QSWP!

J[EBOKF
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3888 • SRIJEDA 3. JUNA 2009.
POLITIKA
Pro na |e ni
os ta ci
fran cus kog
avi ona
Dva da na na kon nes tan ka er ba sa 330
Vi{e informacija
na 25. strani
AKTUELNO
40 go di na zatvora
TOMISLAV PE TRO VI], 29. MA JA 2008, UBIO NI KU,
MA RU, MIJU I KAJU PE TRO VI], DRA GI CU I IVU
MAR KA NO VI ] I RANIO MUR SE LA ^O LI ]A
To mi slav Pe tro vi}
prvi u BiH dobio
maksimalnu
zatvorsku kaznu
po novom Za konu
o kri vi ~nom
pos tup ku
ZA DO VO LJAN SAM PRE SU DOM I SA DA
IDEM NA PO LA GA NJE MA TUR SKOG ISPI TA,
IZJA VIO SIN MARE I NIKE PETROVI]
str. 27i 28
Kan to nal ni
sud Tu zla
izre kao
pre su du
To mi sla vu
Pe tro vi }u
str. 5!i 6
NE MA MO PRA VO
UNA PRI JED
ODBA CI TI
MO GU ]NOST
TE RO RIS TI ^KOG
^I NA, KA ZAO
FRAN CUS KI
MI NIS TAR OD BRA NE
^ekaju ime
nasljednika
premijera
RS }e za tra `i ti
prei spi ti va nje
odluke u slu~aju
"Alijagi}i"
^ELNICI FBiH BEZ
ODLUKE O PRIHVATANJU
BRANKOVI]EVE
OSTAVKE
str. 3!i 4
str. 8
PRO TIV PRI HVA TA NJA APE LA CI JE BI LE
SU SVE ME \U NA RO DNE SU DI JE
2 tsjkfeb 3. 6. 2009.
Doga|aji
SA RA JE VO - Dom na ro da Par -
la men ta FBiH usvo jio je ju ~er
odlu ku o ime no va nju Ka dri je Ho -
d`i }a, Igo ra Sol de, Ra den ka Udo -
vi ~i }a i Go ra na Sa mar d`i }a u
Upra vni odbor RTV FBiH.
Pre ma lis ti kan di da ta, ko ju je sa ~i -
ni la za je dni ~ka ko mi si ja oba do ma
Par la men ta FBiH, Ho d`i} je iz re da
Bo{ nja ka pre dlo `en na pe ri od od go -
di nu, Sol do iz re da hrvat skog na ro da
na tri go di ne, Udo vi ~i} iz re da sr-
pskog na ro da na dvi je, te Go ran
Samar d`i} iz re da os ta lih na pe ri od
od ~e ti ri go di ne.
O ovom pri je dlo gu da nas }e se
izja sni ti i zas tu pni ci u Pred sta vni -
~kom do mu Par la men ta FBiH.
Stje pan Kre {i}, pred sje da va ju }i
Do ma na ro da, is ta kao je ka ko odu go -
vla ~e nje izja{ nja va nja o UO mo `e
sa mo {te ti ti RTV FBiH.
"Oba ve zni smo da do 1. ju na usvo -
ji mo odlu ku o ime no va nju UO. To je
rok ko ji je pred nas pos ta vi la EU te
na ja vi la ka ko }e usva ja njem ove
odlu ke RTV do bi ti mi li on eura", re -
kao je Kre {i}. Dom na ro da ju ~er je
usvo jio in for ma ci ju o "Agro ko mer -
cu", a Da mir Lju bi}, mi nis tar po ljo -
pri vre de FBiH, ka zao je ka ko }e Vla -
da {to pri je sa ~i ni ti cje lo vi tu ana li zu
sta nja u "Agro ko mer cu".
De le ga ti su usvo ji li pri je dlo ge de le -
ga ta El vi re Ab di}-Je le no vi}, ko ja je
za tra `i la da bu du za us tav lje ne sve
akti vnos ti u ve zi s imo vi nom "Agro -
ko mer ca" u BiH i ino zem stvu, te da
tu `i la{ tvo pro ce su ira sve ko ji su po ~i -
ni li kri vi ~na dje la u tom pre du ze }u,
kao i da Vla da FBiH sa ~i ni pro gram
uve zi va nja ra dnog sta `a ra dni ci ma i
is pla te za os ta lih pla ta.
Dom na ro da ju ~er ni je ra zma trao
Pri je dlog za ko na o osno vnim pra vi -
ma oso ba s one spo so blje njem. Pred
po~etak sje dni ce is pred zgra de Par la -
men ta FBiH oku pi lo se dvadesetak
ro di te lja i dje ce s po se bnim po tre ba -
ma, ko ji su is ka za li ne za do volj stvo
zbog dis kri mi na tor skih odre daba u
za ko nu.
S.V.
Usvo je na odlu ka o
ime no va nju ~lanova
UO RTV FBiH
Hi tno usvo ji ti
bu d`et
MOS TAR - Grad ski odbor
HDZ 1990 za grad Mos tar sma tra
ka ko je sa da{ nje sta nje u fun kci -
oni ra nju grad ske admi nis tra ci je
neo dr`i vo i ka ko tre ba hi tno pris -
tu pi ti usva ja nju pro ra ~u na.
U prio p}e nju ko je je ju ~er iz da -
la ova stran ka is ti ~e se ka ko Na crt
pro ra ~u na ko ji je dos tav ljen klu -
bo vi ma vi je }ni ka ne za do vo lja va
uobi ~a je ne stan dar de ka kve mo ra
ispu nja va ti ta kav ozbi ljan do ku -
ment, {to naj bo lje uka zu je na ne -
od go vo ran pris tup u pri pre mi
ova ko va `nog ma te ri ja la.
J.G.
Pot pred sje dnik
ni je pre dao
du `nost
BRA TU NAC - Ne de ljko Mla -
|e no vi}, na ~el nik op {ti ne Bra tu -
nac, na lo `io je ju ~e da u skla du s
odlu ka ma Skup {ti ne op {ti ne o ra -
zrje {e nju skup {tin skog zva ni ~ni -
ka bude oba vljena pri mo pre da ja
du `nos ti i kan ce la ri ja kako bi no -
vo iza bra ni fun kci one ri mo gli po -
~e ti ra di ti.
Mla |e no vi} je to na lo `io u
skla du s odlu ka ma Skup {ti ne o
ra zrje {e nju pred sje dni ka Skup {ti -
ne op {ti ne Bra tu nac ]a zi ma Ju -
su po vi }a i pot pred sje dni ka Vo ji na
Pa vlo vi }a, kao i o izbo ru za pred -
sje dni ka Mus ta fe Go li }a i pot -
pred sje dni ka Skup {ti ne Mio dra ga
Lon ~a re vi }a od 29. ma ja.
Smi je nje ni pot pred sje dnik par -
la men ta ju ~e do kra ja ra dnog vre -
me na ni je pre dao klju ~e ve od
kan ce la ri je ni ti je obav lje na pri -
mo pre da ja du `nos ti izme |u nje ga
i Lon ~a re vi }a.
No vi pred sje dnik Skup {ti ne op -
{ti ne ju ~e je u{ao u kan ce la ri ju i
pre uzeo du `nost od Ju su po vi }a.
Ju su po vi} i Pa vlo vi} pre kju ~e
ni su do {li na po sao i ni su im uru -
~e ne odlu ke o ra zrje {e nju, a nji -
ho ve kan ce la ri je su bi le
za klju ~a ne. (Srna)
[krbi}:
Uje dna ~i ti
uslo ve za rad
MRKO NJI] GRAD - Mi nis tar
zdrav lja i so ci jal ne za {ti te RS
Ran ko [krbi}, to kom ju ~e ra{ nje
po sje te op {ti na ma Mrko nji}
Grad, Je ze ro i [i po vo, is ta kao je
va `nost osni va nja ti mo va po ro di -
~ne me di ci ne.
On je ka zao da su s op {ti nom
Mer ko nji} Grad u pro te klom pe -
ri odu su fi nan si ra li re kon stru kci ju
~e ti ri am bu lan te po ro di ~ne me di -
ci ne u se li ma Bje laj ce, Ba ra }i,
Po dra {ni ca i Gor nji Gra ci te ~e ti ri
am bu lan te u zgra di Do ma zdrav -
lja "Dr Jo van Ra {ko vi}". [krbi}
je na gla sio da je cilj uje dna ~i ti
uslo ve u ko ji ma do kto ri ra de, sa
`eljom da svi pa ci jen ti ima ju {to
bo lju za {ti tu.
Zo ran Te gel ti ja, na ~el nik op {ti -
ne Mrko nji} Grad, ka zao je da je
s mi nis trom raz go va ra no i o pro -
je kti ma ko ji }e bi ti re ali zo va ni
ove go di ne.
D.L.
LON DON - No vi Ze land pro gla -
{en je naj mi ro lju bi vi jom ze mljom
na svi je tu, dok je BiH za uze la 50.
mjes to, {to je na pre dak u odno su
na pret ho dne go di ne, obja vi la je
ju ~e Me |u na ro dna or ga ni za ci ja
"Vi zi ja hu ma nos ti" iz Lon do na u
ovo go di {e njem Glo bal nom mi ro -
vnom in de ksu.
Pro cje na je obu hva ti la uku pno 24
kri te ri ju ma, pri ~e mu se pro cje nju ju
unu tra{ nje i spoljno sta nje ve za no za
pi ta nja mi ra.
U po re |e nju s prvim is tra `i va njem,
BiH je na pre do va la za ~ak 23 mjes ta
u po slje dnje dvi je go di ne.
Naj vi {e ocje ne BiH je do bi la ka da
je ri je~ o bro ju ubis ta va na 100.000
sta no vni ka, za tim po bro ju za tvo re ni -
ka na 100.000 sta no vni ka.
Ka da je ri je~ o pri je tnji od te ro ris ti -
~kog na pa da, BiH je do bi la ocje nu 2
(naj vi {a ocje na je 1, a naj ni`a 5), a is -
tom ocje nom su ocije nje ni odno si sa
su sje dnim ze mlja ma.
Naj ni `e ocje ne do bi la je za vje ro -
va tnost izbi ja nja na sil nih de mon stra -
ci ja kao i za la ku pris tu pa ~nost
na oru `a nju.
Ka da je ri je~ o ze mlja ma s po dru -
~ja biv {e Ju go sla vi je, naj bo lje je pla -
si ra na Slo ve ni ja, ko ja se na {la na 9.
mjes tu, za tim Hrvat ska na 49. mjes tu,
Srbi ja je 78, Ma ke do ni ja 88, a Crna
Go ra je tek na 91. mjes tu.
D.Ra.
O~e ku je In cka
na sas tan ku li de ra
SA RA JE VO - Dra gan ^o vi}, pred sje dnik HDZ BiH, na da se da }e
nje go vom sas tan ku sa Mi lo ra dom Do di kom, li de rom SNSD-a, i Su lej -
ma nom Ti hi }em, li de rom SDA BiH, 14. ju na u Ba nja lu ci pri sus tvo va ti i
Va len tin In cko, vi so ki pred sta vnik u BiH.
''@e lja nam je da u ju nu, pri je sje dni ce Sa vje ta za pro vo |e nje mi ra u BiH
(PIK), odno sno do kra ja ju la, ka ko smo i obe }a li, sa vrlo kon kre tnim pla -
nom po sje ti mo vi so kog ko me sa ra za spo ljnu i bez bje dno snu po li ti ku EU
Ha vi je ra So la nu u Bri se lu i oba vi jes ti mo ga o na {im kon kre tnim sta vo vi -
ma'', re kao je ^o vi}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, to kon kre tno zna ~i vrlo pre ci zan plan akti vnos ti
{ta li de ri i in sti tu ci je u BiH tre ba da u~i ne na pla nu ispu nja va nja ''pet plus
dva" uslo va i ci lje va PIK-a. (Srna)
BiH 50. po
mi ro lju bi vos ti
De le ga ti usvo ji li
mje re za "A gro ko merc"
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
Ma ja RE NER
SA RA JE VO - Os tav ka pre mi je ra FBiH Ne d`a da
Bran ko vi }a si gur no }e bi ti pri hva }e na, a pos to je di le -
me da li je po tre bno ime no va ti no vog pre mi je ra ili i
no vi sa ziv Vla de FBiH, izja vi la je pot pred sje dni ca
FBiH Spo men ka Mi ~i}.
N. KRSMAN
SA RA JE VO - Pos to je re al ne {an se da Pred sta -
vni ~ki dom Par la men tar ne skup {ti ne BiH na sje dni -
ci 10. ju na usvo ji po hi tnoj pro ce du ri tri za ko na
ne op ho dna za li be ra li za ci ju vi znog re `i ma.
Pot vrdio je ovo ju ~e Be riz Bel ki}, pred sje da va ju }i
Pred sta vni ~kog do ma, na kon sje dni ce ko le gi ju ma oba
do ma pa r la men ta BiH.
"Tra `i li smo in for ma ci je od Vi je }a mi nis ta ra BiH i
oba vije {te ni smo da su usa gla {e ni za ko ni o kon tro li gra -
ni ce, o bes pla tnoj me |u na ro dnoj pra vnoj po mo }i i o
kon tro li kre ta nja oru `ja i voj ne opre me. Ova tri za ko na
su usa gla {e na, a Za kon o spre ~a va nju dis kri mi na ci je
usvo jen je u prvom ~i ta nju, ali mo gu }e je aman dman -
sko dje lo va nje zbog pri mje dbi Me |u re li gij skog vi je }a
BiH", ka zao je Bel ki} i do dao da bi usva ja njem ovih za -
ko na bio na pra vljen zna ~ajan ko rak na pri jed ka li be ra li -
za ci ji vi znog re `i ma.
Bel ki} je is ta kao da po ma ka ne ma kod
usa gla {a va nja Za ko na o pre vo zu opa snih ma te ri ja u
BiH jer pred sta vni ci iz RS sma tra ju da ta oblast ne tre ba
bi ti re gu li sa na na ni vou dr`a ve.
Sa vjet mi nis ta ra BiH su tra }e odr`a ti te mat sku sje -
dni cu na ko joj }e se na }i i ovi usa gla {e ni za ko ni, ka ko
bi u hi tnoj pro ce du ri bili ra zma tra ni na sje dni ci Pred sta -
vni ~kog do ma bh. par la men ta idu }e se dmi ce.
"Ni su sa mo za ko ni uslov za li be ra li za ci ju
vi znog re `i ma. Ima tu jo{ oba ve za, kao {to su in sti tu ci -
onal na sa ra dnja, kon tro la gra ni ca i bi ome trij ski pa so {i.
Me |u tim, va `no je da par la ment ri je {i bar dio za ko na ko ji
su ne op ho dni da po {a lje mo po zi ti van si gnal i po ka `e mo
spre mnost za rje {a va nje ovih pi ta nja", re kao je Bel ki}.
Do dao je da su ~la no vi ko le gi ju ma oba do ma ju ~e
odlu ~i li da bude odr`ana za je dni ~ka sje dni ca u ju lu do
ka da tre ba da budu spre mni iz vje {ta ji o na pret ku BiH ka
evroa tlan tskim in te gra ci ja ma.
Sje dni ca ko le gi ju ma oba do ma Par la men tar ne skup {ti ne BiH
Na ko rak do usva ja nja
za ko na za uki da nje vi za
Usa gla {e ni za ko ni o
kon tro li gra ni ce, bes pla tnoj
me |u na ro dnoj pra vnoj po mo }i i
o kon tro li kre ta nja oru `ja
Pred sje dni ca i pot pred sje dni ci
^e ka ju
Ne d`a da
Ko mi si je Par la men ta
FBiH za uze le stav da,
po Us ta vu, Vla da
FBiH ni je pa la na kon
{to je Bran ko vi}
po dnio os tav ku
Ned`ad Brankovi}
3 Doga|aji 3. 6. 2009. tsjkfeb
Va ti kan tra `i
pet ne ra dnih
da na za
ka to li ke u BiH
SA RA JE VO - Na sje dni ci mje -
{o vi tog po vje ren stva za pro ve dbu
te me ljnog ugo vo ra izme |u BiH i
Sve te sto li ce ju ~er je ras prav lja no
o ne ra dnim da ni ma za ka to li ke u
BiH i du ho vnoj bri zi za ka to li ke
u Oru `a nim sna ga ma BiH.
"U te me ljnom ugo vo ru u de ve -
tom ~lan ku pre dvi |e ni su ne ra dni
da ni za ka to li ke i BiH se na naj -
vi {oj ra zi ni ob ve za la da }e po {ti -
va ti pet ne ra dnih da na. Ja sno nam
je da }e pos to ja ti po te {ko }e ka ko
har mo ni zi ra ti ove da ne za ka to li -
ke sa dru gim vjer skim za je dni ca -
ma. Sve ono {to bu de odre |e no
za ka to li ke, na is ti na ~in tre ba lo
bi bi ti odre |e no i za pred stva ni ke
dru gih vjer skih za je dni ca", ka zao
je Ale san dro D'Eri ko, apos tol ski
nun cij, ko ji je ko pred sje da va ju }i
po vje ren stva u ime Sve te sto li ce.
D.Mu.
Go di{ nji pri hod
10.400.000 KM
BA NJA LU KA - Na ro dna
skup {ti na RS usvo ji la je ju ~e Iz -
vje {taj o ra du Ko mi si je za kon ce -
si je RS za 2008. go di nu, u ko jem
se na vo di da je u pro {loj go di ni
os tva ren di re ktan pri hod u bu d`et
RS od 10.400.000 KM na ime
upla ta od kon ce si one na kna de.
Pre drag A{ kra bi}, pred sje dnik
Ko mi si je za kon ce si je RS, re kao
je da bi u ci lju stva ra nja pre tpos -
tav ki za no va kon ce si ona ula ga -
nja u na re dnom pe ri odu tre ba lo
nas ta vi ti rad na una pre |e nju, usa -
gla {a va nju i usva ja nju za kon ske
re gu la ti ve iz oblas ti kon ce si ja, ja -
vno-pri va tnog par tner stva i ja -
vnih na bav ki.
Na ro dna skup {ti na usvo ji la je i
odlu ku o pri hva ta nju za du `e nja
RS kod Svjet ske ban ke - Me |u -
na ro dne aso ci ja ci je za ra zvoj i
Me |u na ro dne ban ke za obno vu i
ra zvoj po dru gom pro je ktu za
uprav lja nje ~vrstim otpa dom u
uku pnom izno su od 18.000.000
do la ra. (Agen ci je)
Osu |e ni zbog
pol nog na si lja
DO BOJ - Dra gan Po po vi} (25)
iz Der ven te osu |en je, pre su dom
Vrho vnog su da RS, na ka znu za -
tvo ra od ~e ti ri go di ne i {est mje -
se ci za krivi ~na dje la pol nog
na si lja nad dje te tom.
Po po vi} je pret ho dno pre su -
dom Okru `nog su da u Do bo ju
od 22. ju na 2007. go di ne oslo bo -
|en od op tu `be za kri vi ~na dje la
pol nog na si lja nad dje te tom, si -
lo va nje, is ko ri {ta va nje dje ce i
ma lo lje tnih li ca za por no gra fi ju,
proi zvo dnju i pri ka zi va nje dje ~ je
por no gra fi je.
Pre su dom Vrho vnog su da op -
tu `e ni Sr|an Ku ki} (22) iz Der -
ven te osu |en je na ka znu za tvo ra
u tra ja nju od go di nu i {est mje -
se ci zbog pol nog na si lja nad dje -
te tom, dok je Da ni je lu
Gu nje vi }u (25) iz ovog gra da
po ve }a na ka zna za tvo ra na ~e ti ri
go di ne zbog pol nog na si lja nad
dje te tom i si lo va nja.
Op tu `e nim Bra ni sla vu \ur |e -
vi }u (23) iz Der ven te i Sa nji nu
Si mi }u (23) iz Lu ga, op {ti na
Der ven ta, ko ji su pro gla {e ni kri -
vim za si lo va nje, sma nje na je
ka zna za tvo ra na dvi je go di ne i
{est mje se ci. (Srna)
Vijesti
S. VE LI]
SA RA JE VO - Na re dne se dmi ce bit }e odr`an sas -
ta nak na ko jem }e pred sta vni ci Evrop ske ko mi si je s
pred sta vni ci ma bh. vlas ti po di je li ti a`u ri ra ni iz vje {taj
o ispu nje nju uvje ta za li be ra li za ci ju vi znog re `i ma.
U Bri se lu je ju ~e odr`an dru gi sas ta nak pred sta vni ka
EK i ze ma lja ~la ni ca Evrop ske uni je, na ko jem se ras -
prav lja lo o iz vje {ta ji ma ze ma lja za pa dnog Bal ka na o ispu -
nje nju uvje ta za oslo ba |a nje od vi znog re `i ma.
"Jo{ je ra no go vo ri ti o bi lo ka kvim pre po ru ka ma.
Idu }e se dmi ce }e EK bh. vlas ti ma uru ~i ti do pu nje ni iz vje -
{taj o ispu nje nju uvje ta", is ta kla je Zo ra Os to ji}, gla sno go -
vor nik De le ga ci je Evrop ske ko mi si je u BiH
Osman To p~a gi}, am ba sa dor BiH pri Mi -
si ji EU u Bri se lu, ka zao je ka ko bi na kon ju ~e ra{ njeg
sa tan ka iz vje {taj tre ba lo da ra zma tra ju mi nis tri vanj skih
po slo va.
"Jo{ ni je po zna to ho }e li to bi ti u ju nu ili ju lu. Na kon
to ga, mi nis tri prav de i unu tra{ njih po slo va i to u okto bru
ili no vem bru, do ni jet }e odlu ku o uki da nju vi znog re `i ma
za ze mlje ko je su ispu ni le sve uvje te", pod sje tio je To p~a -
gi}.
Za BiH je, ka ko je do dao, naj va `ni je da usvo ji
za ko ne iz "ma pe pu ta" i ubrza pri pre me za iz da va nje bi -
ome trij skih pa so {a ka ko bi smo mo gli o~e ki va ti da {to pri -
je do bi je mo po zi ti vnu ocje nu.
"Re ~e no nam je da ispu ni mo sve uslo ve i da }e mo bi -
ti oslo bo |e ni vi znog re `i ma. Go vo ri ti o da tu mi ma je neo -
zbi ljno i to su sve spe ku la ci je", do dao je To p~a gi}.
Pre ma ra ni je objav lje nim in for ma ci ja ma, BiH je me -
|u ze mlja ma ko je ni su ispu ni le uvje te za po zi ti vnu ocje nu
Evrop ske ko mi si je.
Pred sje dni ca FBiH Bor ja na Kri {to i dvo je pot pred -
sje dni ka Spo me ni ka Mi ~i} i Mir sad Ke bo ju ~e su na
sas tan ku raz go va ra li o aktu el noj si tu aci ji na kon Bran ko -
vi }e ve os tav ke, ali ni ka kav kon kre tan do go vor ni su
pos ti gli.
Po vo dom pre mi je ro ve os tav ke ju ~e su ~la no vi Us -
ta vne i Za ko no da vno-pra vne ko mi si je Pred sta vni ~kog
Odr`an dru gi sas ta nak pred sta vni ka EK i ze ma lja ~la ni ca Evrop ske uni je
Na re dne se dmi ce sa
bh. vlas ti ma o vi za ma
Idu }e se dmi ce EK }e uru ~i ti
do pu nje ni iz vje {taj
FBiH bez odlu ke o pri hva ta nju pre mi je ro ve os tav ke
ime na slje dni ka
Bran ko vi }a
do ma Par la men ta FBiH na za je dni ~koj sje dni ci za uze le
stav da, po Us ta vu, Vla da FBiH ni je pa la na kon Bran -
ko vi }e ve os tav ke.
Mi ~i }e va ka `e da je sa mo raz go va ra no o
mo gu }nos ti ma, te da }e nas ta vi ti raz go vo re ka da bu du
ima li in for ma ci je o kan di da tu za no vog pre mi je ra
FBiH.
"Ne upi tna je os tav ka Ne d`a da Bran ko vi -
}a. Ne ma mo mno go izbo ra. To tre ba {to pri je za vr{i ti i
ime no va ti no vog. Ka da bi sve i{lo nor mal no to bi se za -
vr{i lo za 15 do 20 da na. Pos to je di le me da li tre ba ovu
Vla du FBiH smi je ni ti pa ime no va ti no vu ili ime no va ti
sa mo pre mi je ra. Mi slim da tre ba ime no va ti sa mo pre mi -
je ra, jer bi ime no va nje no vog sa zi va Vla de tra ja lo i dva
mje se ca", ka za la je Mi ~i }e va.
Na gla si la je da ju ~e na sas tan ku ni je pre ci zi ra no da
li }e is to vre me no s pri hva ta njem os tav ke bi ti do ne se na
odlu ka o ime no va nju no vog pre mi je ra, ali da mi sli da }e
se ta ko de si ti.
"Za ne ko li ko da na ima }e mo opet sas ta nak ka da iz
Stran ke de mo krat ske akci je do bi je mo in for ma ci ju ko }e
bi ti kan di dat za no vog pre mi je ra", do da la je Mi ~i }e va.
Ma rin ko ^a va ra, ~lan Us ta vne ko mi si je, is ta kao je
da Vla da fun kci oni {e, te da ne ma pra vnog va ku uma.
"U Us ta vu se po mi nje sa mo na ~in izbo ra Vla de
i da se sva ko upra` nje no mjes to po pu nja va na is ti na ~in.
Pred sje dnik Vla de ni je man da tar ve} su to pred sje dni ca i
pot pred sje dni ci FBiH. Oni pre dla `u ime no va nje mi nis -
ta ra uz kon sul ta ci je s kan di da tom za pred sje dni ~ko
mjes to. ^i nje ni ca je da je pred sje dnik Vla de jo{ tu iako
je u os tav ci. Vla da fun kci oni {e. Ne ma pra vnog va ku -
uma", re kao je ^a va ra.
Na gla sio je da stran ke ko je ~i ne par la men tar nu ve -
}i nu tre ba da iza |u sa na ~i nom rje {e nja aktu el ne si tu aci -
je, odno sno da li tre ba da do |e do ime no va nja mi nis ta ra
ili sa mo pre mi je ra, ali da po Us ta vu Vla da ni je pa la.
Ka da je ri je~ o to me da li tre ba ime no va ti no vi sa -
ziv Vla de, ^a va ra je ka zao da sma tra da tre ba na pra vi ti
tim ko ji }e bo lje fun kci oni sa ti.
Gla vni odbor SDA za 11. jun je za ka zao sje dni cu
na ko joj }e bi ti do ne se na odlu ka o no vom pre mi je ru.
Su lej man Ti hi}, pred sje dnik SDA, u po ne -
dje ljak je re kao da je po tre bno mi{ lje nje Us ta vne i Za -
ko no da vno-pra vne ko mi si je Par la men ta FBiH o to me
da li s Bran ko vi }e vom os tav kom ide ci je la Vla da.
Ne d`ad Bran ko vi} je pri je se dam da na po dnio ne -
opo zi vu os tav ku na mjes to pre mi je ra FBiH i oti {ao na
go di{ nji odmor.
SDA 11. ju na odlu ~u je o kan di da tu
za Bran ko vi }e vog na slje dni ka
Mirsad Kebo,
Spomenka
Mi~i} i
Borjana Kri{to
FOTO ARHIVA
4 Doga|aji tsjkfeb!3. 6. 2009.
Ja ga njac i
Ba ri} os ta ju
na ~e lu
SA RA JE VO - Amir Ja ga njac i
@e li mir Ba ri} po no vo su iza bra ni
za pred sje dni ke vrho vnih su dova
FBiH i Re pu bli ke Srpske.
Vi so ko sud sko i tu `i la ~ko vi je -
}e BiH (VSTV) na ju ~e ra{ njoj
sje dni ci iza bra lo je po no vo i
Zdrav ka Kne `e vi }a za gla vnog
tu `i te lja FBiH.
Za Kne `e vi }e ve za mje ni ke
ime no va ni su Al ma Ti ri} i Ti ho -
mir Jur ko.
VSTV je za gla vnog kan to nal -
nog tu `i te lja u Bi ha }u iza brao
Asi ma D`a fi }a, a Vo ji sla va Pu -
{ca i Fa di lu Ami d`i} za nje go ve
za mje ni ke.
Se nad Da uto vi} ime no van je
za gla vnog kan to nal nog tu `i te lja
u Tra vni ku, a Dra gan Po po vi} za
nje go vog za mje ni ka.
VSTV iza brao je No va ka Ko -
va ~e vi }a za gla vnog tu `i te lja u
Okru `nom tu `i telj stvu u Bi je lji -
ni, a Mi lo ra da De be lje vi }a za
nje go vog za mje ni ka, dok je za
gla vnog okru `nog tu `i oca u Tre -
bi nju ime no va na Slo bo dan ka
Ga }i no vi}.
Ime no va ni su i Ve sna ]a var za
za mje ni ka u Kan to nal nom tu `i -
telj stvu u [i ro kom Bri je gu, a Fu -
ad Prlja ~a za su ca u Op}in skom
su du u Ve li koj Kla du {i.
D.Mu.
Ve }e
mo gu }nos ti
ku po vi ne ga sa
BU DIM PE [TA - Kom pa ni je
"BH-Gas" i "E.ON Ru hrgas" po -
tpi sa le su ju ~e u Bu dim pe {ti
Okvir ni spo ra zum o sa ra dnji, ko -
ji }e omo gu }i ti da BiH ima mo -
gu }nost ku po vi ne ga sa i od
dru gog ispo ru ~i oca.
Ovim spo ra zu mom BiH prvi
put ima mo gu }nost ku po vi ne ga -
sa od dru gog ispo ru ~i oca na krat -
ko ro ~nim i du go ro ~nim
osno va ma, te je ti me otvo re na
mo gu }nost i bu du }e na bav ke pri -
ro dnog ga sa od ovog ispo ru ~i oca.
Ovo je prvi ko rak u di ver zi fi -
ka ci ji izvo ra snab di je va nja ko jim
bi, uz iz gra dnju ga so vo da Bo san -
ski Brod - Ze ni ca bio pos ti gnut
pu ni efekat slo bo de ugo va ra nja i
s dru gim ispo ru ~i oci ma. (Fe na)
"Us tav
mi je njan
mi mo
pro ce du re"
IS TO ^NO SA RA JE VO - Us -
tav BiH je u pret ho dnih 15 go di -
na mi je njan ta ko da ni je
po {to va na pro ce du ra nje go ve re -
vi zi je, a to je ~i nje no za hva lju ju }i
ulo zi me |u na ro dnih pred sta vni -
ka u BiH, re kao je Go ran Mar ko -
vi}, vi {i asis tent Pra vnog
fa kul te ta Uni ver zi te ta u Is to ~nom
Sa ra je vu.
Mar ko vi}, ko ji je bio uvo dni -
~ar na okru glom sto lu u Is to -
~nom Sa ra je vu o te mi
"Pos ti za nje po li ti ~kog kon sen zu -
sa o us ta vnim re for ma ma u
BiH", sma tra da bi u Us tav BiH
tre ba lo da bu du uklju ~e ne us ta -
vne nor me o in sti tu ti ma ne po sre -
dne de mo kra ti je.
On je is ta kao da Us tav BiH
pri pa da ka te go ri ji "mi ni mal nih
us ta va" zbog to ga {to je ogra ni -
~en broj us ta vnih pi ta nja ko je on
ure |u je. (Srna)
Vijesti
V. PO PO VI]
BA NJA LU KA - D`e rard Sel man, mi nis tar
prav de RS, izja vio je da u pra vnoj pra ksi ni je
za bi lje `e no da se od naj vi {eg za ko no da vnog or -
ga na tra `i da po ni {ti svo ju odlu ku, upo zo riv {i
da bi uki da nje skup {tin skih za klju ~a ka kroz
bon ska ovla {te nja bio pra vni pre se dan. On je,
ko men ta ri {u }i zah tjev vi so kog pred sta vni ka za
BiH Va len ti na In cka upu }en Na ro dnoj skup {ti -
ni RS da po ni {ti za klju ~ke u ve zi s In for ma ci -
jom o efe kti ma pre no {e nja us ta vnih ovla{ }e nja
sa RS na in sti tu ci je BiH, re kao da ''ova kva si -
tu aci ja ni je o~e ki va na ni ti je pra vno po zna ta''.
''Ako se vi so ki pred sta vnik odlu ~i za ko ri {te -
nje bon skih ovlas ti, in ter ve ni {u }i na skup {tin ske
za klju ~ke, to }e bi ti pre se dan i ubu du }e bi mo glo
pos ta ti pra vna pra ksa, a to ni je do bro za BiH'', ka -
zao je Sel man.
On sma tra da ova kav na ~in ko mu ni -
ka ci je izme |u zva ni ~nih or ga na RS i OHR-a ne }e
do pri ni je ti br`oj re ali za ci ji pet ci lje va i dva uslo va
ko je BiH tre ba da ispu ni da bi pris tu pi la Evrop skoj
uni ji.
On je re kao da za klju ~ci ap so lu tno ni su u su -
pro tnos ti s Us ta vom BiH i Us ta vom RS, kao i po -
zi ti vnim za kon skim pro pi si ma.
''Za klju ~ci ma ni smo po vri je di li Us tav BiH, a
po go to vo ne Dej ton ski mi ro vni spo ra zum", re kao
je Sel man i do dao da je cilj In for ma ci je o efe kti ma
pre ne se nih na dle `nos ti sa RS na BiH bio da bu du
oba vi je {te ni po sla ni ci Na ro dne skup {ti ne o to me
ko li ko je do sa da u pret ho dnom pe ri odu pre ne se no
na dle `nos ti i na ko ji na ~in je to ura |e no.
''Zah tjev vi so kog pred sta vni ka da se
za klju ~ci sta ve van sna ge tre ba da se ra zmo tri uz
kon sul ta ci je stra na ka s pred sta vni ci ma OHR-a da
bi do {li do je dnog za je dni ~kog za klju ~ka da se vi di
{ta je to {to OHR sma tra da je u su pro tnos ti s Us ta -
vom BiH i Dej ton skim mi ro vnim spo ra zu mom'',
ka zao je on i do dao da ni Vla da RS ni Na ro dna
skup {ti na RS ni u kom po gle du ni su `e lje li da svo -
jim za klju ~ci ma pre kr{e Us tav BiH i Us tav RS.
Pred sje dnik RS Raj ko Ku zma no vi} oba vi }e
da nas kon sul ta ci je s li de ri ma stra na ka iz RS o zah -
tje vi ma vi so kog pred sta vni ka za BiH upu }e nog
Na ro dnoj skup {ti ni RS.
D`e rard Sel man, mi nis tar prav de Re pu bli ke Srpske
Uki da nje za klju ~a ka bio bi pra vni pre se dan
Ne ma mo pra vo
una pri jed odba ci ti
mo gu }nost te ro ris ti ~kog
~i na, ka zao fran cus ki
mi nis tar od bra ne
PA RIZ, RIO DE @A NE IRO - Os tat ke avi ona
er bas 330-200, fran cus ke avio-kom pa ni je "Er
Frans", ko ji je u po ne dje ljak nes tao s ra da ra na kon
po li je ta nja iz Rio de @a ne ira za Pa riz, ju ~e su pri mi -
je ti li pi lo ti bra zil ske kom pa ni je TAM to kom le ta
pre ko Atlan ti ka.
Ra ~u na se da su svi od 216 pu tni ka i 12 ~la no va
po sa de mrtvi, ali se i da lje slu `be no vo de kao nes ta li.
Po sa da TAM-a "to kom le ta iz Evro pe za
Bra zil vi dje la je na ran d`as te bljes ko ve na otvo re nom
mo ru, na oko 250 ki lo me ta ra od bra zil ske oba le", pre -
no se svjet ski me di ji.
Pre ma tim in for ma ci ja ma, dio os ta ta ka su pu tni ~ka
sje di {ta iz ka bi ne avi ona.
Po sa da je dno ga fran cus kog te re tnog bro da pri mi je -
ti la je os tat ke ka ko plu ta ju Atlan tskim oke anom na po -
dru ~ju na ko jem se vje ro va tno sru {io nes ta li avi on, ja vi li
su bra zil ski me di ji.
Bra zil sko vaz du ho plov stvo i mor na ri ca nas tav lja ju
po tra gu za er ba som, a pri dru `io im se i je dan ame ri ~ki
avi on.
Fran cus ki mi nis tar od bra ne Her ve Mo rin izja vio je
ju ~e da }e po tra ga za er ba som tra ja ti dok god avi on sa
si gur no{ }u ne bu de lo ci ran.
"Sna ge su po sla te na to po dru ~je i bi }e na ra spo la ga -
nju dok god to bu de tre ba lo", re kao je Mo rin i do dao da
su akti vi ra ne sve ra spo lo `i ve po mor ske i vaz du {ne sna -
ge."
Mo rin je u ve zi s uzro ci ma ne sre }e re kao da "mo ra ju
bi ti ispi ta ne sve mo gu }nos ti".
"Ne ma mo pra vo una pri jed odba ci ti mo gu -
}nost te ro ris ti ~kog ~i na, jer je te ro ri zam naj ve }a pri je tnja
za sve za pa dne de mo kra ti je", is ta kao je Mo rin, ali i do dao
da da nas ne ma ni ka kvih zna ko va ko ji bi omo gu }i li da
bu de pot vr|en uzrok ne sre }e.
Udar gro ma je bio prvi mo gu }i ra zlog za pad avi ona,
ali su ka sni je stru~ nja ci iz avio-na uti ke obja sni li da udar
gro ma sam po se bi ne mo `e sru {i ti je dan mo der ni avi on.
Stru~ nja ke po se bno zbu nju je to da je avi on pao ta ko brzo
os ta ci fran cus kog
Akti vi ra ne
sve
ra spo lo `i ve
po mor ske
i vaz du {ne
sna ge
Selman: Za klju ~ci ap so lu tno ni su u
su pro tnos ti s Us ta vom BiH i Us ta vom RS
Ova kva si tu aci ja ni je
o~e ki va na ni ti je pra vno po zna ta
ME \U NA RO DNA PO TRA GA ZA AVI ONOM "ER FRAN SA"
Voj ni avi oni i bro do vi iz Bra zi la, Fran cus ke
i SAD pro ~e{ lja va ju mjes ta za koja su mnjaju
da se iznad njih sru {io avi on "Er Fran sa"
Po dru ~je po tra ge
SAD
RIO DE @ANEIRO
FRAN CUS KA
jedan avi on
at lan tik 2
jedan fal kon
Pri pa dni ci
bra zil skih
avio-sna ga uo~i li
su di je love avi ona
1 P3
Ekvator
ATLANTIK
Ostrvo
Fernando
de Norona
Zelenortska
ostrva
Natal
BRAZIL
BRA ZIL
Avi oni
(je dan her ku les C-130,
je dan em bra er R-99)
dva he li kop tera,
tri bro da
Herkules
C130
Atlantik 2
Fregata
DAKAR
Dva da na
na kon nes tan ka
er ba sa 330,
u ko jem je
bi lo 228 lju di
Me du nes ta ||m pu tn| c| ma
av| ona Er Fran sa je | hrvat sk| po -
mo rac Zo ran Mar ko v|c.
Su pru qa Da || ja re k|a je ka ko je
Zo ran. ko j| je po mo rac vec 15 qo -
d| na. pu tnu kar tu za av| on ku p|o
pr| je ne ko || ko da na pa n| je |s t| na to
da je za ka sn|o na ne k| dru q| av| on |
pre sao na ko bn| |et. ka ko su p| sa ||
po je d| n| me d| j|.
Ü av| onu se na |a z|o | •|an bra z|| -
ske kra |jev ske po ro d| ce Pe dro Lujz
de Or |e ans e Bra qan ka. po to mak
Pe dra Dru qoq. po s|je dnjeq bra z|| -
skoq ca ra. ko j| je zba •en s v|as t|
1889. pred pro q|a se nje re pu b|| ke.
Nes ta || pr|nc •et vrt| je u re du za
h| po tet sk| bra z|| sk| tron.
Me |u nes ta li ma
i je dan Hrvat
5 Doga|aji
Ta rik Sa do vi}
u sje di {tu
In ter po la
SA RA JE VO - Ta rik Sa do vi},
mi nis tar si gur nos ti BiH, ju ~er je
otpu to vao u Li on gdje }e sa ge ne -
ral nim se kre ta rom In ter po la raz -
go va ra ti o ra spi si va nju di fu znih
po tjer ni ca za 13 dr`av lja na BiH
ko je do vo de u ve zu sa slu ~a jem
"Do bro vo lja ~ka".
"Od ge ne ral nog se kre ta ra In ter -
po la Ro nal da K. No bla mi nis tar
Sa do vi} }e za tra `i ti de ta ljne in for -
ma ci je o sta tu su di fu znih po tjer ni -
ca. In ter pol Beo grad je nji ho vim
ra spi si va njem pre kr{io ~lan 3 Sta -
tu ta In ter po la i po tjer ni ce ra spi sao
is klju ~i vo iz po li ti ~kih ra zlo ga, o
~e mu je mi nis tar Sa do vi} odmah
oba vi jes tio Ge ne ral ni se kre ta ri jat
In ter po la i za tra `io nji ho vo po vla -
~e nje", sto ji u sa op {te nju Mi ni s -
tar stva si gur nos ti BiH.
D.Mu.
Vran ki}
po zvao na
ispu nja va nje
oba ve za
SA RA JE VO - Dra gan Vran ki},
za mje nik pred sje da va ju }eg Sa-
vjeta mi nis ta ra BiH i mi nis tar fi -
nan si ja i tre zo ra, po zvao je sve
mje ro da vne in sti tu ci je da u po -
tpu nos ti i {to pri je ispu ne vlas ti te
oba ve ze u ve zi sa imo vi nom pra -
vnih su bje ka ta biv {e SFRJ.
Vran ki }ev po ziv usli je dio je
na kon odlu ke Vla de Srbi je o pro -
du `et ku ro ka za rje {a va nje pi ta -
nja imo vi ne bh. pre du ze }a na
te ri to ri ji Srbi je. (Fe na)
Vijesti
3. 6. 2009. tsjkfeb
BEO GRAD - Mi len ku Ku zma no -
vi }u (25), osu mnji ~e nom da je u~es -
tvo vao u ubis tvu Ive Pu ka ni }a,
ure dni ka "Na ci ona la", i nje go vog
sa ra dni ka Ni ke Fra nji }a ju ~e je
odre |en je dno mje se ~ni pri tvor.
Ku zma no vi} je jo{ ra ni je bio ha -
p{en u Hrvat skoj zbog su mnje da je
iz Srbi je u Za greb do nio ek splo ziv
ko ji je ko ri {ten za aten tat na Pu ka ni -
}a i Fra nji }a, kao i da je tre ba lo da
omo gu }i bjek stvo Ro ber tu i Lu ki
Ma ta ni }u po sli je ubis tva.
Ku zma no vi} je, me |u tim, po sli je 55
da na pro ve de nih u pri tvo ru u Hrvat -
skoj, pu {ten usljed ne dos tat ka do ka za.
Po li ci ja sa da is tra `u je s kim je @e -
ljko Mi lo va no vi}, osu mnji ~e ni za
ubis tvo Pu ka ni }a i Fra nji }a, bio po -
ve zan i {ta je na mje ra vao da ura di s
ar se na lom oru `ja ko ji je pro na |en pri
pre tre su nje go vog sta na.
Mi lo va no vi} je uha p{en u ne dje lju
uve ~e u beo grad skom na se lju Dor -
}ol, a po li ci ja ga je us pje la lo ci ra ti na -
kon {to je akti vi rao svoj sta ri mo bil ni
te le fon.
Ma ja Ko va ~e vi}, por tpa rol Spe ci jal -
nog su da u Beo gra du, izja vi la je ju ~e
da }e Mi lo va no vi} da nas bi ti izve den
na sa slu {a nje pred is tra `nog su di ju.
Po sli je sa slu {a nja }e is tra `ni su di ja
odlu ~i ti da li }e pro tiv Mi lo va no vi }a
po kre nu ti is tra gu i odre di ti mu pri tvor.
Pri ha p{e nju Mi lo va no vi }a po li ci ja
je kod nje ga pro na {la pi {tolj, a pre tre -
som sta na pro na |e no je i dru go oru `je.
Mi lo va no vi }a su mnji ~e da je do ve -
zao mo ped s ek splo zi vom, od ko jeg su
ka sni je nas tra da li Pu ka ni} i Fra nji} 23.
okto bra pro {le go di ne.
Iz srbi jan ske po li ci je su na ve li da je
Mi lo va no vi} imao la `na do ku men ta s
ko ji ma se kre tao, a da je uje dno le gal -
no dr`av lja nin BiH, Hrvat ske i Srbi je.
Slo bo dan Ho men, se kre tar Mi nis tar -
stva prav de Srbi je, pot vrdio je ju ~e da
Mi lo va no vi} ima srpsko dr`av ljan stvo i
da mu se za kri vi ~no dje lo ubis tva Pu -
ka ni }a i Fra nji }a mo `e su di ti u Srbi ji.
N.M.
Ku zma no vi}
u pri tvo ru
Mi lo va no vi}
}e da nas bi ti izve den
na sa slu {a nje
pred is tra `nog su di ju
PRNJA VOR - Sta ni slav ^a |o, mi nis tar unu -
tra{ njih po slo va RS, i Dar ko To ma{, na ~el nik op {ti -
ne Prnja vor, oci je ni li su ju ~e da je bez bje dno sna
si tu aci ja u ovoj op {ti ni do bra.
Ta ko |e su to kom sas tan ka za klju ~i li ka ko je sa ra -
dnja izme |u lo kal ne vlas ti i Po li cij ske sta ni ce Prnjavor
ko rek tna i za do vo lja va ju }a.
To pot vr|u je, na ve li su, i ne da vno osno va ni
Fo rum bez bje dnos ti op {ti ne Prnja vor.
Pre ma ri je ~i ma ^a |e, Prnja vor je bio me |u ri jet kim
op {ti na ma ko je nisu ima le osno van fo rum bez bje dnos ti,
te je poz dra vio ini ci ja ti vu za nje go vo osni va nje.
On je ka zao da Prnja vor ima pot vrdu do bre bez bje -
dno sne si tu aci je, ko rek tnog pris tu pa i ra da po li ci je, kao i
do bre sa ra dnje sa gra |a ni ma.
"Sa no vom stru ktu rom vlas ti ima mo po tpu no ra zu -
mije va nje", is ta kao je ^a |o.
To ma{ je ka zao da je sa ra dnja s Po li cij skom sta ni -
com Prnja vor na pro fe si onal nom ni vou.
"Fo rum bez bje dnos ti ima za cilj da, kao
koor di na ci ono i sa vje to da vno ti je lo Skup {ti ne, pre ven ti -
vno dje lu je na su zbi ja nje kri mi na la i dru gih obli ka aso ci -
ja ti vnog po na {a nja, kao i na pro na la `e nju rje {e nja ko ji ma
bi bila po bolj {ana bez bje dnost, ka vli tet `i vo ta i eko nom -
ski pro spa ri tet lo kal ne za je dni ce", obja snio je To ma{.
T.Ro.
Sas ta nak Sta ni sla va ^a |e i Dar ka To ma {a
Bez bje dnost
u Prnja vo ru do bra
da ni pi lo ti ni auto mat ski sis te mi u avi onu ni su po sla li po -
ziv u po mo}.
Je di ni si gnal ko ji je sti gao iz avi ona je da je do {lo do
krat kog spo ja u elek tri ~nim kru go vi ma.
Stra ni me di ji spe ku li {u da bi je dan od mo gu -
}ih uzro ka za pad avi ona mo gli bi ti avi on ski sis te mi i
sen zo ri ko ji auto mat ski uprav lja ju avi onom. Bri tan ski
"Taj ms" na vo di da je er bas 330 opre mljen sen zo ri ma ko ji,
ako pri mi je te da se avi on kre }e ve oma spo ro, {a lju di rek -
tnu ko man du uprav lja ~kom sis te mu da avi on po ~ne si la -
zni let, a da pi lo ti na taj ma ne var ne mo gu uti ca ti.
Taj ms pi {e da je avio-ko mo pa ni ja "Kvan tas" ja vi -
la da se ne ko li ko pu ta na nji ho vim er ba si ma de si lo da
su sen zo ri po gre {no re gis tro va li da se avi on kre }e
spo ro i po sla li avi on u si la zni let ko ji je za ma lo do veo
do pa da. "Taj ms" pi {e da bi ta kav ra zvoj do ga |a ja
mo gao obja sni ti ta ko brz pad avi ona.
Na le tu je bi lo pu tni ka 32 ra zli ~i te na ci onal nos ti, i to
61 Fran cuz, 58 Bra zi la ca, 26 Ni je ma ca, de vet Ita li ja na,
de vet Ki ne za, {est [vaj ca ra ca, pet Li ba na ca, pet Bri ta na -
ca, ~e ti ri Ma |a ra, tri Slo va ka, tri Ira ca, tri Nor ve `a ni na,
po dva pu tni ka iz [pa ni je, SAD, Ma ro ka i Polj ske, te po
je dan iz Ju `ne Afri ke, Ar gen ti ne, Aus tri je, Bel gi je, Ka na -
de, Hrvat ske, Dan ske, Es to ni je, Gam bi je, Islan da, Ho lan -
di je, Fi li pi na, Ru mu ni je, Ru si je, [ved ske i Tur ske.
Pa tri {a Ko kli, su pru ga je dnog od pu tni ka, tvrdi da te -
le fon nje nog su pru ga i da lje zvo ni i ka `e da jo{ ne gu bi
na du da je on jo{ `iv.
"Mo ja je di na na da jes te da nje gov mo bil -
ni uvi jek za zvo ni kad ga na zo vem. To mo `e zna ~i ti sa mo
je dno, nje gov mo bil ni se ne na la zi na mor skom dnu", ka -
za la je ona. (Agen ci je)
Prnja vor bio me |u ri jet kim
op {ti na ma ko je ni su ima le osno van
fo rum bez bje dnos ti
Pro na |e ni
avi ona
Lo ci ra na ma so vna
gro bni ca
SAN SKI MOST - ^la no vi ek sper tnog ti ma In sti tu ta za nes ta le oso be
BiH lo ci ra li su ju ~e na po dru ~ju Kri ve ces te kod San skog Mos ta mjes to
za ko je se pre tpos tav lja da je ma so vna gro bni ca.
Pre ma ri je ~i ma vo |e ovog ti ma Se na di na Ra mi }a, mje {ta ni ko ji `i ve u
bli zi ni pri mije ti li su dvi je lo ba nje na po vr{i ni ze mlje i o to me oba vijes ti li
po li ci ju.
"Ovo mjes to se na la zi u bli zi ni ri je ke Sa ne, ta ko da je vo da ski nu la po vr{in -
ski sloj ze mlje. Ja sno su uo~ lji ve dvi je ljud ske lo ba nje, a o to me da li se na la zi
vi {e ti je la sa zna }e mo na kon {to bude oba vljena ek shu ma ci ja", re kao je Ra mi}.
Z.^.
Sas ta nak u
Prnja vo ru
Ra ~u na se da su svi od 216 pu tni ka i 12 ~la no va po sa de mrtvi
6 tsjkfeb!3. 6. 2009. Doga|aji
Bi lo mi je za dovo ljstvo vi dje ti
re zul ta te vri je dnog ra da lju di
u BiH na po no vnoj iz gra dnji
ove dr`a ve.
Ge ri RO BINS,
{ef Mi si je OEBS-a u BiH
Rekli su
Ivo Mi ro JO VI], po sla nik HDZ-a
u Do mu na ro da par la men ta BiH
@a lo sno je da prav du
mo ra mo da tra `i mo izvan
gra ni ca BiH jer na {e pra vo su |e
do no si na ka ra dne odlu ke.
Bojana DIVLJAK
BA NJA LU KA - U osno vnim {ko la ma {i -
rom Re pu bli ke Srpske ra di 608 ne ve ri fi ko va nih
nas ta vni ka i u~i te lja, pot vrdio je Mi ro slav Bo -
brek, po mo }nik mi nis tra za pros vje tu u Mi nis -
tar stvu pros vje te i kul tu re RS.
Na ime, on je po ja snio da ne ve ri fi ko va ni u~i te -
lji i nas ta vni ci ugla vnom ra de u po dru ~nim {ko la -
ma ko je su u ru ral nim sre di na ma.
"Ima mo slu ~a je ve da su ne ve ri fi ko va ni ra dni -
ci za po sle ni i u grad skim cen tral nim {ko la ma i to
su ugla vnom ap sol ven ti. Ap sol ven ti ra de, na pri -
mjer, u Osno vnoj {ko li 'Sve ti Sa va' u Bro du i
Osno vnoj {ko li 'De san ka Ma ksi mo vi}' u Sta na ri -
ma", is ta kao je Bo brek.
Zo ra Glu vak, di re kto ri ca Osno vne {ko le
"Sve ti Sa va" u Bro du, re kla je da kod njih u {ko li
ra de ~e ti ri ap sol ven ta u~i telj skog stu di ja.
"Bi li smo pri si lje ni da za po sli mo ap sol ven te,
jer nam se na kon kurs za upra` nje no ra dno mjes to
u~i te lja ni je ni ko ja vio", ka za la je Glu va ko va i do -
da la da su In spe kci ja i Mi nis tar stvo upo zna ti s nji -
ho vim slu ~a jem.
Ka ko ka `e, mo ra li su pri mi ti ap sol ven te, jer
su u~i te lji ko ji su bi li za po sle ni ra di li i du ple po slo -
ve, ali da to vi {e ni je bi lo mo gu }e, jer se ra di o sta -
ri jim lju di ma.
Ona je do da la da je ap sol ven te do bro pri hva tio
ko le ktiv, ali i ro di te lji u~e ni ka ove {ko le.
"U~i te lji i nas ta vni ci ko ji su sa da ap sol ven ti
kod nas u {ko li po ~e li su ra di ti na kon za vr{e ne dru -
ge go di ne stu di ja", ka za la je Glu va ko va i do da la da
su oni mo ra li dr`a ti nas ta vu pred sta ri jim ko le ga -
ma.
Ne do Pe ke lje vi}, di re ktor Osno vne
{ko le "De san ka Ma ksi mo vi}" u Sta na ri ma, re kao je
da u nji ho voj {ko li ra di de vet u~i te lja ko ji ne ma ju
tu di plo mu.
"Od to ga je osam ap sol ve na ta u~i telj skog stu -
di ja i je dan di plo mi ra ni pe da gog", is ta kao je Pe ke -
lje vi} i do dao da im je sa gla snost za pri jem
ka dro va u ra dni odnos ko ji ni su stru ~no zas tu plje ni
da lo sa mo Mi nis tar stvo.
Bo brek je po ja snio da je je dan od ra zlo ga {to u
{ko la ma ima to li ko ne ve ri fi ko va nog ka dra taj {to
pros vje ta ri sa di plo ma ma ne `e le da ra de u ru ral -
nim po dru ~ji ma.
"Zbog to ga ima mo si tu aci je da se na kon kur se
za rad u po dru ~nim {ko la ma ne ja vi ni ko od ve ri fi -
ko va nog ka dra, pa je {ko la pri nu |e na da zbog re -
do vnog odvi ja nja nas ta vnog pro ce sa mo ra
an ga`ova ti ne ve ri fi ko va nog ra dni ka", is ta kao je
Bo brek.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, naj vi {e ne ve ri fi ko -
va nog ka dra za po sle no je na mjes tu u~i te lja, te nas -
ta vni ka li ko vne i mu zi ~ke kul tu re i ma te ma ti ke.
"Ne ver ifi ko va ni ka dar za po slen je
na odre |e no vri je me i sva ke {kol ske go di ne ra spi -
su ju se kon kur si za po pu nja va nje ovih ra dnih mjes -
ta ve ri fi ko va nim ka drom", re kao je Bo brek.
On je do dao da Mi nis tar stvo nas to ji sti mu li sa -
njem de fi ci tar nih za ni ma nja u bu du }nos ti ri je {i ti
ovaj pro blem.
"U na re dnoj {kol skoj go di ni o~e ku je mo da }e
broj ne ve ri fi ko va nih ra dni ka bi ti sma njen, jer }e bi -
ti ura |e na pre ra spo dje la ve ri fi ko va nih nas ta vni ka
iz {ko la ko je }e bi ti za tvo re ne", po ja snio je Bo brek.
Bez diplome
608 radnika
Alar man tni
po da ci
Mi nis tar stva
pros vje te
i kul tu re RS o
ka dro vi ma u
{ko la ma
M| n|s tar stvu pros vje te | ku| tu re PS odo bre no je |z Pa -
zvoj noq pro qra ma PS m| || on ma ra ka za na bav ku kom b| ja za
pre voz u•e n| ka.
Kom b| j| ce b| t| do dje |j| va n| na osno vu kr| te r| ju ma ko je ut vrd|
ko m| s| ja M| n|s tar stva. ln te res u•e n| ka b| ce na prvom mjes tu
pr| || kom do no se nja od|u ke. a po se bno ce b| t| vo de no ra •u na
o to me da kom b| j| bu du do d| je |je n| po je d| n|m sko |a ma ko je
bu du obu hva ce ne pro ce som ra c| ona| n| za c| je sko| ske mre ze.
po ja sn|o je M| ro s|av Bo brek. po mo cn|k m| n|s tra za pros vje tu u
M| n|s tar stvu pros vje te | ku| tu re PS.
Milion KM za nabavku kombija
U~itelji i
nastavnici
ne}e da rade
u ruralnim
podru~jima
Bi li smo
pri si lje ni da
za po sli mo
ap sol ven te,
jer nam se
na kon kurs
za ra dno
mjes to
u~i te lja
ni je ni ko
ja vio,
ka za la
Glu va ko va
Od idu }e
{kol ske
go di ne
pro blem
s ovim ka drom
bi tre ba lo
da bu de
sma njen
7 Doga|aji 3. 6. 2009. tsjkfeb
(Ne)si gur na ku }a
Da li bi `e ne i dje ca `rtve po ro di ~nog na si lja tre ba lo da se vra te u
na sil no po ro di ~no okru `e nje?
Ovo pi ta nje `rtve ko je bo ra ve u si gur noj ku }i u Ba nja lu ci sa me se -
bi pos tav lja ju od po ~et ka ne dje lje, jer su im vra ta je di nog si gur nog
okru `e nja za tvo re na zbog ne dos tat ka nov ca.
Ne ki bi zbog ne bri ge o ovoj ka te go ri ji po mi sli li da je, u stva ri, cilj
vra ti ti ove `rtve na sa mi po ~e tak i pre pus ti ti ih no vom mu ~e nju, ko je
bi ovog pu ta bi lo i po gu bno.
Ka da su iz si gur ne ku }e pi ta li lju de iz re sor nog mi nis tar stva ima ju
li sred sta va za nji ho ve po tre be, a bez ko jih ona ne mo `e da ra di, re -
kli su da ne mo gu upla ti ti sred stva
jer pos to ji mno go pri ori te tni jih ka -
te go ri ja od ove. Ko ja je to pri ori te -
tni ja ka te go ri ja od zlos tav lja nog
dje te ta ili pre tu ~e ne `e ne?
Ako ih ima, on da na {e dru{ tvo ne
sa mo da je po mje ri lo sis tem vri je -
dnos ti, ne go ga to tal no iz gu bi lo na
ispi tu ljud skos ti!
Dok se ~e ka da no vac bu de pre ba ~en s je dnog ra ~u na na dru gi i
da opet bu de otvo re na si gur na ku }a, `rtve su na {le sklo ni {te u "kri -
lu" Cen tra za so ci jal ni rad. Ta man kad su se pri la go di li na je dno
okru `e nje, sti gla ih je se li dba u no vu sre di nu, a ako bu du ri je {e ni fi -
nan sij ski pro ble mi, opet }e i}i u si gur nu ku }u. Iona ko ne si gur ni i
upla {e ni, ova se oba im je pro bu di la ogor ~e nje i osje }aj da su te ret,
jer ni dr`a va ne }e da se bri ne o nji ma. Dok su oni ni na ne bu ni na
ze mlji, na sil ni ci ko ji su ih mal tre ti ra li pro la ze ne ka` nje no. Ako su
nam za ko ni lo {i, on da bar za {ti ti mo `rtve.
Pi {e:
@eljana KERKEZ
Ka ra d`i}
po no vo tra `i
dis kva li fi ka ci ju
HAG - Ra do van Ka ra d`i},
biv {i pred sje dnik RS ulo `io je
`al bu na odlu ku ko jom je odbi -
jen nje gov zah tjev da se iz Sud -
skog vi je }a Ha {kog tri bu na la,
pred ko jim je nje gov pre dmet,
dis kva li fi ku je su di ja iz Fran cus -
ke Mi {el Pi kar.
O-gon Kvon, pot pred sje dnik
Tri bu na la, oci je nio je u odlu ci
da su neo sno va ni Ka ra d`i }e vi
na vo di pre ma ko ji ma bi su di ja
Pi kar mo gla bi ti pris tra sna, jer je
bi la pred sje dnik Savjeta za ljud -
ska pra va BiH i zbog izja va ko -
ji ma se, ka ko is ti ~e Ka ra d`i},
ona sta vi la na stra nu mu sli man -
skih `rva ta, a pro tiv srpskog en -
ti te ta u BiH.
Je dan od osno va za Ka ra d`i -
}e vu `al bu je i taj {to pot pred -
sje dnik Tri bu na la ni je ime no vao
tro ~la ni sud ski pa nel ko ji bi
odlu ~i vao po nje go vom zah tje -
vu, ve} je sam do nio odlu ku u
ko joj je za klju ~e no da se "kri ti -
ka su di je Pi kar odno si la na po -
na {a nje Vla de RS po sli je 14.
de cem bra 1995, a ne i na in di vi -
du al nu od go vor nost op tu `e -
nog".
S tim u ve zi, Ka ra d`i} pod sje -
}a da op tu `ni ca pro tiv nje ga
obu hva ta i taj pe ri od. (Srna)
ZA ILI PROTIV
Ko ja je to
pri ori te tni ja
ka te go ri ja od
zlos tav lja nog
dje te ta
Nas ta vak ula ga nja u BiH
J. GU DELJ
MOS TAR - Nje ma ~ka vla da ula `e zna ~aj na sred -
stva u in fras tru ktur ne, ener get ske i go spo dar ske pro je -
kte u BiH, a ta ko }e mo i nas ta vi ti, is ta knuo je ju ~er
ti je kom po sje te Mos ta ru i Her ce go vi ni nje ma ~ki ve le -
po sla nik u BiH Jo akim [mit.
On je u pra tnji mi nis tra fi nan ci ja i tre zo ra BiH Dra ga -
na Vran ki }a, di re kto ra KfW ban ke u BiH Ge ral da Ku ne -
mun da i mos tar skog gra do na ~el ni ka Lju be Be {li }a
obi {ao biv {i ru dar ski kop Vi ho vi }i, ti je kom ra ta pre tvo ren
u div lje odla ga li {te otpa da, te JP "Elek tro pri vre da HZ HB".
''Pro jekt sa na ci je biv {eg ru dar skog ko pa
Vi ho vi }i vri je dan je osam mi li ju na KM, fi nan ci ra se iz
sred stava ko ja su osi gu ra na Ugo vo rom o re pro gra mi ra nju
du ga od 40 mi li ju na KM izme |u vla da Nje ma ~ke i BiH.
To zna ~i da je dug BiH pre ma Nje ma ~koj pre tvo ren u in -
ves ti ci je u BiH i to u pro je kte ko ji su us mje re ni na za {ti tu
~o vje ko ve oko li ne", pod sjetio je [mit.
Ta ko |er, nje ma ~ki ve le po sla nik je na gla sio
ka ko je 33 mi li ju na eura iz dvo je no za sa na ci ju Hi dro elek -
tra ne Ra ma. ''Za do vo ljan sam ~i nje ni com da pro jekt sa na -
ci je ko pa Vi ho vi }i u po tpu nos ti oprav da va ulo `e na
sred stva. I u bu du }nos ti }e mo ra di ti na no vim pro je kti ma iz
oblas ti eko lo gi je, in fras tru ktu re i ener gi je", re kao je [mit.
Mi nis tar Vran ki} je na gla sio ka ko o va `nos ti
Nje ma ~ke kao par tne ra za BiH naj bo lje go vo ri po da tak da
je ta ze mlja tre }a po in ves ti ci ja ma u na {oj ze mlji. Ge ne ral ni
di re ktor EP HZ HB Ma tan @a ri} je na kon sas tan ka sa [mi -
tom izra zio za hval nost nje ma ~koj vla di zbog is ka za ne po -
mo }i. ''Na{ je pri mar ni stra te {ki cilj iz gra dnja no vih
proi zvo dnih obje ka ta nu `nih ka ko bi smo ri je {i li pro blem
ura vno te `e nja proi zvo dnje i po tra` nje elek tri ~ne ener gi je,
a ti me i po tre be uvo za ne dos ta ju }ih ko li ~i na elek tri ~ne
ener gi je ko ju sa da ku pu je mo na tr`i {tu'', re kao je @a ri}.
Dug BiH pre ma Nje ma ~koj
pre tvo ren je u in ves ti ci je
Predrag KLINCOV, Vesna POPOVI]
BA NJA LU KA - Vlas ti Re pu bli ke Srpske
za tra `i }e od Us ta vnog su da BiH da prei spi ta
pri hva ta nje ape la ci je bra }e Ali ja gi }a u du go go -
di{ njem spo ru ko ji vo de pro tiv RS i op {ti ne Tre -
bi nje.
D`e rard Sel man, mi nis tar prav de RS, izja vio je
da su odlu ke Us ta vnog su da BiH ko na ~ne i oba ve -
zu ju }e, ali da }e RS is ko ris ti ti sva pra vna sred stva
na osno vu za ko na i pra vil ni ka o ra du Us ta vnog su -
da BiH i po dni je ti zah tjev za obnav lja nje pra vnog
pos tup ka.
Us ta vni sud BiH ne da vno je pri hva tio ape la ci -
ju bra }e Ali ja gi }a i pot vrdio dio pre su de Okru `nog
su da Tre bi nje iz 2004, ko ji se odno si na is pla tu od -
{te te za odu ze ti re pro ma te ri jal iz nji ho ve za nat ske
ra dnje 1993, dok je dio pre su de za na kna du {te te za
izu ze te ma {i ne i ka ma te vra tio na po no vni pos tu -
pak. Iz te odlu ke pro izi la zi da }e Sa lih i Mu amer
Ali ja gi} od RS i op {ti ne Tre bi nje, po red ra ni je do bi -
je nih 1,9 mi li ona KM, na pla ti ti jo{ pet mi li ona KM,
ne ra ~u na ju }i od {te tu za odu ze te ma {i ne i ka ma te.
Sel man je oci je nio nes hva tlji vim da
se Us ta vni sud BiH upus tio u me ri tum, odno sno
rje {a va nje onog {to su ni `es te pe ni su do vi ri je {i li
na osno vu ~i nje ni ca i do ka za izne se nih to kom
pos tup ka.
"^i nje ni ca je da je osna `en stav 1 odlu ke
Okru `nog su da iz 2004. ko jom je Ali ja gi }i ma na
ime {te te do zna ~en iznos od {est mi li ona KM. Ta
pre su da je uki nu ta na osno vu svih da ljih pre su da i
Ali ja gi }i ma je is pla }e no 1,2 mi li ona KM. Nes hva -
tlji vo je da je je dna odlu ka su da na ta kav na ~in vra -
}e na u pra vni `i vot", ka zao je Sel man.
Mi nis tar fi nan si ja RS Ale ksan dar
D`om bi} ta ko |e je uka zao da za RS pos to ji jo{ je -
dan pra vni li jek za stav lja nje van sna ge pos to je }e
odlu ke Us ta vnog su da BiH.
"To je zah tjev za prei spi ti va nje odlu ke Us ta -
vnog su da i vje ro va tno da }e ta kav zah tjev bi ti upu -
}en", re kao je D`om bi}.
Is ku sni pra vni ci uka zu ju da se prei spi ti va nje
odlu ke Us ta vnog su da BiH mo `e za hti je va ti u slu -
~a ju po ja ve no vih okol nos ti ko je bi uti ca le da taj
sud do ne se dru ga ~i ju odlu ku. Pra vni ci {an su Pra vo -
bra ni la{ tva RS vi de u uka zi va nju da se pro tiv Sa li -
ha Ali ja gi }a i dru gih oso ba vo di is tra `ni pos tu pak
zbog su mnji da su fal si fi ko va li do ku men ta ci ju ko ju
su po dno si li tre binj skim su do vi ma u tom pro ce su.
Naj ve }e kon tro ver ze u tom pro ce su
iza zi va tvrdnja Ali ja gi }a, ko ja je pra kti ~no pot vr|e -
na odlu kom Us ta vnog su da, da im je iz ra dnje,
izme |u os ta log, izu ze to vi {e od ~e ti ri to ne sku po -
cje nih sre brnih elek tro da ko je su nji hov prvo bi tni
od {te tni zah tjev po di gle na 35 mi li ona KM.
Sel man je
oci je nio
nes hva tlji -
vim da se
Us ta vni
sud BiH
upus tio u
me ri tum
Po sje ta
ru dar -
skom
ko pu Vi -
ho vi }i
FO TO I.
SI ^A JA
RS }e za tra `i ti
prei spi ti va nje
Vlas ti RS
po kre }u pra vni
li jek za
po ni {te nje
odlu ke
Us ta vnog su da
BiH o slu ~a ju
"Ali ja gi }i"
Su d| je Üs ta vnoq su da B|H ape -
|a c| ju bra ce A|| ja q| ca usvo j| |e su pre q|a -
sa va njem pet na pre ma tr|. sa zna ju
Ne za v| sne.
Pre ma ne zva n| •n|m |n íor ma c| ja ma. za
pr| hva ta nje ape |a c| je A|| ja q| ca b| |e su do -
ma ce su d| je Üs ta vnoq su da ko je su
u•es tvo va |e u v| je ca nju - M|o draq S| mo -
v|c. va |e r| ja Ga ||c. Se ada Pa |a vr|c. Ma to
Ta d|c | M|r sad Oe man. dok je su d| ja
Krstan S| m|c b|o |zu zet |z s|u •a ja jer je
ra n| je zas tu pao op st| nu Tre b| nje u spo ru
pro t|v A|| ja q| ca.
Pro t|v pr| hva ta nja ape |a c| je b| |e su sve
me du na ro dne su d| je - Kon stans Gr|v.
Dej v|d Dzon Fe| dman | Tu dor Pan t| ru.
Tu |n íor ma c| ju n| smo mo q|| do b| t| u Üs -
ta vnom su du jer se ona. ka ko nam je re -
kao Ne d|m Ade mo v|c. seí Ka b| ne ta
pred sje dn| ka toq su da. pre ma nj| ho vom
pra v|| n| ku ne sa op sta va ja vnos t|.
Odlu ka Su da
pre gla sa va njem
D`e rard Sel man, mi nis tar prav de RS, izja vio je da su odlu ke Us ta vnog su da BiH
ko na ~ne i oba ve zu ju }e, ali da }e RS is ko ris ti ti sva pra vna sred stva
Us ta vni sud BiH ne da vno je pri hva tio ape la ci ju bra }e Ali ja gi }a
F
O
T
O

N
N
8 tsjkfeb!3. 6. 2009. Doga|aji
Po ku {a la
uni je ti he ro in
u za tvor
ZE NI CA - Ze ni ~an ka A.M.
ju ~e je uha p{e na ka da je po -
ku {a la da une se dro gu u krug
ze ni ~kog za tvo ra.
Stra`ar ska slu`ba Ka zne -
no-po pra vnog za vo da Ze ni ca
ju je ot kri la oko devet ~a so va
u po ku {a ju da je dnom ili vi {e
osu |e ni ka dos ta vi dva pa ke ti -
}a he ro ina.
Ka ko sa zna je mo, za tvor ska
stra`a i in spe kto ri za nar ko ti -
ke PU Ze ni ca ve} du`e vri je -
me su mnja li su da A.M. vr{i
proi zvo dnju dro ge i njeno
stav lja nje u pro met.
Ovaj put vre }i ce s he ro -
inom po ku {a la je pro kri ju -
m~a ri ti u anu su.
Iz po li ci je, kao i iz Upra ve
KPZ Ze ni ca, ju ~e ni su `elje li
da ti vi {e in for ma ci ja o ovom
slu ~a ju, re kav {i da je u to ku
is tra ga.
Pro tiv uha p{e ne Ze ni ~an ke
po dne sen je iz vje {taj na -
dle`nom tu`ila{ tvu.
A.M.
"U BiH
ra zvi je na
svi jest o
gol go ti"
SA RA JE VO - Ni ko la [pi -
ri}, pred sje da va ju }i Sa vje ta
mi nis ta ra BiH, vje ru je da }e
je vrej ska za je dni ca nas ta vi ti
da do pri no si iz gra dnji dru{ -
tva u BiH u du hu do go vo ra,
to le ran ci je i me |u so bnog
uva `a va nja.
To kom ju ~e ra{ njeg raz go -
vo ra s En drju om Bej ke rom,
pred sta vni kom pred sje da va -
ju }eg OEBS-a za bor bu pro -
tiv an ti se mi ti zma, [pi ri} je
kon sta to vao da je u BiH ra -
zvi je na svi jest o gol go ti kroz
ko ju su pro {li Je vre ji u Dru -
gom svjet skom ra tu.
On je in for mi sao Bej ke ra o
aktu el noj po li ti ~koj si tu aci ji
u BiH, u svje tlu iza zo va sa
ko ji ma se ze mlja su o~a va u
i z gra dnj i de mo krat skog
dru{ tva.
Na sas tan ku je raz go va ra -
no i o mo gu }nos ti ma izu ~a -
va nja ho lo ka us ta u sre dnjim
{ko la ma u BiH, kao i pi ta nju
po vra t a i mo vi ne ko j u su
odu ze le ko mu nis ti ~ke vlas ti
na kon Dru gog svjet skog ra -
ta, sa op {te no je iz [pi ri }e -
vog ka bi ne ta. (Srna)
Za
po ljo pri vre du
1,5 mi li ona KM
ORA [JE - Vla da Po sav -
skog kan to na }e u to ku ove
go di ne za po ljo pri vre du i vo -
do pri vre du iz bu d`e ta iz dvo -
ji ti oko 1,5 mi li ona KM. Do
sa da je po ljo pri vre dni ci ma is -
pla }e no ne {to vi {e od po la
mi li ona ma ra ka, a pre os ta la
sred stva bi }e is pla }e na do
kra ja go di ne.
Vla da Posavskog kan to na
pla ni ra la je iz dva ja nje nov ~a -
nih sred sta va za pre ven ti vna i
di ja gnos ti ~ka ci je plje nja svi -
nja, te na kna de even tu al ne
{te te nas ta le `i vo tinj skim za -
ra znim i na me tni ~kim bo les -
ti ma. (Fe na)
Vijesti
ZE NI CA - Vi je }e Kan to nal nog
su da u Ze ni ci ju ~e je ne pra vo mo -
}nom pre su dom Se mi ra Ha lil ka -
no vi }a (44), po zna ti jeg kao Se ma
iz Ze ni ce, zbog ubis tva su gra |a -
ni na Lo ri sa To do ro vi }a (33) osu -
di lo na za tvor sku ka znu od 14
go di na.
Zlo ~in se do go dio 12. okto bra
2008. go di ne, po la ~a sa na kon po -
no }i, u no }nom ba ru "Col le gi um
Club", u Sta roj ~ar {i ji. Pret ho di la
mu je ver bal na pre pir ka izme |u Ha -
lil ka no vi }a ko ji je u obje ktu bio an -
ga`ovan kao ne slu`be ni za {ti tar i
To do ro vi }a ko ji je u Ze ni ci bio po -
znat kao "`es tok mo mak".
To kom sva |e Ha lil ka no vi} je
izva dio pi {tolj ko jim je sa uda lje -
nos ti od oko me tar i po u gru di po -
go dio To do ro vi }a. I po red po ku {a ja
re ani ma ci je, To do ro vi} je usljed te -
{kih po vre da pre mi nuo na li cu
mjes ta, dok je ubi ca po bje gao. Na -
kon ne {to vi {e od 24 ~a sa bi je ga,
Ha lil ka no vi} se u pra tnji svog advo -
ka ta pre dao po li ci ji.
Pred sje da va ju }i Sud skog vi je }a
Enes Ma li }be go vi} re kao je ka ko
Ha lil ka no vi} to kom su |e nja ni je
ne gi rao ubis tvo i da je Kan to nal no
tu`ila{ tvo u Ze ni ci odba ci lo tvrdnje
nje go vog advo ka ta Mla de na Ve se -
lja ka da se ra di lo o pre ko ra ~e nju
nu`ne od bra ne.
"Ote`ava ju }a okol nost po osu -
mnji ~e nog je {to je i ra ni je bio osu -
|i van i da je 2000. go di ne zbog
po ku {a ja ubis tva osu |en na dvi je
go di ne za tvor ske ka zne", re kao je
su di ja Ma li }be go vi}.
Odlu kom Sud skog vi je }a on }e
os ta ti u pri tvo ru do pra vo sna`nos -
ti pre su de, a u ka znu za tvo ra bit
}e mu ura ~u na to i vri je me pro ve -
de no u is tom.
A.M.
Bez po dr{ke BHT 1
ge ne ral nom {traj ku
SA RA JE VO - Sin di ka l na or ga ni za ci ja BHT 1 da la je po dr{ku otpu -
{te nim ko le ga ma sa RTV FBiH, ali oni ni su uklju ~e ni u akti vnos ti u ve -
zi s na ja vom ge ne ral nog {traj ka.
Pot vrdio je ovo Ama ril do Gu ti}, pred sje dnik ove sin di kal ne or ga ni za ci je.
Da nas }e u 12.05 u zgra di RTV do ma, u or ga ni za ci ji Sa mos tal nog sin di -
ka ta za po sle nih u JP RTV BiH u tran zi ci ji, bi ti odr`a ni pro tes ti zbog ot ka za
ko je su do bi li za po sle ni ci RTV FBiH D`e na na Zo lo ta, Adis Ba kra~ i Mir za
Hus ki}.
Upra vni odbor ovog sin di ka ta odlu ~io je da osim pro tes ta po kre ne i pos tu -
pak za ge ne ral ni {trajk, ko me }e pret ho di ti i do go vo ri sa me na d`men tom
RTV FBiH i BHRT jer ovaj sin di kat oku plja oko 900 za po sle ni ka u ovim ja -
vnim emi te ri ma.
Ru ko vod stvo RTV FBiH sa op {ti lo je da je za tro je nji ho vih za po sle ni ka
ra dni odnos pres tao 29. ma ja bez oba ve ze po {ti va nja ot ka znog ro ka, jer su
"upo sle ni ci od go vor ni za te `i pres tup i po vre du oba ve za iz Ugo vo ra o ra du".
"Sva ko ko na taj na ~in bu de ra dio pro tiv svo je ku }e, uklju ~u ju }i i me ne,
tre ba da do bi je ot kaz", izja vio je D`e mal [a bi}, ge ne ral ni di re ktor RTV
FBiH.
Ovaj sin di kat ge ne ral ni {trajk na jav lju je od po ~et ka go di ne i za hti je va da
se ra{ ~is te me |u so bni odno si izme|u dva ja vna emi te ra i stvo re uslo vi za
for mi ra nje kor po ra ci je, ~et vrtog su bje kta u Ja vnom RTV sis te mu BiH.
Pre ma no vom, ko ri go va nom fi nan sij skom iz vje {ta ju UO BHRT, ko ji je
ne da vno dos tav ljen bh. par la men tu, dug RTV FBiH pre ma BHRT je 5,1 mi -
li on KM umjes to dosa da{ njih 8,4 mi li ona KM, jer su otpi sa ni tro {ko vi
amor ti za ci je. BHRT je ve} tu `io RTV FBiH za 3,6 mi li ona KM du ga, a
odlu ~e no je da }e no ve tu `be bi ti sva kih {est mje se ci ako ne bu du re do vno
pla }ane uslu ge.
N.K.
MOS TAR - Osmo go di{ nji S.B.
iz na se lja Do nja Ma ha la u Mos ta -
ru, u~e nik dru gog ra zre da Se dme
osno vne {ko le, obo lio je od me -
nin go ko kne sep se, pot vrdi la je ju -
~e gla sno go vor ni ca Sve u~i li {ne
kli ni ~ke bol ni ce (SKB) Mos tar
Ana-Ma ri ja De di}.
Ka `e ka ko dje ~ak za sa da ni je `i -
vo tno ugro `en i ka ko je nje go vo
zdrav stve no sta nje tre nu tno sta bil no.
''Dje ~ak je smje {ten na In fe kti vni
odjel SKB ti je kom vi ken da. Naj pri -
je je pri mljen na pe di ja trij ski odjel
SKB, gdje mu je odmah na kon pre -
gle da uklju ~e na an ti bi ot ska te ra pi ja.
Ura |e na je i pre ven ti vna an ti bi ot ska
te ra pi ja za u~e ni ke ra zre da ko ji po -
ha |a obo lje li dje ~ak", izja vi la je
De di }e va.
Na gla si la je ka ko ne ma mjes ta pa -
ni ci i ka ko je ti je kom ove go di ne u
Mos ta ru evi den ti ran zna tno ma nji
broj obo lje lih od me nin gi ti sa ne go
pret ho dnih go di na.
J.G.
Dje ~ak obo lio
od me nin gi ti sa
Biv {em ra dni ku
obez bje |e nja
14 go di na za tvo ra
Zlo ~in se do go dio
u no }nom ba ru
"Col le gi um Club"
BA NJA LU KA - Ale ksan dar D`om -
bi}, mi nis tar fi nan si ja RS, izja vio je ju ~e
da su ve} sa da re ba lan som bu d`e ta RS
pre dvi |e ne u{te de od oko 70 mi li ona ma -
ra ka po ra znim osno va ma.
"Pra vi le su se u{te de od ne ko li ko hi lja da
ma ra ka do ve }ih izno sa, ona ko ka ko su nam
bu d`et ski ko ri sni ci dos ta vi li. Naj ve }e u{te de
su na te ku }im ma te ri jal nim tro {ko vi ma, na
ne pro du kti vnim ka pi tal nim ula ga nji ma, na
odre |e nim gran to vi ma i na na kna da ma za
ko je }e se u na re dnom pe ri odu ra di ti re vi zi -
ja", re kao je D`om bi}.
On je do dao da ve} pos to je i na -
zna ke da }e je di ni ce lo kal ne upra ve i}i s
u{te da ma do 70 mi li ona, ~i me bi one pra kti -
~no iz vr{i le dvos tru ko ve }e u{te de ne go {to
su pre uze le pre ma Me |u na ro dnom mo ne tar -
nom fon du.
