P. 1
Branislava Bozinovic Recnik Srodnih Sanskritskih i Srpskih Reci

Branislava Bozinovic Recnik Srodnih Sanskritskih i Srpskih Reci

|Views: 29|Likes:
Published by Andras Varga
Branislava Bozinovic je najveci srpski strucnjak za sanskrit
Branislava Bozinovic je najveci srpski strucnjak za sanskrit

More info:

Published by: Andras Varga on Aug 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

Branislava Božinović

Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči

I DEO
(od slova a do slova t sanskrtske azbuke)

Pešić i sinovi

Beograd, 2000.

1

SADRŽAJ: Uvod Objašnjenja Oznake Glas a TV— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta Glas ā Glas i Glas ī Glas u Glas ū Glas ķ Glas e Glas o Glas k O vremenu i savršenstvu Vrlo mali sanskrtski rečnik, pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju Eshatološke opcije rezervisane za agresore Glas kh Glas g Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike Glas gh Glas č Glas čh Glas dž Glas džh Glas Ń Potpunija objašnjenja Teškoće Indijski i domaći izvori

2

UVOD

Ovaj rečnik je odgovor na bombardovanje Jugoslavije od strane NATO pakta 1999. godine, sačinjen skromnim sredstvima autora i uz veliku podršku onih lingvista koji su povezali jezik i sposobnost mišljenja, pa se čitalac moli da ne zameri što je argumentacija srodnosti sanskrta i srpskog jezika propraćena slobodnim asocijacijama na ovu i njoj srodne zavisnosti. U knjizi "Jezik i lingvistika", profesor Ranko Bugarski citira Edvarda Sapira: "Jezikje putokaz ka društvenoj stvarnosti... Ljudska bića ne žive samo u objektivnom svetu, niti samo u svetu obično shvaćene društvene delatnosti, već su u velikoj meri izložena milosti i nemilosti onog posebnog jezika koji je za njihovo društvo postao sredstvo izražavanja. Prava je iluzija zamišljati da se čovek prilagoñava stvarnosti u osnovi bez upotrebe jezika i da je jezik samo slučajno sredstvo za rešavanje specifičnih problema opštenja i razmišljanja. Činjenica je, naprotiv, da je stvarni svet u znatnoj meri nesvesno izgrañen na jezičkim navikama grupe." Bugarski zatim svojim rečima detaljnije obrazlaže Sapirove stavove: "Teorija jezičke relativnosli potiče iz osećanja da su u izražajnim sredstvima svake govorne zajednice tokom bezbrojnih generacija nataložene tradicionalne vrednosti, verovanja i načini interpretacije okolnog sveta. Ovaj repozitorij duhovnog i kulturnog života zajednice smatra se, tako, nečim što njenim pripadnicima nameće odreñene nasleñene životne filozofije, koje su nesvesne i kojima oni ne mogu da izmaknu jer su čvrsto ukorenjene u samom njihovom jeziku. Valja odmah istaći da ovde nije samo reč o dobro poznatim vezama izmeñu jezika i kultiire u širem siiiislu, kakve se ogledaju u leksikonu pojedinili zajedmca kao odrazu njihovog neposrednog ambijenta... Meñutim, hipoteza jezičke relativnosti postulira nešto dublje od veza izmeñu jezika i kulture, ilustrovane u leksici: ona tvrdi da postoji veza izmeñu jezika i mišljenja, manifestovana prevashodno u gramatici i to takva veza koja gramatičkoj strukturi svakog pojedinog jezika pridaje izvesnu ulogu u odreñivanju prirode i granica onoga što se posredstvom toga jezika može misliti. Drugim rečima, ovde se podrazumeva da struktura jednog jezika nije bez uticaja na formiranje pogleda na svet ljudi koji njime govore i da se otud polazeći od jezičkih podataka mogu legitimno izvoditi zaključci o vanjezičkim pojavama". Dalje, prof. Bugarski komentariše tekstove lingviste B. L. Vorfa: "Ovakva razmišljanja izmamila su iz Vorfovog inspirisanog pera često navoñene formulacije o tome kako različiti jezici na razne načine segmentiraju i klasifikuju svet ljudskog iskustva. podvrgavajući ga analizi kakvu diktira posebna unutrašnja logika njihove strukturalne organizacije, iz čega proističe da je negde duboko u ustrojstvu svakog jezika već sadržan niz krupnih a nesvesnih predpostavki o prirodi i egzisteniciji." Zatim sledi citat iz Vorfa: "Mi rasecamo prirodu po linijama koje su zacrtali naši maternji jezici: to nas vodi ka jednom novom principu relativnosti, koji govori da isti fizički materijal ne otkriva svim posmatračima istu sliku kosmosa, osim ako im je jezičko nasleñe slično." Po rečima Bugarskog: "Dakle, Francuzi, Kinezi, Arapi i Hotentoti (na primer) ne vide svet istim očima, ili preciznije, ne vide isti svet. Jezičke konfiguracije sadrže kategorije i forme kroz koje svaka ličnost ne samo opšti sa drugima nego i analizira prirodu, primećuje ili zanemaruje tipove odnosa i pojava, kanališe svoje rezonovanje i izgrañuje zdanje svoje svesti." Ili, odreñenije, rečima samog Vorfa: "Zapadna kultura je putem jezika izvršila privremenu analizu stvarnosti i, u odsustvu korektiva, odlučno se drži te analize kao konačne. Jedini korektivi leže u svim onim drugim jezicima koji su kroz vekove nezavisne evolucije došli do drugačijih, ali isto toliko logičnih, privremenih analiza." Bilo je lingvista kao što je Šlajher na primer, koji su naslutili neke vrlo bitne tendencije tvrdeći da je u oblasti jezika progres ostvaren i završen pre osvita istorije, tako da u istorijskom periodu beležimo opštu retrogresiju i dekompoziciju koja vodi fizičkom izumiranju jezika. Sanskrt, "samskrtam" - završen, kome bi bolje odgovarao atribut "savršen", formulisan je Paninijevom gramatikom, za koga se smatra da je živeo u Taksili, na severozapadu Indije, izmeñu 6-og i 4-og veka pre Hr. i da je pre njega bilo najmanje šezdeset i četiri lingvista koji su se bavili utvrñivanjem 3

logičkog pozitivizma. uključujući i srpski. Ako ih je nekada krasio isti duh. ili nečeg trećeg što još nema ime. dok filozofska misao skončava na odru anglosaskog pragmatizma. koji služi kao etalon jer je prajezik nepoznat. u engleskom ono niti važi. i genijalni Bhartrhari iz 7-og veka posle Hr. Atom je rascepljen i donekle proniknuto u genetsku spiralu.. naredbodavni. nauka je logika sa logistikom. nefilozofski. ne idejama.12 na 1. bez potpornja ikakvog formalnog logičkog reda. Zahvaljujući obilju pojmova i elastičnosti obrazovanja novih. za vrlo starim jezicima ne bi li se označili takozvani novi pojmovi. Sanskrt ima vrlo složenu gramatiku. udaljio engleski. meñutim. dakle. punina je konkretnog tu i nameće nam univerzalnost zbilje. od velikih lingvista posle Paninija ne mogu se zaobići Katjajana iz 3-eg veka pre Hr. niti može da važi. Došljaci su zatekli bratsku grčko-latinsku civilizaciju i možda bi se pokazali doslojnim takvog nasleña da u njihov svet nije zajedno sa hrišćanstvom uplovio semitski kod mišljenja.. bog je logos. najdalje se od sanskrta. zapadne Evroarije više silom nego duhom na čitav svet. futur ne prestaje oblikovati prezent. Biće da su duboko bili u pravu oni lingvisti koji su pod maskom razvoja sagledali degenerativne promene koje vode fizičkom uništenju jezika. Bujica uskoro donosi sav naš pristanak. Osim toga. a najbliži njemu ostao srpski jezik. pa nije nikakvo čudo što raste smisao za detalj i opada smisao za velike sinteze. ali je izvesno nedostojno da bi se moglo nazvati filozofijom. koji se inače divi semitskoin duhu. Autor knjige "Židovska misao". Prva na svetu. Tako gore naše spokojne ograde. ogroman broj reči je jednosložan sa jednim takvim i od njemu sličnih teško raspoznatljivim vokalom pa je ovo jedini jezik za koji se moraju organizovati kursevi namenjeni strancima radi savladavanja teškoća u razumevanju govornog jezika. indeks sintetičnosti modernog u odnosu na staroengleski jezik opao je od 2. Koliko znam. Po oceni malobrojnih kompetentnih stručnjaka koji znaju klasične jezike. Patandžali sa svojom "Mahabajšom" iz 2-og veka pre Hr. S druge strane.68 što ukazuje na porast analitičnosti na račun sintetičnosti. Odatle 4 . Iz korena. u trojnom ritmu svojih nepromenljivih korena. otimaju misao apstrakciji i nameću je kao čistu aktualnost. Zapad je razvio logos civilizaciju. sa "Vakjapadijom" ili "Traktatom o upotrebi reči u rečenici" u kome se bavi sintaksom i filozofijom gramatike. ona napučuje našu tamu jednim prisućem. "mūlam". čiste vokale i veliku transparentnost. Svi su idoli srušeni u ime jednog. nastupilo bi mucanje. Pre Paninija teškoćama vedskog jezika bavio se Jaska u svojoj "Nirukti". isključivi i rasizmom obojeni monoteistički Stari zavet. Paninijeva gramatika "Aštadhjaji" ima osam poglavlja i oko tri i po hiljade pravila saopštenih na najkoncizniji mogući način da bi se mogla lako memorisati. filozofije i nauke izbacile sve grčke i latinske reči od kojih se brojne mogu naći u sanskrtskom rečniku u ovim uglednim oblastima. Gramatika engleskog jezika gotovo da više ne postoji. Andre Šuraki. Hebrejska se misao napokon nameće zahvaljujući nediskurzivnoj dijalektici koja oslobaña stvari što prolaze. sanskrt i savremene jezike sa evroarijskog stabla. istočne Indoarije duhom po čitavoi Aziji. vokali su mahom pomućeni. nastavcima se obrazuju glagolski oblici i imeničke i pridevske osnove na koje se dodaju padežni nastavci. bez obzira na broj reči u njoj. Temeljno nediferencirani značaj semitskog vremena daje joj nenatkriljivu evokativnu moć: preterit je uvek samo predznak aorista. istovremeno ga objektivno procenjuje: "Hebrejske reči. ljudskog uma. Predloga gotovo da nema i svaka reč u rečenici. ponosu zapadne civilizacije. Poseže se. vremenom su razlike dostigle takve razmere da je mulam zajedništvo postalo teško prepoznatljivo. koji sam sobom nije u stanju da reprezentuje celovitost bića. može da zauzme mesto svake druge reči bez ikakvih posledica po smisao iskaza. namera je da se on uvede u redovne školske programe. tako se semitska misao nameće kao imperativ: ona nasrće na nas dogañajima.zakona ovog jezika. u svojoj moćnoj verbalnoj okosnici. Nesumnjivo je da su Indoevropljani ostvarili najveći uticaj na planetarna istorijska zbivanja u tri poslednja milenijuma. dogañajima koji u našoj svesti izazivaju požar reči. pogotovu oni apstraktni. ukoliko bi se iz modernih jezika i pogotovu iz vokabulara religije. Za razliku od sanskrta i srpskog jezika kod kojih važi načelo "Piši kao što govoriš" i obratno. kruti. iz raspoloživih korena nedavno je u Indiji završeno prevoñenje vokabulara svih naučnih disciplina na sanskrt. predlozima i redom reči u rečenici obezbeñuje se očuvanje smisla. filozofija je mesto gde "logos dolazi do sebe". Sanskrt je mrtav jezik jer njime više ne govori nijedan narod u Indiji. on je živ i njime se i usmeno i pismeno služi duhovna elita Indije.

Semitski duh nije uspeo da pronikne u stvarnost i u ljudsku prirodu onako kako su to u vrlo davna vremena umeli indijski mudraci i filozofi. smatram da bi svet bio bolji i duhovno bogatiji da su pridošlice prihvatile i nastavile ono i onako što su i kako su to činila njihova braća po krvi i jeziku.teškoća vernog prikaza te misli na jednom jeziku kao što je francuski. u ime sina. ovakve militarističke kompozicije podsećaju na Mahabalija ili Ravanu na čelu demonskih buljuka. jer se dogodilo ono što se najmanje želelo: potiskivanje arijske sklonosti i smisla za filozofiranje jednim modelom duha lišenog sposobnosti za apstraktno mišljenje. Stari Grci i Stari Latini. ili bolje rečeno bukvalnošću. ubijati. uočava se srednjevekovni vakum apsorpcije i izvesnog prilagoñavanja semitskog importa potrebama arijskog duha. jer je duhu 5 . Dogodiće se ono šlo je u Indiji bilo nezamislivo -antagonističko razdvajanje religije i filozofije. mnogo bi bolje bilo da je svak ostao na svome i pri svome. tačnost. može smatrati razvojnim i srećnim istorijskim dogañajem. katolička mutacija ove religije uticala je u većoj meri od jezika na formiranje pogleda i ponašanje mnogih pa i ovog naroda.osvetnika predvoñenih Sabaotom. poput onih u izmaštanom raju nebeskom. Činjenica je da danas jedan Anglosas sa štabom Jevreja žari i pali po svetu. čini se da meñu njima vlada potpuno jednoumno razumevanje i da štab ostaje i kad se voña promeni. Nije čudo što su se u ranom hrišćanstvu javili gnostici i sekte različitih viñenja. čemu filozofija"! Semitska svetinja uspela je da svojom konkretnošću. evroarijskog i semitskog. tek poslednjih nekoliko vekova procvetala nezavisna filozofska misao oslonjena na roñačke izvore Starih Grka. ''Milosrdni" je jedan od mačevima naoružanih anñela . mera. Zato je neprestano proročki jurišao i na stvarnost i na ljudsku prirodu ne bi li im. Hrišćanstvom koje je došlo u paketu sa Starim zavetom. Predhodni politeizam bio je nemilitantan. Najpre proganjani. svet očigledno da nije popravljen. Drugim rečima. ovaj genij koji se spominje u predhodnoj rečenici prošao je kroz transformacije slične onima kroz koje je prošao engleski jezik i kroz njih prolazeći podosta izgubio od svoje genijalnosti. izbor boga gotovo da je bio privatna stvar pojedinca. Podrazumeva se da u stvaranju tog idealizovanog sveta u kome više neće biti ni razlika ni suprotnosti. "Čemu istorija. teško je reći. zaborava prošlosti." Uzgred budi rečeno. Kroz optiku indijske mitologije gledano. da bi posle toga i nakratko. Nedvosmisleno nam je saopšteno da će pobeda mondijalizma biti poslednji istorijski dogañaj i da u njemu nema mesta za filozofiju. ili bolje reći sudar dvaju načina mišljenja. tradicije i sopstvenog bića u ime starozavetnog ideala poduprtog hrišćanstvom: "silazak carstva nebeskog na zemlju". već razrovašen nepremostivim provalijama. Osmotre li se ukratko duhovna zbivanja u Evropi za poslednje dve hiljade godina. prevlada i razori dijalektičkom mišljenju sklon arijski duh. čiji je genij jasnoća. Naprotiv. sa žaljenjem može konstatovati da je pokušaj povratka svome i srodnome bio neuspešan. iako se radi o dva naroda gotovo istog jezika. ukidanja razlika. Danas se. institucije koju je sam bog "ovlastio" da može. on se njih i njihovog dinamizma bojao. za šta očit primer pružaju Srbi i Hrvati. Ne mislim da se susretanje.mondijalizmu Davida Rokfelera. neumoljivo analitičkom. insistirajući na grehu i kazni. i sami su postali progonitelji nasiljem šireći religiju ljubavi. prve ukorenjene u semitski i druge u arijski način mišljenja. bolje rečeno odnos Hrvata prema Srbima. protiv onih koji iz raznih zapadnih establišmenata jurišaju na čitav svet ne bi li ga prilagodili konceptu svojih predaka . po metodama preporučenim od strane proroka Amosa . Po svoj prilici. On nije bio u stanju da prihvati prirodne razlike.ne sme ništa reći da se ne bi zaradila etiketa antisemite. strahom povratio prvobitnu bezgrešnost takoñe izmišljenu. pa se protiv onih koji se ponašaju gore od nacista i rasista. no. Nasilje koje su do tada izvodili državnici i vojskovoñe višestruko se uvećalo sadejstvom "ecclesie militans". jer se rabin u apostolu Pavlu njega nije mogao odreći. Ko je tu u čijim lukama. naročito ne po prve. Na armiranoj betonskoj ploči pod kojom je sahranjeno filozofsko blago Zapada ostala je gola sila koja nudi i nasilno nameće model gubljenja identiteta. istaknutu ulogu moraju imati "izabrani" što se više nego bilo šta drugo dopalo hrišćanima. Jevreji su dobro iskoristili tragediju holokausta da bi sebe zaštitili antisemitizmom. Posle "Milosrdnog anñela" trebalo bi uvesti zaštitnu odrednicu: antisrbizam. stalno čeznući za jednim idealizovanim i statičkim stanjem stvari i odnosa.

Ideolozi drugačijih prezimena ali slične proročko-mesijanske sklonosti ka idealizacijama koje zbog nerealnosti moraju biti isključive i zahtevati verovanje. importovano je bilo priprosto i agresivno. Zapad je postao magarac ne kome jaše starozavetni semitski duh. Vremenom su ovi glasovi bili nasilno ućutkani a religija svedena na dogme. idealista. lučeći i distancirajući sebe od drugih što je preneto i na starozavetne izdanke. što će imati za posledicu narastanje sumnje u postojanje boga i njegovog sina. Hrišćanske egzegete. jasno. Aristotel. pa na pitanje: ''Zašto hrišćanstvo kome se pripisuju superiorne performanse nije prevladalo na celoj planeti?". Dogañalo se to u jednom svetu koji je bio na daleko višem kulturnom i civilizacijskom nivou no što je apostol Pavle mogao da pojmi. sugerišući slušaocima da sami dovrše odgovor: svi će biti hrišćani.drugačijem i bogatijem od semitskog bilo nepodnošljivo prihvatanje starozavetne koncepcije boga i teze povratka u bezgrešni raj poslušnošću prema jednom demijurgu. a što je po snazi duha neuporedivo nadilazilo ono što je od strane semitskog duha bilo ponuñeno. sila je anglosaska. Ni egzegeta. sa uverenošću u istinitost otkrovenja i srednja. Da se može srpski govoriti a semitski misliti dokaze pruža multidisciplinarni egzegeta koji je poverovao u nekoliko dogmi iz raznih oblasti. lišavajući ga svih drugih. prevoñenjem istorijske dinamike u statiku i ukidanjem "zlog i neposlušnog" filozofiranja u korist onih koji to ne umeju. on ogovara nepotpuno i zakučasto: "Pa. zato što je čovečanstvo u razvoju". Ovakve jezuitske trovačnice treba substituisati sanskrtskim učionicama u kojima semitska svetinja treba da ustupi mesto vedama. Sokrat. pa će on iskoristiti i hrišćanstvo i preživela religiozna osećanja i sve drugo što mu ide na ruku. ona je "spasonosna" za čovečanstvo pa se ne treba odricati od nasilja da bi se njome unificirao svet. Pitagora i mnogi drugi već rekli što su imali da kažu. Model novog svetskog poretka po duhu je starozavetni. na kojoj su se dobro primili kalemi latinskog smisla za grañenje velikih imperija. pak. Njime se obećava raj na zemlji gašenjem prirodnih razlika izmedu ljudi i naroda. Platon. zapadna. gde se bolje primio jevanñeoski kalem obogaćen mislima velikih klasičnih filozofa. obećavao raj na zemlji čim nastupi sveopšta diktatura proleterijata. nije slučajno. ukoliko je stepen retrogresije veći. kao što se mora verovati u otkrovenje. nego neodoljivo podsećaju i na revolucionarnog Semitu Marksa koji je čovečanstvu. Dvadeseti vek predstavlja prekretnicu ka sunovratu. On se tako i formirao. da bi izazvao sukobe meñu narodima u cilju proširenja anglosasko-semitskog "carstva nebeskog" na čitavu planetu. I novi svetski poredak nije nov. prosto. isključivo i netrpeljivo. indijska i autentična. i to utoliko više. koja crpi hranu iz najdubljih korena. Semitski duh je od nastanka tipičan po nesposobnosti za primenu korektiva iz drugih sredina. tzv. uspeli su da zapadni svet odvedu na stranputicu ljudske vrste. ne gušimo ga više skučenim i dogmatičnim izmišljotinama i nerealnim idealizacijama. Na svoju doktrinu on gleda kao na "jedino tačno i jedino naučno" otkrovenje. Mnogi su tada. U njegova kola su se upregli oni narodi arijskog porekla koji su uprostili jezik. predhodno je bilo mudro i suzdržano. U monoteizmima nema ničeg zaista novog. Neobično veliko učešće aktera semitskog porekla. isto sa istim kao jaje jajetu i svi sjedinjeni u Hristu. ni revolucionar ne uspevaju da iskorače iz kalupa semitskog monoteizma i njegovih nebuloznih ideala. čim se bude okončao razvojni proces. kratko. političkog scenarija kojim anglosasko-semitska koalicija namerava silom da preuredi i usreći čitav svet. sve je uvek po duhu semitski staro. u zapanjujućem neskladu sa učešćem u relevantnom broju stanovnika. Ideja je semitska. Rekla bih da su tri grane na indoevropskom stablu: istočna. širih i njemu bližih uvida. znali da stvari ne mogu biti na semitski način jednostavne. drugo se lepilo za puk. takoñe. islam i 6 . kao što su Platon. ali je za uzvrat starozavetni model mišljenja osvajao sve veći prostor. ne samo da zvuče usaglašeno sa mondijalistima. prvo je bilo nanienjeno duhovnoj eliti. U monoteističkim sredinama i najozloglašeniji ateista nosi u svome umu pečat monoteizma. istočnog pravoslavlja. početak od strane filozofa najavljene. Dajmo duhu prostora i vazduha. Plotin i njima slični koji su umeli da misle o biću. propasti Zapada. aristotelovska upućenost na um i semitska uobraženost zbog izabranosti. Jedna ekstremno neracionalna i neostvariva monoteistična koncepcija leži u osnovi mondijalizma. u kome su predsokratovci. čak više nego danas.

Imala sam priliku da upoznam srpskog Nagardžunu iz jednog sela kraj Svrljiga. jer je "spavao dok je bog dobra delio pa je njemu ostao kamen. ne bih li iz njega izmamila što veće obilje misli. carstvo nebesko. teorije o kolektivnom spasenju ne postoje. podjednako nesposobne za prijem korektiva iz drugih sredina. a pod onim drugim nekakvo duhovno uskrsnuće. lako se može argumentovati polazeći od obala Jordana i idući sve do zapadnih američkih granica. Monoteističke egzegete dele istoriju čovečanstva na paganstvo i monoteizam. govoreći često i ono što ne mislim. podrazumevajući pod onim prvim nekakvu duhovnu beslovesnost. majstora .posle progresa ili evolucije sledi regresija ili involucija. Hrišćanska religija. Oni odbijaju da čuju drugačije uvide po kojima se na primer monoteizmi svrstavaju u fenomene kalijuge tipične po opštoj degradaciji duha što. Otuda se aktuelna i uopšte istorijska zbivanja ne daju objasniti samo golim ekonomskim interesima. Umeo je sa osmehom na licu sam sebe da ismejava i sažaljeva. čija je fela zbog procesa obrade strpljiva i misaona za razliku od kovača. majstora za kamen. Dve istorodne struje. razradili su rg-vedski pojam maje . istisnule ono što im je smetalo. U pogledu sposobnosti voñenja dijaloga oba izdanka nisu se ni za jedan korak makla od antidiskurzivnog Starog zaveta. model idealnog sveta je produkt ljudskog uma. Nagardžuna.čarobnjaka za transformacije. i dovele do ovoga što nazivamo stvarnost savremenog materijalno obogaćenog i duhovno retardiranog i pohlepnog Zapada. Ona je relativizovala spoznajnu moć čula i uma.hrišćanstvo. Da li će Zapad. jer je sebe zasnovao na segmentu ljudske prirode ne videći celinu. prihvatila mnoštvo i razlike kao prirodne pojave. Jednoga dana. dinamičnost je stvarnost univerzuma. Na ovakvim temeljima izgrañeni su indijska tolerantnost. koja dolazi od jezika tako i sve druge do kojih je Zapad kasno došao i koje. i ono logičko. filozofija i nauka jesu odgovorne za stanje zapadnog duha jer se nema na koga drugog preneti ova odgovornost i ne bi smele sa distance objašnjavati svetu šta se dogodilo izuzimajući sebe od odgovornosti. obe jedna drugu podupirući." Praveći nekakav zid danima. jer je najveće idolopoklonstvo i misticizam odnegovao Zapad klanjajući se idolu. Badarajana i pogotovu Šankara. osim Ajnštajnove formule i njene zloupotrebe. arijska jezička retrogresija i semitsko odsustvo smisla za diskurzivno mišljenje. idolopoklonstvo. misticizam i sl. suzdržanost. kako ona o kojoj nam govore lingvisti. strahu od boga dodana je ljubav prema bližnjem. samo se individua može približiti idealu kroz moralni i duhovni razvoj. statičnost je apstrakcija ljudskog uma. nije teško činjenicama dokazati. Da je proročko-mesijanski napor bio uzaludan.iluzije. Hrišćanstvo ima isti starozavetni cilj. Po lingvistima. za koji je sirovina bila doterana sa njegovog imanja. Zapad je indijskoj religiji i filozofiji pridevao pežorativne atribute: politeizam. nisu naišle na odziv zapadnog duha nedoraslog i nespremnog za prihvatanje relativističke neizvesnosti. sumnjajući prvenstveno u spoznajnu moć uma. procesi su ciklični . skromnost i neagresivnost. Progres jeste ostvaren u sferi materijalnog po cenu osiromašenja duha. pokazao je da se sve što je mišljeno. sumnjajući prvenstveno u čula. da istom tom logikom pobiti. Prirodni tokovi su do te mere narušeni da bi očekivanje uspostavljanja ravnoteže značilo već spomenutoj metafizici dodati još jednu zabludu. Pogrešno je ovako unakaženu stvarnost u kojoj preovlañuje strah od uništenja života na planeti i dalje nazivati razvojem. Zapad je suprotnost svemu ovome. Kalijuga je prikladnija oznaka. za večerom. nenametljivost. zaboravljajući na biće i verujući u realnost progresa ljudske prirode i društva. Pokazalo se. ostaje da se vidi. umu. Buddha je savetovao uzdržavanje od zaključivanja. umeli smo da se pregonimo što sam ja namerno podstrekavala. Subjektivnost spoznaje rano je otkrivena. Uzroci razlika u načinu mišljenja i ponašanja naroda mnogo su složeniji i stariji od površinskih motivacija. nagovešteni rajevi nebeski spadaju u mitologiju. Prorokovati o tome ne može niko i pogotovu ne onaj kome je strano proročko modeliranje sadašnjosti futurom i futura sadašnjošću. slile su se u jedinstven tok. Bolji uvid u uzroke zapadnog batrganja izmeñu racionalnog i iracionalnog dobija se njihovim sagledavanjem i kroz prizmu sveobuhvatnije i stoga mnogo uravnoteženije indijske filozofije promišljane sanskrtom. da stvari stoje obratno. uostalom. metafizičnost. oni najdublji i nesvesni potiču od jezika. meñutim. Metoda je obogaćena. fenomenalni svet odstupa od tog modela i nije moguće dovesti ih u stanje podudarnosti. povući u ambis čitav svet. fabulozno naoružan i u dubokoj duhovnoj krizi. filozofiju. nedvosmisleno mi 7 .

gajeći precenjeno mišljenje o samome sebi. Mada nedovoljan. ja i ti cel dan -ja ovak. mogu mnogo bolje nego što je meni pošlo za rukom da putem reči otkrivam površinske srodnosti srpskog jezika i sanskrta. po onima koji su izbili pošto je srpski narod preveden u hrišćanstvo i dobio azbuku. Ono što milenijumima traje u kontinuitetu može se naći samo u Indiji. Kina jeste stara. ne mogu nikada do kraja biti otkrivene. koje je dalo pečat ovoj zemlji. osim muslimana. duboko sam uverena. dublje od toga njegovo stablo se kalemi na vizantijski i čak na semitski koren. Prvim se prebira po adventivnim korenima. Ne gubeći nikada iz vida celinu. indijski socijalni život odvijao se unutar krutog kastinskog sistema koji nesumnjivo da ima mana. možda civilizacijski starija od Indije. ona je uspela da asimilira i ostane svoja. iz brojnih razloga i osobito radi podrške identitetu. s druge strane." Ovakav duh ne može se naterati da bezpogovorno veruje u bilo čija otkrovenja i ideologije jer on je u biću svome jezikom svojim ostao filozofska sumnjalica. Samo snažan duh može da bude tolerantan i da neguje pluralizam na svim nivoima. gde sam ispod materijalnog siromaštva otkrila neizmerno bogatstvo duha akumulirano od starina. Stoga reči nisu dovoljne. sve osvajače. Moja istraživanja pokazuju da se srodnost dva jezika očituje na tom najdubljem. a Rgveda cilj traganja za najdubljim srpskim korenima. ja onak.a ono si je kako si je. mišljenja i ponašanja. Prema mojoj obaveštenosti i oceni ona se vrše na dva neprikladna načina. Drugi način je neoprostivo romantičan. ti ovak . poštedeo indijsko društvo od divljačkih obračuna poput onih izmeñu hrišćanskih mutanata i socijalnih klasa kojima Zapad. 8 . koje. prvenstveno roñačkoj Indiji. osvetljavajući istovremeno jezičke uzroke slaganja i neslaganja. Nadam se da će budući i bolji poznavaoci sanskrta otkriti dubinske gramatičke i sintaksičke srodnosti izmeñu ova dva jezika i ispod naplavaka tuñih uticaja otkriti i razjasniti najstarije.je saopštio: "Bre. no ona je primila nauk indijskog Buddhe. a ako je biće jezik. ušavši time u istoriju. Samo sanskrt može biti etalon. kako je to pokazao veliki indijski lingvista Bhartrthari prenoseći sa reči na rečenicu ulogu osnovnog nosioca značenja i smisla. na šta će biti ukazivano uz neke od porodica reči. mada je. Gažena je i pustošena od svakojakog bašibozluka. kako to pesnici i lingvisti kažu i ako je on najbliži rodak sanskrtu. Učeći sanskrt i boraveći u centrima indijske kulture. U svakoj egzistencijalnoj krizi i pogotovo ovakvoj u kakvoj se našao srpski narod. gazdarice. Činjenica je da dok su se u sferi duha negovale sloboda i tolerantnost. ovaj metod nije zastareo budući da se prvo prepoznavanje srodnosti izmedu jezika vrši u domenu leksike. kao lošeg rešenja i od isto tako loše institucionalizacije religije. njemu se nije dogodilo da univerzum redukuje na čoveka i čovekovo biće na um. prepoznavanje fonetskih sličnosti izmeñu imena nekih geografskih lokaliteta. Porast mnogohvaljene analitičnosti i preciznosti kasnijih jezika zbunjuju čitaoca sanskrtskog rečnika jer je ovaj izgubio sanskrtski smisao kako za uočavanje srodnosti izmeñu najšireg spektra fenomena u univerzumu tako i za relativizaciju pojmova. dok će vrlo mali broj imati duhovnu snagu da sam relativizuje svoje spoznaje poput Indijaca i mog majstor Miće iz nekog sela kraj Svrljiga čije sam ime zaboravila. Filozofski duh oslonjen na sanskrt i napajan iz širokog spektra izvora spoznaje nije sebi dozvolio da zapadne u monoteističko jednoumlje i dogmatizaciju. njenoj misli i sanskrtu. razumevanja i nerazumevanja sa drugim entitetima. Indija je zapravo jedina zemlja na svetu autentičnih vrednosti. Srpstvo ima srpski jezik. Ovde moram napomenuti da sam odabirala prvenstveno ona značenja sanskrtskih reči u kojima se prepoznaju srpske. onda se dubina srpskih korena mora meriti jezikom. Sudeći po efektima. okrenula sam se Istoku. dostupnom sloju. pošavši od Ganga pa naovamo. I egzegete i filozofi i naučnici uvek će tvrditi da su upravo saopštili poslednje istine. najkarakterističnije i najupornije slojeve srpskog bića. no. samo sam donekle uspela da naslutim dubinske veze izmeñu jezika. aktualizuju se traganja za korenima. mogu se dovesti u pitanje i progres i svrsishodnost okeana prolivene krvi. kratkovido dodeljuje ulogu operatora progresa. sakateći semantički opus sanskrtskih porodica reči (nastalih od istog korena) u kome se sadrže raznorodna i često meñusobno kontradiktorna značenja. svesno odustajući od monoteizma. Zgañena već odavno neskladom izmeñu onoga što se na Zapadu promoviše i ponašanja tog istog Zapada i ne dobivši zadovoljavajuće odgovore na mnoga pitanja. mada izvesno. ti onak. sa srpskim rečima. izvodeći iz ovoga proizvoljne zaključke o starosti i kretanju Srba. njenoj kulturi i civilizaciji.

Uz srodnost sanskrtskih i srpskih reči, ova knjiga otvara neka pitanja i daje odgovore koji se često drastično razlikuju od opšteprihvaćenih. To je stoga što su autora nadahnuli indijska misao i Huserl. Poverovala sam da je potrebno sva uverenja ponovo premišljati ne bi li se otkrile predrasude i zablude. Treba biti otvoren za korektive! Stoga nisam sklona polemičkoj odbrani svojih stavova, pa smatram da o njima svako može donositi sopstveni sud, složiti se ili ih žestoko pobijati. I prvo, a pogotovo ovo drugo, navodi na razmišljanje. Indijci su me naučili da um ume logikom da brani i teze i antiteze, inače nam se filozofi ne bi javljali u parovima. Stoga u njegovu pouzdanost treba sumnjati, pa se pozivam na Sanatkumaru iz Čhandogja upanišade koji za sva empirijska znanja ovoga sveta kaže Naradi: "To što ti znaš to su samo reči." Istina je s one strane reči. Po Badhvi iz izgubljene upanišade, istina je u ćutanju. Da sam mudra poput ovih mudraca i sama bih mudro ćutala. Osnovni cilj knjige ostaje ukazivanje na srodnost srpskog jezika i sanskrta i na nekadašnju duhovnu bliskost Indoevropljana. Nju ilustrujem rečenicom: "Anksiozan sam, šokiran i iritiran kalkulacijama i urgencijama naših dušmana". Ovako se izražavajući, srpski jezik ne zajmi niti iz latinskog, niti iz grčkog, niti iz engleskog, niti iz turskog jezika, nego svi oni zajedno zahvataju iz sanskrta, što će u rečniku biti pokazano. Reč dve o turcizmima. Ovo varvarsko pleme upaloje u Indiju gotovo tri veka pre Kosovske bitke, gde se susrelo sa civilizacijom na vrhuncu i obogatilo jezik pozajmicania iz sanskrta i od njega nastalih živih jezika. Većina reči koje Vuk Karadžić i lingvisti posle njega nazivaju turcizmima, zapravo su turske pozajmice iz Indije. Za ovaj uvod neka kao argumenti posluže: kabadaliija, divan, at. Većina srpskih reči vezanih za religiju kao što su: crkva. kandilo, oltar, post, bog, višnji i mnoge druge nalaze se u sanskrtu zajedno sa nacionalnim obeležjima: svilen jelek, anterija, opanak. Mislim da je došlo krajnje vreme da se ovo zna! Ne znati to, a usuñivati se na rasecanje srpskog bića radi olakog donošenja zaključaka po kojima on jeste ono što nije i nije ono što jeste, znači nehatno se i bezobzirno odnositi i prema svome narodu i prema samome sebi. Najzad, moram pomenuti da je izvesno da nisam uočila sve slične reči, da je kod uočenih srodnosti propuštena po neka srpska reč, moguće su i greške, pogrešno prepoznavanje sličnosti, sanskrtske reči nastale dodavanjem prefiksa gotovo da nisam uzimala u obzir, pa se čitaoci mole da svoje primerke knjige dopune onim što sam ja propustila da učinim. Rezultat ove vrste napora može biti zaista vredan samo ako do njega stiže tim dobrih poznavalaca mnogih jezika, no ovo nije prvi slučaj u nas da ozbiljan posao zavisi od dobre volje i prilježnosti upornog pojedinca. Nadam se da mi za dovršavanje posla, odnosno za obradu srodnih reči od slova "t" do slova "h" sanskrtske azbuke, neće biti kao motiv potrebno bombardovanje. Na kraju, izražavam duboku zahvalnost mome pokojnom ocu Svetislavu Božinoviću koji je negovao moju intelektualnu radoznalost i upozoravao me da ne budem lakoverna, profesoru Radmilu Stojanoviću koji me je učio sanskrtu i Arue Volteru koji me je uputio da na nasilje i poniženje uzvratim ironijom i cinizmom. jer ne umem da očuvam duhovni mir na način kako to uči Indija: zato i dalje ostajem "kraj nogu" velikih učitelja Jadžnjavalkje i Buddhe, bez nade da ću dosegnuti ono što su oni nazivali znanjem i prosvetljenjem. Najzad, ali ne i poslednji, tu je i moj izdavač, kome u najvećoj meri zahvaljujem za poduhvat iznošenja ove knjige na svetlost dana.

Maj 2000 godine. Beograd i Vražogrnac Autor rečnika

9

OBJAŠNJENJA PITANJE: Šta čitalac treba da upamti da bi lako čitao sanskrtske reči? ODGOVOR: 5 oznaka 1. ş je za nas, koji nemamo cerebrale, isto što i: š 2. ñ je nj (kao: njiva); nj je n-j, oba glasa se jasno čuju 3. dugi vokali obeleženi su crtom iznad oznaka: dugo a je ā itd. 4. glas h se uvek jasno čuje, kao i svaki drugi glas. Na kraju reči, najčešće imenica muškog roda, označava se sa: h i čita blago propuštajući prethodni vokal: Šivah - Šivaha, Agnih - Agnihi, Dhenuh - Dhenuhu. 5. m (sa tačkom iznad) označava nazalizaciju prethodnog vokala, kao na primer: samtrasa - potresen, za razliku od sambuddha - probuñen, gde je "m" identično sa "m" u "more". -u nemogućnosti pisanja pisaću ga kao boldovano-podebljano

SVE OSTALO ČITATI KAKO PIŠE, BEZ OBZIRA NA OZNAKE. PITANJE: Kako je organizovano izlaganje materije? ODGOVOR: Graña je podeljena po porodicama reči. U zaglavlju svake porodice reči daje se sanskrtska reč i pored nje fonetski njoj najsličnija srpska reč. Značenja u sanskrtu i u srpskom ne podudaraju se uvek. Ispod zaglavlja dati su pojedini članovi porodice (uži izbor iz rečnika), sa značenjima reči u sanskrtu. OZNAKE G. glagol: koren, sa 3. licem jednine sadašnjeg vremena, koje je u srpskom postalo infinitiv. Glagol nastao od imenice označava se sa (den), nepotpun glagol označava se sa (dg). Glagoli se menjaju po 10 vrsta. Sa promenom vrste menja se i značenje. Kako je većina glagola i prelazna i povratna, da se ne bi opterećivao tekst, dat je oblik za 3. lice jednine sadašnjeg vremena samo za prelazni oblik - nastavak "ti". Ako se javi nastavak "te", glagol je samo povratan. I. imenica: imenice su date u nominativu singulara (Ns). Većina imenica muškog roda završava se na "h" (sa tačkom dole), ženskog na "ā", "ī" i "ū", srednjeg roda na "m" (umesto m-sa tačkom, koristi se u ovoj knjizi m, zbog tehničkih pogodnosti). Tamo gde je drugačije, označeno je u zagradi, pored imenice. Imence se menjaju po 8 padeža u singularu, dualu i pluralu. Tamo gde imenica nije data u (Ns), označeno je kako je data: du-dual, pl-plural. rod je označen sa: muški (m), ženski (f), srednji (n) P. pridevi i glagolski pridevi i prilozi: za njih je data osnova. Napomena: Svi oni glagolski oblici koji se u srpskom jeziku nazivaju glagolskim prilozima u sankrtu su pridevi jer se svi menjaju u rodu, broju i padežu. Oni se javljaju u aktivu i u pasivu, svi za sadašnje, buduće i prošlo vreme: (ps) - pridev vremena sadašnjeg (srpski: prilog vremena sadašnjeg) (pb) - pridev vremena budućeg (srpski: nema) 10

(pp) - pridev vremena prošlog (srpski: radni glagolski pridev. prošasti glagolski pridev) Odgovarajući trpni pridevi su: (tps) - trpni pridev vremena sadašnjeg (srpski: nema) (tpb) - trpni pridev vremena budućeg (srpski: nema) (tpp) - trpni pridev vremena prošlog (srpski: trpni glagolski pridev) (pvp) - prilog vremena prošlog (nepromenljiv i u srpskom i u sanskrtu) Nepromenljive reči, kao na primer predlozi, date su sa oznakom (ind) uz P. LZ. - lična zainenica PZ. - prisvojna ili pokazna zamenica B. - broj U. - uzvik (sl) - složenica od dve ili više reči RVK - Srpski riječnik Vuka Stefanovića Karadžića RV - Rg veda

GLAS "a" - kao anterija amh, amhate, hajati amhah, hajanje, anksioznost G. amh, amhate - priljubiti se, sljubiti se, gušiti se, zadaviti se, brinuti I. amhah (n) i amhatih (f) - uznemirenost, uzrujanost, nemir, dodijavanje, mučenje, kinjenje, briga, neprilika P. amhura - stisnut, prisiljen, uznemiren, uzrujan Sanskrt bi mogao poručiti srpskom jeziku: "na šķĦosi na amhase me" – " niti čuješ niti haješ za me !" Biti moderan, "u trendu" i ''in", znači neizostavno znati engleski jezik. Ne znati da je engleski jezik najudaljeniji, a srpski jezik najbliži sanskritu, znači ne znati jedan od osnovnih uzroka nesklada izmeñu srpskog i anglosaksonskog načina mišljenja, pa verovati da on potiče od pre dva veka ili od dnevne 11

Čula i um pripadaju materiji.mukhah (sl) . "Čistoća je pola zdravlja (telesnog)".pisanje. od kojih nastaju reči i govor. Istok kaže: "odmakni se. Intuicija je najmoćnije sredstvo spoznaje. aksarah . Nekada je javno mnjenje kreirao pesnik poezijom. manuskript (povezivanje slogova) P. na mahove. budi na distanci". "kha". Onaj koji spoznaje intuitivno.samsthānam (sl) .jedna od 64 umetnosti i lepih veština akşara . Gullivera & Co. prave od njega "reality". nego na glagol: verovati. pogotovo u onoj zemlji čije su nebo pohodili oni sa kauča. Ne imati svoga. Moć uticaja svete tajne ispovesti na duhovno zdravlje ispovedaoca nije bila nepoznata prvom naučnom ispovedniku. akşara . u cilju izdvajanja konsonanta. sadrži potencijale koji se. danas preovlañuje proza.mač. kosom crticom ispod nosača oznake za slog.zadovoljstvo. ne bi moglo doći do prvobitne artikulacije prvobitnog sloga. blaženstvo. slog AUM. jer sve što nastaje. pa se čini da je izmeštanje pastve iz ispovedaonice na kauč bilo uzaludno. Rg veda je svedočanstvo velikog pesničkog umeća i uzor kako se jedan moćan jezik može upotrebljavati na veličanstven način u cilju spoznaje istine. Uz pomoć ove porodice reči biva jasnije šta je starim Arjama značila moć govora: . vokal. svi su anksiozni. drugi moraju imati svako svog dušebrižnika. kojima se "oživljavaju" po prirodi "mrtvi" konsonanti.sanskrtski pristup bio obrnut: prednost je data vokalima i glasu "h". um prerañuje i osmišljava čulne percepcije posredstvom jezika. oni su materijalni nosači duha čije je sredstvo izražavanja govor.politike koju vode imenom i prezimenom odreñene ličnosti.Svet tišine i praznine: šunjam. Ovim Istok uči kako se izbegava anksioznost i štošta drugo. Čula su prijemnici. Poezija nema vek trajanja. jedan kraj i nekoliko hiljada godina izmeñu. voda akşara . nastaje transformacijom nečega. logički ga osmišljavaju. Guliver drži u šaci čopore Liliputanaca upućenih u naučne metode manipulacije ljudskom svešću i upotrebe ubojitih sprava. "hitić dana". govor akşaram . Šiva akşarā .umetnost prenošenja reči i pojmova prstima . Pojam "razvoj" ima zavidnu učestanost u usmenoj i pismenoj komunikaciji savremenog sveta. Svetom dominiraju prozna dela mamutskih struktura za proizvodnju i disperziju laži. Ulaganje u drugu polovinu predstavlja promašenu investiciju.neartikulisan Gornjem treba dodati da je za razliku od starih semitskih pravila izostavljanja vokala u pisanom jeziku . rasprskavaju u mnoštvo materijalnih obličja. žrtva. sa univerzumom i silama opšti se himnama. Da je uništiv. nije moderno. nadahnuti vidilac istine i pesnik. Zapad kaže: "uvali se u život do guše". reč.pozajmica od Egipćana . Zato je Rg-veda čuvana i sačuvana. Prvima nisu potrebni psihijatri. Reči uobličene u smislene narativne celine mogu pričiniti veliko zadovoljstvo.slovo. koji se i sam rasprskava u mnoštvo slogova.reč. svakom konsonantu imanentan je vokal "a". zvuk. "ga". Jedna od osnovnih razlika izmedu istočnog i zapadnog načina mišljenja uočava se povodom odnosa: čovek i dinamika života. Prozna forma prepušta se laičkom opštenju. slugeranje. "gha" itd. Višnu. nastajanje nečega ni iz čega nije moguće. najavljenih prvim artikulisanim slogom Aum. Ma kako da je sumanut cilj upravljačkih struktura. izražava se stihom. ispovest je pola zdravlja (duhovnog). Valjda nije sporno da je u životu bolje oslanjati se na glagol: znati. ukida se vokal "a". Spoznaja stvarnosti nije neposredna. jedan početak. a-kşarah ne-skršiv I. slog. sa zaključkom: ono što je došlo posle bolje je od onoga što je 12 . Rišije mudrac. sve sam naučnik do naučnika. pa azbuku čine slogovi: "ka". na dnevnoj informaciji utisnut je rok upotrebe: jedan dan. Liliputanci. učenik akşara .šūnja (sl) . Skup stihova je himna.muşŃika (sl) . mada nije potvrñeno da su on i sledbenici mu efikasniji od prethodnika. Uz to se podrazumeva "neskršivi" biblijski koncept: jedan odsečak na usponskoj pravoj liniji. na Zapadu. njemu odgovara umetničko uobličavanje govora u stih."imati puna usta slogova". daju mu tzv. Govor teče poput vode i neuništiv je. kredibilitet i čine ga mogućim.

akşi oko I. izum na neki način supstituiše Boga. lociran na planeti zemlji. bolji od panteizama i politeizama. nego ciklično. Sloboda i teror uvek idu zajedno kao tiktakanje sata. Prava dijalektička borba suprotnosti. akşi (n) . zasad je predmet nagañanja.nama. radije sudi i presuñuje drugome. Vrlo je važno i poučno vršiti distinkciju izmeñu pre i posle. tk. Ako se. Važno je biti uporan i tekovinu sprovesti u praksi dosledno i do kraja.gledati. pa se otada planinari nizbrdo. alternativu ne treba uzimati u obzir. No. jer se samo tako razmišljajući stiže do "nepogrešivog" zaključka da su monoteizmi. jedna od gornjih složenica pokazuje da se umesto reči mogu koristiti prsti. ali. kao što je: štrikanje vrlo sumnjiv germanizam. Sjajan primer šta se sve sa kosmičkim vremenom može zbiti ako ga zgrabi neki lokalni. kao što je atomska bomba. umesto da se sa "ne" distancira i protivi preovladujućoj dogmi. raskoljnicima i svim politeističkim bezbožnicima. umesto da razrešava samim sobom izazvane dileme. Ako se na semitski način izbace vokali pojava se razjašnjava zamaglivanjem. što će reći bez opoziva. "Da .vidljivo.bibliji . Uzgred budi rečeno. akcelerirajući ispraznu pomamu: novije od novog i najnovije od novijeg. kad njega nismo svesni.pomodno . jer može sve i svakoga da poveže u "net" za ulov riba radi držanja svih ribarenja "under control".oko akşī (N du) .ne" našeg uma funkcioniše po principu našeg izuma: diskretnih matematičkih veličina.po . ne piše se dobro. da vidljivo oko vidi sve što je njemu vidljivo. bez snova. što se dogada čim se kantovski čisti um hegelijanski rascepi nadvoje.bilo pre. ili obratno.Sunce i Mesec P. Indijski jogi ume da isključi mehanizam i bez potonuća u dubok san.po -nama . osim dalekovidosti očitovane na voajerskim modnim revijama.i . pa svaka polovina ratuje protiv one druge. i da se nevidljivo vidi nevidljivim okom duha. nije nikakav turcizam.. sve zna. jedno-te-isto: tk. Kad već ne može umu da poveća kapacitet.. 13 . Stvarni kontinuum preslikali smo u nestvarno tiktaranje satnog mehanizma.. pa ga ukalupi u svojom genijalnošću obeleženi vremenski trenutak. svima onima koji su za "da-ne" opcije.. što ne znači da je uvideo. akşi . iako ne vide dalje od svog nosa. te da reč: muštikla. Dualističkom umu treba dohakati monoteističkim metodama i naučiti ga da se odaziva samo sa "da-da-da". videti. no. osim samo sebe. beskrajnim pripisivanjem jednog latinskog prefiksa jednoj francuskoj izmišljotini. barem da mu ubrza ritam. ili. pa "kom opanci tom i obojci". slično: premoderna. kojim slučajem. vreme ne ponaša po .bhū (sl) . ima. ali šta mari. Osim toga.bezbožnicima. "bolja" od egipatske pumpe za navodnjavanje. Da li će se bolest proširiti i na um. mašineriju povrh mehanizama. moderna. lepo je biti stalno budan na zapadni način. Duhom viñeno izvodi se u sanskrtu od glagolskog korena: vid . Kažu da sprava može izazvati po sebi nazvanu kompjutersku bolest i nesanicu. otud obilje vidilaca koji znaju ono što niko ne zna. pa dalje nema. naprosto. On pravi kompjutore. uvideti. jereticima. ono što postoji i biva (bhū) Stari su znali da se može biti slep kod očiju. nego udariti afirmatorskom polovinom po negatorskoj. U protivnom sektašima. Čim se osvestimo. "Je sai" i "Ich weisse" pokazuju da Francuz i Nemac. svak za sebe. počinje indiskretni teror diskretnog "da-ne" tiktakanja moždanog mehanizma. On bi. Anglosas gleda i vidi: "I see". Obožavalac mehaničkih idola to ne razume niti zna čemu bi ono njemu moglo služiti. pogotovo ovi mladi. "najnovija sinteza na najmoderniji način". ne bi li se uhvatio korak sa večno . jer se njome dolazi do zaključka da se odavno presaldumilo preko planinskog vrha.modernim vremenom. u RVK zvezdicom označena. Srbin videći zna i znajući vidi. tk. Borba bi mogla biti vrlo zabavna da se ne radi o opstanku zdravog razuma. on retko dominira nad umom a ovaj. ili nedaj Bože za neke intuitivne spoznaje. postmoderna. svakako mogao uvideti. bez sinteze i bez intervencije praktičnog uma.prezrenim . nesumljivo. hrišćanstvo i islam. šta vredi. globalno i zauvek. Blaženstvu kontinuuma vraćamo se u dubokom snu. ne stiže. po nekima . Šta drugo činiti sa najnovijom tekovinom raspolućivanja uma.

angāraka .garbha . dijagonalno. agnih oganj angarah ugarak G. ak.roñen iz ognja agni .parvatah. osa. aksnaja koso.osa. Već samim postavljanjem problem ohrabruje.nefragmentaran.dragulj Sunca. žrtveni oganj. osovina. pa se ne treba ponavljati. sagoreo Evo nekoliko složenica: agni . potpun O kontinuitetu i diskontunitetu bilo je govora ranije. osim Sanskrćana i Kanta.upaljen.pakva . neisprekidan.kilah (sl) . sposobnost varenja.gorivo.onaj koji ima ognjevitu prirodu agni .bīdžam. pogotovo prilikom razmišljanja o smrtnosti i besmrtnosti. kretati se tamo-amo. nije istinito". pogrešno a-khanda ne-pokidan I. Sunčev kamen 14 ."ognjena planina". pečen. da se ono može sabijati i rastezati. agnih (m) .toplota ognja agni .bremenit ognjem agni . ne reče. Koliko znam.tapah . ind. apsolutizovati ili relativizovati. akati . koso.kretati se vijugavo.ak. vulkan agni . ići tamo-amo Glagol poučava kako se može izbeći neizbežna sudbina. geografska širina akşāgra . osovina I. akşah.pečen na ognju agni . akhaĦdam . plamsati I. zbog ljudske maštovitosti.dža . sveznajući apsolutista Njutn. budući da svaki nerešen problem više obećava od rešenog. ag. žuč itd.oganj.poprečno. akhaĦda .vijugati. "Sve što nije izmereno."klica ognja". bog ognja. zlato agni . drvo i ugalj.) . Kant je vreme definisao kao apriorni iskustveni uslov naše spoznaje. da je ono apsolutno. Reči su tu da bi pokazale šta su Sanskrćani mislili o vremenu bez spominjanja onoga koji od potpunoga pravi nepotpuno i celinu razbija na delove da bi mogao meriti. zvuči gordo aristotelovski. agati .kalpa . akşnajā (instrumental. angārah i angarākah . ukoso P.klin osovine Raspolućenost vlada i meñu onima koji su na istoj geografskoj širini i dužini. šta je to što mi možemo meriti. akşah . Jedni vide spas u obrtanju oko osovine. akati se G. relativista Ajnštajn. ceo. no niko nam.vreme P. broj 3. drugi "da se klin klinom izbija".manih . akati. ugarak P.

pa nañeno. Upanišadski rišiji. od kojih je najpopularnije: čovek riñe boje sa tri noge i sedam ruku u kojima nosi simbole. buktinju. on je idealan posrednik izmeñu dva sveta. drugo. s neba donoseći svetlost. čas se spori sa bogovima atmosfere. budući da je Agni demonu dojavio šta se sa izabranicom njegovog srca dogodilo i gde bi je mogao naći. žrtvenu kašiku i dr. sekiru. on čas posreduje. ispomažući se prastarim indoevropskim simbolom: oganj na ognjištu. kao putokaz. dvostruka je: apolonijski-kultivatorska i dionizijski .vitalistička. pa Bhrgu vide 15 . zavoleo je ženu obećanu nekom demonu. poći će od misterije agnija i stići do apstraktnih pojmova: brahman. juri na žrtvenim životinjama. kružni tok.ognjište svete vatre Iskazom: "Prognani žele da se vrate na svoja vekovna ognjišta". Iz usta. Penguin books. od kojih radžas odražava agnijev dinamizam. Oganj gori u zvezdama i na ognjištu Sunca. Od latentnog agnija pošavši. životinji. kad krenu. atman. odveo je.āgārah . reinkamacija.1 U samkhji. te iščitavanje smisla i značenja iz najstarijih dela sanskritske literature još nije privedeno kraju. u biljci. koji nas."Poznavalac svih stvorenja" i njihovih tajni. Bhrgu prokle Agnija kletvom: "Žderi sve što ti se na putu nañe!" Agni se pravdao da je govorio istinu i da je kletva neumesna jer se odnosi na "usta bogova". odvodi do osnovne preokupacije drevnih predaka: kakva je priroda univerzuma. drvetu."Prijatelj svih ljudi" i Džatavedah . brzo se s njom po vedskom obredu venčao i još brže bez nje ostao. Priroda njegova. Zagonetno pojavljivanje i nestajanje. zlatnim zubima izbijaju plamenovi.1988. naslov 10-e knjige Šatapatha . agni . u nameri da ga ugase. okićenih šiljatim. iz tela sedam svetlosnih zraka. transformacija obličja. plamti na kućnom ognjištu i u ljudskom telu. ovnu ili jarcu i ima snagu bika. toplotu i munje sa plodonosnim kišama. odgovara nam Rg-veda.manthanam . ako ne još više mitovima i legendama. uvek na tragu bitne niti kojom se svezuju delovi u celinu. Čim se rodi. Koliko se njome izgubilo zaobilaženjem zdravorazumskog rasuñivanja. štapić i daščica su otac i mati ognja agni . toliko se dobilo. silazi sa neba na Zemlju. Agni je antropomorfizacijom dobio mnoga obličja. poreklom od vetrova i sa imenom: "Nastao od plamena". dom. ontološke podloge svih bića i stvari. krije se u oblaku. guna.agni . U kružnom toku izmeñu neba i zemlje. ognjište agni . problem prognanih nismo rešili ali smo ga jasnim načinili sa malo reči. kao i žrtvenog obreda. Naziva se imenima: Vaišvanarah . nadahnjuje pesničku imaginaciju: "agnih mūrdhā-divah kakup patih pķthivja ajam apām retāmsi džinvati" "oganj je glava neba i vrh muž zemlji ovoj u voda semenu život podstiče" Neumoran i sveprisutan.brahmane. Ognjevita."Misterija ognja". Antropomorfizaciju prirodnih sila nije izbegla nijedna religija. 1 Wendy Doniger O'Flaherty: The rig veda. pravi nastavljači rgvedske misli. psihofizički procesi odvijaju se na potki od triju niti. Riši Bhrgu. roñenje i umiranje agnija. Vedska i brahmanska religija odlikuju se maštovitošću i neuporedivom sposobnošću simbolizacije. sa zemlje odnoseći žrtve i himne hvale bogovima. mahalicu. proždire roditelje i u pepeo pretvara sve čegagod da se dohvati. dok ga raspiruju.rahasjam.vāhah-"vozilo ognja". navelo je autore himni da njegovu tajnovitost transponuju na plan ideje o nečemu što je bilo izgubljeno. vodi i pod zemljom.proizvoñenje ognja motanjem – uvrtanjem drvenog štapića u drvenu daščicu. stići će do pojma apsoluta. prvo.

jer se izvinjenjenjem ne menja duh bilo koje religije. Običnom čoveku dopušteni su grešnost. Onoga koji je željan susretanja sa univerzumima mišljenja onaj koji ima iskustvo treba da upozori na važnost redosleda susretanja.boginja govora i mudrosti Sarasvati. Satana.. Samo onaj neobavešteni po pitanju svoga i tuñeg. monoteističke religije su istorijski krvoloci. Od 1028 rgvedskih himni.. da izvinjenje ne može da važi..Sarasvati očuvala se u brižljvo čuvanom sanskritu da bi se njime čuvalo i sačuvalo milenijumima stvarano duhovno blago neizmerno kreativnih Indoarijaca. ima nekoliko. Od ognja sa domaćeg ognjišta uzima se ugarak radi paljenja vatre za obred venčanja ili prilikom nastanjivanja novog doma. poslušnost i pokornost. uklopiće se u široku reku indijske religioznosti. Za razliku od Indijaca koji su rano spoznali sve spoznatljive istine spoznajući da ima istina koje nikada neće biti spoznate. jedinstvom trojstva: oganj .. knjige nisu uništavane. bog vetra Vaju i Agni obrazuju najstarije indoevropsko trojstvo. niko nikoga nije nazivao jeretikom i sektašem. njemu je suprotstavljen drugi bog. čime je misaoni sistem velikog Arijca Zaratustre neoprostivo vulgarizovan. Najgore su prošli i najgorima se pokazali oni koji su svoj politeizam trampili za tuñi monoteizam. i nisu religije. Velika metla malog semitskog duha počistila je obilje ideja i problem zavisnosti čoveka od univerzuma i smisla njegovog postojanja redukovala na odnos: JHWH . to je kao kad se deset stogodišnjaka uhvati za ruke . ostaće trajno obeležje indijske misli i poštedeti Indiju od sramne i opake monoteističke isključivosti.. Semiti su bili uvereni da je njima bilo dato totalno spoznanje. da od njega načini boga.. Umesto demokratskog politeističkog panteona. one. Vak . Ona je džinovska akumulacija kompleksnog kulturnog nasleña. mada su na sva pitanja za koja nisu imali odgovore i na ona za koje nema odgovora odgovorili: "Tajni su putevi gospodnji!" Semitska vera je vera bez pogovora. taj koji je postao. I danas se u Indiji dva puta dnevno izvodi žrtveni obred: agnihotrah.. himna je reč: Vak . većina ostalih drugim bogovima panteona.žrtva . Sve što je u Indiji nastalo bilo je autentično. no. Agni.. raskoljnikom. U njemu je sve prosto i jasno da prostije i jasnije ne može biti. dopuna svetskog vokabulara novim pojmovima. Veliki evropski pesnik nasloviće pesmu posvećenu Buddhi: "Svetlost Azije". Bhakti pokret. ono se na njega naslanjalo i bogatilo ga. Filozofska skepsa. biva u apsolutističkim sistemima.. Svetovi se povezuju žrtvenim obredom. Neko će reći da nisu umeli... Surja. Oganj . Žrtveni prostor ureñivanje po modelu trougla. pročišćavaj sve ono što budeš plamenovima dohvatio!" Bog Sunca. zasnovan na vedskom poimanju Agnija kao najintimnijeg dela bića. autora himni.Soma -Sarasvati. na koga obe vojske. da li je po svojoj moći. Religija treba da oplemeni čoveka. zemlju i atmosferu. po kome su učvršćeni moćno nebo i zemlja. kolebljive u duhu. monoteizam je na nebesa preslikao najogavniji ovozemaljski oblik vladavine jednog neprosvećenog apsolutiste.. oko 220 posvećeno je Agniju i Somi. na primer. Žrtvenici u temenima trougla simbolišu tri sveta: nebo. nisu 16 . izlivanje mleka ili rastopljenog maslaca u oganj ognjišta radi očuvanja porodične kohezije i njenih veza sa univerzumom. pogled upiru. po kome duh prožima vasionske prostore. najdragocenija žrtva je piće besmrtnosti Soma. Soma je nestala. sa istim završnim stihom: "Ko je bog kome treba da služimo žrtvom?" "Ko je prvi. Indija je zemlja velikog znanja i najdužeg pamćenja u kojoj niko nikome nije prevrtao jezik u grlo da bi ga ućutkao kao što je hrišćanstvo postupalo sa bogumilima.narod Izrailja: jedan bog izabran od strane jednog naroda i jedan narod izabran od strane izabranog boga. rodno mesto filozofije. bog zla." itd.himna. supruga boga Brahme. iz neznanja. zapravo. najzaslužnijim za radikalno iskorenjivanje politeističke tolerantosti. kako to. nauman da sledi put svojih predaka od juče .za Srbe..himna antropomorfizacijom postaju božansko trojstvo Agni . i jedna meñu njima od 9 strofa. ili po čijoj je moći postao jedini vladar.žrtva . Mislioci nisu proganjani i spaljivani na lomači. zato treba početi sa svetim knjigama monoteista. tako i ti. da ostane monoteista. Njena svetlost obasjaće Istočnu i Jugoistočnu Aziju. s posebnim osvrtom na Stari zavet. mudrost i širina duha prvih rišija. Kako jedan svemogući i svevideći bog ne može biti lišen odgovornosti za zlo. Agni je agens. inače se papa ne bi izvinjavao. inače.samo taj može. oni su hrišćanska specijalnost. lični odnos sa izabranim bogom.. razume se. i kletvu ublaži rečima: "Kao što Sunce toplotom i svetlošću pročišćava prirodu.da je preterao. Prirodno je poći od prostijeg i ići ka složenijem. Novo nije zatiralo staro. uz napomenu. ali potraga za besmrtnošću nije prestala. Ovih reči nema u sanskritskom rečniku.

biće svestrano. postavlja policentrično nacentrirani predstavnik. nek'se besi! PITANJE: Zar pljačka nije ponašanje koje smo pripisivali varvarima? ODGOVOR: Samo mi njih ne spominjite! Upravo sam dobio zadatak da civilizujem varvare. Tamo gde nema filozofije. višestranih. sreli. ali tamo gde do njega stiže sa zakašnjenjem od nekoliko milenijuma. sinteza na planu bogova predstavlja jedino rešenje. što nam se putem knjiga nikada ne bi moglo dogoditi. prema tome.uspeli da izvrše sintezu mnoštva bogova u jednog. Tv— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta PITANJA koja bi trebalo da budu zbunjujuća. PITANJE: Šta je cilj mondijalizma? ODGOVOR: Pljačka i preraspodela plena u korist bogataša. Rotšildi." PITANJE: Šta mislite o mondijalizmu? ODGOVOR: Šta da mislim osim da se može samo mondijalistički misliti! PITANJE: Zar ne mislite da je takvo mišljenje jednostrano? ODGOVOR: Varate se ako mislite da ima dvostranih i." Mnogo bolje nego vi! "Thank you. mondijalističko. evo. šareni svet. čim bude "practicaly" postalo mondijalističko. ko ne zna. Zašto me to pitate? Pa mi ništa nismo krili otkad smo se na planeti pojavili.mondijalizam jeste monoteizam u najširem smislu reči. pravi mondijalizam. Tamo gde filozofija i religija idu zajedno. takoreći od samog početka! (Policentrični predstavnik uzvratio je "oduševljenjem" od samog početka. posvetiti se ti-viu. Da su o jednom znali pokazuje gornja i druge himne. Varvari su oni koji ne znaju da prave pare i da upravljaju svetom. jedan bog nije apsolut. pozajmi se tuñi.svestrano. ne znate više ni ko ste ni šta ste. pa ko zna neka pravi. Ah! Umalo da zaboravim na internet. Zahvaljujući njemu. pa. Adama Smita. treba biti umereniji. ona i pozajmljena religija ne mogu da idu skupa. što se nisu za jednoga odlučili dokaz je njihove mudrosti. zar ne? "Don't you?!!" Niste još! Ma šta kažete! E. pa je gadno zasmrdelo na kozirjev sir i na opoziciono ovče mleko) PITANJE: Šta činiti sa demokratskom idejom vladavine većine nad manjinom? 17 . no. Rgvedski rišiji i biblijski proroci jesu intelektualci. jer odražavaju zabrinutost. Svako je jednostrano. Ne svih. proglašen za jedinoga. Odkud toliko hrišćanskog čuñenja povodom "pojave" agresivnog mondijalizma? Zar on nije nastavak starozavetne netrpeljivosti i hrišćanskog prozelitizma? Niti je nov. Rokfeleri i tako to. nepotrebna je na planu bogova.nacentrirani predstavnik koji drčnošću teži da zabrinutost pretvori u neopreznost. zna se kojih. mi smo se. pa se on raspadne u trojstvo. Svaka filozofija mora da stigne do pojma apsoluta. PITANJE: Dobar dan! Kako ste? ODGOVOR: "Good morning. iz jednog centra na sve strane sveta.ako se sinteza izvrši na filozofskom nivou. nedaj bože. mislim svetski . Darvina i Marksov kapitalizam. niti im je snaga duha podjednaka. Apsolut je jedno. "don't they?" Mnogo sam čitao. niti je po prvi put na planeti . niti su na istom intelektualnom nivou. namenjeno celom svetu. razume se. Tamo gde nema filozofije i ne izvrši se sinteza na planu bogova. Zna se ko je počeo prvi da pravi velike pare. mada sam sa varvarstvom lično raščistio čim sam pročitao prvi deo biblije. s njim se naprosto utapate u veliki. sad ste me načisto razočarali. Marketing i menadžering čuda čine. ODGOVORE daje monocentrično .

o jednom bogu celog čovečanstva. bolje reći doktrine ili. javljaju. naš najveći doprinos religijsko -filozofskoj misli ovog bednog čovečanstva. daljinski. Ispred konja ide si-en-en da svet upozori na naš mondijalisdčki stav: manipulišeš. sa isključivim pravom kažnjavanja pomoću tekovina naučno-tehničko-tehnološkog progresa. Koješta! Hrišćanski i. učeći se kako se dolazi na vlast i kako se osvaja svet od cara Konstantina i kralja Davida. kažu "šta" i kažu "kako". I hope". PITANJE: Da li se pri izboru grešilo? ODGOVOR: Bože sačuvaj! Mi smo nepogrešivi jer smo pragmatični. moraćete! PITANJE: Hvala na obaveštenju. sve to košta. Priseća se da je imao nešto vrlo važno da pita. Pragmatizam je. izmanipulišeš pa zezneš. verujte. Izgubili su silno vreme i pogotovo "last century". didn't you?" PITANJE: Vi ste hrišćanin. jer su vas pragmatizam i protestantizam (i još koješta na "p" ) odveli u kolonijalizam? ODGOVOR: "Not at all!" Pa znate. istorijom i čovečanstvom. "could be very bad. "That's all!" PITANJE: Osećate li grižu savesti pred bogom. Ako ste. a ako ne izmanipulišeš. pa na kraju nestaju. Druženje sa divljacima. znate i sami. Zar blaga vest ne upućuje na milosrñe i praštanje? ODGOVOR: Koješta! To je bila i ostala uteha za slabe! Zar niste čuli za Ničea? Šteta što taj nije nas bolje poznavao. s posebnim osvrtom na Jehovu i na Darvina. bez boravka meñu varvarima. you know. daljinskim i mobilnim. vajka se preneraženi predstavnik i baca diskretan pogled na improvizovani upitnik. Zauvek! Pazite! PITANJE: Odakle crpite toliko samopouzdanje? ODGOVOR: Iz mondijalističke ideologije. Počinjemo sa isporukama oružja i stvaranjem haosa. bombarduješ. zdušno koristimo prilikom kloniranja. praćakajući se u plićaku i mutljagu nasleñene barice. mada mi ne pucamo tako daleko. završimo sa ulaganjem kapitala i izvlačenjem profita. i tako to.prepreka našem drangnahostenu. ako baš hoćete. kojim slučajem. resursi su iscrpivi. razume se. jer bi ibermenša još bolje formulisao.ODGOVOR: Prvi put čujem! Odakle vam ta ideja? Ako je u pitanju nekakva antička bolest. skrajnut izvan glavnih biznis -tokova i strujanja. pa smo hteli-ne hteli kaubojskog konja morali zaokrenuti unatraške. uopšte. Kako je ideologija nastala? ODGOVOR: Prostim sabiranjem odabranih biblijskih ideja o grehu i kazni. ali znam da su vrlo informativni. istočnjački misticizam! Mogli su biti dvostruki kornjačin oklop. Istorijske promašaje pravdaju širinom duše. od katoličkih kraljeva i kraljice Ibi. razvili smo "very good" nove metode. Dovoñenje robova iz Afrike nije popularno još od čiča Tomine kolibe. crnci u državi. Sve je naučno! I filozofski! I bihevioristički! Drugim rečima. do bola i do daske humano! Ojačali smo. "you know. Nema kod nas trte-mrte. valjda. Njegovu teoriju. od hrišćanskih misionara i od papa lično. štit Istoka prema Zapadu i štit . Mi smo pozvani da izvršimo svetsku mobilizaciju. da reč koju ste upotrebili potiče od kolonijalne robe. organizovani kriminal i drogiranje da bi sami sebe istrebili. Pragmatizam mobiliše! Ko god nije mobilisan. mi mnogo trošimo. Mi ne tražimo ništa više od kontrole svetskog tržišta. oseća se tržišna nestašica kontinenata za osvajanje (čujem da je kod nekih u pitanju šećer i zejtin). Nažalost. Ne mogu svih da se setim. ne treba brinuti zbog recidiva. srpskog porekla: "did you make up your mind? A?" ("I don't mind do you mind". sa podvučenim naglaskom na ubijanje. ostao je demobilisan. razaranje i uništavanje.. eto vam moje metafore. Većina je proglašena za svece. Setio se!) PITANJE: Šta mislite o onom delu sveta koji sebe naziva pravoslavnim hrišćanima? ODGOVOR: Mislite na one što su donedavno dizali sopstvene svetinje u vazduh? Prava kornjača. Mnogo ih je. U meduvremenu. Javljaju se. Vekovima drži glavu u oklopu i gubi vreme. na daljinu. Da je nama onolika 18 . U oklopu sanjaju kako da proñu kroz iglene uši u carstvo nebesko. iz dogme. nadam se da ste razumeli. bez nas. a ako nećete. mada mi je rečeno da dolazite iz nekakvog antipragmatično-smotanog sveta.

