Branislava Božinović

Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči

I DEO
(od slova a do slova t sanskrtske azbuke)

Pešić i sinovi

Beograd, 2000.

1

SADRŽAJ: Uvod Objašnjenja Oznake Glas a TV— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta Glas ā Glas i Glas ī Glas u Glas ū Glas ķ Glas e Glas o Glas k O vremenu i savršenstvu Vrlo mali sanskrtski rečnik, pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju Eshatološke opcije rezervisane za agresore Glas kh Glas g Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike Glas gh Glas č Glas čh Glas dž Glas džh Glas Ń Potpunija objašnjenja Teškoće Indijski i domaći izvori

2

UVOD

Ovaj rečnik je odgovor na bombardovanje Jugoslavije od strane NATO pakta 1999. godine, sačinjen skromnim sredstvima autora i uz veliku podršku onih lingvista koji su povezali jezik i sposobnost mišljenja, pa se čitalac moli da ne zameri što je argumentacija srodnosti sanskrta i srpskog jezika propraćena slobodnim asocijacijama na ovu i njoj srodne zavisnosti. U knjizi "Jezik i lingvistika", profesor Ranko Bugarski citira Edvarda Sapira: "Jezikje putokaz ka društvenoj stvarnosti... Ljudska bića ne žive samo u objektivnom svetu, niti samo u svetu obično shvaćene društvene delatnosti, već su u velikoj meri izložena milosti i nemilosti onog posebnog jezika koji je za njihovo društvo postao sredstvo izražavanja. Prava je iluzija zamišljati da se čovek prilagoñava stvarnosti u osnovi bez upotrebe jezika i da je jezik samo slučajno sredstvo za rešavanje specifičnih problema opštenja i razmišljanja. Činjenica je, naprotiv, da je stvarni svet u znatnoj meri nesvesno izgrañen na jezičkim navikama grupe." Bugarski zatim svojim rečima detaljnije obrazlaže Sapirove stavove: "Teorija jezičke relativnosli potiče iz osećanja da su u izražajnim sredstvima svake govorne zajednice tokom bezbrojnih generacija nataložene tradicionalne vrednosti, verovanja i načini interpretacije okolnog sveta. Ovaj repozitorij duhovnog i kulturnog života zajednice smatra se, tako, nečim što njenim pripadnicima nameće odreñene nasleñene životne filozofije, koje su nesvesne i kojima oni ne mogu da izmaknu jer su čvrsto ukorenjene u samom njihovom jeziku. Valja odmah istaći da ovde nije samo reč o dobro poznatim vezama izmeñu jezika i kultiire u širem siiiislu, kakve se ogledaju u leksikonu pojedinili zajedmca kao odrazu njihovog neposrednog ambijenta... Meñutim, hipoteza jezičke relativnosti postulira nešto dublje od veza izmeñu jezika i kulture, ilustrovane u leksici: ona tvrdi da postoji veza izmeñu jezika i mišljenja, manifestovana prevashodno u gramatici i to takva veza koja gramatičkoj strukturi svakog pojedinog jezika pridaje izvesnu ulogu u odreñivanju prirode i granica onoga što se posredstvom toga jezika može misliti. Drugim rečima, ovde se podrazumeva da struktura jednog jezika nije bez uticaja na formiranje pogleda na svet ljudi koji njime govore i da se otud polazeći od jezičkih podataka mogu legitimno izvoditi zaključci o vanjezičkim pojavama". Dalje, prof. Bugarski komentariše tekstove lingviste B. L. Vorfa: "Ovakva razmišljanja izmamila su iz Vorfovog inspirisanog pera često navoñene formulacije o tome kako različiti jezici na razne načine segmentiraju i klasifikuju svet ljudskog iskustva. podvrgavajući ga analizi kakvu diktira posebna unutrašnja logika njihove strukturalne organizacije, iz čega proističe da je negde duboko u ustrojstvu svakog jezika već sadržan niz krupnih a nesvesnih predpostavki o prirodi i egzisteniciji." Zatim sledi citat iz Vorfa: "Mi rasecamo prirodu po linijama koje su zacrtali naši maternji jezici: to nas vodi ka jednom novom principu relativnosti, koji govori da isti fizički materijal ne otkriva svim posmatračima istu sliku kosmosa, osim ako im je jezičko nasleñe slično." Po rečima Bugarskog: "Dakle, Francuzi, Kinezi, Arapi i Hotentoti (na primer) ne vide svet istim očima, ili preciznije, ne vide isti svet. Jezičke konfiguracije sadrže kategorije i forme kroz koje svaka ličnost ne samo opšti sa drugima nego i analizira prirodu, primećuje ili zanemaruje tipove odnosa i pojava, kanališe svoje rezonovanje i izgrañuje zdanje svoje svesti." Ili, odreñenije, rečima samog Vorfa: "Zapadna kultura je putem jezika izvršila privremenu analizu stvarnosti i, u odsustvu korektiva, odlučno se drži te analize kao konačne. Jedini korektivi leže u svim onim drugim jezicima koji su kroz vekove nezavisne evolucije došli do drugačijih, ali isto toliko logičnih, privremenih analiza." Bilo je lingvista kao što je Šlajher na primer, koji su naslutili neke vrlo bitne tendencije tvrdeći da je u oblasti jezika progres ostvaren i završen pre osvita istorije, tako da u istorijskom periodu beležimo opštu retrogresiju i dekompoziciju koja vodi fizičkom izumiranju jezika. Sanskrt, "samskrtam" - završen, kome bi bolje odgovarao atribut "savršen", formulisan je Paninijevom gramatikom, za koga se smatra da je živeo u Taksili, na severozapadu Indije, izmeñu 6-og i 4-og veka pre Hr. i da je pre njega bilo najmanje šezdeset i četiri lingvista koji su se bavili utvrñivanjem 3

Došljaci su zatekli bratsku grčko-latinsku civilizaciju i možda bi se pokazali doslojnim takvog nasleña da u njihov svet nije zajedno sa hrišćanstvom uplovio semitski kod mišljenja. Atom je rascepljen i donekle proniknuto u genetsku spiralu. može da zauzme mesto svake druge reči bez ikakvih posledica po smisao iskaza. Iz korena. Svi su idoli srušeni u ime jednog.12 na 1. pogotovu oni apstraktni. koji sam sobom nije u stanju da reprezentuje celovitost bića.. nauka je logika sa logistikom. logičkog pozitivizma. Patandžali sa svojom "Mahabajšom" iz 2-og veka pre Hr. istočne Indoarije duhom po čitavoi Aziji. Tako gore naše spokojne ograde. Gramatika engleskog jezika gotovo da više ne postoji. bog je logos. predlozima i redom reči u rečenici obezbeñuje se očuvanje smisla.. Odatle 4 . tako se semitska misao nameće kao imperativ: ona nasrće na nas dogañajima. a najbliži njemu ostao srpski jezik. udaljio engleski. iz raspoloživih korena nedavno je u Indiji završeno prevoñenje vokabulara svih naučnih disciplina na sanskrt. koji služi kao etalon jer je prajezik nepoznat. namera je da se on uvede u redovne školske programe. ponosu zapadne civilizacije. u trojnom ritmu svojih nepromenljivih korena. Nesumnjivo je da su Indoevropljani ostvarili najveći uticaj na planetarna istorijska zbivanja u tri poslednja milenijuma. dogañajima koji u našoj svesti izazivaju požar reči. nastupilo bi mucanje. niti može da važi. ogroman broj reči je jednosložan sa jednim takvim i od njemu sličnih teško raspoznatljivim vokalom pa je ovo jedini jezik za koji se moraju organizovati kursevi namenjeni strancima radi savladavanja teškoća u razumevanju govornog jezika. ljudskog uma. nastavcima se obrazuju glagolski oblici i imeničke i pridevske osnove na koje se dodaju padežni nastavci. Koliko znam. zapadne Evroarije više silom nego duhom na čitav svet. za vrlo starim jezicima ne bi li se označili takozvani novi pojmovi. punina je konkretnog tu i nameće nam univerzalnost zbilje. Poseže se. dok filozofska misao skončava na odru anglosaskog pragmatizma. on je živ i njime se i usmeno i pismeno služi duhovna elita Indije. meñutim. dakle. "mūlam". najdalje se od sanskrta. bez obzira na broj reči u njoj. Predloga gotovo da nema i svaka reč u rečenici. sanskrt i savremene jezike sa evroarijskog stabla. vremenom su razlike dostigle takve razmere da je mulam zajedništvo postalo teško prepoznatljivo. od velikih lingvista posle Paninija ne mogu se zaobići Katjajana iz 3-eg veka pre Hr. kruti. sa "Vakjapadijom" ili "Traktatom o upotrebi reči u rečenici" u kome se bavi sintaksom i filozofijom gramatike. Po oceni malobrojnih kompetentnih stručnjaka koji znaju klasične jezike. futur ne prestaje oblikovati prezent. Hebrejska se misao napokon nameće zahvaljujući nediskurzivnoj dijalektici koja oslobaña stvari što prolaze. ukoliko bi se iz modernih jezika i pogotovu iz vokabulara religije. Za razliku od sanskrta i srpskog jezika kod kojih važi načelo "Piši kao što govoriš" i obratno. Temeljno nediferencirani značaj semitskog vremena daje joj nenatkriljivu evokativnu moć: preterit je uvek samo predznak aorista.zakona ovog jezika. Autor knjige "Židovska misao". Andre Šuraki. bez potpornja ikakvog formalnog logičkog reda. Zahvaljujući obilju pojmova i elastičnosti obrazovanja novih. ali je izvesno nedostojno da bi se moglo nazvati filozofijom. ne idejama. koji se inače divi semitskoin duhu. nefilozofski. vokali su mahom pomućeni. filozofije i nauke izbacile sve grčke i latinske reči od kojih se brojne mogu naći u sanskrtskom rečniku u ovim uglednim oblastima. uključujući i srpski. otimaju misao apstrakciji i nameću je kao čistu aktualnost. filozofija je mesto gde "logos dolazi do sebe". Bujica uskoro donosi sav naš pristanak. ili nečeg trećeg što još nema ime. čiste vokale i veliku transparentnost. istovremeno ga objektivno procenjuje: "Hebrejske reči. indeks sintetičnosti modernog u odnosu na staroengleski jezik opao je od 2. Paninijeva gramatika "Aštadhjaji" ima osam poglavlja i oko tri i po hiljade pravila saopštenih na najkoncizniji mogući način da bi se mogla lako memorisati. u svojoj moćnoj verbalnoj okosnici. Sanskrt je mrtav jezik jer njime više ne govori nijedan narod u Indiji. Sanskrt ima vrlo složenu gramatiku. S druge strane. pa nije nikakvo čudo što raste smisao za detalj i opada smisao za velike sinteze. Prva na svetu. ona napučuje našu tamu jednim prisućem. Zapad je razvio logos civilizaciju. Osim toga. Ako ih je nekada krasio isti duh. naredbodavni. i genijalni Bhartrhari iz 7-og veka posle Hr. u engleskom ono niti važi. Biće da su duboko bili u pravu oni lingvisti koji su pod maskom razvoja sagledali degenerativne promene koje vode fizičkom uništenju jezika. isključivi i rasizmom obojeni monoteistički Stari zavet.68 što ukazuje na porast analitičnosti na račun sintetičnosti. Pre Paninija teškoćama vedskog jezika bavio se Jaska u svojoj "Nirukti".

tačnost. izbor boga gotovo da je bio privatna stvar pojedinca. tradicije i sopstvenog bića u ime starozavetnog ideala poduprtog hrišćanstvom: "silazak carstva nebeskog na zemlju"." Uzgred budi rečeno. Ko je tu u čijim lukama. ovaj genij koji se spominje u predhodnoj rečenici prošao je kroz transformacije slične onima kroz koje je prošao engleski jezik i kroz njih prolazeći podosta izgubio od svoje genijalnosti. poput onih u izmaštanom raju nebeskom. Najpre proganjani. čemu filozofija"! Semitska svetinja uspela je da svojom konkretnošću. smatram da bi svet bio bolji i duhovno bogatiji da su pridošlice prihvatile i nastavile ono i onako što su i kako su to činila njihova braća po krvi i jeziku. da bi posle toga i nakratko. Zato je neprestano proročki jurišao i na stvarnost i na ljudsku prirodu ne bi li im. ukidanja razlika. katolička mutacija ove religije uticala je u većoj meri od jezika na formiranje pogleda i ponašanje mnogih pa i ovog naroda. mnogo bi bolje bilo da je svak ostao na svome i pri svome. tek poslednjih nekoliko vekova procvetala nezavisna filozofska misao oslonjena na roñačke izvore Starih Grka. prve ukorenjene u semitski i druge u arijski način mišljenja. no. već razrovašen nepremostivim provalijama. Po svoj prilici. Stari Grci i Stari Latini. za šta očit primer pružaju Srbi i Hrvati. Kroz optiku indijske mitologije gledano. Drugim rečima. Osmotre li se ukratko duhovna zbivanja u Evropi za poslednje dve hiljade godina. Naprotiv. Dogodiće se ono šlo je u Indiji bilo nezamislivo -antagonističko razdvajanje religije i filozofije. iako se radi o dva naroda gotovo istog jezika. jer se rabin u apostolu Pavlu njega nije mogao odreći. Na armiranoj betonskoj ploči pod kojom je sahranjeno filozofsko blago Zapada ostala je gola sila koja nudi i nasilno nameće model gubljenja identiteta. "Čemu istorija. institucije koju je sam bog "ovlastio" da može. Ne mislim da se susretanje. Nedvosmisleno nam je saopšteno da će pobeda mondijalizma biti poslednji istorijski dogañaj i da u njemu nema mesta za filozofiju.teškoća vernog prikaza te misli na jednom jeziku kao što je francuski. Nasilje koje su do tada izvodili državnici i vojskovoñe višestruko se uvećalo sadejstvom "ecclesie militans". po metodama preporučenim od strane proroka Amosa . Nije čudo što su se u ranom hrišćanstvu javili gnostici i sekte različitih viñenja. sa žaljenjem može konstatovati da je pokušaj povratka svome i srodnome bio neuspešan. ili bolje rečeno bukvalnošću. pa se protiv onih koji se ponašaju gore od nacista i rasista. On nije bio u stanju da prihvati prirodne razlike. insistirajući na grehu i kazni. zaborava prošlosti. naročito ne po prve. on se njih i njihovog dinamizma bojao. čiji je genij jasnoća. Danas se. neumoljivo analitičkom. Jevreji su dobro iskoristili tragediju holokausta da bi sebe zaštitili antisemitizmom. istaknutu ulogu moraju imati "izabrani" što se više nego bilo šta drugo dopalo hrišćanima. mera. Semitski duh nije uspeo da pronikne u stvarnost i u ljudsku prirodu onako kako su to u vrlo davna vremena umeli indijski mudraci i filozofi.ne sme ništa reći da se ne bi zaradila etiketa antisemite. stalno čeznući za jednim idealizovanim i statičkim stanjem stvari i odnosa. ili bolje reći sudar dvaju načina mišljenja.osvetnika predvoñenih Sabaotom. ovakve militarističke kompozicije podsećaju na Mahabalija ili Ravanu na čelu demonskih buljuka. ubijati. u ime sina. evroarijskog i semitskog.mondijalizmu Davida Rokfelera. prevlada i razori dijalektičkom mišljenju sklon arijski duh. može smatrati razvojnim i srećnim istorijskim dogañajem. Hrišćanstvom koje je došlo u paketu sa Starim zavetom. jer je duhu 5 . strahom povratio prvobitnu bezgrešnost takoñe izmišljenu. Posle "Milosrdnog anñela" trebalo bi uvesti zaštitnu odrednicu: antisrbizam. Predhodni politeizam bio je nemilitantan. protiv onih koji iz raznih zapadnih establišmenata jurišaju na čitav svet ne bi li ga prilagodili konceptu svojih predaka . jer se dogodilo ono što se najmanje želelo: potiskivanje arijske sklonosti i smisla za filozofiranje jednim modelom duha lišenog sposobnosti za apstraktno mišljenje. ''Milosrdni" je jedan od mačevima naoružanih anñela . teško je reći. Podrazumeva se da u stvaranju tog idealizovanog sveta u kome više neće biti ni razlika ni suprotnosti. svet očigledno da nije popravljen. i sami su postali progonitelji nasiljem šireći religiju ljubavi. bolje rečeno odnos Hrvata prema Srbima. čini se da meñu njima vlada potpuno jednoumno razumevanje i da štab ostaje i kad se voña promeni. Činjenica je da danas jedan Anglosas sa štabom Jevreja žari i pali po svetu. uočava se srednjevekovni vakum apsorpcije i izvesnog prilagoñavanja semitskog importa potrebama arijskog duha.

da bi izazvao sukobe meñu narodima u cilju proširenja anglosasko-semitskog "carstva nebeskog" na čitavu planetu. Mnogi su tada. obećavao raj na zemlji čim nastupi sveopšta diktatura proleterijata. isto sa istim kao jaje jajetu i svi sjedinjeni u Hristu. isključivo i netrpeljivo. na kojoj su se dobro primili kalemi latinskog smisla za grañenje velikih imperija. istočnog pravoslavlja. U monoteističkim sredinama i najozloglašeniji ateista nosi u svome umu pečat monoteizma. Zapad je postao magarac ne kome jaše starozavetni semitski duh. nije slučajno. sa uverenošću u istinitost otkrovenja i srednja. prosto. čak više nego danas. aristotelovska upućenost na um i semitska uobraženost zbog izabranosti. političkog scenarija kojim anglosasko-semitska koalicija namerava silom da preuredi i usreći čitav svet. Hrišćanske egzegete. I novi svetski poredak nije nov. indijska i autentična. on ogovara nepotpuno i zakučasto: "Pa. ali je za uzvrat starozavetni model mišljenja osvajao sve veći prostor. Aristotel. kratko. u zapanjujućem neskladu sa učešćem u relevantnom broju stanovnika. pa će on iskoristiti i hrišćanstvo i preživela religiozna osećanja i sve drugo što mu ide na ruku.drugačijem i bogatijem od semitskog bilo nepodnošljivo prihvatanje starozavetne koncepcije boga i teze povratka u bezgrešni raj poslušnošću prema jednom demijurgu. i to utoliko više. što će imati za posledicu narastanje sumnje u postojanje boga i njegovog sina. sugerišući slušaocima da sami dovrše odgovor: svi će biti hrišćani. a što je po snazi duha neuporedivo nadilazilo ono što je od strane semitskog duha bilo ponuñeno. u kome su predsokratovci. On se tako i formirao. Dvadeseti vek predstavlja prekretnicu ka sunovratu. Na svoju doktrinu on gleda kao na "jedino tačno i jedino naučno" otkrovenje. ne samo da zvuče usaglašeno sa mondijalistima. drugo se lepilo za puk. Jedna ekstremno neracionalna i neostvariva monoteistična koncepcija leži u osnovi mondijalizma. pak. kao što su Platon. Vremenom su ovi glasovi bili nasilno ućutkani a religija svedena na dogme. Ovakve jezuitske trovačnice treba substituisati sanskrtskim učionicama u kojima semitska svetinja treba da ustupi mesto vedama. Dogañalo se to u jednom svetu koji je bio na daleko višem kulturnom i civilizacijskom nivou no što je apostol Pavle mogao da pojmi. jasno. ni revolucionar ne uspevaju da iskorače iz kalupa semitskog monoteizma i njegovih nebuloznih ideala. Model novog svetskog poretka po duhu je starozavetni. Njime se obećava raj na zemlji gašenjem prirodnih razlika izmedu ljudi i naroda. čim se bude okončao razvojni proces. Da se može srpski govoriti a semitski misliti dokaze pruža multidisciplinarni egzegeta koji je poverovao u nekoliko dogmi iz raznih oblasti. početak od strane filozofa najavljene. uspeli su da zapadni svet odvedu na stranputicu ljudske vrste. islam i 6 . znali da stvari ne mogu biti na semitski način jednostavne. zato što je čovečanstvo u razvoju". Ideja je semitska. kao što se mora verovati u otkrovenje. Sokrat. koja crpi hranu iz najdubljih korena. Platon. propasti Zapada. importovano je bilo priprosto i agresivno. pa na pitanje: ''Zašto hrišćanstvo kome se pripisuju superiorne performanse nije prevladalo na celoj planeti?". Neobično veliko učešće aktera semitskog porekla. nego neodoljivo podsećaju i na revolucionarnog Semitu Marksa koji je čovečanstvu. lišavajući ga svih drugih. ukoliko je stepen retrogresije veći. predhodno je bilo mudro i suzdržano. prvo je bilo nanienjeno duhovnoj eliti. zapadna. Rekla bih da su tri grane na indoevropskom stablu: istočna. Ni egzegeta. sve je uvek po duhu semitski staro. U njegova kola su se upregli oni narodi arijskog porekla koji su uprostili jezik. Plotin i njima slični koji su umeli da misle o biću. Dajmo duhu prostora i vazduha. U monoteizmima nema ničeg zaista novog. Semitski duh je od nastanka tipičan po nesposobnosti za primenu korektiva iz drugih sredina. Pitagora i mnogi drugi već rekli što su imali da kažu. takoñe. Ideolozi drugačijih prezimena ali slične proročko-mesijanske sklonosti ka idealizacijama koje zbog nerealnosti moraju biti isključive i zahtevati verovanje. prevoñenjem istorijske dinamike u statiku i ukidanjem "zlog i neposlušnog" filozofiranja u korist onih koji to ne umeju. širih i njemu bližih uvida. ne gušimo ga više skučenim i dogmatičnim izmišljotinama i nerealnim idealizacijama. gde se bolje primio jevanñeoski kalem obogaćen mislima velikih klasičnih filozofa. tzv. sila je anglosaska. idealista. ona je "spasonosna" za čovečanstvo pa se ne treba odricati od nasilja da bi se njome unificirao svet. lučeći i distancirajući sebe od drugih što je preneto i na starozavetne izdanke.

nisu naišle na odziv zapadnog duha nedoraslog i nespremnog za prihvatanje relativističke neizvesnosti. majstora . Uzroci razlika u načinu mišljenja i ponašanja naroda mnogo su složeniji i stariji od površinskih motivacija. lako se može argumentovati polazeći od obala Jordana i idući sve do zapadnih američkih granica. čija je fela zbog procesa obrade strpljiva i misaona za razliku od kovača. sumnjajući prvenstveno u spoznajnu moć uma. pokazao je da se sve što je mišljeno. misticizam i sl. Zapad je suprotnost svemu ovome. za koji je sirovina bila doterana sa njegovog imanja. koja dolazi od jezika tako i sve druge do kojih je Zapad kasno došao i koje. Na ovakvim temeljima izgrañeni su indijska tolerantnost.hrišćanstvo. a pod onim drugim nekakvo duhovno uskrsnuće. osim Ajnštajnove formule i njene zloupotrebe. ne bih li iz njega izmamila što veće obilje misli. model idealnog sveta je produkt ljudskog uma. arijska jezička retrogresija i semitsko odsustvo smisla za diskurzivno mišljenje. nagovešteni rajevi nebeski spadaju u mitologiju. obe jedna drugu podupirući. za večerom. umeli smo da se pregonimo što sam ja namerno podstrekavala. podrazumevajući pod onim prvim nekakvu duhovnu beslovesnost. filozofiju. U pogledu sposobnosti voñenja dijaloga oba izdanka nisu se ni za jedan korak makla od antidiskurzivnog Starog zaveta. Imala sam priliku da upoznam srpskog Nagardžunu iz jednog sela kraj Svrljiga. i ono logičko. strahu od boga dodana je ljubav prema bližnjem. majstora za kamen. Metoda je obogaćena. Ona je relativizovala spoznajnu moć čula i uma. da istom tom logikom pobiti. Monoteističke egzegete dele istoriju čovečanstva na paganstvo i monoteizam.čarobnjaka za transformacije. Hrišćanstvo ima isti starozavetni cilj. dinamičnost je stvarnost univerzuma. skromnost i neagresivnost. Nagardžuna. jer je sebe zasnovao na segmentu ljudske prirode ne videći celinu. nije teško činjenicama dokazati. uostalom. ostaje da se vidi. da stvari stoje obratno. meñutim. povući u ambis čitav svet. teorije o kolektivnom spasenju ne postoje. samo se individua može približiti idealu kroz moralni i duhovni razvoj. Badarajana i pogotovu Šankara. jer je najveće idolopoklonstvo i misticizam odnegovao Zapad klanjajući se idolu. Hrišćanska religija. Zapad je indijskoj religiji i filozofiji pridevao pežorativne atribute: politeizam. Prirodni tokovi su do te mere narušeni da bi očekivanje uspostavljanja ravnoteže značilo već spomenutoj metafizici dodati još jednu zabludu. filozofija i nauka jesu odgovorne za stanje zapadnog duha jer se nema na koga drugog preneti ova odgovornost i ne bi smele sa distance objašnjavati svetu šta se dogodilo izuzimajući sebe od odgovornosti. razradili su rg-vedski pojam maje . Po lingvistima. slile su se u jedinstven tok. oni najdublji i nesvesni potiču od jezika. procesi su ciklični . Buddha je savetovao uzdržavanje od zaključivanja. Otuda se aktuelna i uopšte istorijska zbivanja ne daju objasniti samo golim ekonomskim interesima. Pokazalo se. Oni odbijaju da čuju drugačije uvide po kojima se na primer monoteizmi svrstavaju u fenomene kalijuge tipične po opštoj degradaciji duha što. Dve istorodne struje. prihvatila mnoštvo i razlike kao prirodne pojave. Da li će Zapad. Subjektivnost spoznaje rano je otkrivena. Pogrešno je ovako unakaženu stvarnost u kojoj preovlañuje strah od uništenja života na planeti i dalje nazivati razvojem.posle progresa ili evolucije sledi regresija ili involucija.iluzije. jer je "spavao dok je bog dobra delio pa je njemu ostao kamen. Jednoga dana. istisnule ono što im je smetalo. Progres jeste ostvaren u sferi materijalnog po cenu osiromašenja duha. sumnjajući prvenstveno u čula. govoreći često i ono što ne mislim. idolopoklonstvo. fabulozno naoružan i u dubokoj duhovnoj krizi. nedvosmisleno mi 7 . i dovele do ovoga što nazivamo stvarnost savremenog materijalno obogaćenog i duhovno retardiranog i pohlepnog Zapada. zaboravljajući na biće i verujući u realnost progresa ljudske prirode i društva. suzdržanost. fenomenalni svet odstupa od tog modela i nije moguće dovesti ih u stanje podudarnosti. carstvo nebesko. Umeo je sa osmehom na licu sam sebe da ismejava i sažaljeva. Da je proročko-mesijanski napor bio uzaludan. podjednako nesposobne za prijem korektiva iz drugih sredina. metafizičnost. kako ona o kojoj nam govore lingvisti. Prorokovati o tome ne može niko i pogotovu ne onaj kome je strano proročko modeliranje sadašnjosti futurom i futura sadašnjošću. umu. Bolji uvid u uzroke zapadnog batrganja izmeñu racionalnog i iracionalnog dobija se njihovim sagledavanjem i kroz prizmu sveobuhvatnije i stoga mnogo uravnoteženije indijske filozofije promišljane sanskrtom. nenametljivost." Praveći nekakav zid danima. statičnost je apstrakcija ljudskog uma. Kalijuga je prikladnija oznaka.

mada izvesno. ja i ti cel dan -ja ovak. Indija je zapravo jedina zemlja na svetu autentičnih vrednosti. Ne gubeći nikada iz vida celinu. na šta će biti ukazivano uz neke od porodica reči. mogu mnogo bolje nego što je meni pošlo za rukom da putem reči otkrivam površinske srodnosti srpskog jezika i sanskrta. ona je uspela da asimilira i ostane svoja. Nadam se da će budući i bolji poznavaoci sanskrta otkriti dubinske gramatičke i sintaksičke srodnosti izmeñu ova dva jezika i ispod naplavaka tuñih uticaja otkriti i razjasniti najstarije. možda civilizacijski starija od Indije. gajeći precenjeno mišljenje o samome sebi. mišljenja i ponašanja. mada je. njenoj kulturi i civilizaciji. osim muslimana. duboko sam uverena. samo sam donekle uspela da naslutim dubinske veze izmeñu jezika. dok će vrlo mali broj imati duhovnu snagu da sam relativizuje svoje spoznaje poput Indijaca i mog majstor Miće iz nekog sela kraj Svrljiga čije sam ime zaboravila. njenoj misli i sanskrtu. ti ovak . kao lošeg rešenja i od isto tako loše institucionalizacije religije." Ovakav duh ne može se naterati da bezpogovorno veruje u bilo čija otkrovenja i ideologije jer on je u biću svome jezikom svojim ostao filozofska sumnjalica. Prema mojoj obaveštenosti i oceni ona se vrše na dva neprikladna načina. indijski socijalni život odvijao se unutar krutog kastinskog sistema koji nesumnjivo da ima mana. po onima koji su izbili pošto je srpski narod preveden u hrišćanstvo i dobio azbuku. kako to pesnici i lingvisti kažu i ako je on najbliži rodak sanskrtu. izvodeći iz ovoga proizvoljne zaključke o starosti i kretanju Srba. koje. onda se dubina srpskih korena mora meriti jezikom. Prvim se prebira po adventivnim korenima. no. razumevanja i nerazumevanja sa drugim entitetima. Učeći sanskrt i boraveći u centrima indijske kulture. mogu se dovesti u pitanje i progres i svrsishodnost okeana prolivene krvi. ne mogu nikada do kraja biti otkrivene. ušavši time u istoriju. Sudeći po efektima. kako je to pokazao veliki indijski lingvista Bhartrthari prenoseći sa reči na rečenicu ulogu osnovnog nosioca značenja i smisla. ti onak. Kina jeste stara. Moja istraživanja pokazuju da se srodnost dva jezika očituje na tom najdubljem. kratkovido dodeljuje ulogu operatora progresa. Ono što milenijumima traje u kontinuitetu može se naći samo u Indiji. dostupnom sloju. iz brojnih razloga i osobito radi podrške identitetu. sve osvajače. njemu se nije dogodilo da univerzum redukuje na čoveka i čovekovo biće na um. prvenstveno roñačkoj Indiji. s druge strane. ovaj metod nije zastareo budući da se prvo prepoznavanje srodnosti izmedu jezika vrši u domenu leksike. aktualizuju se traganja za korenima. Samo sanskrt može biti etalon. Činjenica je da dok su se u sferi duha negovale sloboda i tolerantnost. Stoga reči nisu dovoljne. okrenula sam se Istoku. Ovde moram napomenuti da sam odabirala prvenstveno ona značenja sanskrtskih reči u kojima se prepoznaju srpske. svesno odustajući od monoteizma.a ono si je kako si je. Filozofski duh oslonjen na sanskrt i napajan iz širokog spektra izvora spoznaje nije sebi dozvolio da zapadne u monoteističko jednoumlje i dogmatizaciju. ja onak. a ako je biće jezik. Mada nedovoljan. pošavši od Ganga pa naovamo. prepoznavanje fonetskih sličnosti izmeñu imena nekih geografskih lokaliteta. gde sam ispod materijalnog siromaštva otkrila neizmerno bogatstvo duha akumulirano od starina. Zgañena već odavno neskladom izmeñu onoga što se na Zapadu promoviše i ponašanja tog istog Zapada i ne dobivši zadovoljavajuće odgovore na mnoga pitanja. dublje od toga njegovo stablo se kalemi na vizantijski i čak na semitski koren. koje je dalo pečat ovoj zemlji. sakateći semantički opus sanskrtskih porodica reči (nastalih od istog korena) u kome se sadrže raznorodna i često meñusobno kontradiktorna značenja. Srpstvo ima srpski jezik. 8 . Drugi način je neoprostivo romantičan. U svakoj egzistencijalnoj krizi i pogotovo ovakvoj u kakvoj se našao srpski narod. Gažena je i pustošena od svakojakog bašibozluka. Samo snažan duh može da bude tolerantan i da neguje pluralizam na svim nivoima. a Rgveda cilj traganja za najdubljim srpskim korenima. no ona je primila nauk indijskog Buddhe. gazdarice. I egzegete i filozofi i naučnici uvek će tvrditi da su upravo saopštili poslednje istine. osvetljavajući istovremeno jezičke uzroke slaganja i neslaganja. poštedeo indijsko društvo od divljačkih obračuna poput onih izmeñu hrišćanskih mutanata i socijalnih klasa kojima Zapad. sa srpskim rečima. Porast mnogohvaljene analitičnosti i preciznosti kasnijih jezika zbunjuju čitaoca sanskrtskog rečnika jer je ovaj izgubio sanskrtski smisao kako za uočavanje srodnosti izmeñu najšireg spektra fenomena u univerzumu tako i za relativizaciju pojmova.je saopštio: "Bre. najkarakterističnije i najupornije slojeve srpskog bića.

Uz srodnost sanskrtskih i srpskih reči, ova knjiga otvara neka pitanja i daje odgovore koji se često drastično razlikuju od opšteprihvaćenih. To je stoga što su autora nadahnuli indijska misao i Huserl. Poverovala sam da je potrebno sva uverenja ponovo premišljati ne bi li se otkrile predrasude i zablude. Treba biti otvoren za korektive! Stoga nisam sklona polemičkoj odbrani svojih stavova, pa smatram da o njima svako može donositi sopstveni sud, složiti se ili ih žestoko pobijati. I prvo, a pogotovo ovo drugo, navodi na razmišljanje. Indijci su me naučili da um ume logikom da brani i teze i antiteze, inače nam se filozofi ne bi javljali u parovima. Stoga u njegovu pouzdanost treba sumnjati, pa se pozivam na Sanatkumaru iz Čhandogja upanišade koji za sva empirijska znanja ovoga sveta kaže Naradi: "To što ti znaš to su samo reči." Istina je s one strane reči. Po Badhvi iz izgubljene upanišade, istina je u ćutanju. Da sam mudra poput ovih mudraca i sama bih mudro ćutala. Osnovni cilj knjige ostaje ukazivanje na srodnost srpskog jezika i sanskrta i na nekadašnju duhovnu bliskost Indoevropljana. Nju ilustrujem rečenicom: "Anksiozan sam, šokiran i iritiran kalkulacijama i urgencijama naših dušmana". Ovako se izražavajući, srpski jezik ne zajmi niti iz latinskog, niti iz grčkog, niti iz engleskog, niti iz turskog jezika, nego svi oni zajedno zahvataju iz sanskrta, što će u rečniku biti pokazano. Reč dve o turcizmima. Ovo varvarsko pleme upaloje u Indiju gotovo tri veka pre Kosovske bitke, gde se susrelo sa civilizacijom na vrhuncu i obogatilo jezik pozajmicania iz sanskrta i od njega nastalih živih jezika. Većina reči koje Vuk Karadžić i lingvisti posle njega nazivaju turcizmima, zapravo su turske pozajmice iz Indije. Za ovaj uvod neka kao argumenti posluže: kabadaliija, divan, at. Većina srpskih reči vezanih za religiju kao što su: crkva. kandilo, oltar, post, bog, višnji i mnoge druge nalaze se u sanskrtu zajedno sa nacionalnim obeležjima: svilen jelek, anterija, opanak. Mislim da je došlo krajnje vreme da se ovo zna! Ne znati to, a usuñivati se na rasecanje srpskog bića radi olakog donošenja zaključaka po kojima on jeste ono što nije i nije ono što jeste, znači nehatno se i bezobzirno odnositi i prema svome narodu i prema samome sebi. Najzad, moram pomenuti da je izvesno da nisam uočila sve slične reči, da je kod uočenih srodnosti propuštena po neka srpska reč, moguće su i greške, pogrešno prepoznavanje sličnosti, sanskrtske reči nastale dodavanjem prefiksa gotovo da nisam uzimala u obzir, pa se čitaoci mole da svoje primerke knjige dopune onim što sam ja propustila da učinim. Rezultat ove vrste napora može biti zaista vredan samo ako do njega stiže tim dobrih poznavalaca mnogih jezika, no ovo nije prvi slučaj u nas da ozbiljan posao zavisi od dobre volje i prilježnosti upornog pojedinca. Nadam se da mi za dovršavanje posla, odnosno za obradu srodnih reči od slova "t" do slova "h" sanskrtske azbuke, neće biti kao motiv potrebno bombardovanje. Na kraju, izražavam duboku zahvalnost mome pokojnom ocu Svetislavu Božinoviću koji je negovao moju intelektualnu radoznalost i upozoravao me da ne budem lakoverna, profesoru Radmilu Stojanoviću koji me je učio sanskrtu i Arue Volteru koji me je uputio da na nasilje i poniženje uzvratim ironijom i cinizmom. jer ne umem da očuvam duhovni mir na način kako to uči Indija: zato i dalje ostajem "kraj nogu" velikih učitelja Jadžnjavalkje i Buddhe, bez nade da ću dosegnuti ono što su oni nazivali znanjem i prosvetljenjem. Najzad, ali ne i poslednji, tu je i moj izdavač, kome u najvećoj meri zahvaljujem za poduhvat iznošenja ove knjige na svetlost dana.

Maj 2000 godine. Beograd i Vražogrnac Autor rečnika

9

OBJAŠNJENJA PITANJE: Šta čitalac treba da upamti da bi lako čitao sanskrtske reči? ODGOVOR: 5 oznaka 1. ş je za nas, koji nemamo cerebrale, isto što i: š 2. ñ je nj (kao: njiva); nj je n-j, oba glasa se jasno čuju 3. dugi vokali obeleženi su crtom iznad oznaka: dugo a je ā itd. 4. glas h se uvek jasno čuje, kao i svaki drugi glas. Na kraju reči, najčešće imenica muškog roda, označava se sa: h i čita blago propuštajući prethodni vokal: Šivah - Šivaha, Agnih - Agnihi, Dhenuh - Dhenuhu. 5. m (sa tačkom iznad) označava nazalizaciju prethodnog vokala, kao na primer: samtrasa - potresen, za razliku od sambuddha - probuñen, gde je "m" identično sa "m" u "more". -u nemogućnosti pisanja pisaću ga kao boldovano-podebljano

SVE OSTALO ČITATI KAKO PIŠE, BEZ OBZIRA NA OZNAKE. PITANJE: Kako je organizovano izlaganje materije? ODGOVOR: Graña je podeljena po porodicama reči. U zaglavlju svake porodice reči daje se sanskrtska reč i pored nje fonetski njoj najsličnija srpska reč. Značenja u sanskrtu i u srpskom ne podudaraju se uvek. Ispod zaglavlja dati su pojedini članovi porodice (uži izbor iz rečnika), sa značenjima reči u sanskrtu. OZNAKE G. glagol: koren, sa 3. licem jednine sadašnjeg vremena, koje je u srpskom postalo infinitiv. Glagol nastao od imenice označava se sa (den), nepotpun glagol označava se sa (dg). Glagoli se menjaju po 10 vrsta. Sa promenom vrste menja se i značenje. Kako je većina glagola i prelazna i povratna, da se ne bi opterećivao tekst, dat je oblik za 3. lice jednine sadašnjeg vremena samo za prelazni oblik - nastavak "ti". Ako se javi nastavak "te", glagol je samo povratan. I. imenica: imenice su date u nominativu singulara (Ns). Većina imenica muškog roda završava se na "h" (sa tačkom dole), ženskog na "ā", "ī" i "ū", srednjeg roda na "m" (umesto m-sa tačkom, koristi se u ovoj knjizi m, zbog tehničkih pogodnosti). Tamo gde je drugačije, označeno je u zagradi, pored imenice. Imence se menjaju po 8 padeža u singularu, dualu i pluralu. Tamo gde imenica nije data u (Ns), označeno je kako je data: du-dual, pl-plural. rod je označen sa: muški (m), ženski (f), srednji (n) P. pridevi i glagolski pridevi i prilozi: za njih je data osnova. Napomena: Svi oni glagolski oblici koji se u srpskom jeziku nazivaju glagolskim prilozima u sankrtu su pridevi jer se svi menjaju u rodu, broju i padežu. Oni se javljaju u aktivu i u pasivu, svi za sadašnje, buduće i prošlo vreme: (ps) - pridev vremena sadašnjeg (srpski: prilog vremena sadašnjeg) (pb) - pridev vremena budućeg (srpski: nema) 10

(pp) - pridev vremena prošlog (srpski: radni glagolski pridev. prošasti glagolski pridev) Odgovarajući trpni pridevi su: (tps) - trpni pridev vremena sadašnjeg (srpski: nema) (tpb) - trpni pridev vremena budućeg (srpski: nema) (tpp) - trpni pridev vremena prošlog (srpski: trpni glagolski pridev) (pvp) - prilog vremena prošlog (nepromenljiv i u srpskom i u sanskrtu) Nepromenljive reči, kao na primer predlozi, date su sa oznakom (ind) uz P. LZ. - lična zainenica PZ. - prisvojna ili pokazna zamenica B. - broj U. - uzvik (sl) - složenica od dve ili više reči RVK - Srpski riječnik Vuka Stefanovića Karadžića RV - Rg veda

GLAS "a" - kao anterija amh, amhate, hajati amhah, hajanje, anksioznost G. amh, amhate - priljubiti se, sljubiti se, gušiti se, zadaviti se, brinuti I. amhah (n) i amhatih (f) - uznemirenost, uzrujanost, nemir, dodijavanje, mučenje, kinjenje, briga, neprilika P. amhura - stisnut, prisiljen, uznemiren, uzrujan Sanskrt bi mogao poručiti srpskom jeziku: "na šķĦosi na amhase me" – " niti čuješ niti haješ za me !" Biti moderan, "u trendu" i ''in", znači neizostavno znati engleski jezik. Ne znati da je engleski jezik najudaljeniji, a srpski jezik najbliži sanskritu, znači ne znati jedan od osnovnih uzroka nesklada izmeñu srpskog i anglosaksonskog načina mišljenja, pa verovati da on potiče od pre dva veka ili od dnevne 11

"Čistoća je pola zdravlja (telesnog)". Reči uobličene u smislene narativne celine mogu pričiniti veliko zadovoljstvo. daju mu tzv. žrtva. Jedna od osnovnih razlika izmedu istočnog i zapadnog načina mišljenja uočava se povodom odnosa: čovek i dinamika života. Spoznaja stvarnosti nije neposredna. rasprskavaju u mnoštvo materijalnih obličja. sadrži potencijale koji se. Prozna forma prepušta se laičkom opštenju. "kha". aksarah . drugi moraju imati svako svog dušebrižnika. svi su anksiozni. nastajanje nečega ni iz čega nije moguće. pogotovo u onoj zemlji čije su nebo pohodili oni sa kauča. danas preovlañuje proza. Uz to se podrazumeva "neskršivi" biblijski koncept: jedan odsečak na usponskoj pravoj liniji.Svet tišine i praznine: šunjam. od kojih nastaju reči i govor. Istok kaže: "odmakni se.pisanje. učenik akşara . Svetom dominiraju prozna dela mamutskih struktura za proizvodnju i disperziju laži. nadahnuti vidilac istine i pesnik. oni su materijalni nosači duha čije je sredstvo izražavanja govor. sve sam naučnik do naučnika. koji se i sam rasprskava u mnoštvo slogova. manuskript (povezivanje slogova) P. mada nije potvrñeno da su on i sledbenici mu efikasniji od prethodnika. Guliver drži u šaci čopore Liliputanaca upućenih u naučne metode manipulacije ljudskom svešću i upotrebe ubojitih sprava. Višnu.slovo.muşŃika (sl) . Poezija nema vek trajanja. na mahove. Ulaganje u drugu polovinu predstavlja promašenu investiciju. Uz pomoć ove porodice reči biva jasnije šta je starim Arjama značila moć govora: . pa azbuku čine slogovi: "ka".sanskrtski pristup bio obrnut: prednost je data vokalima i glasu "h". jedan kraj i nekoliko hiljada godina izmeñu. sa univerzumom i silama opšti se himnama. Ma kako da je sumanut cilj upravljačkih struktura. slog AUM. kojima se "oživljavaju" po prirodi "mrtvi" konsonanti. Čula i um pripadaju materiji.politike koju vode imenom i prezimenom odreñene ličnosti.zadovoljstvo. na Zapadu. ukida se vokal "a". Šiva akşarā . Skup stihova je himna. Rg veda je svedočanstvo velikog pesničkog umeća i uzor kako se jedan moćan jezik može upotrebljavati na veličanstven način u cilju spoznaje istine.reč. prave od njega "reality". Gullivera & Co. akşara . Pojam "razvoj" ima zavidnu učestanost u usmenoj i pismenoj komunikaciji savremenog sveta. Valjda nije sporno da je u životu bolje oslanjati se na glagol: znati. nego na glagol: verovati. Liliputanci. logički ga osmišljavaju.neartikulisan Gornjem treba dodati da je za razliku od starih semitskih pravila izostavljanja vokala u pisanom jeziku . "gha" itd. Da je uništiv. njemu odgovara umetničko uobličavanje govora u stih. jer sve što nastaje.umetnost prenošenja reči i pojmova prstima . kosom crticom ispod nosača oznake za slog. Govor teče poput vode i neuništiv je. govor akşaram . Onaj koji spoznaje intuitivno. ne bi moglo doći do prvobitne artikulacije prvobitnog sloga. sa zaključkom: ono što je došlo posle bolje je od onoga što je 12 .mukhah (sl) . blaženstvo. svakom konsonantu imanentan je vokal "a". na dnevnoj informaciji utisnut je rok upotrebe: jedan dan. Zapad kaže: "uvali se u život do guše". a-kşarah ne-skršiv I. zvuk. Rišije mudrac. najavljenih prvim artikulisanim slogom Aum. izražava se stihom. Zato je Rg-veda čuvana i sačuvana. ispovest je pola zdravlja (duhovnog). voda akşara . Ovim Istok uči kako se izbegava anksioznost i štošta drugo. Čula su prijemnici. slog.pozajmica od Egipćana . Nekada je javno mnjenje kreirao pesnik poezijom. nastaje transformacijom nečega. Prvima nisu potrebni psihijatri.šūnja (sl) . Ne imati svoga.jedna od 64 umetnosti i lepih veština akşara ."imati puna usta slogova".samsthānam (sl) . pa se čini da je izmeštanje pastve iz ispovedaonice na kauč bilo uzaludno. "ga". budi na distanci". jedan početak. "hitić dana". Intuicija je najmoćnije sredstvo spoznaje. kredibilitet i čine ga mogućim. reč. slugeranje.mač. Moć uticaja svete tajne ispovesti na duhovno zdravlje ispovedaoca nije bila nepoznata prvom naučnom ispovedniku. um prerañuje i osmišljava čulne percepcije posredstvom jezika. u cilju izdvajanja konsonanta. vokal. nije moderno.

jer se njome dolazi do zaključka da se odavno presaldumilo preko planinskog vrha.ne" našeg uma funkcioniše po principu našeg izuma: diskretnih matematičkih veličina. ne piše se dobro. lepo je biti stalno budan na zapadni način. jer se samo tako razmišljajući stiže do "nepogrešivog" zaključka da su monoteizmi. nije nikakav turcizam. jereticima. izum na neki način supstituiše Boga. Indijski jogi ume da isključi mehanizam i bez potonuća u dubok san. osim samo sebe. jedna od gornjih složenica pokazuje da se umesto reči mogu koristiti prsti. kao što je: štrikanje vrlo sumnjiv germanizam.. pa ga ukalupi u svojom genijalnošću obeleženi vremenski trenutak. umesto da razrešava samim sobom izazvane dileme.prezrenim . kojim slučajem. "Da . Čim se osvestimo. Ako se.pomodno . No. raskoljnicima i svim politeističkim bezbožnicima. što ne znači da je uvideo. Osim toga. postmoderna. Vrlo je važno i poučno vršiti distinkciju izmeñu pre i posle. naprosto. uvideti. ima. Sloboda i teror uvek idu zajedno kao tiktakanje sata. Kad već ne može umu da poveća kapacitet. svak za sebe. no. svima onima koji su za "da-ne" opcije. Važno je biti uporan i tekovinu sprovesti u praksi dosledno i do kraja. Da li će se bolest proširiti i na um. videti. Stvarni kontinuum preslikali smo u nestvarno tiktaranje satnog mehanizma.bhū (sl) . bez snova.oko akşī (N du) . počinje indiskretni teror diskretnog "da-ne" tiktakanja moždanog mehanizma. On pravi kompjutore. On bi. jedno-te-isto: tk. ali šta mari. što se dogada čim se kantovski čisti um hegelijanski rascepi nadvoje. lociran na planeti zemlji. zasad je predmet nagañanja. u RVK zvezdicom označena. umesto da se sa "ne" distancira i protivi preovladujućoj dogmi. pa dalje nema.. akşi (n) . tk. nego ciklično.. Dualističkom umu treba dohakati monoteističkim metodama i naučiti ga da se odaziva samo sa "da-da-da". U protivnom sektašima. ono što postoji i biva (bhū) Stari su znali da se može biti slep kod očiju. pogotovo ovi mladi.bibliji . "bolja" od egipatske pumpe za navodnjavanje. 13 . sve zna. nesumljivo.vidljivo. nego udariti afirmatorskom polovinom po negatorskoj. bolji od panteizama i politeizama. po nekima . ili nedaj Bože za neke intuitivne spoznaje. Obožavalac mehaničkih idola to ne razume niti zna čemu bi ono njemu moglo služiti.bilo pre. moderna. hrišćanstvo i islam. bez sinteze i bez intervencije praktičnog uma. globalno i zauvek. Duhom viñeno izvodi se u sanskrtu od glagolskog korena: vid . Blaženstvu kontinuuma vraćamo se u dubokom snu.po -nama . iako ne vide dalje od svog nosa. akşi oko I. jer može sve i svakoga da poveže u "net" za ulov riba radi držanja svih ribarenja "under control".i . ne bi li se uhvatio korak sa večno . Prava dijalektička borba suprotnosti.Sunce i Mesec P. vreme ne ponaša po . Borba bi mogla biti vrlo zabavna da se ne radi o opstanku zdravog razuma. tk. Šta drugo činiti sa najnovijom tekovinom raspolućivanja uma. te da reč: muštikla. Sjajan primer šta se sve sa kosmičkim vremenom može zbiti ako ga zgrabi neki lokalni. on retko dominira nad umom a ovaj. "najnovija sinteza na najmoderniji način". pa se otada planinari nizbrdo. Uzgred budi rečeno. osim dalekovidosti očitovane na voajerskim modnim revijama. "Je sai" i "Ich weisse" pokazuju da Francuz i Nemac.modernim vremenom. akşi . ili obratno. Ako se na semitski način izbace vokali pojava se razjašnjava zamaglivanjem. mašineriju povrh mehanizama. da vidljivo oko vidi sve što je njemu vidljivo. svakako mogao uvideti..nama. kao što je atomska bomba. barem da mu ubrza ritam. akcelerirajući ispraznu pomamu: novije od novog i najnovije od novijeg. alternativu ne treba uzimati u obzir. kad njega nismo svesni.gledati. Srbin videći zna i znajući vidi. ali. što će reći bez opoziva. ne stiže. pa svaka polovina ratuje protiv one druge. otud obilje vidilaca koji znaju ono što niko ne zna. beskrajnim pripisivanjem jednog latinskog prefiksa jednoj francuskoj izmišljotini. Kažu da sprava može izazvati po sebi nazvanu kompjutersku bolest i nesanicu. i da se nevidljivo vidi nevidljivim okom duha.po . pa "kom opanci tom i obojci". Anglosas gleda i vidi: "I see". slično: premoderna. šta vredi. ili.bezbožnicima. radije sudi i presuñuje drugome.

akati . ići tamo-amo Glagol poučava kako se može izbeći neizbežna sudbina.parvatah. da je ono apsolutno. geografska širina akşāgra . relativista Ajnštajn. ind.manih . ukoso P.onaj koji ima ognjevitu prirodu agni . ceo. zbog ljudske maštovitosti.gorivo. akhaĦdam . dijagonalno. angārah i angarākah .ak. ag. drvo i ugalj.poprečno. kretati se tamo-amo. Već samim postavljanjem problem ohrabruje."klica ognja". pogrešno a-khanda ne-pokidan I.dragulj Sunca. ak.pečen na ognju agni .kalpa . akşah .) .kretati se vijugavo.nefragmentaran. akşah. akati. Sunčev kamen 14 . zlato agni . pečen.tapah . nije istinito". no niko nam. sposobnost varenja.klin osovine Raspolućenost vlada i meñu onima koji su na istoj geografskoj širini i dužini. neisprekidan.oganj. agnih oganj angarah ugarak G. bog ognja.bremenit ognjem agni .osa.roñen iz ognja agni ."ognjena planina". osim Sanskrćana i Kanta. sveznajući apsolutista Njutn. "Sve što nije izmereno.toplota ognja agni . potpun O kontinuitetu i diskontunitetu bilo je govora ranije.bīdžam.pakva . pa se ne treba ponavljati. akhaĦda . šta je to što mi možemo meriti. akşnajā (instrumental.garbha .vijugati. sagoreo Evo nekoliko složenica: agni . aksnaja koso.upaljen. broj 3. osovina I. akati se G. Koliko znam. zvuči gordo aristotelovski. angāraka . budući da svaki nerešen problem više obećava od rešenog. apsolutizovati ili relativizovati. ne reče. vulkan agni . agnih (m) . plamsati I. Reči su tu da bi pokazale šta su Sanskrćani mislili o vremenu bez spominjanja onoga koji od potpunoga pravi nepotpuno i celinu razbija na delove da bi mogao meriti. agati . osa. drugi "da se klin klinom izbija". osovina. Kant je vreme definisao kao apriorni iskustveni uslov naše spoznaje. žrtveni oganj. pogotovo prilikom razmišljanja o smrtnosti i besmrtnosti. Jedni vide spas u obrtanju oko osovine.vreme P. da se ono može sabijati i rastezati. ugarak P. koso.kilah (sl) . žuč itd.dža .

stići će do pojma apsoluta. dok ga raspiruju. proždire roditelje i u pepeo pretvara sve čegagod da se dohvati. životinji. dvostruka je: apolonijski-kultivatorska i dionizijski . Ognjevita. Naziva se imenima: Vaišvanarah . problem prognanih nismo rešili ali smo ga jasnim načinili sa malo reči.vāhah-"vozilo ognja". poći će od misterije agnija i stići do apstraktnih pojmova: brahman.vitalistička. nadahnjuje pesničku imaginaciju: "agnih mūrdhā-divah kakup patih pķthivja ajam apām retāmsi džinvati" "oganj je glava neba i vrh muž zemlji ovoj u voda semenu život podstiče" Neumoran i sveprisutan. prvo. on je idealan posrednik izmeñu dva sveta. silazi sa neba na Zemlju. psihofizički procesi odvijaju se na potki od triju niti. 1 Wendy Doniger O'Flaherty: The rig veda. iz tela sedam svetlosnih zraka. ontološke podloge svih bića i stvari. naslov 10-e knjige Šatapatha . atman. zavoleo je ženu obećanu nekom demonu. Od latentnog agnija pošavši. u nameri da ga ugase. agni . kad krenu.1 U samkhji. vodi i pod zemljom. drugo. buktinju. poreklom od vetrova i sa imenom: "Nastao od plamena".āgārah ."Misterija ognja". zlatnim zubima izbijaju plamenovi.1988. ovnu ili jarcu i ima snagu bika. Bhrgu prokle Agnija kletvom: "Žderi sve što ti se na putu nañe!" Agni se pravdao da je govorio istinu i da je kletva neumesna jer se odnosi na "usta bogova". koji nas. toplotu i munje sa plodonosnim kišama. sekiru. Zagonetno pojavljivanje i nestajanje. transformacija obličja. U kružnom toku izmeñu neba i zemlje. Čim se rodi. sa zemlje odnoseći žrtve i himne hvale bogovima. Upanišadski rišiji. žrtvenu kašiku i dr.proizvoñenje ognja motanjem – uvrtanjem drvenog štapića u drvenu daščicu. Vedska i brahmanska religija odlikuju se maštovitošću i neuporedivom sposobnošću simbolizacije. odvodi do osnovne preokupacije drevnih predaka: kakva je priroda univerzuma."Poznavalac svih stvorenja" i njihovih tajni. pa Bhrgu vide 15 .manthanam . Agni je antropomorfizacijom dobio mnoga obličja. reinkamacija. roñenje i umiranje agnija. okićenih šiljatim. on čas posreduje. u biljci. s neba donoseći svetlost. krije se u oblaku. uvek na tragu bitne niti kojom se svezuju delovi u celinu. pravi nastavljači rgvedske misli. Oganj gori u zvezdama i na ognjištu Sunca. Penguin books. štapić i daščica su otac i mati ognja agni . ako ne još više mitovima i legendama.ognjište svete vatre Iskazom: "Prognani žele da se vrate na svoja vekovna ognjišta". Iz usta. navelo je autore himni da njegovu tajnovitost transponuju na plan ideje o nečemu što je bilo izgubljeno. juri na žrtvenim životinjama. mahalicu. od kojih je najpopularnije: čovek riñe boje sa tri noge i sedam ruku u kojima nosi simbole. toliko se dobilo.brahmane. te iščitavanje smisla i značenja iz najstarijih dela sanskritske literature još nije privedeno kraju. Riši Bhrgu. Koliko se njome izgubilo zaobilaženjem zdravorazumskog rasuñivanja. budući da je Agni demonu dojavio šta se sa izabranicom njegovog srca dogodilo i gde bi je mogao naći. brzo se s njom po vedskom obredu venčao i još brže bez nje ostao."Prijatelj svih ljudi" i Džatavedah . ispomažući se prastarim indoevropskim simbolom: oganj na ognjištu. kao putokaz. odgovara nam Rg-veda. ognjište agni . od kojih radžas odražava agnijev dinamizam. plamti na kućnom ognjištu i u ljudskom telu. čas se spori sa bogovima atmosfere. odveo je.rahasjam. kružni tok. kao i žrtvenog obreda. guna. Priroda njegova. pa nañeno. dom. Antropomorfizaciju prirodnih sila nije izbegla nijedna religija. drvetu.agni .

monoteizam je na nebesa preslikao najogavniji ovozemaljski oblik vladavine jednog neprosvećenog apsolutiste. ono se na njega naslanjalo i bogatilo ga. jer se izvinjenjenjem ne menja duh bilo koje religije.Sarasvati očuvala se u brižljvo čuvanom sanskritu da bi se njime čuvalo i sačuvalo milenijumima stvarano duhovno blago neizmerno kreativnih Indoarijaca....samo taj može. i nisu religije.za Srbe.žrtva . Njena svetlost obasjaće Istočnu i Jugoistočnu Aziju.. rodno mesto filozofije. Običnom čoveku dopušteni su grešnost. Surja. Oganj . Agni je agens. autora himni. ima nekoliko. Najgore su prošli i najgorima se pokazali oni koji su svoj politeizam trampili za tuñi monoteizam. ostaće trajno obeležje indijske misli i poštedeti Indiju od sramne i opake monoteističke isključivosti. da li je po svojoj moći.. oko 220 posvećeno je Agniju i Somi. Prirodno je poći od prostijeg i ići ka složenijem. njemu je suprotstavljen drugi bog. Veliki evropski pesnik nasloviće pesmu posvećenu Buddhi: "Svetlost Azije".narod Izrailja: jedan bog izabran od strane jednog naroda i jedan narod izabran od strane izabranog boga. Svetovi se povezuju žrtvenim obredom. po kome duh prožima vasionske prostore. Religija treba da oplemeni čoveka. ili po čijoj je moći postao jedini vladar. Ona je džinovska akumulacija kompleksnog kulturnog nasleña. Umesto demokratskog politeističkog panteona. na primer. zemlju i atmosferu. Za razliku od Indijaca koji su rano spoznali sve spoznatljive istine spoznajući da ima istina koje nikada neće biti spoznate..Soma -Sarasvati. supruga boga Brahme. inače. niko nikoga nije nazivao jeretikom i sektašem. uz napomenu. Sve što je u Indiji nastalo bilo je autentično. Soma je nestala. Velika metla malog semitskog duha počistila je obilje ideja i problem zavisnosti čoveka od univerzuma i smisla njegovog postojanja redukovala na odnos: JHWH . I danas se u Indiji dva puta dnevno izvodi žrtveni obred: agnihotrah.. mada su na sva pitanja za koja nisu imali odgovore i na ona za koje nema odgovora odgovorili: "Tajni su putevi gospodnji!" Semitska vera je vera bez pogovora. kolebljive u duhu. U njemu je sve prosto i jasno da prostije i jasnije ne može biti. većina ostalih drugim bogovima panteona. po kome su učvršćeni moćno nebo i zemlja. raskoljnikom. monoteističke religije su istorijski krvoloci. zasnovan na vedskom poimanju Agnija kao najintimnijeg dela bića. sa istim završnim stihom: "Ko je bog kome treba da služimo žrtvom?" "Ko je prvi. taj koji je postao. zapravo. pročišćavaj sve ono što budeš plamenovima dohvatio!" Bog Sunca. lični odnos sa izabranim bogom.. Vak . to je kao kad se deset stogodišnjaka uhvati za ruke .. Semiti su bili uvereni da je njima bilo dato totalno spoznanje.žrtva . Ovih reči nema u sanskritskom rečniku." itd. izlivanje mleka ili rastopljenog maslaca u oganj ognjišta radi očuvanja porodične kohezije i njenih veza sa univerzumom. Onoga koji je željan susretanja sa univerzumima mišljenja onaj koji ima iskustvo treba da upozori na važnost redosleda susretanja.. poslušnost i pokornost. Satana. Mislioci nisu proganjani i spaljivani na lomači.da je preterao. tako i ti. ali potraga za besmrtnošću nije prestala. Novo nije zatiralo staro. no. nisu 16 . Filozofska skepsa. iz neznanja. Samo onaj neobavešteni po pitanju svoga i tuñeg. zato treba početi sa svetim knjigama monoteista. najzaslužnijim za radikalno iskorenjivanje politeističke tolerantosti. da ostane monoteista. razume se. himna je reč: Vak . najdragocenija žrtva je piće besmrtnosti Soma. jedinstvom trojstva: oganj . biva u apsolutističkim sistemima..boginja govora i mudrosti Sarasvati. i kletvu ublaži rečima: "Kao što Sunce toplotom i svetlošću pročišćava prirodu. oni su hrišćanska specijalnost. mudrost i širina duha prvih rišija.. Žrtvenici u temenima trougla simbolišu tri sveta: nebo. Od 1028 rgvedskih himni. nauman da sledi put svojih predaka od juče . bog vetra Vaju i Agni obrazuju najstarije indoevropsko trojstvo. Žrtveni prostor ureñivanje po modelu trougla. Bhakti pokret. da od njega načini boga. knjige nisu uništavane. dopuna svetskog vokabulara novim pojmovima.. da izvinjenje ne može da važi.himna antropomorfizacijom postaju božansko trojstvo Agni . bog zla. Indija je zemlja velikog znanja i najdužeg pamćenja u kojoj niko nikome nije prevrtao jezik u grlo da bi ga ućutkao kao što je hrišćanstvo postupalo sa bogumilima. s posebnim osvrtom na Stari zavet. čime je misaoni sistem velikog Arijca Zaratustre neoprostivo vulgarizovan. Kako jedan svemogući i svevideći bog ne može biti lišen odgovornosti za zlo. i jedna meñu njima od 9 strofa. uklopiće se u široku reku indijske religioznosti. inače se papa ne bi izvinjavao. Neko će reći da nisu umeli. Od ognja sa domaćeg ognjišta uzima se ugarak radi paljenja vatre za obred venčanja ili prilikom nastanjivanja novog doma. Agni. pogled upiru..himna. one. kako to. na koga obe vojske.

Tv— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta PITANJA koja bi trebalo da budu zbunjujuća. mondijalističko. Zahvaljujući njemu. ona i pozajmljena religija ne mogu da idu skupa.nacentrirani predstavnik koji drčnošću teži da zabrinutost pretvori u neopreznost.svestrano. Odkud toliko hrišćanskog čuñenja povodom "pojave" agresivnog mondijalizma? Zar on nije nastavak starozavetne netrpeljivosti i hrišćanskog prozelitizma? Niti je nov. nek'se besi! PITANJE: Zar pljačka nije ponašanje koje smo pripisivali varvarima? ODGOVOR: Samo mi njih ne spominjite! Upravo sam dobio zadatak da civilizujem varvare. Darvina i Marksov kapitalizam. Ne svih. Svaka filozofija mora da stigne do pojma apsoluta. ODGOVORE daje monocentrično . pa se on raspadne u trojstvo. mi smo se. sreli." PITANJE: Šta mislite o mondijalizmu? ODGOVOR: Šta da mislim osim da se može samo mondijalistički misliti! PITANJE: Zar ne mislite da je takvo mišljenje jednostrano? ODGOVOR: Varate se ako mislite da ima dvostranih i. namenjeno celom svetu. čim bude "practicaly" postalo mondijalističko. zar ne? "Don't you?!!" Niste još! Ma šta kažete! E. treba biti umereniji. ne znate više ni ko ste ni šta ste. ko ne zna. Ah! Umalo da zaboravim na internet. pravi mondijalizam. posvetiti se ti-viu. što se nisu za jednoga odlučili dokaz je njihove mudrosti. zna se kojih. sinteza na planu bogova predstavlja jedino rešenje." Mnogo bolje nego vi! "Thank you. šareni svet. biće svestrano. pa ko zna neka pravi. jedan bog nije apsolut. iz jednog centra na sve strane sveta. takoreći od samog početka! (Policentrični predstavnik uzvratio je "oduševljenjem" od samog početka.ako se sinteza izvrši na filozofskom nivou. Tamo gde nema filozofije i ne izvrši se sinteza na planu bogova. PITANJE: Šta je cilj mondijalizma? ODGOVOR: Pljačka i preraspodela plena u korist bogataša. mislim svetski . postavlja policentrično nacentrirani predstavnik. nedaj bože. višestranih. Da su o jednom znali pokazuje gornja i druge himne. pozajmi se tuñi. evo. jer odražavaju zabrinutost. Varvari su oni koji ne znaju da prave pare i da upravljaju svetom. niti su na istom intelektualnom nivou. proglašen za jedinoga. što nam se putem knjiga nikada ne bi moglo dogoditi.mondijalizam jeste monoteizam u najširem smislu reči. Adama Smita. Tamo gde filozofija i religija idu zajedno. PITANJE: Dobar dan! Kako ste? ODGOVOR: "Good morning. pa. niti im je snaga duha podjednaka. Zašto me to pitate? Pa mi ništa nismo krili otkad smo se na planeti pojavili. nepotrebna je na planu bogova. Marketing i menadžering čuda čine. Svako je jednostrano. "don't they?" Mnogo sam čitao. ali tamo gde do njega stiže sa zakašnjenjem od nekoliko milenijuma. mada sam sa varvarstvom lično raščistio čim sam pročitao prvi deo biblije. Tamo gde nema filozofije. Rokfeleri i tako to. sad ste me načisto razočarali. niti je po prvi put na planeti . razume se. Rgvedski rišiji i biblijski proroci jesu intelektualci. pa je gadno zasmrdelo na kozirjev sir i na opoziciono ovče mleko) PITANJE: Šta činiti sa demokratskom idejom vladavine većine nad manjinom? 17 . Rotšildi. prema tome. Apsolut je jedno.uspeli da izvrše sintezu mnoštva bogova u jednog. s njim se naprosto utapate u veliki. Zna se ko je počeo prvi da pravi velike pare. no.