D`om bi} je na gla sio da je tre nu tno iz -
vr{e nje bu d`e ta od 90 do 95 od sto fi nan sij -
skog pla na, {to je za oko 10 od sto ma nje
iz vr{e nje u odno su na pro {lu go di nu, a naj -
ve }i pad pri ho da je na po re zi ma na ba zi ca ri -
na i uvo znog PDV-a.
Mi nis tar fi nan si ja Srpske re kao
je da }e bi ti is pla }e ne sub ven ci je za elek tri -
~nu ener gi ju za pen zi one re s naj ni `om pen -
zi jom, te da je za te na mje ne pre dvi |e no
oko osam miliona KM.
D`om bi} je ka zao da u Vla di RS u
ovom tre nut ku ne ra zmi{ lja ju o sma nje nju
pla ta bu d`et skim ko ri sni ci ma, ve} sa mo o
sma nje nju odre |e nih na kna da. (Agen ci je)
Vla da RS sma nju je
bu d`et za 70 mi li ona
Pos to je
na zna ke da
}e je di ni ce
lo kal ne
upra ve i}i
s u{te da ma
do 70
mi li ona
D`om bi}:
Tre nu tno
iz vr{e nje
bu d`e ta
od 90 do
95 od sto
Sel ma VE LI]
SA RA JE VO - Stu den ti Me di cin skog fa kul te ta,
osim ku po vi ne pri ja va za po la ga nje ispi ta, mo ra ju u
Stu den tskoj slu `bi po se bno pla }a ti i uslu ge nji ho ve
obra de.
In spe kci ja }e na re dnih da na ut vrdi ti zbog ~e ga se i
po ko jem osno vu na pla }u ju ove uslu ge, {to ina ~e ni je
pra ksa na dru gim fa kul te ti ma. Stu den ti na vo de ka ko pri -
ja ve ku pu ju na ki os ci ma ili dru gim fa kul te ti ma za 0,50
KM, a da is to to li ko pla }a ju ka da ih pre da ju Stu den tskoj
slu `bi fa kul te ta.
"U sva kom ispi tnom ro ku ku pu je mo pri ja ve i to ne
na na {em fa kul te tu, ne go na obli` njim ki os ci ma. Pri ja va
ko {ta 0,50 KM. Ka da pri jav lju je mo ispit za sva ku pri ja vu
ko ju pre da mo u Stu den tsku slu `bu pla ti mo 0,50 KM. Ni -
ko od stu de na ta ni kad ni je do bio ra ~un za ovu uslu gu ni ti
mu je obja{ nje no za {ta je na pla }e no ovih 0,50 KM", ka -
`u stu den ti.
Ovaj fa kul tet po ha |a oko 1.300 stu de na ta na
svih {est go di na. Uko li ko u je dnom ispi tnom ro ku sva ko
od njih pri ja vi po ne ko li ko ispi ta u bla gaj nu fa kul te ta sli je
se vi {e hi lja da KM za uslu ge za ko je za po sle ni u Stu den -
tskoj slu `bi ina ~e pri ma ju pla tu.
Si fet Ku ku ruz, pros vje tni in spe ktor u Kan to nu Sa ra -
je vo, ka zao je ka ko su ga stu den ti upo zo ri li na na pla }i va -
Stu den ti Me di cin skog fa kul te ta
Na pla ta
Ni ko od
stu de na ta
ni kad ni je
do bio
ra ~un za
ovu uslu gu
ni ti mu je
obja{ nje no
za {ta
na pla }u ju
tih 0,50 KM,
ka `u
stu den ti
Stu den ti
me di ci ne
ne da vno
po kre nu li
pro tes te
FO TO NN
Ha lil ka no vi}
F
O
T
O

Z
E
D
A
9 Doga|aji
U FOKUSU
Pi {e: Ra de [E GRT
BA NJA LU KA - U{te de ko je MMF
tra `i od RS za stend baj aran `man sa
ovom in sti tu ci jom naj te `e }e bi ti os tva re ne
u fon do vi ma ko ji pre ma pla nu tre ba da
u{te de 55 mi li ona KM, oci je nio je Du {ko
Ja k{i}, di re ktor Eko nom skog in sti tu ta u
Ba nja lu ci.
On sma tra da }e u{te de kod Fon da PIO i
Fon da zdrav stve nog osi gu ra nja RS i}i mno go
te `e, jer oni ne mo gu odla ga ti ni {ta, dok Vla -
da to mo `e.
"Kod fon do va su naj ve }i tro {ko -
vi pla te i pen zi je, a pen zi je ne bi smje le bi ti
sma nji va ne ka ko bi bi le os tva re ne u{te de",
ka zao je Ja k{i}.
On na po mi nje da su u RS pen zi je re do -
vne i da je ko na ~no uspos tav lje no po vje re nje
u sis tem, do da ju }i da ipak tre ba zna ti da su
pen zi je u RS da le ko naj ni `e u re gi onu i to ka -
da se gle da odnos pro sje ~ne pla te i pen zi je.
Ja k{i} ka `eda su pro ble mi u ve zi sa
pla ta ma u FZORS po zna ti, na po mi nju }i da bi
ovaj tre nu tak du go ro ~no gle da no mo gao bi ti
is ko ri {ten da pro ble mi bu du sis tem ski ri je {e ni.
[to se ti ~e Ja vnog fon da za dje ~ju za {ti -
tu, ko ji ima bu d`et ne {to ve }i od 30 mi li ona
KM, Ja k{i} ka `e da bi na kon svih akci ja za
po ve }a nje na ta li te ta bi lo po gre {no u nje mu
tra `i ti ne ku re zer vu.
I u dva naj ve }a fon da RS, PIO i ZORS,
ko ji za je dno ima ju bu d`et od oko 1,4 mi li jar -
de, ka `u da ne ma pros to ra za ve li ke u{te de.
U Fon du PIO na vo de da pre ma fi nan sij -
skom pla nu bu d`et za 2009. go di nu izno si 904
3. 6. 2009. tsjkfeb
Za ne za ko ni ti
pro test
ka` njen
1.200 KM
[I RO KI BRI JEG - Zbog or ga -
ni zi ra nja ne za ko ni tog ja vnog
pros vje da M.S. (34) iz mjes ta
Trn, kod [i ro kog Bri je ga, bit }e
ka` njen s 1.200 KM, prio p}e no
je ju ~er iz MUP-a ZH@.
U po ne dje ljak su po li cij ski slu -
`be ni ci PP [i ro ki Bri jeg spri je ~i li
po ku {aj odr`a va nja ne za ko ni tog
oku plja nja dje la tni ka tvtke ''Li ja -
no vi}'', a kao or ga ni za tor ci je log
pros vje da ozna ~en je M.S.
''Iz kru ga po du ze }a 'Li ja no vi }i'
u smje ru sre di {ta [i ro kog Bri je ga
kre nu la je ko lo na od 11 ka mi -
ona, s tim da su se na pet ka mi -
ona na la zi li na tpi si 'Na ~el ni ~e,
vra ti na {e pa re'. S ob zi rom na to
da smo ra spo la ga li ope ra ti vnim
sa zna nji ma da vo za ~i pla ni ra ju
za us ta vi ti ka mi one is pred zgra de
op}i ne i na taj na ~in blo ki ra ti
pro met, odno sno da pla ni ra ju
odr`a ti za bra nje no ja vno oku -
plja nje, po du ze li smo po tre bne
mje re u ci lju sprje ~a va nja tog
pro tu pra vnog pos tup ka'', prio -
p}e no je iz po li ci je.
J.G.
Po rast
ne za po sle nos ti
^E LI NAC - U op {ti ni ^e li nac
uo~en je pad za po sle nos ti i to
sko ro za 200 ra dni ka, {to je oko
osam od sto u odno su na pro {lu
go di nu.
Pre ma po da ci ma Odje lje nja
za pri vre du i dru{ tve ne dje la -
tnos ti ove op{tine, u ~e li na ~koj
op {ti ni u po slje dnjih pet go di na
zna ~aj ni je ne va ri ra broj za nat -
skih ra dnji, ali opa da broj za po -
sle nih.
Bra ni mir Mi lin ko vi}, na ~el nik
ovog odje lje nja, re kao je da u
^e lin cu tre nu tno po slu je 245
pre du ze }a i 130 trgo va ~kih, 75
ugos ti telj skih, 148 za nat skih ra -
dnji, te 17 ra dnji ko je se ba ve
proi zvo dnjom hra ne i 11 ko je su
svrsta ne u os ta le dje la tnos ti.
Pre ma po da ci ma Za vo da za
sta tis ti ku RS, u ^e lin cu su za po -
sle na 2.354 ra dni ka me |u ko ji -
ma su 942 `e ne. (Srna)
Vijesti
U FZO
ka `u
da }e
odus ta ti od
pla ni ra nih
pro je ka ta
mi li ona KM, od ~e ga bi 692 mi li ona tre ba lo da
bu de obe zbi je |e no iz do pri no sa, 160 mi li ona KM
iz bud`eta RS i 52 mi li ona KM iz os ta lih pri ho da.
Me |u tim i ako ci fra iz gle da ve li ka, u Fon -
du PIO obja{ nja va ju da ne ma pu no pros to ra za
{te dnju jer se 98,3 od sto iz dva ja za pen zi je.
Ka ko ka `u, u ovom fon du se ve} po ~e lo sa
mje ra ma {te dnje i to re za njem pla ta ru ko vo di -
oci ma za 10 od sto, ra dni ci ma za pet od sto, ali i
sma nje njem ka pi tal nih ula ga nja i ma te ri jal nih
to {ko va.
Ka ko nam je obja{ nje no u Fon du PIO, na
ovaj na ~in bi tre ba lo da bu de os tva re na u{te da
ve }a od mi li on KM, te da bi sva ka dru ga vrsta
{te dnje zna ~i la i sma nje nje pen zi ja.
U FZO, ko ji je ove go di ne fi nan sij skim
pla nom pre dvi dio pri ho de od 516 mi li ona KM,
na vo de da ve} od kra ja apri la pri mje nju ju mje re
{te dnje ko je bi tre ba lo da do ne su u{te de od 20
mi li ona KM.
Me |u tim i oni tvrde da ne }e do }i do sma -
nje nja pra va iz oba ve znog osi gu ra nja. Ka ko
tvrde, naj ve }e u{te de su pla ni ra ne na tro {ko vi -
ma fi nan si ra nja pro je ka ta ko ji ni su za po ~e li i
sma nje nja fi nan si ra nja stru ~ne slu `be Fon da i
or ga na Fon da.
U Mi nis tar stvu fi nan si ja do
za klju ~e nja ovog bro ja ni smo us pje li da do bi je -
mo in for ma ci ju na ko ji na ~in su pla ni ra ne u{te -
de u okvi ru fon do va od 55 mi li ona KM.
Ka ko je ra ni je izja vio Ale ksan dar D`om -
bi}, mi nis tar fi nan si ja RS, Vla da ne }e do zvo li ti
sma nje nje pen zi ja ni ti sma nje nja pla ta bu d`et -
skim ko ri sni ci ma.
Ma lo pros to ra za {te dnju u
fon do vi ma zdrav stva i PIO
Pla nom MMF-a
fon do vi u RS
tre ba da u{te de
55 mi li ona KM
slu `bi pla }a ju 0,50 KM za ne po zna te uslu ge, Voj ni -
ko vi} je od go vo rio: "Ovo je sve {to vam mo gu ka za ti i
za {to imam odo bre nje od de ka na. De kan }e us ko ro or -
ga ni zo va ti kon fe ren ci ju za no vi na re, na ko joj }e ja vnost
upo zna ti o svim de ta lji ma."
Stu den ti ka `u ka ko ovo ni je je di ni fi nan sij ski
pro blem s ko jim se su o~a va ju.
"Ri jet ki su oni ko ji me di ci nu uspi ju za vr{i ti u ro ku.
Zbog obnav lja nja go di na, stu den ti mo ra ju ku po va ti no vi
in deks i u nje ga pre pi si va ti ocje ne po lo `e nih ispi ta. Ta
pre pis ka po ispi tu ko {ta pet KM, a in deks 20 KM. Ta ko
stu den ti {es te go di ne ko ji su po lo `i li vi {e od 30 ispi ta za
pre pis ku mo ra ju pla ti ti oko 200 KM", ka za li su stu den ti.
U Mi nis tar stvu obra zo va nja i na uke
KS ne zva ni ~no smo sa zna li ka ko de kan Ba kir Me hi} uo -
p}e ni je bio upo znat da stu den ti pla }a ju do da tnih 0,50
KM za pri jav lji va nje ispi ta. Nje gov ko men tar ni smo us -
pje li do bi ti jer ni je bio na fa kul te tu.
Stu den ti Me di cin skog fa kul te ta ne da vno su po kre -
nu li pro test i na ja vi li da }e boj ko to va ti nas ta vu zbog pro -
ble ma u nas ta vnom pro ce su, kao i zbog vi so kih ci je na
lje tne {ko le za "bo lo njce".
Stu den ti ko ji nas ta vu po ha |a ju po sta rom pro gra mu
ne go du ju zbog odlu ke da po no vo mo ra ju po ha |a ti pre -
dmet me di cin ska in for ma ti ka, iako su ga po lo `i li jo{ na
prvoj go di ni.
u Sa ra je vu mo ra ju pla }a ti i "obra du" ku plje ne pri ja ve za ispi te
fi kti vnih usluga
nje "neo bja{ nji vih" uslu ga u Stu den tskoj slu `bi Me di cin -
skog fa kul te ta.
"Pri mio sam k zna nju nji ho ve `al be. Jo{ ni sam us -
ta no vio o ~e mu je ri je~. U na re dnih ne ko li ko da na te -
me ljno }u pro vje ri ti ko li ko je na ovom fa kul tet
ispo {to van za kon i us ta no vi ti da li ima ne pra vil nos ti",
ka zao je Ku ku ruz.
Be nja min Voj ni ko vi}, se kre tar Me di cin -
skog fa kul te ta, na vo di da je na pla ta uslu ga pri je ma
pri ja va de fi ni ra na u Odlu ci o vi si ni ci je na par ti ci pa ci -
je vi so ko {kol skih us ta no va Uni ver zi te ta u Sa ra je vu.
Na pi ta nje ka ko je mo gu }e da stu den ti, na kon
{to ku pe pri ja ve, po no vo re fe ren ti ma u Stu den tskoj
In spe kci ja
}e ut vrdi ti
po ko jem
osno vu se
na pla }u ju
uslu ge
pri je ma
pri ja va
10 tsjkfeb!3. 6. 2009. Doga|aji
Dra `en RE MI KO VI]
BA NJA LU KA - Naj ve }i pro blem zbog ~e ga se
nes ta li ne mo gu iden ti fi ko va ti je ne po du da ra nje na -
la za krvi i ko {ta nih uzo ra ka, po ru ~i li su na dle `ni u
Me |u na ro dnoj ko mi si ji za tra `e nje nes ta lih (IC PM).
Kla udija Ku ljuh, re gi onal ni ko or di na tor u IC PM,
je ka za la da se iden ti fi ka ci ja vr{i po mo }u sof tve ra u ko -
jem se na la ze svi ana li zi ra ni ko {ta ni uzor ci i na la zi
krvi, te da se ova kvom pre tra gom do bi ja ''ne po gre {i vi
re zul tat''.
"Pre tra ga mo `e tra ja ti ne dje lju da na, a
mo `e i de set da na. Ako se na laz krvi i uzo rak kos ti ko ji
je uzet s le {a po klo pe, on da je to li ce iden ti fi ko va no i
slu ~aj je za vr{en", obja{ nja va Ku ljuhova.
Ona je ka za la da je bi lo slu ~a je va da se je dan ~o -
vjek na |e u se dam gro bni ca, te da Za kon o nes ta lim,
ko ji je do ne sen pri je pet go di na, ne de fi ni {e ta kve po je -
di nos ti kao na pri mjer, ko li ko je kos ti ju po tre bno da bi
se ti je lo ra ~u na lo kao kom ple tno.
"Ako ima mo si tu aci ju da je pro na |e no 80 od sto ti -
je la, po ro di ca `rtve mo `e do }i i re }i da ne pris ta je na to,
i da ho }e ci je lo ti je lo, do za dnje ko{ ~i ce. Vi tu on da ne
mo `e te ni {ta", za klju ~u je Ku ljuhova.
Sa mi ra Kre hi}, me na d`er po li ti ~kog odje la
IC PM-a, je ka za la da u BiH ima oko 8.000 ti je la ko ja
ni su is ko pa na, te da je broj nes ta lih, pri ka za nih u DNK
iz vje {ta ji ma oko 12.500, s tim da je na gla si la da je
"ovaj po da tak dos ta grub".
"Mo raju pos to ja ti naj ma nje tri krvna uzor ka od
~la no va bli `e po ro di ce ka ko bi na laz bio re le van tan.
Ra ~u na se da se na po dru ~ju biv {e Ju go sla vi je oko
40.000 li ca vo di kao nes ta lo", re kla je Kre hi}eva.
Ona je is ta kla da se do sa da sa mo u dva
slu ~a ja de si lo da su nes ta li pro na |e ni `i vi.
Pred sta vni ci ti mo va i in sti tu ci ja za tra `e nje nes ta -
lih BiH i RS for mi ra li su u po ne dje ljak u Ba nja lu ci Ra -
dnu gru pu ko ja ima za cilj da ubrza iden ti fi ka ci ju
nes ta lih.
Go ran Kr~mar, ru ko vo di lac Ope ra ti vnog ti -
ma za tra `e nje nes ta lih li ca RS, kao pro blem na veo je
upra vo DNK la bo ra to ri je, i po no vio da ni je dan DNK
na laz za srpske `rtve od prvog ja nu ara ni je sti gao.
Kla udija Ku ljuh, re gi onal ni ko or di na tor u Me |u na ro dnoj ko mi si ji za nes ta le oso be (IC PM)
Naj ve }i pro blem
ne po du da ra nje uzo ra ka
Ame ri ~ki bi zni sme ni
da nas u Br~kom
BR^KO - Ame ri ~ka de le ga ci ja iz Sent Lu isa, na ~e lu sa D`onom Fri -
bor nom, pred sje dni kom kom pa ni je FDG, da nas }e u Br~kom pred sta -
vi ti po ten ci jal na ula ga nja ame ri ~kog ka pi ta la na po dru ~ju dis tri kta.
Pre zen ta ci ji }e, ka ko je na jav lje no iz br~an ske vla de, pri sus tvo va ti pri vre -
dni ci dis tri kta i ne ko li ko su sje dnih op {ti na u ci lju ne po sre dnog raz go vo ra o
mo gu }em di rek tnom po slo vnom po ve zi va nju s ame ri ~kim bi zni sme ni ma.
Pod sje }a mo da je de le ga ci ja dis tri kta na ~e lu s biv {im gra do na ~el ni kom
Mir sa dom \a pom pro {le go di ne u Sent Lu isu po tpi sa la Po ve lju o bra ti mlje -
nju ovog gra da i Br~kog, a to po ve zi va nje ini ci ra la je naj broj ni ja bh. za je -
dni ca u SAD, ko ja je or ga ni zo va na upra vo u Sent Lu isu.
U Vla di nam je pot vr|e no da }e de le ga ci ja Sent Lu isa u odvo je nim raz go -
vo ri ma s pred sta vni ci ma lo kal ne vlas ti ini ci ra ti otva ra nje pri va tnog uni ver zi -
te ta za pos tdi plom ske stu di je u sre di {tu dis tri kta.
N.Ta.
Odjav lje na
epi de mi ja ru be ole
KO ZAR SKA DU BI CA - Epi de mi ja ru be ole, ko ja je pri je de se tak da -
na re gis tro va na u Ko zar skoj Du bi ci, odjav lje na je, pot vrdi la je ju ~e
Mil ka Mr|a, por tpa rol In sti tu ta za za {ti tu zdrav lja RS.
Ona je do da la da je u Pri je do ru i Ko tor Va ro {u epi de mi ja, ko ja je pro gla {e -
na u is to vri je me kao i u Ko zar skoj Du bi ci, jo{ na sna zi, ali da je broj obo lje -
lih zna tno ma nji.
Na ime, obo lje la dje ca su ti nej d`e ri ro |e ni u ra tnom pe ri odu, 1993. i 1994.
go di ne, i ni su ci je plje na pro tiv ove in fe kti vne bo les ti.
U Ko zar skoj Du bi ci je od ru be ole u vri je me epi de mi je re gis tro va no 50
obo lje lih pa ci je nata, u Ko tor Va ro {u 82 i u Pri je do ru 29.
B.D.
Ra dni ci ma
"Pre ti sa"
{est zarada
SA RA JE VO - Ra dni ci vo go{ -
}an ske fir me "Pre tis" da nas tre -
ba ju do bi ti {est za os ta lih pla ta,
re kao je ju ~e Ni jaz Ne va lja lo vi},
pred sje dnik Sin di ka ta ovog pre -
du ze }a.
Is ta kao je da }e is tog mo men ta
ka da no vac le gne na ra dni ~ke ra -
~u ne upo sle ni ci, ko ji su u {traj ku
od 30. apri la, po ~e ti ra di ti.
"Do 10 sa ti uju tro no vac za
{est pla ta le }i }e na ra dni ~ke ra -
~u ne. ^im bu de le gao, za mrznu -
}e mo {trajk i po ~i nje mo ra di ti.
Pri je to ga ne }e mo to u~i ni ti jer
su ra dni ci ne ko li ko pu ta do sa da
prevareni", do dao je Ne va lja lo -
vi}.
Pod sje tio je da je za ovih {est
pla ta pre dvi |e no 1,5 mi li on KM
od 4,5 mi li ona kre di ta Ra zvoj ne
ban ke Fe de ra ci je BiH ko ji je
odo bren fir mi.
Na po me nuo je da }e pre os ta lih
{est za os ta lih pla ta, po do go vo ru
sa Upra vom fir me, ra dni ci do bi ti
do kra ja go di ne i to uz sva ku re -
do vnu bi }e im is pla }e na je dna
za os ta la pla ta.
M.R.
A. MUJ KI]
ZE NI CA - Ra dni ci Ja vnog pre du ze }a "Ko -
mrad" u Ze ni ci ju ~e uju tru su stu pi li u ge ne ral ni
{trajk.
Nji ho ve ape le za po mo} i ra ni je je dno ~a so vne
obus ta ve ra da na dle `ni op {tin ski or ga ni o~i to ni su ozbi -
ljno shva ti li, {to je kul mi ni ra lo ju ~e ra{ njim pre ki dom
ra da. Ra dni ci ma tre nu tno du gu ju 16 pla ta, a od po ~et ka
go di ne pri mi li su tek dva li ~na do hot ka.
"Vo da je do {la do grla. U pre du ze }u vla da
pra vi ja va {luk, a od pro {le se dmi ce i vr{i lac du `nos ti di -
re kto ra Adnan Ho ri} je oti {ao. Ni je ni ka pi naf te os ta vio
u ma {i na ma", ka `e Mu ha med Pi vi}, pred sje dnik [traj -
ka ~kog odbo ra ra dni ka JP "Ko mrad".
Pro past ovog ne ka da je di nog pre du ze }a za odr`a -
va nje grad ske ~is to }e po ~e la je iz dva ja njem nje go vih
"zdra vi jih" di je lo va u "Al ba Ze ni cu".
"Lju di ma je dos ta ja va {lu ka, mi sa mo `e -
li mo da bu de ispo {to va na odlu ka ko ju je Op {tin sko vi je -
}e usvo ji lo 2006. go di ne, ko ja pre dvi |a re or ga ni za cu ju
'Ko mra da'. Da smo `rtve po li ti ~kih iga ra, do kaz je i ~i -
nje ni ca da smo po slje dnju ci je lu pla tu do bi li da le ke
2004. go di ne ka da je di re ktor bio je dan od kan di da ta za
na ~el ni ka op {ti ne. 'Ko mra da' se sje te sa mo pred izbo re",
ka `e Pi vi}.
Ka ko bi pre ki nu li {trajk, ra dni ci tra `e da im osni va~
op {ti na Ze ni ca is pla ti naj ma nje dvi je pla te.
"Pro blem je i ne po ve zan ra dni sta`, kao i ~i nje ni ca
da ni smo zdrav stve no osi gu ra ni. Spre mni smo za -
mrznu ti {trajk sa mo ne ka nam iz op {ti ne da ju ~vrste ga -
ran ci je da }e ispu ni ti na {e zah tje ve", na vo di Pi vi}.
Pred sje da va ju }i Op {tin skog vi je }a Ze ni ca
Ne boj {a Ni ko li} re kao je da je za 10. ju ni za ka za na te -
mat ska sje dni ca po sve }e na pro ble mu "Ko mra da".
Ka ko smo ju ~e sa zna li u op {tin skoj admi nis tra ci ji,
u to ku su kon sul ta ci je u ve zi sa izbo rom no vog di re kto -
ra pre du ze }a, {to je pre du slov da bi po ~e lo ra spe tlja va -
nje vi {e mi li ona ma ra ka te {kog pro ble ma JP "Ko mrad".
Ra dni ci JP "Ko mrad" stu pi li u ge ne ral ni {trajk
^e ka ju 16 pla ta
Ra dni ci ma tre nu tno
du gu ju 16 pla ta
Pro blem i ne po ve za ni
ra dni sta`
F
O
T
O

Z
E
D
A
Ako se na laz krvi i uzo rak
kos ti ko ji je uzet s le {a
po klo pe, on da je slu ~aj
za vr{en, ka za la Ku ljuhova
Do sa da sa mo u dva slu ~a ja se
de si lo da su nes ta li pro na |e ni `i vi
Üpra vn| odbor ln -
st| tu ta za nes ta |a || ca B|H
na ju •e ras njoj sje dn| c| je
za k|ju •|o da je po tre bno
obe zb| je d| t| pre du s|o ve
da se sve |o c| ra ne qro -
bn| ce ek shu m| ra ju do
kra ja ove qo d| ne.
ln te nz| v| ra ce mo rad
Pa dne qru pe za rje sa va -
nje s|u •a je va ne |den t| í| -
ko va n|h pos mrtn|h
os ta ta ka u spo men-kos -
tur n| ca ma | ha |a ma. |
ubrza t| pro ces |den t| í| ka -
c| ja. sa op ste no je |z ln -
st| tu ta za nes ta |e oso be
B|H.
Ü sa op ste nju se ta ko de
ka ze da je ln st| tut pos t| -
qao na pre dak u sa ra dnj|
s pra vo su dn|m | drza -
vn|m or qa n| ma. te sa os -
ta ||m or qa n| za c| ja ma ko je
se ba ve ov|m p| ta njem.
Ubrza ti
pro ces
iden ti fi ka ci je
Mo raju pos to ja ti
naj ma nje tri krvna
uzor ka od ~la no va
bli `e po ro di ce ka ko bi
na laz bio re le van tan
3. 6. 2009. tsjkfeb 11 Doga|aji
Bojana DIV LJAK
BA NJA LU KA - U Kli ni ~kom cen tru (KC)
Ba nja lu ka ju ~e je zva ni ~no otvo ren Cen tar za
os te opo ro zu, bo les t ko ja ka ra kte ri {e sma nje nje
~vrsti ne kos ti ju.
Na ime, na no vom apa ra tu ko ji su na dle `ni u
KC Ba nja lu ka na ba vi li kra jem mar ta do sa da je
ura |e no oko 550 pre gle da.
Ne nad Pro da no vi}, na ~el nik kon -
zer va ti vnih gra na u KC Ba nja lu ka, re kao je da se
po mo }u apa ra ta za pre gled mje ri gus ti na kos ti ju i
to na dva lo ka li te ta, a to su sla bin ska ki ~ma i na
vra tu bu tne kos ti.
"Lje ka ri po ro di ~ne me di ci ne tre ba da pre po -
zna ju fa kto re ri zi ka kod pa ci je na ta i upu te ih na
pre gled kod spe ci ja lis te", is ta kao je Pro da no vi}.
On je do dao da oko 30 od sto mu {ka ra ca i 50
od sto `e na ima ju mo gu }nos ti da to kom `i vo ta do -
`i ve os te opo ro zne pre lo me.
"Os te opo ro za pred stav lja ve li -
ki svjet ski pro blem. Sva ki pe ti mu {ka rac i sva ka
tre }a `e na `i ve s rizi kom za nas ta nak oste opo ro -
ze", ka zao je Pro da no vi}.
On je po ja snio da su fa kto ri ri zi ka {te tne `i -
vo tne na vi ke, pu {e nje vi{e od pet ci ga re ta dne vno
i kon zu mi ra nje al ko ho la.
Snje `a na Po po vi}-Pe ji ~i}, na ~el ni ca Kli ni ke
za en do kri no lo gi ju, di ja be tes i bo les ti me ta bo li -
zma u KC Ba nja lu ka, re kla je da oko 50 od sto `e -
na ko je se na la ze u me no pa uzi ni su
di ja gnos ti fi ko va ne.
"Prvo {to se de si kod pa ci je na ta ko -
ji ima ju os te opo ro zu je pre lom ku ka i bu tne kos ti,
a mo gu nas ta ti po sli je la k{ih tra uma ili ~ak bez
po vre de", po ja sni la je Po po vi}-Pe ji ~i }e va.
^e trde se to go di{ nja Zo ri ca Tu bi}, pa ci jen tki -
nja ko ja je ra di la pre gled na apa ra tu za os te opo ro -
zu na kon zva ni ~nog otva ra nja Cen tra, re kla je da
se na pre gled ja vi la na kon bo lo va u zglo bo vi ma.
"Pro blem ima m ve} pet go di na i mi -
slim da sam ka sno do {la na pre gled. Svi ma bih
po ru ~i la da do |u na pre gled jer je be zbo lan, a pu -
no je je dnos ta vni je kada bo lest ot kri jete na vri je -
me", is ta kla je Tu bi }e va.
B. VU ^E NO VI]
BA NJA LU KA - Pa da vi ne ko je
tra ju ve} da ni ma mo gle bi iza -
zva ti ra zna glji vi ~na obo lje nja
kod strnih `i ta, kao i izli je ga nje
`i ta, tvrde stru~ nja ci.
Vla di mir Uso rac, pred sje dnik
Udru `e nja po ljo pri vre dnih proi -
zvo |a ~a i far me ra RS, ka zao je da
pre ve li ka ko li ~i na ki {e ne ga ti vno
uti ~e na strne kul tu re ko je su sa da
u fa zi sa zri je va nja.
"Strnim kul tu ra ma bi sa da naj vi -
{e od go va ra lo sun ce, zbog sa zri je -
va nja. Ako ki {a nas ta vi sa
pa da njem mo glo bi do }i do po ja ve
ra znih glji vi ~nih obo lje nja p{e ni ce,
ko ja ne uma nju ju pri nos, ali sma -
nju ju kva li tet zrna", na veo je Uso -
rac.
De jan Su pi}, ru ko vo di lac
Od sje ka za agro me te oro lo gi ju u
Re pu bli ~kom hi dro me te oro lo {kom
za vo du, ka zao je da uko li ko bi se
za dr`a lo ova kvo vri je me, da bi to
si gur no do ve lo do po ja ve obo lje nja
kod `i ta i do izli je ga nja strnih `i ta
na ve li kim po vr{i na ma.
On je na veo da je ki {a ko ja pa da
po slje dnjih de set da na do bro do {la
sko ro svim po ljo pri vre dnim kul tu -
ra ma, po se bno ku ku ru zu ko ji je
po si jan u op ti mal nom sje tve nom
ro ku.
"[to se ti ~e je ~ma, tu je si tu -
aci ja dru ga ~i ja jer je ova ki {a za
nje ga ka sno do {la, pa }e nje go vi
pri no si bi ti uma nje ni za oko 30 od -
sto od o~e ki va nih", ka zao je Su pi}.
On je na veo da je ki {a do bro do -
{la vo }u i da se mo `e o~e ki va ti do -
bar pri nos.
"Kod ku ku ru za }e u na re dnom
pe ri odu ve li ki pro blem pred stav lja -
ti po ja va ko ro va, jer za vri je me su -
{e pro te klih da na ni je se mo glo
vr{i ti tre ti ra nje ku ku ru za sred stvi -
ma pro tiv ko ro va, za to {to su tem -
pe ra tu re bi le stal no iznad 20
ste pe ni Cel zi ju sa", is ta kao je Su -
pi}.
Dra gan Man di}, {ef Za vo da za
strna `i ta u Po ljo pri vre dnom in sti -
tu tu RS, ka zao je da }e obo lje nja
zrna kod `i ta bi ti u gra ni ca ma vi {e -
go di{ njeg pro sje ka.
"Je di no }e pri no si je ~ma
bi ti ma nji jer je ova ki {a za nje ga
za ka sni la", na veo je Man di}.
Po slje dnjih 10 da na ma ja je u RS
pa lo oko 50 li ta ra ki {e po me tru
kva dra tnom, a pre ma pro gno za ma
me te oro lo ga na re dnih da na se o~e -
ku je pres ta nak pa da vi na i po ve }a -
nje tem pe ra tu ra.
Otvo ren Cen tar
za os te opo ro zu
Pro da li dio
imo vi ne
"Uni maxa"
SA RA JE VO - Po res ka upra va
FBiH i Kan to nal na po res ka
kan ce la ri ja Li vno, oba vi le su ju -
~e ja vnu pro da ju imo vi ne po re -
skog ob ve zni ka "Uni max" u
vri je dnos ti 42.268 KM ra di
izmi re nja du ga.
Od za pli je nje ne imo vi ne
"Uni maxa", ko ja je ju ~e bi la u
pro da ji, na dru goj au kci ji, pro -
da ti su ko tlo vni ca, vi lju {kar i
dva vo zi la.
Za pre os ta lu za pli je nje nu
imo vi nu na ve de nog po re skog
ob ve zni ka ni je bi lo za in te re -
sova nih po nu |a ~a, sa op {te no je
iz Po res ke upra ve FBiH. (Fe na)
Za pro je kte
mla dih
30.000 KM
ZVOR NIK - Pred sta vni ci
Omla din ske ban ke Zvor nik i
Fon da ci je "Mo za ik" ju ~e su u
Zvor ni ku s ne for mal nim gru pa -
ma mla dih iz Zvor ni ka po tpi sa li
ugo vo re o fi nan si ra nju 10 pro je -
ka ta, za {ta je Omla din ska ban -
ka iz dvo ji la 30.000 KM.
Sred stva za Omla din sku ban -
ku obe zbi je di li su Fon da ci ja
"Mo za ik" u izno su od 20.000 i
op {ti na Zvor nik sa 10.000
KM.
Du {an Pe tro vi}, ~lan Kre di -
tnog odbo ra Omla din ske ban ke,
re kao je da je uku pno odo bre no
10 pro je ka ta na osno vu in ter -
vjua, dok je pris pje lo uku pno 15
apli ka ci ja. (Srna)
Vijesti
Ki {a do bro do {la
vo }u i mo `e se o~e ki va ti
do bar pri nos
Ki {a {te ti strnim
`i ti ma
Klini~ki centar Banjaluka
Na no vom apa ra tu
ko ji su na dle `ni u
KC Ba nja lu ka na ba vi li
kra jem mar ta do
sa da je ura |e no
oko 550 pre gle da
Fa kto ri
ri zi ka su
{te tne
`i vo tne
na vi ke,
pu {e nje
i al ko hol
Sva ki pe ti
mu {ka rac
i sva ka
tre }a `e na
`i ve s rizi kom
za nas ta nak
oste opo ro ze
Ref: EXCe-CLF-01/09-02
Banja Luka, 03/06/2009
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
Request for expression of interest for the eHealth portal implementation
Opportunity: EXIT IT Business Support Centre, which is working in close cooperation with the Min-
istry of Health of Federation of Bosnia and Herzegovina, and the Ministry of Health and Social Welfare
of Republic of Srpska, is announcing a competitive tender for the eHealth Portal development within the
framework of the project “Improving Governance and Interethnic Cooperation in BiH through eHealth”
(eHIGICo BiH) funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and coordinated by the Rikshospi-
talet HF, Norway.
The Project: The eHealth Web Portal will be developed to provide a central doorway for the citizens and
healthcare providers to easily find the information they need. Potential benefits include enhanced citizen
services, improved accountability and transparency that equalize the physician-patient relationship by di-
minishing the knowledge asymmetry, increased empowerment of patients and healthcare professionals.
The portal will provide access to information that is readily available, up-to-date, comprehensive, and in-
tegrated so that all information regarding a topic can be found in one place.
The Application Procedure: The full Expression of Interest (EOI) and other relevant documents can be
obtained at the office of the EXIT Centre at the below address, or it can be requested from the same in the
electronic form.
Relevant Dates: EOI documents are due to be delivered to the EXIT IT Business Support Centre office no
later than June 17
th
,2009 at 16:00 o’clock.
Address for Communication: EXIT IT Business Support Centre
C/o Lana Beki}
Vojvode Mom~ila 16
78 000 Banja Luka, Republic of Srpska
Tel/Fax: + 387 51 321 110
E-mail: office@exitcentre.org
DO BOJ - U Op {tu bol ni cu "Sve -
ti apos tol Lu ka" u Do bo ju do pre -
mlje na je do na ci ja sa ni tet skog
ma te ri ja la za ope ra ci one sa le, ko ja
je po klon nje ma ~ke hu ma ni tar ne
or ga ni za ci je "Pro hu man" iz Bad
Sal cu fle na.
"Ri je~ je o ve }oj ko li ~i ni ste ril nih
kom pre sa, ka pa, mas ki i man ti la za
je dno kra tnu upo tre bu, ko ji osim ma -
te ri jal ne ima ju i vri je dnost is kre nog
pri ja telj stva i ljud ske sa mo ini ci ja ti -
ve", izja vio je Du {ko Va si}, di re ktor
do boj ske bol ni ce. On je pod sje tio da
je or ga ni za ci ja "Pro hu man" do boj -
skoj bol ni ci ne da vno po klo ni la i re -
spi ra tor ili apa rat za asis ti ra no
di sa nje, ko ji se ko ris ti kod te {kih sta -
nja, vi tal no ugro `e nih bo le sni ka.
Do boj ska Op {ta bol ni ce "Sve ti
apos tol Lu ka" re gi onal nog je ti pa i
pri hva ta pa ci jen te iz op {ti na Do boj,
Der ven ta, Brod, Vu ko sav lje, Mo dri -
~a, Pe tro vo, Te sli} i [a mac. (Srna)
12 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Panorama
Po mo} za
de ve to ~la nu po ro di cu
Z. ^E KI]
VE LI KA KLA DU [A - ^la no vi Kul tur -
no-umje tni ~kog dru{ tva "To no Hro vat" iz
Ve li ke Kla du {e uru ~i li su de ve to ~la noj po -
ro di ci Ab di}, ko ja `i vi u na se lju Mar ja no -
vac, nov ~a nu po mo}.
Oko 3.000 KM je pri ku plje no na hu ma ni -
tar nom kon cer tu ko ji je ne da vno or ga ni zi ra lo
to dru{ tvo.
Pre ma ri je ~i ma Edi ne Ni zan d`i},
pred sje dni ce KUD-a "To no Hro vat", kon cert
je or ga ni zo van ka ko bi bila pri ku p ljena sred -
stva za rje {a va nje stam be nog pi ta nja ove vi {e -
~la ne po ro di ce, ko ja tre nu tno `i vi u
neu slo vnom stam be nom obje ktu u tu |em vla -
sni{ tvu.
"Sem pri ku plje nog nov ca, ku pi li smo na -
mir ni ce i dru ge po trep {ti ne za ~la no ve po ro di -
ce Ab di}. Na da mo se ka ko }e nji ho vim
mu ka ma us ko ro do }i kraj", is ta kla je Ni zan -
d`i }e va.
Po ro di ca Ab di} od po sli je ra tnog
pe ri oda `i vi u uslo vi ma kraj njeg si ro ma{ tva, u
neu slo vnoj ku }i bez stru je i vo de.
Pre ma ri je ~i ma Baj ra ma Ab di }a, ko ji je
gla va po ro di ce, oni ne ma ju sop stve na sred stva
da obno ve svo ju po ru {e nu ku }u.
"Pri je ne ko li ko go di na do bi li smo ne {to
gra |e vin skog ma te ri ja la, ali {ta vri je di ka da
ne ma mo nov ca da pla ti mo izvo |e nje gra |e -
vin skih ra do va. Obra }a li smo se na vi {e adre sa
sa zah tje vi ma za po mo}, ali sve je bi lo be zus -
pje {no", is ta kao je Ab di}.
On je re kao ka ko de vet ~la no va ove po ro -
di ce ne ma stal ne izvo re pri ho da i da pre `iv lja -
va ju za hva lju ju }i po mo }i do brih lju di.
Grom
pre ki nuo
emi to va nje
pro gra ma
SRE BRE NI CA - Ra dio
Sre bre ni ca pret ho dna dva
da na ni je emi to vao pro -
gram zbog uda ra gro ma u
RTV pre daj nik na brdu
Kvarc, pot vrdi la je Me di ha
Mus ta fi}, ure dnik ovog me -
di ja.
Grom je u krat kom ne vre -
me nu u ne dje lju na ve ~e
uda rio u pre daj nik.
Mus ta fi }e va je izja vi la da
se zbog ha va ri je na pre daj -
ni ku ne emi tu je pro gram i
da se jo{ ne zna ko li ka je
pri ~i nje na {te ta.
"Oba vi jes ti li smo te hni -
~ku eki pu RTV Tu zlan skog
kan to na na ~i joj fre kven ci ji
emi tu je mo pro gram i o~e -
ku je mo da nji ho vi stru~ nja -
ci do |u, pro ci je ne {te tu i
ot klo ne kvar, ka ko bi smo
nas ta vi li sa ra dom", re kla je
Mus ta fi }e va. (Srna)
Knji ge
za odli ka {e
[A MAC - Sa vo Mi ni}, na -
~el nik op {ti ne [a mac, uru ~io
je ju ~e knji ge 31 u~e ni ku
vu kov cu, ko ji su to kom {ko -
lo va nja bi li odli ~ni u sre -
dnjoj i osno vnoj {ko li.
Mi ni} je is ta kao da ne ma
{te dnje ka da je ri je~ o po mo -
}i u~e ni ci ma.
"Nas to ja }e mo da iznos sti -
pen di ja bu de po ve }a n", re -
kao je Mi ni}.
Op {ti na [a mac ove go di ne
sti pen di ra 115 stu den ta ko ji
se {ko lu ju na vi so ko {kol -
skim us ta no va ma u Re pu bli -
ci Srpskoj. (Srna)
Za sa |e na
~e ti ri
he kta ra
krom pi ra
SO KO LAC - Na ima nji -
ma Cen tra za una pre |e nje
po ljo pri vre de iz So ko ca za -
sa |e no je 30.000 ko ma da
mi ni-go mo lja, 2,5 to na su -
per eli te i 10 to na eli te sje -
men skog krom pi ra na ~e ti ri
he kta ra ora ni ca, re kao je
Ne nad Krsma no vi}, v.d. di -
re kto ra Cen tra.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma,
na ovom po slu bi la je an ga -
`o va na se zon ska ra dna sna -
ga, a ci je na po obra |e nih
1.000 me ta ra kva dra tnih za
se zon sku ra dnu sna gu bi la
je 20 KM.
Krsma no vi} je na po me -
nuo da fir ma po slu je u te -
{kim uslo vi ma, jer
ra dni ci ma ni je is pla }e no 27
za os ta lih pla ta ili oko
300.000 KM sa do pri no si -
ma za 10 za po sle nih ra dni -
ka. (Srna)
Biv {i ma tu ran ti
se oku pi li po sli je
30 go di na
Sa ni tet ski ma te ri jal
do boj skoj bol ni ci
No va opre ma
za spor tsku dvo ra nu
BER KO VI ]I - Mi nis tar stvo za
omla di nu, po ro di cu i sport RS iz -
dvo ji lo je 23.000 ma ra ka za ku po -
vi nu opre me u no vo iz gra |e noj
spor tskoj dvo ra ni u Ber ko vi }i ma.
Pre ma ri je ~i ma Dra ga na Bje li ce,
re fe ren ta za sport u op {ti ni Ber ko vi -
}i, ra di se o dva ko {a, mre `i ci i pos -
to lji ma za odboj ku, kao i opre mi za
te re ta nu, ko ji }e bi ti ugra |e ni u na -
re dnih ne ko li ko da na. Ti me }e, na -
vo di, biti ste~eni uslo vi za bo lje
fun kci oni sa nje obje kta.
On pod sje }a da je dvo ra na po ~e la
da se gra di pri je ~e ti ri go di ne, a u
nje nu iz gra dnju su op {ti na Ber ko vi -
}i, Hi dro elek tra ne na Tre bi{ nji ci,
Mi nis tar stvo pros vje te i kul tu re RS,
kao i Mi nis tar stvo za omla di nu, po -
ro di cu i sport RS ulo `i li 720.000
ma ra ka.
Na obje kat bi tre balo da budu pos -
ta vljeni i spe ci jal ni gro mo brani sa
stu bo vi ma, ~i me bi bili ste ~eni uslo -
vi za do bi ja nje upo tre bne do zvo le.
V.D.
CA ZIN - Biv {i u~e ni ci Gi mna zi je u Ca zi nu oku pi li su se ju ~e u ovom
gra du ka ko bi obi lje `i li tri de se to go di{ nji cu ma tu re.
Ra di se o je dnoj od na jus pje {ni jih ge ne ra ci ja ove obra zo vne us ta no ve ko ja
je sa da ve} da le ke 1979. go di ne po lo `i la ispit zre los ti.
"Bi le su to naj lje p{e go di ne, `i vje li smo bez bri `no i sre tno u je dnoj dr`a vi
ko ja se zva la Ju go sla vi ja. Bi la je to naj lje p{a ze mlja na svi je tu", sa sje tom je
re kao Mus ta fa Ha d`i pa {i}, je -
dan od biv {ih u~e ni ka.
Prvi put po sli je 30 go di na u
Ca zin je iz Ka na de do pu to vao
Slav ko Pe ri {i}, biv {i ma tu rant,
a sa da uni ver zi tet ski pro fe sor u Van ku ve ru.
"Go di na ma ni sam do la zio na ove pros to re, ali kad sam do bio po ziv iz Ca -
zi na, sjeo sam u avi on i do le tio. Lju di ne tre ba da za bo rav ljaju di je lo ve svo -
jih `i vo ta, pri ja te lje i biv {e {kol ske ko le ge", re kao je Pe ri {i}.
Na kon dir lji vog su sre ta i evo ci ra nja uspo me na iz {kol skih da na dru `e nje
ne ka da{ njih ma tu ra na ta po tra ja lo je do ka sno u no}.
Z.^.
^la no vi KUD-a "To no Hro vat" iz
Ve li ke Kla du {e po sje ti li Ab di }e
U Ca zin je iz Ka na de
do pu to vao Slav ko Pe ri {i}
F
O
T
O

N
N
F
O
T
O

N
N
Po ro di ca
Ab di} `i vi
u ku }i bez
stru je
i vo de
Si ro ma {na
po ro di ca
ne ma stal na
pri ma nja
FO TO NN
na pi sa la
Ta len to va na dje voj ~i ca Ana Bu kva iz
Kne `i ce `e li da obja vi zbir ku po ezi je
Mo je pje sme nas ta ju
naj ~e{ }e ka da po ve `em
ne ka kav do ga |aj
s emo ci ja ma ko je me
ta da ispu ne.
To je naj ~e{ }e
odla zak u pri ro du
i naj ~e{ }e pi {em
o pri ro di. Pri li kom
odlas ka na
me |u na ro dni fes ti val
ni sam o~e ki va la
na gra du, ka `e Ana
Po q|e daj kroz pro zor dok k| sa pa da
| v| dje ces ma |e pa tu |jke ka ko po |o kva ma
ska •u.
Po q|e daj kroz pro zor dok sun ce qr| je
| sva k| cv| jet se sm| je
| v| dje ces ja to pt| ca ka ko || je ce.
Po q|e daj kroz pro zor u ju tro ra no u pro |je ce
| v| dje ces ka ko vrbe ||s ta ju
| prve ka p| ro se b||s ta ju.
Po q|e daj kroz pro zor u sva ko do ba da na
| v| dje ces me ne na ne bu
| ako s| da |e ko znaj
te be vo || ne ko.
"Pri ~a"
Na me |u na ro dnom
fes ti va lu osvo ji la
tre }e mjes to
3. 6. 2009. tsjkfeb 13 Panorama
N. TA NA SI]
BR^KO - Kon cer tom u
br~an skom Do mu kul tu re sim -
bo li ~nog na zi va "\or |u od
srca" Srpsko pros vje tno i kul -
tur no dru{ tvo "Pros vje ta" pri -
dru `i lo se pri ku plja nju nov ca za
dva nes to go di{ njeg \or |a Mi li -
vo je vi }a, ko jem je ne op ho dna
hi tna tran splan ta ci ja ko {ta ne
sr`i.
"Ovo je su ro vo vri je me, ali
bih pod sje tio na mi sao ve li kog
Me {e Se li mo vi }a, ko ji ka `e: 'Do -
bri lju di su sre }a na ovom svi je tu.'
Ubi je |en sam da }e se za ovog
dje ~a ka, kao i sva ko di je te ~i ji je
`i vot ugro `en, na }i ta kvi lju di i
omo gu }i ti im da odras ta ju zdra vo
sa svo jim vr{nja ci ma", re kao je
Bra ni slav Ri bar, pred sje dnik
"Pros vje te".
Sl a vi ca Mi l i vo j e -
vi}, sa mo hra na maj ka bo le snog
dje ~a ka, dvi je go di ne gr~e vi to se
bo ri za nje gov `i vot, a na kon li je -
~e nja na Ins ti tu tu za maj ku i di je te
u Beo gra du za klju ~e no je da \or -
|e mo ra {to pri je na taj ope ra ti vni
za hvat u inos tran stvo.
Za to je po tre bno obe zbi je di ti
oko 250.000 ma ra ka, a iz Be ~a,
gdje }e bi ti ope ri san, po ru ~i li su da
}e ope ra ci ju izves ti ~im bude
upla}en no vac.
Ape lu maj ke Sla vi ce
pri dru `i li su se Vla da dis tri kta po -
sred stvom lo kal nog Fon da zdrav -
stva, kao i mno ge us ta no ve i
hu ma ni po je din ci, ali na ra ~u ni ma
jo{ ni je sa ku pljen sav po tre bni no -
vac. Svi oni ko ji `e le da po mo gnu
li je ~e nju mo gu no vac da upla te na
ra ~un No va ban ke Bi je lji na, Fi li ja la
u Br~kom, 555-003-81015437-58,
te na de vi zni 555-260-10038433-82.
Odr`an hu ma ni tar ni kon cert u br~an skom Do mu kul tu re
Tra je akci ja za li je ~e nje dje ~a ka
Po tre bno je
obe zbi je di ti oko
250.000 ma ra ka
U pri pre mi
"Vi dov dan ski
go di{ njak"
MO DRI ^A - U su sret
Vi dov da nu gru pa no vi na ra
iz Mo dri ~e pri pre ma list
"Vi dov dan ski go di{ njak".
Gli gor Mu mi no vi}, ure -
dnik ovog iz da nja, ka `e da
je to spe ci fi ~an lje to pis svih
dos ti gnu }a lo kal ne za je dni -
ce.
"Re da kci ja je us pje la da
oku pi odre |e ni broj lju di od
pe ra, da dje lu je kao je din -
stven tim i na stra ni ca ma
ovog gla si la otva ra ju pros -
tor svim stva ra oci ma ko ji
ima ju {ta da ka `u i ko ji to
ho }e", re kao je Mu mi no vi}.
On je is ta kao ka ko je list
na i{ao na po dr{ku na ~el ni -
ka op {ti ne i nje go vog ka bi -
ne ta.
S.Je.
Rok za
ukla nja nje
drva
PRNJA VOR - Gra |a ni
ko ji zbog ne dos tat ka pros -
to ra ogre vno drvo ko je su
na ba vi li is to va re na tro to -
ari ma i dru gim ja vnim po -
vr{i na ma ima ju rok od 48
~a so va da ga de po nu ju, sa -
op {te no je iz op {ti ne Prnja -
vor.
"Rok od 48 ~a so va je do -
vo ljan da se ogre vno drvo
de po nu je, odno sno da se
drva izre `u i sklo ne sa ja -
vnih po vr{i na ka ko ne bi
za uzi ma la pros tor. Na kon
is te ka tog ro ka na dle `ni or -
gan na la `e ukla nja nje drva,
a uko li ko do to ga ne do |e
li cu ~i ja su drva slije de san -
kci je", ka za la je Li di ja Ka -
le njuk, por tpa rol op {ti ne
Prnja vor.
T.Ro.
Po dr`a va ju
bor bu za
Vje tre ni cu
SA RA JE VO - Po kret
"Dos ta!" po zvao je ju ~e fe -
de ral ne i kan to nal ne vlas ti
da za us ta ve po ku {a je ne za -
ko ni tog za uzi ma nja spi lje
Vje tre ni ca, ut vrde za kon -
sku od go vor nost op {tin skih
vlas ti, te ri je {e za kon ski po -
lo `aj spi lje i pre du zmu kon -
kre tne mje re za nje nu
za {ti tu.
Po kret je po dr`ao pred sje -
dni ka Udru`enja "Vje tre ni -
ca - Po po vo po lje" Ivu
Lu ~i }a, ko ji je na "kon stan -
tne na srta je op {ti ne i po li ci -
je od go vo rio {traj kom
gla |u, kao po slje dnjim na -
~i nom da za {ti ti to pri ro dno
bla go".
U ovom po kre tu ocje nju -
ju da je Vje tre ni ca, pro gla -
{e na spo me ni kom pri ro de
jo{ 1952, da nas "na uda ru
op {tin skih vlas ti, ko je di -
rek tno kr{e Za kon o za {ti ti
pri ro de i ugro `a va ju pri ro -
dno bla go ko je ne pri pa da
nji ma, ve} svim bh. gra |a -
ni ma i bu du }im na ra {ta ji -
ma". (Fe na)
Vijesti
Di ja na KON DI]
KO ZAR SKA DU BI CA - De -
ve to go di{ nja Ana Bu kva iz Kne `i -
ce, kod Ko zar ske Du bi ce, od svo je
pe te go di ne pi {e po ezi ju ko ja ni ko -
ga ni je os ta vi la ra vno du {nim, a
naj ve }a joj je `e lja da obja vi zbir -
ku pje sa ma.
Za svo je pje sme sva ko dne vno
do bi ja po hva le, a stru ~ni `i ri joj je
na pro te klom Me |u na ro dnom fes ti -
va lu dje ~je po ezi je do di je lio tre }e
mjes to. Ani na pje sma je objav lje na
u "Zbor ni ku Fes ti va la dje ~je po ezi -
je", kao i u "[kol skom gla su", lis tu
ko ji iz da je {ko la "Maj ka Kne `o po -
ljka", gdje ova u~e ni ca po ha |a tre }i
ra zred.
Ova mla da Du bi ~an ka
ina ~e je je dna od naj mla |ih na gra |e -
nih ta kmi ~a ra u Re pu bli ci Srpskoj i je -
di na me |u svo jim vr{nja ci ma u
Ko zar skoj Du bi ci ko ja je in ten zi vno
po sve }e na pi sa nju po ezi je. Pre ma
ocje na ma is ku snih knji `e vni ka, nje na
po ezi ja je u ran gu du bo kou mnih i
kva li te tnih pje sa ma.
Ana nam ka `e da nje ne pje sme
nas ta ju u tre nut ku in spi ra ci je, a to je
ugla vnom to kom odlas ka u pri ro du.
"Mo je pje sme nas ta ju
naj ~e{ }e ka da po ve `em ne ka kav do -
ga |aj s emo ci ja ma ko je me ta da
ispu ne. To je naj ~e{ }e odla zak u pri -
ro du i naj ~e{ }e pi {em o pri ro di. Pri -
li kom odlas ka na me |u na ro dni
fes ti val ni sam o~e ki va la na gra du, jer
ni ka da ni sam ni pi sa la pje sme da bi
one bi le na gra |e ne. Pi {em ih za to
{to to vo lim i one nas ta ju u po se -
bnim tre nu ci ma", ka `e te len to va na
de ve to go di{ nja ki nja.
Is ti ~e da je prvu pje smu na pi sa -
la s pet go di na i da je bi la o pri ro di.
"Osim te kao po se bne, pos to ji i
je dna ko ju sam na pi sa la u tre nut ku
lju tnje. Ta pje sma je nas ta la za de set
mi nu ta, a zo ve se 'Glu pa pje sma'.
Vo lje la bih da je dnog da na ne gdje
osvo jim i prvo mjes to, ma da ne pi -
{em pje sme iz tog ra zlo ga", pri ~a
Ana.
Pri zna je da je kon ku ri sa -
la na Me |u na ro dni fes ti val dje ~je
po ezi je na na go vor svo je u~i te lji ce,
te da je na kon osvo je nog tre }eg
mjes ta bi la pre sre }na. Ana is ti ~e da
joj je "Pri ~a" naj dra `a pje sma ko ju
je na pi sa la.
"Ova pje sma je nas ta la je dnog
da na dok sam sje di la u so bi i gle da la
kroz pro zor. Ta da sam uze la olov ku i
na pi sa la pje smu. Po se bna mi je iz ne -
kog ra zlo ga", ka `e Ana.
Obja{ nja va da ka da pi {e pje sme
prvo na pi {e je dnu stro fu, po gle da da
li je do bro i on da nas ta vi da lje pi sa ti.
Ova dje voj ~i ca osim {to pi {e
pje sme ve} dvi je go di ne ide i u Mu -
zi ~ku {ko lu i svi ra gi ta ru.
"Vo lim i da ~i tam. Iako
sam po sve }e na Mu zi ~koj {ko li, lju -
bav pre ma pi sa nju je ve }a. Ina ~e,
imam vre me na i za dru `e nje i {ko lu,
ta ko da mi ni {ta od ovo ga ne pred -
stav lja op te re }e nje", ka `e Ana.
Na vo di da su joj ro di te lji ve li ka
po dr{ka u sve mu i da su po no sni kad
ne ko po hva li pje sme nji ho ve k}er ke.
"Imam i sta ri jeg bra ta na fa kul -
te tu, ko ji ta ko |e vo li da ~u je o ~e mu
ja pi {em", ka `e Ana.
Dje ~a ku ne op ho dna hi tna tran splan ta ci ja ko {ta ne sr`i
FO TO D. \UR KO VI]
Prvu pje smu
s pet go di na
Iako sam
po sve }e na Mu zi ~koj
{ko li, lju bav pre ma
pi sa nju je ve }a
F
O
T
O

N
N
FORUM PLUS
14 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Intervju
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Ho }e li uki da nje sta ro sne
gra ni ce za uvoz go ve |eg
me sa pod sta }i pro tok
su mnji vog me sa u BiH?
Ka ko ce |h |ma t| kad sve
pa re odo se na po || t| ku.
Po || t| •a r| tro se na pu to -
va nja. ho te |e. ku po v| nu
auta. te |e ío ne. v| ken d| -
ce... On da n| na ma. ob| -
•n|m |ju d| ma ne os ta je
pa ra za p|a tu. a ka mo ||
da se ne k| no v| |n spe ktor
za po s||.
Ka ra mar ko vi},
Do boj
M| s||m da |ma mo | pre v| -
se |n spe kto ra. te da ne
b| v| se tre ba |o to || ke pa re
tro s| t| na adm| n|s tra c| ju
vec da se u|o ze u ne sto
od •e qa ce sv| |ma t| ko -
r|s t|. a ne sa mo |n spe -
kto r|.
Dra gan,
Brod
Kad |n spe ktor do de kod
me ne u ra dnju u |n spe kc| -
ju. on í| no sje dne. ja mu
po s|u z|m p|jes ka v| cu | sa -
|a tu. po s||je to qa po p| je
p| vo. ma |o za v| r| u ku h| nju.
| ka ze - u re du je. z| vje ||.
Ako ce ta kve |n spe kto re
za pos |ja va t|. on da je bo |je
ne ka ov| sta r| os ta nu. bar
cu zna t| sta ko j| je de | p| je.
Ugos ti telj, Tre bi nje
v| se |n spe kc| je b| do pr| -
n| je |o | ve cem kva || te tu
z| vo ta | drus tva. u to ne -
ma su mnje. Pro b|em je
sto drza va |z dva ja no vac
za ne ke dru qe. ne po tre -
bne stva r| dok ov| pra v|
pro b|e m| •e ka ju na svoj
red.
da mir_kr
@ho tma il.com
Ma sta ce nam v| se |n -
spe kto ra. n| sa ov|m
pos to je c|m ne mo ze mo
|za c| nakraj. Kad b| se
sve ot kr| |o sta je de mo |
p| je mo. po |o v| na nas b|
do z| vje |a ner vn| s|om!
Bo |je nam je ova ko da
n| sta ne zna mo.
da vid_32
@gma il.com
vo ||o b|h da v| d|m me to do -
|o q| ju ra da t|h ta ko zva n|h |n -
spe kto ra. Ka ko mo qu
uop ste da tra ze ne ka kve
p|a te | za pos |ja va nje no v|h
|n spe kto ra ka da je ovo || ko
sme ca u pro da vn| ca ma |
ka ía na ma?
ke rum_77
@yahoo.com
Ka ko ko -
men ta ri {e te
~i nje ni cu da
RS ne ma
do vo ljno in -
spe kto ra ni
u je dnoj
oblas ti?
Raz go va rao: De jan [A JI NO VI]
vaj car ska je us pje {na za to {to
je fe de ral na dr`a va s ele men ti -
ma di rek tne de mo kra ti je i to je
mo del ko ji bi mo gao fun kci -
oni sa ti i u BiH, ka `e u in ter vjuu za "Ne za vi sne"
Tim Frej, ge ne ral ni se kre tar De mo hri{ }an ske
na ro dne par ti je [vaj car ske (CVP). Me |u tim, on
upo zo ra va da u po li ti ci ne ma brzih rje {e nja, do
ko jih se do la zi sa mo du go go di{ njim ras pra va -
ma.
"Go vo ri mo o dr`a vi, a ne o par ti ji po ke ra.
Lju di u BiH tre ba ju sna ge da sje dnu i da pa` lji -
vo ra zmi sle o svim aspe kti ma ka ko bi na kra ju
do ni je li naj bo lje odlu ke", ka `e on.
NN: [vaj car ski mo del or ga ni za ci je je do -
ne kle pri mi je njen na BiH kroz Dej ton ski
spo ra zum. Me |u tim, skep ti ci ka `u da je
[vaj car ska us pje {na dr`a va za to jer je bo ga -
ta, a ne zbog sis te ma ko ji ima.
FREJ: To je mit! [vaj car ska je pos to ja la
mno go pri je ne go {to je pos ta la bo ga ta ze mlja.
Pod sje ti }u vas da smo ima li su ro ve ra to ve izme -
|u pro tes ta na ta i ka to li ka, li be ra la, re pu bli ka na -
ca i aris to kra ta. Na kon to ga je stvo re na
sa vre me na {vaj car ska dr`a va. Ta da smo re kli -
OK, haj de da na pra vi mo mo der nu dr`a vu u ko -
ju }e mo pri vu }i sve kan to ne, a kao pro tiv te `u
da }e mo kan to ni ma ve li ka ovla {te nja. Re kli
smo, ne ka lju di iz ra znih po dru ~ja sa svo jim
spe ci fi ~nos ti ma i svo jim ra zli ~i tim in te re si ma
sa mi or ga ni zu ju svo ju sva ko dne vi cu ka ko oni
`e le. To je bi la na {a stra te gi ja za rje {e nje kon fli -
kta. Ta da, ka da smo uspos ta vi li taj sis tem, [vaj -
car ska je bi la ja ko si ro ma {na ze mlja. Nje ma ~ka,
Fran cus ka, Ita li ja, to su bi le bo ga te ze mlje.
[vaj car ska se pri li ~no ka sno in dus tri ja li zo va la.
Me |u tim, na {a pre dnost je bi la spo so bna ra dna
sna ga, a to je ono {to kra si i sve na ro de biv {e
Ju go sla vi je. No vac je u [vaj car sku do {ao ugla -
vnom iz Ve li ke Bri ta ni je. [vaj car ci se i da nas
sje }a ju en gles kih in ves ti to ra ko ji su ta da
in ves ti ra li ov dje. Ta ko je po ~e la in dus tri -
ja li za ci ja [vaj car ske.
NN: Cen tra li za ci ja ili de cen tra -
li za ci ja BiH? Ne ki su pro tiv de cen -
tra li za ci je jer ka `u da en ti te ti i
kan to ni pu no ko {ta ju.
FREJ: To iz gle da kao in stant rje -
{e nje, a in stant rje {e nja ne ma. Pos to je
cen tra li zo va ne dr`a ve ko je su ve oma us -
pje {ne i pos to je fe de ral ne dr`a ve ko je su ta ko |e
ve oma us pje {ne. Ne ma ga ran ci je da }e je dan
mo del u BiH bi ti bo lji od dru gog. Pre dnost cen -
tra li zo va ne dr`a ve je u brzom do no {e nju odlu -
ka. Ma na je da se la ko do no se lo {e odlu ke sa
da le ko se `nim ne ga ti vnim po slje di ca ma. Ne
smi je te se za no si ti brzim rje {e nji ma. Go vo ri mo
o dr`a vi, a ne o par ti ji po ke ra. Lju di u BiH tre -
ba ju sna ge da sje dnu i da pa` lji vo ra zmi sle o
svim aspe kti ma ka ko bi na kra ju do ni je li naj bo -
lje odlu ke.
NN: Mi sli te li da bi uvo |e nje in sti tu ci je
re fe ren du ma, ko ji je ka ra kte ris ti ka [vaj car -
ske, fun kci oni sa lo i u BiH?
FREJ: Mi u CVP-u smo opre di je lje ni za
tu vrstu de mo krat skih in stru me na ta i ne vi di -
mo ni ka kav ra zlog za {to to ne bi fun kci oni sa -
lo i u BiH. A ra zlog je vrlo je dnos ta van.
Mo der na [vaj car ska nas ta la je 1848. go di ne
na kon broj nih ra to va i nes ta bil nos ti.
Ovaj mo del je spri je ~io da lje ra to ve.
Ma na di rek tne de mo kra ti je je da
po li ti ~ke pro ce se ~i ni ja ko spo rim.
Pre dnost je da da je dr`a vi vrhun -
ski le gi ti mi tet. Jer, ka da na rod
di rek tno do ne se odlu ke, one
bu du pri hva }e ne. Ja sam uvje -
ren, a to je mo je li ~no mi{ lje -
nje, da bi ele men ti di rek tne
de mo kra ti je obo ga ti li bh. po li ti -
~ki sis tem jer oni pri si lja va ju lju -
de na sa ra dnj u. Di rek t na
de mo kra ti ja pri si lja va po li ti ~a re da
do bro ra zmi sle {ta na rod `e li, jer se
na rod o odlu ka ma ko je do ne su po li -
ti ~a ri mo `e izja sni ti di -
rek tno, a na rod ne
mo ra uvi jek po -
dr`a ti odlu ke
po li ti ~a ra!
NN: Pos -
to ji strah u
BiH da bi
u v o | e n j e
re fe ren du -
ma do -
ve lo do
t o g a
d a
bi lju di do ni je li odlu ke o ot cje plje nju, {to bi
mo glo iza zva ti nes ta bil nost. Ka kvo je Va {e
mi{ lje nje?
FREJ: Ja ne vi dim ni je dan ra zlog da se lju -
di u BiH, ko ji su to li ko pro pa ti li i ko ji se bri nu
za bu du }nost, dr`e da lje od pro ce sa do no {e nja
odlu ka. Vje ru jem u plu ra li zam. Po zna jem mno -
go lju di s Bal ka na. Du go sam ra dio na gra |e vi -
ni kao in `e njer, a ka da ra di te na gra |e vi ni
ga ran to va no }e te sres ti mno go Bo{ nja ka, Srba,
Hrva ta i Ko so va ra! Imam mno go pri ja te lja me -
|u nji ma. To su ja ko mu dri lju di ko ji do no se
mu dre odlu ke ako ih ne za slje plju je te. Me |u -
tim, mi slim da se di rek tna de mo kra ti ja ne mo `e
uves ti pre ko no }i. Tre ba na rje {e nji ma ra di ti bez
`ur be. Dis ku si je ne kad mo gu po tra ja ti go di na -
ma. Odlu ~u ju }i cilj mo ra bi ti da slje de }oj ge ne -
ra ci ji, va {oj dje ci ko ja da nas odras ta ju,
osi gu ra te do bru bu du }nost. Znam da su mno gi
Bo san ci i Her ce gov ci nes trplji vi. @e le brza rje -
{e nja. Ali po ne kad je dnos ta vno ne ma brzih rje -
{e nja.
NN: Ako sam shva tio, Vi ste po bor nik fe -
de ra li za ci je BiH?
FREJ: Ja ni sam mje ro da van go vo ri ti va -
ma ka ko vi tre ba da or ga ni zu je te svo ju dr`a vu.
Ali BiH je mla da kao sa mos tal na dr`a va, a ta -
kve dr`a ve ima ju po tre bu stva ra nja vlas ti tog
iden ti te ta ko ji se sti ~e sa mo kroz le gi ti mi tet
vod stva. A le gi ti mi tet se sti ~e br`e ako se lju di
di rek tni je uklju ~e u do no {e nje odlu ka. Re ci mo,
i Ju go sla vi ja je bi la fe de ral na dr`a va. To je
mo del ko ji je pri li ~no po znat u po li ti ci. Ja li -
~no ne vi dim ni ka kav pro blem u to me da BiH
bu de fe de ral na dr`a va. Sa dru ge stra ne, me ni
su ja sne spe ci fi ~nos ti BiH. Vi sa da ima te
OHR, ko ji uprav lja ze mljom. Ja je sam za di -
rek tnu de mo kra ti ju, ali ja ne bih u BiH di rek -
tnu de mo kra ti ju uveo pre ko no }i. U ovom
tre nut ku u BiH po tre bno je brzo dje lo va ti, a to
ne kad zna ~i cen tra li zo va ni ja rje {e nja. Evo vam
kon kre tan pri mjer iz [vaj car ske. U ne kim
stva ri ma i [vaj car ska se po ma lo uda lji la od fe -
de ra li zma, po put obra zo va nja. Ne ma ni ka kvog
smi sla da sva ki kan ton ima vlas ti te vi so ke {ko -
le i uni ver zi te te. Ne ma smi sla da ze mlja sa se -
dam mi li ona sta no vni ka ima 26 uni ver zi te ta.
Mi smo to ri je {i li kroz mul ti la te ral ne ugo vo re
izme |u kan to na, zna ~i cen tra li zo va ni je.
Lju di u BiH tre ba ju
sna ge da sje dnu i da
pa` lji vo ra zmi sle o
svim aspe kti ma ka ko
bi na kra ju bi le
do ne se ne naj bo lje
odlu ke
Ne ma
ga ran ci je
da }e je dan
mo del u
BiH bi ti
bo lji od
dru gog
Tim Frej, ge ne ral ni se kre tar De mo hri{ }an ske na ro dne par ti je [vaj car ske (CVP)
BiH bi mo gla bi ti
fe de ral na dr`a va
[
NN: Sta Svaj car sku •| n| ta ko us pje snom ze m|jom?
FPEJ: Ü prvoj || n| j| to je po || t| •ka sta b|| nost. Sv| na s| |n st| tu -
c| ona| n| okv| r| su pos tav |je n| da do ne su sta b|| nost. Ne ma
kra |je va ko j| od|u •u ju o sve mu. Ne ma brz|h od|u ka. l to
|ju de pr| s| |ja va da vo de d|s ku s| je o sve mu. do |s crp|j| va -
nja. Pr| sus tvo vao sam sje dn| ca ma na ko j| ma su po b| je -
d| || on| ko j| su os ta || za dnj| da sje de us pra vno na svo j|m
sto || ca ma! l to je ono sto da je |e q| t| m| tet jer tje ra us| ja -
ne q|a ve na h|a de nje. ls t| na. to do no s| odre de ne po -
te sko ce. a|| u |s to vr| je me se po ka zu je da s|s tem
íun kc| on| ste. da on |znje dru je do bra rje se nja.
U [vaj car skoj ne ma "kra lje va"
Frej: Ne vi dim
ni je dan ra zlog
da se lju di u
BiH dr`e da lje
od pro ce sa
odlu ~i va nja
3. 6. 2009. tsjkfeb 15
Forum
PARIS MATCH
Povratak
Izabele A|ani
ECONOMIST
Poslovanje
u SAD
Hi tnoj tre ba lje kar
Slu `ba hi tne po mo }i u do mo vi ma zdrav lja obi ~no slu `i da {to
br`e bu du zbri nu ti hi tni pa ci jen ti, i to bi tre ba lo da bu de osno vna
fun kci ja sva ke ta kve slu `be, ali, na `a lost, sta nje na te re nu i ni je
ba{ ta ko.
Ako pa ci jent do |e u Hi tnu s ne sno snim bo lo vi ma i ako mu tu
ka `u da ne ma ju lje ka ra i da ide na pre gled kod po ro di ~nog do -
kto ra, ~e mu on da uop {te slu `i ta is ta hi tna po mo}, u ko joj u to ku
da na ra de sa mo me di cin ske ses tre?!
^i nje ni ca da u Slu `bi hi tne po mo }i u Ko tor Va ro {u do ktor ne
ra di po da nu ve} do la zi sa mo u no }nu smje nu, a hi tni pa ci jen ti
mo ra ju ~e ka ti na pre gled kod po ro di ~nog do kto ra, gdje su ina -
~e ogro mne gu `ve i gdje uvi jek u
re du sto ji po 20 lju di, do vo ljno
go vo ri sa ma za se be i tu ni je po -
tre bno ni {ta po se bno ko men ta ri -
sa ti.
Ru ko vod stvo ove zdrav stve ne
us ta no ve ova kvu si tu aci ju prav da
ti me da po ro di ~ni do ktor ra di i
dru gu smje nu i da ta ko pa ci jen ti ima ju ~i ta vo vri je me do kto ra na
ra spo la ga nju, do da ju }i da je to naj bo lje za pa ci jen te, bez ob zi ra
na to {to su re do vi ~e ka nja kod po ro di ~nog sva ko dne vi ca i {to u
tom is tom re du mo ra ju ~e ka ti i hi tni pa ci jen ti.
U na dle `nom mi nis tar stvu ka `u da su, pre ma za ko nu, zdrav -
stve ne us ta no ve du `ne pru `a ti zdrav stve nu za {ti tu u to ku 24 ~a sa
i da su za ne pru `a nje hi tne me di cin ske po mo }i pre dvi |e ne ka zne
od 1.000 do 15.000 ma ra ka, pa os ta je da vi di mo da li }e se si tu -
aci ja u na ve de nom slu ~a ju pro mi je ni ti na bo lje.
STAV
Pi {e:
Bo ja na VU ^E NO VI]
^e mu
slu `i Hi tna
po mo} u ko joj
u to ku da na
ra de sa mo ses tre
Drugi okvir
BiH sa dva ni voa vlas ti i Sa ra je vom kao
gla vnim gra dom ko ji }e ima ti po se ban sta tus
po li ti ~ka je pla tfor ma Zdrav ka Krsma no vi }a
Pi {e:
Dragan JERINI]
a ~el nik op {ti ne Fo ~a Zdrav ko Krsma no vi}
ove se dmi ce vje ro va tno je naj sre tni ji po li ti -
~ar u BiH. ^ak i vi {e od Su lej ma na Ti hi }a,
ko ji je o~e ki va no i za slu`eno tri jum fo vao na
kon gre su SDA.
Na ime, ugle dni dne vnik "The Ti mes"
obja vio je pri ~u o Krsma no vi }u pred stav lja -
ju }i ga kao no vu po li ti ~ku na du za na pa }e nu, po di je -
lje nu i si ro ma {nu dr`avu. Ne de {a va se sva ki dan da
vas "Ti mes" hva li i pred stav lja kao je dnog od bu du }ih
klju ~nih po li ti ~kih akte ra u dr`avi, po go to vo ne na ~el -
ni ka ne ke ma le op {ti ne u BiH po zna te po pre li je pom
ka njo nu Ta re, zlo gla snom za tvo ru i u`a snim ra tnim
zlo ~i ni ma.
Po vod za tu pri ~u bri tan ski no vi nar je na {ao to -
kom po sje te pot pred sje dni ka D`o ze fa Baj de na, ka da
je pro to kol ame ri ~ke am ba sa de u Sa ra je vu Krsma no -
vi }a smjes tio u prvi red par la men ta, is ti na na sa mom
kra ju s li je ve stra ne. Na kon za vr{e nog go vo ra, dru gi
~o vjek Bi je le ku }e ru ko vao se sa svi ma u prvom re du,
a na vo dno je Krsma no vi }u ja ko sti snuo ru ku i re kao
sa svim do vo ljno gla sno da ga ~u ju sve do tre }eg re da
"Ra ~u nam na Vas". Ta kvu otvo re nu ame ri ~ku po dr{ku
u BiH do bio je jo{ sa mo Ti hi} i to u klju ~nom pre di -
zbor nom tre nut ku, ka da mu je Ba kir Ize tbe go vi} ja ko
du vao za vrat.
Taj za ni mlji vi izbor ame ri ~ke admi nis tra ci je,
skro jen u Sa ra je vu, po ko jem bu du }nost BiH pri pa da
lju di ma po put Krsma no vi }a na me }e i de ta ljni ju po li ti -
~ku ana li zu li ka i dje la tog pot pred sje dni ka So ci ja lis ti -
~ke par ti je.
Po li ti ~ki uspon ovog pe de set dvo go di{ njeg gra |e -
vin skog in`enje ra po ~eo je ta mo ne gdje po sli je 2000.
go di ne, ka da je ime no van za za mje ni ka mi nis tra sao -
bra }a ja i ve za u Vla di RS. Na kon ne ko li ko ra za ra ju -
}ih po dje la me |u so ci ja lis ti ma stao je na stra nu
sa da{ njeg pred sje dni ka Pe tra \o ki }a, a ovaj ga je za
to na gra dio fun kci jom pot pred sje dni ka stran ke i kan -
di da tu rom za na ~el ni ka Fo ~e na lo kal nim izbo ri ma
2004. go di ne.
Po bje du je ta da os tva rio za hva lju ju }i ko ali ci -
onom do go vo ru sa SNSD-om, po ko jem su so ci ja lis ti
tre ba li da podr`e kan di da ta SNSD-a na lo kal nim
izbo ri ma 2008. go di ne. Na ra vno, ubrzo na kon po bje -
da usli je dio je o{tar ra zlaz sa lo kal nim SNSD-om, te
je Krsma no vi} go to vo tri go di ne vla dao Fo ~om, a da
pri to me ni je imao po dr{ku Skup {ti ne op {ti ne. Na pro -
{lo go di{ njim izbo ri ma za na ~el ni ka ubje dlji vo je po -
bi je dio, ali uz pu nu po dr{ku bo{ nja ~kih po li ti ~kih
par ti ja.
Pe tar \o ki} je za slu`an i za me dij sku pro mo ci ju
Krsma no vi }a, jer na vo dno ni je `elio da se ste kne uti -
sak da on di kta tor ski vla da par ti jom nas ta lom na os ta -
ci ma ne ka da{ nje ek spo zi tu re So ci ja lis ti ~ke par ti je
Srbi je u Re pu bli ci Srpskoj. Mo ra se pri zna ti da je tu
{an su vje {to is ko ris tio.
Ta mo ne gdje kra jem apri la 2005. go di ne "Ne -
za vi sne" su or ga ni zo va le za je dno sa [vaj car skom
kan ce la ri jom za ra zvoj (SDC-om) je dan od okru -
glih sto lo va na te mu "Bu du }nost Us ta va BiH" u
Tre bi nju i po zva le su Pe tra \o ki }a da u~es tvu je.
Me |u tim, \o ki }u se ba{ i ni je pu to va lo ta da u Tre -
bi nje, te je pre po ru ~io no vo iza bra nog na ~el ni ka Fo -
~e i pot pred sje dni ka par ti je do ta da ve oma ma lo
po li ti ~ki pre po zna tlji vog Krsma no vi }a, re kav {i da
se ra di o "za ni mlji vom ~o vje ku ko ji ima {ta da
ka`e".
Na prvi po gled, ka da se Krsma no vi} po ja vio u
Tre bi nju, mo glo se na slu ti ti da se ra di o ne ti pi ~nom
lo kal nom po li ti ~a ru. Do ve zao se u no voj slu`be noj,
ta da ve oma ri jet koj crnoj li mu zi ni audi 6, s atra kti -
vnom sa ra dni com za piar odnose, obu ~en u kla si ~no
`uto sme |e odi je lo ispod ko jeg je blje {ta la flu ores cen -
tna svi je tlo ze le na kra va ta. Za je dno s njim uvo dni ~a ri
su bi li pro fe so ri Ga jo Se ku li} i Sla vo Ku ki}, te [a -
hbaz D`iha no vi}, ta da ~lan Stran ke za BiH i pot pred -
sje dnik Fe de ra ci je BiH.
Ali u~e sni ke, or ga ni za to re i pri su tne gra |a ne na
toj pa nel dis ku si ji ni je {o ki ra la nje go va kra va ta, ve}
po li ti ~ka pla tfor ma ko ju je to ve ~e prvi put ja vno sa -
op {tio, a ko ja se ba zi ra la na uki da nju en ti te ta.
"Sa da{ nja us ta vna stru ktu ra BiH sa dva en ti te ta,
10 kan to na i 125 op {ti na je ne ra ci onal na, ne efi ka sna i
eko nom ski ne odr`iva, te je tre ba pro mi je ni ti. Za la`em
se za BiH sa dva ni voa vlas ti i Sa ra je vom kao gla -
vnim gra dom ko ji }e ima ti po se ban sta tus i ko ji }e bi ti
de fi ni san Za ko nom o gla vnom gra du. Prvi ni vo vlas ti
pred stav lja le bi op {ti ne sa zna tno ve }im ovla {te nji ma
ko ja bi na njih bi la pre ne se na s en ti tet skog i kan to nal -
nog ni voa, a sve u skla du sa Evrop skom po ve ljom o
lo kal noj sa mou pra vi. Da bi se ovo os tva ri lo po tre bno
je do ni je ti no vi za kon o lo kal noj sa mou pra vi na dr`a -
vnom ni vou i za kon o ra spo dje li sred sta va pri ku plje -
nih od po re za na do da tnu vri je dnost - PDV-a, ko jim
}e sred stva u zna ~aj noj mje ri bi ti us mje re na ka lo kal -
noj sa mou pra vi. Dru gi ni vo vlas ti je dr`a vni ni vo ko ji
BiH kao sva ka nor mal na dr`ava tre ba da ima uko li ko
ho }e da bu de pri mlje na u ~lan stvo Evrop ske uni je i
od bram be ne evroa tlan tske stru ktu re. Bez ovog ci lja
BiH ne ma bu du }nost i sve {to pred stav lja pre pre ku na
tom ci lju tre ba, ~im pri je, eli mi ni sa ti. Ka kvo }e bi ti
us troj stvo BiH izme |u op {tin skog ni voa vlas ti i dr`a -
vnog ni voa vlas ti tre ba da odlu ~e sta no vni ci sva ke op -
{ti ne re fe ren du mom u ko ji or ga ni za ci oni oblik ho }e
da se pri klju ~e za vi sno od nji ho vog in te re sa", re kao je
ta da go to vo u je dnom da hu Krsma no vi}, os tav lja ju }i
os ta le uvo dni ~a re bu kval no bez tek sta, {to je ve oma
te {ko s ob zi rom na to da se ra di o pro fe si onal nim de -
mo kra ti ma Ku ki }u i Se ku li }u.