šta se tu može. spasonosna za spas čovečanstva? ODGOVOR: Pa. uz američki. tu smo nenadmašni. pa se njihova i naša idolatrija ne mogu tretirati kao posledice iste vrste primitivizma. Izvanredno su talentovani za terorizam. da nas svet ne bi opet pohapsio. Nismo opterećeni onim što se drugima u istoriji dogañalo. samo ako je sredstvo efikasno. lično. nije ništa drugo do potvrda naše verske i rasne tolerantnosti. osim ako su u pitanju nafta i antički ćupovi. Veći su od mnogobožačkih idola i od faraona Ramzesa. zato toliko insistiramo na našoj slobodi i bezbednosti. PITANJE: Da li je mondijalizam zaista nova ideja. Jedan bog. Imaju neku neprozirnu harizmu. Što se iskustva tiče. samo se smeškaju. Ne može se tek tako i besplatno dospeti u hrišćanski svet odabranih. prošireni monoteizam. Morali smo ih ubijati. koliko ja mogu da vidim. pa će mu se san onako usput. usput izražavajući zabrinutost. poput side! PITANJE: Kako nameravate da prevaziñete otpore koji će nastati od dubokih razlika u kulturnom nasleñu? ODGOVOR: Mi ne ronimo u dubine. Mi smo sa malo duha i nekoliko tričavih ideja kreirali nešto malo vrlo propulzivne kulture. spojena Amerika. nego teritorijalno.. mada sam po prirodi pitom poput državnog sekretara. ne biste ni 19 . dosad ste mogli nešto da maksimizirate samo ako ste prethodno nešto drugo minimizirali. umesto sebe zaluñivati obiljem ideja. ono o čemu je hrišćanstvo od nastanka sanjalo. Zato smo izazvali naprsline na oklopu bez zrna baruta. onoliki resursi i onakav geografski položaj. osim svete stene sa našim svetim predsednicima. preferiram Vejna i Divlji Zapad. Indijance. pa Džon Vejn. a mene i sekretara odlikovati Nobelovom nagradom za mir i ljudska prava. iz čista mira! Ali. Uostalom. sve čisti modijalizam i humanistička renesansa. Logiku smo prevazišli nelogičnim metodama. on je. videlo bi se još jedanput šla mi umemo. nema šanse! "Third Rome". sve sam simulant do simulanta. a zatim pridobiti. PITANJE: Po mome mišljenju i pod uslovom da u vašem društvu smem da mislim trebalo bi biti oprezan sa Azijom. ha! PITANJE: Mislite li da će ići lako sa zatiranjem religija. a ovamo. mada. Izazvaćemo ratove izmeñu religija i time iscrpsti ionako drevnošću istrošene Azijate. Druga Amerika. Naša istorija je počela u apsani. Što se naše duhovne snage tiče. mada i sa njima imamo nekih problema. Šta kažete? A! Još kad biste znali ko rukovodi simulacijama i optimizacijama. Setite se samo Skarlet O'Hara. Što Hristos u Kusku liči na Indijanca. mi nju crpemo iz našeg skorojevićstva. Verujte. odjedanput. U pitanju su najstarije i najstrpljivije kulture? ODGOVOR: Tačno ste uočili. to je najlakše. istaknuto prozirni. money". Zamislite samo više silom nego milom metode širenja hrišćanstva. Što se ideja tiče. pa čovek nikad ne zna šta mu misle. Ukinućemo mondijalizmom sva sveta mesta.zemlja još jedanput. Amerika oko celog globa. ali. ne mislim duhovno. ha. Evroazijska Amerika. Likove slobodarskih deklaratora iskesali smo u steni. tek. vidite. Nikako da izmirimo zakonitu Saru i robinjicu Agaru. konačno ostvariti. "You know". mi se ne trudimo da upoznamo njihove zamumuljene i zakukuljene kulture. pa cilj opravdava sredstvo. mada smo u proseku manje pismeni od prosečnog Egipćanina. One su najstarije društvene institucije širom planete? ODGOVOR: "Don't worry!". te rulje crvenih i crnih ne bi ni bile vredne spomena da nisu dale sjajan povod za snimanje besmrtnih filmova. zbog profita od turizma i od hadžiluka. preziremo.. Maksimiziramo našu dobit i tuñe gubitke. osim ukidanja suprotnosti uništavanjem. ceo svet Amerika. na neki način. U toku je kompjuterska simulacija po novom i tajnom metodu. suprotnosti se privlače. verujte. Ja. bez sile. Smeškanje. Mi smo više za plićak i silu. Zasad se služimo najmlañim i najfanatičnijim islamom. samo "money. naše je mišljenje da je mnogo bolje biti bezidejan. i nama i većini sveta stalo je do neprofitabilnih ideja koliko do lanjskog snega. Zar ne vidite da se ona munjevito raširila širom planete? Prilepčiva je. Hristocentrizam za centriranje sveta. pa papsko iskustvo. poznavanjem vas mogu najpre zbuniti. Možda je duh sa idejama bogatiji. koju mi. Ono čoveka čini neodlučnim. Uzmite na primer. bez problematičnih vernika. Prokletstvo zatvorenih sistema! Zato smo se još više zatvorili da bi druge što više otvorili.

pitao. kraj istorije. glavni..ali. opsova svestrano obrazovani predstavnik. on nije nešto impresivno . Antologijsko delo Holivuda. umesto gore . hvala . bez prefiksa i sufiksa. reda radi. nemilo prebijanje izmedu nemila i nedraga. hvala! POZIV monocentričnog: Doñite nam opet u projekat mondijalizma. i ode na sastanak sa sekretarom.puta. Znaćemo da smo uspeli kad se na ekranu džina. ali nisam siguran da ćete shvatiti! NASTAVAK monocentričnog: Ja nisam tu gde jesam da bih shvatao. Imate li nešto protiv? ODGOVOR policentričnog: Imao bih. unutra intarzija u mermeru 20 . nabijem ti ga u do. nedaleko od Crvene tvrdave. biblija uživo.en . Sunčeva amplituda i dr. nema na čemu . svemoćna informatika u rukama moćnika! Da li je ikada na planeti bilo toliko pozitivnosti na gomili.gū (sl) .. ako treba pet puta. najbolji Agra je naziv grada sa sanskrtskim imenom koji je neko vreme bio prestonica porobljivača Indije. iks . milo em drago. mnoštvo. Zabeležena je izvesna zabrinutost izvesnih i izvesno repliciranje neizvesnih. Po originalnosti. prema nama otvorili! "Great!" A! Šta kažete? "How do you do?" (More.na . pokupi trake sa najnovijim otkrovenjem i ode.) ODGOVOR policentričnog: Više "grave" nego "great". pa videli (ko preživi).za trenutak posunmjali u uspeh. pe. početak. odmah biste se predali. cilj. Na obali reke Jamune.voda agra . da se više nikad ne vrati.dole i levo . spomenik jednoj ljubavi i svedok više velikih zverstava.ne izdrža predstavnik. PITANJE: Kako zamišljate novi svet posle pobede mondijalizma? -postavi predstavnik poslednje i ključno pitanje. PITANJE: Kako ćete znati da ste u tome uspeli? .reče. verujte.. ako treba. Interviju je zabeležio zavidan uspeh i naišao na širok odjek u svetskoj javnosti. sve će njemu biti jasno. Biće to pravi raj na zemlji. večna moderna. agra agrar I. Imate li još neko glupo pitanje? ODGOVOR policentričnog : Nemam. po raskoši i po uspomenama. ODGOVOR: Upravo je u realizaciji grandiozni projekat još grandioznijeg encefalografa. Videćete! Bili živi (što je malo teže). vrednost. NASTAVAK monocentričnog: Što god mi drugom radimo sve je "very grave" vodi pravo u "grave". njihovog utvrñenog dvora. Zar jednakost i pravda nisu iskonska čežnja čovečanstva. E. slušajte. deset puta. agra . Nema razlika. nema sporenja zbog razlika. samo malo neozbiljnije i još opasnije.vrh. mada se ništa ozbiljnije nije dogodilo. pa. potomaka Džingis-Hana. podignut je slavni Tadž Mahal.reče. bolje reći. Posredovani um posredovaćemo mnogostruko. ratom protiv zvezda. ODGOVOR: Šta ja imam da zamišljam kad je sve već smišljeno. Uostalom.što bi rekao Haksli: kutija upakovana u mermer.voda (zato što uvek "gura" napred) P. Mogula. bude pojavila idealna prava linija. Biće novih rešenja. ne misleći tako.desno batrganja. UČTIVOST monocentričnog: Stvamo. sa četiri minareta .gah (sl) . do. Mi se ne bavimo tuñim odgovorima na naša pitanja. ja sam vas.. ODGOVOR policentričnog: Neka. želeli ste.prvi. gotovo da je nedostižan: spolja beli mermer. Sve je ostalo po starom. Budite poslušni. Naumni smo da mondijalizam proširimo na univerzum. agra . čemu filozofija. agram . Smirićemo mi razigrani ljudski um. pa s njom na modnu reviju kusih i razvrcanih modela bogato ukrašenih simboličnim broševima. Svakoj svesti biće nesvesno dostupan pristup na sveopštu svest.

Istorijskim i sveopštim "razvojem". tim pre što je morao znati "da su i paganski hramovi podignuti po volji njegovoga boga jedinoga. "Izabranica harema". uvek koriste recidiv prošlosti.pobudivati. koji je.Džahangirove žene . adžati (dg) . s desne strane. pošto bude umro. sve do svoje smrti. Ima osećanja jačih od estetskih. Grañevine i vrtove projektovali su i nadzor gradnje vršili slavni graditelji onoga vremena: Iranci. Iz tvrñave i Tadža odnosili su kako je ko stigao. spomenika ljubavi. da se sveti Nikola "odlikovao" organizovanim rušenjem antičkih hramova što je. Ako smem sanskrtom da interpretiram ime Dža-han-gir i Dža-han.Tajnu grañevine desno od mauzoleja nedavno su rasvetlili indijski arheolozi. baciti. Nema Starog Grka koji bi bio impresioniran hrišćanskom crkvom podignutom povrh nekog hrama posvećenog Apolonu i Atini. Srušen je hram jednog boga "bezbožnika". u čemu su mu zdušno pomagali Mumtaz i njena porodica. osim jedne: levo od mauzoleja. ljubavnici i poliličkom istomišljeniku. da bi njega. nasilno svrgao sa vlasti sin Aurangzeb. Spomenik zločina: Šah Džahan je nasilno svrgao sa prestola oca Džahangira. takoñe. Zašto je to tako. koji je već izvršio "zaokret prema agraru". najgori vladar dinastije. voziti.pesnikinje. i odabranica srca Šah . Unutar temelja muslimanskih grañevina pronañeno je na stotine nabacanih kipova indijskih bogova. Utvrñeno je da se muslimanske grañevine oslanjaju na temelje hinduističkog hrama. na teret i na račun "bezbožnih" podanika. a kad govore o seljacima. I pored različitih osnivača i doktrinarnih razlika. složenicu: poljoprivredni proizvoñači. adžah adžija adžira čigra G. pa je ovaj srce lečio gradeći jedan od najskupljih monumenata sveta.Džahana. uzgred budi rečeno. biti željan pobuñivanja. odbaciti 21 . uzdišući. ponajviše Šivinih. Izvori kažu da je izgradnja trajala 16 godina i da je u njoj učestvovalo 20 000 radnika. islam i hrišćanstvo imaju zajedničku sklonost uništavanja svega što je tuñe. U Ajodhji se često dešavaju sukobi izmeñu hinduista i muslimana jer je džamija podignuta na temeljima Raminog hrama. Sve su tajne tadžmahalskog kompleksa manje-više razjašnjene. roñaka Šah . treba pitati nekog ministra za poljoprivredu. nedolično ponašanje za jednog sveca. ostaje tajna". Spomenik ljubavi: Mumtaz Mahal. Nameravao je da naspram Tadž Mahala. ali. što nije nerazumno jer su se u superiornu indijsku kulturu asimilirali svi osvajači. fanatični islamac. goniti. odakle nije makao osam godina. I podcenjeni hinduista naučio je od precenjenih monoteista kako se postaje netolerantan. Oca je zatvorio u raskošni paviljon jedne od palata u sastavu Crvene tvrñave. simetrije radi. pogotovo na sarkofazima. "Kralja sveta". umesto reči agrikole. kroz prozore paviljona da uživa u svome delu. adž. izgradi repliku od crnog mermera.od raznobojnog dragog i poludragog kamenja. terati. upravljati. plen je uredno obeležen i složen u Albert-hol muzeju. najviše Englezi. istorija i smrt nisu namerama išle naruku. nalazi se duga i niska pravougaona džamija. stvari su se izmenile na štetu nekada najcenjenije profesije. kome je Džahangir dodelio titulu: "Izumitelj umetnosti". jedan Venecijanac i jedan Francuz. Uživanje u skakutanju veverica po ureñenom vrtu jedino je zadovoljstvo koje posetiocu nudi ovo morbidno mesto. Prvenstvo da budu pitani imaju oni koji kad god govore o svom resoru ili o zanimaciji širokih seljačkih masa uvek upotrebljavaju reč: agrar. najviše doprineo raspadanju Mogulske imperije. pokretati. kod drugog imena sve je isto. a zašto je volja bila takva. bila je poreklom Persijanka. na drugoj obali reke. prvo ime znači: "roñen-da-ubija-da-bi-stigao-na-vrh". na primer. ista takva zgrada koja nikad ničem nije služila. Biće da su Latini imali u vidu sanskrtske prioritete kad su njivi dali naziv: ager i poljoprivredi naziv: agrikultura. Zna se. Avgustin od Bordoa. radi "večnog sjedinjenja u smrti". mauzolej za ljubljenu i sebe. osim što nema vrha. da bi se na njegovim temeljima izgradio hram jednoj ženi. niti Srbina koji bi se mogao diviti arhitektonici i raskoši džamije podignute na temeljima Gračanice. mora se priznati. s jedinom povlasticom da može.

pa imamo pojave da se drogiranjem tela i lažiranjem "natjecanja" pokvare i telo i duh. telo. smrt P. od nje potiču grčke reči: agon. hitar. Da li je od sanskrtskog jarca: adžah izveden grčki: aigos. nešto je pramaterija . pokretač. u kojoj se čuva stari žrtvenik sa rupom na mermernoj ploči za oticanje krvi žrtvene životinje. jarac adžā . onda to mogu biti bogovi: Brahma. ništarija od čoveka adžanjam . Najpre. bogme. u slobodnim časovima. pobiti". i ako ga zamislimo u ljudskom obličju. nego Avram. teško da bi se iko bavio pikanjem lopte. meñutim. da je podsticanje posao voñe. voña. nesumnjivo je bog ljubavi Kama. bog ljubavi Kama. dok se nemudri odluče za jednog. večan adžira . mantru iz sledeće porodice reči.neprikladan da bude roñen. Šiva. namerno lukavo politikantstvo apostolske zajednice. naprotiv! Ipak je glavni pokretač bio i ostao Agni sa žrtvenim jarcem."neumoran vladalac". za vreme odmora i na poljančetu. Najveći podsticatelj i izazivač maje. Što se semitskog žrtvenog jarca tiče. dok je semitski jarac nosač kolektivnog greha. agonizam. Pitam se. čuvar. sveopšti antagonizam. Pokazalo se da takmičenja ne opravdavaju u potpunosti starogrčku motivaciju jer je čovek sklon vitoperenju velikih ideja. okretan adžanja (tpb) . pripisano istaknutim hrišćanima i hrišćankama. takoñe jarac. duh je taj koji pobuñuje.sveto.I. Višnu i nmogi drugi. pa svako mora imati svog žrtvenog jarca. ali se inkasiraju velike pare. Sve što postane masovno postane vulgarno i vrlo profitabilno. organizovane su olimpijade čiji je razvoj dostigao neviñene razmere. Lep i redak primer očuvanja kontinuiteta. u kritičnom trenutku može doći do kritične nestašice ovih životinja.takmičenja. kao stoku. ne Adam.uži izbor činjenica iz biografije. sa crkvom iz IV v. Na Zapadu važi samo jedna mantra: "Ko nije pobednik. Sunce. on mi liči na: agha -marsanah. Crkve su grañene preko srušenih antičkih žrtvenika i hramova. Šiva. budući da se svakodnevno održavaju po najzapuštenijim palankama. propraćenih čudesima. Mantrom se u Indiji služi pojedinac. pod motivacijom: "u zdravom telu zdrav duh". Ako su u pitanju Srbi koji malo imaju pojma o modalitetima kohezije kolektiviteta. bilo je potrebno da neko nešto pobudi. šta bi ostalo od ove starogrčke navade da su "natjecanja" besplatna? Osim dece u školskom dvorištu. Višnu. Tu će biti poučeni da im je predak Avram. Brahma. beznačajna osoba. jednog dana. vetar adžanam . dokazuje sveopšte prelivanje agona u sve sfere života.adhi . takoñe. terač. i agonija. Zbog agona .brz. antagonizam. Da su moje slutnje opravdane. podsticač. jer je hrišćanstvo čista duhovnost.paktu. pa. može dobro doći Nato . Agni. adža .pobuñivač. veliki borac s bogom! U Siriji postoji mesto Malula. Očigledno je. prevoñenjem u hrišćanstvo. dvorište. Niko ne može znati ko bi mogao biti taj prvi. sa likovanjem pobednika i agonijom pobeñenih. da li je grčko hagio .radža (sl) . neprikladan za čovečanstvo Porodica reči navodi na brojne asocijacije. bili oduhovljeni.pramaterija. materijalni predmeti. izvedeno od Agnijevog žrtvenog jarca. maja.trkalište. zemljotres adžira . te nije na odmet ministru skrenuti pažnju na blagovremeni zaokret agrara prema kozarstvu.podsticanje adžanah . nehrišćani su čista materija. stoga mudri dopuste da ih može biti mnogo. nestvoren. iluzija adžirah . ljubljeni i podsticani narod lako može postati žrtveni jarac. uz upozorenje da mu nepažnjom i neupućenošću u predhodni TV dijalog. Lopta je simbol savršenstva i univerzum u malom.pustinja (bez ljudi). pa ima nečeg opasno dubokog i plitko istraženog u poigravanju loptom i nadigravanju protivnika dotičnim predmetom. 22 . sa hagiografijama . Sanskrtske reči.izvor budućih zamajavanja. no. otac mnogih naroda ili Izrailj. mada je vrlo verovatno. nije baš sigurno. gonič.nešto vrlo neprijatno za čoveka kao. pa. da bi pagani bili privučeni iskonskom svetošću mesta i na njemu.oličenu u jarcu. adžah . nije čovek.. na kome stoji jevanjñelje iz koga sveštenik čita za vreme službe božje. borilište. gubitnike treba. izazivaju nešto složenije asocijacije: da bi se svet pojavio. trebalo bi da je očigledno. što ne znači da ga treba isključiti iz panteona.neroñen. na primer. koje jesu za priču. O kupu kupova i kupu kupa kupova i da ne govorimo.

razbojnik agha . añčati .ime jedne od nebeskih reka añdžişthah i añdžişnuh (m) .marşanah (sl) . voñe i žrtveni jarci. uverili smo se na sopstvenom iskustvu. aghajati grešiti agham greh G. bulazniti I. adžija i adžiluk. razjasniti I.zlonamernik. džarati i sl. sa pustinjskim podvižništvom. agh. agh. njima slične i nepotrebne.ciljna grupa sa ciljem da stigne u carstvo nebesko i da se domogne večnosti. agham . añdž. srpski jezik je najbolji sanskrtski učenik.ulepšavanje. u RVK zvezdicom obeležena. añč. lukav Ačenje je ljupko . Sunce andžalih (m) . añdžah ili añgiras anñeo G. lutati. nečistoča. kovrdžav. Sanskrtom se. onaj koji ima nameru da ugrozi.lukav način za postizanje nečega što se. añčita (tpp) . Isaka. kovrdžanje F. Angirasa. kovrdžati. pogreška. meñu ostalima ima mnogo zaboravnih ponavljača i improvizatora. Aghamarşanah bukvalno prevedeno znači: "izmarširati greh. slaviti. bol. Bhagu. još uvek u upotrebi kao dnevna molitva agha . kao što vidimo. ukazivanje na zemljotrese (imanentne ljudskom umu) različitih intenziteta.on toga nije svestan. glasnik. izvitoperen. ukrasiti. zavisno od uma. podignute u visinu čela u znak poštovanja. čigra. Sva sreća da sveta zemlja nije daleko i da nije velika. Ovde spadaju i druge srpske reči. kao što se "maršne" pas. blistati. kao na primer agon i agonija."vrlo sjajan". zapovednik añdžasī . da povredi Da je aghahārah = aghājuh. ne bi moglo lako postići. inače.jedna od rgvedskih kratkih himni kojom se "poništavaju" grehovi. Nije sporno.pošiljac.kriviti.savijanje.ići u pogrešnom pravcu.Iz gornje porodice reči raña se i asocijacija: adžija . añčati ačiti se añčanam ačenje G. bistre i povezuju mnogi pojmovi za koje bi se na prvi i pogrešan pogled moglo reći da nemaju nikakve meñusobne veze. nažalost. anakti . takode. sa izbeglicama. Nema moćnijeg jezika od sanskrta. Malo je teže kad vojska razbojnika umaršira u nečiju zenilju pa je ne mogu izmarširati ni mantra. grešiti I.hārah (sl) . tumarati. crkvi kao i prilikom poučnog iskušavanja preko okruglih stolova RTS-a i drugih rado gledanih i loše shvaćenih vizuelnih medija. añč. izazivati pojavu nečega. Jakova.savijen. izgubiti se. skrenuti s puta. tuñe imenice. sveto i obesvećeno. pa koristi sve modalitete sakupljanja potrebnih zasluga. magična mast añdžah . veri. añdžanam . Tada se moraju čitati Bhagavad gita i Gorski vijenac. vokabular se koristi u emisijama RB: vreme sporta i razonode i o religiji. greh.Višnua i u rečnik zabili Avrama. iskriviti. da adžija nije autentična hrišćanska. čio. patnja agha .šaka uz šaku. ni adžiluk.ajuh (sl) .nauljiti. iskrivljen. pozdrava ili zaklinjanja 23 . Agni i žrtva. odnosno da je razbojnik onaj koji ima nameru da ugrozi i da povredi. kao na primer: Čegar.zlo. aghajati . añčanam . meñu kojima adžiluk zauzima vrlo istaknuto mesto. nagnuti. ni žrtveni jarac. mada. Jeremiju i druge. Agnija. Grčki i latinski spadaju u dobre učenike. i još manje islamska izmišljotina. jer se nije blagovremeno čitala Kautiljina Artiašastra. Izbili su mu iz rečnika Vasištu. Bhrgua. ni moleban. kao kad se prosi. čilaš.

vasati . Oni koji misle da je presecanjem stari koren uništen. i glagola: vas. otac Agnija. tumarati I.P. njegovi potomci su bića svetlosti. proizvoditi. koji sledi pravac drugog.roñen u sukcesiji.osmatračnica. nastavlja. po redu Bilo bi interesantno čuti egzegetsko objašnjenje falsifikovanja rodovskog stabla Srba. sa svodenjem čoveka na robu. u astronomiji planeta Jupiter i jedna od zvezda Velikog medveda. pošten.onaj koji dolazi posle. añučīna unuk. aŃŃ. Svi relevantni za pravljenje savremene istorije obuhvaćeni su gornjom porodicom reči. aŃ. aŃŃate atakovati G.oni koji žive jedan pokraj drugoga (pridev nastao od prefiksa: anu . Za njih je srpski entitet neprozirna pojava. pijaca. Njome je u starini bila najavljena glavna odlika novog doba: vladavina tržišta. trenutan. pa se i ovde. tumaranje aŃŃ. potiče od añdžah. varaju se. brz. načiniti sanskrtska rečenica prikladna za opis "vrlog novog sveta": "aŃŃapatjah aŃŃājatena sah aŃŃahasantah aŃŃante""gospodari tržišta sa arogantnim diktatorom konjski njišteći atakuju. anūčīna . posle I. sukcesivan anūčīna .stanovati) aŃ. añdžasa . añč. anvan. privlačan añdža . anūčī . knjizi Rg-vede.biti diktatorski arogantan I. jedan od sedam mudraca prve manvantare. Vujaklija izvodi anñela od latinskog: angelus.patjah (sl) .gospodari tržišta aŃŃa . mada se i oni sami služe srpskim jezikom. prati. porodica P. pridev: anvañč. njisak konja Može se.prevazilaziti. ono. anuči .iza.lutanje. ančajati .(Lokativ. aŃati . aŃŃajati . aŃŃā . anūkam .glasan smeh. očigledno. pored. srpskim jezikom grčke i latinske reči fonetski tako moduliraju da su bliže sanskrtu. s preflksom anu. añūşīta komšija P.engleskog rečnika izvodi poreklo grčkih reči: aggelos i aggapos od Angirasa. gde se umesto prave unucima podmeće loza tuñih predaka.arogantno ponasanje aŃŃah . prevršiti meru.onaj koji se kreće pravim putem. ona. pouzdan Angiras . na primer.roñen iz brahminih usta.onaj. dakle. kao u mnogim drugim slučajevima. ubiti i.ispravan. trg. ind) . aŃŃate . aŃŃājate .rasa. unuka G. aŃati lutati G.sājana (sl) .hasitam (sl) .lutati. prevršivanje mere aŃŃa . Angelus. Autor sanskrtskto . Krajnje 24 .garbha (sl) . añūşīta .prezirati i aŃŃ. kao da su unuci tikve bez korena.blizu. kad glagol promeni vrstu: aŃŃaja. autor himni u 9. po himnama Atharva vede Angiras je osoba koja. u cilju zaštite žrtvenog obreda. istinit.razviti. izgovara magijske izreke iz Atharva vede. aŃaŃa .

ne računam jer ona predstavlja imaginarni. Antropocentrična religija ostaje dosledna. Treba bogu biti zahvalan zbog postojanja agresora jer oni su. Ovo je bilo sa aspekta monoteizma. žrtva. pa antroposa stavlja na žrtvenik. stalno šapućući: "neka bude volja tvoja jako že na nebu i na zemlji. posledice agresije trpe grešne žene i nedužna deca. dokazivati.nepravičnom raspodelom moći i mogućnosti izmedu žrtava i agresora bavili su se mnogi veliki umovi. zamenivši Avramovog Isaka ovnom.naravi." Što je volja takva kakva je kriva je žena.ići prema nekom cilju. on gubi smisao postojanja. U Hristu se prepoznaje vedski Puruša. i bez monumentalnih zadužbina. zaštita Odnosi se na govornike koji. inicijator praroditeljskog greha i začetnik istorije. aĦda-karşaĦam kastracija G. menja se samo žrtva. u okean. da se ponavljanjem ne bi narušili "izvornost i originalnost" Starog zaveta. logičnijih rešenja. add.pridružiti. amati .štit. Tako bog . krstom. služiti. jer kaže kako se u ulozi žrtve treba ponašati: iz dubine duše voleti i praštati agresoru. na neki način. budući da su se žene i na nebu i na zemlji pokazale gorim od muškaraca. kao što se činilo u starijim religijama. Štaviše. pa je samovoljom i vlastoljubljem uzrokovani lični problem rešio povratkom poslušnih pravednika u svoje carstvo nebesko. am. društvo ravnopravnih. Oni. imaju nešto da dodaju u cilju "pojašnjenja" i zaštite autora od sopstvenog dela. addati dodati G. usput dajući običan doprinos opštem razvoju neobične duhovnosti. doduše. bezgrešno začinjući ženski rod. mada ima i drugih. Zamena žrtvenika simbolom. u kojoj su uloge izmenjene. mada se kod jedinoga uočava izvesna nedoslednost: najpre se odrekao ljudskih žrtava. I. Kod njih nema mudre: "Ne boj se!" Egzegetskim rešenjem eshatoloških problema hrišćaninu je objašnjeno da je neizmerna ljubav božja prema stvorenjima glavni uzrok pravednikovih stradanja i obećava mu se carstvo nebesko. semen viril brahma . Svi bogovi.logos funkcioniše u zatvorenom krugu svoje samovolje. ne znaju šta rade. aĦdam . bez drugoga. Jedinog predstavnika žena. Drugi monoteisti ostali su pri primitivnom strahu od božje volje. podstaknuti diskusijom. spojiti. bog.jaja. Ovako ponašajući se.on nije brahman -jedno bez drugoga. umesto jarca. Još se ne zna šta će biti sa pravednicama. Dajem svoj doprinos egzegetici: život na zemlji nije ništa drugo doli selekciono sito za odbir pravednih poslušnika. Agresiju uzrokuje nedužni muški rod. ukoliko. rasuñivati I. u Adamova rebra. ali je zato tu egzegeta koji zna da oni rade u korist večnog života žrtve. add. pa i onaj "jedini i pravi". no niko problem nije bolje rešio od hrišćanske religije. bogomater. stiže u carstvo nebesko. svrgao s vlasti i ljude isterao iz raja. s posebnim osvrtom na hrišćanskog egzegetu. nema značaja. addanam . muški rod je okitio istoriju i bogomolje "svetlim" likovima agresivnih boraca za veru i za teritorije. sam sebe valjano i voljno prinese na žrtvu. teško podnosi samoću . sastaviti.aĦda (sl) . Za svaki slučaj. mošnice. traže žrtve. instrumenti u njegovim rukama.kastracija 25 .kosmičko jaje aĦda-karsanam (sl) . rajske voćke biće posečene i zmija vraćena natrag. operatori božje volje. Upravo je u toku okrugli sto neba. Primivši ponešto od duha svetoga i poviše od JHWH . Kult žrtvovanja ne prestaje. ona je čisti biheviorizam. addati . koji je druge bogove. gde JHWH raspravlja sa stručnjacima za kloniranje mogućnost involuiranja ženskog roda zajedno sa pravednicama. tim pre i utoliko bliže do boga. da bi ubrzo samome sebi prineo na žrtvu sina svoga jedinorodnoga.

Umesto neba sa otvorenim vidicima. atharjati (den) . predačkog ognjišta. kako je. poteklih sa istog. u RVK obeležen zvezdicom. takoñe vodi poreklo od gornjeg pojma jer ukazuje na vlasništvo porodica u srodstvu . mada je bolje. žrtvenik sa ognjem pretvorio se u pregradu za deobu prostora na: sacrum i profanum. atathā / tathā . P.prvije ustrojio obožavanje vatrom. kali . vijugav (kao plamen).manijaka. do danas. talasast. nezajažljiv. Atar ili hatar. da će autori opšte generativne gramatike proniknuti u najdublji sloj. drugi za vernike. umesto baviti se pozajmicama. što se.atķpa.cilj. osnova: atharvan) . atathā .ne tako / tako. karşati . prvi koji je znao i podučavao Brahma-vidju. teritorija koja prirada odreñenom naselju. atķpa . oznaka je pozajmljena od latinskog: alta ara -visoki žrtvenik. što će reći u slog AUM. Ako engleska reč: "aim" . krenuo protiv života. trčati atharja. Satja .juga se prepoznaje po nezajažljivoj gladi mani .mani . Dotad.treperav. a ono od korena glagola: kķş. U pravoslavnom hrišćanstvu.gotram. mada ne verujem. Autor je Atharva vede.hodati bez prestanka.juga je bila epoha duhovne gladi. Doduše. nezajažljivost P.nezasit Reči su iz Rg vede. prapredak ljudi.nezasitljivost. potiče od gornjeg korena.treperiti I. atharja. Izbegavati kastraciju znači ići u susret. biće da je Anglosas bombardujući ciljno i besciljno.oganj (zastareo naziv) atharih (f) -plamen atharvā (m. ne/ da P. identičan sa Angirasom. atķpa netrpeljiv atķpta nenatrpan I. ne sme da stupi u sacrum da ga ne bi profanisao.ne tako. jer on je na profano imun. Nezasit je nezajažljiv: atķpta . atati .nezadovoljen. "Atharvan" može da stupi u profanum. služiti životu. Nekada je oganj na žrtveniku služio za opštenje sa silama univerzuma.skršiti. što ima za posledicu otežano razlikovanje "aim" i "I am". Nezajažljiva provalija generiše nezadovoljavajuća stanja i ne da se ničim zatrpati. Ako je za sanskrt "athar" bio zastarela reč. somom i himnom. On je jedan od Pradža-pati-a. očuvalo samo kod Zaratustrinih Parsa. nezadovoljavajućeg stanja atķpta . at. Atharvānah stapaju se sa potomcima Angirasa i Bhrgua. Brahmin najstariji sin. nauk o brahmanu. još jedna binarna jedinica može korisno poslužiti za podsticanje živahnosti konverzacije ili za totalno medusobno nerazumevanje. uočiti svežinu memorije starih i sklerotičnost mladih. Nikakvo čudo što je osnovni "aim" postao "I". Agnijevim ocem. atķptih (f) . Uzdajmo se. atharjati treperiti athar oltar G.tako Svet se deli na afirmatore: tathā i negatore: atathā. Njegovi potomci. lepršav. do kojih dubina seže srpski jezik sa crkvenim oltarom i sa polaganjem života na oltar otadžbine. vernik i pogotovo vernica.Kastracija vodi poreklo od: karşanam. athar . profanima se nudi 26 . atharja i atharju . Prvi je rezervisan za "atharvane". jer je tatha . i otkriti nam zašto je sa ljudskim umom i jezikom tako. zbirke magijskih izreka protiv bolesti i nevolja. "Razvojem" engleskog jezika pomućeni su vokali.

ići svojim putem. gornje. niže i gore. adhivakti advokatisati adhivaktā advokat G.seksualni odnos.dvāram . atti jesti G. ati.kamen. adhara donji adharam odgovor I. Od njega nas deli stopedeset godina a mi i dalje bolje znamo turski od sanskrta.uttaram . ("upasivanje") Ovo je tek mali izvod reči iz rečnika.nadir adhara . raniji i kasniji.donji region.gamanam .upahāsah = adhopahāsah .odgovor. hrana P. donje. nego nama. Nije se čuditi Vuku.proći pored. da bi se pokazalo šta sve u sanskrtu može biti dole. napredovati I. adharā . bojni konj At je obeležen zvezdicom u RVK. ženski polni organ P.titula.pregrada sa sličicama paradigmatičnih ličnosti iz biblije. nizak.svastikam .niži i viši. osnova: adhivaktķ) . zaštitnik. što treba jesti Reči ove i prethodnih porodica reči korišćene su u Rg vedi. kao što odgovor može biti adharam i uttaram. adhara . više. atjah at G. donji. ad. donji deo.opadanje.što može biti dobar znak. gornji i donji.donji komad drveta za izazivanje vatre trenjem adho . nadir (suprotno zenitu) adharam . ad. mada je sve relativno. planina. utešitelj adhivačanam . antropocentrizam u punom sjaju. podmukao Evo nekoliko složenica: adhara . pitanje i odgovor adhara . adhivaktā (m. advokatisati I. adrih (m) . adanam-jedenje.ono što se može. adhivač. bliži i dalji. Pažljivim posmatranjem profanih. atti -jesti I. epitet 27 . adrih zdrobiti (kamenom) I. atjeti .ārani (f) . da se uočiti porast imuniteta na sličice i na oltaru i na tv ekranu. adhivakti . atjah .anus (donje "dveri") adha . adanīja (tpb) .advokat.niži. degeneracija adho . preći preko.govoriti u korist drugog. kamen za istiskivanje soka some adhivač.trkački konj. stena.

Reč se sve reñe koristi.imitacija. u korist. Gornje sanskrtske reči potiču od glagolskog korena: kķ . vešt 28 . nekada.rad.krčanje creva P. sličnost anukartā (m.imitator. različitog porekla I. naglašavanjem preteranog. srce. osnova: anukartķ) . pokraj. te da je sanskrt od srpskog pozajmio oznake za odevno-obuvne predmete. apasja pasija. život. inoča P. apas (n) .atmosfera (ono što se vidi izmedu neba i zemlje) antar .unutrašnjost.meñu. vlasništvo antram . glumac. apas . s obzirom na. zbunjenost.roñen u drugoj porodici.jedan drugi anja .komad odeće koji se nosi u sredini.samgamah (sl) . anterija i opanci.kūdžanam (sl) . iz RVK prepuštam akademicima nadležnim za zvezdice. činiti. antarja . sadržaj.aktivnost. stvarati i prefiksa: anu . anukaraĦam . na račun. srpskim jezikom označavala aljkava i nezrela osoba. tuña žena apatrapā apatrapa I. anja .drugi.dža (sl) i anja . pa bi: anukarah bilo: slediti neki uzor podražavanjem. preuveličavanjem. atman. smetenost Ovako se. anja . Rgvedanin bi mu rekao da je i jelek i anteriju i opanke na kljunčiće pozajmio od sanskrta. pokret apasja . izmeñu.utroba antar . anja ino. anukaraĦam i anukārah karikatura I.delati. delatništvo P.Pojmovi su iz Rg vede. intimnost. sa vedskim smislom za gostoprimstvo.anja (sl) . stidljivost.delatan.ikşam (sl) . bliže. Srbin bi njega velikodušno.imitacija.tovariti. Latini su zapamtili i podsetili nas da govoriti u ime drugog nije neko novo umeće.udata za drugog. različit eka . opus I. Zvezdicu.džātā (sl) . Čuvši Srbina dok peva: "Svilen jelek.udha (sl) . prema. po tome se raspoznaju Srbijanci". u slučaju karikature. podražavalac. ali su trapavost i trapav preživeli. apatrapā . podražavanje anukārah . antarījam .tāpah (sl) . izvoñač U Vujaklijinom rečniku stoji da karikatura potiče od italijanske reči: caricare . duša. zamenjena je pridevom "smotan".preljuba (sastanak sa tuñom ženom ili mužem) anja . dejstvovanje. antarījam anterija I.unutrašnji antare (ind) i antarena (ind) .posle.plašljivost.unutrašnja toplota antram . uz anteriju. delovanje. izmeñu gornje i donje odeće antaram . pozvao na rakiju i objasnio mu da su Srbi narod najstariji.

jer su: pāpah . medutim. otud latinsko: opus. dobiće se slično onome: "kude Niš.trbuh. apuşŃa zapušten P. pičaĦdam .srpskog jezika.tajan. zao čovek. apičja vulva (u prevodu na srpski) P. grešnik. piččh. šteta.Pojmovi potiču od imenice: ap . pun vrlina. nevaljalac. Oni uvek nešto izostave kao što su izostavili padeže iz gramatike. nevažan aprati bez protivnika apratikarah kreator poverenja P.onaj koji nema protivnike aprati . apuşŃa . Mnogi se dive engleskom jeziku. krvoločna zver. mada su antipapski Anglosasi pretvorili gornji latinski izraz u "race" . širiti.bezgrešan. omršaveo. sos Niš". Pasioniranost aparatima može dovesti do zloupotrebe tekovina tečenja nizbrdo od strane nekog antropičnog antropofobiste. trku za profitom.takt aprati nesposobno za pružanje otpora manjūja uobličeno mānah (javno) mnjenje 29 .neishranjen. moraju se u pomoć pozvati neki pojmovi koji ne spadaju pod "a".karah (sl) . i pāpam . pa se ispomažu predlozima kojih u sanskrtu gotovo da nema. aprati . vrlo lep (u Bhagavata purani) Pošto je stvar složene prirode. ugurati.onaj koji ume da stvara poverenje (kredibilitet) Mudar se ponaša: aprati bez protivljenja jatna volji pūrva prirode (onoj koja je prva) Zao funkcioniše kao"cvajtakter" 1. kriminal Nikakvo čudo što je pošten čovek "de rerum aturam" antipapista. skriven (u RV). razdeliti I.presovati. greh. neumorno podražavanje vodenih brzaka.delo. nego pod "p": G. porok. ako se engleska rečenica bukvalno prevede na srpski. piččhajati . Pasionirano delatništvo. može biti opasno ako se zaboravi da voda teče sa viših na niže nivoe.utakmicu. apāpa "antipapa" P. apāpa . veštac. odkam Niš. stomak Bilo bi protivprirodno da Srbin zapamti anteriju i opanke a da zaboravi ono što mu je i od samog života draže.loš. "Naturalia non sunt turpia". nedopustivo iskvarena varijanta sanskrtsko . utiskivati. obogaljen. mada ap znači i voda.nevolja. krivica. apičja .

amah . Brinući se više za Zemlju no za amķtam. abhrātķ i abhrātķka . Višnu se. večnost. dovoljan da otruje čitav 30 . nebo.bez pene. besplodan.onaj koji nema brata am.prus (sl) . apsu . visok. za bućkalicu uzeše kosmičku planinu Meru. nepenušav abhram oblak I. biti nasilan. jer se znalo da se on krije u mlečnom okeanu. drugi za vrat stoglavo i neizmemo kreativno čudovište. lišen muškosti aphena bez pene I. opak. odseče mu glavu" i: "Ama. Iz praiskona izvire i dobro i zlo pa se na samom početku bućkanja pojavio otrov.liha (sl) . uzaludan.opijum P. am.svet besmrtnika. prvi vukući za rep."onaj što liže oblake". žestina. zao I. moć Dokazi srodnosti: "Mahnu sabljom. cifra (u aritmetici) P.2.takt aprati bez protivnika aparimita neizmerno p r i m e n j u j e s i l u. uzvišen abhrātķ bez brata P.učvrstiti. dogovoriše se i udružiše. kao što se maslac krije u mleku. pa se svojski posla prihvatiše. aphala -jalov. Bogovi i demoni. amati .kiša ("pršti' ili "pljušti" iz oblaka) abhram . napitak besmrtnosti P.oblak.jalovost.bez hrane aphala jalov I. zmiju Vasuki obmotaše oko bućkalice. oblak prašine. dobrovoljno poturio ispod bućalice. aphenam .besmrtan Nije se moglo bez bućkanja doći do napitka besmrtnosti. aphena . kišno vreme. podjednako željni besmrtnosti. amaraĦījata -besmrtnost amķtam . abhra . aphalatvām . amati zamahnuti amah zamah G. neplodnost P. abhram . u obličju džinovske kornjače.silina. amķta (tpp) . nemoj!" amaraĦījata besmrtnost amķta besmrtan I. apsu aps(?) jodhin naoružani P.

hodanje. Ničeg lepšeg i iskrenijeg u umetnosti nema. po zemlji gde se i danas okuplja mnoštvo hodočasnika prilikom svetkovine Kūmbha . kome su vrsni monoteisti."kradljivac vode". put.lekar bogova i izumitelj Ajur vede.sakupljati.da (sl) . parfem (ambra) Složenice: ambara .ajanam = Rāmājanam. koji se pretvorio u nebesku lepoticu Mohini. iz ćupa se prolilo nekoliko kapi amrte.svet. Prilikom prelaska iz ruke u ruku. dugouhi lepotan.Alahabad."davalac vode". ajah ."roñen u vodi". nego kad narod najpre mit ispriča rečima pa ga prepriča skulpturom.boginja lepote i napretka."ono što daje odeću". nebo. Brinući se više za svet no za samog sebe. ajate .voda ambhasī (N du) nebo i zemlja ambu-dža (sl) . muslimanski osvajači. ambaram .ići) I. Demoni zgrabiše ćup i dadoše se u bekstvo i da ne beše Višnua. pa dobi još jedno ime: Plavogrli ili NilakaĦŃhah.ići (od korena "aj" iz RV nastao je.čarobna krava. okupljati. pomerio pamet požudnih demona i oteo im ćup. ambhah ambis I. Lakşmī na rascvetanom lotosu . sa ćupom amrte u rukama.ādhikārī (m) . Sarasvatī sa vinom . Sunce aj. Na svu sreću. nju dadoše Višnuu za ženu.odelo.stopalo 31 . pamuk ambara .nebeske vode ambuh .rajsko drvo.obim.āntah . ajate ajde G. kompas.hod. sve se završilo dobro. lotos ambu . horizont Ambar i ambra dobili su zvezdice u RVK. znači: "Ramino putovanje" ajatham . dadoše ga bogu Sunca za zapregu i na kraju Dhanvantarih . "Praznik Ćupa". U svakom indijskom muzeju sakupljene su kolekcije dela skulptora naivaca. koren "i" . nebom bi vladali smrtni bogovi i zemljom besmrtni demoni. Pāridžātah . promenili ime u "Alahov grad" . aj.superirintendant za garderobu na dvoru ambara .melā. Čandrah . kocka ajanam . Tako je svake godine u drevnom gradu Prajagu. njega staviše Šivi u kosu. ambarjati (den) .dā . putovanje. Rāma . oblak ambu . susedstvo ambarā . Šiva popi otrov od čega mu grlo osta modre boje.boginja govora i muzike. napredak. kasnije. Sunčeva putanja. Kaustubhah . nagomilavati I.rub odeće.Mesec u obliku srpa. na ušću Jamune u Gangu. ambhah (n) . na kome Indra jaše meñu oblacima dok baca gromove.čarobni dragulj. Tako je i sa "Bućkanjem okeana". ambarjati ambar ambarā ambra G. koja se više ne da opisati rečima nego se mora videti. čarobni konj Uččaih Šravasah. ambarja. Airāvatah -beli slon. pričvrstiše ga za Višnuove grudi. Daljim bućkanjem izbućkane su sledeće dragocenosti: Surabhih . da bolje ne može biti.taskara (sl) . kretanje nadesno u šahu. tu i tamo. majka i hraniteljica živih bića. ambarja. odlazak i povratak goveda.

ajāna (ps) . pomoćnik. arantos aratos (ga bilo) G. tupost.spreman da pomogne aram . Ja sam ga. arunaja. veka u polurazrušenom stanju."roñen posle Arune". Višnuov prevoznik P. orač i sl.crvena boja. Šta više. on se ne služi turcizmom (u RVK).rumeneti se I. sa aratosiljati se i aratosiljane.anūdžah (sl) . aruna rumen G.nezadovoljstvo. nadzornik.P. Paul Bronton. gopuru. i ispravka: ne kaže se "ajde". krajem istog veka."besraman prilikom kopulacije". mandapama. Iznad glavnog ulaza u drevni hram. kupastoj i stenovitoj planini iznad grada Tiruvanamalaj. araĦjam i araĦjanī I. zgañen. Ispod planine širi se ogroman Šivin hram u južnom stilu. arunajati (den) .pomagati. staratelj P. bazenima sa vodom.idući ajatha .pokraj šume Srodstvo srpskih reči: oranica. oranje. vozač Sunčevih kola aruna . mladi brat Arune. grčkog porekla. arata . oranica G. kralj Vidžajanagare. arah . nego pamti prajezik iz vremena rane Rg vede. sa gopurama. nego "hajde". boja jutra Uspomena na rgvedskog vozača Sunčevih kola očuvala se na Arunačali. veliki tragalac za prosvetljenjem na indijski način i učenik Ramanin. sluga. ispomagati. pratiti I. aruĦa -crven. araĦjīja . pa kaže: "ajde". razočaran U RVK navodi se arantos. U sanskrtu se odgovarajuće reči izvode od korena: kķş . ne voleti.onaj kome je zapoveñeno da pomogne U RVK glagolu: argatovati pripisuje se grčko poreklo. araĦjakam i araĦjanī . pogrešna je.nesparivanje arata .napredan Kad srpski seljak tera stoku i. aramgam. ara-brz aram (ind) ."Aruna vozač" aruĦa . aratih (f) .sārathih (sl) . u kome je živeo Ramana Maharši. zatekla restauriranog i u punom sjaju.gama (sl) .šuma. rumen.ne mariti. malo-malo.trapah (sl) . aratih argat oranje.skršiti. poslednje 32 . araĦjam.spremno aramis . arunah . aramgamati (den) . Aruna.paok točka aratih (m) -"brzohod'. sa gornjom sanskrtskom porodicom izvodim iz činjenice da su se oranice dobijale krčenjem šuma. pas P. zatekao je hram početkom 20. ne gajiti naklonost I. mlitavost. Sunčeva ptica Garuda. arantos (vedski infinitiv) . podigao je Krišnadevaraja. 60 metara visoku. osoba bez duha aratam . divljina P.nezadovoljan.

njūna . korist. I vemici drugih religija kruže oko svetinja sa drugačijim motivacijama. "biznis" arthanā . Prsten bosih pešaka isti je sa onim u kome igra Šiva Nataradža.nekongruentnost ciljeva. Agni. sebe dovodi do siromaštva artha .sticanje novca ("uzapćivanje" novca) artha . potražnja. Vedski kult istine. delatan. onaj koji kreira povoljne prilike radi ostvarivanja dobiti artha . željan bogatstva arthja (tpb) . arthita (tpp) .virodhah .poslovna neprilika ("krkljanac") artha . da iskoristi priliku artha .ljubitelj bogatstva. rasipnik artha ."ubica prilike". prednost.zahtev. Šiva. kraña novca. svrha.čintaka .profil.profil. Pet praelemenata u Šivinom obličju obožava se u pet velikih hramova Južne Indije: u Kančipuramu zemlja. arthāpajati (den) " tretirati kao novac.arthin G.aptih . ovi.raskorak izmeñu ciljeva i postupaka ("izroñavanje") artha . novac. Aruna.tantram . u Šri Kalahastiju vetar i na Arunačali oganj. oličen u Agniju. mudro."dušmanin" imovine.izdvajanje.kķččhram . to može biti i kralj) artha .naciljano sa stanovišta utilitarizma artha . Svi su tu. pogodno.nāšah .grahaĦam .kovidah . art.aktivan. šteta artha . tvrdica attha . bosi hodočasnici pale vatru na vrhu planine.siromašan (nužan mu je novac) artha . bez odbacivanja i zaborava. potreba P. arthajate . namera. arthah artizam artist nad artistima (profiter) artha . ekspert u nekom poslu artha . bez proskribovanja.onaj koji zna šta je korisno (očito mu je) artha . smisao za.znanje o praktičnom životu sa stanovišta sticanja bogatstva artha . bez prekida i preloma.vaikaljam . Oni kruže da bi se približili bogu u centru.tražen.dravja . zahtevan.pra . traje."vidovitost". u sanskrtu ova složenica znači i sposobnost čula da "zgrabe" percepciju iz spoljnjeg sveta artha .gubitak novca. želeti bogatstvo arthāpaja.kāršjam .nepošten prilikom manipulacije novcem (kilbisin je onaj koji krši pravila radi sopstvene koristi.grham .srednjevekovne indijske države velikog sjaja koja se odupirala nadiranjima muslimanskih osvajača ka jugu."biznismen" .vipattih .cilj.vidjā .sticanje bogatstva artha .težiti dobitku.onaj koji ume da "zgrabi". poslovan čovek. da bi izašli iz prstenom nametnutih ograničenja.dūşaĦam .odsustvo cilja artha .utilitaristička doktrina artha . za razliku od prethodnog. artham i arthah. onaj koji uništava svoju ili tuñu imovinu. oko Arunačale. inteligentno Složenice: artha .grāhin . vlasništvo.dķştih .kķta . u Čidambaramu akaša.kilbişin . u Džambukešvari voda.lubdhah ."menadžer" .ono što može biti prikladno. na okupu. U prstenu je univerzum vedskog Agnija.trezor artha .siromaštvo ("skršeno" bogatstvo) artha . Posle desetodnevnog kruženja oko planine.ghnah . tražnja. bogatstvo.kķtjā . oprezno prikrivati I. željen arthin . odstupanje od istine 33 . kasnije samo (m) . u RV češće (n).

vojska i prijatelji (spoljni).antara .upamam . (ništa bez patetike).bogataš (taj se nikada ne šali) artha . spretnost. istinoljubiv.njasah .disjunktivan hipotetički silogizam artha . laž.apattih .v. zahvalan za učinjeno dobro. u ljudskom društvu vlada: matsja . "Čuvar pečata". evropski indolozi nazvali su Kautilju indijskim Makijavelijem. nekada. Prazna mislena imenica. Čini se da su istorijski lomovi u ime velikih ideja bili uzaludni.onaj koji krade.unošenje drugačijeg stava kojim se prethodni obesnažuje artha . nego okean". Koliko vidim. obmana.samo po sebi očigledno artha . Možda je preterano nazivati autora varalicom samo zato što je prozreo stvarnost i prirodu onih kojima jeste stalo do vlasti i do bogatstva. pamćenje. human.ilustracija posebnog slučaja opštom istinom ili obratno artha . davno. čovek velikog zamaha. Ovaj je mlañi od Kautilje gotovo dva milenijuma. 1991.šabdau (N du) .vjaktih . Kako da smakne dinastiju Nanda u Pataliputri naučio ga je njegov saradnik i budući ministar Čanakah. Razum: zainteresovanost. lopuža Pojam: artha našao je veliku primenu u logici. Po Kautilji.smisao i reč artha – šā l ī .prozračnost čula artha . ni sada ne vlada neki humaniji princip.nevaljalac. na ulazu u Njujoršku luku. Veliki dramski pisac Višakhadattah verno je oživeo uspomenu na ministra u drami Mudrārakşakah. Kangle: The Kautilja Arthašatra. u ime: "God bless America".nevaljalstvo. kao na primer: artha .tvrdnja bez "tercium comparationis". Bio je. ispunjen pravednošću s poverenjem u starije ljude. dosledan zadatoj reči. sposoban da pokori susedne vladare. nepoštenje. savremenik i prijatelj Aleksandra. "riblji princip". Koji princip preovladuje u ljudskom društvu koje često liči na zverinjak? "Ne zverinjak. zbog doktrine izložene u delu. sa plamenom u podignutoj ruci. ministri. narod. Temperament: hrabrost.gubitnik artha . Beograd. pre Hrista kralj Čandragupta. (sa konsultovanjem dela R. demokratija. zvanog Veliki. Osnovne odlike savršenog kralja: Privlačnost: visoka roda. Nolit. odlučnog uma. razmišljanje. kritičnost. osim što je antropomorfizirana i simbolizirana skulpturom francuskog porekla. jer se u Indiji sve o vrlini i nevaljalstvu znalo mnogo ranije negoli u Evropi skorojevića.artha . P. izvitoperenost. brzih poteza. 34 . poštovalac dharme. prevara. tvrñava. KauŃikah je lovac životinja pomoću mreže. u 4. kautiljam . Bombaj. Čanakah je nazvan KauŃiljah . nazvanom po njegovom nadimku: Kautiljārthašāstram. takozvana "Statue of Liberty".) 2 Osnov savršene države: kralj. razumevanje. Upoznavši se sa Arthašastrom. okružen ministrima ne malih vrlina sa smislom za disciplinu. odgovara Čanaka. pažljivo slušanje. nije "zaživela". 1963. prevarant. Evo nekoliko izvoda iz dela pronicljive varalice2: Preuzeto od Rada Iveković: Počeci indijske misli. kao na primer: "on je lav'' itd. saznanje.siddha . s božanskim osobinama.vķddhih .sticanje bogatstva artha . privrženost pravoj istini.akşepah . hara pare. "Mesečev štićenik".siddhih .njajah.vināšah .antara . gde veća riba guta manju ribu. brzina. nesavladivost. nevaljalac i nepošten.hārakam . "okean u kome vlada riblji princip". riznica. osnivač dinastije Maurija. velike energije.akumulacija bogatstva artha .

Ko god misli: niko meni ne može ništa.. svedenih na glasanje. opadanjem moći inferiorniji. postavivši kraljeve koji mu nisu neposredni susedi na periferiju kruga a one koji su uz njega kao paoke na točku. prigrabilo jato krvožednih ajkula ribljim principom nadahnuto. jak um. spreman da uzvrati na isti način osudom ili nagradom. Onaj koji je jednak neprijatelju.. Osnove dobrog upravljanja. Ko god je sakupio velika sredstva neka napada. bez strasti. gramzivosti. bez žurbe. Danas se svuda piše i još više govori da su svi ljudi na planeti jednaki dok je pravo na sve ljude. Šest načina upravljania spoljnom politikom: mir je sporazum. povezivanje s drugima je savezništvo. 12 vrsta kraljeva i 60 osnovnih vrsta upravljanja. neka pregovara o miru. hemeroid... ne odaje tajne. odlučnost.. jeste stvaranje dvostrukog odnosa. kada su dvojica u savezu. nasmešen i otvoren u razgovoru. Patetična ideja "egaliteta" srozala se na jednakost ljudi u mašini za glasanje kojom se vrši izbor ove ili one. pa kad se njegovi podanici okrenu protiv njega i on postane nemoćan. onaj koji je meni prijatelj a njemu neprijatelj. zatrovana uma. bezobzirnosti. Ko god je bez moći neka traži savezništvo.zlonameran. snaga je moć. Kautilja definiše 4 vrste država.Narav: rečitost. uzvišen. zadovoljstvo je ispunjenje cilja... Otud ugrožene sitne ribe bivaju savetovane od strane usamljenih dharmičnih intelektualaca iz velikog sveta da budu strpljive. na njihov život i imetak. ne uzdiže obrve nadmeno i ne mršti se strogo. U RVK označena je zvezdicom.sāna (sl) . poštujući običaje. ljutnje. snažan. biće lako savladati ga. sposoban da uočava potrebe povezivanja moći. neka vodi dvostruku politiku. aršah . kao sudija. upuštanje u mir s jednim i u rat s drugim. vladar osvajač će nametnuti sebe kao središte svih tih država. ovako bi uz ostale razloge kralj mogao želeti čak i svom neprijatelju moć i uspeh. škodljiv. skroman. nepodložan porocima. Ko za neki naum treba pomoć. Tri su vrste moći: snaga znanja je misaona moć snaga vojske i novca je moć upravljanja snaga borbe je moć energije Povećanjem ovih moći postaje se superiorniji. dalekovid. jer je u zemlji ajkula sve veće jato onih ribica koje se uzdržavaju od "demokratskih" ljudskih prava. iz skupa najbogatijih ajkula. Saveti: Ko se smatra manjim od drugoga. snagom će svog poštenja ili pomoću zlih namera drugih protiv njegovog neprijatelja nastojati da istoga ukloni. arša . neka ostane neutralan. napad je rat. neutralnost je nezainteresovanost. zajedljivosti. upotrebi pravilno rešenje.. sposoban da u nesreći.ranica. raskidanja i podržavanja ugovora. ume da se nametne kao voña u situacijama kada se radi o zemlji. prikupljanje snaga je napad. neka ide u rat. tvrdoglavosti. Dalje. Postavlja se pitanje da li će vranac koji istrčava pred rudu potrajati do zelene trave? aršah arašlama I. niti sam ja u stanju da uništim neprijatelja.šteta. suzdržan.. Ko se vojskom oprema. P. ne ruga se plemenitosti. arjah Arijac 35 . iskorišćavanja tuñih slabosti. opasan Arašlama . pružiće mi pomoć.moć je uspeh ispunjenja ciljeva. vremenu i ljudima. dobro pamćenje.

imenovati. alam ala I.devojčica od 8 -10 godina U RVK navodi se: "alakast.gardhah . uvažavan.plemenit.dovoljno za život alam . vredan nečega. izuzetan I.zaslužan.budizma P. odan. alkoholno piće ala . Tu nema prideva koji se čuju u narodu: alav i alapljiv.obožavanje. na poštovanje. zaslužan za dobijanje titule. nažalost. arh. Prefiksom "arh" kod: arhitekta. tretiranje nekoga sa uvažavanjem. verujem. kićenje 36 alakasta . arhati . izvedeni od ale.pradžājā .kārah . valjano Složenice: alam . slavljenje arhan (osnova: arhat) i arhantah .poštovan. u retorici: kitnjasti stil alani . gospodar. zadovoljavajuće. arhanam . nakit. umesto na poslednji slog: pripadnik treće kaste . isto sa naglaskom na prvi.ukras. a. uvažavan.starešina. bez naglaska.zaslužiti.P. arhati arh. poštovanje arhaĦā . titulisati I.insekt sa bodljom.besan pas Ala je u RVK označena zvezdicom.dovoljno. žaoka alih (m) . prijateljski. dobrodušan. ovlastiti. arha .. (titule) G. alam (ind) . alal P. onaj kome se treba obraćati sa "arhan". kao na pr.zasluga. arjah . hvaljen.hanişjati . učitelj. koji su. biti vredan. alakā .priprema alam . slavljen arhita (tpp) . arhivar. voda. alaka I.bodež u repu škorpiona ili pčele. odgovarajuće. viši rang u hijerarhiji bića mahajana . poželjan.sposoban za porod alam .zmija vodenjarka alakah . o. istinit. upravitelj. arja .zaslužan. pogodno. titulisan. alam .čin ukrašavanja. arheolog i sl.karaĦam .sposoban da ubije alam . devojka".džīvanāja .u budizmu: probuñeni koji tek treba da dostigne nirvanu.trgovci i zemljoradnici Ova odrednica služila je u davna vremena za oslovljavanje sa: "plemeniti". obožavan Oznake za titule crkvenih velikodostojnika potiču od grčkog jezika i u njemu od zajedničkog prajezika Arijaca. arh. označava se osoba koja se bavi nekom starom profesijom ili ostacima starog.kķtih .. alam alem (dragi kamen). human. prikladan arhat .

i to sa blagoslovom. ne bih znala reći. ale. čuvati I. od: ava) P. uspomena. latinskog: au-t.čist. biti zadovoljan ponuñenim. koje bez blagoslova. gore.alam .hrana PZ.ukrašen U RVK: alem dragi kamen nije. Iz gornjeg je očigledno da obe potiču iz sanskrta.seći. au-tem i slovenskog: ovo. alābukā . ava .oskudica. alele (ind) . gubitak pri prodaji robe Kao sud za vodu. sa alaj barjakom na čelu i sa pozadinskim značenjem: sposoban da ubija. jer je nakit okićen dragim kamenovima poklanjan prilikom javnih i porodičnih svetkovina. označeni su u RVK zvezdicom. alātam alat.platiti radi ućutkavanja ili odstranjivanja nečeg što može biti štetno P.engleskom daje se poreklo grčkog: av-ros. možda potiče od alam. alābukā I.odozdo. avadaj. halaliti . avado. avanam . Tursko: alaliti. Da bi se tikva mogla načiniti upotrebljivom u nju su stavljani kamenčići pa se ona drmusala da bi se semenke odvojile od zidova. dostići ogavne razmere. s blagoslovom. uporedo sa sveopštim "razvojem".narukvica označena zvezdicom. Prvo i drugo "davati" različito je i u sanskrtu. Slično "možda" važi i za alaj . avati . avadata .deljenje na komade (u budizmu ova imenica koristi se za označavanje većeg ostvarenja u duhovnom naporu probuñenja) U iskazu: "Davati pomen (parastos) mrtvom". udavati ćerku. avadājati (den) . zaštita avašam .milosrñe. dok je: alaka . avas (ind) . alātam . dole. av.tikva-boca alābhah . to "davati" ima u srpskom jeziku drugi smisao od na primer davati na poklon. nebo avasju .grupu vojnika na paradi. razdeliti žrtveni kolač ili drugu ponudu prilikom žrtvovanja. od dizanja buke pomoću tikvi u nekim narodnim običajima ili od napadne hvale robe na pijacama da bi se ona mogla što bolje i bez gubitaka prodati.nuditi.konj crvene boje i alali .Verovatno da ona vodi poreklo od nekadašnjeg pijačnog "advertajzmenta". avadānam . alali I. dostići odozdo. kao što se himna nudi bogovima.ružičast. pročišćen G. štititi.ovo (U Rečniku sanskrtsko .reč bez značenja u dijalektu kojim se u dramama služe glumci u ulogama zlonamernih duhova rakšasa i drugih nižih bića av. radi smirivanja i zadovoljenja onih kojima se hrana nudi I. sa zemlje nagore. Da li srpska alabuka potiče od ovog zvuka. koji će. blagonaklonost. davati sve od sebe. tikvu su koristili srpski seljaci i indijske askete. avadajate (den) . alele lele alabuka P. očuvanje. koje sa. avati davati (pomen) ava ovo G.kķta (tpp) .dati nešto.onaj koji traži pomoć i zaslužuje podršku G. 37 .ugarak Alat .

