorija saznanja u istoriji čovečanstva i jedina u njoj koja ne izostavlja ni jedan od prirode čoveku dat izvor tog saznanja.istina. Kako su se upanišade množile. svojim trudom to jedno" ''tučhjenā bhū apihitam jat āsīt" "prazninom to nastajuće beše zaogrnuto" "tapasah tat mahin ādžājata ekam" "od sopstvenog unutrašnjeg žara nasta to jedno". pokazuje misaonost i intelektualnu zrelost kojom se retko koji. ne samo ljudski. sat i asat .sārathih jah tu manah pragrahavān narah sah adhvanah pāram āpnoti tat vişĦoh paramam padam" "čovek kome je um vozač a razum uzde dolazi do kraja puta.129 "koje je poželelo da se unmoži": "anīt avātam svadhaja tad ekam" "disa. on najpre znači: dah. nadimati se i prvobitno se odnosi na spontanu bujicu reči govornog jezika.mūlah avākšākhah eşah ašvatthah sanātanah tat eva šukram tat brahma tat eva amķtam učjate tasmin llokāh šritāh sarve tat u na atjeti kah čana etadvai tat" "To je drevno drvo ašvattha sa korenjem nagore i sa krošnjom nadole to je čisto i sjajno. brahman postaje izvor spoljnjeg sveta koji je iz njega nastao izračenjem. Atman je povratna zamenica "sebe ili se" (koja u sanskrtu ima sve oblike). Brahman potiče od korena: bķh . vedah.znanje. dok je atman unutrašnje sopstvo. već sveprožimajući vitalni princip univerzuma.univerzalni red. kasnije uobličenog u stihove.cilj koji je bio lišen svake mitologije i uistinu bio filozofski". oni se sve češće upotrebljavaju kao sinonimi.bitak i nebitak. satjam .rasti. uman i stoga čist taj cilj on doseže i više se ne raña" "vidžñāna . jedinstvom . 161 . da bi potom dobio filozofsku oznaku prvobitnog uzroka univerzuma. bez daha vetra. Treba ukazati da su brahman i atman u početku bili nezavisni pojmovi. sve to u vreme kada se duh okolnog sveta vrti oko objektivizacije predstave boga i oko priprosto koncipiranog večnog života. Po rečima profesora Hirijanne: "poistovećivanjem spoljnje i unutrašnje realnosti i srećnom identifikacijom Indijac je konačno dostigao cilj dugog traganja za . bolje rečeno nijedan od njegovih savremenika ne može pohvaliti. Narod koji od početka duhovnog oglašavanja ima i koristi pojmove: ķtam .

Oba dela biće predmet daljih filozofskih razrada. to ostaje više-manje pretpostavka i dogma. Još se kaže "ko god poštuje božanstvo smatrajući njega jednim a sebe drugim . a anantam na njegov sveobuhvatan i bezgraničan karakter."20 20 M. Sveti duh nije proizvod filozofske sinteze. no on to nije priznao svojim poklonicima. Kako je to daleko od indijskog identiteta. Uverena sam da je bio inspirisan upanišadama koje su upravo za njegova života stigle u Evropu. konkretizacija jedne ideje prisvojene od strane jednog čoveka. Brahman bi rekao da je problem pogrešno postavljen jer bi trebalo da i otac i sin proishode iz svetoga duha. I ovde. Od Jadžnjavalkje do Hegela proteklo je gotovo 162 . duhovno kao atman i za razliku od njega beskonačno. a mi postajemo intuitivno obavezni da priznamo stvarnost našeg vlastitog postojanja.. 