U oklopu sanjaju kako da proñu kroz iglene uši u carstvo nebesko. Sve je naučno! I filozofski! I bihevioristički! Drugim rečima. vajka se preneraženi predstavnik i baca diskretan pogled na improvizovani upitnik. istorijom i čovečanstvom. you know. Vekovima drži glavu u oklopu i gubi vreme. bez nas. Setio se!) PITANJE: Šta mislite o onom delu sveta koji sebe naziva pravoslavnim hrišćanima? ODGOVOR: Mislite na one što su donedavno dizali sopstvene svetinje u vazduh? Prava kornjača. znate i sami. srpskog porekla: "did you make up your mind? A?" ("I don't mind do you mind". kažu "šta" i kažu "kako". resursi su iscrpivi. ostao je demobilisan. Ne mogu svih da se setim. PITANJE: Da li se pri izboru grešilo? ODGOVOR: Bože sačuvaj! Mi smo nepogrešivi jer smo pragmatični. izmanipulišeš pa zezneš. didn't you?" PITANJE: Vi ste hrišćanin. mada mi je rečeno da dolazite iz nekakvog antipragmatično-smotanog sveta. na daljinu. zdušno koristimo prilikom kloniranja. razaranje i uništavanje. "could be very bad. uopšte. organizovani kriminal i drogiranje da bi sami sebe istrebili. valjda. razume se. od katoličkih kraljeva i kraljice Ibi. bez boravka meñu varvarima. završimo sa ulaganjem kapitala i izvlačenjem profita. Mi smo pozvani da izvršimo svetsku mobilizaciju. Da je nama onolika 18 . Nažalost. a ako nećete. Mi ne tražimo ništa više od kontrole svetskog tržišta. Mnogo ih je. da reč koju ste upotrebili potiče od kolonijalne robe. mi mnogo trošimo. ako baš hoćete. Ispred konja ide si-en-en da svet upozori na naš mondijalisdčki stav: manipulišeš. daljinskim i mobilnim. istočnjački misticizam! Mogli su biti dvostruki kornjačin oklop. U meduvremenu. bombarduješ. ne treba brinuti zbog recidiva. verujte. ali znam da su vrlo informativni. Druženje sa divljacima. Izgubili su silno vreme i pogotovo "last century". Nema kod nas trte-mrte. Koješta! Hrišćanski i. Priseća se da je imao nešto vrlo važno da pita. Istorijske promašaje pravdaju širinom duše. Ako ste. oseća se tržišna nestašica kontinenata za osvajanje (čujem da je kod nekih u pitanju šećer i zejtin). do bola i do daske humano! Ojačali smo. od hrišćanskih misionara i od papa lično. nadam se da ste razumeli. crnci u državi.prepreka našem drangnahostenu.ODGOVOR: Prvi put čujem! Odakle vam ta ideja? Ako je u pitanju nekakva antička bolest. pa smo hteli-ne hteli kaubojskog konja morali zaokrenuti unatraške. štit Istoka prema Zapadu i štit . Pragmatizam mobiliše! Ko god nije mobilisan. jer bi ibermenša još bolje formulisao. s posebnim osvrtom na Jehovu i na Darvina. Zauvek! Pazite! PITANJE: Odakle crpite toliko samopouzdanje? ODGOVOR: Iz mondijalističke ideologije. pa na kraju nestaju. skrajnut izvan glavnih biznis -tokova i strujanja. bolje reći doktrine ili. sve to košta. daljinski. Zar blaga vest ne upućuje na milosrñe i praštanje? ODGOVOR: Koješta! To je bila i ostala uteha za slabe! Zar niste čuli za Ničea? Šteta što taj nije nas bolje poznavao. Njegovu teoriju. o jednom bogu celog čovečanstva.. Većina je proglašena za svece. kojim slučajem. moraćete! PITANJE: Hvala na obaveštenju. "you know. sa isključivim pravom kažnjavanja pomoću tekovina naučno-tehničko-tehnološkog progresa. razvili smo "very good" nove metode. Pragmatizam je. iz dogme. Dovoñenje robova iz Afrike nije popularno još od čiča Tomine kolibe. sa podvučenim naglaskom na ubijanje. Počinjemo sa isporukama oružja i stvaranjem haosa. Javljaju se. učeći se kako se dolazi na vlast i kako se osvaja svet od cara Konstantina i kralja Davida. mada mi ne pucamo tako daleko. eto vam moje metafore. naš najveći doprinos religijsko -filozofskoj misli ovog bednog čovečanstva. praćakajući se u plićaku i mutljagu nasleñene barice. i tako to. Kako je ideologija nastala? ODGOVOR: Prostim sabiranjem odabranih biblijskih ideja o grehu i kazni. "That's all!" PITANJE: Osećate li grižu savesti pred bogom. I hope". jer su vas pragmatizam i protestantizam (i još koješta na "p" ) odveli u kolonijalizam? ODGOVOR: "Not at all!" Pa znate. a ako ne izmanipulišeš. javljaju.

te rulje crvenih i crnih ne bi ni bile vredne spomena da nisu dale sjajan povod za snimanje besmrtnih filmova. ceo svet Amerika. dosad ste mogli nešto da maksimizirate samo ako ste prethodno nešto drugo minimizirali. Evroazijska Amerika. iz čista mira! Ali. suprotnosti se privlače. Nismo opterećeni onim što se drugima u istoriji dogañalo. umesto sebe zaluñivati obiljem ideja. Naša istorija je počela u apsani. ha! PITANJE: Mislite li da će ići lako sa zatiranjem religija. sve sam simulant do simulanta. mi nju crpemo iz našeg skorojevićstva. pa papsko iskustvo. tu smo nenadmašni. Zasad se služimo najmlañim i najfanatičnijim islamom. Ja. konačno ostvariti. i nama i većini sveta stalo je do neprofitabilnih ideja koliko do lanjskog snega. prošireni monoteizam. koliko ja mogu da vidim. pa cilj opravdava sredstvo. Maksimiziramo našu dobit i tuñe gubitke. U toku je kompjuterska simulacija po novom i tajnom metodu. PITANJE: Po mome mišljenju i pod uslovom da u vašem društvu smem da mislim trebalo bi biti oprezan sa Azijom. Što Hristos u Kusku liči na Indijanca. Jedan bog. a zatim pridobiti. Logiku smo prevazišli nelogičnim metodama. da nas svet ne bi opet pohapsio. Što se iskustva tiče. koju mi. ha. to je najlakše.zemlja još jedanput. Mi smo sa malo duha i nekoliko tričavih ideja kreirali nešto malo vrlo propulzivne kulture. poput side! PITANJE: Kako nameravate da prevaziñete otpore koji će nastati od dubokih razlika u kulturnom nasleñu? ODGOVOR: Mi ne ronimo u dubine. mada i sa njima imamo nekih problema. odjedanput. a ovamo. PITANJE: Da li je mondijalizam zaista nova ideja. money". Mi smo više za plićak i silu. Izvanredno su talentovani za terorizam. ne biste ni 19 . poznavanjem vas mogu najpre zbuniti. nije ništa drugo do potvrda naše verske i rasne tolerantnosti. istaknuto prozirni. nego teritorijalno. osim ukidanja suprotnosti uništavanjem. naše je mišljenje da je mnogo bolje biti bezidejan. mada. Prokletstvo zatvorenih sistema! Zato smo se još više zatvorili da bi druge što više otvorili. onoliki resursi i onakav geografski položaj. Možda je duh sa idejama bogatiji. Imaju neku neprozirnu harizmu. Šta kažete? A! Još kad biste znali ko rukovodi simulacijama i optimizacijama. a mene i sekretara odlikovati Nobelovom nagradom za mir i ljudska prava. Likove slobodarskih deklaratora iskesali smo u steni. spasonosna za spas čovečanstva? ODGOVOR: Pa. sve čisti modijalizam i humanistička renesansa. Smeškanje. uz američki. Veći su od mnogobožačkih idola i od faraona Ramzesa. nema šanse! "Third Rome".. Amerika oko celog globa. vidite. verujte. pa će mu se san onako usput. šta se tu može. zato toliko insistiramo na našoj slobodi i bezbednosti. One su najstarije društvene institucije širom planete? ODGOVOR: "Don't worry!". preferiram Vejna i Divlji Zapad. Što se ideja tiče. Uostalom. Uzmite na primer. U pitanju su najstarije i najstrpljivije kulture? ODGOVOR: Tačno ste uočili. Ukinućemo mondijalizmom sva sveta mesta. pa Džon Vejn. Setite se samo Skarlet O'Hara. mi se ne trudimo da upoznamo njihove zamumuljene i zakukuljene kulture. "You know". na neki način. Izazvaćemo ratove izmeñu religija i time iscrpsti ionako drevnošću istrošene Azijate. Druga Amerika. tek. pa čovek nikad ne zna šta mu misle. bez sile. ono o čemu je hrišćanstvo od nastanka sanjalo. samo se smeškaju. ali.. samo "money. Indijance. ne mislim duhovno. preziremo. videlo bi se još jedanput šla mi umemo. mada smo u proseku manje pismeni od prosečnog Egipćanina. Što se naše duhovne snage tiče. Morali smo ih ubijati. Ono čoveka čini neodlučnim. Zato smo izazvali naprsline na oklopu bez zrna baruta. Nikako da izmirimo zakonitu Saru i robinjicu Agaru. Zar ne vidite da se ona munjevito raširila širom planete? Prilepčiva je. usput izražavajući zabrinutost. osim ako su u pitanju nafta i antički ćupovi. samo ako je sredstvo efikasno. spojena Amerika. Verujte. bez problematičnih vernika. Hristocentrizam za centriranje sveta. osim svete stene sa našim svetim predsednicima. Zamislite samo više silom nego milom metode širenja hrišćanstva. pa se njihova i naša idolatrija ne mogu tretirati kao posledice iste vrste primitivizma. Ne može se tek tako i besplatno dospeti u hrišćanski svet odabranih. mada sam po prirodi pitom poput državnog sekretara. lično. zbog profita od turizma i od hadžiluka. on je.

pa. svemoćna informatika u rukama moćnika! Da li je ikada na planeti bilo toliko pozitivnosti na gomili. Imate li još neko glupo pitanje? ODGOVOR policentričnog : Nemam. Na obali reke Jamune. Naumni smo da mondijalizam proširimo na univerzum. ja sam vas. najbolji Agra je naziv grada sa sanskrtskim imenom koji je neko vreme bio prestonica porobljivača Indije. večna moderna. sve će njemu biti jasno. ako treba.. NASTAVAK monocentričnog: Što god mi drugom radimo sve je "very grave" vodi pravo u "grave". hvala! POZIV monocentričnog: Doñite nam opet u projekat mondijalizma. agra . mada se ništa ozbiljnije nije dogodilo. Posredovani um posredovaćemo mnogostruko.vrh. hvala . Smirićemo mi razigrani ljudski um. Svakoj svesti biće nesvesno dostupan pristup na sveopštu svest. ne misleći tako. milo em drago. PITANJE: Kako zamišljate novi svet posle pobede mondijalizma? -postavi predstavnik poslednje i ključno pitanje.) ODGOVOR policentričnog: Više "grave" nego "great".što bi rekao Haksli: kutija upakovana u mermer.puta. Biće to pravi raj na zemlji. PITANJE: Kako ćete znati da ste u tome uspeli? . prema nama otvorili! "Great!" A! Šta kažete? "How do you do?" (More. ako treba pet puta. samo malo neozbiljnije i još opasnije. bez prefiksa i sufiksa.gah (sl) . gotovo da je nedostižan: spolja beli mermer. Antologijsko delo Holivuda. opsova svestrano obrazovani predstavnik. biblija uživo. ODGOVOR policentričnog: Neka. i ode na sastanak sa sekretarom. Zabeležena je izvesna zabrinutost izvesnih i izvesno repliciranje neizvesnih. Videćete! Bili živi (što je malo teže). pa videli (ko preživi). podignut je slavni Tadž Mahal. spomenik jednoj ljubavi i svedok više velikih zverstava. bude pojavila idealna prava linija. nema na čemu .reče. agra . ODGOVOR: Šta ja imam da zamišljam kad je sve već smišljeno. ratom protiv zvezda. Sve je ostalo po starom. mnoštvo. Zar jednakost i pravda nisu iskonska čežnja čovečanstva. unutra intarzija u mermeru 20 .reče. potomaka Džingis-Hana. do. sa četiri minareta . deset puta.prvi.en . UČTIVOST monocentričnog: Stvamo. agra agrar I. početak.. Budite poslušni. Sunčeva amplituda i dr. iks . Interviju je zabeležio zavidan uspeh i naišao na širok odjek u svetskoj javnosti. po raskoši i po uspomenama. reda radi. Znaćemo da smo uspeli kad se na ekranu džina.dole i levo . da se više nikad ne vrati.na .. nedaleko od Crvene tvrdave. Uostalom.gū (sl) . agram . vrednost. nema sporenja zbog razlika. Imate li nešto protiv? ODGOVOR policentričnog: Imao bih. Po originalnosti. želeli ste.voda agra . odmah biste se predali. pitao. ODGOVOR: Upravo je u realizaciji grandiozni projekat još grandioznijeg encefalografa. bolje reći. njihovog utvrñenog dvora.za trenutak posunmjali u uspeh. E.. ali nisam siguran da ćete shvatiti! NASTAVAK monocentričnog: Ja nisam tu gde jesam da bih shvatao. umesto gore .desno batrganja. cilj. pokupi trake sa najnovijim otkrovenjem i ode. Mi se ne bavimo tuñim odgovorima na naša pitanja. nemilo prebijanje izmedu nemila i nedraga. kraj istorije. glavni. pe. on nije nešto impresivno . verujte. čemu filozofija.ne izdrža predstavnik. Biće novih rešenja.voda (zato što uvek "gura" napred) P.ali. Nema razlika. pa s njom na modnu reviju kusih i razvrcanih modela bogato ukrašenih simboličnim broševima. slušajte. nabijem ti ga u do. Mogula.

Iz tvrñave i Tadža odnosili su kako je ko stigao. s jedinom povlasticom da može. I podcenjeni hinduista naučio je od precenjenih monoteista kako se postaje netolerantan. "Izabranica harema". roñaka Šah . pokretati. Spomenik ljubavi: Mumtaz Mahal. Biće da su Latini imali u vidu sanskrtske prioritete kad su njivi dali naziv: ager i poljoprivredi naziv: agrikultura. adžati (dg) . treba pitati nekog ministra za poljoprivredu. prvo ime znači: "roñen-da-ubija-da-bi-stigao-na-vrh". radi "večnog sjedinjenja u smrti". bila je poreklom Persijanka. u čemu su mu zdušno pomagali Mumtaz i njena porodica. ponajviše Šivinih. sve do svoje smrti. Ako smem sanskrtom da interpretiram ime Dža-han-gir i Dža-han. najviše Englezi. fanatični islamac. simetrije radi. Nema Starog Grka koji bi bio impresioniran hrišćanskom crkvom podignutom povrh nekog hrama posvećenog Apolonu i Atini. pošto bude umro.pesnikinje.Džahana. islam i hrišćanstvo imaju zajedničku sklonost uništavanja svega što je tuñe. mora se priznati. Avgustin od Bordoa. izgradi repliku od crnog mermera. najviše doprineo raspadanju Mogulske imperije. osim jedne: levo od mauzoleja. I pored različitih osnivača i doktrinarnih razlika. ali. takoñe. da se sveti Nikola "odlikovao" organizovanim rušenjem antičkih hramova što je. nalazi se duga i niska pravougaona džamija. upravljati. uzdišući. voziti.od raznobojnog dragog i poludragog kamenja. Sve su tajne tadžmahalskog kompleksa manje-više razjašnjene. nasilno svrgao sa vlasti sin Aurangzeb. baciti. Zašto je to tako. pa je ovaj srce lečio gradeći jedan od najskupljih monumenata sveta. stvari su se izmenile na štetu nekada najcenjenije profesije. koji je već izvršio "zaokret prema agraru". terati. Utvrñeno je da se muslimanske grañevine oslanjaju na temelje hinduističkog hrama. najgori vladar dinastije. pogotovo na sarkofazima. na drugoj obali reke. kome je Džahangir dodelio titulu: "Izumitelj umetnosti". a zašto je volja bila takva. ljubavnici i poliličkom istomišljeniku. nedolično ponašanje za jednog sveca. Uživanje u skakutanju veverica po ureñenom vrtu jedino je zadovoljstvo koje posetiocu nudi ovo morbidno mesto.Džahangirove žene . tim pre što je morao znati "da su i paganski hramovi podignuti po volji njegovoga boga jedinoga. na teret i na račun "bezbožnih" podanika.Tajnu grañevine desno od mauzoleja nedavno su rasvetlili indijski arheolozi. na primer. ostaje tajna". istorija i smrt nisu namerama išle naruku. odbaciti 21 .pobudivati. "Kralja sveta". Spomenik zločina: Šah Džahan je nasilno svrgao sa prestola oca Džahangira. plen je uredno obeležen i složen u Albert-hol muzeju. kod drugog imena sve je isto. niti Srbina koji bi se mogao diviti arhitektonici i raskoši džamije podignute na temeljima Gračanice. Oca je zatvorio u raskošni paviljon jedne od palata u sastavu Crvene tvrñave. adžah adžija adžira čigra G. Srušen je hram jednog boga "bezbožnika". spomenika ljubavi. Istorijskim i sveopštim "razvojem". Zna se. goniti. jedan Venecijanac i jedan Francuz. odakle nije makao osam godina. biti željan pobuñivanja. što nije nerazumno jer su se u superiornu indijsku kulturu asimilirali svi osvajači. adž. da bi se na njegovim temeljima izgradio hram jednoj ženi. Nameravao je da naspram Tadž Mahala. koji je. Izvori kažu da je izgradnja trajala 16 godina i da je u njoj učestvovalo 20 000 radnika. mauzolej za ljubljenu i sebe. Unutar temelja muslimanskih grañevina pronañeno je na stotine nabacanih kipova indijskih bogova. i odabranica srca Šah . uzgred budi rečeno. Ima osećanja jačih od estetskih. umesto reči agrikole. složenicu: poljoprivredni proizvoñači. U Ajodhji se često dešavaju sukobi izmeñu hinduista i muslimana jer je džamija podignuta na temeljima Raminog hrama. Prvenstvo da budu pitani imaju oni koji kad god govore o svom resoru ili o zanimaciji širokih seljačkih masa uvek upotrebljavaju reč: agrar. da bi njega. osim što nema vrha. s desne strane. ista takva zgrada koja nikad ničem nije služila. kroz prozore paviljona da uživa u svome delu. Grañevine i vrtove projektovali su i nadzor gradnje vršili slavni graditelji onoga vremena: Iranci. uvek koriste recidiv prošlosti. a kad govore o seljacima.

Da su moje slutnje opravdane. na primer. pobiti". Najveći podsticatelj i izazivač maje. prevoñenjem u hrišćanstvo. adža . on mi liči na: agha -marsanah. teško da bi se iko bavio pikanjem lopte. pa imamo pojave da se drogiranjem tela i lažiranjem "natjecanja" pokvare i telo i duh. Niko ne može znati ko bi mogao biti taj prvi. dokazuje sveopšte prelivanje agona u sve sfere života. borilište. vetar adžanam . i ako ga zamislimo u ljudskom obličju. da je podsticanje posao voñe. Pokazalo se da takmičenja ne opravdavaju u potpunosti starogrčku motivaciju jer je čovek sklon vitoperenju velikih ideja. da li je grčko hagio . sa likovanjem pobednika i agonijom pobeñenih. zemljotres adžira . nije baš sigurno. dok se nemudri odluče za jednog. naprotiv! Ipak je glavni pokretač bio i ostao Agni sa žrtvenim jarcem. materijalni predmeti. Višnu i nmogi drugi. Sanskrtske reči. ljubljeni i podsticani narod lako može postati žrtveni jarac. pokretač."neumoran vladalac". može dobro doći Nato . da bi pagani bili privučeni iskonskom svetošću mesta i na njemu. budući da se svakodnevno održavaju po najzapuštenijim palankama. okretan adžanja (tpb) . hitar. podsticač. Lopta je simbol savršenstva i univerzum u malom. sveopšti antagonizam. koje jesu za priču.trkalište. za vreme odmora i na poljančetu. Tu će biti poučeni da im je predak Avram. antagonizam. dvorište. organizovane su olimpijade čiji je razvoj dostigao neviñene razmere. te nije na odmet ministru skrenuti pažnju na blagovremeni zaokret agrara prema kozarstvu.pustinja (bez ljudi). jarac adžā . onda to mogu biti bogovi: Brahma. Da li je od sanskrtskog jarca: adžah izveden grčki: aigos. jer je hrišćanstvo čista duhovnost. telo. Očigledno je.izvor budućih zamajavanja. pod motivacijom: "u zdravom telu zdrav duh". uz upozorenje da mu nepažnjom i neupućenošću u predhodni TV dijalog. Lep i redak primer očuvanja kontinuiteta.nešto vrlo neprijatno za čoveka kao. gubitnike treba. stoga mudri dopuste da ih može biti mnogo. nego Avram. Šiva. 22 . gonič. terač. bog ljubavi Kama. no.uži izbor činjenica iz biografije. mada je vrlo verovatno. pa. duh je taj koji pobuñuje. pa svako mora imati svog žrtvenog jarca. izvedeno od Agnijevog žrtvenog jarca. veliki borac s bogom! U Siriji postoji mesto Malula. bili oduhovljeni. Zbog agona . Na Zapadu važi samo jedna mantra: "Ko nije pobednik.pramaterija. smrt P. maja. pa ima nečeg opasno dubokog i plitko istraženog u poigravanju loptom i nadigravanju protivnika dotičnim predmetom. Najpre.takmičenja. čuvar. Mantrom se u Indiji služi pojedinac. Sve što postane masovno postane vulgarno i vrlo profitabilno. Agni. u slobodnim časovima. u kojoj se čuva stari žrtvenik sa rupom na mermernoj ploči za oticanje krvi žrtvene životinje. ne Adam. bogme. nešto je pramaterija .sveto.podsticanje adžanah . voña. meñutim.. adžah .brz.I. večan adžira . otac mnogih naroda ili Izrailj.pobuñivač. nesumnjivo je bog ljubavi Kama. u kritičnom trenutku može doći do kritične nestašice ovih životinja. beznačajna osoba.oličenu u jarcu. i agonija. takoñe jarac.paktu. ništarija od čoveka adžanjam . dok je semitski jarac nosač kolektivnog greha. Brahma. takoñe. Sunce. nehrišćani su čista materija.adhi . Šiva. sa crkvom iz IV v. nije čovek. sa hagiografijama . pripisano istaknutim hrišćanima i hrišćankama. kao stoku. pa. ali se inkasiraju velike pare. Crkve su grañene preko srušenih antičkih žrtvenika i hramova.neprikladan da bude roñen. jednog dana.radža (sl) .neroñen. na kome stoji jevanjñelje iz koga sveštenik čita za vreme službe božje. agonizam. od nje potiču grčke reči: agon. bilo je potrebno da neko nešto pobudi. nestvoren. propraćenih čudesima. neprikladan za čovečanstvo Porodica reči navodi na brojne asocijacije. iluzija adžirah . namerno lukavo politikantstvo apostolske zajednice. šta bi ostalo od ove starogrčke navade da su "natjecanja" besplatna? Osim dece u školskom dvorištu. Višnu. Ako su u pitanju Srbi koji malo imaju pojma o modalitetima kohezije kolektiviteta. mantru iz sledeće porodice reči. Što se semitskog žrtvenog jarca tiče. O kupu kupova i kupu kupa kupova i da ne govorimo. Pitam se. što ne znači da ga treba isključiti iz panteona. trebalo bi da je očigledno. izazivaju nešto složenije asocijacije: da bi se svet pojavio.

kao na primer agon i agonija. añčati ačiti se añčanam ačenje G. Bhagu.kriviti. Isaka. podignute u visinu čela u znak poštovanja. Tada se moraju čitati Bhagavad gita i Gorski vijenac. ni moleban. añčati . blistati.šaka uz šaku. jer se nije blagovremeno čitala Kautiljina Artiašastra. glasnik. Nije sporno. izgubiti se. slaviti.savijanje. patnja agha . sa izbeglicama. Jakova. čio. voñe i žrtveni jarci. grešiti I.Višnua i u rečnik zabili Avrama. Nema moćnijeg jezika od sanskrta. Sva sreća da sveta zemlja nije daleko i da nije velika. añdžah ili añgiras anñeo G. džarati i sl. greh. adžija i adžiluk. ukrasiti.hārah (sl) . takode.savijen. sveto i obesvećeno. veri. Agnija. nečistoča. añč. kao kad se prosi."vrlo sjajan". kao što se "maršne" pas.marşanah (sl) . izazivati pojavu nečega. kovrdžav. onaj koji ima nameru da ugrozi. pogreška. kao na primer: Čegar. i još manje islamska izmišljotina.ajuh (sl) . Angirasa.ciljna grupa sa ciljem da stigne u carstvo nebesko i da se domogne večnosti. iskriviti. da povredi Da je aghahārah = aghājuh. inače. lutati. aghajati . Izbili su mu iz rečnika Vasištu. bol. iskrivljen. odnosno da je razbojnik onaj koji ima nameru da ugrozi i da povredi. Sunce andžalih (m) . Agni i žrtva. zavisno od uma.ići u pogrešnom pravcu. añdž. Ovde spadaju i druge srpske reči. Sanskrtom se. añčanam . mada.pošiljac. crkvi kao i prilikom poučnog iskušavanja preko okruglih stolova RTS-a i drugih rado gledanih i loše shvaćenih vizuelnih medija. lukav Ačenje je ljupko . kao što vidimo. vokabular se koristi u emisijama RB: vreme sporta i razonode i o religiji. añčita (tpp) . magična mast añdžah . bistre i povezuju mnogi pojmovi za koje bi se na prvi i pogrešan pogled moglo reći da nemaju nikakve meñusobne veze.ulepšavanje. tuñe imenice. meñu kojima adžiluk zauzima vrlo istaknuto mesto.Iz gornje porodice reči raña se i asocijacija: adžija . nažalost. añč. Malo je teže kad vojska razbojnika umaršira u nečiju zenilju pa je ne mogu izmarširati ni mantra. zapovednik añdžasī .nauljiti.zlonamernik. Aghamarşanah bukvalno prevedeno znači: "izmarširati greh. sa pustinjskim podvižništvom. izvitoperen. bulazniti I. skrenuti s puta. srpski jezik je najbolji sanskrtski učenik. kovrdžati. ne bi moglo lako postići. ni žrtveni jarac. ni adžiluk. kovrdžanje F. agh. pozdrava ili zaklinjanja 23 . još uvek u upotrebi kao dnevna molitva agha . Grčki i latinski spadaju u dobre učenike.lukav način za postizanje nečega što se. Jeremiju i druge.zlo. čigra. tumarati.on toga nije svestan. Bhrgua. uverili smo se na sopstvenom iskustvu. njima slične i nepotrebne. agh. razjasniti I. meñu ostalima ima mnogo zaboravnih ponavljača i improvizatora. anakti .ime jedne od nebeskih reka añdžişthah i añdžişnuh (m) . pa koristi sve modalitete sakupljanja potrebnih zasluga. nagnuti. čilaš. agham . aghajati grešiti agham greh G. da adžija nije autentična hrišćanska.jedna od rgvedskih kratkih himni kojom se "poništavaju" grehovi. ukazivanje na zemljotrese (imanentne ljudskom umu) različitih intenziteta.razbojnik agha . añdžanam . u RVK zvezdicom obeležena.

ind) .stanovati) aŃ. tumarati I.prevazilaziti.(Lokativ. posle I. kad glagol promeni vrstu: aŃŃaja. Autor sanskrtskto . koji sledi pravac drugog.iza.ispravan. ono. Za njih je srpski entitet neprozirna pojava. anūčī . Krajnje 24 . pored. Angelus.engleskog rečnika izvodi poreklo grčkih reči: aggelos i aggapos od Angirasa. unuka G. aŃŃate . porodica P.onaj koji dolazi posle.garbha (sl) . aŃ. u astronomiji planeta Jupiter i jedna od zvezda Velikog medveda. ona.lutanje.oni koji žive jedan pokraj drugoga (pridev nastao od prefiksa: anu . s preflksom anu. na primer. añučīna unuk. vasati . añūşīta komšija P.gospodari tržišta aŃŃa . otac Agnija. autor himni u 9. istinit. añdžasa . prati. njegovi potomci su bića svetlosti. aŃati . aŃŃā . Svi relevantni za pravljenje savremene istorije obuhvaćeni su gornjom porodicom reči. potiče od añdžah. proizvoditi. pridev: anvañč. aŃaŃa . knjizi Rg-vede. trg. dakle. tumaranje aŃŃ. aŃŃate atakovati G.roñen iz brahminih usta. ubiti i.onaj. Njome je u starini bila najavljena glavna odlika novog doba: vladavina tržišta.osmatračnica. nastavlja.lutati. pa se i ovde. gde se umesto prave unucima podmeće loza tuñih predaka. anvan. kao da su unuci tikve bez korena. jedan od sedam mudraca prve manvantare. aŃŃajati . načiniti sanskrtska rečenica prikladna za opis "vrlog novog sveta": "aŃŃapatjah aŃŃājatena sah aŃŃahasantah aŃŃante""gospodari tržišta sa arogantnim diktatorom konjski njišteći atakuju. aŃŃ. srpskim jezikom grčke i latinske reči fonetski tako moduliraju da su bliže sanskrtu. añč. privlačan añdža . kao u mnogim drugim slučajevima. aŃŃājate . pošten.P. anūčīna .arogantno ponasanje aŃŃah . njisak konja Može se.hasitam (sl) . po himnama Atharva vede Angiras je osoba koja.onaj koji se kreće pravim putem. očigledno.glasan smeh.patjah (sl) .biti diktatorski arogantan I. brz. mada se i oni sami služe srpskim jezikom. varaju se. prevršivanje mere aŃŃa . sukcesivan anūčīna .sājana (sl) .roñen u sukcesiji. aŃati lutati G. Oni koji misle da je presecanjem stari koren uništen. anuči .prezirati i aŃŃ. sa svodenjem čoveka na robu. i glagola: vas. ančajati .rasa. trenutan. u cilju zaštite žrtvenog obreda. izgovara magijske izreke iz Atharva vede. prevršiti meru. pijaca. pouzdan Angiras . Vujaklija izvodi anñela od latinskog: angelus. anūkam .blizu. añūşīta . po redu Bilo bi interesantno čuti egzegetsko objašnjenje falsifikovanja rodovskog stabla Srba.razviti.

posledice agresije trpe grešne žene i nedužna deca. gde JHWH raspravlja sa stručnjacima za kloniranje mogućnost involuiranja ženskog roda zajedno sa pravednicama. semen viril brahma . addati dodati G. Još se ne zna šta će biti sa pravednicama. instrumenti u njegovim rukama. da bi ubrzo samome sebi prineo na žrtvu sina svoga jedinorodnoga. doduše. u Adamova rebra. Štaviše.kastracija 25 . aĦdam . am.on nije brahman -jedno bez drugoga. teško podnosi samoću ." Što je volja takva kakva je kriva je žena. addanam . bog. ali je zato tu egzegeta koji zna da oni rade u korist večnog života žrtve. rajske voćke biće posečene i zmija vraćena natrag. on gubi smisao postojanja. bezgrešno začinjući ženski rod. pa antroposa stavlja na žrtvenik. nema značaja. bogomater.aĦda (sl) . Svi bogovi. na neki način. Kult žrtvovanja ne prestaje. Agresiju uzrokuje nedužni muški rod. krstom. služiti. aĦda-karşaĦam kastracija G. Upravo je u toku okrugli sto neba. tim pre i utoliko bliže do boga. podstaknuti diskusijom. društvo ravnopravnih. budući da su se žene i na nebu i na zemlji pokazale gorim od muškaraca. i bez monumentalnih zadužbina. mada se kod jedinoga uočava izvesna nedoslednost: najpre se odrekao ljudskih žrtava. da se ponavljanjem ne bi narušili "izvornost i originalnost" Starog zaveta. spojiti. jer kaže kako se u ulozi žrtve treba ponašati: iz dubine duše voleti i praštati agresoru. addati . Antropocentrična religija ostaje dosledna. traže žrtve. ne znaju šta rade. ukoliko. bez drugoga.kosmičko jaje aĦda-karsanam (sl) . žrtva. add. usput dajući običan doprinos opštem razvoju neobične duhovnosti. stalno šapućući: "neka bude volja tvoja jako že na nebu i na zemlji. ne računam jer ona predstavlja imaginarni. Jedinog predstavnika žena. zaštita Odnosi se na govornike koji. Primivši ponešto od duha svetoga i poviše od JHWH . pa je samovoljom i vlastoljubljem uzrokovani lični problem rešio povratkom poslušnih pravednika u svoje carstvo nebesko. Oni. rasuñivati I. ona je čisti biheviorizam. muški rod je okitio istoriju i bogomolje "svetlim" likovima agresivnih boraca za veru i za teritorije.naravi. imaju nešto da dodaju u cilju "pojašnjenja" i zaštite autora od sopstvenog dela.jaja. Dajem svoj doprinos egzegetici: život na zemlji nije ništa drugo doli selekciono sito za odbir pravednih poslušnika. s posebnim osvrtom na hrišćanskog egzegetu.štit. kao što se činilo u starijim religijama. menja se samo žrtva. umesto jarca. mošnice.ići prema nekom cilju.logos funkcioniše u zatvorenom krugu svoje samovolje. svrgao s vlasti i ljude isterao iz raja. Za svaki slučaj. inicijator praroditeljskog greha i začetnik istorije. koji je druge bogove. pa i onaj "jedini i pravi". amati . add. logičnijih rešenja. operatori božje volje. Zamena žrtvenika simbolom.pridružiti. mada ima i drugih.nepravičnom raspodelom moći i mogućnosti izmedu žrtava i agresora bavili su se mnogi veliki umovi. sam sebe valjano i voljno prinese na žrtvu. Tako bog . Treba bogu biti zahvalan zbog postojanja agresora jer oni su. zamenivši Avramovog Isaka ovnom. u okean. Drugi monoteisti ostali su pri primitivnom strahu od božje volje. Kod njih nema mudre: "Ne boj se!" Egzegetskim rešenjem eshatoloških problema hrišćaninu je objašnjeno da je neizmerna ljubav božja prema stvorenjima glavni uzrok pravednikovih stradanja i obećava mu se carstvo nebesko. I. stiže u carstvo nebesko. Ovo je bilo sa aspekta monoteizma. U Hristu se prepoznaje vedski Puruša. no niko problem nije bolje rešio od hrišćanske religije. dokazivati. sastaviti. Ovako ponašajući se. u kojoj su uloge izmenjene.

mada ne verujem. Nekada je oganj na žrtveniku služio za opštenje sa silama univerzuma.ne tako / tako. Nezajažljiva provalija generiše nezadovoljavajuća stanja i ne da se ničim zatrpati. nezajažljivost P. Uzdajmo se. što će reći u slog AUM. vijugav (kao plamen). Prvi je rezervisan za "atharvane". "Razvojem" engleskog jezika pomućeni su vokali. predačkog ognjišta. "Atharvan" može da stupi u profanum.hodati bez prestanka. u RVK obeležen zvezdicom. profanima se nudi 26 . jer je tatha . Nikakvo čudo što je osnovni "aim" postao "I". a ono od korena glagola: kķş. somom i himnom. i otkriti nam zašto je sa ljudskim umom i jezikom tako. oznaka je pozajmljena od latinskog: alta ara -visoki žrtvenik. mada je bolje. Atar ili hatar. Ako je za sanskrt "athar" bio zastarela reč. On je jedan od Pradža-pati-a. do danas. biće da je Anglosas bombardujući ciljno i besciljno. Nezasit je nezajažljiv: atķpta . atathā / tathā . drugi za vernike. prvi koji je znao i podučavao Brahma-vidju.manijaka. takoñe vodi poreklo od gornjeg pojma jer ukazuje na vlasništvo porodica u srodstvu . Atharvānah stapaju se sa potomcima Angirasa i Bhrgua. atathā . teritorija koja prirada odreñenom naselju. Izbegavati kastraciju znači ići u susret. U pravoslavnom hrišćanstvu. osnova: atharvan) .cilj. at. Agnijevim ocem. nezajažljiv.juga je bila epoha duhovne gladi. što ima za posledicu otežano razlikovanje "aim" i "I am". athar . krenuo protiv života.nezasit Reči su iz Rg vede. kali . talasast.prvije ustrojio obožavanje vatrom. Njegovi potomci. atharja i atharju . očuvalo samo kod Zaratustrinih Parsa. P.Kastracija vodi poreklo od: karşanam. da će autori opšte generativne gramatike proniknuti u najdublji sloj. ne sme da stupi u sacrum da ga ne bi profanisao. što se.nezasitljivost. potiče od gornjeg korena. lepršav.juga se prepoznaje po nezajažljivoj gladi mani . identičan sa Angirasom. Dotad. žrtvenik sa ognjem pretvorio se u pregradu za deobu prostora na: sacrum i profanum. atķptih (f) . Doduše. još jedna binarna jedinica može korisno poslužiti za podsticanje živahnosti konverzacije ili za totalno medusobno nerazumevanje.oganj (zastareo naziv) atharih (f) -plamen atharvā (m. vernik i pogotovo vernica. atharjati (den) . Brahmin najstariji sin. atharjati treperiti athar oltar G.nezadovoljen.atķpa. prapredak ljudi.treperav. ne/ da P. Ako engleska reč: "aim" . uočiti svežinu memorije starih i sklerotičnost mladih. Umesto neba sa otvorenim vidicima. Autor je Atharva vede. umesto baviti se pozajmicama. atharja. karşati . zbirke magijskih izreka protiv bolesti i nevolja. atķpa .skršiti.tako Svet se deli na afirmatore: tathā i negatore: atathā. Satja . trčati atharja. atķpa netrpeljiv atķpta nenatrpan I. služiti životu.ne tako. poteklih sa istog. nezadovoljavajućeg stanja atķpta .treperiti I.mani . do kojih dubina seže srpski jezik sa crkvenim oltarom i sa polaganjem života na oltar otadžbine. kako je. atati . nauk o brahmanu. jer on je na profano imun.gotram.

donji deo. da bi se pokazalo šta sve u sanskrtu može biti dole. Od njega nas deli stopedeset godina a mi i dalje bolje znamo turski od sanskrta. adanīja (tpb) . atjah . antropocentrizam u punom sjaju. nadir (suprotno zenitu) adharam . donje.anus (donje "dveri") adha .odgovor.opadanje. adhivač. adrih (m) . raniji i kasniji. ići svojim putem.dvāram .govoriti u korist drugog. adanam-jedenje.upahāsah = adhopahāsah .advokat.niži. adhara . hrana P.gamanam .trkački konj. degeneracija adho . ad. što treba jesti Reči ove i prethodnih porodica reči korišćene su u Rg vedi. epitet 27 .kamen. pitanje i odgovor adhara . Nije se čuditi Vuku. atjeti . zaštitnik. atti -jesti I. bojni konj At je obeležen zvezdicom u RVK. Pažljivim posmatranjem profanih.ārani (f) .donji komad drveta za izazivanje vatre trenjem adho . utešitelj adhivačanam . adhivaktā (m.seksualni odnos. planina. ati. nizak. kamen za istiskivanje soka some adhivač.pregrada sa sličicama paradigmatičnih ličnosti iz biblije. donji. bliži i dalji. podmukao Evo nekoliko složenica: adhara . kao što odgovor može biti adharam i uttaram. gornji i donji. ("upasivanje") Ovo je tek mali izvod reči iz rečnika.uttaram . gornje. ženski polni organ P. ad. adhivakti advokatisati adhivaktā advokat G. napredovati I. adrih zdrobiti (kamenom) I.proći pored. osnova: adhivaktķ) .donji region.niži i viši. advokatisati I. adhivakti . atti jesti G. preći preko. niže i gore. nego nama. atjah at G. adharā . više.titula. mada je sve relativno.nadir adhara . adhara donji adharam odgovor I. stena.ono što se može.što može biti dobar znak. da se uočiti porast imuniteta na sličice i na oltaru i na tv ekranu.svastikam .

pozvao na rakiju i objasnio mu da su Srbi narod najstariji. anukaraĦam . Rgvedanin bi mu rekao da je i jelek i anteriju i opanke na kljunčiće pozajmio od sanskrta. inoča P. činiti. nekada. apas . osnova: anukartķ) . Zvezdicu. zbunjenost.ikşam (sl) . anukaraĦam i anukārah karikatura I.preljuba (sastanak sa tuñom ženom ili mužem) anja . uz anteriju.aktivnost.udha (sl) . smetenost Ovako se.plašljivost. apas (n) . različitog porekla I. sa vedskim smislom za gostoprimstvo. naglašavanjem preteranog.udata za drugog. zamenjena je pridevom "smotan". sadržaj. podražavanje anukārah .imitacija. glumac.unutrašnja toplota antram . različit eka .posle. izmeñu gornje i donje odeće antaram . Latini su zapamtili i podsetili nas da govoriti u ime drugog nije neko novo umeće.delatan.komad odeće koji se nosi u sredini. apatrapā . prema. Čuvši Srbina dok peva: "Svilen jelek. delovanje. antarja . anja . bliže. život. podražavalac.anja (sl) . antarījam anterija I.unutrašnjost. pokret apasja . ali su trapavost i trapav preživeli. intimnost.tāpah (sl) . stvarati i prefiksa: anu . vešt 28 . duša. iz RVK prepuštam akademicima nadležnim za zvezdice.roñen u drugoj porodici. opus I.džātā (sl) . tuña žena apatrapā apatrapa I. te da je sanskrt od srpskog pozajmio oznake za odevno-obuvne predmete. antarījam .jedan drugi anja . u korist. atman. anterija i opanci.rad.samgamah (sl) .tovariti.dža (sl) i anja . sličnost anukartā (m.imitacija.unutrašnji antare (ind) i antarena (ind) .Pojmovi su iz Rg vede. vlasništvo antram .drugi.delati. u slučaju karikature. na račun. izmeñu. preuveličavanjem. Srbin bi njega velikodušno. Gornje sanskrtske reči potiču od glagolskog korena: kķ . pa bi: anukarah bilo: slediti neki uzor podražavanjem.utroba antar . dejstvovanje. anja . s obzirom na. srce. srpskim jezikom označavala aljkava i nezrela osoba.meñu. apasja pasija. stidljivost. delatništvo P. pokraj.krčanje creva P. Reč se sve reñe koristi. anja ino.kūdžanam (sl) .imitator. po tome se raspoznaju Srbijanci". izvoñač U Vujaklijinom rečniku stoji da karikatura potiče od italijanske reči: caricare .atmosfera (ono što se vidi izmedu neba i zemlje) antar .

medutim. apāpa . odkam Niš. apuşŃa . jer su: pāpah .bezgrešan. ugurati. otud latinsko: opus. Mnogi se dive engleskom jeziku. aprati . nedopustivo iskvarena varijanta sanskrtsko . stomak Bilo bi protivprirodno da Srbin zapamti anteriju i opanke a da zaboravi ono što mu je i od samog života draže. "Naturalia non sunt turpia". nego pod "p": G.tajan. Pasionirano delatništvo.srpskog jezika. širiti. krvoločna zver. apuşŃa zapušten P. trku za profitom. omršaveo. sos Niš". vrlo lep (u Bhagavata purani) Pošto je stvar složene prirode. apāpa "antipapa" P. pun vrlina. porok. pičaĦdam . nevažan aprati bez protivnika apratikarah kreator poverenja P. apičja vulva (u prevodu na srpski) P. krivica. ako se engleska rečenica bukvalno prevede na srpski. Oni uvek nešto izostave kao što su izostavili padeže iz gramatike. može biti opasno ako se zaboravi da voda teče sa viših na niže nivoe.onaj koji ume da stvara poverenje (kredibilitet) Mudar se ponaša: aprati bez protivljenja jatna volji pūrva prirode (onoj koja je prva) Zao funkcioniše kao"cvajtakter" 1. grešnik. greh. nevaljalac.loš. kriminal Nikakvo čudo što je pošten čovek "de rerum aturam" antipapista.trbuh. dobiće se slično onome: "kude Niš.karah (sl) . obogaljen. apičja . pa se ispomažu predlozima kojih u sanskrtu gotovo da nema.delo.neishranjen. mada su antipapski Anglosasi pretvorili gornji latinski izraz u "race" .nevolja.presovati. moraju se u pomoć pozvati neki pojmovi koji ne spadaju pod "a". Pasioniranost aparatima može dovesti do zloupotrebe tekovina tečenja nizbrdo od strane nekog antropičnog antropofobiste.utakmicu. i pāpam . skriven (u RV).takt aprati nesposobno za pružanje otpora manjūja uobličeno mānah (javno) mnjenje 29 . piččh. piččhajati . zao čovek.onaj koji nema protivnike aprati . neumorno podražavanje vodenih brzaka. šteta. veštac. mada ap znači i voda. utiskivati.Pojmovi potiču od imenice: ap . razdeliti I.

kao što se maslac krije u mleku. besplodan. aphalatvām . Bogovi i demoni. oblak prašine. biti nasilan. amaraĦījata -besmrtnost amķtam . u obličju džinovske kornjače.bez pene. aphenam . nemoj!" amaraĦījata besmrtnost amķta besmrtan I. abhra . drugi za vrat stoglavo i neizmemo kreativno čudovište. dogovoriše se i udružiše. visok.prus (sl) .onaj koji nema brata am. Iz praiskona izvire i dobro i zlo pa se na samom početku bućkanja pojavio otrov. amati . apsu . neplodnost P.svet besmrtnika.silina. abhrātķ i abhrātķka . večnost. nebo. amķta (tpp) . lišen muškosti aphena bez pene I.opijum P.kiša ("pršti' ili "pljušti" iz oblaka) abhram . prvi vukući za rep. moć Dokazi srodnosti: "Mahnu sabljom.oblak. amah . nepenušav abhram oblak I. dobrovoljno poturio ispod bućalice. uzvišen abhrātķ bez brata P.besmrtan Nije se moglo bez bućkanja doći do napitka besmrtnosti. zao I. apsu aps(?) jodhin naoružani P. abhram .jalovost. žestina. kišno vreme. podjednako željni besmrtnosti. aphena . odseče mu glavu" i: "Ama. pa se svojski posla prihvatiše. Višnu se. uzaludan.2."onaj što liže oblake". am.takt aprati bez protivnika aparimita neizmerno p r i m e n j u j e s i l u. napitak besmrtnosti P.učvrstiti. amati zamahnuti amah zamah G. za bućkalicu uzeše kosmičku planinu Meru.liha (sl) . dovoljan da otruje čitav 30 .bez hrane aphala jalov I. zmiju Vasuki obmotaše oko bućkalice. opak. aphala -jalov. jer se znalo da se on krije u mlečnom okeanu. cifra (u aritmetici) P. Brinući se više za Zemlju no za amķtam.

ajah . Kaustubhah . Brinući se više za svet no za samog sebe. nju dadoše Višnuu za ženu. Sarasvatī sa vinom . Airāvatah -beli slon. oblak ambu . ajate ajde G.dā . Rāma . susedstvo ambarā . koji se pretvorio u nebesku lepoticu Mohini.rub odeće. na ušću Jamune u Gangu. koja se više ne da opisati rečima nego se mora videti. Prilikom prelaska iz ruke u ruku. znači: "Ramino putovanje" ajatham .ići (od korena "aj" iz RV nastao je.da (sl) .taskara (sl) . ambaram . iz ćupa se prolilo nekoliko kapi amrte. put. Daljim bućkanjem izbućkane su sledeće dragocenosti: Surabhih . Pāridžātah . Tako je svake godine u drevnom gradu Prajagu.āntah .čarobna krava.sakupljati. "Praznik Ćupa".hod. Na svu sreću.boginja lepote i napretka. nego kad narod najpre mit ispriča rečima pa ga prepriča skulpturom. kompas. nebo."davalac vode". parfem (ambra) Složenice: ambara .stopalo 31 . ambarja.Alahabad.svet. kome su vrsni monoteisti. pa dobi još jedno ime: Plavogrli ili NilakaĦŃhah. Tako je i sa "Bućkanjem okeana". ambarjati ambar ambarā ambra G.nebeske vode ambuh . kretanje nadesno u šahu. da bolje ne može biti.odelo.ādhikārī (m) . dugouhi lepotan.ajanam = Rāmājanam. sve se završilo dobro. Sunčeva putanja."roñen u vodi". horizont Ambar i ambra dobili su zvezdice u RVK.boginja govora i muzike. promenili ime u "Alahov grad" . sa ćupom amrte u rukama.hodanje. aj. pričvrstiše ga za Višnuove grudi. Čandrah . ambarja. putovanje. ajate . Ničeg lepšeg i iskrenijeg u umetnosti nema.čarobni dragulj. U svakom indijskom muzeju sakupljene su kolekcije dela skulptora naivaca. napredak. čarobni konj Uččaih Šravasah. tu i tamo."kradljivac vode".lekar bogova i izumitelj Ajur vede."ono što daje odeću".obim. pamuk ambara .voda ambhasī (N du) nebo i zemlja ambu-dža (sl) . po zemlji gde se i danas okuplja mnoštvo hodočasnika prilikom svetkovine Kūmbha . ambhah ambis I. nebom bi vladali smrtni bogovi i zemljom besmrtni demoni. Demoni zgrabiše ćup i dadoše se u bekstvo i da ne beše Višnua. njega staviše Šivi u kosu. koren "i" . dadoše ga bogu Sunca za zapregu i na kraju Dhanvantarih . ambhah (n) . kasnije.melā.ići) I. ambarjati (den) .rajsko drvo. Lakşmī na rascvetanom lotosu . nagomilavati I.superirintendant za garderobu na dvoru ambara . kocka ajanam . Šiva popi otrov od čega mu grlo osta modre boje. pomerio pamet požudnih demona i oteo im ćup. lotos ambu . muslimanski osvajači. Sunce aj. na kome Indra jaše meñu oblacima dok baca gromove. okupljati.Mesec u obliku srpa. majka i hraniteljica živih bića. odlazak i povratak goveda.

nego pamti prajezik iz vremena rane Rg vede. 60 metara visoku. pratiti I. arunah . gopuru. krajem istog veka. bazenima sa vodom. orač i sl. tupost. aratih argat oranje.crvena boja. Ja sam ga."roñen posle Arune". pa kaže: "ajde". arata . arantos aratos (ga bilo) G. pas P. arah . veliki tragalac za prosvetljenjem na indijski način i učenik Ramanin. kralj Vidžajanagare."besraman prilikom kopulacije". rumen. vozač Sunčevih kola aruna .ne mariti. Aruna.šuma. ne voleti. arantos (vedski infinitiv) .onaj kome je zapoveñeno da pomogne U RVK glagolu: argatovati pripisuje se grčko poreklo. osoba bez duha aratam . mladi brat Arune. sa gopurama.napredan Kad srpski seljak tera stoku i. veka u polurazrušenom stanju. boja jutra Uspomena na rgvedskog vozača Sunčevih kola očuvala se na Arunačali. mandapama. mlitavost. araĦjakam i araĦjanī . aratih (f) . arunajati (den) . Ispod planine širi se ogroman Šivin hram u južnom stilu. oranica G.idući ajatha . arunaja. nego "hajde". nadzornik.nezadovoljstvo. i ispravka: ne kaže se "ajde". sa aratosiljati se i aratosiljane. aramgam. zgañen. sa gornjom sanskrtskom porodicom izvodim iz činjenice da su se oranice dobijale krčenjem šuma. araĦjam i araĦjanī I. aruna rumen G.trapah (sl) .spreman da pomogne aram . Iznad glavnog ulaza u drevni hram. oranje. Šta više. divljina P. zatekla restauriranog i u punom sjaju. ne gajiti naklonost I. Paul Bronton. ispomagati. malo-malo.pokraj šume Srodstvo srpskih reči: oranica."Aruna vozač" aruĦa . U sanskrtu se odgovarajuće reči izvode od korena: kķş .spremno aramis . araĦjam. poslednje 32 .sārathih (sl) . ara-brz aram (ind) . u kome je živeo Ramana Maharši. aramgamati (den) . araĦjīja . podigao je Krišnadevaraja. ajāna (ps) . zatekao je hram početkom 20.nezadovoljan. staratelj P. Sunčeva ptica Garuda. on se ne služi turcizmom (u RVK). kupastoj i stenovitoj planini iznad grada Tiruvanamalaj.P. aruĦa -crven. pogrešna je.anūdžah (sl) . razočaran U RVK navodi se arantos.paok točka aratih (m) -"brzohod'.nesparivanje arata . grčkog porekla.rumeneti se I. Višnuov prevoznik P.pomagati.gama (sl) .skršiti. pomoćnik. sluga.

Agni. bez odbacivanja i zaborava. vlasništvo. onaj koji uništava svoju ili tuñu imovinu. oko Arunačale. tvrdica attha . da iskoristi priliku artha . oličen u Agniju.ono što može biti prikladno. kasnije samo (m) .zahtev. u RV češće (n). arthajate . odstupanje od istine 33 ."biznismen" .kķta .profil.siromaštvo ("skršeno" bogatstvo) artha . Aruna.onaj koji zna šta je korisno (očito mu je) artha .naciljano sa stanovišta utilitarizma artha . za razliku od prethodnog.nekongruentnost ciljeva.dūşaĦam . U prstenu je univerzum vedskog Agnija.arthin G.kovidah .čintaka ."vidovitost". korist.poslovna neprilika ("krkljanac") artha . traje. namera.nāšah . Šiva. potreba P.ghnah .grāhin .aptih . potražnja.tantram .izdvajanje.kilbişin .raskorak izmeñu ciljeva i postupaka ("izroñavanje") artha . bez prekida i preloma. poslovan čovek. Vedski kult istine. bogatstvo.trezor artha .cilj. zahtevan.težiti dobitku.profil.siromašan (nužan mu je novac) artha .gubitak novca.kāršjam .pra .lubdhah . to može biti i kralj) artha .nepošten prilikom manipulacije novcem (kilbisin je onaj koji krši pravila radi sopstvene koristi. bez proskribovanja.grahaĦam ."menadžer" . oprezno prikrivati I. Oni kruže da bi se približili bogu u centru.utilitaristička doktrina artha . sebe dovodi do siromaštva artha . arthāpajati (den) " tretirati kao novac. svrha.sticanje novca ("uzapćivanje" novca) artha .dķştih . artham i arthah. Posle desetodnevnog kruženja oko planine. smisao za."ubica prilike". I vemici drugih religija kruže oko svetinja sa drugačijim motivacijama.kķččhram . Prsten bosih pešaka isti je sa onim u kome igra Šiva Nataradža. kraña novca. u sanskrtu ova složenica znači i sposobnost čula da "zgrabe" percepciju iz spoljnjeg sveta artha .dravja .virodhah . prednost.aktivan. pogodno. Svi su tu.ljubitelj bogatstva. želeti bogatstvo arthāpaja.kķtjā .onaj koji ume da "zgrabi".odsustvo cilja artha .znanje o praktičnom životu sa stanovišta sticanja bogatstva artha . željan bogatstva arthja (tpb) . šteta artha . "biznis" arthanā . rasipnik artha .grham . u Džambukešvari voda.vaikaljam . željen arthin . novac.srednjevekovne indijske države velikog sjaja koja se odupirala nadiranjima muslimanskih osvajača ka jugu. ovi. ekspert u nekom poslu artha .njūna . inteligentno Složenice: artha .sticanje bogatstva artha .vidjā . Pet praelemenata u Šivinom obličju obožava se u pet velikih hramova Južne Indije: u Kančipuramu zemlja. na okupu. u Šri Kalahastiju vetar i na Arunačali oganj."dušmanin" imovine.tražen. u Čidambaramu akaša. arthah artizam artist nad artistima (profiter) artha . da bi izašli iz prstenom nametnutih ograničenja. delatan. bosi hodočasnici pale vatru na vrhu planine. mudro. art.vipattih . arthita (tpp) . tražnja. onaj koji kreira povoljne prilike radi ostvarivanja dobiti artha .

odlučnog uma. u ljudskom društvu vlada: matsja . Osnovne odlike savršenog kralja: Privlačnost: visoka roda. poštovalac dharme.antara . KauŃikah je lovac životinja pomoću mreže. vojska i prijatelji (spoljni). osnivač dinastije Maurija. pažljivo slušanje.akumulacija bogatstva artha . Možda je preterano nazivati autora varalicom samo zato što je prozreo stvarnost i prirodu onih kojima jeste stalo do vlasti i do bogatstva.v. sposoban da pokori susedne vladare.antara .siddhih . hara pare. ni sada ne vlada neki humaniji princip. (sa konsultovanjem dela R.artha . prevarant. izvitoperenost. obmana.nevaljalac. prevara.bogataš (taj se nikada ne šali) artha . pre Hrista kralj Čandragupta. Koliko vidim. "Čuvar pečata". spretnost.njajah. davno. velike energije. Čini se da su istorijski lomovi u ime velikih ideja bili uzaludni. čovek velikog zamaha.apattih . nije "zaživela".smisao i reč artha – šā l ī . 34 . nego okean". saznanje. savremenik i prijatelj Aleksandra. Prazna mislena imenica. "Mesečev štićenik". osim što je antropomorfizirana i simbolizirana skulpturom francuskog porekla. kao na primer: artha .hārakam . odgovara Čanaka. Čanakah je nazvan KauŃiljah .onaj koji krade. okružen ministrima ne malih vrlina sa smislom za disciplinu. kautiljam . u ime: "God bless America". kao na primer: "on je lav'' itd. 1991.siddha . Temperament: hrabrost. zahvalan za učinjeno dobro. narod.vināšah . ministri.prozračnost čula artha . nekada. Bombaj.unošenje drugačijeg stava kojim se prethodni obesnažuje artha . zvanog Veliki. takozvana "Statue of Liberty".nevaljalstvo. Po Kautilji. "okean u kome vlada riblji princip". zbog doktrine izložene u delu. s božanskim osobinama. "riblji princip". Beograd.šabdau (N du) . Evo nekoliko izvoda iz dela pronicljive varalice2: Preuzeto od Rada Iveković: Počeci indijske misli.upamam . istinoljubiv. Upoznavši se sa Arthašastrom. pamćenje.ilustracija posebnog slučaja opštom istinom ili obratno artha .disjunktivan hipotetički silogizam artha .vjaktih . dosledan zadatoj reči. ispunjen pravednošću s poverenjem u starije ljude. razmišljanje. Kako da smakne dinastiju Nanda u Pataliputri naučio ga je njegov saradnik i budući ministar Čanakah. Veliki dramski pisac Višakhadattah verno je oživeo uspomenu na ministra u drami Mudrārakşakah. nazvanom po njegovom nadimku: Kautiljārthašāstram. human. demokratija. Kangle: The Kautilja Arthašatra. riznica. u 4. 1963.tvrdnja bez "tercium comparationis". gde veća riba guta manju ribu. laž. brzih poteza.vķddhih . brzina.sticanje bogatstva artha . Nolit. na ulazu u Njujoršku luku.njasah . nepoštenje. jer se u Indiji sve o vrlini i nevaljalstvu znalo mnogo ranije negoli u Evropi skorojevića. kritičnost. Bio je. privrženost pravoj istini.akşepah . Ovaj je mlañi od Kautilje gotovo dva milenijuma. Koji princip preovladuje u ljudskom društvu koje često liči na zverinjak? "Ne zverinjak. lopuža Pojam: artha našao je veliku primenu u logici. razumevanje. P. nevaljalac i nepošten. sa plamenom u podignutoj ruci. nesavladivost.gubitnik artha . tvrñava.) 2 Osnov savršene države: kralj. (ništa bez patetike). evropski indolozi nazvali su Kautilju indijskim Makijavelijem.samo po sebi očigledno artha . Razum: zainteresovanost.

neka ide u rat. aršah . snagom će svog poštenja ili pomoću zlih namera drugih protiv njegovog neprijatelja nastojati da istoga ukloni. sposoban da u nesreći.. ovako bi uz ostale razloge kralj mogao želeti čak i svom neprijatelju moć i uspeh. niti sam ja u stanju da uništim neprijatelja. uzvišen. Tri su vrste moći: snaga znanja je misaona moć snaga vojske i novca je moć upravljanja snaga borbe je moć energije Povećanjem ovih moći postaje se superiorniji. gramzivosti.sāna (sl) . vremenu i ljudima. ne uzdiže obrve nadmeno i ne mršti se strogo.. prigrabilo jato krvožednih ajkula ribljim principom nadahnuto. P. snaga je moć. spreman da uzvrati na isti način osudom ili nagradom. Ko god je sakupio velika sredstva neka napada. raskidanja i podržavanja ugovora. nepodložan porocima. jeste stvaranje dvostrukog odnosa. Postavlja se pitanje da li će vranac koji istrčava pred rudu potrajati do zelene trave? aršah arašlama I. zajedljivosti. na njihov život i imetak. biće lako savladati ga. skroman.šteta. Ko za neki naum treba pomoć. Kautilja definiše 4 vrste država. snažan.moć je uspeh ispunjenja ciljeva. povezivanje s drugima je savezništvo. upuštanje u mir s jednim i u rat s drugim. zadovoljstvo je ispunjenje cilja. 12 vrsta kraljeva i 60 osnovnih vrsta upravljanja. onaj koji je meni prijatelj a njemu neprijatelj. Ko god je bez moći neka traži savezništvo. Ko se vojskom oprema. tvrdoglavosti. ne ruga se plemenitosti.zlonameran. zatrovana uma. kao sudija. ume da se nametne kao voña u situacijama kada se radi o zemlji. Osnove dobrog upravljanja.. kada su dvojica u savezu. arjah Arijac 35 . škodljiv. nasmešen i otvoren u razgovoru. poštujući običaje. neka vodi dvostruku politiku. opasan Arašlama . pružiće mi pomoć. Onaj koji je jednak neprijatelju. odlučnost. neka ostane neutralan. iskorišćavanja tuñih slabosti. ne odaje tajne. Patetična ideja "egaliteta" srozala se na jednakost ljudi u mašini za glasanje kojom se vrši izbor ove ili one. Šest načina upravljania spoljnom politikom: mir je sporazum. U RVK označena je zvezdicom. bezobzirnosti. pa kad se njegovi podanici okrenu protiv njega i on postane nemoćan. neutralnost je nezainteresovanost.Narav: rečitost. Ko god misli: niko meni ne može ništa. napad je rat... suzdržan. vladar osvajač će nametnuti sebe kao središte svih tih država. upotrebi pravilno rešenje. arša .. jak um. Otud ugrožene sitne ribe bivaju savetovane od strane usamljenih dharmičnih intelektualaca iz velikog sveta da budu strpljive. neka pregovara o miru. Dalje. postavivši kraljeve koji mu nisu neposredni susedi na periferiju kruga a one koji su uz njega kao paoke na točku. Danas se svuda piše i još više govori da su svi ljudi na planeti jednaki dok je pravo na sve ljude. Saveti: Ko se smatra manjim od drugoga. svedenih na glasanje. hemeroid. dalekovid. sposoban da uočava potrebe povezivanja moći. jer je u zemlji ajkula sve veće jato onih ribica koje se uzdržavaju od "demokratskih" ljudskih prava.. bez žurbe.ranica.. opadanjem moći inferiorniji. ljutnje.. bez strasti. iz skupa najbogatijih ajkula. prikupljanje snaga je napad. dobro pamćenje.

budizma P. arjah . o. alam (ind) . upravitelj. nakit. učitelj. alakā . žaoka alih (m) . alaka I. u retorici: kitnjasti stil alani .. bez naglaska.čin ukrašavanja. poželjan. odgovarajuće.zaslužan. nažalost.zasluga. tretiranje nekoga sa uvažavanjem. viši rang u hijerarhiji bića mahajana .pradžājā .plemenit. arh. voda. Tu nema prideva koji se čuju u narodu: alav i alapljiv. (titule) G. arhati arh.insekt sa bodljom.dovoljno za život alam . alal P. hvaljen. kao na pr. istinit.besan pas Ala je u RVK označena zvezdicom.zaslužiti. zaslužan za dobijanje titule.zmija vodenjarka alakah . arja . arh. uvažavan.ukras.trgovci i zemljoradnici Ova odrednica služila je u davna vremena za oslovljavanje sa: "plemeniti". dobrodušan.gardhah .devojčica od 8 -10 godina U RVK navodi se: "alakast. human. isto sa naglaskom na prvi. izvedeni od ale.starešina. poštovanje arhaĦā . gospodar. alam . vredan nečega. na poštovanje. devojka". prijateljski.kķtih .zaslužan. arhati . označava se osoba koja se bavi nekom starom profesijom ili ostacima starog. verujem. arhanam . izuzetan I. kićenje 36 alakasta . pogodno. ovlastiti.bodež u repu škorpiona ili pčele. slavljenje arhan (osnova: arhat) i arhantah . onaj kome se treba obraćati sa "arhan". odan.priprema alam .hanişjati .kārah . titulisati I. arheolog i sl. slavljen arhita (tpp) .sposoban da ubije alam . prikladan arhat . arhivar. titulisan. uvažavan. alkoholno piće ala ..P. koji su.džīvanāja .karaĦam . alam alem (dragi kamen). valjano Složenice: alam . a. zadovoljavajuće.u budizmu: probuñeni koji tek treba da dostigne nirvanu. imenovati.poštovan. obožavan Oznake za titule crkvenih velikodostojnika potiču od grčkog jezika i u njemu od zajedničkog prajezika Arijaca. alam ala I.sposoban za porod alam . umesto na poslednji slog: pripadnik treće kaste . arha . Prefiksom "arh" kod: arhitekta. biti vredan.dovoljno.obožavanje.

au-tem i slovenskog: ovo.reč bez značenja u dijalektu kojim se u dramama služe glumci u ulogama zlonamernih duhova rakšasa i drugih nižih bića av. alali I.dati nešto. alele lele alabuka P. avadata .Verovatno da ona vodi poreklo od nekadašnjeg pijačnog "advertajzmenta". dole.ukrašen U RVK: alem dragi kamen nije. uporedo sa sveopštim "razvojem". avas (ind) . blagonaklonost. kao što se himna nudi bogovima. dostići ogavne razmere. avadājati (den) .narukvica označena zvezdicom.ugarak Alat . pročišćen G. Da bi se tikva mogla načiniti upotrebljivom u nju su stavljani kamenčići pa se ona drmusala da bi se semenke odvojile od zidova. gore.seći. ava . koje sa.platiti radi ućutkavanja ili odstranjivanja nečeg što može biti štetno P.odozdo. i to sa blagoslovom. ale. biti zadovoljan ponuñenim. alābukā I. to "davati" ima u srpskom jeziku drugi smisao od na primer davati na poklon. Da li srpska alabuka potiče od ovog zvuka. čuvati I. možda potiče od alam. udavati ćerku.grupu vojnika na paradi. alele (ind) . jer je nakit okićen dragim kamenovima poklanjan prilikom javnih i porodičnih svetkovina. alātam alat. s blagoslovom. gubitak pri prodaji robe Kao sud za vodu. avadaj.nuditi.onaj koji traži pomoć i zaslužuje podršku G.oskudica. Iz gornjeg je očigledno da obe potiču iz sanskrta. avado. dostići odozdo. tikvu su koristili srpski seljaci i indijske askete.hrana PZ. očuvanje.ružičast. sa zemlje nagore. radi smirivanja i zadovoljenja onih kojima se hrana nudi I. avadānam . štititi. halaliti . označeni su u RVK zvezdicom. Prvo i drugo "davati" različito je i u sanskrtu.čist. davati sve od sebe. koje bez blagoslova. od: ava) P. nebo avasju . avati . zaštita avašam .ovo (U Rečniku sanskrtsko . uspomena. alātam . sa alaj barjakom na čelu i sa pozadinskim značenjem: sposoban da ubija.alam . Slično "možda" važi i za alaj . od dizanja buke pomoću tikvi u nekim narodnim običajima ili od napadne hvale robe na pijacama da bi se ona mogla što bolje i bez gubitaka prodati.tikva-boca alābhah . ne bih znala reći.konj crvene boje i alali . 37 . dok je: alaka . avanam . razdeliti žrtveni kolač ili drugu ponudu prilikom žrtvovanja. avati davati (pomen) ava ovo G.kķta (tpp) . alābukā . koji će.deljenje na komade (u budizmu ova imenica koristi se za označavanje većeg ostvarenja u duhovnom naporu probuñenja) U iskazu: "Davati pomen (parastos) mrtvom". Tursko: alaliti. avadajate (den) . latinskog: au-t.engleskom daje se poreklo grčkog: av-ros. av.milosrñe.