biti na pravom mestu u pravo vreme.sl. jer mu je rečeno da je taj najbolji i jedini. kosmičke horizonte. a mi znamo da mesto njegovog prikrivanja može biti crna rupa. pobuñen da siñe. Stare Arje nisu bez razloga Višnuu namenile ulogu avatara. trebalo bi da ima religioznog ukusa i stila pri izboru onoga u koga će verovati. Dati pomen i razdeliti hranu radi smirivanja i zadovoljenja duhova umrlih potiče iz praiskona i opisuje se u srpskom jeziku vedskim pojmovima. odgovarati čemu. odlučujući se da bude vernik. bog šalje sina na zemlju da bi smrću iskupio grehove ljudi i ukazao na put spasenja. on ima daleko šire. deli se hrana namenski: "Ovo.skinut dole. avatarati . sunčanom bogu iz rgvedskog panteona. predgovor avatarah . metaforično rečeno. kada se činilo da su bogovi smetnuli s uma ovozemaljska zbivanja. avatarah. i kad glagol promeni vrstu: avatķ. kasnije. Ne bih je ni spominjala da nije u modi korišćenje suženog značenja pojma avatar i da hrišćanski božji sin nije avatarah. Entropija je mera razvoja ili propadanja zatvorenog sistema. toplota se prenosi sa višeg na niži nivo. pojaviti se.izazivati silazak. pogotovo u selima. da se vidi tome i tome". avatarajati .bog. da pokrene. Indijski koncept ne vrti se oko odnosa čovek . Doktrina o avatarima najavljena je u Rg i u Atharva vedi i uobličena zaključno sa Mahabharatom da bi se.("pozornica . Bogovi su merilo umne sposobnosti onih koji su ih izumeli. stići (na zemlju). Da nije tako. Toplotna smrt nastaje kada se ponište razlike u nivoima pa u celom sistemu zavlada konstantna temperatura. da ispuni avatārin . no pesnici Rg vede znaju da se on ume sakriti. razrañivala kao što je to učinjeno u Bhagavata purani i u drugim poznijim delima.silazak boga na zemlju. Ono sledi ķtam i dharmah bez pogovora pa je Višnuu. na groblju. pa čovek. nauke o toploti ili. Tuña ideja morala je biti adaptirana Starom zavetu. svaka vrlo cenjena osoba ovako se naziva iz poštovanja. pre svega inkarnacija Višnua u 10 obličja.uvod u neko delo.glumac. o Agniju. imati svrhu. Višnu je vreme i sve ono što se u njemu dogaña po utvrñenim zakonima koji su očiti kao što je očito zakonito ponašanje Sunca.silazak avataranika . prevod s jezika na jezik P. prvi. U vreme razvoja entropija opada. skinuti se (sa neba). Analogija: jednoumlja monoteizama i "novog" svetskog poretka. silazi u ljudskom ili u nekom drugom obličju. načiniti protočnim nešto što je preprekama zaustavljeno I. avatarah i avataraĦam . Višnu se inkarnira i silazi. ispuniti nešto. vršio i t. avatārah avatar G. odnosno povratka u carstvo nebesko. Seče se i slavski kolač.pojava") . Potreba čoveka za božjim prisustvom na zemlji izvesno je nastala u periodima teških ekonomskih i socijalnih poremećaja. na primer. pomen se ne bi "davao" nego bi se izvodio. avatārita (tpp) . na zemlju. u vreme propadanja entropija raste. povereno da bdi nad pravilnošću sukcesije kosmičkih ciklusa i kalpi i može se bolje razumeti uz pomoć entropije. inkarniran ranga .Drugi smisao izvodi se od korena: da.sići. iz nekoliko gorenavedenih korena korišćenih u Rg i u Atharva vedi. pokrenuti neki tok. na pozornici univerzuma pojavljuju se Šiva kao igrač i Višnu na zmiji Ananti. pojma pozajmljenog iz termodinamike. inkarnirati se. Onaj koji veruje u volju monoteističkog boga mora svakog trenutka biti spreman na najgore. Reklo bi se da je uspostavljanje iste temperature trenutak Agnijeve smrti." 38 . U hrišćanstvu je ova pozajmica iz Indije dobila sasvim drugo značenje: zbog velike ljubavi boga prema čoveku i zbog prvoroñenog greha. Onaj koji veruje u Višnua zna da propast sveta ne može doći iz nebuha. U obličju Krišne on u Bhagavad giti Ardžunu upućuje u "pravo stanje stvari": "jadā jadā hi dharmasja glānih bhavati bhārata abhjutthānam adharmasja tadā atmānam sķdžami aham.onaj koji se pojavljuje. U cilju sprečavanja bržeg rasta entropije na zemlji od zakonom predviñenog. avatķ. Poput vode. a ne da veruje u najuprošćenijeg.avatārī (sl) . O zadušnicama.

podzemlje ostavi u nadležnost Baliju. koraknu dva puta preko zemlje i neba. koje Višnuovih koje drugih bogova. Ko je umeo prevazišao je na vreme primitivni dualizam koji pod uticajem biblije hara već milenijumima po Zapadu da bi ga konačno demantovala i porazila otkrića fundamentalnih nauka. Vāmanah . pojavljujem. zaronio u dubine i izneo je na svetlost dana. Indijci kažu da Gajatri mantra ima tri oslonca: prvim se oslanja na zemlju. Varāhah . jer u indijskom konceptu odnosa čovek bog vlada princip uzajamnosti. i pogotovo bogovima. U svim mitologijama sveta zmija je simbol materije.vladar na zlatnom jastuku (ili prestolu). no. superiornost nečeg nad nečim. praotac manuşāh-čovečanstva. Rāmah ili Rāma .Patuljak. Jednom pnlikom. koji se hvalio da je jedini gospodar triju svetova. Bali obeća patuljku onoliko zemlje koliko on može preći u tri koraka.Divlji vepar: U vreme potopa demoni su Zemlju uzeli pod svoje i odvukli je na dno okeana pa je Višnu. Parašu . kao na primer u iskazu: "varam mķtjur na ča akīrtih" ."Kad god zakon malakše. ima na desetine. ona nije plot koju treba prezirati. U indijskoj mitologiji. Inkarnacija je morala biti mešovitog karaktera. niti su ljudi objekti samovolje nekog nebeskog autokrate. s one strane triju vidljivih svetova. Anante i Mučilinde pa sve do božanskih supruga Šakti. Njegov sin Prahlada verovao je u Višnuovu sveprisutnost pa ga je otac izazivao da mu svog boga pokaže u centralnom stubu prestone dvorane. Narāsimhah . 39 . Duh i materija su nerazdvojni. Devet Višnuovih silazaka na zemlju i deseto. 2. Tada se Višnu uzdiže u svoj svojoj veličini.Moćnog.čandrah: iako mu ime sadrži Mesec .čandra.Rama sa sekirom. o Bharata Pred naletom bezakonja. 5. Zmijom Vasuki privezao je lañu za rog navrh spasiteljeve glave. Himna o tri Višnuova koraka nalazi se u Rg-vedi. ratničku kastu belosvetskih siledžija. Manu je pokupio u lañu sva živa bića i semenje." Politeizam uživa u mnoštvu. Od velikog potopa. U bibliji ona je izvor zla. ja se sam iz sebe uobličen. zbog malog rasta ismejavan od strane demona Balija . pa Višnu ima devet iskorišćenih i jedno najavljeno avatarstvo. najavljeno: 1. odneo ju je i pustio u okean.Čovek . podsmevati. iz stuba je iskočio polučovek . Jednom prilikom. jer je negde i nekada bilo presuñeno da ni čovek ni zver ne mogu Hiranjakašipuu nauditi. avatara. iskušenja ploti vode duh u propast. i trećim korakom stiže tamo gde je istina. Kūrmah .polulav i demona uništio. Nema bogova bez ljudi. spašeni je spasao spasitelja. Manu je odneo ribicu u svoju kolibu i stavio je u zemljani vrč.ramah . Prebrajanjem po raznim delima. Istog momenta."bolje smrt nego sramota''. materija je izvor energije i kreativnosti. dok se kupao u reci. Matsjah . Njegova avatarska misija opisana je u epu Ramajana. on pripada solarnoj dinastiji kraljeva Ajodhje.Riba: Manu je sin boga Brahme. premeštao ju je u sve veći i veći sud i kada više nije bilo dovoljno velikih sudova. 6. kako je ona brzo rasla.Kornjača u mitu o bućkanju okeana opisanom u jednoj od prethodnih porodica reči. stekao je silnu moć pa se stao svima. jedne prirodne pojave a ne kazne božje. 4. inkarnacija koja se trudila da zatre kšatrije. 3. Po uputstvima ribe. šakama je zahvatio ribicu koja mu se molila da joj život poštedi. plot. počev od zmija Vasuki. u obličju divljeg vepra. drugim na nebo i trećim na istinu. izvan ovih svetova.lav: Demon Hiranjakašipuh . 7. Varāhah označava prednost.

narod Izrailja očekivao je jakog političkog voñu radi biološkog 40 . koji je nečemu namenjen Ako se uzme u obzir da su Stari Grci nazivali Zevsa soter. oprostiti I.pripada mesečevoj dinastiji. potpuno različit od indijskog evolutivnog pristupa. poslat. pao dole G. Ide manje u veće. odmoriti se. u periodu mirovanja. poput Krišne u Mahabharati. zaključak.onaj koji je nešto napustio avaşķşta .dolazi se do zaključaka: a) Hrist po poreklu pripada Semitima. budući da njegovom smrću započinje kalijuga. od ķtam ka dharmah. spasitelj. dovršiti svoje delo. Sa ovom porodicom reči u bliskom odnosu je sledeća: avasķşŃa izračen avasātķ soter. a ne da zasniva religiju. napustiti. Starim zavetom zaokružen je jedan religiozni pogled na svet."raspregnuti konje". dvorište kuće. spasitelj G. prestanak. kraj reči ili fraze avasīta .onaj koji je nešto razumeo. u njega ne mogu da stanu indijski avatari. smrt. Uočljiva je transformacija avatara od nižih životinjskih oblika preko polučoveka i kepeca do ljudi. nego sa semitskim duhom. onaj koji je odreñen za nešto. Postoji veliki nesporazum u pogledu interpretacija starozavetnog pojma mesija. c) ključni pojmovi po kojima se razlikuju indijska misao i hrišćanstvo. povući će se u Višnua koji. ispuniti se I. avasķdžat (sibžonktiv) . kuća. (grčki: soter . jer i on je došao da svet obasja svetlošću znanja. jer ne trpi nikakve izmene i dopune. Kalkih na belom konju treba da stigne pred kraj kalijuge i pošto uništi zle. njegovo učenje u mnogo većoj meri harmonira sa arijskim. I Hrist bi se lako mogao uklopiti u doktrinu avatarstva. oba odnoseći se na cilj ljudskog života. paganskog sveta. roñen. osloboditi od.oslobodilac. nekoliko milenijuma starije od Hrista. avasjo. avasķdžanam ."gde se konji isprežu". KrişĦah . zaustavljanje avasātā (m. avasaķdžita . mada nikad radikalno i jednokratno. potvrdio se. b) hrišćanska doktrina razvijena je na osnovu nekoliko Hristovih izreka uvrštenih u jevanjñelja i sa mnogo pozajmica iz filozofije arijskomediteranskog. avasjati . s tim što je Hristova biografija daleko impresivnija od hrišćanske doktrine. na način. vidno pomeranje težišta ka antropocentrizmu. Obratno nije moguće. jesu: osloboñenje / spasenje. nego sa Starim zavetom i ne bi bio ubijen. avasā .osloboñenje.izbačen kao strela ili grom. Njegova misija opisana je u epu Mahabharata i učenje u poglavlju Bhagavad gita. ubaciti. leškari na zmiji Ananti. osnova: avasātķ) . Hrišćanstvo je rezervisano samo za Hrista. 10.Elastični hinduizam prihvatio je Buddhu kao inkarnaciju solarnog vedskog božanstva Višnua. veće u manje ne može. ispunio se avaseja .osloboñenje P. 9. poslati kao strelu.8.spasitelj) avasānam . Buddhah . završio. koji je nešto odbacio. prebivanja.ono što treba da bude shvaćeno. i pošto se pomno pročitaju značenja ove porodice reči. iscrpsti se. što nije neobično. predati se. počinuti. u njemu bi bolje prošao. šta više. avasķdž.baciti kao grom. potvrñeno putem razaranja ili uništenja nečega da bi kraj bio ispunjenje. mesto stanovanja. kao u monoteizmu.

pošto se vratio kući". Onaj koji tako ne ume. Hrišćanske egzegete daju sebi bespravno pravo da Stari zavet tumače suprotno od onih čiji su preci autori njihove svete knjige. Sfera u kojoj je uticaj ove morbidne i zatucane knjige mnogo slabiji naziva se pravoslavlje. nudeći formulu spasenja posle smrti. nikako nisu bile nove niti izvorno hrišćanske. Veličanstvene ideje ljubavi i praštanja pokazale su se nedovoljnim i postale utopističke. u ime njega. Indijske religije traže od čoveka individualni napor. Cilj ljudskog. na primer). mada u tome i tamo. Uostalom.soter. ali jednostranog razvoja. Hrist je pokušao da probije oklop starozavetnog mišljenja i da ga otvori za prijem novih ideja. starost avasthā . Ukoliko se čovek pridržava Hristovog učenja biće spasen. pod uslovom da se za života slede Hristove preporuke o ljubavi i praštanju.membrum viril avasthāh (pl) . san sa snevanjem I dubok san. Umom i intuicijom proniče se u prirodu pojavnog sveta. Bolji deo hrišćanstva je tamo gde se. Indijska misao. ljubav je vrlo širok i labavo definisan pojam. razvijaće se u drugom pravcu. jer su ga hrišćanski oci ukalupili u kôd starozavetne matrice. Onaj koji je u tome uspeo. postojanost. Hrist je: avasātķ . nije uspeo. još manje semitske. Hrišćanstvo je imalo šanse da dosegne mnogo veće visine. niti može da ga razume. života nije spasenje posredovanjem spasitelja. stekao je znanje. dobrotu i milost. avasthah postojano I.spasitelj. I pored blistavog. Ove ideje. Nema dogovora. oni ne mogu sobom i svojim moćima supstituisati ono što spada u domen nepovredive slobode i nadležnosti svake individue.četiri perioda u ljudskom životu: detinjstvo.tri stanja svesti: budno. Hrišćanstvo traži od čoveka veru. izmeñu ostalog zahvaljujući i jeziku. u narodu zvana ludilo. da bi se moglo stići do znanja kojim se postiže samooslobañanje za vreme ovozemaljskog života. zato je Hrist bio ismejan i ubijen. Duševna bolest. zato se prema onome što se ne razume i od čega se zazire primenjuje sila.dvajam (sl) . stabilnost. njegova poruka mogla bolje razumeti. čvrstina. putem spasitelja. Ono je bliže istočnoj misli. vraćajući se samom sebi ili prepoznavajući identičnost individualnog i opšteg. situacija (razlikuje se 5 u dramskoj radnji) avasthā .trajam (sl) . Obilje fizičke sile protiv obilja duha zbog straha i slutnje o sopstvenoj duhovnoj inferiornosti. izbačen u ovaj svet ograničenja. te on postaje: avasītah ili avasejah . ali to se nije dogodilo. trening tela. zrelost. začeta u Rg vedi. Hrist je jedna od najvećih ali i najtragičnijih ličnosti u istoriji čovečanstva i po ličnoj biografiji i po dogmatizaciji njegove misli od strane institucionalizovane crkve i po nasilništvu kojim je.ženski rasplodni organi avasthā . srce i um disciplini i odričući se. mladost. jedrost. dogmatizacijom kompromitovali. kao što nema pomirenja izmeñu dveju medusobno nespojivih doktrina spakovanih u korice biblije. svako samog sebe oslobaña. avih ovca 41 . podvrgavajući telo. ne vodeći računa o kompleksnosti ljudske prirode. bez snova avasthā . hrišćanstvo je mesiju preselilo iz političke u duhovnu sferu.opstanka i spašavanja istorijske. jer se oslanjaju na najbolji deo u čoveku. kao lažni mesija. srca i uma. nego osloboñenje samog sebe samim sobom: . poput strele. poverenje u božju moć.obraća se za pomoć bogovima i avatarima.dve životne situacije: sreća i nesreća Ovo je primer kako se istim pojmom analoški povezuje meñusobno slično. Zapad ne razume Istok. i mada mu oni mogu pomoći. pa je doktrina zasnovana na jednoj emociji koja izmiče definiciji ostala lepa i uzvišena teorija sa katastrofalnim posledicama izazvanim od strane onih koji su je.čatuşŃajam (sl) .onaj koji je nešto razumeo jer je umeo nešto da odbaci i prihvativši ono što mu je bilo namenjeno. dogma širena po svetu. ispunio se. Znanjem se izlazi iz trpnog stanja uslovljenosti.Čovek je izračen ili. države. kao što se vidi iz gornje porodice reči. Osloboñeni je onaj koji je umeo da "raspregne konje.pojava (u sudu. avasthah . sporazumevanja i razumevanja izmedu Istoka i Zapada. grčki .

osmina Složenice: aşŃa . bez toplote Šok .broj 8 I. kamen za bacanje kao oružje ašmā (m. širom Indije.pād .osam kardinalnih tačaka kompasa aşŃa . oštrica mača. f) . osnova: ašman) .obdaren sa 8 kvaliteta (obavezno za kralja) aşŃa . Danas imamo širok spektar sedativa. Nekada se nudila mudrost kao antišok sredstvo.oktogon aşŃa .ašok stanja odavno su poznata.ašraja . ugao aşŃan osam B.( "uživalac ovaca"). ašrih I. ašokah .drvo koje cveta crvenim cvetovima ašokah . Paninijeva gramatika aşŃhih koštica 42 oštrica . zadobiti.bhudž (sl) . ašočjatā .oštrica.ovca avi . aşŃan .I."osam dragulja'.bez šoka I. sa pokajanjem i sa pozivom upućenim čovečanstvu da odustane od nasilja. ašrih (f) .ošinut gromom. ašoka . Jedini vladar u istoriji čovečanstva koji je na stubovima i na stenama. osova: ašan) . aš.stanje u kome se ništa ne oplakuje P.dostići.dišah . ašnute . astamah . zaštitnik budizma. silu. prodreti.oktopod aşŃa . v.Ašoka.nezabrinut.hata (sl) . avja-vunen aš. avih (m. polje P. unuk Čandraguptin. stena. ašā (m. nezagrejan.ognjište.konah . ašani . pre Hr. poznat po prvom ujedinjenju gotovo čitavog podkoninenta u 3. ostavio natpise sa javnim priznanjem svojih zlodela.zbirka od osam kniga ili poglavlja.. najveći kralj indijske dinastije Maurija. osam stihova o etici aşŃa .adhjājī . vuk P. ovladati nečim I.ratnam . ašnute ošinuti ašman kamen ašmanta kamin G.guĦa . pogotovo u Orisi. munjom ašoka .kamen ašmantam . I. primenjujući.kamen.

bhangah (sl) . Srbin je bliži modernom zapadnjaku nego Starom Sanskrćaninu. tiče insistiranja na "ja pa ja".kārah . čini se da se Stara Indija.odan zlu asad .loš put asat .svest o sebi. dogoditi se.prekid života asu .sangah .činjenje nepravde asat .1.jesam. zlo asantāh (m. sa svojom relativizacijom ljudske spoznajne moći. suprug. Otud toliko nasrtaja entiteta na entitet.karatvam . Proceni li se malo strožije sve što je ljudski um stvorio. Tamo gde je čovek rano naučen da istina nikom nije dostupna i gde se samo Gajatri stih jednom stopom oslanja na istinu.neistina.nesposobnost da se uradi bilo šta asat .1.podbadač za podsticanje stoke.pathah . veća nego kod bilo kog drugog evropskog jezika. pak.koštica u voću aşŃrā muštrač I. as. zlo asatjam . život sveta duhova ili umrlih asavah (pl.asi si 3. postati.samah (sl) . odsustvo entiteta.1. mnogo je manje laži i tipično zapadnog "ja pa ja". jer i on je vrli monoteista. filozofija i nauka da je on posednik istine. asti jesam G.drag kao svoj život.nepostojanje.asmi sam 2. samoljublje asuh (m) .egoizam. asat (n) .I. supruga Ako je ovoliko velika sličnost srpskog i sanskrtskog jezika na primeru jednog vrlo važnog glagola. biti jednak sa.matih . otud toliko nesaglasja i laži.mānah (sl) . disanje.asti je I.dah. pa se njime čovek obraća svetlosti da mu obasja um. pa niko ne sme da prizna da govori neistinu jer će ostati bez identiteta. laž. asti . sadašnje vreme: jednina 1. asmitā . pl) . biti. trebalo bi da je u meñusobnoj saglasnosti i štošta drugo važno. aşŃhih (f) . neistina. od asuh) . Tu su istina i identitet meñusobno zavisni.5 vitalnih dahova tela. Što se. zapasti u deo i sl.loša misao Zapadnog čoveka naučili su njegova religija. asat i asatjam neistina množina smasi smo stha ste santi su I. 43 . samosvest asu . živeti.zli ljudi za prezir Složenice: asat . smatra se "značkom" zemljoradnika as.buddhih . budalasta uma asan . animalan život asmi .glup. aşŃrā . sebičnost.

zalazak Sunca. zadovoljstva aho U. I. ah aha kost U. srkanje(?) I. još manje da li srkanje neke tečnosti ima veze sa srkanjem krvi. liti.poreklom od gornje imenice. astah .uzvik iznenañenja.krv. Isto je sa: oni. Naime. umirući.sārah (sl) . ja. asķk (n.najviše približila istini. ti i on. nego sa sanskrtskim: asrdž. Hrist je stavio bližnjeg na prvo mesto. asķdž srdobolja.biti "ja" ili individua ja oho Složenice: aham .željan da bude prvi 44 .uzvik potvrñivanja ahaha aha. Manje je izvesno da su: srditi se i srdžba -kad krv udari u obraze i u glavu .pah (sl) .mita (sl) . na kraju. Prvo doñe on.koštana srž asthi . Sanskrtska imenica: asķdž potiče od glagolskog korena: sķdž -izračivati. umora. prvo lice u sanskrtu je treće lice evropskih jezika.prelom kosti aha U. aha . smrt asta . vi. aham -ja ahamtva (n) . ahaha . a ne "ja pa ja".ahamikā .bhangah (sl) . vi.pāvan (sl) . Prvi uslov uspešnog približavanja bio je ukidanje ''ja pa ja" i potiskivanje "ja" u drugi plan. asthi (n) . aho . oni. kod promene glagola. ti i.uzvik bolnog ili radosnog iznenañenja aham Z. bližeći se kraju asta . osnova: asrdž) . kraj. mi.krvopija asķk . na kraju. planeta Mars asķk .pūrva . a ne: mi.samajah (sl) . točiti.kost asthi . asta dosta I.onaj koji pije krv Srdobolja (krvava dezinterija) nema nikakve veze sa srcem."trenutak zalaska Sunca". zabrinutosti. trenutak smrti asthi I. srdžba(?).onaj koji nestaje kao Sunce. što je u sanskrtskoj gramatici urañeno pola milenijuma pre Hrista.svest a superiornosti aham .

U svim evropskim jezicima sa arijskog stabla ovaj totalitet ličnosti je zaboravljen inače bi u srpskom jeziku. ali nisu uvideli.jedan od praelemenata. na primer. sažaljenja.egoizam. radi dobijanja željenog ākākša . što se njihovim predhodnicima. Svako "ja" je dakle.karaĦam . ākānkşā .buddhih . Za one kojima se jednom učinilo da je "poli" moguće zameniti sa "mono".ponositost. Stratifikacijom svesti. duhovnim ispovednicima.ono što treba sam uraditi aham . (m) u RV. mada skupo staje i same iscelitelje jer je.kakşā . niti su uvideli. a .kao aps ā U.kārjam . ili da "ja" glasi "aš". ni psihijatri. horizont 45 . Ima i onih koji imaju para. ākašam. pun nade. aham je pojavni oblik atmana."ja" sastoji se od prvog slova azbuke "a" i poslednjeg "ha". "Ja sam onaj koji jest'' i "ja sam alfa i omega sveta" pozajmljeno je od Indije i pripisano Hristu na štetu i uz podcenjivanje čoveka. Tu ne mogu pomoći ni okulisti.dominaciju. lišen svesti o individualitetu Sanskrtsko "aham" . "zajedništvo s bogom" nije isto što i identitet s bogom. da bi se atman spoznao neophodno je predhodno razoriti aham . priželjkivati. otac psihoanalize izopačio je indijski nauk o biću i sa svoje strane "naučno" doprineo bujanju ega i egoizma. nebo. svest o individualitetu aham . nadutost. individualizacija aham . Oni veruju da je njihov jedini bog njima namenio ulogu vladara sveta. nikako i nikada nije dogañalo. etar . Hrišćaninu se nudi vera da bi se približio bogu. nosač života i zvuka u ranoj filozofiji. azbuka morala počinjati sa "j" i završavati se sa "a" (u engleskom obratno).aham . ākānkş. Da bi se ovaj identitet spoznao Indijcu je potrebno znanje.uzvik prisećanja.poimanje individualiteta an . koliko čujem. Oni su prepušteni samima sebi. to znači da je svako "onaj koji jest". Brahma identičan sa ākāšah ākāša . nastojati da se nešto dobije. ni okultisti.kakşā "neukaišenog kaiš" I. ākānkşin .karaĦam .kārah . onaj koji očekuje nešto Srpskim kamčenjem podrazumeva se veće lično angažovanje od sanskrtom najavljenog. Leči se onaj koji uviña da je oboleo. priželjkivanje P. Bezuspešnim suzbijanjem epidemije bavi se sve veći broj iscelitelja. pod uslovom da ima dovoljno para.čeznuti.željan. bola ākānkşā kamčenje a G.želja. ākānkşati . Uzme li se u obzir i jedna od velikih upanišadskih izreka "aham brahma asmi". GLAS "ā" . Ima i onih koji niti imaju para. nema dioptrije za popravku očnog vida. ni onaj jedan jedini.samosvest.osloboñen. (n) kasnije . "alfa i omega sveta"."kaiš. oholost aham -mānah . meñu njima najveći procenat samoubica. opasač neba". tražiti reči radi upotpunjavanja smisla I.otvoren prostor. praznina.aham . jer je lečenje skupo. ākāšah. Unosan posao.

cilj u konjskoj trci P.Aditih znači: neograničenost. izgovarati: āgur I. ādžitur I.kiša ākāša . agur augur(?) G.borba.onaj koji ništa drugo. nadmenost. ādži (m) . siromah ākāša . Vujaklija kaže da na latinskom: atavus znači predak.naziv jednog naroda u Mahabharati. ādžitur . medu njima su srpski bog: Bhagah i višnji: VişĦuh.ptica ākāša .ājatanam = ākāšanantjājatanam .stanovnik šume.naduvavanje. na takmičenju Ove reči iz Rg vede potvrñuju predhodna razmišljanja o adžiji i adžiluku. kasnije.gah . āgur.izgovaranje: āgur agurūr (f.stanište beskonačnog ili beskonačni prostor Sa ovim rgvedskim pojmovima o beskonačnosti mi se. armija sastavljena od stanovnika šume. āŃavikah . dete.pathikah "nebeski putnik". ponos. da je bilo pravih gurua. āŃopah . pre svega.salilam . invalid. Ona je majka osam bogova. sreća. āgurate . pristati."mesto za lutanje". kad treba nešto izgurati i izdurati. osim vazduha nema.šikharah (sl) . preneto u hrišćanstvo.aŃ.neka bude tako. Biće da su latinski auguri poreklom od sanskrtskog: agur. neiscrpno bogatstvo. sujeta. Sunce ākāša . nažalost. aguranam . ovom prilikom ispali su iskreniji od kojekakvlh modernih civitas .pobeda u trci ādžjantah . složiti se.lutati uokolo atavī . aŃati . što je.lista" I. āŃopah "top .uzvik kojim učesnici potvrñuju izreke koje izgovara svešteno lice prilikom žrtvenog obreda Pri rgvedskom žrtvenom obredu: āgur ima istu ulogu i značenje kao: amin . 46 .atavista.reka Ganga sišla s neba na zemlju ākāša . Možda bi se i ostalo.ānantja . šuma atavī .onaj koji pobeduje u bici. uobraženost. namerno nedovoljno definisana boginja praiskona .gangā . reč potiče od glagola . Oni su stariji od bogova. takmičenje radi nagrade ādžitjā . trebalo je ostati pri: agur. āŃavikah atavizam turnir I.Složenice: ākāša . kreativna moć. Po mome. savršenstvo.iša = ākāšeša . a kad je došao na red panteon. osnova: āgur) . možemo povezati samo pomoću kaiša. kojom se u veri Izrailja izražava saglasnost vernika sa iskazima sveštenika. Iako su "stare varalice". jer se božja pomoć očekuje.potvrditi.

ali lepše zvuči na engleskom i služi za civilizovanje atavista). ātanoşi zategnuti. talabukanje i talabukati. Istočnosrbijanski tupan potiče od: G. dobijen. ātata .udarački muzički instrument P. zategnuti. Vremena su se. personifikovani ratni doboš (modena sirena). očigledno.zategnut. pokajali zbog svojih seks adžitura. rika slonova ādambara . oteti P.onaj koji je zategnuo luk da bi nekoga ustrelio. počev od toalet papira pa do bestselera.liste dokaz su slavni bubnjari rok bendova. ādambarin .uzet. nisu. promenila nabolje. praviti top . Srećom.zategnut kao luk ātatājin . ātunna (tpp) .uzeti. ātud. latinski Atlantikus i geografski atlas u bliskom srodstvu sa gornjim sanskrtskim pridevom. orobiti. rasprostrti I. to videći. nategnut konopac. ātodjam . sveopšti (kao uništenje sveta na kraju mahajuge) Slutim da su grčke reči: Atlas i atleta. trubljenje kao znak za početak napada. ādambarah doboš. bombastičnost. ātta . Bojim se da će nekome pasti napamet ideja izrade bisti u bronzi svih topista sa svih top . napeti G.razvući. ātanoşi . odneti. propast Platonove Atlantide. Što se mene tiče. da je najduži vek trajanja liste oko nedelju dana.uobražen. U meñuvremenu.aghātah (sl) . ātta G. ādā. otet 47 otet .liste i nadrealiste. otimači. ādatte .neprekidan. ātan. ubica. ātjantika . on mi ide s tupanom na vrata". siledžije i lopovi (hrvatsko: tat) ātjantika Atlantik (?) P.liste. takode. ātanah . u kasnijoj literaturi meñu: ātatājinah ubrajani su: palikuće. Prva opasnost: nestaće bronze i druga: neće se imati kuda proći do pijace i do centromarketa (ovo: market. neizmeran.vrsta doboša. Da je profesija na vrh top . mogu se po ćefu. najdraža mi je Top .U skladu sa pomamom diverzifikacije turnira. ādambarah . Nekada su u Istočnoj Srbiji "zaostali" očevi upozoravali decu. ātan. talambas I. ātudati .lista nadrealista jer isprdava i top . žica P. naduven Još ima živih ljudi u našoj zemlji koji pamte dobošara kao začetnika javnih glasila. Naši atavistički preci silno bi se čudili šta smo sve u stanju da stavimo uvrh liste i možda bi se. I prvi i drugi bave se problemima srca. galama nastala od glasnog govora i nedoličnog ponašanja. da se ne bi dogodilo: "Ja ga šaljem na ata.lista.dobošar P. znači pijaca.udaren Talambas je u RVK označen zvezdicom. ali na različite načine. potpun.udarati I. beskrajan. ili počev od kreketanja žaba pa do folk urlatora. tupandžiluk i talambaluk postali su ugledne i unosne profesije. koji od jednog koncerta inkasiraju hiljadu puta više od godišnjih prihoda nekih debejkija.

biti živ) i vešja. Umesto titoističke grandomansko . na primer: "Daj to Vere.starija sestra Ko bi rekao!!! āndolakah āndolah kolevka gondola antika G. postignuće. āp. āpanam . samo mi se u Italiji i u Indiji dogañalo da lako sklopim prijateljstvo s nepoznatim osobama koje su mi nudile. nastalo od vešah . sreća. āndolakah . pa bi sad bilo: "vuna kićo". dripci nam ne bi mogli pišati i srati i baze u kolevci graditi. diler āptih (f) . a ne Evropljani. uhvatiti I. Otud italijansko .kojim se označava živo biće (glagol: an. znači da se na top . U Indiji važi mantra:"Gost je bog!" ānuvešja P.trgovina. prodavnica āpaĦikah . umesto "ruke uvis! predaj se". oteti. dohvatiti. posednik Kad dodete u goste seljaku u Jugoističnoj Srbiji. Reč je složenica od: ānu . tržište. trebalo je "izvršiti zaokret" prema agraru i nuklearu. seksualni odnos āpnah (n) . Da smo. dohvat. klaćenje. uzapćivanje āpaĦah . dosegnuti.listi evropskih jezika najbližih sanskrtu italijanski plasirao na drugo mesto.obilje. jer se tamo bolje pamti sanskrt nego u tzv. višati . klatiti. Indo. ānuvešja .nastaniti se).trgovac. Smisao je isti kao kod odrednica navedenih pod glasom "a". drhtanje. povezanost. jer bi i mi imali atomsku bombu. prisvajanje.dobitak.ādāja . āndolaja.ljuljaška āndolakanam .vlasništvo. umesto: Veri 48 komšija .ljuljati.sused (glagol: viš. āntikā I.ljuljanje. gostoprimstvo u svome domu. Mire".onaj koji živi u susedstvu. aniti . prisvojiti. utešno je znati da je kolevka poreklom od sanskrta. kojom srećom.radža (sl) .čara (sl) . nazivaju se: adaja sthitah. pokretati I. potomstvo apna . āndolajati (den) . svaštarske industrijalizacije. morate sa kapije da pitate: "Ape li kutre?" (ujeda li kuče). Što je gondola pored kolevke. āpnoti .amaterske. āntikā .srpsko prijateljstvo i razumevanje s posebnim osvrtom na humanizam papa i Venecije. oscilovanje Budući da je Kosovo srpska kolevka. potresati. āptih apetit āpanam aps G.disati. komšija. Zamerala sam mojim zemljacima jer koriste genitiv i kad treba i kad ne treba. urbanim strukturama.postići. Politiku i šalu nastranu.gospodar poseda. posed. Ovdeje fonetska bliskost veća.onaj koji je izvršio otimačinu i pobegao Oni koji orobe pa ostanu. umesto boravka u hotelu. dobiti.

ravnopravnost i raspoloženje. pijanka P. nesreća. i da presisamo alkoholno piće opisano je sanskritskim rečima iz Rg vede. nesreće I. radi uvećanja poseda. muka. nevolja āpadā . tu je apna rādžā sa atķpa . gorespomenuti radža želi da izazove svetsku apatiju i sveopšti duhovni pad. alkoholno piće G. vide u apsu. Posle pijanke može doći do tuče radi osveženja i otrežnjenja. āpiš. "Razvojem" jezika došlo je do pomračenja vrlo instruktivnih analogija. što potvrñuju pojmovi izvedeni od korena: āp. āpākah āpākah . jer tu se uvek neko ističe i nameće pa nam kvari jednakost. poboljšan. izmoždenost. ojačati.pijan āpājin . keramike.apetitom i sa besnim psima rata. bol.zadovoljen.pojava. u RVK obeleženo je zvezdicom u zagradi. od kojih je samo mali deo ovde dat. nevolja āpat (f) . "piti ušima i očima"pažljivo slušati I. āpjajanam .peć za pečenje hleba. āpīta . presisati."onaj koji podstiče žestinu i hrabrost". dekorisan. āpat apatija āpadā pad G. āpjājate .napiti se.Miri. ispuniti se I.pijenje. āpattih (f) . nevolja. āpibati . pak.goşŃhi (sl) .gozba. Funkcionišući po principu: "ko će koga".osveženje. āpjai. cigli. dovesti se u stanje nevolje. āpjājita (tpp) . Sa upijanjem znanja preko ušiju ide malo teže. očvrsnut. zasićenje P. Predlažući turski aps. ulazak u neko stanje.nesreća. āpišāna upisan pekara G.naduti se. āpad. Tako se misli na sanskrtu. dajem svoj doprinos. u RV particip: āpišāna .izazvati neko stanje. pijuckati. āpā. Ekonomski zakoni i uloga pojedinih sektora privrede u stvaranju profita nisu bili nepoznati u doba stvaranja Rg vede i Mahabharate.manu (sl) . āpānam .odan piću āpānta . pozniji glagol je: 49 . āpānagoşŃhi pijanka sa gostima G. gde su i posedovanje i vlasništvo i potomstvo izvedeni od istog korena. društvo koje pije āpāna . "Greškama" se ispoljava dobro pamćenje. Pre pijanke treba udariti podlogu od hleba i pečenja. Tu su i oni koji radžu & co. Pokajanje može da se obavi i u eventualnom apsu.vode. āpādjati . patnja. trgovina liči na seksualni odnos. savremene svetske situacije tiče.ukrašen. dok nisam saznala da u sanskrtu genitiv može da zameni svaki padež.nesreća. Što se. i dr. ojačan Kako izgleda kad nam gosti doñu pa svi imamo jak razlog da prestanemo sa pijenjem ap . obojen. iznurenost Svojim apetitom. Aps i sl. okićen.

najviše dopali pevač Prisli i bigmekovi.sijati. Budući da su riñi obavezno penkavi. ambaşŃhah .prija (d) .mrk Moji zemljaci kažu za riñeg.sjajan.sjaj. ārālikah . lep āmişam meso. nad njim je vršen "lapot".majka i stha . Nañe li ga. amharjati .narod spominjan u Mahabharati āmbah . riñ āpinga . Tu su başkiha star. Sigurno je da dve poslednje reči ne potiču od bašte. Otkud bašta. Ovde spadaju i pridevi: P. na prakrtu. jer planira u vazduhu lepršajući krilima dok osmatra zemlju u potrazi za plenom. ābhāti . neka kažu oni koji bolje od mene znaju srpski jezik. sekretarica isto čini. Kralj se zvao: AmbaşŃhjah.budala. prirodno stanje miša pretvara se u āmişatā. āmişam . ambaşŃhah I. ābhāta G.blago zakrivljen. mišar I. mada svi znamo šta je baština i baštiniti.crvenkasto . blistati I. ābhāta . pinga . da bi impresionirao Monike. mišar. v. kod Torlaka. osnova: amis) .stajati. uzevši u obzir gornje sanskrtske odrednice. ambarja. ulepšati Da bi se postalo "lep kao upisan" neophodno je "picnuti se".vrsta žita başŃah . nije obavezno da penkavi predsednik bude lep kao upisan mada je obavezno "picnut".stanje: biti plen āmişašin i āmişa . ārāla P. plus govedarski šešir. Ambah je vrsta žita.sušiti) āmih (n. pinkte .sakupljati.sirovo meso.meso (verovatno od korena: mis . mrtvo telo āmişatā i āmişatvam . pegavog čoveka "penkav kao ćureće jaje". lepa pojava P.kuvar 50 ralo bašta (?) ubav . Njemu guñeti uz gusle: "Na Mišaru polju širokome" značilo bi bacati biser pred svinju. izvijen I. nego od: bašta.ukrasiti. Ptica grabljivica. ābhā . iskrivljen. prevede tresigaću u stanje napunjenih gaća i miša vrati u prvobitno stanje. isijavati. Dogaña se da neko. iznemogao i bastah . Ove reči nema u RVK.budala (na prakrtu) U Mahabharati spominju se zemlja i narod AmbaşŃhah nesigurnog porekla od: amba . Znam da vrlo star čovek izlapi. pa pošto postane budala. simbol revolveraške diplomatije.mesožder "Na ubavu na polju Kosovu" zaseli su āmişašini po nalogu āmişaprijah kome su se u 20. ābhā. U Istočnoj Srbiji. jer Srbi nikada nisu bili veliki baštovani. otac se naziva bašta. svetlost. strelac ili veća ptica grabljivica.crvenkast. naziva se u RVK i u mom kraju: tresigaća.piñdž. ārāla .

ārşa arhaično I.pasti u nevolju.anga . kasnije. nastalih od istog prajezika.plemenit i ārjah . v. Ako jedna USA . oznaka za prve tri kaste. u Indiji mnogo više. poštenje. drugi ima 100 miliona dolara. Zato će se u tekstu naći pojmovi Zapadni Arijci = Evropljani i Istočni Arijci = Indijci. potiču iz Rg vede i izvedeni su od korena: "ķ" (v. Na pitanje: zašto. putovanje kroz vede". Marksu se otkrilo kako se ovo dogaña.govor rišija u vedskim tekstovima P. sa usvajanjem konvencionalne oznake Indoevropljani = Arijci = narodi istog porekla. Ja se češće služim starom terminologijom jer se iz pojma Evropljani ne vidi njihova pripadnost istom stablu. ārgajana I. nastanila Arjavartu.osoba dostojna ovoga naziva. ārččhati . pa kad poarči jedan. štetovati. pod "ķ"). čestitost Pojmovi arja .koza košta 100 dolara. za jedan milion može da se kupi 10 hiljada koza. Evropa se upoznaje sa indijskom kulturom. Buddha i svaki onaj koji podučava i živi u skladu sa četiri plemenite istine budizma ārjāvartah (sl) ."domovina plemenitih". Isto se nazivaju i knjige koje se odnose na metode proučavanja veda (prema rečniku Tārānāthe Tarkavāčaspatija). Snažna meñuzavisnost pojmova: arčenje. preko sanskrta utvrñuje se srodnost jezika i zajedničko poreklo Evropljana i Indijaca. odan zakonima i religiji predaka koji ponašanjem opravdava poštovanje. Himalaja i Vindhija planina ārjāvratah (sl) .ono što se sadrži u knjigama o Rgajani Rgajanam je "hod. zapisano je u tajnom božjem programu. nesreću.studij kompletnih veda P.čovek dostojan poštovanja. ni haker. ārčh. Neko poarči jedinu kozu i štetuje 100%. U 18 i 19. ārşam . plemenit i mudar. poeta vedskih i drugih starih himni ālāpah alapača 51 .mārgah = ārjāşŃāhgamārgah (sl) .Moguće je da veza izmeñu gornjih pojmova potiče od činjenice da dok se oralo ralicom. nema odgovora. Irci su u oznaci "aira" očuvali uspomenu na rgvedsko "arja". u njega ne mogu da prodru ni egzegeta.ponašanje dostojno poštovanja. srodnih jezika. Latini i Kelti i pripadaju narodi većine evropskih zemalja i Indijci. glavna hrana je bila kaša. Milošću božjom. sličnih osnovnih nazora i mentaliteta. ārčh. pretrpeti štetu. Ono se očuvalo i u nazivu države Iran. štetovanje.sve što pripada ili je izvedeno od rišija. ārjah . pošavši iz pradomovine. rgajanam . ārgajana . štetuje 1%.Buddhin osmostruki put ārjavam . U poznijoj literaturi pojam Arijci vezuje se za one grane koje su naselile Iran i Indiju.āşŃa . meñutim. Ovoj skupini pripadali su Stari Grci. ārjah Arijac I. podložna je relativizaciji.onaj koji poznaje. sveta zemlja Arijaca izmedu dva mora. poštuje i ponaša se prema učenju i pravilima koja važe za "plemenite" ārja . Zašto je to tako. studij kompletnih veda. ime rase koja je. ārččhati arčiti argument (?) G. dok je pojam Indoevropljani širi i obuhvata sve narode istog porekla i srodnih jezika. ārşa i ārşeja .

eti . i . uglavnom se jelo posno. ājah . vratiti se u početno stanje. ālāpah .uhapsiti I. zanemaren Pojmovi: ići. aha odsedeti.i. teći. sedište. obavezno. zabrinutosti. dobijaju nagrade za doprinos "napretku".hapsilac āsedhah . eti . i. dobila sam odgovor: "Kad sam bio dete. kroz. pretnje. itjā. govorenje. prikladni su za opis nekih ekonomija i nekih životnih standarda.sedenje.obraćanje.otišao. sedeti mirno. neki krepavaju a neki. slediti.eti . proći. āsah . nareñenja. otići. razgovaranje s nekim āsanam sedenje G.prošao. ita (tpp) . proteći I.zatvor Zato Srbin kaže: "odsedeo u zatvoru".proći pored. aččh . du) . uz "i" dodati "bre" što je. otišao. pa doći. 84 položaja joge. āsedhjati . i.ići prema. profit. doći i td. osnova: asedhķ) . āha . stolica āsandah . sanskrtsko. kocka.stolica od pruća āsidh. āha U.uzvik strogosti.. približavanje. stanovanje. āsedhjati G. pobeći. āseddhā (m. ići.i. dostići ati . atj . Istražujući u čemu moji zemljaci vide napredak. eti ići G.govorenje nekome. stražnjica āsanam . ostati i dr. I. broj 4 ājavjajau (m. atiŃa (tpp) . pozivanja. mesto. sad blažim". takoñe.hodanje.dolazak. aččha . opsedati (?) GLAS "i" -kao iskatii i U. razgovor ālāpanam . 52 .hodati.biti. opet. došao Značenje istog glagolskog korena sa prefiksima: G. idenje P. obići.sedište. preko. I. ās. sažaljenja Srbin će.uzvik ljutnje. zarada. preminuo. āste . āsidh. U njihovom beskrajnom kruženju neki izginu.1.prihod i rashod P. zatvoriti krug. Blaženstvo napretka sastoji se u jedenju zamašćenog jela sa mesom. nastanjivati. postojati.

donacija Reči potiču od korena glagola: jadž.sada.džñja (sl) . božanstvo idžjā . žuriti. čiča (?) šećer I. ovog momenta. itvara . zažeti. kretati se. idžjah .žrtva. idānīm . mogu biti izvori navedenih srpskih pojmova. ponuda bogovima ili precima.šećerna trska Naziv: šećer potiče od latinske oznake za biljku: Saccharun Spontaneum.uzbuditi I. zalutati idā sada hitati P. i oni treći. poklon.trenutan 53 . ikşurah i ikşurakah . putem ognja. ing. iŃ. takode.nagoveštaj. povezuje ljude sa svetom bogova i predaka.onaj koji hoda. podao i zao ikşukah p. putuje i može biti svirep.obožavati hvaliti. posvetiti. I jedni i drugi. zasnivaju svoje doktrine na slobodi izbora. idā (ind) i idānīm (ind) .ići prema. zažeći. zeći.vešt u izražavanju tumačenju unutrašnjih osećanja ispoljenih gestovima idžja iža. a ova je. Ako narod bude u budućnosti. luta. Manje je izvesno.danas idānīmtanatva (ind) (sl) . it.ići. ingita . u ime boga i demokratije željni ustoličenja. sam je kriv jer nije umeo da iskoristi od boga i od demokratije darivanu mu slobodu izbora.učitelj. gramatički poredio pridev: siromašan i ne bude stigao u carstvo nebesko. etati G. itvara utvara P. nastala kvarenjem sanskrtske ingitam nagoveštaj G. ikşukah. Žeći. unutrašnji pokret P. ingati . žreci. po svoj prilici. poštovati. znak. u ovom slučaju I. mada nije nemoguće.ahnah (ind) (sl) . hitati. vode poreklo od žrtvenog obreda koji. sa željom. potresati. da oslovljavanje strica ili starijeg čoveka sa "čiča" ima veze sa sanskrtskim "idžjah"."Strah od gladi" i "imati šta jesti" predstavljaju osnovnu životnu situaciju i jedinu životnu filozofiju siromašnih. promena boje glasa. Doktrinama se uprošćava život i prebacuje odgovornost sa moćnika na nedužne i nemoćne. jadžati . kao na primer: uş koji. Ima i drugih korena. nagoveštavanje osećanja gestom ingitam . žrtvovati U Istočnoj Srbiji deo kuće u kojoj je ognjište nazivao se: iža -mesto gde se oganj užiže. kao i dosada. možda i želeti.ubrzan puls. Politička i duhovna elita nudi narodu metafizičke programe spasenja "okrenute budućnosti".kovida (sl) i ingita . ingah . ponuditi. eŃati .

pustiti da teče. inoti i od Indre. u matematici: problem. izlivanje işuh (m) . nadahnuti. ureñivati nešto. u gramatici: deziderativ iččhā .zadovoljenje želja iččha . ispražnjen. isanjati (den) . rasrditi se G. nije lako odgovoriti.izvirati. esati pospešiti. ohrabriti. iş. irasja. Neki etimolozi izvode ime boga Indre. osveženje. iş. ostaviti iza. nastojati da se nešto dobije. preklinjati. da otiče. sok od bilja is. broj 5. groma i kiše i vrhovni u vreme arijskog osvajanja Severne Indije. işiŃa (tpp) . iş. irasjati razjariti se. osim pišanja. pokoriti. iččhati . eşati . neko vreme vrhovnog od ovog glagola: in + d + ra. zahtev. iraksira rakija I.in. irasjā .potiskivanje želja. osloboditi isanja. podbadanje işa (n. indati . uliti snagu pojačati. teći (kao voda). pišati G.pokrenut. nameravati. ne mogu ništa drugo da pospeše. žestoko piće. budući da je Indra bio bog munje.strela. işudhjati (den) . zlovolja irah (n. irasjati (den) . Božji gnev ne potiče iz sanskrta. terati. Sve ovo je moguće. u matematici: sinus P.dānam (sl) . osnažiti. irasja.naljutiti se. radost I. očekivati ili zahtevati nešto od nekoga I. vršiti pridsak.isticanje. isprazniti. ohrabriti.kşīra (sl) .ono čije mleko ili sok osvežava i raduje. neprijateljstvo Starogrčka boginja Irida i latinsko: irritatio potiču od gornjeg korena. čeznuti. osnova: iras) -ljutina.podsticanje. inoti inatiti se (?) G.biti moćan ili od: und. işaĦja . iķa . podsticati. unatti . Svrgavanjem starih panteona sa mnoštvom resora ostali smo na primer bez boga nuklearnog otpada i bez boginje bombardovanja. irā . nadvladati potući. osnova: işan) . sa značenjem: potčiniti. biti gospodar nečega.neprijateljstvo. izbačen. hitnut Ima trenutaka u istoriji čovečanstva kada graditelji istorije. odaslati. iččhati iskati işudhjā ishod G. da struji.želja.prevladati. inoti i inv. invati .ubrzati. iččhā .bilo koje piće.phalam (sl) u matematici: rešenje problema G.nivķttih (f) (sl) . in. poteran. zahtevati. tražnja.zahtevati. pokazivati neprijateljstvo prema nekome I.želeti. ksiram -mleko. hitnuti. poterati I. istočiti. sklonost. işudhja. Za drugu funkciju konkuriše bez tržišnih konkurenata dama Irida sa iritativnim i iterativnim simbolima. gašenje svih želja iččhā . pobuditi. žudeti 54 .izazivati ubrzavanje. drugi mu ime izvode od: ind. primeniti silu. Na pitanje da li srpski inat i inaćenje potiču od: in. imati nešto na raspoloženju.

ukşaĦam . jer je bolje odreći se svih želja po sopstvenoj želji. osnova: ukşan) . voljen. ljutine uktih I. nego po želji kojekakvih usrećiteljskih doktrinara.iskaz.dhuk (sl) .govoriti. ukşati šikljati. Onaj koji se rita u ritmu neusklañenom sa ķtam. işta . ukş. loše prolazi.izgovoren. zahtevan. molba iştuh (f) . hvala P. rasprskavati. stih. željen. govor uktham .krava obilja işta . prskati.izreka.kāma .bik u ulozi oploditelja stada P. Kada se nešto ište iščekuje se povoljan ishod. işudhja . ritati se (?) GLAS "u" . poprskan 55 . emitovati seme (kao bik).kao uzdanje - u U u . izrečen u okati Ove reči izvedene su od glagolskog korena: vač. GLAS "ī" īr. preći na budističko stanje svesti: iččha .işŃadevatā. dizati glas I. proklamacija.najmiliji. šikijati.voljena osoba işta . pretpostavila sam gornju srodnost pojmova.vetar īrjatā . božanstvo koje se slavi i od koga se ište. iako "imaju ono što niko nema": slavu . milovan. īr. onaj kome se ukazuje najveće poštovanje i od koga se ište. škropiti.džanah (sl) .nivrttih.drmusati se. grditi nekog.devatā (sl) . Sve ove srpske reči gotovo da su identične sa sanskrtskim. ukşita (tpp) . čuvan işta . ukş.zahtev. ukşati . Kod Torlaka oko Knjaževca koristi se glagol: okati. buniti se. īrte G.stanje nekog koji tek što se nije razljutio Pošto je ovde naglasak na drmusanju.vlažiti.I.želja P. pažen. izabrani bog zaštitnik.uzvik sažaljenja.danam. ukta (tpp) .tražen. uktih (f) . vakti . Što se Srba tiče. biti jak I. umesto iščekivanja: iččha .ovlažen. īrte . škropiti G.prskanje. īrah . u značenju zvati nekog ili vikati. osvećenje ukşā (m.

pogodan za učathja . Religije koje obožavaju čoveka. on tačno zna kuda ide skače na kravu. privižen nečemu. ukrasiti. odozgo. Ako oreol okružuje mladi lik. uč. nagore uččais (ind) . pravi morbidni nekropolis.uživati u. brzo obavlja dužnost širom otvarajuči oči i nozdrve. Izvedenice od prva dva korena nalaze se u Rg vedi. posuda. vera nadahnuta smrću. kao što je onaj iznad Majsora. Njome se naglašava značaj govora 56 . zna se da se radi o stradalniku za veru.ččhid (sl) . ugratā i ugratvam . samo "stradanija". ugursuzu je mesto ovde baš zato što je u RVK obeležen zvezdicom.Razdragani.lomljiv kao ćup P. jer je problem aktuelan u mladosti i u doba najveće životne snage. razjasniti) .Škropljenja svetim vodicama u raznim prilikama. Oploñena. uzdignut. moćno Gornja porodica reći potiče od različitih korena: uč. ukhah i ukhā . oslikani po hrišćanskim crkvama. Šivina životinja je bik Nandi . čestit G. odozgo. hram . učatham (od korena glagola: vač. jetkost.mučionica. vakti . ukhja ukuvan I. otmen.džña (d) .asani.onaj koji zaslužuje hvalu učča (od glagolskog korena: añč. na ivici groba.onaj koji zna šta je prikladno učča (ind) . nasilan.biti u posudi ugratā ugra grozota grozan I. Svaki Šivin hram u južnom stilu ima ispred glavnog ulaza mali hram mandapu u kome leži Nandi. glasan učita . Po svoj prilici. bilo kao mrtvaca na krstu. lepi i mladi Šiva kroti Nandija. Česte su skulpture Šive naslonjenog na pleća Nandija. vač i añč. pogodnost P. ogroman. upalih obraza. naglašeno. glasno. I bog je starac. biti naviknut na.moćan.uzvišen. dve najlepše nalaze se u Durginom hramu u Ajholeu i u Šivinom hramu na ostrvu Elefanti. Usukani sveci. strašan.gore (na nebu). na čijem vrhu se uzdiše hram.slaviti. svirep i sl.ćup. anakti . postaje jasnije tek povezujući ih sa šikljanjem i rasprskavanjem semena.prikladnost.stih. čeznutljivo gledajući u pravcu lingama u središtu glavnog hrama. učita (tpp) . i pada na kolena iza njenih zadnjih nogu. učjati . zajedljivost P. U pomamnom otimanju od štrangi. nagore. nosioca života. Nigde života i životne radosti. Hinduizam je veličanstven zato što sve pamti. ona odlazi ne osvrćući se. Treba videti prvo pripuštanje mladog bika kravi. zvučan. sve s ciljem da se nešto osveti i blagoslovi.govoriti) . strast. sasvim drugačiji od egipatskog u kome sve vri od života i od nade u "voskresemje". jarost. pomazati. učjati učiti (?) učathja učtiv. bilo u joga . bes. od trećeg u literaturi nastaloj posle RV. Ima Nandija. kazan. biti odan. nigde osmeha. sud za kuvanje na vatri ukha . uč. biti pogodan za I. i one koje ni to nemaju nego čitaju jednu te istu knjigu. govore da su oreoli rezervisani samo za starce.visoko. iz kojih je vreme istočilo životne snage. džinovskih skulptura smeštenih na padinama brda. kao da su isekle čoveka iz života i svele ga na etički problem. Nandi je simbol vitalnosti i energije plodnosti. kao da umire. visok. ugra . kojima ga dva čoveka s mukom obuzdavaju.nasilje. hvala učitatvam . ukhja .

džnah .ispljuvak. najaviti. uččhedah . analizirati. uččhişŃam . uččara . iskorenjivanje. uččhrajati . uččhrajah . prikupljanje. vertikalna stranica pravouglog trougla 57 . Rekla bih da je srpski narod bio moralniji pre Ćirila i Metodija.apačajam siledžija. Ona je jedna te ista priča: uččaja . razrešava teškoće G. biti znamenit. razumevanje G.otići.onaj koji izgovara. či. Čin i delo govore sve što treba znati o pojedincu. nečistoća uččhişŃa i uččhişŃvam . izgovarati I. Indija nikada nije hajala za istoriju dok je istoričnosti nisu naučili Anglosasi. uččal. učitelj. otkloniti. oni su noseći stubovi njene kulture i civilizacije. uččalati .onaj koji se uzdiže kao Sunce G.preseći.dizati. Nepobitna je činjenica da sa porastom pismenosti narastaju agresivnost i kriza morala. prikupljati I.bhoktā (d) .onaj koji razara nejasnoće. Po istoriji Indije rovašili su i prve knjige o tome napisalisa Englezi u vreme kolonizacije. prikupljen G. uččhri.du) (sl) . punoća uččaja . nego da vuku poreklo iz vremena Rg vede. dokrajčivanje P. uččhi. dodavanje.prekovanog u stih radi obraćanja bogovima. štrčati Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi u predgovoru rečenicu iz referata pandita Šjamadžija sa kongresa u Lajdenu: "Mi u Indiji. uččhrajati ustajati G. penjanje. uččhedin .lingvist uččarajitā (m. uččhid. Biti akter istorije ne spada u časno zanimanje.izgovaranje. uččhişŃa nečist P. jer se i pre nje imalo šta učiti. Ona se bavila večnim temama opšteg značaja spram kojih je istorija koješta o kojekakvima. rast. mnoštvo. artikulacija uččaraĦa . veka i izradio rang-listu učestanosti pojave imena zemalja u naslovima.uzdizanje. uččarati . nisu nastale sa početkom pismenosti. uččhjāte . objasniti I. uvereni smo do dana današnjeg da je usmeno učenje daleko superiornije u odnosu na knjiško. d i š daju ččh): G. napredak i propast P. uččinoti . razaranje. uspraviti. osloboditi sebe nečega I. glagola: uččhiš .sakupljanje. no. uččar.onaj koji jede tuñe ostatke uččhri.ostaviti kao ostatak) . pogotovo kada se radi o razvoju umnih sposobnosti".isticati se. Ako bi neki kompjuter prelistao sve novine 20.ići nagore. uznositi. uččhişŃa (tpp. O autorima velikih dela gotovo da nema podataka. od korena def. uččhinatti .ostatak uččhişŃa . važan. verujem da bismo došli do zaključka da su najsrećnije prošle one zemije koje su imale najnižu frekvenciju ili minimalno učešće u stvaranju istorije.sakupljati. razrešiti nejasnoće teškoće. učtiv i sl. neki ne vide da je on imao ikatakvu prošlost pre ulaska u istoriju.um.sakupljen. kazuje P.presecanje. osnova: uččarajitķ) . Upamtila je vredna dela doslovce i mitologizirala one ličnosti o kojima se imalo šta reći izvan golih činjenica. Verujem da reči srpskog jezika: učiti. uččita (tpp) . uččaraĦam .apačajam (n.uspon i pad.neko ko nije isprao usta i oprao ruke posle jela pa je ostao nečist I. uzdizati se. čal. Evo još nekoliko primera nastalih dodavanjem prefiksa "ud" ispred korena: čar. učči. uččalah . veličati I. učen. čhid i ši (d pred č postaje č. uččajah .

jer se tkane izvodi udaranjem brdila i izvoñenjem šara. trava (one vrste koje se koriste za pokrivanje krova) uŃadžah . udždžāgr. udždžāgara .otkan vātavja i veja (tpb) .tkati) . pobeći. pobuñen. velikog značaja. udždžīv. Da li su vajanje i vajarstvo nastali od tkanja ili se dogodilo obratno? uddāmarin dambulhana. glagola ve.oŃhati i ūŃh. odustati. po Vuku.napušten.izvrstan. otkati. udždžāsanam .sg. obarati ūj. udždžīvati (od glagola: džīv. istočen (kao voda) Zažditi pušku. oŃhati otkati (?) G. tkanje. vajati .otići) . odaslan. uta (tpp) (od glagola: ve. vratiti se u život udždžh. pobuditi I. Ńankajati . udždžh.napuštanje (sveta) udždžhitā (m. damar (?) P. koji izaziva velike posledice 58 .udarati. kuća.1.pečatanje.koliba načinjena od lišća u kojoj boravi pustinjak. uŃŃankanam (od: Ńank. utkati. roñen udždžāsanam G. udždžāgarajati G. nadražen Čujem da narod kaže za nekoga daje užagrio očima kada se. podignut. po Vuku. udždžīvati oživeti užagriti užas G.napustiti. u srodstvu su sa gornjom porodicom reči.ono što treba da bude otkano Od korena: tank nose ime indijske i budističke (Nepal Tibet) tanke. zvati. srpske reči: tkati. Po svoj prilici.uništiti. udždžāgarajati . džahāti . uččhrita (tpp) . označavanje posebnim oznakama P.(od glagola hā. uspravljen. Zbunjuje 3. osnova: udždžhitķ) .pečatati) .bditi. ūŃhati . ostaviti.uzdignut. uŃah . odaslati.onaj koji napušta P. uŃadžāh udžerica I. boravište (u opštem smislu) Udžera je u RVK obeležena zvezdicom.lišće. ispražnjen. ubiti. u nešto uživeo. udždžhad .oživeti. isprazniti I. buditi. uŃh. krvoproliće udždžāgr. gotovo da je isto na srpskom i na sanskrtu. pokolj. za poštovanje. iskoreniti. udždžīv. uŃh.P. ili zažditi preko polja. ostavljen. džīvati -živeti) . ūjate .ubijanje.pobuñen. udždžhati zažditi (pobeći) G. istrebiti I. udždžas. udždžhitih (f) . proizveden. tkanice i sl. povećan. udždžasajati .tkati I. uddāmara . udždžhita (tpp) .

ghātah .mokar.višīrĦa . unutrašnjost nečega udara .vādjam . vlažan. na nemačkom: wasser.izvirati.izdisanje. jedna od umetnosti i lepih veština udaka . materica. čovek ograničena uma uda . ljubazan.tok.sparšam .ašajah . udam (samo na početku ili na kraju složenica) .uddāmarin . udaram . udānah izdah G. izdah.plavah . daljom vulgarizacijom turske muzike dobijaju se top ostvarenja srpske folk parade! Niti je srpski narod ''folk" niti su mu potrebne ovakve parade. isticati.poplava uda . šupljina. proždrljiv udara ."žaba u izvoru". dambulhana riče" bolje rečeno. izelica. vodena struja uda . beskoristan P.šāntih (f) . human Od: udam nastali su na srpskom: voda. jezero. udānaja. preko. na engleskom: water. materica I. udānah . ud ili und. bazen udaka . iznad. kretanje nagore."tamo gde voda miruje".disati. unatti . udaniti .voda. takode.onaj kome je suština u stomaku."sušen u vodi".voda udakam . ponuda vode mrtvima Složenice: uda .stomak. creva.onaj koji stvara vrlo veliku buku Dok važni damari "biju" telo je živo."udaranje vode pri plivanju".udhārā = udodhārā . udānajati (den) ."stomačni oganj". sposobnost varenja hrane 59 . Tu je i "trajna undulacija". mada uticaji ovih nisu za podcenjivanje. ud ud (polni) Prefiks imenica i glagola: ud označava preimućstvo. znači: turska muzika a kakva je ona kažu nam sanskrt i narodni pevač: "Čauš viče. vlažiti I. nad."muzika vode".mesto sa pitkom vodom uda . više. udam voda udodhara vododerina unna Una (reka) G.maĦdūkah .pītih (f) . udan. jedan od pet vitalnih dahova tela. razdraganost udaram uterus. izvodi se kuckanjem ćupova ispunjenih vodom.prskanje bolesnika svetom vodom radi smirivanja udaka . vulgarizacijom indijske muzike dobija se turska. označena zvezdicom. jedna od 64 umetnosti i lepih veština udaka . spada ovde. na latinskom: unda.agnih (sl) . utta i unna (tpp) .sarvasva (sl) . izdisati I. Reka Una. Po RVK dambulhana.dodirivanje vode radi potvrde obećanja i zaveta uda . Sva sreća da je Srbin umeo da peva i bez Turaka i bez Crnaca.otkriti radost srca I.

izbačen. nije neosnovana pretpostavka da su navedene srpske reči u srodstvu sa sanskrtskim. uddharati . oženiti se ili udati se P. izbljuvan Ovi trpni pridevi dati su radi potvrñivanja na početku datog porekla srpske imenice: ud od sanskrtskog prefiksa: ud. uddhita uzdignut P. raskinuti.rañanje Sunca P. napregnut uddhāna i uddhānta (tpp) . uništiti. udīşita (tpp) . udeti . penjati se. kao uzrok.udāvah. uddhķ. naslale daleko pre nje. udāvah. penjati se.kretati se) .dizati.podignut.dizati se. osnova: uddeşŃķ) . udāvahati G. no.onaj koji dela po odreñenom planu uddhatih uzdanje (u samoga sebe) G. udati je (ud) īşita udejivah istok(?) dete (?) G. uddhante . nasilan. udīş.ukazivanje na uddeşŃā (m. izlaziti. uddiš. usmeriti na I. roñenje i smrt. pokloniti. udajah (nastalo od prefiksa: ud i glagola: i. oholost.ukazati na. istrebiti. odnose se prvenstveno na rañanje Sunca. osloboditi 60 .odvesti O udadbi i ženidbi biće više reči uz glagol: dā. uddhķ. udeti . iščupati. ude. uddišati udešavati.dati. biti plod nečega) . uddhita (tpp) . udi. udariti G. obesili se I. iskoreniti. uzdizati se (Sunce) I. podignut. vahati . uddhan. uddhanti . oholost P.ponos. doći iz. biti plod nečega) . uddhatih (f) . uddhata (tpp) .odvesti. udesiti G.ubiti se. dadāti . izdignut iznad horizonta (Sunce) udejivah (nastalo od prefiksa: ud . udīşati (nastalo od prefiksa: ud i glagola: īş. doći iz. kao što su: izlazak i zalazak. īşati .izašao. izlaziti. uspravljen. ponuditi.penjati se.ponos.udata žena udavati Gornji glagol nastao je dodavanjem prefiksa glagolu: vah. kako su se tada znale povlačiti analogije širokog zamaha. roñen Ove prastare reči.uzdignut.ā i glagola: i. dati ćerku. sve iz Rg vede. potiskivati nagore uddhan. uddešanam . grub. nadutost uddhatatvam . ovde sa korenom: dhā. ūdhā . odneti. udāvahati .odvesti.dizati se. uddharati udarati. nastao. uzbuñen Ponosito uzdanje u samoga sebe može.onaj koji je izašao. izazvati samouništenje kao posledicu. izvući. uddišati . uddiš. udisanje i izdisanje.

