P. 1
02.Zakon Za Gradot Skopje-12.08.2004

02.Zakon Za Gradot Skopje-12.08.2004

|Views: 14|Likes:
Published by Trajce Stojanov
yt
yt

More info:

Published by: Trajce Stojanov on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

ZAKON

ZA GRADOT SKOPJE

I OP[TI ODREDBI ^len 1 So ovoj zakon se ureduva organizacijata na gradot Skopje, kako posebna edinica na lokalnata samouprava ( vo natamo{niot tekst: gradot Skopje); nadle`nostite i finansiraweto na gradot Skopje i na op{tinite vo gradot Skopje; upotrebata na jazicite na zaednicite vo gradot Skopje i vo op{tinite vo gradot Skopje; sorabotkata me|u gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje; kako i drugi pra{awa od zna~ewe za gradot Skopje. ^len 2 Gra|anite vo gradot Skopje, pravoto na lokalna samouprava go ostvaruvaat preku oblicite na neposredno izjasnuvawe i preku demokratski izbrani organi na gradot Skopje i na op{tinite vo gradot Skopje, na na~in utvrden so zakon. ^len 3 Gra|anite na Republika Makedonija koi imaat postojano `iveali{te na podra~jeto na gradot Skopje se `iteli na gradot Skopje. ^len 4 Gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje imaat svojstvo na pravno lice. ^len 5 Gradot Skopje ima grb i zname koi se koristat na celoto negovo podra~je. Op{tinite vo gradot Skopje imaat svoj grb i zname, {to gi koristat istovremeno so grbot i znameto na gradot Skopje. ^len 6 Odredbite od Zakonot za lokalnata samouprava se odnesuvaat i na op{tinite vo gradot Skopje, ako so ovoj zakon poinaku ne e uredeno. II ORGANIZACIJA NA GRADOT SKOPJE

2.^len 7 Podra~jeto na gradot Skopje, go so~inuvaat podra~jata na op{tinite Aerodrom, Butel, Gazi Baba, \or~e Petrov, Karpo{, Kisela Voda, Saraj, Centar, ^air i [uto Orizari, vo granicite utvrdeni so ovoj zakon. ^len 8 Granicata na op{tinata Aerodrom zapo~nuva od mostot na `elezni~kata pruga na rekata Vardar (trome|a na op{tinite Aerodrom, Centar i Gazi Baba) i se dvi`i dol` Transportniot centar "Skopje", po `elezni~kata pruga vo pravec kon Veles do mostot na Markova Reka, prodol`uva po nadvore{nata granica na KO Dolno Lisi~e do rekata Vardar, svrtuva sprotivodno po rekata Vardar do mostot na `elezni~kata pruga na rekata Vardar (trome|a na op{tinite Aerodrom, Centar i Gazi Baba). Granicata na op{tinata Butel zapo~nuva od zapadnata ograda na Gradskite grobi{ta "Butel" (trome|e na op{tinite Butel, [uto Orizari i ^u~er-Sandevo) i se dvi`i po ulicata Makedonsko-kosovska brigada 10 do `elezni~kata pruga Skopje Sever - \or~e Petrov, svrtuva na zapad po `elezni~kata pruga do lokalniot pat za selo Vizbegovo, svrtuva po lokalniot pat za seloto Vizbegovo, prodol`uva po nadvore{nata granica na KO Vizbegovo do nadvoznikot na `elezni~kata pruga so magistralniot pat Blace-Skopje, svrtuva na jug po magistralniot pat Blace-Skopje do krstosnicata so novata ulica planirana so Generalniot urbanisti~ki plan na gradot Skopje, svrtuva na istok po ulicata do krstosnicata so ulicite Vtora makedonska brigada i Makedonskokosovska brigada, prodol`uva na istok po ulicata Vtora makedonska brigada do krtosnicata so bulevarot Hristijan Todorovski - Karpo{, svrtuva po bulevarot Hristijan Todorovski - Karpo{, na jug do Centarot za deratizacija i zaobikoluvaj}i go izleguva na granicata na park{umata "Gazi Baba" (trome|a na op{tinite Butel, ^air i Gazi Baba), se dvi`i po zapadnata granica na park-{umata, ja se~e ulicata Ferid Bajram i izleguva na ulicata Hrvatska, svrtuva na severozapad po ulicata Hrvatska do krstosnicata so bulevarot Hristijan Todorovski Karpo{, prodol`uva na sever po nadvore{nite granici na KO Butel, KO Radi{ani, KO Quboten, KO Qubanci i povtorno se dvi`i po nadvore{nite granici na KO Radi{ani i KO Butel do trome|ata na op{tinite Butel, [uto Orizari i ^u~er-Sandevo. Granicata na op{tinata Gazi Baba zapo~nuva od trome|ata na op{tinite Butel, Gazi Baba i ^air od stavot 2 na ovoj ~len, i se dvi`i po zapadnata granica na park-{umata "Gazi Baba", minuva pod kompleksot na Prirodno-matemati~kiot fakultet do krstosnicata na bulevarot Nikola Karev i ulicata Belasica (trome|a me|u op{tinite Gazi Baba, ^air i Centar), svrtuva po ulicata Belasica do mostot na `elezni~kata pruga na rekata Vardar (trome|a na op{tinite Gazi Baba, Centar i Aerodrom), prodol`uva po te~enieto na rekata Vardar, i po