[a hbaz D`iha no vi} ti ho, go to vo ne ~uj no je upi -
tao: "A ko vam je ovaj? Ja ovo ne smi jem re }i ni u
Sa ra je vu, a po go to vo ne u Tre bi nju".
Ta ko je po ~e lo. Krsma no vi} se i da lje dr`i te ta da
iz go vo re ne po li ti ~ke pla tfor me, iako je ona u po tpu noj
su pro tnos ti sa zva ni ~nom po li ti kom ko ju zas tu pa So -
ci ja lis ti ~ka par ti ja.
Da nas je Krsma no vi} gla vni opo nent svom ne ka -
da{ njem po li ti ~kom za {ti tni ku Pe tru \o ki }u, ko jeg
po ku {a va sru {i ti sa ~e la par ti je. Vje ro va tno }e u to me
i us pje ti jer je \o ki }u naj ja ~a par tij ska in fras tru ktu ra
okre nu la le |a, a ona je upra vo u Fo ~i i Te sli }u, gdje je
kon tro li {e biv {i na ~el nik Ra de Pa vlo vi}, gla vni
Krsma no vi }ev sa ve znik.
Sto ga je po tpu no u pra vu no vi nar "Ti me sa" kad
za klju ~u je da bi Krsma no vi} kao pred sje dnik par ti je,
pa bi la ona i ma la kao {to je So ci ja lis ti ~ka, u{ao u
utrku za pre mi je ra RS sa Mi lo ra dom Do di kom. Ra ~u -
na ju }i za sad na be zre zer vnu po dr{ku Ame ri ka na ca,
ali i Sa ra je va ko je mu je geo graf ski i po li ti ~ki pu no
bli `e od Ba nja lu ke.
Otvo re nu
ame ri ~ku
po dr{ku
u BiH do bio je
jo{ sa mo Ti hi}
Sa ra je vo
je Krsma no vi }u
bli `e i
geo graf ski
i po li ti ~ki
N
Ra ~u nam na Vas
Press
TIMES
Po ku {ao da za ra di na
Man de li noj sa hra ni
Ju `noa fri ~ka ja vnost os ta la je u
{o ku na kon {to je ne ko li ko dne -
vnih no vi na obja vi lo da je Man -
dla Man de la, unuk Nel so na
Man de le, po ku {ao da unov ~i dje -
do vu smrt ta ko {to je pro dao TV
pra va pre no sa nje go ve sa hra ne.
Man dla Man de la je odmah de -
man to vao sve no vin ske na tpi se, a
pre ma ne kima, na vo dno je ju `noa -
fri ~ki ja vni emi ter pla tio 230.000
fun ti za ek sklu zi vna pra va pre no sa
sa hra ne iz Man de li nog ro dnog se la.
Biv {i pred sje dnik Nel son Man de -
la, ko ji slje de }eg mje se ca pu ni 91
go di nu, po slje dnjih da na je pri li ~no
slab. Iako ni ko zva ni ~no ne pri ~a o
nje go voj smrti, ja vna taj na je da je
ofor mljen ko mi tet ko ji bi tre balo da
or ga ni zuje je dnu od naj ve }ih sa hra -
na ko je je svi jet ika da vi dio.
Ne ki ~la no vi Man de li ne po ro di ce
i ra ni je su op tu `i va ni da iz sve ga po -
ku {a va ju sa mo da izvu ku fi nan sij -
sku ko rist. I dok TV ku }e ne bi ra ju
sred stva ka ko da do |u do ek sklu zi -
vnih sni ma ka, ne ki ~la no vi po ro di ce
su me |u na ro dnim TV eki pa ma sa mi
po nu di li pris tup sa hra ni.
Man dla Man de la, ko ji je ne da -
vnim op {tim izbo ri ma iza bran za
po sla ni ka vla da ju }e stran ke Afri -
~kog na ci onal nog kon gre sa, na op -
tu `be o pro da ji TV pra va re ago vao
je pri li ~no bur no. On je po slje dnje
no vin ske na tpi se na zvao bri ljan tnom
la `i, a za sve okri vio no vi ne ko je,
pre ma nje go vim ri je ~i ma, "mo gu da
pi {u {ta god `e le". Ina ~e, Man dla
Man de la je zas tu pnik ko ji pred stav -
lja se lo Ku nu, ina ~e Man de li no ro -
dno se lo gdje }e bi ti i sa hra njen.
Je dan biv {i ru ko vo di lac ju `noa fri -
~kog ja vnog emi te ra SABC ka `e da
pos to je i pi sa ni do ka zi da je SABC
ve} os ta vio sa stra ne no vac za tzv.
"Pro je kat M".
Ka da je ri je~ o me |u na ro dnim TV
ku }a ma, on da se i one bo re za {to
bo lju po zi ci ju pa su ne ke TV ku }e
~ak ku pi le i ze mlji {te u Man de li nom
ro dnom se lu ka ko bi ima li {to bo lju
po zi ci ju za pos tav lja nje ka me ra.
Ne ki ~la no vi
Man de li ne po ro di ce i
ra ni je su op tu `i va ni
da po ku {a va ju sa mo
da izvu ku
fi nan sij sku ko rist
16 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Hronika
Po vri je |e ni
u ek splo zi ji
plin ske bo ce
TU ZLA - Ne ko li ko oso ba
la k{e je po vri je |e no u po `a -
ru ko ji je u po ne dje ljak na -
ve ~e izbio u ugos ti telj skom
obje ktu "Taxi" vla sni ka S.H.
iz Klo ko tni ce, op {ti na Do boj
Is tok.
U po `a ru ko ji je izbio na -
kon ek splo zi je plin ske bo ce
la k{e tje le sne po vre de za do -
bi li su J.H. (32) iz Te{ nja,
M.S. (18) i F.S. (21) iz Svje -
tli }e, te R.S. (18) i E.M. (18)
iz Klo ko tni ce i B.M. (19) iz
Gra ~a ni ce.
Po `ar se pro {i rio i na su -
sje dne obje kte, krov fri zer -
skog sa l o na "Ame l a"
vla sni ka I.H. i krov trgo vin -
ske ra dnje "Euro plod" vla -
sni ka O.A.
Po `ar su lo ka li zova li pri -
pa dni ci Va tro ga sne je di ni ce
Gra ~a ni ca.
O do ga |a j u j e upo znat
kan to nal ni tu `i lac, a uvi |aj
je u to ku. (Fe na)
Pri tvo re ni
osu mnji ~e ni
za ubis tvo
Sej di ni ja
SA RA JE VO - Kan to nal ni
sud u Sa ra je vu odre dio je ju ~e
je dno mje se ~ni pri tvor Ru ki ji
Sej di ni i Baj ra mu Ra {i ti ju, osu -
mnji ~ni ma za ubis tvo Ham ze
Sej di ni ja (75).
Oni su osu mnji ~e ni da su u
su bo tu u Sa ra je vu ubi li Sej di ni -
ja, ispa liv {i mu tri hi ca iz pi {to -
lja u gla vu i sto mak.
Ubi je ni je ina ~e bio su prug
osu mnji ~e ne Ru ki je, a mo tiv
ovog zlo ~i na naj vje ro va tni je je
bio plan Sej di ni je ve i Ra {i ti ja
da se do mo gnu sta na `rtve.
A.S.
Iza re{etaka
zbog 29
pro va la
BA NJA LU KA - Osno vni
sud u Ba nja lu ci odre dio je ju -
~e je dno mje se ~ni pri tvor Lju -
ben ku Pe ja no vi }u iz
Ba nja lu ke, osu mnji ~e nom za
29 pro va la u ko ji ma je ukrao
zla tni na ki t i nov ac u vri je -
dnos ti od 37.700 ma ra ka.
Pe ja no vi} je uha p{en pro {le
se dmi ce, a na te ret mu je
stav lje no 29 pro va la u ku }e i
sta no ve na po dru ~ju Ba nja lu -
ke.
Pe ja no vi} je uz po mo} paj -
se ra lo mio bra ve na ku }a ma i
sta no vi ma oda kle je krao vre -
dni ju ro bu, ugla vnom zla tni
na kit i no vac "za ra div {i" na
svim pro va la ma uku pno
37.680 ma ra ka.
N.M.
Policijski
bilten
Po gi nuo sto lar
PRI JE DOR - ^e trde se tro go di{ -
nji Enes Sar ha tli}, mje {ta nin Sta -
rog Maj da na kod San skog
Mos ta, po gi nuo je u sao bra }aj noj
ne sre }i ju ~e oko 11.45 na ma gis -
tral nom pu tu Pri je dor - San ski
Most u mjes tu Ze co vi.
U tre nut ku ne sre }e Sar ha tli} je
uprav ljao auto mo bi lom pa sat troj ka
ko ji se kre tao iz prav ca Pri je do ra,
ka da se na kon pre ti ca nja di rek tno
su da rio s ka mi onom mer ce de s, vla -
sni{ tvo MD "Mint" iz Mrko nji}
Gra da ko ji se kre tao iz prav ca San -
skog Mos ta, a za ~i jim je uprav lja -
~em bio Ste van Ani ~i}. Vo za~
ka mi ona i nje gov su vo za~ ni su po -
vri je |e ni.
Ka ko pri ~a ju o~e vi ci na kon su da -
ra, auto mo bil ko ji je bu kval no
odba ~en s ma gis tra le za vr{io je po -
tpu no uni {ten u obli` njoj nji vi.
"Is tr~ao sam iz ku }e i vi dio ka mi -
on ko ji je sta jao u bli zi ni, a na nji vi
po tpu no slu pan auto mo bil. Ka da
sam pri {ao, ugle dao sam mrtvog
~o vje ka u auto mo bi lu pu nom krvi
sa isje ~e nim vra tom i smrska nom
lo ba njom", svje do ~i Ran ko Gru ji -
~i} (50) ~i ja se ku }a na la zi u ne po -
sre dnoj bli zi ni mjes ta gdje se do go -
di la ova tra ge di ja.
On i os ta li mje {ta ni ka `u da su
odmah o slu ~a ju oba vi jes ti li po li ci ju,
ko ja se ubrzo po ja vi la na li cu mjes ta.
Gru ji ~i} is ti ~e da su sao bra }aj ne ne -
sre }e ~es te na ovoj di oni ci pu ta.
"Ov dje vo za ~i, bi lo da uprav lja ju
auto mo bi lom ili mo to ciklom ra zvi -
ja ju stra ho vi te brzi ne ko je su obi ~no
ko bne i za njih i za os ta le u~e sni ke
u pro me tu. Mno go pu ta smo na dle -
`ne upo zo ra va li na opa snu di oni -
cu", ka `e Gru ji ~i}.
Ne zva ni ~no sa zna je mo da je smr-
tno stra da li Sar ha tli} ne po sre dno
pri je ne sre }e bo ra vio u po vra tni -
~kom se lu ^a ra ko vo, gdje je ugo -
vo rio ne ke po sla ve oko izra de
sto la ri je ko ju je pravio po na ru d`bi
mu {te ri ja.
D.K.
U pritvoru zbog droge
SA RA JE VO - @e ljku Smo lja nu, Ale ksan dru To do ro vi }u i Ves ku
Gru ba ~u, osu mnji ~e nim za or ga ni zi ra ni kri mi nal i neo vla {te ni pro met
opoj nim dro ga ma, Sud BiH ju ~er je odre dio je dno mje se ~ni pri tvor.
Iz Su da su na ve li da je Tu `i la{ tvo u svom zah tje vu za odre |i va nje pri tvo ra
is ta klo da je Smo ljan u Crnoj Go ri,
kod nje mu po zna tih oso ba, ugo vo rio
ku po pro da ju i ispo ru ku ma ri hu ane i
ko ka ina, ko ju je 21. ja nu ara 2009.
go di ne pre ba cio u BiH.
"Tu `i la{ tvo BiH na vo di da je osu -
mnji ~e ni To do ro vi} za je dno sa Smo lja nom i dru gim oso ba ma do go vo rio
pre ba ci va nje 10 ki lo gra ma opoj ne dro ge ma ri hu ana, ti pa skank, iz Crne Go -
re u BiH", na vo di se u sa op {te nju.
Sud je pri tvor osu mnji ~e ni ma odre dio zbog su mnje da bi osu mnji ~e ni bo -
rav kom na slo bo di mo gli ome ta ti tok kri vi ~nog pos tup ka uti ca jem na svje -
do ke, sa u~e sni ke i pri kri va ~e.
D.Mu.
Smo ljan ugo vo rio
ku po pro da ju dro ge u
Crnoj Go ri
Po gi nuo za vo la nom
ukra de nog audi ja
ZE NI CA - Er din Be ga no vi}
(27) iz Ze ni ce po gi nuo je ju ~e u
sao bra }aj noj ne re }i na pu tu M-
17, u mjes tu Ogra ji na, op {ti na
@e p~e.
On je uprav ljao vo zi lom audi A6
vla sni{ tvo An to na Bu la ji }a iz `e pa -
~kog se la Ora ho vi ca, ko je je pri je
to ga ukrao.
Ka ko su u MUP-u ZDK pot vrdi li,
Bu la ji} je u po ne dje ljak u 23.55 te -
le fo nom Po li cij skoj upra vi @e p~e
pri ja vio kra |u audi ja, a ve} na kon
de se tak mi nu ta, ta ~ni je u 00.05 po -
li ci ja je do bi la do ja vu da se u mjes -
tu Ogra ji na na la zi slu pa no vo zi lo.
"Izlas kom na li ce mjes ta za te ~e no
je vo zi lo ko je od go va ra opi su ko ji
nam je dao Bu la ji}. Na vo za ~e vom
mjes tu na la zi lo se li ce ko je kod se be
ni je po sje do va lo ni ka kvu do ku men -
ta ci ju", ka zao je po li cij ski in spe ktor
ko ji je pri sus tvo vao uvi |a ju.
Kod Be ga no vi }a su po li caj ci pro -
na {li ve }u ko li ~i nu nov ca, kao i
spe ci jal ni alat za obi ja nje i stav lja -
nje u po gon vo zi la.
"Pre tpos tav lja se da je vo za~ u
kri vi nu u{ao ve li kom brzi nom i da
je usljed vre men skih ne pri li ka i po-
kislog ko lo vo za iz gu bio kon tro lu
nad vo zi lom", ka zao nam je po li cij -
ski izvor.
Po gi nu li Be ga no vi} vi {es tru ki je
po vra tnik u iz vr{e nju kri vi ~nih dje la.
A.M.
Oru `a na plja ~ka u na se lju Obi li }e vo u Ba nja lu ci
Iz Raj faj zen ban ke
ukra li 45.600 KM
N. MO RA ^A
BA NJA LU KA - Tro ji ca mas ki ra nih ra zboj ni ka,
na oru `a nih pi {to lji ma, oplja ~ka li su u po ne dje ljak
po sli je po dne Po slo vni cu Raj faj zen ban ke u ba nja lu -
~kom na se lju Obi li }e vo i ukra li 45.600 ma ra ka, pot -
vr|e no je ju ~e iz ba nja lu ~ke po li ci je.
Oru `a na plja ~ka odi gra la se oko 17.50 u Uli ci Ste -
pe Ste pa no vi }a, a pre ma in for ma ci ja ma iz po li ci je, plja -
~ka {i su bi li mas ki ra ni "fan tom ka ma".
Izvor "Ne za vi snih" bli zak is tra zi pot -
vrdio je ju ~e da su ne pun ~as na kon plja ~ke u zgra du
po li ci je pri ve de ne ~e ti ri oso be, ko je su na kon sa slu {a nja
pu {te ne na slo bo du.
"Ulas kom u pros to ri ju ban ke je dan iz vr{i lac je od
ra dni ka Agen ci je za obez bje |e nje 'Alarm vest' odu zeo
pi {tolj CZ 99, dok su dru ga dvo ji ca iz vr{i la ca uz pri je -
tnju oru `jem od ra dni ca ban ke ukra li no vac", sa op {te no
je ju ~e iz ba nja lu ~ke po li ci je.
"Ne za vi sne" sa zna ju da je kom ple tnu plja ~ku nad -
gle da la i obez bje |i va la jo{ je dna oso ba, za ko jom se ta -
ko |e in ten zi vno tra ga.
Uvi |aj na kon oru `a ne plja ~ke obav ljen je u
pri sus tvu de `ur nog tu `i oca, ko ji je na re dio da se pre du -
zmu sve is tra `ne ra dnje, te izu zmu pro na |e ni do ka zi, a
sve ka ko bi se pro na {li ra zboj ni ci.
"Po li ci ja je ne du go na kon plja ~ke do bi la do ja vu da
su pri mi je }e ne ~e ti ri oso be ka ko utr~a va ju u je dnu od
zgra da, ne da le ko od mjes ta gdje se do go di la plja ~ka",
is pri ~ao je izvor "Ne za vi snih".
O~e vi ci akci je u ba nja lu ~kom na se lju Obi li }e vo is -
pri ~a li su ju ~e da su u po ne dje ljak oko 18.30 u ovom
na se lju pri mi je ti li ve }i broj po li cij skih vo zi la.
"Ni smo zna li {ta se de {a va. U ne ko li ko
mi nu ta is pred zgra de u Uli ci Mar ka Kra lje vi }a po ja vi li
su se po li caj ci ko ji su bi li mas ki ra ni. Ne ko li ko tre nu ta ka
ka sni je izve li su ~e tvo ri cu mla di }a, strpa li ih u vo zi la i
oti {li", is pri ~a la je je dna od o~e vi da ca po li cij ske akci je.
Na kon sa slu {a nja pri ve de nih mo ma ka ut vr|e no je
da ni su oni iz vr{i li ra zboj ni{ tvo i pu {te ni su ku }i.
Po li ci ja odmah pri ve la
~e tvo ri cu mla di }a, ali je ut vr|e no
da to ni su plja ~ka {i
F
O
T
O

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
Ja smi na [A RAC
TU ZLA - To mi sla vu Pe tro vi }u, {es to -
ros tru kom ubi ci iz Li pni ce, kod Tu zle, ju ~er
je u Kan to nal nom su du Tu zla izre ~e na ka -
zna za tvo ra od 40 go di na i oba ve zno psi hi -
ja trij sko li je ~e nje.
Ovo je prva ma ksi mal na za tvor ska ka zna
izre ~e na u su do vi ma u BiH, a ko ju pre dvi |a
Za kon o kri vi ~nom pos tup ku.
Pe tro vi} je osu |en na uku pno 150 go di na i
tri mje se ca za tvo ra za {est ubis ta va, po ku {aj
ubis tva i o{te }e nje tu |e stva ri, po ~i nje nih 29.
ma ja pro {le go di ne u za se oku Trstje, u Li pni ci,
a odlu kom Sud skog vi je }a, ko jim je pred sje -
da va la Fe ti ja Pa {i}, odre |e na mu je je din stve -
na ka zna du go traj nog za tvo ra od 40 go di na.
Mje ra oba ve znog li je ~e nja mu je
izre ~e na jer je opa san za oko li nu.
Pe tro vi} je 29. ma ja oko se dam sa ti u
grad skom auto bu su sa dva hi ca ra nio vo za ~a
Mur se la ^o li }a, on da ubio pu tni ke Ni ku i Ma -
ru Pe tro vi} i Dra gi cu Mar ka no vi}, a po tom je
u ku }i ubio Ivu Mar ka no vi }a, te su pru `ni ke
Mi ju i Ka ju Pe tro vi}.
Naj ve }a po je di na ~na ka zna odre |e na mu
je za ubis tvo Ni ke Pe tro vi }a i to 40 go di na za -
tvo ra, dok mu je za os ta lih pet `rta va izre ~e no
po 20 go di na.
Za po ku {aj ubis tva vo za ~a grad -
skog auto bu sa do bio je 10 go di na za tvor ske
ka zne, a za o{te }e nje auto mo bi la ro |a ka Mir -
ka ^a ni }a u Sre dnjoj Li pni ci, u ko ji je ispa lio
vi {e hi ta ca pri je ne go {to je uha p{en, izre ~e na
mu je ka zna od tri mje se ca za tvo ra.
"Od po ~et ka sam vje ro vao da }e bi ti ova -
ubi ci 40
Kan to nal ni sud Tu zla
izre kao pre su du To mi sla vu
Pe tro vi }u iz Li pni ce
Za do vo ljan sam pre su dom i
sa da idem na po la ga nje ma tur skog
ispi ta, izja vio sin ubi je nih
To mi slav
Pe tro vi}
na izri ca nju
pre su de u
Kan to nal nom
su du
FO TO NN
Na kon pre ti ca nja
di rek tno se su da rio s
ka mi onom
Auto mo bil
na kon su da ra
za vr{io na nji vi
FO TO NN
3. 6. 2009. tsjkfeb 17 Hronika
Iz ku }e ukra li
20.000 KM
u{te |e vi ne
PRI JE DOR - Pri je dor ska po -
li ci ja tra ga za lo po vi ma ko ji su
pre kju ~e od 11.20 do 12.30,
pro va li li u po ro di ~nu ku }u su -
pru `ni ka Ire ne i Pre dra ga Mi -
ja to vi }a u na se lju Pu har ska i
ukra li 20.000 ma ra ka u{te |e -
vi ne.
Ire na Mi ja to vi} pri ~a da su lo -
po vi u nje nu ku }u pro va li li na -
kon {to su ski nu li pro zor sko
sta klo na ku pa ti lu.
"Oni su u ku }u upa li u tre nut -
ku ka da ni ko od uku }a na ni je
bio u njoj. Is pre tu ra li su nam
sav na mje {taj, a no vac su pro -
na {li u re ga lu u dne vnoj so bi
gdje ina ~e os tav lja mo u{te |e vi -
nu. ^ak su uze li i d`e pa rac ko ji
smo su prug i ja os ta vi li na {oj
dje ci ko ja idu u {ko lu", ka `e
Mi ja to vi }e va.
Ka da im se sin vra tio iz {ko le,
za te kao je ha os u ku }i i is pre tu -
ra no po ku} stvo o ~e mu je
odmah oba vi jes tio ro di te lje.
D.K.
Iz vje {taj
zbog pri je tnji
odbor ni ci
TRE BI NJE - Pri pa dni ci Po li -
cij ske sta ni ce Lju bi nje su po dni -
je li iz vje {taj tre binj skom
Okru `nom tu `i la{ tvu pro tiv Si -
ni {e [u {i }a (27) iz Lju bi nja
zbog pos to ja nja osno va su mnje
da je pri je tio Sil vi ji Vu jo vi}, ne -
za vi snoj odbor ni ci iz Lju bi nja,
kao i nje noj ma lo lje tnoj k}er ki.
[u {i}a su mnji ~e da je 17. ma -
ja ove go di ne te le fo nom upu tio
vi {e pri je te }ih po ru ka Vu jo vi }e -
voj i nje noj k}er ki.
Pre ma tvrdnja ma Vu jo vi }e ve,
ko ja je do ne da vno kao odbor nik
SO Lju bi nje is pred na ci onal nih
ma nji na dje lo va la pri Klu bu
SDS-a, sve je po ~e lo na kon {to
je os ta la uz dr`a na pri li kom gla -
sa nja o iz vje {ta ju o ra du na ~el -
ni ka Ves ka Bu din ~i}a. Ona je
ka za la da joj se po sli je to ga [u -
{i} naj pri je pri ja telj ski obra }ao,
a on da joj po ~eo upu }i vati pri je -
tnje. Vu jo vi }e va je is ta kla da je
o~e ki va la ova kav is hod is tra ge
jer je vrlo brzo na kon pri je te }ih
po ru ka, u ko ji ma su po mi nja ni
smrt i si lo va nje, sa zna la ko sto ji
iza sve ga.
"Za do vo ljna sam po li cij skom
is tra gom i nji ho vom bla go vre -
me nom i pro fe si onal nom rea kci -
jom, a na kon to ga ni sam ima la
vi {e ni pri je tnji", na ve la je ona.
U CJB Tre bi nje ju ~e ni su `e -
lje li da ti vi {e po da ta ka o ovom
slu ~a ju.
V.D.
Uha p{en
pro val nik
LA KTA [I, GRA DI [KA -
Mi ra lem Obi} (22) iz Du bra va,
kod Gra di {ke, uha p{en je ju ~e
zbog su mnje da je na po dru ~ju
Gra di {ke i La kta {a po ~i nio uku -
pno 17 te {kih kra |a.
Obi} je to kom kri mi na lis ti ~ke
obra de pri znao sve kra |e, a za -
tim je pre dat u na dle `nost ba -
nja lu ~kog Okru `nog tu `i la{ tva.
Do za klju ~e nja ovog bro ja de -
`ur ni tu `i lac ni je za vr{io sa slu -
{a nje i ni je po zna to da li je
stav ljen pri je dlog da osu mnji ~e -
nom pro val ni ku bude odre |en
pri tvor.
N.M.
Vijesti
A. SOR GU^
SA RA JE VO - Adi sa Las ta (48),
dr`av ljan ka BiH i SAD, po ku {a la je ju ~e
uju tro u Sa ra je vu iz vr{i ti sa mo ubis tvo
pre re zav {i ar te ri ju na ru ci, pot vr|e no je
ju ~e iz MUP-a Kan to na Sa ra je vo.
Po li ci ja je oko 8.40 oba vi je {te na da se
kod ka to li ~ke crkve Pre sve tog troj stva u
Uli ci Zma ja od Bo sne na la zi ne po mi ~na
`en ska oso ba.
Las tu je, ka ko le `i u krvi po red vra ta
crkve, kroz pro zor @u pnog ure da vi dje la
Ja nja Tu ni}, ~a sna ses tra.
"Vi dje la sam ka ko krva va dje -
voj ka le `i is pred sa kris ti je crkve. Odmah
sam po zva la po li ci ju, jer joj ni sam smje la
pri la zi ti", ka za la je Ja nja Tu ni}.
Po li ci ja i Hi tna po mo} brzo su do {li i
odve zli `e nu.
"Oko nje su bi le lo kve krvi. Po red nje
sam vi dje la sa mo tor bu i ki {o bran i sve je
bi lo krva vo. To je bi lo stra {no vi dje ti, mi -
sli la sam da }u do `i vje ti {ok. Sva je bi la
krva va i ne po mi ~no je le `a la, je di no sam u
ra tu vi |a la ta kve slu ~a je ve", is pri ~a la je
~a sna ses tra.
Po vri je |e noj je lje kar ska po mo} uka -
za na u Op}oj bol ni ci "Prim. dr Ab du lah
Na ka{", gdje je za dr`a na na da ljem li je ~e -
nju.
De `ur ni lje kar El ma Vu ko ti}
pot vrdi la je da je Las ta pre re za la ar te ri ju
na li je voj na dla kti ci tu pim pre dme tom, te
da je izja vi la da je po ku {a la iz vr{i ti sa mo -
ubis tvo.
"Do {lo je do te {kog is krva re nja, iz gu -
bi la je dos ta krvi. Odmah smo je ope ri sa li i
za {i li joj ar te ri ju", ka za la je do kto ri ca.
Do da la je da pa ci jen ti ca ni je u `i vo -
tnoj opa snos ti i da je svje sna, ali da zbog
ope ra ci je ni je u po tpu noj mo gu }nos ti da
ko mu ni ci ra.
U po li ci ji nam ju ~e ni su mo gli re }i
zbog ~e ga je Las ta po ku {a la iz vr{i ti sa mo -
ubis tvo, a ka ko sa za je mo, ona je u te {kom
psi hi ~kom sta nju.
Na li cu mjes ta ju ~e smo za te kli
ra dni ke Ko mu nal nog pre du ze }a "Rad", ko -
ji su spi ra li krv is pred crkve.
Je dan od ra dni ka nam je ka zao da su
vra ta sa stra` nje stra ne crkve, kao i oti ra~
ko ji je bio is pred vra ta bi li krva vi. Tra go vi
krvi bi li su i na tra vi.
Adi sa Las ta po ku {a la iz vr{i ti sa mo ubis tvo u Sa ra je vu
Pre sje kla ar te ri ju kod crkve
Sva je bi la krva va i
ne po mi ~no je le `a la, ka za la
~a sna ses tra ko ja je
prva pri mi je ti la Las tu
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A
kva pre su da. Sa da mi je mno go la k{e, iako
sam ve} ra ni je odlu ~io da se izo lu jem od sve -
ga i da idem da lje, da za vr{im {ko lu i u~i nim
ne {to u svom `i vo tu. Za do vo ljan sam pre su -
dom i sa da idem na po la ga nje ma tur skog ispi -
t a", i zj a vi o j e Ran ko Pe t ro vi } (18), si n
ubi je nih Ni ke i Ma re Pe tro vi}.
To mi slav Pe tro vi} je bio pod vrgnut ~e ti ri
vje {ta ~e nja ka ko bi se ut vrdio ste pen nje go ve
ura ~un lji vos ti - dva pu ta u Tu zli, te u Sa ra je vu
i Ba nja lu ci.
Prvo vje {ta ~e nje je pro veo tu zlan -
ski tim na ~e lu s Ali jom Su to vi }em, ko ji je Pe -
t ro vi }a pro gl a si o bi t no sma nj e no
ura ~un lji vim, dok su sa ra jev ski vje {ta ci na ~e -
lu sa Slo bo da nom Lo gom, te ba nja lu ~ki, na
~e lu s Mi la nom Sto ja ko vi }em ubi cu pro gla si li
ne ura ~un lji vim jer bo lu je od {i zo fre ni je. Tu -
zlan ski tim lje ka ra na ~e lu s Nu sre tom Pro hi -
}em ni j e bi o j e di n st ven u ocj e nu
ura ~un lji vos ti.
Sut ki nja Pa {i} je ju ~e ka za la da su se kod
odlu ~i va nja vo di li re zul ta ti ma prvog vje {ta ~e -
nja, jer je ura |e no ne po sre dno na kon zlo ~i na.
Pre ma Su to vi }e vom mi{ lje nju,
ko je je Sud pri hva tio, Pe tro vi} bo lu je od de -
pre si vne psi ho ze, {to je te {ka du {e vna po re me -
}e nost, ali da je bio dje li mi ~no spo so ban da
shva ti zna ~aj svo jih dje la i uprav lja svo jim
pos tup ci ma, te da se mo gao odu pri je ti slu {nim
ha lu ci na ci ja ma ko je su mu da va le upu te da
ubi ja.
Pe tro vi} je u to ku is tra ge i vje {ta ~e nja tvr-
dio da su ga gla so vi u sto ma ku tje ra li da ubi ja
ro |a ke i ko m{i je, a po tom i da se bi odu zme `i -
vot, {to je i po ku {ao u zgra di MUP-a TK na
dan ha p{e nja.
Me |u tim, po ro di ce ubi je nih `rta va su u
pro te klih go di nu da na uka zi va li da je Pe tro vi}
si mu li rao {i zo fre ni ju, jer je po ku {a vao da u
Hrvat skoj, gdje je ra dio kao elek tri ~ar, do bi je
in va lid sku pen zi ju. Tvrde da je za sva ku od
{est `rta va, u ko je je ispa lio uku pno 22 hi ca,
imao mo tiv, te da je sa svi ma i pri je ma sa kra
bio u su ko bu.
Mar ko Mar ka no vi} iz Trstja ju ~e
je ka zao da no} uo~i objav lji va nja pre su de ni -
je mo gao oka sklo pi ti.
"Sa da }e se u Trstju mno go la k{e `i vje ti,
jer zna mo da ne }e ta ko brzo iza }i na slo bo du",
is ta kao je Mar ka no vi}.
Ri fat Ko nji}, Pe tro vi }ev advo kat, izja vio
je da }e se `a li ti na sud sku odlu ku, jer je u ob -
zir uze to sa mo vje {ta ~e nje ti ma na ~e lu s ne -
urop si hi ja trom Su to vi }em, ko ji je tri pu ta
mi je njao mi{ lje nje.
Kan to nal ni tu `i lac Stje pan ]a }i}
je is ta kao da }e Ko le gij Kan to nal nog tu `i la{ -
tva Tu zla ra zma tra ti sud sku pre su du i odlu ~i ti
o even tu al nom po dno {e nju `al be.
Do pre su de Pe tro vi }u naj ve }a za tvor ska
ka zna u BiH je bi la izre ~e na Mu ame ru To pa lo -
vi }u iz Ote le `a na, kod Ko nji ca, ko ji je u mar tu
2003. go di ne na kon pri zna nja kri vi ce za ubis -
tvo tro ~la ne po ro di ce An |e li }e iz Kos taj ni ce
osu |en na 35 go di na ro bi je.
[es to ros tru kom
go di na za tvo ra
Ovo je prva ma ksi mal na za tvor ska ka zna
izre ~e na u su do vi ma u BiH, a ko ju pre dvi |a
Za kon o kri vi ~nom pos tup ku
BE^ - Li der Slo ve na ~ke na ci -
onal ne stran ke Zma go Je lin ~i~
oci je nio je da je nje gov pri je dlog
no vog crta nja gra ni ca na tlu biv -
{e Ju go sla vi je od ko ris ti i za Srbi -
ju, a ne sa mo za Slo ve ni ju, ko ja
ima te ri to ri jal ni pro blem s
Hrvat skom.
Je lin ~i} je re kao da je nje go va
stran ka po kre nu la ini ci ja ti vu kod
slo ve na ~ke vla de, ali i kod Sa vje ta
Evro pe i dru gih evrop skih in sti tu ci -
ja, da se or ga ni zu je me |u na ro dna
mi ro vna kon fe ren ci ja ka ko bi se ko -
na ~no sta vi la ta ~ka na me |u dr`a vne
gra ni ce, jer ta kve kon fe ren ci je za -
pra vo ni je ni bi lo.
"U~es tvo va le bi sve biv {e ju go -
slo ven ske re pu bli ke, osim Ma ke do -
ni je, ko ja ni je bi la obu hva }e na
ra tom de ve de se tih, kao ni Ko so vo,
ko je je unu tra{ nje pi ta nje Srbi je. Pa -
ra lel no }e mo or ga ni zo va ti u
Br~kom dru gu me |u na ro dnu kon -
fe ren ci ju o su kce si ji Ja dran skog
mo ra i pi ta nja dr`a vnih gra ni ca. Iz
sva ke re pu bli ke bi la bi po dva re fe -
ra ta na ovu te mu", obja snio je.
Na pi ta nje ko se oda zvao nje go -
vom po zi vu Je lin ~i} je od go vo rio
da tre nu tno spi sak u~e sni ka ni je ko -
na ~an, ali da zna da }e do }i pred -
sta vni ci iz Srbi je, Re pu bli ke
Srpske, Crne Go re i, na ra vno, Slo -
ve ni je. "Avno jev ske gra ni ce su ne -
pos to je }a ka te go ri ja, jer ni na
Prvom, ni na Dru gom za sje da nju
AVNOJ-a ni ka da ni je dna ri je~ ni je
pro go vo re na o pi ta nju gra ni ca. Sve
gra ni ce unu tar biv {e Ju go sla vi je bi -
le su admi nis tra ti vne i ni su ni ka da
bi le odre |e ne pre ma ne kom me |u -
re pu bli ~kom i me |u na ro dnom ugo -
vo ru, ve} su bi le re zul tat do go vo ra
ko mu nis ti ~kih vo |a", is ti ~e on. Na
kon sta ta ci ju da je Ba din te ro va ko -
mi si ja za uze la stav da se SFRJ mo -
`e ra spa da ti po admi nis tra ti vnim
li ni ja ma re pu bli ka, uka zao je da je
ta ko mi si ja bi la vre men ski ogra ni -
~e na i ni je bi la ar bi trar ni or gan.
"Uvi jek je pa me tno da se udru `i te
pro tiv za je dni ~kog ne pri ja te lja, a to
je Hrvat ska ko ja ima gra ni ~ne spo -
ro ve sa svi ma. I sa Slo ve ni jom, i sa
Srbi jom, i BiH i Crnom Go rom",
ka `e Je lin ~i}. (Agen ci je)
18 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Sre dnjo {kol ci
izbo li vr{nja ka
PRI [TI NA - Leu trim Ha li mi
(19) iz Pri {ti ne pre mi nuo je od
po slje di ca povreda za do bijenih
u obra ~u nu u ko jem ga je je dan
od nje go vih vr{nja ka izbo no -
`em.
Ko sov ska po li ci ja uhapsila je
18-go di{ njeg A.B., dok su dvo -
ji ca nje go vih vr{nja ka B.M. i
L.B. i da lje u bi je gu. Slu `be nih
po da ta ka o uzro ku su ko ba jo{
ne ma. Zna se da su se po la zni ci
sre dnje te hni ~ke {ko le u Pri {ti ni
su ko bi li, na kon ~e ga je ne ko
izva dio no` i izbo ne sre}nog
Ha li mi ja. (Agen ci je)
Osu |e ni ma
u Ha gu za tvor
u Srbi ji
BEO GRAD - Pred sje dnik Na -
ci onal nog sa vje ta Srbi je za sa ra -
dnju s Ha {kim tri bu na lom Ra sim
Lja ji} za tra `io je ju ~e od ge ne ral -
nog se kre ta ra UN Ban Ki Mu na
da se osu |e ni ma pred tim su dom
omo gu }i iz dr`a va nje ka zne u ze -
mlja ma ~i ji su dr`av lja ni.
"Srbi ja pru `a ga ran ci je da }e
nje ni dr`av lja ni osu |e ni u Ha -
gu ka zne za tvo ra u na {oj ze -
mlji iz dr`a va ti po svim
pre dvi |e nim stan dar di ma", re -
kao je on. (Agen ci je)
Region
Za bio se u tu nel
i iz go rio
KAP LO vAO - Naj ma nje je dna
oso ba smrtno je stra da |a u sao -
bra caj noj ne sre c| |s pred tu ne |a
Sve t| Mar ko. na auto pu tu Za -
qreb - Sp||t.
Ne sre ca se do qo d| |a ka da je
auto mo b||. vo ze c| u smje ru P| je -
ke. uda r|o u po tpor n| stub na
u|a zu u tu ne|. O•e v| c| su pot -
vrd| || da se auto mo b|| |eksus za -
|e t|o u z|d po red tu ne |a. te se
odmah | za pa ||o. (Aqen c| je)
Di plo ma te su sa ~i nje ne od
mjes ta u ko ji ma su slu `bo va li,
ta ko da sam ja sa da po ma lo i Srbin.
Ale san dro ME RO LA,
am ba sa dor
Ita li je u Srbi ji
Policija
Srbija 92
Hrvatska 92, 112
Crna Gora 92
Vatrogasci
Srbija 93
Hrvatska 93, 112
Crna Gora 93
Hitna pomo}
Srbija 94, 112
Hrvatska 94, 112
Crna Gora 94
Pomo} na putu
Srbija 987
Hrvatska 987
Crna Gora 987
Telefonske
informacije
Srbija 988
Hrvatska 988
Crna Gora 988
Informator
Avno jev ske
gra ni ce su
ne pos to je }a ka te go ri ja,
sma tra Je lin ~i}
Je lin ~i}: Crta }e mo
no ve gra ni ce
na tlu biv {e SFRJ
BE^, ZA GREB - Hrvat ska bi, ako us ko ro ri je {i
gra ni ~ni spor sa Slo ve ni jom, naj ra ni je 2012. go di ne
mo gla u}i u EU, izja vio je zas tu pnik Evrop skog par la -
men ta i iz vjes ti lac za Hrvat sku u Odbo ru za inos tra ne
po slo ve Evrop skog par la men ta Ha nes Svo bo da.
"Ako Hrvat ska us ko ro ri je {i gra ni ~ni spor sa Slo -
ve ni jom, on da }e naj ra ni je 2012. u}i u EU. I to za to jer
mi naj ra ni je 2010. mo `e mo za vr{i ti s pris tu pnim pre -
go vo ri ma. A, on da }e pro }i jo{ mje se ci dok se ne za -
po ~ne s ra ti fi ka ci jom, za ko ju }e opet bi ti po tre bno
vri je me od go di nu i po", re kao je Svo bo da.
On je, ta ko |e, oci je nio da ulas kom Hrvat ske
ne bi tre ba lo da za vr{i pro ces pri ma nja no vih ~la ni ca u Uni -
ju.
Pret ho dno, hrvat ski pre mi jer Ivo Sa na der i ko me sar za
pro {i re nje EU Oli Ren za klju ~i li su u raz go vo ri da bi pre -
go vo ri o pris tu pa nju Hrvat ske EU mo gli da bu du za vr{e ni
do kra ja go di ne.
"Ra zmo tri li smo sve aspe kte pre go vo ra s EU i os ta je -
mo op ti mis ti da se oni mo gu do vr{i ti do kra ja go di ne, kao
{to je Evrop ska ko mi si ja pre dvi dje la u svom po slje dnjem
iz vje {ta ju", re kao je Sa na der po sli je raz go vo ra s Re nom.
Sa na der je re kao i da je s Re nom raz go va -
rao o slo ve na ~koj blo ka di pre go vo ra i do dao da ~la ni ce EU
nas tav lja ju da rje {a va ju ovo pi ta nje, na na ~in ko ji ne }e
ugro zi ti hrvat sku te ri to ri ju. Ren je na veo da je za do vo ljan
jer je "Hrvat ska pri hva ti la nje go vo kom pro mi sno rje {e nje"
gra ni ~nog spo ra. (Agen ci je)
Ka men spo ti ca nja gra ni ~ni spor
sa Slo ve ni jom
Hrvat ska u EU tek 2012.
Al ban ci u~e da `i ve
u ne za vi snoj dr`a vi,
dok Srbi u~e da jo{ `i ve
u di je lu Srbi je
RU BOV CE - Dok je di plo mat ska bit ka za Ko -
so vo uspo ri la s ob zi rom na to da Me |u na ro dni sud
prav de ra zma tra slu ~aj le gal nos ti nje go ve ne za vi -
snos ti, bit ka sva ka ko ne je nja va unu tar pro vin ci je,
po se bno u u~i oni ca ma.
Ne {to vi {e od go di nu da na na kon pro gla {e nja ne za -
vi snos ti Ko so va, etni ~ki Al ban ci u~e da `i ve u ne za vi -
snoj dr`a vi, dok Srbi u~e da jo{ `i ve u di je lu Srbi je. Ovo
se de {a va u sko ro svim {ko la ma, pa ~ak i u onim gdje
al ban ski i srpski |a ci nas ta vu po ha |a ju pod is tim kro -
vom. Ta kav je slu ~aj i sa se lom Ru bov ce, etni ~ki izmi je -
{a nim se lom ko je bro ji 2.000 sta no vni ka.
Iako u~e ni ci ima ju pre da va nja na ra zli ~i tim
je zi ci ma, stan dar dni pre dme ti po put ma te ma ti ke su u
skla du s op {te pri hva }e nim stan dar di ma. Me |u tim, ve li -
ke ra zli ke su pri mje tne u pre dme ti ma po put is to ri je, je -
zi ka i knji `e vnos ti.
"Mi ra di mo is klju ~i vo po srbi jan skom pro gra mu",
ka `e Ju go slav Crven ko vi}, di re ktor srpskog di je la {ko le,
ko ji bro ji 26 u~e ni ka.
Crven ko vi }a je na mjes to di re kto ra pos ta vi la Vla da
iz Beo gra da i on in sis ti ra da pro fe so ri dje ci ne }e pre da -
va ti ni je dnu dru gu is to ri ju, osim sop stve ne, a ko ja ja sno
ka `e da je Ko so vo dio Srbi je.
Me |u tim, ka da je ri je~ o 172 u~e ni ka al ban ske na -
Pro to je rej Pe ra no vi}
ne ide u pri tvor
TU TIN - Op {tin ski sud u
Tu ti nu ni je uva `io pri je dlog
op {tin skog tu `i oca iz Tu ti na
da se odre di pri tvor ocu
Bra ni sla vu Pe ra no vi }u.
Tro ~la no vi je }e Op {tin skog
su da sma tra da ne ma osno va
za odre |i va nje pri tvo ra, jer
Pe ra no vi} ne mo `e da po no vi
is to dje lo, s ob zi rom na to da
je smi je njen sa mjes ta upra vni ka i vi {e ne bo ra vi u Crnoj Re ci. Sud sko vi je -
}e, ta ko |e, sma tra da ne }e uti ca ti na svje do ke, jer je u to ku is tra ge pri znao
da je ko ris tio ba ti ne kao me tod.
Op {tin ski tu `i lac u Tu ti nu
Ha zbi ja Ali ba {i} ulo `io je `al -
bu na odlu ku Vi je }a tu tin skog
Op {tin skog su da ko jom ni je
pri hva }en nje gov zah tjev da se
odre di pri tvor pro to je re ju Bra -
ni sla vu Pe ra no vi }u i nje go vom po mo }ni ku Ne ma nji Ra do sav lje vi }u ko ji se
su mnji ~e za na si lje u Cen tru Crna Re ka.
Ali ba {i} je izja vio da }e o `al bi odlu ~i ti Okru `ni sud u No vom Pa za ru.
On je ka zao da je Sud sko vi je }e Op {tin skog su da u Tu ti nu ju ~e do ni je lo
rje {e nje ko jim je odbi lo nje gov zah tjev da se odre di pri tvor Pe ra no vi }u i Ra -
do sav lje vi }u. Ali ba {i} je obja snio da je za hti je vao pri tvor za Pe ra no vi }a i
Ra do sav lje vi }a jer pos to ji mo gu }nost da uti ~u na tok is tra ge i svje do ke, kao
i da mo gu da po no ve kri vi ~no dje lo.
Op {tin sko ja vno tu `i la{ tvo u Tu ti nu ne da vno je po dni je lo zah tjev za spro -
vo |e nje is tra ge pro tiv Pe ra no vi }a i Ra di sav lje vi }a zbog su mnje da su po ~i -
ni li kri vi ~na dje la zlos tav lja nja i mu ~e nja. (B92)
Pe ra no vi} je smi je njen
sa mjes ta upra vni ka
Cen tra Crna Re ka
Je dna
Svo bo da
F
O
T
O

N
N
U~e ni ci ima ju
ra zli ~i te ula ze
u {ko lu
FO TO AFP
3. 6. 2009. tsjkfeb 19 Region
Polj ski tu ris ti
pre tu ~e ni
u Bio gra du
BlO GPAD - Pe tna es tak po|j sk|h
tu r|s ta na pa dnu to je u B|o qra du
na kon sto se n| su htje || sk|o n| t| s
pu ta po kojem su dvo j| ca B|o qra -
da na pro |a z| |a ko || ma.
Na kon tu• nja ve u Opstoj bo| n| -
c| u Za dru kon sta tova no je da je
po|j sk| drzav |ja n|n M.S.K. (18) |a -
kse povr|jeden dok je dru q| Po -
|jak B.A. (18) za do b|o te ske
tje |e sne povrede. (Aqen c| je)
Otac i si no vi
na su du
zbog ko ka ina
SPLlT - To m| s|av An to v|c (47)
zva n| To n| | nje qov s| no v| Kar |os
(24) | A| do (20) |zja v| || su ju •e
da se uo pste ne osje ca ju kr| v| -
ma pre ma op tu zba ma u ko j| ma
|h ÜS KOK te re t| za or qa n| zova -
nu pre pro da ju ko ka |na | ma r| -
hu ane.
Nj| ma je ju •e po •e |o su de nje
u Sp|| tu.
Sko plje
mo `da
po vla ~i
pri zna va nje
SKO PLJE - Za hla |e nje u
odno si ma izme |u Ko so va i
Ma ke do ni je, na kon {to ma ke -
don ski pred sje dnik \or |e Iva -
nov ni je po zvao Fa tmi ra
Sej di jua na ina ugu ra ci ju 12.
ma ja, mo glo bi da do ve de ~ak i
do po vla ~e nja ma ke don skog
pri zna va nja ko sov ske ne za vi -
snos ti.
Izja vio je ovo Ja no{ Bu gaj ski,
iz Cen tra za me |u na ro dna i
stra te {ka is tra `i va nja iz Va {in -
gto na.
Ma ke don ski pre mi jer Ni ko la
Gru ev ski op tu `io je Sej di jua da
vo di unu tra{ nje po li ti ~ku pre -
di zbor nu kam pa nju na ra ~un
ot ka zi va nja po sje te Ma ke do ni -
ji. (Be ta)
Bra merc
su tra po dno si
iz vje {taj
BEO GRAD - Gla vni tu `i lac
Ha {kog tri bu na la Ser` Bra merc
izvijes ti }e da nas Sa vjet be zbje -
dnos ti Uje di nje nih na ci ja o sa -
ra dnji Srbi je s tim su dom.
Bra mer cov izvje {taj o~e ku je
se, kao i u ju nu pro {le go di ne, s
po se bnom pa` njom, jer bi, uko -
li ko bu de po zi ti van, mo gao da
otvo ri put za od mrza va nje Pre -
la znog trgo vin skog spo ra zu ma
i ra ti fi ka ci ju Spo ra zu ma o sta -
bi li za ci ji i pri dru `i va nju izme -
|u Srbi je i EU. Pre ma
ne zva ni ~nim in for ma ci ja ma, u
do ku men tu je spo ran stav pre -
ma ko jem su, na vo dno, pre os -
ta li op tu `e ni ci Rat ko Mla di} i
Go ran Had zi} dos tu pni vlas ti -
ma Srbi je. (Agen ci je)
Da ~i}:
Po gre {no sam
in ter pre ti ran
BEO GRAD - Mi nis tar po li ci -
je Srbi je Ivi ca Da ~i} izja vio je
da je pro te klih da na po gre {no
in ter pre ti ran u me di ji ma i da ni -
ka da ni je sta vio pred sje dni ke
op {ti na u fo kus in te re so va nja
po li ci je.
Da ~i} je re kao da je sa mo go -
vo rio o in ten zi vnoj bor bi pro tiv
ko rup ci je i kri mi na la, uz obja{ -
nje nje da ne }e bi ti pri vi le go va -
nih.
"Prvo se u no vi na ma obja vi
tek st ona ko ka ko ni sam re kao,
pa 100 lju di ne mo `e mir no da
spa va. Ja ni sam na ivan ~o vek
da bih na jav lji vao ko ga }e mo
da hap si mo i ko ju akci ju spro -
vo di mo", ka `e Da ~i}. (B92)
Vijesti
"In spe kcij ski nad zor i van re dna pro ve ra kva li te ta
stru ~nog ra da u Do mu zdrav lja No vi Beo grad i u Uni ver -
zi tet skoj de ~joj kli ni ci kon sta to va li su po {to va nje pre dvi -
|e nih stru ~nih pro ce du ra to kom pos tav lja nja di ja gno ze i
le ~e nja pre mi nu le de voj ~i ce", re kao je ju ~e Mi lo sav lje vi}.
Mi nis tar je, me |u tim, is ta kao da su "kon sta -
to va ni ozbi ljni pro pus ti u me di cin skoj do ku men ta ci ji Do -
ma zdrav lja No vi Beo grad".
On je na po me nuo da je od gra do na ~el ni ka Beo gra da
Dra ga na \i la sa za hti je va no ispi ti va nje i ka` nja va nje
zbog or ga ni za ci one od go vor nos ti di re kto ra Do ma zdrav -
lja, na ~el ni ka Slu `be za zdrav stve nu za {ti tu dje ce i, even -
tu al no, dru gih od go vor nih li ca u Do mu zdrav lja No vi
Beo grad.
Tu `i la{ tvu su dos tav lje ni svi iz vje {ta ji ra di ispi ti va nja
kri vi ~no-pra vne od go vor nos ti, a Lje kar skoj ko mo ri Srbi -
je ra di ispi ti va nja eti ~ke od go vor nos ti. "Mi nis tar stvo
zdrav lja nas ta vi }e do sle dno pra }e nje za ko ni tos ti ra da
zdrav stve ne slu `be, in sis ti ra }e na spro vo |e nju me ra za
una pre |e nje kva li te ta zdrav stve ne za {ti te, a u svim slu ~a -
je vi ma ut vr|e nih ne dos ta ta ka spro vo di }e za ko nom pro pi -
sa ne na dle `nos ti", izja vio je Mi lo sav lje vi}.
Upra va Uni ver zi tet ske dje ~je kli ni ke u Tir {o voj tra `i
da se ura di sud sko-me di cin ska ob du kci ja pre mi nu le be be.
U ^et vrtom op {tin skom tu `i la{ tvu
o~e ku ju na la ze zdrav stve ne in spe kci je, kao i na la ze sa
ob du kci je. U Re pu bli ~kom ja vnom tu `i la{ tvu je pot vr|e -
no da su do njih sti gle ana li ze in spe kci je. "Tu `i la{ tvo }e
svu do ku men ta ci ju i izve {ta je ko je nam je dos ta vi lo Mi -
nis tar tvo zdrav lja pro ve ri ti, ispi ta ti, ut vrdi }e da li pos to ji
kri vi ~na od go vor nost, ko ja li ca su na pra vi la pro pus te, i
tek na kon ce lo ku pne pra vne ana li ze i pri ku plja nja po tre -
bnih in for ma ci ja i oba ve {te nja o tom slu ~a ju us ta no vi }e
da li pos to ji kri vi ~na od go vor nost", ka `e To mo Zo ri},
por tpa rol Re pu bli ~kog tu `i la{ tva. (B92)
Po {to va na pro ce du ra,
pro pus ti u do ku men ta ci ji
ci onal nos ti, on da oni od ove go di ne u~e o prvoj go di{ -
nji ci ko sov ske ne za vi snos ti.
Pro fe sor is to ri je Bar dhul Ru da ri ne kri je po nos ka -
da je ri je~ o no voj le kci ji u nji ho vom ud`be ni ku. "To je
je din stve no za do volj stvo pre da va ti u~e ni ci ma o nji ho -
voj sop stve noj dr`a vi", ka `e ovaj pro fe sor.
Nje gov srpski ko le ga, Sr|an Stan ko vi} (28), ~i ja je
u~i oni ca uda lje na sve ga ne ko li ko me ta ra, ka `e da igno -
ri {e di re kti ve iz ko sov skog Mi nis tar stva obra zo va nja,
pre ma ko ji ma je tre ba lo da obi lje `e go di{ nji cu.
"Mi se o{ tro pro ti vi mo to me", ka `e Stan ko vi}.
U {ko li Ru bov ce ne sa mo da su u~i oni ce
odvo je ne zi dom, ve} srpski i al ban ski u~e ni ci ima ju i
odvo je ne ula ze u {ko lu. "Ne odr`a va mo kon ta kte sa
dru gom stra nom. Su sre tne mo se s vre me na na vri je me,
ka da nas po sje te me |u na ro dni zva ni ~ni ci i to je to", ka -
`e Be }ir Mu ra ti, al ban ski di re ktor.
Ove dvi je za je dni ce ~ak ko ris te i ra zli ~i ta ime na za
ovu je dnu {ko lu; Srbi su je na zva li po he ro ji ma iz Dru -
gog svjet skog ra ta, dok je Al ban ci zo vu "Dri ta", {to zna -
~i svje tlost na al ban skom.
U~e ni ci di je le je dno dvo ri {te, ali {kol ski zva ni ~ni ci
pa ze da iz bje gnu bi lo ka kvu in te ra kci ju me |u u~e ni ci -
ma, po se bno to kom ve li kog odmo ra.
"Na {a dje ca idu na ve li ki odmor, dok su al -
ban ska na nas ta vi i obra tno", obja{ nja va Stan ko vi} i do -
da je: "Je dnos ta vno ne ma {an se da se su sre tnu na
odmo ru i sa mim ti me smo mo gu }nost bi lo ka kvog kon -
fli kta sve li na mi ni mum".
Ko sov ski ana li ti ~ar Be lul Be }aj ka `e da je o~i gle -
dno da se Srbi sa mi izo lu ju od al ban ske ve }i ne, za {ta
ima ju ve li ku po dr{ku Beo gra da.
On je po zvao Al ban ce da na ~i ne prvi ko rak ka
stva ra nju uslo va za mul tie tni ~ku in te gra ci ju ma nji na,
uko li ko `e le da pos ta nu dio Evro pe.
Bez ovo ga, upo zo ra va ju svi, jaz me |u etni ~kim za -
je dni ca ma }e se sa mo pro du blja va ti.
Ra mu{ Le kaj, ko sov ski mi nis tar obra zo va -
nja, ka `e da je nje go va vla da po ku {a la, uz po sred stvo
UN-a, da stvo re za je dni ~ki obra zo vni pro gram i za je -
dni ~ke ud`be ni ke.
On do da je da ne `e le da na me }u obra zo vni pro -
gram, po se bno ka da je ri je~ o osje tlji vim pre dme ti ma
po put is to ri je i knji `e vnos ti.
Iako srpska vla da ni je ko men ta ri sa la kon kre tan slu -
~aj, oni vje ru ju da Srbi ima ju pra vo da ko ris te srpski
obra zo vni pro gram i ud`be ni ke, jer oni i da lje Ko so vo
sma tra ju svo jom ju `nom te ri to ri jom. (AFP)
Dje voj ~i ca N.T.
pre mi nu la od me nin gi ti sa
{ko la, dvi je dr`a ve
BEO GRAD - Mi nis tar zdrav lja Srbi je To mi ca
Mi lo sav lje vi} izja vio je da je, to kom pos tav lja nja di -
ja gno ze i li je ~e nja dje voj ~i ce N.T. ko ja je pre mi nu la
od me nin gi ti sa, po {to va na stru ~na pro ce du ra, ali da
su kon sta to va ni ozbi ljni pro pus ti u me di cin skoj do ku -
men ta ci ji Do ma zdrav lja No vi Beo grad.
Dom
zdrav lja
No vi
Beo grad
FO TO NN
Srpski
dio {ko le
bro ji 26,
a al ban ski
172 u~e ni ka
Bit ka za Ko so vo u {kol skim u~i oni ca ma
Al ban ski |a ci u~e o
go di{ nji ci ne za vi snos ti
Al ban ska i srpska
stra na ne ma ju ni ka kvih
do di ra u {ko li
20 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Ekonomija
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
Kotacija kompanija
Kotacija fondova
Slobodno tr`i{te
Sekundarno slobodno tr`i{te
Vanredne aukcije
Vanberzanske transakcije
Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Slobodno tr`i{te
Sto ti nu
tran sa kci ja
za pro met od
316.000 KM
BA NJA LU KA - Na ju ~e ra{ njem
trgo va nju na Ba nja lu ~koj ber zi os -
tva ren je pro met od 316.630,83 KM
kroz 100 tran sa kci ja.
Na slu`be nom ber zan skom tr`i {tu
B lis ta naj ve }i pro met je os tva ren
akci ja ma "Te le ko ma Srpske" u
izno su od 119.932,15 KM po ci je ni
od 1,25 KM za 2,34 od sto ni `oj u
odno su na pret ho dno trgo va nje.
Naj ve }i pro met na slo bo dnom
ber zan skom tr`i {tu os tva ren je akci -
ja ma Ri TE Gac ko u vri je dnos ti od
14.038,08 KM po ne pro mi je nje noj
ci je ni od 0,22 KM. Rast ci je ne na
ovom se gmen tu tr`i {ta ima le su sa -
mo akci je Ra fi ne ri je naf te Brod ko -
je su oja ~a le za 2,13 od sto na 0,24
KM, a pad vri je dnos ti za bi lje `en je
sa mo kod akci ja pre du ze }a "^a je -
vec me ga" iz Ba nja lu ke, ~i ja se ci je -
na sma nji la za 1,19 od sto na 0,50
KM. Kod fon do va naj ve }i pro met
je os tva ren akci ja ma ba nja lu ~kog
"Zep te ra", ko ji ma je trgo va no u
izno su od 31.504,30 KM po ci je ni
od 6,20 KM za 1,97 od sto vi {oj u
odno su na pret ho dno trgo va nje. Do -
bi tnik da na me |u fon do vi ma je ba -
nja lu ~ki "Bors in vest fond" s ras tom
ci je ne akci ja od 2,94 od sto na 4,20
KM, a ni je dan fond ni je imao pad
ci je ne akci ja.
Vri je dnost BIRS se sma nji la za
0,16 od sto na 994,29 po ena, FIRS
je oja ~ao za 0,88 od sto i izno si
1.985,40 po ena, a ERS10 in deks je
po ras tao za 0,41 od sto na 810,55
po ena.
Z.D.
Nas tav ljen
sna `an rast
in de ksa
SA RA JE VO - Na ju ~e ra{ njem trgo -
va nju na Sa ra jev skoj ber zi os tva ren je
pro met od 652.926,91 KM, a u sklo -
pu 34.665 tran sa kci ja trgo va no je 206
di oni ca.
Pro met na ber zan skoj ko ta ci ji izno -
sio je 155.180,79 KM, dok je na zva -
ni ~noj ko ta ci ji trgo va no u vri je dnos ti
od 89.696,31 KM. Naj ve }i pro met na
zva ni ~noj ko ta ci ji os tva ren je di oni ca -
ma sa ra jev skog "Bo sna li je ka" u izno -
su od 77.674,87 KM po ci je ni od
15,48 KM. Na pri mar nom slo bo -
dnom tr`i {tu os tva ren je pro met od
379.900,48 KM, a na jtra `e ni je su bi le
di oni ce "Elek tro pri vre de BiH", ko ji -
ma je trgo va no u vri je dnos ti od
126.135,23 KM po ci je ni od 33,16
KM. Na se kun dar nom slo bo dnom
tr`i {tu os tva ren je pro met u vri je dnos -
ti od 3.812,64 KM, a naj vi {e je trgo -
va no di oni ca ma "Me di ako mer ca" iz
Sa ra je va u izno su od 3.139,04 KM po
cijeni od 8,53 KM. Di oni ca ma fon do -
va trgo va no je u izno su od 65.484,48
KM, a naj li kvi dni ji bio je mos tar ski
"Her bos fond" s pro me tom od 40.130
KM po ci je ni od 5,95 KM.
Naj ve }i rast vri je dnos ti na ju ~e ra{ -
njem trgo va nju od 26,98 od sto na
2,40 KM ima le su di oni ce ma glaj -
skog "Ma pexa", dok su naj ve }i pad
ci je ne od 20 od sto na ~e ti ri KM ima le
di oni ce sa ra je v skog "Unis ko mer ca".
Vri je dnost BIFX-a se po ve }a la za
1,96 od sto na 1.899,87 po ena, SASX-
10 in deks je sko ~io za 5,09 od sto i
izno si 1.139,98 po ena, dok je SASX-
30 in deks po ras tao za 3,56 od sto na
1.199,82 po ena.
Z.D.
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
2.40 26.98%
Ün|s ko merc Sa ra je vo 4.00 -20.00%
PD Sem be r| ja B| je |j| na
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
0.47 9.30%
E|ek trob| je |j| na B| je |j| na 0.57 -5.17%
SASE BLSE
-0,16%
BIRS
+1,96%
BIFX
+3,56%
SASX-30
+5,09%
SASX-10
+0,88%
FIRS
+0,41%
ERS10
Kretanje cijene akcija
"^ajavec mega" Banjaluka
Kretanje cijene akcija
Rafinerije nafte Brod
Kretanje cijene dionica
"Prevent-invest fonda" Sarajevo
Kretanje cijene dionica
"Unis komerca" Sarajevo
Ma pex Ma q|aj
NLB Ra zvoj na
ban ka
sni zi la ka ma te
BANJALUKA - Ba nja lu ~ka
NLB Ra zvoj na ban ka sa op {ti la
je ju ~e da je for mi ra la no ve
kre di tne li ni je za pri vre du i sta -
no vni{ tvo s ni `im ka ma ta ma u
`e lji da, ka ko na vo di, po dr`i
op {te te` nje za sta bi li za ci jom
fi nan sij skog tr`i {ta.
Iz kre di tne li ni je od 50 mi li -
ona KM odo bra va }e se krat ko -
ro ~ni kre di ti pra vnim li ci ma i
pre du ze tni ci ma na rok do de -
vet mje se ci uz ka ma tu od osam
do 8,30 od sto go di{ nje.
Iz kre di tne li ni je za sta no -
vni{ tvo od 30 mi li ona KM
odo bra va }e se ne na mjen ski
kre di ti s ko ji ma se mo gu ot ku -
pi ti kre di ti kod dru gih ba na ka.
Ti kre di ti }e se odo bra va ti na
pet go di na, uz ka ma tu od 8,70
do 8,90 od sto.
P.K.
Obveznice i ostale HOV
Pre du ze }i ma iz BiH
no va {an sa u Li bi ji
SA RA JE VO - Fir me iz BiH u Li bi ji ima ju ugo vo re ne po slo ve od mi li -
jar du KM i na do brom su pu tu da sklo pe no ve aran `ma ne u ovoj ze -
mlji, izja vio je Fer hat [e ta, am ba sa dor BiH u Li bi ji, na kon {to je ju ~e
po ~eo dvo dne vni po slo vni fo rum bh. i li bij skih pri vre dni ka u Tri po li ju.
U pri vre dnoj de le ga ci ji BiH su pred sta vni ci 75 kom pa ni ja, a na dru goj
stra ni za sa go vor ni ke su ima li zna ~a jan broj po slo vnih lju di iz Li bi je. U ple -
nar nom di je lu, Agen ci ja za pro mo ci ju stra nih in ves ti ci ja BiH je li bij skim bi -
zni sme ni ma pre zen ti ra la mo gu }nos ti ula ga nja u BiH, a po tom su odr`a ni
di rek tni bi la te ral ni raz go vo ri bh. fir mi s li bij skim kom pa ni ja ma za in te re si ra -
nim za sa ra dnju.
"Li bij ci su oda bra li kom pa ni je ko je su im za ni mlji ve. Njih in te re su ju
oblas ti gra |e vi nar stva, ener ge ti ke i ge ne ral no fir me ko je ra de pra te }e po slo -
ve u ve li kim pro je kti ma", ka zao je [e ta i do dao da fo ru mu prvi put pri sus -
tvu ju kom pa ni je iz ci je le BiH i da raz go vo ri pro ti ~u u pri ja telj skoj atmo sfe ri
i do brom ra spo lo `e nju. Upri li ~e no je i dru `e nje pred sta vni ka bh. kom pa ni ja
sa di re kto ri ma i nji ho vim sa ra dni ci ma iz BiH ko ji du `e ra de u Li bi ji. Ina ~e,
u ovoj ze mlji tre nu tno po slu je 17 bh. kom pa ni ja.
"Sma tra li smo da je do bro da me |u so bno ra zmi je ne is kus tva. Is kus tva go -
vo re da za po slo va nje u Li bi ji tre ba bi ti strpljiv i ne o~e ki va ti da }e sva ki {ut
bi ti gol", is ta kao je [e ta. Po slo vni fo rum nas tav lja se da nas no vim bi la te ral -
nim kon ta kti ma bh. i li bij skih pri vre dni ka. Fo rum or ga ni zu ju Od sjek za eko -
nom sku di plo ma ti ju Mi nis tar stva vanj skih po slo va BiH u sa ra dnji s
Am ba sa dom BiH u Tri po li ju, FI PA, Mi nis tar stvom vanj skih po slo va Li bi je i
Udru `e nom pri vre dnom ko mo rom Li bi je.
B.S.
Dinka KOVA^EVI]
PRI JE DOR - Kri za ko ja je kra jem pro {le i po ~et -
kom ove go di ne za hva ti la proi zvo |a ~e `e lje zne ru de,
usljed glo bal ne re ce si je, bla go sta gni ra i me na d`ment
"Ar ce lor Mit ta la Pri je dor" us ko ro }e za po ~e ti no ve pre -
go vo re sa Sin di ka tom ka ko bi se do go vo ri li o da ljim
mje ra ma u no vim uslo vi ma po slo va nja, izja vio je ju ~e
Mla den Je la ~a, di re ktor pri je dor skog pre du ze }a.
"Si tu aci ja se kre }e nabo lje, a ovo je uje dno i po slje dnji
kvar tal za ko ji smo zbog kri ze sa Sin di ka tom do go vo ri li da
po 200 ra dni ka mje se ~no bu de na ~e ka nju. Tim mje ra ma za
pre va zi la `e nje kri ze, ko ji ma smo zadr `a li ra dna mjes ta u
pro te klom pe ri odu, bi li su obu hva }e ni svi ra dni ci uklju ~u ju -
}i i za po sle ne u me na d`men tu. Sa da }e mo u raz go vo ru sa
Sin di ka tom sa gle da ti mo gu }nos ti za uki da nje ne kih od ra ni -
jih mje ra", ka zao je Je la ~a, ko ji sa svo jim ti mom zbog kre -
ta nja na tr`i {tu sa da mje se ~no pla ni ra proi zvo dne pla no ve
kom pa ni je.
Ka ko bi od go vo ri li na sve zah tje ve ku pa ca ru -
de, "Ar ce lor Mit tal Pri je dor" je na ko pu u Omar skoj, kod
Pri je do ra, pus tio u rad pos tro je nje ter ci jar ne dro bi li ce za usi -
tnja va nje ru de. U to pos tro je nje je ulo `e no 4,5 mi li ona KM,
{to je no va ve li ka in ves ti ci ja "Ar ce lor Mit ta la Pri je dor" na -
kon 30 mi li ona evra ulo `e nih u akti vi ra nje no vog ko pa za
ek sploa ta ci ju ru de Bu va~.
Mla den ko Kne `e vi}, ru ko vo di lac GMS sis te ma u ru -
dni ku Omar ska, re kao je da je ta in ves ti ci ja re ali zo va na zbog
po tre ba "Ar ce lor Mit ta la Ze ni ca", ko jem ispo ru ~u ju ru du.
"U to pos tro je nje i pro bnu proi zvo dnju ru de do sa da je
Mla den Je la ~a,
di re ktor
"Ar ce lor Mit ta la
Pri je dor"
Si tu aci ja se kre }e nabo lje,
a ovo je uje dno i po slje dnji
kvar tal za ko ji smo zbog
kri ze sa Sin di ka tom
do go vo ri li da po 200
ra dni ka mje se ~no bu de
na ~e ka nju, ka `e Ja la ~a
Kri za
Je la ~a:
Us ko ro no vi
pre go vo ri
sa sin di ka tom
Izvještaj sa
svjetskih berzi ($)
3. 6. 2009. tsjkfeb 21 Ekonomija
Trgo vi na s Hrvat skom
Vje ro va li smo da }e po slje dnji pre go vo ri s hrvat skim vlas ti ma bi ti pri li -
ka da is tin ski ure di mo odno se uvo za i izvo za u svim pri vre dnim i po ljo pri -
vre dnim obl asti ma, ne sa mo ka da je u pi ta nju trgo vi na me som i `i vom
sto kom. Me |u tim, sa mo su dje li mi ~no ri je {e ni pro ble mi i to u onom di je lu
ko ji je in te re so vao Hrva te, a bh. pri vre da ni je ri je {i la ni ti je dan od sto
svo jih pro ble ma.
Svi ma je ve} oda vno po zna to {ta nam Hrvat ska ~i ni svo jim ne ca rin skim
ba ri je ra ma, a ve li ki dio njih os tao je na sna zi. Po no vo se ne po {tu je Spo -
ra zum o CEF TA, a hrvat ska stra na rje {a va pro ble me ona ko ka ko to nji -
ma od go va ra. Uki da nje za bra ne pro me ta za dio ro be tre ba da bu de sa mo
uslov za nas ta vak raz go vo ra s Hrvat -
skom, jer pre go vo ri se ne gra de ta ko
da oni odmah do bi ju sve {to im od go -
va ra, a mi ni {ta. Ka kav je do go vor
ako oni ka `u ovo mo `e, ovo ne mo `e.
Oni nam de blo ki ra ju izvoz ri be, a
tra `e da mi nji ma omo gu }i mo izvoz
go ve da. Ka kve ve ze ima ri ba s go ve di ma? Ako pus ti mo u pro met ri bu ne -
ka to va `i sa mo za ri bu.
Ta kva si tu aci ja Hrvat skoj, me |u tim, u po tpu nos ti od go va ra jer oni mo -
gu da uvo ze go ve da iz BiH, ko ja za tim kao pre ra |en proi zvod izvo ze u
BiH. Pri vre da i po ljo pri vre da BiH zbog ova kvih odno sa trpe ve li ku {e te tu
u svim se gmen ti ma i zbog to ga nam je na me tnut ta kav odnos da ne mo `e -
mo da pro da mo i izve ze mo ono {to smo sa mi proi zve li.
Po se ban dio pro ble ma pred stav lja ju trgo va ~ki lan ci iz Hrvat ske i Srbi je
ko ji me sne proi zvo de pla si ra ju na na {e tr`i {te, a za tva ra ju vra ta do ma }im
proi zvo di ma.
Ova kve pri li ke do vo de do to ga da se na {a pri vre da gu {i i za us tav lja.
Uko li ko nas ta vak do go vo ra s hrvat skom stra nom bu de nas tav ljen na do -
sa da{ nji na ~in ne vi dim izlaz iz pro ble ma.
BOJA NOVCA
Vla di mir USO RAC, pred sje dnik Udru `e nja
po ljo pri vre dnih proi zvo |a ~a i sto ~a ra RS
Fofshfou Djkfob Qspnkfob
Nafta
Prirodni gas
67,71
4,17
-0,87
-0,07
Nfubmj Djkfob Qspnkfob
Zlato
Srebro
974,50
15,55
-5,50
-0,18
Hrvat ska stra na
rje {a va pro ble me
ona ko ka ko to
nji ma od go va ra
B. SI MI]
SA RA JE VO - Tr`i {ni in spe kto ri RS po -
dni je li su prve pre kr{aj ne na lo ge pro tiv ba na -
ka u ko ji ma su us ta no vi li ne po {to va nje
odre daba Za ko na o za {ti ti po tro {a ~a BiH, pot -
vr|e no je u In spe kto ra tu RS.
"In spe kto ri su kon sta to va li je dnos tra no po ve -
}a nje ka ma tne sto pe, do neseno odlu kom ba na ka,
{to ni je u skla du sa Za ko nom o za {ti ti po tro {a ~a
BiH. Iz da li smo pre kr{aj ne na lo ge od po 2.500
KM ban ci i 500 KM od go vor noj oso bi u ban ci
na kon {to smo kon tro li sa li po dva po tro {a ~ka kre -
di ta u Ra if fe isen ban ci Ba nja lu ka i Uni Cre dit ban -
ci Mos tar po slo vni ca u Ba nja lu ci", ka za la je
Bor ka Sur tov, gla vna tr`i {na in spe kto ri ca RS.
U sva ~e ti ri slu ~a ja, po ja sni la je, ni su ispo -
{to va ne odre dbe Za ko na o za {ti ti po tro {a ~a BiH,
te su ban ke ka` nje ne po me nu tim izno som po
sva kom od ~e ti ri ugo vo ra o po tro {a ~kom kre di tu.
"Ne ~e ka ju }i za kon ski rok od
osam da na za izja{ nje nje ban ke su odbi le pla }a -
nje ka zni te in sis ti ra ju na sud skom odlu ~i va nju",
re kla je Borka Sur tov.
Ta ko |e, is ta kla je da su ban ka ma iz da ta rje -
{e nja ko ji ma im je na lo `e no da vra te ka ma tne
sto pe na ni vo pri je po ve }a nja, te da obe {te te kli -
jen te za izno se ne za ko ni to po di gnu tih ka ma ta.
Ona je obja sni la da ban ke ima ju pra vo `al bi na
rje {e nja u dru gos te pe nom pos tup ku kod Mi nis -
tar stva trgo vi ne i tu ri zma RS.
In spe kto ri su ju ~e u ci je loj BiH nas ta vi li pre -
kju ~e za po ~e tu kon tro lu ba na ka, a akci ja je usli -
je di la na kon an ga `ma na i ocje ne om bud smana za
za {ti tu po tro {a ~a BiH da je bi lo kr{e nja za ko na u
po je di nim ban ka ma ko je su na kna dno di gle ka -
ma te na ve} odo bre ne kre di te.
Akci ja in spe kto ra usli je di la je na -
kon ve li kog bro ja pri tu `bi gra |a na zbog po di za -
nja ka ma tnih sto pa, po naj vi {e na kre di te s
pro mje nji vom ka ma tom. Pre ma ra ni jim izja va ma
iz ins pe kci ja, pri tu `be gra |a na na po di za nje ka -
ma tnih sto pa odno se se na ~e ti ri do pet na jve }ih
ba na ka u BiH.
Pri je nje om bud sman za za {ti tu
po tro {a ~a Dra gan Do ko iz dao je 16 pre po ru ka i
smjer ni ca ban ka ma ka ko bi svo je po slo va nje us -
kla di le sa za ko nom, me |u os ta lim i da ka ma tne
sto pe vra te na prvo bi tni ni vo ili ih za dr`e na pos -
to je }em ni vou. Iz ja{ nja va ju }i se o pre po ru ka ma,
sa mo dvi je ban ke - Uni Cre dit i Ra if fe isen - izja -
vi le su da pri hva ta ju vra }a nje po di gnu tih ka ma -
tnih sto pa uko li ko bu de us ta nov lje no da su
pre kr{e na pra va po tro {a ~a.Ban ke kod ko jih bu du
uo~e ne ne pra vil nos ti su o~a va ju se s ka zna ma od
2.500 do 5.500 KM po ugo vo ru.
Op {ti na tra `i
no vac za "Ma gli}"
FO ^A - Op {ti na Fo ~a us ko ro }e odlu ~i ti na ko ji na ~in }e fi nan si -
ra ti ku po vi nu di je la imo vi ne fo ~an skog pre du ze }a "Ma gli}" u ste -
~a ju vri je dnu {est mi li ona KM, izja vio je ju ~e Zdrav ko Krsma no vi},
na ~el nik op {ti ne Fo ~a.
Krsma no vi} je is ta kao da ima ju rok od 90 da na za upla tu nov ca, a da
za mje sec da na mo ra ju upla ti ti 50.000 KM de po zi ta.
"No vac }e mo obe zbi je di ti bi lo sred stvi ma iz Ra zvoj nog pro gra ma RS,
bi lo emi si jom ob ve zni ca ili kre di tnim za du `e njem kod In ves ti ci ono-ra -
zvoj ne ban ke RS u izno su od se dam mi lio na KM. Ako bu de bi lo ko jih
pro ble ma mi }e mo sa stra te {kim par tne ri ma tra `i ti dru go rje {e nje", is ti ~e
Krsma no vi}.
D.V.
Tr`i {na in spe kci ja RS po dni je la pre kr{aj ne na lo ge
pro tiv Uni Cre dit i Ra if fe isen ban ke Ba nja lu ka
Prve ka zne za ban ke
zbog po ve }a nja ka ma ta
ulo `e no je 4,5 mi li ona ma ra ka, a cilj nam je da do kra ja ove
go di ne pos tro je nje sa dro bi li cim do bi je i svo ju ha lu, ka ko bi
ci je li sis tem bio za {ti }en od vre men skih ne pri li ka", re kao je
Kne `e vi}. Do dao je da je pre dvi |e no da no vo pos tro je nje u
Omar skoj proi zve de i usi tni 300 to na ru de na sat.
"Ze ni ~koj `e lje za ri smo ve} ispo ru ~i li prve to -
ne ru de iz Omar ske. Sa da tra `e is klju ~i vo si tni ju ru du, ko ju
mi go to vo da i ne ma mo na za li ha ma. Upra vo }e nam no vo
pos tro je nje omo gu }i ti da u no vim uslo vi ma ra da vi {e od 80
od sto proi zvo dnje us mje ri mo na si tnu ru du u kon cen tra tu
ka ko bismo za do vo lji li zah tje ve na {ih ku pa ca", ka zao je
Kne `e vi}. Je la ~a je is ta kao da su mon ti ra njem ter ci jar ne
dro bi li ce u ru dni ku u Omar skoj od go vo ri li zah tje vi ma i po -
tre ba ma ku pa ca ru de.
"To nas ohra bru je jer su prve ko li ~i ne usi tnje ne ru de iz
Omar ske ve} ot pre mlje ne u Ze ni cu, {to zna ~i da smo se pri -
lago di li no vim zah tje vi ma na tr`i {tu. U to ku ove go di ne ze -
ni ~koj `e lje za ri smo ispo ru ~i li 200.000 to na `e lje znog
kon cen tra ta ru de. Po tre be za si tnom ru dom ima ju i os ta le
`e lje za re ko je mi op slu `u je mo, ta ko da je in ves ti ci ja u ter ci -
jar nu dro bi li cu po tpu no is pla ti va", is ta kao je Je la ~a.
Pri je dor ska kom pa ni ja je u prva ~e ti ri mje se ca ove go -
di ne `e lje za ra ma "Ar ce lor Mit ta la" u ^e {koj i Polj skoj ot -
pre mi la 100.000 to na ru de.
In spe kto ri ut vrdi li
ne pra vil nos ti kod po di za nja
ka ma ta kod ~e ti ri kre di ta
Na jav |je na re or qa n| za c| ja
po s|o va nja Ar ce |or M|t ta |a ne ce
do t| ca t| tvor n| cu u Ze n| c|. ko ja ce
os ta t| u sas ta vu odje |je nja Lonq
Oar bon Euro pe sa sje d| stem u
Lu ksem bur qu. za je dno s pro| zvo -
da •| ma re bras toq be ton skoq •e || -
ka | z|ce. |zja v| |a je D| ja na
Boz|c-Srda no v|c. por tpa ro| Ar ce -
|or M|t ta |a Ze n| ca.
Pe or qa n| za c| ja ce. me du t|m.
obu hva t| t| dru qu Ar ce |or M|t ta |o -
vu ze|je za ru na t|u ne ka das nje
Ju qo s|a v| je u Ma ke do n| j|. ko ja ce
za je dno s trqo v|n sk|m pred sta -
vn|s tvom Ar ce |or M|t ta |a u Tur skoj
ubu du ce po s|o va t| u sas ta vu no -
voq cen tra za ko or d| na c| ju u ju -
qo |s to •noj Evro p| sa sje d| stem u
ru mun skom qra du Ga |a c|. qdje
se na |a z| oqra nak ove mu| t| na c| -
ona| ne kom pa n| je. (Ze da)
Re or ga ni za ci ja
po slo va nja
"Ar ce lor Mit ta la"
po la ko po pu {ta
"Ar ce lor Mit tal" u rad
pus tio ter ci jar nu dro bi li cu
ru de vri je dnu 4,5 mi li ona KM
Ula ga nje u ter ci jar nu dro bi li cu
ru de po tpu no is pla ti vo
F
O
T
O

N
N
22 tsjkfeb!3. 6. 2009. Ekonomija
Opa da
broj tu ris ta
u Gr~koj
ATI NA - Broj tu ris ta ko ji su u
prva ~e ti ri mje se ca sle tje li na
gr~ke aero dro me sma njen je za
7,3 od sto u odno su na is to vrije -
me pro {le go di ne, sa op {tio je
Gr~ki in sti tut za tu ris ti ~ka is tra -
`i va nja (ITEP), na vo de }i kao ra -
zlog sma nje nja glo bal nu
eko nom sku kri zu.