" 38 . na primer. odlučujući se da bude vernik. Toplotna smrt nastaje kada se ponište razlike u nivoima pa u celom sistemu zavlada konstantna temperatura. Da nije tako. avatarah. pobuñen da siñe.skinut dole. pojma pozajmljenog iz termodinamike. načiniti protočnim nešto što je preprekama zaustavljeno I. nauke o toploti ili. pokrenuti neki tok. Ono sledi ķtam i dharmah bez pogovora pa je Višnuu. on ima daleko šire. razrañivala kao što je to učinjeno u Bhagavata purani i u drugim poznijim delima. da pokrene. pomen se ne bi "davao" nego bi se izvodio. odnosno povratka u carstvo nebesko. iz nekoliko gorenavedenih korena korišćenih u Rg i u Atharva vedi.sl. da ispuni avatārin . pojaviti se.izazivati silazak.glumac. avatarajati . deli se hrana namenski: "Ovo. avatārah avatar G. a ne da veruje u najuprošćenijeg. Onaj koji veruje u Višnua zna da propast sveta ne može doći iz nebuha. avatarati .onaj koji se pojavljuje.("pozornica . U cilju sprečavanja bržeg rasta entropije na zemlji od zakonom predviñenog. sunčanom bogu iz rgvedskog panteona. U obličju Krišne on u Bhagavad giti Ardžunu upućuje u "pravo stanje stvari": "jadā jadā hi dharmasja glānih bhavati bhārata abhjutthānam adharmasja tadā atmānam sķdžami aham. Poput vode. kosmičke horizonte.sići.bog. silazi u ljudskom ili u nekom drugom obličju. Indijski koncept ne vrti se oko odnosa čovek . inkarniran ranga .Drugi smisao izvodi se od korena: da. Tuña ideja morala je biti adaptirana Starom zavetu. Entropija je mera razvoja ili propadanja zatvorenog sistema. Dati pomen i razdeliti hranu radi smirivanja i zadovoljenja duhova umrlih potiče iz praiskona i opisuje se u srpskom jeziku vedskim pojmovima. toplota se prenosi sa višeg na niži nivo. svaka vrlo cenjena osoba ovako se naziva iz poštovanja. kasnije.avatārī (sl) . Reklo bi se da je uspostavljanje iste temperature trenutak Agnijeve smrti. pre svega inkarnacija Višnua u 10 obličja. avatarah i avataraĦam . Analogija: jednoumlja monoteizama i "novog" svetskog poretka. avatārita (tpp) . Potreba čoveka za božjim prisustvom na zemlji izvesno je nastala u periodima teških ekonomskih i socijalnih poremećaja. Doktrina o avatarima najavljena je u Rg i u Atharva vedi i uobličena zaključno sa Mahabharatom da bi se. a mi znamo da mesto njegovog prikrivanja može biti crna rupa. ispuniti nešto. U hrišćanstvu je ova pozajmica iz Indije dobila sasvim drugo značenje: zbog velike ljubavi boga prema čoveku i zbog prvoroñenog greha. metaforično rečeno.uvod u neko delo. Stare Arje nisu bez razloga Višnuu namenile ulogu avatara. na pozornici univerzuma pojavljuju se Šiva kao igrač i Višnu na zmiji Ananti. vršio i t. predgovor avatarah . inkarnirati se. o Agniju. U vreme razvoja entropija opada. Višnu je vreme i sve ono što se u njemu dogaña po utvrñenim zakonima koji su očiti kao što je očito zakonito ponašanje Sunca. bog šalje sina na zemlju da bi smrću iskupio grehove ljudi i ukazao na put spasenja. na zemlju. no pesnici Rg vede znaju da se on ume sakriti. Bogovi su merilo umne sposobnosti onih koji su ih izumeli. trebalo bi da ima religioznog ukusa i stila pri izboru onoga u koga će verovati. pa čovek. Seče se i slavski kolač. da se vidi tome i tome".silazak avataranika . O zadušnicama. na groblju. Onaj koji veruje u volju monoteističkog boga mora svakog trenutka biti spreman na najgore. pogotovo u selima. avatķ. skinuti se (sa neba). Višnu se inkarnira i silazi. u vreme propadanja entropija raste. Ne bih je ni spominjala da nije u modi korišćenje suženog značenja pojma avatar i da hrišćanski božji sin nije avatarah. kada se činilo da su bogovi smetnuli s uma ovozemaljska zbivanja. imati svrhu. prevod s jezika na jezik P. povereno da bdi nad pravilnošću sukcesije kosmičkih ciklusa i kalpi i može se bolje razumeti uz pomoć entropije. odgovarati čemu. i kad glagol promeni vrstu: avatķ. biti na pravom mestu u pravo vreme. prvi. jer mu je rečeno da je taj najbolji i jedini.silazak boga na zemlju.pojava") . stići (na zemlju).

dok se kupao u reci. zbog malog rasta ismejavan od strane demona Balija . Njegova avatarska misija opisana je u epu Ramajana. Od velikog potopa. Varāhah označava prednost. stekao je silnu moć pa se stao svima.Rama sa sekirom. 6.ramah .Kornjača u mitu o bućkanju okeana opisanom u jednoj od prethodnih porodica reči.Čovek . i trećim korakom stiže tamo gde je istina. U bibliji ona je izvor zla. pojavljujem. kao na primer u iskazu: "varam mķtjur na ča akīrtih" . Jednom pnlikom. izvan ovih svetova. Inkarnacija je morala biti mešovitog karaktera. u obličju divljeg vepra. praotac manuşāh-čovečanstva. Nema bogova bez ljudi. počev od zmija Vasuki. Kūrmah . Bali obeća patuljku onoliko zemlje koliko on može preći u tri koraka. Devet Višnuovih silazaka na zemlju i deseto. Matsjah . avatara.Riba: Manu je sin boga Brahme. Ko je umeo prevazišao je na vreme primitivni dualizam koji pod uticajem biblije hara već milenijumima po Zapadu da bi ga konačno demantovala i porazila otkrića fundamentalnih nauka. Anante i Mučilinde pa sve do božanskih supruga Šakti. šakama je zahvatio ribicu koja mu se molila da joj život poštedi.polulav i demona uništio. odneo ju je i pustio u okean. s one strane triju vidljivih svetova. 5. pa Višnu ima devet iskorišćenih i jedno najavljeno avatarstvo. superiornost nečeg nad nečim. jer je negde i nekada bilo presuñeno da ni čovek ni zver ne mogu Hiranjakašipuu nauditi. ratničku kastu belosvetskih siledžija. 3. materija je izvor energije i kreativnosti. niti su ljudi objekti samovolje nekog nebeskog autokrate. Varāhah ."Kad god zakon malakše. Narāsimhah . spašeni je spasao spasitelja. Parašu . Jednom prilikom. koji se hvalio da je jedini gospodar triju svetova. jer u indijskom konceptu odnosa čovek bog vlada princip uzajamnosti.čandrah: iako mu ime sadrži Mesec . Njegov sin Prahlada verovao je u Višnuovu sveprisutnost pa ga je otac izazivao da mu svog boga pokaže u centralnom stubu prestone dvorane. drugim na nebo i trećim na istinu. 4. podzemlje ostavi u nadležnost Baliju.Patuljak.Moćnog.vladar na zlatnom jastuku (ili prestolu). on pripada solarnoj dinastiji kraljeva Ajodhje."bolje smrt nego sramota''. no. U svim mitologijama sveta zmija je simbol materije. ona nije plot koju treba prezirati.čandra. najavljeno: 1. Vāmanah . i pogotovo bogovima. Manu je odneo ribicu u svoju kolibu i stavio je u zemljani vrč.Divlji vepar: U vreme potopa demoni su Zemlju uzeli pod svoje i odvukli je na dno okeana pa je Višnu.lav: Demon Hiranjakašipuh . ima na desetine. iz stuba je iskočio polučovek . 7. premeštao ju je u sve veći i veći sud i kada više nije bilo dovoljno velikih sudova. Istog momenta. U indijskoj mitologiji. podsmevati. koje Višnuovih koje drugih bogova. kako je ona brzo rasla. jedne prirodne pojave a ne kazne božje. Himna o tri Višnuova koraka nalazi se u Rg-vedi. Tada se Višnu uzdiže u svoj svojoj veličini. zaronio u dubine i izneo je na svetlost dana. iskušenja ploti vode duh u propast. Zmijom Vasuki privezao je lañu za rog navrh spasiteljeve glave. ja se sam iz sebe uobličen." Politeizam uživa u mnoštvu. Prebrajanjem po raznim delima. Duh i materija su nerazdvojni. Indijci kažu da Gajatri mantra ima tri oslonca: prvim se oslanja na zemlju. Po uputstvima ribe. 2. inkarnacija koja se trudila da zatre kšatrije. Manu je pokupio u lañu sva živa bića i semenje. plot. Rāmah ili Rāma . o Bharata Pred naletom bezakonja. koraknu dva puta preko zemlje i neba. 39 .

baciti kao grom. koji je nečemu namenjen Ako se uzme u obzir da su Stari Grci nazivali Zevsa soter. Obratno nije moguće. poslat. jesu: osloboñenje / spasenje. ispunio se avaseja . poput Krišne u Mahabharati. šta više. dvorište kuće. napustiti.osloboñenje P. 9. narod Izrailja očekivao je jakog političkog voñu radi biološkog 40 . 10.spasitelj) avasānam . od ķtam ka dharmah. potpuno različit od indijskog evolutivnog pristupa. b) hrišćanska doktrina razvijena je na osnovu nekoliko Hristovih izreka uvrštenih u jevanjñelja i sa mnogo pozajmica iz filozofije arijskomediteranskog. avasķdžanam . pao dole G. roñen.Elastični hinduizam prihvatio je Buddhu kao inkarnaciju solarnog vedskog božanstva Višnua. a ne da zasniva religiju. avasķdž. avasķdžat (sibžonktiv) . odmoriti se. kraj reči ili fraze avasīta . potvrñeno putem razaranja ili uništenja nečega da bi kraj bio ispunjenje. veće u manje ne može. zaključak. na način. avasā . jer ne trpi nikakve izmene i dopune. oprostiti I. paganskog sveta. prestanak. nego sa Starim zavetom i ne bi bio ubijen.8. onaj koji je odreñen za nešto. ispuniti se I. kuća. osnova: avasātķ) . i pošto se pomno pročitaju značenja ove porodice reči. s tim što je Hristova biografija daleko impresivnija od hrišćanske doktrine. avasjati .onaj koji je nešto napustio avaşķşta . dovršiti svoje delo. u njega ne mogu da stanu indijski avatari. oba odnoseći se na cilj ljudskog života. prebivanja. Buddhah . KrişĦah . Hrišćanstvo je rezervisano samo za Hrista. što nije neobično. završio. budući da njegovom smrću započinje kalijuga.onaj koji je nešto razumeo. avasjo. Sa ovom porodicom reči u bliskom odnosu je sledeća: avasķşŃa izračen avasātķ soter. avasaķdžita . mesto stanovanja. mada nikad radikalno i jednokratno. njegovo učenje u mnogo većoj meri harmonira sa arijskim. zaustavljanje avasātā (m.osloboñenje. osloboditi od. kao u monoteizmu. spasitelj G. Kalkih na belom konju treba da stigne pred kraj kalijuge i pošto uništi zle.ono što treba da bude shvaćeno. u njemu bi bolje prošao.dolazi se do zaključaka: a) Hrist po poreklu pripada Semitima. Njegova misija opisana je u epu Mahabharata i učenje u poglavlju Bhagavad gita.oslobodilac. vidno pomeranje težišta ka antropocentrizmu. poslati kao strelu. nego sa semitskim duhom. jer i on je došao da svet obasja svetlošću znanja. Ide manje u veće. ubaciti. c) ključni pojmovi po kojima se razlikuju indijska misao i hrišćanstvo. smrt. nekoliko milenijuma starije od Hrista."raspregnuti konje". (grčki: soter .pripada mesečevoj dinastiji. Starim zavetom zaokružen je jedan religiozni pogled na svet. počinuti. Uočljiva je transformacija avatara od nižih životinjskih oblika preko polučoveka i kepeca do ljudi."gde se konji isprežu". potvrdio se. iscrpsti se. u periodu mirovanja. predati se. leškari na zmiji Ananti. I Hrist bi se lako mogao uklopiti u doktrinu avatarstva.izbačen kao strela ili grom. Postoji veliki nesporazum u pogledu interpretacija starozavetnog pojma mesija. povući će se u Višnua koji. spasitelj. koji je nešto odbacio.

ispunio se. Hrist je: avasātķ . postojanost. vraćajući se samom sebi ili prepoznavajući identičnost individualnog i opšteg. putem spasitelja. nikako nisu bile nove niti izvorno hrišćanske. I pored blistavog. začeta u Rg vedi. avasthah postojano I. sporazumevanja i razumevanja izmedu Istoka i Zapada. zato se prema onome što se ne razume i od čega se zazire primenjuje sila.obraća se za pomoć bogovima i avatarima. svako samog sebe oslobaña. stekao je znanje.pojava (u sudu. ljubav je vrlo širok i labavo definisan pojam. Nema dogovora. podvrgavajući telo. avih ovca 41 . jer su ga hrišćanski oci ukalupili u kôd starozavetne matrice. nego osloboñenje samog sebe samim sobom: . stabilnost. Onaj koji je u tome uspeo. i mada mu oni mogu pomoći. kao lažni mesija. države. Duševna bolest. dobrotu i milost. nudeći formulu spasenja posle smrti. u narodu zvana ludilo. Uostalom. razvijaće se u drugom pravcu. ali jednostranog razvoja. nije uspeo. Hrišćanske egzegete daju sebi bespravno pravo da Stari zavet tumače suprotno od onih čiji su preci autori njihove svete knjige. bez snova avasthā . Osloboñeni je onaj koji je umeo da "raspregne konje. dogma širena po svetu. Hrist je jedna od najvećih ali i najtragičnijih ličnosti u istoriji čovečanstva i po ličnoj biografiji i po dogmatizaciji njegove misli od strane institucionalizovane crkve i po nasilništvu kojim je. Indijske religije traže od čoveka individualni napor. pošto se vratio kući".trajam (sl) . pod uslovom da se za života slede Hristove preporuke o ljubavi i praštanju. ne vodeći računa o kompleksnosti ljudske prirode. kao što se vidi iz gornje porodice reči. života nije spasenje posredovanjem spasitelja. trening tela. Ukoliko se čovek pridržava Hristovog učenja biće spasen. mada u tome i tamo. grčki .ženski rasplodni organi avasthā . čvrstina.spasitelj.opstanka i spašavanja istorijske. srca i uma. izmeñu ostalog zahvaljujući i jeziku. Hrišćanstvo traži od čoveka veru. izbačen u ovaj svet ograničenja.čatuşŃajam (sl) . srce i um disciplini i odričući se. Bolji deo hrišćanstva je tamo gde se. njegova poruka mogla bolje razumeti. ali to se nije dogodilo. Sfera u kojoj je uticaj ove morbidne i zatucane knjige mnogo slabiji naziva se pravoslavlje. mladost.onaj koji je nešto razumeo jer je umeo nešto da odbaci i prihvativši ono što mu je bilo namenjeno. Indijska misao.soter. niti može da ga razume. Ove ideje. dogmatizacijom kompromitovali. avasthah . te on postaje: avasītah ili avasejah . u ime njega. situacija (razlikuje se 5 u dramskoj radnji) avasthā . Hrišćanstvo je imalo šanse da dosegne mnogo veće visine. Onaj koji tako ne ume. Umom i intuicijom proniče se u prirodu pojavnog sveta. Obilje fizičke sile protiv obilja duha zbog straha i slutnje o sopstvenoj duhovnoj inferiornosti. Veličanstvene ideje ljubavi i praštanja pokazale su se nedovoljnim i postale utopističke. hrišćanstvo je mesiju preselilo iz političke u duhovnu sferu. zrelost. kao što nema pomirenja izmeñu dveju medusobno nespojivih doktrina spakovanih u korice biblije. jer se oslanjaju na najbolji deo u čoveku.dvajam (sl) . pa je doktrina zasnovana na jednoj emociji koja izmiče definiciji ostala lepa i uzvišena teorija sa katastrofalnim posledicama izazvanim od strane onih koji su je. san sa snevanjem I dubok san. oni ne mogu sobom i svojim moćima supstituisati ono što spada u domen nepovredive slobode i nadležnosti svake individue. zato je Hrist bio ismejan i ubijen. poverenje u božju moć.četiri perioda u ljudskom životu: detinjstvo.tri stanja svesti: budno. Zapad ne razume Istok. Znanjem se izlazi iz trpnog stanja uslovljenosti. Ono je bliže istočnoj misli. da bi se moglo stići do znanja kojim se postiže samooslobañanje za vreme ovozemaljskog života.membrum viril avasthāh (pl) . Hrist je pokušao da probije oklop starozavetnog mišljenja i da ga otvori za prijem novih ideja. poput strele. još manje semitske. na primer). Cilj ljudskog. starost avasthā .Čovek je izračen ili.dve životne situacije: sreća i nesreća Ovo je primer kako se istim pojmom analoški povezuje meñusobno slično. jedrost.

drvo koje cveta crvenim cvetovima ašokah .oktopod aşŃa .konah .osmina Složenice: aşŃa .ovca avi .kamen ašmantam . ašā (m. ašnute .Ašoka. osnova: ašman) . v. silu. I. ovladati nečim I. aşŃan . astamah .obdaren sa 8 kvaliteta (obavezno za kralja) aşŃa .bhudž (sl) . f) . oštrica mača.adhjājī ..I. avja-vunen aš. ašočjatā .oštrica. zadobiti.guĦa . aš. Nekada se nudila mudrost kao antišok sredstvo.dostići. avih (m. osam stihova o etici aşŃa . Jedini vladar u istoriji čovečanstva koji je na stubovima i na stenama. ašrih I.ognjište. polje P. ostavio natpise sa javnim priznanjem svojih zlodela. najveći kralj indijske dinastije Maurija. Paninijeva gramatika aşŃhih koštica 42 oštrica . ašani . zaštitnik budizma. ašoka . Danas imamo širok spektar sedativa. ašnute ošinuti ašman kamen ašmanta kamin G.ošinut gromom.ratnam .( "uživalac ovaca"). primenjujući.hata (sl) . pogotovo u Orisi. vuk P. poznat po prvom ujedinjenju gotovo čitavog podkoninenta u 3. ašokah .ašok stanja odavno su poznata.oktogon aşŃa . stena. kamen za bacanje kao oružje ašmā (m.osam kardinalnih tačaka kompasa aşŃa . sa pokajanjem i sa pozivom upućenim čovečanstvu da odustane od nasilja.nezabrinut.dišah . bez toplote Šok .broj 8 I. ugao aşŃan osam B. osova: ašan) . prodreti."osam dragulja'. širom Indije.bez šoka I.kamen. ašrih (f) .stanje u kome se ništa ne oplakuje P.zbirka od osam kniga ili poglavlja. unuk Čandraguptin.pād .ašraja . munjom ašoka . pre Hr. nezagrejan.

pak.I.egoizam.kārah . asat i asatjam neistina množina smasi smo stha ste santi su I. pa niko ne sme da prizna da govori neistinu jer će ostati bez identiteta. suprug.asti je I. aşŃhih (f) . biti jednak sa. Što se. dogoditi se.5 vitalnih dahova tela.asi si 3. pa se njime čovek obraća svetlosti da mu obasja um.sangah . Otud toliko nasrtaja entiteta na entitet. sebičnost. živeti.činjenje nepravde asat . supruga Ako je ovoliko velika sličnost srpskog i sanskrtskog jezika na primeru jednog vrlo važnog glagola.dah. jer i on je vrli monoteista. zlo asantāh (m.drag kao svoj život.loš put asat . pl) .mānah (sl) . samoljublje asuh (m) . disanje. asmitā .podbadač za podsticanje stoke.bhangah (sl) .1. otud toliko nesaglasja i laži. mnogo je manje laži i tipično zapadnog "ja pa ja". aşŃrā .matih .glup. Tamo gde je čovek rano naučen da istina nikom nije dostupna i gde se samo Gajatri stih jednom stopom oslanja na istinu.1. postati. trebalo bi da je u meñusobnoj saglasnosti i štošta drugo važno.koštica u voću aşŃrā muštrač I. 43 .odan zlu asad . Proceni li se malo strožije sve što je ljudski um stvorio. smatra se "značkom" zemljoradnika as.asmi sam 2. laž. samosvest asu .nesposobnost da se uradi bilo šta asat . zapasti u deo i sl. animalan život asmi . sa svojom relativizacijom ljudske spoznajne moći.jesam.1. život sveta duhova ili umrlih asavah (pl. veća nego kod bilo kog drugog evropskog jezika. neistina.pathah . asat (n) . od asuh) . Tu su istina i identitet meñusobno zavisni.nepostojanje. as. filozofija i nauka da je on posednik istine.loša misao Zapadnog čoveka naučili su njegova religija.karatvam . tiče insistiranja na "ja pa ja". asti jesam G. Srbin je bliži modernom zapadnjaku nego Starom Sanskrćaninu. sadašnje vreme: jednina 1. budalasta uma asan .buddhih .zli ljudi za prezir Složenice: asat . biti.samah (sl) . asti .prekid života asu . odsustvo entiteta. zlo asatjam .neistina.svest o sebi. čini se da se Stara Indija.

vi. kraj. aha .svest a superiornosti aham . srdžba(?). na kraju. Naime. točiti. aham -ja ahamtva (n) .krv.samajah (sl) . smrt asta .pāvan (sl) .poreklom od gornje imenice. Prvi uslov uspešnog približavanja bio je ukidanje ''ja pa ja" i potiskivanje "ja" u drugi plan. asķk (n. ti i. a ne: mi.krvopija asķk .kost asthi . zabrinutosti. umirući. ah aha kost U.koštana srž asthi . oni. prvo lice u sanskrtu je treće lice evropskih jezika. trenutak smrti asthi I. ja.uzvik potvrñivanja ahaha aha.sārah (sl) . bližeći se kraju asta . mi. što je u sanskrtskoj gramatici urañeno pola milenijuma pre Hrista.pah (sl) .zalazak Sunca. Isto je sa: oni.bhangah (sl) . Sanskrtska imenica: asķdž potiče od glagolskog korena: sķdž -izračivati.biti "ja" ili individua ja oho Složenice: aham . I. Hrist je stavio bližnjeg na prvo mesto.prelom kosti aha U. vi. ti i on.onaj koji nestaje kao Sunce. zadovoljstva aho U. aho . na kraju. još manje da li srkanje neke tečnosti ima veze sa srkanjem krvi. nego sa sanskrtskim: asrdž. osnova: asrdž) . asķdž srdobolja.ahamikā ."trenutak zalaska Sunca".željan da bude prvi 44 . liti.uzvik iznenañenja. asthi (n) . umora. asta dosta I.uzvik bolnog ili radosnog iznenañenja aham Z. Prvo doñe on. a ne "ja pa ja".mita (sl) . astah .onaj koji pije krv Srdobolja (krvava dezinterija) nema nikakve veze sa srcem. Manje je izvesno da su: srditi se i srdžba -kad krv udari u obraze i u glavu . planeta Mars asķk . ahaha . kod promene glagola.najviše približila istini. srkanje(?) I.pūrva .

priželjkivanje P.karaĦam .poimanje individualiteta an . što se njihovim predhodnicima. sažaljenja. nebo. ali nisu uvideli.kao aps ā U. da bi se atman spoznao neophodno je predhodno razoriti aham . niti su uvideli.karaĦam . Oni veruju da je njihov jedini bog njima namenio ulogu vladara sveta. Brahma identičan sa ākāšah ākāša . tražiti reči radi upotpunjavanja smisla I.egoizam. Ima i onih koji imaju para. opasač neba". Bezuspešnim suzbijanjem epidemije bavi se sve veći broj iscelitelja.kārjam . otac psihoanalize izopačio je indijski nauk o biću i sa svoje strane "naučno" doprineo bujanju ega i egoizma. nastojati da se nešto dobije. duhovnim ispovednicima. pod uslovom da ima dovoljno para. oholost aham -mānah . Leči se onaj koji uviña da je oboleo. Tu ne mogu pomoći ni okulisti.ponositost.želja. Za one kojima se jednom učinilo da je "poli" moguće zameniti sa "mono". bola ākānkşā kamčenje a G. ākāšah. Hrišćaninu se nudi vera da bi se približio bogu.aham . ni psihijatri. "zajedništvo s bogom" nije isto što i identitet s bogom. Unosan posao. aham je pojavni oblik atmana. ākānkşati . ākānkşin . to znači da je svako "onaj koji jest".aham . "Ja sam onaj koji jest'' i "ja sam alfa i omega sveta" pozajmljeno je od Indije i pripisano Hristu na štetu i uz podcenjivanje čoveka."ja" sastoji se od prvog slova azbuke "a" i poslednjeg "ha". ākānkş. U svim evropskim jezicima sa arijskog stabla ovaj totalitet ličnosti je zaboravljen inače bi u srpskom jeziku.osloboñen.kārah . Svako "ja" je dakle. Stratifikacijom svesti. a . nadutost. ni onaj jedan jedini. ākašam. pun nade. priželjkivati. Uzme li se u obzir i jedna od velikih upanišadskih izreka "aham brahma asmi". "alfa i omega sveta". koliko čujem.buddhih . lišen svesti o individualitetu Sanskrtsko "aham" . ni okultisti.kakşā ."kaiš. nikako i nikada nije dogañalo. Ima i onih koji niti imaju para. svest o individualitetu aham . Da bi se ovaj identitet spoznao Indijcu je potrebno znanje. ākānkşā .otvoren prostor.uzvik prisećanja. (n) kasnije .ono što treba sam uraditi aham . mada skupo staje i same iscelitelje jer je. nosač života i zvuka u ranoj filozofiji. na primer.čeznuti. praznina. individualizacija aham . jer je lečenje skupo. GLAS "ā" .jedan od praelemenata.željan. ili da "ja" glasi "aš". radi dobijanja željenog ākākša . (m) u RV.kakşā "neukaišenog kaiš" I. horizont 45 . onaj koji očekuje nešto Srpskim kamčenjem podrazumeva se veće lično angažovanje od sanskrtom najavljenog. meñu njima najveći procenat samoubica.samosvest. nema dioptrije za popravku očnog vida. azbuka morala počinjati sa "j" i završavati se sa "a" (u engleskom obratno).dominaciju. Oni su prepušteni samima sebi. etar .

na takmičenju Ove reči iz Rg vede potvrñuju predhodna razmišljanja o adžiji i adžiluku. Ona je majka osam bogova. sujeta. ādžitur I."mesto za lutanje". kasnije.stanovnik šume. dete. jer se božja pomoć očekuje. aguranam .kiša ākāša . āgurate . ādžitur . savršenstvo.izgovaranje: āgur agurūr (f. nažalost. što je. siromah ākāša .ānantja .gangā .borba. kreativna moć.pathikah "nebeski putnik". agur augur(?) G.aŃ.lista" I. izgovarati: āgur I.uzvik kojim učesnici potvrñuju izreke koje izgovara svešteno lice prilikom žrtvenog obreda Pri rgvedskom žrtvenom obredu: āgur ima istu ulogu i značenje kao: amin . Oni su stariji od bogova. aŃati . Iako su "stare varalice". osnova: āgur) . Vujaklija kaže da na latinskom: atavus znači predak. Možda bi se i ostalo. kojom se u veri Izrailja izražava saglasnost vernika sa iskazima sveštenika. āŃopah .onaj koji pobeduje u bici. složiti se. ponos. namerno nedovoljno definisana boginja praiskona .neka bude tako. Biće da su latinski auguri poreklom od sanskrtskog: agur. a kad je došao na red panteon. trebalo je ostati pri: agur.cilj u konjskoj trci P. medu njima su srpski bog: Bhagah i višnji: VişĦuh. takmičenje radi nagrade ādžitjā . neiscrpno bogatstvo. nadmenost.šikharah (sl) .salilam .lutati uokolo atavī .naziv jednog naroda u Mahabharati. uobraženost. možemo povezati samo pomoću kaiša.iša = ākāšeša .onaj koji ništa drugo. āŃavikah atavizam turnir I. šuma atavī . sreća. Sunce ākāša . pristati. Po mome. reč potiče od glagola .reka Ganga sišla s neba na zemlju ākāša . āŃavikah . 46 .naduvavanje.ptica ākāša . osim vazduha nema.Složenice: ākāša . āgur.ājatanam = ākāšanantjājatanam . kad treba nešto izgurati i izdurati. ādži (m) .atavista. preneto u hrišćanstvo.Aditih znači: neograničenost. da je bilo pravih gurua. armija sastavljena od stanovnika šume.pobeda u trci ādžjantah . invalid. āŃopah "top . ovom prilikom ispali su iskreniji od kojekakvlh modernih civitas .stanište beskonačnog ili beskonačni prostor Sa ovim rgvedskim pojmovima o beskonačnosti mi se.gah . pre svega.potvrditi.

ādambarin . to videći. odneti. žica P. ātanoşi zategnuti. najdraža mi je Top .udarački muzički instrument P.onaj koji je zategnuo luk da bi nekoga ustrelio. ātan. u kasnijoj literaturi meñu: ātatājinah ubrajani su: palikuće.razvući.udarati I. rasprostrti I. Bojim se da će nekome pasti napamet ideja izrade bisti u bronzi svih topista sa svih top . Naši atavistički preci silno bi se čudili šta smo sve u stanju da stavimo uvrh liste i možda bi se. ādambarah doboš. tupandžiluk i talambaluk postali su ugledne i unosne profesije. potpun.aghātah (sl) . promenila nabolje. Istočnosrbijanski tupan potiče od: G.liste dokaz su slavni bubnjari rok bendova. U meñuvremenu.lista nadrealista jer isprdava i top . dobijen. siledžije i lopovi (hrvatsko: tat) ātjantika Atlantik (?) P. koji od jednog koncerta inkasiraju hiljadu puta više od godišnjih prihoda nekih debejkija. mogu se po ćefu. Što se mene tiče. otimači. počev od toalet papira pa do bestselera. propast Platonove Atlantide. ātjantika .liste. Prva opasnost: nestaće bronze i druga: neće se imati kuda proći do pijace i do centromarketa (ovo: market. Nekada su u Istočnoj Srbiji "zaostali" očevi upozoravali decu. rika slonova ādambara . on mi ide s tupanom na vrata". ali lepše zvuči na engleskom i služi za civilizovanje atavista). I prvi i drugi bave se problemima srca. ili počev od kreketanja žaba pa do folk urlatora. ātanoşi . napeti G. ātanah . očigledno. ātata . ubica. ātan.vrsta doboša. Vremena su se. znači pijaca.udaren Talambas je u RVK označen zvezdicom. ātodjam . galama nastala od glasnog govora i nedoličnog ponašanja. bombastičnost. naduven Još ima živih ljudi u našoj zemlji koji pamte dobošara kao začetnika javnih glasila. talambas I.lista. ali na različite načine. ātta G.uobražen. otet 47 otet . da je najduži vek trajanja liste oko nedelju dana. ātudati . talabukanje i talabukati.uzet.liste i nadrealiste. nisu. neizmeran. orobiti. nategnut konopac. Srećom. latinski Atlantikus i geografski atlas u bliskom srodstvu sa gornjim sanskrtskim pridevom. pokajali zbog svojih seks adžitura.zategnut kao luk ātatājin . da se ne bi dogodilo: "Ja ga šaljem na ata. ātta .uzeti. personifikovani ratni doboš (modena sirena).zategnut.dobošar P. oteti P. takode. ādambarah . zategnuti. sveopšti (kao uništenje sveta na kraju mahajuge) Slutim da su grčke reči: Atlas i atleta. praviti top . trubljenje kao znak za početak napada. ātunna (tpp) . Da je profesija na vrh top . ātud. ādatte .neprekidan. ādā. beskrajan.U skladu sa pomamom diverzifikacije turnira.

Zamerala sam mojim zemljacima jer koriste genitiv i kad treba i kad ne treba. Umesto titoističke grandomansko . ānuvešja .radža (sl) . U Indiji važi mantra:"Gost je bog!" ānuvešja P.gospodar poseda. āpanam .ljuljanje. posednik Kad dodete u goste seljaku u Jugoističnoj Srbiji. višati . utešno je znati da je kolevka poreklom od sanskrta.obilje. āntikā . drhtanje. nastalo od vešah . jer bi i mi imali atomsku bombu. oteti. umesto: Veri 48 komšija . seksualni odnos āpnah (n) .ljuljaška āndolakanam . Što je gondola pored kolevke. prisvojiti. āndolaja. dripci nam ne bi mogli pišati i srati i baze u kolevci graditi. pokretati I. pa bi sad bilo: "vuna kićo".srpsko prijateljstvo i razumevanje s posebnim osvrtom na humanizam papa i Venecije. dosegnuti. trebalo je "izvršiti zaokret" prema agraru i nuklearu.amaterske. biti živ) i vešja. samo mi se u Italiji i u Indiji dogañalo da lako sklopim prijateljstvo s nepoznatim osobama koje su mi nudile. morate sa kapije da pitate: "Ape li kutre?" (ujeda li kuče). oscilovanje Budući da je Kosovo srpska kolevka.listi evropskih jezika najbližih sanskrtu italijanski plasirao na drugo mesto.onaj koji je izvršio otimačinu i pobegao Oni koji orobe pa ostanu. potresati.onaj koji živi u susedstvu. tržište. āntikā I.ljuljati. āpnoti . umesto boravka u hotelu. postignuće. Otud italijansko .sused (glagol: viš. urbanim strukturama.postići. gostoprimstvo u svome domu. Smisao je isti kao kod odrednica navedenih pod glasom "a". na primer: "Daj to Vere.kojim se označava živo biće (glagol: an. komšija. āndolakah .trgovina. Reč je složenica od: ānu . sreća. Politiku i šalu nastranu. klatiti. āptih apetit āpanam aps G. dobiti. nazivaju se: adaja sthitah. āp.trgovac. prisvajanje. uzapćivanje āpaĦah . Mire".dobitak.vlasništvo.ādāja .čara (sl) .disati. jer se tamo bolje pamti sanskrt nego u tzv. aniti . Ovdeje fonetska bliskost veća.nastaniti se). posed. umesto "ruke uvis! predaj se". āndolajati (den) . povezanost. kojom srećom. a ne Evropljani. uhvatiti I. klaćenje. dohvatiti. znači da se na top . prodavnica āpaĦikah . potomstvo apna . svaštarske industrijalizacije.starija sestra Ko bi rekao!!! āndolakah āndolah kolevka gondola antika G. diler āptih (f) . Indo. Da smo. dohvat.

"piti ušima i očima"pažljivo slušati I. iznurenost Svojim apetitom. āpjai. ispuniti se I.vode. āpānam . āpjajanam .goşŃhi (sl) . āpišāna upisan pekara G. āpat apatija āpadā pad G. Što se. gorespomenuti radža želi da izazove svetsku apatiju i sveopšti duhovni pad.napiti se. Tako se misli na sanskrtu. izmoždenost. tu je apna rādžā sa atķpa .ukrašen. āpīta . āpiš. dekorisan. nevolja āpat (f) . āpjājate . ojačan Kako izgleda kad nam gosti doñu pa svi imamo jak razlog da prestanemo sa pijenjem ap . Ekonomski zakoni i uloga pojedinih sektora privrede u stvaranju profita nisu bili nepoznati u doba stvaranja Rg vede i Mahabharate.pijan āpājin .odan piću āpānta . gde su i posedovanje i vlasništvo i potomstvo izvedeni od istog korena. savremene svetske situacije tiče. "Greškama" se ispoljava dobro pamćenje.pojava.osveženje. Aps i sl. ojačati. ravnopravnost i raspoloženje. āpānagoşŃhi pijanka sa gostima G. muka. Posle pijanke može doći do tuče radi osveženja i otrežnjenja. patnja. ulazak u neko stanje. nesreća. dovesti se u stanje nevolje.zadovoljen. u RVK obeleženo je zvezdicom u zagradi. obojen. Pre pijanke treba udariti podlogu od hleba i pečenja. i dr. āpad.pijenje.izazvati neko stanje. Pokajanje može da se obavi i u eventualnom apsu. što potvrñuju pojmovi izvedeni od korena: āp. očvrsnut. "Razvojem" jezika došlo je do pomračenja vrlo instruktivnih analogija. okićen. alkoholno piće G. Tu su i oni koji radžu & co.peć za pečenje hleba. u RV particip: āpišāna . dajem svoj doprinos. Sa upijanjem znanja preko ušiju ide malo teže. jer tu se uvek neko ističe i nameće pa nam kvari jednakost. presisati. radi uvećanja poseda."onaj koji podstiče žestinu i hrabrost". Funkcionišući po principu: "ko će koga". āpattih (f) . poboljšan. nevolja.apetitom i sa besnim psima rata. pak. zasićenje P. društvo koje pije āpāna . āpibati . āpā. keramike. trgovina liči na seksualni odnos. od kojih je samo mali deo ovde dat. vide u apsu. nesreće I. dok nisam saznala da u sanskrtu genitiv može da zameni svaki padež.Miri. pijanka P.manu (sl) . āpākah āpākah . i da presisamo alkoholno piće opisano je sanskritskim rečima iz Rg vede.naduti se. nevolja āpadā . āpjājita (tpp) . Predlažući turski aps.gozba.nesreća. pijuckati. āpādjati . cigli. pozniji glagol je: 49 .nesreća. bol.

vrsta žita başŃah . Ove reči nema u RVK.budala. plus govedarski šešir. Budući da su riñi obavezno penkavi. Tu su başkiha star.ukrasiti. ābhāta .sjajan.prija (d) . U Istočnoj Srbiji.stanje: biti plen āmişašin i āmişa . naziva se u RVK i u mom kraju: tresigaća.crvenkast. na prakrtu. najviše dopali pevač Prisli i bigmekovi. āmişam . mišar. Ambah je vrsta žita. osnova: amis) .sijati. isijavati. Nañe li ga.sušiti) āmih (n. Sigurno je da dve poslednje reči ne potiču od bašte. ārālikah . lepa pojava P. ārāla P. mišar I. v. ārāla . ābhāti . neka kažu oni koji bolje od mene znaju srpski jezik.majka i stha . blistati I. otac se naziva bašta. mrtvo telo āmişatā i āmişatvam . prirodno stanje miša pretvara se u āmişatā. Ptica grabljivica.sirovo meso.crvenkasto . ulepšati Da bi se postalo "lep kao upisan" neophodno je "picnuti se". svetlost.mrk Moji zemljaci kažu za riñeg. ābhā .sjaj. izvijen I. jer Srbi nikada nisu bili veliki baštovani. riñ āpinga .stajati. strelac ili veća ptica grabljivica.piñdž. pa pošto postane budala. nije obavezno da penkavi predsednik bude lep kao upisan mada je obavezno "picnut". ambarja. Dogaña se da neko.sakupljati. amharjati .narod spominjan u Mahabharati āmbah . iskrivljen. ābhāta G. pegavog čoveka "penkav kao ćureće jaje". kod Torlaka. pinkte . lep āmişam meso. jer planira u vazduhu lepršajući krilima dok osmatra zemlju u potrazi za plenom.blago zakrivljen. iznemogao i bastah .kuvar 50 ralo bašta (?) ubav . da bi impresionirao Monike. simbol revolveraške diplomatije. uzevši u obzir gornje sanskrtske odrednice. Znam da vrlo star čovek izlapi. mada svi znamo šta je baština i baštiniti. prevede tresigaću u stanje napunjenih gaća i miša vrati u prvobitno stanje.mesožder "Na ubavu na polju Kosovu" zaseli su āmişašini po nalogu āmişaprijah kome su se u 20. Ovde spadaju i pridevi: P.budala (na prakrtu) U Mahabharati spominju se zemlja i narod AmbaşŃhah nesigurnog porekla od: amba . Kralj se zvao: AmbaşŃhjah. nego od: bašta. sekretarica isto čini. pinga . ambaşŃhah .meso (verovatno od korena: mis . ābhā. nad njim je vršen "lapot". ambaşŃhah I. Njemu guñeti uz gusle: "Na Mišaru polju širokome" značilo bi bacati biser pred svinju. Otkud bašta.

poštuje i ponaša se prema učenju i pravilima koja važe za "plemenite" ārja . ārčh. štetovanje. odan zakonima i religiji predaka koji ponašanjem opravdava poštovanje. kasnije. ārşam . putovanje kroz vede". potiču iz Rg vede i izvedeni su od korena: "ķ" (v. ārjah Arijac I. pretrpeti štetu. ārččhati arčiti argument (?) G. sličnih osnovnih nazora i mentaliteta.čovek dostojan poštovanja. Ja se češće služim starom terminologijom jer se iz pojma Evropljani ne vidi njihova pripadnost istom stablu. Ako jedna USA . v. pod "ķ"). Neko poarči jedinu kozu i štetuje 100%.āşŃa .govor rišija u vedskim tekstovima P.sve što pripada ili je izvedeno od rišija. ārčh. nastalih od istog prajezika. ārččhati . U poznijoj literaturi pojam Arijci vezuje se za one grane koje su naselile Iran i Indiju. Isto se nazivaju i knjige koje se odnose na metode proučavanja veda (prema rečniku Tārānāthe Tarkavāčaspatija). Marksu se otkrilo kako se ovo dogaña. Himalaja i Vindhija planina ārjāvratah (sl) . Na pitanje: zašto.anga .plemenit i ārjah .Buddhin osmostruki put ārjavam . zapisano je u tajnom božjem programu. ārşa i ārşeja . Ovoj skupini pripadali su Stari Grci. oznaka za prve tri kaste. Irci su u oznaci "aira" očuvali uspomenu na rgvedsko "arja".ponašanje dostojno poštovanja. nema odgovora. plemenit i mudar. srodnih jezika. studij kompletnih veda. drugi ima 100 miliona dolara.Moguće je da veza izmeñu gornjih pojmova potiče od činjenice da dok se oralo ralicom.mārgah = ārjāşŃāhgamārgah (sl) . ārgajana . nesreću. dok je pojam Indoevropljani širi i obuhvata sve narode istog porekla i srodnih jezika. Evropa se upoznaje sa indijskom kulturom. podložna je relativizaciji. Zašto je to tako. čestitost Pojmovi arja . U 18 i 19. ni haker. u Indiji mnogo više. poštenje. Snažna meñuzavisnost pojmova: arčenje. rgajanam .ono što se sadrži u knjigama o Rgajani Rgajanam je "hod. štetovati. meñutim. preko sanskrta utvrñuje se srodnost jezika i zajedničko poreklo Evropljana i Indijaca. poeta vedskih i drugih starih himni ālāpah alapača 51 . glavna hrana je bila kaša. pa kad poarči jedan. sveta zemlja Arijaca izmedu dva mora. Milošću božjom. Zato će se u tekstu naći pojmovi Zapadni Arijci = Evropljani i Istočni Arijci = Indijci. pošavši iz pradomovine."domovina plemenitih".pasti u nevolju. ārşa arhaično I. ime rase koja je.studij kompletnih veda P. ārjah . za jedan milion može da se kupi 10 hiljada koza.osoba dostojna ovoga naziva. sa usvajanjem konvencionalne oznake Indoevropljani = Arijci = narodi istog porekla. nastanila Arjavartu.onaj koji poznaje. u njega ne mogu da prodru ni egzegeta. štetuje 1%. ārgajana I. Ono se očuvalo i u nazivu države Iran. Buddha i svaki onaj koji podučava i živi u skladu sa četiri plemenite istine budizma ārjāvartah (sl) . Latini i Kelti i pripadaju narodi većine evropskih zemalja i Indijci.koza košta 100 dolara.

eti .uzvik strogosti. uglavnom se jelo posno.i. i. uz "i" dodati "bre" što je. teći. takoñe. broj 4 ājavjajau (m.eti . itjā. opsedati (?) GLAS "i" -kao iskatii i U. preko. I. ita (tpp) . otići. eti ići G. āsidh. I. i. ići. proteći I. nareñenja. kroz. aččh .prošao. otišao. osnova: asedhķ) . razgovor ālāpanam . doći i td. profit. vratiti se u početno stanje.. sažaljenja Srbin će.uhapsiti I. nastanjivati. āsah .ići prema. eti .i. stolica āsandah . atj . U njihovom beskrajnom kruženju neki izginu.dolazak. dobijaju nagrade za doprinos "napretku".sedište. aččha . pretnje. āha U.sedenje. dobila sam odgovor: "Kad sam bio dete. sedište. dostići ati . du) . āha . govorenje. sanskrtsko. Istražujući u čemu moji zemljaci vide napredak. neki krepavaju a neki. idenje P. prikladni su za opis nekih ekonomija i nekih životnih standarda. āsedhjati G. ostati i dr. āste .proći pored. sedeti mirno. 52 . razgovaranje s nekim āsanam sedenje G. 84 položaja joge.obraćanje. kocka.biti.govorenje nekome. āseddhā (m. i . zanemaren Pojmovi: ići.stolica od pruća āsidh.hapsilac āsedhah .1. slediti. ājah . opet. pobeći. stražnjica āsanam . obići. proći.prihod i rashod P.uzvik ljutnje. pa doći.otišao. zabrinutosti. pozivanja. aha odsedeti.hodanje. mesto. sad blažim". preminuo. došao Značenje istog glagolskog korena sa prefiksima: G. Blaženstvo napretka sastoji se u jedenju zamašćenog jela sa mesom. ās. zatvoriti krug. obavezno. ālāpah .zatvor Zato Srbin kaže: "odsedeo u zatvoru". približavanje. atiŃa (tpp) . stanovanje.hodati. postojati. āsedhjati . zarada.

posvetiti. ingita . hitati.nagoveštaj.obožavati hvaliti.uzbuditi I. nastala kvarenjem sanskrtske ingitam nagoveštaj G. gramatički poredio pridev: siromašan i ne bude stigao u carstvo nebesko. zeći. Manje je izvesno.ići prema. u ime boga i demokratije željni ustoličenja.trenutan 53 . ovog momenta. zažeći. Žeći. itvara utvara P. itvara . vode poreklo od žrtvenog obreda koji. poštovati. kretati se.šećerna trska Naziv: šećer potiče od latinske oznake za biljku: Saccharun Spontaneum. idānīm . u ovom slučaju I. poklon. zažeti. luta. a ova je. nagoveštavanje osećanja gestom ingitam .žrtva. kao na primer: uş koji. ponuditi. žrtvovati U Istočnoj Srbiji deo kuće u kojoj je ognjište nazivao se: iža -mesto gde se oganj užiže.onaj koji hoda. možda i želeti. božanstvo idžjā . Doktrinama se uprošćava život i prebacuje odgovornost sa moćnika na nedužne i nemoćne. promena boje glasa.ići. ingah . kao i dosada. idžjah . it. takode. čiča (?) šećer I.kovida (sl) i ingita . povezuje ljude sa svetom bogova i predaka.vešt u izražavanju tumačenju unutrašnjih osećanja ispoljenih gestovima idžja iža. potresati. podao i zao ikşukah p."Strah od gladi" i "imati šta jesti" predstavljaju osnovnu životnu situaciju i jedinu životnu filozofiju siromašnih.sada. sam je kriv jer nije umeo da iskoristi od boga i od demokratije darivanu mu slobodu izbora. znak. sa željom. mada nije nemoguće.danas idānīmtanatva (ind) (sl) . etati G.ahnah (ind) (sl) . mogu biti izvori navedenih srpskih pojmova. da oslovljavanje strica ili starijeg čoveka sa "čiča" ima veze sa sanskrtskim "idžjah". donacija Reči potiču od korena glagola: jadž.džñja (sl) . zasnivaju svoje doktrine na slobodi izbora. putem ognja. ing. iŃ. zalutati idā sada hitati P. žuriti. i oni treći. idā (ind) i idānīm (ind) . unutrašnji pokret P. Ako narod bude u budućnosti. I jedni i drugi. Ima i drugih korena. jadžati . Politička i duhovna elita nudi narodu metafizičke programe spasenja "okrenute budućnosti". ponuda bogovima ili precima.ubrzan puls. ingati . žreci. eŃati . ikşurah i ikşurakah . putuje i može biti svirep. po svoj prilici. ikşukah.učitelj.

işudhja. nastojati da se nešto dobije. terati. osnažiti. nadahnuti. inoti inatiti se (?) G. groma i kiše i vrhovni u vreme arijskog osvajanja Severne Indije. uliti snagu pojačati. isanjati (den) . poteran.ubrzati. neprijateljstvo Starogrčka boginja Irida i latinsko: irritatio potiču od gornjeg korena. iraksira rakija I. radost I. u matematici: problem. inoti i od Indre.in. işaĦja . hitnut Ima trenutaka u istoriji čovečanstva kada graditelji istorije. imati nešto na raspoloženju. ksiram -mleko.ono čije mleko ili sok osvežava i raduje. ureñivati nešto. Na pitanje da li srpski inat i inaćenje potiču od: in.neprijateljstvo. pokoriti. in. Božji gnev ne potiče iz sanskrta. gašenje svih želja iččhā . nameravati. iş. irasjati (den) . Svrgavanjem starih panteona sa mnoštvom resora ostali smo na primer bez boga nuklearnog otpada i bez boginje bombardovanja. podbadanje işa (n. pobuditi. tražnja.isticanje. osim pišanja.bilo koje piće. žestoko piće. osloboditi isanja. Sve ovo je moguće. budući da je Indra bio bog munje. osnova: iras) -ljutina. rasrditi se G. irasja. isprazniti. pustiti da teče.izvirati. pišati G. u gramatici: deziderativ iččhā . iččhati . u matematici: sinus P. izlivanje işuh (m) . neko vreme vrhovnog od ovog glagola: in + d + ra.naljutiti se.strela. sok od bilja is. ohrabriti. zahtev. ostaviti iza. işiŃa (tpp) . izbačen. eşati .potiskivanje želja. nije lako odgovoriti. da otiče. esati pospešiti.podsticanje.zahtevati. ispražnjen. primeniti silu. unatti .nivķttih (f) (sl) . da struji.izazivati ubrzavanje. podsticati. hitnuti. ne mogu ništa drugo da pospeše. nadvladati potući. ohrabriti. işudhjati (den) . drugi mu ime izvode od: ind. odaslati.dānam (sl) . sklonost. Za drugu funkciju konkuriše bez tržišnih konkurenata dama Irida sa iritativnim i iterativnim simbolima.phalam (sl) u matematici: rešenje problema G. poterati I. zahtevati. vršiti pridsak. osnova: işan) . teći (kao voda). žudeti 54 . indati .prevladati. zlovolja irah (n. irā . preklinjati. irasjā .pokrenut. irasjati razjariti se.zadovoljenje želja iččha . invati . biti gospodar nečega. pokazivati neprijateljstvo prema nekome I.želja. broj 5. istočiti. sa značenjem: potčiniti. inoti i inv.želeti. iş. iččhā . Neki etimolozi izvode ime boga Indre. čeznuti. iş.biti moćan ili od: und. iķa . irasja. osveženje. iččhati iskati işudhjā ishod G.kşīra (sl) . očekivati ili zahtevati nešto od nekoga I.

govoriti.devatā (sl) .stanje nekog koji tek što se nije razljutio Pošto je ovde naglasak na drmusanju. ukşati .prskanje. govor uktham .drmusati se.kāma . dizati glas I. ukşaĦam . ukş. čuvan işta .krava obilja işta . u značenju zvati nekog ili vikati. GLAS "ī" īr.uzvik sažaljenja. işudhja .kao uzdanje - u U u .tražen. loše prolazi. Kod Torlaka oko Knjaževca koristi se glagol: okati.vetar īrjatā . onaj kome se ukazuje najveće poštovanje i od koga se ište. umesto iščekivanja: iččha . emitovati seme (kao bik). prskati. molba iştuh (f) . ukş. buniti se. hvala P. ukta (tpp) . željen. šikijati. īrah . vakti . stih. preći na budističko stanje svesti: iččha .izreka.danam.želja P. īrte G.dhuk (sl) . pretpostavila sam gornju srodnost pojmova. škropiti G. ukşita (tpp) .nivrttih. voljen.najmiliji. proklamacija.bik u ulozi oploditelja stada P. uktih (f) . božanstvo koje se slavi i od koga se ište.I. Onaj koji se rita u ritmu neusklañenom sa ķtam. osnova: ukşan) . milovan. grditi nekog. iako "imaju ono što niko nema": slavu . Što se Srba tiče.vlažiti. ritati se (?) GLAS "u" . īrte . osvećenje ukşā (m.zahtev.džanah (sl) .ovlažen. izrečen u okati Ove reči izvedene su od glagolskog korena: vač. işta . ukşati šikljati. īr. jer je bolje odreći se svih želja po sopstvenoj želji. škropiti. ljutine uktih I.voljena osoba işta . poprskan 55 .izgovoren.iskaz. zahtevan. Kada se nešto ište iščekuje se povoljan ishod. izabrani bog zaštitnik. rasprskavati. pažen. Sve ove srpske reči gotovo da su identične sa sanskrtskim.işŃadevatā. nego po želji kojekakvih usrećiteljskih doktrinara. biti jak I.

džinovskih skulptura smeštenih na padinama brda. biti naviknut na. Hinduizam je veličanstven zato što sve pamti. pomazati. ogroman.lomljiv kao ćup P. kazan. naglašeno.stih.mučionica. odozgo. U pomamnom otimanju od štrangi.nasilje. Nandi je simbol vitalnosti i energije plodnosti. čeznutljivo gledajući u pravcu lingama u središtu glavnog hrama. učjati . čestit G. Po svoj prilici. Usukani sveci. oslikani po hrišćanskim crkvama. zna se da se radi o stradalniku za veru.visoko.Škropljenja svetim vodicama u raznim prilikama. upalih obraza. moćno Gornja porodica reći potiče od različitih korena: uč. biti pogodan za I. brzo obavlja dužnost širom otvarajuči oči i nozdrve.govoriti) . samo "stradanija". nagore uččais (ind) . I bog je starac. na ivici groba. glasno.asani. strast.onaj koji zaslužuje hvalu učča (od glagolskog korena: añč. sasvim drugačiji od egipatskog u kome sve vri od života i od nade u "voskresemje". ukhah i ukhā . ona odlazi ne osvrćući se. Religije koje obožavaju čoveka. dve najlepše nalaze se u Durginom hramu u Ajholeu i u Šivinom hramu na ostrvu Elefanti. jetkost. posuda. vač i añč.biti u posudi ugratā ugra grozota grozan I. zvučan. nasilan. razjasniti) . on tačno zna kuda ide skače na kravu.uživati u. otmen. jarost. Treba videti prvo pripuštanje mladog bika kravi. uč. Šivina životinja je bik Nandi . bes. i one koje ni to nemaju nego čitaju jednu te istu knjigu. privižen nečemu. zajedljivost P. sud za kuvanje na vatri ukha . kojima ga dva čoveka s mukom obuzdavaju. učjati učiti (?) učathja učtiv. govore da su oreoli rezervisani samo za starce. Česte su skulpture Šive naslonjenog na pleća Nandija. lepi i mladi Šiva kroti Nandija. ukhja ukuvan I. nagore. iz kojih je vreme istočilo životne snage. pravi morbidni nekropolis. anakti . od trećeg u literaturi nastaloj posle RV. učita (tpp) .slaviti. bilo kao mrtvaca na krstu. vakti . kao da umire. ukhja .ččhid (sl) . Njome se naglašava značaj govora 56 . vera nadahnuta smrću. strašan.džña (d) . Ima Nandija.gore (na nebu). jer je problem aktuelan u mladosti i u doba najveće životne snage. kao što je onaj iznad Majsora. bilo u joga . visok. nosioca života. svirep i sl. ugursuzu je mesto ovde baš zato što je u RVK obeležen zvezdicom. ugra . Nigde života i životne radosti. Svaki Šivin hram u južnom stilu ima ispred glavnog ulaza mali hram mandapu u kome leži Nandi. pogodnost P. Ako oreol okružuje mladi lik. Oploñena. ukrasiti. i pada na kolena iza njenih zadnjih nogu. glasan učita . uč. ugratā i ugratvam . na čijem vrhu se uzdiše hram.uzvišen. biti odan.moćan.Razdragani.prikladnost. učatham (od korena glagola: vač. kao da su isekle čoveka iz života i svele ga na etički problem. sve s ciljem da se nešto osveti i blagoslovi. hvala učitatvam .ćup. hram . nigde osmeha. odozgo.onaj koji zna šta je prikladno učča (ind) .pogodan za učathja . uzdignut. postaje jasnije tek povezujući ih sa šikljanjem i rasprskavanjem semena. Izvedenice od prva dva korena nalaze se u Rg vedi.

Nepobitna je činjenica da sa porastom pismenosti narastaju agresivnost i kriza morala. Verujem da reči srpskog jezika: učiti.preseći. iskorenjivanje. uččar. uččhid. uspraviti. uzdizati se.isticati se. no. Biti akter istorije ne spada u časno zanimanje. učtiv i sl. veka i izradio rang-listu učestanosti pojave imena zemalja u naslovima. dodavanje.uzdizanje. Čin i delo govore sve što treba znati o pojedincu. učen. nisu nastale sa početkom pismenosti. veličati I.izgovaranje. penjanje.lingvist uččarajitā (m. važan. analizirati. od korena def. glagola: uččhiš . uččhişŃa nečist P. uččhri. napredak i propast P. štrčati Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi u predgovoru rečenicu iz referata pandita Šjamadžija sa kongresa u Lajdenu: "Mi u Indiji.presecanje. uččhişŃa (tpp. Ona je jedna te ista priča: uččaja . uččajah . nečistoća uččhişŃa i uččhişŃvam . mnoštvo. O autorima velikih dela gotovo da nema podataka. uččhinatti . artikulacija uččaraĦa . Ako bi neki kompjuter prelistao sve novine 20. učči.dizati.ići nagore. pogotovo kada se radi o razvoju umnih sposobnosti".sakupljati. uččhişŃam . najaviti.neko ko nije isprao usta i oprao ruke posle jela pa je ostao nečist I. izgovarati I. čal. razaranje.apačajam (n. uččhjāte . osnova: uččarajitķ) . oni su noseći stubovi njene kulture i civilizacije. učitelj. otkloniti. uččita (tpp) . uččarati . uččhedah . Upamtila je vredna dela doslovce i mitologizirala one ličnosti o kojima se imalo šta reći izvan golih činjenica.onaj koji jede tuñe ostatke uččhri.onaj koji se uzdiže kao Sunce G. či.onaj koji razara nejasnoće. kazuje P.apačajam siledžija.ostatak uččhişŃa . verujem da bismo došli do zaključka da su najsrećnije prošle one zemije koje su imale najnižu frekvenciju ili minimalno učešće u stvaranju istorije.ispljuvak. čhid i ši (d pred č postaje č. prikupljanje. razrešava teškoće G.džnah . uččalati . Ona se bavila večnim temama opšteg značaja spram kojih je istorija koješta o kojekakvima.bhoktā (d) . uznositi. jer se i pre nje imalo šta učiti. Indija nikada nije hajala za istoriju dok je istoričnosti nisu naučili Anglosasi. neki ne vide da je on imao ikatakvu prošlost pre ulaska u istoriju. prikupljen G.du) (sl) . uččhrajati . uččalah . dokrajčivanje P. osloboditi sebe nečega I.um. d i š daju ččh): G. punoća uččaja .sakupljen. razrešiti nejasnoće teškoće.sakupljanje.prekovanog u stih radi obraćanja bogovima.otići. objasniti I. uččhi. uččara . prikupljati I. rast. uččal. uččhedin . nego da vuku poreklo iz vremena Rg vede. Evo još nekoliko primera nastalih dodavanjem prefiksa "ud" ispred korena: čar. uččhrajati ustajati G.ostaviti kao ostatak) . Rekla bih da je srpski narod bio moralniji pre Ćirila i Metodija. Po istoriji Indije rovašili su i prve knjige o tome napisalisa Englezi u vreme kolonizacije. uččhrajah . biti znamenit. razumevanje G.onaj koji izgovara. uvereni smo do dana današnjeg da je usmeno učenje daleko superiornije u odnosu na knjiško. uččinoti .uspon i pad. uččaraĦam . vertikalna stranica pravouglog trougla 57 .

u nešto uživeo. obarati ūj. srpske reči: tkati. utkati. uta (tpp) (od glagola: ve. ubiti. udždžāgara . udždžhad .tkati I. jer se tkane izvodi udaranjem brdila i izvoñenjem šara. istočen (kao voda) Zažditi pušku. udždžīv. udždžīvati (od glagola: džīv. udždžāgr.koliba načinjena od lišća u kojoj boravi pustinjak. istrebiti I. odaslati. koji izaziva velike posledice 58 .onaj koji napušta P. Ńankajati . glagola ve. udždžāgarajati . udždžhita (tpp) . džahāti . proizveden. pokolj. ispražnjen. ūjate . otkati. pobuñen.napustiti. Po svoj prilici.pobuñen. uŃŃankanam (od: Ńank. krvoproliće udždžāgr.ono što treba da bude otkano Od korena: tank nose ime indijske i budističke (Nepal Tibet) tanke. ostavljen. uŃah .oživeti. velikog značaja. udždžasajati . po Vuku.pečatanje. udždžīvati oživeti užagriti užas G.izvrstan. uŃh. udždžāsanam . roñen udždžāsanam G. zvati. uŃadžāh udžerica I.pečatati) . osnova: udždžhitķ) . oŃhati otkati (?) G.otkan vātavja i veja (tpb) .otići) .(od glagola hā.napušten. Zbunjuje 3. kuća. ili zažditi preko polja.uzdignut. isprazniti I.bditi. iskoreniti. podignut.uništiti. vajati . trava (one vrste koje se koriste za pokrivanje krova) uŃadžah . ūŃhati . udždžh. po Vuku.oŃhati i ūŃh. udždžhitih (f) . boravište (u opštem smislu) Udžera je u RVK obeležena zvezdicom.napuštanje (sveta) udždžhitā (m. povećan.lišće. džīvati -živeti) .ubijanje. uspravljen.sg. vratiti se u život udždžh.tkati) . tkanice i sl. Da li su vajanje i vajarstvo nastali od tkanja ili se dogodilo obratno? uddāmarin dambulhana. za poštovanje. udždžīv. ostaviti. udždžas. tkanje. uŃh.P. uddāmara . odaslan.udarati.1. u srodstvu su sa gornjom porodicom reči. nadražen Čujem da narod kaže za nekoga daje užagrio očima kada se. pobuditi I. označavanje posebnim oznakama P. odustati. damar (?) P. gotovo da je isto na srpskom i na sanskrtu. uččhrita (tpp) . pobeći. udždžāgarajati G. buditi. udždžhati zažditi (pobeći) G.

Reka Una.dodirivanje vode radi potvrde obećanja i zaveta uda . mada uticaji ovih nisu za podcenjivanje. razdraganost udaram uterus.udhārā = udodhārā ."tamo gde voda miruje". na latinskom: unda. nad. udānaja. vulgarizacijom indijske muzike dobija se turska. izdisati I. jezero.onaj koji stvara vrlo veliku buku Dok važni damari "biju" telo je živo.mokar.tok. sposobnost varenja hrane 59 . preko.vādjam . vodena struja uda . jedna od umetnosti i lepih veština udaka .plavah . unatti . daljom vulgarizacijom turske muzike dobijaju se top ostvarenja srpske folk parade! Niti je srpski narod ''folk" niti su mu potrebne ovakve parade. vlažiti I. više. kretanje nagore. spada ovde.prskanje bolesnika svetom vodom radi smirivanja udaka ."udaranje vode pri plivanju".ghātah ."sušen u vodi". ud ili und. human Od: udam nastali su na srpskom: voda. ud ud (polni) Prefiks imenica i glagola: ud označava preimućstvo.sarvasva (sl) . šupljina.izvirati.ašajah . dambulhana riče" bolje rečeno. ponuda vode mrtvima Složenice: uda .višīrĦa . izdah.agnih (sl) .šāntih (f) . bazen udaka .izdisanje.poplava uda ."žaba u izvoru". ljubazan.stomak. udam (samo na početku ili na kraju složenica) . udaniti . takode. materica I. materica.pītih (f) . Tu je i "trajna undulacija". udam voda udodhara vododerina unna Una (reka) G.onaj kome je suština u stomaku."stomačni oganj". označena zvezdicom. udānajati (den) . unutrašnjost nečega udara . izvodi se kuckanjem ćupova ispunjenih vodom. izelica.voda. Po RVK dambulhana. isticati.sparšam . jedna od 64 umetnosti i lepih veština udaka .otkriti radost srca I. vlažan. Sva sreća da je Srbin umeo da peva i bez Turaka i bez Crnaca. na engleskom: water. znači: turska muzika a kakva je ona kažu nam sanskrt i narodni pevač: "Čauš viče. čovek ograničena uma uda .mesto sa pitkom vodom uda .maĦdūkah . na nemačkom: wasser.disati. utta i unna (tpp) . creva. beskoristan P. proždrljiv udara . jedan od pet vitalnih dahova tela. udānah . iznad. udānah izdah G. udan.uddāmarin ."muzika vode".voda udakam . udaram .

udati je (ud) īşita udejivah istok(?) dete (?) G. nadutost uddhatatvam . biti plod nečega) . iščupati. penjati se. napregnut uddhāna i uddhānta (tpp) . uspravljen. no. nastao. dati ćerku.ukazivanje na uddeşŃā (m. izlaziti. izvući. udeti . uddišati . udisanje i izdisanje. obesili se I. kao što su: izlazak i zalazak. udajah (nastalo od prefiksa: ud i glagola: i. uddhķ.odvesti. oholost P.dati. roñenje i smrt. udeti .podignut. vahati . naslale daleko pre nje.onaj koji je izašao.dizati se.dizati.ā i glagola: i. udāvah. doći iz. doći iz. izazvati samouništenje kao posledicu. udāvahati . udi. pokloniti.udata žena udavati Gornji glagol nastao je dodavanjem prefiksa glagolu: vah. uništiti. ponuditi.udāvah. ude. grub. podignut. uddiš. odneti. dadāti . nije neosnovana pretpostavka da su navedene srpske reči u srodstvu sa sanskrtskim. kako su se tada znale povlačiti analogije širokog zamaha. osnova: uddeşŃķ) . udariti G. uddharati udarati. iskoreniti. izdignut iznad horizonta (Sunce) udejivah (nastalo od prefiksa: ud . ūdhā . osloboditi 60 . udīşati (nastalo od prefiksa: ud i glagola: īş.ubiti se. potiskivati nagore uddhan. udīş. īşati . sve iz Rg vede. raskinuti. penjati se.penjati se. roñen Ove prastare reči. uddhata (tpp) . uddhatih (f) . kao uzrok. uddešanam . oženiti se ili udati se P.uzdignut.kretati se) . uddhķ. uzdizati se (Sunce) I. uddhanti . biti plod nečega) .izbačen. izbljuvan Ovi trpni pridevi dati su radi potvrñivanja na početku datog porekla srpske imenice: ud od sanskrtskog prefiksa: ud.ponos. istrebiti.rañanje Sunca P.odvesti. udesiti G. uddišati udešavati. udāvahati G.onaj koji dela po odreñenom planu uddhatih uzdanje (u samoga sebe) G. uddhan. uzbuñen Ponosito uzdanje u samoga sebe može. uddhita uzdignut P. udīşita (tpp) . nasilan. uddhita (tpp) .ponos. odnose se prvenstveno na rañanje Sunca.odvesti O udadbi i ženidbi biće više reči uz glagol: dā. uddhante . usmeriti na I.ukazati na. uddiš. izlaziti.izašao.dizati se. uddharati . oholost. ovde sa korenom: dhā.