1980. Potkrepljena Sapirom.Identifikacijom atman . "Sve dok ono vrhovno posmatramo kao nešto što nismo mi sami. Teško je uzdržati se od iskušenja uporeñivanja indijskog i drugih. Sveti duh je mogao biti vrh sinteze. Zagreb. meñutim. Apsolutom se na Zapadu prvi put ozbiljno bavio poslednji veliki starozavetni prorok i prvi filozof apsolutista: ''nemoj imati drugih filozofa osim mene". slično bramanu.. Monoteisti uče svoje vernike da bog jeste jedno a oni su uvek i zauvek drugo. Kadgod se ono spomene setim se slike Pjera dela Frančeske. pročitavši Bhagavadgitu. drugi je negatorski . Ne čudim se brahmanu koji se sa prezirom odnosio prema propovedanjima apostola Tome koji je pobegao. svaka grupa vidi planetu koju posmatra različito od druge. pogotovo semitskog a zatim i zapadnog mišljenja. neograničeno. Najdalje se otišlo formulacijom: jedinstvo u bogu. Naprijed. U indijskom idealističkom monizmu upanišada uočavaju se kosmički i akosmički ideal. To je apsolut upanišada koji nije ni brahman ni atman pojedinačno. Prvi insistira na imanentnosti brahmana. Dakle.nit koja se provlači kroz sve što postoji i drži ga na okupu. Prvi se najjasnije očituje u Šandiljinoj pouci. Šta više. dugujući svoje bivstvovanje transcendentalnoj realnosti. na primer: satjam džñānam anantam. Mi. živeo i umro u Indiji. objedinjavanjem obadva brahman postaje i imanentan i transcendentan. promena koja bi iz toga sledila u pogledu zvezde Danice odgovara promeni u gornjem slučaju." Naišli smo i na pojam: "ja jesam". Ukoliko tada neko ustanovi da su te dve zvezde zapravo jedna I da je istočna zvezda jednaka zapadnoj. Pretpostavimo da neki ljudi vide zvezdu Danicu kako se pojavljuje samo na istoku. ono se pretvara u sigurnu izvesnost. Kosmički potiče od empirijske tačke gledišta. Tamo gde se bog u upanišadama spominje on se naziva antar . on je bio neminovan operator preslikavanja dvojstva u trojstvo. a drugi samo na zapadu. već oboje jedan u drugom. drugi na transcendentnosti.brahman dobija se nov pojam -apsolut.amķtah -unutrašnji besmrtnik ili nitih (sūtram) . Prvi je afirmativan u pogledu mogućnosti spoznaje vrhovne stvarnosti ili istine. drugi u budizmu. već kao sam brahman. duboko sam uverena da je ovakvom razvoju indijske misli u najvećoj meri doprineo potencijal akomuliran u sanskrtskom jeziku. koliko god da nam je nejasna njegova prava priroda. prvi u vedanti. I upravo je to viša stvarnost koja se naziva.po njemu. vrhovna stvarnost nalazi se izvan dometa ljudskog iskustva. on će im sa olimpijskih visina priznati smisao za filozofiranje. drugi u Jadžnjavalkjinim definicijama. slikara čiji su likovi nadahnuti indijskim idealom nevezanosti za ono što se mora činiti. pad iz univerzuma na zemlju.taj ne zna. Brahman je neosporno jer je shvaćeno kao fundamentalno jedinstvo i jedinstveno sa neposrednim sopstvom. jedinstvo u bogu posredovano zaštitnicom ljudskog roda. džñānam na njegovu duhovnu prirodu. Kasnije. ali u času kad ga priznalmo našim sopstvom. Šankara ove razlike pripisuje aspektu iz kojeg se apsolut posmatra. osim patuljaka pod klobučastim plaštom madone -mizerikordija. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. znamo da je do rascepa apostolske crkve došlo povodom dogmatske dileme: proishodi li sveti duli samo od oca ili i od oca i od sina. zamerao je Indijcima da nisu načisto sa pojmom subjekt mada su se ovi počev od kraja Rg vede trudili da zatrpaju provaliju izmedu subjekta i objekta. Georg Vilhelm Fridrih Hegel. gde satjam ukazuje na njegovu neposrednu izvesnost. akosmički sa transcendentalne. Znamo kad i kako se upotrebljava ono Purušino: "Ja sam onaj koji jeste" hiljadu godina posle autentične upanišadske formulacije.