I. uddharaĦam - izbavljenje, osloboñenje, spasenje, uništavanje, gašenje, odnošenje ugarka sa domaćeg ognjišta radi paljenja žrtvene vatre i dr. uddhartā (m, osnova: uddhartķ) - razarač, uništitelj, oslobodilac, izbavitelj P. uddhāraka - iščupan, izvučen, uzdignut, podignut Porodica reči iz Rg vede ima bukvalni i metaforički smisao. Po prvome, da bi se došlo do slobode mora se udariti po onome koji slobodu ugrožava; po drugome, radi sticanja duhovne slobode neophodno je iščupati se i izdignuti iznad satirućih okolnosti svakodnevice. Srbima istorija neprestano natura prvi, bukvalni smisao, pa se duhovni potencijali troše na ispravljanje davno iskrivljene i neispravljive "krive Drine". udrič, udričjate G. udrič, udričjate - isticati se, strčati, prevazići, nadvisivati udvahah odvoñenje strčati

G. udvah, udvahati - odvesti, odneti, uzeti ili odvesti nevestu iz roditeljske kuće I. udvahah - odvoñenje neveste, sin, potomak, vitalni vazduh u telu koji odvodi hranljive materije nagore, jedan od 7 plamenova ognja udvahanam - odvoñenje neveste, venčanje, svadba udvodhā (m, osnova: udvodhķ) - suprug P. udūdha - donet, roñen, uzgojen, oženjen, udata udvodhu - kama (sl) - željan ženidbe Nekadašnje dogovaranje roditelja oko ženidbe i udadbe supstituisano je ud - varanjem. Ud – vāra je neko koji podiže rep uvis, udvāš, udvāšjati - obraćati se plačnim glasom i udvāşpa - onaj koji lije suze, cmizdrav, što sve lepo pristaje uz udvaranje. unmad, unmādjati pomahnitati

G. unmad, unmādjati - poludeti, pomahnitati, napiti se unmadah i unmāditā - ludilo, pomahnitalost, pijanstvo P. unmatta - pomahnitao, lud, pijan unmadana - pomahnitao od strasti G. umnanaja, unmanajati (den) - uzbuditi se, razdražiti se, pomahnitati I. unmanaskatā - pometenost uma, mahnitost P. unmanas - mahnit, lud "Madlenina mahnitost" na sanskrtu glasi: "mādlena - unmāditā", predsednička je nešto složenijeg karaktera: "unmadana - unmāditā". upaklķp, upakalpate upakovati (paket)

G. upaklķp, upakalpate - postati, biti prikladan, pristajati nečemu, uobličiti se I. upakalpanam - priprema P. upakalpita (tpp) - pripremljen, ureñen

61

Slavna porodica reči za koju znamo da sadrži koren: klķp, od koga su nastale kalpe, kod zapadnih Arijaca skončala je bedno. Doduše, namesto predstava o kalpama dobili smo raznovrsne političke i religijske "paket aranžmane" turističkog karaktera sa širokim spektrom destinacija. upadžñā saznanje

G. upadžñā, upadžānīte - izumeti, izmisliti, pronaći I. upadžña - nepoznato znanje koje nije prenelo tradicijom nego je do njega neko sam došao P. upadžñāta (tpp) - izumljen, izmišljen, pronañen Istorijski gledano, ovakvo znanje pokazalo se samo delimično napredno, iskustveno gledano, opasno je boriti se protiv predrasuda. upadas, upadasjati opadati

G. upadas, upadasjati - opadati, nestajati, malaksavati, biti iscrpljen, osušiti se, gubiti, biti lišen nečega P. upadāsuka - opao, malaksao, iscrpljen upadešah uputstvo G. upadiš, upadišati - ukazati, uputiti, objasniti, savetovati, propisati, naredivati I. upadešah - ukazivanje, učenje, savet, propis, uputstvo upadešī (m) - učitelj, savetnik upadeşŃā (m, osnova: upadeşŃķ) - duhovni učitelj Uporedo sa opadanjem duha narasta broj uputstava za upravljanje spravama. upadhķ, upadhārajati podržavati

G. upadhķ, upadhārajati - podupirati, podržavati, uočiti, razumevati, iskusiti, naučiti, zapamtiti Sve je veća ponuda imaginarnih ciljeva kojima se mora pružati realna podrška. upanāma I. upanāma - nadimak (nad - imenom) upapakşah I. upapakşah - pazuho Reč se sastoji od prefiksa: upa - ispod i imenice: pakşah -krilo, rame; doslovno prevedena gornja imenica je podramlje. Srpski jezik je sačuvao uspomenu na: pakşah u pazuhu. upapad, upapadjate upasti upādhih upadljivost G. upapad, upapadjate - ići nasuprot, protiv, napasti, prodreti pazuho nadimak

62

Glagol i imenice u istoj porodici reči imaju i druga značenja, u gramatici, filozofiji i logici. Upada se negde da bi se nešto otelo ili ako se ostane, da bi se jedno stanje supstituisalo drugim, po želji onoga koji je izvršio upad. Ono što upada u oči kao percepcija, razvijeno je u sledeće filozofske pojmove: G. upādhā, upadhāti, upādhate - postaviti preko, staviti na, pripisati, zgrabiti, pojmiti, shvatiti, obuhvatiti I. upādhih (m) - ono što može doći umesto drugog, supstitut, ono što može imati ime i izgled nečeg drugog, preinačenost, prerušenost, osobenost, atribut, ono čime se nešto bliže odreñuje - u materijalističkoj filozofiji: upādhih je uslovljenost, temeljni odnos izmeñu uzroka i posledice koji nije predmet čulnog opažanja pa se, stoga, ne može dokazati. - u vedanti, kod svih ogranaka, upādhih je jedan od osnovnih filozofskih pojmova: spoljno, slučajno ograničavanje i razgraničavanje pojava. Još je Badarajana, osnivač pravca, u svome delu Brahma - sūtram upadhih definisao kao zabludu, posledicu ograničenosti iskustvene svesti koja, zamračena delatništvom, vidi pojavne mnogostrukosti bića, iz neznanja, avidjā, tamo gde se znanjem, vidjā, spoznaje da apsolut nije dvostruk: saguĦah i nirgunah, već da je istinska suština sveobuhvatni apsolut, čista homogena svetlost, odnosno identitet imanentnog: atman i transcendentnog: brahman. Šankara je razradio ove teze i kreirao advaita - vedantu, monističku teoriju saznanja koja ide izvan majom nametnutih privida pojavnog sveta ili preko lažnih identifikacija posredstvom svesti rascepljene na subjekt - objekt, dvaita, udvojenost. Rascepljenost brahmana na nirgunah, bez obeležja i saguĦah, sa obeležjima iluzorna je, kao što je iluzorna iskustvena svest. Njoj nije dostupna istina, jer je individuacija iluzorna posledica iskonskog, ontološkog neznanja: avidjā. Bhaškara vraća realnost mnogostrukom pojavnom svetu koji je za njega: upādhih, mada je dosezanje te realnosti nepotpun cilj egzistencije bića u svetu. Dživah, živoj duši, biću, bitan je ne - rascep, abhedah; "rascep, bhedah, je uslovno ograničavanje, upadhih. Odstranjivanjem ograničenja, dživah se vraća u stanje prvobitnog abhedah. U svim vedantinskim školama osloboñenje, mokşah, postiže se meditacijom na nerascep, abhedah. Vedanta, u celini, počiva na upanišadskom postulatu: "tat tvam asi", "to si ti", odnosno na identitetu: atman = brahman - u logici, upadhih je ograničavajući dodatak kojim se izbegava: ativjāpti, neopravdano širenje nekog pravila ili principa izvan onoga što je prvobitnim iskazom obuhvaćeno. upoşanam post

G. upoş, upoşati (od prefiksa upa i glagola: uş, oşati - spaliti) - postiti (postom "spaliti" grehove) I. upoşanam i upoşitam - post upavitam pavit

G. upavje, upavjajati - udostojiti svetom uzicom (uzica se nosi preko levog ramena i svezuje se u čvor ispod desne ruke, niže pojasa; svakom dečaku prilikom inicijacije - uvoñenja u društvo odraslih Arja, svezivana je uzica u sedmoj godini, kada je, ako je iz brahmanske porodice, dobijao učitelja) I. uravītam - osoba sa svetom uzicom upavītakam - sveta uzica P. upavītin - onaj koji nosi svetu uzicu Pavit je puzavica velike dužine koja raste u šumi i puza se uz visoko drveće. U RVK naziva se belom lozom, jer cveta belim cvetovima. upānat opanak

63

upānī.približiti se.povrediti.provesti. nahjati -pričvrstiti.dvostruko znanje. srednji i ženski rod se podrazumevaju. e. hermafrodit 64 . upāja . ubhajī (f).onaj koji se približio. Očekivani devizni priliv potrošen je unapred. koji nešto preduzima upājin . trudna žena. upānajati G. I.jaram. vodozemac ubhaja . sredstvo kojima se neko približava cilju. upe. ekspert u korišćenju sredstava ubh. ubh.obadva. odvesti. ubhajam (n) .jugam agencija za uparivanje veštine oblačenja i svlačenja sa veštinom obuvanja i izuvanja kreira nov svetski modni hit. težiti nečemu i dr.odvoñenje neveste ženikovoj kući Druga agencija. upe. upeta . špijun koji je prividno ušao u službu neprijatelja ubhaja . dostiže cilj.vjañdžanam .približavanje. stići do. upeti upeti se.vidjā .jugam (sl) . oponašati I. .opanak. upānajati . ubiti ubhau obadva ubiti oponašati B. praveći se da ne zna da su mu preci išli u opancima. tržišno konkurentna Jugo . cipela! upānad .par opanaka (od: jugam .onaj koji živi i na zemlji i u vodi. obući.onaj koji ima opanke na nogama Jugo .obadva. upānahin . ubhe (n) .dvopolan."onaj koji dobija platu na obema stranama". otvoreni napad P. ubhnāti . uz doplatu.predložak: obučen i obuven na buvljaku.I. isto: ubhaja (osnova) koristi se samo u singularu i pluralu. podmićivanje. a Složenice: ubhaja . autor sanskrtsko-engleskog rečnika Ser Vilijams. strategija.ići) . ubhnāti G.obadva. prevodi gornju imenicu sa: sandala. jer je lice deteta okrenuto na suprotnu stranu od majčinog ubhaja .vetana . osnova: upānah.jugam. po nekima i u dualu: ubhajah (m).mukha . ubha (osnova) koristi se samo u dualu: ubhau (m) . od prefiksa: upa i glagola: nah. četiri diplomatske veštine.čatuşŃajāni: pregovaranje. poznavanje religije i svetovnih poslova ubhaja . uped (nastalo od prefiksa: upa i glagola: i. upājah . upānī.čara . oponaša gornju i "radi na projektu" svadbene varijante sa gumenjacima. vezati. okrenuti se ka. sejanje razdora. Za modele vlada veliko interesovanje u zemlji i u inostranstvu. upānat (f. eti .onaj koji se približava. obuti) . bukvalno: upregnuti opanci) P. preduzeti nešto. ubhe (f) ."sa licem na obadve strane". upinjati se upinjanje upājah G. upānajanam . obmotati.obadve.

kaŃah .Zevsa u koju se pretvorio da bi zaveo Kibelu .ruhāh .pakşa .ubhaja . izdignut.Indru. ulūkah . uspravan.u oba dana (subsekventno) urasam I. bila sova.dvoglav. du) . sovu . 65 ulovica lapak Urvina (planina) ures .dharah (sl) . boginju mudrosti.dvostrana mogućnost. urvī .kķtvā .onaj koji stremi u visine."prostrana". ulapā I.širina. urah (n.oklop urah . ulūkah I.vrsta sočne trave Lapak se u narodu zovu vrste trava sa vlaknastim ili čahurastim plodovima sa kukicama kojima se kače za runo ovaca (ulapčeno runo). dilema ubhajatah .stavivši na grudi urasi . ime Indre ulūkī . visok.sova.ime iskonske sove U mome kraju narod sovu zove ulovica što ne verujem da dolazi od njenih lovačkih sposobnosti. osnova: uras) .sūtrikā . zemlja urvī (f.Nebo i Zemlja urvjā .sudžāta .sveta uzica urasitra i urasi . Verovatno je da se sačuvalo sećanje na iskonsku sovu.plodna zemlja urvī .ženske grudi urasam . amplituda urvarā . pticu .trānam .poreklom od dobrih roditelja ubhaja-djus (ind) . koja drži sovu u ruci jer je i sama. ime zmije Šeše Poreklo Urvine planine može biti i od: ūrdhva . ulapā . ka nebu.ono što pripada grudima. sa licima okrenutim na obadve strane ubhajatah .pradžña .pripadnik obadveju strana ubhajatah .onaj čija je spoznaja okrenuta ka spoljašnjosti i ka unutrašnjosti ubhajatah .dlake na grudima P. urasja . odgajano na grudima.Heru i na njegovu kćer Atinu.ogrlica od bisera urasi .grudi urasjah (m) .šīrşan . dete urvīdhara I.nešto najbolje u svojoj vrsti Složenice: urasi .planina. pre antropomorfizacije.sambhavah .

.rano jutro. sjaj Oko dvadesetak rgvedskih hinmi posvećeno je boginji zore Uši. personifikovano jutro.naktā (f... večernje svetlo uşāsā .inva uşā džjotir jačhati agre ahnām" "ona ljude budi. sa visokih kola sveprožimajuća sve bodri Zora sjaj daruje na početku dana" 66 zora vulva .zora. obilata konjima.. uštap (pun mesec) G.sumrak P. blistava kći Neba donosi nam darove. Nebo . nazivanog Djaus .. žariti I. zora. donesi nam one blistave moći kojima ćemo izroditi decu i unuke. širi raznobojni sjaj i tako svetleći ona je sada poslednja od onih koje su svanule i prva od onih koje tek sviću i neće nikada prestati".. ti koja deliš pobedničke nagrade. užditi uşita užaren.jutarnje svetlo. ona. budeći i oživljavajući sve što je živo i nalazeći reči u njome nadahnutom pesniku. ukrašena svetlosnim zracima. kaže pesnik Gotama u himni RV 1. i ozbiljno motreći na nas sa nebeskih visina. puteve prohodnim čini. usķ (f) . kao igračica. usijan.ulkuşī ulkus I.. ovde i sada". buktinja ulvan I. obilata kravama. ćerka Neba.113. latinski Jupiter i pater. oşati užeći. ona se ukrasila blistavim nakitom i otvara svoja nedra..sjajan fenomen na nebu. jutarnja svetlost.. ''Pogledaj kako Zora razvija svoje zastave na istočnoj polovini neba. njen blistavi sjaj pojavljuje se još jedanput da bi rasprostirući sebe rasterala bezoblične crne ambise mraka. Zoro. veličanstvena. po kojoj sve blista. du) (sl) . od čega su nastali grčki Zevs..užaren. zažaren Sve reči su iz Rg vede. ulkuşī . uşita (tpp) i uşŃa (tpp) . Zoro. vulva. oşati .. ugarak.zora.zora i noć uşasī . uşah . rasprostri svoje darove po nama. ona se suočava sa svakim okom. 92. 80: "eşā džanam daršatā bodhajantī sugān pathah kķnvatī jāti agre bķhadrathā brhatī višvam .. ulbam i ulvan . na čelu hodi. uterus uş. jutarnja svetlost usrā . usrā I.goreti.membrana oko embriona. zora uşah (f) . sjajna deliteljko darova. sestra Aditjāh i noći. O lepoti Zore i njenoj vernosti rti peva Satjašravah Atreja u RV 5. himni pesnika Kutse Angirasa: ''Dovozeći neizmerno blago.pitķ. Ona je kći Neba. uş. čineći smrtnike starijima za jedan dan i skraćujući njihov životni vek iz dana u dan. užariti. Prirodno žaljenje zbog svakodnevnog skraćivanja života javlja se i u RV 1.otac. meteor. Stara boginja raña se opet i iznova obučena u iste boje.

vat (sl) . slavan.ojačati. okrepa ūrdžah (n) . čuperak izmedu obrva P. moćan. Za uspešnost urgiranja neophodno je izazvati lančanu reakciju. Nema života bez urgiranja preko poznatih.vala (sl) . I ove reči su iz Rg vede. gornji glagol je izgubio pravo značenje. uticajnih i snažnih koji. smer mu ne menja. ponosit. vuneni konopac.vunen ūrĦā . hvalisav I. snažan. osnažiti. moći. sakriti. uşŃā (m.pokriti. ūrdžajati . veliki. ūrdž.obdaren snagom. važan.obilat vunom. ūrdža .kao urgirati - u U.onaj koji poseduje hranu i moć Dugo putujući do nas. ūrĦā .bik koji vuče plug uşŃķah .bivo uštrojen (?) Bikovi za tegljenje bili su štrojeni.mināti" "ona raznobojna biva dvostruko krepka razotkrivajući svoje telo spreda putem zakona ona hodi spremno znajući ga oduvek.moćan. ūrdžajati u urgirati G. ūrĦam-vuna ūrĦā . sok. ūrĦā vuna G.āšrajah (sl) . čuven ūrdžita (tpp) .snaga. osnova: uşŃķ) . vunen 67 . heroj P. jačina. ūrk (f. hrana. ū -uzvik sažaljenja kojim se obećava zaštita ūrdž. snaga. GLAS "ū" . okružiti I. obično. poznat. ūrdžin . moć ūrdžita .panthām anu eti sādhu pradžānati iva na dišo .vuna. jak." uşŃķ I. Primena ove porodice reči u svakodnevnom životu do te mere je dobila egzistencijalni značaj da nju treba usvojiti i neizostavno uneti u rečnik srpskog jezika."stanište hrabrosti". ūrĦu."esā vjenī bhavati dvibarhā āviş – kķĦvānā tanvam purastāt ķtasja . paučina. nisu priznati ali su moćni i povezani u lance. osvežiti I. preko latinskog. priznat. osnova: ūrdž) -jačina. ūrĦoti .

nadati se.osoba u crnini kao znak žalosti za preminulim.ono što treba da bude razmatrano i o čemu treba doneti zaključak Ufati se i ufanje. GLAS "ķ" -kao redr bre U. čekati. ūhati ufati se G. zakletva. versko pravilo. natopljen solju ūh.istinito.ići) . dizati se. osvojiti. uništiti. voda. vera. zakon. kad glagol promeni vrstu: ķ. ovde spadaju: razorati i survavati. dobiti. razmatrati. pogrde (v. istina.povrediti.sikatam (sl) .biti bolestan. žrtva.slano tlo ūşakam.kretati se. ķ. uzlaziti i. zavet. r . uzdizati se. ili: rušan . ūşakam so ūşara usoljen G.razmatranje. zatim oburvati. ūş. ķtam (ind) i rtena (instrumental. procenjivati. stvarno i dr. pobuñivati. eti . ūşati . Sunce itd.so u grudvama P.i (glagol: i. običaj. ind) . ūh.na pravi način ķtajin – istinit Složenice: 68 .so ūşa . kao zid na primer. uočiti. iskreno. pristojno. sresti se sa ķtam . pobožan čin.uzvik podsmeha. razumeti. ūşara-usoljen. povredivanja. putem pravičnosti i istine I. zaključivanje P. P. oburvati U RVK navode se stari oblici za razoriti: razurati. istina personifikovana u objektu obožavanja. ūrvati G.ići ispravnim putem. obećanje. ūhanīja (tpb) . bolovati ūşah . pretpostavljanje. ķtaja (ind) . ijarti . razuriti.pokretati. Po svoj prilici. ubiti urvati. ūrv. ķččhati . brū pod "b") ķtam red G. u smislu: nadati se i nadanje ispali su iz upotrebe.ūrv. ūhati . pravo. pravda. ispitivanje. zaključivati I. ūrvati . ūhah .očekivati. ķtam (imenica nastala od trpnog prideva vremena prošlog glagola: r) red. zakonito.

satja ili ķta .činiti po zakonu kao što Indra čini puštajući kišu Od gornjeg korena nastale su i sledeće reči koje pripadajui drugim slovima azbuke: ārjah . 190 u kojoj se kaže da je toplota posledica napora ureñivanja univerzuma: "ķtam ča satjam ča abhi . RV 3.vķtta . gospodstvenost udāra .sap .sāta .vākah . vķşa mahī rodasī āviveša" "sa dna istine (reda) izvodeći zore. iskren.poznavalac zakona reda ķta . otmenost. plemenitog uma udāra .obavljanje pobožnog čina od strane čoveka i prihvatanje tog čina od strane boga (obadva su "sapeta" dvosmernom vezom univerzalnog zakona ķtam) ķta .priznat.daršana .počasno ime udāra . mudar udāra . slavan udāra .ona koja je zakon i istina.dhī . univerzalni zakon.. pošten.plemenitost.oni koji neguju istinu (bogovi) ķte.dhāman . istinit govor ķta . 61. veliki.pravda i istina ķta .vikrama .onaj koji nosi istinu u sebi ķtam . ako ne i svekolike ljudske misli. sa značenjem: red.karman (ind) . istina.istina i laž ķta .onaj koji se ponaša plemenito udāra .plemenit (Arijac) udārakah .intelekt ili znanje koje po sebi sadrži istinu ķta -judž . budući izveden od korena "ķ".džĦā .onaj koji vodi po pravdi i po istini ķtam.iddhāt tapaso" "red i istina roñeni su od izračene toplote".Višnu ķta .hrabar. bik je prožeo velike svetove".čarita .sjedinjen (ujarmljen) sa istinom ķta . ķtam.ispravan. ponašanje svega pojedinačnog u univerzumu mora biti ka njemu usmeravano. rta .anķtam .ķta .ni . Surju.bhāva .sattva .onaj koji boravi u istini.bhara .dhamā . du) .kīrti . 69 . Evo ilustracija iz rgvedskih himni: RV 10.uzvišenog uma udāra . On ima snagu moralne obaveze univerzalnog važenja i.pada . kretati se. pesnik i slavni mudrac Višvamitra naziva Sunce. herojski udāra .uzvišene reči.tā .satje (n.pradžnā .gospodstvena pojava udāra . po smislu i po metru kojim su izražene Prvi apstraktni pojam indijske.vķdh . ispravan.satja .visoke inteligencije.džāta . cenjen.uzvišenog karaktera. najbolji udāra . bikom koji: "ķtasja budhna uşasām işaĦjan.plemenita karaktera udara .ispunjen istinom i pravdom ķta . nalazi se u Rg vedi.uzvišen.četas . koja se raña iz zakona kao istina (metafore za Zoru) ķta .djumna .artha . s njim usklañivano i njime odmeravano.zazivanje i obraćanje onome koji blista kroz istinu ķta .

vardhamānam sve dame" "tebi. Evo skraćenih citata o ķtam iz Radhakrišnanove Istorije indijske filozofije: "Rta bukvalno znači: tok stvari.. ali znam da dok srpski seljak tera ovce povikom: "r. istina je skrivena od očiju smrtnika tamo gde se "Licu istine". Višnu je zametak rtin. jer nisu ništa proricali. Tu. i zakon pravičnosti koji poštuju čak i bogovi. spazio riši. Čim je priznata ova koncepcija rte desila se promena u prirodi bogova..".. moglo.. mada skrivenu. što je isto što i: anķtam . 4 Proroci iz Starog zaveta misle da bog postoji pre manifestacije svih pojava Tako se rta naziva ocem svih stvari. po analogiji. isprežu. ķtam. Oni su tragali za istinom.istma. "bivajuće". od: sat – prilog vremena sadašnjeg glagola: as.. r. najveličanstveniju i najlepšu. Samo je jedna od njih. kao i ruski: rjad . satjam "je ono što jeste''."Zlatna posuda u kojoj je sakriveno lice istine". Stvarnost je neizmenljivi zakon. koji se gojiš u svome domu". jednu. r. Sunce se drži puta rte.na hiljade sunčevih zraka. meseca i zvezda. božansku. Suncu.. Ķtam se podkrepljuje rečju: satjam . 3 Nisam uspela da utvrdim kome treba zameriti za nazivanje vedskih rišija prorocima. blistavom. nastali su od istog korena ķ. izvesti iz ķ i srpsko: orati.. Svet nije više haos koji predstavlja slepi bes slučajnih elemenata već dejstvo jedne svrhe koja unosi harmoniju.. Ona nikad ne prekoračuje njegove granice. Ovu koncepciju mora da je nametnula prvobitno pravilnost kretanja sunca. RV 5. Na litvanskom: arti je orati. Rta je uzrok što su Nebo i Zemlja ono što jesu. koji to nisu.. Ova vera pruža nam utehu i 70 . Sve što postoji nestalan je prizor. laž. asti jesam. Svoje prve znake pokazuje ovde tendencija za mističnom koncepcijom jedne nepromenljive stvarnosti. vidilac.neistina.moralna vrlina i latinsko ritus. Svet iskustva je senka ili odsjaj rte. spazih" U drugim himnama Sunce je: "ķtasja anīkam" . Grčki pojam: arete .lagati. to ne znam. Nju je. kojom se pesnik obraća Agniju: ''radžantam adhvarāĦām gopām ķtasja dīdivim. osim reda. u ovom slučaju pesnik Šrutavid Atreja: "ķtena ķtam apihitam dhruvam vām sūrjasja jatra vimučanti ašvān daša šatā saha tasthus tad ekam devānām šreşŃham vapuşām apašjam" "zakonom istina vam je stalno skrita tamo gde se iz Sunčevih kola konji isprežu. Stvarnost je jedna.. on upotrebljava sanskrtski koren: ķ.RV 1.1. "hiraĦmajena pātrena satjasjāpihitam mukham" . Rta označava poredak u svetu.. Promenljivi nizovi pojava sveta predstavljaju različite izraze postojanog rtam. dok se mnoštvo menja i prolazi. najsjajnija i najlepša. Zora se drži puta rte. nesavršena kopija. trajne realnosti koja ostaje nepromenjena u neredu promena. smenjivanje dana i noći i godišnjih doba. pravog puta.. bez delova i promena."Lice zakona". deset stotina ih se sabralo. kao da ga poznaje od ranije.red i vrat .. konji . Tako se obeležava zakon uopšte i imanentnost pravde. Sve što je sreñeno u svetu ima rtu za svoj princip. 62. Da li bi se. zato proroci3 iz veda misle da rta postoji pre manifestacije svih pojava4. Univerzalno prethodi partikularnom. vladaru žrtava čuvaru (pastiru) reda. Postepeno. rta je postala put moralnosti kojim čovek treba da ide..

koje je pokušavao razumeti. Ova osobina označava strast za istinom i ne odnosi se samo na dubinu filozofskih istraživanja. na primer. Hirijanu sa Univerziteta u Majsoru i to iz tri razloga: prvi. dok to zapravo ukazuje na jednu izanrednu odliku strukture svesti vedskog Arijca koji je neobično sklon filozofskoj spekulaciji. prezaposlenom Zapadu. Beograd. bezrezervnu veru u superiornost Zapada mogu gajiti oni koji Istok ne poznaju ili ga poznaju na pogrešan način preko lako svarljivih. što je. na primer. bez svake sumnje. Predstava Varune je u vedskoj mitologiji uskoro zamenjena predstavom Indre. boga bitaka. dakle. Zapad je. postajao sve bezličniji. Ona se obično naziva "zaustavljenim antropomorfizmom". Izraze kao. gde su njegovi zakoni jednako tako večni i neprekršivi. Evo citata iz poglavlja: Vedsko razdoblje: "Moramo podsetiti da je. kao što je redovno smenjivanje dana i noći. da njegovom moći reke teku u okean ne prepunjavajući ga. Ovo je značajna karakteristika kada se ima na umu koliko je. Ideal Varune je tako vremenom zapostavljen što može ukazivati da je tada došlo do postupnog odbacivanja takve ideje božanstva. da je prirodne pojave. No u vedskoj Indiji se nije išlo tim putem. dok u himnama ona osim tog značenja ima i dodatno značenje "moralnog reda". starim ideologijama i monoteističkim mondijalizmom da bi opet smrdeo po celom svetu. tom. prevladavajući tip vedskih bogova bio nepotpune personalizacije. U stvarima duha. ne treba smatrati samo čuvarima kosmičkog reda. napisao najkraću i najbolju istoriju indijske filozofije. a njegov osećaj tajnovitosti koja skriva konačno tako snažan. što se kod njega gotovo ne oseća ono što je prisutno u delima nekih indijskih pisaca: mnogo reči.. Kaže se. Vedske bogove. to jest potpuna personifikacija. Ali razvoj religijske misli u vedskoj Indiji. On predstavlja nebo i bog je nebeske svetlosti... koja je predindijskog (ranog rg-vedskog) porekla. U rtu se može imati poverenje. Opisan je kao onaj koji je odredio zakone fizičkog univerzuma koje niko ne sme prekršiti. okrepio.. jednako tako značajnu osobinu rane indijske religije predstavlja koncepcija rte koja ima istaknuto mesto u himnama. Ma šta da se desi mi osećamo da postoji jedan zakon pravednosti u moralnom svetu.sigurnost kadgod nas neverovanje kuša a poverenje u same sebe se pokoleba. Ako išta treba rušiti na ovome svetu. 1964 Citiraću i profesora sanskrta M... Ova podjednaka odgovornost božanstva za održavanje kosmičkog i moralnog reda izrazita je u predstavi Varune.. taj izraz može sugerirati da vedskom poimanju božanstva nedostaju potrebne osobine. meñutim. već se proteže i na moralno. Nolit. Varuna je zaista u 71 . niti je Varuna jedini koji zastupa rtu. relativno uzevši. bio i ostao superiorniji. da bi se objasnila doraslost indijske filozofije zapadnoj i indijske religije monoteizmu. već to čine svi bogovi sunca kojima i on pripada. koji se preodenuo. nastavio je sasvim drugim pravcem gde je pojam božanstva. kao smrdljivi trag. Nadalje. Ova reč. suprotno od grčke mitologije. što bolje od zapadnjaka razume svoju tradiciju i kulturu i treći i najznačajniji. Indra nije posve lišen moralnih osobina.. već i na veliku raznolikost rešenja filozofskih problema koje nudi. anglosaski kolonijalizam. vedska religija odmakla od svog izvora.. Da bi se pokazala sveprožimajuća priroda njegovog budnog pogleda. po mojoj oceni. I. "čuvar rte" (gopa ķtasja) i "sledbenici rte" (ķtāju) često nalazimo prilikom opisa bogova. ostavljao otvorenim dok nije našao zadovoljavajuće rešenje. naoružao novim oružjima. drugi. već i braniteljinia moralnog zakona. On je sveznajući pa će uočiti i najmanji greh. Njegovo zanimanje za spekulaciju bilo je toliko duboko. sunce se ponekad poetično opisuje kao njegovo oko. popularnih adaptacija prilagoñenih površnom i... uopšteno govoreći. No njegova vlast nije ograničena samo na područje fizičkog. Ako su u pitanju sila i nezajažljivost. koji odgovara lepom redu u prirodi. Mogli bismo pretpostaviti da je najjednostavniji način svoñenja mnogih bogova ranije mitologije na jednog . Varuna odgovara samo jednom odreñenom tipu teističke koncepcije hebrejskom. prvobitno je značila jednoobraznost prirode ili pravilan tok stvari. treba rušiti predrasude o superiornosti zapadnog monoteizma i mondijalizma nad istočnim politeizmom i pluralizmom. Još jednu. Vrlina će trijumfovati isto tako sigurno kao što će sunce sutra da se rodi."5 5 Servapali Radhakrišnan: Indijska filozotija. Ovo uverenje o superiornosti Zapada ostavio je za sobom.uzdizanje najuzvišenijeg od njih na stupanj Vrhovnog.

Tada se jedinstvo božanstva počelo tražiti na drugačiji način.. Traganje za razvojem religijske i filozofske misli ne može zaobići vede. sa jačim naglaskom na moralnost. Semiti jesu.. uz uporedo pretapanje pojma ķtam u dharmah. Rgvedske sumnje u ispravnost monoteističkih zaključivanja odvešće indijsku misao u upanišadski monizam i kasnije u vedantu. Značajno je za te vrhovne bogove da nijedan od njih ne zadržava svoje prvenstvo duže vreme. Osnova čak i tog "filozofskog monoteizma". Monoteističko shvatanje u čistom obliku nužno je dualistično i teži jedino jedinstvenosti božanstava . ko će objaviti odakle se pojavi."6 6 M. Hirijanna: Osnove indijske filozofije.i obraćaju im se kao da su jedno. no nijedan od njih nije postao definitivno personalizovani vrhovni bog. može reći da je nestabilan. a njegova se osnova stalno menja.. već zajedničku silu koja bi delovala u pozadini svih njih. Jedna koncepcija se smatra neprimerenom i ubrzo se umesto nje javlja druga pa se tako za vedski monoteizam. To sumnjom prožeto naslućivanje najočiglednije je u himni RV 10. Postoji viša koncepcija jedinstva . koji čitavo postojanje izvodi iz jednog izvora. može se uočiti u ranim himnama. Zagreb.129. kako ga možemo nazvati... Evo završnih strofa: "kah addhā veda kah iha pravočat kutah ādžātā kutah ijam vişķşŃih arvāk devā asja visardžanenā thā kah veda jata ābabhūva" "ko uistinu zna.jednom razdoblju. mudri ljudi nazivaju različitim imenima". kao što su na primer Mitra i Varuna . Bog koji uzima žezlo brzo ga ispušta. Stoga možemo reći da se monoteizam u uobičajenom smislu reči nije ostvario u vedskom razdoblju. nazvane "Postanak". Bez sumnje je istog značenja i refren jedne druge himne: "Mahat devānām asuratvam ekam" • "Slavljena božanstvenost bogova je jedno". Traži se poslušnost 72 . gotovo ispunjavao uslove monoteističkog verovanja u ovom smislu. zaista.. pesnika Pradžapāti ParameşŃhina koja je ušla u svetsku književnost. čak i onaj filozofskog tipa. a na više mesta se naslućuje u književnosti razdoblja što ga upravo razmatramo.monizam. Naprijed. pa nisu pokušavali naći jednog koji bi bio iznad ostalih. U odlomcima himni nešto kasnijeg datuma nalazimo.ponekad čak i više njih . da li onaj koji ga vidi sa najvišeg neba o tome. ni zapadna nauka. a Indra u drugom. oni su ukinuli sva pitanja jednim jedinim odgovorom: sve je volja božja. iskaze: "Ono što je samo jedno.svoñenju mnogo bogova na jednog koji je iznad i izvan sveta što ga stvara i kojim upravlja.. 1980.. Na pitanja koja su otvorili vedski rišiji nisu do danas odgovorile ni zapadna filozofija. Monizam je potpuno razrañen u upanišadama. nešto zna ili i on ne zna". već odavno. ijam vişķşŃihjata ābabhūva jadi vā dadhe jadi vā na jah asja adhjakşah parame vjoman sah anga veda jadi vā na veda" "otkud nasta to izračenje da li samo od sebe ili možda ne. jer vedski pesnici spajaju imena dvaju bogova. otkud ovo izračenje bogovi su došli posle tog izračenja pa ko onda išta zna o postanju".

poznija dela koja pripadaju vedama. Srbin je napravio kompromis: bog = istina i pravda.vedah izgovarane tihim glasom. bez ugledanja na njihovu svetu knjigu. branimo i napadamo informišemo i dezinformišemo. kao da se radi o korenu nekakve divljake. stih. teritorijalnih proširenja i ropskih podanika.jer on čita samo jednu knjigu u kojoj je sve o postanju jasno i glasno. zašto se baviti samo adventivnim korenima pa njih kalemiti na tuñe a svoj dubinski koren nazivati paganskim i neznabožačkim. Himne Rg vede su recitovane. Kakve su mu dalje namere? Monoteizmom osuñen na "jednost" i na dvojnika. pripisane raznim autorima.mada od takvih treba zazirati . ķč. Jadžur i Sama veda ķg . taj pojam iza kojeg se skriva najveća tajna moći govorenja. zbog jednačenja po zvučnosti) (sl) Rg veda.a sadrži himne recitovane prilikom žrtvovanja some. koji će u 21. recitovan u slavu božanstva himnama: ķčas ķg .a sadrže himne različitog karaktera.hvala.vedin . sveta knjiga Indoarijaca. Nije mu se ni čuditi . kad smo pametni!" i to tako rasistički i monoteistički ponosito reče.Rg. sastoji se od 1028 himni razvrstanih u 10 mandalāh.7 Reče rabin: "Šta možemo.hvaliti. Rg vedi pripada Aitareja brahmanam ķg .autoritetu a ne sklonost razmišljanju. 9 . veličati I. Za rgvedske himne on nije ni čuo pa ne zna da je i pre njega i pre njegovih proroka bilo mnogo pametnijih.vedah (m. "wort" i "parolle" ko smo mi.samhitā .studij kompletnih veda. zbirka himni posvećenih bogovima. knjiga koja se bavi metodologijom studija veda ķg . slaviti. Sećam se izjave glavnog jerusalimskog rabina u uglednoj TV seriji. ni na Jovanovu "reč". ni na "parolle". blagosiljamo i kunemo.onaj koji je dobro upućen u Rg vedu Srpski pojam: reč. jer oni znaju ko su oni i da mi nismo kao oni. Ugledajmo se na Semite. ontološki supstrat ljudskog bića.brahmana. odavno rečeno.stih za stihom ķg . da bi u svima nama koji nismo oni izazvao stid i zgražanje nad sopstvenom retardiranošću.jadžuh . na njeno poreklo podseća nas Rg veda i vodi nas u praiskon. netačno i dogmatično.ajanam . ķk (f. Njihov bog radi za sebe i u njihovu korist po 73 .brāhmanam . pevamo i oplakujemo.a i 10 . vedah je ovde "znanje hvale". Ako nam je koren ovako dubok. Oni su željni premoći. Mi ne treba da pitamo one koji kažu "word". pogotovo sveti. koji su ķtam stavljali i iznad njegovog boga. ni na"wort". Istu formulu nudi i silom nameće mondijalizam. opet će mu dobro doći stari lukavi ali i novoispiljeni geostratezi.8 svaka zbirka pripisana je jednom autoru ili članovima iste porodice. Složenice: ķkšas (ind) i rkčhas (ind) . "k" prelazi u "g". teritorijalnih proširenja i ropskih podanika. reči kojima se hvalimo i kudimo. zbirki: od 2 . ķčati . željnog premoći. Da li bi se oni sa crnim šeširima i kikicama koji lupaju glavom o Zid plača i od kojih se ne može proći kroz holove "World treid centra" odrekli svojih predaka i njihove vere? Čitajući Saramaga. veku izazvati religijske ratove zarad njegove konačne pobede.vedāh . 7 Autorke Vesne Jugović ķč reč G. Rg veda ķg .sāma .zbirka stihova.vedah pevane i izreke iz Jadžur . Novim metodama treba nastaviti delo započeto sinom. mnoge od njih su filozofske prirode. ta reč ne liči ni na "word". sporazumevamo se i ne razumemo. Sama . pokatkad ga prezirući. Dobivši toga boga povrh ķtam. osnova: ķč) . 1 . Osećanjem grešnosti slobodnu volju pretopiti u poslušnost. učvrstih svoje uverenje po kome smo sebi dopustili da budemo žrtve politikantstva "jedinoga".

rasti. umilostiviti.''neka bude tako" "kim evam" . evam (ind) . radžati . bogatiti se I.urediti."kako tako?". Uspe li. biti (srećan. o . sažaljenja 74 o . bogatstvo.govoriti i šru čuti u postvedskoj literaturi: "evam uktva'' . "onaj koji ovako zna". napredak. ukrasiti.uzvik obraćanja."ovako rekavši" "evaitat" . ķñdžate . mada nisam sigurna da drugi srpski pojam treba dovoditi u vezu sa gornjom porodicom reči. ķdhjati . načiniti nekog blagonaklonim. "ovako sam čuo".uzvik prisećanja. neprihvatanja. ķñdžate urediti. radost (?) G. dobiti. i afirmativno: zaista sigurno i dr. steći P. GLAS "o" .biti obojen. udesiti. Da li će bogu volja poći za rukom ostaje da se vidi. na paliju: "evam me sutam".rastenje."ovakvim tvojim rečima obradovan". uspevati. porast. Evam se koristi i u sprezi sa korenima: vač . e . ostvariće se značajan "pomak" u sunovratu kalijuge. opominjanja. sreća ķddham . aranžirati G.razvijati se. ķdžra riñ. ķñdžasana . obilje. ķddhih (f) .crven ķñdž. rda. dozivanja. ķdh.kao odžak o U. u starijim himnama Rg veda koristi se ova. uspeh.ovako. sećanja.uskladištene žitarice. ķñdž.znati: "ja evam veda". najčešće u sprezi sa korenom: vid .raž P."tako je to" "evam astu" i "evam bhavatu" . rezerve Nesumnjivo da rastenje i napredak donose radost. cvetati. napredovati. "šta to znači?" Upotrebljava se i kao pridevna zamenica: "evam te vačane ratah" . ķdžra (od glagola: rañdž.scenariju proroka Amosa.onaj koga treba umilostiviti himnama i pesmama ķddhih rastenje. pripraviti. GLAS "e" e e U. što će kasnije biti korišćeno u budizmu. na ovaj način. crveneti se) . sažaljenja evam ovako P.

lubenice. odžasja . Tu je i odžak . osnova: odžas) . odžah (m. olaĦdati G.proizveden ustima. oşŃhah . hrabrost. Slušalac raspolaže slobodom izbora koja nije mala. oşŃhja i osthadža (sl) . isprljati se. ili hodža pripada ovoj porodici reči. jačina. duhova drveća i zaštitnika sela. oşŃhah I.obadve usne.dvor i odžak . snažan. naijači.dimnjak. boranija. U drugim izvorima nañoh da i grčki Augije. pasulj. bez grozote. ne umem reći.onaj koji leškari na jastucima. Odžah je ime jednog od jakša. moć.pokazivati snagu.grozan može da posluži kod bližeg odreñenja svih moćnika koji sebe nazivaju augustusima i odžaklijama. opašin paša (?) I. ili da izoštri 75 usta ulandati se . Pojava je istovremeno lokalna i globalna. moć. vodi poreklo od gornjeg sanskrtskog korena. krastavci. dinje i dr. Koliko su jastuci uticali na propast velikih imperija poput vizantijske i turske nije dovoljno rasvetljeno. veličanstvenost.usna oşŃhau (du) . vedske "oşŃhau ķčah" isticale su se u vidu himni da bi se nešto urgiralo kod bogova. nabaciti U RVK ulandati se isto je što i ulopati se. toplota tela. najstrašniji Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi da od korena gornje porodice reči potiču latinske reči: vigere. brzina P. odžişŃa (superlativ od: ugra) . sjaj. Ranije navedena srodnost: ugra . Dug je put od odžaka do augustusa.izbaciti. U RVK navodi se turcizam.snaga. olaĦdati . Danas se najviše reči prosipa i zloupotrebljava da bi pojedinci i grupice u nešto ubedilc ''široke narodne mase''. zajedno sa štalama. vitalnost. činiti napor I.najmoćniji. odžāja. Moćnost i vitalnost. važe za zemljoradnički odžak. ono na čemu neko leškari. olaĦd. feminiziran Prirodne asocijacije uz pašu su divani sa jastucima. odžājate (den) .moćan. augur i augustus.zemljoradnički pojam. hrabrost. Da li i odža. opašin . osnova: odžman) . očigledno poreklom iz sanskrta: odžaklija -plemić.odžah odžak G. mekušan. opašah -jastuk. životnost. labijal Evo dokaza bliskog roñaštva srpskog jezika i sanskrta: "iz usta šikljajući reči urgiraju" "oşŃhābhjām ukşantjah ķčah ūrdžajanti" Doduše. hrabro ponašnje odžmā (m. odžak . Nadam se da je ovaj u hrastu.srčanost. u retorici stil koji obiluje složenicama odžājitam . odmara se P.telesna snaga. olaĦd. usta P. sposobnost. isprskati se prilikom hodanja po blatu. seju se "na odžake" ili ''na kućice". uloćkati se. svetlost.

legura metala (za livenje zvona i dr. u tom stanju ne može mu niko ništa.okačen kešava i kešin . zaseda. okovati kačah . i: kač . pl) . manuskript. kač. ponosit. skrovita odaja u palati ili kući kaksjāh (f.rukopis. ubiti.vezati. niti može da bude ubeñen. kašika je korišćena u doba Rg vede prilikom žrtvovanja pića some kamşijam . jer se njima izvode skrovite radnje krañe Reči potiču od glagolskog korena: kaş. kakubha . Naprosto. GLAS "k" -kao kabadahijakamsakah kašika kamsakah . kačenje slova za slovo) kāčanam . Otud jedno od osnovnih značenja imenice kakşah: skrovito mesto za postavljanje zasede radi okivanja ili ubijanja vrebanog.obramica o koju se kači teret kāčanakī (m) . koji. onaj koji ima dugu i gustu kosu 76 . kačita (tpp) . izvestan. niti može da se uzda u boga.prsti.) Kasnije će biti reči sa većom saglasnošću sanskrtskog i spskog jezika povodom kašike. ni da prezire. pazuho kakşjā . što nije mala stvar. vrpca kojom se povezuju listovi manuskripta kačah i kešah . kač. izmeñu ostalog. (navezivanje.skrovito mesto za vrebanje.ograda. ili da utekne u superiorno abhedah . istaknut U Crnoj Gori ovako se nazivaju planinski vrhovi: Savin. ni da se gadi. povezati. kakşah skrovište kakşah . svezati.stanje svesti u kome ne može ni da mrzi. kačati . kakup kuk I. Indijci jedu desnom rukom.svoje bhedah sposobnosti.kači" . kačati kačiti kačita okačen kosa kačah kešava kosmat kesaram ćesar G.kosmat. Ovako samospasavajući se. znači . okovati.uzvišen. kakup (f) -vrh P.omot.kosa.konjska ih lavlja griva P. "kača . leva se koristi za "prljave" poslove. izvrsan. Bobotov kuk i dr."kosa protiv kose" – čupanje za kose kesaram .bilo koja posuda načinjena od metala.raniti.svezati. dostojanstven. spasao je sebe i bez spasovdana od svih nebeskih i zemaljskih spasitelja.

ismejavati Sanskrtski glagol ima za "posledicu" u srpskom: kikotati se kikotanje. Nije isključeno da srpska reč: kanura potiče iz istog izvora. poput skorupa. skelet kikotati se 77 . pripajati U RVK kanjerisanje je unošenje oznaka u oktoih radi povezivanja prethodne strane sa sledećom. oplakivanje.kornjača Kornjača evocira na koru i stvrdnjavanje. šuga. kaččhah . kaŃakah i kārikā karika kanjerisati kostur. Čini se da je u sanskrtskoj porodici reči jače naglašena jednakost izmeñu telesne i duhovne zapuštenosti. kaččhū kaččhura češanje gad. mada su se mnogi ponašali poput magaraca. kañč.povezivati.prljav. sličnost je očigledna. zagañenost duha P. kakh. močvara. kankālah I. odurnost I.kasa -širokih obala.obala. oduran. odakle potiče današnji naziv jezera kaččhapakah . U RVK zabeleženo je narodno kazivanje o postanku kornjače.kostur.onaj koji zauvek jadikuje ili večiti kukavac (duh tela svedenog na kostur). kañč. kakhati G. bludan I bez komentara. ali i iz sledeće jedinice. grčki: kesar.kožna bolest. kañčate . kaččhah Kaspijsko jezero kornjača kaččhapakah I.kikotati se. Poreklo reči kornjača može biti iz ove. zapušten. kaččhura . spajati. Oznake su namenjene predvodniku hora. skelet U RVK dati su: kamkanje. krastav. šugnv. obeščašćen. češanje. hrpa Iranske Arje nazivale su Kaspijsko jezero: voura . kakh. gadura. kaččhū . smejati se . jer se njome vrši povezivanje kraja jednog sa početkom drugog klubeta vune. gomila. kakhati . kañčate G. kankālah .Ovde spadaju: kukičanje i kukičati. jadikovanje i kamkalo . latinski:| cezar i srpski: ćesar nastali su iz istog izvora i istim povodom: izjednačavanje kraljeva sa lavovima. gadost. svrabež.

zajednički je poluloptasti oblik.kidati. kao što se vrši svrstavanje karika u lanac. kotarica. planinsko bilo. Moguće je da i reč: katanac pripada ovoj jedinici.kotao.vrsta kašike. srpska imenica lako se može prepoznati u sanskrtskoj. Ovima ovde. atom. kadati kādajati kidati se kad.bedro. slamni pokrivač krova Imenica: katun. engleske: "ladle". kaĦ. kaŃikā i kaŃī . zrno i dr. slepoočnica slona i dr. kaŃakah . nazvan je KaĦadah. kaĦ. koja se koristi u Crnoj Gori fonetski je slična sa ovom. Potiče od glagolskog korena: kķ. "onaj koji se hrani atomima". kidati katun kuk G. odlomiti. Njome se podrazumeva kontinuitet u poslu sa više učesnika. ječati. kao u prethodnoj i mnogim drugim porodicama reči.I.najmanji deo nečega. Naizgled neobično imenovanje različitih predmeta istom reči. kutlača Iako fonetski znatno odstupa. kad. potiče od sličnosti predmeta. Indijski filozof. posao.sklapati oči I. uzica. i kad glagol promeni vrstu: kad. kaŃāhah .karika lanca. izvor. ili u delu sastavljenom od strofa.sve ono što se svrstava u red ili čini kontinuiran niz karika . zvučati. vrpca . Zapanjujuća je sposobnost uočavanja najšireg spektra sličnosti. osnivač škole: vaišeşikah. bok. kaĦajati . 78 . karavan. za razliku od. kaĦati kaĦah kanuti kap kutlača G. koncizno izlaganje doktrine u stihovima. kad. kadaččhakah I. kadaččhakah . kaŃanam . čime će biti udareni temelji indijske filozofije. kaŃikā I. kādajati . mada ne mora biti i smisao isti. iskra.biti potresen emocijama.trgovina. kuk kaŃanam I. kadati . kolevka. jer se katančenje vrši pomoću karika. kaĦah . i kad glagol promeni vrstu: kaĦ. kaĦati . deliti Dublji sloj srodnosti dva jezika očituje se u izvodenju dva značenja od istog glagolskog korena. na primer.krov kuće. kaŃāhah kotao I.smanjiti se.

. kad ne može nečega da se seti: "na vrh mi jejezika". poučna za mlade! A tek glazba uglazbljena u glazbila! Ne pitaj.autora sanskrtskog porekla! Srbin kaže.Ovde spadaju sićušni deo tečnosti.razgovor. kaĦŃhah kantilena G. dobije se: ko si? Ne znam da li da se zadivimo pred srpskom veštinom ukidanja. Sa duhom je. 79 . basna. spominjanje. gde ko si kada ko si Evo pet priloga na koje se inože "po srpski" odgovoriti povodom prošlosti i budućnosti nekog Što se Srba tiče. Ovoj porodici reči bliski su: sklapanje očiju i kapak. pred publikom. kazuje dela iz obimnog literarnog opusa Indije. kathajati .tugovati. pričati. bez dvojbe. glas. sve u redu. reklo bi se. sve u ritmu kr. nagoveštaj. zvuk.autora". Kada smo već kod pitalica. živim dva života. čeznuti.kazivač. kath. Da čovek zaurla iz kurjačkog kaĦŃhah. izmišljotina i prozna literarna dela: bajka. treba reći da se i na srpskom i na sanskrtu isto pita: ko si? U sanskrtu pitanje počinje od: kah asi.. priča. ovakvih obrta. pripovedač kathakah . Evo primera: "Samo jedan život imam. kaĦŃh. kath. objaviti..srpskim prilozima: kadā katham kutah kutah kalat kutra ko si naroda: PROŠLOST katham (je bilo): NIKAKO ODUVEK kutah kalat: do: od BUDUĆNOST kadā (će biti bolje): NIKADA kutra (se ide): NIKUDA kada kako otkud otkad kuda.grlo. obavestiti. Ko bi rekao da je jedna polovina "kant .profesionalac koji javno. u RVK označen zvezdicom. Po RVK polna bolest kapavac naziva se u Vojvodini kankov..razgovarati. kathā . želeti I. logička rasprava. rupa u zemlji za paljenje vatre ili za odlaganje nečega Srpski jezik je pozajmio kantilenu od Italijana i šansonu od Francuza. kr. jer znam da nema reprize života!!!" Kakva filozofija života. ili da se zabrinemo ako je ovim izgubljena sposobnost izvrtanja. kadā ko si Mala igra sa sanskrtsko . "Stalo mi je u grlu" "Kost u grlu" bila bi prikladna metafora za neke od "kant . zaklinjati. pa pošto se "ah" pretvori u "o" a ono ukine "a" u "asi". kaĦŃhah . Arja braća kažu: ''kaĦŃhasthita . kapati i sl. bacati čini I. kap. govoriti. kathajati kathā gatati gatka G. kr. šema. gatka kathanikah . navoditi.. kaĦŃhati . harmonika i violina. važi ako je reč o materijalnom blagostanju. uživam. komandovati. mesto za odlaganje njihovih "remek-dela" kaĦŃhah za ñubre. diskurs.

kapital.govoriti. sa apokalipsom.sanskrtskom. osim kvaliteta i smera informacija. Kakve promene od Vujaklijinih do naših dana! Danas je homogenizacija svuda "u trendu". laži. 80 . Niko. klimavo idejno trojstvo oslonjeno je na veoma stabilan trougao: nauka. a zapravo ostaju pri svojim starim idejama. ucene. basne. primera. mediji rečju i slikom vrše homogenizaciju individualnih svesti. za razliku od sanskrta u kome je čuvano i očuvano fonetsko jedinstvo srodnih pojmova. Ništa se nije promenilo. najčešće bez spasitelja? Zar se prilikom "opšeg uopštavanja" ne zna. kod malih . no izgubiti" i poslednji: "sve izgubiti ništa ne dobiti". "sveta" alijansa. problematične paradigme . da li je autor informacije iskoristio religijski praznik u političke svrhe. ničija nije do zore gorela. osim moći zavojevača. Trojstvo je važan pojam. majku ti jebem. sa Zapada na Istok i širom planete. krstaši i inkvizicija. legende. U sanskrtu se produženjem korenskog samoglasnika od: bhaş . Razlog suženog obima zapamćenog u srpskom jeziku može biti razdvajanje budućih Srba i Indijaca u vreme kada je gatanje bilo preovladujuća "zanimacija" naroda a pesništvom se bavio tek pokoji obdareni pojedinac. Sa gatkama pošavši iz Indije. raznose se storije o neostvarenim snovima promašenih snevača. ni makoji drugi. pa se svet razdelio natroje: prvi "sve dobiti. Ali. naizgled bezazlenog. s ove strane. ili da uvredi one koji ne pripadaju tome svetu? Zatrovanost Zapada je sveopšta i neosporna. poeziju i druga dela duha. do Srba nisu došli svi gore navedeni pojmovi. jer se ne izjašnjavaju. ni pesnik ni gatalo. svi oblici poroka razgolićeni "do koske". v. Zar je trećina sveta isto što i ceo svet? Zar dve trećine sveta nema svoje spasitelje i svoje puteve spasenja. Homogenizacija je učinila svoje. Ako se ovo zna. ili da se njome dodvori ostalom hrišćanskom svetu. sa aneksom. s one strane. Ništa se do danas nije promenilo. Samo se treći prsi i dovikuje: "Pucaj. iako je bombardovan.u malom. gatanje. bilo ova. novo izdanje biblije na hebrejskom. Zatrovan je i autor "radosne vesti". Najnovije srpsko izdanje jevanjñelja. govornik sa medija počinje da laje. dobija: bhāş . lavež nije prijatna muzika za ljudsko uvo. Dugo je Istok darivao Zapadu religijske i filozofske ideje. čovek pesništvom upotrebljava na najbolji mogući način i magijom zloupotrebljava njenu moć. utoliko veća homogenizacija. da se delom ne može reprezentovati celina. pravi dragulj meñu proizvodima ljudskog uma. ništa ne izgubiti". Povodom pravoslavnog Božića slušani ljupki glas spikerke kojim mislilac iz pozadine saopštava celome svetu da je naš Hristos spasitelj celog sveta. može lavežom da uzvrati na lajanje.planetarnih razmera. Nisu sporna ni sredstva stavljanja celog sveta "under control": napred idu misionarski mediji. ali ima medije. Ko nema moći. vara se. Od gornjih reči došle su srpske: gatati. gatka. Otkad je progovorio. ni kajmak. drugi: "više dobiti. Zapadu nepoznatim i zapadnom umu nedostupnim. Uporedo sa razvojem literarnih oblika oni će se pojavljivati raspršeni po drugim porodicama reči.isprazni tipovi bez ideala i bezvrednog života. kao što to ne znaju kreatori novog svetskog poretka.lajati Previše govoreći. da je ona multidimenzionalna i ne može da stane u skučeni prostor dela. Prvi su skrparili neubedljivu ideologiju od triju kompromitovanih ideja: starozavetno gordo jednoumlje. kako profitirati. na srpsko . U Vujakliji pod homogenizacijom. magijom se želi nekome naneti neko zlo. hrišćanski prozelitizam i kapitalistička nezajažljivost. Moćnim medijima. vojna industrija. mitove. na engleskom. dok je za pripovedača ispraznih pričica skrojen izraz: preklapalo. raskošne reklame za štetne proizvode. pa neće ni tvoja!" Kolektivna identifikacija sa spasiteljem sveta. Evo jednog. čita se: pritiskom većim od 200 atmosfera mast u mleku tako fino rasporediti da se iz njega više ne može izvaditi ni puter. Kazivanje obično traje satima. RVK). Pesmom se želi izmeštanje čoveka iz svakodnevnih banalnosti. gatalica (knjiga pripovedaka. ili je njome hteo da uveri lakoverni domaći auditorijum da je naša vera jedina i najbolja. Svako ko misli da je očuvao čistu individualnu svest. Vest kao da je sa si-en-ena. bajke. Što snažniji i dalekometniji. za njima vojske spasa.On mora napamet znati na stotine hiljada stihova i proznih dela i sugestivno ih saopštavati da bi kod publike izazvao adekvatne emocije. a varvarin uzvraćao i uzvraća osvajačkim pohodima. nikada ne bi ni reč proslovio da ne veruje u moć reči. pretnje. kod moćnih . bilo ona. Čini se da su drugi bezidejni.

Iz gornjeg primera vidi se otkud kabadahija (pa i dahija) i šta njegov posao. U RVK reč kabadahija označena je zvezdicom. kambalah I. plaćeni i besplatni. koje vole da ratuju.vrsta mirišljave supstance kanduh (m) . a odsecanje ruku rezervisao za Ramu i Lakšmanu. ali da nije za klanje. isto reč iza nje: kabaet . dakako da su bili kreativni.obmana. Kupoli je.posuda u kojoj mirišljava supstanca sagoreva U srpskom žargonu čuju se oblici glagola: kandisati. i domaći i strani.vuneni prekrivač. kambalah . Više nema potrebe.odsecanje glave. "Guska". gornja odeća U RVK reč: kaban označena je zvezdicom u zagradi.glomazan oblak koji zakriljuje sunce na izlasku i zalasku (često personifikovan). njemu predanih. kabandhatvam . kandūrakah. Oni su povereni im zadatak sa uspehom obavili. kapālam kapa. kandūrakah . kao kapi grañevine. poluloptasta posuda. posuda u kojoj ona sagoreva kandukah . kapa. bure. prevara kapaŃavešah . mesto ovde. kabast I. tretiraju kao gusku za kljukanje. kalpak kandilo I. Vokabulare treba razvijati u skladu sa opštim razvojem i ne dozvoliti korišćenje starih pojmova za nove pojave.Niko njega ne čuje jer ga svi mediji odreda. takoñe. kāmajate kāmah kāmita kamčiti kamčenje iskamčen 81 kabanica . ime demona kome je Indra odsekao glavu. kao zamena za: smrdeti. kabandhah kabadahija. donje udove sabio u trup.bezglavost.kosa skupljena i smotana u vidu školjke na vrh glave (uobičajena frizura boga Šive i onih. kanduh i kandukah I. Svi mu upućuju istovetne poruke: bude li se o njih oglušio. kapālam .maskiranje odećom i pogotovo maskom za glavu Danas je retko videti političara sa kapom na glavi u civilu i nikako sa kalpakom na glavi u ratu.lobanja. truplo bez udova i glave. prosjačka zdela kapardah . Da li su sve maske spale ili je kalpak promenio ime u "štitnik ljudskili prava"? Lepo stoji i ženama sa broševima. biće zaklan. koji su napustili dom i krstare širom Indije u potrazi za prosvetljenjem) kapaŃah . na stomaku otvorio ogromna usta. Očito je da su Turci u Indiji podosta sanskrtskih reči naučili. kam. kabandhah . Opštom demokratizacijom razvijena tehnologija stavila je u ruke voña daljinske upravljače. Što se zuluma tiče. Kakve blagodeti! Otklonjene su opasnosti od izginuća zavojevača. smatra da jeste nakljukana. Nude se raznovrsni modaliteti klanja.krivica.vrsta mirišljave supstance. meñutim. pogotovo ako je zadržalo vitalnost.

odan.podsticati. karvarah kurvanje kreda I. karkarah . Ometao je Šivu u asketskoj meditaciji gañajući ga strelicama. koji se menja po više vrsta kal.željan. kāmah . Biće da je kamara od ljudskih tela starija od kamare žita ili slame. požuda. voljen. karvarah .objekat želje. "Ljubavne pojmove" srpski će izvoditi iz drugog glagolskog korena (v. želeti. Rak nismo. oživeo na zapomaganje Ramine žene Rati.želja. potom.vapnenac Javlja se i u grčkom jeziku odakle je nastao pojam: kroki -. kalajati . razmatrati. kirati . a. Kamin najbolji prijatelj je: Vasamtah . razjapljen O vremenu i savršenstvu Celinu obrazuju jedinice od I do V jer su porodice reči obrazovane od istog glagolskog korena: kal.slovenska Vesna P.željen. kam. pohlepan bludan kāmuka . lubh). pohotiljivost i čulno uživanje.greh. kao što je kreda. karāla . kaljuža kaluša kovrdža karlica G. Rakove smo istrebili u srpskim rekama. prikriti P. čežnja.šaren. strast. imati seksualni odnos I. Nije isključeno ni da je i reč: komora nastala od funkcije namenjene kamaranju. zaveden kamara i kāmin . biti zaljubljen. prljav. prekršaj. uvaliti se u. prestup. karvara . bog ljubavi i požude. kal. neka se obrati kompetentnim "kantautorima''.voleti. nositi. kāmita (tpp) . više ih nema. skica načinjena jednostavnim sredstvima.G. pokriti. semen viril. pa ga je ovaj spalio trećim okom. zaljubljen. ljubav. kāmajate . kao jedan od četiri životna cilja: puruşārthāh kāmam . karkah i karkatah rak Srpski rak i latinski cancer roñena su braća sa sanskrtskim karkatah. mada veza nije isključena. razbacivati.široko otvoren. Bilo bi preterano izvoditi srpsku reč: muka od prideva kamuka. kalajati kalkah kaluşam kalikah kaljati (se) kal. bacati na gomilu. karkarah I. pegav. Ko još nije iskusio. s obzirom na učešće muka u ljubavnom životu čoveka. požudan. zavoditi. potiče od glagola: kr. računati 82 .onaj čije su želje snažne i nezadovoljene Od ogromne porodice reči u srpskom jeziku je očuvano suženo značenje kamčiti i od njega izvedene reči.rasprskavati. umrljan karāla P.

delatništvo.kovrdža U RVK pridev: kali označen je zvezdicom. obe u sanskrtu označavaju odstupanje od uobičajenih obeležja. satja . Sve same iracionalne imaginarnosti virtuelnih stvarnosti. kaljuža. i klķp) kala . Ona je podjednako daleko i od pesimizma i od optimizma..strah i Mķtjuh . jedinica za merenje vremena: najmanja za merenja u mikrokosmosu iznosi 0. koji je nastao kasnije. sestrom Duruktī . pa počinu.ime one strane kocke na kojoj je jedna tačka. g. Kakav račundžija. 83 . danom 18. sa pripadajućim glagolima.. dogodilo se to na kraju druge po redu dvapara juge 31 002. Započela je Krišninom smrću. svojevremeno su bili sračunali da je Jehova -stvorio svet pre nekih 6 hiljada godina.32 milijarde godina kalindika . 2. njene procene o starosti i veku trajanja univerzuma mnogo se bolje slažu sa indijskim sistemom nego sa judeohrišćanskim aršinima. posle velikog Mahabharata . kalih .nepravde.kleveta. kalate kalirati G. Ovde je mesto kovrdži i ovci kaluši . Uzgred budi rečeno. opisujući stvarnost takvom kakva jeste: tattvam . glad za materijalnim i zapostavljanje duhovnih vrednosti.32 miliona godina. Sve gornje sanskrtske reči potiču iz ranog perioda Rg vede.kalijuga.zvučati. al' ne vide da je kalijugu stvorio.6 i sl.takvost. kal. jer mi nismo mogli ništa znati o indijskom sistemu podele vremena. Izabrala je pravo vreme za procvat ne bi li kovčeg kalijuge obilato zasula trnjem. blato. "i vide bog". vremenski ciklus: mahājugam . sedam lučevina ljudskog tela.rata. može se pravilno misliti i bez judeohrišćanskih dogmi i bez Habla. kal.kalkah . sa crnom bojom runa. traje 4. bogme.lučevine ljudskog duha. pa. Ovi drugi. za vreme njenih 432 hiljade godina. Gubitništvo nagovešteno ovom porodicom reči i iz nje IZVedeni filozofski stavovi dali su povoda nekim zapadnim indolozima da indijsku misao oglase pesimističkom. najkraća i najgora. nepoštenje. nesloge. Dovoljno je baciti pogled u nebeske visine pa zaključiti da je univerzum nešto "nenapravljeno" i vrlo dugotrajno te da se ne sme meriti ljudskim aršinima izgnaničke čežnje za izgubljenim rajem. vosak iz ušiju. odnosno od Hrista.prijavština. Uzgred budi rečeno i sledeće: nauka sve "zna" osim da li će univerzum nastaviti da se širi ili će okupiti da se skuplja skupivši se konačno u nešto krajnje nejasno. smrad. takva računica! Drugačije rečeno. i kaluñer. Uz njega navedene reči: kalilo. svi deca: Krodhah . računati H.prirodnog zakona kalikah . ratovi. od bele boje ovaca i od uobičajene.smrt. dovoljan za reprezentovanje celine.8 ili 1. pre Hr. brojeno od juče. džidnutog u nedoñiju. Krodhah će izroditi dvoje dece Bhajam . Tipična su joj obelezja: laž. u pesništvu trajanje kratkog sloga. nečistoća. gubitnička strana kalijugam . niti od uverenja. zamućenost.nauka. a ne sledećoj jedinici. izmet.jugom istine. i po scenariju apokaliptičnog Jovana. dolazi do fizičke i moralne degradacije ljudskog roda. nego od glave koja misli i od jezika na kome misli. obmana. greh kalusam . neverovatno kratkovide račundžije. "to je tako". kose.prijavština. obmane."srcu i duši ". Po okončanju kalijuge i kraćeg mirovanja. Stare Arje su nam ostavile upozorenje o kalijugi. nisu ničim označeni. od kojih je kalijuga poslednja. Za smak treba bili spreman na kraju svakog milenijuma. naziv potiče od gubitničke strane kocke. po drugima. zavisno od konvencije. jer sve je već tu što je njome najavljeno i pored uveravanja sveta od strane političara da je svetla budućnost tek pred nama. Mišljenje i njegova pravilnost ne zavise niti od veri. podeljen je na 4 juge. kalate . i najmanja za makrokosmička merenja: jedan dan boga Brahme u trajanju od 4. pre Hr.besa i Himsā . 64 umetnosti i finih zanata . započinje novi ciklus (v judž.mali deo nečega. Srpske reči kaljuga i kaljuža pripadaju ovoj. nepoštovanje dharme . kao da se ona prevremeno zahuktava.velika juga. hipokrizija. borbe. takmičenja. Čoveku se savetuje da "takvost" spozna i da se u nju ne uvaljuje do kaĦŃhah. po jednima. 3102 god. niti od merenja. prave. kao što je imaginarna tačka. svañe.