Pre ma po da ci ma ITEP-a,
Gr~ku je u prva ~e ti ri mje se ca
ove go di ne po sje ti lo 1,16 mi li -
ona tu ris ta, u po re |e nju sa 1,25
mi li ona u is to vrije me la ni. Broj
stra na ca je po ve }an sa mo u apri -
lu (8,7 od sto), za hva lju ju }i us -
kr{njim pra zni ci ma. Re zul tat je,
ipak, bo lji ne go {to se o~e ki va lo,
ali su ne ke des ti na ci je dras ti ~no
po go |e ne kri zom - po put os trva
San to ri ni u Egej skom mo ru,
gdje je broj tu ris ta opao za ~ak
70 od sto na go di{ njem ni vou.
Po da ci sa aero dro ma su re le van -
tni jer, pre ma po da ci ma ITEP-a,
naj ve }i pro ce nat stra nih tu ris ta u
Gr~ku sti `e avi oni ma.
Tu ri zam obe zbje |u je go to vo
pe ti nu bru to dru{ tve nog proi -
zvo da Gr~ke, vrije dnog 250 mi -
li jar di evra. (Re uters)
[vaj car ska
za ga zi la
u re ce si ju
BERN - [vaj car ska je zva ni ~no
za ko ra ~i la u re ce si ju u prvom
ovo go di{ njem tro mje se ~ju ka da
je nje na pri vre da za bi lje `i la pad
od 0,8 od sto u po re |e nju s pret -
ho dnim kvar ta lom.
Na go di{ njem ni vou {vaj car ski
BDP je u prvom tro mje se ~ju ove
go di ne za bi lje `io jo{ i o{ tri ji pad
u vi si ni od 2,4 od sto. Pre ma po -
da ci ma {vaj car skog Mi nis tar stva
pri vre de, bru to do ma }i proi zvod
(BDP) te ze mlje u po slje dnjem
tro mje se ~ju 2008. uma njen je
0,3 od sto, ~i me je [vaj car ska za -
pa la u re ce si ju ko ja se de fi ni {e
kao dva kvar ta la pa da BDP-a za -
re dom.
"Ne ga ti vni pri tis ci do la ze
ugla vnom iz trgo vi ne s inos tran -
stvom uz pad izvo za od 5,4 od -
sto", sa op {ti lo je Mi nis tars tvo
pri vre de. (Bu si ness)
Ki na po dr`a va
SAD u bor bi
pro tiv kri ze
PE KING - Ame ri ~ki mi nis tar
fi nan si ja Ti mo ti Gaj tner izja vio
je ju ~e u Pe kin gu da je na i{ao na
sna `nu po dr{ku ki nes kih zva ni -
~ni ka za stra te gi ju SAD u bor bi
sa svjet skom eko nom skom kri -
zom.
Gaj tner ka `e da su to kom raz -
go vo ra ki nes ki zva ni ~ni ci vi dje li
po tre bu agre si vnog nas tu pa u
po kre ta nju eko nom skog ras ta i
sta bi li za ci ji ban kar skog sis te ma,
~ak i ako to u krat kom ro ku zna -
~i po di za nje bu d`et skog de fi ci ta.
Opas ka ki nes kog pre mi je ra
Ve na \i abaoa u mar tu pro {le
go di ne uzbur ka la je fi nan sij ska
tr`i {ta svije ta ka da je re kao da je
Ki na za bri nu ta zbog brzog ras ta
ame ri ~kog bu d`et skog ma njka.
Ki na je naj ve }i po sje dnik ob ve -
zni ca ame ri ~kog Mi nis tar stva fi -
nan si ja.
Sa 784 mi li jar de do la ra u ob -
ve zni ca ma, {to je oko 10 pro ce -
nata ja vnog du ga SAD, Ki na je
naj ve }i ame ri ~ki kre di tor, a na
taj po lo `aj je do {la pro {le je se ni
ka da je pres ti gla Ja pan. (AP)
Me du na ro dn| mo ne tar n| íond
(MMF) sa op st|o je da ce u Pu -
s| j| pad bru to drus tve noq pro| -
zvo da (BDP) za ovu qo d| nu b| t|
6.5 od sto. a ne sest od sto ka ko
je ra n| je pro qno z| rao. MMF pro -
cje nju je da ce 2010. do c| do
sta qna c| je rus ke pr| vre de. |ako
je pret ho dna pro cje na b| |a da
ce os tva r| t| rast za 0.5 od sto.
REVIZOR
Zva n| •n| c| Ju zne Ko re je |
Aso c| ja c| je ze ma |ja ju qo |s to -
•ne Az| je (ASE AN) po tp| sa || su
uqo vor o po ve ca nju me du so -
bn|h u|a qa nja. ko j| do pu nju je
ra n| je sk|o p|je n| spo ra zum o
s|o bo dnoj trqo v| n|. Üqo vor
omo qu ca va |n ves t| to r| ma |z
Ju zne Ko re je |a ks| pr|s tup trz| -
st| ma ze ma |ja ASE AN-a.
"Ryana ir" u mi nu su
169 mi li ona evra
DA BLIN - Ir ski nis ko bu d`e tni avio-pre vo znik "Ryana ir" obja vio je
ju ~e da je u po slo vnoj go di ni ko ju je za vr{io 31. mar ta imao gu bi tak
od 169 mi li ona evra, zbog ve }ih iz da ta ka za go ri vo i pa da vrije dnos ti
udje la u ri val skoj kom pa ni ji "Air Lin gus".
Kom pa ni ja je u pret ho dnoj go dni po slo va la s pro fi tom od 481 mi li on
evra. Pro {le go di ne "Ryana ir" je za pao u gu bit ke uprkos ras tu go di{ nje pro -
da je za 8,4 od sto na 2,49 mi li jar di evra. "Ryana ir" je sa op {tio da su iz da ci
za go ri vo po ra sli na 1,26 mi li jar di evra, sa 791,1 mi li ona evra u pret ho dnoj
go di ni, te da su bi li pri mo ra ni da otpi {u vrije dnost nji ho vih 29,8 od sto akci -
ja u "Air Lin gu su" za jo{ 222 mi li ona evra, na kon {to je pa la ci je na akci ja
tog pre vo zni ka. Ka da se ne bi uzi ma le u ob zir po slje di ce otpi sa na osno vu
pa da vri je dnos ti akci ja "Air Lin gu sa", "Ryana ir" je po slo vao s pro fi tom od
105 mi li ona evra. Iz vr{ni di re ktor "Ryana ira" Maj kl O'Li ri o~e ku je da }e
pro fit kom pa ni je u te ku }oj fis kal noj go di ni bi ti izme |u 200 i 300 mi li ona
evra, za hva lju ju }i ne {to po vo ljni jem kre ta nju cije ne go ri va i po ku {a ji ma da
se ni `im cije na ma ka ra ta pri vu ~e ve }i broj pu tni ka. (Agen ci je)
Re kor dan broj
ne za po sle nih u EU
[pa ni ja bi lje `i
pad ne za po sle nos ti
MA DRID - [pa ni ja je u ma ju za bi lje`ila prvi pad ne za po sle nos ti na
mje se~nom ni vou u po slje dnjih vi {e od go di nu, a broj ne za po sle nih
sma njen je za 24.741, po da ci su {pan skog Mi nis tar stva za po{ lja va nja.
U ma ju je u [pa ni ji bi lo ne za po sle no 3,62 mi li ona lju di, a ova ze mlja ima
naj vi {u sto pu ne za po sle nos ti u EU na kon {to ju je te {ko po go di la glo bal na
eko no mska kri za. Sto pa ne za po sle nos ti u toj ze mlji se za sa mo go di nu vi {e
ne go udvos tru~ila. (Bu si ness)
Ame ri ~ki gi gan ti
pri ku plja ju ka pi tal
NJU JORK - Ame ri ~ka ban ka JPMor gan
Cha se i kom pa ni ja "Ame ri can Express" obja vi li
su pla no ve o pro da ji akci ja ka ko bi udo vo lji li no -
vim pra vi li ma Upra ve fe de ral nih re zer vi (Fed) za
ban ke i kom pa ni je ko je su pri mi le dr`a vnu po mo}.
No va pra vi la Fe da pri mo ra va ju te kom pa ni je i
ban ke na pri ku plja nje do da tnog nov ca na tr`i {ti ma
akci ja ka ko bi do bi le ze le no svje tlo za vra}anje po -
mo}i ko ju su do bi le od Vla de.
Dru ga po ve li~ini ame ri~ka ban ka po vi -
si ni de po zi ta JPMor gan Cha se spre ma se da pro da pet
mi li jar di do la ra vri je dne akci je. "Ame ri can Express",
dru ga po ve li ~i ni kar ti~ar ska kom pa ni ja u ze mlji po
pro me tu, pri ku pi}e na is ti na ~in do 575 mi li ona do la -
ra. One se na la ze me|u de vet kom pa ni ja ko je su po zi -
ti vno oci je nje ne u sklo pu pro {lo mje se~ne obja ve
re zul ta ta "tes to va na stres", spro ve de nih me|u 19 naj -
ve}ih fi nan sij skih kom pa ni ja u SAD. JPMor gan Cha se
i "Ame ri can Express" se ni su na {le na lis ti kom pa ni ja
ko ji ma je po tre ban do da tni no vi ka pi tal ka ko bi op sta -
le u uslo vi ma nas tav lje nih pri vre dnih po re me}aja to -
kom na re dne dvi je go di ne, a taj stan dard su pos ta vi li
Fed i Mi nis tar stvo fi nan si ja. Fed je ipak do dao jo{ je -
dan zah tjev, us tra ju}i na to me da ~ak i kom pa ni je s
bo ljom izve dbom mo ra ju pri ku pi ti do da tan no vac pri -
je ne go {to vra te po mo} dr`avi.
JPMor gan Cha se `eli da vra ti 25 mi li jar -
di do la ra do kra ja ju na, a "Ame ri can Express" na mje -
ra va da za po~ne ot kup 3,4 mi li jar de do la ra vri je dnih
po vla {te nih akci je ko je su tre nu tno u vla sni{ tvu ame -
ri~ke vla de. (Blo om berg)
JPMor gan Cha se spre ma
se da pro da pet mi li jar di, a
"Ame ri can Express" 575 mi li ona
do la ra vri je dne akci je
DE TRO IT - Ame ri ~ki "Ge -
ne ral Mo tors", ne ka da naj ve }i
proi zvo |a~ auto mo bi la na svije tu,
u prvom da nu od ka da je stav ljen
pod za {ti tu od ban kro ta, za tra `io
je od Ste ~aj nog su da u Nju jor ku
do zvo lu da ot ka `e za kup se dam
po slo vnih avi ona i iznaj mlji va nje
je dnog han ga ra na aero dro mu u
De tro itu.
"Iznaj mlji vanje avi ona i han ga -
ra ni je ne op ho dno ni ti ima vrije -
dnost za po slo vne akti vnos ti ili u
pro ce su pro da je", sop {ti la je Upra va
"Ge ne ral Mo tor sa".
Biv {i iz vr{ni di re ktor
"Ge ne ral Mo tor sa" Rik Va go ner,
ko ji je u mar tu bio pri nu |en da se
po vu ~e sa tog mjes ta, pos tao je sim -
bol pro pa le ame ri ~ke auto-in dus tri je
pro {le go di ne ka da je, za je dno sa
gru pom di re kto ra, le tio za Va {in -
gton po slo vnim avi onom da bi tra -
`io Vla di nu fi nan sij sku po dr{ku. Taj
po tez na i{ao je na `es to ku kri ti ku,
ne sa mo ama ri ~kih zva ni ~ni ka, ne -
go i za po sle nih u pre za du `noj kom -
pa ni ji. Ka da su se Va go ner i os ta li
di re kto ri "Ge ne ral Mo tor sa" u fe -
bru aru po no vo sre li s Vla di nim pre -
ds ta vni ci ma, le tje li su re do vnim
li ni ja ma.
"'Ge ne ral Mo tors' je ne uspje -
{no pro {le go di ne po ku {a vao da ot -
ka `e je dan broj avi ona uze tih na
li zing", izja vio je Tom Vil kin son,
por tpa rol kom pa ni je.
Vo de }i ame ri ~ki proi -
zvo |a~ vo zi la okon ~ao je mi nu le
go di ne 77-go di{ nju vla da vi nu kao
naj ve }i proi zvo |a~ auto mo bi la na
svije tu i zbog dras ti ~nog pa da pro -
da je bio pri nu den da u po ne dje ljak
za tra `i sud sku za {ti tu od li kvi da ci je.
To je naj ve }i ban krot u is to ri ji ame -
ri ~ke in dus tri je i dru gi u auto-se kto -
ru ove go di ne na kon {to se na taj
ko rak ra ni je odlu ~io i "Chrysler".
"Ge ne ral Mo tors" na mje ra va
da u pe ri odu dok tra je ste ~aj ni pos -
tu pak for mi ra no vu, ma nju i efi ka -
sni ju kom pa ni ju u pe ri odu do 60 do
90 da na, uz po mo} svo jih ame ri ~kih
fa bri ka "Ca dil lac", "Che vro let",
"Bu ick" i GMC. Kom pa ni ja }e za -
tvo ri ti de set fa bri ka i otpus ti ti
21.000 ra dni ka u SAD, a o~e ku je se
da }e bi ti uga {e ne ro bne mar ke pon -
ti jak, ha mer, sa turn i sab, ako se u
me |u vre menu ne pro na |u nji ho vi
kup ci, dok }e evrop ske ope ra ci je
"Ge ne ral Mo tor sa" pre uze ti aus trij -
sko-ka nad ski proi zvo |a~ auto -di je -
lo va "Ma gna".
Azij sko po slo va nje
"Ge ne ral Mo tor sa" ne }e bi ti po go |e -
no ban krot stvom kom pa ni je. Ame ri -
~ki proi zvo |a~ auto mo bi la ne
odus ta je od pla no va za otva ra nje no -
vih fa bri ka u Ki ni, Taj lan du i In di ji
uprkos to me {to za tva ra po go ne u
SAD.
"'Ge ne ral Mo tors' }e ra di ti nor -
mal no na azij skim tr`i {ti ma, ko ja
pru `a ju mo gu }nost ras ta", izja vio je
pred sje dnik "Ge ne ral Mo tor sa" za
Azij sko-pa ci fi ~ku re gi ju Nik Rej li.
"Ge ne ral Mo tors" ra ~u na da }e
u pe ri odu dok tra je ste ~aj ni pos tu -
pak bi ti u sta nju da se res tru ktu ri ra
uz po mo} do da tnih 30 mi li jar di do -
la ra iz dr`a vne ka se. Ame ri ~ka vla -
da, ko ja }e pos ta ti ve }in ski vla snik
BRI SEL - Sto pa ne za po sle nos ti
u 16 ze ma lja ko je ko ris te evro u
apri lu je po ra sla na 9,2 od sto, {to
je njen naj vi {i ni vo u po slje dnjih
de set go di na, sa op {ti la je evrop -
ska agen ci ja za sta tis ti ku "Euros -
tat".
To kom apri la {i rom evro zo ne bez
po sla je os ta lo 396.000 lju di, ~i me
je pre |e na sto pa od de vet od sto i sa -
da se na la zi na naj vi {em ni vou od
sep tem bra 1999. go di ne. U ci je loj
EU sto pa ne za po sle nos ti je u apri lu
po ra sla na 8,6 od sto, {to je po rast u
po re |e nju sa 8,4 od sto ko li ko je
izno si la u mar tu. "Euros tat" pro cje -
nju je da je 20,825 mi li ona lju di u
EU, uklju ~u ju }i i 14,579 mi li ona u
evro zo ni, bi lo ne za po sle no u apri lu.
Sta tis ti ka po ka zu je i da proi zvo -
dni se ktor evo zo ne nas tav lja da sla -
bi, ali je maj ski pad bio naj bla`i od
no vem bra pro {le go di ne. In deks
me nad`era na ba ve evro zo ne za
proi zvo dni se ktor, ko jeg sas tav lja
gru pa ci ja za pri ku plja nje i is tra`iva -
nje po da ta ka "Mar kit", u ma ju je
po ras tao na 40,7 bo do va, s 36,8 bo -
do va za bi lje`enih u apri lu. Rast za
3,9 bo do va naj ve}i je ot kad je
po~elo bi lje`enje tog in de ksa u ju nu
1997. go di ne. Vri je dnos ti ma nje od
50 bo do va ozna~ava ju pad pri vre -
dnih akti vnos ti. (AFP)
Ame ri ~ka kom pa ni ja u akci ji ve}
"Ge ne ral
pro da je
Kom pa ni ja
ot ka zu je
za kup avi ona
i han ga ra
ko ji im ni su
ne op ho dni
za po slo vne
akti vnos ti
ili u pro ce su
pro da je
Ka ko ce |z q|e da t| Ge ne ra| Mo tors | ka ko íun kc| on| se drza -
vna |n ter ven c| ja u rez|j| Ba ra ka Oba me uve || ko za v| s| od Bra ja na De -
sea. 31-qo d|s njeq ap so| ven ta pra va | Oba m| noq po se bnoq
po mocn| ka za eko nom sku po || t| ku.
De se ka ze da je b|o sa mo •|an t| ma za ame r|•ku auto-|n dus tr| ju.
a dru q| za nje qa tvrde da je | da nas je dan od naj q|a sn| j|h u na ju vjer -
|j| v| j|h u•e sn| ka sas ta na ka na ko j| ma se od|u•|va |o o su db| n|
Ohrys|e ra | Ge ne ra| Mo trsa. Üpra vo nje qo v| pro ra•un|. ko j| su do -
ka z| va || da ce pro past auto kom pa n| ja |ma t| vece po sre dne tro sko ve
ne qo sto b| ko sta |a nj| ho va sa na c| ja. okre nu || su Oba m| no m|s |je nje
pre ma drza vnoj po moc|. |ako je od po•et ka zva n| •n| stav ame r| •koq
pred sje dn| ka b|o v| se sk|on || kv| da c| j|. De se je |zbo r|o | po bje du za
drza vnu po moc | odo bre nje Fl AT-u za pre uz| ma nje Ohrys|e ra.
Su dbi nu kom pa ni je
kro ji ap sol vent pra va
3. 6. 2009. tsjkfeb 23 Ekonomija
LJU BLJA NA - Na jo zbi ljni ji
ku pac slo ve na ~kog trgo va ~kog
lan ca "Mer ca tor" je ita li jan ska
trgo va ~ka kom pa ni ja "Co op".
Po zi va ju }i se na ne ime no va ne
izvo re, me di ji u Slo ve ni ji na vo de
da je pred sje dnik Upra ve slo ve na -
~ke Uni Cre dit ban ke Fran ce Ar har
upo znao dr`a vni vrh s na mje rom
da od "In fond Hol din ga", ko ji je u
ve }in skom vla sni{ tvu "Pi vo var ne
La {ko", ot ku pi 12,5 od sto akci ja
"Mer ca to ra", a to li ki udio bi s kre -
di tom Uni Cre di ta ku pio i hrvat ski
bi zni smen Bran ko Ro gli}, vla snik
ko ma ni je "Or bi co". U po za di ni
po sla naj vje ro va tni je, ka ko se na -
vo di, sto ji for mi ra nje ve }in skog
pa ke ta akci ja iz vi {e izvo ra, ko ji bi
na kra ju za vr{io u ru ka ma je dnog
od stra nih trgo va ~kih la na ca. Kao
na jo zbi ljni ji ku pac se na vo di ita li -
jan ska kom pa ni ja "Co op", ko ja je
po ~et kom go di ne pre uze la ten der -
sku do ku men ta ci ju za ku po vi nu
po lo vi ne "Mer ca to ra".
Ako bi do {lo do do go vo ra "Pi -
vo var na La {ko" bi izbje gla pro da -
ju 12 pro ce na ta "Mer ca to ra" i oko
pe ti ne svo jih akci ja. Da nas, na -
ime, is ti ~e kre dit, ko ji je "In fond
Hol ding" uzeo kod No ve Lju -
bljan ske ban ke za ko ji je za lo `io
po me nu te har ti je od vrije dnos ti i
po slje dnjih mje se ci ni je uspio da
obe zbije di no ve izvo re fi nan si ra -
nja ka ko bi is pla tio kre dit.
Uprkos upo zo re nju ru ko vod -
stva "Mer ca to ra" o {te ti, ko ju bi
slo ve na ~koj pri vre di na nije la pro -
da ja tog trgo va ~kog lan ca stra noj
kom pa ni ji, ni je is klju ~e no da po
po me nu tom sce na ri ju "Mer ca tor"
na kra ju za vr{i u ru ka ma stra na -
ca. (Dne vnik)
"Co op"
po ~et kom go di ne
pre uzeo ten der sku
do ku men ta ci ju za
ku po vi nu po lo vi ne
"Mer ca to ra"
NEZVANI^NO
Ita li jan ski "Co op"
naj bli `i "Mer ca to ru"
Sve bo lje pri li ke u pri vre di SAD
VA [IN GTON - U in dus tri ji SAD to kom
ma ja je za bi lje `en skro man opo ra vak i
uspo ra va nje pa da proi zvo dnje, pe ti mje sec
uzas to pno, dok su po tro {a ~ki iz da ci to kom
apri la sa mo ne zna tno sma nje ni, {to je no vi
do kaz da du bo ka re ce si ja u SAD je nja va.
In deks ame ri ~kog In sti tu ta za uprav lja nje
ispo ru ka ma akti vnos ti do ma }ih fa bri ka po ve -
}an je u ma ju na 42,8 po ena, sa 40,1 po ena
pret ho dnog mje se ca, {to je bio naj bo lji po ka za -
telj od sep tem bra pro {le go di ne.
Vrije dnost in de ksa ispod 50 po ena uka zu -
je, me |u tim, na sma nje nje in dus trij ske akti -
vnos ti.
Po da ci ame ri ~kog Mi nis tar stva
trgo vi ne su po ka za li da su po tro {a ~ki iz da ci u
apri lu sma nje ni 0,1 od sto u odno su na mart,
ma nje od tr`i {nih o~e ki va nja, po slije pa da od
0,3 pro cen ta to kom pret ho dnog mje se ca. Tro -
{ko vi za gra |e vin ske pro je kte su is to vre me no
po ve }a ni 0,8 od sto, {to je naj ve }i po rast od av -
gus ta pro {le go di ne.
"Ovi po da ci pru `a juja san si gnal da
je naj go re u ame ri ~koj pri vre di iz gle da iza nas",
ocije nio je eko no mis ta kom pa ni je "Mo ody's"
D`o zef Bru se las, do dav {i da su, uz zna ke sta bi li -
za ci je tr`i {ta ra da, po ~e li da se po jav lju ju svi ne -
op ho dni ele men ti za opo ra vak ame ri ~ke pri vre de
u dru goj po lo vi ni go di ne. (Re uters)
"Go re nje" kup ci ma
pla }a stru ju
VE LE NJE - Fa bri ka bije le te hni ke "Go re nje" iz Ve le nja po ~e la je
ne obi ~nu mar ke tin {ku akci ju u sklo pu ko je }e u ju nu i ju lu kup ci ma
nje nih apa ra ta za do ma }in stvo po klo ni ti 500 ki lo vat-~a so va elek tri -
~ne ener gi je.
"Go re nje" akci ju spro vo di za je dno s trgov cem elek tri ~ne ener gi je i elek -
trodis tri bu te rom "Gen-1", a va `i sa mo za kup ce ve li kih ku }nih apa ra ta.
Po klo nje na stru ja tre ba lo bi da bu de do vo ljna za dvo go di{ nji rad pro sje -
~nog fri `i de ra, za mrzi va ~a, {po re ta ili ma {i ne za pra nje ve {a. Na na ve de nu
akci ju "Go re nje" se odlu ~i lo ka ko bi ubla `i lo po slje di ce eko nom ske kri ze
ko ja uti ~e na pro da ju nje nih ro bnih mar ki. Kom pa ni ja ne na vo di da li se
po me nu ta akci ja odno si sa mo na kup ce na te ri to ri ji Slo ve ni je. (Be ta)
Ku po vi na zla ta
na auto ma tu
FRAN KFURT - Nje ma ~ka fir ma "TG Gold Su per-Mar kt" pos ta -
vi }e {i rom ze mlje oko 500 auto ma ta za ku po vi nu zla ta na zva nih
"Gold to Go" (Zla to za po ni je ti), ka ko bi za do vo lji la ras tu }u po tra` -
nju za tim ple me ni tim me ta lom me |u obi ~nim lju di ma.
"To je pra va stvar za stra te {ke in ves ti ci je u ple me ni te me ta le", izja vio je
pri li kom pred stav lja nja auto ma ta {ef kom pa ni je To mas Gaj sler, do da ju }i
da bi u zla to sva ko tre ba lo da ulo `i izme |u pet i 15 od sto svo jih li kvi dnih
sred sta va. Prvi auto mat fir ma je pos ta vi la na `e lje zni ~koj sta ni ci u Fran -
kfur tu, a na tu ide ju do {la je jer Nijem ci ~ak 15 od sto svo je imo vi ne ~u -
va ju u zla tu. U prvom tro mje se ~ju ove go di ne u Nje ma ~koj je pri va tnim
li ci ma pro da to 59 to na zla tnih po lu ga i zla tni ka, ~e ti ri pu ta vi {e ne go u is -
tom pe ri odu la ni. Auto mat iz gle da kao zla tna ci gla, ve li ~i ne je te le fon ske
go vor ni ce, a cije na zla ta ko je se u nje mu pro da je u po tpu nos ti pra ti kre ta -
nje cije na te ro be na tr`i {tu. Ko ri sni ci mo gu da ku pe je dan, pet ili de set
gra ma zla ta i da pla te go to vi nom ili kar ti com. (Re uters)
prvog da na na kon pro gla {e nja ban kro ta
Mo tors"
imo vi nu
Ge ne ra| Mo tors sa op st|o
je da po dno se nje za htje va za
ban krot ne ce ut| ca t| na spon zor -
stvo Z|m sk|h o||m p|j sk|h |qa ra u
van ku ve ru 2010. qo d| ne. Ame r| -
•ka kom pa n| ja je obe ca |a or qa n| -
za to r| ma lqa ra v| se od 60 m| || ona
do |a ra od •e qa 12 m| || ona u ke -
su. dok se os ta tak odno s| na do -
pre ma nje auto mo b| |a | ka m| ona.
Ü Ge ne ra| Mo tor su n| su ze |je ||
da ot kr| ju ko || ko nov ca su or qa n| -
za to r| vec do b| || | ko || ko tre ba da
|m da ju. a|| su pot vrd| || da ne k|
d|je |o v| spon zor skoq uqo vo ra.
uk|ju •u ju c| | vo z| |a. n| su |spu nje n|.
Or qa n| za to r| O||m p| ja de re k|| su
da su uvje re n| da ce Ge ne ra|
Mo tors |spu n| t| spon zor ske oba -
ve ze.
Os ta ju spon zo ri
Oli mpi ja de
Od 8. ju na Ge ne ra| Mo -
tors | ne ka da naj ve ca ame r| •ka
ban ka O| t| qro up v| se nece b| t| u
sas ta vu naj po zna t| jeq svjet skoq
ber zan skoq |n de ksa Dow Jo nes
|n dus tr| a| ave ra qea. Ümjes to nj|h
medu 30 naj vazn| j|h ame r|•k|h
akc| ja u|a ze O|s co Systems |
Tra ve |ers Oom pa n| es. To je ep| -
|oq pro q|a se nja ban kro ta Ge ne -
ra| Mo tor sa | du qo traj ne kr| ze u
O| t| qro upu. ko ja ne b| op sta |a bez
|z da sne drza vne po moc|. O| je na
akc| ja Ge ne ra| Mo tor sa pa |a je
na sa mo 75 cen t|. sto je naj n|za
vr| je dnost jos od ve || ke de pre s| -
je. a O| t| qro upa se po s|je dnj|h
mje se c|. na kon sto je b| |a |spod
do |a ra. po pe |a na tr| do |a ra.
"Ge ne ral
Mo tors" i
Ci ti gro up
izba ~e ni iz
Dow Jo ne sa
tor sa'. Ni je mi na mje ra da uprav ljam
'Ge ne ral Mo tor som'", re kao je ame ri ~ki
pred sje dnik Ba rak Oba ma i do dao da je
je di ni cilj Vla de da vra ti "Ge ne ral Mo -
tors" na no ge i on da se brzo po vu ~e
pro da jom svog udje la.
SAD pro la ze kroz naj ve }u na ci ona -
li za ci ju u vrije me mi ra. Vla da je i ra ni je
uzi ma la udio u `e lje zni ca ma, ~e li ~a na -
ma, ru dni ci ma uglja i ne kre tni ne pod za -
plje nom, ali ugla vnom u vrije me ra to va.
Ve }i na na ci ona li za ci ja je bi la pri vre me -
na, ali se je dna odr`a la - slu ~aj pu tni ~ke
`e lje zni ce "Am trak". (Agen ci je)
"Ge ne ral Mo tor sa", na mje ra va da kom -
pa ni ju pos ta vi na no ge u ro ku od tri
mje se ca, {to je kra }i pe ri od ne go {to je
to za ko nom do zvo ljno.
"Mi dje lu je mo kao ne vo -
ljni akci ona ri za to {to je to je di ni na ~in
da po mo gne mo opo rav ku 'Ge ne ral Mo -
Ovo je ja san si gnal da je
naj go re u ame ri ~koj pri vre di
iz gle da iza nas, ka `e
eko no mis ta "Mo ody'sa"
"Ge ne ral Mo tors"
}e ra di ti nor mal no
na azij skim
tr`i {ti ma
Po ~e lo pos pre ma nje
u "Ge ne ral Mo tor su"
FO TO AFP
24 tsjkfeb!3. 6. 2009. Ekonomija
Ka mi on d`i je iz
Me ksi ka tu `e SAD
ME KSI KO SI TI - Me ksi ~ke ka mi on d`i je tu `i le su SAD, tra -
`e }i od {te tu od {est mi li jar di do la ra, zbog odbi ja nja Va {in gto na
da im do zvo li da pre vo ze te ret ame ri ~kim pu te vi ma, sa op {ti lo
je me ksi ~ko Na ci onal no udru `e nje pre vo zni ka te re ta (Ca na -
car).
Ca na car tvrdi da im to omo gu }a va Ugo vor o slo bo dnoj trgo vi ni u
sje ver noj Ame ri ci (NAF TA), a da je zbog nje go vog kr{e nja svih
oko 4.500 kom pa ni ja ko je udru `e nje oku plja po tpi sa lo tu `bu pro tiv
SAD.
SAD su se ugo vo rom NAF TA, ko ji su po tpi sa li i Me ksi ko i Ka -
na da, oba ve za le da do zvo le me ksi ~kim ka mi oni ma da vo ze ame ri -
~kim dru mo vi ma od 1995. go di ne.
Me ksi ~ke tran spor tne fir me su, me |u tim, do bi le pra vo da sao bra -
}a ju sa mo us kim po ja som uz gra ni cu, zbog ja kog pro tiv lje nja ame -
ri ~kih sin di ka ta i po tro {a ~kih gru pa, ko ji sma tra ju da su stan dar di
be zbje dnos ti u su sje dnoj ze mlji ne do vo ljno stro gi.
Sud NAF TA je 2001. go di ne pre su dio da su SAD pre kr{i le ugo -
vor ogra ni ~a va ju }i me ksi ~ke ka mi one na uzak po jas du` gra ni ce
dviju ze ma lja, ali je Me ksi ko ta da odlu ~io da ne pri bje gne san kci -
ja ma. Pre ma odre dba ma tros tra nog ugo vo ra, kom pa ni je mo gu da
tu `e dr`a ve po tpi sni ce NAF TA uko li ko sma tra ju da su o{te }e ne
nji ho vom po liti kom. (Re uters)
Sku pa naf ta
bi ugro zi la
pri vre du
VA [IN GTON - Ame ri ~ki mi -
nis tar ener ge ti ke Sti ven ^u je
izja vio da te ku }i skok cije ne si ro -
ve naf te odra `a va po bolj {a nje
sta nja pri vre de, {to }e do ves ti do
ras ta tra` nje tog ener gen ta, ali je
upo zo rio da bi no va pos ku plje nja
mo gla da uspo re eko nom ski opo -
ra vak u svije tu.
"Skok cije ne si ro ve naf te ne
odra `a va tre nu tno nis ku tra` nju
naf tnih de ri va ta i vi so ke za li he
go ri va, ve} je to bu du }nost i iz -
gle di ono ga {to bi mo glo da se
de si", re kao je ^u alu di ra ju }i na
opo ra vak pri vre de. On je izja vio
da }e Or ga ni za ci ja ze ma lja izvo -
zni ca naf te, uko li ko "te ~no zla to"
zna ~aj ni je pos ku pi, mo ra ti da po -
ve }a proi zvo dnju te si ro vi ne da bi
do pri nije la sta bi li za ci ji nje ne cije -
ne i sprije ~i la po srta nje glo bal ne
pri vre de. (Agen ci je)
AR BIL - Ira ~ki auto no mni re gi on Kur dis tan
ve li kom sve ~a nom ce re mo ni jom obilje `io je po ~e -
tak izvo za naf te sa, ka ko tvrdi ru ko vod stvo re gi -
ona, prvih no vo ra zvi je nih naf tnih po lja u Ira ku u
vi {e od dvije de ce ni je.
Izvoz sa po lja "Taq-Taq" i "Tawke", ko ja su ra zvi -
le stra ne kom pa ni je, po ~eo je s pro to kom od 100.000
ba re la na dan. Ira ~ki pred sje dnik D`a lal Ta la ba ni,
Kurd po na ci onal nos ti, i pred sje dnik auto no mi je Kur -
dis tan Ma sud Bar za ni, sim bo li ~no su pus ti li tok naf te,
od vrnuv {i cvije }em ukra {e nu "sla vi nu".
Kur dski zva ni ~ni ci vje ru ju da bi izvoz iz
re gi ona mo gao da dos ti gne mi li on ba re la na dan do
kra ja 2012. go di ne. Vlas ti Kur dis ta na, ko ji ima {i ro ku
auto no mi ju u okvi ru Ira ka, i cen tral na ira ~ka vla da u
Ba gda du vo di li su du gu i `es to ku bor bu u ve zi s te ri -
to ri jom i i re sur si ma.
Ba gdad ni je pri zna vao ugo vo re ko je je re gi onal na
vla da po tpi sa la s fir ma ma ko je ra zvi ja ju "Taq-Taq" i
"Tawke" i dru ga po lja u Kur dis ta nu. Ira ~ka vla da je,
ipak, do zvo li la izvoz sa dva naf tna po lja na ko ji gle da
kao na pro boj po slije vi {e go di na zas to ja, ali da jo{
vla da nei zvje snost u ve zi s tim ka ko }e stra nim kom -
pa ni ja ma bi ti pla }a no. Bez ob zi ra na da tu sa gla snost,
pred sta vni ci cen tral ne vlas ti tru di li su se na sve ~a nos ti
da ne bu du vi |e ni.
"Mi smo uspje {an pri mjer za os ta le u Ira ku. Da -
nas im po ka zu je mo da po li ti ka ko ja se ru ko vo di tr`i -
{tem i kon ku ren tno{ }u mo `e da pos ta vi te me lje za
Irak", izja vio je na sve ~a nos ti kur dski mi nis tar za pri -
ro dne re sur se A{ti Ha vra mi.
Po lje "Tawke" ra zvio je nor ve {ki "DNO In -
ter na ti onal", a "Taq-Taq" "Ad dax Pe tro le um" sa sje di -
{tem u To ron tu. Tur ski "Ge nel Ener ji" bio je par tner
na oba po lja.
Ha vra mi je na gla sio da }e stra ne fir me bi ti pla }e -
ne, ali da no vac ne }e do }i iz 17 pro ce na ta pri ho da,
ko ji pri pa da ju re gi onal noj vlas ti, ve} od pre os ta lih 83
pro cen ta ko li ko ide u Ba gdad. (Re uters)
Po ~eo izvoz naf te
iz Kur dis ta na
MOS KVA - Nas to je }i da spa su svoj ime -
tak, bo ga ti Ru si su pos ta li je dan od ka ta li za to ra
akti vi ra nja tr`i {ta lu ksu znih sta no va u Lon do -
nu, na ko jem je, prvi put u po slje dnjih 18 mje -
se ci, za bi lje `en po rast ne sa mo bro ja
ku po pro daj nih ugo vo ra, ve} i cije na.
Ana li ti ~a ri bri tan ske kon sal ting kom pa ni je
"Knig ht Frank" uka zu ju na to da su prvi sim pto mi
ras ta cije na eli tnih sta no va u Lon do nu za pa `e ni u
apri lu, ka da je vrije dnost lu ksu znih ne kre tni na po -
ra sla za 0,4 od sto. Po zi ti vna di na mi ka tr`i {ta se us -
ta li la u ma ju, ka da je, pre ma po da ci ma "Knig ht
Fran ka", broj ugo vo ra na tr`i {tu lu ksu znih sta no va
po ve }an za vi {e od tre }i ne, dok su cije ne eli tnih
ne kre tni na po ra sle za 1,8 od sto.
Ve }i na ugo vo ra se odno si na ne kre tni ne u di -
ja pa zo nu cije na od mi li on do tri mi li ona fun ti. Po
pra vi lu, kup ci po se bnu pa` nju po sve }u ju kva li te tu,
bi ra ju }i naj bo lje {to se nu di na tr`i {tu, sta no ve u
eli tnim uli ca ma, ali ne na ni `im spra to vi ma. U is to
vrije me, na gla {a va ju stru~ nja ci "Knig ht Fran ka",
za hva lju ju }i in ves ti to ri ma iz Ru si je po ve }a va se i
akti vnost na vrhu se gmen ta eli tnih sta no va u Lon -
do nu, gdje ne kre tni ne ko {ta ju naj ma nje de set mi li -
ona fun ti.
"Do o`iv lja va nja i u ovom se gmen tu
do {lo je za hva lju ju }i Ru si ma, ko ji su odlu ~i li da
svo ju u{te |e vi nu sa ~u va ju ku po vi nom ne kre tni na
na naj bo ljim lo ka ci ja ma", na vo di se u is tra `i va nju.
[es to ro Ru sa, me |u ko ji ma su taj kun Ro man
Abra mo vi~ i nje go va su pru ga, na {lo se na lis ti
1.000 naj bo ga ti jih `i te lja Ve li ke Bri ta ni je "Sun day
Ti me sa". Kao i u pret ho dnih ne ko li ko go di na, naj -
bo ga ti ji Rus na ovoj lis ti je vla snik lon don skog Fu -
dbal skog klu ba ^el si, Abra mo vi~. Pro {le go di ne
on je iz gu bio 40 od sto bo gat stva i sa da ra spo la `e
sa se dam mi li jar di fun ti. Slje de }i Rus na lis ti je bi -
zni smen Ali {er Usma nov, ko ji je sa pe tog mjes ta u
2008. go di ni, skli znuo na 18, iz gu biv {i 74 od sto
imo vi ne, ta ko da sa da po sje du je 1,5 mi li jar di fun ti.
Tre }i je biv {i vla snik naf tne kom pa ni je "Ro sneft",
Mi ha il Gu ce ri jev, za ko jim je ra spi sa na me |u na ro -
dna po tjer ni ca zbog uta je po re za i ko ji je, pre ma
ne kim in for ma ci ja ma, uto ~i {te na {ao u Ve li koj
Bri ta ni ji.
Nje go va imo vi nase da nas pro cje nju je
na 1,2 mi li jar de fun ti (32. mjes to), {to je za 815
mi li ona fun ti ma nje ne go prije go di nu da na. Osni -
va~ kom pa ni je "Pam plo na Ca pi tal Ma na ge ment",
ko ja po ma `e rus kim fir ma ma pri in ves ti ra nju u
stra nu akti vu, rus ki ban kar Ale ksan dar Knas ter na -
{ao se na 88. po zi ci ji, sa bo gat stvom od 500 mi li -
ona fun ti. Kon tro ver zni rus ki bi zni smen Bo ris Be -
re zov ski, osu |en zbog ko rup ci je u Ru si ji, ta ko |e je
iz gu bio dio imet ka u vrije me kri ze. On sa da ra spo -
la `e sa 450 mi li ona fun ti, u po re |e nju sa 667 mi li -
ona prije go di nu da na i na lis ti za uzi ma 114.
mjes to. Biv {a su pru ga Ro ma na Abra mo vi ~a, Iri na,
obe zbije di la je sop stve nu po zi ci ju na lis ti naj bo ga -
ti jih Bri ta na ca. Do biv {i po slije ra zvo da dio imo vi -
ne biv {eg mu `a, Iri na se na {la na 406. mjes tu sa
130 mi li ona fun ti. (Agen ci je)
Lu ksu zni sta no vi
spas za bo ga te Ru se
Izvoz sa po lja "Taq-Taq" i Tawke"
po ~eo sa 100.000 ba re la naf te dne vno
Iako
ne su gla si ce
Kur da i Ira ~a na
ni su okon ~a ne
Posli je
go di nu i po
u Lon do nu
ras tu ci je ne i
pro da ja eli tnih
sta no va
Do o`iv lja va nja
tr`i {ta do {lo
za hva lju ju }i Ru si ma,
ko ji su odlu ~i li da
svo ju u{te |e vi nu
sa ~u va ju ku po vi nom
ne kre tni na
na naj bo ljim
lo ka ci ja ma
Ve }i na ugo vo ra
se odno si na
ne kre tni ne u
di ja pa zo nu
ci je na od
mi li on do tri
mi li ona fun ti
Kupci tra`e kvalitet
i ne pitaju za cijenu
FOTO NN
25 3. 6. 2009. tsjkfeb
26 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Reporta`a
Kon tro ver zni En drju Kra snov us ko ro izla `e u Lon do nu
Pri re dio: B. \U RI]
Ne ki to sma tra ju {o kan tnim i
bi zar nim, a dru gi mi sle da je u pi ta -
nju ve oma efe ktan na ~in za pre no {e -
nje odre |e nih po ru ka.
Na ime, je dan ame ri ~ki umje tnik je
pro veo za dnj i h 20 go di na pra ve }i
skul ptu re od ljud ske ko `e i sre di nom
ove go di ne tre balo bi da prvi put ima
svo ju izlo `bu u Ve li koj Bri ta ni ji. U pi -
ta nju je svi jet Ame ri kan ca En drjua
Kra sno va, ko ji je svo jim dje li ma do ta -
kao ve li ki ta bu svi je ta umje tnos ti.
Gin ter von Hej gens je mo `da iza -
zvao kon tro ver ze sa svo jom izlo `bo m
"Body Wor lds", u ko joj je pri ka zao
ljud ske le {e ve, ali je Kra snov oti {ao
ko rak da lje. Nje gov rad uklju ~u je
prav lje nje lam pi ona od ljud ske ko `e,
{to ne ki po ve zu ju s na ci zmom jer su
sli ~ne stva ri prav lje ne od ko `e `rta va
ho lo ka us ta u kon cen tra ci onom kam pu
"Bu hen vald". Ko ris te }i ko `u bije la ca,
ko ji su do ni ra li svo ja ti je la me di cin -
skoj na uci, on je kre irao bi zar ne kre -
aci je, kao {to su zas ta ve, ~i zme i ma pe
Ame ri ke, pri ~e mu je ljud sku ko `u ko -
ris tio kao uobi ~a je nu {tav lje nu ko `u.
Kra snov obja{ nja va da nje gov rad
pred stav lja ko men tar na svi re post lju -
di i ame ri ~ku eti ku i mo ral. Izlo `ba
ko ja }e biti odr`ana sre di nom ju la u
Lon do nu uklju ~i va }e i no vu skul ptu ru
na prav lje nu od ko ma da ko `e, ko je je
Kra snov na ba vio pri je 20 go di na i pri -
ka zi va }e nov ~a ni cu od 10 do la ra.
Ovim dje lom }e, ka ko ka `e, po ku -
{a ti ispi ta ti vri je dnos ti ko je vla da ju u
Sje di nje nim Dr`a va ma. Po red zas ta ve,
En drju je na pra vio i bej zbol ka pu s ru -
pom od met ka, ka uboj ske ~i zme i
ham bur ger sa zu bi ma, ko ji je na zvao
No si lac za ko na. Je dno od in te re san tni -
jih dje la je i "Fist", odno sna {a ka, ko je
alu di ra na upo tre bu re li gio znih slo ga -
na i pro pa gan de, kao ne ka vrsta po li ti -
~kih ala ta.
Kao i {to se mo `e o~e ki va ti, nje -
gov rad mno gi sma tra ju kon tro ver -
znim. Za nje go vo pri ka zi va nje ga le ri ja
je mo ra la tra `i ti do zvo lu bri tan ske In -
sti tu ci je za ljud sko tki vo. Ina ~e, Kra -
snov je ame ri ~ke zas ta ve od ljud ske
ko `e na pra vio pri je prvog Ra ta u za -
lje vu za Cen tar mo der ne umje tnos ti iz
Sin si ne ti ja, ma da ni ka da ni su bi le pri -
ka za ne na kon {to su re pu bli kan ski po -
li ti ~a ri Bob Dol i Njut Gin gri~ osu di li
nje gov rad.
Ko ris te }i ko `u
bije la ca, ko ji
su do ni ra li
svo ja ti je la
me di cin skoj
na uci, on je
kre irao bi zar ne
kre aci je, kao
{to su zas ta ve,
~i zme i ma pe
Ame ri ke
Dra ga na RA DU [KI
ta no vni ci ma log mjes ta u oko li -
ni nje ma ~kog gra da Fraj bur ga
mo gli bi bi ti pi oni ri no vog `i vo -
tnog sti la, ko ji u po tpu nos ti eli -
mi ni {e auto mo bi l e i z
sva ko dne vnog `i vo ta.
Par kin zi, pri la zni pu te vi ku -
}a ma i vlas ti te ga ra `e su za bra nje ne u ovom ek spe -
ri men tal nom pred gra |u Fraj bur ga, ko je se na la zi u
bli zi ni fran cus ke i {vaj car ske gra ni ce. Na uli ca ma
mjes ta Va uban ne mo `e te vi dje ti ni ti je dan auto mo -
bil, osim na obli` njem auto pu tu, gdje pro la zi ja vni
pre voz za Fraj burg.
Na ra vno, do zvo lje no je da ima te auto mo bil, ali
u sa mom gradi}u ima te sa mo je dno mjes to gdje ga
mo `e te par ki ra ti - ve li ka ga ra `a uda lje na od cen tra,
gdje po ten ci jal ni sta no vnik, ko ji je pri tome vla snik
auto mo bi la, ku pu je ga ra `no mjes to za je dno s ku -
}om.
Me |u tim, ka ko bi obes hra bri li sta no vni ke za
ko ri {te nje auto mo bi la, ga ra `no mjes to se pro da je
po ci je ni od ~ak 40.000 do la ra.
Kao re zul tat to ga, ~ak 75 od sto po ro di ca u Va -
uba nu ne ma auto mo bil, a 57 od sto ih je pro da lo
auto mo bil ka da su se pre se li li u ovo mjes to.
"Ka da sam ima la auto mo bi l, bi la sam stal no
ner vo zna. Ova ko sam sre }ni ja", ka `e Hej drun Vol -
ter, maj ka dvo je dje ce, dok {e ta uli ca ma Va uba na,
gdje mo `e te vi dje ti sa mo bi ci klis te i pje {a ke.
Si zi fov po sao: Va uban, pred gra |e ko je je
iz gra |e no 2006. go di ne, pri mjer je sve pri su tni jeg
tren da u Evro pi, ali i SAD, gdje se auto mo bi li ko -
ris te sa mo za odla zak u grad ili na pu to va nje.
Va uban sa svo jih 5.500 sta no vni ka je mo `da i
naj na pre dni ji ek spe ri ment ka da je ri je~ o no vom `i -
vo tnom sti lu bez auto mo bi la. Pla ne ri su ra zmi{ lja li
S
@i vot bez
Umje tnost
od ljud ske ko `e
Eks pe ri men tal ni
pro je kat
u nje ma ~kom
pred gra |u
Va uban
Va uban je mo `da i
naj na pre dni ji ek spe ri ment ka da
je ri je~ o no vom `i vo tnom sti lu
Sao bra }a ju pje {a ci i bi ci kli
Za pre voz
ko ris te dvo to ~ka {e
Krasnova mnogi
smatraju
bizarnim umjetnikom
3. 6. 2009. tsjkfeb 27 Reporta`a
ka ko da lju di ma ola k{a ju `i vot, pa su ta ko gla vne
pro da vni ce u mjes tu pos tav lje ne u sa mom cen tru,
do ko jih mo `e te pro {e ta ti, a ne na kra je vi ma gra da,
ka ko je to slu ~aj sa {o ping cen tri ma i mo lo vi ma.
"^i tav ra zvoj na kon Dru gog svjet skog ra ta
ugla vnom je bio fo ku si ran na auto mo bi le i to je ne -
{to {to se mo ra pro mije ni ti", ka `e Da vid Gol dberg,
ko ji se na la zi na ~e lu ame ri ~kog udru `e nja ko je
oku plja po klo ni ke no vog `i vo tnog sti la. Oni ta ko |e
nas to je da pro mo vi {u `i vot bez auto mo bi la, tj. `i vot
u ko jem vam auto mo bi li ni su po tre bni.
I u SAD se pla ni ra ju na se lja po ugle du na Va -
uban, u ko ji ma }e `i vje ti ma hom sre dnja kla sa ko ja
se gu {i u pret rpa nim gra do vi ma.
Me |u tim, svi su svje sni da }e je dan ova kav
pro je kat te {ko za `i vje ti u SAD jer se Ame ri kan ci
dos ta osla nja ju na auto mo bi le, a ne ke po ro di ce ih
ima ju po ne ko li ko.
"To }e bi ti ne {to po put Si zi fo vog po sla jer su
lju di dos ta su mnji ~a vi na ide ju da im ne tre ba
auto", ka `e Gol dberg.
Is ti na, i u Nje ma ~koj, do mo vi ni svjet ski po zna -
tog mer ce de sa, te {ko je za mi sli ti `i vot bez auta, a
Va uban je pi onir ski pro je kat. Sa mo mjes to je dos ta
us ko i du ga ~ko, ta ko da ga bu kval no mo `e te pre -
pje {a ~i ti. Pro da vni ce, res to ra ni, ban ke i {ko le na la -
ze se u cen tru mjes ta i od sva ke ku }e su uda lje ni
sve ga nekoliko mi nu ta ho da. Uko li ko idu u na ba v -
ku, mje {ta ni ugla vnom ko ris te bi ci kle s kor pa ma.
Ka da idu ne gdje da lje ili, re ci mo, u na bav ku
na mje {ta ja, je dnos ta vno mo gu iznaj mi ti auto mo bil
iz klu ba, gdje svi auto mo bi li pri pa da ju lo kal noj za -
je dni ci.
"U prin ci pu, ako po sje du je te vlas ti ti auto, kad-
tad }e te do }i u is ku {e nje da ga ko ris ti te. Bi lo je lju -
di ko ji su se do se li li u Va uban, ali pri li ~no brzo i
od se li li jer se je dnos ta vno ni su mo gli na vi knu ti na
`i vot bez auta", ka `e Hej drun Val ter.
Pris ta li ce "ze le nih": Va uban je ne ka da
bio na cis ti ~ka voj na ba za, a oku pi ra la ga je fran cus -
ka voj ska kra jem Dru gog svjet skog ra ta. Ka ko je
prvo bi tno pla ni ra no za ba zu, pu te vi u mjes tu za pra -
vo pred stav lja ju pro la ze izme |u ba ra ka i ve oma su
us ki.
Ori gi nal ne gra |e vi ne su da vno sru {e ne, a za -
mije nje ne su stil skim, lu ksu znim zgra da ma, s ma -
ksi mal no pet spra to va.
U skla du s tim, lju di ko ji ku pu ju ku }e u Va uba -
nu su ugla vnom eko lo {ki os vje{ }e ni, o ~e mu go vo ri
i ~i nje ni ca da ih je ~ak po lo vi na gla sa la za nje ma -
~ku Stran ku ze le nih.
Henk [ulc, nau ~nik ko ji se ne da vno do se lio u
Va uban, ka `e da je bio pre sre }an ka da je ku pio svoj
prvi auto. Me |u tim, vre me nom je shva tio da svo ju
dje cu `e li da od ga ja u okru `e nju bez auto mo bi la.
Va uban je pri li ~no po zna ta za je dni ca u Nje ma -
~koj, a {i rom ze mlje ni ~e jo{ ne ko li ko sli ~nih. Ono
{to je ve li ko pi ta nje jes te da li }e ovaj no vi kon cept
za `i vje ti {i rom svi je ta?
Naj bli `a do sa da je bi la Ka li for ni ja ko ja ima
Kve ri vi lid`, me |u tim, ne op ho dno je jo{ naj ma nje
dva mi li ona do la ra ka ko bi ovaj pro je kat u po tpu -
nos ti bio re ali zo van. Pa, ipak, ka ko su auto mo bi li
osno va `i vo ta u pred gra |u gdje ugla vnom `i vi sre -
dnja kla sa, to }e sva ka ko bi ti ve li ka pre pre ka tre nu -
tnim na po ri ma da dras ti ~no bude sma njena emi si ja
{te tnih ga so va, a ti me i {te tne po slje di ce glo bal nog
za gri ja va nja. Auto mo bi li pri zvo de naj ma nje 12 od -
sto ga so va sta kle ne ba {te u Evro pi, a u ne kim po -
dru ~ji ma Ame ri ke gdje auto mo bil skog pro me ta ima
vi {e i do 50 od sto.
z auto mo bi la
^ak 75 od sto po ro di ca u
Va uba nu ne ma
auto mo bil, a 57 od sto ih
je pro da lo auto mo bil
ka da su se pre se li li u ovo
mjes to. Ka ko bi
obes hra bri li sta no vni ke
za ko ri {te nje auto mo bi la,
ga ra `na mjes ta
pro da ju po ci je ni
od ~ak 40.000 do la ra
Lju di ko ji ku pu ju ku }e u
ovom nje ma ~kom gra du su
ugla vnom eko lo {ki os vje{ }e ni
Is pred ku }a te {ko
mo `e te vi dje ti
par ki ra ne auto mo bi le
Do zvo lje no je ima ti auto mo bil,
ali ci je na ga ra `e je pre vi so ka
Sve pro da vni ce
su smje {te ne
u bli zi ni cen tra
28 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Svijet
Ko ka in
u red bulu
HONG KONG - Zva n| •n| c| |z
adm| n|s tra c| je za bez bje dnost
hra ne u Honq Kon qu pro na s||
su tra qo ve ko ka |na u || men ka -
ma ener qet skoq p| ca red bu|.
Ener qet sko p| ce po vu •e no je
sa po || ca u naj ve c|m su per -
mar ke t| ma. a pro na de na ko || -
•| na nar ko t| ka pred stav |ja
ve oma ma |u opa snost po
|jud sko zdrav |je. Ped bu| je
ubrzo ne q| rao ot kr| ca u |a bo -
ra to r| j| u Honq Kon qu.
Ha ri je va voj na obu ka
M|a d| s|n pr|n ca Oar |sa | pr|n ce ze Dajane.
pr|nc Ha r|. tre nu tno pro |a z| obu ku u vaz du snoj
ba z| Sa ube r| ju za p| |o ta u vaz du sn|m voj n|m
sna qa ma.
Bje `e od su ko ba
v| se sto t| na sta no vn| ka po •e |o je da bje z| od
obnov |je n|h zes to k|h su ko ba na ju qo za pa du
Mo qa d| sa ko je je |za zvao na pad so ma||j sk|h
v|a d| n|h sna qa na po bu nje n| ke.
Sar ko zi se
sas ta je s
Mo ta ki jem
PA RIZ - Fran cus ki pred sje -
dnik Ni ko la Sar ko zi sas ta }e se
da nas u Pa ri zu s iran skim mi -
nis trom inos tra nih po slo va Ma -
nu ~e rom Mo ta ki jem ra di
raz go vo ra o iran skom nu kle ar -
nom pro gra mu.
"Sas ta nak }e bi ti pri li ka za
raz go vo re o pre go vo ri ma ko je
{est svjet skih si la `e li po no vo
da po kre ne s Ira nom o pi ta nju
ne {i re nja nu kle ar nog na oru `a -
nja", na ve de no je u ju ~e ra{ -
njem sa op {te nju, pri ~e mu se
mi sli na Nje ma ~ku, Ki nu,
SAD, Fran cus ku, Ve li ku Bri ta -
ni ju i Ru si ju. (Agen ci je)
Vi no us mrti lo
25 oso ba
DEN PA ZAR - Dva de set pet
oso ba, uklju ~u ju }i ~e ti ri stra na
dr`av lja nina, umrlo je na in do -
ne `an skom os tr vu Ba li, na kon
{to su pi li pal mi no vi no u ko je
je bio do dat me ta nol, sa op {ti la
je ju ~e po li ci ja.
U po li cij skom sa op {te nju se
na vo di da je uha p{en je dan
mje {ta nin zbog na vo dnog
smrto no snog mije {a nja pi }a s
me ta no lom, otro vnom he mi ka -
li jom ko ja se ~es to ko ris ti kao
an ti friz ili ras tva ra~, umjes to s
eta no lom. (AFP)
U sta nu
ubi je no
osam oso ba
AN KA RA - U je dnom sta nu
u Ada ni, na ju gu Tur ske, ju ~e
je pro na |e no osam mrtvih oso -
ba izre {e ta nih me ci ma, me |u
ko jim i dvo je dje ce.
Spa si oci ko ji su do {li na
mjes to ne sre }e po sli je je dnog
te le fon skog po zi va va tro gas ci -
ma ut vrdi li su da je na mjes tu
zlo ~i na cu rio gas. Ni je po znat
mo tiv ubis tva. U Ada ni, ve li -
kom gra du na ju gu Tur ske, `i vi
ve li ka kur dska za je dni ca ko ja
pra kti kuje "zlo ~in zbog ~as ti",
zlo ~in nad oso ba ma ko je ne ke
po ro di ce osu de zbog po vre de
~as ti. (Agen ci je)
Vijesti
Po ve }an broj stra da lih
ile gal nih ru da ra
JO HA NE ZBURG - Broj po gi nu lih ile gal nih ru da ra ko ji su stra da li
pro {log vi ken da u po `a ru u oknu je dnog zva ni ~no za tvo re nog ru dni ka
zla ta u Ju `noj Afri ci po peo se ju ~e na 61, sa op {ti la je ju `noa fri ~ka ru -
dar ska kom pa ni ja zla ta "Har mo ni" u ~i jem su vla sni{ tvu za tvo re ni ru -
dni ci.
"Da nas smo pro na {li jo{ 25 ti je la ~i me se uku pan broj po gi nu lih po peo na
61. Ti je la ni su iz gor je la. Iz gle da da je pri je
uzrok nji ho ve smrti gu {e nje ga som ili udi sa nje
di ma", re kao je ju ~e {ef kom pa ni je "Har mo ni"
za dio ze mlje gdje su lo ci ra na na pu {te na ru -
dar ska okna Tom Smit.
Pe ti pro izvo |a~ zla ta u svi je tu kom pa ni ja
"Har mo ni" sa op {ti la je u po ne dje ljak da su 294 pre `i vje la ile gal na ru da ra
izve de na na po vr{i nu i da su oni uha p{e ni.
Iz kom pa ni je je upo zo re no da su na pu {te na ru dar ska okna ko ja su na me ti
ru da ra "kri mi na la ca" izu ze tno opa sna. (Re uters)
PJON GJANG - Pre ma ju `no ko rej skim izvo ri -
ma, ko mu nis ti ~ki li der Sje ver ne Ko re je Kim Jong Il
je za na slje dni ka odre dio naj mla |eg si na Kim Jong
Una, sta rog 26 go di na.
Obja va o to me po sla ta je zva ni ~ni ci ma vla da ju }e
stran ke, Vla de i voj ske po sli je izve de ne nu kle ar ne pro be
25. ma ja, objav lje no je u ju ~e ra{ njem bro ju ju `no ko rej -
skog dne vni ka "Han kuk Il bo", po zi va ju }i se na ne ime -
no va ne ju `no ko rej ske po sla ni ke.
Jo{ je dan ju `no ko rej ski list, "Dong Il bo", na vo de -
}i ta ko |e ne ime no va ne izvo re, obja vio je no vo ime no -
va nje kod svog sje ver nog su sje da i do dao da u
Sje ver noj Ko re ji ve} cir ku li {e pje sma u ko joj se hva li
no vi vo |a. Me |u tim, Na ci onal na oba vje {taj na slu `ba u
Uzrok smrti
gu {e nje ga som ili
udi sa nje di ma
DU BAI - Su nit ska po bu nje ni -
~ka gru pa pre uze la je od go vor -
nost za sa mo ubi la ~ki na pad, ko ji
je to kom pro te kle se dmi ce iz -
vr{en na {i it sku d`a mi ju u gra du
Za he da nu na ju go is to ku Ira na u
ko jem je stra da lo 25 oso ba.
Sa op {ti la je to ju ~e ame ri ~ka or -
ga ni za ci ja SI TE, ko ja kontroli{e
isla mis ti ~ke in ter net stra ni ce.
U sa op {te nju or ga ni za ci je "D`un -
da la" (Bo `ji voj ni ci) na vo di se da je
na pad od go vor na vje {a nje ~la no va
ma njin skog iran skog na ro da Ba lu~,
ko ji se pri dr`a va ju su nit skog isla ma.
Gru pa je ne gi ra la da su tri oso be
ko je su u Ira nu obje {e ne zbog bom -
ba {kog na pa da bi le umi je {a ne u sa -
mo ubi la ~ki na pad. Ne po sre dno na kon
ek splo zi je po li ci ja je u bli zi ni d`a mi je
ot kri la i dea kti vi ra la dru gu bom bu.
Za he dan je pri jes to ni ca pro vin ci je
Sis tan-Be lu ~is tan na la zi se na gra ni -
ci s Pa kis ta nom i ~es to je mjes to su -
ko ba iran ske po li ci je i {ver ce ra
dro gom i mi li ta na ta. (Agen ci je)
O~e ku je se da
}e zva ni ~na
obja va ime na
na slje dni ka
bi ti u
okto bru na
go di{ nji cu
vla da ju }e
Ra dni ~ke
stran ke
Su nit ska gru pa
od go vor na za na pad
na d`a mi ju
U na pa du
stra da lo
25 oso ba
F
O
T
O

A
F
P
VA [IN GTON - Ame ri ~ki pred sje dnik
Ba rak Oba ma vje ru je da SAD mo `e da
po mo gne da se po no vo po ve du ozbi ljni mi -
ro vni pre go vo ri za Blis ki is tok, a da Ame ri -
ka u tom po gle du ne bi tre ba lo da na me }e
sop stve ne vri je dnos ti dru gim ze mlja ma,
ve} da im po slu `i kao je dan od uzo ra.
Oba ma je u in ter vjuu za bri tan ski BBC,
i uje dno prvi za je dan bri tan ski me dij, uo~i
ju ~e ra{ nje po sje te Blis kom is to ku i Evro pi,
izja vio da vje ru je da }e Ame ri ka "bi ti u mo -
gu }nos ti da po no vo uspos ta vi ozbi ljne pre -
go vo re" izme |u Izra ela i Pa les ti na ca.
Ame ri ~ki pred sje dnik je
na gla sio da je pa les tin ska dr`a va u in te re su
ne sa mo Pa les ti na ca, ve} i izra el skog na ro -
da, "a u in te re su SAD je da ima mo dvi je
dr`a ve ko je `i ve je dna po red dru ge mir no i
bez bje dno".
Ko men ta ri {u }i to {to je Izra el
odbio nje gov po ziv da se za us ta vi na se lja -
va nje Je vre ja na Za pa dnoj oba li, Oba ma je
na gla sio da je ne op ho dno da u tom po gle du
bu de mo strplji vi.
On je, ta ko |e, izra zio na du da }e se
pos ti }i na pre dak i ka da je ri je~ o Ira nu, ali
pu tem "~vrste, di rek tne di plo ma ti je", te da
je "u in te re su ~i ta vog svi je ta da ova ze mlja
os ta vi po stra ni svo je am bi ci je da ra zvi ja
nu kle ar no oru `je".
U prvom di je lu po sje te Blis kom is -
to ku i Evro pi ko ju je ju ~e za po ~eo, Oba -
ma naj pri je da nas sti `e u Sa udij sku
Ara bi ju, dok }e su tra otpu to va ti u Ka iro
gdje }e odr`a ti "je dan od klju ~nih go vo -
ra o ame ri ~kim ve za ma s re gi onom" i
obra ti ti se ~i ta vom mu sli man skom svi je -
tu. (Agen ci je)
Oba ma za di plo mat sko
rje {e nje za Blis ki is tok
Ame ri ka
ne tre ba
da na me }e
sop stve ne
vri je dnos ti,
ve} da
po ma `e
Kim Jong Il
Kim Jong
Sje ver ne
Ko mu nis ti ~ki li der
Kim Jong Il je pre trpio
mo `da ni udar u
av gus tu pro {le go di ne
3. 6. 2009. tsjkfeb 29 Svijet
Sfin ga
za Oba mu
KA lPO - Pa dn|k íar ba oqra du
ko ja se na |a z| oko Sí|n qe. po -
zna toq eq| pat skoq spo me n| -
ka. u pred qra du Ka |ra. qdje
su po ve ca ne mje re bezbjed-
nost| za mo qu cu po sje tu
ame r| •koq pred sje dn| ka Ba -
ra ka Oba me.
Oba ma b| mo qao po sje t| t|
ovo po dru •je na kon qo vo ra
ko j| ce odrza t| na Ün| ver z| te tu
Ka |ro.
Oslo bo |e ni
ote ti stu den ti
lSLA MA BAD - Pa k|s tan ska
voj ska os|o bo d| |a je stu den te
| pro íe so re ko je su ta || ba n| u
po ne dje |jak ote || na sje ve ro -
za pa du ze m|je.
Pa k|s tan ska voj ska je sa op -
st| |a da su ote t| 71 stu dent |
de ve to ro pre da va •a os|o bo -
de n| ra no ju•. na kon zes to k|h
su ko ba s |s|am sk|m ek stre -
m|s t| ma. po ve za n|m s A| Ka -
|dom.
Ju `noj Ko re ji sa op {ti la je da ne mo `e da pot vrdi ove
iz vje {ta je.
Vi jes ti o no vom vo |i, ko ji bi bio tre }i
po re du u ze mlji, do la zi u tre nut ku ka da na pe tost u re -
gi onu ras te zbog po te za Sje ver ne Ko re je, ko ja je 5.
apri la lan si ra la vi {e ra ke ta krat kog do me ta, izve la
pod ze mnu nu kle ar nu pro bu 25. ma ja, i ko ja se, pre ma
iz vje {ta ji ma, pri pre ma da lan si ra i pro je kti le da le kog
do me ta.
Ana li ti ~a ri sma tra ju da je ovo zvec ka nje oru `jem
u Sje ver noj Ko re ji dio kam pa nje da se iz gra di je din -
stvo i po dr{ka za no vog li de ra ko ji }e za mi je ni ti 67-
go di{ njeg Kim Jong Ila ko ji je pre trpio mo `da ni udar
u av gus tu pro {le go di ne.
Kim ima tri si na, ali ni je zva ni ~no ime no vao
na slje dni ka, me |u tim, ana li ti ~a ri vje ru ju da ga je lo {e
zdrav lje pod sta klo da po `u ri s tom odlu kom da bi iz bje -
gao mo gu }i va ku um na vrhu u slu ~a ju izne na dne smrti.
Naj mla |i Ki mov sin Jong Un se {ko lo vao u Ber -
nu, gdje je stu di rao en gles ki, fran cus ki i nje ma ~ki, a za
nje ga se go vo ri da vo li pli va nje i ko {ar ku i da stra sno
pra ti zbi va nja u ame ri ~koj ko {ar ka {koj NBA li gi, kao i
da mu je omi ljen igra~ Maj kl D`or dan.
On je sin Ko Jong Hi, biv {e igra ~i ce, ko ja je
umrla 2004. go di ne.
Biv {i ku var Kim Jong Ila, Ke nji Fu ji mo to, je ra -
ni je na pi sao u svo jim me mo ari ma da naj mla |i vla -
da rev sin iz gle da i dje lu je upra vo kao i otac i da je
on o~ev gla vni fa vo rit za na slje dni ka.
^e ong Se on g~ang, ana li ti ~ar iz ju `no ko rej skog
in sti tu ta Se d`ong ko ji se ba vi pi ta nji ma bez bje dnos -
ti, re kao je da se o~e ku je da }e zva ni ~na obja va ime -
na na slje dni ka bi ti u okto bru na go di{ nji cu
vla da ju }e Ra dni ~ke stran ke.
No vom li de ru bi }e pri pi sa ni svi naj no -
vi ji us pje si u ze mlji i za to se sma tra da Sje ver na
Ko re ja `u ri s nu kle ar nim pro ba ma i dru gim po du -
hva ti ma za ko je bi on mo gao da se pro gla si za slu -
`nim. (Agen ci je)
Po tu kli se
bol ni ~a ri,
umro pa ci jent
AN KA RA - Je dan pa ci jent
ko ji se opo rav ljao na odje lje -
nju in ten zi vne nje ge u bol ni ci
u Mer si nu, na ju gu Tur ske,
pre mi nuo je od po vre da na ne-
senih to kom tu ~e dvo ji ce bol -
ni ~a ra ko ji su pa li pre ko
nje ga.
Je dan od bol ni ~a ra do {ao je
pi jan u bol ni cu i po ~eo da se
sva |a s ko le gom. Ubrzo su sa
ri je ~i pre {li na pe sni ce i u `a ru
tu ~e pa li na kre vet je dnog od
pa ci jen ta po ki dav {i in stru -
men te ko ji su ga odr`a va li u
`i vo tu, {to je za po slje di cu
ima lo nje go vu smrt. Tur ska
po li ci ja je po kre nu la is tra gu
pro tiv dvo ji ce ne sa vje snih
bol ni ~a ra. (AFP)
U ek splo zi ji
po vri je |e na
21 oso ba
KI JEV - Dva de set je dna oso -
ba je po vri je |e na ju ~e uju tro u
ek splo zi ji u je dnoj ban ci na ju -
gu Ukraj ne, sa op {ti lo je Mi nis -
tar stvo za van re dne si tu aci je te
ze mlje.
Ek splo zi ja se do go di la u
mjes tu Me li to pol, izja vio je
por tpa rol Mi nis tar stva Ihor
Krol, do da ju }i da je ri je~ o
ogran ku dr`a vne ban ke O{a -
dbank. Pe to ro po vri je |e nih
pre ba ~e no je u bol ni cu zbog
ozbi ljnih po vre da, dok su pre -
os ta li ima li la k{e po sje ko ti ne
od sta kla. Ni je po znat ta ~an
uzrok ek splo zi je. (Re uters)
Bri tan ska
mi nis tar ka
po li ci je
po dno si
os tav ku
LON DON - Bri tan ska mi -
nis tar ka unu tra{ njih po slo va
D`e ki Smit odla zi sa tog po lo -
`a ja na kon skan da la o ve li kim
tro {ko vi ma.
Smi to va }e po dni je ti os tav -
ku, ali se ne na vo di ka da }e to
i u~i ni ti, ja vio je ju ~e BBC.
Bri tan ska mi nis tar ka je kri ti -
ko va na za to {to je u svo je tro -
{ko ve uvrsti la i por no-fil mo ve
ko je je na ru ~i vao njen su prug,
a op tu `u je se i da je iz dej stvo -
va la da joj bu de ma ksi mal no
po ve }a na na do kna da za odr`a -
va nje ku }e. Me |u tim, D`e ki
Smit ne na mje ra va da po dne se
os tav ku i na svo je mjes to u
par la men tu. (Agen ci je)
Vijesti
LA HOR - Pa kis tan ski sud pus tio je ju -
~e na slo bo du Ha fi za Mo ha ma da Sa ida,
osni va ~a za bra nje ne ek stre mis ti ~ke gru pe
"La {kar-e-Ta iba" (LeT), ko ju op tu `u ju za
se ri ju bom ba {kih na pa da u in dij skom gra -
du Mum bai ju u no vem bru pro {le go di ne
ka da je ubi je no oko 170 oso ba.
In di ja je ve} sa op {ti la da "ni je sre }na"
zbog Sa ido vog pu {ta nja na slo bo du, a sli ~no
re ago va nje se o~e ku je i iz SAD, ko je su pri tis -
ka le Pa kis tan da pre du zme o{ tre akci je pro tiv
od go vor nih za na pa de u Mum baiju.
"Sud je do nio odlu ku da je za dr`a va nje u
pri tvo ru Sa ida kr{e nje Us ta va i za ko na ove
ze mlje", na veo je Sa idov advo kat A.K. Do gar
no vi na ri ma is pred Vrho vnog su da.
Sa id se na la zio u ku }nom pri tvo -
ru od po ~et ka de cem bra pro {le go di ne po {to je
Sa vjet bez bje dnos ti Uje di nje nih na ci ja nje go vo
ime i islam sku do bro tvor nu or ga ni za ci ja ko ju
je vo dio sta vio na lis tu or ga ni za ci ja po ve za nih
s te ro ris ti ~kom Al Ka idom i ta li ba ni ma.
Po red ek stre mis ti ~ke gru pe LeT, Sa id se
na la zi na ~e lu do bro tvor ne or ga ni za ci je "D`a -
mat-ud-Da va" (JuD) za ko ju su iz UN na ve li
da je "is tu re no odje lje nje" LeT-a. In dij ski zva -
ni ~ni ci su na ve li da su na pa de u Mum ba iju
izve li ek stre mis ti pa kis tan skog LeT-a, vje ro -
va tno uz po dr{ku ne kih zva ni ~nih pa kis tan -
skih or ga ni za ci ja.
I pa kis tan ska is tra ga do {la je
do sa zna nja da su ko or di ni ra ni na pa di u in dij -
skim po slo vnom cen tru Mum ba iju po kre nu ti i
dje li mi ~no is pla ni ra ni na pa kis tan skom tlu i
da je pre `i vje li na pa da~ Pa kis ta nac.
Iz JuD-a su na ve li da oni ne ma ju ni {ta s
te ro ri zmom i da su oni "or ga ni za ci ja za po -
mo} si ro ma {ni ma" kao i da ta or ga ni za ci ja
ima ra {i re nu mre `u za po mo} u Pa kis ta nu ko -
ju su osno va li do na to ri. (Agen ci je)
Oslo bo |en osni va~ gru pe "La {kar-e-Ta iba"
odre dio naj mla |eg si na za na slje dni ka
Un no vi vo |a
Ko re je
K|m Jonq l| je vo da
Sje ver ne Ko re je od 1994.
qo d| ne. Na v|as t| je na s|| je -
d|o svoq oca K|m l| Sun qa.
osn| va •a Sje ver ne Ko re je.
ko j| je pre m| nuo 1994. qo d| -
ne. Po put oca. | K|m Jonq l|
je cen tar ja koq ku| ta || •nos t|
unu tar Sj e ver ne Ko re j e.
Kon stan tno je hva |jen | po -
•as c| van kao he roj. qo vor -
n| k | ve | | k| •o vj ek bez
prem ca. ve c| na |n íor ma c| ja
o nje mu je ne do s|je dna |
ne ta •na. uq|a vnom zboq
cu t|j| vos t| v|as t| u Sje ver noj
Ko re j| ko ja odb| ja da t| b| |o
ka kve po dat ke o nje qo vom
z|vo tu.
Kult li ~nos ti
Obja va o to me
po sla ta je
zva ni ~ni ci ma
vla da ju }e
stran ke,
Vla de i voj ske
F
O
T
O

A
F
P
Naj mla |i
Ki mov sin
Jong Un
se {ko lo vao
u Ber nu,
gdje je
stu di rao
en gles ki,
fran cus ki
i nje ma ~ki
In di ja sa op {ti la da
"ni je sre }na" zbog Sa ido vog
pu {ta nja na slo bo du
Ha fiz Mo ha mad Sa id se od de cem bra pro {le go di ne na la zio u ku }nom pri tvo ru
30 tsjkfeb!3. 6. 2009.
3. 6. 2009. tsjkfeb 31
o bert Li Pe ri{ bio je po znat po sna `noj
od bra ni i {u tu iz sko ka, a iza bran je u
Ku }u sla vnih 2003. Do bio je na di mak
[ef po fi kti vnom ju na ku [e fu Brom de -
nu, ti hom, ali sna `nom ka ra kte ru iz fil -
ma "Let iznad ku ka vi ~jeg gni jez da". Taj na di mak dao
mu je Se drik Mak svel iz Bos to na, zbog nje go vog dr`a -
nja na te re nu.
Iako je Pe ri{ imao izu ze tno us pje {nu ka ri je ru na
Sen te na ri ko le d`u u Lu izi ja ni od 1972. do 1976, ni je pri -
vu kao pre ve li ku pa` nju, jer ni je imao do bre ocje ne. Go -
di ne 1965. NCAA je usvo ji la pra vi lo "1,6" ko je je
go vo ri lo da {ko la rac mo ra ima ti naj ma nje pro sjek ocje na
1,6 da bi upi sao uni ver zi tet.
Nje go va {ko la mu je po mo gla da pre kr{i ta pra vi la i
os tva ri taj re zul tat, {to je ura di la za jo{ 12 igra ~a u dvi je
go di ne. To je bi lo kr{e nje pra vi la i NCAA je odlu ~i la da
}e pro gle da ti kroz prste ~e tvo ri ci igra ~a ako im {ko la
pla ti {ko la ri nu, {to je ona odbi la. Ta da je NCAA izre kla
je dnu od svo jih naj ve }ih ka zni. [kol ski ko {ar ka {ki pro -
gram stav ljen je na pro bu {est go di na. U skla du s tim i
pri dr`a va ju }i se pra vi la, NCAA je odbi la da na pra vi
ugo vor sa pet igra ~a. Na ko li ko mje se ci ka sni je, svih pet
igra ~a, uklju ~u ju }i i Pe ri {a su je tu `i li, ali su iz gu bi li
par ni cu.
Ta odlu ka je od Pe ri {a na pra vi la "ne vi dlji vog ~o vje -
ka", ~i ji su sta tis ti ~ki po da ci pos ta li ne pri mje tni. Pos ti -
zao je 21,6 po en i 16,9 sko ko va po uta kmi ci, ali NCAA
te re zul ta te ni je bi lje `i la u svo ju "knji gu".
Do da na{ njeg da na Pe ri{ se ni je po ja vio na toj lis ti,
iako je u sva koj se zo ni imao naj vi {e sko ko va. Je di ni put
ka da je spo me nut bio je taj na AP Pol lu od 1973. do
1976.
Izme |u ju ni or skih i se ni or skih da na igrao je za ame -
ri ~ki na ci onal ni tim na Pa na me ri ~kim igra ma 1975. [ko -
la mu je pla ti la put u Solt Lejk Si ti, da se izbo ri za
mjes to u ti mu, a on je iza bran za ka pi te na i vo dio ih je
do osva ja nja zla tne me da lje.
Na kon ko le d`a, Pe ri{ je draf to van u prvoj run di od
Gol den Stejt Vo ri or sa 1976, pri je ne go {to }e bi ti po slat
u Bos ton. Igra ju }i 14 go di na za Sel ti kse, od 1980. do
1994, osvo jio je tri prste na, za je dno sa La rijem Bir dom i
Ke vinom Mekhej lom.
Za je dno su na zva ni "Ve li ka troj ka". Na kon to ga je
odi grao jo{ dvije se zo ne u [ar lot Hor net si ma, a za dnju
se zo nu pro veo je u ^i ka go Bul si ma 1996/97. i odveo ih
do svo je ~et vrte ti tu le. Sa 43 go di ne, bio je tre }i igra~ po
starosti ko ji je igrao u NBA.
Bio je po znat kao agil ni cen tar, ko ji je vje {to ko ris -
tio svo ju im pre si vnu vi si nu, za je dno sa brzi nom da pre -
va ri pro ti vni ka, imao je pre ci zan {ut izvan re ke ta i brzo
je i{ao u kon trana pa de, {to je ma lo ko nje go ve vi si ne
mo gao.
Bil Vol ton ga je je dnom na zvao "naj ve }im {u te rom
od ve li kih lju di svih vre me na". To se mo `e po ve za ti i sa
nje go vom pre ci zno{ }u sa li ni je slo bo dnih ba ca nja, ali i
sa sve uku pnim pro cen tom {u ta. Nje gov za {ti tni znak bio
je skok {ut, u ko jem je imao ve li ki odraz.
U nje go vu ~ast, Sel ti ksi su po vu kli nje gov po pu lar ni
dres 00 1998. u po lu vre me nu uta kmi ce izme |u Bos to na
i In dij ane. Da nas je akti van kao kon sul tant u Sel ti ksi ma
i men tor za cen tre u is tom ti mu.
Go di ne 1995. njegova biv{a supruga Nen si Sad op -
tu `i la ga je da ju je psi hi ~ki i fi zi ~ki mal tre ti rao to kom
nji ho ve de se to go di{ nje ve ze, uklju ~u ju }i i to da ju je
gur nuo niz ste pe ni ce ka da je bi la u osmom mje se cu tru -
dno }e. Pe ri{ je odbio op tu `be, a ni ka kva par ni ca ni ka da
ni je bi la po kre nu ta.
NBA
(14)
Bli `i se jo{
je dno ve li ko
fi na le u
naj ja ~oj
ko {ar ka {koj
li gi na
svi je tu. No va
se zo na je
do ni je la
mno go
uzbu |e nja,
ali i izba ci la
na po vr{i nu
ne ka no va
ime na. Iako u
no }nim
ter mi ni ma,
pre no si
uta kmi ca su
pri vla ~i li
ve li ku pa` nju
do ma }ih
gle da la ca.
Sva kog
po na osob su
odu {ev ljava li
po te zi Ko bija
Bra jan ta,
Le brona
D`ej msa i
dru gih
zvi jez da
ispod obru ~a.
Ov dje }e mo
se pri sje ti ti
ne kih sla vnih
ko {ar ka {a
ko ji su
obi lje `i li NBA
kroz is to ri ju,
kao i
naj tro fej ni jih
ti mo va
ej vid Mo ris Ro bin son igrao je na cen -
tar skoj po zi ci ji ko {ar ku ~i tav svoj `i -
vot. Zbog svo je ka ri je re mor na ri ~kog
ofi ci ra pri je ko {ar ke, do bio je na di mak
Admi ral, dok je za je dno s Tim Dan ka -
nom ~i nio duo ko ji je na zvan "Tor nje vi bli zan ci". U apri -
lu 2009. objav lje no je da }e bi ti pri mljen u Ku }u sla vnih
za je dno sa Maj klom D`or da nom i D`onom Sto kto nom.