Pobedila je nauka i to ne ona vesela. filozofije i nauke.razgovor. pogotovo u doba sveopšte oskudice. Na zategnutoj niti iznad vetrobrana vozač je štipaljkama zakačio drečave sličice bezbroj svetaca i istorijskih ličnosti brojnih religija.mudraci. sagoreti.grozničav G. tirthankare. Bogorodica. Opet Pjero dela Frančeska: u prednjem planu biznis . kome se klanjaš.lični doživljaj u autobusu kojim sam putovala iz Maduraja u Tandžor. džvarati čvariti čvareno. konačno.ne" filozofija i nauka u službi militarizma. mimo javnih glasila. Ne samo što je stariji i od hrišćanstva. Ovako uzvišenim znanjem teško da se može pohvaliti bilo ko na Zapadu. Hegel je doneo apsolutne zaključke o apsolutu. nauka u domenu materije. džvar.biti grozničav. Ispričaću na kraju malu priču . osvetliti I. reče vozač osmehnuvši se i kresnu ključem. Motor zapadne civilizacije je "ja pa ja". "Šta je ovo?" upitah ga. ko je tvoj bog?" "Svi su ono jedno isto". Durga. najdžinovskije u domenu sredstava za uništenje života. Vera je delovala u domenu srca. preko javnih glasila. džval. malaksala. Lakšmi. džvalana . veliki jogini sa Himalaja. sloboda. za generalne sinteze. koliko čujem. Vreme je učinilo svoje. Ali smo. džvarati . teško je reći. moto indijske civilizacije je "tat tvam asi". Koren ovog zla potiče iz Starog zaveta. Od onih snaga koje su nagrdile lice Zapada ne može se očekivati spasenje. sve bez dovoljnog pokrića i sve ono što lako degeneriše u netrpeljivi rasizam. oprezan pri zaključivanju. vatren. da mi nismo nacija teorije. Za ružno lice Zapada odgovorno je trojstvo: monoteistička religija. Čvarci i čvareno jesu nižeg ranga od mentalne i duhovne groznice.plamen P. džvalati . džvarita (tpp) . "da . sama sebi odrekla smisao postojanja i. Tri svete oblasti za sveto trojstvo. goreti. Zapad je svet Viročane. ekskluzivnost. stvara iluzije o superiornosti: osobenost.zapaljiv Neko odavno reče.onaj koji pravi grimase dok peva Da li su džombe prenete sa lica na put ili se dogodilo obratno. filozofija je akomulirala impozantnu biblioteku da bi. možda još mnogo više. Niti je tu bilo. Višnu. on pleni. u pozadini bičevanje Hrista. džhombaka . pogotovo engleskog. Svi su bili tu: Šiva.grozničavost tela uma i duha P. Humanizam. mada su kudikamo poželjniji. filozofija u domenu uma. Vera ne menja svoje dogme više od hiljadu godina. džvarah . dodajem.2500 godina. demokratija. džvalah . zato zapaljivi. Isus. niti će biti mudraca koji će biti u stanju da načine sinteze dometa načinjenih u oblasti religije. naumna je da se regeneriše na starim osnovama. Krišna. "u koga veruješ. čvarak džvarah G. Jadžnjavalkja je bio pravi mudrac. Gornjem uzroku dodajem sklerotični proces od koga je obolela sposobnost jezika.zapaliti. jer Zapadnjak je negovan i odnegovan bez smisla za tolerantnost i za jedinstvo. Zapadni svet je živeo i živi u njegovom duhu. i od filozofije i od nauke. Jovan Krstitelj. razume se. sufi . džvar. Nauka je načinila džinovske korake. izabranost. GLAS "džh" džhombaka P. nestrljiv I. džomba (?) 163 . sve je ustuknulo pred nakaznim licem totalitarizma.