I. uddharaĦam - izbavljenje, osloboñenje, spasenje, uništavanje, gašenje, odnošenje ugarka sa domaćeg ognjišta radi paljenja žrtvene vatre i dr. uddhartā (m, osnova: uddhartķ) - razarač, uništitelj, oslobodilac, izbavitelj P. uddhāraka - iščupan, izvučen, uzdignut, podignut Porodica reči iz Rg vede ima bukvalni i metaforički smisao. Po prvome, da bi se došlo do slobode mora se udariti po onome koji slobodu ugrožava; po drugome, radi sticanja duhovne slobode neophodno je iščupati se i izdignuti iznad satirućih okolnosti svakodnevice. Srbima istorija neprestano natura prvi, bukvalni smisao, pa se duhovni potencijali troše na ispravljanje davno iskrivljene i neispravljive "krive Drine". udrič, udričjate G. udrič, udričjate - isticati se, strčati, prevazići, nadvisivati udvahah odvoñenje strčati

G. udvah, udvahati - odvesti, odneti, uzeti ili odvesti nevestu iz roditeljske kuće I. udvahah - odvoñenje neveste, sin, potomak, vitalni vazduh u telu koji odvodi hranljive materije nagore, jedan od 7 plamenova ognja udvahanam - odvoñenje neveste, venčanje, svadba udvodhā (m, osnova: udvodhķ) - suprug P. udūdha - donet, roñen, uzgojen, oženjen, udata udvodhu - kama (sl) - željan ženidbe Nekadašnje dogovaranje roditelja oko ženidbe i udadbe supstituisano je ud - varanjem. Ud – vāra je neko koji podiže rep uvis, udvāš, udvāšjati - obraćati se plačnim glasom i udvāşpa - onaj koji lije suze, cmizdrav, što sve lepo pristaje uz udvaranje. unmad, unmādjati pomahnitati

G. unmad, unmādjati - poludeti, pomahnitati, napiti se unmadah i unmāditā - ludilo, pomahnitalost, pijanstvo P. unmatta - pomahnitao, lud, pijan unmadana - pomahnitao od strasti G. umnanaja, unmanajati (den) - uzbuditi se, razdražiti se, pomahnitati I. unmanaskatā - pometenost uma, mahnitost P. unmanas - mahnit, lud "Madlenina mahnitost" na sanskrtu glasi: "mādlena - unmāditā", predsednička je nešto složenijeg karaktera: "unmadana - unmāditā". upaklķp, upakalpate upakovati (paket)

G. upaklķp, upakalpate - postati, biti prikladan, pristajati nečemu, uobličiti se I. upakalpanam - priprema P. upakalpita (tpp) - pripremljen, ureñen

61

Slavna porodica reči za koju znamo da sadrži koren: klķp, od koga su nastale kalpe, kod zapadnih Arijaca skončala je bedno. Doduše, namesto predstava o kalpama dobili smo raznovrsne političke i religijske "paket aranžmane" turističkog karaktera sa širokim spektrom destinacija. upadžñā saznanje

G. upadžñā, upadžānīte - izumeti, izmisliti, pronaći I. upadžña - nepoznato znanje koje nije prenelo tradicijom nego je do njega neko sam došao P. upadžñāta (tpp) - izumljen, izmišljen, pronañen Istorijski gledano, ovakvo znanje pokazalo se samo delimično napredno, iskustveno gledano, opasno je boriti se protiv predrasuda. upadas, upadasjati opadati

G. upadas, upadasjati - opadati, nestajati, malaksavati, biti iscrpljen, osušiti se, gubiti, biti lišen nečega P. upadāsuka - opao, malaksao, iscrpljen upadešah uputstvo G. upadiš, upadišati - ukazati, uputiti, objasniti, savetovati, propisati, naredivati I. upadešah - ukazivanje, učenje, savet, propis, uputstvo upadešī (m) - učitelj, savetnik upadeşŃā (m, osnova: upadeşŃķ) - duhovni učitelj Uporedo sa opadanjem duha narasta broj uputstava za upravljanje spravama. upadhķ, upadhārajati podržavati

G. upadhķ, upadhārajati - podupirati, podržavati, uočiti, razumevati, iskusiti, naučiti, zapamtiti Sve je veća ponuda imaginarnih ciljeva kojima se mora pružati realna podrška. upanāma I. upanāma - nadimak (nad - imenom) upapakşah I. upapakşah - pazuho Reč se sastoji od prefiksa: upa - ispod i imenice: pakşah -krilo, rame; doslovno prevedena gornja imenica je podramlje. Srpski jezik je sačuvao uspomenu na: pakşah u pazuhu. upapad, upapadjate upasti upādhih upadljivost G. upapad, upapadjate - ići nasuprot, protiv, napasti, prodreti pazuho nadimak

62

Glagol i imenice u istoj porodici reči imaju i druga značenja, u gramatici, filozofiji i logici. Upada se negde da bi se nešto otelo ili ako se ostane, da bi se jedno stanje supstituisalo drugim, po želji onoga koji je izvršio upad. Ono što upada u oči kao percepcija, razvijeno je u sledeće filozofske pojmove: G. upādhā, upadhāti, upādhate - postaviti preko, staviti na, pripisati, zgrabiti, pojmiti, shvatiti, obuhvatiti I. upādhih (m) - ono što može doći umesto drugog, supstitut, ono što može imati ime i izgled nečeg drugog, preinačenost, prerušenost, osobenost, atribut, ono čime se nešto bliže odreñuje - u materijalističkoj filozofiji: upādhih je uslovljenost, temeljni odnos izmeñu uzroka i posledice koji nije predmet čulnog opažanja pa se, stoga, ne može dokazati. - u vedanti, kod svih ogranaka, upādhih je jedan od osnovnih filozofskih pojmova: spoljno, slučajno ograničavanje i razgraničavanje pojava. Još je Badarajana, osnivač pravca, u svome delu Brahma - sūtram upadhih definisao kao zabludu, posledicu ograničenosti iskustvene svesti koja, zamračena delatništvom, vidi pojavne mnogostrukosti bića, iz neznanja, avidjā, tamo gde se znanjem, vidjā, spoznaje da apsolut nije dvostruk: saguĦah i nirgunah, već da je istinska suština sveobuhvatni apsolut, čista homogena svetlost, odnosno identitet imanentnog: atman i transcendentnog: brahman. Šankara je razradio ove teze i kreirao advaita - vedantu, monističku teoriju saznanja koja ide izvan majom nametnutih privida pojavnog sveta ili preko lažnih identifikacija posredstvom svesti rascepljene na subjekt - objekt, dvaita, udvojenost. Rascepljenost brahmana na nirgunah, bez obeležja i saguĦah, sa obeležjima iluzorna je, kao što je iluzorna iskustvena svest. Njoj nije dostupna istina, jer je individuacija iluzorna posledica iskonskog, ontološkog neznanja: avidjā. Bhaškara vraća realnost mnogostrukom pojavnom svetu koji je za njega: upādhih, mada je dosezanje te realnosti nepotpun cilj egzistencije bića u svetu. Dživah, živoj duši, biću, bitan je ne - rascep, abhedah; "rascep, bhedah, je uslovno ograničavanje, upadhih. Odstranjivanjem ograničenja, dživah se vraća u stanje prvobitnog abhedah. U svim vedantinskim školama osloboñenje, mokşah, postiže se meditacijom na nerascep, abhedah. Vedanta, u celini, počiva na upanišadskom postulatu: "tat tvam asi", "to si ti", odnosno na identitetu: atman = brahman - u logici, upadhih je ograničavajući dodatak kojim se izbegava: ativjāpti, neopravdano širenje nekog pravila ili principa izvan onoga što je prvobitnim iskazom obuhvaćeno. upoşanam post

G. upoş, upoşati (od prefiksa upa i glagola: uş, oşati - spaliti) - postiti (postom "spaliti" grehove) I. upoşanam i upoşitam - post upavitam pavit

G. upavje, upavjajati - udostojiti svetom uzicom (uzica se nosi preko levog ramena i svezuje se u čvor ispod desne ruke, niže pojasa; svakom dečaku prilikom inicijacije - uvoñenja u društvo odraslih Arja, svezivana je uzica u sedmoj godini, kada je, ako je iz brahmanske porodice, dobijao učitelja) I. uravītam - osoba sa svetom uzicom upavītakam - sveta uzica P. upavītin - onaj koji nosi svetu uzicu Pavit je puzavica velike dužine koja raste u šumi i puza se uz visoko drveće. U RVK naziva se belom lozom, jer cveta belim cvetovima. upānat opanak

63

upānī. upāja .čatuşŃajāni: pregovaranje. oponašati I.opanak. oponaša gornju i "radi na projektu" svadbene varijante sa gumenjacima. po nekima i u dualu: ubhajah (m).dvopolan. a Složenice: ubhaja . upe. sredstvo kojima se neko približava cilju. preduzeti nešto. . I. tržišno konkurentna Jugo . upānī. vezati.povrediti. okrenuti se ka.obadva. ubhnāti ."sa licem na obadve strane". ekspert u korišćenju sredstava ubh. upeti upeti se. upājah . prevodi gornju imenicu sa: sandala. jer je lice deteta okrenuto na suprotnu stranu od majčinog ubhaja . uped (nastalo od prefiksa: upa i glagola: i. otvoreni napad P. upānajanam . hermafrodit 64 . upānajati G. obući. upānajati .par opanaka (od: jugam . bukvalno: upregnuti opanci) P. četiri diplomatske veštine. ubhe (f) . obmotati.dvostruko znanje. upe.mukha .jugam.obadva. ubiti ubhau obadva ubiti oponašati B. ubhajī (f).jugam agencija za uparivanje veštine oblačenja i svlačenja sa veštinom obuvanja i izuvanja kreira nov svetski modni hit.vjañdžanam .onaj koji ima opanke na nogama Jugo .onaj koji se približava.obadve. autor sanskrtsko-engleskog rečnika Ser Vilijams. cipela! upānad . srednji i ženski rod se podrazumevaju.vetana .I. uz doplatu. sejanje razdora.ići) .provesti.predložak: obučen i obuven na buvljaku.jaram. podmićivanje. ubhajam (n) . upinjati se upinjanje upājah G. koji nešto preduzima upājin . trudna žena. ubh. upeta .obadva. težiti nečemu i dr. vodozemac ubhaja . isto: ubhaja (osnova) koristi se samo u singularu i pluralu. strategija. e.jugam (sl) . dostiže cilj.približavanje."onaj koji dobija platu na obema stranama". špijun koji je prividno ušao u službu neprijatelja ubhaja . upānat (f.onaj koji se približio. ubhe (n) . odvesti. Za modele vlada veliko interesovanje u zemlji i u inostranstvu.odvoñenje neveste ženikovoj kući Druga agencija. Očekivani devizni priliv potrošen je unapred.vidjā . upānahin . ubha (osnova) koristi se samo u dualu: ubhau (m) . eti . nahjati -pričvrstiti. poznavanje religije i svetovnih poslova ubhaja . praveći se da ne zna da su mu preci išli u opancima. stići do. obuti) .onaj koji živi i na zemlji i u vodi. ubhnāti G. osnova: upānah. od prefiksa: upa i glagola: nah.približiti se.čara .

šīrşan .trānam .ubhaja .nešto najbolje u svojoj vrsti Složenice: urasi .Zevsa u koju se pretvorio da bi zaveo Kibelu .plodna zemlja urvī . visok. urasja ."prostrana".dvostrana mogućnost.onaj čija je spoznaja okrenuta ka spoljašnjosti i ka unutrašnjosti ubhajatah . boginju mudrosti.sova.kaŃah .pradžña .Heru i na njegovu kćer Atinu.sudžāta .ono što pripada grudima. osnova: uras) .Indru. Verovatno je da se sačuvalo sećanje na iskonsku sovu. ka nebu.sūtrikā . ulapā .ruhāh .stavivši na grudi urasi .kķtvā . odgajano na grudima.dharah (sl) . uspravan.ime iskonske sove U mome kraju narod sovu zove ulovica što ne verujem da dolazi od njenih lovačkih sposobnosti. sa licima okrenutim na obadve strane ubhajatah . urah (n.dvoglav. ime Indre ulūkī .pripadnik obadveju strana ubhajatah . pre antropomorfizacije.u oba dana (subsekventno) urasam I. izdignut. dete urvīdhara I.dlake na grudima P. dilema ubhajatah . bila sova. 65 ulovica lapak Urvina (planina) ures .grudi urasjah (m) . zemlja urvī (f. ulapā I.ogrlica od bisera urasi .sveta uzica urasitra i urasi .širina. pticu .vrsta sočne trave Lapak se u narodu zovu vrste trava sa vlaknastim ili čahurastim plodovima sa kukicama kojima se kače za runo ovaca (ulapčeno runo).Nebo i Zemlja urvjā .poreklom od dobrih roditelja ubhaja-djus (ind) . amplituda urvarā .sambhavah . sovu .planina. ulūkah .ženske grudi urasam . urvī .onaj koji stremi u visine.pakşa .oklop urah . ulūkah I. ime zmije Šeše Poreklo Urvine planine može biti i od: ūrdhva . du) . koja drži sovu u ruci jer je i sama.

ulbam i ulvan . širi raznobojni sjaj i tako svetleći ona je sada poslednja od onih koje su svanule i prva od onih koje tek sviću i neće nikada prestati". uterus uş. 92.113. vulva. veličanstvena. puteve prohodnim čini. budeći i oživljavajući sve što je živo i nalazeći reči u njome nadahnutom pesniku. ćerka Neba. zora. oşati . buktinja ulvan I. jutarnja svetlost. latinski Jupiter i pater. zora uşah (f) . obilata kravama.. ''Pogledaj kako Zora razvija svoje zastave na istočnoj polovini neba. uşah . ukrašena svetlosnim zracima.pitķ. ona se suočava sa svakim okom.sjajan fenomen na nebu. njen blistavi sjaj pojavljuje se još jedanput da bi rasprostirući sebe rasterala bezoblične crne ambise mraka. jutarnja svetlost usrā . na čelu hodi.. uş. čineći smrtnike starijima za jedan dan i skraćujući njihov životni vek iz dana u dan. večernje svetlo uşāsā . uštap (pun mesec) G. od čega su nastali grčki Zevs.jutarnje svetlo. usijan. ona. ona se ukrasila blistavim nakitom i otvara svoja nedra.zora i noć uşasī .membrana oko embriona. ulkuşī .. rasprostri svoje darove po nama.užaren. donesi nam one blistave moći kojima ćemo izroditi decu i unuke. Zoro. sjaj Oko dvadesetak rgvedskih hinmi posvećeno je boginji zore Uši. Prirodno žaljenje zbog svakodnevnog skraćivanja života javlja se i u RV 1. du) (sl) . himni pesnika Kutse Angirasa: ''Dovozeći neizmerno blago. sa visokih kola sveprožimajuća sve bodri Zora sjaj daruje na početku dana" 66 zora vulva . oşati užeći. obilata konjima. ovde i sada". i ozbiljno motreći na nas sa nebeskih visina. užditi uşita užaren.goreti.inva uşā džjotir jačhati agre ahnām" "ona ljude budi.rano jutro.. nazivanog Djaus ... 80: "eşā džanam daršatā bodhajantī sugān pathah kķnvatī jāti agre bķhadrathā brhatī višvam . Zoro. užariti. Ona je kći Neba. ugarak. uşita (tpp) i uşŃa (tpp) . meteor. sestra Aditjāh i noći.sumrak P.naktā (f... po kojoj sve blista. Stara boginja raña se opet i iznova obučena u iste boje. kao igračica.zora.zora. ti koja deliš pobedničke nagrade. kaže pesnik Gotama u himni RV 1. usrā I. usķ (f) .. Nebo . O lepoti Zore i njenoj vernosti rti peva Satjašravah Atreja u RV 5... blistava kći Neba donosi nam darove. zažaren Sve reči su iz Rg vede.. sjajna deliteljko darova.ulkuşī ulkus I. personifikovano jutro. žariti I.otac.

moćan.vuna. ponosit. osnažiti.obdaren snagom. osvežiti I. poznat. ūrĦā . uticajnih i snažnih koji.bivo uštrojen (?) Bikovi za tegljenje bili su štrojeni. jačina. ū -uzvik sažaljenja kojim se obećava zaštita ūrdž. GLAS "ū" . ūrĦā vuna G. smer mu ne menja. vuneni konopac.vunen ūrĦā . čuperak izmedu obrva P. ūrk (f. čuven ūrdžita (tpp) .vala (sl) . Primena ove porodice reči u svakodnevnom životu do te mere je dobila egzistencijalni značaj da nju treba usvojiti i neizostavno uneti u rečnik srpskog jezika. hvalisav I. jak. sok. nisu priznati ali su moćni i povezani u lance. ūrdžajati . paučina.mināti" "ona raznobojna biva dvostruko krepka razotkrivajući svoje telo spreda putem zakona ona hodi spremno znajući ga oduvek. okrepa ūrdžah (n) .ojačati. ūrdžin .bik koji vuče plug uşŃķah . osnova: uşŃķ) . moći. ūrdž. priznat. preko latinskog. ūrĦam-vuna ūrĦā . važan. ūrĦu. okružiti I. Za uspešnost urgiranja neophodno je izazvati lančanu reakciju. osnova: ūrdž) -jačina.panthām anu eti sādhu pradžānati iva na dišo . snaga.vat (sl) . slavan. moćan. heroj P.obilat vunom. snažan. ūrdžajati u urgirati G.onaj koji poseduje hranu i moć Dugo putujući do nas. I ove reči su iz Rg vede." uşŃķ I.snaga."stanište hrabrosti". hrana."esā vjenī bhavati dvibarhā āviş – kķĦvānā tanvam purastāt ķtasja . ūrĦoti . obično. moć ūrdžita . veliki. Nema života bez urgiranja preko poznatih.pokriti.kao urgirati - u U. gornji glagol je izgubio pravo značenje. uşŃā (m. sakriti. vunen 67 .āšrajah (sl) . ūrdža .

pokretati.istinito. zavet. zatim oburvati. uočiti. razmatrati. istina personifikovana u objektu obožavanja. dobiti. pobožan čin. povredivanja. ūh. dizati se.biti bolestan. običaj. obećanje. ispitivanje. razumeti.osoba u crnini kao znak žalosti za preminulim. Sunce itd. kad glagol promeni vrstu: ķ.uzvik podsmeha. ili: rušan . ūrv. ķtam (imenica nastala od trpnog prideva vremena prošlog glagola: r) red. čekati. procenjivati. istina.kretati se.ono što treba da bude razmatrano i o čemu treba doneti zaključak Ufati se i ufanje.ići ispravnim putem. pobuñivati. brū pod "b") ķtam red G. razuriti.so u grudvama P. zaključivati I. GLAS "ķ" -kao redr bre U. zakletva. iskreno. ūşakam so ūşara usoljen G. natopljen solju ūh. žrtva. ķtam (ind) i rtena (instrumental. putem pravičnosti i istine I. pravda. nadati se. ūhati ufati se G. ķččhati .na pravi način ķtajin – istinit Složenice: 68 .sikatam (sl) . uzlaziti i. u smislu: nadati se i nadanje ispali su iz upotrebe.slano tlo ūşakam. voda. uništiti. ūhah . ijarti . kao zid na primer. versko pravilo.očekivati. P. oburvati U RVK navode se stari oblici za razoriti: razurati. eti . pretpostavljanje. ūşara-usoljen. ūrvati G.povrediti. pravo. ūhanīja (tpb) . zaključivanje P. r . ūrvati . sresti se sa ķtam . ovde spadaju: razorati i survavati. pristojno. uzdizati se.ići) . pogrde (v. ubiti urvati.ūrv.so ūşa . ūşati . vera. ķ. ķtaja (ind) . Po svoj prilici.i (glagol: i. ind) . bolovati ūşah . ūş. zakon. ūhati . osvojiti.razmatranje. stvarno i dr. zakonito.

uzvišene reči.gospodstvena pojava udāra . cenjen.čarita .artha . pošten.iddhāt tapaso" "red i istina roñeni su od izračene toplote".daršana .onaj koji boravi u istini.kīrti .karman (ind) .satja ili ķta . najbolji udāra .onaj koji vodi po pravdi i po istini ķtam.dhāman .četas .ķta .ispravan. vķşa mahī rodasī āviveša" "sa dna istine (reda) izvodeći zore.uzvišenog karaktera.pada .ispunjen istinom i pravdom ķta .satje (n. ako ne i svekolike ljudske misli. rta . Surju.zazivanje i obraćanje onome koji blista kroz istinu ķta . On ima snagu moralne obaveze univerzalnog važenja i. ispravan. s njim usklañivano i njime odmeravano..djumna .pradžnā . koja se raña iz zakona kao istina (metafore za Zoru) ķta .bhara . istinit govor ķta .bhāva . gospodstvenost udāra . sa značenjem: red.dhamā .sattva .plemenita karaktera udara .oni koji neguju istinu (bogovi) ķte.satja .vķdh . po smislu i po metru kojim su izražene Prvi apstraktni pojam indijske. univerzalni zakon.činiti po zakonu kao što Indra čini puštajući kišu Od gornjeg korena nastale su i sledeće reči koje pripadajui drugim slovima azbuke: ārjah .vķtta .uzvišen.intelekt ili znanje koje po sebi sadrži istinu ķta -judž . pesnik i slavni mudrac Višvamitra naziva Sunce.poznavalac zakona reda ķta . bik je prožeo velike svetove".sap . ponašanje svega pojedinačnog u univerzumu mora biti ka njemu usmeravano. slavan udāra . budući izveden od korena "ķ". iskren.ona koja je zakon i istina. nalazi se u Rg vedi.hrabar.anķtam . 69 . du) .plemenitost. kretati se.džĦā .dhī .onaj koji se ponaša plemenito udāra . 190 u kojoj se kaže da je toplota posledica napora ureñivanja univerzuma: "ķtam ča satjam ča abhi .pravda i istina ķta .onaj koji nosi istinu u sebi ķtam .vikrama . Evo ilustracija iz rgvedskih himni: RV 10.vākah . istina.sāta .počasno ime udāra .istina i laž ķta . otmenost. ķtam. herojski udāra . RV 3.plemenit (Arijac) udārakah .priznat.tā . bikom koji: "ķtasja budhna uşasām işaĦjan. 61.sjedinjen (ujarmljen) sa istinom ķta .džāta .ni .visoke inteligencije.obavljanje pobožnog čina od strane čoveka i prihvatanje tog čina od strane boga (obadva su "sapeta" dvosmernom vezom univerzalnog zakona ķtam) ķta . plemenitog uma udāra . mudar udāra .uzvišenog uma udāra .Višnu ķta . veliki.

smenjivanje dana i noći i godišnjih doba. 3 Nisam uspela da utvrdim kome treba zameriti za nazivanje vedskih rišija prorocima. Da li bi se.istma. dok se mnoštvo menja i prolazi. Tu.na hiljade sunčevih zraka. najsjajnija i najlepša.. r. "hiraĦmajena pātrena satjasjāpihitam mukham" . Ona nikad ne prekoračuje njegove granice. Promenljivi nizovi pojava sveta predstavljaju različite izraze postojanog rtam. asti jesam. kao da ga poznaje od ranije. bez delova i promena. trajne realnosti koja ostaje nepromenjena u neredu promena. božansku. ķtam. Čim je priznata ova koncepcija rte desila se promena u prirodi bogova. Stvarnost je neizmenljivi zakon. to ne znam. moglo. vardhamānam sve dame" "tebi. Sunce se drži puta rte. Postepeno. ali znam da dok srpski seljak tera ovce povikom: "r.. meseca i zvezda. Zora se drži puta rte. što je isto što i: anķtam . Tako se obeležava zakon uopšte i imanentnost pravde. Nju je."Zlatna posuda u kojoj je sakriveno lice istine"."...moralna vrlina i latinsko ritus. koji to nisu.. mada skrivenu.neistina.lagati. on upotrebljava sanskrtski koren: ķ. kojom se pesnik obraća Agniju: ''radžantam adhvarāĦām gopām ķtasja dīdivim. nastali su od istog korena ķ.1. koji se gojiš u svome domu". vidilac. Stvarnost je jedna. spazio riši. 4 Proroci iz Starog zaveta misle da bog postoji pre manifestacije svih pojava Tako se rta naziva ocem svih stvari. Ķtam se podkrepljuje rečju: satjam .red i vrat . konji .. Grčki pojam: arete . Sve što postoji nestalan je prizor. izvesti iz ķ i srpsko: orati. satjam "je ono što jeste''. 62. Ova vera pruža nam utehu i 70 . jednu... RV 5.. Rta označava poredak u svetu.. zato proroci3 iz veda misle da rta postoji pre manifestacije svih pojava4. u ovom slučaju pesnik Šrutavid Atreja: "ķtena ķtam apihitam dhruvam vām sūrjasja jatra vimučanti ašvān daša šatā saha tasthus tad ekam devānām šreşŃham vapuşām apašjam" "zakonom istina vam je stalno skrita tamo gde se iz Sunčevih kola konji isprežu. Evo skraćenih citata o ķtam iz Radhakrišnanove Istorije indijske filozofije: "Rta bukvalno znači: tok stvari.RV 1. Sve što je sreñeno u svetu ima rtu za svoj princip. blistavom. Rta je uzrok što su Nebo i Zemlja ono što jesu. Na litvanskom: arti je orati. "bivajuće". najveličanstveniju i najlepšu. Višnu je zametak rtin. rta je postala put moralnosti kojim čovek treba da ide. i zakon pravičnosti koji poštuju čak i bogovi.. Svoje prve znake pokazuje ovde tendencija za mističnom koncepcijom jedne nepromenljive stvarnosti.. pravog puta. Samo je jedna od njih. vladaru žrtava čuvaru (pastiru) reda. Svet nije više haos koji predstavlja slepi bes slučajnih elemenata već dejstvo jedne svrhe koja unosi harmoniju. po analogiji. Univerzalno prethodi partikularnom.. laž. Svet iskustva je senka ili odsjaj rte. spazih" U drugim himnama Sunce je: "ķtasja anīkam" . od: sat – prilog vremena sadašnjeg glagola: as. kao i ruski: rjad . Ovu koncepciju mora da je nametnula prvobitno pravilnost kretanja sunca. r. Suncu. osim reda."Lice zakona". jer nisu ništa proricali. isprežu.. Oni su tragali za istinom. nesavršena kopija. deset stotina ih se sabralo. istina je skrivena od očiju smrtnika tamo gde se "Licu istine".

"čuvar rte" (gopa ķtasja) i "sledbenici rte" (ķtāju) često nalazimo prilikom opisa bogova. okrepio. Ali razvoj religijske misli u vedskoj Indiji.. Ova podjednaka odgovornost božanstva za održavanje kosmičkog i moralnog reda izrazita je u predstavi Varune. što se kod njega gotovo ne oseća ono što je prisutno u delima nekih indijskih pisaca: mnogo reči. meñutim. kao što je redovno smenjivanje dana i noći. to jest potpuna personifikacija.. Zapad je. Varuna odgovara samo jednom odreñenom tipu teističke koncepcije hebrejskom. dok to zapravo ukazuje na jednu izanrednu odliku strukture svesti vedskog Arijca koji je neobično sklon filozofskoj spekulaciji. postajao sve bezličniji. što bolje od zapadnjaka razume svoju tradiciju i kulturu i treći i najznačajniji.. Nolit. uopšteno govoreći. nastavio je sasvim drugim pravcem gde je pojam božanstva. Da bi se pokazala sveprožimajuća priroda njegovog budnog pogleda. kao smrdljivi trag. niti je Varuna jedini koji zastupa rtu. Ovo je značajna karakteristika kada se ima na umu koliko je. tom. ostavljao otvorenim dok nije našao zadovoljavajuće rešenje. U stvarima duha. prezaposlenom Zapadu... Mogli bismo pretpostaviti da je najjednostavniji način svoñenja mnogih bogova ranije mitologije na jednog .. vedska religija odmakla od svog izvora. jednako tako značajnu osobinu rane indijske religije predstavlja koncepcija rte koja ima istaknuto mesto u himnama.sigurnost kadgod nas neverovanje kuša a poverenje u same sebe se pokoleba. po mojoj oceni. koji se preodenuo. Kaže se. na primer. Ona se obično naziva "zaustavljenim antropomorfizmom". naoružao novim oružjima. već se proteže i na moralno. Indra nije posve lišen moralnih osobina. boga bitaka. Ako išta treba rušiti na ovome svetu."5 5 Servapali Radhakrišnan: Indijska filozotija.. On predstavlja nebo i bog je nebeske svetlosti. Varuna je zaista u 71 . Vrlina će trijumfovati isto tako sigurno kao što će sunce sutra da se rodi.. Vedske bogove. No u vedskoj Indiji se nije išlo tim putem. Njegovo zanimanje za spekulaciju bilo je toliko duboko. 1964 Citiraću i profesora sanskrta M. drugi.uzdizanje najuzvišenijeg od njih na stupanj Vrhovnog. već to čine svi bogovi sunca kojima i on pripada. taj izraz može sugerirati da vedskom poimanju božanstva nedostaju potrebne osobine. dok u himnama ona osim tog značenja ima i dodatno značenje "moralnog reda". koja je predindijskog (ranog rg-vedskog) porekla. koji odgovara lepom redu u prirodi. On je sveznajući pa će uočiti i najmanji greh. što je. anglosaski kolonijalizam. bio i ostao superiorniji. Opisan je kao onaj koji je odredio zakone fizičkog univerzuma koje niko ne sme prekršiti. No njegova vlast nije ograničena samo na područje fizičkog. popularnih adaptacija prilagoñenih površnom i. I. Izraze kao. Ovo uverenje o superiornosti Zapada ostavio je za sobom. Ako su u pitanju sila i nezajažljivost. Još jednu. sunce se ponekad poetično opisuje kao njegovo oko. Nadalje. treba rušiti predrasude o superiornosti zapadnog monoteizma i mondijalizma nad istočnim politeizmom i pluralizmom. Beograd. Ova reč. bez svake sumnje. Ma šta da se desi mi osećamo da postoji jedan zakon pravednosti u moralnom svetu. ne treba smatrati samo čuvarima kosmičkog reda. da bi se objasnila doraslost indijske filozofije zapadnoj i indijske religije monoteizmu. da njegovom moći reke teku u okean ne prepunjavajući ga. Hirijanu sa Univerziteta u Majsoru i to iz tri razloga: prvi. Ova osobina označava strast za istinom i ne odnosi se samo na dubinu filozofskih istraživanja. prvobitno je značila jednoobraznost prirode ili pravilan tok stvari. na primer. da je prirodne pojave. starim ideologijama i monoteističkim mondijalizmom da bi opet smrdeo po celom svetu. U rtu se može imati poverenje. relativno uzevši. Predstava Varune je u vedskoj mitologiji uskoro zamenjena predstavom Indre. bezrezervnu veru u superiornost Zapada mogu gajiti oni koji Istok ne poznaju ili ga poznaju na pogrešan način preko lako svarljivih. koje je pokušavao razumeti. Evo citata iz poglavlja: Vedsko razdoblje: "Moramo podsetiti da je. suprotno od grčke mitologije.. već i braniteljinia moralnog zakona. prevladavajući tip vedskih bogova bio nepotpune personalizacije. već i na veliku raznolikost rešenja filozofskih problema koje nudi. a njegov osećaj tajnovitosti koja skriva konačno tako snažan.. napisao najkraću i najbolju istoriju indijske filozofije.. Ideal Varune je tako vremenom zapostavljen što može ukazivati da je tada došlo do postupnog odbacivanja takve ideje božanstva. gde su njegovi zakoni jednako tako večni i neprekršivi. dakle.

. U odlomcima himni nešto kasnijeg datuma nalazimo. ko će objaviti odakle se pojavi. može se uočiti u ranim himnama. Osnova čak i tog "filozofskog monoteizma".. Monizam je potpuno razrañen u upanišadama. gotovo ispunjavao uslove monoteističkog verovanja u ovom smislu. iskaze: "Ono što je samo jedno. kao što su na primer Mitra i Varuna . a na više mesta se naslućuje u književnosti razdoblja što ga upravo razmatramo. koji čitavo postojanje izvodi iz jednog izvora. a Indra u drugom. Jedna koncepcija se smatra neprimerenom i ubrzo se umesto nje javlja druga pa se tako za vedski monoteizam. Traganje za razvojem religijske i filozofske misli ne može zaobići vede.. Zagreb. ijam vişķşŃihjata ābabhūva jadi vā dadhe jadi vā na jah asja adhjakşah parame vjoman sah anga veda jadi vā na veda" "otkud nasta to izračenje da li samo od sebe ili možda ne.svoñenju mnogo bogova na jednog koji je iznad i izvan sveta što ga stvara i kojim upravlja. ni zapadna nauka. oni su ukinuli sva pitanja jednim jedinim odgovorom: sve je volja božja. zaista. već odavno. Traži se poslušnost 72 . Rgvedske sumnje u ispravnost monoteističkih zaključivanja odvešće indijsku misao u upanišadski monizam i kasnije u vedantu. no nijedan od njih nije postao definitivno personalizovani vrhovni bog. To sumnjom prožeto naslućivanje najočiglednije je u himni RV 10.. sa jačim naglaskom na moralnost.129. mudri ljudi nazivaju različitim imenima". Na pitanja koja su otvorili vedski rišiji nisu do danas odgovorile ni zapadna filozofija. Tada se jedinstvo božanstva počelo tražiti na drugačiji način. otkud ovo izračenje bogovi su došli posle tog izračenja pa ko onda išta zna o postanju".. a njegova se osnova stalno menja.jednom razdoblju. čak i onaj filozofskog tipa. Značajno je za te vrhovne bogove da nijedan od njih ne zadržava svoje prvenstvo duže vreme. Monoteističko shvatanje u čistom obliku nužno je dualistično i teži jedino jedinstvenosti božanstava .i obraćaju im se kao da su jedno. kako ga možemo nazvati. uz uporedo pretapanje pojma ķtam u dharmah. Bog koji uzima žezlo brzo ga ispušta. Postoji viša koncepcija jedinstva . Semiti jesu. nešto zna ili i on ne zna". Hirijanna: Osnove indijske filozofije. Bez sumnje je istog značenja i refren jedne druge himne: "Mahat devānām asuratvam ekam" • "Slavljena božanstvenost bogova je jedno". Evo završnih strofa: "kah addhā veda kah iha pravočat kutah ādžātā kutah ijam vişķşŃih arvāk devā asja visardžanenā thā kah veda jata ābabhūva" "ko uistinu zna. može reći da je nestabilan."6 6 M.. jer vedski pesnici spajaju imena dvaju bogova. pa nisu pokušavali naći jednog koji bi bio iznad ostalih.ponekad čak i više njih . da li onaj koji ga vidi sa najvišeg neba o tome. nazvane "Postanak". već zajedničku silu koja bi delovala u pozadini svih njih. Naprijed. Stoga možemo reći da se monoteizam u uobičajenom smislu reči nije ostvario u vedskom razdoblju..monizam.. pesnika Pradžapāti ParameşŃhina koja je ušla u svetsku književnost. 1980.

Ugledajmo se na Semite. Njihov bog radi za sebe i u njihovu korist po 73 . pogotovo sveti. veličati I. sporazumevamo se i ne razumemo.hvaliti. ni na"wort". Dobivši toga boga povrh ķtam. reči kojima se hvalimo i kudimo. kao da se radi o korenu nekakve divljake. netačno i dogmatično.vedāh . teritorijalnih proširenja i ropskih podanika. knjiga koja se bavi metodologijom studija veda ķg .ajanam .samhitā . ķčati . učvrstih svoje uverenje po kome smo sebi dopustili da budemo žrtve politikantstva "jedinoga". 9 .mada od takvih treba zazirati . sastoji se od 1028 himni razvrstanih u 10 mandalāh. osnova: ķč) . recitovan u slavu božanstva himnama: ķčas ķg .studij kompletnih veda. pripisane raznim autorima. Osećanjem grešnosti slobodnu volju pretopiti u poslušnost. Sećam se izjave glavnog jerusalimskog rabina u uglednoj TV seriji. sveta knjiga Indoarijaca. koji su ķtam stavljali i iznad njegovog boga. Novim metodama treba nastaviti delo započeto sinom.a sadrže himne različitog karaktera. Mi ne treba da pitamo one koji kažu "word". Istu formulu nudi i silom nameće mondijalizam.8 svaka zbirka pripisana je jednom autoru ili članovima iste porodice. Ako nam je koren ovako dubok. ni na "parolle".vedah (m. Za rgvedske himne on nije ni čuo pa ne zna da je i pre njega i pre njegovih proroka bilo mnogo pametnijih. ķk (f.a sadrži himne recitovane prilikom žrtvovanja some. zbog jednačenja po zvučnosti) (sl) Rg veda.hvala. kad smo pametni!" i to tako rasistički i monoteistički ponosito reče. Da li bi se oni sa crnim šeširima i kikicama koji lupaju glavom o Zid plača i od kojih se ne može proći kroz holove "World treid centra" odrekli svojih predaka i njihove vere? Čitajući Saramaga. Oni su željni premoći. slaviti. na njeno poreklo podseća nas Rg veda i vodi nas u praiskon. pokatkad ga prezirući. opet će mu dobro doći stari lukavi ali i novoispiljeni geostratezi.vedah pevane i izreke iz Jadžur . Rg veda ķg .jer on čita samo jednu knjigu u kojoj je sve o postanju jasno i glasno. ontološki supstrat ljudskog bića. jer oni znaju ko su oni i da mi nismo kao oni. željnog premoći.a i 10 . branimo i napadamo informišemo i dezinformišemo.brāhmanam . Kakve su mu dalje namere? Monoteizmom osuñen na "jednost" i na dvojnika.stih za stihom ķg . da bi u svima nama koji nismo oni izazvao stid i zgražanje nad sopstvenom retardiranošću. koji će u 21. 1 . 7 Autorke Vesne Jugović ķč reč G.vedin . taj pojam iza kojeg se skriva najveća tajna moći govorenja. blagosiljamo i kunemo.jadžuh .Rg. Himne Rg vede su recitovane.brahmana. Jadžur i Sama veda ķg .zbirka stihova.sāma . ni na Jovanovu "reč".7 Reče rabin: "Šta možemo. stih. Složenice: ķkšas (ind) i rkčhas (ind) . zašto se baviti samo adventivnim korenima pa njih kalemiti na tuñe a svoj dubinski koren nazivati paganskim i neznabožačkim. odavno rečeno. "wort" i "parolle" ko smo mi. poznija dela koja pripadaju vedama. "k" prelazi u "g". Sama . Rg vedi pripada Aitareja brahmanam ķg . veku izazvati religijske ratove zarad njegove konačne pobede. ķč. mnoge od njih su filozofske prirode. zbirki: od 2 . teritorijalnih proširenja i ropskih podanika.onaj koji je dobro upućen u Rg vedu Srpski pojam: reč. ta reč ne liči ni na "word". zbirka himni posvećenih bogovima. pevamo i oplakujemo. vedah je ovde "znanje hvale". Nije mu se ni čuditi .vedah izgovarane tihim glasom. Srbin je napravio kompromis: bog = istina i pravda. bez ugledanja na njihovu svetu knjigu.autoritetu a ne sklonost razmišljanju.

ukrasiti."ovako rekavši" "evaitat" . porast. cvetati. rasti. obilje. o . "ovako sam čuo". mada nisam sigurna da drugi srpski pojam treba dovoditi u vezu sa gornjom porodicom reči. Da li će bogu volja poći za rukom ostaje da se vidi.znati: "ja evam veda".uzvik prisećanja. ķñdž."tako je to" "evam astu" i "evam bhavatu" .razvijati se."ovakvim tvojim rečima obradovan". Evam se koristi i u sprezi sa korenima: vač .urediti. ostvariće se značajan "pomak" u sunovratu kalijuge. napredovati. uspeh. na paliju: "evam me sutam". sažaljenja 74 o . e .onaj koga treba umilostiviti himnama i pesmama ķddhih rastenje. na ovaj način. dobiti.biti obojen.raž P. sećanja. udesiti. biti (srećan.uzvik obraćanja.govoriti i šru čuti u postvedskoj literaturi: "evam uktva'' . crveneti se) . najčešće u sprezi sa korenom: vid . dozivanja. ķdh. GLAS "e" e e U. u starijim himnama Rg veda koristi se ova. radžati . GLAS "o" . aranžirati G.''neka bude tako" "kim evam" . "onaj koji ovako zna". bogatiti se I. rda. napredak. evam (ind) . "šta to znači?" Upotrebljava se i kao pridevna zamenica: "evam te vačane ratah" . radost (?) G. načiniti nekog blagonaklonim. ķdžra riñ. uspevati. sreća ķddham . steći P. ķñdžate urediti.crven ķñdž. bogatstvo.kao odžak o U. ķdžra (od glagola: rañdž. sažaljenja evam ovako P. ķdhjati . rezerve Nesumnjivo da rastenje i napredak donose radost. pripraviti. ķddhih (f) . ķñdžate ."kako tako?".uskladištene žitarice. umilostiviti. što će kasnije biti korišćeno u budizmu.scenariju proroka Amosa. i afirmativno: zaista sigurno i dr. ķñdžasana . Uspe li.ovako. opominjanja.rastenje. neprihvatanja.

zajedno sa štalama. olaĦd.odžah odžak G. mekušan. nabaciti U RVK ulandati se isto je što i ulopati se.zemljoradnički pojam. ili hodža pripada ovoj porodici reči. Moćnost i vitalnost. U drugim izvorima nañoh da i grčki Augije. ono na čemu neko leškari. moć. važe za zemljoradnički odžak.dimnjak. Tu je i odžak . pasulj. Koliko su jastuci uticali na propast velikih imperija poput vizantijske i turske nije dovoljno rasvetljeno. vitalnost. bez grozote. veličanstvenost. odžah (m. opašah -jastuk. oşŃhah . Da li i odža.dvor i odžak . seju se "na odžake" ili ''na kućice". Ranije navedena srodnost: ugra .najmoćniji. usta P. vodi poreklo od gornjeg sanskrtskog korena.izbaciti. labijal Evo dokaza bliskog roñaštva srpskog jezika i sanskrta: "iz usta šikljajući reči urgiraju" "oşŃhābhjām ukşantjah ķčah ūrdžajanti" Doduše. toplota tela. hrabrost. uloćkati se. osnova: odžman) . olaĦdati . ne umem reći. Danas se najviše reči prosipa i zloupotrebljava da bi pojedinci i grupice u nešto ubedilc ''široke narodne mase''.pokazivati snagu. lubenice. činiti napor I. Pojava je istovremeno lokalna i globalna. feminiziran Prirodne asocijacije uz pašu su divani sa jastucima. jačina. U RVK navodi se turcizam.onaj koji leškari na jastucima. Dug je put od odžaka do augustusa. Slušalac raspolaže slobodom izbora koja nije mala. krastavci.telesna snaga.snaga. moć. osnova: odžas) . opašin paša (?) I. isprljati se. odžāja. snažan. boranija. životnost. u retorici stil koji obiluje složenicama odžājitam . svetlost. hrabrost. oşŃhja i osthadža (sl) . olaĦd. naijači.usna oşŃhau (du) . opašin . odžişŃa (superlativ od: ugra) . dinje i dr. hrabro ponašnje odžmā (m. Nadam se da je ovaj u hrastu. vedske "oşŃhau ķčah" isticale su se u vidu himni da bi se nešto urgiralo kod bogova. olaĦdati G. oşŃhah I. najstrašniji Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi da od korena gornje porodice reči potiču latinske reči: vigere. odžājate (den) . sposobnost.srčanost. Odžah je ime jednog od jakša.grozan može da posluži kod bližeg odreñenja svih moćnika koji sebe nazivaju augustusima i odžaklijama.proizveden ustima. odžak . sjaj.moćan. brzina P. očigledno poreklom iz sanskrta: odžaklija -plemić. odžasja . odmara se P. duhova drveća i zaštitnika sela. isprskati se prilikom hodanja po blatu. ili da izoštri 75 usta ulandati se . augur i augustus.obadve usne.

Otud jedno od osnovnih značenja imenice kakşah: skrovito mesto za postavljanje zasede radi okivanja ili ubijanja vrebanog. ubiti.omot. okovati. Bobotov kuk i dr. dostojanstven. niti može da se uzda u boga. istaknut U Crnoj Gori ovako se nazivaju planinski vrhovi: Savin. izvrsan. izmeñu ostalog.kači" . kakup (f) -vrh P. znači .bilo koja posuda načinjena od metala. kakşah skrovište kakşah . kašika je korišćena u doba Rg vede prilikom žrtvovanja pića some kamşijam . Ovako samospasavajući se.kosmat.) Kasnije će biti reči sa većom saglasnošću sanskrtskog i spskog jezika povodom kašike. kakubha .prsti.raniti. Indijci jedu desnom rukom. zaseda.vezati."kosa protiv kose" – čupanje za kose kesaram .svezati. (navezivanje. okovati kačah . ponosit.okačen kešava i kešin .kosa. u tom stanju ne može mu niko ništa.ograda.konjska ih lavlja griva P. ni da prezire. kač. "kača . onaj koji ima dugu i gustu kosu 76 .obramica o koju se kači teret kāčanakī (m) .skrovito mesto za vrebanje. izvestan. GLAS "k" -kao kabadahijakamsakah kašika kamsakah .stanje svesti u kome ne može ni da mrzi.svoje bhedah sposobnosti.rukopis. ili da utekne u superiorno abhedah . manuskript. pazuho kakşjā . niti može da bude ubeñen. kačati . kačati kačiti kačita okačen kosa kačah kešava kosmat kesaram ćesar G. i: kač . kač. spasao je sebe i bez spasovdana od svih nebeskih i zemaljskih spasitelja. Naprosto. kakup kuk I. ni da se gadi. jer se njima izvode skrovite radnje krañe Reči potiču od glagolskog korena: kaş.legura metala (za livenje zvona i dr. skrovita odaja u palati ili kući kaksjāh (f. kačita (tpp) . svezati. pl) . vrpca kojom se povezuju listovi manuskripta kačah i kešah . leva se koristi za "prljave" poslove. što nije mala stvar. povezati. kačenje slova za slovo) kāčanam . koji.uzvišen.

kornjača Kornjača evocira na koru i stvrdnjavanje.onaj koji zauvek jadikuje ili večiti kukavac (duh tela svedenog na kostur). latinski:| cezar i srpski: ćesar nastali su iz istog izvora i istim povodom: izjednačavanje kraljeva sa lavovima.povezivati. Oznake su namenjene predvodniku hora. jer se njome vrši povezivanje kraja jednog sa početkom drugog klubeta vune. kañč. gomila. kankālah . kañč. kaččhah Kaspijsko jezero kornjača kaččhapakah I. Poreklo reči kornjača može biti iz ove. skelet kikotati se 77 . obeščašćen. kaččhura . jadikovanje i kamkalo . kankālah I. zapušten. zagañenost duha P. pripajati U RVK kanjerisanje je unošenje oznaka u oktoih radi povezivanja prethodne strane sa sledećom. močvara. ali i iz sledeće jedinice.prljav. oduran. šugnv.obala. gadost.kikotati se. kakh. poput skorupa. hrpa Iranske Arje nazivale su Kaspijsko jezero: voura . gadura. kañčate G. odurnost I. šuga. kaččhah . sličnost je očigledna. mada su se mnogi ponašali poput magaraca.kostur. kaččhū . oplakivanje. češanje. skelet U RVK dati su: kamkanje. kakh. spajati. kakhati G. krastav. Nije isključeno da srpska reč: kanura potiče iz istog izvora. kakhati . kaččhū kaččhura češanje gad.Ovde spadaju: kukičanje i kukičati. kañčate . U RVK zabeleženo je narodno kazivanje o postanku kornjače. grčki: kesar. bludan I bez komentara. Čini se da je u sanskrtskoj porodici reči jače naglašena jednakost izmeñu telesne i duhovne zapuštenosti.kasa -širokih obala. kaŃakah i kārikā karika kanjerisati kostur. svrabež.kožna bolest. odakle potiče današnji naziv jezera kaččhapakah . smejati se . ismejavati Sanskrtski glagol ima za "posledicu" u srpskom: kikotati se kikotanje.

Zapanjujuća je sposobnost uočavanja najšireg spektra sličnosti.karika lanca. kadaččhakah I. na primer. kotarica.kidati. kutlača Iako fonetski znatno odstupa. ječati. vrpca . Njome se podrazumeva kontinuitet u poslu sa više učesnika. kao što se vrši svrstavanje karika u lanac.sve ono što se svrstava u red ili čini kontinuiran niz karika . Ovima ovde. jer se katančenje vrši pomoću karika. srpska imenica lako se može prepoznati u sanskrtskoj.biti potresen emocijama.kotao. kaŃāhah . deliti Dublji sloj srodnosti dva jezika očituje se u izvodenju dva značenja od istog glagolskog korena. iskra. zajednički je poluloptasti oblik. Indijski filozof. uzica. koncizno izlaganje doktrine u stihovima. karavan. kao u prethodnoj i mnogim drugim porodicama reči.I. slamni pokrivač krova Imenica: katun. atom. kaĦati . "onaj koji se hrani atomima". kadati kādajati kidati se kad.bedro. Moguće je da i reč: katanac pripada ovoj jedinici. kidati katun kuk G. i kad glagol promeni vrstu: kaĦ. Potiče od glagolskog korena: kķ. kolevka. nazvan je KaĦadah.trgovina. kaŃāhah kotao I. čime će biti udareni temelji indijske filozofije.vrsta kašike. kaĦati kaĦah kanuti kap kutlača G. koja se koristi u Crnoj Gori fonetski je slična sa ovom.krov kuće.sklapati oči I. kaŃikā i kaŃī .smanjiti se. i kad glagol promeni vrstu: kad. bok. zvučati. kaĦajati . kaĦ. kad. kaĦah . odlomiti. kaŃanam . mada ne mora biti i smisao isti. 78 .najmanji deo nečega. kaŃikā I. planinsko bilo. kuk kaŃanam I. posao. engleske: "ladle". kādajati . potiče od sličnosti predmeta. osnivač škole: vaišeşikah. Naizgled neobično imenovanje različitih predmeta istom reči. izvor. slepoočnica slona i dr. kadati . ili u delu sastavljenom od strofa. kadaččhakah . za razliku od. zrno i dr. kad. kaŃakah . kaĦ.

diskurs.razgovor. nagoveštaj. 79 .kazivač. dobije se: ko si? Ne znam da li da se zadivimo pred srpskom veštinom ukidanja. uživam. spominjanje.autora sanskrtskog porekla! Srbin kaže. pred publikom.Ovde spadaju sićušni deo tečnosti. zaklinjati. Ovoj porodici reči bliski su: sklapanje očiju i kapak. kap. ili da se zabrinemo ako je ovim izgubljena sposobnost izvrtanja. bez dvojbe. "Stalo mi je u grlu" "Kost u grlu" bila bi prikladna metafora za neke od "kant . rupa u zemlji za paljenje vatre ili za odlaganje nečega Srpski jezik je pozajmio kantilenu od Italijana i šansonu od Francuza.. izmišljotina i prozna literarna dela: bajka. Arja braća kažu: ''kaĦŃhasthita . kr. šema. jer znam da nema reprize života!!!" Kakva filozofija života. kaĦŃhati . basna.. Po RVK polna bolest kapavac naziva se u Vojvodini kankov. sve u ritmu kr. harmonika i violina. treba reći da se i na srpskom i na sanskrtu isto pita: ko si? U sanskrtu pitanje počinje od: kah asi. govoriti. gatka kathanikah .profesionalac koji javno. pričati. kath. kadā ko si Mala igra sa sanskrtsko . važi ako je reč o materijalnom blagostanju. Ko bi rekao da je jedna polovina "kant . navoditi. kapati i sl. komandovati. kathā .. Kada smo već kod pitalica. obavestiti. kaĦŃhah kantilena G.srpskim prilozima: kadā katham kutah kutah kalat kutra ko si naroda: PROŠLOST katham (je bilo): NIKAKO ODUVEK kutah kalat: do: od BUDUĆNOST kadā (će biti bolje): NIKADA kutra (se ide): NIKUDA kada kako otkud otkad kuda. želeti I. logička rasprava. kaĦŃh. pa pošto se "ah" pretvori u "o" a ono ukine "a" u "asi".grlo. kathajati kathā gatati gatka G. Evo primera: "Samo jedan život imam. objaviti. priča. u RVK označen zvezdicom. Da čovek zaurla iz kurjačkog kaĦŃhah. glas. kaĦŃhah ..autora". kad ne može nečega da se seti: "na vrh mi jejezika". zvuk. živim dva života. kr.tugovati. pripovedač kathakah . sve u redu. poučna za mlade! A tek glazba uglazbljena u glazbila! Ne pitaj. kath. reklo bi se. gde ko si kada ko si Evo pet priloga na koje se inože "po srpski" odgovoriti povodom prošlosti i budućnosti nekog Što se Srba tiče. mesto za odlaganje njihovih "remek-dela" kaĦŃhah za ñubre. čeznuti. kazuje dela iz obimnog literarnog opusa Indije.razgovarati. kathajati . ovakvih obrta. bacati čini I. Sa duhom je..

naizgled bezazlenog. ništa ne izgubiti". Dugo je Istok darivao Zapadu religijske i filozofske ideje. kapital. Svako ko misli da je očuvao čistu individualnu svest. sa Zapada na Istok i širom planete. Što snažniji i dalekometniji. gatanje. za razliku od sanskrta u kome je čuvano i očuvano fonetsko jedinstvo srodnih pojmova. bilo ona. a varvarin uzvraćao i uzvraća osvajačkim pohodima. primera. osim moći zavojevača. v. Trojstvo je važan pojam. Povodom pravoslavnog Božića slušani ljupki glas spikerke kojim mislilac iz pozadine saopštava celome svetu da je naš Hristos spasitelj celog sveta. svi oblici poroka razgolićeni "do koske". Uporedo sa razvojem literarnih oblika oni će se pojavljivati raspršeni po drugim porodicama reči. lavež nije prijatna muzika za ljudsko uvo. bajke. Evo jednog. Moćnim medijima. Prvi su skrparili neubedljivu ideologiju od triju kompromitovanih ideja: starozavetno gordo jednoumlje. Zapadu nepoznatim i zapadnom umu nedostupnim. a zapravo ostaju pri svojim starim idejama. krstaši i inkvizicija. pravi dragulj meñu proizvodima ljudskog uma. čovek pesništvom upotrebljava na najbolji mogući način i magijom zloupotrebljava njenu moć. poeziju i druga dela duha. do Srba nisu došli svi gore navedeni pojmovi.isprazni tipovi bez ideala i bezvrednog života. Ako se ovo zna. ucene. najčešće bez spasitelja? Zar se prilikom "opšeg uopštavanja" ne zna. utoliko veća homogenizacija. ili da se njome dodvori ostalom hrišćanskom svetu. legende. da je ona multidimenzionalna i ne može da stane u skučeni prostor dela. ili da uvredi one koji ne pripadaju tome svetu? Zatrovanost Zapada je sveopšta i neosporna. nikada ne bi ni reč proslovio da ne veruje u moć reči. Vest kao da je sa si-en-ena. pa se svet razdelio natroje: prvi "sve dobiti. no izgubiti" i poslednji: "sve izgubiti ništa ne dobiti".sanskrtskom. basne. za njima vojske spasa. drugi: "više dobiti. sa apokalipsom. ali ima medije. gatalica (knjiga pripovedaka. kako profitirati. Zatrovan je i autor "radosne vesti".On mora napamet znati na stotine hiljada stihova i proznih dela i sugestivno ih saopštavati da bi kod publike izazvao adekvatne emocije. čita se: pritiskom većim od 200 atmosfera mast u mleku tako fino rasporediti da se iz njega više ne može izvaditi ni puter. gatka. U Vujakliji pod homogenizacijom. s one strane. kod malih . Kazivanje obično traje satima. Čini se da su drugi bezidejni. 80 . hrišćanski prozelitizam i kapitalistička nezajažljivost. dok je za pripovedača ispraznih pričica skrojen izraz: preklapalo. da se delom ne može reprezentovati celina. Ništa se do danas nije promenilo. U sanskrtu se produženjem korenskog samoglasnika od: bhaş . Nisu sporna ni sredstva stavljanja celog sveta "under control": napred idu misionarski mediji. kod moćnih . "sveta" alijansa. govornik sa medija počinje da laje. pa neće ni tvoja!" Kolektivna identifikacija sa spasiteljem sveta. Kakve promene od Vujaklijinih do naših dana! Danas je homogenizacija svuda "u trendu". ni pesnik ni gatalo. sa aneksom.u malom. ničija nije do zore gorela. problematične paradigme . kao što to ne znaju kreatori novog svetskog poretka. magijom se želi nekome naneti neko zlo. Otkad je progovorio. Samo se treći prsi i dovikuje: "Pucaj. ni kajmak.govoriti. laži. klimavo idejno trojstvo oslonjeno je na veoma stabilan trougao: nauka. Najnovije srpsko izdanje jevanjñelja. Sa gatkama pošavši iz Indije. iako je bombardovan. Od gornjih reči došle su srpske: gatati. mediji rečju i slikom vrše homogenizaciju individualnih svesti. pretnje. novo izdanje biblije na hebrejskom. Niko. ili je njome hteo da uveri lakoverni domaći auditorijum da je naša vera jedina i najbolja. vojna industrija.planetarnih razmera. Ništa se nije promenilo. Homogenizacija je učinila svoje. vara se. mitove. osim kvaliteta i smera informacija. Pesmom se želi izmeštanje čoveka iz svakodnevnih banalnosti. Razlog suženog obima zapamćenog u srpskom jeziku može biti razdvajanje budućih Srba i Indijaca u vreme kada je gatanje bilo preovladujuća "zanimacija" naroda a pesništvom se bavio tek pokoji obdareni pojedinac. Zar je trećina sveta isto što i ceo svet? Zar dve trećine sveta nema svoje spasitelje i svoje puteve spasenja.lajati Previše govoreći. raskošne reklame za štetne proizvode. na srpsko . na engleskom. Ko nema moći. s ove strane. raznose se storije o neostvarenim snovima promašenih snevača. dobija: bhāş . jer se ne izjašnjavaju. Ali. majku ti jebem. bilo ova. ni makoji drugi. da li je autor informacije iskoristio religijski praznik u političke svrhe. može lavežom da uzvrati na lajanje. RVK).

i domaći i strani. biće zaklan. kabandhah . truplo bez udova i glave. poluloptasta posuda.maskiranje odećom i pogotovo maskom za glavu Danas je retko videti političara sa kapom na glavi u civilu i nikako sa kalpakom na glavi u ratu. tretiraju kao gusku za kljukanje. donje udove sabio u trup.vrsta mirišljave supstance kanduh (m) . kambalah I. Iz gornjeg primera vidi se otkud kabadahija (pa i dahija) i šta njegov posao. njemu predanih. kao zamena za: smrdeti. Opštom demokratizacijom razvijena tehnologija stavila je u ruke voña daljinske upravljače. kabast I. kapa. koji su napustili dom i krstare širom Indije u potrazi za prosvetljenjem) kapaŃah . plaćeni i besplatni. Nude se raznovrsni modaliteti klanja. posuda u kojoj ona sagoreva kandukah . ali da nije za klanje. kandūrakah.odsecanje glave.lobanja. koje vole da ratuju. pogotovo ako je zadržalo vitalnost. isto reč iza nje: kabaet . kanduh i kandukah I.kosa skupljena i smotana u vidu školjke na vrh glave (uobičajena frizura boga Šive i onih. Da li su sve maske spale ili je kalpak promenio ime u "štitnik ljudskili prava"? Lepo stoji i ženama sa broševima. kandūrakah . meñutim. kabandhah kabadahija. kabandhatvam . kao kapi grañevine. mesto ovde. gornja odeća U RVK reč: kaban označena je zvezdicom u zagradi. a odsecanje ruku rezervisao za Ramu i Lakšmanu.posuda u kojoj mirišljava supstanca sagoreva U srpskom žargonu čuju se oblici glagola: kandisati. Kupoli je. "Guska". prosjačka zdela kapardah . Što se zuluma tiče.bezglavost. Oni su povereni im zadatak sa uspehom obavili.obmana. kāmajate kāmah kāmita kamčiti kamčenje iskamčen 81 kabanica . kam. U RVK reč kabadahija označena je zvezdicom.Niko njega ne čuje jer ga svi mediji odreda. bure. dakako da su bili kreativni. takoñe. smatra da jeste nakljukana.vrsta mirišljave supstance. prevara kapaŃavešah . Svi mu upućuju istovetne poruke: bude li se o njih oglušio. kambalah . Očito je da su Turci u Indiji podosta sanskrtskih reči naučili.glomazan oblak koji zakriljuje sunce na izlasku i zalasku (često personifikovan).vuneni prekrivač. kapālam kapa.krivica. Kakve blagodeti! Otklonjene su opasnosti od izginuća zavojevača. Vokabulare treba razvijati u skladu sa opštim razvojem i ne dozvoliti korišćenje starih pojmova za nove pojave. ime demona kome je Indra odsekao glavu. kalpak kandilo I. kapālam . na stomaku otvorio ogromna usta. Više nema potrebe.

prikriti P. Bilo bi preterano izvoditi srpsku reč: muka od prideva kamuka. kāmah . karkarah I. biti zaljubljen. karkah i karkatah rak Srpski rak i latinski cancer roñena su braća sa sanskrtskim karkatah.šaren. kam.vapnenac Javlja se i u grčkom jeziku odakle je nastao pojam: kroki -. prljav.voleti. a. kaljuža kaluša kovrdža karlica G. Kamin najbolji prijatelj je: Vasamtah . karvarah . prekršaj.greh. kāmajate . razbacivati. karvarah kurvanje kreda I. mada veza nije isključena.želja.G. bog ljubavi i požude. pegav.slovenska Vesna P. potom. Rak nismo. oživeo na zapomaganje Ramine žene Rati.široko otvoren. želeti. računati 82 .podsticati. kal. strast. Biće da je kamara od ljudskih tela starija od kamare žita ili slame. skica načinjena jednostavnim sredstvima. nositi. čežnja. lubh). Nije isključeno ni da je i reč: komora nastala od funkcije namenjene kamaranju. kirati . kao jedan od četiri životna cilja: puruşārthāh kāmam . požuda. razjapljen O vremenu i savršenstvu Celinu obrazuju jedinice od I do V jer su porodice reči obrazovane od istog glagolskog korena: kal. karkarah . semen viril. neka se obrati kompetentnim "kantautorima''. bacati na gomilu. zavoditi. karvara . imati seksualni odnos I. pohotiljivost i čulno uživanje. Rakove smo istrebili u srpskim rekama. ljubav. kalajati kalkah kaluşam kalikah kaljati (se) kal. kao što je kreda. kalajati . požudan. potiče od glagola: kr. Ko još nije iskusio.onaj čije su želje snažne i nezadovoljene Od ogromne porodice reči u srpskom jeziku je očuvano suženo značenje kamčiti i od njega izvedene reči. koji se menja po više vrsta kal. "Ljubavne pojmove" srpski će izvoditi iz drugog glagolskog korena (v.rasprskavati. karāla . voljen.objekat želje. pohlepan bludan kāmuka . prestup. kāmita (tpp) .željan. pa ga je ovaj spalio trećim okom. više ih nema. odan.željen. pokriti. razmatrati. zaveden kamara i kāmin . zaljubljen. uvaliti se u. Ometao je Šivu u asketskoj meditaciji gañajući ga strelicama. s obzirom na učešće muka u ljubavnom životu čoveka. umrljan karāla P.

Stare Arje su nam ostavile upozorenje o kalijugi. dolazi do fizičke i moralne degradacije ljudskog roda. pa.kleveta.zvučati. nego od glave koja misli i od jezika na kome misli. 3102 god. danom 18."srcu i duši ".prijavština.lučevine ljudskog duha. i najmanja za makrokosmička merenja: jedan dan boga Brahme u trajanju od 4. od kojih je kalijuga poslednja. Čoveku se savetuje da "takvost" spozna i da se u nju ne uvaljuje do kaĦŃhah. posle velikog Mahabharata . svi deca: Krodhah . jer sve je već tu što je njome najavljeno i pored uveravanja sveta od strane političara da je svetla budućnost tek pred nama. vremenski ciklus: mahājugam . al' ne vide da je kalijugu stvorio. "to je tako". 83 . Ovi drugi. Za smak treba bili spreman na kraju svakog milenijuma. ratovi. kalih . smrad. Ovde je mesto kovrdži i ovci kaluši .8 ili 1.32 milijarde godina kalindika . Gubitništvo nagovešteno ovom porodicom reči i iz nje IZVedeni filozofski stavovi dali su povoda nekim zapadnim indolozima da indijsku misao oglase pesimističkom. borbe.jugom istine. greh kalusam . nepoštenje. računati H. zamućenost.smrt. Započela je Krišninom smrću. Izabrala je pravo vreme za procvat ne bi li kovčeg kalijuge obilato zasula trnjem. kao što je imaginarna tačka. obmana. prave.takvost. Mišljenje i njegova pravilnost ne zavise niti od veri. može se pravilno misliti i bez judeohrišćanskih dogmi i bez Habla. odnosno od Hrista. Ona je podjednako daleko i od pesimizma i od optimizma. 64 umetnosti i finih zanata . Uz njega navedene reči: kalilo. a ne sledećoj jedinici. kalate . Sve same iracionalne imaginarnosti virtuelnih stvarnosti.6 i sl. jer mi nismo mogli ništa znati o indijskom sistemu podele vremena.prirodnog zakona kalikah . kalate kalirati G. traje 4. Kakav račundžija.32 miliona godina.kovrdža U RVK pridev: kali označen je zvezdicom. sestrom Duruktī . jedinica za merenje vremena: najmanja za merenja u mikrokosmosu iznosi 0. Dovoljno je baciti pogled u nebeske visine pa zaključiti da je univerzum nešto "nenapravljeno" i vrlo dugotrajno te da se ne sme meriti ljudskim aršinima izgnaničke čežnje za izgubljenim rajem. takmičenja. sedam lučevina ljudskog tela. obe u sanskrtu označavaju odstupanje od uobičajenih obeležja. hipokrizija.. delatništvo. naziv potiče od gubitničke strane kocke. Po okončanju kalijuge i kraćeg mirovanja.velika juga. 2. po drugima. Tipična su joj obelezja: laž. za vreme njenih 432 hiljade godina. Srpske reči kaljuga i kaljuža pripadaju ovoj.. svañe.prijavština. nisu ničim označeni. takva računica! Drugačije rečeno. kaljuža. kal. Uzgred budi rečeno i sledeće: nauka sve "zna" osim da li će univerzum nastaviti da se širi ili će okupiti da se skuplja skupivši se konačno u nešto krajnje nejasno.mali deo nečega. sa crnom bojom runa.rata. pa počinu. dovoljan za reprezentovanje celine.ime one strane kocke na kojoj je jedna tačka. pre Hr. po jednima.nauka. pre Hr. niti od merenja. započinje novi ciklus (v judž. vosak iz ušiju. Krodhah će izroditi dvoje dece Bhajam . i po scenariju apokaliptičnog Jovana. gubitnička strana kalijugam . kose.kalijuga. "i vide bog". izmet. džidnutog u nedoñiju. glad za materijalnim i zapostavljanje duhovnih vrednosti. satja . nečistoća. nesloge. Uzgred budi rečeno. kal. brojeno od juče. u pesništvu trajanje kratkog sloga. nepoštovanje dharme . najkraća i najgora.besa i Himsā . neverovatno kratkovide račundžije. i klķp) kala . svojevremeno su bili sračunali da je Jehova -stvorio svet pre nekih 6 hiljada godina. g. bogme. i kaluñer. od bele boje ovaca i od uobičajene. dogodilo se to na kraju druge po redu dvapara juge 31 002. blato. njene procene o starosti i veku trajanja univerzuma mnogo se bolje slažu sa indijskim sistemom nego sa judeohrišćanskim aršinima. Sve gornje sanskrtske reči potiču iz ranog perioda Rg vede.nepravde.strah i Mķtjuh .kalkah . sa pripadajućim glagolima. kao da se ona prevremeno zahuktava. niti od uverenja. zavisno od konvencije. podeljen je na 4 juge. opisujući stvarnost takvom kakva jeste: tattvam . obmane. koji je nastao kasnije.

slediti nekoga sa neprijateljskim namerama Od sanskrtskog medinī: mogao je nastati turski: mejdan.prekriven. mastilo. kalamah .isto kao pod II I. kleveta. neprobojan Od latinske reči: kalende. Prva sanskrtska složenica iz zaglavlja znači "crno mesto". 84 .goniti napred. presvučen. ukor. Njime je uslovljen opstanak univerzuma i njegovo trajanje.iznos gubitka. bakarnih predmeta od korozije. godine u kojoj se on oslobaña obaveza propisanih za domaćina i oca porodice. kal. srodne sa sanskrtskom: kālah. navoditi na. Indijski duh u svemu traži i vidi red. Pisali nismo. 77. tle. njime su uslovljeni čovekov život i opstanak ljudskog društva.crn. kao što znamo. kāla .crna boja. no kako se njime vršila zaštita sjajnih. mada nije tako. IV kalimedinī ili kālamedinī Kalemegdan I. izmeñu ostalog. kal. gubitništvo. ograñen prostor G.pisaljka načinjena od trske P. sudbina: vremenski sled dogañaja čiji su uzroci nespoznatljivi ljudskom umu P. 2. U Indiji se o svemu mislilo i najviše o očuvanju reda brinulo. normativnim naporom želelo se postići uskladivanje čoveka sa socijalnim obavezama i sa prirodnim poretkom stvari. kasnije zaboravljeno. ponekad preteranim.po ovoj vrsti promene glagol.mesto. a druga: "mesto gde jedan drugog sledi sa neprijateljskim namerama". odreñeni vremenski raspon. megdan. čime su oni dobijali tamnu boju. noć smrti živog bića.vreme. Vek univerzuma je jedan dan boga Brahme. kalajisanje je. Imenica kalih nagoveštava. računanje vremena. dok pridev: kāla. dana meseca. personifikacija vremena u kome sve nastaje i nestaje. noć kālī . Neko će reći: "Bolje je što je nemamo!". kal. U RVK kalaj je obeležen zvezdicom. Od prideva: kalila i imenice: kālah nastalo je srpsko: kalaj i kalajisanje. značajna noć u životu čoveka: 7. crna ili tamnomodra boja (Indijci ih teško razlikuju) kālā . tačno utvrñeno vreme.U srpskom jeziku očuvao se smisao pojma: gubitništvo u glagolu: kalirati i u imenici kalo . Ona je tek mitološki izraz onoga što se o vremenu mislilo. izbrisano nam je skučenom i pravolinijskom koncepcijom biblijskog vremena. vek čoveka je 100 ljudskih leta. I ako smo nešto mislili. uvreda. tamnomodar G. znači: crn. Navešću mali primer širine upotrebe pojma: kālaratrī . Titanskim. ali smo morali imati neko. Nemamo ni boginju Kali. Nisu Turci bili prve kalajdžije.crna noć: 1. tamo negde. kālah kalamah kalila kalendar kaligrafija kalajisanje Ovde se navode dve male. kālajati .boginja Kali. naučili. bukvalno rečeno: pocrnjivanje. G. kalajati . kalate . zloupotreba. medinī . prinudivati (dodatna značenja) kālah . ali značajne porodice reči nastale od istog glagola i istih vrsta promene kao u jedinicama I i II. nastao je opšteprihvaćeni pojam kalendar. znači i: progoniti. U narodnom govom često se čuje za čoveka tamne puti da je "crn kao kalajisan". Slično je i sa grčkom reči: kalamos i iz nje izvedene: kaligrafije. noć na kraju isteka mahajuge. 3. i to su. kalila .

i kalaštura i kalež potiču iz sanskrta. Višnu na zmiji Ananti. slog AUM kod Indijaca. nevolja.obmanjivati: "osobito uzimati u zajam ne misleći vratiti". a kretanje dalje od njega. greška. označavaju se rečju: kalatram. bokal. Pokušaću da ukratko izložim najvažnije: . kalate . kal. manje više pogrešne i nikad tačne kalkulacije. opadaju i iščezavaju. on je. izazivanje potresa. roñenje. za mnoge nespojivih. ženske grudi U RVK reč: kalaš . Isto važi i za nauku. razvijaju se. uporeñene sa ćupovima punim mleka. Bitno obeležje indijske misli. kavara kvaran 85 . svaku ženu svañalicu. provera. Posle okončanja ciklusa sledi period mirovanja u kome se sadrže potencijali za obrazovanje budućeg. kretanje tamo-amo.Da li u imenu Kalemegdan treba videti uzrok višekratnog rušenja Beograda? Možda! Pa. reči ove porodice u vezi su sa napred obrañenim glagolom: kal. U istoriji Indije spominje se dinastija po imenu Kalašurih. Savršenstvo se ne može ostvariti unutar univerzuma. Šta više. Mirovanje je bliže savršenstvu. supruga i dr. Mudrost je krasila zlatno doba. kalahah kalašah kalas.. kalaštura kalež I. embrion u prvom stadijumu posle začeća. Umećem da jasno vidi sličnosti. Dokaz odstupanja pojavnog od savršenstva (sličnog Platonovim idejama): ekscentričnost. nevolje i sl.potres. proračunavati I. posledice nesavršenstva toga sveta i manjkavosti ljudske spoznaje. tumaranje tamo-amo. ali i uzrok. ipak. Savršenstvu se može približiti samo smireni um. du). odnosno kružni tok fenomena. razvoj. Indoarijac je razvio moćan jezik i originalan filozofski pogled na svet. Nemirni um proizvodi zablude i tera akcije sa štetnim posledicama.kālajati kalkulisati Bez obzira po kojoj se vrsti menja. vrč. dok se ženske grudi. Ono se može pretpostaviti izvan vremena i prostora. Dužina ciklusa različitih entiteta različita je i hijerarhijski stratifikovana.ćup. bez obzira na veličinu stvari ili na intenzitet fenomena. nesavršenstvo Samo je um izuzetno obdaren sposobnošću analize i sinteze mogao staviti znak jednakosti izmeñu gornjih pojmova. Isto važi za sve. U istom delu značenje reči kalaštura je džukela. ne treba zaboraviti da su mu poreklo imena i princip "0-1" po kome funkcioniše sanskrtski. Na sanskrtu žensko čeljade. Kalašenje je obmana i kalašiti . opadanje vitalnosti. pa. Sloga je teško reći otkud reč: kalaštura. prividno mirovanje. svaña.proračun. oba pojma izvedena iz maloobećavajućeg korena: kal. Biti začet znači preći iz mirovanja . kalahah . uopšte.borba. plač deteta. posledica delanje. Nastanak univerzuma i roñenje živih bića praćeni su zvukom: Veliki prasak nauke. nikada ne gubeći iz vida detalj i celinu. kalanā . u pojavni svet kretanja u kome su: delanje. Beskonačnoj. Isti put slede sva živa bića i čovek: začeće. nauka krasi kaljugu. Čula sam da narod ovako naziva Romkinju i. kalkulacija. Iz istog korena izveden je pojam: kalkulator (kompjuter). po kojoj se ona razlikuje od ostalih. za česticu prašine i za univerzum u celini kao skup fenomena i stvari. smrt. računati.iz stanja savršenstva. mladunče životinje. nazivaju kalašau (m.varalica obeležena je zvezdicom. kako reče Crnjanski. zvučanje. glagol uvek ima značenje kalkulisati. obmana kalašah .kalajati . ponovno začeće. da prepozna zajednički kod izmeñu naizgled različitih pojava. Bilo kako bilo. služeći se njime. odnosno dvožižnost putanja planeta oko Sunca -odstupanje elipse od savršenstva kruga. sa pobednikom gordo "iskoračio na vodu". jeste ciklična priroda vremena. predstavlja mitološku sliku potencijalne energije u vreme mirovanja.Fenomeni se pojavljuju. ponašanje kalanam .

kajas i kasapin Vuk je obeležio zvezdicama. pokušaj.mešan. bičevati. strugati.onaj koji će zaslužiti bič Kaiš i kajas. kaş.ječam. zdravlja i lepote radi.vrsta žitarica. kaşŃa (tpp) . Uz više znanja. tako im ja pridajem sanskrtsko poreklo.proba. bedan. kaşati . kaš. povrediti. kaşah i kaşanam . gonjenje kaşajah . bič kāşŃhā .struganje.du) . po ugledu na prelepe i kao dren zdrave američke nutricioniste.bok konja.udarac bičem. teranje. Bukvalni prevod na sanskrt je: ''kašāghātena (kašjā) kašaplakan kašati".kretanje.ribati. Kaša je loša hrana i nju kusa samo onaj ko mora. potekao od osnovne hrane Grka. kašati . kas. uzde kašāghātah . kasapiti G. u vreme kada su u Indiji žitarice već uveliko bile supstituisane pirinčem. kaišariti G. Indoarje su braću Grke nazivali: javanāh. ovde spadaju: Kako se bič pravi od uzanog kožnog kaiša. grepsti. Kaša – ukuvana mešavina brašna i vode pretežno je bila ječmena i jela se kašikom. uništiti I. takode. alkoholno piće kašaplakau (m. ječmene kaše. Neki od pojmova javljaju se u ovoj i u sledećoj porodici reči i u sanskrtu i u srpskom jeziku. Sud u kome je kaša kuvana 86 .bič. U vedanti: nečistoća koja se lepi za atmana i izaziva tupost i slaboumnost.tri načina bičevanja konja kašjam . kašātrajam . grebanje kaşā . mučan. na neki način kaštiguje sebe. što nije bez posledica. kaşati kuvati kašu. rñav. kašā . Kako im on pridaje tursko. kasati . raspodela bi mogla biti i drugačija od ove koju sam načinila. P. kasājajāvanālah (sl) . kaş. mada nam makrobiotičari kašu preporučuju. kaštvā (pvp) . ali nije isključeno da je naziv. Cenim da je kasapinu ovde mesto.kretati se.zadnji delovi životinje koji se bičuju (pljuskaju) bičem kašah (m) .zao. jer nema većeg kaštigovanja životinje od klanja i kasapljenja. uništiti I. kavaram .kuvanje mešavine (pogotovo lekova spravljanih od različitih odnosa lekovitih supstanci i vode). možemo umesto biča upotrebiti kaiš u namerno preodreñenom iskazu: "kaštigovanjem (kaišem) bokova konja on kasa". kavara .so. Kaiš. Sve je isto osim onoga što potiče od izvesnog siromaštva srpskog jezika u pogledu alternative za bokove konja.kretati se kaš. pomešan Pojam: kvaran ima šire značenje u srpskom jeziku. kiselina P. javah . kazniti. ispitivanje.bič kaşŃih (f) . njime se podrazumeva da se nešto ili neko može pokvariti kvarenjem od: izmeñu sastojka u mešavini. ubiti.zasluživši bič kašja (tpb) . Kaša i kašika pripadaju ovoj porodici reči. kašati kasati. Jedući kašu. kaštigovati. onaj ko mora. u svakom slučaju pežorativan. u budizmu: opadanje spoznajne moći prepoznatljivo po pet obeležja.I. povrediti. od: Jonci.trkalište P.