KO Bula~ani i KO Ra{tak. i se dvi`i nizvodno po rekata Vardar do mostot na proektiranata ulica Ciborovski ("1249"). svrtuva na severozapad do nad Institutot za zemjotresno in`enerstvo i in`enerska seizmologija-IZIIS (trome|a me|u op{tinite Karpo{. prodol`uva po pe{a~kata ulica me|u Zoolo{kata gradina i prviot del na Gradskiot park. Granicata na op{tinata Karpo{ zapo~nuva od `elezni~kiot most na rekata Lepenec i se dvi`i po granicata so op{tinata \or~e Petrov od stavot 4 na ovoj ~len. svrtuva po ulicata Ciborovski do krstosnicata so ulicata \or~e Petrov. prodol`uva po granicata so op{tinata Butel od stavot 2 na ovoj ~len do trome|ata na op{tinite Gazi Baba. prodol`uva po nadvore{nite granici na katastarskite op{tini KO Gorno Nerezi. KO Stajkovci.3.Tetovo (pred mostot na rekata Vardar). do lokalitetot Laka na rekata Vardar.nadvore{nite granici na KO Idrizovo. KO Cre{evo. minuva preku pe{a~kiot most na rekata Vardar svrtuva sprotivodno po rekata Vardar. KO Stra~inci. Kisela Voda i Sopi{te). Aerodrom i Centar) i se dvi`i po trasata na starata `elezni~ka pruga do nadvoznikot na bulevarot Ko~o Racin. svrtuva na istok po ulica Proleterska ("1462") do krstosnicata so proektiranata ulica Aco [opov i po nea izleguva na rekata Lepenec. Centar i ^air). prodol`uva po nadvore{nite granici na KO Zloku}ani i KO Bardovci do rekata Lepenec (trome|a na op{tinite Karpo{. odi po ulicata Kozle do krstosnicata so proektiranata ulica koja pominuva me|u naselbite Kozle i Kapi{tec i izleguva na krstosnicata na ulicite Ivo Lola Ribar i Ruzveltova. izleguva na bulevarot Nikola Karev. KO Inxikovo. Granicata na op{tinata \or~e Petrov zapo~nuva od krstosnicata na avtopatot Skopje . KO Niki{tane. \or~e Petrov i ^u~er Sandevo) i po rekata Lepenec do mostot na `elezni~kata pruga. KO Trubarevo. svrtuva po nea do krstosnicata so ulicata Kozle. ulicata Crni~e ("437") i ulicata . svrtuva na istok po bulevarot Nikola Karev do vlezot na kasarnata "Ilinden" (trome|a me|u op{tinite Karpo{. odnosno po srtot na planinata Vodno do mesnosta Teferi~ (trome|a na op{tinite Karpo{. KO Jurumleri.Tetovo (pred mostot na rekata Vardar). KO Volkovo. KO Gra~ani. prodol`uva po ulicata Ruzveltova go se~e bulevarot Partizanski odredi i ulicata Ilindenska. Kisela Voda i Centar). svrtuva sprotivodno po te~enieto na rekata Lepenec i prodol`uva po nadvore{nite granici na katastarskite op{tini KO Novo Selo. KO Ku~kovo i KO Orizari do krstosnicata na avtopatot Skopje . KO Gorno Vodno. KO Singeli}. prodol`uva po proektiranata ju`na obikolnica na gradot Skopje do ulicata "550". Granicata na op{tinata Kisela Voda zapo~nuva od nadvoznikot na `elezni~kata pruga i ulicata Treta makedonska udarna brigada (trome|a na op{tinite Kisela Voda. KO Orman. se dvi`i po ulicata Biha~ka. prodol`uva po isto~nata ograda na kasarnata "Ilinden" potoa po novata ulica planirana so Generalniot urbanisti~ki plan na gradot Skopje {to vodi od krstosnicata na ulicite Vtora makedonska brigada i Makedonsko-kosovska brigada do magistralniot pat Skopje-Blace. Butel i ^air.

do krstosnicata na bulevarot Nikola Karev i ulicata Belasica (trome|a me|u op{tinite ^air. svrtuva na istok po bulevarot Nikola Karev do krstosnicata so ulicata Belasica. [uto Orizari i ^u~er Sandevo i se dvi`i po granicata so op{tinata Butel od stavot 2 na ovoj ~len. Gazi Baba i Butel). KO ^ajlane. KO Laskarci. svrtuva pred spomeni~kiot kompleks "Sv. Butel i Karpo{. Karpo{ i Kisela Voda. Aerodrom i Centar). svrtuva na jug po ulicata Belasica i izleguva na rekata Vardar na trome|ata na op{tinite Centar.4. svrtuva na sever po bulevarot Krste Misirkov do vlezot na Univerzitetot "Sv. odnosno na trome|ata na op{tinite Centar. prodol`uva po granicata so op{tinata Butel od stavot 2 na ovoj ~len do trome|ata na op{tinite ^air. prodol`uva po ulicata Slavej Planina izleguva na ulicata Samoilova. Gazi Baba i Aerodrom. KO [i{evo. Centar i Gazi Baba). prodol`uva po granicata na park-{umata "Vodno" do lokalitetot Teferi~.IZIIS. Granicata na op{tinata Saraj zapo~nuva od krstosnicata na avtopatot Skopje-Tetovo (pred mostot na rekata Vardar) i se dvi`i po nadvore{nite granici na KO Kondovo. KO Bojane. svrtuva levo po bulevarot Goce Del~ev do krstosnicata so bulevarot Krste Misirkov. prodol`uva po ulicata Podgradec do nadvoznikot na bulevarot Goce Del~ev. KO Pani~ari."346" i izleguva nad Institutot za zemjotresno in`enerstvo i in`enerska seizmologija . KO Gorno Svilare. KO Gr~ec i KO Kru{opek do rekata Vardar (lokalitet Laka) i sprotivodno po rekata Vardar do krstosnicata na avtopatot Skopje Tetovo ( pred mostot na rekata Vardar). i po granicata so op{tinite Aerodrom i Kisela Voda od stavovite 1 i 6 na ovoj ~len do krstosnicata na ulicite Ivo Lola Ribar i Ruzveltova. KO Raovi}. KO Dolno Svilare. do Centarot za deratizacija (trome|e me|u op{tinite ^air. svrtuva na severozapad po `elezni~kata pruga Skopje-Veles. kako granica so op{tinata Aerodrom do nadvoznikot na ulicata Treta makedonska udarna brigada (trome|a na op{tinite Kisela Voda. Kiril i Metodij" do bulevarot Nikola Karev. Granicata na op{tinata [uto Orizari zapo~nuva od trome|ata na op{tinite Butel. KO Radu{a. do lokalniot pat za selo . prodol`uva po katastarskata granica na KO Sopi{te. prodol`uva po severnata ograda na Univerzitetot "Sv. KO Kopanica. Kiril i Metodij". prodol`uva po isto~nata ograda na kasarnata "Ilinden" do krstosnicata pred vlezot na kasarnata "Ilinden". KO Rudnik Radu{a. KO Dvorce. Granicata na op{tinata ^air zapo~nuva od bulevarot Nikola Karev kaj vlezot na kasarnata "Ilinden" i se dvi`i po granicata so op{tinata Centar od stavot 8 na ovoj ~len. KO Matka. prodol`uva po granicata so op{tinata Gazi Baba od stavot 3 od ovoj ~len. prodol`uva po nadvore{nite granici na KO Usje i KO Dra~evo do `elezni~kata stanica Dra~evo. Granicata na op{tinata Centar zapo~nuva od krstosnicata na ulicata Ivo Lola Ribar so ulicata Ruzveltova i se dvi`i po granicata so op{tinata Karpo{ od stavot 5 na ovoj ~len do bulevarot Nikola Karev i po nego na istok do krstosnicata so ulicata Slavej Planina. Spas" po ulicata Lazar Tanev.

Lokalen ekonomski razvoj . za{tita na prirodata. prodol`uva po nadvore{nata granica na KO Gorno Orizari do trome|ata na op{tinite Butel. gi vr{at organite na op{tinite vo gradot Skopje. [uto Orizari i ^u~er Sandevo. .utvrduvawe razvojni i strukturni prioriteti na nivo na gradot Skopje . III NADLE@NOSTI NA GRADOT SKOPJE I OP[TINITE VO GRADOT SKOPJE a) Nadle`nosti na gradot Skopje ^len 10 Nadle`nosti. mebel i urbana oprema na podra~jeto na gradot Skopje. Za{tita na `ivotnata sredina i prirodata . . zemji{teto. 3. 2.davawe mislewe za predlogot na detalnite urbanisti~ki planovi. prezemawe merki i spre~uvawe od zagaduvawe na vodata.donesuvawe prostoren plan na gradot Skopje. urbanisti~ki proekti i urbanisti~ki planovi za naselenite mesta {to gi donesuvaat op{tinite vo gradot Skopje . . Planirawe i ureduvawe na prostorot .utvrduvawe standardi i davawe soglasnost za postavuvawe vremeni objekti. odnosno raboti od javen interes od lokalno zna~ewe na gradot Skopje se: 1.planirawe na lokalniot ekonomski razvoj na gradot Skopje.za{tita. . za{tita od bu~ava i nejonizira~koto zra~ewe na podra~jeto na gradot Skopje. Rabotite od lokalno zna~ewe {to se funkcionalno nedelivi i podednakvo zna~ajni za celoto podra~je na gradot Skopje. gi vr{at organite na gradot Skopje. vozduhot. ^len 9 Vo gradot Skopje. svrtuva po lokalniot pat za selo Vizbegovo.5. nadle`nostite vo oblastite utvrdeni so Ustavot na Republika Makedinija gi izvr{uvaat organite na gradot Skopje i organite na op{tinite vo gradot Skopje.ureduvawe grade`no zemji{te i .donesuvawe generalen urbanisti~ki plan na gradot Skopje.Vizbegovo. Rabotite od lokalno zna~ewe {to se funkcionalno delivi po svojot karakter i se od zna~ewe za op{tinite vo gradot Skopje. .

plo{tadi. vodnite i sportsko-rekreativni zoni. . utvrdeni so generalniot urbanisti~ki plan i drugi za{titeni podra~ja vo soglasnost so zakon. .postavuvawe.kategorizacija i imenuvawe na gradski naselbi.regulacija.odveduvawe i ispu{tawe na atmosferskite vodi. .izgradba i odr`uvawe na javnoto osvetluvawe na magistralnite i sobirnite ulici na podra~jeto na gradot Skopje. odr`uvawe i koristewe na edinstven geografski informacionen sistem na gradot Skopje. . . . .ureduvawe i organizirawe na javniot gradski i prigradski prevoz na patnici.izgradba. vodewe.razvoj i pottiknuvawe alternativen i kulturen turizam i . odr`uvawe i koristewe na re~nite korita vo urbaniziranite delovi. utvrdeni so urbanisti~ki plan. 4. . koristewe.dezinsekcija na podra~jeto na gradot Skopje.. utvrduvawe uslovi i re`im na soobra}ajot na podra~jeto na gradot Skopje.podobruvawe na uslovite za prestoj na turistite vo gradot Skopje i turisti~ko propagandno informirawe.izgraduvawe. .odr`uvawe na grobovite. park-{umite na podra~jeto na gradot Skopje. odr`uvawe i koristewe na javni parkirali{ta od zna~ewe za gradot Skopje. utvrdeni so urbanisti~ki plan. . utvrduvawe strategija i davawe poddr{ka na razvojot na malite i srednite pretprijatija i pretpriemni{tvoto.obrabotka i isporaka na tehnolo{kata voda. otstranuvawe i odr`uvawe na soobra}ajnite znaci i za{titnata oprema na lokalnite pati{ta i ulici. grobi{tata. . . . zamena.odr`uvawe na deponiite za komunalen i drug vid na neopasen otpad. mostovi i drugi infrastrukturni objekti. . .sobirawe i transportirawe na komunalniot i drug vid na neopasen otpad . .snabduvawe so voda za piewe od edinstveniot vodosnabditelen sistem na gradot Skopje. za{tita i odr`uvawe na magistralni i sobirni ulici i drugi infrastrukturni objekti. Komunalni dejnosti .odr`uvawe i koristewe na gradskite parkovi. krematoriumite i davawe pogrebalni uslugi na gradskite grobi{ta. .vodewe lokalna ekonomska politika na nivo na gradot Skopje. .odveduvawe i pre~istuvawe na otpadnite vodi.izgradba.snabduvawe so priroden gas i toplinska energija. ulici.odr`uvawe na zeleniloto na magistralnite i sobirnite ulici. .6.odr`uvawe na javnata ~istota na javnite soobra}ajni povr{ini. . .