U narodnom govom često se čuje za čoveka tamne puti da je "crn kao kalajisan". crna ili tamnomodra boja (Indijci ih teško razlikuju) kālā . značajna noć u životu čoveka: 7. sudbina: vremenski sled dogañaja čiji su uzroci nespoznatljivi ljudskom umu P. presvučen. 2. kleveta. kālajati . Ona je tek mitološki izraz onoga što se o vremenu mislilo. ali značajne porodice reči nastale od istog glagola i istih vrsta promene kao u jedinicama I i II.boginja Kali. kalajisanje je. Titanskim. Prva sanskrtska složenica iz zaglavlja znači "crno mesto". navoditi na.prekriven. Od prideva: kalila i imenice: kālah nastalo je srpsko: kalaj i kalajisanje. 84 . bakarnih predmeta od korozije. uvreda. gubitništvo. ograñen prostor G.vreme. naučili. dok pridev: kāla. izbrisano nam je skučenom i pravolinijskom koncepcijom biblijskog vremena. Pisali nismo. računanje vremena. IV kalimedinī ili kālamedinī Kalemegdan I.pisaljka načinjena od trske P. tamnomodar G. mada nije tako. znači i: progoniti. normativnim naporom želelo se postići uskladivanje čoveka sa socijalnim obavezama i sa prirodnim poretkom stvari. noć smrti živog bića. znači: crn. Navešću mali primer širine upotrebe pojma: kālaratrī . Nemamo ni boginju Kali.iznos gubitka. medinī . izmeñu ostalog. zloupotreba. U Indiji se o svemu mislilo i najviše o očuvanju reda brinulo. kalila .crn. i to su. srodne sa sanskrtskom: kālah. kālah kalamah kalila kalendar kaligrafija kalajisanje Ovde se navode dve male. megdan. prinudivati (dodatna značenja) kālah . I ako smo nešto mislili. čime su oni dobijali tamnu boju. a druga: "mesto gde jedan drugog sledi sa neprijateljskim namerama". Njime je uslovljen opstanak univerzuma i njegovo trajanje. kasnije zaboravljeno. vek čoveka je 100 ljudskih leta. dana meseca. tamo negde. ali smo morali imati neko. kal. kao što znamo. noć kālī . noć na kraju isteka mahajuge. kalate . kal. U RVK kalaj je obeležen zvezdicom. odreñeni vremenski raspon. tačno utvrñeno vreme. kalamah .mesto. neprobojan Od latinske reči: kalende. nastao je opšteprihvaćeni pojam kalendar. Imenica kalih nagoveštava. mastilo. Neko će reći: "Bolje je što je nemamo!".crna noć: 1.goniti napred. Vek univerzuma je jedan dan boga Brahme. slediti nekoga sa neprijateljskim namerama Od sanskrtskog medinī: mogao je nastati turski: mejdan. kal. tle. kāla . personifikacija vremena u kome sve nastaje i nestaje. godine u kojoj se on oslobaña obaveza propisanih za domaćina i oca porodice.po ovoj vrsti promene glagol. njime su uslovljeni čovekov život i opstanak ljudskog društva. Nisu Turci bili prve kalajdžije. bukvalno rečeno: pocrnjivanje. no kako se njime vršila zaštita sjajnih.crna boja. ukor.U srpskom jeziku očuvao se smisao pojma: gubitništvo u glagolu: kalirati i u imenici kalo . kalajati . ponekad preteranim. G. Slično je i sa grčkom reči: kalamos i iz nje izvedene: kaligrafije. 3. Indijski duh u svemu traži i vidi red.isto kao pod II I. 77.

kretanje tamo-amo. Isto važi i za nauku. razvijaju se. označavaju se rečju: kalatram. kako reče Crnjanski. Šta više.Fenomeni se pojavljuju. Isto važi za sve. Dužina ciklusa različitih entiteta različita je i hijerarhijski stratifikovana. ženske grudi U RVK reč: kalaš . odnosno kružni tok fenomena. vrč. reči ove porodice u vezi su sa napred obrañenim glagolom: kal. bokal. roñenje.varalica obeležena je zvezdicom.obmanjivati: "osobito uzimati u zajam ne misleći vratiti". U istoriji Indije spominje se dinastija po imenu Kalašurih. ali i uzrok. uopšte.kālajati kalkulisati Bez obzira po kojoj se vrsti menja. kalkulacija. kalate . ne treba zaboraviti da su mu poreklo imena i princip "0-1" po kome funkcioniše sanskrtski. Višnu na zmiji Ananti. Bitno obeležje indijske misli. da prepozna zajednički kod izmeñu naizgled različitih pojava. supruga i dr. uporeñene sa ćupovima punim mleka. Na sanskrtu žensko čeljade. sa pobednikom gordo "iskoračio na vodu". služeći se njime. jeste ciklična priroda vremena. Umećem da jasno vidi sličnosti. on je.ćup. kavara kvaran 85 . kalahah . nikada ne gubeći iz vida detalj i celinu. za česticu prašine i za univerzum u celini kao skup fenomena i stvari. odnosno dvožižnost putanja planeta oko Sunca -odstupanje elipse od savršenstva kruga. Ono se može pretpostaviti izvan vremena i prostora. Indoarijac je razvio moćan jezik i originalan filozofski pogled na svet. ipak. smrt. Pokušaću da ukratko izložim najvažnije: .iz stanja savršenstva. tumaranje tamo-amo. bez obzira na veličinu stvari ili na intenzitet fenomena. pa. nevolja. računati. Savršenstvo se ne može ostvariti unutar univerzuma. nesavršenstvo Samo je um izuzetno obdaren sposobnošću analize i sinteze mogao staviti znak jednakosti izmeñu gornjih pojmova. u pojavni svet kretanja u kome su: delanje. svaku ženu svañalicu. embrion u prvom stadijumu posle začeća. predstavlja mitološku sliku potencijalne energije u vreme mirovanja. kalanā . nazivaju kalašau (m. ponašanje kalanam . Biti začet znači preći iz mirovanja . i kalaštura i kalež potiču iz sanskrta. plač deteta. nauka krasi kaljugu. zvučanje. Isti put slede sva živa bića i čovek: začeće. Kalašenje je obmana i kalašiti . Bilo kako bilo.Da li u imenu Kalemegdan treba videti uzrok višekratnog rušenja Beograda? Možda! Pa. Iz istog korena izveden je pojam: kalkulator (kompjuter). Posle okončanja ciklusa sledi period mirovanja u kome se sadrže potencijali za obrazovanje budućeg. Nastanak univerzuma i roñenje živih bića praćeni su zvukom: Veliki prasak nauke. Nemirni um proizvodi zablude i tera akcije sa štetnim posledicama.kalajati . glagol uvek ima značenje kalkulisati. obmana kalašah . posledice nesavršenstva toga sveta i manjkavosti ljudske spoznaje. proračunavati I. U istom delu značenje reči kalaštura je džukela. a kretanje dalje od njega. kalaštura kalež I. svaña. ponovno začeće. greška. za mnoge nespojivih.borba. dok se ženske grudi. prividno mirovanje. po kojoj se ona razlikuje od ostalih. Mirovanje je bliže savršenstvu. kal. posledica delanje. Beskonačnoj. kalahah kalašah kalas. Sloga je teško reći otkud reč: kalaštura. nevolje i sl. manje više pogrešne i nikad tačne kalkulacije. izazivanje potresa.potres. Mudrost je krasila zlatno doba. Savršenstvu se može približiti samo smireni um. Dokaz odstupanja pojavnog od savršenstva (sličnog Platonovim idejama): ekscentričnost. Čula sam da narod ovako naziva Romkinju i. slog AUM kod Indijaca. razvoj.. provera. du). opadaju i iščezavaju. opadanje vitalnosti. mladunče životinje. oba pojma izvedena iz maloobećavajućeg korena: kal.proračun.

ovde spadaju: Kako se bič pravi od uzanog kožnog kaiša. javah . kašati kasati. bičevati. kavara . uništiti I. kaišariti G. potekao od osnovne hrane Grka. grepsti. Kaša je loša hrana i nju kusa samo onaj ko mora. onaj ko mora. u vreme kada su u Indiji žitarice već uveliko bile supstituisane pirinčem. raspodela bi mogla biti i drugačija od ove koju sam načinila. Uz više znanja. Jedući kašu. u svakom slučaju pežorativan. kasājajāvanālah (sl) .bič. kasapiti G. Kako im on pridaje tursko. ispitivanje. Kaiš. ubiti.onaj koji će zaslužiti bič Kaiš i kajas. Indoarje su braću Grke nazivali: javanāh. kaşah i kaşanam . povrediti. povrediti. Neki od pojmova javljaju se u ovoj i u sledećoj porodici reči i u sanskrtu i u srpskom jeziku. kavaram .proba. uzde kašāghātah . možemo umesto biča upotrebiti kaiš u namerno preodreñenom iskazu: "kaštigovanjem (kaišem) bokova konja on kasa".kretanje.mešan. pokušaj.I. kašati . kaš. ječmene kaše.du) . uništiti I. od: Jonci.udarac bičem. grebanje kaşā . gonjenje kaşajah . mučan.ribati. kazniti.so. bič kāşŃhā .tri načina bičevanja konja kašjam . kaş. Kaša i kašika pripadaju ovoj porodici reči. Sud u kome je kaša kuvana 86 . rñav. Cenim da je kasapinu ovde mesto.kuvanje mešavine (pogotovo lekova spravljanih od različitih odnosa lekovitih supstanci i vode). kašā . strugati. Sve je isto osim onoga što potiče od izvesnog siromaštva srpskog jezika u pogledu alternative za bokove konja. P.zao. alkoholno piće kašaplakau (m.bič kaşŃih (f) . Kaša – ukuvana mešavina brašna i vode pretežno je bila ječmena i jela se kašikom. takode. Bukvalni prevod na sanskrt je: ''kašāghātena (kašjā) kašaplakan kašati". ali nije isključeno da je naziv. bedan. kaštvā (pvp) . kasati .trkalište P. kaşŃa (tpp) . na neki način kaštiguje sebe. u budizmu: opadanje spoznajne moći prepoznatljivo po pet obeležja. teranje.kretati se. po ugledu na prelepe i kao dren zdrave američke nutricioniste. kaşati kuvati kašu. što nije bez posledica. tako im ja pridajem sanskrtsko poreklo.kretati se kaš. kaštigovati. pomešan Pojam: kvaran ima šire značenje u srpskom jeziku. kiselina P.bok konja.zasluživši bič kašja (tpb) . jer nema većeg kaštigovanja životinje od klanja i kasapljenja. kaşati . njime se podrazumeva da se nešto ili neko može pokvariti kvarenjem od: izmeñu sastojka u mešavini.struganje.zadnji delovi životinje koji se bičuju (pljuskaju) bičem kašah (m) . zdravlja i lepote radi. mada nam makrobiotičari kašu preporučuju. kašātrajam . kajas i kasapin Vuk je obeležio zvezdicama. kas.vrsta žitarica. U vedanti: nečistoća koja se lepi za atmana i izaziva tupost i slaboumnost. kaş.ječam.

Ko slepo sledi. Tamo se nije baratalo površno definisanim pojmovima: ljubav i ljubljenje. kāsate . prati. Šta više. kāku kākuvāk kuku kukanje kašljati kasalj "šlajm" I. sg) . kukavički. Druga reč složenice: kaphakşajah znači: stanište. Mi smo reči "šlajm" i ''šljam" pozajmili iz nemačkog: schlam: blato.tuberkuloza Ovde su data dva. "pokusati kašu". drugi deo složenice nastao je od imeničke osnove: vāk (N. kaphakşajah . pena. a što se ono vrši izbacivanjem prljavštine. Dubinska srodnost sanskrtskog i srpskog jezika očituje se u idiomima: "izribati" nekog. ispirati I. kuknjava. nego čistoća. "grepsti se" o nekog da bi se nešto ukaišarilo. zašto da ne smem. da li je opadanje spoznajne moći u vezi sa svakodnevnom konzumacijom "some portions of porridges"? Ako je u vezi. zapitaću se. u rečniku prilično udaljena. dok je u hinduističkoj i pogotovo u budističkoj etici kārunjam aktivan. emocije se moraju sputavati da bi se jasnije uvidele dužnosti. ispiranje kaphah . kārunjam skrušenost kukavica kārunjam . kākaruka I. ljubaznost. kşalajati .kašljati kşal. kasanam i kāsikā . kās.pranje. čišćenje. mulj. Smem. zabrinutosti. sluz. kāsate kasanam i kāsikā kşalah i kşalanam G.plašljiv. to je druga stvar. pa prati. pobrkavši pojmove: čišćenje i prljavština. glib. Pitam se da li smem da dovedem u pravu zavisnost kašu i spoznajnu moć. svesno -voljan čin i jedini dopušteni način uspostavljanja odnosa sa živim bićem. glagola da bi se povezalo kašljanje sa čišćenjem pluća. Pa pošto smem. na izvestan način egoistično usmeravanje ka ličnom spasenju.saučešće. Sanskrtom se sme sve sa svim povezati. kās. jezik.reč.mora se grepsti. milosrde. atomske i druge bombe.kašalj kşālah . prljavština.uzvik tuge. orkani. malodušan O junacima i o junačenju biće više reči na drugom mestu. dobrodušnost. progovoriti vulkani.kukanje. kākaruka . 87 . žaljenja. pravi iste greške. posledica čišćenja nije prljavština. još kako. a ono u dužnost. a Nemci od sanskrta. Ovo spada u emocije. humanost Hrišćanska skrušenost je pasivan odnos prema svetu. sledi još jedno pitanje: kada će "konzumenti "pokusati kašu"? Molim onoga koji zna odgovor da mi ga dojavi. pa bi bukvalan prevod tuberkuloze bio: stanište penaste sluzi ("šlajma")."šlajm". dobrota. govor svega što ispušta zvuke: živih bića i materije. straha. kākuh (f) ."papučić" P.čistiti. kākarukah . oplakivanja kākuvāk (f) . blagost. koja može.

).dešah . budući da se odnosi na obične ljude.nabrajanje rñavih vesti. radi bolje preglednosti): ku . U Istočnoj Srbiji starački štap naziva se: kukalja.rñavo shvaćeno (najčešće) ku .takoñe rñav (izumitelj opasnih majstorija) ku .nājaka . kučara .pathah . kao što su tužbalice u Srba kukara kuka P.purusah . Oni se.rñava doktrina (ako se malo bolje pogleda.rñav.paĦditah . naučnik . putem medija) ku . loše reputacije. rgvedsko je..bhogah .dhīh . pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi Korisna upotreba osnove: ku upitnih zamenica. od starih sanskrćana naučiti da se najveće mora sadržati u najmanjem8 ku .poltron ( onaj koji predsedniku piše govore i hvata beleške za vreme predsednikove govorancije) ku .pankah .nāthah . rñav izum. uzroka propasti. kučara kučesta P.gomila ñubreta. smušena doktrina (za opravdavanje siledžija) ku . vulgaran čovek (predsednik sa doktrinom i prorok Amos zbog doktrine) ku .matam .onaj koji luta uokolo i može biti zao kučesta .budala.) ku .rdava namera. kuče kučiste Vrlo mali sanskrtski rečnik..nītih .buddhi . (političar) U zagradi su autorove dopune i komentari). vulgaran. mogli smo. kao prefiksa.loša reputacija.česta .rñava zemlja ( u kojoj vlada nestašica hrane) ili zemlja podvrgnuta tlačenju (sankcijama) ku . prljavština (kao opanjkavanje.onaj koji je loše voñen. jer bi nas nabrajanje svih naučnih majstorija daleko odvelo.onaj koji pravi pogrešne procene i predviñanja.nāma .paridžñata .onaj koji hoda uokolo sa lošim namerama "Poreklo" kučeta i kučišteta.džanah . na narod ku .rñav voña ku . sramote.bhikşuh . kukara . vidi sledeće) ku . rñava.rñavo ponašanje (moderno) ku . Što se kloniranja tiče. rñava majstorija (kao na primer: kloniranje itd. jer ima rñavog voñu (pojava velike učestanosti. po Hegelu i zavisno od uverenja. biti na lošem glasu (većina voña. izginuća.onaj koji ima krivu ili sasušenu ruku.pūja .kukhjātih kuknjava I.štetno zadovoljstvo (bombardovanje. radi pridavanja negativne konotacije reči koja sledi (ovde crticom razdvojene. kukhjātih (f) .rñav učenjak. zao. sa finom meñusobnom diferencijacijom. svaka) 88 .parīkşaka . klevetanje.rñav put.lažan prosjak (onaj koji uzima strane kredite jer ne zna da iskoristi sopstvene potencijale) ku .bedan. bez posledica. za preziranje (agresor) ku . apsorpcija medijskih poruka i "još mnogo toga") ku .glup (zabrinjavajuće česta pojava) ku . mogu izvrnuti u sopstvene suprotnosti ku . čovek slabe pameti ( nedovoljno pronicljivim treba pomoći ukazivanjem na.

ku . ali ne vidimo odakle nam inflacija.obmana najniže vrste (od si .. ali ne mari. faktori sreće i nesreće nisu ravnomemo rasporeñeni u svetu) ku . zapenjena dok obaveštava svet da Srbi više nisu ono što su nekad bili. "rñavo srebro".deformisan. koje zbog neznanja.sahādžah .rñav trgovac (koje zbog nemoći.vikramah .rñava sudbina. u pentagon.rūpjam . sve na "p"): ku . uz propratne prilike na nebu vrgnute od strane biblijskih svetaca.sačivah . ali svuda sa posledicama) ku .tajni put.rñavo mesto za stanovanje (rñavost je globalizovana.vķttih (f) . šarlatan.vadikah . tajna društva. olbrajtovska debela i niska stražnjica na stubastim i pomodno otkrivenim nogama.čovek izvan indijskih kasta.onaj koji upotrebljava uvredljive reči (mediji su najdublje zabrazdili) ku .rūpa . (dobrih više nema) ku . koje zbog potkupljivosti.lažni dijamanti (kako se razvoj razvija. ne možemo. obratiti se istaknutim i širom planete poznatim stručnjacima) ku .nepovoljna konjukcija planeta (obično nad Srbijom. (osim medija. naziv nije važan) ku . kolovsko gordo nošenje trbušine borisovska fizička kabastost i duhovna minornost.matih (f) i ku . (pogotovo ako mu je resor: spoljni poslovi. i kad treba i kad ne treba.onaj koji vreña. tonijevska zacerekanost kao lud na brašno.čovek slabe pameti (ponavlja se.rñav ministar.vanik (m) .ena je) ku .bezvredna rupija.vadžrakah . kao kuca. može se zvati i sekretar.rñave vesti. srebrnom brahmane. (sudeći po srpskoj.mitram .rñav drugar. za bubrege) ku . istaknuto mesto zauzimaju rekla-kazala ženetina iz Vošingtona i Haga) ku . obmanjivač (voñe "svete" alijanse.en . bogme.šilam . proširiti skup prisvojnih prideva na "svetskom nivou".rñav karakter.rñave veze. (neophodna performansa za ulazak u svet politike.vedhah .mantrah . sve više je u modi i u opticaju "po srpski" rečeno: uvaljivanje m. i još gdegde.rñav kralj (biti kuražan kralj ne znači biti dobar kralj) ku . varalica.rādžā .vača .klintonovske pegice.šrutam . bez posledica) ku .rñav savet (vidi sledeće) ku . tajnim mrežama za ulov riba i pacovskim kanalima) ku . sve to opremljeno tajnim službama.samgatam .rñav savetnik (Berger & Co) ku .rñav život (onaj koji misli da mu je dobar. ku . sa posledicama. gvozdenom kšatrije a kalijugi šudre. laje sebe radi) ku . odnosno radi boljeg i bržeg meñusobnog sporazumevanja.vidambanā . u cilju poboljšanja komunikacija. mi. u pakao i u pm. glasine. žakširakovska krivoustastost.onaj koji ima (zloslutne) markacije po telu anglosaksonsko . Indijci su jugama pripojili odgovarajuće voñe: zlatnom dobu mudrace..rñav šudra .lakşaĦah . česta pojava u nerazvijenih) ku .hrabrost ispoljena na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme (kao gore. globalno zagañivanje i otopljavanje izazvani su dobronamernom globalizacijom) 89 .sķtih (f) .rñavi odnosi (nastaju od rñavih veza) ku . (tajne vlade.manīşah . nisu Srbi) ku . (onaj koji.mantrī (m) . Kako mi se čini neophodno je.sthānam . koji na srpsku nesreću. kalaj (vidimo odakle nam reč korupcija. kao da se narod može menjati preko noći . neprozirno jiñingovsko smeškanje u vreme plakanja itd. radi varijacije na temu) ku . lako se pamti. zasad je to jedini uspeh zlonamerne globalizacije: nadam se da će biti i poslednji. Da i od rñavog može biti rdavije dokaz su savremene voñe u još savremenijem svetu) ku . ružan (svaki duhovno obogaljen) ku . mi smo postojani kano klisurine. vara se) ku .rñav prijatelj (najčešće se sreće tamo gde se najmanje očekuje) ku -jogah .sambandhah .ako oni mogu. u cilju maksimizacije stopa.vrşalah .

komunisti su pokazali i šta znaju i šta ne znaju. da manji ne može biti.roñen iz materice kukşimbhari . kuñdž.smajanam . jer u njemu ništa ne miruje) i svi bogovi odavno digli ruke. U doba Rg vede Ku! Ku! Ku! je značilo : "How strange" "strange" je zato što je strano. & Co). preñimo na prijatnije pojmove.zemlja. niti svmogući.Indija. kuñdžati G.stomak.udarah . Sebi i onima koji nisu radi učestvovati u sastavu bilo koje "Co". bharati . a ne svemir. Umesto globalizacije u korist samozvano . (obraćanje debelguze na srpskom jeziku srpskom narodu. predlažem alternativno. Posle zastrašujućih. sanskrtskim rečnikom mogu opisati sva kretanja i stanja u savremenom svetu. da bi u minulom veku dostigla globalne razmere. a njima treba verovati. Ono što je počelo sa Ku! Ku! Ku! mora se kaku . iz ljubavi) ku . mada će borba izmeñu bogova & theirs Co" biti duga i teška. uzeti '"some cups tea of kukutah". Na bhūvi nikada nije bilo dobro. od koje su i džagat (svekret. Ovde imamo još jedan primer analoškog povezivanja pojava i stvari u jednu reč. kukşam . negovati. smislom za bez . sokratovsko rešenje. pa da krenu u realizaciju Amosovog proročanstva. Neće moći sići na zemlju i sprovesti odluku donetu na nebu. Kako malo. Videćemo kasnije kako je od ovog glagola nastala imenica: Bhāratam . Amosovo proročanstvo ne može se ispuniti.noćna mora (zdravog sna i lepih snova više nema) ku . što će reći da će Zmaj & his Co savladati Aždaju & his Co na planeti bhūvi. naša planeta.kuknjavom i završiti.onaj koji brine kako da napuni sopstveni stomak.vakjam . Kad počne. kuĦŃhati šuntav 90 gunñati . materica.izabranih doći će do opšteg i apokalipličnog naletanja svakog protiv svih. kuñdž.mrmoriti. Biće lomova. Samo Jehova bdi i vreba iz zasede. žuboriti.izleteo iz rñave materice (kao na primer: WDžK. kilikilakāh: naručeno za predsednike od strane njihovih partija) ku .pokrića . čuvati. osim Izrailja.uvredljiv govor (govor voñe sa daljinskim i sa mobilnim na grobištu izginulih) ku . Tarabići prorokovali. kontinentalnog karaktera. pa ne bi bilo neobično da su ih Srbi iskoristili za obrazovanje pojma: kuvati. čekajući na znak pentagona. pogotovo u zemlji velikog prostranstva i još većeg prirodnog bogatstva. ako se ovim malim. Ovo nije. zatim ne znati iskoristiti resurse i opet znati potpuno upropastiti roñenu rodinu. U njega naivni polažu svu svoju nadu. jer mi mnogo znamo. unutrašnjost bilo čega: pećina. Sa isukanim mačem u ruci neće moći pobiti sve narode. što se na engleskom kaže: ''the son of a bitch" a na srpskom: da lako može završiti malo ispred materice) kuh i bhūh (obe f) . (lokativ: kuvi. bhūvi) Kažu neki da su stari bili zaostali i primtivni. Ima mnogo naroda čiji bogovi nisu rasisti i fanatici. kuñdžati . Prvo.stomak kukşih (m) . šupljina u ljudskom telu. kuvanje i sl. svakako.svapnah . Jehova nije niti jedini. Ove reči su korišćene u Rg vedi. znati iskoristiti posrnulost.hraniti. da su malo znali u odnosu na nas. da će žuta rasa napojiti konjen na Dunavu.ku . kako bi se nekima moglo milo pričiniti: Savez Komunista Posrnule Amerike ili Prljave Alijanse.hvānam . Najveća i najžešća rezervisana su za nastupajući vek. Drugi deo složenice nastao je od glagola: bhķ. a sada je: nikad gore! Vršljanja nekadašnjih siledžija bila su lokalnog.naduvenost najgore i najopasnije vrste. podržavati. zbog ambicija SKPA. proždrljiv. Uzgred budi rečeno. gunñati kuĦŃh. zato što je indoevropski smisao za istinu posrnuo pred semitskim smislom za odabranost i izabranost.neprijatna buka (bombardovanje. dolina kukşidžah .lažan osmeh. kukşam kuvanje I. jer sve je u razvoju. radi dolaska na vlast. U razvijenom obliku moja skraćenica glasi Starozavetno Kapitalistička Profitabilna Aždaja.

Da bi se prebrodio jaz izmeñu individualnih sloboda i socijalnih potreba. (U ovo drugo sumnjam. grbav . Posednici i naslednici monoteističke svete knjige niti mogu biti pluralisti. Mišljenja sam da je Vukovo prezime na isti način nastalo.kućanstvo. domaćinstvo. Po jednoj takvoj. personifikacija boginje Durge.kućica kuŃumbam . bog vetra Vaju grbavošću je kaznio stotinu raskalašnih kćeri kralja Kanjakubdže. sve po jedan "pravi" i "istinski". nezreo. polirati kuč.roñen. ukovrčiti. Neznalice pluralizma neka se okrenu izučavanju indijske tolerantnosti. kubdžākā .saviti. na njegovu sreću.grbav.kuća. Reč je složenica od: kub-dža. po pretku: kara – dža roñenom sa crnom puti. Nagradio ju je besprimernom lepotom. susrevši ga žednog na putu.hramati. kočati . legendarizovano i mitologizovano kazivanje o njihovom nastanku.hrom i šantav . zadebljanje na kraju kosti ili močuge. kuŃah . biti nepošten. kubdža kubdžākā kumbah grbav grbavica ćuba I. sabiti se. kumbah . du) i kuče (f.glup. kubdža . kuĦŃh. a kamoli sa nekim trećim čija vera. Po drugoj. S ove strane. kuŃ. ovaj stari grad dobio je ime po grbavoj devojci jer je napojila Krišnu.kuća.vrsta ženskog ukrasa za glavu. nepouzdan. Noć prestanka svih porodičnih i 91 okućiti se kuća . I u srpskom jeziku ima reči sa završetkom na "dža". potomstvo kučau (m.grbava devojka P. niti znaju kako se u pluralizmu može ostvariti jedinstvo. Oni ne umeju ni meñusobno da se slože. nije iznikla iz mnogoreklamirane i najčitanije "svetinje". jer su svi zadovoljeni. porodica. Svako naselje i svaki hram u Indiji imaju svoju "sthalapuranu". iskriviti. sa stalnim svañama i ratovima izmeñu vernika. Krišna je Višnuov avatar dok je Durga jedno od obličja supruge boga Šive.saviti. Od svih nepoverljivih sumnjalica msje Volter je najbolje i najkritičnije ocenio svetost onoga što u "svetinji" piše. kuŃati i kuč. kočati kuŃah i kuŃi G. "Grada grbave devojke" na prostoru dvostruko većem od Beograda. du) . I.G. tvrñava kuŃī . zatupeti I ovde je uočljiva sklonost indijskog duha ka sintezi: hromost je i fizički i duhovni nedostatak. porodica.. Mnogo bogova. njenim imenom naziva se dvanaestogodišnja devojčica. beščasan I. otupeti. Kraj modernog grada Kanaudža prostiru se ostaci stare Kanjakubdže. pa ipak harmonija. pisati.protestantskom svetu). porodica kutīkā . kuĦŃhati . razvrstali u četiri perioda životnog ciklusa. U spomen na prvu devojku. Tako se kod mudrih ukidaju mogućnosti izbijanja sporova zbog pluralizma bogova. kuŃ. U srpskom se diferencijacija vrši promenom vokala pa se kaže: šuntav . na festivalu u njenu čast. stare Arje su ciljeve života i čovekove dužosti: puruşarthāh. U srpskom jeziku ukras za glavu postaće: ćuba.ženske grudi Zasnovati kuću i skućiti se znači suziti raspon dharmom već zadatih ograničenja. zbiti se. umesto što se razmeću i diče diplomama jezuitskih koledža. jer je uložena u ladicu "nahtkasna" svake hotelske sobe u katoličko . iskriviti. kuŃati .

Na svečanost će doći sve sami pozvani i slični "kao jaje jajetu". kūpjate G. mada se i kopanje spominje u sanskrtskoj grupi. rupa iskopana u zemlji radi naviranja vode. kulāhah I.onaj koji je u rupi. ženskih grudi tiče. turska imena. mali izvor.Atharva veda). Pogotovo je sklon pesnicima i nesklon otpadnicima od istine. mogli smo ih povezati na sledeći način: pisac i njegova dela moraju biti zakučasti. možda ambis pun voda.konj svetlomrke boje crnih kolena U RVK ova reč je obeležena zvezdicom.slabiti. Turci su barem o konjima mogli više znati i nadevati im odgovarajuća. kudž. udubljenje.voda (Rg i . biti okupan). kūdž. zujati. Srbin kaže: "kuća stoji na ženi" dok se on ponaša kao gazda u kući.rupa. Kako u sanskrtu nema glasova "z" i "ž". kūpah kupa kulaš I. kudžati . Što se ostalih. posuda od stakla ili metala iz koje se pije.zujanje. porodica može biti veći podsticaj i još veća prepreka na putu duhovnog razvoja individue. jer. kūpja (tpb) . pretapanje se vršilo po meni nepoznatim zakonima u koje bi trebalo proniknuti. rupa iskopana ispod lomače kūpārah . poput Buddhe. kūp. pak. To je uvek veličansteno cirkuski. kupah . izvor. izvedeno od gornjeg glagola. pa će opet biti biran i svečano ustoličen.pa se olako stavlja na stranu prvih. posuda od kože za nošenje vode. cvrkutati. kūpjate . bezuslovno moraju biti lako čitljivi i nepolirani. kudžanam . naizged kontroverznih. Posledice oduševljenog i nasilničkog oslobadanja očite su.proizvoditi monoton zvuk.okean P. 92 .socijalnih obaveza čoveka navedena je u jednoj od prethodnih jedinica. Još je teže presuditi da li oba srpska glagola: kupati se i kopati ovde spadaju. kupati se. Oni drugi. Ova porodica reči nema svoj glagol pa se pretpostavlja da potiče od imenica: kū i āp (f) . kopniti. proizvoditi bilo koju vrstu neartikulisanih glasova I. razblažiti kūpakah kupanje (kopanje?) kopniti I. kao što je svima znano. zgusnutih i poliranih misli (''šta je pisac hteo da kaže"). kūdžati kūdžanam zujati zujanje G. osobito u tzv. Kasnije je upotrebljavana samo u pluralu: āpaş. kūpakah . Dharmah je "pristrasan'' . Kao istaknuti varvari. kūp. gde svak ima svog "univerzalnog" dharmah. Što se. značenja tiče. iz bilo kojih razloga. u izvoru (dakle onaj koji će. materica univerzuma. zanemoćati.rupa. pećina. uz napomenu da svi pisci ne moraju da pišu. mrmljanje i dr. držali propisa. mnogo više nego kopati. Mnogi se nisu. ćurlikati. Što ga bude bio uspešnije nametnuo drugima. utoliko će mandatura biti uspešnija. razvijenim zemljama. kulāhah .

gde su sile dobra oličene u Pandavama. kīŃajati G. Večna tema dualizmu okrenutog sveta dostići će :zapamćenu vulgarizaciju u američkim šund filmovima. razvijeni Nemci i kitovanje uvalili. lišeni kolektivnog pamćenja i po diktatu establišmenta". Kurukşetram. Otac stotine braće Kurava bio je roñeni Panduov brat. Ime majke bilo je Tapatī. ali ne od radosti. dok se u "loše" momke može svrstati svaki nepoželjni pojedinac. spojiti Eto. nego git i gitovanje''.izražavanje radosti povicima. Kuru je zajednički predak i: Pāndavah petoro braće. a nije nemačko ni: "klin se klinom izbija". nema nigde" . jer su one tek ekstremne tačke izmeñu kojih se odvija neprekidno i nezaustavivo oscilatorno kretanje 93 . sa prestonicom Indraprastham (Indrino prebivalište) na mestu sadašnjeg Delhija.kilikilakāh kliktanje I. Autori šunda. izvedeno od: tapah . tako nazvane po ocu: PāĦduh (Bledoliki). Sunčeva kći. a sile zla u Kuravama. treba ih podsetiti. u "dobre" momke svrstavaju policajce.zlo i sl. klicanje. Povika ima. zaboravili na klin. osim ako je poručena. Obilno se koristeći mitologiziranim kolektivnim pamćenjem .klin Klin nije od nemačke "kajle". slepi: Dhrtarāştrah ("Staro kraljestvo"). nalazila se s one strane Himalaja. a mi mislili da su nam uz kit. Otac Kurua zvao se SamvaraĦah.kaže se: "što nema u Mahahabharati. pa bi moglo značiti: "Sam sebi uzdanica ". sa "poučnim" scenarijem na temu borbe izmedu "dobrih" i "loših" momaka. sa prestonicom: Hastinapuram. Od iskona sklona nadilaženju dualizma monizmom i sa izvanrednim smislom za uočavanje dinamizma univerzuma indijska misao izbegava opisivanje pojavnog sveta suprotnostima dobro .toplota. čitavi narodi gotovo čitav svet. koju su kurave nazivale: "Zemljom večne sreće". imala sam prilike da čujem "stručnu" ispravku. kilakah . zajedno sa svojim javnim i tajnim strukturama. izmedu dobra i zla. gledano iz Indije. U sastavu teritorije Kurava bilo je i Polje Kurua. kīŃ. kīŃajati . Rat izmedu braće od stričeva osnovna je tema Mahābhāratam. najobimnijeg svetskog epa od 200 000 stihova. kīŃ. kīlakah I. Šta više. potomci Kurua: Kuruh. Kuravah . kliktanje U savremenom svetu pojava je sve reña.bojiti. na kome će se odigrati krvava bratoubilačka bitka. Ako su Nemci. zbog preterane automatizacije. kilikilakāh . Pandave su bile jugozapadno od Kurava.ep nam kazuje o večnoj borbi izmeñu sila mraka i sila svetlosti. povezati. klin kitovati O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba -Patetično romantična hipoteza je održiva jer je nedokaziva -(Celinu čine jedinice od I do III) kuravah kauravah Srbi (?) kauri (ñauri) I. Prapostojbina svih Indoarijaca. Kurave su nastanjivale područje severoistočno od Delhija. Ne kaže se: "kit i kitovanje.Kurave. gotovo da je jasno čitavom svetu. ime izvedeno od: varanah bedem. Gde on spada.

skratiti imenicu Kauravah na "kauri" i njome označiti "nevernike". Srpski Gorski vijenac biće pozna i jedina reinkamacija Bhagavadgite. zajedničkoj ženi braće Pandava. kao što je: I. ili usput. Čuće veliki ep i naučiti o ulozi Kurava i Pandava u njemu. sukob se odigrao na prelazu u kalijugu. na nasilju zasnovanoj. nekoliko vrsta joge. odnosno sopstvene pameti. Sebe neće identifikovati sa Kuravama ali će. sina reke Gange. izveden varijetet: "ñauri". semitski duh je poručio svetu: "Ne ubi!" i "Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe!" Poruke su došle od jednog ubice i od jedog ubijenog. Lišen smisla za filozofske uzlete. ne umem reći gde i kad. najpre unošenjem njegovih reči u svoj siromašni jezik. što će se odraziti i na duh velikog epa. Tragične posledice besmislenog rata maestralno su opevane u knjizi tužbalica žena za poginulima. znači biti zadojen sukrvičastim starozavetnim mlekom i prepravljati tude pojmove u skladu sa mogućnostima sopstvenog jezika. Epu je pripojena i Bhāgavadgītā u kojoj: Kķişnah. U krvavom bratoubilačkom ratu obe strane koriste podjednako amoralna sredstva sa posledicama do te mere tragičnim da se nijedna od njih nije mogla osećati pobedničkom. imperiji. potomci naroda Kurava. sa naglaskom na: karma . Opevanaje u 12-oj knjizi: Šāntiparvan knjiga smirenja duhovne agonije preživelih. Višnuov avatar. Knjige epa (ukupno 18) u kojima se opisuju uzroci i 18-dnevna bitka na Kurukšetri. Pokupljene reči često defomisane. Potresna je moralna pouka zajedničkog učitelja zavañene braće: Bhīşmah. kup. onih reči za koje nije imao odgovarajuće pojmove u glavi. III kur. steći će i pojmove ali nikada neće dostići duhovni horizont pokorenog. Uz reči. ili. Šta više. pune su lukavo smišljenih dosledno izvedenih zverstava. kupjati kipeti (od besa) G. ali i za realnost.potomci Kurua. Nazvati ceo svet nevernicima samo zato što ne pripadaju islamu.kipeti od besa.fenomena. najavljujući osnovna obeležja nastupajuće epohe. naduti se od emocija. zanemarivanjem nastavka za množinu. Najstrašnija čini: Bhimah. dobija se: P. bio je sudar varvarizma najniže vrste sa civilizacijom u zenitu svoga razvoja. Takvima ih sve više afirmiše istorija ljudske vrste. zvan Vķkodarah (Vučji trbuh). jednom od petorice braće Pandava. Pošto je zaklao predvodnika Kurava. obrazlaže Ardžuni. sveteći se za nanetu joj uvredu od strane Kurava. kaurava . razneće po celoj. U oba dela imalo se hrabrosti za postavljanje ključnog pitanja: ubiti ili ne ubiti. Primenom gramatičkog pravila o obrazovanju prisvojnih prideva (preglašavanjem prvog vokala imeničke osnove) na imenicu Kuruh. Durjodhanu (Zli ratnik). Agresivnim islamom naoružani varvarin počeće da uči od pokorenog. biti uzbuñen U Srba može i da prekipi.Kuruov Iz prideva se mogu izvoditi nove imenice. Jezičkim determinizmom uroñeni smisao za realno prosuñivanje o svetu u kome se mora živeti i filozofski nerv doprineli su sličnosti odgovora datih u oba dela. pl) . Obe su podjednako nerealne. kup. koju daje preživelima na bojnom polju.jogah i sa moralnim nalogom odricanja od plodova dela u svetu u kome je delanje neminovno. napija se njegove krvi i u njoj pere kosu Draupadī. Turski upad u Indiju krajem XII.v. jedan od petorice braće Pandava. u širem smislu. Od ove imenice biće ili u Srba. izboden strelama i na samrti. kauravāh (m. kupjati . kurati kurkurah urlati kurjak 94 .

Kurua je identifikovao sa vukom i stao od njega izvoditi svoje poreklo. mada manje krvoločan. čežnja za svojim Bhimom. Težnja da se bude kao Bhima. žene bi zapalile lomače i. gornjem glagolu bi. što je Srbinu očigledno i to utoliko pre što je u neposrednoj blizini reč kurjaku slična i znači urlati. Sažimanjem jedinica I. odlučio na povratak u "zemlju večne sreće". krike I. u njih poskakale. ma šta da se dogaña. tek. u pradomovinu. po diktatu tog literarnog žanra. Razumljivo je da divljenja dostojni Englez. brat na brata. ako opet ne udari "brat na brata". kurati . Narod sa začelja mudro sledi. starog Bhage. moraće krenuti put prapostojbine. bogme.pas U sanskrtu ima više oznaka za psa. Da je Englez znao srpski. On će opstati i sada i ubuduće. Judhisthiri od Dharme. Izmeñu ostalog. No. Izmeñu pravičnog Marka na zemlji i boga pravde. čojstva i junaštva daleke prošlosti. jer uvek treba pevati. svi do jednoga. Napred ide neki Arsenije x-ti. kurkurah . nakratko. Meñu njima je sličnost mnogo veća. Rabinima je njegovo učenje zazvučalo strano i suprotno tradiciji. pa valjda će nas braća razumeti. i opet. sanskrtsko-srpskog nema. Ili je usput zaboravio kuda je pošao. na nebu. Radžastanci su bili veliki junaci. dodao značenje urlati a imenici i značenje: kurjak. Poput Bhime.Radž . mi smo bratja. neće prestati ni posle preseljenja naviše nesrećni no srećni Balkan. mora biti da je bilo primamljivo. bez dvoumljenja. nesavladiv I osvetoljubiv. tamo bar nije hladno. zato su ga uništili. okružen preživelim i nakratko složnim partijskim voñama. po tome "brat na brata" prepoznajem Kurave u njemu. Za to vreme. ne sme se zaboraviti da su promućurne radže pretvorile predačke palate u unosne turističke objekte. muškarci su se preoblačili u žute isposničke odore da bi. Ona je sada u sastavu Rusije. Autorima epa bilo je lakše. Ovaj primer ilustruje teškoće sa kojima se susreće čitalac sanskrtsko-engleskog rečnika. moraće se zadovoljiti šatorom. Ardžuni od Indre. boga univerzalnog zakona Bhimi od boga vetra Vajua. Čim za to budu sazrele prilike. sa porodicama. U mislima već vidim omanju kolonu. autor rečnika. preživelima ništa drugo ne preostaje doli povratak u pradomovinu. pa se samim sobom nameće pomisao da se ovde radi o vrsti nalik na kurjaka. pa dati. ispuštati zvuke. svi su se. starim Indoarjama. Uzdajući se u magijsku moć reči.Čauhan. Ta. "via" Radžasthan. i on će biti snažan. nažalost. narod će obrazovati svoju duhovnu vertikalu i opstati.proizvoditi zvuke. povlačili u utvrñene gradove na vrhovima planina. Izmeñu su trubači i rok bendovi.G. Prepoznavanje sličnosti posredstvom engleskih naočara traži veliki napor i bremenito je rizicima. Nas je pesma održala. jer će i nas malo biti. jedni drugima kazivajući. II i III izložiću u naslovu obećanu hipotezu: Srbi su većina naroda Kurava koji se posle nerešene bitke i izginuća voña na Kurukšetri. sa decom u naručju. nije mogao u gornjoj reči prepoznati srpskog kurjaka. mi uz gusle. Vuk se označava imenicom: vķkah. Steći performanse pobednika u to vreme. pod bedemima izginuli. ali objektivnim razlozima. kur. pevali smo zajedno na mostu: Trebaće nam sasvim malo mnogo manje od raznoraznih tamošnjih "sthanova". Udari li i tamo. u nadi da će steći Bhimine osobine. uprkos turskom zulumu. našao se meñu Slovenima i tu se poduže zadržao. a i sada. pa onaj ko nema deviza. a neprijatelj je bio isti: Turci. Prave teškoće nastaju kada se fonetska sličnost redukuje na jedan slog. jer pravi hrišćanin mora biti pravdoljubiv. Meñutim. oglasiti Kurave za uzročnike rata i. Pred silom. gde treći jezik samo donekle može pomoći. Prvi u rukama nosi raspeće. Budu se braća opet zavadila. ako ne i veći od Srba. ostali ripide. dok su svoj petorici braće Pandava morali izmaštati božansko očinstvo. bez prisutnih svedoka. osim po pitanju da li je veći od većega Kraljević Marko ili Prthivi . U zemlji "gde radže stanuju" naići će na potpuno razumevanje. no što je izmeñu Hristove i starozavetne misli. snagu i vučju Bhiminu prirodu nije mogao zaboraviti. Vratimo se opet. Šta mari. oni uz vedsku vinu. Nakuli i 95 . O svemu bismo se mogli nagoditi. Ako se pred silom moralo pasti. smestiti ih na stranu sila mraka. njojzi hvala. jasno je zašto su autori epa zadržali ime naroda Kurava po pretku Kuruu. Slatko bismo se napričali. kao što je znao sanskrt. ili je u tome bio sprečen nepoznatim. potomka vedske vine. Hristova mladica lako se primila na rgvedsko stablo. kod pojedinih. ona će se ispoljiti u liku Kraljevića Marka. jer. Svakome ko iole poznaje radnju Mahabharate. u Indiju.

Što bi rekle stare Indoarje: "to si ti". hrabrost.kraljevih donacija.potomci Kurua. takoñe. bežanija. kad se deli plen onda. značenja: kulah. kulah "od kolena" kulah . pretnje uništenjem. kuşnati . (U starom svetu Grka i Latina oni će se zvati Dioskuri. a da se ništa nije ostavilo nedorečenim. sa naše strane. Da su Pandave znale šta čine. hrastove šume Šumadije. neposobnost razumevanja tuñeg i drugačijeg. kasta. i nerazumevanje. nesposobnost popuštanja na štetu pravde ..hārah . Seleći se. kuş. pešadija. Zadivljujuća je veština prevazilaženja moralnih dilema. junačenje i kad treba i kad ne treba. svi smo "od kulah".piće snage i bitke.stado. pleme. snaga. izvući. Evo nekoliko složenica iz Rg vede koje idu u prilog moje hipoteze: . označavalo se savezništvo u bici ili u ratu. a ptica je mamina. "ono su oni". Ašvina. Kad se ide u rat. zajedničkim ritualom istog naziva. Ona je za nas nestvarna. (Bog je uvek na strani pravednih boraca za pravdu). kuru . "to je stvarnost". uz neprestanu unutrašnju i spoljnu mitologizaciju: Kosovo Polje umesto Kurukšetre (kurubhuh je vrsta ptice.Hrabrost i neustrašivost stanovnika Šumadije (sa okolinom): Zemlja Kurava nazivala se: kurudžangalam ." i sl. ovako se nazivalo i nuñenje some kralju prilikom krunisanja: rādžasūjah. Podmladak. takmičenje. mada već pomalo dosadno. ima više smisla ako se dovede u srodstvo sa sanskrtom. izdvojiti. Dovoljan bi im bio i stari Bhišma. a ona postoji i takva je zato što je "to . sa "Što si Leno na golemo. blizancima. jasno je i na sanskrtu i na srpskom. porodica. Da je reč o haraču i haranju. nerešene bitke. 96 . ponavljanje istog sudbinskog koda u srpskoj istoriji. Ritualno pijenje rakije: vādžah . stali smo tek pošto smo stigli u guste.ono" ne ide. kuşnati kusnuti G.džungla nastanjena stanovnicima priznate i proslavljene hrabrosti.oni" i "ti . gde se obja[njavaju i druga. Mudrim autorima epa bilo je jasno da se ni ovom distinkcijom ne poseže za dovoljno ubedljivim razlogom razvrstavanja. u zemlji. od boga blizanaca. kasta brahmana.. ona ima veću ritualnu moć. "kaşājam kuşitvā ānanda gaččhami". Iz njega nema izlaza.ti" i "ono . možda kos.s jedne. sa njihove strane. rasa. uvršten na strani Pandava. brahmanima. sukob. Bila bi to nekakva multidimenzionalna i ljudskom umu nedostupna stvarnost. kuş. a u hrišćanstvu lekari Kuzman i Damjan). lako ćemo napraviti rečenicu: "kašu pokusavši dostižem blaženstvo". Time se krug zatvara. manje pohvalna. i te kako. jer "to .. Soma je u Srba zamenjena rakijom. u odnosu na vino.oni". U sile dobra i svetlosti svrstani su po kriterijumu porekla a ne po delima po kojima se nisu razlikovali od stričevića. jer ova dva pojma nisu turcizmi.jačina. izbeglištva. simbol Sunca). mnoštvo.uštinuti. Srpski pojam: "od kolena".Sahadevi. uzeti malu. nismo. bitka. što ne znači da ona nije stvarna.hārah -jedan vid agra . rat i: vādžapejah . banda lopova. opanjkavanje sa svrstavanjem u sile mraka. depresije i beznaña . količinu. jedan od sedam načina žrtvovanja opojnog pića some. -. nada i uzdanica naroda: kurunandanah . pa se u igru morao uvesti Krišna. ne bi im bio potreban bog za učitelja. mržnja kao lakša opcija. onoliko koliko se može sa dva prsta zahvatiti. usekovanje glava.s druge. izazivanje gladi. prepoloviti Pošto već znamo kako se kaže: kaša. Zadivljujuće je. neprilagodljivost po cenu života.

Neka se zna da srpsko telesno i duhovno blaženstvo zavisi od kusanja i količine pokusane kaše, jer se može i bez nje ostati. Obratiti pažnju na: gaččhami, od glagolskog korena: gam - hodati, dostiči nešto. U srpskom se ono izmetnulo u: gackati, po blatu, na primer. Ovu radnju treba na vreme obaviti u cilju dostizanja samom sebi postavljenog cilja, koji bi mogao biti: "u dobrobiti, bez kaše biti", "na kaşājasja ānande bhavitum". kūrčah i kūrčakah kūrčakin membrum viril, kita kurčevit

I. kūrčah - kita cveća, trave, paunovog perja, istureni deo tela: ruka, noga, membrum viril, vrh nosa, hvalisanje, laskanje, čvrstina kūrčakah - kita, delovi ljudskog tela kao gore, igla, pupoljak, cvet, cvetanje, jarčeva brada, nezasluženo preporučivanje samog sebe P. kūrčakin - krut, naduven Nije nikakvo čudo što se prevodom membrum virila na sanskrt dobija srpska reč. Ako imamo zajedništvo kod mnogo složenijih pojmova zašto ne bismo imali kod organa značajnih za održanje vrste i prateća zadovoljstva. Čudno je što srpska "kita" nema svoj fonetski pandan u sanskrtu. Poznata je muška sklonost ka eufemizmima povodom rasplodnih i pratećih organa, no, čini se da je ovaj, primenjen na dotični membrum, ranijeg, a "kitka šarena, nemirisena" kasnijeg datuma. Gotovo da sam bukvalno prevela sa engleskog : "nezasluženo preporučivanje samog sebe". Iz ovog primera vidi se da je autoru sanskrtsko-engleskog rečnika naškodilo nepoznavanje srpskog jezika. Da ga je znao, ovoliki broj nepotrebnih reči zamenio bi samo jednom srpskom imenicom: kurčenje. Porodicom reči očituje se smisao sanskrta za uopštavanje, za podvodenje sličnog pod zajednički pojam. Zato reč kurčah nije samo penis. Zato sve ono što mi nazivamo "bezobraznim rečima" u njih nije bezobrazno. Zato je u njih polni odnos sa pratećim sredstvima bio prirodna pojava, a u nas, hriščanskim moralom proskribovana zona, greh, grešno/bezgrešno začeće i slične budalaštine. Zato se tamo usavršavala prirodna pojava - izloženo u Kamasutri, dok se na zapadu vršila banalizacija - izloženo u porno-filmovima i u sveopštoj raskalašnosti posle raspada religioznih tabua. O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju - sa obiljem ozbiljnih pitanja i tek pokojim nepopularnim odgovorom kreacija, kreirati karanje, karati, kara krknuti, koknuti krtica kurvarluk prekardašiti

kķ, karoti, kķĦoti, kārajati

Ovaj izuzetno značajan koren: kķ menja se po pet vrsta od kojih navodimo samo tri. Glagol ima nepravilnu promenu. Poput većine glagola u sanskrtu, i ovaj je prelazan i povratan, pa se daju oba oblika za 3. lice jednine sadašnjeg vremena: G. kr, karoti, kurute - činiti, delati, raditi, proizoditi, stvarati, preduzeti, izvršiti, uzrokovati, izazvati posledice i dr. kķ, kķĦoti, kķĦute - povrediti, raniti, ubiti 97

kķ, kārajati, kārajate - prouzročiti, navesti nekog da nešto učini 1. kķta (tpp) - stvoren, načinjen, učinjen, izvršen i t.d. Pojmovi se obrazuju na 5 načina: 1. direktno od korena 2. imenica ili pridev + kr (u obliku: po željenoj vrsti promene, u odgovarajućem vremenu i licu) 3. krta + imenica ili pridev ili drugi glagol 4. prvim preglašavanjem korena: od kķ u kar, radi daljeg obrazovanja pojmova 5. drugim preglašavanjem korena: od kar u kār, radi daljeg obrazovanja pojmova Mogućnosti obrazovanja pojmova praktično su neograničene, što je uvek koriščeno i koristi se. Sanskrtskom gramatikom jezik je ureñen, ali on ne spada u mrtve jezike. S obzirom da se malo reči očuvalo u srpskom jeziku iz ove porodice reči, u nastavku se daju samo neki od primera, sa naglaskom na one koji se koriste u indijskoj filozofiji, radi uvida u tokove i osobenost indijske misli. Pojmovi su navedeni po grupama, shodno gore navedenim načinima njihovog obrazovanja. 1. kķtih (f) - čin delanja kķtjakā - vračara, veštica kķtvja - sposoban za delanje, za izvršenje neke dužnosti, efikasan kķtaka - veštački, neprirodan, usvojeni sin 2. dharmani - kķ... - izvršiti dužnost sakhjani - kķ... - učvrstiti prijateljstvo darduram - kķ... - duvati u sviralu (vidi se poreklo srpskog duduka) hrdajam - kķ... - primiti k srcu dvidha - kķ... - udvojiti, raspoloviti manasa- kķ... -razmišljati mūrdhanā - kķ... - utuviti u glavu 3. krtam - delo, čin, posao, strana kocke sa 4 tačke (dobitnička strana). Od preko 250 složenica navedenih u rečniku, uzeto je nekoliko kķta - kāma - onaj koji je zadovoljio svoje želje kķta - kārjam - dostignuti objekat želje kķta - akķta = kķtākķta - učinjeno i neučinjeno, polovično učinjeno kķta - kķtjam - ono što je učinjeno i što tek treba učiniti kķta - kşaĦa - onaj koji čeka pravi trenutak (pojam viši od "oportuniste") kķta - pradžña i kķta - buddhi - mudar, učen, formiramog uma 4. kara - onaj koji čini, stvara, uzrokuje, proizvodi, (sa oko stotinak složenica) karah - čin, delo, sunčev i svaki drugi svetlosni zrak, dužnost, zadatak, taksa, porez, doprinos (karagrāhin - sakupljač poreza) karīşah - ñubre, otpad, goveda balega karka - beo, odličan, izvrstan karana - onaj koji čini, dela, uzrokuje, izaziva posledice karaĦah - pomoćnik, osoba roñena mešavinom kasta (od majke šudre i od oca vajšje, od majke vajšje i od oca kšatije - njihovo zanimanje je pisanje, beleženje, voñenje knjigovodstva), pisac, pisar, slog ili reč kao zavisni delovi jezika, vrsta ritma u muzici, iracionalan broj i dr. karaĦam - čin delovanja, uzrokovanje posledica, religiozni čin, astronomska kalkulacija, astrološka podela dana na 11 delova, izgovor, artikulacija. slog i reč izvan konteksta, položaj tela u askezi i u seksualnom odnosu, sredstvo i metoda rada, dokument I instrument zakona, čulni organ, izražavanje 98

ideje u instrumentalu (padež), polje, telo, um, srce. Evo nekoliko složenica izvedenih od ovog pojma: karana - trānam - glava (u funkciji zaštitnika čula) karana - nijamah - obuzdavanje čula karana - prajogah - očaravanje, opčinjavanje (majom, neznanjem i dr.) karana - vat - artikulisan karana - adhikārah - poglavlje gramatike o izgovoru karana - adhipah - bog čulnih organa, principa života, živa duša, bog svakog čula ponaosob (Sunce bog čula vida, oka) karana - abdāh - godina koja se koristi u astronomskim proračunima itd. karmā (m, osnova: karman) - osim opštepoznatog značenja ovog pojma: čin (uzrok) - moralni efekat (posledica), koja ulazi u sastav karmičkog lanca, u indijskoj literaturi i filozofiji on ima i sledeća značenja: - čin, delo, postupak, izvršenje, posao (RV, AV, ŠB, MB) - služba, dužnost, zanimanje, obaveza (sa: karman na završetku složenice, kojom se označava izvršilac radnje ili onaj kome je radnja namenjena ili specifikacija dužnosti) (ŠB, M, Bh) - religiozni čin sa ritualom u nadi da će doneti naknadu: filozofska alternativa je u vedanti: spoznaja identiteta atman - brahman, u budizmu: spoznaja nirvane (RV, AV i druga, poznija literatura) - rad, delanje kao alternativa mirovanju; prašantih (f) (H, BG i dr) - delovanje kao kretanje i pobuda, treća od sedam kategorija njajah -filozofije ili logike (T) - efekt, posledica (M i svi drugi izvori) - čulni organ (ŠB) - objekt, kao suprotnost subjektu: kartā (osnova: kartķ) Razlikuju se četiri vrste cilja delovanja na objekt: stvaranje novog, promena oblika ili i oblika i sadržaja, dostizanje željenog objekta, napuštanje neželjenog objekta. - čin kao neumitni izazivač posledice, sudbina kao rezultat činova izvršenih u prethodnim životima. Iz obilja složenica, navode se samo neke: karma - kartā - subjekt koji, vršeći radnju na objektu, i sam postaje objektom karma - kāra - onaj koji vrši dužnost bez očekivanja nagrade karma - kālah - pravo vreme za delanje karma - kşajah - okončanje svih aktivnosti karma - kşetram - polje dejstva, ljudsko biće, univerzum karma - dža - posledica, ono što rezultira iz dela ("činom roñeno") karma - tvaruh - stanje stvari karma - tjāgah - napuštanje delovanja i religijskih obaveza karma - duşŃa - nemoralan karma - doşah - nemoralan čin, greška, zaslepljenost karma - nāšā - uništavanje, odricanje od zasluga nastalih dobrim delima (posledice rñavih dela neuništive su; mogu se kompenzirati dobrim delima u dugom nizu budućih utelovljenja) karma - nibandhah - nužne konsekvence dela karma - njāsah - napuštanje ovozemaljskih dužnosti (od ovoga su indijski samnjasim) karma - pākah - žetva zrelih plodova prethodnih života karma - phalam - plod ranijih dela (bol ili radost) karma - bandhanam - svezanost (uslovljenost) svega što postaje i biva i što će nestati 99

delatnička epoha karma . nauka kārudžah . umetničko delo. pet na broju: ruka. dobro delo karma . uzrok postojanja tela: otac. da li je srpsko: "tatamata" nasatalo od: "tatha .izvodač.involviran u delatništvo. kao plodovi što otpadaju sa drveta.kara .ono što treba učiniti kārikā .onaj koji peva himne bogovima kārja (tpb) . zatvaranje. u vedanti -brahman. koja. muka.uzrok. bhu biva) karma .izopačenost. izvodač karmatha . pesnik.uzročnost kārah . zanatlija. 100 .delatnički karakter koji poznaje principe delovanja karma .umetnost.karma .sposoban za delanje. uopšteno: svi proizvodi ljudskog duha. prvi uzrok nastanka bilo čega . izvitoperenost. kovač. razlog.agonija. astronomski period. elementarna materija od koje je sve materijalno nastalo. porez kārā . juga aktivnosti.nokat ("roden od ruke") kāranah . pevač. vezivanje. ili se subjektom izvršeno delovanje na objekt vraća subjektu u vidu posledica.siddhih (f) . grlo. treba istražiti.zatvor. sa i bez poznavanja principa karma .sambhava . nacrt literarnog dela.slično kao pod pojmom: karaĦah.sredstva za život radom stečena karmārah .vjatihārah . Ovi drugi imaju svoje nastavke i ne grade se uprošćeno kako se to vrši u savremenim jezicima prostim dodavanjem jedinog oblika degenerisane povratne zamenice (u srpskom: sebe ili se) prelaznim oblicima. vešt.tok.kalendar od 360 dana karma . bol kāruh (m. sredstvo.samvatsarah .kalijuga.univerzuma. obe imenice mogu biti izvor srpske reči: kurvarluk kāradadžah .čin.indrijam = karmendrijam .taksa. uma i ruku kārī . napor kārā .umetnik. kārah .uzrevanje posledica dela.organ akcije (kao što su čula organi percepcije). noga. u religiji bog koji navodi na poštovanje univerzalnog zakona kāraĦatā .ātmā . povratni ātmane padam.f) . Na primeru korena "kr" prelazni glagolski oblici označavaju da subjekt dela.šila .izvedena od: kār (obrañena u jednoj od prethodnih jedinica) Sapir je s pravom tvrdio da je jezikom odreñeno ono što se njime može misliti pa je ovo pogodna prilika za pretpostavku da se karmički zakon i pre formulacije implicitno sadržao u sanskrtu. karma . delo. motiv.onaj koji dela.mārgah.viparjajah . te da apsolutno slobodnog subjekta ne može biti u jednom univerzumu u kome su "kretati se" i "delati se" osnovni "glagolski" uslovi njegovog postojanja i opstanka. poreklo. Da ona nije dostignuta.vipākah . otpadaju od delatnika i ulaze u sastav karmičkog lanca (u Šātātapasmķti navodi se 86 "uzrelih plodova") karma . organi za izlučivanje.proizvedeno od strane umetnika. uzrok stvaranja: u religiji bog. proizvod zanatstva ili bilo koje druge društvene delatnosti manufakture industrije.bandhah . stvaralac kāruh (m) .onaj koji obavlja dužnost ne očekujući nagradu karma . tamnica. 5.samo od sebe. u trgovini i uopšte u životu. vrši posao ili poseduje kāravarah .mathah" – "tako treba izvršiti mešanje" u kocki. organ rasplodnje. umetničkog dela i dr. u budizmu čin.adživāh . bistar. Na Zapadu gde su subjekt i objekt strogo razdeljeni prosuto je mnogo filozofskih reči o slobodama subjekta a ta sloboda najčešće je tražena na pogrešnom mestu i na pogrešan način. dok povratni oblici kazuju: "delati se". Ogromna većina sanskrtskih glagola je prelazna i povratna sa odgovarajućim oblicima za sva lica u svim vremenima: prelazni oblici nazivaju se parasmai padam. put delanja karma . vrši radnju na nekom objektu. delo. mati kāraĦā . pogrešan karma . princip.nastalo od čina (sam .uspešan čin.reciprocitet izmeñu delatnika i dela karma . umetnik.jugam .

ili čina. jer je ono s one strane spoznajne moći uma i izražajnih mogućnosti jezika. od koje je izračenjem nastao univerzum.ime i oblik.rūpam . kompatibilni su i neophodni uslovi za oslobadanje od činom determinisanog toka stvari. vratimo se Indiji i osnovnim stavovima o karmičkom lancu: . počev od nastanka do iščeznuća fenomena ili individue. identično je sa brahmanom. ni nebitak. No. Matica Hrvatska. 101 . nedelatnički svedok i posmatrač delatništva u vremenu i prostoru. Opredeljenje za moralan čin i obavljanje sarvamedhah žrtvovanje svih stvari. Zakon karme: svih šest daršana indijske filozofije i budizam na isti način definišu zakon karme. u kome dolazi do potpunog gašenja svih pokretačkih snaga karme. Individualno ja aham. šūnjam: Prema monističko-panteističkoj doktrini upanišada i vedante. Označava se imenicom srednjeg roda: brahma (osnova brahman). Kvalitetom implicitnog nevidljivog kontinuuma zadate su vrsta i performanse sledeće nāma – rūpam. I deo. diferencira individuu u odnosu na drugog no. Zagreb.9 Pozniji filozof mahajana budizma. jer se može relativizovati. irelaciono stanje iracionalne transcendencije: ni bitak.Brahman. raspoznatljivih po složenoj kategoriji: nāma . 1958. koju su sačinili mudraci boraveći u šumi. Funkcijom neposredne zavisnosti posledice od uzroka. Filozofija istočnih naroda. nirvāĦam. Samousavršavanje je: samskārah. Nagardžuna. zemljinom težom predmeti moraju biti privučeni i t. Svaka spoznaja nije konačna. Veljačić. preko reči. apsolutni subjekt je transcendentalna večna svest. na ja i drugo. Zajedničkim pojmom: samsārah označava se priroda fenomenalnog sveta kao zakonima ureñenog neprestanog toka zbivanja. U indijskoj filozofiji subjekt je uvek i istovremeno objekt tuñih ali i sopstvenih činova shvaćenih u najširem smislu reči. Samo čovekov duh ima slobodu da bira izmeñu moralnog i amoralnog čina i da samoga sebe oslobodi od ulančenosti zakonom karme. voda mora da teče sa višeg na niži nivo. Dirljivo je. ali obeshrabrujuće što mnogi filozofi misle da je moguće stanje stvari popraviti polazeći od starih osnova. popularno nazvanog "karmički lanac". jer je ono stanje svesti pre dualističkog rascepa na subjekt i objekt. reč i delo nose moralne naboje koji se izvoñenjem čina oslobañaju i subsumiraju sa posledicama prethodnih činova na planu kontinuiteta bića. izvesno spoznatljivo može biti samo ono što je nepromenljivo ili ontološka podloga bića: brahman. sopstvo. Fenomenalni svet neprestane mene jeste privid. njena prava priroda: ātmā (osnova: ātman).sl. radi spoznaje istine. Spoznajom: vidjā stiče se džñānam . Svaki čin. do dela. jer istina o njemu i u njemu izmiče ljudskom umu. Po Šankari. uvodi pojam: šūnjam -prazninu kao ontološku osnovu egzistencije. Poštovati zakon i njegova ograničenja isto je što i biti moralan.nebitak. pomisao. ego. počev od misli. ni to . ono je: "jedno bez drugoga". dok je karmički zakon "gonič" i "terač". preslikavaju se u implicitno sadržani kontinuum. zakon je prerastao u moralnu normu: zvezde i planete moraju da slede unapred zadate putanje. Jadžnjavalkja je formulisao stav o mogućnostima bližeg odreñenja brahmana samo pomoću negacija: na iti .znanje o identitetu: atman = brahman.neti). 9 Videti: Č. od istih onih koje su nas dovele tu gde jesmo i načinile onakvima kakvi jesmo. Buddha je osporio vedantinski metafizički supstrat i uveo pojam: nirvāĦam. Otac moderne zapadne filozofije koji je "sum" samo dok "cogitira" bavi se jednim segmentom bića i po kriterijumima indijske filozofije ne bi mogao da se uvrsti u skup ozbiljnih mislilaca. nametnuta su ograničenja radi očuvanja ureñenosti procesa u univerzumu. onaj koji nagoni na ciklično ponavljanje i nateruje na ciklično kretanje. definisano Šatapatha brahmanom o stotinu puteva ka istom duhovnom cilju. ni ni .reklo bi se da nema dvojbe. Determinizmom: mora se postupati po zakonu i poštovati zadata ograničenja. proces se može formulisati kao: diskretne veličine eksplicitne posledice. upanišadi.bitak .ni to. Ceo univerzum uključujuči i bogove u njemu.ni nebitak. Ispomažući se matematičkim pojmovima. moralan je po izvesnom automatizmu. velikoj šumskoj. U prastaroj Brhadaranjaka.na iti (neti . izvan vremena i prostora. ni bitak i .

postiže se povratkom svesti u ishodišno stanje. Radi se o ozbiljnoj povredi nekih vrlo bitnih Mojsijevih a možda i božji' zapovesti od strane izabranih. plemenitu humanost prema svemu što je živo.karmički lanac jedini je konstrukt koji se uslovno može nazvati indijskim antropocentrizmom. leži prava linija čiste. po vedanti: identifikacijom atmana sa brahmanom i po Buddhi. Sumu uplatiti na žiro račun Ofisa za oprost grehova svete Petrove šamlice. "svako je naslednik svojih dela". Šta više. kao što znamo. dok je po vedanti očuvana samo relacija: atman = brahman. ili od prinude cikličnog pojavljivanja u svetu fenomena. a 102 . Možda bi sumnja u logos i veća kritičnost prema ovome idolu mogle biti polazne osnove za obnovu zapadne filozofske misli. koje. Uživajući u tom umeću. U tom slučaju više kugli klizi duž sinusoide ili. razvija se. Odnos čovek . Izvan toka zbivanja. Nedvosmisleni filozofsko . Svetlost je promenljivog intenziteta. sloboda se dostiže izvoñenjem duha iznad sfere dualističkih igara logiciranja ljudskog uma po principu: da/ne i izvan dohvata nelogičke i stihijske emocionalnosti. Preslikavanjem ovako zamišljene dvodimenzionalne slike u prostor. Treba konsultovati cenovnik: "Koliko para toliko muzike". Ova stanja svesti brže se dostižu upražnjavanjem discipline: jogah. On je. različit od drugih kojima se čovek dovodi u centar sveta i stvara iluzija da je svet njemu podreñen. još svetije Pavlove stolice i najsvetijeg papskog prestola u Vatikanu. Svaka kuglica predstavlja telesnu formu koja nastaje. pa ni bogovi. vlasništvo i sudbinu individue. Eshatološke opcije rezervisane za agresore Biblijska: Sve zavisi od Jehove. jer.čin . u praznom prostoru. ili po isteku jedne mahajuge. stoga. Na prvi pogled čini se da je nāma – rūpam . Model je otvoren za pretpostavke postojanja više univerzuma. Naša kugla je ispunjena mnoštvom rotirajućih. Moguće je zamisliti više meñusobno nezavisnih sinusoidalnih putanja kugli različitih perioda i amplituda. Nirvanom se podrazumeva irelaciono stanje svesti. sklonog bludnim sinovima -pokajnicima. reformisanih i nereformisanih. ne mogu uticati. i ponovo se pojavljuje sa pojavom sledećeg talasa.religijski stav glasi: delima kodirani karmički lanac predstavlja umetničko delo. ne znajući jedna za drugu. blistavog sjaja. nisu problem. subjekt osposobljen da gaji voljnu blagonaklonost prema svemu što pojavom u svetu biva ograničavano zakonima prinude i spontanu. u stanje nirvane. do boga i preko boga. po mnogo čemu. moguće i drugačije. do stanja u kome može da prepozna svoj pravi identitet ili: ko je. pa su. dok se ne uvidi sva sila dopunskih ograničenja i stešnjavanja granica da bi se čovek uzdigao do slobode. jer grehovi nisu za potcenjivanje. legendi i nižih nivoa religije. onda se umećem logiciranja ljudskog uma stiže do ideje o reinkarnaciji i o postojanju paralelnih svetova. sredstva će biti namenski iskorišćena za kupovinu novog papskog vozila. da bi se do tih izvora doprlo i oni razbudili neophodno je smirivanje aktivnosti uma. neuništivi. On je po milosti svojoj uveo otkup grehova parama. ako im se vremena preklapaju.čovek povlašćeno. Osloboñena svest. klizi po sinusoidi duž beskrajne apscise vremena.posledica . praiskonske svesti. u funkciji od promene stanja svesti. dolazeći time do jednakovrednih izvora spoznaje. indijska kultura je prva na svetu uočila nepouzdanost ljudskog uma i razvila metode voljne kontrole tokova svesti. činom.datih potencijala. svetlećih kuglica. dobija se figura slična genetskoj spirali. Osim autora. voljnog ili spontanog mentalnog i emocionalnog delatništva. propada i iščezava. izlazi iz "igre staklenih perli" i stapa se sa vedantinskom pravom linijom ili se utapa u budističku prazninu. Ona iščezava na svakom završetku jednog talasa sinusoide. Takoñe po milosti božjoj. Dinamički model indijske teorije o karmanu i oslobadanju mogao bi se prikazati ogromnom kristalnom kuglom univerzuma koja rotirajući. one obrazuju grozdove.Oslobañanje od karmičkog determinizma. na njega niko. On postaje subjekt u pravom smislu te reči. pa će se pare vratiti u mesto polaska. sportskog Kadilaka za kretanje kroz široke mase vernika. Po obema doktrinama. do nadčoveka. Ako je tačna indijska doktrina o pluralizmu univerzuma u kome svi entiteti nastaju po istom modelu transformacije iskonski . Razume se da je na planu mitologije. Oslobodeni prestaje da bude objekt sopstvenog ili tuñeg.

Teško zemlji u svakom slučaju! Indijska: Budući nesvesni da su istovremeno i subjekti objekti svojih dela. nepotpun. u Boki se umesto: krvnik kaže pravilnije: krnik. izvršiti sveopšte blagovremeno kloniranje. kķt. Tu je i glagol: krnuti – tresnuti nekog o zenilju. u RVK navodi se: krntija (sa zvezdicom u zagradi) . Od izmeta. po uzoru na ovcu Doli. Tek se sa ovih aspekata može sagledati i uvideti kakve se sve koristi mogu imati od nezadrživog naučnog progresa degeneracije. Koliko je ona srodna sa krntijom. duboko uvereni da su samo oni subjekti a svi drugi objekti za bombardovanje. razdeliiti. krntija krnj. od nivoa do nivoa. Šetajući malo nagore malo nadole. kao seks). iver kķntanam .sečen. blizina jarosnog boga podjaruje agresivnost komšija pa će ovi kad-tad i iz čista mira započeti bombardovanje i od strane boga samoga bataljeni pravoslavni deo raja. odsecanje. skraćen. Ishod se ne može prognozirati jer su u igri dve opcije. kķntatram .sečenje. ne znam. Budući da nisu ovce koje sve što rade sebi rade. što ne treba da znači da će se tamo dolično ponašati. samim sobom sebe samo izvodi ili svodi. vekovima i milenijumima.seći u komade. na vreme odložiti u hladnjače dragoceni genetski materijal koga. do ponovnog pojavljivanja u ljudskoj formi vrlo je dug i težak put. ovi antikršćanski krstaši u ratu protiv pravoslavnih kršćana imaće priliku da poprave ocenu i da se idući put pojave u namarupam . bez sumnje. krntati kķntatram kķdhu i kķtta G.odsečak. meñutim. uništiti I. sa sanskrtom u pozadini.izdanju bespomoćnih zečića u kafezu moga komšije. 103 krnjiti krtina. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju opcije."gomila čega bez reda". šta više. kķdhu . Podrazumeva se da će im prethodno i putem Klarkovih satelita petougaoni pentagon isporučiti najmodernije naoružanje sa pratećim hardverima. ili će posegnuti za oprobanim sredstvom i raj isprazniti od bombaša. po čemu će se znati da je sveopšti haos započeo.grlo. na primer). Naprotiv. u skladu sa kvalitetom karika. mada su sve mogućnosti svima na najpluralističkiji način ponuñene.zglob vrata Eto. odseći. deljenje P. manjkav kķtta (tpp) . Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju davno obećanog Amosovog proročanstva. što se. Može li biti efikasnijeg od bomardovanja? A da bi ono moglo biti sveopšte. biće svi do jednog poklani i transformisani najpre u paštetu a zatim u govna. imamo na pretek. Monikom.oštećen. vidi se odakle nam i krkače i krkanluk.bludni sinovi biti pripušteni u raj. kķkah i kķkāŃākam . čini da bi se bačeni "okrnjio" ili načinio krntijom. vrat krkāŃikā . Biće neizostavno potrebno aktivno učešće u degenerativnom procesu kaljuge karmičkim sredstvima najdegenerisanijih.krnjiti. krnjav krkače krkanje . pa i on pripada ovoj porodici reči. Srbi će sami sebe izuzeti. kķkāŃakam i kķkāŃika kķkah I. Čim poodrastu i započnu ljubavne igre (sa zečicom. kķntati . opet će stići na pravo mesto u pravo vreme. Različiti su nivoi na koje svako pojedinačno (u ovom slučaju grupno. odsečen Ispred poveće porodice reči izvedene od glagola . hvala bogu. krt. Meñutim. softverima i asovima. U slučaju kompjuterskog očekivanja otkaza funkcija karmičkog zakona. Sve namarupa za namarupom. komad.