Smem. kāku kākuvāk kuku kukanje kašljati kasalj "šlajm" I. koja može. glagola da bi se povezalo kašljanje sa čišćenjem pluća. nego čistoća. Sanskrtom se sme sve sa svim povezati. Druga reč složenice: kaphakşajah znači: stanište.kašalj kşālah .tuberkuloza Ovde su data dva. Mi smo reči "šlajm" i ''šljam" pozajmili iz nemačkog: schlam: blato. dobrota. prljavština. pravi iste greške. Šta više. to je druga stvar. kaphakşajah . kākaruka I. kāsate . pobrkavši pojmove: čišćenje i prljavština. a što se ono vrši izbacivanjem prljavštine. svesno -voljan čin i jedini dopušteni način uspostavljanja odnosa sa živim bićem.uzvik tuge. pa bi bukvalan prevod tuberkuloze bio: stanište penaste sluzi ("šlajma"). govor svega što ispušta zvuke: živih bića i materije. na izvestan način egoistično usmeravanje ka ličnom spasenju. dobrodušnost. 87 .reč.pranje. Pitam se da li smem da dovedem u pravu zavisnost kašu i spoznajnu moć. sledi još jedno pitanje: kada će "konzumenti "pokusati kašu"? Molim onoga koji zna odgovor da mi ga dojavi. malodušan O junacima i o junačenju biće više reči na drugom mestu. humanost Hrišćanska skrušenost je pasivan odnos prema svetu.kukanje. drugi deo složenice nastao je od imeničke osnove: vāk (N. čišćenje. a Nemci od sanskrta. jezik. kāsate kasanam i kāsikā kşalah i kşalanam G. progovoriti vulkani. zašto da ne smem. sg) . zabrinutosti.kašljati kşal. kākuh (f) . pena. kukavički. kās. da li je opadanje spoznajne moći u vezi sa svakodnevnom konzumacijom "some portions of porridges"? Ako je u vezi. kşalajati . mulj. blagost. posledica čišćenja nije prljavština.čistiti. ispirati I. "grepsti se" o nekog da bi se nešto ukaišarilo. Ko slepo sledi.plašljiv. ljubaznost. Ovo spada u emocije. oplakivanja kākuvāk (f) . zapitaću se. kuknjava. a ono u dužnost. još kako. žaljenja. kasanam i kāsikā . atomske i druge bombe. kās. kārunjam skrušenost kukavica kārunjam . dok je u hinduističkoj i pogotovo u budističkoj etici kārunjam aktivan. ispiranje kaphah . kākaruka . orkani. glib."papučić" P. kākarukah . Tamo se nije baratalo površno definisanim pojmovima: ljubav i ljubljenje. u rečniku prilično udaljena."šlajm". sluz. "pokusati kašu". milosrde.mora se grepsti.saučešće. straha. Pa pošto smem. pa prati. prati. emocije se moraju sputavati da bi se jasnije uvidele dužnosti. Dubinska srodnost sanskrtskog i srpskog jezika očituje se u idiomima: "izribati" nekog.

štetno zadovoljstvo (bombardovanje.česta .) ku . kuče kučiste Vrlo mali sanskrtski rečnik. pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi Korisna upotreba osnove: ku upitnih zamenica.dešah . Oni se.loša reputacija. uzroka propasti.buddhi .rñav voña ku . jer bi nas nabrajanje svih naučnih majstorija daleko odvelo. mogu izvrnuti u sopstvene suprotnosti ku .onaj koji je loše voñen. izginuća. prljavština (kao opanjkavanje. Što se kloniranja tiče. čovek slabe pameti ( nedovoljno pronicljivim treba pomoći ukazivanjem na.). rñava majstorija (kao na primer: kloniranje itd. mogli smo. vidi sledeće) ku . jer ima rñavog voñu (pojava velike učestanosti.purusah .pathah . svaka) 88 . rñava. (političar) U zagradi su autorove dopune i komentari).nājaka .bhogah .. kučara kučesta P.pankah . rgvedsko je. kao prefiksa. apsorpcija medijskih poruka i "još mnogo toga") ku .džanah .poltron ( onaj koji predsedniku piše govore i hvata beleške za vreme predsednikove govorancije) ku . klevetanje. vulgaran.paĦditah .onaj koji ima krivu ili sasušenu ruku. budući da se odnosi na obične ljude. sa finom meñusobnom diferencijacijom.rñav put. loše reputacije.paridžñata . zao. U Istočnoj Srbiji starački štap naziva se: kukalja.rñav. po Hegelu i zavisno od uverenja.nītih . na narod ku .glup (zabrinjavajuće česta pojava) ku . rñav izum. kao što su tužbalice u Srba kukara kuka P.onaj koji luta uokolo i može biti zao kučesta .nāthah .pūja .lažan prosjak (onaj koji uzima strane kredite jer ne zna da iskoristi sopstvene potencijale) ku . kukhjātih (f) . od starih sanskrćana naučiti da se najveće mora sadržati u najmanjem8 ku . radi pridavanja negativne konotacije reči koja sledi (ovde crticom razdvojene. smušena doktrina (za opravdavanje siledžija) ku .rñavo shvaćeno (najčešće) ku .matam .onaj koji pravi pogrešne procene i predviñanja.takoñe rñav (izumitelj opasnih majstorija) ku . kukara .gomila ñubreta. bez posledica. vulgaran čovek (predsednik sa doktrinom i prorok Amos zbog doktrine) ku . putem medija) ku . naučnik .rñav učenjak.bedan. za preziranje (agresor) ku .bhikşuh .nabrajanje rñavih vesti. radi bolje preglednosti): ku .kukhjātih kuknjava I.rñava doktrina (ako se malo bolje pogleda. biti na lošem glasu (većina voña.nāma .rñava zemlja ( u kojoj vlada nestašica hrane) ili zemlja podvrgnuta tlačenju (sankcijama) ku .budala.parīkşaka ..onaj koji hoda uokolo sa lošim namerama "Poreklo" kučeta i kučišteta.dhīh .rñavo ponašanje (moderno) ku . sramote. kučara .rdava namera.

faktori sreće i nesreće nisu ravnomemo rasporeñeni u svetu) ku .vanik (m) .sahādžah .ako oni mogu.lakşaĦah . kolovsko gordo nošenje trbušine borisovska fizička kabastost i duhovna minornost..rūpjam . bogme. (osim medija. i još gdegde. laje sebe radi) ku .mantrah . zapenjena dok obaveštava svet da Srbi više nisu ono što su nekad bili. česta pojava u nerazvijenih) ku . u pakao i u pm.rñava sudbina.rñav savetnik (Berger & Co) ku . proširiti skup prisvojnih prideva na "svetskom nivou". ružan (svaki duhovno obogaljen) ku . obratiti se istaknutim i širom planete poznatim stručnjacima) ku . zasad je to jedini uspeh zlonamerne globalizacije: nadam se da će biti i poslednji. sve to opremljeno tajnim službama.rñav karakter. sa posledicama. mi. Kako mi se čini neophodno je.hrabrost ispoljena na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme (kao gore.manīşah .rñav drugar. obmanjivač (voñe "svete" alijanse.šrutam . neprozirno jiñingovsko smeškanje u vreme plakanja itd. tajna društva.sthānam .ena je) ku . globalno zagañivanje i otopljavanje izazvani su dobronamernom globalizacijom) 89 .sambandhah .rñavo mesto za stanovanje (rñavost je globalizovana. i kad treba i kad ne treba. kalaj (vidimo odakle nam reč korupcija.čovek slabe pameti (ponavlja se. istaknuto mesto zauzimaju rekla-kazala ženetina iz Vošingtona i Haga) ku .vrşalah .en . koje zbog potkupljivosti.onaj koji ima (zloslutne) markacije po telu anglosaksonsko . ku .ku .rñav šudra . Indijci su jugama pripojili odgovarajuće voñe: zlatnom dobu mudrace. može se zvati i sekretar. tajnim mrežama za ulov riba i pacovskim kanalima) ku . (dobrih više nema) ku .čovek izvan indijskih kasta. ne možemo. (onaj koji.onaj koji vreña. sve više je u modi i u opticaju "po srpski" rečeno: uvaljivanje m. (sudeći po srpskoj.obmana najniže vrste (od si .sķtih (f) . glasine. tonijevska zacerekanost kao lud na brašno.vača .šilam . uz propratne prilike na nebu vrgnute od strane biblijskih svetaca.rñav život (onaj koji misli da mu je dobar. odnosno radi boljeg i bržeg meñusobnog sporazumevanja. Da i od rñavog može biti rdavije dokaz su savremene voñe u još savremenijem svetu) ku .klintonovske pegice.vedhah . u cilju poboljšanja komunikacija. ali svuda sa posledicama) ku .mantrī (m) . u cilju maksimizacije stopa.bezvredna rupija.rñav trgovac (koje zbog nemoći.matih (f) i ku . kao kuca.vadžrakah . olbrajtovska debela i niska stražnjica na stubastim i pomodno otkrivenim nogama. sve na "p"): ku . "rñavo srebro".rūpa .vadikah .rñav ministar. nisu Srbi) ku . gvozdenom kšatrije a kalijugi šudre. u pentagon. žakširakovska krivoustastost.rñav prijatelj (najčešće se sreće tamo gde se najmanje očekuje) ku -jogah .rñave vesti. bez posledica) ku . koji na srpsku nesreću. lako se pamti. za bubrege) ku .mitram .samgatam .onaj koji upotrebljava uvredljive reči (mediji su najdublje zabrazdili) ku . mi smo postojani kano klisurine. koje zbog neznanja.nepovoljna konjukcija planeta (obično nad Srbijom. radi varijacije na temu) ku .vikramah . vara se) ku . kao da se narod može menjati preko noći ..rñave veze.rñav kralj (biti kuražan kralj ne znači biti dobar kralj) ku .deformisan. šarlatan. (pogotovo ako mu je resor: spoljni poslovi. srebrnom brahmane. ali ne mari.lažni dijamanti (kako se razvoj razvija.sačivah .rñav savet (vidi sledeće) ku . (neophodna performansa za ulazak u svet politike.vķttih (f) .rādžā .tajni put.vidambanā . naziv nije važan) ku . (tajne vlade.rñavi odnosi (nastaju od rñavih veza) ku . varalica. ali ne vidimo odakle nam inflacija.

sokratovsko rešenje. gunñati kuĦŃh. ako se ovim malim. jer u njemu ništa ne miruje) i svi bogovi odavno digli ruke. a sada je: nikad gore! Vršljanja nekadašnjih siledžija bila su lokalnog. kuñdž. unutrašnjost bilo čega: pećina.izleteo iz rñave materice (kao na primer: WDžK.smajanam . Na bhūvi nikada nije bilo dobro. sanskrtskim rečnikom mogu opisati sva kretanja i stanja u savremenom svetu. pa ne bi bilo neobično da su ih Srbi iskoristili za obrazovanje pojma: kuvati.kuknjavom i završiti. da su malo znali u odnosu na nas. iz ljubavi) ku . U razvijenom obliku moja skraćenica glasi Starozavetno Kapitalistička Profitabilna Aždaja. znati iskoristiti posrnulost. žuboriti. Ima mnogo naroda čiji bogovi nisu rasisti i fanatici. kuñdžati G. predlažem alternativno. dolina kukşidžah . kako bi se nekima moglo milo pričiniti: Savez Komunista Posrnule Amerike ili Prljave Alijanse. Ovde imamo još jedan primer analoškog povezivanja pojava i stvari u jednu reč. podržavati. smislom za bez . da bi u minulom veku dostigla globalne razmere. preñimo na prijatnije pojmove. pa da krenu u realizaciju Amosovog proročanstva.ku .stomak kukşih (m) .mrmoriti. zatim ne znati iskoristiti resurse i opet znati potpuno upropastiti roñenu rodinu. jer sve je u razvoju. Uzgred budi rečeno. kuvanje i sl. kilikilakāh: naručeno za predsednike od strane njihovih partija) ku . bharati . što će reći da će Zmaj & his Co savladati Aždaju & his Co na planeti bhūvi. kuñdžati . & Co). kontinentalnog karaktera. Kad počne. Prvo. Drugi deo složenice nastao je od glagola: bhķ. radi dolaska na vlast. Kako malo. Najveća i najžešća rezervisana su za nastupajući vek. jer mi mnogo znamo. a njima treba verovati.stomak.onaj koji brine kako da napuni sopstveni stomak. Samo Jehova bdi i vreba iz zasede. kuñdž.Indija.naduvenost najgore i najopasnije vrste. uzeti '"some cups tea of kukutah". proždrljiv. negovati. Sa isukanim mačem u ruci neće moći pobiti sve narode. Posle zastrašujućih.hraniti. (lokativ: kuvi. U njega naivni polažu svu svoju nadu. zato što je indoevropski smisao za istinu posrnuo pred semitskim smislom za odabranost i izabranost. a ne svemir.noćna mora (zdravog sna i lepih snova više nema) ku . da manji ne može biti. Jehova nije niti jedini.udarah .uvredljiv govor (govor voñe sa daljinskim i sa mobilnim na grobištu izginulih) ku . Ove reči su korišćene u Rg vedi. kukşam . čekajući na znak pentagona. da će žuta rasa napojiti konjen na Dunavu. što se na engleskom kaže: ''the son of a bitch" a na srpskom: da lako može završiti malo ispred materice) kuh i bhūh (obe f) . Sebi i onima koji nisu radi učestvovati u sastavu bilo koje "Co". bhūvi) Kažu neki da su stari bili zaostali i primtivni. kukşam kuvanje I. Ovo nije. Videćemo kasnije kako je od ovog glagola nastala imenica: Bhāratam .pokrića . Umesto globalizacije u korist samozvano .zemlja. Biće lomova. Amosovo proročanstvo ne može se ispuniti. pogotovo u zemlji velikog prostranstva i još većeg prirodnog bogatstva. materica.hvānam . Neće moći sići na zemlju i sprovesti odluku donetu na nebu. šupljina u ljudskom telu. mada će borba izmeñu bogova & theirs Co" biti duga i teška.neprijatna buka (bombardovanje. svakako. U doba Rg vede Ku! Ku! Ku! je značilo : "How strange" "strange" je zato što je strano.izabranih doći će do opšteg i apokalipličnog naletanja svakog protiv svih. čuvati. kuĦŃhati šuntav 90 gunñati . niti svmogući.lažan osmeh.svapnah . naša planeta. od koje su i džagat (svekret. osim Izrailja.roñen iz materice kukşimbhari . zbog ambicija SKPA. Tarabići prorokovali.vakjam . Ono što je počelo sa Ku! Ku! Ku! mora se kaku . komunisti su pokazali i šta znaju i šta ne znaju. (obraćanje debelguze na srpskom jeziku srpskom narodu.

G. zatupeti I ovde je uočljiva sklonost indijskog duha ka sintezi: hromost je i fizički i duhovni nedostatak. kuŃati . (U ovo drugo sumnjam. na festivalu u njenu čast.grbav. kumbah . kubdža . "Grada grbave devojke" na prostoru dvostruko većem od Beograda.hrom i šantav .hramati. kuĦŃh. sve po jedan "pravi" i "istinski".vrsta ženskog ukrasa za glavu. domaćinstvo. pa ipak harmonija. otupeti. iskriviti.kućanstvo. polirati kuč. Krišna je Višnuov avatar dok je Durga jedno od obličja supruge boga Šive.grbava devojka P.saviti. niti znaju kako se u pluralizmu može ostvariti jedinstvo.glup.. nepouzdan.roñen. U spomen na prvu devojku. kuŃah . stare Arje su ciljeve života i čovekove dužosti: puruşarthāh. porodica.kućica kuŃumbam . Noć prestanka svih porodičnih i 91 okućiti se kuća . kubdža kubdžākā kumbah grbav grbavica ćuba I. zbiti se. nezreo. Svako naselje i svaki hram u Indiji imaju svoju "sthalapuranu". porodica. U srpskom jeziku ukras za glavu postaće: ćuba. biti nepošten. Oni ne umeju ni meñusobno da se slože. po pretku: kara – dža roñenom sa crnom puti. razvrstali u četiri perioda životnog ciklusa. du) i kuče (f. Od svih nepoverljivih sumnjalica msje Volter je najbolje i najkritičnije ocenio svetost onoga što u "svetinji" piše. sa stalnim svañama i ratovima izmeñu vernika. kočati . legendarizovano i mitologizovano kazivanje o njihovom nastanku. ovaj stari grad dobio je ime po grbavoj devojci jer je napojila Krišnu. Tako se kod mudrih ukidaju mogućnosti izbijanja sporova zbog pluralizma bogova. Mišljenja sam da je Vukovo prezime na isti način nastalo. beščasan I.kuća. kočati kuŃah i kuŃi G. iskriviti. jer je uložena u ladicu "nahtkasna" svake hotelske sobe u katoličko . kubdžākā . I. njenim imenom naziva se dvanaestogodišnja devojčica. personifikacija boginje Durge. S ove strane. Po drugoj. Da bi se prebrodio jaz izmeñu individualnih sloboda i socijalnih potreba. nije iznikla iz mnogoreklamirane i najčitanije "svetinje". grbav . kuŃ. zadebljanje na kraju kosti ili močuge. a kamoli sa nekim trećim čija vera. Kraj modernog grada Kanaudža prostiru se ostaci stare Kanjakubdže. I u srpskom jeziku ima reči sa završetkom na "dža". na njegovu sreću. umesto što se razmeću i diče diplomama jezuitskih koledža. kuĦŃhati . bog vetra Vaju grbavošću je kaznio stotinu raskalašnih kćeri kralja Kanjakubdže. tvrñava kuŃī . potomstvo kučau (m. susrevši ga žednog na putu. U srpskom se diferencijacija vrši promenom vokala pa se kaže: šuntav . kuŃati i kuč. Reč je složenica od: kub-dža. du) . kuŃ. Po jednoj takvoj.kuća. porodica kutīkā . pisati. Posednici i naslednici monoteističke svete knjige niti mogu biti pluralisti. Neznalice pluralizma neka se okrenu izučavanju indijske tolerantnosti.ženske grudi Zasnovati kuću i skućiti se znači suziti raspon dharmom već zadatih ograničenja.saviti. ukovrčiti.protestantskom svetu). jer su svi zadovoljeni. Nagradio ju je besprimernom lepotom. Mnogo bogova. sabiti se.

iz bilo kojih razloga. kulāhah . Što ga bude bio uspešnije nametnuo drugima. porodica može biti veći podsticaj i još veća prepreka na putu duhovnog razvoja individue. uz napomenu da svi pisci ne moraju da pišu. mrmljanje i dr. kūpjate . To je uvek veličansteno cirkuski. mogli smo ih povezati na sledeći način: pisac i njegova dela moraju biti zakučasti. pećina. utoliko će mandatura biti uspešnija. materica univerzuma. Što se ostalih. kudžanam . Na svečanost će doći sve sami pozvani i slični "kao jaje jajetu". turska imena. proizvoditi bilo koju vrstu neartikulisanih glasova I. Kao istaknuti varvari. biti okupan). posuda od kože za nošenje vode. ćurlikati. Posledice oduševljenog i nasilničkog oslobadanja očite su.konj svetlomrke boje crnih kolena U RVK ova reč je obeležena zvezdicom. zujati. kūpah kupa kulaš I. poput Buddhe. mnogo više nego kopati. kupati se.Atharva veda). kūdžati kūdžanam zujati zujanje G.onaj koji je u rupi. gde svak ima svog "univerzalnog" dharmah.rupa. zgusnutih i poliranih misli (''šta je pisac hteo da kaže"). izvedeno od gornjeg glagola. možda ambis pun voda.proizvoditi monoton zvuk.voda (Rg i . u izvoru (dakle onaj koji će. naizged kontroverznih. Dharmah je "pristrasan'' . kūpja (tpb) .slabiti.rupa. Oni drugi. kūp. osobito u tzv. držali propisa.okean P. rupa iskopana u zemlji radi naviranja vode. kudžati . cvrkutati. mali izvor.socijalnih obaveza čoveka navedena je u jednoj od prethodnih jedinica. ženskih grudi tiče. pretapanje se vršilo po meni nepoznatim zakonima u koje bi trebalo proniknuti.zujanje. kūpakah . Srbin kaže: "kuća stoji na ženi" dok se on ponaša kao gazda u kući. značenja tiče. rupa iskopana ispod lomače kūpārah . kupah . 92 . mada se i kopanje spominje u sanskrtskoj grupi. pak. izvor. kūdž. Pogotovo je sklon pesnicima i nesklon otpadnicima od istine. bezuslovno moraju biti lako čitljivi i nepolirani. kūpjate G. pa će opet biti biran i svečano ustoličen. kao što je svima znano. kulāhah I.pa se olako stavlja na stranu prvih. kopniti. udubljenje. Što se. Kako u sanskrtu nema glasova "z" i "ž". razblažiti kūpakah kupanje (kopanje?) kopniti I. jer. razvijenim zemljama. Ova porodica reči nema svoj glagol pa se pretpostavlja da potiče od imenica: kū i āp (f) . Mnogi se nisu. posuda od stakla ili metala iz koje se pije. kudž. Kasnije je upotrebljavana samo u pluralu: āpaş. kūp. Turci su barem o konjima mogli više znati i nadevati im odgovarajuća. Još je teže presuditi da li oba srpska glagola: kupati se i kopati ovde spadaju. zanemoćati.

gotovo da je jasno čitavom svetu. nema nigde" . ime izvedeno od: varanah bedem. klin kitovati O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba -Patetično romantična hipoteza je održiva jer je nedokaziva -(Celinu čine jedinice od I do III) kuravah kauravah Srbi (?) kauri (ñauri) I. kilikilakāh .toplota. Rat izmedu braće od stričeva osnovna je tema Mahābhāratam. pa bi moglo značiti: "Sam sebi uzdanica ". gledano iz Indije. Gde on spada. na kome će se odigrati krvava bratoubilačka bitka. a mi mislili da su nam uz kit. Ne kaže se: "kit i kitovanje. a sile zla u Kuravama. sa "poučnim" scenarijem na temu borbe izmedu "dobrih" i "loših" momaka. ali ne od radosti. Večna tema dualizmu okrenutog sveta dostići će :zapamćenu vulgarizaciju u američkim šund filmovima. razvijeni Nemci i kitovanje uvalili.klin Klin nije od nemačke "kajle".bojiti.kaže se: "što nema u Mahahabharati. povezati. u "dobre" momke svrstavaju policajce. slepi: Dhrtarāştrah ("Staro kraljestvo"). a nije nemačko ni: "klin se klinom izbija". čitavi narodi gotovo čitav svet.izražavanje radosti povicima.Kurave. Šta više. U sastavu teritorije Kurava bilo je i Polje Kurua. Autori šunda. koju su kurave nazivale: "Zemljom večne sreće". Povika ima. kilakah . Kurukşetram. kīŃajati . Pandave su bile jugozapadno od Kurava. dok se u "loše" momke može svrstati svaki nepoželjni pojedinac. izvedeno od: tapah . klicanje. zbog preterane automatizacije. spojiti Eto. Sunčeva kći. Ime majke bilo je Tapatī. osim ako je poručena. tako nazvane po ocu: PāĦduh (Bledoliki). Kuru je zajednički predak i: Pāndavah petoro braće. kīŃajati G. zaboravili na klin. sa prestonicom: Hastinapuram. imala sam prilike da čujem "stručnu" ispravku. kīlakah I. izmedu dobra i zla. lišeni kolektivnog pamćenja i po diktatu establišmenta". Otac Kurua zvao se SamvaraĦah. zajedno sa svojim javnim i tajnim strukturama.kilikilakāh kliktanje I. gde su sile dobra oličene u Pandavama. kīŃ. jer su one tek ekstremne tačke izmeñu kojih se odvija neprekidno i nezaustavivo oscilatorno kretanje 93 . kliktanje U savremenom svetu pojava je sve reña.ep nam kazuje o večnoj borbi izmeñu sila mraka i sila svetlosti. Obilno se koristeći mitologiziranim kolektivnim pamćenjem . Prapostojbina svih Indoarijaca. nego git i gitovanje''. Od iskona sklona nadilaženju dualizma monizmom i sa izvanrednim smislom za uočavanje dinamizma univerzuma indijska misao izbegava opisivanje pojavnog sveta suprotnostima dobro . kīŃ. sa prestonicom Indraprastham (Indrino prebivalište) na mestu sadašnjeg Delhija. treba ih podsetiti. potomci Kurua: Kuruh. nalazila se s one strane Himalaja. najobimnijeg svetskog epa od 200 000 stihova. Ako su Nemci. Kurave su nastanjivale područje severoistočno od Delhija. Kuravah .zlo i sl. Otac stotine braće Kurava bio je roñeni Panduov brat.

imperiji. Višnuov avatar. Potresna je moralna pouka zajedničkog učitelja zavañene braće: Bhīşmah. kup. jedan od petorice braće Pandava. u širem smislu. ali i za realnost. Takvima ih sve više afirmiše istorija ljudske vrste. Pokupljene reči često defomisane. Jezičkim determinizmom uroñeni smisao za realno prosuñivanje o svetu u kome se mora živeti i filozofski nerv doprineli su sličnosti odgovora datih u oba dela. bio je sudar varvarizma najniže vrste sa civilizacijom u zenitu svoga razvoja.fenomena. dobija se: P.Kuruov Iz prideva se mogu izvoditi nove imenice. naduti se od emocija. zvan Vķkodarah (Vučji trbuh). koju daje preživelima na bojnom polju. Lišen smisla za filozofske uzlete. pl) . sa naglaskom na: karma . kao što je: I. na nasilju zasnovanoj. napija se njegove krvi i u njoj pere kosu Draupadī. Primenom gramatičkog pravila o obrazovanju prisvojnih prideva (preglašavanjem prvog vokala imeničke osnove) na imenicu Kuruh. Čuće veliki ep i naučiti o ulozi Kurava i Pandava u njemu. najpre unošenjem njegovih reči u svoj siromašni jezik. Turski upad u Indiju krajem XII. Obe su podjednako nerealne. ili usput. semitski duh je poručio svetu: "Ne ubi!" i "Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe!" Poruke su došle od jednog ubice i od jedog ubijenog. Uz reči. ili. što će se odraziti i na duh velikog epa. kupjati .potomci Kurua. jednom od petorice braće Pandava. pune su lukavo smišljenih dosledno izvedenih zverstava. Sebe neće identifikovati sa Kuravama ali će. Opevanaje u 12-oj knjizi: Šāntiparvan knjiga smirenja duhovne agonije preživelih. nekoliko vrsta joge. zajedničkoj ženi braće Pandava. Od ove imenice biće ili u Srba. kupjati kipeti (od besa) G. Agresivnim islamom naoružani varvarin počeće da uči od pokorenog.v. izveden varijetet: "ñauri". ne umem reći gde i kad. Durjodhanu (Zli ratnik). Pošto je zaklao predvodnika Kurava. izboden strelama i na samrti. U krvavom bratoubilačkom ratu obe strane koriste podjednako amoralna sredstva sa posledicama do te mere tragičnim da se nijedna od njih nije mogla osećati pobedničkom. kup. III kur. zanemarivanjem nastavka za množinu. kurati kurkurah urlati kurjak 94 . Knjige epa (ukupno 18) u kojima se opisuju uzroci i 18-dnevna bitka na Kurukšetri. U oba dela imalo se hrabrosti za postavljanje ključnog pitanja: ubiti ili ne ubiti. Nazvati ceo svet nevernicima samo zato što ne pripadaju islamu. kauravāh (m.jogah i sa moralnim nalogom odricanja od plodova dela u svetu u kome je delanje neminovno. Šta više. znači biti zadojen sukrvičastim starozavetnim mlekom i prepravljati tude pojmove u skladu sa mogućnostima sopstvenog jezika. steći će i pojmove ali nikada neće dostići duhovni horizont pokorenog. obrazlaže Ardžuni. kaurava . Srpski Gorski vijenac biće pozna i jedina reinkamacija Bhagavadgite. potomci naroda Kurava. najavljujući osnovna obeležja nastupajuće epohe. odnosno sopstvene pameti. Epu je pripojena i Bhāgavadgītā u kojoj: Kķişnah. sina reke Gange. Najstrašnija čini: Bhimah. onih reči za koje nije imao odgovarajuće pojmove u glavi. skratiti imenicu Kauravah na "kauri" i njome označiti "nevernike". sukob se odigrao na prelazu u kalijugu. Tragične posledice besmislenog rata maestralno su opevane u knjizi tužbalica žena za poginulima.kipeti od besa. sveteći se za nanetu joj uvredu od strane Kurava. razneće po celoj. biti uzbuñen U Srba može i da prekipi.

Da je Englez znao srpski. preživelima ništa drugo ne preostaje doli povratak u pradomovinu. Prepoznavanje sličnosti posredstvom engleskih naočara traži veliki napor i bremenito je rizicima. ali objektivnim razlozima.proizvoditi zvuke. pa onaj ko nema deviza. Meñu njima je sličnost mnogo veća. Meñutim. U mislima već vidim omanju kolonu. Sažimanjem jedinica I. Ardžuni od Indre. kurkurah . dok su svoj petorici braće Pandava morali izmaštati božansko očinstvo. snagu i vučju Bhiminu prirodu nije mogao zaboraviti. On će opstati i sada i ubuduće. pa valjda će nas braća razumeti. a i sada. nažalost. no što je izmeñu Hristove i starozavetne misli. okružen preživelim i nakratko složnim partijskim voñama. što je Srbinu očigledno i to utoliko pre što je u neposrednoj blizini reč kurjaku slična i znači urlati. Ako se pred silom moralo pasti. starim Indoarjama. Svakome ko iole poznaje radnju Mahabharate. pa se samim sobom nameće pomisao da se ovde radi o vrsti nalik na kurjaka. Nas je pesma održala. sa porodicama. uprkos turskom zulumu. Kurua je identifikovao sa vukom i stao od njega izvoditi svoje poreklo. kod pojedinih. Radžastanci su bili veliki junaci. Rabinima je njegovo učenje zazvučalo strano i suprotno tradiciji. U zemlji "gde radže stanuju" naići će na potpuno razumevanje. odlučio na povratak u "zemlju večne sreće". mada manje krvoločan. Udari li i tamo. Razumljivo je da divljenja dostojni Englez. jer uvek treba pevati. sa decom u naručju. Vuk se označava imenicom: vķkah. na nebu. Ovaj primer ilustruje teškoće sa kojima se susreće čitalac sanskrtsko-engleskog rečnika. nije mogao u gornjoj reči prepoznati srpskog kurjaka. bogme. ostali ripide. čežnja za svojim Bhimom. brat na brata. jer. u nadi da će steći Bhimine osobine. po tome "brat na brata" prepoznajem Kurave u njemu. čojstva i junaštva daleke prošlosti. Vratimo se opet. Slatko bismo se napričali. ili je u tome bio sprečen nepoznatim. Težnja da se bude kao Bhima. Ta. mi uz gusle. "via" Radžasthan. kao što je znao sanskrt. ako opet ne udari "brat na brata". mora biti da je bilo primamljivo.pas U sanskrtu ima više oznaka za psa. Autorima epa bilo je lakše. pod bedemima izginuli.Radž . Ona je sada u sastavu Rusije. a neprijatelj je bio isti: Turci. kurati . nesavladiv I osvetoljubiv. žene bi zapalile lomače i. ma šta da se dogaña. Pred silom. moraće krenuti put prapostojbine. smestiti ih na stranu sila mraka. kur. pa dati. našao se meñu Slovenima i tu se poduže zadržao.G. Šta mari. Poput Bhime. Uzdajući se u magijsku moć reči. Izmeñu su trubači i rok bendovi. Za to vreme. dodao značenje urlati a imenici i značenje: kurjak. pevali smo zajedno na mostu: Trebaće nam sasvim malo mnogo manje od raznoraznih tamošnjih "sthanova". Hristova mladica lako se primila na rgvedsko stablo. O svemu bismo se mogli nagoditi. jedni drugima kazivajući. ako ne i veći od Srba. bez prisutnih svedoka. Budu se braća opet zavadila. nakratko. zato su ga uništili. oni uz vedsku vinu. u njih poskakale. jer će i nas malo biti. ona će se ispoljiti u liku Kraljevića Marka. muškarci su se preoblačili u žute isposničke odore da bi. boga univerzalnog zakona Bhimi od boga vetra Vajua. svi do jednoga. II i III izložiću u naslovu obećanu hipotezu: Srbi su većina naroda Kurava koji se posle nerešene bitke i izginuća voña na Kurukšetri. narod će obrazovati svoju duhovnu vertikalu i opstati. tamo bar nije hladno. ne sme se zaboraviti da su promućurne radže pretvorile predačke palate u unosne turističke objekte. gornjem glagolu bi. u pradomovinu. osim po pitanju da li je veći od većega Kraljević Marko ili Prthivi . i on će biti snažan. povlačili u utvrñene gradove na vrhovima planina. Narod sa začelja mudro sledi. njojzi hvala. Čim za to budu sazrele prilike. po diktatu tog literarnog žanra. sanskrtsko-srpskog nema. Steći performanse pobednika u to vreme. u Indiju. tek. gde treći jezik samo donekle može pomoći. Izmeñu pravičnog Marka na zemlji i boga pravde. krike I.Čauhan. Prvi u rukama nosi raspeće. i opet. moraće se zadovoljiti šatorom. autor rečnika. ispuštati zvuke. oglasiti Kurave za uzročnike rata i. svi su se. bez dvoumljenja. starog Bhage. No. Izmeñu ostalog. Ili je usput zaboravio kuda je pošao. Judhisthiri od Dharme. Napred ide neki Arsenije x-ti. Prave teškoće nastaju kada se fonetska sličnost redukuje na jedan slog. neće prestati ni posle preseljenja naviše nesrećni no srećni Balkan. jer pravi hrišćanin mora biti pravdoljubiv. Nakuli i 95 . mi smo bratja. jasno je zašto su autori epa zadržali ime naroda Kurava po pretku Kuruu. potomka vedske vine.

ponavljanje istog sudbinskog koda u srpskoj istoriji. izazivanje gladi. rasa. zajedničkim ritualom istog naziva. rat i: vādžapejah . kuş. brahmanima. pešadija.jačina. a u hrišćanstvu lekari Kuzman i Damjan). jer ova dva pojma nisu turcizmi. jedan od sedam načina žrtvovanja opojnog pića some. Što bi rekle stare Indoarje: "to si ti". bitka. pleme.džungla nastanjena stanovnicima priznate i proslavljene hrabrosti. kasta. kad se deli plen onda. količinu. "ono su oni"..hārah . -. sukob. blizancima. Iz njega nema izlaza. 96 . nesposobnost popuštanja na štetu pravde . Podmladak. Ritualno pijenje rakije: vādžah . depresije i beznaña . i nerazumevanje. neprilagodljivost po cenu života. Seleći se.uštinuti. a ona postoji i takva je zato što je "to . opanjkavanje sa svrstavanjem u sile mraka. Evo nekoliko složenica iz Rg vede koje idu u prilog moje hipoteze: . označavalo se savezništvo u bici ili u ratu.oni" i "ti . prepoloviti Pošto već znamo kako se kaže: kaša. Da su Pandave znale šta čine. hrabrost. hrastove šume Šumadije. svi smo "od kulah". uzeti malu. Zadivljujuća je veština prevazilaženja moralnih dilema. jasno je i na sanskrtu i na srpskom. Ašvina.Hrabrost i neustrašivost stanovnika Šumadije (sa okolinom): Zemlja Kurava nazivala se: kurudžangalam . uz neprestanu unutrašnju i spoljnu mitologizaciju: Kosovo Polje umesto Kurukšetre (kurubhuh je vrsta ptice. možda kos. pretnje uništenjem. a ptica je mamina. junačenje i kad treba i kad ne treba. Kad se ide u rat. jer "to . kuş. usekovanje glava.oni". kuru . banda lopova. "kaşājam kuşitvā ānanda gaččhami". Ona je za nas nestvarna. Soma je u Srba zamenjena rakijom. Srpski pojam: "od kolena". mržnja kao lakša opcija.Sahadevi. snaga.hārah -jedan vid agra . U sile dobra i svetlosti svrstani su po kriterijumu porekla a ne po delima po kojima se nisu razlikovali od stričevića. lako ćemo napraviti rečenicu: "kašu pokusavši dostižem blaženstvo". pa se u igru morao uvesti Krišna.ono" ne ide.ti" i "ono . gde se obja[njavaju i druga. Dovoljan bi im bio i stari Bhišma. Da je reč o haraču i haranju. ima više smisla ako se dovede u srodstvo sa sanskrtom. kulah "od kolena" kulah . uvršten na strani Pandava. Bila bi to nekakva multidimenzionalna i ljudskom umu nedostupna stvarnost. Zadivljujuće je. "to je stvarnost". od boga blizanaca. nismo. manje pohvalna. (Bog je uvek na strani pravednih boraca za pravdu). bežanija. stali smo tek pošto smo stigli u guste. neposobnost razumevanja tuñeg i drugačijeg. izvući. kasta brahmana.. što ne znači da ona nije stvarna. u zemlji.. simbol Sunca). mnoštvo.s druge. sa naše strane. nerešene bitke. i te kako. takmičenje. ona ima veću ritualnu moć. u odnosu na vino.piće snage i bitke. Time se krug zatvara." i sl. ovako se nazivalo i nuñenje some kralju prilikom krunisanja: rādžasūjah. a da se ništa nije ostavilo nedorečenim. porodica. ne bi im bio potreban bog za učitelja.s jedne. izbeglištva. kuşnati .kraljevih donacija. onoliko koliko se može sa dva prsta zahvatiti. takoñe.potomci Kurua. sa "Što si Leno na golemo.stado. mada već pomalo dosadno. nada i uzdanica naroda: kurunandanah . značenja: kulah. sa njihove strane. (U starom svetu Grka i Latina oni će se zvati Dioskuri. izdvojiti. Mudrim autorima epa bilo je jasno da se ni ovom distinkcijom ne poseže za dovoljno ubedljivim razlogom razvrstavanja. kuşnati kusnuti G.

Neka se zna da srpsko telesno i duhovno blaženstvo zavisi od kusanja i količine pokusane kaše, jer se može i bez nje ostati. Obratiti pažnju na: gaččhami, od glagolskog korena: gam - hodati, dostiči nešto. U srpskom se ono izmetnulo u: gackati, po blatu, na primer. Ovu radnju treba na vreme obaviti u cilju dostizanja samom sebi postavljenog cilja, koji bi mogao biti: "u dobrobiti, bez kaše biti", "na kaşājasja ānande bhavitum". kūrčah i kūrčakah kūrčakin membrum viril, kita kurčevit

I. kūrčah - kita cveća, trave, paunovog perja, istureni deo tela: ruka, noga, membrum viril, vrh nosa, hvalisanje, laskanje, čvrstina kūrčakah - kita, delovi ljudskog tela kao gore, igla, pupoljak, cvet, cvetanje, jarčeva brada, nezasluženo preporučivanje samog sebe P. kūrčakin - krut, naduven Nije nikakvo čudo što se prevodom membrum virila na sanskrt dobija srpska reč. Ako imamo zajedništvo kod mnogo složenijih pojmova zašto ne bismo imali kod organa značajnih za održanje vrste i prateća zadovoljstva. Čudno je što srpska "kita" nema svoj fonetski pandan u sanskrtu. Poznata je muška sklonost ka eufemizmima povodom rasplodnih i pratećih organa, no, čini se da je ovaj, primenjen na dotični membrum, ranijeg, a "kitka šarena, nemirisena" kasnijeg datuma. Gotovo da sam bukvalno prevela sa engleskog : "nezasluženo preporučivanje samog sebe". Iz ovog primera vidi se da je autoru sanskrtsko-engleskog rečnika naškodilo nepoznavanje srpskog jezika. Da ga je znao, ovoliki broj nepotrebnih reči zamenio bi samo jednom srpskom imenicom: kurčenje. Porodicom reči očituje se smisao sanskrta za uopštavanje, za podvodenje sličnog pod zajednički pojam. Zato reč kurčah nije samo penis. Zato sve ono što mi nazivamo "bezobraznim rečima" u njih nije bezobrazno. Zato je u njih polni odnos sa pratećim sredstvima bio prirodna pojava, a u nas, hriščanskim moralom proskribovana zona, greh, grešno/bezgrešno začeće i slične budalaštine. Zato se tamo usavršavala prirodna pojava - izloženo u Kamasutri, dok se na zapadu vršila banalizacija - izloženo u porno-filmovima i u sveopštoj raskalašnosti posle raspada religioznih tabua. O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju - sa obiljem ozbiljnih pitanja i tek pokojim nepopularnim odgovorom kreacija, kreirati karanje, karati, kara krknuti, koknuti krtica kurvarluk prekardašiti

kķ, karoti, kķĦoti, kārajati

Ovaj izuzetno značajan koren: kķ menja se po pet vrsta od kojih navodimo samo tri. Glagol ima nepravilnu promenu. Poput većine glagola u sanskrtu, i ovaj je prelazan i povratan, pa se daju oba oblika za 3. lice jednine sadašnjeg vremena: G. kr, karoti, kurute - činiti, delati, raditi, proizoditi, stvarati, preduzeti, izvršiti, uzrokovati, izazvati posledice i dr. kķ, kķĦoti, kķĦute - povrediti, raniti, ubiti 97

kķ, kārajati, kārajate - prouzročiti, navesti nekog da nešto učini 1. kķta (tpp) - stvoren, načinjen, učinjen, izvršen i t.d. Pojmovi se obrazuju na 5 načina: 1. direktno od korena 2. imenica ili pridev + kr (u obliku: po željenoj vrsti promene, u odgovarajućem vremenu i licu) 3. krta + imenica ili pridev ili drugi glagol 4. prvim preglašavanjem korena: od kķ u kar, radi daljeg obrazovanja pojmova 5. drugim preglašavanjem korena: od kar u kār, radi daljeg obrazovanja pojmova Mogućnosti obrazovanja pojmova praktično su neograničene, što je uvek koriščeno i koristi se. Sanskrtskom gramatikom jezik je ureñen, ali on ne spada u mrtve jezike. S obzirom da se malo reči očuvalo u srpskom jeziku iz ove porodice reči, u nastavku se daju samo neki od primera, sa naglaskom na one koji se koriste u indijskoj filozofiji, radi uvida u tokove i osobenost indijske misli. Pojmovi su navedeni po grupama, shodno gore navedenim načinima njihovog obrazovanja. 1. kķtih (f) - čin delanja kķtjakā - vračara, veštica kķtvja - sposoban za delanje, za izvršenje neke dužnosti, efikasan kķtaka - veštački, neprirodan, usvojeni sin 2. dharmani - kķ... - izvršiti dužnost sakhjani - kķ... - učvrstiti prijateljstvo darduram - kķ... - duvati u sviralu (vidi se poreklo srpskog duduka) hrdajam - kķ... - primiti k srcu dvidha - kķ... - udvojiti, raspoloviti manasa- kķ... -razmišljati mūrdhanā - kķ... - utuviti u glavu 3. krtam - delo, čin, posao, strana kocke sa 4 tačke (dobitnička strana). Od preko 250 složenica navedenih u rečniku, uzeto je nekoliko kķta - kāma - onaj koji je zadovoljio svoje želje kķta - kārjam - dostignuti objekat želje kķta - akķta = kķtākķta - učinjeno i neučinjeno, polovično učinjeno kķta - kķtjam - ono što je učinjeno i što tek treba učiniti kķta - kşaĦa - onaj koji čeka pravi trenutak (pojam viši od "oportuniste") kķta - pradžña i kķta - buddhi - mudar, učen, formiramog uma 4. kara - onaj koji čini, stvara, uzrokuje, proizvodi, (sa oko stotinak složenica) karah - čin, delo, sunčev i svaki drugi svetlosni zrak, dužnost, zadatak, taksa, porez, doprinos (karagrāhin - sakupljač poreza) karīşah - ñubre, otpad, goveda balega karka - beo, odličan, izvrstan karana - onaj koji čini, dela, uzrokuje, izaziva posledice karaĦah - pomoćnik, osoba roñena mešavinom kasta (od majke šudre i od oca vajšje, od majke vajšje i od oca kšatije - njihovo zanimanje je pisanje, beleženje, voñenje knjigovodstva), pisac, pisar, slog ili reč kao zavisni delovi jezika, vrsta ritma u muzici, iracionalan broj i dr. karaĦam - čin delovanja, uzrokovanje posledica, religiozni čin, astronomska kalkulacija, astrološka podela dana na 11 delova, izgovor, artikulacija. slog i reč izvan konteksta, položaj tela u askezi i u seksualnom odnosu, sredstvo i metoda rada, dokument I instrument zakona, čulni organ, izražavanje 98

ideje u instrumentalu (padež), polje, telo, um, srce. Evo nekoliko složenica izvedenih od ovog pojma: karana - trānam - glava (u funkciji zaštitnika čula) karana - nijamah - obuzdavanje čula karana - prajogah - očaravanje, opčinjavanje (majom, neznanjem i dr.) karana - vat - artikulisan karana - adhikārah - poglavlje gramatike o izgovoru karana - adhipah - bog čulnih organa, principa života, živa duša, bog svakog čula ponaosob (Sunce bog čula vida, oka) karana - abdāh - godina koja se koristi u astronomskim proračunima itd. karmā (m, osnova: karman) - osim opštepoznatog značenja ovog pojma: čin (uzrok) - moralni efekat (posledica), koja ulazi u sastav karmičkog lanca, u indijskoj literaturi i filozofiji on ima i sledeća značenja: - čin, delo, postupak, izvršenje, posao (RV, AV, ŠB, MB) - služba, dužnost, zanimanje, obaveza (sa: karman na završetku složenice, kojom se označava izvršilac radnje ili onaj kome je radnja namenjena ili specifikacija dužnosti) (ŠB, M, Bh) - religiozni čin sa ritualom u nadi da će doneti naknadu: filozofska alternativa je u vedanti: spoznaja identiteta atman - brahman, u budizmu: spoznaja nirvane (RV, AV i druga, poznija literatura) - rad, delanje kao alternativa mirovanju; prašantih (f) (H, BG i dr) - delovanje kao kretanje i pobuda, treća od sedam kategorija njajah -filozofije ili logike (T) - efekt, posledica (M i svi drugi izvori) - čulni organ (ŠB) - objekt, kao suprotnost subjektu: kartā (osnova: kartķ) Razlikuju se četiri vrste cilja delovanja na objekt: stvaranje novog, promena oblika ili i oblika i sadržaja, dostizanje željenog objekta, napuštanje neželjenog objekta. - čin kao neumitni izazivač posledice, sudbina kao rezultat činova izvršenih u prethodnim životima. Iz obilja složenica, navode se samo neke: karma - kartā - subjekt koji, vršeći radnju na objektu, i sam postaje objektom karma - kāra - onaj koji vrši dužnost bez očekivanja nagrade karma - kālah - pravo vreme za delanje karma - kşajah - okončanje svih aktivnosti karma - kşetram - polje dejstva, ljudsko biće, univerzum karma - dža - posledica, ono što rezultira iz dela ("činom roñeno") karma - tvaruh - stanje stvari karma - tjāgah - napuštanje delovanja i religijskih obaveza karma - duşŃa - nemoralan karma - doşah - nemoralan čin, greška, zaslepljenost karma - nāšā - uništavanje, odricanje od zasluga nastalih dobrim delima (posledice rñavih dela neuništive su; mogu se kompenzirati dobrim delima u dugom nizu budućih utelovljenja) karma - nibandhah - nužne konsekvence dela karma - njāsah - napuštanje ovozemaljskih dužnosti (od ovoga su indijski samnjasim) karma - pākah - žetva zrelih plodova prethodnih života karma - phalam - plod ranijih dela (bol ili radost) karma - bandhanam - svezanost (uslovljenost) svega što postaje i biva i što će nestati 99

izvodač karmatha .kalijuga. kao plodovi što otpadaju sa drveta.delatnički karakter koji poznaje principe delovanja karma . u budizmu čin.čin. umetnik.karma . motiv.izvedena od: kār (obrañena u jednoj od prethodnih jedinica) Sapir je s pravom tvrdio da je jezikom odreñeno ono što se njime može misliti pa je ovo pogodna prilika za pretpostavku da se karmički zakon i pre formulacije implicitno sadržao u sanskrtu. umetničkog dela i dr. izvitoperenost.sposoban za delanje.mathah" – "tako treba izvršiti mešanje" u kocki. otpadaju od delatnika i ulaze u sastav karmičkog lanca (u Šātātapasmķti navodi se 86 "uzrelih plodova") karma .onaj koji peva himne bogovima kārja (tpb) . 5. obe imenice mogu biti izvor srpske reči: kurvarluk kāradadžah . grlo. Na primeru korena "kr" prelazni glagolski oblici označavaju da subjekt dela. u vedanti -brahman. mati kāraĦā . uzrok postojanja tela: otac. put delanja karma .univerzuma. nacrt literarnog dela. karma . ili se subjektom izvršeno delovanje na objekt vraća subjektu u vidu posledica. organ rasplodnje. dobro delo karma . bol kāruh (m. napor kārā . bhu biva) karma .sredstva za život radom stečena karmārah . treba istražiti. nauka kārudžah . povratni ātmane padam. u religiji bog koji navodi na poštovanje univerzalnog zakona kāraĦatā .šila . stvaralac kāruh (m) .kalendar od 360 dana karma .kara . delo. delatnička epoha karma . elementarna materija od koje je sve materijalno nastalo. bistar.ono što treba učiniti kārikā . noga. muka.uzrok.sambhava .involviran u delatništvo.tok.taksa. organi za izlučivanje.agonija.samvatsarah . uma i ruku kārī .ātmā . kārah .mārgah. kovač. vezivanje. umetničko delo.reciprocitet izmeñu delatnika i dela karma . sredstvo.proizvedeno od strane umetnika.siddhih (f) . zatvaranje. te da apsolutno slobodnog subjekta ne može biti u jednom univerzumu u kome su "kretati se" i "delati se" osnovni "glagolski" uslovi njegovog postojanja i opstanka.bandhah .onaj koji dela. Na Zapadu gde su subjekt i objekt strogo razdeljeni prosuto je mnogo filozofskih reči o slobodama subjekta a ta sloboda najčešće je tražena na pogrešnom mestu i na pogrešan način. pesnik.vipākah . Da ona nije dostignuta.zatvor. vešt. Ovi drugi imaju svoje nastavke i ne grade se uprošćeno kako se to vrši u savremenim jezicima prostim dodavanjem jedinog oblika degenerisane povratne zamenice (u srpskom: sebe ili se) prelaznim oblicima.umetnik. da li je srpsko: "tatamata" nasatalo od: "tatha . porez kārā . delo.viparjajah . koja.f) . tamnica.vjatihārah . pevač. pogrešan karma .umetnost. proizvod zanatstva ili bilo koje druge društvene delatnosti manufakture industrije.uzročnost kārah .nokat ("roden od ruke") kāranah . Ogromna većina sanskrtskih glagola je prelazna i povratna sa odgovarajućim oblicima za sva lica u svim vremenima: prelazni oblici nazivaju se parasmai padam.slično kao pod pojmom: karaĦah.uzrevanje posledica dela. prvi uzrok nastanka bilo čega . dok povratni oblici kazuju: "delati se".organ akcije (kao što su čula organi percepcije). juga aktivnosti. pet na broju: ruka. poreklo.izopačenost. vrši posao ili poseduje kāravarah . uzrok stvaranja: u religiji bog.uspešan čin. vrši radnju na nekom objektu. razlog.izvodač.indrijam = karmendrijam . 100 . zanatlija. princip.adživāh . sa i bez poznavanja principa karma .jugam .samo od sebe. astronomski period. u trgovini i uopšte u životu. uopšteno: svi proizvodi ljudskog duha.nastalo od čina (sam .onaj koji obavlja dužnost ne očekujući nagradu karma .

kompatibilni su i neophodni uslovi za oslobadanje od činom determinisanog toka stvari.ime i oblik. Otac moderne zapadne filozofije koji je "sum" samo dok "cogitira" bavi se jednim segmentom bića i po kriterijumima indijske filozofije ne bi mogao da se uvrsti u skup ozbiljnih mislilaca. I deo. Spoznajom: vidjā stiče se džñānam . ni to . velikoj šumskoj. ono je: "jedno bez drugoga". u kome dolazi do potpunog gašenja svih pokretačkih snaga karme. Svaka spoznaja nije konačna. Svaki čin. na ja i drugo. U indijskoj filozofiji subjekt je uvek i istovremeno objekt tuñih ali i sopstvenih činova shvaćenih u najširem smislu reči. šūnjam: Prema monističko-panteističkoj doktrini upanišada i vedante. definisano Šatapatha brahmanom o stotinu puteva ka istom duhovnom cilju.bitak . ni ni . Zagreb. moralan je po izvesnom automatizmu. Po Šankari. Dirljivo je. Kvalitetom implicitnog nevidljivog kontinuuma zadate su vrsta i performanse sledeće nāma – rūpam. od istih onih koje su nas dovele tu gde jesmo i načinile onakvima kakvi jesmo. proces se može formulisati kao: diskretne veličine eksplicitne posledice. Funkcijom neposredne zavisnosti posledice od uzroka. Jadžnjavalkja je formulisao stav o mogućnostima bližeg odreñenja brahmana samo pomoću negacija: na iti . izvan vremena i prostora.rūpam . 101 .neti).reklo bi se da nema dvojbe.ni nebitak. izvesno spoznatljivo može biti samo ono što je nepromenljivo ili ontološka podloga bića: brahman.Brahman. vratimo se Indiji i osnovnim stavovima o karmičkom lancu: .sl. zakon je prerastao u moralnu normu: zvezde i planete moraju da slede unapred zadate putanje. Označava se imenicom srednjeg roda: brahma (osnova brahman). nedelatnički svedok i posmatrač delatništva u vremenu i prostoru. ali obeshrabrujuće što mnogi filozofi misle da je moguće stanje stvari popraviti polazeći od starih osnova. počev od nastanka do iščeznuća fenomena ili individue. od koje je izračenjem nastao univerzum.znanje o identitetu: atman = brahman. preko reči. Opredeljenje za moralan čin i obavljanje sarvamedhah žrtvovanje svih stvari.ni to. diferencira individuu u odnosu na drugog no. Poštovati zakon i njegova ograničenja isto je što i biti moralan. Veljačić. Matica Hrvatska. ni nebitak. jer se može relativizovati. Zakon karme: svih šest daršana indijske filozofije i budizam na isti način definišu zakon karme. Buddha je osporio vedantinski metafizički supstrat i uveo pojam: nirvāĦam. U prastaroj Brhadaranjaka. voda mora da teče sa višeg na niži nivo. 1958. nirvāĦam. Nagardžuna. onaj koji nagoni na ciklično ponavljanje i nateruje na ciklično kretanje. popularno nazvanog "karmički lanac". radi spoznaje istine. No. preslikavaju se u implicitno sadržani kontinuum. nametnuta su ograničenja radi očuvanja ureñenosti procesa u univerzumu. 9 Videti: Č. uvodi pojam: šūnjam -prazninu kao ontološku osnovu egzistencije. Zajedničkim pojmom: samsārah označava se priroda fenomenalnog sveta kao zakonima ureñenog neprestanog toka zbivanja. Ispomažući se matematičkim pojmovima. irelaciono stanje iracionalne transcendencije: ni bitak. raspoznatljivih po složenoj kategoriji: nāma . ili čina. Fenomenalni svet neprestane mene jeste privid. sopstvo. ego. Filozofija istočnih naroda. identično je sa brahmanom. pomisao. dok je karmički zakon "gonič" i "terač". Individualno ja aham. jer istina o njemu i u njemu izmiče ljudskom umu. jer je ono s one strane spoznajne moći uma i izražajnih mogućnosti jezika. Determinizmom: mora se postupati po zakonu i poštovati zadata ograničenja. zemljinom težom predmeti moraju biti privučeni i t. reč i delo nose moralne naboje koji se izvoñenjem čina oslobañaju i subsumiraju sa posledicama prethodnih činova na planu kontinuiteta bića. do dela. jer je ono stanje svesti pre dualističkog rascepa na subjekt i objekt. počev od misli. njena prava priroda: ātmā (osnova: ātman). upanišadi.9 Pozniji filozof mahajana budizma. Ceo univerzum uključujuči i bogove u njemu. apsolutni subjekt je transcendentalna večna svest. koju su sačinili mudraci boraveći u šumi.na iti (neti . Samo čovekov duh ima slobodu da bira izmeñu moralnog i amoralnog čina i da samoga sebe oslobodi od ulančenosti zakonom karme. ni bitak i . Samousavršavanje je: samskārah.nebitak.

voljnog ili spontanog mentalnog i emocionalnog delatništva. dok se ne uvidi sva sila dopunskih ograničenja i stešnjavanja granica da bi se čovek uzdigao do slobode. Model je otvoren za pretpostavke postojanja više univerzuma. Preslikavanjem ovako zamišljene dvodimenzionalne slike u prostor. postiže se povratkom svesti u ishodišno stanje. do boga i preko boga. jer grehovi nisu za potcenjivanje. Nirvanom se podrazumeva irelaciono stanje svesti. praiskonske svesti. kao što znamo. one obrazuju grozdove. sklonog bludnim sinovima -pokajnicima. klizi po sinusoidi duž beskrajne apscise vremena. onda se umećem logiciranja ljudskog uma stiže do ideje o reinkarnaciji i o postojanju paralelnih svetova.religijski stav glasi: delima kodirani karmički lanac predstavlja umetničko delo. jer. blistavog sjaja. pa su. Svetlost je promenljivog intenziteta. ili po isteku jedne mahajuge. u funkciji od promene stanja svesti. ako im se vremena preklapaju. Moguće je zamisliti više meñusobno nezavisnih sinusoidalnih putanja kugli različitih perioda i amplituda. činom.karmički lanac jedini je konstrukt koji se uslovno može nazvati indijskim antropocentrizmom. vlasništvo i sudbinu individue. On postaje subjekt u pravom smislu te reči. sredstva će biti namenski iskorišćena za kupovinu novog papskog vozila. izlazi iz "igre staklenih perli" i stapa se sa vedantinskom pravom linijom ili se utapa u budističku prazninu. Treba konsultovati cenovnik: "Koliko para toliko muzike". Dinamički model indijske teorije o karmanu i oslobadanju mogao bi se prikazati ogromnom kristalnom kuglom univerzuma koja rotirajući. pa će se pare vratiti u mesto polaska. na njega niko. Osim autora. dobija se figura slična genetskoj spirali. nisu problem. Po obema doktrinama. Eshatološke opcije rezervisane za agresore Biblijska: Sve zavisi od Jehove. subjekt osposobljen da gaji voljnu blagonaklonost prema svemu što pojavom u svetu biva ograničavano zakonima prinude i spontanu. propada i iščezava. po mnogo čemu. Ova stanja svesti brže se dostižu upražnjavanjem discipline: jogah. u praznom prostoru. da bi se do tih izvora doprlo i oni razbudili neophodno je smirivanje aktivnosti uma. On je po milosti svojoj uveo otkup grehova parama. dok je po vedanti očuvana samo relacija: atman = brahman. Nedvosmisleni filozofsko . još svetije Pavlove stolice i najsvetijeg papskog prestola u Vatikanu. Sumu uplatiti na žiro račun Ofisa za oprost grehova svete Petrove šamlice. Ona iščezava na svakom završetku jednog talasa sinusoide. Možda bi sumnja u logos i veća kritičnost prema ovome idolu mogle biti polazne osnove za obnovu zapadne filozofske misli. stoga. Uživajući u tom umeću. Na prvi pogled čini se da je nāma – rūpam . neuništivi. Takoñe po milosti božjoj. do stanja u kome može da prepozna svoj pravi identitet ili: ko je. moguće i drugačije. Naša kugla je ispunjena mnoštvom rotirajućih. plemenitu humanost prema svemu što je živo.posledica . legendi i nižih nivoa religije. ne mogu uticati. U tom slučaju više kugli klizi duž sinusoide ili. Ako je tačna indijska doktrina o pluralizmu univerzuma u kome svi entiteti nastaju po istom modelu transformacije iskonski . različit od drugih kojima se čovek dovodi u centar sveta i stvara iluzija da je svet njemu podreñen. Odnos čovek . do nadčoveka. Šta više.čin . po vedanti: identifikacijom atmana sa brahmanom i po Buddhi. sloboda se dostiže izvoñenjem duha iznad sfere dualističkih igara logiciranja ljudskog uma po principu: da/ne i izvan dohvata nelogičke i stihijske emocionalnosti.čovek povlašćeno. Oslobodeni prestaje da bude objekt sopstvenog ili tuñeg. koje. Svaka kuglica predstavlja telesnu formu koja nastaje. dolazeći time do jednakovrednih izvora spoznaje. pa ni bogovi. indijska kultura je prva na svetu uočila nepouzdanost ljudskog uma i razvila metode voljne kontrole tokova svesti. ne znajući jedna za drugu. u stanje nirvane. "svako je naslednik svojih dela". Izvan toka zbivanja. sportskog Kadilaka za kretanje kroz široke mase vernika. On je.datih potencijala. ili od prinude cikličnog pojavljivanja u svetu fenomena. razvija se. leži prava linija čiste.Oslobañanje od karmičkog determinizma. a 102 . Razume se da je na planu mitologije. Osloboñena svest. reformisanih i nereformisanih. svetlećih kuglica. Radi se o ozbiljnoj povredi nekih vrlo bitnih Mojsijevih a možda i božji' zapovesti od strane izabranih. i ponovo se pojavljuje sa pojavom sledećeg talasa.

vrat krkāŃikā . mada su sve mogućnosti svima na najpluralističkiji način ponuñene. na primer). samim sobom sebe samo izvodi ili svodi. odsecanje. Srbi će sami sebe izuzeti. kķkāŃakam i kķkāŃika kķkah I. bez sumnje. Tu je i glagol: krnuti – tresnuti nekog o zenilju. Biće neizostavno potrebno aktivno učešće u degenerativnom procesu kaljuge karmičkim sredstvima najdegenerisanijih. Šetajući malo nagore malo nadole.sečen. izvršiti sveopšte blagovremeno kloniranje. što se. softverima i asovima. u RVK navodi se: krntija (sa zvezdicom u zagradi) .krnjiti. Meñutim. Ishod se ne može prognozirati jer su u igri dve opcije. Različiti su nivoi na koje svako pojedinačno (u ovom slučaju grupno. čini da bi se bačeni "okrnjio" ili načinio krntijom. odsečen Ispred poveće porodice reči izvedene od glagola .seći u komade. Naprotiv. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju opcije. vidi se odakle nam i krkače i krkanluk. uništiti I. razdeliiti. duboko uvereni da su samo oni subjekti a svi drugi objekti za bombardovanje. skraćen.izdanju bespomoćnih zečića u kafezu moga komšije."gomila čega bez reda". šta više. u skladu sa kvalitetom karika. nepotpun. Može li biti efikasnijeg od bomardovanja? A da bi ono moglo biti sveopšte. u Boki se umesto: krvnik kaže pravilnije: krnik. ili će posegnuti za oprobanim sredstvom i raj isprazniti od bombaša. kķkah i kķkāŃākam . deljenje P. sa sanskrtom u pozadini.oštećen. krt. krntija krnj.odsečak. Monikom. odseći. opet će stići na pravo mesto u pravo vreme. Podrazumeva se da će im prethodno i putem Klarkovih satelita petougaoni pentagon isporučiti najmodernije naoružanje sa pratećim hardverima. kķntati . na vreme odložiti u hladnjače dragoceni genetski materijal koga. ovi antikršćanski krstaši u ratu protiv pravoslavnih kršćana imaće priliku da poprave ocenu i da se idući put pojave u namarupam . komad. vekovima i milenijumima. krntati kķntatram kķdhu i kķtta G. Od izmeta. Tek se sa ovih aspekata može sagledati i uvideti kakve se sve koristi mogu imati od nezadrživog naučnog progresa degeneracije. meñutim. Sve namarupa za namarupom. hvala bogu. po uzoru na ovcu Doli. kķt. što ne treba da znači da će se tamo dolično ponašati. kķdhu . kao seks). 103 krnjiti krtina. pa i on pripada ovoj porodici reči. do ponovnog pojavljivanja u ljudskoj formi vrlo je dug i težak put.grlo.zglob vrata Eto. kķntatram . manjkav kķtta (tpp) . po čemu će se znati da je sveopšti haos započeo. Teško zemlji u svakom slučaju! Indijska: Budući nesvesni da su istovremeno i subjekti objekti svojih dela. ne znam.sečenje. Čim poodrastu i započnu ljubavne igre (sa zečicom.bludni sinovi biti pripušteni u raj. od nivoa do nivoa. blizina jarosnog boga podjaruje agresivnost komšija pa će ovi kad-tad i iz čista mira započeti bombardovanje i od strane boga samoga bataljeni pravoslavni deo raja. krnjav krkače krkanje . imamo na pretek. biće svi do jednog poklani i transformisani najpre u paštetu a zatim u govna. iver kķntanam . Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju davno obećanog Amosovog proročanstva. Koliko je ona srodna sa krntijom. Budući da nisu ovce koje sve što rade sebi rade. U slučaju kompjuterskog očekivanja otkaza funkcija karmičkog zakona.

tugovati. izgladnjivati se.vući.pulsiranje. iscrpljen.slabiti. od koje se zakržljava. umesto some. jadikovati. oranica 104 . puls kķšatā . kķpate .dobar strelac P. krşah . Putevi jezika i mitova tajniji su od puteva gospodnjih. kržljavost kķšānuh . mršav. sanskrt može pomoći da se ozbiljnost traganja za korenima uskladi sa njihovom dubinom. Ranije smo imali glagol: kaštigovati se (sam sebe nečim kažnjavati). čeznuti. mršaviti. slabih udova kķša . suprug kķşih (f) . ovladati. što se kasnilo sa otvaranjem katedre za sanskrt. otud: "Ljubi cigara u zubi". Ne valja. Ako se hoće. Ovom imenicom označava se nebesko biće identifikovano sa Rudrom. biti slab.dobar strelac. slab.bedan. kķş. orati I. bivam!" "kršakrtjā kāşaşa kķšakah ča krĦtatram na kķšānuh bhavami!" Teško da se ijedan od zapadnih jezika sa istog stabla može pohvaliti ovakvom sličnošću sa sanskrtom. krst G. bolje ikad nego nikad. krpariti G. i donosi je ljudima na zemlju. orač. kķš. kķšjati . jadikovanju. ono što nazivamo: krdžom. cepati. izvršitelja kazne. gladovati. u njemu se može prepoznati titan Prometej koji krade nebesku vatru. oranje. zemlja. kķš. Osim toga. Očigledno je da su krepavanje i krparenje blisko povezani sa siromaštvom. siromašan. ne kršan. krpate krepavati. mučiti. podao. iščezavati (kao Mesec) I. kinjiti. savladati.siromaštvo. zao. Srpski pridev: kršan slaže se sa imenicom: kķšānuh .poljoprivreda. potonji Šiva. naoružano lukom i strelom vreba sokola naumnog da ukrade nebesku somu i odnese je na zemlju. brazdati.zemljoradnik.plug kķşāĦah i krşakah . privlačiti. Kako su pojam i mit rgvedski. beda. Sanskrtskim pojmovima jače je istaknuto da ono može biti i duhovno. nevaljao. prema RVK ovde treba uvrstiti i: kržak (nicotiana rustika). kķp. želeti I.tanak. kķšjati kķšatā kķšānuh kķšaka zakržljati kržljavić kršan kržljav G. nevaljalstvo P. kķş. predvoditi vojsku. karşati .siromašan čovek kķpaĦam . dobiti.buddhi (sl) . što je dobro.sklon tugovanju. oteti. Ptica kradljivica iz indijskog mita pojavljuje se u grčkom u ulozi orla. karşati kķştī kršiti krstina. pa njime i pomoću gornjih pojmova možemo sastaviti sanskrtsku rečenicu: "kķdžom kaštigujući se kržljavac i krntija. kršiti. kržljava uma Iz gornjeg se vidi odakle Zmajevitom čiki: "Kržljavić Ljuba". kķpaĦah . kķšaka .mršavost. kķpaĦin . savijati (luk). Činjenica da su pridevi: kršan i kržljav fonetski slični i u srpskom i u sanskrtu otkriva nam dublji sloj srodnosti ova dva jezika. jadan kķpaĦa . koje.slabouman. no.kķp. kķšanam .

kao "reakcionarnog" i nerevolucionarnog sloja. skrši i povredi zemlju i ženu. Mučeno i na krst razapeto znro njihova je hrana. svedeno na najmanju meru. drugu radi dobijanja potomstva. simbol izdašnosti neba i zemlje. U vreme jesenjeg pokolja svinja.. ukrštanjem. kķččhra . kasnije. I neopravdano skidanje odgovornosti sa sebe i opravdano roptanje protiv boga. karşaĦih (f) . Po prvome. Po Rg vedi . odnosi na čitavo čovečanstvo. Hristovom žrtvom i pričešćem.onaj koji je u teškoćama. krava.spasenje.karmički lanac se popravlja izbegavanjem nasilja. oranje je kazna božja: "u znoju lica svoga.plemena: Jaduh.žetva (plod oranja) kķşŃī (f). prvu radi dobijanja hrane.karşuh (f) .životinje.. Može nadgrañeni sloj .onaj koji će biti pooran U vreme Rg vede orati zemlju bilo je časno zanimanje. a kad doñe umoran.svoñenjem hrane na dozrele plodove zemlje. ovi što nas bombardovanjem iz raja zemaljskog izganjaju i sankcijama bez hleba ostavljaju. jer biološki opstanak zavisi i od hrane. kod označavanja Hrista i hrišćanstva.dužnost orača bila je da krši. u naporu da bi nešto postigao 105 . Indra (vrhovni) i Agni (oganj) u doba Rg vede nazivaju se rājā (kralj) ili patih (vodič. on je uvek ostajao na dnu lestvice. tegoban artha . Pojam se. izbegavanje nasilja moralna je obaveza čoveka . što ne znači da su ''Krajstovim" znakom krsta kršteni karşaĦih kurva I.kķččhrešu (sl) . Turvašah. kanal.phalam (sl) . Zapadna Arja-braća. požnjeveni snopovi slažu se u krstine. korito reke kķşi . talog "naprednih" komešanja. krst se dobija ukrštanjem vertikale . Anuh i Pūruh. nevolja. bogovi ne kažnjavaju i ne daju ovlašćenja. kķcčhram . psovaće boga. Razvojem će orač dobiti traktor umesto pluga i dopunsku odrednicu. Ceni se daje reč najpre označavala kultivisano tlo." Po rgvedskom.pooran kķşja (tpb) . i hlebom hrani sve veći broj lezilebovića. Rg veda je dala ime ljudskim rasama i čitavom čovečanstvu po oraču. zatim naseljenu zemlju. žetvom i mlevenjem zrna vrši se neizostavno nasilje.bolan. pa njene stanovnike i na kraju ljudske rase. i ono je istinito: "može se bez svega. u industrijske golaće. "seljačina". I na ovom jezičkom primeru uočava se oprečnost biblijskog i rgvedskog mišljenja.brazda. kojom su bog i čovek sporeće strane u večnom sporu. Na biološkom planu. naporan trud P. proglašena je svetinjom (u društvu sa Anglosasima.ljudi. ljudske rase. prekinut je lanac hrane. ona će poludeti).. Nije bilo smešnijeg i žalosnijeg od nasilne transformacije "seljačina". mučan.kurva. Bogovi." i bogom sankcionisano nasilje: "bićeš gospodar. kķşŃajah (pl) . rascep.čoveka i horizontale . umesto našeg "h". žena mnogo puta "uzorana" ralicama različitih orača kķččhram krčkanje I.teškoća. sa oranja. kķşŃa (tpp) .. Srbin će reći: "tako im je rekao bog". u potpunom su skladu sa starozavetnom ideologijom. gospodar) kķşŃinām. Pañča (pet) kķşŃajah na početku se odnosi na pet Arja . metaforično su predstavljene osnovne životne istine. procep. Torturom zemlje niče žito. Štagod da se u istoriji dešavalo. P. s pravom upotrebljavaju glas "k". ukidanjem mesožderstva . put hrane je put nasilja nad zemljom i nad životinjama. Druhjuh. osim bez hleba". Što se duhovnog plana tiče. ko zna ume i bolje: spasenje bez spasitelja. posredstvom spasitelja.