Ro bin so no va po ro di ca se mno go se li la, jer je Dej vi -
dov otac bio u mor na ri ci, a na kon {to se po vu kao, po ro -
di ca se smjes ti la u Vud brid`, u Vir d`i niji , gdje je Dej vid
po ka zao odlu ~nost u {ko li i mno gim spor to vi ma, osim
ko {ar ke. Po ha |ao je sre dnju {ko lu u Ma na sa su, gdje mu
je otac po ~eo ra di ti kao in `e njer. Zbog nje go ve vi si ne,
tre ner ga je uvrstio u ko {ar ka {ku eki pu, ali je i da lje bio
ne za in te re so van za ovaj sport. Zbog do brih ocje na, iza -
brao je da ide na Mor na ri ~ku aka de mi ju, gdje je bio naj -
bo lji u ma te ma ti ci. Tek tokom studija iza brao je da igra
ko {ar ku i uzeo je dres 50, jer ga je no sio nje gov idol
Ralf Sam pson. Na po kon se za in te re so vao za ovaj sport i
pos tao je vrlo us pje {an te osvojio ne ko li ko na gra da na
aka de mi ji. Na kon di plo mi ra nja, pos tao je dos tu pan za
NBA draft 1987. i iza bran je od San An to nio Spar sa, ali
klub je mo rao da sa ~e ka dvi je go di ne dok Dej vid ispu ni
svo ju du `nost i od slu `i rok u mor na ri ci. Uprkos na dim -
ku Admi ral, po ~i nu je bio pu ko vnik ju ni or. U mor na ri ci
je bio atle ta i igra~ {a ha. Na kon za vr{et ka mor na ri ~ke
ka ri je re, ipak se odlu ~io da po tpi {e za San An to nio i pri -
dru `io se klu bu 1989/90. Sa nje go vim do las kom igra
Spar sa se zna tno po bolj {a la i klub je do {ao do ple j-o fa, a
Dej vid je iza bran za ru ki ja go di ne. U slje de }ih se dam
se zo na Spar si su do la zi li u ple j-ofa, ali ni ka da da lje od
fi na la "Za pa da". Go di ne 1995. osvo jio je MVP na gra du,
a 1996. iza bran je u 50 naj bo ljih igra ~a. Ipak je `e lio da
osvo ji prsten, {to mu do ta da ni je po la zi lo za ru kom.
Izba ci va ni su od Gol den Stejt Vo ri or sa, Fe niks San sa,
Ju ta D`e za i Hjus ton Ro ket sa. Go di ne 1997. ozbi ljno je
po vrije dio le |a u pred se zo ni, ali se vra tio u igru i na kon
{est uta kmi ca po lo mio je sto pa lo u me~u sa Ma ja mi Hi -
tom te je pro pus tio os ta tak se zo ne. Zbog sla bog re zul ta ta
te se zo ne Spar si su iza bra li na pi ku Ti ma Dan ka na iz
Vejk fo rest uni ver zi te ta, ko ji se odli ~no uklo pio u tim.
U ska }e noj se zo ni 1998/99, zbog {traj ka igra ~a, ko -
ja je tra ja la 50 uta kmi ca, Spar si su ima li 37-13 odnos
po bje da i po ra za i do bi li pre dnost do ma }eg te re na u ple -
j-o fu. Po bije di li su Mi ne so ta Tim ber vul vse, Los An |e les
Lej ker se i Por tland Trejl Blej zerse. U ve li kom fi na lu Ro -
bin son i Dan kan su se po ka za li kao na dmo }ni i po bije di -
li su Nju jork Ni kse u pet uta kmi ca, pos ta ju }i prvi put
{am pi oni. Dan kan je iza bran za MVP-ja. Ro bin son je
obja vio da }e se po vu }i na kon se zo ne 2002/03, a te go -
di ne Spar si su osvo ji li jo{ je dnu ti tu lu, a u fi na lu su po -
bije di li Nju D`er zi Net se u {est uta kmi ca. Ro bin son je
pos ti gao 13 po ena i imao 17 sko ko va.
Dej vid spa da u ma lu gru pu igra ~a ko ji su pos ti gli
pre ko 20.000 po ena u ka ri je ri i je dan je od ~e ti ri igra ~a
ko ji su ima li re kor dan kva drapl-dabl sa 34 po ena, 10
sko ko va, 10 asis ten ci ja i 10 blo ko va, u utakmici sa De -
tro itom. Ta ko |e je u je dnoj uta kmi ci pos ti gao pre ko 70
po ena i to 71 u duelu sa Los An |e les Kli per sima 1994.
Osim u ko {ar ci, akti van je i u hu ma ni tar nom ra du.
Go di ne 1991. po sje tio je Gej ts osno vnu {ko lu u San An -
to niju i po nu dio sva kom po 2.000 do la ra sti pen di je ko
uspi je da je za vr{i i ode na ko led`. Sa svo jom `e nom Va -
le ri osno vao je "Kar ver aka de mi ju" i od osni va nja u sep -
tem bru 2001. do ni rao je vi {e od 11 mi li ona do la ra u
{ko lu.
Dej vid Ro bin son
Zbog do brih ocje na iza brao je
da ide na Mor na ri ~ku aka de mi ju, gdje je
bio naj bo lji u ma te ma ti ci. Tek tokom
studija iza brao je da igra ko {ar ku
i uzeo dres 50
Do bio je na di mak [ef po fi kti vnom
ju na ku [e fu Brom de nu, ti hom, ali
sna `nom ka ra kte ru iz fil ma "Let iznad
ku ka vi ~ jeg gni jez da"
Ro bert Pe ri{
Da tum i mjes to ro |e nja: 30. av qust 1953.
u Sre ve por tu. Lu |z| ja na
Ka ri je ra: 1976 - 1997.
Ti mo vi: Go| den Stejt vo r| ors. Bos ton Se| t|k. Sar |ot
Hor nets. O| ka qo Bu|s
Broj dre sa: 00
Ti tu le: 4 t| tu |e. 9 O|-star
Po eni, sko ko vi, blokovi: 23.334. 14.715. 2.357
Da tum i mjes to ro |e nja: 6. av qust 1965.
u K| ves tu. F|o r| da
Ka ri je ra: 1989 - 2003.
Ti mo vi: San An to n|o Spars
Broj dre sa: 50. 5. 7. 11
Ti tu le: dv|je t| tu |e. MvP. 10 O|-star. naj bo |j| od bram be n|
|qra•. ru k| qo d| ne. dva z|a ta | bron za na Ol. z|a to na SP
Po eni, sko ko vi, blokovi: 20.790. 10.497. 2.954
Nakon mornarice
uzeo loptu u ruke
D
R
32 tsjkfeb!3. 6. 2009.
TI BA od 6.
do 12. ju na
BEO GRAD - Me |u na ro dni
fes ti val pred sta va za dje cu i mla -
de TI BA ("Te atar ska in ter na ci -
onal na beo grad ska avan tu ra")
bi }e odr`an od 6. do 12. ju na,
na ja vi li su or ga ni za to ri.
"U ta kmi ~ar skom pro gra mu 7.
TI BA fes ti va la bi }e izve de no 10
pred sta va u pro du kci ji po zo ri -
{nih tru pa iz Srbi je, Dan ske,
[ved ske, Tur ske, Ira na, Aus tri je i
[vaj car ske", re kli su or ga ni za to -
ri na kon fe ren ci ji za no vi na re u
Skup {ti ni Beo gra da.
Ma ni fes ta ci ja }e bi ti otvo re na
6. ju na na ve ~e, na pla tou is pred
Fi lo zof skog fa kul te ta, uli ~nom
pred sta vom "Ve li ko fi na le" Tea -
tra "Ba ti da" iz Dan ske, pot vrdio
je di re ktor TI BA fes ti va la Bo {ko
\or |e vi}.
Se le ktor inos tra nog pro gra ma
Ni ko la Za vi {i} na gla sio je da su
ovo go di{ nje pred sta ve ugla vnom
mu zi ~ke i ple sne, s ve oma ma lo
ver bal nog izra `a va nja. (Be ta)
Smo tra
ar he olo {kog
fil ma
PRI JE DOR - Dru ga me |u na -
ro dna smo tra ar he olo {kog fil ma,
na ko joj }e bi ti pri ka za no 12 fil -
mskih os tva re nja, otvo re na je u
po ne dje ljak na ve ~e u Mu ze ju
Ko za re u Pri je do ru.
Smo tra je otvo re na pro je kci -
jom fil mo va "Za bo rav lje ni dra -
gulj" i "Bu dis ti ~ki hra mo vi na
Ja vi" in do ne `an skog auto ra Te -
di ja Hen di vi ana, te fil ma "K}e ri
Hin du ku {a" auto ra Mar ka Eber -
lea iz Nje ma ~ke.
Di re ktor Mu ze ja Ko za re Mi -
len ko Ra di vo jac re kao je da su
ovo prva tri od uku pno 12 fil mo -
va ko ji }e bi ti pri ka za ni na pe to -
dne vnoj re vi ji do ku men tar nih
fil mo va.
"Ovo su fil mo vi ko ji su pri ka -
za ni na De ve toj smo tri ar he olo -
{kog fil ma ko ju je po ~et kom
go di ne or ga ni zo vao Na ro dni
mu zej iz Beo gra da i ko je sa da
mo gu vi dje ti i pri je dor ski lju bi -
te lji is to rij skih i ar he olo {kih is -
tra `i va nja", do dao je Ra di vo jac.
(Srna)
Sa lon
ka ri ka tu re
u Ze mu nu
BEO GRAD - Ma ni fes ta ci ja
"Dva mi le ni ju ma Ta uru nu ma", u
okvi ru ko je }e bi ti or ga ni zo van
Me |u na ro dni sa lon ka ri ka tu re i
ar he olo {ka izlo `ba, bi }e odr`a na
od 4. do 22. ju na u ga le ri ji "Sta ra
ka pe ta ni ja" u Ze mu nu.
U sa op {te nju or ga ni za to ra se
na vo di da }e u okvi ru ma ni fe sta -
ci je bi ti odr`an 14. me |u na ro dni
sa lon ka ri ka tu re sa te mom
"Evro pa u rim sko do ba".
Na ma ni fes ta ci ji "Dva mi le ni -
ju ma Ta uru nu ma" bi }e otvo re na
i ar he olo {ka izlo `ba "Ta uru num
Ro ma num", na ko joj }e bi ti pri -
ka za ni do sa da nei zla ga ni ar he -
olo {ki na la zi sa po dru ~ja
Ze mu na. (Be ta)
Kultura
Pred stav lje na prva
sim fo ni ja u RS
Ne ve na VR@I NA
BA NJA LU KA - Izvo |e njem pred sta ve "Der vi{ i
smrt" Na ro dnog po zo ri {ta iz Beo gra da na ve li koj
sce ni Na ro dnog po zo ri {ta RS u po ne dje ljak na ve ~e
po ~eo je ovo go di{ nji Te atar fest "Pe tar Ko ~i} 2009"
u Ba nja lu ci.
Fes ti val je otvo rio mi nis tar pros vje te i kul tu re RS
An ton Ka si po vi}, a sva ~a no otva ra nje svo jim nas tu pom
uve li ~ao je i `en ski ka mer ni hor "Ba nja lu ~an ke".
"Uvje ren sam da }e sva de {a va nja pro te }i
ona ko ka ko smo na u~i li ka da ima mo ova kav ve li ki kul -
tur ni do ga |aj. Dra go mi je da se na {e po zo ri {te vra ti lo
ku }i na kon broj nih gos to va nja s ko jih su se re do vno vra -
}a li s na gra da ma, {to je pot vrda izvan re dnog ra da eki pe
lju di ko ja vo di ovu in sti tu ci ju", re kao je Ka si po vi}.
On je do dao da je or ga ni za ci ja ovog fes ti va la jo{
BA NJA LU KA - Mi nis tar pros vje te i kul tu re RS
An ton Ka si po vi} i mi nis tar kul tu re Srbi je Ne boj {a
Bra di} oci je ni li su da je va `no da u na re dnom pe ri -
odu uva `e ve ze ko je pos to je izme |u RS i Srbi je, ali i
da za je dno ra de na pro je kti ma ko ji }e uklju ~i va ti
broj ne par tne re iz re gi ona i Evro pe.
"Ne spor na je ~i nje ni ca da sa ra dnja u oblas ti kul tu re
izme |u RS i Srbi je ima kon ti nu itet i uspon u kva li te tu i
obi mu, te da je vri je dna u mno gim oblas ti ma", re kao je
Ka si po vi} ju ~e u Ba nja lu ci po sli je raz go vo ra s Bra di -
}em, pod sje tiv {i da je ovo nas ta vak raz go vo ra za po ~e tih
je se nas u Beo gra du.
On je na veo da je je dna od za je dni ~kih ide ja i
uspos tav lja nje kva li te tni jeg i po tpu ni jeg odno sa s Mi nis -
tar stvom ci vil nih po slo va BiH i Mi nis tar stvom kul tu re
FBiH u tre nut ku ka da bu de pra vi po vod za ta ko ne {to.
Bra di} je re kao da je bi lo ri je ~i i o sa ra dnji u oblas ti
iz da va{ tva, pred stav lja nja li te ra tu re RS i Srbi je, {to je
ve li ka i zna ~aj na oblast u za je dni ~kom dje lo va nju.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, pi ta nje za {ti te kul tur nog
na slje |a Srba u re gi onu je va `no, o ~e mu je i bi lo ri je ~i
na upra vo za vr{e noj kon fe ren ci ji o kul tur noj po li ti ci u
za {ti ti kul tur nog na slje |a u Beo gra du.
"O to me smo ve} raz go va ra li s mi nis trom
kul tu re Hrvat ske i mi }e mo se u na re dnom pe ri odu, za -
je dno s mi nis tar stvi ma u re gi onu, sas ta ti i raz go va ra ti o
ovoj va `noj te mi", re kao je Bra di}.
On je oci je nio da su ve oma bi tni za je dni ~ki pro je kti
u ve zi s po zo ri {tem, fi lo mom, vi zu el nim umje tnos ti ma i
mu zi kom, izra ziv {i uvje re nje da }e u na re dnom pe ri odu
ve li ki po ten ci ja li ko ji do la ze i pod sti ca ji iz in di vi du al -
nog se kto ra i in sti tu ci ja ohra bri ti i oja ~a ti ovaj va `an
aspekt. (Srna)
Ve oma su bi tni za je dni ~ki
pro je kti u svim se gmen ti ma kul tu re
Zajedni~ki projekti s
par tne ri ma iz re gi ona
Dje ~ji mu zi ~ki
fes ti val u Pa la ma
PA LE - Na 2. in ter na ci onal nom dje ~jem mu zi ~kom fes ti va lu, ko ji se
odr`a va 10. i 11. ju na u Pa la ma, bi }e izve de no 20 autor skih kom po zi ci -
ja, pot vrdio je u ime Or ga ni za ci onog odbo ra Sla vi {a Gu ja, iz vr{ni pro -
du cent Dje ~ jeg ho ra "Pal ~i }i" i autor ve }i ne kom po zi ci ja.
"Pre te ~a tog fes ti va la je fes ti val 'Dje ca pje va ju hi to ve', ko ji smo ra di li 10
go di na u Pa la ma. Zna ~i, mi smo taj fes ti val ute me lji li, po sli je to ga su svi
pre ko pi ra li to od nas, ali ni ko ni je imao tu vrstu li cen ce. Me |u tim, mi smo
taj fes ti val 2007. go di ne uga si li za to {to ne ma vi {e za ba vnih pje sa ma, ugla -
vnom su sve to na ro dnja ci", po ja{ nja va Gu ja.
Do da je da je ovo go di{ nji fes ti val re vi jal nog ka ra kte ra, a o~e ku je se da }e
oku pi ti dje cu iz de vet ze ma lja.
"Po red dje ce iz FBiH i RS, ima }e mo ma li {a ne iz Ma ke do ni je, Hrvat ske,
Bu gar ske, Crne Go re... Ima }e mo je dno pre di vno dru `e nje u Pa la ma i na dam
se da }e mo dio te ma ni fes ta ci je pre ni je ti u sep tem bru u Fo ~u, u ve li ku spor -
tsku dvo ra nu, da na pra vi mo je dan pra vi dje ~ji he pe ning", is ti ~e Gu ja.
D.Vu.
BA NJA LU KA - Kon cer tom
kla si ~ne mu zi ke, na ko jem je pro -
mo vi sa na prva sim fo ni ja u RS, u
po ne dje ljak na ve ~e u ba nja lu -
~kom Kul tur nom cen tru Ban ski
dvor pu bli ci su se pred sta vi li mla -
di stva ra oci, stu den ti Aka de mi je
umje tnos ti u Ba nja lu ci.
"Na mje ra nam je bi la da pred sta -
vi mo stu den te na {e aka de mi je od
ko jih ne ki tre ba i da di plo mi ra ju, da
na pra vi mo ve ~e nji ho vih kom po zi -
ci ja, da ih afir mi {e mo, jer to do sa da
ni ko ni je ura dio", na veo je Emir
Mej me ri} iz Stu den tske or ga ni za ci je
ba nja lu ~ke Aka de mi je umje tnos ti.
Po vod za kon cert bio je pro mo vi -
sa nje prve sim fo ni je RS ko ju je
kom po no vao stu dent kom po zi ci je
Da li bor \u ki}.
"Vrhu nac ve ~e ri je sva ka ko bi la
prva sim fo ni ja RS, ko ja je prot ka na
ve oma li je pim te ma ma i me lo di ja -
ma", re kao je Mej me ri}.
Sim fo ni ja pod na zi vom "Po ema
Afe tu ozo" nas ta la je kao re zul tat za -
dat ka ko ji je stu dent Da li bor \u ki}
do bio od svog pro fe so ra Slo bo da na
Ata nac ko vi }a. \u ki} ka `e da mu je
stva ra la ~ki uzor bio Haj dn.
"Ugle dao sam se pri je sve ga na
Haj dna ko ji je te `io dra ma tur gi ji i
izra `aj nos ti. Uvi jek mi se svi |a lo
{to je na po ~et ku imao je dan la ga ni
stav, ta ko zva ni pe zan te, na kon ko -
jeg bi sli je dio ale gro vi vo ili u mom
slu ~a ju ale gro afe tu ozo", na veo je
\u ki}, do dav {i da je na po ~et ku
sim fo ni je je dna te ma iz fol klor nog
mi ljea, dok su os ta le iz slo bo dne
ma {te.
Po red prve sim fo ni je ba nja lu ~koj
pu bli ci se pred sta vio sa jo{ dvi je
kom po zi ci je "Svi ta" i "Pas to ra la za
so pran i gu da ~ki kvar tet", a na je sen
na jav lju je i prvo izvo |e nje ora to ri -
ju ma za hor, so lis te i vo kal ni or kes -
tar ko ji je na pi sao za di plom ski
ispit.
Na kon cer tu je pre mi jer no izve de -
na i "Rap so di ja za so lo fla utu" stu -
den ta Sla vi {e [e ve, a pu bli ka je
ima la pri li ku da ~u je i dje la dva
stra na auto ra "Kon cert za kla ri net i
kla vir" Hen ri ja To ma sa i "Ar le kin"
Lu isa ^a za ka.
D.Z.
Sim fo ni ju pod
na zi vom "Po ema
Afe tu ozo" kom po no vao
je Da li bor \u ki}
"Zla tni vi tez"
za "Tur ne ju"
LI PECK - @i ri 18. me |u na ro dnog fil mskog fes ti va la "Zla tni vi tez" u
rus kom gra du Li pec ku do di je lio je u ka te go ri ji umje tni ~kog fil ma is to -
ime nu na gra du i di plo mu srpskom re di te lju Go ra nu Mar ko vi }u za nje -
gov film "Tur ne ja".
Re di telj Go ran Mar ko vi} po vo dom na gra de izja vio je da je na gra da "Zla -
tni vi tez" za nje gov film "Tur ne ja" prvo pri zna nje u ci je loj ka ri je ri ko je mu
sti `e iz Ru si je.
"Ta na gra da mi je izu ze tno va `na, jer je Ru si ja za nas ve li ko i zna ~aj no
tr`i {te, ne sa mo u eko -
nom skom smi slu, ne go i
kao stvar kul tur nog pres -
ti `a", na gla sio je Mar ko -
vi}.
Uz na po me nu da gle da oci u Ru si ji zna ju nje go ve fil mo ve, Mar ko vi} je
izra zio na du da }e na gra da "Zla tni vi tez" bi ti do da tni ra zlog da pu bli ka u toj
ze mlji obra ti pa` nju na srpsku ki ne ma to gra fi ju.
Na fes ti va lu su pri ka za ni fil mo vi iz 24 ze mlje, izme |u os ta log iz Ru si je,
Aus tri je, Bu gar ske, Ma |ar ske, Nje ma ~ke, Gru zi je, In di je, [pa ni je, Ka zah -
sta na, SAD, Ukra ji ne, Fran cus ke i Ja pa na.
"Dra go mi je da sam i ovo ga pu ta do bro pred sta vio srpski film", re kao je
on i pod sje tio da je to jo{ je dna na gra da u ni zu za "Tur ne ju", od svjet ske pre -
mi je re pro {le je se ni u Mon tre alu.
Po red gran pri ja i na gra de kri ti ke na tom fes ti va lu u Ka na di, "Tur ne ja" je
to kom pro te kle se zo ne do bi la pri zna nja na fes ti va li ma u Mon pe ljeu, So lu nu,
San Ho zeu, a bi la je i kan di dat za "Os ka ra". (B92)
Ova na gra da je prvo
pri zna nje za Mar ko vi }a u Ru si ji
Pred sta vom "Der vi{ i smrt"
otvo ren Te atar fest "Pe tar
Ko ~i} 2009" u Ba nja lu ci
Va `ni ji je duh epo he u
ko me je ne {to pi sa no,
ne go duh epo he u
ko me se ne {to zbi va,
ka `e Egon Sa vin
Pri ~a o
mo ral nim
Ü ta km| •ar skom pro qra mu ovo qo d|s njeq Te atar íes ta. ko j| ce
tra ja t| do 7. ju na. su | pred sta ve Ta ko je mo ra |o b| t| Ju qo s|o ven skoq
dram skoq po zo r| sta. Ka ubo j| Tea tra Ex|t |z Za qre ba | Ba |on od ka -
me na - mo ja sje ca nja Na ro dnoq po zo r| sta PS.
Na íes t| va| skom re per to aru su | Fa| s| í| ka tor Beo qrad skoq dram -
skoq po zo r| sta | Ge ne ra| na pro ba sa mo ub|s tva Zvez da ra tea tra. Ü
•ast na qra de n|h 7. ju na an sam b| Na ro dnoq po zo r| sta PS |zves ce
pred sta vu Na ro dn| po s|a n|k u re z| j| N| ko |e Pe ja ko v| ca.
Ta kmi ~ar ski pro gram
F
O
T
O

G
.

[
U
R
L
A
N
Fes ti val otvo rio
mi nis tar pro vje te
i kul tu re RS
An ton Ka si po vi}
3. 6. 2009. tsjkfeb 33 Kultura
Slijedi
DNK ana li za
mu mi je
KA IRO - Egi pat ski nau ~ni ci
po ku {a }e da ot kri ju ro do slov
fa ra ona Tu tan ka mo na, {to je jo{
mis te ri ja za egip to lo ge, a u ana -
li zi }e im po mo }i uzor ci DNK,
sa op {tio je {ef Vrho vnog sa vje -
ta za an ti kvi te te Za hi Ha vas.
Mla di fa ra on, ~i ju je mu mi ju
u sar ko fa gu od ~is tog zla ta
ukra {e nog tir ki zi ma 1922. go -
di ne ot krio en gles ki ar he olog
Hauard Kar ter, vla dao je ot pri -
li ke od 1333. do 1324. go di ne
pri je no ve ere.
Nje gov ro do slov i da nas je
taj na, kao i okol nos ti ve za ne za
nje go vu smrt.
"Do da nas ne zna mo ko je bio
nje gov otac. Da li je to bio
Ahe na ten ili Amen ho tep Tre }i",
izja vio je Ha vas na kon fe ren ci ji
za no vi na re u Ka iru.
[ef sa vje ta za an ti kvi te te je
na veo da }e uzor ci bi ti uze ti uz
po mo} ek spe ra ta s Me din skog
fa kul te ta Uni ver zi te ta u Ka iru i
da }e bi ti ura |e ni i ren dgen ski
snim ci. Po sao }e naj ve }im di je -
lom bi ti ura |en u Do li ni kra lje -
va. (Be ta)
Ju bi lej
Kos ti }e ve
pje sme
BEO GRAD - Knji `e vno ve ~e
po sve }e no 100. go di{ nji ci nas -
tan ka pje sme "San ta Ma ria del -
la sa lu te" La ze Kos ti }a bi }e
upri li ~e no ve ~e ras u Za du `bi ni
Ili je M. Ko lar ca u Beo gra du.
Be sje du o nas tan ku pje sme
ka zi va }e knji `e vnik Mi ro Vu -
ksa no vi}, dok }e sti ho ve "San ta
Ma ria del la sa lu te" go vo ri ti
dram ski umje tnik Ivan Ja go di},
sa op {te no je iz Cen tra za pre da -
va ~ku dje la tnost Ko lar ~e ve za -
du `bi ne.
Svo ju ~u ve nu pje smu "San ta
Ma ria del la sa lu te" Kos ti} je
po sve tio svo joj lju blje noj, tri -
de set go di na mla |oj Len ki
Dun |er ski, k}e ri voj vo |an -
skog ve li ka {a La ze Dun |er -
skog. (Be ta)
Tu `ba zbog
"pla gi ja ta"
NJU JORK - Ame ri ~ki pi sac
D`.D. Se lin d`er tu `io je su du
auto ra nas tav ka nje go vog ~u -
ve nog ro ma na "Lo vac u `i tu".
Knji `e vnik ko ji ima 90 go -
di na, po znat po to me {to stro -
go {ti ti svo ju pri va tnost ali i
svo je dje lo, tu `io je i iz da va -
~a i dis tri bu te ra svog naj po -
zna ti jeg dje la.
Se lin d`e ro vi advo ka ti su u
tu `bi po dnesenoj Fe de ral nom
su du na Men he tnu, u Nju jor -
ku, tra `i li da se obus ta vi
objav lji va nje knji ge "60
Years La ter: Co ming Thro ugh
the Rye", ko ja je, ka ko su na -
ve li, "pla gi jat", a ~i ji je autor
"ne ko ko pi {e pod ime nom
D`on Dej vid Ka li for ni ja".
U tu `bi se na vo di i da pra vo
da na pi {e nas ta vak "Lov ca u
`itu" ili da ko ris ti lik pod
ime nom Hol den Kol fild pri -
pa da is klju ~i vo Se lin d`e ru.
Pi sac ni kad ni je do zvo lio da
se po tom ro ma nu sni mi film
ili da se adap ti ra za po zo ri {te
ili ne ki dru gi me dij. (Be ta)
Vijesti
Odnos mu {kar ca i `e ne na sli ka ma
vi ma, `i vo tu i smrti, o bo `an skom smi slu `i vo ta i smrti i
ne kim ze malj skim usu di ma.
"^o vek prvi uspos tav lja in te ra kci ju
sa de lom, vo lim taj ro man i to je do vo ljan ra zlog da ga
pos ta vim na sce nu, sve dru go sa dr`i se u sa mom de lu",
obja snio je Sa vin.
Ka da ra di dra ma ti za ci ju, nas tav lja on, ve} na ne ki
na ~in kom po nu je pred sta vu.
"De lu sam pri {ao ta ko da ne ilus tru jem ni {ta {to u
ro ma nu po ja vno pos to ji. Svo jim stu den ti ma vo lim da
ka `em da je mno go va `ni ji duh epo he u ko me je ne {to
pi sa no, ne go duh epo he u ko me se ne {to zbi va", do dao
je Sa vin.
Ni ko la Ris ta nov ski, ko ji u pred sta vi igra Ahme da
Nu ru di na, is ta kao je da se osje }a kao pro vo dnik izme |u
Se li mo vi }a i pu bli ke.
"Egon je ose tio da je je di ni na ~in da se do ne se ova -
kav ko mad pu no ve re i uvek izno va. Dok ra dim na ovoj
pred sta vi pre po ~et ka igra nja ne mo gu ni o ~e mu da ra -
zmi{ ljam osim da }e mi ubi ti bra ta", ka `e Ris ta nov ski.
Glu mi ca Na ta {a Nin ko vi} is ta kla je da je ri jet kost
da se tim ka kav ~i ni re per to ar glu ma ca za ovu pred sta vu
slo `i i bez pro ble ma ra di na ko ma du, {to je pu bli ka ima -
la pri li ku da vi di na sce ni.
"Ka da po ~nem da ~i tam ne ki tek st imam
ze bnju da vi dim {ta je is pred me ne. Ka da sam po ~e la da
~i tam ovaj tek st ima la sam strah da ne }u to do ne ti ka ko
tre ba. Ali, uz Ego no vu po mo} bi lo je za do volj stvo ra di -
ti", re kla je Nin ko vi }e va.
Lju bo mir Ban do vi}, ko ji u ko ma du tu ma ~i lik Ha -
sa na, na veo je da ni je do zvo lio da bu de op te re }en ti me
{to je to Se li mo vi }e vo ka pi tal no dje lo. Po ku {ao je, do -
da je on, da ko ris ti "umlje u ko jem `i vi s umljem s ko jim
se Ha san bo rio".
je dna u ni zu na gra da ko je je osvo ji lo NP RS, jer, sma tra
on, na gra da je ako do |u pres ti `ne po zo ri {ne ku }e ko je
izvo de kva li te tne pred sta ve.
Otva ra nju fes ti va la pri sus tvo va li su i
pred sje dnik RS Raj ko Ku zma no vi}, ko ji je po ~a sni po -
kro vi telj fes ti va la, pred sje dnik Na ro dne skup {ti ne RS
Igor Ra do ji ~i}, a pred sta vu "Der vi{ i smrt" gle dao je i
mi nis tar kul tu re Srbi je Ne boj {a Bra di}.
Di re ktor Na ro dnog po zo ri {ta RS Ra de Si mo vi} po -
`e lio je gra |a ni ma li je pe tre nut ke na fes ti va lu.
"Pro {le go di ne Te atar fest je do bio ime ve li kog sr-
pskog pis ca Pe tra Ko ~i }a i za hva lju ju }i toj me ta fo ri pos -
tao je je dan od naj zna ~aj ni jih na ci onal nih do ga |a ja u
re gi onu", na veo je Si mo vi}.
Po sli je ~i na sve ~a nog otva ra nja, pu bli ka je u`i va la
u izve dbi ko ma da "Der vi{ i smrt" u re `i ji Ego na Sa vi na.
To je pri ~a o psi ho lo gi ji je dne ka sa be, mo ral nim lo mo -
D. ZEC
BA NJA LU KA - Izlo `ba "Res to ran ma so vne is -
hra ne" aka dem skog sli ka ra Isma ra Mu je zi no vi }a
otvo re na je u po ne dje ljak na ve ~e u Ga le ri ji LTG u
Ba nja lu ci.
Dio pro je kta "Res to ran ma so vne is hra ne", pred -
stav lje nog u Ga le ri ji LTG, ~i ne sli ke ve li kog for ma ta u
~i joj je osno vi po slje di ca tran zi ci onih pro ce sa na ne ka -
da{ njem ju go slo ven skom pros to ru, ali i kom pli ko va nih
odno sa mu {kar ca i `e ne.
"Na{ svi jet je ona kav ka kav je pred stav ljen
na sli ka ma. Ove su sli ke nas ta le u pe ri odu go di{ njeg
odmo ra na mo ru, a ve li kog su for ma ta da se te `e ukra -
du", ka `e Mu je zi no vi}, ~i ju }e pos tav ku Ba nja lu ~a ni
mo }i vi dje ti do kra ja ju na.
Po red bo ga tog izbo ra Mu je zi no vi }e vih sli ka, ko je
na ve li kom for ma tu ugla vnom pred stav lja ju pro ble ma -
ti ku odno sa, Ba nja lu ~a ni su mo gli da vi de i pe tna es to -
mi nu tni isje ~ak iz nje go vog fil ma "Crven ka pi ca se
crve ni".
"Pi sao sam sce na rio za krat ki igra ni film i ka ko mi
se ni je sli ka lo, a bio sam sam na mo ru, nas ta vio sam se
dru `i ti sa li kom iz sce na ri ja ne kih 25 da na. Sve sam za -
pi sao, ni {ta ne do tje ru ju }i, i ta ko je nas ta lo 260 stra na
ro ma na ko ji je sav u di ja lo gu", po ja snio je Mu je zi no -
vi}.
On je do dao da je ~i ta va kon stru kci ja ro ma -
na, ko ji je po ~et kom pro {le go di ne iza {ao iz {tam pe,
nas ta ja la bez ne ke ide je vo di lje, for mi ra ju }i se u ne po -
sre dnom na dmu dri va nju.
"Ro man pod sje }a na ka fan ski raz go vor, {to os ci li ra
kao i vri je me i ra spo lo `e nje. De fi ni {e ga na do la ze }a
ide ja i ta ko vo di do ne kog osmi{ lje nog kra ja", ka `e
Mu je zi no vi}.
Te ma fil ma nas ta log adap ta ci jom ovog ro ma na su
ona i on u po tra zi za vlas ti tim iden ti te ti ma, nji ho va me -
|u so bna uslov lje nost i za vi snost.
Pu bli ka je ima la pri li ku da vi di
i pe tna es to mi nu tni isje ~ak iz auto ro vog
fil ma "Crven ka pi ca se crve ni"
Ra do vi su nas ta li za vri je me go di{ njeg odmo ra
FO TO G. [UR LAN
Or ga ni za ci ja
fes ti va la
jo{ je dna
na gra da ko ju
je osvo ji lo
NP RS, re kao
Ka si po vi}
lo mo vi ma
Glum ci NP Beo grad odli ~no su
odi gra li ko mad "Der vi{ i smrt"
Predsjednik
RS Rajko
Kuzmanovi}
sa suprugom
Ure |e nje fa sa da u Sa ra je vu je ve}
go di na ma u to ku. Ra de se fa sa de,
ali ni je mo gu }e sve odje dnom sre di ti.
Mi nis tar stvo pros tor nog
ure |e nja i za {ti te oko li {a KS.
34 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Sarajevo
Promijenjene
trase
Zbog po ~et ka izvo |e nja ra do va
na iz gra dnji sao bra }aj ni ce sje ver -
ne lo gi tu di na le do 22. ju na do }i
}e do iz mje na u odvi ja nju ja vog
grad skog pre vo za. Iz GRAS-a na -
vo de da }e auto bu sne li ni je, ko je
su sao bra }a le s Auto bu sne sta ni -
ce Sa ra je vo ka Raj lov cu, Re lje vo
do mu i Bu }a po to ku, do 22. ju na
po la zi ti iz Uli ce Fra nje Ra ~kog,
kod Ze malj skog mu ze ja BiH.
M.L.
Do ni ra na
auto- cis ter na
Do bro vo ljno va tro ga sno dru{ -
tvo "Bje la ve" ju ~er je do bi lo no vu
auto -cis ter nu, za ko ju je sred stva
obe zbi je di la op {ti na Cen tar.
"Ova auto -cis ter na je na mije -
nje na za do pu nu vo de spe ci jal -
nog va tro ga snog vo zi la za
ga {e nje po `a ra", ka zao je Su lej -
man Si ja ri}, po mo }nik na ~el ni ka
Ci vil ne za {ti te op {ti ne Cen tar.
[.P.
Na kon {to je Mi nis tar stvo
sao bra }a ja KS do ni je lo je din -
stve ni cje no vnik ta ksi uslu ga,
pred sta vni ci udru `e nja ta ksis ta
ka `u da }e s ko re kci jom ci je na
sa ~e ka ti dok ne vi de ka ko }e re -
ago va ti u kon ku ren tskim fir -
ma ma.
Odlu kom o je din stve nom cje no -
vni ku, ko ja je u po ne dje ljak stu pi -
la na sna gu, ove uslu ge bi
pos ku pi le na 1,5 KM za start, te
je dnu KM po pre |e nom kil ome -
tru, dok je za sat ~e ka nja mu {te ri -
je pre dvi |e no 10 ma ra ka.
Ve }i na od osam ta ksi udru `e nja
pri je ne ko li ko mje se ci sma nji la je
svo je uslu ga na 1 KM, odno sno
na 0,80 KM za start i pre |e ni ki -
lo me tar.
"Mi }e mo po {to va ti i spro ves ti
sva ku odlu ku ko ju do ne se re sor no
mi nis tars tvo. Jo{ ni smo po ve }a -
va li ci je nu u ta ksi me tru, ni ti mi -
slimo dok sva ta ksi udru `e nja i
fir me to ne u~i ne, odno sno ne
odne su no vi cje no vnik na ovje ru
Mi nis tar stvu. Bi }e mo za dnji ko ji
}e mo di }i ove ci je ne jer ni su slo -
bo dni sof tve ri i la bo ra to ri je ko je
vr{e pre prav ke ta ksi me ta ra", ka -
zao je En ver Su lja gi}, di re ktor
"Sa ra je vo ta ksi ja", naj broj ni jeg
udru `e nja sa ra jev skih ta ksis ta.
U "@u tom ta ksi ju", ko ji je prvi
po ~eo s oba ra njem ci je na ta ksi
uslu ga, ju ~er su ka za li da }e ta ko -
|e pri hva ti ti no vi cje no vnik, ali
pod uslo vom da to u~i ne i os ta li.
"Uko li ko do pet ka sva ta ksi
udru `e nja i pre du ze }a uklo pe u
svo je uslu ge no ve ci je ne, '@u ti ta -
ksi' u~i ni }e is to. Do ta da }e na {e
ci je ne izno si ti po je dnu KM za
start i pre |e ni ki lo me tar, ko je smo
pos ta vi li jo{ 8. ja nu ara", ka zao je
Va hid Zaj ko, di re ktor ove fir me.
On is ti ~e da je "@u ti ta ksi" kon -
stan tno bio na me ti in spe kcij skih
kon tro la pro te klih de vet mje se ci,
i to sa mo za to {to su "prvi obo ri li
ci je nu ka da je kod os ta lih pre |e ni
ki lo me tar izno sio 1, 50 KM, a
start dvi je KM".
"Mi slim da os ta la udru `e nja i
pre du ze }a s ovim no vim cje no -
vni kom ne mo gu po kri ti tro {ko ve.
Mi go di{ nje ku pu je mo naf tu pa
ta ko nam do |e mno go jef ti ni je",
ka zao je Zaj ko.
[.P.
Policija
122
Na po dru •ju MÜP-a KS u
pro te k|a 24 sa ta ev| den t| -
ra na su tr| kr| v| •na dje |a:
te ska kra da | dva ra zboj -
n|s tva.
Hitna pomo}
124
Ek| pe H| tne po mo c| |ma |e
su 376 |n ter ven c| ja. od •e qa
su 59 b| |e ku cne po sje te.
Porodili{ta
285-287
250-259
Ü po ro d| || st| ma je ro de no
14 be ba: de vet dje •a ka |
pet dje voj •| ca.
Vatrogasci
123
Ek| pe va tro qa sa ca n| su
|ma |e |n ter ven c| ja zboq
po za ra.
Servisne
informacije
Aero drom Sa ra je vo 289-100
Ba ki je 533-763
Bol ni ca "Ko se vo" 444-800
Di mnja •ar 658-555
"Elek tro dis tri bu ci ja" - kva ro vi 230-767
GPAS ln fo-cen tar 293-183
JKP "Pad" 658-038
Kan to nal na in spe kci ja 663-849
"Po kop" 642-443
"Pa dio-ta ksi" 1515
"Sa ra je vo-stan" 442-580
Te le fon ske in for ma ci je 1182
"To pla ne" 650-979
Tu ris ti •ki in for ma ti vni cen tar 532-606
"vo do vod" 641-462
Auto bus ka sta ni ca 213-100
Bol ni ca "Pod hras to vi" 444-343
Ek spre sni po stan ski ser vis 1417
Ka na li za ci ja 668-259
MUP 664-211
Opca bol ni ca Sa ra je vo 285-100
PTT kva ro vi 977
"Sa ra je vo gas" 272-980
Te le gra mi 1202
"ve le pe ka ra" 648-505
ve te ri nar ska sta ni ca 442-303
Važniji telefoni
Ta ksis ti
~e ka ju rea kci ju
kon ku ren tskih fir mi
[ej la PER TEF
Gra |e vin ski ra do vi na Kli ni ci za gi ne ko lo gi ju i
aku {er stvo "Je ze ro" bi }e za vr{e ni naj vje ro va tni je do
kra ja no vem bra ove go di ne, ka zao je Be sim Me hme -
di}, pre mi jer KS.
Iako za iz gra dnju ove klini ke ne dos ta je oko 1,7 mi -
li ona KM, pred sta vni ci KS se na da ju da }e ona bi ti otvo -
re na kra jem ove ili po ~et kom na re dne go di ne.
"Kom ple tan ugo vor izno si oko 10 mi li ona
KM. U vre me nu u ko jem da nas `i vi mo to je ve li ka ci fra.
Da na { nji na{ obi la zak je po ka zao da pra ti mo pre dvi |e nu
di na mi ku za ovu go di nu. Ovo go di{ njim bu d`e tom su
pre dvi |e na 5,2 mi li ona KM. Ana li za ono ga {to smo da -
nas vi dje li go vo ri, a obe }e nje je i izvo |a ~a, da bi kra jem
no vem bra ove go di ne ovaj obje kat mo gao bi ti za pri -
mljen u smi slu upo tre bne do zvo le", is ta kao je Me hme -
di}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, Fond zdrav stva
Kan to na Sa ra je vo }e ra spi sa ti ten der za opre mu. "Mi
smo uvje re ni da }e ta ten de ris a na opre ma omo gu }i ti da
ova kli ni ka u de cem bru bu de pu {te na u fun kci ju. Za do -
vo ljan sam ra do vi ma. Sva ki mje sec obi la zi }e mo obje kat
ka ko bi smo obe }a ne ro ko ve do kra ja ispo {to va li", is ta -
kao je Me hme di}.
Mus ta fa Cu plov, mi nis tar zdrav stva KS, is ta kao je
Kada }e biti ure |ene
fa sa de na zgra da ma?
Ul fe ta D@A NA NO VI}, ra dni ca
Da nas pre se lje nje
po ro di ca iz Bu tmi ra
M. LIN GO
Rom ske po ro di ce ko je `i ve u na se lju Bu tmir da -
nas bi tre ba lo da bu du pre se lje ne u no ve do mo ve,
ka zao je ^e do mir Lu ki}, mi nis tar za stam be na pi ta -
nja KS.
"Vr{i mo pri pre me za nji ho vo pre se lje nje, u to ku su
do go vo ri ve za ni za ope ra ti vne de ta lje", re kao je Lu ki}.
Za 32 po ro di ce iz ovog na se lja, ko je bro je 187 ~la -
no va, Crve ni kri` KS je u su ra dnji s Mi nis tar stvom za
rad i so ci jal nu po li ti ku obe zbi je dio pa ke te s hra nom.
Ove po ro di ce tre ba lo je jo{ u apri lu da budu
pre se lje ne iz vo do za {ti tne zo ne u Bu tmi ru u no vo iz gra -
|e ne sta no ve, ko ji su za njih iz gra |e ni u op}i na ma Ili -
ja{, Ha d`i }i, Vo go{ ~a i No vi grad.
Lu ki} is ti ~e da pre se lje nje ovih po ro di ca u no vo iz -
gra |e ne sta no ve na ne ko li ko lo ka ci ja ni je jedn os ta van
pro je kat, te pod sje }a da je na mje ra kan to nal nih vlas ti bi -
la da ovaj pro blem bude ri je {en jo{ u pro {loj go di ni.
"Me |u tim, do ~e ka la nas je zi ma pa to ni smo
mo gli pro ves ti zbog vre men skih ne pri li ka. Ispu ni li smo
sve zah tje ve ko je smo do bi li od ko ri sni ka. Raz go va ra li
smo s po ro di ca ma, ali i s op}in skim vlas ti ma, te OS CE-
om i rom skim udru `e nji ma", re kao je Lu ki}.
Ne ko li ko po ro di ca ne `e li pre se li ti zbog to ga {to
sma tra ju da su im iz gra |e ni sta no vi ma li, s obzi rom na
to da po ro di ce ima ju od se dmo ro do 14 dje ce. Kao ra -
zlo ge na vo de i me |u so bne su ko be, te jo{ ve }u uda lje -
nost sta no va od gra da ne go {to je sa da{ nja lo ka ci ja na
Bu tmi ru. Sta no vi u osam zgra da opre mlje ni su na jo sno -
vni jim na mje {ta jem, uklju ~u ju }i kre ve te, sto lo ve, sto li -
ce, fri `i de re i elek tri ~ne {po re te, te pe }i na ~vrsto
go ri vo.
Crve ni krst obe zbi je dio
pa ke te s hra nom
No vi cje no vnik
pre dvi |a pos ku plje nje
ta ksi uslu ga
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
Pred sta vni ci KS pra te di na mi ku
ra do va iz gra dnje na Je ze ru
kli ni ka
3. 6. 2009. tsjkfeb 35
FILMOVI
APO LO
Dvo || •nost
Dzu || ja Po ber ts.
K|ajv Oven
Pe z| ja: To n| G|| roj
(18. 20.30 h)
ME ETlNG PO lNT
An de || | de mo n|
Tom Hen ks. Ju an
Mek qre qor
Pe z| ja: Pon Hauard
(18. 20.30 h)
PREDSTAVE
KA MEP Nl TE ATAP 55
Brak ||| mrak
Pe z| ja: La na
Sta n| s|c. Ne |a
Ðe n| s| je v|c | M|r za
Mu s| ja
(20 h)
NA PO DNO PO ZO Pl STE
Po no cna |qra
Pe z| ja: Gra d| m|r
Go jer
(20 h)
IZLO @BE
GA LE Pl JA GA BPl JEL
Po zo r| sn| p|a kat
Ka mer noq tea tra 55
ÜMJE TNl OKA
GA LE Pl JA
Pe tro spec trum
MÜ ZEJ KNJl ZE vNOS Tl
l PO ZO Pl SNE
ÜMJE TNOS Tl
Sta| ne pos tav ke
ra dn|h so ba
S|| v| ja Stra h| m| ra
Kranj •e v| ca.
Ha sa na K| k| ca.
Ka| m| je Ba ru ha
| Pe tra Ko •| ca
BPÜ SA BE ZlS TAN
Sta| na pos tav ka:
Pa zvoj Sa ra je va od
pret h|s to r|j skoq
do aus tro uqar skoq
pe r| oda
P|e te n| ne s Bje |a sn| ce
MÜ ZEJ SA PA JE vA
Sta| na pos tav ka:
Sa ra je vo 1878 - 1918
Vodi~
Sarajevo
da s Kli ni kom za gi ne ko lo gi ju i aku {er stvo Sa ra je vo
do bi ja sa vre men pros tor ko ji }e ispu ni ti sve po tre be
KS i {i re.
"Obje kti vno, ovo je pros tor ko ji }e svo jim ka pa -
ci te tom i kva li te tom opre me u~i ni ti da se dje ca ra |a ju
u naj bo ljim i naj lje p{im pros to ri ma, uz stru ~nu po mo}
oso blja", ka zao je Cu plov.
Is ta kao je da u ovom tre nut ku ne dos ta je
oko 1,7 mi lon KM za za vr{e tak ra do va.
"Sve svo je mo gu }nos ti }e mo utro {i ti ka ko bi smo
obez bije di li ovaj no vac. O~e ku je mo da nam u ovo me
po mo gne ci je la dru{ tve na za je dni ca jer je ri je~ o pro -
je ktu ko ji je zna ~a jan za sve nas. Mno go je la k{e po -
tra `i ti jo{ dva mi li ona KM, ne go da smo obus ta vi li ra do -
ve", oci je nio je Cu plov.
Se bi ja Ize tbe go vi}, di re kto ri ca dis ci pli na Gi ne ko lo -
gi ja, Aku {er stvo i Pe di ja tri ja Kli ni ~kog cen tra Uni ver zi -
te ta Sa ra je vo, na da se sko rom zavr {et ku ra do va na ovoj
kli ni ci.
"Kra jem ove go di ne ili po ~et kom na re -
dne bi }e naj vje ro va tni je use lje nje. U fa zi smo pri pre -
me ma te ri ja la za ra spi si va nje ten de ra. To }e bi ti
izuze tno so fis ti ci ra na opre ma. Mi slim da }e uslo vi za
po ro de i ope ri sa nje pa ci je na ta bi ti izva nre dni, bo lji ne -
go {to su ikad ov dje bi li. Mi se ra du je mo sko rom pre -
se lje nu jer tre nu tno ra di mo u vrlo neu slo vnoj zgra di",
is tak la je Ize tbe go vi }e va.
Ra dni ci ovih da na na obje ktu Kli ni ke za gi ne ko lo gi -
ju i aku {er stvo pos tav lja ju in sta la ci je.
"Tre nu tno ra di mo na ra zvo du is ta la ci ja ven ti la ci je,
gri ja nja, te mon ta `i ra zvo dnih or ma ra. Slje de }a fa za su
ke ra mi ~ki ra do vi. Pet spra to va je u po tpu nos ti za vr{e no
na 15.000 kva dra tnih me ta ra", ka zao je En ver Sal man,
{ef gra di li {ta "Uni gra dnje", pre du ze }a ko je izvo di ra do ve.
Gi ne ko lo {ka kli ni ka po ve za na je s Pe di ja -
trij skom kli ni kom, ko ja je 25. mar ta sve ~a no otvo re na.
Za ovaj me di cin ski kom pleks na Je ze ru do sa da je iz -
dvo je no 22 mi li ona KM, od ~e ga je Vla da Tur ske obe -
zbi je di la grant vri je dan {est mi li on KM.
Po tre bno
obe zbi je di ti
jo{ 1,7
mi li ona KM
M. LIN GO
Pred sta vni ci de mi ner ske fir me "Te hno elek tro" ju ~er
su Ci vil noj za {ti ti op}i ne Sta ri grad pre da li 45.600 kva dra -
tnih me ta ra po vr{i ne o~i{ }e ne od mi na na Tre be vi }u, odno -
sno lo ka li te tu Pi ti nih sti je na 4.
Na Tre be vi }u su pre os ta la jo{ tri lo ka li te ta ko ja je po tre -
bno de mi ni ra ti, a na po dru ~ju ci je le op}i ne Sta ri grad jo{ {est
lo ka ci ja.
"U to ku je de mi ni ra nje lo ka li te ta Cu ri nih nji va na
Tre be vi }u, ~i ja je po vr{i na 36.300 kva dra tnih me ta ra. De mi ni -
ra nje izvo di 'Nor ve {ka na ro dna po mo}'", ka zao nam je ju ~er
Me sud Ar na uto vi}, ko or di na tor za de mi ni ra nje lo ka li te ta u
op}i ni Sta ri grad.
On je is ta knuo ka ko je ten der ra spi san za de mi ni ra nje jo{
dva pre os ta la lo ka li te ta na Tre be vi }u, a ri je~ je o bli zu 37.000
kva dra tnih me ta ra po vr{i ne na Pi ti nim sti je na ma 7 i pa di na ma
Vi di kov ca.
"Ovim bi do sep tem bra bi lo za vr{e no de mi ni ra nje Tre be -
vi }a. Vje ru je mo da }e kom ple tan te ri to rij bi ti o~i{ }en od mi na i
da }e gra |a ni mo }i ne sme ta no odla zi ti na ovu pla ni nu", re kao
je Ar na uto vi}.
On je do dao ka ko je u to ku jo{ i de mi ni ra nje lo ka li te ta
Du bo ki po tok 3, u na se lju Fa le ti }i. Ri je~ je o po vr{i ni od
57.300 kva dra tnih me ta ra, a akti vnos ti ta ko |e obav lja "Nor ve -
{ka na ro dna po mo}".
"Ovo je hu ma ni tar ni pro je kat, a 'Nor ve {ka na -
ro dna po mo}' to ra di bes pla tno. Ra spi san je ten der da bude de -
mi ni ran jo{ je dan lo ka li tet na ovo me po dru ~ju, a ri je~ je o
Du bo kom po to ku 2 i po vr{i ni od 50.520 me ta ra kva dra tnih",
re kao je Ar na uto vi}.
U op}i ni Sta ri grad po tre bno je obe zbi je di ti sred stva za jo{
~e ti ri lo ka li te ta u mje snim za je dni ca ma Mo{ }a ni ca i Ba bi }a
ba {ta, ~i ja je po vr{i na 143.350 kva dra tnih me ta ra.
"Sa si gur no{ }u mo gu pot vrdi ti da }e do kra ja 2010. go di -
ne op}i na Sta ri grad bi ti u po tpu nos ti o~i{ }e na od mi na", re kao
je Ar na uto vi}.
Do da nas je na po dru ~ju ove op}i ne de mi ni ra no uku pno
1,6 mi li ona kva dra tnih me tara.
Tre be vi} do sep tem bra bez mi na
Za vr{e no de mi ni ra nje
Pi ti nih sti je na 4
De mi ner ske akti vnos ti
izvo de se na lo ka li te tu
Cu ri nih nji va na Tre be vi }u
FO TO N.UGLJE [A
Sva ki
mje sec
obi la zi }e mo
obje kat
ka ko bi smo
obe }a ne
ro ko ve
do kra ja
ispo {to va li,
is ta kao
Me hme di}
Gi ne ko lo {ka
do no vem bra
Kli ni ka za
gi ne ko lo gi ju
i aku {er stvo
Sa ra je vo do bi ja
sa vre men pros tor
FO TO S.PI NJA GI]
Zbog po te {ko }a u fun kci oni sa -
nju in for ma ci onog sis te ma
Admi nis tra ti vne slu`be gra da,
gra |a ni svo je pi sme ne zah tje -
ve na mi je nje ne grad skoj admi -
nis tra ci ji, umjes to u Pri je mnoj
kan ce la ri ji ove in sti tu ci je, ovih
da na mo gu pre da ti po {tom, sa -
zna je mo u Slu `bi gra da.
"Do nor ma li za ci je in for ma ci onog
sis te ma, izvo di i uvje re nja iz ma ti -
~nih knji ga u kan ce la ri ja ma Ma ti -
~ne slu`be bi }e iz da va ni sa mo za
naj hi tni je slu ~a je ve, a na dle`ne
slu`be ~i ne sve da pos to je }e po te -
{ko }e bu du {to pri je ot klo nje ne",
ka za li su u Slu `bi gra da.
Gra |a ni se mo le za ra zu mi je va -
nje i strplje nje, uz na po me nu da
uslu ge ovje ra mo gu obav lja ti kao i
do sa da, ka ko u Pri je mnoj kan ce la -
ri ji grad ske admi nis tra ci je,
Uslu`nom cen tru Bo rik, ta ko i u
mje snim kan ce la ri ja ma na po dru -
~ju gra da.
B.P.
Iako je Mi nis tar stvo fi nan si ja
RS upla ti lo je pre kju ~e 30.000
KM za si gur nu ku }u u Ba nja lu -
ci, no vac ju ~e ni je le gao na nji -
hov ra ~un, ta ko da su vra ta ove
in sti tu ci je i ju ~e bi la za tvo re na.
Ame la Ba {i}-To mi}, ko or di na tor
si gur ne ku }e, ka za la je da ova us -
ta no va ne mo `e bi ti otvo re na bez
tog nov ca, ko ji }e pre ma nje nim ri -
je ~i ma, bi ti do vo ljan sa mo za po -
krivanje za os ta lih du go va.
"Da bi ovo sklo ni {te za `e ne i
dje cu ra di lo bez sme tnji, re sor no
mi nis tar stvo bi tre ba lo da nas ta vi
sa kon stan tnim upla ta ma sred sta -
va, jer pet mje se ci ni smo ni {ta do -
bi li od njih", is ta kla je
Ba {i}-To mi }e va.
Iz Mi nis tar stva fi nan si ja su ka za -
li da su sred stva jo{ u po ne dje ljak
bi la upla }e na na ra ~un ja vnih pri -
ho da, te da dalj a pro ce du ra ne za -
vi si od njih, ne go od op {ti na na
~i je ra ~u ne su sred stva upla }e na.
Bor ka Vu kaj lo vi}, di re ktor Cen -
ta ra za so ci jal ni rad Ba nja lu ka,
pot vrdi la je da su sred stva u po ne -
dje ljak upla }e na na ra ~un tre zo ra
gra da.
"U ci lju pru `a nja {to bo ljih uslo -
va za `e ne iz si gur ne ku }e i nji ho -
vog po vrat ka u nju, u sa ra dnji sa
Mi nis tar stvom fi nan si ja RS i Odje -
lje nja za dru{ tve ne dje la tnos ti u
Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra da us -
pje li smo ubrza ti pro ce du ru pre ba -
ci va nja nov ca na ra ~un si gur ne
ku }e, ta ko da su tra uju tro o~e ku je -
mo da }e no vac bi ti pre ba ~en na
nji hov ra ~un", ka za la je ju ~e Vu -
kaj lo vi }e va.
Ame la Ba {i}-To mi} je pot vrdi la
da }e si gur na ku }a bi ti otvo re na
~im sred stva bu du pre ba ~e na na
nji hov ra ~un.
@.K.
36 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Banjaluka
Vi {e uli ca i
na se lja bez
stru je
Sta no vni ci uli ca Ru dar ska,
Ka ra |or |e va, Pod grme ~ka,
Ko sov ska, Du {a na Jo ki }a i
Fran ca [u ber ta ne }e ima ti
elek tri ~ne ener gi je od pet
~asova do 5.30.
U is tom vre men skom pe ri -
odu bez stru je }e os tati uli ce
Jo vi ce Sa vi no vi }a, Ljev ~an -
ska, Ma je vi ~ka, Ma ksi ma Gor -
kog i Omla din ska.
Bez stru je }e u is tom pe ri odu
os ta ti i di je lo vi na se lja Cen tar,
Bron za ni Maj dan, Sa ra ~i ca,
Bis tri ca, Jo {i ko va vo da, La u{,
Obi li }e vo, Ko ~i }ev vi je nac,
Po br|e, Pa pri ko vac, Ro su lje,
No va va ro{, Pe tri }e vac, Ra ko -
vac i Mo ti ke.
U vre me nu od 15 do 20 ~a -
so va bez stru je }e os ta ti Srpska
uli ca, na po te zu od ka to li ~ke
crkve do Do ma sin di ka ta.
G.V.
Ignja ci je URISK, pen zi oner
Mati~ni ured
Ro|eni
Da vid D`aji}, sin Lju ti ce i Sil va ne; Pa vle Pe pi}, sin Go ra na i Ma je;
Ale ksan der Pe kez, sin Bra ni sla va i Dra`en ke; Da vid ]u lum, sin Vla -
di mi ra i Na ta {e; Ma ri ja Po po vi}, k}i De ja na i Sla |a ne; Ma ri ja Ka ra li},
k}i Vla di mi ra i Bo ja ne; Te odo ra Ra duj ko vi}, k}i Go ra na i Da li bor ke;
Anja Pro da no vi}, k}i Igo ra i Ka ta ri ne; \or |e Ra di}, sin Zvjez da na i
Svje tla ne; Ma ja Ta di}, k}i Bo ri sa i Sla |a ne; La na Te {a no vi}, k}i Sre te -
na i Da ni je le; Mia ]ej van, k}i D`ena na i Da ni je le; Zor ka Be ni}, k}i
Spa se na i Bor ke; El ma Obar ~a nin, k}i Ha ri sa i Ane se; Iva na Kaj kut,
k}i Zo ra na i Zvjez da ne; Vla di mir Bran ko vi}, sin Go ra na i Na ta {e; Pa -
vle Rat ko vi}, sin Sr|a na i Bran ki ce; Sa ra ^u bri lo vi}, k}i Dra {ka i
Svje tla ne.
Umrli
De si mir (Di mi tri je) Jo ki}, ro|en 1933. godine; Dra gi ca (Pet ko) Ka ti},
ro|ena 1922. godine; Na da (Dra go ljub) \u ri}, ro|ena 1954. godine;
Smi lja (Uro{) Ke cman, ro|ena 1931. godine; Ne |o (Bor ko) Gvoz de -
no vi}, ro|en 1959. godine; Sret ko (Jo van) Ma ri}, ro|en 1936. godine.
Policija
122
Ü OJB Ba nja |u ka ev| den t| -
ra no je 10 kr| v| •n|h d je |a.
od to qa pet pro va| n|h kra -
da. dv| je kra de | je dno ra -
zboj n|s tvo. je dno na s| |je u
po ro d| c| | je dno kr| v| •no
dje |o |z ka te qo r| je os ta |o.
Ja vn| red | m|r na ru sen je
dva pu ta. Do qo d| |o se 18
sao bra caj n|h nez qo da.
Hitna pomo}
124
Ü sta n| c| H| tne po mo c|
pre q|e da no je 86 odra s||h
pa c| je na ta | 27 dje ce.
Obav |je no je 16 ku cn|h po -
sje ta.
Porodili{te
342-142
Ü po ro d| || stu na Pa pr| kov -
cu ro de no je osam be ba:
pet dje •a ka | tr| dje voj •| -
ce.
Vatrogasci
123
va tro qa sna je d| n| ca je |ma -
|a je dnu |n ter ven c| ju.
Servisne
informacije
Ko li ko je nov ca iz dvo je no za
ko mu nal nu opre mu u Za lu `a ni ma?
Za na bav ku kon tej ne ra u mje snoj
za je dni ci Za lu `a ni iz grad skog bud`eta
}e bi ti utro {e no oko 2.000 KM, dok }e
is ti iznos bi ti iz dvo jen i za na bav ku
{est kor pi za otpat ke.
Admi nis tra ti vna slu `ba gra da
Pi sme ni zah tje vi
pu tem po {te
No vac otva ra
vra ta si gur ne ku }e
Bo ja na PET KO VI]
Cen tar za kre ati vni rad sa dje com "Do bri
me do" mo ra }e da za po sli vi {e be bi si te ra, jer u po -
slje dnje vri je me sve vi {e ro di te lja tra `i edu ko va no
oso blje za ~u va nje i rad sa naj mla |i ma.
Gla vni ra zlog to me je {to u vrti }i ma ne ma mjes -
ta, pa ma nju dje cu ko ja jo{ ne idu u {ko lu ne ma ko da
~u va dok su ro di te lji na po slu, a sta ri ja dje ca u {kol -
skim klu pa ma.
"Ve} ne ko li ko mje se ci ~e kam da di je -
te upi {em u vrti}, ali vi {e ne mo gu, jer po ~i njem da
ra dim, ta ko da }u mo ra ti po tra `i ti ne ku te tu da mi ~u -
va si na. Naj va `ni je mi je da ta oso ba vo li dje cu i da
je po uz da na", ka `e trgo vac Iva na Ba bi}.
Ta tja na Ku ru zo vi}, iz vr{ni di re ktor Cen tra za
kre ati vni rad sa dje com "Do bri me do", ka za la je da
zbog sve ve }e za in te re so va nos ti ro di te lja za te te ko je
~u va ju ma li {a ne otvo ren kon kurs za pri jem no vog
oso blja.
Pre dnost za rad sa dje com os tva ru ju oso -
be sa is kus tvom, a mjes to pre bi va li {ta mo ra ju ima ti
na po dru ~ju gra da, jer Cen tar ra di sa mo na te ri to ri ji
Ba nja lu ke.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, sve oso be ko je `e le da
ra de u Cen tru mo ra ju pro }i raz go vor s psi ho lo gom i
obu ku iz prve po mo }i ko ju ova in sti tu ci ja or ga ni zu je.
"Tre nu tno ima mo 20-30 te ta ko je ~u va ju dje cu
sva ki ra dni dan, odno sno od po ne dje ljka do pet ka, a ka -
ko za in te re so va nost ro di te lja ras te, po ja vi la se i po tre ba
Po tra` nja za oso ba ma ko je
Ne dos ta je
Obu ka za prvi ples
J. BJE LI CA
Da bi prvi val cer na dan sva dbe iz gle dao {to bo -
lje i uvjer lji vi je, mla den ci se sve vi {e odlu ~u ju da za -
tra `e stru ~nu po mo} u ple snim klu bo vi ma.
U Ple snom klu bu "Bo le ro" ka `u da su ove go di ne
do sad ima li ve} oko 40 mla de na ca ko ji su bi li na obu ci.
"U sklo pu na {eg sa dr`a ja ima mo pro gram za obu ku
mla de na ca za nji ho vo bra ~no ve se lje i do vo ljno je od
{est do osam ~a so va da bi se sa vla da li ko ra ci", ka `u u
ovom ple snom klu bu.
Ple sni klub "La ti no dens", ta ko |e ima pro -
gram za obu ku mla de na ca.
"Taj pro gram je pre dvi |en kao pri va tni ~a so vi i mla -
den ci se ~es to pri jav lju ju. Naj ~e{ }e u~e Be ~ki val cer, mi
im to stal no pre dla `e mo, jer je to naj pri kla dni je za sva -
dbu", obja{ nja va ju u ple snom stu di ju "La ti no dens".
Oni ka `u da mla den ci ugla vnom uspi ju na u~i ti ko -
ra ke, ali sve, ipak, za vi si od vre me na ka da se pri ja ve.
Ako do |u ne ko li ko da na pred sva dbu, na u~e sa mo osno -
vne ko ra ke, jer za ta ko krat ko vri je me ne mo gu mnogo
na u~i ti. Ako se pri ja ve mje sec-dva pri je sva dbe, ona da
odli ~no sa vla da ju ple sne ko ra ke.
Iz is kus tva ka `u da ugla vnom `e ne pri je i bo lje na -
u~e ples ne go mu {kar ci, ali bi lo je slu ~a je va ka da `e ne
ni su mo gle ni ka ko da na u~e, a mu {kar ci ma je i{lo la ko.
"^es ta po ja va je da se mla den ci pri jav lju ju
u na{ klub da bi na u~i li sva dbe ni ples. Obi ~no su to en -
gles ki i be ~ki val cer", ka `u u Ple snom klu bu "Ge ma" i
is ti ~u da se ugla vnom ra di o je dnos ta vnim ko ra ci ma ta ko
da mla den ci vrlo la ko na u~e.
"Ima slu ~a je va ka da mla den ci izra ze ne ku po se bnu
`e lju, da ple {u uz ne ku nji ma dra gu pje smu ples ko ji oni
iza be ru. I ta da tre ba ma lo vi {e vre me na da na u~e", do da -
ju u PK "Ge ma".
Mla den ci se ~es to jav lja ju u
ple sne klu bo ve ka ko bi na u~i li ple sa ti
Iznos od 30.000
KM tre balo bi da nas
da se na |e na ra ~u nu
si gur ne ku }e
3. 6. 2009. tsjkfeb 37 Banjaluka
FIL MO VI
PA LAS
Pa k|e ne u|| ce 4
v|n D| ze|. Po| vo ker.
M| se| Po dr| qez
Pe z| ja: Dzas t|n L|n
(20.15. 22.20 h)
An de || | de mo n|
Tom Hen ks. Ju an
Mek qre qor. Ste |a
Skar sqjard
Pe z| ja: Pon Hauard
(18.15. 21 h)
Pr| •e za |a ku noc
Adam Sen d| er. Kor tn|
Koks. Dzo na tan Prajs
Pe z| ja: Adam San kmen
(16.15. 18 h)
Pe v| ja í|| mo va
(18.30. 21.15 sva k|
dan | v| ken dom. te
16.30 su bo ta | ne dje |ja)
IZLO @BE
BAN SKl DvOP
lz|o zba ve zo va: Ü d|v |joj
tres nj| p|a v| vez
Autor: Pa den ka Jun q|c
(do 10. ju na)
MÜ ZEJ
PE PÜ BLl KE SPPSKE
Pe tro spe kt| vna |z|o zba
ra do va Bo z| da ra - Bo ze
N| ko || ca
(do 6. ju na)
Sta| na |z|o zbe na
pos tav ka Mu ze ja PS
Ja se no vac s|s tem
us ta sk|h |o qo ra smrt|
MÜ ZEJ
SA vPE ME NE
ÜMJE TNOS Tl
Me men to
Na da P| vac
(1926 - 2008)
D| s|n íec ted
Sku| ptu re Zdrav ka
Jo ks| mo v| ca
(do 14. ju na)
Vodi~
Stu den ti po ma `u so ci jal ni ra zvoj dje ce
V. GRBI]
Pro jekat pod na zi vom ''Sta ri ji brat, sta ri ja ses tra'',
ko ji se realizuje ve} pet go di na uz sa ra dnju Do ma "Ra da
Vra nje {e vi}" i Udru `e nja "No va ge ne ra ci ja", ve oma je us -
pje {an i da je odli ~ne re zul ta te, ka `e Da ni lo Po nja rac, di re -
ktor Do ma "Ra da Vra nje {e vi}".
"Ova akci ja je ve oma va `na za psi hi ~ki i so ci jal ni ra zvoj
dje ce i omo gu }a va im da pro na |u sta ri jeg bra ta ili ses tru", re -
kao je Po nja rac i do dao da dje ca ovom vrstom dru `e nja svo je
po na {a nje di `u na vi {i ni vo.
U sklo pu ovo g pro je kta, uz fi nan sijs ku po mo} Ja -
vnog fon da dje ~ je za {ti te RS, organizuju se pu to va nja u ci lju
nji ho vog obra zo va nja.
"^la no vi na {eg do ma, njih 22, }e 19. ju na i}i na pu to va nje
na Si ci li ju na 40 da na. Ta ko |e, 19. ju na 12 na {ih {ti }e ni ka na
11 da na odla zi na lje to va nje u Kum bor", re kao je Po nja rac.
Bo jan Aru la, pred sje dnik Upra vnog odbo ra Udru -
`e nja "No va ge ne ra ci ja", re kao je da su vo lon te ri ko ji u~es tvu -
ju u ovom pro je ktu naj ~e{ }e stu den ti hu ma nis ti ~kih na uka.
Kroz u~e{ }e u pro je ktu stu den ti su u pri li ci da upo zna ju po dru -
~je za {ti te dje ce bez ro di telj skog sta ra nja i dje ce u ri zi ku, da
po ve`u te oret ska i pra kti ~na zna nja i u~es tvu ju u ra di oni ca ma.
"Cilj ovog pro je kta je da se dje ca sa stu den ti ma dru `e ba -
rem je dnom se dmi ~no. Vo de ih u {e tnje, u ki no, na pi cu, u
crkve, na svo je sla ve i ro |en da ne, sve {to ~i ni na {u sva ko dne -
vi cu, a nji ma ni je omo gu }e no", re kao je Aru la.
On je obja snio da pri je ne go {to stu den ti po ~nu da se dru -
`e s dje com mo ra ju pro }i odre |e nu kon tro lu ko ja se ogle da u
in for ma ti vnom raz go vo ru i po pu nja va nju upi tni ka.
"Oba ve zno raz go va ra mo s pro fe so ri ma stu -
de na ta ko ji ima ju `e lju da vo lon ti ra ju u ci lju bo ljeg upo zna va -
nja s nji ma. @e li mo dje cu da pre pus ti mo od go vor nim i
vri je dnim stu den ti ma", ka zao je Aru la.
On je is ta kao da se fi nan si ra nje ovog pro je kta vr{i se uz
po mo} Admi nis tra ti vne slu `be gra da, re sor nog mi nis tar stva,
{vaj car ske ora ni za ci je "Re no va dis" i ame ri ~ke or ga ni za ci je
"Glo bal fant for chil dren".
"Na {im vo lon te ri ma smo tre nu tno u mo gu }nos ti da ti 30
KM mje se ~no za nji ho ve tro {ko ve, ali na da mo se da }e mo u
sko ri je vrije me mo }i iz dvo ji ti vi {e", re kao Aru la.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, ro di te lji na osno vu pro fi -
la edu ko va nog oso blja, a po svo jim kri te ri ju mi ma bi -
ra ju oso be ko je }e ~u va ti nji ho ve ma li {a ne.
"Bi tno je na gla si ti da su oso be ko je ~u va ju dje cu
od go vor ne, da vo le svoj po sao i da su ro di te lji za do -
vo ljni", na vo di Ku ru zo vi }e va.
Ka da se ro di te lji ja ve u Cen tar "Do bri
me do" pre po ru ~i im se ne ko li ko be bi si ter ki, a na kon
raz go vo ra sa kan di dat ki nja ma bu de oda bra na ona ko -
ja naj vi {e od go va ra.
Do sa da se ni je do ga |a lo da se ro di te lji `ale na
da di lju ili tra`e pre po ru ku za dru gu.
^u va nje dje ce po dra zu mi je va pri pre ma nje obro -
ka za ma li {a ne i bri gu o nji ma, a do da tni ku }ni po slo -
vi su stvar do go vo ra be bi si ter ke sa ro di te lji ma.
"Te te ko je ra de to kom ci je log mje se ca za ra |u ju
od 250 do 350 KM, za vi sno od do go vo ra, a za po vre -
me no ~u va nje pos to ji fik sna ci je na", na vo di Ku ru zo -
vi }e va.
[to se ti ~e po vre me nog ~u va nja dje ce, dva sa ta
ko {ta ju 14 KM, tri 19 KM, a ~e ti ri ko {ta ju 24 KM.
Ro di te lji ko ji su ko ris ti li uslu ge oso blja Cen tra
"Do bri me do" su za do vo ljni, ka `u u ovoj us ta no vi, a
dru gi ko ji su sko ro ~u li za pos to ja nje ove us ta no ve
ka `u da }e sva ka ko po tra `i ti nji ho ve uslu ge.
"Po {to mu` i ja ra di mo, a ima mo dvo go -
di{ nju k}er ki cu po tre bno je da je ne ko ~u va dok ni -
smo kod ku }e. Na dam se da }e mo na }i od go va ra ju }u
oso bu ko ja }e se bri nu ti o na {oj Ma ji", ka za la je eko -
no mis ta Mir ja na Ta di}.
za po ve }a njem bro ja oso blja", ka za la je Ku ru zo vi }e va.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, osno vna dje la tnost Cen -
tra je za po{ lja va nje dje vo ja ka i `ena sta ro sne do bi od
20 do 55 go di na, ko je na adre si ro di te lja ~u va ju dje -
cu uzras ta od pet mje se ci do {est-se dam go di na.
Ne ke `ene se odlu ~e za po vre me no ~u -
va nje dje ce, na ne ko li ko sa ti ra dnim da ni ma, za vi sno
od po tre be ro di te lja, dok su dru ge za po sle ne to kom
~i ta vog mje se ca, sva kim ra dnim da nom, pu no ra dno
vri je me.
"Ne ka da do zvo li mo i pre la zak sta ro sne gra ni ce
za `e ne ko je ~u va ju ma li {a ne, pa tre nu tno ima mo te -
tu od 58 go di na, ali i mla de dje voj ke ko je ni su maj -
ke, ali ima ju za vi dno is kus tvo u ra du sa dje com",
do da la je Ku ru zo vi }e va.
U Cen tru
ra di do 30
`e na ko je
su pro {le
obu ku
~u va ju dje cu ve }a od po nu de
be bi si te ra
Pro je kat "Sta ri ji brat, sta ri ja ses tra"
se re ali zu je ve} pet go di na
U okvi ru
pro je kta
dje ca
}e i}i i na
lje to va nje
FO TO NN
Oen tar za kre at| -
vn| rad sa dje com Do br|
me do po •| nje | sa obu -
kom oso b|ja za •u va nje
dje ce s po se bn|m po tre -
ba ma.
Ü okv| ru ovoq pro je kta
tre ba |o b| da bu de spro -
ve de na edu ka c| ja qdje b|
stru •na || ca obu •| |a te te
za rad sa dje com s po -
se bn|m po tre ba ma. ka -
zu u Oen tru.
Pre ma ovom pro je ktu.
rad sa dje com sa |n va || -
d| te tom b|o b| re du ko -
van. odno sno sa
ma || sa n| ma b| se ra d| |o
po vre me no. a ne sva k|
dan.
Rad sa dje com
s po se bnim
po tre ba ma
Pre dnost
za rad sa
dje com
os tva ru ju
oso be sa
is kus tvom,
a mjes to
pre bi va li {ta
mo ra ju
ima ti na
po dru ~ju
gra da
Gla vni ra zlog
ve li ke po tra` nje
za da di lja ma
je ne dos ta tak
mjes ta u vrti }i ma
FO TO V. STOJAKOVI]
38 tsjkfeb!3. 6. 2009.
4.6.2009. na vr{a va se go di na od smrti
na {e dra ge
AZRE CE RI]
Bi la si po se bna i ta kva }e{ uvi jek
os ta ti u na {im srci ma.
S lju bav lju tvoj brat Fa ruk, sna ha
Eni sa i te ta Hi da je ta
I/16
Pro {la je naj tu `ni ja go di na u mom `i vo tu
od smrti mo je k}er ke
AZRE CE RI]
Bes kraj na je pra zni na ko ju si os ta vi la
svo jim pre ra nim odlas kom, ali uspo me nu
na te be za uvi jek }u no si ti u svom srcu.
Tvo ja ma ma Ni me ta
I/16
Po slje dnji poz drav
dra gom dje du
MI LO [U
U ti {i ni vje ~nog mi ra nek' te
pra te na {e mi sli i mo li tve. S
lju bav lju te no si mo u srcu,
a s po no som se sje }a mo
tvo je do bro te, lju ba vi i
ple me ni tos ti.
Unuci Ba ne i Dra {ko i
pra unu ka Do ro tea
I/16m
Tu `no sje }a nje
na na {u dra gu
ENI SU
- ENU
@U JI]
2006 - 2009.
Su prug Slo bo dan, k}er ka
Zla ta i ses tra Na |a
I/16m
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u 9,5x9,75 m u No voj va ro {i, Ba nja lu -
ka, Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, dvi je ga ra `e, je -
dno so ban stan 36 m
2
, dva tro so bna sta na po 81 m
2
,
700.000 KM. Te le fon: 065/523-796, 065/511-147. BK
- Pro da jem ku }u 9x8 m i 540 m
2
ze mlje u Kne `i ci
(stru ja, vo da, te le fon, 1/1), ili mi je njam za od go va ra ju }e
u Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-088. BK
- Pro da jem sre |e nu ku }u na sprat 10x11 m s man sar -
dom, iza "Pe ru tni ne", na pla cu 500 m
2
, Trn. Te le fon:
065/779-394. BK
- Pro da jem ku }u i pra te }e obje kte na pla cu 3.300 m
2
u
Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580, 065/761-
497. BK
- Pro da jem ku }u u Za gre bu ili mi je njam za dva sta na u
Ba nja lu ci. Te le fon: 051/465-742. BK
- Pro da jem ima nje: ku }a, oku }ni ca 25 du nu ma, stru ja,
grad ska vo da, asfalt, Dra ge lji, Gra di {ka. Te le fon:
065/569-294. BK
- Pro da jem ku }u u San skom Mos tu na pla cu 966 m
2
,
ure dna do ku me ta ci ja, bli zu bol ni ce. Te le fon: 051/303-
903, 065/371-300. BK
- Pro da jem ku }u 10x11 m, pet eta `a, ~e ti ri sta na s po -
se bnim ula zom, po drum, Uli ca Ra de Vra nje {e vi} 107.
Te le fon: 051/311-451. BK
- Pro da jem ku }u u Mi {i nom Ha nu. Te le fon: 065/565-
468. BK
- Pro da jem ku }u kod pri je dor ske pe tlje, Ra mi }i, +
3.500 m
2
ze mlje, 105.000 KM. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem ku }e u Ba nja lu ci od 40.000 do 1.000.000
KM. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem no vu ku }u 9,5x8,5 m, pra te }e obje kte i ~e -
ti ri du nu ma ze mlje kod sto ~ne pi ja ce u No voj To po li,
76.000 KM. Te le fon: 065/363-252. BKM
- Pro da jem ku }u u du ple ksu 48 m
2
i 185 m
2
oku }ni ce
u Bu d`a ku, 65.000 KM. Te le fon: 065/753-065, 051/314-
447. BKM
Ku}e
NEZAVISNE
NOVINE
BESPLATNE
^ITULJE
svojim ~itaocima daju
mogu}nost objave
u kojoj se objavljuje
smrt najbli`ih
(dimenzije 120x85 mm)
Sve druge objave i formati
se napla}uju po cjenovniku.
PLA]ENE
male oglase i ~itulje mo`ete
u Sarajevu predati:
[UMARSKI FAKULTET
(Zagreba~ka 20/3)
INTERNACIONAL
PRESS
(autobuska stanica,
Lukavica)
POGREBNO DRU[TVO
"SVETI MARKO"
(Ulica vojvode
Radomira Putnika)
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, pri ja te lji ma i ko m{i ja ma da je 1.6.2009. u 73. go di ni
na kon krat ke i te {ke bo les ti pre mi nuo na{ dra gi
LJU BAN BRKI]
1936 - 2009.
Sa hra na dra gog nam po koj ni ka oba vi}e se u sri je du 3.6.2009. go di ne kod
re bro va ~ke crkve u 14 ~a so va.
O`a lo{ }e ni: su pru ga Dan ka, k}er ka Ra da, si no vi Pe tar i Dan ko, unu ~ad
Ne ma nja i Ste fan, zet Dra gan i sna ha Ja smi na.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 1.6.2009. u 90. go di ni pre mi nuo na{ dra gi
MI LO[ (Si me) KU KOLJ
Sa hra na }e se oba vi ti u sri je du 3.6.2009. go di ne u 14 ~a so va na gro blju "Sve ti Pan te li ja"
u Bo ri ku.
O`a lo{ }e ni: si no vi Du {an i Uro{, k}er ka Du {an ka, unu ci Bran ko, Dra {ko, Igor i Sr|an,
pra unu ke Do ro tea i Na ta li ja, ses tra Ko vi ljka, sna he Na da i Mir ja na te os ta la mno go broj na
ro dbi na, pri ja te lji i ko m{i je.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 2.6.2009. u 67. godini na kon kra }e
i te {ke bo les ti pre mi nuo na{ dra gi
MI LAN (Du {a na) GA ]A NO VI]
1942 - 2009.
Sa hra na }e se oba vi ti 3.6.2009. go di ne u 14 ~a so va na gro blju Sje ni ca u Ba njalu ci.
Po vor ka kre }e is pred ku }e `a los ti, pre voz obez bije |en.