pottiknuvawe i pomagawe sportski manifestacii i priredbi od zna~ewe za gradot Skopje i . 6. osnovawe.domovi za stari lica.izgradba. lica izlo`eni na socijalen rizik. finansirawe i u~estvo so svoi pretstavnici vo organite na upravuvaweto na javnite sredni u~ili{ta na podra~jeto na gradot Skopje.izgradba i odr`uvawe na sportski objekti od zna~ewe za gradot Skopje.organizirawe kulturni manifestacii.obezbeduvawe uslovi za razvoj na kvaliteten sport vo gradot Skopje. obi~aite. Kultura . lica zasegnati so zloupotreba na droga i alkohol.institucionalna i finansiska podr{ka na kulturnite ustanovi i proekti od zna~ewe za gradot Skopje. vo soglasnost so zakon.osnovawe.ukrasuvawe na gradot Skopje. 7. deca na ulica. finansirawe i odr`uvawe na javnite ustanovi .neguvawe na folklorot. 8. podigawe na svesta na naselenieto. Socijalna i detska za{tita .eradikacija na `ivotnite skitnici. . vo soglasnost so zakon i . .odbele`uvawe na nastani i li~nosti od zna~ewe za gradot Skopje. 5. starite zanaeti i sli~ni kulturni vrednosti.sopstvenost.organizirawe.detski odmorali{ta . .imenuvawe direktori na javnite sredni u~ili{ta i na u~eni~kite domovi. .ostvaruvawe na socijalna gri`a za invalidni lica. . deca so posebni potrebi. finansirawe i odr`uvawe na javnite ustanovi . deca so vospitno-socijalni problemi.organizirawe prevoz. vo soglasnost so zakon. Sport . .7. domuvawe na lica so socijalen rizik. ishrana i smestuvawe na u~enici vo u~eni~kite domovi. deca od ednoroditelski semejstva. pottiknuvawe na raznovidni specifi~ni formi na tvore{tvo i ..sopstvenost.opredeluvawe mesta za zakop na mrtvi `ivotni i nivno odr`uvawe i . vo soglasnost so zakon. deca bez roditeli i roditelska gri`a. . upravuvawe. osnovawe. . koristewe i odr`uvawe na pazari na golemo i pazari za proda`ba na motorni vozila na podra~jeto na gradot Skopje. upravuvawe. vo soglasnost so zakon i . Obrazovanie .

donesuva i obezbeduva primena na edinstvena regulativa. 9.preventivni aktivnosti. Protivpo`arna za{tita . }e se smeta deka e dadeno pozitivno mislewe. Nadzor .zdravstven nadzor nad `ivotnata sredina i nad zaraznite bolesti i . .detski gradinki.koordinacija na aktivnostite za za{tita i spasuvawe na gra|anite i materijalnite dobra od voeni razurnuvawa. 12. 11.protivpo`arna za{tita na podra~jeto na gradot Skopje.nadzor nad vr{eweto na rabotite od nadle`nost na gradot Skopje.8. . elementarni nepogodi i drugi nesre}i i od posledicite predizvikani od niv. . gradot Skopje go dava najdocna vo rok od 30 dena od denot na podnesuvaweto na predlogot na planot. Nadle`nosta od stavot 1 to~ka 4 alineja 15 na ovoj ~len se vr{i vo soglasnost so organot na dr`avnata uprava nadle`en za rabotite od soobra}ajot. Za{tita i spasuvawe . vo soglasnost so zakon. se gri`i za isto nivo na uslugi i podednakva dostapnost do gra|anite. ^len 12 . 10.u~estvo so svoi pretstavnici vo organite na upravuvawe vo javnite ustanovi za deca . .unapreduvawe na zdravjeto.prezemawe merki za za{tita na zdravjeto na rabotnicite i za{tita pri rabota. Organite na gradot Skopje mo`at da vr{at i drugi raboti opredeleni so zakon.u~estvo vo upravuvaweto so mre`ata na javnite zdravstveni ustanovi i objektite za primarna zdravstvena za{tita od zna~ewe za gradot Skopje. zdravstveno vospituvawe. ^len 11 Gradot Skopje vo vr{eweto na rabotite od svoja nadle`nost. na podra~jeto na gradot Skopje. Zdravstvena za{tita .. Misleweto od stavot 1 to~ka 1 alineja 3 na ovoj ~len.pomo{ na pacienti so specijalni potrebi. a dokolku vo ovoj rok istoto ne se dade. so primena na isti standardi.

vo soglasnost so na~eloto na supsidijarnost. za{tita od bu~ava i od nejonizira~ko zra~ewe. kako na glaven grad na Republika Makedonija.Gradot Skopje. ima pravo na podra~jeto na gradot Skopje da gi vr{i rabotite od javen interes od zna~ewe za gradot Skopje.9. . 2. b) Nadle`nosti na op{tinite vo gradot Skopje ^len 15 Nadle`nosti. ^len 13 Gradot Skopje . urbanisti~ka soglasnost. .pokrenuvawe inicijativi za donesuvawe. . odnosno raboti od javen interes od lokalno zna~ewe na op{tinite vo gradot Skopje se: 1. mo`e da osnova javni slu`bi. Za{tita na `ivotnata sredina i prirodata pokrenuvawe inicijativi i prezemawe merki za za{tita i spre~uvawe od zagaduvawe na vodata. . za vr{ewe na javni raboti od lokalno zna~ewe vo ramkite na svojata nadle`nost.izdavawe odobrenija za postavuvawe vremeni objekti. vozduhot. zemji{teto. vo soglasnost so zakon.ureduvawe na grade`no zemji{te vo delot na opremuvawe na grade`noto zemji{te so objekti i instalacii od sekundarnata infrastruktura. izmena i dopolnuvawe na prostorniot plan na gradot Skopje i generalniot urbanisti~ki plan na gradot Skopje. za{tita na prirodata. vo ramkite na zakonot. ^len 14 Gradot Skopje gi vr{i i rabotite {to proizleguvaat od karakterot na gradot Skopje. mebel i urbana oprema i . odobrenija za gradewe). urbanisti~ki proekti i urbanisti~ki planovi za naselenite mesta vo op{tinata.donesuvawe detalni urbanisti~ki planovi. Planirawe i ureduvawe na prostorot: .sproveduvawe urbanisti~ki planovi i proekti i izdavawe dokumentacija za izgradba na objekti od lokalno zna~ewe (uslovi za gradba. kako glaven grad na Republika Makedonija.davawe mislewa po nacrtite na prostorniot plan na gradot Skopje i generalniot urbanisti~ki plan na gradot Skopje . {to ne se isklu~eni od negovata nadle`nost ili ne se vo nadle`nost na organite na dr`avnata vlast. Na gradot Skopje. Republikata mo`e da mu dade opredeleni prava ili da mu doveri vr{ewe opredeleni raboti.

starite zanaeti i sli~ni kulturni vrednosti. . . Komunalni dejnosti .odr`uvawe i koristewe na zeleniloto na servisnite i stanbenite ulici.3. imenuvawe direktori na osnovnite u~ili{ta. vo soglasnost so zakon i . iznesuvawe i transportirawe na komunalen i drug vid na neopasen otpad. upravuvawe. .dezinfekcija i deratizacija i .prevoz i ishrana na u~enicite vo u~ili{tata od nejzina nadle`nost.planirawe na lokalniot ekonomski razvoj na op{tinata. finansirawe i u~estvo vo upravuvaweto so osnovnite u~ili{ta na nejzinoto podra~je. finansirawe i odr`uvawe na javnite ustanovi za deca . odr`uvawe. vo soglasnost so zakon. organizirawe. 5.10. . vo soglasnost so zakon.odr`uvawe na javnata ~istota na servisnite i stanbenite ulici. pottiknuvawe na raznovidni specifi~ni formi na tvore{tvo i . 6.izgradba i odr`uvawe na javni sanitarni jazli. . osnovawe.izgradba. 4. . vo soglasnost so zakon i . Lokalen ekonomski razvoj . Socijalna i detska za{tita sopstvenost. .odr`uvawe na grobovite i grobi{tata i davawe pogrebalni uslugi na op{tinskite grobi{ta utvrdeni so urbanisti~ki plan. Obrazovanie osnovawe. Kultura institucionalna i finansiska poddr{ka na kulturnite ustanovi i proekti od zna~ewe za op{tinata.izgradba i odr`uvawe na javno osvetluvawe na stanbeni i servisni ulici na podra~jeto na op{tinata.neguvawe na folklorot. rekonstrukcija i za{tita na servisni i stanbeni ulici i drugi infrastrukturni objekti.detski gradinki .organizirawe kulturni manifestacii. . . obi~aite. . odr`uvawe i koristewe na javni parkirali{ta od zna~ewe za op{tinata utvrdeni so urbanisti~ki plan.utvrduvawe razvojni i strukturni prioriteti na op{tinata i poddr{ka na razvojot na malite i srednite pretprijatija i pretpriemni{tvoto vo op{tinata.odr`uvawe i koristewe na javnite pazari.otstranuvawe na neregistriranite motorni i drugi vozila od javnite povr{ini. 7. izgradba.odbele`uvawe na nastani i li~nosti od zna~ewe za op{tinata.

Zdravstvena za{tita .prezemawe merki za za{tita na zdravjeto na rabotnicite i za{tita pri rabota. ^len 16 Gradot Skopje e dol`en za site pokrenati inicijativi i dadeni predlozi od op{tinite vo gradot Skopje da zazeme stav i za toa da ja izvesti op{tinata vo gradot Skopje. {to ne se isklu~eni od nivnata nadle`nost.zdravstven nadzor nad `ivotnata sredina i nad zaraznite bolesti i . Rabotite od stavot 1 to~ka 9 na ovoj ~len se vr{at vo sorabotka so gradot Skopje.unapreduvawe na zdravjeto.11. vo ramkite na zakonot. a po prethodno dobiena soglasnost od gradot Skopje.prezemawe merki od oblasta na socijalnata za{tita vo soglasnost so zakon. imaat pravo na podra~jeto na op{tinata da gi vr{at rabotite od javen interes od zna~ewe za op{tinata.zdravstveno vospituvawe. vo soglasnost so na~eloto na supsidijarnost.pomo{ na pacienti so specijalni potrebi. . Planovite i proektite od stavot 1 to~ka 1 alineja 3 na ovoj ~len op{tinata gi donesuva po prethodno dobieno pozitivno mislewe od gradot Skopje i soglasnost od organot na dr`avnata uprava nadle`en za rabotite na ureduvawe na prostorot. . . Rabotite od stavot 1 to~ka 4 alineja 3 na ovoj ~len se vr{at vo soglasnost so gradot Skopje. 8. 9. . ne se vo nadle`nost na organite na dr`avnata vlast ili vo nadle`nost na organite na gradot Skopje. Nadzor .za{tita i spasuvawe na gra|anite i materijalnite dobra od voeni razurnuvawa i elementarni nepogodi i drugi nesre}i i od posledicite predizvikani od niv. ^len 18 . Rabotite od stavot 1 to~ka 1 alineja 5 na ovoj ~len se vr{at vo soglasnost so utvrdeni standardi. Za{tita i spasuvawe .preventivni aktivnosti. ^len 17 Op{tinite vo gradot Skopje.nadzor nad vr{eweto na rabotite od nadle`nost na op{tinata. 10.

prihodi od Buxetot na Republika Makedonija i buxetite na fondovite. prihodi od zadol`uvawe vo soglasnost so zakon i od drugi prihodi utvrdeni so zakon. vo soglasnost so zakon. V FINANSIRAWE NA GRADOT SKOPJE I OP[TINITE VO GRADOT SKOPJE ^len 22 Gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje se finasiraat od sopstveni izvori na prihodi. Brojot na ~lenovite na sovetite na op{tinite vo gradot Skopje se utvrduva vo soglasnost so zakon. Zaedni~kiot fond se formira od sredstvata od personalniot danok na dohod. . ^len 21 Pravo da bidat izbrani za ~lenovi na sovetot na gradot Skopje i za gradona~alnik na gradot Skopje imaat `itelite na gradot Skopje. Pravo da bidat izbrani za ~lenovi na sovetot na op{tina vo gradot Skopje i za gradona~alnik na op{tina vo gradot Skopje imaat `itelite na gradot Skopje so postojano `iveali{te na podra~jeto na op{tinata kade {to se vr{i izborot. vo soglasnost so zakon. mo`at da osnovaat javni slu`bi. za vr{ewe na javni raboti od lokalno zna~ewe vo ramkite na svojata nadle`nost. ^len 20 Sovetot na gradot Skopje go so~inuvaat 45 ~lenovi. tovarni i priklu~ni vozila i drugi sredstva. ^len 23 Zaradi obezbeduvawe ramnopravni uslovi za funkcionirawe na op{tinite vo gradot Skopje i zadovoluvawe na zaedni~kite potrebi na gra|anite vo gradot Skopje se formira Zaedni~ki fond na gradot Skopje i na op{tinite vo gradot Skopje (vo natamo{niot tekst: Zaedni~ki fond).12. prihodi od danoci.Op{tinite vo gradot Skopje. IV ORGANI NA GRADOT SKOPJE I OP[TINITE VO GRADOT SKOPJE ^len 19 Organi na gradot Skopje i na op{tinite vo gradot Skopje se sovet i gradona~alnik. komunalnata taksa za firma i komunalnata taksa za koristewe na ulicite so patni~ki.

drugi prihodi utvrdeni so zakon. drugi lokalni danoci utvrdeni so zakon). prihodi od proda`ba na imot). -lokalnite taksi (komunalni taksi. 1. nadomest od komunalna dejnost. . Metodologijata od stavot 3 na ovoj ~len ja donesuva ministerot za finansii. -lokalnite nadomestoci (nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te. najmnogu do 0.prihodi od samopridones. Prihodi od lokalnite danoci ^len 25 Prihodite od lokalnite danoci se prihod na gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje i se raspredeluvaat me|u gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje. .prihodi od donacii i . se raspredeluva vo soodnos 50% za gradot Skopje i 50% za soodvetnata op{tina vo gradot Skopje. . Op{tinite vo gradot Skopje mo`at da utvrdat povisoka stapka na danokot na imot od najniskata stapka na danokot na imot utvrdena so zakon .13. danokot na nasledstvo i podarok i danokot na promet na nedvi`nosti.prihodite od sopstvenost (prihodi od zakupnina na imot.prihodi od kazni utvrdeni so zakon. nadomest za prostorni urbanisti~ki planovi. utvrdena so zakon.lokalni danoci (danok na imot. ^len 27 Gradot Skopje mo`e da utvrdi povisoka stapka na danokot na imot od najniskata stapka na danokot na imot utvrdena so zakon.05 %. prihodi od kamati.05%. drugi lokalni nadomestoci utvrdeni so zakon). ^len 26 Prihodot ostvaren po osnov na najniskata dano~na stapka za danokot na imot. administrativni taksi i drugi lokalni taksi utvrdeni so zakon). danok na promet na nedvi`nosti. . a) Izvori na prihodi ^len 24 Sopstveni izvori na prihodi na gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje se: . .Gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje prihodite od Zaedni~kiot fond gi ostvaruvaat soglasno so metodologijata za raspredelba na sredstvata od Zaedni~kiot fond. najmnogu do 0. danok na nasledstvo i podarok.

^len 28 Gradot Skopje mo`e da utvrdi povisoka stapka na danok na promet na nedvi`nosti od najniskata stapka na danok na promet na nedvi`nosti. ^len 29 Gradot Skopje ja utvrduva stapkata na danokot na nasledstvo i podarok vo ramki utvrdeni so zakon i gi pribira sredstvata kako prihod na gradot Skopje i na op{tinite vo gradot Skopje Sredstvata od stavot 1 na ovoj ~len se raspredeluvaat vo soodnos 50% za gradot Skopje i 50% i za soodvetnata op{tina vo gradot Skopje. 3. specijalni vozila i motocikli. tovarni motorni vozila. najmnogu do 1%. Prihodi od drugi danoci ^len 30 Gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje ostvaruvaat prihod od personalen danok na dohod soglasno so zakon. ^len 31 Rasporeduvaweto na prihodite na gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje od drugi danoci propi{ani so zakon.odnosno naziv na delovna prostorija.Prihodite ostvareni po osnova od stavot 1 na ovoj ~len se prihod na gradot Skopje. Prihodite od stavot 1 na ovoj ~len se prihod na Zaedni~kiot fond . Prihodite ostvareni po osnova od stavot 2 na ovoj ~len se prihod na op{tinata vo gradot Skopje. . . utvrdena so zakon. najmnogu do 1%. Prihodite ostvareni po osnova od stavot 2 na ovoj ~len se prihod na op{tinata vo gradot Skopje.14.taksa za firma . se utvrduva so posebnite zakoni.taksa za koristewe na ulici so patni~ki. avtobusi. Op{tinite vo gradot Skopje mo`at da utvrdat povisoka stapka na danok na promet na nedvi`nosti od najniskata stapka na danokot na promet na nedvi`nosti. utvrdena so zakon. 2. Prihodi od komunalnite taksi ^len 32 Komunalnite taksi od koi gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje ostvaruvaat prihodi se: . Prihodite ostvareni po osnova od stavot 1 na ovoj ~len se prihod na gradot Skopje.

odnosno naziv na delovni prostorii i taksata za koristewe na ulici so patni~ki.taksa za istaknuvawe na reklami. . ^len 36 Gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje vo ramkite utvrdeni so zakon.taksa za koristewe na prostor pred delovna prostorija za vr{ewe dejnost. specijalni vozila i motocikli vo ramkite utvrdeni so zakon. avtobusi. taksa za koristewe na plo{tadite i drug prostor vo gradovite i drugite naseleni mesta so cel za izlo`uvawe predmeti. Sredstvata od stavot 1 na ovoj ~len gi pribira gradot Skopje. prireduvawe izlo`bi i drugi zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost. objavi i oglasi na javni mesta. taksa za koristewe muzika vo javnite lokali. objavi i oglasi na javni mesta. utvrduvaat: . taksa za postavuvawe na vitrini za izlo`uvawe na stoki nadvor od delovnite zgradi. taksa za koristewe i odr`uvawe na javnoto osvetluvawe i drugi komunalni taksi utvrdeni so zakon - ^len 33.taksa za postavuvawe na vitrini za izlo`uvawe na stoki nadvor od delovnite zgradi i . kako prihod na gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje se raspredeluvaat me|u gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje. tovarni motorni vozila.taksa za koristewe na povr{ini vo kampovi za podigawe na {atori i druga sli~na privremena upotreba. Sredstvata od stavot 1 na ovoj ~len se raspredeluvaat vo soodnos 50% za gradot Skopje i 50% vo Zaedni~kiot fond. ^len 34 Gradot Skopje ja utvrduva taksata za firma. ^len 35 Gradot Skopje ja utvrduva taksata za koristewe na povr{ini vo kampovi za podigawe na {atori i druga sli~na privremena upotreba i taksata za koristewe na muzika vo javnite lokali vo ramkite utvrdeni so zakon. taksa za istaknuvawe na reklami.15. taksa za koristewe na prostor pred delovna prostorija za vr{ewe dejnost. Prihodite od komunalnite taksi. . Sredstvata od stavot 1 na ovoj ~len se raspredeluvaat vo soodnos 70% za gradot Skopje i 30% za op{tinite vo gradot Skopje.