Mnogo veća, no što je ovde data, porodica reči odnosi se prvenstveno na tegobe asketizma onih koji su se usmerili ka odreñenom duhovnom cilju; on se može dostići samo laganim dozrevanjem, kao što dozrevaju plodovi na drvetu. Mi smo zaboravili duhovno dozrevanje, ali nismo da dobro jelo mora biti ukrčkano. kķ, kirate kiretirati

G. kķ, kirati - rasuti, razbacati, nagomilati, i sa promenom vrste (povratno) kķ, kirate - odbaciti od sebe Preko grčkog jezika, i mi smo se podsetili da smo znali šta su i kiretaža i kiretiranje. Nažalost, kao i obično, suzili smo značenja pojmova. kķ, kķnoti G. kķ, kķnoti - povrediti, ubiti, ozlediti, oštetiti klķp, kalpate kalpiti, kalupiti, ukalupiti kalpanā kalpljenje, kalupljenje, ukalupljivanje G. klķp, kalpate - biti dobro ureñen, slediti red, uspevati, dobiti nešto zapadanjem u deo, učestvovati, ispuniti, izvršiti, prilagoñavati se, biti delotvoran, imati dobre odnose sa, biti u skladu sa, ureñivati (se), proizvoditi (sebi) uzrok - posledicu, činiti (sebi), kočiti (sebe) uobličavati (se), stvarati (se) i dr. I. kalpanā - stvaranje, proizvodnja, praksa, hipoteza, uobličavanje kalpī - makaze kalpah - Brahmin dan, jedinica za merenje kosmičkog vremena, zakon, pravilo, red, nalog, osnovna dužnost, ponašanje, postojeći svet načinjen po uzoru (poput Platonovih ideja) idealnog, ali za stepen niži manje savršen u odnosu na paradigmu, zvezda planeta, živi svet, svet bogova. Brahmin dan: 1000 mahajuga ili 4,32 niilijardi godina. Prema Mahabharati, tu nije kraj. Brahmin mesec ima 30 dana a godina 12 meseci iste dužine, bez petljavina kao u našem kalendaru, sa različitim dužinama meseca i sa prostim i prestupnim godinama, jer je naš svet nesavršen, inače bi nam se nebeska tela kretala po kružnim, a ne po eliptičnim putanjama. Jedna Brahmina godina iznosi 1,5552 1012 godina. Život Brahmin traje stotinu godina ili 155,52 1012 naših godina. Naša kalpa je 51-a po redu i naziva se Švetavarahakalpa, ili Kalpa belog vepra. Na kraju svake kalpe dolazi do involucije univerzuma. P. kalpa - moguć, prikladan, pravi, prilagoñen, sposoban, kompletan Glagol je povratan, nema prelazne oblike, pa se ovom "menadžering" porodicom reči cilja na usklañivanje samog sebe sa univerzalnim zakonom. Čovek nije Brahma niti mu je jedina briga vreme i iniciranje mahajuga i kalpi u njemu. Sve što čovek može to je da bude bolji. On se raña nesavršen, sa mogućnošću da postane savršen. U nesavršenoin svetu i pod nesavršenim okolnostima, jedini smisao života jeste usavršavanje, samskārah, jedini cilj života približiti se savršenstvu. Indijska filozofija i religija nisu ostavile čoveka na cedilu božje volje. Kosmički moralni zakon jeste vodič, etalon i mera uspeha. No, kako se ljudi dele na: "dharmasja kalpah"-"sposoban za poštovanje i uklapanje u red" i: "karmaĦi na kalpah" -"nesposoban za vršenje sopstvene dužnosti", indijski mudrac nije dozvolio da ga slučaj biblijskog Jova zatekne nespremnog. Nezasluženim Jovovim stradanjem problem jeste postavljen, ali nije rešen jer: "tajni su putevi gospodnji" nije nikakav odgovor. Logičar i matematičar u indijskom mudracu pustili su funkciju da teži beskonačnosti, pa su ponavljanjem životnih ciklusa date iste 106 krknuti

mogućnosti i ''darmasjakalpahu" i "karmaninakalpahu". Prvome može biti dovoljan samo jedan ciklus, drugome može ne biti dovoljno ni stotinu Brahminih leta. Većina ljudskih želja ne harmonizira sa univerzalnim moralnim zakonom. Red je moranje, dužnost, a želje su želje. Indijskoin maštom izmaštani su drvo i krava. Drvo je kalpataruh, jedno od pet, koliko ih raste u Indrinom vrtu, a krava je kāmadhenu ili kalpadhenuh. Oni ispunjavaju sve ljudske želje, mada je prilično teško do njih doći, ali se zna kako. Za zabranjenu i kaznonosnu šumu u Jehovinom vrtu, pelceri sigurno da nisu uzeti sa Indrinih dobronamernih voćki. Što se nas Srba tiče, mi smo od ovolikog obilja pojmova zapamtili samo glagol: kalpiti i kalupiti, sa imenicom kalup, u RVK označeni, nažalost, kao turcizmi. Ni zapadna braća nisu bolja. Oni nemaju ovaj glagol, ali umeju da kalpe sve one koji im nisu po volji. poput Jehove, sa osnovnom funkcijom kalpljenja ljudi i naroda. Šta bi drugo činio jedan antropocentrični bog, bog za "instant" situacije u neizmerno dugom Brahminom vremenu. Koliko pameti toliko filozofije i religije. Koliko jezika, toliko misli i ideja. kendram centar

I. kendram - centar kruga, argument jednačine, udaljenje planete od uslovnog početnog položaja, neki lunarni meseci kejūram I. kejūram - narukvica koja se nosi na nadlaktici kaiŃabham ćitab, čitanje kanura

I. kaiŃabham - vrsta pisma, kao na primer: pāli - keŃubham Ćitap je u RVK označen kao turcizam, medutim, čitati i pisati se znalo i pre dolaska Turaka. Na sanskrtu čaitanjam je svest a čaitjah budističko svetilište. Kako je Buddha podučavao na pali - jeziku izvedenom od sanskrta, pāli - keŃubham je jedno od pisama na kom je učenje prvobitno bilo zapisano. Car Ašoka iz 3. v. pre Hr. služio brahma-pismom koje ima više slovnih oznaka pozaimljenih iz Vinčanskog pisma. Ko je od koga i kada zajmio ostalo mi je nejasno jer nisam spremna da bezrezervno verujem u tzv. naučna objašnjenja. Uostalom, profesor Radivoje Pešić argumentovano je dokazao koje je pismo najstarije. Nauka nije uvek naučna, u njoj predrasude često imaju veću snagu od argumenata. koŃih i koŃah I. koŃih (f) - kraj ili vrh nečega, najviša tačka koŃah - tvrñava, utvrñenje, zaklon Kota je pojam iz vojnog vokabulara. U značajne kote morala su se ubrajati razna utvrñenja, vrhovi brda i planina i sl. markantne tačke pogodne za orijentaciju. korita P. korita - izdubljen u zemlji kolah kola 107 korito kota

I. kolah - splav Kola su kasnijeg datuma od splava, pa nikakvo čudo što su Srbi prevozno sredstvo sa točkovima tako nazivali. kolāhalam kolanje

I. kolāhalam - jak i konfuzan zvuk, velika i nerazgovetna buka P. koāhalin - bučan Kolanjem se raznosi jasnija i često zlonamerna informacija. koŃarah I. koŃarah - šupljina u divetu, pećina, udubljenje košah madhukošah koža košnica kotarica

I. košah - omotač, korice, prekrivač, rečnik, leksikon, kora, ljuska, omotača atmana, obuća, posuda iz koje se pilo prilikom obnove ugovora o miru, membrana oko sadržine jajeta, sanduk za čuvanje trezora, mahuna, ostava, vulva, mošnice, penis madhukošah - košnica meda I u srpskom jeziku očuvan je osnovni smisao reči: pružanje zaštite nekom vrednom sadržaju, ali je izostala sposobnost podvoñenja sličnih pojava i stvari pod jednu reč. kramah korak, skrama

G. kram, krāmate - krupno koračati, približavati se, stremiti, unaprediti I. kramah - korak, neprekidan napredak, potomak, metod, način, običaj, pravilo sankcionisan tradicijom, napredovanje korak po korak Korak i skrama se smeju i mogu povezati samo preko sanskrta jer se skrama prevlači lagano, "korak po korak", preko mleka, bare, oka. Sa prefiksom: vi - vikramah, reč znači: snaga, hrabrost, heroizam. Tako je nazvan slavni, legendarni kralj Udždžaina: Vikramāditjah - Hrabro Sunce. Isterao je Šake, Skite, iz Indije i uveo kalendar koji počinje sa 58-om godinom pre Hr. Kasnije legende vezuju njegovu smrt za ovu godinu koja se poklapa sa 3044. godinom kalijuge. Bio je veliki mecena literata i na svom dvoru okupljao sve ugledne ljude svoga vremena, od kojih je po imenu poznato "devet dragulja", meñu kojima je i veliki svetski pesnik Kālidāsah. krap, krapate G. krap, krapate - sažaljevati, sažaliti se Sažaljevanog treba nečim okrepiti. Čim se Srbin sam nad sobom sažali, on se okrepi rakijicom. kravih G. kravih (n) - sirovo meso 108 krv, krava krepiti

Kasnije.sklon besu. možda bi i Indoarje omanule kod kultivizacije nekih divljačnih performansi. odigrali su veliku ulogu kod "pripitomljavanja" durašnih i vitalnih Arijaca.krodā (sl) .bes. kravjam . Mi se trudimo da nas prihvati onaj deo sveta koji je sebe uveo u epohu ludih krava i okrvavljenih ruku.krvoločna zver P. krošati G. Ja bih radije da nas prihvati svet u kome su krave svete i čija je zemlja osloboñena od anglosaksonskih kolonizatora. strast P. u periodu sinkretizacije svoje kulture sa kulturom starosedelaca Dravida. drečati. Imenica krv. ali baba je nežna prema unuku i kada se on oda kriminalu.sirovo meso. po ugledu i vrednosti.ubiti. po mojoj oceni. kravjāšin . Indijci će postati vegeterijanci kasnije. ljutina. klathat G. dok će krava postati svetinja.bes. krodhana . Improvizovaću reči doktora Samjuela Džonsona. kruñč.I.lepogruda klath. šupljina grudnog koša. Iako su sve velike ideje već bile najavljene Rg vedom. klath. Pretpostavljam da je odmah posle ove.kričanje. strastven.grudi. vrištati. krudhā . prilikom kremacije kravjādah . kruñč.smanjivati se. krošati . u protivnom."okrvavljenih ruku". krudhjati . Najuglednija je bila: ašva . kao što je sama sa sobom učinila. krošah . dozivanje krodah I.proždirač krvavog mesa u vreme prinošenja žrtve i leševa. otud fonetska sličnost izmeñu reči krv i krava. oganj se naziva: agnikravjād . Tako je mislio Džonson. povodom ponašanja prekookeanskih kauboja: bude li se ta bagra nakotila i obogatila. zgrudvati se 109 klati grudi kričati ogrubeti grubost kruniti se . vrištanje. u ruke potomaka govedara. grubost krodhah .medhah: žrtvovanje konja. Ovi stari narodi sa jezicima različitim od bilo kog drugog na svetu. od istog onog kojim se opisuje nastanak univerzuma. bez okrvavljivanja ruku. u Indiji nastaju pojmovi "kravihasta" . sastavljača prvog rečnika engleskog jezika i uglednog intelektualca XVIII-og veka. da nije bilo Dravida i njihovog matrijarhalnog ureñenja. izvodi se od korena: sķdž. pluća I. kruš.naljutiti se. kao što se to dogodilo germanskim Evroarijama: Nemcima i Anglosasima.mesožder U vreme Rg vede žrtvovane su bogovima sve vrste životinja. krudh. leš. izazivati I. klathat (dg) . kalāĦa . Zapadna Evropa predaće i nas. krudhjati krudhā G. kruñčati G. moralo biti žrtvovanje krave. dok je univerzum nastao izračenjem: sķşŃih. dozivati I. kruñčati . pak. Kako su u doba Rg vede Indoarije bili mesojedi. ceo svet će od nje propištati. drečanje. grubijan kruš. nestajati krudh. Krv je: asķk. krodah .kričati. pretpostavljam da se u srpskom pamćenju očuvala veza izmeñu krvavog mesa i zaklane krave.

povreda.rezanje. ozleda. sekcirati. kvath.sve ono što može izazvati patnju klīb.umoran. kuvati.raniti. asmitā . variti. kşaĦavādah je doktrina indijskog filozofa Badarajane.pretvorilo se u kloce. kinje čoveka: avidjā neznanje. jedinica za merenje vremena.želja. klībate klimati se priklještiti klješta klonuti G. iscrpsti se. ogorčenje. kşanoti I. klonulost. ozlediti I. rāgah .prijanjanje za fenomenalni svet. kvathate .impotencija kvath. iscrljenost. nesreća. vrenje P. i kad se nešto ugrudva . koje. klišnati .bol. sečenje kşan. deliti. oštećenje kşatā . kşan. kşadate . klāmati . uznemiriti.umoriti se. klāmati G.vreti. nemužastven klībatvam i klaibjam .uzbuditi. pripremati nešto na vatri I. povrediti. patiti klešah . autora: vedāntasūtrah.biti impotentan.kşaĦam (sl) . U filozofiji jogah navedeno je pet vrsta nepriilika. kvathate vreti. kinjiti. u budizmu kşaĦabhangah je doktrina kojom se odriče mogućnost identifikacije bilo kog entiteta u univerzumu zbog njegovog propadanja u svakom trenu.prilika. evnuh.seći. kukavica.umor. ubiti. klānta . kşad. o kontinualnom propadanju sveta. ključati. strpljivo čekanje na: krta . istrošenost P. iscrpljen kliš. klantih (f) . kşananam . mučiti. klībate . klam.U Timočkoj krajini kaže se za poveći kamen: kloca. dokolica. istrošiti se I. kvathanam .osećaj odvratnosti i abhinivešah .silovana devojka 110 naštetiti komadati . kşaĦam . pogodan momenat.egoizam. klam. kşad. kao klješta. neprilika. ključanje. kşadanam .kuvanje. klišnati kleštā G.odreñen vremenski trenutak. patnja. kvathita (tpp) . uništiti I. agonija. klešŃa . ključati G. kliš. plašljiv. kşanoti . kşadate G. klīb. dveşah .kuvan kşaĦam šansa I.

bacanje. i kad glagol promeni vrstu: kşar.odbacivanje.Beskrajnoj. kşi. ksajah .na kraju dana dživita . slomljen. kapati.stanju svesti. kşipati . usmeriti. bolest. dokrajčiti. iscepan. iznuren Kao i kod glagola: klķp.kišovito vreme Takoñe i u srpskom jeziku. ksijati .povreñen.razoriti. baciti. kşārajati . kşārati . kşar. upropašćen.na kraju života P. "more. kşip. Nauka nagaña i iznosi gotovo mitske fantastične hipoteze. kşajati . odbačen. bolje se slažući sa Indijcima negoli sa Semitima. uvenuo. kşajati kşajah oštetiti šteta.poslati. Neposredno pre njegovog nastanka. ksi. O uništenju se još ništa ne zna. obasuti. šteta. slanje kşiptih (f) . odavanje tajni P kşipta (tpp) . liti. Ona nastaje od pepela prethodno sagorelog univerzuma. kşi.izazvati isticanje (kao urina na pr.kşaje (sl) . dok koncipira budući univerzum. strujati. iz Višnuovog pupka nići će lotos i u njegovom cvetu Brahma. sklupčana na mlečnom okeanu.pralajah (sl) . kşita (tpp) . kuća U savremenom svetu. propast. osloboditi se od I. rezonovanje. kuća više nije skrovište ako nema atomsko sklonište. ksijati skrivati (se) G.živeti na mirnom i skrovitom mestu I. kşarah . Izmeñu dva ciklusa Višnu leži na zmiji Ananti . razoren kşar. otkrivanje skrivenog značenja. kaže se. sa mogućnošću nenajavljenih vazdušnih udara.gubitak. kşībati "našibati se" 111 .oblak ksarī (m) .P. "šoraju" i čovek i kiša. Mi smo poverovali u Jehovino jednokratno i nedavno stvaranje sveta. u kome se sadrže potencijali budućeg. sipati. sa četiri vede u rukama! dina . kşārajati "šorati" G.teći.uništenje univerzuma na kraju mahajuge. kşi. uništiti I. povrediti. kraj. ni ovde u nas ni traga od indijskih koncepcija vremena i cikličnih pojava univerzuma.) I. šibni ga tamo negde". kalpate. kşib. rešenje zagonetke. ozleñen. kşipa . istopiti se. kşajah . kşata (tpp) . kada treba nešto što je na smetnji skloniti. liti. kraj G. kşipati "šibnuti" G.potrošen. odbacivanje.stanište.kşaje (sl) . slanje. obasuti. otpušten U žargonu. ksip. Višnu je u joganidra . razaranje univerzuma na kraju mahajuge kşaja .bačen.

bodež kşorah i kşurakarmā (n) . uzbuñen Takoñe.mrmoriti.mleko. kşmīlati G. ovde može da se smesti i srpski glagol. Srpski izraz: ''još mu je mleko na usnama" na sanskrtu glasi:"kşīra . kşvedati . kşur.kravlji paponjak P. šikljati.berberin kşurakah . kşvelati kreveljiti se 112 šištati migati šuriti kijati . kašljanje Posledice su iste no. ili paponjcima Mora biti da su noževi za brijanje bili pravljeni od kravljeg paponjka. kşvedati G.pijan. čegrtati.okean od mleka.otrov kşvel.pijanstvo. kşīram šira I. napiti se I. otrovan. kşmīl.oštrica (kao kod brijača) kşurī . kşurati G."mleko mu je u grlu". kşauti G.G. te se berberin našao u društvu sa sirovinom za svoje alatke. kşmīl. kijavica. groktati. Po svoj prilici.šištanje.kijati. sok od bilja kşīram . kşmīlati . uzrok ne mora biti isti.povratiti. sibilanti kşvedah . kşīram . kşvedanam . kşu. kşībatā . izgovor sibilanata. ksībati . kašalj. napiti se isto je što i "našibati se". bljuvati. kşiba . kašljati I.treptati očnim kapcima kşvid. šištati. već spominjan kod: kşajapralajah. kşurah .strugati. grebati.brijanje kşurinī (m) . kşvid. Od cele porodice reči u srpskom je ostalo samo "šuriti".nož.samudrah (sl) . što je u srpskom malo zamagljeno. opijenost P. kşurati . kşur.opremljen kandžama. zviždati I. kşu.kijanje. kşuravat . kopati. Oni nisu imali sreće da obole od virusa sintetizovanog i "pobeglog" iz epruvete. Sanskrt nam otkriva da je prethodna radnja uvek praćena bljuvanjem. kşib. riti I. kşauti . kşavah . u žargonu. ako se ima prase.kaĦŃhah" . ili kopitima.

khadgah i khaĦdanam G. U RVK označen je zvezdicom. kşvelati . khačati kačiti (se) G. raspolućivanje khadgah . kşvelanam . kad glagol promeni vrstu: khač.prekinuti. izaći.skakati.hramanje Iako su značenja različita. sečenje. neizvesno je. khañdž. Svima željnima ponovnog rodenja predlažem blagovremeno bavljenje profitiranjem.donositi profit. khadikāh . khačñāti . nosorog. khañdžānah G. komedijašenje. kašika Možda je i kajgani ovde mesto. kşvel. khadžati . teško je izbeći gornju pretpostavku.mešanje. khadikāh kañenje handžar(?) krevet kandža kašika I. khañdžanam . khaĦd. khañdžati .štrčati. biti zakačen za svoj karmički lanac. potresati. kharbati .lomnjava. procenat.podeliti. rugalica.mešati. rog nosoroga Poreklo handžara od ove porodice reči. khatva Ovde se nema šta reći. khačati . lakrdija.uzbuñenje khadžā . roditi se ponovo. uzbudivati I. i. khart). igrati se. sprdnja GLAS "kh" khač.kretati se.G. podela. veliki žrtveni nož. preseći. khaĦdati .igra. uništiti I.kašika khādžam .pečeno zrnevlje. drmusati se I. kharbati G. hodati 113 grabiti (hodanjem) . khadžakah i khadžadžikā . khač.štap za mešanje pri kockanju.hramati P. zapaljena smola kharb. šala. khaĦdanam . khadž. khadžakah i khadžadžikā G.mač.

gadžati .nekultivisana zemlja.slon gardžah . gadžah . gardžati .khalata i khalvāŃa ćelav Da biti ćelav ne znači "biti Turčin". poslastica. napiti se. ukor. izrečen Po ovom glagolu imenovan je jedan od šest filozofskih sistema Indije: sāmkhjah. khjāti zvati koračati G.grmljavina. zvati.znanje slonova. khorati . graktanje. pustinja khilam . bitka. tvrdnja.slatkiš.zvan. khjāti (f) . rikati. imenovan. khāĦdavah . kao na primer "privredne reforme radi turističkog otputovanja u svetlu budućnost". procep. koja je. ideja. nazor. znanje. objaviti I. khjāti .šāstram (sl) . groktanje.proizvoditi duboke tonove. golo.rika slona gardžanam . percepcija. možemo se pozvati na kalotu. gadž.mišljenje. nazvan.hramati khorakah . groktati grmljavina. grmeti I. bučanje. nerešiv problem.imenovati. groktanje G.jaz. upornost. graktati. zvanje P. imenovanje. slava. on počne hramati kao da je kilav. rika. (reč je u RVK označena zvezdicom). prebacivanje. khāĦdavah I. nedovoljnost khor. gardž i grñdž. slavan. režati. nepopunjen prostor. prezir gadža . urnebesan smeh. pomesti se grdž. pouka dobijena od slonova gadža . Čim Srbin sebi postavi neki dalekometni cilj. khjā. gardž i grñdž. dodatak. khjāta (tpp) . ušećereno voće khilam kila kandiran I.zvučati. takoñe. khilah . prekor. stenjanje.hrom Zbog lingvističke zabune dolazi do posledica. strast. ime.udžbenik o hvatanju i pripitomljavanju slonova 114 . natpis. GLAS "g" -kao govedo- grdž. khora i khila .bolest stopala P. gardžati gardžah i gardžanam grmeti. srodna sa gornjim pridevom. khjā. neplodno tle.šikşā (sl) . objava. khorati khor. režanje.

druga reč je složenica gde drugi deo: ādžika potiče od korena: ādž . guta. guta gudura I. modulira u reči. sanskrt. naraste smisao za gardžanam. Kad smisao za dijalog malakše. za dobro slušalaca kraj prijemnika i pomoću prijemnika. suvišan dodatak literarnom delu P. Panjčatantra i Hitopadeša. jer ne podnosi ruku slonova (ne "saka" je) Gornjim glagolima ljudski jezik. gañdžati . gadu . ni sa samim sobom.asahah (sl) . Vidi se. Danas se govorom zveri može označiti govor onih ljudi koji su se.lav. indijske zbirke basni u kojima su povučene paralele izmeñu zveri i ljudi. ni sa čovekom. pune su režanja. gaĦajatigaĦ. Drskost duha od plastike dostigla je dosad neviñene razmere. gledajući ga. pa. jedne od najomiljenijih igara Starih Arijaca.videla sam američki reklamni "spot": luksuznim automobilom Amerikanac. posuda iz koje se pije alkoholno piće gķñdžanah i gañdžādžikā (sl) . provalija gaduh guka. po karakteru i po ponašanju.bujica. gaderah G. da bi se slušaoci vodili.krčma.guka.hod slona (smatra se elegantnim i podražava se) gadžita . pomislila "čoveka razvijenog sveta treba žaliti". Naše doba je izuzetno po blistavom razvoju komunikacija i po globalizaciji. Plastični duh pokidanih veza sa prirodom ne ume da gradi odnos ni sa prirodom. ostava gañdžā .kaĦŃhah (sl) . može iznenada da pogine jer je u toku predizborna kampanja u zemlji na najveće demokratije na planeti. sakriti I. Čopori žvakača svežih vrhova i pušača osušenih listova ove biljke mogu se videti na okupu iz celog sveta meñu stenama i ruševinama starog indijskog grada Vidžajanagare. na prvi pogled. globalizacija znači da bilo koje dete bilo gde na svetu. na nekom sajmu automobila. gaderah .gadža . pokriti. označava govor zveri.trezor. ganjati 115 . približili zverima. stiže u šumu i preko prirodnog travnjaka razmotava tepih od sintetičke trave. Ovu vrstu konoplje ostali svet naziva marihuanom. I ne žalim. Atmosfera je puna režanja koje se. gadajati .gušav Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike . odveli i zaveli na "pravi put". konopac. Čudila sam se sebi zašto ovo pamtim i sećam se da sam. spremajući se za školu. Ne znam gde i ne znam kada. gaduh .prikriti.upotreba i zloupotreba sanskrtskog glagola gaĦ. Njegovo gardžanje razleže se širom planete. gad. rekreacije radi.vradžam (sl) . on zavaña ljude kao što je šakal iz basne zavadio bika i lava. njegova mašinerija grokće na tuñem nebu. ipak. dubinska veza nije isključena zbog "natezanja konopca". Više se ne čudim.takmičiti se radi osvajanja nagrade. gaĦajati gonetati. izraštaj na vratu.konoplja. Srpska reč konoplja fonetski vrlo malo liči na sanskrtsku. Komunikacije svakoga upozoravaju da svakog trena može nestati planete ako nije dopustio da bude zaveden. da u takmičenju pobeñuje "dragocenost" iz trezora biljke. Degradacija ljudskog govora na režanje i ljudskog društva na zverinjak predstavlja najveću tekovinu "razvoja" zapadne hrišćanske civilizacije. gañdžādžikā konoplja(?) I.

Šivino boravište. Otad je Ganeša zaštitnik pisaca i pisara. gaĦa .predvodnik grupe Šivinih pratilaca. Vjasa prihvati.īšah = Ganešah . iznalaziti. sumirati. Zemlja: obožavanje partijskog lidera. Dečak bi promovisan u predvodnika Išah (bog) Šivinih nebeskih pratilaca i dobi za "vozilo" pacova.brojiti. procenjivati. počevši da piše. glodara velike prohodnosti. stado.gaĦah gonetanje. Zemlja: Demokratsko razdvajanje ljudi po partijama. Pojmovi . Na majčinu kuknjavu Šiva skide glavu sa Airavate i postavi je na dečakova ramena.nājakah Nebo: predvodnik gaĦah. gaĦa . gaĦ.Šivu da kresne očima i odseče mu glavu (Edipov kompleks bio je dobro poznat Indijcima i pre Frojda i bez Frojda). važan bog mudrosti u indijskom panteonu. gaĦa . 116 . gaĦa .mnoštvo. ceniti. ma kako velika bila. pripisati. sabirati. Prebijanjem jedne Airavatine kljove Nandi najavljuje premoć praiskonskog Šive nad vedskim Indrom. Na primer iskaz: "na gaĦjāmi tam trnen" "ne cenim ga više od slame (trnja)". pleme. klasa stvari ili bića. zabavljen "getiranjem". grupa sledbenika. gaĦajati . Brahma mu dade savet da uzme Ganešu za zapisivača. izmišljati. slomljena kljova kazuje da je svaka mudrost. više ne može da stane. premišljati. mogao bi da se odnosi na duh od plastike. Videvši da je Vjasa sačinio Mahabharatu. Glava simbolizuje očuvanje kontinuiteta izmedu vedskog i hinduističkog panteona. računati. uz uslov da Ganeša mora shvatiti smisao svakog stiha pre no što ga zapiše. pl) Nebo: Bogovi svrstani u grupe: Aditje. Bog se osmehnu i lati se pera i papira. ganjanje G.devatāh (f. gaĦah . kompanija. Mudri bog prihvati ponuñeno. Ganeša postavlja i otklanja prepreke. pratilac. pod uslovom da se diktat odvija neprekidno budući da njegovo pero. pa je zavirio u kupatilo dok se mama Parvati kupala čime je izazvao tata . Višve. skup ili asocijacija ljudi sa istim ciljem (koja nešto ganja). Vasui. gde se gaĦah okupljaju.složenice kojima se otkriva analogija izmeñu zemaljskih i nebeskih "grupašenja": gaĦa .pūdžanam Nebo: obožavanje Ganeše. Rudre i dr. I. Baš u to vreme odvijala se borba izmeñu Šivinog belog bika Nandija i Indrinog belog slona Airavate. serija. u gramatici serija glagolskih korena ili imeničkih osnova za koje važe ista pravila.parvatah Nebo: planina Kailasa. slediti razmatrati. Dok je bio mali bio je vrlo radoznao. razmišljati. prebrojavati. uvek pomalo krnjava. zato se njemu treba obratiti za pomoć kadgod se neki novi posao započinje. uzimati u obzir. Posao je bio završen na obostrano zadovoljstvo. Zemlja: partijski lider.

javlja se nov pojam: "božji gnev" zbog poremećenog odnosa čovek . prvi je. izganjanog sve manje. obično bele. obogotvoreni ljudi bolje od bogova razumeju ljude. gaĦajati. Na primer: ganjati neke potvrde po prašumama administracije. radi gana . odkad se demokratija razmahala. usamljenik. Meñu zapadnim Arjama ima onih koji upotrebljavaju.opstanka na vlasti. gaĦa . itd.kāma Nebo: željan pratilaca.bankama.Zemlja: "narodne" skupštine i druge. bundesratovi sa bandama lopuža. Medu prve spadaju Srbi. i to je demokratija. Ganjati nekoga ili nešto znači. obavljati nekakvu dosadnu radnju. ili. drugi bi u svakoj prilici bio na krst razapet. ganjati pravdu-povodom komšije u sudovima. ganjati svoje pare po bankrot . kuće i dvorovi. treba ukinuti žrtvovanje zemljanima. Zemlja: koalicija. Zemlja: u životinjskom svetu: nosorog . "gorile" mora imati u interesu naroda. večera praćena noćnim zadovoljstvima biznisom iscrpljenih gaĦah biznismena.ideal budista. osim kod poslednje 117 . ovi su započeli štrajk glañu.. ali i onih koji zloupotrebljavaju sanskrtski glagol gaĦ. u ljudskom društvu: autsajder . Hristos 12 apostola. po svoj prilici. koji još uvek traje. od koje bi trebalo dići ruke. gaĦa . bez obzira na "kulturni milje" u kome je nastalo. Pretendenti na božanske funkcije nekada su se okupljali po budžacima. Bogovi sa izdvojenim mišljenjem: Buddha i Hristos. meñu bogovima Jehova i Alah. još bolje. razne dume sa dumatorima. rambujei. Zemlja: demokratsko: "sjaši Kurta da uzjaše Murta". gaĦa . pre svega. Zemlja: željan . otud gornja distinkcija. Zemlja: poslovni ručak. Ganjanja je sve više.. gaĦa . gran-i-pti-palei. zato je Hristos organizovao tajnu večeru. ganjati tuñe ženske i td. gaĦa . zbog malih izgleda na uspeh. može i pred kailasa.ānam Nebo: hrana pripremljena za gaĦah. zbog preferiranja partijskih lidera "pučina je stoka jedna grdna".ūtsahāh Nebo: onaj koji izbegava društvo. sa prestankom prinošenja žrtava nebesnicima. gaĦa – trjamšah Nebo: trojstvo. Zemlja: prijem za odabrane povodom. back-bite palasi. NATO and multinacionalne gaĦah.neželjan. bio otrovan pečurkama.bog. dugovečnost joj nije jača strana. (obično bez ozbiljnog povoda). -I oni su imali svoje gaĦah: Buda sangu.ima pravo da izbegne glasanje ali ne i posledice glasanja.bhodžanam Nebo: zajednički obed bogova.ādhipatjam Nebo: borba za premoć u okvirima grupe.

kušneri i mnogi drugi iz istog legla Bilovu srećnu podudarnost prezimena sa glagolom. nedostižan. pa Gejts. po tom osnovu. lakše je harati po tuñoj zemlji nego praviti "prozore duha čovečjeg". neproziran. ono se oprezno nagoveštava rečima: "na asat āsīt no sat āsīt tadānaīm" "ni bitka ni nebitka ne bejaše tada" "na mrtjuh āsīt amķtam na tarhi" "ni smrti ni gesmrtnosti ne bejaše tada" "ambhah kim āsīt gahanam gabhīram" "vode da li je bilo bezdne i duboke" Rg veda je starija od Starog zaveta. "Malo morgen". koni. od preterane upotrebe glagola "get" preterano oboli i neprestano misli kako ća da postane "very rich" dobitkom. madlenice.ili silom.stavke. tajnovit. Stari zavet je eksplicitan. pre nastanka univerzuma. Možda im je oboma zajedničko poreklo sumersko.dubokoležeći. nećeš milom . izabranih po kriterijumu "izabranih". Teško je danas čoveku da egzistira ako nije programiran.ambis. Gotovo da nema rečenice u kojoj Anglosas nije već nešto "gotirao" ili je upravo "geting". neprekidan gambhiraka (sl) . ili milom .voda gambhīratā . pa se može prepoznati otkud biblijsko: ". gabhīra . što rekao neki beznačajni polu-Srbin. pa tikva puca prema spolja. primiti.moraš silom. jer nemaju svi bilovi. gambhīratā bara ambis I. pomoću NATO-gaĦah koji funkcionišu po kompjuterskoj logici: da/ne.dubokouman čovek P. na primer. s konca s konopca. postati.dubina vode gabhvaram . Organizovano "gagner-gros-getiranje" vrše multinacionalne i interstelarne gaĦah. gambhiram . najveća zbirka pozajmljenih i meñusobno 118 . "getira" milijarde (US dolara) Unutrašnja napetost raste. poput Bil Gejtsovog. postići. Uostalom. Ima i drugih načina "getiranja". Sa Francuzima stvari stoje poprilično drugačije: "gagner" znači zarañivati pare. sa doktrinom i sa pedigreom: "leglo sa srpskog hleba prešlo na žive Srbe". a ne šta jeste bilo.dubok. pa "mens". Ona se njima služila pri suzdržanom nagadanju oko praštanja stvari. dostići. ali su interpretacije potpuno različite. Veliki duh se bavi sintezama i nikad ne ide do kraja ako um upozorava da ima pitanja na koje nema pouzdanih odgovora. ili tek što nije "I'll get". bez doktrine.klikah. U himni RV 10. Sapir je imao pravo! Tamo odgovarajući glagol "get" ima značenja: dobiti. zadobiti. dubina gambhīra . nego demokratski izabrani predsednik.buddhih (sl) . polu-Švaba i što kaže jedan istaknuti ceo Srbin. gambharam gabhvara. "gagner gros" namlatiti pare.. nego kod Anglosasa. primitkom ili zadobitkom po mogućstvu tuñeg. ili/ili. bergeri.i duh božji dizaše se nad vodama". 129. O da /ne ne odlučuje pitani. Glagol ne samo daje prava jezička poštapalica. smešten duboko (u raku) Svi su pojmovi rgvedski. neiscrpan. Rg vedom se pita i oprezno pretpostavlja šta nije moglo biti. koeni. Najveća zloupotreba glagola vrši se. Svoje interese štite zaštitom tudih ljudskih prava. nego je pravi otrov za "mens sana". a gde bi drugde. sa gaĦah .

alapače (sanskrtski: lap.skratiti. izveštavanje P. politeistički i od strane Zapada vekovima terorisani Istok pokušava da upozori egom .buzdovan. monocentristički i monoteistički Zapad. pluralistički. Sanskrtskim jezikom. umreti. gad. gambati. gadin .hodati. zato mudri. gaĦdūşajati gaĦdolah G.neusklañenih ideja. tok. ispiranje usta gaĦdolah – zalogaj gad. kazivanje. povezane u smislenu celinu.artikulisati. u kome istoj porodici reči pripadaju govor. jer i logikom služeći se. Pogotovo brbljive žene nisu na dobrom glasu . ponašanje. ali nije lakoveran. Mudar je previše suzdržan. ubija se sloboda duha. procenjivati (i uopšte: stići negde. Mudrac je tolerantan. ne prima "zdravo za gotovo". nismo se oduhovili. "Sve što je mišljeno neodrživo je". čovek nagaña.nagañača. gutati P. držanje. gatih (f) . sposobnost i 119 . gaĦdūşah.pričanje. Ceni onoga koji ume da ćuti a kad nešto kaže ima šta da kaže. nekada. gambanje. ali je teorija izostala. buzdovan. toljaga gadam .usta puna vode. gadati . razboleti se. gadih (f) . Logikom se ruši logično. gam. bila je moguća relativizacija svakog verbalnog iskaza. gaččhati gatih gackati. umeli da gajimo vedske sumnje. rečenica. sa primitkom hrišćanstva. Eksplicitnom tvrdnjom. učestvovati.naduvani. Lično ne verujem da će uspeti. Zapad je ostao bez ideja. svake eksplicitne tvrdnje i dovoñenje u zabunu svakog pretendenta na istinu. kazuju da nagañanje može biti opasno trovanje verbalnim gadostima i pouzdan znak bolesnog stanja duha vrača . Srbin voli da nagaña. kao buzdovanom. korak po korak. lapate). imati seksualni odnos. gamizati gackanje. a glupak isključiv. gaĦdūşajati (den) . ne bude sankcionisala čitav svet i samoizolacijom od sveta sebe osudila na propast. bolest i nagañanje. gaziti.kretanje. kretati se. gamizanje G. Ako smo i mi. Ponašanje mu je poprilično u skladu sa indijskim uvidima.bolestan Reči ove porodice. Mudar se uzdržava od zaključivanja. proticati (kao vreme).razboleti se I. i semitsku svetinju primivši. Onome koji najviše govori najmanje veruje. gadati nagañati gutati (ogladneti) zalogaj G. gaženje. otrov. razumeti. autokratski. zapasti u deo. gam. Ume da sumnja i da ćutke vrti glavom. Stari zavet nema u sebi ni traga od filozofske skepse rgvedske religije. Istok ostaje pri starim idejama. preneti nekom nešto rečima. gadajati .otrov gadanam . gaĦdūşaja.rečenica gadā . približavati dolaziti. budalu ni mudrac ne može urazumiti. dovesti sebe u neko stanje) I.govor gadah . Budalčina neće stati sve dok. put. jer su u igri dva različita načina mišljenja. Mali duh pozajmi tuñe ideje pa preñe na biografije i sukobe ižmeñu razjarenih proroka i amoralnih kraljeva. gaččhati (ili:gamati) . reći. i kad glagol promeni vrstu: gad. budala tvrdi da zna istinu. hod. ne uspevajući da operatorom "strah od boga" popravi istoriju i u njoj grešne učesnike.

Većina indijskih reka označena je imenicama ženskog roda I personifikovana mladim ženama božanske lepote.putnik gamanam . kontemplativnošću čuñenje pred tajnom moći davanja života. Zavidna civilizacija u kojoj su najbolje plaćeni manekenke i fudbaleri! Voda je na velikoj ceni u Indiji. Jakšini na budističkim toranama u Sančiju i tri boginje . ritualno kupanje rezidijum primitivizma.ono što treba da bude dostignuto. U zemlji sa obiljem velikih reka. ako je star. ukalupljivanje tela. može biti svakojako. Očajnička sumornost objekta božje volje pretopila se u toplinu materinstva. mrgodna lika i ušinuta hoda. Telesne i duhovne nečistoće potiču od delanja. ali izraz lica ostaje jedino sredstvo umetničkog izražavanja duha epohe i kulture. odlazak. danonoćna lomača i najbolja sanskrtska učionica.durnovita samouverenost bez velikog pokrića -maska od plastike kompjuterom modelirana po ukusu bogatih voajera neizvesnog pola. O nekakvom "personality" nema ni govora. Benaresko kupanje u Gangi ne čini se radi izdvajanja nego radi spajanja pojedinačnog sa sveopštim. različito je interpretiran na ikonama i na umetničkim delima renesanse. pa je svako kupanje ritualno. P. pa pošto bude uredno spaljen. Ne. on je filozofsko iskustvo. najviše zbog vere u moć praelementa da spira duhovne nečistoće vernika. gamatah . Veličina izraslina i oblina može biti stvar modnih preferencija. u iskonsko jedinstvo pre nastanka univerzuma. Indijski uvidi su za nju metafizičke tlapnje i preklapanja. postupak. individualni tok kroz brojne oblike života i dr. on nema nikakve veze ni sa istorijom ni sa religijom. dostižno I. da kraj reke mre i umre. Pošto se bude ostalo bez vode. Ko god može. Dodir sa Gangom nije obred krštenja u kome posrednik makazama presecajući kontinuitet na "do i od". Voda vraća kupača u prenatalno stanje čistoće nedelanja i. pa se postavlja pitanje sa kojih aspekata i po čijim kriterijumima je ona oglašena naprednom. Pljosnate manekenke. Uspelo se sa zagañenjem voda gotovo svih reka i okeana. teško da bi im mogle biti pratilje. neprekidnog odnosa očuvanog smisla. paganina sa praroditeljskim grehom na grbači izdvaja iz čovečanstva i svrstava ga u gaĦah "bezgrešnih i bogopoznavajućih" hrišćana. način kretanja. Motivišući se brigom za materijalno bogaćenje manjeg dela-čovečanstva ispostavilo se da je napredna zapadna civilizacija sa stanovišta opstanka prirode i čoveka nazadna.način hodanja. postizanje nečeg. ako je mlad. možda će vernici antropocentrične religije shvatiti šta je metafizični i panteistični Stari Indijac imao da kaže povodom zavisnosti čoveka od 120 . dar neba.reke u tremu hrama Kailase u Elori oličavaju indijski ideal ženske lepote. Vrh hidropiramide Indije krasi reka Ganga i na njoj drevni Šivin grad Benares. sredstva za reprodukciju vrste. započinjanje rata. Telesni obrazac. da se u reci okupa. ćerka boga Himavata. gantavja. Bogorodica. Osmehom se izražavaju spremnost i radost davanja. Gospoñicama iz Avinjona promovisan je ideal ženske nakaznosti i najavljena epoha skidanja velova sa tajni začeća i rañanja. ma koliko bio reklamiran njihov "personality". Pokretna vešalica iskorišćena za atraktivno reklamiranje robe i sama postaje robom. na šta se neće dugo čekati. jedna rečica i neokončivi sporovi i zbog bogova i zbog rečice. način hoda. dobitak. gamanija i gamja (tpb) .kretanje. GaĦgā . Dva misaona sklopa opremljena različitim jezicima misle na različite načine. neizbežnog u dinamičnom univerzumu."Brzohoda". žena sa detetom na krilu. Benares pruža najlepšu sliku spontanog ljubavnog odnosa čoveka sa vodom. Indijski ideal saopštava mnogo više od uloge rodnice. način postojanja. Ideal ženske lepote preselio se iz umetnosti na modne piste. Nije ni pranje ruku i nogu pred obraćanje Alahu. ono što praksom treba dostići. dveri okeana i nebesa. njegov pepeo poslušna reka odneće u okean. napredak. još dalje. U svetoj zemlji sve je mnogo lakše: jedan bog. dolazi u Benares. Kupač koji se kupa radi spiranja telesne nečistoće nema pojma o širim značenjima radnje koju obavlja. neprestano spiralište naslaga karme. put ka brahmanu. seksualni odnos i dr. svetost praelemenata izraz panteističke idolatrije prirodnih sila. jer sve je standardizovano što se dalo standardizovati: proporcije tela. izraz lica . hijerarhizacija vodnih tokova pomaže da se željan pročišćenja lakše snañe. ishod. zasnovanog u praiskonu.

Ganga se žestoko protivila i. a ovi pet Pandava i stotinu Kurava. Drevni običaj je nalagao da se godinu dana pre žrtvovanja životinja prepusti slobodnom lutanju po prirodi. Isticala je iz nožnog palca boga Višnua i rastakala se po nebu u obličju Mlečnog Puta sve dok je bogovi nisu uverili u neminovnost silaska na zemlju radi spiranja grehova bogova i ljudi. pa nam drugi kazuje da su po nagovoru suprugaa osam bogova Vasua i meñu njima naš Bhaga. nekadašnjoj luci okeanu okrenutih Palava. Istočnoj misli bliže hrišćanstvo. samopožrtvovanje boga. Sagarin praunuk Bhagirata izmolio je bogove da pošalju Gangu na zemlju ne bi li svetom vodom sprala grehove predaka i njihov pepeo odnela u okean.neminovno preslikavanje nestabilnog četvorougla u stabilan trougao. sve je već jednom bilo i opet će biti. Pa ipak. kravu mudraca i rgvedskog pesnika Vasište.prirodnog okruženja i od prirodnih sila.d. ali kad htede i sa osmim da učini isto. navoñenje muževa na greh. Ona mu kaza razloge svojih postupaka. Indijska rešenja sugerišu uverenje da je zlo moguće savladati dobrim. Isti pojam multidimenzioni duh saopštava na više načina. usliši molbe bogova. ukrali Nandini. glavnih protagonista sukoba opevanog u Mahabharati. ovo pogrebno preduzeće ume samo da produži agoniju bolesnika. Jedan od razloga ovih razlika može biti koncepcija vremena. Mitovi o Gangi spadaju u najlepša poglavlja obimne indijske mitologije. jednodimenzioni se ne snalazi u mnoštvu pa ono što ima da kaže. Spremno i bez razmišljanja. um i srce ljudsko. trojstvo i t. oni iskopaše rupu u zemlji i prokopaše tunel do podzemnog sveta. ono je linearno i nepovratno. on u svojoj visoko spletenoj kosi nosi njen lik kraj Brahmine lubanje. videvši konačno da nema kud. ono je ciklično. Drugi. izgubiše konja iz vida. on ih prokle kletvom roñenja na zemlji. dok je kralj ćuteći patio. da konja bogovima prinese na žrtvu. Vasui saleteše Gangu molbama da siñe na zemlju. vratila ga je ocu. nepažnjom i neozbiljnošću. Hvaleći se umećem lečenja posledica. Otad. Višnu i Šiva.volje. Ovaj mit je ispričan reljefom na steni u tamilskom mestašcu Mamalapuram. Mitova nikada dosta. Struju je rasčlanio na sedam potoka i sproveo ih. prihvati njen uslov i obeća da će ćutati štogod ona bude činila. zgreši li. neće grešku prikrivati tajnovitošću puteva gospodnjih. Vrlinom čovek može postati ravan bogovima a bog. a ne od JHWH . pošto je poodrastao. lako će se i na nebo vratiti. pa tako i ovde -sve je tu: praroditeljski greh. Bogu funkcije razaranja zapalo je u deo da predimenzionisanom Brahmi odseče jednu glavu . Grubo izvreñaše starca. Kad ozbiljni starac vide šta su neozbiljni bogovi učinili. Ne mogavši ga nigde naći. izgon sa neba na zemlju. Bišma. gde konja nadoše kako mirno pase kraj starca Kapile uma duboko utonulog u meditaciju. pa pošto se dohvate okeana. osim da ukaže na sličnost tema kojima se većina mitova bavi. U oba mita Šiva se dobrovoljno prihvatio da silovito -stropoštavajuću reku prihvati na sopstvenu glavu. Jehova i Alah predstavljaju najgore moguće rešenje: Brahmu sa jednom glavom. kod prvih. u trojstvo: telo. ali ne i da predvidi posledice. Patale. uze dete u naručje i iščeze. pretnje i zastrašivanja. na zemlju. nebulozna obećanja. Sa drugom ženom Santanu je imao dva sina od kojih je mlañi izrodio Pandua i Dhrtaraštru. on ne izdrža. u njegovom ašramu na padinama Himalaja i. da ih rodi i odmah po roñenju pusti niz reku. potiču od razlika u veličini i snazi duha. pribeglo je trojstvu. širina zahvata problema i njihovo razrešenje potpuno su različiti kod Indijaca i kod Semita. ili Brahma. ili troglavi Brahma. Vaspitavala ga je uz pomoć Vasišthe. Semitska rešenja su eksplicitna. Sedam sinova je Ganga bacila u reku. teško je prekori i zatraži da mu dete ostavi. duž tela. Moje sakato prepričavanje indijskih mitova nema drugi cilj. starac ih pogledom spali. mnogo važniji. Ovom prilikom konja je pratilo 60 hiljada prinčeva koji. kaže samo na jedan i jedino dopušten način. U hinduizmu granična linija izmeñu bogova i ljudi tanka je i propustljiva. Očigledno je da gospodar ne ume da gospodari jer mu uz semitsko ovlašćenje nije uručeno vedsko upozorenje o posledicama delatništva koje zaboravlja na prirodom zadata ograničenja. višeslojna su i otvorena za nadogradnju. Kralj Santanu srete nebesku lepoticu na obali reke i uzgubi pamet. i dokle se stiglo sa starozavetnom promocijom čoveka u gospodara. Učitelj im je bio Gangin sin. kod drugih. samo sad i više nikad. Gazde života i smrti uzele su nauku pod svoje a ova ume da registruje. nabediše ga da je konja ukrao i pošto prevršiše svaku meru. Kralj Ajodhje Sagara naumio je da obavi slavnu ašvamedhah. 121 . u pratnji kraljevih sinova. konačna i obeshrabrujuća: neopoziva grešnost zbog tuñih dela.

onaj koji zaslužuje da bude prekoren. garhati garhanam grditi grdnja (greh) gorditi se gordost G. vlasništvo. odgajanje I. zemlja gandha .juktī (f) .ponositi se. jedna od 64 lepih umetnosti i veština gandha . naduvenost. nabusitost P. Preživeo je status "kulaka" i "kao takav" revolucionarno bio "prestruktuiran" u kudikamo "napredniju" radničku klasu. bogatstvo P. valerijana. Od čestih i naglih političkih zaokreta.phalam .mešavina osam mirisa od kojih se svaki pojedinačno prinosi odreñenom bogu: sandal.mātā . Kako može biti gazda neko koga razgazduju ratovi i sve glomaznije društvene ''nadgradnje".veština mešanja mirisa. šafran. gardžati. pokretna i nepokretna imovina. gorditi se I. s obzirom na stanje "gazdinog" gazdaluka. u vreme parenja mužjaku izbijaju mirišljave graške na slepoočnicama gandha . garv. Daje se nekoliko složenica. pogotovo u oblasti tzv. grñen Greh.rādžā . jedna vrsta jasmina gandha . garhja (tpb) .mirišljava tvar gandha . porodica."raznosač mirisa". galati galah galatiti grlo 122 . po značenju. prekorevati.lubdha . garv.mirišljavi plod gandha .ponos."mirišljava mati''. ako se misli na njegov odgajivački trud i bezrazložno. Dočekao je i program kojim se ulažu najveće nade u odrtavele seljake i seljanke.osuñivati. prebacivanje P.gadžah . Srpski seljak voli da bude oslovljavan sa: "gazda". gaja .opojni miris gandha .vahah . Grditi i grdnja. pod glasom "k". oni spadaju ovde.kuća."ljubitelj mirisa"."kralj mirisa". grditi. u nastavku. njemu se odavno zavrtelo u glavi. domaćinstvo. pripada ovoj porodici reči. po svoj prilici. S pravom. garvati garvah G.mādanah . gal. fonetski se bolje slažu sa napred datim glagolom: gardž."mirišljavi slon". garhanam . kamfor i dr. U nekima od njih mogu se prepoznati srpske reči: gandha .grdnja.onaj koji unapreñuje domaće bogatstvo.ponosit. gordost. garhati . garh. gajah gajenje.gandhah "kandisanje" Ova porodica reči srodna je odgovarajućoj.pānam . gord garh. agrara. pčela gandha .mirišljavo piće gandha . garvati . prigovarati I. gajah .dravjam . teretiti sa.āşŃakam . garvah . vetar gandha .sādhana (sl) . garvara i garvita .