važi pravilo: čitaj kako piše i piši kako govoriš. guturalno n označava se tačkom iznad slova: ń. Prostim slovom r.za kratko samoglasno r i ķī . Prema sanskrtskim pravilima. Na sreću. 3. pod uslovoin da nam se na glave ne sruči novi energetski talas. g-gh.stenica Torlaci nazivaju stenicu tataba.GLAS "Ń" ŃiŃŃibhah I. Ħ i ş. kao i u srpskom.Ńh. kao i svi cerebrali. Da li je Vuk Karadžić nešto znao o sanskrtu. neka ćirilična slova liče na sanskrtska. Mi smo tek na trećini. kao na primer: ķtam je ķtam ali Kķşna je. v) i 29 konsonanata. uveli u meñunarodnu transkripciju ķi . l. u meñunarodnoj transkripciji označavaju se crtom iznad slova za kratki vokal: a . nazala ima pet.glas "ha".ī.umesto j. Znanje je nešto drugo. t-th. Ono je neprestana svest o jedinstvu života i univerzuma.umesto c. tačkom ispod slova: Ħ. Ovako veliki broj glasova i slova u odnosu na srpskih 30 potiče od sledećeg: 1. ovoga puta iz jonosfere. kojih u srpskom nema.za dugo samoglasno r. Za sva slova za koja postoje odgovarajuća u srpskoj azbuci odstupila sam od meñunarodne transkripcije i unela slova srpskog Jezika: č . p. pa ima nade za lepši kraj. ķi . d. 164 . pa su oni. mada se može pretpostaviti da je mogao znati.ā. tataba POTPUNIJA OBJAŠNJENJA U sanskrtu. označava se poluglas r. Sanskrtska azbuka ima 46 slova [plus m (m sa tačkom iznad) i h (sa tačkom ispod)]. Moje odgovarajuće oznake su: ķ i ŕ (bez i i ī). jer su u njegovo vreme bečki lingvisti bili upoznati sa rezultatima istraživanja evropskih indologa. u meñunarodnoj transkripciji obeležavaju se tačkom ispod slova: Ń . Molim čitaoce da u svoje primerke dopišu sve one srpske reči kojih se ja nisam setila. dž . j . i . Takoñe ih molim da se po završetku čitanja podsete Sanatkumarine pouke: "Sve su ovo samo reči".umesto y. r. dugi vokali imaju u sanskrtu svaki svoje slovo.dh. osim siflanata i nazala. Ń-Ńh. *** Započeli smo ovaj rečnik slavnim glasom "a". ja to ne znam. čvarcima i stenicama. od kojih se dva ne javljaju u srpskom jeziku. zbog siflanta u Kķişna. dok sam samoglasno kratko r označila sa ķ. Osim toga. sanskrtska azbuka počinje uzdahom . 2.dh. bez dodataka. itd. Ono se ne nalazi ni u anglosaskoj enciklopediji ni na anglosaskom internetu. ŃiŃŃibhah . pa sam se i sama pridržavala sanskrtskog pravila. U francuskom i engleskom jeziku izgovor glasa r praćen je teškoćama. od kojih je 13 nepomućenih vokala.ķī. imaju par ''oživljen" glasom h: k-kh. kao što su: č. Osim toga. d . a završavamo ga džombama.. cerebrali. d-dh. 4. postoje vokali ai i au i kratko vokalno l. U meñunarodnoj transkripciji cerebralno ñ označava se. pa nije isključeno da se Vuk "napajao znanjem'' i iz ovog izvora. svi konsonanti. Nazal: nj (kao njiva) označava se talasastom crticom iznad slova: ñ. budući da je u njih najviše indologa. f i dr. 4 poluvokala (j. r i r izgovaraju se ķi i ķī samo ispred siflanata.glas "a" i završava se izdahom .

(Biblioteka Retki rečnici) Tiraž 1000.Bibliografija: str.Beograd : Pešić i sinovi. 240 a) Sankrt . d. Ħ i ş. DUŠANOVA 25 TEL/FAKS: 011/183-666 SVA PRAVA ZADRŽAVA IZDAVAČ 165 . CIP . BEOGRAD • TIRAŽ: 1000 UREDNIK VESNA PEŠIĆ COPYRIGHT © PEŠIĆ I SINOVI BEOGRAD. Beograd 809. Ńh. . DUŠANOVA 25. . TEL/FAKS: 011/183-666 • ZA IZDAVAČA: VESNA PEŠIĆ • BIBLIOTEKA: "RETKI REČNICI" • UREDNIK: VESNA PEŠIĆ • LEKTURA I KOREKTURA: ALEKSANDAR PAVLOVIĆ • KOMPJUTERSKA OBRADA: MILOVAN P. dh.Beleške uz tekst.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. BEOGRAD. . MILOVANOVIĆ • ŠTAMPA: MEGRAF. tačka ispod slova za označavanje cerebrala: Ń.12-54 BOŽINOVIĆ.Od meñunarodne transkripcije zadržala sam: 1. 2. . 2000 (Beograd : Megraf). Branislava Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči / Branislava Božinović. tačka iznad slova za označavanje guturalnog n: ń. 21 cm. -240 str. .Semantika (lingvistika) IZDAVAČ: PEŠIĆ I SINOVI.

166 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful