QSWP!

J[EBOKF
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3886 • PONEDJELJAK 1. JUNA 2009.
HRONIKA DOGA\AJI
Vi{e informacija
na strani 21
Za pa lje n auto
po mo }ni ka
upra vni ka
za tvo ra
U SA RA JE VU
UHA P[E NI
RU KI JA
SEJ DI NI I
BAJ RAM
RA [I TI
str. 5!i 6
Incident u dvori{tu Jo va na Ben de ra }a u Tre bi nju
Bo lja po zi ci ja za
bh. proi zvo |a ~e
NE ZNAM
DA SAM SE
NE KO ME
ZA MJE RIO
NI TI MI JE
IKO PRI JE TIO,
RE KAO
BEN DE RA]
Dra go Ne di}, di re ktor
Kan ce la ri je za
ve te ri nar stvo
BiH
PO MAK SE
NAJ BO LJE OGLE DA
NA PRI MJE RU
IZVO ZA ME SA I
PROI ZVO DA OD
GO VE DI NE NA
HRVAT SKO TR@I [TE,
KO JI NI JE BIO
MO GU} DE VET
GO DI NA, KA @E NE DI]
INTERVJU
str. 21
Alijagi}ima jo{
pet miliona KM
Nakon {to je Ustavni
sud BiH prihvatio dio
presude Okru`nog
suda Trebinje iz
2004. godine
PREMA SVEMU
[TO SADA
ZNAMO, OVA
PRESUDA JE
SKANDALOZNA I
KONTROVERZNA,
OCIJENIO
SLOBODAN
RADULJ
O NAKNADI
[TETE ZA
IZUZETE
MA[INE I
KAMATAMA
PONOVO ]E
ODLU^IVATI
NADLE@NI SUD Za nat ska ra dnja "Ali ja gi}"
Sa lih
Ali ja gi}
str. 23!i 24
Osu mnji ~e na za
ubis tvo supruga
Du go vi
50 fir mi
pre ma {i li
20 mi li ona
maraka
HILJADE
NEPRIJAVLJENIH
RADNIKA
str. 8
str. 3!i 4
2 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Da nas
sas ta nak
ru ko vod stva
SDA
SA RA JE VO - Su lej man Ti hi},
pred sje dnik Stran ke de mo krat ske
akci je (SDA), Asim Sa raj li}, nje -
gov za mje nik i pot pred sje dni ci
SDA, sas ta }e se da nas u Sa ra je vu
ka ko bi do go vo ri li dalj e akti vnos -
ti u vezi sa sa zi va njem sjednice
Gla vnog odbo ra SDA i kon sti tu -
ira nja svih or ga na stran ke.
Amir Zu ki}, ge ne ral ni se kre tar
SDA, ka zao je da }e je dna od te -
ma ovog sas tan ka bi ti kan di da tu -
ra no vog man da ta ra za fe de ral nog
pre mi je ra na kon os tav ke Ne d`a da
Bran ko vi }a.
"Ru ko vod stvo stran ke upo zna -
}e se s akti vnos ti ma i do go vo ri ma
u ve zi s kan di di ra njem man da ta ra
Vla de FBiH", ka zao je Zu ki}.
On, me |u tim, ni je bio u mo -
gu }nos ti da go vo ri o ime ni ma
kan di da ta za Bran ko vi }e vog na -
slje dni ka.
"Raz go vo ri se odvi ja ju i vi djet
}e mo", re kao je ge ne ral ni se kre tar
SDA Amir Zu ki}. (Fe na)
Pri ku plje no
200.000 do la ra
SA RA JE VO - Na hu ma ni tar -
nom do ga |a ju "No} hi lja du ve ~e -
ra", odr`a nom u Sa ra je vu,
pri ku plje no je 200.000 ame ri ~kih
do la ra na mi je nje nih bor bi pro tiv
mi na u BiH.
^ar ls In gli{, am ba sa dor SAD u
BiH, na gla sio je da su, i po red
glo bal ne eko nom ske kri ze ko ja je
uti ca la na ve li ki broj ze ma lja svi -
je ta, na hu ma ni tar nom do ga |a ju
u su bo tu na ve ~e pri ku plje na zna -
~aj na sred stva.
"Vla da SAD }e na ovih
200.000 upla ti ti do da tnih 200.000
ame ri ~kih do la ra ka ko bi bio us -
pje {no ri je {en pro blem za os ta lih
mi na u BiH", re kao je In gli{.
Ha ris Pi njo, pred sje dnik Ame ri -
~ke trgo va ~ke ko mo re u BiH, na -
gla sio je da se "No} hi lja du
ve ~e ra" odr`a va u is to vri je me u
vi {e od sto ti nu ze ma lja {i rom svi -
je ta. On je na gla sio da su naj ve }i
do na to ri Sa vjet mi nis ta ra BiH i
"Elek tro privre da BiH".
Ve ~e ru, ko joj su pri sus tvo -
va le zva ni ce iz ja vnog, kul tur -
nog i spor tskog `i vo ta BiH,
or ga ni zo va l a j e Ame ri ~ka
trgo va ~ka ko mora u BiH uz
po dr{ku am ba sa da SAD i Ka -
na de u BiH. (Srna)
Po ~i nje is pla ta
maj skih
pen zi ja
SA RA JE VO - Is pla ta pen zi ja za
maj po ~i nje da nas, a bi }e is pla }e -
ne na ni vou pen zi ja is pla }e nih u
prva ~e ti ri mje se ca ove go di ne,
sao p{te no je ju ~e iz Fe de ral nog
za vo da PIO/MIO.
Pre ma to me, naj ni `a pen zi ja
izno si 296,36 KM, a pro sje ~na
348 KM.
Za is pla tu maj skih pen zi ja sa
svim tro {ko vi ma po tre bno je
obezbijediti 131.321.000 KM za
348.268 ko ri sni ka, ko li ko }e pri -
mi ti maj sku pen zi ju. (Fe na)
Doga|aji
BA NJA LU KA - Na ro dna skup -
{ti na RS da nas bi tre ba lo u nas -
tav ku 30. sje dni ce da ra zma tra
Pri je dlog stra te gi je pod sti ca nja
izvo za RS za pe ri od od 2009. do
2012. go di ne.
Po sla ni ci bi tre ba lo da ra zma tra ju i
Pri je dlog stra te gi je pod sti ca nja i ra -
zvo ja stra nih ula ga nja u RS za pe ri -
od od 2009. do 2012. go di ne i Na crt
stra te {kog pla na ru ral nog ra zvo ja RS
za pe ri od od 2009. do 2015. go di ne.
Na ro dna skup {ti na RS tre ba lo bi
da da mi{ lje nje i o Kon so li do va nom
iz vje {ta ju o iz vr{e nju bu d`e ta RS za
pro {lu go di nu, o Iz vje {ta ju Ko mi si je
za kon ce si je RS o ra du za pro {lu go -
di nu, In for ma ci ji o odlu ka ma o po -
mi lo va nju u 2008. go di ni te o
Pri je dlo gu odlu ke o pri hva ta nju za -
du `e nja pre ma Svjet skoj ban ci -
Me |u na ro dnoj aso ci ja ci ji za ra zvoj i
Me |u na ro dnoj ban ci za obno vu i ra -
zvoj po dru gom pro je ktu za uprav -
lja nje ~vrstim otpa dom.
Ko le gi jum Na ro dne skup {ti ne RS
je na sje dni ci odr`a noj u pe tak, 29.
ma ja, do go vo rio da u sri je du, 10. ju -
na, po ~ne no va 31. sje dni ca, na ko -
joj }e, izme |u os ta log, po hi tnoj
pro ce du ri bi ti ra zma tra ni pri je dlo zi
za ko na o iz mje na ma Za ko na o su -
do vi ma, o iz mje na ma Za ko na o
stvar nim pra vi ma, o iz mje na ma Za -
ko na o pri vre dnim dru{ tvi ma, te Pri -
je dlog za ko na o pri va ti za ci ji
dr`a vnih sta no va, ko ji je pre dlo `io
na ro dni po sla nik La zo Ma ri}. (Srna)
De jan [A JI NO VI]
BA NJA LU KA - RS i op {ti na Tre bi nje mo ra }e
bra }i Sa li hu i Mu ame ru Ali ja gi }u da is pla te jo{ bli -
zu pet mi li ona KM ra tne od {te te zbog izu zi ma nja
re pro ma te ri ja la iz nji ho ve za nat ske ra dnje 1993.
go di ne, proi zla zi iz odlu ke Us ta vnog su da BiH.
Naj vi {a sud ska in sti tu ci ja BiH pri hva ti la je ape la -
ci ju bra }e Ali ja gi }a i pot vrdi la dio pre su de Okru `nog
su da Tre bi nje iz 2004. go di ne, ko ji se odno si na is pla -
tu na kna de za ma te ri jal nu {te tu za odu ze ti re pro me te -
ri jal. Ta kvu odlu ku Us ta vni sud je oprav dao
po vre dom pra va Ali ja gi }a na pra vi ~an pos tu pak i pra -
va na imo vi nu.
"Vrho vni sud RS i Okru`ni sud u Tre bi -
nju, u pos tup ku ut vr|i va nja na kna de {te te za odu ze tu
imo vi nu, su o~i gle dno proi zvo ljno pri mi je ni li re le van -
tne po zi ti vno pra vne pro pi se, a par ni ~ni pos tu pak ni je
okon ~an u ra zu mnom ro ku", na vo di se u obra zlo `e nju
pre su de Us ta vnog su da BiH.
Pre su dom Okru `nog su da iz Tre bi nja iz 2004. go -
di ne na lo `e no je RS, op {ti ni Tre bi nje i dr`a vnom pre -
du ze }u "Me ta lac" iz tog gra da, da Ali ja gi }i ma is pla te
bli zu 36 mi li ona KM na kna de za ma te ri jal nu {te tu za
odu ze ti re pro ma te ri jal, ma {i ne i nas ta le ka ma te. Od te
su me {est mi li ona KM se odno si lo na na kna du za izu -
ze ti re pro ma te ri jal, oko 2,2 mi li ona za ma {i ne, a os ta -
tak otpa da na ka ma te. Na kon `al be Pra vo bra ni la{ tva
RS pre su du tre binj skog Okru `nog su da pre ina ~io je
Vrho vni sud RS na lo `iv {i da Ali ja gi }i ma bu de is pla -
}e no 1,2 mi li ona KM na do kna de za pri ~i nje nu {te tu
plus ka ma te. Po tom je usli je di la blo ka da ra ~u na op {ti -
ne Tre bi nje sa ko jih je Ali ja gi }i ma pre ba ~e no
700.000, dok je Vla da RS is pla ti la 1,2 mi li ona KM.
Bu du }i da je Us ta vni sud BiH pot vrdio dio
pre su de Okru `nog su da Tre bi nje ko ji se odno si na na -
MOS TAR - Ha {ki op tu `e nik i
biv {i pred sje dnik ne ka da{ nje vla -
de Hrvat ske Re pu bli ke Her ceg
Bo sne Ja dran ko Prli} ti je kom vi -
ken da je bo ra vio u Mos ta ru zbog
o~e ve smrti, pot vrdi li su ~la no vi
nje go ve obi te lji.
Sa zna je mo ka ko je Prli} u Ni zo -
zem sku tre ba lo da se vra ti si no}, ne -
po sre dno na kon po gre ba nje go va
oca Mi le ta na mos tar skom ka to li -
~kom gro blju "[o ino vac".
''Ja dran ko ne smi je raz go va ra ti ni
sa kim, ni ti na pu {ta ti svo ju ku }u u
Mos ta ru. Mo `e raz go va ra ti s na ma,
~la no vi ma obi te lji, i pri ja te lji ma, ali
ne smi je na pu {ta ti stan. Po se bno ne
smi je kon ta kti ra ti ni sa kim tko bi
mo gao utje ca ti na sud ski pro ces
Me |u na ro dnog su da za ra tne zlo ~i -
ne u Ha gu. Oti }i }e sa mo na o~ev
spro vod'', ka zao nam je ~lan {i re
obi te lji Ja dran ka Prli }a i pod sje tio
ka ko je ovo prvi put da se Prli} na la -
zi na te ri to ri ji BiH ot kad je oti {ao u
Hag u trav nju 2004. go di ne.
On je na veo da je ha {ki op tu `e nik
do sad ne ko li ko pu ta bo ra vio u Za -
gre bu i Ma kar skoj.
"Ni ta da ni je smio na pu {ta ti mjes -
to bo rav ka. Do sad mu ni su do pu {ta li
da ula zi u BiH'', re kao nam je Prli -
}ev ro |ak i do dao ka ko je on u ja ko
do brom zdrav stve nom sta nju.
''U sva kom slu ~a ju, ni ka da na nje -
mu ne bis te mo gli re }i da je ve} ~e -
ti ri go di ne u za tvo ru'', za klju ~io je
na{ su go vor nik.
Prli} je, za je dno s Bru nom Sto ji -
}em, Slo bo da nom Pra ljkom, Mi li -
vo jem Pet ko vi }em, Va len ti nom
]o ri }em i Be ri sla vom Pu {i }em
op tu `en da je kao vi so ki du `no -
snik Hrvat ske Re pu bli ke Her ceg
Bo sne na ra zli ~i te na ~i ne su dje lo -
vao u ra tnim zlo ~i ni ma po ~i nje nim
to kom 1992. i 1993. go di ne na po -
dru ~ju op{i na Pro zor, Us ko plje,
Ja bla ni ca, Mos tar, Lju bu {ki, ^a -
plji na i Va re{.
J.G.
Porodica ka`e da
je Prli} oti{ao samo na
o~evu sahranu
De ser ti fi ko va ni
po li caj ci pi {u In cku
SA RA JE VO - De cer ti fi ci ra ni po li caj ci }e ove se dmi ce od Va len ti na In -
cka, vi so kog pred sta vni ka i spe ci jal nog pred sta vni ka EU u BiH, za tra `it
da prei spi ta i ut vrdi od go vor nost na dle `nih u OHR-u zbog op stru ira nja
rje {a va nja nji ho vih pro ble ma.
"De vet go di na nas ugro `a va ju Ra fi Gre go ri jan, za mje nik vi so kog pred st -
avni ka i bh. vlas ti. Zbog to ga }e mo ove se dmi ce upu ti ti pi smo In cku da prei -
spi ta i ut vrdi od go vor nost Gre go ri ja na i kan ce la ri je OHR-a, ka zao je Jo vo
[i nik, pred sje dnik Sa ve za de cer ti fi ci ra nih po li ca ja ca BiH.
Is ta kao je ka ko de cer ti fi ci ra ni po li -
caj ci po mo} o~e ku ju od To ma sa Ha -
mar ber ga, ko me sa ra za ljud ska
pra va Vi je }a Evro pe, ko ji bi u BiH
tre ba lo da do |e kra jem ju na.
"Po mo} od Ha mar ber ga tra `i li
smo i pi sme no. Do bi li smo od go vor od nje ga u ko jem nam se izvi nja va {to
ra ni je ni je mo gao do }i u BiH, te nas je oba vi jes tio da je upu tio upo zo ra va ju }e
pi smo bh. vlas ti ma i OHR-u zbog op stru ira nja pred sje dni ~ke odlu ke Vi je }a
si gur nost od 30. apri la 2007. go di ne da bu de mo vra }e ni na po sao", ka zao je
[i nik.
On je na gla sio ka ko de cer ti fi ci ra ni po li caj ci ne }e odus ta ti od na ka ne da se
ise le iz BiH.
S.V.
Da nas o stra te gi ji
pod sti ca nja izvo za
Tra `e od go vor nost
na dle `nih u OHR-u
jo{ pet
Prli} bio u Mos ta ru
Po sla ni ci
se ne odri ~u za klju ~a ka
V. PO PO VI]
BA NJA LU KA - Pred sta vni ci po li ti ~kih stra na -
ka ko ji su u Na ro dnoj skup {ti ni RS gla sa li za za klju -
~ke o efe kti ma pre no sa us ta vnih ovla {te nja sa RS na
in sti tu ci je BiH ju ~e su ka za li da }e os ta ti pri tim za -
klju ~ci ma, te da tre ba pro na }i ade kva tan od go vor
na zah tjev vi so kog pred sta vni ka u BiH.
Vi so ki pred sta vnik u BiH Va len tin In cko za tra `io je
u pe tak da Na ro dna skup {ti na RS do 11. ju na pro gla si
ni {ta vnim svo je za klju ~ke o efe kti ma pre no sa na dle -
`nos ti sa RS na BiH i ti me spri je ~i nji ho vo stu pa nje na
sna gu.
@e ljko Mir ja ni}, {ef Po sla ni ~kog klu ba SNSD-a u
par la men tu RS, izja vio je da po sla ni ci Srpske usva ja -
njem se ta za klju ~a ka o efe kti ma pre no sa us ta vnih ovla -
{te nja ni su pre kr{i li Us tav BiH, te da su spre mni za
di ja log s vi so kim pred sta vni kom u ci lju una pre |e nja
fun kci oni sa nja in sti tu ci ja BiH i po {ti va nja Us ta va.
U ju ~e ra{ njem sa op {te nju iz SDS-a
se is ti ~e da oni ne }e gla sa ti za po ni {te nje za klju ~a ka u
ve zi s In for ma ci jom o efe kti ma pre no sa us ta vnih ovla{ -
}e nja sa RS na in sti tu ci je BiH, uko li ko se ta kav zah tjev
na |e na dne vnom re du Na ro dne skup {ti ne RS.
"SDS se ne odri ~e skup {tin skih sta vo va i sma tra ul -
ti ma ti vnim i po ni`ava ju }im zah tjev ru ko vod stvu RS,
na ro ~i to ako se uzme u ob zir da vi so ki pred sta vnik uop -
{te ni je re ago vao na otvo re ne po zi ve Su lej ma na Ti hi }a i
Kon gre sa SDA na po vra tak na pla tfor mu ra tne tzv. Re -
pu bli ke BiH", sma tra SDS.
Pe tar \o ki}, pred sje dnik SP-a, oci je nio je da
ul ti ma tum vi so kog pred sta vni ka ni je rje {e nje i da on ne
bi tre ba lo da pri je ti RS pri mje nom bon skih ovla {te nja,
jer to ne vo di u sta bil nos ti ve} u kon flikt.
"Na ro dna skup {ti na RS se na {la u de li ka tnoj si tu -
aci ji, i ovo je prvi put da se uslo vno pos tav lja ne ko pi ta -
nje ili, ili", ka zao je \o ki} i do dao da vi so ki pred sta vnik
ne }e uki nu ti skup {tin sku odlu ku.
U DNS-u ka `u da je zah tjev vi so kog pred sta vni ka
kraj nje po ni `a va ju }i i da se ne }e de si ti uki da nje skup -
{tin ske odlu ke.
SRS sma tra da se ni ka da do sa da ni je do go di lo da
vi so ki pred sta vnik tra`i da se po ni {ti akt Na ro dne skup -
{ti ne RS i da po sla ni ci tre ba da pro na |u ade kva tan od -
go vor svje sni ~i nje ni ce i mo gu }ih po slje di ca.
Kon stan tin [u va lov, am ba sa dor Rus ke
Fe de ra ci je u BiH, izja vio je ju ~e za Srnu da Na ro dna
skup {ti na RS ima odre |e ni vre men ski pe ri od u ko jem
tre ba da od go vo ri na zah tjev vi so kog pred sta vni ka.
On je izra zio uvje re nje da }e bi ti pro na |e no rje {e -
nje ko je ne }e do da tno po o{ tri ti si tu aci ju. [u va lov sma -
tra da bi lo ka kve van re dne mje re ni su do bro rje {e nje za
BiH.
[u va lov sma tra da bi lo ka kve
van re dne mje re ni su do bro rje {e nje
Na kon zah tje va vi so kog
pred sta vni ka u BiH par la men tu RS
Na kon {to je Us ta vni sud BiH
pri hva tio dio pre su de Okru `nog
su da Tre bi nje iz 2004. go di ne
Do bro s|av Ouk.
na •e| n|k op st| ne Tre b| -
nje. |zja v|o je ju •e da je
|zne na den pre su dom
Üs ta vnoq su da B|H.
Na kon sto do b| je mo
pre su du an qa zo va ce -
mo nas pra vn| t|m | u
sa ra dnj| s Pra vo bra n| -
|as tvom PS pre du ze t|
da |je ko ra ke. ka zao je
Ouk.
]uk
izne na |en
Sa lih
Ali ja gi}
3 Doga|aji 1. 6. 2009. qpofekfmkbl
Ka ra d`i} u
sri je du na
sta tu snoj
kon fe ren ci ji
HAG - Sta tu sna kon fe ren ci ja
u pre dme tu pro tiv Ra do va na
Ka ra d`i }a, biv {eg pred sje dni ka
RS ko jeg op tu `ni ca te re ti za ge -
no cid, zlo ~i ne pro tiv ~o vje ~nos -
ti i kr{e nja za ko na i obi ~a ja
ra to va nja u BiH od 1992. do
1995. go di ne, bi }e odr`a na 3.
ju na u Ha {kom tri bu na lu.
Ka ra d`i }ev tim od bra ne je 25.
ma ja pre dao zah tjev za odba ci -
va nje op tu `ni ce na osno vu spo -
ra zu ma o imu ni te tu, pre ma
ko jem je ame ri ~ki di plo ma ta
Ri ~ard Hol bruk u ju lu 1996. go -
di ne obe }ao Ka ra d`i }u da ne }e
bi ti kri vi ~no go njen u Tri bu na lu
uko li ko se po vu ~e iz ja vnog `i -
vo ta.
Od bra na je na ve la 15 svje do -
ka spo ra zu ma i za tra `i la da se u
su dni ci odr`i nji ho vo sa slu {a -
nje, uklju ~u ju }i i Hol bru ka, ko ji
ne gi ra da je Ka ra d`i }u obe }ao
imu ni tet. (Srna)
"Bal kan
pre pus ti ti
Bal kan ci ma"
VA [IN GTON - Dag Ban dau,
spo ljno po li ti ~ki ko lu mnis ta,
oci je nio je da je u~e{ }e u ko lo -
ni jal nom pro je ktu na Bal ka nu
ap so lu tno pro tiv ame ri ~kih in te -
re sa i da bi za Va {in gton bi lo
naj bo lje da Bal kan pre pus ti Bal -
kan ci ma.
Ban dau je na kon fe ren ci ji u
Va {in gto nu, ko ju je or ga ni zo va -
la Fon da ci ja Lord Baj ron u sa -
ra dnji s Ame ri ~kim sa vje tom za
Ko so vo, na gla sio da je ame ri -
~ka i evrop ska po li ti ka na pros -
to ri ma biv {e Ju go sla vi je
"des tru kti vno li ce mjer je," u ko -
jem je je di ni do slje dan "prin cip"
da "Srbi ni kad ni su u pra vu".
Na pe to sa tnoj se si ji na Ka pi tol
hi lu, ko ja je odr`a na 27. ma ja,
niz ek spe ra ta je pre do ~io sli ku
si tu aci je na Bal ka nu i alar man -
tne ame ri ~ke ini ci ja ti ve da se
po no vo po tpa li bal kan sko "bu re
ba ru ta", a na gla {e no je da se ci -
je li ame ri ~ki plan za Bal kan
osla nja na ka pi tu la ci ju Beo gra -
da i Ba nja lu ke. (Srna)
Obno va
200 ku }a
ORA [JE - Kan ce la ri ja za ra -
se lje ne oso be Vla de Po sav skog
kan to na to kom ove go di ne pla -
ni ra iz gra di ti, obno vi ti i re kon -
stru isa ti oko 200 obje ka ta u
ovom kan to nu, ko ji su uni {te ni i
o{te }e ni u pro te klom ra tu.
Iz do na ci ja Mi nis tar stva ra se -
lje nih oso ba i iz bje gli ca FBiH
pla ni ra no je 50 do na ci ja za
obno vu ku }a, a od me |u na ro -
dnih or ga ni za ci ja 60.
Kao i pret ho dnih, i ove go di -
ne, naj ve }i do na tor obno ve po -
ru {e nih porodi~nih ku }a
hrvat skih po vra tni ka u ovom
kan to nu je Vla da Re pu bli ke
Hrvat ske.
Ona }e hrvat skim po vra tni -
ci ma do ni ra ti uku pno 80 pa ke -
ta gra |e vin skog ma te ri ja la za
obno vu nji ho vih po ru {e nih
ku }a.
Iz bu d`e ta Po sav ske `u pa ni -
je za obno vu po vra tni ~kih ku -
}a to kom ove go di ne
pla ni ra no je iz dva ja nje oko
200.000 KM. (Fe na)
Vijesti
kna du ma te ri jal ne {te te za re pro ma te ri jal, Ali ja gi }i -
ma }e mo ra ti bi ti na mi ren iznos do {est mi li ona KM.
Odlu kom Us ta vnog su da BiH dio pre su de za na kna -
du ma te ri jal ne {te te za izu ze te ma {i ne i ka ma te vra -
}en je na po no vni pos tu pak.
U Us ta vnom su du BiH ka za li su ju ~e da ne pos -
to ji strik tni rok do ka da odlu ka mo ra bi ti iz vr{e na,
na kon {to bu de objav lje na u "Slu `be nom gla sni ku
BiH", ve} da to za vi si od slu ~a ja do slu ~a ja.
Slo bo dan Ra dulj, pra vo bra ni lac RS,
izja vio je da }e se Pra vo bra ni la{ tvo o odlu ci Us ta -
vnog su da BiH izja sni ti na kon {to je de ta ljno pro u~i,
ali do da je da je ve} sa da ja sno da je do ne se na po ~u -
dnim kri te ri ju mi ma.
"Pre ma sve mu {to sa da zna mo, ova pre su da je
skan da lo zna i kon tro ver zna", ka `e Ra dulj.
U Pra vo bra ni la{ tvu RS su ne za do vo ljni, jer je
Us ta vni sud BiH pri hva tio ra ni je ospo re nu ar gu men -
ta ci ju i na la ze vje {ta ka da je za nat ska ra dnja Ali ja gi -
}a ima la oko 4,1 to nu sre brnih elek tro da, ~i ja je vri je -
dnost pro ci je nje na na oko 4,4 mi li ona KM.
"Ra ni je je u sud skom pos tup ku do ka za no da se
ni je ra di lo ni o ka kvim sre brnim, ve} o obi ~nim elek -
tro da ma. Mi i da lje os ta je mo pri to me. Zbog to ga je
po di gnu ta i kri vi ~na pri ja va pro tiv onih ko ji su sa ~i -
ni li za pi snik pri izu zi ma nju imo vi ne iz za nat ske ra -
dnje i vje {ta ka", is ti ~e Ra dulj.
Ek sper tska ko mi si ja ko ju je for mi ra -
la Vla da RS, na ime, do ve la je u su mnju ta ~nost za pi -
sni ka ko mi si je op {ti ne Tre bi nje ko ja je 1993. go di ne
izu zi ma la i po pi si va la imo vi nu ra dnje bra }e Ali ja gi -
}a. Ko mi si ja je ta da ne vje ro va tnim oci je ni la na vo de
da je ta ko ma la li mar sko-bra var ska ra dnja ima la ~ak
~e ti ri to ne sre brnih elek tro da u vri je dnos ti od 4,4 mi -
li ona KM. Oni su, pak, sma tra li da se vri je dnost sve
ras pro da te imo vi ne ra dnje "Ali ja gi}" kre }e oko 1,2
mi li ona KM bez ka ma ta. Zbog to ga je 2005. go di ne
Cen tar ja vne bez bje dnos ti Tre bi nje po dnio iz vje {taj o
po ~i nje nom kri vi ~nom dje lu zbog osno va ne su mnja
da je Sa lih Ali ja gi} to kom par ni ce upo tre blja vao ne -
is ti ni tu po slo vnu do ku men ta ci ju i pri kri vao stvar no
po slo va nje fir me 'Ali ja gi}'". Tre binj ska po li ci ja po -
dni je la je ta da iz vje {taj i pro tiv vje {ta ka ko ji su ut -
vr|i va li vi si nu {te te.
Obrad Raj ~e vi }, tu`ilac Okru`nog
tu`ila{ tva Tre bi nje, izja vio je ra ni je da je Sa li hu Ali -
ja gi }u, s ob zi rom na to da po red bh. ima i dr`av ljan -
stvo Hrvat ske, pre ko Mi nis tar stva prav de BiH dva
pu ta upu }i vao po ziv BiH, da se izja sni o ovoj pri ja vi,
ali da je to bi lo be zus pje {no, zbog ~e ga is tra ga sto ji u
mjes tu.
Bra }a Ali ja gi }i ju ~e ni su `e lje li da ko men ta ri {u
odlu ku Us ta vnog su da BiH, na vo de }i da }e to u~i ni ti
tek ka da do bi ju sve pa pi re.
O na kna di
{te te za
izu ze te
ma {i ne i
ka ma ta ma
po no vo }e
odlu ~i va ti
na dle `ni
sud
Ali ja gi }i ma
mi li ona KM
Mi nis tar stvo fi nan si ja i tre zo ra BiH ne ma in stru men te za u{te de u bh. in sti tu ci ja ma
Ne {te de na pu to va nji ma i ko mi si ja ma
N. KRSMAN
SA RA JE VO - Mi nis tar stvo fi nan si ja i tre -
zo ra BiH ne mo `e spri je ~i ti ras tro {nost u bh. in -
sti tu ci ja ma i nji ho ve ve li ke iz dat ke za
pu to va nja, re pre zen ta ci je, dne vni ce i rad u ko -
mi si ja ma, pot vrdio je ju ~e Fu ad Ka su mo vi}, za -
mje nik mi nis tra fi nan si ja i tre zo ra BiH.
"Sve in sti tu ci je ima ju pre dvi |e ne izno se za
ove tro {ko ve u go di{ njem bu d`e tu. S ob zi rom na
tre zor sko po slo va nje Mi nis tar stvo im mo `e obus ta -
vi ti is pla tu ako oni pre ko ra ~e te tro {ko ve. U pra ksi
je te {ko pro ves ti u{te de na ovim stav ka ma, ali to
}e mo spri je ~i ti ka da us ko ro po ~ne s ra dom je di ni ca
in ter ne re vi zi je", ka zao je Ka su mo vi}.
Sin di kat za po sle nih u in sti tu ci ja -
ma BiH ne da vno je upo zo rio da }e stu pi ti u {trajk
ako se mje re {te dnje sve du sa mo na sma nji va nje
pla ta za po sle ni ci ma. Pod sje ti li su po slo dav ca da
u{te du od 40 mi li ona KM, pre ma zah tje vu Me |u -
na ro dnog mo ne tar nog fon da, mo gu na pra vi ti i
sma nje njem svo jih dne vni ca, re pre zen ta ci je i ra da
u ko mi si ja ma.
Rem zi ja Ka dri}, pred sje dnik Ko mi si je za
admi nis tra ti vne po slo ve Par la men tar ne skup {ti ne
BiH, ka `e da je po kre nuo ini ci ja ti vu za sma nje nje
dne vni ca i na kna da za rad u ko mi si ja ma.
"Po kre nu ta je ini ci ja ti va da se pre po lo vi na -
kna da za rad u ko mi si ja ma i da ni ko od po sla ni ka i
de le ga ta po ovom osno vu ne mo `e do bi ti vi {e od
500 KM mje se ~no. Sa da sa mo za rad u ad hok ko -
mi si ji po sla ni ci na pla te po 490 KM mje se ~no. Zna -
tno ma nja su pri ma nja za re do van rad u
ko mi si ja ma, ona su oko 60 KM mje se ~no", ka zao
je Ka dri}.
Do da je da je ve} bi lo ini ci ja ti va da se ne pla -
}a ju dne vni ce za pu to va nja u ze mlji, po se bno ako
su to dne vni ce za do la zak na sje dni cu ko mi si je ili
par la men ta.
"Ni je pro {la ta ini ci ja ti va, ali
po no vi }e mo je. Ako ~la no vi za je dni ~ke kom si je ne
bu du pris ta li na to on da ne ka se prav da ju ja vnos ti
za {to u ova ko te {koj eko nom skoj si tu aci ji na pla }u -
ju sva ki svoj ko rak dok obav lja ju re do vne akti -
vnos ti zbog ko jih su iza ba ra ni", ka `e Ka dri}, ko ji je
za pa m}en i kao po kre ta~ pro pa le za kon ske ini ci ja -
ti ve za is pla tu pen zi ja od ne ko li ko hi lja da KM za
po sla ni ke i de le ga te.
Ka su mo vi} na gla {a va da je Sa vjet mi nis ta ra
BiH pri je dva de se tak da na do nio odlu ku o osni va -
nju je di ni ce za in ter nu re vi zi ju ko ja }e pra ti ti tro -
{ko ve u svim bh. in sti tu ci ja ma, a do ta da sa mo
mo gu kon sta to va ti ko li ko je ko po tro {io.
Sa mo za rad u ad hok
ko mi si ji po sla ni ci na pla te
po 490 KM mje se ~no
U pra ksi je te {ko pro ves ti
u{te de na ovim stav ka ma,
ali to tre ba da spri je ~i
bu du }a je di ni ca in ter ne
re vi zi je, ka zao Ka su mo vi}
FO TO AR HIVA
Pre ma sve mu {to sa da zna mo, ova pre su da
je skan da lo zna i kon tro ver zna, ka `e Ra dulj
Za nat ska
ra dnja
"Ali ja gi}"
FO TO AR HI VA
4 Doga|aji qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Pa ras tos
srpskim
bor ci ma
PRNJA VOR - U spo men-
hra mu sve tog ve li ko mu ~e ni ka
kne za La za ra na Vu ~i ja ku ju ~e
je slu `e na sve ta li tur gi ja i
odr`an pa ras tos za po gi nu le sr-
pske ro do lju be od bo ja na Ko -
so vu do po slje dnjeg
od bram be no-ota d`bin skog ra ta.
Sve tu li tur gi ju slu `i lo je lo -
kal no sve {ten stvo, pre dvo |e no
je re jem Du {kom Vu ~e no vi }em.
Na kon vjer skog obre da, pred -
sta vni ci op {tin ske vlas ti, de le -
ga ci je bo ra ~ke or ga ni za ci je,
po ro di ce, ro dbi na i pri ja te lji po -
lo `i li su cvi je }e i pri slu `i li svi -
je }e za 626 bo ra ca ~i ja su
ime na ukle sa na na spo men-plo -
~a ma ovog hra ma. (Srna)
"Hrvat ski
na rod u BiH
na cje di lu"
SA RA JE VO - Hrvat ski na rod
u BiH je os tav ljen na cje di lu,
za klju ~io je Ivo Mi ro Jo vi}, po -
sla nik HDZ BiH u Do mu na ro -
da par la men ta BiH.
Jo vi} je ovo ka zao ko men ta ri -
{u }i odlu ku Us ta vnog su da BiH
ko jom je odbi jen nje gov zah -
tjev za ocje nu us ta vnos ti Za ko -
na o Ja vnom RTV sis te mu u
di je lu ko jim se pre dvi |a ju tri
ja vna RTV ser vi sa i dvi je te le -
vi zij ske i dvi je ra dio-sta ni ce za
te ri to ri ju odre |e nog en ti te ta.
"Tri go di ne je Us ta vnom su du
tre ba lo da do ne se odlu ku i na -
kon to ga hrvat ski na rod u BiH
os tav lja ju na cje di lu. @e le to bo -
`e mul tie tni ~ku BiH, a u s tva ri
su odre di li da je ova ze mlja
odre |e na sa mo za je dan od na -
ro da. To je di ktat", na gla sio je
Jo vi} i na ja vio da }e svoj zah -
tjev upu ti ti Me |u na ro dnom su -
du prav de u Stra zbu ru.
Jo vi} je kon sta to vao da je
"ap surd da stra ne su di je odlu -
~u ju u pra vo su |u BiH jer oni ne
`i ve u ovoj ze mlji, ve} sa mo
do la ze i gos tu ju za ve li ku pla tu
da bi kro ji li ka pu, ali ka pa ne
mo `e da sto ji jer ni su iz mje ri li
gla vu". (Srna)
Una pri je di ti
sa ra dnju sa
Egip tom
SA RA JE VO - Prva sje dni ca
Mje {o vi tog ko mi te ta za eko -
nom sku, nau ~nu, te hni ~ku i
kul tur nu sa ra dnju izme |u BiH i
Egip ta tre ba lo bi da bu de
odr`a na kra jem ju na i po ~et -
kom ju la u Sa ra je vu, na ja vio je
Slo bo dan [o ja, am ba sa dor BiH
u Egip tu.
[o ja je is ta kao da je tre nu tno
vrlo ma li obim sa ra dnje.
"Ja ko je bi tno da pri li kom pri -
pre ma za ovaj sas ta nak sta vi mo
na pa pir {to je mo gu }e vi {e
kon kre tnih pro je ka ta. Ako os ta -
ne sa mo na pri ~i da bi tre ba lo
po bolj {a ti odno se na sva kom
pla nu, on da ni smo ni {ta pos ti -
gli", sma tra [o ja.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, mi -
nis tar za me |u na ro dnu sa ra dnju
u Vla di Egip ta do }i }e na sje -
dni cu s odre |e nim bro jem bi -
zni sme na ko ji su za in te re si ra ni
za ula ga nja u BiH.
"BiH tre ba do bro da se fo ku -
si ra na oblas ti sa ra dnje ko je `e li
da pla si ra Egip tu", ka zao je am -
ba sa dor [o ja. (Fe na)
Vijesti
Fi nan sij ski plan "@e lje zni ca FBiH"
Par la ment pro tiv ve }ih pla ta
S. VE LI]
SA RA JE VO - Fi nan sij skim pla nom "@e lje zni ca
FBiH" u ovoj go di ni pre dvi |e no je po ve }a nje pla ta i tro -
{ko va za po sle nih za 15,6 od sto, a zas tu pni ci u Par la men tu
FBiH sma tra ju da ovaj akt sa dr`i niz ne pra vil nos ti.
Pre ma fi nan sij skom pla nu po slo va nja "@e lje zni ca", za
pla te i ma te ri jal ne tro {ko ve bi }e po tre bno oko 95 mi li ona
KM, a za amor ti za ci ju in fras tru ktu re oko 40 mi li ona KM.
Plan ni je usvo jen na pro {lo se dmi ~noj sje dni ci Pred sta vni -
~kog do ma Par la men ta FBiH.
Ha fe za Sa blja ko vi}, zas tu pnik De mo krat ske na ro dne za -
je dni ce BiH, ka `e da od "@e lje zni ca FBiH", iako se u njih
mno go ula `e, ne ma efe kta.
"Po ovom pla nu, tro {ko vi ras ho da za 2009. go -
di nu bit }e uve }a ni za 40 od sto. Uku pan pla ni ra ni pri hod je
250 mi li ona KM, a do bit 580.000 KM. U pla nu je evi den tno
po ve }a nje gran ta za pla te i to za oko 15 mi li ona KM u odno su
na 2008. go di nu", is ta kla je Sa blja ko vi }e va.
Do da je da ni ko iz "@e lje zni ca" Par la men tu FBiH ni je
obra zlo `io gdje je utro {en no vac od kre di ta i iz bu d`e ta.
"U pla nu je is ta knu to ka ko }e bi ti pri si lje ni da, ako ne do -
bi ju od Vla de FBiH 100 mi li ona KM, sma nje grant za amor ti -
za ci ju, ni ka ko za pla te. ^i nje ni ca je da se no vac za '@e lje zni ce'
odva ja na {te tu bu d`et skih ko ri sni ka, a da su re zul ta ti mi ni -
mal ni ili ih ne ma ni ka ko", ka `e Sa blja ko vi }e va.
U Mi nis tar stvu pro me ta i ko mu ni ka ci ja FBiH sma tra ju
da pri mje dbe zas tu pni ka ni su re al ne.
"Bdi je mo nad sva kimdi na rom, gdje i ka ko je
po tro {en, ka ko bi smo odr`a li sis tem u fun kci ji", is ta kao je Izet
Me hi na gi}, po mo }nik re sor nog mi nis tra.
Kad je ri je~ o pla ni ra nom po ve }a nju pla ta, on ka `e da je
uo~e na gre {ka u pri mje ni Ko le kti vnog ugo vo ra to kom 2008.
go di ne.
"Sa tni ce upo sle nih ni su bi le obra ~u na te po ugo vo ru. Ova
ne pra vil nost odra zi la se na 2009. go di nu zbog ~e ga je i grant
za pla te uve }an", ka zao je Me hi na gi}, na gla siv {i ka ko je u ze -
mlja ma EU pra ksa da tro {ko ve amor ti za ci je in fras tru ktu re u
pu nom ka pa ci te tu sno si dr`a va.
"Kod nas sve ga 30 od sto ide na te ret dr`a ve, a
sve os ta lo je gu bi tak. U pla nu je pre dvi |e no da za amor ti za ci -
ju bu de obe zbi je |e no 39,8 mi li ona KM. U FBiH ne ma spre -
mnos ti za ovo, pa ni oba ve ze ne }e bi ti ispo {to va ne", ka zao je
Me hi na gi}.
Ka `e ka ko je re al no da, uko li ko ne bu de nov ca, prvo bu -
du sma nje ni svi tro {ko vi, pa pla te. Na ja vio je i mo gu }nost
sma nje nja pla ta upo sle nih u "@e lje zni ca ma FBiH' za de set od -
sto, jer je si tu aci ja u ovom pre du ze }u alar man tna.
"Rad '@e lje zni ca FBiH' u ovoj go di ni pao je za 30 od sto,
a FBiH, osim {to je izmi ri la pro {lo go di{ nji dug, ni je dnu tran {u
ni je pre ba ci la ovom pre du ze }u", do dao je on.
Par la men tar ci o~e ku ju obra zlo `e nje
o utro {ku nov ca od kre di ta i iz bu d`e ta
Di re kci ja
"@e lje zni ca FBiH"
FO TO N. UGLJE [A
Ve sna DU KA
TRE BI NJE - Auto mo bil opel as tra vla sni ka
Jo va na Ben de ra }a, po mo }ni ka upra vni ka
Okru`nog za tvo ra Pu da ri ca, je za pa ljen, pot -
vr|e no je iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Tre bi nje.
Iz po li ci je su ka za li da je na kon uvi |a ja ut -
vr|e no da pos to je ele men ti kri vi ~nog dje la pa lje vi -
ne.
Po `ar na vo zi lu u Du {a no voj uli ci de -
`ur noj po li cij skoj slu `bi pri jav ljen je ju ~e u 4.40.
Na kon pri ja ve na te ren su iza {li, po red po li ci je, i
pri pa dni ci Va tro ga sne je di ni ce Tre bi nje, ko ji su lo -
ka li zo va li po `ar.
De `ur nog tu `i oca Okru `nog tu `i la{ tva u Tre bi -
nju Obra da Ra i~e vi }a smo za te kli na li cu mjes ta,
ali ni je `e lio da va ti ni ka kve in for ma ci je u ci lju is -
tra ge.
Po ro di ca Ben de ra} sta nu ju u pri ze -
mlju stam be ne zgra de, a opel as tra je bi la par ki ra na
ispod pro zo ra spa va }e so be.
Oni ka `u da, i po red to ga {to se sve de si lo go -
to vo na ku }nom pra gu, ni su ~u li ni ti pri mi je ti li ni -
{ta su mnji vo, dok ih ni je pro bu dio pra sak, a on da
su kroz pro zor ugle da li va tru. Sre }a je, ka `u Ben -
de ra }e vi, {to im dje ca ni su bi la tu i {to ni su do `i -
vje li tra umu.
Ni nji ho ve ko m{i je ni su uo~i le ni {ta
su mnji vo, ali pre tpos tav lja ju da su po ~i ni oci do {li
iz prav ca dvo ri {ta po slo vnog obje kta "Te le ko ma
Srpske", ko ji je u kru gu stam be no-po slo vnih obje -
Ne znam da sam se
ne ko me ne {to za mje rio
ni ti mi je iko pri je tio
ili bi lo ~i me na go vi jes tio
da bi mi se ta ko
ne {to mo glo de si ti,
re kao Ben de ra}
U po slje dnjih
ne ko li ko
mje se ci od
po `a ra i
ek splo zi ja
stra da lo je
vi {e vo zi la
[te ta na auto mo bi lu
jo{ ni je ut vr|e na
FO TO NN
U po `a ru stra da la
opel as tra Jo va na
Ben de ra }a u Du {a no voj
uli ci u Tre bi nju
Za pa lje n
rukovodioca
KO ZAR SKA DU BI CA - Po ro -
di ca Vi do vi} iz Ko zar ske Du bi ce
dvi je go di ne od po gi bi je si na Slo -
bo da na - Bo be Vi do vi }a pro `iv lja -
va is tu bol, ali ih tje {i ~i nje ni ca da
je za hva lju ju }i nje go vim do ni ra -
nim or ga ni ma pe to ro lju di do bi lo
pri li ku za no vi `i vot.
U pro {lu su bo tu je obi lje `e na go -
di{ nji ca po gi bi je ovog mla di }a. Po -
ro di cu Vi do vi} su po sje ti li oni
ko ji ma je spa sen `i vot, a odr`an je i
me mo ri jal ni tur nir u mje snoj za je -
dni ci Me |e |a.
Slo bo dan - Bo bo Vi do vi} je 30.
ma ja 2007. go di ne ne da le ko od po ro -
di ~ne ku }e za do bio te {ke po vre de u
sao bra }aj noj nez go di, na kon ~e ga mu
je kon sta to va na kli ni ~ka smrt moz ga.
Nje go vi ro di te lji i brat su ta da ne se bi -
~no odlu ~i li da nje go ve or ga ne do ni -
ra ju i ta ko spa su dru ge `i vo te.
To do ru Bu di }u iz Ba nja lu ke pre sa -
|en je je dan bu breg, a dru gi Ali ji
Be go vi} iz Tu zle. Isme tu De ve d`i }u
iz Tu zle pre sa |e na je je tra, a za hva -
lju ju }i tran splan ta ci ji ro` nja ~e po no -
vo vi de El sa da Sko ki} i Ha san Ibri}.
"Osje }a mo pra zni nu i uvi jek }e mo
je osje }a ti, ali nam je dra go vi dje ti
ove lju de kroz ko je na{ sin `i vi.
Dra go nam je da se jav lja ju jer oni
su dio na {eg Bo be", ka zao je otac
Mi lan Vi do vi}.
Bu di} je re kao da sva ki put os ta je
bez pra ve ri je ~i ka da se sje ti hu ma -
nos ti te po ro di ce.
"Ovo je moj dru gi ro |en dan i svoj
pra vi da tum ro |e nja sam za bo ra -
vio", is ta kao je on.
Po ro di ca Vi do vi} je na gla si la da
ne `a li {to je do ni ra la or ga ne, te da
}e se u~la ni ti u Do nor sku mre `u.
"@ao nam je {to on vi {e ni je s na -
ma i ni ka da ne }e mo pre `a li ti, ali
ipak, da nas osje }am po se bnu sre }u
gle da ju }i ove lju de. Oni `i ve i to
nam ubla `u je bol", ka za la je maj ka
stra da log mla di }a Smi lja Vi do vi}.
Ja smin ka Muj ka no vi}, pred sje dni -
ca Do nor ske mre `e BiH, u su bo tu je
ta ko |e obi {la po ro di cu Vi do vi} i
uru ~i la im pri zna nje i sli ku kao sim -
bo li ~an po klon. Ona je is ta kla da da -
nas pos to ji do bra uve za nost izme |u
kli ni ~kih cen ta ra Ba nja lu ka, Tu zla i
Za greb i da je tran splan ta ci ja vrhun -
ski or ga ni zo va na.
D.Ko.
5 Doga|aji 1. 6. 2009. qpofekfmkbl
Go di{ nji ca po gi bi je
Slo bo da na Vi do vi }a
N. KRSMAN
SA RA JE VO - Upra vni odbor Sa mos tal nog sin -
di ka ta Ja vnog pre du ze }a RTV BiH u tran zi ci ji da nas
}e odlu ~i va ti o po kre ta nju ge ne ral nog {traj ka na kon
{to je tro je za po sle ni ka RTV FBiH do bi lo ot kaz.
D`e na na Zo lo ta, Adis Ba kra~ i Mir za Hus ki}, no vi -
na ri i ure dni ci RTV FBiH, u pe tak su oba vije {te ni da su
do bi li ot kaz i za bra njen im je ulaz u zgra du RTV do ma
na kon ~e ga su usli je di le rea kci je ovog sin di ka ta i Sin di -
kal ne or ga ni za ci je BHT 1.
Bran ka Ini}, pra vnik u Hel sin {kom ko mi te tu
za ljud ska pra va BiH, ka za la je ju ~e da su oba vije {te ni o
ovom slu ~a ju, te pot vrdi la da je sa mo je dan od za po sle -
ni ka i zva ni ~no do bio rje {e nje o ot ka zu.
"Rje {e nje o ot ka zu ugo vo ra o ra du dos tav lje no
je pu tem po {te sa mo je dnom od za po sle ni ka i za pa -
zi li smo dras ti ~ne po vre de ljud skih pra va i kr{e nje
Za ko na o ra du FBiH. Hel sin {ki ko mi tet uklju ~i }e se
u ovaj slu ~aj i po os ta lim rje {e nji ma ~im bu du uru ~e -
na za po sle ni ci ma", re kla je Ini }e va.
Ni ko od otpu {te nih ra dni ka ju ~e ni je `e lio da ko -
men ta ri {e na ~in na ko ji su otpu {te ni, ali tvrde da }e svo ja
pra va {ti titi svim pra vnim sred stvi ma.
Ka ko smo sa zna li, Zo lo ta i Ba kra~ ot ka ze
su do bi li dok su bi li na bo lo va nju. Hus ki}, ko ji je na ~e lu
Sin di ka ta, o ot ka zu je oba vije {ten od ra dni ka obez bje |e -
nja u RTV do mu.
Iz Sin di kal ne or ga ni za ci je BHT 1 is ti ~u da je ot kaz
Hus ki }u mo ti vi san i nje go vim is tu pa nji ma u fun kci ji
pred sje dni ka Sin di ka ta, {to zna ~i da ni je go vo rio sa mo u
svo je ime. Po slo vo dni odbor RTV FBiH sa op {tio je da je
na kon pro ve de nog pos tup ka ut vr|e no da su ovi upo sle -
ni ci od go vor ni za po vre du ra dne dis ci pli ne, te su do ne se -
na rje {e nja o ot ka zu ugo vo ra o ra du.
"Rje {a nja su im upu }e ne po {tom, a sve u
skla du s Pra vil ni kom o ra du RTV FBiH", na vo di se u sa -
op {te nju Po slo vo dnog odbo ra uz obra zlo `e nje da pre ma
pra vi li ma Slu `be ob zbje |e nja ni je do zvo ljen ulaz ne za -
pos leni ma, pa ta ko ni ovim biv {im za po sle ni ci ma.
Ini }e va je ocije ni la da Zo lo ta, Hus ki} i Ba kra~ jo{
ni su biv {i za po sle ni ci, ne go to mo gu bi ti tek na kon pra -
vo mo }ne odlu ke.
Sin di kal na or ga ni za ci ja BHT 1 na vo di da je za bri -
nja va ju }e {to je po vod ot ka za is tu pa nje ovih za po sle ni ka
u me di ji ma, a ne ta ~nost nji ho vih na vo da.
Mo gu} {trajk zbog
otpu {ta nja no vi na ra
Zo lo ta i Ba kra~ ot ka ze do bi li dok
su na bo lo va nju, Hus ki }a oba vi jes ti li
ra dni ci obez bje |e nja
Ja smin ka
Muj ka no vi} im uru ~i la
pri zna nje i sli ku
F
O
T
O

N
N
Srbi pro tiv
oku plja nja
Bo{ nja ka
KRA VI CA, BRA TU -
NAC - Srbi iz mje sne za je -
dni ce Kra vi ca, kod
Bra tun ca, za tra `i li su u pi -
smu upu }e nom do ma }im i
me |u na ro dnim in sti tu ci ja -
ma da ne do zvo le oku plja -
nje ko je su Bo{ nja ci
za ka za li za 13. jul u kru gu
Ze mljo ra dni ~ke za dru ge u
Kra vi ci.
Srbi su po me nu to oku -
plja nje oci je ni li kao te {ku
pro vo ka ci ju ko ja bi mo gla
da do ve de do in ci de na ta i
me |u na ci onal nog su ko ba.
"Ovaj skup sra ~u nat je s
ci ljem po di za nja na pe tos ti i
po gor {a nja be zbje dno snog
sta nja u Kra vi ci, ko ja je
sim bol srpskog stra da nja u
od bram be no-ota d`bin skom
ra tu", re kao je Mi le Mi lov -
~e vi}, pred sje dnik Sa vje ta
mje sne za je dni ce Kra vi ca.
On je pod sje tio da su "ja -
ke mu sli man ske oru `a ne
sna ge iz Srebre ni ce pod
ko man dom Na se ra Ori }a
na Bo `i}, 7. ja nu ara 1993,
na pa le Kra vi cu ka da su po -
tpu no ra zo ri le i uni {ti le
svih ov da{ njih 26 srpskih
se la, a na ku }nom pra gu
ubi le 49 ci vi la".
Ra zna bo{ nja ~ka udru `e -
nja su u cen tru ovog sr-
pskog se la na ja vi la
odr`a va nje vjer skog obre da
i po la ga nje cvije }a u pros -
to ri ja ma Ze mljo ra dni ~ke
za dru ge, gdje su, po slije
pa da Sre bre ni ce, bi li za tva -
ra ni Bo{ nja ci. (Agen ci je)
ka ta Du {a no ve uli ce.
Jo vi ca Ben de ra} tvrdi da ne mo `e ni pre tpos ta -
vi ti ko bi mo gao da po dme tne po `ar.
"Ne znam da sam se ne ko me ne {to za -
mje rio ni ti mi je iko pri je tio ili bi lo ~i me na go vi jes -
tio da bi mi se ta ko ne {to mo glo de si ti", re kao je
Ben de ra}.
[te ta na auto mo bi lu jo{ ni je ut vr|e na, a o~e ku -
je se izu zi ma nje do ka znog ma te ri ja la, ko ji bi bio
po slat na vje {ta ~e nje.
Do bro slav ]uk, na ~el nik op {ti ne Tre bi nje, upr-
kos po slje dnjem slu ~a ju u Du {a no voj uli ci izja vio
je ju ~e da je u ovom tre nut ku sta nje bez bje dnos ti u
Tre bi nju u fa zi po prav lja nja.
"Sve je na ni vou spo ra di ~nog de {a va -
nja", ka zao je ]uk.
U po slje dnjih ne ko li ko mje se ci od po `a ra i ek -
splo zi ja je stra da lo vi {e vo zi la na po dru ~ju ko je po -
kri va CJ Tre bi nje, ~i ji su vla sni ci po li cij ski ra dni ci,
ko ji su vi {e pu ta i na pa da ni.
Od po `a ra su, u ovoj go di ni, stra da li auto mo bi -
li Su lej ma na Be ri {e i Ale ksan dra Du ki }a, a pri je
mje sec je po dme tnu ta i ek splo zi vna na pra va ispod
ka mi ona ~i ji je vla snik po li ca jac Go ran Iv ko vi} iz
Bi le }e.
Osim njih, na po dru ~ju CJB Tre bi nje su stra da -
la i vo zi la jo{ ~e tvo ro pri pa dni ka or ga na re da i pra -
vo su |a, in spe kto ra tre binj skog CJB Slav ka Dra pi }a
i Pe tra Ko zja ka, gdje je po ~i ni lac ot kri ven, a bom ba
je ek splo di ra la i ispod auto mo bi la si na su di je Lji -
lja ne Si mo vi} i advo ka ta Mi re Vu ~i ni}.
U Tre bi nju su akti vi ra ne ek splo zi vne na pra ve i
ispod BMW-a Igo ra An |e li }a, {ko da okta vi je Sla ve na
Vu ka lo vi }a, mer ce de sa Da ni la Pa vlo vi }a, gol fa Slo bo -
da na Gru ba ~a, a Bo ri su Ive lji iz Tre bi nja su u dvi je ek -
splo zi je uni {te ni to jo ta i mer ce des.
Ek splo zi vna na pra va akti vi ra na je i ispod pa sa -
ta Ra da Nin ko vi }a, ispod pe `oa Bi lja ne [kri van,
gol fa 2 Mir ka Glo gov ca, kao i gol fa 2 Dra ga na Je li -
}a i mo to ci kla ka va sa ki Krsti vo ja Mi jo vi }a.
Osim tih, na po dru ~ju ko je po kri va
CJB Tre bi nje de si lo se jo{ ne ko li ko ek splo zi ja ove
vrste i to u Bi le }i ispod mer ce de sa Dra `e na Dun -
|e ra, ko me je svo je vre me no zo ljom ga |an i po slo -
vni obje kat, te mer ce de sa Bo ri sla va Ko va ~e vi }a,
dok je u Gac ku o{te }en auto mo bil Mla de na [u ko -
vi }a.
Ta ko |e, ek splo zi vne na pra ve su akti vi ra ne i u
ku }nim dvo ri {ti ma Mi la na ]u ri }a, ko me su usljed
ek splo zi je stra da la tri auto mo bi la i dio ku }e, a o{te -
}e nja su pre trpje le i ~e ti ri ku }e u ko m{i lu ku. Bom -
be su ba ca ne i u dvo ri {ta ku }a Mi len ka Ku ku ri }a i
Lu ke Ko sa no vi }a.
auto
za tvo ra
6 qpofekfmkbl!1. 6. 2009. Doga|aji
Vri je me je da se na pra vi po mak ko jim
}e Bri se lu iz BiH bi ti oda sla na do bra
po ru ka i re al no je da do kra ja ju na bu -
de okon ~a no pi ta nje dr`a vne imo vi ne.
Mi lo rad DO DIK,
li der SNSD-a
Neo zbi ljno je da se vru} ko la~ ko ji ima -
mo `e li izmjes ti ti. Pre va `na je fun kci ja
pre mi je ra i to mo ra bi ti pred sta vnik
naj ja ~e po li ti ~ke gru pa ci je, to jes t SDA.
Dra gan ^O VI],
li der HDZ BiH
Rekli su
De jan [A JI NO VI], Bo ja na DIV LJAK
BA NJA LU KA - Sve in spe kci je In spe kto -
ra ta Re pu bli ke Srpske, osim Tr`i {ne in spe -
kci je, ka drov ski su de fi ci tar ne, a ne dos ta tak
in spe kto ra je ve li ki pro blem i u op {ti na ma,
pot vrdio je Slav ko Su bo ti}, di re ktor In spe -
kto ra ta RS.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, u 12 in spe kto ra -
ta RS po pu nje nost je 80,5 od sto sa in spe kto ri -
ma i 77,8 od sto sa admi nis tra ti vnim ra dni ci ma.
On je na veo da broj ne op {ti ne ko je
ima ju sop stve ne in spe kci je, a ni su u sas ta vu
Re pu bli ~ke in spe kci je, ne ma ju ni je dnog in spe -
kto ra u po je di nim in spe kcij skim odje lje nji ma.
Su bo ti} je is ta kao da je naj te `a si tu aci ja u
Re pu bli ~koj pro tiv po `ar noj in spe kci ji, ko ja je
po pu nje na sa tek je dnom tre }i nom ka dro va,
dok ni u je dnoj op {ti ni ne pos to ji po se bna op -
{tin ska pro tiv po `ar na in spe kci ja.
Re pu bli ~ka pros vje tna in spe kci ja po pu nje -
na je sa dvi je tre }i ne po tre bnih ka dro va, a u is -
to vri je me ne pos to ji ni je dna in spe kci ja na
ni vou op {ti ne, {to ni je ni pre dvi |e no za ko nom
jer bi taj dio po sla tre ba lo da obav lja Re pu bli -
~ka in spe ki ja.
"Po se bno nam je pro ble ma ti ~na
Vo dna in spe kci ja jer je Za kon o in spe kci ja ma
RS iz 2005. go di ne sa 35 in spe kto ra sveo ovu
in spe kci ju na je dnog op {tin skog vo do pri vre -
dnog in spe kto ra, a broj re pu bli ~kih in spe kto ra
je ne do vo ljan", na veo je Su bo ti}.
On je po ja snio da je go to vo ne mo gu }e po -
pu ni ti mjes ta re pu bli ~kih i op {tin skih in spe kto -
ra sa za hti je va nom stru ~nom spre mom
gra |e vin ski in `e njer, smjer hi dro gra |e vin ski.
Iako je gra |e vin ski se ktor ve oma bi tan, tek 21
op {ti na ima gra |e vin skog in spe kto ra u oblas ti
eko lo gi je.
U oblas ti te le ko mu ni ka ci ja ne ma ni je dnog
in spe kto ra zbog ne us kla |e nos ti za kon ske re gu -
la ti ve na ni vou BiH i RS, a ni je dnog in spe kto ra
ne ma ni u oblas ti po {tan skog sao bra }a ja.
Tr`i {na in spe kci ja, na pri mjer, ima 85 in -
spe ko ra u 45 op {ti na, Po ljo pri vre dna 33 in spe -
kto ra u 29 op {ti na, a Zdrav stve no-sa ni tar na 58
in spe kto ra u 42 op {ti ne.
Su bo ti} je na gla sio da ne dos ta -
tak in spe kto ra pred stav lja ve li ki pro blem, ali da
je do da tni pro blem u to me {to ~es to za kon u
ne kim di je lo vi ma ne nu di do bra rje {e nja.
Pri mjer za to je u oblas ti {u mar stva, gdje za -
kon ni je pre dvi dio da kon tro lu mo gu da vr{e i {u -
ma ri, {to bi ola k{a lo po sao {um skim in spe kto ri ma.
"Svrha in spe kci je ni je sa mo u to me da
kon tro li {e, jer mi u ide al nim uslo vi ma mo `e mo
po kri ti do de set od sto su bje ka ta, ne go u to me
da od vra ti su bje kte od kr{e nja pro pi sa, a tu bi
za ko ni tre ba lo da bu du stro `i", na veo je Su bo -
ti}.
Ni ko la Kra gulj, na ~el nik op {ti ne
Gra di {ka/Bo san ska Gra di {ka, sma tra da bi in -
spe kci ja tre ba lo da bu de or ga ni zo va na sa mo na
re pu bli ~kom ni vou ra di je din stve nog pris tu pa
ono me {to se kon tro li {e.
"Ma njak in spe kto ra iz po je di nih oblas ti na -
ma pred stav lja pro blem. To su ugla vnom gra |e -
vin ski i ve te ri nar ski in spe kto ri. Taj pro blem se
jav lja za to {to mla di lju di ne }e da stu di ra ju te -
hni ~ke fa kul te te", ka zao je Kra gulj.
On je is ta kao da tre ba sti mu li sa ti ka dro ve
da se opre dje lju ju za te hni ~ke na uke.
In spe kto rat RS i op {tin ske in spe kci je mu ~e se sa ne dos tat kom stru~nog ka dra
Ne dos ta je in spe kto ra
Pro blem se
jav lja za to
{to mla di
lju di ne }e da
stu di ra ju
te hni ~ke
fa kul te te,
ka zao Kra gulj
Naj te `a
si tu aci ja je
u Re pu bli ~koj
pro tiv po `ar noj
in spe kci ji,
ko ja je
po pu nje na sa
tek je dnom
tre }i nom
ka dro va,
dok ni u
je dnoj op {ti ni
ne pos to ji
po se bna
op {tin ska
pro tiv po `ar na
in spe kci ja,
ka zao Su bo ti}
Svrha in spe kci je
je, po red kon tro le,
od vra }a nje od
kr{e nja pro pi sa
FO TO NN
7 1. 6. 2009. qpofekfmkbl
In kvi zi ci ja
Ko u~i na Me di cin skom fa kul te tu? Oni ko ji ne ma ju nov ca.
Ovo je je dna od naj ~e{ }ih za frkan ci ja stu de na ta Me di cin skog fa kul te ta
u Sa ra je vu.
Vic na `a lost ni je pu ko stu den tsko na gla ba nje. Ve} go di na ma se zna
cje no vnik za po la ga nje ispi ta na Me di cin skom fa kul te tu. Naj sku plja je
ana to mi ja, za ko ju tre ba iz dvo ji ti ne ko li ko hi lja da KM, dok su os ta li ispi -
ti ma lo jef ti ni ji. Dru gi i naj bo lji na ~in da se do bi je zva nje do kto ra jes te
da su ro di te lji po zna ti do -
kto ri ili pro fe so ri na fa -
kul te tu. Ta da ni
spe ci ja li za ci ja u inos tran -
stvu ni je da le ko.
Ni {ta bo lja si tu aci ja ni je
ni na dru gim fa kul te ti ma
u ve zi s me di ci nom, po put
Far ma ci je, Ve te ri ne ili Sto ma to lo gi je. Ove tvrdnje o ko rup ci ji i ne po ti -
zmu ni ka da ni su do ka za ne. Po zna ta li je ~ni ~ka so li dar nost, odno sno
prin cip po ko jem do kto ri ne }e da go vo re pro tiv svo jih ko rum pi ra nih ko -
le ga jer }e i nji ma su tra ko le ge ~u va ti le |a ka da bu de za tre ba lo, one mo -
gu }a va da se ko rup ci ja na fa kul te ti ma ra svi je tli. Ne da vni po ku {aj
pros vje tnog in spe kto ra Mi nis tar stva obra zo va nja i na uke Kan to na Sa ra -
je vo da bar ma lo ra spe tlja ovo klup ko do ~e kan je na no`.
Se nat Uni ver zi te ta u Sa ra je vu iz vje {taj in spe kto ra ko ji je uka zao na niz
ne pra vil nos ti i ne za ko ni tos ti na Sto ma to lo {kom i Ve te ri nar skom fa kul te tu
pri li kom ime no va nja nas ta vnog ka dra pro gla {en je "in kvi zi tor skim".
Sve dok pro fe so ri bu du svo jim ko rum pi ra nim ko le ga ma ~u va li le |a,
sa mo pu ki ne sre tni ci ko ji ne ma ju nov ca ni ugle dnih ro di te lja }e za za -
vr{a va nje fa kul te ta mo ra ti ko ris ti ti tre }i i naj ne po pu lar ni ji na ~in stu di -
ra nja - vri je dno u~e nje.
ZA ILI PROTIV
Pi {e:
Davud MUMINOVI]
Pet pa ci je na ta
se li je ~i lo
u Evro pi
ZE NI CA - Osi gu ra ni ci Za vo -
da zdrav stve nog osi gur anja Ze -
ni ~ko-do boj skog kan to na u
pro te kloj go di ni su u pet slu ~a je -
va ko ris ti li li je ~e nje u inos tran -
stvu, za {ta je ovaj za vod
iz dvo jio 10.833 KM.
Pa ci je nti su ko ris ti li uslu ge
me di cin skih us ta no va u Ita li ji,
Srbi ji, Ma |ar skoj, Aus tri ji i Nje -
ma ~koj. Obo lje nja za ko ja je u
inos tran stvu pru `e na zdrav stve -
na za {ti ta su bo les ti srca i krvnih
su do va srca, kar ci nom plu }a,
ope ra ti vni za hvat na vra tnom di -
je lu ki ~me, kar ci nom tes ti sa i
uro |e ni o~ni pri ti sak. (Ze da)
Al ka laj
u Hon du ra su
SA RA JE VO - Sven Al ka laj,
mi nis tar inos tra nih po slo va
BiH, pri sus tvo va }e 2. i 3. ju na
na za sje da nju Ge ne ral ne skup -
{ti ne Or ga ni za ci je ame ri ~kih
dr`a va (OAS), ko je }e bi ti
odr`a no u Hon du ra su.
Al ka laj }e od u~e sni ka Ge ne -
ral ne skup {ti ne OAS-a za tra `i ti
po dr{ku kan di da tu ri BiH za
nes tal no ~lan stvo u Sa vje tu bez -
bje dnos ti UN za pe ri od od 2010
do 2011. go di ne, sa op {te no je iz
MIP-a BiH. (Srna)
Po ku {aj pros vje tnog
in spe kto ra da ra spe tlja
klup ko ne re gu lar nos ti
aka dem ska za je dni ca
do ~e ka la na no`
B. DIV LJAK
SA RA JE VO, BA NJA LU KA - Ni zom ma ni fes ta -
ci ja na ko ji ma je uka za na {te tnost upo tre be ci ga re ta
ju ~e je u BiH obi lje `en Svjet ski dan bor be pro tiv pu -
{e nja.
Te ma ovo go di{ njeg obi lje `a va nja da na bez du van -
skog di ma je "Zdrav stve na upo zo re nja na pa kli ca ma ci -
ga re ta", uz slo gan "Po ka `i is ti nu. Sli ke upo zo re nja
spa sa va ju `i vot".
U Ba nja lu ci, Pri je do ru, Bi je lji ni i [am cu ju ~e su di -
je lje ni le ci ko jima se kroz ne ko li ko osno vnih po ru ka `e -
li uka za ti na {te tnost ci ga re te na zdrav lje lju di. Let ke su
pri pre mi li Mi nis tar stvo zdrav lja i so ci jal ne za {ti te RS i
Udru `e nje ja vnog zdrav stva RS.
@i va na Ga vri}, di re kto ri ca In sti tu ta za za {ti -
tu zdrav lja RS, je na ve la da pro cje ne Svjet ske zdrav stve -
ne or ga ni za ci je za pret ho dnu go di nu po ka zu ju da u BiH
du van kon zu mi ra sko ro po lo vi na mu {ka ra ca i oko 40 od -
sto `e na.
"Pro cje nju je se da se u BiH tro {i od hi lja du i po do
sko ro dvi je i po hi lja de ci ga re ta po oso bi sta ro sne do bi
pre ko 15 go di na", re kla je Ga vri }e va.
Mi nis tar stvo zdrav lja FBiH, Fe de ral ni za vod za ja -
vno zdrav lje, Udru `e nje "Par tner stvo za ja vno zdrav lje",
Op}a bol ni ca prim. dr Ab du lah Na ka{ i jo{ ne ke ne vla -
di ne udru ge i {ko le or ga ni zo va li su ju ~e is pred sa ra jev -
ske Ka te dra le akci ju s po ru kom "Di je li mo is ti zrak".
Pos tav lje ni su {tan do vi na ko ji ma su se di je li li le ci,
ba lo ni i dru gi ma te ri ja li s po ru ka ma ko ji ma se uka zu je
na {te tnost pu {e nja.
Aida Ra mi}-]a tak, fe de ral na ko or di na to -
ri ca za kon tro lu du va na, re kla je da }e u BiH, kao efe kat
po tpi si va nja i ra ti fi ko va nja Okvir ne kon ven ci je Svjet ske
zdrav stve ne or ga ni za ci je o kon tro li du va na, proi zvo |a ~i
ci ga re ta ima ti oba ve zu stav lja nja vi dlji vih upo zo re nja na
pa ko va nja ci ga re ta. Ona je is ta kla da pu {e nje sva kom
pu {a ~u u pro sje ku odu zi ma 20 do 25 go di na `i vo ta.
Fe de ral na ko or di na to ri ca se na da da }e biti aktu eli -
zo va no pi ta nje ap so lu tne za bra ne pu {e nja na ja vnim
mjes ti ma kao efi ka sne mje re za {ti te od ta ko zva nog pa si -
vnog pu {e nja.
Pu {e nje skra }u je
`i vot i do 25 go di na
Doga|aji
Ma ja RE NER
SA RA JE VO - Jo{ ni je po zna to ko li ko pri -
va ti zo va na pre du ze }a u FBiH du gu ju za do pri -
no se iako je Vla da FBiH pri je tri i po mje se ca
za du `i la Po re znu upra vu, Za vod PIO i Fi nan -
sij sku po li ci ju da ut vrde i na pla te du go ve.
Pre ma ana li zi Agen ci je za pri va ti za ci ju FBiH
(APF), 50 fir mi du gu je 20,5 mi li ona KM za do pri -
no se za PIO, zdrav stve no i osi gu ra nje od ne za po -
sle nos ti, dok za 75 pre du ze }a ne ma ju po dat ke.
Hrvo je Be ro{ iz APF-a is ta kao je
da po da ci ni su po tpu ni, te da su du go vi da le ko ve }i
i stra ho vi to uti ~u na so ci jal ni sta tus ra dni ka.
"Po re znoj upra vi i Za vo du PIO dos ta vi li smo
na {u lis tu fir mi. Mi ima mo po dat ke o du gu, i to do
10. ju la pro {le go di ne, a oni tre ba da ut vrde za da -
lje, da ut vrde {ta je s ovih 75 fir mi, da ut vrde za
sva pre du ze }a za ko ja ima mo po dat ke je su li pla ti -
la dug i da ga na pla te. To je nji hov traj ni za da tak.
Do bi li smo ve} ne ke po dat ke {ta je do sa da pro na -
|e no, ali oni se ne odno se na sva pre du ze }a", re -
kao je Be ro{.
Tvrdi da su izmi re ne oba ve ze za do pri no se i
pla te gdje god je fe de ral na agen ci ja da la uvje re nje
da je ku pac iz vr{io ugo vor, dok ne zna da li su
kan to nal ne agen ci je ovo pra kti ko va le.
"Od 168 fir mi ko je smo ana li zi ra li, za 50 smo
ima li po dat ke o du gu, u 34 su iz vr{e ne oba ve ze,
de vet ih je bi lo u ste ~a ju ili je po kre nut pos tu pak
za ras kid ugo vo ra, a za 75 ne ma po da ta ka. Uku pni
du go vi su 20,5 mi li ona KM, a obu hva ti li smo pe ri -
od do pri va ti za ci je i od pri va ti za ci je do ju la 2008.
go di ne. Sa mo smo od pet agen ci ja do bi li po dat ke
o du gu do pri va ti za ci je i on izno si 6,3 mi li ona
KM", ka zao je Be ro{.
Na gla sio je da je u 168 fir mi za te ~e no i po ku -
po pro daj nim ugo vo ri ma no vo upo sle no uku pno
oko 20.250 ra dni ka, dok je na PIO pri jav lje no
8.780 ra dni ka.
"To zna ~i da je ve li ki broj lju di os ta jao bez po -
sla i da je ve li ki broj ne iz vr{e nih oba ve za", do dao
je Be ro{. Is ta kao je da pri va ti za ci ja ni je iza zva la
dug za do pri no se.
Za rif Sa fi}, por tpa rol Za vo da PIO
FBiH, re kao je da ovaj za vod ne ma ni {ta sa du go -
vi ma ni ti ih mo `e "ga nja ti", te da je in ge ren ci ja na -
pla te do pri no sa u Po re znoj upra vi.
Iz Po re zne upra ve FBiH su nam od go vo ri li da
su iz vje {taj o kon tro la ma pri va ti zo va nih fir mi dos -
ta vi li Vla di FBiH na ra zma tra nje, te ne mo gu u
ovom tre nut ku da ti bi lo ka kve po dat ke.
Ga vri lo Gra ho vac, za mje nik pre mi je ra FBiH,
re kao je da iz vje {taj jo{ ni je do {ao na ko le gij Vla de.
Od oko
20.250
ra dni ka
na PIO
pri jav lje no
njih 8.780
F| nan s|j ska po || c| ja dos ta v| |a je
v|a d| FB|H |n íor ma c| ju po ko joj •e t| r| í|r me
kon íe kc| je Bo rac du qu ju se dam m| || ona
KM za do pr| no se. re kao je Zu íer Der v| se -
v|c. q|a vn| íe de ra| n| í| nan s|j sk| |ns pe ktor.
Po dn| je || smo |n íor ma c| ju sa mo za í|r me
'Bo rac' Ze n| ca. 'Bo rac Üs ko p|je'. 'Bo rac
Ka ta r| na' Jaj ce | 'Bo rac' Tra vn|k. Sa mo za
nj|h za to jer smo za nj|h ra d| || | po dn| je ||
pro s|e qo d| ne kr| v| •ne pr| ja ve pro t|v od qo -
vor n|h u APF | pre du ze c| ma. ka zao je
Der v| se v|c.
Pri ja va sa mo
pro tiv "Bor ca"
Ni zom
ma ni fes ta ci ja
obi lje `en
Svjet ski dan
bor be pro tiv
pu {e nja
Na dle `ni ni su ni ut vrdi li du go va nja svih pri va ti zo va nih kom pa ni ja u FBiH za do pri no se
Du go vi 50 fir mi pre ma {i li
20 mi li ona maraka
U BiH duvan
kon zu mi ra
sko ro
po lo vi na
mu {ka ra ca
i oko 40
od sto `e na
Od 168 fir mi
ko je smo
ana li zi ra li,
za 50 smo
ima li
po dat ke
o du gu,
u 34 su
iz vr{e ne
oba ve ze,
a za 75
ne ma
po da ta ka,
ka `u
u APF-u
U Za vo du PIO ka `u
da je in ge ren ci ja
na pla te do pri no sa
na Po res koj upra vi
FO TO NN
Otvo re na
tu ris ti ~ka se zo na
SRE BRE NI CA - Ta kmi ~e njem ri bo lo va ca u ulo vu ri be na plo vak na
aku mu la ci onom je ze ru Pe ru }ac na Dri ni ju ~e je otvo re na ovo go di{ nja
tu ris ti ~ka se zo na u op {ti ni Sre bre ni ca.
U ulo vu ri be eki pno je bi la na jus pje {ni ja "Mla di ca" iz Ba ji ne Ba {te, dru go
mjes to za uze li su ri bo lov ci "Dri ne" iz Bra tun ca, a tre }a je bi la eki pa iz Pri je -
po lja.
U po je di na ~nom pla sma nu prvo mjes to je za uzeo Lu ka Krsti vo ji} iz Ba ji -
ne Ba {te, dru go Jo vi ca ^e la vri} iz Bra tun ca i tre }i Slo bo dan Ma li ka no vi} iz
Ba ji ne Ba {te.
Po bje dni ci ma ta kmi ~e nja uru ~e ne su di plo me i na gra de ko je su obe zbi je -
di li or ga ni za to ri.
Ta kmi ~e nje ri bo lo va ca, u ko jem je u~es tvo va lo de set eki pa iz BiH i Srbi je,
odr`a no je u okvi ru kul tur no-spor tske ma ni fes ta ci je "Da ni Sre bre ni ce", a or -
ga ni za tori su bi li ov da{ nje spor tsko-ri bo lo vno dru{ tvo "Mla di ca" i op {ti na
Sre bre ni ca. (Srna)
In ici ja ti va za osni va nje
odre da izvi |a ~a
PRNJA VOR - Gru pa gra |a na Prnja vo ra po kre nu la je akci ju osni va -
nja odre da izvi |a ~a u ovom gra du.
Cilj je, ka ko is ti ~u, da se mla |i na ra {ta ji upo zna ju s izvi |a ~kim vje {ti na -
ma, kul tu ra ma i sre di na, kao i da se po di gne eko lo {ka svi jest su gra |a na i
u~es tvu je u akci ja ma od ko ris ti za {i ru dru{ tve nu za je dni cu.
"Svo jim dje lo va njem u dru{ tvu Sa vez izvi |a ~a Re pu bli ke Srpske i odre di
u nje go vom sas ta vu te me lje se na vri je dnos ti ma kao {to su slo bo da, pra vo,
pra ve dnost, de mo kra ti ja, je dna kost, tra di ci ja, pri ja telj stvo, za {ti ta i sta ra nje o
pri ro di, bo ra vak i `i vot u njoj, te stva ra nje uslo va za ra zvi ja nje do brih me |u -
ljud skih odno sa. Na kon odr`a va nja osni va ~ke skup {ti ne, za ka za ne za sri je -
du, odred }e pris tu pi ti kro vnoj or ga ni za ci ji", sa op {te no je iz Or ga ni za ci onog
odbo ra Odre da izvi |a ~a Prnja vor.
T.Ro.
8 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Vo da u Bi le }i
ni je za pi }e
BI LE ]A - Zbog ba kte ri -
olo {ke ne is pra vnos ti vo da iz
"Vo do vo da" Bi le }a i da lje ni -
je za pi }e.
No ve ana li ze }e u Za vo du
za za {ti tu zdrav lja Tre bi nje
bi ti da nas po nov lje ne.
Ana li zom u Tre bi nju je pri -
je ne ko li ko da na ut vr|e no da
vo da za pi }e ni je is pra vna i
da je pri je upo tre be tre ba pro -
ku va va ti.
U Za vo du su na ve li da su
ba kte ri je pro na |e ne na uzor -
ci ma ko ji su uze ti sa dva
mjes ta, a me |u nji ma ima i
onih ko ji uka zu ju na mi je {a -
nje fe ka li ja.
U "Vo do vo du" Bi le }a je
pot vr|e no da u na la zu iz Tre -
bi nja sto ji da je vo da ne is pra -
vna, ali da je ta vo da uze ta sa
izvo ri {ta oda kle ni je ne obi -
~na po ja va ove ba kte ri je.
Bo ri slav Vu ko je, di re ktor
bi le }kog "Vo do vo da", me |u -
tim, us tvrdio je da ba kte ri ja
ne mo `e bi ti u re zer vo aru, jer
se vo da re do vno hlo ri {e, te
da ne ma mje sta pa ni ci.
V.D.
Su sret
biv {ih |a ka
U~i telj ske
{ko le
BI JE LJI NA - Su sret svih
ge ne ra ci ja biv {e U~i telj ske
{ko le u Bi je lji ni bi }e odr`an
26. i 27. ju na.
Ovu {ko lu je za vr{i lo 3.000
u~e ni ka u 19 ge ne ra ci ja, a
naj ve }i broj njih je i os tao da
ra di u pros vje ti.
Dra go Pan ti}, pred sje dnik
Pe da go {kog po kre ta Srbi je i
|ak prve ge ne ra ci je U~i telj -
ske {ko le, je re kao da }e ovo
bi ti pri li ka da evo ci ra ju uspo -
me ne na {kol ske da ne, a bi}e
or ga ni zo va n i okru gli sto na
te mu "[ko la i nas ta vnik, ju -
~e, da nas, su tra".
Skup biv {ih u~e ni ka U~i -
telj ske {ko le bi}e odr`a n u
Do mu omla di ne.
O.S.
U to ku
de ra ti za ci ja
TRE BI NJE - Na po dru ~ju
op {ti ne Tre bi nje u to ku je de -
ra ti za ci ja, ko ju je na re dio
Do bro slav ]uk, na ~el nik op -
{ti ne, s ci ljem za {ti te sta no -
vni{ tva od po ja ve i {i re nja
za ra znih bo les ti ko je pre no se
glo da ri.
Tro {ko ve de ra ti za ci je za
de po ni ju sme }a, {a hto ve ka -
na li za ci je, {ko le i pred {kol -
ske us ta no ve, te zgra du
op {ti ne sno si op {ti na Tre bi -
nje, dok }e tro {ko ve de ra ti za -
ci je dru gih obje ka ta i
po vr{i na u gra du sno si ti ko ri -
sni ci.
De ra ti za ci ju obav lja ju ra -
dni ci pre du ze }a "Sa ni ta ci ja"
iz Zvor ni ka. (Srna)
LA KTA [I - Kra jem pro {log
mje se ca na evi den ci ji ne za po sle -
nih u op {ti ni La kta {i bi lo 2.016 li -
ca, a u odno su na pro {lu go di nu
spi sak ne za po sle nih je ma nji za 50
li ca, pot vrdio je Jo van Stu par, or -
ga ni za tor po slo va u Bi rou.
On je do dao da La kta {i ima ju naj -
ni `u sto pu ne za po sle nos ti u RS od
18 od sto.
"Ka da je ri je~ o vi so koj stru ~noj
spre mi naj vi {e je ne za po sle nih di -
plo mi ra nih eko no mis ta, za tim pro fe -
so ra srpskog i en gles kog je zi ka, kao
i fi zi ~kog va spi ta nja", pre ci zi rao je
Stu par.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, do za po -
sle nja naj te `e do la ze li ca sta ri ja od
40 go di na, ko ja su zbog za tva ra nja
pre du ze }a os ta la bez po sla. (Srna)
BR^KO - Odje lje nje za obra -
zo va nje Vla de Br~ko dis tri kta ra -
spi sa lo je kon kurs za upis 1.097
u~e ni ka u sre dnje {ko le za na re -
dnu {kol sku go di nu.
"Kon kur si sli je de pre dvi |e ni plan
upi sa po ko me u Gi mna zi ji ima
mjes ta za 192 u~e ni ka u osam odje -
lje nja, u Po ljo pri vre dnoj i me di cin -
skoj za 220 svr{e nih osno va ca u 10
odje lje nja, a naj ve }i broj slo bo dnih
|a ~kih klu pa ~e ka ih u Eko nom skoj
{ko li, gdje je pre dvi |en upis 13
odje lje nja s uku pno 377 bu du }ih
sre dnjo {ko la ca. Is to broj odje lje nja
pla ni ra li smo for mi ra ti i u Te hni ~koj
{ko li, gdje ima mjes ta za 308 kan di -
da ta", re kao je {ef Odje lje nja za
obra zo vanje u Vla di Br~ko dis tri kta
Ri zo ^i vi}. On je pod sje tio da pre -
ma Za ko nu o osno vnom i sre dnjem
obra zo va nju u dis tri ktu ni je pre dvi -
|e no po la ga nje pri je mnih ispi ta.
Na gla sio je da }e pri jem do ku mena -
ta tra ja ti od 22. do 30. ju na.
N.Ta.
Panorama
Naj ni `a sto pa
ne za po sle nos ti u RS
BI JE LJI NA - Na re pu bli ~kom ta kmi ~e -
nju pod mlat ka i omla di ne Crve nog krsta RS,
odr`a nom u Bi je lji ni, naj bo lje re zul ta te pos -
ti gle su eki pe iz Ba nja lu ke ko je su osvo ji le
prvo mjes to u obje ka te go ri je.
Do boj ski pod mla dak i omla di na osvo ji li
su dru go mjes to, a tre }e mjes to u ka te go ri ji
pod mlat ka pri pa lo je eki pi iz Tre bi nja, dok je
me |u omla di nom tre }e mjes to za uzeo Pri je -
dor. Na ta kmi ~e nju je u~es tvo va lo vi {e od 250
mla dih iz RS.
"Re pu bli ~kom ta kmi ~e nju
u Bi je lji ni su pret ho di la {kol ska, op {tin ska i re -
gi onal na ta kmi ~e nja. Mla di su mno go na u~i li",
re kao je Sva ni mir \o ki}, ge ne ral ni se kre tar
Crve nog krsta RS, i do dao da se ra di o 16 eki pa
iz de vet re gi ja RS.
Mla di su se ta kmi ~i li na pet
po li go na, odno sno, uka zi va nju prve po mo }i za
pet vrsta po vre da i to u re alis ti ~kom pri ka zu po -
vre da, sta nja i obo lje nja. U~e sni ke ta kmi ~e nja u
Bi je lji ni je u ime do ma }i na poz dra vio Dra gan
\ur |e vi}, pred sje dnik SO Bi je lji na, i po `e lio im
do bre re zul ta te, te da iz ovog gra da po ne su li je -
pe uspo me ne.
"Po za vr{et ku re pu bli ~kog ta kmi ~e nja bi}e
or ga ni zo va no i dr`a vno ta kmi ~e nje na ko jem }e
prvo pla si ra ne eki pe uze ti u~e{ }e", ka zao je \o -
ki}. Po kro vi telj ta kmi ~e nja bi la je SO Bi je lji na,
ma ji ce ko je su omla din ci ima li na se bi spon zo ri -
sa lo je Osi gu ra va ju }e dru{ tvo "Ja ho ri na", a Ja vni
fond dje ~je za {ti te RS je za prvo pla si ra nu eki pu
obe zbi je dio de se to dne vni odmor na mo ru.
O.S.
Ju ri ca GU DELJ
MOS TAR - Zla ta Gu be lji}, pred sje dni ca Sin -
di ka ta Do ma za sta ra i izne mo gla li ca Mos tar,
pot vrdi la je da za sad ne }e do }i do {traj ka u ovoj
us ta no vi, iako za nji ho ve pro ble me ni je jo{ po nu -
|e no rje {e nje.
Sin di kal ci su odlu ~i li pri ~e ka ti da Upra va Do ma
po ku {a pro na }i kom pro mi sno rje {e nje s Grad skom
upra vom Mos tar.
''Na sas tan ku s Upra vom Do ma
smo odlu ~i li da pri ~e ka mo is hod raz go vo ra s od go -
vor ni ma u Grad skoj upra vi Mos ta ra, pa }e mo se po -
tom odlu ~i ti o stu pa nju u {trajk' ' , ka za la je
Gu be lji }e va.
Po ja sni la je ka ko sin di ka ti tra `e is pla tu pla }a po
ugo vo ru iz 2007. go di ne, do da tak na oso bni do ho dak
me di cin skom oso blju zbog spe ci fi ~nos ti i op se `nos ti
po sla za 30 od sto te pri mje nu nor ma ti va ko ji se
odno se na broj za po sle nih po odje li ma Do ma.
''U Sta tu tu us ta no ve sto ji ka ko mi tre ba da se
bri ne mo za oso be ko je su psi ho fi zi ~ki zdra ve, no to
ni je slu ~aj u pra ksi. Je dnos ta vno smo pri mo ra ni
skrbi ti se i o men tal no, ali i fi zi ~ki bo le sni ma. To,
me |u tim, ni je na od go vo ra ju }i na ~in pla }e no na {im
me di cin skim ses tra ma'', ka za la je Gu be lji }e va.
Ona je na ve la da se oso blje Do ma za sta re i
izne mo gle Mos tar kon stan tno na la zi pod pri tis kom
zbog ka{ nje nja pla }a i op se `nos ti po sla.
Di re ktor ove us ta no ve Izet ]u ri} je Upis bu du }ih
sre dnjo {kol aca
Eki pe iz Ba nja lu ke naj bo lje
U Bi je lji ni
re pu bli ~ko
ta kmi ~e nje
omla di ne
Crve nog
krsta RS
Do za po sle nja
naj te `e do la ze li ca
sta ri ja od 40 go di na
Za po sle ni u Do mu za sta re i ne mo }ne
Na
ta kmi ~e nju
je
u~es tvo va lo
vi {e
od 250
mla dih
iz RS
re do vne
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 9 Panorama
SAN SKI MOST - Se da mna es to go di{ nja Ja -
smi na Mer da no vi} ju ~e je ot kri la spo men-obi lje -
`je po sve }e no svim ubi je nim mje {ta ni ma u se lu
Hrus to vo, kod San skog Mos ta.
Ona je je di na pre `i vje la u zlo ~i nu ko ji se pri je
17 go di na do go dio u ga ra `i u tom se lu ka da je ubi je -
no 28 mje {ta na.
U tre nut ku zlo ~i na Mer da no vi }e va je
ima la sve ga 19 da na i od ge le ra ru ~nih bom bi i me -
ta ka sop stve nim ti je lom za {ti ti la ju je maj ka, ko ja je
ta da iz gu bi la `i vot. Nju je s mjes ta zlo ~i na spa sio
djed, ko ji sa da `i vi u [vaj car skoj.
Za ovaj zlo ~in Sud BiH osu dio je Ja dran ka Pa li ju,
kao je dnog od ne po sre dnih iz vr{i la ca, na 28 go di na za -
tvo ra.
"Po zi va mo na dle `ne in sti tu ci je u na {oj ze mlji da
osu de sve ko ji su od go vor ni za zlo ~i ne po ~i nje ne u
se li ma Hrus to vo i Vrhpo lje. Po ro di ce ne vi no ubi je -
nih mje {ta na jo{ vje ru ju u prav du, ali iz go di ne u go -
di nu nji ho va vje ra je sve sla bi ja", is ta kla je
Mer da no vi }e va obra }a ju }i se pri su tni ma.
Kra jem ma ja 1992. go di ne pri li kom na -
pa da srpskih sna ga u ovom i su sje dnom se lu Vrhpo -
lje u je dnom da nu ubi je no je oko 300 ci vi la.
Z.^.
izja vio ka ko ra zu mi je zah tje ve svo jih upo sle ni ka.
Me |u tim, is ta kao je, ma lo to ga mo `e u~i ni ti na
udo vo lje nju nji ho vim zah tje vi ma.
''Ja sno mi je da je po lo `aj upo sle nih u Do mu ne -
za vi dan ali, je dnos ta vno, ta kva je si tu aci ja u ci je loj
`u pa ni ji, pa i dr`a vi BiH. Iz Grad ske upra ve nam je -
dnos ta vno ne upla }u ju do vo ljno nov ca'', ka zao je
]u ri} i do dao ka ko grad i to nov ca {to upla ti upla }u -
je ne re do vi to.
On je na gla sio ka ko pro blem ni je od ju ~er, ne go
je ova kvo sta nje re zul tat vi {e go di{ njeg ne ma ra na -
dle `nih iz Grad ske upra ve.
"Sve {to tra `i mo je da grad osi gu ra re do vi te pla -
}e upo sle ni ma i da nam re do vi to pla }a ma te ri jal ne
tro {ko ve'', re kao je ]u ri}.
Iz Grad ske upra ve Mos tar ni je bi lo mo gu }e do -
bi ti ko men tar o ovoj us ta no vi jer su na dle `ni, ka ko
nam je re ~e no, ''od su ti ni po slu `be noj du `nos ti''.
Pod sje }a mo, zbog nei zbo ra gra do na ~el ni ka ni je
usvo jen ni pro ra ~un gra da Mos ta ra za te ku }u go di -
nu.
Bu du }i da je Odlu ka o pri vre me nom fi -
nan ci ra nju gra da vri je di la sa mo za prva tri mje se ca
ove go di ne, svi ko ri sni ci pro ra ~u na su ve} dva mje -
se ca bez ika kvih pri ma nja.
U se lu Hrus to vo, kod San skog Mos ta
Spo men-obi lje `je
za stra da le mje {ta ne
Di re ktor Izet ]u ri} je izja vio
ka ko ra zu mi je zah tje ve za po sle nih
U tre nut ku zlo ~i na
Mer da no vi }e va je ima la sve ga
de ve tna est da na
Is tra`iva nje agen ci je GMS
U EVRO PI PRVI BOS CH I IN DE SIT,
U BO SNI I HER CE GO VI NI GO RE NJE
Pri ku po vi ni bi je le te hni ke obra ti ti pa`nju na re no mi ra nost proi zvo|a~a, ci je nu i pos tpro daj ni ser vis.
GMS d.o.o. je u pe ri odu od 21. mar ta do 09. apri la te ku}e go di ne pro veo cje lo vi to mje re nje i is tra`iva nje
tr`i {ta bi je le te hni ke i bren do va ko ji nas tu pa ju u BiH, te odnos ci je ne i kva li te te proi zvo da. Me to de ko je
su ko ri {te ne pri is tra`iva nju su: Ca ti (te le fon sko ispi ti va nje 600 do ma}in sta va u BiH), Mis tery sho ping
met ho da i Desk Re se ar ch.
GMS je mystery shop pin gom mje rio na~in na ko ji se pro da ju ku}an ski apa rar ti u BiH, da li su pro da va~i
bi je le te hni ke edu ci ra ni ili ne, te da li do vo ljno do bro po zna ju proi zvo de U na {oj ze mlji in deks upo zna -
tos ti pro da va~a oso bi na ma proi zvo da izno si 75% dok je taj iznos u Evro pi zna tno ve}i. S ob zi rom na re -
ce si ju ra spi ta li smo se o uslo vi ma i na~inu fi nan si ra nja ku po vi ne apa ra ta, bi lo pu tem kre di ta
ko mer ci jal nih ba na ka, ot pla tom, pu tem bes ka ma tnih kre di ta i sli~no. Sa zna li smo da sa mo u 25% slu~aje -
va pro da va~i bi je le te hni ke obe zbi je di li su po vo ljne uslo ve za ku po vi nu apa ra ta, tj. "skro ji li ih pre ma
d`epu bh. kup ca".
Ca ti me to dom sa zna li smo da pe ri li ca su|a i ma {i na za su {e nje ve {a, gra|ani ma BiH pred stav lja ju lu ksuz
(pe ri li cu su|a po sje du je 29% ispi ta ni ka, a su {i li cu ve {a 4,5%).
Kom bi na ci jom CA TI me to de i Desk re se ar ch ana li zi ra li smo tr`i{nu zas tu plje nost bren do va u Evro pi i u
BiH.
Zas tu plje nost bren do va u Evro pi i u Bo sni i Her ce go vi ni:
R. br. EVRO PA BiH
1. Bos ch Go re nje
2. In de sit Co. Be ko
3. Elec tro lux Bi ra
4. Whir lpo ol Za nus si
5. Ar ce lik Grp LG
6. Fa gor Bos ch
7. Candy Sam sung
8. LG Elek tro lux
9. Sam sung In de sit Co.
10. Go re nje Ne {to dru go
Kao {to se vi di iz na ve de nih te be la, pos to ji zna tna ra zli ka tr`i {nog u~e{}a svjet skih proi zvo|a~a u Evro pi
i kod nas. S ob zi rom na du go go di{ nju tra di ci ju i na vi ku bh. ku pa ca, go re nje ima naj ve}e tr`i {no u~e{}e u
BiH, dok je u Evro pi na 10. po zi ci ji. Evrop ski prvi proi zvo|a~ Bos ch na la zi se na 6. po zi ci ji u BiH pre ma
re zul ta ti ma Ca ti me to de.
Ra li~itost tr`i {ta Bo sne i Her ce go vi ne i Evro pe ogle da se i u pri mje ru bren da In de sit ko ji je u uku pnom
po ret ku u Evro pi na dru gom mjes tu dok je u Bo sni i Her ce go vi ni na 9. mjes tu. Ova po zi ci ja u BiH uslov -
lje na je tek ne da vnim ulas kom ovog bren da na na {e tr`i {te.
Ita li jan ski proi zvo|a~ bi je le te hni ke In de sit com pany prvi je brend u pro da ji sa mos to je}ih apa ra ta u Evro -
pi dok je u uku pnom po ret ku na po zi ci ji broj 2, te na pe tom mjes tu u svjet skom po ret ku.
Evrop ski po tro {a~ pre po znao je odnos kva li te ta proi zvo da, te hni~kih ino va ci ja i ci je ne ko ju ovaj brend
pru`a.
Ka ko bi {to bo lje ana li zi ra li tr`i {te bi je le te hni ke u BiH, mystery shop ping me to dom taj ni kup ci su se ra -
spi ta li i o ci je na ma go re spo me nu tih bren do va.
U ovom slu~aju bh. kup ci ma na po nu di sto ji la pe za ra zli~itih ci je na ali i kva li te ta proi zvo da. Uis ti nu ra -
zne {a ro li kos ti su pri su tne. GMS se za ni mao sa mo za naj zas tu plje ni je bren do ve i nji ho ve ci je ne.
S ob zi rom da su ci je ne pri ku plja li taj ni kup ci po sje}uju}i pro daj ne cen tre, zas tu plje nost bren da Bos ch je
bi la ja ko sla ba te sa mim tim ni su pri ku pi li ci je ne svih tra`enih proi zvo da.
Mystery shop ping me to dom do {li smo do ci je na i pos tpro daj nih uslo va:
MO DEL/PROI ZVO\A^ GO RE NJE IN DE SIT BOS CH
Ma {i na za ve{ (mo del/ci je na) WA50080 - 571,50 KM WIN82 - 469 KM *
Su {i li ca D61312 - 758,70 KM ISL 70 C - 599 KM Maxx6 - 899 KM
Pe ri li ca-su {i li ca ve {a WD63110 - 1.167,30 KM WIDXL106 - 779 KM Maxx5 - 1.010 KM
El. {te dnjak sta klo ke. plo~a EC 775 W - 896,40 KM K6C10 W - 659 KM *
Ma {i na za su|e GS 61110 B - 617,40 KM DFG 051 - 569 KM *
Fri`ider RK 6333 W - 735,30 KM BA AN 13 - 629 KM KGV-33/SN - 699 KM
*U po nu di ni je bi lo apa ra ta
Apa ra ti go re nje i In de sit ima ju 5 go di na ga ran ci je a Bos ch go di nu da na ga ran ci je.
La ko se mo gu uo~iti va ri ja ci je u ci je na ma, no da bi se ku pac odlu~io za odre|eni brend, nje ga za ni ma i
do da na vri je dnost. Obi~no je ri je~ o kva li te tno or ga ni zo va nom pos tpro daj nom ser vi su, bro ju go di na ga -
ran ci je, te ne izos ta vnom es tet skom di zaj nu jer svi `eli mo da ulje p{a mo svoj dom.
Pre po ru ka na {im kup ci ma je da pri ku po vi ni iza be ru apa rat ne kog od ve li kih evrop skih proi zvo|a~a a da
pritom obra te pa`nju na ci je nu i pos tpro daj ni ser vis.
Mos tar jo{ ~e ka ju na rje {e nje pro ble ma
U Sta tu tu
us ta no ve sto ji
ka ko mi tre ba da
se bri ne mo za
oso be ko je su
psi ho fi zi ~ki
zdra ve, no to
ni je slu ~aj
u pra ksi.
Je dnos ta vno smo
pri mo ra ni skrbi ti
se i o men tal no,
ali i fi zi ~ki
bo le sni ma,
ka za la
Gu be lji }e va
Za po sle ni tvrde da je
nji hov po lo `aj u Do mu
ne za vi dan
FO TO NN
Spo me nik ot kri la Ja smi na Mer da no vi}
F
O
T
O

N
N
pla te
FORUM PLUS
10 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Intervju
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Ka ko ko men ta ri {e te
~i nje ni cu da u {ko la ma
u BiH ra de sa mo tri
lo go pe da?
Dje ca ne ma ju do bre
uzo re. pa n| je n| •u do da
|h to || k| pro ce nat pu s|.
Ne ka da su dje ca |ma |e
od ko qa sta da na u•e.
Sje cam se em| s| ja po put
Koc ka do koc ke koc k| -
ca | s|| •n|h ko je su dje c|
da va |e po z| t| vne stva r|
na ko je se mo qu uq|e -
da t|.
Sta ni mir, Bra ne {ci
Tu smo u prvoj || n| j| kr| v|
m| - ro d| te |j|. Ako ro d| te |j|
ne qo vo re dje c| sta tre ba
da ra de na do bar na •|n.
te sko da ce |sta pa me -
tno •u t| na u|| c|. Za ka za -
|o je c| je |o drus tvo.
Sto jan T.,
Ko zar ska Du bi ca
Sko |e b| tre ba |o da
uve du stro ze ka zne za
da ke ko j| pu se. Nas ta -
vn| c| b| tre ba |o da drze
nas ta vu | da se uve du
•a so v| edu ka c| je sta je
pu se nje | ko || ko je to ste -
tno.
Bo ris1432@
gma il.com
To su po ra za va ju c| po -
da c|. lz qo d| ne u qo d| nu
se po ve ca va broj sre -
dnjo sko |a ca ko j| kon -
zum| ra ju c| qa re te.
Sel ma A.,
Sa ra je vo
Ka kva su |u da vre me -
na. ov| po da c| | n| su po -
ra za va ju c|. Sve m|a da
po pu |a c| ja pu s|. a ta ko -
de n| je r| jet kost da me -
du da c| ma |ma on|h ko j|
su pro ba || dro qe.
De ni, Te sli}
Zar je to po tre bno ko men ta -
r| sa t|? Ne tre ba da se p| ta -
mo sto se sta| no po ve ca va
broj obo |je ||h od kar c| no ma.
Ana A@gma il.com
Ka ko
ko men ta -
ri {e te
~i nje ni cu
da pu {i
oko 40
od sto
sre dnjo -
{ko la ca
u BiH?
Dra go Ne di},
di re ktor
Kan ce la ri je za
ve te ri nar stvo
Bosne i
Hercegovine
Bo lja po zi ci jaza
bh. proi zvo |a ~e
Raz go va rao: Bo ri vo je SI MI]
o go vo rom s hrvatskom de le ga -
ci jom o ukla nja nju pre pre ka u
trgo vi ni po ljo pri vre dnim proi -
zvo di ma obe zbi je di li smo ne -
mjer lji vo bo lju po zi ci ju za na {e
proi zvo |a ~e ne go {to smo do sad
ima li, ka `e u in ter vjuu za "Ne za -
vi sne" Dra go Ne di}, di re ktor Ure da za ve te ri nar -
stvo BiH. Kon sta tu je da se po mak za do ma }u
proi zvo dnju naj bo lje ogle da na pri mje ru izvo za
me sa i proi zvo da od go ve di ne na hrvat sko tr`i {te,
a ko ji je bio one mo gu }en u pro te klih de vet go di -
na. Ne di} na gla {a va da je do go vor s hrvat skom
de le ga ci jom pos ti gnut sna gom ar gu me na ta, pri
~e mu je unu tar BiH, kod svih na dle `nih in sti tu ci -
ja i mi nis tar sta va, po ka za no pu no je din stvo.
NN: Da li su na kon pre kju ~e ra{ njeg do -
go vo ra ot klo nje ni pro ble mi u trgo vi ni s
Hrvat skom? Mo `e mo li vje ro va ti da vi {e ne }e
bi ti pre pre ka i za bra na?
NE DI]: Mi smo sna gom ar gu me na ta us -
pje li da ispo slu je mo zna ~aj ne stva ri za na {u proi -
zvo dnju, a {to naj bo lje ilus tru je pri mjer da smo
po sli je de vet go di na za bra ne obe zbi je di li da me -
so i proi zvo di od go ve di ne iz BiH mo gu kre nu ti
put hrvat skog tr`i {ta. Po ka za li smo da mo `e mo
da re agu je mo ar gu men to va no, a ne po li ti ~ki,
eko nom ski itd. I uko li ko bi se de si lo da even tu al -
no Hrvat ska ne ispo {tu je ono {to smo se do go vo -
ri li, mi uvi jek ima mo me ha ni zam da po no vo
od go vo ri mo is tom mje rom.
NN: Os ta lo je ne usa gla {e no pi ta nje pro -
me ta `i vih go ve da i `i ve ri be. Za {to se i o to me
nis te do go vo ri li?
NE DI]: Hrvat ska ni je bi la spre mna u
ovom tre nut ku da do zvo li da `i va go ve da idu iz
BiH u Hrvat sku, a mi smo os ta li pri sta vu da ni
go ve da iz Hrvat ske ne mo gu u BiH. Zbog oba -
ve za pre ma EU, hrvat ski pred sta vni ci su za tra `i li
da oba ve do da tne kon sul ta ci je, da even tu al no ne
bi ugro zi li evrop ski put. [to se nas ti ~e, mi smo
re kli da }e mo po vu }i svo ju za bra nu ka da oni bu -
du spre mni da po vu ku svo ju. Kad je ri je~ o `i voj
ri bi, ne ma ap so lu tno ni ka kvog ra zlo ga za za bra -
nu i o~e ku ju mo da }e i ovo pi ta nje bi ti ri je {e no,
~ak pri je ne go pi ta nje `i vih go ve da.
NN: Na kon ne da vnog rje {a va nja pro ble ma
s izvo zom mli je ka, po ka za lo se da se pro ble mi u
trgo vi ni sa su sje di ma br`e rje {a va ju kad mi
pre du zme mo kon tra mje re. Sla `e te li se s tim?
NE DI]: Mo gu da izra zim za do volj stvo {to
su mi nis tri po ka za li pu no ra zu mi je va nje i po -
dr`a li na {e na po re da stvo ri mo {to bo lji am bi jent
u BiH za ovu vrstu proi zvo dnje. Sve ovo {to smo
na pra vi li i do go vo ri li po dr`a li su mi nis tar vanj -
ske trgo vi ne i eko nom skih odno sa Mla den Zi ro -
je vi}, kao i re sor ni en ti tet ski mi nis tri Ra di vo je
Bra ti} i Da mir Lju bi}. Va `no je da ni smo ima li
ni je dnog otpo ra od na dle `nih in sti tu ci ja ova kvim
na {im sta vo vi ma. Jes te da je ovo prvi put da smo
kon tra mje ra ma od go vo ri li su sje di ma, ali smo na
ovim pi ta nji ma do ve li hrvat skog mi nis tra po ljo -
pri vre de u BiH da raz go va ra s na {im mi nis tri ma.
Pri hva }e no je sve ono {to smo pre dlo `i li i to je
naj bo lja pot vrda da smo do bro ura di li.
NN: Ako do go vor bu de ispo {to van, BiH
}e ima ti bo lju po zi ci ju u trgo vi ni s Hrvat skom
ne go do sad?
NE DI]: Ne mjer lji vo bo lju po zi ci ju. Ne sa -
mo {to smo omo gu }i li da na kon de vet go di na na {i
proi zvo |a ~i mo gu izvo zi ti go ve |e me so i me sne
proi zvo de ne go i kom ple tan `i vi nar ski pro gram
mo `e mo da pla si ra mo na hrvat sko tr`i {te, {to zna -
~i ja ja, je dno dne vne pi li }e, pi le }e me so itd. To je
ogro man po mak za na {e proi zvo |a ~e.
NN: Bez ob zi ra na ovaj do go vor, os ta je
pro blem do ma }ih in sti tu ci ja, cer fi ti ka cij skih
ti je la ko je tre ba iz gra di ti, a u ~e mu je Hrvat -
ska po nu di la po mo}. [ta u tom smi slu mo `e -
mo o~e ki va ti?
NE DI]: Ni je ov dje sa mo pi ta nje iz gra dnje
je dne in sti tu ci je ni ti in sti tu ci je na je dnom ni vou.
Po tre bno je da iz gra di mo i una pri je di mo kom -
ple tan sis tem po mo de lu od nji ve do trpe ze. U ci -
je lom lan cu svi mo ra ju da ra de svoj po sao, od
proi zvo |a ~a, kon tro lo ra, la bo ra to ri ja do admi nis -
tra ci je. Uko li ko bi lo ko u ovom sis te mu ne bu de
po {to vao mje re, mi ne mo `e mo da se izbo ri mo
za bo lji sta tus u trgo vi ni sa su sje di ma i EU.
Us ko ro }e bi ti ri je {e na
i trgo vi na `i vom ri bom
D
Nedi}:
Us pje li smo
za hva lju ju }i
je din stvu svih
na dle `nih
in sti tu ci ja i
mi nis tar sta va
u Bosni i
Hercegovini
FO TO NN
Po mak se naj bo lje
ogle da na pri mje ru
izvo za me sa i proi zvo da
od go ve di ne na
hrvat sko tr`i {te, ko ji
ni je bio mo gu} de vet
go di na, ka zao Ne di}
NN: Da || je po •e |a na jav |je na va kc| na c| ja ova ca pro t|v bru ce |o ze?
NE DlO: Od|u •| || smo da se pro t|v bru ce |o ze bo r| mo po no vom mo de |u ma so vne va kc| -
na c| je. Taj mo de| pr| hva cen je u EÜ | vec •e t| r| ze m|je pr| mje nju ju qa u bor b| pro t|v ove bo -
|es t|. Oba v| || smo sve pr| pre me. do n| je || akte. pro qra me | va kc| na c| ja je po •e |a. Na ||a z| mo
na po te sko ce ko je su uv| jek pr| su tne ka da pr| mje nju je mo no ve pro qra me. a|| |ma | do br|h
re zu| ta ta. Ü ovoj qo d| n| ce mo va kc| n| sa t| sve ov ce | ko ze. a od |du ce qo d| ne sa mo m|a de
ka te qo r| je. bu du c| da |mu n| tet va kc| n| sa noj z| vo t| nj| os ta je do kra ja z| vo ta.
Po ~e la va kci na ci ja pro tiv bru ce lo ze
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 11
Forum
Pre kid ra ta
Ne }e sa ra jev ski do go vor o pres tan ku trgo vin skog ra ta BiH i Hrvat ske
ri je {i ti sve pro ble me u trgo vi ni izme |u dvi je ze mlje, ali sva ka ko po ka zu je
na ~in na ko ji se oni mo gu rje {a va ti.
Kon tra mje ra ko ju smo uve li Hrvat skoj na za bra nu izvo za po ljo pri vre -
dnih proi zvo da re zul ti ra la je ek spre snim do go vo rom iz ko jeg smo iza {li
ja ~i ne go {to je do ju ~e bi lo. ^i nje ni ca da je hrvat ska de le ga ci ja do {la u
Sa ra je vo na no ge bh. mi nis tri ma i pris ta la da po di gne i de vet go di na
sta re ram pe za izvoz bh. go ve |eg me sa i proi zvo da od go ve di ne do vo -
ljno go vo ri ko me je ve }a "va tra" zbog obos tra no po di gnu tih za bra na.
Hrvat ska pu no vi {e pre hram be nih
proi zvo da pla si ra u BiH ne go {to na -
{a ze mlja izvo zi u ovu ze mlju i ja sno
je da joj se trgo vin ski rat ni ma lo ne
is pla ti.
Os ta je pi ta nje za {to je tre ba lo to li -
ko vre me na da po ka `e mo zu be i is -
ko ris ti mo me ha ni zme ko je ima mo na
ra spo la ga nju da za {ti ti mo do ma }e proi zvo |a ~e.
Lo {e }e bi ti ako je to sa mo zbog to ga da se po ka `e ka ko spor ni za kon
o za {ti ti do ma }e proi zvo dnje BiH, a ko ji se na la zi u par la men tar noj pro -
ce du ri, ni je naj bo lji na ~in za izra vna va nje trgo vin skog de ba lan sa sa su -
sje di ma. Pra vi smi sao do go vo ra bi }e ako je din stvo po ka za no pro te klih
de se tak da na ne os ta ne ek sces, ne go bu de kon stan ta u svim bu du }im
odno si ma sa ze mlja ma s ko ji ma, zbog broj nih ne ca rin skih ba ri je ra, ima -
mo pro ble me u trgo vi ni.
I vlas ti }e ti me izbi ti iz ru ku ar gu men te oni ma ko ji stal no tvrde da nam
spo ljno trgo vin sku po li ti ku kro je uvo zni lo bi ji.
STAV
Pi {e:
Bo ri vo je SI MI]
NEWSWEEK
Opra i
uvrnuti
savjeti
TIME
Istorijski izbor:
Latinoamerikanka
u Vrhovnom sudu
Press
BOSTON GLOBE
Agent FBI-ja, ne za vi sno od po -
la, mo`e da pos ta ne sva ko ko ima
dr`av ljan stvo SAD, izme |u 23 i
37 go di na i ko se do ka zao u svom
po slu. Od de se ti ne hi lja da pri ja va
pu tem In ter ne ta, FBI aka de mi ja
go di{ nje iza be re 1.100 lju di.
"Tre ning se vr{i na Aka de mi ji u
Kvan ti ku", obja{ nja va spe ci jal ni
agent Kurt Kro ford iz Bi roa za ko -
mu ni ka ci je Fe de ral nog is tra`nog bi -
roa (FBI).
"Mno go se pu ca, mje se ~no se po -
tro {i oko mi li on me ta ka na Aka de -
mi ji u Kvan ti ku."
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, u Aka -
de mi ju se upi {u ra zni lju di - ve te ra ni
iz ra ta u Ira ku ili Av ga nis ta nu, biv {i
po li caj ci, ali i se lja ci i pi lo ti. Ne ki ma
je prvi put da dr`e oru`je u ru ci. Iza -
bra ni kan di da ti pro {li su ne ko li ko
kva li fi ka ci onih ni voa i sko ro svi su
se za Aka de mi ju pri ja vi li iz pa tri oti -
zma. Po slije po pu nja va nja for mu la ra
za po ~i nje prvi krug tes to va. Kon di -
ci ja se pro vje ra va ve} dru gog da na -
skle ko vi, is tr~a va nje kra }ih i du`ih
di oni ca i ~u~ nje vi. Spor tski tre ning
~i ni ~et vrti nu obu ke no vih age na ta,
ba{ kao i pu ca nje, ali i te ori ja.
Agen ti mo ra ju da u~e za ko ne i da
na u~e ka ko da na pi {u izvje {taj. A
pri je ne go {to im se da oru`je, mo ra -
ju da zna ju ka da mo gu da ga upo -
trije be. Ri ~ard [ot iz Pra vnog
odje lje nja FBI-ja ka`e:
"Pre ma tzv. odre dbi Smrto no sna
sna ga, agent FBI mo`e da pu ca ako
ima oprav dan ra zlog za to, zna ~i ako
pos to ji opa snost da osu mnji ~e ni u
blis koj bu du }nos ti ubi je dru ge ili va -
ma na ne se te {ke po vre de."
Vje`ba se s vi deo-si mu la ci ja ma u
pros to ri ji bez pro zo ra, a po slje dnji
dio obu ke sas to ji se iz pra kti ~nih
vje`bi u tzv. Ho ga no voj ale ji ko ja je
dio Aka de mi je. Sta no vni ci i osu -
mnji ~e ni iz te uli ce su sta tis ti.
Po sli je 20 se dmi ca, osno vna
obu ka je za vr{e na, a no vi agen ti
po ~i nju da ra de u ne kom od 57 bi -
roa, za po ~e tnu pla tu od 57.000
do la ra go di{ nje.
Pra vi smi sao
do go vo ra bi }e ako
je din stvo po ka za no
pro te klih de se tak
da na ne os ta ne ek sces
Ka ko pos ta ti
agent FBI-ja
Iz pozadine
Po {to je kri te rij za na pre do va nje na fa kul te ti ma, za
izbor re kto ra i de ka na, blis kost vla da ju }oj gar ni tu ri,
sa svim je ja sno da Uni ver zi tet ni je auto no man
Pi {e:
Sead FE TA HA GI]
ri je ko ju go di nu izbio je skan dal ka da se
ot kri lo da je [ef ki ja ^e kli}, ta da de kan
na Sao bra }aj nom fa kul te tu u Sa ra je vu,
pre pi sao knji gu iz vje snog pro fe so ra s
Ri je ~kog uni ver zi te ta. Na pre pi sa nu
knji gu sta vio je svo je ime i pre zi me kao
auto ra. Ne ko vri je me me di ji su se ba vi li
ovim slu ~a jem, pa je frka pres ta la. Ni ko od uni ver zi -
tet ske za je dni ce ni je re ago vao, ni ti je re ktor na {ao za
sho dno da se izja sni o ovom o~i gle dnom lo po vlu ku.
Ta ko |e i mi nis tar u Kan to nu Sa ra je vo, ko ji je na dle -
`an za Sa ra jev ski uni ver zi tet, a ko ji i pos tav lja de ka -
ne, pre {u tao je ci je li skan dal. Pro fe sor ^e kli} os tao
je uva `e ni ~lan SDA, {to se po ka za lo bi tnim za gu {e -
nje afe re.
Ve} du `e vri je me ras pre da se se ksu al na afe ra
pro fe so ra sa sa ra jev skog Pra vnog fa kul te ta u nje go -
vom is tu re nom odje lje nju u Tu zli. Fu ad Sal ta ga i jo{
ne ko li ko gos tu ju }ih pro fe so ra se ksu al no su ucje nji -
va li stu den tki nje za pro la zne ocje ne u in de ksu. Slu -
~aj je do {ao i pred tu zlan sko tu `i la{ tvo, pa je sud u
Tu zli osu dio {o fe ra ko ji je po sre do vao izme |u stu -
den tki nja i pro fe so ra. Tre ba li na po mi nja ti da ni u
ovoj gu `vi ni ko s Uni ver zi te ta ni je re ago vao - ni ti re -
ktor, ni ti pro fe so ri s Pra vnog fa kul te ta. Ni ti mi nis tar
Sa fet Ke {o, jer on vo di ra ~u na o ne do dir lji vos ti ~la -
no va SDA.
A ovih da na po no vo je u cen tru pa` nje po me nu -
ti Fu ad Sal ta ga, jer je ob zna nje no da je pre pi sao knji -
gu is ta knu tog za gre ba ~kog pro fe so ra Ni ko le
Vis ko vi }a. Kao re ce zen ti ovog pla gi ja ta po tpi sa ni su
Mus ta fa Ima mo vi} i Mu ha med Fi li po vi}, za ko je
Vis ko vi} ka `e da ni je mo gu }e da kao nau ~ni ci ni su
zna li za nje gov rad. Go to vo je di no, na po mi nje za -
gre ba ~ki autor, ta mo gdje sam spo mi njao mar ksi zam
Sal ta gi ni je od go va ra lo, pa je ri je~ mar ksi zam za mi -
je nio sa "znan stve ni pris tup". Ovo po ka zu je ko li ko je
lik sa ra jev skog pro fe so ra pol tron ski, dne vno po li ti -
~ki, jer se bo ji uop {te po me nu ti mar ksi zam.
A ka ko na ovaj fal si fi kat re agu je re ktor Fa ruk
^a klo vi ca? U "In for ma ti vnom uni ver zi tet skom gla -
sni ku", ko ji ure |u je re ktor ^a klo vi ca, da je se ri je~
Sal ta gi, ko ji pi {e, ka ko na vo di {tam pa, da slu ~aj no
ni je po tpi san Ni ko la Vis ko vi} na ne ke tek sto ve u
knji zi. Tre ba li na po mi nja ti da su svi oni, pa i pred -
sje dnik Eti ~kog ko mi te ta, ~la no vi ili blis ki Stran ci
de mo krat ske akci je!
Po {to je svih dva de se tak go di na od do las ka no -
ve vlas ti kri te rij za na pre do va nje na fa kul te ti ma, za
izbor re kto ra i de ka na blis kost vla da ju }oj gar ni tu ri,
sa svim je ja sno da Uni ver zi tet ni je auto no man. Mno -
go je u~in ko vi ti je bi ti bli zak s vla da ju }om stran kom
di rek tno ili pre ko mi nis tra Ke {e, ne go ima ti nau ~ne
kva li fi ka ci je. Za to su na {i fa kul te ti pu ni pri u~e nih
pro fe so ra, ko ji u svo je nau ~ne ra do ve na vo de no vin -
ske ~lan ke, ko ji go di na ma ni su obja vi li ni je dan nau -
~ni rad. Ali su za to vrlo re vno sni u do dvo ra va nju
vlas ti ma.
I ni je on da uop {te ~u dno {to pro fe so ri, oni ko ji
dr`e do di gni te ta uni ver zi tet skog zva nja, {u te i ni {ta
ne ~i ne da se lo po vlu ci i ra zni fal si fi ka ti, pro da ja
skrip ti kao uslov stu den ti ma za po la ga nje ispi ta, pro -
ce su ira unu tar Uni ver zi te ta. Ni je mo gu }e di }i svoj
glas pro tiv ne ra da i ne zna nja, pro tiv ne mo ral nog dje -
lo va nja, jer su ti mu }ka ro {i do bro uve za ni uz po mo}
vlas ti i mi nis tra kul tu re.
Pa ipak, de si se da ne ko od pro fe so ra ku ku ri kne,
ali on da bu de sa ta ni zi ran. Mi nis tar, re ktor, ~el nik Eti -
~kog ko mi te ta tu su da u ko ri je nu sa si je ku gla so ve
ne za do volj stva, gla so ve za is tin sku nau ~nu dje la tnost.
Pro fe sor na Ma {in skom fa kul te tu u Sa ra je vu
Mu jo He bi bo vi} do bio je ot kaz za to {to je mi slio
svo jom gla vom. Za pra vo, pro fe sor He bi bo vi} se po -
bu nio pi sme no {to se Mu gdim Pa {i} bi ra za re do -
vnog pro fe so ra kad ne ma po tre bne kva li fi ka ci je.
Ru ko pi si Mu gdi ma Pa {i }a ko ji se ci ti ra ju kao uslov
za na pre do va nje u pro fe sor skom ran gi ra nju ni gdje
ni su {tam pa ni, pa ih ta ko ne ma ni gdje u knji `ni ca ma,
ni ti ima ju svoj CIPS pri Na ro dnoj i uni ver zi tet skoj
bi bli ote ci. [to zna ~i da knji ge ne pos to je ni ti ih je iko
va lo ri zi rao.
On da se po no vo jav lja kao za {ti tnik kri mi nal nih
dje la tni ka re ktor Fa ruk ^a klo vi ca. On ka `e: "Usva ja -
njem po zi ti vnih re cen zi ja na sje dni ci Nas ta vno-nau -
~nog vi je }a ma ti ~nog fa kul te ta knji ga se ve ri fi ci ra
kao objav lje na nau ~na knji ga."(!) Iz gle da da re ktor
mo `e sve, da i knji gu ko ja ni je objav lje na pro gla si
objav lje nom! A sa mo za to {to je i pro fe sor Pa {i} u
lan cu po li ti ~ki po do bnih pro fe so ra.
Pro fe sor Mu jo He bi bo vi} ci ti ra Za kon o vi so -
kom obra zo va nju Kan to na Sa ra je vo, gdje sto ji: "U
vi so ko {kol skoj us ta no vi ne mo `e se do zvo li ti bi lo
ka kav an ga `man u nas ta vnom pro ce su li cu za ko je
se od go va ra ju }om me di cin skom pro ce du rom ut vrdi
da je al ko ho li ~ar, ovi snik o nar ko ti ci ma, kao i li cu
ko je bo lu je od za ra zne ili du {e vne bo les ti." I on da
He bi bo vi} tvrdi da je de kan Ma {in skog fa kul te ta
Ejub D`a fe ro vi}, ko ji se zdu {no bo ri za lo po vlu ke
Mu gdi ma Pa {i }a i ko ji do ti ~nog He bi bo vi }a izba cu je
s fa kul te ta, za pra vo ima di ja gno zu "pa ra noi dna sim -
pto ma to lo gi ja". Va lja lo bi sve ovo prei spi ta ti, ali to
ni ko ne }e.
Sva {ta je ne {to Su lej man Ti hi} obe }ao ako bu de
po no vo iza bran za pred sje dni ka SDA. Pa Ti hi }u, po -
ku {aj pro ce su ira ti kri mi nal {to ga ~i ne tvo ji ~la no vi
na Uni ver zi te tu u Sa ra je vu!
P
Lo po vi na
Uni ver zi te tu
Pro fe sor
na Ma {in skom
fa kul te tu u
Sa ra je vu Mu jo
He bi bo vi} do bio
je ot kaz za to
{to je mi slio
svo jom gla vom
Ni je
mo gu }e di }i svoj
glas pro tiv
ne ra da i
ne zna nja, pro tiv
ne mo ral nog
dje lo va nja, jer
su ti mu }ka ro {i
do bro uve za ni
Kon di ci ja na
pro vje ri ve} dru gog da na
12 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Po bje gao
iz Po li cij ske
sta ni ce
TRA VNIK - M.M. (18) iz
Tra vni ka po bje gao je iz pros to -
ri ja Po li cij ske sta ni ce u ovom
gra du na kon {to ga je po li ci ja
uhap si la zbog su mnje da je, uz
pri je tnju oru `jem, oplja ~kao
Esmu Zu kan (69) iz Tra vni ka.
Sta ri ca je po li ci ji pri ja vi la da
je u su bo tu oko 14.50 u njen
stan u{lo ne po zna to li ce, ko je
joj je, uz pri je tnju no `em, ote lo
zla to, lan ~i} i prsten, te 10 KM
iz nov ~a ni ka, na kon ~e ga je po -
bje glo. Po li ci ja je na kon pri ja ve
us pje la da pro na |e i li {i slo bo de
ra zboj ni ka M.M., ko ji je pri ve -
den u pros to ri je za za dr`a va nje
Po li cij ske sta ni ce, oda kle je oko
22 ~a sa uspio da po bje gne.
MUP Sre dnjo bo san skog kan -
to na sa op {tio je da je po tra ga za
ra zboj ni kom u to ku. (Srna)
Po vri je |en
ra dnik
obez bje |a nja
ORA [JE - Ivi ca P. (26), dje la -
tnik za {ti tar ske tvrtke "LT si gur -
nost", ozli je |en je ju ~er oko tri
sa ta iza po no }i u in ci den tu ko ji
se do go dio u "S clu bu" u Ora {ju.
In ci dent je izbio izme |u vi {e
pri pa dni ka tvrtke "LT si gur nost"
i dvadesetdvogo di{ njeg Mar ka
O. iz se la Ma ti }i, po kraj Ora {ja.
"Ne za do vo ljni is ho dom ras -
pra ve za {ti ta ri su de mo li ra li
maz du 323 u vla sni{ tvu Mi hae la
I., ko jom je te ve ~e ri uprav ljao
Mar ko O. Na auto mo bi lu par ki -
ra nom is pred dis ko te ke uni {te na
su sta kla, ali i di je lo vi ka ro se ri -
je", ka za li su u po li ci ji.
Ozli je |eni za {ti tar je za tra `io
po mo} de `ur nog li je ~ni ka ora {ke
bol ni ce. Na kon uka za ne po mo}i
pu {ten je na ku }no li je ~e nje. Po -
li ci ja }e ne ke od za {ti ta ra pri ja vi ti
zbog su mnje da su po ~i ni li o{te -
}e nje tu |e stva ri.
N.Tr.
Hronika
Policijski
bilten
Mir sa da LIN GO, Da vud MU MI NO VI]
SA RA JE VO - Ru ki ja Sej di ni (55) i Baj ram Ra -
{i ti (65) uha p{e ni su ju ~er zbog su mnje da su u pe tak
na brdu Moj mi lo u Sa ra je vu ubi li Ham zu Sej di ni ja
(75).
Su ada Ve li}, kan to nal na tu `i te lji ca, ka za la je ju ~e
da je mo gu }e da je sta rac ubi jen iz ko ris to lju blja, ali je
na po me nu la i to da ni je is klju ~e no da su osu mnji ~e ni
Ru ki ja Sej di ni, su pru ga ubi je no ga, i Baj ram Ra {i ti bi li u
in ti mnoj ve zi. "Jo{ tra je is tra ga, a o svim dru gim de ta -
lji ma bit }e te na kna dno oba vije {te ni", ka za la je Ve li }e -
U. VU KI], N. SI MI]
BROD - Se lim Ko va~ (75) iz Si je kov ca,
kod Bro da, iz go rio je u po `a ru u po ro di ~noj
ku }i, ko ji se do go dio u no }i izme |u su bo te i
ne dje lje.
Ti je lo nas tra da log ju ~e u ra nim ju tar njim
~a so vi ma pri li kom uvi |a ja pro na {li su pri pa -
dni ci CBJ Do boj.
U CJB Do boj ni su mo gli pot vrdi ti iden ti tet
nas tra da lo ga, ali su re kli da je po `ar pri jav ljen
u 1.40, na kon ~e ga su oba vi je {te ni va tro gas ci.
"Pri li kom ga {e nja po `a ra, va -
tro gas ci ni su ima li in for ma ci ja da se u ku }i ne -
ko na la zi i odmah po sli je ga {e nja oti {li su sa
li ca mjes ta. Ka da je sva nu lo, eki pa CJB Do boj
iza {la je na te ren da ura di uvi |aj i tom pri li kom
na ka u~u u iz gor je loj ku }i pro na {la je le{.
Odmah je oba vi je {ten de `ur ni tu `i lac Okru -
`nog tu `i la{ tva u Do bo ju i po `ar ni in spe ktor",
na ve li su u CJB Do boj.
Ra dmi la Stan ~i}, de `ur ni tu `i lac Okru -
`nog tu `i la{ tva Do boj, ko ja je ra di la uvi |aj,
ka za la je da }e le{ bi ti pre ve zen u Op {tu bol ni -
cu u ovom gra du ka ko bi bi la iz vr{e na ob du -
kci ja i ka ko bi bio ut vr|en ta ~an iden ti tet
nas tra da log.
"Ku }a ko ja je iz gor je la ni je ima la
stru ju, a na kon za vr{e ne is tra ge zna }e se okol -
nos ti zbog ko jih je do {lo do po `a ra", re kla je
Stan ~i }e va. Je dan od ko m{i ja nas tra da log Ko -
va ~a is pri ~ao je da je on po vra tnik u Si je ko vac,
te da je od pro {le go di ne, ot ka ko mu je umrla
su pru ga, `i vio sam.
"Bio je dru{ tven ~o vjek, vo lio je ma lo vi {e
da po pi je, ali ni ka da ni je pra vio pro ble me. Taj
~o vjek ni ka da mra va ni je zga zio", re kao je ko -
m{i ja. On je ta ko |e na veo da je Ko va~ `i vio u
ku }i u ko joj ni je bi lo stru je i da je pre `iv lja vao
od skro mne pen zi je.
U raz go vo ru sa ko m{i ja ma sa zna je -
mo da je sa mo dan pri je izbi ja nja po `a ra sta rac,
na vo dno, ku pio no vi {po ret.
U Si je ko vac je ju ~e sti gla i Ner min ka Ba -
{i}, ko joj je stra da li Se lim Ko va~ ujak.
"Do la zi li smo ne ka da i tri pu ta mje se ~no i
obi la zi li ga. Imao je mi ro vi nu oko 180 ma ra ka,
a bri gu o nje mu vo di li su ko m{i ja Ale ksa i nje -
gov sin Ran ko Tri fu no vi}. Odla zio je i on kod
njih, kao i kod dru gih ko m{i ja, a i oni su do la -
zi li nje mu u gos te. Ko li ko znam, ni je imao
pro ble ma sa ko m{i ja ma, bio je dru{ tven ~o -
vjek. Ko ris tio je al ko hol, ali ni je se opi jao",
ka za la je Ba {i }e va.
U po `a ru u
po ro di ~noj
ku }i u
Si je kov cu,
kod Bro da
Po li ci ja pro na {la
nes ta log dje ~a ka
PRI JE DOR - Tri na es to go di{ -
njeg Dra ga na Ro di }a, ko ji je
nes tao pri je {est da na, ju ~e je po -
li ci ja pro na {la i vra ti la ga ro di te -
lji ma u pri je dor sko na se lje No va
Or lo va ~a.
Ka ko sa zna je mo iz po li ci je, ma lo -
lje tnik je pro na |en kod svog dru ga
Da ni je la Ra da no vi }a (17), ko ji `i vi
u se lu Ze co vi.
Iako je dje ~ak nes tao 25. ma ja,
nje go vi ro di te lji Spo men ka i Bo -
gdan Ro di} su taj slu ~aj po li ci ji pri -
ja vi li tek pre ksi no}.
Spo men ka Ro di}, maj ka tri na es -
to go di{ nja ka, izja vi la je da je njen
sin po slje dnji put vi |en na bi ci klu s
jo{ dvo ji com dru go va u na se lju
gdje `i vi.
"Ot ka ko su se njih dvo ji ca pri je
dvi je go di ne upo zna li, moj Dra gan
je pos tao ski tni ca jer ga taj Da ni jel
na go va ra da kra du, bes pra vno si je -
ku drva po {u mi i lu ta ju. Moj sin je
sve do pri je dvi je go di ne bio uzo ran
dje ~ak i do bar u~e nik, ali je on da
po {ao kri vim pu tem", na ve la je
maj ka.
Ona je re kla da je Dra gan pri je
go di nu ta ko |e bje `ao od ku }e.
"U sve je uklju ~e no jo{ ne ko li ko
ma lo lje tni ka ko ji za je dno lu ta ju i ~i -
ne ra zne ne po dop {ti ne, a ni ko im ne
mo `e sta ti ukraj", go vo ri Ro di }e va.
Po ro di ca Ro di} ima jo{ dvo ji cu
si no va, a pre ma ri je ~i ma su pru `ni -
ka `i ve ve oma te {ko u ne do vr{e -
noj ku }i.
"Od po li ci je tra `im da mi za {ti te
ma lo lje tno di je te", ka za la je maj ka.
Mir ko Ra da no vi}, Da ni je lov otac,
ju ~e je na gla sio da nje gov sin ni je
kriv za ne pri mje re no po na {a nje dru -
gog dje ~a ka, ve} da je to su pro tno.
Ka zao je da na kon ra zvo da nje gov
sin `i vi s maj kom Sto jan kom Ba bi}
u se lu Ze co vi.
"Ko li ko ja znam, Dra gan je u ne -
ko li ko na vra ta bje `ao od svo je ku }e
i bio je kod mog si na. Nje ga ni ko ni
da nas ni je na tje rao da na pus ti ro di -
telj ski dom i po bje gne u Ze co ve, jer
me biv {a su pru ga oba vi jes ti la da se
Dra gan skri va kod njih. O sve mu je,
ta ko |e, oba vi jes ti la i pri je dor ski
Cen tar za so ci jal ni rad, ko ji bi mo -
rao ko na ~no ima ti slu ha za ova kve
slu ~a je ve", na veo je Ra da no vi}. U
pri je dor skom Cen tru za so ci jal ni rad
ju ~e ni smo us pje li do bi ti ko men tar u
ve zi s ovim slu ~a jem.
D.K.
Zbog ubis tva Ham ze
Sej di ni ja u Sa ra je vu uha p{e ni
Ru ki ja Sej di ni i Baj ram Ra {i ti
Eki pa CJB
Do boj na ka u~u
pro na {la le{
FO TO NN
Iako je dje ~ak
nes tao 25. ma ja, nje go vi
ro di te lji slu ~aj pri ja vi li
tek pre ksi no}
Po gi nu la `e na
GRA ^A NI CA - [.N. (52) iz Ber ko vi ce smrtno je stra da la u sao bra -
}aj noj ne sre }i ko ja se do go di la na ma gis tral nom pu tu Tu zla - Do boj,
u mjes tu Ber ko vi ca kod Gra ~a ni ce.
Na ime nju je u su bo tu pre dnjom de snom stra nom uda rio ka mi on MAN,
vla sni{ tvo DOO "Ri jal {ped" iz Do boj Is to ka, ko jim je uprav ljao M.S. (26)
iz Klo ko tni ce.
Ne dim Ha lil ~e vi}, ko ji je za je dno s pri pa dni ci ma PU Gra ~a ni ca oba vio
uvi |aj na mjes tu ne sre }e, je rekao da je [.N. ho da la po red puta ka da je u
nju uda rio ka mi on, te ni je is klju ~e na mo gu }nost da se [.N. na mjer no ba ci -
la pred ka mi on.
Ka ko bi se ut vrdio ta ~an uzrok smrti, na re |e na je ob du kci ja ti je la stra da le,
te al ko -test i uzi ma nje krvi vo za ~a ka mi ona. (Agen ci je)
Iz go riostarac
Pri li kom
ga {e nja
po `a ra
va tro gas ci
ni su ima li
in for ma ci ja
da se u ku }i
ne ko na la zi
Su ada Ve li},
kan to nal na
tu `i te lji ca,
na po me nu la je da
ni je is klju ~e no
da su Ru ki ja
Sej di ni i Baj ram
Ra {i ti bi li u
in ti mnoj ve zi
Su pru ga
Uz ga jao po vr}e na
je dnoj od par ce la
na brdu Moj mi lo
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 13 Hronika
Bra }a pu ca la
na ku }u
KA KANJ - Slu `be ni ci PS
Ka kanj uhap si li su bra }u M.T.
(19) i M.T. (25) kod ko jih je
pro na |e na pre prav lje na po -
luauto mat ska pu {ka, ka li bra
7,62 mm, iz ko je je pu ca no na
ku }u ].G. Na ime, na ve de ni su
u su bo tu oko 0.55 u mjes tu So -
po tni ca ispa li li vi {e me ta ka kroz
ula zna vra ta ku }e u vla sni{ tvu
].G. i na kon to ga se uda lji li u
ne po zna tom prav cu. U tre nut ku
pu cnja ve u ku }i su se na la zi li
].G., nje go va su pru ga i dvo je
ma lo lje tne dje ce, ko ji su pro {li
bez po vre da. (Fe na)
U nez go da ma
stra da le
dvi je srne
OD@AK - Dvi je smrtno stra -
da le srne i o{te }e na dva auto mo -
bi la epi log su dvi je pro me tne
nez go de ko je su se u su bo tu na -
ve ~er do go di le u Po sav skoj `u -
pa ni ji. Prvu srnu na di oni ci
ma gis tral ne ces te Od`ak - Bo -
san ski Brod u na se lju Do nji Svi -
laj us mrtio je auto mo bilom golf
~etiri dvadeset~etvorogo di{ nji
Jo sip ]. iz se la Do ma lje vac. U
dru goj nez go di na di oni ci re gi -
onal ne ces te Ora {je - Bo san ski
[a mac u na se lju Do ma lje vac
srnda }a je us mrti la d`e ta, za ~i -
jim je uprav lja ~em bio \u ro D.
(43), ta ko |er iz Do ma ljev ca. Na
oba auto mo bi la nas tu pi la je ma -
te ri jal na {te ta, dok su vo za ~i os -
ta li neo zli je |e ni.
N.Tr.
Po pa di }u
odre |en
pri tvor
SA RA JE VO - Mi la nu Po pa -
di }u (32), ko ji je u ~et vrtak
uve ~e pu ca ju }i u vra ta svo je
biv {e lju ba vni ce Aide Ka ra me -
hme do vi} u Sa ra je vu ra nio nje -
nog se da mna es to go di{ njeg
si na, ju ~er je odre |en je dno -
mje se ~ni pri tvor. Po li ci ja u Is -
to ~nom Sa ra je vu je pro na {la i
pri ve la Po pa di }a, na kon {to je
po bje gao iz Sa ra je va. Osu mnji -
~e ni je ti je kom sa slu {a nja u po -
li ci ji pri znao da je do {ao do
sta na Ka ra me hme do vi }e ve,
ina ~e svo je biv {e dje voj ke, da
je naj pri je po ku {ao no gom ra -
zva li ti vra ta, a po tom iz pu {ke
pre ma bra vi ispa lio dva hi ca,
od ko jih je je dan po go dio El -
ma ra Ka ra me hme do vi }a u li je -
vu no gu.
D.Mu.
Vijesti
va. Ve li }e va ni je htje la no vi na ri ma ot kri ti ko je pu cao,
jer, ka ko je is ta knu la, ta in for ma ci ja ni je u in te re su dalj -
e is tra ge.
"Ra di li smo ci je li dan i ci je lu no} na
ras vje tlja va nju ovog zlo ~i na. Is tra ga je jo{ u to ku, ali
sa da sa si gur no{ }u mo `e mo pot vrdi ti da je Ham za Sej -
di ni ubi jen 30. ma ja izme |u 12 i 13 sa ti iz va tre nog
oru `ja", re kao je Pre drag Kur te{, na ~el nik Se kto ra za
kri mi nal ne po slo ve MUP-a KS.
Sta rac je u pe tak oti {ao na Moj mi lo, gdje je imao
ba {tu u ko joj je uz ga jao po vr}e.
"Po {to se ni je vra tio, nje go va su pru ga je u su bo tu
oti {la i pro na {la ti je lo. Ut vrdi li smo da se ra di o na sil noj
smrti", ka zao je Ir fan Ne fi}, gla sno go vor nik sa ra jev ske
po li ci je.
Po li caj ci su u prvi mah po su mnja li da se ra di o sa -
mo ubis tvu, ali na kon {to ni je pro na |e no oru `je, ta te -
ori ja je odba ~e na.
"Ni sam jo{ iz vr{io ob du kci ju. Pre gle dom ti je la ut -
vr|e no je da je stra dao od us tre la va tre nim oru `jem.
Po go |en je u trbuh i gla vu", ka zao je Ham za @u jo, vje -
{tak me di cin ske stru ke, is ta kav {i da }e vi {e de ta lja zna ti
na kon ob du kci je, ko ja je pre dvi |e na za da nas.
Na dr`a vnom ze mlji {tu na brdu Moj mi lo, u bli zi ni
me |u en ti tet ske li ni je, mno gi gra |a ni na im pro vi zo va -
nim par ce la ma ve} go di na ma si ju po vr}e.
Ne ki od gra |a na ko je smo ju ~er za te kli da obra |u -
ju ze mlji {te ka za li su da su ovla{ po zna va li ubi je nog.
Pre ma nji ho vim ri je ~i ma, Sej di ni je
bio mi ran ~o vjek, ko ji je obra |i vao svo ju ze mlju i ni je
United Nations Development Programme
PRODAJA VOZILA
BIH/ITB/09/014
Kancelarija Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini izvr{it }e prodaju vozila
putem ponuda u zatvorenim kovertama.
Zainteresirani kupci mogu pogledati ponu|ena vozila u ~etvrtak, 04. juna 2009, izme|u 10 i 13 sati, na
parkingu "Bosna auta", Hamdije ^emerli}a 1a, Sarajevo.
Detaljna dokumentacija s listom vozila i formama ponude se mo`e podi}i od ponedjeljka, 01. juna 2009.
samo na adresi: UNDP BOSNIA AND HERZEGOVINA, Mar{ala Tita 48, 71000 Sarajevo ili na zaht-
jev e-mailom na: registry@undp.ba.
Napomena: BIH/ITB/09/014.
Vi{e informacija mo`ete na}i na veb stranici http://www.undp.ba - NABAVKA
URED RE GIS TRA RA
KANCELARIJA RE GIS TRA RA
The Re gis try is lo oking for quali fi ed can di da tes for the fol lowing po si ti on:
IN TERN IN LAN GU AGE UNIT (Ref. no. 2009/009)
Can di da tes sho uld be En glish Lan gu age stu den ts in the fi nal sta ge of the ir un der gra du ate stu di es and/or tho se who ha -
ve a uni ver sity de gree. Pre fe ren ce will be gi ven to ap pli can ts with com pu ter pro fi ci ency and go od com mu ni ca ti on skil -
ls. The in ter nship sho uld last un til 14 De cem ber 2009.
Du ti es: tran sla ti on of so me in for mal do cu men ts; draf ting sum ma ri es for in for ma ti on; pre pa ra ti on and com pi ling of re fe -
ren ce ma te ri als for spe ci fic as sig nmen ts of in ter pre ters and tran sla tors; as sis ting in de ve lop ment of glos sa ri es un der the
su per vi si on of se ni or tran sla ti on staff; admi nis tra ti ve tas ks such as as si gning tran sla ti on tas ks, re ce iving and dis tri bu ting
com ple ted tran sla ti ons; en te ring do cu men ts in the da ta ba se; any ot her task as as si gned by the He ad and De puty He ads of LU.
Dea dli ne: 8 Ju ne 2009
Ple ase send your CV with co ver let ter to:
Ka drov ska slu `ba
Ured re gis tra ra
Kra lji ce Je le ne 88 71000 Sa ra je vo
Bo sna i Her ce go vi na
Fax: +387 (0) 33 707 259 or E-ma il: ka drov ska.slu zba @re gis trar bih.gov.ba
Only short-lis ted can di da tes will be con tac ted
Ve li }e va ni je
htje la ot kri ti
ko je pu cao
go vo rio da ima ne kih pro ble ma. "On je kao i mi do la -
zio po vre me no i sa dio ov dje po vr}e. Ko li ko ja znam,
`i vio je sa `e nom u Do bri nji. Ne znam zbog ~e ga bi
ne ko ubio ta ko sta rog ~o vje ka. Mo `da su to u~i ni li nar -
ko ma ni ko ji se ~es to oku plja ju na brdu Moj mi lo", ka -
zao je je dan od lju di ko je smo za te kli ka ko obra |u ju
ba {tu.
U MUP-u KS ka `u da ne ma ju na zna ke o mo -
gu }im mo ti vi ma ovog ubis tva.
"Dok ne na |e mo kriv ca, sve op ci je su otvo re ne pa
i ta da su ga nar ko ma ni ubi li. Zna mo da na li cu mjes ta
ni je pro na |e no oru `je", ka zao je Ne fi}.
Ne zva ni ~no sa zna je mo da je po li ci ja zbog te {kog
te re na i na bu ja log ze le ni la ima la pro ble ma pri li kom
vr{e nja uvi |a ja.
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A

osu mnji ~e na
za ubis tvo
14 qpofekfmkbl!1 . 6. 2009.
Po nov lje na
po dr{ka
Ru si je
za Ko so vo
BEO GRAD - Rus ki am ba sa -
dor Ale ksan dar Ko nu zin po no -
vio je ju ~e da }e ze mlja ko ju
pred stav lja nas ta vi ti da po dr`a -
va Srbi ju u bor bi za o~u va nje
Ko so va i Me to hi je u svom sas -
ta vu.
On je oci je nio da je u to ku po -
ku {aj da se Srbi ji si lom otme te ri -
to ri ja, {to je pro tiv za ko ni to i u
su pro tnos ti s me |u na ro dnim pra -
vom i Po ve ljom UN. (Agen ci je)
NPK pos tao
So ci ja lis ti ~ka
par ti ja Ko so va
PRI [TI NA - Na ro dni po kret
Ko so va, par ti ja ko ja je oku plja -
la pri pa dni ke opre dije lje ne za
na ci onal no uje di nje nje svih Al -
ba na ca pos tao je So ci ja lis ti ~ka
par ti ja Ko so va.
Ve li kom ve }i nom gla so va na
kon gre su NPK je pro mije nio
ime u SPK i ti me i pro gram ska
opre dje lje nja, po {to je pro mi je -
nio su {tin sko opre dje lje nje o
uje di nje nu svih te ri to ri ja gdje
`i ve Al ban ci. Kon gres je ju ~e
usvo jio pro gram ska do ku men ta
i iza brao ru ko vod stvo. (Be ta)
Region
BEO GRAD - [ef pra vnog ti ma
za od bra nu Vo ji sla va [e {e lja Zo -
ran Kra si} izra zio je ju ~e o~e ki -
va nje da Ha {ki tri bu nal do ne se
odlu ku ko jom se obus tav lja pos -
tu pak pro tiv li de ra ra di ka la zbog
ne po {to va nja su da.
Kra si} je na kon fe ren ci ji za no vi -
na re re kao da od tog pos tup ka ne }e
bi ti ni {ta i da o~e ku je oslo ba |a ju }u
odlu ku jer je svje sno i na mjer no
ome ta nje prav de, ko je se pri pi su je
[e {e lju, ne mo gu }a kon stru kci ja u
Ha {kom tri bu na lu.
Kra si} je is ta kao da je pos tu pak
sa mo iz go vor Ha {kog tri bu na la da
se [e {e lju na si lu na me tne bra ni lac.
On je re kao da su sa mo ne ko li ko
da na uo~i su |e nja [e {e lju za ne po -
{to va nje su da li de ru ra di ka la za bra -
nje ne {e tnje, {to je protivno
me |u na ro dnim stan dar di ma po ko -
ji ma pri tvo re no li ce ima pra vo dne -
vno sat vre me na da bu de na
otvo re nom.
Kra si} je is ta kao da [e {elj ve} se -
dam go di na ~e ka od go vor na pi ta -
nje za {to se kr{i nje go vo pra vo na
su |e nje u ra zu mnom ro ku i da zlo -
upo tre bu pos tup ka ko ji se vo di pro -
tiv li de ra ra di ka la vr{i Tu `i la{ tvo u
sa ra dnji s po je di nim su di ja ma Pre -
tre snog vi je }a.
[e {e lju se su di za zlo ~i ne pro tiv
~o vje ~nos ti i po vre de ra tnog pra va i
obi ~a ja u Hrvat skoj, Voj vo di ni i
BiH u pe ri odu od 1991 do 1993.
go di ne. On je po ~et kom ove go di ne
do da tno op tu `en za ne po {to va nje
Tri bu na la zbog obje lo da nji va nja
ime na i dru gih li ~nih de ta lja tri za -
{ti }e na svje do ka. (Agen ci je)
Rus ki
am ba sa dor za
\a vo lju va ro{
KÜP SÜ MLl JA - Pus k| am ba -
sa dor u Srb| j| A|e ksan dar Ko nu -
z|n po zvao je ju •e qra da ne.
pr| || kom po sje te Ða vo |joj va ro s|.
da q|a sa ju za taj |o ka || tet na
|zbo ru za se dam no v|h svjet sk|h
•u da | po drzao kam pa nju ko ja
se spro vo d| s t|m c| |jem.
Am ba sa dor Ko nu z|n je re kao
da je u z| vo tu ob| sao mno qa s|| -
•na mjes ta u sv| je tu. a|| da je
Ða vo |ja va ros je d|n stve na.
Kra si}: Tre ba
obus ta vi ti pos tu pak
pro tiv [e {e lja
Li de ru ra di ka la
su za bra nje ne
{e tnje, {to je pro ti vno
me |u na ro dnim
stan dar di ma
Od svjet skih zvi jez da u Za gre bu
bih vo lio vi dje ti Dej vi da Bo uvi ja,
ali i Fre di Mer kju ri bi mo gao do }i.
Mi lan BAN DI],
gra do na ~el nik Za gre ba
Policija
Srbija 92
Hrvatska 92,112
Crna Gora 92
Vatrogasci
Srbija 93
Hrvatska 93,112
Crna Gora 93
Hitna pomo}
Srbija 94
Hrvatska 94,112
Crna Gora 94
Pomo} na putu
Srbija 987
Hrvatska 987
Crna Gora 987
Telefonske
informacije
Srbija 988
Hrvatska 988
Crna Gora 988
Informator
Tu nel "po ve zao" Al ban ce
ZA GREB - Tri su oso be pri ve de ne zbog no {e nja ka pa s us ta {kim sim -
bo li ma na su bo tnjem kon cer tu Mar ka Per ko vi }a Thom pso na na Trgu
ba na Je la ~i }a u Za gre bu.
Osim njih, po li ci ja je uhap si la jo{ tri oso be zbog na sil nog po na {a nja.
To kom kon cer ta po li ci ja ni je in ter ve ni sa la, ve} je s uha p{e ni ma kre nu la
po la sa ta po sli je nje go vog za vr{tet ka.
Po li ci ja je, izme |u os ta lih, pri ve la i i 15-go di{ nja ka s us ta {kim obi lje`ji ma.
Po nje ga je u stanicu mo ra la do }i
maj ka. Je dan od uha p{e nih, I.B.
(20), u krvi je imao 1,46 pro mi la
al ko ho la.
Kon cer tu je pri sus tvo va lo
40.000 lju di. Izu zev in di vi du al nih pre kr{a ja, i po li ci ja, i grad Za greb, ali i
Zbor bra ni telj skih udru ga ko ji su or ga ni zova li kon cert, do ga |a nje su oci je ni -
li izra zi to mir nim. (Agen ci je)
Tri oso be pri ve de ne
zbog us ta {kih sim bo la
Ne ven ka Be ~i} je, na ime,
pri jav lje na GONG-u za
ne pra vil nos ti na
gla sa ~kom mjes tu Me je,
gdje se po ja vi la u svoj stvu
po sma tra ~a izbo ra
ZA GREB - U dru gom kru gu lo kal nih izbo ra u
Hrvat skoj ju ~e je, za ra zli ku od prvog kru ga, za bi lje -
`an zna tno ma nji od ziv bi ra ~a, sa op {ti la je Izbor na
ko mi si ja.
Otva ra njem bi ra li {ta u se dam sa ti, u Hrvat skoj je ju ~e
po ~eo dru gi krug lo kal nih izbo ra na ko ji ma bi ra ~i ne po -
sre dno bi ra ju ~el ne lju de iz vr{ne vlas ti, odno sno `upa ne u
de vet hrvat skih `upa ni ja, gra do na ~el ni ke u {est `upa nij -
skih sje di {ta i gra du Za gre bu te jo{ pe de set gra do va u vi {e
`upa ni ja, a u 164 op {ti ne bi ra ju op {tin ske na ~el ni ke.
U dru gom kru gu lo kal nih izbo ri ma u
Hrvat skoj, ko ji su spro ve de ni na 4.575 bi ra ~kih mjes ta,
do 11 sa ti gla sa lo je 10,80 od sto bi ra ~a, re ~e no je u Dr`a -
vnoj izbor noj ko mi si ji (DIP).
Na dru gi krug izbo ra oda zva lo se 297.075 bi ra ~a, od
3.024.446 gra |a na ko ji ima ju pra vo gla sa ti u ovom
izbor nom kru gu. Ri je~ je o po da ci ma pri ku plje nim sa
92,17 od sto bi ra ~kih mjes ta.
Naj ve }i od ziv za bi lje`en je u Vi ro vi ti ~ko-po drav -
skoj `upa ni ji, gdje je do 11 sa ti gla sa lo 19,32 od sto bi ra -
Me |u pri ve de nima i
je dan pe tna es to go di{ njak
ses tra
PRI [TI NA - Pre mi jer Al ba ni je Sa -
lji Be ri {a i Ko so va Ha {im Ta ~i otvo ri li su
ju ~e tu nel na auto pu tu Dra~ - Ku ke{ -
Pri {ti na, ko ji se sma tra od izu ze tnog
zna ~a ja za eko nom ski ra zvoj i po ve zi va -
nje Ko so va i Al ba ni je, ali i ci je log re gi -
ona.
Po sli je otva ra nja tu ne la u Ka li ma {u, na
sje ve ru Al ba ni je, dvo ji ca pred sje dni ka vla -
da su odr`a la kon fe ren ci ju za me di je, na
ko joj je pre mi jer Be ri {a re kao da od ju ~e -
ra{ njeg da na ne pos to je ni fi zi ~ke ni ti du ho -
vne po dje le me |u Al ban ci ma u Al ba ni ji i
Al ba n cima na Ko so vu.
"Da nas je je dan od naj lje p{ih
sno va Al ba na ca pos tao stvar nost. Ovo je
tu nel uje di nje nja na ci je. Da nas smo odlu ~i li
da vi {e ne ma pre pre ka, da ne ma ni ~eg {to
nas mo `e po di je li ti ne sa mo du ho vno, ve}
ni fi zi ~ki", re kao je ju ~e Be ri {a.
"Ovo re mek-dje lo Al ba na ca }e bi ti na
do bro bit ~i ta vog re gi ona", do dao je on.
Ko sov ski pre mi jer je auto put Dra~ -
Pri {ti na na zvao auto pu tom na de i in te gra ci -
ja.
"To je auto put na de, po vje re nja, mi ra,
sta bil nos ti, in te gra ci ja u ~i ta vom re gi onu.
To je put no vog vi je ka", re kao je Ta ~i.
Ovaj auto put je, pre ma
mi{ljenju ko sov skog pre mi je ra, jo{ vi {e
pri bli `io Al ban ce na svim pros to ri ma u ko -
ji ma `i ve. (Agen ci je)
Ovo je
tu nel
uje di nje nja
na ci je,
ka zao
pre mi jer
Al ba ni je
U Hrvat skoj
odr`an dru gi krug
lo kal nih izbo ra
v.M. (49) je do sao svo j|m
kom b| jem do ek| pe No ve Tv na qra n| -
•nom pre |a zu Orah. te je |z|v c| ran nj| -
ho v|m pra ce njem |zbo ra u vrqor cu |
•e ka njem auto bu sa ko j| su tre ba |o da
se po ja ve s one stra ne qra n| ce uda r|o
no v| na ra sa kom u q|a vu. Po || c| ja je
uhap s| |a | pr| ve |a na pa da •a.
Uda rio no vi na ra
{a kom u gla vu
N| sto t| nu qo d| nu na p|e c| ma
n| je spr| je •| |o An ku Krk|jec |z s|a von -
sko brod skoq na se |ja Kra |j| ce Je |e ne.
naj sta r| ju Bro dan ku. da uz ma |u po -
moc no v| na ra ode do ob||znjeq b| ra -
•koq mjes ta u Do mu pen z| one ra ka ko
b| oba v| |a svo ju qra dan sku duznost.
Znam da moj q|as pu no ne od|u •u je.
a|| mozda do bro do de. mozda ne ko -
me bu de po tre ban. Po || t| •a r| se tru de.
a|| ne v| d|m ne ke zna •aj n| je po ma ke.
kroz sm| jeh je ka za |a ova v| ta| na | v|s -
pre na sto qo d|s nja k| nja.
Glas
sto go di{ nja ki nje
Izbo ri su spro ve de ni
na 4.575 bi ra ~kih mjes ta
FO TO AFP
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 15 Region
Ro tvaj ler
ugri zao
pro la zni ka
OMlS - Tr| de se to qo d|s njeq S.P.
|z Du qoq Pa ta u su bo tu na ve •e
je u Om| su uqr| zao ro tvaj |er | teze
qa povr|jed|o. Povr|jede n| mu ska -
rac je se tao na pre dje |u Pun ta u
Om| su kad qa je zas ko •|o ro tvaj -
|er | uqr| zao za || ce. Pas je b|o bez
|jud ske kon tro |e. uz| ce | brnj| ce.
Bu du c| da je po bje qao na kon
uqr| za. jos ne zna •| j| je. kao n| da
|| je re do vno c| je p|jen.
Ju bi lej bit ke
na ^e ga ru
OE GAP - G|um c| Na ro dnoq
po zo r| sta u N| su |zve || su ju •e
pred sta vu Oe qar sk| boj po s|| -
je ce re mo n| je po |a qa nja v| je -
na ca na spo men-kom p|e ksu
Oe qar po red N| sa. Ü kom p|e -
ksu Oe qar je odrza na cen tra| -
na drza vna ce re mo n| ja
po vo dom ob| |je za va nja 200.
qo d|s nj| ce Oe qar ske b|t ke.
Ma n| íes ta c| j| je pr| sus tvo va |o
v| se sto t| na qos t| ju.
Po ~i nje
pro bni po pis
sta no vni{ tva
u Crnoj Go ri
POD GO RI CA - Pro bni
po pis sta no vni{ tva u Crnoj
Go ri bi }e odr`an od 1. do 15
ju na, na jav lje no je iz Re pu -
bli ~kog za vo da za sta tis ti ku,
Mon sta ta.
Ko na ~ni po pis sta no vni{ -
tva pla ni ran je za 2011. go di -
nu. Pre ma pre dlo `e nom
upi tni ku za spro vo |e nje po -
pi sa, pri ku plja }e se po da ci o
de mo graf skim, geo graf skim,
mi gra ci onim, obra zo vnim,
eko nom skim, etni ~ko-kul tu -
ro lo {kim ka ra kte ris ti ka ma, o
in va li dnos ti, po ro di ca ma i
do ma }in stvi ma. (Be ta)
Dje voj ~i ca
pre mi nu la
zbog ne bri ge
lje ka ra
BEO GRAD - Uprkos na -
po ri ma za po sle nih u Uni ver -
zi tet skoj kli ni ci u Tir {o voj u
Beo grdu, do {lo je do smr-
tnog is ho da li je ~e nja 16-mje -
se ~ne dje voj ~i ce N.T., ko ja je
bi la u ko mi zbog po slje di ca
ba kte rij skog me nin gi ti sa.
Ro di te lji su ra ni je dje voj ~i -
cu u te {kom sta nju i s vi so -
kom tem pe ra tu rom dva pu ta
no si li u Dom zdrav lja No vi
Beo grad, ali su ih oba pu ta
lje ka ri vra }a li ku }i di ja gnos -
ti ci ra ju }i vi ru snu in fe kci ju.
Pre ma nji ho vom ka zi va nju,
tek tre }eg pu ta su upu }e ni u
Ti r {o vu gdje je di je te u maj -
~i nom na ru ~ju pa lo u ko mu
iz ko je se do smrti ni je bu di -
lo. (Agen ci je)
Us ko ro
dva no va
gra ni ~na
pre la za
PRI [TI NA - Ko sov ska
vla da do ni je la je odlu ku o
otva ra nju dva no va gra ni ~na
pre la za s Al ba ni jom.
Pri {tin ski me di ji ja vi li su
da je ri je~ o gra ni ~nim pre la -
zi ma kod Gla bo ~i ce i Go ro -
`u ba u bli zi ni Pri zre na.
Al ban ska vla da pret ho dno
je da la sa gla snost na otva ra -
nje ovih pre la za s Ko so vom.
Gra |a ni Ko so va i Al ba ni je,
na osno vu bi la te ral nog spo -
ra zu ma izme |u Pri {ti ne i Ti -
ra ne, gra ni cu pre la ze s li ~nim
kar ta ma. (Srna)
Vijesti
Ku zma no vi }u odre |en po li cij ski pri tvor
~a, a naj ma nji [i ben sko-knin skoj, gdje je na bi ra li {ta izi -
{lo 8,31 od sto onih s pra vom gla sa. U Za gre bu je do 11
sa ti na bi ra li {ta iza {lo 10,43 od sto bi ra ~a, {to je oko dva
od sto ma nje ne go u prvom izbor nom kru gu.
Pred sje dnik DIP-a Bran ko Hrva tin re kao je da su
sva bi ra li {ta otvo re na na vri je me te ka ko se od se dam sa -
ti, ot ka ko su otvo re na, ni je do go dio ni je dan iz gred.
"Po po li cij skim in for ma ci ja ma za sa da ne ma po da -
ta ka o ne pra vil nos ti ma, ni ti zah tje va za in ter ven ci jom",
re kao je Hrva tin.
U ka sni jim sa ti ma si tu aci ja se ipak ma lo
po bolj {a la; do 16 sa ti na izbo re u Hrvat skoj iza {lo je
uku pno 26,53 od sto bi ra ~a, odno sno {est od sto ma nje ne -
go u prvom kru gu.
Osim sla bi je izla znos ti bi ra ~a, naj vi {e pa` nje ju ~e je
Za bi lje `en
zna tno ma nji
od ziv bi ra ~a
iza zva la Ne ven ka Be ~i}, ses tra @e ljka Ke ru ma, kan di -
da ta za gra do na ~el ni ka Spli ta.
Ona je, na ime, pri jav lje na GONG-u za ne pra vil -
nos ti na gla sa ~kom mjes tu Me je, gdje se ju ~e uju tro po -
ja vi la u svoj stvu po sma tra ~a izbo ra.
Be ~i }e va je sla ga la gla sa ~ke lis ti }e, a to ni je smje la
ra di ti, jer je to is klju ~i vo u na dle`nos ti bi ra ~kog odbo ra.
Na gla sa ~kom mjes tu gdje se Ke ru mo -
va ses tra po ja vi la u svoj stvu po sma tra ~a, gla sao je "lju ti
pro ti vnik" nje nog bra ta, Ran ko Os to ji}. Uprkos sve mu
{to se do ga |a lo po slje dnjih da na izme |u njih dvo ji ce,
Os to ji} i Be ~i }e va su se lju ba zno na smi je {i li je dno dru -
go me i ru ko va li.
Iz Ke ru mo vog {ta ba po ru ~i li su da je Ne ven ka Be -
~i} u svoj stvu po sma tra ~a na bi ra ~kom mjes tu na Me ja -
ma, "je di no iz vr{i la uvid u izbor ne ma te ri ja le i pre bro ja -
la izbor ne lis ti }e na {ta ima pra vo kao po sma tra~".
U Spli tu je za bi lje`eno jo{ ne ko li ko izbor nih in ci -
de na ta. U Osno vnoj {ko li Trste nik bi ra ~i su do bi li gra fi -
tne olov ke, dok su na dva bi ra ~ka mjes ta iz vje {e ne
ve li ke fo to gra fi je Fra nje Tu |ma na. U Li pi ku na bi ra -
~kom mjes tu se na la zi lo ra spe }e ko je je ski nu to na kon
pri mje da ba po sma tra ~a.
Ovo go di{ nji lo kal ni izbo ri odr`a ni su
po izmi je nje nim za kon skim pra vi li ma, jer su gla sa ~i
prvi put ne po sre dno bi ra li op {tin ske na ~el ni ke, gra do -
na ~el ni ke, `u pa ne i nji ho ve za mje ni ke. Pre ma do sa da{ -
njem sis te mu, gla sa lo se is klju ~i vo za po li ti ~ku stran ku,
ko ja je po tom u skla du s izbor nim re zul ta ti ma na po je -
di ne fun kci je pos tav lja la svo je kan di da te. (Agen ci je)
BEO GRAD - Mi len ku Ku zma no vi }u, osu mnji -
~e nom da je umi je {an u ubi stvo vla sni ka hrvat skog
"Na co na la" Ive Pu ka ni }a, odre |en je po li cij ski pri -
tvor od 48 sa ti, pot vr|e no je ju ~e u MUP-u Srbi je.
Ku zma no vi}, koje g je po li ci ja u su bo tu pri ve la u sa -
ra dnji sa Spe ci jal nim tu `i la{ tvom, sa slu {an je u ve zi s
ubis tvom no vi na ra Pu ka ni }a 23. okto bra pro {le go di ne u
Za gre bu, bi }e, ka ko se na vo di, naj vje ro va tni je, da nas, uz
kri vi ~nu pri ja vu, izve den pred de `ur nog is tra `nog su di ju.
Ku zma no vi} je bio uha p{en u okto bru pro -
{le go di ne u Hrvat skoj zbog su mnje da je iz Srbi je do nio
ek splo ziv ko ji je ko ri {ten u aten ta tu na Pu ka ni }a te da je
na kon ubis tva tre balo da omo gu }i bi jeg Ro ber tu i Lu ki
Ma ta ni }u. Po sli je 55 da na pro ve de nih u pri tvo ru, zbog
ne dos tat ka do ka za je kra jem de cem bra 2008. pu {ten na
slo bo du.
Na kon to ga izja vio je da }e Hrvat sku tu`iti zbog ha -
p{e nja i mal tre ti ra nja.
Ku zma no vi} je, ka ko su na gla si li me di ji, je dan od
sa ra dni ka ne da vno uha p{e nog Sre te na Jo ci }a, osu mnji -
~e nog za or ga ni zova nje aten ta ta na Pu ka ni }a.
Jo ci}, po znat kao Jo ca Am ster dam, uha p{en je kra -
jem apri la u vi li u eli tnom beo grad skom na se lju De di nju,
ko ju je iznaj mio od po ro di ce biv {eg pred sje dni ka Srbi je
Slo bo da na Mi lo {e vi }a.
Jo ci} je na sa slu {a nju u po li ci ji na kon ha p{e -
nja odba cio sve su mnje da je umi je {an u Pu ka ni }e vo
ubis tvo, re kav {i da je uvu ~en u po li cij sko-po li ti ~ke igre u
Hrvat skoj.
Spe ci jal ni sud u Beo gra du pro du `io mu je u sri je du,
27. ma ja, pri tvor za jo{ dva mje se ca.
Ke ru mo va
"za ~i ni la" gla sa nje
Mi len ko Ku zma no vi} je je dan od sa ra dni ka
ne da vno uha p{e nog Sre te na Jo ci }a
Sa slu {an je u ve zi s ubis tvom
no vi na ra Ive Pu ka ni }a
Ne ven ka Be ~i} se
"srda ~no" ru ko va la s
bra to vim "lju tim pro ti vni kom"
Ran kom Os to ji }em
16 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Ekonomija
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK SEDMlOE
0.15 50.00%
No v| cen tar Za v| do v| c| 1.70 -93.33%
Lu tr| ja PS Ba nja |u ka
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK SEDMlOE
1.30 62.30%
ve te r| nar ska sta n| ca No v| Grad 0.30 -20.00%
Kretanje cijene akcija
"Telekoma Srpske" Banjaluka
Kretanje cijene akcija "Hidroelek-
trana na Vrbasu" M. Grad
Kretanje cijene dionica
"Bosnalijeka" Sarajevo
Kretanje cijene dionica
"[ipad-komerca" Sarajevo
E|op-lr ce Sa ra je vo
Pad bro ja
no }e nja tu ris ta
u FBiH
SA RA JE VO - Fe de ra ci ja BiH u
apri lu bi lje `i pad bro ja no }e nja tu -
ris ta za 9,5 od sto na 54.897 u
odno su na is ti mje sec pro {le go di -
ne, po da ci su Fe de ral nog za vo da
za sta tis ti ku.
Ova in sti tu ci ja na vo di da je u
apri lu ove go di ne FBiH ra spo la ga -
la s 15.202 kre ve ta, {to je za 10,2
od sto vi {e u odno su na pro {lo go -
di{ nji april. Bru to is ko ri {te nost ka -
pa ci te ta na po dru ~ju FBiH u apri lu
izno si la je 11,6 od sto, a uku pan
broj do la za ka tu ris ta 27.898 i ma nji
je za 8,6 od sto u odno su na is ti
mje sec pro {le go di ne.
U os tva re nom bro ju no }e nja
u~e{ }e do ma }ih tu ris ta je 30,6 od -
sto, a stra nih 69,4 od sto. U uku -
pnom bro ju no }e nja stra nih tu ris ta
u apri lu naj ve }e u~e{ }e os tva ri li
su gos ti iz Hrvat ske (17 od sto),
Slo ve ni je (11,8 od sto) i Tur ske
(8,6 od sto). (Srna)
Zvani~na kotacija
Kotacija fondova
Slobodno tr`i{te
38/!6/!311:/
38/!6/!311:/
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Slobodno tr`i{te
Obveznice i ostale HOV
"Bors in vest" u
plu su 24 od sto
BA NJA LU KA - Na pro {lo se dmi -
~nom trgo va nju na Ba nja lu ~koj ber -
zi os tva ren je pro met od
1.826.723,52 KM, kroz 437 tran sa -
kci ja.
Na slu`be nom ber zan skom tr`i {tu
B lis ta naj ve }i pro met je os tva ren
akci ja ma "Te le ko ma Srpske" u vri -
je dnos ti od 464.457,87 KM. Nji ho -
va ci je na po slje dnjeg da na
trgo va nja bi la je 1,27 KM za 3,25
od sto vi {a u odno su na kraj pret ho -
dne se dmi ce.
Naj ve }i pro met na slo bo dnom
ber zan skom tr`i {tu ostva ren je akci -
ja ma Ri TE Gac ko u izno su od
17.382,48 KM. Akci je ov og pre du -
ze }a ima le su se dmi ~ni rast vri je -
dnos ti od pet od sto na 0,21 KM.
Akci ja ma fon do va trgo va no je u
vri je dnos ti od 459.248,89 KM, a
naj tra `e ni je su bi le akci je ba nja lu -
~kog "Euro in ves tment fon da", ko ji -
ma je os tva ren pro met u izno su od
173.341,21 KM. Nji ho va ci je na za
za tva ra nju pro {lo se dmi ~nog trgo va -
nja bi la je 8,95 KM za 1,70 od sto
vi {a u odno su na kraj pret ho dne se -
dmi ce. Do bi tnik se dmi ce me |u fon -
do vi ma je "Bors in vest" iz
Ba nja lu ke s ras tom ci j ene akci ja za
24,25 od sto na 4,15 KM, a naj ve }i
pad vri je dnos ti od 1,69 od sto na
5,80 KM ima le su akci je "Kris tal
in vest fon da" iz Ba nja lu ke.
Vri je dnost BIRS se po ve }a la za
0,73 od sto na 989,41 po en, dok je
FIRS je po ras tao za 0,72 od sto i
izno si 1976,79 po ena, a ERS10 in -
deks je imao skok za 1,78 od sto na
799,67 po ena.
Z.D.
Sna `an rast
BIFX-a
SA RA JE VO - Na ju ~e ra{ njem
trgo va nju na Sa ra jev skoj ber zi os -
tva ren je pro met od 3.409.097,20
KM, a u sklo pu 649 tran sa kci ja
pro me to va no je 200.659 di oni ca.
Na ko ta ci ji kom pa ni ja trgo va no
je u izno su od 351.776,74 KM, a
naj tra `e ni je su bi le di oni ce "Bo -
sna li je ka" iz Sa ra je va ko ji ma je
os tva ren pro met u izno su od
340.260,94 KM. Ci je na akci ja ove
kom pa ni je po slje dnjeg da na pro -
{lo se dmi~nog trgo va nja bi la je
14,72 KM.
Na pri mar nom slo bo dnom tr`i -
{tu je os tva ren pro met od
1.378.470,87 KM, a naj vi {e je
trgo va no di oni ca ma "Elek tro pri -
vre de BiH" u izno su od
408.380,33 KM. Ovo pre du ze }e
se dmi cu je za vr{i lo s ci je nom od
28,62 KM. Na se kun dar nom slo -
bo dnom tr`i {tu os tva ren je pro met
od 129.560,27 KM, a naj tra `e ni je
su bi le di oni ce sa ra jev skog UNIS-
a, ko ji ma je trgo va no u vri je dnos ti
od 46.876,50 KM. Nji ho va ci je na
na za tva ra nju pro {lo se dmi ~nog
trgo va nja bi la je 5,50 KM.
Na ko ta ci ji fon do va trgo va no je
u izno su od 232.885,32 KM, a
naj ve }i pro met os tva ren je di oni -
ca ma "Big in vest. gr." iz Sa ra je va
u izno su od 65.302,35 KM. Ovaj
fond se dmi cu je za vr{io s ci je nom
di oni ca od 4,82 KM.
Vri je dnost BIFX-a je sko ~i la za
8,11 od sto na 1.835,72 po ena,
SASX-10 in deks je po ras tao za
4,87 od sto i izno si 1.065,36 po ena,
dok je SASX-30 in deks imao rast
za 2,49 od sto na 1.147,27 po ena.
Z.D.
De jan [A JI NO VI]
BA NJA LU KA - Gra |e vin ska in -
dus tri ja u BiH, ko ja svo je proi zvo de
izvo zi u Hrvat sku, trpi ve li ku {te tu zbog
pro ble ma ko je im pra ve hrvat ske kom -
pa ni je tra `e }i sku pe ates te hrvat skih la -
bo ra to ri ja.
Mi ra Kur ta gi}, iz Se kto ra za ja vna do -
ku men ta Spo ljno trgo vin ske ko mo re (STK)
BiH, ka `e da bi pro ble mi bh. izvo zni ka iz
gra |e vin ske bran {e tre ba lo da bu du na
dne vnom re du sas tan ka pred sta vni ka re -
sor nih mi nis tars ta va BiH i Hrvat ske. Ona
ka `e da bi bh. izvo zni ci tre ba lo da uve du
ser ti fi ka te EU ka ko bi spri je ~i li si tu aci ju
da ih hrvat ski uvo zni ci ucje nju ju ser ti fi ka -
ti ma i ates ti ma.
"Na {i izvo zni ci tre ba da in sis -
ti ra ju da u Hrvat sku uvo ze is klju ~i vo proi -
zvo de cer ti fi ci ra ne u ne koj od ze ma lja
EU", ka `e Kur ta gi }e va.
S po me nu tim pro ble mi ma su sre }e se i
srba ~ka fa bri ka "Sti ro kart", je dan od vo de -
}ih proi zvo |a ~a sti ro po ra u BiH, ko ja za -
po{ lja va 70 ra dni ka i 40 od sto svo je
proi zvo dnje pla si ra na inos tra na tr`i {ta. U
ovoj fa bri ci ka `u da Hrvat ska ne pri zna je
Sekundarno slobodno tr`i{te
Vanredne aukcije
Vanberzanske transakcije
"Dri na ri bar stvo"
po ~e lo uz goj ri be
SRE BRE NI CA - Na aku mu la ci onom je ze ru Pe ru }ac, na Dri ni, ju ~e
je uba ci va njem dvi je to ne mla |i ka li for nij ske pas trmke ozva ni ~en po -
~e tak ra da i uz go ja ri be u ri bo go ji li {tu "Dri na ri bar stvo".
Vla snik "Dri na ri bar stva" Pet ko Ran ki} re kao je da je do sa da za ure |e -
nje i opre ma nje ri bo go ji li {ta i na bav ku mla |i i hra ne za ri bu ulo`eno oko
95.000 KM.
"Od tog izno sa, 29.000 KM je po mo} Sa vje ta mi nis ta ra BiH iz pro gra -
ma pri vre dnog opo rav ka Sre bre ni ce. Ovo su prva ulo`ena sred stva ko je je
do sa da od Sa vje ta mi nis ta ra do -
bi lo 25 sre bre ni ~kih fir mi", na -
gla sio je Ran ki}.
Ri bo go ji li {te "Dri na ri bar stvo"
sas to ji se od osam ka ve za za uz -
goj ri be, a u pri pre mi je iz gra dnja
jo{ ~e ti ri ka ko bi u je dnom tur nu su bi lo proi zve de no oko 25 to na pas -
trmke. Ran ki} je re kao da u ovoj go di ni pla ni ra da proi zve de dva tur nu sa
ri be, po ve }a ka pa ci tet ri bnja ka i po red je dnog za po sle nog po vra tni ka u ra -
dni odnos pri mi jo{ dvo ji cu ko ji `ive u ne po sre dnoj bli zi ni ri bo go ji li {ta.
Otva ra nju ri bo go ji li {ta pri sus tvo va li su pred sta vni ci sre bre ni ~ke lo kal ne
vlas ti ko ji su obe }a li po dr{ku re ali za ci ji ovog kao i dru gih pro je ka ta pri -
vre dnog ra zvo ja i za po{ lja va nja.
Ovo je prvo ri bo go ji li {te na po dru ~ju op {ti na Sre bre ni ca i Bra tu nac, gdje
pos to je ide al ni uslo vi za uz goj ri be. Ri bo go ji li {te je sas ta vni dio kom pa ni -
je "Auto-mo to trejd" iz Sre bre ni ce, ~i ji je vla snik Ran ki}. (Srna)
SASE
+8,11%
BIFX
+2,49%
SASX-30
+4,87%
SASX-10
BLSE
+0,73%
BIRS
+0,72%
FIRS
+1,78%
ERS10
Trpi mo
ve li ke
gu bit ke, jer
Hrvat ska ne
pri zna je
ates te EU,
ko je na {i
proi zvo di
ima ju, ve}
tra `i da
ro bu
ates ti ra mo
u IGH
u Za gre bu,
ka `e Ra ~i}
Zva ni ~ni Za greb
Hrvat ska
Ovo je prvo
ri bo go ji li {te na po dru ~ju
Sre bre ni ce i Bra tu nca
Gra|evinski proizvodi
iz BiH te{ko dolaze na
hrvatska gradili{ta
Izvještaj sa
svjetskih berzi ($)
17 Ekonomija
Ta las op ti mi zma
Po slje dnjih se dmi ca pla ne tu je za plju snuo ta las op ti mi zma da bi
us ko ro mo gao do }i kraj glo bal noj re ce si ji - naj te `oj s ko jom smo se
su o~i li od "ve li ke de pre si je" tri de se tih go di na pro {log vi je ka. Da li su
ta kve ocje ne plod `e lja ili stvar nost te {ko je go vo ri ti, jer za njih ni ko
ne ma ade kva tnih ar gu me na ta izu zev po zi ti vnih pa ra me ta ra, ko ji do -
la ze iz ne kih od vo de }ih eko no mi ja.
Ako se prisj e ti mo da smo kri zu uve zli iz tih ze ma lja to bi nas mo glo
ohra bri ti da i u na {u ma lu eko no mi ju sti `u do bre vi jes ti. U na {em
slu ~a ju preo kret je jo{ te `e pot vrdi ti, jer sa sta tis ti kom ka kvu ima mo,
osim in dus trij ske proi zvo dnje, bro ja za po sle nih i spo ljno trgo vin ske
raz mje ne, ne mo `e mo
pra ti ti ni je dan bi tni ji
eko nom ski pa ra me tar.
Ipak, do bar na go vje -
{taj do la zi iz Lu kav ca
gdje se ra dni ci ko ksa re,
ko ju je glo bal na kri za
ba ci la na ko lje na i do ve -
la u pi ta nje njen op sta -
nak, spre ma ju za nas ta vak ra da "pu nom pa rom". S ob zi rom na to da
je taj se ktor prvi stra dao pod na le tom glo bal ne eko nom ske kri ze
ohra bru ju na ja ve da su obe zbi je di li tr`i {te za pu nu proi zvo dnju u na -
re dna tri mje se ca. Nji hov put ka opo rav ku ja sno go vo ri da je izlaz iz
kri ze za na {a pre du ze }a na al ter na ti vnim tr`i {ti ma, ko je je glo bal na
eko nom ska kri za naj ma nje po go di la, po put in dij skog i iran skog gdje
}e za vr{i ti lu ka va ~ki koks.
Iako se ra di o usa mlje nom pri mje ru pri vre me nog izlas ka iz kri ze,
ovo je do bra na ja va da bi nji ho vim pu tem us ko ro mo gli kre nu ti i os -
ta li gi gan ti po put "Ar ce lor Mit ta la".
BOJA NOVCA
Pi {e:
Dar ko GA VRI LO VI]
B. SI MI]
SA RA JE VO - Rok za po dno {e -
nje zah tje va za iz da va nje po re znih
kar ti ca u Fe de ra ci ji BiH ra di izra ~u -
na odbi ta ka po osno vu Za ko na o po -
re zu na do ho dak po mje ren je sa 1.
ma ja na 1. ju l ove go di ne zbog ne dos -
ta ta ka u za kon skim i pod za kon skim
akti ma, pot vr|e no je u Po res koj
upra vi FBiH.
Is to vre me no, po ~e tak iz da va nja po -
res kih kar ti ca po mje ren je sa 1. ju la na 1.
sep tem bar.
"Uo~e ni su ne dos ta ci u za -
kon skim i pod za kon skim akti ma ko ji bi
mo gli prou zro ko va ti ne do slje dnu kon -
tro lu zah tje va za iz da va nje po re znih kar -
ti ca, a {to izis ku je i pri la go |a va nje
sof tve ra", po ja snio je Mid hat Ari fo vi},
di re ktor Po res ke upra ve FBiH.
Pot vr|u je da su u pri pre mi iz mje -
ne i do pu ne Pra vil ni ka o pri mje ni Za -
ko na o po re zu na do ho dak i Pra vil ni ka
o po dno {e nju po re znih pri ja va, ko ji ma
}e bi ti obe zbi je |e na po tpu na i kva li te -
tna pri mje na za ko na.
Za ko nom o po re zu na do ho dak
FBiH, ko ji je stu pio na sna gu 1. ja nu ara
ove go di ne, pro pi san je li ~ni odbi tak na
ko ji za po sle ni ci ima ju pra vo po ra zli ~i -
tim osno va ma. Osno vni odbi tak odno si
se na pri hod od 300 KM mje se ~no,
odno sno 3.600 KM go di{ nje, a os ta le
ola k{i ce su za iz dr`a va nje ~la no va po ro -
di ce, in va li dnost, pla }e ne tro {ko ve li je -
~e nja, uma nje nje za pre mi je osi gu ra nja i
dru ge. Pra vo na li ~ni odbi tak uslov ljen
je po sje do va njem po re zne kar ti ce ko ju
na zah tjev po re znog ob ve zni ka bes pla -
tno iz da je Po re ska upra va FBiH.
Pro du `e nje ro ka za iz -
da va nje po re znih kar ti ca, ka `u u Po res koj
upra vi, ne }e ima ti uti ca ja na obra ~un po -
re za bu du }i da su po slo dav ci bi li du `ni na
osno vu zah tje va za iz da va nje po re znih
kar ti ca ut vrdi ti uku pan fa ktor za izra ~u -
na va nje mje se ~nog izno sa li ~nog odbit ka
sva kog za po sle ni ka i pri mje nji va ti ga ve}
kod prve is pla te pla }e u 2009. go di ni.
"Ta ~an broj po re znih ob ve -
zni ka ko ji su obu hva }e ni Za ko nom o
po re zu na do ho dak bi }e po znat na kon
po dno {e nja go di{ nje po re zne pri ja ve,
odno sno do kra ja fe bru ara 2010. go di -
ne, ka da }e Po re zna upra va FBiH ra -
spo la ga ti in for ma ci ja ma o svim
po re znim ob ve zni ci ma ko ji su os tva ri li
do ho dak od ne sa mos tal ne dje la tnos ti,
sa mos tal ne dje la tnos ti, imo vi ne i imo -
vin skih pra va, ula ga nja ka pi ta la i su -
dje lo va nja u na gra dnim igra ma i
igra ma na sre }u", ka zao je Ari fo vi}.
Fofshfou Djkfob Qspnkfob
Nafta
Prirodni gas
65,52
3,835
1,13
-0,122
Nfubmj Djkfob Qspnkfob
Zlato
Srebro
980,30
15,75
17,10
0,14
Izlaz iz kri ze za na {a
pre du ze }a na al ter na ti vnim
tr`i {ti ma po put in dij skog i
iran skog, gdje }e za vr{i ti
lu ka va ~ki koks
ates te EU, ko je po sje du ju.
"Trpi mo ve li ke gu bit ke, jer Hrvat ska
ne pri zna je ates te EU, ko je na {i proi zvo di
ima ju, ne go tra `i da ro bu ates ti ra mo u In -
sti tu tu gra |e vi nar stva Hrvat ske (IGH) u
Za gre bu. To je ve oma sku po, a i pro ces du -
go tra je", ka `e Go ran Ra ~i}, di re ktor "Sti -
ro kar ta".
Kur ta gi }e va is ti~e da hrvat ske kom pa -
ni je ne ma ju pra vo od bh. pre du ze }a da tra -
`e ne va `e }e ser ti fi ka te.
"U Hrvat skoj nije dna la bora to -
ri ja ni je cer ti fi ci ra na za te po slo ve, pa ta ko
ni IGH Za greb. Sto ga je cer ti fi kat ko ji iz -
da ju ne va `e }i u ze mlja ma EU", ka `e ona i
po ja{ nja va da je do kaz za to da proi zvo |a ~i
gra |e vin skih ma te ri ja la iz Hrvat ske svo je
proi zvo de ko je izvo ze u EU ser ti fi ci ra ju u
la bora to ri ja ma u Aus tri ji ili ne koj dru goj
ze mlji EU.
Ra ~i} is ti ~e da mno gi hrvat ski uvo zni -
ci, ko ji ra zu mi ju pro ble me s koj ima se su -
o~a va ju nji ho vi bh. par tne ri i po ku {a va ju
bi ti fle ksi bil ni, upa da ju u pro ble me s hrvat -
skom bi ro kra ti jom.
"Ima mo slu ~aj hrvat ske fir me ko ja je
ku pi la na{ proi zvod i ugra di la ga u zgra du.
Me |u tim, in ves ti tor zgra de im ni je htio
pla ti ti, jer ni smo ima li atest IGH Za greb",
ka `e on i do da je da }e sa da 20.000 evra,
ko li ko su im os ta li du `ni, mo ra ti tra `i ti na
su du.
Ra ~i} ka `e da je taj pos tu pak Hrvat ske
sa mo je dan vid ne ca rin skih ba ri je ra i po ku -
{aj za {ti te do ma }ih fir mi od bh. kon ku ren -
ci je kroz pri vi le go va nje vlas ti tih in sti tu ta.
"Ates ti ko je ima mo vri je de u bi lo ko -
joj ze mlji osim u Hrvat skoj", ka `e Ra ~i}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, ra di se o
kr{e nju di re kti va EU, {to }e, ka ko je re kao,
us ko ro bi ti za us tav lje no od stra ne EU.
"Hrvat ska za to zna, ali
svje sno ku pu je vri je me. To je za Evrop sku
ko mi si ju mar gi nal na stvar ko ja zbog to ga
jo{ ni je do {la na dne vni red. O~e ku je mo da
}e Evrop ska ko mi si ja ve oma brzo na re di ti
Hrvat skoj da pri hva ti evrop ske stan dar de i
obus ta vi sa da{ nju pra ksu", re kao je Ra ~i}.
U IGH su nas upu ti li na Mi ro sla vu
Ro `an ko vi}, slu `be ni cu za odno se s ja -
vno{ }u, s ko jom ni smo us pje li stu pi ti u
kon takt.
Za kon ski ne dos ta ci
ko ~e po res ke kar ti ce
Gra |e vin ci po dba ci li
u inos tran stvu
SA RA JE VO - Vri je dnost ra do va, ko je su u inos tran stvu izve le gra |e -
vin ske fir me iz BiH, u prvom tro mje se ~ju ove go di ne ma nja je za 25,6
od sto u odno su na is ti pe ri od pret ho dne go di ne, po da ci su Agen ci je za
sta tis ti ku BiH.
Po red pa da vri je dnos ti obav lje nih ra do va is to vre me no su sma nje ne i
na ru d`be u inos tran stvu, pa je vri je dnost ugo vo re nih po slo va ma nja za
9,7 od sto. Na {e gra |e vin ske kom pa ni je u prvom kvar ta lu ove go di ne
naj vi {e su ra di le na iz gra dnji zgra da (65,7 od sto uku pnog po sla), a na
po slo ve u afri ~kim ze mlja ma otpa da ~ak 58,3 od sto uku pne vri je dnos ti
ra do va. Sta tis ti ka ot kri va i da su bh. gra |e vin ci na svim tr`i {ti ma ve }i -
nom bi li an ga `o va ni u vi so ko gra dnji. (Srna)
1. 6. 2009. qpofekfmkbl
Pri mje na Za ko na
o po re zu na
do ho dak u FBiH
Po ~e tak iz da va nja
po res kih kar ti ca
po mje ren je sa 1. ju la
na 1. sep tem bar
Za one ko j| u
zah tje vu za |z da va nje
po res ke kar t| ce ne pr| -
ka zu vje ro dos toj ne
po dat ke pre dv| de ne
su ka zne. L| ce ko je ne
po dne se po re znu pr| -
ja vu na pro p| san na -
•|n b| ce kaz njen mo
nov •a nom ka znom
od 10 pos to od dos -
pje |e po re zne oba ve -
ze za sva k| za po •e t|
mje sec sve dok ne
po dne se pr| ja vu. a
ma ks| ma| no 150 pos -
to od po re zne oba ve -
ze. L| ce ko je pr| ka ze
ma nju po res ku oba -
ve zu od stvar ne p|a ca
ka znu od 10 pos to od
stvar ne oba ve ze. Ako
pr| ja v| po re znu oba ve -
zu ma nju od 50 pos to
od stvar ne oba ve ze.
os|m pret ho dne ka -
zne. p|a ca | ka znu od
50 pos to od |zno sa
ra z|| ke stvar ne | pr| jav -
|je ne po res ke oba ve -
ze.
Ka zne
Ari fo vi}:
Uo~e ni ne dos ta ci
u za kon skim
i pod za kon skim
akti ma
FO TO NN
ote `a va pro dor gra |e vin skih fir mi na hrvat sko tr`i {te
gu {i bh. gra |e vin ce
Zbog po slo va
s par tne ri ma iz BiH u
pro ble mi ma i hrvat ske fir me
18 qpofekfmkbl!1. 6. 2009. Ekonomija
Opo ra vak
rus kih de vi znih
re zer vi
MOS KVA - De vi zne re zer ve
Ru si je su od fe bru ara do 25. ma ja
po ra sle sa 387 mi li jar di na 402
mi li jar de do la ra, izja vio je gu ver -
ner Cen tral ne ban ke Ser gej
Ignja tjev.
Po zi va ju}i se na izja vu Ignja -
tje va, s ob zi rom na to da ban ka
jo{ ni je obja vi la zva ni~ne po dat -
ke, rus ki me di ji na vo de da je u
tom pe ri odu Cen tral na ban ka na
do ma}em tr`i{tu ot ku pi la 30 mi -
li jar di do la ra. Rus ka cen tral na
ban ka je akti vno ot ku plji va la
de vi ze na do ma}em tr`i{tu ka ko
bi sprije~i la brzu de val va ci ju ru -
blje. Sa mo u ma ju, ban ka je ot -
ku pi la vi{e od pet mi li jar di
do la ra. U av gus tu 2008. go di ne
rus ke de vi zne re zer ve bi le su na
re kor dnom ni vou od oko 600 mi -
li jar di do la ra. (Agen ci je)
Otpu {te ni
Po lja ci se sve te
po slo dav ci ma
VAR [A VA - Polj sku in spe kci -
ju ra da, Po res ku upra vu i Fond
so ci jal nog osi gu ra nja pre pla vi le
su pri ja ve Po lja ka ko ji su zbog
kri ze do bi li ot kaz i ko ji, u `e lji da
se osve te za gu bi tak po sla, pri -
jav lju ju biv {e po slo dav ce da na -
vo dno za obi la ze ili kr{e za ko ne.
Sa mo to kom pro {le go di ne In -
spe kci ja ra da do bi la je 34.000
pri ja va za kr{e nje za ko na od stra -
ne po slo da va ca, {to je dva pu ta
vi {e ne go pret ho dne go di ne, a in -
spe kto ri pri zna ju da je naj ve }i
dio tih pri ja va od lju di ko ji su se,
po {to su do bi li ot kaz, na pra sno
pri sje ti li da ni su po {to va na pra va
za po sle nih.
"Tri ~et vrti ne tih pri ja va i `al bi
po ka zu ju se kao oprav da ne. Ka -
da se pot vrde kao osno va ne, po -
slo dav cu prije ti ka zna od 7.000
evra, a na ra vno mo ra da is pla ti
ra dni ku no vac za ko ji ga je o{te -
tio", re kla je por tpa rol In spe kci je
ra da Da nu ta Rut kov ska.
Omi lje na osve ta otpu {te nih Po -
lja ka je, ta ko |e, pri ja va po res kim
vlas ti ma za na vo dnu uta ju po re za
i ma hi na ci je biv {eg po slo dav ca,
ili pak da pre du ze }e ni je pla }a lo
do pri no se za so ci jal no i zdrav -
stve no osi gu ra nje, ali i da pre du -
ze }e ko ris ti pi rat ske pro gra me na
svo jim kom pju te ri ma. (Be ta)
Ne ma
opo rav ka
proi zvo dnje
alu mi ni ju ma
OSLO - Nor ve {ka naf tna i me -
ta lur {ka kom pa ni ja "Nor sk
Hydro ASA" pre dvi |a da lji pad
svjet ske proi zvo dnje alu mi ni ju -
ma, s ob zi rom na to da je izos ta lo
o~e ki va no po bolj {a nje sta nja
po~et kom go di ne.
Ge ne ral ni di re ktor kom pa ni je
Svejn Ri ~ard Bren dzazg ka `e da
in dus tri ja mo ra da ra di vi{e ka ko
bi se pos ti gla bo lja ra vno te`a po -
nu de i tra`nje, sma tra ju}i da je za
opo ra vak ba lan sa na tr`i{tu po -
tre bno du`e vrije me.
Kom pa ni ja "Nor sk Hydro
ASA", tre }i po ve li~i ni svjet ski
proi zvo |a~ alu mi ni ju ma, sma nji -
la je proi zvo dnju alu mi ni ju ma u
svo jim fa bri ka ma u Nor ve{koj,
Nje ma~koj i Slo va ~koj, na kon
{to su zna tno opa le na rud`be iz
auto mo bil skih i gra|e vin skih
kom pa ni ja. (Agen ci je)
Sta bil no po slo va nje
{pan skog San tan de ra
MA DRID - Naj ve }a ko mer ci jal na ban ka u [pa ni ji i evro zo ni, San -
tan der, sa op {ti la je da joj je pro fit u prva tri ovo go di{ nja mje se ca
opao za pet pro ce na ta u odno su na is ti pe ri od pro {le go di ne na 2,1
mi li jar du evra.
Re zul tat je, me |u tim, bo lji ne go {to se o~e ki va lo bu du }i da su ek sper ti
pre dvi dje li da }e San tan der u prvom tro mje se ~ju ima ti ne to pro fit u vrije -
dnos ti 1,86 mi li jar di evra.
U stru ktu ri pri ho da {pan ska ban ka je naj ve }i rast za bi lje `i la kod pri ho -
da na ka ma te ko ji su u prvom kvar ta lu ove go di ne po ra sli za 22,2 od sto
na 6,23 mi li jar de evra. Lo {i kre di ti ban ke su u po sma tra nom pe ri odu
uve }a ni za o~e ki va nih bli zu 2,5 od sto. (Agen ci je)
REVIZOR
Broj |nos tra n|h ra dn| ka ko j|
|e qa| no ra de u Oe skoj pao
je u apr| |u za 5.000 zboq
eko nom ske kr| ze. Ü toj ze -
m|j| sa da ra d| ne sto v| se od
256.000 |nostran|h ra dn| ka.
Oe ska v|a da je po kre nu |a
pro qram do bro vo |jnoq po -
vrat ka qas tar baj te ra. ko j| ma
nu d| bes p|a tnu av| on sku
kar tu | nov •a nu po moc.
Ame r| •ka me d|j ska kom pa -
n| ja T| me War ner na ja v| |a
je da ce se nje na |n ter net í| -
|| ja |a Ame r| ca On || ne (AOL)
na c| na ber z| do kra ja qo d| -
ne. lz vrsn| d| re ktor AOL-a
Dzeí Njuks |s ta kao je da ce
odva ja nje AOL-a. ko j| ce na
taj na •|n pos ta t| ne za v|s tan.
da t| no ve san se | nj| ma | T| -
me War ne ru.
VAR [A VA - Me |u de set ze ma lja is to ~ne Evro -
pe ~la ni ca EU sa mo je Polj ska os tva ri la rast bru to
do ma }eg proi zvo da (BDP) u prvom tro mje se ~ju ove
go di ne za 0,4 od sto u odno su na pret ho dni kvar tal,
sa op {tio je Cen tral ni sta tis ti ~ki bi ro Polj ske.
Na go di{ njem ni vou polj ska eko no mi ja je u prva tri
ovo go di{ nja mje se ca za bi lje `i la rast od 0,8 od sto, dok
su dru ge is to ~noe vrop ske ze mlje iz EU obja vi le sma nje -
nje BDP-a. Za to vri je me pri vre da Li tva ni je je ima la pad
pri vre de od 13,6 od sto, a Es to ni je za 15,6 pro ce na ta,
dok i vo de }e eko no mi je po put Nje ma ~ke bi lje `e vi so ke
sto pe pa da BDP-a. Slo ve ni ja jo{ ni je po dnije la izvje {taj
o sta nju svo je eko no mi je u prvom kvar ta lu i to }e u~i ni ti
tek u ju nu, ali je ma lo vje ro va tno da }e njen BDP po ka -
za ti rast, po {to je u ~et vrtom tro mje se ~ju pro {le go di ne
ve} sma njen za 0,8 pro ce na ta. For mal no u sas ta vu is to -
~ne Evro pe, ali van EU je i Bje lo ru si ja, ~i ja je pri vre da
ta ko |e za bi lje `i la rast u prvom ovo go di{ njem tro mje se -
~ju. Pre ma pre li mi nar nim pro cje na ma, BDP ove ze mlje
je u tom pe ri odu po ras tao za 1,1 od sto.
"Polj ska je ima la je dan od naj bo ljih re zul ta ta. Me|u
sre dnjim i ve li kim ze mlja ma Polj ska }e vje ro va tno ima ti
naj bo lje re zul ta te u ovoj go di ni", ka zao je Pjotr Ka li{,
gla vni eko no mis ta Ci ti bank u Polj skoj. (Agen ci je)
Kri za sre za la pro da ju
{vaj car skih sa to va
CI RIH - [vaj car ski proi zvo |a~i sa to va }e se ove go di ne su o~i ti s naj -
ve}im pa dom izvo za u naj ma nje dvije de ce ni je, bu du}i da su po tro{a~i
{i rom svije ta iz gu bi li vo lju da se u vrije me kri ze ~as te sku pim satovima,
po ka za li su naj no vi ji po da ci o pro da ji.
[vaj car sko udru`e nje proi zvo |a~a sa to va je sa op {ti lo da je izvoz u apri lu
pao 26 od sto na go di{njem ni vou, dok je pad u prva ~e ti ri mje se ca ove go di -
ne izno sio 24 od sto u po re |e nju s is tim pe ri odom la ni.
"Pre dvi|a mo da }e u 2009. bi ti za bi lje`en pad izvo za sa to va od 15 od sto,
{to }e bi ti naj go ri re zul tat u po slje dnjih ~et vrt vije ka", izja vio je ana li ti~ar
To mas [o ve.
Po da ci za april po ka zu ju da je naj vi{e pa la pro da ja sre dnje sku pih sa to va,
ko ji ko{ta ju izme |u 500 i 3.000 {vaj car skih fra na ka (330 do 1.980 evra) za
35 od sto, dok je pro da ja sa to va sku pljih od 3.000 fra na ka pa la 22 od sto.
Naj ma nji pad, od 13 od sto, za bi lje`en je u ka te go ri ji sa to va ko ji ko{ta ju do
500 fra na ka.
Po tro{a~i nas to je da sma nje po tro{nju i odri~u se ku po vi na ko je ni su ne op -
ho dne u vrije me kad glo bal na re ce si ja pri si lja va kom pa ni je da otpu{ta ju za -
po sle ne. Sa dru ge stra ne, iz is tog ra zlo ga i ma lo pro daj ne fir me sma nju ju
po rud `bi ne ka ko bi se rije{i le za li ha. (Re uters)
PA RIZ - Lju bi te lji fran cus kih
vi na zna tno su u 2008. go di ni
sma nji li nji ho vu ku po vi nu zbog
svjet ske eko nom ske kri ze, na vo di
se u izvje {ta ju fran cus ke vla de.
Mi nis tras tvo po ljo pri vre de je
obja vi lo da su fran cus ka do ma }in -
stva u 2008. pi la za 10 od sto ma nje
vi na po put bor doa, bur gun dca ili
{am pa njca, ne go u 2007. go di ni, a
da je izvoz fran cus kih vi na ra u
prvom kvar ta lu 2009. opao za 15
od sto u obi mu, a za ra da ~ak za sko -
ro 30 od sto. Fran cus ko do ma }in stvo
je u 2007. go di ni po pi lo u pro sje ku
47 li ta ra vi na, dok je u 2008. ta ko -
li ~i na pa la na 43 li tra.
"To je po slje di ca te ku }e eko nom -
ske si tu aci je, ta ko da mo ra mo da
bu de mo mu dri i da ne di `e mo pa ni -
ku", re kao je pred sje da va ju }i udru -
`e nju fran cus kih vi na ra Gza vi je de
Vo lon ta.
Fran cus ki vi na ri su izra zi li za -
bri nu tost za svo ju bu du }nost po -
{to su od kra ja pro {le go di ne
zna tno sma nje ne na ru d`bi ne vi na.
Ar no Kret iz vi na ri je u dvor cu
Lis tran u Bor dou, re kao je da ve}
ne ko vrije me ga ji pe si mi zam po
pi ta nju iz gle da fran cus kog vi nar -
skog bi zni sa, jer svjet sko tr`i {te
sve vi {e pre plav lju ju jef ti na vi na
iz cije log svije ta. (Agen ci je)
Fran cus ka in dus tri ja
vi na u pro ble mi ma
Pali doma}a
potro{nja i izvoz vina
Polj ska fas ci ni ra
ras tom pri vre de
Polj ski BDP u prvom
ovo go di{ njem kvar ta lu po ras tao za
0,4 od sto u odno su na pret ho dni
Raz go va rao: Da vud MU MI NO VI]
Do las kom "Tur kish Air li ne sa" za stra te {kog
par tne ra na {e kom pa ni je, osim avi ona i pet mi li ona
eura, do bi li smo i ime, {to u avio-in dus tri ji mno go
zna ~i, ka `e Nu d`e im Re ~i ca, di re ktor "BH Air li ne -
sa".
U in ter vjuu za "Ne za vi sne" Re ~i ca is ti ~e da }e
"BH Air li nes" u ne ko li ko na re dnih go di na vi {es -
tru ko po ve }a ti broj pu tni ka ko je pre vo zi, a u pla nu
je i otva ra nje no vih li ni ja.
NN: "Tur kish Air li nes", je dna od naj ja ~ih
evrop skih avio-kom pa ni ja, pos ta la je vla snik 49
pos to "BH Air li ne sa". Ko li ko vam zna ~i ovo
stra te {ko par tner stvo?
RE ^I CA: "BH Air li nes" je ma la re gi onal na
kom pa ni ja ko ja je ima la veoma mnogo pro ble ma.
U pro {los ti je po slo va la po d na zi vom "Air Bo sna"
i 17 mje se ci avi oni ni su le tje li. Na prav ljan je sa na -
ci oni pro gram ko ji je Vla da FBiH usvo ji la i kre nu -
lo se u iz gra dnju "BH Air li ne sa". Sa dva ma nja
avi ona avio-kom pa ni ja ne mo `e us pje ti. Ona mo ra
ras ti da bi us pje la. Vla da kao ve }in ski vla snik ni je
ima la fi nan sij skih sred sta va za na bav ku no vih avi -
ona, a ku po vi na avi ona na li zing po tr`i {nim ci je -
na ma go di{ nje ko {ta izme |u ~e ti ri i pet mi li ona
do la ra.
Ta da smo se odlu ~i li za pro na la zak stra te {kog
par tne ra i pre fe ri ra li smo da par tner bu de avio-
kom pa ni ja, a ne in ves ti ci oni fond ko ji nam mo `e
da ti sa mo no vac. U avio-in dus tri ji ime mnogo zna -
~i. Ka da za par tne ra ili su vla sni ka ima te ugle dnu
avio-kom pa ni ju, to je mnogo ve }a pre dnost na tr`i -
{tu. Na{ kon cept je bio da se vra ti mo na tr`i {te, da
uspos ta vi mo stan dard, da ko ri sni ci ma da mo do bru
uslu gu i da po ~ne mo da se {i ri mo. Na do brom smo
pu tu da to ura di mo uz "Tur kish Air li nes".
NN: [ta je "BH Air li nes" do bio za 49 pos to
svo ga vla sni{ tva?
RE ^I CA: Svo jih 49 pos to "Tur kish Air li nes"
je ku pio za pet mi li ona eura u ke {u i oni su to
odmah is pla ti li. Ima li su oba ve zu da obe zbi je de
do da tnih pet mi li ona eura za na bav ku avi ona na li -
zing. Mo gli smo uze ti i avi on od dru ge kom pa ni je,
ali nji ho va po nu da je bi la mnogo po vo ljni ja. "Tur -
kish" je imao oba ve zu da u|e u po tpu nu ko mer ci -
jal nu sa ra dnju sa na ma. Pru `a ju nam svu vrstu
po mo }i u mar ke tin gu i pro da ji. Oni }e i iz vr{i ti
obu ku na {eg oso blja, pi lo ta, st ju ar de sa, me ha ni ~a -
ra, in `e nje ra, ru ko vod stva u mar ke tin gu i fi nan ci -
ra nju. Bi }e obu ~a va ni kao i oso blje "Tur kis ha".
Vrlo brzo }e mo ima ti obu ~e ne pi lo te koji }e le tje ti
ovim no vim avi oni ma.
NN: Ko li ko pu tni ka sa da "BH Air li nes"
pre vo zi, a ka kvi su pla no vi za na re dni pe ri od?
RE ^I CA: U pro {loj go di ni smo pre ve zli oko
70.000 pu tni ka, {to je oko 17 pos to pu tni ka sa sa -
ra jev skog aero dro ma. Ra ~u na mo da }e mo s mla -
znim avi onom ko ji smo do bi li ima ti ve }i broj
pu tni ka i da }e mo pre uze ti pu tni ke od dru gih kom -
pa ni ja, po se bno one za Skan di na vi ju i di je lom za
Nje ma ~ku. O~e ku jem da mo `e mo po kri ti oko 30
pos to pu tni ~kog pro me ta sa Sa ra jev skog aero dro -
ma. Plan je da sa dva mla zna avi ona, mo `da ~ak i
tre }im, ko ji }e do }i naj ka sni je po ~et kom 2010. go -
di ne, zna tno po ve }a mo svo je ka pa ci te te. Uko li ko
stvo ri mo uslo ve u kom pa ni ji i uko li ko bu de tr`i {ta
i ova kri za ma lo spla sne, vje ru jem da mo `e mo do -
}i do 250.000 pre ve ze nih putni ka go di{ nje, {to je
vi {e od 40 pos to pu tni ka ko ji ko ris te sa ra jav ski
aero drom.
NN: Ka kvi su pla no vi "BH Air li ne sa" ka da
je u pi ta nju uvo |e nje no vih li ni ja?
RE ^I CA: Da nas le ti mo tri pu ta se dmi ~no za
Ci rih i pet pu ta za Be~, a to su no ve li ni je. Pla ni ra -
mo u su ra dnji sa ~e {kom avio-kom pa ni jom otvo ri ti
li ni ju i za Prag. Le to ve za Pod go ri cu i Sko plje pla -
ni ra mo uspos ta vi ti vrlo brzo i to je sko ro pa ri je {e -
no. Po se bno nam je za ni mlji vo skan di nav sko
tr`i {te gdje ima dos ta na {ih lju di, ta ko da }e mo
uspos ta vi ti le to ve i pre ma tim ze mlja ma. Us ko ro
}e vje ro va tno bi ti ~ak tri li ni je za gra do ve u Skan -
di na vi ji.
Na {e slje de }e po ten ci jal no tr`i {te su SAD i
Ka na da, gdje, pre ma na {im po da ci ma, pu tu je oko
Nu d`e im Re ~i ca, di re ktor
Ci lj ~e ti ri
pu tni ka
Plan je da sa dva mla zna
avi ona, mo `da ~ak i
tre }im ko ji }e mo do bi ti
naj ka sni je po ~et kom
2010. go di ne, zna tno
po ve }a mo svo je
ka pa ci te te, re kao Re ~i ca
"BH Air li nes" pla ni ra uvo |e nje
li ni ja za Prag, Am ster dam i ne ko li ko
skan di nav skih des ti na ci ja
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 19 Ekonomija
BRI SEL - Mi nis tri in dus tri je
~la ni ca Evrop ske uni je na pra vi li
su jo{ je dan ko rak na pu tu pre -
ma iz mje ni sku pog i ras cjep ka -
nog evrop skog sis te ma
re gis tra ci je pa te na ta, za tra`iv {i
od Evrop skog su da prav de mi{ -
lje nje o po ten ci jal noj re for mi.
Evrop ski sud prav de izja sni }e se
o pra vnoj ute me lje nos ti ove re for -
me pri do no {e nju za ko na ko ji re -
gu li {u rad po se bnih su do va za
rje {a va nje spo ro va u ve zi s kr{e -
njem pra va za {ti te pa te na ta i ta ko -
zva nog evrop skog pa ten ta. Taj
po jam se odno si na po je di na~no
pra vo in te le ktu al nog vla sni{ tva
ko je bi vri je di lo u ci je loj Evro pi,
na ~emu se ne us pje {no ra di ve}
de ce ni ja ma. Pa ten te tre nu tno re -
gis tru je Evrop ska kan ce la ri ja za
pa ten te, ali pri pa da ju}a pra va za -
pra vo pred stav lja ju skup pra va
odo bre nih na na ci onal nom ni vou,
ko je po tom kom pa ni je i in ves ti to ri
mo ra ju sa mi os tva ri va ti u po je di -
na~nim ze mlja ma ~la ni ca ma.
Nas to ja nja da se uspos ta vi za je -
dni~ki i je dnos ta vni ji pa ten tni sis tem
unu tar ko jeg bi se rje {a va li spo ro vi u
ve zi s pa ten ti ma po no vo su se sa ple -
ta la o pro ble me u ve zi s pre vo dom
na je zi ke u ze mlja ma ~la ni ca ma, ali
i o ne mo gu}nos ti ~la ni ca EU da
pos ti gnu do go vor o sje di {tu no vog
su da za pa ten te. (Bu si ness)
NEZVANI^NO
EU uvo di
no va
pra vi la za
re gis tra ci ju
pa te na ta
"[ko da" po ve }a va
proi zvo dnju
PRAG - ^e {ka fa bri ka auto mo bi la "[ko da Auto" po ve }a la je proi -
zvo dne ka pa ci te te mo de la fa bi ja sa 1.000 na 1.200 vo zi la dne vno, ka -
ko bi za do vo lji la po ve }a nu po tra` nju za tim vo zi lom.
Gla vni ra zlog sve ve }e po tra` nje ovih mo de la je uvo |e nje sis te ma pro -
da je sta ro za no vo u ne kim ze mlja ma Evrop ske uni je. Naj ve }i rast pro da -
je "[ko di nih" mo de la za bi lje `en je u Nje ma ~koj gdje je u prva ~e ti ri
mje se ca ove go di ne na tom tr`i {tu pro da to 29.280 fa bi ja, {to je sko ro
dvos tru ko vi {e u odno su na is ti pe ri od pro {le go di ne. Osim mo de la fa bi ja
u Nje ma ~koj vla da in te re so va nje i za mo de le okta vi ja tur, odno sno okta -
vi ju prve ge ne ra ci je.
"[ko da", ko ja je u vla sni{ tvu nje ma ~kog "Vol kswage na", na ja vi la je da
}e u vrije me kri ze ulo `i ti dvije mi li jar de evra u ra zvoj i proi zvo dnju no -
vih mo de la. U fa bri ci u Bra ti sla vi 2011. go di ne }e po ~e ti proi zvo dnja
ma log po ro di ~nog vo zi la ko je }e pro iza }i iz kon cep ta fol ksva gen ap. Vo -
de }i ~e {ki proi zvo |a~ auto mo bi la pri pre ma slje de }e go di ne i mo der ni za -
ci ju mo de la fa bi ja i rum ster.
"U ci lju re ali za ci je na {ih ci lje va ras ta, ho }e mo da sva ke go di ne pred sta -
vi mo dva no va mo de la", na veo je pred sje dnik Upra vnog odbo ra "[ko de"
Raj nhard Jung.
Pro {le go di ne pred stav lje ni su mo der ni zo va ni mo de li su perb i okta vi ja,
ove go di ne u pro da ji }e se po ja vi ti te re nac je ti, a kra jem go di ne i su perb
kom bi. (Agen ci je)
KORK - Naj sta ri ja ir ska pi -
va ra "Be amish&Crawford",
ko ja je po ~e la da proi zvo di pi vo
jo{ 1690. go di ne, pri ma po slje -
dnje po ru d`bi ne i pri pre ma se
za za tva ra nje.
Pres tan kom ra da te ~u ve ne pi -
va re u Kor ku za tva ra se jo{ je dno
po glav lje u vije ko vi ma du goj tra -
di ci ji proi zvo dnje pi va u tom ir -
skom gra du.
Pi va ru je pro {le go di ne ku pio
ho lan dski "He ine ken" ko ji je,
me |u tim, kra jem go di ne odlu ~io
da cje lo ku pnu proi zvo dnju pre -
ne se u dru gu svo ju pi va ru u Kor -
ku.
Me na d`er "He ine ke na" za kor po -
ra ti vna pi ta nja u Ir skoj izja vio je da
za tva ra nje pi va re "Be -
amish&Crawford" zna ~i okon ~a nje
je dne ere, na ro ~i to za ge ne ra ci je
sta no vni ka Kor ka ko ji su ra di le u
~u ve noj pi va ri. (Agen ci je)
SO FI JA - Ru si ja je Bu gar skoj
odo bri la kre dit od 3,8 mi li jar di evra
za iz gra dnju dru ge nu kle ar ne elek -
tra ne u toj ze mlji - "Be le ne".
"Ze le no svje tlo" za kre dit dao je
rus ki pre mi jer Vla di mir Pu tin, a no vac
}e bi ti dos tu pan odmah na kon for mi ra -
nja mje {o vi te kom pa ni je izme |u dva
klju ~na akci ona ra u bu du }oj nu kle ar ki
- Bu gar ske elek tro ener get ske kom pa ni -
je (NEK) i nje ma ~ke ener get ske kom -
pa ni je RWE. Za je dni ~ka kom pa ni ja
tre ba da po ~ne s ra dom u ju lu, do ka da
tre ba i da se ut vrdi na ~in vra }a nja kre -
di ta.
Bu gar ska je raz go vo re s Ru si jom o
kre di tu za iz gra dnju nu kle ar ke "Be le -
ne" za po ~e la kra jem mar ta u Mos kvi.
Do zah tje va za rus kim fi nan si ra njem
ovog pro je kta, ko je je do ta da slo vi lo
kao po slje dnja va ri ja tna, do {lo je na -
kon in sis ti ra nja nje ma ~ke kom pa ni je
RWE da se pi ta nje fi nan si ra nja ure di
pri je po ~et ka iz gra dnje cen tra le.
Iz gra dnju no ve nu kle ar ke
"Be le ne" , ko ja se na la zi na sje ve ru Bu -
gar ske na Du na vu, Bu ga ri su po ~e li pro -
{le go di ne, a gra dnja je po vje re na rus koj
kom pa ni ji "Ato mexpor tstroy". Iz gra dnja
nu klear ke, ko ja }e ima ti dva rea kto ra,
Bu gar ska do bi la kre dit
za gra dnju nu kle ar ke
"He ine ken"
za tva ra naj sta ri ju
ir sku pi va ru
EU `e li da
uspos ta vi za je dni~ki
i je dnos ta vni ji
pa ten tni sis tem
ko {ta }e 3,99 mi li jar di evra, a pla ni ra no
je da prvi rea ktor bu de za vr{en do
2013, a dru gi do 2014. go di ne.
Bu gar ska je na pri je dlog Evrop ske
ko mi si je ne po sre dno pri je ulas ka u EU
za tvo ri la prva ~e ti ri rea kto ra sna ge 440
me ga va ta je di ne nu kle ar ke u ze mlji -
"Ko zlo duj". U fun kci ji se na la ze pe ti i
{es ti rea ktor, ja ~i ne po 1.000 me ga va -
ta, no vi je rus ke proi zvo dnje, ko ji za -
do vo lja va ju bez bje dno sne kri te ri ju me
EU.
Nu kle ar ka "Ko zlo duj"
na la zi se na Du na vu, a sas to ji se od
{est rea kto ra iz biv {eg SSSR. (Srna)
Iz gra dnja
nu klear ke
ko {ta }e 3,99
mi li jar di evra,
a prvi rea ktor
tre ba lo bi da
bu de za vr{en
2013. go di ne
100.000 na {ih lju di go di{ nje. Ra ni je je "Air Bo sna"
le tje la ~e ti ri ili pet pu ta za Am ster dam. Ima li su
ugo vor s ame ri ~kom ko ope ra ci jom, na {i lju di su sli -
je ta li iz Ame ri ke u Am ster dam, a mi smo ih pre vo -
zli u Sa ra je vo. To na mje ra va mo po no vo po kre nu ti.
NN: Ko li ko je re al no da se is ko ris te i os ta li
aero dro mi, osim sa ra jev skog?
RE ^I CA: Od po ~et ka smo na pra vi li do bre
odno se s aero dro mom u Ba nja lu ci i on nam je al -
ter na ti vni aero drom. Dosko ra smo iz Ba nja lu ke le -
tje li dva pu ta se dmi ~no za Ci rih, a sa da }e mo ima ti
tri le ta, {to je sa svim do bra ko ne kci ja. Ra zmi{ lja -
}e mo i o dru goj li ni ji iz Ba nja lu ke, mo `da u Nje -
ma ~ku ili je dnom se dmi ~no ~ak za Skan di na vi ju.
Iz Tu zle dva pu ta se dmi ~no le ti mo za Fran kfurt. Iz
Mos ta ra smo le tje li za Is tanbul, a je dno vri je me za
Za greb. Ali, re al no go vo re }i, ni je dna li ni ja sa ovih
aero dro ma ne mo `e bi ti is pla ti va.
NN: Ko || ko q|o ba| na
eko nom ska kr| za ut| •e na
po s|o va nje BH A|r || ne sa?
PE Ol OA: Kr| za nas je vec
po qo d| | a. Pro s| u qo d| nu
smo za vrs| || s qu b|t kom.
ko j a j e qe ne ra| no b| | a
veoma |o sa. a|| smo n| zom
mje ra ste dnje po ku sa || da
j e spa s| mo. Do s| o j e do
oqro mnoq po ve ca nja c| je -
ne qo r| va. a po ra s|a je | vr| -
j e dnost do | a ra | to j e
dras t| •no ne qa t| vno ut| ca |o
na nas. Pred kraj qo d| ne c| -
je na qo r| va se nor ma || zo va -
| a. a| | tad j e vec po •e | a
q|o ba| na eko nom ska kr| za.
ta ko da smo |ma || m| || on
KM qu b|t ka.
NN: Sta o•e ku je te od ove
qo d| ne?
PE Ol OA: Osje ca mo dras -
t| •an pad bro j a pu tn| ka.
•ak | do 25 pos to. lma na -
ja va da b| |je to mo q|o b| t|
bo |je. Ova qo d| na | prvo
po |u qo d| ste |du ce ce b| t|
mno qo te ze. a on da o•e ku -
je mo da ce se s| tu ac| ja po -
bo|j sa t|.
Dras ti ~an
pad bro ja
pu tni ka zbog
eko nom ske
kri ze
avio-kom pa ni je "BH Air li nes"
pu ta vi {e
Re ~i ca:
Do las kom
"Tur kish
Air li ne sa"
do bi li smo
i ime
FO TO N. UGLJE [A
Linije sa
aerodroma u
Banjaluci,
Mostaru i Tuzli
neisplative
20 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Reporta`a
bom bar do va nje.
Frank ka `e da su njih dvo je uvi jek sta ja li
je dno po red dru gog i da se "do bar brak sas to ji
od da va nja i pri ma nja sa obje stra ne".
"Po tre bno je ima ti svije tle ci lje ve u `i vo -
tu i sa mo kre nu ti sa nji ho vim ispu nje njem.
Uop {te ne znam ka ko su nam sve te go di ne
pro {le, ali bi lo je za is ta pre di vno", ka `e
Frank.
Oni na gla {a va ju da taj na du gog bra ka
ta ko |e le `i u sva ko dne vnom rje {a va nju me -
|u so bnih ne su gla si ca pri je ne go {to se le gne
u kre vet, kao i u la ga nom ma `e nju pri je spa -
va nja.
"To je na {e zla tno pra vi lo. Da na{ nji pa ro -
vi ne mo gu op sta ti du go jer ~es to ne ma ju vre -
me na je dno za dru go. Na{ sa vjet mla dim pa -
ro vi ma je da sva ki dan odvo je vre me na za ro -
man ti ~no dru `e nje", ka`u Ani ta i Frank.
Njih dvo je se sa da pri bli `a va ju re kor du
naj du `eg bra ka u Ve li koj Bri ta ni ji ko ji su
ima li To mas i Eli za bet Mor gan iz gra da Ker -
le on. Oni su se uze li 4. ma ja 1809. go di ne i
os ta li su u bra ku 81 go di nu i 260 da na sve do
Eli za be ti ne smrti 19. ja nu ara 1891. go di ne.
Pre ma Gi ni so voj knji zi re kor da naj du `i
brak na svi je tu je imao par ko ji je za je dno
pro veo 86 go di na.
Ser Na ri ma i nje go va `e na su `i vje li u
In di ji, vjen ~a li su se ka da su obo je ima li pet
go di na, a brak im se za vr{io smr}u se r Na ri -
ma u 91 go di ni `i vo ta.
Pri re dio: Bo ris \U RI]
rank Mil ford i nje go va `e -
na Ani ta vjen ~a li su se 26.
ma ja 1928. go di ne, na kon
{to su se sre li u lo kal noj
ple snoj dvo ra ni.
Frank da nas ima 101,
a Ani ta 100 go di na i ovih
da na sla ve 81 go di nu bra ka. Ima ju dvo je dje -
ce - Fran ka Ju ni ora, sta rog 74 go di ne, i Ma ri,
sta ru 79 go di na, kao i {es to ro unu ~a di i se -
dmo ro pra unu ~a di. Ka `u da nji ho va taj na le `i
u to me da su "sva ki dan za je dni ~kog `i vo ta
pro ve li u `u ~noj ras pra vi o ne koj te mi".
Da nas se na la ze sa mo osam mje se ci od
oba ra nja re kor da za naj du `i bri tan ski brak
ko ji je tra jao 81 go di nu i 260 da na.
Svo je vrsni ju bi lej ovaj bra ~ni par pro sla -
vio je u do mu za sta ri je u gra du Pli mo tu za je -
dno sa svo jim pri ja te lji ma i fa mi li jom.
"Ve }i nu vre me na oni pro vo de za je dno,
ma da je ta ta go to vo po tpu no sli jep i gluv, pa
mu je pri li ~no te {ko. Ma ma vo li da pu no pri -
~a i tu se ni {ta ni je pro mije ni lo. Do bro pa ze
na njih u do mu i oni su za is ta sre}ni", ka `e
nji hov sin Frank Ju ni or.
Ani ta i Frank su se upo zna li 1926. go di -
ne u ple snoj dvo ra ni u Pli mu tu dvi je go di ne
pri je ne go su se odlu ~i li vjen ~a ti u Kor nva -
lu. U Pli mu tu su os ta li sve do Dru gog svjet -
skog ra ta i dva pu ta su za dla ku iz bje gli
F
Bri tan ski par us ko ro oba ra re kord naj du `eg bra ka u ovoj ze mlji
Vi {e od osam
de ce ni ja bra ka
Taj na du gog
bra ka le `i
u rje {a va nju
me |u so bnih
ne su gla si ca,
ka `u Mil for do vi
Frank da nas ima 101, a Ani ta 100 go di na i ovih
da na sla ve 81 go di nu bra ka. Ima ju dvo je dje ce,
{es to ro unu ~a di i se dmo ro pra unu ~a di
Ani ta i Frank su se
upo zna li 1926. go di ne
u ple snoj dvo ra ni
I da lje
su sre }ni
U cvi je tu
mla dos ti
Oni
zna ju
taj nu
Za vjet ni su
pre kr{i li
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 21
Ro |en dan
Big Be na
LON DON - Lon don sk| B|q
Ben. •u ven po svo joj ta •nos t|.
ju •e je pro s|a v|o 150. qo d| nu
od ka da je pro ra d|o.
To je naj ve ca sat ku |a na sv| -
je tu. sa zvo n| kom od 13 to na.
a|| | je dan od om| |je n|h spo -
me n| ka |ju d| |z Br| ta n| je po ne -
da vno spro ve de noj an ke t|.
lz qra den je u ne oqot skom st| -
|u. a v| sok je 96.3 me t ra.
22 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Svijet
Na {la ote tog si na
En q|es k| nja Av|| Gru be je pro na s|a po mo cu
drus tve ne mreze íej sbuk s| na ko jeq je pr| je 27
qo d| na oteo nje qov otac kad su mu b| |e ne pu -
ne tr| qo d| ne.
Si ro ma {ni ma naj go re
Stra sne po s|je d| ce k|| mat sk|h pro mje na osje -
ca 98 od sto sta no vn| ka naj s| ro ma sn| j|h ze ma -
|ja. ko je su | uzrok smrt| ne k|h 300.000 |ju d|
qo d|s nje.
NJU JORK - Ame ri ~ki pred sje -
dnik Ba rak Oba ma odr`ao je
obe }a nje da to su pru zi Mi {el to -
kom pre di zbor ne kam pa nje -
odveo ju je u su bo tu uve ~e u po -
zo ri {te na Bro dve ju, u Nju jor ku.
Prvi par SAD je ma lim voj nim
avi onom otpu to vao u Nju jork, gdje
je i{ao na ve ~e ru u Vest vi li d`u, na
Men he tnu, a po tom u po zo ri {te.
Re pu bli kan ci su odmah kri ti ko va -
li pred sje dni ka {to tro {i no vac po -
res kih ob ve zni ka na li ~nu za ba vu,
na {ta je ovaj uz vra tio da "vo di su -
pru gu u Nju jork jer joj je to kom
kam pa nje obe }ao da }e je vo di ti na
pred sta vu na Bro dve ju kad sve bu -
de za vr{e no".
Ba rak i Mi {el Oba ma su du `e od
dva sa ta ve ~e ra li u res to ra nu "Blu
hil", a po tom su u po zo ri {tu "Be las -
ko" gle da li ko mad Ogas ta Vil so na
"Joe Tur ner's Co me and Go ne".
(Agen ci je)
Oba ma ispu nio
obe }a nje su pru zi
JE RU SA LIM - Efra im Ka cir, ~et vrti pred sje -
dnik Izra ela, ali i svjet ski pri zna ti bi ofi zi ~ar, pre mi -
nuo je ka sno u su bo tu u svom do mu u Re ho vo tu u
94. go di ni.
Bio je pred sje dnik Izra ela od 1973. do 1978. go di -
ne, u vri je me dva odlu ~u ju }a do ga |a ja u izra el skoj is -
to ri ji; Jom ki pur skog ra ta i is to rij ske po sje te egi pat skog
pred sje dni ka An va ra Sa da ta Je ru sa li mu 1977, pri je po -
tpi si va nja mi ro vnog spo ra zu ma s Egip tom.
"Efra im Ka cir je bio po sve }en dr`a vi
Izra el u sve mu {to je ra dio, a bio je i pi onir bi ofi zi ke",
izja vio je pre mi jer Be nja min Ne ta nja hu u ju ~e ra{ njem
sa op {te nju objav lje nom po vo dom Ka ci ro ve smrti.
Ne ta nja hu je, uje dno, po hva lio nje gov pi onir ski
rad na nau ~nom po lju, nje gov in te gri tet i skro mnost,
ko ja je, ka ko je re kao, bi la pri mjer za ugled.
Ka cir je ne da vno bio u bol ni ci, ali je pu {ten ku }i
na kon {to mu se sta nje po pra vi lo.
"Bio je izu ze tan ~o vjek, u svi je tu ~u ven
nau ~nik, ko ji je dao ogro man do pri nos bez bje dnos ti
dr`ave Izra el", re kao je aktu el ni pred sje dnik Izra ela [i -
mon Pe rez.
Ka cir je ro |en u Ki je vu 1916. pod ime nom Efra -
im Ka ~al ski, a s po ro di com se kao {es to go di{ njak use -
Odveo ju je u
po zo ri {te na Bro dveju,
u Nju jor ku
FAR GO - Ame ri ~ka no vi nar ka iran skog po -
ri je kla Ro ksa na Sa be ri vra ti la se u svoj grad
Far go, u Sje ver noj Da ko ti, dvi je se dmi ce po {to
je oslo bo |e na iz iran skog za tvo ra.
"Ni kad ne bih na pus ti la Far go da sam zna la {ta
}e se do go di ti", izja vi la je Sa be ri je va na aero dro mu
u Far gu, gdje ju je do ~e ka lo ne ko li ko de se ti na lju di.
Ona je izra zi la na du da }e se odno si Va -
{in gto na i Te he ra na po bolj {a ti po {to je ot klo nje na
je dna od pre pre ka u tim odno si ma - nje no ha p{e nje
i za tva ra nje u Ira nu.
Sa be ri je va je, na ime, pro ve la ~e ti ri mje se ca u
za tvo ru u Ira nu zbog op tu `bi za {pi ju na `u za SAD.
Ona je prvo bi tno pri ve de na i op tu `e na za ku -
po vi nu al ko ho la, po tom zbog to ga {to je ra di la kao
no vi nar bez va li dnih is pra va i na kra ju za {pi ju na -
`u, zbog ~e ga je osu |e na na osam go di na za tvo ra.
Ape la ci oni sud je, ipak, sma njio ka znu na dvi je go -
di ne uslo vno.
Po {to je pu {te na iz za tvo ra, je dan od
nje nih advo ka ta je re kao da je osu |e na za {pi ju na `u
zbog to ga {to je do bi la je dan po vjer lji vi do ku ment.
Sa be ri je va (32) je ra di la kao slo bo dni no vi nar
za ne ko li ko me dij skih ku }a, uklju ~u ju }i BBC i
ame ri ~ki Na ci onal ni ja vni ra dio. (Agen ci je)
Ona je izra zi la na du da }e
se odno si Va {in gto na i Te he ra na
po bolj {a ti
Sa be ri je va se vra ti la ku }i
Pre mi nuo ~et vrti pred sje dnik
Odla zak
Pro test
pro svje ta ra
u Por tu ga lu
LI SA BON - Vi {e od
50.000 u~i te lja, nas ta vni ka i
pro fe so ra iza {lo je ju ~e na
uli ce Li sa bo na u znak pro -
tes ta zbog Vla di nog pla na
re for me obra zo vnog sis te -
ma.
De mon stran ti su `e lje li da
pri mo ra ju so ci ja lis ti ~ku vla du
da odus ta ne od na jav lje nog
sis te ma pro cje ne ra da nas ta -
vnog oso blja, za ko ji Vla da
tvrdi da }e po bolj {a ti kva li tet
{kol skih us ta no va. (AFP)
Ubi je no
12 ta li ba na
KA BUL - Av ga nis tan ska
voj ska i ame ri ~ke sna ge ubi -
le su gru pu od 12 ta li ba na
ko ji su, pre ma ri je ~i ma lo -
kal nog zva ni ~ni ka, pri pre -
ma li na pad u pro vin ci ji Fa ra,
na ju go za pa du ze mlje.
Na pad se do go dio u re gi -
onu u ko jem su po ~et kom
ma ja vo |e ne `es to ke bor be
izme |u isla mis ta i av ga nis -
tan ske voj ske. (AFP)
Vijesti
Bio je pred sje dnik
Izra ela od 1973.
do 1978. go di ne
Obi lje `en
Dan dje te ta
PE KlNG - K| nes ka dje voj •| ca
po ku sa va da do d|r ne de| í| na.
to kom ob| |je za va nja Da na dje -
te ta. ko j| je odrzan u akva r| ju -
mu u Pe k|n qu.
ÜNl OEF je sa op st|o da je
sto pa smrtnos t| me du k| nes -
kom dje com. m|a dom od pet
qo d| na. | da |je v| so ka | |zno s|
415.000 dje ce qo d|s nje. sto
za pra vo •| n| 4. 3 od sto uku pne
dje • je po pu |a c| je u sv| je tu.
Sve ma nje
Ru sa
MOS KvA - Pu s| ja ce u 2030.
qo d| n| |ma t| 139 m| || ona sta -
no vn| ka. umjes to sa das nj|h
141.9 m| || ona. pre ma sre dnjoj
va r| jan t| pro qno ze ko ju je sa -
•| n| |a Sta t|s t| •ka s|u zba Pu s| je
na osno vu sta nja na dan 1. ja -
nu ara 2008.
Pre ma n|s koj va r| jan t| ras ta.
broj sta no vn| ka ce u pe r| odu
od 2010. do 2030. ne umo |j| vo
opa da t|.
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 23 Svijet
U ama zon ske
pra {u me
po bje gla 44
za tvo re ni ka
LI MA - Naj ma nje 44 za -
t vo re ni ka po bj e gl a su u
ama zon ske pra {u me iz je -
dnog za tvo ra u Pe ruu, pret -
ho dno sa vla dav {i ~u va re iz
za sje de, zva ni ~no je ju ~e sa -
op {te no.
Za t vo re ni ci , ugl a vnom
osu |e ni zbog na sil nih plja -
~ki, na oru `a ni su pu {ka ma
"ka la{ nji kov" AK 47.
Vlas ti su po ~e le pre go vo -
re s ple men skim vo |a ma da
im, ra di po tra ge za bje gun -
ci ma, omo gu }e da za us tav -
lja ju i kon tro li {u vo zi la u
toj oblas ti, oko 900 ki lo me -
ta ra sje ver no od pri jes to ni ce
Li me. (Re uters)
Dvi je sta ri je
`e ne trgo va le
dro gom
SAN TJA GO - ^i le an ska
po li ci ja uhap si la je dvi je
sta ri je `e ne od pre ko 70 go -
di na, na kon {to je kod njih
pro na {la ve }u ko li ~i nu ko -
ka ina i go to vi ne.
Ma ri ja Val de be ni to (80),
ko ja le `i ne po kre tna u kre -
ve tu, i @i ze la Gil bert (72)
te re te se za trgo vi nu dro -
gom.
Po li ci ja je pre tra `i la nji ho -
vu ku }u i pro na {la dva ki lo -
gra ma ko ka ina i oko 65.000
do la ra u go to vi ni.
Tu `i la{ tvo tvrdi da je Ma -
ri ja Val de be ni to do bi ja la
dro gu od svo jih kon ta ka ta, a
on da je pro slje |i va la svo joj
mla |oj i agil ni joj sa ra dni ci.
Obje `e ne su za dr`a ne u
ku }nom pri tvo ru. (Agen ci je)
Na su ka la
se 52 ki ta
JO HA NE SBURG - Naj -
ma nje 52 ki ta na su ka la su se
na pla`u na ju gu Ju`noa fri -
~ke Re pu bli ke, a oko 30 }e
bi ti uspa va no po {to ni su na
vri je me spa se ni.
Stru~ nja ci Na ci onal nog in -
sti tu ta za spa sa va nje na mo -
ru i de se t i ne vo l on t e ra
po ku {a li su da vra te u mo re
si sa re te {ke ~e ti ri do pet to -
na i du`ine do 5,5 me ta ra.
Nau ~ni ci su oci je ni li da su
se ki to vi vje ro va tno na su ka -
li zbog "gre {ke u ori jen ta ci -
ji". (Agen ci je)
Vijesti
lio u ta da{ nju Pa les ti nu pod bri tan skim man da tom.
Stu di rao je na He brej skom uni ver zi te tu u Je ru sa li mu,
gdje je do kto ri rao 1941. go di ne.
Ka sni je je slu`io u Ha ga ni, je vrej skoj
taj noj od bram be noj or ga ni za ci ji, gdje je po mo gao pri
po kre ta nju voj ne je di ni ce ko ja se ba vi la ra zvo jem i
proi zvo dnjom ek splo zi va, ra ke tnog go ri va i dru ge
mu ni ci je.
To kom ra ta ko ji je usli je dio na kon pro gla {e nja
ne za vi snos ti 1948. go di ne, on je pos tav ljen na ~e lo
nau ~nog odje lje nja pri izra el skoj voj sci.
Na mjes tu gla vnog voj nog is tra `i va ~a bio je od
1966. do 1968. go di ne.
Nje gov brat Aron, ta ko |e svjet ski po znat nau -
~nik, ubi jen je to kom ma sa kra na "Lod" aero dro mu
ka da su tro ji ca pri pa dni ka Ja pan ske crve ne ar mi je
ubi li 24 pu tni ka i ra ni li jo{ 80 oso ba.
Ka cir je pre da vao na Har var du ka da ga je pre mi -
jer ka Gol da Me ir kon ta kti ra la i sa op {ti la da je no mi -
no van za pred sje dni ka Izra ela.
Go di ne 1978. odbio je da se kan di du -
je za dru gi man dat zbog bo les ti su pru ge Ni ne s ko -
jom je imao tro je dje ce. Na sli je dio ga je Ji cak
Na von. Na kon pred sje dni ~ke ka ri je re, Ka cir se vra tio
nau ~nom ra du.
Ka cir je bio osni va~ po zna tog Vaj zman nau ~nog
in sti tu ta, a on je bio na ~e lu odje lje nja za bi ofi zi ku,
gdje je ugla vnom pro u~a vao i nas to jao da shva ti ge -
net ski kod i imu ni sis tem.
Ka cir je do bi tnik Izra el ske na gra de,
naj ve }eg dr`a vnog pri zna nja, za do pri nos pri ro dnim
na uka ma.
Osim to ga, svo je vre me no je ovjen ~an Ja pan -
skom na gra dom, ko ju je do bio 1985. go di ne, a ko ja
mu je do di je lje na za rad na imo bi li sa nim en zi mi ma
ko ji se ko ris te kod oral nih an ti bi oti ka. (Agen ci je)
Ukra den na kit vri je dan 10 mi li ona evra
Dao ogro man
do pri nos
bez bje dnos ti
dr`ave Izra el
Izra ela i svjet ski pri zna ti bi ofi zi ~ar
Efra ima Ka ci ra
PA RIZ - Na oru`ani mu {ka rac oplja ~kao je
ek sklu zi vnu pro da vni cu na ki ta "[o pard" u Pa -
ri zu i odnio ro bu u vri je dnos ti od 10 mi li ona
evra, sa op {ti la je ju ~e po li ci ja.
Odje ven u ele gan tno odi je lo, plja ~ka{ je
u{ao u ovu pres ti`nu pro da vni cu, izva dio pi {tolj
i pri mo rao za po sle ne da mu pre da ju 15 ko ma da
na ki ta.
Je dan po li cij ski izvor sa op {tio je da je plja -
~ka{, ko ji je kra |u izveo po tpu no sam, odnio na kit
u vri je dnos ti od {est mi li ona evra, dok pre ma dru -
gom izvo ru, vri je dnost ukra de ne ro be pre ma {u je
10 mi li ona evra.
"Pre ma prvim in for ma ci ja ma ko je
smo pri mi li, bio je to ~o vjek u pe de se tim go di na -
ma, izu ze tno ele gan tno obu ~en sa {e {i rom", ka zao
je Oli vi je Le bon, iz pa ris ke po li ci je.
"Na vo dno je u{ao kao sva ki dru gi ku pac, a
za tim je upe rio pi {tolj u ra dni ke i za tra `io 15 ko -
ma da na ki ta", do dao je on.
Na kon sve ga dva mi nu ta, plja ~ka{ je iza {ao iz
pro da vni ce sa 12 ko ma da na ki ta. Sa svim mir no je
oti {ao niz uli cu, ko ja je bi la pu na tu ris ta i pro la -
zni ka.
"Sve se de si lo vrlo brzo", ka zao je je dan o~e -
vi dac, ko ji je do do da je lo pov uzeo ~i tav sa dr`aj
je dnog izlo ga.
Pro da va ~i iz obli` njih pro da vni ca u
Pla ce Ven dom, gdje se na la ze naj pres ti `ni je pro -
da vni ce, ali i fran cus ko Mi nis tar stvo prav de, ni su
pri mi je ti li ba{ ni {ta ne obi ~no u vri je me plja ~ke,
ni ti su zna li da je "[o pard" oplja ~kan sve dok ra -
dni ci ni su po zva li po li ci ju.
Po ~et kom mje se ca, In ter pol je u Pa ri zu uhap -
sio dva ~la na me |u na ro dne kri mi nal ne gru pe kra -
dlji va ca na ki ta "Pink Pan ter" Ni ko lu Iva no vi }a
(36) i Zo ra na Krsti }a (38), ~i je dr`av ljan stvo ni je
na ve de no.
Ova gru pa pri ku pi la je ro bu u vri je dnos ti
od naj ma nje 200 mi li ona do la ra, u oko 120 plja -
~ki, po ~i nje nih u 20 ze ma lja svi je ta od 2003. go -
di ne. (Agen ci je)
Plja ~ka{ je kra |u izveo
po tpu no sam
Po kra de na pro da vni ca
na ki ta "[o pard" u Pa ri zu
Ka cir je
pre da vao na
Har var du
ka da ga je
pre mi jer ka
Gol da Me ir
kon ta kti ra la
i sa op {ti la
da je
no mi no van za
pred sje dni ka
Izra ela
Efra im Ka cir
je umro u
svom do mu
u Re ho vo tu
u 94. go di ni
24 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Dje la Ismara
Mujezinovi}a
u LTG ga le ri ji
BA NJA LU KA - Izlo `ba
"Res to ran ma so vne is hra ne"
Isma ra Mu je zi no vi }a, aka -
dem skog sli ka ra iz Sa ra je va,
bi }e otvo re na ve ~e ras u 20
~a so va u LTG ga le ri ji u Ba -
nja lu ci.
Sam na ziv ci klu sa "Res to -
ran ma so vne is hra ne", ~i ji }e
dio bi ti izlo `en u ga le ri ji,
uka zu je na do ba kon zu me ri -
zma, otu |e nja ~o vje ka i gu -
bit ka iden ti te ta.
Mu je zi no vi} je ro |en 1942.
u Osi je ku. Di plo mi rao je
1966. go di ne na Aka de mi ji
li ko vnih umje tnos ti Od sje k
za sli kar stvo u Za gre bu. Ra -
dio je kao {ef Ka te dre za sli -
kar stvo na Li ko vnoj
aka de mi ji u Sa ra je vu, da bi
se od 1979. go di ne vra tio na
sta tus slo bo dnog umjetni ka.
An ga `o van je u ra znim obli -
ci ma li ko vnih dje la tnos ti: na
fil mu, po zo ri {tu, di zaj nu, sli -
kar stvu i gra fi ci. Autor je
olim pij skih pla ka ta 1984. go -
di ne. Sni mio je pe tna es to mi -
nu tni igra ni film
"Crven ka pi ca se crve ni"
2005. go di ne i iz dao ro man
"Ring" 2006. go di ne. Do bi -
tnik je broj nih na gra da, me |u
ko ji ma su i na gra da gra da
Sa ra je va, prva na gra da za
olim pij ske pla ka te u Oslu,
Be ~u i Bri se lu i go di{ nja
"Vje sni ko va" na gra da.
D.Z.
Odr`a na
smo tra
fol klo ra
u Drva ru
DRVAR - De ve ta me |u na -
ro dna smo tra fol klo ra "Ama -
te ri svom gra du, Drvar
2009", odr`a na je u su bo tu u
Drva ru.
Na ovoj smo tri je u~es tvo -
va lo de se tak kul tur no-umje -
tni ~kih dru {ta va sa vi {e od
500 izvo |a ~a iz RS, Fe de ra -
ci je BiH i Srbi je.
Ma ni fes ta ci ju su or ga ni zo -
va li Op {tin sko vi je }e Drvar i
Kul tur no-umje tni ~ko dru{ tvo
"Drvar", ~i ja je pred sje dni ca
Mi ra Lu ka~ oci je ni la da je
ovo go di{ nja smo tra pot vrdi la
svoj re no me i za do vo lji la sve
uku se pro bir lji ve, ali vjer ne i
fol klo ru oda ne pu bli ke.
Lu ka ~e va je na ve la da je u
sklo pu ma ni fes ta ci je upri li ~e -
na i pre zen ta ci ja tra di ci onal -
nih je la drvar skog kra ja, te da
su svi u~e sni ci ma ni fes ta ci je
po sje ti li i vo do pa de Une u
Mar tin Bro du i ta mo{ nji ma -
nas tir Ra ma, je dan od naj sta -
ri jih pra vo sla vnih ma nas ti ra
u BiH.
Smo tru fol klo ra u Drva ru
pra ti lo je oko 2.000 po sje ti la -
ca, ko ji su u`i va li u bo gat stvu
i ras ko {i na ro dnih iga ra, no{ -
nji i obi ~a ja sa ra zli ~i tih pros -
to ra. (Agen ci je)
Kultura
Go di{ nji kon cert
KUD-a "Vi la"
FO ^A - Go di{ nji kon cert Kul -
tur no-umje tni ~kog dru{ tva "Vi -
la" iz Fo ~e odr`an je u su bo tu u
Grad skoj dvo ra ni u Fo ~i.
"Ovo je bio na{ tra di ci onal ni go -
di{ nji kon cert ko ji sva ke go di ne
izvo di mo kra jem ma ja. U~es tvo va -
lo je pet an sam ba la, ~e ti ri dje ~ja i
prvi an sam bl na {eg dru{ tva. Igra le
su se igre iz Srbi je, Ma ke do ni je, ~ak
i iz Bu gar ske, a nas tu pi la je i etno-
gru pa", ka zao je Zo ran Jo ko vi}, vo -
|a KUD-a "Vi la".
Pu bli ci su se pred sta vi li svi ~la no -
vi, njih oko 250, a za ovu pri li ku
prvi an sam bl pre mi jer no je izveo
{op ske igre iz Bu gar ske.
"Za ovaj kon cert smo pos ta vi li je -
dnu no vu ko reo gra fi ju {op skih iga -
ra, ko je su vrlo zah tje vne. To su
ori gi nal ne bu gar ske igre za ko je
nam je tre ba lo dos ta vre me na, tru da
i zno ja", is ti ~e Jo ko vi}.
Do da je da KUD "Vi la" ima bo ga -
tu tra di ci ju, te da su nji ho vi kon cer ti
uvi jek ve oma po sje }e ni.
"Pu bli ka je re kla svo je, ja sam za -
do vo ljan, svi smo pre sre tni kao i
uvi jek jer taj kon cert uvi jek uspi je,
uvi jek po bi je de mla dost, rad i slo -
ga", na gla {a va Jo ko vi}.
D.Vu.
Su zan Bojl iz gu bi la
u fi na lu "Bri ta in's
Got Ta lent"
LON DON - Su zan Bojl, pje va -
~ka sen za ci ja za ko ju se pro ~u lo u
svi je tu za hva lju ju }i "an |e os kom"
gla su, iz gu bi la je u fi na lu ta kmi ~e -
nje "Bri ta in's Got Ta lent".
Po bje dnik je, po sli je gla sa nja pu -
bli ke u su bo tu uve ~e, gru pa od 10
uli ~nih ple sa ~a "Daj ver si ti", ko joj
pri pa da ~ek na 100.000 fun ti, odno -
sno 160.000 do la ra i pra vo da nas tu -
pi na je dnom spe kta klu za bri tan sku
kra lji cu Eli za be tu Dru gu.
Gru pa "Daj ver si ti" je na kla di oni -
ca ma bi la {es ti fa vo rit, a za nji hov
nas tup su di ja Saj mon Kauel je re kao
da je "su {to sa vr{en stvo".
"Kada bi tre ba lo da da jem ocje ne,
ovo je je di ni nas tup ko jem bih dao
10", re kao je on po slije nji ho vog
nas tu pa.
^e trde se to smo go di{ nja Su zan
Bojl, ko ja je bi la fa vo rit, nas tu pi la je
s pje smom "I Dre amed a Dre am" iz
mju zi kla "Ja dni ci", ko ja joj je do ni -
je la glo bal nu sla vu kada je sni mak u
apri lu pos tav ljen na In ter net, od
kada je "ski nu ta" vi {e od 150 mi li -
ona pu ta. Po sli je za vr{et ka te le fon -
skog gla sa nja pu bli ke ona je
po hva li la gru pu "Daj ver si ti", a uo~i
fi na la je re kla da je is kus tvo ko je je
do `i vje la ta kmi ~e }i se "bi lo vri je dno
tru da". Uprkos to me {to ni je po bije -
di la, ne go bi la dru go pla si ra na, vje -
ru je se da }e joj ne ka dis ko graf ska
ku }a po nu di ti ve oma po vo ljan ugo -
vor zbog sla ve ko ju je ste kla i im -
pre si vnog gla sa. (Agen ci je)
Pu bli ci se
pred sta vi lo 250
~la no va Dru{ tva
Prvo mjes to
za uze la gru pa od 10
uli ~nih ple sa ~a
"Daj ver si ti"
Ka ba re Mi ne
La za re vi} o mu {ko
-`en skim odno si ma
FO ^A - Po pu lar ni ka ba re Mi ne La za re vi}, glu mi ce beo grad skog Po -
zo ri {ta na Te ra zi ja ma, pod na zi vom "Mu {kar ci i ja", izve den je u su bo -
tu na ve ~e u Grad skom na ro dnom po zo ri {tu u Fo ~i.
"U ovoj va ri jan ti imam ko le gu kla vi ja tu ris tu kao sa ra dni ka, ko ji me pra ti uz
pe sme ko je pe vam, a uz to sam se ba zi ra la na pri ~i i pri ~a nju o mu {ko-`en -
skim odno si ma, odno sno ka ko kao `e ne gle da mo mu {kar ce i ka ko mi sli mo
da mu {kar ci vi de nas. Mi slim da je to ja ko in te re san tno i pit ko i slat ko i svi }e
se tu pre po zna ti - mu {kar ci me |u onim mu {kim pri ~a ma, `e ne u onim `en -
skim. A i obrnu to - `e ne }e ne gde pre po zna ti svo je mu {kar ce, bar de li mi ~no,
u ono me {to ja na je dan sa ti ri~no-{a ljiv na ~in pri ~am", izja vi la je Mi na La za -
re vi}. Glu mi ca ko ja je na se be pu nu me dij sku pa` nju skre nu la ulo gom ^up ke
u se ri ji "Po ro di ~no bla go" ka `e da joj ovo ni je prvi put da igra u ka ba reu.
"Li ~no ni sam ima la svoj ka ba re. Ima la sam mo no dra mu ko ja se zva la 'Po -
zo vi me odmah', to je je dna po tpu no dru ga ~i ja dra ma ti ~ka for ma, a ka ba re
sam igra la s La ne tom Gu to vi }em, s Mar kom @i vi }em, ali eto, sa ma se sa da
po jav ljum prvi put", is ti ~e La za re vi }e va.
D.Vu.
Pro mo ci ja prven ca
Svje tla ne To pa li}
D. ZEC
SA RA JE VO - Pro mo ci ja
knji ge "Po no vo ro |e na" autor -
ke Svje tla ne To pa li} bi }e odr`a -
na sutra u 19 ~a so va u
Na ro dnom po zo ri {tu u Sa ra je -
vu.
O dje lu, ko je je iza {lo u iz da -
nju "Ne za vi snih no vi na" i "Gla sa
Srpske", po red autor ke, go vo ri }e
Gra di mir Go jer, re cen zent, i Ran -
ko ^u pe lji}, ure dnik iz da nja.
"Po no vo ro |e na" je
auto bio graf ski prve nac no vi nar ke
Svje tla ne To pa li}. Na pi san je kao
dne vnik nje nog tra gi ~nog is kus tva
ra nja va nja to kom na pa da na pre du -
ze tni ka Ra to mi ra Spa ji }a u res to ra -
nu "Ri bnik" 2007. go di ne. Spa ji} je
ubi jen, a To pa li }e va te {ko ra nje na pre ba -
~e na u bol ni cu.
"Vo de }i in ti mni dne vnik, u tre nu ci -
ma kad je bi la u sta nju to da ~i ni,
To pa li }e va je, ne ri jet ko sa be sje -
dni{ tvo sa dru gim ~o vje kom za -
mje nji va la mo no lo {kom
fa ktu rom, odno sno di ja lo gom sa
sa mom so bom, pos tav lja njem
kraj nje egzis ten ci jal nih pi ta nja,
ko ja u kraj njem is ho du, uvi jek i
u pra vi lu, za vr{a va ju zna kom
pi ta nja i di le ma", na vo di Go jer
u re cen zi ji. Na kon ne ko li ko
ope ra ci ja i da na pro ve de nih po
ra zli ~i tim bol ni ca ma, To pa li }e -
va je odlu ~i la da svoj in ti mni
dne vnik i obja vi.
Ro |e na 1979. go di ne
u Va re {u, di plo mi ra la je srpski
je zik i knji `e vnost 2006. go di -
ne. Od 1997. go di ne bi la je an -
ga `o va na na Ra di ju Sveti Jo van kao
spi ker i ure dnik za ba vnog pro gra ma, a
od 2002. go di ne do da nas ra di na TV
BiH 1 kao vo di telj.
"Po no vo ro |e na"
je in ti mni dne vnik
ko ji je autor ka
pi sa la po sli je
ra nja va nja
Za os tav {ti na Vin sen ta van Go ga
Bor ba
Jej lu je 1961. go di ne pos thu mno
sli ku po klo nio ko le kci onar
Sti ven Klark, Jej lov di plo mac
FO TO NN
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 25 Kultura
Vijesti
Kon cert
fol klo ra {a
SRE BRE NI CA - Vi {e od
1.000 gle da la ca u sre bre ni -
~kom Kul tur nom cen tru pri -
sus tvo va lo je u su bo tu na ve ~e
kon cer tu, ko ji su za je dni ~ki
pri re di li Kul tur no-umje tni ~ko
dru{ tvo "Va so Jo va no vi}" iz
Sre bre ni ce i gos tu ju }a dru{ tva
iz Hrvat ske.
^la no vi fol klor nih se kci ja iz
ne ko li ko hrvat skih gra do va
svo jim ko reo gra fi ja ma odu {e -
vi li su Sre bre ni ~a ne, is to kao i
ju ni or ska pos ta va lo kal nog
dru{ tva. Ovaj pro gram pri re -
|en je u sklo pu kul tur no-spor -
tske ma ni fes ta ci je "Da ni
Sre bre ni ce 2009". U Kul tur -
nom cen tru odr`an je i kviz na
te mu dje ~ jih pra va. Za da nas je
pla ni ra no otva ra nje izlo `be li -
ko vnih ra do va sre bre ni ~kih
mla dih umje tni ka, ko ji su svo ja
dje la stva ra li pro te klih da na u
okvi ru "Ma le {ko le sli ka nja".
U ve ~er njim sa ti ma pu bli ku
o~e ku je pred sta va za dje cu
"^u de sna {u ma". (Agen ci je)
Ju bi lej
sa mos ta na
Go ri ca
LI VNO - Po vo dom obi lje `a -
va nja 150. go di{ nji ce pos to ja -
nja fra nje va ~kog sa mos ta na
Go ri ca u Li vnu, u su bo tu na ve -
~e je u mu ze ju u Li vnu otvo re -
na izlo `ba "Du {e bri `ni ci,
pros vje ti te lji, ~u va ri kul tur ne
ba {ti ne, lje ka ri".
Otva ra ju }i izlo `bu u no voj
zgra di sa mos tan skog mu ze ja,
Bor ja na Kri {to, po kro vi telj
ma ni fes ta ci je i pred sje dnik
Fe de ra ci je BiH, je re kla da se
ovom izlo `bom `e li uka za ti
na ogro man i ne is crpan zna ~aj
i ulo gu li vanj skih fra nje va ca u
du {e bri `ni ~kom, pros vje ti telj -
skom i kul tur nom uz di za nju i
li je ~e nju.
"Ova izlo `ba je svi ma na ma
jo{ je dna pot vrda da su fra njev -
ci i da nas `i vi i da ~i ne va `an
dio du ho vnos ti i kul tu re hrvat -
skog na ro da u Li vnu, ali da su
oni is to vre me no i dio bo san -
sko her ce go va ~kog crkve nog,
kul tur nog, du ho vnog i dru{ tve -
nog mo za ika", sma tra Kri {to.
Na izlo `bi, ko ja }e bi ti otvo -
re na na re dnih mje sec da na,
mo gu se po gle da ti pre dme ti iz
bo ga te sa kral ne, ar he olo {ke,
etno graf ske i nu mi zma ti ~ke
zbir ke, ek spo na ti iz zbir ke sta -
rog oru `ja, sa mos tan ske bi bli -
ote ke i ar hi ve. (Agen ci je)
Kon kurs za
naj bo lju sa ti ru
BEO GRAD - Upra vni odbor
Beo grad skog afo ris ti ~ar skog
kru ga ra spi sao je kon kurs za
u~e{ }e na 7. me |u na ro dnom
fes ti va lu hu mo ra i sa ti re "Sa ti -
ra fes t 2009", sa op {te no je iz te
or ga ni za ci je.
U kon ku ren ci ju za na gra du
}e u}i sa mo afo ri zmi na pi sa ni
izme |u pro {lo go di{ njeg "Sa ti -
ra fes ta", odr`a nog 10. okto bra,
i ovo go di{ nje ma ni fes ta ci je.
Naj bo lji afo ris ti ~a ri pre ma
mi{ lje nju Umje tni ~kog sa vje ta
ma ni fes ta ci je, ko ji }e pre dvo -
di ti knji `e vnik Ale ksan dar
Ba ljak, bi }e oda bra ni na za -
vr{noj ve ~e ri 9. okto bra u ve -
li koj sa li beo grad ske op {ti ne
Sta ri grad. (Agen ci je)
Pje sme sa da hom ju `nog vje tra
D. VU JI ^I]
FO ^A - Pje sni ~ko ve ~e u or ga ni za ci ji Udru `e nja "Ze -
len gor ski po kret" iz Fo ~e odr`a no je u su bo tu na ve ~e u sa li
Cen tra za kul tu ru i in for mi sa nje u Fo ~i.
"Za ovo ve ~e po ezi je ide ja i `e lja nam je bi la da pu bli ci
pred sta vi mo pje sni ke s pros to ra na ko ji ma se osje }a dah to plog
ju `nog vje tra, us mje re nog od Lov }e na pre ma Ze len go ri", ka `e
pred sje dnik Udru `e nja "Ze len gor ski po kret" dr Dra go Vla di ~i}.
Pje sni ~ko ve ~e otvo ri la je go{ }a iz Ka li no -
vi ka Ni ko li na Ko mle no vi}, a po red nje pu bli ci su se pred sta vi li
fo ~an ski pje sni ci: Lu ka Ci cmil, Pe tar A{ kra ba Za gor ski, Ne -
ven ka - Se ka Gr~i na, te Mi li ca Ba kra~ iz Ni k{i }a i Bo `i dar -
D`i gi @iv ko vi} iz Plu `i na.
"Po ~as tvo va na sam {to sam nas tu pi la ov dje jer pje sme su
bi le pre di vne, a izvo |a ~i i vi {e ne go kva li te tni. Re ci to va la sam
pje smu 'Be sa no ju tar nje sce ne'. To je ma lo {a lji va pje sma, a in -
ter pre ti ra la sam i pje sme du ho vne te ma ti ke 'Ko sov ska tu ga' i
'Vje ra'", ka za la je naj mla |a pje sni ki nja, sre dnjo {kol ka Ni ko li -
na Ko mle no vi}.
Pe tar A{ kra ba Za gor ski se pred sta vio s je dnom lju ba vnom
pje smom, ko ja je je di na u nje go voj po ezi ji od lju ba vnih pje sa -
ma, pi sa na u ~et vrtom gi mna zi je.
"Dru gu pje smu ko ju sam ~i tao na pi sao sam po
za vr{et ku gi mna zi je, pri je odlas ka u bi je li svi jet. Obje go vo re o
Ze len go ri, o mom za vi ~a ju, ta ko da su to one sa srca, ba{ du -
bin ske pje sme, a ta ko sam ih pro bao i re }i", ka `e on.
Pje sni ~ko ve ~e uve li ~a li su i mla di fo ~an ski re ci ta to ri
Mla den Ko ko {ar, Bo gdan To mi}, Kris ti na A}i mo vi}, Iri ne ja
Mi haj lo vi}, Vla de Ma li{ i Je li ca Pe jo vi}, ko ji su go vo ri li se -
gmen te iz po ezi je Pe tra Pe tro vi }a Nje go {a, Jo va na Du ~i }a, De -
san ke Ma ksi mo vi}, Raj ka Pe tro va No ga, Ser ge ja Je se nji na i
\or |a Sla do ja.
Pri re di la: Dra ga na RA DU [KI
NJU JORK - Sli ka Vin sen ta van Go ga "Nig ht
Ca fe", ko ja je oka ra kte ri sa na kao je dno od nje -
go vih "naj ru `ni jih" dje la, pre dmet je bit ke oko
vla sni{ tva izme |u Jejl uni ver zi te ta i na slje dni ka
rus kog ko le kci ona ra.
Ovaj sla vni im pre si onis ta sli ku "Nig ht Ca fe"
na sli kao je ka ko bi pla tio sta na ri nu sta no dav cu. U
pi smu bra tu Teu, Van Gog ju je na zvao "je dnom od
naj ru `ni jih" ko je je ika da ura dio.
Da nas Van Go go va dje la na au kci ja ma dos ti `u
mi li on ske ci fre.
Ova sli ka na ko joj je pri ka zan ka fe u `u to-ze le -
noj svje tlos ti ni je sa mo svjet ski po zna ta, ve} je i
pre dmet me |u na ro dnog sud skog spo ra.
Pa ri `a nin Pjer Ko no va lof, pra pra -
unuk rus kog in dus tri jal ca i ko le kci ona ra Iva na Mo -
ro zo va, `e li da sli ka ko ja je nje go vom pra pra dje du
odu ze ta na ci ona li za ci jom bu de vra }e na u vla sni{ tvo
nje go ve po ro di ce. Me |u tim, za mno ge je rus ka na -
ci ona li za ci ja, iako okru tna, bi la le gal na.
Mo ro zov lje vo ima nje, tvor ni cu tek sti la i ko le -
kci ju vri je dnih umje tni na, za pli je nio je 1918. go di ne
Le nji nov re `im.
Iako su bolj {e vi ci da vno na pus ti li rus ku po li ti -
~ku sce nu, po slje di ce nji ho ve kon fis ka ci je vri je dnih
umje tni na i da lje se osje }a ju.
Za ra zli ku od ove kon fis ko va ne imo vi ne, sva
dje la ko ja na cis ti su ote li i za pli je ni li to kom Dru gog
svjet skog ra ta, vra }e na je prvo bi tnim vla sni ci ma.
Alan Ger son, advo kat po znat po to me {to je po -
mje rio gra ni ce u oblas ti me |u na ro dnog pra va, ka `e
da je Jejl na ile ga lan na ~in do {ao do "Nig ht Ca fea",
te da Le nji no va "kon fis ka ci ja i kra |a", ni je ni {ta
dru ga ~i ja od na cis ti ~ke.
"Na Jej lu je da do ka `e tu ra zli ku. Ali, ka kva je
ra zli ka? Ja tvrdim da ne ma ni ka kve ra zli ke", izja vio
je Ger son.
Jejl je do {ao u po sjed sli ke 1961. go di ne, a bio
je to pos thu mni po klon od ame ri ~kog ko le kci ona ra
Sti ve na Klar ka, ina ~e Jej lo vog di plom ca.
Klark je sli ku ku pio ne gdje oko 1933. go di ne uz
po mo} je dne ame ri ~ke i je dne nje ma ~ke ga le ri je.
Jejl je u mar tu su du pre dao po dne -
sak u ko jem tra `i da ga i sud ski pro gla se vla sni kom
sli ke, {to je tre ba lo da bu de od go vor na zah tjev Pje -
ra Ko no va lo fa.
"Svi na Uni ver zi te tu su uvje re ni da je za ko ni ti
na slje dnik te da }e kraj nji is hod pro ce sa to i pot vrdi -
ti", izja vio je Tom Kon roj, por tpa rol Jej la.
D`o na tan Frej man, Jej lov advo kat, ka `e da so -
vjet ska na ci ona li za ci ja, iako u su pro tnos ti s ame ri -
~kim vri je dnos tim, pri zna ta kao za ko ni ta.
"Sli ke ko je su na ci ona li zo va ne u Ru si ji na la ze u
ko le kci ja ma naj ve }ih svjet skih in sti tu ci ja, ka ko u
Ru si ji ta ko i u SAD. U to vri je me pro da ja ovih
umje tni na od stra ne so vjet skih vlas ti pri hva }e ne su
kao va li dne, kao i ka sni je pro da je i ku po vi ne tih sli -
ka. Upra vo za to ni u ovom slu ~a ju ne ma ra zlo ga da
se prei spi tu je le gi ti mnost ovog za ve {ta nja", izja vio
je Frej man.
On je jo{ je dnom po no vio da pos to ji ogro man
broj lju di ko ji su to kom tri de se tih ku pi li umje tni ne
iz Ru si je, ali ne sa mo fi zi ~ka li ca, ve} i mu ze ji.
Ina ~e, advo kat Ger son je po znat po ne kim od
naj ~u ve ni jih par ni ca, po put tu `be pro tiv Li bi je na -
kon na pa da na avi on iznad {kot skog gra da Lo ker bi -
ja.
Ger son tre nu tno zas tu pa i po ro di ce
`rta va 11. sep tem bra ko je su tu `i le sa udij ske ban ke
zbog na vo dnog fi nan si ra nja te ro ri zma.
Ka da je ri je~ o Pje ru Ko no va lo fu, on je i pri je
dvi je go di ne po ku {ao da vra ti ne ka dje la ko ja su pri -
pa da la nje go vom pra dje du, a ko ja je tre ba lo da bu du
izlo `e na na ve li koj izlo `bi u Lon do nu.
Pje sni ~ko ve ~e otvo ri la go{ }a
iz Ka li no vi ka Ni ko li na Ko mle no vi}
Pje sni ci pu bli ci re ci to va li
svo je sti ho ve
FO TO NN
po sva |a la Jejl uni ver zi tet i rus kog na slje dni ka
oko "ru `ne" sli ke
Pra pra unuk rus kog
in dus tri jal ca Iva na
Mo ro zo va `e li da sli ka,
ko ja je nje go vom
pra pra dje du odu ze ta
na ci ona li za ci jom, bu de
vra }e na u vla sni{ tvo
nje go ve po ro di ce
U pi smu bra tu
Teu, Van Gog
je sli ku na zvao
"je dnom od
naj ru `ni jih"
ko je je ika da
ura dio
Van Go go va dje la na au kci ja ma
dos ti `u mi li on ske ci fre
Sli ku
"Nig ht
Ca fe" autor
na sli kao
ka ko bi
pla tio
sta na ri nu
sta no dav cu
26 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Sarajevo
FILMOVI
APO LO
Dvo || •nost
Dzu || ja Po ber ts.
K|ajv Oven
Pe z| ja:
To n| G|| roj
(18. 20.30 h)
ME ETlNG PO lNT
An de || | de mo n|
Tom Hen ks.
Ju an Mek qre qor
Pe z| ja: Pon Hauard
(18. 20.30 h)
IZLO@BE
GA LE Pl JA
GA BPl JEL
Po zo r| sn| p|a kat
Ka mer noq tea tra 55
MÜ ZEJ
KNJl ZE vNOS Tl
l PO ZO Pl SNE
ÜMJE TNOS Tl
Sta| ne pos tav ke
ra dn|h so ba
S|| v| ja
Stra h| m| ra
Kranj •e v| ca.
Ha sa na K| k| ca.
Ka| m| je Ba ru ha
| Pe tra Ko •| ca
BPÜ SA BE ZlS TAN
Sta| na pos tav ka:
Pa zvoj
Sa ra je va od
pret h|s to r|j skoq
do aus tro uqar skoq
pe r| oda
P|e te n| ne
s Bje |a sn| ce
MÜ ZEJ
SA PA JE vA
Sta| na
pos tav ka:
Sa ra je vo
1878 - 1918
Vodi~
Edi na KUR TI], stu den tkinja
Da li }e "Rad" u Uli ci Ma hmu ta
Bu {a tli je pos ta vi ti vi {e kon tej ne ra?
Za pos tav lja nje kon tej ne ra mo ra ju
se slo `i ti gra |a ni i mje sna za je dni ca.
Pro vje ri }e mo pos to ji li u toj uli ci
mo gu }nost za pos tav lja nje do da tnih
kon tej ne ra.
Ahmed \I PA, por tpa rol KJKP "Rad"
Iz gra dnja stam be nih je di ni ca u
sta ro grad skim na se lji ma Hrid i
Ga zin han, ko ju je op}i na Sta ri
grad pla ni ra la u ovoj go di ni, od -
go |e na je zbog ne dos tat ka fi nan -
sij skih sred sta va.
"Pro je kti stam be ne iz gra dnje u
na se lji ma Hrid i Ga zin han je su bi li
pre dvi |e ni u ovo go di{ njem bu d`e -
tu, ali zbog ra ni je pre uze tih oba ve za
i di na mi ke pris ti za nja sred sta va, ovi
pro je kti }e mo ra ti sa ~e ka ti ne ko
iz vje sno vri je me", na ve li su nam
u od go vo ru iz op}i ne Sta ri grad u
ve zi s pla ni ra nim pro je kti ma u na -
se lji ma Hrid i Ga zin han.
Is ti ~u ka ko je stam be na iz gra dnja
u ova dva ne se lja bi la pla ni ra na kad
i gradnja do mo va za pet rom skih
po ro di ca u na se lju Mo{ }a ni ca, ali da
je op}i na za sa da sta vi la na ~e ka nje
iz gra dnju u Hri du i Ga zi nom ha nu, a
pre zi ni ji ter mi ni ni su po zna ti.
Iz op}i ne tvrde ka ko im je pri ori -
tet zbri nu ti Ro me ko ji `i ve u na se lju
Mo{ }a ni ca, a za iz gra dnju ba ra ka u
ovo me na se lju op}i na pla ni ra iz -
dvo ji ti 65.000 KM.
M.L.
Kad su ja ke ki {e,
ka nal iza ci ona otpadna
voda se re do vno izlije va.
Tu vo du i smrad ni je la ko
o~is ti ti, ka `e mje {ta nin
Sa bri ja F.
Mir sa da LIN GO
U ne ko li ko uli ca u mje snoj za jen di ci Hra sno
brdo, u ko ji ma ima vi {e od 800 do ma }in sta va, go di -
na ma ima ju pro ble me zbog izlije va nja ka nal iza ci one
otpadne vode, ali ni ove go di ne ne }e mo }i bi ti iz vr{e -
ni ne op ho dni ra do vi jer ne ma do vo ljno fi nan sij skih
sred sta va.
"Kad su ja ke ki {e, otpadne vode nam se re do vno
izlije vaju. On da nas ta je ve li ki pro blem. ^es to nam stra -
da ju ku }e, po dru mi, to su vo da i smrad ko je ni je la ko
o~is ti ti. Go di na ma mo li mo da nam iz gra de no vu ka nal -
iza ci onu mre `u. Stal no go vo re ka ko ne ma mo do zvo la,
ka ko su obje kti bes pra vni. Ov dje `i vi mo sko ro 40 go di -
na, ni su nas ma knu li, ne ka nam on da omo gu }e nor ma -
lan `i vot", ka `e mje {ta nin Sa bri ja F.
Sta no vni ci Mi lin kla dske, Tri glav ske i
No vo pa zar ske uli ce po ku {a li su i pre ko Zej ne Ka di}, vi -
je }ni ce u op}i ni No vo Sa ra je vo, ur gi ra ti u op}i ni zbog
~es tih pu ca nja ci je vi i izlije va nja fe ka li ja na uli ce, pa
~ak i plav lje nje po je di nih do mo va.
"Po se ban pro blem je u Mi lin klad skoj uli ci ko ja ga -
vi ti ra pre ma No vo pa zar skoj, pre ci zni je pre ma na se lju
Ro ma. Ta mo se gra |a ni non-stop `a le da ima ju pro ble -
me sa izlije va njem fekalija. Naj ve }i pro blem je 'div lje'
pri klju ~i va nje na ka nali za ci onu mre `u zbog ~i nje ni ce da
je ve }i na ku }a u ovim uli ca ma ne le gal no iz gra |e na i ne -
ma ni ti ur ba nis ti ~ku a ni ti gra |e vin sku do zvo lu", ka za la
je Ka di }e va.
Esa da [ur ko vi}, se kre tar MZ Hra sno brdo, ka `e
ka ko ne mo gu za us ta vi ti "div lje" pri klju ~i va nje na ka -
nal iza ci onu mre `u, te da je bi lo dos ta slu ~a je va da se
de set do ma }in sta va pri klju ~i na je dnu ci jev.
"Ve li ki broj ku }a u uli ca ma Mi lin klad ska,
No vo pa zar ska i Tri glav ska iz gra |e no je bes pra vno jo{
sedamdesetih go di na i do da nas one ni su le ga li zo va ne.
Sa da bi op}i na mo ra la ri je {i ti pro blem le gla li za ci je i on -
da }e se naj vje ro va tni je pris tu pi ti ra do vi ma na iz gra dnji
no ve ka na la za ci one mre `e", ka za la je [ur ko vi }e va.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, za iz gra dnju ka nal izaci one
mre `e u ovim na se lji ma po tre bno je vi {e od 400.000
KM, ali ove go di ne op}i na ne }e bi ti u mo gu }nos ti iz -
dvo ji ti ova sred stva za no vu ka nal iza ci onu mre `u.
U op}i ni No vo Sa ra je vo ka za li su ka ko su ve} go -
di na ma upo zna ti sa ovim pro ble mom, te da }e po ku {a ti
izna }i sred stva da pro blem sta no vni ka ovih na se lja bu de
rije {en.
Sta no vi u Hri du
i Ga zi nom ha nu
na ~e ka nju
Ko bi lja gla va
bez stru je
Bez elek tri ~ne ener gi je da nas od devet do 15 bi }e Ko bi lja gla va, sa op -
{te no je iz "Elek tro dis tri bu ci je".
Zbog odr`a van ja ener get skih pos tro je nja da nas }e bez na pa ja nja stru jom
od osam do 10 sa ti bi ti i dio Raj lov ca.
M.L.
Pro ble mi uzro ko va ni "div ljim"
pri klju ~i va njem na ka nal iza ci ju
Nema novca
za kanalizaciju
Ne ma nov ca,
rom sko na se lje pri ori tet
Sa raj li je ko je smo pro te klog vi -
ken da za te kli na sa ra jev skim ze le -
nim pi ja ca ma ugla vnom se `a le
ka ko su po vr}e i vo }e pres ku pi.
"Pen zi oner sam i sva ki dan do |em
na pi ja cu 'Te la li', ta mi je naj bli `a, ka -
ko bih ku pi la ko ji ko mad po vr}a i vo -
}a. Pres ku po je, a na pi ja ci vam ne
do zvo lja va ju da ku pu je te na ko mad.
Ki lo gram pa ra daj za na 'Te la li ma' je
3,5 KM, a mla di luk je 2,5 KM. To je
pres ku po, po se bno luk, jer nje ga sa da
ima i u ba {ta ma po Sa ra je vu", ka `e
Sub hi ja [a ho vi}, pen zi oner ka.
Ci je ne na sa ra jev skim ze le nim pi ja -
ca ma su ra zli ~i te, a naj po vo ljni je su na
"Oto ci".
Ta ko ki lo gram pa ra daj za na "Mar -
ka la ma" ko {ta izme |u 2,5 i tri KM, a
na "Oto ci" ga mo `ete ku pi ti po ci je ni
od 1,5 do dvije KM.
Na "Te la li ma" i "Mar ka la ma" ki lo -
gram mla dog krom pi ra ko {ta izme |u
0,80 i 1,5 KM, a na "Oto ci" ga mo `ete
ku pi ti i po ci je ni od 60 fe nin ga. Ku -
pus, ti kvi ce i ze lje ko {ta ju izme |u 1,5 i
dvije KM.
Ki lo gram ja go da mo `ete ku pi ti za
1,5 do tri KM. Ci je na ovog vo }a na
"Te la li ma" i "Mar ka la ma" kre }e se od
dvije do tri KM, a na "Oto ci" od 1,5
do dvije KM. Ki lo gram ba na na ko {ta
1,5 i dvije KM.
Naj sku plje su bres kve i kaj si je, ko je
mo `ete ku pi ti za 3,5, ~etiri i pet KM,
kao i tre{ nje i di nje, ko je ko {ta ju ~etiri
i pet KM.
Pro da va ~i ca na pi ja ci "Te la li" Aj {a
Z. sma tra da su ci je ne po vr}a i vo }a
pri mje re ne, te is ti ~e da i nji ma ci je ne
di kti ra ju po ljo pri vre dni ci.
"Lju di do |u na pi ja cu, obi la ze sto lo -
ve, cjen ka ju se i sve bi htje li d`a ba da
im da mo, a mo ra mo i mi od ne ~e ga
`i vje ti. Po ci je li dan ov dje stoj imo bi lo
lje to, zi ma, sni jeg, ki {a, sun ce, ni je la -
ko ni na ma", ka `e ova pro da va ~i ca.
M.L.
Sku po se zon sko vo }e,
ali i mla di luk
Pen zi one ri
ne go du ju {to na
pi ja ca ma ne mo gu
ku po va ti na ko mad
Pro blem
ka na li za cione
mre`e u
Hra snom
brdu ne }e
us ko ro bi ti
ri je {en
Naj vi {e
pro ble ma zbog
ne ad ek va tne
mre `e ima ju
sta no vni ci u
Mi lin klad skoj ulici
FO TO N. UGLJE [A
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 27
Banjaluka
FIL MO VI
PA LAS
Pa k|e ne u|| ce 4
v|n D| ze|. Po| vo ker.
M| se| Po dr| qez
Pe z| ja: Dzas t|n L|n
(20.15. 22.20 h)
An de || | de mo n|
Tom Hen ks.
Ju an Mek qre qor.
Ste |a Skar sqjard
Pe z| ja: Pon Hauard
(18.15. 21 h)
Pr| •e za |a ku noc
Adam Sen d|er.
Kor tn| Koks.
Dzo na tan Prajs
Pe z| ja: Adam San kmen
(16.15. 18 h)
Pe v| ja í|| mo va
(18.30. 21.15 sva k|
dan | v| ken dom. te
16.30 su bo ta | ne dje |ja)
IZLO @BE
BAN SKl DvOP
lz|o zba ve zo va:
Ü d|v |joj tres nj| p|a v| vez
Autor: Pa den ka Jun q|c
(do 10. ju na)
MÜ ZEJ PE PÜ BLl KE
SPPSKE
Pe tro spe kt| vna |z|o zba
ra do va Bo z| da ra
- Bo ze N| ko || ca
(do 6. ju na)
Sta| na |z|o zbe na
pos tav ka Mu ze ja PS
Ja se no vac s|s tem
us ta sk|h |o qo ra smrt|
MÜ ZEJ SA vPE ME NE
ÜMJE TNOS Tl
Me men to
Na da P| vac (1926 - 2008)
D| s|n íec ted
Sku| ptu re Zdrav ka
Jo ks| mo v| ca
(do 14. ju na)
Vodi~
Pred sta vni ci de vet me dij skih ku -
}a iz BiH u~es tvo va li su na ta kmi -
~e nju no vi na ra u prav lje nju
lo va ~kog gu la {a u ko tli }u u su bo tu
u res to ra nu "Je ze ro".
Naj bo lji gu la{, po ocje ni `i ri ja, na -
pra vi la je eki pa RT RS, dru go mjes to
su za uze li no vi na ri "Ve ~er njih no vos -
ti", a tre }e mjes to je pri pa lo TV Si -
mi}.
"Ne za vi sne no vi ne" su se pla si ra le
na ~et vrto mjes to, a eki pa Nes Cas tra
ra di ja kao utje {nu na gra du za za dnje
mjes to osvo ji la je dva pe ~e na pi le ta.
"Ni smo se osje }a li kao gu bi tni ci jer
gu la{ ko ji je na pra vi la eki pa 'Ne za vi -
snih' po je den je odmah, ta ko da smo
shva ti li da je ipak va `no u~es tvo va ti",
re kao je Vla di mir Sto ja ko vi}, fo to re -
por ter "Ne za vi snih no vi na".
Ka ko bi se pla si ra li na prva tri mjes -
ta, pro po zi ci je ta kmi ~e nja na la `u da
sva ka eki pa me dij ske ku }e ko ju ~i ne
dva no vi na ra za dva i po sa ta na pra vi
na ju ku sni ji gu la{ od ki lo gram div lja -
~i.
Sva ka eki pa je imala svoj taj ni re -
cept, za ~i ne i mi ro |i je ko je kr~ka u
svom ko tli }u, ali po {to svi vo le za vi ri -
ti u tu |i lo nac, ta ko su sa vje ti "do bi tne
kom bi na ci je" pr{ta li na sve stra ne.
Na ta kmi ~e nju su u~es tvo va li pred -
sta vni ci: RT RS, "Fo ku sa", Te le vi zi je
Si mi}, "Ne za vi snih no vi na", Nes
Cas tra ra di ja, Ra di ja RS, stu den ti `ur -
na lis ti ke iz Ba nja lu ke i eki pa "Ve ~er -
njih no vos ti".
J.B.
Eki pa RT RS sku va la
naj bo lji gu la{
Izlo `ba
po vod dru `e nju
Ve li mir VU ^KO VI], ra dnik
Ka da }e sta no vni ci Pe tri }ev ca
do bi ti no vu auto bus ku li ni ju?
Sta no vni ci Pe tri }ev ca }e od da nas
do bi ti no vu auto bus ku li ni ju broj
12, ko ja }e po red pos to je }e 13p
sao bra }a ti na re la ci ji
Cen tar - Pe tri }e vac - Pa pri ko vac.
Admi nis tra ti vna slu `ba gra da
Ima lju di ko ji ima ju
lju bim ce jer ih vo le, ali i
onih ko ji su ih na ba vi li
iz ~is tog hi ra, ka `e je dna
ve te ri nar ska te hni ~ar ka
Ve sna VRBLJA NAC
Sve je vi {e onih gra |a na ko ji ne vo de bri gu o
svo jim ku }nim lju bim ci ma, a pre te `no ih ima ju
zbog tren da, tvrde grad ski ve te ri na ri.
"Mo `da zvu ~i su ro vo, ali gra |a ni ba{ i ne vo de ra -
~u na o svo jim ku }nim lju bim ci ma. Ima i onih od go vor -
nih, ali oni su u ma njem bro ju", re kla je je dna
ve te ri nar ska te hni ~ar ka iz am bu lan te "Ani vec".
Ona nam je pre ni je la je dno is kus tvo s po sla
ko je go vo ri o to me ko li ko lju di vo de bri gu o svo jim lju -
bim ci ma.
U ovu am bu lan tu, ka `e ta te hni ~ar ka, do {la je `e na
i do ve la psa ko ji je imao {u gu, ali ko ja je bi la to li ko
izra `e na da se pas sav crve nio.
"Ap surd je to {to pra {ak pro tiv ove bo les ti ko {ta sa -
mo ~e ti ri KM, ni je skup, ta ko da vla sni ca ni je tre ba lo da
do zvo li da se bo lest ra {i ri", ka `e ova te hni ~ar ka.
Me |u tim, is ti ~e ona, ima li su i slu ~a je va ka da su
lju di do vo di li pse ko ji ma se dla ka si ja la i ko ji su svo jim
lju bim ci ma sje kli no kte i ~is ti li zu be.
Ona ka `e da lju di ima ju ra zli ~i te ra zlo ge za {to na -
bav lja ju ku }ne lju bim ce.
"Ima lju di ko ji ima ju lju bim ce jer ih vo le, ali i onih
ko ji su ih na ba vi li iz ~is tog hi ra. Ma |u tim, bri gu o nji ma
naj vi {e vo de dje ca, ko ja ~ak do la ze sa ma kod ve te ri na -
ra", obja{ nja va za po sle ni ca u am bu lan ti "Ani vec".
Ma gis tar ve te ri nar ske me di ci ne Sla ven Grbi} iz
am bu lan te "Sla ven" na gla {a va da vla sni ci `i vo ti nja mo -
gu da se po di je le na one ko ji ih za is ta vo le i one ko ji ih
ima ju ra di tren da, a ka da taj trend pro |e oni na pus te
svo je lju bim ce.
Is ta kao je da ku }ni lju bim ci mo gu bi ti po ka za te lji
na si lja u po ro di ci.
"U Ame ri ci ve te ri na ri pri jav lju ju So ci jal noj
slu `bi neo bja{ nji ve po ja ve na `i vo ti nja ma kao {to su
ope ko ti ne ili mo dri ce i na osno vu to ga so ci jal ni ra dni ci
ima ju uvid da li pos to ji na si lje u po ro di ci", ka `e Grbi}.
On na gla {a va da su se ne bri ga i `e lja da se ri je {i
oba ve za u ve zi s ku }nim lju bim cem kod je dnog vla sni -
ka is ka za li u vi du zah tje va za euta na zi ju `i vo ti nje.
"Na ra vno da to ni sam ura dio jer mi to ne ra di mo,
osim u slu ~a je vi ma kad za `i vo ti nju ne ma spa sa ili iz
ne kog obje kti vnog ra zlo ga", ka zao je Grbi}.
Sve vi {e slu ~a je va od sus tva
lju ba vi pri na bav ci `i vo ti nja
Lju bim ci
kao trend
Dru `e nje ~la no va "^e {ke be se -
de", 130. po re du, bi}e odr`a no ve -
~e ras u 19 ~a so va u Klu bu
na ci onal nih ma nji na.
Tom pri li kom bi }e otvo re na 23.
izlo `ba pod na zi vom "Bu hu mil Mar -
ti nu", za ko ju je ek spo na te pri pre mio
Na ci onal ni mu zej iz Pra ga.
Od 25. do 29. ju na u sklo pu 131.
dru `e nja ~la no va "^e {ke Be se de" bi -
}e or ga ni zo va na tre }a po sje ta ^e {koj.
Gra do vi ko je }e ~la no vi po sje ti ti su
Prag, Tel ~e, Kru mlov, Kar lo vi Va ri,
Plzanj i ^e {ke Bu |e jo vi ce.
"U Pra gu }e mo se sas ta ti i s ~la no -
vi ma Udru `e nja Srba 'Sve ti Sa va'. U
pla nu je i po sje ta pra vo sla vnoj crkvi
sv. ]i ri la i Me to di ja te raz go vor o su -
dbi ni ^e ha - aten ta to ra na nje ma ~kog
ge ne ra la Aj nri ha i vla di ke Go raz da",
ka `u u ovom udru `e nju.
Kur se vi ~e {kog je zi ka za pu tni ke
bi }e odr`a ni 15. i 22. ju na.
Umjes to u Klu bu na ci onal nih ma -
nji na, 132. dru `e nje }e bi ti odr`a no 5.
ju la u ^e lin cu, gdje }e bi ti or ga ni zo -
van knji `e vni su sret "Po ezi ja uz cvr-
kut pti ca", po sve }en Ja ro sla vu
Ko le {ku.
Na Bar da ~i }e 1. av gus ta biti
odr`ano jo{ je dno dru `e nje, gdje }e
bi ti or ga ni zo van pi knik, a u pla nu
ovog udru `e nja je i otva ra nje izlo `be
Ani ce [ra jer-\ur |e vi} i Dra goj le Po -
po vi} u Klu bu na ci onal nih ma nji na.
G.V.
Dru go mjes to
za uze le "Ve ~er nje
no vos ti", a tre }e TV Si mi}
Izlo `bu je
pri pre mio Na ci onal ni
mu zej iz Pra ga
Ku }ni lju bim ci mo gu bi ti
po ka za te lji na si lja u po ro di ci
Bri gu o
`i vo ti nja ma
naj vi {e
vo de dje ca
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
28 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
NEZAVISNE NOVINE
Tel: 051 331 864, 033 653 953
- MALI OGLASI
- LI^NE PORUKE
- IN MEMORIAM
- ^ITULJE
- MARKETIN[KE
PORUKE
- KONKURSI
I OGLASI
BANJALUKA:
- Ul. kralja Petra I Kara|or|evi}a
(ispred "Elektri~nog")
- Vidovdanska (stara autobuska
stanica kod biletarnice)
- Robna ku}a "Boska" (pored
{altera Razvojne banke)
SARAJEVO:
- [umarski fakultet
(Zagreba~ka 20/3)
- Internacional press
(autobuska stanica, Lukavica)
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u u No voj va ro {i, Ba nja lu ka, Srpskih
pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, ku }a 9,5x9,75 m, dvi je
ga ra `e, je dno so ban stan od 36 m
2
, dva tro so bna sta na
po 81 m
2
. Ci je na 700.000 KM. Te le fon: 065/523-796,
065/511-147. BK
- Pro da jem ku }u 9x8 m, sa 540 m
2
ze mlje u Kne `i ci,
sa svim pri klju ~ci ma (stru ja, vo da, te le fon), 1/1, ili mi -
je njam za od go va ra ju }e u Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-
088. BK
- Pro da jem odli ~no sre |e nu ku }u na sprat sa man -
sar dom, u Trnu (iza "Pe ru tni ne"), 10x11 m, na pla cu
500 m
2
. Te le fon: 065/779-394. BK
- Pro da jem ku }u i pra te }e obje kte na 3.300 m
2
u
Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580,
065/761-497. BK
- Pro da jem ili mi je njam ku }u u Za gre bu za dva sta -
na u Ba nja lu ci. Te le fon 051/465-742. BK
- Pro da jem ima nje: ku }a i oku }ni ca sa 25 du nu ma
ze mlje (stru ja, grad ska vo da, asfalt), Dra ge lji - Gra di -
{ka. Te le fon: 065/569-294. BK
- Pro da jem ku }u u San skom Mos tu na pla cu 966 m
2
,
ure dna do ku men ta ci ja, bli zu bol ni ce. Te le fon: 051/303-
903, 065/371-300. BK
- Pro da jem ku }u 10x11 m (4 sta na s po se bnim ula -
zom, po dru m,Uli ca Ra de Vra nje {e vi} 107. Te le fon:
051/311-451. BK
- Pro da jem ku }u u Mi {i nom Ha nu. Te le fon:
065/565-468. BK
- Pro da jem dvije ku }e - kod pri je dor ske pe tlje i u
Ra mi }i ma, 3.500 m
2
ze mlje, 105.000 KM. Te le fon:
065/549-687. BK
- Pro da jem ku }e u Ba nja lu ci od 40.000 do
1.000.000 KM. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po slo vni
pros tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te le fon: 065/764-
079. BK
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu
(P+S+P) i 1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon: 065/577-468.
BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
. Te le fon:
065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri spra ta i
res to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e), 450.000 evra ili mi -
je njam za obje kat u Beo gra du. Te le fon: 065/623-901,
051/380-571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na atra kti -
vnoj lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon: 065/541-558.
BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od Ba -
nja lu ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon), vla sni{ -
tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet pla -
ce va po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196, 051/429-608.
BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na pla cu
400 m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000 KM. Te le fon:
065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko 220
m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu, 250.000 KM.
Te le fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje u De -
be lja ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci. Te le -
fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga ra `e,
cen tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
, 120.000 KM. Te le -
fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga ra `om
i gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000 KM. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u 8,5x9,5 m
(P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru ja, sep -
ti ~ka), 70.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Ra mi }i ma, kod "Elek tro pre no sa" ku }u
ozi da nu do plo ~e, na pla cu oko 350 m
2
(stru ja, vo da,
gra |e vin ska do zvo la), 25.000 KM. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u Li je voj No vo se li ji, po red gla vnog pu -
ta, spra tni cu 10x10 m, u pri ze mlju po slo vni pros tor i
je dno so ban stan, plac 1.000 m
2
, 120.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Vrba nji, po red {ko le, dvi je ku }e i ~e ti ri
pla ca, uku pno ze mlje 2.650 m
2
, 150.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem ku }u 8x7 m na pla cu 800 m
2
, Tu nji ce,
po red uli ce, 33.000 evra, hi tno. Te le fon: 065/562-426.
BKM
- Pro da jem no vu ku }u (pri ze mlje sre |e no) i 1.040
m
2
oku }ni ce u ^e smi, 160.000 KM. Te le fon: 065/682-
591. BKM
- Pro da jem ku }u i 600 m
2
pla ca u Trnu, Vrbas ka uli -
ca. Te le fon: 065/662-201, 065/682-591. BKM
- Pro da jem po vo ljno ku }u pri ze mni cu (gra |e vin ska
do zvo la) u Bu d`a ku. Te le fon: 065/662-201, 065/682-
591. BKM
- Pro da jem sre |e nu ku }u u ^e lin cu (po drum, pri ze -
mlje, pot krov lje), Ul. Mla de na Do ki }a. Te le fon:
065/662-201, 065/682-591. BKM
- Pro da jem dvije ku }e u Za lu `a ni ma, pri je pru ge,
1.600 m
2
pla ca, po vo ljno. Te le fon: 065/662-201,
065/682-591. BKM
- Pro da jem ku }u i ~etiri du nu ma ze mlje u Ul. Bla go -
ja Pa ro vi }a, do auto pu ta. Te le fon: 065/662-201,
065/682-591. BKM
- Pro da jem no vu ku }u 9,5x8,5 m, pra te }e obje kte i
~e ti ri du lu ma ze mlje kod sto ~ne pi ja ce u No voj To po li,
76.000 KM. Te le fon: 065/363-252. BKM
- Hi tno pro da jem ku }u kod {ko le u Za lu `a ni ma. Te -
le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem ku }u kod "Gla sa Srpskog" (po slo vni
pros to r 80 m
2
i stam be ni 110 m
2
). Te le fon: 065/698-
012. BKM
- Pro da jem ku }u i devet du nu ma ze mlje u De be lja -
ci ma,Pre sna ce, Po nir ska uli ca, 60.000 KM. Te le fon:
065/682-591. BKM
ZA MJE NA
- Mi je njam opre mlje nu pri ze mni cu 100 m
2
u Da lju,
R. Hrvat ska (cen tral no gri ja nje i pla c 2.800 m
2
), uz
Du nav, za od go va ra ju }e u Ba nja lu ci, La kta {i ma ili Sla -
ti ni. Te le fon: 00385/98-295-204. BK
PO TRA@ NJA
- Tra `im ve }u opre mlje nu ku }a ili ve }i tro so ban na -
mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon:
051/580-020. BK
PRO DA JA
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-504.
BK
- Pro da jem dvo so ban stan, 57 m
2
, 2. sprat, iza MU P-
a. Te le fon: 065/922-163. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Ul. \. \a ko vi }a, Hi se ta. Te -
le fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem stan 56 m
2
na ^en gi} vi li ili mijenjam za
ma nji uz do pla tu. Telefon: 061/275-873. BK
- Pro da jem sre |en stan 94 m
2
, pri ze mlje, Star ~e vi ca.
Te le fon 051/439-595. BK
- Pro da jem sre |en ~e tvo ro so ban stan u cen tru 127
m
2
, 4. sprat, no vo gra dnja (lift, ga ra `no mjes to), use ljiv
u ju lu 2009. Te le fon: 063/904-603. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 46 m
2
sa ga ra `om, 1.
sprat, u cen tru Ba nja lu ke. Ci je na 2.400KM po m
2
. Te -
le fon: 051/302-724. BK
- Pro da jem ili mi je njam stan od 90 m
2
za ma nji, 1.
sprat, Star ~e vi ca. Te le fon: 051/437-064. BK
- Pro da jem sta no ve 32, 38, 42, 48, 49, 50, 55 i 79 m
2
u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem ve }i ~e tvo ro so ban stan u cen tru Ba nja lu -
ke. Zva ti od 12 do 17 ~a so va. Te le fon: 065/520-038. BK
- Pro da jem dvo so ban stan u ^e lin cu. Te le fon:
065/696-954. BK
- Pro da jem ~e tvo ro so ban stan 110 m
2
, 2. sprat, Uli ca
maj ke Kne `o po ljke 1. Te le fon: 051/303-807, 066/243-
894. BK
- Pro da jem re no vi ran dvo ipo so ban stan 59 m
2
u Sa -
ra je vu, Ili d`a, Lu `a ni, kod zgrade op {ti ne. Te le fon:
065/223-874. BK
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No vom
(Sa vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi ca. Te -
le fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3. sprat,
2.300 KM/m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75 m
2
,
no vo gra dnja, 3. sprat, lift, 2.700 KM/m
2
. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem u na se lju G. Lor ke dvo so ban stan 49 m
2
,
pri ze mlje. Te le fon: 065/516-927. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem u Ul. \u re \a ko vi }a,
Hi se ta, dvo so ban stan 62 m
2
, 2. sprat, lift. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem za go to vi nu na Re brov cu o~u van use ljiv
dvo so ban stan 62 m
2
, 4. sprat, 70.000 evra. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so ban
stan, 3. sprat, fa sa dna ci gla, 205.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov na mje {ten je dno -
so ban stan 39 m
2
, 2. sprat, 100.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta no ve u
iz gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran i lu -
ksu zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga ra `a,
120.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce Ce ro vi -
}a. Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu u Uli ci ca ri ce Mi li ce re no vi -
ran dvo so ban stan 48 m
2
, 4. sprat, 2.250 KM/m
2
. Te le -
fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Mal ba {i }e voj zgra di, kod "Me di cin ske
elek tro ni ke", tro so ban stan, 5. sprat, lift, use ljiv u av -
gus tu + ga ra `no mjes to. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so ban
stan 100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e za mje na za
ma nji do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. No vi ce Ce ro vi }a je dno -
so ban stan 35 m
2
, vi so ko pri ze mlje, ci je na 2.100
Stanovi
Ku}e
PLA]ENE
male oglase i ~itulje
mo`ete u Sarajevu predati:
[UMARSKI FAKULTET
(Zagreba~ka 20/3)
INTERNACIONAL
PRESS
(autobuska stanica,
Lukavica)
POGREBNO DRU[TVO
"SVETI MARKO"
(Ulica vojvode
Radomira Putnika)
1.6.2009. go di ne na vr{a va se {est tu `nih mje se ci od
smrti na {eg dra gog su pru ga, oca, dje da, pra dje da i
pun ca
BRAN KA
@IV KO VI ]A
To ga da na po sje ti }e mo nje go vu vje ~nu ku }u, po lo -
`i ti cvi je }e i upa li ti svi je }e.
Su pru ga Be hi ja, k}er ke Zla ta i Bi lja na, unu ci, pra -
unu ci i ze to vi.
1/16
KM/m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem nov odmah use ljiv je dno so ban stan 34
m
2
, 2. sprat, Ko zar ska uli ca, kod ho te la "Me ri ot", 2.350
KM/m
2
. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod stu den tskog
do ma) nov dvo so ban stan, 66 m
2
, 4. sprat, lift, 2.600
KM/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u \u re \a ko vi }a, Hi se ta, dvo so ban stan
62 m
2
, 2. sprat, 1.900 KM/m
2
. Te le fon: 065/371-611.
BK
- Pro da jem dvo ipo so ban stan 74 m
2
u cen tru, no vo -
gra dnja, kod zgra de Vla de, 2.400 KM/m
2
. Te le fon:
065/562-426. BKM
- Pro da jem je dno so ban stan 35 m
2
, kod Ugos ti telj -
ske {ko le, 75.000 KM fik sno. Te le fon: 065/562-426.
BKM
- Pro da jem je dno so ban stan 45 m
2
, no vo gra dnja, 1.
sprat, cen tar, kod Eko nom ske {ko le. Te le fon: 065/562-
426. BKM
- Pro da jem je dno so ban stan 40 i dvo so ban 60 m
2
,
no vo gra dnja, 1.900 KM/m
2
. Te le fon: 065/562-426.
BKM
- Pro da jem opre mljen ~e tvo ro so ban stan 127 m
2
,
no vo gra dnja, u cen tru Ba njalu ke. Te le fon: 065/562-
426. BKM
- Pro da jem stan 52 m
2
kod Me teo rolo{ke sta ni ce.
Te le fon: 066/766-920. BKM
- Pro da ja us ko ro go ti vih sta no va u La za re vu, kva li -
te tna gra dnja, ek stra ra spo red pros to ri ja, bes pla tan par -
king, ci je na po vo ljna. Te le fon: 065/808-098. BKM
- Pro da jem je dno ipo so ban stan 40 m
2
u No voj va -
ro{i, 90.000 KM, hi tno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem u Obi li }e vu sta no ve 35 i 27 m
2
, 2. sprat.
Te le fon: 065/698-012. BKM
- Pro dajm u Der vi {ima ku }u spra tni cu, pla c 370 m
2
,
uz sta ri gra di {ki put. Te le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem tro so ban stan 75 m
2
, 1. spra,t ga ra `no
mjes to i os ta va, Nova va ro{. Te le fon: 065/698-012.
BKM
- Pro da jem u Bu d`aku ba ra ku du pleks (dvo so ban
stan). Te le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan, 1. sprat, Ul. Marka Kra -
lje vi }a. Te le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem stan 64 m
2
, 4. sprat, Lor ki no na se lje. Te -
le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem stan 69 m
2
u Gra di {ci, 63.000 KM. Te le -
fon: 065/669-797, 065/283-390. BKM
KU PO VI NA
- Ku pu jem stan od 50 do 60 m
2
u Ba nja lu ci, pre -
dnost Mej dan. Te le fon: 065/528-320. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 65.000 KM. Te le fon:
065/920-434. BK
- Ku pu jem ma nji stan do 40 m
2
u Beo gra du, sta ra
gra dnja. Te le fon: +381642293239. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki }a za
tro so ban u is tom. Pla }am ra zli ku u kva dra tu ri. Te le fon:
065/518-563, 065/656-384. BK
- Mi je njam stan u Uli ci \u re \a ko vi }a za stan u
Bo ri ku. Te le fon: 051/306-949. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem dvo so ban ne na mje {ten stan, bez cen tral -
nog gri ja nja, u No voj va ro {i. Te le fon: 065/237-487. BK
- Iz da jem na mje {ten dvo so ban stan 65 m
2
, u cen tru
gra da, Je vrej ska ulica, na du `i pe ri od. Te le fon:
065/663-203. BK
- Iz da jem na mje {ten stan 60 m
2
i ne na mje {ten 78
m
2
, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/549-687. BK
- Iz da jem je dno so ban na mje {ten stan u cen tru (gri ja -
nje, ka blov ska), kod MUP-a. Te le fon: 066/226-278,
051/463-928. BK
- Iz da jem stan u cen tru gra da. Te le fon: 065/514-419.
BK
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re bro va -
~ke crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon: 066/140-654. BK
- Iz da jem na du `i pe ri od tro so ban na mje {ten stan na
No vom Beo gra du. Te le fon: 066/165-323. BK
- Iz da jem na mje{ ten stan 52 m
2
, kli ma i In ter ne t. Te -
le fon: 066/766-920. BKM
- Iz da jem je dno so ban na mje {ten stan, cent. gri ja nje.
Te le fon: 066/797-775. BKM
- Iz da jem dvo kre ve tnu so bu u Her ceg No vom. Te le -
fon: 061/503-592. BK
- Po vo ljno iz da jem so be u Iga lu. Te le fon 00382/31-
335-144. BK
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka blov ska
TV i In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8 do 16 ~a so va.
Te le fon: 051/213-590. BK
- Iz da jem so bu (dva le `a ja), po vo ljno. Te le fon:
065/173-130. BK
- Izdajem na mje {te nu so bu stu en tima ili studentkin-
jama, Hi se ta (ku hi nja, ku pa ti lo...). Te le fon: 051/464-
415, 065/729-176. BKM
- Iz da jem je dno kre ve tne i dvo kre ve tne so be dje voj -
kama, po se ban ulaz,a ku hi nja i gri ja nje, 100 KM. Te le -
fon: 065/892-206. BKM
- Hrvat sko pri mor je! Apar tma ni u Ka ri nu, to plo mo -
re, lju ba zni do ma }i ni. Do |i te! Te le fon: +38598310225.
BKM
PRO DA JA
- Pro da jem use lji ve po slo vne pros to re 80, 150 i 200
m2, pri ze mlje stam be nih zgra da. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u Ro su lja ma sre |en ka fi} 52 m2 sa in -
ven ta rom, 6.000 KM/m2. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 30 m2 u pri ze mlju
stam be ne zgra de, 110.000 KM. Te le fon: 066/165-323.
BK
- Pro da jem ozbi ljnim kup ci ma po red auto pu ta po -
slo vni pros tor 1.000 m2 na pla cu oko 6.000 m2, upo -
tre bna do zvo la, do da tne in for ma ci je usme no. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u PC "Kra ji na" (kod ho te la "Bo sna") po -
slo vni pros tor, 2. sprat, lift, 3.650 KM/m2. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem po red pu ta za Bron za ni Maj dan, na po -
~et ku Sa ra ~i ce, ozi dan i po kri ven vi {e na mjen ski obje -
kat 43x14 m, na pla cu 1.300 m2, vlas ti ti ve }i par king
pros tor. Po go dan za sva dbe ni sa lon ili proi zvo dnju,
360.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e Fa bri ke sa mo lje -
plji vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i na obje kta
3.276 m2 i ze mlji {ta 7.261 m2. Te le fon: 065/896- 422.
BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 64 m2 u cen tru Ba nja -
lu ke, Go spod ska uli ca. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem po slo vne pros to re 18, 30, 43, 44, 68,
168, 216, 360, 730, 1.260 i 1.460 m2, Ba nja lu ka. Te le -
fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem lo kal (pi ce ri ja) 47 m
2
. Te le fon: 065/698-
012. BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od cen tra
^e lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-352-34-73. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen -
tru Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen -
tru Pri je do ra. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor u cen tru Ba nja lu ke, vi {e
par king mjes ta. Te le fon: 065/514-410, 051/217-916,
051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u tr`nom
cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te le fon:
065/450-530. BK
- Izda jem kan ce la rij ski pros tor 33 m
2
u sklo pu pro -
daj nog cen tra "Cen trum" La kta {i. Kom ple tna mre `na
in fras tru ktu ra. Te le fon: 065/896- 422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra u Ul.
\u re Ja k{i }a, Ba nja lu ka, pri ze mlje - kan ce la ri ja 16 m
2
,
mo kri ~vor, dvi je kan ce la ri je 22 m
2
, mo kri ~vo r. Te le -
fon: 065/517-980. BK
- Po vo ljno iz da jem vi {e na mjen ski po slo vni pros tor
45m
2
u La za re vu, kod ka sar ne "Ko za ra", upo tre bna
do zvo la. Te le fon: 065/540-732. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
(mar ket, kan ce la -
ri je, pe ko te ka...), kod crkve u Pri je ~a ni ma. Te le fon:
065/517-895. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65m
2
, upo tre bna do zvo -
la, u cen tru gra da, Je vrej ska ulica, po go dno za kan ce -
la ri je i pred sta vni{ tva. Te le fon: 065/441-115. BK
- Po vo ljno iz da jem na mje {e nu kan ce la ri ju u cen tru,
u Go spod skoj uli ci. Te le fon: 065/547-725. BK
- Iz da jem na mje {ten sre |en kan ce la rij ski po slo vni
pros tor u pri ze mlju zgra de, cen tar. Te le fon: 063/904-
603. BK
- Iz da jem po slo vne pros to re 23, 48, 150, 450, 730 i
1.460 m
2
, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/549-687. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski lo kal 44 m
2
u cen tru Ba -
nja lu ke. Te le fon: 051/311-166, 065/480-025. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 60 m
2
u cen tru Ba nja lu -
ke, UT uslo vi. Zva ti od 18 do 20 ~a so va, osim pet ka.
Te le fon: 066/184-625. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 500 m
2
, ide alan za sa -
mo po slu gu, na se lje An te Ja ki }a. Te le fon: 065/296-
555. BKM
- AD "Sin te tik" Ra mi }i bb Ba nja lu ka iz da je ha lu
2.000 m
2
(skla di {te ili proi zvo dnja i kan ce la ri ja 300
m
2
). Te le fon: 063/995-724. BKM
- Iz da jem ugos ti telj ski obje kat 80 m
2
i opre mu u
cen tru Kne `e va. Te le fon: 065/260-863. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor oko 100 m
2
u Uli ci Pe -
tra Ko ~i }a, pre dnost stra nim fir ma ma. Te le fon:
065/547-866. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor (pet kan ce la ri ja) oko
100 m
2
u Bo ri ku, Sa ve Ko va ~e vi }a 21. Te le fon:
065/884-503. BK
- Iz da jem na mje {ten mu {ki fri zer ski sa lon 14 m
2
,
Ul. Va se Pe la gi }a 10, u cen tru Ba nja lu ke. Te le fon:
065/856-833. BK
- Iz da jem opre mlje nu am bu lan tu in ter ne me di ci ne
u Bi je lji ni. Te le fon: 051/224-662, 063/790-254. BKM
- Iz da jem po slo vni pros tor 70 m
2
u cen tru Ba nja lu -
ke, po go dan za admi nis tra ti vne po slo ve i pri va tne
am bu lan te. Te le fon: 065/565-915. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod vi se }eg mos ta.
Te le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz Du bo ki
po tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon:
066/184-131. BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod bro -
ja 66, ^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, pri klju -
~ci za stru ju i vo du. Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.400 m
2
, pet km od cen tra. Te le -
fon: 065/422-727. BK
- Pro da jem tri pla ca, UT uslo vi , Kr~ma ri ce. Te le -
fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem 23 du nu ma ze mlje i 37 du nu ma {u me u
ko ma du, Kr~ma ri ce. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
(gra |. do zvo la) u La min -
ci ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem plac 622 m
2
u Ka ra nov cu, uz Vrbas,.
Te le fon: 065/978-775, 051/211-681. BK
- Pro da jem plac 680 m
2
u ^e smi, UT uslo vi , 70
KM/m
2
. Te le fon: 065/317-840. BK
- Pro da jem plac 750 m
2
, Ul. kra lja Ale ksan dra
Prvog Ka ra |or |e vi }a, br. 39, Pe tri }e vac, Ba nja lu ka.
Zva ti po sli je 20 ~a so va. Te le fon: 00385/12-451-994.
BK
- Pro da jem 19 pla ce va (17 du nu ma), Ul. No va ka
Pi va {e vi }a, Ba nja lu ka, 2,5 km od gla vne po {te. Te le -
fon: 065/510-196, 051/420-190. BK
- Pro da jem plac 600 m
2
u Mo ti ka ma, 10 KM/m
2
.
Te le fon: 066/264-138. BK
- Pro da jem ze mlju (vi {e pla ce va) kod mo te la
"Brvna ra", po vo ljno, Gor nje Mo ti ke. Te le fon
065/789-138. BK
- Pro da jem plac 470 m
2
kod igra li {ta u Dra go ~a ju,
do ku men ti 1/1. Te le fon: 065/462-366. BK
- Pro da jem pla ce ve za ha le i stam be no-po slo vne
obje kte, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem dva pla ca u Ka ra nov cu, po go dna za sve
na mje ne. Te le fon: 066/242-599. BK
- Pro da jem po vo ljno plac 1.600 m
2
, Gor nja ^e sma,
po mo }ni obje kat (stru ja, asfalt), po vo ljno za iz gra -
dnju i vo }ar stvo. Te le fon: 065/385-500. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Bre zi ~a ni ma,
Pri je dor (put, stru ja, vo da), bli zu `e lje zni ~ke sta ni ce.
Te le fon: 051/466-488. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma. Te le -
fon: 065/227-475. BK
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le u Gla -
Placevi
Poslovni prostori
Apartmani
Sobe
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 29
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
poš{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
NEZAVISNE
NOVINE
BESPLATNE
^ITULJE
svojim ~itaocima daju
mogu}nost objave
u kojoj se objavljuje
smrt najbli`ih
(dimenzije 120x85 mm)
Sve druge objave i formati se
napla}uju po cjenovniku.
Oglasi
mo ~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma. Te le fon:
065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji {ta u
Sla ti ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu, pa -
pi ri ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla nu.
Te le fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem plac 2.200 m
2
, Sa ra je vo, Ili d`a, Ka sin -
dol ska uli ca (pri klju ~ak za plin i ka na li za ci ju). Te le -
fon: 065/455-753. BK
- Pro da jem 4.500 m
2
ze mlje i 4.665 m
2
{u me kod
aero dro ma u Ma hov lja ni ma, 3.500 KM/du num. Te le -
fon: 051/282-644, 00381112272103. BK
- Pro da jem plac 1.200 m
2
(vo da, stru ja, obje kat
5x8 m, be ton ska plo ~a 10x20 m, po la pla ca is ko pa -
no, na su to, uva lja no, 70 m od gla vnog pu ta), Ko ba -
tov ci, La kta {i. Te le fon: 065/740-381. BK
- Pro da jem 4.700 m
2
ze mlje i ku }u 10,50x9,50 m
(izli ve na dru ga plo ~a), po vo ljno, Ma gla ja ni. Te le fon:
065/964-377. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma,
Prnja vor. Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili
pla ce vi ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon:
065/363-203, 051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci bra }e
Mi le ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon: 051/427-
393. BK
- Pro da jem plac za ha lu, UT uslo vi. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-
420. BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le" 30.000
m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Dra ku li }u 4.400 m
2
ze mlje, po red
asfal ta (stru ja, vo da), 65.000 KM. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze -
mlje po red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000 KM.
Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem ze mlju za stam be nu i po slo vnu gra -
dnju. Te le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem plac 500 m
2
na Pe tri }ev cu, Ul. Jo vi ce
Sa vi no vi }a, 50.000 KM. Te le fon: 065/682-591. BKM
- Pro da jem du num ze mlje u Ra mi }i ma, kod bar lo -
va ~ke crkve, uz put, ili mijenjam za ra zno. Te le fon:
065/682-591. BKM
- Pro da jem plac 6.500 m
2
u [u{ nja rima, na brdu,
kod lo va ~ke ku }e, 4,5 KM/m
2
. Te le fon: 065/705-460.
BKM
PRO DA JA
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi vni je
te le vi zo re (di gi tal, 100 Hz, sli ka u sli ci...). Te le fon:
051/216-969. BK
PRO DA JA
- Pro da jem vi {e vi ken di ca i pla ce va u Sla ti ni i oko li -
ni, ve oma po vo ljno. Te le fon: 065/964-929, 051/588-
150. BK
- Pro da jem vi ken di cu u Sla ti ni, 15.000 evra. Te le fon
065/549-687. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le fon:
065/671-420. BK
- Iz da jem za sa bor tru ba ~a vi ken di cu za 10 oso ba u
Iva nji ci, 29 km od Gu ~e, od 5. do 9. av gus ta. Te le fon:
065/464-171. BK
PRO DA JA
- Pro da jemre no la gu nu 1.9 ka ra van, g. p. 2003, bi je la
bo ja, ne oca ri nje na, 6.500 evra. Te le fon: 065/579-306. BK
- Pro da jem re no 11 ben zin 1.7, g. p. '87, re gis tro van
do ju na 2009, 980 evra. Te le fon: 066/449-784. BK
- Pro da jem kom bi VW T5 fur gon, 2003. go di {te, pre -
{ao 114.000 km, ser vi si ran u ser vi su "Vi do vi}", 63 kW,
no si vost 1.200 kg, opre ma se rij ska, 25.000 KM. Te le fon:
065/896-422. BK
- Pro da jem VW pa sat 1.9 TDI, 105 KS, 2005. go di -
{te, kli ma, mu zi ka, sre di{ nji na slon, al. fel ge, 39.900
KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem por {e boxster, sre brna me ta lik, 220 KS,
2001. go di {te, ko `a, kli ma, al. fel ge 18", ra dio sa CD-
om, 44.900 KM. Te le fon: 049/217-602 BK
- Pro da jem VW golf 2.0 TDI, sre brna me ta lik, 140
KS, 2004. go di {te, kli ma, mu zi ka, ze der, 24.900 KM.
Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, si va me ta lik, 130 KS,
2003. go di {te, kli ma, alarm, ra dio sa CD-om, 16.900
KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 4.2 quat tro tip tro nic, crna me ta -
lik, 300 KS, 2000. go di {te, ugra |en plin, ko `a, xeno ni,
na vi ga ci ja, kli ma, 18.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 2.8 quat tro, crna me ta lik, kli ma,
ze der, ra dio ka se to fon, al. fel ge 16", 17.900 KM. Te le -
fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 2.0 TDI, crna, 140 KS, 2007. go -
di {te, kli ma, xeno ni, ze der, sre di{ nji na slon, 59.900 KM.
Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem {ko du su perb 1.8 T, crna me ta lik, 150 KS,
2005. go di {te, kli ma, xeno ni, sen zo ri za par ki ra nje na -
zad, 23.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW pa sat 2.5 TDI 4 mo ti on, pla va me ta -
lik, 150 KS, 2001. go di {te, xeno ni, sen zo ri za par ki ra nje,
na vi ga ci ja, ko `a, 21.990 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW pa sat 1.9 TDI va ri ant, sre brna me ta -
lik, 100 KS, 2002. go di {te, kli ma, mu zi ka, sre di{ nji na -
slon, 16.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, pla va, 90 KS, '99. go di -
{te, kli ma, el. po di za ~i, ko `a, sre di{ nji na slon, fel ge 17",
12.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 2.0 TDI, quar tz si va, 140 KS,
2005. go di {te, kli ma, MMI co lor, al. fel ge 18", 45.900
KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, crna, 105 KS, 2005.
go di {te, kli ma, ra dio sa CD-om, ze der, 22.900 KM. Te -
le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, crna, 100 KS, 2001.
go di {te, kli ma, al. fel ge 16", alarm, bord com pu ter,
15.500 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem BMW X5 3.0 D, si va me ta lik, 184 KS,
2001. go di {te, ko `a, kli ma, xenon, alarm, al. fel ge 19",
39.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 3.0 TDI quat tro tip tro nic, pla va,
225 KS, 2004. go di {te, kli ma, xenon, na vi ga ci ja, pri pre -
ma za mo bil ni, 49.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A4 1.9 TDI, crna, 130 KS, 2003. go -
di {te, kli ma, CD chan ger, al. fel ge 16", bord com pu ter,
27.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A4 1.9 TDI, si va me ta lik, 115 KS,
2006. go di {te, kli ma, ko `ni vo lan, bord com pu ter, ra dio
sa CD-om, 36.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem re no espa se, '90 g. p., re gis to van, 4x4. Te -
le fon: 065/720-475. BK
- Pro da jem opel ka det 1.3 ben zin, g. p. '87, re gis tro -
van do fe bru ara 2010. Te le fon: 065/561-138.
- Pro da jem al fa ro meo 146, 1.6, g. p. '99. Ci je na po -
vo ljna. Te le fon: 065/247-322. BK
- Pro da jem kom bi di zel 1.6, g. p. '81, ne re gis tro van.
Te le fon: 065/055-854. BK
- Pro dajm mer ce des 190 D, g. p. '88, u di je lo vi ma. Te -
le fon: 065/218-600. BK
- Pro da jem pu tni ~ki auto mo bil mer ce des 270 E, CDI,
Automobili
Vikendice
TV i video tehnika
30 qpofekfmkbl!1. 6. 2009. Oglasi
g. p. 2002, me ta li ksi va, pre {ao 98.500 km. Te le fon:
065/400-002. BK
- Pro da jem ford ori on GIA, 1.6 di zel. Te le fon:
065/548-433. BK
- Pro da jem ju ga 45 ko ral, crve ni, re gis tro van do
15.1.2010. Hi tno!!! Te le fon: 051/351-820. BK
- Pro da jem d`e tu 2 ben zin, g. p. '85, po vo ljno. Te le -
fon: 065/642-765. BK
- Pro da jem opel kor su 1.0, g. p. 2000, reg. do
15.5.2010, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/713-625. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta nju, re -
gis tro van do okto bra 2009.
Te le fon: 065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te le fon:
065/430-796. BK
- Pro da jem FI AT se i}en to 1.1, g. p. 2000, reg. do av -
gus ta 2009, tro ja vra ta, me ta lik crna, 5.000 KM. Te le fon:
065/698-020. BK
- Pro da jem re no mo dul star tri go di ne. Te le fon:
065/527-527. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p., ABS,
ser vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon: 065/785-860. BK
- Pro da jem FI AT pun to II 1.2, 44 kW, g. p. 2001. Te -
le fon: 065/567-383, e-ma il: zo ran.sto ja ko vic @gma -
il.com. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, '99. g. p., tru la vi{ nja. Te le -
fon: 065/579-481. BK
- Pro da jem FI AT ti po 1.4e, g. p. '92, {i ber, lje tni i zim -
ski set gu ma, 1.900 KM. Te le fon: 065/169-916. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, g. p. 2000. Te le fon: 065/345-
132. BK
- Pro da jem golf 1.6 ben zi nac '88. go di {te, ci je na po -
vo ljna. Te le fon: 061/329-133. BK
- Pro da jem kom bi ni san se re na SLX 1.6, sje di {ta 6+1,
'97. g. p., 5.500 evra. Te le fon: 065/383-426. BK
- Pro da jem ford es kort ka bri olet, '91. go di {te, re gis tro -
van go di nu da na, nov krov. Te le fon: 065/098-890. BK
- Pro da jem mer ce des 220 C di zel ka ra van, '96. g. p.,
sva opre ma. Te le fon: 065/645-876, 051/216-267. BK
- Pro da jem ford pu ma, g. p. '99, 8.000 KM. Te le fon:
065/480-025. BK
- Pro da jem ford si je ru 2.0i, '85. go di {te, ne re gis tro van,
1.000 KM. Te le fon: 065/562-352. BK
- Pri ro dna pla vu {a (22) nje `ne gra |e `e lje la bi da joj
se ja vi du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo dne tre nut ke.
Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a s ko jom }e{ u`i va ti do vrhun ca
stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Vi sok, li jep i pa me tan mla di} (26) tra `i dje voj ku
od 18 do 22 go di ne ra di dru `e nja. Te le fon: 065/844-
711. BK
- Po tre bna `e na s hrvat skim pa so {em za ~u va nje
dje ce u Ba ze lu. Te le fon: +417-870-544-63. BK
- Bar re storan "Ma la sta ni ca" otva ra kon kurs za po -
pu nu ra dnih mjes ta na po slo vi ma ko no ba ra i bar me na.
Os ta le in for ma ci je u re stora nu ili na te le fon 065/938-
939, sa so bom po ni je ti CV. Adre sa: Kra lja Pe tra Prvog
Ka ra |or |e vi }a bb. BK
- Po tre bni ra dni ci za ma {in sko mal te ri sa nje. Te le fon:
065/337-932. BK
- Ozbi ljna `e na bi ~u va la dje cu. Te le fon: 065/983-
781. BK
- Ozbi ljna `e na bi ~uvala dije te, po mo gu }nos ti na
Star ~e vi ci. Te le fon 066/301-304. BK
- Obav lja la bih ku }ne po slo ve, ~u va la dje cu ili nje -
go va la bo le sni ka. Te le fon: 065/283-336. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma, u ze -
mlji i inos tran stvu, fur gon do 3,5 t sa ram pom. Te le fon:
065/317-840, 051/313-116. BK
- Ma sa `a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi ka sno
i po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu ka. Te le fon:
065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je, na -
mje {ta ja, le `a ja i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon:
051/281-470, 065/562-149.
- ^a so ve i in stru kci je iz en gles kog je zi ka i bi znis en -
gles kog, pre vo dim sve vrste tek sto va, sud ski tu ma~ do -
ku me na ta. Te le fon: 065/938-401. BK
- Po prav ljam okvi re na o~a ra svih vrsta, brzo i kva li te -
tno, Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon: 051/318-227. BK
- Ra dim sve vrste hi dro izo la ci ja, ra vne kro vo ve,
oprav ke ra vnih kro vo va, po dru me i mo kre ~vo ro ve.
Te le fon: 051/584-790, 065/426-134. BK
- Bra var i va ri lac VKV. Pro fe si onal na izra da i mon ta -
`a vra ta, ogra da, ten di, bal ko na... Telefon: 061/141-659.
BK
- Bru sim i la ki ram par ket i brod ski pod. Te le fon:
065/178-743, 065-785-769. BK
- Tu ris ti ~ka agen ci ja "Hi lan dar" or ga ni zu je po klo ni -
~ko pu to va nje u Os trog 5. ju na 2009, u 21 ~as, sa sta re
auto bus ke sta ni ce. Te le fon: 051/465-210 065/644-500.
BK
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi sa ni
pre vo di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li te tno.
Te le fon: 065/337-932. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke |a ci ma sre dnje i osno vne
{ko le, pro fe sor ma te ma ti ke. Te le fon: 051/313-705. BK
- Izvo di mo mo ler sko-far bar ske ra do ve, pro fe si onal -
no, 25 go di na is kus tva. Te le fon: 051/311-263, 065/773-
852. BKM
- Hi dro izo la ci je ra vnih kro vo va i os ta lih obje ka ta,
pro fe si onal no, 30 godina is kus tva. Te le fon: 051/311-
263, 065/773-852. BKM
- Ovla {te ni pre vo di lac - sud ski tu ma~ za rus ki i en -
gles ki je zik, pri jem do ku me na ta od 8 do 20. Te le fon:
065/535-820, 066/497-868. BKM
- Pro fe sor sa uni verzi tet skim is kus tvom pri pre ma
stu den te za po la ga nje ko lo vi juma i ispi ta iz mate ma ti -
ke. Te le fon: 065/767-248. BKM
- In stru kci je iz he mi je i pri pre me za pri je mne ispi te.
Te le fon: 065/833-345. BKM
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka proi -
zvo dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra, du `i na
1000x320 mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem no vu okru glu bru si li cu fi 380x1700 mm,
g. p. '90, Ki kin da, po nje ma ~koj li cen ci. Te le fon:
065/524-526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem dva gro bna mjes ta na Per du vo vom gro -
blju u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/562-352. BK
-- Pro da jem ugalj ba no vi }ki i |ur |e vi ~ki ka me ni
ugalj, bu kovi bri ket i ogre vno drvo za cen tral no gri ja -
nje (bu kva i hrast) s pre vo zom do va {eg dvo ri {ta, mo `e
i `i ral na upla ta. Te le fon: 065/894-241, 065/969-530. BK
- Pro da jem ka sa pul to ve s kom ple tnom in sta la ci jom
i po kre tnom tra kom, du `i na 3,10 m, {i ri na 1.20 m. Ka -
se mo `e te po gle da ti u pro daj nom cen tru "Cen trum"
Za lu `a ni. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem pri ko li cu ha in man, '94. g. p., oca ri nje na,
udar na ko ~ni ca, no si vost 2.000 kg. Te le fon: 051/580-
004. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-021. BK
- Za poslas ti ~a re i sa lo ne vjen ~a ni ca po vo ljno pro -
da jem plas ti ~ne mla den ce (za sva dbe ne tor te) u dvi je
ve li ~i ne. Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem o~u van dvo sjed. Te le fon: 051/280-158.
BK
- Pro da jem ov ce i ja gnjad vin terberg i slo ven ke, ve -
te ri nar ski ispi ta ne i zdra ve. Te le fon: 051/580-851,
065/411-735.
- Pro da jem CO2 apa rat za va re nje is kra-var, mo gu -
}nost CO2 i ar gon skog va re nja, 220/380 vol ti, ga ran ci -
ja. Te le fon: 065/761-497. BK
- Pro da jem dvi je stil ske ko `ne gar ni tu re, bi vo lja ko -
`a, si vi tik, drvo - ru ~ni rad. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem elek tri ~nu {i va }u ma {i nu, tr pe za rijs ki sto
na ra zvla ~e nje i tro sjed. Te le fon: 065/538-919. BK
- Blin di ra na vra ta vrhun skog kva li te ta. Pro fe si onal -
na izra da i mon ta `a u svim di men zi ja ma. Po vo ljna ci -
je na. Te le fon: 066/213-714. BK
- Pro da jem plas ti ~nu (po li es ter) kon te njer cis ter nu
za vo du 1.000 l, 120 KM. Te le fon: 051/301-555. BK
- Pro da jem ba gre mo vo ko lje za ogra de, vi no vu lo zu
i pul ce ve za gra |e vi na re. Te le fon: 065/206-060. BK
- Ek sklu zi vne po zi vni ce i cvje ti }i za va {e vjen ~a nje.
Te le fon: 066/300-884. BK
- Po zi va mo vas na prvi sa jam lju bi te lja an ti kvi te ta i
ko le kci onar stva 22. i 23. ma ja, na te ra si res to ra na "Sta -
ri mlin". Te le fon: 065/510-766. BK
- Pro da jem lo va ~ki ka ra bin 30-06, s op ti kom cajs.
Te le fon: 065/528-966. BK
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi on. Te -
le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji gra -
|e vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra tim ber -
~ek 225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i ge ne -
ra tor za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400 o/min.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma li to kar ski stroj. Te le fon: 051/318-
487, 065/485-805. BK
- Pro da jem mvi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300 ba ra.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko va ne
ogra de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem va kci ni sa nu {te nad nje ma ~kog ov ~a ra
sta ru dva mje se ca, s pa pi ri ma. Te le fon: 065/212-067. BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre se od
se dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805.
BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350 KM.
Te le fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400 o/min.,
200 KM. Te le fon: 065/513-413. BK
- Izra|u je mo sve vrste spor tskih mre`a, ma {in ska
obra da. Te le fon: 063/402-077. BKM
- Pro da jem ar ma tur ne mre `e, je lo vu gra |u, be ton ske
cije vi i os ta li gra |e vin ski ma te ri jal , po vo ljno. Te le fon:
065/541-743. BKM
- Pro da jem is pra van TV ko lor, ekran 50 cm, 50
KM. Te le fon: 066/757-273. BKM
- Pro da jem auto mat sku dvo boj nu (mi je njam) ma {i -
nu za proi zvo dnju 15 vrsta pa pir nih ke si ca za pe ka re i
pe ko te ke. Te le fon: 065/220-700. BKM
- Pro da jem o~u va ne mo bil ne te le fo ne, 25-260 KM,
ga ran ci ja, di je lo vi, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/485-955.
BKM
- Pro da jem ko ki ~ar na plin i opre mu, spre man za
rad, 230 KM, hi tno. Te le fon: 065/822-255. BKM
- Pro da jem po lo vne i no ve re si ve re za stra ne i do -
ma }e ka na le sa da ljin skim, od 50 do 130 KM, ga ran -
ci ja, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/822-255. BKM
- Ugra |u jem sa te lit ske an te ne s vi{e od 1.200 stra -
nih i do ma }ih ra dio i TV pro gra ma, bez pret pla te, god-
ina ga ran ci je, 250-360 KM. Te le fon: 065/822-255.
BKM
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakti
Oglasi 1. 6. 2009. qpofekfmkbl 31
PRO CU RE MENT NO TI CE
FOR THE CRE ATI ON AND OPE RA TI -
ON OF A SELF-SUS TA INA BLE
AGRI CUL TU RAL E-BIZ CEN TER
The Excel len ce in In no va ti on (EI) Pro ject he -
reby in vi tes in te res ted in di vi du als, or ga ni za ti -
ons, com pa ni es, and/or con sor tia/al li an ces, to
sub mit ap pli ca ti ons for the cre ati on and ope -
ra ti on of a self-sus ta ina ble Agri cul tu ral e-BIZ
Cen ter in Bo snia-Her ze go vi na. The Cen ter
will use in for ma ti on and com mu ni ca ti on tec -
hno logy (ICT) to pro vi de ser vi ces to BiH
agri bu si ness com pa ni es that will help them
be co me mo re com pe ti ti ve in do mes tic and in -
ter na ti onal mar kets. The EI Pro ject will pro -
vi de fi nan ci al and tec hni cal as sis tan ce for the
cre ati on of the Agri cul tu ral e-BIZ Cen ter.
Type of con tract: Grant agre ement
Type of pro ce du re: Lo cal open pro ce du re
Cla ri fi ca ti on me eting: Ju ne 08, 2009 at
12:00 ho urs at Cham ber of Com mer ce RS,
\u re Da ni~i}a 1/2, Ba njalu ka
Dea dli ne for the sub mit tal of ap pli ca ti ons:
Ju ne 29, 2009 un til 16:00 ho urs
Ap pli ca ti ons must stric tly com ply with the
Request for ap pli ca ti ons dos si er, which can
be downlo aded from the www.ei-bih.ba web -
si te un til Ju ne 22, 2009. Ques ti ons can be di -
rec ted to edc_bih @bih.net.ba.
JA VNI PO ZIV
ZA OSNI VA NJE I UPRAV LJA NJE
SA MO ODR@IVOG E-BI ZNIS CEN TRA
ZA PO LJO PRI VRE DU
Pro je kat "Ino va ci je u bi zni su" (EI) po zi va sve
za in te re so va ne po je din ce, or ga ni za ci je, fir me
i/ili kon zor ci je/sa ve ze da dos ta ve po nu de za
osni va nje i uprav lja nje sa mo odr`ivog e-Bi -
znis cen tra za po ljo pri vre du u Bo sni i Her ce -
go vi ni. Ovaj cen tar }e ko ris ti ti
in for ma ci ono-ko mu ni ka cij ske te hno lo gi je
(IKT) za pru`anje uslu ga do ma}im fir ma ma
iz po ljo pri vre dnog se kto ra BiH, te im po mo}i
da pos ta nu kon ku ren tni je na do ma}em i inos -
tra nom tr`i {tu. Pro je kat EI }e omo gu}iti fi -
nan sij sku i te hni~ku po mo} za kre ira nje
e-Bi znis cen tra za po ljo pri vre du.
Vrsta ugo vo ra: Grant ugo vor
Vrsta pro ce du re: Lo kal ni otvo re ni pos tu pak
Sas ta nak za po ja{ nje nja: 08.06.2009. go di ne
u 12 sa ti u Pri vre dnoj ko mo ri RS, \u re Da -
ni~i}a 1/2, Ba njalu ka
Rok za pre da ju po nu da: 29.06.2009. go di ne do 16 sa ti
Apli ka ci je mo ra ju strik tno od go va ra ti for ma -
tu zah tje va za po nu du, ko ji mo`ete pre uze ti
sa veb stra ni ce www.ei-bih.ba za klju~no sa
22.06.2009. go di ne.
Do da tne in for ma ci je mo`ete do bi ti pu tem e-
ma ila: edc_bih@bih.net.ba.
Zabava
32 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
RJESENJA IZ PROSLOG BROJA, VODORAVNO: TPONOZAC,
PELlGlJA, AGlTATOP, NlMl, Avl, SOP, FPAS, KPl, LAPONCl,
ALATKE, TlNEO, ASK, POLO, KATAP, TABANATl.
SKUPLJACI
KOLEKCIJA
ZITELJ
ALEKSINCA
FRANCUSKI
FIZICAR,
HENRI
RIJEKA U
ENGLES-
KOJ
FRAN-
CUSKI
ARHI-
TEKTA, LUJ
CESKA
KNJIZEV-
NICA
TISLOVA
VRSTA
INDONEZI-
JSKOG
CAMCA
INDUSTRI-
JA TEPIHA
IVANJICA
{KRAT.)
POMOCNI
SVECENICI
U KATOLI-
CKOJ
CRKVI
MASLINAS-
TOZELENA
RUDA
BAKRA
LEMITI,
SPAJATI
METAL
DOMACIN,
GOSPODAR
{MN.)
MINERAL
PRONAÐEN
U ARA-
GONIJI
KLUB
STUDENATA
TEHNIKE
{KRAT.)
NEDOVO-
LJNO
DUGACKE
UZVIK ODO-
BRAVANJA
SLOVA IZA
"Ð" I "B"
RIMSKI: 101
PAS
GRCKA
BOGINJA
ZORE
RAZRED
GLAVNA
STARORI-
MSKA
BOGINJA
TROMOST,
MLITAVOST,
PASIVNOST
{PRENES.)
AMERICKI
BIOHEMI-
CAR,
SEVERO
JEDNA
STRANA
SVIJETA
RIJEKA U
SRBIJI
EKSCE-
NTRICNO
ANKONA
KARLOVAC
SLOVA IZA
"I" I "C"
LICNA
ZAMJENICA
GLUMAC
PACINO
STANOV-
NICI
GRADA
RIJEKE
VELIKA
RIJEKA U
PAKISTANU
PRIBOR
ZA RAD
"Tra vol ta
iz Bor ce Gre de"
Stvar no lju di mo gu da pra ve bu da -
lu od se be, a da to ga ni su ni svje sni.
Po gle daj te ovaj klip i vi di te ka ko je
je dan ~o vjek opje vao D`o na Tra vol -
tu u svo joj pje smi.
Ali da ba rem zna da pje va. Klip
pod na zi vom "Tra vol ta iz Bor ce
Gre de" po gle daj te na www.ko ba ja -
gran de.com.
Vo di telj
Odli ka do brih vo di te lja jes te da
bu du sna la` lji vi, sta lo `e ni i spre mni
da u pra vom tre nut ku is pra vno
odre agu ju. Po gle daj te ovaj klip i vi -
dje }e te ka ko se ne po zna ti mu {ka rac
uspio uvu }i u stu dio za vrijeme dne-
vnika, na ra vno, u`i vo. Vo di telj se
ni je dao zbu ni ti ve} je pro fe si onal no
nas ta vio da vo di emi si ju. Klip po -
gle daj te na www.lu di hu mor.com.
Gi mnas ti ~ar
Ovaj klip }e vas za is ta na smi ja ti.
Rije~ je o gi mnas ti ~a ru ko ji je, ~i ni
se, uhva tio ma lo ve }i za let.
Za is ta je smi je {no vi dje ti ka ko le ti
pre ma `i ri ju. Na da mo se da se ni je
po vri je dio i da se vra tio svom omi -
lje nom spor tu. Kli p pod na zi vom
"Odle ti" po gle daj te na www.lu di hu -
mor.com
Ko je odo brio gra dnju Hi lan da ra
Gra dnju srpskog ma nas ti ra Hi lan dar na
Sve toj go ri odo brio je vi zan tij ski car Ale -
ksi je Tre}i 1198. go di ne. Odo bre nje je
pre da to srpskom ve li kom `upa nu Ste fa nu
Ne ma nji i nje go vom si nu mo na hu Sa vi,
ko ji su na ru {e vi na ma Hi lan da ri ona po di -
gli no vi ma nas tir Hi lan dar. Ma nas tir se na la zi u sje ver nom di -
je lu Sve te go re aton ske dr`ave pra vo sla vnih mo na ha, ko ja
pos to ji vi {e od hi lja du go di na. Sve ta go ra je smje {te na na
Ato su, tre }em kra ku po lu os trva Hal ki di ki u sje ver noj Gr~koj,
a ma nas tir se na la zi na 2,5 ki lo me t ra od mo ra. Po sma tran
spo lja, ma nas tir ima iz gled sre dnjo vje ko vnog ut vr|e nja, s ob -
zi rom na to da je ut vr|en be de mi ma ko ji su vi so ki i do 30 m.
Spo ljni zi do vi su du ga ~ki 140 me ta ra i okru`uju po vr{i nu ko -
ja je sko ro 75 me ta ra {i ro ka. Ma nas tir je ova ko ut vr|en s ob -
zi rom na to da je u pro {los ti, kao i os ta la ut vr|e na mo na {ka
na se lja na Sve toj go ri, mo rao da se bra ni od gu sa ra.
Provjerite svoje znanje
Na dana{nji dan
De Gol pos tao
pre mi jer Fran cus ke
Ge ne ral [arl de Gol
je na da na{ nji dan
1958. go di ne pos tao
fran cus ki pre mi jer u
je ku kri ze oko bu du -
}nos ti fran cus kih ko -
lo ni ja u sje ver noj
Afri ci. [arl de Gol bio je fran cus ki voj ni
za po vje dnik i dr`a vnik. Pri je Dru gog
svjet skog ra ta De Gol je bio po znat kao
za go vor nik kon ce ntri sa ne upo tre be oklo -
pnih i vaz du ho plo vnih sna ga. To kom Dru -
gog svjet skog ra ta je pos tao bri ga dni
ge ne ral, a za tim vo |a Vla de Slo bo dne
Fran cus ke u egzi lu. Izme |u 1944. i 1946,
na kon oslo bo |e nja Fran cus ke od nje ma -
~ke oku pa ci je, bio je na ~e lu fran cus ke
pri vre me ne vla de. Po zvan da for mi ra vla -
du na kon Al`ir skog pu ~a iz 1958, pod sta -
knuo je do no {e nje no vog us ta va i bio je
prvi pred sje dnik Pe te re pu bli ke, a na tom
mjes tu je os tao do 1969.
Me ri lin Mon ro, po pu lar na ame ri ~ka glu -
mi ca, ro |e na je na da na{ nji dan 1926. go -
di ne. Pravo ime joj je Nor ma D`in
Mor ten son, a sma tra se za je dnu od naj ve -
}ih seks sim bo la 20. vi je ka. Do bi tni ca je
"Zla tnog glo bu sa" za naj bo lju gla vnu glu -
mi cu u fil mu "Ne ki to vo le vru }e". Bi la je
po zna ta po svo jim ko mi ~ar skim vje {ti na -
ma pa je pos ta la je dna od naj ve }ih fil mskih
zvi jez da pe de se tih i ra nih {ez de se tih i kul -
tur na i mo dna iko na. Godine 1946. ju je
pri mi je tio lo vac na ta len te Ben Lu on. Do -
go vo rio joj je audi ci ju u fil mskoj ku }i
"20th Cen tury Fox". Po nu |en joj je stan -
dar dni {es to mje se ~ni ugo vor uz po ~e tnu
pla tu od 125 do la ra se dmi ~no. Nas tu pi la je
u ma njim ulo ga ma u fil mo vi ma "Sku da
hu, sku da hej!" i "Opa sne go di ne", oba iz
1947. "Foks" joj je 1952. ko na ~no dao gla -
vnu ulo gu u "Ne tru di se da ku ca{", u
kojem je igra la po re me }e nu da di lju ko ja
na pa da dje cu ko ju ~u va. Mon roova je pot -
vrdi la ka ko se mo`e no si ti s ulo ga ma u vi -
so kobud`e tnim fil mo vi ma kada je
nas tu pi la u "Ni ja ga ri" 1953. U de cem bru
1953. se po ja vi la u prvom iz da nju "Plej bo -
ja". Pred kraj ka ri je re okre nu la se ozbi ljni -
jim ulo ga ma. Me |u tim, ta da se su o~a va la s
ra zo ~a re nji ma u ka ri je ri i pri va tnom `ivo tu.
Nje na smrt bi la je pre dmet ra znih spe ku la -
ci ja i te ori ja uro ta. Od sa mo ubis tva, slu ~aj -
ne smrti, do in di ci ja da je ubi je na zbog
lju ba vne afe re s ame ri ~kim pred sje dni kom
D`onom Ke ne di jem.
Ro |e na
Meri lin Mon ro
Ko li ko os trva ima ju Sej {e li
Sej {e li su ar hi pe lag od 115
os trva u In dij skom oke anu,
bli zu oba le Afri ke. Sva ova
os trva pri pa da ju dr`avi Sej -
{e li. Gla vno os trvo je Ma he i
na nje mu je gla vni grad Vi -
kto ri ja. Prvi ko ji su po sje ti li
Sej {e le su arap ski trgov ci, ali
prvi za pis o os trvi ma su os ta vi li Por tu gal ci 1505. Pi ra ti su ko -
ris ti li ova os trva kao ba zu sve dok ih Fran cu zi ni su oku pi ra li
1756. i na zva li ih po fran cus kom mi nis tru pri vre de @an-Mo -
rou de Se {e lu. Os trva su pre {la pod bri tan sku vlast 1814. Od
1976. go di ne os trva su ne za vi sna. Cen tral na os trva Sej {el -
skog ar hi pe la ga su mi kro kon ti nen tal na i osla nja ju se na gra ni -
tnu osno vu, {to je ja sno vi dlji vo na ne kim od pla`a. Os ta la
os trva, kao Al da bra, naj ve }e os trvo ar hi pe la ga, su ko ral na.
Tu ri zam je gla vni izvor pri ho da za sta no vni ke Sej {e la.
1.6. 2009. qpofekfmkbl 33 Zabava
Kao da vas je ze |ja za
|s prav |ja njem kr| ve Dr| -
ne po pus t| |a. a|| | da |je
ste od|u •n| da ozb| |jn| je
ra zmo tr| te da |je mo qu cnos t| va seq po s|o -
vnoq ra zvo ja | uspo na. te da |h |z|o z| te
svom pre tpos tav |je nom. Üko || ko bu de te
|ma || do vo |jno ta kta. mo ze te o•e k| va t| da
se stva r| za |s ta pro m| je ne. a|| ako vas n -
astup bu de aqre s| van. ne ce te se do bro
pro ves t|.
Ovan
v| ste | da nas u po -
kre tu. a|| je to |ona ko
vas |zbor. Sta |o vam je
da st| qne te sve sto to -
kom pro s|e se dm| ce n|s te us pje || na pr| -
va tnom p|a nu. pa sad po ku sa va te da uz
bje so mu •nu jur nja vu |spo stu je te svoj pre -
na bu dzen dne vn| ra spo red. Kada je o
dru ze nju sa s| rom po ro d| com r| je•. mo ze -
te o•e k| va t| uqo dna de sa va nja.
Bik
Po •e tak se dm| ce vam ne pr| -
ja pre tje ra no jer su se na vas
odmah sva || |e broj ne oba ve ze.
ko je na va su za |ost ne mo ze te
|z bje c|. Sv| vas vu ku za ru kav. a
v| na pros to ne zna te qdje b|s te
pr| je. Ü va ma sve k|ju •a. pa
b|ste |a ko mo q|| da p|a ne te | ka ze te ne ko -
me | sta m| s|| te | sta ne m| s|| te! Dos ta vam
je da vas ko r|s te kao oso bu ko ja ce uv| jek
po pra v|ja t| qre ske.
Bli zan ci
Po man t| •na no ta se |
da nas pro v|a •| kroz
vas z| vot. Za m| s|| || ste
da ovaj dan pro ve de te
u drus tvu par tne ra |
sve dru qo sto se de sa va vam na pros to
n| je b| tno. Za |s ta ste d| vn| kada ste ta kv|!
Ne da te se smes t| | uz| va te u pre kra snom
osje ca nju ko je vas je obu ze |o. B| |o b| do -
bro kada b|s te se ta ko mo q|| •es ce pos -
ta v| t| pre ma sv| je tu oko vas.
Rak
l da |je vrt| te po
m| s|| ma ne ku |n te -
re san tnu mo qu -
cnost da oja •a te
svo ju po s|o vnu po z| c| ju | po ve ca te do b|t.
ls t| na je da ste v| za |s ta sjaj n| kada je o
osm|s |ja va nju b| |o ka kve akc| je r| je•. |pak.
ma |o se strp| te. Üv| dje ce te da je za re a|| -
za c| ju va seq po du hva ta po tre bna je dna
po dro bn| ja ana || za. te da ce vam do c| |ja
tre ba t| ma |o v| se vre me na.
Lav
Kada je o ro man t| •nom d| je -
|u va seq z| vo ta r| je•. da nas ste
ra spo |o ze n| za os vje ze nje.
Üko || ko ste s|o bo dn|. to os vje -
ze nje b| mo q|o b| t| ne ka no va
oso ba ko ju ce te po ku sa t| da osvo j| te. a
uko || ko ste za uze t|. os vje ze nje ce te na -
pra v| t| u je dnom nje zn| jem | spon ta n| jem
pr|s tu pu par tne ru. Ne za pos tav |jaj te pr| ja -
te |je da nas. tre ba ju vas.
Dje vi ca
l da nas nj| dan vam je
u zna ku po ro d| •n|h dru -
ze nja. Osje ca te po tre bu
da se uk|ju •| te u z| vo te
va s|h naj dra z|h v| se ne -
qo do sa da. da ra zm| je n| te po ne ku r| je• o
onom sto se de sa va |o u nj| ho v|m z| vo t| ma
dok ste v| b| || za uze t| po s|om. Sve u sve -
mu. da nas ko na •no uz| ma te pr| je ko vam
po tre bn| pre dah | po s|o ve os tav |ja te po
stra n|. Opu sta te se.
Va ga
v| ste u ne kom s|av |je -
n| •kom ra spo |o ze nju.
sto je do bro jer vec du -
qo n|s te b| || u na sre cn| -
jem |z da nju. Jos ako |ma te sta da s|a v| te.
b| ce |z vrsno. B| |o ka ko b| |o. po ku sa ce te
se ma |o v| se an qa zo va t| oko su sre ta sa
dra q|m vam |ju d| ma | ta vrsta dru ze nja ce
vam v| dno pr| ja t|. Kada je o po s|u r| je•.
da nas se ne ce te pre tje ra no za ma ra t|.
[kor pi ja
Da nas nj| dan pro vo d| -
te u p|a n| ra nju akc| ja ko -
je b| tre ba |o da vam
do nesu do b|t. Mo zda
ste se sa mo |su v| se
upus t| || u ma sta nje. Sve sto b| mo q|o b| t|
re a|| zo va no ov dje | sa da. va ma n| je |s t|n -
sk| za n| m|j| vo. pr| v|a •e vas da |e ko se zn|
pro je kt| za ko je tre nu tno ne ma te n| sred -
sta va. a n| vo |je da se pr| hva t| te ozb| |jn| jeq
ra da na nj| ma.
Stri je lac
Na po s|u kao da n|s te
pr| su tn|. va se m| s|| su s
va s|m par tne rom. Za |ju -
b|je n| ste. sre cn|. za do -
vo |jn|. Ma sta te sa mo o
tre nut ku kada ce te po no vo b| t| s nj|m.
Kada je r| je• o s|o bo dn|m pr| pa dn| c| ma
zna ka. oko || na ce pr| m| je t|t| da ste pr| |a -
qo d|j| v| j| | |ju ba zn| j| ne qo |na •e. Ta kvo va -
se po na sa nje mo q|o b| da prou zro ku je
ne •| ju na q|u za |n te re so va nost.
Ja rac
N| da nas n|s te m|r n|. Mu •e
vas crne m| s|| | v| v| se ne zna te
ka ko da se pos ta v| te. Ne op ho -
dno vam je da se ne ko me po -
vje r| te. a|| ako vec mo ra te. on da
ne ka to bu de va ma za |s ta b|| -
zak pr| ja te|j. N| ko dru q| vas ne
b| n| mo qao trpjet| kada ste u
ova kvom sta nju. a ne b| vam n| mo qao
po nu d| t| pra ve r| je •| utje he.
Vo do li ja
Ne ke od va -
ma dra q|h |ju d|
n|s te st| q|| da
v| d| te | da nas
nas to j| te da or qa n| zu je te su sre te. Po sao
ce te odra d| t| ona ko ka ko se to od vas zah -
t|je va. a|| se u nje qa ne ce te pre tje ra no
unos |t|. lma te va zn| j|h stva r| na umu. a s
ob z| rom na to da ste v| r| jet ko kad pr| su tn|
u ovom sv| je tu u ko jem ob| ta va te. va su da -
nas nju od su tnost n| ko ne ce ko men ta r| sa t|.
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
Mor gan
Fri men
Glu mac Mor gan Fri -
men je ro |en 1. juna
1937. go di ne kao Mor -
gan Po ter fild Fri men u
Mem fi su. Ro di te lji su
mu umrli dok je jo{ bio
dije te, pa je kao si ro ~e
na od ga ja nje do dije ljen
ba ki. To kom svog ra nog
dje tinj stva se ~es to se -
lio. Pro {ao je Grin vud,
Mi si si pi, In di ja nu, da bi
se na kra ju skra sio u Ili -
no isu. Sklo nost ka glu -
mi po ka zao je jo{ sa
de vet go di na, a ve} sa
12 go di na osvo jio je
prvo mjes to na {kol -
skom dram skom ta kmi -
~e nju. Fil msku ka ri je ru
je otpo ~eo {ez de se tih
go di na pro {log vi je ka,
ali je do zna ~aj ni jeg us -
pje ha do {ao tek osam -
de se tih go di na. Po znat
je po ulo ga ma u fil mo -
vi ma "Stre et Smart",
"Dri ving Miss Da isy",
"The Shawshank Re -
dem pti on", "Mil li on
Dol lar Baby", "Se ven",
"The Bru ce Al mig hty",
"The Buc ket List", "Ba -
tman Be gins" i mno gim
dru gim.
na oko 50 ki lo me ta ra sje ver no od La ri se, a
ovo pre li je po zda nje na {lo se na lis ti za izbor
se dam svjet skih pri ro dnih ~u da.
Pla ni na Olimp je po zna ta po vrlo bo ga toj
flo ri, mo `da naj bo ga ti joj u Evro pi, s ne ko li ko
en dem skih vrsta bi lja ka, a od 1983. go di ne se
na la zi pod za {ti tom UNES KO. Prvi za bi lje `e -
ni po ku {aj da se iza |e na vrh pla ni ne bo go va
odi grao se 1862. go di ne, ali ta da Haj nri hu
Bar tu, ~u ve nom is tra `i va ~u, ni je po {lo za ru -
kom da se po pne na sam Mi ti kas. Ljud ska no -
ga je na vrh Olim pa kro ~i la tek pe de se tak
go di na ka sni je, ta ~ni je 2. av gus ta 1913. go di -
ne, a ek spe di ci ju su sa ~i nja va li Hris tos Ka ka -
los, Fre de rik Boj son i Da ni jel Bojd Bo vi.
U gr~koj mi to lo gi ji pla ni na Olimp je
dom 12 bes mrtnih olim pij skih bo go va, naj va -
`ni jih bo go va gr~kog Pan te ona: Zevs, He ra,
Po sej don, Ares, Her mes, He fest, Afro di ta,
Ate na, Apo lon i Ar te mi da, ko ji su uvi jek bi li
na Olim pu. Grci su sma tra li da je na Olim pu
sa gra |en kris tal ni dvo rac u ko jem obi ta va ju
bo go vi, a vje ro va lo se da u sre di {tu pla ni ne
pos to ji Zev so va pa la ta, a kraj nje pa la te os ta lih
bo go va. Ulaz u Olimp su ve li ka vra ta od obla -
ka, a pa la te su sa gra di li ti ta ni i ki klo pi, dok je
umje tni ~ke pre dme te i spra ve na ~i nio i is ko -
vao He fest. Zev so ve i He ri ne oda je bi le su na
ju `no m kra ju Olim pa, te su odatle mo gle gle -
da ti na gra do ve Ate nu, Te bu, Spar tu, Ko rint,
Arg i Mi ke nu. Na sje ver nom kra ju, ko ji je
gle dao pre ma Ma ke do ni ji, na la zi le su se ku hi -
nja, pros to ri ja za go zbe, oru `ar ni ca i ra di oni -
ce. U sre di ni su `i vje li os ta li bo go vi. Pos to ja le
su i dru ge pros to ri je za os ta la bo `an stva, a ta -
ko |e i svo je vrsni zo olo {ki vrto vi gdje su bo -
go vi ~u va li svo je sve te `i vo ti nje. Unu tar
Olim pa bo go vi `i ve, spa va ju, su de, a hra ne se
am bro zi jom i ne kta rom, dok ih za bav lja Apo -
lon svi ra ju }i li ru. Zevs je vrho vni go spo dar
lju di i bo go va, gla vni olim pski bog, a nje go va
`ena He ra je boginja bra ka i ro |e nja. Ve oma
je lju bo mor na na Zev so ve lju ba vni ce. Ta ko |e
je kra lji ca ne ba, a Zevs je go spo dar ne ba, mo -
ra, pod ze mlja i Ze mlje, iako je vlast po di je lio
dru gim bo go vi ma. Zevs, He ra, Po sej don, De -
me tra i Hes ti ja su bra }a i ses tre, dje ca Ti ta na.
Os ta li Olim plja ni su Zev so va dje ca, Ares i
He fest za ko ni ta, Ate nu je Zevs ro dio sam, a
os ta la su van bra ~na. Svi su bo go vi li je pi osim
ru `nog i hro mog He fes ta, a naj lje p{i je bog
Apo lon, a bo `i ca Afro di ta. Bo go vi ima ju mo}
preo bra zi ti se u {ta god `e le te po ne kad si la ze
na Ze mlju. @i ve na naj vi {im vrho vi ma Olim -
pa, a u Zev so vu ~ast, je dan od olim pskih
vrho va na zvan je "Zev so vo prijes to lje". Po ne -
kad se Olim plja ni ma priklju ~u je jo{ bogova,
na pri mjer Had, Di onis, He ba itd.
Dom an ti ~kih
bo go va
^u ve na i mis te rio zna pla ni na Olimp u Gr~koj
Ta nja [I KA NJI]
Olimp je naj vi {a i naj lje p{a pla ni na u
Gr~koj. Naj vi {i vrh Mi ti kas sa 2917 me ta ra
na dmor ske vi si ne je uje dno i dru gi naj vi {i vrh
na Bal ka nu. Uz nje ga se svo jom vi si nom iz -
dva ja ju Sko lio, Ste fa ni i Ska la, ko ja pred stav -
lja ma lu za ra van i po slje dnje mjes to za odmor
izne mo glim pla ni na ri ma ko ji se oda tle upu }u -
ju ka Mi ti ka su ili Sko li ju. Na Olim pu ima 46
vrho va vi {ih od 2.000 i 47 vi {ih od 1.000 me -
ta ra na dmor ske vi si ne.
Olimp, {to na gr~kom zna ~i svje tla, pred -
stav lja dio div lje i ne ta knu te pri ro de, ko ja je
pro gla {e na za na ci onal ni park i sa dr`i pre ko
1.500 bi ljnih vrsta, od ko jih su 23 vrlo ri jet ke
vrste, je din stve ne u ci je loj Evro pi.
Na la zi se u Te sa li ji, iznad se la Li to hor na,
Pla ni na Olimp je po zna ta po vrlo bo ga toj
flo ri, mo `da naj bo ga ti joj u Evro pi,
s ne ko li ko en dem skih vrsta bi lja ka
34 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
o ni Ku ko~, hrvat ski ko {ar ka{, u svo joj ka -
ri je ri je osvo jio evrop ske na slo ve u klup -
skoj ko {ar ci, na slo ve svjet skog prva ka,
dvi je olim pij ske me da lje, te na slo ve {am -
pi ona NBA li ge.
Iako po znat po to me da je u eki pi mo gao
igra ti na bi lo ko joj po zi ci ji, uz vi si nu 211
cm, ugla vnom je igrao na poziciji kri la.
Ku ko~ je ka ri je ru po ~eo u Ju go plas ti ci, u Spli tu, s ko -
jom je ~ak tri pu ta zare dom osva jao na slo ve evrop skih
{am pi ona.
Ka sni je je pre {ao u eki pu Be ne tona iz Tre vi za, gdje je
tri pu ta pro gla {a van naj bo ljim igra ~em Evro pe.
U tom pe ri odu je na re pre zen ta ti vnom pla nu osva jao
FI BA Svjet sko ju ni or sko prven stvo 1987. za Ju go sla vi ju,
FI BA Svjet sko prven stvo 1990. za Ju go sla vi ju, te dvi je
olim pij ske sre brne me da lje: 1988. u Se ulu za Ju go sla vi ju,
te 1992. u Bar se lo ni za Hrvat sku.
Tre ner Ju go plas ti ke Kre {i mir ]o si} uka zu je na ta lent
mla dog To ni ja Ku ko ~a, a iz tog vre me na da ti ra Kre {i na
izja va: "Odla zim uvje ren u blis ta vu bu du }nost va {eg klu -
ba. Ima te zla to me |u klin ci ma. Ima te no vog, ako ne i ja -
~eg igra ~a od Dra `e na Pe tro vi }a". Ta da je ]o si} prstom
po ka zao na To ni ja Ku ko ~a.
Go di ne 1987. prvak na SP za ju ni ore, na uta kmi ci Ju -
go sla vi ja - SAD, uba cu je 37 po ena, {u ti rav {i za tri 11/12. i
bi va pro gla {en za MVP.
U NBA li gu Ku ko~ je iza bran od stra ne ^i ka go Bulsa
jo{ 1990. go di ne, ali je pre se lio u SAD tek 1993. Bi la je to
se zo na u ko joj je Maj kl D`or dan pres tao igra ti, te je Ku ko~
ula zio kao al ter na ti va Sko tiju Pi pe nu ili Ho rasu Gran tu,
dvo ji ci kri la Bul sa, igra ju }i po ne kad i ulo gu {u te ra ili ~ak
cen tra. Imao je so li dnu pre mi jer nu se zo nu, sa dvo cifrenim
pro sje kom pos ti gnu tih ko {e va.
Ve} u se zo ni 1994/95, na kon odlas ka Gran ta, Ku ko~
pos ta je stan dar dni ~lan po ~e tne pe tor ke.
Te je se zo ne dru gi stri je lac, dru gi ska ka~ i dru gi asis -
tent eki pe, iza Pi pe na. "La Gaz ze te de lo sport" ga je 1994.
pro gla sio naj bo ljim evrop skim igra ~em.
U se zo ni 1995/96. na par ket se vra tio D`or dan, a Bul -
si su do bi li i cen tra De nisa Ro dma na.
Ku ko~ se po no vno vra }a na klu pu, gdje bri lji ra kao
{es ti igra~ sl je de }e tri se zo ne, u ko ji ma Bul si osva ja ju no -
va tri na slo va {am pi ona NBA.
Ku ko~ je sve to vri je me bio tre }i stri jel ac eki pe, iza
D`or da na i Pi pe na, a pro gla {en je i naj bo ljim {es tim igra -
~em NBA.
Na kon odlas ka D`or da na i Pi pe na 1999, eki pa je bi la
iz mije nje na. Ku ko~ je te se zo ne bio prvi stri je lac, ska ka~ i
asis tent Bul sa.
Ipak, bi lo je ja sno da je vri je me sla vne eki pe pro {lo, te
je Ku ko~ za mi je njen u Fi la del fi ja 76ers, gdje je na kon
krat kog vre me na po no vno za mi je njen, ovaj put u Atlan ta
Hov kse.
U Atlan tu je pro mije njen za Di kem bea Mu tom ba, a u
65 uta kmi ca je imao u pro sje ku 11,1 po en, ~etiri sko ka i
3,1 asis ten ci ju.
Ni on dje ni je os tao du go, ko na ~no je sti gao u Mil vo ki
Ba kse gdje je igrao sa so li dnim u~in kom sve do se zo ne
2005/06.
U sep tem bru 2006. Ku ko~ je obja vio da ni je na {ao za -
do vo lja va ju }i an ga `man u ne koj od eki pa ko je je tra `io, te
je odlu ~io da se po vu ~e iz akti vnog igra nja ko {ar ke.
Uz su pru gu Re na tu, te dvo je dje ce, si na Ma ri na i k}er
Ste lu, pro vo di da ne igra ju }i golf i ri ba re }i.
Ku ko~ je zbog spe ci fi ~nog sti la igre, u ko joj su pre -
vla da va li ele gan ci ja, do mi{ lja tost i kom bi na to ri ka, do bio
ne ko li ko na di ma ka, od ko jih su naj po zna ti ji Pink Pan ter,
Ko no bar i Pa uk iz Spli ta.
NBA
(12)
Bli `i se jo{
je dno ve li ko
fi na le u
naj ja ~oj
ko {ar ka {koj
li gi na
svi je tu. No va
se zo na je
do ni je la
mno go
uzbu |e nja,
ali i izba ci la
na po vr{i nu
ne ka no va
ime na. Iako u
no }nim
ter mi ni ma,
pre no si
uta kmi ca su
pri vla ~i li
ve li ku pa` nju
do ma }ih
gle da la ca.
Sva kog
po na osob su
odu {ev ljava li
po te zi Ko bija
Bra jan ta,
Le brona
D`ej msa i
dru gih
zvi jez da
ispod obru ~a.
Ov dje }e mo
se pri sje ti ti
ne kih sla vnih
ko {ar ka {a
ko ji su
obi lje `i li NBA
kroz is to ri ju,
kao i
naj tro fej ni jih
ti mo va
e bron Rej mon D`ej ms je akti vni ame ri ~ki
ko {ar ka{, ko ji igra u Kli vlend Ka va lir si -
ma. Ima na di mak Kralj D`ej ms i tri pu ta
je bio "Mr. ko {ar ka" u Oha ju u sre dnjoj
{ko li, a mnogo je bio pro mo vi san kroz
me di je kao bu du }a NBA zvi jez da. Sa 18
go di na iza bran je kao prvi pik na dra ftu
Kli vlen da, a po tpi sao je ugo vor za 90 mi li ona do la ra s
"Najkom" pri je pro fe si onal ne ka ri je re.
Dok se ni je pri klju ~io NBA, pos ta vio je mno go re kor da za
mla de igra ~e. Ka da je do {ao u NBA, iza bran je za ru ki ja
go di ne, a ne du go na kon to ga i MVP-a. Ta ko |e je ~lan i na -
ci onal nog ti ma s ko jim je osvo jio mno go me da lja, od ko jih
bron zu i zla to na OI.
Maj ka mu je iza bra la ime Le bron, jer ono na fran cus -
kom zna ~i sna ga. U sre dnjoj {ko li "St. Vin sent St. Me ri"
bio je star ter i ta da je ve} pri vu kao ve li ku pa` nju, a po jav -
lji vao se u mno go broj nim ma ga zi ni ma.
Nje go va po pu lar nost je na tje ra la tim da se pre se li iz
{kol ske sa le u dvo ra nu Uni ver zi te ta Akron. Zvi jez de kao
{to je [a kil O'Nil do la zi le su da gle da ju uta kmi ce sa mo
zbog Le bro na. Glo rija D`ej ms, nje go va ba ka, kre ira la je
pra vu bu ru kon tro ver zi ka da je ban ka uze la u ra zma tra nje
mo gu }nost bu du }e za ra de nje nog unuka, {to je na kra ju re -
zul tiralo odo bre njem kre di ta za ku po vi nu ha me ra H2 vri -
je dnog 80.000 do la ra za nje gov 18. ro |en dan. Uprkos
sve mu, D`ej ms je {kol sku ka ri je ru za vr{io sa 2.657 po ena,
892 sko ka i 523 asis ten ci je.
Svo ju prvu uta kmi cu u NBA, u dre su Kli vlen da, odi -
grao je pro tiv Sa kra men to Kin gsa i za bi lje `io 25 po ena,
de vet asis ten ci ja, {est sko ko va i ~e ti ri ukra de ne lop te, a po -
sli je uta kmi ce ka da su ga pi ta li ko bi vo lio da bu de od
igra ~a, od go vori o je D`ej son Kid.
Ki du je po sve tio i svoj prvi tripl-dabl u NBA ka ri je ri.
Na kon {to je pro tiv Nju D`er zi ja pos ti gao 41 ko{, D`ej ms
je pos tao naj mla |i igra~ ko ji je dao naj ma nje 40 ko {e va na
je dnoj uta kmi ci. Do bio je na gra du ru ki go di ne i to je osvo -
jio ta ko |e kao naj mla |i igra~.
Pri dru `io se Os karu Ro ber tso nu i Maj klu D`or da nu
ko ji su u prvoj se zo ni da va li naj ma nje 20 po ena po uta -
kmi ci. U svo joj prvoj "Ol-star" uta kmi ci slje de }e se zo ne
imao je 13 po ena, {est asis ten ci ja i osam sko ko va, a u to ku
se zo ne je pos tao naj mla |i igra~ s re kor dnim tripl-da blom,
pos ti gav {i 50 po ena. U se zo ni 2005/06. pos tao je naj mla |i
MVP "Ol-star" sa 21 go di nom i 51 da nom.
U de vet za re dom uta kmi ca je pos ti gao naj ma nje 35
ko {e va i pri dru `io se D`or da nu i Bra ja ntu, ko ji ma je je di -
no to us pje lo od 1970. Ka va lir si su prvi put do {li do ple j-
o fa od 1998. Svoj de bi u ple j-o fu je imao pro tiv Va {in gton
Vi zar dsa 2006. i pos ti gao je tripl-dabl sa 32 po ena, 11 sko -
ko va i 11 asis ten ci ja i ta ko se pri dru `io D`o niju Me kar ti ju
i Me d`i ku D`on so nu kao je di nim igra ~i ma ko ji su pos ti gli
tripl-dabl u ple j-of de bi ju.
Na kra ju se zo ne D`ej ms je pre go va rao u vezi s pro du -
`avanjem ugo vo ra i do go vo rio je 60 mi li ona do la ra za ~e -
ti ri go di ne. Se zo ne 2006/07. iza bran je tre }i put za re dom u
"Ol-star". U prvoj run di ple j-o fa po bije dil su Va {in gton, a
u dru gom kru gu Nju D`er zi Nets. Do {li su do fi na la "Is to -
ka" prvi put u 15 go di na, gdje su igra li sa De tro it Pis ton -
som.
Le bro no va igra u pe toj uta kmi ci je os ta la za pa m}e -
nje. Pos ti gao je 48 po ena, od ~e ga 29 od za dnjih 30 Kli -
vlen da. U fi na lu su iz gu bi li od San An to nio Spar sa.
Dvadeset sedmog fe bru ara 2008. pro tiv Bos to na pos tao je
naj mla |i igra~ ko ji je pos ti gao 10.000 po ena.
U ple j-o fu ove go di ne u prvom ko lu su po bije di li De -
tro it, a D`ej ms je pos tao naj mla |i igra~ i prvi iz Ka va lir sa
ko ji je osvo jio ti tu lu MVP. U fi na lu kon fe ren ci je igra ju
pro tiv Or lan do Me d`i ka.
Le bron D`ej ms
Nje go va po pu lar nost je na tje ra la
tim da se pre se li iz {kol ske sa le u
dvo ra nu Uni ver zi te ta Akron. Zvi jez de
kao {to je [a kil O'Nil do la zi le su da
gle da ju uta kmi ce sa mo zbog Le bro na
Ku ko~ je zbog spe ci fi ~nog
sti la igre, u ko joj su pre vla da va li
ele gan ci ja, do mi{ lja tost i kom bi na to ri ka,
do bio ne ko li ko na di ma ka, od ko jih je
naj po zna ti ji Pink Pan ter
To ni Ku ko~
Da tum i mjes to ro |e nja:
18. sep tem bar 1968. u Sp|| tu. Hrvat ska
Ka ri je ra: 1987 - 2006.
Ti mo vi: O| ka qo Bu|s. F| |a de| í| ja 76ers.
At|an ta Hov ks. M|| vo k| Baks
Broj dre sa: 7
Ti tu le: tr| t| tu |e. dva z|a ta | dv|je bron ze na
EP. MvP SP. MvP EP. MvP Evro || qe
Ko {e vi, sko ko vi, asis ten ci je:
9.810. 3.555. 3.119
Da tum i mjes to ro |e nja:
30. de cem bar 1984. u Akro nu. Oha jo
Ka ri je ra: 2003 -
Ti mo vi: K|| v|end Ka va ||rs
Broj dre sa: 23
Ti tu le: Pu k| qo d| ne. 5 O|-star.
2 MvP O|-star. MvP. naj bo |j| str| je |ac.
z|a to | sre bro na Ol. bron za na SP
No vi "zla tni de ~ko"
ame ri ~ke ko {ar ke
L
T
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 35
Le pa Bre na nas tu pi la
pred vi {e od 10.000
po sje ti la ca u Sa ra je vu
Adis [U[ NJAR
Vi {e od 10.000 lju di u pu noj Olim pij skoj
dvo ra ni "Ze tra" pre ksi no} je gro mo gla snim
apla uzom do ~e ka lo Le pu Bre nu, je dnu od
naj ve }ih zvi jez da Bal ka na, ~i ji je kon cert u
Sa ra je vu po di gao ve li ku bu ru.
Ko lo ne lju di ko je su sa ti ma pris ti za le u
"Ze tru" obe }a va le su do bar pro vod. Ne ki od
pre ve li ke eufo ri je ni su mo gli da odo lie i za -
pje va li su Bre ni ne hi to ve u re do vi ma is pred
dvo ra ne.
Na bi ni je
bi lo 40 mu zi ~a ra
Eufo ri ja u "Ze tri"
tra ja la do po no }i
Na jav lje ni pro tes ti ni su
odr`a ni, a ve liki broj
po li ca ja ca pod sje }ao je
na obez bje |e nje ne da vne
po sje te pot pred sjed ni ka
SAD Sa ra je vu
Zbog na jav lje nih pro tes ta bo ra ~kih udru -
`e nja i ~la no va fej sbuk gru pe za boj kot kon -
cer ta Le pe Bre ne, ka ko ne zva ni ~no
sa zna je mo, dvo ra nu je obez bje |i va lo oko
700 po li ca ja ca i za {ti ta ra.
Me |u tim, pro tes ti ko ji su bi li na jav lje ni
zbog Bre ni nog po jav lji va nja u srpskoj uni -
for mi to kom ra ta ni su odr`a ni, a ve liki broj
po li ca ja ca pod sje }ao je na obez bje |e nje ne -
da vne po sje te Sa ra je vu pot pred sjed ni ka SAD
D`o ze fa Baj de na. El mir Re ki}, vla snik
Agen ci je "Sta ge art", ko ja je bi la za du `e na
za or ga ni za ci ju, ka zao je da je pred kon cert
Le pe Bre ne zbog na jav lje nih pro tes ta do za
stra ha u{la u lju de, ali da je na kra ju sve do -
bro pro {lo.
"Mi se ni smo oba zi ra li na te na ja ve pro -
tes ta i evo na kra ju ni {ta od to ga ni je ni bi lo.
Po ja ~a li smo za {ti tu kon cer ta i obe zbi je di li
sve uslo ve za odr`a va nje ve li kog spe kta kla",
ka zao je Re ki}.
Dok je pu bli ka do la zi la u "Ze tru" u
bek stej d`u se 40 mu zi ~a ra, ko ji nas tu pa ju s
Bre nom, pri pre ma lo za nas tup.
Ale ksan dra Ku ri li}, je dna od vi olis tki -
nja, pri sje ti la se ra ni je odr`a nog kon cer ta u
Slo ve ni ji.
"U Slo ve ni ji je bi lo sjaj no i pre ma bro ju
lju di u 'Ze tri' o~e ku jem da }e is to bi ti i ov dje.
Bre ni ne pje sme sa da su u dru ga ~i jem aran -
`ma nu i u`i va mo u nas tu pi ma", ka za la je Ku -
ri li }e va uo~i po ~et ka kon cer ta.
Bre nu je oko 21 sat na bi nu izveo njen
su prug Bo ba @i vo ji no vi}, a sam izla zak
mno go broj na pu bli ka je pro pra ti la s odu {ev -
lje njem. Bre na je kon cert otvo ri la pje smom
"U|i slo bo dno" s naj no vi jeg al bu ma.
"Te {ko je opi sa ti emo ci je u ovom tre nut -
ku. To mo gu naj bo lje ura di ti kroz pje smu.
U|i te, slo bo dno", ka za la je Bre na po sli je
prve pje sme.
Kon cert je nas ta vi la pje sma ma s po slje -
dnjeg al bu ma. Sve vri je me je na sce ni iz gle -
da la ve oma `i vo i s la ko }om je ko mu ni ci ra la
s pu bli kom.
Vrhu nac je nas tao ka da su se ~u li prvi
ta kto vi sta rog hi ta "Si tni je, Ci le, si tni je". Pu -
bli ka ko ju su ~i ni le sve ge ne ra ci je u je dnom
tre nut ku je ~ak nad gla sa la Bre nu. Usli je di li
su i dru gi sta ri hi to vi po put "Lu da za to bom",
"Mi le vo li dis ko"...
"Zasa d ima te ~is tu de set ku. Ide mo da -
lje", po ru ~i la je pu bli ci Bre na, ko ja je bi la
odli ~no ra spo lo `e na.
Mno go broj na pu bli ka bi la je vi {e ne go
odu {ev lje na Bre ninim nas tu pom.
"Slu {am je vi {e od 20 go di na i naj bo lja
je. Ona je kra lji ca. Pre sre tna sam {to je vi dim
ve ~e ras ov dje", ka za la je Sa raj ka Ani la M.
Emir je s pri ja te lji ma na kon cert do {ao
iz Ze ni ce.
"Vo lim Bre nu i mi slim da je naj bo lja
pje va ~i ca. Ona je je dan od naj ve }ih bren do va
biv {e dr`a ve i za to je tre ba vi dje ti. Fe no me -
nal no je ve ~e ras", pro ko men ta ri sao je Emir.
Tro sa tni kon cert, ko ji je Bre na za vr{i la
pje smom "Ju go slo ven ka", mno gi ma }e os ta ti
du go u sje }a nju.
Bre na je
bi la
odli ~no
ra spo lo `e na
Na bi nu iza {la
sa su pru gom
Bo bom
@i vo ji no vi }em
Pu bli ka do ~e ka la gro mo gla snim
apla uzom je dnu od
naj ve }ih zvi jez da Bal ka na
F
O
T
O

D
@
.

T
O
R
C
H
E
36 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
Sport
Ho ta sla vio u Us ti ko li ni
Din ka KO VA ^E VI]
Fran cuz To mas Ka zes Ka rer po bje dnik je
ovo go di{ njeg 6. in ter na ci onal nog fju ~ers tur ni ra
Pri je dor open 2009 ko ji je ju ~e za vr{en na te re ni -
ma Te niskog klu ba "Dr Mla den Sto ja no vi}" u
Pri je do ru.
On je u fi nal nom me ~u bio bo lji od pro {lo go di{ -
njeg po bje dni ka Si ni {e Mar ko vi }a iz Ba nja lu ke, ko ga
je po bi je dio re zul ta tom 2:0, po se to vi ma 6:1 i 6:2.
"Igrao sam ovu ne dje lju ve oma do bro i da nas odi -
grao mo `da i naj bo lji me~ na tur ni ru, ma da sam ovih
da na u`i vao i u gos to lju bi vos ti ovih lju di i u kva li te -
tnoj or ga ni za ci ji tur ni ra", re kao je Ka rer.
On je do dao da je pri je tri go di ne po ~eo pro fe si -
onal no da se ba vi te ni som i ovo mu je prva po bje da
na tur ni ru, te obe }ao da }e se u Pri je dor vra ti ti idu }e
go di ne.
Ka rer je po red pe ha ra i nov ~a ne na gra de od 1.300
do la ra uknji `io i no vih 17 bo do va na ATP lis ti na ko joj
je do sa da bio na 744. mjes tu.
Pe har i dio nov ~a nog fon da, kao i po ene na ATP
lis ti, osvo ji li su i rus ki te ni se ri An drej Le vi i An drej
Plo tni, ko ji su u su bo tu u fi nal nom me ~u du blo va
odni je li po bje du nad hrvat skim te ni se ri ma Kris ti ja nom
Me sa ro {em i An tom Na ki }em An fi re vi }em re zul ta tom
2:0, po se to vi ma 7:5 i 6:4.
Ovo go di{ nja me |u na ro dna te nis ka ma ni fes ta ci ja,
ko ja je uje dno i 36. me mo ri jal "Dr Mla den Sto ja no vi}",
odr`a na je pod po kro vi telj stvom op {ti ne Pri je dor i Mi -
nis tar stva po ro di ce, omla di ne i spor ta Vla de Re pu bli ke
Srpske, a oku pi la je 64 te ni se ra iz 15 ze ma lja svi je ta.
E{li `e li da
pro da Nju kasl
Vla snik Nju ka sla Majk
E{li po no vo `e li da pro da
klub, na kon {to se izvi nio
na vi ja ~i ma zbog gre {a ka ko -
je su ko {ta le "crno-bi je le"
ispa da nja uz Pre mi jer li ge.
E{li je 2007. go di ne ku pio
Nju kasl za 134,4 mi li ona
fun ti, a sa da na vo dno `e li da
pro da klub za 80 mi li ona
fun ti.
"Ovo je bi la ka tas tro fa za
sve. Iz gu bio sam no vac i do -
no sio sam stra {no lo {e odlu -
ke. Sa da `e lim da pro dam
klub {to pri je i na jis kre ni je
se izvi nja vam svi ma zbog
ispa da nja iz Pre mi jer li ge",
re kao je E{li, ko ji u okto bru
ni je uspio da na |e kup ce ko ji
bi za 135 mi li ona fun ti ku pi li
Nju kasl i u de cem bru je po -
vu kao klub sa tr`i {ta. Sa da
na kon ispa da nja opet `e li da
ga se ri je {i.
"Ni ka da ni sam re kao da
sam ek spert za fu dbal ske klu -
bo ve. Bio sam sa mo bo ga ti
na vi ja~ Nju ka sla, ali sa da vi -
{e ni sam to li ko bo gat. Ulo `io
sam svoj no vac, dao sve od
se be, ali sve se lo {e za vr{ilo",
re kao je E{li. (Be ta)
Slav lje
Pres ka ra
Hrvat ski bo kser Ma rio Pres -
kar po bi je dio je Ru sa Da ni la
Vi kto ro vi ~a Pe re tjat ka u ki jev -
skoj Pa la ti spor to va na kon osam
run di je dno gla snom odlu kom
su di ja .
Bi la je to 18. Pres ka ro va bor -
ba i 16. po bje da, uz dva ne ri je -
{e na me ~a. Za 114,5 ki lo gra ma
te {kog 36-go di{ njeg Ru sa, ko ji
ima na di mak [rek, bi la je ovo
38. bor ba i 22. po raz.
Bre da u Evro pi
Fu dba le ri NAC Bre de su po -
slje dnja ho lan dska eki pa ko ja je
izbo ri la nas tup u Li gi Evro pe
slje de }e se zo ne.
U fi na lu kva li fi ka ci ja za to
ta kmi ~e nje Bre da je na kon do -
ma }ih 1:1 po bi je di la u gos ti -
ma Gro nin gen 2:0 i ta ko se
pri dru `i la Aja ksu, PSV-u i He -
ren ve nu, ko ji su ra ni je osi gu -
ra li nas tup u tom takmi~enju.
NAC Bre da }e igra ti u dru -
gom pret ko lu Evrop ske li ge i
mo gu }i je pro ti vnik bh. klu bo -
va u ovom ta kmi ~e nju, Sla vi ji,
Sa ra je vu, te vje ro va tno [i ro -
kom Bri je gu (ako bh. pre mi -
jer li ga{ pro |e prvo pret ko lo u
ko jem je no si lac).
Su ad Ho ta na jus pje {ni ji je u ge -
ne ral nom po ret ku brdske trke ko -
ja ze bo do va la za {am pi onat BiH,
a ko ja je u ne dje lju odr`a na na
di oni ci Us ti ko li na - Ga vri}.
Dru gi je bio Mi ro slav Jo si po -
vi}, dok je tre }i bio Ar min Vra -
p~i}. I u eki pnoj kon ku ren ci ji
na jus pje {ni ji su bi li ~la no vi Ho ta
rej sin ga, za tim AMK Ba njalu ka,
dok su tre }i bi li ~la no vi Pro-spor -
ta. Nas tu pi lo je 29 vo za ~a ko ji su
bi li raz vrsta ni u {est kla sa.
U kla si N1 do 1.400 ku bi ka
naj bo lji re zul tat os tva rio je Go ran
Goj ~i no vi}, dok je u kla si N3 do
2.000 ku bi ka naj bo lji bio Da vor
Do ma zet. U kla sa ma pre ko 2.000
ku bi ka na ju sp je {ni ji su bi li H12 -
Dar ko Lu ka ji}, u kla si H13 - Vla -
di mir Ili}, H14 - Ba kir Ha d`i} i u
H15 - Su ad Ho ta.
"Sta za je kon fi gu ra cij ski fan tas -
ti ~na i za do vo ljan sam svo jim da -
na{ njim nas tu pom. Za ra zli ku od
pro {le go di ne ovaj put sam u Us -
ti ko li nu do {ao spre mni ji i, eto, re -
zul tat je odmah tu", izja vio je
Ho ta.
E.D.
Bar se lo na po ve la
Ko {ar ka {i Bar se lo ne po bi je di li su ju ~e Uni ka hu sa 70:62 i po ve li sa
1:0 u po lu fi nal noj se ri ji plej-ofa {pan ske ACB li ge. Gos ti su ~e ti ri mi -
nu ta pri je kra ja su sre ta vo di li sa 58:54, ali je Bar se lo na se ri jom 10:0
preo kre nu la re zul tat i bez ve }ih pro ble ma do {la do slav lja. Ko {ar ka {i
Uni ka he pro ma {i li su 11 od prvih 12 {u te va. Ka ta lon ce je pre dvo dio Ja -
ka La ko vi~ sa 14 po ena, a Hu an Kar los Na va ro i Da vid An der sen su
pos ti gli po 12. Na dru goj stra ni, na je fi ka sni ji su bi li Kar los Ka be zas sa
15 i Bo ni Ndong sa 14 po ena. Slje de }i me~ na pro gra mu je 5. ju na u
Ma la gi, a se ri ja se igra do dvi je po bje de. U dru gom po lu fi na lu, u su bo -
tu na ve ~e Ta u Ke ra mi ka je po ve la u duelu sa Re al Ma dri dom, po bje -
dom od 91:80. Dru gi me~ bi}e odigra n 4. ju na u Ma dri du.
I u eki pnoj
kon ku ren ci ji
na jus pje {ni ji su bi li
~la no vi Ho ta rej sin ga
Fran cuz je u fi na lu sa vla dao
Si ni {u Mar ko vi }a
Ka rer je po red pe ha ra i
nov ~a ne na gra de od 1.300
do la ra uknji `io i no vih 17
bo do va na ATP lis ti
To mas Ka zes Ka rer
(de sno)
FO TO NN
Tri jumf
Ka zesa Ka re ra
Fju ~ers Pri je dor
open 2009
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 37
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: nn¸marketing@teleklik.net;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Zepter komerc banka AD Banjaluka 567-162-11001171-09;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (pomocnik urednika magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Gorana JAKOVLJEVIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PILIPOVIC (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
SARAJEVO
MOSTAR
TREBINJE
BIJELJINA
Obla ~no s ki {om
Ü B|H pre v|a da va ce ob|a -
•no vr| je me sa k| som mjes t| -
m| •no. a po ne qdje su mo qu c|
| p|jus ko v| sa qrm|ja v| nom.
Ne sto ma nje ob|a •no st|. a |
pa da v| na o•e ku je se u sje ve -
ro za pa dn|m dje |o v| ma. dok
se na ju qu | ju qo za pa dn|m
po dru •j| ma o•e ku ju |n ten z| -
vn| je. vje tar s|ab do umje ren
|s to •n| | sje ve ro |s to •n|. a na
ju qu s|a bo do umje re no ju qo |
|s to• njak. Ju tar nja tem pe ra tu -
ra od 4 do 11. na ju qu do 19.
a naj v| sa dne vna od 14 do 24
ste pe na Oe| z| ju so v|h.
Srijeda
,32
p
D
,9
p
D
Max.
Min.
,25
p
D
,6
p
D
,31
p
D
,9
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Utorak
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+19
o
C
+21
o
C
+16
o
C
+21
o
C
+16
o
C
+15
o
C
+18
o
C
+16
o
C
^etvrtak
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
Po ~e tak ra dne se dmi ce pro }i }e u zna ku
lo {ih bi ome te oro lo {kih pri li ka, uzro ko va -
nih po gor {a njem vre me na, s ob zi rom na
to da }e vri je dnos ti tem pe ra tu re bi ti dos ta
ni `e od uobi ~a je nih, {to }e uz ve }i sa dr`aj
vla ge u vazduhu po ja ~a ti osje }aj hla dno }e.
Ispao To ri no
Fu dba le ri Bo lo nje po bi je -
di li su Ka ta ni ju 3:1 (2:0) u
nedj e lju u po slje dnjem ko lu
Se ri je A izbo riv {i op sta nak
u Kal ~u.
Svo ju {an su za op sta nak u
ovom ko lu je tra `io To ri no,
ali su "bi ko vi" iz gu bi li u Ri -
mu od Ro me 3:2 i pre se li li
se u Se ri ju B.
Re zul ta ti: Ro ma - To ri no
3:2, Bo lo nja - Ka ta nija 3:1,
Fi oren ti na - Mi lan 0:2. \e -
nova - Le }e 4:1, In ter - Ata -
lan ta 4:3, Ju ven tus - La cio
2:0, Na po li - Kje vo 3:0, Pa -
ler mo - Sam pdo rija 2:2, Re -
|i na - Si ena 1:1, Udi ne ze -
Ka lja ri 6:2.
TA BE LA: In ter 84, Ju -
ven tus 74, Mi lan 74, Fi -
oren ti na 68, \e no va 68,
Ro ma 63, Udi ne ze 58, Pa -
ler mo 57, Ka lja ri 53, La cio
50, Ata lan ta 47, Na po li 46,
Sam pdo ri ja 46, Si je na 44,
Ka ta ni ja 43, Kje vo 38, Bo -
lo nja 37, To ri no 34, Re |i na
31, Le }e 30.
Po bje da
Menj {o va
Bi ci klis ta Ra bo ban ka De -
nis Menj {ov po bje dnik je
92. iz da nja trke "\i ro d' Ita -
li ja", ko je je u ne dje lju za -
vr{e no u Ri mu. Menj {ov je
do tri jum fa na "\i ru", trci
ko ja je ove go di ne sla vi la
100. go di{ nji cu, do {ao is -
pred ita li jan skog bi ci klis te
Da ni la di Lu ke, uprkos pa -
du to kom po slje dnje eta pe,
in di vi du al nog hro no me tra,
ko ja je vo `e na uli ca ma Ri -
ma po ki {i.
Vijesti
Vo za~ Du ka ti ja Kej si Sto ner tri jum fo vao je u
pe toj trci se zo ne kra ljev ske kla se Mo to GP {am pi -
ona ta, Ve li koj na gra di Ita li je, ko ja je u ne dje lju vo -
`e na na sta zi "Mu |e lo".
[am pi on kra ljev ske kla se iz 2007. go di ne do nio
je ita li jan skoj eki pi prvu po bje du na do ma }oj sta zi,
ali uje dno i pre ki nuo niz Va len ti na Ro si ja od se dam
uzas to pnih po bje da u "Mu |e lu".
Aus tra li ja nac je do po bje de do {ao u vre me nu
od 45:41.894 mi nu ta, is pred Hor hea Lo ren ca iz Ja -
ma he i upra vo Ro si ja, pred ar mi jom Do kto ro vih na -
vi ja ~a.
Do bo do va u Ita li ji su do {li i Me lan dri, Ni ki
Hej den iz Du ka ti ja, vo za~ pri va tnog Du ka ti ja eki pe
Pra mak Mi ka Ka lio i obo ji ca vo za ~a San Kar lo
Hon de Gre si ni To ni Eli as i Aleks de An |e lis.
Trku na sta zi "Mu |e lo" po red Pe dro se je di no
ni je za vr{io Ju ki Ta ka ka {i po sli je izli je ta nja u ra noj
fa zi, dok na njoj ni je u~es tvo vao Se te @i ber nau, ko ji
se opo rav lja od po vre de klju ~ne kos ti, za do bi je ne
pri je dvi je ne dje lje u Le Ma nu.
U ge ne ral nom po ret ku vo -
di Sto ner sa 90 bo do va. Lo ren co
ima 86, a Ro si 81. Pe dro sa je
sa ku pio 57, a Do vi zi ozo bod
ma nje. Me lan di ima 48.
Ita li jan Ma ti ja Pa si ni
tri jum fo vao je na trci u kla -
si do 250 ku bi ka. Iza nje ga
su os ta li Ita li jan Mar ko Si -
mon ~e li i [pa nac Al va ro Ba -
uti sa. U ge ne ral nom pla sma nu
po sli je pet trka vo di Ba utis ta sa 83
bo da, se dam vi {e od Ja pan ca Hi ro {i ja Aoja me, dok
je Si mon ~e li tre }i sa 61.
U naj sla bi joj kla si Mo to GP {am pi ona ta do 125
ku bi ka dru gi put ove se zo ne sla vio je Bri ta nac Bre -
dli Smit is pred [pa na ca Ni ko la sa Te ro la i Hu li ja na
Si mo na. Po bje dom u Ita li ji Smit je pre uzeo vo| stvo
u ge ne ral nom pla sma nu sa 74,5 bo dova, Si mo n ima
73, dok je An drea Ja no ne tre }i sa 46,5 bo do va.
Slje de }a trka, Ve li ka na gra da Ka ta lo ni je, vo zi
se 14. ju na na sta zi "Ka ta lu nja".
Sport
Sto ner
za us ta vio
Ro si ja
Kej si Sto ner
FO TO AFP
Vo za~ Du ka ti ja sla vio na VN Ita li je
[am pi on kra ljev ske kla se
iz 2007. go di ne do nio je
ita li jan skoj eki pi prvu
po bje du na do ma }oj sta zi
Sto ner je do{ao do po bje de
is pred Lo ren ca i Ro si ja
38 qpofekfmkbl!1. 6. 2009.
MRE @A PLUS
09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He| |o
K|tty. crta n| í||m. 09.35 Yu-Gh|-Oh GX 3.
crta n| í||m. 10.00 Se ra no v|. se r| ja. 12.00
Ma dre Lu na. se r| ja. 13.00 vlP. se r| ja.
15.00 Ma dre Lu na. se r| ja. 13.00 vlP. se r| -
ja. 15.00 Pe be| de. se r| ja. 16.00 Za uv| jek
su sje d|. se r| ja. 16.30 Sve ce b| t| do bro.
se r| ja. 22.00 Oa b|e Guy. 23.50 v| -
jes t|. 23.55 Sport cen tar. 00.00 vlP. se r| ja
BN
06.30 Ju tar nj| pro qram. 08.30 S|u •aj n|
par tne r|. 10.00 No vos t|. 10.05 Hra na | v| -
no. 11.00 Kr| m| na| u Pu s| j| (r). 12.00 No -
vos t|. 12.05 Ser v|s Ka ra me |a (r). 13.00
Su per kes. |qra. 14.00 No vos t|. 14.05 Ek -
spre so. 14.30 Hra na | v| no. 14.50 Su sre t|
prve vrste. 16.00 No vos t|. 16.18 Sv| jet na
d|a nu. 17.15 Kr| m| na| u Pu s| j|. dok. pro -
qram. 18.00 Da nas u Srpskoj. 18.25 Mo -
n| to r|nq. 19.00 BN sport. 19.30 BN mo n| -
tor. 20.10 Bu |e var. 21.00 BN ko kte| 22.30
Pre q|ed da na. 23.00 G|as Ame r| ke. 23.30
De vet kra |j| ca. 01.00 As troc hat.
03.00 Sa te ||t sk| pro qram
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj|
dne vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.06 Ü
zdra vom te |u. 09.20 Ku va t| srcem. za ba -
vn| pro qram. 09.35 S|a qa || ca. kv|z (r).
10.05 Lov | r| bo |ov. re por ta za. 10.35 Put
oko sve ta: Srb| ja mo ja ze m|ja. dok. pro -
qram (r). 11.00 ves t|. 11.05 A|| jas. se r| ja
(r). 12.00 Dne vn|k. 12.15 Sport p|us.
12.25 Sta nje na pu te v| ma. 12.30 Ku va t|
srcem (r). 12.45 Z|o •| na •k| umo v|. se r| ja
(r). 13.30 Dne vn|k o or an qu ta n| ma. obraz.
se r| ja (r). 14.20 Ku || nar sk| |e to p|s. zab.
pro qram (r). 14.30 Ka ko sam upo znao
va su ma mu. se r| ja. 14.55 Eqz|t u po kre tu.
muz. pro qram (r). 15.10 v| so k| na pon.
kv|z (r). 16.03 Bo |j| z| vot. se r| ja (r). 17.00
Dne vn|k. 17.20 Evro net. dok. pro qram.
17.25 Sta ra d| te. bre. 17.45 Beo qrad ska
hro n| ka. 18.25 Oko. 19.00 S|a qa || ca. kv|z.
19.30 Dne vn|k 2. 20.10 Bo |j| z| vot. se r| ja.
21.00 Sve dok. dok. pro qram. 22.05 Je -
dna pe sma. je dna ze |ja. muz. pro qram.
23.05 Z|o •| na •k| umo v|. se r| ja. 00.00
Dne vn|k. 00.15 Evro net. 00.28 Oo vek ko j|
ne pos to j| . se r| ja. 01.15 Mu va.
03.00 ves t|. 03.30 Sve dok. dok. pro qram
(r). 04.30 Oko (r). 05.03 Lov | r| bo |ov. re -
por ta za. 05.48 ver sk| ka |en dar
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 Lo vac na no vac.
kv|z. 10.00 Ame r| ka. se r| ja (r). 11.00 Sve -
zna || ca. kv|z. 12.00 Pa d|o na Tv. 13.10
Lo vac na no vac. kv|z. 14.00 Te |e sop.
15.00 Sve zna || ca. kv|z. 15.55 Orta n| í||m.
16.00 Ame r| ka. se r| ja. 17.00 M|s te r| je
pos ta nja. nau •n| pro qram. 18.00 Fo|k 10.
18.45 v| ta íon. 19.30 Dne vn|k PTS 2.
20.30 Hro n| ka. 21.00 Po || t| •ka are na.
22.00 v| | sport. em| s| ja o spor tu. 22.30
va sa ze |ja. na sa pje sma. 23.30 Na ro dna
mu z| ka uz SMS •at. 00.30 As tro |o q| ja
TV HA JAT
06.45 Do bro ju tro B|H. ju tar nj| pro qram.
08.20 Ha ja tov c| na ra spus tu. dje •j| pro -
qram. 09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30
He| |o K|tty. crta n| í||m. 09.35 Yu-Gh|-Oh
GX. crta n| í||m. 10.00 Se ra no v|. se r| ja.
10.30 Pe be| de. se r| ja. 11.30 Mu z| •k| pro -
qram. 11.45 v| jes t|. 12.00 Ma dre Lu na.
se r| ja. 13.00 vlP. se r| ja. 14.10 Mu z| •k| pro -
qram. 15.00 Pe be| de. se r| ja. 16.00 Za uv| -
j ek su sj e d| . se r| j a. 16.30 Sve ce b| t|
do bro. se r| ja. 17.30 Ze ne s bro ja 13. se r| -
ja. 18.00 Pe cept za do bar z| vot. re v| ja| n|
pro qram. 19.00 v| jes t| u 7. 20.00 FBl F| -
|es. dok. pro qram. 21.00 Je dva sam pre -
z| v|o. dok. pro qram. 22.00 Oa b|e
Guy. 23.50 v| jes t|. 23.55 Sport cen tar.
00.00 vlP. se r| ja. 00.55 Pe cept za do bar
z| vot. re v| ja| n| pro qram. 02.00 v| jes t|.
02.45 Ze ne s bro ja 13. se r| ja. 03.15 Je -
dva sam pre z| v|o. dok. pro qram. 04.05
Mu z| •k| pro qram
TV SA RA JE VO
06.55 Sa ra jev sko ju tro. 07.00 v| jes t| Tv
SA. 10.00 Bra ca ko a|e. crta n| í||m. 10.10
Orta n| í| | m. 10.30 Pro qram za dje cu.
12.00 v| jes t| Tv SA. 12.10 Do ku men tar n|
pro qram. 13.00 Mu z| •k| pro qram. 13.30
Kre n| u pr| ro du. dok. pro qram. 14.20 Sa -
ra je vo art. em| s| ja |z ku| tu re (r). 14.50 Me -
tro nom. mu z| •k| pro qram. 15.20 L| ber t|
Tv. 16.00 Se r| ja za m|a de. 17.00 v| jes t| Tv
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
HBO 17.45
Po tra ga za
sre }om, film
Kr|s Gar dner je b|s tar | na da ren. a||
ra d| kao |o se p|a cen trqo vac. Nas to j|
da skrp| kraj s kra jem. a|| us ko ro nje -
qa | nje qo voq pe to qo d|s njeq s| na
|zba ce |z sta na u San Fran c|s ku | on|
ne ma ju qdje da odu.
In ter pol is tra `u je,
dok. pro gram
Zm| ja otro vn| ca b|o je se r|j sk| ub| ca
u Az| j| to kom se dam de se t|h. Nje qo vo
ko na •no ha pse nje b| |o je re zu| tat upor -
nos t| d| p|o ma ta | us pje sne sa ra dnje
az|j sk|h | za pa dn|h sna qa uprkos ra z|| -
ka ma u ku| tu r| | za ko n| ma.
Preporu~ujemo
BHT1
06.00 ln ío ka na|
07.00 Ju tar nj| pro qram
09.00 Pra |s to r|j sk| park.
dok. pro qram
10.00 v| jes t|
10.05 Ku h| nj| ca (r)
10.30 Sum ska sko |a.
pro qram za dje cu
10.35 De n| je ve moz qa || ce.
pro qram za dje cu
10.40 Mo ja z|a tna r| b| ca
je z|| ca. crta n| í||m
11.05 Sve t| orah. se r| ja
11.30 W.W.M. ma qa z|n.
zab. pro qram
12.00 v| jes t|
12.15 Kre n| u pr| ro du.
dok. pro qram
13.00 Frej zer. se r| ja
13.30 S|a vn| pa ro v|: Bo r|s
Kar |oí | Be |a Lu qo s|
14.00 Ek stre mn| z| vot:
Pe ra •| pro zo ra (r)
14.30 6. lTF Fu tu res -
Pr| je dor 2009.
re por ta za
14.45 Akt| va
15.10 MTS ma qa z|n.
za ba vn| pro qram
15.35 B|o qra í| je. dok. se r| ja
16.23 lz vje staj s
Ba nja |u •ke ber ze
16.30 Srpska da nas
17.15 P| taj te.
tra z| mo od qo vor (r)
17.35 Ka |en dar M| |u t| na
M| |an ko v| ca. raz qo vor
19.00 Frej zer. se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.05 Pre s|nq. |ní. pro qram
21.00 T| to - crve no | crno:
L| n| ja va tre. dok. se r| ja
21.50 Po s|u saj. muz. em| s| ja
22.05 Orne knj| qe. se r| ja
22.35 ln ío pro í||
22.50 Sport
22.55 F| nan s|j ske no vos t|
23.00 Sje dn| ca Na ro dne
skup st| ne PS. pre q|ed
23.10 vr| sak An t| ke
00.35 G|| |et te Wor |d sport (r)
01.00 Ka |en dar M| |u t| na
M| |an ko v| ca. (r)
02.50 Orne knj| qe. se r| ja
03.15 Dne vn|k
03.40 Akt| va (r)
04.05 P| taj te. tra z| mo
od qo vor (r)
GJMN
RTRS
07.00 Do bro ju tro.
ju tar nj| pro qram
09.00 v| jes t|
09.05 Pje smom
da t| ka zem
09.30 ln vent. dok. pro qram
10.00 v| jes t|
10.05 Po z| t| vna qeo qra í| ja.
zab. pro qram
10.30 Sv| mre ze Kr| sa.
se r| ja
11.00 Opet Oher. se r| ja
11.30 Ne dje |jn| ru •ak (r)
12.00 Dne vn|k
12.15 Na sa ma |a k|| n| ka.
se r| ja
13.05 Eko v| z| ja.
dok. pro qram (r)
13.30 Mu z| •k| pro qram
14.10 Pa ra |e |e.
po || t| •k| ma qa z|n (r)
14.35 v| jes t|
14.45 T| qar je jos
z|v - San do kan u bor b|
16.45 Me do Pu pert.
crta n| í||m
17.00 Fe de ra c| ja da nas
17.30 Na sa ma |a k|| n| ka.
se r| ja
18.20 Pr| •a o N| ja zu
Du ra ko v| cu. dok. ser |ja
19.30 Dne vn|k 2
20.10 60 m| nu ta.
po || t| •k| ma qa z|n
21.25 Stra sna
stvo re nja (PP)
23.05 v| jes t|
23.15 Seks. |ju bav | taj ne.
se r| ja
00.05 Be nja m|n Bar nes. se r| ja
00.30 Fo|k sou.
muz. pro qram (r)
01.15 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
GJMN
FTV
07.00 Orta n| í||m (r)
07.10 Sa ra je vo on |ajn
07.20 Mejd |n Ba nja |u ka
07.30 Spor t| s| mo
07.35 P|nk ta ks| (r)
08.00 lz da ja. se r| ja
09.00 Ba| kan net
10.15 Na pu ste n| an deo.
se r| ja
11.00 Za uv| jek za |ju b|je n|.
se r| ja
12.00 ln ío top
12.10 Mje so v| t| brak. se r| ja
13.00 Ob| •n| |ju d|. se r| ja
14.00 ln ío top
14.10 Sa ra je vo on |ajn
14.25 Mejd |n Ba nja |u ka
14.35 Spor t| s| mo
14.40 Just íor La uqh
15.00 lz da ja. se r| ja
15.50 ln ío top
16.00 Na pu ste n| an deo.
se r| ja
17.00 Kv| zb|. dje •j| kv|z
18.00 ln ío top
18.25 Sa ra je vo on |ajn
18.35 Mejd |n Ba nja|u ka
18.45 Zv| jez de Gran da
19.00 Za uv| jek za |ju b|je n|.
se r| ja
19.50 M| je njam ze nu
20.45 Kur sa dz| je
21.30 Ma ha |a s|. se r| ja
22.10 Ter m| na tor 3
00.00 Lju bav je p| sto|j
01.50 Sa ra je vo on |ajn
02.00 Mejd |n Ba nja |u ka
02.10 Spor t| s| mo
02.15 Go|d Mju z|k (r)
03.45 Ter m| na tor 3 (r)
05.20 Lju bav je
p| sto|j (r)
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
PINK
10.35 14.45
Ti gar je jo{ `iv
- San do kan je
u bor bi, film
Po s|| je Ma r| ja n| ne smrt|.
San do kan se vra ca u ln d| ju
| s| tu ac| ja na os trvu Mom -
pra sen |z q|e da veo ma |o se.
Üp|a se no | q|a dno. se os ko
sta no vn|s tvo se kr| je.
De ni je ve moz ga li ce,
pro gram za dje cu
Sta mozete pr| druz|t| ln d| -
jan cu? S|o na. bun de vu. kor -
nja •u... ||| ko nja? Ü sva koj
ep| zo d| ovoq |n te ra kt| vnoq
se r| ja |a. Ta t| ca | q|e da oc|
mo ra ju pro na c| pra v| od qo -
vor na De n| je ve za qo net ke.
00.00
Lju bav je pi {tolj, film
Nje qo va tre nu tna ve za
pos ta je vec sta ra. Spre -
man je na no ve |ju ba vne
|n te re se. Tu se do da je |
nje qo vu um|je sa nost u
ub|s tvo ko je je po ve za no s
no v|m pre dme tom nje qo -
ve |ju ba vne •eznje.
Sa satelita
07.00 Do bro ju tro. ju t. pro.
------- BHT po z|v
09.05 Etno qraí ske
oso be nos t| B|H:
Se dm| •n| pa za r|
09.30 Oo vjek | vr| je me:
Aían Pa m|c
10.00 BHT v| jes t|
10.07 Mu m| je v|. an| m. se r| ja
10.31 Üra d| sam. ura d| sa ma
10.37 Fren de r| u ze m|ja ma
Evro pe. an| m. se r| ja
10.47 Dje •j| íes t| va ||
11.04 Ga |a kt| •k| íu dba|.
crta na se r| ja
11.30 Nau •na pos t| qnu ca
11.45 Mo ja ma |a ku h| nja (r)
11.57 l ovo je B|H
12.00 BHT v| jes t|
12.15 Orta. po |. ma qa z|n (r)
13.15 Mu z| •k| pro qram
13.30 G|o ba|. em| s| ja o
zb| va nj| ma u sv| je tu (r)
14.00 BHT v| jes t|
14.05 D| men z| ja v| se.
em| s| ja |z ku| tu re (r)
------- Pro qram za dje cu
| m|a de
15.00 Ü•| || ca. kv|z
15.25 Ou de sn| sv| jet. obr. se r.
15.40 Pat ko qrad. an| . se r| ja
15.55 BHT v| jes t|
16.05 Pr| ja te|j ska uta km| ca:
Üzbe k|s tan - B|H.
pre nos
18.05 Lju ba vna o|u ja. se r| ja
18.50 Oe |es t|n. crta n| í||m
18.57 l ovo je B|H
19.00 Dne vn|k
19.35 Sve •a no za tva ra nje
Mos tar skoq
pro |je ca 2009.
20.30 Ka pr|. se r| ja
21.30 Top qo|
22.00 Te ma da na
22.25 BHT v| jes t|
22.40 B| zn|s v| jes t|
22.50 Fes t| va| BH
dra me. hro n| ka
23.05 Mu s|c L| íe
23.35 Za |e de
01.05 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
FTV 21.25
Stra {na stvo re nja,
film
ve || ka kor po ra c| ja. ko jom uprav |ja
|u ka v| | okru tn| taj kun Pod Me ka |n.
ku pu je |on don sk| zo o|o sk| vrt. No v|
v|a sn| c| pos ta ve me nadzera | on |ma
|de ju za po ve ca nje pro í| ta: ras tje ra t|
sve z|vo t| nje os|m on|h stra sn|h.
23.35
Za le |e, film
Ü ío ku su í||ma je pet
zena |z lra na. op sje dnu t| h
íu dba |om. Ü nj| ho voj ze m|j|
pr| pa dn| ca ma njezn| jeq
po |a za bra nje no je pr| sus -
tvo va t| spor tsk|m ma n| íes -
ta c| ja ma. lz toq ra z|o qa
pr| s| |je ne su pre ru s| t| se.
Pi je sak smrti,
film
Na kon sto je 1923. qo d| ne do vrs|o
svoj ep sk| b| b||j sk| spe ktak| De set
za po v|je d|. s|a vn| re da te|j Oe c|| je
m| || one do |a ra vr| je dne í|| mske se to -
ve. kos t| me | sce no qra í| ju za ko pao u
ka || íor n|j skoj pus t| nj| Gu ada |u pe.
Ter mi na tor 3,
film
Ar no|d Svar ce ne qer se vra t|o kroz
vr| je me kao T-101 ter m| na tor. Za pa -
nju ju c| eíe kt|. bra vu ro zna uzbu de nja
| ra dnja í|| ma ko ja se vrto q|a vo kre ce
ka ne o•e k| va nom. Pra v| spe ktak| za
q|e da nje | q|e da nje | q|e da nje...
N. Geo grap hic 19.00
PINK BH 22.10
RTL 20.00
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 39 TV mre`a
SA. 17.05 Do bre v| bra c| je. re v| ja| n|
pro qram. 17.55 An d| P|c hter. se r| ja.
18.20 Ta r|h. dok. pro qram. 18.30 Dne -
vn|k. 19.10 Baj ke bra ce Gr|m. 20.00
Lo se dje voj ke. se r| ja. 21.00 Üz| vo u
21. po || t| •k| pro qram. 22.00 Sport ma -
qa z|n. 23.00 An d| P|c hter. se r| ja. 23.30
vOA. 00.00 Pre q|ed pro qra ma za uto -
rak
RTV USK BI HA]
07.30 Test. 08.00 Ju tar nj| pro qram.
09.30 Ko || ko vam je •|s ta ku ca. dok.
se r| ja. 10.00 v| jes t|. 10.15 Pro qram za
dje cu. 11.00 ls|am u vre me nu. vjer sk|
pro qram (r). 12.00 v| jes t|. 12.05 Ko -
kte| mju z|k (r). 13.35 Sv| jet d|v |j| ne.
14.30 v| jes t|. 14.35 Auto sop (r). 15.05
Pro qram za dje cu (r). 16.00 Mr. B|n.
se r| ja. 16.35 Put za Ej von ||. se r| ja.
17.20 Pod sun cem St. tro pea. se r| ja
(r). 18.10 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja (r).
18.35 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja. 19.00
Dne vn|k Tv ÜSK. 19.30 Mu z| •k| pro -
qram. 20.05 Lea Par ker. se r| ja. 21.00
Bh. ve za. po ||t. pro qram (r). 21.30 Hro -
n| ka ÜSK. 21.45 Spor tska hro n| ka.
22.00 Pod sun cem St. Tro pea. se r| ja.
22.50 SMS. •es t|t ke | poz drav|. 23.20
, ----- Pre q|ed pro qra ma za uto -
rak
TV TK TU ZLA
07.05 Dzu boks. mu z| •k| pro qram.
07.30 Na tra qu pr| ro de. obra zo vn| pro -
qram. 08.00 Za bra nje na |ju bav. se r| ja
(r). 09.00 Dje • je ju tro. 10.00 v| jes t|.
10.05 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 10.15 Frej -
zer. se r| ja. 10.45 Sv| jet pr| ro de. 11.30
Bra ca ko a|e. dje •j| pro qram. 11.40 To -
mas | pr| ja te |j|. dje •j| pro qram. 11.45
Tv en c| k|o pe d| ja zna nja. 12.00 v| jes t|.
12.05 Lju d| | vr| je me. dok. pro qram.
12.35 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 12.45 Ka íe
ls tan bu|. dok. pro qram. 13.40 Tv en c| -
k|o pe d| ja zna nja. 14.00 v| jes t|. 14.05
Pa zot kr| ve n|. zab. pro qram. 14.50 H| -
to v| M|s ter Dz|r |a. 15.00 Dje •je po po -
dne. 16.00 v| jes t| u 16. 16.15 Z| ve s|| ke
|je ta. otvo re n| pro qram. 17.30 Sport 7.
18.00 Lje to na d|a nu. zab. pro qram.
18.45 Orta n| í||m. 19.00 Dne vn|k 2.
19.30 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja. 20.05
Za bra nje na |ju bav. se r| ja. 21.00 Tr| bu -
na|. |ní. pro qram. 21.30 Na se pr| •e.
dok. pro qram. 22.00 Frej zer. se r| ja.
22.30 Na kra ju da na. 22.45 K|| n| ka. se -
r| ja. 23.30 Paz qo || ce na na uka. dok.
pro qram. ---- Skr| ve na ka me ra. 00.30
G|as Ame r| ke. 01.00 Sa te ||t sk| pro qram
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
06.02 Mu z| •k| pro qram
07.00 Ma dre Lu na. se r| ja (r)
08.00 Yu-G|-Oh. crta n| í||m
08.30 Pe pa pras •|c.
crta n| í||m
08.55 v| jes t|
09.00 Ben 10. crta n| í||m
09.25 He| |o K|tty. crta n| í||m
09.30 Yu-G|-Oh. crta n| í||m
10.10 Se ra no v|. se r| ja
10.40 Pe be| de. se r| ja
11.55 v| jes t|
12.00 Ma dre Lu na. se r| ja
13.00 vlP. se r| ja (r)
14.00 Kv|z | qrad
15.00 Pe be| de. se r| ja
16.00 Za uv| jek su sje d|.
se r| ja
16.45 Sve ce b| t| do bro.
se r| ja
17.30 v| jes t|
17.35 Jer ma. pu to p|s
18.00 Ora| no do ba.
A|e ksan dar Sa p|c
19.00 v| jes t| da na
19.03 ATv v| jes t|
19.35 Sport
20.00 Ko ms| ja pro t|v
ko ms| je. zab. pro q.
21.00 Do s| je. po |. pro qram
22.00 Oa b|e quy
23.50 v| jes t|
23.55 Sport cen tar
00.00 Kv|z | qrad
01.30 vlP. se r| ja (r)
02.32 No cn| pro qram
------- Sve ce b| t| do bro.
se r| ja
------- Ora| no do ba (r)
------- Se ra no v|. se r| ja (r)
------- v| jes t|
------- Sa mo pr| ja te |j| (r) GJMN
GJMN
ATV
06.15 Tran síor mer s|.
crta n| í||m
06.40 Po coyo.
crta n| í||m
06.50 Kr| z|c kru z|c
07.05 Me mory
07.20 Ma |a sko |a
07.35 Sve zna || ce
08.20 Üdr| mu sk|.
zab. pro qram
10.00 OBN Star
Mo de| by
De ja na Po su |jas.
r| a|| t| sou (r)
10.30 Odred za •|s to cu.
zab. em| s| ja (r)
11.00 Fe || c|ty. se r| ja (r)
11.55 OBN |n ío.
|ní. pro qram
12.10 Boj no po |je.
dok. pro qram
12.40 Fe || c|ty. se r| ja
13.25 lz qu b|je n| sv| jet.
se r| ja
14.55 E.T. (r)
16.50 Fa || •n| pan s| on. se r| ja
17.25 Orna qu ja. se r| ja
18.00 Na sa ma |a k|| n| ka.
se r| ja
18.55 OBN |n ío
19.15 !Hej Mu s|c
20.00 OBN Star Mo de| by
De ja na Po su |jas.
r| a|| t| sou
20.30 Sa s| na ek| pa. se r| ja
21.30 Da n| ka tas tro íe
23.00 Bor der. se r| ja (r)
00.00 Üzm| |o vu. kv|z
02.00 NBA P|ej oí. sn|m ka
GJMN
GJMN
OBN
06.30 Otvo r| svo je srce.
se r| ja
07.20 Yu-G|-Oh.
crtana se r| ja
07.45 F| í| | cvje tno drus tvo.
crta na se r| ja
08.00 Gra d| te|j Bob. crta na
se r| ja
08.15 To m| ca | pr| ja te |j|.
crta na se r| ja
08.30 Ezo Tv. ta rot sou
09.30 No va |o va. Tv |qra
10.35 Pe be| de. se r| ja
11.35 va tre no srce. se r| ja
12.30 lN ma qa z|n by B| je |e
udo v| ce
13.15 ln spe ktor Peks. se r| ja
14.15 Far ma. r| a|| t| sou
15.15 Ob| te|j
Kre men ko
17.00 v| jes t|
17.25 ln spe ktor Peks. se r| ja
18.25 ln ma qa z|n.
so ub|z em| s| ja
19.15 Dne vn|k
20.00 Far ma. r| a|| t| sou
21.00 Ne za bo ra v| st| ho ve.
q|a zbe n| kv|z
22.00 Pr| va tna pra ksa. se r| ja
23.05 v| jes t|
23.20 E|| Sto ne. se r| ja
00.20 Sej níe|d. se r| ja
00.50 Z| vot na je ze ru. se r| ja
01.45 Ezo Tv
02.45 Sa sa v| ro d| te |j|
04.10 Sej níe|d. se r| ja
04.35 Z| vot na sje ve ru.
se r| ja
05.20 lN ma qa z|n
05.55 Far ma. r| a|| t| sou
06.25 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
GJMN
NOVA HRT1
07.00 Ma || t| ta n|.
crta na se r| ja
07.25 Kuz co - ca re va no va
sko |a. crta na se r| ja
07.50 Tv vrt|c
08.10 Abe ce da EÜ: S|o vo M
08.20 Pan• kod P| ko ve
se dm| ce. se r| ja
08.45 Be ver || H||s. se r| ja
09.30 v|p Mu s|c O|ub
10.00 Na prv| po q|ed. se r| ja
10.25 An to |o q| ja
hrvat sko qa q|u m| sta
11.20 Moj
pr| ja te|j sp| jun
12.50 v|p Mu s|c O|ub LP
14.55 Ob| •n| |ju d|. se r| ja
15.45 Ta po || t| ka
15.55 Br|oq
16.15 Ü ure du 3. se r| ja
16.35 Üv| jek je sun •a no
u F| |a de| í| j| 3. se r| ja
17.00 Monk 4. se r| ja
17.50 Zu pa n|j ska pa no ra ma
18.15 v| jes t| na Dru qom
18.35 Na ru bu zna nos t|
19.20 Orta n| í||m
19.30 v|p Mu s|c O|ub
20.05 Po z|v za Sa ru
21.45 v| jes t| na Dru qom
22.05 Za kon!. se r| ja
22.40 Z| vot na Mar su 1. se r| ja
23.35 Do sje ku h| nja. se r| ja
00.00 B|| zu do ma. se r| ja
00.45 vr| je me je za dzez:
B|q Band HPT-a
01.45 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
GJMN
HRT2
06.40 Kra va | p| ||c.
crta na se r| ja
07.05 Spu zva Bob
Skoc ka n|. crt. se r| ja
07.30 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
07.55 Ko rak po ko rak.
se r| ja
08.25 Pod |s t|m kro vom.
se r| ja
09.10 Ku no |o vac. kv|z
10.15 As tro sou. em| s| ja
11.15 Ka ko sam upo znao
va su maj ku. se r| ja
11.45 Ü do bru | z|u. se r| ja
12.15 Pe ba. se r| ja
12.35 Ek sk|u z|v. ma qa z|n
13.15 ve •e ra za 5
13.45 Ma r| na. se r| ja
14.35 Ko bra 11. se r| ja
15.25 Ma qnum. se r| ja
16.15 Ko rak po ko rak.
se r| ja
16.45 Pod |s t|m kro vom.
se r| ja
17.10 Ka ko sam upo znao
va su maj ku. se r| ja
17.35 Ü do bru | z|u. se r| ja
18.00 Pe ba. se r| ja
18.30 v| jes t|
18.55 Ek sk|u z|v. ma qa z|n
19.05 ve •e ra za 5
19.35 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
20.00 P| je sak smrt|
21.45 Torque:
B| jes na dva ko ta •a
23.20 v| jes t|
23.30 Ku no |o vac. kv|z
01.30 Ü zma je vom
qn| jez du
03.15 As tro sou. em| s| ja
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
22.00
Mo mak iz ka blov ske,
film
St| ve na je |z sta na |zba c| -
|a dje voj ka. Na sao je no v|
stan | od|u •|o da t| pu |z ka -
b|ov ske da 50 do |a ra da
mu uve de ka b|ov sku. Ste -
ven za t|m q|u m| da qa za -
n| ma Oh| pov po sao.
21.30
Da ni ka tas tro fe,
film
Ne ko || ko da na pr| je pro -
s|a ve Da na ne za v| snos t| u
Los An de |e su. u qra du ko j|
se na |a z| na pra qu so c| ja| -
ne. eko nom ske | eko |o ske
ka tas tro íe. Bo kser San ta ros
pa t| od qu b|t ka pa mce nja.
00.20
Saj nfeld, se ri ja
Na kon sto Ge or qe do -
ba c| ko men tar je dnom pa -
ru. Dzer | E|a |ne sa mo
•e ka ju nj| ho vu ras ta vu.
E|a |ne |ma no vu ír| zu ru |
po no vno po •ne vo z| t|.
Kra mer opet po •ne no s| t|
tra pe r| ce.
20.05 21.45
Bi jes na dva ko ta ~a,
film
Ka da se mo to c| k||st Oa r|
na kon ne ko || ko qo d| na
vra t| u svoj ro dn| qrad ka -
ko b| se po no vno zb||z|o
sa svo jom dje voj kom. nje -
qov mu sta r| r| va| na mjes t|
ub|s tvo ko je n| je po •| n|o.
98-8
99-5
9:-8
:6-6
::-4
217-5
07.00 Ju tar nji pro gram
07.40 Sta nje na pu te vi ma
08.00 Izbor iz dne vne {tam pe
08.35 Ju tar nja `e ljo te ka
09.00 Ma li ogla si
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 Ma li ogla si
17.00 Ve za
18.30 Dne vnik
20.00 Ve ~er nji pro gram
21.00 Ma li ogla si
23.00 Tajm-aut, pre gled spor tskih de {a va nja
00.00 Pre gled da na
07.30 90+,
spor tski pre gled
08.00 De ut che Wel le
08.15 5 u 8
08.45 Al bum ne dje lje
09.00 Cas tra sta nje
na pu te vi ma
09.30 Pre ko da le ko
10.00 Hit da na
10.30 90+,
spor tski pre gled
11.30 [ta ima?
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic Ma ga zi ne
13.00 In fo Bre ifing
13.30 Pro je ktor
14.00 90+,
spor tski pre gled
14.30 Showbizz caf fe
15.15 Pre ko da le ko
15.45 Al bum ne dje lje
16.00 De ut che Wel le
16.30 [ta ima?
17.00 Hit da na
17.30 Mu sic Ma ga zi ne
18.00 90+,
spor tski pre gled
18.30 [o ubiz ka fe
19.00 In fo Bre ifing -
Je le na Ku kri}
21.00 Li ve Mu sic
Shop
06.15 Dru qo m|s |je nje
06.45 Tv ka |en dar
07.00 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.05 v| jes t|
07.10 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.35 v| jes t|
07.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
08.35 v| jes t|
08.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
09.15 Sve ce b| t| do bro. se r| ja
09.55 Oro at|a Os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet
10.00 v| jes t|
10.10 v| jes t| |z ku| tu re
10.15 Taj n| ver sa j.
dok. se r| ja
11.10 Tre ca dob. em| s| ja
za um| rov |je n| ke
11.55 Bur zo vno |z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.35 Dra qa ne pr| ja te |j| ca.
se r| ja
13.25 Dan za da nom.
zab. em| s| ja
14.30 v| jes t|
14.45 Nor ma |an z| vot.
em| s| ja o oso ba ma
s |n va || d| te tom
15.35 M| je njam sv| jet
17.40 Hrvat ska uz| vo
17.45 Oro at|a Os| qu ra nje -
pro zor u sv| jet
17.45 Naj s|a b| ja ka r| ka. kv|z
18.35 Sve ce b| t| do bro.
se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.10 La t| n| ca: ldo ||
21.50 Po tro sa •k| kod
22.20 Bur zo vno |z vjes ce
22.25 Otvo re no
23.30 Dne vn|k 3
23.45 Po s|o vne v| jes t|
23.50 v| jes t| |z ku| tu re
00.00 Do sje| X. se r| ja
00.45 Zvjez da ne sta ze:
De ep Spa ce N| ne 7.
se r| ja
01.30 Z| vot na Mar su 1. se r| ja
02.20 Do sje ku h| nja. se r| ja
02.40 Monk 4. se r| ja
03.25 Sk| ca za por tret
03.35 La t| n| ca: ldo ||
05.05 Dra qa ne pr| ja te |j| ca.
se r| ja
10.15
Taj ni Ver saj,
do k. film
Dvo rac ver saj qo d| na ma
je po sma tran sa mo |z per -
spe kt| ve |s to r| je umje tnos -
t|. A|| t| me se za ne ma ru je
na ju zbu d|j| v| j| aspekt ne -
ob| •noq | bez vre men sko q
na s|je da.
Po ziv za Sa ru, film
Dzo je b|v s| advo kat ko j|
se na kon pro b|e ma s ma -
í| jom ba v| uru •| va njem
sud sk|h po z| va za svoq
pre pre de noq se ía. No. n|
na no vom mu po s|u ne |de
naj bo |je.
sport
Se re na Vi li jams op tu`ila je [pa njol ku Ma ri ju
Ho ze Mar ti nez San ~ez za va ra nje to kom me ~a tre -
}eg ko la, ko ji je Ame ri kan ka do bi la sa 4:6, 6:3,
6:4.
Se re na je sti gla skra }e nu lop tu i odi gra la ja ko u
ti je lo pro ti vni ce. [pa njol ka je in stin kti vno is -
pru`ila ru ku da se za {ti ti od ja kog udar ca, me |u -
tim, lop ta se od nje ne ru ke odbi la u po lje Vi li jam -
so ve, ko ja je os ta la za pre pa {te na ka da je po en
do su |en [pa njol ki.
"Lop ta ju je 100 od sto uda ri la u ru ku. Pre ma to -
me, tre ba lo je mo ja pro ti vni ca da iz gu bi taj po en,
umjes to {to je va ra la. Tra`ila sam od su di je da pi ta
Mar ti nez San ~e zo vu da li je igra la ru kom. Su di ja
mi je re kao: 'Ona ka`e da se to ni je do go di lo'. [pa -
njol ka je sa mo spus ti la po gled. Ne mo gu ima ti po -
{to va nja pre ma pro fe si onal noj te ni ser ki ko ja se ne
po na {a pro fe si onal no", izja vi la je Vi li jam so va.
Serena Vilijams: [panjolka je varala
sas ta ti s prvom te ni ser kom svi je ta Rus ki njom
Di na rom Sa fi nom. Ra spo lo `e na Sa fi na je ju -
~e u osmi ni fi na la po bi je di la Fran cus ki nju
Ara van Re zai sa 6:1, 6:0 i ta ko iz gu bi la tek
pe ti gem u ~et vrtom me ~u u Pa ri zu.
"Izne na |e na sam {to sam sa samo pet
iz gu blje nih ge mo va. Na dam se da }u, ako
nas ta vim ova ko da igram, sti }i da le ko na
ovom tur ni ru", re kla je Sa fi na, pro {lo go di{ -
nja fi na lis tki nja, ko ja je ~et vrtfi na le izbo ri la
na kon 53 mi nu ta igre.
Na dal, prvi igra~ svi je ta i igra~ ko ji no si
na di mak "kralj {lja ke", ju ~e ni je mo gao pro -
tiv ra spo lo `e nog So der lin ga, ina ~e 23. igra ~a
svi je ta. [ve |a nin je sla vio s 6:2, 6:7 (2/7),
6:4, 7:6 (7/2).
Hrvat Ma rin ^i li} (13) je odli ~no odi -
grao prva tri me ~a u Pa ri zu, ali ju ~e je od nje -
ga bio bo lji tre }i igra~ svi je ta Bri ta nac En di
Ma rej, ko ji je sla vio sa 7:5, 7:6 (4), 6:1 za
prvo ~et vrtfi na le na Ro lan Ga ro su. Ovo je
tre }a po bje da Ma re ja nad ^i li }em u pro fe si -
onal noj ka ri je ri, a Hrvat ima je dnu po bje du i
to iz po lu fi na la ju ni or skog Ro lan Ga ro sa od
pri je ~e ti ri go di ne. ^i li} se `a lio na po vre du
bu ti ne to kom me ~a u ko jem je imao 40 ne -
for si ra nih gre {a ka. Bri ta nac je imao 14 gre {a -
ka, ali i da le ko ma nje di rek tnih po ena - 24
nas pram ^i li }evih 41. Ma rej }e se za po lu fi -
na le bo ri ti s ^i le an cem Fer nan dom Gon za le -
som (12), ko ji je po bi je dio Ru mu na Vi kto ra
Ha nes kua (30) sa 6:2, 6:4, 6:2.
^et vrtfi na le je izbo ri la i Slo va ki nja Do -
mi ni ka Ci bul ko va (20), ko ja je sa 6:2, 6:4
po bi je di la Ma |a ri cu Anje{ [a vaj (29). Ona
}e se sas ta ti s bo ljom iz me ~a Ma ri ja [a ra po -
va (Ru si ja) - Na Li (Ki na, 25).
Re zul ta ti me ~e va 3. ko la ko ji su igra ni u
su bo tu na ve ~e: Te ni se ri: Ro d`er Fe de rer
([va, 2) - Pol An ri Ma tje (Fra, 32) 4:6, 6:1,
6:4, 6:4, Hu an Mar tin del Po tro (Arg, 5) -
Igor An dre ev (Rus, 25) 6:4, 7:5, 6:4, To mi
Ro bre do ([pa, 16) - Ma ksi mo Gon za lez
(Arg) 4:6, 7:5, 6:1, 6:0. Te ni ser ke: Se re na Vi -
lij ams (SAD, 2) - Ma ri ja Ho ze Mar ti nez San -
`ez ([pa) 4:6, 6:3, 6:4, So ra na Kir stea (Rum)
- Ka ro lin Vo zni jac ki (Dan, 10) 7:6 (3), 7:5.
ba pro {lo go di{ nja po bje dni -
ka Ro lan Ga ro sa Srpki nja
Ana Iva no vi} i [pa nac Ra fa -
el Na dal eli mi ni sa ni su u
osmi ni fi na la.
Iva no vi }e va je ju ~e po ra -
`e na u osmi ni fi na la od Bje lo -
rus ki nje Vi kto ri je Aza ren ke, dok je Na da la
po ra zio [ve|anin Ro bin So der ling.
Aza ren ka (9. no si lac) je po bi je di la Iva -
no vi }e vu (8) sa 6:2, 6:3 za 75 mi nu ta igre.
Iva no vi }e va je po sli je do brog star ta po tpu no
sta la i do zvo li la pro ti vni ci da osvo ji se dam
uzas to pnih ge mo va za vo| stvo od 6:2 i 4:0,
{to je bi la ne dos ti`na pre dnost za sa da biv {u
{am pi on ku Pa ri za.
Bje lo rus ki nja }e se u slje de }em me ~u
O
Srpsk| te n| ser Ne nad Z| mo nj|c | Ka na da n|n Da -
n| je| Nes tor p|a s| ra || su se u •et vrtí| na |e du b|a po bje dom
nad Kr|s to íe rom Ka som |z Nje ma •ke | Ho |an da n| nom
Pozerom va se nom. Z| mo nj|c | Nes tor (prv| no s| oc|) su u
tre cem ko |u s|a v| || sa 6:0. 6:3. a u •et vrtí| na |u ce |qra t|
pro t|v Pu sa lqo ra Ku n| c| na | Dm| tr| ja Tur su no va.
Zi mo nji} u ~et vrtfi na lu
Za us tav lje na u bor bi
za od bra nu ti tu le: Ana Iva no vi}
Ra fael
Na dal
FO TO AFP
Ispali
bra ni oci
ti tu la
Ana Iva no vi }
i Rafael Na dal
izba ~e ni u osmi ni
fi na la Ro lan Ga ro sa
Pro {lo go di{ nja
po bje dni ca
Iva no vi }e va
iz gu bi la je u
osmi ni fi na la
od Bje lo rus ki nje
Vi kto ri je Aza ren ke
sa 2:6, 3:6
Ro bin
So der ling
Sa fi na
Re zaievoj
pre pus ti la
sa mo gem
strana 11 strane 4 i 5
Prijateljska utakmica
BiH danas
igra sa
Uzbekistanom
Bh. rukomet
Konjuh
osigurao
Evropu
[esta titula [irokog
Dario KNEZOVI], Amra KRVAVAC
o {ar ka {i [i ro ki Ero ne ta pos ta li su {es ti
put prva ci BiH. U fi na lu plej-ofa [i ro ko -
bri je `a ni su u dvi je uta kmi ce na di gra li
naj ve }eg ri va la Bo sna ASA BHT. Na kon
sa ra jev skih 87:78, [i ro ki je u dru goj uta -
kmi ci u su bo tu u "Pe ca ri" sla vio 81:75 i
ta ko la k{e od o~e ki va nog sti gao do {am -
pi on ske ti tu le. Pos ta li su na jus pje {ni ji po sli je ra tni ko {ar -
ka {ki klub u BiH sa po {est pe ha ra prva ka i po bje dni ka
Ku pa.
K
NASTAVAK NA STRANI 12
Dru ga uta kmi ca fi nal ne se ri je plej-ofa BiH za ko {ar ka {e
2 qpofekfmkbl!1. 6. 2009. Sport
Di ja gno za:
Nei zlje ~i vo
Se zo na 2008/2009. Pre mi jer li ge BiH do ni je la je ne vi |e ni uzlet bh. fu -
dba la, uta kmi ce su odi sa le kva li te tom i uzbu dlji vo{ }u. Za sva ki me~ bez
ob zi ra na pro ti vni ke, tra `i la se kar ta vi {e a sta di oni su bi li pre pu ni gle da -
la ca.
Bi lo bi li je po kad bi ovo bi la is ti na, ali na `a lost ni je. O~e ki va ni po mak u
naj po pu lar ni jem spor tu u Evro pi ali i kod nas izos tao je i ove go di ne, a
pro te kla se zo na bi }e vrlo brzo za bo rav lje na kao i one pret ho dne.
Izu zev za is ta sjaj nog Zrinj skog za ko jeg se je di no mo `e re }i da je igrao
ka kav-ta kav fu dbal i Bor ca
ko ji se ko na ~no otrgao ba -
las ta ko ji su ga du go dr`a li
u dru{ tvu ko jem ne pri pa -
da, sve os ta lo je ve} vi |e -
no.
Gos tu ju }e eki pe su i ove se zo ne do bi li mrvi ce, dos ta me ~e va je odi gra no
na gra ni ci (ne)re gu lar nos ti, kva li tet igre i ti mo va je os tao is ti, ugla vnom
hro ni ~no do sa dno, pre dvi dlji vo i lo {e sa di ja gno zom te {ko izlje ~i vo.
Bo lje je mo `da re }i ne mo gu }e izlje ~i vo jer gla vni is cje li telj ne ra di ni {ta,
ve} vi je }a u bes ko na ~nost. A o ~e mu, pa o ra spo re du svo jih "fo te lja". Na -
ra vno, ri je~ je o ~u ve nom Fu dbal skom/No go me tnom sa ve zu BiH ko ji ve}
oda vno ne ra di ama ba{ ni {ta da sre di sta nje u bh. fu dba lu. Na pro tiv, sva -
ko ma lo na vi dje lo izbi je ne ka mal ver za ci ja za ko ju vje ro va tno ni ko ni kad
ne }e od go va ra ti. Umjes to da li je ~i, on sa mo po gro {a va sta nje pa bo le snik
sva ko ma lo za va pi - mo lim te, ne li je ~i me, ma zdrav sam ja. Ali uza lud,
va pa ji su sve sla bi ji jer ka kav-ta kav je do ktor se mo ra slu {a ti i li jek se mo -
ra po pi ti. Ne ki }e re }i da je ovo pre vi {e crno i pre vi {e pe si mis ti ~no, ali to je
re al nost. Bh. fu dbal ne ide ni kud, a jo{ du go ni ne }e.
Na de ipak ima ali hi tno tre ba pro mi je ni ti lje ka ra i te ra pi ju dok je bo le -
snik jo{ `iv. Ni ko ne o~e ku je Li gu {am pi ona ili ta ko ne {to, ali da mo `e i
mo ra bo lje, to je si gur no. Ili, mo `da ne mo `e. Vi dje }e mo. Ili, ne }e mo...
PENAL
Pi{e:
Go ran KA RA]
Ki nes ki ko {ar ka{ Sun Ming Ming (236 cm,
150 kg) o~aj ni ~ki po ku {a va da u|e u NBA
li gu, ~i me bi pos tao naj vi {i igra~ u is to ri ji
ove li ge. Stru~ nja ci su ga pro gla si li
pre vi {e tro mim i spo rim pa bi Ki ne zov
san mo gao os ta ti ne do sa njan.
Kad su mi prvi
put zvi `da li u Za dru,
mi slio sam da me
po dr`a va ju. Sad
znam da ti me ne
mi sle do bro,
ali ne ka, u`i vam u
to me.
Alan An der son,
ko {ar ka{ Ci bo ne
IZJAVA
SEDMICE
DA LI
ZNATE...
...DA SU NAJ VE ]E PO RAZE
U IS TO RI JI SVJET SKIH
PRVEN STA VA U FU DBA LU
PRE TRPJELE
RE PRE ZEN TA CI JE KO RE JE,
ZA IRA I SAL VA DO RA.
MA \A RI SU 1954. S 9:0
SA VLA DA LI KO RE JU, A
IS TIM REZ UL TA TOM
JU GO SLA VI JA JE
PO RA ZI LA ZA IR 1974. S
10:1 MA\A RI SU 1982.
PO TO PI LI SAL VA DOR.
Gla vni is cje li telj ne
ra di ni {ta, ve} vi je }a u
bes ko na ~nost o "fo te lja ma"
Ve dran RA DE NO VI]
Da mir [ov {i}, Ste fan To mo vi} i Ri -
jad De mi} ni su se po ja vi li na si no} njoj
pro ziv ci mla de U-21 fu dbal ske re pre -
zen ta ci je BiH u Gra di {ci/Bo san skoj
Gra di {ci, uo~i gos tu ju }e pri ja telj ske uta -
kmi ce sa Li hten {taj nom 3. ju na.
Se le ktor Bra ni mir Tu li} upu tio je
na kna dne po zi ve An to niju Sol di, gol ma -
nu [i ro kog Bri je ga, ko ji je na po su dbi u
^a plji ni, te Da miru Ome ro vi}u iz aus -
trij skog dru go li ga {a Le obe na.
"Raz go va rao sam s pred sje dni kom
NK Za gre b ko ji me oba vijes tio da se
[ov {i} ne }e mo }i oda zva ti, jer na vo dno
mo ra oba vi ti ma gne tnu re zo nan cu zbog
po vre de. Me |u tim, sim pto ma ti ~no je da
je ovo ve} dru gi put da se ovaj igra~ ne
oda zi va po zi vu. Ne `e lim re }i da iz bje -
ga va, ali je ipak tre bao do }i na pre gled
kod re pre zen ta ti vnog lje ka ra. Za to smo
mo ra li brzo rea g ova ti i umje to nje ga po -
zva ti Ome ro vi }a, dok je umjes to ope ri -
sa nog gol ma na Sla vi je To mo vi }a
po zvan Sol do. Umjes to Ri ja da De mi }a,
ko ji je ot ka zao zbog bo les ti ni smo ni ko -
ga po zva li, jer pos to ji mo gu }nost da
nam se pri klju ~i mla di na pa da~ [i be ni ka
Er min Zec", re kao je Tu li}.
Mla da re pre zen ta ci ja da nas }e u ju -
tar njim sa ti ma oba vi ti prvi tre ning u
Gra di {ci/Bo san skog Gra di {ci, na kon ~e -
ga pu tu je u Aus tri ji.
"Pu tu je mo auto bu som. Pla ni ra li
smo da u Aus tri ji os ta ne mo do utor ka,
gdje }e mo oba vi ti jo{ dva tre nin ga, a po -
slje dnja dva odra di }e mo u Li hten {taj -
nu", do dao je Tu li}.
Mla di fu dba le ri na {e ze mlje uta -
kmi cu pro tiv vr{nja ka iz Li hten {taj na
odi gra }e u sklo pu pri pre ma za pred sto je -
}e kva li fi ka cij ske me ~e ve za odla zak na
Evrop sko prven stvo.
Tu li }e vi pu le ni igra }e u gru pi sa
Vel som, Lu ksem bur gom, Ita li jom i Ma -
|ar skom. Na si no} njoj pro ziv ci Tu li }u
su se oda zva li - gol ma ni: Ibra him [e hi}
(@e lje zni ~ar) i An to nio Sol do (^a plji -
na), za tim Adin D`a fi} (Ci ba li ja, Vin -
kov ci), Ma ti jas Pe ji} (Ora {je), Ne nad
Ki so (^u ka ri ~ki), Ne boj {a Pe ji} (BSK
Bor ~a), Sa nid Mu ja ki} (La kta {i), Mir ko
@a ja (Pri mi ri je Aj dov {~i na), Al mir Be -
ki} (Slo bo da Tu zla), Sa nid Ha li lo vi}
(Sla vo nac), Ne ma nja Bil bi ja (Bo rac
Ba nja lu ka), To ni [u nji} (Zrinj ski),
Slav ko Bre ka lo ([i ro ki Bri jeg), Amer
Osma na gi} (OFK Beo grad), Da mir Hu -
si} (Zvi jez da Gra da ~ac) i Ri jad De mi}
(Ve le`). Fu dba le ri Da lio Me mi} (Val hof
Man hajm), Ne de ljko Ma li} (Ma ter -
zburg), Mu ris Me {a no vi} (Ja blo nec),
Mer sad Be dak (Alen) i Da mir Ome ro -
vi} (Le oben) eki pi }e se pri klju ~i ti u
Aus tri ji.
Mla da fu dbal ska re pre zen ta ci ja BiH oku pi la se si no} u Gra di {ci
Otpa la tro ji ca,
upi tan Zec
N. TRO GRLI]
Na kon {to su pre ki nu li sa ra dnju s Mo dri ~a
Ma ksi mom op tu `iv {i je da je na mjes ti la me~ s Ve -
le `om, iz re do va No go me tnog klu ba Ora {je sti `u
vi jes ti da su po je di ni igra ~i ovog klu ba na vo dno
u~es tvo va li u pro da ji bo do va i na mje {ta nju me ~e -
va.
Pod po se bnim po ve }a lom su ~e tvo ri ca no go -
me ta {a Ora {ja, od ko jih se za tro ji cu go vo ri da su
na vo dno su dje lo va li vi {e pu ta u na mje {ta nju uta -
kmi ca i ti me izra vno o{te ti li Ora {a ne ko ji su ove
se zo ni ispa li iz Pre mi jer li ge BiH. Usli jed ne dos ta -
t ka do ka za u Upra vi Ora {ja nit ko ni je `e lio ot kri ti
o ko mu je ri je~, ali ne ko li ko ~la no va klup skog
Pred sje dni{ tva je pot vrdi lo ka ko se su mnja da su
igra ~i sa bo ti ra li tre ne ra [e ne ra Baj ra mo vi }a i to
jo{ u su sre tu s Mo dri ~a Ma ksi mom (0:2) u Ora {ju.
"Imam pra va da su mnjam. O ime ni ma ne }u.
Oti {ao sam i ne ka Upra va to is tra `i. Pre ma me ni je
klub bio ko re ktan, a ko li ko su bi li ko rek tni i po je -
di ni no go me ta {i, ne ka se ut vr|u je. Ne `e lim se mi -
je {a ti u to. Poz dra vio sam se sa igra ~i ma i
Upra vom, za hva lio se i ko rek tno u ~et vrtak na pus -
tio Ora {je", ka zao je Baj ra mo vi}.
Ni tu ni je kraj. Na vo dno je po me nu ta troj ka
pro {le se dmi ce bez zna nja klu ba raz go va ra la s ne -
kim ~el ni ci ma Mo dri ~e o pre las ku u taj klub.
Upra va Ora {ja na ja vi la je is tra gu i ka zne.
Na mje {ta ljke u Ora {ju
Su mnji va tri igra ~a ko ji
su na vo dno vi {e pu ta
na mje {ta li uta kmi ce
Ora {je }e na re dne
se zo ne u ni `i rang
De ve tna es to qo d|s nj| P| ad De m|c. ove se zo ne
sta ndar dn| prvo t| mac ve |e za. pr| je dva de se tak da na do -
b|o je prv| po z|v u Ü-21. No. De m| ca n| je b| |o u auto bu su
za L| hten stajn. On je osje cao ma |a ksa |ost | |mao po v| se -
nu tje |e snu tem per tu ru. a d| ja qno za je - mo no nu k|e oza.
Ne mo qu da vje ru jem sta m| se de sa va. St| qao m| je
po z|v se |e kto ra Tu || ca. b|o sam naj sre tn| j| na sv| je tu | na -
kon to qa sa zna jem da |mam mo no nu k|e ozu | da cu mo -
ra t| pres ko •| t| me• u va du zu. |s t| •e De m|c.
Mo no nu k|e oza je bo |est ko ja se mo ze |z|| je •| t| sa mo
ap so |u tn|m m| ro va njem. a ko || ko ce De m|c mo ra t| pa uz| -
ra t|. jos n| je po zna to.
De mi} ima mo no nu kle ozu
Da mir [ov {i},
Ste fan To mo vi} i
Ri jad De mi} ni su
se po ja vi li na
si no} njoj pro ziv ci.
Na kna dno po zva ni
An to nio Sol do
i Da mir Ome ro vi}
Tu li }e vi
iza bra ni ci
da nas pu tu ju
u Aus tri ju,
gdje }e
odra di ti dva
tre nin ga
U sri je du pri ja telj ska
uta kmi ca
sa Li hten {taj nom
FO TO NN
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 3 Sport
Rok za pri ja vu bh.
klu bo va u evrop skim
ta kmi ~e nji ma
is te kao je ju ~e
D. KNE ZO VI], E. SKO KI]
Kraj nji rok do ko jeg je N/FS BiH tre bao u
sje di {te Evrop ske fu dbal ske fe de ra ci je (UEFA)
pri ja vi ti ime na klu bo va ko ji }e na {u ze mlju idu }e
se zo ne pred stav lja ti u europ skim na tje ca nji ma ju -
~er je is te kao.
No go me tni klub [i ro ki Bri jeg ju ~er je i slu -
`be no do bio pot vrdu da }e i se dmu go di nu zare -
dom igra ti europ ske uta kmi ce.
Tu vi jest pot vrdio je Jo sip Be van da, gla vni
taj nik klu ba:
"N/FS BiH ju ~er je UEFA po slao ime na klu -
bo va me |u ko ji ma je i ime [i ro kog Bri je ga.
Prem da je na kon sas tan ka dru gos tu panj skog po -
vje ren stva bi lo ja sno da }e umjes to Slo bo de ko ja
ni je do bi la li cen cu, [i ro ki pred stav lja ti BiH u
Euro pa li gi, do po slje dnjeg tre nut ka se u ja vnos ti
spe ku li ra lo ka ko }e Tu zla ci ipak zai gra ti u Euro pi.
Me |u tim, bi li smo svje sni da od to ga ne ma ni {ta",
ka zao je Be van da.
Ve ~e ras u 19 sa ti u klup skim pros to ri ja ma na
"Pe ca ri" odr`at }e se sje dni ca Upra vnog odbo ra na
ko joj }e se, izme |u os ta log, ras prav lja ti i o na se -
lje dni ku do sa da{ njeg tre ne ra Iva na Ka ta li ni }a.
"Tri su to ~ke dne vnog re da - ana li za se zo ne,
plan ra da za no vu, te izbor tre ne ra. Znam da ja -
vnost naj vi {e za ni ma ime Ka ta li ni }e vog na slje dni -
ka, no ne }u pre ju di ci ra ti. U igri je vi {e ime na i
uvje ren sam da }e lju di iz Upra ve iza bra ti naj bo lje
rje {e nje za klub", do dao je Be van da.
U igri je vi {e kan di da ta, spo mi nju se mno ga
ime na, a pre ma do bro upu }e nom izvo ru kan di da ti
su Ivo I{tuk, Ma ri jan Blo udek, An te ^a ~i}, Ne nad
Gra ~an i Ma ri jan Vlak.
I dok se [i ro ko bri je `a ni pri pre ma ju za euros -
ce nu, FK Slo bo da se bo ri ka ko zna i umi je da do -
bi je mjes to u Euro pa li gi.
"Uko li ko Slo bo di ne bu de omo gu }e no u~e{ -
}e u kva li fi ka ci ja ma za Li gu Evro pe, klu bo vi iz
NS Tu zlan skog kan to na pre ki nut }e sve kon ta kte s
No go me tnim/Fu dbal skim sa ve zom BiH", re kao je
ju ~e spor tski di re ktor tu zlan skog pre mi jer li ga {a
Enes Me {a no vi} i do dao:
"Sa da se sve ovo de {a va Slo bo di, su tra ko
zna ko me. Mi }e mo nas ta vi ti na {u bor bu za izla -
zak na eurosce nu, i ne }e mo se pre da ti do po slje -
dnje se kun de",
Pre ma Me {a no vi }evim ri je ~i ma, u ta bo ru
Slo bo de pri pre ma ju i tu `bu pro tiv N/FS BiH.
"Tra `i }e mo da nam na do kna de ulo `e na nov -
~a na sred stva u pro te kloj se zo ni. U go di ni ju bi le ja
mi smo na te re nu izbo ri li pla sman, ulo `i li zna ~aj na
sred stva, a oni su admi nis tra ti vnom odlu kom van
sva kog osno va odlu ~i li da nam us kra te igra nje u
kva li fi ka ci ja ma Li ge Evro pe", do da je Me {a no vi}.
[i ro ki
i slu `be no u Evro pi
N/FS BiH po slao spi sak
klu bo va u UEFA
Fu dbal ski klub Sa ra je vo pri pre -
me za na re dnu se zo nu, pre ma ri je ~i -
ma Me hme da Ja njo {a, po ~e }e 15.
ju na.
U "bor do" klu bu su ~e ka li odlu ku
No go me tnog/Fu dbal skog sa ve za BiH
o to me ko }e pred stav lja ti na {u ze mlju
u Evro pa li gi, biv {em Ku pu UEFA.
Na ime, od to ga ho }e li Slo bo da ili [i ro -
ki Bri jeg u Evro pu za vi sio je i plan
"bor do" ti ma.
S ob zi rom da je Sa vez pri ja vio
[i ro ki Bri jeg, Sa raj li je }e svo je ta kmi -
~e nje u Evro pa li gi po ~e ti u 2. ko lu
kva li fi ka ci ja, ko je je na pro gra mu 16.
i 23. ju la. Sto ga }e Ja njo{ pro ziv ku
oba vi ti 15. ju na.
"S ob zi rom da igra mo prvu uta -
kmi cu 16. ju la, on da }e mo pri pre me
po ~e ti 15. ju na. Da je bi la pri jav lje na
Slo bo da, ta kmi ~e nje u Evro pa li gi po -
~elo bi 2. ju la i on da bismo se oku pi li
8. ju na. Sa da je ja sno da }e mo s pri pre -
ma ma po ~e ti 15. ju na. U na re dnih ne -
ko li ko da na de ta ljno }e mo is pla ni ra ti
pri pre me. Ta ko |er, us ko ro }u raz go va -
ra ti sa ru ko vod stvom klu ba ka ko
bismo pre ci zi ra li am bi ci je i pla no ve za
na re dnu se zo nu", re kao je Me hmed
Ja njo{, {ef stru ~nog {ta ba Sa ra je va. Po -
red Sra je va i [i ro kog, u Euro pa li gu }e
i Sla vi ja dok }e {am pi on Zrinj ski u
kva li fi ka ci je za Li gu {am pi ona.
D.M.
Pri pre me Sa ra je va 15. ju na
"Ulja ri"
na odmo ru
Za je dni ~kom ve ~e rom Mo -
dri ~a Ma ksi ma je i zva ni ~no
za vr{i la se zo nu a nje ni igra ~i
su oti {li na odmor. Pro {lo go -
di{ nji {am pi on ove se zo ne se
je dva spa sio ispa da nja u ni `i
rang.
"Iza nas je te {ka se zo na u
ko joj smo te {kom mu kom
sa ~u va li pre mi jer li ga {ki sta -
tus. I sa da sma tram da su po -
dje le i na ka ra dan izbor
igra ~kog ka dra do ve li do to -
ga. Bi lo je li je po da smo 31.
ma ja pro {le go di ne bi li {am -
pi oni, a sa da je tu `no da smo
se bo ri li za op sta nak. Sa da ne
pro slav lja mo to ne go smo
htje li na sve ~an na ~in da se
ispoz drav lja mo jer u ovom
sas ta vu, ka da su igra ~i u pi ta -
nju, ne }e mo nas tu pa ti na re -
dne se zo ne", re kao je
Mi len ko Gra bo vac, pred sje -
dnik klu ba.
S.J.
Everton `e li Su bo ti }a
Ne ven Su bo ti}, srpski re pre zen ta ti vac pri je klom iz BiH, us ko ro bi
mo gao da na pus ti Bun de s li gu i pre se li se na Os trvo. Bri tan ski me di ji
pre no se da je za {to pe ra Bo ru si je iz Dor tmun da ve li ko in te re so va nje po -
ka zao Ever ton, na kon {to su ra ni je oko na nje ga "ba ci li" Fi oren ti na, Ba -
jern, Ro ma, Ju ven tus i Li ver pul. Dva de se to go di{ nji Su bo ti}, ko ji je
ne da vno de bi to vao za se le kci ju Srbi je, ima ugo vor s "mi li one ri ma" do
2013. go di ne. Bo ru si ja ga je do ve la iz Maj nca za 3,5 mi li ona evra, a
pro cje nju je se da bi klub iz Dor tmun da mo gao na nje mu do bra no da za -
ra di, bu du }i da je nje go va tre nu tna ci je na na tr`i {tu izme |u osam i de set
mi li ona evra.
CSKA iz Mos kve, bh. re pre zen ta -
tiv ca El vi ra Ra hi mi }a, osvo jio je
dru gi put uzas to pno Kup Ru si je po -
{to je u ne dje lju po bije dio aktu el -
nog {am pi ona Ru bin iz Ka za nja sa
1:0.
Je di ni gol na me ~u pos ti gao je
Jev ge ni Al do njin u dru gom mi nu tu
su dij ske na do kna de vre me na.
CSKA je od 13. mi nu ta igrao sa
igra ~em ma nje po {to je Pa vel Ma -
ma jev do bio crve ni kar ton zbog
pre kr{a ja nad Ale han drom Do min -
ge som.
Ru bin je na kon is klju ~e nja Ma -
ma je va pre uzeo ini ci ja ti vu i stvo rio
ne ko li ko pri li ka, ali je gol man "ar -
me ja ca" Igor Akin fe jev us pje {no
sa ~u vao svo ju mre `u. To je bio uku -
pno pe ti tri jumf u Ku pu Ru si je, po -
{to su pret ho dno osva ja li to
ta kmi ~e nje 2002, 2005, 2006. i
2008. go di ne.
CSKA je prvi rus ki tim ko ji je
osvo jio je dan evrop ski tro fej. Mos -
kov lja ni su 2005. go di ne tri jum fo -
va li u Ku pu UEFA, po sli je po bje de
nad Spor tin gom iz Li sa bo na od 3:1.
Ra hi mi }u Kup Ru si je
Sa raj li je }e
ta kmi ~e nje u Li gi
Evro pe po ~e ti u 2. ko lu
kva li fi ka ci ja
Me hmed Ja njo{
}e pro ziv ku oba vi ti
15. ju na
Vi jest da
je N/FS BiH
pri ja vio
[i ro ko bri je -
`a ne
pot vrdio
Jo sip
Be van da
[i ro ki se dmu go di nu
za re dom u Evro pi:
Stan ko Bu ba lo (li je vo)
F
O
T
O

N
N
Tu zla ci na ja vi li da }e tu `i ti N/FS BiH
Fu dba |e r| G|az qov Pen dzer sa. za ko je nas tu pa | bh. re -
pre zen ta t| vac Sa sa Pa pac. osvo j| || su ove se zo ne dvos tru ku
kru nu u Skot skoj. Na kon t| u|e prvaka u prven stvu. po b| je d| || su |
u í| na| noj uta km| c| Ku pa pro t|v Fa || k|r ka (1:0). Spa nac Na •o No vo
b|o je str| je |ac je d| noq qo |a. Na po •et ku dru qoq po |u vre me na No -
vo je usao u |qru umjes to Boj da. te na kon tr| de se tak se kun d| |qre
pos t| qao qo| ko j| je na kra ju do n|o du p|u kru nu Pen dzer su. Fa| k|rk
je ove se zo ne. u uvjer |j| vom st| |u za uzeo po s|je dnje mjes to na
prvo || qa skoj ta be ||.
Du pla kru na Pap ca
4 qpofekfmkbl!1. 6. 2009. Sport
Ba lak os ta je
u ^el si ju
Mi ha el Ba lak, ka pi ten re pre -
zen ta ci je Nje ma ~ke, pot vrdio
je da }e os ta ti u ^el si ju.
"Jo{ ni sam po tpi sao no vi
ugo vor, ali sam se do go vo rio
sa lju di ma iz Upra ve klu ba i
os ta }u u ^el si ju i slje de }e se -
zo ne", re kao je Ba lak.
Nje ma ~ki re pre zen ta ti vac
sma tra da }e lon don ski klub
slje de }e se zo ne osvo ji ti vi {e
tro fe ja. ^el si je se zo nu u Pre -
mi jer li gi za vr{io na tre }em
mjes tu, a u su bo tu je osvo jio
FA kup.
"Svi ma smo po ka za li, po se -
bno u Li gi {am pi ona, da mo `e -
mo da igra mo do bar fu dbal.
Ne mo ra mo mno go da mi je -
nja mo tim za slje de }u se zo nu.
Ima mo odli ~nu eki pu, {to je
naj va `ni je, ali po no vo }e mo
pro mi je ni ti tre ne ra i bi }e nam
po tre bno vrijeme da se na vi -
kne mo na novi na ~in ra da", re -
kao je Ba lak i po ru ~io
{am pi onu Man ~e ser ju naj te du
da }e ^el si bi ti nje gov naj ve }i
kon ku rent za osva ja nje ti tu le u
Pre mi jer li gi.
Kas te ljo nu
nu |en mi to
Ne ko li ko fu dba le ra {pan skog
dru go li ga {a Kas te ljo na tvrdi da
im je po nu |en no vac da iz gu be
uta kmi cu od Sa ra go se, pre nio
je list "El Mun do". Kas te ljon i
Sa ra go sa igra li su 11. apri la
1:1, a fu dba le ri Kas te ljo na
izje dna ~i li su u su dij skoj na do -
k na di vre me na iz je da na es ter -
ca.
Je dan od fu dba le ra ta da je re -
kao tre ne ru Pa ku Ere ri da je
ne ko li ci ni prvo ti ma ca po nu |en
no vac da iz gu be me~, a klub je
slu ~aj pri ja vio Fu dbal skom sa -
ve zu [pa ni je.
^el ni ci Kas te ljo na i Sa ve za
ni su bi li dos tu pni za ko men tar.
Sa ra go sa je tre }a u Se gun di i
izbo ri la je po vra tak u eli tu slje -
de }e se zo ne, dok je Kas te ljon
na 11. mjes tu. (Be ta)
Ja pa nu
Ki rin kup
Fu dbal ska re pre zen ta ci ja Ja -
pa na po bje dnik je tra di ci ona -
nog Ki rin ku pa, po {to je ju ~e u
To ki ju sa vla da la Bel gi ju re zul -
ta tom 4:0 i ta ko osvo ji la ma -
ksi mal nih {est bo do va.
Go lo ve za Ja pan pos ti gli su
Ju to Na ga to mo, Ken go Na ka -
mu ra, [i nji Oka za ki i Ki {o
Ja no. Osim Ja pa na i Bel gi je,
na tur ni ru je u~es tvo va la se le -
kci ja ^i lea, ko ju su Ja pan ci
pri je pet da na sa vla da li ta ko -
|e sa 4:0.
Gvar di ola
zo ve
Mal di ni ja
Pe pe Gva rdi ola, tre ner Bar -
se lo ne, po nu dio je Pa olu Mal -
di ni ju, le gen di svjet skog
fu dba la, da bu de nje gov po mo -
}nik.
Tre ner Ka ta lo na ca je izne na -
dio spor tsku ja vnost ka da je
po sli je po bje de u fi nal noj uta -
kmi ci Li ge {am pi ona nad
Man ~es ter ju naj te dom ti tu lu
po sve tio Mal di ni ju, a ko li ko
ci je ni Ita li ja na pot vrdio je i po -
zi vom u Bar se lo nu.
Vijesti
Ve dran RA DE NO VI]
Fu dbal ska re pre zen ta ci ja Bo sne i Her ce go vi ne ka -
sno si no} tre ba la je do pu to va ti u Ta {kent, gdje }e da nas
s po ~et kom u 16.05 po na {em vre me nu pro tiv Uzbe kis -
ta na odi gra ti prvu od uku pno tri pri ja telj ske uta kmi ce.
Bh. fu dba le ri, od ko jih ve }i na iz Pre mi jer li ge
BiH, oku pi li su se u pe tak u Sa ra je vu, gdje su odra di li
dva tre nin ga, a na su bo tnjem im se pri dru `io i Edin
D`e ko. Fu dba ler Vol fsbur ga, kao i ve }i na stan dar dnih
~la no va A ti ma BiH, po {te |en je "akci je Uzbe kis tan",
ali je ipak do {ao na su bo tnji tre ning ka ko bi dao po -
dr{ku ko le ga ma i po `e lio im sre }u u Azi ji.
"Do {ao sam na tre ning ka ko bih poz dra vio mom -
ke. Me |u nji ma je dos ta onih ko je po zna jem iz vre me -
na dok sam igrao u Pre mi jer li gi BiH. Si gu ran sam da
}e mom ci zna ti oprav da ti po vje re nje se le kto ra Bla `e vi -
}a i pro tiv Uzbe kis ta na os tva ri ti po vo ljan re zul tat. Po -
`e lio sam im pu no sre }e u na di da }e nas ta vi ti
kon ti tu itet do brih re zul ta ta re pre zen ta ci je BiH pod 'di -
ri gen tskom' pa li com se le kto ra Bla `e vi }a", re kao je
D`e ko, na pa da~ Vol fsbur ga, aktu el nog prva ka Nje ma -
~ke.
Edin D`e ko u su bo tu je i tre ni rao sa re pre zen ta ci -
jom. Kao i na prvom tre nin gu u pe tak, ta ko i na onom
su bo tnjem se le ktor Bla `e vi} ni je for si rao svo je iza bra ni -
ke. Po no vo je odi grana me |u so bna uta kmi ca izme |u
"ze le nih" i "pla vih", ali za ra zli ku od pet ka ka da je re zul -
tat bio 3:3, ovo ga pu ta pre dvo |e ni D`e kom sla vi li su
"ze le ni" sa 1:0 po got kom Sa {e Kaj ku ta.
"Na kon dva odra |e na tre nin ga mo gao sam se jo{
je dnom uvje ri ti da je ovo po dne blje ve li ki ra sa dnik ta le -
na ta. Mno gi mom ci su me pri ja tno izne na di li svo jim po -
ten ci ja lom i na dam se da }e ta ko bi ti i na uta kmi ci pro tiv
Uzbe kis ta na. Mo gao sam pri mije ti ti da se svi tru de i bo -
re za mjes to u eki pi", re kao je Mi ro slav Bla `e vi}.
Bh. ek spe di ci ja u Uzbe kis tan je otpu to va la ju ~e u
ra nim ju tar njim sa ti ma le tom iz Sa ra je va pe ko Is tan bu -
la. U Tur skoj su ima li {es to sa tnu pa uzu, te su tek kas no
si no} tre ba li do pu to va ti na odre di {te. U Azi ju je od ~la -
no va stru ~nog {ta ba, osim Bla `e vi }a otpu to vao jo{ sa -
mo po mo }ni tre ner Ivi ca Bar ba ri}, dok }e se Bor ~e
Sre do je vi} i te ner golma na En ver Lu gu {i} pri klju ~i ti
eki pi uo~i uta kmi ca sa bh. se le kci jom no vi na ra (5. ju na
u Sa ra je vu) i Oma na (9. ju na u Ka nu).
"Pred na ma su tri kon trol ne uta kmi ce i `e li mo sve
tri po bje de. U Uzbe kis ta nu }e mo nas tu pi ti u kom bi no -
va nom sas ta vu, u ko jem su mno gi igra ~i po prvi put
do bi li po ziv u re pre zen ta ci ju, ali od njih o~e ku je mo da
se do ka `u i even tu al no na me tnu se le kto ru za ne ku od
na re dnih uta kmi ca", re kao je Bar ba ri}.
Da na{ nju uta kmi cu Uzbe kis tan - BiH di rek -
tno }e pre no si ti BHT 1. Po vra tak re pre zen ta ci je
u Sa ra je vo pla ni ran je za ~et vrtak.
Pred na ma su
tri uta kmi ce
i `e li mo sve
tri po bje de,
re kao
po mo }ni
tre ner Ivi ca
Bar ba ri}
Fu dbal ska
re pre zen ta ci ja
BiH da nas
igra pri ja telj sku
uta kmi cu pro tiv
Uzbe kis ta na
Bh. se |e kc| ja no v| na ra. ko ju ce pre -
dvo d| t| Dra qan Jo v|c. tre ner Zr|nj skoq. oku p| -
ce se pre ko su tra u Sa ra je vu. Na sp|s ku. ko j|
je sa •| njen uz kon su| ta c| ju s no v| na r| ma ve c| -
ne bh. spor tsk|h re da kc| ja su: qo| ma n|: Po -
meo M| tro v|c (Kec ske me t| TE) | De n|s Muj k|c
(S|o bo da), od bra na: Su vad Gra bus (ln ter -
b|ok). E| v|r Oo ||c (ve |ez). Oqnjen vra njes
(Orve na zvez da). E| m|r Ku du zo v|c (S|o bo da).
v|as t| m|r Jo va no v|c (S|a v| ja). Ka ja Po qu|j (S|a -
ven Be |u po). Ta r|k Oe r|c (P| je ka) | Bo jan Pe -
qo je (S|a v| ja), ve zn| red: Ahmed A|| spa h|c
(S| be n|k). Ba r|o Bo z|c (Üj pest). Mu ha med
Muj k|c (S|o bo da). Ðor de Kam ber (D| os qjor).
Ju suí Da j|c (Tu b| ze). Ma h|r Ha dz| re s|c (Ka na -
da). Sa m|r Be kr|c (Ze |je zn| •ar). Ed|n Hu s|c
(O| ba || ja). ve || bor Ðu r|c (Zr|nj sk|), na pad: A|en
Sko ro (Sa ra je vo). Em|r Ha dz|c (Oe ||k). Aj d|n
Ma hmu to v|c (Te p|| ce) | Da || bor Pan dza (Sa ra -
je vo).
Oku plja nje
"no vi na ra" u sri je du
De nis
Muj ki}
A|en Sko ro. na kon uta km| ce sa
Üzbe k|s ta nom. b| ce pre ko man do van u
bh. no v| nar sku se |e kc| ju qdje ce mu
naj vj ero va tn| je pr| pas t| | ka p| ten ska tra -
ka.
Pr| je sve qa dra qo m| je da sam po -
no vo u re pre zen ta c| j|. Kao | pr| je ne ko || -
ko qo d| na po no vo sam do b|o po z|v da
|qram pro t|v je dne az|j ske ek| pe. Po s|je -
dnj| put |qrao sam u Ja pa nu | sa da u
Üzbe k|s ta nu. Po •as cen sam na ra vno |
po z| vom u bh. no v| nar sku se |e kc| ju. re -
kao je Sko ro. prvo t| mac Sa ra je va.
[ko ro ka pi ten
na kon Azi je
D`e ko po `e lio
ko le ga ma
Edin D`e ko
tre ni rao
u su bo tu
FO TO NN
Nje ma •ka ra d|o-sta n| ca Doj •e
ve |e uvrst| |a je re pre zen ta t|v ce Bo sne | Her ce -
qo v| ne | |qra •e nje ma •koq sam p| ona vo| -
ísbur qa Zvjez da na M| s| mo v| ca | Ed| na
Dze ku u naj bo |j| t|m Bun de s || qe za se zo nu
2008/2009. M| s| mo v|c je ove se zo ne sru s|o
re kord u as|s ten c| ja ma a Dze ko | Gra í| te su
za je dno pos t| q|| uku pno 54 qo |a. v| se ne qo
b| |o ko j| tan dem u |s to r| j| || qe.
Me du naj bo |j| ma svo je mjes to je na sao |
Ne ven Su bo t|c ko j| je ta ko de pro r| je k|om
|z B|H. koj | je od|u •|o da obu •e dres
Srb| je.
Naj bo |j|h 11 pre ma |zbo ru rad|o-stan-
|ce Doj •e ve |e: Dro bn| (Her ta). Su bo t|c
(Dor tmund). S| mu n|c (Her ta). Lam (Ba -
jern). Ke d| ra (Stut qart). M| s| mo v|c (vo| ís-
burq). Dzo uns (Sa| ke). P| be r| (Ba jern).
Gra í| te (vo| ísburq). Dze ko (vo| ísburq). Go -
mes (Stut qart).
Ni {ta bez bh. dvoj ca
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 5 Sport
TERMOMETAR
SEDMERAC
Tu zla ci bez
evros ce ne
Fu dba |e r| S|o bo de ove qo d| -
ne ne ce u Evro pu |ako su to
p|a sma nom u Pre m| jer || q| B|H
za s|u z| ||. N| su do b| || || cen cu od
N/FS B|H a pra v| ra z|oq | da |je
n| je ja san. Je dn| tvrde da su to
ne| zme re na du qo va nja pre ma
|qra •| ma a dru q| da je to su -
spen z| ja za ko ju u Tu z|| ka zu da
n| ne zna ju da pos to j|. Sto je
jos qo re n| u bh. ku c| íu dba |a
n| su 100% s| qur n| da su spen z| -
ja pos to j| a ako pos to j|. on da
su sv| me •e v| ko je je S|o bo da
od| qra |a ne re qu |ar n|. Za vrz|a -
ma ko ju n| ko ne zna a | ne po -
ka zu je ze |ju da od qo ne tne.
Bo kser ska
sta ja }i ca
Ne uma nju ju c| ov|m sja jan
re zu| tat bo kse ra S|a v| je. te sko
se ote t| ut|s ku da po put os ta ||h
spor tsk|h ta km| •e nja u na soj
ze m|j|. | bh. boks vec du ze vr| -
je me sta qn| ra. bar kad je u pu -
ta nju k|up sko ta km| •e nje.
Os|m ba nja |u •koq k|u ba. os ta -
|o bo kser sko drus tvo ne po ka -
zu je zna ke v| d|j| voq na pret ka.
Tu | ta mo b|je sne ne k| po je d| -
nac a|| ko |e kt| vnoq po ma ka ne -
ma.
Kao | za os ta |e spor tske ko |e -
kt| ve | za bo kser ske k|u bo ve
naj ve ca ko •n| ca ra zvo ju je |o sa
í| nan s|j ska s| tu ac| ja.
Sla vi ji Kup BiH
Fu dba |e r| S|a v| je po prv| put u
svo joj |s to r| j| osvo j| || su pe har
Ku pa Bo sne | Her ce qo v| ne. sto
|m je b|o | prv| tro íej u |s to r| j|.
lako su |ma || za os ta tak od dva
qo |a |z prvoq me •a sa S|o bo -
dom. us pje || su da qa na don -
ka de | bo |j|m |zvo de njem
pe na |a pr| qr|e kru nu. S|a v| ja je
po red sam p| ona Pre m| jer || qe
B|H Zr|nj skoq ove se zo ne b| |a
je dna od naj kva || te tn| j|h ek| pa u
na soj ze m|j| pa ne •u d| sto je
je dna od t| tu |e ot| s|a u ls to •no
Sa ra je vo. lpak. ne b| b| |o ne za -
s|u ze no n| da je S|o bo da s|a v| -
|a jer po kva || te tu |s to ta ko
za s|u zu je ovaj pe har.
ne dje lja
24. ma ja
Ko {ar ka {i ce @e lje zni ~a ra u 5. ko lu Li ge 4 BiH
na do ma }em par ke tu sa vla da le su Mla di Kra ji {nik
re zul ta tom 97:57 i ta ko go to vo osi gu ra le ti tu lu
prva ka BiH.
Naj bo lji bh. atle ti ~ar Ham za Ali} osvo jio je
prvo mjes to u ba ca nju ku gle na uvo dnom ta kmi -
~e nju Me |u na ro dne li ge za Ve li ku na gra du Slo -
ven ske Bis tri ce. Tri de se to go di{ nji ~lan Atlet skog
klu ba Ze ni ca sla vio je sa hi cem od 20.07 m, {to je
za sa mo je dan cen ti me tar ma nje od nje go vog naj -
bo ljeg re zul ta ta se zo ne ka da je osvo jio prvo mjes -
to na mi tin gu u Ba ru.
po ne dje ljak
25. ma ja
Dru gos te pe na ko mi si ja No go me tnog/Fu dbal -
skog sa ve za Bo sne i Her ce go vi ne odba ci la je `al -
bu NK Slo bo da ve za nu za iz da va nje li cen ce za
nas tup u evrop skim ta kmi ~e nji ma za na re dnu se -
zo nu.
Ne za do vo ljni ova kvom odlu kom iz tu zlan skog
klu ba na ja vi li su `al be UEFA, FI FA i SI PA. Ta ko -
|e, na ja vi li su da }e po dni je ti kri vi ~ne pri ja ve pro -
tiv Mu ni ba U{a no vi }a, v.d. ge ne ral nog se kre ta ra
N/FS BiH, i Ni ha da Ho d`i }a, v.d. di re kto ra Od -
sje ka za li cen ci ra nje, ko je sma tra ju na jod go vor ni -
jim za ne do bi ja nje li cen ce.
uto rak
26. ma ja
U dvo ra ni "Mir za De li ba {i} - Sken de ri ja" odi -
gra na je prva fi nal na uta kmi ca plej-ofa za prva ka
Bo sne i Her ce go vi ne za ko {ar ka {e.
Ve li ko izne na |e nje pri re di li su gos ti, ko {ar ka {i
[i ro ki Ero ne ta, ko ji su re zul ta tom 87:78 sa vla da li
do ma }u Bo snu ASA Bh. te le kom i ta ko stvo ri li
ve li ku pre dnost uo~i re van {a na do ma }em par ke -
tu.
Klub iz "Pe ca re" odi grao je odli ~no, a po se bno u
dru gom po lu vre me nu, dok iza bra ni ci tre ne ra Vla -
de Vu ko i~i }a o~i to ni su ima li svoj da n.
sri je da
27. ma ja
Fu dba le ri {pan ske Bar se lo ne osvo ji li su na slov
prva ka Evro pe. Bar se lo na je u fi nal noj uta kmi ci
Li ge prva ka igra noj na Olim pij skom sta di onu u
Ri mu po bi je di la Man ~es ter ju naj ted re zul ta tom
2:0 (1:0). Go lo ve za {pan ski klub pos ti gli su Sa -
mo el Eto u 10. i Li onel Me si u 70. mi nu ti. Ka ta -
lon skom klu bu bio je ovo tre }i na slov evrop skog
prva ka, a ti tu le je osva jao jo{ 1992. i 2006. go di -
ne.
~et vrtak
28. ma ja
Fu dba le ri Sla vi je osvo ji li su na slov po bje dni ka
Ku pa BiH za se zo nu 2008/09.
U fi nal noj re van{ uta kmi ci Sla vi ja je u Is to ~nom
Sa ra je vu, pred oko 3.500 gle da la ca, sa vla da la Slo -
bo du sa 2:0, a po {to su iden ti ~nim is ho dom Tu zla -
ci sla vi li na do ma }em te re nu, o eki pi ko ja }e
po ni je ti pe har odlu ~i va lo se izvo |e njem je da na es -
te ra ca.
Ko na ~nu po bje du do ma }a eki pa izbo ri la je u za -
dnjoj se ri ji pe na la, ka da je gol man Lu ~i} od bra nio
{ut Pro da no vi }a.
petak
29. ma ja
Na Ili d`i se oku pi la fu dbal ska re pre zen ta ci ja
Bo sne i Her ce go vi ne uo~i pri ja telj ske uta kmi ce
pro tiv se le kci je Uzbe kis ta na. Se le kto ru Mi ro sla vu
- ]i ri Bla `e vi }u oda zva li su se svi po zva ni igra ~i,
a na put u Ta {kent je di no ne }e ke nu ti Bo jan Re go -
je, igra~ Sla vi je iz Is to ~nog Sa ra je va, ko ji je u fi -
nal noj uta kmi ci Ku pa BiH pro tiv Slo bo de za do bio
po vre du ku ka. Tre ner Vla da Vu ko i~i} pro du `io
ugo vor s Ko {ar ka {kim klu bom Bo sna ASA Bh.
te le kom na jo{ ~e ti ri go di ne.
su bo ta
30. ma ja
Ko {ar ka {i ce @e lje zni ~a ra UNIQA osvo ji le su
na slov prva ka Bo sne i Her ce go vi ne. U su sre tu po -
slje dnjeg, {es tog ko la Li ge 4 prven stva BiH @e lje -
zni ~ar je u Ze ni ci po bi je dio ^e lik sa 70:48.
Sa ra jev ska eki pa ta kmi ~e nje je okon ~a la s pet po -
bje da i je dnim po ra zom. Is ti omjer imao je i Mla di
Kra ji {nik, ali je @e lje zni ~ar do {ao do na slo va za -
hva lju ju }i bo ljem sko ru u me |u so bnim du eli ma.
Ko {ar ka {i [i ro ki Ero neta osvo ji li su na slov prva -
ka BiH. Na kon tri jum fa u prvom me ~u u Sa ra je -
vu, [i ro ki je i u uz vra tnoj uta kmi ci fi na la plej-ofa
prven stva BiH u dvo ra ni "Pe ca ra", pred oko 5.000
gle da la ca, sa vla dao Bo snu ASA BHT sa 81:75
(19:26, 20:11, 20:22, 22:16). [i ro ko bri je `a ni ma je
ovo {es ti na slov prva ka BiH.
Uta kmi ca u Te {ken tu igra se
da nas s po ~et kom u 16.05 po
na {em vre me nu uz di re ktan
pre nos na BHT 1. Iza bra ni ci
se le kto ra Mi ro sla va Bla `e vi }a
na odre di {te su tre ba li sti }i
ka sno si no} na kon {es to sa tne
pa uze u Is tan bu lu
sre }u
Zvjez dan
Mi si mo vi}
Pri ja tno izne na |en
za la ga njem:
Mi ro slav Bla `e vi}
6 qpofekfmkbl!1. 6. 2009. Sport
Ju gu ti tu la
Va ter po lis ti du bro va ~kog Ju -
ga CO osvo ji li su se dmu ti tu lu
prva ka Hrvat ske, a uku pno 29.
dr`a vnog prva ka. Oni su u tre -
}em su sre tu fi na la doi gra va nja
za gre ba ~ku Mla dost sa vla da li
sa 10:7 (2:3, 0:1, 5:2, 3:1) i do
tro fe ja do {li po bje dom od 3:0 u
se ri ji. Naj bo lji u Ju gu bio je
ka pi ten Mi ho Bo {ko vi} sa ~e ti -
ri po got ka, a Za gre p~a ne je
pre dvo dio Ivan Bu lju ba {i}, ko -
ji je je di ni kod Mla dos ti uspio
pos ti }i dva po got ka. Za Jug
CO ovo je bi la izu ze tno us pje -
{na se zo ne. Pri je osva ja nja
prven stva tri jum fo va li su u Ku -
pu Hrvat ske i u prvom iz da nju
Ja dran ske li ge, dok su u Evro -
li gi za uze li tre }e mjes to.
Al breht
po no vo
tre ni ra
[vaj car ski ski ja{ Da ni jel Al -
breht (26) po ~eo je pro {log vi -
ken da la ga no tre ni ra ti na kon
te {ke po vre de ko ju je za do bio
u ja nu aru pri li kom pa da u Ki -
cbi lu. Al breht je do `i vio te {ku
po vre du na tre nin gu spus ta na
sta zi "[trajf". Na let vje tra po di -
gao mu je ski je u vazduh pri li -
kom du gog sko ka pred ci ljnom
ra vni nom, a pri li kom pa da na
le |a do bio je te {ke po vre de
gla ve i unu tra{ njih or ga na (plu -
}a). Tri se dmi ce je le `ao na in -
ten zi vnoj nje zi Uni ver zi tat ske
bol ni ce u In sbru ku u umje tno
iza zva noj ko mi, a dva mje se ca
na kon ne sre }e za po ~eo je pro -
ces re ha bi li ta ci je. Du go se ni je
zna lo da li }e [vaj ca rac ika da
vi {e ski ja ti, ali vi jest da je odra -
dio prvi tre ning da je na du da
}e mo ga po no vo gle da ti na ve -
li kim ta kmi ~e nji ma.
Tri jumf
Par ti za na
Ru ko me ta {i Par ti za na osvo ji li
su ti tu lu prva ka Srbi je po {to su
u po slje dnjem ko lu Su perli ge u
Ba ~koj Pa lan ci sa vla da li do ma -
}i Tar ket sa 31:29. Par ti za nu je
to se dma ti tu la dr`a vnog prva ka
i prva po sli je 2003. Ko lu ba ra }e
kao po bje dnik Ku pa Srbi je igra -
ti u Ku pu ku po va, a Crve na
zvez da je tri jum fom pro tiv di -
rek tnog ri va la Me ta lo plas ti ke
(36:33) obe zbi je di la u~e{ }e u
Ku pu EHF. Iz Li ge su ispa li po -
slje dnje pla si ra na @u pa i Pla nin -
ka, ko ja je zbog lo {i jeg
me |u so bnog odno sa s PKB-om
za uze la 15. mjes to. No vi ~la no -
vi Prve li ge su Di na mo i Sme -
de re vo.
Po re dak: Par ti zan 55 bo do va,
Ko lu ba ra 53, Crve na zvez da 41,
Me ta lo plas ti ka 39, Ju go vi} 33...
"\i ro"
star tu je u
Am ster da mu
Slje de }i "\i ro" star to va }e u
Am ster da m, obja vio je u ju ~e
di re ktor trke An |e lo Zo me -
gnan. Ovo 93. iz da nje "\i ra"
po ~e }e trkom na hro no me tar, a
slje de }e dvi je eta pe }e se
odr`a ti u Ho lan di ji. Ho lan di ja
}e ta ko u ma nje od go di nu da -
na bi ti do ma }in tri ve li ke bi ci -
klis ti ~ke trke jer }e "Vu el ta
2009." star to va ti iz Ase na, a
"Tur de Frans 2010." iz Ro ter -
da ma. "\i ro" je ve} vo `en u
Ho lan di ji i to 2002.
Vijesti
Ma ja PRE DRA GO VI]
Svjet sko prven stvo u raf tin gu "Ba nja lu ka 2009" i nje gov
or ga ni za tor Raf ting klub Ka njon do bi li su ri je ~i po hva le od
stra ne pred sta vni ka Svjet ske raf ting fe de ra ci je, ta kmi ~a ra, bh.
gra |a na, a za do volj svo ura |e nim is ta kao je i Ale ksan dar Pas -
tir, di re ktor [am pi ona ta svi je ta.
Svjet sko prven stvo je odr`a no od 17. do 24. ma ja u Bo sni
i Her ce go vi ni, a raf te ri iz 53 ti ma iz 34 ze mlje s pet kon ti ne ta -
na ta kmi ~i li su se na ri je ka ma Vrbas i Ta ra.
BiH je or ga ni za ci jom 8. SP u{la u is to ri ju po ma so vnos ti
ta kmi ~e nja, po to me {to je ta kmi ~e nje odr`a no na dvi je ri je ke,
ali i po no }noj sla lom trci na ko ju su u Ka njo nu po se bno po no -
sni.
PAS TIR: Is kre no, pre ma {i li smo i svoja o~e ki va nja i o~e -
ki va nja Svjet ske raf ting fe de ra ci je (IRF). Ni smo bi li svje sni
do kle }e do }i po dr{ka in sti tu ci ja i lju di, a po se bno gra |a na Ba -
nja lu ke. Sve ~a nu ce re mo ni ju otva ra nja i ta kmi ~e nje u sla lo mu
vi dje lo je oko 50.000 lju di. To je bi la naj ve }a po dr{ka ne sa mo
za raf ting ta kmi ~e nja, ve} i dru gih ve li kih do ga |a ja. Ta ko |e,
to kom osam da na ni je se de sio ni je dan in ci dent, ni je iz go vo re -
na ni je dna ru `na ri je~ i to je za me ne naj ve }i us pjeh. Ako vam
ka `em da je SP prvi put di rek tno pre no {e no na te le vi zi ji i da
pre nos ni je ka snio nije dne se kun de zna te da je or ga ni za ci ja bi -
la odli ~na.
NN: [ta je bi lo naj te `e ura di ti to kom or ga ni za ci je SP?
PAS TIR: Za one ko ji ni su upo zna ti ima li smo de {a va nja
na ~e ti ri lo ka ci je i ni je bi lo la ko sve or ga ni zo va ti ka ko bi sve
fun kci oni sa lo ka ko tre ba. Ce re mo ni ja otva ra nja je bi la na Trgu
Kra ji ne, a tog da na su tre ni nzi na sta zi Bi je li buk, ko ja je uda -
ljena 30 ki lo me ta ra od Ba nja lu ke, tra ja li do 16 ~a so va. Tre ba lo
je sve ta kmi ~a re smjes ti ti u ho te le i oko 70 ~a ma ca pre ve sti do
gra da ka ko bi sve bi lo spre mno za otva ra nje. Na kon sprin ta i
H2H na Bi je lom bu ku, no vi iza zov za nas bio je tran sport na
Ta ru, gdje je pre ko Crne Go re tre ba lo da pre ve ze mo oko 700
lju di, ~am ce...
NN: Ipak, naj ve }i iza zov je bi lo sla lom ta kmi ~e nje u
ka njo nu Ti je sno na ri je ci Vrbas?
PAS TIR: Ta ko je. Mo ra li smo da obe zbi je di mo 20 auto -
bu sa za pre voz ta kmi ~a ra, su di ja i lo gis ti ke. U or ga ni za ci ji je
bi lo vi {e od 550 lju di i 100 onih ko ji su bi li di rek tno uklju ~e ni
u or ga ni za ci ju. To su lju di ko ji ni su spa va li 15 no }i, ko ji su ra -
di li na pos tav lja nju sla lom sta ze i ra di li sve lo gis ti ~ke po slo ve.
NN: Od SP o~e ku je te po zi ti vne po slje di ce. Ka kve?
PAS TIR: Po slje di ce SP ve} ima mo, a pra vi efe kat }e -
mo vi dje ti u na re dnih ne ko li ko go di na. O ovom do ga |a ju se
pri ~a u ci je lom svi je tu, dobi ja mo po zi ve iz mno gih tu ris ti -
~kih agen ci ja ko je `e le da do |u u Ba nja lu ku. Do la zak su na -
ja vi li ^e si, Slo va ci, Slo ven ci. To kom SP je tra `en kre vet
vi {e i sat vi {e u ugos ti telj skim obje kti ma. Tu je grad Ba nja -
lu ka iza {ao u su sret i pro du `io ra dno vri je me ugos ti telj skih
obje ka ta. Pri vre dni su bje kti su ima li zna ~a jan pri hod od SP
u raf tin gu. Od ne po zna te des ti na ci je Ba nja lu ka je pos ta la top
tu ris ti ~ka des ti na ci ja svi je ta.
NN: Raf ting klub Ka njon kon stan tno na pre du je. Ko ji
je na re dni cilj?
PAS TIR: Nas tav lja mo s ra zvo jem tu ri zma i mi slim da je
to uz po dr{ku in sti tu ci ja ne za us tav lji vo. [to se ti ~e spor tskog
di je la, nas tav lja mo s re do vnim akti vnos ti ma. Pri pre ma mo se
za Evrokup, ko ji }e bi ti odr`an u sep tem bru, tu je i Li ga BiH, a
si gu ran sam da }e mo za ne ko li ko go dna po no vo u Ba nja lu ci
or ga ni zo va ti Evrop sko prven stvo. Bi }e tu i ta kmi ~e nja u ka ja -
ku, raf ting re pre zen ta ci je }e ov dje do la zi ti na tre nin ge, ta ko da
}e Ba nja lu ka bi ti cen tar za vo de ne spor to ve. Ta ko |e, stvo ri li
smo no vi mo del or ga ni za ci je, a to je da svi za je dno u~es tvu je -
mo u or ga ni za ci ji ne kog do ga |a ja. Ka njon }e po dr`a ti i po mo -
}i or ga ni za ci ju fu dbal ske ili ru ko me tne uta kmi ce, kon ce ra ta i
dru gih do ga |a ja.
Pre ma {i li sva
o~e ki va nja
Ale ksan dar Pas tir, di re ktor
Svjet skog prven stva u raf tin gu "Ba nja lu ka 2009"
Da po |a ko ra zb| ja mo pre dra su de o B|H |
da je to me do pr| n| je |o SP u raí t|n qu qo vo r| pr| •a
Mar se |e Po has |z Kos ta r| ke.
Mar se |a je os ta |a da z| v| u Ba nja |u c|. Ov dje joj
se do pa da. a ra d| ce u Paí t|nq k|u bu Ka njon kao
pro íe s| ona| n| sk| per. Ona ce b| t| prv| zva n| •n|
zen sk| sk| per u B|H | pro mo v| sa ce na se r| je ke.
re kao je Pas t|r.
Kos ta ri kan ka
pre se li la u Ba nja lu ku
Ko || k| je b|o bu dzet Svjet skoq prve nstva
u raí t|n qu. kao | mno q| de ta |j| u ve z| s ov|m ve || -
k|m spor tsk|m do qa dajem u B|H b| ce po zna t|
us ko ro.
Za vrsna sje dn| ca Or qa n| za c| onoq odbo ra ce
b| t| odrza na ovoq mje se ca | ta da ce mo |ma t| v| -
se |n íor ma c| ja o SP. me du ko j| ma su | one ko je
se t| •u í| na sn| ja. re kao je Pas t|r.
Slje de }i mje sec
o fi nan si ja ma
Mu sk| bh. t|m. ko j| su •| n| || •|a no v| Üna
Akva r| jusa. za uzeo je 21. po z| c| ju u qe ne ra| nom p|a -
sma nu. dok su dje voj ke |z Ka njo na b| |e 13.
Za do vo |jan sam nj| ho v|m nas tu p| ma. Za mu sku
re pre zen ta c| ju B|H ovo je b| |o dru qo u•es ce na SP. a
za zen sku prvo. vje ru jem da ce na s| t| mo v| na na re -
dn|m svjet sk|m prven st| ma b| t| jos bo |ja. re kao je
Pas t|r.
Do bri nas tu pi bh. ti mo va
Za hva ||o b|h sv|m qra da n| ma Ba nja |u ke ko j|
su po drza || raí t|nq. Ba nja |u •a n| su naj ve c| kr| t| •a r|. a
do |as kom na ce re mo n| ju otva ra nja | na ta km| •e nja su
po ka za || da su d|o ve || ke pr| •e | |s kre no |m za hva |ju -
em na po drsc|. |s ta kao je Pas t|r.
Za hval nost
Ba nja lu ~a ni ma
Sve ~a nu ce re mo ni ju
otva ra nja i ta kmi ~e nje u
sla lo mu vi dje lo oko 50.000 lju di
Po slje di ce SP ve} ima mo,
a pra vi efe kat }e mo vi dje ti
u na re dnih ne ko li ko go di na.
O ovom do ga |a ju se pri ~a u
ci je lom svi je tu, re kao Pas tir
Ale ksan dar
Pas tir
F
O
T
O

N
N
Dje voj ke iz Ka njo na bi le su 13. na SP
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 7 Sport
Go ran KA RA]
Fu dba le ri Ru dar Pri je do ra no vi su {am pi oni
Re pu bli ke Srpske na kon {to su u su bo tu u 28. ko lu
Prve li ge s 1:0 sa vla da li Slo gu pa }e od na re dne
se zo ne bi ti ~lan Pre mi jer li ge Bosne i Hercego-
vine. Dva ko la pri je kra ja ta kmi ~e nja Pri je dor ~a ni
su na ne dos ti `nih de vet bo do va is pred dru go pla si -
ra ne Ko za re ko ja je u ovom ko lu po ra `e na na gos -
to va nju kod Gla sin ca (2:1).
"Igra ~i su bi li pod pri tis kom jer po bje da u
ovoj uta kmi ci nam je do no si la {am pi on sku kru nu i
pla sman u Pre mi jer li gu Bosne i Hercegovine. Us -
pje li smo pos ti }i taj je dan va `an gol iz pe na la. Bi li
smo bo lji u ovom me ~u i os tva ri li smo cilj. Mo gu
sa mo da ~es ti tam igra ~i ma. Na ovom me ~u i
tokom prvenstva po ka za li su da vri je de.
Pri je dor za slu `u je da ima klub u Pre mi jer li gi
ka ko zbog fu dba le ra, ta ko i zbog na vi ja ~a ko ji su
nas be zre zer vno bo dri li to kom ci je le se zo ne", re -
kao je Darko Nes to ro vi}, tre ner Ru dar Pri je do ra
ko ji je do bio po nu du ze ni ~kog ^e li ka, ali je do dao
da `e li prvo da raz go va ra sa Upra vom Ru da ra o
os tan ku u Pri je do ru.
Re zul ta ti 28. ko la: Slo bo da - Je di ns tvo 3:2,
Dri na (Z) - Su tjes ka 1:1, Fa mos - Mla dost 3:0, Ru -
dar Pri je dor - Slo ga 1:0, BSK - Bo rac ([) 1:1, Pro -
le ter - Lju bi} 2:3, Ra dnik - Dri na HE 2:1, Gla si nac
- Ko za ra 2:1.
Pa ro vi 29. ko la (3. juna): Gla si nac - Slo bo da,
Ko za ra - Ra dnik, Dri na He - Pro le ter, Lju bi} -
BSK, Bo rac ([) - Ru dar Pri je dor, Slo ga - Fa mos,
Mla dost - Dri na (Z), Su tjes ka - Je din stvo.
Fu dba le ri iz Pri je do ra obezbijedili ti tulu {am pi ona Republike Srpske
Ru dar u Pre mi jer li gi
Pro le ter 2
Lju bi} 3
Str| je| c|: 1:0 Pa s|c u 18. 1:1 Po po v|c u 39. 2:1
Pa s|c u 40. 2:2 Po po v|c u 51. 2:3 Po po v|c u
61. m| nu tu. Sta d| on Pa do ||n ka. G|e da |a ca -.
Su d| ja: Pa de Er |e t|c (Mo dr| •a) 7. Zu t| kar to n|:
S| ja ko v|c (Pro |e ter). Nje qo m| ro v|c (Lju b|c).
PPO LE TEP: Da v| vo d|c 6. Jor q|c 6.5. Ga •|c 6.
S| ja ko v|c 6 (od 52. m| nu ta La |e 6). Po po v|c
6.5. Ðe ka no v|c 6. Do ||c 6. Je ||c 6.5. N| k|c 6.
Ka p|c 7 (od 75. m| nu ta Ga |a m|c -). Pa s|c 7.
LJÜ BlO: Sa r|c 6. S| m|c 6. Pas to v|c 6.5 (od 74.
m| nu ta Su sak -). Pe zer 7. M| |o je v|c 6.5. Nje qo -
mro v|c 7. Ste q|c 7 (od 55. m| nu ta Jo va n|c 6).
B|a qo je v|c 6.5. Po po v|c 7.5. va s|c 6. La z|c 6
(od 46. m| nu ta Ba |a ban -). lqra• uta km| ce:
lqor Po po v|c.
1. Ru dar P. 28 17 9 2 47:18 60
2. Ko za ra 28 15 6 7 50:24 51
3. Ra dnik 28 14 7 7 45:29 49
4. Pro le ter 28 11 8 9 36:30 41
5. Dri na (Z) 28 11 6 11 37:32 39
6. BSK 28 11 5 12 31:35 38
7. Su tjes ka 28 10 7 11 30:30 37
8. Lju bi} 28 11 4 13 30:38 37
9. Fa mos 28 10 6 12 39:44 36
10. Bo rac ([) 28 10 6 12 32:38 36
11. Mla dost 28 11 3 14 26:34 36
12. Slo ga 28 9 8 11 25:32 35
13. Slo bo da 28 9 6 13 34:37 33
14 Dri na HE 28 9 6 13 22:41 33
15. Gla si nac 28 10 4 14 31:40 31
16. Je din stvo 28 9 3 16 28:41 30
Mo gu da ~es ti tam
igra ~i ma. Na ovom me ~u
i tokom ci je le se zo ne
po ka za li su da vri je de,
ka `e tre ner Ru da ra
Fu dba |e r| sa ra jev skoq O||m p| ka. || de r| na ta be || Prve || qe Fer de ra c| je B|H. u 29. ko |u pro s|oq
v| ken da re m| z| ra || su na do ma cem te re nu pro t|v qrad skoq r| va |a SASK Na pret ka. Üta km| ca je |qra na
na O||m p|j skom sta d| onu As|m Fer ha to v|c Ha se - Ko se vo. a okon •a na je re zu| ta tom 1:1. Pe zu| ta t|
29. ko |a: SA PA JE vO: O||m p|k - SASK Na pre dak 1:1. KA KANJ: Pu dar - v| tez 2:0. GA BE LA: GOSK -
Ozren 4:2. BA NO vl Ol: Bu du cnost - Brat stvo 1:0. ZE POE: Ze p•e - Kra j| na 1:0. Ml O Nl OA: Om|a d| nac
- Oa p|j| na 4:1. Bl HAO: Je d|n stvo - Tro q|av 3:0. BÜ GOJ NO: ls kra - Bo sna 1:0. Po re dak: O||m p|k 60.
Pu dar 50. Je d|n stvo 49. Bu du cnost 47. Bo sna 46. ls kra 46. GOSK 45. Om|a d| nac 44. Ze p•e 43.
SASK Na pre dak 42. v| tez 40. Tro q|av 37. Oa p|j| na 36. Brat stvo 35. Kra j| na 34 | Ozren 15 bo do va.
Re mi Olim pi ka i SA[K-a
Pri je dor ~a ni na ne dos ti `nih de vet bo do va
is pred dru go pla si ra ne Ko za re FOTO NN
Da ni jel
Nes to ro vi}
do bio
po nu du
ze ni ~kog
^e li ka
8 qpofekfmkbl!1. 6. 2009. Sport
Vi sla naj bo lja
Fu dba le ri Vi sle iz Kra ko va
osvo ji li su ti tu lu {am pi ona Polj -
ske po {to su u po slje dnjem ko lu
na svom te re nu bi li bo lji od
Slas ka sa 2:0 i ta ko sa ~u va li tri
bo da pre dnos ti u odno su na
dru go pla si ra nu Le gi ju. Vi sla je
i pro {le se zo ne osvo ji la ti tu lu, a
ovo joj je uku pno 13 {am pi on -
ska ti tu la to kom 103 go di ne
pos to ja nja klu ba.
Li ver pul
vra }a Ove na
En gles ki me di ji pre no se da su
ne ki od klju ~nih igra ~a Li ver -
pu la su ge ri sa li me na d`e ru Ra -
fa elu Be ni te zu da na "En fild"
vra ti Maj kla Ove na, kao {to je
to pri je ne ko li ko se zo na na pra -
vio s Ro bi jem Fa ule rom. Ka da
je Be ni tez u ja nu aru 2006. go -
di ne iz Man ~es ter Si ti ja do veo
Fa ule ra, ko ji je kod na vi ja ~a
ste kao sta tus le gen de, fa no vi na
"En fil du" su taj po tez do ~e ka li
s odu {ev lje njem. Ove nu (29)
ovog lje ta is ti ~e ugo vor s Nju -
ka slom, ko ji je ispao u ^em pi -
on {ip (dru ga li ga ), a tre ner
"svra ka" Alan [i rer ob zna nio je
da on ni je u nje go vim pla no vi -
ma za no vi ugo vor, a pi ta nje je
i ko li ko bi sam na pa da~ bio ra -
spo lo `en za dru gu li gu. Oven je
za Li ver pul odi grao 216 uta -
kmi ca i pso ti gao 118 go lo va, a
on da je 2004. go di ne oti {ao u
Re al. Go di nu ka sni je pre {ao je
Nju kasl za 16 mi li ona fun ti. U
za dnje vri je me imao je pu no
pro ble ma s po vre da ma, zbog
~e ga je iz gu bio sta tus en gles -
kog re pre zen ta tiv ca.
Ra mos
zasa d os ta je
Tre ner Re al Ma dri da Hu an de
Ra mos izja vio je da ve} ima
ne ko li ko po nu da da preu zme
dru ge ti mo ve, ali da jo{ ni je do -
nio odlu ku gdje }e nas ta vi ti ka -
ri je ru.
"Do sa da mi ni ko ni je re kao
da }u na pus ti ti klub, jo{ sam
tre ner Re al Ma dri da i ta ko }e
bi ti sve do 30. ju na ka da mi i -
sti ~e ugo vor", izja vio je Ra mos.
O~e ku je se da u po ne dje ljak
Flo ren ti no Pe res pos ta ne no vi
pred sje dnik "kra ljev skog klu -
ba", po {to je os tao je di ni kan di -
dat za tu fun kci ju.
Ha man u
koc kar skim
du go vi ma
Nje ma ~ki fu dbal ski ve te ran i
ve zis ta Man ~es ter Si ti ja Di tmar
Ha man (35), pre ma pi sa nju
"The Ti me sa", u po za ma {nim
je koc kar skim du go vi ma. Ta ko
se na vo di da je "Spor ting In -
dexu" i "Spre deaxu", kom pa ni -
ja ma ko je se ba ve
kla di oni ~ar skim po slo vi ma, du -
`an uku pno oko 706.000 fun ti.
Dio du ga, ot pri li ke 100.000
fun ti, Ha man je na vo dno vra tio
oko No ve go di ne, ali ka ko ka -
sni je ni je upla tio i os ta tak du ga,
spo me nu te kom pa ni je su pro tiv
nje ga po di gle tu `bu. Lon don ski
dne vnik ta ko |e do da je da su
Ha ma novi omi lje ni spor to vi za
kla |e nje bi li kri ket, pi ka do i
ame ri ~ki fu dbal. Biv {i nje ma ~ki
re pre zen ta ti vac o{ tro opo vrga va
da je u bi lo ka kvim fi nan sij -
skim te {ko }a ma.
Vijesti
Fu dba le ri ^el si ja ipak ni su za -
vr{i li se zo nu bez osvo je nog tro fe ja.
Ne sre }nu eli mi na ci ju u po lu fi na lu
Li ge {am pi ona i "tek" tre }e mjes to
u Pre mi jer li gi dje li mi ~no su na do -
kna di li po bje dom nad Ever to nom u
fi na lu na ci onal nog FA ku pa - 2:1
(1:1). ^el si je na "Vem bli ju" za slu -
`e no sti gao do pe tog ku pa u is to ri ji
klu ba i po to me se izje dna ~io sa
Ever to nom, ko ji je po ~eo uta kmi cu
na naj bo lji mo gu }i na ~in.
Ho lan dski stru~ njak Gus Hi -
dink, ko ji je ma es tral no oba vio po -
sao na "Stem ford Bri d`u", ot ka ko
je pri je tri i po mje se ca do {ao kao
"va tro ga sac" umjes to Lu iza Fe li pea
Sko la ri ja, od ^el si ja se opros tio s
pe ha rom u ru ci.
"Ra no smo pri mi li taj prvi gol,
ali jo{ je je dnom ova mo m~ad po -
ka za la da zna da odre agu je u te -
{kim si tu aci ja ma. Ovo je je dan od
naj ve }ih tre nu ta ka u mo joj ka ri je ri.
Fi na le Li ge {am pi ona ko je sam
igrao s PSV-om ta ko |e je ve li ko,
ali ovo je ne {to po se bno, osvo ji ti
FA kup u ko li jev ci fu dba la. Jo{ ne
mo gu vje ro va ti", re kao je Hi dink.
Hi dink se opra {ta od lon don -
skog klu ba i vra }a na po zi ci ju se le -
kto ra Ru si je, a ko }e bi ti no vi
me na d`er "pla va ca", vje ro va tno }e
bi ti po zna to u na re dnih ne ko li ko
da na.
"On je ve lik ~o vjek i ve lik tre -
ner. Mi slim da je ovo sja jan opro -
{taj za nje ga i odu {ev lje ni smo {to
smo mu po da ri li ovaj tro fej", izja -
vio je Frank Lam pard, a D`on Te ri
se na do ve zao:
"Me na d`er nas je smi rio na po -
lu vre me nu i za slu `u je da na pus ti
klub s osvo je nim tro fe jem."
Fi nal ni me~ na "Vem bli ju" obi -
lje `i la je i izu ze tno vi so ka tem pe ra -
tu ra od 41 ste pe na Cel zi ju sa.
^el si ju tro fej FA ku pa
Hi dink se ta ko od ^el si ja opros tio s pe ha rom u ru ci
^el si je na
"Vem bli ju" sti gao do
pe tog ku pa u is to ri ji klu ba
[am pi on
Fu dbal sko
prven stvo
Fran cus ke
Fu dba le ri Bor doa su u su bo tu mi ni mal nom po bje -
dom u Ka enu osvo jili {es tu ti tu lu u is to ri ji klu ba, a prvu
po sli je se zo ne 1998/1999. U me |u vre me nu su prva ci
Fran cus ke bi li Mo na ko, Nant i Li on ~ak se dam pu ta uzas -
to pno.
Gol ko jim je "ovje rio" tro fej, ali i osu dio svoj dos ko -
ra{ nji klub na ispa da nje u dru gu li gu, pos ti gao je mla di
Jo an Gu fran. Pos ta vio je gla vu na cen tar {ut Tre mu li na sa i
u 49. mi nu tu po go dio mre `u sa {est-se dam me ta ra.
Gu fran je lje tos do ve den u Bor do iz Ka ena, za ko ji je
igrao od 2001. kao ju ni or, a od 2003. za prvi tim. Za to se
u su bo tu ni je ra do vao vri je dom po got ku.
Ta ko je Lo ran Blan, ~e trde se tro go di{ nji tre ner Bor -
doa, ve} u dru goj se zo ni svog ra da ovaj klub odveo do ti -
tu le prva ka Fran cus ke. Po se bno je im pre si vno da su do
{es te kru ne @i ron din ci do {li fan tas ti ~nim fi ni {om. Po bi je -
di li su u po slje dnjih 11 uta kmi ca, za klju ~no s us pje hom u
gos ti ma kod Ka ena, i tako pot vrdili prvo mjes to i odbili
no vi na let dru go pla si ra nog Mar se lja.
"Ve li ka je stvar ve} u dru goj go di ni ra da s ne kim
klu bom do }i do {am pi on ske kru ne. Ni sam imao pra vog
tre ner skog is kus tva ka da sam za sjeo na ovu tre ner sku sto -
li cu, a ta ko ra no mo gu po ~e ti da sla vim. Ipak, ni ka ko ne
smi jem bi ti se bi ~an i ~u va ti ovo slav lje za se be. Mo ram
ga di je li ti sa svi ma, igra ~i ma, ru ko vod stvom, na vi ja ~i ma,
svi ma u klu bu", re kao je ne ka da{ nji stub obra ne re pre zen -
ta ci je Fran cus ke i do dao:
"Pun sam am bi ci ja s ovim klu bom i ima mo sjaj ne te -
me lje da iz gra di mo jo{ bo lju eki pu. Me |u tim, prvo }e mo
ipak do bro da pro sla vi mo ovo."
Blan je spo me nuo i {ta je bio vrhu nac se zo ne osim
ove po slje dnje po bje de i ti tu le.
"Po bje da u me~u sa Li onom, ona nam je vra ti la ono
ma lo iz gu blje ne vje re. Jer, Li on je ipak in sti tu ci ja i vi di te
da su odlu ~i va li o {am pi onu ~ak i on da ka da ni su bi li u
fo tofi ni {u za ti tu lu. Nji ho va po bje da kod Mar se lja je na -
ma otvo ri la vra ta", za klju ~io je Blan.
Olim pik iz Mar sel ja os tva rio je po bje du bez zna ~a ja
nad Re nom (4:0). Za prvu kru nu po sli je ere Ber na ra Ta pi -
ja, kra jem osamdesetih i po ~et kom devedesetih pro {log
vi je ka, bi lo je ne op ho dno da Bor do iz gu bi.
Za utje hu, mar selj ski na vi ja ~i }e i na je sen gle da ti
me ~e ve Li ge {am pi ona, dok }e Li on mo ra ti da to pra vo
izbo ri u kva li fi ka ci ja ma.
Re kor der po bro ju osvo je nih ti tu la i da lje je Sent
Etjen (de set), ko ji je u po slje dnjem tre nut ku sa ~u vao sta -
tus prvo li ga {a, dok ih Olim pik i Nant ima ju po osam, a
Mo na ko i Li on po se dam.
Fran cus ku }e u UEFA Li gi Evro pe pred stav lja ti ~et -
vrto pla si ra ni Tu luz, pe to pla si ra ni Lil i dru go li ga{ Gen -
gamp, kao osva ja~ na ci onal nog ku pa.
Izlaz na evrop sku sce nu za tvo rio se pred Pa ri Sen
@er me nom i to za je dan je di ni gol, ko li ko je nji ho va gol
ra zli ka sla bi ja od Li lo ve.
Po bje da u
me~u sa
Li onom
nam je
vra ti la
ono ma lo
iz gu blje -
ne vje re,
ka `e Blan
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 9 Sport
Ver de ru DFB pehar
Ver der je po bje dnik Ku pa Nje ma ~ke. "Ze le ni" su u fi na lu u Ber li nu po bi -
je di li Ba jer go lom Me su ta Ozi la u 58. mi nu tu. Ta ko se Ver der u~ vrstio na
dru gom mjes tu "vje ~ne lis te" osva ja ~a, jer je osvo jio {es ti tro fej u de ve tom
fi na lu u ko me je u~es tvo vao. Ba jern je ne pri ko sno ven sa 14 tri jum fa u Ku -
pu, dok ne ko li ko eki pa di je li tre }e mjes to sa po ~e ti ri. Klub iz Le ver ku ze na
je os tao na je dnom tro fe ju, a ovo mu je bi lo tre }e u~e{ }e u fi na li ma. Ver der
je bio agre si vni ji i
bo lji ri val u prvom
po lu vre me nu, ali to
ni je uspio da ma te -
ri ja li zu je iako su u
po slje dnjim tre nu -
ci ma tog di je la igre Ugo Al me ida i Nal do ima li do bre pri li ke. Ka da su se
igra ~i Ba je ra pro bu di li po ~et kom dru gog po lu vre me na, pre sje kao ih je gol
Ozi la. Vo| stvo je re `i rao Di je go, ko me je to bio po slje dnji me~ za Ver der
po {to odla zi u Ju ven tus. Bra zi lac je iz mije {ao pro ti vni ~ku od bra nu, po slao
lop tu na li je vu stra nu po ko joj je u {e sna es te rac utr~ao Me sut Ozil i sna `no
tu kao u mre `u Re nea Adle ra. To je bi lo do vo ljno za us pjeh eki pe iz Bre me -
na, ko ja je u Bun de s li gi ima la ra zo ~a ra va ju }u se zo nu. Bi la je de se ta, ali }e
kao osva ja~ DFB pehara u~es tvo va ti u Li gi Evro pe na re dne se zo ne.
Osi pa se
To ten hem
Na vi ja ~i lon don skog To ten ha -
ma s mno go stra ha o~e ku ju ovo
lje to, jer sve su na ja ve da bi se
mo gao do go di ti pra vi igra ~ki
egzo dus sa "Vajt Hart Lej na".
"Ma il on Sun day" do no si tek st
u ko jem se spo mi nju broj ni fu -
dba le ri ko ji na mje ra va ju na re -
dnu se zo nu do ~e ka ti u ne kom
dru gom klu bu. Na izla znim
vra ti la klu ba su: Lu ka Mo dri},
Ge ret Bejl, Dej vid Ben tli, Di di -
je Zo ko ra, He ure ljo Go me{,
Ro man Pav lju ~en ko, Tom Had -
lston i Da ren Bent.
Be {i kta{
{am pi on
Fu dba le ri Be {i kta {a sa vla -
da li su De ni zli 2:1 u po slje -
dnjem ko lu {am pi ona ta i
osvo ji li 15. ti tu lu, prvu po sli -
je 2003. go di ne. Be {i kta{ je
osvo jio i Kup Tur ske. Naj ve -
}e izne na |e nje li ge sva ka ko
je [i vas ko ji je za uzeo dru gu
po zi ci ju ko ja vo di u kva li fi -
ka ci je za Li gu {am pi ona. [i -
vas je iz gu bio od Ga la ta sa ra ja
(2:1) u po slje dnjem ko lu, ali
je za dr`ao dru go mjes to za -
hva lju ju }i po ra zu Trab zo na
od Fe ner ba h~ea iden ti ~nim
re zul ta tom. Fe ner ba h~e i Ga -
la ta sa raj se zo nu su za vr{i li na
~et vrtom, odno sno pe tom
mjes tu, ko ja vo de u Li gu
Evro pe. Po red Ha ~e te pea i
Ko ~a eli ja, ko ji su ra ni je iz gu -
bi li sve {an se za op sta nak,
tre }i pu tnik u Prvu li gu Tur -
ske je De ni zli ko ji je upra vo
po ra zom od {am pi ona za uzeo
16. mje sto ko je vo di u ni `i
rang. Is ti broj bo do va kao i
De ni zli ima li su Ko nja spor i
Gen ~ler bir li gi, ali su zbog bo -
lje gol ra zli ke os ta li u Su per -
li gi. Ko nja spor je ub je dlji vo
sa vla da o An ka ru sa 3:0, dok
je Gen ~ler bir li gi pre trpio ka -
tas tro fu od Kaj se ri ja (4:0) i
za hva lju ju }i je dnom go lu
izbje gao ispa da nje. U je di -
nom me ~u ko ji je bio bez re -
zul tat skog zna ~a ja, Is tan bul je
na svom te re nu iz gu bio od
Bur se 1:0.
Vijesti
Atle ti ko u
Li gi {am pi ona
Fu dba le ri ma drid skog Atle ti ka
i na re dne go di ne }e igra ti u Li gi
{am pi ona, po {to su u po slje -
dnjem 38. ko lu Pri me re po bi je -
di li Al me ri ju 3:0.
Vi lja re al je sa vla dao Ma jor ku
u gos ti ma 3:2, ali tri jumf je "`u -
toj po dmor ni ci" zbog po bje de
Atle ti ka, do nio sa mo pla sman u
Li gu Evro pe, u ko ju }e i Va len -
si ja po sli je po bje de nad Atle tik
Bil ba om 2:0. De por ti vo i Bar se -
lo na re mi zi ra li su 1:1, a u ne dje lju su na pro gra mu bi li me ~e vi ko ji su odlu -
~i va li ko ji }e tim, uz Re kre ati vo i Nu man si ju, na re dne se zo ne u dru gu li gu.
Atle ti ko je bri ljan tnom for mom u za vr{ni ci prven stva za slu `io da i do go -
di ne pred stav lja [pa ni ju u Li gi {am pi ona. Tri jumf nad Al me ri jom bio je {es -
ti u ni zu za "jor gan d`i je", a gos te je na ~eo Kun Agu ero li je pim udar cem u
19. mi nu tu. Ra ul Gar si ja je is ko ris tio pre ci zan cen tar {ut Ma ksi ja Ro dri ge sa i
gla vom spro veo lop tu u mre `u - 2:0, 27. mi nut. Ko na ~nih 3:0 pos ta vio je
Di je go For lan na asis ten ci ju Si na ma-Pon go la po ~et kom dru gog po lu vre me -
na. To je bio 32. li ga {ki
gol Uru gvaj ca, ko ji je
naj bo lji stri je lac Pri me -
re ove se zo ne. Dva go la
ma nje od For la na pos ti -
gao je cen tar for Bar se lo ne Sa mju el Eto, ko ji je u 89. mi nu tu do nio svom ti -
mu bod na "Ri ja so ru". Pret ho dno je Bo di po u 31. mi nu tu do veo do ma }i
De por ti vo u vo| stvo. Pa ro vi 38. ko la: Atle ti ko Ma drid - Al me ri ja 3:0 (Agu -
ero 19, Ra ul Gar si ja 27, For lan 50), De por ti vo La Ko ru nja - Bar se lo na 1:1
(Bo di po 31 - Eto 89), Ma jor ka - Vi ljar e al 2:3 (Adu ric 36, Ve bo 90 - Ka ni 30,
Ljo ren te 40, 53), Va len si ja - Atle tik Bil bao 2:0 (Vi lja 7, 90). Si no}: Nu man -
si ja - Se vi lja, Espa njol - Ma la ga, Ra sing San tan der - He ta fe, Be tis - Va lja do -
lid, Spor ting Hi hon - Re kre ati vo Uel va, Osa su na - Re al Ma drid.
TA BE LA: Bar se lo na (+1) 87, Re al Ma drid 78, Se vi lja 67, Atle ti ko M.
(+1) 67, Vi lja re al (+1) 65, Va len si ja (+1) 62, De por ti vo (+1) 58, Ma la ga 55,
Ma jor ka (+1) 51, Al me ri ja (+1) 46, Ra sing 45, Espa njol 44, Atle tik B. (+1)
44, Va lja do lid 42, He ta fe 41, Be tis 41, Osa su na 40, Spor ting 40, Nu man si ja
35, Re kre ati vo 33.
Ver der dru gi na "vje ~noj lis ti"
sa {est tro fe ja Ba jern ih ima 14
Bor do
Po red Ka ena, u dru gu li gu ide, ta ~ni je, vra }a se
Nant, dok je Avr oda vno pre `a ljen. U su pro tnom smje ru
}e po vra tnik Lans, Mon pe lje i Bu lonj.
Re zul ta ti 38. ko la: Ka en - Bor do 0:1 (Gu fran 49),
Gre nobl - So {o 0:1 (Er ding 43), Lil - Nan si 3:2 (Vi tek
12, Ra mi 14, Ples tan 76 - Uadu 40, Ha |i 64), Lo ri jen -
Le Man 1:1 (Si ja ni 36 - Hel stad 17), Olim pik Mar selj -
Ren 4:0 (Ko ne 52, Ni jang 57, 71, Du {e 58ag), Nant -
Okser 2:1 (Kla sni} 12, Ba ga jo ko 53 - Ber to 48), Ni ca -
Avr 0:0, Pa ri Sen @er men - Mo na ko 0:0, Sent Etjen -
Va len si jen 4:0 (Ilan 14, Go mi 53, 56, Mi ra ljas 67),
Tu luz - Li on 0:0.
TA BE LA: Bor do 80, Olim pik 77, Li on
71, Tu luz 64, Lil 64, PS@ 64, Ren 61,
Okser 55, Ni ca 50, Lo ri jen 45, Mo na -
ko 45, Va len si jen 44, Gre nobl 44, So -
{o 42, Nan si 42, Le Man 40, Sent
Etjen 40, Ka en 37, Nant 37, Avr 26.
@i ron din ci su do
{es te ti tu le do {li
fan tas ti ~nim fi ni {om.
Po bi je di li su u
po slje dnjih
11 uta kmi ca
Bor do je
no vu ti tu lu
~e kao
10 go di na
FO TO AFP
Lo ran
Blan
Di je go For lan naj bo lji
stri je lac Pri me re ove se zo ne
10 qpofekfmkbl!1. 6. 2009. Sport
Mo gren
{am pi on
Za vr{na run da fu dbal skog
{am pi ona ta Crne Go re pro {la je
bez zna ~aj ni jih ro ka da na ta be li
pa su na Grad skom sta di onu u
Bi je lom Po lju igra ~i Mo gre na
pro sla vi li prvu ti tu lu u klup skoj
is to ri ji, a nji ho ve ko le ge iz Je -
din stva poz dra vi le se s naj vi {im
ran gom ta kmi ~e nja.
Re zul ta ti 33. ko la: Je ze ro -
Bu du }nost 2:2, Ru dar - Ze ta 0:0,
Lov }en - De ~i} 0:0, Kom - Gr-
balj 4:3, Pe tro vac - Su tjes ka 0:3,
Je din stvo - Mo gren 1:2. Ta be la:
Mo gren 74, Bu du }nost 70, Su -
tjes ka 63, Grbalj 50, Pe tro vac
41, Ru dar 41, Lov }en 39, Kom
37, Ze ta (-10) 36, Je ze ro 33, De -
~i} 31, Je din stvo 29.
Na| i Pan te li}
u pen zi ji
Biv {i fu dbal ski re pre zen ta tiv ci
Ju go sla vi je Al bert Na| (34) i
Mio drag Pan te li} (36) odi gra li su
u su bo tu svo je po slje dnje uta -
kmi ce u ka ri je ri. Na| je po slje -
dnji me~ u ka ri je ri odi grao u
dre su ^u ka ri ~kog pro tiv svog
biv {eg klu ba Par ti za na. Na| je za
re pre zen ta ci ju Ju go sla vi je i SCG
odi grao 45 uta kmi ca i pos ti gao
tri go la. Po red ^u ka ri ~kog i Par -
ti za na, igrao je i za Be tis, Ovi je -
do, El ~e i rus ki Ros tov. Mio drag
Pan te li} je za vr{io ka ri je ru u dre -
su Voj vo di ne. Pan te li} je za re -
pre zen ta ci ju Ju go sla vi je odi grao
pet uta kmi ca, a u ka ri je ri je no sio
i dres Crve ne zvez de, Lev skog
iz So fi je i ki nes kog Da li ja na.
Vijesti
Pi `on
pre uzi ma Zvez du
Beo grad ski klub pro na {ao tre ne ra
Vla di mir Pe tro vi} Pi `on da nas bi i
zva ni ~no tre ba lo da bu de pro mo vi san u
no vog {e fa stru ~nog {ta ba Crve ne zvez -
de, umjes to Si ni {e Go gi }a.
No vi pred sje dnik Vla dan Lu ki} ne
`e li da gu bi vri je me, pa }e sa mo dva da na
po za vr{et ku se zo ne kre nu ti pri pre me za
no vu.
I dok je iz vje sno da bi pos tav lja nje
Pi `o na na mjes to tre ne ra Upra vni odbor
mo gao da ozva ni ~i ve} u uto rak, pi ta nje
spor tskog di re kto ra i ge ne ral nog se kre ta -
ra vje ro va tno ne }e bi ti brzo ri je {e no.
Beo grad ski me di ji pi {u da pri je pro -
mo ci je Iva na Ad`i }a na mjes to spor tskog
di re kto ra Zvez da mo ra da ri je {i sta tus Ili -
je Ivi }a, ko jem je pre os ta lo jo{ go di nu
da na ugo vo ra. Is ti pro blem Lu ki} ima i
oko fo te lje ge ne ral nog se kre ta ra, jer Sa {i
Ko zi }u, u slu ~a ju ot ka za, treba dati {est
mje se ~nih pla ta.
Pro mo ci ja Ad`i }a, ko jem }e po ma -
ga ti Ne boj {a Kru pni ko vi}, i An dre je Kle -
uta na mjes to ge ne ral nog se kre ta ra klu ba
iz Lju ti ce Bo gda na, bi }e pro lon gi ra na na
ne ko vri je me.
Lu ki} }e ve} u po ne dje ljak po ku {a ti
sa Ivi }em i Ko zi }em da se do go vo ri oko
spo ra zu mnog ras ki da sa ra dnje, a na kon
to ga bi tre ba lo o~e ki va ti da no vi ~el ni ci
brzo pri onu na po sao i po za ba ve se iz gle -
dom eki pe za slje de }u se zo nu.
Ka ko stva ri tre nu tno sto je, "crve no-
bi je li" }e odma ra ti do 20. ju na, a on da
kre }u pri pre me za kva li fi ka ci one me ~e ve
za Li gu Evro pe. Ve} sa da je iz vje sno da
je ne ko li ci na prvo ti ma ca na pus ti la klub i
da }e jo{ ne ki kre nu ti nji ho vim sto pa ma
(Fe re ri ra, To mo vi}, Kleo, Mi li ja{), dok su
na izla znim vra ti ma i Isah i Par ker.
"Crve no-bi je li" bi `e lje li da u svo je re do -
ve do ve du biv {e igra ~e po put Dra ga na
Mr|e, ko ji je ove se zo ne bri lji rao u dre su
Voj vo di ne, kao i Igo ra Bur za no vi }a, ko ji
je zi mus po zaj mljen pod go ri ~koj Bu du -
}nos ti.
Na spis ku `e lja su i Mar ko Lju bin -
ko vi}, ko ji sa uspej hom gra di ka ri je ru u
Ru mu ni ji, gol man Haj du ka iz Ku le An -
|el ko \u ri ~i}, pa i Dar ko La zo vi}, ~lan
~a ~an skog Bor ca, ko ji je i ra ni je bio na
me ti Zvez de. (Mon do)
Üta km| ca ma 33. ko |a u su bo tu
je za vrsen íu dba| sk| sam p| onat Srb| je.
Ü naj va zn| joj uta km| c| ovoq ko |a. OFK
Beo qrad je b|o bo |j| od Ba na ta | sa •u -
vao su per || qa sk| sta tus. dok ce Zre nja -
n|n c| u n| z| ranq.
Pe zu| ta t| 33. ko |a: Ou ka r| •k| - Par t| -
zan 0:1. OFK Beo qrad - Ba nat 2:1.
Pad - voj vo d| na 2:2. Na pre dak - Orve -
na zvez da 2:2. Ja qo d| na - Ja vor 1:2.
Haj duk - Bo rac 2:1. Ta be |a: Par t| zan
80. voj vo d| na 61. Zvez da 59. Ja vor 53.
Bo rac 40. Na pre dak 38. Haj duk 38.
Pad 36. Ou ka r| •k| 35. Ja qo d| na 34.
OFK Beo qrad 33. Ba nat 31.
OFK Beo grad
se spa sio
Pi ta nje
spor tskog
di re kto ra i
ge ne ral nog
se kre ta ra
vje ro va tno
ne }e bi ti
brzo
ri je {e no
"Crve no
-bi je li"
`e le da
u svo je
re do ve
do ve du
Dra ga na
Mr|u
Vla di mir
Pe tro vi} Pi `on
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 11 Sport
D. MA KSI MO VI]
Ru ko vo de }i lju di Ru ko me tnog sa ve za
BiH na da ju se da }e na kon gre su Svjet ske
ru ko me tne fe de ra ci je (IHF), ko ji }e od 4. do
7. ju na biti odr`an u Ka iru, do bi ti or ga ni za -
ci ju SP za ju ni ore 2011. go di ne.
De le ga ci ju Sa ve za u Egip tu ~i ni }e
pred sje dnik Sta ni slav Mu ci} i ge ne ral ni se -
kre tar Sma jo Ka ra ~i}. To kom kon gre sa, ta -
~ni je 6. ju na, na {a de la ga ci ja }e pred sta vi ti
kan di da tu ru BiH za do ma }i na SP, a u sklo -
pu pre zen ta ci je bi }e pri ka zan i pro mo ti vni
spot. Je di ni kon ku rent na {oj ze mlji u bor bi
za do bi ja nje Ju ni or skog svjet skog prven stva
je Gr~ka.
"Ura di li smo pro mi ti vni spot pod na zi -
vom '@i vi mo za je dno s ru ko me tom', ko jim
}e mo pred sta vi ti sve po ten ci jal ne gra do ve
do ma }i ne SP za ju ni ore 2011. go di ne. Spot
je dje lo Ade mi ra Ke no vi }a i nje go ve 'Re -
fresh' pro du kci je i mi sli mo da je na naj bo lji
mo gu }i na ~in do ~a rao sve pre dnos ti BiH u
odno su na kon ku ren ta. Ve} ima mo ~e ti ri
dvo ra ne u ~e ti ri gra da u ko ji ma se odmah
mo gu igra ti uta kmi ce Svjet skog prven stva,
ali smo u ovaj pro je kat uklju ~i li i jo{ ne ko li -
ko gra do va ko ji bi tre ba lo da do bi ju no ve
dvo ra ne", ka `e Ka ra ~i}.
U RS BiH sma tra ju da je do bi ja nje or -
ga ni za ci je SP za mla |e sta ro sne ka te go ri je
pra vi put ka do bi ja nju do ma }in stva ve li kog
ta kmi ~e nja u se ni or skoj kon ku ren ci ji, {to je
du gu ro ~ni cilj. Uz to mu {ki bh. ru ko met
ima ve oma ta len to va nu ge ne ra ci ju ru ko me -
ta {a ko ji bi igra li na SP 2011. go di ne. Ri je~
je o igra ~i ma ko ji su pro {le go di ne na
Evrop skom ka det skom prven stvu u ^e {koj
Re pu bli ci za uze li 11. mjes to.
RS BiH se na da
Svjet skom prven stvu
Ka me ni ca
do veo
Ve li }a
Ka sim Ka me ni ca, bh. tre ner
na klu pi hrvat skog prvo li ga {a
Ne kse iz Na {i ca, u re do ve
svog ti ma do veo je De ni ja Ve -
li }a, po vre me nog re pre zen ta -
tiv ca BiH i do ne da vno igra ~a
Kri va je iz Za vi do vi }a. Ve li} je
s vi ce {am pi onom Hrvat ske
po tpi sao tro go di{ nji ugo vor.
Uz to vri je di na gla si ti ka ko
je Ka me ni ca na kon ve oma us -
pje {ne se zo ne na klu pi Ne ksea
pro du `io ugo vor na jo{ ~e ti ri
go di ne.
"Odlu ~io sam da pri hva tim
po nu du klu ba i da nas ta vi mo
sa ra dnju. Ne kse je ve oma do -
bro or ga ni zo van i am bi ci ozan
ko le ktiv, sto ga sam odlu ~io da
os ta nem. Ve li }a su mi pre po -
ru ~i li mo ji biv {i igra ~i iz sa ra -
jev ske Bo sne. Stu pi li smo u
kon takt i brzo je pos ti gao do -
go vor s Ne kse om. O~e ku jem
da bu de pra vo po ja ~a nje na
po zi ci ji de snog kri la", re kao je
Ka me ni ca.
Am.K.
Ivan Div ko vi}, ru ko me tni re pre zen ta ti -
vac BiH, na re dne dvi je go di ne no si }e
dres {vaj car skog prvo li ga {a RTV 1879
Ba zel. S ob zi rom na to da je u Ba zel sti -
gao no vi tre ner Ar no Ehert po ~e lo je i re -
no vi ra nje ti ma. Ta ko je Div ko vi} je dna od
prvih akvi zi ci ja ovog ti ma ko ji je pro {lu
se zo nu okon ~ao kao prvo pla si ra ni u Li gi
za op sta nak, {to je uku pno se dmo mjes to
u [vaj car skoj. Na{ re pre zen ta ti vac no vom
klu bu }e se pri klju ~i ti kra jem ju na na kon
{to pro |u uta kmi ce bh. ti ma u kva li fi ka ci -
ja ma za "Euro 2010" u Aus tri ji.
Ba zel je, osim Div ko vi }a, po tpi sao ugo -
vo re s Li tvan cem Vla ida som Klim ciaus -
ka som i s Ru be nom [el ber tom, mla dim re pre zen ta tiv cem [vaj car ske.
D.M.
Kol ding
izbo rio maj sto ri cu
Kol ding za ko ji igra Mu ha med To ro ma no vi}, ru ko me tni re pre zen ta ti vac
BiH, izbo rio je maj sto ri cu u fi na lu plej-ofa Dan ske. Na kon {to su u prvom
su sre tu po ra `e ni od FCK Han dbol da (32:34) u dru gom su sre tu ru ko me ta {i
Kol din ga bi li su uvjer lji vi pred svo jim na vi ja ~i ma i sla vi li re zul ta tom 37:32.
To ro ma no vi} je jo{ je dnom pru `io odli ~nu par ti ju i pos ti gao ~e ti ri go la. Maj -
sto ri ca u ko joj }e pas ti odlu ka o to me ko }e bi ti no vi {am pi on Dan ske igra }e
se u po ne dje ljak, 1. ju na u u Ko pen ha ge nu na te re nu FCK.
D.M.
De le ga ci ja
Rukometnog
sa ve za
pred sta vi }e
kan di da tu ru
na Kon gre su
IHF u Ka iru
Div ko vi} dvi je
go di ne u Ba ze lu
Uta kmi ca ma 22. ko la za vr{e na Pre mi jer li ga BiH za ru ko me ta {e
Ko njuh obezbijedio Evro pu
De jan MA KSI MO VI]
Je di na di le ma pred uta kmi ce po slje dnjeg, 22. ko la Pre mi jer li ge
BiH za ru ko me ta {e bi la je ko }e bi ti pe ti pu tnik u evrop ske ku po ve.
Na kon tri jum fa pro tiv ba nja lu ~kog Bor ca, re zul ta tom 29:27, pla sman
u ^e lend` kup os tva ri li su ru ko me ta {i Ko nju ha iz @i vi ni ca.
Po raz Ba nja lu ~a na uje dno je bio i prvi u dru gom di je lu se zo ne za
tim ko ji sa klu pe vo di Dra {ko Bu di {a. Uta kmi ca je bi la dos ta za ni mlji -
va, a @i vi ni ~a ni su bi li us pje {ni ji u za vr{ni ci i sla vi li ve oma va `nu po -
bje du. Ta ko je Kri va ja iz Za vi do vi }a, ko ja je na svom par ke tu bi la vi {e
ne go ubje dlji va pro tiv vi so ~ke Bo sne Pre vent, os ta la bez pla sma na u
Evro pu na re dne se zo ne. Su sret je okon ~an sa go to vo ne vje ro va tnih 22
go la ra zli ke za Za vi do vi }a ne. Re zul tat je gla sio 42:20 za Kri va ju od ko -
je su se opros ti la dva naj bo lja igra ~a ove se zo ne Ivan Div ko vi} i De ni
Ve li}. Od su sre ta 22. ko la u su bo tu je igran jo{ ogled izme |u Izvi |a ~a
Mi gru pa i Slo bo da So la ne. Lju bu {a ci su bez ve }ih pro ble ma sti gli do
tri jum fa re zul ta tom 35:27, u uta kmi ci ko ja je igra na za pres ti`. Pre os ta le
dvi je uta kmi ce po slje dnjeg ko la igra ne su ra ni je, a Slo ga je sa vla da la
Ko tor Va ro{ (46:21) i Go ra `de na do ma }em par ke tu Gra da ~ac (30:26).
Na {u ze mlju na re dne se zo ne u evrop skim ku po vi ma pred stav lja -
}e pet klu bo va. Bo sna Sun ce osi gu ra nje, ko je je osvo ji lo ~et vrtu uzas -
to pnu ti tu lu {am pi ona BiH igra }e u naj ja ~em evrop skom klup skom
ta kmi ~e nju - Li gi {am pi ona. Na `a lost, zbog re or ga ni za ci je Li ge {am -
pi ona, "stu den ti" ne }e kao do sa da di rek tno u gru pnu fa zu, ne go }e
igra ti kva li fi ka ci je. U Kup EHF }e ba nja lu ~ki Bo rac, ko ji iza se be ima
je dnu od naj su pje {ni jih se zo na otka ko se igra Pre mi jer li ga BiH. U
Ku pu ku po va igra }e do boj ska Slo ga, kao fi na lis ta Ku pa BiH. I na kra -
ju u ^e lend` ku pu }e BiH pred stav lja ti Gra da ~ac i Ko njuh.
Pre mi jer li gu na pu {ta ju Slo bo da So la na i Ko tor Va ro{, dok je
Olim pik ra ni je izba ~en iz ta kmi ~e nja. Iz prvih li ga Fe de ra ci je BiH u
eli tni ra zred bh. ru ko me ta se vra }a mos tar ski Zrinj ski (gru pa "Jug"),
dok }e ze ni ~ki ^e lik (gru pa "Sje ver") prvi put zai gra ti u Pre mi jer li gi.
Iz Prve li ge RS u eli tu se vra }a Lo ko mo ti va iz Br~kog.
Re zul ta ti 22. ko la: LJU BU [KI: Izvi |a~ - Slo bo da So la na 35:27,
@I VI NI CE: Ko njuh - Bo rac 29:27, ZA VI DO VI ]I: Kri va ja - Bo -
sna Pre vent 42:20; ra ni je odi gra no: DO BOJ: Slo ga - Ko tor Va ro{
46:21, GO RA @DE: Go ra `de - Gra da ~ac 30:26. Slo bo dna je bi la Bo -
sne Sun ce osi gu ra nja.
Ivan
Div ko vi}
F
O
T
O

N
N
1. Bo sna SO 22 20 2 0 773:558 68
2. Bo rac 22 16 2 4 696:549 50
3. Gra da ~ac 22 14 0 8 635:591 42
4. Ko njuh 22 13 1 8 621:555 40
5. Kri va ja 22 12 2 8 668:648 38
6. Go ra `de 22 12 1 9 629:611 37
7. Izvi |a~ 22 10 0 12 671:704 30
8. Slo ga 22 9 2 11 643:616 29
9. Bo sna P. 22 9 2 11 655:684 29
10. Slo bo da 22 6 1 15 585:638 19
11. K. Va ro{ 22 1 1 20 641:891 4
12. Olim pik 22 3 0 19 308:460 -3 (-12)
U evrop skim
ku po vi ma:
Bo sna SO
(Li ga
{am pi ona),
Bo rac
(Kup EHF),
Slo ga
(Kup
ku po va) te
Gra da ~ac i
Ko njuh
(^e lend`
kup).
U ni `i
rang se le
Slo bo da
So la na,
Ko tor
Va ro{
i Olim pik
Pla sman u bh. eli tu obezbijedili
Zrinj ski, ^e lik i Lo ko mo ti va
@i vi ni ~a ni
sla vi li pro tiv
Ba nja lu ~a na:
Ne ma nja
Ke re zo vi}
(s lop tom)
FO TO NN
12 qpofekfmkbl!1. 6. 2009. Sport
A. MUJ KI], A. KRVA VAC
Ko {ar ka {i ce @e lje zni ~ar UNIQA od -
bra ni le su ti tu lu prva ka BiH. Uvjer lji vom
po bje dom nad ^e li kom u Ze ni ci (70:48) u
po slje dnjem ko lu Li ge 4 BiH, "pla ve" su
osmi put po di gle {am pi on ski pe har.
"Odi gra li smo lo {e prvo po lu vri je me u
Ze ni ci, ali ve} u dru gom di je lu me ~a smo
na pra vi li ne dos ti `nu ra zli ku. Dje voj ke su se
is tro {i le u uta kmi ci pred za dnjeg ko la sa
Mla dim Kra ji {ni kom, pa je bi lo te {ko pro -
na }i mo ti va ci ju za po slje dnji me~. Ipak,
naj va `ni je je da smo od bra ni li ti tu lu i na li -
jep na ~in za vr{i li se zo nu", ka za la je Men -
su ra An de li ja, tre ner @e lje zni ~a ra.
Mensura An de li ja je is ta kla da su ovim
tro fe jom ispu nje ne klup ske am bi ci je za ovu
se zo nu.
"@e lje li smo du plu kru nu, ali smo iz -
gu bi li Kup od naj ve }eg kon ku ren ta Mla dog
Kra ji {ni ka. Me |u tim, ti tu la prva ka je bi la
pri mar na, ta ko da smo za do vo ljni se zo nom.
Ima li smo dos ta pro ble ma sa igra ~kim ka -
drom, igra ~i ce su odla zi le i do la zi le, ali su
na kra ju os ta le naj bo lje."
Pre ma nje nim ri je ~i ma, "pla ve" }e na -
re dne se zo ne naj vje ro va tni je igra ti FI BA
kup i WABA li gu.
"Upra va klu ba je u pre go vo ri ma da
igra mo oba ta kmi ~e nja, uz do ma }u li gu, pa
}e mo vi dje ti {ta }e na kra ju odlu ~i ti. Nas to -
jat }e mo za dr`a ti ovaj igra ~ki ka dar, ali i
do ves ti po ja ~a nja, ka ko bi {to spre mni ji do -
~e ka li na re dnu se zo nu", za klju ~u je Men-
sura An de li ja.
"Pla ve" od bra ni le ti tu lu
Sjaj ni
Do mer kant
U prvoj uta kmi ci po lu fi na la ita li -
jan ske ko {ar ka {ke li ge Mon te pas ki
je sa vla dao Be ne ton iz Tre vi za sa
vi so kih 107:79, a bh. in ter na ci ona -
lac Hen ri Do mer kant odi grao je
odli ~an me~, uba civ {i 32 po ena.
Be ne ton je pos to jao na par ke tu sa -
mo u prvoj ~et vrti ni ko ju je do bio
sa 30:28, a on da su igru u svo je ru -
ke pre uze li igra ~i Mon te pas ki ja i
po ve }a va li svo ju pre dnost iz mi nu -
te u mi nu tu. Do mer kant je bio prvo
ime su sre ta, a li tvan ski dvo jac La -
vri no vi} i Ka uke nas su pos ti gli po
17 po ena. Kod gos ti ju je naj bo -
lji bio Ma si mo Bu le ri sa 13, a so li -
dnu par ti ju pru `io je i Jan
Ste fan son sa 12 po ena.
\e do vi }u
prvo mjes to
Eki pa Kor ne la, fi li ja la sla vne
Bar se lo ne, pos ta la je prvak LEB
Sil ver li ge (tre }i rang ta kmi ~e nja
u [pa ni ji) za hva lju ju }i odli ~nim
igra ma Ni ha da \e do vi }a, bh. ko -
{ar ka {kog re pre zen ta tiv ca. Biv {i
igra~ "stu de na ta" je u fi nal nom
me ~u sa Ta ra gom (73:69) pos ti -
gao 29 po ena, ~i me je za slu `io
epi tet igra ~a uta kmi ce. \e do vi}
je, ta ko |e, os tva rio po ~e ti ri sko ka
i asis ten ci je, a sa li ni je slo bo dnih
ba ca nja od 15 po ku {a ja imao je
is ti broj uba ~a ja.
Am.K.
Po bje da Hu ki }a
i Ne {o vi }a
U dru gom su sre tu fi nal ne se ri je ko {ar ka {kog prven stva Slo ve ni je Uni on
Olim pi ja, za ko ju nas tu pa ju bh. ko {ar ka {i Ja smin Hu ki} i Ale ksej Ne {o vi}, u
Do m`a la ma je bi la bo lja od do ma }eg He li osa (72:61). Ta ko su u se ri ji ko ja
se igra do tri po bje de ste kli ve li ku pre dnost od 2:0. Biv {i ka pi ten na {e re pre -
zen ta ci je Ja smin Hu ki} pos ti gao je {est po ena, dok je Ale ksej Ne {o vi} dao
pet ko {e va. Na je fi ka sni ji u re do vi ma po bje dni ~ke mo m~a di bio je Sa {a
O`bolt sa 23 pos ti gnu ta ko {a. Kod do ma }ih bo lji od os ta lih bio je Snou sa
17 po ena. Tre }i su sret na ra spo re du je su tra u Lju blja ni.
Am.K.
Te le to vi} uba cio
osam ko {e va
Tau Ke ra mi ka je u prvom
me ~u po lu fi na la doi gra va nja
sa vla da la Re al Ma drid re zul -
ta tom 91:80, a Mir za Te le to -
vi}, re pre zen ta ti vac Bosne i
Hercegovine, za 15 mi nu ta,
ko li ko je pro veo na te re nu,
pos ti gao je osam ko {e va.
Ta ko je Te le to vi }ev tim po -
veo sa 1:0 u se ri ji ko ja se igra
na dvi je po bje de.
U re do vi ma Tau Ke ra mi ke
naj bo lji su bi li Igor Ra ko ~e -
vi} sa 23 po ena, Ti ago Spli ter
je do dao 22, a odli ~nu par ti ju
je pru `io i Vil Me kdo nald sa
17 po ena.
U ti mu Re ala is ta kli su se
Aleks Mum bru i Lu is Bu lok
sa po 15 po ena.
Am.K.
1. @e lje zni ~ar 6 5 1 496:348 11
2. Mla di Kra ji {nik 6 5 1 464:372 11
3. ^e lik 6 2 4 334:457 8
4. Je din stvo 6 0 6 333:458 6
NASTAVAK SA STRANE 1
Sa ma uta kmi ca bi la je odli ~na, ne iz vje sna,
uzbu dlji va ka kvu i za slu `u je fi nal na se ri ja. Do -
ma }in je bo lje otvo rio su sret, ali Bo sna ve li kom
se ri jom sre di nom dru ge ~et vrti ne odla zi na plus
13 (19:32). Na kon to ga [i ro ki pra vi se ri ju 20:3 i
na odmor odla zi s 39:37. Gos ti su bo lje zai gra li
u nas tav ku, u nekoliko na vra ta ima li su plus pet,
ali on da na sce nu stu pa ju Ivan Grgat i ^es ter
Mej son i odvo de [i ro ki do tri jum fa.
"Vje ro vao sam u se be i igra ~e. Da ni je ta ko,
ne bi se pri hva tio ove ulo ge u izni mno te {kim
tre nu ci ma. Mo ji igra ~i su u ova ne pu na dva mje -
se ca bi li pra vi ju na ci, ve li ki ra tni ci ko ji su od go -
vo ri li svim iza zo vi ma. Za is ta im idu sve ~es tit ke
na ovom ve li kom us pje hu. Mo ram spo me nu ti
mog pret ho dni ka Jo si pa Vran ko vi }a, ko ji je na -
pra vio ve li ki po sao, a ko ji sam ja fi na li zi rao. Ne -
mam ri je ~i da opi {em ovaj us pjeh, je dnos ta vno
jo{ ni sam svjes tan {ta smo na pra vi li", re kao je
Hrvo je Vla {i}, tre ner [i ro kog, ko ji }e vje ro va tno
do bi ti pri li ku da i idu }e se zo na vo di ovaj tim.
An te Su ton, na jus pje {ni ji pred sje dnik [i ro -
kog, bio je pre sre tan:
"Hva la svi ma, igra ~i ma, stru ~nom {ta bu,
na {im na vi ja ~i ma bez ko jih ovo ga si gur no ne bi
bi lo. Sa da tre ba da na pra vi mo ono {to je naj bo lje
za klub. Sva ka ko da }e mo zbog NLB li ge nas to -
ja ti za dr`a ti ve li ki broj igra ~a ko ji su osvo ji li
ovaj na slov, ali una pri jed znam da ne }e bi ti ta ko
la ko, pri je sve ga zbog fi nan sij ske si tu aci je."
Vla da Vu ko i~i}, tre ner Bo sna ASA BHT,
ka zao je ka ko je prva uta kmi ca pra kti ~ki ri je {i la
pi ta nje prva ka.
"Is ti na je da smo do {li u [i ro ki sa ve rom,
`e ljom i am bi ci jom da po be di mo. Me |u tim, to
se ni je do go di lo. Igra ~i su ose }a li pri ti sak jer su
bi li sve sni da ne ma mo pra vo na kiks i do bro su
igra li u prvih pe tna es tak mi nu ta. Ima li smo po -
tre bni mir u na pa du, do bar pro tok lop te, a sa -
mim tim uspe va li smo se na vre me vra }a ti u od -
bra nu. Ipak, pred kraj prvog de la je pa la kon cen -
tra ci ja i do pus ti li smo do ma }i nu da na pra vi
ve li ku se ri ju. Iz gu bi li smo ini ci ja ti vu, ste ~e nu
pre dnost i do {lo je do pa da na psi ho lo {kom pla -
nu. Mo ram is ta }i da je [i ro ki sa svim za slu `e no
pos tao prvak", re kao je Vu ko i~i}, te nas ta vio:
"[te ta je {to do bre igre u NLB li gi, Ku pu
BiH i do ma }em prven stvu ni smo kru ni sa li {am -
pi on skim pe ha rom. O~i gle dno je da igra ~i ni su
mo gli po dne ti ovo li ku ko li ~i nu pra` nje nja na
psi hi ~kom i fi zi ~kom pla nu jer je se zo na iza nas
bi la ve oma na por na. [i ro ki je imao sre }u da su
im se svi igra ~i opo ra vi li do ovih naj va `ni jih
me ~e va. Ipak, ima mo ra zlo ga da bu de mo po no -
sni, ma da su ove po slje dnje uta kmi ce po kva ri le
op {ti uti sak", za klju ~u je Vu ko i~i}.
Mo ram spo me nu ti
mog pret ho dni ka
Jo si pa Vran ko vi }a,
ko ji je na pra vio ve li ki
po sao, a ko ji sam ja
fi na li zi rao, re kao je
Vla {i}, tre ner [i ro kog
[i ro ki Ero net 81
19:26, 20:11, 20:22, 22:16
Bo sna ASA BHT 75
Dvo ra na Pe ca ra u S| ro kom Br| je qu. G|e da -
|a ca: 5.500. Su d| je: Ade m|r Zu ra po v|c (Tu -
z|a). Pe tar Obra do v|c (Oa p|j| na) | Bo jan
Jo va n|c (Ba nja |u ka).
Sl PO Kl EPO NET: Jo s| po v|c 3. M| |e ko v|c.
Na |e t| ||c. S| r|s •e v|c 3. Spra |ja 3. Pu |jko 22.
Pu z|c 3. M| s|c. To mas 6. vrbanc. Mej son
21. Grqat 20. Tre ner: Hrvo je v|a s|c.
BOSNA ASA BHT: lva no v|c 13. Se ho v|c
22. lko n|c 10. Pa k|c. vu •u ro v|c 1. Ðu ra -
so v|c 2. Su |ja q|c. Haj r|c 10. Pa sa ||c. Ðor -
de v|c 13. Av d|c. Ov •| na 4. Tre ner: v|a da
vu ko |•|c.
^e lik 48
5:11, 17:20, 11:21, 15:18
@e lje zni ~ar 70
Dvo ra na B|| m|s ce u Ze n| c|. G|e da |a ca 200. Su d| je: Se |d No z| no -
v|c | Fa ruk A|| se ho v|c (oba Tu z|a). Pet || •n|h qre sa ka: Mu s|c (Oe ||k).
OE LlK: Z. Sto ja nov ska 10. Ta v|c 8. Gru b| sa. Me ha no v|c. Se ||m -
spa h|c. Ko va •e v|c 14. Pr| po |jac. Mu s|c 9. Fa z||c 2. Sta men ko v|c
5. Ha || m|c. Tre ner: Be hu d|n Baj qo r|c.
ZE LJE ZNl OAP: A. Sto ja nov ska. Ma ks| mo v|c 4. Mu jo v|c. F| ser
18. Oa do 12. var da 7. vran •|c 2. Bu qa r|n 17. Omer ba s|c. Ma |a -
q|c. Ka ma ra 8. Ha ms|c 2. Tre ner: Men su ra An de || ja.
Me da |je | pe har naj bo |joj ek| p| uru •| || su N| had lma mo v|c. do pred sje dn|k
KS B|H. | qe ne ra| n| se kre tar Zdrav ko Kne ze v|c. Pe har na m| je njen prva ku B|H pr| -
m|o je S| me Spra |ja. ka p| ten S| ro k| Ero neta. Na kon to qa ve || ka íe sta nas tav |je na je u
sre d| stu qra da. qdje je uz pje smu | ve || •an stven va tro met. |qra •e. stru •n| stab | Üpra -
vu k|u ba do •e ka |o v| se od 5.000 |ju d| ko j| su za je dno s|a v| || do ra n|h ju tar nj|h sa t|.
Ima mo vi} uru ~io me da lje
Detalj sa me~a u "Pecari"
Ni had Ima mo vi}
uru ~u je pe har
[i me tu [pra lji,
ka pi te nu [i ro kog
FO TO NN
Ka ra te se le kci ja Re pu bli ke Sr-
pske, je di ni pred sta vnik BiH na
Evrop skom prven stvu re gi ja, u
su bo tu je svoj nas tup u Ma dri du
za vr{i la u tre }oj run di ta kmi ~e -
nja.
Ka ra tis ti RS bi li su slo bo dna
eki pa u prvom ko lu ta kmi ~e nja,
dok su u dru gom ra di li s ka ra tis -
ti ma re gi je Nje ma ~ke i bi li bo lji
sa 3:0. Ta kmi ~a ri iz BiH po ra `e -
ni su od [pa nske re gi je u tre }em
ko lu i ti me su za us tav lje ni na
pu tu do po lu fi na la. Na prven -
stvu ko je je odr`a no u su bo tu
u~es tvo va lo je 88 re gi ja iz 44
ze mlje. Re gi je Tu zle i Fe de ra ci je
BiH zbog fi nan sij skih pro ble ma
ni su uze le u~e{ }e na prven stvu.
O.Z.
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 13 Sport
Po tre bna ve }a
pa` nja sa ve za
Ne pri ko sno ve ne smo u bh.
`en skom ru ko me tu, ali vo lje la
bih da je bi lo vi {e pa` nje od ru -
ko me tnih sa ve za RS i BiH. Ipak,
ima ti eki pu ko ja je ~e ti ri-pet go -
di na u uspo nu i ko ja ima odli ~ne
re zul ta te, ni je ma la stvar, ali na {i
us pje si ni su is pra }e ni do kra ja.
Ne mi slim sa mo fi nan sij ski. Na
pri mjer, na fi na lu Ku pa RS ni ko
nam ni je ~es ti tao du plu kru nu.
Pri je sve ga, tre ba ne ko da po {tu -
je to {to smo {am pi oni u na {em
gra du, u na {em Sa ve zu, pa on da
i u os ta lim, re kla je Ta nja Ke ki},
je dna od naj bo ljih ru ko me ta {i ca
Bor ca.
Ze ni ~a ni
osvo ji li tur nir
Klub sje de }e odboj ke Ze ni ca
92 po bje dnik je ~et vrtog me |u -
na ro dnog tur ni ra "Maj ski zov
slo bo de", ko ji je bio odr`an pro -
{log vi ken da u Ze ni ci. Do ma }i
su u fi nal nom su sre tu sla vi li pro -
tiv grad skog ri va la Bo sne re zul -
ta tom 2:1 u se to vi ma. U
uta kmi ci za tre }e mjes to Is kra iz
Bu goj na bi la je bo lja od eki pe
Za dra sa 2:0. Na ta kmi ~e nju su
nas tu pi li i Sme~ iz Beo gra da i
OKI Br~ko.
O.Z.
Opro {taj "ma le nih"
po bje dom
Ko {ar ka {i ce Mla dog Kra ji {ni ka po bje dom su za vr{i le se zo nu po -
{to su u me ~u {es tog ko la Li ge 4 BiH sa vla da le Je din stvo.
"Ma le ne" su u su bo tu na svom te re nu sla vi le re zul ta tom 74:45
(24:12, 18:11, 11:6, 21:16), a do pe te po bje de u Li gi pre dvo di le su
ih Mo ni ka Ve se lov ski sa 17 po ena i Bo `a na Stu par sa 12. Os ta le ko -
{ar ka {i ce su, ta ko |e, do bro igra le, a tre ner Zo ran Mi ke{ je svi ma
pru `io {an su. U po ra `e noj eki pi naj bo lja je bi la Ma ri na D`i ni} sa 19
po ena.
"Dra go mi je {to smo se zo nu za vr{i le po bje dom i {to je eki pa do
kra ja pro fe si onal no odra di la po sao. Ni smo osvo ji li ti tu lu, ni ka da ni -
smo bi le bli `e, ali ne ke koc ki ce se je dnos ta vno ni su po slo `i le. @ao
mi je zbog to ga i na dam se da }e mo slje de }e se zo ne us pje ti da po -
pra vi mo re zul tat i da po no vi mo osva ja nje Ku pa", re kla je Mi li ca
De ura, ko {ar ka {i ca Mla dog Kra ji {ni ka.
M.P.
M. PRE DRA GO VI]
Ru ko me ta {i ce ba nja lu ~kog Bor ca jo{ je dnom su
pot vrdi le da su naj bo lje u BiH. Osva ja njem Pre mi jer li -
ge i Ku pa BiH, te Ku pa RS po no vi le su us pjeh od pro {le
se zo ne.
"Ova se zo na je jo{ us pje {ni ja s ozbi rom na to da su
ne ke ru ko me ta {i ce na pus ti le klub i da smo s ma njim
igra ~kim ka drom do {li do tri tro fe ja. Ako se ima u vi du
to da smo osvo ji li Osmo mar tov ski tur nir, za tim Sve to -
sav ski turnir i tur nir u @i vi ni ca ma, to je niz od 31 uta -
kmi ce ovog pro lje }a bez po ra za", re kao je Ra de
Un ~a nin, tre ner {am pi on skog ti ma.
Sve igra ~i ce Bor ca za slu `u ju po hva le za ura |e no
ove se zo ne, a tre ner Un ~a nin ne `e li ni je dnu da iz dva ja.
"Uvi jek is ti ~em ko le ktiv. @e lim da ~es ti tam igra ~i -
ca ma na re zul ta ti ma, za la ga nju i tru du. Ta ko |e, ovi re -
zul ta ti ne bi mo gli da se os tva re bez agil ne upra ve,
odno sno bez po dr{ke gra da Ba nja lu ka i Mi nis tar stva za
po ro di cu, omla di nu i sport u Vla di RS", ka `e Un ~a nin.
Ba nja lu ~an ke su u BiH ne pri ko sno ve ne, igra ju
odli ~no, a ono {to ne dos ta je jes te za pa `e ni ji re zul tat u
evrop skom ta kmi ~e nju.
"Ka da bi smo na {li ge ne ral nog spon zo ra i sa do vo -
|e njem dva kva li te tna po ja ~a nja mo gli bi smo na pra vi ti
po mak i u evrop skim ta kmi ~e nji ma. Uko li ko bu de mo
ima li fi nan si ja nas tu pi }e mo u Evro pi, a to }e naj vje ro -
va tni je bi ti Kup po bje dni ka ku po va. Igra nje evrop skog
ta kmi ~e nja izis ku je pre vi {e ma te ri jal nih tro {ko va, {to
klub iz pri ho da ko je sa da ima ne mo `e da fi nan si ra", is -
ta kao je Un ~a nin.
Bor cu po no vo
tri tro fe ja
Izne na di le su nas
eki pe Ra dni ka iz
Bi je lji ne i bo kse ri
Ili d`e, ko ji su ot ka za li
nas tup na prven stvu
zbog, ka ko
na vo de, pro pus ta
u or ga ni za ci ji, ka `e
Mir ko Do ki}, tre ner u
re pre zen ta ci ji BiH
Osman ZU KI]
Bo kser ski klub Sla vi ja s pet zla tnih me da lja
na jus pje {ni ji je klub po je di na ~nog prven stva
BiH, ko je je pro te klog vi ken da odr`a no u Ba nja -
lu ci.
Za naj bo ljeg bo kse ra prven stva BiH pro gla -
{en je ~lan Sla vi je Da ni jel To pa lo vi}, ko ji je sla -
vio u ka te go ri ji do 75 ki lo gra ma. U os ta lim
fi nal nim bor ba ma ko je su bi le na pro gra mu u
su bo tu, po red To pa lo vi }a, po bje de su os tva ri li:
Mar ko \u ri} (do 54 kg, Je din stvo), Ma rio Ale -
ksi} (do 57, Sla vi ja), Ismet @e ri} (do 60, Bi ha}),
Ste vo Zo lak (do 64, Sla vi ja), Pre drag Ko va ~e vi}
(do 69, Sla vi ja), Dar ko Ku ~uk (do 81, Sla vi ja),
Da mir Be ljo (do 91, Zrinj ski) i Men sur De di}
(pre ko 91 kg, Ca zin).
Ovo go di{ nje po je di na ~no prven stvo os ta }e
za pa m}e no po to me {to na nje mu ni su u~es tvo -
va li svi bh. klu bo vi i {to se za prva ka na {e dr`a -
ve ni su bo ri li svi kon ku ren ti.
U~e{ }e na ta kmi ~e nju ot ka za li su BK Ili d`a
i Ra dnik iz Bi je lji ne. U os ta loj kon ku ren ci ji bo -
ri lo se 40 bo ra ca iz 12 klu bo va. Mir ko Do ki},
tre ner u bo kser skoj re pre zen ta ci ji BiH i se kre tar
BS Re pu bli ke Srpske izne na |en je ~i nje ni com
da ni su svi klu bo vi iz BiH u~es tvo va li na prven -
stvu.
"Izne na di le su nas eki pe Ra dni ka iz Bi je lji -
ne i bo kse ri Ili d`e ko ji su ot ka za li nas tup na
prven stvu zbog, ka ko na vo de, pro pus ta u or ga -
ni za ci ji. [to se to ga ti ~e, BK Sla vi ja je kon ku ri -
sao za do ma }i na prven stva na is ti na ~in na ko ji
to ra de os ta li klu bo vi, te je zbog do brih uslo va i
po bi je dio na kon kur su. Me |u tim, iz Ili d`e i Ra -
dni ka kao ra zlog svog odus ta ja nja s tur ni ra na -
vo de to {to Sla vi ja ni je or ga ni zi ra la smje {taj za
eki pe, te ~ak kon kurs pro gla {a va ju ne le gal nim",
pri ~a Do ki} i nas tav lja:
"No, do sa da{ nja pra ksa nam go vo ri da to
ni je oba ve za do ma }i na. U~e sni ci sa mi se bi pla -
}a ju smje {taj. [to se ti ~e sa mog ta kmi ~e nja, ono
je pro {lo u naj bo ljem re du, bor be su bi le sjaj ne i
jo{ je dnom su bo kse ri po ka za li da se na njih mo -
`e ra ~u na ti i na me |u na ro dnim tur ni ri ma. Mi -
slim da je Da ni jel To pa lo vi} za slu `io ti tu lu
naj bo ljeg bo kse ra jer je u sva koj bor bi bri lji rao",
za klju ~io je Do ki}.
Al me din Fe ta ho vi}, tre ner BK Ili d`a, tvrdi
da je ne le gal nim kon kur som Sla vi ja do bi la pra -
vo do ma }i na prven stva.
"Na prvom kon kur su ko ji je bio ra spi san
15. ja nu ara pra vo do ma }in stva do bi li smo mi i
na tom kon kur su bi li smo je di ni pri jav lje ni. Iz
ne po zna tih ra zlo ga kon kurs je po no vo otvo ren i
Ka ra tis ti RS me |u
osam naj bo ljih
uz obe }a nje da }e sno si ti tro {ko ve za smje {taj
eki pa Sla vi ja je do bi la or ga ni za ci ju. Sma tram
da je obnav lja nje kon kur sa pre kr{aj ko ji se ni je
smio do go di ti i sho dno to me, za je dno sa svo jim
bo kse ri ma, odus tao sam od prven stva. U me |u -
vre me nu, Bla `o Vu ji}, pred sje dnik Sa ve za, je
po dnio os tav ku i stva ri se ni su mo gle pro mi je -
ni ti. Do da tni ra zlog na {eg izos tan ka bio je i taj
{to or ga ni za tor ni je obe zbi je dio smje {taj eki pa -
ma. S ob zi rom na sve, su mnjam i u sa mu re gu -
lar nost ta kmi ~e nja jer ni su nas tu pi li i dru gi
klu bo vi. Sve je ovo da le ko od spor ta", za klju ~io
je Fe ta ho vi}.
Ba nja lu ~an ke ovog pro lje }a
ima le niz od 31 uta kmi ce bez po ra za
Ta nja
Ke ki}
Po je di na ~no bo kser sko prven stvo BiH u Ba nja lu ci
Tri jumf BK Sla vi je
Sma tram
da je
obnav lja nje
kon kur sa
pre kr{aj,
ka `e
Fe ta ho vi}
[am pi on u
ka te go ri ji do
81 ki lo gra ma:
Dar ko Ku ~uk
(li je vo)
FO TO NN
14 qpofekfmkbl!1. 6. 2009. Sport
Srpski te ni ser, ko ji je va `io za je dnog od fa vo ri ta grend
sle ma u Pa ri zu i jen dog od ma lo broj nih igra ~a ko ji mo `e da
sa vla da "ne po bje di vog" Ra fa ela Na da la, za us tav ljen je ve}
u tre }em me ~u od Ni jem ca Fi li pa Kol {raj be ra (4:6, 4:6,
4:6). Vo dio je sa 4:1 u prvom se tu, ali se Ni je mac vra tio u
me~ i na pra vio izne na |e nje.
"Do bro sam po ~eo tur nir, a ta ko sam se ose }ao i pre
ovog me ~a. Na te re nu je, ipak, sve bi lo dru ga ~i je. Da bu -
dem is kren, pro blem je bi la sa mo mo ja gla va. Ne mo gu da
obja snim za {to. Kao {to se ka `e, imao sam lo{ dan. Kol {raj -
ber mi ni je da vao pu no {an si. Ali, pro blem je {to ni sam do -
vo ljno ra dio da bi izbo rio te pri li ke. Igrao sam pre vi {e
pa si vno, a pro ti vnik je bio vrlo so li dan u svim udar ci ma.
Ra zo ~a ra va ju }e je {to to kom ce log me ~a ni sam uspe vao da
pro na |em ri tam, {to sam uvek do bro ~i nio. Za to i je sam u
vrhu svet skog te ni sa ve} ne ko vre me ", re kao je \o ko vi}.
\o ko vi} je is ta kao da je po se bno ne za do vo ljan ra dom
no gu.
"Te {ko sam kon tro li sao kre ta nje ka da sam pri mao ser -
vis. Za ka zao je rad no gu, jer ako no ge ni su do vo ljno di na -
mi ~ne na ovoj po dlo zi, ne mo `e{ o~e ki va ti pu no pri li ka
pro tiv pro ti vni ka ko ji je igrao na ova ko vi so kom no vou.
Kol {raj be ru sva ka ~ast, ta kti ~ki je igrao ve oma pa me tno, te -
hni ~ki ja ko do bro", re kao je \o ko vi} i na pi ta nje ko li ko je
pri ti sak uti cao na nje go vu igru re kao:
"Pri ti sak uvek pos to ji ako ste ve} ne ko vre me tre }i ili
~et vrti na sve tu. Ali to je sas ta vni deo `i vo ta i do sa da sam
uvek umeo da se izbo rim sa njim. Uvo dni me ~e vi na ve li -
kim tur ni ri ma su uvek opa sni, jer sla bi je ran gi ra ni igra ~i ne -
ma ju {ta da iz gu be."
\o ko vi} je u po slje dnje vri je me igrao odli ~no. Osvo jio
je tur ni re u Du ba iju i Beo gra du, igrao fi na la mas ters tur ni ra
u Ma ja mi ju, Mon te Kar lu i Ri mu.
"Do bra se zo na na ze mlji mo `e mi sa mo da ti sa mo po -
uz da nje da nas ta vim u is tom sti lu. Stvar no sam igrao do bro
ove se zo ne, ali, ne mo gu se bi da do zvo lim ova ko lo {u pred -
sta vu kao pro tiv Kol {raj be ra. Ne smem bi ti ta ko de fan zi van.
To ni sam ja. To ni je mo ja igra", za klju ~io je \o ko vi}.
Dva de set dvo go di{ nji Beo gra |a nin je pret ho dna dva
u~e{ }a u Pa ri zu za vr{io u po lu fi na lu, dok je 2006. go di ne
sti gao do ~et vrtfi na la. (Agen ci je)
\o ko vi}: Pro blem u gla vi
Grci `e le
Ve li ~ko vi }a
Za No vi cu Ve li ~ko vi }a, ko {ar -
ka {a Pa rti za na, za in te re so va ni su
mno gi klu bo vi me |u ko ji ma su
Pa na ti na ikos i Olim pi ja kos. Osim
njih igra ~a ko ji je pro gla {en zvi -
jez dom u uspo nu u Evro li gu u
svo jim re do vi ma `e le da vi de
Bar se lo na, Uni ka ha, Ma ka bi, te
CSKA.
Srpki nje
sla vi le u Ita li ji
@en ska ko {ar ka {ka re pre zen ta -
ci ja Srbi je osvo ji la je prvo mjes to
na tur ni ru u Ita li ji po {to je u tre -
}em ko lu sa vla da la re pre zen ta ci -
ju Hrvat ske re zul ta tom 60:54.
Ubje dlji va po bje da pro tiv Gr~ke
(90:64) i mi ni mal ni po raz od do -
ma }e se le kci je (71:75), su uz po -
bje du Gr~ke nad Ita li jom (67:63)
Srbi ji do ni je le po bje dni ~ki pe har.
Tur nir u Por to San \or |i ju igran
je u sklo pu pri pre ma za Evrop sko
prven stvo, ko je po ~i nje 7. ju na.
Vijesti
Ko {ar ka {i Za dra po bi je di li su Ci -
bo nu u dru gom su sre tu fi na la plej-
ofa Prven stva Hrvat ske i izje dna ~i li
na 1:1 u se ri ji u ko joj se igra na tri
po bje de.
Za dra ni su u dvo ra ni "Kre {i mir
]o si}" sla vi li sa 83:72 (20:16,
16:14, 24:16, 23:26). U po bje dni -
~kom ti mu, ko ji je imao i 18 po ena
pre dnos ti (59:41) naj bo lji je bio To -
mi slav Ru `i} sa 21 po enom i {est
sko ko va. Rok Sti p~e vi} i Vla di mir
Bo isa su do da li po 14 po ena za Za -
dar, a u Ci bo ni se is ta kao Alan An -
der son sa 29 po ena i 12 sko ko va.
"Igra li smo ~vrsto i pa me tno i bi li
35 mi nu ta mno go bo lji pro ti vnik, na
kra ju smo pa li, ali to vi {e ni je bi tno,
jer ko{-ra zli ka ne no si ni {ta. Uta -
kmi cu je tre ba lo do bi ti, a mi smo je
do bi li. U sva koj uta kmi ci ide mo na
po bje du, {to je se ri ja du `a, to vi {e
ide na na{ mlin. Fi zi ~ki smo u bo -
ljem sta nju i slje de }u uta kmi cu }e -
mo odi gra ti jo{ bo lje", re kao je
Zma go Sa ga din, tre ner Za dra. Tre }a
uta kmi ca bi }e odi gra na su tra u Za -
gre bu.
Za dar izje dna ~io
Ge ju tre }e
vri je me u is to ri ji
Ame ri ~ki sprin ter Taj son Gej os tva rio je na gran pri ju u Nju jor ku tre }e vri -
je me u is to ri ji u trci na 200 me ta ra. On je trku za vr{io u vre me nu od 19,58
se kun di. Je di na dva ~o vje ka ko ja su ovu di oni cu br`e is tr~a la su svjet ski re -
kor der Usa in Bolt (19.30) i le gen dar ni Majk D`on son (19.32) ko ji je do pro -
{le go di ne dr`ao re kord.
"Bio mi je cilj da tr~im 19.5 se kun di, ali ne u ovom pe ri odu. Ovaj re zul tat
}e mi zna tno po di }i sa mo po uz da nje", re kao je Gej.
Pret ho dno naj bo lje vri je me Taj so na Ge ja u ovoj dis ci pli ni bi lo je 19.62 se -
kun di ko li ko je za bi lje `io 2007. go di ne.
Igrao sam previ{e pasivno, a
protivnik je bio vrlo solidan u svim
udarcima
Ko {ar ka {i Or lan do Me d`i ka prvi put su na -
kon 1995. go di ne u fi na lu NBA li ge, a za prsten
}e se bo ri ti sa Los An |e les Lej ker si ma.
Or lan do je u no }i izme |u su bo te i ne dje lje u
{es toj uta kmi ci fi na la Is to ~ne kon fe ren ci je sa vla -
dao Kli vlend re zul ta tom 103:90 za slav lje od 4:2 u
se ri ji, ta ko da u ve li kom fi na lu ne }e bi ti ni {ta od
du ela Ko bi ja Bra jan ta i Le bro na D`ej sma, {to su
mno gi pri `e ljki va li. U SAD su ~ak po ~e le da se
emi tu ju i re kla me o du elu ova dva ko {a ra ka {a.
Or lan do je u svo joj "Em vej are ni", pred go to -
vo 17.500 gle da la ca, u po tpu nos ti do mi ni rao, a do
va `ne po bje de pre dvo dio ga je Dvajt Hauard ko ji
je me~ za vr{io sa 40 po ena (nje gov re kord u plej-
ofu) i 14 sko ko va.
"Bio je izvan re dan. Ne znam {ta je vi {e mo -
gao da u~i ni, bio je fan tas ti ~an", re kao je Sten van
Gan di, tre ner Or lan da.
Dru gi stri je lac po bje dni ~kog ti ma bio je Ra -
{ard Lu is sa 18 po ena, dok je Mi ka el Pje trus za bi -
lje `io 14 po ena. U eki pi Kli vlen da naj bo lji je bio
Le bron D`ej ms sa 25 po ena, se dam sko ko va i se -
dam asi ten ci ja, ali to je bio naj lo {i ji u~i nak u se ri ji
naj ko ri sni jeg igra ~a re gu lar nog di je la NBA li ge.
De lon te Vest je za po ra `e ni tim pos ti gao 22 po ena.
Po slje dnji put ka da je Or lan do igrao fi na le u
sas ta vu je bio [a kil O'Nil ko ji je go di nu da na ka -
sni je kao slo bo dan igra~ pre {ao u Lej ker se i "uni -
{tio" klub sa Flo ri de. Pri je {est go di na Me d`ik je
za bi lje `io sa mo 21 po bje du u re gu lar nom di je lu
se zo ne, {to mu je omo gu }i lo da na draf tu bi ra
prvog pi ka. Bio je to Dvajt Hauard, ko ji je po mo -
gao Or lan du da eli mi ni {e Ka va lir se, ali i aktu el ne
{am pi one Bos ton Sel ti kse u pret ho dnoj run di.
"Za nas kao tim je ovo ve oma va `no. Znam
{ta su pri ~a li o na ma u pro te klih ne ko li ko go di na.
Mno gi ni su vje ro va li da mo `e mo da na pra vi mo
ne {to ve li ko, ali sa da smo po ka za li da mo `e mo da
po bi je di mo bi lo ko ga", re kao je Hauard, ko ji je jo{
je dnom po ka zao za {to ima na di mak Su per men.
Pri me~ fi nal ne se ri je izme |u Or lan da i Los
Ane |es Lej ker sa na pro gra mu je u no }i izme |u
~et vrtka i pet ka u "Stej ples" cen tru. Lej ker si }e re -
kor dni 30. put igra ti u ve li kom fi na lu i bo ri }e se za
15. tro fej dok }e Me d`ik po ku {a ti do }i do prvog
tro fe ja iz dru gog po ku {a ja.
Le bron D`ej ms
os tao bez fi na la
Me d`ik i
Lej ker si za prsten
Mno gi ni su
vje ro va li da
mo `e mo da
na pra vi mo ne {to
ve li ko, ali po ka za li
smo da mo `e mo
da po bi je di mo bi lo
ko ga, re kao
Hauard
B|v s| ko sar kas F| n| ksa Ju ta Ta bu se po ku sa -
ce po no vo za| qra t| u NBA || q|. On je na pus t|o pr| -
pre me ja pan ske re pre zen ta c| je ka ko b| ot| sao u
|je tn| kamp Da |as Ma ve r| ksa.
Je d| n| Ja pa nac ko j| je |qrao u NBA || q| u SAD |de
na po z|v Ma ve r| ksa.
v| jest me |zne na d||a. Sre can sam sto m| se pru z| -
|a no va pr| || ka da |zbo r|m mjes to u NBA || q|. re kao
je dva de se to smo qo d|s nj| Ta bu se.
Ja pa nac je u se zo n| 2004/2005. od| qrao sa mo
•e t| r| me •a za F| n|ks. Do ka zao se u |je tnom kam pu
(•e t| r| uta km| ce) | |zbo r|o mjes to u t| mu za po •e tak
pred se zo ne.
Pos t| qao je se dam po ena u de b| tan tskom nas tu -
pu pro t|v At|an te. a|| Sun s| su mu ot kaz uru •| || vec u
de cem bru |s te qo d| ne.
No va pri li ka za Ta bu sea
Ko {ar ka {i Or lan da po bje dom nad
Kli vlen dom izbo ri li fi na le NBA li ge
Üta km| ce NBA || qe pra te
mno qe po zna te || •nos t|. a je dan
od on|h ko j| je q|e dao ses t| me•
|zme du Me dz| ka | Lej ker sa b|o je
qo| íer Taj qer vuds. naj po zna t| j|
spor t|s ta Or |an da.
Vuds u
"Em vej are ni"
Kor tni Li (Or lan do)
i De lon te Vest (Kli vlend)
F
O
T
O

A
F
P
No vak
\o ko vi}
1. 6. 2009. qpofekfmkbl 15