O`a lo{ }e ni: su pru ga Sa vje ta, k}er ke Bran ka i Dra ga na, unu ci Jo van, Mi lan, Sr|an i
Ne ma nja, zet \u ro, bra }a Gos ti mir i @iv ko, ses tra Vin ka te os ta la mno go broj na ro dbi na,
ko m{i je i pri ja te lji.
B^
- Pro da jem ba ra ku 75 m
2
({u pa i ga ra `a) na ve li kom
pla cu kao za se bna ku }a. Pre dvi |e na po re gu la ci onom
Po+P+1+M, 90.000 KM. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem ku }u na po ~et ku Po br|a. Pa pi ri ure dni. Te le -
fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem sta ru use lji vu ku }u 127 m
2
i plac 480 m
2
kod
Po ljo ka no vog par ka, 33.000 evra. Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem ku }u (po slo vni pros tor) i 4.000 m
2
ze mlje u
Ra mi }i ma, iza "Uni sa". Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po slo vni pros -
tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te le fon: 065/764-079. BK
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu (P+S+P) i
1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon: 065/577-468. BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
. Te le fon:
065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri spra ta i res -
to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e), 450.000 evra ili mi je njam
za obje kat u Beo gra du. Te le fon: 065/623-901, 051/380-
571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na atra kti vnoj
lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon: 065/541-558. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od Ba nja lu -
ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon), vla sni{ tvo 1/1. Te -
le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet pla ce va
po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196, 051/429-608. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na pla cu 400
m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000 KM. Te le fon: 065/682-
591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko 220 m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu, 250.000 KM. Te le -
fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje u De be lja -
ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga ra `e, cen -
tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
, 120.000 KM. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga ra `om i
gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000 KM. Te le fon: 066/165-
323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u 8,5x9,5 m
(P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru ja, sep ti -
~ka), 70.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Ra mi }i ma, kod "Elek tro pre no sa" ku }u
ozi da nu do plo ~e, na pla cu oko 350 m
2
(stru ja, vo da, gra -
|e vin ska do zvo la), 25.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Vrba nji, po red {ko le, dvi je ku }e i ~e ti ri
pla ca, uku pno ze mlje 2.650 m
2
, 150.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
ZA MJE NA
- Mi je njamopre mlje nu ku }u pri ze mni cu 100 m
2
u Da -
lju, R. Hrvat ska (cen tral no, plac 2.800 m
2
), uz Du nav za
ku }u u Ba nja lu ci, La kta {i ma ili Sla ti ni. Te le fon:
0038598295204. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem ku }u (dvo so ban stan) i ga ra `u. Te le fon:
065/432-310. BK
PO TRA@ NJA
- Po tre bna ve }a opre mlje na ku }a ili ve }i tro so ban na -
mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon:
051/580-020. BK
- Po tre bna ku }a za sta no va nje i odr`a va nje bli zu {ko le
uz pla }a nje po vo ljne sta na ri ne u Ba nja lu ci i oko li ni. Te -
le fon: 065/363-252. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-504. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Ul. \. \a ko vi }a, Hi se ta. Te le -
fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem sre |en stan 94 m
2
, pri ze mlje, Star ~e vi ca.
Te le fon: 051/439-595. BK
- Pro da jem sre |en ~e tvo ro so ban stan 127 m
2
, 4. sprat,
no vo gra dnja, lift, ga ra `no mjes to, use ljiv u ju lu 2009,
cen tar. Te le fon: 063/904-603. BK
- Pro da jem stan 90 m
2
, 1. sprat, Star ~e vi ca (ci je li dan
sun ~an) ili mi je njam za ma nji. Te le fon: 051/437-064. BK
- Pro da jem ve }i ~e tvo ro so ban stan u cen tru Ba nja lu ke,
zva ti od 12 do 17. Te le fon: 065/520-038. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, 3. sprat, lift, no vo gra dnja, vla -
snik, 178.000 KM s PDV-om, Ba nja lu ka, Ale ja sve tog
Sa ve 23. Te le fon: 066/223-428. BKM
- Pro da jem stan 75 m
2
, mon ta `ni obje kat (ba ra ka sa mi -
ca) na pla cu 560 m
2
. Te le fon: 065/513-280, 065/817-
380. BKM
- Pro da jem stan 87 m
2
u cen tru Ba nja lu ke, Ul. Si me
[o la je br. 8. Te le fon: 065/516-037. BKM
- Pro da jem nov stan 53 m
2
na Mej da nu, "Maxi" ("Tro -
pik"). Te le fon: 065/516-037. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 49 m
2
, 4. sprat, kod vrti }a u
No voj va ro {i. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 60 m
2
u na se lju An te Ja ki }a.
Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 74 m
2
, 3. sprat, Ale ja sve tog
Sa ve, iza Hypo ban ke. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem sre |en dvo so ban stan 60 m
2
u Bo ri ku ili
mi je njam za je dno so ban. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem no ve use lji ve sta no ve na La u{u i kod
"Tem pa", u zgra di "Mi lo {in pe ksa". Te le fon: 065/837-
722. BKM
- Pro da jem no ve sta no ve u za vr{noj fa zi, bli zu kam pu -
sa i u Mej da nu, no vo gra dnja. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, 2. sprat, kod re da kci je
"Gla sa", no vi ja gra dnja. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo eta `ni stan 112 m
2
u zgra di "es te tik",
za vr{e ni dio, po gled na Ban ski dvor. Te le fon: 065/837-
722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 49 m
2
, no vo gra dnja, Ba nja -
lu ka, Uli ca maj ke Ju go vi }a, kod fa kul te ta, 105.000 KM
s PDV-om i po re zom na pro met, use ljiv 1.7.2009. Te le -
fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem je dno so ban stan 35 m
2
, kod Ugos ti telj ske
{ko le, 75.000 KM fik sno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem je dno ipo so ban stan 40 m
2
u No voj va ro {i,
90.000 KM, hi tno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem dvo eta `ni stan 78 m
2
, no vo gra dnja, use ljiv
1.9.2009, 105.000 KM. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem dvo ipo so ban stan 74 m
2
u cen tru, no vo gra -
dnja, kod zgra de Vla de, 2.400 KM/m
2
. Te le fon:
065/562-426. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 40 m
2
, 2. sprat, lift, zgra da u
iz gra dnji, Bo rik, Kne `o polj ska uli ca. Te le fon: 065/518-
567. BKM
- Pro da jem stan 50 m
2
, 1. sprat, La u{, kod "Ar do ra",
45.000 evra. Te le fon: 065/820-586. BKM
- Pro da jem stan 102 m
2
i ga ra `u kod Gi mna zi je. Te le -
fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem je dno so ban stan 46 m
2
, 1. sprat, u cen tru
Ba nja lu ke + ga ra `a, 2.400 KM/m
2
. Te le fon: 051/302-
724. BK
- Pro da jem gar so nje ru 28 m
2
, u Ko zar skoj Du bi ci. Te -
le fon: 052/413-612. BK
- Pro da jem stan 62 m
2
u cen tru Ba nja lu ke, Ul. Slav ka
Ro di }a 2a. Te le fon: 051/350-365, 066/260-062. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 64 m
2
(po drum i ga ra `a) u
Ko zar skoj Du bi ci. Hi tno i po vo ljno. Te le fon: 065/452-
141. BK
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No vom (Sa -
vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi ca. Te le -
fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3. sprat,
2.300 KM/m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75 m
2
,
no vo gra dnja, 3. sprat, lift, 2.700 KM/m
2
. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem u na se lju G. Lor ke dvo so ban stan 49 m
2
,
pri ze mlje. Te le fon: 065/516-927. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem u Ul. \u re \a ko vi }a, Hi -
se ta, dvo so ban stan 62 m
2
, 2. sprat, lift. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem za go to vi nu na Re brov cu o~u van use ljiv
dvo so ban stan 62 m
2
, 4. sprat, 70.000 evra. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so ban stan,
3. sprat, fa sa dna ci gla, 205.000 KM. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov na mje {ten je dno so -
ban stan 39 m
2
, 2. sprat, 100.000 KM. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta no ve u iz -
gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran i lu ksu -
zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga ra `a, 120.000
KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce Ce ro vi }a.
Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu u Uli ci ca ri ce Mi li ce re no vi ran
dvo so ban stan 48 m
2
, 4. sprat, 2.250 KM/m
2
. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Mal ba {i }e voj zgra di, kod "Me di cin ske
elek tro ni ke", tro so ban stan, 5. sprat, lift, use ljiv u av gus -
tu + ga ra `no mjes to. Te le fon: 065/516-927. BK
Stanovi
3. 6. 2009. tsjkfeb 39 Oglasi
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
poš{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so ban stan
100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e za mje na za ma nji
do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. No vi ce Ce ro vi }a je dno so -
ban stan 35 m
2
, vi so ko pri ze mlje, ci je na 2.100 KM/m
2
.
Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem nov odmah use ljiv je dno so ban stan 34 m
2
,
2. sprat, Ko zar ska uli ca, kod ho te la "Me ri ot", 2.350
KM/m
2
. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod stu den tskog do -
ma) nov dvo so ban stan, 66 m
2
, 4. sprat, lift, 2.600
KM/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u \u re \a ko vi }a, Hi se ta, dvo so ban stan
62 m
2
, 2. sprat, 1.900 KM/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki }a za
tro so ban u is tom. Pla }am ra zli ku u kva dra tu ri. Te le fon:
065/518-563, 065/656-384. BK
- Mi je njam stan u Uli ci \u re \a ko vi }a za stan u Bo ri -
ku. Te le fon: 051/306-949. BK
- Mi je njam dvo so ban stan 60 m
2
i je dno ipo so ban 40
m
2
, oba 1. sprat, Star ~e vi ca za tro so ban u bli zi ni {ko le
"Ivo An dri}". Te le fon: 065/517-899, 065/669-503. BKM
- Mi je njam nov stan 53 m
2
na Mej da nu u zgra di gdje
je "Maxi", za po slo vni pros tor u Ba nja lu ci. Te le fon:
065/516-037. BKM
KUPOVINA
- Ku pu jem stan od 50 do 60 m
2
u Ba nja lu ci, pre dnost
Mej dan. Te le fon: 065/528-320. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 65.000 KM. Te le fon:
065/920-434. BK
- Ku pu jem ma nji stan do 40 m
2
u Beo gra du, sta ra gra -
dnja. Te le fon: +381642293239. BK
PO TRA@ NJA
- Mla di bra ~ni par tra `i na mje {ten je dno so ban stan u
zgra di na Mej da nu. Te le fon: 065/433-952. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem stan u cen tru gra da. Te le fon: 065/514-419.
BK
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re bro va ~ke
crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon: 066/140-654. BK
- Iz da jem na du `i pe ri od tro so ban na mje {ten stan na
No vom Beo gra du. Te le fon: 066/165-323. BK
- Iz da jem stu den ti ki nja ma ili za po sle nim oso ba ma na -
mje {te nu gar so nje ru 35 m
2
u ku }i, No va va ro{, po se ban
ulaz. Te le fon: 065/697-194, 065/458-678. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan, 3. sprat, Ul. M.
Gor kog, kli ma, cen tral no gri ja nje, vi deo-in ter fon. Te le -
fon: 065/523-093. BK
- Iz da jem je dno so ban stan u cen tru Do bo ja (so li ter).
Te le fon: 053/289-190. Zva ti od 18 do 20 ~a so va. BK
- Iz da jem stan u ^e smi. Te le fon: 051/359-048. BK
- Iz da jem dje voj ka ma ili mla dom bra ~nom pa ru dvo -
so ban na mje {ten stan u ku }i, po se ban ulaz. Te le fon:
051/211-165. BK
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka blov ska TV
i In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8 do 16 ~a so va. Te le -
fon: 051/213-590. BK
- Iz da jem so bu (dva le `a ja), po vo ljno. Te le fon:
065/173-130. BK
- Iz da jem dvo kre ve tnu so bu u Her ceg No vom. Te le -
fon: 061/503-592. BK
- Iz da jem kom plet na mje {ten dvo so ban stan u No voj
va ro {i, bli zu PMF-a. Te le fon: 065/629-100. BK
- Hrvat sko pri mor je. Apar tma ni u Ka ri nu, to plo mo re,
lju ba zni do ma }i ni. Sve {to je po tre bno za va{ odmor.
Do |i te. Te le fon: +38598310225. BKM
- Iz da jem apar tman 36 m
2
u Su to mo ru, Crna Go ra, na
mje sec da na po `e lji u to ku lje ta. Te le fon: 065/516-037.
BKM
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e fa bri ke sa mo lje plji -
vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i na obje kta 3.276
m
2
i ze mlji {ta 7.261 m
2
. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem ne do vr{en po slo vno-stam be ni obje kat 100
m
2
, pre dvi |en ho tel 700 m
2
, 1/1, na pla cu dva du nu ma,
kod Sla ti ne. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem po slo vni pros tor 28 m
2
, pri ze mlje, u No voj
va ro {i i 67 m
2
u Mej da nu. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem stam be no-po slo vni obje kat u osno vi 200
m
2
, plac 1.650 m
2
, u cen tru in dus trij ske zo ne, na vrhu
Tu nji ca, na pre vo ju. Te le fon: 065/837-722. BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od cen tra
^e lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-352-34-73. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Pri je do ra. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski lo kal 44 m
2
u cen tru Ba nja lu -
ke. Te le fon: 051/311-166, 065/480-025. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 60 m
2
u cen tru Ba nja lu ke,
UT uslo vi. Zva ti od 18 do 20 ~a so va, osim pet ka. Te le -
fon: 066/184-625. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor u cen tru Ba nja lu ke, vi {e
par king mjes ta. Te le fon: 065/514-410, 051/217-916,
051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u tr`nom
cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te le fon: 065/450-
530. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 33 m
2
, u sklo pu pro daj -
nog cen tra "Cen trum" La kta {i. Kom ple tna mre `na in -
fras tru ktu ra. Te le fon: 065/896-422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra u Ul.
\u re Ja k{i }a, Ba nja lu ka, pri ze mlje - kan ce la ri ja 16 m
2
,
mo kri ~vor, dvi je kan ce la ri je 22 m
2
, mo kri ~vor. Te le fon:
065/517-980. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski po slo vni pros tor 45 m
2
u La -
za re vu, kod ka sar ne "Ko za ra", upo tre bna do zvo la. Po vo -
ljno. Te le fon: 065/540-732. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
(mar ket, kan ce la ri je,
pe ko te ka...), kod crkve u Pri je ~a ni ma. Te le fon: 065/517-
895. BK
- Iz da jem po vo ljno na mje {e nu kan ce la ri ju u Go spod -
skoj uli ci. Te le fon: 065/547-725. BK
- Iz da jem ure |en na mje {ten kan ce la rij ski po slo vni
pros tor u pri ze mlju zgra de, cen tar. Te le fon: 063/904-
603. BK
- Iz da jem no vo sa gra |en po slo vni pros tor 100 m
2
u
cen tru Srpca, upo tre bna do zvo la. Te le fon: 065/567-351.
BKM
- Iz da jem par king mjes to u ga ra `i, Ca ri ce Mi li ce 10,
Obi li }e vo. Te le fon: 065/938-369. BKM
- Iz da jem po slo vni pros tor 70 m
2
u cen tru Ba nja lu ke,
po go dan za admi nis tra ti vne po slo ve i pri va tne am bu lan -
te. Te le fon: 065/565-915. BKM
- Iz da jem po slo vni pros tor 150 m
2
+ kan ce la ri ja, Trn,
uz gla vni put. Te le fon: 065/513-439, 051/585-957,
065/513-439. BKM
- Iz da jem re gis tro va ni po slo vni pros tor 34 m
2
u u`em
cen tru gra da. Te le fon: 051/319-607, 065/486-070. BK
- Iz da jem tri stam be no-po slo vna pros to ra po 110 m
2
i
je dan 33 m
2
, kod Za gre ba ~ke ban ke. Te le fon: 066/249-
233. BK
- Iz da jem tri po slo vna lo ka la u cen tru gra da. Te le fon:
065/390-929. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 16 m
2
u `u tim zgra da ma,
upo tre bna do zvo la. Te le fon: 066/422-398, 065/573-151.
BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 34 m
2
u Ul. Pe tra Ko ~i }a
47. Te le fon: 065/486-070. BK
PRO DA JA
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod vi se }eg mos ta. Te -
le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz Du bo ki
po tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon: 066/184-
131. BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod bro ja
66, ^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma. Te le fon:
065/227-475. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru ja i vo da.
Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.400 m
2
, pet km od cen tra. Te le fon:
065/422-727. BK
- Pro da jem tri pla ca, UT uslo vi, Kr~ma ri ce. Te le fon:
065/623-554. BK
- Pro da jem 23 du nu ma ze mlje i 37 {u me u ko ma du,
Kr~ma ri ce. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
(gra|. do zvo la) u La min ci -
ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem plac 622 m
2
u Ka ra nov cu, uz Vrbas. Te le -
fon: 065/978-775, 051/211-681. BK
- Pro da jem plac 680 m
2
u ^e smi, UT uslo vi, 70
KM/m
2
. Te le fon: 065/317-840. BK
- Pro da jem plac 750 m
2
, Ul. kra lja Ale ksan dra K. I br.
39 Pe tri }e vac, zva ti po sli je 20 ~a so va. Te le fon:
00385/12-451-994. BK
- Pro da jem 19 pla ce va (17 du nu ma) u Ul. No va ka Pi -
va {e vi }a, Ba nja lu ka, 2,5 km od gla vne po {te. Te le fon:
065/510-196, 051/420-190. BK
- Pro da jem plac 600 m
2
u Mo ti ka ma, 10 KM/m
2
. Te le -
fon: 066/264-138. BK
- Pro da jem ze mlju (vi {e pla ce va) kod mo te la "Brvna -
ra", po vo ljno, Gor nje Mo ti ke. Te le fon: 065/789-138. BK
- Pro da jem plac 470 m
2
kod igra li {ta u Dra go ~a ju, pa -
pi ri 1/1. Te le fon: 065/462-366. BK
- Pro da jem dva pla ca ({est i se dam du nu ma) u Ka ra -
nov cu, po go dni za sve na mje ne. Te le fon: 066/242-599.
BK
- Pro da jem dva pla ca u Trnu, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon:
065/251-263. BK
- Pro da jem po vo ljno plac 2.500 m
2
(vo} njak) u ^ar da -
~a ni ma. Te le fon: 066/750-344. BK
- Pro da jem {est du nu ma ze mlje u Ra mi }i ma, kod
"Uni sa". Te le fon: 065/684-212. BK
- Pro da jem u Ku lja ni ma vi {e pla ce va ra znih ve li ~i na i
ku }u 11x10 m, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/351-431. BK
- Pro da jem plac 656 m
2
u Ul. bra }e Ku kri ka br. 23,
kom ple tna in fras tru ktu ra. Do zvo lje na gra dnja ku }e 9x11
m Po +P+S+M. Pa pi ri ure dni. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem ze mlji {te 4.600 m
2
u Pre snja ~a ma za iz gra -
dnju pet ku }a i po slo vnog obje kta. Te le fon: 065/562-
426. BKM
- Pro da jem pet du nu ma pla ca u Kla {ni ca ma, bli zu
auto pu ta, grad ska vo da. Te le fon: 065/471-036. BKM
- Pro da jem ima nje u Hrvat skoj - de vas ti ra na ku }a, 25
du nu ma ze mlje, uz gla vni put, Ra ji}, Nov ska. Te le fon:
065/430-790. BKM
- Pro da jem ogra |en plac 1.000 m
2
u Ra mi }i ma kod
Ba nja lu ke, pa pi ri 1/1, fik sno 12.000 KM. Te le fon:
065/687-451. BKM
- Pro da jem plac 710 m
2
(vo} njak) u [u {a nja ri ma, 1/1,
po vo ljno, hi tno. Te le fon: 065/077-401. BKM
- Pro da jem plac 600 m
2
uz Vrbas, Re ka vi ce, do zvo lje -
na gra dnja po slo vno-stam be nog obje kta. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem 6,5 du nu ma ze mlje uz no vi auto put u Kla -
{ni ca ma, iza tu ne la. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem plac 6.500 m
2
uz "Ro bot" i 6.000 m
2
kod
"Kes te na", do otpa da. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem pla ce ve u Uli ci Bla go ja Pa ro vi }a, do zvo -
lje na gra dnja, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/279-619. BK
- Pro da jem 3.000 m
2
plo dnog ze mlji {ta, po go dno za
po ljo pri vre du i gra |e vin ske par ce le, pet km od Gra di {ke,
bli zu auto pu ta. Te le fon: 065/452-141. BK
- Pro da jem 5,5 du nu ma ze mlje u Sta na ri ma kod Do -
bo ja, 1/1, bli zu pi ja ce. Te le fon: 065/455-456, 065/803-
257. BK
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le u Gla -
mo ~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma. Te le fon:
065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji {ta u
Sla ti ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu, pa pi ri
ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla nu. Te -
le fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma, Prnja vor.
Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili pla ce -
vi ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon: 065/363-203,
051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci bra }e Mi -
le ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon: 051/427-393. BK
- Pro da jem plac za ha lu, UT uslo vi. Te le fon: 065/671-
420. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le" 30.000 m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Dra ku li }u 4.400 m
2
ze mlje, po red asfal ta
(stru ja, vo da), 65.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze mlje
po red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi vni je te le -
vi zo re (di gi tal, 100 Hz sli ka u sli ci...). Te le fon: 051/216-
969. BK
- Pro da jem vi ken di cu u Sla ti ni, 15.000 evra. Te le fon:
065/549-687. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le fon:
065/671-420. BK
PRO DA JA
- Pro da jem opel kor su 1.0, g. p. 2000, reg. do
15.5.2010, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/713-625. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta nju, re -
gis tro van do okto bra 2009. Te le fon: 065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te le fon:
065/430-796. BK
- Pro da jem FI AT se i}en to 1.1, g. p. 2000, reg. do av -
gus ta 2009, tro ja vra ta, me ta lik crna, 5.000 KM. Te le fon:
065/698-020. BK
- Pro da jem re no mo dul star tri go di ne. Te le fon:
065/527-527. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p., ABS,
ser vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon: 065/785-860. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, '99. g. p., tru la vi{ nja. Te le fon:
065/579-481. BK
- Pro da jem FI AT ti po 1.4e, g. p. '92, {i ber, lje tni i zim -
ski set gu ma, 1.900 KM. Te le fon: 065/169-916. BK
- Pro da jem re no la gu nu 1.9 ka ra van, g. p. 2003, bi je la
bo ja, ne oca ri njen, 6.500 evra. Te le fon: 065/579-306. BK
- Pro da jem re no 11 ben zin 1.7, g. p. '87, re gis tro van do
ju na 2009, 980 evra. Te le fon: 066/449-784. BK
Automobili
Vikendice
TV i video tehnika
Placevi
Poslovni prostori
Apartmani
Sobe
40 tsjkfeb!3. 6. 2009. Oglasi
- Pro da jem kom bi VW T5 fur gon, 2003. go di {te, pre -
{ao 114.000 km, ser vi si ran u ser vi su "Vi do vi}", 63 kW,
no si vost 1.200 kg, opre ma se rij ska, 25.000 KM. Te le fon:
065/896-422. BK
- Pro da jem VW pa sat 1.9 TDI, 105 KS, 2005. go di {te,
kli ma, mu zi ka, sre di{ nji na slon, al. fel ge, 39.900 KM.
Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem por {e boxster, sre brna me ta lik, 220 KS,
2001. go di {te, ko `a, kli ma, al. fel ge 18", ra dio sa CD-
om, 44.900 KM. Te le fon: 049/217-602 BK
- Pro da jem VW golf 2.0 TDI, sre brna me ta lik, 140
KS, 2004. go di {te, kli ma, mu zi ka, ze der, 24.900 KM.
Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, si va me ta lik, 130 KS,
2003. go di {te, kli ma, alarm, ra dio sa CD-om, 16.900
KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 4.2 quat tro tip tro nic, crna me ta lik,
300 KS, 2000. go di {te, ugra |en plin, ko `a, xeno ni, na vi -
ga ci ja, kli ma, 18.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 2.8 quat tro, crna me ta lik, kli ma,
ze der, ra dio ka se to fon, al. fel ge 16", 17.900 KM. Te le -
fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 2.0 TDI, crna, 140 KS, 2007. go -
di {te, kli ma, xeno ni, ze der, sre di{ nji na slon, 59.900 KM.
Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem {ko du su perb 1.8 T, crna me ta lik, 150 KS,
2005. go di {te, kli ma, xeno ni, sen zo ri za par ki ra nje na -
zad, 23.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW pa sat 2.5 TDI 4 mo ti on, pla va me ta -
lik, 150 KS, 2001. go di {te, xeno ni, sen zo ri za par ki ra nje,
na vi ga ci ja, ko `a, 21.990 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW pa sat 1.9 TDI va ri ant, sre brna me ta lik,
100 KS, 2002. go di {te, kli ma, mu zi ka, sre di{ nji na slon,
16.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, pla va, 90 KS, '99. go di -
{te, kli ma, el. po di za ~i, ko `a, sre di{ nji na slon, fel ge 17",
12.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 2.0 TDI, quar tz si va, 140 KS,
2005. go di {te, kli ma, MMI co lor, al. fel ge 18", 45.900
KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, crna, 105 KS, 2005. go -
di {te, kli ma, ra dio sa CD-om, ze der, 22.900 KM. Te le -
fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, crna, 100 KS, 2001. go -
di {te, kli ma, al. fel ge 16", alarm, bord com pu ter, 15.500
KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem BMW X5 3.0 D, si va me ta lik, 184 KS,
2001. go di {te, ko `a, kli ma, xenon, alarm, al. fel ge 19",
39.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 3.0 TDI quat tro tip tro nic, pla va,
225 KS, 2004. go di {te, kli ma, xenon, na vi ga ci ja, pri pre -
ma za mo bil ni, 49.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A4 1.9 TDI, crna, 130 KS, 2003. go -
di {te, kli ma, CD chan ger, al. fel ge 16", bord com pu ter,
27.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A4 1.9 TDI, si va me ta lik, 115 KS,
2006. go di {te, kli ma, ko `ni vo lan, bord com pu ter, ra dio
sa CD-om, 36.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem re no espa se '90. g. p., re gis to van, 4x4. Te le -
fon: 065/720-475. BK
- Pro da jem opel ka det 1.3 ben zin, g. p. '87, re gis tro van
do fe bru ara 2010. Te le fon: 065/561-138. BK
- Pro da jem al fu 146, 1.6, g. p. '99. Ci je na po vo ljna. Te -
le fon: 065/247-322. BK
- Pro da jem kom bi di zel 1.6, g. p. '81, ne re gis tro van.
Te le fon: 065/055-854. BK
- Pro da jem mer ce des 190 D, g. p. '88, u di je lo vi ma.
Te le fon: 065/218-600. BK
- Pro da jem mer ce des 270 E, CDI, g. p. 2002, me ta lik
si va, pre {ao 98.500 km. Te le fon: 065/400-002. BK
- Pro da jem ford fo kus 1.8 ben zin, ~e tvo ra vra ta, 2002.
go di {te, sva opre ma, re gis tro van. Te le fon: 065/530-031,
065/291-189. BKM
- Pro da je ni san al me ra-ti no, 2.2 DI, sva opre ma, 2002.
go di {te, ne oca ri njen. Te le fon: 065/530-031, 065/291-
189. BKM
- Pro da jem golf 2, 1.6 TD, '87. go di {te, stra nac. Te le -
fon: 065/530-031, 065/291-189. BKM
- Pro da jem pa sat 6 di zel, 2001. g. p., 130 KS, re gis tro -
van. Te le fon: 065/516-037. BKM
- Pro djem opel kor su, g. p. '97, 60 KS, pe to ra vra ta,
ben zin, kli ma, me ta lik si va, alarm. Te le fon: 065/612-
851. BKM
- Pro da jem la du ni vu, 2003. go di {te. Te le fon: 066/766-
900. BKM
- Pro da jem ili mi je njam audi 80 di zel, g. p. '85, re gis -
tro van do 12.1.2009. Te le fon: 065/641-159. BK
- Pri ro dna pla vu {a (22) nje `ne gra |e `e lje la bi da joj se
ja vi du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo dne tre nut ke. Te -
le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a s ko jom }e{ u`i va ti do vrhun ca
stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Vi sok, li jep, pa me tan mla di} (26) tra `i dje voj ku od
18 do 22 go di ne ra di dru `e nja. Te le fon: 065/844-711. BK
- Po tre bna `e na s hrvat skim pa so {em za ~u va nje dje ce
u Ba ze lu. Te le fon: +417-870-544-63. BK
- Bar-re so tran "Ma la sta ni ca" otva ra kon kurs za po pu -
nu ra dnih mjes ta na po slo vi ma ko no ba ra i bar me na. Os -
ta le in for ma ci je u re so tra nu ili na te le fon 065/938-939,
sa so bom po ni je ti CV. Adre sa: Kra lja Pe tra I Ka ra |or |e -
vi }a bb. BK
- Ozbi ljna `e na bi ~u va la dje cu. Te le fon: 065/983-781.
BK
- Ozbi ljna `e na bi ~u va la di je te, po mo gu }nos ti Star ~e -
vi ca. Te le fon: 066/301-304. BK
- Obav lja la bih ku }ne po slo ve, ~u va la dje cu ili nje go -
va la bo le sni ka. Te le fon: 065/283-336. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma u ze mlji
i inos tran stvu, fur gon do 3,5 t sa ram pom. Te le fon:
065/317-840, 051/313-116. BK
- Ku cam ma tur ske, se mi nar ske, di plom ske, ma gis tar -
ske, knji ge, ugo vo re..., {tam pam i na re zu jem na CD. Te -
le fon: 065/984-971. BK
- Ra di mo gra |e vin ske, kro vne kon stru kci je, vi le, ga ra -
`e, na zi de, tro to are, ka me ne ogra de i sta ze. Te le fon:
066/531-497. BK
- Pre vo di, in stru kci je i ~a so vi en gles kog je zi ka. Te le -
fon: 065/566-206. BK
- Po pra vak ve{-ma {i na, fri `i de ra i ras hla dnih vi tri na.
Te le fon: 065/568-830, 051/351-666. BK
- Elek tri ~ar vr{i kva li te tno i po vo ljno pos tav lja nje no ve
i sa na ci ju sta re in sta la ci je. Te le fon: 065/209-286. BK
- Po vo ljno ku cam i prin tam se mi nar ske, di plom ske i
ma gis tar ske ra do ve. Te le fon: 065/615-028. BK
- Ma sa `a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi ka sno i
po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu ka. Te le fon:
065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je, na mje -
{ta ja, le `a ja i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon: 051/281-
470, 065/562-149. BK
- ^a so vi i in stru kci je iz en gles kog je zi ka i bi znis en -
gles kog, pre vo di svih vrsta tek sto va, sud ski tu ma~ do ku -
me na ta. Te le fon: 065/938-401. BK
- Po prav ljam okvi re na o~a la svih vrsta, brzo i kva li te -
tno, Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon: 051/318-227. BK
- Ra dim sve vrste hi dro izo la ci ja, ra vne kro vo ve,
oprav ke ra vnih kro vo va, po dru me i mo kre ~vo ro ve. Te -
le fon: 051/584-790, 065/426-134. BK
- Bra var i va ri lac VKV. Pro fe si onal na izra da i mon ta `a
vra ta, ogra da, ten di, bal ko na... Te le fon: 061/141-659. BK
- Bru sim i la ki ram par ket i brod ski pod. Te le fon:
065/178-743, 065-785-769. BK
- Tu ris ti ~ka agen ci ja "Hi lan dar" or ga ni zu je po klo ni ~ko
pu to va nje u Os trog 5.6.2009. u 21 ~as sa sta re auto bus ke
sta ni ce. Te le fon: 051/465-210, 065/644-500. BK
- Ke ra mi ~ar i vo do in sta la ter kva li te tno pos tav lja ju ke -
ra mi ku i izvo de vo do in sta la tes ke ra do ve na po dru ~ju
Ba nja lu ke i oko li ne. Te le fon: 066/265-127. BKM
- Vo do vod, ka na li za ci ju i si tne po prav ke ra dim kva li te -
tno, ga ran ci ja. Te le fon: 051/211-763, 065/546-390. BKM
- Ovla {te ni pre vo di lac-sud ski tu ma~ za rus ki i en gles ki
je zik. Pri jem do ku me na ta od 8 do 20 ~a so va. Te le fon:
065/535-820, 063/988-650, 066/497-868. BKM
- Izvo di mo mo ler sko-far bar ske ra do ve, pro fe si onal no,
25 go di na is kus tva. Te le fon: 051/311-263, 065/773-852.
BKM
- Hi dro izo la ci je ra vnih kro vo va i os ta lih obje ka ta izvo -
di mo pro fe si onal no, 30 go di na is kus tva. Te le fon:
051/311-263, 065/773-852. BKM
- Izvo dim si tne vo do in sta la ter ske ra do ve. Te le fon:
065/875-684. BKM
- ^is tim sta no ve i obav ljam ku }ne po slo ve. Te le fon:
066/150-022. BKM
- [i {am `i vi cu i ko sim tra vu na ma njim po vr{i na ma.
Te le fon: 065/643-608. BK
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka proi zvo -
dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra, du `i na
1000x320 mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem no vu okru glu bru si li cu fi 380x1700 mm, g.
p. '90, Ki kin da, po nje ma ~koj li cen ci. Te le fon: 065/524-
526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem dva gro bna mjes ta na Per du vo vom gro blju
u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/562-352. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi }ki i |ur |e vi ~ki ka me ni ugalj,
bu ko vi bri ket i ogre vno drvo za cen tral no gri ja nje (bu -
kva i hrast) s pre vo zom do va {eg dvo ri {ta, mo `e i `i ral na
upla ta. Te le fon: 065/894-241, 065/969-530. BK
- Od ga ji va ~ni ca "Ju li farm" pro da je {te nad ro tvaj le ra.
Te le fon: 065/979-947. BK
- Pro da jem dvi je mo der ne fo te lje, sta re dvi je go di ne,
po vo ljno. Te le fon: 066/206-629. BK
- Pro da jem no vu li me nu bu rad 200 li ta ra, 20 KM/kom.
Te le fon: 065/351-402. BK
- Pro da jem ka sa pul to ve s kom ple tnom in sta la ci jom i
po kre tnom tra kom, du `i na 3,10 m, {i ri na 1,20 m. Ka se
mo `e te po gle da ti u pro daj nom cen tru "Cen trum" Za lu -
`a ni. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem pri ko li cu ha in man, '94. g. p., oca ri nje na,
udar na ko ~ni ca, no si vost 2.000 kg. Te le fon: 051/580-
004. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-021. BK
- Za po slas ti ~a re i sa lo ne vjen ~a ni ca po vo ljno pro da -
jem plas ti ~ne mla den ce (za sva dbe ne tor te) u dvi je ve li -
~i ne. Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem o~u van dvo sjed. Te le fon: 051/280-158. BK
- Pro da jem ov ce i ja gnjad vin ter berg i slo ven ke, ve te ri -
nar ski ispi ta ne i zdra ve. Te le fon: 051/580-851, 065/411-
735. BK
- Pro da jem CO2 apa rat za va re nje is kra-var, mo gu -
}nost CO2 i ar gon sko va re nje, 220/380 vol ti, ga ran cia.
Te le fon: 065/761-497. BK
- Pro da jem dvi je stil ske ko `ne gar ni tu re, bi vo lja ko -
`a, si vi tik, drvo-ru ~ni rad. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem elek tri ~nu {i va }u ma {i nu, trpe za rij ski sto
na raz vla ~e nje i tro sjed. Te le fon: 065/538-919. BK
- Blin di ra na vra ta vrhun skog kva li te ta. Pro fe si onal na
izra da i mon ta `a u svim di men zi ja ma. Po vo ljna ci je na.
Te le fon: 066/213-714. BK
- Pro da jem plas ti ~nu (po li es ter) kon tej ner cis ter nu za
vo du 1.000 li ta ra, 120 KM. Te le fon: 051/301-555. BK
- Ek sklu zi vne po zi vni ce i cvje ti }i za va {e vjen ~a nje.
Te le fon: 066/300-884. BK
- Pro da jem ba gre mo vo ko lje za ogra de i vi no vu lo zu
i pul ce ve za gra |e vi na re, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/206-
060. BK
- Pro da jen ko le kci ju 320 kom. sta ri na i su ve ni ra. Te -
le fon: 065/817-380. BKM
- Pro da jem {te nad epa njel bre to na, 100 KM. Te le fon:
066/766-900. BKM
- Pro da jem kom ple tan in ven tar za fri zer ski sa lon. Te -
le fon: 065/856-688, 065/412-580. BKM
- Pro da jem ba lir ku ba uts 40, ro lo ba lir ku bam ford,
ro ta ci onu ko sa ~i cu, ko sa ~i cu BCS ben zin, za la kto friz
200 li ta ra za mli je ko. Te le fon: 065/070-946. BK
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi on. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji gra -
|e vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra tim ber -
~ek 225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i ge ne -
ra tor za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400 o/min.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma li to kar ski stroj. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem mvi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300 ba ra.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko va ne
ogra de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem va kci ni sa nu {te nad nje ma ~kog ov ~a ra
sta ru dva mje se ca, s pa pi ri ma. Te le fon: 065/212-067.
BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre se od
se dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805.
BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350 KM. Te -
le fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400 o/min.,
200 KM. Te le fon: 065/513-413. BK
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakt
3. 6. 2009. tsjkfeb 41 Oglasi
42 tsjkfeb!3. 6. 2009.
MRE @A PLUS
09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He| |o
K|tty. crta n| í||m. 09.35 Yu G| Oh GX 3.
crta n| í||m. 10.00 Se ra no v|. se r| ja. 12.00
Ma dre Lu na. se r| ja. 13.00 vlP. se r| ja.
15.00 Pe be| de. se r| ja. 16.00 Za uv| jek su -
sje d|. se r| ja. 16.30 Odmo r| se. za s|u z|o s|.
se r| ja. 20.00 Gr| m| zna p|| ma. 22.00
vra na 4. 00.00 v| jes t|. 00.05 Sport
cen tar. 00.10 vlP. se r| ja
BN
06.30 Ju tar nj| pro qram. 08.30 ls tra qa je
po ka za |a. 09.30 Sje ca nja. dok. pro qram.
10.00 No vos t|. 10.05 Hra na | v| no. 11.00
Kr| m| na| u Pu s| j| (r). 12.00 No vos t|. 12.05
Bu |e var. zab. em| s| ja. 13.05 Su per kes.
kv|z. 14.00 No vos t|. 14.05 Sv| jet na d|a nu.
14.30 Hra na | v| no. 14.50 Su sre t| prve
vrste. 16.00 No vos t|. 16.20 Sv| jet na d|a -
nu. 17.15 Kr| m| na| u Pu s| j|. dok. pro qram.
18.00 Da nas u Srpskoj. 18.25 Mo n| to r|nq.
19.00 Sport í|es. 19.30 BN mo n| tor. 20.10
Mje ra za •o vje ka. 21.00 Orno na b| je |o.
po || t| •k| ma qa z|n. 22.00 N| je smo m| od
ju •e. se r| ja. 22.30 Pre q|ed da na. 23.00
G|as Ame r| ke. 23.30 Fa ce s ía ksa.
01.00 As troc hat. 03.00 Sa te ||t sk| pro qram
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj|
dne vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.06 Ü
zdra vom te |u. 09.20 Ku va t| srcem. za ba -
vn| pro qram. 09.35 S|a qa || ca. kv|z (r).
10.05 Traq. dok. pro qram (r). 10.35 Maj -
mu n| u opa snos t|: qo r| |e. obraz. pro qram.
11.05 A|| jas. se r| ja (r). 12.00 Dne vn|k.
12.15 Sport p|us. 12.30 Ku va t| srcem.
12.45 Z|o •| na •k| umo v|. se r| ja. 13.30
Dne vn|k o oran qu ta n| ma 3. obraz. se r| ja
(r). 14.30 Ka ko sam upo znao va su ma -
mu. se r| ja (r). 15.00 ves t|. 15.10 48 sa t| -
sva dba. zab. pro qram (r). 16.03 Bo |j| z| -
vot. se r| ja (r). 17.00 Dne vn|k. 17.25 Sta
ra d| te. bre. 17.45 Beo qrad ska hro n| ka.
18.25 Oko ma qa z|n. 19.00 S|a qa || ca. kv|z.
19.30 Dne vn|k 2. 20.05 Bo |j| z| vot. se r| ja.
21.00 48 sa t| - sva dba. za ba vn| pro qram.
22.00 ves t|. 22.05 Da. mo zda. ne. dok.
pro qram. 23.05 ls tra z| te |j| |z Ma ja m| ja. se -
r| ja. 00.00 Dne vn|k. 00.15 Evro net. 00.28
Oo vek ko j| ne pos to j|. se r| ja. 01.15 FlLM
Do bar z| vot. 02.50 48 sa t| - sva dba. zab.
pro qram (r). 03.00 ves t|. 03.35 Da. mo -
zda. ne. dok. pro qram (r). 04.30 Oko (r).
05.03 Traq. dok. pro qram (r). 05.48 ver sk|
ka |en dar
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 Lo vac na no vac.
kv|z. 10.00 Ame r| ka. se r| ja. 11.00 Sve zna -
|| ca. kv|z. 12.00 Pa d|o na Tv. 13.10 Lo vac
na no vac. kv|z. 14.00 Te |e sop. 15.00 Sve -
zna || ca. kv|z. 16.00 Ame r| ka. se r| ja. 17.00
Ür ba na eko |o q| ja. eko-pro qram. 18.00
Fo|k 10. 19.30 Dne vn|k 2. 20.30 Hro n| ka.
21.00 Srb| ja | sv| jet. re por ta za. 22.00
Ame r| ka. se r| ja. 23.00 Na ro dna mu z| ka uz
SMS •at. 23.30 Na ro dna mu z| ka uz SMS
•at. 00.30 As tro |o q| ja
TV HA JAT
06.45 Do bro ju tro B|H. ju tar nj| pro qram.
08.20 Ha ja tov c|. dje •j| pro qram. 09.00
Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He| |o K|tty. crta -
n| í||m. 09.55 Yu G| Oh GX 3. crta n| í||m.
10.00 Se ra no v|. se r| ja. 11.30 Mu z| •k| pro -
qram. 11.45 v| jes t|. 12.00 Ma dre Lu na.
se r| ja. 13.00 vlP. se r| ja. 14.00 Mu z| •k| pro -
qram. 15.00 Pe be| de. se r| ja. 16.00 Za uv| -
jek su sje d|. se r| ja. 16.30 Sve ce b| t| do -
bro. se r| ja. 17.30 Ze ne s bro ja 13. se r| ja.
18.00 Pe cept za do bar z| vot. re v| ja| n| pro -
qram. 19.00 v| jes t|. 19.45 v| ta íon. 20.00
FlLM Gr| m| zna p|| ma. 22.00 vra na
4. 00.00 v| jes t|. 00.05 Sport cen tar. 00.10
vlP. se r| ja. 00.40 Mu z| •k| pro qra. 01.00
Pe cept za do bar z| vot. re v| ja| n| pro qram.
02.00 v| jes t|. 02.45 Ze ne s bro ja 13. se r| -
ja. 03.15 Mu z| •k| pro qram
TV SA RA JE VO
06.55 Sa ra jev sko ju tro. 07.00 v| jes t| Tv
SA. 10.00 Bra ca Ko a|e. crta n| í||m. 10.10
Gr| mo ve baj ke. crta n| í||m. 10.30 Pra |s to -
r|j sk| park. dok. pro qram.12.00 v| jes t| Tv
SA. 12.10 K|| n| ka. se r| ja (r). 13.00 Mu z| •k|
pro qram. 13.30 Sev dah. mu z| •k| pro -
qram. 14.05 Oba ve zan smjer. om|a d|n sk|
ío rum (r). 14.35 Z| vot | zdrav |je (r). 15.20
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
N. Geo grap hic 21.00
An ti ~ke me gas tru ktu re,
dok. se ri ja
Ot kr|j te ka ko je crkva
Aja So í| ja u ls tan bu |u. ko -
ju je po no vo |z qra d|o car
Jus t| n| jan. op sta |a to kom
1.500 qo d| na tur bu |en tne
|s to r| je.
Po slje dnja
pri li ka, film
Na kon sto je su pruq
na pus t|. ja ha •| ca | sa mo -
hra na maj ka En| Ga ret
za po •| nje no v| z| vot na
íar m| ko nja u Ko |o ra du
kao t| ma r| te|j | tre ner.
Preporu~ujemo
BHT 1
06.00 ln ío ka na|
07.00 Ju tar nj| pro qram
09.00 Pra |s to r|j sk| park.
dok. pro qram
10.00 v| jes t|
10.05 Ku h| nj| ca
10.30 Su per B| ||: Boks me•
10.35 De n| je ve moz qa || ce.
pro qram za dje cu
10.40 Mo ja z|a tna r| b| ca je
z|| ca. crta n| í||m
11.05 Sve t| orah. se r| ja (r)
11.30 MTS ma qa z|n.
zab. pro qram (r)
12.00 v| jes t|
12.15 Ne kad b| |o (r)
13.10
15.05 MTS ma qa z|n.
zab. pro qram
15.30 B|o qra í| je.
dok. pro qram (r)
16.15 Sve t| car Kon stan t|n |
ca r| ca Je |e na.
vjer sk| pro qram
16.20 lz vje staj s
Ba nja |u •ke ber ze
16.30 Srpska da nas
17.10 Pro zor n| ca.
em| s| ja |z ku| tu re
17.35 Sv| jet |z b|| za (r)
18.00 Lju bav u
21. v| je ku. se r| ja
18.30 Za.dru qa.
em| s| ja za m|a de (r)
19.00 Frej zer. se r| ja (r)
19.30 Dne vn|k
20.05 St| k|a.
za ba vn| pro qram
21.00 Se cer na vo d| ca.
se r| ja
22.00 Pra vo s|av |je
u Skan d| na v| j|.
re por ta za
22.30 ln ío pro í||
22.45 Sport
22.50 F| nan s|j ske no vos t|
22.55 Sje dn| ca Na ro dne
skup st| ne PS.
pre q|ed
23.00 Spa va cu
kad umrem
00.40 Lju bav u 21. v| je ku.
se r| ja (r)
01.10 Sve t| orah. se r| ja
01.35 Dne vn|k
GJMN
GJMN
RT RS
07.00 Do bro ju tro.
ju tar nj| pro qram
09.05 Pje smom
da t| ka zem
09.30 ln vent.
dok. pro qram
10.00 v| jes t|
10.05 Po z| t| vna
qeo qra í| ja.
zab. pro qram
10.30 Sv| mrze Kr| sa. se r| ja
11.00 Opet Oher. se r| ja
11.30 Ne dje |jn| ru •ak (r)
12.00 Dne vn|k
12.15 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
13.00 Pr| •a
o Ad||-be qu.
dok. se r| ja
14.00 Tu r| zam p|us
14.50 v| jes t|
15.00 Sa ía r|
ek spres (PP)
16.45 Me do Pu pert.
crta n| í||m
17.00 Fe de ra c| ja da nas
17.30 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
18.20 Pr| •a o N| ja zu
Du ra ko v| cu.
dok. se r| ja
19.30 Dne vn|k 2
20.05 Od qo vo r| te |ju d| ma
21.05 Po z| t|v. ma qa z|n
22.00 Juz nja •ka
d| nas t| ja.
se r| ja
23.05 v| jes t|
23.15 De adwood.
se r| ja
00.05 Be nja m|n Bar nes.
se r| ja
00.30 Fo|k sou
01.15 Pre q|ed pro qra ma
za •et vrtak
GJMN
FTV
07.00 Orta n| í||m (r)
07.10 Sa ra je vo on|ajn
07.20 Mejd |n
Ba nja |u ka
07.30 Spor t| s| mo
07.35 P|nk ta ks| (r)
08.00 lz da ja. se r| ja
09.00 Ba| kan net
10.15 Na pu ste n|
an deo. se r| ja
11.00 Za uv| jek
za |ju b|je n|.
se r| ja
12.00 ln ío top
12.10 Mje so v| t| brak. se r| ja
13.00 Ob| •n| |ju d|. se r| ja
14.00 ln ío top
14.10 Sa ra je vo on|ajn
14.25 Mejd |n Ba nja |u ka
14.35 Spor t| s| mo
14.40 Just íor La uqh
15.00 lz da ja. se r| ja
15.50 ln ío top
16.00 Na pu ste n|
an deo. se r| ja
17.00 Kv| zb|.
dje •j| kv|z
18.00 ln ío top
18.25 Sa ra je vo on|ajn
18.35 Mejd |n
Ba nja|u ka
18.45 Zv| jez de Gran da
19.00 Za uv| jek
za |ju b|je n|.
se r| ja
20.00 Or kes tar
je dne m|a dos t|
22.00 K| dnap ped. se r| ja
23.00 Mra •ne vo de
01.00 Sa ra je vo on|ajn
01.10 Mejd |n
Ba nja|u ka
01.20 Spor t| s| mo
01.25 Or kes tar
je dne m|a dos t|
03.10 Mra •ne
vo de (r)
05.50 P|nk dzu boks
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
PINK
17.35 15.00
Sa fa ri ek spres,
film
Dzon | Hauard su vo -
d| •| za po s|e n| u kom pa -
n| j| Sa ía r| expres. ko ja
or qa n| zu je ío to-sa ía r| je
za tu r|s te.
Svi jet iz bli za,
in f. emi si ja
Gost em| s| je pred sje -
dn|k Se na ta Pus ke du -
me. A|e ksan dar Tor s|n
qo vo r| o po || t| c|. d| p|o -
ma t| j|. ener qet skom mo -
no po |u.
23.00
Mra ~ne vo de, film
Ovo je ja pan ska ver z| ja
|s to |me noq ho || vud skoq
í|| ma za ko jeq kr| t| •a r| ka -
zu da je mno qo bo |j| í||m
s |zvan re dnom mu z| kom.
d| ja |o z| ma. svje t|o sn|m
eíe kt| ma | je zo v| t|m sen -
za c| ja ma.
Tb!tbufmjub
07.00 Do bro ju tro.
ju tar nj| pro qram
- BHT ar h|v
09.00 Kar |o Ma|y.
bo ta n| •ar
09.30 M| ne ra || | z| v|
sv| jet.
obraz. pro qram
10.00 BHT v| jes t|
10.07 Be Ha Te be be
10.12 Do bro do s||
u mo ju
ze m|ju:
Ma da qas kar (r)
10.25 Dje •j| íes t| va|
10.45 Üra d| sam.
ura d| sa ma
10.55 Lju ba vna o|u ja.
se r| ja (r)
10.45 BHT v| jes t|
11.55 Te n|s (m): Grend
s|em Po |an Ga ros
2009. •et vrtí| na |e
16.15 BHT v| jes t|
16.25 ln ter vju sa... (r)
16.45 Fa ta| n| su sret.
dok. se r| ja
17.15 Euro |m pu|s.
ma qa z|n
17.45 Mo ja ma |a ku h| nja
17.55 Lju ba vna o|u ja.
se r| ja
18.45 B| zn|s v| jes t|
18.50 Oe |es t|n.
an| m| ra na se r| ja
18.57 l ovo je Bo sna
| Her ce qo v| na
19.00 Dne vn|k
19.35 ln ter vju sa...
20.00 vra cam se
22.00 Te ma da na
22.25 BHT v| jes t|
22.40 B| zn|s v| jes t|
22.50 Fes t| va|
bh. dra me.
hro n| ka
23.10 T| ho.
t| ho. du so
00.30 vra cam se (r)
02.25 Pre q|ed
pro qra ma
za •et vrtak
GJMN
GJMN
GJMN
BHT 1 20.00
Vra }am se,
film
Tr| qe ne ra c| je ze na pre z|v |ja va -
ju z| vo tne bu re | ne vje re. |u d| |o |
pra zno vjer je pa •ak | smrt. sve
za hva |ju ju c| svo joj do broj na ra v|.
po ne koj |a z| | neo qra n| •e noj |z -
drz|j| vos t|.
23.10
Ti ho, ti ho, du {o!
film
Mo ze || Ab du |ah Ap Ben -
ta rek b| t| sre tan sto je. za ra -
z|| ku od svoq str| ca Ju su ía.
ko j| je os tao ne uk u za os ta -
|om p|a n|n skom se |u Ma ro -
ka. nje qov otac A|| od|u •|o
do se || t| u N| zo zem sku?
Vra na, film
G| ta r|s tu Er| ka Drej ve na vra -
na vra ca u z| vot qo d| nu na kon
sto su on | nje qo va za ru •n| ca
ub| je n|. vra na qa vo d| kroz ze -
m|ju z| v|h. te do nje qo v|h ub| -
ca. Je dnom po je dnom Er|k
se sve t|.
De dvud,
se ri ja
Na kon prve se zo ne De -
dvu da. u dru qoj se zo n|
pra t| mo ka ko se je dna ta -
kva za je dn| ca po |a ko
uk|ju •u je u s| ru drus tve nu
za je dn| cu. drza vu.
Hal lmark 08.00
FTV 23.15
ATV 22.00
3. 6. 2009. tsjkfeb 43 TV mre`a
Mu z| •k| pro qram. 16.00 Se r| ja za m|a -
de. 17.00 v| jes t| Tv SA. 17.15 Po z| t| -
vne v| bra c| je. re v| ja| n| pro qram. 17.55
An d| P|c hter. se r| ja. 18.17 Ta r|h. dok.
pro qram. 18.30 Dne vn|k. 19.00 Bra ca
Ko a|e. crta n| í||m. 19.10 Gr| mo ve baj -
ke. crta n| í||m. 20.00 Hock. se r| ja.
21.00 v| jes t| Tv SA. 21.00 Sa ra jev d| sa -
nje. dok. pro qram. 22.00 H|s tory chan -
ne| b|o qraíy. dok. pro qram. 23.00 An d|
P|c hter. se r| ja. 23.30 vOA. 00.00 Euro -
news. 00.00 Pre q|ed pro qra ma za •et -
vrtak
RTV USK BI HA]
08.00 Ju tar nj| pro qram. 09.30 Ko || ko
vam j e •| s ta ku ca. do kum. se r| j a.
10.00 v| jes t|. 10.05 Pro qram za dje cu.
11.00 Om| |je n| qra do v| sv| je ta. 12.00
v| jes t|. (r). 12.05 (r). 13.35 Sou
na moj na •|n. 14.30 v| jes t|. 14.35 Pro -
qram za dje cu (r). 15.25 Tv |n ter vju (r).
16.30 Tv sop. 16.35 Put za Ej von ||.
dok. se r| ja 17.20 Pod sun cem St. Tro -
pea. se r| ja. 18.35 Sv| vo |e Pej mon da.
se r| ja. 19.00 Dne vn|k Tv ÜSK. 19.30
Mu z| •k| pro qram. 20.05 Sta r| za na t|.
dok. pro qram. 21.00 Tv L| ber t|. 21.30
Hro n| ka ÜSK. 21.50 Lo se dje voj ke. se -
r| ja. 22.40 SMS •es t|t ke | poz dra v|.
23.10 . ------ Pre q|ed pro qra ma
za •et vrtak
TV TK TU ZLA
07.05 Dzu boks. mu z| •k| pro qram.
07.30 Na tra qu pr| ro de. obra zo vn| pro -
qram. 08.00 Za bra nje na |ju bav. se r| ja
(r). 09.00 Dje • je ju tro. 10.00 v| jes t|.
10.05 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 10.15 Frej -
zer. se r| ja. 10.45 Sv| jet pr| ro de. 11.30
Bra ca Ko a|e. dje •j| pro qram. 11.40 To -
mas | pr| ja te |j|. dje •j| pro qram. 11.45
Tv en c| k|o pe d| ja zna nja. 12.00 v| jes t|.
12.05 L| ber t| Tv. 12.35 H| to v| M|s ter
Dz|r |a. 12.45 Por tret. 13.45 Tv en c| k|o -
pe d| ja zna nja. 14.00 v| jes t|. 14.05 Tv
raz q|e dn| ca. |ní. pro qram. 14.50 H| to v|
M|s ter Dz|r |a. 15.00 Dje • je po po dne.
16.00 v| jes t| u 16. 16.15 Z| ve s|| ke |je -
ta. otvo re n| pro qram. 17.30 Po vra tak.
|ní. pro qram. 18.00 Lje to na d|a nu.
zab. pro qram. 18.45 Orta n| í||m. 19.00
Dne vn|k 2. 19.30 Sv| vo |e Pej mon da.
se r| ja. 20.05 Za bra nje na |ju bav. se r| ja.
21.00 Fo|k top 10. za ba vn| pro qram.
22.00 Frej zer. se r| ja. 22.30 Na kra ju
da na. 22.45 K|| n| ka. se r| ja. 23.30 Gos -
t| ona. |ní. pro qram. ---- Skr| ve na ka me -
ra. 00.25 G| as Ame r| ke. 01.00
Sa te ||t sk| pro qram
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
GJMN
07.02 Ma dre Lu na.
se r| ja (r)
08.00 Yu G| Oh.
crta n| í||m
08.30 Pe pa Pras •|c.
crta n| í||m
08.55 v| jes t|
09.00 Ben 10.
crta n| í||m
09.30 He| |o K|tty.
cta n| í||m
09.35 Yu G| Oh.
crta n| í||m
10.00 Ser ra no v|.
se r| ja
11.55 v| jes t|
12.00 Ma dre Lu na.
se r| ja
13.00 vlP. se r| ja
14.00 Kv|z | qrad
15.00 Pe be| de. se r| ja
16.00 Za uv| jek su sje d|.
se r| ja
16.45 Odmo r| se.
za s|u z|o s|. se r| ja
17.30 v| jes t|
17.35 Ku c| ca u cv| je cu
18.00 Ora| no do ba:
L| d| ja vu k| •e v|c
19.00 v| jes t| da na
19.03 ATv v| jes t|
19.35 ATv sport
20.00 Gr| m| zna
p|| ma
22.00 vra na 4
00.00 v| jes t|
00.05 Sport cen tar
00.10 Kv|z | qrad
01.40 vlP. se r| ja
02.35 No cn| pro qram:
------- Ora| no do ba (r)
------- Se ra no v|. se r| ja (r)
------- v| jes t|
------- Oa b|e quy (r) GJMN
GJMN
GJMN
ATV
06.10 Dje •j|
pro qram
06.15 Tran síor mer s|.
crta n| í||m
06.40 Po coyo.
crta n| í||m
06.50 Kr| z|c kru z|c
07.05 Me mor|
07.20 Ma |a sko |a
07.35 Sve zna || ce
08.20 Üdr| mu sk|.
zab. pro qram
10.00 OBN Star
Mo de| by De ja na
Po su |jas. r| a|| t| sou
10.30 Odred za
•|s to cu.
zab. em| s| ja (r)
11.00 Fe || c|ty.
se r| ja (r)
11.55 OBN |n ío
12.10 Boj no po |je.
dok. pro qram
12.35 Fe || c|ty. se r| ja
13.55 lz qu b|je n| sv| jet.
se r| ja
14.55 Ha r| |
ob| te|j Hen der son (r)
17.00 Mu cke. se r| ja (r)
17.55 Fa || •n| pan s| on.
se r| ja
18.20 Orna Gu ja.
se r| ja
18.55 OBN |n ío
19.15 !Hej Mu s|c
20.00 OBN Star Mo de|
by De ja na Po su |jas.
r| a|| t| sou
20.30 OSl: Las ve qas.
se r| ja
21.30 Ne bes ke
v| s| ne
23.00 OSl: Las ve qas.
se r| ja (r)
00.00 Üzm| |o vu. kv|z
02.00 NBA P|ej-oí.
sn|m ka
GJMN
GJMN
OBN
06.30 Otvo r| svo je srce.
se r| ja
07.20 Yu G| Oh GX.
crta na se r| ja
07.45 F| í| | cvje tno drus tvo.
crta na se r| ja
08.00 Gra d| te|j Bob.
crta na se r| ja
08.15 To m| ca | pr| ja te |j|.
crta na se r| ja
08.30 Ezo Tv. ta rot sou
09.30 No va |o va
10.30 Pe be| de. se r| ja
11.30 va tre no srce.
se r| ja
12.25 lN ma qa z|n
13.10 ln spe ktor Peks.
se r| ja
14.10 Far ma.
r| a|| t| sou
15.10 HPF.
uvo dna em| s| ja
15.10 Pa zb| ja•
17.00 v| jes t|
17.25 ln spe ktor Peks.
se r| ja
18.25 ln ma qa z|n.
so u-b|z em| s| ja
19.15 Dne vn|k
20.00 Far ma. r| a|| t| sou
21.00 Lo vac
na mor ske pse
22.55 v| jes t|
23.10 Ke v|n H||. se r| ja
00.10 Sej níe|d. se r| ja
00.40 Z| vot na sje ve ru.
se r| ja
01.35 Ezo Tv. ta rot sou
02.35 Lo vac
na mor ske pse
04.10 Sej níe|d. se r| ja
04.35 Z| vot na sje ve ru.
se r| ja
05.20 ln ma qa z|n
05.55 Far ma. r| a|| t| sou
06.25 Pre q|ed pro qra ma
za •et vrtak
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT 1
07.00 Ma || t| ta n|.
crta na se r| ja
07.25 S||vestrove
| O|•|jeve tajne.
crta na se r| ja
07.50 vrt|c.
dje •j| pro qram
08.20 Pan• kod
p| ko ve se dm| ce.
se r| ja za dje cu
08.45 Be ver || H||s.
se r| ja
10.00 Pr| je nos
sje dn| ca
Hrvat skoq sa bo ra
13.35 Ob| •n| |ju d|.
se r| ja
14.30 Ko k| ce
15.00 Ten|s.
Po|and Garros
17.00 Monk 4. se r| ja
17.50 Zu pa n|j ska
pa no ra ma
18.15 v| jes t| na
Dru qom
18.35 E-Hrvat ska
19.00 Znan stve ne
v| jes t|
19.15 Orta n| í||m
19.30 v|p Mu s|c O|ub
20.05 Sjever
-sjeverozapad
22.20 v| jes t| na Dru qom
22.40 Za kon | red:
Z|o •| na •ke na ka ne 2.
se r| ja
23.30 Pep per De n|s. se r| ja
00.15 Pre q|ed pro qra ma
za •et vrtak
GJMN
HRT 2
07.05 Kra va | P| ||c.
crta na se r| ja
07.30 Spu zva
Bob Skoc ka n|.
crta na se r| ja
07.55 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
08.20 Ko rak po ko rak.
se r| ja (r)
08.50 Pod |s t|m
kro vom. se r| ja
09.35 Ku no |o vac.
kv|z
10.40 As tro sou.
em| s| ja
11.40 Ka ko sam
upo znao va su
maj ku. se r| ja
12.10 Ü do bru | z|u.
se r| ja
12.35 Pe ba. se r| ja (r)
13.05 Ek sk|u z|v. ma qa z|n
13.15 ve •e ra za 5
13.45 Ma r| na. se r| ja
14.30 Ko bra 11. se r| ja
15.25 Ma qnum. se r| ja
16.15 Ko rak po ko rak.
se r| ja
16.45 Pod |s t|m
kro vom. se r| ja
17.10 Ka ko sam
upo znao va su
maj ku. se r| ja
17.35 Ü do bru | z|u. se r| ja
18.00 Pe ba. se r| ja
18.30 v| jes t|
18.55 Ek sk|u z|v. ma qa z|n
19.05 ve •e ra za 5
19.35 Pu nom pa rom
20.00 OSl: Nju jork. se r| ja
21.00 Men ta ||st.
se r| ja
21.55 11. sat.
se r| ja
22.50 Skr| ve na me ta.
se r| ja
23.45 v| jes t|
23.55 Ku no |o vac. kv|z
01.55 Za bo rav |je n|
s|u •aj. se r| ja
02.40 As tro sou.
em| s| ja
RTL
20.00
Gri mi zna pli ma,
film
Pus k| qra dan sk| rat se
za os tra va. pa ame r| •ka
mor na r| ca od|u •u je da se
akt| v| ra. v|a da strah od
nu k|e ar noq ra ta. te Ame r| -
kan c| u rus ke vo de sa |ju
nu k|e ar nu po dmor n| cu.
21.30
Ne bes ke vi si ne, film
lza be| sa mo sto n| je |zre -
k|a su dbo no sno da za ru -
•n| ku Dzo na ta nu.
od vje tn| ku s ko j|m je p|a n| -
ra |a za je dn| •k| z| vot. No m| -
nu tu do dva na est po •| nje
pre| sp| t| va t| tu svo ju od|u ku.
20.05
Sje ver
- sje ve ro za pad, film
Üq|a den | ku| tu ran. dva -
put ze njen | ra zve den. Po -
qer Thor nh||| (O. Grant)
stje ca jem se oko| nos t| na -
de uhva cen u mre z| |n tr| qe
na kon sto qa za m|je ne za
me du na ro dna sp| ju na.
15.25 21.00
Lo vac na mor ske
pse, film
Mno qo qo d| na na kon sto
mu je ro d| te |je ub|o qo |e m|
mor sk| pas. ko j| je na vo -
dno |zu mro pr| je mno qo
m| || ona qo d| na. dr Spen ser
je op sje dnut |de jom da na -
de | ub| je to •u do v| ste.
87,7
88,4
89,7
95,5
99,3
106,4
07.00 Ju tar nji pro gram
07.40 Sta nje na pu te vi ma
08.00 Izbor iz dne vne {tam pe
08.35 Ju tar nja `e ljo te ka
09.00 Ma li ogla si
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
14.00 @i vot ko jim `i vim
15.00 Ma li ogla si
17.00 @e ne u mu zi ci
18.30 Dne vnik
20.00 Ve ~er nji pro gram
21.00 Ma li ogla si
22.00 Top ex-YU lis ta
23.00 Tajm-aut, pre gled spor tskih de {a va nja
00.00 Pre gled da na
07.30 90+, spor tski
pre gled
08.00 De ut che Wel le
08.15 5 u 8
08.45 Al bum ne dje lje
09.00 Cas tra sta nje
na pu te vi ma
09.30 Pre ko da le ko
10.00 Hit da na
10.30 90+, spor tski
pre gled
11.30 [ta ima?
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic
Ma ga zi ne
13.00 In fo Bre ifing
13.30 Pro je ktor
14.00 90+, spor tski
pre gled
14.30 Showbizz caf fe
15.15 Pre ko da le ko
15.45 Al bum ne dje lje
16.00 De ut che
Wel le
16.30 [ta ima?
17.00 Hit da na
17.30 Mu sic
Ma ga zi ne
18.00 90+, spor tski
pre gled
18.30 Showbizz caf fe
19.00 In fo Bre ifing
- De jan Ili}
20.00 Dan ce Ti me
05.55 Me du na ma
06.45 Tv ka |en dar
07.00 Do bro ju tro.
Hrvat ska
09.05 Bo|n|•ke pr|•e. se r| ja
09.55 Oro at|a os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet 125
10.00 v| jes t|
10.10 v| jes t| |z ku| tu re
10.15 Pu to va nje z| vot.
dok. í||m
11.15 Opra sou
11.55 Bur zo vno |z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.35 Dra qa
ne pr| ja te |j| ca. se r| ja
13.25 Dan za da nom.
zab. em| s| ja
14.30 v| jes t|
14.45 P| je• | z| vot:
Op sta nak se |a za
op sta nak na ro da.
re || q|j sk| pro qram
15.35 Eko-zo na
16.10 Hrvatska uz|vo
17.35 Oro at|a os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet
17.40 Naj s|a b| ja ka r| ka.
kv|z
18.30 Bo|n|•ke pr|•e.
se r| ja
19.15 Lo to
19.30 Dne vn|k
20.10 lde mo na put
s Go ra nom M| || cem
21.00 Lu da ku ca 4. se r| ja
21.40 Pro ces
22.10 Bur zo vno |z vjes ce
22.15 Otvo re no
23.25 Dne vn|k 3
23.40 Po s|o vne v| jes t|
23.45 v| jes t| |z ku| tu re
23.55 Do s| je |ks. se r| ja
00.40 Zvjez da ne sta ze:
De ep Spa ce N| ne 7.
se r| ja
01.25 Za kon | red:
Z|o •| na •ke na ka ne 2
02.10 Monk 4. se r| ja
02.55 Opra sou
03.40 E-Hrvat ska. em| s| ja o
no v|m te hno |o q| ja ma
11.15
Opra {ou, tok {ou
Ova je pr| •a vra t| |a na s| |je
na no v|n ske na s|o vn| ce:
Kr|s Bra un op tu zen je za
dva ka zne na dje |a. Za sto
je to po qo d| |o Taj ru Ben ks?
Ma gnum, se ri ja
Za ju tar njeq tr•a nja Ma -
qnu ma uma |o pre qa z| ka -
m| on. ko j| se tre nu tak
ka sn| je za b| ja u auto mo -
b||. |za zvav s| ía ta| nu ne -
sre cu.
44 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Sport
Mo to -kros u
Sa ra je vu
U Sa ra je vu }e ve ~e ras u
20 sa ti nas tu pi ti ~e ti ri mo to -
kros vo za ~a ko ji }e svo jim
egzi bi ci ja ma pro mo vi sa ti
Red Bull X Fig hters svjet -
sku tur ne ju.
Pret ho dno su nas tup vo za -
~i ima li u su bo tu u Kal ga ri -
ju, gdje je vi {e od 20.000
fa no va pra ti lo za ni mlji vo ta -
kmi ~e nje zra ~nih mo to-
egzi bi ci ja. Egzi bi ci je sa
sko ko vi ma u Sa ra je vu vo za -
~i }e izves ti na par kin gu po -
red Na ro dnog po zo ri {ta.
O.Z.
SPID sla vio
u Za gre bu
Po lu fi na lis ti Ku pa BiH,
odboj ka {i SPID-a po bje dni -
ci su pe tog me |u na ro dnog
tur ni ra u sje de }oj odboj ci
"Za greb open 2009", ko ji je
odi gran pro {log vi ken da u
Za gre bu.
Tim iz Sa ra je va je u fi nal -
noj uta kmi ci na di grao re pre -
zen ta ci ju Ru si je rezultatom
3:2 (25:21, 26:28, 25:18,
23:25, 17:15), dok je u uta -
kmi ci za tre }e mjes to ze ni -
~ki ^e lik sla vio nad
re pre zen ta ci jom Hrvat ske
rezultatom 2:0 (25:21,
25:23). Do ma }in tur ni ra
IOK Za greb ove go di ne je
ugos tio osam eki pa ko je su
bi le po di je lje ne u dvi je gru -
pe.
Us pjeh SPID-a uje dno je i
do bra uver ti ra pred dru gi
po lu fi nal ni me~ Ku pa BiH,
ko ji igra ju da nas u 17 sa ti s
ve li kim ri va lom Fan to ma.
O.Z.
Gu {i }u
dru go
naj bo lje
vri je me
Ha san Gu {i}, ~lan
Brdskobi ci klis ti ~kog klu ba
Igman, odvezao je dru go
naj bo lje vri je me 1. in ter na -
ci onal ne da un hil bi ci klis ti -
~ke trke "Bje la {ni ca 2009",
ko ja je odr`ana pro {log vi -
ken da.
Gu {i} je bio naj bo lji u ka -
te go ri ji li cen ci ra nih ta kmi -
~a ra do 23 go di ne, dok je
dru go i tre }e mjes to pri pa lo
ta kmi ~a ri ma iz Bu gar ske
Cve to mi ru Ge or gi jevu i Bo -
bi Kru mo vu.
Mi lo{ Te ji} iz Srbi je bio je
po bje dnik u kon ku ren ci ji
ne li cen ci ra nih ta kmi ~a ra
sta ri jih od 23 go di ne is pred
Vi so ~a ka Al bi na To lje vi }a i
Emi ra Hu se lji }a iz BBK
Ku lin ban. U eli tnoj ka te go -
ri ji, prvo mjes to pri pa lo je
Slo ven cu An dre ju [um ber -
ga ru, ko ji je imao i naj bo lje
vri je me u uku pnom po ret ku.
O.Z.
Vijesti
D. MA KSI MO VI]
Mu ha med To ro ma no vi}, ru ko me tni re pre zen ta -
ti vac BiH, sa svo jim Kol din gom osvo jio je na slov
{am pi ona Dan ske. U po ne dje ljak, u maj sto ri ci fi na la
plej-ofa, Kol ding je u gos ti ma odi grao sjaj nu uta kmi -
cu i sa vla dao FCK Han dbold rezultatom 31:27.
Za ni mlji vo je da je pe tna es tak mi nu ta pri je kra ja su -
sre ta do ma }i sas tav imao ve li ka tri go la pre dnos ti (25:22).
No, usli je di la je sjaj na se ri ja Kol din ga od 7:1 i re zul tat je
gla sio 29:26 za To ro ma no vi }ev tim. Do kra ja su zna la ~ki
sa ~u va li vod stvo i osvo ji li na slov {am pi ona po sli je tri go -
di ne pa uze.
"Sjaj no smo odi gra li od bra nu u po slje -
dnjih pe tna nest mi nu ta uta kmi ce i to je bio klju~ na {eg
us pje ha, ne sa mo u ovom su sre tu ne go i u svim va `ni jim
me~evima to kom plej-ofa. Ade kva tno smo pro sla vi li ti tu -
lu i sa da se odma ram pred iza zo ve s re pre zen ta ci jom BiH
u kva li fi ka ci ja ma za Evrop sko prven stvo. Po tpu no smo
za slu `e no osvo ji li ti tu lu, jer smo u plej-ofu pri ka za li naj -
bo lji ru ko met. Iako je FCK imao pre dnost do ma }eg te re -
na, to im ni je mnogo po mo glo", re kao je To ro ma no vi}.
To ro ma no vi} je u maj sto ri ci pos ti gao dva go la za
Kol ding, ko ji je svrgnuo s tro na FCK, i to na ni jev {i mu
tek dru gi po raz ove se zo ne na do ma }em par ke tu. Vri je di
na gla si ti da je svoj do pri nos u po lu fi nal noj i fi nal noj se ri ji
dao jo{ je dan bh. ru ko me ta{ Bi lal [u man, ko ji se zbog
ve li kog bro ja po vri je |e nih igra ~a u Kol din gu rea kti vi rao
u 41. go di ni. [u man se jo{ pri je pet go di na opros tio od
akti vnog igra nja ru ko me ta, ali je odi grao sjaj no u fi ni {u
ove se zo ne i to po se bno u od bra ni.
Kol din gu je ovo 12. na slov {am pi ona Dan -
ske, uz to ima ju i {est pe ha ra osvo je nih u Ku pu.
Do pri nos u po lu fi nal noj i
fi nal noj se ri ji dao i Bi lal [u man
Ha sa ne fen di }u
Kup EHF
Se ad Ha sa ne fen di}, na{ tre ner
na klu pi nje ma ~kog Gu mer sba ha,
osvo jio je Kup EHF.
U re van { su sre tu fi na la Gu mer sbah
je opet sa vla dao slo ve na ~ko Go re nje,
ovo ga pu ta rezultatom 26:22. U
prvom ogle du u Ve le nju bi lo je 29:28
za nje ma ~kog pred sta vni ka.
Ta ko je ne ka da{ nji se le ktor bh. re -
pre zen ta ci je u svo joj prvoj se zo ni na -
kon po vrat ka u Gu mer sbah do nio
pe har je dnom od naj tro fej ni jih nje -
ma ~kih klu bo va.
Za Gu mer sbah ovo je prvi evrop ski
tro fej na kon pu nih 26 go di na. Naj za -
slu `ni ji za tri jumf u po ne dje ljak u
"Keln are ni" bio je gol man Go ran
Sto ja no vi} sa 20 od bra na. Sa dru ge
stra ne, u Go re nju, na{ re pre zen ta ti vac
Adnan Har man di} pos ti gao je ~e ti ri
go la, sve iz se dmer ca.
D.M.
To ro ma no vi} {am pi on Dan ske
Tre bi njci za do vo ljni
se zo nom
Kraj ta kmi ~ar skog ci klu sa je
do bro do {ao ko {ar ka {i ma SL IAT
Le ota ra, ko ji su ko na ~no do bi li
{an su za pra vi odmor, ma da mla |i
ko {ar ka {i i da lje tre ni ra ju.
"Kraj prven stva do ~e ka li smo sa
za do volj stvom, jer je to kraj broj nih
pro ble ma ko ji su nas pra ti li u pret ho -
dnoj se zo ni. Pra ti le su nas po vre de i
dru gi pro ble mi, ali smo, us prkos
sve mu, iz dr`a li. Os ta vi li smo do bar
uti sak, igra li smo u Li gi 8, a da ni je
bi lo pro ble ma sa po vre da ma, i da ra -
spo red ni je bio ta ko zgu snut, na{ do -
met bio bi ve }i. Ipak, ni smo
ne za do vo ljni. Na kon odmo ra, ko ji
ne }e du go tra ja ti, kre }e mo u no vi ra -
dni ci klus, s am bi ci jom da u no voj
se zo ni po no vo igra mo u dru gom ta -
kmi ~ar skom ci klu su", re kao je ka pi -
ten Du {ko Mar ko vi}.
U klu bu pra ve ana li ze i ~e ka ju sas -
ta nak sa spon zo rom, ko ji }e se odre -
di ti pre ma klu bu za na re dnu se zo nu.
U Le ota ru sma tra ju da }e sa ra dnja
bi ti nas tav lje na, {to bi ru ko vod stvu
klu ba ola k{a lo pri pre mu na re dnog
ta kmi ~ar skog ci klu sa. Sa svim je si -
gur no da ne ki od ko {ar ka {a ko ji su
igra li u Le ota ru na re dne se zo ne ne }e
bi ti u tre binj skim re do vi ma, ali ne ki i
ho }e. Tu se, pri je sve ga, mi sli na
mla de Bo ja na Se ten ~i }a, Vla di mi ra
Ale ksi }a, Slo bo da na Ra du lo vi }a,
bra }u Ko va ~e vi}, te one is ku sni je
Bran ka Zo to vi }a, Du {ka Mar ko vi -
}a... O~e ku je se po vra tak is ku snog
Bo ja na Pel ki }a, ko ji je uz sa gla snost
Le ota ra po ja ~ao Ul cinj. Ov dje o~e -
ku ju po mo} iz pri ja telj skih klu bo va
iz Srbi je i BiH, uz ~i ju po mo} bi po -
sao tre ne ra Ra do mi ra Ki si }a bio dje -
li mi ~no ola k{an.
^.M.
Za Gu mer sbah ovo
je prvi evrop ski tro fej
na kon pu nih 26 go di na
Jo ka no vi }u
bron za na EP
Vla di mir Jo ka no vi}, ~lan Klu ba bo ri la ~kih spor to va Tre bi nje, osvo jio je
bron za nu me da lju na Evrop skom prven stvu u |iu|i cuu, ko je je pro te klog
vi ken da odr`a no u Pod go ri ci.
On je u ka te go ri ji pre ko 94 kg osvo jio tre }e mjes to za re pre zen ta ci ju Srbi je.
U svo joj ta kmi ~ar skoj gru pi po bi je dio je pred sta vni ke Polj ske, Gr~ke i Ru mu -
ni je. Je di ni po raz je do `i vio od Ni jem ca Kar la.
"Na kon osva ja nja evrop ske me da lje
u ja koj kon ku ren ci ji, ka kva je bi la na
EP, ni je dan spor tis ta ne mo `e bi ti ra -
vno du {an. Dra go mi je da je mo ja
me da lja prva, ko ju je re pre zen ta ci ja
Srbi je osvo ji la, a nor mal no je da je
ovo ve li ki pod strek za dalj i rad i sti mu lans da po mo gnem i mla |im ta kmi ~a ri -
ma, ko ji do la ze na bo ri li {ta", re kao je Jo ka no vi}.
^la no vi ka ra te se kci je KBK Tre bi nje nas tu pi li su na Prven stu RS za sve uzra -
sne ka te go ri je. U kon ku ren ci ji oko 700 ta kmi ~a ra, tre binj ski ka ra tis ti osvo ji li su
de vet me da lja (tri zla tne, je dnu sre bre nu i pet bron za nih).
^.M.
Po bi je dio
pred sta vni ke Polj ske,
Gr~ke i Ru mu ni je
Du {ko
Mar ko vi}
Pro sla vio na slov
s Kol din gom:
Mu ha med
To ro ma no vi}
(s lop tom)
Ko{arka{ki klub [i ro ki Ero net na kon
Pri je sve ga, stra te gi ja klu ba je afir mi ra nje mla dih
do ma }ih igra ~a. Sa mo ta ko mo `emo ima ti svi je tlu
bu du }nost, ka `e An te Su ton, pred sje dnik [i ro ko bri je `a na
Grad
Prvo raz go vor
s tre ne rom
Hrvo jem Vla {i }em
3. 6. 2009. tsjkfeb 45 Sport
Me ha no vi}eva
evrop ski
su di ja
Al ma Me ha no vi}, ka ra te su di ja
iz Bo sne i Her ce go vi ne, na Evrop -
skom prven stvu re gi ja uz Ma dri du
ste kla je zva nje evrop skog su di je
za bor be i pos ta la ~et vrti evrop ski
su di ja iz na {e ze mlje.
U Ma dri du je 30. ma ja odr`an
se mi nar za sti ca nje evrop skih A i
B li cen ci za su di je. Me ha no vi }e va
je us pje {no po lo `i la ispit za zva nje
su di je B ka te go ri je. Ta ko je Me ha -
no vi }e va, ko ja je du go go di{ nji
tre ner u KBS Tu zla Sin bra, pos ta la
prva dje voj ka iz BiH sa zva njem
evrop ski su di ja u ka ra teu.
D.S.
[est ko {e va
Domerkanta
Po bje dom u Tre vi zu nad do ma -
}im Be ne to nom, ko {ar ka {i Mon -
te pas ki ja do {li su do vod stva od
2:0 u po lu fi nal noj se ri ji plej-ofa
Ita li je. Hen ri Do mer kant, bh. in -
ter na ci ona lac u re do vi ma po bje -
dni ka, uba cio je {est ko {e va za 17
mi nu ta. Prvo ime Mon te pas ki ja
bio je Ro ma in Sa to sa 17 po ena, a
vrlo do bre par ti je odi gra li su i Be -
nja min Eze sa 14, Ka uke nas sa 13
i Me kin tajr sa 12 po ena. U re do -
vi ma Be ne to na naj vi {e se is ta kao
Ge ri Nil sa 27 po ena, dok je so li -
dno odi grao i San dro Ni ce vi} sa
11 po ena na svom kon tu.
Mon te pas ki ta ko ima pri li ku da,
uz jo{ je dan tri jumf nad Be ne to -
nom, bez ve }ih pro ble ma izbo ri
fi na le ita li jan skog prven stva.
Am.K.