Ptica kradljivica iz indijskog mita pojavljuje se u grčkom u ulozi orla. nevaljalstvo P. Očigledno je da su krepavanje i krparenje blisko povezani sa siromaštvom. kķšjati . Osim toga.plug kķşāĦah i krşakah . gladovati.vući. prema RVK ovde treba uvrstiti i: kržak (nicotiana rustika). mršav. Činjenica da su pridevi: kršan i kržljav fonetski slični i u srpskom i u sanskrtu otkriva nam dublji sloj srodnosti ova dva jezika.tugovati. što je dobro. umesto some. koje.sklon tugovanju.slabiti. pa njime i pomoću gornjih pojmova možemo sastaviti sanskrtsku rečenicu: "kķdžom kaštigujući se kržljavac i krntija. orati I. Ako se hoće. kķpaĦah . beda.buddhi (sl) . jadikovati. oteti. želeti I. kržljavost kķšānuh . ono što nazivamo: krdžom. kķp. mršaviti. kķş.zemljoradnik. kržljava uma Iz gornjeg se vidi odakle Zmajevitom čiki: "Kržljavić Ljuba". Ovom imenicom označava se nebesko biće identifikovano sa Rudrom. orač. karşati kķştī kršiti krstina. siromašan. Sanskrtskim pojmovima jače je istaknuto da ono može biti i duhovno. suprug kķşih (f) . kršiti. iscrpljen.siromašan čovek kķpaĦam . kķş. krpate krepavati. dobiti. jadikovanju. ne kršan. Kako su pojam i mit rgvedski. Srpski pridev: kršan slaže se sa imenicom: kķšānuh . bolje ikad nego nikad.bedan. kķšjati kķšatā kķšānuh kķšaka zakržljati kržljavić kršan kržljav G. Ne valja.poljoprivreda. oranje. od koje se zakržljava. izvršitelja kazne. oranica 104 .siromaštvo. sanskrt može pomoći da se ozbiljnost traganja za korenima uskladi sa njihovom dubinom. zemlja. karşati . kķpaĦin . kķšanam . krst G. otud: "Ljubi cigara u zubi".slabouman. biti slab. kķpate . potonji Šiva. Putevi jezika i mitova tajniji su od puteva gospodnjih. izgladnjivati se. slab. brazdati.dobar strelac P. jadan kķpaĦa . iščezavati (kao Mesec) I. podao.tanak. Ranije smo imali glagol: kaštigovati se (sam sebe nečim kažnjavati).kķp. bivam!" "kršakrtjā kāşaşa kķšakah ča krĦtatram na kķšānuh bhavami!" Teško da se ijedan od zapadnih jezika sa istog stabla može pohvaliti ovakvom sličnošću sa sanskrtom.dobar strelac. savijati (luk). savladati. i donosi je ljudima na zemlju. naoružano lukom i strelom vreba sokola naumnog da ukrade nebesku somu i odnese je na zemlju. što se kasnilo sa otvaranjem katedre za sanskrt.pulsiranje. čeznuti. predvoditi vojsku. krpariti G. slabih udova kķša . ovladati. kinjiti. kķšaka . kķš. krşah . kķš. puls kķšatā . privlačiti.mršavost. u njemu se može prepoznati titan Prometej koji krade nebesku vatru. no. zao. cepati. nevaljao. mučiti.

žetva (plod oranja) kķşŃī (f). nevolja. Pojam se. procep. u industrijske golaće. prvu radi dobijanja hrane. Bogovi. jer biološki opstanak zavisi i od hrane. Srbin će reći: "tako im je rekao bog". umesto našeg "h". rascep. Nije bilo smešnijeg i žalosnijeg od nasilne transformacije "seljačina". proglašena je svetinjom (u društvu sa Anglosasima.. odnosi na čitavo čovečanstvo. prekinut je lanac hrane. Može nadgrañeni sloj . I neopravdano skidanje odgovornosti sa sebe i opravdano roptanje protiv boga. put hrane je put nasilja nad zemljom i nad životinjama. u potpunom su skladu sa starozavetnom ideologijom. u naporu da bi nešto postigao 105 .pooran kķşja (tpb) . kķşŃa (tpp) . Po prvome. Hristovom žrtvom i pričešćem. U vreme jesenjeg pokolja svinja. Indra (vrhovni) i Agni (oganj) u doba Rg vede nazivaju se rājā (kralj) ili patih (vodič. oranje je kazna božja: "u znoju lica svoga. pa njene stanovnike i na kraju ljudske rase. kasnije. i ono je istinito: "može se bez svega. ona će poludeti).plemena: Jaduh. Anuh i Pūruh. kojom su bog i čovek sporeće strane u večnom sporu. mučan. osim bez hleba". Turvašah.onaj koji je u teškoćama." i bogom sankcionisano nasilje: "bićeš gospodar. ljudske rase. s pravom upotrebljavaju glas "k". Mučeno i na krst razapeto znro njihova je hrana. Druhjuh. gospodar) kķşŃinām.čoveka i horizontale . Pañča (pet) kķşŃajah na početku se odnosi na pet Arja . svedeno na najmanju meru.ljudi.dužnost orača bila je da krši.phalam (sl) .svoñenjem hrane na dozrele plodove zemlje. I na ovom jezičkom primeru uočava se oprečnost biblijskog i rgvedskog mišljenja.životinje. metaforično su predstavljene osnovne životne istine. sa oranja. Po Rg vedi . kķcčhram ... kķşŃajah (pl) . simbol izdašnosti neba i zemlje. kķččhra . korito reke kķşi .bolan. skrši i povredi zemlju i ženu. karşaĦih (f) . i hlebom hrani sve veći broj lezilebovića.onaj koji će biti pooran U vreme Rg vede orati zemlju bilo je časno zanimanje. kod označavanja Hrista i hrišćanstva." Po rgvedskom. ovi što nas bombardovanjem iz raja zemaljskog izganjaju i sankcijama bez hleba ostavljaju. Razvojem će orač dobiti traktor umesto pluga i dopunsku odrednicu. kanal. Zapadna Arja-braća. Na biološkom planu. ko zna ume i bolje: spasenje bez spasitelja. bogovi ne kažnjavaju i ne daju ovlašćenja.kurva. Štagod da se u istoriji dešavalo. što ne znači da su ''Krajstovim" znakom krsta kršteni karşaĦih kurva I. krava.spasenje. izbegavanje nasilja moralna je obaveza čoveka . a kad doñe umoran. psovaće boga. kao "reakcionarnog" i nerevolucionarnog sloja. P. Rg veda je dala ime ljudskim rasama i čitavom čovečanstvu po oraču. krst se dobija ukrštanjem vertikale . požnjeveni snopovi slažu se u krstine. "seljačina".teškoća. posredstvom spasitelja. Torturom zemlje niče žito. žetvom i mlevenjem zrna vrši se neizostavno nasilje.karşuh (f) . Ceni se daje reč najpre označavala kultivisano tlo.karmički lanac se popravlja izbegavanjem nasilja. on je uvek ostajao na dnu lestvice. zatim naseljenu zemlju..brazda. ukrštanjem.kķččhrešu (sl) . žena mnogo puta "uzorana" ralicama različitih orača kķččhram krčkanje I. talog "naprednih" komešanja. ukidanjem mesožderstva . naporan trud P. tegoban artha . drugu radi dobijanja potomstva. Što se duhovnog plana tiče.

Mnogo veća, no što je ovde data, porodica reči odnosi se prvenstveno na tegobe asketizma onih koji su se usmerili ka odreñenom duhovnom cilju; on se može dostići samo laganim dozrevanjem, kao što dozrevaju plodovi na drvetu. Mi smo zaboravili duhovno dozrevanje, ali nismo da dobro jelo mora biti ukrčkano. kķ, kirate kiretirati

G. kķ, kirati - rasuti, razbacati, nagomilati, i sa promenom vrste (povratno) kķ, kirate - odbaciti od sebe Preko grčkog jezika, i mi smo se podsetili da smo znali šta su i kiretaža i kiretiranje. Nažalost, kao i obično, suzili smo značenja pojmova. kķ, kķnoti G. kķ, kķnoti - povrediti, ubiti, ozlediti, oštetiti klķp, kalpate kalpiti, kalupiti, ukalupiti kalpanā kalpljenje, kalupljenje, ukalupljivanje G. klķp, kalpate - biti dobro ureñen, slediti red, uspevati, dobiti nešto zapadanjem u deo, učestvovati, ispuniti, izvršiti, prilagoñavati se, biti delotvoran, imati dobre odnose sa, biti u skladu sa, ureñivati (se), proizvoditi (sebi) uzrok - posledicu, činiti (sebi), kočiti (sebe) uobličavati (se), stvarati (se) i dr. I. kalpanā - stvaranje, proizvodnja, praksa, hipoteza, uobličavanje kalpī - makaze kalpah - Brahmin dan, jedinica za merenje kosmičkog vremena, zakon, pravilo, red, nalog, osnovna dužnost, ponašanje, postojeći svet načinjen po uzoru (poput Platonovih ideja) idealnog, ali za stepen niži manje savršen u odnosu na paradigmu, zvezda planeta, živi svet, svet bogova. Brahmin dan: 1000 mahajuga ili 4,32 niilijardi godina. Prema Mahabharati, tu nije kraj. Brahmin mesec ima 30 dana a godina 12 meseci iste dužine, bez petljavina kao u našem kalendaru, sa različitim dužinama meseca i sa prostim i prestupnim godinama, jer je naš svet nesavršen, inače bi nam se nebeska tela kretala po kružnim, a ne po eliptičnim putanjama. Jedna Brahmina godina iznosi 1,5552 1012 godina. Život Brahmin traje stotinu godina ili 155,52 1012 naših godina. Naša kalpa je 51-a po redu i naziva se Švetavarahakalpa, ili Kalpa belog vepra. Na kraju svake kalpe dolazi do involucije univerzuma. P. kalpa - moguć, prikladan, pravi, prilagoñen, sposoban, kompletan Glagol je povratan, nema prelazne oblike, pa se ovom "menadžering" porodicom reči cilja na usklañivanje samog sebe sa univerzalnim zakonom. Čovek nije Brahma niti mu je jedina briga vreme i iniciranje mahajuga i kalpi u njemu. Sve što čovek može to je da bude bolji. On se raña nesavršen, sa mogućnošću da postane savršen. U nesavršenoin svetu i pod nesavršenim okolnostima, jedini smisao života jeste usavršavanje, samskārah, jedini cilj života približiti se savršenstvu. Indijska filozofija i religija nisu ostavile čoveka na cedilu božje volje. Kosmički moralni zakon jeste vodič, etalon i mera uspeha. No, kako se ljudi dele na: "dharmasja kalpah"-"sposoban za poštovanje i uklapanje u red" i: "karmaĦi na kalpah" -"nesposoban za vršenje sopstvene dužnosti", indijski mudrac nije dozvolio da ga slučaj biblijskog Jova zatekne nespremnog. Nezasluženim Jovovim stradanjem problem jeste postavljen, ali nije rešen jer: "tajni su putevi gospodnji" nije nikakav odgovor. Logičar i matematičar u indijskom mudracu pustili su funkciju da teži beskonačnosti, pa su ponavljanjem životnih ciklusa date iste 106 krknuti

mogućnosti i ''darmasjakalpahu" i "karmaninakalpahu". Prvome može biti dovoljan samo jedan ciklus, drugome može ne biti dovoljno ni stotinu Brahminih leta. Većina ljudskih želja ne harmonizira sa univerzalnim moralnim zakonom. Red je moranje, dužnost, a želje su želje. Indijskoin maštom izmaštani su drvo i krava. Drvo je kalpataruh, jedno od pet, koliko ih raste u Indrinom vrtu, a krava je kāmadhenu ili kalpadhenuh. Oni ispunjavaju sve ljudske želje, mada je prilično teško do njih doći, ali se zna kako. Za zabranjenu i kaznonosnu šumu u Jehovinom vrtu, pelceri sigurno da nisu uzeti sa Indrinih dobronamernih voćki. Što se nas Srba tiče, mi smo od ovolikog obilja pojmova zapamtili samo glagol: kalpiti i kalupiti, sa imenicom kalup, u RVK označeni, nažalost, kao turcizmi. Ni zapadna braća nisu bolja. Oni nemaju ovaj glagol, ali umeju da kalpe sve one koji im nisu po volji. poput Jehove, sa osnovnom funkcijom kalpljenja ljudi i naroda. Šta bi drugo činio jedan antropocentrični bog, bog za "instant" situacije u neizmerno dugom Brahminom vremenu. Koliko pameti toliko filozofije i religije. Koliko jezika, toliko misli i ideja. kendram centar

I. kendram - centar kruga, argument jednačine, udaljenje planete od uslovnog početnog položaja, neki lunarni meseci kejūram I. kejūram - narukvica koja se nosi na nadlaktici kaiŃabham ćitab, čitanje kanura

I. kaiŃabham - vrsta pisma, kao na primer: pāli - keŃubham Ćitap je u RVK označen kao turcizam, medutim, čitati i pisati se znalo i pre dolaska Turaka. Na sanskrtu čaitanjam je svest a čaitjah budističko svetilište. Kako je Buddha podučavao na pali - jeziku izvedenom od sanskrta, pāli - keŃubham je jedno od pisama na kom je učenje prvobitno bilo zapisano. Car Ašoka iz 3. v. pre Hr. služio brahma-pismom koje ima više slovnih oznaka pozaimljenih iz Vinčanskog pisma. Ko je od koga i kada zajmio ostalo mi je nejasno jer nisam spremna da bezrezervno verujem u tzv. naučna objašnjenja. Uostalom, profesor Radivoje Pešić argumentovano je dokazao koje je pismo najstarije. Nauka nije uvek naučna, u njoj predrasude često imaju veću snagu od argumenata. koŃih i koŃah I. koŃih (f) - kraj ili vrh nečega, najviša tačka koŃah - tvrñava, utvrñenje, zaklon Kota je pojam iz vojnog vokabulara. U značajne kote morala su se ubrajati razna utvrñenja, vrhovi brda i planina i sl. markantne tačke pogodne za orijentaciju. korita P. korita - izdubljen u zemlji kolah kola 107 korito kota

I. kolah - splav Kola su kasnijeg datuma od splava, pa nikakvo čudo što su Srbi prevozno sredstvo sa točkovima tako nazivali. kolāhalam kolanje

I. kolāhalam - jak i konfuzan zvuk, velika i nerazgovetna buka P. koāhalin - bučan Kolanjem se raznosi jasnija i često zlonamerna informacija. koŃarah I. koŃarah - šupljina u divetu, pećina, udubljenje košah madhukošah koža košnica kotarica

I. košah - omotač, korice, prekrivač, rečnik, leksikon, kora, ljuska, omotača atmana, obuća, posuda iz koje se pilo prilikom obnove ugovora o miru, membrana oko sadržine jajeta, sanduk za čuvanje trezora, mahuna, ostava, vulva, mošnice, penis madhukošah - košnica meda I u srpskom jeziku očuvan je osnovni smisao reči: pružanje zaštite nekom vrednom sadržaju, ali je izostala sposobnost podvoñenja sličnih pojava i stvari pod jednu reč. kramah korak, skrama

G. kram, krāmate - krupno koračati, približavati se, stremiti, unaprediti I. kramah - korak, neprekidan napredak, potomak, metod, način, običaj, pravilo sankcionisan tradicijom, napredovanje korak po korak Korak i skrama se smeju i mogu povezati samo preko sanskrta jer se skrama prevlači lagano, "korak po korak", preko mleka, bare, oka. Sa prefiksom: vi - vikramah, reč znači: snaga, hrabrost, heroizam. Tako je nazvan slavni, legendarni kralj Udždžaina: Vikramāditjah - Hrabro Sunce. Isterao je Šake, Skite, iz Indije i uveo kalendar koji počinje sa 58-om godinom pre Hr. Kasnije legende vezuju njegovu smrt za ovu godinu koja se poklapa sa 3044. godinom kalijuge. Bio je veliki mecena literata i na svom dvoru okupljao sve ugledne ljude svoga vremena, od kojih je po imenu poznato "devet dragulja", meñu kojima je i veliki svetski pesnik Kālidāsah. krap, krapate G. krap, krapate - sažaljevati, sažaliti se Sažaljevanog treba nečim okrepiti. Čim se Srbin sam nad sobom sažali, on se okrepi rakijicom. kravih G. kravih (n) - sirovo meso 108 krv, krava krepiti

ceo svet će od nje propištati. otud fonetska sličnost izmeñu reči krv i krava. krošati G. zgrudvati se 109 klati grudi kričati ogrubeti grubost kruniti se . moralo biti žrtvovanje krave. Iako su sve velike ideje već bile najavljene Rg vedom.medhah: žrtvovanje konja. dozivati I. drečanje. kravjāšin . prilikom kremacije kravjādah . bez okrvavljivanja ruku. Pretpostavljam da je odmah posle ove. pluća I.naljutiti se. od istog onog kojim se opisuje nastanak univerzuma.mesožder U vreme Rg vede žrtvovane su bogovima sve vrste životinja. po ugledu i vrednosti. Najuglednija je bila: ašva . Kako su u doba Rg vede Indoarije bili mesojedi. kruš. kalāĦa .krvoločna zver P. Improvizovaću reči doktora Samjuela Džonsona. u Indiji nastaju pojmovi "kravihasta" . izvodi se od korena: sķdž.ubiti. Imenica krv. u periodu sinkretizacije svoje kulture sa kulturom starosedelaca Dravida. sastavljača prvog rečnika engleskog jezika i uglednog intelektualca XVIII-og veka. odigrali su veliku ulogu kod "pripitomljavanja" durašnih i vitalnih Arijaca. klathat G. kruñčati G. krudh. grubost krodhah . strastven.sklon besu. Mi se trudimo da nas prihvati onaj deo sveta koji je sebe uveo u epohu ludih krava i okrvavljenih ruku. dok je univerzum nastao izračenjem: sķşŃih.grudi. krošah . pretpostavljam da se u srpskom pamćenju očuvala veza izmeñu krvavog mesa i zaklane krave.kričati. povodom ponašanja prekookeanskih kauboja: bude li se ta bagra nakotila i obogatila. kao što se to dogodilo germanskim Evroarijama: Nemcima i Anglosasima. izazivati I. klath.sirovo meso. dozivanje krodah I. Zapadna Evropa predaće i nas. kruñčati .lepogruda klath. krudhjati krudhā G. strast P. ali baba je nežna prema unuku i kada se on oda kriminalu. kao što je sama sa sobom učinila. vrištanje. vrištati. Indijci će postati vegeterijanci kasnije.proždirač krvavog mesa u vreme prinošenja žrtve i leševa. dok će krava postati svetinja. po mojoj oceni.smanjivati se. kruñč.krodā (sl) .bes.bes. krudhā . u ruke potomaka govedara. grubijan kruš. da nije bilo Dravida i njihovog matrijarhalnog ureñenja. kravjam . Tako je mislio Džonson. možda bi i Indoarje omanule kod kultivizacije nekih divljačnih performansi. leš. krodhana . krudhjati . Kasnije. Ovi stari narodi sa jezicima različitim od bilo kog drugog na svetu. krodah .I. šupljina grudnog koša. drečati. pak. ljutina. kruñč. krošati ."okrvavljenih ruku". klathat (dg) . oganj se naziva: agnikravjād . Ja bih radije da nas prihvati svet u kome su krave svete i čija je zemlja osloboñena od anglosaksonskih kolonizatora. nestajati krudh. u protivnom.kričanje. Krv je: asķk.

klānta . kşadanam . evnuh. kşad. kşanoti . kvathita (tpp) . deliti. klišnati .osećaj odvratnosti i abhinivešah .egoizam. oštećenje kşatā . povrediti. jedinica za merenje vremena.prilika.umor.povreda. uništiti I. mučiti. klešŃa .vreti.umoriti se. u budizmu kşaĦabhangah je doktrina kojom se odriče mogućnost identifikacije bilo kog entiteta u univerzumu zbog njegovog propadanja u svakom trenu. kuvati.uzbuditi.biti impotentan. nemužastven klībatvam i klaibjam . strpljivo čekanje na: krta .seći.pretvorilo se u kloce. klīb. vrenje P.sve ono što može izazvati patnju klīb. kvathate vreti. kşadate G. i kad se nešto ugrudva . patnja. ozleda. iscrpljen kliš. ogorčenje. kao klješta.silovana devojka 110 naštetiti komadati . ubiti.umoran. klāmati .U Timočkoj krajini kaže se za poveći kamen: kloca.želja. kukavica. klišnati kleštā G. klam. kinjiti. klāmati G. agonija. klonulost.kuvanje. U filozofiji jogah navedeno je pet vrsta nepriilika. pogodan momenat. rāgah . kşaĦam . istrošenost P. dokolica. iscrljenost. dveşah .kuvan kşaĦam šansa I. kvathanam . klantih (f) . uznemiriti. kvath. ključati. patiti klešah . sečenje kşan. kşad. ključati G. kvathate .impotencija kvath. kşadate .rezanje. kşaĦavādah je doktrina indijskog filozofa Badarajane. pripremati nešto na vatri I.prijanjanje za fenomenalni svet. asmitā .odreñen vremenski trenutak. klam. nesreća. koje.kşaĦam (sl) . autora: vedāntasūtrah. o kontinualnom propadanju sveta. kşanoti I. sekcirati. iscrpsti se. ozlediti I. kliš. klībate .raniti. ključanje.bol. istrošiti se I. kşananam . kinje čoveka: avidjā neznanje. variti. neprilika. klībate klimati se priklještiti klješta klonuti G. plašljiv. kşan.

obasuti. kşata (tpp) . povrediti. dok koncipira budući univerzum. Nauka nagaña i iznosi gotovo mitske fantastične hipoteze. istopiti se.teći.stanište. ksi. slanje.na kraju života P. ozleñen.stanju svesti. u kome se sadrže potencijali budućeg. odavanje tajni P kşipta (tpp) . kşar. strujati. Izmeñu dva ciklusa Višnu leži na zmiji Ananti .odbacivanje. kraj G.na kraju dana dživita . sa četiri vede u rukama! dina . ksijati skrivati (se) G.P. ni ovde u nas ni traga od indijskih koncepcija vremena i cikličnih pojava univerzuma. razoren kşar. kşi.potrošen. kşārati .poslati.kišovito vreme Takoñe i u srpskom jeziku. šibni ga tamo negde".oblak ksarī (m) . propast. i kad glagol promeni vrstu: kşar. kşi. slomljen. Ona nastaje od pepela prethodno sagorelog univerzuma. rezonovanje. liti. odbacivanje. uvenuo. kşārajati . uništiti I. sklupčana na mlečnom okeanu. Višnu je u joganidra . kraj. kşārajati "šorati" G. iznuren Kao i kod glagola: klķp.) I.razoriti. kşajah . O uništenju se još ništa ne zna. kşib. ksip. sipati.kşaje (sl) . iscepan. kuća više nije skrovište ako nema atomsko sklonište. osloboditi se od I.bacanje. "šoraju" i čovek i kiša. Mi smo poverovali u Jehovino jednokratno i nedavno stvaranje sveta. kşipa . kşajati kşajah oštetiti šteta. kşipati . usmeriti. bolest. kşipati "šibnuti" G. bolje se slažući sa Indijcima negoli sa Semitima. "more. kşi. Neposredno pre njegovog nastanka. kuća U savremenom svetu. baciti. ksijati . otpušten U žargonu.gubitak. kaže se.kşaje (sl) . kapati. ksajah . kalpate. šteta. odbačen. kşip. razaranje univerzuma na kraju mahajuge kşaja . obasuti. otkrivanje skrivenog značenja. rešenje zagonetke. dokrajčiti. kşita (tpp) . iz Višnuovog pupka nići će lotos i u njegovom cvetu Brahma. liti.povreñen.izazvati isticanje (kao urina na pr.živeti na mirnom i skrovitom mestu I. sa mogućnošću nenajavljenih vazdušnih udara. kada treba nešto što je na smetnji skloniti. upropašćen.pralajah (sl) . kşībati "našibati se" 111 . kşajati .Beskrajnoj.uništenje univerzuma na kraju mahajuge.bačen. kşarah . slanje kşiptih (f) .

kşiba .mrmoriti. kşuravat . bljuvati.G. uzbuñen Takoñe. napiti se I. kşvedanam . izgovor sibilanata. kşvedati G.otrov kşvel. kşauti . ili kopitima.pijan. kşvedati . napiti se isto je što i "našibati se". bodež kşorah i kşurakarmā (n) .kijanje.pijanstvo. zviždati I. Po svoj prilici.samudrah (sl) .oštrica (kao kod brijača) kşurī .nož.kravlji paponjak P. kşurah . ili paponjcima Mora biti da su noževi za brijanje bili pravljeni od kravljeg paponjka.opremljen kandžama. groktati.okean od mleka. kopati. kijavica."mleko mu je u grlu". ako se ima prase. Oni nisu imali sreće da obole od virusa sintetizovanog i "pobeglog" iz epruvete. opijenost P. kşvid. kşmīl. kşīram šira I. čegrtati. kşmīlati .strugati. Srpski izraz: ''još mu je mleko na usnama" na sanskrtu glasi:"kşīra . kşmīlati G.berberin kşurakah . kşmīl.povratiti.kijati. kašljanje Posledice su iste no.šištanje.brijanje kşurinī (m) . Od cele porodice reči u srpskom je ostalo samo "šuriti". Sanskrt nam otkriva da je prethodna radnja uvek praćena bljuvanjem. sok od bilja kşīram . kašljati I. otrovan.mleko. šištati. kşu. kşauti G. u žargonu. kşurati G. kşībatā . riti I. kşu. kşur. te se berberin našao u društvu sa sirovinom za svoje alatke. kşīram . grebati. sibilanti kşvedah . kşib. uzrok ne mora biti isti.kaĦŃhah" . kşurati . kşavah . ksībati . kašalj. već spominjan kod: kşajapralajah. kşur. što je u srpskom malo zamagljeno.treptati očnim kapcima kşvid. ovde može da se smesti i srpski glagol. šikljati. kşvelati kreveljiti se 112 šištati migati šuriti kijati .

štap za mešanje pri kockanju. sprdnja GLAS "kh" khač. kşvelati . khačati . uzbudivati I. khañdžānah G. roditi se ponovo. podela.hramanje Iako su značenja različita. U RVK označen je zvezdicom. khačñāti . khadgah i khaĦdanam G. khañdžanam . khadžakah i khadžadžikā . drmusati se I.skakati. biti zakačen za svoj karmički lanac. kašika Možda je i kajgani ovde mesto.mešanje. kad glagol promeni vrstu: khač. teško je izbeći gornju pretpostavku. šala. khačati kačiti (se) G.podeliti. i. potresati.mešati. hodati 113 grabiti (hodanjem) . raspolućivanje khadgah . kşvelanam . khadikāh . khatva Ovde se nema šta reći.igra. igrati se.hramati P. khadikāh kañenje handžar(?) krevet kandža kašika I.pečeno zrnevlje. izaći. khaĦdati .kašika khādžam . khaĦdanam . khadž. khač.donositi profit. neizvesno je.kretati se. nosorog.uzbuñenje khadžā .G. khadžati . Svima željnima ponovnog rodenja predlažem blagovremeno bavljenje profitiranjem. lakrdija.mač. kharbati . khañdž. rog nosoroga Poreklo handžara od ove porodice reči. khañdžati . khart). uništiti I. khadžakah i khadžadžikā G. veliki žrtveni nož.lomnjava. komedijašenje. khaĦd. procenat. sečenje. preseći.prekinuti. kşvel.štrčati. kharbati G. zapaljena smola kharb. rugalica.

neplodno tle. ideja.šikşā (sl) . bitka. imenovan. percepcija.hrom Zbog lingvističke zabune dolazi do posledica. zvanje P. nepopunjen prostor. khjā. objava. poslastica.slatkiš.mišljenje. pouka dobijena od slonova gadža . režati. gadž. ušećereno voće khilam kila kandiran I. prekor. nedovoljnost khor. nazor. dodatak. grmeti I.zvan. khāĦdavah . znanje. imenovanje. slavan. strast.grmljavina. gadžah . natpis. groktanje G. pomesti se grdž. koja je. možemo se pozvati na kalotu.imenovati. tvrdnja. gardžati . groktati grmljavina.jaz. kao na primer "privredne reforme radi turističkog otputovanja u svetlu budućnost". graktati. GLAS "g" -kao govedo- grdž. pustinja khilam . khorati . khjāta (tpp) . khjāti (f) . khjā. gardž i grñdž.šāstram (sl) . ime. (reč je u RVK označena zvezdicom).proizvoditi duboke tonove. khāĦdavah I. upornost.nekultivisana zemlja.slon gardžah . zvati. khora i khila . khjāti . slava. graktanje. rikati. khilah . Čim Srbin sebi postavi neki dalekometni cilj. objaviti I. prezir gadža . groktanje.hramati khorakah . takoñe. prebacivanje. gadžati .khalata i khalvāŃa ćelav Da biti ćelav ne znači "biti Turčin".zvučati. procep. on počne hramati kao da je kilav. izrečen Po ovom glagolu imenovan je jedan od šest filozofskih sistema Indije: sāmkhjah.udžbenik o hvatanju i pripitomljavanju slonova 114 . urnebesan smeh. stenjanje. gardž i grñdž. bučanje. rika.znanje slonova. nerešiv problem. nazvan. režanje. khorati khor.rika slona gardžanam . napiti se.bolest stopala P. gardžati gardžah i gardžanam grmeti. khjāti zvati koračati G. srodna sa gornjim pridevom. golo. ukor.

izraštaj na vratu. gaderah G. ni sa samim sobom. pa. gaderah . ganjati 115 . konopac.prikriti. ni sa čovekom. jer ne podnosi ruku slonova (ne "saka" je) Gornjim glagolima ljudski jezik. na prvi pogled. za dobro slušalaca kraj prijemnika i pomoću prijemnika.asahah (sl) . gadu . gañdžādžikā konoplja(?) I. gaĦajati gonetati. Vidi se. Ovu vrstu konoplje ostali svet naziva marihuanom. pokriti. gadajati . na nekom sajmu automobila. posuda iz koje se pije alkoholno piće gķñdžanah i gañdžādžikā (sl) . označava govor zveri. guta. globalizacija znači da bilo koje dete bilo gde na svetu. gledajući ga. po karakteru i po ponašanju.takmičiti se radi osvajanja nagrade. gaduh .konoplja.lav. ipak. stiže u šumu i preko prirodnog travnjaka razmotava tepih od sintetičke trave. naraste smisao za gardžanam. Plastični duh pokidanih veza sa prirodom ne ume da gradi odnos ni sa prirodom. njegova mašinerija grokće na tuñem nebu.krčma. modulira u reči. približili zverima. Panjčatantra i Hitopadeša. Naše doba je izuzetno po blistavom razvoju komunikacija i po globalizaciji. odveli i zaveli na "pravi put". gad. pomislila "čoveka razvijenog sveta treba žaliti". sakriti I. druga reč je složenica gde drugi deo: ādžika potiče od korena: ādž .trezor. indijske zbirke basni u kojima su povučene paralele izmeñu zveri i ljudi. Atmosfera je puna režanja koje se.vradžam (sl) . I ne žalim. gañdžati .videla sam američki reklamni "spot": luksuznim automobilom Amerikanac. rekreacije radi. ostava gañdžā . da bi se slušaoci vodili. Čudila sam se sebi zašto ovo pamtim i sećam se da sam. jedne od najomiljenijih igara Starih Arijaca. Ne znam gde i ne znam kada.upotreba i zloupotreba sanskrtskog glagola gaĦ.bujica. sanskrt. da u takmičenju pobeñuje "dragocenost" iz trezora biljke. guta gudura I. pune su režanja. spremajući se za školu.gadža . Drskost duha od plastike dostigla je dosad neviñene razmere. Srpska reč konoplja fonetski vrlo malo liči na sanskrtsku. Više se ne čudim. može iznenada da pogine jer je u toku predizborna kampanja u zemlji na najveće demokratije na planeti.hod slona (smatra se elegantnim i podražava se) gadžita . Komunikacije svakoga upozoravaju da svakog trena može nestati planete ako nije dopustio da bude zaveden.gušav Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike . Kad smisao za dijalog malakše. Njegovo gardžanje razleže se širom planete. gaĦajatigaĦ. suvišan dodatak literarnom delu P. Čopori žvakača svežih vrhova i pušača osušenih listova ove biljke mogu se videti na okupu iz celog sveta meñu stenama i ruševinama starog indijskog grada Vidžajanagare.guka. on zavaña ljude kao što je šakal iz basne zavadio bika i lava. Degradacija ljudskog govora na režanje i ljudskog društva na zverinjak predstavlja najveću tekovinu "razvoja" zapadne hrišćanske civilizacije. provalija gaduh guka. Danas se govorom zveri može označiti govor onih ljudi koji su se.kaĦŃhah (sl) . dubinska veza nije isključena zbog "natezanja konopca".

Zemlja: obožavanje partijskog lidera. u gramatici serija glagolskih korena ili imeničkih osnova za koje važe ista pravila. Brahma mu dade savet da uzme Ganešu za zapisivača. mogao bi da se odnosi na duh od plastike.pūdžanam Nebo: obožavanje Ganeše.parvatah Nebo: planina Kailasa. Na majčinu kuknjavu Šiva skide glavu sa Airavate i postavi je na dečakova ramena. glodara velike prohodnosti. Prebijanjem jedne Airavatine kljove Nandi najavljuje premoć praiskonskog Šive nad vedskim Indrom. Videvši da je Vjasa sačinio Mahabharatu. ma kako velika bila. gaĦa . pod uslovom da se diktat odvija neprekidno budući da njegovo pero. važan bog mudrosti u indijskom panteonu. Bog se osmehnu i lati se pera i papira. Glava simbolizuje očuvanje kontinuiteta izmedu vedskog i hinduističkog panteona. počevši da piše. gaĦah . gaĦa . pratilac. zabavljen "getiranjem". Rudre i dr. premišljati. sabirati. gaĦa . klasa stvari ili bića. serija. iznalaziti. Dok je bio mali bio je vrlo radoznao. kompanija. računati.gaĦah gonetanje.nājakah Nebo: predvodnik gaĦah. zato se njemu treba obratiti za pomoć kadgod se neki novi posao započinje. Ganeša postavlja i otklanja prepreke. gaĦa . Pojmovi . Posao je bio završen na obostrano zadovoljstvo.Šivu da kresne očima i odseče mu glavu (Edipov kompleks bio je dobro poznat Indijcima i pre Frojda i bez Frojda). pripisati. više ne može da stane. 116 . skup ili asocijacija ljudi sa istim ciljem (koja nešto ganja). Šivino boravište. I. Zemlja: Demokratsko razdvajanje ljudi po partijama. pa je zavirio u kupatilo dok se mama Parvati kupala čime je izazvao tata . Na primer iskaz: "na gaĦjāmi tam trnen" "ne cenim ga više od slame (trnja)".devatāh (f. Baš u to vreme odvijala se borba izmeñu Šivinog belog bika Nandija i Indrinog belog slona Airavate. Vjasa prihvati.mnoštvo. Zemlja: partijski lider. uvek pomalo krnjava.predvodnik grupe Šivinih pratilaca.brojiti. gde se gaĦah okupljaju. gaĦajati . Otad je Ganeša zaštitnik pisaca i pisara. stado.složenice kojima se otkriva analogija izmeñu zemaljskih i nebeskih "grupašenja": gaĦa . Mudri bog prihvati ponuñeno. uz uslov da Ganeša mora shvatiti smisao svakog stiha pre no što ga zapiše. sumirati. slomljena kljova kazuje da je svaka mudrost. pl) Nebo: Bogovi svrstani u grupe: Aditje. gaĦ. izmišljati. Dečak bi promovisan u predvodnika Išah (bog) Šivinih nebeskih pratilaca i dobi za "vozilo" pacova. procenjivati. ganjanje G. Višve. pleme. uzimati u obzir. grupa sledbenika.īšah = Ganešah . slediti razmatrati. Vasui. ceniti. prebrojavati. razmišljati.

u ljudskom društvu: autsajder . radi gana . gaĦa – trjamšah Nebo: trojstvo. Pretendenti na božanske funkcije nekada su se okupljali po budžacima.. kuće i dvorovi. Zemlja: koalicija. Ganjati nekoga ili nešto znači. Zemlja: željan . gaĦajati. Medu prve spadaju Srbi. meñu bogovima Jehova i Alah.Zemlja: "narodne" skupštine i druge. prvi je. ganjati svoje pare po bankrot . ali i onih koji zloupotrebljavaju sanskrtski glagol gaĦ. izganjanog sve manje. (obično bez ozbiljnog povoda). osim kod poslednje 117 . Bogovi sa izdvojenim mišljenjem: Buddha i Hristos. dugovečnost joj nije jača strana.bankama. -I oni su imali svoje gaĦah: Buda sangu. Meñu zapadnim Arjama ima onih koji upotrebljavaju. od koje bi trebalo dići ruke. rambujei. Zemlja: demokratsko: "sjaši Kurta da uzjaše Murta". gran-i-pti-palei. zbog preferiranja partijskih lidera "pučina je stoka jedna grdna".ādhipatjam Nebo: borba za premoć u okvirima grupe. ganjati pravdu-povodom komšije u sudovima. gaĦa .bhodžanam Nebo: zajednički obed bogova.opstanka na vlasti.ānam Nebo: hrana pripremljena za gaĦah. može i pred kailasa. itd.neželjan. otud gornja distinkcija. "gorile" mora imati u interesu naroda. Hristos 12 apostola. ganjati tuñe ženske i td. NATO and multinacionalne gaĦah. zbog malih izgleda na uspeh. koji još uvek traje. pre svega. odkad se demokratija razmahala. po svoj prilici. Zemlja: u životinjskom svetu: nosorog . back-bite palasi. ovi su započeli štrajk glañu.kāma Nebo: željan pratilaca. Zemlja: poslovni ručak. gaĦa . i to je demokratija. gaĦa . sa prestankom prinošenja žrtava nebesnicima. treba ukinuti žrtvovanje zemljanima. obogotvoreni ljudi bolje od bogova razumeju ljude. večera praćena noćnim zadovoljstvima biznisom iscrpljenih gaĦah biznismena.bog. još bolje. Na primer: ganjati neke potvrde po prašumama administracije. drugi bi u svakoj prilici bio na krst razapet.ideal budista. bez obzira na "kulturni milje" u kome je nastalo.ūtsahāh Nebo: onaj koji izbegava društvo. zato je Hristos organizovao tajnu večeru. Ganjanja je sve više. gaĦa .ima pravo da izbegne glasanje ali ne i posledice glasanja. javlja se nov pojam: "božji gnev" zbog poremećenog odnosa čovek . gaĦa . bundesratovi sa bandama lopuža. obično bele.. bio otrovan pečurkama. usamljenik. Zemlja: prijem za odabrane povodom. razne dume sa dumatorima. obavljati nekakvu dosadnu radnju. ili.

gambhīratā bara ambis I. ili milom . dostići. pomoću NATO-gaĦah koji funkcionišu po kompjuterskoj logici: da/ne..moraš silom. "Malo morgen".buddhih (sl) . nedostižan. polu-Švaba i što kaže jedan istaknuti ceo Srbin. ili tek što nije "I'll get". Ima i drugih načina "getiranja".klikah. primiti. na primer. zadobiti. koeni. sa gaĦah .stavke. neprekidan gambhiraka (sl) . nećeš milom . pa Gejts. Gotovo da nema rečenice u kojoj Anglosas nije već nešto "gotirao" ili je upravo "geting". nego kod Anglosasa.dubok.dubokoležeći. po tom osnovu. neproziran.dubokouman čovek P. primitkom ili zadobitkom po mogućstvu tuñeg. smešten duboko (u raku) Svi su pojmovi rgvedski. koni. Stari zavet je eksplicitan. U himni RV 10. "gagner gros" namlatiti pare. O da /ne ne odlučuje pitani. jer nemaju svi bilovi. tajnovit. ali su interpretacije potpuno različite. sa doktrinom i sa pedigreom: "leglo sa srpskog hleba prešlo na žive Srbe". dubina gambhīra .ili silom. Uostalom. gambharam gabhvara. Sa Francuzima stvari stoje poprilično drugačije: "gagner" znači zarañivati pare. lakše je harati po tuñoj zemlji nego praviti "prozore duha čovečjeg". Ona se njima služila pri suzdržanom nagadanju oko praštanja stvari. Teško je danas čoveku da egzistira ako nije programiran. pa tikva puca prema spolja. gambhiram . madlenice. najveća zbirka pozajmljenih i meñusobno 118 . izabranih po kriterijumu "izabranih". Najveća zloupotreba glagola vrši se. nego demokratski izabrani predsednik. s konca s konopca. poput Bil Gejtsovog. pa se može prepoznati otkud biblijsko: ". neiscrpan. "getira" milijarde (US dolara) Unutrašnja napetost raste. ili/ili. Organizovano "gagner-gros-getiranje" vrše multinacionalne i interstelarne gaĦah. gabhīra . 129. bergeri. bez doktrine. nego je pravi otrov za "mens sana".i duh božji dizaše se nad vodama". Sapir je imao pravo! Tamo odgovarajući glagol "get" ima značenja: dobiti. a gde bi drugde.ambis. postati. od preterane upotrebe glagola "get" preterano oboli i neprestano misli kako ća da postane "very rich" dobitkom. Veliki duh se bavi sintezama i nikad ne ide do kraja ako um upozorava da ima pitanja na koje nema pouzdanih odgovora. Svoje interese štite zaštitom tudih ljudskih prava. pa "mens". kušneri i mnogi drugi iz istog legla Bilovu srećnu podudarnost prezimena sa glagolom. Rg vedom se pita i oprezno pretpostavlja šta nije moglo biti. a ne šta jeste bilo. što rekao neki beznačajni polu-Srbin.dubina vode gabhvaram . ono se oprezno nagoveštava rečima: "na asat āsīt no sat āsīt tadānaīm" "ni bitka ni nebitka ne bejaše tada" "na mrtjuh āsīt amķtam na tarhi" "ni smrti ni gesmrtnosti ne bejaše tada" "ambhah kim āsīt gahanam gabhīram" "vode da li je bilo bezdne i duboke" Rg veda je starija od Starog zaveta. postići.voda gambhīratā . Možda im je oboma zajedničko poreklo sumersko. Glagol ne samo daje prava jezička poštapalica. pre nastanka univerzuma.

gambanje. "Sve što je mišljeno neodrživo je". buzdovan. ispiranje usta gaĦdolah – zalogaj gad. budala tvrdi da zna istinu. zato mudri. monocentristički i monoteistički Zapad. Pogotovo brbljive žene nisu na dobrom glasu . a glupak isključiv. gamizati gackanje. lapate). Stari zavet nema u sebi ni traga od filozofske skepse rgvedske religije. rečenica. kazivanje.naduvani. Ceni onoga koji ume da ćuti a kad nešto kaže ima šta da kaže. Lično ne verujem da će uspeti. jer i logikom služeći se.kretanje. Ako smo i mi. razboleti se. gutati P. Ponašanje mu je poprilično u skladu sa indijskim uvidima. autokratski. bila je moguća relativizacija svakog verbalnog iskaza. toljaga gadam . Logikom se ruši logično. Mali duh pozajmi tuñe ideje pa preñe na biografije i sukobe ižmeñu razjarenih proroka i amoralnih kraljeva. ponašanje. gaččhati gatih gackati. umeli da gajimo vedske sumnje.skratiti. korak po korak. nekada.otrov gadanam . držanje. u kome istoj porodici reči pripadaju govor. bolest i nagañanje. gadin . procenjivati (i uopšte: stići negde. hod. gaĦdūşajati gaĦdolah G. ali nije lakoveran. otrov.artikulisati. gam. kao buzdovanom. učestvovati.neusklañenih ideja. jer su u igri dva različita načina mišljenja. izveštavanje P. pluralistički. zapasti u deo.buzdovan.alapače (sanskrtski: lap. gambati. Zapad je ostao bez ideja. Mudar je previše suzdržan. gad.hodati. gaččhati (ili:gamati) . gadajati . gaziti. budalu ni mudrac ne može urazumiti.bolestan Reči ove porodice. sa primitkom hrišćanstva. gamizanje G. i semitsku svetinju primivši. Mudrac je tolerantan. Ume da sumnja i da ćutke vrti glavom.usta puna vode. tok. gatih (f) . nismo se oduhovili. Onome koji najviše govori najmanje veruje. ne uspevajući da operatorom "strah od boga" popravi istoriju i u njoj grešne učesnike. dovesti sebe u neko stanje) I. ubija se sloboda duha.govor gadah . preneti nekom nešto rečima. Budalčina neće stati sve dok. gadih (f) . proticati (kao vreme). približavati dolaziti. Srbin voli da nagaña. gaĦdūşah. Istok ostaje pri starim idejama. gaženje. sposobnost i 119 . umreti. ne bude sankcionisala čitav svet i samoizolacijom od sveta sebe osudila na propast. ali je teorija izostala. gaĦdūşajati (den) . gadati nagañati gutati (ogladneti) zalogaj G. povezane u smislenu celinu. Sanskrtskim jezikom. i kad glagol promeni vrstu: gad. politeistički i od strane Zapada vekovima terorisani Istok pokušava da upozori egom . Mudar se uzdržava od zaključivanja. reći. gaĦdūşaja.pričanje. čovek nagaña.rečenica gadā . Eksplicitnom tvrdnjom. razumeti.nagañača. put. kretati se. svake eksplicitne tvrdnje i dovoñenje u zabunu svakog pretendenta na istinu. imati seksualni odnos. kazuju da nagañanje može biti opasno trovanje verbalnim gadostima i pouzdan znak bolesnog stanja duha vrača .razboleti se I. gadati . ne prima "zdravo za gotovo". gam.

Uspelo se sa zagañenjem voda gotovo svih reka i okeana. dobitak. započinjanje rata. neprestano spiralište naslaga karme. Zavidna civilizacija u kojoj su najbolje plaćeni manekenke i fudbaleri! Voda je na velikoj ceni u Indiji. svetost praelemenata izraz panteističke idolatrije prirodnih sila. teško da bi im mogle biti pratilje. još dalje. način kretanja. Osmehom se izražavaju spremnost i radost davanja. različito je interpretiran na ikonama i na umetničkim delima renesanse. ritualno kupanje rezidijum primitivizma. Bogorodica.kretanje. Motivišući se brigom za materijalno bogaćenje manjeg dela-čovečanstva ispostavilo se da je napredna zapadna civilizacija sa stanovišta opstanka prirode i čoveka nazadna. ali izraz lica ostaje jedino sredstvo umetničkog izražavanja duha epohe i kulture.reke u tremu hrama Kailase u Elori oličavaju indijski ideal ženske lepote. jedna rečica i neokončivi sporovi i zbog bogova i zbog rečice. P. ono što praksom treba dostići. ishod. Benares pruža najlepšu sliku spontanog ljubavnog odnosa čoveka sa vodom. ma koliko bio reklamiran njihov "personality". O nekakvom "personality" nema ni govora. zasnovanog u praiskonu. ako je star. kontemplativnošću čuñenje pred tajnom moći davanja života. gantavja. izraz lica . Telesni obrazac. U zemlji sa obiljem velikih reka. pa je svako kupanje ritualno."Brzohoda". ukalupljivanje tela. individualni tok kroz brojne oblike života i dr. Jakšini na budističkim toranama u Sančiju i tri boginje . odlazak. gamanija i gamja (tpb) . Indijski uvidi su za nju metafizičke tlapnje i preklapanja. najviše zbog vere u moć praelementa da spira duhovne nečistoće vernika. Indijski ideal saopštava mnogo više od uloge rodnice. dostižno I. postizanje nečeg. napredak. Ko god može. neprekidnog odnosa očuvanog smisla. paganina sa praroditeljskim grehom na grbači izdvaja iz čovečanstva i svrstava ga u gaĦah "bezgrešnih i bogopoznavajućih" hrišćana. ako je mlad. mrgodna lika i ušinuta hoda. hijerarhizacija vodnih tokova pomaže da se željan pročišćenja lakše snañe. on je filozofsko iskustvo. on nema nikakve veze ni sa istorijom ni sa religijom. U svetoj zemlji sve je mnogo lakše: jedan bog. Pošto se bude ostalo bez vode.ono što treba da bude dostignuto. Očajnička sumornost objekta božje volje pretopila se u toplinu materinstva. dar neba. način postojanja. postupak.durnovita samouverenost bez velikog pokrića -maska od plastike kompjuterom modelirana po ukusu bogatih voajera neizvesnog pola. put ka brahmanu. može biti svakojako. Pljosnate manekenke. seksualni odnos i dr. jer sve je standardizovano što se dalo standardizovati: proporcije tela.način hodanja. Vrh hidropiramide Indije krasi reka Ganga i na njoj drevni Šivin grad Benares.putnik gamanam . način hoda. Dodir sa Gangom nije obred krštenja u kome posrednik makazama presecajući kontinuitet na "do i od". Nije ni pranje ruku i nogu pred obraćanje Alahu. Većina indijskih reka označena je imenicama ženskog roda I personifikovana mladim ženama božanske lepote. Ne. GaĦgā . Pokretna vešalica iskorišćena za atraktivno reklamiranje robe i sama postaje robom. Gospoñicama iz Avinjona promovisan je ideal ženske nakaznosti i najavljena epoha skidanja velova sa tajni začeća i rañanja. žena sa detetom na krilu. možda će vernici antropocentrične religije shvatiti šta je metafizični i panteistični Stari Indijac imao da kaže povodom zavisnosti čoveka od 120 . njegov pepeo poslušna reka odneće u okean. u iskonsko jedinstvo pre nastanka univerzuma. dolazi u Benares. Voda vraća kupača u prenatalno stanje čistoće nedelanja i. danonoćna lomača i najbolja sanskrtska učionica. Ideal ženske lepote preselio se iz umetnosti na modne piste. da se u reci okupa. da kraj reke mre i umre. ćerka boga Himavata. Kupač koji se kupa radi spiranja telesne nečistoće nema pojma o širim značenjima radnje koju obavlja. sredstva za reprodukciju vrste. Veličina izraslina i oblina može biti stvar modnih preferencija. gamatah . Benaresko kupanje u Gangi ne čini se radi izdvajanja nego radi spajanja pojedinačnog sa sveopštim. Telesne i duhovne nečistoće potiču od delanja. neizbežnog u dinamičnom univerzumu. pa pošto bude uredno spaljen. na šta se neće dugo čekati. dveri okeana i nebesa. pa se postavlja pitanje sa kojih aspekata i po čijim kriterijumima je ona oglašena naprednom. Dva misaona sklopa opremljena različitim jezicima misle na različite načine.

Vrlinom čovek može postati ravan bogovima a bog. Drevni običaj je nalagao da se godinu dana pre žrtvovanja životinja prepusti slobodnom lutanju po prirodi. Vasui saleteše Gangu molbama da siñe na zemlju. Vaspitavala ga je uz pomoć Vasišthe. Višnu i Šiva. oni iskopaše rupu u zemlji i prokopaše tunel do podzemnog sveta. osim da ukaže na sličnost tema kojima se većina mitova bavi. Očigledno je da gospodar ne ume da gospodari jer mu uz semitsko ovlašćenje nije uručeno vedsko upozorenje o posledicama delatništva koje zaboravlja na prirodom zadata ograničenja. starac ih pogledom spali. Mitovi o Gangi spadaju u najlepša poglavlja obimne indijske mitologije. nepažnjom i neozbiljnošću. kod drugih. ono je ciklično. Jedan od razloga ovih razlika može biti koncepcija vremena. Isticala je iz nožnog palca boga Višnua i rastakala se po nebu u obličju Mlečnog Puta sve dok je bogovi nisu uverili u neminovnost silaska na zemlju radi spiranja grehova bogova i ljudi. nekadašnjoj luci okeanu okrenutih Palava. kaže samo na jedan i jedino dopušten način. da konja bogovima prinese na žrtvu. samopožrtvovanje boga.volje. Ona mu kaza razloge svojih postupaka. Ganga se žestoko protivila i. pa pošto se dohvate okeana. višeslojna su i otvorena za nadogradnju. uze dete u naručje i iščeze.neminovno preslikavanje nestabilnog četvorougla u stabilan trougao. Semitska rešenja su eksplicitna. videvši konačno da nema kud. u njegovom ašramu na padinama Himalaja i. ali kad htede i sa osmim da učini isto. zgreši li. neće grešku prikrivati tajnovitošću puteva gospodnjih. izgon sa neba na zemlju. U hinduizmu granična linija izmeñu bogova i ljudi tanka je i propustljiva. Sedam sinova je Ganga bacila u reku. teško je prekori i zatraži da mu dete ostavi. jednodimenzioni se ne snalazi u mnoštvu pa ono što ima da kaže. a ovi pet Pandava i stotinu Kurava. Kralj Santanu srete nebesku lepoticu na obali reke i uzgubi pamet. samo sad i više nikad. nabediše ga da je konja ukrao i pošto prevršiše svaku meru. lako će se i na nebo vratiti. um i srce ljudsko. vratila ga je ocu. trojstvo i t. glavnih protagonista sukoba opevanog u Mahabharati. Jehova i Alah predstavljaju najgore moguće rešenje: Brahmu sa jednom glavom. ovo pogrebno preduzeće ume samo da produži agoniju bolesnika. širina zahvata problema i njihovo razrešenje potpuno su različiti kod Indijaca i kod Semita. U oba mita Šiva se dobrovoljno prihvatio da silovito -stropoštavajuću reku prihvati na sopstvenu glavu. Kralj Ajodhje Sagara naumio je da obavi slavnu ašvamedhah. da ih rodi i odmah po roñenju pusti niz reku. ali ne i da predvidi posledice. ono je linearno i nepovratno. Moje sakato prepričavanje indijskih mitova nema drugi cilj. sve je već jednom bilo i opet će biti.d. Ne mogavši ga nigde naći. u trojstvo: telo. u pratnji kraljevih sinova. Spremno i bez razmišljanja. Otad. Učitelj im je bio Gangin sin. Kad ozbiljni starac vide šta su neozbiljni bogovi učinili. usliši molbe bogova. kravu mudraca i rgvedskog pesnika Vasište. konačna i obeshrabrujuća: neopoziva grešnost zbog tuñih dela. Patale. on ih prokle kletvom roñenja na zemlji. Gazde života i smrti uzele su nauku pod svoje a ova ume da registruje. Grubo izvreñaše starca. Bišma. nebulozna obećanja.prirodnog okruženja i od prirodnih sila. dok je kralj ćuteći patio. prihvati njen uslov i obeća da će ćutati štogod ona bude činila. na zemlju. pa tako i ovde -sve je tu: praroditeljski greh. Pa ipak. Isti pojam multidimenzioni duh saopštava na više načina. izgubiše konja iz vida. ili Brahma. pribeglo je trojstvu. Drugi. ili troglavi Brahma. duž tela. Indijska rešenja sugerišu uverenje da je zlo moguće savladati dobrim. ukrali Nandini. Hvaleći se umećem lečenja posledica. a ne od JHWH . i dokle se stiglo sa starozavetnom promocijom čoveka u gospodara. mnogo važniji. Bogu funkcije razaranja zapalo je u deo da predimenzionisanom Brahmi odseče jednu glavu . pa nam drugi kazuje da su po nagovoru suprugaa osam bogova Vasua i meñu njima naš Bhaga. Mitova nikada dosta. Istočnoj misli bliže hrišćanstvo. Ovom prilikom konja je pratilo 60 hiljada prinčeva koji. kod prvih. Ovaj mit je ispričan reljefom na steni u tamilskom mestašcu Mamalapuram. potiču od razlika u veličini i snazi duha. 121 . on u svojoj visoko spletenoj kosi nosi njen lik kraj Brahmine lubanje. on ne izdrža. Sa drugom ženom Santanu je imao dva sina od kojih je mlañi izrodio Pandua i Dhrtaraštru. navoñenje muževa na greh. pretnje i zastrašivanja. gde konja nadoše kako mirno pase kraj starca Kapile uma duboko utonulog u meditaciju. Sagarin praunuk Bhagirata izmolio je bogove da pošalju Gangu na zemlju ne bi li svetom vodom sprala grehove predaka i njihov pepeo odnela u okean. Struju je rasčlanio na sedam potoka i sproveo ih. pošto je poodrastao.

ponos. naduvenost. gord garh. porodica. nabusitost P. S pravom. jedna vrsta jasmina gandha .gadžah .vahah . garhati garhanam grditi grdnja (greh) gorditi se gordost G. Grditi i grdnja. prekorevati. garv.ponositi se. garhanam .veština mešanja mirisa."raznosač mirisa". prigovarati I. garvati . garh. pokretna i nepokretna imovina.onaj koji zaslužuje da bude prekoren."mirišljavi slon". garv.mirišljavi plod gandha .juktī (f) . teretiti sa.lubdha . garvah .opojni miris gandha .mādanah . Srpski seljak voli da bude oslovljavan sa: "gazda". s obzirom na stanje "gazdinog" gazdaluka.āşŃakam . zemlja gandha . gorditi se I. Daje se nekoliko složenica. grñen Greh. pripada ovoj porodici reči. po svoj prilici. u nastavku.dravjam . garvati garvah G."ljubitelj mirisa".kuća. garhja (tpb) .phalam . odgajanje I. oni spadaju ovde. gaja . domaćinstvo.osuñivati. gardžati. U nekima od njih mogu se prepoznati srpske reči: gandha . vetar gandha ."kralj mirisa". bogatstvo P.sādhana (sl) . jedna od 64 lepih umetnosti i veština gandha . Dočekao je i program kojim se ulažu najveće nade u odrtavele seljake i seljanke. fonetski se bolje slažu sa napred datim glagolom: gardž. gal. gordost. kamfor i dr. garhati . Kako može biti gazda neko koga razgazduju ratovi i sve glomaznije društvene ''nadgradnje". prebacivanje P. pogotovo u oblasti tzv."mirišljava mati''.gandhah "kandisanje" Ova porodica reči srodna je odgovarajućoj. gajah . pčela gandha . grditi. Od čestih i naglih političkih zaokreta.mātā . garvara i garvita . po značenju.ponosit. gajah gajenje.mirišljava tvar gandha . Preživeo je status "kulaka" i "kao takav" revolucionarno bio "prestruktuiran" u kudikamo "napredniju" radničku klasu.mešavina osam mirisa od kojih se svaki pojedinačno prinosi odreñenom bogu: sandal. valerijana.rādžā . vlasništvo.grdnja.mirišljavo piće gandha .onaj koji unapreñuje domaće bogatstvo. u vreme parenja mužjaku izbijaju mirišljave graške na slepoočnicama gandha . njemu se odavno zavrtelo u glavi. pod glasom "k".pānam . agrara. galati galah galatiti grlo 122 . ako se misli na njegov odgajivački trud i bezrazložno. šafran.

d. KķişĦagirih je krševita Crna Gora sa kršnim Crnogorcima.grlo P. da li ćete skršiti Crnogorca i Njegoša odgurnuti u zaborav? gur. oživeti. duhovni otac ili učitelj.dizati se. truditi se.težak posao (od: dhuh.prşŃham (sl) .dhūh (f. gadha .dvaram (sl) . osnova: dhur -jaram).oblaporan. uzdizati se. Gorski vijenac: Gairamālā sličan je Krišninoj pesmi Bhagavadgītā.planina. G. gah.videnje učitelja gum . naprezati se I.gaz. "vrata" planine) giri . osnova: gurudhūr) .težina. O tempora mutantur et nos mutamur. gahajati gadham zagaziti gaz G. koriste gornji glagol samo kada se priča da je neko nekoga "galatio izmetom".težak. gutati. girih (m) . dostojanstvo. svaki četvrtak . Tako je bilo u prošlosti. neprobojan girih I.aşrajah . guru . treba upregnuti i "izdurati" guru .mnoštvo grla grlati U RVK nalazi se pridev: galjuh . visok.daršanam . kraj Knjaževca.vrh ("prst" planine) giri . uzvišen. učitelj bogova: Bķhaspatih. gah. nevolja P.dan Bķhaspatija guru . plitak gahvara .. gurutā . posao u koji se.rādžā (sl) . podsticati. mati. imenicom KķişĦah označava se Višnuov avatar.dan učitelja.tāpah . grlo. stena. dakle. svaka starija osoba). uzvišenje giri . gahajati . brod P. guruh . gur. kao u jaram. galjā . ogroman. povezati (kao most dve obale) gadham .. Torlaci. uzvisiti.divasah . gurate guriti se gora G. važan vredan.galjā G. probuditi.ući duboko u gadh. galah . rastegnut.pādā . neproziran. preteran. gurate .prevoj ("dveri".kralj planina Himavat Pridev: kķişĦa znači crn.pregaziv (kao reka).obožavanje učiteljevih stopala 123 .prastham (sl) . proždirati I.preterana toplota osloboñena duhovnim naprezanjem guru .stojati postojano.dubok.svaka poštovanja dostojna osoba (otac. gādhate . teret. veliki. vokal dug po prirodi ili po mestu Evo nekoliko složenica: gum ."gutač".visoravan giri . hvaljen. važnost.. vrat galakam . gal. galati . trudna žena i t.jesti.