"vrata" planine) giri . probuditi. Gorski vijenac: Gairamālā sličan je Krišninoj pesmi Bhagavadgītā.prevoj ("dveri". svaki četvrtak . rastegnut. stena. gurate guriti se gora G.pādā .preterana toplota osloboñena duhovnim naprezanjem guru .oblaporan.. osnova: dhur -jaram). gadha . gurutā .stojati postojano. gādhate .. neproziran. uzvišen. gal. uzvisiti. kao u jaram. gahajati gadham zagaziti gaz G.dizati se..aşrajah . treba upregnuti i "izdurati" guru . proždirati I. osnova: gurudhūr) .jesti. gahajati .svaka poštovanja dostojna osoba (otac. KķişĦagirih je krševita Crna Gora sa kršnim Crnogorcima. uzvišenje giri . guruh . preteran. naprezati se I. galah .težak. povezati (kao most dve obale) gadham .planina. gah.tāpah . hvaljen. neprobojan girih I. mati. nevolja P. ogroman. plitak gahvara . G. guru .dan učitelja.dan Bķhaspatija guru .dvaram (sl) .mnoštvo grla grlati U RVK nalazi se pridev: galjuh . veliki. O tempora mutantur et nos mutamur. oživeti. duhovni otac ili učitelj. girih (m) .dubok.prşŃham (sl) .videnje učitelja gum . galati . dakle.obožavanje učiteljevih stopala 123 . kraj Knjaževca. podsticati.vrh ("prst" planine) giri .ući duboko u gadh. trudna žena i t. da li ćete skršiti Crnogorca i Njegoša odgurnuti u zaborav? gur. dostojanstvo. imenicom KķişĦah označava se Višnuov avatar.galjā G.d. teret.rādžā (sl) .gaz."gutač". učitelj bogova: Bķhaspatih. gurate . brod P. gutati. gur. gah. grlo. svaka starija osoba). uzdizati se. Torlaci.grlo P.visoravan giri .prastham (sl) .daršanam .težina.pregaziv (kao reka). posao u koji se. Tako je bilo u prošlosti. truditi se.kralj planina Himavat Pridev: kķişĦa znači crn. vrat galakam . visok. galjā . važan vredan.težak posao (od: dhuh.dhūh (f. vokal dug po prirodi ili po mestu Evo nekoliko složenica: gum . koriste gornji glagol samo kada se priča da je neko nekoga "galatio izmetom".divasah . važnost.

težina i lakoća. spevane na tzv.poštovanje prema poštovanja dostojnoj osobi guru . sve sanskrtske imenice i pridevi dobijaju negativnu konotaciju. "Nau" ili "nava" je splav. bilo zbog pristrasnosti i predrasuda tumača i prepisivača. ali se iz njih ne sme izvoditi "zdravo za gotovo" zaključci. da bi dubinu svojih korena otkrio mora dublje da zaroni.šušrūşā . Da li su stari Latini uzeli slovenski (ili germanski) naziv. Durmitor (dur je u RVK obeležen zvezdicom. poštovan je princip uzajamnosti: prati . zemlja guru . time nema ko da se bavi. jer samo tamo može naći ono što je naumio da traži. čamac. gurati se. durnovitost. Čuh nedavno da latinska reč "Danubius" potiče od srpskog "Dan ubavi". pa se dobilo "Donau".poslušnost prema učitelju U vreme kada se znanje prenosilo usmenim putem. Današnje okretanje istorijskoj prošlosti i veri nije ništa drugo do izraz trenutka. Primitkom hrišćanstva i primitkom marksizma naučeni smo da sami sebi sasecamo korene. Da bi "ružno pače" odrastanjem postalo labud.relativne vrednosti guru . gurnuti 124 . gavate gur. od učitelja do učenika.teško svariva hrana guru .lāghavam ..uslovi. potraga za identitetom zbog ugroženosti identiteta.gatam vidjam šušrūşah adhigaččhati" "tako u učitelju skriveno znanje učenik nalazi" Zahvaljujući očuvanju kontinuiteta ove uzajamnosti i Paninijevoj gramatici sanskrtskog jezika. stanje: biti učitelj guru . od reči do reči. bilo zbog neznanja.samvadah . Nasuprot ovoj interpretaciji imena reke. "Dur .lingvistička nagañanja mogu biti zabavna mentalna gimnastika. ploveći po jezeru. evo jedne sanskrtske mogućnosti: "dur" ili "dus" na sanskrtu je nešto loše i teško. izbegli prepravke i deformacije koje su kod drugih nastajale bilo zbog kvarenja jezika.guru . moralo je biti pronicljivo i: "jathā khanan khantitrena narah vāri adhigaččhati" "kao što riljajući ašovom čovek vodu nalazi" "tathā guru .bhārika . nažalost). kao dustabanlija. one su mnogo starije) Zahvaljujući tome sto su zapamćene. pa bi uporeñivanje srpskog jezika s njime bilo značajnije od ovoga ovde što ja činim. Ako neko želi da zna više o sopstvenim korenima i nije umeo drugačije osim jezikom da pamti. trud i strpljivost učitelja sa učenikom. Učitelj je nazivan labudom koji.dijalog izmeñu učitelja i učenika guru . osim kod onih koji se time profesionalno bave. mora se okrenuti vedama. U sanskrtu "u" prelazi u "o" pa je "dur" postalo "do" a "nau" ostalo nepromenjeno. filološko . poznat je i ovaj prethodnik sanskrta. ume mleko iz vode da izdvaja i da njime napaja sebe i svoga učenika. gurati. gu. Indijci su sačuvali svoje duhovno blago u izvornom obliku i usmeno ga prenoseći. pa je osnovna dužnost učenika bila da sluša i da čuje.uzvratiti na pālajati: brigu. plovilo. pa ga prepravili ne može se pouzdano reći. potiču iz trećeg milenijuma pre Hrista (po Indijcima. od sloga do sloga. ako je pažljivo slušao.slušati. arhaičnom sanskrtu. razumeo je.vartititā . čuti.onaj koji nosi težinu.učenik. Sa prestankom opasnosti prestaje i interesovanje. brod. Upotrebom ove reči kao prefiska.šişja .bhavah . gurjate "gurati". naučio je napamet. Bez dokumenata kao što je Rg veda i bez sanskrta.bhķt . Dužnost učenika je bila: prati . velike i male vrednosti guru . Nažalost. potiče od glagolskog korena: šru .laghutā . Guravah nisu tako naučili svoje šušruşāh. gurate i gur."teško prebrodivo" što bi u to vreme bilo vrlo prikladno ime za veliku reku. bez udžbenika i bez pisanja.nava" znači:. ako je dobro čuo. Nemački ''Donau" istog je sastava i porekla. gurnuti gurati se.pālajati. Ceni se da najstarije himne Rg vede. Imenica: šušrūşah .

gavate .zujanje. kasnije. da je i ona sanskrtska). konopac. zaštićen guĦdita (tpp) .jedna nit preñe. kvalitet. mrmljati.računaljka.mleven. gunthajati guĦd. guñdž. veza P. rod. stariji sede na kamenju i divane (i ova poslednja reč nije turska.umotati. gu. guĦdakah . gu. samleti I. mlaćen U RVK kaže se da je gumno "okolomašeno kamenom". svojstvo. guñdžati gunñati guñdžah gunñanje. gudh.izgovarano tihim glasom. guñdžati . mrmljano.okružen. guĦŃhajati . rat. guvati G. uzica. osobina. podvoñenje pod okrilje jačeg kralja guĦakah . Predpostavljam da su za tu priliku oblačili nove gunjeve. videćemo.hodati gur. gunñano U RVK nalaze se još i: gundoriti i gundorenje gudh. zaštititi.množenje. venac. lanac. vrpca.brašno P. prah guĦdikah . gurati se.prašina.prazniti creva guččhah "gučma" "govnati" I. guĦdajati . gu. guččhah . čekanje. gudhita (tpp) . šaputati. što je u srodstvu sa gutom i gmdvom i sa: guñdžah iz sledeće jedinice. gurjate . makar neko bio povreñen i gurnuti nekog. guvati .uzdizati se. svežanj.G. naprezati se gur.pokriti. mrmjljanje. manevrisanje u cilju zbunjivanja neprijatelja. žica muzičkog mstrumenta guĦā . obući se guĦŃh. napredovanje. sa istom namerom. šest vrsta strategije kralja u spoljnoj politici: mir.pokriti. obmotati.zujati. smrviti. vrsta. guĦdajati G. pokriti guĦd. žagoriti I.povrediti (se) U srpskom jeziku očuvala su se sva značenja: gurati . kalkulator 125 . guĦah . gundelj G. žbun. gudhajati . gudhajati i guĦŃh. Dok mladež igra. guñdžita (tpp) . gurate . smotuljak načinjen od trave U Timočkoj Krajini "gučmom" se naziva svežanj trave kojom se briše neka prljavština ili se otire znoj sa konja i krava.svežanj. kita. snop. guñdž. Na gumnu se mlati žito i razonodi. umotati. guĦah gen (?) gunj gumno I.uporno hodati u nekom pravcu. guñdžah .

pet velikih elemenata sa: tanmātrāh . imenovati te naziv sāmkhjah znači nabrajanje. Osnovnom podelom razgraničava se duh-puruşah. tamas je nit utonulosti u materiju. gudah . rektum.igrati se. jer su genima. Gurui genetike guraju da izguraju "ibermenša" iz epruvete. neznanje. A meni se čini da nijedno biće nije od nje stidljivije. to ni gurui ne znaju. što je jednako "zaokretu" i sunovratu demokratije u robovlasništvo.stvarnosti. Čovek stiče slobodu spoznajom svoje prave prirode. Temelj učenja je: materiji je imanentno kretanje i promena svojstava duh je sākšin .razum. ovo drugo je verovatnije. jer etički gen ne postoji.pojavna počela velikih praelemenata. determinisane performanse individue i. jer čim shvati: "Viñena sam". Satva je nit jasnoće uvida. gde se opisuje odnos duha i materije (prirode). kojima se modulira kvalitet procesa promenom odnosa izmeñu prirodi imanentnih svojstava: sattvam radžas . prepoznatljivo po vrlini. crevo. onaj što je "spalio" Sagarine sinove. nikad više ne izlazi u vidokrug duha. koja se dalje deli na 23 psihofizička elementa i to: buddhih .. "ja".poznavalac zbivanja na polju (kšetram) zbivanja. Iz ovih razloga osmelila sam se da obadva pojma povežem u naslovu ove jedinice. iz razloga naučničke opreznosti. duha. Nije ni imao prilika za razvoj. Svjetlost. radžas je strastvenost koja zamagljuje uvide i podstiče delatništvo. Imajući u vidu indijski "ciklizam". znanje. Završne strofe Išvarakrišninih Karika. I on će morati da se trudi oko odnosa triju guna u svom karakteru.. ili bude li bio neposlušan prema guruima. ali da li će se odlikovati moralnošću. Ima indikacija da je Aristotel razradio logiku pošto je od Aleksandrovih generala dobio u ruke indijsku samkhju i njaju. Sarajevo. sa teorijom nastanka univerzuma emanacijom i sa kosmološkom teorijom duhovnog osloboñenja. Samkhja se spominje u indijskoj literaturi pre Buddhe.. postaje muktih . manah . Osnovno učenje samkhje sistematizovao je i izložio u 70 strofa Išvarakrišna u delu Sāmkhjakārikāh iz trećeg veka posle Hrista. Samkhja je jedini dualistički pravac u indijskoj filozofiji. U njoj se vrši raščlanjavanje iskonskih datosti ili "toga tu" . čim prozre i odvrati se od līlā . godate gudah G. Par samkhji čini njājah -logika. . gud. nisu identični.um. s obzirom na uslove sveopšteg carovanja amoralnosti..slobodan.igre prirode. prepoznatljivo po zatamnjenju umnih sposobnosti. Bude li mu. Ime joj potiče od glagola: khjā. duboko sam uverena. naj. Duh. khjāti . gud.10 10 Prema Č. spadaju u vrhunske domet indijske filozofske poezije: "Kao što se igračica povlači čim gledaocima prikaže igru. Svi fizički i psihički procesi odvijaju se preobražajem 25 tattvāni na potki od triju struna: trigunāh.utroba. Pojmovi. Može ispasti da tip bude najlepši. Veljačić. dobroti i miru. a ona suzdržano "Opažena sam". najsnažniji i sve drugo naj. na 25 tattvam . njeno ponašanje i ciljevi koje će sebi u životu postavljati. R. dve su solucije moguće: strpati ga u raketu i usrećiti Mesec. ali su slični.1984. anus 126 ugañati sebi guza i t sl. od materije-prakķtih. zabavljati se I. indrijāni pet čula i pet delatnih organa. ahamkārah ." "Duh tad ravnodušno kaže: "Video sam je".posmatrač i kšetradžñah . najpametniji. u prvoj polovini prvog milenijuma pre Hrista.pojavni psihofizički elementi. kao i gunama.individualna svest.tamas.nabrajati. mahābhūtāni . tako se priroda odvraća čim se ispolji pred duhom. godate . nije povezao gunu sa grčkim genusom. kao "ibermenšu". bio stran taj tipično ljudski napor."Ridi". što je jednako izgnanstvu iz "raja" ili dobrovoljno se staviti pod okrilje superiornog. putem potiskivanja radžas i tamas svojstava u korist satve.. Iveković: Indijska i iranska etika. puruša. važeće na planeti. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika.Najstariji indijski filozofski sistem: sāmkhjah osnovao je legendarni mudrac Kapila .

maskiran. prikriveni objekti u saglasnosti su i sa ovom porodicom reči."Gudam godajetum". gūdha .pokriti. čuvati u tajnosti I. prikrivanje guhinam .hemoroid guda .kīlah (sl) . ona ne govori grčki. tajan. pohlepan "Ljudski isprdak (duhovna grdoba) gramzeći obmanjuje". poigravši se "Ugañati svojoj guzici" .jedan od pet vitalnih vazduha koji se prazni kroz prdež P. kad glagol promeni vrstu: gķdh. prikriveno) gulphinī . "biti zaguljen" nije retko stanje duha trpnog gologuzana. čestar guhjā-dipakah (s) . gķdhjati .avdja (sl) . gķdhin . girati rigati (ždrati) gu.obmanjivati. varati.prikrivajući nedostatke "Prikrivajući nedostatke.guda . prevariti I.sekretarsko . gķdhjati gķdhjā gķdhuh gramziti gramzivost prdež G. težiti za bogatstvom. prikriti.svitac (sa skrivenom svetiljkom) P. ali rado jede sir!") Guzica i njoj slični.armija. u potpunom je skladu sa sanskrtom. guhati guşpitam i gulphitam gomilanje.prikriven. igravši se.sakrivanje. žudeti i.gramziv. beloglavi sup gķdhuh .glavić penisa. ogluveti (?) guh. gķ.zapaljenje anusa gulah . ličan. guhati .nevidljivi avioni nisu.lešinar. igra se sa svicima". gķnāti govoriti gķ. pohlepa gķdhrah . Zna se na koga se odnosi. u guštari zagluhnut. dok se pomodno odenute parajlije besomučno zabavljaju na njegov račun. guh.avadja guhine guhita guhjādipakaih godate". U nas. (Rečenica je konstrukt sličan onome iz udžbenika za učenje stranih jezika: "Da li vaša sestra govori grčki? Ne. gķdh. intiman.nagomilavanje (u tajnosti. nagomilavanje trupa guhinam .dodijavši.gramzivost. nevidljiv. osim preko sličnosti predsedničko .šuma.pākah (sl) .gramziti. NATO. gardhajate . sakriti. zagluhnuti. u bukvalnom prevodu na sanskrt glasi "Guhad . guşpitam i gulphitam . zaglušiti. gavate gudeti (uz gusle) gīr i gīrā govor garanam i giranam gutanje 127 . misteriozan guhad . nagomilavanje gubinam guštara G. gķdh. pak. klitoris gulugudhā (pvp) .pentagonskih glava sa guzicom. gķdhjā i gķdhnutā . skriven. na sanskrtu bi bilo: "naragķdhuh gķdhan gardhajate".

hvaliti pesmom I. otrov P.vaĦas (sl) .progutan. sveta pesma ili poema u kojoj se izlaže neka doktrina. malo rezultata. priprostog i lišenog svakog smisla za filozofiranje. gājati gājanah galiti. Nedavno nas je nauka obavestila da je uobličavanje univerzuma započelo Velikim praskom.pevač P. govor. Smatralo se da svaki ciklus univerzuma počinje zvučnim impulsom. Kada se sa starozavetnog opisa zanatlijskog stvaranja sveta preñe na Jovanovo jevanjñelje.onaj koji recituje pevajući po zakonima metrike U RVK gajde se nazivaju i gadlji. pesma. Ramagita.onaj koji uživa u himnama hvale (bogovi) girĦa (tpp) .obraćanje hvalom. uzdizati. koje počinje: ''U početku beše reč i reč beše u boga i bog beše reč. sve je kroz nju postalo. aplauz gīr .piće.boginja govora Sarasvati. Zna se otkud! Više od dva milenijuma dele Jovana jevanjñelistu od prve vedske himne. razvoj početnog sloga AUM od brahmana i dar bogova. gītā . vikati od radosti (glagol je u značenju: hodati naveden u jednoj od predhodnih jedinica) I. izveštavati. himna. gai. stoicima i neoplatoničarima. Sanskrtska literarna dela su u prozi: gadja i u stihu: padja. te se uporedo sa pesništvom razvijala teorija o pesničkim oblicima. recitovati po pravilima metrike. Razležući se univerzumom.pesma. gajdaš. neizgovoren Sve reči korišćene su u Rg vedi i drugim ranim delima. slava gī . stoga njime počinje svako literarno delo Indije. gķnāti . mistično . glas.pesma. izgovarati.erotska Gitagovinda. kompozicija u gajatri . gadljati (u gajde) gajdaš. Heraklitom. slava. hvala. ona bejaše u početku u boga. Stih je ureñen brojem slogova: akšarah ili brojem silabičkih mora: mātrā. 128 .gutanje garah . haleluja. Platonom. Svako ko je pretendovao da bude ozbiljno shvaćen morao se stihom izraziti. gutati. kao na primer: Bhagavadgita. vrhunskim izrazom te moći. Strofa ili padja je kombinacija četiri pada.ždrati. himna gājatrah . gadljati. gir . gāthah .dozivati. Hrišćanstvo je imalo muke da neshvaćeno shvati i objasni ispomažući se starogrčkun "paganima": Homerom. izgubio je izvorni smisao. Vuk je stavio zvezdicu. gadljar i svirati u gajde. gīr. ili stiha. stih. najaviti. Stihu je davana prednost.rathah (sl) . Da nije ometao.pesma. gīrā . pa je ideja imala vremena da doputuje. recitovati. himnama hvale i zahvalnosti. gājati .devī (sl) . gavate . i bez nje ništa nije postalo što je postalo". razgaljivač G."vozilo govora". i prasak se posle nekoliko milijardi godina pretvorio u merijivi šum i uzrok smetnji prenosa nekih elektromagnetnih talasa.metru gājanah i gāthakah . Jedinična matra ima dužinu trajanja kratkog sloga. čitalac mora da se pita otkud ovaj intelektualizam. preklinjati. u zagradi.vāhas (sl) . razgaljivati(se). prizivati. Pretvaranjem u višesložne reči osana. Uz gajde. hvaliti. Kaljanina Gitagangadhara i sl. reč gīrĦih (f) . girati . ispričati. gķ. Džajadevina. amin i sl. gai.onaj kome su himne hvale namenjene (bogovi) gir . u vreme kada je moć govora bila svetinja. Uzvraćano je poezijom. objaviti. himna. poučavati u stihovima i kad glagol promeni vrstu: gķ. da bude prepisana i neshvaćena. sredstvo govora garaĦam i giraĦam .hvala. gāthin i gītin .zvučati.pevati. izbacivati iz (kroz) usta gu. Isto se dogodilo i sa praslogom. slogom AUM ili OM (A + U = O). potpuno stran i nakalemljen na proizvod jednog duha. Mnogo sholastike. ne bi ni bio otkriven. osim što je uz ime Hristovo dodat grčki pojam logos.G.

ājuh (pl. sloboda tvorenja stihova praktično je neograničena. Po starom gājatrī . očuvanje gopah . sačinjena je drevna gajatri -mantra. zatvorio u pećinu i u svoje telo zarobio nebeske vode gauh (m) . zavisno od metričke istovetnosti.vithī .mleko go . voda gauh (f) .sthānam. prikupljati se I. različitosti ili alternacije istovetnih stihova u strofi.zaštita." "bhargo devasja dhīmahi" "da bismo božansko prozreli" "dhijo jo nah pračodajāt" "uvide nek nam podstakne."nebeska stada": zvezde. gāvah (pl) .gam (sl) .mūtraka .krava. pastir. svakoga jutra i večeri.Sunce."slično cik . u stihu od 6 slogova svaki može biti kratak ili dug.divljenja dostojni. kojom se svaki Indijac.kravarica gopita (tpp) . boginja govora Sarasvati go . goşŃh. Mesec. na načelu kvantiteta.plug go .zaprežna kola go .okupljati se. (osnova: go). Kratki slog zove se: laghu . suštini boga Sunca.poći u boj radi zaplene goveda. zraci svetlosti radi kojih se Indra borio sa demonom Vrtrom.cak. Na primer.kķtam . rogata stoka.) . sa ritmičkom smenom dugih i kratkih slogova. gauh.dugi slog traje dve matre.Krišnin deo neba (Krišnina "lokacija") 129 . Surje: "tat savitur varenjam" "taj Savitur. sakupljati se.lak i dug: guru. pa je broj kombinacija 26 = 64. 3 stiha od po 8 slogova (novi ima 6 slogova u svakom stihu). gradilo se kao klasično grčko i rimsko.şŃhah.kīlam . (f) .vo. marva goşu .cak isticanju kravlje mokraće". Ima ih tri vrste.štala." U RVK nalazi se glagol: galiti . kao krave. go . očuvan Evo kratkog izbora iz obilja složenica: go . staja za goveda go . Razvrstavanjem vrsta prema broju slogova u svakom stihu dobijeno je 26 klasa ili vķttāni. go goşŃhī govedo gosti G.računanja sa razlomcima go -jānam .stado goveda. za stih od 26 slogova odgovarajući maksimum je 226. stanovnik tog sela go .kşīram i go .rakşah .selo na Jamuni u kome je Krišna odrastao. poseban stih koji se čita cik . goşŃhate . govor.majka.zemlja (krava muzara kraljeva) gopanam . obraća svetlosti. čuvar.balega go .metru.zaštićen.goveda.kulam . go . jedan od načina . Svaki metrički obrazac ima svoje ime. zaštitnik gopā . koji ih je.lokah . Savitru.pastir go .čeznuti i razgaliti (se). (m) .rasah . Sanskrtsko pesništvo. Vķttam je strofa sa ureñenim brojem i položajem slogova u svakom stihu. generatoru života i svesti. sve ono što se dobija od goveda go . U praksi je korišćen daleko manji broj obrazaca u odnosu na moguće kombinacije. S obzirom na mogućnosti variranja distribucije kratkih i drugih slogova u stihu.šālam i goşŃomah .

označeno je istim rečima kojima opisuje večernje okupljanje goveda u pleterom ograñenu i slamom pokrivenu štalu. go .jānah .devatā .tram ."pobednik u štali". kao i drugde. Atri i td.skup.onaj koji muče kao krava (vrsta žabe) go .karman . Prema rečima Indijaca jednu kravu može da pojede 20 ljudi za jedan dan. skupština. go .samdājah .go .onaj koji skromnošću podražava kravu go .pleterom zaštićeno odmaralište krava."mudar. go .šālā . Da li se sme pretpostaviti da srpska slava vodi poreklo od ovog običaja ustrojenog pre rgvedskih vremena. Bharadvadža. brdo kraj Mathure koje je Krišna podigao i držao na prstu da bi zaštitio stada. pominje se porodično božanstvo. rodoslov. goşŃhate (den) .şŃha. otud pojam gotram .postojan kao planina gotrika . opet ostrvili.sabirati.sastanakradi konverzacije go . predsednik skupštine go . uz žalosnu napomenu da su izvorna božanstva zamenjena semitskim više .poklon u govedima go . Kraljevi su. gostiti se" i sl. hvalisava kukavica goşŃhe . starozavetnim prorocima i borcima za hrišćanstvo? Substitucija bogova ljudima nije okončana. Krava ima plemenitu narav i od nje se ništa ne baca. šta više.aranžman dopadljiv kravama go ."puno goveda". obreda ili radi druženja. muž.sthiti . i jedna krava može da hrani porodicu 20 godina.pīthah . spontano i neprikriveno parenje go .dharmah . Ko bi. izvodili poreklo od bogova. Okupljanje porodice. U Indiji. po svoj prilici.goveñi papak go .pragalbha .ajah.vardhanah .vratah .vime go .bandhah .ceremonija u trajanju od 6 dana koja se u doba Rg vede nazivala gavām . porodično ime. sakupljati go .şŃha. učen u štali".porodično božanstvo gotram . pa je krava ostala i posle naseljavanja Indije najdragocenija.paĦdita . čuvati i obezbediti joj budućnost potomstvom. Gautama. rodaci. a neki. Ne znam da li su se posle razlaza u raznim pravcima neki od Arja oplemenili. čeljad kuće. U RVK glota je porodica.stomah i goşŃam . da bi tamo mogle na miru skončati.ono što se odnosi na neki skup ljudi.muža.şŃhi . Prvobitna ekonomska i socijalna stratifikacija vršila se.stanah .najvažnija osoba. Dogaña se da posle posete nekih gostiju zaključimo da su se ponašali kao goveda. rasa.şŃa.vo go . na običaj ljudi da se okupljaju u društvo go .zajednica po krvi koju treba štititi. potiču od sanskrtske oznake za govedo. uz pojam gotram.ponašanje stoke. osuda bi se smatrala komplimentom. najsvetija životinja. zaštita go . isto kao u prethodnom slučaju.sala za sastanke goşŃhe . partnerstvo goşŃhī i goşŃhika .şŃhī-patih . (Brahmani su bili podeljeni na: 49 gotrāni sa izvoñenjem porekla od slavnih mudraca: Šandilja.vrşah .svest o poreklu porodice goşŃhī .māju . hvalisavac goşŃhe .şŃhī . u užem i širem sastavu. mogao zaključiti da naši ''gosti. bez sanskrta. Kašjapa. pastire i pastirice od sedmodnevne olujne kiše kojom je Indra iskušavao Krišninu božanstvenost! go ."hrabar u štali". Stada goveda bila su najveće bogatstvo arja . žena i dete. ali znam da su Indijci predlagali preseljenje ludih krava u Indiju. Gore.manje istorijskim ličnostima. porodica.društveno vozilo go . društvo.nomada.vidžitin . roñaštvo. povodom praznika.tarpaĦam .šaphah . prema broju goveda u vlasništvu porodica.) gotram . gaura kauri (?) 130 .şŃhi .

poštovanje principa i dr. razumevanje. opljačkati. plen.. upotrebljena reč.grahah (sl) .grabh.povezati zajedno u pravilne nizove. groblje G.uzimanje u vlasništvo. Od ljudi nikada ne treba previše tražiti. sastaviti literarno delo.slatkovodna ili morska grabljivica (krokodil. zaposedanje grabhītā (m. povezivanje više stvari na način da se teško mogu razdvojiti. Da je percepcija ono što čula "zgrabe" iz spoljašnjeg sveta."hvatač". guta. pomračenje. svežanj.čvor. ajkula i dr. hapšenje.pripojiti se nekom krilu. Sanskrtskom porodicom reči obuhvaćen je.snop. dobija i sl. da se treba odreći svih stvari. grathanam . smisleno povezivanje reči I.povezivanje.demon Rahu koji pomračuje. organ percepcije: čula i um. sve su to primeri Sapirovog "kako se jednim jezikom može misliti". ženidba. uočiti. crvenkast. osnova: grabhitķ) . vratni deo životinjske kože grīvā . oglobiti. insistiranje na nečemu. dok je u sipskim rečima "b" očuvano. zaplenitelj grahah . Pre će biti da su Kauri izvedeni od gornjeg prideva i njegovog korišćenja za opis boje kože "nevernika". kita. izraslina. što smo ranije već spominjali. da je vlasništvo "grabež". grabhah . grāhah . bledo . . upornost.grabh.Gandijevo: "Čvrsto se držati istine" grahanam .. grathnāti granthih granati se grananje I. onaj koji diži. Sunce i Mesec. prihvatiti. planeta. započeti.narator. razmatrati pāĦim . pristanak. shvatiti. grīvah griva I. preduzeti nešto.ruka. partiji I.grabežljiv. žućkast. dohvatiti se nečeg. mesto planete u znaku zodijaka. grabiti. pa sve do onog koji ima konstipaciju Koren: grabh korišćen je u Rg i Atharva vedi. zatvorenik. grob. posednik.zvono o vratu konja 131 . granth. kako to već u njih biva.rumen Nadam se da moju mitološki . grathnāti . uhapsiti. zaraditi. što se njime podrazumeva da su Turci bili upoznati sa indijskim epovima.grabežljivac. (sl) .aghaĦŃā (d) .beo. umrežavanje grathnah . gomilati. čulo. grabh. gomilati grabežljivac grabež.. čvor na kraju odeće načinjen radi čuvanja para. saglasnost u mišljenju. (sl) .) P. grīvah-vrat grīvā . što je još jedan dokaz našeg druženja sa sanskrćanima u davna vremena. zadnji deo vrata. hvatanje u mrežu. čuperak. pa se treba odreći vlasništva da se ne bi bilo grabežljivac.patetičnu hipotezu o poreklu Srba i Kaura od Kurava niko nije ozbiljno shvatio.gaura . grahin .zatiljak. oblačenje. gķhĦāti . satja . resa granthih (m) .uzeti za ruku u svadbenoj ceremoniji pakşam . tim pre. grbhnati i grah. granth. astrolog (ume da povezuje stvari) grabh. dobiti. prihvatanje neke doktrine i sl. da je ono što je shvaćeno takoñe "zgrabljeno". uhvatiti.. zglob granthikah . gķbhĦati grahītā grabhah zgrabiti.zgrabiti (rukom). razumeti. kasnije biva zamenjeno sa "h". kakvim se retko koji jezik može pohvaliti. mnogo širi spektar pojmova povezanih uočavanjem sličnosti u pojavnom svetu.

sve reči. Svaki autor sanskrtskoengleskog i svih drugih rečnika. (sl) . tim pre što glas "u". Ovoj pripada srpska reč: griva glauh glava G.glava. klevetati ghaŃŃ.tresti. Nije retka srpska poredbenica glave sa Mesecom: glavonja ima glavu kao Mesec ili. No. čim se nañe pred nekim drugim vokalom.grumeni mesa žrtvovane životinje glau . iscrpsti se. GLAS"gh" -kao g(h)rnacghaŃ. od glave do glavonje. društvo. klevetati I.obeshrahriti I. makar bio Rus. kao što "i" postaje "j" (zato se "v" i "j" glasovi nazivaju poluvokalima. Ovde on navodi rusku reč: golova (glava) što se. procesija i dr. u RVK pripadaju ovoj porodici reči. kolekcija. gharb.ekvator ghaŃŃah .osećati odbojnost prema nečemu.umor. ghaŃikā . jer je ruskom: golova i srpskom glava mesto u sledećoj porodici reči.Autor sanskrtsko . možda je pravilnije za nju vezati srpsko: gatati i druge njoj slične. morao bi prethodno da savlada srpski. moguć. glājati . tešiti. vreñati. maloumnost glauh (osnova: glau. dogoditi se. pa se od glauh (Ns) dobija glāvah (Npl).um. mesečev srp. gbarbati G. simbol kolebljivosti ljudskog uma.glapajati . bez daljega. od gornjeg korena: glai) .zvonce gharb. nastojati.hodad 132 grabiti (hodom) . kako je već rečeno u uvodu. granica ghaŃā . negoli uz kath. "smeje se kao pun Mesec". može pobiti. tandrkanje kola ghargharitam . jer Šiva u svojoj kosi nosi. tvrdoglav i.grudva. klokotanje. ghaŃŃate i ghaŃŃ. ghargharah . kako je napred učinjeno. poput Mesečevih mena. ghaŃŃate ghaŃŃah gatati gat G. umna depresija.as. skup.u složenicama sa: manas .predati se nekom poslu.mandalam (sl) .zvuk kao što je: grgotanje.groktanje ghargharjam .engleskog rečnika navodi.postati.gat Povezujući reči ove porodice u smislenu celinu. grumen. glanih (f) ..napor. izgledati kao Mesec Po mojoj oceni. gharagharah grgotanje. grgoljenje I. pucketanje vatre. ghaŃŃate . uz neke sanskrtske reči paralele iz grčkog. ghaŃŃate . ghaŃ. glai. ovakvih će primera biti još kadgod se srpski i sanskrtski sinonimi fonetski podudaraju. gharbad . izraslina gāvah (pl) . potresati. vredati.. biti uporan. nastojanje. latinskog i vrlo retko iz ruskog jezika. uz Gangu i Brahmu.. biti prikladan. kad glagol promeni vrstu: glai . Što su glava I maloumnost u istoj porodici nije nikakvo čudo. ghaŃah . u sanskrtu postaje "v". kathajati.

sunčeva svetlost ghķnih . ghrĦin . sunčeva svetlost gharmah . zemlji.žderanje. ghu. Bez sanskrta teško da bismo povezali: goreti. ghķ. Čuli ste. rika životinja. ghoşati . ghuş. preko Krišne. dan. Pastirima je lakše sa ovcama. Pruža mi se sjajna prilika da pretke mojih seljana i svoje doselim iz Vradža u Vražogrnac i da im.gorenje ghramsah . Apolonije. goreti I. livada. javno obznaniti I. zaogrnuti nežnošću i grnac (zemljani lonac) u kome se nekada kuvalo jelo na ognjištu. Pokrajina oko Agre i Mathure u kojoj je Krišna odrastao zove se Vradžah. izvedem poreklo od Višnua. Napomenuću tek toliko da je preseljenje obavljeno odmah posle Krišnine smrti! ghas. ghoşati ghoşah iz grla (guše) vikati bučna gužva gamad gugutati pasti.zujati ghuş. objava 133 . Sunce ghķĦā .ghķ. ghasati ghāsah G. Videti u nekoj boljoj istoriji umetnosti: Ravena . u Suncu.gugutati I.u RV: sve ono što je dobijeno toplotom ognja ili sunca ghķĦā . džigharti .toplo osećanje. ghķĦah . telu. napasati pašnjak G. ghu . sa ružnim imenom Vražogrnac. proždirati I. za moje selo "lepše od Pariza".hrana. ogrejati. gužva. povici tuge i žaljenja.javna proklamacija. ghumaghumāja.zrak sunca. grmljavina ghoşanam .sijati.toplota. verovatno. Hrišćanstvo se ruga hinduizmu zbog svetosti krave a ne ruga se sebi što od ljudi pravi ovce.Sv. plamen. ognju. ghasati -jesti. Poslušne su i ne sumnjaju. dovikivati. pašnjak ghasanam . nežnost ili saosećanje za druge P. toplote. ghoşakah . uzdržaću se. bojni poklič. kome ni sanskrt ne može pomoći: vradžaghķĦā.vikač. On je rado krao puter iz ćupova grnaca).kķtih (sl) gugutanje goluba ghumaghumāja G. ghu. ghāsah . ogranulo Sunce. pa ipak. ghavate G.dozivati.ghu . ghumaghumajate (den) . granuti. vikati. džigharti goreti.vatra. gutanje Ovde nam nedostaju samo ovce sa pastirom ili: "dobri pastir sa pastvom". na primer. ghavate . zaogrnuti ogranulo (sunce) ghķnih i ghramsah gharmah gorenje ghķĦā grnac (zemljani lonac) G. biljkama i dr.nežan. ghas.buka. milosrdan Sanskrćani su uočili opšte prisustvo istog prirodnog fenomena. povici gomile. objavljivač ghoşah .

baš suprotno od onoga što se dogodilo u "paganskih neznabožaca": mnogo bogova sa obiljem politeizama i panteizama. Da je u pitanju neki drugi deo sveta. izazvano je duhovno siromaštvo. gharşah . ghķşta (tpp) . sa rezultantnim strahopoštovanjem tim pre i više. da paradoksalnija ne može biti: jedan bog sa obiljem monoteizama koji se meñusobno isključuju i jedan drugom rade o glavi. ova porodica sanskrtskih pojmova tvrdi da ono što dovodi do osećanja užasa biva praćeno osećanjem poštovanja.noć ghoram . ghuş. otrov. drobiti. grozota. istrijavati se I. osoba različita od jevanjñeliste Jovana. No. ghur.ribanje. dok nam srpski glagoli daju odgovor na to pitanje.ribati. pa ciklično poimanje vremena prilagodio biblijskom pravolinijskom shvatanju: samo jedan početak . Završimo priču o guturalima prepoznavanjem sanskrtske imenice: kalpah u grčkoj reči: apokalipsa. hrišćansko jedinstvo se raspalo. ghurati . i scene ukrasio koloritom i mitološkim bićima iz judeo -hrišćanske imaginacije. Na ovakva pitanja mogu se dati različiti odgovori. Zabranom da se ne sme misliti drugačije.zvučan Da bi se vikalo mora se biti grlat ili "gušat".ubiti U sanskrtu nije rečeno kako ubiti. gde niko nikog ne isključuje. mnoštvom odgovora uvećavalo bi se duhovno bogatstvo. odreñeni odgovori proglašeni su za dogme a sva druga mišljenja nazivaju se jeres i sektaštvo.samo jedan kraj. četkati. trljanje P.najstrašniji Šiva: u Bairava izdanju ognjem proždire leševe na lomači i kao ghorah.izriban. gušati se G. ghoratarah ognjem uništava svet na kraju ciklusa ghorarūpam (sl) . u Panjčatantri: do krvi izgreban ghoram i ghorarupam gorostas. Paradoksalna situacija. onda se otvaraju mnoga pitanja: Ako bog stvara svet iz ljubavi da li će ga iz mržnje uništiti? Kako se dogodilo da moćna volja božja biva motivisana slabašnom slobodnom voljom udeljenom čoveku od boga? Zar bog postoji samo zbog čoveka? Ako je bog stvorio svet ni iz čega da li će ga u ništa pretvoriti? Čemu Strašni sud ako je delima već sve presuñeno? itd. ghoşaĦa . Izgledi za sporazumevanje u hrišćanstvu isti su kao kod potomaka zakonite Sare i robinjice Agare. goropad G. gharşati gharşah grepsti grebanje zagušiti. strahopoštovanje. niti 134 . dopunjeno meñusobnom mržnjom koja ne preza od zloupotrebe "Milosrdnih anñela". Ako se neki deo sveta opredeli za tezu da iznad boga nema zakona i da sve zavisi od božje volje.P. U hrišćanskom svetu.zastrašivati kricima I. ghoşati . istrljan. kako je život jači od dogmatizma.odličan i vrio poštovan učitelj Osim što pokazuje otkud "goro" u srpskim rečima goostas i goropad. ghķş. ghuş. užas. Apoklaptični Jovan. bez institucija za sputavanje religiozne i misaone energije. magično oružje ghorah i ghoraghoratarah (sl) . a hrišćanstvo postalo multidogmatično. sa crkvom i saborima. ako su uzročnici prirodne sile. ghoşati G.poštovanost. mora biti da je nešto bio načuo o indijskim kalpama. ghorā .zastrašujuća prilika ghorādhjāpakah . Oni koji misle nedogmatično nazivaju se jereticima i sektašima. osim u duhu dogme. ghķş. strahota. gharşati .

svuda od iste tvari. od kojih su tri. razaranje od plamena.Hristu. scena se menja i raña dilemu: postoji li. osim pobožnosti koja je. iznad pastira i ovaca. bez prstena. Obe u drugom planu. U već spominjanom ravenskom Sv. sa dvoslojnom porukom: Hrist centar i vladar univerzuma. njemu su nalik raspeće i Hrist . ali se nema mnogo argumenata kojima bi se oni mogli odbaciti.ali. nadlaktice. Tako bog Višnu ima svoje avatare a Šiva 1008 imena. ti stvaraš i ureduješ nebesa i zemlju. te onaj jedan. njegov univerzum pun je dinamike njegove igre. Osim jednoga. Mladalački lik bogato je ukrašen nakitom: ogrlice. Vitice kose vijore se i lepezasto šire od glave pa sve do unutrašnjeg ruba prstena. Iz poveće daljine gledano. Podignutom nogom ti štitiš svesni i nesvesni poredak stvari. raširene su sve do unutrašnjeg ruba prstena. Tako je mislila Vizantija. jer ništa nije naše. sklopljena u trojstvo. Demokratski establišmenti ponašaju se po istom obrascu. sa najvećom kolekcijom u Madraskom muzeju. on ličnim primerom ukazuje na opcije različite od raspinjanja. Igrač ima četiri ruke. pozadinu i nosač centralne figure kojom se razrešava dilema: šta činiti u prstenu determinacije. Mesečev srp. u apsidi. igrajući obavlja svoju kosmičku dužnost. duh i materija zajedno. Brahma. u levoj plitku posudu sa razbuktalim ognjem.ghora . on lako. dijadema i okićen simbolima. slavni livci bronze. stvara nove sinteze. svi smo u istoj klopci. tvojom rukom u kojoj držiš sveti doboš.mumani . pre nego što kažemo šta igrač Indijcima znači. ostavili su za sobom mnogo primeraka Kosmičkog igrača. kod svih ostalih primeraka umetnici su Igrača smestili u prsten. kojom dotiče prsten. Prisvajanjeje utešno i iluzorno. umesto Hristovog lika nalazi se krst u krugu. pa evo mrvica od onoga što oni kažu. Bog i njegova stvaralačka energija. oko vrata ukroćene kobre. prinesi sebe na žrtvu i stići ćeš u centar . sledeći u stopu svoje duhovne uzore. zaštita od šake nade. nanožice. Kosmički igrač nije decizivan ni statičan. Spoljni rub prstena okićen je plamenovima. Indija je. pojas. igrač igra. on se javlja samo kad treba da nareduje i da kažnjava . isto misle i pravoslavni hrišćani. poput kupaste krune. levom rukom pokazuje na levu nogu izdignutu iznad tla. Sve svetove ti 135 . gde god da je ima. Hrist . U desnoj ruci drži doboš. naše planete. Svi oni nešto rade. u jednome. sve nam je dato i nametnuto. Hristocentričnost nije nova reč. Tamilski pesnici spevali su pre mnogo vekova pesme i poeme Igraču. vizantijskoj crkvi izgrañenoj u vreme Justinijana. reklo bi se po slobodnoj volji. ili smo svi mi skupa deteminisani opštim kosmičkim zakonom. i božja i čovečija. Ono što ih dočekuje porukom: "Ne boj se" i pošto svako od njih odživi svoj vek.Šakti. zatočenici našeg tela. sa bezbroj pojavnih obličja. treba ga opisati. a kad se energija potroši na dinamičnu igru i vreme univerzuma iscuri. našeg vremena. Umetnici Južne Indije. dok desnom nogom slama kičmu slepog demona Andhake. vatrom im razara obličja. narukvice. ništa mi nismo biranjem izabrali. minñuše. ono se pojavljuje u superlativu: Ghora . Apoloniju. druge svetove i bezbrojne duše. slobodna volja. našeg života. Tek sa umetanjem igrača u prsten. za Šivin račun. Oni su naša istina i sudbina. čim zvučnim impulsom razbudi potencijale.kovaiu: "O moj bože. Indijski um umeo je (um tome služi. da nešto ume) da do mnoštva doñe razlaganjem i da iz njega birajući. podignuta noga daje smirenje" Ili u Čidambara . zaista.jedno drugo mrzi. počinje novi ciklus i nastaje frenetična igra mnoštva željnog uobličenja. u visoko spletenoj kosi.sudija sudi. Šiva . Šakom desne ruke u prednjem planu u položaju: mudro poručuje: "Ne boj se!". našeg univerzuma. individuacije. deluje nedovršen i nedorečen. Ganga.tarah i ognjem pretvara preostalo u neuništivi pepeo nabijen potencijalom.sudija na Mikelanñelovom Strašnom sudu u Sikstinskoj kapeli. razdvajanja. Par ruku sa dobošom i ognjem obrazuju kosmički plan. U Unmai vilakkamu: "stvaranje nastaje od doboša. Za razliku od vizantijskog simbola. oponašaj Hrista. Jehovu neću ni da spominjem. Hrist pristaje na raspinjanje. mislila bogatije. Mogu nekome biti ogavni i prsten i centričnost. crux gemata. nisu ni meni dragi.

Ne boj se. a da su putevi mnogi. Znanjem osvetljeni duh oslobaña se uloge igrača u razigranoj procesiji univerzuma. veliki delatnik koji ne sme samovoljom da prekraćuje prirodni zakon. Ako je Ep = 0.išvarah. Dirigent je bio i ostao JHWH. Onaj koji pobuñuje i uvodi u igru da bi na kraju sve uništio. apokalipsom. E je jednako Ek i respektivno. Od punoće kada se puno uzme.u rupi je boravio dok mu je ateizam crkve u vazduh dizao . bog joge i zaštitnik asketa i jogina. Šivatrimurtih . Tri su milienijuma izmeñu Iša upanišade i moderne nauke."11 11 Preuzeto iz: Ananda Kumarasvami: The dance of Shiva. New Delhi Na drugom mestu se Šiva obraća čoveku: U nesavršenom svetu čovek se raña nesavršen. tvrdi isto što i zakon fizike: Ep + Ek = E = C (konstanta) gde se indeksima "p" i "k" označavaju potencijalna i kinetička energija nekog sistema. svih onih koji su poruku shvatili. mora sebe da obuzdava askezom i jogom uspostavljajući duhovnu ravnotežu.onako kako mi pravoslavni hrišćani svet siromašnih zamišljamo. Iz osiromašenog i zbunjenog "Trećeg Rima" čuje tradicionalno zakasneli glasić iz rupe izašlog i podgojenog patera . u slučaju iščeznuća svega što je indijsko. Hinduističko .troliki ili trostruki Šiva. nastalo u osmom veku. puno ovo. ako je Ek = 0. na ostrvu Elefanti. Tvoja podignuta noga daruje večno blaženstvo svima koji uz tebe prionu.filozofska misao. Energija se ne može uništiti. nedaleko od Bombaja. Njena uvodna strofa glasi: "Aum pūrĦam adah pūrĦam idam. punoća opet ostaje. O njemu je Andre Malro rekao da bi se. uprkos dve hiljade godina hrišćanstva. a kola su mnoga. "Naivni i metafizični" svet Azije. Tu je i 136 . nalazi se u hramu.pod uslovom da se svi Azijati odreknu svih svojih puteva i prevoznih sredstava. mržnjom zadojena i silom opijena. Monoteistički svet zna samo jedno: put je moj. Otud centralni lik trojstva. kola su tvoja a tvoj i moj cilj je: ja sve bogatiji." Ova misao Iše.za obadva nema mesta . Ajnštajn je pokazao kako se potencijalitet materije pretvara u dinamičku energiju na "ghoraghoratara" .budistička Azija zna da je cilj jedan: duhovni razvoj čoveka. pūrĦāt purnam udačjate pūrĦasja pūrĦam ādāja. pa je zato nespoznatljiv.joga . matematičkim jezikom izražena. Opet se svetski ucentrisala pragmatično . Uvereni da se univerzum menja iz trena u tren.transformišeš rukom u kojoj držiš plamen. uzročnosti. Sagar Publications. Najveličanstvenije vajarsko delo indijske umetnosti.amoralna i starozavetno – kapitalistička koalicija. Posebno mu je interesantan segment preklapanja dva kruga: sve je bez ikakve sumnje započelo prvom glavom svete knjige i mora se završiti poslednjom. Šiva mahā . jer se znaju putevi dostizanja savršenstva. pūrĦam evāvašişjate" "Puno je ono. azijski svet je zapanjen spoznajom nepromenljivosti hrišćanskog fenomena. ili da je put jedan. E je jednako Ep. njime mogla rekonstruisati indijska religijsko . impresioniran je "novom" tržišnom ponudom iz starih radionica i marketinškim olakšicama prilikom izbora ili jednog ili drugog centrizma . ti sve siromašniji. isklesanom u steni. ili potencijalna i kinetička. uveren u postojanje mnogo kola i puteva. Svojom nogom. oslonjenom o tle ti nudiš pribežište dušama umornim od zakona. slično onome što je Gandi rekao za Iša upanišadu.sa političkom porukom: "I mi budem komandovat!" prevedenom na slatkopravoslavni jezik i bačenom svetu u lice iz tuñe "Atine" "Hristocentrizam kao osnova ustrojstva sveta" . Znanjem uništi slepilo duha. Iz punoće puno izvire.način. ona može biti ili potencijalna ili kinetička (dinamička).

od koga je mogao čuti o mnogo boljem jednom bogu. barem što se Bgd . pokojnik se nosi u crkvu. Tu je i prečista mati. Ili su pastiri loše obavili posao. koja će se zdušno zauzeti kod dvojstva za grešnozačete i grešnozačinjuće. Epitet mu je višnji. ili su ovce loše stado. srpski narode. pogotovo oko vrlo važne reći "filioque". na mnogo višem nivou apstrahovanja: atman = brahman. ni intelektualizmu skloni Azijati nisu u stanju da konzumiraju. Pravi hinduističko -budistički samnjasini. Suncu. Nema boljeg trojstva. i za svaki slučaj. Naročito su interesantni oni koji umeju da preskaču milenijume. šta će se silama sa istim ciljem dogoditi. Putem glasila. Šta više. 137 . Osim toga. Nekada je bila od presudnog značaja geografska blizina sile. reklo bi se da neće. ulepšava se semitska predaja. Niko ne spominje da je JHWH bio izabran za jedinoga iz političkih razloga očuvanja identiteta i biološkog opstanka "izabranog naroda" Izrailja u moru civilizovanijeg okruženja. I bog i višnji potiču iz rgvedskog panteona. pa posle toga naredio: "Ne ubij" i da je neizmerno mrzeo Egipćane iako su mu život spasili i na visok položaj postavili. uturio Stari zavet u bibliju iz rasno . Prvi dogañaj se dogodio jer niko narod nije ni pitao. sve višc. Nekada se ono što se dogañalo. osim nešto malo vedskog duha. U istoriji se jedno-te-isto dogaña. makar reda radi. Gledano iz uglova učiteljice života.rabinskih razloga i zbog nesrećne ljubavi. od: KGJ + JIH + RSAP. moja ljubavi? Svega smo se odrekli. Toliko obilje istinskog dogmatizma. Pošavši unazad. Otud razumevanje.. a ne iz nekih filozofskih razloga razvoja religijske misli sa nižeg politeističkog na viši monoteistički nivo. Srećni dogañaj koji se već dogodio poodavno. I. da li je ispravno da bezbožnici prime hrišćanstvo pre hrišćana? Da li će.dogodio se iz istih razloga iz kojih mu se upravo dogaña ovo što mu se dogaña: geostrateško-politički ciljevi i interesi velikih sila. A gde smo mi. crkvi može reći osim onoga što se. dogañalo i u ime duha. Hristu sve to. uz blagoslov rabina Savla i apostola Pavla. Ne spominje se ni Ehnaton. danas je geografija beznačajna. i bez angažovanja KFORA i misionara pokrste. Samo monoteisti tvrde da je monoteizam u prednosti nad politeitzmom. koji mnogo više "zna" od svih ostalih mudraca sveta. to se ne spominje. Ne. niti nam je do vere stalo. religiji. kao trkači prepone. doktrinarnih nesporazuma. nego tamo. bez oboženja. dakle nije JHWH. jer može da izazove sumnju u originalnost prvog identiteta. i nismo nigde osim onih koji su svoj na svome. saosećanje i podrška iz Azije. teško je prorokovati. dva puta za života. Niko ne spominje da je Mojsije prvo ubio Egipćanina. na nebesima. razvoj se odnosi na sredstva i metode osvajanja. no što je njegov sinajski JHWH. danas se dogaña u ime ljudskih prava. videće se. Duh se s duhom razumeo. Pastiri boga mole da je ovih. On bi radije da bude spašen ovde. Ne spominje se. bez dovoljnog poznavanja naroda. autentični upanišadski identitet. pa se mora malo pričekati na "prati . Niti verujemo. U carstvo nebesko Srbin ne veruje i nema pojma da može biti spašen. na zemlji. stariji hiljadu godina od JH i tri hiljade godina od KGJ. jer se pošto-poto narod sada "pita" i po pitanju svih siledžija.uče ga da mu se sa primitkom hrišćanstva dogodio najsrećniji dogadaj u životu. G. Njemu se ne menja carstvo zemaljsko za carstvo nebesko. povodom krštenja i venčanja. Ne kaže se da je sam tablice klesao a nama lagao da mu ih je bog dao.Hristos da bi spasao "per se" bezgrešne hrišćane i "per se" grešne bezbožnike ukoliko se blagovremeno.hrišćanstva tiče. pravo brhadaranjaka i tripitaka ponašanje. Većina ide u crkvu tri puta. on se zove bog. To je ugaoni kamen zapadne naduvanosti preteranom individuacijom.učenika" povodom "pālajati" centrista. treći put. Niko ne kaže da je Pavle. "Svaka tica svome jatu leti!" Šta se o veri. Održavamo običaje. Jungu = oboženje po J. od Karla Gustava Junga oni stižu do Jošue Isusa Hrista i laiku nude spasonosni udvojeni semitski identitet: individuacija po K. sve to odjedanput. koji nije od svetoga duha. Zna on da i pesnici i duhovnici moraju od nečega da žive. ili neće. kakve blagodeti! . može čuti na RB 2. Naš bog nema ime. sa ispuštenom dušom.

sve dok univerzum. kružno kretanje čakra .onaj koji se kreće svuda neometano i bez prepreka 138 . A kad se vreme bude primaklo kraju. opet kažem.vartin (od glagola: vrt.onaj koji ima za božanstvo točak bornih kola čakra .". Mirno sačekati do prestanka zavijajanja sloga AUM i izvršiti zaokret kosmičke uloge nebeskog naroda ka obnovi porušenog.rotacija. grnčarski točak. nego ugledanje na žrtveno jagnje..desna i desno .vozač. Višnu čakra . Najveći ideal Starih Arijaca "akşitam sravah". kraljevstvo i dr. sastaviti opštenarodni trubački rok-bend. drugar P. a kamoli čitao. biti. nego tuñe. Kažem: ako je neko sebi dozvolio da napusti veru svojih pradedova i drugima da mu koren preseku. bolje nije ni zaslužila!" Ovo poslednje ponavljati kao refren.deva .dharah .vrteti.Semitsku svetinju retko koji Srbin da je video.kretati se i kķ . ako svet ima budućnost. područje. kružan. Dokaz za srodstvo Indoevropljana indolozi nalazej u odgovarajućem grčkom izrazu (jer ne znaju srpski): "kleos aftiton". Ako mu je do ičega stalo. čakram (od korena: čar . Nisu nama strane i nedostupne duhovne vertikale. ne traži se samo ljubav. jebo te bog! Kalijugi je došao kraj! I "neka je. krug. Iz nje bi radije izabrao: "Oko za oko. Neka svako za sebe oceni da li je grčki ili srpski izraz bliži sanskrtu. a sve mu je manje do bilo čega stalo. seoski akrobata. onaj koji se vozi kolima. šest oblasti ljudskog tela ovako nazvanih u tantri. jedinom nepristrasnom bogu uništavanja. neko će reći. opsenar čakra . Budizam je vera budućnosti. grnčar. zbog Srba i bez Srba ne iščezne. centrirati se u centar univerzuma i iz sveg glasa celom univerzumu otpevati: "Ne boj se. on ne gubi svoje. domen. obrtati.pāĦih (m) . "Šta mari!". putnik Složenice: čakra . održati kratak kongres o otadžbinskoj budućnosti. GLAS "č" -kao čuturačakram krug I. oblast. Ovaj barem pošteno radi svoj posao i neće na Srbe krenuti u obličju Ghoraghoratare pre no što istekne vreme predviñeno za kalpljenje Srba u sopstvenu kalpu. čakraka i čākrika .točak kola. ali ne mari.. Uzme li se baš sve u obzir i razmotri sa svih aspekata.sličan točku. ako je ono što dobija bolje i bezbednije! Ili se prikloniti Šivi. Jeste da je komplikovaniji."sa diskom u rukama".raditi. stalo mu je da se proslavi braneći pravdu. okrug. s obzirom na sanskrtski fundament jezika i na prijateljstvo sa Kinezima. vartate . vremenski ciklus. suverenitet. točak Sunčevog vozila. cirkularan čakrija . smiriti levo . Višnuov disk. "To se više ne radi!".leva talasanja. čākrikah . imperator. uz pratnju vokala. Srbinu bi najbolje odgovarala jedna stara kineska varijanta budizma svesti. i nek izgubi. što na srpskom glasi: "neuništiva (neskršiva) slava". postojati) . mnoštvo.ono što pripada točku ili kolima. pripadnik neke grupe ili društva. mlin za ulje. svestrano. kralj.suveren.gatih (f) . delati) .

nikada nisu išli zajedno. sina Dušjante i Šakuntale čakra . čaŃajati . čaŃŃati čagrljati. Indijci nisu gajili iluzije o svetskim vladarima pa su čakravartine smestili u mitsku prošlost. Kušana i Gupta počev od 4. Iznad lakta desne ruke čakravartina nalazi se točak na stubastom nosaču.obdaren sposobnošću viñenja Ništa bolje ne pristaje uz srpski glagol: čkiljiti od sanskrtskog: čakş. čaŃačaŃŃati (onomatopeja) . unapreñivati. Na mermernom reljefu u madraskom muzeju dat je prikaz čakravartina onako kako je zamišljan relativno kasno. U pozadini. o četiri plemenite istine i o osmostrukom putu prosvetljenja. desno. levo. u Parku Jelena. čakşuşja . uočiti. čaŃŃati .ljubavno čavrljanje 139 . buljiti I. Iznad turbana ove dvojice nalazi se državni pečat jednak njima po veličini.pojava. čakş. posle Hr. mora da su bile veliki modni hit. meñutim. pogotovo one sa nafaltanim i obešenim turovima. očito je da čakravartin nije smeo da vrti točak naprazno ili da mu točak kola "šlajfuje u mestu". i nalazi se u muzeju u Sarnathu kraj Benaresa. kako je ime Indije . podizati. izgled.bolest oka P. postati vidljiv. opsenar (sa zmijama). u Sarnathu. Sunca i Meseca inspirisalo je Stare Arje da vladara svoje zemlje nazovu čakravartinom. ta dva. pod uslovom da je posmatrač bio čakşuşmat. čaşte čakşuşja čkiljiti čakšire G. lep čakşuşmat (sl) . pokrenuo je točak prenoseći prvoj petorici učenika saznanja do kojih je u osami došao. a srušili ih do temelja monoteistički varvari. pre Hr. prizor čakşuh (m) . čaşte (def) .država (ili stanje: biti u ulozi univerzalnog imperatora) čakra .slomiti. čatačatajanam . kralj. podupirati. počev od Bharate. Najlepša skulptura Buddhe u ulozi pokretača točka zakona potiče iz Gupta perioda. dharma . kad glagol promeni vrstu: čaŃ. čakşaĦam ..čakravartin. u I v. prvi ministar i rizničar. Mada su indijski kraljevi od detinjstva dobijali potrebno obrazovanje.vartitā . razlomiti I. čavrljati G. nositi. imperator. Poslednji nemitski bio je Buddha. desnom rukom dodiruje nebo koje ga zasipa kvadratnim novčićima (srpsko: "padaju mu pare s neba"). neko ko zauzima najviši rang. Dominantna figura.čakra . Što se čakšira tiče.pucketanje vatre čaŃuh (m) . seoski zabavljač Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. Tu. oko 5 v.pucketati (kao vatra) čaŃ. pa su bile pravo uživanje za oko čakşuşja.aŃah . no on se odrekao svetovne vlasti radi pokretanja točka moralnog zakona. što danas nigde nije slučaj.prevarant. Zbog ograničenosti znanja. čakş. čuvati.oko čakşuş . dopadljiv. Kruženje nebeskog svoda. "Tau dvau". Tu je i ogroman kompleks temelja grañevina koje su na tom istorijskom i svetom mestu podizali kraljevi dinastije Maurija. nije mi jasno zašto to nisu: kirkos i circulus? Krug srpskog jezika kao da je usput izgubio koren: čar i ostao pri korenu kr.pojaviti se. navodi sličnost grčke reči: kiklos i latinske: circus sa čakram.suveren. prikazana je raskošno odevena i urešena kraljica. čaŃačaŃa.vartī (m) .prijatan za oko. čaŃ.padati kao kiša i.održavati. U RVK čakšire su označene zvezdicom. piljiti.prītih (f) (sl) . v. tri puta viša od konja ili slona kraj jastuka na kome stoji. bharati . pre Hr.Bharatam i prvog čakravartina Bharate izvedeno od glagola: bhķ.rogah . vladar čakre (oblasti) od jednog do drugog mora (Indija). U čakravartine je ubrajano 12 prinčeva plemena Bharata.uživanje za oči čakşū .

spasavajući njegovu dušu zarobljenu u telu bivola. koja je pod ovim imenom predmet obožavanja tantrista.svirep. otac Čanakje. što čine tantristi kundalini .drvena posuda za tečnost Simboli srpskog naroda srodni su svi. Čanakja je učio vladare kako da. u rečnik prideve: čandrijiv i džandrljiv.čaŃakah . sa pežorativnim prizvukom i da ih srozavaju u idolatriju. su imena boginje Durge . a sam nije upućen u stvari. Ona se naziva i: Mahişa asura .zob.naljutiti se. mada je razlika u nazorima velika. Takozvani idoli do te mere su obogaćeni simbolikom i smislom da se pred njima sve "neprirodne" religije (po kojima ispada da čovek nije prirodno biće) moraju osećati ubogim siromasima. bes. u indijskim hramovima.Durga. pa su bogovi udruživanjem energija stvorili ČaĦdu. u drugome."Teško dostupne". čaĦda . čaĦakah čanak (?) čutura G. Šivine supruge. pak. označivši ih zvezdicama. obavlja se radi obnove na višem nivou: smanjenje fizičke u korist povećanja mentalne i duhovne snage. čaĦd. Doduše. Ona je Mahišu najpre navela da se u nju zaljubi a potom ga ubila. čaĦd. čaŃukā . Ko mi ne veruje.čovek bio je za Indijce očit primer evolutivne strukturne promene. koju oni izražavaju mitski i metaforčno.vrabac U narodu se kaže. čaĦdašīla je strastven karaker. čaĦdate G. da neko čagrlja kad pretura po sudovima.Žestoka. bez namere korenitog zatiranja seksualnih nagona.Nandi. Iskonsku seksualnu energiju treba transformisati u energiju duhovnog prosvetljenja. čaĦakah . strastan čaĦdam (ind) . 140 čantrati . osnaže svoje države. Slično ovome je i čavrljanje: "žene čavrljaju kao čavke". Odnos bik . Pod znakom pitanja je srodnost čanka sa čanakah. uništavanje. čaĦati . bez izuzetka sa sanskrtom. bračni odnos."Ubica demona Mahiše". Plodnost je podloga i uslov dinamičkog zamaha kreativnost. Vuk kaže da je čanak sa čančićima turskog porekla. bez svirepog ubijanja bikova na koridama u cilju demonstracije čovekove premoći nad životinjom.jogom. koliko sam ja čula. Moćnog demona u obliku bivola. da miš čagrlja u drvima. razbesneti se I. Razaračka funkcija para Šiva .mardinī . što dobro dode monoteističkim propagandistima da politeističke religije nazivaju prirodnim. svirepo Gornji srpski glagol Vuk nije uneo u rečnik.toplota. U njegovo vreme čantranje još nije bilo preovlañujući meñuljudski i. čaĦdate . čaĦ. Slutim da je od ovoga dvoga nastala: šindivila. zvanog Kautilja. po Vuku.nasilno. da kiša čagrlja po krovu. ljutina P. U prvoj će se naći usred ljudske drame. mogla je da uništi samo žena.ponuditi nekome nešto I. a ne čegrtaljka). autora Arthašastre. ČaĦdā i ČaĦdikā . besno. neka nañe dva dobra vodiča pa neka ga jedan od njih provede kroz crkvu a drugi kroz hinduistički hram. Poreklo nekih čankolizaca od Čanakje nije. ne birajići sredstva. ČaĦdi je ime od milja kojim se oslovljava ljubavnica. grašak. čaĦdam . čaŃukā I. Ova ideja o kroćenju čulnih strasti saopštava odnosom ČaĦda Mahişa slično onome Šiva . otud lingami. nasilan. Mahišu. Uneo je. sitno znevlje. Tu je i čagrtaljka (ispravno. umesto Šive. pogotovo.

bistar.bistrina uma. ne rekavši da reči imaju veću moć obmanjivanja od dela likovne umetnosti. pa bogme i muškiin. "Reductio ad absurdum" na ultramonoteistički način.drvena plitka posuda kvadratnog oblika sa drškom upotrebljavana prilikom žrtvovanja some.ķča . pirinčanog ili nekog drugog brašna. slično loparu. U monoteizmima takvi obrti imali bi se smatrati: prvi neoprostivo bogohulnim.sa četiri stiha čatur . Ostali će goreti u večnom paklu.raskrsnica četiri glavna puta čatur . slatkiš. boginja je kreativna energija boga. kaša načinjena od ječmenog. počelo da se koristi kukuruzno brašno. čhamati -jesti. okretan Da li se u srpskom iskazu "utuviti nešto u čuturu" glava metaforično naziva čuturom po sudu za vodu ili po sećanju na oštroumnost. "500 stihova u slavu grudi strasne žene".broj 4 Složenice od kojih neke imaju sličnost sa srpskim rečima: čatur . Na nivou religije bogovi su upotpunjeni boginjama. Neprirodno sputavanje prirode izaziva seksualne revolucije.stvaralac sveta mora biti starac kome lepo pristaje nevina bespolnost. Neki davnašnji kastratori duha zabranili su sve osim reči. čaturatā .i. Ovome ide u prilog sanskrtski glagol: čham. brašno Lopar je služio i služi za iznošenje hleba iz furune. Arijcima su Dravidi ukazali na nepotpunost bogova muškog roda. čatur B.biće uveden u univerzum gde će naći monoteiste. čamasah .mahā . Samo privenčani hrišćani bezgrešno seksualno opšte.četvorougao čaturatā I. moraju se uvesti čuda božja i svete tajne kao osnovi vere.četvoronožac sa kopitama čatuş . čamasah kačamak (?) čutura (glava) (?) četiri I.patham . Prirodno proglašeno grešnim pretvara se u bezgrešno činom svete tajne. čovek čatur . simbol te žene je cvet crvenog oleandra: čandi.kona . U vreme moga detinjstva na lopar se istresao kačamak. veština P.šapha .preterano komplikovanim. Bilo je potrebno ili da se oni požene ili da preñu u bespolne spodobe. ne umem reći. Što se. Zato bog . mnogo kasnije. očuvala u kačamaku kada je. i tu za Indijce ništa nije ostalo prekriveno velovima tajni. drugi . Moralo se izmisliti bezgrešno začeće propraćeno ženskim. O onima koji izmeñu golih zidova čitaju samo jednu knjigu ne treba ni govoriti.dvāra . čatur . vešt. Tamo gde se neprirodnim supstituiše prirodno i čovek izoluje od prirode.onaj koji ima četiri bika čatuh .vķşa . pak. Izaći na kraj sa bogovima ženomrscima nije lako.pančašati"."sa 4 vrata". čaraĦa čarapa 141 . na filozofskom planu stiglo se do apstraktnog pojma srednjeg roda brahman.kuča . čantranjima. oštrouman. Možda se uspomena na čamasah. čatura i čaturaka . ljubavnog umeća tiče. U Indiji je odlučivanje po principu ili-ili bilo nepopularno pa se postupilo po principu i . Otud Kama Sutra i bezbroj poema poput ove: "čandī .

pokrenut. āčar. hinduizam je držao i drži na okupu zemlju najvećeg pluralizma na svetu. zabavlja narod i mami pare koje kako doñu. preduzimati nešto. starije i od primitka hrišćanstva. čarati i dr. kretanje.G. čarkķtih crkva G. prvenstveno duhovni. slediti nekog. tradicionalni običaj kao osnova zakona. bez religijskih ratova. višnji. Nije nerazumno pretpostaviti da su Cigani. čovek roñen u noći bez mesečine (čandrah je Mesec na sanskrtu) preko koga je prešla mačka ili neka druga nečista životinja zbog čega se on celog života ne prihvata ozbiljnog posla nego luta od mesta do mesta. veličanje P.krug) . Sve nam je mnogo starije nego što nam se čini. delati.ono što treba spominjati sa hvalom Crkva. dogme u obliku zvonceta blagovremeno svezuje deci oko vrata.špijun. bez intervencija "kultivatora" sa makazama. običaj. slediti neki put I. lutanje. sve ove reči potiču iz vremena Rg vede.glumac i pevač lutalica čaraĦatvam . stavljen u pokret. dobro ponašanje. Šta se dogodilo i šta se dogaña sa svetom apostolskom crkvom? Ona izrasta u moćnu ovozemaljsku instituciju. ačarah . dobijaju se nove reči: I. kandilo. lutati. lutalica čārita (tpp) . I. progresija. Iako neinstitucionalizovan.onaj koji luta.hvala. alternacija recitovanja izmedu dveju osoba čarčanam . čāratha . čārah . vozač.ponavljati reči prilikom recitovanja veda I. ponavljanje reči u mislima. ispravno delanje. i ona u RVK obeležena zvezdicom. učitelj. Mislena imenica hinduizam. apsorbuje sve što se pojavi uživajući u bogatstvu ideja.špijun. bez ikakvih nasilja.približiti se. Namani stara . postupati. čar. ponašati se. kao: čakram . svirači i vrači lutalice sebe nazivali čaranah od čega su nastali: čaranje.ponavljanje reči prilikom recitovanja veda. bez progona. i od Hrista i od starozavetnih proroka. bez sabora. putovanje. āčārati .kretati se. slava.profesija glumaca i igrača lutalica P. upustvo ačarjah .stopalo. koren drveta. čaraĦam . kod nas se očuvala samo čarapa. ognjem i mačem uništava jeretike i bezbožnike. naredba. Vuk navodi reč iz Boke: čaratan. tako odu. čarč. onaj koji inicira učenika svetom uzicom i podučava ga vedama Produženjem korenskog samoglasnika od čar u čār. pevači.ponašanje. oltar. propis. moralno ponašanje Od gornjeg glagola sa prefiksom: ā nastali su. nasilno širi veru uništavajući narode. naveden od strane nekog da učini nešto Od ovoliko pojmova odabranih iz mnogo veće porodice reči."onaj koji zna i podučava ačarah".rupam novo! Da li ''čarč" potiče iz istog izvora neka o tome sude Englezi. čarati . G. asocijacija čāranah . post. uzdizanje. stub. kretanje. praksa. čarčajati . 142 . zatvor. anñeo. čarčah i čarčakah . organizuje sabore radi dogmatizacije učenja osnivača. preporuka. greh. praktikovati nešto. kompanija. okovi čārakah . U njemu nije nikad i ničim ograničavana sloboda mišljenja i verovanja pa je bujao kao banjan drvo. čakķtja (tpb) . slušati nekog. škola ili ogranak veda.pomazivanje čarkķtih (f) (od korena čar i kķ. bog.

zaokrenuti.čarsanajah su isto što i pañča . Ima se utisak da impresije dublje od ponude Hrista ostavlja pretnja atomskom bombom.karaĦam .koža Složenice: čarma . čarv.kārah . uznemiren. čalah . brz.narod kultivator koji se bavi zemljoradnjom za razliku od nomada P. takozvani ekonomski faktori jedini razlozi nesloge. Ovo uslovljavanje služi kao dobar izgovor jer nije civilizovano javno se deklarisati kao rasista. čarşaĦajah (pl) . čaldosati G. čal. vañenje očiju. čalati akcelerirati. neće izazvati ni šivaiti.kartah . povezivanje svih monoteista na globalnom planu u jedinstven skup sa najavom religijskih ratova -monoteisti protiv ostalog sveta.kožar. obeležen zvezdicom. Egzegeta predlaže da im ponudimo Hrista jer Hrist je jedino što mi imamo. čalati . obućar Čarugdžija je u RVK opančar. zastraniti. pod "k"). skretati od. nestabilnost. Čarsañajah su osnivali trgovišta za razmenu proizvoda i gradove.kretati se. Nema boljeg primera za ilustraciju onoga šta ona može da učini od odnosa izmedu Srba i Hrvata: narodi istog jezika. čarvaĦam . čarvita (tpp) .parče kože čarma . veću od strateških namera i vojne sile neprijatelja. čarşaĦi.sažvakan čarşaĦi čaršija žvakanje čarugdžija I.ubrzavanje. opasnost.žvakati I. Propast sveta.onaj koji neguje. Nisu naftovodi i prirodna bogatstva. Upadljiv je nov fenomen. čarma-karanam I. Pañča . čarşaĦi .žvakanje P. Može i na protestantizam. U tom skupu nema pravoslavnih Slovena niti ih može biti sve dok sa Marksovog komunizma i Hristovog hrišćanstva ne preñu na tržišnu privredu i na starozavetni katolicizam. čarma (n) . ni zenovci. čal. Njega će izazvati monoteisti zatrovani otrovnim mlekom monoteističke netrpeljivosti gde unutrašnja podela na vernike i ateistse nema značaja. ni višnuiti. delatan. ni budisti. ako do njega doñe. može i na islam. Oni su mnogo dublji i potiču od davnina. fluktuacija. krvni neprijatelji: izgnanstva. odstupiti od vrline I. potresati. Ne videti i ne uvideti na vreme o čemu se radi predstavlja najveću opasnost. kultiviše. čarvaĦam G.kķşŃajah (v. pogibeljnost 143 . ni tantristi. ni ñaini. U RVK čaršija je obeležena zvezdicom.Vera -kazan u kome se ključanje održava tapasom izračenim iz netrpeljivosti i mržnje. biti konfuzan. Geografska granica Evrope duž Urala gola je fikcija. čarvajati .rad u kožarstvu čarma . Pravu granicu izmedu Zapada i Istoka povuklo je carigradsko anatemisanje u crkvi Svete Sofije sa početka proteklog milenijuma. potresanje. ni taoisti. hitar. rastrojen. klanje.

No šta vredi o tome post faktum govoriti kad se više ne može sanskrtski misliti. kojim se čovek žali da mu nije dobro u glavi ili da mu. zadovoljstvo.prijatan. pogibeljnost. Kasnijim pregrupisavanjem pojmova ovaj kvalitet je izgubljen pa brzina. kampate . I.munja. zatim pridev: čaniştha .biti zadovoljan. omileo.obratiti se rečima (srpsko -"zadovoljstvo mi je da vam se obratim. prikladan. Izvesno je da se od prelaska sa opanaka na cipele drastično povećava stopa rasta "nezaustavljivog razvoja". inteligencija čārutā . ćudljiv duh čala . haotičnog. jezik. voljen.omiljenost Latinsko: carus i italijansko: "cara mia" potiču od istog izvora.. Samo sam od Torlaka čula iskaz: "Čaldosalo me nešto u glavu". čāmarikā I. opasan čalita (tpp) . Iz istog razloga potrebno je da prode vreme ne bi li se sa nenadoknadivim zakašnjenjem uvidelo da ubrzanje nosi klicu propasti u sebi.ljupkost. nelojalna žena. ").nestabilnih. trenutan čapalā .drmusati. onda su iz istog korena nastali i akceleratori. čāruvī . pomućenog uma Složenice: čala .povoljan. točak samsare čala . nepromišljenost čapalā . nepostojanost.indrija = čalendrija .ačala . pokretljivost.celer potekao od korena čal kako tvrdi autor sanskrtsko . Slična značenja imaju i reči porodice nastale od glagola: kamp. čāpalam . boginja sreće Srpske poslovice: "Sve što je brzo to je i kuso" i "Sreća je slepa" (da ne kažem nešto gore). kanati .žbun čāru čaroban čemerika P. ubrzavaju razvoj i izazivaju opasno skretanje od prirodnog toka stvari. uznemirenih čula Ako je latinski pridev: brz .potresen. čapalaja. zbunjen. tresti: G. uznemirenost. čanasajati (den) .navesti nekoga da postupi nepromišljeno I. brz. nesiguran.nepouzdana žena. prihvatiti sa zadovoljstvom. drag. čāmarikā . boginja sreće P.džanā (sl) .brzina. nestabilan.. saglasiti se sa.pokretno i nepokretno čala . nije izvesno da cipele proishode iz sanskrta. sjaj. poželjan i sve to skupa od korena: kan odnosno od glagola: kan.neprekidno u pokretu.ačala (udvojen koren: čal) . S druge strane. "nisu sve koze na broju".engleskog rečnika. mesečina.ātman . nepromišljen. 144 . kurva P. iskliznuće iz prirodnog toka stvari i odstupanje od vrline ne pripadaju više istoj porodici reči.nestabilan. čala .lepa žena. lepota čārutvam . bar ne u onolikoj meri kako je to bilo sa opancima. od nje glagol: čanasaja.munja. a od ovoga imenica: čanas (n) uživanje. čapala .nestabilan. pridev je nastao od korena čan. ubrzanje.čalā . lepo pristaju za kraj "diskursa" o akceleraciji. Ovakvi se zaključci mogu izvoditi samo iz sanskrtske porodice reči u kojoj se sadrže naizgled kontradiktorna značenja za iste pojmove. pomućena uma. počev od instrumenata za merenje brzine pa sve do onih koji. čapalajati (den) .skrenut sa uobičajenog toka stvari. čāru .