Tra vnik
do ma }in
di za ~i ma
U Tra vni ku }e 7. ju na biti odr`a no
14. dr`a vno prven stvo za se ni ore i
se ni or ke u di za nju te go va. Al mi ra
Liz de i Ke mal Ulak, pro {lo go di{ -
nji naj bo lji po je din ci, ima }e pri li ku
da jo{ je dnom po no ve us pjeh i ti -
me osi gu ra ju put u Tur sku, gdje }e
se kra jem okto bra odr`a ti Bal kan -
ski kup. Ime |u os ta lih, u Tra vni ku
}e nas tu pi ti Lju bi ca Ne vjes ti} i
Mo ni ka Gu ji}, ko je }e za je dno sa
Amirom Liz de pred stav lja ti na {u
re pre zen ta ci ju na Me di te ran skim
igra ma u Pes ka ri.
O.Z.
Jo va no vi} na
me ti Olim pi je
i Zvez de
Zlat ko Jo va no vi}, pro {lo se zon -
ski plej mej ker ko {ar ka {a Slo bo da
Di te, na kon us pje {ne se zo ne na la -
zi se na me ti ne ko li ko re spe kta bil -
nih mo m~a di. Pre ma po slje dnjim
in for ma ci ja ma, za nje go ve uslu ge
in te re so va nje su is ka za li ~el ni ci
lju bljan ske Uni on Olim pi je i beo -
grad ske Crve ne zvez de. "Iz Crve -
ne zvez de su ga zva li sre di nom
pro {le se zo ne, ali ni smo pris ta li na
tran sfer. Zna mo za po nu de ko je
do la ze, ali i mi smo Jo va no vi }u
po nu di li no vi ugo vor. Me |u tim,
ako gle da mo re al no, ma le su {an se
da on os ta ne u na {em klu bu", ka `e
@ar ko Vu jo vi}, di re ktor Slo bo da
Di te. Iz ne slu `be nih izvo ra sa zna -
je mo ka ko su i ~el ni ci Bo sna ASA
BHT za in te re so va ni za an ga `o va -
nje Zlat ka Jo va no vi }a. Na ime,
Du {an \or |e vi}, pre ma na ja va ma,
odla zi u Uni on Olim pi ju, a tre ner
Vla da Vu ko i~i} Jo va no vi }a je uvr-
stio na lis tu `e lja.
D.S.
Vijesti
Da rio KNE ZO VI]
U [i ro kom Bri je gu us pjeh ko {ar ka {a [i ro ki
Ero ne ta jo{ je gla vna te ma svih raz go vo ra. Na
sva kom ko ra ku pre pri ~a va ju se doj mo vi i do `iv -
lja ji su bo tnjeg spe kta kla.
U ne dje lju, na kon "lu de" no }i, ~el ni lju di klu ba
upri li ~i li su ru ~ak, na ko jem su se oku pi li {am pi on ska
mo m~ad, stru ~ni sto `er, Upra va, spon zo ri, no vi na ri i
pri ja te lji klu ba. Pred sta vni ke se dme si le za ni ma la je
sa mo je dna stvar, mo `e li Upra va naj tro fej ni jeg bh.
ko {ar ka {kog klu ba za dr`a ti ovu {am pi on sku mo m~ad
i idu }e se zo ne?
Na jus pje {ni ji pred sje dnik klu ba s
"Pe ca re" An te Su ton u svom go vo ru bio je kon kre tan.
"Pri je sve ga, stra te gi ja klu ba je afir mi ra nje mla -
dih do ma }ih igra ~a. Sa mo ta ko klub mo `e ima ti svi -
je tlu bu du }nost. Za hva lju ju }i tran sfe ru Stan ka
Ba ra }a, mi smo ove dvi je go di ne, fi nan cij ski gle da -
no, bi li bez bri `ni uz nas nekoliko en tu zi jas ta ko ji vu -
~e mo kon ce. Sto ga }e mo i na re dne se zo ne for si ra ti
Pla ni ni }a, Bu ba la, Bi li nov ca, Na le ti li }a i os ta le. [to
se ti ~e {am pi on ske mo m~a di, sva ka ko da je na {a `e -
lja, u gra ni ca ma na {e fi nan cij ske mo }i, za dr`a ti kos -
tur ove eki pe. Tre ba zna ti da }e [i ro ki idu }e se zo ne
po no vo igra ti NLB li gu, a ve} sa da mo gu obe }a ti da
u tom na tje ca nju ne }e mo bi ti 'kan ta za na pu ca va nje'.
Ovih da na }e mo sjes ti, oba vi ti raz go vo re, naj pri je s
tre ne rom Hrvo jem Vla {i }em, te sa igra ~i ma na ko je
klub ra ~u na za na re dnu se zo nu", ka zao je Su ton.
Prem da Su ton to ni je ka zao, ni je te {ko za klju ~i ti
da klub, pri je svih, `e li za dr`a ti "po ker aso va", ame -
ri ~ki dvo jac ^es ter Mej son i ^ar ls To mas, te Hrvo ja
Pu ljka i cen tra Iva na Grga ta, ko ji je u sa mo dva mje -
se ca pos tao mi lje nik do ma }e pu bli ke.
"Ova dva mje se ca ko ja sam pro veo u [i -
ro kom pam tit }u ci je li `i vot. Pro {ao sam mnogo to ga
u svo joj ka ri je ri, ali ovo {to sam do `i vio u [i ro kom
Bri je gu to je ne {to {to se ne mo `e opi sa ti ri je ~i ma.
Za is ta, ovaj klub i ovaj grad za slu `u ju NLB li gu i to
je ono naj mi ni mal ni je {to smo im mo gli po da ri ti",
ka zao je Grgat i nas ta vio:
"Prvo, `e lim se do bro odmo ri ti, a on da }e mo vi -
dje ti {to i ka ko da lje. Prem da se po mom do las ku ~i -
ni lo ne mo gu }im, na kon sve ga ni je is klju ~e no da i
Ana Ba le ti} po ja ~a la "@e lju"
A. KRVA VAC
Ko {ar ka {i ce @e lje zni ~ara UNIQA,
aktu el ne prva ki nje BiH, po ja ~a la je Ana
Ba le ti}, ko ja je u re do ve Sa raj ki sti gla iz
{pan ske Sa ra go se.
"Ba le ti }e va je po tpi sa la na go di nu da -
na i to nas naj vi {e ra du je, jer se ra di o vr-
snoj dvadeset~etvorogo di{ njoj igra ~i ci na
kril noj po zi ci ji. Kad je ri je~ o os ta lim na -
{im ko {ar ka {i ca ma, vrlo smo bli zu do go vo -
ra s Ame ri kan kom Mi jom Fi {er, ko ja se
odli ~no po ka za la u pro te kloj se zo ni. Jo{
smo u pre go vo ri ma s Fo to uma tom Ka ma -
rom i vi djet }e mo u na re dnih ne ko li ko da na
da li }e pri hva ti ti da os ta ne u na {em klu bu.
Pre os ta li igra ~ki ka dar }e mo za dr`a ti, s tim
da }e mo nas to ja ti an ga `o va ti jo{ dva po ja -
~a nja", re kao je Nu ko Gre bo vi}, di re ktor
@e lje zni ~a ra.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma,
Upra va nas to ji na pra vi ti re spe kta bi lan tim
za na re dnu se zo nu, jer ih o~e ku je ta kmi ~e -
nje na tri fron ta.
"@e li mo da igra mo FI BA kup, WABA
li gu i, na ra vno, do ma }e prven stvo. Pris ta li
smo u~es tvo va ti u re gi onal noj li gi, jer se
pro mi je ni lo ru ko vod stvo WABA. Kra jem
ju na }e u Du bro vni ku biti odr`a n sas ta nak
~el ni ka klu bo va ovog ta kmi ~e nja, pa }e mo
i mi pos ta vi ti ne ke uslo ve s ob zi rom na to
da smo je dni od osni va ~a li ge. Ne }e to bi ti
ne ki ne mo gu }i zah tje vi, ali ne ke stva ri mo -
ra ju biti pos ta vljene na svo je mjes to", is ti ~e
Gre bo vi}.
Di re ktor "pla vih" je na kra ju
na gla sio da }e Men su ra An de li ja i da lje vo -
di ti naj bo lji tim u dr`a vi, a ko {ar ka {i ce su
tre nu tno na za slu `e nom odmo ru.
"Tre ner im je dao se dam slo bo dnih da -
na i odmah na kon to ga }e nas ta vi ti s ra -
dom. Krat ku pa uzu eki pa }e ima ti i u ju lu,
a po tom sli je de pri ja telj ski me ~e vi i na{
tur nir 'Da vo rin Po po vi}', ko ji se tra di ci -
onal no odr`a va sva ke go di ne", za vr{a va
Gre bo vi}.
idu }e se zo ne no sim ma ji cu [i ro ki Ero net", do dao je
po pu lar ni Grga.
Tre ba do da ti da ugo vo ri za naj tro fej -
ni ju bh. mo m~ad ve `u ka pe ta na [i me ta [pra lju, Iva -
na Si ri{ ~e vi }a i nje go vog ime nja ka Mi le ko vi }a. Tko
}e im se od ove {am pi on ske mo m~a di pri dru `i ti, znat
}e se vrlo brzo. Upra va klu ba ovih da na ima za da tak
oba vi ti raz go vo re s igra ~i ma ko je bi `e lje la za dr`a ti,
a do bra vi jest za lju bi te lje ko {ar ke u gra du na Li {ti ci
je da mi lje nik pu bli ke, ka pe tan [i me [pra lja si gur no
os ta je, jer je ugo vo rom ve zan za aktu al nog prva ka
jo{ naj ma nje je dnu se zo nu.
"Na dam se da je iza me ne naj te `a se zo na u ka ri -
je ri. Ozlje da kra lje `ni ce me {est mje se ci uda lji la s
par ke ta. Pri je sve ga, ve li ka `e lja i htije nje u za vr{ni ci
ove se zo ne vra ti li su me u mo m~ad gdje sam nas to -
jao ugra di ti ba rem ka men ~i} u ovaj mo za ik, a to je
na slov prva ka. Ra du je me da }u u ma ji ci [i ro ki Ero -
ne ta po no vo nas tu pa ti u NLB li gi. Uvje ren sam da }e
ova upra va, ko ja bes pri je kor no ra di svoj po sao, sas -
ta vi ti re spe kta bil nu mo m~ad ko ja u spo me nu tom na -
tje ca nju ne }e bi ti sa mo pro la znik", ri je ~i su ka pe ta na
[pra lje.
Ka pi ten
[i me
[pra lja
os ta je jo{
naj ma nje
je dnu
se zo nu
Bli zu do go vo ra s
Ame ri kan kom Mi jom Fi {er
"Pla ve" se od
na re dne se zo ne
ta kmi ~e
na tri fron ta
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
{es tog osvo je nog na slo va {am pi ona Bosne i Hercegovine
HKK S| ro k| HT Ero net je od ma |oq pro v|n c|j skoq k|u ba.
ko j| je |qrao na be to nu pred G| mna z| jom. pre ras tao u k|ub ko j| se
mo ze po hva || t| ep| te tom naj tro íej n| jeq po s|| je ra tnoq ko sar ka skoq
ko |e kt| va u B|H. Ü svo joj re |a t| vno krat koj. a|| bo qa toj po v| jes t|.
k|ub s Pe ca re sest pu ta osvo j|o je na s|ov prva ka B|H | |s to to || ko
pu ta pehar za po bje dn| ka Ku pa don|o u svoje v|tr|ne. K|ub je se -
dam se zo na us pje sno nas tu pao | u re q| ona| noj NLB || q|. a naj bo |j|
p|a sman b| |o je pe to mjes to. ka da su ma j| cu S| ro koq no s| || Sar || ja.
Za dra vec | va njak. Sa mo pro s|e se zo ne. ot ka ko je ute me |je na. S| -
ro k| n| je |qrao u NLB || q|. a|| se sjaj n|m |qra ma ove se zo ne po no vo
vra t|o u e|| tno drus tvo.
Sve t| tu |e prva ka B|H S| ro k| Ero neta: 1998. S| ro k| Bo sna (3:2).
2002. FE AL S| ro k| - Bo rac Ne ktar (3:2). 2003. FE AL S| ro k| - Bo rac
Ne ktar (3:2). 2004. S| ro k| Her ce qt| sak - Bo sna (2:1). 2007. S| ro k|
Pr| ma p| vo - Bo sna (2:1). 2009. S| ro k| Ero net - Bo sna (2:0).
Naj tro fej ni ji ko {ar ka {ki
ko le ktiv u BiH
i da lje pod
utiscima ti tu le
Stra te gi ja klu ba je afir mi ra nje
mla dih do ma }ih igra ~a
Bh. {am pi on
`e li za dr`a ti
^es te ra Mej so na
(li je vo)
FO TO NN
utiscima ti tu le utiscima ti tu le
utiscima ti tu le utiscima ti tu le
utiscima ti tu le utiscima ti tu le
utiscima ti tu le
V. RA DE NO VI]
Mer sad Be dak, igra~ Ale na, upi tan je za ve ~e ra{ -
nji me~ pro tiv Li hten {taj na, pot vrdio je ju ~e Bra ni mir
Tu li}, se le ktor mla de (U-21) re pre zen ta ci je BiH uo~i
ve ~e ra{ njeg pri ja telj skog su sre ta.
Be dak je za do bio po vre du to kom je dnog od dva tre -
nin ga re pre zen ta ci je obav lje nog ju ~e u Aus tri ji. Iza bra ni ci
se le kto ra Tu li }a oku pi li su se u ne dje lju u Gra di {ci/Bo san -
skoj Gra di {ci, oda kle su na kon ju tar njeg tre nin ga na put u
Li hten {tajn kre nu li u po ne dje ljak.
"Na kon tre nin ga stva ri su ja sni je. Kod ne kih igra ~a
pri mje tan je pad u for mi, ali vje ru jem da }e do uta kmi ce
sve bi ti na svom mjes tu. Ta ko |e, po gle da li smo i sni mak
uta kmi ce Li hten {taj n - Aus tri ja. Po ku {a li smo sa zna ti {to
vi {e in for ma ci ja o pro ti vni ku, ko jeg bez ob zi ra na rej ting
ne smi je mo pot ci je ni ti", re kao je Tu li}.
Me~ s Li hten {taj nom za bh. na de bi }e je dna od pro -
vje ra uo~i kva li fi ka ci ja za odla zak na Evrop sko prven stvo
u ko ji ma }e za pro ti vni ke ima ti vr{nja ke iz Vel sa, Lu -
ksem bur ga, Ita li je i Ma |ar ske. Osim s Li hten {taj nom na{
tim u av gus tu }e od mje ri ti sna ge u kon trol noj uta kmi ci i sa
Aus tri jom.
Tu li} je obja vio i prvih 11 igra ~a za da na{ nju uta kmi -
cu, a to su: Ibra him [e hi} (@e lje zni ~ar), Da lio Me mi}
(Val hof Man hajm), Ne de ljko Ma li} (Ma ter zburg), To ni
[u nji} (Zrinj ski), Ma ti jas Pe ji} (Ora {je), Ne boj {a Pe ji}
(BSK Bor ~a), Adin D`a fi} (Ci ba li ja, Vin kov ci), Amer
Osma na gi} (OFK Beo grad), Sa nid Ha li lo vi} (Sla vo nac),
Mir ko @a ja (Pri mi ri je Aj dov {~i na) i Mu ris Me {a no vi} (Ja -
blo nec). Uta kmi ca se igra ve ~e ras u 18 sa ti.
46 tsjkfeb!3. 6. 2009. Sport
Mal ko ~e vi }u
is te kao ugo vor
Stru ~ni {tab i no go me ta {i tu -
zlan ske Slo bo de po sli je ju ~e ra{ -
njeg ra dnog sas tan ka na la ze se
na go di{ njem odmo ru. Ve li ku
bri gu za ru ko vod stvo iz Ru dar -
ske 2 pred stav lja i ~i nje ni ca da
su de se to ri ci no go me ta {a is te kli
ugo vo ri. Ugo vor ne oba ve ze is te -
kle su i tre ne ru Sa ki bu Mal ko ~e -
vi }u.
"Mo ram raz go va ra ti s pred sje -
dni kom Sa li hom [a bo vi }em.
Sa mo me in te re su je raz go vor s
njim i ni sa kim vi {e. Mo ram pri -
zna ti da sam umo ran i na ru {e nog
zdrav lja, ta ko da je mo `da i naj -
bo lje da pri li ku do bi je ne ki dru gi
tre ner", ka `e Mal ko ~e vi}.
Ka da su u pi ta nju no go me ta {i,
ugo vor ne oba ve ze su is te kle El -
mi ru i Sa mi ru Ku du zo vi }u, De -
ni su Muj ki }u, Ni ko li Mi ke li ni ju,
Ili ji Pro da no vi }u, Ta ri ku Oka no -
vi }u, Emi ru Ka sa po vi }u, Mu -
ame ru Zo le ti }u, Da mi ru
To su no vi }u i Mu ha me du Omi }u.
D.S.
Mersad Be dak
upi tan za Li hten {tajn
Tri po ra za ju ni ora
Ju ni or ska fu dbal ska re pre zen ta ci ja BiH s tri po ra za i bez pos ti gnu tog
po got ka okon ~a la je nas tup na za vr{nom kva li fi ka cij skom tur ni ru igra -
nom u En gles koj za pla sman na Evrop sko prven stvo.
Na kon po ra za od do ma }i na u prvom ko lu, a po tom i u dru gom od [kot -
ske, bh. na de u po slje dnjem su sre tu igra nom u po ne dje ljak na ve ~e gor ~i nu
po raza osje ti le su i od vr{nja ka iz Slo va ~ke (0:1). Pla sman na EP osi gu ra li
su fu dba le ri En gles ke sa 9 bo do va. Dru go mjes to osvo ji la je [kot ska sa 6,
is pred Slo va ~ke sa 3 i BiH bez bo do va.
V.R.
Po zna ti svi
po lu fi na lis ti
Na kon uta kmi ca po slje dnjeg 28. ko la Pre mi jer omla din ske li ge BiH
po zna ti su svi po lu fi na lis ti, odno sno u~e sni ci za vr{ni ce. U po lu fi na le iz
Gru pe Sje ver pla si ra li su se ka de ti Slo bo de i Bor ca, ju ni ori ^e li ka i Slo -
bo de te iz Gru pe Jug ka de ti [i ro kog Bri je ga i @e lje zni ~ara, odno sno ju -
ni ori Sa ra je va i @e lje zni ~ara.
Re zul ta ti po slje dnjeg ko la: Gru pa Sje ver, ka de ti: ORA [JE: Ora {je - Mo -
dri ~a Ma ksi ma 1:0, LA KTA [I: La kta {i - ^e lik 1:1, TU ZLA: Slo bo da - Tra -
vnik 3:0, BA NJALU KA: Bo rac - Zvi jez da 2:1; ju ni ori: Ora {je - Mo dri ~a
Ma ksi ma 3:2, La kta {i - ^e lik 3:5, Slo bo da - Tra vnik 3:0, Bo rac - Zvi jez da
3:0. Gru pa Jug, ka de ti: MOS TAR: Ve le` - Sa ra je vo 2:3, MOS TAR: Zrinj ski
- Sla vi ja 3:2, SA RA JE VO: @e lje zni ~ar - Po su {je 3:0, TRE BI NJE: Le otar -
[i ro ki Bri jeg 0:2; ju ni ori: Ve le` - Sa ra je vo 0:5, Zrinj ski - Sla vi ja 1:2, @e lje -
zni ~ar - Po su {je 3:0, Le otar - [i ro ki Bri jeg 3:2.
V.R.
Ve ~e ras prva pro vje ra uo~i
kva li fi ka ci ja za Evrop sko prven stvo
Uo~i `ri jeba za 1. i 2. ko lo kva li fi ka ci ja Evrop ske li ge (Ni on, 22. jun)
[i ro ki Brijeg
ne `e li Crno gor ce
De jan MA KSI MO VI], Da rio KNE ZO VI]
Fu dba le ri [i ro kog Bri je ga, ko ji su zah -
vlju ju }i po sje do va nju li cen ce, umjes to Slo bo de
pri jav lje ni kao pred sta vni ci BiH za Evrop sku
li gu u prvom ko lu kva li fi ka ci ja `e le iz bje }i Bu -
du }nost i Su tjes ku, pred sta vni ke Crne Go re.
@ri jeb pa ro va prvog i dru gog ko la kva li fi ka -
ci ja odr`a }e se 22. ju na u Ni onu, a [i ro ko bri je `a ni
}e prvi na te ren od bh. klu bo va u ovom ta kmi ~e -
nju. Tim s "Pe ca re" svo je su sre te prvog ko la kva -
li fi ka ci ja igra }e 2. i 9. ju la. Sa ra je vo i Sla vi ja
pri klju ~i }e se u dru gom ko lu kva li fi ka ci ja, a ime -
na pro ti vni ka sa zna }e ka da i [i ro ki Bri jeg, ko ji }e
bi ti no si lac u `ri je bu.
Even tu al ni pro ti vni ci [i ro ko -
bri je `a na su: MTZ-RI PO (Bje lo ru si ja), Trans, Ka -
lju (oba Es to ni ja), In ter Ba ku, [i murk
(Azer bej d`an), Vlja zni ja, Di na mo Ti ra na (Al ba ni -
ja), MI KA, Ba nan ts (Jer me ni ja), Ir ti{, Okze tpes
(Ka zah stan), Lin fild, Li sburn (Sje ver na Ir ska),
La ne li, Nju Sej nts (Vels), Tor {a un, Ru na vik (Far -
ska Os trva), Ker jeng, Gre ven ma her (Lu ksem -
burg), Va le ta, Bir kir ka ra (Mal ta), Bu du }nost,
Su tjes ka (Crna Go ra), San ta Ko lo ma (An do ra) i
@u ve nes (San Ma ri no). S ob zi rom da [i ro ko bri je -
`a ni jo{ ni su ri je {i li pi ta nje tre ne ra, ali ni igra ~kog
ka dra za na re dnu se zo nu o even tu al nim pro ti vni -
ci ma u Evrop skoj li gi svoj sud dao je Jo sip Be -
van da, gla vni taj nik klu ba.
"Pu no po sla nas ~e ka u vrlo krat kom vre me -
nu ta ko da su po ten ci jal ni pro ti vni ci tre nu ta ~no u
dru gom pla nu. Tre ba mo {to pri je iza bra ti no vog
tre ne ra ko ji }e za je dno s lju di ma iz klu ba ra di ti na
se le kti ra nju igra ~a. Ipak, sva ka ko bismo zbog du -
gog i sku pog pu to va nja `e lje li iz bje }i is to ~ne nea -
tra kti vne klu bo ve, a zbog kva li te te Bu du }nost i
Su tjes ku, klu bo ve iz Crne Go re, ko ji su u na {em
ran gu. No, bez ob zi ra na to [i ro ki je no si telj u
prvom pret ko lu i sva ka ko je fa vo rit, a to }e nas to -
ja ti oprav da ti i na trav nja ku", ka zao je Be van da.
U dru gom ko lu kva li fi ka ci ja za
Evrop sku li gu na {u ze mlju }e pred stav lja ti Sa ra je -
vo i Sla vi ja. Na `a lost, bh. ti mo vi ne }e bi ti no si oci
u ovoj run di ta kmi ~e nja, pa ih s ob zi rom na lis tu
even tu al nih ri va la ~e ka te `ak po sao. U dru gom
ko lu ve} je 55 ti mo va, ko ji ma }e se pri klju ~i ti 25
po bje dni ka iz prvog ko la. U za vi snos ti ko pro |e
da lje pre ma ko efi ci jen tu UEFA bi }e svrsta ni u
gru pu no si la ca ili ne no si la ca.
Za sa da Sa ra je vo i Sla vi ja za
pro ti vni ke mo gu do bi ti ne ko ga od slje de }ih ti mo -
va: Ba zel ([vaj car ska), Ga la ta sa raj (Tur ska), Ol -
borg, Bron dbi (Dan ska), Crve na zvez da, Se voj no
(Srbi ja), Me ta lurg Do nje ck (Ukra ji na), @i li na
(Slo va ~ka), Trom so (Nor ve {ka), Ra pid Be~,
[turm (Aus tri ja), Pa ko{ Fe re ira (Por tu gal), NAC
Bre da (Ho lan di ja), La ri sa (Gr~ka), El fsborg
([ved ska), Fal kirk ([kot ska), ^er no mo re (Bu gar -
ska), Gent (Bel gi ja), Si gma Olo muc (^e {ka Re -
pu bli ka), Le gija Var {a va (Polj ska), Di na mo Tbi li si
(Gru zi ja), Ma ka bi Ne ta nja (Izra el), APOP, Omo -
nija (Ki par), Sent Pa trik (Re pu bli ka Ir ska), Go ri ca,
In ter blok (Slo ve ni ja) i {es to pla si ra ni tim iz ru -
mun ske li ge.
Zbog du gog i sku pog
pu to va nja `e lje li
bismo iz bje }i is to ~ne
nea tra kti vne klu bo ve,
a zbog kva li te te
Bu du }nost i Su tjes ku,
ti mo ve iz Crne Go re,
ka `e Jo sip Be van da,
sekretar [i ro kog
O|a no v| Üpra vnoq odbo ra NK S| -
ro k| Br| jeq n| su us pje || usu q|a s| t| sta vo ve.
pa je od|u ka o no vom tre ne ru pro |on q| ra -
na za nas ta vak sje dn| ce |du ceq po ne dje -
|jka. Ü uzem |zbo ru za na s|je dn| ka lva na
Ka ta || n| ca su Ma r| jan v|ak. Ne nad Gra •an.
An te Oa •|c. lvo lstuk. te Ma r|n B|o udek
oko •| jeq su se |me na naj v| se |o m| |a ko -
p|ja pa se na me ce do jam ka ko je do ju •e -
ras nj| tre ner Oe || ka. |pak. naj b|| z| k|u p|
k|u ba s Pe ca re. v| se smo raz qo va ra || o
ne tom za vrse noj se zo n| ko ja je oka ra kte r| -
z| ra na ne us pje snom. Bez ob z| ra na sve
pro b|e me | ne sto |o s| j| |qra •k| ka dar S| ro k|
je mo rao na spor tskom po |ju |zbo r| t| Euro -
pu. odno sno za uze t| je dno od prva •e t| r|
mjes ta na prven stve noj ta b|| c| na kra ju se -
zo ne. Ne k| su za ovaj re zu| tat vec kaz nje -
n|. ne k| ce tek b| t| san kc| on| ra n|. pre n|o je
stav Üpra ve Be van da.
D.K.
O tre ne ru
u po ne dje ljak
Sa ra je vo i
Sla vi ja
do bi ja ju
ri va le za
dru go ko lo
kva li fi ka ci ja
[i ro ki no si lac u `ri je bu
prvog ko la kva li fi ka ci ja:
Da li bor [i li} (de sno)
FO TO NN
3. 6. 2009. tsjkfeb 47 Sport
Igra ~i Bun de s li ge iza bra li naj bo ljeg u se zo ni 2008/2009.
D`e ko bez prem ca
Ve dran RA DE NO VI]
Sjaj na igra Edi na D`e ke u
pro lje tnom di je lu se zo ne ni je
os ta la ne za pa`ena. Bo san sko -
her ce go va ~ki fu dbal ski re pre -
zen ta ti vac, ~lan no vog
nje ma ~kog prva ka Vol fsbur ga,
pro gla {en je za naj bo ljeg igra ~a
Bun de s li ge za se zo nu
2008/2009. u izbo ru igra ~a, pi {e
~a so pis "Kic ker".
D`e ko, dru gi naj bo lji stri je -
lac se zo ne sa 26 go lo va, od ko jih
je 20 pos ti gao u pro lje tnom di je lu
se zo ne, do bio je 25,8 od sto gla so -
va. Dru gi je sa 22,3 od sto gla so va
nje gov sai gra~ Bra zi lac Gra fi te,
naj bo lji stri je lac Bun de s li ge (28
go lo va).
Bra zi lac Di je go, ko ji na -
pu {ta Ver der i odla zi u Ju ven tus,
tre }i je u izbo ru igra ~a is pred
igra ~a [tut gar ta Ma ri ja Go me za.
U izbo ru su su dje lo va la 264
pro fe si onal na fu dba le ra ko ji su za
naj bo ljeg gol ma na pro gla si li Ro -
ber ta En kea, ~u va ra mre `e Ha no -
ve ra (18,9 od sto gla so va).
U ka te go ri ji tre ne ra ti tu la
naj bo ljeg je o~e ki va no oti {la u ru -
ke Fe li ksu Ma ga tu ko ji je Vol -
fsbur gu do nio prvu {am pi on sku
ti tu lu a Ma ga t je do bio 54,9 od sto
gla so va.
Edin D`e ko je pod ugo -
vo rom s Vol fsbur gom od 2007.
Do brom igrom je pri vu kao pa` nju
vi {e klu bo va me |u ko ji ma su
^el si, Mi lan i Ar se nal a da nas }e
u ho te lu "Her ce go vi na" (12 ~a so -
va) izme |u os ta log, go vo ri ti i o
nas tav ku ka ri je re.
Me |u tim, ova na gra da ni je
je di na ko ju je D`e ko do bio. On je
za je dno sa sai gra ~e m iz Vol fsbur -
ga i re pre zen ta ci je BiH Zvjez da -
nom Mi si mo vi }em, te ta ko |e sa
Se ja dom Sa li ho vi }em, Ve da dom
Ibi {e vi }em (Ho fen hajm) i ko {ar -
ka {em Mir zom Te le to vi }em (Ta -
uke ra mi ka), do bi tnik pri zna nja
"Di je te BiH" za 2009. go di nu.
Ovo pri zna nje se do -
dje lju je na ini ci ja ti vu Udru `e nja
gra |a na "Omla din ski klub", a na
osno vi gla sa nja `i ri ja sas tav lje -
nog od ure dni ka i no vi na ra spor -
tskih re da kci ja bh. me di ja. Cilj
akci je je da naj bo lji bh. spor tis ti
to kom nas tu pa no se obi lje `ja
BiH, ka ko bi na taj na ~in pro mo -
vi sa li na {u ze mlju u svi je tu. Prvi
pro mo to ri ovog pro je kta bi li su
Mi si mo vi} i D`e ko, ko ji su u po -
slje dnjem ko lu nje ma ~ke Bun des
li ge no si li znoj ni ce sa zas ta vom
BiH.
Stru ~ni no vi nar ski `i ri na
ju ~e ra{ njoj sje dni ci ~i ni li su: Oleg
Lo kmi} ("Avaz"), Ke mal Ahme -
to vi} (FTV), Adnan Lju bo vi}
(BH ra dio 1), Ner min De mi ro vi}
(AS), Se id Tef te da ri ja (Ha jat), Er -
gin Ha d`io sma no vi} ("Ava zov
sport"), Ma ri jan Mi jaj lo vi} (Ra -
dio Sta ri grad), Zdrav ko ^u po vi}
(Al fa), Fe |a Ibrulj (Stu dio 88),
Mir za Dau tbe go vi} (Spor -
tSport.ba), Si nan Si na no vi}
("San"), Ba kir Ti ro ("Sport cen -
tar") i Ve dran Ra de no vi} ("Ne za -
vi sne no vi ne").
V.R.
Bo jan Pe qo je (S|a v| ja) | Ka ja Po qu|j (S|a ven Be |u po) ne ce se
po ja v| t| na da nas njoj pro z|v c| bh. se |e kc| je no v| na ra uo•| pr| ja te|j -
ske uta km| ce u pe tak sa A re pre zen ta c| jom B|H na O||m p|j skom
sta d| onu As|m Fer ha to v|c Ha se - Ko se vo. Ova dva íu dba |e ra ot -
ka za |a su do |a zak zboq po vre da. a umjes to nj|h Dra qan Jo v|c.
se |e ktor no v| na ra. po zvao je Mus ta íu Sej me no v| ca (lver don.
Svaj car ska) | Ed| na Du du (Sa ra je vo). Pre ma sp|s ku. ko j| je Jo v|c
sa •| n|o uz kon su| ta c| ju s no v| na r| ma ve c| ne bh. spor tsk|h re da kc| -
ja. na da nas nju pro z|v ku jos b| tre ba || do c|. qo| ma n|: Po meo M| -
tro v|c (Kec ske me t| TE) | De n|s Mu jk|c (S|o bo da). za t|m: Su vad
Gra bus (ln ter b|ok). E| v|r Oo ||c (ve |ez). Oqnjen vra njes (Orve na
zvez da). E| m|r Ku du zo v|c (S|o bo da). v|as t| m|r Jo va no v|c (S|a v| ja).
Ta r|k Oe r|c (P| je ka). Ahmed A|| spa h|c (S| be n|k). Ba r|o Bo z|c (Üj -
pest). Mu ha med Muj k|c (S|o bo da). Ðor de Kam ber (D| os qjor). Ju -
suí Da j|c (Tu b| ze). Ma h|r Ha dz| re s|c (Ka na da). Sa m|r Be kr|c
(Ze |je zn| •ar). Ed|n Hu s|c (O| ba || ja). ve || bor Ðu r|c (Zr|nj sk|). A|en
Sko ro (Sa ra je vo). Em|r Ha dz|c (Oe ||k). Aj d|n Ma hmu to v|c (Te p|| ce)
| Da || bor Pan dza (Sa ra je vo).
"No vi na ri" bez Bojana Re go je i Kaje Ro gu lja
D`e ki su ti tu lu naj bo ljeg igra ~a
s 25,8 od sto gla so va do di je li le
nje go ve ko le ge iz Bun de s li ge
Dru gi i tre }i su
Bra zil ci Gra fi te i Di je go
Edin
D`e ko
(de sno)
48 tsjkfeb!3. 6. 2009. Sport
Advo kat
pre uzi ma
Bel gi ju
Ho lan |a nin Dik Advo kat na la -
zi se na ko rak od pre uzi ma nja na -
ci onal nog ti ma Bel gi je. Aktu el ni
tre ner Ze ni ta iz San kt Pe ter bur ga
ima ugo vor s klu bom do kra ja
ove go di ne, ta ko da bi na klu pu
"crve nih |a vo la" sjeo tek od ja -
nu ara 2010. Bel gi ja je jo{ od ot -
ka za Re neu Van de rej ke nu pri je
dva mje se ca bez se le kto ra, a nji -
ho va se le kci ja os ta la je pra kti ~no
bez {an si za pla sman na SP 2010.
Bu to ro vi} na
~e lu "la la"
Skup {ti na Fu dbal skog klu ba
Voj vo di na je dno gla sno je iza bra -
la Rat ka Bu to ro vi }a za no vog
pred sje dni ka klu ba. Bu to ro vi }a
je pre dlo `io do sa da{ nji pred sje -
dnik Vo ji slav Ga ji}, ko ji je na -
kon provedene go di ne na ~el noj
po zi ci ji u klu bu re kao da je izu -
ze tno za do vo ljan pos ti gnu tim
dru gim mjes tom u Su per li gi
Srbi je, ali "da se ma lo umo rio" i
da bi Bu to ro vi} tre ba lo da da lje
vo di klub. Bu to ro vi} je pri hva tio
kan di da tu ru i u svom go vo ru
obe }ao da }e u~i ni ti sve da Voj -
vo di na i na re dne se zo ne pos ti gne
odli ~ne re zul ta te, ali ni je obe }ao i
osva ja nje ti tu le. Bu to ro vi} je na
~e lu klu ba bio ne pu ne dvi je go -
di ne, u pe ri odu izme |u 2006. i
2008, ali je na kon ha p{e nja zbog
su mnje da je u~es tvo vao u na -
mije {ta nju re zul ta ta me ~a Mla -
dost Lu ~a ni - Voj vo di na (0:1)
po dnio os tav ku.
Vijesti
Re pre zen ta ti vac aktu el nog {am -
pi ona svi je ta se le kci je Fran cus ke
Ni ko la Ka ra ba ti} na pus tio je Kil i
vra tio se u Mon pe lje.
Ka ra ba ti} je u Kil do {ao 2005. go -
di ne upra vo iz Mon pe ljea, a nje gov
ugo vor s vi ce {am pi onom Evro pe
tre ba lo je da is te kne na kra ju se zo ne
2012. go di ne.
S re pre zen ta ci jom Fran cus ke, po -
red ti tu le na Svjet skom prven stvu u
Hrvat skoj u ja nu aru ove go di ne, Ka -
ra ba ti} je osvo jio i zla tne me da lje na
Evrop skom prven stvu u [vaj car skoj
2006. go di ne i na Olim pij skim igra -
ma u Pe kin gu pro {le go di ne, kao i
bron za ne me da lje na Svjet skim
prven stvi ma 2003. i 2005. go di ne i
na Evrop skom prven stvu u Nor ve -
{koj pro {le go di ne. Ka ra ba ti} je, ta -
ko |e, pro gla {en i za naj bo ljeg igra ~a
u Nje ma ~koj u 2008. go di ni.
Ka ra ba ti} je u Kil
do {ao 2005. go di ne
upra vo iz Mon pe ljea
Ka ra ba ti} u Mon pe ljeu
Naj ve }e izne na |e nje dru gog grend sle ma se zo ne
je [ve |a nin Ro bin So der ling, koji se pla si rao ju ~e u
po lu fi na le Ro lan Ga ro sa.
Na kon {to je u osmi ni fi na la eli mi ni sao prvog no si -
oca i naj ve }eg fa vo ri ta [pan ca Ra fa ela Na da la, So der -
ling se obra ~u nao i s Ru s om Ni ko la jem Da vi den kom,
po ra ziv {i ga sa 6:1 6:3 6:1.
Da igra u `i vo tnoj for mi, i to je po ka zao ju ~e.
Re no mi ra nog Ru sa pre ga zio je u ve li kom sti lu, os ta viv {i
mu tek ne ko li ko ge mo va u ci je lom me ~u.
For hend mu je ra dio per fek tno, ser vi rao je in te li gen -
tno te ni je pre tje ra no gri je {io. So der ling je u me ~u imao
~ak 14 brejk {an si nas pram sa mo Da vi den kove dvi je, od
ko jih je {est is ko ris tio, a Rus ni je dnu. Po se bno bri ljan tnu
sta tis ti ku imao je kod di rek tnih po ena: 34 nas pram pro ti -
vni kovih 14. Ser vis mu je ta ko |e bio im pre si van, 62%, a
si je va li su i aso vi od pre ko 210 km/h. Ako nas ta vi u tom
sti lu, ima ve li ku {an su da osvo ji ovaj pres ti `ni tur nir.
Pro ti vnik So der lin ga u po lu fi na lu bi }e
po bje dnik me ~a izme |u Bri tan ca En di ja Ma re ja i ^i le -
na ca Fer nan da Gon za le za, ko ji je odi gran si no}.
Svoje mjes to u po lu fi na lu izbo ri la je i prva te ni ser -
ka svi je ta Rus ki nja Di na ra Sa fi na ko ja je ju ~e bi la bo lja
od Bje lo rus ki nje Vi kto ri je Aza ren ko, po ra ziv {i je s 1:6,
6:4, 6:2.
A dan ra ni je, u po ne dje ljak, Srbi ja je os ta la i bez po -
Vo za~ Fe ra ri ja Ki mi Ra iko nen jo{ je dnom se oku -
{ao u re li ta kmi ~e nju, ali ovog pu ta ni je sti gao do ci lja.
U to me ga je spri je ~i la sti je na.
Biv {i {am pi on For mu le 1 je po sli je u~e{ }a na trci u
Fin skoj mi nu le zi me nas ta vio s "ka ri je rom re li vo za ~a" na
re li ju "De la Mar ka" ovog vi ken da. Ita li jan ski asfalt se me -
|u tim ispos ta vio kao nez go dna po dlo ga za nje ga. Ra iko -
nen je to kom tre }e eta pe re li ja u oko li ni Tre vi za svo jim
gran de pun tom uda rio u sti je nu, ali je pro {ao bez po vre da.
Nje gov auto mo bil je uni {ten pa je Fi nac, ko ji je u tom
tre nut ku za uzi mao osmo mjes to, mo rao da odus ta ne od ta -
kmi ~e nja. Pre ma ri je ~i ma Ki mi je vog su vo za ~a Ka ja Lin -
dstro ma, ova nez go da ne }e omes ti Ra iko ne na u nje go vim
pla no vi ma da i da lje vo zi re li.
"Pos to ji plan za da lje trke. On }e vje ro va tno vo zi ti jo{
re li trka ove se zo ne", re kao je Lin dstrom.
Gla vnu ri je~ }e vje ro va tno ipak ima ti Fe ra ri. ^el ni ci
eki pe iz Ma ra ne la do zvo li li su Ra iko ne nu da vo zi re li
ovog vi ken da, ali pi ta nje je da li }e htje ti da ri zi ku ju na kon
ove nez go de.
De nil son u Vi je tna mu
Ne ka da naj sku plji fu dba ler svi je ta De nil son po tpi sao je ugo vor s vi je tnam -
skim klu bom Haj fong Se men tom, pre ni je li su me di ji u toj azij skoj ze mlji. De -
nil son, ko ji je 2002. go di ne s re pre zen ta ci jom Bra zi la osvo jio ti tu lu prva ka
svi je ta za Haj fong }e igra ti u dru gom dije lu se zo ne u V li gi. Dne vnik "Tan Ni -
jen" na veo je da }e tre nu tno {es to pla si ra ni tim na ci onal nog prven stva Vi je tna -
ma 31-go di{ njem De nil so nu mje se ~no pla }a ti izme |u 50.000 i 60.000 do la ra.
De nil son je naj sku plji igra~ svi je ta pos tao ka da je 1998. go di ne pre {ao iz Sao
Pa ula u {pan ski Be tis za na vo dnih 21,5 mi li ona fun ti.
Ka sni je je, ipak, ka ri je ra biv {eg bra zil skog re pre zen ta tiv ca kre nu la si la znom
pu ta njom, a ra ni je ove go di ne bio je na pro bi u en gles kom Bol to nu, ali je ni je
pro {ao.
Ra iko nen se slu pao
Ra iko nen
to kom
trke re li ja
u oko li ni
uda rio
u sti je nu
Ki mi
Ra iko nen
So der ling i
Dru gi grend slem
se zo ne
- Ro lan Ga ros
Na kon Na da la So der ling
se obra ~u nao i s Ru som
Ni ko la jem Da vi den kom,
po ra ziv {i ga sa
6:1, 6:3, 6:1
Ro bin So der ling
3. 6. 2009. tsjkfeb 49 Sport
slje dnjeg preds ta vni ka u sin glu u Pa ri zu. Po slje dnja je
eli mi ni sa na Je le na Jan ko vi}. U po ne dje ljak u ma ra ton -
skom me ~u (144 mi nu ta) bo lja od nje bi la je de ve tna es -
to go di{ nja Ru mun ka, 41. te ni ser ka svi je ta, So ra na
Kir stea (3:6, 6:0, 9:7).
"Na ne ki na ~in izne ve ri la sam se be u dru -
gom se tu. Tre ba lo je da do bi jem me~ 2:0. U tre }em se tu
sam ser vi ra la kod 6:5 i ima la 30:0. [ta sam mo gla vi {e
da tra `im? Mo ra la sam da po be dim, ali po en po po en,
sve se okre nu lo na nje nu stra nu i si tu aci ja mi se na glo
za kom pli ko va la. Bio je to te `ak me~ i te `ak po raz", do -
da la je Je le na Jan ko vi}.
Po lo vi nom dru gog se ta ima la je pro ble ma s prsti ma
na no zi. "Ta da me je bo le lo, ali je ka sni je taj bol pro {ao.
Za bo ra vi la sam na nje ga", re kla je ona i do da la:
"Ka ko sam igra la, ta kav je i re zul tat."
U kon ku ren ci ji du blo va Ne nad Zi mo nji} i
Da ni el Nes tor ubje dlji vo su sla vi li u ~et vrtom ko lu Ro lan
Ga ro sa i izbo ri li pla sman u po lu fi na le. Srpski i ka nad ski
te ni ser su u ~et vrtfi na lu sa vla da li rus ki par Igo ra Ku nji ci -
na i Dmi tri ja Tur su no va sa 6:4, 6:2 po sli je 61 mi nu ta
igre. Zi mo nji} i Nes tor, ko ji su u Pa ri zu prvi fa vo ri ti za
osva ja nje ti tu le, ma lo pro ble ma ima li su na po ~et ku
prvog se ta. Upor ni Ru si su za hva lju ju }i sna `nim udar ci -
ma us pje li brzo da na pra ve brejk i po ve du sa 4:1, ali je
is ku sni i naj bo lji dubl na svi je tu na kon to ga pre uzeo ini -
ci ja ti vu i sti gao do preo kre ta. Zi mo nji} i Nes tor su brzo
vra ti li brejk, do bi li pet ge mo va za re dom i po ve li s 1:0 u
se to vi ma.
U nas tav ku ni su do zvo li li pro ti vni ci ma da se
vra te u igru jer su prvi sti gli do pre dnos ti, a za tim je si gur -
no o~u va li i po sli je sa mo 25 mi nu ta ovje ri li pla sman me |u
~e ti ri naj bo lja pa ra na tur ni ru. Zi mo nji} i Nes tor }e za pro -
laz u fi na le igra ti s tre }im no si oci ma, ^e hom Lu ka {om
Dlu hi jem i i In dij cem Le an de rom Pa esom. Njih dvo ji ca su
u dru gom ~et vrtfi na lu bi li bo lji od Bru na So are {a iz Bra zi -
la i Ke vi na Uli je iz Zim bab vea: 6:2, 7:6. Srpski i ka nad ski
igra~ pro {le go di ne su bi li na do mak ti tu le mu {kog du bla
na Ro lan Ga ro su, ali su po ra `e ni u fi na lu.
D`or dan na
klu pi Si kser sa
Ame ri ~ki ko {ar ka {ki tre ner
Edi D`or dan po tpi sao je u po ne -
dje lj ak tro go di{ nji ugo vor s
NBA li g a {em Fi la del fi jom. Si -
kser si su ove se zo ne os tva ri li 41
po bje du i 41 po raz, a eli mi ni sa -
na je u pr v om ko lu plej-ofa Is to -
~ne kon fe r e n ci je od eki pe
Or lan da. Pr ed sje dnik Fi la del fi je
Ed Ste f a n ski is ta kao je da je
D`or dan pr a vi vo |a ti ma. ^el ni -
ci Va {in gto na su u no vem bru ot -
p u s ti li D`or da na, ko ji je s tim
klu b om, ali i ti mom Sa kra men ta
os tva rio skor od uku pno 130 po -
b je da i 288 po ra za.
Ju ta igra
s Re alom
D`ez }e odi gra ti pri ja telj sku
uta kmi cu s ma drid skim Re alom
u okvi ru evrop ske tur ne je pred
start se zo ne u NBA li gi, objav -
lje no je u uto rak. Ju ta }e sa {pan -
skim klu bom igra ti u "Pa la ti
spor to va" u Ma dri du 8. okto bra.
Re al je po slje dnji put igrao pro tiv
je dnog NBA li ga {a 2007, ka da je
sa vla dao To ron to Rep tor se re zul -
ta tom 104:103.
Nant bez
tre ne ra
Eli Bop vi {e ni je tre ner fu dba l -
e ra Nan ta na kon {to su "ka na rin -
ci" ispa li iz prve li ge Fran cus ke
po sli je sa mo je dne se zo ne pro ve -
de ne u njoj. Pom pe zno na jav lji -
va ne am bi ci je o vi so kom
pla smanu po ka za le su se kao
neo sno va ne pa }e eki pu na re dne
se zo ne vo di ti no vi tre ner, ~i je
ime za sa da ni je po zna to.
Ra zlaz Li la
i Gar si je
Iako je s eki pom Li la izbo rio
pla sman u Li gu Evro pe, Ru di
Gar si ja vi {e ne }e bi ti tre ner ovog
klu ba. Gar si ja je u Lil sti gao po -
~et kom pro {le se zo ne iz Le Ma -
na i ispu nio o~e ki va nja upra ve
klu ba osva ja njem pe tog mjes ta.
U me |u vre me nu je do {lo do ra -
zmi mo ila `e nja i su ko ba s upra -
vom klu ba i igra ~i ma pa je sve
iz vje sni je da }e ga na tre ner skoj
klu pi na sli je di ti Pol Le Gven,
ko ji na pu {ta Pa ri Sen @er men
Lja ji} pre crtan
Se le ktor mla de fu dbal ske re -
pre zen ta ci je Srbi je Slo bo dan
Kr~ma re vi} na ja vio je da na
Evrop sko prven stvo u [ved sku
(od 15. do 29. ju na) ne }e vo di ti
dva bi se ra srpskog fu dba la -
Ade ma Lja ji }a iz Par ti za na i Da -
ni je la Ale ksi }a iz Voj vo di ne. Za
njih je Kr~ma re vi} re kao da "u
psi ho lo {kom i fi zi ~kom po gle du
za os ta ju za os ta li ma". Na spis ku
Kr~ma re vi }a su gol ma ni: Brki}
(Voj vo di na), [a ra nov (OFK
Beo grad) i @iv ko vi} (Me ta lac);
od bra na: To mo vi} (\e no va), Jo -
va no vi} (Par ti zan), Pej ~i no vi}
(Crve na zvez da), Vi lo ti} (^u ka -
ri ~ki), Vu ko vi} (Rad), Bre `an ~i}
(Par ti zan), Obra do vi} (Par ti zan) i
Pet ko vi} (Aj ntraht); sre di na te re -
na: Smi lja ni} (Espa njol), Fej sa
(Par ti zan), Ma ti} (Ko {i ce), Gu -
lan (Fi oren ti na), Ka ~ar (Her ta),
To {i} (Man ~es ter ju naj ted), Mi -
lin ko vi} (Ko {i ce), To mi} (Par ti -
zan) i Ta di} (Voj vo di na); na pad:
Su lej ma ni (Ajaks), \or |e vi}
(Nant) i Ve ljo vi} (Klu`).
Vijesti
Ko {ar ka {i Pa na ti na iko sa no -
vi su {am pi oni Gr~ke po {to su
po bi je di li Olim pi ja kos 94:81 u
po ne dje ljak nave ~e i sla vi li sa 3:1
u fi nal noj se ri ji.
Va si lis Spa nu lis i Dru Ni ko las
uba ci li su po 17 po ena za no ve-sta -
re prva ke. Osim njih, kod do ma }ih
su se is ta kli Majk Ba tist s 11 po ena
i se dam sko ko va i An to nis Fo cis s
13 po ena i {est uhva }nih lop ti.
Pi rej ce je pre dvo dio Lin
Grir sa 21 po enom, odli ~an je bio
Zo ran Er ceg s 15 po ena. D`o{ ^aj -
ldres je za Olim pi ja kos uba cio 10
po ena, ali uz {ut iz igre 1-10, dok je
Jo tam Hal pe rin imao osam po ena.
"Ze le ni" su me~ pre lo mi li kra -
jem tre }e i po ~et kom po slje dnje ~et -
vrti ne ka da su stvo ri li dvo ci fre nu
pre dnost ko ju do kra ja ni su ispus ti li.
Eki pa @e ljka Obra do vi }a ta ko
je se dmi put u ni zu pos ta la {am pi -
on Gr~ke i zao kru `i la us pje {nu se -
zo nu po {to je pret ho dno osvo ji la i
Evro li gu po bje dom nad CSKA u
fi na lu.
"Ova kvu se zo nu }e bi ti
te {ko po no vi ti. Ka da na ma stva ri
ni su i{le od ru ke na po ~et ku go di -
ne, mo ji igra ~i su do bro re ago va li.
Ve }i na njih ni je bi la u do broj kon -
di ci ji na kon Evrop skog prven stva,
ali su sti snuli zu be i pre va zi {li kri -
zu. [to se me ne ti ~e oni su svi he -
ro ji, ovaj tim ima ka ra kter i to su
m nogo pu ta do ka za li", re kao je
Obra do vi}.
Srpski stru~ njak je u 10 se zo na
u Pa na ti na iko su osvo jio de vet ti tu la
{am pi ona Gr~ke, {est na ci onal nih
ku po va i ~e ti ri ti tu le u Evro li gi.
Pa na ti na ikos
{am pi on
Eki pa
@e ljka
Obra do vi }a
je se dmi
put u ni zu
pos ta la
{am pi on
Gr~ke
@e ljko Obra do vi}
Sa fi na u po lu fi na lu
Le qen dar n| Jev qe n|j Ka íe |jn| kov re -
kao je da je |zne na du ju c| po raz Pa ía e|a Na -
da |a u Po |an Ga ro su naj ve ce te n|s ko
| zne na de nje u pro te k|oj de ce n| j|.
Po raz Pa ía e|a Na da |a |za zvao je pu no pr| -
•e na Po |an Ga ro su. Ja b|h ovaj re zu| tat na -
zvao naj ve com sen za c| jom de ce n| je. Na kon
sto je Na da| po b| je d|o Lej to na Hju |ta u pro -
s|om ko |u n| sam o•e k| vao n| sta s|| •no. Jos
v| se zato sto So der ||nq n| je ze m|jas. lpak. u
tom je me •u od|| •no po s|o z|o |qru. Ne kad se
do qo d| crna ru pa ka da |qra te na tur n| ru ko j|
tra je dva tje dna. po put Po |an Ga ro sa. Mo -
zda se to do qo d| |o Na da |u. re kao je Pus |
na p| ta nje ho ce || ovaj po raz po |ju |ja t| Na da -
|a. Ka íe |jn| kov je ka zao:
Ja sno je da je ova kav po raz te zak. a|| Pa -
ía e| je pra v| sam p| on | on b| vr|o brzo tre ba|o
da pre de pre ko ovoq po ra za.
Ka fe ljni kov:
Sen za ci ja de ce ni je
Sa fi na
bi la
bo lja od
Aza ren kove,
po ra ziv {i je
s 1:6, 6:4, 6:2
Di na ra Sa fi na
FO TO AFP
50 tsjkfeb!3. 6. 2009. Sport
Pi `on tre ner
Zvez de
Vla di mir Pe tro vi} Pi `on no -
vi je tre ner fu dba le ra Crve ne
zvez de. Je dna od pet "Zvez -
di nih zvez da" bi }e da nas pro -
mo vi sana u {e fa stru ~nog
{ta ba, na jav lje no je sa "Ma ra -
ka ne". Pi `on je imao bo ga tu
igra ~ku, ali i tre ner sku ka ri je -
ru. Po ~eo je u Zvez di 1971.
ka da je imao sa mo 16 go di na
i za de set se zo na odi grao 526
uta kmi ca. "Crve no-bi je li"
dres no sio je u ge ne ra ci ji sa
Du {a nom Sa vi }em. Igrao je i
za lon don ski Ar se nal, An -
tver pen, Brest, Stan dard iz
Li je `a i Nan si. Vje ~no }e os -
ta ti upa m}e na sjaj na akci ja u
ko joj je u~es tvo vao Pi `on, a
kru ni sao je go lom Du {an Sa -
vi} u me ~u sa Ar se na lom
1978. go di ne. Kao tre ner naj -
ve }i re zul tat os tva rio je sa
mla dom re pre zen ta ci jom ta -
da{ nje Srbi je i Crne Go re, ka -
da je na Evrop skom
prven stvu 2004. u Nje ma ~koj
osvo jio dru go mjes to. Je dnu
se zo nu je vo dio Crve nu zvez -
du (1996/1997), a bio je i tre -
ner Voj vo di ne (2004), a
po slje dnjih go di na ra dio je u
Ki ni. Na mjes tu tre ne ra Zvez -
de za mi je ni }e Si ni {u Go gi }a,
ko ji je prvi tim vo dio u po -
slje dnja ~e ti ri ko la mi nu log
{am pi ona ta. Go gi} je tre ner -
sku pa li cu pre uzeo od Ma ke -
don ca ^e do mi ra Ja nev skog, a
se zo nu 2008/2009. kao tre ner
Zvez de po ~eo je Zde njek Ze -
man.
Vijesti
Odla zak Kar la An }e lo ti ja u ^el si po kre -
nuo je no ve gla si ne u me di ji ma po ko ji ma }e i
Bra zi lac Ka ka na pus ti ti "San Si ro".
Ali, naj bo lji igra~ Mi la na jo{ je dnom je pot -
vrdio ka ko ne ma na mje ru da mi je nja sre di nu.
Zim ski pre la zni rok obi lje `i la je pri ~a o tran sfe ru
Ka ke u bo ga ti Man ~es ter Si ti, a ~i ni se da bi sli -
~an sce na rio mo gao da bu de i ovog lje ta. Je di na
ra zli ka je ta {to se ime bra zil skog maj stora sa da
po ve zu je sa Re al Ma dri dom i ^el si jem.
U pri log Ka ki noj se li dbi na "Stem -
ford Brid`" ide do la zak An }e lo ti ja u Lon don, ali
Bra zi lac odlu ~no tvrdi ka ko mu ni je pri ori tet da
sli je di tre ne ra pod ~i jim vo| stvom je do ta kao
svjet ske vi si ne.
"Po no vi }u jo{ je dnom, po slje dnji put - ne `e -
lim da na pus tim Mi lan", re kao je Ka ka za ita li -
jan ske me di je.
Nje go va ci je na izno si la bi pri bli `no 70 mi li -
ona evra, {to je iznos ko ji ne }e odbi ti no vo us to li -
~e nog pred sje dni ka Re ala Flo ren ti na Pe re za, ali
Ka ka ni na po men "kra ljev skog klu ba" ne po pu {ta.
"Ra di je ne bih ni {ta da ko men ta ri {em,
jer ne `e lim da me po gre {no shva te. Mi li oni ma
Mi la no vih na vi ja ~a po ru ~u jem da `e lim da os ta -
nem na 'San Si ru'", do dao je Ka ka.
Re pre zen ta ti vac "ka ri oka", ipak, pri zna je da
je An }e lo ti mno go ura dio za nje ga.
"On mi je otvo rio vra ta ita li jan skog fu dba -
la", za klju ~io je Ka ka, ko ji je u Mi lan do {ao
2003. go di ne iz Sao Pa ola, a sa ita li jan skim klu -
bom do sa da je osvo jio ti tu lu prva ka Ita li je, Evro -
pe i svi je ta.
Ako An }e lo ti ne uspi je da pri vo li svog do ju -
~e ra{ njeg igra ~a na do la zak u Lon don, ita li jan ski
stru~ njak ima sa svim do vo ljno dru gih me ta. Lon -
don ski ta blo id "San" pi {e da An }e lo ti u po hod na
pe har Li ge {am pi ona `e li da kre ne sa Ale ksan -
dre om Pa tom i Gle nom D`on so nom.
O 19-go di{ njemBra zil cu, ko jeg je vo -
dio pro te kle dvi je se zo ne, no vi me na d`er ^el si ja
ima vi so ko mi{ lje nje, ba{ kao i o 24-go di{ njem
de fan ziv cu Por tsmu ta, biv {em ~la nu lon don skih
"pla va ca". List do da je da je ^el si na vo dno spre -
man da za Pa ta po nu di 34,8 miliona, a za D`on -
so na 14 mi li ona evra.
Na kon {to je izbo rio op sta nak sa
eki pom He ta fea, Mi ~el Gon za les je
do bio po vje re nje klup skog ru ko vod -
stva, pa }e i na re dne dvi je se zo ne
vo di ti eki pu iz pred gra |a Ma dri da.
Ne ka da{ nji {pan ski re pre zen ta ti vac i
pro slav lje ni as ma drid skog Re ala je
u He ta fe sti gao u apri lu ka da je za -
mi je nio Vi kto ra Mu njo za i uspio da
sa ~u va eki pu u dru{ tvu naj bo ljih.
Po vje re nje
Mi~elu Gon za le su
Ot kaz
Ara go ne su
[pan ski tre ner Lu is Ara go -
nes na kon go di nu da na do bio
je ot kaz u Fe ner ba h~eu. Ra -
zlog je tek ~et vrto mjes to
klu ba iz Is tan bu la u prven -
stvu (de set bo do va mi nu sa u
odno su na prvi Be {i kta{),
kao i ne us pjeh u evrop skim
ta kmi ~e nji ma ove se zo ne.
Ara go nes je u tur ski klub do -
{ao pro {log lje ta na kon sjaj -
no odra |e nog po sla sa
re pre zen ta ci jom [pa ni je sa
ko jom je na prven stvu u Aus -
tri ji i [vaj car skoj pos tao
prvak Evro pe. Mno gi me di ji
su na ve li da bi nje gov na slje -
dnik na klu pi mo gao da bu de
55-go di{ nji Ni je mac Kris tof
Da um, ko ji je pro {le se zo ne
ra dio u Kel nu. Ako bi se to
do go di lo, on da bi Da um u
Fe ner ba h~eu pro `i vio dru gu
ra dnu epi zo du, jer je od
2003. do 2006. go di ne ve}
bio tre ner tog klu ba, a jo{ ra -
ni je je u dva na vra ta vo dio
Be {i kta{.
Ja kin ta
vje ran
"da mi"
Iako se na jav lji va lo da bi
mo gao da pro mije ni sre di nu,
Vin }en co Ja kin ta }e i da lje bi ti
na pa da~ Ju ven tu sa po {to je u
po ne dje ljak pro du `io ugo vor
do 2013. Ovaj 29-go di{ nji ita -
li jan ski re pre zen ta ti vac je u re -
do ve "sta re da me" sti gao
2007. go di ne iz Udi ne zea i za
to vrije me je pos ti gao 20 go lo -
va na 52 uta kmi ce.
Bra zil ski fu dba ler jo{ je dnom pot vrdio
Ka ka: Ne idem i ta ~ka
As Mi la na odlu ~no
tvrdi ka ko mu
ni je pri ori tet da
sli je di tre ne ra
Kar la An }e lo ti ja
pod ~i jim
vo| stvom je
do ta kao
svjet ske vi si ne
No vi me na d`er
^el si ja `e li Pa ta i D`on so na
Vje ran
"crve no-crnima": Ka ka
FO TO BE TA
Kar lo An }e lo ti
Iako ni je osvo jio ni je dan va `ni ji tro fej u Vi lja -
re alu, Pe le gri ni je imao mno go us pje ha u Ju `noj
Ame ri ci, po {to je osva jao tro fe je u ^i -
leu, Ar gen ti ni i Ekva do ru, dok je bio na
klu pi, izme |u os ta lih, Ri ver Pla te, San
Lo ren ca i Li ge de Ki to.
No vi pred sje dnik Re ala Flo ren ti no
Pe rez, ko ji se upra vo u po ne dje ljak vra tio na tu fun -
kci ju, na ko joj je bio {est go di na pri je os tav ke
2006. imao je sa mo ri je ~i hva le za no vog stra te ga.
"Pe le gri ni je pa me tan tre ner. Imao je odli ~nu
ka ri je ru, do bro zna na {u li gu, kao i Li gu {am pi -
ona, a uje dno ima i is kus tvo u ju `no ame ri ~kom fu -
dba lu i po {to je bio tre ner u Ar gen ti ni zna da se
bo ri sa ve li kim pri tis ci ma. Na{ cilj je da na pra vi mo
spe kta ku la ran tim u ~i joj igri }e na {i na vi ja ~i u`i va -
ti", na gla sio je Pe rez.
On je ne {to ra ni je prvi put ja vno izja vio ka ko
bi ra do `e lio da vi di ve zis tu Li ver pu la ^a bi ja Alon -
sa (27) u svom klu bu. Alon so vo ime ve} du `e vri -
je me se pro vla ~i kao mo gu }e po ja ~a nje Re al
Ma dri da, ali ot ka ko se Pe rez, pred sje dnik ko ji ne -
ma ko ~ni cu kad je u pi ta nju po tro{ nja za do vo |e nje
po ja ~a nja, vra tio na ~e lo klu ba, po se bno se in ten zi -
vi ra la ta te ma. Alon so ima ugo vor sa Li ver pu lom
jo{ tri go di ne, a iako je tre ner Ra fa Be ni tez ra ni je
re kao da {pan ski re pre zen ta ti vac ni je na pro da ju,
te {ko je vje ro va ti da }e ci je na od tri de se tak mi li -
ona evra bi ti odbi je na.
"Kao na vi ja~ re kao bih da je ^a bi
sja jan igra~. Mi slim da je naj bo lji do da va~ u
Evro pi. Ra do bih ga do veo u Re al, ali ne
mo gu da raz go va ram s njim, a da prvo ne
do bi jem odo bre nje od Be ni te za. Mi
smo sva ka ko za in te re so -
va ni za nje gov do la zak",
na gla sio je Pe rez.
3. 6. 2009. tsjkfeb 51 Sport
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: nn¸marketing@teleklik.net;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Zepter komerc banka AD Banjaluka 567-162-11001171-09;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (pomocnik urednika magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Gorana JAKOVLJEVIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PILIPOVIC (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
MOSTAR
BIJELJINA
Obla ~no
s ki {om
Ü Bo sn| | Her ce qo v| n|
prev|a da va ce umje re no do
pre te zno ob|a •no vr| je me.
mjes t| m| •no sa s|a bom k| -
som.
vje tar s|ab do umje ren
sje ver noq smje ra. Ju tar nja
tem pe ra tu ra od 7 do 13.
na ju qu ze m|je do 17. a
naj v| sa dne vna od 17 do
22. na ju qu do 25 ste pe n|
Oe| z| ju so v|h.
Petak
,35
p
D
,9
p
D
Max.
Min.
,26
p
D
,:
p
D
,31
p
D
,:
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
^etvrtak
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+17
o
C
+22
o
C
+21
o
C
+22
o
C
+17
o
C
+20
o
C
+19
o
C
+20
o
C
Subota
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
SARAJEVO
TREBINJE
Dje li mi ~na sta bi li za ci ja vre men skih pri li -
ka i po rast tem pe ra tu re ugo dno }e dje lo -
va ti na ve }i nu po pu la ci je. Hro ni ~ni
bo le sni ci }e osje ti ti iz vje sno ola k{a nje, a
od me te oro pat skih rea kci ja mo gu }e su
gla vo bo lja i pro mje ne ra spo lo`enja.
No vi tre ner ma drid skog Re ala Ma nu el Pe -
le gri ni pred stav ljen je ju ~e me di ji ma, sa mo dan
po {to je ime no van na tu fun kci ju.
Pe le gri ni, ko ji je od 2004. go di ne bio {ef stru -
~nog {ta ba Vi lja re ala, je na mjes tu tre ne ra Re ala za -
mi je nio Hu an de Ra mo sa, a na zva ni ~noj pro mo ci ji
na sta di onu "San ti ja go Ber na be" svoj no vi po sao je
opi sao kao os tva re nje sno va.
"Te {ko je opi sa ti emo ci je i po nos ko ji osje }am
zbog to ga {to sam iza bran da bu dem tre ner naj ve }eg
klu ba na svi je tu. Ka da sam po ~eo tre ner sku ka ri je ru
pri je 23 go di ne, znao sam da }u je dnog da na za vr{i ti
u Re al Ma dri du. Ovo je os tva re nje mo jih sno va i
osje }am se sre }nim i po ~as tvo va nim", re kao je Pe -
le gri ni, ko ji je po tpi sao ugo vor na dvi je go di ne.
Re al Ma drid pred sta vio
no vog tre ne ra
Span sk| stru• njak
Er nes to va| ver de (45) q|a -
vn| je kan d| dat za pre uz| -
ma nje upraznje ne k|u pe
v| |ja re a|a po s|| je od|as ka
Pe |e qr| n| ja u Pe a|. va| ver -
de je u tre ner skoj ka r| je r|
vo d| o At| e t| k B| | bao |
Espa njo|. a ne da vno je
na pus t|o k|u pu O||m p| ja -
ko sa. ko jeq je pre dvo d|o
do dvos tru ke kru ne. Za
sada |n íor ma c| je o nje qo -
vom pre uz| ma nju v| |ja re -
a| a n| su pot vrd| | | n|
nje qo v| pred sta vn| c|. n|
•e| n| c| zu te po dmor n| ce.
Val ver de
vo di
Vi lja re al
Pe le gri ni
os tva rio sno ve
Pe rez za in te re so van
za do vo |e nje ^a bi ja Alon sa
^a bi Alon so
(`u ti dres)
FO TO BE TA
Sta vio pa raf
na dvo go di{ nji
ugo vor:
Ma nu el
Pe le gri ni
FO TO AFP
ko ne mo `e u Ita li ji, mo `e
u Bra zi lu. Po sli je Ro nal da,
i Adri ja no je pro na {ao sre -
}u vra tiv {i se u ze mlju
sam be, ka fe i fu dba la.
Ro nal do se na kon po -
vre de ko lje na skra sio u Ko -
rin ti jan su, a nje gov biv {i sai gra~ u bra zil skoj
re pre zen ta ci ji Adri ja no odus tao je od pen zi oni sa -
nja i vra tio se na te ren u dre su Fla men ga i to na
naj bo lji na ~in. Biv {i na pa da~ In te ra pos ti gao je
po bje do no sni gol za Fla men go, klub u ko jem je
po ni kao, na me ~u s Atle ti ko Pa ra na en {eom (2:1),
odi gra nom na le gen dar noj "Ma ra ka ni". Adri ja no
je na sa mom star tu dru gog po lu vre me na odli ~no
re ago vao na kon cen tar {u ta Mo ure i udarcem gla -
vom za tre sao mre `u, na odu {ev lje nje 72.000 na vi -
ja ~a na sta di onu. Bra zi lac je odi grao svih 90
mi nu ta, iako je po sli je me ~a pri znao da
na kon dvo mje se ~ne pa uze ni je sa svim
fi zi ~ki spre man.
"Ka da se osje }am
do bro i ka da sam sre }an, ni -
je bi tno da li sam spre -
man sto od sto ili ne.
Va `no je da sam po -
no vo zai grao za Fla -
men go, pos ti gao
po go dak i da smo
po bi je di li. Ni ka -
kav no vac ne mo -
`e da ku pi tu
sre }u", izja vio je
Adri ja no.
Bra zil ski na pa da~ uvje ren je da }e vre me nom
po no vo bi ti onaj sta ri, ko ji je re {e tao pro ti vni ~ke
mre `e {i rom Ita li je.
"Bio je ovo do bar de bi, ali znam da mo gu jo{
vi {e. Ma lo-poma lo, uz mno go tru da, vra ti }u se u
naj bo lje da ne", do dao je Adri ja no.
Zbog nje go vog po vrat ka na te ren
sre }an je i Ro nal do, ko ji sma tra da je Adri ja no
~es to trpio neo prav da ne kri ti ke.
"Adri ja no je sja jan pri ja telj. ^es to su ga kri ti -
ko va li, ali o nje mu tre ba su di ti pre ma ono me {ta
ra di na te re nu. Po no vo da je go lo ve i za do vo ljan
je, a ako je Adri ja no sre }an, sre }an sam i ja", na -
gla sio je Ro nal do, ko ji je u dre su Ko rin ti jan sa ve}
pos ti gao 10 go lo va.
Sto pa ma Adri ja na i Ro nal da mo gao
bi da kre ne i Ro nal di njo. Ne ka da naj bo lji fu dba ler
svi je ta, ni je za do vo ljan sta tu som u Mi la nu, pa sve
vi {e ra zmi{ lja o po vrat ku ku }i.
sport
Bo kser ski me~ za ti tu lu prva ka svi je ta u
WBA ka te go ri ji izme |u Ni ko la ja Va lu je va i
Ru sla na ^a ga je va ni je odr`an u Hel sin ki ju zbog
bo les ti uzbe kis tan skog bor ca (he pa ti tis B), ali je
is te ve ~e ri odr`a no {est dru gih bor bi. Oko 2.500
gle da la ca pra ti lo je u "Har tvel are ni", do mu ho -
ke ja {ke eki pe Jo ke ri ta, izme |u os ta lih, i dvo boj
u su per la koj ka te go ri ji izme |u Fin ca Ju ja Tol -
po le i Ita li ja na \u ze pea La uri ja. Naj za ni mlji vi ji
tre nu tak do go dio se na kon sa me bor be. Na ime,
en gles ki su di ja Hauard For ster pre ki nuo je bor -
bu u 10. run di i pro gla sio La uri ja za po bje dni ka,
na kon ~e ga je je dna oso ba lju ti to ule tje la u ring
i na pa la ar bi tra. Ka sni je se ispos ta vi lo da je to
bio otac fin skog bo kse ra, ko ji se ni je sla gao sa
pre su dom en gles kog sudi je, te je si lom po ku {ao
da izbo ri prav du za svog si na. Obez bje |e nje je
te {kom mu kom smi ri lo ra zje re nog oca.
Otac po ra `e nog bo kse ra na pao su di ju
Adri ja no i Ro nal do
po no vo tre su mre `e
Ka da se osje }am
do bro i ka da sam
sre }an, ni je bi tno
da li sam spre man
sto od sto ili ne,
re kao Adri ja no
A
Sre }a je u Bra zi lu
Sre }a je u Bra zi lu Sre }a je u Bra zi lu
Sre }a je u Bra zi lu Sre }a je u Bra zi lu
Sre }a je u Bra zi lu Sre }a je u Bra zi lu
Sre }a je u Bra zi lu
Sto pa ma Adri ja na i Ro nal da
mo gao bi da kre ne i Ro nal di njo
Adri ja no pro slav lja svoj prvi gol za Fla men go
Ra zmi{ lja
o po vrat ku ku }i:
Ro nal di njo
FO TO BE TA
Po dr`a va
pri ja te lja:
Ro nal do
strana 4
strane 6 i 7
Ko me di je na
gra ni ci uku sa
Isak Asi mov,
pi sac SF
ro ma na
Izme |u do sjet ki i zlo be
Hu ma nis ta
s vje rom u pa kao
Hu ma nis ta
s vje rom u pa kao
Hu ma nis ta
s vje rom u pa kao
Hu ma nis ta
s vje rom u pa kao
Ras ko{
naj sku pljeg
evrop skog ho te la
"The Mar dan
Pa la ce"
Pri pre mio: Dra gan SLA DO JE VI]
e ke od naj bo ljih ko me di -
ja pro vo ci ra ju gra ni ce
do pu {te nog, a ka da to ra -
de us pje {no, po ma `u
nam da `i vot shva ti mo s
do zom hu mo ra. Me |u -
tim, pro ble mi nas ta ju kad
{a le odu pre da le ko i za vla da ne -
ukus.
Kri ti ~ko ismi ja va nje dru{ tve -
nih i po li ti ~kih pro ble ma po pu lar no
je jo{ od vre me na an ti ke. Sa ti ri ~ki
pris tup do pu {ta obra |i va nje {ka klji -
vih ili ~ak za bra nje nih te ma vi je ko -
vi ma, ali ka da se pre |e gra ni ca
do sje tlji ve pri mje dbe pos ta ju zlo -
bno kri ti ko va nje.
N
NASTAVAK NA STRANI 2
2 tsjkfeb!3. 6. 2009.
sa stvar nim men tal nim pro ble mi ma.
Kada se to me pri do da po te za nje uvi jek {ka klji vog
pi ta nja ra snih ra zli ka, "Trop ska grmlja vi na" je za ma lo
za vr{i la na po li ci skla di {ta umjes to na pro je kto ru ki no -
dvo ra na. Me |u tim, pu bli ka se za in te re so va la za ova kav
kon tro ver zan hu mor, {to je tvor ci ma fil ma obe zbi je di lo
vi {e od 110 mi li ona do la ra za ra de.
"Bo rat": Pi ta nje je ko ga Sa {a Ba ron Ko en fil -
mom "Bo rat" ni je uvri je dio? Po ~ev {i od sa mog izmi{ lje -
nog li ka ka zah stan skog no vi na ra, ko ji svo ju do mo vi nu
pred stav lja kao ze mlju lu da ka i si le d`i ja, do ismi ja va nja
Ame ri ka na ca u sva kom se gmen tu nji ho vog pos to ja nja i
dje lo va nja, mno gi gle da oci su se za pi ta li ka ko je uop {te
pre `i vio pre mi je ru svog fil ma.
Do vo ljno go vo ri ~i nje ni ca da je to kom sni ma nja
po li ci ja mo ra la in ter ve ni sa ti ~ak 91 put. Osim to ga, za -
bra njen je u Ki ni zbog sce na in ces ta, u Sin ga pu ru zbog
go lo ti nje, a uje dno je i prvi ne por no graf ski film ko ji je
za bra njen u Ru si ji. Lis ta ide da lje - za bra njen je u Egip -
tu, Ira nu, Ma le zi ji, Ma ro ku, Taj lan du i ne kim dru gim
ze mlja ma.
Vla da Ka zah stan a, od ra ni je upo zna ta s li kom i dje -
lom Bo ra ta, re ago va la je i pri je pre mi je re fil ma, opi sav {i
ga kao mje {a vi nu lo {eg uku sa i gro znih ma ni ra ko ja ni je
u skla du s eti ~no{ }u i ci vi li zo va nim po na {a njem ka zah -
stan skog na ro da.
Sce na u ko joj Bo rat na pre pu nom sta di onu pje va ri -
je ~i izmi{ lje ne ka zah stan ske hi mne na me lo di ju ame ri -
~ke hi mne bi la je pre vi {e i za prvo bi tnog re `i se ra To da
Fi lip sa, ko ji je na kon nje na pus tio pro je kat, na vodiv {i
kre ati vne ra zli ke kao ra zlog odlas ka.
Ni je vrej ska za je dni ca ni je bi la za do vo ljna s ob zi -
rom na to da ih Bo rat pred stav lja kao utje lov lje nje |a vo -
la na ze mlji. Iro ni ja ko ju je vrej ska za je dni ca ni je
pre po zna la le `i u ~i nje ni ci da je Sa {a Ba ron Ko en i sam
Je vrej, te da se za pra vo {a li na vlas ti ti ra ~un.
Ko li ko god kon tro ver zne bi le, {a le su pa le na plo -
dno tlo. "Bo rat" je pos tao film s naj ve }om za ra dom
prvog vi ken da pri ka zi va nja s pre mi je rom u ma nje od hi -
lja du ki na, a Ko en pi onir no ve vrste ko me di je u o~i ma
no vih obo `a va oca.
"Do gma": Ke vin Smit i dru{ tvo ima li su dos ta
pro ble ma s na la `e njem dis tri bu te ra za "Do gmu" s ob zi -
NASTAVAK SA STRANE 1
"Te am Ame ri ca"
Ke vin Smit
Kon tro ver ze u
ko me di ja ma sa mo
po ve }a va ju nji ho vu
po pu lar nost, a sa mim
tim i za ra du na
ki no- bla gaj na ma, ~i me
im je sve opro {te no
Ta ko bar mi sle du {e bri `ni ci bez smi sla za hu mor,
ko ji je dva ~e ka ju no ve ko me di je ko je mo gu pri bi ti na
stub sra ma zbog nji ho ve pro vo ka ti vnos ti. Na nji ho vu
ne sre }u, kon tro ver ze u ko me di ja ma sa mo po ve }a va ju
nji ho vu po pu lar nost, a sa mim tim i za ra du na ki no-
bla gaj na ma, ~i me im je sve opro {te no.
"Trop ska grmlja vi na": Sa ma ~i nje ni ca
da se na slov fil ma "Trop ska grmlja vi na" poi gra va ime -
nom ame ri ~ke eli tne voj ne je di ni ce ve} je do vo ljna da
izra zi to pa tri ot ski nas tro je noj ame ri ~koj na ci ji za ti tra `i -
vac ko ji je za du `en za do mo vi nu.
Na ime, film je do bio ime po Trop skoj mu nji (Tro -
pic Lig htning), le gen dar noj je di ni ci ko ja je pro {la Dru gi
svjet ski rat, Ko re ju, Vi je tnam, ju go za pa dnu Azi ju i Irak.
O njoj su spje va ne fil mske epo pe je kao {to su "Tan -
ka crve na li ni ja" i "Vod smrti", a do da tnu po pu lar nost
ste kla je pre ko svo jih sla vnih ~la no va kao {to su Oli ver
Sto un i Ajs Ti.
Ipak, sa mo alu di ra nje na le gen dar nu je di ni cu ni je
di glo to li ko pra {i ne ko li ko spo mi nja nje men tal ne re tar -
da ci je. Iako je je dan od sce na ris ta, Itan Ko en, izja vio da
spor ne sce ne ne ma ju na mje ru ru ga ti se lju di ma s men -
tal nim pro ble mi ma, ne go da im je svrha pa ro di ra ti fil -
mo ve ko ji ek splo ati {u ta kvu te ma ti ku, udru `e nja za
po mo} oso ba ma s po se bnim po tre ba ma po zva le su
Ame ri kan ce na op {ti boj kot fil ma sma tra ju }i da u~es ta lo
spo mi nja nje men tal ne re tar da ci je za pra vo ismi ja va lju de
"Lju ba vni gu ru"
3 3. 6. 2009. tsjkfeb
rom na to da je film, ka ko je i sam Smit izja vio, "po ma -
lo bo go hu lan".
Za plet s an |e li ma na ubi la ~kom po ho du bio je do -
ne kle po dno{ ljiv, ali ide ja da je bog za pra vo `e na bi la je
kap ko ja je pre li la ~a {u to le ran ci je. Odre |e ne ka to li ~ke
gru pe or ga ni zo va le su pro tes te pro tiv "Do gme" na uli ca -
ma ame ri ~kih gra do va.
U svom ot ka ~e nom sti lu Ke vin Smit im se pri dru -
`io pred sta viv {i se kao Bra jan D`on son, te se po `a lio da
je i pri je imao pro ble ma jer li ~i na re `i se ra "Do gme" i
"Trgo va ca".
Ali, Ke vin Smit je jo{ i ola ko pro {ao. Nje go ve ko -
le ge su se, osim s pro tes ti ma, mo ra li lo ma ta ti i
sa sud skim tu `ba ma na kon {to je nji hov
"Bra ja nov `i vot" uvri je dio sva kog ka -
to li ka tog vre me na. Ka da su vi dje li
Ma ri ju ko ja je za pra vo bra da ti mu -
{ka rac, shva ti li su da ne gle da ju
jo{ je dan film, ne go da }e mo ra ti
po se gnu ti du bo ko u se be i po zva -
ti u po mo} za dnje re zer ve to le -
ran ci je.
"Lju ba vni gu ru":
Film ko ji ne ki sma tra ju ur ne be sno
smi je {nim, dok dru gi mi sle da je
nji me Majk Ma jers se bi na pra vio
med vje |u uslu gu. Naj gla sni je su ga
kri ti ko va le hin du is ti ~ke gru pe u
Ame ri ci, kao i Vla da
In dije.
Na ime, za tra `i li su pres ta nak pri ka zi va nja ovog fil -
ma {i rom svi je ta jer vri je |a hin du se, izru gu ju }i se nji ho -
voj du ho vnos ti i vje ri. Kao {to su to po ka za li "Do gma" i
"Bra ja nov `i vot", pos to ji kri ti ~na ma sa lju di ko ji vjer ske
te me je dnos ta vno shva ta ju ne du ho vi tim.
"Te am Ame ri ca": Tvor ci "So uth Par ka"
lan si ra li su svo ju pros tu i uvre dlji vu sa ti ru u po pri li ~no
{ka klji vo vri je me. Bi la je to 2004, go di na izbo ra u SAD,
a ani mi ra ni film o bor bi pro tiv te ro ri zma pri vu kao je
pa` nju, ali i po di gao nekoliko obrva.