"Nau" ili "nava" je splav. potiče od glagolskog korena: šru .učenik. kao dustabanlija.lingvistička nagañanja mogu biti zabavna mentalna gimnastika. od sloga do sloga. da bi dubinu svojih korena otkrio mora dublje da zaroni. poštovan je princip uzajamnosti: prati . Da bi "ružno pače" odrastanjem postalo labud. Durmitor (dur je u RVK obeležen zvezdicom.poslušnost prema učitelju U vreme kada se znanje prenosilo usmenim putem. bilo zbog neznanja. durnovitost. od reči do reči. gurnuti gurati se. spevane na tzv. Nažalost. Sa prestankom opasnosti prestaje i interesovanje. velike i male vrednosti guru . gurnuti 124 . pa bi uporeñivanje srpskog jezika s njime bilo značajnije od ovoga ovde što ja činim. stanje: biti učitelj guru . Dužnost učenika je bila: prati . bilo zbog pristrasnosti i predrasuda tumača i prepisivača.nava" znači:.slušati. Čuh nedavno da latinska reč "Danubius" potiče od srpskog "Dan ubavi". čamac. gurate i gur. one su mnogo starije) Zahvaljujući tome sto su zapamćene. Imenica: šušrūşah . pa je osnovna dužnost učenika bila da sluša i da čuje. Ceni se da najstarije himne Rg vede. Primitkom hrišćanstva i primitkom marksizma naučeni smo da sami sebi sasecamo korene.guru .bhavah . brod. poznat je i ovaj prethodnik sanskrta.vartititā . Današnje okretanje istorijskoj prošlosti i veri nije ništa drugo do izraz trenutka. ali se iz njih ne sme izvoditi "zdravo za gotovo" zaključci. ako je pažljivo slušao. Da li su stari Latini uzeli slovenski (ili germanski) naziv. gurjate "gurati". time nema ko da se bavi.gatam vidjam šušrūşah adhigaččhati" "tako u učitelju skriveno znanje učenik nalazi" Zahvaljujući očuvanju kontinuiteta ove uzajamnosti i Paninijevoj gramatici sanskrtskog jezika.šušrūşā . ploveći po jezeru. U sanskrtu "u" prelazi u "o" pa je "dur" postalo "do" a "nau" ostalo nepromenjeno. zemlja guru .bhķt . sve sanskrtske imenice i pridevi dobijaju negativnu konotaciju. Bez dokumenata kao što je Rg veda i bez sanskrta. čuti. Upotrebom ove reči kao prefiska.šişja .uzvratiti na pālajati: brigu. ume mleko iz vode da izdvaja i da njime napaja sebe i svoga učenika.samvadah . moralo je biti pronicljivo i: "jathā khanan khantitrena narah vāri adhigaččhati" "kao što riljajući ašovom čovek vodu nalazi" "tathā guru . jer samo tamo može naći ono što je naumio da traži.uslovi.pālajati.poštovanje prema poštovanja dostojnoj osobi guru .laghutā . Učitelj je nazivan labudom koji.težina i lakoća. evo jedne sanskrtske mogućnosti: "dur" ili "dus" na sanskrtu je nešto loše i teško. od učitelja do učenika. filološko . "Dur .relativne vrednosti guru . gurati se.onaj koji nosi težinu. ako je dobro čuo. Nemački ''Donau" istog je sastava i porekla.dijalog izmeñu učitelja i učenika guru . potraga za identitetom zbog ugroženosti identiteta. arhaičnom sanskrtu. gurati.lāghavam . izbegli prepravke i deformacije koje su kod drugih nastajale bilo zbog kvarenja jezika."teško prebrodivo" što bi u to vreme bilo vrlo prikladno ime za veliku reku.bhārika . plovilo.. gavate gur. mora se okrenuti vedama. Nasuprot ovoj interpretaciji imena reke. trud i strpljivost učitelja sa učenikom. osim kod onih koji se time profesionalno bave. potiču iz trećeg milenijuma pre Hrista (po Indijcima. bez udžbenika i bez pisanja. naučio je napamet. gu. pa ga prepravili ne može se pouzdano reći. Guravah nisu tako naučili svoje šušruşāh. Indijci su sačuvali svoje duhovno blago u izvornom obliku i usmeno ga prenoseći. nažalost). razumeo je.teško svariva hrana guru . Ako neko želi da zna više o sopstvenim korenima i nije umeo drugačije osim jezikom da pamti. pa se dobilo "Donau".

zaštititi. kalkulator 125 . šaputati.prazniti creva guččhah "gučma" "govnati" I.brašno P. svežanj. Predpostavljam da su za tu priliku oblačili nove gunjeve. gudh. gu. obmotati. konopac. žagoriti I.računaljka. guñdžah . gurjate . Na gumnu se mlati žito i razonodi. žbun. gudhita (tpp) . guĦah . mrmljati. mrmjljanje. umotati. gu. guñdž. gu. smotuljak načinjen od trave U Timočkoj Krajini "gučmom" se naziva svežanj trave kojom se briše neka prljavština ili se otire znoj sa konja i krava. guñdž. guĦdajati G. rat. manevrisanje u cilju zbunjivanja neprijatelja. guĦah gen (?) gunj gumno I. svojstvo.povrediti (se) U srpskom jeziku očuvala su se sva značenja: gurati . stariji sede na kamenju i divane (i ova poslednja reč nije turska. guñdžati . žica muzičkog mstrumenta guĦā .uporno hodati u nekom pravcu. gurati se. guñdžita (tpp) . gurate . uzica. gudhajati i guĦŃh. što je u srodstvu sa gutom i gmdvom i sa: guñdžah iz sledeće jedinice. mlaćen U RVK kaže se da je gumno "okolomašeno kamenom". Dok mladež igra. guĦdakah .mleven. rod.pokriti. obući se guĦŃh. prah guĦdikah . pokriti guĦd. gudhajati .množenje. kita. guvati .zujanje. podvoñenje pod okrilje jačeg kralja guĦakah . guvati G.okružen. videćemo. da je i ona sanskrtska).pokriti.uzdizati se. samleti I. gundelj G. gunñano U RVK nalaze se još i: gundoriti i gundorenje gudh. lanac. gunthajati guĦd.prašina. makar neko bio povreñen i gurnuti nekog. vrsta. naprezati se gur. guñdžati gunñati guñdžah gunñanje. mrmljano. napredovanje. šest vrsta strategije kralja u spoljnoj politici: mir. smrviti. kasnije.svežanj. guččhah .jedna nit preñe. čekanje. vrpca. guĦdajati . venac.izgovarano tihim glasom.G.umotati.hodati gur. guĦŃhajati . kvalitet.zujati. osobina. sa istom namerom. snop. zaštićen guĦdita (tpp) . veza P. gavate .

gud. Svi fizički i psihički procesi odvijaju se preobražajem 25 tattvāni na potki od triju struna: trigunāh. Osnovno učenje samkhje sistematizovao je i izložio u 70 strofa Išvarakrišna u delu Sāmkhjakārikāh iz trećeg veka posle Hrista. Bude li mu. tamas je nit utonulosti u materiju.individualna svest. dve su solucije moguće: strpati ga u raketu i usrećiti Mesec..tamas. Sarajevo. Samkhja je jedini dualistički pravac u indijskoj filozofiji. postaje muktih .um. na 25 tattvam . rektum. nisu identični.nabrajati. mahābhūtāni . njeno ponašanje i ciljevi koje će sebi u životu postavljati. Nije ni imao prilika za razvoj. Veljačić.. Duh. "ja". Pojmovi. putem potiskivanja radžas i tamas svojstava u korist satve. bio stran taj tipično ljudski napor. ovo drugo je verovatnije. ali su slični..1984. indrijāni pet čula i pet delatnih organa. nikad više ne izlazi u vidokrug duha. khjāti . radžas je strastvenost koja zamagljuje uvide i podstiče delatništvo. Čovek stiče slobodu spoznajom svoje prave prirode.poznavalac zbivanja na polju (kšetram) zbivanja. iz razloga naučničke opreznosti.stvarnosti. kao i gunama. R. duboko sam uverena. prepoznatljivo po zatamnjenju umnih sposobnosti. spadaju u vrhunske domet indijske filozofske poezije: "Kao što se igračica povlači čim gledaocima prikaže igru.slobodan. Par samkhji čini njājah -logika. a ona suzdržano "Opažena sam". godate . od materije-prakķtih. koja se dalje deli na 23 psihofizička elementa i to: buddhih . jer su genima. Iveković: Indijska i iranska etika." "Duh tad ravnodušno kaže: "Video sam je". najsnažniji i sve drugo naj. gudah .. Gurui genetike guraju da izguraju "ibermenša" iz epruvete. Temelj učenja je: materiji je imanentno kretanje i promena svojstava duh je sākšin . imenovati te naziv sāmkhjah znači nabrajanje. . to ni gurui ne znaju. I on će morati da se trudi oko odnosa triju guna u svom karakteru. sa teorijom nastanka univerzuma emanacijom i sa kosmološkom teorijom duhovnog osloboñenja. dobroti i miru. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. Samkhja se spominje u indijskoj literaturi pre Buddhe.pet velikih elemenata sa: tanmātrāh . manah .igrati se. nije povezao gunu sa grčkim genusom. važeće na planeti. neznanje. godate gudah G. Svjetlost. naj. jer etički gen ne postoji. Završne strofe Išvarakrišninih Karika. s obzirom na uslove sveopšteg carovanja amoralnosti. A meni se čini da nijedno biće nije od nje stidljivije. gud. najpametniji. Iz ovih razloga osmelila sam se da obadva pojma povežem u naslovu ove jedinice. što je jednako "zaokretu" i sunovratu demokratije u robovlasništvo. ali da li će se odlikovati moralnošću. duha. znanje. onaj što je "spalio" Sagarine sinove.utroba. jer čim shvati: "Viñena sam". Može ispasti da tip bude najlepši. kao "ibermenšu". prepoznatljivo po vrlini. zabavljati se I. U njoj se vrši raščlanjavanje iskonskih datosti ili "toga tu" . puruša.razum. čim prozre i odvrati se od līlā .Najstariji indijski filozofski sistem: sāmkhjah osnovao je legendarni mudrac Kapila . što je jednako izgnanstvu iz "raja" ili dobrovoljno se staviti pod okrilje superiornog. gde se opisuje odnos duha i materije (prirode). Satva je nit jasnoće uvida.."Ridi". Ima indikacija da je Aristotel razradio logiku pošto je od Aleksandrovih generala dobio u ruke indijsku samkhju i njaju. ahamkārah . ili bude li bio neposlušan prema guruima.posmatrač i kšetradžñah . anus 126 ugañati sebi guza i t sl.igre prirode. u prvoj polovini prvog milenijuma pre Hrista. kojima se modulira kvalitet procesa promenom odnosa izmeñu prirodi imanentnih svojstava: sattvam radžas . tako se priroda odvraća čim se ispolji pred duhom. determinisane performanse individue i. crevo. Osnovnom podelom razgraničava se duh-puruşah.10 10 Prema Č. Imajući u vidu indijski "ciklizam".pojavna počela velikih praelemenata. Ime joj potiče od glagola: khjā.pojavni psihofizički elementi.

kad glagol promeni vrstu: gķdh. ona ne govori grčki. gķnāti govoriti gķ. beloglavi sup gķdhuh .svitac (sa skrivenom svetiljkom) P. guşpitam i gulphitam . Zna se na koga se odnosi. ali rado jede sir!") Guzica i njoj slični. prikriveni objekti u saglasnosti su i sa ovom porodicom reči.pākah (sl) . klitoris gulugudhā (pvp) . u bukvalnom prevodu na sanskrt glasi "Guhad . gardhajate . (Rečenica je konstrukt sličan onome iz udžbenika za učenje stranih jezika: "Da li vaša sestra govori grčki? Ne. "biti zaguljen" nije retko stanje duha trpnog gologuzana. NATO.gramziv. ogluveti (?) guh. gavate gudeti (uz gusle) gīr i gīrā govor garanam i giranam gutanje 127 .armija.avadja guhine guhita guhjādipakaih godate". u potpunom je skladu sa sanskrtom.pokriti. intiman.lešinar.sekretarsko . gķdhjati ."Gudam godajetum".glavić penisa. prevariti I. žudeti i.dodijavši. varati. poigravši se "Ugañati svojoj guzici" . nagomilavanje gubinam guštara G.nagomilavanje (u tajnosti.prikriven.sakrivanje. na sanskrtu bi bilo: "naragķdhuh gķdhan gardhajate".zapaljenje anusa gulah . maskiran. gķdhin .prikrivajući nedostatke "Prikrivajući nedostatke.jedan od pet vitalnih vazduha koji se prazni kroz prdež P. u guštari zagluhnut. zagluhnuti. gķdhjā i gķdhnutā .gramzivost. guh. ličan. prikrivanje guhinam . nagomilavanje trupa guhinam . U nas.obmanjivati. gķdh. skriven. misteriozan guhad . gķdh. girati rigati (ždrati) gu. igravši se.pentagonskih glava sa guzicom.kīlah (sl) . osim preko sličnosti predsedničko . čestar guhjā-dipakah (s) . tajan. guhati . prikriti. nevidljiv. igra se sa svicima". gūdha . prikriveno) gulphinī . čuvati u tajnosti I. težiti za bogatstvom.nevidljivi avioni nisu. gķdhjati gķdhjā gķdhuh gramziti gramzivost prdež G. guhati guşpitam i gulphitam gomilanje. zaglušiti.šuma. sakriti. gķ. pohlepan "Ljudski isprdak (duhovna grdoba) gramzeći obmanjuje". pohlepa gķdhrah . pak.guda .avdja (sl) . dok se pomodno odenute parajlije besomučno zabavljaju na njegov račun.gramziti.hemoroid guda .

girati .vāhas (sl) . Platonom. gāthin i gītin . himna gājatrah .obraćanje hvalom. gīr. razgaljivati(se). ili stiha. slava.ždrati. sredstvo govora garaĦam i giraĦam . stoicima i neoplatoničarima. malo rezultata. Hrišćanstvo je imalo muke da neshvaćeno shvati i objasni ispomažući se starogrčkun "paganima": Homerom. himna. potpuno stran i nakalemljen na proizvod jednog duha. čitalac mora da se pita otkud ovaj intelektualizam. vikati od radosti (glagol je u značenju: hodati naveden u jednoj od predhodnih jedinica) I. 128 . himna. himnama hvale i zahvalnosti. razgaljivač G. Džajadevina. glas. gir . Kaljanina Gitagangadhara i sl. aplauz gīr . Jedinična matra ima dužinu trajanja kratkog sloga. vrhunskim izrazom te moći. i bez nje ništa nije postalo što je postalo". otrov P. stih. Razležući se univerzumom. poučavati u stihovima i kad glagol promeni vrstu: gķ.boginja govora Sarasvati. hvaliti pesmom I.metru gājanah i gāthakah . reč gīrĦih (f) . sve je kroz nju postalo. ispričati. da bude prepisana i neshvaćena. Isto se dogodilo i sa praslogom. gadljar i svirati u gajde.onaj kome su himne hvale namenjene (bogovi) gir . izveštavati.pesma. Smatralo se da svaki ciklus univerzuma počinje zvučnim impulsom. Uzvraćano je poezijom. preklinjati. gadljati. Svako ko je pretendovao da bude ozbiljno shvaćen morao se stihom izraziti. neizgovoren Sve reči korišćene su u Rg vedi i drugim ranim delima. gadljati (u gajde) gajdaš. priprostog i lišenog svakog smisla za filozofiranje. i prasak se posle nekoliko milijardi godina pretvorio u merijivi šum i uzrok smetnji prenosa nekih elektromagnetnih talasa. Zna se otkud! Više od dva milenijuma dele Jovana jevanjñelistu od prve vedske himne. gājati . gāthah . kompozicija u gajatri .rathah (sl) . gajdaš. sveta pesma ili poema u kojoj se izlaže neka doktrina.progutan. haleluja. najaviti. pesma. gavate . Pretvaranjem u višesložne reči osana. ona bejaše u početku u boga. hvaliti. objaviti. gītā . Kada se sa starozavetnog opisa zanatlijskog stvaranja sveta preñe na Jovanovo jevanjñelje. Ramagita. gķ. gājati gājanah galiti. stoga njime počinje svako literarno delo Indije. gai. Strofa ili padja je kombinacija četiri pada.onaj koji uživa u himnama hvale (bogovi) girĦa (tpp) .zvučati.piće. kao na primer: Bhagavadgita.pesma.dozivati. hvala. gķnāti . Sanskrtska literarna dela su u prozi: gadja i u stihu: padja. slogom AUM ili OM (A + U = O).pevač P. recitovati po pravilima metrike. Stihu je davana prednost. mistično .onaj koji recituje pevajući po zakonima metrike U RVK gajde se nazivaju i gadlji. amin i sl.devī (sl) . izgovarati. gai. Vuk je stavio zvezdicu. u vreme kada je moć govora bila svetinja. Da nije ometao.gutanje garah . te se uporedo sa pesništvom razvijala teorija o pesničkim oblicima.hvala.pevati. ne bi ni bio otkriven. u zagradi. razvoj početnog sloga AUM od brahmana i dar bogova. Nedavno nas je nauka obavestila da je uobličavanje univerzuma započelo Velikim praskom. uzdizati. pa je ideja imala vremena da doputuje. govor. slava gī .G. Stih je ureñen brojem slogova: akšarah ili brojem silabičkih mora: mātrā. recitovati."vozilo govora". Heraklitom. Mnogo sholastike. gutati. gīrā . izgubio je izvorni smisao. Uz gajde. prizivati.pesma.erotska Gitagovinda. osim što je uz ime Hristovo dodat grčki pojam logos.vaĦas (sl) . koje počinje: ''U početku beše reč i reč beše u boga i bog beše reč. izbacivati iz (kroz) usta gu.

Po starom gājatrī .kulam . sakupljati se.čeznuti i razgaliti (se). sa ritmičkom smenom dugih i kratkih slogova. boginja govora Sarasvati go .zaštita. Vķttam je strofa sa ureñenim brojem i položajem slogova u svakom stihu. S obzirom na mogućnosti variranja distribucije kratkih i drugih slogova u stihu.balega go . Kratki slog zove se: laghu .dugi slog traje dve matre. Svaki metrički obrazac ima svoje ime. za stih od 26 slogova odgovarajući maksimum je 226. voda gauh (f) . (osnova: go). staja za goveda go .krava.kīlam . Mesec. stanovnik tog sela go ."nebeska stada": zvezde." "bhargo devasja dhīmahi" "da bismo božansko prozreli" "dhijo jo nah pračodajāt" "uvide nek nam podstakne. goşŃhate . zraci svetlosti radi kojih se Indra borio sa demonom Vrtrom. na načelu kvantiteta.metru.cak. govor. sloboda tvorenja stihova praktično je neograničena. sačinjena je drevna gajatri -mantra. gauh.ājuh (pl. 3 stiha od po 8 slogova (novi ima 6 slogova u svakom stihu).štala. Na primer. rogata stoka.zemlja (krava muzara kraljeva) gopanam .rasah . suštini boga Sunca.divljenja dostojni.rakşah . koji ih je.vo. svakoga jutra i večeri." U RVK nalazi se glagol: galiti .mūtraka .goveda. Razvrstavanjem vrsta prema broju slogova u svakom stihu dobijeno je 26 klasa ili vķttāni. (f) . goşŃh. obraća svetlosti. različitosti ili alternacije istovetnih stihova u strofi. čuvar. kojom se svaki Indijac. go goşŃhī govedo gosti G.Sunce.) .vithī .pastir go . marva goşu .majka.selo na Jamuni u kome je Krišna odrastao.kşīram i go . Ima ih tri vrste."slično cik .šālam i goşŃomah .zaštićen.şŃhah. jedan od načina . sve ono što se dobija od goveda go .zaprežna kola go . gāvah (pl) . kao krave. zatvorio u pećinu i u svoje telo zarobio nebeske vode gauh (m) . Sanskrtsko pesništvo. očuvanje gopah .kravarica gopita (tpp) . očuvan Evo kratkog izbora iz obilja složenica: go . zavisno od metričke istovetnosti. pastir. Surje: "tat savitur varenjam" "taj Savitur. u stihu od 6 slogova svaki može biti kratak ili dug. go .mleko go .lak i dug: guru. pa je broj kombinacija 26 = 64. go .lokah . gradilo se kao klasično grčko i rimsko.sthānam.poći u boj radi zaplene goveda.plug go .gam (sl) . (m) .stado goveda.računanja sa razlomcima go -jānam . generatoru života i svesti.cak isticanju kravlje mokraće".okupljati se.kķtam . zaštitnik gopā . poseban stih koji se čita cik .Krišnin deo neba (Krišnina "lokacija") 129 . prikupljati se I. Savitru. U praksi je korišćen daleko manji broj obrazaca u odnosu na moguće kombinacije.

opet ostrvili. Krava ima plemenitu narav i od nje se ništa ne baca. izvodili poreklo od bogova. označeno je istim rečima kojima opisuje večernje okupljanje goveda u pleterom ograñenu i slamom pokrivenu štalu.vidžitin . mogao zaključiti da naši ''gosti."pobednik u štali".bandhah .vardhanah .samdājah . kao i drugde. predsednik skupštine go . povodom praznika."hrabar u štali"."puno goveda". na običaj ljudi da se okupljaju u društvo go . čeljad kuće. Da li se sme pretpostaviti da srpska slava vodi poreklo od ovog običaja ustrojenog pre rgvedskih vremena. pastire i pastirice od sedmodnevne olujne kiše kojom je Indra iskušavao Krišninu božanstvenost! go . osuda bi se smatrala komplimentom.onaj koji skromnošću podražava kravu go .sabirati.pīthah . čuvati i obezbediti joj budućnost potomstvom.vratah .najvažnija osoba.şŃhi . go . porodica. po svoj prilici.dharmah . zaštita go .vo go . prema broju goveda u vlasništvu porodica. Kašjapa. Kraljevi su. pa je krava ostala i posle naseljavanja Indije najdragocenija. skupština. Prvobitna ekonomska i socijalna stratifikacija vršila se.go . u užem i širem sastavu. potiču od sanskrtske oznake za govedo.šālā .porodično božanstvo gotram . muž.şŃhī .ajah. U RVK glota je porodica.pleterom zaštićeno odmaralište krava. porodično ime. Okupljanje porodice. hvalisavac goşŃhe . go . U Indiji.postojan kao planina gotrika .devatā .svest o poreklu porodice goşŃhī . a neki. rodoslov. gostiti se" i sl. Ko bi.onaj koji muče kao krava (vrsta žabe) go . hvalisava kukavica goşŃhe . Gore. gaura kauri (?) 130 .muža. Dogaña se da posle posete nekih gostiju zaključimo da su se ponašali kao goveda. uz pojam gotram. šta više.vime go . Atri i td. Gautama.vrşah .paĦdita .skup. brdo kraj Mathure koje je Krišna podigao i držao na prstu da bi zaštitio stada.ono što se odnosi na neki skup ljudi.şŃhī-patih .şŃhi .māju . sakupljati go . Ne znam da li su se posle razlaza u raznim pravcima neki od Arja oplemenili.nomada.stomah i goşŃam . rasa. rodaci. obreda ili radi druženja. (Brahmani su bili podeljeni na: 49 gotrāni sa izvoñenjem porekla od slavnih mudraca: Šandilja.ponašanje stoke.poklon u govedima go .tarpaĦam . spontano i neprikriveno parenje go . da bi tamo mogle na miru skončati.manje istorijskim ličnostima. roñaštvo. Bharadvadža. ali znam da su Indijci predlagali preseljenje ludih krava u Indiju. uz žalosnu napomenu da su izvorna božanstva zamenjena semitskim više . najsvetija životinja.aranžman dopadljiv kravama go . i jedna krava može da hrani porodicu 20 godina.goveñi papak go . otud pojam gotram .karman .zajednica po krvi koju treba štititi.šaphah . isto kao u prethodnom slučaju.şŃa."mudar. učen u štali".pragalbha . Stada goveda bila su najveće bogatstvo arja . pominje se porodično božanstvo.stanah . go . goşŃhate (den) . starozavetnim prorocima i borcima za hrišćanstvo? Substitucija bogova ljudima nije okončana.şŃha.jānah . bez sanskrta.ceremonija u trajanju od 6 dana koja se u doba Rg vede nazivala gavām . Prema rečima Indijaca jednu kravu može da pojede 20 ljudi za jedan dan.) gotram .tram .şŃha. žena i dete. društvo.društveno vozilo go .sala za sastanke goşŃhe . partnerstvo goşŃhī i goşŃhika .sthiti .sastanakradi konverzacije go .

upornost. sve su to primeri Sapirovog "kako se jednim jezikom može misliti". posednik.Gandijevo: "Čvrsto se držati istine" grahanam . zaplenitelj grahah .zatiljak. svežanj. kita.grabežljiv. preduzeti nešto. izraslina. pristanak. smisleno povezivanje reči I.aghaĦŃā (d) . mnogo širi spektar pojmova povezanih uočavanjem sličnosti u pojavnom svetu.narator. da je ono što je shvaćeno takoñe "zgrabljeno". razumeti. Da je percepcija ono što čula "zgrabe" iz spoljašnjeg sveta. grathanam . započeti. bledo . prihvatanje neke doktrine i sl.čvor. dohvatiti se nečeg. upotrebljena reč. povezivanje više stvari na način da se teško mogu razdvojiti. Pre će biti da su Kauri izvedeni od gornjeg prideva i njegovog korišćenja za opis boje kože "nevernika".grabh. onaj koji diži. ajkula i dr. da je vlasništvo "grabež". kasnije biva zamenjeno sa "h". umrežavanje grathnah .. Sunce i Mesec. gķhĦāti .ruka. razumevanje. saglasnost u mišljenju. grbhnati i grah. (sl) . oblačenje. razmatrati pāĦim . grabh. Sanskrtskom porodicom reči obuhvaćen je. što se njime podrazumeva da su Turci bili upoznati sa indijskim epovima. čulo. zatvorenik. pa se treba odreći vlasništva da se ne bi bilo grabežljivac. da se treba odreći svih stvari. shvatiti. resa granthih (m) .) P. granth. organ percepcije: čula i um. vratni deo životinjske kože grīvā . satja . čvor na kraju odeće načinjen radi čuvanja para.patetičnu hipotezu o poreklu Srba i Kaura od Kurava niko nije ozbiljno shvatio. oglobiti.uzeti za ruku u svadbenoj ceremoniji pakşam .beo. insistiranje na nečemu. tim pre. kakvim se retko koji jezik može pohvaliti. prihvatiti. grīvah griva I.grabežljivac. grāhah .snop.grabh. grob. ženidba. (sl) ..grahah (sl) . hvatanje u mrežu. mesto planete u znaku zodijaka. pomračenje. grabiti. poštovanje principa i dr. astrolog (ume da povezuje stvari) grabh. dok je u sipskim rečima "b" očuvano. sastaviti literarno delo. zadnji deo vrata. hapšenje... osnova: grabhitķ) . zglob granthikah .povezivanje. gķbhĦati grahītā grabhah zgrabiti. kako to već u njih biva. grīvah-vrat grīvā .pripojiti se nekom krilu.uzimanje u vlasništvo.povezati zajedno u pravilne nizove. grahin . opljačkati. .zgrabiti (rukom). uhapsiti. partiji I. zaposedanje grabhītā (m.demon Rahu koji pomračuje.zvono o vratu konja 131 . što smo ranije već spominjali. uočiti. Od ljudi nikada ne treba previše tražiti. guta. granth.gaura . grathnāti granthih granati se grananje I. crvenkast. grathnāti . zaraditi.slatkovodna ili morska grabljivica (krokodil. grabhah . planeta. groblje G. gomilati grabežljivac grabež. uhvatiti.rumen Nadam se da moju mitološki . žućkast. pa sve do onog koji ima konstipaciju Koren: grabh korišćen je u Rg i Atharva vedi. što je još jedan dokaz našeg druženja sa sanskrćanima u davna vremena. gomilati. dobiti. plen. čuperak."hvatač". dobija i sl.

glai. u sanskrtu postaje "v".hodad 132 grabiti (hodom) . kako je već rečeno u uvodu. biti prikladan. maloumnost glauh (osnova: glau. biti uporan. granica ghaŃā . jer Šiva u svojoj kosi nosi. klevetati I. vredati. tešiti. ghaŃŃate ghaŃŃah gatati gat G. gharb. izgledati kao Mesec Po mojoj oceni. umna depresija. kad glagol promeni vrstu: glai . ghaŃŃate i ghaŃŃ. ghaŃikā . kolekcija.grudva.u složenicama sa: manas .glapajati . negoli uz kath. potresati.as.postati. glājati . u RVK pripadaju ovoj porodici reči. makar bio Rus. poput Mesečevih mena. kako je napred učinjeno. od gornjeg korena: glai) .osećati odbojnost prema nečemu. tvrdoglav i. možda je pravilnije za nju vezati srpsko: gatati i druge njoj slične. pucketanje vatre. od glave do glavonje. mesečev srp. izraslina gāvah (pl) . ovakvih će primera biti još kadgod se srpski i sanskrtski sinonimi fonetski podudaraju. ghaŃŃate .engleskog rečnika navodi.gat Povezujući reči ove porodice u smislenu celinu. (sl) . Ovoj pripada srpska reč: griva glauh glava G. Svaki autor sanskrtskoengleskog i svih drugih rečnika. grgoljenje I.glava. ghaŃ. vreñati. čim se nañe pred nekim drugim vokalom. Ovde on navodi rusku reč: golova (glava) što se. simbol kolebljivosti ljudskog uma. Nije retka srpska poredbenica glave sa Mesecom: glavonja ima glavu kao Mesec ili. gbarbati G. tim pre što glas "u". glanih (f) . bez daljega. gharagharah grgotanje. ghaŃah .zvuk kao što je: grgotanje. kao što "i" postaje "j" (zato se "v" i "j" glasovi nazivaju poluvokalima. sve reči. moguć. pa se od glauh (Ns) dobija glāvah (Npl).Autor sanskrtsko . No.mandalam (sl) .grumeni mesa žrtvovane životinje glau . nastojati. može pobiti. uz neke sanskrtske reči paralele iz grčkog. društvo.. kathajati. Što su glava I maloumnost u istoj porodici nije nikakvo čudo. tandrkanje kola ghargharitam .napor.groktanje ghargharjam . "smeje se kao pun Mesec". uz Gangu i Brahmu. iscrpsti se.um. morao bi prethodno da savlada srpski. procesija i dr.ekvator ghaŃŃah . klokotanje. jer je ruskom: golova i srpskom glava mesto u sledećoj porodici reči. latinskog i vrlo retko iz ruskog jezika.umor.obeshrahriti I. ghaŃŃate . klevetati ghaŃŃ. ghargharah .tresti.zvonce gharb. gharbad . grumen. skup..predati se nekom poslu. GLAS"gh" -kao g(h)rnacghaŃ. dogoditi se.. nastojanje.

verovatno. vikati. Čuli ste.gugutati I. napasati pašnjak G. preko Krišne. rika životinja.toplo osećanje. javno obznaniti I. ghas. telu. ghķĦah . zaogrnuti ogranulo (sunce) ghķnih i ghramsah gharmah gorenje ghķĦā grnac (zemljani lonac) G. pa ipak. kome ni sanskrt ne može pomoći: vradžaghķĦā. nežnost ili saosećanje za druge P. ogrejati.vatra.zrak sunca. džigharti . gutanje Ovde nam nedostaju samo ovce sa pastirom ili: "dobri pastir sa pastvom". ghrĦin .buka. uzdržaću se. ghumaghumāja. zaogrnuti nežnošću i grnac (zemljani lonac) u kome se nekada kuvalo jelo na ognjištu. ogranulo Sunce. zemlji. izvedem poreklo od Višnua.vikač.Sv.hrana. biljkama i dr. Videti u nekoj boljoj istoriji umetnosti: Ravena .nežan. džigharti goreti. za moje selo "lepše od Pariza". On je rado krao puter iz ćupova grnaca).toplota.gorenje ghramsah .javna proklamacija. povici gomile. granuti. ghasati -jesti. Pruža mi se sjajna prilika da pretke mojih seljana i svoje doselim iz Vradža u Vražogrnac i da im. bojni poklič. Bez sanskrta teško da bismo povezali: goreti. grmljavina ghoşanam . ghumaghumajate (den) .zujati ghuş. ghavate .ghķ. gužva. Pokrajina oko Agre i Mathure u kojoj je Krišna odrastao zove se Vradžah. pašnjak ghasanam .sunčeva svetlost ghķnih . ghoşati . ognju. Hrišćanstvo se ruga hinduizmu zbog svetosti krave a ne ruga se sebi što od ljudi pravi ovce. sa ružnim imenom Vražogrnac. ghasati ghāsah G. sunčeva svetlost gharmah . povici tuge i žaljenja. Pastirima je lakše sa ovcama.ghu . ghoşakah . goreti I. proždirati I. ghuş.u RV: sve ono što je dobijeno toplotom ognja ili sunca ghķĦā . ghķ. objavljivač ghoşah . ghāsah . Apolonije. Poslušne su i ne sumnjaju. na primer. livada. ghavate G. Napomenuću tek toliko da je preseljenje obavljeno odmah posle Krišnine smrti! ghas. ghu .dozivati.kķtih (sl) gugutanje goluba ghumaghumāja G.sijati. Sunce ghķĦā .žderanje. ghu. objava 133 . dovikivati. milosrdan Sanskrćani su uočili opšte prisustvo istog prirodnog fenomena. ghu. u Suncu. ghoşati ghoşah iz grla (guše) vikati bučna gužva gamad gugutati pasti. dan. plamen. toplote.

magično oružje ghorah i ghoraghoratarah (sl) . ghķş.ribanje. pa ciklično poimanje vremena prilagodio biblijskom pravolinijskom shvatanju: samo jedan početak . niti 134 . da paradoksalnija ne može biti: jedan bog sa obiljem monoteizama koji se meñusobno isključuju i jedan drugom rade o glavi. užas. osoba različita od jevanjñeliste Jovana. dok nam srpski glagoli daju odgovor na to pitanje. gušati se G. Zabranom da se ne sme misliti drugačije. odreñeni odgovori proglašeni su za dogme a sva druga mišljenja nazivaju se jeres i sektaštvo. Na ovakva pitanja mogu se dati različiti odgovori. strahopoštovanje. osim u duhu dogme. strahota. ova porodica sanskrtskih pojmova tvrdi da ono što dovodi do osećanja užasa biva praćeno osećanjem poštovanja. ghuş. ghuş. i scene ukrasio koloritom i mitološkim bićima iz judeo -hrišćanske imaginacije. Apoklaptični Jovan. otrov.ribati. ghoşati G. istrljan. U hrišćanskom svetu.odličan i vrio poštovan učitelj Osim što pokazuje otkud "goro" u srpskim rečima goostas i goropad. baš suprotno od onoga što se dogodilo u "paganskih neznabožaca": mnogo bogova sa obiljem politeizama i panteizama.samo jedan kraj. ghorā . Oni koji misle nedogmatično nazivaju se jereticima i sektašima. u Panjčatantri: do krvi izgreban ghoram i ghorarupam gorostas. gharşah . kako je život jači od dogmatizma. grozota. gharşati gharşah grepsti grebanje zagušiti.izriban. trljanje P. drobiti.P.zastrašivati kricima I. ako su uzročnici prirodne sile. sa crkvom i saborima. a hrišćanstvo postalo multidogmatično. izazvano je duhovno siromaštvo. goropad G. ghurati .poštovanost. Da je u pitanju neki drugi deo sveta. sa rezultantnim strahopoštovanjem tim pre i više. ghķşta (tpp) . Ako se neki deo sveta opredeli za tezu da iznad boga nema zakona i da sve zavisi od božje volje. onda se otvaraju mnoga pitanja: Ako bog stvara svet iz ljubavi da li će ga iz mržnje uništiti? Kako se dogodilo da moćna volja božja biva motivisana slabašnom slobodnom voljom udeljenom čoveku od boga? Zar bog postoji samo zbog čoveka? Ako je bog stvorio svet ni iz čega da li će ga u ništa pretvoriti? Čemu Strašni sud ako je delima već sve presuñeno? itd. Paradoksalna situacija. četkati. gharşati . mnoštvom odgovora uvećavalo bi se duhovno bogatstvo. gde niko nikog ne isključuje. ghoşati . ghur. Izgledi za sporazumevanje u hrišćanstvu isti su kao kod potomaka zakonite Sare i robinjice Agare.ubiti U sanskrtu nije rečeno kako ubiti. Završimo priču o guturalima prepoznavanjem sanskrtske imenice: kalpah u grčkoj reči: apokalipsa.najstrašniji Šiva: u Bairava izdanju ognjem proždire leševe na lomači i kao ghorah. dopunjeno meñusobnom mržnjom koja ne preza od zloupotrebe "Milosrdnih anñela". ghoratarah ognjem uništava svet na kraju ciklusa ghorarūpam (sl) . istrijavati se I. ghoşaĦa . bez institucija za sputavanje religiozne i misaone energije.zastrašujuća prilika ghorādhjāpakah . ghķş.noć ghoram . mora biti da je nešto bio načuo o indijskim kalpama. No. hrišćansko jedinstvo se raspalo.zvučan Da bi se vikalo mora se biti grlat ili "gušat".

ti stvaraš i ureduješ nebesa i zemlju. svi smo u istoj klopci.mumani . svuda od iste tvari. Tako bog Višnu ima svoje avatare a Šiva 1008 imena.Hristu. Obe u drugom planu. on ličnim primerom ukazuje na opcije različite od raspinjanja. U već spominjanom ravenskom Sv. dijadema i okićen simbolima. naše planete.ali. pre nego što kažemo šta igrač Indijcima znači. za Šivin račun. U Unmai vilakkamu: "stvaranje nastaje od doboša.Šakti. podignuta noga daje smirenje" Ili u Čidambara . Za razliku od vizantijskog simbola. Spoljni rub prstena okićen je plamenovima. da nešto ume) da do mnoštva doñe razlaganjem i da iz njega birajući. Apoloniju. u jednome. Indija je. Mladalački lik bogato je ukrašen nakitom: ogrlice. on lako. pa evo mrvica od onoga što oni kažu. zatočenici našeg tela. Tek sa umetanjem igrača u prsten. slobodna volja. Par ruku sa dobošom i ognjem obrazuju kosmički plan. razdvajanja. nisu ni meni dragi. u levoj plitku posudu sa razbuktalim ognjem. slavni livci bronze. deluje nedovršen i nedorečen. Šakom desne ruke u prednjem planu u položaju: mudro poručuje: "Ne boj se!".tarah i ognjem pretvara preostalo u neuništivi pepeo nabijen potencijalom. isto misle i pravoslavni hrišćani. od kojih su tri. Brahma. stvara nove sinteze. našeg univerzuma. dok desnom nogom slama kičmu slepog demona Andhake. on se javlja samo kad treba da nareduje i da kažnjava . levom rukom pokazuje na levu nogu izdignutu iznad tla. Oni su naša istina i sudbina. Svi oni nešto rade. igrajući obavlja svoju kosmičku dužnost. jer ništa nije naše. umesto Hristovog lika nalazi se krst u krugu.sudija na Mikelanñelovom Strašnom sudu u Sikstinskoj kapeli. scena se menja i raña dilemu: postoji li. našeg života. Umetnici Južne Indije. našeg vremena. U desnoj ruci drži doboš. Demokratski establišmenti ponašaju se po istom obrascu.sudija sudi. ali se nema mnogo argumenata kojima bi se oni mogli odbaciti. Sve svetove ti 135 . njegov univerzum pun je dinamike njegove igre. sa dvoslojnom porukom: Hrist centar i vladar univerzuma. duh i materija zajedno. Ono što ih dočekuje porukom: "Ne boj se" i pošto svako od njih odživi svoj vek. i božja i čovečija. čim zvučnim impulsom razbudi potencijale. druge svetove i bezbrojne duše. Bog i njegova stvaralačka energija. Ganga. oko vrata ukroćene kobre. ostavili su za sobom mnogo primeraka Kosmičkog igrača. tvojom rukom u kojoj držiš sveti doboš. sve nam je dato i nametnuto. Hristocentričnost nije nova reč. bez prstena. oponašaj Hrista. te onaj jedan. zaista. u visoko spletenoj kosi. treba ga opisati. ništa mi nismo biranjem izabrali. individuacije. njemu su nalik raspeće i Hrist . Podignutom nogom ti štitiš svesni i nesvesni poredak stvari. sa najvećom kolekcijom u Madraskom muzeju. Kosmički igrač nije decizivan ni statičan. razaranje od plamena. igrač igra. Indijski um umeo je (um tome služi. ili smo svi mi skupa deteminisani opštim kosmičkim zakonom. Vitice kose vijore se i lepezasto šire od glave pa sve do unutrašnjeg ruba prstena. Tamilski pesnici spevali su pre mnogo vekova pesme i poeme Igraču. Hrist . nadlaktice. a kad se energija potroši na dinamičnu igru i vreme univerzuma iscuri. iznad pastira i ovaca. Jehovu neću ni da spominjem. minñuše. pojas. sklopljena u trojstvo. Igrač ima četiri ruke. kod svih ostalih primeraka umetnici su Igrača smestili u prsten. vatrom im razara obličja. Osim jednoga. Iz poveće daljine gledano. kojom dotiče prsten. pozadinu i nosač centralne figure kojom se razrešava dilema: šta činiti u prstenu determinacije.ghora . zaštita od šake nade. gde god da je ima. sa bezbroj pojavnih obličja. počinje novi ciklus i nastaje frenetična igra mnoštva željnog uobličenja. Mogu nekome biti ogavni i prsten i centričnost. vizantijskoj crkvi izgrañenoj u vreme Justinijana. sledeći u stopu svoje duhovne uzore. raširene su sve do unutrašnjeg ruba prstena.kovaiu: "O moj bože. mislila bogatije. Hrist pristaje na raspinjanje. ono se pojavljuje u superlativu: Ghora . Prisvajanjeje utešno i iluzorno. osim pobožnosti koja je. Tako je mislila Vizantija. reklo bi se po slobodnoj volji.jedno drugo mrzi. poput kupaste krune. prinesi sebe na žrtvu i stići ćeš u centar . crux gemata. u apsidi. Šiva . Mesečev srp. narukvice. nanožice.

E je jednako Ek i respektivno. E je jednako Ep.išvarah. matematičkim jezikom izražena. Znanjem osvetljeni duh oslobaña se uloge igrača u razigranoj procesiji univerzuma. Sagar Publications. u slučaju iščeznuća svega što je indijsko. Opet se svetski ucentrisala pragmatično .pod uslovom da se svi Azijati odreknu svih svojih puteva i prevoznih sredstava.budistička Azija zna da je cilj jedan: duhovni razvoj čoveka. veliki delatnik koji ne sme samovoljom da prekraćuje prirodni zakon. bog joge i zaštitnik asketa i jogina. pūrĦam evāvašişjate" "Puno je ono.sa političkom porukom: "I mi budem komandovat!" prevedenom na slatkopravoslavni jezik i bačenom svetu u lice iz tuñe "Atine" "Hristocentrizam kao osnova ustrojstva sveta" . pa je zato nespoznatljiv. impresioniran je "novom" tržišnom ponudom iz starih radionica i marketinškim olakšicama prilikom izbora ili jednog ili drugog centrizma . tvrdi isto što i zakon fizike: Ep + Ek = E = C (konstanta) gde se indeksima "p" i "k" označavaju potencijalna i kinetička energija nekog sistema. nalazi se u hramu. Posebno mu je interesantan segment preklapanja dva kruga: sve je bez ikakve sumnje započelo prvom glavom svete knjige i mora se završiti poslednjom. Dirigent je bio i ostao JHWH. uzročnosti. isklesanom u steni. slično onome što je Gandi rekao za Iša upanišadu. nastalo u osmom veku. mržnjom zadojena i silom opijena. Najveličanstvenije vajarsko delo indijske umetnosti.filozofska misao. kola su tvoja a tvoj i moj cilj je: ja sve bogatiji.amoralna i starozavetno – kapitalistička koalicija. Hinduističko .za obadva nema mesta . Ne boj se. ako je Ek = 0. Uvereni da se univerzum menja iz trena u tren. apokalipsom. ona može biti ili potencijalna ili kinetička (dinamička). Svojom nogom. Ako je Ep = 0.troliki ili trostruki Šiva. nedaleko od Bombaja. ti sve siromašniji. puno ovo. Iz punoće puno izvire. Njena uvodna strofa glasi: "Aum pūrĦam adah pūrĦam idam. ili potencijalna i kinetička. "Naivni i metafizični" svet Azije. a da su putevi mnogi. azijski svet je zapanjen spoznajom nepromenljivosti hrišćanskog fenomena.onako kako mi pravoslavni hrišćani svet siromašnih zamišljamo. Iz osiromašenog i zbunjenog "Trećeg Rima" čuje tradicionalno zakasneli glasić iz rupe izašlog i podgojenog patera . Znanjem uništi slepilo duha. njime mogla rekonstruisati indijska religijsko . Energija se ne može uništiti. Šivatrimurtih . punoća opet ostaje. uveren u postojanje mnogo kola i puteva. Tri su milienijuma izmeñu Iša upanišade i moderne nauke. mora sebe da obuzdava askezom i jogom uspostavljajući duhovnu ravnotežu. Monoteistički svet zna samo jedno: put je moj. pūrĦāt purnam udačjate pūrĦasja pūrĦam ādāja. Otud centralni lik trojstva. O njemu je Andre Malro rekao da bi se.joga . Tvoja podignuta noga daruje večno blaženstvo svima koji uz tebe prionu.u rupi je boravio dok mu je ateizam crkve u vazduh dizao ."11 11 Preuzeto iz: Ananda Kumarasvami: The dance of Shiva. Ajnštajn je pokazao kako se potencijalitet materije pretvara u dinamičku energiju na "ghoraghoratara" . Onaj koji pobuñuje i uvodi u igru da bi na kraju sve uništio. ili da je put jedan.transformišeš rukom u kojoj držiš plamen. Tu je i 136 . a kola su mnoga. oslonjenom o tle ti nudiš pribežište dušama umornim od zakona." Ova misao Iše. New Delhi Na drugom mestu se Šiva obraća čoveku: U nesavršenom svetu čovek se raña nesavršen. uprkos dve hiljade godina hrišćanstva.način. na ostrvu Elefanti. svih onih koji su poruku shvatili. Od punoće kada se puno uzme. jer se znaju putevi dostizanja savršenstva. Šiva mahā .

autentični upanišadski identitet. Duh se s duhom razumeo. Niti verujemo. Ne spominje se ni Ehnaton. sve višc. ili neće. može čuti na RB 2. Hristu sve to. to se ne spominje. pa se mora malo pričekati na "prati . Ne kaže se da je sam tablice klesao a nama lagao da mu ih je bog dao. Šta više.uče ga da mu se sa primitkom hrišćanstva dogodio najsrećniji dogadaj u životu. Nekada se ono što se dogañalo. Njemu se ne menja carstvo zemaljsko za carstvo nebesko. videće se. jer se pošto-poto narod sada "pita" i po pitanju svih siledžija. stariji hiljadu godina od JH i tri hiljade godina od KGJ. Ne spominje se. Tu je i prečista mati. A gde smo mi. koja će se zdušno zauzeti kod dvojstva za grešnozačete i grešnozačinjuće. Nekada je bila od presudnog značaja geografska blizina sile. Pravi hinduističko -budistički samnjasini. G. i bez angažovanja KFORA i misionara pokrste. Niko ne spominje da je Mojsije prvo ubio Egipćanina. treći put. uz blagoslov rabina Savla i apostola Pavla. bez oboženja.učenika" povodom "pālajati" centrista. Jungu = oboženje po J. na mnogo višem nivou apstrahovanja: atman = brahman. Suncu. I. na nebesima. Naš bog nema ime. Samo monoteisti tvrde da je monoteizam u prednosti nad politeitzmom. Nema boljeg trojstva. osim nešto malo vedskog duha. danas je geografija beznačajna. Pošavši unazad. saosećanje i podrška iz Azije. Osim toga. Zna on da i pesnici i duhovnici moraju od nečega da žive. kao trkači prepone. nego tamo. pokojnik se nosi u crkvu. od Karla Gustava Junga oni stižu do Jošue Isusa Hrista i laiku nude spasonosni udvojeni semitski identitet: individuacija po K. no što je njegov sinajski JHWH.Hristos da bi spasao "per se" bezgrešne hrišćane i "per se" grešne bezbožnike ukoliko se blagovremeno. U istoriji se jedno-te-isto dogaña. Ne. sve to odjedanput. ili su ovce loše stado. Naročito su interesantni oni koji umeju da preskaču milenijume. dogañalo i u ime duha. To je ugaoni kamen zapadne naduvanosti preteranom individuacijom. i za svaki slučaj. pa posle toga naredio: "Ne ubij" i da je neizmerno mrzeo Egipćane iako su mu život spasili i na visok položaj postavili. pogotovo oko vrlo važne reći "filioque". dva puta za života.dogodio se iz istih razloga iz kojih mu se upravo dogaña ovo što mu se dogaña: geostrateško-politički ciljevi i interesi velikih sila. reklo bi se da neće. Putem glasila. Niko ne spominje da je JHWH bio izabran za jedinoga iz političkih razloga očuvanja identiteta i biološkog opstanka "izabranog naroda" Izrailja u moru civilizovanijeg okruženja. i nismo nigde osim onih koji su svoj na svome. barem što se Bgd . da li je ispravno da bezbožnici prime hrišćanstvo pre hrišćana? Da li će. Epitet mu je višnji. na zemlji. dakle nije JHWH. Prvi dogañaj se dogodio jer niko narod nije ni pitao. Većina ide u crkvu tri puta. Ili su pastiri loše obavili posao. Toliko obilje istinskog dogmatizma. niti nam je do vere stalo.. teško je prorokovati. Niko ne kaže da je Pavle. moja ljubavi? Svega smo se odrekli. Srećni dogañaj koji se već dogodio poodavno. od: KGJ + JIH + RSAP. koji mnogo više "zna" od svih ostalih mudraca sveta. bez dovoljnog poznavanja naroda. od koga je mogao čuti o mnogo boljem jednom bogu. srpski narode. ni intelektualizmu skloni Azijati nisu u stanju da konzumiraju. povodom krštenja i venčanja. Održavamo običaje. danas se dogaña u ime ljudskih prava. koji nije od svetoga duha. religiji. kakve blagodeti! . I bog i višnji potiču iz rgvedskog panteona. pravo brhadaranjaka i tripitaka ponašanje. "Svaka tica svome jatu leti!" Šta se o veri.rabinskih razloga i zbog nesrećne ljubavi. Pastiri boga mole da je ovih. makar reda radi. šta će se silama sa istim ciljem dogoditi. ulepšava se semitska predaja. razvoj se odnosi na sredstva i metode osvajanja. uturio Stari zavet u bibliju iz rasno . crkvi može reći osim onoga što se. Otud razumevanje.hrišćanstva tiče. a ne iz nekih filozofskih razloga razvoja religijske misli sa nižeg politeističkog na viši monoteistički nivo. U carstvo nebesko Srbin ne veruje i nema pojma da može biti spašen. jer može da izazove sumnju u originalnost prvog identiteta. On bi radije da bude spašen ovde. on se zove bog. doktrinarnih nesporazuma. 137 . sa ispuštenom dušom. Gledano iz uglova učiteljice života.

ne traži se samo ljubav. mnoštvo. okrug. Neka svako za sebe oceni da li je grčki ili srpski izraz bliži sanskrtu. sve dok univerzum. ali ne mari.raditi.onaj koji ima za božanstvo točak bornih kola čakra . vartate ."sa diskom u rukama".onaj koji se kreće svuda neometano i bez prepreka 138 . A kad se vreme bude primaklo kraju. kralj.desna i desno . cirkularan čakrija . suverenitet. nego tuñe. Uzme li se baš sve u obzir i razmotri sa svih aspekata. čākrikah .leva talasanja. GLAS "č" -kao čuturačakram krug I. čakram (od korena: čar .". smiriti levo . uz pratnju vokala.kretati se i kķ . točak Sunčevog vozila.vartin (od glagola: vrt.sličan točku. Jeste da je komplikovaniji. Najveći ideal Starih Arijaca "akşitam sravah". Višnuov disk. on ne gubi svoje. kraljevstvo i dr. drugar P. onaj koji se vozi kolima. jebo te bog! Kalijugi je došao kraj! I "neka je. Budizam je vera budućnosti. šest oblasti ljudskog tela ovako nazvanih u tantri. postojati) . nego ugledanje na žrtveno jagnje. oblast. grnčarski točak. zbog Srba i bez Srba ne iščezne. a kamoli čitao. mlin za ulje. imperator. područje.točak kola. održati kratak kongres o otadžbinskoj budućnosti. "To se više ne radi!".deva . delati) .. svestrano. Višnu čakra . ako svet ima budućnost. domen. vremenski ciklus. Srbinu bi najbolje odgovarala jedna stara kineska varijanta budizma svesti.suveren.gatih (f) . pripadnik neke grupe ili društva.pāĦih (m) .dharah . krug. opsenar čakra . stalo mu je da se proslavi braneći pravdu.. Dokaz za srodstvo Indoevropljana indolozi nalazej u odgovarajućem grčkom izrazu (jer ne znaju srpski): "kleos aftiton". obrtati. a sve mu je manje do bilo čega stalo. centrirati se u centar univerzuma i iz sveg glasa celom univerzumu otpevati: "Ne boj se. Ovaj barem pošteno radi svoj posao i neće na Srbe krenuti u obličju Ghoraghoratare pre no što istekne vreme predviñeno za kalpljenje Srba u sopstvenu kalpu. Ako mu je do ičega stalo.ono što pripada točku ili kolima. biti. čakraka i čākrika . ako je ono što dobija bolje i bezbednije! Ili se prikloniti Šivi.rotacija. Nisu nama strane i nedostupne duhovne vertikale. opet kažem. kružan. grnčar.vrteti. Kažem: ako je neko sebi dozvolio da napusti veru svojih pradedova i drugima da mu koren preseku. putnik Složenice: čakra .vozač. "Šta mari!".Semitsku svetinju retko koji Srbin da je video. neko će reći. kružno kretanje čakra . Mirno sačekati do prestanka zavijajanja sloga AUM i izvršiti zaokret kosmičke uloge nebeskog naroda ka obnovi porušenog. jedinom nepristrasnom bogu uništavanja. Iz nje bi radije izabrao: "Oko za oko. sastaviti opštenarodni trubački rok-bend. što na srpskom glasi: "neuništiva (neskršiva) slava". s obzirom na sanskrtski fundament jezika i na prijateljstvo sa Kinezima. seoski akrobata. i nek izgubi. bolje nije ni zaslužila!" Ovo poslednje ponavljati kao refren.

sina Dušjante i Šakuntale čakra . čakşaĦam . dopadljiv.aŃah . Poslednji nemitski bio je Buddha.rogah . desno. kad glagol promeni vrstu: čaŃ. Sunca i Meseca inspirisalo je Stare Arje da vladara svoje zemlje nazovu čakravartinom. čaŃŃati . Zbog ograničenosti znanja. čaşte čakşuşja čkiljiti čakšire G. što danas nigde nije slučaj. pre Hr. čaŃačaŃŃati (onomatopeja) . Na mermernom reljefu u madraskom muzeju dat je prikaz čakravartina onako kako je zamišljan relativno kasno. čakşuşja . čuvati.Bharatam i prvog čakravartina Bharate izvedeno od glagola: bhķ.. čakş.obdaren sposobnošću viñenja Ništa bolje ne pristaje uz srpski glagol: čkiljiti od sanskrtskog: čakş. U čakravartine je ubrajano 12 prinčeva plemena Bharata. kralj. Indijci nisu gajili iluzije o svetskim vladarima pa su čakravartine smestili u mitsku prošlost. levo. nije mi jasno zašto to nisu: kirkos i circulus? Krug srpskog jezika kao da je usput izgubio koren: čar i ostao pri korenu kr. izgled. U pozadini. neko ko zauzima najviši rang.država (ili stanje: biti u ulozi univerzalnog imperatora) čakra . Iznad lakta desne ruke čakravartina nalazi se točak na stubastom nosaču. čaŃ. čaŃajati . Što se čakšira tiče.pojava. pogotovo one sa nafaltanim i obešenim turovima. buljiti I. podupirati. i nalazi se u muzeju u Sarnathu kraj Benaresa. pokrenuo je točak prenoseći prvoj petorici učenika saznanja do kojih je u osami došao. Dominantna figura.ljubavno čavrljanje 139 .bolest oka P.padati kao kiša i. prikazana je raskošno odevena i urešena kraljica. Tu je i ogroman kompleks temelja grañevina koje su na tom istorijskom i svetom mestu podizali kraljevi dinastije Maurija. Mada su indijski kraljevi od detinjstva dobijali potrebno obrazovanje.prijatan za oko. u Sarnathu.prevarant.uživanje za oči čakşū .održavati.slomiti. vladar čakre (oblasti) od jednog do drugog mora (Indija). pre Hr. podizati.pucketati (kao vatra) čaŃ. nositi. očito je da čakravartin nije smeo da vrti točak naprazno ili da mu točak kola "šlajfuje u mestu". unapreñivati. Tu. imperator. piljiti. čaşte (def) . čakş. čaŃŃati čagrljati. navodi sličnost grčke reči: kiklos i latinske: circus sa čakram. uočiti.oko čakşuş . Kušana i Gupta počev od 4. no on se odrekao svetovne vlasti radi pokretanja točka moralnog zakona. bharati . Kruženje nebeskog svoda. lep čakşuşmat (sl) .prītih (f) (sl) .čakra .pucketanje vatre čaŃuh (m) . U RVK čakšire su označene zvezdicom.suveren. čatačatajanam . postati vidljiv. seoski zabavljač Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. oko 5 v. ta dva. desnom rukom dodiruje nebo koje ga zasipa kvadratnim novčićima (srpsko: "padaju mu pare s neba"). a srušili ih do temelja monoteistički varvari. pa su bile pravo uživanje za oko čakşuşja. počev od Bharate. pod uslovom da je posmatrač bio čakşuşmat. kako je ime Indije . "Tau dvau". u Parku Jelena. čaŃačaŃa. čavrljati G.pojaviti se. Iznad turbana ove dvojice nalazi se državni pečat jednak njima po veličini. meñutim.vartī (m) . Najlepša skulptura Buddhe u ulozi pokretača točka zakona potiče iz Gupta perioda. prvi ministar i rizničar. posle Hr. tri puta viša od konja ili slona kraj jastuka na kome stoji.vartitā . nikada nisu išli zajedno. dharma . opsenar (sa zmijama). razlomiti I. u I v. v.čakravartin. mora da su bile veliki modni hit. o četiri plemenite istine i o osmostrukom putu prosvetljenja. prizor čakşuh (m) .

čaĦdašīla je strastven karaker. Doduše.Žestoka. da miš čagrlja u drvima. u rečnik prideve: čandrijiv i džandrljiv."Teško dostupne". čaĦdate G. razbesneti se I. što dobro dode monoteističkim propagandistima da politeističke religije nazivaju prirodnim. čaĦdate .jogom. čaŃukā I. čaĦd. čaŃukā . čaĦda . spasavajući njegovu dušu zarobljenu u telu bivola.drvena posuda za tečnost Simboli srpskog naroda srodni su svi. bez svirepog ubijanja bikova na koridama u cilju demonstracije čovekove premoći nad životinjom. Slično ovome je i čavrljanje: "žene čavrljaju kao čavke". mada je razlika u nazorima velika. 140 čantrati . sitno znevlje.čaŃakah . pa su bogovi udruživanjem energija stvorili ČaĦdu. ČaĦdā i ČaĦdikā . Razaračka funkcija para Šiva . a ne čegrtaljka). Plodnost je podloga i uslov dinamičkog zamaha kreativnost. neka nañe dva dobra vodiča pa neka ga jedan od njih provede kroz crkvu a drugi kroz hinduistički hram. Moćnog demona u obliku bivola. U prvoj će se naći usred ljudske drame. Iskonsku seksualnu energiju treba transformisati u energiju duhovnog prosvetljenja. bez izuzetka sa sanskrtom. u drugome.čovek bio je za Indijce očit primer evolutivne strukturne promene. ne birajići sredstva. obavlja se radi obnove na višem nivou: smanjenje fizičke u korist povećanja mentalne i duhovne snage. bes. čaĦati . Mahišu. koja je pod ovim imenom predmet obožavanja tantrista. Vuk kaže da je čanak sa čančićima turskog porekla. zvanog Kautilja. što čine tantristi kundalini . Takozvani idoli do te mere su obogaćeni simbolikom i smislom da se pred njima sve "neprirodne" religije (po kojima ispada da čovek nije prirodno biće) moraju osećati ubogim siromasima.zob. Uneo je. uništavanje. čaĦakah ."Ubica demona Mahiše". Ona se naziva i: Mahişa asura .ponuditi nekome nešto I.svirep. po Vuku. koliko sam ja čula. da neko čagrlja kad pretura po sudovima.mardinī . U njegovo vreme čantranje još nije bilo preovlañujući meñuljudski i. mogla je da uništi samo žena. Pod znakom pitanja je srodnost čanka sa čanakah. a sam nije upućen u stvari.nasilno. svirepo Gornji srpski glagol Vuk nije uneo u rečnik. čaĦakah čanak (?) čutura G. autora Arthašastre. pak. ljutina P.toplota. otud lingami. označivši ih zvezdicama. Tu je i čagrtaljka (ispravno. grašak. bračni odnos.vrabac U narodu se kaže. koju oni izražavaju mitski i metaforčno. Ona je Mahišu najpre navela da se u nju zaljubi a potom ga ubila. Šivine supruge. Odnos bik . Ko mi ne veruje.Nandi. strastan čaĦdam (ind) . pogotovo. osnaže svoje države. čaĦd. otac Čanakje. besno. nasilan. ČaĦdi je ime od milja kojim se oslovljava ljubavnica.Durga. umesto Šive. Slutim da je od ovoga dvoga nastala: šindivila. bez namere korenitog zatiranja seksualnih nagona. Ova ideja o kroćenju čulnih strasti saopštava odnosom ČaĦda Mahişa slično onome Šiva . Poreklo nekih čankolizaca od Čanakje nije.naljutiti se. čaĦdam . čaĦ. su imena boginje Durge . Čanakja je učio vladare kako da. u indijskim hramovima. sa pežorativnim prizvukom i da ih srozavaju u idolatriju. da kiša čagrlja po krovu.

šapha .bistar. U Indiji je odlučivanje po principu ili-ili bilo nepopularno pa se postupilo po principu i ."sa 4 vrata". mnogo kasnije. Što se.biće uveden u univerzum gde će naći monoteiste.kuča . na filozofskom planu stiglo se do apstraktnog pojma srednjeg roda brahman. Zato bog .sa četiri stiha čatur . Na nivou religije bogovi su upotpunjeni boginjama. brašno Lopar je služio i služi za iznošenje hleba iz furune.stvaralac sveta mora biti starac kome lepo pristaje nevina bespolnost. O onima koji izmeñu golih zidova čitaju samo jednu knjigu ne treba ni govoriti. oštrouman. čamasah kačamak (?) čutura (glava) (?) četiri I. čatura i čaturaka . Prirodno proglašeno grešnim pretvara se u bezgrešno činom svete tajne.preterano komplikovanim. čantranjima. čaraĦa čarapa 141 .onaj koji ima četiri bika čatuh . čatur B. pak. čamasah . slično loparu.drvena plitka posuda kvadratnog oblika sa drškom upotrebljavana prilikom žrtvovanja some. Neki davnašnji kastratori duha zabranili su sve osim reči. Neprirodno sputavanje prirode izaziva seksualne revolucije. U vreme moga detinjstva na lopar se istresao kačamak. Tamo gde se neprirodnim supstituiše prirodno i čovek izoluje od prirode.četvoronožac sa kopitama čatuş .patham . U monoteizmima takvi obrti imali bi se smatrati: prvi neoprostivo bogohulnim. Bilo je potrebno ili da se oni požene ili da preñu u bespolne spodobe. Otud Kama Sutra i bezbroj poema poput ove: "čandī .mahā . Arijcima su Dravidi ukazali na nepotpunost bogova muškog roda. Moralo se izmisliti bezgrešno začeće propraćeno ženskim. boginja je kreativna energija boga.pančašati". ljubavnog umeća tiče. ne umem reći. ne rekavši da reči imaju veću moć obmanjivanja od dela likovne umetnosti. kaša načinjena od ječmenog. okretan Da li se u srpskom iskazu "utuviti nešto u čuturu" glava metaforično naziva čuturom po sudu za vodu ili po sećanju na oštroumnost.bistrina uma.ķča .kona . Samo privenčani hrišćani bezgrešno seksualno opšte. moraju se uvesti čuda božja i svete tajne kao osnovi vere.dvāra . čhamati -jesti. slatkiš. pirinčanog ili nekog drugog brašna.vķşa . veština P. Možda se uspomena na čamasah. Izaći na kraj sa bogovima ženomrscima nije lako. i tu za Indijce ništa nije ostalo prekriveno velovima tajni. simbol te žene je cvet crvenog oleandra: čandi. Ovome ide u prilog sanskrtski glagol: čham. pa bogme i muškiin.broj 4 Složenice od kojih neke imaju sličnost sa srpskim rečima: čatur . "500 stihova u slavu grudi strasne žene". Ostali će goreti u večnom paklu.četvorougao čaturatā I. čatur . vešt.i. počelo da se koristi kukuruzno brašno. "Reductio ad absurdum" na ultramonoteistički način. drugi . čovek čatur . očuvala u kačamaku kada je. čaturatā .raskrsnica četiri glavna puta čatur .

āčārati . običaj. čar. bez progona. Namani stara .ono što treba spominjati sa hvalom Crkva.ponavljati reči prilikom recitovanja veda I. čarati . āčar.hvala. oltar.G. U njemu nije nikad i ničim ograničavana sloboda mišljenja i verovanja pa je bujao kao banjan drvo. 142 . delati. slediti nekog. ponašati se. koren drveta. i ona u RVK obeležena zvezdicom. kompanija. dobijaju se nove reči: I. vozač. kao: čakram . lutalica čārita (tpp) . putovanje. naveden od strane nekog da učini nešto Od ovoliko pojmova odabranih iz mnogo veće porodice reči. čovek roñen u noći bez mesečine (čandrah je Mesec na sanskrtu) preko koga je prešla mačka ili neka druga nečista životinja zbog čega se on celog života ne prihvata ozbiljnog posla nego luta od mesta do mesta. apsorbuje sve što se pojavi uživajući u bogatstvu ideja. Iako neinstitucionalizovan. kretanje. prvenstveno duhovni. greh. čarčajati . svirači i vrači lutalice sebe nazivali čaranah od čega su nastali: čaranje. lutanje. bez intervencija "kultivatora" sa makazama. dogme u obliku zvonceta blagovremeno svezuje deci oko vrata. slušati nekog. bez religijskih ratova. preporuka. čaraĦam . onaj koji inicira učenika svetom uzicom i podučava ga vedama Produženjem korenskog samoglasnika od čar u čār. alternacija recitovanja izmedu dveju osoba čarčanam .približiti se. škola ili ogranak veda.rupam novo! Da li ''čarč" potiče iz istog izvora neka o tome sude Englezi. Sve nam je mnogo starije nego što nam se čini. stub. asocijacija čāranah . organizuje sabore radi dogmatizacije učenja osnivača. I. bog. ačarah . progresija. slava.stopalo. ispravno delanje. bez sabora. moralno ponašanje Od gornjeg glagola sa prefiksom: ā nastali su.špijun. praksa. lutati. Šta se dogodilo i šta se dogaña sa svetom apostolskom crkvom? Ona izrasta u moćnu ovozemaljsku instituciju. čarkķtih crkva G. okovi čārakah . čarč. slediti neki put I. G.kretati se. post.pokrenut.pomazivanje čarkķtih (f) (od korena čar i kķ. sve ove reči potiču iz vremena Rg vede. kretanje. praktikovati nešto. učitelj. anñeo. zabavlja narod i mami pare koje kako doñu.glumac i pevač lutalica čaraĦatvam . kandilo.ponašanje. čarčah i čarčakah . i od Hrista i od starozavetnih proroka. ponavljanje reči u mislima. pevači. tradicionalni običaj kao osnova zakona. zatvor. Nije nerazumno pretpostaviti da su Cigani.špijun.krug) . postupati. Vuk navodi reč iz Boke: čaratan. hinduizam je držao i drži na okupu zemlju najvećeg pluralizma na svetu.onaj koji luta. stavljen u pokret. Mislena imenica hinduizam. preduzimati nešto. čāratha . propis.profesija glumaca i igrača lutalica P. čārah . nasilno širi veru uništavajući narode. veličanje P. ognjem i mačem uništava jeretike i bezbožnike. čarati i dr. naredba. starije i od primitka hrišćanstva."onaj koji zna i podučava ačarah". kod nas se očuvala samo čarapa. dobro ponašanje. uzdizanje. višnji. upustvo ačarjah . čakķtja (tpb) . tako odu.ponavljanje reči prilikom recitovanja veda. bez ikakvih nasilja.