"Je li".ātmane padam. Pita mene jedan moj zemljak. uman 145 . reče znalica. pa tako shvaćeno raznose dalje kao svoje mišljenje.inteligencija. Prvu prepreku postavili su mu povratni glagoli. zahtevati. Tako se dogodilo i sa ocem monoteističke generativne gramatike. zatim vrlo profitabilnim lihvarskim bankarstvom. nameravati nešto i či. "kako to da su nam crkve pune jevrejskih svetaca i proroka a nas bombarduju Čivuti?" Napravi čovek finu distinkciju izmeñu Jevreja I Čivuta. nagomilavati. fiksirati pogled na nešto. osvetiti se. čiketi . čittih (f) . čit. četati ceniti. či. imati nameru. mudrost četah (n. U društvu se našao i jedan od njegovih stalnih pratilaca.znati od gornjeg korena: či. reče.čitva Čivutin. duh. odnosno sanskrtsko: ātman . jer ova druga oznaka. razumeti. deziderativ istog glagola glasi: čičīşati.misao. um. Taj reče: "Mamu mu jebem. činute . srce. Isti koren sa promenom vrste znači: G. sklon polemici polemike radi . gledati na nešto kao na.gomilati. i ubiti. da bi konačno "najizabraniji" stigli do visina na kojima se sakupljaju najveće pare i sa kojih se presuñuje narodima i svetu. oni što imaju uza se srpsko: sebe ili se. čitvā (pvp) . pogrešno shvate. činuti.inteligentan. kad bi moglo da se neka Srpkinja namesti na Olbrajtkino mesto pa da bombarduje Čivute!" "E. čittin . misleće biće. onih koji bleje u njega. on je poverovao u biblijsku priču o pometnji jezika na Vavilonskoj kuli (nastaloj zbog nomadskog osećaja inferiornosti pred veličinom urbane civilizacije) i krenuo da traži prajezik ne znajući ono što je Jadžnjavalkja znao da je slog AUM simbol a atman i brahman apstrakcije. ako treba. bistar. duša četas . to ne može!". ima u srpskom jeziku pežorativan prizvuk. osnova: četas) . oni Jevreji kojih su se odrekli svi pošteni Jevreji.svest.kazniti. pa. sposobnost razmišljanja. potraživati. te da se dno bilo čega pa ni jezika ne može dohvatiti. dakle.uočavati. inteligentan. "Zato što Srpkinja nema te pare". akumulirati. vitoperenje uma. ćifta G. procenjivati I. čikīşati P. univerzalni duh.pričica nastala iz nezdravog uverenja monoteista da su u nekakvoj prednosti i da ceo ostali svet treba pred njima da padne na kolena. Čivuti su. ciljati na. Da bi se nagomilavalo basnoslovno bogatstvo i upravljalo svetom mora se znati skrenuti pogled sa deset božjih zapovesti na profit. svetiti se. apsolut P. usmeriti um na nešto. "Što ne bi moglo?" iznenadi se neznalica.poremećaj.vikārah (sl) . zato nema potrebe. Rasut po celom svetu on se svuda bavio najpre sitnom trgovinom po čaršijama. Uzgred budi rečeno.sakupivši. osećanja čaitanjam . čajate .uočiti. čit četati . či. procenjivati G. U svojoj naivnosti mi verujemo da nam je po nekakvom automatizmu prijatelj svaki onaj koji razotkriva slabe strane svetske aždaje. kao što znamo. razumevanje.to se zove "oštrenje pameti". a nije ni bilo poklonjenja triju mudraca sa Istoka pred kolevkom . Ne ume svako da poveže apstrakcije atman i brahman. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika izvodi poreklo latinskog glagola: scio . danju kopa i razmišlja o onome što je pročitao. nagomilavši Ako Vuk kaže da je odrednica: Čivutin turcizam ja dodajem da su Čivuti zajedno sa čivutarenjem tako nazvani po gornjem sanskrtskom glagolu jer niko nikada nije video taj soj da kopa iako mu je JHWH naredio da se u znoju lica svoga hlebom hrani. u svašta upućen: večerom čita.

čumbati .misao. Čaitjah ili čaitjam su najpre bile gomile kamenja naslagane radi obeležavanja groba. izazivati iznenañenje I. pričinjavati se G. čorah i čurā . čup. i po svoj prilici ne mogu se ni naći. čintā .maĦih (sl) .poljubac P.misliti. čitrajati crtati G.kretati se. taj sve zna.poljubiti. čint. čitrījate (den) . danas one izaavaju čuñenje. plagijator 146 "ćorisati" ćopati cukati.razmišljanje čintā . Postoje pojmovi za koje još nisu nañene adekvatne reči u evropskim jezicima. Doduše.biti iznenañen. pomicati se unapred čur. Retka je podudrnost izmeñu onoga što se umetniku činilo dok je sliku slikao i onoga što se gledaocu čini dok sliku posmatra. čitraja. zamišljeno P.slika P. ukrašen bojama čitra . čintajati činiti se.lopov. na primer "Što cukaš toj dete. višestruk Crtanje i slikarstvo spadaju u neobjašnjena i neobjašnjiva čuda.poljubljen.čopate G.maja (sl) . nežno dodirnut Vuk navodi da se u Grablju kaže: cukiti umesto poljubiti ili celivati. zatim nadgrobni spomenik.slikar čitrakam .ukrašavati bojama. čumbati G. obično ukopano u steni i ukrašeno zidnim slikama. biti čudo. gde se upražnjavalo kultivisanje svesti. usmeriti misli na. čitraja. gledati na nešto kao na čudo čitrīja.krasti. ili "Momak je za toj da cuka devojke".Vokabular sanskrta koji se odnosi na svest i mišljenje bogatiji je u odnosu na savremene jezike jer su oni bili u centru kritičke pažnje indijske filozofije. pa se one neadekvatno ili opisno prevode. imati misao ili ideju o nečemu I. briga. čitrita . čitrakah . čorajati G. čumb. zatim budistička stupa i svetilište. nekada se u slikama uživalo. čumb.dragulj". čorajati .nešto što je tek ideja. čintajati . sjajan. premišljati. čopati . zamišljeni dragulj koji ispunjava sve želje čintā . orobiti nekog I."misao . čur. čintaka .vidan. kao u Adžanti na primer. čint.misaon Ako neko želi da mu se štošta i koješta čini i pričinjava neka što više razmišlja. čumbah . pa mesto za obožavanje sa žrtvenikom.obojen. čup. obespokojavajuća misao čintanam . čitrajati (den) . čumbita (tpp) . dodirnuti ustima I. razmatrati. U pauzama neka gleda TV. Tu je presudan kritičar. pušti ga nek spi". upadljiv. celivati . U Torlaka se kaže: cuknuti.

zdrobiti čūr.odelo čelakam. čūčukatā i čūčukāgram (sl) .ukraden U Staroj Indiji je napisan priručnik za lopove: Čaurja .osušiti se od unutrašnje toplote u bolesti koja isisava životnu snagu I.vidjā. Danas su I mislene imenice postale roba: poštenje.sisanje P.čuperak kose na vrh glave čūlaka . Nikad gora! Svaki drugi u "vrlom" zapadnom svetu tereti se za kriminalne radnje.sisan. čūdā .mleti brašno. čūrajati .pričvrstiti kao krestu na vrh glave I. dostojanstvo. rasprašivati. čūşita (tpp) . kada se u kuvane koprive doda kukuruzno brašno koristi se čurkalo (štapić sa tri izdanka na vrhu). Od njih treba sačiniti tim autora za izradu lopovske enciklopedije. kratak gornji haljetak jelek 147 . čūş.posipanje.brašno. laka proza čuranam . Današnji priručnik verujem da bi bio većeg opusa od Britanske enciklopedije. čūrĦajati G. čūşjate . čolah i čolī . zasipanje P. čūrĦ.obući odelo I. kad glagol promeni vrstu: čūş. zasipati I. čoşaĦam . lopovluk i finansijske malverzacije. Štapić stavljen meñu šake brzo se vrti po celoj masi da se brašno ne bi zgrudvalo.P. čūrĦajati .jelek. čūşati . čorita (tpp) . isisati i. čelam . Ako je cucla zapadnog porekla znači da je iz sanskrta putovala preko Zapada nepotrebno.sisati.posipati. čūdaja. čūčuka I. čūrĦin-pomešan sa nečim rasprašenim Opet kod Torlaka. čūlaka čūdā čuljav (?) ćuba čurkati cucla. čūdajati (den) . Tamo se amaterizam nije cenio ni u jednoj oblasti pa ni u lopovluku.bradavica na grudima Kod Torlaka. Hrist je isterao trgovce iz hrama.kresta. bilo koja rasprašena materija.čūrĦam . čil. Ukoliko se takav izdavački poduhvat planira treba ga realizovati na vreme dok je još u životu tekuća generacija svetskih lidera. isisan čelakam G. koren slonovog uva čūşaĦam sisanje. čučulj G. čilati . sve što je bradavičasto naziva se čučulj. čestitost. trgovci su se revanširali I isterali Hrista iz hrišćanstva. čūrĦ. sušenje G. Sve je na prodaju.

3 vede: Rč. dostojanstva. gubitak teritorije. čežnja.obmana. udovištvo čhattra . osnova: čhadis) .uživati u nečemu. nevoljno P. šegačiti se G. šala P. čhand. opsena. krov kola. varljiv 148 . učinjeno u skladu sa sopstvenom željom Pretpostavljam da se očuvala daleka veza izmeñu srpskih i sanskrtskih pojmova iz vremena kada se uživalo u upućivanju želja bogovima i s poverenjem očekivao "feed . krov kuće čhattvarah . plus čuturica.pokriti. želja. čhal. dopadati se. čhadajati . Tu su: svilen jelek. ćilime.protiv volje. prikriti. učenik. čhand. pokrovce i sl.suncobran i opanci U RVK gornje reči označene su zvezdicom u zagradi Srećom da suncobran i opanci nisu više insignije kraljevskemoći pa se teško uočavaju gubitak teritorija i anarhija.zavodljiv. Danas se od ovozemaljskih bogova mogu očekivati samo "back . pogodno za himnu. šaliti se I. sakriti I.pokrivač. ugoditi nekome nečim. oblik.želja. za razliku od prenetog tradicijom.dhārah . prikriven Složenice: čhattra . Jadžus i Sama . prekriti.ono što se smatra objavom: šrutih. prerušen. osnova: čhandas) . čhad. izmišljanje.upānahah = čhattropānahah (sl) . "Ajdo da se uvijamo u čultarine". izvrtati smisao.bhangah .back".obmanjivati. volja ātma .bites " i "beaters" po glavi.ono što uzima metričku formu. anarhija. uzvišenosti) čhadanam .pojava. čhalaka .nosač suncobrana (kraljevskog) čhattra . čhalam . zavarati nekoga čhandah (n. čhalajati šaliti se. pokušati zavesti nekoga. zadovoljstvo.pokrivač. znači ''Hajde da spavamo".pečurka čhattram . šatra čatmara. štićenik P.kuća čhāttrah-"zaštićen". čhattrah . suncobran (simbol kraljevske ili delegirane vlasti. anterija i opanci.po sopstvenoj želji aččhanda (sl) . čhal. razume se. čhanna i čhādita (tpp) . namera. čhadati . prividnost. ččhandasja .kišobran. svrha. nadmudrivati. GLAS "čh" čhattrah čhattvarah čador. čultarine.Torlaci nazivaju krpe. vojnička. čatrlja G.čhandah (sl) . nauka o metrici čhandah . Gotovo da smo ovim kompletirali srpska nacionalna obeležja."uništenje kraljevskog suncobrana". smķtih. čhadajati čeznuti G. čhalajati .pokriven. krov čhadih (n.

Ndu) . podeljen Ovome se može pridodati: čho. čhardajati . životinja P. Npl) . Sanskrtska reč potiče od glagolskog korena: čhķd. džagat . čhinna (tpp) . podeliti.deljenje (u matematici) P. Po mome mišljenju ona je nastala od prideva: dža . 149 . zemlja. čovečanstvo džagantah (m.svetovi.odsečen. Nsg) . Nsg) (po autoru rečnika nastalo udvajanjem korena glagola: gam. isturiti Najverovatnije je da su sa gornjim glagolom u srodstvu srpsko: hripavac. čhjati . čhardih (n. sigurno mesto za prebivanje.kretati se.seći. štiteći kuću Čardak je u RVK označen zvezdicom.kao džukac - džagat univerzum I. jezička odrednica sa smislom kome se sa stanovišta istine i nauke ništa ne može ni dodati ni oduzeti.nebo i donji svet džaganti (n.odseći. gamati . čovečanstvo.izbaciti. čhinatti . održava se na i od glagola: gam.koža čhid. povratiti. čhardis .sečenje čhittih (f) .pā (sl) . čhavih I. UNIVERZUM džagatī (n. Npl) .čhardih čardak I.ograda. prelivati. raskomadati I.sve što se kreće. postoji na. čho. za stanovanje P. čhid. uzrokovan.čovečanstvo džagatī (f. čhjati G. jer se kod nekih glagola na taj način gradi prošlo vreme) . nastao od. živ Ova imenica data je samo zato da bi se pokazalo kako se još u vreme njenog nastanka znalo šta je bitna odlika univerzuma. prelomiti.uiuverzum. gamati .roñen. Džagat je dakle uzrokovan i održava se kretanjem. džagat (n.ono što štiti kuću. odsecati P.kretati se. osnova: čhardis) . čhidā .pokretan. čhavih (f) i čhavī . razdeljen čerečiti kidati kidanje štaviti GLAS "dž" . čhita (tpp) . čhinatti čhida G. hripanje. hrid i sl. ženka.presečen.

džan.bhāşā .pripadnost široj porodici po roñenju.onaj koji začinje. pañča džanāh = pañča kķşŃajah. genui. rasa. ljudska zajednica. džangala džungla I. Ova poslednja reč služi u mnogim jezicima za izvoñenje rodoslova što odgovara sanskrtskoj reči: džātih (f) .živo biće.vreme roñenja džanma . povezuje grčku reč: gaster sa džataram.roñenje džanih (f) i džananī . zbog svoje rodnosti. obrtati se). generacija. džanati. u opštoj upotrebi ove reči. otac džanakatā . dovodi u vezu sa gornjim sanskrtskim korenom grčko: gignomai. podanici. džanma-jogah-horoskop Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. džanah . genitus . Indijska socijalna mikrostruktura obrazovana je po ovom kriterijumu. začinjanje džanakah . džanate .žena džaninih (f) .očinstvo džananam i džātih (f) . uzrokuje džanita i džāta (tpp) . naglasak je prenet na celinu. Ovde spada. roñenje. vasiona. čovek.kālah .koleno. sveobuhvat.ime dobijeno na roñenju džanma .majka.koleno P. uzrokovati I.narod. stvoriti.stanovnik zemlje džanma .Ako je isto i sa latinskim univerzumom (verso .roditi. džāĦgula .kretati se. šljiva džanarika u RVK obeležena zvezdicom. doduše sa znakom pitanja. pokriven džunglom) džaŃharam I.neplodan (u smislu neupotrebljivosti. unutrašnjost bilo čega Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. džanaka . proizvodi.nāma (n) . roñen Složenice: džāna . latinsko: gigno. Pravo ime mu je "svekret". džaŃharam . roditi.roditi se i genu .začet. nascor . Srpske reči: začeće i žena srodne su sa ovom porodicom reči dok su čovek i roñenje bliži nekim drugim. džapati šaputati 150 . osoba. narod. te u njihovom prevodu na srpski: svemir. stvoriti. džanati džanah džanih začeti čovek (?) žena želudac (?) G.stomak.krotitelj zmija džangala . želudac. čovečanstvo. vaseljena nema više ni traga od kretanja. džanatā .začeti. džap. život džānuh (n) .predak.padah .poznavanje otrova džāngulih (f) . džan. mesto roñenja. kao i grčke: kosmos. bilo koji kolektivitet I.maternji jezik .

brbljiv. oko planine Meru. životni princip džīva .svet živih bića i materije džīv .jedan od sedam kontinenata sveta. duša. Zemlja džīvanakam . šaputati. gutanje Poslednja imenica podseća na ždrelo i još više na džambasa."davalac života". podržavati život. Indija. džambū -ružina jabuka džambū ."Davanje života". sve kao turcizmi što je dokaz više da vode poreklo od sanskrta. džandrijiv.govor.individualni duh. džalpah čalekanje. vitalni dah.živ roñen džīva .mārgah (sl) . ćaskanje P. džabhate . džīvati . životne namirnice P.život. Ovome treba dodati i sledeće G. izgovarati neartikulisane glasove. džambhah .džapanam šapat.dža . džabh ili džambh. džagor i džagorenje. oživeti i.ghātjā . džakati i džakanje. džandrljiv Vuk navodi: čalekati i čalekanje (larmati i larmanje).živeti. džapin .uništenje života džīva .živ.mrmljati. džalpah . džīva i džīvaka . šaputanje G.dah . sa džinovskom ružinom jabukom na vrhu od čijih plodova nastaju reke džambū .usta i vilice sa zubima. kad glagol promeni vrstu: džīv. vitalni princip 151 . džapati .dānam . razgovor. džap. džīvah .dvīpah (sl) .oživeti. džīv. Čjavanin medicinski priručnik džīva . raspravljati se.ātman . dīivati džīvah džīvaka živeti život čovek G džīv.izgovarati tihim glasom. džalp.kşetram . gajiti I. džalpaka .onaj koji šapuće molitve džambū jabuka I. zdrav Složenice: džīva .ādhāra . Drvo se na latinskom zove Eugenia Iamboliana. džīvajati .hrana. lekar džīva .široko otvoriti vilice I.život. ose sveta.put koji vodi svetoj jabuci na planini Ova jabuka nije učestvovala u prvoroñenom grehu. džalpati . negovati. džambhah džakanje ždrelo G.adžīva . živo biće. ćaskati.šaputanje molitvi P. Biće da na toj jabuci rastu zlatni plodovi a oko nje šeta devet paunica. dok "hvali svoga konja". džapanam . postojeći. govoriti o I. postojanje. mrmljati I.

ostareo. džāĦati džñānam znati znanje G. smrt I povodom života i povodom smrti srpski jezik se bolje nego ijedan drugi slaže sa sanskrtom. Blizu su Stari Grci sa: bios i Latini sa: vivus. nestajati. propao Autor sanskrtsko-engleskog rečnika.znati. provaliti se. džñā. milost.znalački i neznalački 152 . biti zadovoljan. propasti.blisko roñaštvo. džķmbhate (u vezi sa napred datim korenom: džabh) širom otvoriti usta. rastopiti se I. pod znanjem podrazumeva se prvenstveno poznavanje upanišada i identiteta atman = brahman džñah .voljen. biti upoznat sa. zevati. dovodi u vezu džarat I grčko: geron i geras. roñak džñānad . raščepiti (se) nisu daleko od džķmbh.ljubav.stariti. prijatan džķmbhah drombulja G. džukutah .starost.inteligencija džñapatih (f) . cvetanje.adžñānad vā (sl) . zjapiti.dopadljiv.stara žena džaradaşŃih (f) .stariti. džuşŃih (f) .razumevanje. džķmbhah . pucanje. džarā i džaranjā . džñā. imati znanje. ispoljavanje inteligencije džñātih (m) . željen. džuşate džuşŃih uživati uživanje G. propadati džķ. svest. džuşate . džķmbh. predati se nečemu. ukusan. odapeti luk. džuşŃa (tpp) . razumeti potvrditi. dobro došao Da srodnost nije nasumična potvrñuje nam pomenuti autor rečnika sa latinskim: gustus . širenje. džarana. džaranti .zevanje. džarat i džaraŃha .star čovek džarantika . džūrjati uzreti. širiti se kao zvuk I.uživati.dugovečnost P. džuş. što verujem da nije ni slučajno ni beznačajno. džukac G.znanje. ponašati se ljubazno prema I. nestajati.ādānam . trošiti se. džukuta I. džur. dozreti.star. inteligencija.pas džur. pružati zadovoljstvo. voleti. stariti džukela. prsnuti.ispuštanje duše. džūrjati . džñānam . zadovoljstvo. džaĦati .mudar i učen čovek džñatā . staračka nemoć džarantah . sećati se I. razapinjanje Slutim da "razdrljiti grudi ili usta" kao i čepiti (se). džuş.džīva . služba P. prijatan.

To su: Brhadaranjaka. Čhandogja." indijski rišiji počinju da se bave sintezama. shvaćen Evo nekoliko iskaza iz velikih literarnih dela: "džane tapaso vīrjam" "žar (od napora) učenja je heroizam" (Kalidasa: Šakuntala) "sāmkhjasja jogasja ča džñānam" "samkhjom i jogom stiče se znanje" "budhirdžñānena šudhjati" "um znanjem pročišćavati" (Manuov zakonik) Posle rgvedskog negovanja kulta istine. Nazivaju se i Veda . džñāta (tpp) . Aitareja.sukhadžña . najstarije su nastale pre Buddhe.sad je: pored -predano . Kako su oni to činili i do čega su došli sačuvano je u upanišadama. Kaušitaki. Prasna. kao u gorenavedenom iskazu: samkhijom i jogom se stiče znanje.sedeti. podrazumeva se poznavanje identiteta atman = brahman. posle razglobljivanja Puruše. što će mnogo vekova kasnije Šankara stihom reći zašto je tako učinjeno: "na īšvarah džagatah kāraĦam upapadjate kutah vaişamja-naiķgķhnja-prasangat" "nije bog uzrok pokretanja univerzuma zašto? Zbog iskonskog spoja nepravde i surovosti. radi struktuiranja univerzuma: "jadžñena jadžñam ajadžanta devāh tāni dharmāĦi prathamāni āsan" ''žrtvom su bogovi žrtvovali žrtvi takva su drevna pravila bila" posle svesnog odustajanja od monoteizma.duhkhadžña . potvrñen.veliki iskazi kao što su: "tat tvam asi" . Taitirija. Nekoliko upanišadskih misli naziva se: mahāvākjāni .v. Kena. u širem smislu reči pod znanjem se podrazumevaju teorijske osnove bilo kog fiiozofskog pravca.onaj koji poznaje nesreću i sreću P. pre Hr.znan. kosmičkog čoveka. Iša. Etimološki ekvivalent naziva: upa . Njih ima preko dve stotine."ja sam brahman". iskazom: "džane tapaso vīrjam" upravo se misli na sticanje duhovnih uvida doslednim disciplinovanjem tela i duha jogom. znanjem. meñutim. Katha. do 6. analiza i sumnji. Mundaka."to si ti" i "aham brahma asmi" . Upanišade i vedanta predstavljaju teorijsku razradu i logičku afirmaciju upravo tako stečenog saznanja. Kraj veda.ni . U vedanti pod džñānam. Profesor Hirijanna.antah. Iz njih će se razviti najugledniji filozofski pravac Indije vedanta. ne drži mnogo do ovakvih tumačenja jer se u samim upanišadama koristi sinonim: rahasjam 153 . Mandukja i Švetašvatara. Većina filozofskih pravaca Indije zasniva se na spekulacijama i na iskustvu duhovnog života koje se sticalo praksom joge.

Indra. čovek sa taljigama Raikva. kojim nerazumjjivo postaje razumljivo?" "Kakvo je to znanje. Šandilja. svemu je ono najintimnije sopstvo. Neki kažu samo nebiće. Adžatašatru Ašvapati Kaikeja. manji od zrna ječma. 1988. svetlost. oganj u bitak jer nema ničeg što ne potiče od njega. tako se isto. Kada je napunio 12 godina otac mu reče: ''Vreme ti je. veći od neba. Samo biće. bez drugoga i iz tog nebića da se rodilo biće. mili. njegov sin Švetaketu.. onaj koji je bio presudan za odreñeni odlomak teksta. Njega ću ja dostići posle smrti moga ega". sve je brahman. oče. pouči me više o tome". Svaka osoba je ono što je njena želja. prostor. jedno. jer ono po čemu se oni razlikuju jesu samo ime i forma a ono što postoji to je glina. Sanatkumara. to je atman. pouči me više o tome. od sveobuhvatnog bitka." Švetaketu je otišao učitelju. reče Uddalaka. brahmani Aruna. on je radost. sav je svet od njega. Šta se tada dešava? Dokle god je čovek utonuo u san bez snova on je jedno sa atmanom mada o tome ne zna ništa. mladić Satjakama sin služavke. Korišćeni su razni izvori. Taj atman boravi u mome srcu. ono što je ova tanana nit to je istina. dah u oganj. Tako je govorio Šandilja.. veći od svih svetova. naveden je u fusnoti. mili. Od bogova samo Jama daje poduke mladom Načiketasu. Pouka Švetaketuu: Švetaketu je bio Uddalakin sin. London." "Molim te. Kao što pčele sisaju nektar iz bezbroj cvetova i prave isti med tako da nijedna kap ne može reći: ja sam od ovog ili od onog cveta. Švetaketu. tako mi putem duhovnog znanja saznajemo da je ceo život jedno. on je s one strane reči. mudraci . to je bitak.tajna. Mi kažemo on spava ali on boravi u atmanu. "Hoću. 12 Eknath Easwaran: The upanishads.. ono što je ova tananost. Vaju. istina. Usmerimo naše najdublje želje na otkrivanje atmana. to si ti Švetaketu. Kad čovek odlazi sa ovoga sveta govor se povlači u um. uzalud traži mesto za odmor i spušta se najzad na svoju granu. um umoran od lutanja spušta u svoj atman. Čhandogja upanišada12 Šandiljina mudrost: "Ovaj univerzum proishodi od brahmana i vraća se u brahman. 1953. zatim u izdanju Arkana.. da nadeš učitelja jer niko u našoj porodici nije bio brahman samo po poreklu. mudra mlada Gargi. što znači da je učenje u početku prenošeno samo doraslima da ne bi bilo loše shvaćeno ili zloupotrebljeno. U stvaranju upanišada učestvuju mudri i misaoni ljudi iz svih društvenih staleža: kraljevi Pravahana Džaivali.. Uddalaka reče Švetaketuu: "Kao što se. Radhakrishnan: "The Principal Upanishads".. 12 godina izučavao vede i vratio se kući pun ponosa zbog učenosti.. manji čak i od jezgra zrna prosa. bez drugoga. on je njihova kuća i njihova snaga. moglo tako biti? Kako bi se iz nebića moglo roditi biće? Iz samoga sebe biće je iznedrilo univerzum i proželo sve u njemu. Agni. manji od zrna pirinča. asat. Sva bića izviru iz njega. on nadahnjuje sva dela. reče Uddalaka.. Narada i dr. jedno.Jadžnjavalkja. manji od zrna slačice. oče?". Zato ničeg nema što ne potiče od njega. po jednom grumenu gline može znati sve što je načinjeno od gline. mili." "Molim te. i sa indijskim izdanjima upanišada na sanskrtu. je ovo bilo u početku. Naša najdublja želja u ovome svetu je ono što će oblikovati život koji će doći. kojim nezamislivo postaje zamislivo. otkud je." "Hoću. Svi izvori uporeñivani su sa "etalonima" : S. sva stvorenja mada su 154 . to je atman.. umorna od letenja. to je istina. Taj atman boravi u mome srcu veći od zemlje. to si ti. On se može otkriti čistim srcem "on je život. njegov sin Uddalaka Aruni. oče. Šivina supruga. "Počnimo od sna. "Da li si pitao učitelja o duhovnom znanju kojim nečuveno postaje čuveno. Kao što ptica. je ovo bilo u početku. sve mirise i ukuse. mili. sat. "Čini se da si ponosit zbog učenosti". sve želje. Zaista. dolaze da uče novo znanje od onih koji su ga kreirali ili su u njega dobro upućeni. um u dah. to je sopstvo celog ovog sveta. štampano prvi put u Blue Mountain Center of Meditation 1987. upita sin. mili". tako je govorio Šandilja. ostali . Ali. U nastavku dati su kratki izvodi iz nekoliko upanišada. pojavljuje se i boginja Uma. svemu je ono unutrašnja suština. London. mili. manji od zrna prosa.

upita otac. Svemu je ono najintimnije sopstvo. Donesi mi plod njagrodha drveta" "Evo ga. i ostvari ga. reče Sanatkumara." ''Sve što ti znaš to su samo reči". fine umetnosti. to si ti. to je sopstvo. ritualno umeće. on se ceo već sadrži u unutrašnjem prostoru srca. ono je bitak. nema propasti za unutrašnji trezor koji je stvarnost i istina. Tamo gde je svest o atmanu neprestana. mada se čini da je mnoštvo. To je grad brahmana. smrti. svemu je ono najintimnije sopstvo. sopstvo. reče Uddalaka. Sama. logiku. reče Uddalaka. U čistom umu boravi svest o atmanu." "Molim te.. "Stavi ovu so u sud sa vodom i donesi ga ujutro. Onaj koji čezne za konačnim slep je za suštinu i živi u ropstvu. "imena konačnih pojava i stvari. oče. pouči me poštovani. Tako je i ono unutar svih stvari iako ga mi ne vidimo. o atmanu. oče. ja to ne nazivam slavom." Naradino usavršavanje: (Narada je jedan od deset Brahminih sinova roñenih iz glave. ono je vrhunsko sopstvo. utapaju u okean. on ne vidi ništa drugo. atman. pouči me više o tome." Grad brahmana: U gradu brahmana je tajno skrovište. tako sva stvorenja gube izdvojenost kada se na kraju stope sa jednim. to si ti". taj je slobodan bez obzira gde se nalazi i kuda odlazi. to si ti. mili. Narada pristupi mudrom Sanatkumari i reče: "Molim." "Hoću mili". pouči me više o tome. Ali. polja. U njemu se nalaze nebo i zemlja." "Reci mi šta znaš da bih te podučio onome što je izvan tvoga znanja." "Čeznem da spoznam neograničeno. Švetaketu." "Hoću. to si ti. bitak slobodan od starenja. čuje izdvojenost. oče. Ljudi misle da u svetu mogu dostići slavu posedovanjem krava. Samo je beskrajno potpuno nezavisno. matematiku. prostor i energija. poštovani?" "Od svoje sopstvene slave . vatra i voda. astronomiju. čak i dresuru zmija." "Od čega beskonačno zavisi. "Gde je so?". oče. Čuo sam od duhovnih učitelja da onaj koji je spoznao atmana prevazilazi patnju. ono je istina. sloboda dokrajčuje ropstvo a radost patnju." "So je svuda. ime i forma. Ono je jedno. sve to dolazi od bitka. vrlo sitno seme. ne ni od toga. Onaj koji meditiranjem iskusi bitak otkriva da sve u univerzumu. konja." "Kad neko spozna nedeljivo jedinstvo života on ne čuje ništa drugo. ono je atman. ono je atman. poštovani. 155 . "Kao što se reke. "Ne vidim je. Onaj koji meditira o bitku vidi bitak u svemu i raduje se u bitku. ono se mora iskustvom ostvariti. Ono je istina." "Slanog. Strah od smrti nema pristup u unutrašnji prostor. stih i meditacija. reč i delo. Jadžus i Atharvu." "Prelomi ga. Za onim koji se u tome prostoru nalazi mora se čeznuti. to si ti. Ono je istina. Znali mi ili ne znali spoljni svet. tekući na istok i na zapad.. "Molim te." "Znam četiri vede." "Slomi jedno. to si ti Švetaketu.. Nema ničega što od njega ne potiče. ne znaju da su to jedno. iz nje izrasta džinovsko njagrodha drvo. pouči me više o tome. vrlo sličnu srpskim guslama. mili." "Probaj po jedan gutljaj sa svih strana suña da osetiš kakvog je ukusa. gospodine. oganj i vazduh. Nauči me kako se ona prevazilazi. to si ti. znam epove koji se nazivaju petom vedom. Unutar tog skrovišta je prostor a unutar tog prostora ispunjenje svih naših želja. on je u svetu ograničenog. Sve to nije mi pomoglo da spoznam suštinu. ono je istina." "Ta skrivena suština koju ti ne vidiš.ne. fiziku. svemu je ono najintimnije sopstvo. On ne poznaje vreme dok telo stari. on ne zna ništa drugo nego samo beskrajno.. Tamo gde neko vidi izdvojenost. Rč. Nema ničega što ne dolazi od njega. Šta vidiš?" "Ništa. Zato traje neograničeno. zdanja. to si ti Švetaketu. Nema ničeg što od njega ne potiče. Izučavao sam gramatiku. Kontroliši čula i pročisti um. vrhunsko sopstvo. Nema ničeg što iz njega ne proishodi. munje i zvezde. On vidi atman u svemu i dobija sve.. on ne zna za smrt dok telo umire. mada je mi ne vidimo. smrt i roñenje. On je glasnik izmeñu bogova i ljudi i rado izaziva neslogu meñu njima da bi se neka dilema razrešila preciznijim formulacijama. zna izdvojenost. Onaj koji meditira o bitku. Bezgranično je s one strane smrti. lotos srca. ekonomiju. Prostor unutar lotosa srca je beskonačan kao i prostor izvan njega.jedno. Beskrajno je izvor radosti jer ono ne podleže promeni." "Molim te. konačno ne može da izbegne smrt." "Hoću. oče. Švetaketu. jer tu jedna stvar zavisi od druge. postaju jedno s njim i zaboravljaju da su nekada bile pojedinačne reke. mili". izvan sveta pojedinačnog u kome caruje briga." Mladić postupi kako mu je rečeno. Izgubljen sam i ophrvan patnjama. Izumeo je vedsku vinu. šta vidiš?" "Seme. izlazi izvan sveta propasti i smrti. Sunce i Mesec. ono je najintimnije sopstvo. gospodine. um i volja. ono je atman.

uobraziše da su je sami izvojevali. Indra je. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni. ljudi čine ono što im je rečeno. ali. Ovo stanje je vrlo blisko utrnuću te u tom učenju ja ne vidim nikakve vrednosti. Telo je podložno zadovoljstvu i bolu. sveta moć.. U njemu su sve želje ispunjene. Ustoličen u miru on se izdiže iznad telesne svesti ka svetlosti sopstva. čuje. na svoj način došao do sličnog zaključka: "Ako je sopstvo slepo kada je telo slepo. Oni. atman. Trideset i dve godine su njih dvojica naukovali i shvatili da je sopstvo isto što i telo. U ovome svetu naše nesebične želje prekrivene su sebičnim. obrativši se praocu rečima: "Poštovani. govori. Obožavajući to brahman bogovi su zadobili sve svetove i zadovoljili sve želje. oseća. ako je sopstvo hromo kada je telo hromo. Tom prilikom Pradžapati otkriva Indri istinu do kraja: "Unutar propadljivog tela boravi nepropadljivi atman. misli samo ono što je istinito." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu. gladi i žeñi.bolova. reče ovaj i jurnu prema njemu. u svetu. Ova dvojica ništa nisu shvatila. želi samo ono što je stvarno. Vaju. Onaj koji sebe vidi u svim stvorenjima boravi dan za danom u svetu brahmana. Postupak se ponavlja još jedanput te za vreme dopunskog školovanja Indra saznaje tajnu o spavanju sa snovima i bez snova. "ostaćeš kod mene još pet godina. onda ja ne vidim da ovaj nauk ima bilo kakvu vrednost." Vratio se Pradžapatiju i izložio mu svoje sumnje. Besmrtno i neustrašivo. Sopstvo. ali ne učini ništa. On zna da je atman to koje vidi." Tako je govorio Pradžatati. onaj koji se identifikuje sa telom ne može da izbegne bol i zadovoljstvo." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?". utvrdi ti o kome se radi. ti.duh drveta)?" zapitaše se i rekoše Agniju: "O. njega mogu dosegnuti samo oni koji sebe podvrgavaju samokontroli i čistog su srca. misleći: "Naša je. utvrdi šta ovo može biti?" "Hoću". oni nisu znali ko je ono. od svog komada zemlje. Onaj koji spozna i ostvari to brahman dobija sve svetove i zadovoljava sve želje. od tudih želja. vajkao se Pradžapati. paralisano kada je telo paralisano. reče mu Pradžapati. reče mu praotac i zadrža ga još 32 godine kod sebe. "Onaj koji tako misli gubi pravac u životu". meñutim. Viročani je ovo bilo dovoljno pa je širio učenje da je telo ono koje treba spašavati i privukao brojne pristalice i poklonike. trijumfujući zbog pobede brahmana. pobrkali su sopstvo i telo. 156 . zavise od mesta gde su se rodili. misli i da su čula njegovi instrumenti.o Indri i Viročani: Indra i Viročana (jedno od nižih božanstava) pristupiše Pradžapatiju sa drvetom za potpalu u rukama. bogu vetra: "O. vrati se bogovima i reče: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi. skrivenom u srcu. Ovde." Tada se bogovi obratiše Indri rekavši: "O. "Kakva je ovo spodoba (jakša . reče ovaj i krenu na njega. Bitak je skrit u lotosu srca. i otišli. Noć ne dopire u njegov svet. Priča o Pradžapatiju. meñutim. tvoje su misli jasne"." "Dobro razmišljaš". "Spali to!" Agni navali svom snagom ali ne učini ništa i vrati se bogovima rekavši: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi" Tada bogovi rekoše Vajuu." Vaju navali svom snagom." "Dobro".. U tom stanju vezanosti atmana za telo on zna da je utelovljenost privremena kao što je vo privremeno upregnut u kola. Oni koji odlaze sa ovoga sveta ne saznavši ko su i koje su njihove istinske želje. s molbom da im prenese nauk o istini." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?" "Mogu da spalim sve na svetu. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni Vaju." Učenici bivaju često upozoravani da je čak Indra morao da provede 101 godinu sa svojim učiteljem. u stanju spavanja bez snova spavač nije svestan ni sebe ni drugih. a Vaju odgovori: "Mogu da odnesem svaku stvar sa zemlje. upita ga brahman. sveznajući Agni. Kena upanišada Brahman je izvojevao pobedu za bogove. brahman. zaista. pak. razumede o čemu se radi i pojavi se pred njima. za njih nema slobode ni sada ni posle. "Imaš pravo. Ponovo uznemiren sumnjama on se vraća i po treći put. mrtvo kada je telo mrtvo." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu: "Odnesi to. njihov trud postaje bezvredan. ti. ova pobeda! Naša je slava!" Brahman. onaj koji se kreće po Nebu. nazvan istina. to sopstvo je brahman. Onaj koji zna da on nije telo prelazi s one strane zadovoljstva i bola i obitava u večnoj radosti. što je bio znak da su njega izabrali za učitelja. praocu ljudskog roda. pa se njihove želje nikada ne ispunjavaju. gotovo sveznajući. tako je govorio Pradžapati.

Orijental mythology. Ne treba hteti spoznati zadovoljstvo. a spoznajom doseže besmrtnost. Nolit. da nema materijalnih elemenata ne bi bilo ni elemenata svesti.14 14 Rada Iveković: Počeci indijske misli. Drugačije je to od znanog. Od koga usmerena misao teži k odredištu? Od koga se upregnut pokreće prvi dah života? Ko je usmerio ovu izgovorenu reč. Treba spoznati onoga koji razaznaje radost i bol. ćerka snežnih planina. Treba spoznati delatelja. Ne treba hteti spoznati zvuk. a spoznatljivo za one koji ne spoznaju. Treba spoznati gledaoca. Treba spoznati onoga koji njuši. Veljačić. Treba spoznati mislioca. a ko to ne spozna gubitak mu je velik. Iveković: Indijska i iranska etika. taj doista jest. nadilaze ovaj svet i postaju besmrtni. Beograd. postiže se doista besmrtnost U sebi se tad postiže snaga. a ona mu odgovori: "Brahman. Jer doista. A Penguin Books. Treba spoznati slušača." Tako je Indra naučio ko je brahman13 13 Joseph Campbell: The masks of God. reče ovaj i krenu prema njemu. Treba spoznati onoga koji se kreće Ne treba hteti spoznati misao. Ovih deset materijanih elemenata odnosi se na svest: adhi-pradžñjam. dočeka ga lepa boginja Uma Haimavati. Tako smo čuli od prethodnika. Treba spoznati govoniika. oko i uho? Koje božanstvo njima upravlja? Tamo ne doseže oko." "'Dobro". tako se materijalni elementi oslanjaju na elemente svesti a elementi svesti na 157 . 1977. Kao što se na kolima obruč oslanja na paoke a paoci na glavčinu točka. Njegovom pobedom vi ste stekli slavu na koju ste ponosni. ali umesto brahmana. Ne treba hteti spoznati kretanje. Svjetlost. utvrdi šta ovo može biti.preuzvišeni. ne doseže reč ni misao. Ko to spozna ovde. Ne vidimo i ne uviñamo. radost i umnožavanje. Nespoznatljivoje za one koji spoznaju. a i onkraj neznanoga.. On je upita: "Ko je taj koji bejaše do malopre tu?''.. 15 Prema Č. New York. Kaušitaki upanišada15 Ne treba hteti spoznati govor. Od samo jednog od njih ne bi se ostvario ni jedan oblik. Kako se nazre spoznaja u probuñenju. Ne treba hteti spoznati oblik. Kad u svim oblicima zbivanja mudraci to razabiru. a da nema elemenata svesti ne bi bilo ni materijalnih elemenata. a deset elemenata svesti odnosi se na materijalne elemente bića: adhi . Ne treba hteti spoznati radost i bol. R. Ne treba hteti spoznati miris. kako o tome poučavati. Ne treba hteti spoznati delo. koji su nas to učili. Treba spoznati onoga koji razaznaje ukus. radost i umnožavanje.bhūtam. Sarajevo 1984. mada nema mnoštva. Treba spoznati onoga koji razaznaje zadovoljstvo. 1991. Ne treba hteti spoznati ukus hrane.

da je ono moj atman. šta tada ostaje od čoveka?". vladar sveta. Njega ne vide jer je nepotpun u pojedinačnom. Poželeo je drugoga. Njemu se pripisuje i jedan zbornik zakona. Od nebitka vodi me bitku iz tame vodi me na svetlost od smrti vodi me u besmrtnost. Treba slaviti atman i tada sve ovo postaje jedno. Jer oslonjen na reč ovaj životni dah poje. "Artabhaga.. dah u vetar." "Jadžnjavalkja". kad govori rečju. tako čovek služi bogove. U početku svet beše nerazlučen (avjakrtam nediferencirano). Prvo izusti: "Ja jesam. atman. Od toga nastadoše muž i žena. Tako se zbilo stvaranje. a krv i seme uñu u vode. U početku svet beše samo atman u obličju Puruše (prakosmičkog čoveka).. zove se Puruša. "kad čovek umre. bez premca. Ali on. Kako je pre (purva) početka sveta sagoreo (uş) sva zla. gospodar sveta. "kad glas mrtvog čoveka ode u oganj.. Postade tako velik kao muškarac i žena čvrsto obgrljeni i podeli se u dva dela. Beskrajno je ime. a ja drugo" taj ne razume. atman u prostor. A ko poštuje drugo božanstvo misleći: "Ono je jedno.materijalne elemente. 16 Rada Iveković: Počeci indijske misli. Što je njemu životinja to je on bogovima. kad sluša uhom. Znao je uistinu: "Ja sam stvaranje (sķşŃih . Zato se usamljeni ne raduje. A kako ne bi bio ako mu odvedu mnoge? Zar bogovima nije prijatno ako to spozna ma i jedan čovek. kad gleda okom. emanacija) jer ja sam sve ovo stvorio". upita on. Posta razlučen (manifestovan. Pogledavši unaokolo ne vide ništa drugo osim sebe. Ako čoveku odvedu samojednu životinju on postaje nezadovoljan. Nolit. vid u sunce. telo u zemlju. kosa u drveće. Kao što mnoge životinje služe čoveku. Pomisli: "Čega se plašim kad ovde nema nikog drugog osim mene?" I strah mu iščeznu. Spominje se i u Mahabharati i u Puranama. Brhadaranjaka upanišada16 Velika šumska upanišada je najstarija. Čak ni bogovi ne mogu upravljati takvim jer on postaje njihov atman. 1991. daj mi ruku.. On bejaše uplašen. šta ga ne ostavlja?" "Ime. U brhadaranjaka upanišadi opisuju se turniri duha održavani na dvoru kralja Džanake na kojima prve nagrade. Ono je zaštitnik sveta.. a onda izgovori neko drugo ime koje ima". Onaj koji ga slavi u pojedinačnome ne poznaje ga: jer on je nepotpun u pojedinačnom. dlake u bilje. Treba znati da je ono moj atman. Atman je u njega prodro kao svepodupiruće u svoje boravište. taj postaje sve ovo. potomak sveštenika koji je prinosio žrtvu obučen u odelo od like. Ono sebe spoznade ovako: "Ja sam brahman"." Tako je nastala oznaka "ja''. Zato i danas upitan prvo kaže: "Ja sam ovo. Samo ćemo nas dvojica to znati. Ne 158 . Onaj koji tako zna doista sažiže onoga koji želi biti pre njega. Zato Jadžnjavalkja reče: "Svaki od nas je kao polovična krhotina". sluh u strane sveta. Ovaj atman je trag svega ovoga (celog sveta) i po njemu se sve ovo spoznaje kao što se po tragu pronalazi put. Zato se plaši onaj koji je usamljen. moj prijatelju. odnosi riši Jadžnjavalkja. U njoj je najbriljantnija ličnost Jadžnjavalkja. upita on. diferenciran) imenom i likom. nije se radovao. Jer čega bi se on trebao plašiti? Strah nastaje samo od drugoga. kad razmišlja razumom. Beograd. Ko tako zna sudeluje u ovom njegovom stvaranju. um u mesec. Ko poznaje oslonac ove himne uistinu stoji čvrsto. Reč je njen oslonac. "Jadžnjavalkja". A to su samo imena njegovih dela.izračenje. Od njega postade sve ovo. Ko tako zna: "Ja sam brahman". * * * U početku svet beše brahman. Kada diše naziva se dahom.

" I otišavši njih dvojica raspravljahu. slobodan od sumnje. Zagreb. Baskali je molio: "Pouči me. blag. što je izmeñu njih. on postaje znalac brahmana. Gargi. sadašnjošću i budućnošću .17 17 Poslednji odlomak prema izvoru kao uz drugi deo Kena Upanišada Izgubljena upanišada18 Ovu upanišadu spominje Šankara u svom komentaru vedanta . tako deluje. Ovaj veliki neroñeni atman je večno mlad." "Od čega je prostor ispreden i satkan?" Jadžnjavalkja odgovori: "To. postaje dobar. bez vida. Kako deluje. Jer dobrim delima čovek postaje dobar. Ko tako zna postaje neustrašivo brahman. Kad je Baskali zapitao Badhvu da objasni prirodu brahmana ovaj je uzvratio ćutanjem. tako i ubire plodove. odgovorio je: "Ja te poučavam ali ti me ne razumeš. Naprijed. takav i postaje. suspregnut i zadubljen. uzvrati Jadžnjavalkja. To je ono njegovo stanje (čoveka) u kome je slobodan od žudnje. Katha upanišada19 Najomiljenija upanišada govori o boravku dečaka Načikete u dvorovima boga smrti Jame od koga je uspeo da iskamči odgovore i da utaži žed za istinom. u kome je bez žudnje i slobodan od bola.govorimo o tome pred ljudima. Jama pokušava da odvrati Načiketu od dramatičnih pitanja: "Ko sam ja. u kome je atman njegova ljubav. on je nedokučiv. besmrtan i neustrašivo brahman. a šta unutra. ono što se naziva prošlošću. ni žarko ni mokro. Ono što su slavili bejaše karma. jer se ne može shvatiti. Slobodan od prljavštine.. gospodine. Ovaj atman je brahman. Kakva mu je volja. što je ispod zemlje. Kao što čovek u zagrljaju ljubljene ne zna šta je spolja. proletevši nebom. To je i brahmanov svet. loš lošim delom. postavši spokojan. To je ono njegovo stanje u kome su sve želje ostvarene. uživalac hrane i darovatelj blaga. bez glasa. takva mu je volja.. neuništiv jer se ne može uništiti. Kakva mu je želja. Zato onaj ko tako zna." 18 M. reče Jadžnjavalkja. a kada mu se ovaj obratio drugi i treći put. 1980. a zlim postaje zao. slobodan od zla. što je iznad neba. on sva zla sagoreva. Badhva je ćutao. zlo delo za njega ne prijanja. Čineći dobro. bez daha. Kako čovek deluje i kako živi. bez mere. niti što jede njega" Na Gargino pitanje: "Od čega su svetovi brahmana ispredeni i satkani?" ''Jadžnjavalkja odgovara: "Gargi. bez sluha. bez sjaja. bez usta. sačinjen od spoznaje. neroñeni atman. Tada Artabhaga ućuta. Takvog zlo ne žeže. Brahman je ćutnja. blago otkriva. ne pitaj previše. tako i čovek hita stanju gde neće žudeti želje ni sanjati snove. Ko tako zna." Gargi reče: "Ono. Ono nije ni krupno ni sitno. bez ukusa. dajem ti kraljevstvo Videhe i sebe da ti služim. Jadžnjavalkja. "Ovaj atman nije to. bez razuma. brahman je neustrašivo.sutre. slobodan od straha. niti ono što jede. Na to će Džanaka: "Poštovani. poznavaoci brahmana nazivaju ono neprolazno (tad akšaram). Častan postaje časnim delom. A neki kažu: "Čovek je sačinjen od želje. nespojivo je." "Čovek treba dobro biti upućen u brahman jer spozna li ga. Kao što soko ili koja druga ptica. tako i čovek koji se sljubi s umnim atmanom ne zna šta je spolja a šta unutra. postaje zao. neprolazan. reče Jadžnjavalkja." Jadžnjavalkja nastavi: "To je veliki. ni zrak prostor. neprionljiv je jer se ne veže: on je nesputan. ni senovito ni tamno. bez unutrašnjosti i bez spoljašnosti. ni kratko ni dugo." (poslednji stav i neki drugi ući će u budizam). nije to. jer će ti se rasprsnuti glava. Čineći zlo. zre sebe u atmanu. zre sve u atmanu. umorna sklapa krila i u gnezdo sleće.od čega je to ispredeno i satkano?" "Od prostora. kralju". Ono o čemu su govorili bejaše karma (delo). Hirijanna: Osnove indijske filozofije. ne strahuje i nepovrediv je". ostaje li nešto posle moje smrti?"-obećavajući mu veliko bogatstvo i 159 . bez mirisa. smiren. Da.

stalan. Jama pristaje da mu bude učitelj. bezuman i stoga nečist 160 . telo su kola sama znaj da je um vozač i da je razum uzde" "indrijāĦi hajān āhum vişajān tesu gočarān ātma . 19 Katha upanišhad sa Šankarinim komentarima.ajam kutaščin . *** "dandram jamāĦāh parijanti mūdha andhena iva nījamānah jatha andhāh" "živeći usred neznanja i oholo smatrajući sebe mudrim. glupi teturajući se blude naokolo kao slepi koje slepac vodi" *** "na džājate mrijate vā vipaščin . Advaita Ashram. tako misle mudri" "jah tu avidžñānavān bhavati ajuktena manasā sadā tasja indrijāĦi avašjāni duşŃa . dečak se ne predaje i odgovara novim pitanjem.na babhūva kaščit" ''niti je roñen niti je smrtan najviši duh ne nasta ni iz čega niti išta posta (njega ništa ne uzrokuje niti on nešto uzrokuje)" "adžo nitjah šašvato -jam purāĦo na hanjate hanjamāne šarīre" "neroñen.indrijam .na .ugodan život. "Sada kad sam ti video lice kako i u čemu bih ja mogao da uživam?" Iznenañen dečakovom neustrašivošću.ašvāh iva sāratheh" "ko je nerazborit i nekontrolisana uma čula su mu neposlušna kao podivljali konji vozaču" "jah tu vidžñānavān bhavati juktena manasā sadā tasja indrijāĦi vašjāni sadašvāh iva sāratheh!" "koje razborit i kontrolisana uma njega čula slušaju kao dobri konji vozača" "jah tu avidžñānavān bhavati amanaskah sadā ašučih na sah tat padam āpnoti samsāram ča adhigaččhati" "koje nerazborit.anojuktam bhoktā ātja ahuh manīşiĦah" "kažu da su čula konji a objekti percepcije njihovi pašnjaci uživanje donosi susprezanje čula atmanom. drevan. Calcutta Evo nekoliko stihova u originalu i u prevodu. on ostaje neuništiv uništenjem tela" *** "ātmānam rathinam viddhih šariram ratham eva tu buddhim tu sārathim viddhi manah pragraham eva ča" "znaj da je atman gospodar kola. ali. večan.

sve to u vreme kada se duh okolnog sveta vrti oko objektivizacije predstave boga i oko priprosto koncipiranog večnog života. jedinstvom . mada je njegovo značenje šire. 161 . Atman je povratna zamenica "sebe ili se" (koja u sanskrtu ima sve oblike). vidjā i džñānam . nadimati se i prvobitno se odnosi na spontanu bujicu reči govornog jezika. to je brahma i zove se besmrtnost u njemu su svi svetovi i niko njega ne nadvisi. Vremenom. satjam . da bi potom dobio filozofsku oznaku prvobitnog uzroka univerzuma.bitak i nebitak. kasnije uobličenog u stihove. bez daha vetra. sopstvo ili duša. Brahman potiče od korena: bķh . uman i stoga čist taj cilj on doseže i više se ne raña" "vidžñāna .taj cilj (oslobadanje) ne dostiže već ostaje u večnom krugu rañanja i umiranja" "jah tu avidžñānavān bhavati samanaskah sadā šučih sah tu tat padam āpnoti jasmāt bhūjah na džājate" "ko je razborit. oni se sve češće upotrebljavaju kao sinonimi. već sveprožimajući vitalni princip univerzuma. sat i asat . svojim trudom to jedno" ''tučhjenā bhū apihitam jat āsīt" "prazninom to nastajuće beše zaogrnuto" "tapasah tat mahin ādžājata ekam" "od sopstvenog unutrašnjeg žara nasta to jedno". bit čoveka. ne samo ljudski. Po rečima profesora Hirijanne: "poistovećivanjem spoljnje i unutrašnje realnosti i srećnom identifikacijom Indijac je konačno dostigao cilj dugog traganja za . Narod koji od početka duhovnog oglašavanja ima i koristi pojmove: ķtam .cilj koji je bio lišen svake mitologije i uistinu bio filozofski"." Nadam se da smo i pored ozbiljne nestašice adekvatnih reči u evropskim i srpskom jeziku uspeli da pokažemo kako je u upanišadama razrañen pojam tog jednog: "tad-ekam" iz RV 10. pokazuje misaonost i intelektualnu zrelost kojom se retko koji.znanje. Kako su se upanišade množile.129 "koje je poželelo da se unmoži": "anīt avātam svadhaja tad ekam" "disa. vedah. do najviše Višnuove stope" *** "ūrdhva .rasti. Treba ukazati da su brahman i atman u početku bili nezavisni pojmovi. brahman postaje izvor spoljnjeg sveta koji je iz njega nastao izračenjem.sārathih jah tu manah pragrahavān narah sah adhvanah pāram āpnoti tat vişĦoh paramam padam" "čovek kome je um vozač a razum uzde dolazi do kraja puta. bolje rečeno nijedan od njegovih savremenika ne može pohvaliti. on najpre znači: dah. To je zaista ono. Upanišade su zapravo prva teorija saznanja u istoriji čovečanstva i jedina u njoj koja ne izostavlja ni jedan od prirode čoveku dat izvor tog saznanja.istina.univerzalni red.mūlah avākšākhah eşah ašvatthah sanātanah tat eva šukram tat brahma tat eva amķtam učjate tasmin llokāh šritāh sarve tat u na atjeti kah čana etadvai tat" "To je drevno drvo ašvattha sa korenjem nagore i sa krošnjom nadole to je čisto i sjajno. dok je atman unutrašnje sopstvo.

osim patuljaka pod klobučastim plaštom madone -mizerikordija. I upravo je to viša stvarnost koja se naziva. na primer: satjam džñānam anantam. no on to nije priznao svojim poklonicima. vrhovna stvarnost nalazi se izvan dometa ljudskog iskustva. Oba dela biće predmet daljih filozofskih razrada. duhovno kao atman i za razliku od njega beskonačno. već oboje jedan u drugom. akosmički sa transcendentalne. on je bio neminovan operator preslikavanja dvojstva u trojstvo. živeo i umro u Indiji. Potkrepljena Sapirom. to ostaje više-manje pretpostavka i dogma. a drugi samo na zapadu. jedinstvo u bogu posredovano zaštitnicom ljudskog roda. Najdalje se otišlo formulacijom: jedinstvo u bogu. Prvi se najjasnije očituje u Šandiljinoj pouci. dugujući svoje bivstvovanje transcendentalnoj realnosti. Kasnije. Ne čudim se brahmanu koji se sa prezirom odnosio prema propovedanjima apostola Tome koji je pobegao. slično bramanu. I ovde.. pogotovo semitskog a zatim i zapadnog mišljenja. duboko sam uverena da je ovakvom razvoju indijske misli u najvećoj meri doprineo potencijal akomuliran u sanskrtskom jeziku. Zagreb. Kosmički potiče od empirijske tačke gledišta. Od Jadžnjavalkje do Hegela proteklo je gotovo 162 ." Naišli smo i na pojam: "ja jesam". Brahman je neosporno jer je shvaćeno kao fundamentalno jedinstvo i jedinstveno sa neposrednim sopstvom. Apsolutom se na Zapadu prvi put ozbiljno bavio poslednji veliki starozavetni prorok i prvi filozof apsolutista: ''nemoj imati drugih filozofa osim mene". slikara čiji su likovi nadahnuti indijskim idealom nevezanosti za ono što se mora činiti.. Šankara ove razlike pripisuje aspektu iz kojeg se apsolut posmatra. Tamo gde se bog u upanišadama spominje on se naziva antar . a mi postajemo intuitivno obavezni da priznamo stvarnost našeg vlastitog postojanja. 1980. Sveti duh je mogao biti vrh sinteze. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. pročitavši Bhagavadgitu."20 20 M. meñutim. konkretizacija jedne ideje prisvojene od strane jednog čoveka. Prvi je afirmativan u pogledu mogućnosti spoznaje vrhovne stvarnosti ili istine. Još se kaže "ko god poštuje božanstvo smatrajući njega jednim a sebe drugim . drugi u budizmu. gde satjam ukazuje na njegovu neposrednu izvesnost. zamerao je Indijcima da nisu načisto sa pojmom subjekt mada su se ovi počev od kraja Rg vede trudili da zatrpaju provaliju izmedu subjekta i objekta. U indijskom idealističkom monizmu upanišada uočavaju se kosmički i akosmički ideal. Mi. već kao sam brahman.taj ne zna. Naprijed. ali u času kad ga priznalmo našim sopstvom. Georg Vilhelm Fridrih Hegel. Pretpostavimo da neki ljudi vide zvezdu Danicu kako se pojavljuje samo na istoku.amķtah -unutrašnji besmrtnik ili nitih (sūtram) . Ukoliko tada neko ustanovi da su te dve zvezde zapravo jedna I da je istočna zvezda jednaka zapadnoj. Sveti duh nije proizvod filozofske sinteze. "Sve dok ono vrhovno posmatramo kao nešto što nismo mi sami.Identifikacijom atman . Teško je uzdržati se od iskušenja uporeñivanja indijskog i drugih. drugi na transcendentnosti. ono se pretvara u sigurnu izvesnost. promena koja bi iz toga sledila u pogledu zvezde Danice odgovara promeni u gornjem slučaju. Kadgod se ono spomene setim se slike Pjera dela Frančeske. Brahman bi rekao da je problem pogrešno postavljen jer bi trebalo da i otac i sin proishode iz svetoga duha. prvi u vedanti. Kako je to daleko od indijskog identiteta. To je apsolut upanišada koji nije ni brahman ni atman pojedinačno. drugi u Jadžnjavalkjinim definicijama. objedinjavanjem obadva brahman postaje i imanentan i transcendentan. drugi je negatorski . pad iz univerzuma na zemlju. znamo da je do rascepa apostolske crkve došlo povodom dogmatske dileme: proishodi li sveti duli samo od oca ili i od oca i od sina. Monoteisti uče svoje vernike da bog jeste jedno a oni su uvek i zauvek drugo. on će im sa olimpijskih visina priznati smisao za filozofiranje. Uverena sam da je bio inspirisan upanišadama koje su upravo za njegova života stigle u Evropu. Prvi insistira na imanentnosti brahmana. svaka grupa vidi planetu koju posmatra različito od druge. Dakle. džñānam na njegovu duhovnu prirodu. neograničeno.nit koja se provlači kroz sve što postoji i drži ga na okupu.po njemu.brahman dobija se nov pojam -apsolut. Šta više. Znamo kad i kako se upotrebljava ono Purušino: "Ja sam onaj koji jeste" hiljadu godina posle autentične upanišadske formulacije. koliko god da nam je nejasna njegova prava priroda. a anantam na njegov sveobuhvatan i bezgraničan karakter.

Gornjem uzroku dodajem sklerotični proces od koga je obolela sposobnost jezika.plamen P. Nauka je načinila džinovske korake. Zapad je svet Viročane. Vera je delovala u domenu srca.onaj koji pravi grimase dok peva Da li su džombe prenete sa lica na put ili se dogodilo obratno. konačno. Čvarci i čvareno jesu nižeg ranga od mentalne i duhovne groznice.mudraci. jer Zapadnjak je negovan i odnegovan bez smisla za tolerantnost i za jedinstvo. džhombaka . džvar. Krišna. "da . sama sebi odrekla smisao postojanja i. sagoreti. Ne samo što je stariji i od hrišćanstva.grozničav G. filozofija je akomulirala impozantnu biblioteku da bi. sve bez dovoljnog pokrića i sve ono što lako degeneriše u netrpeljivi rasizam. sloboda. veliki jogini sa Himalaja.biti grozničav. Na zategnutoj niti iznad vetrobrana vozač je štipaljkama zakačio drečave sličice bezbroj svetaca i istorijskih ličnosti brojnih religija. "Šta je ovo?" upitah ga. Od onih snaga koje su nagrdile lice Zapada ne može se očekivati spasenje.lični doživljaj u autobusu kojim sam putovala iz Maduraja u Tandžor. Vera ne menja svoje dogme više od hiljadu godina. "u koga veruješ. goreti.ne" filozofija i nauka u službi militarizma. Isus. GLAS "džh" džhombaka P. oprezan pri zaključivanju. Humanizam. preko javnih glasila. naumna je da se regeneriše na starim osnovama. Jovan Krstitelj. osvetliti I. on pleni. ko je tvoj bog?" "Svi su ono jedno isto". reče vozač osmehnuvši se i kresnu ključem. najdžinovskije u domenu sredstava za uništenje života. Bogorodica. Ovako uzvišenim znanjem teško da se može pohvaliti bilo ko na Zapadu. filozofija u domenu uma. za generalne sinteze.razgovor. džvarita (tpp) . Pobedila je nauka i to ne ona vesela. zato zapaljivi. kome se klanjaš. niti će biti mudraca koji će biti u stanju da načine sinteze dometa načinjenih u oblasti religije. teško je reći. Vreme je učinilo svoje. vatren. džval. Ali smo. Za ružno lice Zapada odgovorno je trojstvo: monoteistička religija. Niti je tu bilo. Jadžnjavalkja je bio pravi mudrac. džvarah . čvarak džvarah G. nauka u domenu materije. Durga. da mi nismo nacija teorije.grozničavost tela uma i duha P. džvalati . pogotovo u doba sveopšte oskudice. džvalana . stvara iluzije o superiornosti: osobenost. Tri svete oblasti za sveto trojstvo. tirthankare. džvarati . i od filozofije i od nauke. nestrljiv I. pogotovo engleskog. Hegel je doneo apsolutne zaključke o apsolutu. možda još mnogo više. Svi su bili tu: Šiva.zapaliti. mada su kudikamo poželjniji. mimo javnih glasila. koliko čujem. džomba (?) 163 . moto indijske civilizacije je "tat tvam asi". Motor zapadne civilizacije je "ja pa ja". Koren ovog zla potiče iz Starog zaveta. sufi . izabranost. Ispričaću na kraju malu priču . džvalah . u pozadini bičevanje Hrista. demokratija. razume se. Lakšmi. malaksala. dodajem.2500 godina. ekskluzivnost. filozofije i nauke. džvarati čvariti čvareno. Zapadni svet je živeo i živi u njegovom duhu.zapaljiv Neko odavno reče. sve je ustuknulo pred nakaznim licem totalitarizma. džvar. Višnu. Opet Pjero dela Frančeska: u prednjem planu biznis .

pod uslovoin da nam se na glave ne sruči novi energetski talas.glas "ha". Ovako veliki broj glasova i slova u odnosu na srpskih 30 potiče od sledećeg: 1. ŃiŃŃibhah . Na sreću. osim siflanata i nazala. budući da je u njih najviše indologa. pa sam se i sama pridržavala sanskrtskog pravila. uveli u meñunarodnu transkripciju ķi . j . 4 poluvokala (j. 164 .ī.GLAS "Ń" ŃiŃŃibhah I. Za sva slova za koja postoje odgovarajuća u srpskoj azbuci odstupila sam od meñunarodne transkripcije i unela slova srpskog Jezika: č . Prostim slovom r.dh. Ħ i ş.glas "a" i završava se izdahom . a završavamo ga džombama. Ń-Ńh.umesto y. Moje odgovarajuće oznake su: ķ i ŕ (bez i i ī). 2. pa su oni. itd. Osim toga. ķi . Nazal: nj (kao njiva) označava se talasastom crticom iznad slova: ñ. d. kojih u srpskom nema.ā. Prema sanskrtskim pravilima. d .Ńh.ķī. u meñunarodnoj transkripciji obeležavaju se tačkom ispod slova: Ń . nazala ima pet. od kojih je 13 nepomućenih vokala. označava se poluglas r. t-th. d-dh. jer su u njegovo vreme bečki lingvisti bili upoznati sa rezultatima istraživanja evropskih indologa. Da li je Vuk Karadžić nešto znao o sanskrtu.za kratko samoglasno r i ķī . kao i u srpskom. pa ima nade za lepši kraj. 3. dugi vokali imaju u sanskrtu svaki svoje slovo. važi pravilo: čitaj kako piše i piši kako govoriš. neka ćirilična slova liče na sanskrtska. tataba POTPUNIJA OBJAŠNJENJA U sanskrtu. od kojih se dva ne javljaju u srpskom jeziku. čvarcima i stenicama. zbog siflanta u Kķişna. bez dodataka. kao i svi cerebrali. Ono se ne nalazi ni u anglosaskoj enciklopediji ni na anglosaskom internetu. Znanje je nešto drugo. U francuskom i engleskom jeziku izgovor glasa r praćen je teškoćama. f i dr. Sanskrtska azbuka ima 46 slova [plus m (m sa tačkom iznad) i h (sa tačkom ispod)].dh. Osim toga.umesto j. Molim čitaoce da u svoje primerke dopišu sve one srpske reči kojih se ja nisam setila. l. sanskrtska azbuka počinje uzdahom . r. mada se može pretpostaviti da je mogao znati. *** Započeli smo ovaj rečnik slavnim glasom "a". ja to ne znam. r i r izgovaraju se ķi i ķī samo ispred siflanata. imaju par ''oživljen" glasom h: k-kh. guturalno n označava se tačkom iznad slova: ń. i . cerebrali.stenica Torlaci nazivaju stenicu tataba. pa nije isključeno da se Vuk "napajao znanjem'' i iz ovog izvora. u meñunarodnoj transkripciji označavaju se crtom iznad slova za kratki vokal: a . ovoga puta iz jonosfere. dok sam samoglasno kratko r označila sa ķ. g-gh. Ono je neprestana svest o jedinstvu života i univerzuma. postoje vokali ai i au i kratko vokalno l. Takoñe ih molim da se po završetku čitanja podsete Sanatkumarine pouke: "Sve su ovo samo reči". Mi smo tek na trećini. tačkom ispod slova: Ħ.. kao na primer: ķtam je ķtam ali Kķşna je. v) i 29 konsonanata. U meñunarodnoj transkripciji cerebralno ñ označava se.umesto c. svi konsonanti. kao što su: č.za dugo samoglasno r. 4. dž . p.

. 21 cm.Beograd : Pešić i sinovi.Semantika (lingvistika) IZDAVAČ: PEŠIĆ I SINOVI.(Biblioteka Retki rečnici) Tiraž 1000. MILOVANOVIĆ • ŠTAMPA: MEGRAF. TEL/FAKS: 011/183-666 • ZA IZDAVAČA: VESNA PEŠIĆ • BIBLIOTEKA: "RETKI REČNICI" • UREDNIK: VESNA PEŠIĆ • LEKTURA I KOREKTURA: ALEKSANDAR PAVLOVIĆ • KOMPJUTERSKA OBRADA: MILOVAN P. . tačka iznad slova za označavanje guturalnog n: ń. BEOGRAD • TIRAŽ: 1000 UREDNIK VESNA PEŠIĆ COPYRIGHT © PEŠIĆ I SINOVI BEOGRAD. 240 a) Sankrt . CIP . Ħ i ş. . . Beograd 809. . d.Beleške uz tekst.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. DUŠANOVA 25 TEL/FAKS: 011/183-666 SVA PRAVA ZADRŽAVA IZDAVAČ 165 .Bibliografija: str. -240 str. Branislava Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči / Branislava Božinović. Ńh. 2000 (Beograd : Megraf).Od meñunarodne transkripcije zadržala sam: 1. 2. BEOGRAD.12-54 BOŽINOVIĆ. tačka ispod slova za označavanje cerebrala: Ń. DUŠANOVA 25. dh.

166 .