nadomestocite za prostorni i urbanisti~ki planovi i od drugi nadomestoci. se prihodi na op{tinata. utvrdeni so zakon koi se vo vrska so vr{ewe na raboti od nadle`nost na gradot Skopje. Prihodite od nadomestocite za komunalna dejnost.. na javnoto 4. Taksite od stavot 1 na ovoj ~len se pribiraat od gradot Skopje ili od op{tinite vo gradot Skopje. 5.16. nadomestocite za prostorni i urbanisti~ki planovi i drugi nadomestoci. ^len 37 Komunalnata taksa za koristewe i odr`uvawe osvetluvawe se utvrduva i pribira vo soglasnost so zakon. se prihodi na op{tinata. se prihod na gradot Skopje. Prihodi od administrativnite i od drugi lokalni taksi ^len 38 Prihodite od administrativnite i od drugi lokalni taksi utvrdeni so zakon koi se vo vrska so vr{ewe na raboti od nadle`nost na gradot Skopje. utvrdeni so zakon koi se vo vrska so vr{ewe na raboti od nadle`nost na op{tinata. Prihodi od nadomestoci ^len 39 Prihodite od lokalnite nadomestoci kako prihod na gradot Skopje i na op{tinite vo gradot Skopje se raspredeluvaat me|u gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje.taksa za koristewe na plo{tadite i drug prostor vo gradovite i drugite naseleni mesta so cel za izlo`uvawe na predmeti. . prireduvawe izlo`bi i drugi zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost. Prihodite od administrativnite i od drugi lokalni taksi utvrdeni so zakon koi se vo vrska so vr{ewe na raboti od nadle`nost na op{tinata vo gradot Skopje. se prihod na gradot Skopje. ^len 40 Prihodite od nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te se raspredeluvaat vo soodnos 60% za gradot Skopje i 40% za op{tinata vo gradot Skopje vo koja se ureduva grade`noto zemji{te. Prihodite od nadomestocite od komunalna dejnost. vo zavisnost od toa koj e nadle`en za odr`uvawe na javniot prostor {to se koristi.

^len 45 Prihodite ostvareni od donacii na gradot Skopje se prihod na gradot Skopje. ^len 44 Prihodite od kazni utvrdeni so zakon se prihod na gradot Skopje ili na op{tinata vo gradot Skopje.kapitalni dotacii i . ^len 43 Prihodite od samopridones {to go raspi{al gradot Skopje se prihod na gradot Skopje. ^len 46 Drugite prihodi utvrdeni so zakon se prihod na gradot Skopje i prihod na op{tinite vo gradot Skopje. 7.dotacii za delegirani nadle`nosti. Prihodite od sopstvenost na op{tinata vo gradot Skopje se prihod na op{tinata. buxetite na fondovite i od drugi prihodi ^len 41 Gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje od Buxetot na Republika Makedonija i od buxetite na fondovite dobivaat: . . Prihodite ostvareni od donacii na op{tinite vo gradot Skopje se prihod na op{tinata. soglasno so odredbite od posebnite zakoni. Zadol`uvawe ^len 47 . Prihodite od samopridones {to go raspi{ala op{tinata vo gradot Skopje se prihod na op{tinata.17. soglasno so odredbite od posebnite zakoni. So prihodite od donacii gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje samostojno raspolagaat. ^len 42 Prihodite od sopstvenost na gradot Skopje se prihod na gradot Skopje. Prihodi od Buxetot na Republika Makedonija. .blok dotacii.namenski dotacii.6.

odlu~uva Sovetot na gradot Skopje. a se prihod na op{tinite vo gradot Skopje se raspredeluvaat mese~no. . Danocite. Vo gradot Skopje pokraj makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo. Za upotrebata na jazicite i pismata na koi zboruvaat pomalku od 20% od `itelite na gradot Skopje.Gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje mo`at da se zadol`uvaat vo zemjata i vo stranstvo spored uslovite utvrdeni so zakon. Gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje mo`at vo soglasnost so zakon da davaat garancii i da prezemaat obvrski koi proizleguvaat od dolgoro~ni zaemi na javnite pretprijatija {to tie gi osnovale. b) Naplata na prihodite ^len 48 Rabotite na utvrduvawe i naplata na lokalnite danoci na gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje gi vr{i dano~nata administracija na gradot Skopje. taksite i nadomestocite koi se naplateni od dano~nata administracija na gradot Skopje. Rabotite na utvrduvawe i naplata na taksite i nadomestocite koi se prihodi na op{tinite vo gradot Skopje gi vr{i dano~nata administracija na op{tinata . Rabotite na utvrduvawe i naplata na taksite i nadomestocite koi se prihodi na gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje gi vr{i dano~nata administracija na gradot Skopje. Rabotite od stavot 4 na ovoj ~len op{tinite vo gradot Skopje mo`at da mu gi doverat na gradot Skopje.18. slu`ben jazik e i jazikot i pismoto {to go koristat najmalku 20% od `itelite na gradot Skopje. Rabotite na utvrduvawe i naplata na taksite i nadomestocite koi se prihodi na gradot Skopje gi vr{i dano~nata administracija na gradot Skopje. VI UPOTREBA NA JAZICITE NA ZAEDNICITE VO GRADOT SKOPJE I VO OP[TINITE VO GRADOT SKOPJE ^len 50 Vo gradot Skopje slu`ben jazik e makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo. ^len 49 Gradot Skopje dostavuva do op{tinite vo gradot Skopje kvartalni izve{tai za naplatata i raspredeluvaweto na prihodite.