čarvita (tpp) . rastrojen.kķşŃajah (v.sažvakan čarşaĦi čaršija žvakanje čarugdžija I. biti konfuzan. čarvajati . ni ñaini.Vera -kazan u kome se ključanje održava tapasom izračenim iz netrpeljivosti i mržnje. potresanje.čarsanajah su isto što i pañča . U tom skupu nema pravoslavnih Slovena niti ih može biti sve dok sa Marksovog komunizma i Hristovog hrišćanstva ne preñu na tržišnu privredu i na starozavetni katolicizam. Upadljiv je nov fenomen. odstupiti od vrline I. čarşaĦi . kultiviše.kožar. ako do njega doñe. ni tantristi. brz. pogibeljnost 143 .kārah .karaĦam . Ima se utisak da impresije dublje od ponude Hrista ostavlja pretnja atomskom bombom.rad u kožarstvu čarma . Pañča . čaldosati G. pod "k").narod kultivator koji se bavi zemljoradnjom za razliku od nomada P. čal. skretati od. fluktuacija. Čarsañajah su osnivali trgovišta za razmenu proizvoda i gradove. potresati. Može i na protestantizam. čarma-karanam I. čarv. Nisu naftovodi i prirodna bogatstva. Ne videti i ne uvideti na vreme o čemu se radi predstavlja najveću opasnost. čarvaĦam G. hitar. veću od strateških namera i vojne sile neprijatelja.koža Složenice: čarma . čalati . Geografska granica Evrope duž Urala gola je fikcija. Oni su mnogo dublji i potiču od davnina. zaokrenuti. ni taoisti. ni zenovci. ni budisti. čarvaĦam . može i na islam. povezivanje svih monoteista na globalnom planu u jedinstven skup sa najavom religijskih ratova -monoteisti protiv ostalog sveta. delatan.ubrzavanje. Pravu granicu izmedu Zapada i Istoka povuklo je carigradsko anatemisanje u crkvi Svete Sofije sa početka proteklog milenijuma. takozvani ekonomski faktori jedini razlozi nesloge.žvakati I. Egzegeta predlaže da im ponudimo Hrista jer Hrist je jedino što mi imamo. čal. čalah . Propast sveta. klanje.parče kože čarma . čarşaĦajah (pl) . čalati akcelerirati. neće izazvati ni šivaiti. obućar Čarugdžija je u RVK opančar. vañenje očiju. nestabilnost. Nema boljeg primera za ilustraciju onoga šta ona može da učini od odnosa izmedu Srba i Hrvata: narodi istog jezika. ni višnuiti. uznemiren. opasnost. obeležen zvezdicom. zastraniti. U RVK čaršija je obeležena zvezdicom. Njega će izazvati monoteisti zatrovani otrovnim mlekom monoteističke netrpeljivosti gde unutrašnja podela na vernike i ateistse nema značaja.kretati se.žvakanje P. čarma (n) .kartah . krvni neprijatelji: izgnanstva.onaj koji neguje. čarşaĦi. Ovo uslovljavanje služi kao dobar izgovor jer nije civilizovano javno se deklarisati kao rasista.

prikladan. zbunjen.celer potekao od korena čal kako tvrdi autor sanskrtsko . a od ovoga imenica: čanas (n) uživanje. pomućena uma.skrenut sa uobičajenog toka stvari.. bar ne u onolikoj meri kako je to bilo sa opancima.navesti nekoga da postupi nepromišljeno I. S druge strane.indrija = čalendrija . nepromišljen. čanasajati (den) .ljupkost. prihvatiti sa zadovoljstvom. Slična značenja imaju i reči porodice nastale od glagola: kamp. drag. kurva P. nepostojanost.džanā (sl) . lepota čārutvam . čāpalam . "). Iz istog razloga potrebno je da prode vreme ne bi li se sa nenadoknadivim zakašnjenjem uvidelo da ubrzanje nosi klicu propasti u sebi. nije izvesno da cipele proishode iz sanskrta. zadovoljstvo. čāmarikā I. čala . No šta vredi o tome post faktum govoriti kad se više ne može sanskrtski misliti.nepouzdana žena. čapalaja.biti zadovoljan. voljen. omileo. 144 . haotičnog. kojim se čovek žali da mu nije dobro u glavi ili da mu. tresti: G. poželjan i sve to skupa od korena: kan odnosno od glagola: kan. pomućenog uma Složenice: čala . Ovakvi se zaključci mogu izvoditi samo iz sanskrtske porodice reči u kojoj se sadrže naizgled kontradiktorna značenja za iste pojmove.. boginja sreće P. od nje glagol: čanasaja. ubrzanje. počev od instrumenata za merenje brzine pa sve do onih koji.munja.ačala (udvojen koren: čal) . uznemirenih čula Ako je latinski pridev: brz .drmusati. pridev je nastao od korena čan. uznemirenost. onda su iz istog korena nastali i akceleratori.žbun čāru čaroban čemerika P. čapalajati (den) . kampate .čalā .lepa žena.pokretno i nepokretno čala .neprekidno u pokretu. boginja sreće Srpske poslovice: "Sve što je brzo to je i kuso" i "Sreća je slepa" (da ne kažem nešto gore). nelojalna žena. ubrzavaju razvoj i izazivaju opasno skretanje od prirodnog toka stvari. čāru . mesečina. čāmarikā .ātman .munja.nestabilan. brz. saglasiti se sa. čapala . pokretljivost. iskliznuće iz prirodnog toka stvari i odstupanje od vrline ne pripadaju više istoj porodici reči. pogibeljnost. ćudljiv duh čala .nestabilan.engleskog rečnika. kanati .potresen.prijatan. lepo pristaju za kraj "diskursa" o akceleraciji.povoljan.nestabilnih. nesiguran. "nisu sve koze na broju".brzina. sjaj. trenutan čapalā . inteligencija čārutā . jezik. Izvesno je da se od prelaska sa opanaka na cipele drastično povećava stopa rasta "nezaustavljivog razvoja".omiljenost Latinsko: carus i italijansko: "cara mia" potiču od istog izvora.obratiti se rečima (srpsko -"zadovoljstvo mi je da vam se obratim. nestabilan. nepromišljenost čapalā . Kasnijim pregrupisavanjem pojmova ovaj kvalitet je izgubljen pa brzina. zatim pridev: čaniştha .ačala . Samo sam od Torlaka čula iskaz: "Čaldosalo me nešto u glavu". I. točak samsare čala . čāruvī . opasan čalita (tpp) .

ako treba. duša četas .vikārah (sl) .to se zove "oštrenje pameti". danju kopa i razmišlja o onome što je pročitao. gledati na nešto kao na. procenjivati I. nameravati nešto i či. mudrost četah (n. U društvu se našao i jedan od njegovih stalnih pratilaca. univerzalni duh. osnova: četas) . oni što imaju uza se srpsko: sebe ili se. pa. nagomilavati. Ne ume svako da poveže apstrakcije atman i brahman. akumulirati. osećanja čaitanjam . razumeti. svetiti se. čiketi . reče znalica. nagomilavši Ako Vuk kaže da je odrednica: Čivutin turcizam ja dodajem da su Čivuti zajedno sa čivutarenjem tako nazvani po gornjem sanskrtskom glagolu jer niko nikada nije video taj soj da kopa iako mu je JHWH naredio da se u znoju lica svoga hlebom hrani.čitva Čivutin. razumevanje. či. procenjivati G. uman 145 . čikīşati P. vitoperenje uma. čajate . te da se dno bilo čega pa ni jezika ne može dohvatiti. sposobnost razmišljanja. fiksirati pogled na nešto. jer ova druga oznaka. apsolut P. "Što ne bi moglo?" iznenadi se neznalica. kao što znamo. misleće biće. "Je li". čit četati . odnosno sanskrtsko: ātman . potraživati. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika izvodi poreklo latinskog glagola: scio . i ubiti. u svašta upućen: večerom čita. "kako to da su nam crkve pune jevrejskih svetaca i proroka a nas bombarduju Čivuti?" Napravi čovek finu distinkciju izmeñu Jevreja I Čivuta. Prvu prepreku postavili su mu povratni glagoli. Rasut po celom svetu on se svuda bavio najpre sitnom trgovinom po čaršijama. Pita mene jedan moj zemljak. či. oni Jevreji kojih su se odrekli svi pošteni Jevreji.sakupivši. kad bi moglo da se neka Srpkinja namesti na Olbrajtkino mesto pa da bombarduje Čivute!" "E. da bi konačno "najizabraniji" stigli do visina na kojima se sakupljaju najveće pare i sa kojih se presuñuje narodima i svetu. čittin . sklon polemici polemike radi . čittih (f) . osvetiti se. srce. čit.ātmane padam. zahtevati. Isti koren sa promenom vrste znači: G. Taj reče: "Mamu mu jebem. ima u srpskom jeziku pežorativan prizvuk. zatim vrlo profitabilnim lihvarskim bankarstvom.svest.poremećaj. bistar. činuti.misao. Da bi se nagomilavalo basnoslovno bogatstvo i upravljalo svetom mora se znati skrenuti pogled sa deset božjih zapovesti na profit. onih koji bleje u njega.znati od gornjeg korena: či. činute . U svojoj naivnosti mi verujemo da nam je po nekakvom automatizmu prijatelj svaki onaj koji razotkriva slabe strane svetske aždaje.kazniti. ciljati na. Tako se dogodilo i sa ocem monoteističke generativne gramatike. deziderativ istog glagola glasi: čičīşati. Čivuti su. inteligentan. dakle.pričica nastala iz nezdravog uverenja monoteista da su u nekakvoj prednosti i da ceo ostali svet treba pred njima da padne na kolena. to ne može!".uočiti. duh. zato nema potrebe. pogrešno shvate. a nije ni bilo poklonjenja triju mudraca sa Istoka pred kolevkom .uočavati. imati nameru. četati ceniti. usmeriti um na nešto. reče.inteligencija. on je poverovao u biblijsku priču o pometnji jezika na Vavilonskoj kuli (nastaloj zbog nomadskog osećaja inferiornosti pred veličinom urbane civilizacije) i krenuo da traži prajezik ne znajući ono što je Jadžnjavalkja znao da je slog AUM simbol a atman i brahman apstrakcije. pa tako shvaćeno raznose dalje kao svoje mišljenje. čitvā (pvp) . um. ćifta G.inteligentan.gomilati. "Zato što Srpkinja nema te pare". Uzgred budi rečeno.

pomicati se unapred čur. pušti ga nek spi". čintajati činiti se. čumb. pa se one neadekvatno ili opisno prevode. višestruk Crtanje i slikarstvo spadaju u neobjašnjena i neobjašnjiva čuda. čitrakah . upadljiv. čitrījate (den) . zamišljeni dragulj koji ispunjava sve želje čintā .misliti.vidan. čup. čitrajati crtati G. U pauzama neka gleda TV.misao.krasti. Postoje pojmovi za koje još nisu nañene adekvatne reči u evropskim jezicima.poljubiti. čopati . sjajan. na primer "Što cukaš toj dete.dragulj". U Torlaka se kaže: cuknuti. nekada se u slikama uživalo. čumbita (tpp) . Retka je podudrnost izmeñu onoga što se umetniku činilo dok je sliku slikao i onoga što se gledaocu čini dok sliku posmatra.poljubac P. zatim nadgrobni spomenik. pričinjavati se G. čitraja.Vokabular sanskrta koji se odnosi na svest i mišljenje bogatiji je u odnosu na savremene jezike jer su oni bili u centru kritičke pažnje indijske filozofije. obespokojavajuća misao čintanam . celivati . čint. čorajati ."misao . čitrita . čorajati G. gledati na nešto kao na čudo čitrīja. pa mesto za obožavanje sa žrtvenikom. i po svoj prilici ne mogu se ni naći. razmatrati. orobiti nekog I. čorah i čurā . čumb. gde se upražnjavalo kultivisanje svesti. Doduše. čitraja. čur. imati misao ili ideju o nečemu I. kao u Adžanti na primer.maja (sl) . čitrajati (den) . čintajati .lopov. čintā . biti čudo.biti iznenañen. čumbah .nešto što je tek ideja. ukrašen bojama čitra . obično ukopano u steni i ukrašeno zidnim slikama. usmeriti misli na. zatim budistička stupa i svetilište. čint. nežno dodirnut Vuk navodi da se u Grablju kaže: cukiti umesto poljubiti ili celivati. čintaka . zamišljeno P. taj sve zna. čumbati G. plagijator 146 "ćorisati" ćopati cukati.obojen. izazivati iznenañenje I. čup. čumbati . Tu je presudan kritičar.razmišljanje čintā .slika P.maĦih (sl) .čopate G. premišljati.slikar čitrakam .ukrašavati bojama. danas one izaavaju čuñenje.misaon Ako neko želi da mu se štošta i koješta čini i pričinjava neka što više razmišlja.kretati se.poljubljen. dodirnuti ustima I. Čaitjah ili čaitjam su najpre bile gomile kamenja naslagane radi obeležavanja groba. ili "Momak je za toj da cuka devojke". briga.

sušenje G. čūrĦ.bradavica na grudima Kod Torlaka.kresta.posipanje. laka proza čuranam . čorita (tpp) . Štapić stavljen meñu šake brzo se vrti po celoj masi da se brašno ne bi zgrudvalo. čūrĦajati .vidjā. čūşjate .brašno.osušiti se od unutrašnje toplote u bolesti koja isisava životnu snagu I. kada se u kuvane koprive doda kukuruzno brašno koristi se čurkalo (štapić sa tri izdanka na vrhu).ukraden U Staroj Indiji je napisan priručnik za lopove: Čaurja .čuperak kose na vrh glave čūlaka . zasipanje P.posipati.jelek. čestitost. Nikad gora! Svaki drugi u "vrlom" zapadnom svetu tereti se za kriminalne radnje. Sve je na prodaju. Danas su I mislene imenice postale roba: poštenje. čučulj G. čelam .odelo čelakam. čūş. čūdaja. bilo koja rasprašena materija. čūşita (tpp) .čūrĦam . rasprašivati. čil. sve što je bradavičasto naziva se čučulj. čūrĦajati G. čilati . zasipati I. dostojanstvo. čūrĦin-pomešan sa nečim rasprašenim Opet kod Torlaka. Tamo se amaterizam nije cenio ni u jednoj oblasti pa ni u lopovluku. koren slonovog uva čūşaĦam sisanje.sisan.obući odelo I. čolah i čolī .sisanje P.pričvrstiti kao krestu na vrh glave I. čūşati .P. lopovluk i finansijske malverzacije.mleti brašno. zdrobiti čūr. Hrist je isterao trgovce iz hrama. isisati i. kratak gornji haljetak jelek 147 . čūdā . čūčuka I. čūčukatā i čūčukāgram (sl) . čūdajati (den) . isisan čelakam G. čūrĦ. trgovci su se revanširali I isterali Hrista iz hrišćanstva. čūrajati . Od njih treba sačiniti tim autora za izradu lopovske enciklopedije. čoşaĦam .sisati. čūlaka čūdā čuljav (?) ćuba čurkati cucla. kad glagol promeni vrstu: čūş. Ako je cucla zapadnog porekla znači da je iz sanskrta putovala preko Zapada nepotrebno. Ukoliko se takav izdavački poduhvat planira treba ga realizovati na vreme dok je još u životu tekuća generacija svetskih lidera. Današnji priručnik verujem da bi bio većeg opusa od Britanske enciklopedije.

čhand. prikriti. krov kola. čhadajati . opsena. anterija i opanci. sakriti I. čhand. čhalajati . svrha.ono što se smatra objavom: šrutih. udovištvo čhattra . čatrlja G. čultarine. pokušati zavesti nekoga. čhadati . izmišljanje. namera. dopadati se. zadovoljstvo. čhanna i čhādita (tpp) . čhadajati čeznuti G. čhal. učinjeno u skladu sa sopstvenom željom Pretpostavljam da se očuvala daleka veza izmeñu srpskih i sanskrtskih pojmova iz vremena kada se uživalo u upućivanju želja bogovima i s poverenjem očekivao "feed .upānahah = čhattropānahah (sl) . anarhija. šaliti se I. zavarati nekoga čhandah (n. krov čhadih (n. osnova: čhandas) .pokriti. krov kuće čhattvarah .dhārah . čhad.pokriven. nauka o metrici čhandah . razume se. znači ''Hajde da spavamo". ččhandasja .po sopstvenoj želji aččhanda (sl) . pokrovce i sl. osnova: čhadis) . prividnost. ugoditi nekome nečim. čhalam .kišobran. čhal. želja. pogodno za himnu. nadmudrivati. prekriti.želja. varljiv 148 . gubitak teritorije.ono što uzima metričku formu. čežnja. "Ajdo da se uvijamo u čultarine". volja ātma .nosač suncobrana (kraljevskog) čhattra .bites " i "beaters" po glavi. Danas se od ovozemaljskih bogova mogu očekivati samo "back .bhangah . čhattrah . smķtih.čhandah (sl) .kuća čhāttrah-"zaštićen". šatra čatmara.obmanjivati. vojnička.pojava.protiv volje. učenik.pokrivač. štićenik P. 3 vede: Rč. Gotovo da smo ovim kompletirali srpska nacionalna obeležja."uništenje kraljevskog suncobrana".suncobran i opanci U RVK gornje reči označene su zvezdicom u zagradi Srećom da suncobran i opanci nisu više insignije kraljevskemoći pa se teško uočavaju gubitak teritorija i anarhija. GLAS "čh" čhattrah čhattvarah čador. oblik. Jadžus i Sama . ćilime.pečurka čhattram . prikriven Složenice: čhattra . Tu su: svilen jelek. šala P. šegačiti se G. prerušen. suncobran (simbol kraljevske ili delegirane vlasti. za razliku od prenetog tradicijom.pokrivač.Torlaci nazivaju krpe.obmana.uživati u nečemu. čhalaka . dostojanstva.back". uzvišenosti) čhadanam . čhalajati šaliti se.zavodljiv. izvrtati smisao. nevoljno P. plus čuturica.

čhinatti . Npl) . čhidā . gamati . Po mome mišljenju ona je nastala od prideva: dža . čhjati G. Džagat je dakle uzrokovan i održava se kretanjem. Nsg) . hrid i sl. džagat . hripanje.presečen. UNIVERZUM džagatī (n.pokretan.čhardih čardak I. 149 . povratiti. živ Ova imenica data je samo zato da bi se pokazalo kako se još u vreme njenog nastanka znalo šta je bitna odlika univerzuma. Npl) . odsecati P.pā (sl) . podeliti.nebo i donji svet džaganti (n. čhinatti čhida G. nastao od. ženka. čhardajati . gamati . prelomiti.kretati se.izbaciti.seći. Sanskrtska reč potiče od glagolskog korena: čhķd.odsečen. čhavih I.ograda.sečenje čhittih (f) .svetovi. čhardih (n. jezička odrednica sa smislom kome se sa stanovišta istine i nauke ništa ne može ni dodati ni oduzeti. zemlja. džagat (n.uiuverzum. razdeljen čerečiti kidati kidanje štaviti GLAS "dž" .sve što se kreće. raskomadati I. osnova: čhardis) . čovečanstvo.koža čhid. životinja P. prelivati. sigurno mesto za prebivanje. podeljen Ovome se može pridodati: čho.ono što štiti kuću.roñen. čhjati . za stanovanje P. štiteći kuću Čardak je u RVK označen zvezdicom. isturiti Najverovatnije je da su sa gornjim glagolom u srodstvu srpsko: hripavac. čhardis .kretati se.kao džukac - džagat univerzum I. održava se na i od glagola: gam. postoji na. čhid. jer se kod nekih glagola na taj način gradi prošlo vreme) . čovečanstvo džagantah (m.odseći. Nsg) (po autoru rečnika nastalo udvajanjem korena glagola: gam. Ndu) . uzrokovan.deljenje (u matematici) P. čhinna (tpp) . čhavih (f) i čhavī . čho. čhita (tpp) .čovečanstvo džagatī (f.

roñenje. u opštoj upotrebi ove reči. dovodi u vezu sa gornjim sanskrtskim korenom grčko: gignomai.ime dobijeno na roñenju džanma .padah . džanma-jogah-horoskop Autor sanskrtsko-engleskog rečnika.onaj koji začinje. želudac. pokriven džunglom) džaŃharam I. proizvodi. genui. uzrokovati I. roñen Složenice: džāna .žena džaninih (f) . naglasak je prenet na celinu. Pravo ime mu je "svekret".stomak. povezuje grčku reč: gaster sa džataram. džan. džapati šaputati 150 . čovečanstvo.koleno P. vaseljena nema više ni traga od kretanja.Ako je isto i sa latinskim univerzumom (verso . džaŃharam . roditi. džanati. džap. čovek.nāma (n) . džanati džanah džanih začeti čovek (?) žena želudac (?) G.kretati se. generacija. ljudska zajednica. stvoriti. rasa. obrtati se).živo biće. narod.začeti.začet. Ova poslednja reč služi u mnogim jezicima za izvoñenje rodoslova što odgovara sanskrtskoj reči: džātih (f) .kālah . pañča džanāh = pañča kķşŃajah.koleno. te u njihovom prevodu na srpski: svemir. život džānuh (n) . zbog svoje rodnosti. bilo koji kolektivitet I.bhāşā .krotitelj zmija džangala .predak. džan. začinjanje džanakah . kao i grčke: kosmos.pripadnost široj porodici po roñenju. šljiva džanarika u RVK obeležena zvezdicom.majka. latinsko: gigno. osoba.roditi se i genu . genitus .roñenje džanih (f) i džananī .maternji jezik . džanate . mesto roñenja.narod.očinstvo džananam i džātih (f) . uzrokuje džanita i džāta (tpp) . džāĦgula . vasiona. unutrašnjost bilo čega Autor sanskrtsko-engleskog rečnika.vreme roñenja džanma . džanatā . doduše sa znakom pitanja. nascor .roditi.stanovnik zemlje džanma . Srpske reči: začeće i žena srodne su sa ovom porodicom reči dok su čovek i roñenje bliži nekim drugim.poznavanje otrova džāngulih (f) . otac džanakatā . stvoriti.neplodan (u smislu neupotrebljivosti. džangala džungla I. Ovde spada. sveobuhvat. podanici. džanaka . džanah . Indijska socijalna mikrostruktura obrazovana je po ovom kriterijumu.

ose sveta. džīv. džandrljiv Vuk navodi: čalekati i čalekanje (larmati i larmanje).dānam .mrmljati. džakati i džakanje. duša.individualni duh. lekar džīva . podržavati život. džapati . postojeći. džalpah . šaputati."Davanje života". džīvati . živo biće. ćaskanje P.oživeti. džapin . postojanje. životni princip džīva .šaputanje molitvi P.izgovarati tihim glasom.džapanam šapat. džapanam . negovati.brbljiv. Drvo se na latinskom zove Eugenia Iamboliana.onaj koji šapuće molitve džambū jabuka I. gajiti I. džalpah čalekanje. džagor i džagorenje. Zemlja džīvanakam . vitalni princip 151 . razgovor. Ovome treba dodati i sledeće G.život.široko otvoriti vilice I. mrmljati I.usta i vilice sa zubima. ćaskati. džandrijiv. kad glagol promeni vrstu: džīv.hrana."davalac života".govor. džambhah .život.živ roñen džīva . dīivati džīvah džīvaka živeti život čovek G džīv. šaputanje G.jedan od sedam kontinenata sveta.ghātjā .svet živih bića i materije džīv .put koji vodi svetoj jabuci na planini Ova jabuka nije učestvovala u prvoroñenom grehu. džabh ili džambh. gutanje Poslednja imenica podseća na ždrelo i još više na džambasa.dža .dah . džīvah .živeti. zdrav Složenice: džīva .ātman . oko planine Meru. džambū -ružina jabuka džambū . dok "hvali svoga konja".dvīpah (sl) .ādhāra . životne namirnice P. izgovarati neartikulisane glasove. Indija. sa džinovskom ružinom jabukom na vrhu od čijih plodova nastaju reke džambū . džīvajati . Čjavanin medicinski priručnik džīva .adžīva . vitalni dah. džap. džalpati .mārgah (sl) .živ.uništenje života džīva . džambhah džakanje ždrelo G. džalpaka .kşetram . Biće da na toj jabuci rastu zlatni plodovi a oko nje šeta devet paunica. govoriti o I. sve kao turcizmi što je dokaz više da vode poreklo od sanskrta. džabhate . džalp. raspravljati se. džīva i džīvaka . oživeti i.

ponašati se ljubazno prema I. ispoljavanje inteligencije džñātih (m) . odapeti luk. trošiti se.znanje. roñak džñānad . prsnuti. džuşŃa (tpp) .ispuštanje duše.voljen. džñā. džarat i džaraŃha . džķmbhate (u vezi sa napred datim korenom: džabh) širom otvoriti usta.star čovek džarantika .zevanje. džñānam . služba P. džukac G. pucanje. imati znanje. džukutah .starost.stariti. širiti se kao zvuk I. inteligencija. stariti džukela.dugovečnost P.razumevanje. džur. propasti. nestajati. predati se nečemu. nestajati. džāĦati džñānam znati znanje G. željen. ostareo. prijatan.stariti. razumeti potvrditi.adžñānad vā (sl) . propadati džķ. džķmbh. džķmbhah .pas džur. raščepiti (se) nisu daleko od džķmbh. prijatan džķmbhah drombulja G. što verujem da nije ni slučajno ni beznačajno.džīva . smrt I povodom života i povodom smrti srpski jezik se bolje nego ijedan drugi slaže sa sanskrtom. biti upoznat sa.mudar i učen čovek džñatā . džaranti . ukusan.uživati. džñā. zadovoljstvo.znati.ljubav. zevati. razapinjanje Slutim da "razdrljiti grudi ili usta" kao i čepiti (se). svest.star. džuşŃih (f) . dovodi u vezu džarat I grčko: geron i geras. milost. dozreti. voleti. džūrjati uzreti.znalački i neznalački 152 . zjapiti. Blizu su Stari Grci sa: bios i Latini sa: vivus. džuş.blisko roñaštvo. cvetanje. džuş. džaĦati .ādānam . džarana. džūrjati . džuşate .stara žena džaradaşŃih (f) . provaliti se. džukuta I. dobro došao Da srodnost nije nasumična potvrñuje nam pomenuti autor rečnika sa latinskim: gustus . pod znanjem podrazumeva se prvenstveno poznavanje upanišada i identiteta atman = brahman džñah . propao Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. biti zadovoljan. džuşate džuşŃih uživati uživanje G.dopadljiv. pružati zadovoljstvo. širenje. staračka nemoć džarantah . rastopiti se I. džarā i džaranjā . sećati se I.inteligencija džñapatih (f) .

meñutim. Kena. U vedanti pod džñānam. što će mnogo vekova kasnije Šankara stihom reći zašto je tako učinjeno: "na īšvarah džagatah kāraĦam upapadjate kutah vaişamja-naiķgķhnja-prasangat" "nije bog uzrok pokretanja univerzuma zašto? Zbog iskonskog spoja nepravde i surovosti. Katha. iskazom: "džane tapaso vīrjam" upravo se misli na sticanje duhovnih uvida doslednim disciplinovanjem tela i duha jogom. Etimološki ekvivalent naziva: upa . analiza i sumnji. Većina filozofskih pravaca Indije zasniva se na spekulacijama i na iskustvu duhovnog života koje se sticalo praksom joge." indijski rišiji počinju da se bave sintezama. do 6. Upanišade i vedanta predstavljaju teorijsku razradu i logičku afirmaciju upravo tako stečenog saznanja.sukhadžña .onaj koji poznaje nesreću i sreću P.duhkhadžña .v. ne drži mnogo do ovakvih tumačenja jer se u samim upanišadama koristi sinonim: rahasjam 153 . To su: Brhadaranjaka. Kaušitaki.znan. džñāta (tpp) . Aitareja. Iša. Mandukja i Švetašvatara.ni . najstarije su nastale pre Buddhe. Njih ima preko dve stotine. kosmičkog čoveka. kao u gorenavedenom iskazu: samkhijom i jogom se stiče znanje. Profesor Hirijanna. Prasna. posle razglobljivanja Puruše. Kako su oni to činili i do čega su došli sačuvano je u upanišadama. znanjem. podrazumeva se poznavanje identiteta atman = brahman. Kraj veda.antah.sedeti. pre Hr. Čhandogja.sad je: pored -predano . Taitirija.veliki iskazi kao što su: "tat tvam asi" . u širem smislu reči pod znanjem se podrazumevaju teorijske osnove bilo kog fiiozofskog pravca. shvaćen Evo nekoliko iskaza iz velikih literarnih dela: "džane tapaso vīrjam" "žar (od napora) učenja je heroizam" (Kalidasa: Šakuntala) "sāmkhjasja jogasja ča džñānam" "samkhjom i jogom stiče se znanje" "budhirdžñānena šudhjati" "um znanjem pročišćavati" (Manuov zakonik) Posle rgvedskog negovanja kulta istine. Nazivaju se i Veda . Nekoliko upanišadskih misli naziva se: mahāvākjāni ."to si ti" i "aham brahma asmi" . Iz njih će se razviti najugledniji filozofski pravac Indije vedanta. radi struktuiranja univerzuma: "jadžñena jadžñam ajadžanta devāh tāni dharmāĦi prathamāni āsan" ''žrtvom su bogovi žrtvovali žrtvi takva su drevna pravila bila" posle svesnog odustajanja od monoteizma."ja sam brahman". Mundaka. potvrñen.

mili. 1953.. tako je govorio Šandilja. Mi kažemo on spava ali on boravi u atmanu. sav je svet od njega. on je njihova kuća i njihova snaga.. Švetaketu. onaj koji je bio presudan za odreñeni odlomak teksta." "Molim te. oče?". pojavljuje se i boginja Uma. ono što je ova tananost.. zatim u izdanju Arkana. manji od zrna slačice. uzalud traži mesto za odmor i spušta se najzad na svoju granu. reče Uddalaka.. oče.. mili. dolaze da uče novo znanje od onih koji su ga kreirali ili su u njega dobro upućeni. Šta se tada dešava? Dokle god je čovek utonuo u san bez snova on je jedno sa atmanom mada o tome ne zna ništa. jedno. istina. Samo biće. Uddalaka reče Švetaketuu: "Kao što se. um u dah. Naša najdublja želja u ovome svetu je ono što će oblikovati život koji će doći. manji od zrna prosa. "Da li si pitao učitelja o duhovnom znanju kojim nečuveno postaje čuveno.. Agni. Taj atman boravi u mome srcu. Tako je govorio Šandilja. Usmerimo naše najdublje želje na otkrivanje atmana. njegov sin Švetaketu. "Hoću. veći od neba. Šivina supruga. je ovo bilo u početku. ostali . pouči me više o tome. to je atman. sat. Zato ničeg nema što ne potiče od njega. Kao što pčele sisaju nektar iz bezbroj cvetova i prave isti med tako da nijedna kap ne može reći: ja sam od ovog ili od onog cveta. Njega ću ja dostići posle smrti moga ega". jedno. sva stvorenja mada su 154 . on je s one strane reči. Korišćeni su razni izvori. čovek sa taljigama Raikva. Narada i dr. London. to je atman. asat. "Počnimo od sna. upita sin.Indra. to je bitak. dah u oganj. Od bogova samo Jama daje poduke mladom Načiketasu. on nadahnjuje sva dela. oganj u bitak jer nema ničeg što ne potiče od njega. moglo tako biti? Kako bi se iz nebića moglo roditi biće? Iz samoga sebe biće je iznedrilo univerzum i proželo sve u njemu. mili. On se može otkriti čistim srcem "on je život. "Čini se da si ponosit zbog učenosti". mudra mlada Gargi.tajna. Sva bića izviru iz njega. Čhandogja upanišada12 Šandiljina mudrost: "Ovaj univerzum proishodi od brahmana i vraća se u brahman. to je sopstvo celog ovog sveta. 1988.. um umoran od lutanja spušta u svoj atman. ono što je ova tanana nit to je istina.. Taj atman boravi u mome srcu veći od zemlje. umorna od letenja. on je radost. 12 godina izučavao vede i vratio se kući pun ponosa zbog učenosti. bez drugoga i iz tog nebića da se rodilo biće. Kao što ptica. reče Uddalaka. prostor. Neki kažu samo nebiće. sve je brahman. jer ono po čemu se oni razlikuju jesu samo ime i forma a ono što postoji to je glina. mili." "Hoću." Švetaketu je otišao učitelju. manji od zrna ječma. mili. Kad čovek odlazi sa ovoga sveta govor se povlači u um. mudraci . svetlost. da nadeš učitelja jer niko u našoj porodici nije bio brahman samo po poreklu. od sveobuhvatnog bitka. London. pouči me više o tome". i sa indijskim izdanjima upanišada na sanskrtu. svemu je ono najintimnije sopstvo.. sve mirise i ukuse. veći od svih svetova. oče.Jadžnjavalkja. U stvaranju upanišada učestvuju mudri i misaoni ljudi iz svih društvenih staleža: kraljevi Pravahana Džaivali. otkud je. mili". Adžatašatru Ašvapati Kaikeja. Zaista. svemu je ono unutrašnja suština. bez drugoga. Radhakrishnan: "The Principal Upanishads". Ali. kojim nerazumjjivo postaje razumljivo?" "Kakvo je to znanje. tako mi putem duhovnog znanja saznajemo da je ceo život jedno. manji od zrna pirinča. mladić Satjakama sin služavke. brahmani Aruna. štampano prvi put u Blue Mountain Center of Meditation 1987. manji čak i od jezgra zrna prosa. je ovo bilo u početku. Vaju. sve želje. to si ti." "Molim te. Svaka osoba je ono što je njena želja. Šandilja. kojim nezamislivo postaje zamislivo. po jednom grumenu gline može znati sve što je načinjeno od gline. Sanatkumara. U nastavku dati su kratki izvodi iz nekoliko upanišada. što znači da je učenje u početku prenošeno samo doraslima da ne bi bilo loše shvaćeno ili zloupotrebljeno. to je istina. naveden je u fusnoti. Kada je napunio 12 godina otac mu reče: ''Vreme ti je. 12 Eknath Easwaran: The upanishads. njegov sin Uddalaka Aruni. to si ti Švetaketu. Pouka Švetaketuu: Švetaketu je bio Uddalakin sin. tako se isto. Svi izvori uporeñivani su sa "etalonima" : S.

logiku. Nema ničeg što od njega ne potiče. izvan sveta pojedinačnog u kome caruje briga. mili". on se ceo već sadrži u unutrašnjem prostoru srca.. Izučavao sam gramatiku." "Ta skrivena suština koju ti ne vidiš. smrt i roñenje. reče Uddalaka. Izgubljen sam i ophrvan patnjama." Grad brahmana: U gradu brahmana je tajno skrovište. On vidi atman u svemu i dobija sve. Šta vidiš?" "Ništa. "Kao što se reke. on je u svetu ograničenog. upita otac. Nema ničeg što iz njega ne proishodi. Svemu je ono najintimnije sopstvo. Tamo gde je svest o atmanu neprestana. vrlo sitno seme. gospodine. Sama. svemu je ono najintimnije sopstvo. "imena konačnih pojava i stvari. čuje izdvojenost. oče. Zato traje neograničeno.. ono je atman. Onaj koji meditira o bitku vidi bitak u svemu i raduje se u bitku. Za onim koji se u tome prostoru nalazi mora se čeznuti." "Probaj po jedan gutljaj sa svih strana suña da osetiš kakvog je ukusa. konačno ne može da izbegne smrt." Naradino usavršavanje: (Narada je jedan od deset Brahminih sinova roñenih iz glave. tako sva stvorenja gube izdvojenost kada se na kraju stope sa jednim." "Reci mi šta znaš da bih te podučio onome što je izvan tvoga znanja. munje i zvezde. oče. zna izdvojenost. ono je vrhunsko sopstvo." "Kad neko spozna nedeljivo jedinstvo života on ne čuje ništa drugo. um i volja. fine umetnosti. pouči me više o tome. Nema ničega što ne dolazi od njega. poštovani. Unutar tog skrovišta je prostor a unutar tog prostora ispunjenje svih naših želja. mada se čini da je mnoštvo. mili. matematiku. Ali. Sve to nije mi pomoglo da spoznam suštinu. Donesi mi plod njagrodha drveta" "Evo ga.." "So je svuda. "Ne vidim je. Strah od smrti nema pristup u unutrašnji prostor. "Stavi ovu so u sud sa vodom i donesi ga ujutro. reč i delo. stih i meditacija. On ne poznaje vreme dok telo stari. vrlo sličnu srpskim guslama. reče Sanatkumara. ne znaju da su to jedno. čak i dresuru zmija. ritualno umeće. to si ti Švetaketu. pouči me poštovani. Ono je jedno. utapaju u okean. Švetaketu. Izumeo je vedsku vinu. taj je slobodan bez obzira gde se nalazi i kuda odlazi. tekući na istok i na zapad. pouči me više o tome. Narada pristupi mudrom Sanatkumari i reče: "Molim. Rč. pouči me više o tome. Beskrajno je izvor radosti jer ono ne podleže promeni. atman. vrhunsko sopstvo. smrti. vatra i voda. ono je bitak. "Molim te.. Onaj koji meditiranjem iskusi bitak otkriva da sve u univerzumu." "Od čega beskonačno zavisi. Švetaketu. ono se mora iskustvom ostvariti. to si ti. nema propasti za unutrašnji trezor koji je stvarnost i istina. ime i forma. fiziku. Samo je beskrajno potpuno nezavisno. bitak slobodan od starenja." "Hoću. to si ti. izlazi izvan sveta propasti i smrti. zdanja. Ljudi misle da u svetu mogu dostići slavu posedovanjem krava. to si ti". o atmanu. Znali mi ili ne znali spoljni svet. sloboda dokrajčuje ropstvo a radost patnju. ono je najintimnije sopstvo. ono je atman. Ono je istina. Tamo gde neko vidi izdvojenost. šta vidiš?" "Seme. poštovani?" "Od svoje sopstvene slave . iz nje izrasta džinovsko njagrodha drvo. sve to dolazi od bitka. sopstvo." "Prelomi ga. to si ti. astronomiju." "Molim te. to je sopstvo." "Slanog. mili. jer tu jedna stvar zavisi od druge. ekonomiju. Nema ničega što od njega ne potiče. Onaj koji čezne za konačnim slep je za suštinu i živi u ropstvu. oče. on ne zna za smrt dok telo umire. oče. Tako je i ono unutar svih stvari iako ga mi ne vidimo. gospodine. Čuo sam od duhovnih učitelja da onaj koji je spoznao atmana prevazilazi patnju. U njemu se nalaze nebo i zemlja. lotos srca. ono je istina. polja. i ostvari ga. svemu je ono najintimnije sopstvo. on ne zna ništa drugo nego samo beskrajno. on ne vidi ništa drugo." Mladić postupi kako mu je rečeno.ne. 155 . oganj i vazduh. Ono je istina. reče Uddalaka." "Hoću. Jadžus i Atharvu. On je glasnik izmeñu bogova i ljudi i rado izaziva neslogu meñu njima da bi se neka dilema razrešila preciznijim formulacijama. ja to ne nazivam slavom. to si ti.jedno. prostor i energija. to si ti Švetaketu. Bezgranično je s one strane smrti." "Hoću mili"." "Čeznem da spoznam neograničeno." ''Sve što ti znaš to su samo reči". To je grad brahmana. Onaj koji meditira o bitku. oče. ono je atman. U čistom umu boravi svest o atmanu. "Gde je so?". to si ti. postaju jedno s njim i zaboravljaju da su nekada bile pojedinačne reke." "Slomi jedno." "Molim te. Prostor unutar lotosa srca je beskonačan kao i prostor izvan njega." "Znam četiri vede. ono je istina. Kontroliši čula i pročisti um.. znam epove koji se nazivaju petom vedom. ne ni od toga. mada je mi ne vidimo. Sunce i Mesec. Nauči me kako se ona prevazilazi. konja.

čuje. od tudih želja.. vrati se bogovima i reče: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi. Onaj koji sebe vidi u svim stvorenjima boravi dan za danom u svetu brahmana. vajkao se Pradžapati." Vratio se Pradžapatiju i izložio mu svoje sumnje. nazvan istina. oni nisu znali ko je ono. meñutim. Ovo stanje je vrlo blisko utrnuću te u tom učenju ja ne vidim nikakve vrednosti. On zna da je atman to koje vidi. njihov trud postaje bezvredan. misleći: "Naša je. U ovome svetu naše nesebične želje prekrivene su sebičnim. i otišli. Kena upanišada Brahman je izvojevao pobedu za bogove. tako je govorio Pradžapati.duh drveta)?" zapitaše se i rekoše Agniju: "O." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?" "Mogu da spalim sve na svetu. u stanju spavanja bez snova spavač nije svestan ni sebe ni drugih. "ostaćeš kod mene još pet godina. a Vaju odgovori: "Mogu da odnesem svaku stvar sa zemlje. ova pobeda! Naša je slava!" Brahman." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?". Onaj koji zna da on nije telo prelazi s one strane zadovoljstva i bola i obitava u večnoj radosti. U njemu su sve želje ispunjene. Noć ne dopire u njegov svet. onaj koji se kreće po Nebu. tvoje su misli jasne". Viročani je ovo bilo dovoljno pa je širio učenje da je telo ono koje treba spašavati i privukao brojne pristalice i poklonike.. za njih nema slobode ni sada ni posle. što je bio znak da su njega izabrali za učitelja. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni. paralisano kada je telo paralisano." Učenici bivaju često upozoravani da je čak Indra morao da provede 101 godinu sa svojim učiteljem. Onaj koji spozna i ostvari to brahman dobija sve svetove i zadovoljava sve želje. bogu vetra: "O. sveznajući Agni. Vaju. praocu ljudskog roda. "Imaš pravo. pak." "Dobro". gladi i žeñi. ti. "Kakva je ovo spodoba (jakša . to sopstvo je brahman." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu: "Odnesi to. Telo je podložno zadovoljstvu i bolu. njega mogu dosegnuti samo oni koji sebe podvrgavaju samokontroli i čistog su srca. brahman. zavise od mesta gde su se rodili. Bitak je skrit u lotosu srca. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni Vaju. misli samo ono što je istinito. od svog komada zemlje. reče mu Pradžapati. mrtvo kada je telo mrtvo. uobraziše da su je sami izvojevali. utvrdi šta ovo može biti?" "Hoću". Ovde. Postupak se ponavlja još jedanput te za vreme dopunskog školovanja Indra saznaje tajnu o spavanju sa snovima i bez snova. Obožavajući to brahman bogovi su zadobili sve svetove i zadovoljili sve želje. sveta moć. razumede o čemu se radi i pojavi se pred njima. onda ja ne vidim da ovaj nauk ima bilo kakvu vrednost. Priča o Pradžapatiju." Tada se bogovi obratiše Indri rekavši: "O. atman. onaj koji se identifikuje sa telom ne može da izbegne bol i zadovoljstvo. reče ovaj i jurnu prema njemu. upita ga brahman. Besmrtno i neustrašivo.bolova." Vaju navali svom snagom. "Spali to!" Agni navali svom snagom ali ne učini ništa i vrati se bogovima rekavši: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi" Tada bogovi rekoše Vajuu. oseća. obrativši se praocu rečima: "Poštovani. Oni koji odlaze sa ovoga sveta ne saznavši ko su i koje su njihove istinske želje. u svetu. meñutim. trijumfujući zbog pobede brahmana. Ova dvojica ništa nisu shvatila." Tako je govorio Pradžatati. Ustoličen u miru on se izdiže iznad telesne svesti ka svetlosti sopstva. pobrkali su sopstvo i telo. misli i da su čula njegovi instrumenti. Trideset i dve godine su njih dvojica naukovali i shvatili da je sopstvo isto što i telo. U tom stanju vezanosti atmana za telo on zna da je utelovljenost privremena kao što je vo privremeno upregnut u kola." "Dobro razmišljaš". ali ne učini ništa. skrivenom u srcu. Sopstvo. ljudi čine ono što im je rečeno. "Onaj koji tako misli gubi pravac u životu". pa se njihove želje nikada ne ispunjavaju. Indra je. gotovo sveznajući. zaista.o Indri i Viročani: Indra i Viročana (jedno od nižih božanstava) pristupiše Pradžapatiju sa drvetom za potpalu u rukama. na svoj način došao do sličnog zaključka: "Ako je sopstvo slepo kada je telo slepo. Tom prilikom Pradžapati otkriva Indri istinu do kraja: "Unutar propadljivog tela boravi nepropadljivi atman. s molbom da im prenese nauk o istini." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu. reče ovaj i krenu na njega. Ponovo uznemiren sumnjama on se vraća i po treći put. želi samo ono što je stvarno. utvrdi ti o kome se radi. ako je sopstvo hromo kada je telo hromo. reče mu praotac i zadrža ga još 32 godine kod sebe. Oni. ti. govori. 156 . ali.

A Penguin Books. a ko to ne spozna gubitak mu je velik. Ne treba hteti spoznati radost i bol. radost i umnožavanje. Nolit. utvrdi šta ovo može biti. 1991. Treba spoznati onoga koji njuši. Treba spoznati delatelja. Tako smo čuli od prethodnika. Treba spoznati mislioca. a ona mu odgovori: "Brahman. ćerka snežnih planina. 1977. Ne treba hteti spoznati ukus hrane. Treba spoznati onoga koji razaznaje radost i bol. Kako se nazre spoznaja u probuñenju. Ne vidimo i ne uviñamo. Beograd. New York. Orijental mythology. Ovih deset materijanih elemenata odnosi se na svest: adhi-pradžñjam.bhūtam. Treba spoznati onoga koji se kreće Ne treba hteti spoznati misao. ali umesto brahmana. On je upita: "Ko je taj koji bejaše do malopre tu?''. Treba spoznati gledaoca. Ne treba hteti spoznati zadovoljstvo. Ne treba hteti spoznati oblik.14 14 Rada Iveković: Počeci indijske misli." Tako je Indra naučio ko je brahman13 13 Joseph Campbell: The masks of God. Treba spoznati onoga koji razaznaje ukus. reče ovaj i krenu prema njemu. R. taj doista jest. a deset elemenata svesti odnosi se na materijalne elemente bića: adhi . radost i umnožavanje. mada nema mnoštva. a da nema elemenata svesti ne bi bilo ni materijalnih elemenata. Ne treba hteti spoznati kretanje. Kad u svim oblicima zbivanja mudraci to razabiru. Treba spoznati onoga koji razaznaje zadovoljstvo. Veljačić. Nespoznatljivoje za one koji spoznaju. Od koga usmerena misao teži k odredištu? Od koga se upregnut pokreće prvi dah života? Ko je usmerio ovu izgovorenu reč. Njegovom pobedom vi ste stekli slavu na koju ste ponosni. tako se materijalni elementi oslanjaju na elemente svesti a elementi svesti na 157 . kako o tome poučavati. da nema materijalnih elemenata ne bi bilo ni elemenata svesti.. Svjetlost. Ko to spozna ovde. Treba spoznati govoniika. ne doseže reč ni misao. Ne treba hteti spoznati delo.. dočeka ga lepa boginja Uma Haimavati. Drugačije je to od znanog. Od samo jednog od njih ne bi se ostvario ni jedan oblik. postiže se doista besmrtnost U sebi se tad postiže snaga. Treba spoznati slušača. Iveković: Indijska i iranska etika. Ne treba hteti spoznati zvuk. Kaušitaki upanišada15 Ne treba hteti spoznati govor. a spoznajom doseže besmrtnost. oko i uho? Koje božanstvo njima upravlja? Tamo ne doseže oko. a i onkraj neznanoga. Sarajevo 1984. a spoznatljivo za one koji ne spoznaju. 15 Prema Č. koji su nas to učili. Kao što se na kolima obruč oslanja na paoke a paoci na glavčinu točka. Jer doista." "'Dobro". nadilaze ovaj svet i postaju besmrtni. Ne treba hteti spoznati miris.preuzvišeni.

Onaj koji tako zna doista sažiže onoga koji želi biti pre njega. vid u sunce. kad razmišlja razumom. Od njega postade sve ovo. U početku svet beše nerazlučen (avjakrtam nediferencirano). Ko poznaje oslonac ove himne uistinu stoji čvrsto. atman. Treba slaviti atman i tada sve ovo postaje jedno. Njemu se pripisuje i jedan zbornik zakona. Prvo izusti: "Ja jesam. A to su samo imena njegovih dela. atman u prostor. Zato i danas upitan prvo kaže: "Ja sam ovo. Samo ćemo nas dvojica to znati. Jer čega bi se on trebao plašiti? Strah nastaje samo od drugoga.materijalne elemente. telo u zemlju. gospodar sveta. Zato se plaši onaj koji je usamljen. Kao što mnoge životinje služe čoveku. nije se radovao. a onda izgovori neko drugo ime koje ima". taj postaje sve ovo. zove se Puruša. upita on. U početku svet beše samo atman u obličju Puruše (prakosmičkog čoveka). Brhadaranjaka upanišada16 Velika šumska upanišada je najstarija. a ja drugo" taj ne razume... Reč je njen oslonac. diferenciran) imenom i likom. "kad glas mrtvog čoveka ode u oganj." "Jadžnjavalkja". dlake u bilje. Njega ne vide jer je nepotpun u pojedinačnom. moj prijatelju. Ko tako zna: "Ja sam brahman". U brhadaranjaka upanišadi opisuju se turniri duha održavani na dvoru kralja Džanake na kojima prve nagrade." Tako je nastala oznaka "ja''. Postade tako velik kao muškarac i žena čvrsto obgrljeni i podeli se u dva dela. A kako ne bi bio ako mu odvedu mnoge? Zar bogovima nije prijatno ako to spozna ma i jedan čovek. kad govori rečju. Što je njemu životinja to je on bogovima. "Artabhaga.. emanacija) jer ja sam sve ovo stvorio". Pomisli: "Čega se plašim kad ovde nema nikog drugog osim mene?" I strah mu iščeznu. Zato Jadžnjavalkja reče: "Svaki od nas je kao polovična krhotina". Ne 158 . tako čovek služi bogove. Ako čoveku odvedu samojednu životinju on postaje nezadovoljan. odnosi riši Jadžnjavalkja. Čak ni bogovi ne mogu upravljati takvim jer on postaje njihov atman. Pogledavši unaokolo ne vide ništa drugo osim sebe. Treba znati da je ono moj atman.. vladar sveta. 16 Rada Iveković: Počeci indijske misli. kad gleda okom. Kada diše naziva se dahom. 1991. Znao je uistinu: "Ja sam stvaranje (sķşŃih . Jer oslonjen na reč ovaj životni dah poje. daj mi ruku. Ono je zaštitnik sveta. potomak sveštenika koji je prinosio žrtvu obučen u odelo od like. kad sluša uhom. kosa u drveće. sluh u strane sveta. Ono sebe spoznade ovako: "Ja sam brahman". Beskrajno je ime. Od toga nastadoše muž i žena. Ali on. šta tada ostaje od čoveka?". Posta razlučen (manifestovan. Atman je u njega prodro kao svepodupiruće u svoje boravište. Beograd. A ko poštuje drugo božanstvo misleći: "Ono je jedno. Ko tako zna sudeluje u ovom njegovom stvaranju. Onaj koji ga slavi u pojedinačnome ne poznaje ga: jer on je nepotpun u pojedinačnom. Ovaj atman je trag svega ovoga (celog sveta) i po njemu se sve ovo spoznaje kao što se po tragu pronalazi put. a krv i seme uñu u vode. Zato se usamljeni ne raduje. Spominje se i u Mahabharati i u Puranama. "kad čovek umre. dah u vetar. um u mesec. Kako je pre (purva) početka sveta sagoreo (uş) sva zla. Nolit. upita on. Od nebitka vodi me bitku iz tame vodi me na svetlost od smrti vodi me u besmrtnost. da je ono moj atman. "Jadžnjavalkja".izračenje. * * * U početku svet beše brahman.. šta ga ne ostavlja?" "Ime. U njoj je najbriljantnija ličnost Jadžnjavalkja. On bejaše uplašen. Poželeo je drugoga. bez premca. Tako se zbilo stvaranje.

ni kratko ni dugo. Takvog zlo ne žeže.sutre. Kakva mu je volja. Častan postaje časnim delom. reče Jadžnjavalkja. Jer dobrim delima čovek postaje dobar. Gargi. Ko tako zna postaje neustrašivo brahman. ostaje li nešto posle moje smrti?"-obećavajući mu veliko bogatstvo i 159 . Baskali je molio: "Pouči me. Čineći dobro. bez mirisa. što je ispod zemlje. reče Jadžnjavalkja. Ovaj veliki neroñeni atman je večno mlad. neroñeni atman.govorimo o tome pred ljudima. zre sve u atmanu. bez ukusa. Da. bez usta. slobodan od sumnje.17 17 Poslednji odlomak prema izvoru kao uz drugi deo Kena Upanišada Izgubljena upanišada18 Ovu upanišadu spominje Šankara u svom komentaru vedanta . on sva zla sagoreva. blag. zlo delo za njega ne prijanja. Kakva mu je želja. slobodan od straha. Tada Artabhaga ućuta. Na to će Džanaka: "Poštovani. kralju". smiren." Gargi reče: "Ono. a kada mu se ovaj obratio drugi i treći put. brahman je neustrašivo. Badhva je ćutao. Naprijed. bez glasa. suspregnut i zadubljen. bez sluha. bez vida. Kao što soko ili koja druga ptica. dajem ti kraljevstvo Videhe i sebe da ti služim." 18 M. Čineći zlo." I otišavši njih dvojica raspravljahu. Ovaj atman je brahman. Ono što su slavili bejaše karma. bez daha. tako i čovek hita stanju gde neće žudeti želje ni sanjati snove. Kad je Baskali zapitao Badhvu da objasni prirodu brahmana ovaj je uzvratio ćutanjem. bez unutrašnjosti i bez spoljašnosti. Kako čovek deluje i kako živi. 1980. Ono nije ni krupno ni sitno. blago otkriva. takav i postaje. Jama pokušava da odvrati Načiketu od dramatičnih pitanja: "Ko sam ja. Zato onaj ko tako zna. loš lošim delom." Jadžnjavalkja nastavi: "To je veliki. sadašnjošću i budućnošću ." "Od čega je prostor ispreden i satkan?" Jadžnjavalkja odgovori: "To. Jadžnjavalkja. postaje dobar. što je iznad neba. sačinjen od spoznaje.. tako i ubire plodove.od čega je to ispredeno i satkano?" "Od prostora. Zagreb. To je i brahmanov svet. Brahman je ćutnja. besmrtan i neustrašivo brahman. nespojivo je. To je ono njegovo stanje (čoveka) u kome je slobodan od žudnje. on postaje znalac brahmana. ne pitaj previše. odgovorio je: "Ja te poučavam ali ti me ne razumeš. bez razuma. što je izmeñu njih. Ono o čemu su govorili bejaše karma (delo). ni zrak prostor. bez mere. bez sjaja. ni žarko ni mokro. poznavaoci brahmana nazivaju ono neprolazno (tad akšaram). uživalac hrane i darovatelj blaga. postaje zao. Kako deluje. niti što jede njega" Na Gargino pitanje: "Od čega su svetovi brahmana ispredeni i satkani?" ''Jadžnjavalkja odgovara: "Gargi. "Ovaj atman nije to. Katha upanišada19 Najomiljenija upanišada govori o boravku dečaka Načikete u dvorovima boga smrti Jame od koga je uspeo da iskamči odgovore i da utaži žed za istinom. jer se ne može shvatiti. a zlim postaje zao. u kome je bez žudnje i slobodan od bola. u kome je atman njegova ljubav. Ko tako zna. tako i čovek koji se sljubi s umnim atmanom ne zna šta je spolja a šta unutra. neprolazan. gospodine. neuništiv jer se ne može uništiti. ono što se naziva prošlošću. jer će ti se rasprsnuti glava. niti ono što jede. nije to. proletevši nebom. takva mu je volja. slobodan od zla. umorna sklapa krila i u gnezdo sleće. Kao što čovek u zagrljaju ljubljene ne zna šta je spolja. Slobodan od prljavštine. zre sebe u atmanu. To je ono njegovo stanje u kome su sve želje ostvarene." "Čovek treba dobro biti upućen u brahman jer spozna li ga. a šta unutra. A neki kažu: "Čovek je sačinjen od želje. ni senovito ni tamno. ne strahuje i nepovrediv je"." (poslednji stav i neki drugi ući će u budizam). neprionljiv je jer se ne veže: on je nesputan. on je nedokučiv. tako deluje. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. uzvrati Jadžnjavalkja.. postavši spokojan.

on ostaje neuništiv uništenjem tela" *** "ātmānam rathinam viddhih šariram ratham eva tu buddhim tu sārathim viddhi manah pragraham eva ča" "znaj da je atman gospodar kola.na . drevan. 19 Katha upanišhad sa Šankarinim komentarima.indrijam . večan. Advaita Ashram.ašvāh iva sāratheh" "ko je nerazborit i nekontrolisana uma čula su mu neposlušna kao podivljali konji vozaču" "jah tu vidžñānavān bhavati juktena manasā sadā tasja indrijāĦi vašjāni sadašvāh iva sāratheh!" "koje razborit i kontrolisana uma njega čula slušaju kao dobri konji vozača" "jah tu avidžñānavān bhavati amanaskah sadā ašučih na sah tat padam āpnoti samsāram ča adhigaččhati" "koje nerazborit. ali. stalan. *** "dandram jamāĦāh parijanti mūdha andhena iva nījamānah jatha andhāh" "živeći usred neznanja i oholo smatrajući sebe mudrim. Calcutta Evo nekoliko stihova u originalu i u prevodu.ugodan život. "Sada kad sam ti video lice kako i u čemu bih ja mogao da uživam?" Iznenañen dečakovom neustrašivošću.anojuktam bhoktā ātja ahuh manīşiĦah" "kažu da su čula konji a objekti percepcije njihovi pašnjaci uživanje donosi susprezanje čula atmanom. dečak se ne predaje i odgovara novim pitanjem. bezuman i stoga nečist 160 . tako misle mudri" "jah tu avidžñānavān bhavati ajuktena manasā sadā tasja indrijāĦi avašjāni duşŃa .ajam kutaščin . Jama pristaje da mu bude učitelj. glupi teturajući se blude naokolo kao slepi koje slepac vodi" *** "na džājate mrijate vā vipaščin . telo su kola sama znaj da je um vozač i da je razum uzde" "indrijāĦi hajān āhum vişajān tesu gočarān ātma .na babhūva kaščit" ''niti je roñen niti je smrtan najviši duh ne nasta ni iz čega niti išta posta (njega ništa ne uzrokuje niti on nešto uzrokuje)" "adžo nitjah šašvato -jam purāĦo na hanjate hanjamāne šarīre" "neroñen.

sve to u vreme kada se duh okolnog sveta vrti oko objektivizacije predstave boga i oko priprosto koncipiranog večnog života. Treba ukazati da su brahman i atman u početku bili nezavisni pojmovi. dok je atman unutrašnje sopstvo. ne samo ljudski. Brahman potiče od korena: bķh . svojim trudom to jedno" ''tučhjenā bhū apihitam jat āsīt" "prazninom to nastajuće beše zaogrnuto" "tapasah tat mahin ādžājata ekam" "od sopstvenog unutrašnjeg žara nasta to jedno". do najviše Višnuove stope" *** "ūrdhva . nadimati se i prvobitno se odnosi na spontanu bujicu reči govornog jezika. vedah. to je brahma i zove se besmrtnost u njemu su svi svetovi i niko njega ne nadvisi.taj cilj (oslobadanje) ne dostiže već ostaje u večnom krugu rañanja i umiranja" "jah tu avidžñānavān bhavati samanaskah sadā šučih sah tu tat padam āpnoti jasmāt bhūjah na džājate" "ko je razborit. vidjā i džñānam . sopstvo ili duša. Vremenom.znanje. on najpre znači: dah. bez daha vetra. 161 . već sveprožimajući vitalni princip univerzuma.sārathih jah tu manah pragrahavān narah sah adhvanah pāram āpnoti tat vişĦoh paramam padam" "čovek kome je um vozač a razum uzde dolazi do kraja puta. bit čoveka. uman i stoga čist taj cilj on doseže i više se ne raña" "vidžñāna . Narod koji od početka duhovnog oglašavanja ima i koristi pojmove: ķtam . pokazuje misaonost i intelektualnu zrelost kojom se retko koji. Po rečima profesora Hirijanne: "poistovećivanjem spoljnje i unutrašnje realnosti i srećnom identifikacijom Indijac je konačno dostigao cilj dugog traganja za . oni se sve češće upotrebljavaju kao sinonimi. Kako su se upanišade množile.bitak i nebitak. Atman je povratna zamenica "sebe ili se" (koja u sanskrtu ima sve oblike).istina." Nadam se da smo i pored ozbiljne nestašice adekvatnih reči u evropskim i srpskom jeziku uspeli da pokažemo kako je u upanišadama razrañen pojam tog jednog: "tad-ekam" iz RV 10.rasti. bolje rečeno nijedan od njegovih savremenika ne može pohvaliti. da bi potom dobio filozofsku oznaku prvobitnog uzroka univerzuma. Upanišade su zapravo prva teorija saznanja u istoriji čovečanstva i jedina u njoj koja ne izostavlja ni jedan od prirode čoveku dat izvor tog saznanja. mada je njegovo značenje šire.mūlah avākšākhah eşah ašvatthah sanātanah tat eva šukram tat brahma tat eva amķtam učjate tasmin llokāh šritāh sarve tat u na atjeti kah čana etadvai tat" "To je drevno drvo ašvattha sa korenjem nagore i sa krošnjom nadole to je čisto i sjajno. To je zaista ono. satjam . brahman postaje izvor spoljnjeg sveta koji je iz njega nastao izračenjem.129 "koje je poželelo da se unmoži": "anīt avātam svadhaja tad ekam" "disa. kasnije uobličenog u stihove. sat i asat . jedinstvom .cilj koji je bio lišen svake mitologije i uistinu bio filozofski".univerzalni red.

slično bramanu. Teško je uzdržati se od iskušenja uporeñivanja indijskog i drugih. Tamo gde se bog u upanišadama spominje on se naziva antar . vrhovna stvarnost nalazi se izvan dometa ljudskog iskustva. promena koja bi iz toga sledila u pogledu zvezde Danice odgovara promeni u gornjem slučaju. ali u času kad ga priznalmo našim sopstvom. Još se kaže "ko god poštuje božanstvo smatrajući njega jednim a sebe drugim . Kasnije. to ostaje više-manje pretpostavka i dogma. meñutim. Kadgod se ono spomene setim se slike Pjera dela Frančeske. Kosmički potiče od empirijske tačke gledišta. Ukoliko tada neko ustanovi da su te dve zvezde zapravo jedna I da je istočna zvezda jednaka zapadnoj.brahman dobija se nov pojam -apsolut. Od Jadžnjavalkje do Hegela proteklo je gotovo 162 . U indijskom idealističkom monizmu upanišada uočavaju se kosmički i akosmički ideal. "Sve dok ono vrhovno posmatramo kao nešto što nismo mi sami. akosmički sa transcendentalne. Šankara ove razlike pripisuje aspektu iz kojeg se apsolut posmatra.amķtah -unutrašnji besmrtnik ili nitih (sūtram) . drugi je negatorski . on će im sa olimpijskih visina priznati smisao za filozofiranje.. Pretpostavimo da neki ljudi vide zvezdu Danicu kako se pojavljuje samo na istoku. Brahman je neosporno jer je shvaćeno kao fundamentalno jedinstvo i jedinstveno sa neposrednim sopstvom. a mi postajemo intuitivno obavezni da priznamo stvarnost našeg vlastitog postojanja. Šta više. Kako je to daleko od indijskog identiteta. konkretizacija jedne ideje prisvojene od strane jednog čoveka. Georg Vilhelm Fridrih Hegel. Mi. već oboje jedan u drugom. a anantam na njegov sveobuhvatan i bezgraničan karakter. I upravo je to viša stvarnost koja se naziva. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. Prvi se najjasnije očituje u Šandiljinoj pouci. svaka grupa vidi planetu koju posmatra različito od druge. zamerao je Indijcima da nisu načisto sa pojmom subjekt mada su se ovi počev od kraja Rg vede trudili da zatrpaju provaliju izmedu subjekta i objekta. Naprijed. znamo da je do rascepa apostolske crkve došlo povodom dogmatske dileme: proishodi li sveti duli samo od oca ili i od oca i od sina. gde satjam ukazuje na njegovu neposrednu izvesnost.. već kao sam brahman. Oba dela biće predmet daljih filozofskih razrada. Znamo kad i kako se upotrebljava ono Purušino: "Ja sam onaj koji jeste" hiljadu godina posle autentične upanišadske formulacije. dugujući svoje bivstvovanje transcendentalnoj realnosti. Brahman bi rekao da je problem pogrešno postavljen jer bi trebalo da i otac i sin proishode iz svetoga duha." Naišli smo i na pojam: "ja jesam". Potkrepljena Sapirom. džñānam na njegovu duhovnu prirodu.taj ne zna. Uverena sam da je bio inspirisan upanišadama koje su upravo za njegova života stigle u Evropu. živeo i umro u Indiji. jedinstvo u bogu posredovano zaštitnicom ljudskog roda. na primer: satjam džñānam anantam. pogotovo semitskog a zatim i zapadnog mišljenja. To je apsolut upanišada koji nije ni brahman ni atman pojedinačno. neograničeno. ono se pretvara u sigurnu izvesnost.po njemu. pročitavši Bhagavadgitu. drugi u Jadžnjavalkjinim definicijama. Dakle. Najdalje se otišlo formulacijom: jedinstvo u bogu. Sveti duh nije proizvod filozofske sinteze. Monoteisti uče svoje vernike da bog jeste jedno a oni su uvek i zauvek drugo. slikara čiji su likovi nadahnuti indijskim idealom nevezanosti za ono što se mora činiti. osim patuljaka pod klobučastim plaštom madone -mizerikordija. on je bio neminovan operator preslikavanja dvojstva u trojstvo. no on to nije priznao svojim poklonicima. duboko sam uverena da je ovakvom razvoju indijske misli u najvećoj meri doprineo potencijal akomuliran u sanskrtskom jeziku. drugi u budizmu. Prvi insistira na imanentnosti brahmana.Identifikacijom atman . drugi na transcendentnosti. koliko god da nam je nejasna njegova prava priroda. I ovde."20 20 M. Prvi je afirmativan u pogledu mogućnosti spoznaje vrhovne stvarnosti ili istine. objedinjavanjem obadva brahman postaje i imanentan i transcendentan. Zagreb. duhovno kao atman i za razliku od njega beskonačno. a drugi samo na zapadu.nit koja se provlači kroz sve što postoji i drži ga na okupu. Sveti duh je mogao biti vrh sinteze. 1980. pad iz univerzuma na zemlju. prvi u vedanti. Ne čudim se brahmanu koji se sa prezirom odnosio prema propovedanjima apostola Tome koji je pobegao. Apsolutom se na Zapadu prvi put ozbiljno bavio poslednji veliki starozavetni prorok i prvi filozof apsolutista: ''nemoj imati drugih filozofa osim mene".

plamen P. Durga. džvarati . naumna je da se regeneriše na starim osnovama. dodajem. u pozadini bičevanje Hrista. sve je ustuknulo pred nakaznim licem totalitarizma. stvara iluzije o superiornosti: osobenost. Višnu. Hegel je doneo apsolutne zaključke o apsolutu. Ali smo. džvarita (tpp) . koliko čujem. Vera je delovala u domenu srca. da mi nismo nacija teorije.lični doživljaj u autobusu kojim sam putovala iz Maduraja u Tandžor. Na zategnutoj niti iznad vetrobrana vozač je štipaljkama zakačio drečave sličice bezbroj svetaca i istorijskih ličnosti brojnih religija. vatren. osvetliti I. sama sebi odrekla smisao postojanja i.biti grozničav. Niti je tu bilo. demokratija. filozofija u domenu uma. Gornjem uzroku dodajem sklerotični proces od koga je obolela sposobnost jezika. džomba (?) 163 . "da . i od filozofije i od nauke. Svi su bili tu: Šiva. Ovako uzvišenim znanjem teško da se može pohvaliti bilo ko na Zapadu. džvar. Pobedila je nauka i to ne ona vesela. Ne samo što je stariji i od hrišćanstva. sve bez dovoljnog pokrića i sve ono što lako degeneriše u netrpeljivi rasizam. Jadžnjavalkja je bio pravi mudrac. Ispričaću na kraju malu priču . Čvarci i čvareno jesu nižeg ranga od mentalne i duhovne groznice. možda još mnogo više.ne" filozofija i nauka u službi militarizma. "u koga veruješ. najdžinovskije u domenu sredstava za uništenje života. ko je tvoj bog?" "Svi su ono jedno isto". mimo javnih glasila. Zapad je svet Viročane. džvalah . Vera ne menja svoje dogme više od hiljadu godina. pogotovo u doba sveopšte oskudice. oprezan pri zaključivanju. jer Zapadnjak je negovan i odnegovan bez smisla za tolerantnost i za jedinstvo.grozničav G. Opet Pjero dela Frančeska: u prednjem planu biznis . nestrljiv I. preko javnih glasila. kome se klanjaš.grozničavost tela uma i duha P. Koren ovog zla potiče iz Starog zaveta. džvarah . reče vozač osmehnuvši se i kresnu ključem.onaj koji pravi grimase dok peva Da li su džombe prenete sa lica na put ili se dogodilo obratno.zapaljiv Neko odavno reče. Krišna.razgovor. tirthankare. Nauka je načinila džinovske korake. mada su kudikamo poželjniji. teško je reći. sloboda.mudraci. džvarati čvariti čvareno. sagoreti. filozofije i nauke. džvar. on pleni. nauka u domenu materije. veliki jogini sa Himalaja. džvalati . čvarak džvarah G. GLAS "džh" džhombaka P. Od onih snaga koje su nagrdile lice Zapada ne može se očekivati spasenje. ekskluzivnost. Vreme je učinilo svoje. konačno. niti će biti mudraca koji će biti u stanju da načine sinteze dometa načinjenih u oblasti religije. džval. razume se. Bogorodica. džhombaka . Motor zapadne civilizacije je "ja pa ja". džvalana . goreti. Za ružno lice Zapada odgovorno je trojstvo: monoteistička religija. Humanizam. Lakšmi. sufi . izabranost. zato zapaljivi.2500 godina. filozofija je akomulirala impozantnu biblioteku da bi. Isus. pogotovo engleskog. malaksala. Jovan Krstitelj. moto indijske civilizacije je "tat tvam asi". Zapadni svet je živeo i živi u njegovom duhu. Tri svete oblasti za sveto trojstvo.zapaliti. za generalne sinteze. "Šta je ovo?" upitah ga.

t-th.glas "ha". pa su oni. imaju par ''oživljen" glasom h: k-kh.za kratko samoglasno r i ķī .ī. čvarcima i stenicama. kao što su: č. dok sam samoglasno kratko r označila sa ķ. i . pa nije isključeno da se Vuk "napajao znanjem'' i iz ovog izvora. v) i 29 konsonanata. od kojih je 13 nepomućenih vokala. Takoñe ih molim da se po završetku čitanja podsete Sanatkumarine pouke: "Sve su ovo samo reči". a završavamo ga džombama. jer su u njegovo vreme bečki lingvisti bili upoznati sa rezultatima istraživanja evropskih indologa. r. tataba POTPUNIJA OBJAŠNJENJA U sanskrtu. p. Prostim slovom r. kao i u srpskom. važi pravilo: čitaj kako piše i piši kako govoriš.Ńh. u meñunarodnoj transkripciji obeležavaju se tačkom ispod slova: Ń . Ń-Ńh. Nazal: nj (kao njiva) označava se talasastom crticom iznad slova: ñ.stenica Torlaci nazivaju stenicu tataba. svi konsonanti. uveli u meñunarodnu transkripciju ķi . u meñunarodnoj transkripciji označavaju se crtom iznad slova za kratki vokal: a . Mi smo tek na trećini. 4.glas "a" i završava se izdahom . Za sva slova za koja postoje odgovarajuća u srpskoj azbuci odstupila sam od meñunarodne transkripcije i unela slova srpskog Jezika: č . Molim čitaoce da u svoje primerke dopišu sve one srpske reči kojih se ja nisam setila. postoje vokali ai i au i kratko vokalno l. 3. d.dh. ķi . nazala ima pet. ja to ne znam. guturalno n označava se tačkom iznad slova: ń. ŃiŃŃibhah .. Ono se ne nalazi ni u anglosaskoj enciklopediji ni na anglosaskom internetu. tačkom ispod slova: Ħ. ovoga puta iz jonosfere.ķī.dh.GLAS "Ń" ŃiŃŃibhah I. Da li je Vuk Karadžić nešto znao o sanskrtu. 164 . Na sreću. Prema sanskrtskim pravilima. kao i svi cerebrali.umesto j.za dugo samoglasno r. U meñunarodnoj transkripciji cerebralno ñ označava se. pod uslovoin da nam se na glave ne sruči novi energetski talas. Osim toga. bez dodataka. Ovako veliki broj glasova i slova u odnosu na srpskih 30 potiče od sledećeg: 1. kojih u srpskom nema. 2. pa sam se i sama pridržavala sanskrtskog pravila. sanskrtska azbuka počinje uzdahom . r i r izgovaraju se ķi i ķī samo ispred siflanata. Osim toga. pa ima nade za lepši kraj. dugi vokali imaju u sanskrtu svaki svoje slovo. itd. g-gh. zbog siflanta u Kķişna. *** Započeli smo ovaj rečnik slavnim glasom "a". dž . budući da je u njih najviše indologa.umesto y. mada se može pretpostaviti da je mogao znati. j . U francuskom i engleskom jeziku izgovor glasa r praćen je teškoćama. Ħ i ş. osim siflanata i nazala. označava se poluglas r. kao na primer: ķtam je ķtam ali Kķşna je. Ono je neprestana svest o jedinstvu života i univerzuma. Moje odgovarajuće oznake su: ķ i ŕ (bez i i ī).umesto c. 4 poluvokala (j. f i dr.ā. d-dh. Sanskrtska azbuka ima 46 slova [plus m (m sa tačkom iznad) i h (sa tačkom ispod)]. l. Znanje je nešto drugo. neka ćirilična slova liče na sanskrtska. d . od kojih se dva ne javljaju u srpskom jeziku. cerebrali.

DUŠANOVA 25.Bibliografija: str. 240 a) Sankrt . TEL/FAKS: 011/183-666 • ZA IZDAVAČA: VESNA PEŠIĆ • BIBLIOTEKA: "RETKI REČNICI" • UREDNIK: VESNA PEŠIĆ • LEKTURA I KOREKTURA: ALEKSANDAR PAVLOVIĆ • KOMPJUTERSKA OBRADA: MILOVAN P. . Branislava Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči / Branislava Božinović. 21 cm. tačka ispod slova za označavanje cerebrala: Ń. BEOGRAD. 2000 (Beograd : Megraf). Ħ i ş. 2. .Beleške uz tekst. DUŠANOVA 25 TEL/FAKS: 011/183-666 SVA PRAVA ZADRŽAVA IZDAVAČ 165 . . . Ńh. dh. Beograd 809.(Biblioteka Retki rečnici) Tiraž 1000. d. MILOVANOVIĆ • ŠTAMPA: MEGRAF.Od meñunarodne transkripcije zadržala sam: 1. -240 str. CIP .Beograd : Pešić i sinovi. BEOGRAD • TIRAŽ: 1000 UREDNIK VESNA PEŠIĆ COPYRIGHT © PEŠIĆ I SINOVI BEOGRAD.Semantika (lingvistika) IZDAVAČ: PEŠIĆ I SINOVI.12-54 BOŽINOVIĆ.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. tačka iznad slova za označavanje guturalnog n: ń. .

166 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->