Vje ro va tno ras trga na izme |u osje }a ja lju ba vi pre -
ma do mo vi ni, mr`nje pre ma te ro ris ti ma i ne si gur -
nos ti u vlas ti tu in te li gen ci ju, ame ri ~ka
ja vnost ni je zna la ka ko re ago va ti. Trej
Par ker i Met Sto un, ko ji su do ta da
u "So uth Par ku" za ra zne ne da }e
okriv lja va li Ka na du, ovog pu ta
su pred sta vi li ame ri ~ki tim
bo ra ca pro tiv te ro ris ta kao po -
tpu ne idi ote ko ji na svom pu -
tu "oslo ba |a nja" ra zru {e po la
svi je ta, od egi pat skih pi ra mi da
do Aj fe lo vog tor nja.
Na kra ju, gle da oci ni su za -
pam ti li film zbog po li ti ~ki ne po -
do bnih {a la ko li ko zbog sla vne
sce ne se ksa lu ta ka.
"Bra ja nov `i vot"
FO TO AR HI VA
"Trop ska
grmlja vi na"
"Bo rat"
Itan Ko en
"Bo rat" -
prvi
ne por no -
graf ski film
za bra njen u
Ru si ji
Majk
Ma jers se bi
na pra vio
med vje |u
uslu gu
"Lju ba vnim
gu ru om"
"Do gma"
4 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Bla `en ka LE JI]
e vje ru jem u `i vot po sli je
smrti ka ko ne bih mo rao pro -
ves ti ci je li `i vot bo je }i se pa -
kla ili jo{ go re - ra ja. Ma
ka kva god mu ~e nja bi la u pa -
klu, mi slim da bi do sa da u ra ju
bi la mno go go ra, ci tat je Isa ka
Asi mo va, ~u ve nog ame ri ~kog bi ohe mi ~a ra i pis ca
nau ~nofan tas ti ~nih ro ma na.
Ovaj izu ze tno plo dan autor, ko ji je na pi sao ili
ure dio pre ko 500 knji ga, te pre ko 90.000 pi sa ma i
raz gle dni ca, ba vio se na ukom, kri mi na lis ti ~kom
knji `e vno{ }u i nau ~nom fan tas ti kom.
Za je dno s Ro ber tom Haj nlaj nom i Ar tu rom
Klar kom ~i ni po zna tu "ve li ku
troj ku" pi sa ca nau ~ne fan -
tas ti ke to ga vre me na.
Naj po zna ti je mu je
dje lo se ri jal o Fon da ci ji, u
ko ji je uklo pio i se ri ja le o
Ga la kti ~kom car stvu i ro bo -
ti ma.
Ro |en je 2. ja nu ara
1920. go di ne u Ru si ji, ali je
za je dno sa ro di te lji ma emi -
gri rao 1923. go di ne u SAD.
Ro di te lji su mu go vo ri li
en gles ki i ji di{, ta ko da ni -
kad ni je na u~io go vo ri ti rus -
ki. Odras tao je u Bru kli nu,
gdje je s pet go di na na u~io
~i ta ti.
Nje go vi su ro di te lji po -
sje do va li pro da vni cu u ko joj
je bi lo i nau ~nofan tas ti ~nih
~a so pi sa ko je je ~es to ~i tao,
da bi sa 11 go di na i sam po ~eo pi sa ti ta kve pri ~e.
Di plo mi rao je na Sve u~i li {tu "Ko lum bi ja"
1939. go di ne, a 1948. je do kto ri rao bi ohe mi ju.
Na kon do kto ra ta pri dru `io se Bos ton skom
sve u~i li {tu, po ~eo je ra di ti i kao pro fe si onal ni pi -
sac, a 1979. kao sve u~i li {ni pro fe sor.
Od 1965. go di ne nje go vi se li ~ni pa pi ri ar hi vi -
ra ju u knji `a ri "Mu gar Me mo ri al", gdje za uzi ma ju
464 ku ti je i oko 71 me tar pros to ra na po li ca ma.
Vjen ~ao se s Ger tru dom Blu ger man 1942. go -
di ne, s ko jom je do bio dvo je dje ce - Dej vi da i Ro bin
D`o an. Ra zve li su se 1973. go di ne, na kon ~e ga se
Asi mov vjen ~ao s D`e net O. D`ep son is te go di ne.
Asi mov je bio kla us tro fo bi ~ar; pla {io se ma -
lih, za tvo re nih pros to ra.
U prvom di je lu svo je auto bio gra fi je, me |u tim,
go vo ri ka ko je u dje tinj stvu htio po sje do va ti ki osk
na sta ni ci pod ze mne `e lje zni ce u ko ji bi se mo gao
za tvo ri ti i ~i ta ju }i slu {a ti bu ku vo zo va ko ji bi onu -
da pro la zi li.
Is to ta ko, bo jao se le te nja. Le tio je sa mo dva
pu ta u `i vo tu i to to kom ra tne slu `be.
Ri jet ko je pu to vao u uda lje na mjes ta. Ta je fo -
bi ja uti ca la i na nje go vu pro zu, ut kao ju je i u ne ke
svo je li ko ve, po put Ela ja Bej lija iz se ri ja la "Ro -
bot".
Ni kad ni je na u~io pli va ti ni ti vo zi ti bi cikl, ali
je na u~io vo zi ti auto mo bil kad se pre se lio u Bos -
ton, ko ji je u svo joj zbir ci {a la opi sao kao "anar hi ju
na to ~ko vi ma".
Bio je po znat po ta ~nos ti i izvan re dnom osje -
}a ju za vri je me. Ni kad ni je gle dao na sat, a uvi jek
je znao ta ~no pro ci je ni ti vri je -
me, po go to vo ka da bi mu go -
vo ri tra ja li ta ~no ono li ko
ko li ko su bi li pre dvi |e ni.
Izme |u os ta log, bio je is -
ta knu ti ~lan Udru `e nja "Ba ker
Stre et Ir re gu lars", ko je je oku -
plja lo za lju blje ni ke u [er lo ka
Hol msa, i blis ki pri ja telj s D`i -
nom Ro den be ri jem, ko jem je
~es to da vao sa vje te u ve zi s
epi zo da ma "Zvjez da nih sta -
za".
Ovaj sves tra ni ~o vjek bio
je i ve li ki hu ma nis ta i ra ci -
ona lis ta. Ni je ospo ra vao re li -
gij ska uvje re nja dru gih lju di,
ali je ospo ra vao pra zno vjer je
i ne ute me lje na vje ro va nja.
To kom odras ta nja, nje -
gov otac ni je htio na me ta ti
svo ju vje ru mla dom Asi mo -
vu, te je odras tao bez ~vrstih re li gij skih uti ca ja.
Mno go go di na je za se be go vo rio da je ate is ta,
ali je i sam sma trao ka ko ga ta ri je~ do bro ne opi -
su je, jer go vo ri o ono me u {to on ne vje ru je, a ne o
ono me u {to vje ru je.
Ka sni je je ri je~ hu ma nis ta sma trao do brom
za mje nom. U svo joj auto bio gra fi ji je na pi sao: "Da
ni sam ate is ta, vje ro vao bih u bo ga ko ji bi spa sa vao
lju de pro cje nju ju }i nji hov cje lo ku pni `i vot, a ne ri -
je ~i. Mi slim da bi bog vi {e vo lio is kre nog i pra ve -
dnog ate is tu od te le vi zij skog pro po vje dni ka ~i je su
ri je ~i 'bog, bog, bog', a dje la la `na, la `na, la `na."
U svo joj zbir ci {a la ~es to je na vo dio {a le o `i -
dov skom i hri{ }an skom bo gu, |a vo lu i ra ju, te o
dru gim re li gij skim te ma ma. Na ime, sma trao je ka -
ko do bra {a la mo `e is ka za ti zna ~aj ni ju i du blju mi -
sao od broj nih sa ti fi lo zof skih ras pra va.
[to se ti ~e po li ti ~kih uvje re nja, bio je ~lan De -
mo krat ske stran ke i ve li ki pro ti vnik Vi je tnam skog
ra ta {ez de se tih go di na 20. vi je ka.
Sma trao je i da se ho mo se ksu al nost tre ba
sma tra ti mo ral nim pra vom, ba{ kao i bi lo ko ji pol -
ni odnos ko jem svrha ni je raz mno `a va nje.
Ba vio se ra zli ~i tim pro ble mi ma, a u svo joj je
po slje dnjoj pro znoj knji zi "Na {a lju ta Ze mlja" iz
1991. go di ne pi sao o pro ble mu uni {ta va nja ozon -
skog omo ta ~a i glo bal nom za to plje nju.
Umro je 6. apri la 1992. go di ne. Ne ko li ko go -
di na ra ni je bio je za ra `en vi ru som HIV-a pre ko
tran sfu zi je ko ju je do bio dok je bio na ope ra ci ji
srca, ma da ja vnost za to ni je zna la.
Na d`i vje li su ga `e na D`e net i nje go va dje ca
iz prvo ga bra ka.
De set go di na na kon nje go ve smrti, D`e net je
obja vi la no vo iz da nje nje go ve auto bio gra fi je u
ko jem je prvi put re ~e no da je uzrok nje go ve
smrti za is ta sida. Re kla je da je Asi mov sve htio
pri zna ti ja vnos ti, ali su mu lje ka ri sa vje to va li da
to ne u~i ni.
Da ni sam ate is ta, vje ro vao bih u
bo ga ko ji bi spa sa vao lju de
pro cje nju ju }i nji hov cje lo ku pni
`i vot, a ne ri je ~i, re kao Asi mov
N
Isak Asi mov, pi sac SF ro ma na
Hu ma nis ta s
vje rom u pa kao
Ri jet ko pu to vao u uda lje na mjes ta
0. Po bot ne sm| je na sko d| t| •o vje -
•an stvu ||| svo jom pa s| vnos cu do -
pus t| t| da se •o vje •an stvu na sko d|.
1. Po bot ne sm| je na sko d| t| •o vje ku
||| svo jom pa s| vnos cu do pus t| t| da
se •o vje ku na sko d|. os|m kad je to
u su pro tnos t| s nu| t|m za ko nom.
2. Po bot mo ra s|u sa t| |jud ske na re -
dbe. os|m kad su one u su pro tnos t|
s nu| t|m ||| prv|m za ko nom.
3. Po bot tre ba st| t| t| svoj |n te qr| tet.
os|m kad je to u su pro tnos t| s nu| -
t|m. prv|m ||| dru q|m za ko nom.
Asi mo vi za ko ni
ro bo ti ke
Asi mov je bio
kla us tro fo bi ~ar, a bo jao se
i le te nja
Bio je
po znat po
ta ~nos ti i
izvan re dnom
osje }a ju za
vri je me
Ro bo ti ma uda hnuo du {u
FO TO AR HI VA
5 3. 6. 2009. tsjkfeb
Aktu el na izlo `ba pod na zi vom "Fe no men
Ho mer: Na pa pi ru su i u za pi si ma" u Mu ze ju pa -
pi ru sa Aus trij ske na ci onal ne bi bli ote ke u Be ~u,
na vi {e na ~i na pri ka zu je dva po zna ta Ho me ro va
epa - Ili ja du i Odi se ju.
Is to ri ja ~o vje ~an stva odu vi jek je bi la is to ri ja
mi to va, baj ki, ba sni i re li gi ja. Ve li ki mi sli oci, pro -
ro ci i nau ~ni ci uvi jek su se ba vi li te mom ra zli ~i -
tih po ja vnih obli ka svi je ta. Ono {to sa mi ni su vi dje li i ~e mu ni su
svje do ~i li do pu nja va li su fan tas ti ~nim pri ~a ma.
Ta ko su nas ta li sv je to vi bo go va, le gen de o ju na ci ma i re -
li gi je ko je su obli ko va le na ro de, kul tu re i dru{ tvo i uti ca le
na nji hov dalj i ra zvoj. Naj va `ni je pri ~e sta re su i pre ko ne -
ko li ko hi lja da go di na, a pre no {e ne su usme no ili pi sme no, s ge -
ne ra ci je na ge ne ra ci ju.
U ra ni jim vre me ni ma ovi izvo ri su bi li taj ni ili ~u va ni
sa mo za vi {e dru{ tve ne slo je ve, ko ji su uz pre dnost ko ju im
je da lo to zna nje u~ vrsti li svo je po zi ci je.
Ve li ki zna ~aj pras ta rih tek sto va i mu dros ti do la zi do izra -
`a ja u is to ri ji nji ho vog pre no {e nja. Pri ma nje zna nja je cen tral -
na ljud ska po tre ba, is to kao i dalj e pre no {e nje is kus ta va na
do la ze }a po ko lje nja, da bi na taj na ~in pos ta la "bes mrtna". Ovaj
oblik bes mrtnos ti pos ti gao je naj po zna ti ji pje snik an ti ~kog do ba -
Ho mer, jer on `i vi da lje u svo jim ve li ~an stve nim epo vi ma.
Izlo `ba u Mu ze ju pa pi ru sa je oma` ovoj fe no me nal noj us pje -
{noj pri ~i, ve li kim tek sto vi ma i nji ho vi m pis ci ma. Izlo `ba pra ti prva
pi sa na svje do ~an stva gr~ke is to ri je na nje noj odi se ji kroz vi je ko ve.
Po mo }u ra zli ~i tih me di ja, od naj ra ni jeg pa pi ru sa, ru ko pi sa i sta -
rih za pi sa do aktu el ne li te ra tu re, ras vje tlja va ju se ra zni na ~i ni pre no -
{e nja Ho me ro vih epo va sve do da nas. Pri ka za ne su dra go cje nos ti iz
zbir ke pa pi ru sa, mu zi ~ke zbir ke i ar hi va sli ka Aus trij ske na ci onal ne
bi bli ote ke, kao i an ti ~ke zbir ke Pri ro dnja ~kog mu ze ja u Be ~u.
Cen tral ni izlo `be ni obje kat je odlo mak je dnog od naj sta ri jih
smo tu lja ka Ili ja de iz 3. vi je ka p.n.e, na ko jem se vi di tek st u nje go -
vom prvo bi tnom obli ku pri je ne go {to su ga u~e nja ci u bi bli ote ci
"Ale ksan dri ja" fi lo lo {ki obra di li. Tek st sa dr`i sti ho ve ko ji su ka sni je
uklo nje ni.
Ta ko |e, in te re san tan izlo `be ni pre dmet, sti ho vi iz knji ge 3. Odi -
se je iz 2. st. n.e., na ivi ca ma po ka zu je mno go broj ne za pi se ne kog
u~e nja ka ko ji od sli ka va ju in ten zi vnu sto go di{ nju ras pra vu oko ri je ~i
u tek sto vi ma.
Naj sta ri ji pre pi si epo va su pa pi ru si iz 3. vi je ka p.n.e. iz Egip ta.
Od da vni na su pos to ja le pri vre dne ve ze izme |u ova dva kul tur -
na pros to ra.
Je dan od vrhu na ca izlo `be je lju ba vni ro man "Egi p}a ni i Ama -
zo ni" iz 2. ili 3. vi je ka n.e. na egi pat skom je zi ku, ko ji po ka zu je mno -
go broj ne for mal ne i sa dr`aj ne pa ra le le sa ho mer skim epo vi ma. Na
pri mje ru tog izlo `be nog pre dme ta pos tav lja se pi ta nje da li je egi pat -
ska li te ra tu ra bi la pod uti ca jem Ho me ra ili su ho mer ski epo vi bi li in -
spi ri sa ni egi pat skom li te ra tu rom.
Po bje da hri{ }an stva je uspo ri la po pu lar nost Ili ja de i Odi se je, ali
oni ni su oti {li u za bo rav. ^i ni se da je u egi pat skim sa mos ta ni ma i u
5. i 6. st. n.e. prva knji ga Ili ja de kao tek st za vje `ba nje jo{ u~e na na -
pa met. Naj ka sni ji ru ko pi si na pa pi ru su po ti ~u iz 6. vi je ka n.e.
Odnos sre dnjeg vi je ka pre ma Ho me ru bio je kraj nje am bi va len -
tan. S je dne stra ne je pre ma ovom ve li kom pje sni ku, ko ji je va `io za
po jam po ete uop {te, izra `e no ve li ko div lje nje, a sa dru ge - hri{ }an -
sko-mo ral ne stra ne, sma tran je izu mi te ljem pa gan skog svi je ta bo go -
va i fal si fi ka to rom is to rij ske is ti ne. (Com press)
S
Izlo `ba
u Aus trij skoj
na ci onal noj
bi bli ote ci u
Be ~u
Seks me ka
Bal ti ka
je le ton ska
Ri ga
Seks tu ri zam za {ti tni
znak is to ~ne Evro pe
Pri pre mio: D. PA VLO VI]
Ka da je u ja vnost pro cu ri la vi jest da je fu -
dbal ska zvi jez da Ro nal do na uli ci u Bra zi lu unaj -
mio tri tran sves ti ta, pot vrdi lo se pra vi lo ka ko je
"la ka za ba va" na ne kim mjes ti ma dos tu pni ja ne -
go na dru gi ma. Seks tu ri zam za pra vo je za {ti tni
znak mno gih ze ma lja, u ko je lju di `el jni avan tu re
iz ci je log svi je ta odla ze da bi da le ko od ku }e u`i -
va li u erot skim ~a ri ma.
Jo{ ra nih se dam de se tih bo ga ti za pa dnja ci sti -
gli su u po tra zi za jef ti nom lju ba vi u ze mlje ju go -
is to ~ne Azi je. Ka ri bi i La tin ska Ame ri ka
pro sla vi li su se kao seks des ti na ci je za `e ne, u
ko ji ma }e po ne {to za se be pro na }i i mu {kar ci,
dok je Ho lan di ja i da nas mno gi ma si no nim za le -
gal nu pros ti tu ci ju.
Od pa da `e lje zne za vje se po pu lar na mjes ta
za seks tu ri zam pos ta le su i mno ge ze mlje is to ~ne
Evro pe. U ^e {koj su, pri je ulas ka u Evrop sku
uni ju, uz aus trij sku ili nje ma ~ku gra ni cu ni k li
gra do vi strip tiz klu bo va i bor de la. Upu }e ni su ih
na zi va li naj bo lji m u "is to ~nom blo ku". Pri ja te lji -
ce no }i sva ko dne vno obi la ze i po zna ta tu ris ti ~ka
mjes ta u zla tnom Pra gu, a ugla vnom je ri je~ o
dje voj ka ma iz si ro ma {ni jih ze ma lja.
Sli ~na si tu aci ja je i u Ma |ar skoj, ko ja se u
me |u vre me nu pro sla vi la i vlas ti tom por no in dus -
tri jom. Pra vo je mjes to za one ko ji `e le da dje voj -
ke iz ogla sa li ~e na pra ve por no di ve, a na svo je
mo gu do }i i lju bi te lji seks ki na, jo{ po pu lar nih u
toj ze mlji.
Ukra ji na i Ru si ja pos ta le su odre di {ta za tzv.
ro man ti ~ne tu re na ko ji ma mu {kar ci ne tra ga ju
sa mo za se ksom, ne go i za su pru ga ma, sro dnim
du {a ma, ko je mo gu odves ti ku }i. Ukra jin ska Jal ta
i jo{ ne ka odma ra li {ta na Kri mu zbog jef ti nog se -
ksa po ~e la su pri vla ~i ti i broj ne po sje ti oce iz su -
sje dne Tur ske.
Seks me ka Bal ti ka jes te le ton ska Ri ga, gdje
se mla de dje voj ke ra do za bav lja ju sa stran ci ma, a
za si tnu na kna du ih mo gu pro ves ti po zna tim
mjes ti ma i klu bo vi ma. Ne {to sku plje je "vo |e nje
lju ba vi".
In for ma ci je o dje voj ka ma za je dnu no} mo -
gu se bez pro ble ma pri ku pi ti u klu bo vi ma i strip -
tiz ba ro vi ma, dok se sli ke i bro je vi te le fo na mo gu
pro na }i ~ak i u ka ta lo zi ma dos tu pnim po gra du.
Le ga li za ci jom pros ti tu ci je Le to ni ja se svrsta la uz
Ho lan di ju. Me |u tim, za ra zli ku od Ri ge, u ~u ve -
noj am ster dam skoj ~et vrti crve nih fe nje ra go to vo
ne mo gu }e je na le tje ti na lo kal ne dje voj ke.
Naj jef ti ni je su Taj lan |an ke i Vi je tnam ke, ko -
ji ma je za ra da go to vo dvos tru ko ni `a ne go Evro -
pljan ka ma, ali enor mna u odno su na no vac ko ji
bi mo gle za ra di ti ku }i. Osim {to su jef ti ne, dje -
voj ke u azij skim ze mlja ma ne bje `e od gru pnja ka
ili se ksa sa `e na ma. Ako uzme mo u ob zir da u
in dus tri ji ra di i mno{ tvo mla di }a, te da ni ko me
ni je stran ni seks s oso ba ma is tog po la, ne ~u di da
Taj land, Kam bo d`u, Fi li pi ne, Ba li, Vi je tnam i In -
do ne zi ju sma tra ju naj bo ljim mjes ti ma seks tu ri -
zma.
Na dru goj stra ni svi je ta, u Ju `noj Ame ri ci, tu
ti tu lu je du go go di na no sio Bra zil, ali sa da su mu
uz bok sta li Kos ta ri ka, Gva te ma la i Hon du ras.
Pros ti tu ci ja je slu `be no za bra nje na, ali kao i u
Azi ji, li je pe dje voj ke i mla di }i nu de se u mno go -
broj nim bor de li ma, sa lo ni ma za ma sa `u, go-go
ba ro vi ma i pla `a ma. Pros ti tu ci ja je ta mo ~es to
po ro di ~ni po sao, pa ni je ne mo gu }e da brat ili
maj ka iznaj me ses tru ili k}er ku na sat ili ci je lu
no} i po zo vu vas da se za bav lja te u nji ho voj ku }i
dok se oni ba ve sva ko dne vnim po slo vi ma.
Ipak, po klo ni ci ta kve za ba ve ne smi ju za bo -
ra vi ti da iza nji ho vog pro vo da i za do vo lje nja nis -
kih stras ti ~es to sto je si ro ma{ tvo, pa tnja i
or ga ni zo va ni kri mi nal. Mno ge dje voj ke, ali i
mla di }i ko ji za ra |u ju na uli ca ma, za pra vo su
`rtve tra fi kin ga (trgo vi ne ro bljem), a pros ti tu ci ja
je jo{ je dan od vo de }ih na ~i na pre no {e nja smrto -
no snih pol nih bo les ti.
Po mo }u ra zli ~i tih me di ja
ras vje tlja va ju se ra zni na ~i ni
pre no {e nja Ho me ro vih epo va
sve do da nas
Odnos sre dnjeg vi je ka pre ma
Ho me ru bio je kraj nje am bi va len tan
Ho me rov put
kroz vi je ko ve
Naj sta ri ji pre pi si
iz 3. vi je ka p.n.e.
FO TO NN
Ma |ar ska
je pra vo
mjes to za
one ko ji `e -
le da dje -
voj ke iz
ogla sa li ~e
na pra ve
por no
di ve, a na
svo je mo gu
do }i i
lju bi te lji
seks ki na
Ma |ar ski
"bum"
^et vrt
crve nih
fe nje ra
FO TO AR HI VA
6 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Pri pre mio: D. SLA DO JE VI]
Osim mo ~e njem, odno sno "baj ca njem", li jep i rus -
ti ka lan iz gled drve ta mo `e biti pos ti gnut i pa lje njem
pla me nom.
Ovaj pos tu pak ne izis ku je mno go is kus tva, a ni ala -
ta. Do vo ljna je ben zin ska ili plin ska le mi li ca i tvrda ~et -
ka (od ~e li ka) za od stra nji va nje ga ra. Pa lje njem se
obra |u ju ugla vnom pre dme ti izra |e ni od drve ta ~e ti na -
ra: bor, smre ka i je la.
Drvo ko je `e li te obra |i va ti pa lje njem ne mo ra se
bru si ti, do vo ljno je obra di ti po vr{inu.
Pla men se po la ko vo di du` vla ka na sve dok tvrdi i
me ki go do vi ne po pri me uje dna ~e nu bo ju na gor je log
drve ta. Bi lo bi do bro da prije obra |i va nja ve }eg ko ma da
"tre ni ra te" na otpa dnoj da{ ~i ci.
^et ka nje u sm je ru vla ka na: Na kon
pa lje nja drvo obra |u jete ~et kom kada od stra nite uglje ni -
sa ne ~es ti ce, odno sno ka da i{ ~et ka te me ke go do ve, ta ko
da ta mni tvrdi go do vi da ju obra |i va nom ko ma du li je pu
re lje fnu stru ktu ru. Ako je drvo ja ko na gor je lo, odno sno,
ako je su vi {e ta mne bo je, ko mad treba obra diti tvr|om
~e li ~nom ~et kom.
Ne za bo ra vi te, drvo smi je te ~et ka ti sa mo u smje ru
vla ka na. ^et ka njem u po pre ~nom smje ru nas ta le bi ru -
`ne ogre bo ti ne ko je bi ja ko odu da ra le od pri ro dnog iz -
gle da drve ta. Di je lo vi na mje {ta ja ko ji do la ze u
ne po sre dan do dir s odje }om ne smi ju se ~et ka ti, pa se
sto ga pa le sla bi jim pla me nom.
La ga no na go ri je va nje drve ta mo `e se pos ti }i i po -
ve }a njem ra zma ka izme |u pla me na i ra dne po vr{i ne na
20 do 30 cen ti me ta ra. U tom slu ~a ju uglje ni sa }e se sa -
Pri pre mio: Dra gan SLA DO JE VI]
ur ski ho te li svo ju iona ko bo ga tu po -
nu du po ve }a li su gla mu ro znim pro -
je ktom ras ko {nog "The Mar dan
Pa la cea", na ko jem bi im po za vi dje li
i pre bo ga ti arap ski {e ici. Lu ksu zni
ho tel otvo ren je u tur skoj po kra ji ni
An ta li ja i ve} je pro gla {en naj ve }im
i naj sku pljim u Evro pi.
"The Mar dan Pa la ce" je na mi je njen lju di ma izra zi -
to du bo kog d`e pa. Rus ki mi li jar der Tel man Isma ilov u
T
ovaj pro je kat ulo `io je oko mi li jar du i po evra, a lu ksuz je
vi dljiv na sva kom ko ra ku i u sva kom de ta lju.
Ho tel ima 560 so ba i dva kra ljev ska apar tma na u ~i jem
su sklo pu i pri va tni ba ze ni. No }e nje u apar tma nu ko {ta pre -
ko 13.000 evra, a u ho tel je utro {e no 2.500 to na zla ta,
500.000 kris ta la i 23.000 kva dra tnih me ta ra naj fi ni jeg ita li -
jan skog mermera.
Ogle da la sa zla tom: Vel nes cen tar ovog zda -
nja ima so bu pu nu sni je ga, dok ku pa ti la na po du ima ju ogle -
da la obru blje na ~is tim zla tom.
Otva ra nju ho te la pri sus tvo va li su [e ron Sto un, Ri ~ard
Gir, Ma ra ja Ke ri, Pa ris Hil ton i broj ni dru gi po zna ti gos ti, a
Pa lje nje drve ta pla me nom
Ma lim "za hva ti ma" ulje p{aj te
Ako je drvo ja ko na gor je lo,
ko mad treba obra diti tvr|om
~e li ~nom ~et kom
Pla men se po la ko vo di
du` vla ka na sve dok
tvrdi i me ki go do vi ne
pri me uje dna ~e nu bo ju
na gor je log drve ta
Ras ko{ naj sku pljeg
evrop skog ho te la
"The Mar dan Pa la ce"
No }e nje u apar tma nu ko {ta pre ko
13.000 evra, a u ho tel je utro {e no
2.500 to na zla ta, 500.000 kris ta la i
23.000 kva dra tnih me ta ra naj fi ni jeg
ita li jan skog mermera
Pri va tna pla `a
na prav lje na je
od 9.000 to na
svi len kas to
-bi je log
pi jes ka,
do pre mlje nog
iz Egip ta
Ho tel ima 560
so ba i dva
kra ljev ska
apar tma na
FO TO NN
7 3. 6. 2009. tsjkfeb
Pri pre mio: Dra gan SLA DO JE VI]
Ako ste do sa da o spa va }oj so bi
ra zmi{ lja li is klju ~i vo kao o pros to ru za
spa va nje i odla ga nje gar de ro be, sa da
}e te mo ra ti pro mi je ni ti sta vo ve. Naj no -
vi ji tren do vi pro {i ru ju nje nu ulo gu, da -
ju }i joj po je di ne ele men te i fun kci je
dne vnog bo rav ka.
Spa va }a so ba do `i vje la je tran -
sfor ma ci ju, pros tor no i fun kci onal no se
po ve }a la, te pru `a do da tni kom for. Pre -
ma naj no vi jim tren do vi ma, spa va }a
zo na sa dr`i ba{ sve - pros tra nu gar de -
ro bu, udo ban kre vet, klub-sto li} s fo te -
lji ca ma, ve li ki TV pri je mnik,
bi bli ote ku ili ele men te za odla ga nje
omi lje nih pre dme ta, te ve zu s pros tra -
nim ku pa ti lom.
Kre vet kao cen tral ni
dio: Cen tral ni i naj va `ni ji ele ment
spa va }e so be je kre vet. Uz udo bnost,
ko ja je oba ve zan ele ment, es tet ski kri -
te ri ju ni ni ma lo ne za os ta ju za ovim
zah tje vom. Mo der ni kre ve ti se is ti ~u
svo jim na gla {e nim uz glav ljem kroz di -
men zi ju, na ~in obra de, ma te ri jal ili
oblik. [ta god od ovih pa ra me ta ra oda -
be re te kao do mi nan tno, ne }e te po gri je -
{i ti ako `e li te bi ti u tren du.
Okru gli kre ve ti i da lje su u mo di,
po se bno su pra kti ~ni za one ko ji `e le
gla vu ori jen ti sa ti pre ma sje ver noj stra -
ni, a zbog or ijen ta ci je i or ga ni za ci je
pros to ra spa va }e so be to ni su u mo gu -
}nos ti u~i ni ti.
Ve li ki or ma ri ili pros tra na gar de ro -
ba ni su sa mo tren dov ski zah tje vi ve} i
po tre ba sva kog do ma }in stva. Sa ma di -
men zi ja i mo gu }nost or ga ni zo va nja ve -
li ke otvo re ne gar de ro be, ko ja pos ta je
sas ta vni dio spa va }e so be, stvar je ra -
spo lo `i vog pros to ra, a ne sa mo tren -
dov skih `e lja. Ako ima te mo gu }nos ti,
osi gu raj te pros tor za ovaj va `an dio
spa va }eg tra kta u ko jem gar de ro ba os -
ta je otvo re na u pros to ru.
Uko li ko su va {i pros tor ni ka pa ci -
te ti ne do vo ljni za egzi bi ci ju ove vrste,
obezbijedite ve li ki ugra dbe ni or mar s
kli znim vra ti ma oblo `e nim ogle da li -
ma, tka ni na ma i ko `om. Or mar vi {e ne
slu `i sa mo kao pros tor za odla ga nje ro -
be, ve} je i na gla {en ukras pros to ra.
Oba ve zne po li ce za
knji ge: Ko mo da je sas ta vni dio
spa va }e so be i stil ski je in te gri sa na s
os tat kom na mje {ta ja, ali di zaj ner ski
vrlo is ta knu ta. Po zi ci ja u pros to ru joj je
ne na me tlji va i ne re me ti ko mu ni ka cij -
ske to ko ve. Izra |u je se u ra zli ~i tim
ma te ri ja li ma, a tren dov ski se po se bno
is ti ~u one od sta kla i ogle da la.
Po li ce za odla ga nje knji ga pos ta ju
sas ta vni dio spa va }e so be. One mo gu
slu `i ti is klju ~i vo kao bi bli ote ka. Ovaj
ele menat na mje {ta ja pro {i ru je fun kci ju
spa va }e so be na ra dnu, odno sno onu za
odmor i ra zo no du. Uz ova kav ele me -
nat je oba ve zan smje {taj klub-sto li }a sa
so fom ili bar je dnom fo te lji com, ko ja
stil ski mo `e od ska ka ti od ci je le pros to -
ri je.
Oba ve zan ele me nat opre me tren -
dov ske spa va }e so be pos ta je i TV pri -
je mnik. Na la zi sa na po zi ci ji pri kla dnoj
za gle da nje iz kre ve ta te fo te lji ca ili so -
fe. Na gla {e nih je di men zi ja i is ti ~e no -
vu ulo gu spa va }e so be, na me tnu tu
naj no vi jim tren do vi ma. Uti sak ovog
pros to ra upo tpu nju ju na gla {e na ras vje -
tna ti je la.
Opre ma nje spa va }ih so ba
mo me ka ni go do vi, dok }e tvr|i za dr`a ti svje tli ju
bo ju.
Drvo pre ma `i te la kom: Ka da se
pa le ve }e po vr{i ne, po put pos to lja ku hinj skog sto -
la, pla men mo `e bi ti ja ~i ne go on da kada se obra -
|u je de talj na mje {ta ja. Da bis te pos ti gli uje dna ~e nu
bo ju, ko mad pa li te na kon sas tav lja nja.
Na kon ~et ka nja drvo mo `ete pre ma za ti be -
zboj nim la kom.
Pa li ti se mo `e i ve} pos tav lje na drve na zi dna
oblo ga. Pri tome tre ba pa zi ti da se ne o{te te su sje dni
zi do vi, odnos tno ta pete ili za {ti tni pre ma zi.
Pa lje nje je lo vi ne, bu du }i da je naj me k{e ~e ti nar -
sko drvo, vrlo je je dnos ta vno jer ju je la ko ~et ka ti.
Pa li ti se mo gu i one vrste drve ta ~i ja je stru ktu ra u
ne pa lje nom sta nju je dva vi dlji va.
Cen tral ni
i naj va `ni ji
ele menat
spa va }e so be
je kre vet
Spa va }a so ba
do `i vje la je
tran sfor ma ci ju,
pros tor no i
fun kci onal no
se po ve }a la,
te pru `a
do da tni kom for
pio se {am pa njac "Mo uton Rot hschild", ~i ja bo ca ko {ta
pre ko 250 KM.
Zvi jez da ve ~e ri bi la je Ma ra ja Ke ri, ko ja je, na vo -
dno, sa mo za ovaj nas tup do bi la mi li on do la ra. Svi gos ti
su u An ta li ju do pre mlje ni pri va tnim avi onom, a za svo je
po jav lji va nje su do bi li i po za ma {ne izno se.
^a {a {am pa njca u ovom car stvu lu ksu za i he do ni -
zma ko {ta oko 50 KM, to ale ti se kon troli {u da ljin skim
uprav lja ~em, a gos ti bi ra ju pos te lji nu i jas tu ke u za vi -
snosti od `e lje ne tvrdo }e pu nje nja iz "me ni ja jas tu ka"
ko ji se na la zi po red sva kog kre ve ta. Pri va tna pla `a na -
prav lje na je od 9.000 to na svi len kas tobi je log pi jes ka do -
pre mlje nog iz Egip ta.
Im pre si van ba zen: Ogro man ba zen pros -
ti re se na po vr{i ni od pre ko dva he kta ra, a s je dne na dru -
gu stra nu gos ti se mo gu pre ves ti u gon do li, za {ta je
po tre bno po la sa ta. U sre di ni ba ze na na la zi se po dmor ski
akva ri jum sa 2.400 ri ba, uklju ~u ju }i i mor ske pse, pa se
do slo vno mo `e pli va ti me |u ri ba ma s dru ge stra ne sta kla.
U ho te lu se na la zi 11 res to ra na ko ji pred stav lja ju
ra zli ~i te svjet ske ku hi nje. Ita li jan ski res to ran, smje {ten
po red vo de, opre mljen je por ce lan skim po su |em s po -
tpi som pres ti `nog Her me sa. Sa mo je to fi no po su |e vri -
je dno pre ko mi li on i po evra.
No vi tren do vi
po ve }a va ju
fun kci onal nost
Uti sak pros to ra
upo tpu nju ju
na gla {e na
ras vje tna ti je la
FO TO NN
na mje {taj
Pa lje njem
ukra si te bi lo
ko ji ko mad
drve nog
na mje {ta ja
FO TO NN
"The Mar dan
Pa la ce" je
na mi je njen
lju di ma
du bo kog d`e pa
8 tsjkfeb!3. 6. 2009.
Pri pre mi la: Dan ka VU JI ^I]
Umjes to uobi ~a je nih tra vnih smje sa
za oze le nja va nje po vr{i na sve vi {e se
ko ris ti di hon dra. Ne ki kroz {a lu zna ju
re }i ka ko je di hon dra "trav njak za lje -
niv ce", jer, kad ra zras te, za hti je va ma -
nje nje ge u odno su na uobi ~a je ni
trav njak.
Di hon dra (lat. dic hon dra re pens), po -
zna ta kao i bu bre `as ta tra va, nis ka je
pu za ju }a traj ni ca si tnih lis to va, srco li -
kog obli ka, ko ja se vrlo brzo ra zras te i
stvo ri ze le ni te pih. Otpor na je na ga `e -
nje i je dnos ta vna za odr`a va nje. Ni je
zah tje vna u po gle du ze mlji {ta iako }e
naj bo lje uspi je va ti na hu mu som bo ga -
tom tlu.
Do bro ras te i gdje ni je di rek tno izlo -
`e na sun cu, gdje ve }i na tra va ne uspi je -
va, ali i na ja kom sun cu. Lje ti do bro
po dno si su {u, a osje tlji va je na nis ke
tem pe ra tu re, pa je to ~i ni i vi {e ne go po -
go dnom za mje nom.
Ka ko je op ti mal no vri je me za sje tvu
di hon dre od apri la do okto bra, za si ja ti je
mo `e te ve} sa da, ka ko bis te ve} slje de -
}eg pro lje }a u`i va li u pre kra snom ze le -
nom sa gu u svom vrtu.
Pri pre ma tla: Po vr{i nu tla
o~is ti ti od ka me nja, te po po tre bi, ne ko -
li ko mje se ci pri je sje tve, pri mi je ni te
her bi cid ka ko ko ro vi ne bi za gu {i li no -
vo na ra sle bilj ~i ce. Po vr{i nu va lja obra -
di ti do du bi ne od naj ma nje 15 do 20
cen ti me ta ra, a tlo po obra di do bro usi -
tni ti ka ko bi se iz bje glo za dr`a va nje vo -
de po po vr{i ni. Ze mlju pri hra ni te
kom plek snim mi ne ral nim gno ji vi ma.
Sje me di hon dre zna tno je sku plje u
odno su na sje me os ta lih tra va, pa je nje -
go va pra vil na ra spo dje la po po vr{i ni od
izu ze tne va `nos ti. Ugla vnom se pro da je
kao pi li ra no (oblo `e no iner tnim ma te ri -
ja lom da bi se do bio nje gov okru gli
oblik i ve }a ma sa), pa je sje tva re la ti vno
je dnos ta vna. Ono ko je ni je pi li ra no po -
tre bno je po mi je {a ti s pi jes kom ka ko bi
se do bio nje gov ve }i vo lu men, a ti me i
je dno li ~ni ja sje tva. Za za si ja va nje je -
dnog kva dra tnog me tra po tre bno je 12
Ova bi ljka
je otpor na
na ga `e nje i
je dnos ta vna
za odr`a va nje
Dan ka VU JI ^I]
res kve su ide al no
os vje `e nje u vre -
lim lje tnjim da ni -
ma, jer su so ~ne,
aro ma ti ~ne, uku -
sne, nis koka lo ri -
~ne i bo ga te
vo dom.
Ki ne zi su ih ga ji li jo{ pri je 4.000
go di na. Sma tra li su ih sim bo lom bes -
mrtnos ti i du gog `i vo ta. Gr~ka i Per si ja
su po ~e le sa ga je njem ove biljke 300 go -
di na pri je no ve ere, dok su je Ri mlja ni
ra {i ri li Evro pom. Sma tra ju }i da po ti ~e iz
Per si je, da li su joj ime pru nus per si ca,
{to u pre vo du zna ~i per sij ska {lji va.
Ovo uku sno vo }e du go mo `e da se
je de u svje `em sta nju, jer sa zri je va od
pro lje }a do kra ja lje ta. Me di cin sku upo -
tre bnu vri je dnost bres kve ima ju plod,
cvje to vi, lis to vi, ko ra i sje men ke.
Ukr{ta njem i oda bi ra njem se pos ti glo da
da nas ima mo mno go ra znih sor ti. Kod
ne kih se ko {pi ca la ko odva ja, a kod dru -
gih ne, dok kod ne kta ri na ko ra ne ma
dla ~i ca.
Plo do vi slu `e kao hra na, pre ven ti va
i li jek. Upo tre blja va ju se svje `i i pre ra -
|e ni u kom pot, sok, mar me la du, vo }nu
sa la tu, sla do led, su {e ne i kan di ra ne proi -
zvo de i ko kte le.
Sa dr`e mno ge mi ne ra le, a naj zna -
~aj ni ji je ka li jum, po tom fo sfor, ma gne -
zi jum, sum por, a tu su i ma nje ko li ~i ne
na tri ju ma, jo da, man ga na, `e lje za, kal ci -
ju ma i dru gi. Sa dr`i vi ta min C, B1, B2,
ni ko tin sku ki se li nu, pan to ten sku ki se li nu
i be ta- ka ro ten, od ko jeg u ti je lu he mij -
skom rea kci jom nas ta je vi ta min A.
Lje ko vi to dje lo va nje:
Bres kva ne dje lu je sa mo os vje `a va ju }e
na or ga ni zam, ve} i lje ko vi to. Lis to vi i
ko ra ima ju umi ru ju }e i di ure ti ~ko dje lo -
va nje. Mje {a vi na su vog li{ }a ola k{a va
sim pto me kod iri ta ci je `e lu ca i gas tri ti sa,
a upo tre blja va se kod is ka{ lja va nja i hro -
ni ~nog gas tri ti sa.
Ko ra ola k{a va te go be kod upa le
mo kra }nog mje hu ra, dje lu je kao bla gi
la ksa tiv, sred stvo za iza zi va nje ka{ lja, te
do 15 gra ma pi li ra nog sje me na.
Oba ve zno ukla nja nje ko ro va: Na kon
sje tve, sje me gra blja ma la ga no uko paj te
u tlo, a po vr{i nu do bro uta baj te ka ko
bis te spri je ~i li pti ce i mra ve u nje go vom
odno {e nju. Za si ja nu po vr{i nu do bro je
pre kri ti slo jem tre se ta ko ji }e za dr`a va ti
vla gu ko ja je pri je ko po tre bna u fa zi ni -
ca nja. Na kon sje tve po vr{i nu tre ba sva -
ko dne vno i po ne ko li ko pu ta za li va ti
fi nim mla zom ka ko bi uvi jek bi la vla -
`na. Vrlo je ve li ka sli ~nost sa pos tup -
kom sje tve uobi ~a je nih trav nja ka. Dok
se bi ljke ne ra zras tu, po tre bno je re do -
vno ukla nja ti ko ro ve ko ji bi u prvo vri -
je me mo gli "za gu {i ti" mla du di hon dru.
Pli jev lje nje je na ro ~i to po tre bno na po -
vr{i na ma ko je pret ho dno ni su bi le tre ti -
ra ne her bi ci di ma.
Odr`a va nje: Na kon {to se je -
dnom ra zras te, du go }e te go di na mo }i
u`i va ti u li je poj, ze le noj po vr{i ni. Ono
{to ta kvu po vr{i nu ~i ni la kom za odr`a -
va nje jes te izos ta nak ko{ nje, uobi ~a je ne
za os ta le trav nja ke. Po vr{i nu tre ba tek
po vre me no po ko si ti ka ko bi se pod sta -
knuo ja ~i rast bo ~nih vri je `a.
Ne {to ~e{ }e je po tre bno ko si ti na za -
sje nje ni jim po vr{i na ma, gdje se usli jed
ne dos tat ka svje tlos ti bi ljke brzo iz du `e.
Kod ko{ nje se ne smi je uklo ni ti vi {e od
tre }i ne vi si ne bi ljke, a sav ot kos tre ba
uklo ni ti s po vr{i ne. Sva ke go di ne ove
bi ljke tre ba lo bi pri hra nji va ti azo tnim
gno ji vi ma u ko li ~i na ma kao za obi ~ne
trav nja ke. Pri hra na se obav lja ra no uju -
tro ili ka sno po sli je po dne, ni ka ko za
vri je me ja kih vru }i na.
Za li va nje di hon dre za vi si od ti pa tla
na ko jem je po si ja na, te od ko li ~i ne
svje tlos ti ko joj je po vr{i na izlo `e na.
Lje ti je po tre bno sva ko dne vno za li va ti
ve li kim ko li ~i na ma vo de, ko ja tre ba
pro dri je ti u ze mlju ba rem do du bi ne od
pet cen ti me ta ra.
Oaj pro t|v po vra ca nja: Oaj pr| -
pre ma t| na ve •e. ta ko sto 50 qra ma osu -
se noq bres kv| noq ||s ca pre || je te sa pet
de c| || ta ra vre |e vo de. Drz| te po k|o p|je no
dok se ne oh|a d|. pro c| je d| te | pre ko no c|
os ta v| te u ír| z| de ru. Oaj uju tro za qr|j te |
uz| maj te na pra zan ze |u dac uju tru. pa za -
t|m |s tu ko || •| nu sva ka dva sa ta.
Oaj za ja •a nje je tre. ze |u ca | p|u ca: Oko
30 qra ma bres kv| noq cv| je ta pre || jte s po -
|a || tra k|ju •a |e vo de ||| m|| je ka. Ka da od -
sto j| pet do de set m| nu ta. pro c| je d| te |
p|j te tr| pu ta na dan po je dnu so |ju.
D| ure t|k: Oko 30 qra ma bres kv| noq ||s ca
| 30 qra ma cv| je ta pre || jte s || trom k|ju •a |e
vo de | os ta v| te da sto j| pe tna es tak m| nu -
ta. Pro c| je d| te | p| jte umjes to vo de.
Za nje qu || ca: Sm|n ku | ne •|s to cu s || ca
tre ba sk| nu t| ba de mo v|m u|jem. a za t|m
sta v| t| mas ku od svje z|h. zre ||h bre skv|.
Na kon 20 m| nu ta mas ku sk| nu t| | || ce
opra t| u m|a kom •a ju od bres kv| noq cv| -
je ta. Po s|| je ne ko || ko ova kv|h tre tma na
ko za pos ta je •|s ta | q|at ka.
Re cep ti
Sje me
di hon dre
zna tno je
sku plje u
odno su na
sje me os ta lih
tra va, pa je
nje go va
pra vil na
ra spo dje la
po po vr{i ni
od izu ze tne
va `nos ti
B
Du go }e te
mo }i
u`i va ti
u li je poj,
ze le noj
po vr{i ni
FO TO AR HI VA
Di hon dra umjes to
obi ~nog trav nja ka
Op ti mal no vri je me
za sje tvu di hon dre je od
apri la do okto bra
Plod ko ji
ko `u
Sa zri je va
od pro lje }a
do kra ja
lje ta
FO TO
AR HI VA
9 3. 6. 2009. tsjkfeb
Dan ka VU JI ^I]
Sur fi ni ja (lat. sur fi nia) je cvi jet ko ji je
stvo ren u Ja pa nu 1992. go di ne i od ta da
se vrlo brzo pro {i rio na sve kra je ve svi -
je ta, pa ta ko i kod nas.
Ople me nji va njem je do bi je no mno go
ra zli ~i tih obli ka i bo ja cvje to va, za bal -
ko ne i vi se }e po su de, ko ji mo gu na ras ti
izme |u 20 i 70 cen ti me ta ra. Me |u bal -
kon skim bi ljka ma lje po ti ca ma, sur fi ni -
ja je ne iz bje `na, jer svo jom crve nom,
ru `i ~as tom, lju bi ~as tom ili bi je lom bo -
jom ulje p{a va na ji zlo `e ni ji dio va {e ga
do ma. Od go va ra joj sun ~a na ili po lu -
sje no vi ta po zi ci ja, vla `na ze mlja i re do -
vno pri hra nji va nje.
Sa dnja i pre hra na: Sa dnja
sur fi ni je naj va `ni ji je tre nu tak u `i vo tu
ove bi ljke. Ona se sa di od ja nu ara do
mar ta pri tem pe ra tu ri od 22 ste pe na
Cel zi ju so va i to u ze mlju obo ga }e nu
gno ji vom s ele men ti ma `e lje za. Pri to -
me ni ka ko ne moj te ko ris ti ti vrtnu ili
{um sku ze mlju. Ze mlju za sa dnju sur fi -
ni je mo `e te na ba vi ti u svim trgo vi na ma
ko je se ba ve pro da jom cvi je }a. Pre hra -
na je za ovu bi ljku, a po se bno onu ko ja
ima svje tli je cvje to ve, od `i vo tne va -
`nos ti. Lo {a pre hra na naj bo lje }e se
pri mi je ti ti na bli je dim ili po `u tje lim lis -
to vi ma. Stru~ nja ci sa vje tu ju da ta da
svo joj sur fi ni ji tre ba da po nu di te do hra -
nu s ve }im pos tot kom fo sfo ra i ma nje
azo ta. Su vi cvje to vi i lis to vi sa bi ljke ne
smi ju se od stra nji va ti, jer ako ot ki ne te
bi lo ko ji ze le ni dio, na ot ki nu tom mjes -
tu nas ta je ra na u ko ju la ko do spi je va ju
ba kte ri je i os ta li uzro ~ni ci bo les ti.
Uz goj: Sur fi ni ja vo li sun ce, ali i
dos ta vo de, {to mo `e stvo ri ti pro blem
oni ma ko ji ne `e le bi ljku oko ko je se
tre ba vi {e tru di ti. Sa dnjom na sun ~a no
mjes to zah tje va re do vno za li va nje go -
to vo sva kog da na to kom lje ta. Pri li kom
za li va nja vo di te ra ~u na da ne po kva si te
lis to ve. Vo da za za li va nje mo `e bi ti iz
vo do vo da, ali je mno go bo lje ako je
od sta ja la. Iako sur fi ni ja vo li vla gu, nje -
no ko ri je nje u pre ve li koj ko li ~i ni vo de
mo `e is tru nu ti. Za to bi naj bo lje bi lo
po li je va ti bi ljku uju tro ili na ve ~e kad
vru }i ne ni su pre ve li ke, da ne bis te pos -
ti gli su pro tan u~i nak - sku va nu bi ljku.
Me |u tim, ni {ta ma nje ni je opa sna si tu -
aci ja ako bi ljka os ta ne bez vla ge, jer ju
je on da te {ko vra ti ti u nor mal no sta nje.
U je sen, ka da po la ko za hla di i do |u
mra zo vi, bi ljku izva di te iz po su da i ba -
ci te jer je je dno go di{ nja i ne mo gu }e je
odr`a ti u uslo vi ma do ma }e proi zvo -
dnje. Pre po ru ~u je se da po no vo u pro -
lje }e na tr`ni ci kod va {eg pro dav ca
pro na |e te no ve sa dni ce.
Naj ~e{ }e bo les ti: Sur fi ni ja
je mno go ma nje po dlo `na bo les ti ma
ne go, na pri mjer, pe lar go ni ja. Ba kte ri -
oza je je dna od bo les ti ko je je pra te, a
uzro ku je je za ra za iz ze mlje. Sur fi ni ju
mo gu na pas ti i ko vrd`a vost lis ta, r|a i
dru ge bo les ti. Stru~ nja ci hor ti kul tu re
pre po ru ~u ju prska nje sva ke tri do ~e ti ri
se dmi ce i to fun gi ci dom pro tiv pli je sni,
in se kti ci dom pro tiv u{i ju i aka ri ci dom
pro tiv pa u~ nja ka. Za to je po go dan i
os ta tak mje {a vi ne za prska nje vi no gra -
da. Sur fi ni je su, ako se pri dr`a va te pra -
vi la za od goj, vrlo za hval ne i
de ko ra ti vne bi ljke.
Me |u
bal kon skim
bi ljka ma
lje po ti ca ma,
sur fi ni ja je
ne iz bje `na,
jer svo jom
crve nom,
ru `i ~as tom,
lju bi ~as tom ili
bi je lom bo jom
ulje p{a va
na ji zlo `e ni ji dio
va {e ga do ma
na vo dno ola k{a va bo lo ve u prsi ma. Lis -
to vi se sa ku plja ju u ju nu i ju lu. Sje men ke
bres kve sa dr`e ami gda lin, za ko ji se
sma tra da ima mo} li je ~e nja kar ci no ma.
Si rup ili ~aj od cvi je ta dje lu je kao pur ga -
tiv, odno sno sred stvo za ~i{ }e nje.
Plod ima di uret ski efe kat, sni `a va
krvni pri ti sak, pro ~i{ }a va or ga ni zam,
pod sti ~e i ola k{a va va re nje. Sa dr`i an tio -
ksi dan se, ko ji ma pri pa da ju be ta-ka ro ten,
vi ta mi ni C i se len, ko ji po ma `u u one -
spo so blja va nju slo bo dnih ra di ka la. Slo -
bo dni ra di ka li mo gu o{te ti ti }e lij sku
stru ktu ru, {to vo di do hro ni ~nih i ma li -
gnih obo lje nja i ubrza va nja pro ce sa sta -
re nja.
[ti ti srce: Ta ko |e, bres kve po -
vo ljno dje lu ju na fun kci oni sa nje od -
bram be nog sis te ma, rad {ti tne `li jez de i
za {ti tu srca. Po ma `u kod de pre si je, pre -
mo ra i ner vo ze, te re du ku ju ko li ~i nu {te -
tnih je di nje nja ko ja iza zi va ju nas ta nak
re umat skih obo lje nja.
Sok od bres kve pre po ru ~u je se oni -
ma sa sr~a nom ari tmi jom, sma nje nim lu -
~e njem `e lu ~ane ki se li ne, osje tlji vim
ner vnim sis te mom, kao i za ~i {}e nje or -
ga ni zma. Bres kve i nji hov sok ne pre po -
ru ~u ju se di ja be ti ~a ri ma i aler gi ~nim
oso ba ma.
U vre lim lje tnjim da ni ma bres kva
po ma `e da se ras hla di te i os vje `i te. Zbog
svog pri ja tnog uku sa i lje ko vi tos ti za slu -
`i je da se na |e u sva koj lje tnoj vo }noj
sa la ti. Bres kva je je dna od na jo mi lje nijh
vo }ki u svi je tu ko zme ti ke. Sa dr`i ve li ku
ko li ~i nu AHA ki se li na ko je ukla nja ju
mrtvi sloj ko `e, bla go je za te `u i da ju joj
bar {u nast iz gled.
Breskva
Surfinija
Bres kve
po vo ljno
dje lu ju na
fun kci oni sa nje
od bram be nog
sis te ma,
rad {ti tne
`li jez de
i za {ti tu srca,
te po ma `u
kod de pre si je,
pre mo ra
i ner vo ze
Me di cin sku
upo tre bnu
vri je dnost
bres kve ima ju
plod, cvje to vi,
lis to vi, ko ra
i sje men ke
Sur fi ni ja vo li sun ce,
ali i dos ta vo de
FO TO AR HI VA
bal kon ska lje po ti ca
Od go va ra joj sun ~a na ili
po lu sje no vi ta po zi ci ja,
vla `na ze mlja i re do vno
pri hra nji va nje
pod mla |u je
Plo do vi bres kve
su so ~ni,
aro ma ti ~ni,
uku sni,
nis koka lo ri ~ni i
bo ga ti vo dom
10 tsjkfeb!3. 6. 2009.
RJESENJA IZ PROSLOG BROJA, VODORAVNO: NlOBlJ,M,
ENTlMENA, lTALlJAN, ZELENlKA, vPl, lNA, AZl, ESlNO, ET, lPS,
NNE, UNAB, OTPlTl, SNlMATELJ, TOKAPENJE.
STRUCNJ.
KOJI SE
POSVETIO
JEDNOJ
GRANI
OBNOVI-
LAC,
PREPORO-
DILAC
{MN.)
ROMAN
LAJOSA
ZILAHIJA
30. SLOVO
ALUMINI-
JSKI
SILIKAT
VRSTA
MINERALA
JEZERO NA
ANDIMA
KRALJ
SEGESTE
NA
SICILIJI
NAOPAKO,
NAIZVRAT
{HRVAT
- TURS.)
STIDAN
VRSTA
UKRASNE
BILJKE
JED-
NAKOST,
JEDNOLI-
KOST
{FRAN.)
CEREKATI
SE,
KLIBERITI
SE
PRKOS
TELEGRAF.
KRATICA
ZA KOTOR
VEDRO,
KANTA
CRNI,
SJAJNI,
SMOLASTI
UGLJEN
KARLOVAC
DVOCLANI
MATEMA-
TICKI
IZRAZI
SJEVER
OSJECANJ.
POTPUNOG
ZADOVO-
LJSTVA
ARANÐE-
LOVAC
PJESNI-
CENJE
OSTRVLJE
U MARLS.
OTOCIMA
RUB
BRBLJA-
RIJA,
BESMIS-
LICA
{ITAL.)
NARODNO
Z. IME
{ISTANA)
EVENTU-
ALNO
JEDAN
{ITAL.)
CILEANSKI
FUDBALER,
MARIO
STUPITI U
UNUTRA-
SNJOST
IDAHO
CUVENO
TIROLSKO
VINO
ISTOCNJA-
CKA BORI-
LACKA
VJESTINA
1. SLOVO
ABECEDE
I AZBUKE
Je lin ~i }u opet smi je {no
To mi slav Je lin ~i} opet
je ne da vno pra snuo u
smi jeh, ~i ta ju }i u "Vi -
jes ti ma" o ne vre me nu u
Hrvat skoj. Go vo re }i o
vre men skim ne po go da -
ma ko je su za hva ti le
Hrvat sku, mla di no vi -
nar je te {kom mu kom
obuz dao smi jeh. Za ni -
mljiv klip po gle daj te na
www.tpo tral.hr. pod
na zi vom "To mi slav Je -
lin ~i} opet pra snuo u
smi jeh vo de }i 'Vi jes ti'".
Lop ta
Ovaj klip jes te kra tak,
ali za is ta je vri je dan po -
me na. Po gle daj te {ta
mo mak ura di s ve li kom
lop tom. Za is ta za ne po -
vje ro va ti. Va ma bi pre -
po ru ~i li da is to ipak ne
pro ba va te kod ku }e jer
je pi ta nje ka ko }e se za -
vr{i ti. Klip pod na zi vom
"Mo ja lop ta i ja" po gle -
daj te na www.smi je sni -
kli po vi.net.
Spu {ta nje ba gera
Ba ge ris ti ma za is ta
tre ba oda ti sva ko pri -
zna nje jer svo jim umi -
je }em ru ko va nja ovi m
ma {i na ma mo gu os ta -
vi ti sva kog bez da ha.
Po gle daj te ovaj klip
pod na zi vom "Spu {ta -
nje ba ge ra s ka mi ona"
na www.lu di hu -
mor.com. i vje ro va tno
}e te se odu {e vi ti.
Ko ja je fun kci ja pro te ina u or ga ni zmu
Pro te ini u za vi snos ti od
svo je gra |e pro vo de ~i tav niz
ra zli ~i tih akti vnos ti unu tar
or ga ni zma. Prvi i osno vni za -
da tak pro te ina je nji ho va ne -
op ho dnost u pro ce su ras ta i
ra zvo ja. Za bi lo ko ji dio na -
{eg ti je la ko ji pro la zi kroz
pro ces ras ta ili re ge ne ra ci je
pro te ini su ne op ho dni u sva -
ko dne vi ci. U za vi snos ti od
po la i go di na unos pro te ina tre ba ko ri go va ti. Pro te ini u~es tvu -
ju pra kti ~no u svim pro ce si ma u je dnom or ga ni zmu. Pro te ini
su bi omo le ku li s naj ra zno vrsni jim fun kci ja ma: stru ktur na,
skla di {na, tran spor tna, ka ta li ti ~ka (en zi mi), kon tra ktil na (mi -
ozin), od bram be na (an ti ti je la), si gnal na (in su lin), mo du la ci -
ona i egzo ti ~na.
Provjerite svoje znanje
Na dana{nji dan
Umro Jo van
Jo va no vi} Zmaj
Jo van Jo va no -
vi} Zmaj je je -
dan od naj ve }ih
li ri ~a ra srpskog
r o ma n t i z ma .
Umro je na da -
na{ nji dan 1904.
go di ne. Po za ni -
ma nju je bio lje -
kar, a to kom
ci je log svog `ivo ta ba vio se iz da va njem i
ure |i va njem knji`e vnih, po li ti ~kih i dje -
~jih ~a so pi sa. Na jzna ~aj ni je Zma je ve
zbir ke pe sa ma su "\u li }i" i "\u li }i uve -
oci", prvi o sre }nom po ro di ~nom `ivo tu,
a dru gi o bo lu za naj mi li ji ma. Po red lir -
skih pje sa ma pi sao je i sa ti ri ~ne i po li ti -
~ke pje sme, a prvi je pi sac u srpskoj
knji`e vnos ti ko ji je pi sao po ezi ju za dje -
cu. Srem ska Ka me ni ca je ne ka da no si la
ime Zma je va Ka me ni ca, u ~ast Jo va na
Jo va no vi }a Zma ja.
[ta izu ~a va ho ro lo gi ja
Ho ro lo gi ja je na uka o
sa vre me nom ras pros -
tra nje nju `ivih bi }a na
Ze mlji, gdje je osno vni
obje kat is tra`iva nja
are al, ma nje ili vi {e
ogra ni ~en pros tor u ko -
jem se na la ze odre |e ne
vrste bi lja ka i `ivo ti nja.
Ho ro lo gi ja se iz dvo ji la
iz bi ogeo gra fi je, tj. ~i ni je dnu nje nu dis ci pli nu i na la zi se na
me |i izme |u bi olo gi je i geo gra fi je. Are al je dio te ri to ri je ili
akva to ri je u ko joj odre |e na po pu la ci ja/vrsta vr{i `ivo tne pro -
ce se. Oblik i ve li ~i na are ala su re zul tat ka ko in te ra kci je eko -
lo {kih fa kto ra s po pu la ci jom/vrstom, ta ko i nje nom
fi lo ge net skom is to ri jom. Po obli ku are al mo`e bi ti kom pa -
ktan, di sjun ktan i tra kast.
Jo han [tra us, ~u ve ni aus trij ski kom po -
zi tor, di ri gent i vi oli nis ta, umro je na da -
na{ nji dan 1899. go di ne. Sin Jo ha na
[tra usa (sta ri jeg), bio je pro slav lje ni
"kralj val ce ra" i je dan od gla vnih pred -
sta vni ka kla si ~ne be ~ke ope re te.
De bi to vao je 1844. sa svo jim or kes -
trom u be ~kom pred gra |u Hajtcin gu. Od
1847. pri re |i vao je kon cer tne tur ne je po
evrop skim ze mlja ma, a 1872. i po SAD.
Kom po no vao je 168 val ce ra, 117 pol ki i
niz ~e tvor ki, mar {e va, ma zur ki, ga lo pa i
16 ope re ta.
Kla si ~ni be ~ki val cer umje tni ~ki je
usa vr{io i po di gao ga na ni vo kon cer tne
or kes tar ske mu zi ke. Svo jom ras pje va -
nom i pri je m~i vom me lo di kom nje go vi
su val ce ri osvo ji li svi jet i os ta li po pu lar -
ni vi {e od je dnog vi je ka, a na ro ~i to "Na
le pom pla vom Du na vu", "Pri ~e iz Be ~ke
{u me", "Be ~ka krv", "Ju tar nje no vi ne",
"Pro lje }ni zvu ci", "Car ski val cer", "Pi ci -
ka to-pol ka", "Tri~-tra~ pol ka".
Kla si ~nu be ~ku ope re tu [tra us je mu -
zi ~ki obo ga tio i do veo do vrhun ca dje li -
ma "[i {mi{" i "Ba ron-ci ga nin", ko ja su
da la pu to kaz da ljem ra zvo ju dva ti pa
ope re te. Ve li ku su po pu lar nost ste kle i
ope re te "Je dna no} u Ve ne ci ji" i "Be ~ka
krv".
Umro
Jo han [tra us
Za ra zli ku od
te to va `a ko je
su traj ne,
bodypa in ting
je pri vre me no
osli ka va nje
ljud ske ko `e i
tra je od
ne ko li ko sa ti
do ne ko li ko
se dmi ca
Umje tnost
Ti je lo
11 3. 6. 2009. tsjkfeb
Da nas nj| dan vam je
v| se u zna ku pr| ja te|j sk|h
kon ta ka ta ne qo ozb| -
|jnoq ra da. Za s| t| || ste se
oba ve za | v| se ne ma te ze |je da |m se pre -
da je te s on|m va ma svoj stve n|m za rom.
Sada su vam za n| m|j| v| je ne ke dru qe
stva r|. na pr| mjer dru ze nje. Sva ka ko nas -
toj te da vr| je me pro ve de te na taj na •|n.
Or qa n| zuj te |z|a zak.
Ovan
B| ko v| su sho dno da nu
u se dm| c| pre trpa n| po -
s|om. va ma da nas pr| ja -
ju po s|o vn| kon ta kt|.
Za do vo |jn| ste so bom jer do pr| no s| te ne -
koj v| soj |de j|. Kroz nju |ma te na umu os -
tva re nje sop stve n|h po s|o vn|h c| |je va | za
sa da stva r| |du ka ko p|a n| ra te. S uku ca n| -
ma o•e kuj te raz qo vor o ne koj pro mje n| u
sta nu.
Bik
Pred va ma je jos je dan || jep
dan. N| je bas da ste bez oba -
ve za. •ak na pro t|v. na po s|o -
vnom p|a nu ce vas da nas
ma ks| ma| no ko r| s| t|. a|| v| se ne -
ce te |su v| se uzbu d| va t|. Do bro
vam je. || je po se osje ca te | ne
ze || te da b| |o ko ||| b| |o sta ut| •e na pro -
mje nu va seq ra spo |o ze nja. Pr| jace vam
b| |o ko j| v|d u•e nja da nas.
Bli zan ci
N| da nas n|s te u svom
naj bo |jem |z da nju. Tre ba
vam ma |o pros to ra da
sre d| te svo je m| s||. Lo se
ste vo |je . a da n| sa m| ne zna te za sto.
Po vre me no vas obu zme tu qa bez v| d|j| -
voq ra z|o qa | v| ne mo ze te da se otme te
sje t| | ne ra spo |o ze nju. Kada je o nov cu r| -
je•. |ma te mo qu cnost da za ra d| te do da -
tnu su mu. ko ja b| vam u ovom tre nut ku
do brodo s|a.
Rak
v| s| ja te u svoj svo joj
ve || •| n|! ve ne ra |z
Ovna vas da ru je || je -
p|m osje ca nj| ma | ze |jom za uqa da njem
sv| ma ko je vo || te. ls to ta ko. po ja •a ce se
va sa po tre ba da na dru qe os ta v| te jak ut| -
sak pa ce te. kada je o va sem |z q|e du r| -
je•. b| t| sk|o n| ek spe r| men t| sa nju. Ovo je
|ona ko do bar pe r| od za vas pa ce te. sta
qod da na pra v| te. |z q|e da t| sjaj no.
Lav
Üko || ko vec ne ko vr| je me
osje ca te odre de ne zdrav stve -
ne te qo be. sada b| tre ba |o da
se nj| ma ozb| |jno po za ba v| te.
Pod stre som ste. a zna te da
se on uv| jek ne qa t| vno odra -
za va na va se zdrav |je. Da nas ce te se u
oba ve za ma na c| | v| se ne qo sto mo ze te
da za m| s|| te pa se pre po ru •u je da po ku -
sa te za drza t| h|a dnu q|a vu.
Dje vi ca
v| ste sre cn| | tu sre cu s| -
pa te oko |o kao dar sv| ma
ko j| su vam dra q| | b| tn| u
z| vo tu! Na pros to ste ne odo |j| v| | to sa da
ko r|s t| te da uspos ta v| te har mo n| •ne
odno se s |ju d| ma |z va se oko || ne. Na vas
ra •un ce pr|s t| za t| broj n| kom p|| men t|. a v|
ce te |h s uz| va njem pr| hva ta t|. Dan za •| n| -
te po sje tom ne kom ku| tur nom do qa da ju.
Va ga
v| ste sk|o n| da se po -
v|a •| te u svoj sv| jet jer tu
na ne k| na •|n usp| je va te
da po vra t| te svu onu ener q| ju ko ju na po -
s|u |z qu b| te. Pro b|em je u to me sto se va -
s| naj b|| z| v| dno za br|nu na sva k| vas v|d
po v|a •e nja. a|| da nas n|s te vo |jn| da se s
nj| ma objas nja va te. v| |ma te svo je ra z|o qe
| sma tra te da ste u po tpu nos t| u pra vu.
[kor pi ja
Na q|a se n| su vam
kon ta kt| s |nos tran -
stvom | kra c| pu te v|
ko je pra v| te uq|a vnom
zboq po s|a. Da b|s te
za do vo |j| || sve svo je po tre be za ko mu n| c| -
ra njem | |s tra z| va njem no v|h pre dje |a | |ju -
d| va ma je ne op ho dan je dan uzur ban
tem po ra da. s pu no te |e íon sk|h po z| va |
pre p|s ke. Kada ste u oba ve za ma pre ko
q|a ve. osje ca te se z| v|m!
Stri je lac
No vac je | da |je
m| sao vo d| |ja u va -
sem ra zm|s |ja nju.
B| |o da vam ne -
dos ta je. b| |o da ze || te da pos to je ca sred -
stva uve ca te. v| ra zm|s |ja te o nje mu.
Po ma |o ste ne rvo zn| | to se na va ma | te
ka ko pr| mje cu je. pa o•e kuj te broj na p| ta -
nja dra q|h vam |ju d| ko j| su vec poma |o
za br| nu t| za to va se sta nje. Ne bu d| te |su -
v| se qru b| pre ma nj| ma.
Da nas ste ve oma osje t|j| v|.
La kse vam je da shva t| te
dru qe |ju de | da se une se te u
nj| ho ve pro b|e me. Spre mn|
ste da po mo qne te sva ko me
ko da nas va su po moc za tra -
z|. Pre ma par tne ru ste ta ko -
de osje t|j| v| j| | spre mn| j| ste
da pr| mat da te nje qo v|m po tre ba ma. Ü•| -
n| ce te sve da se on da nas kraj vas osje ca
sre cno | za do vo |jno.
Ja rac Vo do li ja
Ne sto vas mu •|.
a v| ne zna te ka ko
to da de í| n| se te.
Za pa || ste u je dnu u•ma |u ía zu u ko joj ne -
ma te n| ka kv|h de sa va nja. a n|s te vo |jn| da
se po kre ne te | ne sto u•| n| te. Ümjes to da
bu de te na mrqo de n| | su mor n| okre n| te se
|| je pom u va sem z| vo tu. a tre nu tno je to
|ju bav. Par tner ce vr|o ra do da vas sa s|u -
sa | utje s|.
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
To ni
Kur tis
Glu mac To ni Kur -
tis je ro |en 3. juna
1925. go di ne u Nju -
jor ku. Naj po zna ti ji
je po svo jim ulo ga -
ma u ko me di ja ma
kao {to je "So me Li -
ke It Hot" iz 1959.
go di ne, gdje se po -
jav lju je za je dno s
Meri lin Mon ro i
D`e kom Le mo nom.
Odras tao je u ve oma
te {kim uslo vi ma s
ma jkom {i zo fre ni -
~ar kom ko ja ga je
~es to tu kla, {to je
do ve lo do to ga da
nje gov mla |i brat
za vr{i na bol ni ~kom
kre ve tu.
Ka da je To ni imao
osam go di na, on i
brat su bi li u si ro ti -
{tu jer ro di te lji ni su
ima li do vo ljno nov -
ca da ih pre hra ne.
Kao stu den ta ga je
ot krio lo vac na ta -
len te jer je bio naj -
zgo dni ji de ~ko u
gru pi, ta ko je i za -
po ~e la nje go va fil -
mska ka ri je ra, ko ju
su obi lje `i li fil mo vi
po put "Hu di ni",
"Ar ri ve der ci Baby",
"The Im mor tals" i
mno gi dru gi.
Bla `en ka LE JI]
odypa in ting ili osli ka va nje ti je la sma tra sa
je dnim od naj sta ri jih umje tni ~kih do `iv lja -
ja, nas tao ve} u prvim ljud skim ci vi li za ci -
ja ma za re li gij ske i ri tu al ne svrhe.
Za ra zli ku od te to va `a i sli ~nih obli ka
tje le sne umje tnos ti, bodypa in ting je pri -
vre me no osli ka va nje ljud skog ti je la, odno -
sno ljud ske ko `e i tra je od ne ko li ko sa ti do
ne ko li ko se dmi ca, kao kod ta ko zva nih hen na te to -
va `a, ko je se ra de od ka ne - bo je za far ba nje ko se.
Iako pos to ji i izraz fa ce pa in ting za osli ka va nje
li ca, uvi jek se u glo ba lu ko ris ti fra za bodypa in ting.
Mo der no osli ka va nje li ca i ti je la vr{i se po naj -
no vi jim te hni ka ma, s neo tro vnim bo jama ko je ne
iza zi va ju aler gi je i mo gu se la ko is pra ti.
Naj ~e{ }e se na no se ru ka ma, kis tom i pri ro -
dnom mor skom spu `vom ili al ter na ti vno
vazdu{nim kis tom.
Na su prot te ori ji pri ka za noj u fil mu o D`ej msu
Bon du "Gol dfin ger", oso ba ko joj je ti je lo u po tpu -
nos ti pre kri ve no bo jom ne }e se ugu {i ti, iako pre du -
go "no {e nje" bo je mo `e iza zva ti te {ko }e u di sa nju i
do ves ti do to plo tnog uda ra. Te ku }a gu ma se, ta ko -
|e, mo `e ko ris ti ti kao bo ja, ali tre ba iz bje }i bol na
ukla nja nja, nas ta la usljed sl je plji va nja dla ka.
[to se ti ~e po me nu tih hen na te to va `a, nji ho va
pri ro dno sme |a bo ja je si gur na za ko ri {te nje, dok
sin te ti ~ki crna mo `e iza zva ti ko `nu rea kci ju u obli -
ku aler gi je i za hti je va tes ti ra nje pri je na no {e nja.
Ja gua je ta mna in di go bi ljka na ba zi bo je ko ja
se slo bo dno mo `e ko ris ti ti na ko `i i u tu svrhu se i
ko ris ti u svim ze mlja ma Evro pe.
Ipak, ako ko `a po ka zu je bi lo ka kve zna ko ve
aler gi je, mo ra se odmah pre ki nu ti s na no {e njem.
Ta ko |e, ne smi je se pri mje nji va ti i ko ris ti ti na
otvo re nim ra na ma ili u bli zi ni o~i ju.
Ni je pre po ru~ lji vo ni ko ri {te nje bo ja ili proi -
zvo da ko ji ni su pre dvi |e ni da se ko ris te na ti je lu,
ta ko da proi zvo |a ~i {i ro ko dos tu pne pro fe si -
onal ne bo je za li ce i ti je lo uklju ~u ju "Kryolan",
"Me hron", "Sna za roo", "Wol fe Fa ce Art &
FX", "Ben Nye and Far del" ko zme ti ku za ti -
je lo.
Na gli pro cvat osli ka va nja li ca i ti je la u
za pa dnja ~kom dru{ tvu jav lja se oko 1960.
go di ne i nas ta je zbog li be ral nos ti i sve ~e{ -
}eg po jav lji va nja nu di zma.
^ak i da nas pos to ji de ba ta o le gi ti -
mnos ti bodypa in tin ga kao umje tni ~ke for -
me, a po ~e tak nas vo di u ^i ka go 1933.
go di ne na svjet ski sa jam, kada su pred sta vni -
ci "Max Fac to ra" i nji hov mo del bi li uha p{e ni
zbog uzne mi ra va nja ja vnos ti osli ka va njem ti je -
la svog mo de la.
Bodypa in ting ne pred stav lja uvi jek osli ka va -
nje ci je log i na gog ti je la, ve} i ma lih di je lo va ti je la.
Al ter na ti vni art po kret se ja vio pedesetih i {ezdese-
tih go di na pro {log vi je ka, a obu hva ta pre kri va nje
mo de la bo jom, ko ji se na kon to ga omo ta pa pi rom
ili pla tnom ili se va lja po nji ma.
Efe kat proi zve den ba{ ovom te hni kom je sli ka
ti je la pre ba ~e na na ne ki od me di ja, {to po se bno
odra `a va obli ne ti je la, po se bno `en skih mo de la.
Ova te hni ka ni je bi la mo no to na jer se ra zli ~i ta
bo ja na no si la na ra zli ~i te di je lo ve ti je la ka ko bi
proi zve la ra zli ~i te efe kte.
B
bodypa in tin ga je dan od naj sta ri jih umje tni ~kih do `iv lja ja
kao sli kar sko pla tno
Ki ril D`aj kov ski
za tva ra "T-Mo bi le
IN mu sic fes ti val"
Odli ~an par ti ma ke -
don skog maj sto ra
elek tro ni ke i etno mu -
zi ke Ki ri la D`aj kov -
skog i nje go vog ben da
za tvo ri }e ovo go di{ nji
"T-Mo bi le IN mu sic
fes ti val". Lajn apu
ovo go di{ njeg "T-Mo -
bi le IN mu sic fes ti va -
la" pri dru `u ju se
mla de sna ge hrvat ske
muzi ~ke sce ne: "Afi -
on", "An te nat" i "Le
Zbor".
Ki ril D`aj kov ski
pro sla vio se sa mos tal -
nim al bu mi ma
"Syntet hic Thea tre", "Ho me bo und" i "Re li gi on & Seks" na ko ji -
ma kom bi nu je ma ke don ski etno i elek tro ni ku, te pos tao je po zna -
to ime na me |u na ro dnoj muzi ~koj sce ni. Uz to je po znat i kao
kom po zi tor muz ike za film, te le vi zi ju i po zo ri {te, te kao ne ka da{ -
nji ~lan po pu lar nog ma ke don skog sas ta va "Leb i sol" i suo sni va~
sas ta va "Bas ti on", u ko je m je bas svi rao da nas je dan od naj po -
zna ti jih ma ke don skih re da te lja Mil ~o Man ~ev ski.
Ka nje Vest je
oso ba ko ja me tre nu tno
lju ti. Ni je htio za {u tje ti o
to me ko li ko vo li krzno. Bio je
od vra tan na re vi ji Ste le Me kar tni
u Pa ri zu, na glas go vo re}i ko li ko
on vo li krzno. Go vo ri la sam
u se bi - ti si pra vi idi ot!
Pink, pje va ~i ca
Ve li ko fi na le "Me tal Bat tle" ta kmi ~e nja
ME KSI KO SI TI - Gru pa izvo |a ~a imi ti ra ame ri ~kog pop mu zi ~a ra Maj kla D`e kso na
to kom ta kmi ~e nja ko je je or ga ni zo vao fil mski stu dio "Ca na na" za pre mi je ru
fil ma "Mr. Lo nely" u Me ksi ko Si ti ju.
"Ter ra nos tra pro mo ti ons" u sa ra dnji sa
"Mu sic hal lom" po no sno pred stav lja ve li ko
fi na le "Me tal Bat tle" ta kmi ~e nja, ko je }e biti
odr`a no u pe tak u klu bu "Mu sic hall" sa po -
~et kom u 21 ~as.
"Me tal Bat tle" je ta kmi ~e nje za nas tup na
pres ti `nom i uje dno naj ve }em me tal fes ti va lu
na svi je tu - "Wac ke nu".
Po bje dnik na "Wac ke nu" u okvi ru WET
(Wac ken Evo lu ti on Tent) stej d`a se bo ri sa
"Me tal Battle" po bje dni ci ma iz dru gih ze ma -
lja za po tpi si va nje ugo vo ra sa "Ar ma ged don
Mu sicom".
Pri sus tvo va nje naj zna ~aj ni jem do ga |a ju u
me tal mu zi ci, po sma tra nje pri pre ma naj ve }ih
me tal zvi jez da di rek tno u bek stej d`u, po sma -
tra nje pos tav ke dva ogro mna "Wac ken" mejn
stej d`a, u`i va nje u mu zi ci naj bo ljih svjet skih
ben do va su sa mo do da tni mo tiv za po bje du.
U "Mu sic hal lu" u okvi ru ta kmi ~ar skog pro -
gra ma nas tu pi }e ben do vi "Fu ri on" iz Ma ke -
do ni je, "Mor te ro", "Vi olent chap ter" i
"Fo re ver storm" iz Srbi je i bend "Tan ker" iz
BiH. U re vi jal nom di je lu nas tup i}e bend "He -
aven ra in" iz Ba nja lu ke.
Cije na kar te je {est KM, a pro da ja }e se
vr{i ti na bla gaj ni "Mu sic halla".
re os ta li ~la no -
vi le gen dar ne
gru pe pred sta -
vi li su igri cu
ko ja obu hva ta
ci je lu nji ho vu
ka ri je ru.
Igri ca je dnos ta vnog na zi va "The
Bea tles rock band" obu hva ti }e naj ve -
}e hi to ve ben da, kao {to su "Back in
the US SR", "I want to hold your hand"
i dru ge.
Ser Pol Me kar tni i Rin go Star za je -
dno su u Los An |e le su pred sta vi li spi sak
pje sa ma ko ji }e pra ti ti igru za XboX 360, a
kup ci igre }e mo }i da bes pla tno da un lo udu ju
ek sklu zi vne re mas te ro va ne ver zi je pje sa ma.
"Ko bi re kao da }e mo za vr{i ti kao an dro -
idi", na {a lio se Me kar tni. Pre zen ta ci ji igre
pri sus tvo va le su i udo vi ce pre os ta lih "Bit lsa",
Jo ko Ono i Oli vi ja Ha ri son.
"Rock band" po ~i nje oku plja njem ben -
da u Li ver pu lu 1963. go di ne, pa sve do po -
slje dnje svir ke na kro vu kor po ra ci je
"Ap ple".
Igri ca }e ko {ta ti oko 200 evra, a za tu
ci je nu do bi ja se i "Ho fner" bas gi ta ra kao
Me kar tni je va, bu banj set kao Rin gov,
mi kro fon i ma li po di jum.
"The Bea tles"
igri ca za
pra ve fa no ve
P
Igri ca je dnos ta vnog na zi va "The Bea tles rock band"
obu hva ti }e naj ve }e hi to ve ben da, kao {to su
"Back in the US SR", "I want to hold your hand" i dru ge
Rin go
Star
i Pol
Mekartni