. pri {to mora da ima mnozinstvo glasovi od prisutnite ~lenovi na Sovetot koi pripa|aat na zaednicite koi ne se mnozinstvo `iteli vo gradot Skopje.Propisite koi se odnesuvaat na upotrebata na jazicite i pismata na koi zboruvaat pomalku od 20% od `itelite na gradot Skopje. Vo op{tinite vo gradot Skopje pokraj makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo. pri {to mora da ima mnozinstvo glasovi od prisutnite ~lenovi na sovetot koi pripa|aat na zaednicite koi ne se mnozinstvo `iteli vo op{tinata. ‡ inicirawe na akti i merki za ureduvawe na raboti od zaedni~ki interes za gradot Skopje.19. Propisite koi se odnesuvaat na upotrebata na jazicite i pismata na koi zboruvaat pomalku od 20% od `itelite na op{tinata. se usvojuvaat so mnozinstvo glasovi od prisutnite ~lenovi na sovetot na op{tinata . Za upotreba na jazicite i pismata na koi zboruvaat pomalku od 20% od `itelite vo op{tinite vo gradot Skopje odlu~uva sovetot na op{tinata. ^len 51 Vo op{tinite vo gradot Skopje slu`ben jazik e makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo. Koordinativnoto telo go so~inuvaat gradona~alnikot na gradot Skopje i gradona~alnicite na op{tinite vo gradot Skopje. ^len 53 Za ostvaruvawe na me|usebna sorabotka na gradona~alnikot na gradot Skopje i gradona~alnicite na op{tinite vo gradot Skopje se osnova Koordinativno telo na gradona~alnici (vo natamo{niot tekst Koordinativno telo). se usvojuvaat so mnozinstvo glasovi od prisutnite ~lenovi na Sovetot na gradot Skopje. ‡ prezemawe zaedni~ki akcii i merki za re{avawe i vr{ewe na raboti od svoja nadle`nost i ‡ davawe stru~na pomo{ vo izvr{uvaweto na zakoni i drugi propisi. slu`ben jazik e i jazikot i pismoto {to go koristat najmalku 20% od `itelite vo op{tinata. VII ODNOSI I SORABOTKA NA GRADOT SKOPJE I OP[TINITE VO GRADOT SKOPJE ^len 52 Vo vr{eweto na rabotite od svojata nadle`nost gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje ostvaruvaat me|usebna sorabotka preku: ‡ razmena na materijali od svoja nadle`nost zaradi me|usebno informirawe ili davawe soglasnost.

donesuva delovnik za svojata rabota. prihodnite i rashodnite potrebi na gradot i op{tinite i . materijalno-tehni~ki uslovi i drugi sredstva za zapo~nuvawe so rabota na novoosnovanite op{tini vo gradot Skopje } e se obezbedat od sredstvata od prihodite ostvareni nad utvredniot iznos soglasno so Zakonot za ograni~uvawe na izvornite prihodi za finansirawe na javnite potrebi za 2004 godina. Sednicite se podgotvuvaat i organiziraat od strana na administracijata na gradot Skopje.So Koordinativnoto telo rakovodi gradona~alnikot na gradot Skopje. administriraweto i naplatata na sopstvenite prihodi. planovite za javniot prevoz. . ^len 57 Konstitutivnata sednica na novoosnovanite op{tini vo gradot Skopje }e ja svika pretsedatelot na sovetot od prethodniot sostav na op{tinata od koja proizlegla novata op{tina.gi usoglasuva strategiite i planovite koi vlijaat vrz razvojot na gradot kako edinstvena prostorna i funkcionalna celina. VIII PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI ^len 56 Na narednite lokalni izbori za izbor na ~lenovi na Sovetot na gradot Skopje.20. ^len 54 Koordinativnoto telo: . Visinata. ^len 59 .zadol`itelno gi usoglasuva stavovite vo vrska so detalnite i generalniot urbanisti~ki plan.razgleduva i dava preporaki za pra{awa od zaedni~ki interes za gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje vo nasoka na odr`liv i harmoni~en razvoj na gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje. brojot na ~lenovite na Sovetot na gradot Skopje }e se opredeluva soglasno so ~lenot 20 stav 1 od ovoj zakon. tehni~kite infrastrukturni planovi. na~inot i uslovite za koristewe na sredstvata od stavot 1 na ovoj ~len }e gi utvrdi Vladata na Republika Makedonija. ^len 58 Prostorni. . ^len 55 Koordinativnoto telo odr`uva sednica najmalku edna{ vo mesecot.

}e gi vr{i op{tinskata administracija na op{tinata od koja proizlegla novoosnovanata op{tina. vo soglasnost so zakon. da im gi predadat vo rok od 30 dena od denot na konstituiraweto na sovetite na op{tinite. ^len 64 Metodologijata od ~lenot 23 stav 3 na ovoj zakon }e se donese vo rok od tri meseca od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. ^len 62 Predmetite i zapo~natite postapki koi ne se zavr{eni a se vo nadle`nost na novoformiranite op{tini. mo`at da se vr{at po prethodno dadeno pozitivno mislewe od Agencijata za dr`avni slu`benici i obezbedeni sredstva vo buxetot na novoosnovanata op{tina. evidencijata i arhivata vo vrska so rabotite od nadle`nost na novoformiranite op{tini.21. . Administrativnite raboti za novoosnovanata op{tina do donesuvawe na akt za organizacija i sistematizacija. odnosno pripadnosta na imotot na podra~jeto na soodvetnata op{tina. ^len 63 Vrabotuvawata vo novoosnovanata op{tina soglasno so aktite za organizacija i sistematizacija na rabotnite mesta vo op{tinskata administracija. se dol`ni dokumentacijata. }e gi prezemat i zavr{at novoformiranite op{tini. Delbeniot bilans }e go sprovede komisija formirana od Vladata na Republika Makedonija od pretstavnici na op{tinite od stavot 1 na ovoj ~len i pretstavnik na Vladata na Republika Makedonija. ^len 61 Op{tinite vo gradot Skopje od koi proizlegle novoformiranite op{tini. ^len 65 Gradot Skopje i op{tinite vo gradot Skopje }e gi donesat ili usoglasat op{tite akti so odredbite na ovoj zakon vo rok od tri meseca od denot na konstituiraweto na sovetite na gradot Skopje i na op{tinite vo gradot Skopje. }e rabotat vo prostoriite na op{tinata od koja proizlegle.Organite na novoosnovanata op{tina do obezbeduvawe na uslovi za zapo~nuvawe so rabota. ^len 60 Vo rok od 60 dena od denot na konstituiraweto na sovetite na op{tinite na novoosnovanite op{tini i op{tinite od koi proizlegle }e se izvr{i delben bilans na nedvi`niot imot spored mestopolo`bata.

^len 67 Ovoj zakon vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".- ^len 66 So denot na otpo~nuvaweto na primenata na ovoj zakon. a }e se primenuva od narednite lokalni izbori. pn . prestanuva da va`i Zakonot za Gradot Skopje ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 49/96 i 53/2001).22.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->